You are on page 1of 14

Finansiski menađžment II

Racio analiza

Univerzitet “Braća Karić” Fakultet za menadžment „Braća Karić“

SEMINARSKI RAD

RACIO ANALIZA
Predmet:Finansiski menađžment II

Beograd 2010.

1

ANALIZA TRENDA (TREND ANALYSIS)--------------------------------12 11.SUMARNA ANALIZA VELIKOG BROJA POKAZATELJA-----------6 5.Finansiski menađžment II Racio analiza SADRŽAJ 1.ZAKLJUČAK--------------------------------------------------------------------13 12.RACIJA AKTIVNOSTI (ACTIVITY)-----------------------------------------11 9.RACIO ANALIZA------------------------------------------------------------------4 3.LITERATURA-------------------------------------------------------------------14 Beograd 2010.RACIJA PROFITABILNOSTI (PROFITABILITY)-----------------------11 10. 2 .UVOD----------------------------------------------------------------------------------3 2.RACIO POKRIVENOSTI (COVERAGE)-------------------------------------9 8.RACIO ZADUŽENOSTI (FINANSIJSKOG LEVERIDŽA)--------------9 7.DUPONT SISTEM ANALIZE---------------------------------------------------5 4.RACIO LIKVIDNOSTI-----------------------------------------------------------8 6.

Budući da savremeni uslovi poslovanja zahtevaju brze promene i odgovore na izazove unutar preduzeća i u okruženju. 3 .UVOD Od složenosti okruženja zavisi organizacija procesa proizvodnje i organizacija upravljanja i opstanka preduzeća.Ključnu ulogu u davanju relevantnih činjenica i podataka imaju različite metode analize a neke od tih analiza ću pokušati pobliže da objasnim u ovom seminarskom radu u okviru predmeta Finansiski menađžment II. Beograd 2010.menadzeri i rukovodioci preduzeća su suočeni sa potrebom za relevantnim činjenicama i informacijama na osnovu kojih bi mogli odgovoriti na pomenute izazove i donositi pravovremene i kvalitetne odluke o finansiskim i uparvljačkim procesima i kretanjima preduzeća.Finansiski menađžment II Racio analiza 1.

DuPont sistem analize I. 3.sigurnost ili solventnost. 2.RACIO ANALIZA Postoji mnogo mogućih pristupa analizi finansijskih izveštaja Za Funansiskog Menadžera je centralno pitanje pribavljanje finansijskih sredstava i kapitala. profitabilnost preduzeća. Zbirna (sumarna) analiza velikog broja pokazatelja. Analizom potreba za sredstvima 2.odnos dva broja. Analizom finansijskog stanja i profitabilnosti 3. Vezani za analizu Bilansa stanja i 2. 4 .upravljanje ili aktivnost. Analizom rizika U teoriji I praksi menađžmenta kao nezaobilazan deo za potrebe planiranja.Koriste se za interna poredjenja – unutar firme tokom vremena i sa očekivanim vrednostima .Dva su popularna pristupa potpune racio analize: 1.a zasniva se na korišćenju ostvarenih I planiranih podataka iz bilansa stanja I bilansa uspeha preduzeća.kontrole I revizije finansiske pozicije I uspešnosti preduzrća koriste se razni finansiski pokazatelji.Racio analiza (ratio analysis) obuhvata metode obračuna I interpretacije finansiskih pokazatelja.Finansiski menađžment II Racio analiza 2.za praćenje poboljšanja i za eksterna poredjenja – sa drugim firmama i u okviru privredne grane u odnosu na prosek.Različite vrste: 1. koeficijent. indeks . Postoji 5 grupa: 1) Likvidnost 2) Leveridž (zaduženosti) 3) Pokrivenosti 4) Aktivnosti 5) Profitabilnosti Kompletna racio analiza uključuje veliki broj pokazatelja koji se odnose na:likvidnost. RACIO predstavlja pokazatelj. Bilansa uspeha.DUPONT SISTEM ANALIZE Beograd 2010.Zato mora da analizira finansijske POTREBE firme – što se postiže analizom: 1.koji se dobijaju kao relativni pokazatelji odredjenih veličina iz finansijskih izveštaja.I rentabilitet tj.

Ukoliko to uvrstimo u prethodnu formulu dobicemo da je: ROI=neto profit posle poreza * prodaja = Neto profit posle poreza Prodaja ukupna sredstva ukupna sredstva Drugi korak u DuPont sistemu je iskorišćavnje modifikovane DuPont formule za izračunavanje prinosa na neto imovinu (ROE) koristeći proizvod pokazatelja ROI i multiplikator neto imovine: ROE=ROI * multiplikator neto imovine Multiplikator neto imovine predstavlja pokazatelj odnosa ukupnih sredstava (aktive) i neto imovine (deoničarski udeo ili akcionarski kapital). Pokazatelj prinosa na uložena sredstva (ROI) predstavlja proizvod dva pokazatelja:stope neto profita i obrta ukupne imoine.8% znači da se na svakih 100 novčanih jedinica neto imovine ostvari prinos u iznosu od 11.4 novčane jedinice.DuPont sistem integriše bilans preduzeća u dva sumarna pokazatelja profitabilnosti: prinos na uložena sredstva (return on investment-ROI) I prinos na neto imovinu (return on equity-ROE).odnosno pokazatelj ROE koji iznosi 11.a obrt ukupne imovine kao količnik prodaje i ukupnih sredstava (aktive). ROI= neto profit posle poreza * prodaja = neto profit posle poreza prodaja ukupna sredstva ukupna sredstva Kompanija Bartlett oil na osnovu svojih bilansa iz 1991.DuPont formula za izračunavanje pokazatelja ROI je sledeća: ROI=stopa neto prinosa * obrt ukupnih sredstava Sa prikazane slike je vidljivo da se stopa neto profita dobija kao količnik neto profita posle poreza i prodaje. Šta znače navedeni pokazatelji?Da li je to previše ili premalo?Da li je to dobro ili loše?Navedena pitanja ukazuju na značaj pravilne interpretacije vrednosti pokazatelja.Finansiski menađžment II Racio analiza DuPont Company uvela je ovaj metod finansiske analize još u drugoj deceniji prošlog veka.dok se profit po deonici javlja kao najčešći svodni cilj I mera na kratak rok. godine ostvarila je prinos na uložena sredstva ROI u iznosu od 6. 5 . Pokazatelji ROI I ROE predstavljaju najsvodnije ekonomske ciljeve I rezultate poslovanja preduzeća na dug rok .Pokazatelj ROI koji iznosi 6.8%.4% i prinos na neto imovinu 11.DuPont sistem analize dobio je vrlo brzo opšte priznanje za korisnost I usvojile su ga najpoznatije firme u SAD.4% znači da se na svakih 100 novčanih jedinica sredstava preduzeća (aktive) ostvario prinos od 6.8% Beograd 2010. Ovaj sistem analize koriste finansiski menadzeri kao okvir za analizu kontrolu I reviziju finansiskih obarčuna preduzeća I definisanje budućih finansiskih ciljeva preduzeća.

Struktura izvora finansiranja i kamata kao cena pozajmljenog kapitala ima svoj uticaj na pokazatelj prinosa na uložena sredstva.Za dinamičku analizu potrebni su navedeni pokazatelji za period duži od jedne godine i praktično se porede tekuće vrednosti sa prošlim.potraživanja od kupaca. 4.Ukoliko preduzeće koristi kredite u poslovanju.odnosno pretvaraju u novac.aktivnost ili upravljanje rentabilnosti preduzeća. Pokazatelji aktivnosti ili upravljanja koriste merenje brzine kojom se zalihe .da bi se u odnosu na ukupna sredstva dobio realniji pokazatelj prinosa na sredstva (aktivu) preduzeća. Neki autori stavljaju ozbiljne primedbe na korišćenje pokazatelja ROI. Pokazatelji ROE i ROI zavise od komponenata: • „profita prema prodaji“-stopa neto profita • efikasnosti korišćenja sredstava preduzeća-obrt ukupnih sredstava • korišćenje leveriđž komponenti-multiplikator neto imovine.Pokazatelj sigurnosti ukazuje na stepen zaduženosti preduzeća i njegovu sposobnost servisiranja tj.Pokazatelj rentabilnosti Beograd 2010.što je najčešće slučaj.SUMARNA ANALIZA VELIKOG BROJA POKAZATELJA Sumarna (zbirna) analiza svih racia (pokazatelja) uključuje pokazatelje koji se odnose na:likvidnost. Osim dinamičke analize neophodno je koristiti i tzv kros-sectional analysis koja koristi poređenje pokazatelja analiziranog preduzeća sa različitim preduzećima sa iste vremenske tačke gledišta.U uoravljanju preduzećem mora se voditi računa da prosečan period naplate potraživanja od kupaca mora biti kraći od prosečnog vremena izmirenja obaveza prema dobavljačima.vraćanja obaveza.ali istovremeno treba se podsetiti na pozitivno dejstvo finansiskog leveriđža ukoliko je kamata na pozajmljene izvore finansiranja niža od stope prinosa na ukupna sredstva.obrću. Likvidnost preduća predstavlja njegovu sposobnost izmirenja kratkoročnih obaveza o roku dospelosti.osnovna sredstva i ukupna sredstva. 6 .plaćene ili planirane.sigurnost ili solventnost.profit posle poreza treba uvećati za kamate.Uobičajeno je da se ova analiza koristi poređenjem pokazatelja preduzeća sa prosekom grane ili grupacije i/ili ako je moguće sa liderom u grani ili grupaciji.Likvidnost kompanije Bartlett Oilu analiziranim godinama i u odnosu na prosek industrije može se oceniti kao dobra.obaveze prema dobavljačima.Finansiski menađžment II Racio analiza novčanih jedinica.

Pokatatelji Formula godine 1990 1991 OCENA Unakrsna Vremens (crosska serija sektional)19 199091 1991 dobar dobar Prosek godine 1991 Globaln a Likvidnost Neto obrtni kapital Opsta likvidnost Obrtna sredstvakratkoročn e obaveze Obrtna sredstva Kratkoroč ne obaveze Obrtna sredstvazalihe kratkoročn e obaveze Troškovi prodate robe zalihe Potraživan ja odkupaca prosečna prodaja po 521.9 dana 6.2 dana 7.51 1.05 Dobar ok ok Ok Brzi (acidtest) racio 1.08 603.kako u delu finansiske analize tako i u sprovođenju implementacije i kontrole.Da bi se poboljšao kvalitet interpretacije pokazatelja primenjuje se dinamička analiza. 7 .00 0 2.43 ok dobar Dobar Aktivnost Obrt zaliha Prosečan period nplate potraživan ja 5.3 dana dobar Slab dobar slab Dobar slab Beograd 2010.poređenjem pokazatelja sa prosekom grane ili grupacije ili ako je moguće sa liderom u grani ili grupaciji i drugim konkurentnim preduzećima koristeći uvek istu vremensku dimenziju.97 427.000 0 1.00 0 2. Veliki je značaj pravilne interpretacije vrednosti pokazatelja.6 44.7 51.Finansiski menađžment II Racio analiza odnosno profitabilnosti ukazuje na efikasnost ili neefikasnost poslovanja preduzeća odnosno korišćenje njegovih sredstava.2 58. Prezentirana racio analiza predstavlja nezaobilazno sredstvo finansiskog menađžmenta za finansisko pozicioniranje preduzeća i njegovih poslovnih jedinica.46 1.

1 dana 1. hartije od vrednosti. zato se koristi Ubrzani – brzi racio.Problem sa tekućim raciom likvidnosti je što ne vodi računa o strukturi tekuće aktive.Zalihe Acid = ------------------------------Tekuća pasiva Pokazuje sposobnost kompanije da pokrije tekuće obaveze tekućim sredstvima koja su visoko likvidna.Predstavlja sposobnost kompanije da izmiri kratkoročne obaveze. 8 .Finansiski menađžment II danu Dobavljači prosečna nabavka po danu Prodaja (prihod) neto osnovna sredstva Prodaja (prihod ukupna sredstva Racio analiza Prosečan period plaćanja obaveza Obrt osnovnih sredstava Obrt ukupnih sredstava 81.29 66.2 dana 1. 1) TEKUĆI RACIO LIKVIDNOSTI (Current Ratio) – TR Tekuća aktiva TR = --------------------Tekuća pasiva Pokazuje sposobnost kompanije da pokrije tekuće obaveze tekućim sredstvima.5 dana 1.35 slab slab Slab ok ok Ok 0.Sva obrtna sredstva nisu podjednako likvidna.To su gotovina.RACIO LIKVIDNOSTI Racio likvidnosti spada u grupu racija bilansa stanja.79 0. potraživanja… U odnosu na TR isključene su zalihe Beograd 2010.85 0. 2) BRZI RACIO LIKVIDNOSTI (Acid test) – BRL Tekuća aktiva .75 ok ok ok 5.13 94.Suviše nizak racio – ugrožava likvidnost dok suviše visok – ugrožava profitabilnost.

Bolje su veće vrednosti. niži DE – veće učešće sopstvenih sredstava odnosno manji rizik za poverioce.RACIO POKRIVENOSTI (COVERAGE) Spada u grupu racia bilansa uspeha.Pokazuje u kojoj meri kompanija koristi dug kao izvor finansiranja. 7.RACIO ZADUŽENOSTI (FINANSIJSKOG LEVERIDŽA) Racio zaduženosti takođe spada u grupu racija bilansa stanja.DA Ukupni dug DA = --------------------Ukupna aktiva Pokazuje relativno učešće duga u ukupnim izvorima finansiranja – veći znači veće učešće duga odnosno veći rizik za kreditora.Mere sposobnost kompanije da servisira obaveze po osnovu duga.5 sredstava na 1 novčanu jedinicu koju obezbedjuju akcionari. Obično se prosek kreće oko 4 – Operativna dobit je 4 puta veća od troškova kamata.Poznati i kao racija efikasnosti ili obrta. 8.5 – to znači da kreditori (poverioci) obezbedjuju 0. pošto raste verovatnoća da firma uredno servisira obaveze po duga i time eleminiše mogućnost bankrostva.Povezani su sa određenim obavezama koje kompanija ima i pokazuju stepen u kome ih firma može servisirati bez problema. 9 .Naziva se i times interest earned.Kreditori žele da je što niži. 2) Racio ukupne zaduženosti (Debt to Total Assets) . mere stepen u kome firma efikasno koristi svoja sredstva Beograd 2010.Finansiski menađžment II Racio analiza 6. Racio kamatne pokrivenost (Interest Coverage Ratio) – RKP EBIT (dobit pre kamata i poreza) RKP = -------------------------------------------Troškovi kamata RKP pokazuje sposobnost firme da pokrije troškove kamata. 1) D/E (Debt to Equity) RACIO – DE Ukupni dug DE = -------------------------Akcionarski kapital Ukoliko je 0.RACIJA AKTIVNOSTI (ACTIVITY) Takođe spada u grupu racia bilansa uspeha.

To je broj dana koji se matematički dobija kao zbir OC = Broj dana obrta zaliha (DOZ) + Broj dana naplate potraživanja (PDN).Finansiski menađžment II Racio analiza (aktivu). preko proizvodnje do momenta prodaje i kasnije naplate faktura.POZ Pokazuje koliko je firma efikasna u upravljanju zalihama Troškovi prodate robe POZ = -------------------------------Zalihe Pokazuje koliki broj puta u toku godine se zalihe okrenu u odnosu na ukupne troškove prodate robe Veći racio je bolji. Operativni ciklus se ne poklapa sa tokom gotovine. 1) Racio naplate potraživanja (Receivables Activity Ratio) – RNP Godišnja neto prodaja na kredit RNP = -------------------------------------------Ukupne fakture (receivables) Racio pokazuje broj puta koliko se fakturisani računi naplate u toku godine Ukoliko je veći obrt brže se vrši naplata Prosek je oko 8 2) Prosečan broj dana naplate potraživanja (Receivables Turnover in days Ratio) .Pokazuje vremenski period od nabavke sirovina i materijala.Posebno su vezani za merenje efikasnosti upravljanja naplatom. manji su troškovi (Prosek oko 3. 4) Broj dana obrta zaliha (Inventory Turnover Ratio) – DOZ Dani u godini DOZ = -------------------POZ Racio aktivnosti pokazuju i dva toka – operativni i gotovinski.PDN Dani u godini (365) PDN = ----------------------------------Racio naplate potr (RNP) Pokazuje prosečan broj dana od kada se izvrišilo fakturisanje do kada su naplaćena potraživanja 3) Prosečan obrt zaliha (Inventory Activities) . pošto se zalihe brže okreću. OPERATIVNI CIKLUS (Operating Cycle) . potraživanja i obrtom zaliha. 10 .3).Mnoge kompanije Beograd 2010.

Broj dana obrta plaćanja 9. inpute. CC = OC . DuPont Company 1919 počela do koristi svoj sistem za praćenje efikasnosti na bazi racija Zaradjivačka moć = Profitabilnost prodaje x Efikasnost upravljanja sredstvima (aktivom) 3)PRINOS NA AKCIJSKI (SOPSTVENI) KAPITAL (Return on Equity) ROE Pokazuje profitabilnost u odnosu na akcijski kapital Neto dobit (posle oporezivanja) Beograd 2010.ROA Pokazuje ukupnu profitabilnost firme Neto dobit (posle oporezivanja) ROA = -------------------------------------------Ukupna aktiva Prosek varira izmedju grana i zemalja. materijale. Neto profitna marža – meri profitabilnosti uz isključivanje svih troškova i poreza To je neto profit firme po jedinici prodaje Neto dobit posle oporezivanja ROSn = ------------------------------------------Neto prodaja 2)PRINOS NA AKTIVU (Return on Assets) .ROS Neto prodaja – Troškovi prodate robe ROS = -------------------------------------------------Neto prodaja Ovaj racio se naziva i Bruto profitna marža – meri efikasnost operacija u smislu kakav je odnos cena i troškova. a nakon određenog vremena obavljaju plaćanje – tada dolazi do stvarnog odliva gotovine GOTOVINSKI CIKLUS (Cash Cycle) – Pokazuje vremenski period (broj dana) od kada dođe do odliva gotovine za račune u vezi nabavke inputa do momenta naplate potraživanja za proizvedenu i prodatu robu. 11 .RACIJA PROFITABILNOSTI (PROFITABILITY) 1)PROFITABILNOST U ODNOSU NA PRODAJU (Return on Sale) .Finansiski menađžment II Racio analiza ne plaćaju odmah sirovine. već započinju proizvodni tok.

Promene pojedinih racija mogu biti indikator promena u finansijskoj politici. 12 . Beograd 2010.. odnos tržišne i kjigovodstvene vrednosti po akciji itd..Finansiski menađžment II Racio analiza ROE = -------------------------------------------Akcijski kapital 4)RACIJA PROFITABILNOSTI POVEZANA SA AKCIJAMA NETO DOBITAK PO AKCIJI (Earnings per Share ) .EPS Neto dobitak EPS = -------------------------------------------Broj emitovanih običnih akcija 5)ODNOS TRŽISNE CENE I NETO DOBITKA PO AKCIJI (Price Earnings Ratio )– PE Tržišna cena po akciji PE = -------------------------------------------Neto dobitak po akciji 6)RACIO PLAĆANJA DIVIDENDE (Dividend Payment Ratio – DPR ) Isplaćena dividenda po akciji DPR = -------------------------------------------Neto dobitak po akciji 7)DIVIDENDNA STOPA (Dividend Yield) Dividenda po akciji Dividendna stopa = -------------------------------Tržišna cena po akciji Postoji još nekoliko ovih racija (npr.Veće profitne marže – ukazuju na povećanje profitabilnosti.ANALIZA TRENDA (TREND ANALYSIS) Kada se izračunaju finansijska racija za svaku godinu vrši se poredjenje tokom vremena i sa prosečnim veličinama u grani. – Rast racija zaduženosti – indikator problema sa finansiranjem – raste nivo rizika. stanju ili zdravlju firme Npr.) 10.

organizovanje.vođenja i kontrole preduzeća i finansiskih i drugih procesa unutar preduzeća.U savremenim uslovima poslovanja preduzeća i organizacija bez različitih metoda analize kao što je racio analize bilo bi apsulutno nemoguće ispuniti i uskladiti osnovne funkcije planiranja.kao i o kretanju preduzeća u određenom vremenskom periodu i daje osnove za planiranje budućih kretanja. Racio analiza daje rukovodiocima osnovne podatke i informacije o prethodnom poslovanju preduzeća.vođenje i kontrola.ZAKLJUČAK Menadžment podrazumeva različite funkcije kao što su planiranje.organizovanja.Finansiski menađžment II Racio analiza 11. 13 .ako ne i najvažnijih elemenata u procesu donošenja investicione odluke.Analiza „finansiskog zdravlja“ kompanije predstavlja jedan od važnijih. Beograd 2010.

com Beograd 2010.LITERATURA 1.Finansiski menađžment II Racio analiza 12.www.ekapija. dr Dragan Vucinic-Finansiski menađžment 2.Prof. dr Dragan Mašić-Strategiski menađžment 3. 14 .Prof.