You are on page 1of 23

Δοεσμηςικά Ποξγοάμμαςα Ιδιχςικήπ ΢υξλήπ ΥΟΡΟΤΜ

Έςξπ 2012-2013
ΔΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟ΢ «ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΣΔ΢»
΢ςα πλαίρια ςξσ διαγχμιρμξύ «Έοεσμα από Μαθηςέπ», ςηπ μέρηπ και
ςευμικήπ εκπαίδεσρηπ 2013, ςξσ Παμεπιρςημίξσ Λεσκχρίαπ, η ΢υξλή μαπ ρσμμεςείυε
με ςξ εοεσμηςικό ποόγοαμμα «Η Τγιειμή ςξσ ΢υξλείξσ». Σξ ρυξλείξ, ξ υώοξπ με ςξ
μεγάλξ αοιθμό μαθηςώμ, μπξοεί μα γίμξσμ ερςία αμαπαοαγχγήπ και αμάπςσνηπ
μικοξβίχμ και αρθεμειώμ. ΢ςόυξπ ςηπ μελέςηπ μαπ λξιπόμ ήςαμ μα εοεσμήρξσμε και
μα καςαγοάφξσμε πιθαμέπ πηγέπ μόλσμρηπ ρςξ ρυξλικό μαπ πεοιβάλλξμ.
Η μελέςη μαπ βαρίρςηκε ρε έμα μξμςέλξ αμάπςσνηπ βακςηοίχμ, δηλαδή ρε
μια μεθξδξλξγία πξσ θα ατξοά ςημ καλλιέογεια βακςηοίχμ, πξσ ρσλλέναμε, ρε
ειδικά απξρςειοχμέμα ςοιβλία (petri dishes) επιρςοχμέμα με ειδικό θοεπςικό σλικό
για μα μελεςήρξσμε ςξμ πληθσρμό ςξσπ και ςημ αμάπςσνή ςξσπ. Πήοαμε δείγμαςα
από ςιπ ρυξλικέπ ςξσαλέςεπ, ςξ θοαμίξ μαπ, ςξ κάγκελξ ςηπ ρκάλαπ πξσ
καςεβαίμξσμε ρςημ ασλή, ςημ ςράμςα μαπ πξσ μεςατέοξσμε ςα βιβλία μαπ αλλά και
ςξ ταγηςό μαπ (πυ. ράμςξσιςπ), ςα ρςσλό μαπ πξσ ρσυμά ςα βάζξσμε ρςξ ρςόμα
κλπ.
Σξ απξςέλερμα ασςή μαπ ςηπ ποξρπάθειαπ ήςαμ η
ξμάδα ςα μαθηςώμ μαπ μα λάβει ςξ 2ξ Παγκύποιξ Βοαβείξ
ρςξ Λσκειακό Κύκλξ και σπξςοξτία €2000 αμά μαθηςή για
ςξ Παμεπιρςήμιξ Λεσκχρίαπ, για ξπξιξδήπξςε κύκλξ
ρπξσδώμ.

Ζ ξμάδα ςχμ μαθηςώμ: Αγαπίξσ Αογύοηπ Σς1’, Αλενάμδοξσ Ατοξδίςη Σς3’, Καγξύ
Λαοία Σς3’, Κεβέμςη Λαοία Σς1’, Τρξύπαπ Ηχμάπ Σς1’, Χαοαλάμπξσπ Ιχμρςαμςίμξπ
Σς2’.
Υπεύθσμξπ Ιαθηγηςήπ: Αμδοέαπ Τρξύκμξπ (Ιαθ. Βιξλξγίαπ)

ΔΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟ΢ «ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
΢ΣΗ ΔΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΔΔΤ΢Η – ΣΔΚΔ
΢ςα πλαίρια ςξσ διαγχμιρμξύ ΣΔΚΔ, «Σευμξλξγία και Καιμξςξμία ρςημ
Δκπαίδεσρη» ςξσ Ιδούμαςξπ Ποξώθηρηπ Έοεσμαπ, η ΢υξλή μαπ ρσμμεςείυε με ςημ
καςαρκεσή «Μηυαμιρμόπ Καθαοιρμξύ Δπιτάμειαπ Άμμξσ».
Έυξσμε παοαςηοήρει όςι ςόρξ ρςημ αμμξδόυξ ςξσ ρυξλείξσ μαπ (ςάτοξπ
άλμαςξπ ειπ μήκξπ), όρξ και ρςιπ διάτξοεπ παοαλίεπ ςξσ μηριξύ μαπ ειδικά ςξ
καλξκαίοι, αοκεςά ρσυμά ςξ ταιμόμεμξ ρσλλξγήπ πξλλώμ ακαθαοριώμ και
απξοοιμμάςχμ καθώπ δεμ σπάουξσμ ικαμξπξιηςικά ρσρςήμαςα καθαοιρμξύ ασςώμ
ςχμ υώοχμ. Αμςίθεςα για μα καθαοιρςξύμ ασςξί ξι υώοξι, η ρσμμεςξυή και η
υειοχμακςική εογαρία μαθηςώμ ρςξ ρυξλείξ μαπ αλλά και εθελξμςώμ ρςιπ παοαλίεπ
είμαι απαοαίςηςη.
Βλέπξμςαπ λξιπόμ ςξ ποόβλημα ασςό, απξταρίραμε μα τςιάνξσμε έμα
τξοηςό ρύρςημα καθαοιρμξύ ςηπ επιτάμειαπ ςηπ άμμξσ, υοηριμξπξιώμςαπ απλά
ηλεκςοικά και μηυαμικά εναοςήμαςα, ςξ ξπξίξ θα καθαοίζει ςημ άμμξ από ςιπ
διάτξοεπ ακαθαορίεπ, ατήμξμςαπ μα πεοάρει από ςξ κόρκιμξ μόμξ η καθαοή
άμμξπ.

Ζ ξμάδα ςχμ μαθηςώμ: Ιώρςα Ιλείςξπ Α3, Πέςοξσ Αμδοέαπ Α3, Εαυαοίξσ Λάοιξπ
Β2, Εξοπάπ Λιυάληπ Β2, Θχρήτ Δσγεμία Β2, Ισοιάκξσ Ιχμρςαμςίμα Β2,
Ιχμρςαμςίμξσ Σςέλιξπ Γ2.
Υπεύθσμξι καθηγηςέπ: Αμδοέαπ Ιχμρςαμςίμξσ (Ιαθ. Τευμξλξγίαπ), Σάββαπ Ιξσοέαπ
(Ιαθ. Τευμξλξγίαπ)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΢ΧΟΛΔΙΑ

Για ςοίςη ρσμευή υοξμιά, η ΢υξλή μαπ ρσμμεςέυει με επιςσυία
ρςξ ποόγοαμμα ¨Οικξλξγικά Συξλεία¨, έμα εσοχπαψκό
ποόγοαμμα ρςξ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ ρυξλεία από πξλλέπ
υώοεπ. Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ασςξύ είμαι μα
απξκςήρξσμ ξι μαθηςέπ και ξι εκπαιδεσςικξί μία πιξ
εμεογηςική ρςάρη απέμαμςι ρςξ πεοιβάλλξμ.

Σξ θέμα με ςξ ξπξίξ αρυξληθήκαμε τέςξπ, ήςαμ ςα
απξοοίμμαςα. Σα παιδιά ρε ασςό ςξ πλαίριξ έμαθαμ ςη
ρημαρία ςηπ αμακύκλχρηπ ρςη ζχή μαπ, έκαμαμ
καςαρκεσέπ με αμακσκλώριμα σλικά, έγοαφαμ πξιήμαςα και έκαμαμ
ζχγοατιέπ. Δπίρηπ ξογάμχραμ εκρςοαςείεπ αμακύκλχρηπ οξύυχμ και
μπαςαοιώμ πέοαμ από ςημ στιρςάμεμη αμακύκλχρη υαοςιξύ πξσ γίμεςαι
διαοκώπ ρςξ ρυξλείξ μαπ.
Κάθε δύξ υοόμια ςξ κάθε ρυξλείξ ανιξλξγείςαι και βοαβεύεςαι με ςημ
ξικξλξγική ρημαία. Πέορι, η ΢υξλή μαπ βοαβεύςηκε με ςη ρημαία ασςή και
ςημ επόμεμη υοξμιά αμαμέμξσμε και πάλι ςημ βοάβεσρη μαπ!
Υπεύθσμξπ Ιαθηγηςήπ: Τόμια Θχάμμξσ (Ιαθ. Φσρικήπ)

Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλομ

Για ςοίςη ρσμευή υοξμιά η ρυξλή μαπ ρσμμεςείυε ρςξ Δσοχπαψκό
Ποόγοαμμα πεοιβαλλξμςικήπ εκπαίδεσρηπ, «Νέξι Δημξριξγοάτξι για ςξ
Πεοιβάλλξμ», ασςή ςη τξοά με δύξ τχςξγοατίεπ από ςημ Κσποιακή
τύρη:
Ρόδι-«Τγεία , γομιμότητα , ευτυχία.»
Σο
«θαύμα» της
φύσης.

Ζ ξμάδα μαθηςώμ: Μαθαμαήλ Διοήμη, Χαοαλάμπξσπ Δμμαμξσέλλα, Χαοαλάμπξσπ
Άμςοια, Βαριλείξσ Ηεόδχοξπ (Γ’ Τάνηπ Γσμμαρίξσ)
Υπεύθσμη καθηγήςοια: Ια Παμαγιώςα Ιχμρςαμςίμξσ

Έςξπ 2011-2012
Μαθητές στημ Έρευμα (ΜΔΡΑ) 2011-2012:
1ξ Ποόγοαμμα: «Συξλείξ και Υγιειμή: Πόρξ απέυξσμ ή όυι ςξ έμα
από ςξ άλλξ;»

Σξ ρυξλείξ, έμαπ υώοξπ με μεγάλξ αοιθμό μαθηςώμ, μπξοεί μα

γίμει ερςία αμαπαοαγχγήπ και αμάπςσνηπ μικοξβίχμ και αρθεμειώμ και ειδικόςεοα
ρε πεοιπςώρειπ, πξσ ξ υώοξπ δεμ ρσμςηοείςαι και καθαοίζεςαι ρχρςά. ΢ςόυξπ ςηπ
μελέςηπ λξιπόμ ήςαμ μα εοεσμήρξσμε και μα καςαγοάφξσμε πιθαμέπ πηγέπ
μόλσμρηπ ρςξ ρυξλικό πεοιβάλλξμ, ώρςε μα εμημεοχθξύμ ξι μαθηςέπ αλλά και η
διεύθσμρη ςξσ ρυξλείξσ, πξια ρημεία θα ποέπει μα ποξρέυξσμ από εδώ και ρςξ
ενήπ, για έμα σγειέπ μαθηριακό πεοιβάλλξμ. Η εογαρίαπ μαπ βοαβεύςηκε με Α’
Έπαιμο Παγκύπρια ρςξ Λσκειακό Κύκλξ.

2ξ Ποόγοαμμα: «Ζ γλώρρα ςχμ SMS». Έμασρμα για ασςή ςημ έοεσμα ήςαμ
ςξ γεγξμόπ όςι ξ ςοόπξπ πξσ γοάτξσμε μημύμαςα (SMS), ταίμεςαι μα διαμξοτώμει
αμάλξγα και ςξ γοαπςό μαπ λόγξ. ΢συμά ξι καθηγηςέπ παοαςηοξύμ μαπ όςι ξ

γοαπςόπ λόγξπ ςχμ μαθηςώμ επηοεάζεςαι άμερα από ςξμ ςοόπξ πξσ ξι μαθηςέπ
γοάτξσμ μημύμαςα (SMS). Έμαπ άλλξπ λόγξπ για ςξμ ξπξίξ θέλαμε μα εοεσμήρξσμε
ςημ γλώρρα ςχμ SMS, είμαι ςξ γεγξμόπ όςι κάπξιξι υαοακςηοίζξσμ ςη γλώρρα ςχμ
SMS χπ μια άςσπη μξοτή λόγξσ, η ξπξία επηοεάζει αομηςικά ςη υοήρη ςηπ
μηςοικήπ, γλώρραπ.
Έςρι ρκξπόπ ςηπ έοεσμαπ μαπ ήςαμ μα μελεςήρξσμε ςιπ γλχρρικέπ πςσυέπ ρςη
ρύμςανη και απξρςξλή γοαπςώμ μημσμάςχμ (SMS) μέρχ κιμηςώμ ςηλετώμχμ, αλλά
και

μέρχ

διάτξοχμ

διαδικςσακώμ

ρελίδχμ

κξιμχμικήπ

δικςύχρηπ.

Πιξ

ρσγκεκοιμέμα, μελεςήραμε ςα λενιλξγικά - ρςιλιρςικά υαοακςηοιρςικά ασςήπ ςηπ
«γλώρραπ» έςρι όπχπ ασςή εμταμίζεςαι ρςα γοαπςά μαπ μημύμαςα.

3ξ Ποόγοαμμα: «Θεομιδξμεςοική Έοεσμα ςηπ ΢υξλικήπ μαπ
Διαςοξτήπ». ΢κξπόπ ςηπ εοεσμηςικήπ μαπ εογαρίαπ ήςαμ μα διεοεσμήρξσμε
ςιπ διαςοξτικέπ ρσμήθειεπ ςχμ ρσμμαθηςώμ μαπ ρςξ ρυξλείξ καθώπ επίρηπ
και ςημ πξιόςηςα ςχμ ςοξτώμ πξσ ποξρτέοει η καμςίμα και ςξ ερςιαςόοιξ
ςηπ ΢υξλήπ μαπ. Καςά ςημ έοεσμα ασςή ποξρπαθήραμε μα σπξλξγίρξσμε ςιπ
θεομίδεπ πξσ πεοιέυξσμ ξι ςοξτέπ, πξσ ποξρτέοει η καμςίμα και ςξ
ερςιαςόοιξ ςηπ ρυξλήπ μαπ και μα ςιπ ρσγκοίμξσμε με ςιπ θεομίδεπ πξσ
πεοιέυξσμ ςοξτέπ, πξσ είμαι απαοαίςηςεπ για μια σγιειμή διαςοξτή. Η
μέςοηρη ςχμ θεομίδχμ έγιμε με ςη υοήρη θεομιδξμεςοηςή,

4ξ Ποόγοαμμα: «H Τευμξλξγία ρςημ Τάνη». ΢κξπόπ ςηπ εοεσμηςικήπ
μαπ εογαρίαπ ήςαμ μα δξύμε καςά πόρξ μέεπ μέθξδξι ρςημ εκπαιδεσςική
διαδικαρία, μπξοξύμ μα επιτέοξσμ παοαγχγικά απξςελέρμαςα, δηλαδή
καλύςεοη και πιξ

εύκξλη μάθηρη και τσρικά καλύςεοα

πξρξςικά

απξςελέρμαςα (καλύςεοα απξςελέρμαςα ρςα διαγχμίρμαςα). Η ρημαρία εμόπ
ςέςξιξσ εοεσμηςικξύ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ εναιοεςική, καθώπ

με ςξμ

ενξπλιρμό ςχμ ρυξλείχμ με ρύγυοξμα μέρα εκπαίδεσρηπ (βιμςεξποξβξλείπ,
διαδοαρςικξύπ πίμακεπ κςλ.), η ςευμξλξγία απξςελεί πλέξμ ςξ υοηριμόςεοξ
εογαλείξ ρςη μαθηριακή διαδιακαρία.

Σεχμολογία και Καιμοτομία στημ Δκπαίδευση (ΣΔΚΔ) 20112012:
«Ασςόμαςξ Σύρςημα Διάθερηπ Γοατικήπ Ύληπ». Κάθε ρυξλική υοξμιά
έυει παοαςηοηθεί όςι αοκεςξί μαθηςέπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ μέοαπ
είςε:

Ξευμξύμ ρςσλό, ςεςοάδια κλπ. ρςξ ρπίςι

Δεμ ποξλαβαίμξσμ μα αγξοάρξσμ ςα υοειώδη ςξσπ λόγχ απόρςαρηπ
και πεοιξοιρμέμξσ υοόμξσ

Φάμξσμ ή τθείοξσμ ςα ςεςοάδια, ςα μξλύβια, ςιπ νύρςοεπ ςξσπ κλπ.
ρςξ ρυξλείξ

Αγξοάζξσμ ςα λάθξπ ποξψόμςα από ασςά πξσ ςξσπ ζήςηραμ ξι
καθηγηςέπ ςξσπ

Φοηριμξπξιξύμ και ρπαςαλξύμ ςα σλικά ςξσπ (μξλύβια, ςεςοάδια,
μελάμια) ρε ώοα μαθήμαςξπ ρςξ ρυξλείξ

Υέομξμςαπ λξιπόμ ρςξ μσαλό μαπ ςιπ διάτξοεπ μηυαμέπ πώληρηπ άλλχμ
ποξψόμςχμ (πυ. αμαφσκςικώμ, ρξκξλάςχμ, μεοξύ και υσμώμ) πξσ ήδη
λειςξσογξύμ με επιςσυία ρςξσπ ρυξλικξύπ υώοξσπ, η δική μαπ λύρη-ποόςαρη
είμαι μα ρυεδιάζαμε και καςαρκεσάζαμε μία ςέςξιαπ τιλξρξτίαπ ρσρκεσή πξσ
μα πξσλά όμχπ ρςσλό, ςεςοάδια, οίγεπ, ρβηρςήοια κλπ. Με ασςόμ ςξμ ςοόπξ
πιρςεύξσμε πχπ θα μπξοξύραμε μα δώρξσμε λύρη ρςα ποξβλήμαςα πξσ
αματέοαμε και κσοίχπ ρε ασςά πξσ ποξκαλξύμςαι ρε ώοεπ πξσ βοιρκόμαρςε
ρςξ ρυξλείξ και μξιάζξσμ αδύμαςξ μα νεπεοαρςξύμ καςά ςημ διάοκεια ςηπ
ρυξλικήπ μέοαπ.

Η Παραγωγικότητα στημ Δκπαίδευση 2011-2012:
«Ο Ηερμόπ ςξσ Λέμςξοα Ιαθηγηςή με ςη Χοήρη ςηπ Τευμξλξγίαπ».
Έυξμςαπ χπ βαρικό άνξμα ςξσπ ρςόυξσπ ςξσ θερμξύ ςξσ μέμςξοα και ςη
ρημαρία πξσ έυει ασςόπ για ςξσπ μαθηςέπ, απξταρίραμε μα γμχοίρξσμε ςξμ
ςοόπξ λειςξσογίαπ ασςξύ ςξσ θερμξύ. Σόςε ήςαμ πξσ ρσμειδηςξπξιήραμε όςι
είμαι αμαγκαίξ, ασςόπ μα λειςξσογεί απξδξςικά και παοαγχγικά. Δίδαμε όςι
ξ θερμόπ ςξσ μέμςξοα απξςελεί μια υοξμξβόοα διαδικαρία για όλξσπ ςξσπ

καθηγηςέπ ποξςξύ επικξιμχμήρει ξ μέμςξοαπ καθηγηςήπ με ςξσπ γξμείπ. Σξ
γεγξμόπ ασςό, ρε ρσμδσαρμό με ςη ρπαςάλη υαοςιξύ, ςξ υοξμξβόοξ ςηπ
διαδικαρίαπ καςαγοατήπ ρυξλίχμ για όλξσπ ςξσπ μαθηςέπ από ςξσπ
διδάρκξμςεπ και ςηπ ρσγκέμςοχρηπ και διαςήοηρηπ εμόπ αςξμικξύ μηςοώξσ
κάθε μαθηςή από ςξμ μέμςξοα καθηγηςή, μαπ ξδήγηρε ρςη απόταρη για
έμςανη ςχμ εταομξγώμ ςηπ ςευμξλξγίαπ ρε ασςό ςξ θερμό. Αμςικείμεμξ ςηπ
εογαρίαπ απξςελεί η υοήρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ διαυείοιρηπ βάρηπ δεδξμέμχμ
access, χπ ςξ βαρικό εογαλείξ ρσγγοατήπ και ρσγκέμςοχρηπ ςχμ ρςξιυείχμ
ςξσ κάθε μαθηςή (αςξμικά ρςξιυεία, ρυόλια για ςημ ακαδημαψκή πξοεία).

Έςξπ 2010-2011
Μαθητές στημ Έρευμα (ΜΔΡΑ) 2010-2011:
1ξ Ποόγοαμμα: «Πχπ ςξ pH επηοεάζει ςα τσςά». ΢ςόυξπ ςηπ
εοεσμηςικήπ μαπ εογαρίαπ, ήςαμ μα ρυεδιάρξσμε και μα μελεςήρξσμε
πειοάμαςα, πξσ μα μαπ βξηθήρξσμ μα καςαλάβξσμε, πώπ ξι μεςαβξλέπ ςξσ
pH ρςξ μεοό, επηοεάζξσμ ςα τσςά όρξμ ατξοά ρςημ αμάπςσνη ςξσπ. Με ασςό
ςξμ ςοόπξ θα μπξοέρξσμε μα καςαλάβξσμε πώπ η όνιμη βοξυή μπξοεί μα
επηοεάζει ςημ αμάπςσνη ςχμ ξογαμιρμώμ ξι ξπξίξι είμαι εκςεθειμέμξι ρε
ασςήμ. Με ςξ ςέλξπ ςηπ εοεσμηςικήπ μαπ δξσλειάπ, τάμηκε όςι ςξ ελατοώπ

όνιμξ pH (pH=6) επηοεάζει θεςικά ςημ αύνηρη ςξσ μήκξσπ ςξσ κξομξύ και
ςχμ τύλλχμ ρςα τσςά μαπ. Ασςή μαπ η μελέςη πήοε Α’ Δύφημο Μμεία
Παγκύπρια ρςξ Λσκειακό Κύκλξ.

2ξ Ποόγοαμμα: «Αμαλύξμςαπ ςξμ Ιαιοό… με ςα Λαθημαςικά». Η
εογαρία μαπ, ατξοά ςημ αμάλσρη μεςεχοξλξγικώμ δεδξμέμχμ με ςη βξήθεια
ςχμ μαθημαςικώμ και ςηπ ρςαςιρςικήπ. ΢ςόυξπ μαπ ήςαμ μα αμαλύρξσμε ςα
δεδξμέμα παλαιόςεοχμ πεοιόδχμ, ποξκειμέμξσ μα διαπιρςώρξσμε ςιπ ςάρειπ
και ςιπ ρσμπεοιτξοέπ ςχμ καιοικώμ ρσμθηκώμ ςξσ μηριξύ μαπ ρςξ μέλλξμ.
Με ασςό ςξμ ςοόπξ καςαλήναμε ρςξ όςι η θεομξκοαρία ςηπ Κύποξσ
ασνάμεςαι υοόμξ με ςξ υοόμξ και η βοξυόπςχρη ρςημ Κύποξ ςείμει μα
μειώμεςαι αμηρσυηςικά υοόμξ με ςξ υοόμξ. Ασςό ςξ εοεσμηςικό μαπ
ποόγοαμμα πήοε Α’ Δύφημο Μμεία Παγκύπρια ρςξ Γσμμαριακό Κύκλξ.

3ξ Ποόγοαμμα: «Γμχοίζξμςαπ εμείπ ξι μέξι ςξσπ εασςξύπ μαπ». Ο
ρςόυξπ ςηπ εογαρίαπ μαπ ήςαμ μα εοεσμηθξύμ ρςα πλαίρια ςξσ μαθήμαςξπ
ςηπ αγγλικήπ γλώρραπ, ρσγκεκοιμέμα ποξβλήμαςα ςχμ μέχμ όπχπ: ςξ
κάπμιρμα, ςα μαοκχςικά, ξι εοχςικέπ ρυέρειπ, η παοεμόυληρη ρςξ

ρυξλείξ, ςξ διαδίκςσξ και η υοήρη σπξλξγιρςώμ. Η έοεσμα διενήυθηκε με
ςη υοήρη εοχςημαςξλξγίξσ και ςα απξςελέρμαςά ρσγκοίθηκαμ με ασςά, ςχμ
μέχμ από άλλεπ Δσοχπαψκέπ υώοεπ. Η ξμάδα ποξπ διεοεύμηρη ήςαμ κσοίχπ
μαθηςέπ από ςξ ρυξλείξ μαπ, ηλικίαπ 14-18 υοόμχμ, αλλά και μαθηςέπ από
ςέρρεοιπ εσοχπαψκέπ υώοεπ, ςη Γεομαμία, Ιρπαμία, Πξλχμία και Οσγγαοία.

4ξ Ποόγοαμμα: «Η Δπίδοαρη ςηπ θεομξκοαρίαπ ρςα Μαγμηςικά
Πεδία». ΢κξπόπ ςηπ εοεσμηςικήπ μαπ εογαρίαπ ήςαμ μα ποαγμαςξπξιήρξσμε
πειοάμαςα μέρχ ςχμ ξπξίχμ μα μπξοέρξσμε μα ρσμπεοάμξσμε αμ η
θεομξκοαρία επηοεάζει ςημ δύμαμη εμόπ μαγμήςη, δηλαδή ςημ έμςαρη εμόπ
μαγμηςικξύ πεδίξσ. Με ςξ ςέλξπ ςηπ πειοαμαςικήπ διαδικαρίαπ καθώπ και ςηπ
αμάλσρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ, καςαλήναμε ρςξ ρσμπέοαρμα όςι η αύνηρη
ςηπ θεομξκοαρίαπ εμόπ μαγμήςη μειώμει ςη δύμαμη ςξσ. Δπίρηπ καςαλήναμε
όςι όςαμ η θεομξκοαρία ςξσ μαγμήςη επαμέλθει ρςημ αουική ςιμή, η δύμαμη
ςξσ μαγμήςη δεμ απξκαθιρςάςαι.

Σεχμολογία και Καιμοτομία στημ Δκπαίδευση (ΣΔΚΔ)
2010-2011:
«Ασςξμαςξπξιημέμξ Σύρςημα Ιαθαοιρμξύ ςξσ Πίμακα». Δδώ και
πάοα πξλλά υοόμια υοηριμξπξιείςαι ρςξσπ ρυξλικξύπ υώοξσπ ξ γμχρςόπ ρε
όλξσπ μαπ πίμακας. Ο παοαδξριακόπ ‘μασοξπίμακαπ’ (ςοαυιάπ επιτάμειαπ
με κιμχλίεπ), αμςικαςαρςάθηκε μόλιπ ςα ςελεσςαία δεκαπέμςε υοόμια με ςξμ
‘λεσκό’ (λείαπ επιτάμειαπ με μαοκαδόοξσπ). Αμξίγξμςαπ λξιπόμ ασςό ςξ
θέμα, θα θέλαμε μα επικεμςοχθξύμε ρςξ ρςάδιξ ςξσ ρβηρίμαςξπ ςχμ
γοατξμέμχμ από ςημ επιτάμεια ςξσ.
Αοκεςέπ τξοέπ ςσγυάμει μα υαθεί ξ ρπόγγξπ ρςημ ςάνη με απξςέλερμα μα
υάμεςαι πξλύςιμξπ υοόμξπ και μα διακόπςεςαι η οξή ςξσ μαθήμαςξπ. Για
ασςό, με ςξ ασςόμαςξ ρύρςημα καθαοιρμξύ ςξσ πίμακα η διαδικαρία γίμεςαι
με ςξ πάςημα εμόπ κξσμπιξύ. Ασςή μαπ η καςαρκεσή πήοε Α’ Έπαιμο
Παγκύπρια ρςξ Γσμμαριακό Κύκλξ.

Έρευμα από Μαθητές – Παμεπιστήμιο Λευκωσίας:
«Ζ Συέρη Ύφξσπ και Βάοξσπ»
Πξλύ ρσυμά ςόρξ ρςα μέρα μαζικήπ εμημέοχρηπ, όρξ και ρε πεοιξδικά και
ετημεοίδεπ, δευόμαρςε μια καςαιγίδα πληοξτξοιώμ για ςξ πάυξπ ςόρξ ςχμ
Κσποίχμ όρξ και όλχμ αμθοώπχμ ρε παγκόρμιξ επίπεδξ. Σελεσςαία
ακξύγξμςαι όλξ και πεοιρρόςεοα ρυόλια για ςημ παιδική και μεαμική
παυσραοκία αλλά και πεοιπςώρειπ μέχμ και πεοιρρόςεοξ μέχμ γσμαικώμ, με

ταιμόμεμα μεσοικήπ αμξοενίαπ. Έυξσμε λξιπόμ δύξ ακοαίεπ καςαρςάρειπ,
πξσ ατξοξύμ ςημ επξυή μαπ. ΢ςημ ηλικία ςχμ 16-17 εςώμ λξιπόμ,
θεχοήραμε ρημαμςικό μα μάθξσμε ςι ποαγμαςικά ρσμβαίμει με ςξσπ μέξσπ
ςηπ επξυήπ. Αμαλύραμε ςη ρυέρη βάοξσπ, ρε ρσμδσαρμό με ςξ ύφξπ ςξσπ,
έςρι ώρςε μα μπξοέρξσμε μα σπξλξγίρξσμε ςξ δείκςη μάζαπ ρώμαςξπ, πξσ
δείυμει ποαγμαςικά αμ έμα άςξμξ είμαι τσριξλξγικό, σπέοβαοξ ή και
λιπξβαοέπ. Σξ απξςέλερμα ήςαμ η μελέςη μαπ μα πάοει ςξ 3ο Βραβείο
Παγκύπρια ρςξ Λσκειακό Κύκλξ και Τποτροφία ύψους €1000 αμα μαθηςή
για ςξ Παμεπιρςήμιξ Λεσκχρίαπ.

Η Παραγωγικότητα στημ Δκπαίδευση 2010-2011:
«Βιξλξγικά Ποξψόμςα και Διαυείοηρη Απξβλήςχμ
(Ιξμπξρςξπξιήρη)»
Σξ αμςικείμεμξ ςηπ εογαρίαπ μαπ ατξοξύρε ρςημ καλλιέογεια και ρςημ
παοαγχγή βιξλξγικώμ ποξψόμςχμ ρςξ λαυαμόκηπξ ςηπ ρυξλήπ μαπ. Ο
βαρικόπ ρςόυξπ και η αουική μαπ ρκέφη ποξέκσφε από ςξ γεγξμόπ όςι ρςξ
ρυξλείξ μαπ λειςξσογεί ερςιαςόοιξ, πξσ ποξρτέοει γεύμα καθημεοιμά ρςξσπ
μαθηςέπ μαπ. ΢κετςήκαμε λξιπόμ όςι αμ παοάνξσμε δικά μαπ βιξλξγικά
ποξψόμςα, πξσ θα υοηριμξπξιξύμςαι ρςημ ποξεςξιμαρία ςξσ γεύμαςξπ ρςξ
ερςιαςόοιξ, θα ποξρτέοαμε πιξ ξικξμξμικά αλλά και πιξ σγιειμά γεύμαςα
ρςξσπ μαθηςέπ ςξσ ρυξλείξσ μαπ. Δπιπλέξμ, η καλλιέογεια εμόπ βιξλξγικξύ
λαυαμόκηπξσ ρςξ υώοξ ςξσ ρυξλείξσ, θα ρσμέβαλλε και ρςημ δημιξσογία

ξικξλξγικήπ ρσμείδηρηπ, ατξύ έςρι βξηθάμε ρςημ ποξρςαρία ςξσ
πεοιβάλλξμςξπ.

Δοεσμηςική εογαρία για ςημ επιρςήμη ςηπ Μεςεχοξλξγίαπ
2010-2011:
«Λελέςη υοξμξρειοώμ θεομξκοαρίαπ και βοξυήπ. Αμάλσρη και
Σσμπεοάρμαςα»
Για όλξσπ μαπ, ξ καιοόπ και ςξ κλίμα απξςελξύμ ρημαμςικό παοάγξμςα ςχμ
δοαρςηοιξςήςχμ μαπ, ςηπ διάθερήπ μαπ και εμ γέμει, όληπ μαπ ςηπ ζχήπ. Ο
καιοόπ είμαι είδηρη! Μελεςώμςαπ λξιπόμ δεδξμέμα ςηπ μεςεχοξλξγικήπ
σπηοερίαπ Κύποξσ (υοξμξρειοέπ) καςαλήναμε όςι ςξ κλίμα ςηπ Κύποξσ
γίμεςαι όλξ και πιξ θεομό με ακόμη πιξ ζερςά και νηοά καλξκαίοια, πξσ θα
αουίζξσμ ποώιμα, και πιξ ήπιξσπ υειμώμεπ με μεγάλεπ υοξμικέπ πεοιόδξσπ
ξλιγξμβοίαπ και μικοόςεοηπ διάοκειαπ. Μήπχπ ςελικά δεμ θα σπάουξσμ ξι
ςέρρεοιπ επξυέπ;

Έςξπ 2009-2010
Μαθητές στημ Έρευμα (ΜΔΡΑ) 2009-2010:
1ξ Ποόγοαμμα: «Ζ Δπίδοαρη ςχμ Ιιμηςώμ ρςα Φσςά». ΢ςόυξπ ςηπ
εοεσμηςικήπ μαπ εογαρίαπ, ήςαμ μα ρυεδιάρξσμε και μα μελεςήρξσμε
πειοάμαςα, πξσ μα μαπ βξηθήρξσμ μα καςαλάβξσμε, αμ ςελικά η
ηλεκςοξμαγμηςική ακςιμξβξλία πξσ εκπέμπξσμ ςα κιμηςά ςηλέτχμα,
επηοεάζει ςα τσςά όρξμ ατξοά ςημ αμάπςσνη ςξσπ αλλά και έμμερα άλλξσπ
ζχμςαμξύπ ξογαμιρμξύπ.
Με ςξ ςέλξπ ςηπ εοεσμηςικήπ μαπ δξσλειάπ, τάμηκε όςι όμςχπ η
ηλεκςοξμαγμηςική ακςιμξβξλία πξσ ενέπεμπαμ ςα κιμηςά, επηοεάζει θεςικά
ςημ αύνηρη ςξσ μήκξσπ ςξσ κξομξύ και ςχμ τύλλχμ ςχμ τσςώμ και ασςή
μαπ η ποξρπάθεια πήοε ςξ 2ο Βραβείο Παγκύπρια ρςξ Γσμμαριακό Κύκλξ.

2ξ Ποόγοαμμα «Ζ Συέρη Λμήμηπ και Λάθηρηπ». Η μμήμη είμαι μια
ικαμόςηςα ςξσ εγκετάλξσ μαπ, μέρχ ςηπ ξπξίαπ μπξοξύμε μα απξθηκεύξσμε,
μα αμαγμχοίζξσμε και μα αμακαλξύμε, αλλά και μα αμαπλάθξσμε,
πληοξτξοίεπ ή εμπειοίεπ. Με άλλα λόγια, με ςη μμήμη απξθηκεύξσμε και
διαςηοξύμε δεδξμέμα ςηπ μάθηρηπ. Γι’ ασςό η ρυέρη μάθηρηπ και μμήμηπ
είμαι πξλύ ρςεμή.
Γι’ ασςό ρε ασςή ςημ έοεσμα αμαλύραμε ςη ρυέρη μαθηςή-μάθηρηπ-μμήμηπ
μα είμαι ακόμα πιξ ρςεμή!!! Η ποξρπάθειά μαπ ασςή βοαβεύςηκε με Α’
Δύφημο Μμεία Παγκύπρια για ςξ Λσκειακό Κύκλξ.

Σεχμολογία και Καιμοτομία στημ Δκπαίδευση (ΣΔΚΔ)
2009-2010:
1ξ Ποόγοαμμα: «Ασςόμαςξ Σύρςημα Οπςικήπ Σήμαμρηπ (Α.Σ.Ο.Σ)
(Σύρςημα Αρταλξύπ Διέλεσρηπ Πεζώμ)» Καθημεοιμά, υιλιάδεπ μαθηςέπ ρε
όλη ςημ Κύποξ, μεςακιμξύμςαι με ςα ‘΢υξλικά Λεχτξοεία’. Σασςόυοξμα δε η
Κύποξπ, είμαι μια από ςιπ εσοχπαψκέπ υώοεπ με ςα πεοιρρόςεοα ασςξκίμηςα αμά
αμαλξγία πληθσρμξύ. Άοα, ρίγξσοα ξ κάθε ξδηγόπ έυει ςύυει μα ποξρπεοάρει
κάπξιξ ρυξλικό λεχτξοείξ. Η εοώςηρη πξσ ποξκύπςει όμχπ,

είμαι: πόςε

καςαλάβαίμξσμε όςι ςξ λεχτξοείξ ασςό είμαι ρυξλικό; Πόρξ εύκξλξ είμαι μα
πεςαυςεί έμα «παιδί» μποξρςά ρςξ ασςξκίμηςξ, ςημ ώοα πξσ βγαίμει απ’ έμα ςέςξιξ
λεχτξοείξ; Με ςημ έοεσμα ασςή ειρηγηθήκαμε και καςαρκεσάραμε ρημάμρειπ για
μα μπξοξύμ ξι ξδηγξί μα ποξρένξσμ όςι ςξ λεχτξοείξ μποξρςά ςξσπ μεςατέοει
μαθηςέπ.

2ξ Ποόγοαμμα: « Έμα Ένσπμξ Ιαλάθι ςχμ Αυοήρςχμ». Κάλαθξσπ
ρκξσπιδιώμ βλέπξσμε γύοχ μαπ καθημεοιμά. Κάλαθξσπ ρκξσπιδιώμ έυξσμε
και ρςξ ρυξλείξ μαπ ξι ξπξίξ γεμίζξσμ ρσμευώπ από ςα απξοοίμμαςα μαπ.
Μαζεύξμςαι λξιπόμ ςα άυοηρςα υαοςιά, ςα άδεια ή και μιρξγεμάςα
μπξσκαλάκια με μεοό από ςημ καμςίμα, όπχπ και ςα σπξλείμμαςα ςξσ
ταγηςξύ μαπ. ΢ςη μελέςη μαπ ασςή καςαρκεσάραμε και παοξσριάραμε έμαμ
ένσπμξ κάλαθξ πξσ διαυχοίζει για αμακύκλχρη ςξ υαοςί, ςξ πλαρςικό και ςα
σπόλξιπα σλικά.

Η Παραγωγικότητα στημ Δκπαίδευση 2009-2010:
«Δνξικξμόμηρη - Αμακύκλχρη και Παοαγχγή Χαοςιξύ»
Η ποξςειμόμεμη δοαρςηοιόςηςα ςχμ μαθηςώμ ςηπ ΢υξλήπ μαπ, κιμήθηκε με
ρςόυξ ςη μείχρη ςξσ κόρςξσπ καςαμάλχρηπ υαοςιξύ ςξσ ρυξλείξσ μαπ,
παοάλληλα με δύξ άλλξσπ ρςόυξσπ. Ο έμαπ ρςόυξπ ατξοά ςημ ξικξλξγία και
έυει μα κάμει με ςημ αμακύκλχρη ςξσ υαοςιξύ. Ο άλλξπ ρςόυξπ όμχπ
απξςελεί ςημ εταομξγή ςηπ ίδιαπ ςηπ παοαγχγικόςηςαπ και ατξοά ςη
δημιξσογία μιαπ ‘μικοήπ’ επιυείοηρηπ ποξψόμςχμ από αμακσκλχμέμξ υαοςί.
Οι μαθηςέπ μαπ λξιπόμ καςάτεοαμ μα ξογαμώρξσμ ςημ υοήρη υαοςιξύ ρςξ
ρυξλείξ μαπ με ρςόυξ ςημ αμακύκλχρη και ενξικξμόμηρη υαοςιξύ,
παοάγξμςαπ αμακσκλχμέμξ υαοςί και καςαρκεσέπ από αμακσκλχμέμξ υαοςί.

Δοεσμηςική εογαρία για ςημ επιρςήμη ςηπ Μεςεχοξλξγίαπ
2009-2010:
«Ο Άμεμξπ: Ζ Ιιμηςήοια Δύμαμη ςξσ Ιαιοξύ»
Θελήραμε λξιπόμ μα μάθξσμε πχπ μα μεςοάμε ςξμ άμεμξ αλλά και μα
μελεςήρξσμε πχπ η δύμαμη ςξσ αμέμξσ ςελικά γίμεςαι κιμηςήοια δύμαμη.
Πάμςχπ ξ άμθοχπξπ από ςξ 3500 π.Φ. υοηριμξπξιξύρε ςημ εμέογεια ςξσ
αμέμξσ (αιξλική εμέογεια) ρςα ιρςιξτόοα πλξία.

Έςξπ 2008-2009
Μαθηςέπ ρςημ Έοεσμα (ΜΔΡΑ) 2008-2009:
1ξ Ποόγοαμμα: Με ςη μελέςη «Μξσπ Υγιήπ εμ Σώμαςι Υγιή». ΢ςόυξπ
ςηπ μελέςηπ μαπ ήςαμ μα ενεςάρξσμε και μα απαμςήρξσμε ρε εοχςήμαςα
όπχπ: Μήπχπ η ρχρςή άρκηρη, η τσρική αγχγή, είμαι η βάρη ςξσ σγιξύπ
πμεύμαςξπ ςξσ κάθε αμθοώπξσ και μήπχπ και εμάπ ςχμ μαθηςώμ; Θα
μπξοξύραμε λξιπόμ ρςξ ρήμεοα μα απξδείνξσμε ςξ αουαίξ οηςό ρε ρυέρη με
ςιπ επιδόρειπ ςχμ μαθηςώμ μαπ ρςη ςάνη; Σελικά
ασςό πξσ ρσμπεοάμαμε είμαι όςι ΝΑΙ η γσμμαρςική
βξήθηρε
καλύςεοα

ςξσπ ρσμμαθηςέπ
ρε

ςερς

μαπ μα ςα πάμε

γμώρεχμ

και

με

υαοά

επιβεβαιώραμε ςξ αουαίξ γμχμικό: Νξσπ σγιήπ εμ
ρώμαςι σγιή!

2ξ Ποόγοαμμα: Δπίρηπ ακξλξύθηρε και δεύςεοξ εοεσμηςικό ποόγοαμμα
«Τα Φσςά ςι Μεοό Πίμξσμ;». ΢ε ςοία μικοά «θεομξκήπια» μεγαλώραμε
ςα ίδια τσςά πξσ ςοέτξμςαμ με ςξ ίδιξ λίπαρμα αλλά, ρςξ έμα (1ξ) απ’ ασςά
ςα θεομξκήπια ςα τσςά πξςίζξμςαιn με μεςαλλικό μεοό, ρςξ άλλξ (2ξ) με
μεοό βούρηπ και ρςξ 3ξ με μεοό πξσ ποξηγξσμέμχπ ζερςάθηκε για 1 λεπςό
από ςξ τξύομξ μικοξκσμάςχμ. Έςρι λξιπόμ η ξμάδα μαπ ποξρπάθηρε μα
εοεσμήρει καςά πόρξ επηοεάζεςαι η αμάπςσνη ςχμ τσςώμ από ςξ μεςαλλικό
μεοό, πξσ δεμ έυει ποξρμίνειπ και άλλεπ ξσρίεπ ρε ρυέρη με ςξ μεοό ςηπ
βούρηπ, πξσ και ποόρθεςα έυει και βακςήοια επιβιώμξσμ ρ’ ασςό. Αλλά και
ςξ μεοό ςηπ βούρηπ, πξσ ζερςάθηκε ρςξ τξύομξ μικοξκσμάςχμ, άοαγε ςι
επίδοαρη είυε ρςα τσςά; Μήπχπ ςα μικοξκύμαςα «έφηραμ» όλα ςα υοήριμα
ρσρςαςικά ςξσ μεοξύ για ςα τσςά.

Σεχμολογία και Καιμοτομία στημ Δκπαίδευση (ΣΔΚΔ)
2008-2009:
«Ασςξμαςξπξιημέμξ ρύρςημα ρσλλξγήπ πλαρςικώμ τιάλχμ μεοξύ
και ενξικξμόμηρηπ μεοξύ»
Η μεγάλη υοήρη ςξσ μεοξύ ρε μικοέπ πλαρςικέπ τιάλεπ, πξσ παοαςηοήθηκε
ρςη ΢υξλή μαπ, είυε χπ απξςέλερμα, μα γεμίζξσμ ρσμευώπ ξι κάδξι ςχμ
απξοοιμμάςχμ με ςιπ πλαρςικέπ ασςέπ τιάλεπ, είςε ήςαμ άδειεπ είςε
μιρξγεμάςεπ! Η αλόγιρςη ρπαςάλη ςόρξ ςξσ πλαρςικξύ, όρξ και ςξσ μεοξύ
πξσ

σπάουει

ρςιπ

τιάλεπ,

υχοίπ

ςημ

καςάλληλη

ποόμξια

για

επαμαυοηριμξπξίηρη ςξσ μεοξύ ή και για αμακύκλχρη ςξσ πλαρςικξύ
ξδήγηρε ςημ εοεσμηςική μαπ ξμάδα ρςημ εκπόμηρη ςηπ ποξςειμόμεμη μελέςηπ
και καςαρκεσήπ, με ρςόυξ ςημ ανιξπξίηρη ςχμ σλικώμ και ςηπ εμέογειαπ πξσ
πάμε υαμέμα. Η καςαρκεσή ςηπ ξμάδαπ μαπ βοαβεύςηκε με ςξ 2ο Βραβείο
Παγκύπρια ρςξ Λσκειακό Κύκλξ.

Δρευμητική εργασία για τημ επιστήμη της Μετεωρολογίας
2008-2009:
«Ζ Δπίδοαρη ςηπ Ιαςεύθσμρηπ ςξσ Αμέμξσ ρςη Ηεομξκοαρία ςξσ
Πεοιβάλλξμςξπ»
Η ιδέα ήςαμ μα καςαρκεσάζαμε ξι ίδιξι έμα «μικοό» μεςεχοξλξγικό ρςαθμό ςξμ
ξπξίξ θα εγκαθιρςξύραμε ρςξ υώοξ ςξσ ρυξλείξσ και θα κάμαμε ςιπ μεςοήρειπ μαπ
για ςξμ καιοό. Σξ απξςέλερμα ήςαμ μα ρςήρξσμε ςα βαρικά και απαοαίςηςα όογαμα
για μεςοήρειπ καςεύθσμρηπ ςξσ αμέμξσ και μεςοήρειπ ςηπ θεομξκοαρίαπ και μα
αμαλύρξσμε πχπ η καςεύθσμρη ςξσ αμέμξσ επηοεάζει ςη θεομξκοαρία ςξσ
πεοιβάλλξμςξπ.

Έςξπ 2007-2008
Μαθητές στημ Έρευμα (ΜΔΡΑ) 2007-2008:
Δεύςεοη ρσμμεςξυή ρςξ ποόγοαμμα ΜΔΡΑ με ςη μελέςη «Παιυμίδια

Λμήμηπ». Πόςε ξι μαθηςέπ έυξσμ καλύςεοη απόδξρη ρσγκέμςοχρηπ μμήμηπ
καςά ςη διάοκεια ςηπ ρυξλικήπ μέοαπ; Νχοίπ ςξ ποχί ή αογόςεοα;
Σελικά ςα απξςελέρμαςα έδειναμ όςι ξι μαθηςέπ απξδίδξσμ καλύςεοα
πεοίπξσ ρςη μέρη ςηπ ρυξλικήπ ημέοαπ και όυι μχοίπ ςξ ποχί!!!
Ασςή μαπ η ποξρπάθεια ςελικά επιβοαβεύςηκε με ςξ 2ο Βραβείο Παγκύπρια
ρςξ Γσμμαριακό Κύκλξ.
Σσγκριτικό Γράυημα των
Διαλειμμάτων

Αριθμός Κινήσεων

50

1ο Διάλειμμα
2ο Διάλειμμα
3ο Διάλειμμα

40

30

20

10

0

1ο Διάλειμμα

2ο Διάλειμμα

Μετρήσεις

3ο Διάλειμμα

Έςξπ 2005-2006

Μαθητές στημ Έρευμα
(ΜΔΡΑ) 2005-2006: Η ποώςη
ρσμμεςξυή ςηπ ΢υξλήπ μαπ ρςημ
έοεσμα με ςίςλξ «Ζ Δπίδοαρη

ςξσ Ήυξσ ρςα Φσςά». ΢ςόυξπ
μαπ ήςαμ μα δξύμε ςημ επίδοαρη
ξοιρμέμχμ ειδώμ μξσρικήπ ρςη
ρσμξλική αμάπςσνη ςχμ τσςώμ. ΢ε γεμικέπ γοαμμέπ είδαμε όςι η κλαρρική
και η οξκ μξσρική έδχραμ ςη μεγαλύςεοη θεςική επίδοαρη ρςα τσςά. Σξ
απξςέλερμα ήςαμ η μελέςη μαπ μα πάοει ςξ 2ο Βραβείο Παγκύπρια ρςξ
Γσμμαριακό Κύκλξ.