Teoriyang pampanitikan

Humanismo[baguhin]
Ipinapakita na ang tao ang sentro ng mundo. Binibigyang-tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao.

Romantisismo[baguhin]
Sa teoryang romantisimo, ang binibigyang-tuon ng akda ay ang pagtakas sa katotohanan. Karaniwan ang mga akda sa wika, kapaligiran at tauhan. Pinahahalagahan din sa akda ang kalikasan, nakaraang institusyong panlipunan at damdaming nakapaloob dito. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng Tao sa kanyang kapwa, bayan at iba pa.

Eksistensyalismo[baguhin]
Ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao na pumili o magdesisyon para sa kapakanan ng madami na siyang pinakasentro ng kamatayan sa mundo o pagkabuhay sa mundo (death,life)

Naturalismo[baguhin]
Ito ay tumatalakay tungkol sa kalupitan ng mundo

Pormalismo[baguhin]
Ito ay modernismo o makabagong pananaw na may radikal na pagkakaiba sa mga naisulat na hindi magiging larawan lamang ng realidad ang sining kundi interpretasyon (kung minsan ay hindi maunawaan, puno ng misteryo at hiwaga at kung minsan ay walang kabuluhan) ng bisyon ng mundo. Ang layuninin ng panitikan ay iparating sa mga mambabasa ang nais niyang ipaabot na gamit ang tuwirang panitikan. Samakatuwid kung ano ang nais iparating ng may akda ay siya ring nais niyang ipaabot sa kanyang mga mambabasa. walang labis at kulang.walang halong simbolismo at hindi kailangan ng malalimang pagsusuri at pag-unawa. Isa rin ang pagbibigay ng diin sa porma o pagkakaayos ng teksto at hindi sa nilalaman nito. Ang istilo ng pagkakasulat, ang kaayusan o ang masining na paraan ng mga ipinahahayag ang higit na binibigyang diin o empasis. Hindi binibigyan ng diin ang elementong pangkasaysayan, pangtalambuhay, o pampulitika. Realismo
Nagpapahayag ito ng pagtanggap sa katotohanan o realidad ng buhay.

Ang teoryang ito ay tumatalakay sa katotohanan sa lipunan. Karaniwan nitong pinapaksa ang kalagayan na nangyayari sa lipunan tulad ng kurapsyon, katiwalian, kahirapan at diskriminasyon. Madalas din itong naka pokus sa lipunan at gobyerno. Mahalaga din sa nagsusuri ng mga akda na sinusuri sa teoryang ito na maiugnay ang mga pangyayari sa akda o teksto sa lipunan. Halimbawa ng mga akdang masusuri sa teoryang ito ay ang:  Iba Pa Rin Ang Aming Bayan  Ambo

  

Papel Mga Ibong Mandaragit Maganda Pa Ang Daigdig

Kalimitang paksain ang nauukol sa kahirapan, kamangmangan, karahasan, krimen, bisyo, katiwalian, prostitusyon at kawalan ng katarungan. Dekonstruksyon Ang dekonstruksyon ay isang uri ng teoryang pampanitikan kung saan ang karaniwang istraktura ng kwento ay hindi sinusunod. Natural nitong pinaadadaloy ang kamalayan at kaisipan ng tao at gayon din ang mga pangyayari sa kanyang paligid. Pinapaksa nito ang mga pangyayaring hindi karaniwang pinag-uusapan. Lumilikha ito ng serye ng mga pangyayaring magkakaugnay subalit winawakasan naman ng mga hindi sukat akalaing pangyayari. Salungat ito sa mga nakagawiang siklo na nakakahon. Halimbawa, lagi nang ang bida ang mabuti at nangingibabaw sa wakas at ang kontrabida ay malakas subalit natatalo sa bandang huli.

Sa dekonstruksyong pananaw, binibigyang-pansin ng mga nais sabihin ng akda batay sa relasyon ng tao sa kanyang lipunan. Natutukoy ang mga bahagi ng akda na nagpapahiwatig ng impluwensya ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa kahihinatnan nito.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful