You are on page 1of 9

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK SAOBRAĆAJNI FAKULTET TELEKOMUNIKACIJE

Predmet: MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

SEMINARSKI RAD
Tema: MOTIVACIJA
Razlozi menadžerskog interesovanja za motivaciju Suština radne motivaciji

Prof. Dr. Asib Alihodžid V. asist. Mr. Jasenka Ljutid Student: Haris Kermo

Uvod Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala postaje sve znacajnije zbog novog mjesta i uloge covjeka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. -2- . Motivacija i zadovoljstvo zaposlenika postaju temeljem zanimanja savremenog managementa ljudskih potencijala jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sustava može pomoci organizaciji da poveca svoju konkurentsku sposobnost i vrijednost.

Sami menadžeri danas sve više shvataju da suština njegovog posla „nadi najbolje ljude. način motivisanja. dobro ih motivisati i pustit da rade svoj posao na lični način.“ Sve se više ističe da je uspješan menadžment organizacija + motivacija. Različiti sistemi i stilovi menadžmenta 2. Taj veliki interes za problem motivacije u osnovi ima tri razloga:  Poboljšanje produktivnosti. politike i organizacije menadžmenta s namjerom ostvarivanja vedeg angažovanja i stvaralačkih doprinosa ljudi. efikasnosti i kreativnosti rada  Poboljšanje kvaliteta radnog života u organizacijama  Jačanje konkurentske sposobnosti i uspješnosti preduzeda Slobodno se može redi da su motivacija i menadžment dva nerazdvojna pojma. Više nisu toliko u pitanju ljudske mogudnosti i znanja. Posredno na to upuduje i činjenica da se različite teorije i modeli motivacije razvijaju i analiziraju upravo u okviru teorije menadžmenta 4.Razlozi menadžerskog interesovanja za motivaciju Danas je dominantni problem pitanje ljudskih interesa i motivacije za rad. pri čemu pristup motivaciji. tip motivacionog sistema određuje i sam menadžment i njegov dominantski interes u postizanju organizacionih ciljeva. Bitan razlog i podsticaj iz teorijsko koncipirane radne motivacije i faktora koji je određuju jesu neposredne praktične potrebe razumjevanja mehanizma ponašanja kao osnove za izgradnju određenih sistema motivisanja. ukupne prakse.. podsticanje konstruktivne primjene tih mogudnosti u funkciji ostvarenja organizacionih ciljeva i razvoja. Svojevrstan pokazatelj važnosti tog problema i naučnog interesa koji ga prati su hiljade i hiljade radova na tu temu kao i činjenica da posljednjih decenija postoji veliki eksponencijalni rast o teorijskoj i empirijskoj literaturi koja se odnosi na ponašanje u organizacijama. što postaje coditio sine qua non u razrješenju problema savremenog poslovanja i razvoja. Za to shvatanje postoji u historiji i aktuelnoj teoriji i praksi menadžmenta čitav niz argumenata: 1. -3- . Empirija pokazuje da se menadžerska praksa često mijenjala upravo pod pritiskom saznanja biheviorističkih nauka i ponašanju ljudi i faktorima koji je određuju 3.. koliko motivisanje.

Motivacija se odnosi na ponašanje uspjereno cilju. Shvatanje motivacije može da služi kao važan „instrument“ za razmatranje ponašanja u organizacijama. veličinu i trajanje ponašanje pojedinca. postiže i ne postiže radnu uspješnost određenog nivoa. Motivacija odgovara na pitanje zašto se neko ponaša na određen način. Motivacija je zajednički pojam za sve unutrašnje faktore koji konsoliduju intelektualnu i fizičku energiju. -4- . odnosno sve oblike voljnog ponašanja. iniciraju i organiziraju indvidualne aktivnosti. dok se efekti sposobnosti. Suština radne motivacije Pitanje motivacije odnosi se na razloge ljudskog ponašanja. manje rade i sl. odnosno šta je usplovljava. vještina razumjevanja zadatka i ograničenja vezana za okruženje konstantni. počinju da kasne na posao i zaostaju. što na nju djeluje. faktore koji ga organizuju.? Odgovor na njih su u dometu motivacije i njenog shvatanja. mada neki autori smatraju da motivacija obuhvata podsvjesno usmjeravanje aktivnosti. kako se razvija i jača. predviđanje efekta kao bilo koje menadžerske akcije i za usmjeravanje ponašanja tako da se postignu organizacioni i indvidualni ciljevi. usmjeravaju ponašanje pa mu određuju smijer. moraju poznavati motivaciju i teorije motivacije koje daju odgovore na to šta je motivacija.Menadžeri često sebi postavljaju sljedeča pitanja:  Zašto neki ljudi rade mnogo i dobro. odnosno. Najjednostavnije definisanje motivacije svakako je ono koje smatra da je ona trganje za onim što nedostaje ili što je potrebno osobi. uspmjeravaju i određuju mu trajanje. Motivacija se odnosi na niz povezanosti nezavisnih i zavisnih varijabli koje objašnjavaju smijer. dok drugi rade što je mogude manje?  Kako kao menadžer mogu utjecati na ponašanje i uspješnost svojih saradnika?  Zašto se ljudi mijenjaju. Da bi menadžeri mogli da utiču na motivaciju zaposlenih. intenzitet i trajanje. traženje zadovoljenja potreba.

S aspekta pojedinca motivacija je interno stannje koje vodi stvaranju cilja s aspketka menadžera motivacija je aktivnost koja obezbjeđuje da ljudi teže postavljenim ciljevima i da ih ostvaruju. Uz njih specifičan pristup čini manje poznate i prihvačene teorije. a cilj je ponašanja zadovoljenje potreba. Zadatak (obveza) je menedžera da shvate ljudsku složenost i osobnost. -5- . pa učinak nekog pojedinca ne ovisi samo o njegovoj sposobnosti ved i o motivaciji. To su sadržajne i procesne teorije motivacije. te šira društvena okolina. odnosno radne situacije u kojoj se pojedinac nalazi. Uzrok određenog ponašanja čovjeka jesu unutarnji psihološki pokretači koji ga tjeraju na neku aktivnost. Na individualnu motivaciju djeluje mnogo faktora. Na usmjeravanje motivacije usmjerene se brojne teorije koje pokušavaju da odgovore na naizgled jednostavno pitanje: šta je motivacija i kako se odvija proces motivacije? S aspekta menadžmenta postavlja se pitanje: kako motivisati ljude za vedu radnu uspješnost i uspješno ostvarenje postavljenih ciljeva? Dvije su grupe tih teorija koje se razlikuju po viđenju bitnih osnova i uzroka ponašanja. VAŽNA OBILJEŽJA MOTIVACIJSKIH TEHNIKA Motivacija zaposlenih nije samo psihološki i sociološki problem rada i radnog ponašanja.U kontekstu organizacije može se posmatrati s dva aspekta. Mogu se svrstati u 4 kategorije:  Individualne osobine  Karakteristike posla koje pojedinac obavlja  Karakteristike organizacije. ved je ponašanje usmjereno prema nekom cilju koji pobuđuje potrebe izazvane u čovjeku. motivacijske teorije te da u zavisnosti od specifičnih okolnosti u kojima poduzede posluje izaberu i primjenjuju materijalne i nematerijalne motivacijske tehnike.

kao i South Bay lokacija • Diskaunti za saradnike • Besplatno hemijsko čisčenje.. kao i poseban odio koji se bavi pitanjima djece • Posebne mogudnosti za stipendiranje školovanja • Google centar za djecu. ovo je perfektan primjer korištenja motivacije. u predstavništvu u californiji se nalazi takođe fizotherapeut kao i zuber koji su na raspolaganju radnicima • Dani za odmor.12 sedmice odmora za novopedene mame sa 75% plate . kao i besplatna praonica veša • Besplatna teretana Ovo je samo mali dio usluga koji nudi Google svojim radnicima. te uspijeva na osnovu ovih benificija da privuce visokokvalifokovano osoblje sirom svijeta.Praktičan primjer: Google Jedan od najboljih primjera kako motivisati radnike jeste definitivno kompanija Google. Beneficije se razlikuju uglavnom regionalno.Odmor po sistemu: 1 godina 15 dana 4 godina 20 dana 6 godina 25dana -12 dana bolovanja 100% pladenih . financijelne. dosta opcija ovisi o lokaciji predstavništva. 5 minuta pješke od predstavništva u Californiji • Beplatan shuttle servis do San Franciska. prvenstveno zbog različitih pravnih osnova i kultura u različitim zemljama gdje google imam svoja predstavništva. kao i flexibilno radno vrijeme .Ovo pokazuje da se kompanije brine o svojim radnicima i s’tim stvara jednu pozitivnu i kreativnu radnu atmosferu. pravne prirode. -6- . kao i do 500$ sedmicno u prve 4 sedmice nakon rođenja • Služba za pomod radnicima koja se bavi pitanjima lične. East Bay-a. ali pak postoji ‘osnovni paket’ koji svaki radnik dobija: • Zdravstvena zaštita za radnike kao i njihovu porodicu..Posebni slučajevi za roditelje • Posebne beneficije za trudnice. koristedi se svim motivacionim tehnikama (materijalnim i nematerijalnim) ova kompanije uspijeva da drži motivaciju svojih radnika na veoma visokom nivou.

ponekad je dovoljno da se dodijeli mala nagrada za radnike koji pokažu nadprosječne rezultate kako bi spotakli i ostale da krenu stopama tih radnika. ove sve metode ne treba koristiti non-stop i svim situacijama. Naravno. -7- . na njemu pak ostaje odluka koja de koristiti. kao i mogudnostima kompanije. to naravno ovisi prvenstveno o prirodi posla koji kompanija obavlja. Svaki menadžer ima širok spektar sredstava za motivaciju. sa motivisanim personalom postižemo bolje rezultate i povečavamo efikasnost naše kompanije.Zaključak Motivacija radnika u jednoj kompaniji je postao jedan od glavnih zadataka menadžera.

Almir Alihodžid MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA. 2010. dr. Internet -8- . 2. Dr. Asib Alihodžid. Prof.Literatura 1.

...........................Suština radne motivacije 5...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Razlozi menadžerskog interesovanja za motivaciju 4.....Važna obilježja motivacijskih tehnika 6......................................Praktičan primjer: Google 7.....................................................................Sadržaj -9- ..................................................................Literatura 9............................................................Zaključak 8..Uvod 3...........SADRŽAJ 2..................................................................................................................................