You are on page 1of 21

Reflectieverslag OUTFIT

Groep elf
SE T11

beoordelaar 1: [Dop Terlingen] beoordelaar 2: [Claar vd Does]]

Studentnamen

: Edsart Boelens, Jasper Martens, Menno Schleiffert, Salam Gharib, Eric ten Kate

Klas Datum

: IS105 : 4-1-13

Inhoud
Inleiding ..................................................................................................................................... 3 Teamreflectie ............................................................................................................................ 4 Beschrijving van het proces...........................................................................................4 Samenwerking............................................................................................................................6 Verbeterpunten .......................................................................................................................8 Taakverdeling .......................................................................................................................10 Planning ..................................................................................................................................11 Samenwerkingscontract project Outfit .....................................................................12 Regels.......................................................................................................................................12 De taken en rollen .....................................................................................................................12 Afmelden bij afwezigheid...........................................................................................................12 Sancties ....................................................................................................................................12 Individuele reflectie van Menno .................................................................................. 13 Salam Gharib..........................................................................................................................13 Edsart Boelens .....................................................................................................................13 Jasper Martens .....................................................................................................................13 Eric ten Kate .......................................................................................................................14 Zelfreflectie .......................................................................................................................14 Individuele reflectie van Salam .................................................................................. 16 Menno Schleifert .................................................................................................................16 Edsart Boelens .....................................................................................................................16 Jasper Martens .....................................................................................................................16 Eric ten Kate .......................................................................................................................17 Zelfreflectie .......................................................................................................................17 Individuele reflectie van Edsart ................................................................................ 19 Menno Schleifert .................................................................................................................19 Eric ten Kate .......................................................................................................................19 Salam Gharib..........................................................................................................................19 Jasper Martens .....................................................................................................................19 Zelfreflectie .......................................................................................................................20

2|Pa ge

Inleiding
In dit verslag reflecteren wij op onze samenwerking in project OUTFIT4U. Er komt een algemene reflectie aan bod waarin we het team reflecteren. In deze reflectie komt de algemene samenwerking aan bod, evenals de sterke en zwakke punten van ons team. Vervolgens reflecteert ieder teamlid op elkaar en zichzelf. Het reflecteren op teamleden gaat op basis van zijn werkzaamheden, teamrol en samenwerking.

3|Pa ge

Teamreflectie
Beschrijving van het proces
Startfase De eerste week van het project ging nogal stroef van start. Om te beginnen waren we maar met vier personen, in plaats van vijf. In deze week waren we vooral bezig met het maken van de UML schema's en het bestuderen van de code. Edsart was vooral bezig met de UML schema's, terwijl de rest de code aan het bestuderen was. Tussendoor is er een opzet voor het samenwerkingscontract gemaakt en werden kleine dingen geregeld zoals een gezamenlijke dropbox waar alle documenten en programma versies in kwamen. Na de eerste week kwam Eric bij de groep. Eric had stelde zich gelijk goed in door voor te stellen om het samenwerkingscontract verder uit te werken en op dropbox te komen. Deze is echter nooit gekomen, ook al riep hij herhaaldelijk dat hij het ging doen. Rond deze tijd had Salam ook een grove planning gemaakt voor het project. In deze planning stonden eigenlijk alleen losse taken. Tijdens de derde week hadden we de usecases af samen met het usecase diagram. Ook had Menno het programma een beetje door, en was bezig met wat kleine dingen programmeren. Rond dat punt kregen we in de gaten dat Jasper eigenlijk niks snapte van wat hij deed en dat Eric nooit aanwezig was bij de lessen. Hierna kwamen de echte problemen op spelen. De UML schema's kregen we af en was ook goed. De applicatie helaas niet. Omdat Edsart veel bezig was met het UML schema's snapte hij de applicatie niet, en Eric en Jasper hadden nog niks opgeleverd. We hadden dit ook besproken bij een gesprek met Marijn. In dit gesprek werden er afspraken gemaakt met Eric en Jasper dat ze wat concrete dingen zouden gaan doen. Slotfase In de weken daarna waren ze daar ook mee bezig, maar in de kerstvakantie kwamen we er achter dat ze al die tijd alleen maar naar hun scherm zaten te staren maar niks hadden gemaakt, of nog van plan waren om dat te maken. In de kerstvakantie hebben Menno, Salam en Edsart ook besloten om zonder Eric en Jasper verder te gaan. Hierop hebben we onze taken aangepast en het gat van Eric en Jasper zo goed mogelijk opgevangen. Ook hebben we de gevolgen van de genegeerde planning en niet uitgewerkte samenwerkingscontract gemerkt. Doordat we een slechte planning hadden, hadden we ook een slechte taakverdeling. Voor de vakantie (evenals bij iedere projectdag) werd er wel besproken wie wat ging doen, maar dat was nergens genoteerd. Direct na de 4|Pa ge

vakantie hadden we nog een gesprek met Marijn en werden Eric en Jasper eruit gezet. Die zelfde dag hadden we ook een gesprek met Eric Ravestein om de eisen aan het project wat bij te stellen. Samenvatting Kort samengevat met wat er fout ging in het project is als volgt. Er was een slechte planning en een slecht samenwerkingscontract. Dit had tot gevolg dat we weinig vooruit keken, en niet goed wisten wie wat aan het doen was. Hierdoor hadden we te laat in de gaten dat Eric en Jasper eigenlijk helemaal nergens mee bezig waren. Het opvangen van het gat dat Eric en Jasper gemaakt hadden ging wel goed op het moment dat we dat in de gaten kregen. Het gesprek aanvragen met Marijn en Eric Ravestein was ook goed afgehandeld. In dit gesprek werd besproken welke taken we wel en welken we niet zouden opleveren. Ook werden er afgesproken dat we voor drie man werden beoordeeld, in plaats van vijf. Dit is allemaal in verhouding, want Eric en Jasper hadden veel eerder eruit gemoeten. Wat dus beter moet is een betere planning en een goed samenwerkingscontract. De planning en het samenwerkingscontract moeten ook aangehouden worden met korte deadlines en overal bovenop zitten.

5|Pa ge

Samenwerking
Eerste weken Tijdens het project was de samenwerking in ons team misschien wel het grootste struikelblok. Niet omdat er conflicten of ruzies ontstonden, meer dat alles gewoon erg onduidelijk bleef. De problemen begonnen eigenlijk al in de eerste weken, waarin er bijna geen gesprekken waren om de aanpak van het project te bespreken. Iedereen ging een beetje zelf wat doen, zo werkte Ed vooral aan de use cases en Menno en Salam richtte zich meer al op de code van de applicatie zelf. Die onderdelen hebben sterk invloed op elkaar maar toch zaten we als groep nooit bij elkaar om te overleggen. Hierin was het grootste probleem dat er niemand een leidende rol in het team leek te willen nemen. Zo duurde het al een tijd voor we als groep bij elkaar kwamen en een eerste poging deden om een planning te maken. Bij het maken van de planning schreven we vervolgens wel netjes alles op wat moest gebeuren, maar ontbrak er nog steeds een duidelijk taakverdeling. Hiermee werd er dus eigenlijk ook niets opgelost en veranderde ook nog niks in de samenwerking. Behalve taakverdeling, ontbraken in de planning ook meer harde deadlines. Er was wel een tijdsinschatting van wanneer we onderdelen wilde afhebben, maar niet besproken wat we met de deadlines zouden doen, of wat er gebeurd als deadlines niet gehaald worden. Kerst periode Pas de week voor de kerstvakantie werden de overgebleven taken echt aan personen toegewezen. Hiervoor werd er gewoon een kort lijstje gemaakt met wat er nog moest gebeuren aan de applicatie. Hieruit werd het vooral duidelijk dat er nog een hoop moest gebeuren, in een korte periode. Deze taken hebben we als groep dan ook meteen verdeeld, en ging het werk tempo eindelijk wat omhoog. Een ander probleem werd redelijk vroeg in het project al zichtbaar, maar kwam pas tot een climax in de kerst periode. In ons project team waren er namelijk twee mensen, Eric en Jasper, die praktisch niets bij droegen aan het project. Ook lieten ze bijna nooit wat van zich horen. De week voor de kerstvakantie waren beide wel aanwezig en namen ze dus ook taken uit de lijst als hun verantwoordelijkheid. Dit was eigenlijk een grote fout, omdat uit de eerdere weken wel duidelijk was dat we niets konden verwachten van ze. Tijdens de kerstvakantie vielen hun delen van het werk dan ook weer op de overgebleven drie mensen in het team. Dit verhoogde de druk alleen maar nog verder, door dat dit extra werk ook weer moest worden opgevangen.

6|Pa ge

Eric en Jasper Zoals hierboven al vermeld was het uitvallen van Eric en Jasper een groot probleem in ons project team. Omdat dit een redelijk grote invloed heeft gehad op de loop van het project, behandelen we dit nog hier apart in onze team reflectie. Eric werd later aan ons team toegevoegd. Dit gebeurde omdat hij in de eerste week niet aanwezig was toen de teams werden ingedeeld. Dit bleek een voorbode te zijn voor de rest van het project waarbij hij bijna nooit aanwezig was. Dit probleem werd meteen in de eerste weken al duidelijk, maar soms kwam hij toch weer een aantal dagen tevoorschijn wat ons de hoop gaf dat hij nog wat zou kunnen bijdragen aan het project. Tijdens een aantal projectdagen waar hij wel aanwezig was, gaf hij aan zich op de lay-out van de applicatie te gaan focussen. Verder zat hij dan die hele dag erg afwezig wat naar zijn laptopscherm te staren en deed hij eigenlijk niets. Later in het project kwam hij nooit meer opdagen, en uiteindelijk heeft hij dus ook nooit bijgedragen aan het project. Bij Jasper was het vanaf het begin al duidelijk dat hij een lastig persoon zou zijn om mee samen te werken. Hij praatte bijna nooit, toonde geen enkel initiatief en was ook nog regelmatig niet aanwezig. Bij het ontbreken van een leidend persoon in ons team, kreeg hij dus ook geen taken opgelegd en zat hij er vaak wat verloren bij. Hierop is hij door zowel de coach als het team wel aangesproken, het feit dat hij persoonlijk wat initiatief moet nemen. Dit kwam er echter niet van en aan het eind van het project werd er niks meer van hem vernomen. Door zijn ongeïnteresseerde houding was er ook nooit een goed gevoel met de rest van het team, waardoor er eigenlijk al zonder hem werd verder gewerkt.

7|Pa ge

Verbeterpunten
Tijdens dit project is er genoeg misgegaan om een hele reflectie vol te zetten met verbeterpunten. Hierin zullen we proberen de grootste problemen aan te wijzen en ook voor onszelf duidelijk proberen te maken, hoe dit beter kan in volgende projecten. Het grootste probleem was het ontbreken van een leidend persoon in onze groep. Hierdoor ontbrak er constant een duidelijke structuur en bijbehorende afspraken. Het ontbreken van een dergelijk persoon kan altijd gebeuren in een project en is dan ook meteen een geleerde les voor iedereen. Zodra het duidelijk is dat niemand de leiding pakt, moeten we leren op te staan en de verantwoordelijkheid hierin te nemen. Dit kan door de hele groep bij elkaar te krijgen en alsnog deze afspraken duidelijk te maken en te noteren. Bijna alle andere problemen tijdens het project zijn namelijk hier tot terug te leiden. Als we met het team duidelijker onze afspraken hadden gemaakt, konden andere problemen voorkomen worden of worden beperkt. Een verbeterpunt is dan ook om allemaal meer verantwoording te nemen, en alle afspraken duidelijk te maken in het team. Een probleem wat rechtstreeks uit het ontbreken van deze afspraken kwam was de planning en de taakverdeling. Bij het maken van de planning moest iedereen meteen werk toe worden gewezen. Hierdoor zou veel van de onduidelijkheid weg zijn genomen, en zou het voor iedereen duidelijk zijn waar ze aan moeten werken. Misschien zouden de mensen zonder initiatief, zoals Jasper, hierdoor ook beter betrokken worden in het hele proces. Iets anders wat in de planning ontbrak waren strakke deadlines en afspraken over het behandelen van deze deadlines. Duidelijkere afspraken zou het eerder hebben duidelijk gemaakt, dat een aantal mensen in het team geen bijdrage leveren. Dit zou ook eerder de kans hebben gegeven om als team een waarschuwing te geven en indien noodzakelijk ingrijpen. Zo zouden er voor het volgende project duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over wat er gebeurd als er niet aan de planning wordt gehouden. Maatregelen hierin zouden eerst waarschuwingen en in ernstige gevallen het uit het team zetten van een persoon, kunnen zijn. Door het ontbreken van deze afspraken werd er dus ook niet ingegrepen bij de problemen in ons team. De problemen die niet hadden kunnen worden voorkomen, dragen de namen Eric en Jasper. Het uitvallen had niet kunnen worden voorkomen, maar wel beter worden aangepakt. Het bij de planning genoemde verbeterpunt over deadlines heeft hier veel mee te maken. Alle taken hadden een duidelijke deadline moeten hebben, en bij het niet houden aan deze deadline of niets laten horen, kan dan meteen actie worden ondernomen als team. Hierbij dan uiteraard niet meteen iemand uit het team trappen, want fouten maken is menselijk. Wel kan je als team een 8|Pa ge

waarschuwing geven aan een persoon als die zich niet houd aan een deadline of bij niet gemelde afwezigheid. Met deze waarschuwingen kan je dan werken met het “Three strikes and you’re out” principe. Als iemand drie keer afwezig is of niet aan deadlines houd kan je meteen ingrijpen, ze uit het team zetten en dus op tijd het werk opvangen. Met deze afspraken hadden een hoop problemen kunnen worden voorkomen.

9|Pa ge

Taakverdeling
We hadden geen duidelijke taakverdeling in de groep. Iedereen deed eigenlijk maar wat. Vooral in het begin was dit het geval omdat we een vijfde teamlid hadden die nooit kwam opdagen. Deze werd later vervangen door Erik. We waren over het algemeen meer bezig met wat er gedaan moest worden, in plaats van wie. Later in het project werd er beter verdeeld. Er werd een lijst gemaakt met benodigde onderdelen van de applicatie en ieder koos een deel. We hadden eerst een globale planning met geen vaste datums. Daarna hadden we taken verdeeld, meegenomen wat iedereen wou doen. Daarna hadden we de planning aangepast een productgerichte planning gemaakt. Deze planning heeft ons niet erg goed geholpen, want we gebruikten het niet als richtlijn. De taken waren als volg verdeeld:

Salam Gharib: Registratiescherm, Gegevens Wijzigen, Planning, Taak verdeling, De brief, scenario's, samenwerkingscontract en productbeheer. Menno Schleiffert: Rechtenbeheer, Administratie functies, producten list, login scherm, Voorraadbeheer, Order scherm, Bestellingbeheer, De brief en scenario's Edsart Boelens: Usecase Diagram, klassen diagram, Categoriebeheer, uitlog scherm, samenwerkingscontract, De brief en scenario's. Eric ten kate en Jasper Martens hebben niets gekozen en helemaal niets gedaan.

10 | P a g e

Planning

11 | P a g e

Samenwerkingscontract project Outfit
Regels
• • • • • • • • • • • • • Ieder lid dient op tijd te komen bij de afgesproken bijeenkomsten. Ieder lid komt zijn afspraken na. Ieder lid heeft zijn werk af op afgesproken tijd en datum. Ieder lid luistert naar elkaar. Ieder lid accepteert elkanders rol in het project. Ieder lid meldt te laat komen zo snel mogelijk telefonisch. Ieder lid meldt verzuiming zo snel mogelijk telefonisch. Ieder lid heeft een goede reden om te laat te komen of om te verzuimen, de groepsleden bepalen of de reden legitiem is. Ieder lid doet zijn uiterste best om in te halen wat hij/zij eventueel gemist heeft. Bij besluiten gelden de meeste stemmen en ieder lid accepteert en respecteert dat. Ieder lid dient zich altijd positief in te stellen. Ieder lid dient binnen 24 uur te reageren op e-mails bij conflicten. Op de projectdag wordt iedereen verplicht beschikbaar te zijn tot 17:00 uur. Er wordt dus verwacht dat er geen andere afspraken gemaakt worden op deze dag, ook geen werk afspraken.

De taken en rollen
De projectleider is tevens verantwoordelijk voor het definitief maken van afspraken en plannen. Ook bepaald de projectleider wanneer een verslag of product voldoende is. Elk projectlid heeft zijn eigen stem in de groep en er zal altijd gestemd worden voor veranderingen of afspraken.

Afmelden bij afwezigheid
Bij afwezigheid moet dit gemeld worden bij de projectleider. Dit kan via mail of sms/telefoon. Het werk zal dan verdeeld worden en als attachment verstuurd worden naar de afwezige via mail of dropbox.

Sancties
Als een van de groepsleden vindt dat een van de andere leden zich niet voldoende aan de bovenstaande regels houdt, meld hij dat bij de voorzitter, die zal daar een agendapunt van maken in de eerstvolgende vergadering. In deze vergadering zal er overlegd worden over verder te volgen acties voor de betreffende persoon. In ernstige gevallen, of bij veelvuldige herhaling zou dit kunnen leiden tot het verwijderen van deze persoon uit de projectgroep. Ondergetekenden verklaren dat zij akkoord gaan met bovenstaande verplichtingen en de bijbehorende sancties. Wijzigingen hierin worden uitsluitend geaccepteerd als het door een meerderheid van de groepsleden wordt goedgekeurd. Handtekening .................

12 | P a g e

Individuele reflectie van Menno
Salam Gharib
Tijdens het project toonde Salam steeds veel interesse in het project. Vaak als ik bijvoorbeeld iets had gemaakt, vroeg hij hoe het werkt en leek hij te willen leren. Ook in de samenwerking binnen de groep ging het Salam goed af, hij was er eigenlijk altijd en dacht altijd mee over wat er moest gebeuren. Over zijn instelling tijdens het project kan ik dus alleen zeggen, ga zo door Salam. Echter is er wel nog een duidelijk verbeter punt om aan te werken, namelijk het programmeren. Tijdens het project kwam Salam regelmatig naar mij toe met vragen over hoe hij iets moest doen. Hoewel vragen stellen een goed iets is, kwam hij ook wel met een paar die hij volgens mij prima zelf kon beantwoorden met wat zoek werk op internet. Mijn advies aan Salam zou dan ook zijn om iets meer zelf te proberen, zo zal hij ook sneller ervaring hierin krijgen. Verder denk ik dat het hier wel mee goed gaat komen, omdat hij wel genoeg interesse hiervoor toont.

Edsart Boelens
Edsart was vooral aan het begin van het project de persoon die de meeste aandacht gaf aan het UML deel van het project. Hier spendeerde hij veel tijd aan om deze helemaal in orde te krijgen. Dit deed hij ook wel prima maar terwijl hij daarmee bezig was leek hij maar weinig interesse te tonen in waar de rest van de groep mee bezig was. Ook leek hij op dat moment nog niet een stap verder te denken dan de UML ontwerpen. Hoewel het niet plannen en vooruit denken een algemeen probleem was in onze groep, zou ik dit wel aan Edsart als tip willen geven. Het zou voor volgend project waarschijnlijk handiger zijn als je vanaf het begin al probeert mee te denken aan de volgende stappen in het project. Maar behalve dat kritiek puntje heb ik Edsart ervaren als iemand die wel goed omging met de rest van de groep. Hij was er altijd, hield zich aan afspraken en toonde wel initiatief om een bijdrage te leveren aan het project. Voor Edsart zou ik dus net als voor Salam daarover alleen maar zeggen, ga zo door.

Jasper Martens
Bij Jasper zal ik mijn advies meteen aan het begin van het stukje reflectie zetten: toon meer initiatief en interesse voor het project! Al meteen vanaf het begin van het project was het duidelijk dat Jasper iemand is die niet veel praat, en waarschijnlijk wat meer sturing nodig heeft om aan het werk te gaan. In onze groep was er eigenlijk 13 | P a g e

niet altijd een duidelijke communicatie en planning, hierin viel Jasper dan ook echt helemaal weg. Hij was er niet altijd bij de groep, en soms was het ook onduidelijk waarom hij er niet was. Als hij er wel was, liet hij bijna niet van zich horen tijdens gesprekken en kwam hij eigenlijk nooit met een idee voor het project. Zelf had ik hierdoor het gevoel dat Jasper geen interesse had voor het project. Zo vroeg hij ook eigenlijk nooit naar wat er nog moest gebeuren, waar hij aan zou kunnen werken of hoe het gaat met waar de andere aan werkte. Voor de groep was het dan ook lang onduidelijk of Jasper nou wel een bijdrage aan het team kon/wilde leveren. In mijn beleving is zijn bijdrage dan ook echt minimaal geweest. Daarom zou ik mijn advies om meer initiatief en interesse te tonen hem ook echt op willen dringen. Zelf zou ik er door zijn houding namelijk al erg tegen op zien mocht ik in een volgend project weer met hem samen moeten werken.

Eric ten Kate
Aan het begin van het project werd Eric nog aan onze groep toegevoegd. Dit had echter net zo goed niet kunnen gebeuren, want hij was er toch bijna nooit. Op het moment dat ik deze reflectie schrijf (in de kerstvakantie) heeft Eric ook nog geen enkele bijdrage in het team geleverd. Hierdoor heb ik dan ook getwijfeld of ik hem wel moest vernoemen in deze reflectie, want persoonlijk denk ik niet dat hij van plan is om door te gaan met deze opleiding.

Zelfreflectie
Tijdens de eerste weken van het project was ik nog wel eens gefrustreerd door het gebrek aan initiatief in het team. Eigenlijk was ik de enige in het team met enige programmeer ervaring waardoor ik al het gevoel had dat dit voornamelijk op mij aan zou komen. Als ik nadacht over hoe het programma zou kunnen werken en dit vertelde aan de andere kwam er bijna nooit iets bruikbaars terug. Hierdoor heb ik eigenlijk het grootste gedeelte zelf geprogrammeerd en ook maar zelf de indeling er aan gegeven. Voor het project had ik de Belbin test gedaan en hieruit bleek dat ik een groepswerker of voorzitter zou zijn. Tijdens het project was het regelmatig nodig om even wat initiatief te nemen, omdat het eigenlijk gewoon niet lekker ging met het team. Maar tijdens het project was het wel duidelijk dat een leidersrol toch niet echt wat voor mij is. Ook merkte ik dat door de moeizame werking in de groep ik zelf ook weinig

14 | P a g e

motivatie had om er echt goed aan te gaan werken. Of deze rollen dus echt kloppen bij mij betwijfel ik. Zelf ben ik een persoon dat als ik ergens aan werk, ik het ook zo goed mogelijk wil afkrijgen. Al vanaf het begin van project was echter duidelijk dat dit waarschijnlijk nooit zou gaan lukken met deze projectgroep. Tijdens het project stelde ik mijn instelling dan ook wat bij en ben ik meer voor de krappe voldoende gegaan dan voor een goede beoordeling. Tijdens het project heb ik wel geprobeerd bij te dragen aan alle onderdelen. Aan het begin heb ik meegeholpen met de UML ontwerpen, en daarna heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de applicatie zelf. Hierin heb ik het meeste programmeer werk gedaan en ook regelmatig vragen van andere proberen te beantwoorden. De rest van de groep stuurde wat ze hadden gemaakt naar mij toe en voegde ik ook hun dingen toe aan de huidige versie. Aan deze reflectie is het waarschijnlijk al duidelijk dat ik niet tevreden ben met de uitvoering tijdens dit project. Wel denk ik dat mijn eigen bijdrage meer dan genoeg geweest is. Tijdens dit project heb ik inhoudelijk eigenlijk geen nieuwe dingen geleerd, de leerervaring van dit project was vooral in het samenwerken. De communicatie en samenwerking in het team gingen over het hele project echt stroef. Het ontbrak in ons team aan iemand die echt de taken verdeelde en mensen aan het werk kreeg. Later in het project deed ik hier een kleine poging toe, maar niet met heel veel succes. Hier kan ik dan ook vooral uit leren dat er voor volgende projecten veel eerder duidelijk gemaakt moet worden wie wat doet.

15 | P a g e

Individuele reflectie van Salam
Menno Schleifert
Menno weet al veel over het project en heeft al veel ervaring. Dit is een groot voordeel voor het team. Zijn programmeerwerk zit goed in elkaar. Hij heeft een soort van basis gelegd waarop alle andere teamleden konden verder werken. Ook kan hij goed uitleggen wat hij bedoelt en hoe hij iets wil. Hij neemt ook vaak het initiatief. Menno heeft de meeste programmeer werk van het project gedaan en hij hielp ook andere met het programmeren. ik weet niet of we zonder Menno het project zouden redden. Menno heeft mij ook veel geholpen als ik iets niet uit kwam. Hij was er altijd en als hij te laat kwam gaf hij altijd aan. Ik weet niet wat zijn zwakke punten zijn eigenlijk.

Een verbeter punt van hem is, hij heeft ervaring met het programmeren en daardoor denkt hij dat andere dit ook makkelijk moeten vinden, dus hij wil dat andere ook sneller een gedeelte of iets moeten afmaken. Mijn tip is dat andere teamleden meer tijd nodig hebben om iets te kunnen programmeren dus geef ze iets meer tijd.

Edsart Boelens
Edsart gaf aan het begin van het project de meeste aandacht aan het UML deel van het project. Hij besteed veel tijd aan om deze in orde te krijgen. Dit deed hij ook wel prima maar het is ook een verbeter punt van hem, hij had veel tijd aan UML besteed en op dat moment leek hij nog niet een stap verder te denken dan UML. Vooruit denken was een algemeen probleem onze groep, dus een tip van mij aan Edsart is dat voor het volgende project handiger is als hij al vanaf het begin probeert mee te denken aan de volgende stapen van het project, dus niet te lang belijven hangen op een stap. Verder heb ik Edsart ervaren als iemand die wel goed omging met de rest van de groep. Hij was er altijd, hield zich aan afspraken en toonde wel initiatief om een bijdrage te leveren aan het project.

Jasper Martens
Ik weet tot nu nog steeds niet wat Jasper precies gedaan heeft. Het enige wat ik van hem weet is dat hij heeft mee geholpen met cenaarios voor UML. Dat komt eigenlijk omdat hij minder initiatief toont en minder interesse had voor het project. Hij was er wel vaak aanwezig, maar hij voreg bijna nooit wat hij kon doen of wat hij wilde doen. Hij kwam eigenlijk nooit met een idee voor het project en als hij er niet 16 | P a g e

was dan was het onduidelijk waarroom hij er niet was. Aan het begin van het project was het duidelijk dat Jasper iemand is die niet veel praat. Voor de groep was het dan ook lang onduidelijk of Jasper nou wel een bijdrage aan het team wilde leveren. Dus mijn advies voor volgende project aan Jasper is om meer initiatief en interesse te tonen en vragen wat je kan doen, want dat kan vervelend zijn voor andere teamleden

Eric ten Kate
Eric werd na een week van het project nog aan onze groep toegevoegd. Hij was er nooit, dus dat was eigenlijk niet nodig. Kerst vakantie hadden we op Skype afgesproken, maar we hebben niets van hem gehoord. Hij gaf wel aan dat hij ervaring had met het programmeren, maar hij liet niets zien. Ik denk niet dat hij van plan is om door te gaan met deze opleiding. Dus mijn tip is kom vaker naar school als je door wilt gaan met deze opleiding, voor de rest kan ik niets over hem vertellen.

Zelfreflectie
Ik heb het idee dat ik tijdens de vergaderingen genoeg mijn mening heb laten horen. Ik was bijna altijd aanwezig en op tijd en wanneer ik niet aanwezig kon zijn, meldde ik dat van te voren. Ik heb voor mijn gevoel mijn taken redelijk uitgevoerd. Ik vroeg altijd om hulp als ik iets niet begreep. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd te leren van de andere teamgenoten, daar waar mijn vaardigheden minder zijn (bijvoorbeeld programmeren). Tijdens het project heb ik wel geprobeerd bij te dragen aan alle onderdelen. Aan het begin heb ik meegeholpen met de UML ontwerpen en ik heb een planning gemaakt, daarna heb ik me voornamelijk bezig gehouden met de applicatie zelf. Hierin heb ik het weinig programmeer werk gedaan. dat komt omdat ik niet kon programeren en van begin was het onduidelijk hoe we zouden het aanpakken. We hadden ook geen taken verdeeld. Als ik met iets begon dan liep ik hele tijd vast, dus ik vroeg hele tijd om hulp bij mijn teamgenoten. Voor het project had ik de Belbin test gedaan en hieruit bleek dat ik een voorzitter zou zijn. Ik heb geprobeert om steeds plannig bij te houden en gaf altijd aan hoelaat we op school moesten zijn bij afspraken, maar ik kon geen leiding nemen, omdat ik niet echt kon programmeren en ik wist niet hoe we de applicate in elkaar moesten 17 | P a g e

zetten, dus dat deed Menno eigenlijk ongeveer. Dat kwam omdat hij al van begin wist hoe we zouden het aanpakken. De communicatie en samenwerking in het team gingen over het hele project niet echt goed. Het ontbrak in ons team aan iemand die echt de taken verdeelde en mensen aan het werk kreeg, dat kwam eigenlijk omdat er maar een persoon in onze team ervaring had met het programmeren. dus we hadden een goede planner nodig. Aan deze reflectie is het waarschijnlijk al duidelijk dat ik niet tevreden ben met de uitvoering tijdens dit project. Dat komt omdat taakverdeling niet goed was en er waren weinig teamgenoten met programmeer ervaring, dus sommige teamleden wisten hele tijd niet wat er moest gebeuren. Tot slot mijn SMART-doelen. Mijn eerste SMART-doel is het verminderen van mijn uitstelgedrag. Ik ben iemand die zijn huiswerk altijd tot het laatste moment uitstelt. Hierin wil ik verandering brengen. Vanaf het volgende project ga ik dagelijks ongeveer 1-1,5 uur besteden aan taken die af moeten, zodat ik niet elke taak op het laatste moment helemaal af moet maken, maar dat een taak over een langere tijd wordt gemaakt. Een ander SMART-doel van mij is om meer informatie op Internet zoeken en dan zelf uitproberen en meer tijd aan besteden tot het lukt in plaats van aan teamgenoten te vragen. Tot slot wil ik mijn programmeervaardigheid uitbreiden. Ik merk vooral in dit team dat mijn programmeervaardigheid nog erg beperkt is. Daarom wil ik vanaf het volgende project ongeveer 5 uur per week besteden aan programmeren. Zowel aan het project als aan andere dingen, zodat ik beter wordt in het programmeren. De roos van Leary test Salam:

18 | P a g e

Individuele reflectie van Edsart
Menno Schleifert
Menno is de persoon met de meeste programmeer ervaring in de groep. Daar naast heeft hij ook ervaring gehad met projectwerken. Menno heeft zich dus ook het meest bezig gehouden met programmeren. In het begin had hij direct de applicatie uitgepluisd en geholpen dat de rest het ook begreep. Daardoor heeft hij ook het meeste programmeer werk gedaan. Ook was hij altijd bereid om me te helpen als ik de code niet snapte. Dankzij hem is het project toch af gekomen. Eigenlijk heb ik geen advies voor Menno, hij was gewoon goed bezig.

Eric ten Kate
Eric werd een week na de start van het project aan de groep toegevoegd. In het begin verwachte ik dat we daardoor goed konden werken, maar dat zwakte al snel af. Eric was er nog niet eens bij de helft van de lessen en zat altijd alleen maar wat naar de code te kijken of wat op te zoeken tijdens de projectdagen. Ik heb nog niks gezien dat hij geprogrammeerd heeft, of dat hij überhaupt bezig was met iets programmeren. Hij vroeg ook nooit om hulp, en als je iets vroeg werd dat vaag weggeslagen. Mijn advies voor Eric is: zoek of een andere studie, of kom wel naar de lessen en doe mee met het project.

Salam Gharib
Salam was niet de persoon met de meeste ervaring en eigenlijk ook niet met het meeste initiatief. Hij was wel de persoon die het meeste wou leren. Dit leverde veel op want hij toonde veel interesse in programmeren. Salam was vooral bezig met Menno en leerde daar veel van. Salam heeft veel inzet getoond en heeft goed geholpen met het project. Een verbeterpunt voor Salam is wat minder vragen stellen. Hij stelde veel vragen aan Menno, ook al weet ik niet wat hij precies vroeg, maar volgens mij is er ook een hoop te vinden op het internet.

Jasper Martens
Jasper toonde vanaf het begin weinig interesse en initiatief. Dat was niet alleen bij het project, maar ook in de lessen. Het zit dus een beetje in zijn persoonlijkheid. Het feit dat we een onduidelijke planning en taakverdeling hadden verergerde dit alleen maar. Ook de communicatie met Jasper liep niet soepel. Hij heeft bijvoorbeeld mij een aantal keren wat over de sms gevraagd. Het was goed dat hij dat 19 | P a g e

deed, alleen deed hij dat bij de verkeerde persoon. Jasper had een vraag over de code waar Salam mee bezig was, en stelde deze vraag bij mij. Jasper heef maar een kleine bijdrage geleverd aan het project. Desondanks gaf Jasper niet de indruk om te stoppen met de studie zoals Eric. Mijn advies voor Jasper is: Toon wat meer initiatief en interesse in je studie, en let ook op wat anderen aan het doen zijn.

Zelfreflectie
Ik was altijd aanwezig bij vergaderingen en projectdagen. Indien dat niet het geval was liet ik dat zo snel mogelijk van mij horen, en niet een kwartier voordat we zouden beginnen. Verder heb ik ook een aantal ideeën op tafel gelegd en tijdens de vergaderingen nog een beetje structuur toegevoegd. De werkzaamheden zijn helaas minder goed gegaan. Aan het begin van het project heb ik direct het UML naar me toe getrokken. Ik heb ook het meeste aan het UML gedaan. Dit was achteraf gezien een fout. Ondanks dat ik het wel hulp heb gehad is de applicatie moeilijk te begrijpen voor mij. Dit komt omdat ik daar te laat aan begonnen was omdat ik alleen maar bezig was met UML. Een van mijn SMART doelen is ook: aan het begin van het volgende project niet direct focussen op een specifiek onderdeel zodat ik kan werken op meer dan een vakgebied. Volgens de groepsrollentest van Belbin ben ik een plant. Ik zou de aangewezen persoon zijn die een ideeën stroom creëert voor dit project. Dit heb ik ook gedaan tijdens en rond de vergaderingen, maar ik was niet de enige met ideeën. Veel van de dingen die ik noemde werden direct door groepsgenoten aangepast of weggeslagen. Dit deed vooral Menno veel. Nu is dit geen fout van Menno maar een tekortkoming van mij. Met de ideeën die ik bedacht, werd er direct vooruit gedacht om te zien of het wel past in de applicatie. Vaak moest het flink aangepast worden, was het te veel werk, of was het al bedacht en beter uitgewerkt door een van mijn groepsgenoten. Een tweede SMART doel komt hier ook naar voren: Tijdens het volgende project mijn ideeën eerst verder uitwerken om te zien of het functioneel en haalbaar is om toe te passen binnen de gegeven tijd en met de vaardigheden van de teamgenoten van dat project. Over het algemeen ben ik ontevreden over dit project. De communicatie en samenwerking waren onder de maat. De planning werd niet aangehouden en de taakverdeling ontbrak. Voor de kerstvakantie had Menno een takenlijst gemaakt en dat gaf wel wat duidelijkheid, maar nog veel ontbrak. Volgens mij was een ontbrekende taakverdeling samen met de minimale samenwerking van alle teamleden de hoofdoorzaak voor 20 | P a g e

resultaat. Dit slaat uiteraard ook op mij, en hier heb ik ook veel van geleerd.

21 | P a g e