You are on page 1of 16

JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŢIVINICE ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

MATURSKI RAD

PREDMET: ELEKTROINSTALACIJE

TEMA: KABLOVI

Kandidat: Edin Delić

Profesor:

Maj, 2013. godine

...... ELEKTRIČNI IZOLATORI ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 2 ............................................................................................ 13 Kabeli (opterećenje) ........................................................................................................................ 14 Višeţilni (multicore) kabel .............................. UVOD ............................. 12 Presjek kabela ................................................................................................. 15 VI....................... 12 Svojstva izolatora .................................................... Literatura: .........................................................Elektroinstalacije Kablovi Sadržaj: I................................................................................................... 4 III................................................................................ 11 IV......................................... Boje kod višeţilnih izoliranih vodova ........................................................................................... 4 II................ 14 V.. ELEKTRIČNE INSTALACIJE ............. 3 ELEKTRIČNI VODIČI ............................................................................................................. ZAKLJUČAK ..................... 11 Strujna opteretivost vodiča ..........

upravljanja ili prenosa električnih informacija (signalizacija. meĎusobno su povezani električnim kablovima za prenos električne energije u svrhu napajanja. mjerenje. UVOD Elementi električnog sistema na nekom objektu kao što su: izvodi. obrada podataka). Prema definiciji kabl je vrsta električnog voda koji se sastoji od jedne ili više ţila i odgovarajućih zaštitnih slojeva. Kroz ovaj rad ćemo obraditi kabele kao dio elektroinstalacijskog pribora (materijala). kao i upotrebljivost odreĎenih vrsta kabela za odreĎenu vrstu instalacije. 3 . razvodni ormari i potrošači. vrste kabela.Elektroinstalacije Kablovi I.

Postoje sljedece vrste telekomunikacijskih instalacija: telefonske instalacije. Telekomunikacijske instalacije omogućavaju prijenos podataka. pa zbog toga dobro vode električnu struju. Slobodni nositelji električnog naboja mogu se gibati pod utjecajem električnog polja koje u vodiču nastaje kada se na njega dovede električni napon. koji se meĎutim i meĎusobno znatno razlikuju po stupnju provodljivosti. ELEKTRIČNI VODIČI Tvari sa labavo vezanim elektronima u vanjskim (obično nepotpunim) elektronskim ljuskama (putanjama). gromobranske. III. Električni vodiči su dakle materijali u kojima postoje slobodni nositelji električnog naboja. instalacije interfona. Kao što se vidi. instalacije protivprovalnog sistema i instalacije poziva u hotelima i bolnicama. električne otpornosti.Elektroinstalacije Kablovi II. Dakle osnovni dio instalacije na nekom objektu čine kablovi. Elektroenergetske instalacije se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. ELEKTRIČNE INSTALACIJE Kao što je već navedeno u uvodnom dijelu rada. Električne instalacije se izvode u stambenim objektima. slobodnim elektronima. instalacije računarskog sistema. instalacije centralnog sistema časovnika itd. Elektroenergetske i gromobranske instalacije spadaju u grupu instalacija jake struje dok se telekomunikacione i signalne instalacije ubrajaju u instalacije slabe struje. Postoje sljedeće vrste instalacija: elektroenergetske. Gromobranska instalacija se postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog djelovanja atmosferskog električnog praţnjenja. 4 . instalacije razglasa. instalacije zajedničkih radio i TV antena. U signalne instalacije spadaju: instalacije električnog zvonca. telekomunikacione i signalne. signalne i telekomunikacione instalacije su srodne i očekivati je da će daljim razvojem tehnike doći do njihovog integrisanja. Najčešći vodiči su metali. instalacije protivpožarnog sistema. kablovi su po definiciji vrsta električnog voda koji se sastoji od jedne ili više žila i odgovarajućih zaštitnih slojeva. koji se mogu slobodno kretati kroz kristalnu rešetku nazivamo vodljivim materijalima. instalacije interne televizije. Vodljivost je suprotan pojam od tzv. gradilištima itd. tzv. poljoprivrednim dobrima. poslovnim prostorima. a usmjereno gibanje tih nositelja je pojava koja se zove električna struja. industriji. kojom se izraţava stupanj otpornosti koju materijal pruţa prolasku električne struje.

Materijal Aluminij Bakar Cekaš Konstantan Čelična ţica Mesing Platina Srebro Ugljen Volfram Zlato Ţiva Specifična vodljivost 25-34. poluvodiči. kod dalekovoda. Većina vodiča smanjuje vodljivost (teţe dopušta kretanje elektrona) ako se zagrije na više temperature i obratno. preskakanje elektrona s atoma na atom se dešava bez ikakvog otpora.Elektroinstalacije Kablovi U tabeli je data usporedba specifičnih vodljivosti najčešće korištenih materijala u elektrici i elektronici. najčešće u kolima za automatsku regulaciju i temperaturnu stabilizaciju. čelik. kao npr.1 43. koji u uobičajenim temperaturnim granicama gotovo nimalo ne mijenjaju vodljivost.5-14 10 61 Oko 0. cink.9 12. konstantan. već samo cijena i masa vodiča. Na kraju. Kada nije bitan obim. Tako primjerice ugljenu raste vodljivost pri porastu temperature. postaje jako vodljivo kad se ugrije do temperature taljenja. Kod vrlo vrlo niskih temperatura. Razne vrste golih ili izoliranih ţica i kabela za električne instalacije. da jedan od najboljih izolatora pri sobnoj temperaturi . To su posebne vrste materijala na bazi hemijskih elemenata silicija ili germanija. Malo je poznato. polaţu se kao zračni vodovi (razapeti izmeĎu nosećih elemenata ili stupova od kojih su 5 . postoje materije. Takvi se koriste za posebne namjene u elektrici i elektronici. no mehanizam prijenosa električnog naboja u otopinama (koje zovemo elektrolitima) bitno se razlikuje od mehanizma premještanja elektrona u čvrstim tvarima i moţe biti vrlo komplikovan. koje mijenjaju vodljivost zavisno o raznim uvjetima.04 Struju najbolje provodi srebro.5 1.89-1. zlato. koristi se aluminij. a meĎu njima najpoznatiji su tzv. Dobru provodljivost imaju i neke otopine. tj.03 2 5.5 56-57 0.01 18. platina. npr. trolejvodove i dr. Takav je primjerice tzv. ţiva. a zatim bakar koji je meĎutim znatno jeftiniji. neki materijali postaju supervodljivi. Postoje meĎutim i materijali koji se ponašaju obrnuto. Kako su pored vodljivosti često vaţna i neka hemijska ili mehanička svojstva vodiča koriste se i mnoge drugi metali i njihove legure. Puno su rjeĎi materijali.staklo. koji izraţeno mijenjaju provodljivost zavisno o temperaturi i količini nečistoća. pri 20°C. bronza.

pod ţbuku.svilom izolirana žica za zavojnice i ureĎaje slabe struje .). Čelične ţice imaju veliku zateznu čvrstinu. Za izradu nadzemnih telefonskih mreţa se koriste bakarne ţice. Prijesjek alučel provodnika je prikazan na slici 1. tako da alučel predstavlja dobru kombinaciju. Alučel je kombinacija čeličnih i aluminijskih ţica. . . 6 . pljosnati za pod ţbuku raznih izvedbi i dr.Elektroinstalacije Kablovi izolirani raznim izvedbama izolatora). pod more.kabeli s PVC izolacijom (okrugli sa ili bez dodatne vanjske zaštitne obloge. Upotrebljavaju se u električnim postrojenjima i za izvoĎenje nadzemnih vazdušnih mreţa.teške i oklopljene izvedbe za pogonske . standardiziranog presjeka za pojedine namjene. električne peći i sl. zatim za polaganje u zemlju. U postrojenjima se najčešće koriste pravougaone bakarne šipke (sabirnice) za električno povezivanje elemenata postrojenja. Slika 1.gola bakrena žica: (za razvodne kutije.izolirani vodiči (kabeli): lak-ţica (lakom izolirana bakrena ţica) za motanje manjih transformatora. zavojnica i sl. Goli provodnici su metalne ţice i šipke različitih oblika i prijesjeka. čelične ţice ili trake). .) posebno oblikovanog. u zaštitne cijevi. . dizalica i dr. tramvaja. a za elektroenergetske nadzemne mreţe provodnici od alučela.kabeli s gumenom izolacijom (sa ili bez vanjskog zaštitnog opleta od pamuka. elektroničke ureĎaje.goli vodiči: trolejvodovi (za oduzimanje energije za pogon lokomotiva. za rudarske namjene i dr.radioničke uvjete. a aluminijske su dobri provodnici.). Vodiči se u tehnici javljaju kao: . . bez izolacije.

Najčešće upotrebljavani kablovi su: P/L. Danas se koriste sljedeći izolacioni materijali: guma. PP41. a četiri četvorku. Cjelina od nekoliko ţila se zove jezgro. kabl sa tri ţile površine poprečnog presjeka provodnika 2. Kablovi izolirani polivinilhloridom su u najširoj upotrebi. polivinilhlorid (PVC). polietilen i silikon. Silikon se koristi za izolaciju kablova koji napajaju grijače i drugdje gdje je prisutna visoka temperatura. ali se plamen ne širi. dok se optički signali provode kroz stakleno vlakno. Provodnici (vodiči) sa izolacijom se zovu ţile. Slika 2. Kao što je vidljivo prvi dio oznake se odnosi na vrstu izolacije. Kod telekomunikacionih kablova ţile seformiraju u parice i četvorke. Polivinilhlorid gori samo ako je iznad plamena. 7 . TI. GG/J. a uz to ima veću otpornost na povišene temperature. X 00/0-A i koaksijalni kablovi (sl. 3). Y(St)Y.5 mm2 izoliran polivinilhloridom se označava: PP-Y 3x2. Za pokretne potrošače se obavezno upotrebljavaju upredeni (licnasti) provodnici.Elektroinstalacije Kablovi Kablovi sluţe za napajanje potrošača električnom energijom i zaprijenos električnih odnosno optičkih signala. PP 00. PP 44. Provodnici mogu bitipuni i upredeni od više tanjih ţica. P. Plašt se izraĎuje od gume. P/F.5 mm2. Plašt se postavlja u cilju zaštite jezgra. PP/R. Kablovi izolirani gumom se koriste za napajanje pokretnih potrošača. a drugi na broj i prijesjek provodnika. PVC-a ili metala. Npr. Električni signali se prenose bakarnim vodičima. Optički kablovi su u sve široj upotrebi u komunikacijama. Konstrukcioni elementi kabla su prikazani na slici 2. Kompletna oznaka kabla prema vaţećem JUS standardu ima sedam dijelova. Polietilen ima sve dobre osobine polivinilhlorida. X 00-A. Omotač je mehanička zaštita kabla. PP-Y. Dvije ţile čine paricu. ali u praksi se najčešće koriste skraćene oznake.

kupatila i podrumi i ne smije se postavljati direktno na drvo. Kabl P/F ima jednu ţilu sa upredenim finoţičnim provodnikom. Kabl P/L se upotrebljava za napajanje pokretnih potrošača manjesnage kao što su npr. a PP/R pljosnatog prijesjeka. radio-aparati itd. mješalice i sl. Kablovi PP-Y i PP/R se izraĎuju kao 8 . a najčešće se koristi za galvansko izjednačavanje potencijala. Kabl P ima jednu ţilu sa punim provodnikom. 4). Kabl PP-Y je kvalitetniji u odnosu na PP/R (sl. Sadrţe tri ili pet ţila ovisno o tome da li napajaju monofazne ili trofazne potrošače. se koriste kablovi GG/J. Slika 4. Kabl PP/R se ne smije koristiti u vlaţnim prostorijama kao što su npr. Za napajanje pokretnih potrošača kao što su električni štednjaci. Kabl PP-Y se smije koristiti u vlaţnim prostorijama i smije se postavljati direktno na drvo. a koristi se za oţičenje u elektroormarima. Kablovi tipa PP-Y i PP/R se koriste za izvoĎenje električnih instalacija niskog napona. Kabl PP-Y je okruglog.Elektroinstalacije Kablovi Slika 3. stone lampe. Sadrţe dvije ţile sa licnastim provodnicima.

Energija zagrijavanja provodnika se računa pomoću formula: 9 . S obzirom da kod petoţilnog kabla imamo dvije crne ţile. Tamo gdje je prisutno direktno djelovanje sunčevih zraka koristi se kabl PP 00. Troţilni se koriste za napajanje monofaznih. Koaksijalni kablovi impedanse 75 Ωse koriste za antenske instalacije i kod pojedinih vrsta računarskih mreţa.struja kratkog spoja. izolacija neutralnog vodiča (N) je plave. one se razlikuju tako što je jedna na obodu. a da ne doĎe do oštećenja kabla se računa po formuli: gdje je: A [mm2]. PP 41 i PP 44 se koriste za napajanje potrošača većih snaga.Elektroinstalacije Kablovi troţilni i petoţilni. To je naročito štetno u slučaju kratkih spojeva kadakroz kablove teku veoma jake struje usljed kojih moţe doći do izgaranja izolacije. Za kabl PP-Y se koriste i oznake PGP i NYM. a petoţilni trofaznih potrošača. Predstavljaju samonosive kablovske snopove (SKS) i koriste se za niskonaponske nadzemne mreţe i za nadzemne kućne priključke. a druga u sredini kabla. a izolaciju od polietilena. jedan smeĎe i jedan crne boje. Petoţilni kabl ima još dva fazna vodiča. IKS [A]. Kablovi X 00-A i X 00/0-A imaju provodnike od aluminijuma. Plašt kabla PP 44 je od pocinčane ţice što ga čini otpornim na agresivne sredine tako da se moţe polagati u rijeke i more. dok PP 41 i PP 44 imaju metalne plaštove što ih čini daleko otpornijimna mehanička naprezanja. Kabl PP -Y ne smije biti izloţen direktnom sunčevom svjetlu. Vrijeme ukojem smije da teče struja kratkog spoja. Kabl X 00/0-A za razliku od X 00-A ima nosivo uţe.površina poprečnog prijesjeka provodnika. a zaštitnog vodiča (PE) ţuto-zelene boje. Kod troţilnog kabla izolacija faznog vodiča (L) je crne boje. Kabl PP 00 ima plašt i omotač od polivinilhlorida. Kabl TI se koristi za izvoĎenje telefonskih instalacija. Usljed proticanja električne struje kroz provodnike dolazi do zagrijavanja provodnika i njihove izolacije. FTP i STP.koeficijent ovisan o vrsti kabla. a Y(St)Y za prijenos podataka brzinom do 10Mbit/s. Kablovi PP 00. Druga oznaka za kabl PP 00 je NYY. k . Za visoke brzine prijenosa podataka se koriste osmoţilni kablovi UTP.

dozvoljeno povećanje temperature provodnika.duţina provodnika A .specifični otpor provodnika l . mnogoţične i finoţične izvedbe (pletenica od tankih ţica koje podnose vibracije i višestruka savijanja. otporne na atmosferske uvjete.poprečni prijesjek provodnika c . perilice i sl. 10 . npr. Iz navedene dvije formule dobivamo: Koeficijent za bakarne provodnike iznosi: k = 115 za izolaciju od polivinilhlorida (PVC) k = 134 za izolaciju od gume k = 143 za izolaciju od polietilena.Elektroinstalacije Kablovi gdje su: E – energija zagrijavanja ρ. lake i ojačane izvedbe.).specifična toplota provodnika ∆T . za automobile. TakoĎer postoje posebne izvedbe sa nosećim uţetom za vješanje na velikim rasponima.

. Elektricni izolator je materijal u kojem nema slobodnih nositelja elektricnog naboja. 20 ili 40 °C). pa zbog toga vrlo slabo vodi elektricnu struju. kao i sustav označavanja. Sve izvedbe. temperature okoliša.40 1.76 6 35 3. Tabela daje površinu presjeka zavisno o promjeru za češće korištene presjeke u domaćinstvima i opteretivost (jednaka je nazivnoj struji osigurača kojim se strujni krug osigurava) za cijevne. 11 . ako nema neutralnog voda moţe se koristiti za fazni vod. maksimalni provjes zračnih vodova i dr. Boje kod višežilnih izoliranih vodova Crni i smeĎi vod – primjenjuju se za fazne vodove. Ţuto-zeleni vod – primjenjuje se za vodove sa zaštitnom funkcijom (uzemljenje). dopuštena mehanička i strujna opteretivost. a za konkretne presjeke kao dopuštena jakost struje u amperima (A) pri definiranoj temperaturi okoliša (0.5 16 1.75 Opteretivost (A) -1.80 2. sustav zaštitnih vodiča i dr. oklopljene kabelske ili višeţilne vodiče koji nisu poloţeni u cijevima.Elektroinstalacije Kablovi Posebne su izvedbe za viši i visoki napon. Standardizirani su takoĎer i presjeci vodiča.13 1 10 1. standardizirani su. Strujna opteretivost vodiča Zavisi o vrsti provodnika. Sinonim za pojam izolator je i dielektrik koji se u elektrotehnici obicno koristi za izolatore u kondenzatorima. posebno o svojstvima izolacije i načinu polaganja. Svijetloplavi vod – primjenjuje se za neutralni vod. Izraţava se kao dopuštena jakost struje po jedinici površine presjeka (A/mm2). te višeţilne savitljive priključne vodove pri 25°C : Promjer mm 1 Promjer mm2 0.57 10 50 Detaljniji proračun instalacija u kome se uzimaju u obzir očekivane vrste trošila.26 4 26 2.) na koje obvezuju standardi i tehnički propisi. a cesto se susrece i u fizici.5 20 2. za svaku konkretnu instalaciju treba biti odreĎen projektom elektroinstalacije. Projektom se definiraju i sve sigurnosne mjere (uzemljenja. koga izraĎuje ovlaštena projektna kuća ili instalaterska tvrtka. te osobito o površini presjeka vodiča. vrste i načini polaganja vodova itd. rezerva za razvoj ili proširenje.

Dobre izolatore odlikuje visok specifični otpor. izolatori su u širokoj upotrebi u tehnici. duljine 1 m. svila.specificni otpor. . Svojstva izolatora Bakreni vodič izoliran plastičnim materijalom: Slika 5. Neki od tih materijala današnja elektrotehnika ne primjenjuje jer nisu praktični. ELEKTRIČNI IZOLATORI U različitim oblicima. preko izolacijskih materijala kojima se presvlače električni vodiči. mika. izolacije rastavljača u rasklopnim ureĎajima jake struje. PVC i njemu srodni plastični materijali. od porculanskih visokonaponskih izolatora za visokonaponske vodove. ali su bili u upotrebi prije pojave današnjih modernih izolacijskih materijala. Nakon njega parafin. Za svojstva i područja namjene izolatora vaţno je nekoliko karakterističnih parametara: . suhi papir i neke tekućine. . do raznih umjetnih materijala za kućišta električnih ureĎaja i alata.dopuštena maksimalna temperatura je temperatura kod koje izolator još zadrţava dostatna mehanička i električna svojstva (osobito specifični otpor i probojnu čvrstoću) koja garantiraju 12 . tijela elektroinstalacijskog materijala. izolirajućih folija za izradu kondenzatora i dr. (narocito specijalno ulje za transformatore).probojna čvrstoća izraţena u kV/mm predstavlja napon kod koga nastupa proboj izolatora debljine 1 mm. MeĎu poznatim izolatorima najbolji je suhi zrak. pa staklo. porculan. ploča za izradu tiskanih pločica za elektroniku.Elektroinstalacije Kablovi IV. tvrda guma. izraţen u Omm2/m. To je otpor koga prolasku struje pruţa ţica presjeka 1 mm2.

U ţuta polja unesite vrijednosti. Struja se najčešće računa iz snage prema dolje danoj formuli.. Na kraju. osigurača. nakon čega slijedi proboj izolacije. To znači da ne postoji idealni izolator. a ispod se nalazi tablica koja automatski radi izračun kao u excelu. slobodni nositelji električnog naboja prisutni su i u poluvodicima. Presjek kabela Najvaţniji faktor kod dimenzioniranja kabela je jakost struje koju trajno moţe podnijeti. ali uz dovoljno veliko električno polje i oni postaju vodljivi. a u plavim ćete dobiti rezultate.Elektroinstalacije Kablovi siguran pogon. meĎutim dodavanjem primjesa postaju vodljivi. Vrlo čisti poluvodici su na niskim temperaturama izolatori. već za svaki materijal postoji karakteristična probojna čvrstoća. Ima ih još bitnih ali u ovom tekstu ih neću uzet u obzir zato što je ovo zamišljeno kao pomoć na terenu za brzinsko odreĎivanje presjeka kabela i njegove zaštite tj. zapaljenje. 13 . Kod krutih izolatora proboj obično uzrokuje fizičke i hemijske promjene koje trajno pogoršavaju njegova svojstva. Slika 6. pougljenjivanje i dr. Prekoračenje te temperature moţe uzrokovati mekšanje. Pravi izolatori se od njih razlikuju mnogo većim zabranjenim pojasom izmeĎu vodljivog i valentnog pojasa. pa i taljenje izolatora.

Višežilni (multicore) kabel U koncertnoj. Ovi kabeli zahtjevaju i posebne konektore od kojih je napoznatiji socapex. Poznati schuko konektori se sve rjede susreću u profesionalnoj rasvjeti. Uz kabele su vezani i konektori.Elektroinstalacije Kablovi Kabeli (opterećenje) Maksimalno opterećenje koje električni kabel moţe podnijeti ovisi o njegovom presjeku. nose imena po svom presjeku u milimetrima kvadratnim i nazivaju se šesnaestica. Provode monofaznu struju za više reflektora istovremeno. Trofazni kabeli. dolazi do pregrijavanja. Svaki reflektor se moţe paliti ili gasiti posebno. 14 . s druge strane. tridesetpetica i td. U našim ekipama je uobičajeno jednofazne kabele nazivati po maksimaloj snazi koju mogu podnijeti. a trofazni 5 ţila. Ukoliko presjek kabela nije dovoljan za struju kojom je opterećen. Euro konektori su sigurniji. Zamjenuju ih euro konektori kod nas poznati i pod imenom TEP od Tvornica elektricnih proizvoda. pa se tako govori o dvokilovatnim ili o petkilovatnim kabelima. teţe se razdvajaju i otporniji su na vlagu. a sve više i televizijskoj rasvjeti upotrebljavaju se višeţilni kabeli. Kao što smo rekli jednofazni kabeli imaju 3 ţile. Pregrijavanje povećava otpor kabela što još više smanjuje njegovu mogućnost provoĎenja struje i vodi do pregaranja. a kabeli su lakši i jeftiniji zbog uštede na izolaciji. U praksi se smatra da se trofazni kabel presjeka 35 mm smije opteretiti sa najviše 60 kW. a onaj presjeka 16 mm sa 30 kW.

cink.Elektroinstalacije Kablovi V. već samo cijena i masa vodiča. Najčešći vodiči su metali. kojom se izraţava stupanj otpornosti koju materijal pruţa prolasku električne struje. ovisno o naponu. Kada nije bitan obim. bronza. 15 . Slobodni nositelji električnog naboja mogu se gibati pod utjecajem električnog polja koje u vodiču nastaje kada se na njega dovede električni napon. kao npr. telekomunikacione i signalne. gradilištima itd. Gromobranska instalacija se postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog djelovanja atmosferskog električnog praţnjenja. kod dalekovoda. tj. koji se meĎutim i meĎusobno znatno razlikuju po stupnju provodljivosti. Kako su pored vodljivosti često vaţna i neka hemijska ili mehanička svojstva vodiča koriste se i mnoge drugi metali i njihove legure. čelik. a usmjereno gibanje tih nositelja je pojava koja se zove električna struja. ZAKLJUČAK Kablovi su najosnovniji način provoĎenja električne energije. zlato. poljoprivrednim dobrima. Jakosti struje koja kroz njega “protiče“. Elektroenergetske instalacije se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. platina. Električne instalacije se izvode u stambenim objektima. a zatim bakar koji je meĎutim znatno jeftiniji. koristi se aluminij. Struju najbolje provodi srebro. npr. gromobranske. i kao takvi su najčešći način elektroinstalacije. poslovnim prostorima. Za svaki vid instalacije postoji standardom odreĎen presjek kabela. Vodljivost je suprotan pojam od tzv. električne otpornosti. Postoje sljedeće vrste instalacija: elektroenergetske. industriji. ţiva.

HALEP.Elektroinstalacije Kablovi VI.   Literatura: www. „ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVJETLJENJE“ 16 .org Amir.wikipedija.