3/10/2013 2

Takeaway from today's #DafYomi - The entrance to a Jewish community is like the entrance to the Mishkan #DafChat 2a Not mentioned in today's #DafYomi is that the crooked cannot be fixed. #DafChat 2a-b Ecc. 1:15

2/12/2013 4 ‫ ובלבד שלא יהו מצומצמות‬,‫ כל אמות שאמרו חכמים בכלאים באמה בת ששה‬Implications for not getting OCD
over measurements? #DafYomi #DafChat 4a

2/12/2013 6 Only following the respective stringencies of Hillel and Shammai makes you an idiot, their leniences makes you wicked #DafYomi #DafChat 6b 2/13/2013 7 Yay! Another instance of Halakhah V'Ein Morin Kein! #DafYomi #DafChat 7a http://www.joshyuter.com/2012/10/28/podcasts/the-halakhic-process/ep-79-halakhic-process-9halakhah-vein-morin-kein/
h

3/21/2013 13
#Ironic that R. Meir used an indelible ink for Torah when acc to Gen Rabba he had diff version #DafYomi #DafChat 13a http://www.joshyuter.com/2013/02/27/podcasts/current-jewish-questions/ep-101-currentjewish-questions-23-biblical-criticism-and-orthodox-judaism/ Not sure I get the Sotah problem - implies we dissolve the entire sefer torah or cut out one portion #Dafyomi #DafChat 13a Today's #DafYomi discusses the greatness of R. Meir, just studied this sugya with @rwbclal! #DafChat 13b Hillel was preferred over Shammai bec they studied the other's opinions. Engaging w/oppositin leads to better decision #DafYomi #DafChat 13b One Shavuot I gave shiur on the this gemara about better to be created or not. Shame it couldn't be recorded #DafYomi #DafChat 13b

‫ גדולה מחזרת אחריו‬- ‫ וכל הבורח מן הגדולה‬,‫ גדולה בורחת ממנו‬- ‫ כל המחזר על הגדולה‬#DafYomi #DafChat
13b #RabbiAwardSeason

3/22/2013 14
Like all reminders, the korah must be strong enough to support a weight #DafYomi #DafChat 14a .@artscroll's Pi diagrams are so cute! #DafYomi #DafChat #Math 14b

3/23/2013 15

This topic of "lechi haomed me'eilav" is one of the six Ye'al KeGaM cases where the law follows Abaye over Rava #DafYomi #DafChat 15a Acc to the Stam mishna, the guard at Buckingham Palace would make a good lechi #DafYomi #DafChat 15a-b Acc to the Rabbis a bill of divorce can be written on something living, though it makes for an awkward handoff #DafYomi #Dafchat 15b

‫ ואינה מתגרשת בכסף‬,‫ בכתיבה מתגרשת‬Many divorcees would disagree with this one #DafYomi #Dafchat
15b All eiruvin must at least 50% walled. This requirement invalidates at least 98% of all eiruvin worldwide #DafYomi #DafChat 15b

3/24/2013 16
So a mechitza w/gaps such that animals can go through is no good, but a collection of open tzurat hapetachs is fine? #DafYomi #Dafchat 16a If you say Tzurot Hapetach are complete substitutes for actual mechitzot, put one in your shul and see what happens #Dafyomi #DafChat 16a

3/25/2013 17 ‫ ומת מצוה קונה מקומו‬One way to make a killing in real estate #DafYomi #DafChat 17a ‫ אין זה מת מצוה‬- ‫ קורא ואחרים עונין אותו‬In part because he's still alive. #DafYomi #Dafchat 17b ‫ אבל מים אחרונים חובה‬#FunFact Greater obligation to wash hands *after* a mean than before it #DafYomi
#DafChat 17b #MayimAchronim Leaving the boundaries violates a negative prohibition on Shabbat, but one does not incur the death penalty for it #Dafyomi #DafChat 17b

3/26/2013 18 Pesach 1
God created Adam and Eve back to back #DafYomi #DafChat 18a God braided Eve's hair, unknown if they gossiped about Adam at the same time #DafYomi #DafChat 18a Adam wore "belts of fig branches on his skin for 130 years" - which was the style at the time #DafYomi #DafChat 18a Odd that Reish Lakish has opinions on Gehenom when in B. Nedarim 8b he says it doesn't exist #DafYomi #DafChat 19a http://www.joshyuter.com/2012/05/23/podcasts/rabbinic-thought-andtheology/ep-68-rabbinic-thought-and-theology-3-gehenom-hell/ I wonder if the desert entrance to Gehenom is Las Vegas #DafYomi #DafChat 19a

♫ Oh Heaven is a place on earth ♫ #DafYomi #DafChat 19a .@Artscroll translates "Rivka" as "team [of oxen]" #TheMoreYouKnow #DafYomi #DafChat 19a

3/28/2013
"Water water everywhere and all the boards did shrink, Water water everywhere and not a drop to drink" #DafYomi #DafChat 21a

3/29/2013
Any thoughts as to R. Akiva's attitude towards life/death and water rationing here and Bava Metzia 62a? #DafYomi #DafChat 22b When King Solomon enacted the Eruv, an echo from heaven proclaimed its wisdom. Take that, haters. #DafYomi #DafChat 22b

4/3/2013
Rav Pappa and R. Huna played a rabbinic version of pick-up-sticks #DafYomi #DafChat 26a

‫ דילמא אתי לאיגרויי ביה שטן‬,‫ ולאו מילתא היא‬.‫מכאן לתלמיד חכם שחלה שמושיבין ישיבה על פתחו‬. #DafYomi
#DafChat 26a

‫ אצוותא חרוזיאתא‬:‫ אמר ריש לקיש‬- ?‫ מאי ערקבלין‬.‫וכן שמעתי ממנו שיוצאים בערקבלין בפסח‬. NOW you tell
me! #DafYomi #DafChat 26b

4/6/2013
My question for #DafYomi is if they had an Eruv in the Borscht Belt #DafChat 29a Abaye's nurse/step-mom gives crappy advice #DafYomi #DafChat 29b

4/8/2013 ‫ דכולי עלמא מצות לאו ליהנות ניתנו‬One does not derive benefit from the commandments #DafYomi
#DafChat 31a #ProTip If you really want to eat demai, relinquish all property. become poor, then at which point it is permitted #DafYomi #DafChat 31a Soncino translates "‫ "כותאי‬as "Samaritan" #DafYomi #DafChat 31b A trained monkey can read a ketuvah but he can't make an eiruv #DafYomi #DafChat 32b

4/10/2013
I love when the Soncino translates "Rabbi and the Rabbis" - sounds like a bad 50's do-wop group. #DafYomi #DafChat 33a

4/12/2013

I just love the "‫ "חסורי מיחסרא‬answers, literally putting words in someone's mouth #DafYomi #DafChat 35a

4/16/2013
Soncino: walking by bathhouse not obvious: "if he is an ‘am ha-arez, it would be said that he might have lost his ass" #DafYomi #DafChat 39a

4/19/2013
The Messiah won't come on a Shabbat or Yom Tov, and Elijah will come the day before the Messiah arrives. #DafYomi #DafChat 43a-b

4/20/2013
Who is this Joseph demon and why are people learning Torah from him #DafYomi #DafChat 43a

4/21/2013
Oh noes! It's assur to make a pillow fort on Shabbat!!! #DafYomi #DafChat 44a ♫ All in all you're just another brick in the wall ♫ #DafYomi #DafChat 44a However, the Sages permit breaking the fourth wall on Shabbat #DafYomi #DafChat 44a

‫ נגדינהו שמואל‬,‫ הנהו בני גננא דאעילו מייא במחיצה של בני אדם‬The sages were *really* serious about
playing Red Rover #DafYomi #DafChat 44b 4/22/2013 A great lesson for gun control in today's #DafYomi. #DafChat 45a

4/23/2013 ‫ הלכה כדברי המיקל בעירוב‬You're supposed to be lenient regarding Eiruvin, even choosing contradictory
opinions #DafYomi #DafChat 46a

‫ הלכה כדברי המיקל באבל‬Similarly, one is supposed to be lenient regarding the laws of mourning
#DafYomi #DafChat 46a

4/25/2013
"The right to swing my fist ends where the other man's nose begins." - Oliver Wendell Holmes, Jr. #DafYomi #DafChat 48a

‫ אי דייקינן כולא האי לא הוי תנינן‬Moral of the Day: Getting hung up on stupid details impedes actual
study/progress #DafYomi #DafChat 48a

5/1/2013 54
I SAID, YOU'RE SUPPOSED TO LEARN IN A LOUD VOICE! #DAFYOMI #DAFCHAT 54A #SHIFTKEYBEVEITHASHEM

The solution to being in any sort of physical pain is learning Torah. And we wonder why so few Rabbi Dr's around. #Dafyomi #DafChat 54a Yes, Torah, the magical elixir or life which cures what ails ya and no side effects whatsoever #DafYomi #DafChat 54a So all those guys with the 1/2 opened shirts wearing loose chains are actually Talmidei Chachamim? #DafYomi #Dafchat 54a Being treated like a desert on which everyone treads is good for retaining wisdom. which explains the rabbinate #Dafyomi #DafChat 54a One must teach until the student has mastered the teachings, which basically means I can never stop tweeting. #DafYomi #DafChat 54b The Torah can only be acquired through mnemonic devices, or as we say in yeshiva, TTCOBATMD #DafYomi #DafChat 54b

5/2/2013
Important and still very relevant commentaries on "Lo Bashamayim Hi" in today's #DafYomi. #DafChat 55a Hard: Scholars shouldn't live where they can't get vegetables. Easy: The "vegetable" in question is garlic (1/2 leeks) #DafYomi #DafChat 55b

5/8/2013 ‫" כלבא בלא מתיה שב שנין לא נבח‬A dog in a strange town doesn't bark for 7 years" #DafYomi #DafChat
61a @TheKochiMonster @hsabomilner If you were born in a Small Town, and you live in a Small Town, then Shabbat in a a Small Town, is a place that you can never leave. Today's #DafYomi begins the 6th chapter aka "‫ "הדר‬- I learned this chapter w/my father in the summer of 1990. #DafChat 61b

5/9/2013 ‫ הרי הוא כדיר של בהמה‬- ‫ חצירו של נכרי‬Decades ago Haham Faur applied this idiom to Buckingham
Palace #DafYomi #DafChat 62a Major Jewish supremacy/prejudice/quasi racism in today's #DafYomi #DafChat 62a Regarding the distinction between halakhah, minhag, and nahagu, cf Ta'anit 26b #DafYomi #DafChat 62b Regarding the distinction between halakhah, minhag, and nahagu, cf Ta'anit 26b #DafYomi #DafChat 62b http://www.joshyuter.com/2012/12/16/judaism/ep-90-halakhic-process-popular-practice-and-the-processof-psak-the-role-of-custom-in-jewish-law/

5/10/2013 ‫ אפילו בפניו שפיר דמי‬- ‫ ולאפרושי מאיסורא‬:‫ אמר רבא‬A Rabbi's honor is not as important as preventing ppl
from sinning #DafYomi #DafChat 63a

‫ גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין‬Torah > Daily sacrifices #DafYomi #DafChat 63b
Any thoughts on paskening on your rabbi's turf when everyone is online these days? #DafYomi #DafChat 63b

5/11/2013
You can't pasken when drunk - unless you’re R. Nachman. Some things never change. #DafYomi #DafChat 64a Important #DafYomi for Drinking on Purim http://www.joshyuter.com/2004/03/03/judaism/jewish-lawhalakha/drinking-on-purim/ #DafChat 64a-b

5/12/2013
You can only pray and study with a clear head. Seems certain rabbis were very sensitive. #DafYomi #DafChat 65a

5/20/2013
"You won't be my prisoner after today, you'll be my wife...I suppose that's a different kind of prisoner" #GoT #DafYomi #DafChat 73a

6/7/2013 ‫א אין שעת הסכנה ראיה‬:‫ תלמוד בבלי עירובין צא‬#DafYomi #DafChat 91a 6/16/2013 Ok, who really climbs a tree Friday right before Shabbat? #DafYomi #DafChat 100a Today's #DafYomi contains prohibition against spousal rape. #DafChat 100b Ha! I just quoted this Gemara from #DafYomi to @speli over Shabbat! #DafChat 100b
@ShasInitiative Dude! It has been since the new #DafYomi cycle, it's been quiet lately due to the subject matter of Eiruvin @speli

6/20/2013 ‫ לא אסרו אלא קול של שיר‬:‫ אמר ליה רבה‬So doorknockers are permitted on Shabbat then? #DafYomi
#DafChat 104a Ameimar employs batel ta'am batel gezeira, and it backfires #DafYomi #DafChat 104a-b

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful