You are on page 1of 173

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Tασούλα Tσιλιµένη

Nικόλαος Γραίκος

Λεωνίδας Kαίσαρης

Mάνια Kαπλάνογλου

Aνθολόγιο
Λογοτεχνικών
Kειµένων
A΄& B΄∆ηµοτικού

ι

φίν

δελ

Tο

ού

τικ

µο

∆η

&

ν

νω

ιµέ

ών

ικ

εχν

γοτ

Λο

γιο

λό

θο

Tο δελφίνι

EP°O ™Y°XPHMATO¢OTOYMENO 75% A¶O TO EYPø¶A´KO KOINøNIKO TAMEIO KAI 25% A¶O E£NIKOY™ ¶OPOY™

ISBN 960-06-1796-1

OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN
AΘHNA

Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων
A΄& B΄ ∆ηµοτικού
Tο δελφίνι

ΣYΓΓPAΦEIΣ

Tασούλα Tσιλιµένη, Λέκτορας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Nικόλαος Γραίκος, Eκπαιδευτικός
Λεωνίδας Kαίσαρης, Eκπαιδευτικός
Mάνια Kαπλάνογλου, Eπίκ. Kαθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Aιγαίου

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Αλέξανδρος Ακριτόπουλος, Λέκτορας του Πανεπιστηµίου Θράκης
Ιωάννης Μπάκανος, Σχολικός Σύµβουλος
Ηλίας Αναγνώστου, Σχολικός Σύµβουλος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βασιλική Λαµπίτση, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος
Θεόδωρος Τάσιος, Φιλόλογος
Πέτρος Μπερερής, Χρίστος Παπαρίζος
Σύµβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Νικολέττα Γκλιάου, Μόνιµη Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αλέξης Κυριτσόπουλος, Εικαστικός Καλλιτέχνης

ACCESS Γραφικές Tέχνες A.E.

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη µε τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση
το ∆ΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το ∆ηµοτικό και το Nηπιαγωγείο»
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Mόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αναπληρωτής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόµου
Mόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Tασούλα Tσιλιµένη Nικόλαος Γραίκος Λεωνίδας Kαίσαρης Mάνια Kαπλάνογλου ANA∆OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: Aνθολόγιο Λογοτεχνικών Kειµένων A΄& B΄ ∆ηµοτικού Tο δελφίνι OPΓANIΣMOΣ EK∆OΣEΩΣ ∆I∆AKTIKΩN BIBΛIΩN AΘHNA .

.

¶ÔÈÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ.. • … fiˆ˜ ÍÈÊ›·˜ ∑·¯·Ú›·˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. √ ··Á¿ÏÔ˜ (Ô›ËÌ·) ª¿Úˆ §Ô˝˙Ô˘.. AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ∞ÏÊ·‚‹Ù· ‰›¯ˆ˜ ÚÔ ∞ÓÙÔ˘¿Ó ÓÙ ™·ÈÓÙ – ∂͢ÂÚ‡. æ¤Ì· ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ ∂ϤÓË µ·Ï·‚¿ÓË. [∆Ô ÛÙÔ›¯ËÌ·] ∫√π¡ø¡π∫∏ ∑ø∏ ™ÔÊ›· °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘. [√È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ] N›ÎÔ˜ K·Ó¿Î˘. [ºÔ‚¿Ì·È!] ¶¤Ë ¢·Ú¿ÎË. ¡·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ù·¯Ù·Ú›ÛÌ·Ù· µÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜. [∏ Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ·] (Ô›ËÌ·) °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘.ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ µ·Û›Ï˘ ƒÒÙ·˜. [∂›Ù·Ó ̛· ÎÔ¤Ï· ·fi ÙË ™¿ÌÔ] (Ô›ËÌ·) 8 9 11 12 14 16 18 20 22 24 26 29 30 33 35 37 39 41 42 45 48 50 51 53 54 5 . £· Û’ ·Á·Ò fi. [∏ ∞ÚÂÙÔ‡Û·] (Ô›ËÌ·) ¡Ù¤ÌÈ °ÎÏÈfiÚÈ. ∏ ÁÂÏ·ÛÙ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (Ô›ËÌ·) ∏ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· Î·È Ë ¤Ú‰Èη (Ï·˚Îfi˜ ̇ıÔ˜) ∆˙È¿ÓÈ ƒÔÓÙ¿ÚÈ. ∏ ÎÏÒÛ· ™Ã√§∂π√ ∫∞π ¶∞π¢π ∫ÏÔÓÙ °ÎÔ‡ÙÌ·Ó.¶ÂÚȯfiÌÂÓ· B. X·ÚÙ·ÂÙÔ› (Ô›ËÌ·) º∞¡∆∞™π∞ ∫∞π ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∞ §È¿Ó· ∞Ú·Ó›ÙÔ˘.¢. ∏ ª·ÚÁ·Ú›Ù· (Ô›ËÌ·) ª·Ú›· ºÚ·ÁÎÈ¿. √π∫√°∂¡∂π∞ ª·Ú›· °Ô˘ÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘. T· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· (Ô›ËÌ·) K·È ÛÔ˘ ÌÈÏÒ ÁÈ·. ∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜. √ ·Ô‡Ï˘ (Ô›ËÌ·) ÃÚ˘ÛԇϷ ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓÈÔ‡.

ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ó fiÏÂÌÔ (Ô›ËÌ·) AÁÁÂÏÈ΋ B·ÚÂÏÏ¿. ∆Ô ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈ˙˘ËÓfi˜. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ (Ô›ËÌ·) ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. ªÈ· ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó … Ë ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì· ∆Ô Ì¤ÏÈ (Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ) ¶∞π¢π ∫∞π ºÀ™∏ °ÈÒÚÁ˘ ∫ÚfiÎÔ˜. ¶ÚÔÛ¢¯‹ (Ô›ËÌ·) ƒ¤Ó· ∫·Úı·›Ô˘. [∆· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ÛÙ‹Û·Ó ¯ÔÚfi] (Ô›ËÌ·) ∂. √ ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ Î·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ °È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜. ™˘Ìʈӛ· Ìã ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ (Ô›ËÌ·) ŒÏÏË ∞ÏÂ͛Ԣ. ∏ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì˘ÚÌËÁÎÈÔ‡ ÕÌ˘ ª·Î ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ. [√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÈfiηÌÔ˜] √‚›‰ÈÔ˜. ¢ÒÛ ÙËÓ ·Á¿Ë £ƒ∏™∫∂À∆π∫∏ ∑ø∏ 6 £¤ÙË ÃÔÚÙÈ¿ÙË. ◊ÚıÂ Ë ·Û¯·ÏÈ¿ (Ô›ËÌ·) ∞ÓÙÈÁfiÓË ªÂÙ·Í¿ (£Â›· §¤Ó·). Ë Úԉȿ Î·È Ë ¯·ÚÔ˘È¿ (Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ) ¡Ù›Ó· ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∆· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ·Á¤Ú· (Ô›ËÌ·) °ÂˆÚÁ›· ∆·ÚÛÔ‡ÏË.∆Ô Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ Ù˘ §·ÌÚ‹˜ √ ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ (Ï·˚Îfi˜ ıÚ‡ÏÔ˜) 56 60 63 65 69 71 72 74 76 78 80 85 87 91 93 96 97 99 100 101 105 107 109 110 111 113 115 116 117 119 . ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ – ¶ÂÙÚÒÓ‰·.¶EPIEXOMENA º‡ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜ (Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ) ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜. √ ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ (Ô›ËÌ·) µ·ÁÁ¤Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. √È ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜ ∂πƒ∏¡∏ ∫∞π ºπ§π∞ ∞›ÛˆÔ˜. ∆Ô ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ (Ô›ËÌ·) ª¿ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ. √ ∞˚ – µ·Û›Ï˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∫¿Ï·ÓÙ· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÿÚ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. ∏ ¶›Ù˘˜ Î·È Ô ¶·Ó ∆Ô ÁÈ·ÛÂÌ›. ∏ ÈÓÂ˙Ô‚ÚÔ¯‹ (¤ÌÌÂÙÚË ÈÛÙÔÚ›·) ∏ ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· (Ï·˚Îfi Á·ÏÏÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ) ™ÔÊ›· ª·ÓÙÔ˘‚¿ÏÔ˘. √ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ Î·È Ë Ë¯Ò °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜.

H ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ √Ãπ (Ô›ËÌ·) ∂˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘. ∫‡ÚÈ ¡ÙÂÛÈÌ¤Ï …(Ô›ËÌ·) ºÈϛ۷ ÷Ù˙˯¿ÓÓ·.∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘. 7 . ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Î·È Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÙˆÓ ‰‡Ô Ê›ÏˆÓ £¤ÙË ÃÔÚÙÈ¿ÙË. ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘) ›Ù ÁÈ·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘.°ÏˆÛÛÔ‰¤Ù˜ ¶È›Ó· ∆ÛÈÌÈοÏË. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â›Ù ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ·fiÛ·ÛÌ· (‰ËÏ. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘ (Ô›ËÌ·) ∑ˆ‹ ∫·Ó¿‚·. ∆· ÂÏÏËÓ¿ÎÈ· ∞ÁÁÂÏÈ΋ µ·ÚÂÏÏ¿. [√È ÙËÁ·Ó›Ù˜ ÙÔ˘ ∆Ú·ÁÔfi‰Ë] ÃÂÏȉfiÓÈÛÌ· (Ï·˚Îfi) ∆· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· (·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹) ∞ÈÓ›ÁÌ·Ù· H ∆∂á√§√°π∞ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À 124 125 128 131 132 135 137 141 143 145 147 ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. * £· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ϤÍÂȘ. ∆Ô ÚÔÏfiÈ Ù˘ ª¿Úˆ˜ 148 ªÈÎÚ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ / ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ .ÂÈÎfiÓ˜ §‡ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ 157 150 152 154 155 161 169 * ŸÙ·Ó ‚ϤÂȘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Û ·Á·Ϙ [ ] ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. √ ™·Ï›ÁηÚÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·Ì·Í¿‰· §fiÙË ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜. ·ÏÏ¿ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘. Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ (*). √ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ì ÙËÓ ¤Ó· 122 ∏ ¶√§π∆π™∆π∫∏ ª∞™ ∫§∏ƒ√¡√ªπ∞ E˘Á¤ÓÈÔ˜ ™·ı¿Ú˘. √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÙÔ ∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ Ê›‰È ¶·ÚÔÈ̛˜ .¶EPIEXOMENA ∞¶√ ∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ π™∆√ƒπ∞ 121 °·Ï¿ÙÂÈ· ™Ô˘Ú¤ÏË. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó. ∞ÛÚÔÁ¿Ï·ÓÔ ·Ó› KÒÛÙ·˜ K·Ï··Ó›‰·˜. ∂Âȉ‹ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ Ê·ÓÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔϘ.

ŸÏÔ ‹‰Ô˘˜ Î·È Ó·˙¿ÎÈ· ¯Ú˘ÛÔÊÙ¤ÚÔ˘Á· Ó·˘Ù¿ÎÈ· ·›˙Ô˘Ó Î·È ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó ¤Íˆ ÛÙË ˙ˆ‹ Ó· ‚ÁÔ˘Ó Ì ʈӤ˜ Î·È Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÛËÌ·›Â˜ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. B.T· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· T· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ÛÙÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¯·ÚÙ·ÂÙÔ›. AÓ·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ .¢.

ı㠷ӷηχ„ÂȘ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Á·Ô‡Ó Î·È ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∆·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì οı ÈÛÙÔÚ›·. ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. πÛÙÔڛ˜ Ô˘ ı· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. H Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘ 9 . ∫Ú·Ù¿˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ¤Ó· ∞ÓıÔÏfiÁÈÔ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ‚ÚÂȘ ·Ú·Ì‡ıÈ·. ÙË ÊÈÏ›· Î·È ÁÈã ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·. ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÙË ÛÔÊ›· ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¯Ù˜ Î·È ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Î·È ¯·Ú¿˜. ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË.. ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ Û·Ó «‰ÂÏÊ›ÓÈ» Ó· Û ٷÍȉ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.∫·È ÛÔ˘ ÌÈÏÒ ÁÈ·.

.

¶¿Ù· ÁÂÚ¿. ¢Â ı· ¤ÛÂȘ.K¿Ùˆ ·fi Ù· ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏϤÓÈ· ¤ÏÌ·Ù¿ ÛÔ˘ ‰˘Ô ηډȤ˜Ë ηډȿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. °È¿ÓÓ˘ P›ÙÛÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘. «OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» .

∫È ÂÂȉ‹ ı¤Ïˆ Ôχ Ó· Ê·Ó› ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÌÔ˘ Ë ¯·Ú¿ Ô˘ ã¯ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ ÙȘ ¿ÎÚ˜ οӈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Ó· ÎÔÈÙ¿Ó ÎÈ ¤ÙÛÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÂÏ¿ÓÂ. ∫·ıÈÛÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ ۯ‰ȿ˙ˆ ¤Ó·Ó ·Ù¤Ú· ‰˘Ô ·È‰È¿ Î·È ÌÈ· ÌËÙ¤Ú·. ηӷ¤ ¯·Ï› Î·È Ù˙¿ÎÈ. ª·Ú›· °Ô˘ÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘ 12 .OIKO°ENEIA ∏ ÁÂÏ·ÛÙ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶¿Óˆ ÛÙã ¿ÛÚÔ ÙÔ ¯·ÚÙ› ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ¤Ó· ÛÈÙ¿ÎÈ.

̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ 13 . º¤Ú ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘ Î·È Û‡ÁÎÚÈÓ¤ ÙËÓ Ìã ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. · ·fi Ù· ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ÚÔ‡¯·. ÁÈ· Ù· Ì Â›Ó·È ·˘Ù¿. ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. Ù· ÚfiÛˆ· Î·È ÙÔ Ò˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ê·Îfi. ˜ È· Â Ó ¤ Á ÎÔ ÔÈ Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ÔÈÎ Â ¯ ¤ Ë Ï ¤ Ì · Û fi ¶ Á¤ÓÂÈ·. · Û fi ¶ . ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ οÓÙ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô ¤Ó·˜ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.OIKO°ENEIA ÙÔ Ô›ËÌ· ™Â ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ¤ÏË Ù˘ ÔÈÌÈÏ¿ÂÈ.

OIKO°ENEIA ∏ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· Î·È Ë ¤Ú‰Èη M È· ̤ڷ Û˘Ó¿¯ÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ŒÌÂÈÓ Β ÂΛӢ ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ ÓËÛÙ›·. ⁄ÛÙÂÚ· › ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ‰ÂÈ fiÏ· Ù· ·È‰È¿. fiÛÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ‚ÚÂȘ. Î’ Â‹Á·ÈÓ ӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Ï›ÁÔ „ˆÌ›. ÙËÓ ¤ÊÙ·ÛÂÓ Ë ¤Ú‰Èη. ª¤Û· ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÙÈ̈ڛ· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ·È‰› Ù˘ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·˜. – ∆Ô ·›ÚÓˆ. ¿Ì· ›‰Â ˆ˜ ÂÛ¯fiÏ·Û·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ ‰ÂÓ ÂÛ¯fiÏ·ÛÂ.∆È Ó· ÛÔ˘ ο̈! ∂ÎÔ›Ù·˙· ÌÈ·Ó ÒÚ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ Ë‡Ú· ÙÔ ÌˆÚfi ÛÔ˘. §¤ÁÂÈ Ë ¤Ú‰Èη Ù˘ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·˜: – ¡· ¯·Ú›˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÚÈο ·È‰È¿ ‹Á·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘˜. ϤÁÂÈ Ë ¤Ú‰Èη. Œ¯ˆ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Û ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ¿ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ ÌÔ˘ ÙÔ Ê·˝ ÙÔ˘. Â‹Ú ϛÁÔ „ˆÌ› Î’ Â‹Á ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÒÛÂÈ. ¶·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ‰¤¯ÙËΠӷ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ Ù˘. ∫·ıÒ˜ Â‹Á·ÈÓÂ. ÁÈ·Ù› ̤ے ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ ÌˆÚfi ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘! 14 * ∏‡Ú·Ó: ‚Ú‹Î·Ó §·˚Îfi˜ ̇ıÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ . Á›ÙÔÓ·. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù· ¿ÊËÛ ÓËÛÙÈο ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Â‹ÁÂ Î·È Ë‡Ú ÙËÓ ¤Ú‰Èη Î·È Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ „ˆÌ› Î·È Ù˘ ϤÂÈ: . ∏‡Ú·Ó* Î·È ‰¿ÛηÏÔ Î·È ÙÔÓ ‰ÈfiÚÈÛ·Ó. ∂Á‡ÚÈÛ ›Ûˆ. ∆Ô ÌˆÚfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ÌˆÚfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ! ∏ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ‹Á ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÔ ÌˆÚfi ÛÔ˘ ÔÈÔ Â›Ó·È. ∂ÎÔ›Ù·Í ηϿ–ηϿ. ∏ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·. – ø. ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ·. ÕÓÔÈÍ·Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î’ Â‹Ú·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÁÚ·„·Ó. ‰ÂÓ Ë‡Ú ÙÔ ÌˆÚfi Ù˘ ¤Ú‰Èη˜. ϤÁÂÈ Ë ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·.

µ¿Ï à ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ: ❑ ›Ó·Î·˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ❑ ÁÏ˘Ùfi ❑ ΤÓÙËÌ· 15 . ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.OIKO°ENEIA Ô˘ÎÔ˘TÈ ÓÈÒıÔ˘Ó Ë Î Ú‰Èη ÁÈ· ‚¿ÁÈ· Î·È Ë ¤ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. TÈ ÎÔÈÓ fi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ «‰ÂÏÊ›ÓÈ» ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ·  Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘ Ó ÙË ÌËÙÚÈ΋ · Á¿Ë. ∆È ‰Â›¯ÓÂÈ. ™Â ÔÈÔ ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ›‰Ë ·Ó‹ÎÂÈ.

OIKO°ENEIA

P

¶ÔÈÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ;

ÒÙËÛ· ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ:
– ¶ÔÈÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ;
∞˘Ù‹ Ûˆ·›ÓÂÈ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ.
– §¤ÁÂ, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜; √ Ì·Ì¿˜ ‹ Ë Ì·Ì¿;
∆Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ì ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙ¿.
– §ÔÈfiÓ; £· ÌÔ˘ ÂȘ; ¶Â˜ ÌÔ˘ ÔÈÔ˜ ›Ӓ Ô ·Ú¯ËÁfi˜;
ªÂ Í·Ó·ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ì ·Ì˯·Ó›·.
– ¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ı· ÂÈ «‰È¢ı‡Óˆ»;
∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ Í¤ÚÂȘ.
– ¢ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ı· ÂÈ «·Ú¯ËÁfi˜»;
∫·È ‚¤‚·È· ÙÔ Í¤ÚÂȘ.
– §ÔÈfiÓ;
ªÂ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·È Ûˆ·›ÓÂÈ. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ Ó· οӈ. ¡· ı˘ÌÒÛˆ; ∫È ·Ó Ë
ηË̤ÓË Â›Ó·È ÌÔ˘Á΋; ∆ÒÚ·, Ó·, ÙÔ ‚¿˙ÂÈ ÛÙ· fi‰È·. ∆Ú¤¯ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘
ÏÈ‚·‰ÈÔ‡, Á˘ÚÓ¿ÂÈ ·fiÙÔÌ·, ÌÔ˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÌÔ˘ ʈӿ˙ÂÈ ÁÂÏÒÓÙ·˜:
– ¢Â ‰È¢ı‡ÓÂÈ Î·Ó›˜, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ·Á·ÈfiÌ·ÛÙÂ.

∆˙È¿ÓÈ ƒÔÓÙ¿ÚÈ

16

OIKO°ENEIA

ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎÔÙË
Û

Û
Â
Ó
˘
Ô
Û

∞Ó
Ó
·ÓÙÔ‡Û˜ ÛÙË
ÚÈÙÛÈÔ‡, ÙÈ ı· ·
˘
ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÛÔ
Ë
Û
ÙË
Ò
Ú
Â
È·
›‰
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·;

∏ ÂÈÎfiÓ· ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¯ÚfiÓÈ·.
ªÔÚ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÂÈ ÙÔ Î¿ı ÚfiÛˆÔ;

∫ÒÛÙ·˜
°Ú·ÌÌ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜,
ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÛÙÔ
·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈÔ
«∆· ηϿ ·È‰È¿»

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÛÔ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿.

17

OIKO°ENEIA

¡·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ù·¯Ù·Ú›ÛÌ·Ù·
·. ∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ Û˘ ÌÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘
∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ Û˘ ÌÈÎÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ Î·È Áˆ Û ӷÓÔ˘Ú›˙ˆ,
Î·È ÙËÓ ÎÔ˘Ó›ÙÛ· ÛÔ˘ ÎÔ˘ÓÒ, ÁÏ˘Î¿ Î·È Û ÎÔÈÌ›˙ˆ.
™· Û ÎÔÈ̛ۈ ‡ÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ Û’ ·Ê‹Óˆ,
ÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈ¿ Î·È ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi Î·È ÛÙÔ Ê‡Ï·Î’ ¿ÁÁÂÏfi ÛÔ˘,
ÁÈ· Ó· Û ÚÔÊ˘Ï¿ÁÔ˘Ó ·Ó’ ÛÙÔ ÚÔÛΤʷÏfi ÛÔ˘.

‚. ∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ÓÂÚ·Ù˙ԇϷ ÌÔ˘…
∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ÓÂÚ·Ù˙ԇϷ ÌÔ˘,
·Ì˘Á‰·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û‹ ÌÔ˘
ÎÔÈÌ‹ÛÔ˘ ÎÂÚ·Û›ÙÛ· ÌÔ˘
Ó· Û ¯·Ú› Ë „˘¯‹ ÌÔ˘.

¡·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· ·fi ÙË £Ú¿ÎË Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·

Á. ∆¿ÚÓ·, Ù·ÚÓ·Ó›ÛÙ ÙÔ…

‰. ∆·¯ÙÈÚÓÙ› ÙÔ˘ ϤÁ·ÓÂ

∆¿ÚÓ·, Ù·ÚÓ·Ó›ÛÙ ÙÔ
˙¿¯·ÚË ÔÙ›ÛÙ ÙÔ,
ÌfiÛÎÔ* Î·È Ú·ÓÙ›ÛÙ ÙÔ
Î·È ‰ÚÔÛÔÏÔÁ›ÛÙ ÙÔ.

∆·¯ÙÈÚÓÙ› ÙÔ˘ ϤÁ·ÓÂ
Î·È ÌÔ˘ ÙÔ ·ÓÙÚ‡·ÓÂ
Î·È ÙÔ˘ ‰ÒÓ·Ó ÚÔÈÎÈ¿
¤Ó· ÎfiÛÎÈÓÔ ÊÏÔ˘ÚÈ¿
Î·È ÙÔ˘ ‰ÒÓ·Ó’ ÂÓ’ ·Ì¤ÏÈ
Ô˘ ¯ˆÚ› Ô Ï·(Á)fi˜ Î·È Ì·›ÓÂÈ.

∆·¯Ù·Ú›ÛÌ·Ù·* ·fi ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È ÙËÓ ∫‡ıÓÔ

* ÌfiÛÎÔ˜ ‹ ÌfiÛ¯Ô˜: ·ÚˆÌ·ÙÈÎfi ˘ÁÚfi, Ô˘ Ì˘Ú›˙ÂÈ Ôχ fiÌÔÚÊ·

18

* Ù·¯Ù·Ú›ÛÌ·Ù· ‹ Ù·ÚÓ·Ú›ÛÌ·Ù·: ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· Ô˘ ϤÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÛÙÔ ·È‰› Ù˘, fiÙ·Ó ÙÔ ¯ÔÚ‡ÂÈ
ÛÙ· ÁfiÓ·Ù¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ

«ªËÙÚÈ΋ ÛÙÔÚÁ‹» ¶·Ó·Á›· °Ï˘ÎÔÊÈÏÔ‡Û· Ë «∫·Ú‰ÈÒÙÈÛÛ·» ∂‰Ò ‚ϤÂȘ ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ∂ÏÏ¿ ‰·˜. Á¿ÏÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ™ÙÔ ÌÂ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ˘ Û¯ ÔÏ›Ԣ ÛÔ˘ ‚Ú ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ η ˜ ·˘Ù¤˜ È ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ùfi  Ô . ·Á¿Ë ÛÙÔ ·È‰ ∆È ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›Ó·Î˜. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛË ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ã fiÔ ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ ‰È¿‚· Û˜: Ë ◊ÂÈÚÔ˜ (ÎfiÎÎÈÓÔ). ª ¤ ¯‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÙÚËÛ ÔÈ· ÂÚ ÈÔÎÔÓÙÈÓ‹ Î·È Ô È· Ë ÈÔ Ì·ÎÚÈÓ‹ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÙfiÔ.OIKO°ENEIA ÈÓÔ‡ÚÈÛÌ· Ì Ô ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· Ó Ù¤Ú· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË Ë Ì Ë È˜ Â Í ¤ Ï ˜  › Ù˘. ∆È ¿Ú·Á ӷ ÛΤÊÙÂÙ·È Î¿ı ÌËÙ¤Ú· ÁÈ· ÙÔ ·È‰› Ù˘. Ë £Ú¿ÎË (ÌÏÂ) Î·È Ë ∫‡ ıÓÔ˜ (Ú¿ÛÈÓÔ). °ÂÒÚÁÈÔ˜ π·Îˆ‚›‰Ë˜. ·fi ÙÔ 19 .

ÌÔÛ¯ÔÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓË*. ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÛÙË ¯¿ÚË. Ù· ÏÔ‡ÙË Î·È Ù· ÏÔ‡Û·. ÌÈ· Î·Ï‹Ó Ë̤ڷ. √È Â˘¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È. ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ̘ ÛÙ· ÏÔ‡ÙË. ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ªÂÁ¿ÏˆÓÂ Ë ∞ÚÂÙ‹ Û·Ó ‰ÚÔÛÂÚfi ÎψӿÚÈ ÎÈ ÂÏ‹ı·ÈÓ ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿. ∆ÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Û˘¯Ó¿ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÙfiÛÔ Âı˘ÌÔ‡Û·Ó. Î·È Ù˘ Î˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Ù’ fiÓÔÌ· ÙÔ Ï¤Á·Ó ∞ÚÙ¤ÌË. ÊÚfiÓÈÌË ‹Ù·Ó ÎÈ fiÌÔÚÊË. ¤ÊÂÚÂ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ı˘Á·Ù¤Ú·. ŸÓÔÌ· Ô Ú‹Á·˜ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÎfiÚË: ∞ÚÂÙÔ‡Û·. Ô ∏Ú¿ÎÏ˘ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜ Ô Ú‹Á·˜*. ÁÈ· Ù· ηϿ Ù˘ Ù· ÔÏÏ¿. ¤Ó· ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÈ Ì˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÂÙÔ‡ÙË.OIKO°ENEIA [ ∏ ∞ÚÂÙÔ‡Û· ] ™ÙÔ˘˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. ÎÈ ·fi ÙË ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· ÙÔ˘˜ ÎfiÓÙ¢·Ó Ó· Ôı¿ÓÔ˘Ó: Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› ¤Ó· ·È‰› Ó· οÓÔ˘Ó. µÈÙÛ¤ÓÙ˙Ô˜ ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜ 20 * Ú‹Á·˜: ‚·ÛÈÏÈ¿˜ * ÌÔÛ¯ÔÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓË: ηÏÔ·Ó·ıÚÂÌ̤ÓË .

ªÔÚ›˜ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙËÓ ∞ÚÂÙÔ‡Û·. 21 . ª·˙› Ì ÙËÓ ∞ÚÂÙÔ‡Û· Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Î·È ÙÔÓ Î·Ïfi Ù˘. ˘ ∂Ú ˆÙfiÎÚÈÙÔ˘ ÁÈ· 43) ‹ ·fi ÙÔ CD ÙËÓ EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔ ÙÚ· ˘ ÿϷÚË ÌÔÚ ÁÔ‡‰È ∆· £ÏÈ‚ÂÚ Â›Ù ӷ ¿ ª·Óٿٷ. «∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È ∞ÚÂÙÔ‡Û·» ∫¿ÔÈÔÈ Û˘Óı¤Ù ˜ ÂÌÓ‡ÛÙËη Ó ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔ fiˆ˜ Ô °È¿ÓÓË Ú›· Ù˘ ∞ÚÂÙÔ‡ ˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ Û·˜. ÙÔÓ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ. ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘. ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Û›ÙÈ fiÔ˘ ¤ÌÂÓÂ. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÓ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘ ‰È¿‚·Û˜.OIKO°ENEIA ËÙ¤Ú· Î·È Ì Ë Ó · Ù fi ˙ · Ì ¶Ò˜ ÔÓÔ ·È ∞ÚÂÙÔ‡Û·˜ Î ˜ Ë Ù ˜ · Ú ¤ Ù Ô · Ó ÛÙÂÓÔ¯ˆ· Ù ‹ Ô Á fi Ï ÁÈ· ÔÈÔ ÚË̤ÓÔÈ. ∂¿Ó ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ η Ô˘ÏÔ˘. ÌÔÚÂ›Ù È ∞ Ú Â Ù‹ ÙÔ˘ ª·ÚÎfi ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ ∞ÚÂÙÔ‡Û· (·Ú. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ˜ Î·È Ô ÃÚÈÛÙfi ¤¯ÂÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏ ‰Ô˘ÏÔ˜ ÿϷÚË Â›Ô Û·˜ ÙÔ CD ˜.

» 22 ∏ Ì·Ì¿ ‹Ú ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÙÔ ªÈÎÚfi Î·È ÎÔ›Ù·Í·Ó Ì·˙› ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi.» «£· Û ·ÁοÏÈ·˙· Î·È ı· Û ·Á·Ô‡Û· Î·È ÙË Ó‡¯Ù· ı· ÛÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·» ›Â Ë ª·Ì¿.ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ O ªÈÎÚfi˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÎfiÎÂÊÔ˜. «º˘ÛÈο» ›Â Ë ª·Ì¿. .» «∂›Ì·È ¤Ó·˜ ·Ó¿Ô‰Ô˜ Î·È ÁÎÚÈÓÈ¿Ú˘ ªÈÎÚfi˜ Î·È Î·Ó›˜ ‰Â Ì’ ·Á·¿ÂÈ» ›Â Ô ªÈÎÚfi˜. «ªÈÎÚ¤ ÌÔ˘» ›Â Ë ª·Ì¿ «fiˆ˜ Î·È Ó·’ Û·È ÂÁÒ ¿ÓÙ· ı· Û’ ·Á·Ò». ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ ¤ÊÂÁÁ „ËÏ¿ Î·È Ù’ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· ‹Ù·Ó ʈÙÂÈÓ¿. «Ã·Ï¿ÂÈ ÔÙ¤ Ë ·Á¿Ë. «£Â¤ ÌÔ˘!» ›Â Ë ª·Ì¿ «ÙÈ ¤¯ÂȘ ¿ıÂÈ.» ÚÒÙËÛÂ Ô ªÈÎÚfi˜.» ›Â Ô ªÈÎÚfi˜ Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ. ∆Ș ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙȘ ÍÂÎÔÏÏÔ‡Û ÎÈ fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ¯·ÏÔ‡ÛÂ.» «∞. ı· Ì’ ·Á·¿˜ ·ÎfiÌË. «∂ÁÒ ı· Û’ ·Á·Ò fi. Î·È Ó· ÙË ÊÙÈ¿ÍÂȘ Î·È Ó· ÙË ¯Ù›ÛÂȘ. «§˘Á›˙ÂÈ ¿Ú·Á ÔÙ¤ Î·È Û¿ÂÈ. ‰ÂÓ Í¤Úˆ» ›Â Ë ª·Ì¿ «ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ͤڈ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Ûã ·Á·Ò ÁÈ· ¿ÓÙ·». ¿ÏÈ ı· Ì ÊÚfiÓÙÈ˙˜ Î·È ı· Ìã ·Á·Ô‡Û˜. «∫È fiÙ·Ó Âı¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ¯·ıÔ‡ÌÂ.» ÚÒÙËÛÂ Ô ªÈÎÚfi˜.ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ. «£· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ·Á¿Ë. […] «Ÿ.» ›Â Ô ªÈÎÚfi˜. «∫È ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜. «∫È ·Ó ‹ÌÔ˘Ó· ·ÚÎÔ‡‰Ô˜. ÌÔÚ›˜ ¿Ú·Á ӷ ÙËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÂȘ.ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ». ∫È ·Ó Ó·È. ∫Ï›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ÎÈ fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Óã ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÂÈ.£· Û’ ·Á·Ò fi.

¶fiÙÂ. 23 . Ùã ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ· Ò˜ Ï¿ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∏ ·Á¿Ë Â›Ó·È Û·Ó Ùã ·ÛÙ¤ÚÈ·: ÔÙ¤ ‰ÂÓ Âı·›ÓÂÈ Î·È ¿ÓÙ· ʈٛ˙ÂÈ».«∫Ô›Ù·. ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ˘ Ô  · Ù · Ì Ò ¯Ú Œ¯ÂȘ ÓÈÒÛÂÈ ÔÙ¤ fiÙÈ ‰Â Ûã ·Á·Ô‡Ó. ™Â ÙÈ ı· ÌÂÙ·ÌÔÚʈ ÓfiÛÔ˘Ó ÂÛ‡ Î·È ÁÈ· Ù›. ªÈÎÚ¤. •¤ÚÂȘ ˆ˜ ÔÏÏ¿ ·ã ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· È·. Ô˘ «Ô˘Ú·Ófi Û fi ÈÎ ‰ Ô Ù ºÙÈ¿Í ¿„ ÛÙ’ ·ÛÙ¤ °Ú . ∆· ‚ϤÂȘ fï˜ Ò˜ ʈٛ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ¡Ù¤ÌÈ °ÎÏÈfiÚÈ °È·Ù› Â›Ó·È Î·Îfi ÎÂÊÔ˜ Ô ªÈÎÚfi˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. » ˜ Ë  ¿ Á · Ù˘ ËÌ¤ÓˆÓ ÛÔ˘  · Á · · Ì Ô Ó Ì ÚÈ· ÙÔ fi ڈ̿ÙÈÛ¤ Ù· ¯ È · Î Ó ˆ  ÚÔÛÒ . ™Â ÔÈ· ˙ˆ¿Î È· ÛΤÊÙËΠӷ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı› ÁÈ· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙË Ó ·Á¿Ë Ù˘ Ì ·Ì¿˜ ÙÔ˘.

µ·Û›Ï˘ ƒÒÙ·˜ 24 * ÎÔ¤ÏÈ: Ó¤Ô˜ * ·ÁÔ˘Ú›‰·: ¿ÁÔ˘ÚÔ ÛٷʇÏÈ * ‰Ú·Á¿Ù˘: ·ÁÚÔʇϷη˜. ∫·È ÙÔ ª¿Ë Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÔ‡˜ ÎÔÚÊÔÎfi‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜. ∆ÒÚ· ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÏ˘Îfi ÛٷʇÏÈ. ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ê˘Ï¿ÂÈ ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ * ÊÈχÂÈ: ÎÂÚÓ¿ÂÈ . Û ̷ÓÙ›ÏÈ·. ∆Ô Ûηϛ˙ÂÈ. ∫È ˆ˜ Ó· ‰ÈÏÔÍÂÊ˘ÏÏ›ÛÂÈ. Ë ·ÁÔ˘Ú›‰·* ¤¯ÂÈ Á˘·Ï›ÛÂÈ. ÙÔ ÔÙ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÏÔηı·Ú›˙ÂÈ.OIKO°ENEIA √ ·Ô‡Ï˘ √ ·Ô‡Ï˘ Û·Ó ÎÔ¤ÏÈ* οı ̤ڷ ¿ÂÈ ÛÙã ·Ì¤ÏÈ. ∆ÒÚ· οıÂÙ·È ‰Ú·Á¿Ù˘* Ô ·Ô‡˜ ·ÓÔȯÙÔÌ¿Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ¿Ì ÙÔ Ê·˝ ÙÔ˘ Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ Ì·˜ ÊÈχÂÈ* Î·È ÛٷʇÏÈ· Û ηϿıÈ·.

OIKO°ENEIA ¶ÔÈ· ÂÚÁ·Û›· οÓÂÈ Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. £˘Ì¿Û·È οÔÈ· ¢¯‹ Ô˘ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ô  ·Ô‡˜ ÛÔ˘ Î·È fiÙ ¤ÁÈÓ · ˘Ùfi. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Û·˜ ·Ô‡‰ˆÓ. ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î ˘ÙfiÓ ÙÔ Ì‹Ó· · ˜ fi ÈÚ · Î Ô È ÛÙÈο Ô˘ ¤¯Â ºˆÙÂÈÓ‹ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë. ™Â ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ· Ï Ï ¿ È Î ˜ Â Ú ·È ‚ .  ·ÓıÚÒÌ È · Ù Â ›˙ Ó Ô ÈÎ È¿  Ԣ ™ÙË ˙ˆÁÚ·Ê Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘  Ù ˜ · Ó ‹ Ì Ô ÈÓË ÌÔÚÊ‹ È ÙÔ fiÓÔÌ¿ · ›Ó  ÈÔ Ô ¶ È. ¶·Ú·Ù‹ÚË Â Î ‹ Ó · ‹ ¯ Ô   ÙÔ˘. ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ «√È ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜» 25 . Ï Ûٷʇ Û ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ È.

ª’ ÔÏ¿ÓÔȯٷ Ù· Ì¿ÙÈ·. ∆· Ô˘Ï¿ÎÈ· ÛÙÚÒıËÎ·Ó Á‡Úˆ Ù˘ Î·È Î¿Ùˆ ·ã Ù· ÊÙÂÚ¿ Ù˘ Î·È ÎÏÂ›Û·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡ÓÂ. ™ÙÔ Û›ÙÈ ‹Ú·Ó fiÏÔÈ Â›‰ËÛË Î·È ÙڤͷÓ ÛÙËÓ ·˘Ï‹. Ó· È¿Ûˆ ¤Ó· Ô˘Ï¿ÎÈ! ∫È ¤Û΢„Â Î·È ‹Ú ¤Ó· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. ÎÈ ¤ÊÂÚ ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ó· Ê˘Ï·¯ı›. Î·È Ê‡Ï·Á ٷ ÌÈÎÚ¿ Ù˘. ʈӤ˜ ÎÈ Ë °·ÚÔ˘Ê·Ï›ÙÛ· ·ã ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘. ∞¯. ∫·Ù·ÙÚfiÌ·Í ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. ∏ Ì¿Ó· fï˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÌfiÙ·Ó. – ø! ∏ ÎÏÒÛ·. ηÎfi Ë ÎÏÒÛ·. ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ÎÔÓÙ¿ Ù˘. Ì· Ë ÎÏÒÛ· fiÏÔ Î·È ÈÔ ¿ÁÚÈ· ÔÚÌÔ‡Û ¿Óˆ ÙÔ˘. ÎÈ Ë ∞ÛÚԇϷ Á‡Ú¢ ¤Ó· ‰ÚÔÛÂÚfi ̤ÚÔ˜ Ó· ηı›ÛÂÈ Ì ٷ ÎψÛÔÔ‡ÏÈ· Ù˘. ÎÔ›Ù·˙ ·fi ‰ˆ. ÎÔ›Ù·˙ ·fi ÎÂÈ. ÎÈ ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ Î·Î¿ÚÈÛÌ· ·ÎÔ‡ÛÙËΠÎÈ Ë ÎÏÒÛ· fiÚÌËÛ Ì Ӈ¯È· Î·È Ú¿ÌÊÔ˜ ¿Óˆ ÛÙË °·ÚÔ˘Ê·ÏÈ¿.OIKO°ENEIA ∏ ÎÏÒÛ· ◊ Ù·Ó ÌÂÛË̤ÚÈ Ôχ ˙ÂÛÙfi. 26 . ª· ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ηϿ ηϿ Ó· ÙÔ ¯·˚‰¤„ÂÈ. ∆¤ÏÔ˜ ‚ڋΠÌÈ· ÎÔ˘Ê¿Ï· ÂÓfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÚ‡ˆÛ ̤۷. ºˆÓ¤˜. Ë ÎÏÒÛ·! ºÒÓ·ÍÂ Ë °·ÚÔ˘Ê·Ï›ÙÛ·.

fiÙ·Ó Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÎÈ Ë Ì¿Ó·.OIKO°ENEIA – ¶¤Ù·Í ÙÔ Ô˘Ï›. – ¢ÂÓ Â›Ó·È ÎfiÙ·. ∫È ÂÁÒ. ÃÚ˘ÛԇϷ ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓÈÔ‡ 27 . – ™ˆÛÙ¿! ŒÏÂÁ ÈÔ ‡ÛÙÂÚ· Ë °·ÚÔ˘Ê·Ï›ÙÛ· ̤۷ ÛÙÔ ÓÔ˘ Ù˘. ›Â Ë ÌËÙ¤Ú·. ∂›Ó·È Ì¿Ó·. Ù˘ ›Â Î·È ÙË ¯¿È‰Â„ ÛÙ· Ì·ÏÏ¿ÎÈ· Ù˘. ŸÏ· ·ÁÚȇԢÓ. °·ÚÔ˘Ê·Ï›ÙÛ·. ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ÎψÛÔÔ˘Ï¿ÎÈ Ù˘. ŒÓ· ÏÂÙfi ·ÎfiÌ·. ÎÈ ¤‚·Ï ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÈÒ‰ÈÔ. ∏ ÎÏÒÛ·. ª¿Ó· Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· Ê˘Ï¿ÍÂÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ Ù˘. Ô˘ ÊÔ‡ÛΈÓ ٷ ÊÙÂÚ¿ Ù˘ ÎÈ ¤Î·Ó Á‡ÚÔ˘˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Ù˘. ·Ó ηÓ›˜ ¤ÚıÂÈ Ó· ÌÔ˘ ·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· ÌÔ˘. – ∆È ¤Î·Ó˜. ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÁÚ·ÙÛÔ˘ÓÈ¿. Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÊȯٿ ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ. ·È‰› ÌÔ˘! ºÒÓ·Í ÚÒÙË Ë ÁÈ·ÁÈ¿. ÙÔ ãÚÈÍ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÁÚÈÂ̤ÓË Ì¿Ó·. √‡Ù ÛÙËÓ ÎÏÒÛ· Ô‡Ù Û ηӤӷ ¿ÏÏÔ ˙ÒÔ. ÊÒÓ·ÍÂ Ô ·Ô‡˜. ŒÏ· ÙÒÚ· ̤۷ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ Ó· ÈÂȘ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi. fiÛÔ ÙÚfiÌ·Í·! ¶ÚÒÙË ÌÔ˘ ÊÔÚ¿ ›‰· ÙfiÛÔ ·ÁÚÈÂ̤ÓË ÎfiÙ·. ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi. Ì· ÚfiÊÙ·ÍÂ Ô ·Ô‡˜ Î·È Ì‹Î ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ¶‹Ú ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ·ã Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ °·ÚÔ˘Ê·Ï›ÙÛ·˜ Î·È Û·‚ÔÓÙ·˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ·ÏÏÔ‡. ¤ÙÛÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ. √ ·Ô‡˜ ¤„·Í ηϿ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡. fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿. ∂›Ó·È ÎÏÒÛ·. – ¶ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi. ¶È¿ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ ÎψÛÔÔ‡ÏÈ·. ¤ÏÂÁÂ Ë °·ÚÔ˘Ê·Ï›ÙÛ·. ı· ÙÔÓ ·Ê‹Ûˆ. – ¶ˆ ˆ. ª· ÂΛÓË ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ÎÈ fiÏÔ ¤ÎÚ˘‚ ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ù˘.

OIKO°ENEIA ÚÌËÛ ÛÙË °·°È·Ù› Ë ÎÏÒÛ· fi ÚÔ˘Ê·Ï›ÙÛ·. ™ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ‰È΋˜ ÛÔ˘ Ì·Ì¿˜. 28 . ¶fiÙÂ Î·È Ô‡. ŒÓȈÛ˜ ÔÙ¤ Ó · Û ÚÔÛٷهÂÈ ·fi οÔÈÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ë ‰È΋ ÛÔ ˘ Ì·Ì¿. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÛΤ„Ô˘ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜.

[O ÕÚıÔ˘Ú ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô] O ™Â٤̂Ú˘ ¿ÓÙ· ‰Â˜. ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜. P¤Ó· K·Úı·›Ô˘ .M·ÚÎ MÚ¿Ô˘Ó.

∏ ηÛÂÙ›Ó·. £¿ÚÚÔ˜. ŒÎÏÂÈÛ· ÛÊȯٿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ë Ì·Ì¿ fiÛÔ Î·Ï¿ ›¯· ÎÔÈÌËı›. ™ËÎÒıËη ÎÚ˘Ê¿. ∆Ô ÌÂÛË̤ÚÈ fiÙ·Ó ı· ¤ÚıÂÈ Ó· Ì ¿ÚÂÈ. °È· ‰¤Î·ÙË ÊÔÚ¿ ‚‚·ÈÒıËη ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ ٛÔÙ· ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔ˘ ÙÛ¿ÓÙ·. – ∆Ô ÚˆÈÓfi Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ. fiÚıÈÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ! ŒÎ·Ó· fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û· Ù›ÔÙ·. Í·Ó¿È·Û· ÁÚ‹ÁÔÚ·-ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ì·Ì¿˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ó·È ı·ÚڷϤÔÈ. ª‹Î· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ›Ûˆ. ÙÔ ¤¯ˆÛ· ̤۷ ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Î·È Á‡ÚÈÛ· ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘. ™ÎÔ‡ÈÛ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ∫·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔ˘ ÚÔ‡¯·. ∞ÚÁ‡ÚË! ∂ÌÚfi˜. ∆Ô ÛÙÔÌ¿¯È ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ Á¿Ï· Î·È Ë Ê¤Ù· Ì ÙÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. ÌÈÎÚÔ‡ÏË ÌÔ˘! ∆Ô ÛΤÊÙÂÛ·È. Û·Ó ÌÔ‡ÊÔ˜. ∆ËÓ ÎÔ›Ù·Í· Ì ÌÂÁ¿Ï· ¤ÎÏËÎÙ· Ì¿ÙÈ· Ù¿¯·. ∫Ú‡ˆÓ· ÎÈfiÏ·˜. Ù· ÌÔχ‚È·. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÎÈfiÏ·˜. ‹ÌÔ˘Ó ‹‰Ë ͇ÓÈÔ˜. ŸÏ· ‹Ù·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ı· ͤڈ Ó· 30 . ∞ÏÏ¿ Ô ÌÔ‡ÊÔ˜. ·ÊÔ‡ ‹ÌÔ˘Ó È· ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‚¿Ïˆ fiÏË ÙË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· Ó· Ù˘ ÍÂʇÁˆ. ¿ÊËÛ· ÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ Ì·Ì¿˜. Ë Û‚‹ÛÙÚ·. ∏ Ì·Ì¿ Â¤ÌÂÓÂ: – ª· Â›Û·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ È·. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰ÂÓ ÎÏ·›ÓÂ. √ Ì·Ì¿˜ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ fiÚÙ·. ÙÔ Úfi¯ÂÈÚÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ. ÂÁÒ. ◊ÌÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˜ È· ÂÁÒ. ªfiÏȘ fï˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶‹Á· ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ‚ڋη ÙÔ ÌÈÎÚfi ÁÔ‡ÓÈÓÔ ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ ÌÔ˘.™XO§EIO KAI ¶AI¢I Ÿ ∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù·Ó ¯Ù‡ËÛ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘. ∏ Ì·Ì¿ ‹Úı ӷ Ì ÊÈÏ‹ÛÂÈ. Ô˘ ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈ˙· Û· Û‚Ô‡Ú· fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·. ª‹ˆ˜ Î·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ›¯Â ÌÂÈ ÛÎfiÓË. Û ÌÈÛ‹ ÒÚ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯ÔÏ›Ô! ªÔ˘ ›¯·Ó ÎÔ› Ù· fi‰È·. ¢ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ Û·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘. ÂΛÓÔ ÙÔ Úˆ› ‰ÂÓ ÂÈÓÔ‡ÛÂ. ŒÂÈÙ· Ìã ·ÁοÏÈ·ÛÂ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ Ìã ·Ê‹ÛÂÈ. ªÔ˘ ÙÔ ¤ÛÊÈÍ ‰˘Ó·Ù¿. ŒÎ·Ó· Ù¿¯· ˆ˜ Ì‹Î ÛÎfiÓË ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÌÔ˘.

™XO§EIO KAI ¶AI¢I

‰È·‚¿˙ˆ. ™›ÁÔ˘Ú·. ∫·È Ó· Áڿʈ Î·È Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ˆ. ŸÏ· ı· Ù· ͤڈ. £· ·ÎÔ‡ˆ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË ‰·ÛοϷ, ı· Â›Ì·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘, ‰Â ı· Ϥˆ
ηο ÏfiÁÈ·, ı· Ìˆ ‹Û˘¯·-‹Û˘¯· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ Î·È ‰Â ı· ÏÂÚÒÛˆ Ù· ˆÚ·›· ÌÔ˘
ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÔ‡¯·.
∏ ‰·ÛοϷ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë Î˘Ú›· ªÂÙ·Í¿. ◊ıÂÏ ӷ ÙË ÊˆÓ¿˙Ô˘ÌÂ
°ÂˆÚÁ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fi¯È «‰·ÛοϷ». √ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ Ô˘ ηıfiÙ·Ó ‰›Ï·
ÌÔ˘, ›Â:
– ¢·ÛοϷ, ÌÔÚÒ...
™Ù·Ì¿ÙËÛÂ. ∏ ‰·ÛοϷ Ì·˜ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ. ªÂÙ¿ ›·ÌÂ
fiÏÔÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ Ì·˜. º·Ó‹, °È¿ÓÓ˘, πÔ˘Ï›·, ∞Ó·ÛÙ·Û›·...
∏ ‰·ÛοϷ Ì·˜ ΢ڛ· °ÂˆÚÁ›· Ù· ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.
∫ÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Ì οÙÈ ¯·˙¿ ¯·ÌfiÁÂÏ·.
ªÂ ÙÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ; ÚÒÙËÛÂ Ë Î˘Ú›· Ì·˜.
√ ∫ˆÛÙ‹˜ ۋΈÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ.
– ªÂ ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· ΢ڛ·.

∫ÏÔÓÙ °ÎÔ‡ÙÌ·Ó

31

™XO§EIO KAI ¶AI¢I

ÒÙË ‰È΋
£˘Ì¿Û·È ÙËÓ Ú
Û¯ÔÏ›Ô; ™Â ÙÈ
ÛÔ˘ ̤ڷ ÛÙÔ
ÙÈ ‰È¤ÊÂÚ ·fi
Â
Û
È
·
Î
˙Â
È·
Ô
Ì
¤
ÙÔ˘ ∞ÚÁ‡ÚË;

∑‹ÙËÛ ·fi ÙË Ì·Ì¿ Î·È ÙÔÓ
Ì·Ì¿, ÙÔÓ ·Ô‡ Î·È ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ó· ÛÔ˘ ‰ÈËÁËıÔ‡Ó Ò˜ ‹Ù·Ó
Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‚ϤÂȘ ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË ·fi οÔÈÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ
¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó·
ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ Ì ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÔ˘.

ÌÈ·
ÁÚ·Ê›· ‚ϤÂȘ
ÙÔ
ˆ
Ê
ÙË
Ù‹
˘
Û›·˜.
™Â ·
ÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ ∞
Ú
Î
·
Ì
Â
Û
Ë
Í
Ù¿
Ë
Û¯ÔÏÈ΋
fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹
Ș
Â
›˙
Ì
Ô
Ó
˜
¤
Ú
¶ÔȘ ‰È·ÊÔ
ÛÔ˘;
Ù¿ÍË Ì ÙË ‰È΋

32

™XO§EIO KAI ¶AI¢I

ª·ÚÁ·Ú›Ù·
∏ ÌÈÎÚԇϷ Ë ÌÈÎÚ‹
ª·ÚÁ·Ú›Ù·
Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›
¿ÏÊ· ‚‹Ù·.
™Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· Ù˘ Î˘Ï¿
¤Ó· ‰¿ÎÚ˘,
ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÂÙ¿
ÛÂ ÌÈ·Ó ¿ÎÚË.
∆Ô Ô‰¿ÚÈ Ù˘ ¯Ù˘¿
Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ,
ÙËÓ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿
οÓÔ˘Ó ¯¿˙È.
¡· ‰È·‚¿ÛÂÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›
¿ÏÊ· ‚‹Ù·,
·¯! ÙÈ ¿Ù·¯ÙÔ ·È‰›,
ª·ÚÁ·Ú›Ù·!

ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜

33

Ô›ËÌ· ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÔ · ¤Ó ‹ Ó· Îfi ÂÈ · ÌÈ È˜ Í ȿ Ê٠οÙÈ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â ÈÛ ¿Ê ÁÚ ÙÔ Êˆ È Î· Ô˜ ¿Ê °›Ó ʈÙÔÁÚ ÛÔ˘. ÔȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ‹ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ı· ‚ÚÂȘ. ∞Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì ÙÔ Ô›ËÌ·. «¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›ÔÓ» 34 Ó· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‹ ÔÈËÙ‹˜ Î·È ªÔÚ›˜ Î·È Û˘ Ó· Á›ÓÂȘ ˘. ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ §‡ÙÚ·˜.™XO§EIO KAI ¶AI¢I fiˆ˜ Ë ŒÓȈÛ˜ ÔÙ¤ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘ ÙÔ · ›Ù Ú · Á Ú · ª ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ. . §Â˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ó· ›¯Â ‰ÂÈ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· ÚÈÓ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘.

ÏÔÈfiÓ. ϤÓÂ. ·Ú·Î·ÏÒ. Ô˘ ¤‚Ú¯Â. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÁÈã ·˘ÙfiÓ. ˆ˜ ı· ÙÔ˘˜ ¯Ù˘‹Ûˆ. ‹Úı·Ó fiÏÔÈ Ì ¤Ó· Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÎÈ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛÂ Ë ‰·ÛοϷ Ì·˜ ÙÈ ÙÔ ı¤Ï·ÓÂ. – ∆È ¤¯ÂȘ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÌÔ˘.. ϤÓÂ. ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ˆ Óã ··ÓÙ‹Ûˆ. ŸÏÔÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘‚ÏÂÚ‹ ÌÔ˘ ̇ÙË! ªÂ ʈӿ˙Ô˘Ó Ì˘ÙfiÁη Î·È ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó Ì·˙› ÌÔ˘.. ÁÈ·Ù› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È...™XO§EIO KAI ¶AI¢I • .. ÙËÓ ԉȿ. 35 . – ∞¯. ‚¿Ï·Ó ٷ Á¤ÏÈ· Î·È Ù˘ ··ÓÙ‹Û·Ó ˆ˜ ı· ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó Ù· ‚ÚÂÁ̤ӷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜ ÛÙË Ì‡ÙË ÌÔ˘ Ó· Ù· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó! ÃÙ˜ ¿ÏÈ. ÚÒÙËÛÂ. ¿Ú¯ÈÛ·Ó fiÏÔÈ Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó: ŒÓ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ÛÚÔ ÛÂÓÙfiÓÈ! ŒÓ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ÛÚÔ ÛÂÓÙfiÓÈ! ∫·È ÁÈ·Ù›. . √‡Ù ηÓ›˜ οıÂÙ·È Ì·˙› ÌÔ˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ıÚ·Ó›Ô. ·˜ Ô‡ÌÂ.. ∫È fiÏÔ ¯·˙Ô·ÛÙ›· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ Ì‡ÙË ÌÔ˘: ¶ÚÔ¯Ù¤˜. ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ÛΛۈ. Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘. ÂÙ¿¯ÙËΠÙÔ ÌÂÏ·ÓÔ‡ÚÈ Î·È ÊÒÓ·Í ÂÚÈ·È¯ÙÈο: ª‹ˆ˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô •¤Ú͢ ·fi ‰›Ï· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¤Ê·Á ٛÔÙ· ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Î·È ÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘. ∏ Ì·Ì¿ ÙÔ˘. fiÙ·Ó ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÚˆÙÔ‡ÛÂ Ë ‰·ÛοϷ Ò˜ ‚˘ı›ÛÙËÎÂ Ô ∆ÈÙ·ÓÈÎfi˜. Ì‹Î ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‚ڋΠӷ ÎÏ·›ÂÈ Í·ψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘. ·›ÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ·ÁηÏÈ¿. ∫È fiÏÔÈ Ûο۷Ó ÛÙ· Á¤ÏÈ·! ∞ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ¤ÁÈÓ ۋÌÂÚ·: ŸÙ·Ó Ì ÚÒÙËÛÂ Ë ‰·ÛοϷ ÙÈ ‰ÒÚÔ ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ʤÚÂÈ Ô ∞˚µ·Û›Ï˘. fiˆ˜ ÍÈÊ›·˜ O •¤Ú͢ Ô ÍÈÊ›·˜ Á‡ÚÈÛ ÌÈ· ̤ڷ Ôχ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘. ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÛÔ Ïȯԇ‰Ë˜ Î·È ÁÂÏ·ÛÙfi˜ ‹Ù·Ó. ÂÂȉ‹ ηٿϷ‚ ˆ˜ οÙÈ ÛÔ‚·Úfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.

Ê˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ fi... ÊÒÓ·Í·Ó Ù· ·ÏÈfi·È‰· Î·È ÙÚÂÏ¿ıËÎ·Ó ÛÙ· Á¤ÏÈ·. […] ∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ô •¤Ú͢ ÍÂΛÓËÛ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘. ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ï¤Ó «ÙÚ¿Ù·». Ï¢ÙÂÚÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜. °È· Ó· ÛÎÔ˘›˙ÂÈ ÙË Ì‡ÙË fiÙ·Ó Û˘Ó·¯ÒÓÂÙ·È. ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘.ÙÈ ¤‚ÚÈÛΠÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘. – ∞˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ôχ ÎÔ˘Ùfi ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÛÔ˘... ŒÓ· ÂÏÒÚÈÔ ‰›¯Ù˘. ª·Ú›· ºÚ·ÁÎÈ¿ ΤÊÙË°È·Ù› Ô •¤Ú͢ Û Ó·¿ÂÈ ÛÙÔ Î ӷ ÌËÓ Í· Û¯ÔÏ›Ô. ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ô‡Ù ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· Ì¿ıÂȘ. ¯ÈÌ¿ÂÈ Û·Ó ‚ÔÏ›‰· ÌÚÔÛÙ¿.. ∫·È ̤۷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ë ‰·ÛοϷ ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘! ∫·ıfiÏÔ˘ ‰Â ‰›ÛÙ·ÛÂ Ô •ÈÊ›·˜: ÔÚÌ¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰›¯Ù˘ Î·È ¯Ú·Ù˜ ¯ÚÔ˘Ù˜! ÙÔ ÍÂÛΛ˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÔÊÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ̇ÙË. ÙÔ˘ ›Â Ë Ì·Ì¿ ÙÔ˘. ÛÙ·Ì·ÙÒÓÙ·˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÎÏ¿Ì· ÙÔ˘. . ÛÔ˘‚ÏÂÚ‹ ÌÔ˘ ̇ÙË. Û¿ÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ ‚˘ıfi.. ¿ÎÔ˘Û Û·Ú·¯ÙÈΤ˜ ʈӤ˜ Ó· ηÏÔ‡Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ! ¢›ÓÂÈ ÌÈ· Ì ÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘. ÚÒÙËÛ ·ÔÚË̤ÓË Ë ‰·ÛοϷ. ÌÈÎÚ¤ ÌÔ˘. fiÙ·Ó. ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ! ¢Â ı· Í·Ó·¿ˆ Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÙ¤ È·.. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó. Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ̇Ù˘ ÛÔ˘ ı· ·ԉ›ÍÂȘ! – ∫·È ÙÈ ·Í›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ÚÒÙËÛÂ Ô •¤Ú͢. – ∞˘Ùfi ı· Û ·Ê‹Ûˆ Ó· ÙÔ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘.. ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙÈ Ó· ‰ÂÈ.™XO§EIO KAI ¶AI¢I ÛÂÓÙfiÓÈ. fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÒÚ·. ›Â Ô •¤Ú͢ Î·È Í·Ó¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏ·›ÂÈ. 36 ¶Ò˜ ÓÔÌ›˙ÂȘ fi ÙÈ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜.

ÍÂÚÔ‚‹¯ÂÈ.» ∆ËÓ Ú¿ÛÈÓË ˙·Î¤Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚ› Î·È ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ËÁ·›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ ÌÈ· ÁÓÒÌË ÊˆÙÈṲ̂ÓË.™XO§EIO KAI ¶AI¢I √ ··Á¿ÏÔ˜ ™·Ó ¤Ì·ı ÙË Ï¤ÍË «Î·ÏËÛ¤Ú·» Ô ··Á¿ÏÔ˜. ¶·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Ï›ÁÔ ÛÔ‚·Ú‹. ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ ¤Ú·. ∆È Î¿ıÔÌ·È Â‰Ò ¤Ú·. 37 . ÁÓˆÚ›˙ˆ ÂÏÏËÓÈο. › ͷÊÓÈο: «∂›Ì·È ÛÔÊfi˜.

··Á¿ÏÔ˜! £·ã Ó·È ÛÔÊfi˜ ·˘Ùfi˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› ÎÈ ·ÓıÚÒÈÓ· ÌÈÏ›. ı·ã ¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Óã ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÈ Ï˜ Î·È ·Ú·¤Ú·. ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ· ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Û¯Ë Ì·Ù›ÛÙ ·ÎÏÔ. Ì· ÙÈ Ó· ÂÈ. ¡ÈÎËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ ı˘ÌËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ï ¤ÍÂȘ. fiÙ·Ó Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰Ò ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ∞ã ÙȘ πÓ‰›Â˜* ÊÂṲ́ÓÔ˜. 38 *πÓ‰›Â˜: Ì·ÎÚÈÓ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ ∞Û›·˜ ¶·›Í ÙÔ ·È¯Ó ›‰È ÙÔ˘ ··Á¿ ÏÔ˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ı·˘Ì¿ÛÙËΠÔχ. ŸÙ·Ó Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰ÒÛ ÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ·. ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÂȘ.» √ ··Á¿ÏÔ˜ ‚‹¯ÂÈ. Ì ÙÈ ÛÔÊÔ‡˜ ÂÌ›ÏËÛÂ Î·È fiÛ· Ó· ͤÚÂÈ ÛÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÙË ÁÏÒÛÛ·! . ϤÓÂ. ÍÂÚÔ‚‹¯ÂÈ. ∑·¯·Ú›·˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ˘˜ ÓÔ°È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ Ô˘ÏÈ¿ fiÙÈ Ì›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÏÏ· ·È ÛÔÊfi˜. ∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÔ˘. ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ fiÛ· ‚È‚Ï›· Ì·˙› ÙÔ˘ Ó· ‘¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ. ηı¤Ó·˜ ·fi Û·˜ ÙËÓ ›‰ È· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Óã · Ú¯›ÛÂÈ Ó· ϤÂÈ ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ϤÍË. « ∫Ú·Ù‹ÛÙ» ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ fiÛÔ ÈÔ ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏ ˆÓ «··Á¿ÏˆÓ» ÌÔ Ú›ÙÂ.∫˘Ú ··Á¿ÏÂ.™XO§EIO KAI ¶AI¢I Î·È ÙÔ˘˜ ϤÂÈ: «∫·ÏËÛ¤Ú·». «∆È ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜. fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔÓ ¶··Á¿ÏÔ ÛÙÔ CD ∆Ô Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ù˘ ÓÂڿȉ·˜. Í·Ó¿ «∫·ÏËÛ¤Ú·». . Ô ··Á¿ÏÔ˜ Â›Ó ¶ÔÏÏ¿ ÔÈ‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

«ª·Ì¿». ª·˙› Ù˘ ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙Ô˘Ó Î·È Ë Û¿Î· Î·È ÙÔ „ˆÌ› Î·È ÙÔ Ì·ÎÚ‡ Ì·ÎÚ‡ ÌÔχ‚È Ù˘. Á˘Ú›˙ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ.» ∏ Ì·Ì¿ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ Î·È ÙË ÛÊ›ÁÁÂÈ ÙÚ˘ÊÂÚ¿. ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘ ª·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ Ù· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù·. ¶ÔÈ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÚÒÙË ÛÙÔ Û›ÙÈ. ϤÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÌfiÏȘ ÙËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ. ʈӿ˙ÂÈ Î·È ÔÚÌ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. «ª·Ì¿» ʈӿ˙ÂÈ ·fi ÎÂÈ Ë ª·Ú›·.™XO§EIO KAI ¶AI¢I [∆Ô ÛÙÔ›¯ËÌ·] K ¿ı ÌÂÛË̤ÚÈ Ë Ì·Ì¿ Î·È Ë ª·Ú›· ‚¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ·. «ª·Ì¿» ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ª·Ú›·˜. ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘». «¡·È. […] ŒÍˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ. ∏ Ì·Ì¿ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ™¯ÔÏ¿ÓÂ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·. √ Ì·Ì¿˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. ∫È ·ÊÔ‡ ·ÔÊ¿Á·ÓÂ Ë Ì·Ì¿ ϤÂÈ: «∫·È ÙÒÚ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË … ». ¶¿ÏÈ Î¤Ú‰ÈÛÂ. ∆ÚÒÓÂ Î·È ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ò˜ ¤Ú·Û·Ó fiÏÔ ÙÔ Úˆ›. Ò˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Û˘ ÊÙ¿ÓÂȘ ¿ÓÙ· ÚÒÙË. ‚Á¿˙ÂÈ Ù· ÎÏÂȉȿ Ù˘ Î·È ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ. ∏ Ì·Ì¿ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÓÂÚÔ¯‡ÙË Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜. ™Â Ï›ÁÔ Î¿ıÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È. °˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ú¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ë Ì·Ì¿ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÚÔÛ¯ÙÈο ÙËÓ fiÚÙ·. ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÌÔ˘». ¶¿ÏÈ ‹Úı ÚÒÙË. Ì·Ì·ÎԇϷ ÌÔ˘. ªÂÙ¿ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ··Ïfi ÊÈÏ› ÛÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ Î·È. «∫ÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÌÔ˘». ∆Ë ÛËÎÒÓÂÈ „ËÏ¿ Î·È ÙË ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. ∏ Ì·Ì¿ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ∏ ª·Ú›· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Ù˘ Î·È Í·ÏÒÓÂÈ. ª¿Úˆ §Ô˝˙Ô˘ 39 . «ª‹ˆ˜ ÂÂȉ‹ Ù· Ô‰·Ú¿ÎÈ· Ù˘ ÎÔÚԇϷ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÌÈÎÚ¿ ·fi Ù· ‰Èο ÌÔ˘. «·ÊÔ‡ fiÏÔ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Ú¯ÔÌ·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜.» ϤÂÈ. ∆Ô Ú¿ÛÈÓÔ ·ÏÙfi Î·È Ë Ì·‡ÚË ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ·. ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ̇Ù˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Ù˘. ∞˘Ùfi˜ ·ÚÁ› Ó· Û¯ÔÏ¿ÛÂÈ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ª·Ú›· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜.» «™ã ·Á·Ò Ôχ. Ë ª·Ú›· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. « ª’ ·Á·¿˜ Ôχ. Ë ª·Ú›· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

40 . ¿ Î·È ÙÈ ÙÔ ·È‰ Ì · Ì Ë È Â ¤ Ï ˜ ˆ Ì›˙ÂȘ  ‰È΋ ÛÔ˘ Ì·Ì¿. Ô ÈÔÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ÙË Â Ì ‡ Û Â ˜ Ù¿ ∆È Û˘˙Ë °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ÓÔÓ ÂÈÎfiÓ·. «M¿Ó· Î·È ·È‰›» Ê‹˜ ‹ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔ Ì Á ÙÈ Û ÙË Â ÈÛ ∑ˆÁÚ¿Ê ¤Ó· Ù›ÙÏÔ ÛÙË Â Ï ¿ ‚ È · Î È ›Ù ÛÔ˘ ÛÙÔ Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÛÔ˘. ∆È ÙË Â Û Ë Ú Ù‹ · Ú · ¶ ›.™XO§EIO KAI ¶AI¢I ŸÙ·Ó ÂÈÛÙڤʠȘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

N›ÎÔ˜ K·Ó¿Î˘ AÓÙfiÓÈÔ ™ÂÁÎÔ˘›.K·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÛÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÏÈ¿ Ì·˜ fiÏË ·’ ÙË ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ. «XˆÚ›˜ Ù›ÙÏÔ» .

ÌfiÏȘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¿ÓÔÈÁ·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ fiÚÙ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û·. ÙÔ˘ › ¤Ó·˜ ˙·¯·ÚÔÏ¿ÛÙ˘. ÚÔÛʤÚıËΠ¤Ó·˜ ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘. – ∫È ÂÁÒ ÙÔ ·ı·›Óˆ ·˘Ùfi. – ◊Ù·Ó ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿. Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó ‰›Ï· ÙÔ˘ Î·È ÎfiÚÓ·Ú·Ó ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ʇÁÂÈ. ∆Ô ¿ÛÚÔ „¤Ì·. – Ÿ¯È. ∫·ıÒ˜ ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. – ª·! ∫·È ÙÈ ¯ÚÒÌ· ›¯Â. ÁÈã ·˘Ùfi ÙÔ ·Á¿ËÛ·Ó. Ì·˙› ÙÔ˘. fiÙ·Ó fï˜ ı‡ÌˆÓ ‹ ÓÙÚÂfiÙ·Ó. Úˆ› Úˆ› ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ „¤Ì· ÎÔ‡ÓËÛ ·È¯ÓȉȿÚÈη ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÎÈ ¤Ê˘Á ¯ÔÚÔˉÒÓÙ·˜. 42 . ∆· ·È‰È¿ ÌfiÏȘ ÙÔ Â›‰·Ó. ÁÂÓÓ‹ıËΠ¤Ó· „¤Ì·. – £· ÙÚˆ˜ fiÛ· ÁÏ˘Î¿ ı¤ÏÂȘ. – ÕÛÚÔ. ÌÈ· ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿. ÙÔ ·Á¿ËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜. – £· Á›ÓÂȘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. °È·Ù› Ù· „¤Ì·Ù· ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ù· Û˘Ì·ı›. ∫·È ÙÈ ¤ÁÈÓ Ì ·˘Ùfi ÙÔ „¤Ì·. ‹Á ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ. – ∆È fiÌÔÚÊÔ „¤Ì· Â›Û·È ÂÛ‡! ›·Ó Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô.KOINøNIKH ZøH æ¤Ì· ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ – ∫¿ÔÙÂ. ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Û ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ. ∆· ·È‰È¿ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜. ÙÔ ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÓfi˜ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. – £· Û ‚¿Ïˆ ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·. ÎÔÎΛÓÈ˙Â. ŸÏÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∆ÂÏÈο ¤ÌÂÈÓ ÙÔ „¤Ì· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶‹Á ‚fiÏÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

⁄ÛÙÂÚ· οıÈÛ Û ¤Ó· ·ÁοÎÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. ◊Ù·Ó Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È „¤Ì·. Î·È Ó·ã ÛÔ˘Ó ·Ï‹ıÂÈ·! ∆Ô ¿Ú·ÍÂ Î·È ¯fiÚ„ ̷˙› ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ͤÊÚÂÓÔ ¯ÔÚfi. ∞ÎÔ‡ÛÙËΠ۠fiÏË ÙË ÁË. ÔÈ ÎÔ‡ÓȘ ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈ˙·Ó Û·Ó ÙÚÂϤ˜ ·fi ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜. ª· ÂÛ‡ Ï¿ÌÂȘ ÈÔ Ôχ ÎÈ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ! ∞¯. – ∑‹Ùˆ! ÊÒÓ·Í ·fi ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ Û·Ó ÙÔ Â›‰Â. ŒÓ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ‰›Ï· ÙÔ˘.KOINøNIKH ZøH – ª· fiÏÔÈ ÙÔ ·Á¿ËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ „¤Ì·. – ∫·È ÏÔÈfiÓ. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘: – Ÿ¯È! ¢Â Á›ÓÂÙ·È! °ÂÓÓ‹ıËΠ„¤Ì· Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ.∆Ô „¤Ì· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ›ӷ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙË ÁË! ™ÔÊ›· °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘ *Û‚ÂÏÙ¿‰· / Û‚¤ÏÙÔ˜: ÁÚËÁÔÚ¿‰· / ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ 43 . – £· Û οӈ ÚÒÙË Â›‰ËÛË! ∆Ô˘ › ÛÔ‚·Ú¿. ∂ΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÎÔ˘Û ÚÔÛÂÎÙÈο. Ì· ‹Ù·Ó Ï·¯·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ Î·È Â›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙË Û‚ÂÏÙ¿‰·* ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Ôχ ¯ÔÚfi. ∆Ô „¤Ì· ¤ÁÈÓ ÚÒÙË Â›‰ËÛË ÛÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ. ŸÏÔÈ ·Ó·ÙÚ›¯È·Û·Ó Î·È ‰¿ÎÚ˘Û·Ó. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó· ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ „¤Ì·. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ „¤Ì· Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·Ï‹ıÂÈ·. ŒÙÚÂÍ·Ó ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∆fiÙ ¤Ú·Û ÌÈ· ÁÈ·ÁÈ¿. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ ¤‚·Ï ÛÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÙÔ˘. Î·È Î›ÓËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ◊ıÂÏ ϛÁÔ Ó· ÛÎÂÊÙ›. ηıÒ˜ ‹Á·ÈÓ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ·Ó‹Û˘¯Ô˜. fiÏÔÈ. ∫·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜. ∫·È fiÙ·Ó ‹Á ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ Ó· ·›ÍÂÈ. – ¡·È. ∆Ô „¤Ì· ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÎÈ ¤Î·Ó ӷ ʇÁÂÈ. Ì·˙› Ì ٷ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ì·ÁÓËÙÔʈӿÎÈ ÙÔ˘. ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ ÎÔ›Ù·Í ηϿ-ηϿ. . ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Û˘Ó‰ڛ·Û·Ó. ∏ ÒÚ· ÂÚÓÔ‡ÛÂ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌË. – ª· ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο ·˘Ùfi ÙÔ „¤Ì·.

ªÂ ˘ Ô  Ù· · Ì ¤ „ È Ù· ·Ï‹ıÂȘ. ∂›Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙÂ Ô · Ó Â ›Ù Â Ú Ô  Ì Ô˘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ · Ó È · Î · Ì ¤ „ fi ÙÔ˘ Ô˘ ηı¤Ó·˜ ÙÔ ‰ÈÎ Ô «∆· „¤Ì·Ù· ÙÏ Ù› Â Ì Ô Á Ú ¤ fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· ·Á·Ò». 44 . ˜. Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›· ¤ „ ÙÔ Ó Ù· ‹ ÈÔ ¶Ô ÛÔ˘ „¤Ì· Ô˘ fi ÈÎ ‰ · Ó ¤ Â Ì ÕÏϷͤ ÙÔ ÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ı· ¤Î·Ó ÙÔÓ Îfi Ó ¤Ï·Ì ӷ ‹Ù· ı · ı ˘ Ô  Ù· · À¿Ú¯Ô˘Ó „¤Ì ·Á·¿ÌÂ.KOINøNIKH ZøH ™Â ÔÈ· ̤ÚË Ù· Í›‰Â„ ÙÔ „¤Ì· Î·È Ô ÈÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ· ıÌfi.

ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊfi. ÙÚÂȘ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÊÔÚ¤˜. ÛÙ· ‰¤ÓÙÚ·. ∆· ‰¤ÓÙÚ· Ù›Ó·Í·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘˜. Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÏÈÛÛÔÊ¿ÁÔ˜. › ÛÙÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘. – ¡·’Úıˆ ÎÈ ÂÁÒ. √ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ‰Â ı‡ÌˆÛÂ. ›Â.. ÛÙ· Ô˘ÏÈ¿. ›Â Ô ¡ÙÂ-Â-Â Ô ÌÈÎÚfi˜ ÌÂÏÈÛÛÔÊ¿ÁÔ˜.. ·˜ ͢Ó‹ÛÂÈ. Ó· Ȉ ÓÂÚfi. Î·È ‹‰ËÛ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÏ·‰¿ÎÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚·Ï·Óȉȿ˜. ∆›Ó·ÍÂ Î·È Ù· Ú¿ÛÈÓ· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ¿ÓÔÈÍ ϛÁÔ Ù· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ô‰·Ú¿ÎÈ·.. Ô ¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ. ›Â Ô ¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ ÎÂÏ·˚‰ÈÛÙ¿. – °È· Ô‡ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÛ·È. – ∞˜ Ù· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ.[ºÔ‚¿Ì·È!] ◊ÚıÂ Ë ¿ÓÔÈÍË. √ ‹ÏÈÔ˜ › ¿ÏÈ: – ™‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ È· Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ Î·È Ë ∆ÂÛÙÔ‡ÓÙÔ Ë ¯ÂÏÒÓ·.. ¢˘Ô ÌÈÎÚÔ› ÌÂÏÈÛÛÔÊ¿ÁÔÈ* ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∆ÂÛÙÔ‡ÓÙÔ. *ÌÂÏÈÛÛÔÊ¿ÁÔ˜: ›‰Ô˜ Ô˘ÏÈÔ‡ 45 . Î·È ÎÔ‡ÓËÛ ÙË Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ì ٷ ‰¤Î· Ù· ÊÙÂÚ¿. ∑ÂÛÙ·ı‹Î·ÌÂ. – ◊ÚıÂ Ë ¿ÓÔÈÍË. √ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÙÔ’ ÊÂÚ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. – £· ηÙ‚Ò. ›·Ó. Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜. ÚÒÙËÛÂ Ô ¡ÙÂ-Â-Â. ŸÌˆ˜ Ô ¡ÙÂ-Â- ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ÂÙ¿ ηϿ. O ‹ÏÈÔ˜ › ‰˘Ó·Ù¿: ™‹ÌÂÚ· ı· ˙ÂÛÙ¿Óˆ Ù· ‰¿ÛË. ÁÈ·Ù› ‰È„Ò. ÙË ¯ÂÏÒÓ·. Í·Ó·ÚÒÙËÛ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ô˘Ï¿ÎÈ. – ∞˜ ͢Ó‹ÛÂÈ. – ∫¿ÓÂÈ ˙¤ÛÙË.

ºÔ‚¿Ì·È. ÎÈ ¤Î·Ì ηٿ ˆ˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ∂ϤÓË µ·Ï·‚¿ÓË 46 . £· Û ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ηÙ‚›˜. ÂÁÒ ‰Â ‚Ϥˆ ηӤӷ Ó· Ì ÎÚ·Ù¿. › Ì ¯·Ú¿ Ô ¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ. – ¢ÂÓ ÌÔÚÒ! ºÒÓ·Í ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·‰ÂÏÊ¿ÎÈ ÙÔ˘. ηıÒ˜ Í·ÊÓÈο ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì·˙› . ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ÎÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÌÈÎÚÔ‡˜ ÌÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁÔ‡˜. ◊Úı ÛÈÁ·ÓÔ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÏ·‰ÈÔ‡ Î·È ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ. – ∆¿·-Ù¿·-Ù¿·-Ù¿·. – ¢ÂÓ ÌÔÚÒ! ºÒÓ·Í ͷӿ Ô ¡ÙÂ-Â-Â. [Ó· ÈÔ‡Ó ÓÂÚfi Î·È Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∆ÂÛÙÔ‡ÓÙÔ]. ı· ¤Ûˆ. ∆Ô ÌfiÓÔ fï˜ Ô˘ ηٿÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Á‡ÚÔ Ï›Á· ̤ÙÚ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ „ËÏfi ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Á‡ÚÈÛ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ ›Ûˆ. ∆· ÎÈÙÚÈÓÔÚ¿ÛÈÓ· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Û‚¤ÚÎÔ˘ ÙÔ˘ ÛËΈı‹Î·Ó fiÚıÈ· ÔÏfiÁ˘Ú· Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÙËÎ·Ó ¿Û¯ËÌ·.KOINøNIKH ZøH – ŒÏ· Û ÂÚÈ̤ӈ. – ¢ÂÓ ¤ÊÙÂȘ. ªË ÛÊ›ÁÁÂÛ·È. – ¢ÂÓ ¤ÊÙÂȘ! ∞Áڛ„ ÙÒÚ· Ô ¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ. ªËÓ ÎÔ˘Ó¿˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ÊÙÂÚ¿ ÛÔ˘. £· ¤Ûˆ. ∂ÌÚfi˜. µ¤‚·È· Ë Î·Ú‰Ô‡Ï· ÙÔ˘ ÙÔ ‹ÍÂÚ fiÛÔ ·ÎfiÌ· ÊÔ‚fiÙ·Ó. √ ¡ÙÂ-Â-Â Ô ÌÈÎÚfi˜ ÌÂÏÈÛÛÔÊ¿ÁÔ˜ ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ.. ∂Û‡ ‰Â Ì ‚ÔËı¿˜ ηϿ. ÕÊËÛ ÙÔ ÛÒÌ· ÛÔ˘ ÂχıÂÚÔ Ó· ηÙ‚› ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿. – ªËÓ Â›Û·È ·ÓfiËÙÔ˜. ªË ÊÔ‚¿Û·È. ∆fiÙÂ Ô ¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ ‹Úı ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¡ÙÂ-Â-Â Î·È ÙÔ˘ Ì›ÏËÛ ηÏfiηډ·.. √ ·¤Ú·˜ Û ÎÚ·Ù¿ÂÈ. ›Â Ô ¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ-¡ÙÈÎ. £¤Ïˆ ÙÔÓ Ì·Ì¿. ¤Ï·. – ŒÏ· ¡ÙÂ-Â-Â... – Ÿ¯È! ÎÔ‡ÓËÛ ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Ô ¡ÙÂ-Â-Â. Ô ¡ÙÂ-Â- ‰ÂÓ Â›¯Â Ì¿ıÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ηÙ‚·›ÓÂÈ ·fi „ËÏ¿ Î·È ÊÔ‚fiÙ·Ó. ·ÏÏ¿ ¿ÂÈ È·. µÁ‹Î ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÏ·‰ÈÔ‡. ¢ÔΛ̷ÛÂ. ÁÈ·Ù› ÓfiÌÈÛ fiÙÈ ı· ¤ÛÂÈ. £· Û ‚ÔËı‹Ûˆ. ∏ ·fiÊ·ÛË Â›¯Â ·Úı›.. ∆Ô ÌÈÎÚfi fï˜ Ô˘Ï¿ÎÈ..

°È·Ù› Ó ÙË Ó ‡ Ô Ó  ˘ Í È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· η . Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi «¶·›Í» Û ·ÓÙƠ̷̂* Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÙË ÛÎËÓ‹ Ô˘ Ô ¡ÙÈÎ-NÙÈÎ-NÙÈÎ Ì·ı·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ¡ÙÂ-Â- ӷ ÂÙ¿ÂÈ. ˜ · Ì ›· Ú ÙÔ ÈÛ ÛÙËÓ ÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ‚Ϥ fi  · · ˙Ò È· Ô ¶ ·. ›ÏËÛ¤ Ì·˜ ÁÈã ·˘ ª . fiˆ˜ Ô ¡Ù¿ ΠȘ Â Ó ¿ Î · Ó ¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· Ùfi.KOINøNIKH ZøH ‹ıÂÈ· οÔÈÔ˘ Ô ‚ ÙË Ù¤ Ô  ˜  ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎ Â- ÙÈ.∫fiÚÛ·ÎÔÊ ·fi ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ∆Û¿ÚÔ˘ ™·ÏÙ¿Ó. *·ÓÙƠ̷̂: Ì›ÌËÛË Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ· 47 . «ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È» Î · ›Ó  Ùˆ ¿ Î · Ú ÛÙÔÓ · ¿ÓÔÈÍË. °È· Ú˘ıÌfi Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ∆Ô ¤Ù·ÁÌ· Ù˘ ̤ÏÈÛÛ·˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ƒ›ÌÛ΢ .

›·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·. ∏ ÌÈÎÚ‹ ∫·ÙÂÚ›Ó· ÙÔ ã‚·˙ ÛÙ· fi‰È· Î·È ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ∆· Ô˘ÏÈ¿ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Á·Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ì ÙËÓ „¢‰‹ ʈÓԇϷ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÎÔÚfiÈ‰Â˘·Ó.] °ÂÏÔ‡Û·Ó Î·È ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Ù· ¤ÓÔÈ·˙ ·Ó ¤Î·Ó·Ó Û οÔÈÔÓ Î·Îfi. ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ·Á·Ô‡Û Ôχ ÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ∞ÏÊ·‚‹Ù· ‰›¯ˆ˜ ÚÔ Ô‡ ı· ‚ÚÂȘ ∫·ÙÂÚÈÓÈÒ.. ‚¤‚·È·. « ∏ ÌÈÎÚ‹ ∫·ÙÂÚ›Ó· Â›Ó·È Ï˘Ë̤ÓË ÁÈ·Ù› ÌÂÚÈο ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÙËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡Ô˘Ó Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ ÙÔ ÚÔ».KOINøNIKH ZøH ∏ ∞ÏÊ·‚‹Ù· ‰›¯ˆ˜ ÚÔ «∆È Î·Ï¿ Ô˘ ı· ’Ù·Ó Ó· ÌËÓ Â›¯Â Ë ·ÏÊ·‚‹Ù· ÁÔ!» ÛΤÊÙÂÙ·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÚÔ. «Ÿ¯È! ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ Î·È ÌÔÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜». ∆· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· Û‡ÓÓÂÊ·. ∫¿ÔȘ ̤Ú˜ ‹Á·ÈÓÂ Î·È Î·ıfiÙ·Ó ÌfiÓË Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ Ï¿Ù·ÓÔ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. 48 *ÙÚÔÌfiÓÈ: ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ * η„fiÓÈ: ›ڷÁÌ· . ÕÎÔ˘Á ٷ Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ÎÂÏ·Ë‰Ô‡Û·Ó ÎÚ˘Ì̤ӷ ÛÙȘ Ê˘ÏψÛȤ˜ ÙÔ˘ Î·È Á¤ÌÈ˙ ¯·Ú¿ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘. ∞˘Ùfi. ∫È Ô‡Ù ӷ ·›˙ÂÈ Ì ٷ ÁÂÈÙÔÓfiÔ˘Ï· ‹ıÂÏ ԇÙ ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ. [. ∞ÏÊ·‚‹Ù· ‰›¯ˆ˜ ÚÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ ÍÂÚfi. ∫ÏÂÈÛÙfi ÙÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û fiÏË ÙË Ì¤Ú· ÙÔ ÛÙfiÌ· Ù˘ ÁÈ·Ù› Ôχ Ôχ ÓÙÚÂfiÙ·Ó Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û „¢‰¿. ∫È ·˘Ùfi˜ fiÏÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ. ÙÔ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÛÙ· Á¿ÚÁ·Ú· ÓÂÚ¿ Ù˘ ËÁ‹˜ Ô˘ ΢ÏÔ‡Û·Ó ‰›Ï· ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ fiÙÈ˙·Ó ̤ڷ Ó‡¯Ù·. ¶Â˜ ÙÚÔÌfiÓÈ* Î·È ÙÚÈ˙fiÓÈ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂȘ ÙÔ Î·„fiÓÈ*.. ∂Λӷ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ô˘ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ η٤‚·ÈÓ·Ó ¯·ÌËÏ¿ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ÁË ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ Â›Ó·È ·Á·Ë̤ÓÔÈ Î·È ÌÔÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

KOINøNIKH ZøH ∫·È ÙfiÙ ٷ Û‡ÓÓÂÊ· ı‡ÌˆÛ·Ó. ¤ÁÈÓ ‰˘Ô. Ù· ÂÈÚ·¯Ù‹ÚÈ·. *ÁψÛÛÔ‰¤Ù˜: ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂډ¢Ù›˜ * ÎÔ˘ÚÔ‡È: ‹ÏÈÓÔ ‰Ô¯Â›Ô 49 . ¶·›Í Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁψÛÛÔ‰¤Ù˜: «∫·ÏË̤ڷ ηÌËÏ¿ÚË Î·ÌËÏ¿ÚË. ∫È ·fi ÙË Ì¤Ú· ÂΛÓË ¤·„·Ó Ó· ÂÈÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÈÎÚ‹ ∫·ÙÂÚ›Ó·. ηٿϷ‚·Ó ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Ô˘Ó Ù· ı˘ÌˆÌ¤Ó· Û‡ÓÓÂÊ·. ∫·È ‰ÂÓ Ù· Í·Ó·‚Ú‹Î·Ó ÔÙ¤ fiÛÔ ÎÈ ·Ó ¤„·Í·Ó. ◊ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ «ÂÈÚ·¯Ù‹ÚÈ» ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ. ¶¤Ë ¢·Ú¿ÎË ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘˜. ∫·Ù¤‚ËÎ·Ó Ôχ Ôχ ¯·ÌËÏ¿. ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÁψÛÛÔ‰¤Ù˜*. ™Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÛÙ›¯Ô˘˜. ηÏË̤ڷ». ∫È ¤ÁÈÓ ͷÊÓÈο ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÌ›¯ÏË Ô˘ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ¤¯·Û·Ó Ù· ÙfiÈ· ̤Ûã ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ Ϙ Ó· ¤ÓȈÛ Ì ÙÔ ›ڷÁÌ¿ ÛÔ˘. ¤ÁÈÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÒÛÔ˘ ÂΛӷ Ù· ·È‰È¿. ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ›¯Â Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÌÈ·. «¶ÔÓÙÈÎfi˜ ÙÚ˘¿ ÎÔ˘ÚÔ‡È* ÔÓÙÈÎÔÙÚ˘ÔÎÔ˘ÚÔ‡˘».

› ÛÙÔ ÌÂı‡Ûٷη fiÙ·Ó ÙÔÓ ‚ڋΠӷ οıÂÙ·È ÛȈËÏfi˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿‰ÂÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÁÂÌ¿Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·. ∂›Ó·È ¢·›ÛıËÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ÚÒÙËÛÂ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜. – °È· Ó· ͯ¿Ûˆ. ÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ˆÛÙfiÛÔ ‚‡ıÈÛ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ú›ÁÎÈ· Û ‚·ıÈ¿ ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·. Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. – ¡ÙÚ¤ÔÌ·È Ô˘ ›Óˆ. fiˆ˜ ÙËÓ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ·. ÔÌÔÏfiÁËÛÂ Ô ÌÂı‡Ûٷη˜ Û·‚ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ó· ÙÔÓ Ï˘¿Ù·È. ÙË ‰›„· ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÂÍÔ˘Û›·. – ¶›Óˆ. ™ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ï·Ó‹ÙË Î·ÙÔÈÎÔ‡Û ¤Ó·˜ ÌÂı‡Ûٷη˜. – °È· Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÙÈ. – °È·Ù› ›ÓÂȘ. – °È·Ù› ÓÙÚ¤ÂÛ·È.[√È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ] ŒÓ·˜ ÈÏfiÙÔ˜ ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ™·¯¿Ú· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘. «√È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ó·È ÙÂÏÈο Ôχ Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ» ÛΤÊÙËÎÂ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘. – °È· Ó· ͯ¿Ûˆ ˆ˜ ÓÙÚ¤ÔÌ·È.. √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Â‰Ò ÎÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂÈÛΤÙÂÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. ¤Ó· ·È‰› ·fi ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Ï·Ó‹ÙË ÌÈÎÚfi fiÛÔ ¤Ó· Û›ÙÈ. – ∆È Î¿ÓÂȘ ÂΛ.. ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜. ·ÔÙ¤ÏÂȈÛ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ Ô ÌÂı‡Ûٷη˜ Î·È ÎÏ›ÛÙËΠÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘. ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÌÂı‡Ûٷη˜ Ì ‡ÊÔ˜ ıÏÈ‚ÂÚfi. ÚÒÙËÛÂ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ú›ÁÎÈ·. ∞˘Ù‹ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ˘‹ÚÍ Ôχ Û‡ÓÙÔÌË. ∞ÓÙÔ˘¿Ó ÓÙ ™·ÈÓÙ-∂͢ÂÚ‡ 50 . ·¿ÓÙËÛÂ Ô ÌÂı‡Ûٷη˜. ∫È Ô ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ¤Ê˘Á Ôχ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜.

∆Ú·‚Ô‡Ó Î·ÏÔ‡Ì·*. ¡›ÎÔ˜ ∫·Ó¿Î˘ *ηÏÔ‡Ì·: Ô Û¿ÁÎÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÙ¿Ì ÙÔÓ ·˚Ùfi 51 . Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡˜. ∆ÒÚ· Ô ª¿Ì˘ ÎÈ Ë §ÂÓÈÒ Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÌϤÍÔ˘Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó. ÌÂډ‡ԢÓ ٷ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. Ù· ÎÔÓÙÔÁÂÈÙÔÓfiÔ˘Ï·. ¶Â›ÛÌ· Ô˘ ÙÔ ’‚·Ï·Ó Ù· ‰˘Ô ÔÈÔ˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ù’ ·ÏÏÔ˘ÓÔ‡. ªÂ Ù· ÛÎÔÈÓÈ¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ ÏÔÍÔÎÔÈÙÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ·ÔÚÔ‡Ó. Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ·˚ÙÔ‡˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜ Ó· ÂÙÔ‡Ó! ŸÛÔ Ó· È‰Ô‡Ó Ó· ηÏÔ˚‰Ô‡Ó. ÏÔÍÔÎÔÈÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÂÏÔ‡Ó.÷ÚÙ·ÂÙÔ› ¶¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓÔ‡˜ ‹Á·Ó Ô ª¿Ì˘ ÎÈ Ë §ÂÓÈÒ. ÎÈ ÔÈ ·˚ÙÔ› ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù’ Ô˘Ú·ÓÔ‡. ÂÌϤ¯ÙËÎ·Ó ÎÈ ÔÈ ‰˘Ô ·˚ÙÔ› ÎÈ ·ÓÂÌÔÛÙÚÔ‚ÈÏ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ηÚʈÙÔ›.

º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ·Ó‚·›ÓÂȘ „ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ¿Óˆ Ûã ¤Ó·Ó ·ÂÙfi. ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ –°Î›Î·˜. fiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÈÛı¿ÓıËΘ. «™Ù¤Á˜ Î·È ·ÂÙÔ›» 52 . ∆È ÛΤ„Ô˘ Â¿Ó Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¶Ô‡ Î·È Ì ÔÈÔ Û „ËÏfi ‹ ¯·ÌËÏfi ÛËÌ›Ô. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. Œ¯ÂȘ ÂÙ¿ÍÂÈ  ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È ˘˜ ‹ÛÔ˘Ó.KOINøNIKH ZøH ÔÙ¤ ·ÂÙfi. ¶Ò˜ ı· ÛÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘. ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙Â.

«§Ô‡Ó· ¶·ÚÎ II» . KÒÛÙ·˜ K·Ï··Ó›‰·˜ EÈÚ‹ÓË HÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. H ηډԇϷ ÌÔ˘ ËÁ‹ ÎÈ Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ·¯ÒÚÂÙË.M’ ·ÏÔÁ¿ÎÈ ÊÙÂÚˆÙfi ·Ó‚·›Óˆ ÛÙ’ fiÓÂÈÚÔ.

§È¿Ó· ∞Ú·Ó›ÙÔ˘ [∂›Ù·ÓÂ* ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ·’ ÙË ™¿ÌÔ] ∂›Ù·Ó ÌÈ· ÎÔ¤Ï· ·ã ÙË ™¿ÌÔ Ô˘ ¤¯ˆÛ ÙÔ ‰ÂÍ› Ù˘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Î·È Ì Ùã ¿ÏÏÔ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÂÎÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ ÂÙÔ‡ÙË Ë ÎÔ¤Ï· ·ã ÙË ™¿ÌÔ. ·ÓÔ‡ÚÁ· *›ٷÓÂ: ‹Ù·Ó °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘ . ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÂȘ ÙÔ Ô›ËÌ·.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA [∏ Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ·] ªÈ· Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ· ÛÎÏËÚ‹ ̤۷ ÛÙÔ ÔÙËÚ¿ÎÈ. fiˆ˜ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â Î·È ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ 54 *‰ÔÏÈfiÙÚȯË: ηÙÂÚÁ¿Ú·. Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ ·Ê¤ÓÙË Ù˘ ‚·Ú¤ıËΠÏÈÁ¿ÎÈ. ™ã ¤Ó· ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙËÏÂʈÓ› Î·È Ï¤ÂÈ: «∆· ‰fiÓÙÈ· Û¿ÈÛ¤ ÙÔ˘ Ù· ÒÛÙ ӷ ÌË Ì ı¤ÏÂÈ!» ∏ ¢√§π√∆ƒπÃ∏* Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ· ·fi ÙÔ ÔÙËÚ¿ÎÈ.

Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô ™ÂʤÚ˘: ∂›Ù·Ó ÌÈ· ÁÚÈ¿ Ûã ¤Ó· ·˙¿ ÚÈ ……………………………… … fiÙ·Ó ¤ÂÛ ¤Ó· ÙfiÈ ……………………………… … ηıÒ˜ ¤ÙÚˆÁ ·˚ÛÎÚ›ÌÈ* ÛÙ Ô ¶·˙¿ÚÈ. *TÔ Ï›ÌÂÚÈΠϤÁÂÙ·È Î·È ÏËÚÔÏfiÁËÌ· ‹ ÏÈÌÂÚ›ÎÈ *·˚ÛÎÚ›ÌÈ: ·ÁˆÙfi 55 . Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂÈ ∞ϤÎÔ˜ º·ÛÈ·Ófi˜. Ô˘ ……. ………………………… ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÊÙ È¿ÍÂȘ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÏËÚÔÏfiÁË Ì· Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙ›¯Ô˘ ˜. Î·È ……………………… ÁÔ Â›ıÂÙÔ ÁÈã ·˘ÙfiÓ).… … 5. ÂÚ Ú›  · ¤Ó ˜ Ú . ◊Ù·Ó ……………………… . ∂›Ó·È ÔÈ‹Ì·Ù· È Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜.. (οÙÈ ÙÔ˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ) … … … … … … … … … … … 2.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ¿‚·Û˜ ϤÁÔÓÙ·È ∆· ‰‡Ô ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈο. (οÙÈ ¤Î·ÓÂ) 3. Ï›ÌÂÚÈÎ*. «√ ÚˆÈÓfi˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘» ……(οÔÈÔ˜) 1.(‚ … . ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ η ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ï›ÌÂÚÈÎ ªÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙÔ ÙÔÓ ›Ó·Î· Î·È Ó· ·ÚΛ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ˜. fï˜ …………………… ………(οÙÈ Â›Â) 4.

ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. – ∂ÓÙ¿ÍÂÈ. ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ ÌÔ˘. ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Á¤ÚÔ˜ Î·È ÌÈ· ÁÚÈ¿. Ù›ÔÙ· fï˜! «ÕÛÂ. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ ‚Á¿ÏÂÈ. ʇÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜. ı· ¿ˆ Ó· Ûο„ˆ ÙÔ ·ÌÂÏ¿ÎÈ ÌÔ˘. ◊ÏÈ ÌÔ˘.º‡ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜ M È· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi. ı· ¿ˆ Ó· Ûο„ˆ ÙÔ ·Ì¤ÏÈ ÌÔ˘. ¶¿ÂÈ Ûο‚ÂÈ ÙÔ ·Ì¤ÏÈ ÙÔ˘. ∫·ıÒ˜ ¤Û΢„Â. ÛΤÊÙËÎÂ. Ê˘Ù‡ÂÈ Ù· ÎÔ˘ÎÈ¿ Î·È Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜. – ¡·È. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó· ËÁ¿‰È Î·È ¿ÂÈ Ó· ÈÂÈ ÓÂÚfi. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Î·È ÔÏÏ¿. ÙÈ Ó· ‰ÂÈ. ÙÔ˘ ϤÂÈ Ô Á¤ÚÔ˜. ·ÏÏ¿ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ Î·È ‰˘Ô . ÚÔÛ¿ıËÛÂ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛÂ. ϤÂÈ Ô ◊ÏÈÔ˜. ¡· ‰ÂÈ ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ÙÔ ºÂÁÁ¿ÚÈ! – °ÂÚÔÓÙ¿ÎÈ ÌÔ˘. ¡· ‰ÂÈ ÌÈ· ÎÔ˘ÎÈ¿ Ô˘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi! ÕÚ¯ÈÛ ÏÔÈfiÓ Ô Á¤ÚÔ˜ ÎÈ ¤ÏÂÁÂ: «º‡ÏÏÔ. Ó· ͉Ȅ¿ÛÂÈ. ∞ÊÔ‡ ͇ÓËÛÂ Ô Á¤ÚÔ˜ ¤Ó· Úˆ› ϤÂÈ ÛÙË ÁÚÈԇϷ ÙÔ˘: – °ÚÈԇϷ ÌÔ˘. ÙfiÙ ¿Ú ¤Ó·Ó ÂÙÂÈÓfi Î·È Î¿ı ̤ڷ ı· ÛÔ˘ οÓÂÈ ÌÈ· ϛڷ. ¤ÊÙÂÈ ¤Ó· ÎԢΛ ̤۷. ¿Ú' Ù·. ʇÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜. ÂÁÒ ‹ ÙÔ ºÂÁÁ¿ÚÈ. ¶·›ÚÓÂÈ Ô Á¤ÚÔ˜ ÙËÓ ·Í›Ó·* ÙÔ˘ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·Ì¤ÏÈ ÙÔ˘ Ó· Ûο„ÂÈ. ÒÛÔ˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹! ∫·È ÙÈ Ó· ‰ÂÈ. Ó· Ê˘Ù¤„ˆ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÎÔ˘ÎÈ¿ Î·È ÛÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi ı· ÙÔ ‚Á¿Ïˆ». 56 *·Í›Ó·: ÁˆÚÁÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô (ÙÛ¿·) . ·Ó¤‚·Û¤ Ì ÈÔ „ËÏ¿! º‡ÏÏÔ. – ∂Û‡. ·Ó¤‚·Û¤ Ì ÈÔ „ËÏ¿!».ÙÚ›· ÎÔ˘ÎÈ¿ Ó· Ù· Ê˘Ù¤„ˆ.

ÕÌ· ÙÔ˘ Ϙ «‰ÒÛ’ ÙÔ˘» ı· ÛÙ˘ÏÈ·ÚÒÓÂÈ* ÎÈ ¿Ì· ÙÔ˘ Ϙ «ÛÙ·Ì¿Ù·» ı· ÛÙ·Ì·Ù¿. M ·˘Ùfi ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ ÌÔ˘Á¿‰·˜ Á· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· 57 . Ì· fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û Û›ÙÈ. ∂› ÙÔ ¿ıËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ô ◊ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ›Â: – £· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ ¤Ó·Ó Îfi·ÓÔ*. ʇÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜. ›Â Ô Á¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ. ¤¯ˆ ʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ÂÙÂÈÓfi Ô˘ ÌÔ˘ ÙÔÓ ¤‰ˆÛÂ Ô ◊ÏÈÔ˜ Î·È Î¿ı ̤ڷ ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏÈ¿ ı· Ì·˜ οÓÂÈ ÌÈ· ϛڷ! – ª· Ϙ ·Ï‹ıÂÈ·. Á¤ÚÔ ÌÔ˘. ∂ΛÓÔ˜. ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ ÌÔ˘. *Îfi·ÓÔ˜: ¯ÔÓÙÚfi ͇ÏÔ Ï·Ù‡ ÛÙË ÌÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚË. Ô ÂÙÂÈÓfi˜ ¤Î·Ó ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏÈ¿! ¶¿ÂÈ ›Ûˆ ÛÙÔ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ: – º¤Ú ÌÔ˘ ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi! – ª·. – ∞Ï‹ıÂÈ· ÛÔ˘ Ϥˆ! ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ¶¿ÂÈ ¿ÏÈ Ô Á¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘ÎÈ¿ Î·È Ï¤ÂÈ: «º‡ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜. ÏÔÁÔʤڷÓ ·ÏÏ¿ Ô ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi. ¶‹ÁÂ Ô Á¤ÚÔ˜ Î·È ‹Ú ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi. ÁÈ·Ù› οı ̤ڷ ÌÔ˘ οÓÂÈ ÌÈ· ϛڷ. η٤‚·Û¤ Ì ¯·ÌËÏ¿!» ÎÈ ¤ÙÛÈ Î·Ù¤‚ËΠÛÙË ÁË. ʇÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜. fï˜. Ô˘ ¤Î·Ó ÙË Ï›Ú·.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA √ Á¤ÚÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ›Â: «º‡ÏÏÔ. οı ̤ڷ Ô ÂÙÂÈÓfi˜ ¤Î·Ó ÙË Ï›Ú·! ◊ıÂÏ·Ó ÏÔÈfiÓ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi Î·È ÙÔÓ ‹Á·Ó ÛÙÔ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ Ó· ÙÔÓ ¯Ú˘ÛÒÛÔ˘ÓÂ! – £¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ÙÔÓ ¯Ú˘ÛÒÛÂȘ. ∞Ó¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ÎÈ Â›‰Â ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ÙÔ ºÂÁÁ¿ÚÈ. Ô˘ Â›Ó·È Ì·ÁÈÎfi˜. ¯Ú‡ÛˆÛ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÏÈ¿. η٤‚·Û¤ Ì ¯·ÌËÏ¿! º‡ÏÏÔ. ÷ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ï¤ÂÈ ÛÙË ÁÚÈ¿ ÙÔ˘: – °ÚÈԇϷ ÌÔ˘. ·ÓÙ› ÁÈ· ϛڷ. – ∂ÓÙ¿ÍÂÈ. ÛÔ˘ ÙÔÓ ¤‰ˆÛ·! – º¤Ú ÌÔ˘ ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi! ∞˘Ùfi˜ Â‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÂÙÂÈÓfi˜ ÌÔ˘! ∆¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. ·Ó¤‚·Û¤ Ì ÈÔ „ËÏ¿!». ·ÓÙ› Ó· ¯Ú˘ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi.

η٤‚·Û¤ Ì ¯·ÌËÏ¿!». ‹Ú ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi Ô˘ οı ̤ڷ ¤Î·Ó ÙË Ï›Ú· Î·È ‹Á ¿ÏÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ÙË ÁÚÈԇϷ ÙÔ˘ Î·È ˙‹Û·Ó ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·! §·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙË ª‹ÏÔ 58 *ÛÙ˘ÏÈ·ÚÒÓˆ: ¯Ù˘Ò Ì ͇ÏÔ . ÏÔÈfiÓ. η٤‚ËΠοو ÛÙË ÁË. – Ÿ¯È. ‰ÒÛ’ ÙÔ˘!».ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ∆Ô ·›ÚÓÂÈ Ô Á¤ÚÔ˜ Î·È Ï¤ÂÈ ¿ÏÈ: «º‡ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜. ∫È Ô ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ʈӿ˙ÂÈ: «ı· ÛÔ˘ ÙÔÓ ‰ÒÛˆ. ı· ÛÔ˘ ÙÔÓ ‰ÒÛˆ!». ÛÙÔ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ: – £· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔÓ ÂÙÂÈÓfi. ‰ÔΛ̷Û ÙÔÓ Îfi·ÓÔ. §¤ÂÈ «ÛÙ·Ì¿Ù·» Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ. ¶ÂÙ¿ÂÈ Ì¤Û· ÙÔÓ Îfi·ÓÔ. «‰ÒÛ’ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ. ∫È ¤ÙÛÈ. ÙÂÏÈο. – Ÿ¯È. ¶¿ÂÈ. §¤ÂÈ «‰ÒÛ’ ÙÔ˘» ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ô Îfi·ÓÔ˜ Ó· ÙÔÓ ÛÙ˘ÏÈ·ÚÒÓÂÈ.

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù·  ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ · Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Î·È ÔÈÔ ·fi · ˘Ù¿ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ‰Â ʤÚıËΠۈÛÙ¿. ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ê›ÏÔÈ. fiˆ˜ Ô Á¤ÚÔ˜ ÙË Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÊÙ¿ÓÂȘ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹. ™˘Ó¤¯ÈÛ ·Ú·Ì‡ıÈ Ìã ¤Ó·  ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ‰È·ÊÔÚ ÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. 59 .ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ¶ÔÈ· ÊÚ¿ÛË Â·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô ·Ô‡˜ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔ˘ÎÈ¿. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ÛηÚÊ·ÏÒÓÂȘ ÛÙËÓ ÎÔ˘ÎÈ¿. ∆È Â›Ó Ó ·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚ ϤÂȘ. ∞Ó ÂÛ‡ ¤‚ÏÂ˜ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Ó· Ì·ÏÒÓÔ˘Ó.

Ù· Ì·ÏfiÓÈ· Ù· ηË̤ӷ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÊÔ‚ÈṲ̂ӷ. ÙÔ ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ÎÈ Ë ÈÓÂ˙ÔÌfiÚ· Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙfi˜ ÈÓÂ˙ÔηٷÎÏ˘ÛÌfi˜ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ÈÓ¤˙˜ ·ã Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ì ÊfiÚ· Î·È ‚ÚÔÓÙ¿ÂÈ Î·È ‚ÚÔÓÙ¿ÂÈ ÎÈ Ë ‚ÚÔ¯‹ ‰Â ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ. ∫È ·Ó ηӤӷ ¿Ù˘¯Ô Ì·ÏfiÓÈ Ô˘ ÚÔ‡¯· ·ÏÒÓÂÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ‹ ¯ÔÚ‡ÂÈ ‹ ‚Ô˘Ù˘ÚÒÓÂÈ ÙË ÊÂÙԇϷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹ ‹ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ Ì·ÏÔÓÔÙÚ¿Ì. ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÌڤϷ ÙÔ˘ Óã ·ÓÔ›ÍÂÈ. ·Ï·ÏÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ÛÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ‚Ô˘ÙËÁ̤ӷ! […] ÕÏÏ· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Â‰Ò ¿ÏÏ· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÂΛ ¤Ó· ¤Ó· Î·È ÔÏÏ¿ Ì·˙› οو ·fi Û˘ÎȤ˜ \Î·È ÌÔ˘ÛÌÔ˘ÏȤ˜.. ª¶∞ª! Î·È ¤ÊÙÂÈ ÙÔ Ì·ÏfiÓÈ Ù¤˙· ÙÚ˘Ë̤ÓÔ ·ã ÙËÓ ÈÓ¤˙·! ŒÚ¯ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÊÔÚ›Ô. ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó·. Î·È Ì·ÏÔÓÔÁÈ·ÙÚÔ› ÛÔÊÔ› ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó Ï·ÛÙÈ΋ .ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA HÈÓÂ˙Ô‚ÚÔ¯‹ ŸÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ ÈÓ¤˙˜ ÛÙËÓ ª·ÏÔÓÔ¯ÒÚ· ÎÈ Ë ÈÓÂ˙Ԅȯ¿Ï· Á›ÓÂÙ·È ÈÓÂ˙ÔÌfiÚ·.. 60 […] ¢ËÏ·‰‹ fiÔ˘ ‚ÚÔ‡Ó ·ã ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡ÓÂ.

·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ë ÈÓÂ˙ÔÌfiÚ·. ÚˆÙ¿ÂÈ. fiÏ· Ù· Ì·ÏfiÓÈ· οÓÔ˘Ó ÔÏfiıÂÚÌË Â˘¯‹ ÔÙ¤. – ™ÙȘ ÈÓ¤˙˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¢·ÈÛıËÛ›·! ªË Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ fï˜. Ì›ÓÂȘ Í·ψ̤ÓÔ ÂΛ ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË ∫˘Úȷ΋ Î·È Ì’ ¤Ó· Ê˘ÛÂÚfi ·›ÚÓÂȘ ·¤Ú· ηı·Úfi οı ̤ڷ ÙÔ Úˆ›! ∞˘Ù¿ ÎÈ ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ˆÚ·›· ¿ÓÙ· Î·È ÙÚÂÏ¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ª·ÏÔÓÔ¯ÒÚ·. ·˘Ù‹ ÌÔ˘ Ë ·‰È·ıÂÛ›·. ÁÈ·ÙÚ¤. ÔÙ¤ ÌËÓ Í·Ó·‚Ú¤ÍÂÈ ÈÓÂ˙Ô‚ÚÔ¯‹! ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜ 61 . ıã ·Ó·ÚÚÒÛÂȘ ·Ó ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÛÔ˘ Í·ÏÒÛÂȘ.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA Î·È ÙÔ ÊÔ˘ÛÎÒÓÔ˘Ó ¿ÏÈ Ì Ù¯ÓËÙ‹ ·Ó·ÓÔ‹! – ¶Ô‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È.

°Ú¿„ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ô›ËÌ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ‰ÒÛ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ù¤ÏÔ˜. „ȯ¿Ï· Á›ÓÂÙ·È ……………ÌfiÚ·... ªÂÙ¿ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ϤÍÂȘ. Ô˘ Óã ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. «¶·›ÍÙ» ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ¶ÈÓÂ˙Ô‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙÔ CD ª›Ï· ÌÔ˘ ÁÈ· Ì‹Ï· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ™Ù·‡ÚÔ˘ ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ¶Ô‡ ÎÚ‡ÊÙËÎ·Ó Ù· Ì·ÏfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó. ÌfiÚ· Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙfi˜ …………………. 62 ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı›Ù Û «Ì·ÏfiÓÈ·». . Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi «-ÈÓÂ˙Ô…» Î·È «-Ì·ÏÔÓÔ…». ŸÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ ………… ÛÙËÓ …………… ¯ÒÚ· ÎÈ Ë …………….. ηٷÎÏ˘ÛÌfi˜ ……………………………………. ™Î¤„Ô˘ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ‚ÚÔ¯‹ . ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙȘ ϤÍÂȘ. ÎÈ Ë …………….. µ¿ÏÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚ¤„Ù ÛÙÔ ¿ÚÙÈ ÙˆÓ Ì·ÏÔÓÈÒÓ. ·fi ÙÈ.

Ù· Á˘·ÏÈο. ·Ó ÚfiÛ¯ ٷ Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ·Ó ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ∆fiÙÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÂÈ. ¶fiÛÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠfiÙ·Ó ·fiÎÙËÛ ·˘Ù‹ ÙË ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ·! ÕÚ¯ÈÛ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚·Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ Ó· ¯ÔÚ‡ԢÓ! √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó Ï›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· ÛÙÔÓ ·¯˘ÚÒÓ·. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ÛÊ˘Ú›ÍÂȘ Î·È Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂȘ Î·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÙ·È. fiÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÔÚ‡ԢÓ! ∫·È ·Ó Ô ÌÈÎÚfi˜ ‚ÔÛÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.∏ ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· Œ Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ‚ÔÛÎfi˜ ‚ÔÛÎÔ‡Û ٷ Úfi‚·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ Û’ ¤Ó· ÔÙ·Ì¿ÎÈ. ÙÔ ¿ÏÔÁÔ. ÙÔ Î¿ÚÔ. ∂ΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÓÙÚÔ·Ï¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ٛÔÙ·. […] √ ÌÈÎÚfi˜ ۋΈÛ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÂÏÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤Ú·Û ·¤Ó·ÓÙÈ. ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÔÚ‡ԢÓ! […] ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÂÚÓÔ‡Û ¤Ó·˜ ηÚÔÙÛȤÚ˘ Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û Á˘·ÏÈο. £· Û ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Û ·Ó ÛÔ˘ ¯¿ÚÈ˙· ÌÈ· ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó fiÏÔ˘˜ Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÔ˘. ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ! √ ÌÈÎÚfi˜. ı· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ·! §·˚Îfi Á·ÏÏÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ 63 . √ ÌÈÎÚfi˜ ‚ÔÛÎfi˜ ÛʇÚÈÍ Ì ÙË ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· ÙÔ˘ Î·È Ô Î·ÚÔÙÛȤÚ˘. ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ƒÒÙËÛ ÙÔ ‚ÔÛÎfi ·Ó ‹Ù·Ó ηÏfi ·È‰›.™Ô˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ ›Â: . ◊Ù·Ó Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜. •¿ÊÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ó·˜ Á¤ÚÔ˜.

ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì «∆· ·Ú·Ì‡ıÈ· ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ». ∫¿ı Ϸfi˜ ¤¯ÂÈ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ÙÔ˘. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ ‚ϤÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ¯ÔÚ‡ԢÓ.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA Ó ¶ÔÈÔÈ ¯ÔÚ‡Ԣ ¢ÈËÛÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ. æ¿Í Û ‚È‚Ï›· Î·È ‚Ú˜ ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. µÚ˜ ¤Ó· ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ™‡ÚÔ˜ ªÂÏÂÙ˙‹˜. ªfiÏȘ ‰È¿‚·Û˜ ¤Ó· Ï·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙË °·ÏÏ›·. ∞Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ÌÌ·ıËÁ‹ÛÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ Ù·Ó Ë ÙÂÙ¤˜ ÛÔ˘ fiÙ ‹ Ô˘ ¯fiÚÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿  ¤ÓȈı˜ „˜ ÂÛ‡ Î·È ÙÈ ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜. «µÔÛÎfiÔ˘ÏÔ Ì ÊÏÔÁ¤Ú·» ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ °Ï¤ÓÙÈ Á¿ÌÔ˘ ÛÙÔ AÁÁÂÏÔ¯ÒÚÈ N¿Ô˘Û·˜ 64 . ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ÁÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ‰Â›ÍÂȘ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. ∫¿ı ÙfiÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡˜.

›Â Ô ¶·ÓˆÎ¿Ùˆ. ∂Û‡. ÙÚ›ÙÔ: Ï¿‰È. ◊Ù·Ó…ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·… * ™Â οı ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÚÔÊÒÓ (ÚÒÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ: ÎÚ¤·˜. Ï·¯·ÓÈο) 65 . ¢Â ÛÔ˘ ãÌÂÈÓ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÁÈ· ‰¿¯Ù˘ÏÔ! ∆Ô Í¤ÚÂȘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚˆ˜ οı ̤ڷ ·ã fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÚÔÊÒÓ. fiÛÚÈ·. Ù˘Ú›. ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ͤÚÂȘ ÙÈ ÙÚÔʤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚˆ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ Ó· ÙȘ ÙÚˆ˜. ÌÂÛË̤ÚÈ. ŒÏ·. – ∫Ï·›ˆ Ó·È. ÁÈ· ˜ ÌÔ˘ ÙÈ ¤Î·Ó˜. ªfiÏȘ ÌÔ˘ ‹Úı ÌÈ· ȉ¤·.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ªÈ· ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó … Ë ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì· ∏ ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ ÌfiÓÔ Ì·Ó¿Ó˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜. ٤ٷÚÙÔ: „ˆÌ›. ·È‰› ÌÔ˘. ›Â Ë ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ ¤Ê·Á ÙȘ ¿ÏϘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. „¿ÚÈ·. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ôχ. ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì·. ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù· ¿ÂÈ ¯¿ÏÈ·. ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì·. – ∆ËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ê·Á· „¿ÚÈ. ◊ Ù·Ó …ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜… – ∆È ‚ϤÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ·˘Á¿. – ÃÔ ¯Ô ¯Ô! ∫·È Û ¤ÚÓ·Á· Î·È ÁÈ· ¤Í˘ÓË. ÎÏ·›ˆ ÁÈ·Ù› ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· Ù· ¯¿ÏÈ· ÌÔ˘! – ∫¿ÔÈÔ Ï¿ıÔ˜ Ì˘Ú›˙ÔÌ·È. ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÏÈ. ÚÒÙËÛÂ Ô ¶·ÓˆÎ¿Ùˆ. ÎÏ·›ˆ. ¶ÂÚ›ÌÂÓÂ Î·È ı· ‰ÂȘ. ¤ÌÙÔ: ÊÚÔ‡Ù·. Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ Â›Ó·È ÁÂÚfi˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜». ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ. οı ̤ڷ. Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ¯Ú˘Û‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹: «ŸÔÈÔ˜ ÙÚÒÂÈ ÛˆÛÙ¿. ‚Ú¿‰˘. ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË. ŒÏ· Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠Ò˜ ı· ·›ÚÓÂȘ Á‡ÛÂȘ ·ã fiÏ· Ù· ‰¿¯Ù˘Ï·. ¶Úˆ›. ÎÚ¤·˜. ‰Â‡ÙÂÚÔ: Á¿Ï·. ¤ÙÚˆÁ˜ ¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ* οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ‚Ô‡Ù˘ÚÔ. °È· Ó· Á›ÓÂȘ ÁÂÚ‹ Î·È ‰˘Ó·Ù‹. ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì·! ∫ϷȘ ‹ οӈ Ï¿ıÔ˜. √ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ Ô ¶·ÓˆÎ¿Ùˆ. ÎÔÈÌ¿Ù·È ÛˆÛÙ¿. ͤÛ·Û Û Á¤ÏÈ· Ô ¶·ÓˆÎ¿Ùˆ.

EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË N. ·ÊÔ‡ ·fiÎÙËÛ ۈÛÙ¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ·ã fiÏ· Ù· ›‰Ë οı ̤ڷ.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ∏ ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì· ηٿϷ‚ ˆ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÁÂÚ‹ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÒÂÈ ÙÚfiÊÈÌ·. ◊Ù·Ó …ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ŒÙÛÈ Ë ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì·. ¿Ú¯ÈÛ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. M·ÚÔ˘Ï¿Î˘ 66 .

ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ™ÔÊ›· M·ÓÙÔ˘‚¿ÏÔ˘ 67 .

.... ÈÔ Ï Ï Ù¿ Â Ì Ú ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ˜ ÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ ı · ˜ ˘ ÈÔ Ô Ì fi Ú · ÂÛ‡ Û  ÒÓ˜.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì· ‹ Ë · Ì ÈÛ Ó Ò Á · ™Â ÔÈÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â˜ Ó ∂¿ ............................ ∫·Ú٤Ϸ 1 ∂ÚÒÙËÛË: ¶ÔÈÔ Ê·ÁËÙfi ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÈÔ Ôχ. ªÂÙ¿ ·ÓÙÈÁÚ¿„Ù ÙËÓ Î·Ú٤Ϸ 2 ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ÂΛ Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ηÚ٤Ϙ 1....................... ∆¤ÏÔ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÂÛ‡ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ͯˆÚÈÛÙ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙËÓ Î·Ú٤Ϸ 1.............. ∫·Ú٤Ϸ 2: AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ê·ÁËÙfi 68 AÚÈıÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ ......... .............. °›Ó ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ ÙȘ «‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ» ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÛÔ˘... ‰ËÏ·‰‹ ÔȘ ÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó.......... Û ÔÈÔ Á · ˜ ‡ Ô Î È·  Ì ˘ ‹ ÛÙÔ˘˜ √Ï Î·È ˜ Óã ·ÁˆÓÈÛÙ›˜ Â Ï Â ı ‹ · ı · Ì ·ÁÒÓÈÛ ÁÈ·Ù›....

Î·È ÙÈ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÁÚfiÛÈ. ¡· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÏÈ. ¶¿ÂÈ ÏÔÈfiÓ. ªÈ· ̤ڷ Ô˘ ÛÎÔ‡È˙Â Ë ÁÚÈ¿ ÛÙÔ ÛÔοÎÈ* Ù˘. ηÎfiÌÔÈÚ Á¤ÚÔ. ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ٷ ÊÏÔ‡‰È·. ηÎfiÌÔÈÚ Á¤ÚÔ. ‚ڋΠ¤Ó· ÁÚfiÛÈ*. Ó· ¿ÚÔ˘Ì ηڇ‰È·. ¤Ê·ÁÂ Î·È Ô Û·ÏÔ˜ Î·È Ë Á¿Ù· Î·È ÂÚ›ÛÛ„ ÎÈfiÏ·˜ Î·È ¿ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ÛÙ‡ÏÔ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ. Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·Ì‡Á‰·Ï·. ŒÊ·ÁÂ Ô Á¤ÚÔ˜. ‰Â˜. ͤÚÂȘ ÙÈ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ. Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÊÔ˘ÓÙÔ‡ÎÈ·. – ∂. Ô˘ ‰Â ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ٛÔÙ·. ϤÂÈ: – ø. ‚ڋη ¤Ó· ÁÚfiÛÈ. ¤Ê·ÁÂ Î·È Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ Î·È Ë ÎÔ˘Ì¿Ú·. ϤÂÈ Ô Á¤ÚÔ˜. ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ٷ ÊÏÔ‡‰È·. ºÂ‡ÁÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô Á¤ÚÔ˜ Î·È ‹ÁÂ Î·È ‹Ú ÙÔ Ì¤ÏÈ. – ¡· ¿Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì οÙÈ Ó· Ê¿ÌÂ.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ∆Ô Ì¤ÏÈ M È· ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Á¤ÚÔ˜ Î·È ÌÈ· ÁÚÈ¿. *ÛÔοÎÈ: Ôχ ÛÙÂÓfi˜ Î·È ÌÈÎÚfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ *ÁÚfiÛÈ: ·ÏÈfi ÔıˆÌ·ÓÈÎfi (ÙÔ˘ÚÎÈÎfi) ÓfiÌÈÛÌ· 69 . ¤Ê·ÁÂ Ë ÁÚÈ¿ Î·È Ë Ó‡ÊË Î·È Ô Á·ÌÚfi˜. ∫¿ıÔÓÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Î·È ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó ÙÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó. ı· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ٷ ÊÏÔ‡‰È·. §¤ÂÈ Ë ÁÚÈ¿: – ø.

70 . ¿ÂÈ Ë Á¿Ù· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Û·ÏÔ. Ï Ì¤ ÂÈÚ¿ Ô˘ ·Ó·Ê›ÛÂȘ Ì ÙË Û ·Ú·Ì‡ıÈ. ʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ  ¶Ò˜ ı· ÍÂÎÔÏÏ ‹ÛÔ˘Ó Ô Á¤ÚÔ˜. ÎÔÏÏ¿. ÎÔÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔ˘Ì¿Ú·. ÎÔÏÏ¿.ºANTA™IA KAI ¶EPI¶ETEIA ¶¿ÂÈ Ë ÁÚÈ¿ Ó· ÛÈÌÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ‡ÏÔ. ÎÔÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi˜. ¿ÂÈ Ô Û·ÏÔ˜ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘Ì¿Ú·. ¶¿ÂÈ Ô Á·ÌÚfi˜ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Á¤ÚÔ. ¿ÂÈ Ë ÎÔ˘Ì¿Ú· Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ. ÎÔÏÏ¿ ÎÈ Ë Á¿Ù·. °Ú¿„ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú· Ì˘ıÈÔ‡. ‰ÂÓ ·fiÌÂÈÓ ηӤӷ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ! […] §·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙËÓ ∫¿ÛÔ ÎfiÏÏËÛ·Ó ÛÙÔ ¶ÔÈ· Ï¿ÛÌ·Ù· · Ù· ˙ˆÁÚ·Ó ›˜ Â Ú Ô  ª È. ÎÔÏÏ¿. ¿ÂÈ Ë Ó‡ÊË Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Á·ÌÚfi. Ë ÁÚÈ¿ Î·È fiÏÔÈ Ô È ¿ÏÏÔÈ. ¿ÂÈ Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙË Ó‡ÊË ÎÔÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi˜. ÎÔÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ùfi˜. ¶¿ÂÈ Ô Á¤ÚÔ˜ Ó· ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙË ÁÚÈ¿.

. NÙ›Ó· X·Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ BÔÏ·Ó¿Î˘.TÚ›ÏȘ ·ÁÁ¤ÏˆÓ ÎÂÓÙÔ‡Ó Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÙË ÛÈÁ·ÏÈ¿. ÕÎÔ˘ Ù ’ ·Ë‰fiÓÈ fiÙ·Ó Ûˆ·›ÓÔ˘Ó Ù ’ ¿ÏÏ· Ô˘ÏÈ¿. «¢¿ÛÔ˜» .

¡· ÙÔ˘ Ϥˆ Ûã ·Á·Ò. ¡· Ì ϤÂÈ ÎÈ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘.™˘Ìʈӛ· Ìã ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Œ¯ˆ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÈÛÙfi ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ÊÔ˘ÓÙˆÙfi. ¡· ÙÔ˘ ‰›Óˆ ÂÁÒ ÓÂÚfi. ¡· ·ÈÓ‡ˆ Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÙÔ˘. ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ 㯈 οÓÂÈ Ì ¯·ÚÙ› Î·È Ì ÌÂÏ¿ÓÈ. ∫·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ̷˙› fiÛÔ ˙ˆ ÎÈ fiÛÔ ı· ˙ÂÈ. ¡· ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ Î·Úfi. ¡ã ·ÁηÏÈ¿˙ˆ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi ÙÔ˘. ¡· ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ·˘Ùfi ¯ÔÚfi. °ÈÒÚÁ˘ ∫ÚfiÎÔ˜ 72 .

∞. °Ô˘Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∆· ‰¤ÓÙÚ· Â›Ó·È ·Á·Ë̤ÓÔ ı¤Ì· ÔÈËÙÒÓ Î·È ˙ˆÁڿʈÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÛÔ˘ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜. °. ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·ã ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚ϤÂȘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ˙Ô˘Ó Ûã ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ. ªÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÔ˘ ‰ÈËÁ›ٷÈ. «∆Ô›Ô» 73 . ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ Î·È ‚Ú˜ Ì ÔÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô Î¿ı ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ·.¶AI¢I KAI ºY™H ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ ˜ Ù‹ ÈË Ô  Ô È Â ›Ó ∆È ‰ ÛʤÚÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· Î·È ÙÈ ÙÔ˘ ÚÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ª·ÓÔ˘Û¿Î˘. ∆˙¿ÎÔ˜. «ÃˆÚ›˜ Ù›ÙÏÔ» (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·) ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ô˘ÏÈ¿. «¢¤ÓÙÚ·» ª.

¶AI¢I KAI ºY™H √ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ ¶ÈÂÚÈ¿ ÁÈ· ̇ÙË Î¿Ú‚Ô˘Ó· ÁÈ· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ù· ‰˘Ô ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ· ͇Ϸ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.. ŒÏÏË ∞ÏÂ͛Ԣ 74 *ÎÔÓÙÔÛÙÚÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÙÔ˜: ÎÔÓÙfi˜ Î·È ·¯‡˜ . ÎÔÓÙÔÛÙÚÔ˘ÌÔ˘Ï¿ÙÔ˜* Û·Ó ¯ÔÓÙÚÔ·Ù¿Ù·. ŸÛÔÈ ı· ÂÚÓÔ‡ÓÂ Î·È ı· ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó £· ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡ÓÂ. Î·È ÁÈ· η¤ÏÔ ÌÈ· ·ÏÈÔηӿٷ. ∫·È ı· ÙÔÓ… ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó. ¡·..

Ù· Ó · Í · ÙÈ Ê ¤ ›ÌÂÓ· ˘. ™Î¤„Ô˘ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ οÓÂÈ Ô ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÁÚ¿„ ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ· «Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ·». ˆÔ ·Ó ‚ÁÂÈ Ú ı Ó ¿ Ó ÈÔ ¯ ÙÔ Û › ∆È ı· Û˘Ì‚Â . °È· ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ˆ  Ș  ›˙ Ì Ô Ó Ù› Ô ‹ÏÈÔ˜. ∞fi ÔÈ· ·ÓÙÈÎ ˘ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ Ô Ï ¤  · Î ÙÔ È ÚÈ· η Ù· Ì¿ÙÈ·. Ù· ¯¤ ıÚˆÔ.¶AI¢I KAI ºY™H ·È‰È¿ ÙË Ì‡ÙË. 75 . ¶fiÙ ŒÊÙȷ͘ ÔÙ¤ ÛÔ˘ ¯ÈÔÓ¿Ó Î·È Ì ÔÈÔÓ.

– ¶Â˜ ÌÔ˘. ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ·Ï›ÌÔÓfi ÛÔ˘! ªÂÙ¿ ·fi ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. – ∞Ï‹ıÂÈ·. ·ÏÏ¿ Ô˘ ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi. ÕÎÔ˘Û· ÁÈ· Û¤Ó·. ÙÔ ÛÔÊfi „¿ÚÈ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·ã fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹. – ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. Ì· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηϿ Ù· ηٿÊÂÚ· Î·È Í¤Ê˘Á·. Û ÌÔ˘Û›· ÎÏ. ÁÈ· ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙË ÛÔÊ›·. ÊÒÓ·ÍÂ Ô ∆ÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡Ï˘. ∑ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜.. [ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ Ô ∆ÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡Ï˘] – ∞fi Ù· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. Ù· ·ÏÔÁ¿ÎÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. √ ∆ÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡Ï˘ ¿ÎÔ˘Á ηٿÏËÎÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ó·Ú‚¿Ï Û˘Ó¤¯È˙Â: – ∂ÁÒ ·ÔÙÂÏÒ ÛÙfi¯Ô. ÕÏψÛÙÂ. ·fi Ô‡ ¤Ú¯ÂÛ·È.[√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÈfiηÌÔ˜] O ∆ÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡Ï˘. ηٷϋÁÂȘ Ó· ‰È·ÎÔÛÌ›˜ ÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Û·ÏÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜.. Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÈfiηÌÔ˜! ∫È ·Ó Ô Û˘ÏϤÎÙ˘ ÙÔÓ È¿ÛÂÈ ÎÈ ·˘ÙfiÓ. . Ô˘ Û˘¯Ó¿ Ù· ϤÓ «¤Ú¢Ó˜». ÔÈ ÈfiηÌÔÈ. ªÈ· ̤ڷ ‹ÚıÂ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ¤Ó· Ó·Ú‚¿Ï (›‰Ô˜ „·ÚÈÔ‡) Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙› ÙÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘. ·ã ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ¿ÁˆÓ. ÙfiÙ . ·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÏfiÎÏË- 76 *ÂÎı¤Ì·Ù·: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì Û ÂÎı¤ÛÂȘ. ÎÈ ‹Úı· Ó· Û ÁÓˆÚ›Ûˆ Î·È Ó· ÛÔ˘ ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. – √È „·Ú¿‰Â˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ! ∆ÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Û˘ÏϤÎÙ˜! ∞˘ÙÔ› Ì·˙Â‡Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·Ú¿ÍÂÓ· Ï¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‚˘ıÒÓ Î·È Ù· οÓÔ˘Ó ÂÎı¤Ì·Ù·* ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙÔ˘˜! ∞Ó È·ÛÙ›˜ ·ã ·˘ÙÔ‡˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÔÏfiÎÏËÚ· ›‰Ë Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó! ¡·.

∆ÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó. ›Â Ë ÁÏÒÛÛ·. ÙÔ˘˜ › ÁÈ· fiÛ· ¤Ì·ı ·ã ÙÔ Ó·Ú‚¿Ï. °Ú¿„Ù ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ·ÂÈÏÔ‡Ó Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÙË Ê‡ÛË. ı· ÊÚÔÓÙ›Ûˆ ÂÁÒ! ∏ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔ Ï·‚Ú¿ÎÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ∆ÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡ÏË Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ* Î·È ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi. *Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ: ηÙÛÔ˘ÊÈ·Ṳ̂ÓÔ *·Óı·Ï¿ÛÛÈ·: ·’ fiÏË ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 77 . ∆È ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡. ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘. ÙfiÙÂ Ë ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ʇÛ˘ ÛÙÔ ‚˘ıfi ı· ‰È·Ù·Ú·¯Ù›! £· ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘Ì fiÏÔÈ! – ¶fiÛÔ ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ Ù· ·ÏËıÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡! ∂Ï›˙ˆ Ó· οÓÂȘ οÙÈ. Ì· Î·È Ì ıÏ›„Ë. ηϤ ÌÔ˘ Ê›ÏÂ. – ª· ÙÈ ¤¯ÂȘ. ÎÈ fiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÈfiηÌÔ. ̛Ӡ‹Û˘¯Ô˜. ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ʇÁˆ ÙÒÚ·. ªÂ ı˘Ìfi. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ۷È! £· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Óı·Ï¿ÛÛÈ·* ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÈfiηÌÔ˘! µ·ÁÁ¤Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó °È·Ù› ÔÈ Û˘ÏϤÎÙ ϿÛÌ·Ù· ÙÔ˘  Ù· È· Á Ô Ó ˘ ΛӉ ‚˘ıÔ‡. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· Ù· ˙Ò· Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ. ¡· ÚÔÛ¤¯ÂȘ. ∆È ı· Û˘Ì‚Â› ·Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ô ÏfiÎÏËÚ· ›‰Ë ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡. – ªÂ ٿڷ͘ Ì fiÛ· ÌÔ˘ ›˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ì›ӈ ÁÈ· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·ã ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ¿ÁˆÓ. – °ÂÈ· ÛÔ˘.¶AI¢I KAI ºY™H Ú· ›‰Ë.

Ô µÔÚ¤·˜ ÔÚÁ›ÛÙËÎÂ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙËÓ ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ ·fi ¤Ó·Ó „ËÏfi ‚Ú¿¯Ô. ∏ ¶›Ù˘˜ ÂÚˆÙ‡ÙËΠÙÔ ıÂfi ¶¿Ó· Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·fi ËÁ‹ Û ËÁ‹ Î·È Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ̷Á¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ì ÙË ÊÏÔÁ¤Ú· ÙÔ˘. ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ Û ‡ÎÔ. Ô˘ ÙËÓ Î˘Ó‹ÁËÛ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶¿Ó·. Ô ıÂfi˜ ÙÔ˘ µfiÚÂÈÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ. √‚›‰ÈÔ˜ 78 . ∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ê¿ÓËÎÂ Ô ¶·Ó Ô˘ ÙËÓ Â˘ÛÏ·¯Ó›ÛÙËÎÂ Î·È ÚÈÓ ÙË ‰ÂÈ Ó· Ù۷Λ˙ÂÙ·È.∏ ¶›Ù˘˜ Î·È Ô ¶·Ó T · ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‡ÎÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰¤Ó‰ÚÔ. ·ÏÏ¿ ÌÈ· ·Èı¤ÚÈ· ÂÓÙ¿ÌÔÚÊË Ó‡ÌÊË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ¶›Ù˘˜. ∂›¯Â fï˜ ÙËÓ Î·Î‹ Ù‡¯Ë Ó· ÙËÓ ÂÚˆÙ¢Ù› Ô µÔÚ¤·˜.

ÛË ˆ Ù‡ ÂÓ Ó ÙË È Û ‰Ò Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ 79 . «√ µÔÚ¤·˜ ·Ú¿˙ˆÓ ÙËÓ øÚ›ı˘È·Ó» ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ë ÔÚ Ù¿ ËÓ ÛÙ Û ÙË ˙‹ ™˘ ˜. Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ∂¿ ‹.¶AI¢I KAI ºY™H ڙ ÙÈ ÌÂÙ·Ìfi Ó·˜ ʈÛÂ Ô ıÂfi˜ ¶¿ Ë ÙÔ˘ ÙËÓ ·Á·ËÌ¤Ó ÛÂÈ ·fi ÁÈ· Ó· ÙË ÁÏÈÙÒ ÙÔ µÔÚ¤·. ÈÎ ˘Û ÌÔ Ë È Î· È ›Ù· ÌÈÌ ¿ÙÈ ∆ÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙÔÓ Ô µÈ‚¿ÏÓÙÈ ¿ÎÔ˘Û ÙÔ ÎÔÌÌ ÓÈ Ùfi ∞Ó ˘ ÙÔ ¤˜ Ô¯ ∂ Ș ÂÚ ÛÔ˘ ÙÔ CD Ì ÙȘ ∆¤ÛÛ ¯‹ÛÙÚ·˜ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÔÚ ˜ ÙË Ó· Á· fiÚ ¿ ÈÎ ˘Û ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÃÂÈÌÒÓ·. ÙËÓ øÚ›ı˘È·. ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ·Ó¤ÌÔ˘. µÚ˜ Ù¤ÙÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ¿˜ ÚÈ ‚Ô ˜ Ùfi Ó· ‰˘ Ô Û¿ Œ¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ó· Ê˘ ÌÈÌËı›˜ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘. ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ê˘Û¿ ‰˘Ó·Ùfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜. fiÔ˘ Ù· ÌÔ ÍË. ∆· ‰¤ÓÙÚ· ¤¯Ô˘Ó «‰ÒÛÂÈ» ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Û fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ºÒÙ˘ ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô µÔÚ¤·˜ Ó· ·Ú¿˙ÂÈ Ì›· ¿ÏÏË Ó‡ÌÊË Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜.

80 *ÌÈÓÙ¤ÚÈ: ÌÈÎÚfi˜ ÛÙÂÓfi˜ ηӷ¤˜ *Û¿ÙÛÈ: ·ÓÔȯÙfi. Ó· ʤÚÂȘ ÙÔ Û¿ÙÛÈ* Ù˘ ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ·˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ›Ù˜.¶AI¢I KAI ºY™H ∆Ô ÁÈ·ÛÂÌ›. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ¿ ¤Ó· ÁÈ·ÛÂÌ›. ∑‹Ï¢ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‹ıÂÏ ӷ ÙË ‰ÈÒÍÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ™Î¤ÊÙËΠÙfiÙÂ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ: – £· ·˜ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ‰ÒÛ’ Ù˘ ÎÏfiÙÛÔ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ. ¤Î·Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ù˘ Î·È ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. fi¯È ¤Ó·Ó. K ·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÓÙ¤ÚÈ* ÛÙ·˘ÚÔfi‰È. ∑Ô‡Û·Ó ηϿ ̤¯ÚÈ Ô˘ ‹Úı ÌÈ· ÂÔ¯‹ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ¤ı·ÓÂ. ÛÙËÓ ·Ó¤ÌË Ù˘ÏÈÁ̤ÓË. ¤ÙÛÈ Ó· ÌÔÛ¯ÔÌ˘Ú›˙ÂȘ ÎÈ ÂÛ‡. ›¯Â ¯›ÏÈ· ‰˘Ô ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ·. – ∆ÚÂȘ ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ı· ÛÔ˘ ڛ͈. ·Ú·Ì‡ıÈ Ó’ ·Ú¯ÈÓ›ÛÂÈ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Í·Ó··ÓÙÚ‡ÙËÎÂ. ·ÔÎÚ›ıËΠÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ÁÈ· „‹ÛÈÌÔ ›Ù·˜ . Ù˘ ϤÂÈ ÙÔ ÁÈ·ÛÂÌ›. ¶¿ÂÈ ·Ú·¤Ú· Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿ ÌÈ· Úԉȿ Î·È Ù˘ ϤÂÈ Ë Úԉȿ: – £· ÌÔ˘ Ú›ÍÂȘ ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿ ÓÂÚfi Ô˘ ‰È„¿ˆ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Á˘Ó·›Î· ¤Î·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ÌÈ· ÎfiÚË Ô˘ ‹Ù·Ó fï˜ ηÎÈ¿. ¯ˆÚ›˜ ‚¿ıÔ˜ Î·È Â›Â‰Ô Û·Ó Ù·„› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¯·ÈÚÂÙÒ ÙËÓ ·ÊÂÓÙÈ¿ Û·˜! ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ ηÏËÛ¤Ú· Û·˜! ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Â›¯·Ó ¤Ó· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ôχ fiÌÔÚÊÔ Î·È Î·ÏfiηډÔ. › ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ƒ›¯ÓÂÈ ÙÚÂȘ ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÁÈ·ÛÂÌ› ÎÈ ÂΛÓÔ Ù˘ ¢¯‹ıËÎÂ: – Ÿˆ˜ ÌÔÛ¯ÔÌ˘Ú›˙Ô˘Ó Ù· ÁÈ·ÛÂÌ¿ÎÈ· ÌÔ˘. – £· ÌÔ˘ Ú›ÍÂȘ ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿ ÓÂÚfi Ô˘ ‰È„¿ˆ. ˙ËÏÈ¿Ú·. ∏ ÎÔ¤Ï· fï˜ ‹Ù·Ó ηÏfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. fi¯È ¤Ó·Ó. ™ÎÂÊÙfiÙ·Ó ¤ÙÛÈ ˆ˜ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ‰Â ı· ¤‚ÚÈÛΠÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ Î·È ı· ÙÔ ¤ÙÚˆÁ·Ó Ù· ¿ÁÚÈ· ıËÚ›·. – ∆ÚÂȘ ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ı· ÛÔ˘ ڛ͈. Ë Úԉȿ Î·È Ë ¯·ÚÔ˘È¿ ∫fiÎÎÈÓË ÎψÛÙ‹ ‰Â̤ÓË.

ŒÂÈÙ· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Û¿ÙÛÈ. Ù˘ ϤÂÈ Ë ÎÔ¤Ï·. Ù˘ ϤÂÈ Ë ¯·ÚÔ˘È¿: – £· ÌÔ˘ Ú›ÍÂȘ ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿ ÓÂÚfi Ô˘ ‰È„¿ˆ. Ó· Ù˘ ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂȘ. Ó· ÙÔ ·ÛÚ›ÛÂȘ. ·ÏÏ¿ ÚÒÙ· ¤¯ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÌÈ· ··›ÙËÛË. ¶¿ÂÈ ·Ú·¤Ú·. Ó· ÙÔ Û˘Á˘Ú›ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ˙˘ÌÒÛÂȘ. µÁ·›ÓÂÈ Ë ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ· Î·È ÙË ÚˆÙ¿ÂÈ: – ∆È ı¤ÏÂȘ. Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ. fï˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. ∏ ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎÂ. ºÂ‡ÁÂÈ Ë ÎÔ¤Ï·. Ó· οÓÔ˘Ì ›Ù˜.ÙÈ ¯Ú˘Ûfi. ÙÔ ¤Î·Ì ӷ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ. ¤ÙÛÈ Ì·‡Ú· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· ÛÔ˘. ËÁ·‰¿ÎÈ ÌÔ˘. ϤÂÈ Ë ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ·. Ó· ÌÔ˘ ÛÈ¿ÍÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ. ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ·˜ Î·È ¯Ù˘¿ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ·. µÁ·›ÓÂÈ Ë ‚·ÛÈÏÔԇϷ ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· ¯Ú˘Û¿. ∑˘ÌÒÓÂÈ. Ù· ÊÚ˘‰¿ÎÈ· ÛÔ˘ Î·È Ù· ÙÛ›ÓÔÚ¿* ÛÔ˘. – ªÂ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÙÔ Û¿ÙÛÈ ÛÔ˘. – ∂ÓÙ¿ÍÂÈ. ƒ›¯ÓÂÈ ÓÂÚfi Î·È ÛÙË ¯·ÚÔ˘È¿ ÎÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ϤÂÈ: – Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ù· ¯·ÚÔ˘¿ÎÈ· ÌÔ˘ Ì·‡Ú·. ¶·›ÚÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÎÔ¤Ï·. ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÈ· ¯·ÚÔ˘È¿. ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ.ÙÈ ˆÚ·›Ô ¤¯ÂȘ ̤۷. ºÂ‡ÁÂÈ *ÙÛ›ÓÔÚ·: ‚ÏÂÊ·Ú›‰Â˜ 81 . fi. Ù˘ ¢¯‹ıËÎÂ Ë Úԉȿ. ÎÔ‡ÎÏ·. ÙËÓ ¿ÂÈ Û’ ¤Ó· ÍÂÚÔ‹Á·‰Ô Î·È Ù˘ ϤÂÈ: – ∫·Ù¤‚· οو. – ∆ÚÂȘ ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ı· ÛÔ˘ ڛ͈. µÚ›ÛÎÂÈ ÌÈ· ÏÈÌÓԇϷ. – Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ù· Úfi‰È· ÌÔ˘ ÎfiÎÎÈÓ·. Û·‚ÂÈ Ó· ÈÂÈ Î·È Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ Ù‹˜ ʇÁÂÈ ÙÔ ¤Ó· ·ÓÙÔÊÏ¿ÎÈ Î·È ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ÏÈÌÓԇϷ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ È¿ÛÂÈ. ∫·Ù‚·›ÓÂÈ ÂΛÓË Î·È Ë ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ· ϤÂÈ ÛÙÔ ÍÂÚÔ‹Á·‰Ô: – ¶ËÁ¿‰È. ¯·ÈÚÂÙ¿ ÙË ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ· Î·È Ê‡ÁÂÈ. fi¯È ¤Ó·Ó. ¤ÙÛÈ ÎfiÎÎÈÓ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÁÔ˘Ï¿ÎÈ· ÛÔ˘. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ‰›„·ÛÂ.¶AI¢I KAI ºY™H ∆˘ Ú›¯ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ÙÚÂȘ ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ÓÂÚfi. fi. – ∂ÓÙ¿ÍÂÈ.

ϤÂÈ ÂΛÓË. – Ÿ¯È. ºÂ‡ÁÂÈ ·fi ÂΛ. ¤Ï· ÙfiÙ ÛÙÔ ËÁ·‰¿ÎÈ. ‰ÂÓ Â›Ì·È ˘ËÚ¤ÙÚÈ¿ ÛÔ˘.¶AI¢I KAI ºY™H ÏÔÈfiÓ Î·È ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ. – øÚ·›·. ڛ͠ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿ ÓÂÚfi Ô˘ ‰È„¿ˆ. ∫·È ϤÂÈ ÛÙÔ ËÁ·‰¿ÎÈ: 82 . ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÎÈ ·˘Ù‹ ÙÔ ÁÈ·ÛÂÌ› Ô˘ Ù˘ ›Â: – ∫fiÚË ÌÔ˘. Ù˘ ϤÂÈ Ë ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ·. Ó· ÛÔ˘ ڛ͈ ÓÂÚfi. ºÂ‡ÁÂÈ ·fi ÂΛ Î·È ¿ÂÈ ÛÙË Úԉȿ. Ó· Ù˘ ·˜ ÙÔ Û¿ÙÛÈ Î·È Ó· ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂȘ. Ù˘ ϤÂÈ Ë Úԉȿ. Ù˘ ··ÓÙ¿ ÂΛÓË. – √Ú›ÛÙÂ. ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌË Ó· Á›ÓÂȘ. Ô˘ ‰È„¿ˆ. ϤÂÈ ÂΛÓË. ‹Ú ÙÔ Û¿ÙÛÈ Î·È ¿ÂÈ. – Ÿ¯È. ∆fiÙÂ Ë ¯·ÚÔ˘È¿ Ù‹˜ ϤÂÈ: – Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ù· ¯·ÚÔ˘¿ÎÈ· ÌÔ˘ ηÌÔ‡ÚÈη. Ë ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ ˙‹Ï„ Ôχ Î·È Â›Â: – ∫Ô›Ù· Ò˜ ‹ÚıÂ. ÂÛ‡ Ó· Á›ÓÂȘ ΛÙÚÈÓË. ˘ËÚ¤ÙÚÈ¿ ÛÔ˘ ›̷È. ¶¿ÂÈ ÛÙË ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ·. – ∫fiÚË ÌÔ˘. Ù˘ ϤÂÈ Ë ¯·ÚÔ˘È¿. Ó· Á›ÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ ηÌÔ‡Ú·. ı· οӈ ÙȘ ›Ù˜ Î·È ı· Û ÛÙ›ψ ÛÙË ‰Ú·ÎfiÓÙÈÛÛ·. – £· ÙÔ ¿Úˆ. fiÛÔ ¿Û¯ËÌË Â›Û·È. ÌÔ˘ ›Â Ë Ì·Ì¿ ÌÔ˘ Ó· Û·˜ ʤڈ ÙÔ Û¿ÙÛÈ Û·˜. Ô˘ ‰È„¿ˆ. ¿ÂÈ ÛÙË ¯·ÚÔ˘È¿: – ∫fiÚË ÌÔ˘. – ¢ÂÓ Â›Ì·È ˘ËÚ¤ÙÚÈ¿ ÛÔ˘. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ. ·ÏÏ¿ ÚÒÙ· ı· ÌÔ˘ Û˘Á˘Ú›ÛÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ. ∆fiÙ Ù˘ ϤÂÈ Ë Úԉȿ: – Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓ· Ù· ÚÔ‰¿ÎÈ· ÌÔ˘. ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÌ·È Ó· οӈ Ù¤ÙÔȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ÛÙ· ¯Ú˘Û¿ ÓÙ˘Ì¤ÓË! ∆˘ ϤÂÈ Ë Ì¿Ó· Ù˘: – ªË ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ۷È. Ù˘ ϤÂÈ. ı· ÌÔ˘ Ú›ÍÂȘ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ ¤ÓÙ˘ÛÂ. – ∆È Ï˜ ηϤ. ڛ͠ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ÎÔ˘‚¿ ÓÂÚfi. ∆fiÙ Ù˘ ϤÂÈ ÙÔ ÁÈ·ÛÂÌ¿ÎÈ: – ∫·Ï¿.

– ª·. ÙÔ˘ ϤÓÂ. ›‰Â ÛÙÔÓ ¿ÙÔ ¤Ó· ·Ô‡ÙÛÈ Ô˘ ¿ÛÙÚ·ÊÙ ÙfiÛÔ Ôχ. §·˚Îfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ¡. ∫·È ÙÔ ËÁ·‰¿ÎÈ ÙËÓ ¤ÏÔ˘Û Ì ·˘Ù¿. ∫·È ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó Î·È ˙‹Û·Ó ·˘ÙÔ› ηϿ ÎÈ ÂÌ›˜ ηχÙÂÚ·. ªfiÏȘ ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÂ Ë ÌËÙÚÈ¿ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ Î·Ïfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙÔ ÎÔÊ›ÓÈ*. ∆Ô ‚·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ Î·Ù¿Ï·‚ ˆ˜ οÙÈ ı· ’‚ÏÂÂ Î·È ÊÔ‚fiÙ·Ó. °È·Ù› ÙÔ Î·Ïfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. ÂÁÒ ı· Û ÏÔ‡Ûˆ Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ì Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÛÔ˘ Ù· ÚÔ‡¯· Î·È ı· Û’ Ù· ‚¿Ïˆ. ËÁ·‰¿ÎÈ ÌÔ˘. ›¯Â ¿ÚÂÈ ÌÈ· ‚ÂÏfiÓ· Î·È Ì ·˘Ù‹Ó ΤÓÙ·Á ÙÔ ‚·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ. ‚·ÛÈÏfiÔ˘Ïfi ÌÔ˘. ›ӷÈ. Ù˘ ϤÂÈ ÂΛÓË. ∆˘ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÙfiÊÏÈ Î·È Ù˘ ‹Úı ›Û· ›Û·. ÚÈÓ ÙÔ ÎÚ‡„Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÔÊ›ÓÈ.ÙÈ ÎÔÚȤ˜ ¤¯ÂȘ. fi. ™Î‡‚ÂÈ Î·È Î·ıÒ˜ ÎÔ›Ù·Í ̤۷. ∆Ô ÙÚ·‚¿ÂÈ ¤Íˆ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏ¿ÏË Î·È Ï¤ÂÈ: – ŸÔÈ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ. – ªË ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤ۷È. – ∫ÏÒÛ·. ¿ÂÈ ÛÙË Ì¿Ó· Ù˘ Î·È Ù˘ ϤÂÈ: – ∫Ô›Ù·Í ӷ ‰ÂȘ Ò˜ ‹Úı·. ªÈ· ̤ڷ ‹Á ÛÙË ÏÈÌÓԇϷ Ó· ÔÙ›ÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÊÔ‚fiÙ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ Ó· ÈÂÈ ÓÂÚfi. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘¿ÚÂÛ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οÓÂÈ. ϤÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ. ʇÁÂÈ Î·ÎÔηډÈṲ̂ÓË. ∞˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ù· ‰˘Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·È ·˜ ¿Ì ÛÙÔ ‚·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ ÂÓfi˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜. ‹Ú ٷ ¯Ú˘Û¿ ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ¤‚·Ï ÛÙË ‰È΋ Ù˘ ÎfiÚË. µÁ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ¤Íˆ. ÏÔ‡Û ÙËÓ.¶AI¢I KAI ºY™H – ¶ËÁ¿‰È. ÙÔÓ ÙÛÈÌÔ‡Û·ÓÂ. ÙÈ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î¿Ùˆ Î·È Ì ÙÛÈÌ¿ÂÈ. ∂Λ Ô˘ ηıfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÔÊ›ÓÈ. ı· Ù˘ ÙÔ ‰ÒÛˆ Î·È ı· ÙËÓ ¿Úˆ Á˘Ó·›Î· ÌÔ˘. ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ *ÎÔÊ›ÓÈ: ϯÙfi ηϿıÈ ·fi ÎÏ·‰È¿ Ï˘Á·ÚÈ¿˜ ‹ ηϷÌÈ¿˜ 83 . Ô˘ Ë Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ Êfi‚È˙ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ. – ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Á˘Ó·›Î· Ô˘ ı· ¿Úˆ. ŒÊÙ·ÛÂ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ¿ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ Ë ÌËÙÚÈ¿: – ∆˘ ÎfiÚ˘ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‡¯· Î·È Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·. ∞˘Ùfi˜ fï˜ ‰Â ¯¿ÓÂÈ Î·ÈÚfi Î·È ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ ÎÔÊ›ÓÈ Î·È ·fi οو ‚Á·›ÓÂÈ ÌÈ· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË ÎÔ¤Ï·. ∞˘Ùfi ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÙÂÏ¿ÏË fiÙÈ ‹ıÂÏ ӷ ·ÓÙÚ¢Ù›. ÚÒÙËÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ. ·˘Ù‹ ı· ¿ÚÂȘ Á˘Ó·›Î·.

ªÔÚ›˜ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›˜ ÙÔ ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· «·›Í Ù» ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ. 84 . ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡.¶AI¢I KAI ºY™H °È·Ù› Ù· Ê˘Ù¿ ·Ï¿ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙfiÛ· Î ÛÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ. ™Â ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ¤¯·Û ÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ Ù˘ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ. ™ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ ∞ÓÙÈ¿ÚÔ˘ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ª·Ú›Î· ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· Ù˘. µÚ›Ù οÔÈÔÓ ÎÈ ÂÛ›˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜ Ó· ͤÚÂÈ ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ÚÔÛηϤÛÙ ÙÔÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· Û·˜ Ù· ·ÊËÁËı›.

ÛÙ· È¿Ù· Ì·˜ ‚Ô˘Ù¿ ÎÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ºÙÂÚÔ‡ÁÈÛ ÙÔ Û¿ÏÈ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜.∆· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ·Á¤Ú· ∆ڤϘ Ô˘ οÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ùã ·Á¤ÚÈ! ¢¤ÓÙÚ·. ÎÔ‡ÓÈ· Ì¤Ï·. Á›Ó·Ó ¿Óˆ οو. ∫·È Ó· Ë ÌÂٷً͈ ÌÔ˘ ÚÔ˙ ÎÔÚ‰¤Ï· ÊÈÔÁοÎÈ ÛÙËÓ ÎÔÚÊ‹ Ù˘ ÏÂÌÔÓÈ¿˜. ÙÚÂÏfi Ô˘Ï›. ªÔ˘ ‚Ô‡ÙËÍ ÙÔ Î¤ÓÙËÌ· ·ã ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÛΤ·Û ÙÔÓ ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ Á¿ÙÔ. ∆È Î¤ÊÈ· Ô˘ ã¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ùã ·Á¤ÚÈ! ¶ÔÙ‹ÚÈ· Û¿ÂÈ. ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ÂÙ¿! ¡Ù›Ó· ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 85 .. ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.. ∆· ÚÔ‡¯· Ùã ·ψ̤ӷ. ·ã ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ ¯¤ÚÈ.

°È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ÊÔ˘ÚÊÔ‡ÚÈ. 86 .¶AI¢I KAI ºY™H ¶ÔÈ· ÛËÌ›· Ô‡ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Û ˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ ¿ÔÈ· ÎÈ ÂÛ‡ ¤˙ËÛ˜ Î ÛÂ. ¶ÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÒÛÂȘ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ı˘ÌËı›˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û˜ fiÙ·Ó Ê˘ÛÔ‡Û ·¤Ú·˜. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ º·ÛÈ·ÓÔ‡ °›Ó ·Á¤Ú·˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ «·›Í» ÙÔ Ô›ËÌ·. ÌÔÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÓÈÔ µÈ‚¿ÏÓÙÈ √È ∆¤ÛÛÂÚȘ ∂Ô¯¤˜. ªÔÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙË ÊˆÓ‹ ÛÔ˘. ÛÙÂÚ¤ˆÛ¤ Ù˜ Ì ÌÈ· ÈÓ¤˙· Û ¤Ó· Í˘Ï¿ÎÈ. ∞ÊÔ‡ ÙȘ Îfi„ÂȘ Î·È ÙȘ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂȘ. fiˆ˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. Û·Ó ·˘Ùfi ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ º·ÛÈ·ÓÔ‡ ¿Ú ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È Û¯Â‰›·Û ÙÚÂȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜. ∞Ó ı¤ÏÂȘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Óԉ›·. ̤ڷ Ô˘ Ê˘ÛÔ‡  ¶Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ì ÔÈÔÓ. ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ CD ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÔ˘.

ÙÔ ·Û¿Ù„ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ›Â: – ∑ˆÓÙ·Ófi Â›Ó·È Î·È ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ¯Ù˘Ë̤ÓÔ. 87 . – ¡· ¿Ì ÛÙË Ì·Ì¿ ÎÈ ·˘Ù‹ ı· Ì·˜ ÂÈ. ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ∫·È Ó·. ‹Úı ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ Î·È ¤ÂÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· Ù˘. ÙÔ˘ ¯¿È‰Â„ ÙȘ ÛÙ·¯ÙȤ˜ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ Ì ٷ ηٿ̷˘Ú· Ì·Ù¿ÎÈ·. ŒÓ· ¯ÂÏȉfiÓÈ. – ∫Ô›Ù·ÍÂ! ÙÔ˘ ›Â. ∫È Â›Ó·È ÂÙÚÔ¯ÂÏ›‰ÔÓÔ.∆Ô ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ É Ó· ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ ¤ÂÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜. ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘ Î·È ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘. ¶¿Ú’ ÙÔ! ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ‹Ú οˆ˜ ‰ÂÈÏÈ·Ṳ̂ÓË ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ. ·ã ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÙÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ¤ÏÂÁ ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ Î˘Ú ¶·ÓÙÂÏ‹. ∆È ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ. ÁÈ·Ù› Ô Ì·Ì¿˜ Ù˘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ı· ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ‡ÛÙÂÚ· ÙÔ ·ÁοÏÈ·Û ··Ï¿ Î·È ÙÔ ‹Á ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘. ÙÔÓ ÎËÔ˘Úfi. Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ¯¿ÓÙÚ˜. ∑·ÏÈṲ̂ÓÔ ÌfiÓÔ ‰Â›¯ÓÂÈ. fiÔ˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ù˘. ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ›¯Â η٤‚ÂÈ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÁÈ· Óã ·Ô¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ Î˘Ú ¶·ÓÙÂÏ‹. ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. ∏ Ì·Ì¿ fï˜ ηٷÁÈÓfiÙ·Ó Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜. Ì·˙› Ì ÙË Ì·Ì¿ Ù˘. ∆Ô ı¤ÏÂȘ. √ Î˘Ú ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ÙÔ Û‹ÎˆÛ ·fi ¯¿Ìˆ. ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ Û‡ÛÙËÛ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ¯¿Ìˆ. ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ÂÍÔ¯ÈÎÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘.

∆Ô Ô˘Ï¿ÎÈ ¿ÙËÛ ÁÂÚ¿ Î·È Ù· ‰˘Ô Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘. – ∆Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÂχıÂÚÔ Ó· ¿ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘.·¿ÁÎÈÔ: Ô ÙfiÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ È¿ÓÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜ . ı· ÙÔ˘ ‰¤Ûˆ ÙÔ Ô‰·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Ìã ¤Ó· Û¿ÁÎÔ Î·È ı· ÙÔ ·Ê‹Ûˆ Ó· ÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ ÂχıÂÚ· ·ÓÙÔ‡. Ù¤ÓÙˆÛ ÙȘ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ÙÔ˘. ¯Ù˘Ô‡Û fiÙ fiÙ ÙȘ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ÙÔ˘. ı· ÙÔ ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ı· ÙÔ ¿Úˆ Ì·˙› ÌÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ŒÎ·ÓÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. – ∫·Ú‰Ô‡Ï· ÌÔ˘. Îã ‡ÛÙÂÚ· ‹Á·ÈÓÂ Î·È ˙¿ÚˆÓ Û ÌÈ·Ó ¿ÎÚË. ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ›¯Â ·ÎÔ˘ÛÙ¿. ÌfiÓÔÓ ·˘Ù¿ ÙÚÒÓ ٷ ¯ÂÏȉfiÓÈ·. – ¡· ‚Úԇ̠¤Ó· ÎÏÔ˘‚› Î·È Ó· ÙÔ ‚¿ÏÔ˘ÌÂ! ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·. ·Ó ÙÔ ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› Ô˘ ı· ʇÁÔ˘ÌÂ. Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ¤‚·Ï ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÎÈ ¤Ó· È·Ù¿ÎÈ Ì ÓÂÚfi. ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ ӷ È¿ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Î·È ÙÔ ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ ÂÚ·ÙÔ‡Û ¤Ó· Á‡ÚÔ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. °È· ÙËÓ ÒÚ· fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ. ÌËÓ Ù‡¯ÂÈ Î·È ‰È„¿ÛÂÈ. ¤ÏÂÁÂ Ë ÁÈ·ÁÈ¿. ÎÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ηٷÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ Ì‡Á˜ Î·È ÎÔ˘ÓÔ‡È·. ∫È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜. – ¶Ô‡ ı· ÙÔ ‚ÚÔ‡ÌÂ Â‰Ò ¤Ú· ÙÔ ÎÏÔ˘‚›. ÎÈ ·Ó ÙÔ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î‹Ô ı· ÙÔ Ê¿ÂÈ Î·ÌÈ¿ Á¿Ù·. ÁÈ·Áȿη. ¡· ÙÔ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚ϤÔ˘Ì ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. ∂›Ó·È Ô˘Ï¿ÎÈ· 88 *·¿ÁÁÂÈÔ . ∂‰Ò ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏÔ˘‚È¿. ÙȘ ¯Ù‡ËÛ ÌÈ· – ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜. Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ó ÙȘ ÎfiÙ˜ ‹ Û·Ó Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Ó· ˙Ô‡Ó ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¤Î·Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û¯¤‰È· Î·È Ù·ã ÏÂÁ ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘: – •¤ÚÂȘ. Œ‚Á·Ï·Ó ÏÔÈfiÓ ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. Ì· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÙ¿ÍÂÈ.ÁÈ· Ó· È‰Ô‡Ó Ì‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ÊÙÂÚÔ‡Á· ‹ ηӤӷ Ô‰·Ú¿ÎÈ. ›Â Ë ÁÈ·ÁÈ¿.

ŒÎ·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·. Î·È ÙÔ˘ ¿ψÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ fiÙ·Ó ÛÎÔÙ›ÓÈ·ÛÂ. – ∆Ô ¯ÂÏȉfiÓÈ ·Ó¤‚ËΠı·ÚÚÂÙ¿ ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÎÔ›Ù·Í Ì ٷ ˙ˆËÚ¿ Ì·Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘. ›Â Ë ÁÈ·ÁÈ¿. – ¶Ò˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ›Â! Á¤Ï·ÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. – º·›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ¯Ù˜.ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÂÙ¿Ó ÂχıÂÚ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ! ™ÙÔ Î·Ïfi! ÊÒÓ·ÍÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·. ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ÊÙÂÚÔ‡Á˜ ÙÔ˘ Î·È ÊÚÚÚÙ! ¤Ù·Í ηٿ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÎÔ‡ÚÓÈ·Û ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÈÛ¿ÓÔȯÙÔ ·Ú·ı˘ÚfiÊ˘ÏÏÔ ÛÙÔ ·¿ÁÁÂÈÔ* ÎÈ ÂΛ ÎÔÈÌ‹ıËΠˆ˜ ÙÔ Úˆ›. ª· ÙÔ ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ ‰ÂÓ „fiÊËÛÂ. ÎÈ ¤‰ÂÈÍ ÌÈ· ÔÏÔÛÙÚfiÁÁ˘ÏË Ú¿ÛÈÓË ÎÔ˘ÙÛÔ˘Ï›ÙÛ·. Î·È – ÙÛÈ! ÙÛÈ! – ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Ì‹Î ̤۷ ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú· ‹Ù·Ó ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ! – ∂‰Ò ›۷È. ηıÒ˜ Â›Ó·È ÓËÛÙÈÎfi Î·È ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔ ı· „ÔÊ‹ÛÂÈ. Ô˘ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ ÛÙÔ Ú‚¿˙È. – ™ÙÔ Î·Ïfi. ÁÈ·Ù› ¤ÚÂ ӷ ÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó. ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ ˆ˜ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›. ‹Ú ÊfiÚ· Î·È ¯¿ıËΠ„ËÏ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ∆Ô‡ÙÔ ÙÔ Î·Ë̤ÓÔ. °ÂˆÚÁ›· ∆·ÚÛÔ‡ÏË *˙˘ÁÈ¿ÛÙËÎÂ: ÈÛÔÚÚfiËÛ 89 . ‡ÛÙÂÚ· ˙˘ÁÈ¿ÛÙËÎÂ*. fiÙ·Ó ‚Á‹ÎÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. °È· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ê¿ÓËΠˆ˜ ı· ¤ÛÂÈ. Ì· ÁÚ‹ÁÔÚ· ‚ڋΠÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘. ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘. ∫Èã ·Ï‹ıÂÈ·. ∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ë Ì·Ì¿ ¿ÓÔÈÍ Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙË Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ·. ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ ¤Î·Ó ¤Ó· – ‰˘Ô ˉËÌ·Ù¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÂÓو̤ÓË ·Ï¿ÌË Ù˘. √‡Ù ·ÓÙ›Ô ‰ÂÓ Ì·˜ ›Â! ¤Î·ÓÂ Î·È ‚Ô‡ÚÎˆÛ·Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘.

°È· Ù· ¯ÂÏȉfiÓÈ· Î·È ÁÂÓÈο ÁÈ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÔÏÏ¿ ÔÈ‹Ì·Ù·. ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. «ÃÂÏȉfiÓÈ·». §ÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÕÓÔÈ͢ ÛÙËÓ Î˘ÎÏ·‰È΋ £‹Ú· (™·ÓÙÔÚ›ÓË) 90 . ¶ÚfiÛÂÍ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜. ÈÛÙÔڛ˜ … ªÔÚ›˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÂÌ¿ÙÔ … ÙÈÙÈ‚›ÛÌ·Ù·! ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÂȘ ‰‡Ô ¯ÂÏȉfiÓÈ· ÙÔ ¤Ó· ·ÓÙ›ÎÚ˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∆È ¤ÓȈÛ˜ ÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹.¶AI¢I KAI ºY™H Ù¤ ∫Ú¿ÙËÛ˜ Ô ÚÈ· Ô˘Ï¿ÎÈ ÛÙ· ¯¤ ÂΛÛÔ˘. ∆È ¿Ú·Á ӷ ϤÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

ÌÈ· ÙÚ·Ó‡ÂÈ. ™·Ó ηÓÙ‹ÏÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ‰›¯ˆ˜ ¿Ó·ÌÌ· Î·È Ï¿‰È. °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈ˙˘ËÓfi˜ *Ûηʛ‰È: ÌÈÎÚfi ÏÂÔ‡ÌÂÓÔ 91 . ‰ˆ ÎÈ ÂΛ Ó· ÙÔ ÂÙÒ.¶AI¢I KAI ºY™H ∆Ô ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ºÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ÛÈÁ·Ófi ϤÂÈ Ì˜ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Û· Ûηʛ‰È ʈÙÂÈÓfi. ◊ıÂÏ· Ó· ÙÔ ÎÚ·ÙÒ Û·Ó ÙÔ ÙfiÈ ÌÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi. ÌÈ· ÌÈÎÚ·›ÓÂÈ. ª· ÔÙ¤ ÛˆÛÙfi ‰Â ̤ÓÂÈ. Û·Ó ÙÈ Ù¿¯· Ó· ·ı·›ÓÂÈ. ʤÁÁÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È.

¶AI¢I KAI ºY™H ¿ÏÏÔ •¤ÚÂȘ οÔÈÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. «¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÔ›Ô» 92 ∂ÎÙfi˜ ·fi ÔÈ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› Î·È ÔÏÏ¿ ÌÔ˘ÛÈο ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ‹ ÙË ÛÂÏ‹ÓË. Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ∏ ÂÈÎfiÓ· ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÔ›Ô. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. √È Ô›ËÌ· ÁÈ· ÙÔ ˘ ı· ¯·ÚÔ‡Ó Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ . ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÙ ·˘Ù¿ Ù· CD ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ʈÙÂÈÓ¿ ÛËÌ›· Ù˘. ∞Ó·Î¿Ï˘„ ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Êˆ˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ·˘Ù¿. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙË ªÈÎÚ‹ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ µfiÏÊ·ÓÁÎ ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘˜ ªfiÙÛ·ÚÙ ‹ ÙÔ Ã¿ÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ˉ¿ÎÈ. . fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ϤÁÂÙ·È.

«¡·È!» ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÂΛÓÔ. ›‰Â Ù· ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓÙÚ·. ÙfiÛÔ ÌÈÎÚÔ‡Ï˘ Ô˘ ›۷È.» ÚÒÙËÛ ¤Ó· ¯ÈÌ·Ù˙‹.√ ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ Î·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ ◊ Ù·Ó Î¿ÔÙ ¤Ó·˜ ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ∫·Ï¿ ¿ˆ. ◊ıÂÏ ӷ ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÚËÌÔ. ∂›‰Â Ù· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·.» ÚÒÙËÛ ¤Ó· Ûηı¿ÚÈ. ›‰Â Ù· „¿ÚÈ·. ∂›‰Â Ù· ¯ÈfiÓÈ·. «∫È ÂÛ‡. «∫·Ï¿ ·˜!» ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÂΛÓÔ˜. ›‰Â ÙȘ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ËÁ¤˜ Î·È Ù· ·Ó‡„ËÏ· ¤Ï·Ù·. Ô ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ‚Ô˘Ó¿. ·fi Â‰Ò ¿ÓÂ.» ÚÒÙËÛ ¤Ó· ‰ÂÏÊ›ÓÈ. ›‰Â Ù· ηڿ‚È·. «°È· ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ÙȘ Ù›ÁÚÂȘ. ›‰Â ÙȘ ·ÚÎÔ‡‰Â˜. ›‰Â ÙȘ η̋Ϙ. ¶¤Ú·Û ̤۷ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿ÛÔ˜. «∫·Ï¿ ·˜!» ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÂΛÓÔ. ∫È ¤ÙÛÈ ¤Ó· Úˆ› ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È. ›‰Â Î·È ÙÔ˘˜ ÁÏ¿ÚÔ˘˜. «∂›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ!» ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ Ë ÛÔÊ‹ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·. «£¤Ïˆ Ó· ÊÙ¿Ûˆ ÛÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ªÂÙ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ı¿Ï·ÛÛ·. Ô ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ı¿Ï·ÛÛ·. ÙÔ˘˜ ÂϤʷÓÙ˜ Î·È ÙȘ Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜. ∂›‰Â Ù· ·̷ٷ. ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿ÛÔ˜. ›‰Â ÙÔ˘˜ ·˚ÙÔ‡˜. 93 . «¶¿ˆ ηϿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ Î·È ı· Ì›ÓÂȘ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘!» ŸÌˆ˜ Ô ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·˙ ÁÓÒÌË. ∂›‰Â ÙËÓ ¿ÌÌÔ Ó· ·ÛÙÚÔÔ‚ÔÏ¿ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. Ô ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÚËÌÔ.

∆Ô Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ˆ˜ ÏËÛ›·˙Â. À‹Ú¯·Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜. ™‹ÎˆÛ ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ. À‹Ú¯Â Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ∆· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ›¯·Ó ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘. Ÿ.«¶ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ‰ȿ‰·. ∫·È Ó·È! ªfiÏȘ ¤Ú·Û ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚Ô˘Ófi.» ÚÒÙËÛ ¤Ó· ÛΛԢÚÔ. ª¿ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ 94 . À‹Ú¯·Ó Î·È Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘. ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ‰ȿ‰· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. «∂Λ!» ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÂΛÓÔ˜. ∫·È Ô ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ –·Ó Î·È Â›¯Â È· ÎÔ˘Ú·ÛÙ›– ‹Ú ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ. ÙÈ ÔÌÔÚÊÈ¿!» ›Â Ô ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘. «ÕÍÈ˙Â Ë ÎÔ‡Ú·ÛË!» ÎÈ ¤ÂÈÙ· ¤ÎÏÂÈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Î·È ÎÔÈÌ‹ıËÎÂ. ŸÌÔÚÊÔ Ô˘ ‹Ù·Ó! √ ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ ‹ÁÂ Î·È ÎÔ‡ÚÓÈ·Û ÛÙËÓ ÈÔ ¯·ÌËÏ‹ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘. ∆· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘. ªÔÚÔ‡Û È· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›. ∆fiÛÔ fiÌÔÚÊ· fiÓÂÈÚ· ‹Ù·Ó. «∞¯. ∆· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ›¯·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘. ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·.ÙÈ ¤‚ÏÂ ‹Ù·Ó ÏÔ˘Ṳ̂ÓÔ Û ̷Á¢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜.

∆È ˘ Ô Ù¤ Ô  È Â ‰ Ș Œ¯Â Ù .  ΠÙË Û¯ËÌ·Ù›Û ¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ȿ‰· Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ.¶AI¢I KAI ºY™H ¶ÔÈ· ˙Ò· ÚÒÙËÛÂ Ô ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ™Â ÙÈ ‰È ¤ÊÂÚ ·fi ÙÔ ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ›Ó·Î·. «§·‡ÚÈÔ» 95 . Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·Ï¤·˜.ÙÈ Ï›ÂÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÈ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ‰ȿ‰· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. Ì ‹ ÈÓ Ú  . £˘Ì¿Û·È fi ¯ÚÒÌ·Ù· ›¯Â ÂÙ¿ ÙË ‚ÚÔ¯‹. ∑ˆÁÚ¿Ê ÈÛ ے ·˘Ùfi fi.

96 *ÓÙ¿Ï· ÌÂÛË̤ÚÈ: ηٷÌÂÛ‹ÌÂÚÔ . √È ÔÈËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ï¤ÍÂȘ. ¡·.\ °È¿ÓÓ˘ ƒ›ÙÛÔ˜ Œ¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÙ¤ Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·. ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ì ÔÈ· ˘ÏÈο ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÈÌËı›˜ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘˜. fiÔ˘ Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¤ÁÚ·„ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ¢È¿ÏÂÍ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÌÔÚʤ˜ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·„ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Û‡ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Î·È Ù· ‰‡Ô. fiˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ·. ∫¿Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÔÈËÙÈÎfi ›Ó·Î·. √È ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¯ÚÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜.¶AI¢I KAI ºY™H [∆· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ÛÙ‹Û·Ó ¯ÔÚfi] ∆˙ÈÙ˙›ÎÈ· ÛÙ‹Û·Ó ¯ÔÚfi ÛÙÔ ÓÙ¿Ï· ÌÂÛË̤ÚÈ* Î·È ÛÙ¤ÎÔ˘Ó Á‡Úˆ Ù· ·È‰È¿ Î·È ·›˙Ô˘Ó ·Ï·Ì¿ÎÈ·.

– ªÈÎÚ¤˜ ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜ ÌÔ˘. ÙÔ˘˜ ›Â. Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘. ∫ڷٿ٠ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Û·˜. ∫·È ÔÈÔ Â›Ó·È Î·Ï‹ Ì·˜ ∏ÏÈ·¯Ù›‰·. ŒÓ· Êfi‚Ô Â›¯·Ó ÌÔÓ¿¯·. Û ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÁÂÚ¿ÓÈ ‹ Û ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ. ªÈ· ηϋ ∏ÏÈ·¯Ù›‰· ÙfiÙÂ. ›Â Ë ∫ÈÙÚÈÓfiÊÙÂÚË ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ·.√È ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜ M È· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi Û ÌÈ· ‰ÚÔÛÂÚ‹ ÚÂÌ·ÙÈ¿ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Î¿ÌÔÛ˜ ÙÚÂÏÔÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜: ¿ÛÚ˜. ΛÙÚÈÓ˜. ÛÙȘ ΛÙÚÈÓ˜ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜. ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ. ¶ÂÙÔ‡Û·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ Â‰Ò ÎÈ ÂΛ. ÎfiÎÎÈÓ˜ Î·È ·Ú‰·Ï¤˜ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ‚ԇϘ. – ∆Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∫·È Ó· ÎÚ‡‚ÂÛÙÂ. – ∫È ÂÁÒ Ô‡ Ó· ËÁ·›Óˆ. Û·Ó ‚ϤÂÙ ΛӉ˘ÓÔ Ó· ÌË Û·˜ È¿ÓÂÈ ·ÓÈÎfi˜ Î·È Ù· ¯¿ÓÂÙÂ. ı¤ÏËÛ ӷ ÙȘ ÚÔÛٷ٤„ÂÈ. Û ¤Ó· ¿ÓıÔ˜ Úԉȿ˜. Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ Î·È Ó· ¯ÒÓÂÛ·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ηϋ Ì·˜ ∏ÏÈ·¯Ù›‰·. – °È· ÂÍ‹ÁËÛ¤ Ì·˜ ηχÙÂÚ· ∏ÏÈ·¯Ù›‰·. – ∏ ηıÂÌÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜. – ª· ‚¤‚·È·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Ë Î·ıÂÌÈ¿ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ∆fiÙÂ Ô Â¯ıÚfi˜ ‰Â ı· ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· Û·˜ ͯˆÚ›ÛÂÈ. ∆ÒÚ· ηٷϿ‚·Ù fiϘ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ Û·˜. – ∂Û‡ §Â˘ÎfiÊÙÂÚË Ó· ÙÚ¤¯ÂȘ ÛÙ· ÎÚ›Ó· ‹ ÛÙ· ¿ÛÚ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· ‹ Ùã ¿ÛÚ· Á·Ú›Ê·Ï·. – ∂Û‡ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ∫ÔÎÎÈÓfiÊÙÂÚË ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ·. Ô˘ Ï˘‹ıËΠÔχ ÙȘ ÊÙˆ¯¤˜ ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜. √ Êfi‚Ô˜ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ‚·Û¿ÓÈ˙ ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘˜ ‡·ÚÍË. 97 . ™Â ÌÈ· ··ÚÔ‡Ó·. – ∫·Ù·Ï¿‚·ÌÂ Î·È Ûã ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ÛÙÔ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È. ªÂ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ÊÙÂÚÒÓ Ù˘. – °È· Ó· Ûã ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÛÔ˘. √È Î·Ë̤Ó˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ·Ì¤ÚÈÌÓ· ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÕÓÔÈ͢. – ∫È ÂÁÒ ı· ÙÚ¤¯ˆ ÛÙ· ΛÙÚÈÓ· ·Óı¿ÎÈ·. ÚÒÙËÛ ÌÈ· Ï¢΋ ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ·. Á·Ï¿˙Ș. ºÔ‚fiÓÙÔ˘Û·Ó Ù· Ô˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ÙȘ ΢ÓËÁÔ‡Û·Ó.

98 . ∫Ú‡ÊÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜... – ∫›Ó‰˘ÓÔ˜! ∫›Ó‰˘ÓÔ˜! ∫Ú˘ÊÙ›Ù ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜! ∆ڤ͠∫ÔÎÎÈÓfiÊÙÂÚË ÛÙËÓ ¶··ÚÔ˘Ó›ÙÛ·! ¶¤Ù·Í §Â˘ÎfiÊÙÂÚË Ì¤Û· ÛÙã ¿ÛÚÔ ÎÚ›ÓÔ! ∫›ÙÚÈÓË.] •·ÊÓÈο ¿ÎÔ˘Û·Ó ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛÌ·Ù· Î·È Î¿ÌÔÛ· Ô˘Ï¿ÎÈ· ¤Ù·Í·Ó ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ÛÙËÓ Î›ÙÚÈÓË Ùڤ̷͠ÚÁ·Ú›Ù·! ∫È ÂÛ‡ °·Ï·ÓfiÊÙÂÚË ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÌÂÓÂͤ! ŒÙÛÈ ÙÔ˘˜ ÊÒÓ·ÍÂ Ë Ê›ÏË ÙÔ˘˜ ∏ÏÈ·¯Ù›‰·. ∂. ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ – ¶ÂÙÚÒÓ‰· ∆È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó ÔÈ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Ì¤Ú‰Â˘·Ó ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Ù˘ ∏ÏÈ·¯Ù›‰·˜ Î·È ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó Û ¿ÏÏ· ¯ÚÒÌ·Ù·. [. Ãڈ̿ÙÈÛ ÙȘ Ï¢Τ˜ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó.¶AI¢I KAI ºY™H ∫È ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙfiÙ ¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÙ·¯Ùfi ¯ÔÚfi. ¶¤Ú·ÛÂ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Î·È Í·Ó·‚Á‹Î·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘˜.

ŸÏ· ÛÙË ÁË ı¤ÏÔ˘Ó ·Á¿Ë Î·È ÛÙÔÚÁ‹.
AÓ‰Ú¤·˜ EÌÂÈÚ›ÎÔ˜

NÈÎfiÏ·Ô˜ °‡˙˘ «H X·Ú¿» (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·)

EIPHNH KAI ºI§IA

∏ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì˘ÚÌËÁÎÈÔ‡

É

Ó· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ ÏËÛ›·Û ے ¤Ó· ÔÙ·Ì¿ÎÈ Ó·
ÈÂÈ ÓÂÚfi. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Ú‡̷ ÙÔ ·Ú¤Û˘Ú ηÈ
ÎÈÓ‰‡Ó¢ ӷ ÓÈÁ›.

∆fiÙÂ, ÙÔ Â›‰Â ¤Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ÙÔ
Ï˘‹ıËÎÂ. ∆Ô˘ ¤ÚÈÍ ¤Ó· ÎÏ·‰›, Î·È ÙÔ Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ
È¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÒıËÎÂ.
™ÙËÓ fi¯ıË Ô˘ ‚Á‹Î ÙÔ Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ, ›‰Â
¤Ó·Ó ΢ÓËÁfi Ô˘ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ.
∆Ô Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ ¤ÙÚÂÍ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·
ÌÔÚÔ‡Û ηÈ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Î˘ÓËÁfi˜ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ
ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÙÔ Ì˘ÚÌËÁοÎÈ ÙÔÓ ‰¿ÁΈÛ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙËÓ ·ÙÔ‡Û· Î·È ÙÔÓ Í¿ÊÓÈ·ÛÂ.
ŒÙÛÈ, ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÚfiÏ·‚Â Î·È ¤Ù·Í ̷ÎÚÈ¿.

∞›ÛˆÔ˜

Œ¯ÂȘ Ê›ÏÔ˘˜; ∆Ô
˘˜ ‚ÔËı¿˜, fiTÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ù·Ó ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË
; ¢ÈËÁ‹ÛÔ˘ ÌÈ·
‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ Ó· Ù· ÈÛÙÔÚ›·, fiˆ˜ ·˘Ù‹
, Ô˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·
ÈË
·Á¿Ë Ô˘ ¤¯Â
‚¿ÏÂÈ Ì ÙÔÓ Î˘ÓËÁfi;
Ș ÁÈ· ¤Ó· Ê›Ï
Ô ‹ ÌÈ·
Ê›ÏË ÛÔ˘.
√ ∞›ÛˆÔ˜ ÛÙÈ
˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏÏ
¿ ˙Ò· Î·È Ô˘
ÏÈ¿ ÁÈ·
‹ÚˆÂ˜. •¤ÚÂȘ
¿ÏÏË ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ
˘ ∞ÈÛÒÔ˘
Ì ‹Úˆ· ÙÔ Ì˘Ú
Ì‹ÁÎÈ; ¶ÔÈ· ›ӷ
È ·˘Ù‹;

100

EIPHNH KAI ºI§IA

√ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ Î·È Ë Ë¯Ò

O

ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ ˙Ô‡Û ÔÏÔÌfiÓ·¯Ô˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ï›ÌÓ˘. ¢ÂÓ
›¯Â ·‰ÂÏÊÔ‡˜. ¢ÂÓ Â›¯Â ·‰ÂÏʤ˜. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·ã fiÏ· ‰ÂÓ Â›¯Â
Ô‡Ù ʛÏÔ˘˜. ªÈ· ̤ڷ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ηıfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Ï›ÌÓ˘,
¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏ·›ÂÈ. ŒÎÏ·ÈÁ Ôχ ‰˘Ó·Ù¿. ∫·È ÌÂÙ¿ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ·. •·ÊÓÈο ¿ÎÔ˘ÛÂ
οÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜
¤ÎÏ·ÈÁ ̷˙› ÙÔ˘. √ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ
ÎÏ·›ÂÈ, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ. ∞̤ۈ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÎÏ·›ÂÈ
Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜. √ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÏÈ
ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘.
«ªÔ˘¯, ¯Ô˘¯, ¯Ô˘Ô˘», ¤Î·ÓÂ.
«ªÔ˘¯, ¯Ô˘, ¯Ô˘Ô˘»,
¤Î·ÓÂ Î·È Ë ÊˆÓ‹, ÛÙËÓ
·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘.
[…] √ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜
ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÎÏ·›ÂÈ.
«°ÂÈ· ÛÔ˘!», ÊÒÓ·ÍÂ.
«°ÂÈ· ÛÔ˘!» ÊÒÓ·ÍÂ
Î·È Ë ÊˆÓ‹, ·fi ÙËÓ
·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
Ï›ÌÓ˘.
√ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ ÛΤÊÙËΠÁÈ· ¤Ó· ÏÂÙfi.
«∂›Ì·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘», ›Â. «ÃÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¤Ó· Ê›ÏÔ».
«∂›Ì·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘», ›Â Ë ÊˆÓ‹ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘.
«ÃÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¤Ó· Ê›ÏÔ».
√ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ÈÛÙ¤„ÂÈ. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘
Ï›ÌÓ˘, ˙Ô‡ÛÂ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ıÏÈÌ̤ÓÔ˜ Î·È ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ¤Ó· Ê›ÏÔ.
¶‹Á ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ‚¿Úη Î·È ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ. ∏ Ï›ÌÓË ‹Ù·Ó Ôχ

101

«ŒÏ· Ì·˙› ÌÔ˘». ∫¿ÔÙ ›‰·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÓ˘‰Ú›‰·* Ô˘ ÁÏÈÛÙÚÔ‡Û ÔÏÔÌfiÓ·¯Ë ¿Óˆ οو ÛÙËÓ fi¯ıË. ∫¿ÔÙ ›‰Â ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¿È·. ŒÙÛÈ Ë ¿È· ‹‰ËÍ ̤۷ ÛÙË ‚¿Úη. «æ¿¯Óˆ οÔÈÔÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ê›ÏÔ». «∂Û‡ ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ ¤ÎÏ·ÈÁ˜. ∫ˆËÏ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È ÎˆËÏ·ÙÔ‡ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.» «¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¤Ó· Ê›ÏÔ». «ª· ‰ÂÓ ¤ÎÏ·ÈÁ· ÂÁÒ». «ª· ‰ÂÓ ¤ÎÏ·ÈÁ· ÂÁÒ». ›Â Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜. «£· Á›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘». «£· Á›Óˆ ÂÁÒ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘». ›Â Ë ¿È·. «∂Û‡ ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ ¤ÎÏ·ÈÁ˜. ›Â Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜. ›Â Ë ÂÓ˘‰Ú›‰·.» «¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¤Ó· Ê›ÏÔ». «æ¿¯ÓÔ˘Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ê›ÏÔ». Ô˘ ¤Î·Ó ·ÎÏÔ˘˜ ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜.EIPHNH KAI ºI§IA ÌÂÁ¿ÏË. 102 *ÂÓ˘‰Ú›‰·: ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ ˙ÒÔ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÙȘ Ï›ÌÓ˜ . ›·Ó Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ Î·È Ë ¿È·. ∫ˆËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È ÎˆËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ›Â Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜.

Ë ¿È· Î·È Ë ÂÓ˘‰Ú›‰·. «¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Ê›ÏÔ. «Œ¯ÂȘ Â̤ӷ». ∫¿ÔÙ ›‰·Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¯ÂÏÒÓ·. √ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ ÙÔ‡ › ˆ˜ ΈËÏ¿ÙËÛ·Ó Û fiÏË ÙË Ï›ÌÓË. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ¿Ú·ÁÂ. «æ¿¯ÓÔ˘Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ê›ÏÔ». Ì· Ô‡ÙÂ Î·È Ë ¯ÂÏÒÓ·. «£· Á›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘». «ª· ‰ÂÓ ¤ÎÏ·ÈÁ· ÂÁÒ». Â›Ó·È ıÏÈÌ̤ÓË Î·È Ë Ë¯Ò». ›Â Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜. «¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ¿È·». ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ›·Ó Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜. «ª· ÁÈ·Ù› ÎÏ·›ÂÈ. «∫·È Ô‡ ̤ÓÂÈ. «¤¯ˆ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÒÚ·!» 103 . √ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ Ù·ã ¯·ÛÂ. ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ¤ÎÏ·ÈÁÂ.» «¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ¤Ó· Ê›ÏÔ».» «◊Ù·Ó Ë Ë¯Ò». «¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÂÓ˘‰Ú›‰·. «™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ Ï›ÌÓ˘». ›Â Ë ¿È·.EIPHNH KAI ºI§IA «ŒÏ· Ì·˙› Ì·˜». ŒÙÛÈ Ë ¯ÂÏÒÓ· ‹‰ËÍ ̤۷ ÛÙË ‚¿Úη Î·È ÎˆËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È ÎˆËÏ·ÙÔ‡Û·Ó. «∂Û‡ ‹ÛÔ˘Ó Ô˘ ¤ÎÏ·ÈÁ˜. ŒÙÛÈ Ë ÂÓ˘‰Ú›‰· ‹‰ËÍ ̤۷ ÛÙË ‚¿Úη. Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘». ∂Λ ˙Ô‡Û ÔÏÔÌfiÓ·¯Ô˜. ›Â Ë ¯ÂÏÒÓ·.» ÚÒÙËÛÂ Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜. Ë Ë¯Ò. ›Â. «ŒÏ· Ì·˙› Ì·˜». Ô˘ ÏÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÏÔÌfiÓ·¯Ë ¿Óˆ Û ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô. ›Â Ë ÂÓ˘‰Ú›‰·. fiˆ˜ ÂÁÒ». «¡·È».» ÚÒÙËÛÂ Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜. «∫·È ̤ӷ». «ŸÙ·Ó Â›Û·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ¤Ó·˜ ÛÔÊfi˜ ÁÂÚÔ-οÛÙÔÚ·˜ Û ¤Ó· Û›ÙÈ ·fi Ï¿ÛË. ›Â Ë ¯ÂÏÒÓ·. «ª· Ò˜ ÌÔÚÒ Ó· ÙË ‚Úˆ Î·È Ó· Á›Óˆ Ê›ÏÔ˜ Ù˘. «∫·È Â̤ӷ». Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Î·È Ë Ë¯Ò». «ŸÙ·Ó ÂÛ‡ Â›Û·È ıÏÈÌ̤ÓÔ˜. ›Â Ô ÁÂÚÔοÛÙÔÚ·˜. «ŸÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛ·È. ∫ˆËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Î·È ÎˆËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ›Â Ô ÛÔÊfi˜ ÁÂÚÔ-οÛÙÔÚ·˜.» ÚÒÙËÛÂ Ô ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜. ›Â. ›Â Ô ÛÔÊfi˜ ÁÂÚÔ-οÛÙÔÚ·˜.

ÊÒÓ·Í ‰˘Ó·Ù¿. ¿Ù ¿ÏÏÔ.» ›Â Ô ÛÔÊfi˜ ÁÂÚÔ-οÛÙÔÚ·˜.EIPHNH KAI ºI§IA ∫·È ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ¤¯ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ ÎÈ ·˘Ù‹». ‰È¿ÊÔÚ· ˙Ò· ÙÔ Ô˘ ˙Ô‡Ó ÛÙË ¤Ó· Ï›ÌÓË. ∆ÔÓ Ù› · ÛÙË ÛÂÈÚ¿ η ÙÏÔ ÌÔÚ›˜ Ó È ÙÈ ÙÔ˘˜ · ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï ÊÚ¿ÛË: «ŸÙ·Ó ‡„ÂȘ ÛÙËÓ · Ô ··Á¿ÏÔ˜ Û Ú·Î¿Ùˆ ˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠¤Ó· „¤Ì· ÚˆÙ· ÙË Ó ∫ Ô ÏÔÙÔ‡Ì·. Ï¿ÙË Ì Ï Ó ˜. ∆È ÁÓ ˆÚ›˙ÂȘ ÁÈã ·˘Ù¿ . ›· ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙÔÓ Ó ÛÔ˘ÚÁ›ÙË Î·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ». √ οÛÙÔÚ·˜ „¿ ¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ê›Ï Ô˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ. «ŸÙ·Ó Â›Û·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ÙË ÏÔ ¿Ï Ô È Î· Ó· ̤ Ë Ï˘ ‹ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ÔÈ· ˙Ò· Û˘ Ó¿ÓÙËÛÂ Ô ÌÈÎÚ fi˜ οÛÙÔÚ·˜. Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Î·È Ë Ë¯Ò. ÛÔ ÏË Ê›ÏÔ ‹ ÌÈ· Ê› · ÊÚ¿ÛË ‹ ϤÍË. ÌÈ· ʈӋ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: «Œ¯ˆ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÒÚ·!» «µÏ¤ÂȘ. ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ Ê›ÏÔ˘˜. Ô˘ › ͷӿ Ôχ ‰˘Ó·Ù¿: «Œ¯ˆ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÒÚ·!» ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ù˘ Ï›ÌÓ˘. Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ Ë¯Ò. 104 ¤Ó·Ó Ë¯Ò ÛÔ˘ οÓ ˙¢Á¿ÚÈ Ìã Ó ÙË Ì Ș ›Í · Ó· Ș Ï ∂¿Ó ı¤ fiÛÙ·ÛË Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ · Û Ù › ·ı ™Ù ˘. . « ∑‹Ùˆ!». ªÔÚ›˜ Ó· ı˘Ì Ëı›˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿. ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜: «∑‹Ùˆ!» ÕÌ˘ ª·Î ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ °È·Ù› Ô Î¿ÛÙÔÚ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÏ·›ÂÈ. ™Â ÔÈÔ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘ Ô ‹ ¿ÏÏÔ Î›ÌÂÓÔ Úˆ·˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ˘ Â›Û˘ ¿ÏÏ· ˙Ò ˙ËÙ¿ÂÈ. ÌÈ ÂÈ Ï¤ ·˜ ¤Ó √ Ë.

∂Ó¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÔÓfiÏ·ÈÌÔ ÛÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·ÛÈÚ›ÓË ¿ÓıÚˆÔÈ. ¤ÛÙ ∂πƒ∏¡∏.EIPHNH KAI ºI§IA ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ó fiÏÂÌÔ ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ó fiÏÂÌÔ Ë ÁË ¤¯ÂÈ ÔÓfiÏ·ÈÌÔ ÔÓ¿ÂÈ Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ Î·È ÎÏ·›Ó ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ÎÈ fiÏÔ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏÂÌÔ ÎÈ ¿ÓÙ Ì ÙÔÓ ÔÓfiÏ·ÈÌÔ ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌfi Ù˘. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·Ú›ÓÔ˜ 105 .

°Ú¿ÊÙËÎ·Ó ÏÔÈfiÓ ÔÏϤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈã ·˘Ù‹. ∏ ÂÈÚ‹ÓË ··Û¯ÔÏÔ‡Û ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜. æ¿Í ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Û οÔÈÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Î·È ‚Ú˜ ÎÈ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. · Ï fi Ó Ô  « › Â Ï · Î ÚÔ ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ ·È ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË . °È ·Ù› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ Ô˘˜. ªÔÚ›˜ Ó· ÙË ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ.EIPHNH KAI ºI§IA ÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂȘ fi ÈÌÔ» ÛÙË ÁË. 106 .

◊ÍÂÚ ÙÈ ı· ÙÔ˘ ¿ÚÂÈ. ∆ÔÓ °È¿ÓÓÔ˘˜. ·‡ÚÈÔ ı· ʤÚÂÙ fiÏÔÈ Û·˜ ¤Ó· ‰ˆÚ¿ÎÈ ÁÈ· Óã ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÌÂٷ͇ Ì·˜ ‰ÒÚ·. £· ÛοÛÂȘ! £· οÓÂȘ Ì·Ì! √ °È¿ÓÓÔ˘˜ ¤Î·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì·Ì. ÚˆÙÔ‡Û·Ó Ù· ·È‰È¿. ∏ ¡Ù·ÓȤÏÏ· ›¯Â ʤÚÂÈ ¤Ó· Ù·„› Ú·ÛfiÈÙ· Ó· ÙË ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜. Ë Î˘Ú›· ª¿Úı·. °È·Ù› fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ›¯·Ó ʤÚÂÈ Î¿ÙÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜. Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Ë ‰·ÛοϷ ÙÔ˘. ŒÓ· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜. ‹Ú ÙÔ *‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô: Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó Î·È Ì·ıËÙ¤˜. ŸÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘.EIPHNH KAI ºI§IA ¢ÒÛ ÙËÓ ·Á¿Ë √ ª¿ÓÔ˜ Î·È Ô ™Ù¿ı˘ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û ¤Ó· «‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Û¯ÔÏ›Ի*. – ∞˘Ùfi˜ Ô ¿ÁÈÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. – ∆È ı· Ù· οÓÂȘ ÙfiÛ· Ì‹Ï·. Ô‡Ù Ô˘ ÙÔÓ ÛΤÊÙËÎÂ. ·ÏÏ¿… Û‡ÌʈÓÔÈ! ∆Ô˘ ª¿ÓÔ˘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ¤ÙÚÂÍ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ™Ù¿ıË. – ¡· ÙÔÓ ԇ̠¤ÙÛÈ. ∫¿ıÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ıÚ·Ó›Ô Ì¤¯ÚÈ Ô˘ οÔÈ· ̤ڷ Ë ‰·ÛοϷ ÙÔ˘˜. ∆ËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÁÈÔ˜ Ù˘ ÊÈÏ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â fiÓÔÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. ·ÎfiÌ· Î·È ¯·ÚÙÈ¿ Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ 107 . ·ÏÏ¿ fi¯È ·fi ÙÔ Ôχ Ê·˝. ™‡ÌʈÓÔÈ. Ô˘ ηıfiÙ·Ó Î·È ‰›Ï· ÙÔ˘. Ô ª¿ÓÔ˜. °È· Ó· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ. – ¡· ÙÔÓ Ô‡ÌÂ… ºÈÏ¿ÁÈÔ. √ °È¿ÓÓÔ˘˜ ›¯Â ʤÚÂÈ ¤Ó· ηϷı¿ÎÈ Ì‹Ï·. ÚÒÙËÛ ÙÔ ¶ÔψÓÂ˙¿ÎÈ. ªËÓ „¿ÍÂÙÂ. ∫¿ÔÈ· ̤ڷ Ë Î˘Ú›· ª¿Úı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÁÈÔÚÙ‹ … ◊ Ù·Ó ÌÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Ë Î˘Ú›· ª¿Úı· Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ‡˜ ›Â: – ∞‡ÚÈÔ ı· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÁÈÔÚÙԇϷ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. – ∆È ÁÈÔÚÙ‹. ∂›Ó·È Ô ¿ÁÈÔ˜ Ù˘ ÊÈÏ›·˜. ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈËÌ·Ù¿ÎÈ·. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ‰˘Û·ÚÂÛÙ› Ù· ·È‰È¿. ¶ÔÈÔ˜ ¿ÁÈÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ. ¶ÂÚ›ÂÚÁË ÁÈÔÚÙ‹. ÁÈ·Ù› ‰Â ı· ÙÔÓ ‚Ú›ÙÂ. – ª· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÓÔÌ·. ÊÒÓ·ÍÂ Ô ª¿ÓÔ˜. £· Ù· Ê·˜ fiÏ· ÂÛ‡. ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ı¤ÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ‰˘Ô ·È‰ÈÒÓ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.

Í·ÓıÔ‡Ï˘ Î·È ÎÔÓÙfi˜ ηıÒ˜ ‹Ù·Ó. ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ Ì ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÊˆÓԇϷ ÙÔ˘ οÙÈ ÛÙ·… ÎÈÓ¤˙Èη. ˘ Ô Û ˜ Ù¤ Ë ı · Û˘ÌÌ ÛÔ˘. . ∞ÊÔ‡ Ù¤ÏÂȈÛ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘. ∞ÁÁÂÏÈ΋ µ·ÚÂÏÏ¿ ·È ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂¿Ó οӷÙ ΠÚÙ‹ ÊÈÏ›·˜». ¤Ù˙È ·ÌÏ¿!» ŸÏ· Ù· ·È‰È¿ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ì‹ÏÔ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë. Ì ٷ ·Ú·ÔÓÂ̤ӷ ÙÔ˘ Ì·Ù¿ÎÈ·. ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û Û·Ṳ̂ӷ ÂÏÏËÓÈο: «¡ÙfiÛ ÙËÓ ·Á¿Ë fiˆ˜ ÓÙ›ÓÂȘ ¤Ó· Ì‹ÏÔ.EIPHNH KAI ºI§IA ηϷı¿ÎÈ ÙÔ˘. ÛÙ¿ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¤‰Ú·. ÍÂȘ ÙËÓ ·Á¿Ë ¶ÔÈ· ÊÚ¿ÛË. ∫È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ Ì‹ÏÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «¢ÒÛ ÙËÓ ·Á¿Ë fiˆ˜ ‰›ÓÂȘ ¤Ó· Ì‹ÏÔ. °Ú¿„ ÙËÓ ¿Óˆ ÛÙȘ ÙÂÏ›ÙÛ˜ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ ÌÔχ‚È·. ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ÔψÓÈο. ÈÔ Á « È· Ì ˜ · Û Ù¿ÍË ˘˜ ‰ÈÓ˜ ÂÛ‡ ÛÙÔ ¤ · ı Ô Ú Ò ‰ ÙÈ È· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›Á . ¤Ú·Û ·ã fiÏ· Ù· ıÚ·Ó›· ÎÈ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤Ó· Ì‹ÏÔ. ∆Ô ¯¿ÚËÎ·Ó Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ·È¯Ó›‰È. 108 °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ô ª¿ÓÔ˜ ‰  ÛΤÊÙËΠÙÔÓ °È¿ÓÓÔ˘˜ Ô˘ Î ·ıfiÙ·Ó ‰›Ï· ÙÔ˘ . ŒÙÛÈ ·Ï¿». ¤ÏÂÁ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÙÔ Ì‹ÏÔ. ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙÔ «Ì‹ÏÔ Ù˘ ∞Á¿˘».

Î·È ÌÈ· ¯ÂÏȉÔÓÔʈÏÈ¿ „ËÏ¿ ÛÙÔ Ó¿ÚıËη ¯ÙÈṲ̂ÓË „¿ÏÏÂÈ ÙÔ «¢fiÍ· ÂÓ Y„›ÛÙÔȘ». °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ÚÔÛ›Ó˘ EÈÎfiÓ· ¶·Ó·Á›·˜ EÏÂÔ‡Û·˜ ‹ °·Ï·ÎÙÔÙÚ·ÊÔ‡Û·˜ .

£PH™KEYTIKH ZøH

¶ÚÔÛ¢¯‹
¶·Ó·ÁÈ¿ ÌÔ˘, ¶·Ó·Á›ÙÛ·,
Ô˘ ¤¯ÂȘ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi ·ÁηϛÙÛ·
¿Ú ÛÙË ¯Ú˘Û‹ ԉȿ ÛÔ˘
Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Á˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘
¿ÛÚ·, ΛÙÚÈÓ·, Ì·˘Ú¿ÎÈ·
fiÏ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ·
‰›Ï· ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi Ó· Ù· ¤¯ÂȘ
Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ÚÔÛ¤¯ÂȘ.

£¤ÙË ÃÔÚÙÈ¿ÙË

110

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ
∫·Ì·ÓԇϘ, ηÌ·ÓԇϘ
ÎÚÂÌ·ÛÙ¤˜ ÌÈÎÚ¤˜ ¯·ÚԇϘ,
Î·È Ì·Ì¿ÎÈ ·ÓÙ› ÁÈ· ¯ÈfiÓÈ·
ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÎÏÒÓÈ·.
ª¿Ï˜ Ì¿Ï˜ Î·È ÎÂÚ¿ÎÈ·
ÎÈ ·Ó·Ì̤ӷ Ê·Ó·Ú¿ÎÈ·,
Î·È ·È¯Ó›‰È· ÎÈ ·ÁÁÂÏÔ‡‰È·
ÎÈ ¿ÏÏ· ¯›ÏÈ· ‰˘Ô ηÏÔ‡‰È·.
∫¿Ùˆ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙË ‚¿ÛË
Ì¿ÁÔÈ Î·È ‚ÔÛÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ,
Î·È ÚÔ˜ Ù˘ ÎÔÚÊ‹˜ Ù· ̤ÚË
ʤÁÁÂÈ Ï·ÌÂÚfi ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ.

ƒ¤Ó· ∫·Úı·›Ô˘

111

£PH™KEYTIKH ZøH

¶ÔÈ· ÛÙÔÏ›‰È· ‹Ù·Ó ÎÚ
ÂÌ·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ
¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ
; ∆È ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÈ ÛÙ
ËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘;
Ù·È Î¿ÔÈÔ Ô›ËÌ· ÁÈ·
‡Ó
ÌÔ
ı˘
·Ó
˘
ÛÔ
›˜
ÓÂ
ÁÔ
˘˜
ƒÒÙËÛÂ ÙÔ
ÂÁ·Ó fiÙ·Ó ÂΛÓÔÈ
¤Ï
˘
Ô
,
ÚÔ
ÓÙ
‰¤
Ô
ÈÎ
¿Ù
ÓÈ
ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓ
ÏÏÔÁ‹ ÌÂ
˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÌÈ· Û˘
ÙÔ
ÌÂ
ÍÂ
È¿
ºÙ
˜.
Ù¤
ıË
Ì·
‹Ù·Ó
Ô‡Ó.
fiÛ· ÔÈ‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı

º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È
¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ
ÈÔ ·Ú¿ÍÂÓ· ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ∆È ı· Îڤ̷Á˜ ÛÙ· ÎÏ·ÚÈ¿
ÙÔ˘; £¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ;

Ì ı¤Ì· ÙÔ
°È· Óã ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·
, ÛÔ˘ ÚÔ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ
È ÌÔ˘ ÂÚ‹Ê·Ù›ÓÔ˘ÌÂ: ·) ÙÔ «¢ÂÓÙÚ¿Î
Ó·. 16 ∆Ú·ÁÔ‡ÓÔ» ·fi ÙÔ CD XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓ
Î·È ‚) «∆Ô ¯Úȉȷ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
Î·È «∆Ô ¤Ï·ÙÔ
ÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ»
ÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ» ·fi
Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿Ù
√˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ.
ÙÔ CD ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¡Ô 1.

ºÙÈ¿ÍÙ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ
¤˜ ÛÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙË ‰È΋
ÙÔ˘
¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Î¿ÚÙ·.
¶¿ÚÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¯ÚˆÌ·Ù
ÈÛÙfi
¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ‰ÈÏÒÛÙ ÙÔ
ÛÙË Ì¤ÛË, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘ ‰Ò
ÛÂÙÂ ÙÔ
Û¯‹Ì· Ù˘ οÚÙ·˜. ∑ˆÁÚ
·Ê›ÛÙ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ï
Â˘Ú¿ ¤Ó·
¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ı¤Ì·
Î·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁÚ¿„
Ù ¢¯¤˜.
™ÙÔÏ›ÛÙ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿Ù
ÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ù¿Í˘.

112

∆Ô˘˜ η̿ڈÓÂ. ‰›ÛÙ·ÛÂ Ô π‚¿Ó. Ì·˙› Î·È ÙËÓ ∂˘Ù˘¯Ô‡. ∂›Ó·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÛÙË ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘ fiÏÔÈ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó. •Â·ÁÈ¿Û·ÌÂ.» ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·ıÒ˜ Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙÔÓ ∞˚-µ·Û›ÏË ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ. ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ Ë Ì·Ì¿. – ∫¿Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·. 113 . – ª· ·Ù¤Ú· .. ÙÔÓ ¿Ú·Í ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÛÙÔ ¯ÔÚfi. ̤۷ ·ã ÙÔ ÎÔ˘Ù› ÍÂÚfi‚·Ï ¤Ó· Á·Ù¿ÎÈ. ÿÛˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÔÈÔÓ Â›Ó·È.. οو ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤Ï·ÙÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÔÏfiϢΘ Ì¿Ï˜ ¯ÈÔÓÈÔ‡. ŒÓ·˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Ì¤Û· ·ã ÙÔ ÎÔ˘Ù›.. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÌÈ· ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·. O π‚¿Ó ÎÔ›Ù·˙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¯fiÚ¢·Ó ͤÊÚÂÓ·. ∫·È ÙfiÙÂ. ›Â Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÙÔÓ ·Ú¤Û˘Ú ¯ÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· fiψÓ. √ π‚¿Ó Â›Ó·È ÛÎÂÊÙÈÎfi˜. ¢›¯ˆ˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô π‚¿Ó ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ·˘Ï‹. ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÔÈÔÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔ˘Ù›. ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÎÔ˘Ù›. ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ . ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·ã ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Í·ÊÓÈο Ë Ì·Ì¿ ÊÒÓ·ÍÂ: – ∞! ŒÓ· fiÌÔÚÊÔ ÎÔ˘Ù› οو ·ã ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ! – °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ. ›Â Ë Ì·Ì¿ ÎÈ ¤Û΢„Â Î·È ‰È¿‚·Û ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÎÔ˘Ù›: °È· ÙÔÓ π‚¿Ó ∫·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ ∞ÎÚÈÙÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ – ÕÓÔÈͤ ÙÔ. ™ÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó fiÏ· Â›Ó·È ¯ÈÔÓÈṲ̂ӷ Î·È ÛÙÔÏÈṲ̂ӷ. – °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÙfiÙ .. «£· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¿Ú·Á ӷ Ì ‚ÚÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô ∞˚µ·Û›Ï˘. π‚¿Ó. ∂›Ó·È ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. •·ÊÓÈο Ô ·Ù¤Ú·˜ οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·fiÙÔÌË ÊÈÁÔ‡Ú·.£PH™KEYTIKH ZøH √ ∞˚ – µ·Û›Ï˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ √ π‚¿Ó Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜ ÎÈ fiÏ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜... Â¤ÌÂÓÂ Ô ·Ù¤Ú·˜. ÙË Á¿Ù· ÙÔ˘˜.

√È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. fiÛÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ∂˘Ù˘¯Ô‡! ÊÒÓ·ÍÂ Ô π‚¿Ó Î·È ‹Ú ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Á·Ù¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ. – ø. – ∫·È Ò˜ ı· ÙÔ ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ.£PH™KEYTIKH ZøH ◊Ù·Ó ÔÏfi·ÛÚÔ Î·È ÊÔÚÔ‡Û ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙÔ Ï·ÈÌfi.ÙÈ Ú¤ÂÈ ÓÔÌ›˙ˆ . ÚÒÙËÛ·Ó. › Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ô π‚¿Ó ÎÈ ¤ÂÈÙ· Á¤Ï·Û ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·. ∆Ô˘˜ ÎÔ›Ù·Í ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔ. flÚ· ÁÈ· ‡ÓÔ fï˜ ÁÈ·Ù› ·Ó Ì›ÓÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ Â‰Ò ı· ÍÂ·ÁÈ¿ÛÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Î·È Ë ∞ÛÚÔ˘ÏÔ‡ ÛÔ˘. ÔÏfiȉȷ ̠ΛÓË Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ Ë Ì·Ì¿ ÛÙ· Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. – øÚ·›· ȉ¤·. ∞ÛÚÔ˘ÏÔ‡ Â›Ó·È fi. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ∆È ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ È fiÙÈ Ô ∞˚Ù· ÙÂ Ê ¤ Î Û · Ó π‚¿Ó ÌÔ ¤‚ÚÈÛΠÙÔ ‰Úfi µ·Û›Ï˘ ‰Â ı· ‰ÒÚÔ ÙÔ˘.. ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ·ÏȤ˜ οÚÙ˜ Ô˘ Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ∞˚-µ·Û›ÏË Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ·˜ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘. – ∞ÛÚÔ˘ÏÔ‡. ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ 114 ∆È ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ¤ÁÚ·ÊÂ Ô π‚¿Ó ÛÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ∞˚-µ·Û›ÏË. ›Â Ë Ì·Ì¿. ÂÓÒ ¤ÙÚÂÌ ÏÈÁ¿ÎÈ ·ã ÙÔ ÎÚ‡Ô.. . ∆È ı · ¤Áڷʘ ÂÛ‡ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘.

Î·È ¿Óˆ ÛÙ· ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ¤Ú‰ÈΘ ÎÂϷˉԇ۷Ó.£PH™KEYTIKH ZøH ∫¿Ï·ÓÙ· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ∞Ú¯ÈÌËÓÈ¿ ÎÈ ·Ú¯È¯ÚÔÓÈ¿ ÎÈ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ °ÂÓ·Ú›Ô˘. ˜ Ì·˜ ÙËÓ ¿ÏÊ·-‚‹Ù·. ÕÁÈÔ˜ µ·Û›Ï˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫·ÈÛ·Ú›·. ¯ÏˆÚ¿ ‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ‚Á¿˙ÂÈ. fiıÂÓ* ¤Ú¯ÂÛ·È Î·È fiıÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂȘ. ∞fi ÙË ™ˆ˙fiÔÏË ™‡ÚÔ˜ K·Ú‰·Ì¿Î˘.‚‹Ù· Î·È ÙÔ Ú·‚‰› ÙÔ˘ (‹)Ù·Ó ÍÂÚfi. – ∫¿ÙÛ ӷ Ê·˜. οÙÛ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂȘ. ÎÈ ·Ó Â›Û·È Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜. ÙÔ Î·Ï·Ì¿ÚÈ ¤ÁÚ·ÊÂ Î·È ÙÔ ¯·ÚÙ› ÌÈÏÔ‡ÛÂ. – µ·Û›ÏË. – ∞fi ÙË Ì¿Ó· Ì’ ¤Ú¯ÔÌ·È Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi ÌÔ˘ ¿ˆ. ¯·ÚÙ› Î·È Î·Ï·Ì¿ÚÈ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ’Úı·Ì ¤ÙÚ· Ó· ÌË Ú·Á›ÛÂÈ ÎÈ Ô ÓÔÈÎÔ·Ú˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ Î·È Ó· Ì·˜ ηÏÔηډ›ÛÂÈ. οÙÛ ӷ ÈÂȘ. ∫·È ÛÙÔ Ú·‚‰› ÙÔ˘ (·)ÎÔ‡ÌËÛ ӷ ÂÈ ÙËÓ ¿ÏÊ· . «O A˚ B·Û›Ï˘ Î·È Ë ‚·ÛÈÏfiÈÙ·» *fiıÂÓ: ·fi Ô‡ 115 . ‚·ÛÙ¿ ÂÈÎfiÓ· Î·È ¯·ÚÙ›.

– ◊ÚıÂ Ë ·Û¯·ÏÈ¿! Î·È ÙÛÔ˘ÁÎÚ›˙ÂÈ ·˘Á¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ. – ◊ÚıÂ Ë ·Û¯·ÏÈ¿ ÏÂÓ fiÏÔ ¯·Ú¿ Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ·. – ◊ÚıÂ Ë ·Û¯·ÏÈ¿! ϤÂÈ. ÿÚ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ 116 XÚ‹ÛÙÔ˜ °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜. «T· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿» (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·) . ηıÒ˜ Î˘Ï¿ Î·È ÙÔ ÔÙ·Ì¿ÎÈ.£PH™KEYTIKH ZøH ∏ÚıÂ Ë ¶·Û¯·ÏÈ¿ – ◊ÚıÂ Ë ·Û¯·ÏÈ¿! ϤÓ ٷ Ô˘ÏÈ¿ ¿Óˆ ÛÙ· ÎÏ·‰¿ÎÈ·.

∫·Ù¿ ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î˘Ú¿ ¶·Û¯·ÏÈ¿˜. Û‹ÎˆÛ·Ó fiÚıÈ· Ù· ‰˘Ô ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ÙÔ˘˜ Ô‰·Ú¿ÎÈ· Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÍËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ’ÚıÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿. £· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î˘Ú¿ ¶·Û¯·ÏÈ¿˜ ÚÒÙ·». Ô˘ ı· Í·Ó¿ÚıÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË §·ÌÚ‹. Û· ÛÎÔÙ›ÓÈ·ÛÂ. Ó· Ù· η̷ÚÒÛÔ˘Ó.£PH™KEYTIKH ZøH ∆Ô Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ Ù˘ §·ÌÚ‹˜ √ÏÔ¯ÚÔÓ›˜ Ë ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î˘Ú §·ÁÔ‡ ¯ÔÚÔˉ¿ÂÈ. ¶ÔÈÔ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÎÔÊÈÓ¿ÎÈ. ÔÈÔ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·˘Áfi! ™·Ó Ù¤ÏÂȈÛÂ Ë ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹. Û·Ó Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ÌÚÔ˜ ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó· Ù· ·È‰¿ÎÈ·. ∞ÔÁ¤ÌÈÛ¤ Ì·˜ Ù· ηϿıÈ· Ì·˜». ™Ù‡ÏˆÛ·Ó ÂÚ‹Ê·Ó· Ù· ·˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘˜. ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Î·È ϤÎÂÈ ÎÔÊÈÓ¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·. µ·ÚÈ¿ ÊÔÚو̤ӷ ‡ÛÙÂÚ· Ù· Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ·. ∞¯! ∆È ¯·Ú¿. ∞ÓÙÈÁfiÓË ªÂÙ·Í¿ (£Â›· §¤Ó·) 117 . Ô Î˘Ú §·Áfi˜ ʈӿ˙ÂÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘: «∂ÌÚfi˜! ºÔÚÙÒÛÙ ٷ ηϷı¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ï¿ÙË Û·˜ Î·È ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∫·È Ë Î˘Ú¿ ¶·Û¯·ÏÈ¿ ÙÔ‡˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù· ηϿıÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÎfiÎÎÈÓ· ·˘Á¿. «ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿. Ù· Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· Á˘Ú›Û·Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ϤÎÔ˘Ó Î·Ï·ı¿ÎÈ· ÁÈ· ÙË ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÁÈÔÚÙ‹. ∫·È Û·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ù˘ §·ÌÚ‹˜. Ù˘ ʈӿ˙Ô˘Ó. ‹Á·Ó ÎÚ˘Ê¿ ÎÚ˘Ê¿ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Î·È ‹Ú·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜. Î˘Ú¿ ¶·Û¯·ÏÈ¿. ∫·È Ù· Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Ù· ÌÈÛÔÁÂÌ¿Ù· ·fi ηڷ̤Ϙ Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ ηϷı¿ÎÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ ÔÏÈÙ›·.

Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù Û ‰È¿ÊÔÚ· CD. ηڷ̤Ϙ Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù˜. 118 . ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¯ÔÚ¤„Ù fiÏÔÈ Ì·˙› Ì ÙË Û˘Óԉ›· οÔÈÔ˘ ·Û¯·ÏÈÓÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. fiˆ˜ ÛÙ· ¶·Û¯·ÏÈÓ¿ Ù˘ ¢fiÌÓ·˜ ™·Ì›Ô˘.£PH™KEYTIKH ZøH ηϷı¿ÎÈ· ¶ÔÈÔ˜ Á¤ÌÈÛ ٷ ·È Û ÔÈÔ˘˜ Î ¿ Á ˘ · · ÈÓ Î Î fi Ì ΠÁÔ›. Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Ï· ¶ÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ıã ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·. «∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ի ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ÚfiÏÔ˘˜ Î·È «·›ÍÙ» ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ٷ Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ∂ÈÚ‹ÓË ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ¯¿ÚÙÈÓ· ηϷı¿ÎÈ· Î·È Ó· Ù· ÁÂÌ›ÛÂÙ Ì ·˘Á¿.

ŒÙÛÈ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· Ô˘Ï¿ÎÈ·. ÛÙ’ ·Ë‰fiÓÈ ¯·Ú›˙ÂÈ ÌÂψ‰È΋ ʈӋ. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ ‚¿ÊÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÏ›ÙÛ· ÙÔ˘ Ì ¿ÛÚÔ ¯ÚÒÌ·. ∆¤ÏÔ˜. ™ÙËÓ ¤Ú‰Èη ÁÈ· ÛËÌ¿‰È ‚¿ÊÂÈ Ì‡ÙË Î·È fi‰È· ÎfiÎÎÈÓ·. ¶¿ÂÈ ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ. ‚¿ÊÂÈ ÎfiÎÎÈÓË ÙË Ì˘ÙԇϷ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÈÙÛÈÏȤ˜ ÛÙ· ÊÙÂÚ¿. ¶ÚÒÙ· ¿ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ı˘Ì¿Ù·È ÙÔ˘ ‚¿˙ÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙ· Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘. ›Ù ÌÈÎÚ¿ ›Ù ÌÂÁ¿Ï·. ϤÓÂ. ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ù›ÔÙ·. Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÎÈ ÂΛÓË Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. Û·‚ÂÈ ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È ‚Ú¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ù· Ó‡¯È· ÙÔ˘. ∆fiÙ ̷˙‡ÙËÎ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ Ù· Ô˘Ï¿ÎÈ· Î·È ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. Ù˘ ÛÔ˘ÛÔ˘Ú¿‰·˜ οÓÂÈ ÙÚ›¯ÚˆÌË ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘. ÛÙÔÓ ÎÔÎÎÈÓÔÏ·›ÌË –ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘– ‚¿ÊÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ ÙÔ Ï·ÈÌfi. ¤Ó·˜ ·˚Ùfi˜ ·fi „ËÏ¿ ˙˘ÁÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÔÚÌ¿ ̤۷ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Î·È ·Ó·Û‡ÚÂÈ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi. ∆fiÙÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔÓ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ÛÙË Ú¿¯Ë Î·È ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÛÙ·˘Ú·˚Ùfi. ™ÙËÓ Î·Ú‰ÂÚ›Ó·. §·˚Îfi˜ ıÚ‡ÏÔ˜* * Ï·˚Îfi˜ ıÚ‡ÏÔ˜: ‰È‹ÁËÛË. ¤Û΢„Â Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ÂÛÂ Ô ÛÙ·˘Úfi˜ Î·È ¯¿ıËÎÂ. ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ 119 .£PH™KEYTIKH ZøH √ ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ ∫¿ÔÙÂ.

ªÔÚ›˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ ÔÈÔ Â›Ó·È.£PH™KEYTIKH ZøH ∞’ fiÏ· Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi. . ÌfiÓÔ Ô ÛÙ·˘Ú·˚Ùfi˜ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ. Ùfi˜ ¯¿ÚÈÛÂ Ô ÃÚÈÛ Ù· · Ì Ò Ú ¯ È· Ô ¶ Ì¿ÙÈÛ ÙÔ Î¿ı ˆ Ú Ã ›. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ÌÈÌËı› ÙÔ ÙÈÙ›‚ÈÛÌ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ CD ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÔ˘ ‚Ú˜ ÔÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Û˘Óı¤Ù˘ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÂÓfi˜ Ô˘ÏÈÔ‡ Ô˘ ÎÂϷˉ›. fiˆ˜ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ™ÂÚÁÎ¤È ¶ÚÔÎfiÊÈÂÊ √ ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È Ô §‡ÎÔ˜. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ‰È¿‚·Û˜. Ï ˘ Ô   ÛÙÔ Î¿ı Ùfi ¯ÚÒÌ·! Ô˘Ï› Ì ÙÔ ÛˆÛ 120 ∆Ô ·›ÓÈÁÌ· «∞fi ¿Óˆ Û·Ó ÙËÁ¿ÓÈ. ·fi οو Û·Ó Ì·Ì¿ÎÈ ÎÈ ·fi ›Ûˆ Û·Ó „·Ï›‰È» ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· Ô˘ÏÈ¿. °È·Ù› ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ŸÌˆ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ fiÏ· Ù· Ô˘ÏÈ¿.

ÏÂ›Ô ‹ ÙÚ·¯‡. ÙÔ Ï¤ˆ ·ÙÚ›‰·. «O ‹Úˆ·˜ M¿ÚÎÔ˜ MfiÙÛ·Ú˘ Ì·¯fiÌÂÓÔ˜» .TÔ Î¿ı ‚fiÙÛ·ÏÔ. ™·Ú¿ÓÙÔ˜ ¶·˘Ï¤·˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ X·Ù˙ËÌȯ·‹Ï.

ÙÈ ¯ÚÒÌ· ı¤ÏÂȘ Ó· ã¯ÂÈ Ë ÛËÌ·›· ÛÔ˘. ∆· ãÁÚ·„Â Î·È ÙÔ‡Ù· Ù· ÏfiÁÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ¯Ú˘Ûfi‰ÂÙÔ ÙÂÊÙ¤ÚÈ Î·È ÙÔ ã‰ˆÛÂ. ÙÔ ÙÂÊÙ¤ÚÈ. ¡· Ù· ÙÚ·‚Ô‡Ó Ì ÎfiÔ. Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∆· ãÁÚ·„ ٷ ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ Û ¯Ú˘Ûfi‰ÂÙÔ ÙÂÊÙ¤ÚÈ* Ë ∂ÏÏ¿‰·. °Èã ·˘Ùfi ¿ÛÚË. ›Â Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∆Ô‡ÙË Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ë ÌÂÁ¿ÏË. ÛÙȘ ÓÂڿȉ˜. ª· ¿ÛÚ· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· ÔÈ „˘¯¤˜ Ì·˜. ∆· ÌÈÛ¿ ·È‰È¿ Ù˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿. ›·Ó ÎÈ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Î˘Ú¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·. ∂ÏÏ¿‰· ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓË. – ∞˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. 122 * ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó: ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó.∞ÛÚÔÁ¿Ï·ÓÔ ·Ó› M ÈÏÔ‡Û·Ó ‰˘Ô ÓÂڿȉ˜: – ∆È ÛËÌ·›· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì Ûã ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ÁÈÔÌ¿Ù· ·ã ·ÛË̤ÓÈ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¿ „¿ÚÈ·. Î˘Ú¿ Ì·˜ ·ÈÓÂ̤ÓË. ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·›· Ì·˜. µÚ‹Î·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÏÔ‡˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ηٷÁ¿Ï·ÓË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó· ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ¤Ó·Ó ÔÏfiÏ·ÌÚÔ ‹ÏÈÔ. ∂ÏÏ¿‰· ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓË. ›Â Ë ÌÈ·. Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È Ë ¿ÏÏË. – ¡· ÚˆÙ‹Ûˆ Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘. – ∞˜ ¿ˆ ÙÒÚ· Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ Î·È Ùã ¿ÏÏ· ÌÔ˘ ·È‰È¿. – ∫˘Ú¿. – ∫˘Ú¿. ÂÌ¿˜ ÔÈ „˘¯¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‰ÔÍ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙÔ Á·Ï·Ófi ÓÂÚfi. ∆· ‚ڋΠӷ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ٷ ‰›¯Ù˘·. ÔÏfi·ÛÚË ÙË ı¤ÌÂ* ÙË ÛËÌ·›· Ì·˜. Î˘Ú¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·. – ∫˘Ú¿. ∂ÏÏ¿‰· ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓË. Î˘Ú¿ Ì·˜ ·ÈÓÂ̤ÓË. Î˘Ú¿ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· Î˘Ú¿ Ì·˜ ·ÈÓÂ̤ÓË. ›Â Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÎÏËÚ‹. Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¯·Ú¿ Î·È ˙ˆ‹. ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó* Ì ÙË ÁË Î·È Ù· ‚Ô˘Ó¿. ÛÎÏËÚfi˜ Ô ÙfiÔ˜. – ∞˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È·. ‰Ô‡Ï¢·Ó * ı¤ÌÂ: ı¤ÏÔ˘Ì * ÙÂÊÙ¤ÚÈ: ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ì ÛËÌÂÈÒÛÂȘ .

›·Ó ÂΛӘ. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. – ∏ ÛËÌ·›· Ì·˜. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ˘ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ÛÙÔ ¿‰ÂÈÔ Ï·›ÛÈÔ. ∫›ÓË ÙËÓ ÒÚ· Ô ‹ÏÈÔ˜ ¿ÛÙÚ·„Â. Ì ı¤Ì· ÙË ÛËÌ·›·. ›Â Ë ∂ÏÏ¿‰·. ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ¤Û΢„Â. ∏ ÛËÌ·›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÛÙÂÚÈ¿˜. ∫·È ÙfiÙ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÊÚÈṲ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ· ‚Á‹Î Ùã ·ÛÚÔÁ¿Ï·ÓÔ ·Ó› ÎÈ ·ÏÒıËΠ۠ԢڷÓfi Î·È ÁË.A¶O THN E§§HNIKH I™TOPIA – ŒÙÛÈ Ó· Á›ÓÂÈ. °·Ï¿ÙÂÈ· ™Ô˘Ú¤ÏË ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÔÈ· ·È‰È¿ ÙË ÚÔ Î·È ÔÈ· ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ¿Û ÒÌ· ÛÙË ÛËÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ¯Ú Ì·›· Î·È ÁÈ·Ù›. ™ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ‚ϤÂȘ ‰È¿ÊÔÚ· ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·. 123 . Ê›ÏËÛ ÙÔ ·Ó› Î·È ÙÔ Ê›ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ÔÏfi¯Ú˘ÛÔ˜ ÛÙ·˘Úfi˜.

Ù· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï·. «Ÿ¯È ÛÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜! Ÿ¯È ÛÙË ÛÎÏ·‚È¿! ∑‹Ùˆ Ë ÂÈÚ‹ÓË! ∑‹Ùˆ Ë Ï¢ÙÂÚÈ¿!» ⁄ÛÙÂÚ· ÛÙÔ ËÚÒÔ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÛȈËÏ¿. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔfi Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ê›Û˜. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ï··Ó›‰·˜ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙȘ ·Ê›Û˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÙÔ˘ ã40 Î·È ‰È¿‚·Û ٷ ΛÌÂÓ· Ô˘ ÙȘ Û˘Óԉ‡ԢÓ.A¶O THN E§§HNIKH I™TOPIA ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ “Ÿ¯È” ∫¿Ùˆ ·ã ÙË ÛËÌ·›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi ÌÚÔÛÙ¿ Ù· ·È‰È¿ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó. ºÙÈ¿Í ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ «√Ãπ» Î·È ÛÙÔÏ›ÛÙ Ì ·˘Ù¤˜ ÙËÓ Ù¿ÍË. ∫È ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙËÓ Ͽη ·ÁÚÈÔÏÔ‡ÏÔ˘‰·. Aʛ۷ ÙÔ˘ KÒÛÙ· °Ú·ÌÌ·ÙfiÔ˘ÏÔ˘ 124 Aʛ۷ Ù˘ B¿Ûˆ˜ K·ÙÚ¿ÎË .

∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ Ô °ÈÒÚÁ˘. ÙÔ Ô‡ÙÈ.. Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÚ›‰ÈÔ ·fi ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÔÏÌ¿ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ∫È ÂÛ‡ ª·Ú›·. √È ŒÏÏËÓ˜ οÙÔÈÎÔÈ ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ˘·ÎÔ‡Ó. √ Á·ÌÚfi˜ ÎÈ Ë Ó‡ÊË ¯fiÚ„·Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ Û˘ÚÙfi. ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÙÈ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. √È ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Ô‡ Â›Ó·È ÙÒÚ·.. ∫·È ÛÙã ¿ÏÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ ã¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. – ∞Ê‹ÛÙ ÌÂ! ∞ÚÎÂÙ¿ È· Ì ÙÔÓ ∞ʤÓÙË ÙÔÓ ∞Á¿! – ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. – ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ È· Ï›ÁÔÈ. °ÈÒÚÁË.. E ›¯Â È· Ó˘¯ÙÒÛÂÈ. ∆Ô ÙÔ˘ÌÂϤÎÈ. ∆¤ÙÔÈ· ÚÔÛ‚ÔÏ‹! ∏ ª·Ú›· ‰ÂÓ Ù· 㯷ÛÂ Î·È Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ʈӋ ÙÔ˘ ›Â: – ¢Â ¯ÔÚ‡ˆ Ì ÙÔ ˙fiÚÈ! ∞˘Ùfi ‹Ù·ÓÂ. ·ÏÏ¿ ÙÔ ÁϤÓÙÈ Û˘Ó¯È˙fiÙ·ÓÂ Î·È ı· Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌ·. ∏ ª·Ú›· ÎÈ ÔÈ Ê›Ï˜ Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰·Á·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Ó‡Ê˘. °Èã ·˘Ùfi ÔÏÏ¿ ·ÏÈοÚÈ· ÍÂÓÈÙ‡ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ηڿ‚È·. ∆ÒÚ· ı· ‰ÂÈ!. ∂›Ì·ÛÙ ϛÁÔÈ ÎÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›.A¶O THN E§§HNIKH I™TOPIA ∆· ÂÏÏËÓ¿ÎÈ· ™Â οÔÈÔ ÓËÛ› ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ê¤ÓÙ˘ ‹Ù·Ó Ô ∞Á¿˜* Î·È ¤Î·Ó fi. – ªË! ∆Ô˘ ÊÒÓ·Í·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÊȯٿ ·ã Ù· ¯¤ÚÈ·. ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ Ô˘Ï› Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ Ù˘ ª·Ú›·˜. ∏ Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ∞ʤÓÙË ÙÔ˘ ∞Á¿ ۋΈÛ ٷ fiÏ·. ÊÒÓ·ÍÂ: – ∫Ú·Û› Î·È ÌÂ˙¤ ÁÈ· Ù· ·ÏÈοÚÈ· ÌÔ˘. Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Á¿ÌÔÈ Ù˘ ¶·ÁÒÓ·˜ Î·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓÔ˘. ªÂÙ¿ ¯fiÚ„·Ó ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ. ÙÔ˘ ›·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ.. ŸÙ·Ó Á‡ÚÈÛ ÌÂÙ¿ ·fi ηÈÚfi. ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.ÙÈ ı¤ÏÂÈ. ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó Ù· Û·ıÈ¿. Ê¿ÓËÎÂ Ô ∞ʤÓÙ˘ Ô ∞Á¿˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘.ÙÈ ·˘Ùfi˜ ‹ıÂÏÂ. ∆Ô˘ °ÈÒÚÁË Ù· ¯Â›ÏÈ· Ùڤ̷Ó ·ã ÙÔ Î·Îfi ÙÔ˘. ۋΈ Ó· ¯ÔÚ¤„Ô˘ÌÂ! ŸÏÔÈ ¿ÁˆÛ·Ó. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· οÓÂÈ fi.. * AÁ¿˜: ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ TÔ‡ÚÎˆÓ 125 . – ∞ÚÎÂÙ¿! ÊÒÓ·ÍÂ Î·È ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘. ‚ڋΠÙÔ ¯ˆÚÈfi ¿‰ÂÈÔ Î·È ÙÔ ¶·ÁfiÓÈ. ∫È ÂΛ Ô˘ fiÏ· ‹Ù·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·. ›Â Ô °ÈÒÚÁ˘..

ŸÏ· ‹Ù·Ó ‹Û˘¯·. – ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ÂχıÂÚË ˙ˆ‹ ·Ú¿ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÎÏ·‚È¿ Î·È Ê˘Ï·Î‹! ◊Ù·Ó ÎÔÚÈÙÛ›ÛÙÈÎË ÊˆÓ‹. ª·Ù·Ó›· (ÎÂÓÙËÙfi ÛΤ·ÛÌ· ÎÚ‚·ÙÈÔ‡) ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË 126 * ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi: ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÁÈ· Ó’ ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·Á¿ * ÊÂÛ¿ÎÈ·: η¤Ï· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÙÛÔÏÈ¿‰Â˜ . ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘Ófi! ∂›¯Â ÍÂÌ˘Ù›ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ·ã ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹..A¶O THN E§§HNIKH I™TOPIA – √È ·Ó‹ÌÔÚÔÈ ‹Á·Ó Ûã ¿ÏÏ· ¯ˆÚÈ¿ ÈÔ ‹Û˘¯·. fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡.. ªÂ ÊÙÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÙÒÚ· ÙÔ ‚Ô˘Ófi. Î·È Í·ÊÓÈο. ∆›ÔÙ ‰Â Ê·ÈÓfiÙ·Ó. › ÙÔ ¶·ÁfiÓÈ.. ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ù‹ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô °ÈÒÚÁ˘ ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ ª·Ú›·˜. Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó. ÎÔÎΛÓÈÛ ÙÔ ‚Ô˘Ófi ·ã Ù· ÊÂÛ¿ÎÈ·* Î·È ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· ͉ÈÏÒıËÎÂ.. Ô˘ ÙÔ Â›Â. ◊Ù·Ó 22 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1821. ∂˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘ ∆ËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÁÚ·„Â Ë ∂˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ï·˚ο ÎÂÓÙ‹Ì·Ù·. – ∂ÌÚfi˜. √È Ó¤ÔÈ ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi*. °Ú¿„Â Î·È Û˘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ΤÓÙËÌ·. ÏÔÈfiÓ.

A¶O THN E§§HNIKH I™TOPIA ∆· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜. ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚfiÔÈ. Ï·ÁÔ‡ÙÔ. §·˚ο fiÚÁ·Ó·: ÓÙ·Ô‡ÏÈ. ÊÏÔÁ¤Ú˜ ªÔÈÚ¿ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Î·È «·›ÍÙ» ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÁÏÂÓÙÈÔ‡. ı· Ú¤ÂÈ Ô ÔÚÁ·ÓÔ·›¯Ù˘ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ‹¯Ô. 127 . °È· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ CD ∆Ú·ÁÔ‡‰È· Î·È ÛÎÔÔ› ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù˘ ¢fiÌÓ·˜ ™·Ì›Ô˘ ‹ ÙÔ CD ∆Ú·ÁÔ‡‰È· Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ÃÚfiÓË ∞ˉÔÓ›‰Ë ‹ fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ CD Ì ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜.

Ù· ηÚÈÔÊ›ÏÈ· Î·È Ù· ÁÈ·Ù·Á¿ÓÈ· Î·È ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ·fi Ú·¯Ô‡Ï· Û ڷ¯Ô‡Ï· ΤډÈÛ·Ó ÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿. – ∫·È ÙÈ ÂÙ‡¯·Ì Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∞ã fiϘ ÙȘ ÌÂÚȤ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÓfiÌ·Ù·: – ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘! ∫·Ú·˚Ûο΢! ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜! ¢È¿ÎÔ˜! ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·! – ∆È ÔÊ›ÏÔ˘Ì Ûã ·˘ÙÔ‡˜. – ¶ÔÈÔÓ. – √È ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ã21. – ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. – ¢ËÏ·‰‹ ÙÈ ¤Î·Ó·Ó. – ¶·Ú·Ï›„·Ù ¤Ó·Ó ‹Úˆ·. – ¶‹Ú·Ó Ù· ÓÙÔ˘Ê¤ÎÈ·. ∫È ˆÛÙfiÛÔ Â›Â: – ¡·È. – °È·Ù› Ù¿¯·. ·ÏÏ¿ … – ∞ÏÏ¿.A¶O THN E§§HNIKH I™TOPIA √ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ì ÙËÓ ¤Ó· 128 – ∆È ¤ÁÈÓ ÙÔ 1821. º·ÈÓfiÙ·Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓË ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ì·˜. – °È·Ù› Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿. – Ÿ¯È! . ∆ÔÓ ∫·Ó¿ÚË. – ∂˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·È ·Á¿Ë. – ∫·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ‹ÚˆÂ˜. ∏ ‰·ÛοϷ Ì·˜ ‹Ú ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·. – ∫·È ÔÈÔÈ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ·˘Ùfi. – ¡· Ï¢ÙÂÚˆıԇ̠·fi ÙË ÛÎÏ·‚È¿.

ŒÁÈÓ ÛȈ‹ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ◊Ù·Ó ÙÒÚ· Ë ÛÂÈÚ¿ Ì·˜ Ó· ÙËÓ ÙÚÂÏ¿ÓÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. – ªÂ ÙËÓ ¤Ó· ÙÔ˘. – ¢›Ï· ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÙÂ Î·È Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì ËÚˆÈÛÌfi Î·È ·˘ÙÔı˘Û›·. Ô˘ Ï›ÁÔÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙfiÙÂ. – ∂›Ó·È fiÏÔ Ë ¤Ó·. fï˜ Ô ÔÈËÙ‹˜ Ì¿˜ ¤‰ˆÛ ¤Ó· ۇ̂ÔÏÔ. ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜. ¶ÔÏÂÌÔ‡Û Ì ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘. – ∂›Ó·È … ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ ÔÈËÙ‹ ›ӷÈ. Ë ‰·ÛοϷ Ì¿˜ › ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ì›· Ì›· ÙȘ ϤÍÂȘ. Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜ fiˆ˜ ÌÔÚ›. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ηχÙÂÚ· ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó. ªÔÚ› ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Ó· Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿. ¢ÂÓ ‹‰ËÛ ÔÙ¤ Ú·¯Ô‡Ï˜. ∫·È Ò˜ ÔÏÂÌÔ‡ÛÂ. – ∫Ô˘ÛÙÔ‡ÌÈ! – ∫Ô˘ÛÙÔ‡ÌÈ. ÛÙËÓ ·Ï‹ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ⁄ÛÙÂÚ·. ‹ÚˆÂ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È Ì fiÏ·. – ¢ÂÓ ÔÏÂÌÔ‡ÛÂ! – ª· ÙfiÙ ÙÈ ‹Úˆ·˜ ‹Ù·Ó. – ∫·È Ò˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ‹Úˆ·˜ Ô˘ ͯ¿Û·ÌÂ. – Ÿ¯È! Ÿ¯È! √ ‹Úˆ·˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ͯ¿Û·Ù ‰Â ÊÔÚÔ‡Û ÊÔ˘ÛٷӤϷ! – ∫·È ÙÈ ÊÔÚÔ‡ÛÂ. ¢ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÔÙ¤ ÈÛÙfiÏÈ·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο. – ™ÙË ˙ˆ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ÚˆÂ˜. ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ∫È fï˜ Ë ¤Ó· ÙÔ˘ ÔÏÂÌÔ‡ÛÂ. – ∫·È ‰Â ÌÔ˘ ϤÙÂ. ∂›Ó·È ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› ‹ÚˆÂ˜. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¤‰ˆÛÂ.A¶O THN E§§HNIKH I™TOPIA – ∆ÔÓ ªfiÙÛ·ÚË. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯·Ì ÛÎÂÊÙ›. ¢Â ̇ÚÈÛ Ì·ÚÔ‡ÙÈ. – ∫È ‹Ù·Ó ÔÈËÙ‹˜. Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÏÂÌÈÎfi fiÏÔ. – ¡·È! – ∫·È Ò˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó. ªfiÓÔ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ¿ÎÔ˘Á ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘. 129 . ∆· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‡ÌÓÔ˘ Ù· ͤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ ·¤Íˆ.

«∆Ô ∂ÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ» 130 . ∞ã Ù· ÎfiηϷ ‚Á·Ï̤ÓË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù· ÈÂÚ¿. ∂Ï¢ıÂÚÈ¿! µ¿Ï·Ì ٷ ‰˘Ó·Ù¿ Ì·˜ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÎÈ Â›·Ì Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‡ÌÓÔ. Î·È Û·Ó ÚÒÙ· ·Ó‰ÚÂȈ̤ÓË. ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ – ª·Ú› ∫ÔϤÓ. ÁÈ· Óã ·Ó·Á·ÏÏÈ¿ÛÂÈ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ηıÒ˜ ϤÁ·Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘. ÷›Ú ˆ ¯·›ÚÂ.A¶O THN E§§HNIKH I™TOPIA ™Â ÁÓˆÚ›˙ˆ ·fi ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ Û·ıÈÔ‡ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ Û ÁÓˆÚ›˙ˆ ·fi ÙËÓ fi„Ë Ô˘ Ì ‚›· ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÙË ÁË. ™˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Â¿Ó ÙÔ ÂÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ «‹Úˆ·˜» ÙÔ˘ ã21. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ÔÓfiÌ·Û ٷ fiÏ· Î·È Ù· ÚÔ‡¯· Ô˘ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ. ¢ÈËÁ‹ÛÔ˘ ‹ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈã ·˘Ùfi. Αγγελική Βαρελλά ∆È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÁÈ·Ù›.

Á¤ÚÔÈ Î·È ·È‰È¿. «™Î˘ÚÈ·Ófi ·ÓËÁ‡ÚÈ» .M ÎÏ·Ú›Ó· Î·È Ì ÓÙ¤ÊÈ· Ì Ϸԇٷ Î·È ‚ÈÔÏÈ¿ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì ÛÙ’ ·ÏÒÓÈ Ó¤ÔÈ. ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ¶ÔχÎÏÂÈÙÔ˜ P¤ÁÎÔ˜.

KAPA°KIOZH™: K·È ÙÈ Â›Û·È ÎfiÎÔÚ·˜ Î·È Ï·Ï¿˜.. Œ¯Ô˘Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔÓ AϤͷӉÚÔ ÙÔ M·Î‰fiÓ· Î·È ÙÔ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ Ê›‰È. ˆ. ÂηÙfi ϛژ Ì·Í›ÛÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Û¿ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ıÚfiÓÔÓ.. (O K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ʇÁÂÈ. AÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ X·Ù˙Ë·‚¿ÙË Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜). Ô˘ Ó· ‰·ÁÎÒÛÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘. £· 132 *ηٷ‚Ú¯ًÚÈ: ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ * ÙÂÏ·ÏÒ: ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ οÙÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ . KAPA°KIOZH™: N·. ·Û¿‰Â˜.. MfiÂÚ˜.. K·ı›ÛÙÂ. Ù˙·Ó·Ì¤ÙË. XATZHABATH™: £· ¿ÚÂÈ ÙË ‚Â˙˘ÚÔԇϷ ÁÈ· Û‡˙˘ÁÔ. PÔ˘Ì¿ÓÔÈ. ™¤Ú‚ÔÈ. KAPA°KIOZH™: (M¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ï‡‚· Ì' ¤Ó· ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙfi). ¶ˆ. ÙÂÏ·ÏÒ*. ›·. (™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¤Ó· ηٷ‚Ú¯ًÚÈ*). Î·È Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂȘ ·' ¤Íˆ ·' ÙËÓ Î·Ï‡‚· ÌÔ˘ Û·Ó Î·Ú·‚›ÛÈÔ˜ Û·ÏÔ˜. ·fi„ ı· ÍÂÔ‰·ÚÈ·ÛÙԇ̠ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ... M‹ˆ˜ Â›Û·È Â‡ÎÔÏÔ˜ Ó· ÙÂÏ·Ï‹ÛÔ˘Ì ̷˙›.. £· Ê¿ÌÂ. ‚Ú ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA √ ª¤Á·˜ AϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÙÔ ∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ Ê›‰È KAPA°KIOZH™: AÍÈfiÙÈÌÔÈ Î‡ÚÈÔÈ. XATZHABATH™: TÂÏ·ÏÒ. ¶ÔÈÔ˜ Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ fi͈ ·' ÙËÓ ·Ú¿Áη ÌÔ˘ Î·È ı· ÌÔ˘ ͢Ó‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. Î˘Ú›Â˜ ÌÔ˘ Î·È ·È‰È¿. OıˆÌ·ÓÔ›. XATZHABATH™: ºÙÔ˘. Ô ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙˘!.. KAPA°KIOZH™: ¶Ô˘ Ó· Ï˘ÛÛ¿ÍÂȘ. XATZHABATH™: AÎÔ‡Û·ÙÂ.. ÊÙÔ˘... KAPA°KIOZH™: (BÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ¤Íˆ ·' ÙËÓ ·Ú¿Áη). ¶ÚÒÛÛÔÈ. ÓÙÂÚ‚ÈÛ¿‰Â˜. PÒÛÔÈ. XATZHABATH™: AÎÔ‡Û·ÙÂ.. º¤ÚÂ Â‰Ò ·˘ÙfiÓÂ. °¿ÏÏÔÈ.. ı· ÈÔ‡ÌÂ Î·È ÓËÛÙÈÎÔ› ı· ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ.. ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙Ë! XATZHABATH™: K·Ù¿ ‰È·Ù·Á‹Ó ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÚÔÓÂ̤ÓÔ˘ Ì·˜ ·Û¿. ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ. ̈ڤ ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙Ë. A˜ ¿ˆ ÎÈ ÂÁÒ ÙÒÚ· Ó· ÂÙÔÈÌ¿Ûˆ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Î·È ‰¿ÁΈ۷ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÔ˘. fiÔÈÔ˜ ÛÎÔÙÒÛÂÈ... ÕÁÁÏÔÈ. ¶ÔÏÔ˘ÓÔ›!. ·ÎÔ‡Û·ÙÂ! ·Á¿‰Â˜. ·ÎÔ‡Û·ÙÂ.... TÈ ¤¯ÂȘ. N·..

ÙfiÙ ¿ÌÂ!.... KAPA°KIOZH™: H Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ·ÙÛ¿.... ÙÈ ı· Ϙ.. XATZHABATH™: K·Ù¿ ‰È·Ù·Á‹Ó ÙÔ˘ ·Û¿.. KAPA°KIOZH™: EÂÂ. ÏÔÈfiÓ. KAPA°KIOZH™: £· ÙÚÒÂÈ Í‡ÏÔ Ô˘ ı' ·Í›˙ÂÈ. ∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ™·ı¿Ú˘ * fiÊË / fiÊȘ: Ê›‰È * Ì·Í›ÛÈ: ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ· 133 .ÙÈ Ï¤ˆ ÂÁÒ ı· Ϙ ÎÈ ÂÛ‡: "AÎÔ‡Û·ÙÂ.. XATZHABATH™: ÕÎÔ˘. XATZHABATH™: K·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Û¿ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ıÚfiÓÔÓ. Î·È Î·Ï‹ ·Óٿ̈ÛË. Ÿ.... ¶·Ú·Î¿Ùˆ. ÛÈÁ¿.. ·ÎÔ‡Û·ÙÂ!.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ¿ÚÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ϛژ -‰˘Ô ÂÛ‡. ‰˘Ô ÂÁÒ.. ŒÓ· ¤Ó·. ̈ڤ! ŒÓ· ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ ÏfiÁÈ· ÌÈ· ¯·„È¿ Ù· 'ηÓ˜. XATZHABATH™: ŸÔÈÔ˜ ÊÔÓ‡ÛÂÈ.. XATZHABATH™: TË ‚Â˙˘ÚÔԇϷ ÁÈ· Û‡˙˘ÁÔ.. K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. XATZHABATH™: £· ·›ÚÓÂÈ ÂηÙfi ϛژ Ì·Í›ÛÈ* .. KAPA°KIOZH™: AÓ Â›Ó·È ÁÈ· ϛژ... ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔÓ "XPONON"......." KAPA°KIOZH™: A˘Ù¿ Ù' ·ÎÔ‡Û·ÌÂ. (O X·Ù˙Ë·‚¿Ù˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·).. KAPA°KIOZH™: £· ·›ÚÓÂÈ ‰È·˙‡ÁÈÔ. XATZHABATH™: §ÔÈfiÓ. KAPA°KIOZH™: TÔ ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ÎfiÊÙË. KAPA°KIOZH™: AÊÔ‡ ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ ·' ÙÔÓ ·ÙÛ¿. ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.. ›ӷÈ.. XATZHABATH™: TÔÓ Î·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ fiÊË*. KAPA°KIOZH™: ŸÔÈÔ˜ ¯ˆÓ¤„ÂÈ...

∆È ÂÓÓÔ› ªÔÚ›˜ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂȘ ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÈÁÔ‡Ú˜. ¶ÔȘ ¿ÏϘ ·fi ÙÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ. ºÙÈ¿Í fiÔÈ· ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ. Ô È· Á fi Ï Ù· Ù¿ ˘ Ì · ÌÂ!». 134 . ı· ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA Ô› ı· ÎÔÈÌËıÔ‡ Î ÙÈ Û Ë Ó È · Î Â Ì ÈÔ‡ «£· Ê¿ÌÂ.

Ô˘ ¿ÏÏÔ Ï¤Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ ÂÓÓÔÔ‡Ó 135 . ªÂÙ¿ ÙË ‚ÚÔ¯‹ ‚Á·›ÓÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ¶·ÚÔÈ̛˜* ∂˘¯‹ ÁÔÓÈÔ‡ ·ÁfiÚ·˙Â Î·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÂÚ¿Ù· ∆Ô Ì‹ÏÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÌËÏÈ¿ ı· ¤ÛÂÈ. * ·ÚÔÈ̛˜: Û‡ÓÙÔ̘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÓfiËÌ·. ∏ ·ÏÂÔ‡ ‰¤Î· ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ÙÔ ·ÏÂÔ˘‰¿ÎÈ ¤ÓÙÂη.

¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA °ÏˆÛÛÔ‰¤Ù˜* ÕÛÚË ¤ÙÚ· ͤͷÛÚË ÎÈ ·ã ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÍÂÍ·ÛÚfiÙÂÚË ¶›Ù· Û·Ó·ÎfiÈÙ· Û·Ó·ÎÔÏ·‰fiÈÙ·. 136 * ÁψÛÛÔ‰¤Ù˜: ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂډ¢Ù›˜ . ∞fi ÔÈÔÓ °ÓˆÚ›˙ÂȘ οÔÈ· ·ÚÔÈÌ ›˙ÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ. ÛÙ· ÔÔ›· ÔÏÈ΋ ı· Ù·›ÚÈ·˙·Ó ο ÔȘ ·fi ·˘Ù¤ ˜. ›·. ∞ÊÔ‡ Û˘˙ËÙ‹Û Ù ÛÙËÓ Ù¿ÍË Á È· ÙË ÛËÌ·Û›· ·ÚÔÈÌÈÒÓ. ÛÎÂ ÙˆÓ ÊÙ›Ù ·Ú·‰Â›Á Ì·Ù· ·fi ÙË Û¯ ˙ˆ‹.ÙÈ ı¤ÏÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· ‹ ¤Ó· ÁψÛÛÔ‰¤ÙË Ô˘ ı· ‰È·Ï¤ÍÂȘ. ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û˜ Î·È Ô‡. °ÓˆÚ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤ Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ·ÚÔÈ̛˜ Î·È Á ÛÔ‰¤Ù˜. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ fi. Ô˘ ı· ψÛÛ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ·fi ·Ô‡‰Â˜ ÁÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÁÂÈÙ Î·È ÁÈ·ÔÓÈ¿˜ Û·˜.

∫·È ÁÈ·Ù› Ó· ÛÔ˘ οӈ ηÎfi. ºÔ‚‹ıËΘ. §¿ÌË. ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰˘Ô Û·ÎÈ¿ Ì ÙÔ ·Ï‡ÚÈ.. – °È·Ù› ÙÚfi̷͘. ª· Ô §¿Ì˘ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ Óã ··ÓÙ‹ÛÂÈ.. ›Â Ô Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜. ªÈÏÈ¿ Ô §¿Ì˘.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA T [√È ÙËÁ·Ó›Ù˜ ÙÔ˘ ∆Ú·ÁÔfi‰Ë] Ô ˙ÒÔ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ·ÚÁ¿ ·ÚÁ¿ ÎÈ Ô §¿Ì˘ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÛÎÔ‡ÊÔ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏ¿ ÛÙã ·˘ÙÈ¿ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ¯ˆÌ¤Ó· ÛÙȘ ÙÛ¤˜. ÚÒÙËÛ ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜ Ô §¿Ì˘. – ºÔ‚¿Û·È. – °ÂÈ· ÛÔ˘ §¿ÌË! ÊÒÓ·Í ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·.‰Â ı· ÌÔ˘ ¿ÚÂȘ ÙË ÌÈÏÈ¿. ∆Ô ÌÔ˘Ï¿ÚÈ ÙÚfiÌ·Í ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÚ¤¯ÂÈ. ‰Â ı· ÌÔ˘ οÓÂȘ ηÎfi. «¢˘ÛÙ˘¯›· ÌÔ˘». ÎÈ ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ Á‡ÚÈÛ ›Ûˆ Î·È ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ·È‰›. ‰Â Ìã ·ÎÔ‡˜.. √ §¿Ì˘ ›‰Â ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ¤Ó· ÎÔÓÙfi ·ÓıÚˆ¿ÎÈ Ì ÙÚȯˆÙfi ÌÔ‡ÙÚÔ. – ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿.. – ¢Â. ·ÎÔ‡ÛÙËΠÙfiÙ ÌÈ· ʈӛÙÛ· „ÈÏ‹ Î·È ‰˘Ô ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÙÚȯˆÙ¿ ¤È·Û·Ó ÙÔ Î·›ÛÙÚÈ* Î·È ÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó. *η›ÛÙÚÈ: ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ *ÌÈÚÌÈÏ›˙·ÓÂ: ·È¯Ó›‰È˙·Ó 137 . › ̤۷ ÙÔ˘. – ∫·Îfi. ÊÈÏ·Ú¿ÎÔ ÌÔ˘.. ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfiÌ· Î·È ‰˘Ô Ì·Ù¿ÎÈ· Ô˘ ÌÈÚÌÈÏ›˙·ÓÂ* ÁÂÌ¿Ù· ÔÓËÚÈ¿ Î·È ÛÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿϷ‚ ÙÈ ‹Ù·Ó. ∫È ÂΛ Ô˘ ÂÚ·ÙÔ‡Û·ÓÂ. ÒÛÔ˘ ÊÙ¿Û·Ó ÛÙÔ •¤ÊˆÙÔ.. Ì¿ÏÈÛÙ·! › ·˘Ùfi˜. ‚ϤÂÈ Í·ÊÓÈο ÙÔ ·È‰› ¤Ó· Ú¿ÁÌ·.‰Â. ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. – ¢Â. «Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜!» ÎÈ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÛÊȯٿ. ÚÒÙËÛ ¿ÏÈ Ô Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜. Û·Ó Ó· ηٿϷ‚ ÙÈ Û˘ÏÏÔÁ›ÛÙËΠÙÔ ·È‰›. – ∫·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜. ¯Ï·! Ó· ˉ¿ÂÈ ÛÙÔ Û·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ ÌÔ˘Ï·ÚÈÔ‡. ∆Ô ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ÙÒÚ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÎÈ ·Û‹ÌˆÓ ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÎÏ·‰È¿ Ì ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘.. „Èı‡ÚÈÛ ٤ÏÔ˜ Ô §¿Ì˘ Í„˘¯ÈṲ̂ӷ.

∆· ‚Ú¿‰È· ¤Ú¯ÂÙ·È Û›ÙÈ Ì·˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Û·Ó ·fi„Â. – §¿ÌË. √ §¿Ì˘ Û˘ÏÏÔÁ›ÛÙËΠ¿ÏÈ Î¿ÌÔÛË ÒÚ·.Ó· ÛÔ˘ ¿Úˆ ÙË ÌÈÏÈ¿. ¤Î·ÓÂ. ¯È. Ô‡Ù ı· ÙÔ ÚfiÛ¯· ηıfiÏÔ˘.. „‹ÓÔ˘Ì ̷˙› ÙȘ ÙËÁ·Ó›Ù˜ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ Î·È Ï¤Ì ·Ú·Ì‡ıÈ·. §¿ÌË. ∂̤ӷ fï˜ ÙÈ ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ. ™‡ÌʈÓÔÈ. – ∆fiÙ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ïˆ ÈÔ Ôχ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï¿ Ë ıÂÈ·-ª·ÚÈÒ. £¤ÏÂȘ ÙÔ Ï¿ÛÙȯfi ÌÔ˘.. Ô˘ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Ì·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙȘ ÂÚËÌȤ˜. §¿ÌË ÌÔ˘. 138 – ™‡ÌʈÓÔÈ! ÊÒÓ·ÍÂ Ô §¿Ì˘ ÔÏfi¯·ÚÔ˜. ‰Â ÌÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. £· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ¤ÓÙ ÙËÁ·Ó›Ù˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Î·ÏÔ„Ë̤Ó˜ Ì ÌfiÏÈÎÔ Ì¤ÏÈ ·¿Óˆ. Ô˘ ÁϛوÛ ÙÔ Ï¿ÛÙȯfi ÙÔ˘. ∂›Ó·È ¿ÚÚˆÛÙË ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ÙÒÚ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ∫·È ÌÈ· Ô˘ ÙÔã ÊÂÚÂ Ë Ù‡¯Ë Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ‰Â ÌÔ˘ ÙÔ ãÏÂÁ˜. Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. ›Â... . ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ Î·ÏÈηÓÙ˙¿ÚˆÓ. – ø! ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ. ÊÒÓ·ÍÂ Ô §¿Ì˘. – ∂›Û·È ¢ÁÂÓÈÎfi ·È‰›. ∆È Ó· ÙËÓ Î¿Óˆ ÙË ÌÈÏÈ¿ ÛÔ˘. ÎÈ Â›Ì·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ô˘ Û ÁÓÒÚÈÛ·. ›Â Ô ∆Ú·ÁÔfi‰Ë˜. ›Â Ô Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜. – ∆È Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ. ∆ËÓ ·Á·¿Ì Ôχ ÙË ıÂÈ·-ª·ÚÈÒ. ∆· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ fï˜ Â›Ó·È Ôχ ¤Í˘Ó· Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ Â›Ó·È ·ÓıÚˆÈÓfi. ª›Ï· ÂχıÂÚ·. ÙËÓ ¶·Ú·ÌÔÓ‹. √ §¿Ì˘ ¤Í˘Û ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. Ù˘¯ÂÚfi˜ ›̷È!» – ¶Ò˜ Û ϤÓÂ. – Ÿ¯È.. ˜ ÌÔ˘ ÙÈ Ú¿ÁÌ· ı¤ÏÂȘ Ó· ÛÔ˘ οӈ. √ ∆Ú·ÁÔfi‰Ë˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠÌã ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ·. ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ù›ÔÙ· Ó· ÊÔ‚Ëı›˜ ·fi ̤ӷ! ∆Ô˘ §¿ÌË ‹ÁÂ Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ÎÈ Â› ̤۷ ÙÔ˘: «øÚ·›·! . Ì· Î·È Î·Ïfi. Ó· Ô˘ ›‰· Î·È Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ! . ¯È.. ÚÒÙËÛ ÙfiÙ ÍÂı·ÚÚÂ̤ÓÔ˜. ∞Ì‹. ‚Ϥˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È ÌÔÓ¿¯· ¢ÁÂÓÈÎfi ·È‰›. ÂÁÒ Ô Î·ÎÔÌÔ›Ú˘ οӈ Ò˜ Î·È Ò˜ Ó· ‚Úˆ ηӤӷ Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿Ûˆ. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ Ì ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Ì ·Ú·ÊÙ¿ÓÂÈ. Ë ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿ Ì·˜. °È·Ù› οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÎÈ ÂÛ‡. – ∆Ú·ÁÔfi‰Ë! ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Ô‰·ÚÈÒÓ ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÚ·Á›ÛÈ·. ÎÈ ÂÛ‡ Ϙ Ó· ÛÔ˘ ¿Úˆ ÙË ÌÈÏÈ¿. Á¤Ï·Û Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Ô Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿˜ ı· Á›ÓÂÈ.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA – ÃÈ. ›Â Ô ∆Ú·ÁÔfi‰Ë˜.

›Â Ô §¿Ì˘. – £· ÙȘ ‚¿ÏÂȘ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ¤Íˆ ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Û·˜ ÎÈ ÂÁÒ ı·ã Úıˆ Ó· ÙȘ ¿Úˆ. ¶¤Ú·Û οÌÔÛË ÒÚ·. – ∫·Ï¿. ›Â Ë ıÂÈ·-ª·ÚÈÒ Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ∆Ú·ÁÔfi‰Ë. √ ηÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜ Ì ‰˘Ô ˉ‹Ì·Ù· ¤Ú·Û ÙÔ Í¤ÊˆÙÔ Î·È ¯ÒıËΠÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÎÈ Ô §¿Ì˘ Ì ÙÔ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ ÙÔ˘ ÙÚ¿‚ËÍ ηٿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∆· ·È‰È¿ Á‡Úˆ ÛÙÔ ÛÔÊÚ¿ Ï¿ı·Ó ÙËÁ·Ó›Ù˜. ‹Á ÙÔ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‚ÏÔ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¤Ì·Û·Ó Ù· Û·ÎÈ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ÁÂÈ· ÛÔ˘. ÍÂÊfiÚÙˆÛ ÙÔ ·Ï‡ÚÈ. ™·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. – £ÂÈ·-ª·ÚÈÒ! ÊÒÓ·ÍÂ Ô §¿Ì˘ ÔÏfi¯·ÚÔ˜ ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ӷ ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· ÛηÌÓ› ÛÙË ÁˆÓÈ¿. – °ÂÈ¿ ÛÔ˘. Ù˘ÏÈÁ̤ÓË ÛÙÔ Ì¿ÏÏÈÓÔ Û¿ÏÈ Ù˘. √ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ §¿ÌË ‹Ù·Ó ·ÏÏÔ‡. ∫È fiˆ˜ Ë ıÂÈ·-™Ù·‡Ú·ÈÓ· Â›Ó·È ·ÊËÚË̤ÓË Ô‡ Î·È Ô‡. «§Â˜ Ó· Ì Á¤Ï·ÛÂ Ô Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˜. ·È‰¿ÎÈ ÌÔ˘. ı· ηٷʤڈ Ó· Ù˘ ·Ú¿Íˆ ηÌÈ¿ Û·Ó·ÎfiÈÙ·. £ÂÈ·-ª·ÚÈÒ Î·ÏˆÛfiÚÈÛ˜! ∂›Û·È ηϿ ÙÒÚ·. ∏ ∞ÛËÌԇϷ ¤Ï·ı ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Î·È ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· Î·È Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ıÂÈ·˜-ª·ÚÈÒ˜ Ï¿ı·Ó *ÛÔÊÚ¿˜: ¯·ÌËÏfi ÙÚ·¤˙È 139 . ¿ˆ ÏÈÁ¿ÎÈ ÛÙÔ Ì‡ÏÔ ÙÔ˘ Ì·ÚÌ·™Ù·‡ÚÔ˘. ∫·È ÙÒÚ·.. Ë Ì¿Ó· ¤ÛÙËÛ ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Ë ∞ÛËÌԇϷ οıÈÛ ‰›Ï· ÛÙÔ ÛÔÊÚ¿* ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ï¿ıÂÈ ÙȘ ÙËÁ·Ó›Ù˜. ∫È fiÙ·Ó ·Ó¤‚ËÎÂ Î·È ÊÔ‡ÛΈÛÂ Î·È Í¯›ÏÈÛ ÛÙË ÏÂοÓË. ¶›Ûˆ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ٷ ·È‰È¿ Ù˘. ηÏÒ˜ Û·˜ ‚ڋη! ∫·È οıÈÛ ÛÙÔ ÛηÌÓ› Ù˘. ¤Í·ÊÓ· Ë fiÚÙ· ¿ÓÔÈÍ ‚È·ÛÙÈο ÎÈ Ë ıÂÈ·ª·ÚÈÒ Ì‹Î ̤۷ ÁÂÏ·ÛÙ‹. ∏ ∞ÛËÌԇϷ ˙‡ÌˆÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈ ¤‚·Ï ÙÔ ˙˘Ì¿ÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Óã ·Ó‚›.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ŸÌˆ˜ Ô‡ ı· Û ‚Úˆ Ó· ÛÔ˘ ÙȘ ‰ÒÛˆ.. ∫È ¤Í·ÊÓ·.» ¤ÏÂÁ ̤۷ ÙÔ˘ Î·È Î·ıfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛηÌÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·Ì›ÏËÙÔ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈṲ̂ÓÔ˜.

140 . ›Â. ∫È Ô §¿Ì˘ ¤Ï·Û ¤ÓÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙËÁ·Ó›Ù˜. ÙÔ˘˜ ηÏÈοÓÙ˙·ÚÔ˘˜ ∆È ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÂÛ‡ ÁÈ· Û ÙÔÓ ·Ô‡ Î·È ÙË ƒÒ È. ÛÔ˘ ãÊÂÚ· ÙȘ ÙËÁ·Ó›Ù˜ ÛÔ˘! ¢Â Ì Á¤Ï·Û˜! ™ã ¢¯·ÚÈÛÙÒ! – ∫·È Ì‹Î ̤۷ ÛÙËÓ Î¿Ì·Ú· ÁÈ· Óã ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ. ¿ÓıÚˆÔÈ Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· √ ∆Ú·ÁÔfi‰Ë˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Î·È Ì·ÛÙÔ˘Ó¿ÎÈ·. ∆Ș ̤ψÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ηϿ ηϿ. ∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÌÈ· ·Ú¤· ηÏÈοÓÙ˙·ÚˆÓ Î·È ‰ÒÛ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· οÔÈÔ fiÓÔÌ· Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘. ı ̿ ˜ ÂÈ ¤¯ ÙÔ ‡ Î·È ·fi Ô ÙÈ ›ÛÙ¢·Ó ÁÈã ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ˘Ó Ô ˘ ÛÔ Ó· È¿ ·Á ÁÈ ÙË ¯ÚfiÓÈ·. ¶È›Ó· ∆ÛÈÌÈοÏË °È·Ù› Ô Î·ÏÈÎ ¿ÓÙ˙·ÚÔ˜ ·ÓÙ¿ÌÂÈ„Â ÙÔÓ §¿ÌË. Ô˘ „Ëı‹Î·ÓÂ Î·È ÚÔ‰ÔÎÔÎÎÈÓ›Û·Ó ̤۷ ÛÙÔ Ï¿‰È ÙÔ˘˜. ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ Ù˘ ·˘Ï‹˜. – ∆Ú·ÁÔfi‰Ë. ÙȘ ¤‚·Ï Ûã ¤Ó· È·Ù¿ÎÈ Î·È ‹ÁÂ Î·È ÙȘ ¿ÊËÛ ¤Íˆ.

∫È ·Ó ¯ÈÔÓ›ÛÂȘ. ÎÈ ·Ó ÊÏ‚›ÛÂȘ ÎÈ ·Ó ÙÛÈÎÓ›ÛÂȘ*. ‹Úı ¯ÂÏȉfiÓ·. ¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙË £Ú¿ÎË *ÙÛÈÎÓ›˙ˆ: „‹Óˆ Ê·ÁËÙfi ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ «„ÈÏÔη›» Î·È Ó· Ì˘Ú›ÛÂÈ 141 . Î·È ºÏ‚¿ÚË ÊÔ‚ÂÚ¤. ¿ÏÈÓ ¿ÓÔÈÍË ı’ ·Óı›ÛÂȘ». ª¿ÚÙË ÌÔ˘ ηϤ. ◊ÚıÂ. ηÏÔη›ÚÈ ı· Ì˘Ú›ÛÂȘ. ‹Úı ÎÈ ¿ÏÏË ÌÂÏˉfiÓ·. οıÈÛÂ Î·È Ï¿ÏËÛÂ. Î·È ÁÏ˘Î¿ ÎÂϿˉËÛÂ: «ª¿ÚÙË.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ÃÂÏȉfiÓÈÛÌ· ∆ËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ª¿ÚÙË Ù· ·È‰È¿ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù· Û›ÙÈ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ÃÂÏȉfiÓ·˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ÎÈ ·Ó ηΛÛÂȘ.

ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ‹ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜ ‚ϤÂȘ ÙË «ÃÂÏȉfiÓ·». ¶·ÚfiÌÔÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· CD. fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·È‰È¿. . ‚. «ÃÂÏȉfiÓ·» ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·. ı· ÛÔ˘ Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· (οϷÓÙ·) Ô˘ ϤÁ·ÓÂ. «ÃÂÏȉfiÓÈÛÌ·» ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ·Ó‹ ™ÂÚÚÒÓ 142 ∞Ó ÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. fiˆ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÂÚÔ‡Ó· Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Ù˘ ¢fiÌÓ·˜ ™·Ì›Ô˘. ªÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ª¿ÚÙË Ó· ÂȘ Ù· οϷÓÙ·.

ı· ·ÚÓËı›. ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜. Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ¤ÌÂÈÓ ¤ÎÏËÎÙÔ˜. ÎÔ˘‚¿ÏËÛ ÌÂÚÈο Û·ÎÈ¿ ÛÙÔÓ ·¯˘ÚÒÓ· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ Î·È Á‡ÚÈÛ ӷ Í·ÏÒÛÂÈ. ∂Âȉ‹ ͤڈ ηϿ fiÙÈ ·Ó ÙÔ˘ ÙÔ ÚÔÙ›ӈ. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘. ™ËÎÒıËΠÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÚÈο Û·ÎÈ¿ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ·¯˘ÚÒÓ·. ŸÌˆ˜ Ô ¿ÏÏÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÛËÎÒıËΠϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Â›Â: – ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ ÂÁÒ Ó· ¤¯ˆ ÙÔ ÌÈÛfi ÛÈÙ¿ÚÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ì·˜. Í·Ó¿Ú¯È˙·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ¶·Ú·Ì‡ıÈ ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ 143 . ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ. ∫·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ì ÔÈÔ Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û·ÎÈÒÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ô ›‰ÈÔ˜. £· ÙÔ˘ ÌÂٷʤڈ ÌÂÚÈο Û·ÎÈ¿ ÛÙ· ÎÚ˘Ê¿. Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¿. Œ¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ¢ ∆· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ‡Ô ·‰¤ÚÊÈ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó Ì·˙› ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘ Î·È ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿. ∞˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ¤ÁÓÔȘ Î·È ¤ÍÔ‰· Ô˘ ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ. ÂÂȉ‹ ‚ڋΠÛÙÔÓ ·¯˘ÚÒÓ· ÙÔ˘ ÙËÓ ›‰È· ÔÛfiÙËÙ· ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·‰ÂÚÊÔ‡˜ ÛΤÊÙËÎÂ Î·È Â›Â: – √ ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ·È‰È¿. √ ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›. ∂Ô̤ӈ˜ ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ ·fi Â̤ӷ. ™ËÎÒıËÎÂ. £· ÙÔ˘ ÌÂٷʤڈ ÂÔ̤ӈ˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ ÌÔ˘.

·ÓÙ› Ó· Ó ÈÔ Ô  ¿ Î Â Û ÙÈ ÂÛ‡ ο ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. È· Á Ș Â Û Ù‹ · Ú Î ÙÔ ƒÒÙ· ÙÔÓ · Ô‡ ‹ ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ó· ÛÔ˘ Ô˘Ó ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ıÂÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ˜.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ¯ÂȘ ‰ÒÛÂÈ ÎÈ £˘Ì¿Û·È Ó· ¤ ¿ÏÏÔ. µ¿Ï ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂȘ Ò˜ ·fi ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì „ˆÌ›. ❑ ÕÏÂÛÌ· ❑ AÏÒÓÈÛÌ· ▲ ❑ §›¯ÓÈÛÌ· ŒÚÁÔ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï ❑ æ‹ÛÈÌÔ 144 ❑ £ÂÚÈÛÌfi˜ ❑ Z‡ÌˆÌ· .

¶¿ψ̷ ·ψ̷ٛ˙ÂÈ. ∆È Â›Ó·È. ∆È Â›Ó·È. ªÈ· ‚·ÚÎԇϷ ÊÔÚو̤ÓË ÛÙË ÛËÏ›ÙÛ· ¿ÂÈ Î·È Ì·›ÓÂÈ. ÎfiÎÎÈÓ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ì·‡ÚÔÈ Î·ÏÔÁ¤ÚÔÈ Î¿ıÔÓÙ·È Ì¤Û·. *·ÈÓ›ÁÌ·Ù·: Û‡ÓÙÔ̘ ÊÚ¿ÛÂȘ. ∆È Â›Ó·È. Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û ηÏÔ‡Ó Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ οÙÈ ¿ÏÏÔ *ÓÔÈÎÔÎÂÚ¿: ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿ *·: ¿Óˆ 145 . ∆È Â›Ó·È. Ô °È¿ÓÓ˘ ÎÈ Ë ª·Ú›·.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ∞ÈÓ›ÁÌ·Ù·* ªÈÎÚ‹ ÌÈÎÚ‹ ÓÔÈÎÔÎÂÚ¿* ÌÂÁ¿ÏË ›Ù· οÓÂÈ. ¶Úfi‚ÏËÌ· √ ·¿˜ ÎÈ Ë ··‰È¿. ¤ÍÈ ·˘Á¿ „‹Û·ÓÂ Î·È Ê¿Á·Ó ·fi ÙÚ›·. ¶Ú¿ÛÈÓÔ ·Ï¿ÙÈ. ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔ˘ÁÎÚ›˙ÂÈ. ·* ÛÙË ÁË ¯·ÌÔ΢ÏȤٷÈ.

∆Ô ·È¯Ó›‰È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ªÂÙ¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÙ ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ÙˆÓ ·ÈÓÈÁÌ¿ÙˆÓ Ì ÙȘ χÛÂȘ ÙÔ˘˜. fiÙ·Ó ‚Ú›Ù fiϘ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ χÛÂȘ. 146 ·· °È¿ÓÓ˘ ··‰È¿ M·Ú›· . ¤ÓˆÛ Ì ̛· ÁÚ·ÌÌ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Ê·ÁÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ÔÌ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· ·›ÓÈÁÌ· Ì ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ۠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¯·ÚÙ›. ∞ÊÔ‡ ‚ÚÂȘ fiÛ· Â›Ó·È Ù· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·˘Á¿.¶O§ITI™TIKH K§HPONOMIA ¶·È¯Ó›‰È Ì ·ÈÓ›ÁÌ·Ù·: ÈÚÈÛÙ›Ù Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Û·˜ ÛÙÔ Ù·ÌÏfi Ù˘ Ù¿Í˘ ·Ó·Î·ÙÂ̤Ó˜.

£¤ÙË XÔÚÙÈ¿ÙË ™ÔÊ›· Z·Ú·Ìԇη.™ÙÔÓ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÙÈÎÈ-ÙÈÎÈ Á˘ÚÔʤÚÓÂÈ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. [AÛÙÚÔÁ¿ÙÔ˜] .

ÊÔÓÈÎfi Ó· ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È Ô ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ˜. ÎÈ ÂÁÒ Ô‡ ãÌ·ı· ˆ˜ Ù¿¯· ›Óã Ë ÛȈ‹ ¯Ú˘Û¿ÊÈ. ÌÈ· °È·Ì¿¯·. ¡· ÏÈÁÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎÏ¿Ì· ÙÔ ÌÈÎÚfi ÌÔ˘ ÙÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ. Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ. ·ÚÈ ¡ÙÂÛÈÌ¤Ï. Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ. Ó· «Í˘ÓÔ‡Ó» ÔÈ ∫ÔÁÎÔϤ˙ÔÈ.. ∫·‚·Û¿ÎÈ.TEXNO§O°IA ∫‡ÚÈ ¡ÙÂÛÈÌ¤Ï. ¤ÏÂÔ˜! ∫·È ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÛÙË ‰È··ÛÒÓ* Ó· ·›˙ÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›·.. ¿Óˆ Ú·‰ÈÔÙÛÈÚ›‰Â˜ Ô˘ ÛÔ˘ Û·Ó ÙȘ ˆÙÔ·Û›‰Â˜* ÎÈ ¤Ó· ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi. ÓÈÛ¿ÊÈ*! ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ 148 *ˆÙÔ·Û›‰Â˜: ÂȉÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÈÒÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Îԇ̠‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ *ÛÙË ‰È··ÛÒÓ: ÛÙËÓ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ¤ÓÙ·ÛË *ÓÈÛ¿ÊÈ: ÊÙ¿ÓÂÈ È·! . ‰Ú¿ÛË fiÏÔ.. ηÌÈfiÓÈ·. ∏ ΢ڛ· Ë ·fi Ï¿È ‰˘Ó·Ù¿ Û·Ó ÔÏ˘‚fiÏÔ. ·ÚÈ ¡ÙÂÛÈÌ¤Ï ÌÔ˘. ¤Íˆ ÎÔÌÚÂÛ¤Ú.

·ÁÓÒÚÈÛ‹˜ Ù Ó · ˜ Ë Ù È ›‰ Ó ·È¯ ¢È¿ÊÔÚÔÈ ‹¯ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Û ÓÙÂÛÈÌ¤Ï 149 . È √È ·ÚÈıÌÔ› ‰Â ›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó ·ÌË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ‚· . ÛÔ˘ ˯ÔÁÚ¿ È Î ¿ Ó ˆ Ê Ô Ù Ë ªÂ ÙÔ Ì·ÁÓ È¿˜ ÛÔ˘ Î·È Ó Ô ÈÙ Â Á ˜ Ë Ù ˘˜ ÙÔ ÊËÛ ıÔÚ‡‚Ô ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Ì Ì ˘ Û ˜ ˘ Ô Ù Ì ÌÂÙ¿ ·›Í Ԣ˜. ¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Û ÙË ‰ÈÏ·Ó‹  ÈÎfiÓ· fiÙÈ fiÛ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ÙË Ô «ÛοϷ» ÙfiÛÔ  ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ›ӷ ÔÈ ‹¯ÔÈ. ∞ÚÁfiÙ ڷ ¿ÏÏÔÈ ÂÈÛ Ù‹ÌÔÓ˜ fiÙ·Ó ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÌÂÙÚ ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ· ÛË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ. ∫¿ı ÛηÏÔ¿ ¤‰ÂȯÓ ¤Ó· ‚· ÙÈ ıÌfi ¡ÙÂÛÈÌ¤Ï. ™ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛοϷ˜ ¤‚·Ï·Ó ÙÔ˘˜ ÈÔ ·‰‡Ó ·ÌÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. √ ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ °Î Ú¿¯·Ì ªÂÏ ‹ Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜  Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ Â Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. ıÌÔ‡˜ ¡ÙÂÛÈÌ¤ Ï (db). ηٷ Û··Û·Ó ÌÈ· «ÛοϷ» ‹¯ˆÓ . ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ fiÛ Ô ‰˘Ó·Ù¿ ÊÙ¿Ó Ô˘Ó ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ ÔÈ ‰È¿ÊÔ ÚÔÈ ‹¯ÔÈ.TEXNO§O°IA ¶ÔÈÔ˘˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ‡˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ·È‰¿ÎÈ ÛÙÔ Ô›ËÌ·.

ª· Ô ∫·Ú˘‰¿Î˘ ‰Â ÊÔ‚‹ıËΠÏÈÁfiÙÂÚÔ. Ô˘ ·Ó ÙÔ˘˜ ¤‚ÚÈÛÎÂ. ∏ ΢ڛ· ª·ÚÈ¿ÓÓ· ‹Á·ÈÓ ÙË ÛÎÔ‡· ¿Óˆ οو. ∆ÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓË Ë ∑·¯·ÚԇϷ ÛÊȯٷÁοÏÈ·Û ÙÔÓ ∫·Ú˘‰¿ÎË. ŸÔ˘ Ó·ã Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ıËÚ›Ô ı· Ì·˜ ηٷÈ›. ‹Ú·Ó ÎÈ ¿ÏÏË Ï·¯Ù¿Ú·. ªÈ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹. √ ∫·Ú˘‰¿Î˘ Ù· ¤‚ÏÂ fiÏ· Á‡Úˆ ÙÔ˘ Ó· ¯ÔÚÔˉԇÓ. ·ÊÔ‡ ‰Â ı· ˘‹Ú¯Â È· ∫·Ú˘‰¿Î˘ Î·È ∑·¯·ÚԇϷ.TEXNO§O°IA ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Î·È Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÙˆÓ ‰‡Ô Ê›ÏˆÓ √ ∫·Ú˘‰¿Î˘.¿Óˆ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·. µ¤‚·È· ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó Î·È ÙfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. °›ÓÔÓÙ·È Ê›ÏÔÈ Î·È ÂÂȉ‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. – º·›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯ÂÚfi Ì·˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂ ¤Ó·Ó ‹‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÙfiÙ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ı· ÙÂÏ›ˆÓÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÌÈ· ÒÚ· ·Ú¯‡ÙÂÚ·. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi! ªÂ ÙË ÊfiÚ· Ô˘ ›¯Â Ù›Ó·Í ÙÔ ¯·Ï› Á‡Úˆ. ¿Óˆ οو. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë ÙÚÔÌ¿Ú· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÏËÛ›·˙Â. ›Â. • ‡ÓËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ÙÚÔÌ·¯ÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜. ÃÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌËÓ Î·ÙÚ·Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó. 150 . ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÙÔ˘˜. ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË Ì·Ï›ÙÛ· ÍÂÎfiÏÏËÛ ·fi ÙÔÓ ÔÏ˘¤Ï·ÈÔ ÎÈ ¤ÂÛ οو Ì ٤ÙÔÈ· ÊfiÚ·. ·ÏÏ¿ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ÙÔ ÛοÓ ·fi ÙË ÏÂοÓË. ¶¿Óˆ οو. ¤Ó·˜ ÙfiÛÔ˜ ‰· ÎfiÎÎÔ˜ ˙¿¯·Ú˘.ÙÈ ¤‚ÚÈÛΠÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘. Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó Ë Î˘Ú›· ª·ÚÈ¿ÓÓ· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·Ú˘‰fiÈÙ·. ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηڇ‰È Î·È Ë ∑·¯·ÚԇϷ. ¿Óˆ οو! ∏ ∑·¯·ÚԇϷ ˙·Ï›ÛÙËÎÂ. Ù›Ó·Í ÙÔÓ ∫·Ú˘‰¿ÎË Ì ÙË ∑·¯·ÚԇϷ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó -ÙÈ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó. Ë Î˘Ú›· ª·ÚÈ¿ÓÓ· ÙËÓ ÂÚÓÔ‡Û ÛÙ· ¯·ÏÈ¿ ÎÈ ÂΛÓË ÚÔ˘ÊÔ‡Û fi.

151 . ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ η È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ‹‰ËÍ·Ó Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ! ºÈϛ۷ ÷Ù˙˯¿ÓÓ· ∆È ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÌfiÏȘ ‚Á‹Î·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ̤ÙÚËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ ÙÚ›·. ÚÔ¯ÒÚËÛ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ï› ÙÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. Èڛ˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Î·ÈÚfi ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ˙·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Î·Ù·ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ. ÕÊËÛ οو ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً fiÚÙ· ÙË ÛÎÔ‡· ÎÈ ¤ÙÚÂÍ ӷ ÙÔ ÛËÎÒÛÂÈ. ¤‚·Ï·Ó fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ú˘‰Ô˙·¯·Ú¤ÓÈ· ‰‡Ó·ÌË. ∞Ó Â›¯Â˜ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎ Ô‡· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ «ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ» Ù· ¿ÓÙ·. ªÂÙ¿ οı ÔÌ¿‰ · ·˜ ·ÊËÁËı› ÙË ‰È΋ ÙË ˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙȘ ÌÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î·ıÂÌ›· ·˜ ‰È·Ï¤ÍÂÈ Ó· ÌÈÌËı› Ì ‹¯Ô˘˜ Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ οÔÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ¶ÔȘ ¿ÏϘ Û˘ÛΠ¢¤˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘. ∏ ÛÎÔ‡· Î·È ÙÔ ÙËϤʈ ÓÔ Â›Ó·È ‰˘Ô Û˘Û΢¤˜ Ô ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Û›ÙÈ·. ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÊÙÈ¿Í ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ·˘Ù¤˜. ÔÈ ‰˘Ô Ê›ÏÔÈ ¤È·Û·Ó ÛÊȯٿ Ù· ¯¤ÚÈ·.TEXNO§O°IA ∏ ΢ڛ· ª·ÚÈ¿ÓÓ· ·ÊÔ‡ ηı¿ÚÈÛ ÙÔ ¯·Ï› ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡. ÙÈ ‹ ÔÈÔ Ó ı· ˙ËÙÔ‡Û˜ Ó· ÚÔ˘Ê‹Í ÂÈ Î·È ÁÈ·Ù›.

£¤ÙË XÔÚÙÈ¿ÙË 152 . ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ë ÁÓÒÛË Î·È Î·Ú‰Ô‡Ï· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ.ÙÈÎÈ Á˘ÚÔʤÚÓÂÈ ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ ¿ÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ „¿¯Óˆ Ó·ã ‚Úˆ fiÛ· ͤÚÂÈ ·Ó Ù· ı¤Ïˆ.TEXNO§O°IA √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘ ™ÙÔÓ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÙÈÎÈ . ÌÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ ·fi ̤ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·‡ÛÈÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔ ÁÂÌ›˙ˆ ÁÈ· ηÏfi ÌÔ˘ Â›Ó·È ¿ÍÈÔ˜ ‚ÔËıfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏË Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù¿¯·.

¶·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ «ÂÈÎÔÓ›‰È·» Ù˘ ÔıfiÓ˘.TEXNO§O°IA ∞Ó ‹ÛÔ˘Ó ÂÛ‡ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∞ÎÔ‡ˆ ªÔ˘ÛÈ΋ ∫Ï›ӈ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ BϤˆ ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÌÔ˘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ™¯Â‰È¿˙ˆ 153 . ∫¿Ó Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ «ÎÏÈλ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ «ÂÈÎÔÓ›‰È·». ƒÒÙËÛ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘. ªÔÚ›˜ Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂȘ ‰Èο ÛÔ˘ «ÂÈÎÔÓ›‰È·» ÁÈ· ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÔ˘. Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÔÓfiÌ·˙˜ ÙÔ «ÔÓÙ›ÎÈ». ¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ. ∆È ı· Û˘Ì‚Â›. TÔ ÔÓÙ›ÎÈ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ™Ù¿ÛÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.

∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÎÈ ÂÛ‡ ‹ ‰ÈËÁ‹ÛÔ˘ ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ·. ª˘Ù·Ú¿˜. ∫È fiÏÔÈ Á˘ÚÓÔ‡Ó. ª· Ù˘ ÙÚÔ¯·›·˜ Ù· Û‹Ì·Ù· Ô‡Ù Ô˘ Ù· ÎÔÈÙ¿. ÛÙÔÓ Î˘Ú ™·Ï›ÁηÚÔ. – ªÈÎ! ªÈÎ! ∫ÔÚÓ¿ÚÂÈ Ó· ÙÔÓ ‰Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘. ÙÔÓ ‚ϤÔ˘ÓÂ. ∫È fiˆ˜ Ô ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ ÙÔÓ ˙˘ÁÒÓÂÈ ÛΤÙÂÙ·È fiÏÔ ¯·Ú¿: – ∞¯. ÎÈ Ô Î˘Ú ™·Ï›ÁηÚÔ˜ Ì‹Î ÛÙã ·Ì·Í¿ÎÈ ÙÔ˘ Ó· ¿ÂÈ ·Ì·Í¿‰·. Ô˘ ÊÚÚÚ! ÊÚÚÚ! Ì ÙË ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ· ÙÔ˘ ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù¿. Ê·›ÓÂÙ·È ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ÈÔ Î·ÏÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡! ¶ˆ˜ ı· ÙÔÓ ÁÚ¿„ÂÈ Ô ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·È ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÚfiÛÙÈÌÔ Ô‡Ù Ô˘ ÙÔ ‚¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÓÔ˘. ¶ÂÚÓ¿ Ì ÙÔ ÔÚÙÔηϛ. ∑ˆ‹ ∫·Ó¿‚· ¿ıÔ˜ ∆È «‚Ú·‚›Ի ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ï ÚÔ˘. 154 ¢. ÙÔ˘ Î˘Ú ™·Ï›Áη ™ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ú·Ù‹ÚËÛ ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· Û¯‹Ì·Ù· Î·È Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó· ·Ù‡¯ËÌ· Ì ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. °ÂÏ¿ Ô Î˘Ú ™·Ï›ÁηÚÔ˜. ¢Â ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ. ªÈÎ! ªÈÎ Î·È Î·Ì·ÚÒÓÂÈ. «∆Ô ·Ù‡¯ËÌ·» . ÎÔÚ‰ÒÓÂÙ·È. ∫·È ÌÈÎ! ÌÈÎ! Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÔÚÓ¿ÚÂÈ. ¶Ò˜ ÙÔÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó! ∆È Î·Ï¿! ø˜ ÎÈ Ô ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜. ‰Â›ÙÂ! ¢Â›ÙÂ! ∏ ‚ÚÔ¯‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ.TEXNO§O°IA √ ™·Ï›ÁηÚÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·Ì·Í¿‰· – ∞¯.

Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó È· Î·È Î·Ó¤Ó· ̈Úfi! ∏ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘. ºÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ‰Ò‰Âη Î·È ÙfiÙ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ì·˜ ϤÂÈ ÙÈ ÒÚ· ›ӷÈ. ∏ Ì·Ì¿ fï˜. ¤ÙÛÈ ÓfiÌÈ˙ ÎÈ Ë ÁÈ·ÁÈ¿. ˆÛÙfiÛÔ. Ë ÒÚ· Â›Ó·È Ì›· ·ÎÚÈ‚Ò˜. ∫·È Ó· ‰ÂȘ Ô˘ ÙÒÚ· ÙÔ ·È‰› ı· Ì¿ıÂÈ Ó· Ì·˜ ϤÂÈ Î·È ÙÈ ÒÚ· ›ӷÈ. › ‡ÛÙÂÚ· Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÛÙË Ì·Ì¿. ¤Ó· ÚÔÏfiÈ Ì ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÎfiÎÎÈÓÔ. ÙfiÛÔ ÊÙËÓfi.. Ô˘ Ó· ÙÔ ÊÔÚ¿ÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÈÎ-Ù·Î fiÙ·Ó Ùã ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û ÛÙã ·ÊÙ›. ¿ÏψÛÙÂ.. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô. fiÙ ÂÊÙ¿. ¤ÏÂÁ ˆ˜ ¤ÚÂ ÚÒÙ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙËÓ ÒÚ·. ŒÙÛÈ ÓfiÌÈ˙Â Ë ª¿Úˆ. ŸÙ·Ó Ô ÌÈÎÚfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ 2 Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÔ 12. – ŒÏ· ÙÒÚ·. •¤ÚÂÈ. ∫·È ÙËÓ ÒÚ· Ë ª¿Úˆ ‰ÂÓ ÙËÓ ‹ÍÂÚÂ... Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ì¿ı·ÈÓ ӷ ϤÂÈ ÙËÓ ÒÚ· . Ë ÒÚ· Â›Ó·È ÙÚÂȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ – Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ÚÒÙ· ÙȘ ÒÚ˜ ÙȘ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜: ŸÙ·Ó Ô ÌÈÎÚfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ 1 Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÔ 12. ∫·È Û ϛÁÔ ı· Ì¿ıÂÈ Î·È Ù· «·Ú¿ ٤ٷÚÙÔ» Î·È Ù· «Î·È ‰¤Î·» Î·È Ù· «·Ú¿ ¤ÓÙ» ÎÈ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ϤÓ οı ÙfiÛÔ ÔÈ 155 . ∫fiÓÙ¢Â.Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì¿ÏÈÛÙ·. ∫·È Ù˘ ¯¿ÚÈÛ ¤Ó· ÚÔÏfiÈ ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ Ù˘. ∫È Ë ª¿Úˆ –Â. Ô˘ ‰Â Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·È ÙfiÛÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓË. ÙÒÚ· Ó· ÂÈ fiÙÂ Â›Ó·È ¤ÓÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜.TEXNO§O°IA ∆Ô ÚÔÏfiÈ Ù˘ ª¿Úˆ˜ Œ Ó· ÚÔÏfiÈ ‹ıÂÏÂ Ë ª¿Úˆ. ∞Ó Â›¯Â. ŸÙ·Ó Ô ÌÈÎÚfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ 3 Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÔ 12. Ë ÒÚ· Â›Ó·È ‰‡Ô ·ÎÚÈ‚Ò˜. ÙÒÚ· ‰Â ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÏÏÈÒ˜– ¤ÚÂ ӷ ÙË Ì¿ıÂÈ ÙËÓ ÒÚ·. ŒÓ· ·È‰ÈÎfi ÚÔÏÔÁ¿ÎÈ. ¶Ôχ ‡ÎÔÏÔ! ∫·Ù¿Ï·‚ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ª¿Úˆ. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ÚÔÏfiÈ ‰ÈÎfi Ù˘ Î·È Ù›ÔÙã ¿ÏÏÔ. ÷ڿ ÛÙÔ Ú¿ÁÌ·! ◊Ù·Ó ¿ÏψÛÙÂ.. Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÍÈ ¯ÚÔÓÒÓ. Ì· Ù˘ Ê¿ÓËΠ‰‡ÛÎÔÏË. ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ¤ÙÛÈ. fiÙ ÔÎÙÒ Î·È fiÙ fi. Ë ¡Ù›Ó·.. ηË̤ÓË. ›‰ÈÔ Û·Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÙ·Ó...ÙÈ ¿ÏÏÔ «·ÎÚÈ‚Ò˜» ÙË ÚˆÙ‹ÛÂÙÂ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ οÔÙ ӷ ÙË Ì¿ıÂÈ. ∆Ô ·È‰› ‹Ù·Ó Ë ª¿Úˆ. ÏÔÈfiÓ.

·fi ÙË ¯·Ú¿ Ù˘! ¶ÂÙÔ‡ÛÂ. ∫‡ÎψÛ ٷ ÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. Ë Î·Ë̤ÓË. µ¿Ï ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÛÙÔ ÚÔÏfiÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ.∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ È ·ÓÙÈÎfi Ó· ͤÚÂ Ì Ë Û È · ›Ó  ÙÈ fi ¶ÈÛÙ‡ÂȘ Î·È ÛÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· ›· ÈÎ Ï Ë Ó ÙË Û › ¤Ó· ·È‰ ÁÈ·Ù›.TEXNO§O°IA ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ¶ÂÙÔ‡ÛÂ. §fiÙË ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜. ÏÔÈfiÓ. 156 ... ÙȘ Ï·¯Ù¿Ú˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ·ÎfiÌ·. ÒÛÙ ӷ ‰Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ ÙÈ ÒÚ· ͢Ó¿˜ ÙÔ Úˆ›.

Ù˘ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë. ¶·Ù¿ÎË. ¶·Ù¿ÎË. ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜. ∞ı‹Ó· 2003. ∏ ºÈÏÔÁÚ¿ÌÌ·ÙË Î·È Ô º·Á·Ï¤Í˘. ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Î·È ÁÂÓÈο ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ı· ‚ÚÂȘ Î·È ı· ‰È·Ï¤ÍÂȘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· ‚È‚Ï›·. ÂΉ. ÙÔ˘ ∫·ÚÏ ¡ÔÚ¿Î. ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∆· ËÏÈÔÙÚfiÈ·. ∞ı‹Ó· 2000. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 2001. Ù˘ °ÈÔÏ¿ÓÙ·˜ ¶·ÙÂÚ¿ÎË. ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∞ı‹Ó· 2001. ∞ı‹Ó· 2002. Ù˘ ¡Ù›Ó·˜ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. √ µÈ‚ÏÈÔfiÓÙÈη˜.MIKPH BIB§IO£HKH ªÈÎÚ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ı¤Ì· ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘. 157 . √π∫√°∂¡∂π∞ ŒÓ· ÁÂÌ¿ÙÔ Ì¤ÏÈ· ¯ÂÚ¿ÎÈ. ∞ı‹Ó· 2002. ¢ÂÓ Â›Ì·È ÌÈÎÚfi˜!. ÛÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ¶·Ù¿ÎË. ™›ÁÌ·. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1998. ¶·Ù¿ÎË. ∞ı‹Ó· 2001. ÙÔ˘ ªÂÚÎÔ‡ÚÈÔ˘ ∞˘Ù˙‹. ªËÓ Í¯ӿ˜ ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛΤÙÂÛ·È Û˘¯Ó¿ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ÛÔ˘. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. «∏ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÌÔ˘» (Ô›ËÌ·). ÂΉ. Ù˘ ∆·ÛԇϷ˜ ∆ÛÈÏÈ̤ÓË. Ù˘ µÔ‡Ï·˜ ª¿ÛÙÔÚË. ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Ó¿ÎË. Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ªÔ˘Ú›ÎË. ÂΉ. Ù˘ ª·Ú›·˜ ¢ËÌ¿ÛË. ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ™Ù· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ÂΉ. ŸÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ÌÈÎÚ‹ ƒÈÚ‹ ÌÔÚ› Ó·’ Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔÏÌËÚ‹!. ÂΉ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. æ˘¯ÔÁÈfi˜. ÙÔ˘ ªÏÔ˘Ì ª¤ÎË. Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˘. ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1998. ∞ı‹Ó· 2004. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜. ÂΉ. Ù˘ ™ÔÊ›·˜ º›ÏÓÙÈÛË. Ù˘ ƒ¤Ó·˜ ∫·Úı·›Ô˘. ∞ı‹Ó· 1995. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË. ™Ã√§∂π√ ∫∞π ¶∞π¢π ÕÏÊ· ‚‹Ù·. ∞ı‹Ó· 2000. ÂΉ. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. «∏ §˘ÁÂÚ›ÙÛ· Ë §˘ÁÂÚ‹» (Ô›ËÌ·). ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·È‰È¿. ∞ı‹Ó· 2000. √ Ì·‡ÚÔ˜ ÎfiÙÛ˘Ê·˜ Î·È Ô ¿ÛÚÔ˜ ÁÏ¿ÚÔ˜. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 2001. ¶ÔÈÔÓ ·Á·¿ÂÈ Ë Ì·Ì¿. ÂΉ. ÂΉ. ∫√π¡ø¡π∫∏ ∑ø∏ ∏ ∞ϛӷ Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜. √ ºÒÎÔ˜ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ÌÈÛÔ‡Û ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜. ¶·Ù¿ÎË. ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ Ì·Ì¿ ¿ÂÈ Û¯ÔÏ›Ô. ÂΉ. ÂΉ. «£¤Ïˆ ÙÔÓ ·Ô‡ Î·È ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÎÔÓÙÔ‡˜» (Ô›ËÌ·). ∆Ô ¯·˚‰ÔÓ‹ÛÈ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. ∑ÂÚ‚fi‰ÂÈÏÔ˜. ∏ ηډԇϷ. Ù˘ ∫›Ù˘ ∫ÚfiÔ˘ıÂÚ.

∞ı‹Ó· 2001.MIKPH BIB§IO£HKH √ ƒ›ÎÔ ∫ÔÎÔÚ›ÎÔ. ∞ı‹Ó· 1998. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∞ı‹Ó· 1997. Û˘ÏÏÔÁÈÎfi. ∞ı‹Ó· 1994. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2001. ÂΉ. ªÈÎÚ‹ ª›ÏËÙÔ˜. ÂΉ. ∆Ô ÙÂÛÛÂÚÔʇÏÏÈ. ∞ı‹Ó· 2004. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜. ÂΉ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ª·ÓÙÔ˘‚¿ÏÔ˘. ªÈÎÚ‹ ª›ÏËÙÔ˜. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ÂΉ. ÂΉ. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜. √È ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ §ÈÌÓÔ¯ÒÚ·˜. ∆Ô ·Ú¿ÍÂÓÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ. ¶∞π¢π ∫∞π ºÀ™∏ ∏ ÁË ÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. √È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ Û·Ô˘ÓfiÊÔ˘ÛΘ Ù˘ ƒfi˙˘ ƒÔ˙. ∞ı‹Ó· 2001. ÂΉ.™. ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ∆·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˘. Ù˘ °·Ï¿ÙÂÈ·˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ – ™Ô˘Ú¤ÏË. ¶·Ù¿ÎË. ∞ı‹Ó· 1996.∂. Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ª·ÓÙÔ˘‚¿ÏÔ˘. ÛÏÈÔÈ Ì‡ıÔÈ. ™ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜.. ∞ı‹Ó· 2000. Ù˘ π˙·Ì¤Ï ¶ÈÓ. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 2002. ÂΉ. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2000. ∫¤‰ÚÔ˜. ÂΉ. ÙÔ˘ ª·ÓfiÏË ª·˘ÚÔϤˆÓ. Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ª¿ÚÚ·. Ù˘ §fiÙ˘ ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜. ∫¤‰ÚÔ˜. ∆Ô ÓÂÊÔÛ˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1994. ÂΉ. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 2003. √ ÌÈÎÚfi˜ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞ı‹Ó· 1998. æ˘¯ÔÁÈfi˜. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ÂΉ. ÂΉ. ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ. ÂΉ. ÂΉ. Ù˘ ¡ÙÔÚ›Ù·˜ ¶··ÏÈÔ‡. ∞ı‹Ó· 1997. ∂ÛÙ›·. ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ª¿Ù·˜. ∞. ∆Ô ·ÊËÚË̤ÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ. ÂΉ.∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘.™Ô˘Ú¤ÏË. ∆· ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ϤÓ ·Ú·Ì‡ıÈ·. ÂΉ. ÂΉ. Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ µ·ÚÂÏÏ¿. ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó· … ÊÙÂÚfi. ÂΉ. Ù˘ ∑ˆ‹˜ µ·Ï¿ÛË. ∞ı‹Ó· 2001. ∞ı‹Ó· 2003. 158 . ÕÁ΢ڷ. Ù˘ ª·Ú›·˜ µÂÏÂÙ¿ – µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘. ∞ı‹Ó· 2002. ∞ı‹Ó· 2002. ∞ı‹Ó· 1998. Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó ∂Ú‚. ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹. ∏ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ù˘ ʈÙÈ¿˜. ¶Ò˜ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÙÔ ‰¿ÛÔ˜. Ù˘ ª¿ÓÈ·˜ ∫·Ï¿ÓÔÁÏÔ˘. Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ªÔ˘Ú›ÎË. Ù˘ ª·Ú›·˜ µÂÏÂÙ¿ – µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘. Ù˘ °·Ï¿ÙÂÈ·˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ . ÕÁ΢ڷ. ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË. Ù˘ ª¿ÓÈ·˜ ∫·Ï¿ÓÔÁÏÔ˘. ™ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË §·ÌÚÈÓ›‰Ë. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∫¤‰ÚÔ˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998. ¶·Ù¿ÎË. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 2002. ¤Ó· Ì·ÚÔ‡ÏÈ. ∆˘ ·˘ÁԇϷ˜ ‰ÚÔÛԇϘ (ÔÈ‹Ì·Ù·). ∂πƒ∏¡∏ ∫∞π ºπ§π∞ ∏ §›Ó· Ë ÔÓÙÈΛӷ Î·È Ë ∆›Ó· Ë ÏÈÔÓÙ·Ú›Ó·. Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ¶ÂÙÚ›‰Ô˘. ÂΉ. º∞¡∆∞™π∞ ∫∞π ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∞ ∂ÊÙ¿ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÎψÛÙ¤˜. ∞ı‹Ó· 1987. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ. ∆Ô ÛηÓÙ˙Ô¯ÔÈÚ¿ÎÈ Ì ٷ ηÙÛ·Ú¿ Ì·ÏÏÈ¿. Ù˘ ŒÏÂÓ·˜ ∞ÚÙ˙·Ó›‰Ô˘. ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜. ÕÁ΢ڷ. √ ÛfiÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘.

ª›Óˆ·˜. ÂΉ. ∏ ¶√§π∆π™∆π∫∏ ª∞™ ∫§∏ƒ√¡√ªπ∞ 12+1 ·Ú·Ì‡ıÈ· ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. Ù˘ °·Ï¿ÙÂÈ·˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ – ™Ô˘Ú¤ÏË. Ù˘ ∂ϤÓ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫·ÏÔ·ÚË. ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. «√ ÎÔ‡ÓÂÏÔ˜ ϤÂÈ Ù· οϷÓÙ·». ∞ı‹Ó· 1998. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ÂΉ. ∞ı‹Ó· ¯. ¢. ÂΉ. ∆· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÙÔ˘ ÙÂÌ¤ÏË. ∞ı‹Ó· 2004. ∞ı‹Ó· 1977. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1992. ÂΉ. °È· fiÏ· ÊÙ·›ÂÈ Ô ÎÔ˘Ú·ÌȤ˜. ¢. ∞ı‹Ó· 1999. ∂ÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›·. ∞ı‹Ó· 1999. ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ∆· Ì·ÁÈο ÌÔχ‚È· ·fi ÙË ª·ÁÈfiÚη. §·˚ÎÔ› £Ú‡ÏÔÈ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿. ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ∏ ÌÂψ‰›· Ù˘ ·Á¿˘. ∞ÎÚ›Ù·˜. ÂΉ. Ù˘ ∞ÁÁÂÏÈ΋˜ ª·ÛÙÚÔÌȯÂÏ¿ÎË. ÷ڈӛÙË. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. ªÔ˘Ú›ÎË. ∞ı‹Ó· 1998. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ (ÂÈÏÔÁ‹). ÙÔ˘ µ. Ù˘ ∆·ÛԇϷ˜ ∆ÛÈÏÈ̤ÓË. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘. ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ∞¶√ ∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ π™∆√ƒπ∞ «25 ª·ÚÙ›Ô˘» (Ô›ËÌ·). √È ÎfiÎÎÈÓ˜ οÏÙÛ˜. ∞ı‹Ó· 1995. ∞ı‹Ó· 2003. ∫¤‰ÚÔ˜. ∏ µ›‚ÏÔ˜ ÁÈ· ·È‰È¿. ∞ÛÙ‹Ú. ÂΉ. Ù˘ ∑ˆ‹˜ ∫·Ó¿‚·.MIKPH BIB§IO£HKH ™ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ. ¶·ÚÔÈ̛˜ – ∂˘¯¤˜ – ™ÔÊ¿ ÏfiÁÈ·. ÙÔ˘ µ. ∞ı‹Ó· 1985. ÂΉ. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1995. 159 . £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1996. ÙÔ˘ §fiȘ ƒÔÎ. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 2001. ∞ÎÚ›Ù·˜. ∞ı‹Ó· 1983. ÂΉ. ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ∫ÔÓÙÔϤˆÓ. ÂΉ. ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÕÛÙÚ·. Û ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘. ∞ı‹Ó· 1983. ∞ı‹Ó· 1975. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ∆ÈÙÈ‚›ÛÌ·Ù·. ÂΉ. ÂΉ. Ù˘ ª·ÚԇϷ˜ ∫ÏÈ¿Ê· (Û˘ÏÏÔÁ‹). ∫¤‰ÚÔ˜. ¶¿Û¯· ∂ÏÏËÓÈÎfi. ¶·Ù¿ÎË. ‚fiÙÛ·Ï· Î·È ÓfiÙ˜. ÙÔ˘ µ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. §·˚ο ¶·Ú·Ì‡ıÈ· ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ÙÔ˘ µ. Ù˘ ª·Ú›·˜ °Ô˘ÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘. «√ ÃÚÈÛÙfi˜ ÁÂÓÓȤٷȻ (Ô›ËÌ·). £ƒ∏™∫∂À∆π∫∏ ∑ø∏ ∞‡ÚÈÔ Â›Ó·È ∫˘Úȷ΋ (Ì ηۤٷ). ∞ı‹Ó· 2000. ·fi‰ÔÛË ªÂӤϷԘ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1998. ∞ı‹Ó· 19843. ∞ÊÔ› ∫˘ÚȷΛ‰Ë. ÂΉ. Ù˘ ∫·›Ù˘ ™Ù·ıÔ‡‰Ë.¯. ∞ÙÏ·ÓÙ›˜. ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÕÎÔ˘Û¤ Ì ª·Ú›· ÌÔ˘. ∆Ô ¿ÙÂÚ ËÌÒÓ ÁÈ· ·È‰È¿. µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¢ÈÁÂÓ‹˜ ∞ÎÚ›Ù·˜. ∞ı‹Ó· 1999. πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙË µ›‚ÏÔ. ÂΉ. Ù˘ ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ ªÂÙ·Í¿ (£Â›·˜ §¤Ó·˜). ∞fi ÙË Ï·˚΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË: 8. ∞ı‹Ó· 1992. «∏ ∂ÏÏ¿‰·» (Ô›ËÌ·). ÂΉ. ∆· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ Ì·˜. ¢›Ù˘¯Ô. ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. ÕÁ΢ڷ. ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË. ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∆ÔÏÛÙfiÈ. ÂΉ. Ù˘ ∫. ∞ÎÚ›Ù·˜. Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘. Ù˘ ¡Ù›Ó·˜ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ÙÔ˘ ª·Ùı·›Ô˘ ªÔ˘ÓÙ¤. ¢. ∏ ÁÎÚÈÓÈ¿Ú· ηÙۛη. ™›ÁÌ·. ∫¤‰ÚÔ˜.

«∆Ô ÚÔÏfiÈ» (Ô›ËÌ·). ÂΉ. Ù˘ ∂ϤÓ˘ µ·Ï·‚¿ÓË. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 2003. 160 .. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. «∆Ô ÎÔÌÈÔ˘ÙÂÚ¿ÎÈ ÌÔ˘» (Ô›ËÌ·). √ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. Ù˘ ™Ì·Ú¿Á‰·˜ ª·ÓÙ·‰¿ÎË. Ù˘ °ÈÔÏ¿ÓÙ·˜ ¶·ÙÂÚ¿ÎË. ∞ı‹Ó· 2000. §È‚¿Ó˘. ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¶·È‰È΋ Ô›ËÛË. ÂΉ. ∞ı‹Ó· ¯. √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜. ÙÔ˘ ÿÚË ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. flÚ· ηÏÈηÓÙ˙¿ÚˆÓ. ÕÁ΢ڷ. ·fi‰ÔÛË ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô‡ÏÔ˜. ∞˘Ù˙‹.¯. Ù˘ ŸÏÁ·˜ πˆ·ÓÓ›‰Ô˘. ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ™·ı¿ÚË. ∞ı‹Ó· 1997. ÂΉ. ÂΉ. ∫·„¿ÛÎË. ÙÔ˘ ¢. ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘. √Ì‹ÚÔ˘ √‰‡ÛÛÂÈ·.MIKPH BIB§IO£HKH ª‡ıÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘. ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ™·Ú¿ÓÙ· ¯·ÌfiÁÂÏ·. ∞ı‹Ó· 2002. ¶·Ù¿ÎË.. ∞ı‹Ó· 2003. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1994. Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÷Ù˙Ô‡‰Ë – ∆Ô‡ÓÙ·. ∂˘ÚˆÂΉÔÙÈ΋. ªÔ˘Ûٿη. √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ì·ÁÈÛÛԇϷ˜ ª‹ÛÙÚ·˜. ∏ ∆∂á√§√°π∞ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À ™ÂÏËÓ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙË ÁË. ∞ı‹Ó· ¯.¯. √È Î·Ú˘¿Ùȉ˜ ÌÂÙÚ¿Ó ٷ ·ÛÙ¤ÚÈ·. ÙÔ˘ ª. ∞ÎÚ›Ù·˜. ∞ı‹Ó· 2003. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ÂΉ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ÂΉ. ÂΉ. ∞ı‹Ó· 1985. ÂΉ. Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ.

∞ı‹Ó· 1950. ƒÔÓÙ¿ÚÈ. ∂ÏÏËÓÈο ¶·Ú·Ì‡ıÈ·. ™˘ÏÏÔÁ‹ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 1999. «∆· ‰ÂÏÊ›ÓÈ·».¢. ∏ Ì¿Ó· Î·È ÙÔ ·È‰› ÛÙ· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ı‹Ó·.. ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜. ÙÔÌ. «∂Ì›˜ ÙÔ˘ ’60 ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜» . ª¤Á·˜. ª.¶. ÂÈÌ.¢. ∆˘ ∫‡ıÓÔ˘ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.5 x 64 ÂÎ. ∆· ∫·Ï¿ ¶·È‰È¿. ƒ›ÙÛÔ˜. π·Îˆ‚›‰Ë˜. ∞ı‹Ó·È 1983 .∫. ∏ ÁÂÏ·ÛÙ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞ı‹Ó· 2000. ¶ÈÓ. ∆ÂÎÌ‹ÚÈÔ.). ÕÛÙÚ·. ∞ı‹Ó·.¶. ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1891 . ªËÙÚÈ΋ ÛÙÔÚÁ‹. [∏ ∞ÚÂÙÔ‡Û·]. ¶.Á. ∏ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· Î·È Ë ¤Ú‰Èη. ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜. ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË. ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·. ÙfiÌ. À¶. ¶·Ó·Á›· °Ï˘ÎÔÊÈÏÔ‡Û· Ë «∫·Ú‰ÈÒÙÈÛÛ·» (ÏÂÙ.µ. ·fi Ô‰fiÁ˘ÚÔ Ó˘ÊÈÎÔ‡ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ˘ ·fi ÙË ™Î‡ÚÔ. Ï·ÛÙÈÎfi Û ÌÔ˘Û·Ì¿. 90.√ / À¶. ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï. ∂ıÓ. √. ·fi‰. µ·Ú˙Òη˜. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. (ÌfiÙÔ) °. ‚ã. µÂÓÂÙÔ‡ÏÈ·˜. «◊ÂÈÚÔ˜». ¶Ô‡ÏÔ˜.. [√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·]. ÏÂÙ. 127 x 74 ÂÎ. ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘. ∞ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈÔ. 11. ·. °Ú·ÌÌ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∂. °ÂÚ·ÓÙÒÓ˘.∞. 122 x 100 ÂÎ. °. √π∫√°∂¡∂π∞ °.: ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË Î·È ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™Ô‡Ù˙Ô˘. ∑ˆÁÚ¿ÊÂÈÔ˜ ∞ÁÒÓ ‹ÙÔÈ ªÓËÌ›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙÔ˜ ˙ÒÓÙ· ÂÓ Ùˆ Ó˘Ó ∂ÏÏËÓÈÎÒ Ï·Ò.ÂÈÎfiÓ˜ ∂ÈÎfiÓ˜ ºˆÙÔÁڷʛ˜ ªÔ˘ÛÈ΋ ∂ıÓ.. £Ú·ÎÈο. µ.∂. ªÂÙ·›¯ÌÈÔ. [¶Ô˘Ï›]. ∞ı‹Ó· 1985.. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∑·Î‡ÓıÔ˘. Ï¿‰È Û ÌÔ˘Û·Ì¿. ™. °. ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜. ¶ÈÓ. ∆˙.2 x 66 ÂÎ. ∫.∂. ∂ıÓ.). ∞.‚. 18Ô˜ – 19Ô˜ ·È. ∆.1939 . ¢‹ÌÔ˜ ∫‡ıÓÔ˘. 104.BIB§IO°PAºIA µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ / ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ . ¶ÔÈÔ˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ. ∫·Ú··Ù¿Î˘. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ÷Ù˙ˉËÌËÙÚ›Ô˘ – ¶·Ú¿Û¯Ô˘. 1961 – 1970. £. ∫. °. 161 . ̤۷ 15Ô˘ ·È. ‚fiÙÛ·Ï· Î·È ÓfiÙ˜.. ¶ÈÓ.. ·ã. 1889.¶. ÛÙÔ «ªÂ ÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ìã fiÓÂÈÚÔ» Ì ÛÙ›¯Ô Î·È Ì ¯ÚÒÌ· …. ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È ∞ÚÂÙÔ‡Û·. ÕÁÁÂÏÔ˜ (. ¢ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ £Ú¿Î˘. / ∂. ∫‡ıÓÔ˜ 1999. ¢. µ. ÛÙÔ ∂. ·˘ÁÔÙ¤ÌÂÚ· Û ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ Í‡ÏÔ.‰. °Ô˘ÌÂÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∞ı‹Ó· 19712. ∞ı‹Ó· 1996. ¡·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È Ù·¯Ù·Ú›ÛÌ·Ù·. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô Ì ٷ Ï¿ıË. ·fi ·Ó¤Î‰ÔÙË Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞ı‹Ó· 1998.£.. ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘. ™·Ú·ÓÙ‹ – ™Ù·ÌÔ‡ÏË.∂. ∫. ∫.∆..

°. ÛÙÔ ∫. µ. [∆Ô ÛÙÔ›¯ËÌ·]. «∆· ıÏÈ‚ÂÚ¿ Ì·Óٿٷ». Aı‹Ó·. ActionAid ∂ÏÏ¿˜ – À¶. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë. ∞ı‹Ó·È 1984. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. ∂ªπ 1994. ªÔ˘˙È¿Ó˘.). ª·Ó‰ËÏ·Ú¿˜. «¶··Á¿ÏÔ˜». º. ™Ã√§∂π√ ∫∞π ¶∞π¢π [√ ÕÚıÔ˘Ú ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô].¶. (ÌfiÙÔ) ƒ. fi. ª¿Ó· Î·È ·È‰›. LYRA 2000. Duigeman (ActionAid ∞ÁÁÏ›·˜). ∫·Úı·›Ô˘. Ã. ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·. Modern Times.. ¶ÈÓ. ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘. ∞ı‹Ó· 1996. ∏ ª·ÚÁ·Ú›Ù·. ÛÙÔ CD ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜.62. ªÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú· ∞ı‹Ó· . ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙfiÓÈ.(¿Óˆ ΤÓÙÚÔ) B. ™¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∫ÔÓÙ·ÚÈÒÙÈÛÛ·˜ ¶ÈÂÚ›·˜. ∞ı‹Ó· 1974.. §Ô˝˙Ô˘.ÙÈ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ. ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ 12Ô˘ ·È. ªfiÚ·Ï˘. ·fi‰. √ ÕÚıÔ˘Ú ‚ϤÂÈ ÔÏÏ‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. D.∂. ∞ı‹Ó· 1999. 30 x 25 ÂÎ. Ã. ∆· ÃÚ˘Û¿ µÈ‚Ï›·. ƒÒÙ·˜.. ∆Ô ‹ÏÈÓÔ Î·Ó¿ÙÈ.. ™˘ÏÏÔÁ‹ º·›‰ˆÓ· Î·È §˘‰›·˜ ∫˘Ì¿ÚË.. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ √Ú›˙ÔÓÙ˜. ∞ı‹Ó· 1998. (¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) °. ∞˘ÁԇϷ. E. 115 x 77 ÂÎ. ∞ÚÌÔÓ›·. ÛÙÔ CD ∆Ô Ì·ÓÙ‹ÏÈ Ù˘ ÓÂڿȉ·˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›ÔÓ. ÃÂÏȉfiÓÈ·. . Mercury 2003. ¶ÈÓ. . ºÚ·ÁÎÈ¿. Gliori. ¢Ú˘Ìfi˜. 1923. ∞ı‹Ó· 1956. √ ··Á¿ÏÔ˜. 30 x 19 ÂÎ. ∞ı‹Ó· 1999. Ï¿‰È Û ÌÔ˘Û·Ì¿. ª. ∫·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë.).¶. ∞ı‹Ó· 1996. ∞ı‹Ó·È 1920.. ∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (·ÔÛ.). 1948.(¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿) ¶·Ó·Á›· √‰ËÁ‹ÙÚÈ· (ÏÂÙ. º. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (ÏÂÙ. √È ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜. ÛÙÔ ª. 1884. ∞ı‹Ó·. ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜. Madona of Venice beach n. ∆Ô ÃÚ˘Ûfi ª‹ÏÔ. ÿϷÚ˘. . °. ª. £· Û’ ·Á·Ò fi. ·˘ÁÔÙ¤ÌÂÚ· Û ͇ÏÔ. ÛÙÔ M.. ªËÙÚÈ΋ ÛÙÔÚÁ‹ (ÏÂÙ. √ ·Ô‡Ï˘.. 1995. ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜. ¶·Ù¿Î˘. ª. ¡.) ∫.). ∂ıÓ. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜. ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓÈÔ‡.£.BIB§IO°PAºIA «∆·’ Ì·ı˜ ∞ÚÂÙÔ‡Û· ÌÔ˘». ∞ı‹Ó· 2000. ÛÙÔ ¶·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ – Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.µ. Peter. ŒÁÎ˘Ô˜ Á˘Ó·›Î· (ÏÂÙ.). •…fiˆ˜ ÍÈÊ›·˜. ∆Ô ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ Ù˘ ʇÛ˘. fi. ∂ıÓ. π·Îˆ‚›‰Ë˜.).. ¶·Ù¿Î˘. ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜.∂. ‡„Ô˜ 63 ÂÎ.(οو ΤÓÙÚÔ) °. 1964. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. . ∏ ÎÏÒÛ·. 56 x 73 ÂÎ. 162 . Brown. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ™›ÁÌ·. ™˘ÏÏÔÁ‹ N›ÎÔ˘ °ÚËÁÔÚ¿ÎË.(οو ‰ÂÍÈ¿) °. Ï¿‰È Û η̂¿. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ·ã ÏÂ˘Ú¿ ·ÌÊÈÚfiÛˆ˘ ÊÔÚËÙ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜.. ÛÙÔ CD ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜ Î·È ∞ÚÂÙ‹. ∑. ∞ı‹Ó· 1985. °ÎÔ‡ÙÌ·Ó. °˘Ó·›Î· Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· (ÏÂÙ. 1961 . 3 (ÏÂÙ.(οو ·ÚÈÛÙÂÚ¿) °. µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ™˘ÏÏÔÁ‹. §‡ÙÚ·˜. [™Â٤̂ÚÈÔ˜]. 102 x 65 ÂÎ..

°Î›Î·˜. ÓÙ ™·ÈÓÙ – ∂͢ÂÚ‡. ™. ∞ı‹Ó· 2000. ¶·Ù¿Î˘. ∂ªπ 1996. ∂. ¶·Ù¿Î˘. 19 ·Ú¿ÏÔÁ· Î·È ¤Ó· Ì ‰‡Ô ¿ÏÔÁ·. ª. Contes et récits du Livradois.BIB§IO°PAºIA ∫√π¡ø¡π∫∏ ∑ø∏ A. ·ÎÚ˘ÏÈÎfi. º‡ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÎÔ˘ÎÈ¿˜. æ¤Ì· ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ. ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ Ï‡Έ̷ §¤Û‚Ô˜. ∞ı‹Ó· 2002. °ÓÒÛË. §·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ·ÊËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. Maisonneuve Larose. ¡. ¶. ∞. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ . √ ÚˆÈÓfi˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘. °·‚ÚÈËÏ›‰Ô˘. ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ Ï‡Έ̷ ºˆÙÔÁÚ·Ê›· 1922-1991. ∞fi ÙË ™·ÊÒ ÛÙÔÓ ∂χÙË. [∏ Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ·]. ∫fiÎÎÈÓË ÎψÛÙ‹ ÎψṲ̂ÓË. ª·Ó٤̷ٷ. ∫·Ï¿ÓÔÁÏÔ˘. textes recueillis par Henri Pourrat. ·Ú¯Â›Ô §. 80 x 100 ÂÎ. ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˜. ∞. ∞ı‹Ó· 1998. ∞ı‹Ó· 20006. ¢. Henri Pourrat. ∫¤‰ÚÔ˜. ∂. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·. ŒÓ· ¿ÌÚ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ηٿÌÚ·. 2003. ÂÈÏÔÁ‹ µ.. Ï¿‰È Û ·Ó›. ∞Ú·Ó›ÙÔ˘. ∂ıÓ. [∂›Ù·Ó ̛· ÎÔ¤Ï· ·fi ÙË ™¿ÌÔ]. 163 . Delta 1994. º∞¡∆∞™π∞ ∫∞π ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∞ ∂. µ·Ï·‚¿ÓË. ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·. ∞ı‹Ó· 2004. ™. ™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹. ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. ÌÂÙ¿ÊÚ. º·ÛÈ·Ófi˜. ª. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ¶·Ù¿Î˘. ∫·Ï¿ÓÔÁÏÔ˘. 24 x 27 ÂÎ. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ¯ÔÚfi˜ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. Nexus Publications 1992. ∞ı‹Ó· 19866. ¶ÈÓ. «∆Ô ¤Ù·ÁÌ· Ù˘ ·ÁÚÈÔ̤ÏÈÛÛ·˜». – ·fi‰. ∞ı‹Ó·. ∞ı‹Ó· 1988. ™ÂʤÚ˘. 1983. ¡. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘.. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∞ı‹Ó· 1995. (ÌfiÙÔ) ¡›ÎÔ˜ ∫·Ó¿Î˘. ™Ù¤Á˜ Î·È ·ÂÙÔ›. §Ô‡Ó· ¶·ÚÎ II. °. §. ∞ı‹Ó· 1987. ∏ÏÈÔÙÚfiÈ·. ∏ ∞ÏÊ·‚‹Ù· ‰›¯ˆ˜ ÚÔ (·fiÛ·ÛÌ·). «∏ ÈÓÂ˙Ô‚ÚÔ¯‹». MÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú·. [ºÔ‚¿Ì·È!]. °Ï¤ÓÙÈ Á¿ÌÔ˘ ÛÙÔ ∞ÁÁÂÏÔ¯ÒÚÈ ¡¿Ô˘Û·˜. Nikolay Andreyevich Rimsky – Korsakov. ∂ÚÌ‹˜. ¶·Ù¿Î˘. [√È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔÈ].¯. ªÂÏÂÙ˙‹˜. ∆·ÏÈ¿Ó˘. ∫·Ï··Ó›‰·˜. ¢. ÌÂÙ·ÊÚ. 1984. ·fi ÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ ‚È‚Ï›Ô. ∆· ËÏÈÔÙÚfiÈ·. °ÏˆÛÛÔ‰¤Ù˜. ∫. √ ªÈÎÚfi˜ ¶Ú›ÁÎÈ·˜. ¢·Ú¿ÎË. Segui. ÷ÚÙ·ÂÙÔ›. ∫·Ó¿Î˘. ∆Ô ¶·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ ∆Û¿ÚÔ˘ ™·ÏÙ¿Ó.. Paris 1989. ∏ ÛÊ˘Ú›¯ÙÚ·. ÛÙÔ CD Power Classics! (1 – 10). 1988–89. ™. ∞ı‹Ó· 1989. ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ÈÛÙÔڛ˜. 180 x 200 ÂÎ. ∆ÚÈ‚È˙¿˜. XˆÚ›˜ Ù›ÙÏÔ. edition établie par Bernadette Bricout. ÛÙÔ CD ª›Ï· ÌÔ˘ ÁÈ· Ì‹Ï·. ¢Ú·Ó‰¿ÎË. ∏ ÈÓÂ˙Ô‚ÚÔ¯‹ (·fiÛ·ÛÌ·). (ÌfiÙÔ) «ªã ·ÏÔÁ¿ÎÈ ÊÙÂÚˆÙfi». ∞ı‹Ó· 1975. ª›Óˆ·˜. ª. 1948. Ï¿‰È Û ¯·ÚÙfiÓÈ. µÔÛÎfiÔ˘ÏÔ Ì ÊÏÔÁ¤Ú·. ¯. ¢‹ÌÔ˜ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘.

∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÓÙÈ¿ÚÔ˘. ¶ÈÓ. «Presto» (∫·ÏÔη›ÚÈ). ¢›Ù˘¯Ô. πª∂. °ã.¯. ªÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú·. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘.. √ ∆ÚÈÁˆÓÔ„·ÚÔ‡Ï˘. Ï·˚΋ ·Ú·Ì˘ıÔ‡.∫. ∫·ÏË̤ڷ. ∆˙¿ÎÔ˜. ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi˜: ∆Ô Î·Ïfi Î·È ÙÔ Î·Îfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. ™˘Ìʈӛ· Ìã ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ.¯. ÙfiÌ.Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ Û ͇ÏÔ. ∞. .. ∞ÏÂ͛Ԣ. ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ CD. 164 .∞. ∑. Ï¿‰È·. ∆Ô Ì¤ÏÈ. ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ∏ ªÂÁ¿ÏË ªÔ˘ÛÈ΋ µ‹Ì· ÚÔ˜ µ‹Ì·. ∞ı‹Ó· 2002. 61 x 80 ÂÎ. ª·ÓÙÔ˘‚¿ÏÔ˘. 1996. 1994 Polygram International Ltd and EDILIBRO S. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ. ∆Ô ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ ¯ÂÏȉÔÓ¿ÎÈ. ¶ÔÏ˘˙ˆ˝‰Ë. ª. ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ Î·È Í‡ÏÔ. Vivaldi. ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘ – ª·ÚÙ›ÓÔ˘. °Ú·ÌÌ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ıÓ. «Allegro non molto» (ÃÂÈÌÒÓ·˜). ∆Ô ÁÈ·ÛÂÌ›. A. Ô ª·˘ÚÔϤÈ·˜ ÎÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÈfiηÌÔ˜. ª·ÓÔ˘Û¿Î˘. (ÔÏÏ·Ïfi). Û˘ÏÏÔÁ‹ ¢. ¡. ∞ı‹Ó· 1998. ·fi‰. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ∫·ÏËÓ‡¯Ù·.. ∆·ÚÛÔ‡ÏË. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘. µÔÏ·Ó¿Î˘. A. 1650 . fi. Vivaldi. A. ∞ı‹Ó· ¯.. ÂÈÎÔÓÔÁÚ. ∆· ∫·Ï¿ ¶·È‰È¿. ∏ ¶›Ù˘˜ Î·È Ô ¶·Ó.™. º·ÛÈ·Ófi˜.. ¢¿ÛÔ˜. ∫ÔÓÛ¤ÚÙÔ Û º∞ Ì›˙ÔÓ· (∆¤ÛÛÂÚȘ ∂Ô¯¤˜). ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. º. ∞ı‹Ó· 1987. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1982. 99 ¯ 177. ∞ı‹Ó· .°. ÛÙÔ ∂.∂. .. fi. ∞. ∆Ô›Ô. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ Ì·˜. ºÔ˘ÚÊÔ˘Ú¿ÎÈ. ∫ÔÓÛ¤ÚÙÔ Û º∞ Ì›˙ÔÓ· (∆¤ÛÛÂÚȘ ∂Ô¯¤˜). ∞ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈÔ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘. ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ CD. Ï¿‰È Û ¯·ÚÙfiÓÈ. ¡. 50 x 70 ÂÎ.5 ÂÎ. ∆· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ·Á¤Ú·. 48 – 49. Ã.) [ÃÂÏȉfiÓÈ·]. ∆· §·ÔÁÚ·ÊÈο Ù˘ ∫¿ÛÔ˘. [√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÈfiηÌÔ˜]. Ë Úԉȿ Î·È Ë ¯·ÚÔ˘È¿. ¢¤ÓÙÚ·.BIB§IO°PAºIA ªÈ· ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó…Ë ∫ÔÏÔÙÔ‡Ì· (·fiÛ·ÛÌ·). Èڛ˜ Ù›ÙÏÔ (ÏÂÙ. ¶∞π¢π ∫∞π ºÀ™∏ ∫. Vivaldi. §·˚ο ¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ¶·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜ ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· 1. ™Ù·Ï·Ì·ÙȤ˜. ∆Ô ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ. ∞ÙÏ·ÓÙ›˜. Vivaldi. °. Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ. ™. √ ÃÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˜. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. ª·Ú›Î· ºÈÏÔÏ›·. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘. °. ∆ÔȯÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÕÓÔÈ͢ ‹ ÙˆÓ ∫Ú›ÓˆÓ (ÏÂÙ. ∏ ¢È¿Ï·ÛȘ ÙˆÓ ¶·›‰ˆÓ. ·ÎÚ˘ÏÈÎfi . °ÂÚ·ÓÙÒÓ˘. ™˘ÏÏÔÁ‹ ¡. ∞ı‹Ó· .). ª. µÈ˙˘ËÓfi˜. 37 ¯ 29 ÂÎ. ¶·Ù¿Î˘.. ¶ÈÓ. °Ô˘Ó·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ª‡ıÔÈ ÂÚ› Ê˘ÙÒÓ. ™ÔÊfi˜ ∞. ¶·Ú·Ì‡ıÈ· ·fi ÙËÓ ∞ÓÙ›·ÚÔ. ¤Á¯ÚˆÌÔ Û¯¤‰ÈÔ. ∞ı‹Ó· ¯. √ µÔÚ¤·˜ ·Ú¿˙ˆÓ ÙËÓ øÚ›ı˘È·Ó. 1990. ∞ı‹Ó·. ∆Ú·ÁÔ˘‰Ò Î·È ¯ÔÚ‡ˆ. / 1995. 1895. ∞ı‹Ó· ¯. ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ∏ ªÂÁ¿ÏË ªÔ˘ÛÈ΋ µ‹Ì· ÚÔ˜ µ‹Ì·. ∞ı‹Ó· 1999. Ù..L. ¶·Ù¿Î˘.. ∫ÚfiÎÔ˜. °. √‚›‰ÈÔ˜. ∆Ô ¯Ú˘Ûfi ηÏÔηÈÚ¿ÎÈ. ∂ıÓ. A. ∞ı‹Ó· 1998. ∞ı‹Ó· 1983.. [∑ˆ¿ÎÈ·].¯. ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘. ª·ÚÔ˘Ï¿Î˘. £. µ. ∂. (ÌfiÙÔ) ¡. 90 x 110 ÂÎ. ¶·Ú·Ì‡ıÈ·.

Berliner Philharmoniker. ÛÙÔ ∆· ·È¯Ó›‰È· Ùã Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ŒÓ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÁÂÌ¿ÙÔ fiÓÂÈÚ·. «¢ÂÓÙÚ¿ÎÈ ÌÔ˘ ÂÚ‹Ê·ÓÔ». ∞. ȉȈÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹. [∆· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ÛÙ‹Û·Ó ¯ÔÚfi] (·fiÛ·ÛÌ·).BIB§IO°PAºIA ∫..1920. ∞ı‹Ó· 1977. °. ∞ı‹Ó·. «Ã¿ÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ». ∞ı‹Ó· 2000. ¶·Ù¿Î˘. ∂. ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈη. ∏ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ì˘ÚÌËÁÎÈÔ‡.. ∞ı‹Ó· 1902. ∫¤‰ÚÔ˜. ÛÙÔ «ªÂ ÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ìã fiÓÂÈÚÔ» Ì ÛÙ›¯Ô Î·È Ì ¯ÚÒÌ· …. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘.. ∫ÔÓÙÔϤˆÓ. ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· Û ÌÔ˘Û·Ì¿. ÕÁ΢ڷ. ∫. 1918 .. ƒÒÛÛË – ∑·˝ÚË. 51 ¯ 90 ÂÎ. «Eine Kleine Nachtmusik». LYRA 1994 . ÷Ù˙ˉ¿ÎȘ. 150 ¯ 190 ÂÎ. ∞›ÛˆÔ˜. Ù¤ÏÔ˜ 12Ô˘ ·È. ∫·Úı·›Ô˘. ƒ.. °‡˙˘. Bohm Karl. ÃÔÚÙÈ¿ÙË.ÂÈÌ. EMI 2004. ∞. ª. Ï¿‰È Û ÌÔ˘Û·Ì¿. 156 x 104 ÂÎ. ª·Ï¤·˜. . √ ·Á¤Ú·˜ ·›˙ÂÈ ÊÏÔÁ¤Ú·. 1997. §·‡ÚÈÔ. ªÔ˘ÛÂ›Ô ºÚ˘Û›Ú·.«∆Ô ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ» Î·È «∆Ô ¤Ï·ÙÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ». ∞ı‹Ó· 1980.‚. ÌÂÙ¿ÊÚ. ∆· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏfiÔ˘Ó. ∫¤‰ÚÔ˜. 114 x 70 ÂÎ. ª. Ï¿‰È Û ¯·ÚÙfiÓÈ. µ˘˙·ÓÙÈÓfi ªÔ˘Û›Ô. ∞ÚÁÒ. ∫. ∞ı‹Ó· 1988. ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. 165 . ã30 ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¿. ¶ÈÓ. ·Ô‰. ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ‰¤ÓÙÚÔ. ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˜. √ ÌÈÎÚfi˜ οÛÙÔÚ·˜ Î·È Ë Ë¯Ò (·fiÛ·ÛÌ·). ¢ÒÛ ÙËÓ ·Á¿Ë (·fiÛ·ÛÌ·). °·Ï‹ÓË. UNIVERSAL 1997 . ∞ı‹Ó·.. ¢ÚÔÛ›Ó˘. £. ∞ı‹Ó· 1977. √È ÂÙ·ÏÔ˘‰›ÙÛ˜. ∂ıÓ. ·˘ÁÔÙ¤ÌÂÚ· Û ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ Í‡ÏÔ. ƒÒÛÛ˘. ∞ı‹Ó· 1990.. Wolfang Amadeus Mozart. (ÌfiÙÔ) «∂ÛÂÚÈÓfi˜». ¡˘¯ÙÂÚÈÓfi ÙÔ›Ô. ÛÙÔ CD (‰ÈÏfi). ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ÛÙÔ CD XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ CD. MacDonald. (ÌfiÙÔ) «ŸÏ· ÛÙË ÁË ı¤ÏÔ˘Ó ·Á¿Ë». µ·ÚÂÏÏ¿. ∏ ÷ڿ (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·). ∞ı‹Ó· 2004. ∞ı‹Ó· 1979. ∞. ∫Ô‡ÓÈ· ª¤Ï·. √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. °. ƒ. ∞ı‹Ó· 1983. ƒ›ÙÛÔ˜. ∑. ∞ÈÛÒÔ˘ ª‡ıÔÈ. ª·Ú›ÓÔ˜. ŸÙ·Ó οÓÔ˘Ó fiÏÂÌÔ. £ƒ∏™∫∂À∆π∫∏ ∑ø∏ ¶·Ó·Á›· ∂ÏÂÔ‡Û· ‹ °·Ï·ÎÙÔÙÚÔÊÔ‡Û·. ·. √ ÛÔ˘ÚÁ›Ù˘ Î·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ. FM 1999. ¶ÚÔÛ¢¯‹. ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ – ¶ÂÙÚÒÓ‰·. √ ∞˚ – µ·Û›Ï˘ ı· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ (·fiÛ·ÛÌ·). ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. fi. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘. ∂πƒ∏¡∏ ∫∞π ºπ§π∞ ¡. 16 ∆Ú·ÁÔ‡‰È· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞ı‹Ó· 19972. ÛÙÔ CD ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¡Ô 1. µ·Ï¿ÛË. °.

∫·ÙÚ¿ÎË. «ªÔÓÙ¤ÚÓ· ∆¤¯ÓË Î·È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜» (¡Ô 7/2004). ∞ÛÚÔÁ¿Ï·ÓÔ ·Ó›. ∞ı‹Ó·. ª·Ù·Ó›· (ÎÂÓÙËÙfi ÛΤ·ÛÌ· ÎÚ‚·ÙÈÔ‡) ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. °Ú·ÌÌ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫¤‰ÚÔ˜. §·ÔÁÚ·Ê›·. ™˘ÏÏÔÁ‹ ∆Ú¿Â˙·˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ∆Ô Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÙÔ˘ Camille Saint Saens Î·È √ ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È Ô §‡ÎÔ˜ ÙÔ˘ Sergei Prokofiev. ªã ·ÏÔÁ¿ÎÈ ÊÙÂÚˆÙfi. ÎÏ¿ÛË 90 ‰Ú¯. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ «Ÿ¯È».∆∞. ∆‹ÓÔ˜. ™˘ÏÏÔÁ‹ πÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ª. §·˚ο fiÚÁ·Ó·: ÓÙ·Ô‡ÏÈ. ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ. √ ‹Úˆ·˜ ª¿ÚÎÔ˜ ªfiÙÛ·Ú˘ Ì·¯fiÌÂÓÔ˜. Sergei Prokofiev. Ï¿‰È Û ·Ó›. °. ∫£ã. ∆Ú·ÁÔ‡‰È· Î·È ÛÎÔÔ› ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™. ¶·˘Ï¤·˜. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·. Ù. . ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·‡ÏÔ˜ (ۯ‰›·ÛË). ™Ô˘Ú¤ÏË. ∂. ∂ÊËÌÂÚȉԇϷ Ù˘ ı›·˜ §¤Ó·˜.µ.. ∆Ô Ï·ÁÔ˘‰¿ÎÈ Ù˘ §·ÌÚ‹˜. ¤Á¯ÚˆÌË ÏÈıÔÁÚ·ÊË̤ÓË ·Ê›Û·. £·Ï·ÛÛÈÓ‹ º‹ÌË. 1933. 120 x 185 ÂÎ.µ. ™˘ÏÏÔÁ‹ πÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ . ∂. ∞ı‹Ó· 1980. ∂§. ÛÂÈÚ¿: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓÔÔ›ËÛË – ∫ÔÈÓ‹ ∂˘Úˆ·˚΋ ∞ÁÔÚ¿ (¡Ô 7 / 1992). 1941. ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô. «◊ıË Î·È ¤ıÈÌ· ™ˆ˙Ôfiψ˜». ª·Ú›ÓË. 1974. 2001. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘. ∞.∆∞. 52 ¯ 71 ÂÎ. 1955. ∞¶√ ∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ π™∆√ƒπ∞ £.. ∫·Ï··Ó›‰·˜. ∞ı‹Ó· 2004. µ·Ú‰ÔÔ‡ÏÔ˘ (ۯ‰›·ÛË). ŒÏ· Ó· Ù· ¿Ú˘. ÛÂÈÚ¿: ∂¤ÙÂÈÔÈ – °ÂÁÔÓfiÙ· (¡Ô 3/1995). ¢. 21 / 6 / 1995. . ÊÏÔÁ¤Ú˜. ÎÏ¿ÛË 2. ÛÙÔ CD. 23 / 7 / 2004. M¤ÏÈÛÛ·. ◊ÚıÂ Ë ·Û¯·ÏÈ¿... 1941. UNIVERSAL 166 . CD. √ ·Á¤Ú·˜ ·›˙ÂÈ ÊÏÔÁ¤Ú·. Aı‹Ó· 1991. ∞ı‹Ó· 1977. (ÌfiÙÔ) «¶·ÙÚ›‰·». ∫. ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ. 1999. 124 ¯ 84 ÂÎ. ÛÂÈÚ¿: √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜. §·˚ÎÔ› ıÚ‡ÏÔÈ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿.¯. ¢. ¶·È‰È΋ Ô›ËÛË. 12 / 10 / 1992. Ï·ÁÔ‡ÙÔ. ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·. ™˘ÏÏÔÁ‹ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∆· ·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿. N 4. ∆· ÂÏÏËÓ¿ÎÈ· (·fiÛ·ÛÌ·). ªÂÙ·Í¿ (£Â›· §¤Ó·). ¤Á¯ÚˆÌË ÏÈıÔÁÚ·ÊË̤ÓË ·Ê›Û·. ∫·„¿Û΢.BIB§IO°PAºIA ∫¿Ï·ÓÙ· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi ÙË ™ˆ˙fiÔÏË. Ï¿‰È Û ÌÔ˘Û·Ì¿. EÏÏËÓÈο §·˚ο MÔ˘ÛÈο ŸÚÁ·Ó·. ∂§.. ™. ∞ı‹Ó· 1994. ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï. ∞ı‹Ó· 1998. √ ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿. ∫. ∞ı‹Ó· 20023. ∫·Ú‰·Ì¿Î˘. 100 à 70 ÂÎ. ∂§.∆∞.. AÓˆÁÂÈ·Ó¿Î˘ º.00 ¢ÚÒ. °È· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. µ. º·Î›ÓÔ˘.ª. µ. ÛÙÔ √ ∞˚-µ·Û›Ï˘ Î·È Ë µ·ÛÈÏfiÈÙ·. ∞R∆π√¡ 2003. √ ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È Ô §‡ÎÔ˜. ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘. ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ. Ã. Ã. ÎÏ¿ÛË 100 ‰Ú¯.. ∞. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. °·ÚÔ˘Ê·Ï‹˜. 34. ∞ÎÚ›Ù·˜. ¯. µ·ÊÂÈ¿‰Ô˘. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘. 100 à 70 ÂÎ.. ™·Ì›Ô˘. µ·Ú‰ÔÔ‡ÏÔ˘ (ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹).

BIB§IO°PAºIA 1996 . «∆Ô ·È‰› Û ÂıÈÌÈÎÔ‡˜ ·ÁÂÚÌÔ‡˜ Î·È Â˘¯ÂÙËÚȷο ‰ÚÒÌÂÓ·». ÃÂÏȉfiÓÈÛÌ·. «°ÏˆÛÛÈ΋ ‡ÏË Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ¡ÈÛ‡ÚÔ˘». ∆ÏÔ‡·˜. ∞ϤͷӉÚÔ˜. ∞. ∞ı‹Ó· 1998 . «ÃÂÏȉfiÓÈÛÌ·» ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ·Ó‹ ™ÂÚÚÒÓ. ª. §·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ¶·È‰›. ∆Ú·ÁÔ‡‰È· Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. (ÌfiÙÔ) ª. ¶ÔÏ›Ù˘. Ï¿‰È. ∑ˆÁÚ¿ÊÂÈÔ˜ ∞ÁÒÓ. ∞ı‹Ó· 1997. CD. ¤ıÈÌ· Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜. ª‹ÏÔ˜ 2001 . ÂÈÌ. ∞fi ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ÛÙÔ „ˆÌ›. ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶Ï¿Î·˜ ∆ÚÈÔ‚¿Û·ÏˆÓ ª‹ÏÔ˘. EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. ƒ¤ÁÎÔ˜. ∞ı‹Ó·. «°˘Ó·›Î· Ì ¯ÂÈÚfiÌ˘ÏÔ ÛÙ· ∞ÓÒÁÂÈ· ∫Ú‹Ù˘ ÛÙË ‰ÂÎ.¢. Piquemal M. – ∆.µ.. [√È ÙËÁ·Ó›Ù˜ ÙÔ˘ ∆Ú·ÁÔfi‰Ë]. ∑·Ó¤Ù˘. 44 ¯ 38 ÂÎ.fables. ∞ı‹Ó· . ∆· §·ÔÁÚ·ÊÈο.[˙‡ÌˆÌ·] N. ∫¤‰ÚÔ˜. Gutenberg. fi. Paris 2003. ÂÈÏÔÁ‹ µ. Lagautrière P. ∞ˉÔÓ›‰Ë˜. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘. ™·Ì›Ô˘. ∞ÈηÙÂÚÈÓ›‰Ë˜. ∞ı‹Ó· 1899. °. ¶·ÚÔÈÌ›·È. √ ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Ì ÙËÓ ¤Ó·. Les Philo . ™¯ÔÏÂ›Ô ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ §¤ÚÔ˘. ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘. 1967. 1995. ʈÙ. ∞. ª. ∞ı‹Ó· 1981. ∆Ô ∂ÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜.. ÊÈÁÔ‡Ú· £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ. fi.‰. ¶·Ù¿Î˘.. √È 12 Ì‹Ó˜.. æÈÏ¿ÎË.. √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÙÔ ∫·Ù·Ú·Ì¤ÓÔ Ê›‰È (·fiÛ·ÛÌ·). ∫·Ï¿ÓÔÁÏÔ˘. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘.«ÃÂÏȉfiÓ·» µ. ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË. ·ã.¢. ∞ı‹Ó·. K·ÚÌ¿ÓˆÚ. √È Ì˘ÏˆÓ¿‰Â˜ Î·È Ë Ó˘Ê›ÙÛ·. ªÂÚ·ÎÏ‹˜. °. 1938. ∞ı‹Ó· 1984. ·.¯. ÙfiÌ. ™·ı¿Ú˘. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¡. °. – ÛÙ. ∏ ¶ÂÚÂÚÔ‡Ó· Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ ÁÈ· ·È‰È¿. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘. ¶·ÚÔÈ̛˜ – ÁψÛÛÔ‰¤Ù˜.∂. ∞ı‹Ó· 1978 . ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚ – ª·Ú› ∫ÔϤÓ.M..Á. ¢. ∏ ¶√§π∆π™∆π∫∏ ª∞™ ∫§∏ƒ√¡√ªπ∞ ¶. ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §·˚΋˜ ∆¤¯Ó˘. ¢È·ÁȤÏÏË ∞. ∫·„¿Ï˘. ª·Ó٤̷ٷ. §¤ÚÔ˜ 2004 . °. ∫˘ÚȷΛ‰Ô˘ – ¡¤ÛÙÔÚÔ˜. ÊÈÁÔ‡Ú· £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ. 167 . °ÈÔÚÙ¤˜. √. 85 x 100 ÂÎ.µ. ÛÙÔ °. º. Albin Michel. ∑·Ó¤Ù˘. ∆ÛÈÚÈÁˆÙ¿Î˘ ∞.1930-40» ʈÙÔÁÚ. ∞ı‹Ó· . ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¢. ÷ڛ‰ËÌÔ˜. ÂÈÌ. °ÏˆÛÛÔ‰¤Ù˜. ∞Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi °ã ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.º. ¢. ∂. ¢¤‰Â.. ª·ÏÏÈ¿Ú˘ – ¶·È‰Â›·. TÔ „ˆÌ› ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ù· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ï·˚΋˜ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. – Â. ALPHA 1998. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¯. ∆ÛÈÌÈοÏË. ¢. ZODIAC 1998.°. ∞ÈηÙÂÚÈÓ›‰Ë˜. ª.Ã. ¶. ∞ı‹Ó· 19956 . ÌÂÙ·ÊÚ. √È ·ÚÔÈ̛˜ ÙÔ˘ £ÂÛÚˆÙÔ‡ ÏfiÁÈÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ı. ∞ı‹Ó· 1999 . ºÈÏÈfiÙ˘. Ï¿‰È Û ÌÔ˘Û·Ì¿. §·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ·Ú·Ì˘ı¿‰Â˜ Ù˘ §¤ÚÔ˘. ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ «ÃÂÏȉfiÓ·˜».. ÛÙÔ ∂Ú¢ÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. µ·ÚÂÏÏ¿. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë. °. ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË. CD. ¶·ÚÔÈ̛˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‚·ÏηÓÈÎÒÓ Ï·ÒÓ. ™Î˘ÚÈ·Ófi ·ÓËÁ‡ÚÈ. ∫ÔÚÊÈ¿Ù˘. ª¿ÚÌ· – °ÈÒÚÁÔ˜..Nelly’s. ªÂÏ¤Ù·È ÂÚ› ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Î·È Ù˘ ÁÏÒÛÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¡. ¢ËÌ. ·Ú¯Â›Ô ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË . [§›¯ÓÈÛÌ·]. [·ÏÒÓÈÛÌ·]. ∞ÎÚ›Ù·˜. ∞ı‹Ó· 1987. 1.. [£ÂÚÈÛÌfi˜]. µ. HÚ¿ÎÏÂÈÔ 2001. ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. fi.‚. ∆· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ·.

∂Î £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ù˘ ¶ÚˆÙ¢ԇÛ˘ §·Ú›Û˘.µ. æ˘¯ÔÁÈfi˜. °.∂. ¶Úfi‚ÏËÌ·: ¡. √ ™·Ï›ÁηÚÔ˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·Ì·Í¿‰· (·fiÛ·ÛÌ·). ™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ÛÙÔ §·˚΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË Î·È ¶·È‰›. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘.‚. ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û¯¤Û˘». ∞ÈÓ›ÁÌ·Ù·. fi. ∞ÈÓ›ÁÌ·Ù· Î·È ÏÔÁÔ·›ÁÓÈ·. ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘. ∆Ô ·Ù‡¯ËÌ· (2). ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∫Ú‹Ù˘. . ∞ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈÔ. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ù¿ÎË – Oxford. ª·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜. £. ÙÔÌ. ∆˘Èο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯ˆÓ Û ÓÙÂÛÈÌ¤Ï. ∫‡ÚÈ ¡ÙÂÛÈÌ¤Ï …. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· Î·È Ë Ï·¯Ù¿Ú· ÙˆÓ ‰‡Ô ʛψÓ. ∏ ∆∂á√§√°π∞ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À ™. ∆· ‚Ô‡ÎÈÓ· Ù˘ ÛȈ‹˜. £ËÛ·˘Úfi˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∞ÈÓÈÁÌ¿ÙˆÓ. ÂÈÌ. ∞ı‹Ó· 1995. µ·ÚÂÈ¿ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. ¯. °È·ÓÓ¤Ï˘ – °.. √.. ∫. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘. ·fi ·Ó¤Î‰ÔÙË Û˘ÏÏÔÁ‹. °Ú·ÌÌ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÛÙÔ π. «§·˚Îfi ·›ÓÈÁÌ· Î·È ·È‰›. ∞Ï.∫·„ˆÌ¤ÓÔ˘. °ÂÌÂÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙ˘. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 2001 .Á. ÙfiÌÔ˜ 6.¯. ™·Îο˜. 1933. ∞ı‹Ó· 1991. ∞ı‹Ó· 2001. Ï‹ÌÌ·: ‹¯Ô˜. 168 . ∞ı‹Ó· 1994. ∞ı‹Ó· 1999 .¯.¢. ¢.∫·„ˆÌ¤ÓÔ˘. ∞ÛÙÚÔÁ¿ÙÔ˜. ¶·Ù¿Î˘. ¢. √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∫·Ú˘‰¿ÎË Î·È Ù˘ ∑·¯·ÚԇϷ˜. Ã. ª¤Á· ·ÚÙÔÔÈ›ÔÓ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∫ÔÓÙÔ˘ÊÔ‡ÚÓ·ÚË. fi. ∆Ô ÚÔÏfiÈ Ù˘ ª¿Úˆ˜. 1987. ¢. µ. ÃÔÚÙÈ¿ÙË. ÷Ù˙ËÙ¿ÎË . √ ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜.. ∞ı‹Ó· 1990. Ã.. ∞ÏÂÍÈ¿‰Ë˜. ·ÎÚ˘ÏÈÎfi. ∞ı‹Ó· ¯. ¶ÔÏ›Ù˘. – Â. Ã. ∑ˆ‹ ∫·Ó¿‚·. ÷Ù˙ËÙ¿ÎË ∫·„ˆÌ¤ÓÔ˘. §.‰. ¶·Ù¿Î˘. £. ·.∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘. ÷Ù˙˯¿ÓÓ·.BIB§IO°PAºIA £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï. ÷Ù˙ËÙ¿ÎË . 220 x 190 ÂÎ. ÃÔÚÙÈ¿ÙË. ™¯ÔÏÈ΋ ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·. ·fi ·Ó¤Î‰ÔÙË Û˘ÏÏÔÁ‹. ª. ªÔ˘ÛÂ›Ô ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘. ª˘Ù·Ú¿˜. (ÌfiÙÔ) «√ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘». ∫. ∑·Ú·Ìԇη. º. Ëã.

¶Úfi‚ÏËÌ·: ∆· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô Ô ··-°È¿ÓÓ˘ Î·È Ë ··‰È¿ ª·Ú›·. £ÂÚÈÛÌfi˜. ∞Ì˘Á‰·ÏÂÒÓ·˜ Î. ∆· «ÂÈÎÔÓ›‰È·» ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó: ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ·Ú·ı‡ÚÔ˘. ÙÔ Î·ÚÔ‡˙È. ∞ı‹Ó· 1975: ∂›Ù·Ó ÌÈ· ÁÚÈ¿ Ûã ¤Ó· ·˙¿ÚÈ Ô˘ ¤‚Á·Ï ÌÔÓÔÌÈ¿˜ ¤Ó· ¯·ÓÙ˙¿ÚÈ fiÙ·Ó ¤ÂÛ ¤Ó· ÙfiÈ Î·È Ù˘ ¤Û·Û ÙÔ ÎfiÈ Î·ıÒ˜ ¤ÙÚˆÁ ·˚ÛÎÚ›ÌÈ ÛÙÔ ¶·˙¿ÚÈ. ¿ÏÂÛÌ·.¿. ∏ ¶√§π∆π™∆π∫∏ ª∞™ ∫§∏ƒ√¡√ªπ∞ ∆· ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ·. ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ. 169 . ·ÏÒÓÈÛÌ·. ∫ÂÚ·ÛÈ¿. ∞ÈÓ›ÁÌ·Ù·. ˙‡ÌˆÌ·. ¶∞π¢π ∫∞π ºÀ™∏ ™˘Ìʈӛ· Ìã ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ. ÌÂÓÔ‡ ¤Ó·ÚÍË. ∫¤ÓÙËÌ·. ∏ ¶›Ù˘˜ Î·È Ô ¶·Ó. ∏ ™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·. £ƒ∏™∫∂À∆π∫∏ ∑ø∏ √ ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿. [∂›Ù·Ó ̛· ÎÔ¤Ï· ·fi ÙË ™¿ÌÔ]. Ë Úԉȿ Î·È Ë ¯·ÚÔ˘È¿. Ï›¯ÓÈÛÌ·. ÃÂÏȉfiÓÈ. Ô˘ ¤Ê·Á·Ó ·fi ÙÚ›· ·˘Á¿ Ô Î·ı¤Ó·˜. ∏ ∆∂á√§√°π∞ ™∆∏ ∑ø∏ ª√À √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔ˘. ¢ÂÓ‰ÚÔfiÙ·ÌÔ˜. ∆Ô ÁÈ·ÛÂÌ›. ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. ∂ÚÌ‹˜.BIB§IO°PAºIA §‡ÛÂȘ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ √π∫√°∂¡∂π∞ ∏ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· Î·È Ë ¤Ú‰Èη. º∞¡∆∞™π∞ ∫∞π ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∞ [∏ Ô‰ÔÓÙfi‚Ô˘ÚÙÛ·]. ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁԇ̷ÛÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. Ûηı¿ÚÈ. ºÏ·ÌÔ˘ÚÈ¿. ÂΉ. ª¤ÏÈÛÛ· Î·È Ì¤ÏÈ. ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰·. „‹ÛÈÌÔ. ∆Ô ÏËÚÔÏfiÁËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË Â›Ó·È ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ. Ë ı¿Ï·ÛÛ·.

.

.

όταν φέρουν βιβλιόσηµο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. του Νόµου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦEK 1946. BIBΛIOΣHMO Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τµήµατος αυτού του βιβλίου. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσηµο. του Γυµνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και διανέµονται δωρεάν στα ∆ηµόσια Σχολεία. που καλύπτεται από δικαιώµατα (copyright). .Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του ∆ηµοτικού. A΄). ή η χρήση του σε οποιαδήποτε µορφή. 108. Τα βιβλία µπορεί να διατίθενται προς πώληση. θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7. χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.