You are on page 1of 5

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Neprekidni i automatizocani transport

Zadatak Za transport pasulja se koristi grabuljasti transporter sa niskim strugačima. Pri tome je potrebno ostvariti kapacitet od Q = 140 m3 / h . Brzina transportera iznosi v = 0.65 m / s . Trasa transportera je prikazana na slici pri čemu je L = 40 m i α = 16 o . Potrebno je odrediti širinu oluka transportera, potrebnu silu zatezanja lanca, izvršiti izbor lanca i pogonske grupe. Veličine koje nisu zadate usvojiti na osnovu preporuka.

1. Ulazni podaci

Q = 140 m3 /h v = 0.65 m/s L = 40 m α = 16 o 2. Određivanje širine oluka transportera

Q 3600 ⋅ k3 ⋅ B12 ⋅ λ ⋅ψ ⋅ v ⋅ ρ =
B1 =

Q = 3600 ⋅ k3 ⋅ λ ⋅ψ ⋅ v ⋅ ρ
Gde je:

140 = 0.703m 3600 ⋅ 0.73 ⋅ 0.2 ⋅ 0.83 ⋅ 0.65

Koeficijent nagiba transportera:

k3 = 0.73
Odnos visine i širine:

= λ

h1 = 0.2 B1

Koeficijent punjenja:

ψ= 0.8 ÷ 0.85 ⇒ 0.83
3. Određivanje visine oluka

h1 = B1 ⋅ λ = 0.703 ⋅ 0.2 = 0.141m

1

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Neprekidni i automatizocani transport

4. Određivanje širine strugača

B = B1 − Z = 0.703 − 0.008 = 0.695 m
• Gde je:

Zazor između strugača i oluka:

Z = 0.005 ÷ 0.015 ⇒ 0.008 m
5. Određivanje otpora Metoda obilaska konture - polazeći od tačke 2.

S= S 2 + ∆S 2−= S 2 + 1017.68 3 3
Strana bez materijala:

∆S 2−3 = q0 ⋅ g ⋅ c ⋅ l − q0 ⋅ g ⋅ h = 104.25 ⋅ 9.81 ⋅ 0.33 ⋅ 38.45 − 104.25 ⋅ 9.81⋅11.03 = 1696.14 N
• Gde je: Masa pokrtenih delova trnasportera po dužnom metru:

q0 = A ⋅ B = 150 ⋅ 0.695 = 104.25

kg m

Poprečni presek materijala za transportere sa dva lanca:

A = 150 ÷ 250 ⇒ 150
Koeficijent trenja klizanja lanca:

c = 0.25 ÷ 0.4 ⇒ 0.33
Horizontalna projekcija dužine trasnportera:

l= L ⋅ cos α =⋅ 40 cos16o = 38.45 m
Vertikalna projekcija dužine trasnportera:

h= L ⋅ sin α =⋅ 40 sin16o = 11.03m S 4 = S3 + ∆S3− 4 = S3 + S3 ⋅ p = S3 ⋅ (1 + p ) = ( S 2 + 1696.14) ⋅ (1 + 1.07) ∆S 3−4 = S 3 ⋅ p
• Gde je: Koeficijent otpora lančanika za obuhvatni ugao lanca:

p = 0.07
S= S 4 + ∆S 4−1 + ∆Su = 1.07 ⋅ ( S 2 + 1017.68) + ∆S 4−1 + 309.89 1
Radna strana:

∆S 4−1 = (q0 ⋅ c + q ⋅ c1 ) ⋅ g ⋅ l + (q0 + q ) ⋅ g ⋅ h = = (104.25 ⋅ 0.33 + 44.27 ⋅ 0.455) ⋅ 9.81 ⋅ 38.45 + (104.25 + 44.27) ⋅ 9.81⋅11.03 = 36644.71N

2

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Neprekidni i automatizocani transport

Gde je:

Masa materijala po dužnom metru:

q =

Q 140 kg ⋅= ρ ⋅ 0.74 = 44.27 3.6 ⋅ v 3.6 ⋅ 0.65 m
h1 ⋅ψ 0.141 ⋅ 0.83 ⋅ k p ) = 0.37 ⋅ (1 + ⋅1.373) = 0.455 0.703 B1

Koeficijent otpora kretanja materiala:

c1 = f ⋅ (1 +

Koeficijent trenja između materijala i žljebova:

f = 0.37
Koeficijent bočnog pritiska:

= kp

v + 1.2 0.65 + 1.2 = = 1.373 1 + sin(arctg ( f )) 1 + sin(arctg (0.37))

Otpor na utovarnom mestu:

∆Su = 7 ⋅ q = 7 ⋅ 44.27 = 309.89 N
Za vrednost sile u tački 3 usvajam:

S3 = 2000 ÷ 3000 ⇒ 2500 N
S2 = 1696.14 − 2500 = ∆S 2−3 − S 2 = −803.86 N

S4 = (−803.86 + 1696.14) ⋅1.07 = 954.74 N
= 954.74 + 36644.71 + 309.89 = 37909.34 N S= S 4 + ∆S 4−1 + ∆Su 1
Maksimalna sila je u tački 1. 6. Sila kidanja lanca

Sk > n ⋅ Sr
• Gde je:

Stepen sigurnosti:

n= 8 ÷ 10 ⇒ 9
Proračun računske sile kidanja lanca:

1 1 22573.93 N S r = ( S max + S din ) = ⋅ (37909.34 + 466.33) = 1.7 Kp
• Gde je:

Koeficijent neravnomernosti:

K p = 1.6 ÷ 1.8 ⇒ 1.7
Maksimalna sila u lancu:

S max = S1

3

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Neprekidni i automatizocani transport

Proračun dinamičke sile:

S din

v2 ⋅ t 0.652 ⋅ 0.05 = 20 ⋅ Ct ⋅ (2 ⋅ q0 + Ck ⋅ q ) ⋅ = 20 ⋅ 0.9 ⋅ (2 ⋅104.25 + 0.9 ⋅ 44.27) ⋅ = 466.33 N (t ⋅ z ) 2 (0.05 ⋅ 9) 2
• Gde je:

Koeficijent uticaja elastičnosti lanca i klizanja materijala:

Ct < 1 Ck < 1
Korak lanca:

t = 0.05 m
Broj zuba lančanika:

z =9
S k > n ⋅ S r = 9 ⋅ 22573.93 = 203165.37 N = 203.165 kN
Na osnovu sile kidanja usvaja se lamelasti lanac iz kataloga Filip Kljajic oznake FKK 510 sa silom kidanja od 250 kN. 7. Snaga pogonskog motora

= P

U ⋅ v 37105.48 ⋅ 0.65 = = 26798.4 = 26.8 kW 0.9 η
• Gde je:

Obimna sila na pogonskom lančaniku:

U = S1 − S 2 = 37909.34 + 803.86 = 37105.48 N
Stepen korisnosti pogonskog mehanizma:

η = 0.9
Na osnovu snage usvajam kavezni elektromotor oznake 1.ZK 250 M-8 iz kataloga Sever ATB sa: PN = 30 kW , nN = 750 min -1 8. Izbor reduktora Broj obrtaja lančanika:

n =

ω ⋅ 30 8.9 ⋅ 30 = = 84.98 min −1 π π
0.65 v = = 8.9s −1 DO 0.146 2 2

Ugaona brzina lančanika:

ω =

Prečnik podeonog kruga kod lančanika:

= DO

t 0.05 = = 0.146 m  180   180  sin   sin    z   9 

4

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo Neprekidni i automatizocani transport

Prenosni odnos reduktora:

= ir

n1 750 = = 8.83 n2 84.98

Na osnovu prenosnog odnosa i snage na izlazu vratila EM usvajam dvostepeni zupčasti reduktor 2P 450 iz kataloga Ivo Lola Ribar sa:

ir = 9 , Pr = 45 kW
9. Izbor spojnice Usvajam elastičnu spojnicu ES160 iz kataloga Strojna Maribor sa:

P = 31kW , n = 750 min -1
10. Sila zatezanja

S z = S3 + S 4 = 2500 + 954.74 = 3454.74 N

5