You are on page 1of 19

Universitatea „Petre Andrei” Iasi Facultatea de Drept

Contractul de credit bancar

Disciplina: Drept Bancar

Student: Filipiuc Silviu

.............................10 c........................................................................... Credite de factoring.................... Tehnici juridice utilizate pentru creditare.......................................................................7 7..............................................8 a........................................ Garanţiile creditelor bancare. Credite prin semnătură..............14 i.....................................................................................3 2................................. Cererea de acordare a creditului........................................................................................................................................................... Aspecte generale privind contractele de credit ......................... Enumerare..... Creditul prin scontul cambiei sau biletului la ordin.................12 g................. Credite prin semnătură.... Scrisoarea de garanţie bancară..............................8 b.............................................................................................................................................15 8.................................................13 h.. Riscul nerambursării creditelor........................................................................................................................................4 5................................ Clasificări ale creditelor bancare..16 10..............11 d..................................................................................... Documentaţia de credit...11 f.................................... Credite de forfetare.........................5 6.........................................Contractul de credit bancar Anul: III Grupa 2 Cuprins 1....................................................................................................................... Costul creditului....................................................................................................................4 4........................................................................3 3...............11 e.........Avalul cambiei sau al biletului la ordin...............................16 9.................................................................................................................. Credite acordate pe baza cecurilor remise spre încasare....... Categorii de credite.......... Clauze uzuale în contractele de credit ................................ Forme speciale ale creditului bancar........... Credite pentru activitatea de leasing.. Bibliografie........................................19 2 ...

În cazul creditului comercial. . prin emisiunea de obligaţiuni. creditul comercial poate fi transformat în credit bancar.prelungirea scadenţei unei datorii. Nevoia de lichidităţi pentru trezoreria clientului determina solicitarea unui credit pe termen scurt. în timp ce băncile împrumută fondurile deponenţiilor sau. creditul bancar reprezintă orice angajament de plată a unei sume de bani în shimbul dreptului la rambursarea sumei plătite. cu titlu de împrumut sau îi oferă beneficiul amânării plăţii. Astfel. Aspecte generale privind contractele de credit Potrivit art.riscul asumat de către bancă prin acordarea creditului. Efectul a fost dezvoltarea tehnicilor de avans de fonduri şi de descoperit de cont. utilizând titlurile de credit (în acest din urmă caz.împrumutul de fonduri. care corespund mai bine creditelor pe termen mediu şi lung destinate retehnologizării şi a tehnicilor de leasing financiar pentru procurarea de echipament industrial.din punct de vedere al scadenţei: . . în timp ce procurarea de echipament tehnologic presupune alegerea unui credit pe termen mediu sau lung.credite pe termen mediu. Din definiţia legală a creditului bancar rezultă trei modalităţi ale creditului bancar: . Creditul bancar nu trebuie confundat cu împrumutul civil. Dacă clientul băncii doreşte să obţină un credit. 58/1998. precum şi la plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice prelungire a scadenţei unei datorii şi orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează o creanţă sau a altui drept la plata unei sume de bani. dar totodată și o selecţie a clientelei pe criteriul solvabilităţii. cu durată de rambursare ce nu depaşeşte 12 luni. cele împrumutate de la Banca Na țională a României. 2. după ce multă vreme scontul efectelor de comerţ a fost dominat. Creditul obligatar reprezintă o modalitate de finaţare externă pe termen lung a societăţii comerciale. Nu există unitate de opinii în privința elementelor esențiale care definesc creditul bancar. iar împrumutul este unul de regulă gratuit.încrederea băncii în rambursarea creditului. care separă punerea la dispoziție a fondurilor de restituirea acestora. Alegerea tipului de credit adecvat depinde atât de necesităţile clientului.timpul. g din Legea nr. . cu creditul comercial sau creditul obligatar.scontul.credite pe termen lung. comerciantul pune la dispoziţia altui comerciant propriile fonduri. Tehnici juridice utilizate pentru creditare Tehnicile de creditare au evoluat în ultima perioadă. datorită postului prelucrării. În cel de al doilea alineat al literei g) sunt enumerate trei categorii de credite bancare. în schimbul unei remuneraţii. prin scontarea titlului). într-o opinie creditul bancar presupune existența cumulativă a următoarelor elemente: . în cazul împrumutului civil împrumutătorul pune la dispoziția împrumutatului proprii săi bani. cât şi de interesele băncii.Contractul de credit bancar 1. mai ales datorită posibilităţii de mobilizare a creditului prin rescont. 3 lit.credite pe termen scurt. în ultimul timp el şi-a diminuat importanţa. va utiliza tehnica de factoring. . în sensul că. 3 . cu durată de rambursare cuprinsă între 1 şi 5 ani. eventual. . . cu durată de rambursare peste 5 ani. Astfel.

Ca operaţiune economică. o evaluare a bunurilor care fac obiectul garanţiei. a descoperitului de cont. descoperit de cont. Aceasta se adresează băncii şi cuprinde datele informative ale solicitantului (numele şi prenumele. garanţie autonomă. şi în definiţia legală a creditului: avansul de monedă fiduciară sau scripturală. declaraţia pe proprie răspundere privind eventuala încadrare în categoria persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca sau cea a personalului propriu al băncii). Tehnicile juridice prin care se acordă creditele sunt adaptate necesităţilor finanţării diferitelor acte de comerţ. banca își va determina opţiunea în funcţie de securitatea și mobilizarea creditului. Noţiunea de creditare este una economică.o descriere a modalităţilor de garantare pentru plata integrală a datoriei şi. bilet de ordin) care permit mobilizarea creanţei prin scont şi refinanţarea băncii pentru reîntregirea fondurilor de creditare. aval. remuneraţia băncii.o descriere a condiţiilor creditului. Securitatea presupune evitarea riscului nerambursării. care se regăsesc.Contractul de credit bancar La rândul său. 4. date privind creditul solicitat (tipul creditului. bilet de ordin) fie sub forma leasingului financiar. potrivit literaturii de specialitate.s din legea nr. modalitatea de acoperire a eventualelor diferenţe între valoarea obiectului decreditat şi suma creditului. cuprinzând valoarea creditului. Documentaţia de credit Potrivit art. acceptare. iar mobilizarea asigură refinanţarea băncii. scont. fiind acoperită de diferite tehnici juridice: împrumut.situaţii financiare curente ale solicitantului de credit şi ale oricărui garant al acestuia. creditul reuneşte trei elemente. iniţiativa constând într-o manifestare de voinţă încorporată în cererea de acordare a creditului. . fără a fi obligată să-şi justifice refuzul. . Astfel. este fundamentală operaţiunea economic. după caz. cauţiune etc. inclusiv proiecţia fluxurilor financiare. data şi locul naşterii. modalitatea de rambursare a creditului şi cea de garantare a acestuia) declaraţia pe proprie răspundere privind eventualele credite contractate de la data depunerii cererii şi semnătura solicitantului. documentaţia de credit cuprinde cel puţin următoarele: .58/1998.semnătura fiecărei persoane care a autorizat creditul în numele băncii. schema de rambursare şi obiectul debitorului sau scopul pentru care solicită creditul. domiciliul. . banca va refuza acordarea creditului. cuantumul. 3. mecanismul juridic adecvându-se realizării acesteia. destinaţia şi perioada de acordare. în prezent. Contractul de credit poate reprezenta temeiul şi pemisa emiterii unor efecte de comerţ (cambie. a facilităţilor de caserie etc. creditul pe termen scurt poate fi acordat fie sub forma scontului efectelor de comerţ (cambie. Creditul pe termen mediu se poate acorda sub forma avansului de fonduri. rambursarea.3 lit. Cererea de acordare a creditului Creditul se acordă la iniţiativa clientului. În fiecare caz. codul numeric personal. Dacă riscul nerambursării este evident sau dacă posibilităţile de mobilizare nu sunt satisfăcătoare. pentru perioada de rambursare a creditului şi de plată a dobânzilor. plata dobânzilor. 4 . actul de identitate.

. .) . gradul de îndatorare (generală şi financiară). o serie de clauze specifice: . experienţa.ratele de rambursare şi scadenţa fiecărei rate. riscul financiar. . participare la capitalul social. Contractele de credit pentru activităţi productive conţin. . potrivit graficului de utilizare a creditului.destinaţia fondurilor împrumutate. rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere). utilizând o serie de indicatori specifici. Concomitent cu determinarea bonităţii. eşalonat.e xcedentul sau deficitul brut financiar.distribuţia mărfurilor) . . cuprinzând: rentabilitatea (de exploatare. indispensabile în contractele de credit bancar: denumirea şi sediul băncii (sucursalei. se analizează şi credibilitatea solicitantului de credit. . cuantumul creditului în lei şi procentul dobânzii. rata valorii adăugate.calitatea activităţii şi domeniul în care se exercită (producţie industrială. politica de dividente. economică. agenţiei). garanţiile care însoţesc creditul. în funcţie de anumite criterii nefinanciare.indicatori de performanţă. cum sunt: . numele şi funcţia persoanelor care o reprezintă. utilizându-se două categorii de indicatori: .categoria şi volumul creditului. viteza de circulaţie (a activelor circulante. cuprinzând: cifra de afaceri. potrivit normelor interne de creditare. moralitate etc.modalitatea de punere la dispoziţia debitorului a fondurilor (integral. a stocurilor de produse în curs de fabricaţie sau finite. Clauze uzuale în contractele de credit Doctrina a sintetizat o serie de clauze. durata medie de încasare a preţurilor datorate de clienţi şi durata medie de efectuare a preţurilor către furnizori). servicii.strategia şi şansele de realizare a acesteia etc. 5 . termenul de rambursare. data de la care se acordă. contul prin care se acordă creditul. solvabilitatea. a documentelor de materii prime. excedentul sau deficitul brut excepţional şi capacitatea de autofinanţare. cuprinzând tranşele în care se acordă creditul şi datele eliberării acestora).Contractul de credit bancar Banca efectuează analiza bilanţului şi contului de profit şi pierdere al solicitantului de credit.indicatori de nivel şi structură. În acordarea creditelor.termenul limită pentru utilizarea integrală a creditului.durata pentru care s-a acordat creditul.calitatea reducerii (calificare profesională. . menţiunea privind valoarea de titlu executoriu a contractului de credit. financiară). Pe baza aceleaşi documentaţii se determină şi bonitatea solicitantului de credit. banca trebuie să respecte anumite condiţii de ordin cantitativ şi calitativ. curentă şi viitoare). 5.piaţa pe care activează şi tendinţa acestei pieţe. data şi locul încheierii contractului. Cei mai importanţi indicatori sunt: excedentul sau deficitul brut prin exploatare. lichiditatea (imediată. la o anumită dată. trezoreria netă. . în mod uzual. semnăturile reprezentanţilor băncii şi ai debitorului. destinaţia creditului. prevăzute de Legea bancară în materia cerinţelor prudenţiale. capitalurile proprii. necesarul de fond de rulment. fondul de rulment.

de a nu înstrăina şi de a cesiona în favoarea băncii drepturile ce decurg din aceste contracte.destinaţia creditului. cesiunea creanţelor din contractele de asigurare). . . posibilitatea şi modalitatea modificării ratei dobânzii.comisioanele percepute (comisionul iniţial de angajament. garanţiile reale şi asigurarea bunurilor gajate sau ipotecate. fără acordul acestuia. comisionul de urmărire a respectării condiţiilor contractuale.categoria şi volumul creditului.Contractul de credit bancar comisioanele percepute (comisionul iniţial de angajament.modalitaţile de rambursare (eșalonarea şi scadenţa ratelor. cu sumele reprezentând obligaţii exigibile ale acestuia faţă de bancă decurgând din contractul de credit etc.drepturile băncii (reducerea sau anularea creditului acordat. scadenţele şi modul de plată).obligaţiile debitorului băncii (de a respecta destinaţia pentru care s-a acordat creditul şi termenul de utilizare. .garanţiile (veniturile. . de a informa banca. gajul.contul de disponibilităţi al debitorului prin care se rambursează creditul şi se plătesc dobânzile. . comisionul de neutralizare).garanţiile rambursării (veniturile. De asemenea. . . .). integral. . . . . verificarea respectării condiţiilor în care s-a acordat creditul şi a menţinerii garanţiilor pe toată perioada executării contractului. recuperarea silită a datoriei împrumutatului. într-un termen stabilit.data până la care se acordă. . . despre producerea unor situaţii neprevăzute care îl împiedica să-şi exercite obligaţiile). contractele de credit pentru consum personal conţin.dobânda (rata anuală inițială şi posibilitatea modificării ei unilaterale. modul de calcul). dacă debitorul a furnizat băncii date nereale pentru obţinerea acelui credit.acceptarea tacită de către debitor a noilor grafice de rambursare comunicate de bancă. după preaviz. rezilierea unilaterală a contractului în cazul neexecutării obligaţiilor de către debitor sau în cazul în care situaţia acestuia nu mai asigură condiţiile rambursării creditului. de a restitui creditul şi de a plăti dobânzile la termenele stipulate în graficul de rambursare. creditul.modalitățile de rambursare a creditului (alimentarea contului de disponibilită). de a plăti comisioanele prevăzute în contract. - 6 . posibilitatea rambursării anticipate). de a prezenta băncii spre verificare documentele privind garanţiile constituite şi bunurile ce fac obiectul acestora. . garanţiile reale şi asigurarea bunurilor gajate sau ipotecate. şi clauze specifice: .asigurarea bunurilor gajate sau ipotecate. alături de clauzele generale.garanţiile (veniturile. . cesiunea de creanţă a drepturilor din contractele de asigurare). . debitarea conturilor împrumutatului.penalizările pentru întârzierea rambursării creditului şi a plăţii dobânzilor.dobânda (rata anuală inițială. comisionul de neutilizare).clauza atributivă de competenţă jurisdicţională pentru litigiile care s-ar naşte între părţi în legătură cu executarea contractului. ipoteca. comisionul de urmărire a respectării condiţiilor contractuale. cesiunea creanţelor din contractele de asigurare).

totală sau parţială a creditului acordat. . în cazul în care banca aduce la cunoştinţa clientului noul nivel al dobânzii. la rândul său. care poate fi realizată prin manifestări de voinţă exprese ale ambelor părţi sau prin manifestarea de voinţă expresă a băncii. care cunoaşte. . punând la dispoziţia acestuia suma respectivă. Comisionul de neutralizare a creditului se exprimă fie într-un procent anual raportat la suma neutralizată (soldul creditului) şi la perioada de neutralizare. rata inflaţiei. are pentru client reprezintă costul creditului.renegocierea dobânzii de către părţi. sunt libere să o stabilească de comun acord. . care achiesează tacit (spre exemplu. Dobânda poate fi prevăzută în contract în una dintre următoarele variante: . taxa de rescont a Băncii Naţionale a României etc. banca a fost în imposibilitate de a o fructifica într-un alt mod. prevăzut în contract.rata fixă a dobânzii pentru întreaga perioadă de rambursare. 6. notificată clientului.comisionul de neutralizare. în funcţie de fundamentul său economic: . fie într-o sumă forfetară. .Contractul de credit bancar modalitățile de rambursare a creditului (alimentarea contului de disponibilităţi pentru a fi posibilă debitarea în vederea încasării ratelor şi a dobânzilor. perceput pentru operaţiunile băncii în legătură cu utilizarea creditului. pe care părţile. se consideră că acesta a acceptat tacit noua dobândă dacă nu rambursează restul creditului şi dobânzile aferente într-un anumit termen.comisionul de urmărire (gestionare) a respectării condiţiilor contractuale. clauza atributivă de competenţă jurisdicţională pentru eventualele litigii născute între părti în legătură cu executarea contractului. perceput de bancă pentru punerea la dispoziţia clientului a fondurilor. în principiu.. Remuneraţia băncii. mai multe ipostaze: comisionul de mişcare (calculat pe baza valorii totale a remiterilor) şi comisionul pentru cea mai ridicată descoperire lunară sau trimestrială (în cazul contractului de deschidere de credit în cont curent). calculat procentual la valoarea creditului.modificarea unilaterală a dobânzii de către bancă. Este necesar a se face distincţie între dobânda nominală (prevăzută în contractul de credit şi conţinând rata inflaţiei) şi dobânda reală (componenta remuneraţiei nete a băncii). total sau parţial. cuprinde două componente principale (comisionul şi dobânda). în funcţie de anumiţi factori: costul sursei de creditare. graficul de rambursare. banca percepe o remuneraţie.. penalizările de întârziere). . Comisionul poate avea trei ipostaze.comisionul iniţial de angajament. dobânda pieţei. la care se poate adăuga penalizarea pentru rambursarea cu întârziere a creditului sau plata cu întârziere a dobânzilor. întrucât. Costul creditului În schimbul punerii la dispoziţie a creditului.plafon maxim pentru întreaga perioadă de utilizare a creditului cu dobândă variabilă. comisionul pentru încasarea titlurilor de credit scontate. comisionul pentru servicile de caserie pe care le implică utilizarea creditului etc. Banca îşi rezervă prin contract dreptul de a fi remunerată chiar dacă clientul nu a utilizat creditul. calculat de la data luării la conştinţă). chiar dacă în practică ea este impusă de bancă. Formula de calcul utilizată pentru a determina dobânda reală este: 7 .

credite pentru export. credite acordate importatorilor de bunuri şi servicii. import destinat retehnologizării. investiţii imobiliare. Credite pe termen scurt (până la 12 luni) se acordă în moneda naţională sau în valută. amintite anterior. mijloace de transport.după creditor: credite consorţiale (acordate de un grup de bănci) şi credite acordate de o singură bancă. utilaje. deschideri de credite pentru importul de materii prime. leasing. Creditele pe termen scurt în valută pot fi: credite acordate importatorilor pentru bunuri determinate individual. .după posibilitatea băncii de a se refinanţa: credite mobilizabile (de pildă. Creditele pe termen mediu (1-5 ani) şi lung (5-25 ani) se acordă. credite de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de fabricaţie. garanţia bancară autonomă). credite de factoring. aşa cum au fost sintetizate în doctrină: 8 . în cele ce urmează.după locul utilizării creditului credite interne şi credite internaţionale. credite pentru mărfuri vândute cu plata în rate.după garanţiile care însoţesc creditele: credite „în alb” (personale) şi credite cu garanţii reale. Clasificări ale creditelor bancare Alături de clasificările legale ale creditelor. linii de credite.. credite pentru echipament. cautiunea. pentru: echipamente. în lei. . . achiziţionarea din import de maşini. bunuri de folosinţă îndelungată etc. credite de factoring etc. credite întemeiate pe transferul unei creanţe (scontarea efectelor de comerţ. credite pentru stocuri temporare şi sezoniere. . credite pentru cecuri remise spre încasare. În functie de destinaţia lor. credite pentru facilităţi de cont. Categorii de credite a. câteva dintre tipurile de credit constând în punerea la dispoziţie a fondurilor. credite garantate cu creanţe asupra străinătăţii. credite de scont. credite acordate unor persoane fizice pentru consum etc. pe bază de finanţare externă. prin rescontarea efectelor de comerţ scontate) şi credite nemobilizabile. iar în valută pentru: import destinat modernizării și dezvoltării capacităţilor de producţie.după destinaţia fondurilor: credite pentru furnizori (de finanţare a producţiei) şi credite pentru cumpărători. factoring) şi credite prin semnătură (acceptarea sau avalul unui efect de comerţ. creditele bancare pot îmbrăca forma punerii la dispoziţie a fondurilor (credit înregistrat în bilanţurile contabile) sau pe cea a asumării unui angajament prin semnătură (operat în conturi în afara bilanţului). Prezentăm.Contractul de credit bancar Rata dobânzii reale = * 100 7. În funcţie de modalitatea acordării.creditele pe termen scurt în lei pot fi: credite globale de exploatare. instalaţii etc. procurarea de inventar agricol. doctrina a sintetizat o serie de alte criterii de clasificare: . .după tehnicile juridice utilizate: împrumuturi de fonduri bănesti.

(iv) Credite pentru export Sunt acordate pe baza documentaţiei generale de creditare şi a contractelor de export care prevăd obiectul exportului. (ii) Deschideri de credite permanente (linii de credite) Funcţionează tot pe principiul revolvering. pe o durată de timp determinată. avalul unui efect de comerţ etc. Perioada pentru care se acordă creditele globale de exploatare este de maximum 90 zile. la termenele contractuale. 9 . cu efecte pozitive asupra costului operaţiunii. (v) Credite de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de fabricaţie (peste 12 luni) Se referă. modalităţile şi sadenţele plăţii etc. la construcţia de nave maritime şi fluviale. fără a se depăşi 12 luni de la iniţiere. Creditele pentru finanţarea exporturilor se acordă numai dacă soliciantul prezintă confirmarea unei alte bănci. în limita unui plafon. Termenele pentru care se acordă aceste credite sunt de 3 luni. agenţilor economici care constituie stocuri de produse agricole. determinat periodic pe baza analizei fluxului de lichidităţi (cash flow) constând în încasări şi plăţi. fonduri utilizabile în mod fracţionat. agreată de banca creditoare. concomitent cu creditarea contului curent al debitorului. Rezultatul analizei poate fi sau pozitiv (activitatea solicitantului de credit generează disponibilităţi) sau negativ (această activitate necesită lichidităţi). sau pe baza notei contabile întocmită de funcţionarii băncii creditoare. privind deschiderea unui acreditiv irevocabil în favoarea acestuia. care poate pretinde şi contractarea unei asigurări contra riscului de neplată. de regulă. sau pe baza ordinului de plată emis de titularul contului. instalaţii complexe etc. Rambursare acestor credite se efectuează. au performanţe financiare şi un bun serviciu al datoriei. condiţiile si termenele de livrare. române sau străine. aeronave. pe baza ordinelor de plată semnate de titularul contului. (iii) Credite pentru finanţarea stocurilor temporare şi a stocurilor sezoniere Sunt acordate producătorilor având o activitate ciclică. după caz. astfel încât soldul zilnic al angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credite aprobat.). Banca se obligă să acorde. 6 luni sau de miximum 12 luni. sau un alt document similar (scrisoare de garanţie bancară. care se debitează pe baza notelor contabile. emanând de la o asemenea bancă. acordarea acestor credite se înregistrează în contul credite globale de exploatare. dispun de un capital social corespunzător normelor băncii. pe baza documentaţiei care justifică formarea acelor stocuri sau. Acest tip de credite se acordă. dar poate fi reînnoită.Contractul de credit bancar (i) Credite globale de exploatare (revolving) Se acordă în limita unui plafon global. din disponibilul căruia se efectuează plăţile către terţe persoane. Sub aspectul evidenţei contabile. De acest tip de credite beneficiază agenţii economici care: sunt clienţi statornici ai băncii. de regulă solicitanţilor care exercită numai în mod ocazional astfel de activităţi. din disponibilul contului curent al debitorului. cu titlu de împrumut. Creditul revolvering permite clientului să utilizeze împrumutul numai în măsura în care îi este necesar.

creditele pentru operaţiunile de leasing. Aceste credite sunt acordate. b. Indicatorii specifici ai investiţiei. Sub aspectul evidenţei contabile. (vii) Credite în valută pe termen scurt Se acordă pentru finanţarea opereaţiunii de import efectuată de clienţii proprii. investiţia specifică pentru care se acordă finanţarea prin credit. care derulează aceste operaţiuni prin conturi deschise la banca creditoare. care sunt analizaţi de bancă înainte de adoptarea deciziei privind acordarea creditului sunt. pentru acoperirea unor lipsuri temporare de lichidităţi. Alături de creditele tradiţionale. Pe lângă documentataţia uzuală. creditele pe baza cecurilor remise spre încasare. studiul de fezabilitate. creditele prin semnătură (scrisoarea de garanţie bancară şi avalul titlurilor de credit). cu plata în rate. memoriul de fundamentare incluzând rezultatele financiare scontate etc. în mod direct şi efectiv. creditele de forfetare. Creditul se acordă prin contul separat de împrumut iar punerea la dispoziţie a fondurilor se face eşalonat. pentru realizarea de investiţii. rata internă de rentabilitate. scontarea cambiei şi a biletului de ordin. Forme speciale ale creditului bancar. printre alţii: investiţia totală. fără implicarea unor titluri sau tehnici speciale. 10 . acordarea şi rambursarea acestor credite se efectuează la fel ca şi în cazul creditelor globale de exploatare. cât şi operaţiuni de export. (ix) Credite pe termen mediu şi lung pentru echipament Sunt acordate în completarea resurselor bănești proprii ale clienţiilor. clienţilor care efectuează atât operaţiuni de import. în caz contrar creditul fiind rambursat prin cumpărare de valută pe piaţa interbancară. Documentaţia depusă de solicitanţii de credite în valută va cuprinde. pragul de rentabilitate. Enumerare. acordate de bancă sub forma punerii la dispoziţia clienţilor. durata medie a plăţii furnizorilor. bunuri de folosinţă îndelungată. operaţiunile de creditare pot îmbrăca o serie de forme speciale. (viii) Credite pentru mărfuri cu plată în rate Sunt destinate finanţării comercianţilor care vând. proiecţia fluxurilor de lichidităţi pentru întreaga activitate economică. băncile acordă credite globale de exploatare sau utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite). de fonduri. cu obligaţia de restituire. în corelaţie cu cheltuielile de producţie. durata recuperării investiţiei. cu precădere. (vi) Credite pentru facilităţile de cont Sunt acordate pe perioade de timp scurte (până la 15 zile) clienţilor cu o bună situaţie financiară. în limita unor plafoane stabilite prin normele băncii. contractele de import pentru care se cere finanţarea şi eventualele contracte de export ale căror încasări în valută se vor cesiona băncii finanţatoare ca garanţie a rambursării creditului. pe lângă documentele uzuale. aceştia prezintă băncilor şi documentaţia tehnică aferentă investiţiei pentru care se solicită finanţarea. constând în mobilizarea juridică a creanţelor sau asumarea unui angajament pentru client: factoringul. pentru acoperirea necesităţilor de lichidităţi în perioada de timp până încasarea integrală a preţului.Contractul de credit bancar Pentru cei care exercită în mod curent acest tip de activităţi.

pentru a se încadra în termenele de prezentare. prin circuitul bancar. încasare Credite acordate pe baza cecurilor remise spre Aceste credite reprezintă anticipări ale creditării conturilor curente ale clienţilor remitenţi faţă de data încasării efective a cecurilor. e. Scontarea se realizează prin girarea efectului de comerţ de către în favoarea băncii. precum şi dacă emitentul cecului nu este înregistrat în Fisierul naţional al incidentelor de plăţi. din punctul de vedere al dreptului bancar. consultând şi Fişierul naţional al incidentelor de plăţi . Natura juridică a operaţiunii este controversată : scontul este privit atât ca împrumut garant prin remiterea de efecte de comerţ. în timp util. Diferenţa reprezintă rata scontului şi este alcătuită din dobânda corespunzătoare și timpul rămas până la scadenţa efectului de comerţ. cât şi ca cesine de creanţă. la scadenţă. care creditează imediat. băncile analizează bonitatea traseului (emitentului) şi evaluează riscul creditului de scont. este un transfer de creanţe urmat de punerea la dispoziţie a fondurilor respective. Dacă refuză cererea de scont. Factoringul poate fi explicat pe baza mecanismului subrogaţiei convenţionale a băncii în drepturile creditorului prin plata creanţelor acestuia. sau la termenul convenit. pentru a fi încasat la scadenţă. numai pentru bilete la ordin sau pentru cambii care sunt accepate de tras şi numai dacă scadenţa este sub un an. Creditarea contului curent al girantului se face sub condiţia rezulutorie a încasării creanţei. îl va remite băncii traseului (emitentului). Banca mandatară data şi locul emiterii cecurilor. diminuate cu comisioanele şi dobânzile percepute de bancă. urmând ca plătitorul să încaseze el însuşi facturile respective de la debitorii comerciantului. 11 . Creditul prin scontul cambiei sau biletului la ordin. contul curent al girantului cu o sumă inferioară celei înscrise pe efectul de comerţ. de către bancă. de la tras sau emitent. în mod uzual.Contractul de credit bancar c. d. Înainte de acceptarea girului de scont. pentru a nu impiedica eventualul protest. În mod uzual băncile scontează numai efecte de comerţ care îndeplinesc toate condiţiile legale de formă şi acceptă girul de scont numai din partea giranţilor clienţi statornici. Dobânda inclusă în rata scontului este. eventual comisionul de acceptare). care a scontat efectul de comerţ. dobânda aferentă creditelor pe termen scurt pretinsă clienţilor cu serviciul datoriei bun. băncile restituie efectele de comerţ în timp util. Creditarea se face sub rezerva încasării de la emitent şi se stornează dacă cecurile se restituie neplătite. Credite de factoring Operaţiunea de factoring presupune plata de către bancă sau o altă instituţie financiară a facturilor transmise de către un comerciant. anterior scadenţei. la care se adaugă comisionul băncii (comisionul de scont. Banca girantă. însă.

celeilalte părţi. iar la sfârşitul perioadei de leasing. cu colaborarea aderentului. banca debitează cu suma neîncasată contul factoring indisponibil al aderentului și creditează. În calitate de factor. ca fiind operaţiunea prin care o parte. declataţia de transmitere a creanţelor către factor şi chitanţa subrogatorie care cuprinde şi individualizarea facturilor acceptate de bancă. banca poate acorda aderenţilor credite pentru creanţele comerciale dobândite. denumită factor. dacă sunt reprezentate prin facturi emise pentru plata livrărilor de mărfuri şi prestărilor de servicii. fie prin construirea societăţilor de leasing financiar. Facturile sunt însoţite de contractele încheiate între aderenţi şi debitori. contul credite de factoring în lei. transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun. cu aceeaşi sumă. denumită aderent. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din Legea bancară. Credite pentru activitatea de leasing Băncile se pot implica în activitatea de leasing fie prin creditarea leasingului operaţional. prin care aceasta din urmă asigură finanţarea. Borderourile se întocmesc de aderent separat pentru fiecare debitor. Aceste creanţe. dacă în intervalul de timp stabilit prin normele interne ale băncii. denumită utilizator. aderentul nu rezolvă incidentul în sensul plăţii către debitor. creanţele din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terţi. Pe lângă documentaţia de credit uzuală. sunt recapitulate întrun borderou şi se preiau selectiv de către bancă. urmărirea creanţelor şi proiecţia riscurilor de credit. contra unei plăţi periodice. furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii. banca va notifica acest refuz aderentului şi. În ipoteza în care neîncasarea se datorează refuzului de plată din partea debitorului. criteriul fiind bonitatea debitorului şi performanţele lui financiare. 10/1997 privind diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor în economie ca fiind un contract încheiat între o parte. în care sunt stipulate inclusiv modalităţile de plată. fără a afecta irevocabilitatea în privinţa facturilor deja acceptate. f. 51/1997. locatorul (finanţatorul) se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul. la solicitarea acesteia. anexându-se contractele. denumită rată de leasing (redevenţă). băncile factor solicită aderenţilor borderoul facturilor oferite. 1 al Ordonanţei Guvernului nr. cu scadenţa plăţii de până la 180 de zile. garantată de aderent prin executarea integrală a propriilor obligaţii contractuale faţă de partenerul care a acceptat factura. cu titlu de vânzare sau de gaj. de declaraţia de transmitere a creanţelor şi de chitanţa subrogatorie. şi o societate bancară sau o instituţie financiară specializată. de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile 12 . al cărui proprietar este. Băncile acceptă selectiv debitorii aderenţilor. Creanţele preluate în proprietatea băncii sunt urmărite şi încasate de aceasta. justificat cu neexecutarea obligaţiilor contractuale asumate de aderent. dar nu pot revoca acceptarea unei creanţe determinate. Unele bănci îşi rezervă dreptul de a își revoca acceptarea anumitor debitori sau de a refuza anumite creanţe asupra unor debitori acceptaţi. banca nu suportă riscul neîncasării decât în situaţia insolvenţei sau insolvabilităţii debitorului. Creditele de factoring în valută au ca obiect creanţe comerciale în valută constatate prin facturi acceptate pentru livrări de mărfuri la export sau pentru execurări de lucrări sau prestări de sevicii în valută. prin aceea că își rezervă dreptul de a-și retrage acordul pentru anumiţi debitori. Normele interne ale fiecarei bănci stabilesc plafoanele maxime de expunere pentru fiecare debitor. denumită locator sau finanţator. acceptate de debitori. Practic. Operaţiunea de leasing este definită de art.Contractul de credit bancar Factoringul este definit de art. cu scadenţa sub 180 de zile. iar aderentul cedează factorului. potrivit art.

Garantarea rambursării creditului bancar constă. Credite de forfetare Creditele de forfetare. asigură un profit pentru locator. preţul fiind determinat sub forma unei taxe de forfetare. cedentul solicită băncii o opţiune fermă de forfetare. atât la fiecare contract. prioritar. plus celelalte cheltuieli. cedentul nu are obligaţia plăţii comisionului. banca renunţă la regres contra cedentului. De aceea. amintite expres de art. dacă se realizează forfetarea. pe care este obligată să le menţină un anumit interval de timp. în gajul asupra bunurilor care fac obiectul leasingului şi în cesiunea creanţei de redevenţă. banca verifică dacă redevenţa acoperă costul bunului dat în leasing (mai puţin valoarea reziduală) şi dobânda cuvenită băncii pentru creditul acordat. ca răspuns la solicitarea cedentului. La acordarea creditului. fără obligaţia băncii cesionare de a menţine cota procentuală indicată. girate odată cu cesionarea creanţelor şi avalizte de o bancă străină. clauza conform căreia plata ratelor de leasing de către utilizator să fie efectuată numai prin contul curent al locatorului deschis la banca creditoare. în contractele de credit. în cazul creditelor de forfetare în valută. dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită obligaţiile asumate prin contract. De asemenea. A treia ipoteză este aplicabilă după dobândirea de către cedent a titlurilor de credit. În acest scop. agreată de banca cesionară. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing. Băncile pot acorda societăţilor de leasing credite pe termen mediu. deoarece aceasta reprezintă principala sursă de rambursare a creditului. În primul caz. În cel de-al doilea caz. Exortatorul cedent adresează băncii cesionare oferta de forfetare în una dintre următoarele variante: oferta „fără obligo” . totodată. 8 din Legea nr. băncile verifică dacă bunul este asigurat şi stipulează cesionarea în favoarea băncii a drepturilor asiguratei care decurg din poliţa de asigurare.Contractul de credit bancar contractuale. băncile creditoare prevăd. Durata pentru care se acordă creditul nu depăşeşte durata contractului de leasing. şi dacă. Prin oferta fermă. Banca percepe. Primele două ipoteze se referă la perioada anterioară dobândirii de către cedent a titlurilor de credit emise de partenerul său străin. Titlurile de credit acceptate la forfetare sunt fie avalizate de o bancă străină agreată de banca cesionară. 13 . creanţele sunt încorporate în titluri de credit pe termen mediu (maximum trei ani). contractul de leasing va conţine clauza conform căreia contractul nu va putea fi reziliat înainte de expirarea duratei pentru care s-a încheiat. un comision de opţiune. cât şi pe ansamblul activităţii societăţii de leasing. se realizează prin cumpărarea de către bancă a unor creanţe comerciale. iar banca îi comunică acestuia condiţiile de forfetare. cedentul solicită băncii comunicarea costului forfetării la un moment dat sau într-un interval de timp determinat. opţiunea fermă sau oferta fermă. g. Devenită cesionară a creanţei. volumul creditului nu depăşeşte 85% din preţul de cumpărare a bunului. bilete la ordin. În mod uzual. banca cesionară exprimă irevocabil condiţiile de forfetare. care nu se restituie dacă renunţă la opţiune. iar dacă nu se realizează. cambii acceptate. 58/1998 printre operaţiunile bancare de creditare. În mod uzual. fie însoţite de o scrisoare de garanţie din partea unei asemenea bănci. Determinarea cuantumului total al creditului se efectuează în concordanţă cu cuantumul redevenţei. în acest caz. pentru achiziţionarea bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar sau operaţional.

ci propria sa obligaţie. eventual. în sensul că creditorului nu-i vor fi opozabile excepţiile bazate pe clauzele contractului. fără deblocare de fonduri. banca se angajează faţă de partenerul comercial al solicitantului. Ea poate îmbrăca forma garanţiei documentare (beneficiarul trebuie să prezinte documentele prevăzute în scrisoarea de garanţie). iar banca plăteşte fără discuţie şi apoi acţionează în regres contra clientului. spre deosebire de cauţiune. la care se adaugă o marjă globală de risc şi. prin care acesta din urmă se obligă să furnizeze beneficiarului o 14 . fără obligat să prezinte dovezi). Banca va plăti numai dacă şi numai când beneficiarul o va cere şi apoi va acţiona în regres contra clientului garantat. Garanţia oferită prin scrisoarea de garanţie bancară se caracterizează prin faptul că : . prevalându-se de garanţie. să plătească sumele convenite. Aceasta poate cere beneficiarului restituirea sumei încasate de la bancă. în care banca se obligă. motiv pentru care actul este calificat drept abstract în doctrină. rambursarea unui credit. executarea unui contract de furnizare de bunuri sau de executare de lucrări. bancară Credite prin semnătură. h. faţă de un terţ. de dobânda percepută de bancă la creditele în valuta respectivă şi de numărul de zile rămase până la scadenţa titlului acceptat la forfetare. Scrisoarea de garanţie Creditele bancare prin semnătură îmbracă forme diverse. . plata unor taxe vamale. Cele mai importante sunt scrisorile de garanţie bancară şi avalul titlurilor de credit. banca nu poate invoca excepţiile care aparţin clientului. invocând neexecutarea obligaţiilor contractuale.este o garanţie prin semnătură. Banca nu se angajează să plătească o datorie a clientului garantat.este o garanţie autonomă. regulile aplicabile scrisorilor de garanţie bancară sunt cele elaborate de Camera de comerţ internaţional. furnizor de bunuri sau de servicii. obligaţia de plată fiind privită ca independentă de acel contract. . în absenţa unei reglementări interne. pentru clientul său. Este frecventă practica asigurării unei contra-garanţii în favoarea băncii garante de către o altă instituţie de credit. bazat pe neexecutarea contractului fundamental. La cererea clientului băncii. fără a pune în discuţie contractul fundamental dintre client şi beneficiar. Scrisoarea de garanţie bancară însoţeşte diversele obligaţii ale clientului care o solicită: restituirea aconto-ului încasat. De aceea. ea va plăti dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în scrisoare. dacă vor fi pretinse.Contractul de credit bancar Taxa de forfetare cuvenită băncii se calculează în funcţie de valoarea creanţei cedate. Mecanismul scrisorii de garanţie funcţionează astfel: beneficiarul cere plata. comisionul de opţiune şi comisionul de angajament. Aşa după cum s-a arătat în doctrină. cu excepţia cazului fraudei sau al abuzului Premisele contractuale ale scrisorii de garanţie bancară sunt contractul fundamental între beneficiar şi clientul băncii. Scrisoarea de garanţie bancară constă în asumarea de către bancă a angajamentului de a plăti o sumă determinată.însoţeşte un contract principal (fundamental) şi adeseori este completată cu o contragaranţie în favoarea băncii semnatare. în principiu fără a pune la dispoziţie fonduri în mod efectiv. denumit beneficiar. cea a garanţiei la prima cerere prezentată în termenul prevăzut sau cea a garanţiei la prima cerere justificată (beneficiarul explică motivul cererii. în considerarea unui contract fundamental şi în vederea executării acestuia.

15 . care reprezintă un credit prin semnătură remunerat cu un comision. pentru . garanţii bancare în lei.garanţii de restituire a avansurilor acordate de beneficiari bugetari unor executanţi de lucrări sau furnizori de bunuri ori servicii. Obligaţia avalistului este identică cu obligaţia debitorului cambial pentru carea contat avalul. ”. societatea comercială garantată. De asemenea. garanţia bancară autonomă se materializează într-o scrisoare adresată de bancă beneficiarului. pentru a preveni urmăriile unor cereri abuzive sau frauduloase. garanţia independentă nu funcţionează automat. Este necesar ca beneficiarul să ceară în scris şi expres băncii să plătească. prin solidaritatea unei pluralităţi de debitori. respectiv al expirării termenului pentru dresarea protestului. până în momentul dresării protestului de neplată. La expirarea duratei. Formula avalului se scrie pe faţa cambiei sau a biletului la ordin. banca garantă are regres contra debitorului pentru care a emis scrisoarea de garanţie. condiţile în care beneficiarul poate cere plata. obligaţia avalistului este autonomă. obiectul garanţiei. urmată de semnătura avalistului.Contractul de credit bancar scrisoare de garanţie bancară. de aceea. durata maximă a garanţiei. Principalul rol al avalului este de a sporii valoarea obligaţiei cambiale. scrisorile de garanţie bancară conţin cel putin următoarele elemente: banca emitentă..Avalul cambiei sau al biletului la ordin. clauza prelungirii valabilităţii garanţiei. valoarea maximă garantată. băncile emit scrisori de garanţie în valută pentru plata bunurilor importate. în mod uzual. Pe durata prevăzută. În toate cazurile. În practică se recomandă ca banca să îşi informeze clientul garantat despre existenţa cererii de plată a beneficiarului. cu excepţia cazului în care nulitatea este efectul unor vicii de formă. beneficiarul garanţiei.. . în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale.garanţii de bună execuţie a licenţelor de export pentru produse nesupuse regimului de contingente.. Avalul poate fi dat de un terţ sau chiar de un semnatar al cambiei. În unele cazuri contractul dintre bancă şi clientul garant stipulează posibilitatea regresului anticipat plăţii. Băncile româneşti emit. participări la licitaţii internaţionale etc. După ce a plătit beneficiarului. Credite prin semnătură. în următoarele situaţii: . garanţia îşi încetează efectele. în cazul importurilor temporare. Cu toate că prin emiterea scrisorii de garanţie bancară nu se deblochează fonduri. Avalistul este obligat faţă de creditorul cambial chiar şi în cazul în care obligaţia avalistului ar fi nulă.garanţii pentru plata taxelor vamale şi a altor creanţe bugetare aferente acestora.. riscul nerambursării se evaluează după aceleaşi criterii. semnăturile reprezentanţilor băncii emitente. și contractul dintre bancă şi clientul ei. riscurile asumate sunt aceleaşi ca alea unui credit obişnuit. Avalul titlurilor de credit constituie o altă formă a creditului bancar prin semnatură. discuţiunii şi diviziunii. .garanţii pentru plata ratelor de leasing de către utilizatori. în rubrica destinată acestei menţiuni: „avalizat de . . Sub aspectul formei. clauza diminuării valorii garanţiei. iar dovada de primire a cererii să fie certă. clauza de renunţare la beneficiul opoziţiei. i. în condiţii determinate.

în vederea limitării riscului de credit. expunerile mari şi împrumuturile acordate personelor aflate în relaţii speciale cu banca. Riscurile care pot rezulta. a fiecărei persoane fizice sau juridice care reprezintă un singur debitor sau care intră în componenţa unuia dintre grupurile de mai sus. caz pentru care băncile solicită la acordarea creditelor garanţii asiguratorii. 9. Aceste garanţii oferă o siguranţă băncii. plata dobânzii sau a comisioanelor.să dispună de proceduri administrative şi de control intern adecvate. presupune asumarea unor riscuri. să denumească şi să ţină evidenţa. numite garanţii.să acorde împrumuturi persoanelor cu care se află în relaţii speciale numai pe baza unei decizii luate de consiliul de administraţie. care ar putea împiedica rambursarea împrumutului. expunerile mari şi împrumuturile acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca. o posibilitate de a recupera creditele acordate şi dobânzile aferente.să încheie tranzacţii care conduc la expuneri mari numai pe baza unei decizii luate de consiliul de administraţie. astfel luarea de garanţii asiguratorii este un factor secundar în politica de creditare. persoane juridice române.Contractul de credit bancar 8. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al bancii. . corespunzătoare pe entităţi de risc şi pe grade de risc de credit. În aceste condiţii factorul principal care asigură condiţii reale de rambursare în timp a creditelor îl reprezintă capacitatea împrumutatului de a genera flux de numerar pozitiv. precum şi încadrarea permanentă a indicatorilor privind solvabilitatea. personalului propriu și familiilor acestuia în limitele prevăzute de Normele nr. .să codifice şi să ţină evidenţa extra contabil. o serie de reguli privind solvabilitatea. prin însăși natura sa. La acordarea oricărui credit nu pot fi prevăzute situaţii. Garanţiile creditelor bancare Orice operaţiune de creditare în sine. personalului propriu și familiilor acestuia. în acordarea de credite. să acorde împrumuturi personalului propriu. au obligaţia de a respecta.8/1999. Politica de creditare a oricărei bănci comerciale se bazează pe principiul ca toate creditele acordate clienţilor să fie justificate atât prin capacitatea împrumutaţilor de a genera flux de numerar pozitiv pentru acoperirea serviciului datorat. care să stea la baza întocmirii raportărilor de prudenţă bancară de Normele nr.să codifice. Banca va apela la executarea garanţiei 16 . cât şi de terţe persoane fizice sau juridice. când debitorul este în incapacitate de plată. extra contabil pentru fiecare grup de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un singur debitor. care pot fi oferite atât de debitor. cât şi prin garantarea corespunzătoare a acestora. Aceste reguli sunt prevăzute în Normele Băncii Naţionale a României nr. băncile sunt obligate: . Astfel. 8/1999. inclusiv famililor acestuia. . numai pe baza unor norme interne aprobate de consiliul de administraţie. în special din insolvabilitatea împrumutului. prin constituirea de garanţii în folosul lor. . Acesta este motivul pentru care băncile.să asigure o evidenţă extracontabilă. care să permită supravegherea şi gesionarea riscului de credit. Riscul nerambursării creditelor Riscul de nerambursare a creditelor grevează onorarea obligaţiilor debitorilor de restituire a depozitelor bancare. . pot fi eliminate de bănci sau alte instituţii care acordă credite.

în această relaţie pot interveni două sau trei persoane: ordonatorul. fiind un gaj comun la dispoziţia tuturor creditorilor. cât şi de alte persoane fizice sau juridice. de a fructifica împrumutul primit de la bancă. În situaţia cash-colateralului. de a genera flux de numerar pozitiv. Garantul este debitorul secundar care. când garantează că în cazul neîndeplinirii obligaţiei debitorul principal va îndeplini obligaţia de plată de rambursare a sumelor. suficient de mare şi cert în timp pentru a acoperi obligaţiile garantate. ceea ce înseamnă că riscurile sunt mult mai mari. aceasta nu apără banca împotriva insolvabilităţii debitorului. În practica internaţională şi cea românească. fie în cont la alte bănci. Cash-colateral este o formă de garanţie care constă în gajarea sumelor în depozit la banca creditoare cu sumele deţinute de clienţi fie în cont la banca creditoare. formată din creditul acordat plus dobânda pe o anumită perioadă. Deoarece acest tip de garanţie comportă un risc mai mare decât cash-colateralul. în anumite cazuri. Garanţia. Cesiunea de creanţe este o convenţie scrisă prin care un creditor transmite o creanţă a sa unei alte persoane. În cadrul altor garanţii amintim: gaj general. 17 . independent de relaţia contractuală. banca trebuie să verifice dacă creanţa este fermă. reputaţia cumpărătorului mărfii etc. Ca urmare. gajul trebuie perfectat de client în favoarea băncii. este în măsură să asigure banca de realizarea certă a drepturilor garantate. cash-colateral şi cesiunea de creanţe. personale şi alte garanţii. deci atât bunurile mobile cât şi cele imobile. Deci acest gaj nu conferă băncii privilegiul (întâietatea) de a-şi recupera singură datoriile (ca în cazul garanţiilor reale). există trei tipuri principale de garanţie pentru credite şi anume: garanţii reale. Gajul general cuprinde întregul patrimoniu al debitorului. sumele obţinute din executarea silită se împart în mod egal între bancă şi ceilalţi eventuali creditori. dar cu acceptul băncii respective. De asemenea. În solicitarea unei garanţii. În cazul din urmă. garanţia trebuie să răspundă următoarelor cerinţe de bază: patrimoniul să existe. conform contractului încheiat. ipoteca şi chiar decât gajul. El reprezintă o garanţie prin efectul legii (chiar dacă nu s-a încheiat un înscris separat).Contractul de credit bancar dacă nu a fost îndeplinită obligaţia de către debitor şi anume. sau în unele cazuri se va lua în calcul dobânda pe întreaga perioadă de creditare. în forma scrisă tipizată. respectiv recuperarea creditului şi dobânzilor în cazul nerambursării acestora de către debitor. se analizează mărimea structura. Garanţiile pentru credite sunt asiguratorii şi sunt oferite de agenţii economici care împrumută. garantul sau beneficiarul. astfel încât banca să aibă dreptul prioritar din partea unor terţe părţi (creditori). Garanţia trebuie să fie astfel conepută încât să asigure beneficiarului dreptul şi posibilitatea de a o exercita fără ca debitorul să se poată opune acestei executări. poate da o garanţie din propriul patrimoniu (gaj sau ipotecă) sau poate solicita un terţ – garant – să ofere în locul lui. Ordonatorul garanţiei. scadenţa şi mijloacele de încasare propuse de client spre cesionare. care devin în acest fel. dacă are la bază contracte şi comenzi. care este debitorul principal. poate fi însuşi debitorul principal. instrument sau angajament accesoriu contractului de credit pus la dispoziţia sau emis în favoarea băncii este denumit garanţie. garanţii. aceştia având poziţie egală faţă de bunurile debitorului în cazul pornirii executării silite împotriva acestuia. proporţional cu valoarea creanţelor fiecăruia. Indiferent de natura obligaţiilor garantate şi instrumentele de garantare utilizate. Valoarea garanţiei acceptate de bancă va fi cel puţin egală cu datoria cea mai mare a debitorului faţă de bancă. sumele în cauză pot fi luate în garanţie. Gajul general reprezintă cea mai cuprinzătoare garanţie. Beneficiarul garanţiei este cel în favoarea căruia s-a constituit garanţia (în cazul nostru banca). Orice metodă.

să existe un înscris la notariat prin care să se specifice valoarea bunului garantat. . Garanţiile reale cuprind ipotecile şi gajurile.cei care păstrează garanţiile reale au o responsabilitate şi anume. război) garanţiile să nu fie luate.să se afle într-o zonă de interes pentru o categorie largă de potenţiali cumpărători. adică să poată fi văndute . . Bunurile imobile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi acceptate în garanţie: . . 18 .pentru a fi eliberate bunurile ce constituie garanţii trebuie acordul creditorului. .cel ce constituie ipoteca să aibă deplină capacitate de exerciţiu asupra bunului ipotecat.să fie asigurate la societăţi de asigurare pe toată durata contractului de credit. . Garanţia reală reprezintă un activ acordat de către un debitor unui creditor (băncii care a acordat împrumutul) astfel încât datoria să fie însoţită de o anumită siguranţă. deci o garanţie reală este întotdeauna un element de activ mobiliar sau imobiliar. garanţii reale şi garanţii personale.renunţarea debitorului şi punerea gajului în posesia băncii creditoare sau a unei terţe persoane convenite de cele două părţi. .banca trebuie să fie conştientă de faptul că gajul său poate fi preluat de către un alt creditor privilegiat (de exemplu statul). iar drepturile din despăgubiri să fie cesionate băncii. Pentru a nu fi contestate garanţiile reale trebuie să îndeplinească anumite condiţii: . . inflaţie galopantă.Contractul de credit bancar Însă garanţiile acceptate în practica bancară pot fi de două categorii şi anume.în perioadele periculoase ale unei ţări (criză economică. . .să permită amenajări şi adaptări pentru utilizări multiple.este necesar încheierea unui contract care să expliciteze creditul şi să precizeze garanţiile consimţite. ei răspund de conservarea bunurilor ipotecate sau luate în gaj.cumpărate.

bănci. Prof. Radu I. Bucureşti.volumul II. univ. Vasile Popa: Drept comercial român şi drept bancar. Bibliografie Dumitru Tudorache. dr. Motica. Constantin Puianu. Ion Turcu: Operaţiuni şi contracte bancare. 2001 19 . Dan Moraru. Editura Sylvi. Bucureşti. univ. Editura Lumina Lex. 2001.Contractul de credit bancar 10. Prof. Editura Economică. Editura Luminalex. Editura Luminalex. 2001. București. Constantin-Răzvan Caracotă: Monedă. 1995 Nicolae Hoanţă: Bani şi bănci.1999 Radu I. dr. Motica. Lucian Bercea: Drept comercial român şi drept bancar. credit. Bucureşti.