You are on page 1of 10

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” IASI, FACULTATEA DE DREPT

EXPROPRIERE PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA

STUDENT: FILIPIUC SILVIU ANUL: IV

4). se poate face numai pentru cauza de utilitate publica. pentru care statul sau unităţile administrativ teritoriale nu dispun de terenul necesar.1. în prealabil. Exproprierea constă în trecerea în proprietatea statului (unităţilor administrativ teritoriale . In aplicarea acestor prevederi constituţionale. a unei despăgubiri corespunzătoare. Potrivit an. oraş. plantaţiilor sau construcţiilor. Cei interesaţi pot conveni însă asupra modalităţii de transfer al dreptului lor de proprietate. . alin. cât şi asupra cuantumului şi naturii despăgubirii. (art. Noţiunea de expropriere şi caracteristicile ei In vederea realizării unor lucrări de utilitate publica.n. Potrivit acestui text de lege exproprierea se caracterizează prin: » poate avea ca obiect numai bunurile imobile (terenuri şi clădiri).s. la exproprierea unor imobile proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice (cu sau fără scop lucrativ). l. * are caracter de excepţie. * poate fi parţială sau totală. cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului. dar nu şi cuantumul sau natura despăgubirii. prin hotărâre judecătorească" .) în scopul satisfacerii unor interese obşteşti (publice -s. 41.3 din Constituţia României „nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauza de utilitate publică stabilită potrivit legii. Legea nr. Cu alte cuvinte. după o dreapta şi prealabilă despăgubire. Constituţia prevede că „pentru lucrările de interes general. în art.33/1994 dispune. judeţ).n. In continuare. adică se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică: * se poate face numai cu condiţia acordării. că „exproprierea de imobile. după o procedură specială şi de excepţie. prin expropriere are loc trecerea unui bun din proprietatea privată în proprietate publică.) a unor bunuri aparţinând altui proprietar.teritoriale (comună. precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii" . Aceste prevederi legale oferă celor interesaţi posibilitatea de a-şi apăra dreptul lor de proprietate în contradictoriu cu autorităţile publice. se poate recurge. fără a se mai declanşa procedura de expropriere prevăzută de lege. autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare. cu dreaptă şi prealabilă despăgubire". 41 alin. inclusiv a unităţilor administrativ . In cazul în care acordul de voinţă al părţilor priveşte numai modalitatea de transfer al dreptului de proprietate. în tot sau în parte.

utilitatea publică este declarată de o comisie compusă din preşedinţii consiliilor judeţene respective. pentru fiecare caz în parte. Cu alte cuvinte. utilitatea publică a lucrărilor în cauză poate fi declarată de către Guvern. * prin acte ale administraţiei publice ( în concret). au puterea. Pentru lucrările de interes local care se desfăşoară pe teritoriul mai multor judeţe. Utilitatea publică şi declararea ei Utilitatea publică a unor lucrări se fundamenteaza pe calitatea acestora de a satisface interesul general. 33/1994 face o enumerare limitativă a lucrărilor de utilitate publică.instanţele judecătoreşti iau act de înţelegerea părţilor şi vor stabili numai cuantumul sau natura despăgubirii. Utilitatea publică se declară: * prin lege.ansambluri şi situri istorice. în acest scop. decât cele enumerate. stabilirea lucrărilor de utilitate publică reprezintă o activitate de reglementare primară de resortul exclusiv al legii. utilitatea publică se declară de către Guvern pentru lucrările de interes naţional. adică de la caz la caz. alte aşezăminte de valoare naţională deosebita. Declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului. potrivit legii. Utilitatea publică se declară atât pentru lucrările de interes naţional. ori localităţi urbane sau rurale în întregime). conferită de o autoritate publică competentă. prin lege. pentru localităţi sau zone unde se . Instanţele judecătoreşti competente vor putea hotărî exproprierea numai după ce utilitatea publică s-a declarat. de a declara utilitatea publică a unei lucrări în concret. In concret. Organele administraţiei publice sunt investite cu competenţe de punere în aplicare a legii şi.7 alin. declararea utilităţii publice se face. şi de către consiliile judeţene şi Consiliul local al mun. monumente. Prin urmare. pentru a justifica exproprierea. sau în situaţii excepţionale (când sunt supuse exproprierii lăcaşuri de cult. cimitire. cât şi pentru cele de interes local. utilitate apublica trebuie declarată. în concepţia legiuitorului român. Bucureşti pentru lucrările de interes local. pe baza unor cercetări prealabile. tot prin lege (art. în caz de dezacord. 2.3 şi 4). Legea nr. după care dispune că pentru orice alte lucrări. aprobate conform legii.

aprobate potrivit legii. cu indicarea numelui proprietarilor. respectiv Consiliului local al mun. Actul de declarare a utilităţii publice de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială este situat imobilul şi prin publicare în Monitorul Oficial al României. care susţin necesitatea lucrărilor şi că aceste lucrări nu pot fi realizate pe alte căi decât prin expropriere. iar actul de declarare a utilităţii publice de interes local se afişează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială este situat imobilul şi se publică în presa locală. dacă lucrările respective au fost înscrise în planul de urbanism şi de amenajare a teritoriului. oraşele şi comunele) pentru lucrările de interes local. avantajele economicosociale. în aceste din urmă cazuri se depune la consiliul local numai lista cu imobilele propuse a fi expropriate. precum şi a ofertelor de despăgubire. Cercetarea prealabilă pentru lucrările de interes naţional se face de către comisii numite de Guvern. Procedura administrativă prealabilă exproprierii După declararea utilităţii publice. prin organismele desemnate de Guvern. Se va verifica. Aceste documente vor fi depuse la consiliul local al comunei. consiliului judeţean. cu numele proprietarilor acestora şi ofertele de despăgubire. Bucureşti. Propunerile de expropriere a imobilelor şi procesul verbal . de către comisii numite de delegaţia permanentă a consiliului judeţean sau de primarul general al mun. după caz. Nu sunt supuse publicităţii actele prin care se declară utilitatea publică în vederea executării unor lucrări privind apărarea ţării şi siguranţa naţională. ecologici sau de orice altă natură. în sensul legii. 3. Cercetarea prealabilă va stabili dacă există elemente care să justifice interesul naţional sau local. pentru lucrările de interes naţional şi unităţile administrativ-teritoriale (judeţele. oraşului sau municipiului pe teritoriul cărora sunt situate imobilele ce se supun aprobării pentru expropriere. Expropriator. Bucureşti.intenţionează executarea ei. Rezultatul cercetării prealabile va fi consemnat într-un proces verbal care se va înainta Guvernului sau. de asemenea. în vederea consultării de către cei interesaţi. expropriatorul imobilului va intocmi planurile cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropriere. este statul. iar pentru lucrările de interes local. cu excepţia documentelor privind lucrările pentru apărarea ţârii şi siguranţa naţională. Procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile se stabileşte prin regulament aprobat de Guvern.

ascultând pe cei interesaţi şi putând cere informaţii şi date suplimentare. ofertele de despăgubire. Comisia va lucra sub conducerea unui delegat al Guvernului. Nu pot face parte din comisie proprietarii imobilelor în cauză. pentru lucrările de interes local. Bucureşti. în termen de 15 zile de la publicare.Primarul va primi şi va înregistra întâmpinarea şi va consemna ofertele de despăgubire şi pretenţiile proprietarilor sau ale persoanelor titulare de alte drepturi reale. rudele şi afinii lor până la al patrulea grad inclusiv. Întregul dosar cuprinzând documentele exproprierii (lista imobilelor propuse pentru expropriere şi numele proprietarilor. la solicitarea celor care i s-au . Decizia comisiei se ia prin vot secret. Bucureşti. aleşi prin tragere la sorţi dintr-o listă de minim 25 de proprietari. în cazul lucrărilor de interes local. ca preşedinte.cuprinzând rezultatul cercetării prealabile se vor notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale asupra imobilelor în cauză. Preşedintele comisiei nu are drept de vot. oraşului sau municipiului pe al căror teritoriu se află imobilul. Bucureşti. el asigurând cadrul organizatoric al activităţii comisiei. persoanele care deţin funcţii în administraţia publică locală sau centrală şi care au interes în executarea lucrărilor şi nici membrii comisiei care au efectuat cercetarea prealabilă în vederea declarării utilităţii publice. Comisia analizează documentele prezentate. în termen de 30 de zile. va fi înaintat în termen de 30 de zile. Persoanele fizice sau juridice interesate pot face întâmpinare în termen de 45 de zile de la primirea notificării. votul primarului este preponderent. respectiv Consiliul local al mun. ori al Consiliului local al mun. In caz de paritate a voturilor. 3 proprietari de imobile din municipiul. întâmpinarea se depune la primarul comunei. de o comisie constituită prin hotărâre a Guvernului pentru lucrările de interes naţional şi prin decizia delegaţiei permanente a consiliului judeţean sau prin dispoziţia primarului general al mun. eventualele întâmpinări). sau a unui delegat al consiliului judeţean.Comisia va fi alcătuită din 3 specialişti din domeniul de activitate în care se realizează lucrarea de utilitate publică. Întâmpinările vor fi soluţionate. oraşul sau comuna în care sunt situate imobilele propuse pentru expropriere. în cazul lucrărilor de interes naţional. precum şi primarul localităţii. Comisia pentru rezolvarea întâmpinărilor poate lucra valabil în prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii săi. pentru lucrările de interes local. la Secretariatul General al Guvernului pentru lucrările de interes naţional sau la consiliul judeţean.

potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Tribunalul va fi sesizat de expropriator pentru a se pronunţa cu privire la expropriere în situaţiile în care: . . De asemenea. expropriatorul. precum şi proprietarii sau celelalte persoane titulare de drepturi reale asupra imobilului propus pentru expropriere pot contesta hotărârea comisiei Ia Curtea de Apel în raza căreia se află situat imobilul.adresat ori din oficiu. în cazul în care întâmpinarea a fost admisă. Noile propuneri vor urma aceeaşi procedură pe care am descris-o deja. . sub semnătura acestora. şi învoiala dintre părţi. Procedura judecătorească a exproprierii Soluţionarea cererii de expropriere este de competenţa tribunalului judeţean sau al mun. precum şi susţinerile acestora se vor formula şi se vor depune în scris. În urma deliberării. întrucât propunerile de expropriere au fost.nu s-a făcut întâmpinare împotriva propunerii de expropriere. Contestaţia este scutită de taxă şi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere. Oferta expropriatorului. expropriatorul are posibilitatea să revină cu noi propuneri. în consecinţa. Comisia va consemna. pretenţiile proprietarilor şi ale titularilor altor drepturi reale.întâmpinarea a fost respinsă. daca este cazul. în termen de 15 zile de la comunicare. în raza căruia este situat imobilul propus pentru expropriere. In cazul în care şi noile propuneri vor fi respinse. Observăm că. comisia va adopta o hotărâre motivata prin care poate: . Daca nu s-a făcut întâmpinare împotriva propunerii de expropriere există două alternative: . In acest din urmă caz. Bucureşti. sesizarea tribunalului poate fi făcută numai dacă instanţa de contencios administrativ a admis această contestaţie. cu refacerea corespunzătoare a planurilor. cererea de expropriere este lipsită de obiect. 4. consemnându-se într-un proces verbal.554/2004.să accepte punctul de vedere al expropriatorului.acceptarea propunerii de expropriere de către comisie (în cele mai multe cazuri) şi atunci expropriatorul poate sesiza tribunalul pentru a se pronunţa cu privire la expropriere: . respinse.să respingă propunerile expropriatorului. dacă s-a contestat hotărârea comisiei prin care au fost respinse propunerile de expropriere.

de instanţa de contencios administrativ. întrucât propunerile sale au fost respinse pe cale administrativă. Cu alte cuvinte. legea prevede că soluţionarea cererii de expropriere se face cu participarea obligatorie a procurorului (art. l din Legea nr. Pot fi. ci şi alte persoane. părţi în procesul de expropriere nu numai proprietarii imobilelor propuse pentru expropriere. cererea de expropriere adresată tribunalului va fi respinsă ca inadmisibilă. 33/1994). după caz. Dacă părţile sau numai unele dintre acestea se învoiesc doar cu privire la expropriere. a altor titulari de drepturi reale sau a oricăror persoane cunoscute care pot justifica un interes legitim asupra imobilelor propuse a fi expropriate. Preşedintele instanţei va fixa termen pentru judecarea cererii şi va dispune citarea proprietarilor sau. deci. titulare de alte drepturi reale. din oficiu. dacă este cazul. declanşarea procedurii judecătoreşti de expropriere este condiţionată de hotărârea favorabilă exproprierii adoptată în cadrul procedurii administrative prealabile confirmată. propunerea de expropriere a fost respinsă. aceasta va lua act de învoiala şi va pronunţa o hotărâre definitiva. Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac prevăzute de Codul de procedură civila. în consecinţă. precum şi cele care justifică un simplu interes cu privire la imobilele respective. Fără îndeplinirea acestei condiţii. a posesorilor. întrucât expropriatorul nu poate prezenta instanţei propunerile sale de expropriere validate pe cale administrativă. 23 alin.- respingerea propunerii de expropriere. In cazul în care părţile se învoiesc în faţa instanţei asupra exproprierii şi asupra despăgubirii. dar nu şi asupra . Dacă instanţa de contencios administrativ respinge contestaţia şi menţine hotărârea comisiei prin care a fost respinsă propunerea de expropriere. Prin această dispoziţie legală s-a urmărit asigurarea unei protecţii efective a proprietăţii private împotriva actelor discreţionare ale autorităţii publice. de către comisie (în cazuri rare) urmându-se aceeaşi procedură ca şi în situaţia în care s-ar fi făcut întâmpinare şi aceasta a fost admisă şi. In acelaşi sens. adică contestarea hotărârii comisiei la instanţa de contencios administrativ. expropriatorul nu mai poate sesiza tribunalul pentru a se pronunţa cu privire la expropriere.Instanţa va verifica dacă sunt întrunite toate condiţiile cerute de lege pentru expropriere şi va stabili cuantumul despăgubirilor şi suma cuvenită fiecărei părţi îndreptăţite.

compusă dintr-un expert numit de instanţă. Experţii luând în dovezile prezentate vor defalca despăgubirile cuvenite proprietarului de cele ce se cuvin titularilor altor drepturi reale.despăgubirii. instanţa îl va compara cu oferta de . Primind rezultatul expertizei. precum şi instanţa. precum şi de daunele aduse proprietarului considerare şi sau. dacă partea de imobil rămasa neexpropriată va dobândi un spor de valoare. poate adopta următoarele soluţii: . dacă exproprierea în parte este posibilă. deliberând asupra cererii de expropriere. ca urmare a lucrărilor ce se vor realiza. în mod obişnuit. stabilirea cuantumului despăgubirilor şi a sumei ce revine fiecărei perpronunţarea unei hotărârii de expedient corespunzătoare. în raport cu situaţia reală. Pentru stabilirea despăgubirilor. după ce a stabilit. unul desemnat de expropriator şi un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii. In situaţia în care expropriatorul cere exproprierea numai a unei părţi de teren sau din construcţie. Acordarea despăgubirilor şi transferul dreptului de proprietate Plata despăgubirilor se poate face în orice mod convenit între părţi (expropriator şi expropriat). iar în lipsa acordului părţilor va hotărî instanţa. iar proprietarul cere instanţei exproprierea totală. experţii.In cazul exproprierii parţiale. Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite. după caz. luând act de soane îndreptăţite: tranzacţia totală sau parţială a părţilor din proces. nu s-au prezentat. în prealabil. cuantumul acestora. instanţa va lua act de învoială şi va stabili despăgubirea. imobile de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială. La calcularea cuantumului despăgubirilor. tribunalul. 5.exproprierea totală sau parţială a imobilelor propuse pentru expropriere. experţii vor putea propune instanţei o eventuală reducere a daunelor. îndreptăţite. în concluzie. La data întocmirii raportului de expertiză. In caz contrar. altor persoane de aceştia. va dispune exproprierea totală. instanţa va aprecia. aplicându-se regulile dreptului comun pentru repararea integrală a prejudiciului. instanţa va putea hotărî în lipsa. deşi legal citate. vor ţine seama de preţul cu care se vând. instanţa va constitui o comisie de experţi. In cazul în care una sau mai multe părţi titulare de drepturi asupra imobilelor în cauză.

ordinea publică şi siguranţa naţională şi în caz de calamităţi naturale. Punerea în posesie asupra terenurilor cultivate sau a celor cu plantaţii se va face numai după ce recolta a fost culeasă. titularii acestora având dreptul la despăgubiri. Instanţa va hotărî totodată şi termenul de plată al despăgubirilor. Despăgubirea acordată de instanţă nu poate fi mai mică decât cea oferită de expropriator şi nici mai mare decât cea solicitata de expropriat sau de altă persoană interesată. prin derogare de la regulile dreptului comun. Pentru plata lor. dar nu mai târziu de 30 de zile de la data plăţii acesteia. aceştia vor fi plătiţi din drepturile cuvenite cu titlu de despăgubire. suma se va consemna de către expropriator. ceea ce înseamnă că. uzufructul. cu excepţia cazului în care în valoarea despăgubirii a fost cuprinsă şi valoarea estimativă a recoltei neculese.despăgubire a expropriatorului şi cu pretenţiile formulate de părţi şi va hotărî cuantumul despăgubirilor. prin hotărâre. care constată îndeplinirea obligaţiilor privind despăgubirea. în termen de 30 de zile. impusă de executarea imediată a unor lucrări ce interesează apărarea ţârii. Hotărârea de expropriere va stabili despăgubirea ţinând seama. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii în patrimoniul expropriatorului are loc pe dată ce obligaţiile impuse lui prin hotărâre judecătorească au fost îndeplinite. care nu va depăşi 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. precum şi orice alte drepturi reale. Ipoteca şi privilegiul se strămută de drept asupra despăgubirilor stabilite. abitaţia şi superficia. dacă există creditori privilegiaţi. instanţa poate dispune. raporturile obligationale dintre vechiul şi noul proprietar rămânând supuse dreptului comun. de procedura . sumele stabilite drept despăgubire. pe numele expropriaţilor. punerea de îndată în posesie a expropriatorului. cât şi concesionarea şi atribuirea în folosinţă se sting prin efectul exproprierii. pentru drepturile reale. urmând sa fie împărţită potrivit legii civile. cu obligaţia pentru acesta de a consemna. potrivit procedurii arătate. dar şi alţi creditori stabiliţi prin hotărâre judecătorească. Uzul. Servituţile stabilite prin fapta omului se sting în măsura în care devin incompatibile cu situaţia naturală şi juridică a obiectivului urmărit prin expropriere. Eliberarea titlului executoriu şi punerea în posesie a expropriatorului vor putea fi făcute numai pe baza unei încheieri a instanţei. In caz de extremă urgenţă.

potrivit legii. în mod liber. sau dacă nu răspunde expropriatorului în termen de 60 de zile de la primirea notificării. In acest scop. evacuarea persoanelor care le ocupa în mod legal în calitate de proprietari şi a chiriaşilor al căror contract de închiriere a fost legal perfectat. de imobil (art.37 din Legea nr. 33/1994). atunci când acesta nu este utilizat conform destinaţiei pentru care a fost expropriat. înainte de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului. nu se va putea face decât după asigurarea de către expropriator a spaţiului de locuit. 35 din Legea nr. în modalitatea prevăzută în hotărârea judecătorească de expropriere. 33/1994). acesta din urmă poate dispune. . Intr-o asemenea situaţie. 34 din Legea nr. la cererea acestor persoane. Cererea de retrocedare se va adresa tribunalului care. foştii proprietari pot să ceară retrocedarea lor. expropriatorul se va adresa în scris fostului proprietar. preţul imobilului se va stabili ca şi în situaţia exproprierii şi nu poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată. . respectiv lucrările nu au fost începute. expropriatul fost proprietar . iar dacă acesta nu optează pentru cumpărare. după cum urmează: . de asemenea. la un preţ ce nu poate fi mai mare decât despăgubirea actualizată.are un drept prioritar la dobândire.In cazul exproprierii unor clădiri cu destinaţie de locuinţe. iar expropriatorul doreşte înstrăinarea imobilului. Orice locaţiune încetează de drept pe data rămânerii definitive a hotărârii de expropriere.în cazul în care lucrările pentru care s-a făcut exproprierea nu s-au realizat.Dacă imobilul expropriat este oferit pentru închiriere înaintea utilizării lui în scopul pentru care a fost expropriat. prin derogare.Dacă bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate în termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat.prezentată mai sus. . el are un drept de prioritate pentru a-i fi închiriat în condiţiile legii (art. 33/1994). de la regulile dreptului comun. dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică (art. verificând temeiurile acesteia. Legea reglementează şi unele situaţii speciale privind dreptul de retrocedare sau de preemţiune la folosirea sau dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului expropriat. iar expropriatul este în situaţia de a-1 utiliza. va putea dispune retrocedarea.