You are on page 1of 14

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE DREPT sI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ANUL II SEMESTRUL I DREPT CIVIL.

DREPTURILE REALE. OBLIGAŢIILE 1 TESTE GRILĂ TEST 1 1. Patrimoniul este compus din: a. activ b. pasiv c. activ si pasiv 21221o145v 2. O constructie este un bun : a. incorporal b. comnsumptibil c. imobil 3. În functie de modul de dobândire, dreptul de proprietate are urmatoarele forme: a. dreptul de proprietate al persoanelor fizice si dreptul de proprietate al persoanelor juridice b. dreptul de proprietate dobândit prin acte juridice

novatia b. Constituie un mod de transmitere a obligatiilor : a. delegatia 7. Despagubirea care se acorda în cazul raspunderii civile delictuale este întotdeauna : a. dreptul de proprietate publica si dreptul de proprietate publica 4. actiunea în complângere si actiunea în reintegrare b. cesiunea de creanta c. actiunea confesorie si actiunea negatorie c. proprietatea rezolubila c. Actiunile posesorii se clasifica în: a. în echivalent banesc . Constituie forma a proprietatii comune pe cote-parti: a. patrimoniala b. morala c. coproprietatea obisnuita sau temporara b. actiunea în revendicare si actiunea în resciziune 6. propriatatea anulabila 5.dreptul de proprietate dobândit prin fapte juridice c.

nulitatea absoluta b. Sanctiunea specifica simulatiei este. contracte comutative si contracte aleatorii b. contracte dezinteresate si liberalitati c. Atributele dreptului de proprietate sunt : . înlaturarea simulatiei pe calea actiunii în simulatie 10. de creanta c. real principal b. inopozabilitatea fata de terti a situatiei juridice creata prin contractul secret si dupa caz. Rezilierea contractului : a. se aplica în caz de neexecutare a unor contracte cu executie instantanee b. contracte principale si contracte accesorii TEST 2 6. Dreptul de uzufruct este un drept : a. Contractele cu titlu gratuit se clasifica în : a.8. nulitatea relativa c. de regula : a. real accesoriu 7. se aplica în cazul neexecutarii unor contracte cu executare succesiva 9. desfiinteaza retroactiv contractul c.

Constituie servitute legala: a. elementul material si elementul psihologic 8. Constituie obiect al dreptului de proprietate privata: a. 1093 C.civ. domeniul privat al statului b. animus si corpus b. nulitatea relativa 5.. servitutea de vedere c. jus fruendi si jus abutendi c. inopozabilitatea b. domeniul public local 9. domeniul public judetean c. În cazul încheierii unui act de înstrainare a unui imobil de catre unul dintre sotii proprietari sanctiunea este: a. Conform art.a. numai de o persoana neinteresata . plata se poate face : a. jus utendi. servitutea de scurgere a apelor naturale 6. numai de o persoana interesata b. servitutea izvoarelor b. nulitatea absoluta c.

interdependenta obligatiilor reciproce din contractul sinalagmatic b. Temeiul juridic al invocarii exceptiei de neexecutare a contractului îl constituie : a. art. 998-1003 C. art. Temeiul juridic al raspunderii civile delictuale este : a. subiectul activ. principiul relativitatii efectelor contractului 9. verbal sau chiar în mod tacit b.civ. continutul si obiectul b.civ. art. de orice persoana interesata si chiar de o persoana neinteresata 7. subiectele.civ. c. Oferta de a contracta poate fi facuta : a. numai în scris c. b. Este un drept real principal : . 8. numai în mod expres 10. subiectul pasiv si continutul c.c. 969 C. subiectul pasiv si obiectul TEST 3 1.Elementele raportului juridic de obligatie sunt : a. subiectul activ. 480 C. principiul pacta sunt servanda c. în scris.

particulari si unitatile administrativ-teritoriale c. imobile 3. dreptul de gaj c. stat si particulari b. stat si unitatile administrativ-teritoriale 4. Atributele dreptului de proprietate publica se exercita de catre : a. dreptul de ipoteca 2. consumptibile b. Bunurile din domeniul privat al statului pot fi: a. actiunea în reintegrare . incorporale c. Constituie actiuni petitorii: a. Alimentele sunt bunuri : a.a. vândute prin licitatie publica 5. dreptul de uz b. actiunea în revendicare c. date în plata c. înstrainate prin acte cu titlu gratuit b. actiunea în complângere b.

contracte comutative si contracte aleatorii b. parti în contract b. obligatii civile perfecte si obligatii civile imperfecte (naturale) b. o exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului b. o aparenta exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului c. obligatii reale si obligatii opozabile si tertilor c. obligatii obisnuite. terti fata de contract c. contracte numite si contracte nenumite 8. Succesorii universali. Simulatia este : a. În functie de opozabilitatea lor. obligatiile civile se clasifica în : a. succesorii cu titlu particular si creditorii chirografari ai partilor contractului sunt : a. succesorii cu titlu universal. În lipsa unui pact comisoriu.6. obligatii de a face si obligatii de anu face 7. contracte dezinteresate si liberalitati c. rezolutiunea contractului : a. obligatii de a da. Contractele cu titlu oneros se clasifica în : a. o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului 10. opereaza de drept . succesori ai partilor contractului (avânzi-cauza) 9.

jus utendi si jus abutendi . marea teritoriala face obiectul : a. Dreptul de servitute este : a. imprescriptibilitatea si insesizabilitatea b. un drept real accesoriu b. jus fruendi. opereaza numai în urma pronuntarii unei hotarâri judecatoresti TEST 4 1.3 din Constitutie. uzus. 136. fructus si abuzus c. Caracterele dreptului de proprietate publica sunt: a. alienabilitatea. proprietatii private 3. inalienabilitatea. prescriptibilitatea si sesizabilitatea c. proprietatii comuna pe cote parti b.b. proprietatii publice c. intervine prin simpla vointa a partilor c. un drept de creanta 2. Elementele posesiei sunt: a. Conform art. animus si corpus b. alin. prescriptibilitatea extinctiva si prescriptibilitatea achizitiva 4. un drept real principal c.

Stabilirea despagubirilor (daunelor-interese) nu se poate face: a. Raspunderea civila delictuala este: a. gestionarul si gestionatul 4. o forma a raspunderii contractuale 5. Constituie servitute naturala: a. o sanctiune civila cu caracter reparator b. prin conventia partilor . Partile raportului juridic rezultat în urma platii lucrului nedatorat sunt : a. 1000 alin. 1001 Cod civil c. servitutea de vedere b. art.5. gerantul si geratul b. Raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor este reglementata de: a. servitutea de trecere c. 3 Cod civil 9. servitutea izvoarelor 3. numai prin vointa excusiva a debitorului despagubirilor b. solvens si accipiens c. o pedeapsa c. art. 1002 Cod civil b. art.

un drept real accesoriu c. Titularii (subiectii) dreptului de proprietate publica pot fi : a. un drept real principal 3. dreptul de uzufruct c. confuziunea si darea în plata c. darea în plata. compensatia.c. confuziunea si remiterea de datorie TEST 5 1. Dreptul de abitatie este : a. dreptul de uz b. remiterea de datorie si imposibilitatea fortuita de executare b.Modurile de stingere a obligatiilor care duc la realizarea creantei creditorului sunt: a. orice persoane juridice 4. persoanele fizice c. dreptul de gaj 2. Este un drept real accesoriu : a. un drept de creanta b. comuna si orasul b. pe cale judecatoreasca 10. Caracterele dreptului de proprietate privata .

inalienabilitatea. obligatiile se clasifica în: a. obligatii pozitive si obligatii negative c. prescriptibilitatea si sesizabilitatea c. prescriptibilitatea extinctiva si prescriptibilitatea achizitiva 5. contracte consensuale. prin hotarârea majoritatii proprietarilor c. prin hotarârea adunarii generale a proprietarilor b. Încetarea coproprietatii fortate asupra partilor comune din cladirile cu mai multe apartamente se poate realiza: a. obligatii de a face si obligatii de a nu face b. Dupa sanctiunea juridica care le este proprie. prin acordul tuturor proprietarilor 6. Dupa modul de formare. contracte sinalagmatice si contracte unilaterale c. obligatii de a da. contracte solemne si contracte reale b. contractele se clasifica în: a. obligatii civile prefecte si obligatii civile imperfecte (naturale) 7. Este posibil în dreptul civil român ca o persoana straina de contract sa fie obligata printr-un contract la care nu a fost parte ? . imprescriptibilitatea si insesizabilitatea b. alienabilitatea.sunt: a. contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit 8.

este o exceptie aparenta de la principiul relativitatii efectelor contractului c. mobile si imobile 3. da b.Ipoteca este: a. Conform art. Promisiunea faptei altuia : a. În functie de posibilitatea de înlocuire unele cu altele în executarea unei obligatii. este o exceptie de la opozabilitatea fata de terti a contractului 10. apele cu potential energetic valorificabil de interes national fac obiectul exclusiv al : . alin. nu c. o garantie reala mobiliara c. este o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului b.3 din Constitutie. depinde de tipul contractului 9. bunurile se clasifica în : a. o garantie reala imobiliara TEST 6 2.a. 136. fungibile si nefungibile b. o garantie personala b. frugifere si nefrugifere c.

solvens si accipiens c. pieirea bunului pe cale naturala b. un caz de accesiune artificiala c. partaj c. gestionarul si gestionatul . Partile raportului juridic rezultat în urma gestiunii de afaceri sunt : a. uzucapiunea 5.a. un caz de accesiune naturala b. proprietatii private b. vointa unuia dintre proprietari b. Încetarea coproprietatii fortate se poate realiza prin: a. gerantul si geratul b. propriatatii publice c. Avulsiunea este: a. expropriere pentru cauza de utitlitate publica 5. Pot constitui moduri de încetare a dreptului de proprietate publica: a. un caz de accesiune mobiliara 6. donatia c. proprietatii comune pe cote parti 4.

daune cominatorii b. 1000.Constituie un mod de transformare a obligatiilor: a. art. Suma de bani pe care debitorul trebuie sa o plateasca pentru fiecare zi de întârziere în cazul obligatiei de a face constituie: a.4 Cod civil 9. subrogatia în drepturile creditorului prin plata creantei . alin. novatia b.7. Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie este reglementata de: a. daune moratorii c. 998 Cod civil c. administrative c. 1003. civile 8. Raspunderea reglementata de art. art.3 Cod civil b. daune compensatorii 10. cesiunea de creanta c. art. alin. 998-1003 Cod civil este o forma a raspunderii: a. penale b.