You are on page 1of 7

MODEL KOMUNIKASI

Pengenalan Sepertimana yang telah diketahui dan difahami terdapat enam unsur utama yang memainkan peranan penting dalam proses komunikasi iaitu sumber, maklumat atau mesej, saluran, penerima maklumat, maklum balas terhadap maklumat yang disampaikan dan juga gangguan terhadap maklumat yang disampaikan. Komunikasi yang berjaya dan berkesan dapat dilakukan apabila maklumat yang disampaikan oleh sumber dan penerimaan maklumat oleh penerima berjaya difahami sepertimana yang diinginkan oleh penyampai tanpa mengambil kira medium apa yang digunakan untuk memastikan maklumat dan idea itu berjaya disampaikan. Sekiranya tahap kefahaman yang tinggi diperoleh daripada proses komunikasi maka model yang digunakan akan membantu para pengamal untuk mengaplikasikannya. Model secara sederhana membawa maksud gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan. “a Menurut replica of the kenyataan Runyon, phenomena it (1977:57) model to explain.” didefinisikan sebagai attempts

Manakala Burch Dan Strater (1974:117) pula menggambarkan model sebagai “ a verbal of mathematical expression describing a set of relationships in a precise manner.” Fisher (1978:64) “ an analogy that abstract or selects parts from the whole, the significant elements or properties or components of that phenomenon that is being modeled.” Model Komunikasi membawa maksud gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Sarjana komunikasi berpendapat bahawa model merupakan satu kerangka penting dalam memperihalkan unsur yang terlibat dalam sesuatu fenomenologi atau hubungan sebab dan akibat (causal relationship ). Dalam erti kata yang lain, model adalah satu gambaran teoritas dan satu struktur yang terdiri daripada simbol dan peraturan yang sepatutnya yang akan memadankan dengan satu struktur atau proses yang wujud.

Bidang pengalaman inilah yang akan menentukan sama ada maklumat atau pesanan yang . Antara fungsi kewujudan model komunikasi ini termasuklah menjadi medium perantara yang mempermudah kefahaman terhadap sumbangan elemen-elemen dalam sesebuah proses komunikasi. MODEL SCHRAMM Wilbur Schraumn memberikan model proses komunikasi yang mempunyai perbezaan dengan dua model komunikasi sebelumnya. tahap pengetahuan. Menurut beliau persamaan lapangan dan pengalaman yang wujud dalam diri penghantar atau penerima maklumat seperti pengalaman lepas.FUNGSI MODEL Pengaplikasian dan pengeksploitasian terhadap penggunaan model komunikasi merupakan langkah yang efektif kerana model-model komunikasi yang wujud mampu untuk meningkatkan keberkesanan proses dan aktiviti komunikasi yang berlaku. Melalui model ini beliau memperlihatkan tentang pentingnya peranan pengalaman dalam memastikan sesuatu proses komunikasi itu berjaya dilakukan dengan berkesan. Shannon. Model komunikasi yang wujud juga berperanan sebagai panduan kepada proses penyelidikan dan kajian dalam komunikasi disamping menjadi medium yang terbaik dalam memerihalkan sumbangan elemen-elemen penting yang wujud dalam mempengaruhi dan menentukan keberkesanan sesuatu proses mahupun aktiviti komunikasi yang berlaku. persekitaran dan situasi semasa akan membentuk rangsangan kepada proses komunikasi yang berkesan. Selain itu model komunikasi juga merupakan satu medium perantara yang mempunyai keupayaan yang tinggi dalam memberi pengertian dan kefahaman terhadap proses komunikasi yang berlaku sama ada proses komunikasi itu berlaku secara sehala seperti model komunikasi Lasswell. Weaver dan Berlo mahupun dua hala.

dikirimkan oleh penyampai ditreima oleh penerima maklumat sama dan sesuai atau tidak dengan apa yang cuba dimaksudkan oleh penyampai maklumat. . latar belakang yang sama. kebudayaan yang sama maka terdapat kemungkinan maklumat yang diterima oleh penerima maklumat tidak dapat diinterpretasikan seperti mana yang diinginkan oleh si penyampai dan ini secara tidak langsung membuktikan bahawa persamaan lapangan pengalaman menjadi agen yang akan memberi rangsangan kepada proses komunikasi dalam menentukan sama ada interaksi itu berkesan atau sebaliknya. Menurut beliau disebabkan setiap orang mempunyai lapangan pengalaman tersendiri. bahasa yang sama. maka jika tidak ada persamaan dalam bidang pengalaman.

.

penerbit. tv. atau organisasi komunikasi (surat kabar. dsb). 3. memberi isyarat). Schramm menekankan komunikasi sebagai proses yang memiliki tujuan untuk membangun kesamaan antara sumber dan penerima pesan. 2. Sumber (Source) Sumber boleh jadi seorang individu (berbicara. Model komunikasi berguna untuk mengidentifiksi unsur-unsur komunikasi dan bagaimana unsur-unsur tersebut berhubungan. menulis. menonton atau membaca. dsb. komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya tiga unsur: 1. Sasaran (Destination). ModelStimulusRespon(S-R) Model Stimulus-Respons (S-R) adalah model komunikasi paling dasar. . Individu yang mendengarkan. ModelSchramm Diciptakan oleh Wilbur Schramm (1954) Menurut Wilbur Schramm. gelombang suara di udara. ModelPertamaSchramm Model ini merupakan pengembangan dari model Shannon-Weaver.Apaitu ModelKomunikasi? Model komunikasi merupakan alat untuk menjelaskan atau untuk mempermudah penjelasan komunikasi. Pesan (Message) Dapat berupa tinta pada kertas.

mentransmisikan.ModelKeduaSchramm Pada model kedua ini Schramm memperkenalkan konsep baru komunikasi. menyadi-balik. ModelKetigaSchramm Kelebihandari ModelSchramm  Memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaranlah yang sebenarnya dikomunikasikan. dan menerima sinyal. menafsirkan. Bila kedua lingkaran memiliki wilayah bersama yang besar. Field experience ini merajuk pada kesamaan latar belakang dan pengalaman (seperti kesamaan bahasa dan kultur) antara pengirim dan penerima pesan.  Menganggap komunikasi sebagai informasi dengan kedua pihak yang menyandih. field experience. maka komunikasi mudah dilakukan. karena bagi sinyal itulah yang dianut sama oleh sumber dan sasaran. .

 Model ini memiliki unsur “field of experience” yang tidak dimiliki oleh model lain. Kekurangandari ModelSchramm  Di dalam setiap konsep model yang ia buat. selalu menunjukkan perubahan dan perkembangan yang relevan terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. .