You are on page 1of 3

GIẢI CHI TIẾT MỘT SỐ CÂU ĐỀ 491

Câu 21: Chọn B
Các chất lưỡng tính là: NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, (NH4)2CO3
Câu 25: Chọn D
Câu 27: Chọn D
d X/H = 17  M X = 17 . 2 = 34
2

Gọi công thức của 4 hyđrocacbon là. C2,5H4
t
C2,5H4 + O2 
 2,5CO2 + 2H2O
0,1
0,25
0,2
CO2 + Ca(OH)2 
 CaCO3  + H2O
0,25
0,25
m CaCO = 100 . 0,25 = 2,5 gam
o

3

m CO2 &H 2O = 44 . 0,25 + 18 . 0,2 = 14,6 gam

mdung dịch giảm = 25 - 14,6 = 10,4 gam
Câu 28: Chọn D
Dung dịch chứa 2 muối là: FeCl2; CuCl2
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
z
2z
Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + H2O
t
2t
Gọi công thức chung của: Fe và Cu là R
R + 2FeCl3 → RCl2 + 2FeCl2
(z + t) ← (2z + 2t)
 x + y= z + t
Câu 29: Chọn B
t
a, NH4NO3 
 N2O↑ + 2H2O
t
b, 2NaCl + H2SO4 đ 
 Na2SO4 + 2HCl↑
c, CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O
g, 2KHSO4 + 2NaHCO3 → Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O
h, ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S↑
i, 3Na2CO3 + Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 3Na2SO4
Câu 32: Chọn B
FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O
Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
Theo pt: 1 mol O sau phản ứng thay bằng 1 mol SO42−. Khối lượng tăng = 96 - 16 = 80 gam
0,25 mol O
Khối lượng tăng = 35,2 - 15,2 = 20 gam
mO = 16 . 0,25 = 4 gam
o

o

mFe = 11,2 gam → nFe =

11,2
= 0,2 mol
56

Khi cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng tạo ra: 0,1 mol Fe2(SO4)3
m Fe (SO ) = 400 . 0,1 = 40 gam
2

4 3

Câu 36: Chọn C
CO2 + NaClO + H2O → NaHCO3 + HClO
1

CO2 + K2CO3 + H2O → 2KHCO3
CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O
t
 MgO + C
CO2 + Mg 
Câu 37: Chọn B
Câu 38: Chọn A
mO p.ứ = 10 - 9 = 1 gam
o

nO p.ứ =

1
1
mol = n H2 &CO =
mol
16
16

1
.22,4 = 1,4 (l)
16
10
1
= (mol)
n CuO (b/đ) = =
80 8
1
n CuO (p.ư) = nO = mol
16
V=

%CuO (p.ứ) = 50%
Câu 40: Chọn A
Câu 42: Chọn C
Ta có n e =

9,65 . 25 . 60
= 0,15 mol
96500

Vậy Al3+ + 3e → Al
mol
0,15
0,05
 H% =

1,08 . 100
= 80%
0,05 . 27

Câu 45: Chọn D
Rắn khan phải là NaCl và HOOCCH(NH3Cl)CH2CH2COOH
Dựa vào sự bảo toàn Na và Cl ta có rắn khan gồm NaCl (0,4 mol) và
HOOCCH(NH3Cl)CH2CH2COOH (0,1 mol)
 m = 58,5 . 0,4 = 183,5 . 0,1 = 41,75 gam
Câu 49: Chọn C
Câu 50: Chọn D
Câu 52: Chọn D
Số C trung bình =

0,2
 1,6  Chúng là các ankan
0,125

Vậy m = m CO + m H O = 44 . 0,125 . 1,6 + 18 . 0,125 . 2,6 = 14,65 gam
2

2

Câu 56: Chọn A
Rắn X chỉ là Cu nên dung dịch Y chứa Al(NO3)3; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2. Do đó kết tủa Z là
Fe(OH)2 và Cu(OH)2, như vậy T gồm CuO và Fe2O3
Câu 58: Chọn B.
Các phản ứng xảy ra:
2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2
mol
0,02
0,01
2H2O → 2H2 + O2
mol
0,02
0,01
 [H + ] =

0, 04
= 0,02M . Vậy pH = -log0,02 = 1,7
2
2

Câu 60: Chọn B.
Theo thí nghiệm 1 thì mỗi phần có 0,3 mol Al và 0,3 mol FeO
Trong thí nghiệm 2 thì 0,3 mol Al và 0,3 mol FeO đã cho tổng cộng (3.0,3 + 0,3) = 1,2 mol electron,
như vậy N+5 cũng nhận 1,2 mol electron, tạo 1,2 : 3 = 0,4 mol NO tức 8,96 lít NO

3