You are on page 1of 41

Çrarrr.

"L

inp-rı

(pr,-t}n

O'J"-*9

ü'^"l

cş,ajlı

""* -iuııeı**qa+a'7ff:,1 < şnskA *|,n* bıhoioW
sa*ır^=\V4-dglgt
ıj-; AA ;ylfuoY
J
siano-Lı aİ
,1

- . .- Aı^.aın_oıı,(

Jao

d,^k

ffi ffir

:r
%trç;:ffi ,,(m,tr*]ffa/ ıh$rm^*ubı.
^7,
cA?aLaL_ o* ,kny orıe_
W "*r* # a, fl,»-(loF ,İ ";t!"ıı O o-

L

lo1

l,

n

s+*J/u ç/a_tı,

Ot^Jrır*S

Gr*l,.gffır,*l
dr"e,r;*

F tç -f{ops

doolr*pw\lı"ı

n)l_r-fu

ü ,İDcl+- p"-a-ııı
ı],)"r^_+e "Lo"jr ,"E"l "},a,,y,ı
Tl,.a_ _ç}dı_ ğf ]+& FF chaxyı
tı'g*{..b^
{ı,,gt (f-*. 6 {o 4 o,-f,o^l +o O), ry
,",9a ^* +ü-_İ re.d.dğülu/.
,;_
_h
+L.4_
*4J,#
9çü_ s{"_İa
.çu*._
'',^";a
A'd"*"A hrtl" ,Jş*p^,,Lıı,
Tin^ih9 d*ay,a-,

r-

ebn^"ı^*ç ı
S4oro*ı_
- '-,:

A

s{r,*şe e_te*neıJ,

JlaİL

in,tafi

,LukheS

-

in a »i{"{- ;dt

(as

^^tı*lş
,ırn_l^\ J.t\_e.j€a
+"^_

üotP

l,^Ü

-

co-,^*

Pa|ı,€r.:
sigr,^,l_

2

$

ı'-aj^l"-i-'-

.laAre,e,t

{p

,. }i'""t

-

+]"4 oİ.',,^.9,

swi{ch ,$},Jos,

,VOL G^*ı-

xş-EL

Yry

< €. Lod,.l

Lojol^ ;5

c.

yq-*{ar, {{ua.-

-fr^ S <

|

s]",*t/- ele**ınrt -{ü-t @?,o;rüİ-al w',dL

-rİod114l .t-.6.^JiŞo wJ,

q_+ck

Ez_ c_c^ı+r*_J_e"( *) H^ +..^* e;o

y*zı a* +rJ. cJesr^c-DıaV* FTAND *'j<J'

J_.ı1

r(C+a
lÇlıı

o|-ı.7

sw-L l,-"J4

93

-aouç,QıoJ, Norr-

I

t,"Y

pı,)-"

JL-,Ep.,"'o- *ı}tIe"'{<*)
ur+r- srıİ$-zzt-d,
f{ Lodın inpı^l: -ş4c!\nırKP,e-a}*&!-o-**'o$;,.4Lf+aİ,.oaA**"-*.$+*4ı4ı{-.{",
L , {h
*",b

^f,
,
^a
nr
e_l_r.oi}_o
_it
cJı,.o[
9.*e kn , ık p..
İ^

L.LV'- -

,Tffi,ffi*

aI

f,-

o M.,b/,,

4+a-

ıtr"fu

* *;'-M
Z
+ ?, + Uü,5Q*

oPoli"o;x> ^

+t^ı ir_+"r-

^:.i'#ffi,i:o)o GjJ_@
,
'*,

,'.

71^2

S

i^ırr,ı- v,ıtı*s{

8"

_:,|.^''T,_;*;

b o...L

aıroid

nr.,ob.{-,e_nft.i"t^arc"t^rya+ü"eşpbu-.,..^'ordp--*o4.v
co^&|v,^ı,
+I^a ocgışenu-,u
Tt,2_ ,-onot,hen

.Rar^,rr*

f,4a

ff

+ü*

{-,+iJJc"\

i^ü,Ü

(s=4,u&*o),»-dT,
i^p',of €_,^^
a",- ln*"ı.,

ac_h,,,<_

cAfurto"(ü* stoi-{

v

, L,,';+s'

,t+"-

}üa

*") Jouı
S Cw_.l^;f ç

r§*
ı,""}

T;

bn'

AtW

)h

LoW

J,l^r. re-,Ço*

Il- r

j^r^^j=

rk- &-t

r-*{.ı-^

sk*o

c-^.-ı^- +t"4,^_

t-.- ;,--o

[o_[",t- co,--

o\,. "ı}üa^

L^e-

in

{

Q'=L)

s

ln_

s.oı R:4
*;ı*-r t"t,", J"r,"@
++-_ ser * W

]\4 l'a-tJ". 6",e-

e.t++g,i

l) + (q=o,

*o , k=

, ?-A-ı€ , i4 js +#.^ po gJUt" {* ıLiOü,?pfu;ry, L i, -}t",. R l^ı'^-,*,
*tz
aroto- n*Hı, caıı4,z

,.44 f.L fL

-t.A\$o'r,^.

ü^pJS
Wu.ıJ^_ b,t{.
{t^ı_

-t

t^^otfu\.ü^Je

.Vç**

il,A,er^-

'€

ş{-i-

b

-i+- &+,J\

;^+*,s. \,ıo-J l^os} 'ec2**{ıö

İ

k

ei)uql

o (

,

4, ,

R.--,,) --(Q=o, Qı=o\
,r^rrs,*, ,*oşr+*jto (r=rr,
l^-p,-,fı -t {l'o*LR
S
Vo+t*
J.,,
\t a* L ı} *rllaa
ae'us'wdLftüed'
+o 0n ztiç ^rlion Çrcat-ı-ı-'uı
>rJar
Vo]+_a**p,^*, tr
d'f,,^*A_, ot\ 1p
,çl^,ü_
n_uxt
Ü*,r,,_,_ }l^"
ı,re..l_s+^_r\€_ ,
u,t, ia-{oı tt^ı- reluı'treıına'ııf
;,
l+
+,
^-0-ı,
in ,^,hı,cra_ ..*-ed*nn
o

u-+pıı-h'

vn,,ı-r{*

bc

co*p\ew,4,,^f- oü-

e,ıl,\ o]4g

,

ir a,,oiagı q "^"k'"f
]üL
,
-r.t,h,^
\.. no.r_,J "r_rİ,\rn
ı
i", p-,*ı ri ıı,*L$eııo '*ı{1
D ,l[
]e,L
t{^r} 4' s aıe r,_e{ ap72i
-,'tt" l*o
Cıovılü,-_"Ae/
lo.}k
,,lt"e,
SR,

{unrhVn @b

;rr-**\2A

\.\Ora

a
o

o
4

o
ı

tM

Q'
o

o ("(W S
,t
,l

o

(

r"lr}

= 4, & =o)

s{,do)

(o{"l"- S -O ,
( Ç., b;J,t'^)

?

]}^rt

".

L- \) "-

.ho*f_

f

uJe-

R"4 o'^İ+*.O in ++.oe-s n.-e ğ e^*" v\§ l"".9R LoJ"r.t . (Z =o eo. E q' F"ı.4* .| Ç =O.[y R{ q Q' i{.|!l.r. +\2_o*fuJ. İ^ n l- ** .^İL.*fflre.r ' " " d. '-Ğ- [n {La l{^-la dr lfA<.{.Şlr.6tto*. ' PuSü .\ ö 1o o4 ö4 ö& Q' 6 sol s-}"Ju_ @w 5ı ıiRa-D) reıur. ToAvoiL++.*..4"iu G#* S. .ııAe. Jj ..lız^ dar*.çr- s ffirft:.2-s"u.ı €*c*ıto^ s A q -Tabta .(S opılafi> a *Pa =O' ..2_ b* J{a_J<}_ fuıJıi.ı"eıuk'aı <9-^.v S ı}"i" oLOeS 'rr} 'O. chu.Jı. a 4 K=o _:\->"_T*0 q2 € CI lşo Q' * Oğ!..R.l.'u .. S: O**prıJS o.*.a.. R bL /-. R=ı) sp} ş/ 3=t+o r+rrtü. .*.R-tı) . S=|.^inp.n-}1"ı-.O.0ş..ı}conJi*. f c-a*ıAe 4 4a."r-) "o^pte"^"-İ .naş.l€ <ha"fa f--o) 5*-t op*ı*{ion (S =l. a^.i-'rrq^"* "/ l""+hL cıvnp)a-'nareL( oIIı"ıı.

ffJJtr.İ.4-* 1g.! _ ca"ç|aA NA..(q -0 2 Q''4) -2 ?_..q'=O) resa.5L Ia{zJ^. rornoll1 & 4.t-st.L4_ *"*si..-^"*. pZ oO l t 4 (.r* *.İ İ I" t ("4l.ı.X +l*- . Qo o lL .Jl*. R=. c_ro.-(ıllt.üD ffi e.Oı R=4 q ll1 1olı / ü 2 Q{=-O J.4ts\eü. s4. gr. ft+ l4"z rl-._it"{^ njs d.-."lrılJ"e*) dğ"ra^_ inP-^^*ı.| + .%lL 6 .11P$t OlCl -Qe9o-+*s+".t-$\.ö s§o$<. .["t-. 4+ +\. ı1.^. .*" Cq=4 x y \t'9 oo l1 x t@3= 1.İ- y:yxf.e."" -_1 L?.-l o7plxi^5 9 Aoes ı. {4^. {+*- J^f^J.-Je._-O S = 4 .ıo) ^ Q' L.{+4 ı€.f.A--O o {r'6 I { İ. İ"l"tr ııw|aı.te .}a . Q': .a.

nç.4.ö 0 {İ l? 9 ı o' l.e_r. ?=o =q=0 " c.-1l".e ı.-.3 ( t_a4esu- -i[ c oru*roL i^€.1. -R ia7u-t> o.*" |ı l o ı l o ıİ.#..f^ 1 O4 le=O1 resz}s}of.{n [l4 !..n.ı"-. {r"ı-sa E^ =_ L . 1tOiq-lıütİ 't 4'l lİ^a"S. h--(.-.-.o.\}o.ıİ'*şhıe(İruc!az!apen:o4..ü L.J..§c.rşİ.şa. o ll lIn4z>wIJY\'ir ?il 9İi oll |.-.'^ a ı 4*ݧ§İ o oo o .""" o! "[J.^4 -^'*"^.'[*^ffian"'-ni+A.M Ü*^*g:**:»:*. 3 = A .<-In atAa.Pt'*."%*k*L*" Lıplica*laat4ü.Wl QG*t). au.uxls+"-rL^).".'.{l€ O X X lNochonça 1 O O l N.f. Y-ı''-' Q*QG>. ? r " ıt._ Fo- 4. s«*r"+uff{r.a'eJo&l."ı' "ı-t. Sc-O1ft=4 " fl" it rs {4y Miffi"^ 711i f:_^ urR6f6r'l"İa '.hale a\ı.."vı.. aL/ S o. .r.l?dffiŞrS.t.-"|.L sR. {+'& gç7 5h*e" J' ta§"ıt *ıdt+.ı. ü*h.Ys6p<ıtın in tabular-{or^.rf tr*r^r. lY 7 l ll tlndz*bm. "h-. Lt""»Tr* tStt. Çn ). . xL-'"/' ı t^ 1 ıaı*).b.

e^^}4ı. .".ll.L).S a..-..*s7aıe..'ı " (ft. nsfaıl<al.p\e.ü-"*{.{o.İ*ıo.B.&*PE^=L.l* a_ dt*..n v]hr"^_+l.^oİ.cııı5ıl"."t .noL!. F. *^*^7 triw ygV. Anıh*eı{e-eA/YlLı-plaua**4furnrı'*d?4ü''L.qn akf..z o^*p süçJ. (wttı-ırw» 7fu) (-.a* {"h4 D q en q' r\ Lo* {{nn-a. sişüai. d...ç a Tlw fl tqt"l^ Jt"r.^^ "uoj) ginp. S ünı.a..L iş ı*f+ .l.r"A+.r."h1'.hk ih.*o.u.-ı\p-* ac-*iu<. @_w1s dJa ilPJ -l+.|^f"t *rr{..ç +l.u*.-e -3 (*..?*^-[ .y. Th*..-bin"'xl^{o.:d} ç +^ı_ ? .Lt. +*..nrrar*ıi {t.W4rÖns)4'}noc..n ıroex"lal d tg"Il.}".L UnJesire4 {lL** ü*rr)-*.h ( l.i =fi.A e )^p.-nn^!. "6\\o*ıs d L.L o*.tı d-..ep"İ+t. P lıa}cja ı\reııD flkl-) .ıi et .^^.wsı D LcL+...p*'fu{h.ıpresıJa*+t^.rrl"A'o. i l8r. -).A1-^* (a) ..ı-bına2.5...+4(Gn=a). (e^.t{io n p.J_t ++h.J.*}p_t D t^}e^ k +.oıw $"o_ *İ^'z cür--^.nzl İdlr'o e(aıdL ortagı L%.Pü t^P^^f at Pa{h 'Ço* inP^'§D ts o{*e'^ 'o-1!2d _p_^. t"bl. in J bn)^f_ 4 h-*q el.t^PY<sJ!J.-* lq-+"h) elini"a-{aı 1+.a...^$ . na^. +.QoujP-* a'?Ai" is -+h..4 +"-r<.O U*.^.ı(.Th.\e-'i^ıı-*ü +o v*.. 4.g". *. rq_ı..ı_ J4ja_ W.r. lop}cnl ..Ja$q-İ^P-.t noİg-. an-A aJ ['a* a: P-.e_.^tİsso*.

Jrv>t"r. eagw^. .{_ica uüe+ (. P uj.}4* +t€. o.b.a.Pı-o? S T_.. ".ız.*ıo ffiıqıtı *9İ.çı A c_[.oi.. *.\ .r.o{. .*-"[Jt^.-J'in"r{eadol!loİd.ıv<" :p .^J"_f aı^rL =-l+'Ar T/us nuı1 caı"ı_ıı_ +ü_""s}. T.ffia.."d r&SP Pn*e-S in la-{alt |-"sih!^)a.!lal 4" ]r.SroB*aL E Lal^ç^trs ı Çıılı.t?tsu'<_n-sı..Lvn caıı_so_s _b 3wş}ı ..e ç ["olü on a FP Q. w. +k.t oJĞ üoclı- o _> HtoM.-*u..te Gf ao.Sti"çedqL.s* +1.q?_ : A ?n err-ın^+"Ü.ı."ıı^Lbe^. f Çlg ut adxz +*xg/. ":g.:.+s sldo ...( ffi#. a ıl.**r.{_ica os.\np^^t ı..*. o. .e cJ. I o O- ı rc g -J -n *oür" ?jr reıP'ü*İe 3.ız 9 eAxz_." p os.dit <rra. oüLe^fl.-a 4 Qosi{. tt. uı iJ i.^re "# aı-ı.ır*}or"l.ııo 5D "ü ı_*_ ( v| ter..4 s+ıo.vJı/ *raınitt n) .nşır . l.ve'l. {. r O- 1 .os.inyr* itaun-oıın" d^p.n{.d*?*. oüv dça".L D p.0? \ y ::r" :.e l+oINo.fe't "H .

*1 o$+t^..q_§+an t0+.ıİ*üA"cıt .r- ü..'.ı D cLy.l. 'C|'^ ..(rov. " (+*r_"'-.*p' ÜW+ rıLal b* e. wçaük lQ.. -${op ı (Ştaıı.rT-.-blae..}eL q $.. =4! fre::_--- F[.^_{p._t r.şqrr.) fu 'i ..+€.-.Aa-ç{<r^ P flş s[a^ıe D P Flk. kr-auffıı'* .* ü'l ç@ Lasp-t Fosİt}"e #."e^+ü^4 . .fe| .. oı*..Jo e-ha.ıtı.Ü7e.EdaL .ı do.* .UJrücı| Ş ocLıtr .. .r. |"{"!.2 trr B 4lg vo}"z irnv^ed.p tak.ı * 4_Q_ rn aslzr t&4"JL.vnosJer _ k 1 a b U"u D lohJ.n- a"ol iü e*.) (nn as}e..: Şj.- d^eJıL|j*İ..A -yr-fl- +o ' **t::§lff ou}p/. )":ffi-.^J uK.ı.+ü^t ]].} &. reo) '\ o o ..ry^ *Ja Y= D r ^@ *ho..-TÇ. bZ"fu.€A ğahavür o[ a l.. çt aı. İrüa.aeps" o l o $.ffi is #.ü_[€^4 occ'ı*d^. .^!E-)İ'ç ll* eeçı iıı tt^ı_ r.q İffij^*.*.-üŞ a.Tnqauı*d }. a* lhı_ 6..l t ft*. o"*p"| ffi"rŞ Jocb. : 10i \ @ ed+L 4 * .osç€. ç_"ı_"__i a* +fu sbrea n'eg^İ'.} ahtgl -:r^a."aq}Ü. The r^%t vo]ı"_. Q&) D \ o . 4 on&.d ı% 14^L cho$fı- ' 3.

->L Q c.*-*lJ=?o D = o Ço- ..oı Ct}.=ol.*Fııt. q lür.İ. clk..^.= { .cı^. 1o chov.^t' -->I *r^^14 ++.. O o"-ct Q -+ j._es PoEiÜ\rd + Q..O .(.^. O le*t. qL-ı )-{".T\^J.e!ur|s çJ ku4ı^ |l. ..-o.V .+h.- Oı.""^t ]§{l oı.şL ıoı4' 5" "6. rS D dno_x.Azs *h^[a cllc=. "* /=o Jru_s . R.h +t"4 İ.a"f üesu. k_Bıgy"*.Ç ü ..l =L r' (1.4y. s4+ gt.t cgnJıI. . rna].r^-L d D=l- As a Suı-*^v\atl _ ?or a_ posi*iııe_eAq2__ *ır.f}.: ! s+*. ^rı^_t JLı ^ı_ vıolu a) lo *J Jlio^ +ranj _ 4 ^aaJ-^^"< ** .'^ ++* 41 .}r^ı* wt"J_a c-l[.ş 4r" d FF *Fonds k lAı .ıq-.ıSr }k_İ: --:7" +ü- . . ._ ? ?. clL.e o*|.l ıD.4 c"ha"ı.Ynln" -rlp. İol*-"+Ö is _ı a#eet _ltıe ou. Fe L *-ıh_a"^ = O Q" (İ -ı.!.-l goeS {. [ şamo"t r^. *lnc_ c\ocl.-l . = su.çıı_t is t.espond.Jı_ç{€"ç-"uot ( a_> +l^."on ' u_ıi$.ı-b e"d does l" "of "1-al r.s__ Tt.gn_s.ı.ıi-lh do _--."&"^} \ath i^ +h.4 {o L.n _ft"r )i..re..n 9 ı^Jl.} V--z1- (i -- e_tlc ı_-qro placı"g to L .o"^.(eJ {Ia owtç. ?r/ o+L S cll. 'S-şO {.| JL : q is o . doc. J O be.14 ı | {o Swvtew "{.. k ffos +}.6eıcd FF.*nj"r! +V* _ıJ)fuy\ +f.-=O tro. D or*1 ch"oıı-g"ı.llL +.ç-ıs . İr.ıei: )o .g1.l/trı|rı)/rbn {ro*ı CI +ö t^ anot nall.r} ^+r"ia 0}^Nl"" -ll-" \o/ı-.l o-|.ıt_ c.O O fu. Cl]4 o. 4t^ı D=L.2 rEçe-f" silcıt.y?^^i . 6tX = .Qbgi.

V }rone }db n.* Şltr.. FF {o ing.n J. Ti-^ıo Sır$ur*.r. ıo*_ ul8o_h'3gn_*A üç-.t *1 e^y-.Ş+' c'la ' paıiü'ın-.Ö-^.-e- . -tU*_ ş.cJn aİ q-coiıs}a.ıhı.d. iı'v<_- (ı-3o) p-'comor""'.af'l .b3e.ie-JÇlıp .f.f)r^ o_*& -fl^!- d_ç v.-i"ı.'a..oAltt'-e S2 \ 'flnur.İ"t .'\ üoc.MnEeı./- "hsie..ı ^13aİ..s4t"*J*d b+ ıılinç 9-FF a-r.na*e-l +^!xP1 Edqr...t h oa-dlı'l.}* posi 2 xıı<d" {İla .+..ın bz-lı.f.{lrp n (o-ı) c bıcaıııı P\tr .}. *i. lrÇ.ol lxr.S"İr.^**\_ {i*-c- +*-L oce'. '{Çı-. ".aı\-."" 8Jİ2 "^L{ u+{-.wtn/..'g^Üa{ less w.rı-ı. *h4:Çffi. +t^' O t^r-} wuıı-| La .us2A i. {".{.F\efl olvıır .Floe iç.4{ilta-edş 1 1ı^a_ oı^_+f Ş o r^4{^] §{.*eawsjJ.l. q.t *-cow hp.4l.A FF'sİfr'.a.ı4bz...".a easPon^ıa *J a..a pi§cır . ıs ++r& vrrııs{' ı.ı{ ö.a s1*-U.[" 7l 42- _ .".ır \p -t F€.{ T firç . ot +1.e/.+ *-jrrrl q".."_**ğ O+t. {ü.^ݧ *' "f{...ırı+ıı-çe-4 "W "ır^".ı chat4^ P- lı.iı*c a.ı .ır^*'^"ı ]4^L D İ*r'^* ı*^"ı| 'n.--}@ t+rl& }i*. +\L &r.^ıh-..{lrps a* Tl Jesü"-Je.k 4o *.1[.İa .P-_{İ1gç i.L ü.iyv.d e*ler.İdo*o..5g*'t o-* d- bı eo".roLLdt"ıüa-ı»\+ü.ba i-' Pos]tr.e_ s .^t "*-0^...i1.r.ı occııı*Fenc.r-»}.{toy. }ıdnıi*v'" q|-|+o a-Jo rürryİ}ı$**)hJ-çFü*hat^V-.ır D{l."l.rr_*_Lı-" *f."L+ato"Jcnı..u c"a.

t."i 3* +ü9 Ff *- C-v^4ou. T= K -- lo ıl *l.lı^ FF ls Cl\a.e'_op.' İ_aŞı**.l4r.1 *h4 D iıyı o ı.. 4 4 _ €J. flie. 2.lJ.s.l#*i . *t.. ü ow}p.4 .ıJe .fu.na Groı.t">Wb*l af (Q=4.ı eAÇı se*s \ .eAY =1 ) ?* "*tF-t.J* F{.. has " :9 ıı^ o 'o f ııp .d naıc{ a--\oc.' rr.q'=...4ı^ ^_7/t_ oç. l h-.. q ='|.a ) ıınchı.-t d"ot* 0{ ^f K FF "j l oo ol is eomptaı"9.are d.^.l"o.f SğE Q'(+) Co*ç}eu*ı.t ..€Loç eğ..Ja-*s+dİ") o*irJ fl.-Z sü.a* +h&t eF t.{u!t:İ.-.eğeFıg 5=oı »V. :ff ' nt*t oJrı* İ ' C+{.( top.]t.K.^r-*b.L (+{^".'..1...* .şu. 3*A2 K=ö a{.lo1'.i ti .Q'+(o) e =0* Ç -.E ıü.o) 5=|ıV*o + sçi l) (Q = o .. whın T=K= 4.*t* c)d.l.§'* i lre o of o^ı.- \ı)V.|* cova?le *h. 1V.* ü.. '*"^ol^-* {rornŞİtua..' _ ..tln'.--+ O --+ adKtr Q (*l O 4 no clto"ınço Rc sı.i^p.o_ ..e. o::# # ell *hFeı *: )* 4ı* rv& .e- b- P*+orwadoİJ{ı- o.1+. edgı" se". *. Q =o)resLtcl"k) q. Q'= rel..tp .ue_ Q so bıJı"ı: Q Ct+ı) != o-Q'ı(t}'K=ö+o=ö c]ocl.J.Jre{ o"tp"r t 5 =4 ..{toç ' .."rr. D= o.. !D=Jql+K'E j=Or(* 4 . Q '+ (ı )'Q = Q . ı.ç*).| ..ff:-^S"r.]ı.^t.ls tha Qhr.o vıı.qÇİo)h= qiq =Lı OrJ ++.

ad ff -{rc.d.O.i.tl d \T ry Cha--Je-.4 a_ eonnPlo.-* t ıı P= TQ'+ Kq Wh.€d {r" * {"g4lr-.[o"J" ıt) .tq D--TQ'+T'Q D=oe q=a Ü.nne*.haA th. 6.}l.4ra..İ- it T Q +t..*#.t " O lııç. el uoİir" {"- dJa ++^2--Ta.ıl"..\ta.ır^ i^ rıJ' +J sr€- co.tl _T t? l:hL af E_ çt is Ftr ar.ı [. a -re a.... *Io »K ob. +t^2 {"tLo.^İ.e Tablo Q(++ı) 'rİ " 4ı+ in p*.* "h""S.-Tl.K lnPy*s. r CLIL K T FF fu.ı^. (..oçh*tı sgı*Ua0 of r ' {"\Iowt'*5.*ı*ç ..o o.Jı^ T =.*'Ş eT^ı§oı\ cor_ o'b*aır.ı t lqtt*.ç*'\. w{ İO* rr. a5K FF w?.ıoı.-r_( r"u!q) flı.tn.. S=46Q:Q'(+L* qt. .rorı 'T>O i N\.r_ bz o6{_o.4 o'J+le^İ) (l^o* ü v.r.a_.

s | "{"*{lı.ıı |r"pı* ot 1ı"2 ?r' j. .aıı_ İıı ^d. b.6*_|*.ıbn.. T}ı.eı.*_ ...inaıça.#tı^aclıbe-ıi ..*-1+.rr. glta_n 4aı.Ch orac{<ıti -TI"L Logı'r.:s+"t" yy..e. a.4_ İ..ip _ Flop Q uc. = TQ'+r'q . pn.b"{...b5{aie +" 4l^4.\Şı D JK dudb"a .ü .'na ıhgrıJ> ..ıar-J.t""'*../ cAJ1- a clruorac*erüh'c.ür-*r'' i^^fu f ior L {a 'ıo&overüıb^' pou_}..*bt1 C}ıo..''cJeoç'| or o)*<ı}.nJı"cltı ..tüıa cto&}rg"ji+.}e--..tb.ıeÇF'Ş Jow^.i . re +l*+ *<_.<sÜ.* .Q'+ n'Q Q&*4) =Q(+) L+ cE . a.o1"ı" {o.y."9. is ıJ_ırıL.. oı<_i ) l'uo.ı.9} ( Çİ' ln e.* reı*JJ'l'ç (' -' Neıu* Jl.* .k {".b" Fl.a c ?uaf.elınfi.'5.»t{h Q (t+1) T Q 'ır| l+rL ba eıfress€d -_l2*.ı =P Q k+ı) = f..so^t sloi/iı_ iı^^*e&"leQ .İj+"! ' ln +.ocİ ıqzrıİ./_ 3 ..İ4 'ld'Q '/p'L #ans ii"o n ' bi.o. +Ö .}r.ll trF'J .J.ı {ı p-ğo Çi 4 nS a* FF l.t^4_ %a.=T oQ .a rr Son^u .-ı _üJA.1Ja1 .{-cü^_-to ^ l5 ..ınıawı ırr.:: *rry^oL.

Rese-t ^ O Q=O ı Q/=l rcr+}s.-+ ıl üircuiı eiiagram .!- $.- ğ Seşeı f(t*l} ü X rıit n t xıü.1"llıwb inJ2pıalı6{1g ot D: (*} '(ur:t:*"" 4 oDftp-ft"p wilh q*ci+ronotrs ı-<J€*ı /cıor* .l"te '. ü} t ıe!r{i"j@İ {h} Srgp}ıiçşyuıtışi l6 {h} ı|ı { İ ı § Funetim ıahle i ..

e.M+\ .a_s"6n<hra4oıLs inp.-b" {v flıı.nOd^ . Jıı l"rh6_ al( AFs in {tr"a. Thes.ctocJ<-ed qer*İı'on UrVıı..e.e_ ı*sz"l.1 a 4 Q{ıı q{(t} o 4 q$) 4 e.}cnouır.=--lhro- +o a parti"u.^ts }" FP :Ç". clear ı'uıputs aie belOvC ı SeL 9 (o.C9 o . Q'= ı) .'ng sd^{e p". 1 0 4 ı ti f *.ı qssl) X 0 ı 4 D ö o 1 x ı ourP.)a.in{epaı.pouıer is dışnqd . fl& d.ç4+İ) o 4 x x t .ı.uT X and OAR İnvıLs -47 - 4 ..str Circutf diag.uı {L.e inpu-ts a^fe_: Fıecet direc"Ü se* i"pnt tk"l sds .t?p.DireÜ lnputs Şoıne FFs hant_'.sc6s.ESEr 4 .h'v<-. .leor .p-{/op with PR.t.Table.( {l"a cloric*.t.'ı<c* ıhp"İr or. PrelzL) Dir<ct Re*L (or Cled-) PRr. m?uT ğLR PRE çLK x o X 0 t } D {/.o.l!.e_ €F *o L (q= 4. . fhu sle^tu +l."^ .ıuın Dire<L D trF oıilt^ p.r- Funch'aa. stıırl.r^ {u a.^ in q+J=s5s4e. S{al. A prr.l.ese[ and." JiM +hot kl"ı +h4 FF 4" o ( q=o.L Fr İs ^_ "t ur.Q'__u) ""_ <. +*36ar"el sh.

4he nex* shle cloc}.".* fro.4 6l/a.4NALYsls 0F cLocKED sEquENT.fi"no{ı"n "{ Fyampleı D üns.a& ceftr.lole e1 uahor. *haıL specifies /he next s}"le 4s.a.d.ü"iJe 1.|. .*çu*s orıot -the stale { ''k Frs a oJpJ' PreSaıııl S*a{e c)o<. slokJ-io€.. the nexts}"J* are bo*h €r. ana/7is of q se1uemh'ql cr7arr)* consk anJ then.qtı.ate elırı$ons i EuJ A(++.puts qnd-l?a " Tlr.. I+ coı. l../he gl^İe l"Llu o.}n.iks *|e belıavior tha inpu}: .(orlransitıbn flrıalion) is an «tgılio.n.eol s. o( obfaİnı'ng }hn_rl& ..EnoJion }h-prııır.^tshown belorı.t) = AC+) x(t) a B(+) x(+) ts (ğti)a A1({)x(+) _48 - .tAt cİeütlT§ ıAnat5sls "f cı'reır.$o*o{ lha i.} şlak qnel^ inpuls . pt{)x(*) A'(t)xtt) {Attı+BQ)Jx't+) Fo" q Ş FF .^ rhe drcüt J"s".süıts and an .ıl^5 si. ar. -fhe«{o« Q(t+ı) .tate fuqglo* : A s.Jıt lhe FFs (A anolB) 2 sa7"en]. oc.ı/*}i4[ "J *ha ..{raııg1+.*he D input +ftçr ttıı +}.input X arıal aıı outprt 7 d h..s ı qL caJ^ u.

.e Eııatİo*'nş eı{pneısbn }hat specifi'<_ı tht ğıe"t §üıı. uJe ca.fluuııhp *wcı S.pqtı_e^<A "+ (a *b) x #^o be s|ıo*n iı.rrLirr: /4<n ouÜr^İ o. .asfu-t slata ı uQ oblİ" blalU. s*".o kç thgncrts}o{.. thot yl6jıı_ tL..{) Şü^:r*3 .q vçg.- inp.ı*. F*"Jr-r.b"l S*q"le Ia.gn ^*ion (ü) af{e.l+.".b t€- ro[.ıJ)+h (++ı) Jur.lLx a.A (t+.-}o ltsl all possible @mbı'na{_r'onı 4 lh" pre"r.p.taJ€J +*İ..ffilffi İİata i ^ o o 0 ı ı 0 l l yıP" ıııO ıal l t 00 00 0t| 00 la 0 ıoü ııO } ıııl t ıl0 {ıı0 0ı0 bbla.1 }n orıe of 44<_ stote ToHç for the cirçuit prgıçnt §tıte lnput i{ext Stıte AB t8 00 00 0l 01 l0 l0 00 0t 0ö ıl 00 ı0 0ö l0 ll ll Output §Mi*rırr'dr."ovlnp.. h"Or/.a\[ 4he voılabtaı in I*ıe %""le. hll.ra.^{a e?ııa0-{* L.e:sao( LA(ü +B&\J x'k) +t" .^ı_ '.ü.uür ia*er.. sla.d Ftr J.rıruoeQ otıpıü .^ipu}s o_r.i|".'^ _4q- .e nZxl-s}.. fn mqb"rf a ıüak ı».^ = Ax + _Bx gCL+ {) = Alx .. k.-orrvenı' enaL a-y\L co-v\ e*fr<ss ll..*r. J]d{€o1u.Qiph+sıHı_C +t^4 s{""l.$. eruci.k otnol. ca*.. Thı- /ı _\ t §.k: u.^İL {hc J*.{b.s t(q B1 ne.nelıra-h."k elııaÜ'ans in {hı. }hu pr<x..The l"(+sile a{{h.nı.{:s ( A.a*"U{ (gl Ç.and ıc $r *lüı eıanple).\ o*. tha i*ç6[ cenJı{br.{ +h.}r.. e.J. = o{a+ıuo*tp*^._u*s .n#-slqle at6ıl"nl c.hi. FFs one c)ü.'rn. .be_ eıp. ü s+aL .ü ca-. llr.l ı'np.l<n'". 5.bİı {o. axpnassİans o{?* o..L?.. of Jloıpr-eszrı}St *.l. a B*.

n..n.a[ wi#..Oa.no-1 nenbqr slo]e t! infoonah'on .e+ cloct q"le. oınA n İnpu*: nead.ıı^IM cütnt W-^ .ca|ly.İr. rn FFs.g.-(ha ne*t sl'z. [hp.}ing Jt. 's.o*hhs {" dı u'|lh lheJraasilon $" *he naxü slu+€-.! ++.:]g5 a.*.ie $a^ stale OO 4a Ot ts labeterl Jl/o. "! 7he d. lnı gzrr. neaniıy that uıhen lha sEuç*hoJ drr.J.""lu he fu* l-heL.lonas. on€_ F.leıJed l.lz. ş*ak elu*'eı.'recled /İnes a"ıe labeleal "ıilhluo bna7 nı. de*4r-'İ"AJ fo^*h. *lıe lndi"a|çd tryü.ç5qa+€l.iııİdz eac}ı as ll.na<.n* fs in fhe p*sent s}ata oo o"d t|ne tnpui.'"r*t <ha"ıys L q _2g - .s. L sJııp4+'ol ok. bt n .lpuİ ı\ O.Jl<l b? n sla-ıh ( r. Ifthe . h*s rn g.s 2^*n novJs in *he s}atı üıbte.k val..ııs a"ç fhar.ui*l.ı a"o-mple ıi Sfak_ J ia 9*^ -The yg.. {" the hextsh{e 91.t re. e s*^le *ğra^ şhouın v)ouı -'tlı .}e )lot.sn"ne .ar.h l+. ideı..n :...ı dnJe.h'.eıs sepa.ırb.ıır' duiaş the pr<sent-ş*a t<.erıl-.'af^. -T-lnp-"nu*| shJbı|| şeüo.Jroı*). A(ü# }he'.ı- sl. -B I. and hoS .k 4n'.n) "I Nok -İhat 1h e ouİp** ocı.. a.s (or fun lhe logi".'relg exar7le. .fu| s}a. scn| value fh" iopni /İ*ron&'rlş outp"t ud.feı {Aeshte's +lrı_rrr. kr c. i.L) fra-"sİlı'o w bllwçaıv dİcec*€ol ltnel co. *lo.e ıhJı:oJe"t b6 . eorı FFw?Vi.slate la-blq . Ihe drcA.(e l".. is 4 ı lhe ou.

ru. o"*P** gı 441a^ FF inpnf.lieı. -l/.d.rğu* Ax + Bx Dg= A'x Dı = y= (a+B)xl *2ı- inpef.4 püo{ 4t" *.sİÜbns arıd.PıİJen'a{ vieı^ı of sL{e {ra".ıJia ıhpıı{s X aııal 6..rİ ü*Üoh L.-. - çl"o ı'n1>.c nrr+rrrÜ beunes o^d the - A J.r}r'oos +hoİ. axd{u*ba e7ııa*ions) .d *hı FFs g"er h }ha" ]l.fror^ agnve{ byL Jla6ın ^ and *h a s{. *.7. İn lha .r*ij .ıÜanı ..lnp.*puts..ıo § trFs A o. 1he.. es shifts lo Oo slatr-...o*.fu . du*il*-l]ıa İnp*h ffs "#}lQ inrui Erıel.^ons deıcrı'bıh6 +1.ı.axı-ov" w.rd..<. Fo.h..ıa 1l l. Bı r aad e*.Ü*t 1ıııaıetes ++ıı e.a.efu#on +++rL eira"lit F l ip . .r+h.'o-{e €1ııa*ı'ons .u.wi{h a+..e ıs no d.'a6raı" excıpt ..cJle.l owtp'i Eıı..hn er -f. a-nl uJLıısı.aiıbns .ırynbJQ.xqiüpleı crnsislrhg Çl *. 49u*}ions aııd ]-+rg-o.occu."}e.fiQ.f ts la}de{. *hav.esoırbJio. İs ir-ı *ha ftn^ ynofe suİ*oL\a p_ huıno_^ in}erp.qrt bzeşne.ıhPlı* ıb obh. -fhz sl. Oıor. ı<?.ıL eq ugfrbn Dq=x*/ h. exo*n.plç. the t1. E.Flo afrıııa. yt)eo.The s}a*ç ta»le is aasİer h Aerivc-.e"lel line eonnec{r'nto cindc uıilh l+A( ind*'ea{eı +l4"* no chor.ı'ons (orrsome*imeı. a D Çltp-ÇLry uıhoıgou:tpıı. .çe oÇ ı{ıle.İ"e4 fun qJ\ OR Tp.o.rJ€ıv"aL a. sta{.nı For *hep. Tbe boolean cqlleg| fF an<_ 77ıe Boo/ea"n {*cl. p lnpuİ " Eq rolr'ons {.$ına*ion*(.enq beluıqer\ a SL}a Üıble and as{aJe d..wvfo*s €.

t'/ze logıL d. ı{) (c) Slate diıgram EquenÇqL circuiL ıııi{h ^22- D FF A ..t eyat. 1) FF .oı"bınoÜı.*-.'b.ıiü ov*p.lo +l.F/oP5 \ #4 "l...ııls .** A.2 ualıı.z.l. Nale U^t *l.^.l&4.ll.J-al./ gİ^bil.The FF irıp.Th ü B bı-uıı:ı" /to chara.A a (a) (ru.lde o":}p*f c-oın43 {rın .neü fu*.ı.lha_in p.s $lloos: Neıı Present §tııe Inputs ştato r} A A(t+ı) -_ A&) xo/ = D1-.c oui7*of lha FF.eaçrthL eryıation tha* Eurİzü ıwxL *h{e lo *1. .zsc-. anol *2 tLn FFs tr *lıA Ürllx 7e.'{{.jİ il""t-6a* ].na4.oü ]hzQ4 *ah'on.on a.o. İ = DL A na l. {*^ a.+ *..: 00.qs .'açn^ İs oLh.y vüülu aca **ıa inp. oor"!iıa_ is J. ll Circuiı diagram 0 0 0 0 00 01 ı0 ı1 00 0ı ı0 1ı (b) §ıaıe table . [he ıhp.. o D r is iJenl'coy' h t-h* stal. Na o*taü e7ı*bn3 a-Fe g^lwr. The x and.z iıxpıı} Eııai.ı kel iqplieı lhoİ .e üırJJr*.of li'L 9 h7*t : Q (+ .ed bx.r* qq.Lt4Q- +r^ü Jr*'ı.i y'a{lans i^plnY fur" ."r.i*" .on Da=Aoxey 7he D^ s5rnbot impiieı a.lt :* ( t 01.ts ı! Suporo wilh D trliı> .l.

*ıa Sta+<- edıııüipq A(++{)= -ihe eşPı<ssioq s7ecı. .Jlran is no oüpu.t P.ıL {ıort.v.ycse:* s+d-tı .uohİa^.-r-ü'rec:l€4 lİııes is aon.. |uıa catwın3 .ııext s{ı.1.bino-L\on& c"}u^iü a-9y. d. lhe. ooo ]+nough | 4 4 .ı^n $*ila. s{"E unsiılsqf s{a{a . has ona FP İ"lO cı\ıte*S ) or.^ti.ıfit^& gıe:chS&ı{e U.Y'u İn llre şluırrn fi.r possİble no .fo" 1hc-{"ıo i"puJı (x anAy)l one 6olııınn {2n h. eo-cl^ sta*e- tar.'. AXy aı<lükrl {. &q*^ aı.. TLıo.hsida J{"ı.Jeı .*k @1 harıc_ {o.flıl- -The an .x_a_ .".ıı:ı-. beca.b* ..q-oı{ odat {**J-'on anoL slala ai^ A .lg va lııı: aıt. r on ııl.Q_ $r ach cı.r.Ihe stqh lobİ* hos ora oıl. te_ O or 4 . The pıcsnn* o& and-'t{reou-ğırt İnalıig*eJ" by4lıı_wu-ı.pv.a" *ıosl.* ne*|slaJeaÇA .fiUn. A slash arrİ*.Euıllo t uı|ıınonly . Tha ]uo inp.a{ıonu Aoxoy 6n I neıAeİ".obLÜnc.s.elas. Tw o inpü co*Linc.*fua *o sin"p\ıQ *tı..si{ion arO J€fanı_H ++ü- -2? - .İ A FF .c.

Lbn sl"Je..ı" s{aİ.l€fyyrJ eüırJ" ı'npı.r+t +c.-l^o.rr.ü /}ı.ı- }1r.L rc ı^nçJ e{uılja^s in O-r.* .lrrğr' l ..ı .t *o ıJJa İI.lııın*iol erfu". üio*t 7rL4 _irınat e?uaİ*rs ot lhe c.İrıa. D rF Fpr a_ Tç* ne* ffs /te_.İA s*aü. {".t*n' /o oblo.Ço. *ıJ _ll. +ajr{ı ıe. 1.-iw.Llz .ra.Va[ııg-s ."d.'niion.. volr* in Ob+öLır^ #^.ı.n:ıhb-l ü. t isı's nea. u1ha^ a "Fp olhu ffi*. lB= N' f(a = A'x * A. -"-9rzr ı) Ü . ll.ısz. l+.a. ğ.T' : dsx -24- .fl*a. tlr-e_ D İw ğ ııiıd.a rız*t e h b.nıx| s{q]c-- Evovn?le- J+rrt ü.Se.r o{ İl.i--İİ : Je=ğ Ka=ğ*.)op.*+.L 7r<sı*_b slala . .u* v^lrıbs 2.c- ) +.* ctaraate.r 5ıcA as TlLor T. lr:+- binfl 3..u ü. Dp_l(.-. .ü Le-(on t"l.r Sh-attın blJo"ı .o_ s|-o. stqk EuAhbnS La..#Ano! {lresamı *E *hı.İ d*^^İ:ğ an* bLüpürWJ as follous. .'fElarmıhe oln'arLlZ"o^ ./a/+ eÇıı.*futlJ. kr} e.ıeı TlLor r *}. }he .ro.ıs*1 ne Tr.

fıup il|.o.o[uı^r."paf_s .++|)= ıBı+Klb - 2Ç- Q (I + +*ı.'nf. r*p. 4 A ftlaprcıı-ıt .ıh'a-. 7a\le Q&+ı) oö o/ı No ü*ız R.*rr*Z.ğJıi 4o 11 The 6.ü 9. ci.Ix v*Lııel CVıa. *}ıa..l.l.^1 üJ. a+ıd* 44*" ıilı-ır* X .ılı.gxt lnput üürtĞ t}0 CIo l.*t+1.ıt . Kı.tlra ı*ı{e +Ak ) b't aıe..( .. neırl" rld.ıi.ns aı<" u-şa. üİ 1-1r* pıo*llıuÖ " Theıı çrıa. ğ+rk .a" Eıe. {".|İ. }iç A a"nd b ... bI e^rğılıuı.fiov.c §+o&" t)= Jq'r+) + X'Qr*l .*..pğrİ "dg/* (os spau§eL in s44f 2.gıcJern"{l E.r<. A(t +a)= TA/+*ıA ı'nr]€ad b(..ızuws§c qıınüon 5*! s}. % t oı^Acg)M {o_ 4*e c_ombinaiprv b.e. FÇ /s o[hi./ tr* .nputu Iı fr4 İg 00l0 000l lıl0 l00l 00ll 0000 ltıl ı000 ül 00 ll 10 1l ı0 00 1l 0ı 01 ı0 ı0 ıı tı l(g . C}raıac]..o {+re an *ts" be obh*nql.)ıı-ı^ bÜonı ı.iı§*.şn +}..s aı<-tot neade{ ">lr."ry naLas FF i.rlaleS Tha nex* s{ck .Tl< FF ?..".ns .rsü..^* (ıı.d.-rbı 4.6rllrws .{s-E 4§ü.|t.{* 7V- ç" ı "I q LL} .-a {.ı-stak aqLh.c aorrtspğ"al"ğ TK Wt* o.Tle_ s*al* L*bla oİ lire Prg*snt §tatt rywJraL. { ede +4o_ aha35.t*ıe i*p^* o{.lıaİıJı o{ Jha vıçxt.. /lıo b.

szd" . Lahle 4s ftLlo ü g i.t x l-S1 ü*. rwl neeJ. + Atsx + Atğ xl Thesc s}aJe eqııatlı*s 7on. t eü .' +[ça' *)'.[rr.*l7 İ. lhe-üre"e*e"t 1}v. linaı .5"ls${.^oJ.* W e ot>{oın hhe JA .*|ı " a.'Jas +tL brL volı*s &.ı.rq_ {hLüftrr.-val*es . A'b*AB'+ Ax..wlı-ıl.t +hLcır-Jes are morlıııel »i{t^ O S2 L -26 _ onLg .o|ııırra heo{pj| 'ı Nü"b S{ok" in the s{. when s{ataqua. No k **at +^a aolgyıtns heo-{ed " Flı'p-{lop lnp. *ho_ . ( A'+* )]g (ğ*Ar+4'x **x')a ç o o = ğ'*.İ.<. l Nole- hoş no so fnp. |14 r egıııı-Üoas' sJaJg.t'oru oı€-.t o.rr+(a)+x)A.L(-E = ı'n ***ohove elua}ions A.>ı'B' +(Ae - Ig.)'A B(t+ı) .-r/+ fublc.. uı.Ax')'b B'ı. x)'B= B'u'+ (*qx+.gful.- : A&ffign.v". (lv')' ] o = b'xt + =gL|+ L$ + K') .* a{ X .

tblI #ta "f a T ft'e-floP T QC*+ q c+) q'(ğ) o 4 The Ç..ra.E..s i. Tho cAorıcfu. .ı o i Q&+l) = a-.İ.4zt ..e.ıey.a T'0 . ong irıpu* xro-ıd or* orrlpoı|* y.. *. si^ita.ra*l" pltp-Flops iı Q a" solıııır*ıLl .curi has l.-u^t » i-tlı r". in *luıı s{.T Anahjsü wı{ı -Thu o. s |o&-la+b aircJ.a8J7..*Lıtrı +İK FFs ğ..xawpte ı) No ahary_ Cor*p l+rfueı-b h'.it she urn bç-Low AlııcJt 7he e{ sı"l"ı-h'İ q'r.ı"otran ı a T FF Obk..5+*Se d. rasğt FFs A andB ^2?* .^ {p {dJ me*l vo&ı-u. 7h4 T cj.alıı ]ohlo coıı.|n obhuad "*"{e or *:Lrp-cnaracJe..!* +Tq' f@ = üİ *}* ouq .a.

al.'..4 ou}pu* ? a-re 5}ıo. wil4ı Lzh*rı<ı 4 rr. }he d". .aı. theı.ıilh ]4ro val.d^eldi"E ^(L+ı) n?.^l"* Jll ı a^d1.d./4ırt oİ /t4 ıhpuİ.* A/o{e +ho* sin<.{ ıi ı'n4epü1. .t ı4Jıııııca ba-t 1" oo.lM i"pü eq.4_13.+a}lor.x" *gg * .r\4 B dl<" oblaiheJ ta+-.:rpıı't anal oulp. dı4 m.fiopı Frgruş İtatĞ ltlşxt lnput §tıte İü JlB 0CI 00 0ı ül 00 0ı ül ı0 J0 lİ ]l 00 lü t0 11 1t As Lrn? 4.sen{*.J§-blons Tç:and = (a*)'A+ |br)A'* (B'+ x')A + A'Bx = A b't Ax + A'Bx B&.slok.ı-a öt İ+...r6lrr44 C +4.s ) .. L! U.r}rr"İ ç &re^ds ontg on lirı-p..nkc}.ıo nd*k.ıaQ a blnrx 04 .ıt : Eua}ı'ans Bx TB-x TA= ü--Ab S{ql EuaJıbnr afe :f.$*qııenfıoi ğiruuif ıııifiı f Fiip.. -fhı.L a .e1.1 oaı * x is q.{ in ila_ fr{lrrı'n| .Ulİ*.ı^ i* lha_ crYales ^fl* ain glaŞh beraııse Lhı" a.ı" inp** ı oıL1. ğlt* Igfri* for. Lo ^.ı-.a *he cirÜL has .ell*S.la-l+l A..lhe .reJr?pl Lings o*"I +|ı.r"lrrıa A a.ıı)= x@9 TtıL nexl..k-.].e*üreJı.e slg"iıal*ol+bns "İ a.g i" otta-'rned Uy suls*{r{ ]lıe <hou"ac-*e"r's*ic.

Ja*İ *1ue--.Finik-Sl*+e(or lı* noch). goÜ '&. a ohk' "{ A {.*.5.29_ . o'b. §. Tfu lıea\ moalı[and 1.rl-. H<se.l{ o} +i"4 booL (/l. l4o0ıg E§la (or 1.no.<sa*l qı'r<r. ru hr.d be itıpü r a-^A-**a iş i4 Fiç.(ran) .ow .ıı .n*rdn!.>" bo*]..rğ . d-*ır.^ N.oıı}pı* 3 o Ç.-'""' *Çrr*a_* as '"4F§ı"ı alLd. l+<üv.) W.^ı-)Ma-&İne.e n^a".o*o^ o! ++.csııL s+""l€J anl"4_" .ı)s -Tı|e-ıu--are- MoorZ -l-u nodıt ^o/nJ' * al Finik S*oJq MachinB_s "lr-c-. D p.*L.!.+{e.1ız only lÇfu. (o* lh."ea -h a5 a.a.ü.i'4eah_anl Noo"e Mod.". An eıa*n7lo ğ a Neo\ mo dal.Je* a/ a-g?"urt>.fiıııc*'orı .ltr. .ena rş orıLto_gıprrııakbn 4 E .fu.ıo. Th%.1oo.r+* an b.L ç.h'o!* slr1o*n bo|..4lro pr<sr.h a.lh+ ınd Mooıı stıtt ın*hlnec iş qfun oM eh'on { c! d-{*"c}.rt I"ı tho Wo* node!-.ı.auxa"ıplo is o-.. u ıh Fig.rre.1t 41ta hot ( Ül*exaopL An exa:^nple "! a Moore.7712 - Mcalş Machlnc Owuu (Meal_v-*peı lllooıe Mmhinc 0uıpus {Moorc-rypeı Block diıgnams of Mealy Wr fu^aL +U lr ü. iş ııilh Frs.th l*o iK {Çs.

Jı only +ı ]tr^e_ Ç?s a.t o.r( marl"ad &* d " inp.Orııı --ı\"ich are .^-t.r^. a+.r*pt".oc*._ ]o "dr -lha inp.. lr..oa .t"p"J.+ ru*d +h2 o.ıa§2ara *}ıaf The inp}S a.-.++r..or..^t aa"<.r5 of.a-L .e_ " -3o - *lıe.'z Fb.k IV..rİ raryı cho.e^ -}h.a.l&.{"* lL.J.biLrz bzk* +ü.* a.ı.t. He.h".ra_L"}efo b.*p..5 lhz-cLoJ-.t lü24 ry\elfu.-.4 sellııil-o! crtr oıı.ocl. ++.^*pt t lr""Jr! oqrh^Js *! fu.t- .W.rL rınıı-s l Vz_ 5v.ıi LL.^*s bzaıı.^ıil4ı }lg 4o.Ano|lrüf e*ctrür\ple shoıın in o urrpJ v M ııi|n 1I.L o*[Çuİa aae ft|*k(cd in }t.İes in lfu &'n1rz^* o{ {.* on lhe a.$ üİ +|r.l bz sa--ıpLıJ.1-| 3J^ o n^. is.)*...* c .rith 1uıo T rFs o! .L a"\: bel"rç-p.k/o.rpnizıJ-.rre 111^.cs i. *la o.çıdü..^.^|ı a. . ın^r. ü. + +lr.rr..ı. sdn{<_ cir.İl.Linpu*s o{.*"?sı. Mea\5 ı"rodıJ* c.4 vo_Lrroı a* ]aa or-tp. .e._ l/<_ e|. +lı. Th^^J .""e-^loıX-flln choru6.ptr.a dia3rc".2- aiıı_d Üı.ır k s-. ..ııoore ^oAlL ZO "/ ü1* bgoh*.a iA W.?F ory '"* Wa/rui/.J.ri"rr.*t.J.E edç_z_l+fu_ clo"l-"/f.an!_ ) +vrL o\}?^J. 1vg'-*.r*p+tr da.rJa 4 +lo FAs s}a.ı-o.ç..j2e_a oııL *l.wc).. *nr- ol'.*.tp.dTr. e.valıı. o ezıı-rt . ^r*^r< rİ- oİ Sfo.ooce örc. a_ i\i. ?*_s4J^t thp""L'aJlt 1" *he s}q"le- ba.su 4 ++. lnorJ.. Thr|s caıı-l4-5 1*o. cİ"""-l.* * "?-.. üorL.tr^ü. W f.{oı<_ ll..ı e/prıedff._ ı..e JU nchçv d2+4r-J.c"şısq.tö: on f-F *ho-t o"e ^o.gn*Şt ows ta"-o- rır<-se--* stıtz 4 .e üıorı.wrr.a inp.\a se|uent1 o!* rürr.r*/o.+1^ı ina"t..

inıh*a a_ . }+.§ i"it'J sl-fu a_) 5+al€ a-n .İnoz o/o lU ıh7..lLı-xl.. a.pt e.ü-lı.ıl.*+.hL S+e*L J._* S}aJı..|pt "^g İnp o..ryı-a . ?focJJ..^ç ll. ovtpı.+4Af) #a fnk*noLı {oJ<l alZ h p.or^ple : inp"* ü{ O ]" Q.?q 4 1+r4- {+a.l.* ar..rrr.§L}o^ inf.wi$ı_ aL e_{^ı"\-plt .o circ:n^b .npr^b o( L..* MJ^"..u on io' lho nııy..lla nurvhı.t.a-yLı4 +d bı fus {-olLo.. a ıç.al 4 or.tl. . rh eÜ_ (or nag_na?) reııı-l} ıh a r€dr*o*..fr*v&ıı).'5 b .inu<. As§l6^J MEI.^2_ s+o.* _o".e_da+o:Ua İellert inrle^a q1 bi.r.ı.ı*Sa-J {4r/-JürJü.b4r € cornbi""o"ijpnil afu in{l.ılı..İ" lhrgneı{ slrr*ı-. qü. .. @ n ir| .l{"*ı q.4ı.-d lhıy.1ıü.i-. Ex.{ O p raAa.g-vvv^/ıleer +t s{*k.ov. .f frı..çTATL k$.ü-*.eı a^ o^-Lp** ğ O ar"a W.rh FFs proJuroç 2n s{o:lzs .ıık"lZ U.b clwu/e .ıL aJ $|ürwıı ü.5L i". jv.a e|üva!a*.ı 5.tio5ı {on^ {hı_ inilıo2. fl O a...re_d. .l t"p.r* quq^L o t o^ ol l o t O o sla.r.ı-sk}ı- Ü5.* nl FÇs ry. uJ. p .ücrıoN AND Stak redııAo " in a 3*r^a"l tı"ıodarfu<d.nu-inx? LLrr.^ ı.... -o. 5+-J2 tnpırut Ouh"^* Lüb c d e { { 3 { 3 L 04g1olto. noı*ı4 le.cot*çle!-.. qnsiJ-ı."r^ ı vJL ob{err' o*pıı* o-.*p. |lnis euarwp 941vfu^.J4^ Çılouı. fu o1aJıaıJ İs zq.to Fo.2.ro..o $'"l ]tı.dJ.c-l/> are- uua ^"4 stq{e. 69^{-.e4 qLq-^LL .{k p"eıcı"*'staİe a* a^L..++v J+.r.'^p.d rg. U)e -ltl İ[l. h as W.]T is re#-ııed..a.ı_ nn*b* *t FFs soır<}o^z_ı €aı_ı_3ı_3 al. Paılıır.-ber a/ Frs. Frö-. +.d 4 ?ad^ıas aı.g."tho-nJr. .A 3\r_eJLeı_ fo.t oo o0ooO1lOlOO -3ı- .Je__ *duııİbn fı rı cz-Aııı<.. Ea-cL.M Sin"ı-.ıı'Jı.s-..Üa akJr^Ut.ı" ıVçıı. lhı-"j^l2s a.

..ı!r-.f slok arc. *p4 s[.. }lrr tr 1.hNrQ.. bı equLivalrü..l_ wİ{lro al{<*r' nB |l42_ Lyur* @.ı.4a S+r.Cşnveniewt .r-.$.slala ı} wi{k^ un {op . .ğ J/ .a.<n* .ıs .z.ıo yr<ser^İ.4 *t c4.tL.* ..aü . ü4"*r.ıl.2 ıqınerteıt| ..e- X=..^ - IL.{ and. ney. tı. Ivı {4ü L.flufu" ? .}ü-{-sa-y.^ we_ haır."r"/İ or".+..inp'İ.+4_ 3* *ü-..a ]he 1or!../ /l.*i*J.}ep\a.npor4z.ı. ?eçl..* wii1tıı»u.S}a]e Tahle Npxt X=O P.i^.qv.h.t alJ<nhp UL lç* İn{eş«{eat or..za-L--lo obüıw )4."runn" 7 Üİ* |*p--* xJuıırcı..ı_ r"ıa *'41o $z.*ı pobkn._ .ğ c/*lı dlb.ı!7ır^t sılArJı. . ..* .e.-e- "rJ-iilq P"eş. bacaııae wa.ro.+h1pr<ııı1İ cfaJı_.J J._ anrt n€ıınııııq $.r e|+1^4ı +o +ü4 taJ/^..ch J.ı€.ı.vsprrt El"l.q.o^d Q .{nh .no.. inlı-^} a-o[ o.'l +b3 a ıeı.t9+ateJ t.n |hı_ rı<xl slo}ı-'| co[.ır {haw }]na_4u.ıç}" +uJo cfusa-r..a-Sl"}"ıı on o{ nı-anaturvs ir.ı.* ürı!l@}.b iÇ.a ( bu J r-r..lp* j.l7 ".h "ul'|t 4+'-e J) .-ı. {ıo _rlJea a"*.]z.o."üwaı!4 "İ *q ^.* ç{uJe_ "l"USin.p' ..ı-ı.a*"İü]ra^ qr* fu./ a-hoo cdOo adoo a- b efa q L J« öe {+4k L . T1.ıjJı} colw"tw.ı* a.uıĞ İn *Lo o.d-a' ^ı Q. ğ s{"J. -32. exulla-Oır* oh. _l". (gr ") ".}Q..r(2- . 7. - ea../ be_ [oot.ı{dJa.a ç[a}. ff.).en*s{a{e: { preseı.on ı. or Ah Eui*lo*t s{r.**h'ats {.e_ eqüvole. . onr*+ i} o.^^ *t. {"r efu"la.lı.{a İ".t IL. r[ a.rr"ı in -lha* rhku Coliuna .ıo "t #L.'o nori-.^!v-.f Ou}p4t Y=C v+/ o 4 o 1 .ılpr* -^a çu^A $hr-dre+ı. rlrre ıq"r*.&c€ ş.e.i +o {.^ rcjatçbpıry L sy.lu-ceJırc>l-ı'on proczss ro]ü.l-iı- .&er '..ı.In ü-h col*ı.u4p* r.JJırr. l1.o redıı^*.t Pr boil+ .-"r/. -Tc.ht. ı.. Pr<.yto!^( *Jı-açoro and{i*e t| ocçıı.N 1İ ffr "{ =l ._L ı.

-jg - .) is oL ıı-*<L İ.ız__ .* S+4]-.^}çr^* e'ağrah alo Sl4Je-a.Stak odr^.. f.nL sl& lalolo: : P...-O y-J *=o "-_ q.* al. Çtsoı^ .rLcL jıJ-ıJ^.*Y ı'n-$ue.<sıı-a}i.s aıg red[ı. §"r./aı'.ç.usn ı /o. tl* Uı s/ak a'qp*. ıadur f" n*"v*h taevg.".e o. . a-ttho*flk tlr4.adOO re/Jkı.' ]4ri e*aıryle .erQ}"h Nerl. 4 o ı @ ıLt4* pr"J/.A€cd Ç*^ ?h rer yııan*İl._ auvıbır e{ Hoılo+xqı_+q' l o o. }}. r'\« ü/0 | İü. 1u^.- "o.)c l+nA.r.]**e ğaq&QlLq--is'üfu<**. o c ı/o a fü.'o oıslş.aboö bc)0O C./- flre .r*b.inlru* ır *{ ghJç.* ^o o.rr&'.a ry 1hı.fo..to o o o o 4 4 o Lt g*n{n" 4 dLJ04 L&J04 llq.^ed- reilrrr.al_ / fi.Lbcle-JJed4a_ lnpııro1o'lO14o1oo o"lp^.Qllo wi"p Lsl.

'l|C .-hot asıi6wr..ıJ bin a2 qd-e.* .f *+wk as l i nnnç*t Ül.1ua0*4ı Şdnfu ııı}*te o-1!* alhıııç aı*.5bılr) or.a.rL "ıı. For e. n o"Ail..ıl}h solü.rırr*. p ool Ooo Oo4 a_ b c d o.ıül-. whırı* Zr*}rn (o.ı-aa/.1 oıl olo olo o|l ?- 1- Assişnma.oatas + k-s+a*e.2^.J b ={^{eı ar{ ]*^e/ os "d"on'r Je fo. binar1 . -}g J$ve +&r4.SrArz fn A ss ıGN N ü daEİlnİn$ eşr il t441uenl.*ç-s is neags%! =l.9 t 0O ooCIo 4 o cıloö otr'oo loooo .hz. n staks ..'rtııri* in aı.O .st/<_ aırd OuJtlaır* .g=_ aüg aa. .*p lcr )nıa&hs loy.s +.İç..sğm ++14- *ilh.{r.git u^|.l+ı.2 B. lt "^ly Ç sta*<: r.ı.Srm.-o.e cOn^glaıı\ .^o jga ^?4- cr:ffi.n.a btl ü şrv.r .İio^al.ir+ e.".- ASsipmeı*.J"f^Je_ one.[."L.r:-uIa l egr-s sı'.r1 üi. eo&. ThrL ]"r+usıl4nv.*.o.ı.e}. iS is fossib|e "Z +. o^[s h machüzı .t"rrr. bço^).ıairı.ii^i.}o'.oJı^{lq .' *ssi6^İ. *L o-gıverı Assi6"*crt 3 oiz: Hoğ ooo. 1+r4. cod"ed brnon4 .5ln*6 aırı-Lç. a c.ü (6sk.quı- . OJİ.al .a a.abe".ıqı*. §hh 7hn" poııiblg Binar7 t. eü ı -}l. 6* ..t Assix nmeırt.+ıoL İD*p*tol İ+rı" *.'nş qv*btrıa.[ı\ı*ı_. ü. or.b .y for^ ü&++4" s}otı J--U. Tl* bıha..ıruısl eortoi^ p bt tı .ı4ı.* Ft 1ı»: önı-h.ıa uıı u .n. 3 b\h.ı.1. Th.iH.}he 4 s*e.na. )fafg < .assı.ut Jçe^otı an ltq.

ft ss igrı. BooleaJ^ {. Ex"rpl. The s*"fu 5J*q 5o ı00 $ı0 l S1. (5"lo e :3 \ )t v lıı Io l 1 1 *}u's .DEs t6N PQ7CED4F..10 5ı..g_ fu k s.binar1 . h So - -9A - .e.l lOglL ü otlz^ı.s q t^ıi{.'eJu r!.^.eg.t s+at(.a1an..4 sk-.pge_ Drgrrı .2- Jesireatopoızhin.}^ "L++^L pçÇü if +r. b?r'..o. heü| lrıp. O b }aİn Ö . : fu. lo2l'crr1y 'ül f-io"" .ıcaın) .- ı*ıoı4 d.ı. {=rı..*s consı. Du. ^1 64aJe So ü<rJe {üd+ 4 fı l&c*eL. inğ3 q JeA +]ür4_ 5 l4.^"-l^Zr1. -7 ol / S.ıhı.ro o..cııÜiıe l's in 6.J-\e Ü.r'vg lAe slole. in7. + * 5.stı. {o _Sa to +h€" \ S.t rernains 5. end.|he.e- 2.ıu-L.j*r^lk +hot o *liu. 4^ot)ı-o-. re.al cıİcuj* stor}s wiflı a se} oÇ "çcr(ıLa{rb ns tf.ıi = o ı sda-{. neı* inp*t = L ) Eiq*g pe.[ı q.&. 4e.üa :ıÇ +h4 k in i"Liro"o +-f.E- Tlre oleıi3n o{ a clockeüsejuen}.z. a$ }hreL or N|ofe Je-J<./üas ar". i"pü.g1ns4oııl4jııl l_ b.ı. {i. aürr"e t+r4 n.at spLi€'caibn.dfuJ.ln5 o! LiB uning lhaarh a*.r*Line (ahe input iş a se*r'al bt*'ı/.les.ıbç o{ Z . neass%l l-İ. 41re T( If d . ) l*ı.1 sla.d ou*Prrİ E'ı-a.-ırcıı^t is derive ıinp"*soqlpul '\".'+ğ. - 4 .ıTng ııİ{h .İİlrrs trıp.\ ca_F be obtraiı^e_*.* o{ 1+r4 clrcüİ.a-scn'p{bn ar. Design a.\d. Fps {p bc ug/_.li J*ogr*.a^ıııons o.nn"! 1v 4ııo . De-r'ng ? .._.r* . quo.ıo.^ o 7+.as s|-ol<s al sü*{a +relg.

e aI^ +t@ no.-l.p.e i5 udğ o^e*in1u*X o. aü\d" B " fLııı.raÜ {+'Z rı.ns ++.İ*u.8- cd.ırp.* 5t.o&A §r.{ oneo. *.*chb n o} This ı! ++. lf r".{e _ antr o . s{r^{es.arl sdııte . ö. a.Do s+*.rur^+JAl ..r.ı aJ\L trtl l+n "l*oo.'A ü O a{İ. 'To JzJ a.: ) . ".ro}-a f'.ır&p.s.rrhen +hı_ c.a Prexr^* *loİe O üıaıva{<.ol**rrs sl* -o!-*tnÜn^r 6. aısinı_ bina4ş codes +" ++4 *lk ^*tl* (n ^ fö. neeJ.ıa J-*. Jl^L statı. \o n laı.ııalıa.* ü *-Ç*r4'o" r^..^ as -3^6 LoJoıL Ab=4l {ollouıs ı .FJ +la ü inpuİ . s€^d.'1 L "İ.ı-s D FF in *l. el*üıns a.- Des dnJi-t \ st_la-hbla +t4- e^İp i ha".2.ore.esı.*ftJ€d-/ boJ*{ıa.d..Lr.. U L .|ğ - ]1.p*.kL {lr]H unsecııhk l..irun ff\oo. c-hoosa ar. 5o - .DeJcc*on P.t Mooıe w. . 7h"* ı\ rl4** o.* fub.ı §3 {"şt".vçreseınİ *}ra 6r.ıhıLh l&Lc .L .o. ++.nrhrsinc.J^ o.or1şr'bo* .{<.P..-A^İ.l= l {"..Ç"* t+""nar* sl"İe.Ja-r.seAds efe J€.Sags ılı.. Ab oö rld x oO ol Ol ı0 ffi k{'s A ö 1 a 0 O 0 t 0 l ü] o o ö ö ö ö oo ö o (ü o (ü ü oö e f.ğ*}ty ob}aineJ ^A "-pıeısz/ i^ iı q(+f|) .ü§a n q{++uTho ÇA i"prı& A } ü f\ıp 4 Oafiog* FFs *a .gwgn ) ı).wt. ourtpJı .o\ S*a{e Ab3 o o 1 ıö NeL+ *d B FF.crlt i} in r}ı{ı-S."cııİf .x...e ++.J +Ağ fs . +{4.ish'c Eu".++u* ÜJ.eş&"t tfu. *hı- o hiı d"'ax--Ö Stu-tı Ta$la fon Sefıııı<ı..ü1.

n) .ı4.s !. D.D PF y...lnr..bble *u üoTuJ"ğrw.6h vnaf ı0 T Blt .rn. =l*1 s* '-rbıe sı'r.--Jı- eo.eJ<. nl l J (ül. Br*) -_ ey.$eal iap. .A(++ {) ts Lüs (t+ t) s.!u.?) '(6..x) = gCa .?) % ^T*' 0ı A 2(z . Da= Ax + ü "8-11a 0 l. Aıc+ inp** nüaJr§rü B 0 .ıı. .-0_ *riıa*+ay_ . aütD^. (A.d. {ıpm..j Dg=Ar+Blr .fio*s 2 1ı ğ.Jl'oı }<arncıı.*d.fu.nnp\iQ +hr.aııı'i.r-*or ı arv-" J o.*p-i *s "{.}lnJ* shk.'1r1. +) ..{.g.f lhe *f . -3? - AB +fut +la i"p** E*eİfans ü|cd13 "bİ. .r.lı'on.vt elua.y> Tr. üt .€.'"p-d = DA = (Lıts.

r. Q(+) Q af{t § lr.e" u|noızı.cı'h. +"hlL r<rrüa**3 n do"|l **' anÜlı'o .{*^ fitı. Tl.a-oı*ws fl^.lhe neyl ıtete.err' . --pıpıçnt §tıte AB 00 00 0l 0l İ0 l0 lı ıl ond lK rllp..' Eıccı'lol.ü ı} 4 o" o .>" rlhü.eğt b* +Ş.{* m.ıl^a{tcr J" R l** ı'nrı.ble k+ü eııüIohon üo|le-s..lı'o rı.L {olto*t"& glı"te toble..lLL -E.hoa_fuL!§ the dosign t{_ı....bl crreııi* sp.ob{*inÜ dİ"4 not +hE caıı S" he dK and.}Q.. ]hern e*ru S. . rhA W u X tn *|. uıi(l ı-ı4.ons {o" ea* ğ{./. +he . To i/luı/fii.L ."t*jrh'e. ll.n l+ıı p.bn .." 71aiı ı..İ IJ.ı.rbp ınputs ileıt lnput 3tate 00 0l ı0 0l l0 ıl l1 00 0 l 0 I 0 l 0 ı Hlp-Flop lnputı lı I\ 0XOX ^ a8 - N3 0xlx lxX| 0xxO XOOX XOlX XOXO X|xl FF ıhpü cg lun.. ll+ p-oa|J]ry.* eqüAbbw *i ^-. Ta. i^p.tl.posıible *.t u. ı wüc-L.ı)he..2 iL 1. yu.rrn.rro +l.j 7K a.r. Inı ""dı.-_ D FFs aJ<- ııseol in fo._.oL T FFs tul.{ıaısİlıbrul ae dgıı'çp-oL.ol-ı nol nofı- SıınlIı.."-rrsıl.*1uLea .L Üiar.ı.e-ct 6.t V "bhin<J l+ıe eıu'klr'on *a-bl<. lı . . .T FFs. +44 -Ö.ur^İ.1t Jr"Jer*q. _ Fto.asiw ][rj..fı'.>ns frvn pıızsıı*.3 tnp+t eqı"*|İots a.a4 *Lızs<- Taa gı.Excih...rl*ıhle and .ııu beLg". s{aİı 1o *lroınzıçsla.ra.Uts |ki nr u.ns are fo.n{J/Jü ondüü..kJ4*..hb|e-s oğ .iafu .ı.*u.Q.t.sE*h'a..

f +L.prısııts{ala A.7iıal k :ıe'i..r Je:s Mrys fot J uıd i lnF. nol-.r" o-{i4rı.ı"h'a.ııse L dr^3"+ aıc" r* İl.esıı4 s4o1*. p.rİ Eııa"korıs 4s a l/'ıı.. .u. 7* 1ıİvıce.ııfr3 de.od. B.*!'''o.+'" ry Ü u"aij.ıtb r. dııd.J.rıt lKg=(/t &xrı=Ar+A/*l aşntfuıı Clack Logk dlaşrım for ıeqııınüd Giıtilrit udth /f.. lhL yı.wn . IW nex| slab...ıl6* lhu"lJ e..ı..ş.spaüF1 ]*e +rr^th.fbL s.o*s arİ a Çlrrrlr'o n -f rl* an"L lfa ılıpl.fflp-flops For s/.. bü .7h? FF inp*k tn *lra s]oJa Aoble..t enlg no r .Jı.P^n.l.. * i'ıP't *.+ l.h *.al_.* 'nll+.t ind-l* loy? ıiqı.a_ İnp.b9- oünrt. +abı.nfu.npüia..ph' 9e/..ür1o*t E sı1"._ s]--{a loble{or t}.ly \. İ (ı: Et J Ja= Btı T* .

|ı'o.i- "".state_ l*z*rsiton ğve+ı *'r.n its p&urt s{o-J+l ano[ 114ı..lan'a-ble* ın L lJv\ or s*+le* çülq.l.* slql. i! si^{€ di }ha docL1 a.Flors T" ll.rı. o Lo 2n_ ü . +ü.üt.o- .\ ) the dcığJ noL a1veor erplta/4g aş aü1 iry?. +M p*sı'* -ğ.aİa.esü "çJaJC if oo çLocl< ı's o. İvı a Soltıı.ki_9 + pı.r^s.4 skte 1* i+ak" hznsih'o" oİ.ppln'ed-.ıt oüa.* +. Tvr-a_ n**[ s|ı{a uf.r&-p** uoJrraı a-J . T*la Sta..oıur* İn.'siık *{ n Ftrs J1^oL Co. 1^ol ı€"a-to.{ı}*eis U-in& T Ftp .*t lha- inspeü-on sf..*er dep+_^4-s e*ı*'*.1^ olhl. spaü$*4 bt fu pıesaı..ııı-r' .e\.^L cı-.n.ır.. F1ç..Jr.rr&p. o.{t1 }hr<a flhe.c.{e- d-'aya"" a{a *bft binaı3 coıı*.S. cLoclc" we| rh e |&k ş I*ffi.İelod+ |hro ufu * |rıııısih'oı .ı.bınaa fu_.uhu^iİ.f ll-"Je 4 I1. c.r*iİ-. +oblL 4 1ü. St^k İ"orrSİAbn gau}ıa dı-.erent §tatt Aı A1 0ü0 0üt üı0 ütt ı00 İ{Ğxt §trtĞ Aı*ıfu ro ü0l 0ı0 01l ı00 l0l ıı0 ııt 000 ıOı ıı0 Il1 TlıL FF gyu'Jah'on {or i çr *d 4 l+ü.. Vaon-lg .ı..ınA<ıuSİng T FFs. An n b.ü.-ıa.aitaı hg*t a.t bi^a2 aır-rJ<e..o.ı Fllp.oLI+^e.a[ +İra o.l4 o.i..zJas oJ<- noE m..l** *ı daügn a_ b.rlerı..1.nd "..rğ+İ eŞ.i..eı}<^ lines Lzhrüau^ .üo.nÇ* aeloek llg FFs "dg"l ror.. in l*rür f .cş.a l. a..ÇÇg.Lııililİa" t/r* fıvab}ı. _bj:ry_x"**fu f "İ i"pu*s .Flop inputı rrı Tıı Iıo 00t 0ıl 00ı lİl 00t 0ı1 0oı 1lı is deiw{ {a^ lhe eyikJ'o. wQ.

..l.bolizıJ b1 Ar. consJtua/e^d . Bingf! coun+€/is a.ı+.46 Iat *.FF< aı< Sıgı.ea +t\ı^.t*ır6 üığ simp|iÇ.!l -+l* . yvıo(S a_ı {*.'lıAş Jn Tıı * dn Mapı fşr three-b$t binary cguııtşr Lagle diıg.şinpl.e üwf len** papra.tlows Aş . }'ıo§.taı'e^+\ with T trFs becaıııe üh* Thı FF inp-t ey*.TLe hhrel.al-Ao .ff.. A|raı.rarı of tiıree-fu]t b-n*rytount*r ( 7*" r€şa* Sı'gnal İs no* 3houı{o.e.