You are on page 1of 18

ΜΑΡΣΙΟ΢ΑΠΡΙΛΙΟ΢ 2013

SKY GALLERY

΢ΤΝΣΑΚΣΗ΢:ΦΟΙΒΟ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ
ΣΟ ΑΡΘΡΟ «SKY GALLERY»,ΕΙΝΑΙ
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ. ΢ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΑΤΣΟ,
ΠΕΡΙΕΧΟΝΣΑΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢ΕΙ΢ (SLIDESHOWS), ΟΙ ΟΠΟΙΕ΢
ΔΕΙΧΝΟΤΝ ΔΙΑΦΟΡΕ΢ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢ΕΙ΢ ΣΩΝ
ΟΤΡΑΝΙΩΝ ΢ΩΜΑΣΩΝ ΢ΣΟΝ ΘΟΛΟ, ΚΑΘΩ΢
ΚΑΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢ ΑΠΟ ΣΗΛΕ΢ΚΟΠΙΑ, ΓΙΑ
ΣΟΝ ΜΗΝΑ ΠΟΤ ΣΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ,
ΜΑΖΙ ΜΕ ΢ΧΟΛΙΑ΢ΜΟ. ΣΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΣΑΙ Ο ΜΑΘΗΣΗ΢ ΣΟΤ 1ου
ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ ΔΡΑΜΑ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΟΜΑΔΑ΢
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢,ΦΟΙΒΟ΢
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ, ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ΢ Γ2.

SKY GALLERY

SKY GALLERY - #2 (ΜΑΡΣΙΟ΢-ΑΠΡΙΛΙΟ΢ 2013)
(επιμέλεια: Φοίβος Δημητρίου)

 ΘΛΙΟ΢:

 Φφηογραθίες ηοσ Ήλιοσ ηον Μάρηιο και ηον Απρίλιο. Για
καθημερινή ενημέρφζη ζτεηικά με ηην ηλιακή δραζηηριόηηηα
καθώς και για ηελεσηαίες θφηογραθίες ηοσ Ήλιοσ από ηον
δορσθόρο SOHO, επιζκεθηείηε ηον δικησακό ηόπο:

www.spaceweather.com

[1]

SKY GALLERY

 ΢ΕΛΗΝΗ:
Παρουσίαση (slideshow): Σο θζμα τησ 2ησ παρουςίαςησ τησ
΢ελήνησ, είναι οι κρατήρεσ (#1). Για να ανοίξετε την παρουςίαςη,
πατήςτε με διπλό κλικ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
Παρουςίαςη ΢ελήνησ (#2) - Κρατήρεσ.ppt

 ΔΙΑ΢:

Φωτογραφίεσ του Δία τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Με τθλεςκόπιο, ο Δίασ
φτάνει τα 35" ςε φαινόμενθ διάμετρο. Παρατθριςτε επίςθσ τουσ 4
μεγαλφτερουσ δορυφόρουσ του (Ιϊ, Καλλιςτϊ, Ευρϊπθ και Γανυμιδθ).
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ δορυφόρουσ του Δία, πατιςτε εδϊ:
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/jupiter.

[2]

SKY GALLERY

 ΚΡΟΝΟ΢:

 ΠΟ΢ΕΙΔΩΝΑ΢:

[3]

SKY GALLERY

Α΢ΣΕΡΟΕΙΔΕΙ΢:

 Ε΢ΣΙΑ

 Η Εςτία (μέγεθοσ +8,3,ςτον Σαύρο), είναι κατάλληλη για
παρατήρηςη και αυτό το δίμηνο με κιάλια ή τηλεςκόπιο. Βρίςκεται
περίπου ςτα μιςά τησ απόςταςησ από το ζενίθ ςτα δυτικά όταν ο
ουρανόσ ςκοτεινιάζει. ΢ημείο εντόπιςησ του αςτεροειδή, είναι το 3ου
μεγέθουσ άςτρο ζ Σαύρου, το οποίο βρίςκεται 4ο κάτω από την
Εςτία. Δύει ςτισ 1 πμ ςτα μέςα του Απρίλη.

[4]

SKY GALLERY

ΚΟΜΗΣΕ΢:
Pan-STARRS (C/2011 L4)

Φωτογραφίεσ του κομιτθ Pan-STARRS τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

εδώ

[5]

SKY GALLERY

Τα μεκεξώκαηα ηεο 22εο Απξηιίνπ, θνξπθώζεθε ε εηήζηα βξνρή δηαηηόλησλ
«Λσρίδες». Οη “Λπξίδεο”, είλαη θνκκάηηα από ζπληξίκκηα, πνπ αθήλεη
ζηελ ηξνρηά ηνπ ν θνκήηεο Thatcher. Καζώο ε Γή πεξλάεη θνληά απ’ ηελ
ηξνρηά ηνπ, πέθηνπλ ζ’ απηήλ νη «δηάηηνληεο αζηέξεο». Υπό ηδαληθέο
ζπλζήθεο, έλαο παξαηεξεηήο κπνξνύζε λα βιέπεη έσο 20 κεηέσξα αλά
ώξα. Τν αθηηλνβόιν ζεκείν βξηζθόηαλ ςειά ζηνλ λόην, πεξίπνπ ζηηο
5.30 πκ. Η θαιύηεξε παξαηήξεζε ησλ Λπξίδσλ, ήηαλ ζην ζύληνκν ρξνληθό
παξάζπξν κεηαμύ ηεο δύζεο ηεο Σειήλεο (κεηά ηηο 4 π.κ.) θαη ηελ έλαξμε
ηνπ πξσηλνύ ιπθαπγνύο, πεξίπνπ κηζή ώξα αξγόηεξα.
Φσηνγξαθία:Jeff Berkes.

[6]

SKY GALLERY

Σηηο 25/4, ε Σειήλε έθηαζε ζηελ πιήξε θάζε ηεο (Παλζέιελνο), θαη
θξύθηεθε πίζσ από ηε ζθηά ηεο Γήο. Έηζη, είρακε ηελ 1ε έκλειυη Σελήνης
γηα ην 2013. Επεηδή όκσο ε Σειήλε θξύθηεθε ζρεδόλ κόλν ζηελ παξαζθηά
θαη 2% ζηελ ζθηά ηεο Γήο, ε έθιεηςε ήηαλ κεξηθή. Τν κέγηζην ηεο
έθιεηςεο, ήηαλ ζηηο 23.07 (ώξα Ειιάδνο). Τν θαηλόκελν ήηαλ νξαηό από
ηελ Επξώπε, ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή, θαη ηελ Απζηξαιία. Η δηάξθεηα ηεο
κεξηθήο θάζεο ήηαλ ε ζπληνκόηεξε από ην 1958 θαη κεηά. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ηεο έθιεηςεο, κπνξείηε λα παηήζεηε εδώ.
Φσηνγξαθία: Αληώλεο Φαξκαθόπνπινο.

[7]

SKY GALLERY

Εικ.PanSTARRS-Σελήνη: Σηηο 12-13/3, ν ιεπηόο κελίζθνο ηεο Σειήλεο,
πέξαζε θνληά από ηνλ θνκήηε PanSTARRS.Τν δεύγνο, βξηζθόηαλ ρακειά
ζηα δπηηθά, 30 ιεπηά κεηά ην Ηιηνβαζίιεκα. Φσηνγξαθία: Fred Espenak.

[8]

SKY GALLERY

Εικ.PanSTARRS-M31: Σηηο 3-5/4, ν θνκήηεο PanSTARRS πέξαζε 2,5ν
θάησ δεμηά απ’ ηνλ M31 (Γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο). Καη ηα δύν ζώκαηα,
εκθαλίζηεθαλ πεξίπνπ ην ίδην θσηεηλά, ρακειά ζηα βνξεηνδπηηθά θαζώο
ηειείσλε ην ιπθόθσο. Ο γαιαμίαο απέρεη 2,5 εθαηνκκύξηα έηε θσηόο,
ελώ ν θνκήηεο, κόιηο 11 ιεπηά θσηόο. Φσηνγξαθία:Goran Strand.

Εικ.Δίας: Καζώο βξηζθόκαζηε ζηα κέζα ηνπ Απξηιίνπ, ν Δίαο θάλεη
ηελ εκθάληζή ηνπ ζηνλ Ταύξν, κε κέγεζνο -1,9, ρακειά ζηα δπηηθάβνξεηνδπηηθά. Κάησ αξηζηεξά ηνπ, θαίλεηαη ν Αιληεκπαξάλ, θαη θάησ
δεμηά ηνπ, βξίζθνληαη νη Πιεηάδεο. Πεγή:Stellarium 0.9.0.
[9]

SKY GALLERY

Διάγρ.Εζηία: Ο ιακπξόηεξνο αζηεξνεηδήο ηνπ νπξαλνύ, ε 8νπ κεγέζνπο
Εζηία, θάλεη κηα θαιή εκθάληζε γηα παξαηεξεηέο από ην βόξεην
Ηκηζθαίξην, κε θηάιηα ή ηειεζθόπηα. Πξνζπαζήζηε λα ηελ βξείηε, εηδηθά
ηελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Απξηιίνπ, ηόηε δειαδή πνπ ζα πεξάζεη θνληά από
ην M1, γλσζηό θαη σο Νεφέλωμα του Καρκίνου. Τν Μ1, είλαη απνκεηλάξη
ελόο ζνύπεξλνβα, πνπ παξαηεξήζεθε ζηε Γή ην 1054. Σεκείν εληόπηζεο
ηνπ λεθειώκαηνο θαη ηνπ αζηεξνεηδή, είλαη ην 3νπ κεγέζνπο αζηέξη ζ
Ταύξνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη 1ν θάησ θαη αξηζηεξά ηνπ λεθειώκαηνο θαη 4ν
από ηνλ δηαζηεκηθό βξάρν, ζηελ αξρή ηνπ Απξηιίνπ. Καζώο θηάλνπκε πξνο
ην ηέινο ηνπ Απξίιε, ε Εζηία ζα πεξάζεη θνληά απ’ ηα 4νπ κεγέζνπο αζηέξηα
1 θαη η ησλ Δηδύκσλ. Τέινο, όηαλ ε Εζηία βξεζεί ζηα πόδηα ησλ Δηδύκσλ,
ζα πεξάζεη κόιηο 1ν θάησ απ’ ην αζηξηθό ζκήλνο M35.
Αζηξνράξηεο από: πεξηνδηθό Astronomy.

[10]

SKY GALLERY

Εικ.Κρόνος: Πξνο ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ, ν Κξόλνο δηαθξίλεηαη ζηα
λνηηναλαηνιηθά κε κέγεζνο 0,3, θάησ αξηζηεξά ηνπ Σηάρπ θαη θάησ
δεμηά ηνπ ιακπξόηεξνύ ηνπ Αξθηνύξνπ. Τν βξάδπ ηεο 28εο Απξηιίνπ,
ν Κξόλνο βξέζεθε ζε αληίζεζε. Πεγή:Stellarium 0.9.0.

Εικ.Σελήνη (1): Σηηο 13-14/4, ε Σειήλε ζε αύμνπζα θάζε, πεξλάεη θνληά
απ’ ηηο Πιεηάδεο, ηνλ Αιληεκπαξάλ θαη ηνλ Δία. Πεγή:Stellarium 0.9.0.
[11]

SKY GALLERY

Εικ.Σελήνη (2): Σηηο 23-25/4, ε Σειήλε πέξαζε θνληά από ηνλ
Σηάρπ θαη ηνλ Κξόλν. Σηηο 25/4, ε Σειήλε έγηλε Παλζέιελνο θαη
θξύθηεθε πίζσ από ηελ ζθηά ηεο Γήο. Πεγή:Stellarium 0.9.0.

Παρουσίαση (slideshow): Αυτή είναι η 2η παρουςίαςη αντικειμζνων
βαθφ ουρανοφ, για τουσ μήνεσ Μάρτιο και Απρίλιο. Για να ανοίξετε την
παρουςίαςη, πατήςτε με διπλό κλικ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
Βαθφσ Ουρανόσ (#2) - Μάρτιοσ, Απρίλιοσ 2013

[12]

SKY GALLERY

Αρχι Απριλίου – 00:00
Μζςθ Απριλίου – 23:00
Σζλοσ Απριλίου – 22:00

Εικ.Ουρανός: Ο βραδινόσ ουρανόσ του Απριλίου από το βόρειο Ημιςφαίριο.
Πθγι: Liverpool Astronomical Society.

[13]

SKY GALLERY

ΟΙ Α΢ΣΕΡΙ΢ΜΟΙ ΣΟΤ ΜΗΝΑ
Παρουσίαση (slideshow): Αςτροχάρτεσ από τουσ πιο ευδιάκριτουσ
αςτεριςμοφσ του Απριλίου. Για να ανοίξετε την παρουςίαςη, πατήςτε
με διπλό κλικ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
Οι αςτεριςμοί του Απριλίου (2013) - #2.ppt

Α΢ΣΕΡΕ΢-ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΜΗΝΑ

Εικ.Εξάγωνο Χειμώνα: Σο «Εξάγωνο του Χειμϊνα», ζνασ μεγάλοσ ςχθματιςμόσ του
ουρανοφ, βρίςκεται ςτα νοτιοδυτικά μόλισ βραδιάςει. Αυτό το "Εξάγωνο του
Χειμϊνα", αρχίηει από τον Ρίγκελ (ςτον Ωρίωνα), και με τθ φορά των δεικτϊν του
ρολογιοφ, ςυνεχίηει με τον ΢είριο (ςτον Μζγα Κφνα), τον Προκφωνα ςτον αμυδρό
αςτεριςμό του Μικροφ Κυνόσ, τον Πολυδεφκθ (ςτουσ Διδφμουσ), τθν Αίγα (ςτον
Ηνίοχο), τον Αλντεμπαράν ςτον Σαφρο καταλιγοντασ και πάλι ςτον Ρίγκελ. Φζτοσ,
ςτθν παρζα των "6", μπικε και ο φωτεινότεροσ πλανιτθσ ςτον βραδινό ουρανό: ο
γίγαντασ πλανιτθσ Δίασ.
[14]

SKY GALLERY

Εικ.Αρκτοφρος: Αυτό τον μινα, το «αςτζρι τθσ Άνοιξθσ», ο
Αρκτοφροσ, με μζγεκοσ -0,04, φαίνεται ψθλά ςτα ανατολικά
μόλισ νυχτϊςει. Είναι ορατόσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ
νφχτασ, και τισ πρωινζσ ϊρεσ. Μεςουρανεί μετά τισ 2 πμ ςτο
μζςο του μινα. Φωτογραφία: sky-map.org.

Εικ.΢τάχυς: Κακϊσ βραδιάηει, ψάξτε για τον 1ου μεγζκουσ
΢τάχυ, ςε φψοσ 20ο ςτα νοτιοανατολικά. Μεςουρανεί μετά τισ
1 πμ ςτο μζςο του μινα. Δφει με τθν ανατολι του Ήλιου.
Φωτογραφία: sky-map.org.

[15]

SKY GALLERY

Ο ΟΤΡΑΝΟ΢ ΑΝΑ ΢ΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΟΡΙΖΟΝΣΑ

Εικ.Ανατολικός Ουρανός: Η τελικι άποψθ που παίρνουμε από τον ανατολικό
ουρανό, μόλισ βραδιάςει. Η «Μεγάλθ Κοφπα» τθσ Μεγάλθσ Άρκτου, βρίςκεται ψθλά
ςτα βορειοανατολικά. Πιο κάτω, βρίςκονται θ Κόμθ τθσ Βερενίκθσ και ο Βοϊτθσ.
Δεξιά απ’ τον Βοϊτθ, βρίςκεται θ Παρκζνοσ. Ακριβϊσ πάνω απ’ τθν Παρκζνο,
διακρίνονται ο Μικρόσ και ο Μεγάλοσ Λζοντασ. Πθγι εικόνασ:Redshift 7.

[16]

SKY GALLERY

Εικ.Δυτικός Ουρανός: Η τελικι άποψθ που παίρνουμε από τον δυτικό ουρανό, μόλισ
βραδιάςει. Ο αςτεριςμόσ του Μεγάλου Κυνόσ, βρίςκεται χαμθλά ςτα νοτιοδυτικά.
Πάνω απ’ τον Μζγα Κφνα, βρίςκονται ο Μικρόσ Κφων και ο Καρκίνοσ. Κάτω δεξιά του
Καρκίνου, βλζπουμε τουσ Διδφμουσ. Δεξιά τουσ, φαίνεται ο Ηνίοχοσ και πιο κάτω απ’
αυτόν, ο Σαφροσ. Ο Ωρίωνασ εκτείνεται ςτα νοτιοδυτικά-δυτικά. Σζλοσ, ο Περςζασ και
θ Καςςιόπθ, βρίςκονται ςτα βορειοδυτικά. Πθγι εικόνασ:Redshift 7.

Αυτό θταν και το τελευταίο τεφχος του άριρου “Sky Gallery”,
για την σεζόν 2012-2013.

[17]