!

!"
% &
- !$ .
/0 1 2 13 4
& 5 )*
' ( #)
& 2 13 6
1
& /0 1 .7 4
.
+ /+
8 2 13 6
1
8 / 13 9
:
8 & /0 1 .7 4
0
+ /+ +, < 2 13 6
1
< / 13 9
:
< & /0 1 .7 4
1
% > 3 1 ?1 "
% > ;)#
%
@
%
%&
= 1B 1
.7" !$ F G
%&
= .7
"
7 !$ . G
%&
=
D1
%&&
= 1B
%8/
=
?1
%</
= 0
J .7
%%
= .L J 9
!$
% N '3
=1 4
!$ F G

#

&

$

,
,
,
+
+
+
,
8&
8&
88
8<
<%
<%
<%
<%
%+

* +, -

;6

;6

=

+, =
=
A
=

:
C" 3

D1

E;

' ;H

1B C" 3

;6
1
"
)#

"7

)I
=
$0
D1
1.
7 !$
J 9 $ :
.7 '3
M

1

7 !$
D1 ;

=

C" 3

&
&
<
%

J KJJ J
;6;
"

7
%

=1

=

"

;6;

"

7

%
!" #$
&
)*

'
1

(

+,

8 O9 P
;6
13D
2
3
*4
!)
5 6 ) 7!)
"
% # 78*4#) 9 :
+, - *
, 2 1Q R
, 2 1Q R
=
, & SQ" )T
, 8 SQ" )T
=
; < 7< 6
4 = 3 > 4 ? 4# / #)
+, - @
; < 7< A M t s lo i máy o i n tr ti p t ph bi n và các thông
s chính
; < 7<
B
=3 / $ C "
! - D! "
!3
; < 7< E ;
, , )
FG +, ; < 7< H ;
, , $ )
I
J 9)
K& F!
"L
FJ3 " M
"
4
, , 4#) "
; < 7< N O P
FG - D! - Q & "R ! 7L,
; < 7< S $ )
+, )
FT " M
; < 7<
OU
V!
; < 7< W
3 > 4 ? 4# 4#) 9 :
F!
+ 4 +, - @
; < 7< X U > 4 ? 4# ! V *
; < 7< S ( =3 F!*
[
Q &
D!
"R +, - @
7
!3 / #)

Y
K

2

?3 FZ
D
% & , J3 * ?
J
FJ3 " M

+
,
,8
,
,
,
,
<
&8
&<
<
<8
%%
,
+
+
++

\ *
,,
,8

"
%& '
> ;
O7 $0
P "

;6
=1 U
A A

J
W

8

<

%

!

;6
"7 .7

;6

>=1 U
J 9 ;Q" .
;6
O7 $0 =1 U
J 9 ;Q" .
E @ .7"V 1B 1
= C" 3

P
;6
D1 .7

>
@ W$
O7
"
$!

"P
1

@

"

$P =
$7 ! ;0 X

"P "7 ;0

?$ )# $P =
H$ "7 ;0 )# $P
;6 D1 "7

=V

7 .[
\Y

13W
)# #

M $0 $!
= ]
U
7 $

$ "! V )* P
V
;6

"

=

"P

3 .7

CU

.#

=
=$

^'3 a
O7 M
'3
!$ .7 M
Q$ ;Q" "

=
7

7

?

Y

.#

=

?
$ "!
$ "! E "7

)*
a .7" .#

"

7
W

$!

b

Y

] "
Y ] $ D ; " c1
73 A W '3 13 W$

, ^d
O7 d

5
O7
;0
= .7 )*

W a

M
A !

"
"
"

V A

=
X ;H
=

4

'3 ) L
= '3
) L

L

5=
O7 $0 .X

& 5
O7
a

P

)I

9

Z

>
=
O7 $0 .X W ;H
=V [
W
=

^
O7
Y

V $7 = Q
;6 )*
Q
.7" ;
"

;6
"7 .D $P .X R .7 $

>=1 U
J 9 ;Q" .
;6
O7 $0 =1 U
J 9 ;Q" .
)* P @
$P =

^'3 _ ` a
O7 '3 _ `

+

$
(

9 ;Q" .
X E Y

>=1 U
J 9 ;Q" .
O7 $0 =1 4 ;Q" Q$
;6
&

#

V

.7"

J" _e`
J"

)* c13 )# ;H

$ "! ]
"$
Y

' !"
)*
;= f _

.G
4 .G

4

)*

C1

=

,
CU

.#

=

"$
Y
V : V =$V
H$
3

= /A 7 $0 .X
`
;:

g;

"7 .7 )*

"

=

"P

CU

.#

=
8 5 W$
Z
O7 .6 Y 13 = " $0 $!
$!
1 _ W$
Z
Q
)I
a 5 W$
Z
)I
7 $0
# .L $ "! ]
`
< 5
O7

)#
1B

!

V

X

a
% 5)I
O7 $0 '3 a "P $0
7
? $ "! "

3 $7 g A
A Y
)#
Y
*
a B V $0

E $!

]

A$ '3 a
7 !$ . G

6

W

h
i$ = ]
A .L $ "!
O7 j
C1
"
#
=
k
.7 .L $ "! ] A .# g
; W1 G ;H
l $

)Z

W
)I

P

=$

.#
13D

.#

!$ . G

=

Y

=
! ] .L

*

M
j

.#

*
73 )*

h
J 9 ] .L
$ "!
O7 j
M g
13D ! .7 g
] $!
)* !" ;g .L
.7 = /A m
A W )* C
6
) j
M
.
"
] .L
$ "! .7
$!
"7 )* !" ;g .L
.7
=
.# $0 d
.L "7 S
J 9 ]
A
W [
W Y
C1
3 " g
13D !
+ h
h

=
= ; " B$ 7

, h 1 c1Q ;Q" . _ ]
h 1 c1Q ;Q" . ]
M
?
?
.7"
\
O7 "7 ;0
7 $0 $!
n!
n!
J

9 Q

7

=

($

)*
"

'3 ) L

W
4

;H
j
.7 @

4
;6 $7 1
= 6

]

7 $0 X *
)g
E "

!

_ '3` a
`

& n!
1
O7 $0 X *
?
"P A ] 6
W !" 7
.G
8 n!

= .7

?

U

.7

?

a

)*
;6

$ "!
$0 $!

$9 )#

4

.#
Y

1 $0
g;

a

*

.#
.7 "

"

!"

1 H$
)I
a1
7 !$

O7 $!
$7 = Q
)Z
]
1B $0
D1 )*
D1 W$
< n!
O7 $!
$!
# = c1
% n!
O7 $!
1 !"

7

n!
O7 $!
1 !"

1
=1

3
A $0 W$
3
> = Q
W$
Z

;6V
.# $!

Z

$!

7

"
3 $7 "
A
$0 =1 U !
4
"
!

A

W$ 1

n!
/o>oq
O7 $!
/ "
1
d g ?

A A ?
1 ] $!

]

A )*

.#

7

?

]

A )*

.#

A W$ 1
Y
= ;Q" . 0 X

!

A W$ 1
= ;Q" . 0 X

&8 n!
=
O7 $0 7
= "P
" $0
1.
6 R
&< nX 0
O7
?
($
&% / 73
O7 73 A P
=$

C1

)

Y
.#

Y

;0 a
= ;Q"

;

> ;0 a a
'3
= ;Q" . _-p ` ^'3
"P $0 '3 a

3 .#

D1 7

$0

Y )*

_ '3 -p /` 1
>
.# '3 ] $!

?1 ] $!
A '3 ;Q" . .7 '3 1
A '3 ;Q" . .7 '3 1
Y
;

!
.#

&& n! r
O7 $!
)*
.#

&

?

=

&, n!
/oq
O7 $!
/ A '3 ;Q" . .7 '3 1
;6 g _.L ]
;6
` )*
;Q" . _-p ` A W 7 .L $ "! ]

n!
O7 $!
)*

7

Y

+ n!
/o>
O7 $!
/ A '3 ;Q" . .7 '3 1
Y
a
;6 g _.L ]
;6
` )*
. _-p /`

&

1
"P $0
3 D1 A
)I

$!

3 $9 )#
3 $7 "
A
$0 =1 U ! $9 )#

; V '3
_>S/` !

1

3 4

n!
/
O7 $!

&

TV

/ 7 !$ . G
5

)I c1

;6

= d .L

;6

= A

$J .1

$7

= d .L

Y

9

s

(

$P

$

Y

1

=

"

J k

$0

O7
&

7 !$ "
A .X
6 . .G

7

;6 . G

/ 7 1 ; "
O7 M
7 ]
Z c1 V
t
"P
6 . .G
/ 7 1 ; " )*
7$ "! u
/ 7 1 ; " [
W
"
6 . .G
1 ; " 9 P
;6 F G
.7
*
FG
; / 7 1 ; "
6 . .G
- / 7 1 ; "
6 . .G
13D
1V r J J . . `
- / 7 1 ; "
$0 6 . . G

V

7 g $7 !

_ B$

A '3 a .D A $0

8, / 1B $0
O7

D1 )I .D 1
1B $0
D1 "

A '3 a .D )*

8

7
.G

8&

W$

;6 !
c1
0 ;
q-^ s Y = $0
?

!$
gC
O7 !$ "P
;
"
A s
;6 . G
13W $! V
;6 13D a V )* P C 1
@
Y $P 7
# Z ,, $ V
;
!
!$V A 1 ?1 1B
C" 3 D1

88 Fd
O7 )I

'3 a

8< F[
O7 .[
;g $s

)*
'
0 9

A !
"
]

.d

$0
)I

7
.

"! V K CV

13

=

.# $!

Y
B $!
J )*
"
vV ;9 .7" ;Q ;
=1
)I
a ;Q" . V
)I
a
a = s ( .# $!
=

;6
;6

A

u

D1 )I .D
3
1B $0
D1 "

=$
=
O7 $0 =$
.7" )I
W
.7
)I

Y

5A 7 M
1
= 6

.

&+ / 1B $0
O7
.# $!

8

H$ $

.7 w d
13

.7 ;9
b

P

V ;Q" .

V ; " B$
;6
'$V j A $0 ? V
A
J
A .7

Y
1.
!$ . G
E .7 Q
)g

V )* P
"
'3

)

8% SQ" )T
B o d ng là t h p các bi n pháp k thu t c n ph i th c hi n ng n ng a
các sai sót, h h ng, bi n x u c tính nh m m b o ch t l ng và duy trì
kh n ng ph c v c a các trang thi t b .
8

SW @ =
6

B t
t là m t h nh trong ó
dây t và dùng cho vi c o th .
8

t m i liên k t các i n c c c a h th ng

^'3 "
Dây thoát là dây d n k t n i gi a i n c c thu sét ho c thi t b ch ng sét v i
t ti p t.

8+ 5
1
i n c c thu sét là thành ph n c a h th ng ch ng sét
c l p t trên ho c
phía trên công trình ki n trúc nh toà nhà, c t anten, c t i n, tháp truy n
ti p xúc tr c di n v i nh ng ion có th gây nên dòng sét, th c
hình...,
hi n ch c n ng c a h th ng ch ng sét.
<, O
Liên k t là s n i li n gi a nh ng ph n kim lo!i c a các b ph n thi t b l!i
v i nhau có s d n i n liên t c.
<

O
b
Liên k t "ng th là s n i li n v i nhau v i n gi a các thành ph n kim
c cách i n bên trong nhà tr!m v i nh ng thành ph n kim
lo!i không
lo!i t ngoài d n vào. Liên k t "ng th có tác d ng làm cho i n th gi a
các ph n kim lo!i ã
c n i li n v i nhau có tr s b ng nhau khi trong h
th ng dây t có dòng i n do h th ng ngu#n i n b s c ho c dòng i n
sét ch!y qua.

<

n
M i n i là s n i li n v i nhau gi a hai ph n kim lo!i

<&

!$ F G
Tr!m vi$n thông là khu v c k thu t g#m có c t an ten và nhà tr!m trong ó
th c hi n khai thác vi$n thông.
l p t các trang thi t b

t!o nên m!ch d n.

<8 h7
Q3
Hàn ch y là ph %ng pháp hàn t!o ph n ng hoá nhi t làm kim lo!i ch y ra
trong khuôn hàn ph l y i m hàn và k t dính l!i v i nhau t!o ra s k t n i
b n ch c, kh n ng d n i n cao.

7

"

#

)

'
; J3 "
2 13 4
]

, 9<

73
" . C'3
Z .6 10 c1Q R ] X

/ "7
c13 6 V )#
1i V c13 !$ A
c1
; " B$u
o

1
?1 {

o

1
@

a

"

$# .7
"7 S)1

M
FG

Y

c13 4
73
7 )# .7 S0 S)1

]

1i >/ % o 8 u +++ x
=
1X | y @
S)1
V +++}

"

1i >/ % o &<u ,, x>
S)1
V ,, }

o
1
;6. G

1i

o 2 13
.G

!$ >/ % o 8u ,,% x2 13
| y S0 S)1 Y F G

Q
Y

4

.G
4

c1

!$
V ,,%}

$
F

FG

;Q" .

>/ % o % u ++ x
;6
|o @
S)1
V ++ }

V c1
.7

=V
$

F

d
=

1
/ $
yz 1

.G

|o

;Q" .
"

4

o Tiêu chu&n TCXDVN 46 - 2007 "Ch ng sét cho công trình xây d ng - H
d n thi t k , ki m tra và b o trì h th ng".
9

Q & FT

2 13 4
73 )#
a
V c1Q R .7 ;Q" )T

V
' ]

ng

C

4

Q" V
$! F G

=V

, 9<

5 )*
V c1Q RV ;Q" )T

c13 4

73 7

2.4. Trình t th c hi n công tác ti p
Trình t th c hi n công tác ti p

Z .6

$

Q"

V

=V
t, ch ng sét.

t, ch ng sét

8

c th c hi n theo l u # sau:

V

B t

u

Kh o sát ti p
ch ng sét

t,

Thi t k ti p t,
ch ng sét

Thi công ti p
ch ng sét

t,

Nghi m thu h th ng
ti p t, ch ng sét

Qu n lý, b o d ng
ti p t, ch ng sét

K t thúc

Hình 2.1 L u

th c hi n ti p

9

t ch ng sét

"
+
'

!

#

*

,

% &

o>
c1
1
o / )I
V
"7

Q"
.

"

V

=

Q

" 0

Q"
Q
.7 $ W$ .D

" ! V

1

X

V
)*

7" !" .D ~
Q" V

?3 ]
=V
.
V

1 A
.D
=V
=

o- Q
;6 ?3 ]
)Z
?
.
"
Q"
o>
1 Q" V " !
Q )* X 7 ; ;Q .7 A C
X ]
.6 )*
Q"
o>
1 ?
Q" V " ! V 1 X ; " B$u
• nP ;H
1.
!$ F G
.7
d
9 P
;6 F G
$ 3 @}
• F6 YV =1 U
@
= t A .7
4
?$
)
= " )# V Y
. .}
•5
g
= ]
@
=
A}
•5
g 1= ]
1.
!$ F G
}
• F6 YV Y
)# ] !$}
• F6 YV Y
)# ] 0
J }
• F6 YV D1 7
1
=
" !$ F G
}
• F6 YV
)* .7 D1 7
1 ; " * B }
•q
1 73
V I
V $X 0 }
•q
1 6 4 V 6 = 1.
!$}
•>
;6F G
Z 9 P}
•>
;6
t )* 9 P

.D $!
1 V
!
=1
= "
FG
V ?1
V .L J 9
_>
J KJJ J V
B `V Y
] ?1
..
'

9
4

"

FT

[

Z
V
V

;6
*

[
Q"

=V

10

J" )1 B

1u

B t

u

Nghiên c u tài li u, yêu c u
liên quan n công tác kh o
thi t k

L p k ho!ch và chu&n b
trang thi t b ph c v công tác
kh o sát

Ti n hành kh o sát, o !c,
thu th p s li u có liên quan

L p biên b n k t qu n o,
kh o sát

K t thúc

T
S)#
Q"
S)#
S)#
S)#

'

^

[

/ #)

+, - *

u/
s1 7
1V 3 1 ?1 _
$.
Q"
V
4 }
u OX
"! .7 1i ;6
;6
.
&u
7
Q" V " ! V 1 X
1 A
8u OX ; ;Q
c1Q " ! V Q"

'

?

`

7

)#
Q"
X
4
'

_

*&?
7
s1

Q
W X

^ , /+ )J

o OX
)* .7

"

\ 4 F!

"!
?

+

c1

"
c1

Q"

Q

Q"
1

+ 4
"

X

}

/ #)

Q"
4
M
)I )*
7
1V 3 1 ?1 A
c1
.D c13 $ .7
0 1
Q
"!

?
Q"

I 7? Q !

`

)

"
4
7

$.
W 1
" c1

/ #)

A 4 ;73 k 0 1 3 1 ?1 ?
W E A C'3
;7 " ?
11

!

o E
?

0

1

"
;6 " !

V

A#
b
,
,
,&

,8

?
Q"
'

9

5
FG

g 1=

]

)#

]

,%

F6 YV Y

)#

]

,

F6 YV D1 7
=
" !$ F G
F6 YV
)* .7
1 ; " * B
q
1 73
V
0 }
q
1 6 4 V 6
!$
>
;6
Z 9 P
>
;6
)* 9 P
.D $!
!
=1
;6 F G
V
J 9
_>
* B
] ?1
..

,

&

)#

/ #)

Q"
X
'3 4 ;73 0

"

9
) J */ #)
nP ;H
1 .
!$ F G
.7
"
9 P
;6
FG
V$ 3 @
F6 Y
@
= t A .7
4
?$
)
V = " )# V Y
..
5
g
= ]
@
=
A

F6 YV Y

,+

"!

1

;6V
Q"
.7

?

,<

,

"
SQ

F!

o
o

F!
)#
)#

o
o

)#
)#

+ 4 a 9<
+ 4 a 9<
'3 <,$
'3 < $
'3 <,$
'3 < $

on 3 "
g
=
_&
` "P $ 3 "
g 1= ]
= _8
`
€$
o )# '3 <, $
o SU
1 .
!$ o n 3 "
g 1= ]
= _8
` €$
o )# '3 <, $
o SU
7 !$
o )# '3 <,$
o )# '3 < $
0
J
o )# '3 <,$
o )# '3 < $
1
o
D1 7

I
=

b 7C
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
o

o

o

V $X

o

o

1.

o

o

FG
t
=
?1
J
`V

1 V o 5B
"
V .L
KJJ J V
Y
12

B .!

(

,

on 3
1= ]
'1 #
"
S
o > 1i
Q"

"
g
= .7
# W " )*
@
> "! $ 3 " 73
g 1= ] = .7

'

+

'

;6

; W1 $a1V ;
) 4 ;73 "
/ #)

g 1= ] =
Q
"! $ 3 A
= # .7 " ($ d
g 1= ] = g 0
Q A d
# Z , $l n0
"! $ 3
g
=
)* 4 ;73 "
;Q

W

1

Q"

"

c1

* ) J *

,

7

V 7? Q !
!

$ % &'
o ^[
)# '3 " !
1 .D $P ;H V .6 Y
;H
t 1i ;6 )#
o >?
U ?3 ]
P
FG

4

l

$P ;H
1.
!$ F G
4 V
?3 ] Y
W$ ]

!$ . G

V

)#

"

#

V .w ?3 ]
;Q .w $P
4

]

!$

# (
& " ) * +
,
. /
$ )
.0 $ ( 1
'
o \ W$
B Z "7
]
@
= t )* C'3
V
4
?$
)
V =
"
)# V Y
.. W
=1 Y C .7"
;Q .w $P ;H
o/ 1
B Z )1
A 4
* .#
)I A
$ W =3
.D .6 Y C'3
.7 c13 $ ]
4
?$ 73 .7
k .7" ;Q .w
$P ;H
o
?
; " B$ Y
)# V .6 Y .7
P
W$
]
4
A
/

2 " ) 34
& " ) / +'
6
)* .6 Y .7 Y
)# ] @
=

oq 1
C
t A
7
"
g
=
o 5"
g
= ;H
)Z
W$ Z
% • - )Z 73 )* 4 ;73 "
>
o ^[
)# '3 " C
6 .6 Y
.7 A
C1
;Q"
)*
CU .# = / 1 = c1
"P =
4 1
)#
.7"
W 7$ (
Q (
CU ]
.# =
o h)# ; Y
)*
: Q$ ;Q"
A
4
;H
$ "! _
)# V Y
..`
: J" )#
A
o
7
"
g
= J" 4
] $ 3 "
o / 1 D1
6 4
"
V
7
"
g
= J" & )#
1 .# [
"Q
E @
=
B =3
6
;4
o‚
c1Q " )* .7" ; ;Q

13

"
Q$
)#
?$

1

5

/

2 6 ) 34

5"
g 1= ]
1.
!$ F G
1 A$ 3 "
g 1= .7 ƒ g
$a1 1 j A $ 3 "
g
! ;

,

,

[

)Z
= _$ 3 8
= _$ 3 &

` "P
`

($ d
)Z

+, - 3 >

- )Z
73 A W C
6
g 1= ] = A
=1 _ !
# ` Q
B
= .7 Q
B
=
- )Z
73 )*
7
) 1u
o > : $0
$ "! _ "P
` A 0 7 &o< $ _ Y
)# ;
)# `}
o 5A
E E
$ "! b
s C1
=V "
$ "!
"7 "7 )* A
'1 C1
=}
o
7
"
6
g
= g M
0 '1 A
$ "!
1
FY V A $0
$ "! .# )I
Y
V )* A
'1 .7" "
= g 0
'1 _CJ$ 4 & `
J"
6
g
= " )* 7 „ V
A WC
6
6
g 1=
] # = A
$ "! 7u
ρ … π„ † _8 † `
(
/ 1
g

0 '1 A
$ "!
g 1= g 0 '1 A
$ _ o ` m ;H
= „u
„ … _ρ † π ` _8 † `

/ 1 6
" )* ;H „&V 4
g 1= ρ .7 "! _ o ` g "
CJ$ H u

A

Q
= A

13

ρ V

4

" )*

H
"!
g "
g 1= ρ V A W ?

6

= A
U

_„ o „&`†_„ o „ ` … ρ †ρ

E A

ρ … ρ [_„ o „ `† _„ o „&`]

ρ
ρ

h4

&

5"

g 1= ]

= ;H
14

_ o `

)Z

= $a1

4c;

,

,

d3 9e

f

`

5

)I
* "
)I
A D1 73 .7
g 1= ρ d #
5W C
6
$ ρ V ρ .7
)I
($ d
b
s $7
= 7 :
q 1 A ;H
)Z
;
= .#
"Q
M
J"
1 " )*
C'3
)I
] = .7" "Q
.7 "
.# )I
q "
"
C
6
? U
# =

P 7 = A
=1
# V .# #
)# A
g 1= ρ
t [
)Z
@;
7
$0 '$ ($ d ‡
7
" $0 "!
g 1= ]
1
"
j
10
g 1=
1i _ J" =$ $a1`
=1 = .7 6
g 1= ]

F
($ d "
)*
o n! ˆ J J _CJ$ 4 & & `}
o n! q 1$;J J _CJ$ 4 & & ;`

J"

o n!

$!

7u

ˆ J J
I1 E1 E2 I2

A

O

M
a

;o n!

q

N

B

a

a

1$;J J
I1 E1 E2 I2

A
l

T

'' ])

O

M

FG

-

d

N

B

d

D! - 4g
`

15

l

,

,

,

d3 9e

f

‰`

($ d

J" $!

ˆ J J

>
lV SV nV / )* ; Y
Cs .# '$ ($ d _ '$
A
Y
"7 lV S 7
d V d
nV / 7
> " $v ? "V = Q
" t ?
.7 ;Q" Q$
Cs
($ d ‡
" ?1
)*
7 .#
"Q
lS … V< $ _ "Q
D D
1 … ,V< $`V
" s
.# lS … V $ _ …
5W X
Z ;Q B ?3 ] "
g 1= ] = V )I
13
7 $0 "!
" .#
"Q
M
"7 [
"Q
M
_ ` ) 4 ;73 " ;Q &
SQ
lS
_$`

& \ "Q
V<

V

,V<

,V

13

6 M

& 8V< % +
V<

& 8

"

J" $!

"` ‡ V
Y "
.# '$
M
,V $`
6
_lS` .7
ˆ J J

<

&,

8<

%,

+,

,

<,

,

&,,

<

,

<

,

&,

8,

<,

,

,,

_$`
1f J" .
(
Q$ 2 1 4
" ?
$ 3 " 13 !
‰`

($ d

J" $!

"Q
Q

M
)I

q

*

"
" )*

lS j 6 ] $ 3 " w
! # # ! )# ]
U
lS … _+,o ,` $

1$;J J

\
($ d J" $! q 1$;J J m
Q ;Q" Q$
Cs
.# '$ ($ dV j " t
d l .7 S d
.a
M 13 .6 Y ) m
J" $! q 1$;J J j 6 ] $ 3 " w Q$
Z " .# " J" $! ˆ J J 1 $v ? "
J" "
c1Q "
# ! )# ] $ 3 " w ! )* .#
"Q
M
l .7 S
L
W
- )Z
q 1$;J J .#
"Q
L " 0 Y C
# V .4 .X3
;9 ?1 " * R 7 :
)Z
73
5W ! # ! )# ]
"
13W
" J" $! ˆ J J
;H
) 1u
>
d
M 13 g .6 Y mV d
t
.#
"Q
n/ … lS†& .7
7
"
g 1= ] =
)I
)I
13W
" J" $! ˆ J J
lS … _&,o8<` $
F C
6
g 1= ; W1
)*
7
J"
s u
o\
" J" $! ˆ J J
u ρ … π „V _Ω $`}
o\
" J" $! q 1$;J J u ρ … π„ _ o ` † V _Ω $`}
"
Au
„ 7 j 6 ] $ 3 "V Ω}
7 "Q
M
D D
1 _lS†&`
" J" $!
ˆ J J}
16

… lS† V _$`} .7 … n/† V _$`
SQ
q

"

& & \ "Q
lS†

&
8
<
%
+
,
7
o ^[
• Y
• F6 Y
• > D1
7$ 7
• > D1
o FwV
:;

# ($ (
.0 34
)# '3 "u
)# ]
7 !$V 0
]
7 !$V 0
J
" ]
7 !$V
?

#

< =

=
!

%=

J" $!
"

$ D=

1$;J J
n/†
<
<
,
,
<
,
,
<
<

\
8+8V
& V+
&,,V8
<8
& &8
&8V,<
&+8V%,
+8 V<
,+8

$ 8 4 9 '
J
"
@
V .7

W $P ;H
P
W$

/
1

)*
$ E

!$ F G
)$

=1 .7 .X
Q"

7V .X

1

.7 @

1

!" 0

)

< =
@ 4 6?
.7" 7 !$ . G
6

q

lS†
8,
%<
%<
,,
,,
<,
<
<
& <

+

!$ F G
=1
V '

o ^[
Q B
C
B
] !$ F G

1$;J J

&
8
<
%

D1 7

> # ($61 .?
oN
6 .6 Y

B C1 /

q

q

)# ] 0
J V
"! V
1 .7" .Q .w .7
; W1 $a1

# ($

o 5" ! C
6
!$ ;
?
o \ Q" V .w

"

\
V&<
%V
V<
&,V 8
<8V+
<V
& <V+
% V &
V<
+ ,V

<
<

"V Y

J" $!

c13 6

n/†
,V<
,V<

V<
&
8V<
%
+
<
<
<
<

"

'

=

" !$ F G

;

"
A '
E
D1 7

Y

E

!$ . G
!
]

1

'$ . G
1 ; " *

8 6F '

o

1 X
1 73 I
.7 $X 0
1.
!$ F G
Q"
o/ 1
A
1 Y C
" ! .D 73 I
V $X 0
4
.7" ;Q
1 73 I
; " c1
1i C'3
F
$
"P
1B
X3
o / 1 !$ F G
H$ g 1 .
A
1
4 =3
1
]
1 . ' X .7 Y
1 ;4
17

G C1 /
1
.G
..

#4 , $ #4

X

1 6
)

1

)

'

4 V 6 =
1.
"
($ d 6

H C1 /
4
" #
o \ Q"
.7
"7 ;0
!$ F G
o Fw
! ; YV
=1
d
9 P
;6
C1 /
o \ Q"
.7
FG
o Fw
!
9

P

J

<

#
(

@ P

o \ W$
) .7
o \ W$
o \ W$
) V 1
o / "7 .

$ 34 -

4

" # 1
"7 ;0

@
9

"
!

!$ E
C'3

I !
;6 F G
;6 .#
6F *

;6
$ K

=

1 Š A ]
7 !$V 0

!$
J

)*

"

9

P

1 .7" ;Q .w $P ;H

I !
;6

)*

9

P

"

!$

6?

"
A O$

;Q .w
$ /
=) 1
LM 4 9 N99=9 $

"

)

! CJ$ !$ . G
t A $!
1
.7" ; W1 $a1 Q"
4 ;73 g
!
=1
= "
;6 J" $!
!
=1
= ?1
V .L J 9
CJ$ t U
U
k
M
A .7 D C1= Q
1 .7" ; W1 $a1 Q" V
Q
M .6 Y ?

' . ^ , 4 ? 4# ) J */ #)
oq 1
t "7
7
0 1
Q"
1 .7"
; ;Q V ; W1 $a1 Q"
4
o O=3 C
X
c1QV
1 Q"
]
; " " Q"
.7 ;)#
.D 1

18

V " !
;73 "
Z .6 )*

>S/

3

7"‹
c13 6
9

?3 ]
V
l
Q"
W 7$ g s X

"
/

.
.

#

-

% &

o>
"
4 .G
Q Q$ ;Q"
4
'3 ) L
;6 L Z $s ] " "
>/ % o &<u ,, x>
;Q" .
4
1X | o @
S)1
V ,, }
o>
Q
Q
: B ;0 .7 A
o "
Q
?
:
Q
'$ . G

] " "
c13 6
.G

o

J .7 )I

)*

.7
J" 4

7

• Y "
) A

? 1=
;6;Q" . V

• q"
.#
&<u ,, }

#

!

• / 1 ? 1=
;Q" .
Y
*
>/% o &<u ,,
.

&?

>
1i

= " 7 !$V 0
Z ;Q
1u

h 7[!

;6
] S0 S)1

?

"

'3
)*

1=

!

! .)* c1 #
" " ? 1=

!

Z
Y

!
)Z

F!

+ 4

Q )*
FG

:
V X

"
.#
1 "

"
"
!

1 c1Q
.7" 1

)* c13 6
V

Q

"

"

:
;
"Q $t 3 1 ?1

[ * .#
1 1i F
"7 S)1 Y F G

.7

F &R
13D
)I
)# ; " B$
;6 ;Q" . s = 7 ;0 9 .7 :

>/% o

"

$ .7 1
F
$

"

7 !$V
"
"
B

Q

)* 9

?
P

7!
;6

;0 9

'3

4 .G
>/% o &<u ,, }

.
F[ +,
o>
A W
1u
•h
$ 1
}
•h
$ 1
C! #$}
•h
'
( )*
oh
1
K
)*
7$
0
J V
13
J"
oh
$ 1
C! #$ )*
7$
7 !$V 0
J
oh
'
(
)*
)*
7$
0
J V 7 !$
o ^'3 "
"
Q
"P
D1 k \
D1 k 4 $ 1
A D1 7
L Z 8$
.

.7"
"
1 1i
o 3 1 ?1 {

19

;6 ;Q" .

Z = 7

o\ Q (
9 d C1
]
;6 Q Q$ ;Q" 61 )* C1
.7"
;6 ! .6 Y 9 P
o 1f 10 .7" .6 Y 9 P $7 ;
0 d
C1=
#
3 L / M
;6 )* 9 P g
1.
A $s
J 9
" w 61 ;
0 d
L
o ns
7$ .
]
;6
Q
: ? .# $s
7$ .
] )I
'3 3
;6. G
)*
;6;Q" .
o ?
]
;6
)*
:
Q
[ * .# ?
] )I
'3 .7
;6 )* ;Q" .
o>
;6 ;Q" .
Q Q$ ;Q" J" 1 1i
7
>/ % o % u ++
Œ
;6
c1
c1 d ;Q" .
;6F G
o z 1 ?1 { 1X Œ
.'

9

"

FT

[

[

o E
1 .D
!
] 1
'$ . G
Y ? C1=
! "
'3
" 1
'$ F G
_CJ$
p`
o5
1 .# ? C1=
! "
c13 6
"
1 1i >/ % o
&<u ,, x>
;Q" .
4 .G
y 3 1 ?1 { 1X |V 1 ?
1=
! # Z
1 1i
4
$
;
;Q" .
"
4
W Y ! ? 1=
!
"
? 1=
!
L Z "P
;H
1 1i
"

20

S9 ?1

5" ! V 1 X V @
*
3 1
A
c1 _O"! V .6 YV ?$ c1
:
]
4 V
73
V
g 1= 1Q = V
;
;Q" ;Q" .
M1 . .`

Y
.#

"

?
4

1=
.G
;Q" .

!

"

'3

.#

;

t

S@ 1

q"
? 1=
.7 ? 1=

;
;Q" .

N > Ntc

! Y "
! "

N ≤ Ntc
\

T
>
o>
o>

.

Q
•>
•>
•>
•>
•>

8&

^

_ $

;Q" .

"
"

)

U

+ /+

4
7 !$V 0

13D u
13D
13D
13D
13D
"
)I

)

FG
" J V

FT

i M

; " B$u
V

)I

)#
}
1 ; "}
)I
1
}
)I
KJJ J }
13D
1

> : $s ;Q" .
"

" "
1 c1Q ;Q" .
h 1 c1Q ;Q" . p ]

7 !$ . G
s
)* 3 1 ?1 ;Q" .
)* C
6
) 1u

]

21

Q
]

Q$ ;Q"
7 !$

p≥
"

o

}

_8 `

Au
o ?

1=

!

"

1=

!

"

o ?

> U Ru >

6 V
SQ

7 !$ . G

8

A
)* C

6

o ns ;Q" .
)Z s .#

8&

+ /+

W [
1

` - )Z

$0
"

X

)*

]
1 c1Q ;Q" .
h 1 c1Q ;Q" . p
,V+
,V+<
,V+,
,V ,

N F! /7

F[ ;Q" .
F[ ;Q" . ]
1
)* C
6 ;H
- - )Z
A ;Q" . }
o - )Z
c1Q ?1 (

>A
Y ]

=

J" >/ % o &<u ,,

ns ;Q" .
r
rr
rrr
rF
.'

W

}

]

[
)Z

)Z
"P
1
" $0
1 .7 J ] "7 "7

*
4 V

1u

)Z
WC
" " .[ ;Q" . ]
4
? ;Q" .

6

.6

A ;Q" .

- )Z
A ;Q" . Y
* .#
4
A =1 U
.# $0
?
L ]
4
#
J" )Z
73V .[ ;Q" . !" ;g $0
1
;H
4
A A j 7
1
_ A 0 " ` .7 A
8 ` ‚ A α )* C
6
10 .7" $s ;Q" . .7 0 " ]
" .# ;D $P )* ;Q" . _CJ$ ;Q 8 `

22

Z

Q

"P

)* C
6
α _CJ$ 4
1

A#

. @P

"j

ns ;Q" .

_$`
„ _$`

r
rr
rrr
rF

QR
.I

,
&,
8<
%,

=P
.I
U S - V O

+

4#) "
,
α
<
&<
8<
%,

S

D!

&,
α

<
&<
8<

[
8<
α


<
&<

/

%,
α<

.D

?

%L T

=P

R

α
h

F[

T

.

@P

"j

4#) "

;Q" .

D! 3

\
)Z
A ;Q" . "
;
Y c1Q ?1 ( „ C
6
" ;Q 8
h4 8 & .7 8 8 $
"! .[ ;Q" . ] $0
$0
1
!
'3 a H$

23

[
)I

*

0
1

"

#

Z

b

s

.7

A
α
ht

B

l j ]
S $P
b
‡> ;
Y
0 " ]
α A ;Q" .
T

1i
] .[
J" ;Q

O

C

)* ;Q" .
" .# $P
b
S

.'@ij

4#) "

1i

D! 3

[

f

`

A
α
ht

A
O
O

C

α
ht

O

T

..@ij

;` - )Z

4#) "

C

D! 3

[

9J

9K& 9>

g3

!

c1Q ?1 (

/ 1 " $m
!"
g W$ M _ '$` $0 c1Q ?1 A ;
Y ;H
0 7 ]
"Q
A
_^q`V
( c1Q ?1 w A M
W$ ;D $P c1Q ?1 !$ .#
$P = "P
;0 X
;D $P = V M
W$ !$ A A W 7 M
W$
F[ ;D $P ?1
!$ # )* V A W ( Q
: 7 .[ ;Q" . ]
1
24

6

\ "Q
;H

A
s u

^q

10 .7" ;
^q … %V r

"

_CJ$ 4

8 <` )* C

†&

V _$`}

Au

r o;

0 d

V l

F[

> U Y u
Eb o \ "Q
T

.0ij

A#
0 d
V l
V
+V<
8V

;Q" .

A

V

4#) "

D! 3

/ ) .X3 .[ ;Q" . ]
.# ;
0 d
7
#
7
L 4 .[ ;Q" . 7
F#
4
" Z ^
.7" 0 " 9 P

S

0 d

.'

10 .7" ;
!

0 d

V $}

7 k l) ,

,

10
4 .[ ;Q" . 7
ƒ
4 .[ ;Q" . ]

3 ` 4#) "
\ "Q

A

] 3 1 .7" ;
0 ] d
0 .7 )* ! V ;
0 d

D!
C

V ^q
,
8<
%,

25

, Q # I 7d c

d
F[

1= C1=
V•
+
+<
,

ns ;Q" .
r
rr
rrr

V
10

+,

5

1

R

R

R

„u S
T
8&

Y

c1Q ?1 ( _ J" ;Q

.1@P

[

8 `

l) ,

,

, Q # I 7d

5
` 5
)* ;
.

1
Y "

Q A !
" !" .[

Y
* _ !
;Q" .
J ] "7

;` FX
;Q"
]

1 .7 Y
)# .X
1 )*
:
;6 ) L
"Q
)g
V
)* ( $d .7
Z :
.X
1u B V
$V
.7 Q A
)* c13 6
" ;Q 8 8 ) 1u
SQ
FX

M W XY M +
.I
.I
W [
7
1 U
.D

7$
E ]
5

Z =[

?

1

Q Q$
VQ
)g
1
A W ;H
W1 1f J" .X
1

W1 ]

1
L
&<
,
<,

E

/

"

W

;0 X ;H
$ "! ]
4
] =1 U $ V )I
` 7$
;6 J ] ;g
.X 1
W1
.#
1

1
)*
.#
"P ;9 .Y V Q$ ;Q"

'3V !
)# `
4
? ;Q"

d

1 7$
5B
/ $

` >A

` 5
7

88o

V !
"7

'3 "
g$

26

J" )I
#

S
_
.7

= _$$ `

S
$

<
V 7"

1
"Q $t

b
= V ;H
Z ,V,< Ω

D1

/
9 V

J` ^!

1

: 1f J" =1 U ]
7 !$ 5
* .#
=1 U
L .7
!
g 0
&$ 5
1
!
'3 Y
* .# $: =1 U V
=1 U = .7 7 5
1
!
)# Y * .#

1
!
" E ,V $
P ; .#
$: =1 U
K` >

0

- 5j

J

A 0

" #

Z 8< $V ;

Y

!

-

E 8< $

0

" 8< $
j

M8

\

o >0

T A

W

o >0

T )*
4

1 E ,÷ ,$

0

;Q
'
)*
V 7 !$ . . / 1 [
=1 T
1 Q$ ;Q" 0 ;D Z : V [ * .# D1
;H ;
V ;H
Q

o >0 T
J" 3 1 ?1
o\

!u

0}

-

5

)*
Y

Q

Q$ ;Q"

$A

;H

? ;Q" .
) 0
J V 0
;H
0 V Q 7$ ;H .X
Y X1 ! .6 Y 9 P
)

3 1 ?1 .D Z : .7 .[
;

Q$ ;Q"

;Q" .
61 )* Q

.#
:

=1 T [

W 9 P
1
\ =1 T A W ;H
0 vV 0 ;
"P 0 $ "! > : .X
1 7$ 0 T J" 0 " 3 1 ?1V
~ 7 :
J" 6 .[ ;Q" . ]
1 V Q :
Z : .7 D1
Y X1 n0
.X 1 7$ 0 T )* 4 ;73 " ;Q 8 <
SQ

FX 1
7$ 0

‚ #
AC

÷ ,_`

‚v

\ $ "!

Y u

o> "

1

1
> U

Y

^[
"
1
!
;Q" . !$ I
"
" 9$
^[
1
"
!
.7 '3 ;
^[
W ;Q" .
"
)*
.7 " 7 >0 B$
D1 "!
$ "! V $v "! 7 < $
1
} o> "
1
!

÷ ,
,÷ <
, ÷ <,_ `
< ÷ <, _ `

S

> U

!

8< >
0 T
D1 " 0 V $
0 7
1

!

27

V
)*
1
"
;H
! .#
'3

5

5 ] ^%

oq

6F
?

"P

7 '3 "
4 Q 7

[

1

;

]
7V ' 0
J ;H
/ 1 [
' 0
J 7$ '3 "
' 0 ! .6 Y "
1 ]
"!

"
$P ;Y

0
o FX

1 .7 Y
)# .X
1 )*
: 7$ '3 "
Q Q$ ;Q"
;6 ) L
"Q
)g
V
E ] d
VQ
)g
]
)* ( $d .7
Z :
^'3 "
A W ;H
.X
1u B V
$V
.7 Q A
W1 1f J" .X 1 )* c13 6
" ;Q
8 % ) 1u
SQ
FX

M W XY M +
.I
.I

8%o

1 7$ '3
5B
/ $

8

/

Y J"

)I
Y

S

Q )* ;
1 ;4

Y C1 c1
M
U

o \ "Q

1

ns ;Q" .

o >A
U

'3 "
1

"

W

S

b
"

.7 9
] '3

S

<

= E

/
1
)*

"

1. ]
.)* c1

4
? ;Q" .
6 c13 6
"

;4

'3

M
1

"

;4

_$`
,
<
,
<

Q )*
.#
, $V "
A A $0 .d

W
;0 X
1
Q$ ;Q" Y
a
- \ 1
$ "! ]
- >
]
- > ;D $P ;H
$ "!

= _$$ `

\ "Q

r
rr
rrr
rF
o>

"

L
%
<
<,
E

SQ

'3

"

Z =[

o ^'3 "
Q )* ;
.7 Q$ ;Q" Y
a
L Z , $
o>
'3 "
" " "Q
;Q 8 %

W1 ]

1 ;H
.d
'3 H$ ? $P

]
4
7$ '3 "
.7 Y
)# c13 6
"
4 }
4 }
A 0 73 Y = 7 ,V< $$}

28

'3 a
=

H$
1

;

8%

M W YR

-

4

1
oq

)*

'3

F

"

#
@ " 34
10 .7"

•/ 1
" $v

1
1

•/ 1
$v ?1 '3

=^% =_
,

B$

5

8

= $0

'3

"

B$

'3

1

V ? Y

=

'3

'3

"

"

"

}

q

)*

7`/ 1
` h
Q

V ? Y

u
1

•/ 1
1
A !
D1 C1 c1
1 . =1 U ? ;Q" .
• q )*
'3 a
10 .7" 0
YY = 7 '3 a
"
)I
Ž\
0 "
4
# Z
$}
Ž \
D1 7 "! H$
] '3
= _ `V _CJ$ 4 8 `

h4

=^%

" =[
6F

}
1

1

1

4

'3 a

"
(

)# V ? Y

=

' ;

" .7
D1 0
]
* P ;
1u
a

_A` #

10 .7" 0

Z

4
"!

" .7

D1 0

- Q ;
b

]

C1

4

)
=
Q
C1

)*

)*
.#
'3
= .7 7$ ' ;H

"

W Q$ ;Q"
M
'3

"
;` 5
`

=
6

#

Z

` h
* .#
J` h
[
.[
=
= ,•

,Ω

Q 7$ ;H

g

=

.X

1

;6( $d

]

=

= B$
)I

*

b

[

1

= ! .d
!
)# .#
9 V B : F#
D1 7 .d
)*
1

29

!

s
"P

"
Q

Q$ ;Q"

.7 H$
'3

Y
* .#
D1 '3 "
.7 "
= ! .d V Q
"
=

Y

)I
*
Q$ ;Q" Y

K` >
=
?

=
Q$ J" 0 '1 "P
= g 0 '1 ] :

.'

'

8&

& F[

+ /+

,

;Q" .

F[ ;Q" . ]
Y ;Q" . )Z s
S

Y

'1 A 1 c1Q "
g 1= ] ?
=
)I

;Q" .

?

)I
*
= Y )#

g 1= ]
L Z " .#

J) L3

]
!" #$ )* C
.#

)* C

0
6

"

6

;H

;

1

;H

s

1u

R p = h (2R − h ) + ∆L(2R + ∆L)
"

Au
„ o;
Y c1Q ?1 ( V )* C
6
J" $s ;Q" . V $ _CJ$ ;Q
S `}
o 0 " ]
$ 1
" .# $P
b
c1 .6 Y ? ;Q" .
C V $}
∆O o 0 * .D D1 7
!" ]
!" #$ " .#
V$
50 * ∆O )* Y
) 1u
∆O_$` … F_$†µ ` ∆ _µ `

"

Au
∆ _µ ` o 0 * .D I
]
4
!" #$ " .#
]
!" #$}
a
WYa
#∆J =
6S b )
. _$† µ ` … $† µ o .X
!"

‰` \ 13
6u
o5
!" #$ ;
o5
!" #$
c1 %, $ W ;Q" .
o>
4
" Z %, $
* .#

Y ! .6 Y "
1 c1Q
}

7
V P

)

)

= .7 g
"

M .[ ;Q" . }
4
A
D1 "
!" #$

30

!" ]
" Y

Q

1 c1Q

„&


5

h3

h2

h1

!" #$

T

5

/

o5
$0 ;0
h
=1 U
o \$

/$

6F
1

g !"
1
? ;Q" .
1
j.7

4#) "

D!

@

60

!" #$
Q A

#

1

!" #$

o5
h

1

&&>

[ ,

?

J) L3

!" #$ Q ; " B$ $0 $ 1
!" .7 $0 0 T W
.#
!" #$ Q A .[ ;Q" .

X

o\$

8&

.2A

Q

Q 7$ ;H
B
Z
, $$
" Z

)*
.# '3 "
73 Q ;Q" Q$ 0 ;D

=1 U

V *

$ B

? ;Q" . Y

;H $0
Z Y .7

A ?1 : V
'3 "
J ] "7 ;0
"P

= 7

$
! 0

CU

"

^'3 "
" $
"

]
8&
"

q

)*

'3

-

>? Y

8 / "7
"

= $0

!" #$ 1'
G1

A W
!" #$
10 .7"

'3

"

1

" $v

u
1

31

J"
c13 6
D1 # 7$

!" #$

T

-

>?
'3 "
g
? H$
] '3
Q )*
' ; D1 C1

5
>0
[
;H
5

5 M8

$ .7† "P
'3 "

\

T
.X

1 =1 U ? ;Q" .
" Z
"
# Z
?
b
s
>
c1
1 . =1 U ? ;Q" .

!" #$ 1' J" c13 6
) "
D1
D1 #
4 ?
[
A D1 7
L Z 8$

"
1

7`/ 1

h

=
c13 6

T

"

)

]
"

;6
$ 8&

. 5 ^ h, B

!" #$

$ 8&
] 0 T

)

<

[ ,

?

32

J) L3 F? 3

=

]

& / 1
Q 7$

T

.

.'

.

+ /+

5

5

[

S

^ h, B

J) L3 F?
d

! l

7C

/

;Q" . ]
)*
.7
;Q" . ]
7 Q C1=
5

?

, K

F[

5

[ ,

/

'

(
;

1

Y "
.7 13

J"

)*
1 c1Q

$

4
!" r" 1
W !"

;

)*

Y

c

h

)*

d
7

A
$.
$ $'3 Y

V ;s
;

r" .7"
1.

)* ;Q" .
q

)*
1 c1Q ]

5

5 M8

>0
8&

T

)*

Y

"

J"

13 $

.D

{

1X .7

"

$

7 Q C1=
\
'

(

)*

1'

&
33

J" c13 6

)

5

5 5 ] ^% =_

/ (

^'3 a
Y
Y
;0 !" r"
"
]
5
S0 X
s
1
5

g

S0 X
'

Y
= "

/

!" " A
$. a
2 13 6 .D '3 a
Y
) c13 6
" $ 8&

>

5 7 d8 E
1
;D $P
Y

@

/ (

)

"
=
$ $'3
) @
=

Y

= 3 1 ?1 ] ;0 X
1

Y
(

Q

)* ;

r"

E ;0 X 1
c13 6 .D

8

s

(
X 1
Y
Q$
;
!"
>=1 U ] ;0 X
;7" B$
.7
'3 Q

1

Y
Y

"

"7 ;0

= 7
1.

#
;Q" .

Z

,'

]

)*
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

5 $ $'3 Y
\ "Q
Y

S0 !" r"

F[

• •• • • •
• •• • • • • • • •
• • •
• ••
• • •
• • •

;Q" .
• • •
• • •
• • •

• •
• •
• •
• •

• •
• • • •


S0 X 1
Y
"
=

T

.

F[

34

+, , K

5
]
"

d

Y Q$ s
$ $'3
=

7C

!
5

M 1

8&&
>
?1

6F 4

"#

%<

2 13 6

@

.D

/ .0

1

13D

E )I

'3

.7"

:

o
/ 7

= .7
>/ % o 8 u +++ x

o O9

"!

P

A .L

;6
J" c13 6

:
;6

J

9 .#

g

b

13D
" .L

=

"

! .6 Y
" $ 8

4
.7"

.7

o ^[ $ 3 ;
!
W 1
=
)I
* 73V Q 9 P
;6
.7" !$ ;
;6
)*
61
] )I
'3 .7 61 )* d C1
;6
?1
= 9 P

1

o / 1B
1
=
V 1f J" Y "
s =
3&
Q )* ;Q" . c1

=

o\
9 #

1B
1
Z &,$ 4

c1
Q 9

o ^'3
;Q" d

Q

5

W 9
"
=

]

e % ,

2 13 4
B 4 8 ,u

!

Q$ ;Q"

3 1

7 !$
*
.#

P
;6

;6 9

B
.7

;6

1

1i

;6 ;Q" .
Q
Q (
61

)*
]

1B
" 7 !$
"
)I
'3 1 .7 "
)#
:
*
.#
Q (
C1=
! .6 Y 9 P

" !$ 7 &
4 Q
1 c1Q .7 $s 0 )1
A W
)
Q Q$ ;Q"
=
1B
;6 9
P ;@ 1

L}

J" c13 6
"
.G
|

)I
)#
Q )* 9 P
=
1B
.7" 1
'$ F G
;6 Z = .7 )#
=
1B
"

d

o>
$$

Q

1u

oO

o

7 !$

J" @
;6 9
!

.7
;6

;6 ;Q" .

)#

Z = &
;6 ;Q" .
;6F G

"
"7 I
.7"

;6 9 :
)I

;6 Z =
3 !
;6 ;Q" .
s

Q Y
Q

A
"

J

W Q$
L Z

%

/
13D

)I

35

)#

)*

J" )1

S9 ?1

N

R

1 " !

Fw Z B =

]

:

)* V ]
Z = .7

O

: .6 Y 9 P
;6 9 :

5

.

^

_

'$ F G

"!
s =

;6

;6 9

;Q .w @
9 P

\

T

1

O

W

Q"

V

WV ;Q .w
;6

U

+ /+

7!

F &R

F?

m

7L

;f X 61 /

E
R
)I

1 " !
Q"
1 " ! WC
6
)#
Q

5

g 6I A )

1 X
3 1 ?1
M

/ &

)*

E 1

.

'$ F G

7
13D

4

Z

Fw Z B =
@
W ] 1
'$ . G
?
13D
)I
)# qZ B Q W
E .6 Y
=
.7" !$ F G
?1 "V ]
.7 ' ; Q
k
;6 ;Q" . t )* 9 P
)I
)#
5

h 4
E

FG

1
W

i 61 .? $ 3
Q"
:

.7 Z B @
)* .7

C

$ # (!
W
]

!
"!

36

1B ;9 ?1
W

" #
$!
;6

=

] 1
'$
Z = .7 s =

)I
8&&

$

FG

W Q$ ;Q"

;6
4O h!

)I

" # ! 6F

o

;6 9

o

;6 9 :

o

;6 9

o
FG

;6 9 :

13

1B

A

9

1

W )* 9

) c13 6

P

J"

"

!

1u

" # ! i 6F

:

"! >
:

)* 9

"! A $!

P !

)*

A d

9

L Z

:

d
!

9

,, l

$v

= O>

1B V )#
d

?1

" Q"

;6 )#

!$ ;

=

D1
1B

"

;6

;6
9 :

5
.

Q 3 1 ?1 ;Q"
"
) @
7V
;6 13D a V

;6
5
Q 3 1 ?1 ;Q"
. =
)
1
V
0
ZV D1 "7

;6
9

T

. 'U
T 7h, B
+ 4 h
C, , n , e 3 & o +

;` O9
o
A d

P
;6 9
9

o> E
;6 9
o

)#

;6 9
9 !

d
1B
73 )*
=

1B

J"
d
L Z

"
+ 4
FJ3 /

D1 #

1

1B )# ?1
,, l
$v

" Q"

.7" 7 !$ )* 9
: "! >
"

;6 9

h 7Z
F)
F m
o 4?
)

P

;6 9
;6 9

37

D1 9 "!

"!

3 !
&

;6 >
.7"V

!$ ;
5
.
Class III

Class I

T

. .U

T

+ 4
-,

5

5J Z /

W
;6V Z B

S

;Q .w 9
9 P

P

h
)

;6
5
Q 3 1 ?1 ;Q"
. =
)
1
V
0
ZV D1 "7

Class II

7h, B

Q 3 1 ?1 ;Q"
"
) @
7V
;6 13D a V

R

-, 4#) "

m

_

+ 4 i M

g
;6
;6 .7 =1
>?1

; " B$ Z B @
V
=

W 9

P

"

~
n 3 @

5

;6

)#

9

5 Q 3 1 ?1
;Q" . =
;6 9
:
5 Q 3 1 ?1
;Q" .
"

h4

8 < qZ B

13

R 9

P

;6

38

)I

)#

h4

8 % SQ .w

.''

7!

5

9

F &R

F?

P

;6

m

1B

,

e % #

oO

:

o
/ 7

= .7
>/ % o 8 u +++ x

o>
B
" .L
!$ 5
M "!
.7
L
=$
= ;H
)*
o 5W J
"
?1
.7
o O9

"!

A .L

9

"
4

o

o ^[

g

13D
" .L

"

!

L}

J" c13 6
"
.G
|

4

0 .7
X3 "P P

! .6 Y
" $ 8
b

;H

b
=

J
M• A 9

;6
:
J" c13 6
;6 ? ;Q" .

oO

9 .#

1

1i

a E
J C1
Q )* P "
d
0
.7
=
J 9 g .6 Y ?1
J V .6 Y E 0
?1
.7 .6 Y .7" 7
.#
0 "
8< $ ;@ 1
$
W$
= " .L J 9 g
0 /
= .L J 9 ! .6 Y E 0
?1
H$
)#
.7" 7 !$ ;H
.7" =$
= 9 ! .6 Y ?1
0 .7 )#
.7" 7 !$V
'3
= " .L J 9 .7"
=
L Z < $$ > =$
= )*
b C1
@
B
A
L Z <, $$ >
W$
= d !
b .7" ' 0
J

P

7
V 1

J

? .7

?1

"7
.7

"

.7"
.7

7 !$
*
.#

!
# M
$ "! _
)I

IV
=

Q P
" ?1

;6 ;Q" .
Q
Q (
61

.[

_O-• `
a

$ "! V

)*
]
.#

1

;6`
7
?
V b
!
$ "! ] d
"!
= FL

$ "!
)$
7

A $7
9
J 9 "P

] "7 7 .#
7V ;D $P ;H
$ "!
a ;H
39

"P a
$ "!

1 .7 .#
$ "! V
"
Q )*

.7
$ "!
b

1
A g
g

7$
?

?1 .7 !
? ;H
s

#
.

M
.7

.[
( ;H
'3 a

o O9 P
;6
O-• `
;6
)*
;6 ? ;Q" . .7 61 Z
o

=1 4

=1

_O-• `
$ "! V $0
?

!

"

.7

=

Q

"

7 !$ . G

# O-• .7
61
]
P
J" c13 6

≈<,•
≈<,•
;6
≈ ,•
=$
= "1 ""
≈ <•

;6 .
13

≈ <•

T

.

U

T

- "Y

l

h

, pll9lF " 7h, B

40

)*
V $0

'3 o $ 3 _ !
*
.#
Q (
C1=
! .6 Y 9

:
C1

d

a
s

+ 4

/

/
=
?1

/
C1

= .L

J

9

KJJ J

=$

=

#

+ -3

b
@
=

T
5

. 2U

e % ,

13D
J" Z B 4

`N

R

1

R
)I

1
!
FG

` Fw Z B
E
!
B; Y
&` O
:
O
)I
)I

)I

)*

Q"

Q"
.D
;Q" . .7 )

!

;

0

Y
;6F G
;6.7 Z B =1
)* V ]
"!

13D
1
?

;6F G
.7

)I

'3 F G

V =1
;6;Q" .

t )* 9
;6

W
13D

P .w Z

;6
;6
)I

13D
)I
1 ; "V
;6
J KJJ J .7

.6 Y 9 P
;6
P ]
"!
;6
13D
:
" "
1 c1Q ;Q" . ]
;6 7
;6
1 1f 10 .7" P W$ ]
)I
1 ; " )*
J KJJ J
1†

.G

8 +u

:
)* V 1
"!
; " B$
;6
1
V
;6
13D M 1V
1

8` O
:
o F6 Y 9
)*
Y9 P
o
;6
n^
o
;6
M $ 3

9))F

/

4

N

+, - q

.‘ KJJ J
41

)*

:

.G

)I
.G
= nv "!

A .6

U
:
9

9

P !
P ! .6 Y

=1 '3
"

o
^^
o

;6

)I

;6

)I

M

1
13D

)*

:

1V M

1 )*

9

P !
:

=1 '3
! .6 Y

;6$!

S9 ?1

N

R

1 " !

Q"

Fw Z B
! ; Y
;6 F G
V Z
B =1
FG
O

:

)* V
;6

"!

O

: .6 Y 9
;6

]

P

W
;Q .w @
WV ;Q .w
9 P
;6

\

T

<`

. 5 ^

W

+ /+

;Q .w @

W
m

_

J" U
Q W

U

7!

WV ;Q .w

;Q .w =1
.6 Y t
:
?3 ] "!

F &R

9

F?

m

P

;6

;6
13D
qZ B =1
= "
V .6 Y =1
=

42

,i M

)I

FG
;6_ 1 A`

"

"

#

.
0

0

/

% &
o ‚
6
c13 6
FG

g
= ]
@
=
"
1 1i >/ % o 8 u +++ Œ
o z 1 ?1 { 1X Œ

6
o ‚
c13 6
o

[

"

)I

@

$0

@

=
*

=

o

Q$ ;Q"
4

"

=
]
;6 . G
Q Q$ ;Q"
7 Q C1= .7 1 1i >/ % o 8 u +++ Œ
=
FG
o z 1 ?1 { 1X Œ

V

o

Q
=

g
]
4

=V

o

V

= [
.7 ;Q" .

t A Š @
.7 ;Q" .
"

1
"

"
$0

=
;6V

s

(
=
7 !$ . G

7 !$V

@

1 .

"

J"
"

Q

b

=

@
=

1

@
"

= 1
D1 7

o - Q

b
] 0

o S
P

Y

o 5

.#
1

o 5
o >
"P

Q
a
"

;6 .7 0

.#
1

= [
1
1i =
=

Q

A

)*
= 7

9

6

g

L Z

g .6 Y Y

*

6

g

= _ 1

'$`

M
J

@
D;

= ]

=

W !"

.d

1.

7 !$ .# @
Y ; " c1

=
7 !$

J

7 !$ C'3 $# V ) C'3
Q
C'3
$!
J" c13 6
"
1 1i >/ % o 8 u +++ Œ
=
4 FG
o 3 1 ?1 { 1X Œ
7 !$ t C'3
W1 " 7 !$ P
;6 F G
3 $9 )#

o > "!
'3 J" .7" $!
7 7

"

=

.7"

)*
"P

C"

Q

C'3

"

$!

;6
=1
3 4

=

7 !$ . G
1
"P =$

43

J" $!

$9 )#

"
Q

)*
= 7

= .L J
? .6 Y

9 .7
.7"

0

&?

0

h 7[!

Z

F!

+ 4

+, -

o +, -

o @
=
: "! .X
= m

)*
1 7$
)
7

o>

=
)* C'3
$! w$ "P
;: B

@
"P

o> @
w$ "P

C'3

E
V '3
10 .7" "! @
= .7
;H
"P

=

oS

Y@

•S

Y 7

.d

•S

Y 7

.d

•S

Y 7

7

•S

Y!

T

0

Y

0

.7
=

U

U J
Q

o>

'3 _ Q `

B

:

J"

Y C1

c1

g

M
1.
0 '1
)1

?

K 4g

7 !$

"

1.

A

g 1= ]

7 !$V C1

c1

0

0

=

"

J }

J }

W

= )* }

=

o +, - F)

-

A
1u

.6 Y A

+

M

)

/

"[

FJ3 i M

+, -

Y C1 c1
)I
3
$! w$ A

7 )*

7$ )I
,, $$

;H

L Z

$!

= !

7 !$V ; " c1

=

T

:

s

7 !$ !

7 ? /+

o Fd
M

'1 !
(

; " c1

"Q

;H

B

=
Q$ ?

Q

.7 '3
B

)* C'3

o5
" : _ J$
" ` )*
g 1= ] = "V
Y C'3
@
=

@

C'3

= ;Q" . .7
;: B
"P

oq
g #

F
=1V c13 $

L Z

a

44

;H
,,$$

B

$! w$ "P ;H

"P
B

o =$ $ $P )#
ƒ A
<,,C<,,

"

o ^'3 _
g

7

` a
a

o

=
=

]

o>

$!
L Z
9
#

a

=

'3
V
L Z ;Q <

=

A#

1

)* 7$ ;H ;(
B
"P
\Y
)# $9 )# &,,C&,, "P

8 $$
7

V
Z ,V, Ω

D1 7

L Z
7

]

a

=

$ "! V .L

J

9 V .. A

1 '3u
/$

L

D! 9K& 9> 7 ? /+

'3 a
.L

^'3 a
& ^'3 a

W1 _$$ `

$ "! ]

" .L

1 ; "_

$ "! ]

"

13

;0 ;Q" .

8
;6;Q" .

< ^'3 a

"

1B 9 c13

% ^'3 a

"

?

$ "!

^'3 a

"

?

1

^'3 a

"

+ ^'3 a
13

$

8
1

;0 9

,,÷&,,

;0 @
$ "!

?

"
=
;6
C1

=$
9

&<

1B l>

8

1

@

$ "!

7

8

1
8

=$

0'

?
"

, ^'3 a

o

8

1 ; " _ J"`

n^
"

b

8

`

1 ; "

8 ^'3 a

o

Y
@

)* ;
_ 1 A`
= ;H

= n^
"

FT

T
Y !
d
.7" =$
B
A

)*
[

8

b

;6V
= Y

C1

@

)$

Q "

=$
= ]
=$
= Y
L Z <, $$

=

[

%
4

Q$ ;Q"

,, $$

?

0 @% &

^'3 a

Q

@

=

45

Z B 4

<

S9 ?1

@

* V

' Y
Q"

!

N

6

1 "

3 1 ?1 ]
=

O
: "!
.7 Y " c13 $

q"

=
=

@

.# 3 1 ?1
= ?

g

\

! 3 1 ?1

5! 3 1 ?1
Fw Z B ;

Y
=

\

T
$

%
E

;H
]

1.
= .7

& '
1 .D
E

U

0

FT

[

(
g
c1Q
)Z

'
=
Q"

)

AV
Q

7

1 " !
g 1= ]
' Y V Y "

= V $P
g 1=

=

5
g 1= ] = )* Y "
$a1V ˆ J J
3 q 1$;J J E
.D # V #
J" )#
a "
"
Y "
= )* C
ρ …
"

+ /+ o +, -

1 " ;H
)Z
1 73 Y "
g 1= ] = c13
"
A
g 1= ] = [
6 ;H
s u
ρ "V _Ω $`

_< `

Au
ρ o

g 1= ]

= [

ρ"o

g 1= ]

= " )* }

"

}

46

$[ V … V& ÷ V

o
$

*

o
.

J"
WC

o

6
Z

+

",

(

@

s

-!

6

= ?
= ?

g
g

7 @

=

V

3 ;Q"

= 3 1 ?1 ]

#

,(

o

6
g
= ]
;6 F G
Q C1= )
)* # Z 6
1 1i
7
>/ % o 8 u +++ x
z 1 ?1 { 1X |
$

. !

F

=

=
"

Q$ ;Q" c13 6 ]
7
c13 6
"
4 FG
y

/

:

"!

- 5 D1

=

$P ;H

- 5

g 1= ]

- ‚

Q
g

6

h

=

` h

g

=

1

)I

)* C'3
v

1u

=}

Z

!

D1

Z w
= !

=

10 .7" &
}
1i }
J"

"!

1u

* _ B$

b

s

.7

Q

H$

`
h
= !
v *
- ‚
6
g 1= ] = !
,, Ω $ .7 )Z
B
=
- nP ;H
;6 !
- 5
g
= 1 1i 3 1

)*
Z
g 0 '1 E
}
?1 L

"

M

D1
=

1u
# Z

< $}

` h

= 7 M
Q 9 "P B
H$
h
= 7 M
Q 9 "P B
H$
)*
M
D1
1u
- ‚
6
g 1= ] = ! Z
=
,, Ω $ .7 )Z
B
= g 0 '1 E
$}
- ‚
6
g
= 1 1i 3 1 ?1 # E <
, Ω}
- nP ;H
;6 !

&` h
h
- ‚
6
- ‚
6
- nP ;H

=
'1
=
'1
g 1= ]
g
=
X

8` h

= ; " B$

)*
"
M
D1
= ! Z
= Lg
1 1i 3 1 ?1 L}
ƒ
M

=$

47

"P

B

#

"
#

1u
= )# '1}

s

Z

h

= ; " B$ M
=$
"P B
"
M
D1
1u
- ‚
6
g 1= ] = ! Z
,, Ω $ .7 )Z
B
= g 0 '1 E
- nP ;H
c1
X ƒ }
- ‚
6
g
= 1 1i 3 1 ?1 "

<` h

= ; " B$
B
)*
"
- \ 1.
A
g 1=
- \
A
D1
Y
- ‚
6
g
= 3

M
M
D1
] = #
W C'3
1 ?1 L

s
=

#

Z

< $}
<Ω

!$ . E &

A :
1u
@

)*

)*

.#

1 ;H

=

$
>

=
Q )* Y " V
W Q$ ;Q" I !
1u
` h
= ;Q" . u &, ($}
` h
=
u < ($
E
c1Q Y "
g 1= ] = " $ < &
.7 "!
=
)*
: W Y "
)*
g
= >
s Y "
"!
@
=
1 )* 4 ;73 "

" c1 4
Y "
1 "!
)*
:
! 3 1 ?1 4
c1 3 !
:
=
.7 Y "
! @
= 21 4
Y "
)* @
= J" 3 1 ?1
)

$

$ 01 2

)

1f J" 3 1 ?1
1 c1Q
=

V A

W

- h"
= Q !" = !
= .7 a
7$ Q$
- h"

= "7

- h"
=
= V ;Q" .
g
=

"!
"7

A
6

= Q !" =

7$
g

j
s

A

7$ (
$d

V

=

^
Y

g 1= ]
<,, ($

"

CU ]
M i$ .7 7$ @

- h"
=
s
)*
"
)I
*
;H
.7
@
=
=
F# $v "! "
= ]
7 Q C1= A c13 4
1
)#
? : { )#
a
U
)#
a ]
7 Q C1=
$

L

=
g 1= ]

A
!

Q$

W 7$ (

= .#
6
= 7$

'1
V
.7

J"

3 45 6 7 8
c1Q Y "
V '3
.7

@
W

= .7 $P ;H
;Q .w
48

C'3

@

= ;

<& % h
=
oh
= "
)I
* A
"P
"
)*
A Y
)# _ 7 C 0 C '1` E %,,C%,,C ,, $$
,,C ,,C ,,, $$
o )I
*
;H
)Z
7" 4 Y
)#
7" W
A Y
)# _ 7 C 0 ` ,,C ,, $$ .7 A 0 '1 # Z
D1 7
E <,,
,, $$
< & % „t
`h
,,,$$V 0
`h
0
E <,
&` h
7" t ;H
,,, $$

=
= B$
E 8,,
= B$
8,,$$V
= v
7"

D1
b
s u 57" t
'1 E ,,
<,,$$ A D1 7 .7 4
!
J" ;Q .w
D1
H$
u 57" t
'1 E ,,
,,,$$V
A D1 7 .7 4
!
J" ;Q
* u
* $
.7 >A W 3
.
"7 ;0 D = g 1 .
6
'1 E ,,

<& %&S Y
=
SQ .w ; Y
Q ; " B$ Z B 9 P
V $P 9 s
@
= V $P 9
@
=V
$
7 V$ $ ..
n0 @
= Q ; YY = ;W @ = ! .6 Y Y * W
.
" W$ .D 1
\Y
)# ] ;W @ = _ 7 C 0 C "` 7 %,,C%,,C%,, $$ "P ,, C ,,C
,, $$
SW @

=

8 ,,

<<,
<<,

- d
@
7
_?
`

/ 7
;6 ?

,,,

‚S

&,,

< ,,

T

%<,,

0'b

_ 7h, B

49

[

&,,

+, -

T

0. U B

h

`

T

o +, - a 9<

00U B

h

50

!

[ 4g

o +, -

, 3 J /r3

nP 9 s

/9

nP 9
T
0'

-

T

>=1 4
=1
4
1u
`
$!
`
=1
!$
&`
$!
B
I
_>S/`

0 1 A= o +, - /$

-

"
.7

L 1 s1 s1

+, =
1

$!

"

7 !$ . G

_>S/` " 7 !$ . G
1 _>S/` .# $!

"
=1

)*

$!

51

= ]

J"
1.

;6 "
7 !$ . G
A .# $!

7
V
1

$
9
,
:;<
7
J " "
@ "
1 0
b^% =
0
o \ * [ .#
U
7 W
C'3
$!
1
" 7 !$
o ! $v ?
]
7 !$ F G
$0 .d
Y ; "
c1
7
7 "P )I
7 ;H
B
"P
M
Q '3 B
"P
A
L Z ,,$$
o
'3
.d
]
?
1V "Q
M
'3
Z Z < $ ^'3
: ;H
B
"P
A
L Z ,,$$
o
=$ )# ;
)# D
7 g 0 '1 ,V<
,V $ ;H
M
Q
$! w$ "P B
L Z 8 $$ V .# Y
)# $9 )# &, $
C &, $ "P <, $ C <, $
W$
"
1 ] )# )* 7 ! .#
1
>A W
X
1
] $A
7 7$ =$ )#
o h7
=$ )# .# .d
C1 c1
7
7 "P C1 c1
)I
o
1 ;
]
=1 7 !$
o "
)I
*
1 ;
W 7$ '3 a
V Q
7 "7 ;0 1 ;
]
=1 7 !$ !
W$
.7
"
1
o
=1
)I
a
.#
7
? $ "! "
7 !$u
• F# '3 a
]
7 !$ _ 1 A`}
• F# "7 ;0 1 ;
]
=1 7 !$}
• F#
1
T
X !$}
• F#
a )# V
a
;H
$ "!
7
J " "
@ "
1 0
+ 6j
o E
c1Q Q"
C
6
)* .6 Y Y
* 9 P .d
Y
C1 c1
)I
7 Fd
)*
;H
B
"P
M
B V 3
$! w$ P " $
c1
)I
7
o
'3
=1
.d
.#
1V '3
m
)* P
" $
)* 9
)I
7
o W
.6 Y 9 P
.d
.7 '3
;Q .w $P 9
)I
d
"
7 !$
o
=1
.d
.#
7
? $ "! "
7 !$u
• F# = Q
'3 a
]
7 !$ .7 E
?
1 ;
.7
$0
?$ ;
A W '$ X )* }
• F#
1
T
X !$}
• F#
a )# V
a
;H
$ "!
0'
o n!
= Y
o =$

]-

3J

.7
=

7 ? /+

1
)* =1
'3
Y
)*
b
L Z <, $$

"L 3 J
.# $!
C1

$!

52

+, -

D!

= ]
= ;H

FJ3
7 !$ ;H
"P Q

=$
B

A

Fd

>

'3
\ 1
;

=$

=

Y
n!

T

T

02U

T

,

0 U J

#

3

=

S
$A

7 ? /+

3J
53

A

) FJ3 i M

V t

T
0'

05U B
'

h

+ /+ 3 J

1f J" 3 1 ?1
)# _noS/`V n!
4
" _qorS/`

=

"e
A
7 ? /+

=

7 ? /+ " 9K& 7 ? /+ F)
)
FJ3 V t
)
/
+ 4 4? F)

"

;6 F G
$7
3 $9 )# _norS/`

<& &
$! noS/
o n! noS/ )*
; " B$ =$ $
"P
ƒ $! w$ A
# Z
o =$ $ $9 )# )* 7
.# $! >S/
o
? a ]
)#
<& &
o
=$
# W s
rS/
o =$ $ $9
)# ] # W
norS/
o =$ )#
$
w$ A

$!
$ $9 )#
)*
)#
s

+ /+ 3 J
FJ3 i M
$!

3 $!

$P )# ;H
'3 Q B
?
8 $$
!
D1 W$
;6 . G
.# =$ $ $9

3 $9 )# _norS/`
3 "7 "7 .# >S/ =$ $ A Y
;6 .7
T
H$ "
3 "7
)*

"7 .# >S/ C1
;6 .7

)* 7$ ;H
'3 _ Q ` B
Q # Z 8 $$

54

$9
3

"P ;H

c1
T

)#

]
no

=$ $ A Y
H$ "
M

'3 _ Q ` 9 $!

o

=1
1

$!

3 $9 )# _norS/` .# $!

_>S/`

<& &
$!
3 $9 )# _norS/`
o n!
3 4
" )*
"
7 !$ . G
)*
.# >S/ ;H
1u
• z 1 ?1 0 J 9
E )I
"
• ^d
d $0
D1 .7 C" 3
D1 " >S/
;6. G
• z 1 ?1
Z
Q V
$
Y
o>
a
D1
o>
;
>S/ } .7
a
o
_>S/` !

T

"
qorS/ )*
.#
Z _q->S` ;H
'3 a
A
* A .L ;: `
V 1
;6 "
qorS/
U
)*
.#
1 .7
.# >S/ !
A
# Z 8 $$ _;H
D1 *
=1
$!
3 4
" _qorS/` .#
a
Z _q->S`

55

.G
qorS/ .#
M
)*

1 .7
# Z

D1

Q3 .7"

.# >S/ !
8 $$ _;H

3 "7 "7 .#
a
Z ;H
'3
A .L ;: `
$!
1

"

#

1

.

1

&?

&
8
<
%

I F)
+, >
4
=
j )*
g
C'3
A ?3 ] B Z
{ 1X .7 ;Q .w
}
)#
Q
Q" V " ! ! .7
:
)Z
Y * }
)I
*
P
A ( .D D1
6 4 V 6 = V .X g
!
Q ;7 ;! .7 " @ .#
W D1 j
_ 1 ? `}
q 1 $v ! $
Q A;
;Q
W$
! $
4 V
1
"7
7
4
Q A;
;Q ;7
" )
4 .7"
}
OX B Z "7
)I
* 7$ J" U
A
@
;@ 1
4 B Z
w 7 B Z "7
}
\ c1Q " W$
g
= ] @
= ! ;W @ = _
A
a = `}
1@ :
= Q ;Q" Q$ U
J" c13 6
"
1 1i

1
1
>

4 L
;)#

3

:

o +, @
= 8+

= )* $

Q "

4

%

>

:
J"
E
@ k A 6I " " / 1
" )
q 1
X )* B Z
= V )I
C
6
)*
0 1 u
` ^!
]
= J"
' "! 1u
o h
= B$
D1
b
s }
o h
= B$
D1
H$
}
o h
= v * !
)# }
o h
=
'1}
o N
6 .X 1 7$
=
` h
= A
;
Q !"
&` N
6 "!
"P
a B
[
7$
a =
:

M

l

#

o \ W$
"!
o \ W$
3 1 ?1 "
= 1

%

/

26)

34 )

] $ 3 "}
"V 0 Y C
]
g 1= ] = ! .[

/

2 "

Q

) 64

0

56

1i ;6

" CJ$ A
.7

s

)*
g

S9 ?1

> 1i ;6

57" t V

V "
=

v

>
=

\ " Q

h7

'3

'3
.7"

>Q !" "

=

N '3 ;W @ =

h7
@
a

a
=V
= V =$

O=

5"

= .7"
=

V t

=

W$

g
=

\

U

57

:
>(
)Z
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
%

T 1
FT [ [
M l #
=P
P
.I
s .7" ;Q
=
1u
>1 C’
W 7" t }
SU W A
= !
\ "
3 "
"
'1 .7"
= b
s }
^7
"
"
"
'1 .7"
=
'1}
n 3 7
W 7
n 3 7 Z W 7
=
nL 7
W 7
a = .#
\4$V V $L
W ;9 P
> @ c1
)I }
> @ c1 Z }
n0
)Z
57" t V

` h

V

o +, /
1i ;6 $0

"

M

b
s }
= E V<

&$ W

7

= E ,

&, $ W

7

= .#
1 ;H
.7 '3
;H
B }
7
=}
= .# '3
}

" v
=
= B$
D1
b
J" U
Y
)# ] ;Q .w
"
1.
A D ;
4

9 ƒ}

s

57" h V t
/ 1
$ 3 C’ W C’ t
)#
7"
` h
= B$
D1
H$
57" t
0 '1 J"
&` h
= v *
* $
.7 .# )1 R 1u
>A W 3
.
7" t ;H
7" "7 ;0 D = g 1 .
6
'1 E ,,
,,, $$
8` h
=
'1
5 .#
=
'1
Q
)Z
" vu
o 5)I
Y v "
"
# Z )I
Y
] $0
"P
$0 [$
E ,
< $$
o > D1 '1 ] v " ;H
D1 7 ]
=
o \ "Q
M
v "
Q ;Q" Q$ J" U
%

&>
` h
>
• m .I
o 5
=1
o 5P 9
w !
$P 3 t

=

C1
b

=
s
= )*
"

;H

Y +
.6 Y A
;H
?1
.6 Y t
=1
E ,,
<, $$

/
t
]
"

58

& )Z
u
b 1
)
t 7" J" U ;Q
1 A A
E
?1
]

}
" Z

• m .I
Y
1 Z
/
o
!
.6 Y t
=1 _ A
` 7"
.# Y
)#
$$ C ,, $$ A D1 '1 L Z
D1 7
<, $$}
o 5P
C1
! .6 Y 1
'$}
o O= =
P
• m .I
Y] [
%
4
!
.6 Y t
=1 _ A
` "
'1 C1
=V
D1
o
] v "
L Z
D1 7
<, $$ 5)I
Y v "
Z )I
Y
<, $$V "
)I
Y v "
7
$$}
o 5P
C1
v " }
o O= = .7
P
"Q
d ! M
.7 v "
` h
= !
H$
5P Q 9 .7"
t
t 7"V )I
* ? 7
M
"!
D1 7 $
7
Q
L Z
? ;D 0
&` h
=
$9 )#
*
;
"
= b
s .7
= !
H$
8` h
=
'1
o
)I
*
7
V
"!
.#
1 ;H
7
)#
7
U R 9
"!
Y .#
1 q 1
7
Q
j$
7
)I
*
7
B V
"! .#
1 ;H
o
;1
V J 1V .d
$ ;H
B $!
J \
UR 9
?1
Y .#
1
%

8 \’" Q

< h7
>

%

)Z
< h7
` h7

'1
#
<,

Z
V

'3

o ^'3
;H
b
J"
t
7"
o ^'3
Q )* P
%

,,

"P ;H
B V
) " ;Q .w
Y
M t
7" .7 )*
.#

)*

"

L

10 .7 9

;10 .7"

1

7

= u h7
]
= ;H

o h7

9 ƒ .7"
&, $$}
o - Q [
.d
$
.# )I
o O7$ !
M .6 Y ? 7
L

59

V 7

Z

= b
s
9 _CJ$ 4 % `
= ! .6 Y
*
= 7
# Z V jV 9 Y }

"P

7

?1
}

"

]

o n
7
Q Q$ ;Q" ] Y
1
7
Q # Z
? ;D ?3 ]
o 5Q$ ;Q" $
7
;6C
v
` h7
= 7 M
>A W
;H
)Z
• m .I
I Y
o ‚
B .7"
7 Z
o
• m .I
1
$9 $
o ^X "P ƒ
P
B .7"
c13 6
J"
o ^[
.P
P
M
B
;1
V J 1 ;H
B $!
J
:

7 `
1
/
34 /
h7
[$
= ;H
o h7
= .#
1 !
!
?1
9
7
Q Q$ ;Q"
o > D1 7 $
" YV$
7
)* C
. ?
CU

.

?

;

"

CU .7
9 ƒ}
B

= !

.6 Y ?

/ A
?1 ]
M

7 V
9
"!

.7"

)#

# Z
? ;D ?3
V v
n
7
Q

30

h7
A

o - )Z

A

b

c1

7

V

Q

9 ƒ - Q
Q$ ;Q" ] Y

`5

%

D1 7

4

=$

h4

A
=

1
" )
)Z
7
.6 Y 1
'$

60

" ] $

1u

30

;` 5

D1

s

7
1

:
7
: O
o

`

1

/

34 /

1

"

)

@

"

! .0 Lb9

,

7
= b
s .#
Q
= H$
_ Q 9 "P B `
o
7
Q 9 "P B .#
1 !" 7 $9 )#
o / 1 "
3 1 ?1 =$ $ )# 4 Q
7 =$ $ )#
;H
'3 9 _ B ` A )I
Y E &$$
<$$ .# Y
)# $9 )#
, $ C , $ "P &, $ C &, $ .# 7
= v * _
W$ "
1 ] =$ $ Q 7 `

:

75`/ 1
" )
6^
o
)I
*
7
"P
B
d V.
1 m
)*
I
V ;1 " V J 1V .d
J
o
)I
*
7
"P
d
7
9 ƒ A Y
)# U
)
.7"
'1 _ Q A .d
$` ! .6 Y
?1
]

^Q

5

H$

n

T
1

1
)I
)

,
*

1'@
,

7

=$ )#

b

$ ;H
7

B

.#
$!

;H
=
&, $$

s

$

+, - 7 ? /+ 9J

3h 7L

, # J) -

=

A
g 1= # "P # =
# = )# A
g 1= # V W ! )*
7
Q !" = F
Q !" = A W
) 1u
61

$L
6
$0

A
g
"P

g 1=
L
= 3 1 ?1
B
I

MS
)
1 V
\ Q !" = ;H $1
.#
"! =
1
o 5=
u ‚ Q$
o 5=
u ‚ Q$
o 5=
u ‚ Q$ 8
5P )
"
Q$ L
) 4 ;73 " ;Q %
SQ
h
Q$ L
g 1= V
= )*
Q !" ;H $1 (
β=

ρ,
ρ

; >Q !" = ;H
$1
$

$1

%

( A W Q$ L
g
) 1u
E V<
? }
V<
8 ? }
?
g 1=
Q !" = ;H
h

Q$ L
g 1= ]

= .7 ? V )Z

$1

s

β

( ;H

g 1= ] =
=
) Q !"V ρ,V Ω$

<,

,,

,,

&,,

8,,

<,,

%,,

,,

,,,

V%

V,

V<

&V<

8V,

8V8

<V,

%V<

V,

(

.#

= !

7$ ?3 :
J" t
7" ? ;
=
( V J" Y "
" $v $
D1 7 ]
D1 7 $v ;
t
7"` N J$ 4 % 8

62

!

Q

Q $0
= 7 %

v
_

*

= .#
" $0

h4

% 8 >Q !" = ;H

$1

(

>Q !" = ;H $1 (
.#
7$ ?3
7" A )I
Y
$0 v * _ "P
7
# ` =
"
" $v $
D1 7 ]

1
D

.#

= !

!
_ V
;4 ,V $ C1 c1
L .7 $1 ( O)*
= 7 o ,
N J$ 4

Q
A .. `
=

$1
%<

J" Y

Φ

h4
A . .`

% < >Q !" = ;H

$1

(

.#

!

_

V

>Q !" ;H
= $)*
/ 1
# =
A 0 a
" "P A 0 a
" )
D1 ?3
# 9$ _
, $`V 4 .
Q$ L
g
=
A W
) 1u
7" " E
_ `
= $0
A;
Y _ V<o V<` $V .# 0
'1 ;H
D1 7 ]
_ ` 0 .# ,V $}
; q 1
P
= V )I
7$ ?3
;H
"! = A
g 1=
# 9$ .7 ?$ P = }
F#
= B$
D1
V
7
1
) )* = ?3
A W [
"! = = ?3
"! ;= f A
g
1= L Z
g 1= ] =
Z
;6
= E<
, ? }
FY
1
= P "
=
"P
4 A W 7$ ?3 ;H
"! =
V
;[ V = J V =
V Cj
. . _CJ$ 4 % %`

63

! "# $

% &'

T

11

# J) 4g

- 3 C

"L

+, - 9J

!

& >Q !" = ;H ;0
4V
q
;0
"P ;0
4 M = .7
;H
7
;
Z ;Q '
" 1@ : 7$ .
]
= ;H
O#
1
$ "! 73 )* €
P .#
Z ;Q w 61
0 ( $d
@ )T .7
' q 1“ "!
" Y ;Q
'
w Q$ $0
W " A 1@ : 7$ .
]
= )*
(
$0 .7 ?
0 1“ "! ] ;0
.7 ;0
4 "Q
)g
]
' CQ3
)Z
X$ " .#
; F
;0
"
(
0 @ 6 7$ .
]
=
"
M
D1
] = .7 Y X1
1 .7 "
# !
=
6
10 .7"
D1 ?3 _ )I
Y ` ] # ;0
1
V
7$ Q$ L
g
= ]
q"
1 ;H
.7
4
" =3 H .# d
;H
l Q3 c1 " $0
"Q
I
C
6 _ IV ($`
1“ "!
Q !" ;H
4 L Z &
? V d
Q !" ;H
L Z & ? " .#
;H
1? 1R
h4 % .7 % $
"!
)I
* Q !" = ;H ;0
)Z
s
.#
!
.7 Q

64

/ !

/ !

/ !

65
1 2 34 '5'*

/ 0!

( ') ' '* +

/0 !

.

*

& '5'

( ')'

(

*, % - %

'& '

/0!

/ 0!

T

1

# J) - 4g

4

!

"L

[ 9J

!

/ !

/ !
6* 7 '5'*

/!

(

65

/0!
/0!

/0!

/0!
.

T

12

# J) - 4g

*

4

'&'

( ') ' 8!

!

"L

%

%

[ 9J

9#

8 >Q !" = ;H
= "! "
!
1.
A V
"P
A ( ! )* 6
g
= LV
A W [
= "! " >
= "! " A 0 a
V
w Q$ L
W
g
= .7 ;Q" Q$ Y @ 6 ]
=
"
4
> = "! " A W g ! ;0 "P ! > = "! " g ! ;0
)I
)* 0 .# )# V B @ .7" )#
= .7 C1 c1
= 7$
7 $0
D
" "7 ;0
= > = "! " !
! "P
;0 A W @
C1 c1
=
>Q !" = ;H
= "! " „p qoO‡
„p qoO‡ 7 $0 = "! " ! ;0 V )* 0 a .# )# !" 7 $0
v * )# !
D
} >s ,
„p qoO‡ )*
.# 8, Y )# B A

65

$!
"P
„p qoO‡ !

'3 = h 1 c1Q Q

g 1= ]

= ;H

+,•

; >Q !" = ;H
= "! " ‚ l _‚ l o ‚ "1
l1 $J
"
`
‚ l 7 = "! " A
g 1=
L _ "Q ,V< Ω $` A W @
C1 c1
"P 0 a .# = B @ .7" 1 .
;6
= V > = "! " ‚ l A 1 c1Q "
Q !" = A
g 1=
# V !" D1
"
= A
g =
>Q !" = ;H ql/op l„ h
ql/op l„ h 7 $0 .X
1 a
! ;0 )* !"
E
.X
1
;D .M .D $P " : h 1 c1Q ] ql/op l„ h 7 7$ Q$
g
=
ql/op l„ h A W )*
.#
D1 $
Y
1 W Q.
[
W (
E ~
V [
7$ $7
9 A
V ?
A ;D $P V )
A )*
@;
= 7 7$ .X
1
=
ql/op l„ h A
!
A 7 ! ;0 [
W Q
= .7 v * .#
C $(
)* [
" C'3
h 1 c1Q ] ql/op l„ hu
• ‚ Q$ L
g 1= ] = E <,•
+,•
• (
Q (
M
.7 =
• \ " 7 1@ : ]
=
•\
? ;Q" 4 3
M "
• l "7
"$
)I
•>
YY
>
7
=1 !" ] ql/op l„ h CJ$ ;Q %
>Q !" = ;H >‡ /^• >„p p n
o >‡ /^• >„p p n 7 = "! " A
1
"V I A
n
)* C R ;H >‡ /^• >„p p
A Q (
=
C1
A
0
" >
)* C R ;H >‡ /^• >„p p n A
Y
;D $P a
# Z
)I
I A
g
= .7
g
= C1
L
o > = "! " >‡ /^• >„p p n Q$ )*
( $d
'
"
.7 '3 B
+,• >
)* C R ;H
>‡ /^• >„p p n A
g
= Y
3 @ J" $[ " .#
)I
o >‡ /^>„p p n )*
W$ s
A W
" Q
= H$
.7 " Q
= b
s
o 5 .#
_ '3V Q ` H$
)I
7" $0 t
0 ,V< $
_ ,”`V '1 ,V% $ _ 8”` .7
D1 7 t
7" J"
A
~ 7 D1
7 t
)* C
6
J" 6
g 1= ] = .7
g
=
3 1 ?1
7$ Š Q
;
7
t
7"V B P '3 B g Y
M t
] '3 ;H >‡ /^• >„p p n .# 0 ?3 "Q 8 $
_ V<”` >s <
_<< ;` >‡ /^• >„p p n ] " _&V< o <V,` $ _ V<o
%V<”` D1 7 ] t
66

o

5

.#
J"
] = .7
= D

b
s V
"
.# 0 '1 .7 )I
Y
_50 '1 .7 )I
Y
)* C
6
J" 6
g 1=
g
= 3 1 ?1 ]
` 5P '3 B
"P
n
= .7" M
5@ >‡ /^• >„p p .7"
"P )# !
_ "7 a >‡ /^• >„p p n .# )# ` "P !

SQ

%

>

7

?

=1 !" ] ql/op l„ h

> =

6 " )* V :

)*
Y
+ V
• V,
N = Cj V,
V,&
V%
,V<
+%V+
,V – ,V,
• ,V,
• ,V
• ,V,
,V – ,V,
,V – ,V,
,V
• ,V,

> ;"
- ' h3 "
Y
/ Z
q1 K1
> = G; 3 Z
"
hv * > ;"
/ $
> C
q9
- ? n
$
"! / J
/
q
:
)*
ns
:
5

)*

$0

Z .6 W Y _ :

<<V<•
V<88
V, _Ω $`

`

%
N '3 ;W @
=
o SW @
= )* C'3
! .6 Y Y
*
7 !
1
'$
o h7
"!
B
"P
B
E
"
o SW @ = )* C'3 ;H
! .7 9 ;H =$
o \Y
)#
] ;W J"
.7 )I
,,C ,,C ,,
%

h7
)#
7
o > :

?1
a

< _ †$&`

`
0 9
_
g 1=

;H

a
=

= .#

7

".

"
=

W$ .D

)I

;W @ = W ƒ

;
A

"! %,,C%,,C%,, .7

=

Q
u
= g .6 Y 1
'$ _ W 7

67

1V

a

= `}

o / 1
= ;H
9 _
` 4 Q 7
,,$$ C <$$ A $0 $P
B .7"
_ ! .6 Y w 7
a =`
• m .I
YJ
/
I
o 5?1
_ '3` a = )*
7 Z .#
)*
:
• m .I
YJ
/
.I
1
7 .7" 6 Y t )* 7$ ! .7
o 5P
7 "
4 ;73 "
h

=$

= g .6 Y t
/
7

nm A

J"

)"

:

^'3 B

$$

>

5

T <,$$ C
t )*
:

=

a

5 3 t

T
%
o

o
o
o
%

15@;

,

,

+
_ '3` a =
\
a = Q 1'
>
a = Q 7 "!
B$
V% $$V
E ,, $$
Q B .# Y
)# &, $$ C
&, $$ C $$`}
> _ '3` a = Q !3 J"
= .7 7 Y $
7
}
g "7
7 !$ _ "7 I `
E &,,
<,, $$}
!
M
v G ;6 . X 7$
..
Q 1B
.7"
9

,
\
o =$
M

=$
=$
= Y
Y
)#

, 9>

- "L 9

+, -

J" M c13 6
1u
D1 * ;H
B
A )I
Y
V8
&,, $$ A .L
"P 7 M
$$ _ '3 a = ;H
"P
D1 Q
)I
a
L

=

Q

= E 7

= # =$

?$ )# $P
)u c1

)I

= g 0 '1

V c1

)I

1u
> U

A

V

=

=

Y
Y
Q 1'
Q A Y
)#

9

1u
68

J" M c13 6
U 3 1 ?1

W A

,, $$ C
8,, $$ C
,, $$ C
Y
Q )* 7$ ;H
V J 1V .d
$ [

o
o

=$
=
"7 ;0 ;1
J
o =$
= Y
X !$
o =$
=
Y
"7 "7 .# )I
o - Q
"P 7 "
o =$
= Y
W$
g
%

O= =
o \ W$
?
o O= = .7"
o O= = .7"
U ?3

Q

)*

, $$ C , $$
, $$ C , $$
, $$ C , $$
B
W
1

P g .6 Y Y

)* ;9 .7" )I
_ '3` a

* u ?

;H
=

Q g 0

.7
P
V
=
1 _.6 Y ]
m
"Q
M v " .7
t V s $v # 73 <, $$
t

1B

.Y

= .# =$

)* ;9 .7" )I
= )I
f

Q ;H

"

)

1

)
;H

Y

*

= .7

S1

.7 ?1

W

".

7 ..
=V

&,, $$

5" W$
g
=
= = "7 Q $P ;H
= CJ$ A ! 3 1 ?1 D
= 4 ;73 "
^

1

[ +, - ) Z
5
= " : 7$ ;H
B
v V 7 _ o&` $ )I
< v d L > v d "
*
= s ;
"
C1 c1
$0
X$ t > = "! " (
0 a )*
_ )I
= ;[ ` A
g 1= L = .7"
"
A )I
,, $$ C1 c1
W
g
= = Z M
5
= " : B$ A !
b
s .7 !
H$
A $0
7
"Q &,, $$V
<, $$
.#
;6 J" 3 1 ?1 ] )#
= 5
A 9 X3 Y
W A W ;@ 1
*
= 1 $0
"Q
h4
! $0
= " : !
b
;73
4 % ,

Q

"
- )Z

65
8 %

Moisture

BC=: D* +condenser
% %E *F!
>

&

%

Connection for
copper conductor

Breather holes

9# '* '?
3@ A
*

(

Low resistivity
compound APLIFILL

9: * # ;<

Ionic mixture

=: * <5

Leach holes

69

`

P
P $0 ?

%
q 1
g

3

$!

Q

Y

$

B

W$
" W$

"

6
g

A "Q
"
=
0 .# =
Y
"Q
5
W
= " :
I
7
)* 4

T

1

]

[

+, -

)

Z 9J

& O9

P
= A :
"
)I
*
b
s V
" ,
.#
)I
Y
W1 7 , $ .7 '1 Z
D1 7 ]
<, $
)I
*
H$
4
xO|
7" $0 t
7 V '1 .E .# Y
)# ]
V t
7"
.D Y )# J"
D1 7 V " " Y )# ] .L
Q = Z
Y $P )#
]
3 ! @ =
U
;
" ;L # ; " ;
"7
= " :
5P
.7" "
.# j
: g
$P
3 ] 0
.7
$P = "Q
E
, $
O= ?3
;H $0 *
= _ )* 1
= [ .#
` A
g 1= L _ A W 0 a .# = A
g 1= = `V .Y u h*
=
l K . . - Q ;Q" Q$ H
*
= )*
CU .#
Y
c1 @
Z ]
.7 A W
.# '3
=
.7
= "
0
W$
J 5P
W$
.7"
.# $P
;H $P = 5
w
)*
E !
"Q , $
$P 3 ]
W$ V $g 9 X3 ]
0
W$
K
" ;L # ;: ;Q" .
9 0
\
.# '3
= .7 "
g
= 5
g
=
Q A 6
J" U c13 6 / 1
! )*
c1Q $"
$1
;@ 1
$
M W " " ! )*
6
g
= 3 1 ?1 >
)*
.#
1 ;H
'3 _
`
B .7 )*
'1
W1 ,V< $ >A W ;@ 1
*
= A
g 1= = .7" t
'3
W !
1 c1Q " Z
7
= =
/ @
= .# =$
= "P
;6
;H
_ '3` a
= h"7 = .
9 P
=
4 %
$
"! 9 P
= " : !
b

N
( ') '
* < 5 * O ' JK< * & P* <

6*

I

* < G * <5 3. H
7 JK< * &/ LA %
MA * ( ') '

70

= * & K< JK HK!
'*N LA % M A *

T
1'

1

+, \
C" 3
h
; h
h
q
h
h
;6
; h
h
4

_

` 7h, B

[

s)!&

R !

-,
)#

D1 .4 $v
1
/
r
1

?
B

Q UR
1
=
! $0

M
/
/ 7

)*

.#

W$ 1

/o>
/o> 7
%

+, -

)

Z

n 4?

)

" ) FJ3 " M

P W$ ]
1
D1 A
c13 6
=1
) 1u

A W$ 1
Y _

Y

=

=
=

V d .L

`

/ A '3 ;Q" . .7 '3 1

Y

1

_CJ$

`

=
=
=S
QRB

QR

65' . * D

h4
h
h
_CJ$ 4

/oq
/oq 7
% &`

%

h

(

/o>

/ A '3 ;Q" . .7 '3 1

Y

;

=
=
=S
B
QRB

QR

65' . *D

h4
h
h
1
Y
;Q" .

% & h

/o>oq
/o>oq 7
/ "
.7 '3 ;Q" .
1
d g ?
; _CJ$ 4 % 8`
71

(

/yq
A A ?
1 ] $!

?1 ] $!
'3 1
Y

A '3
.7 '3

=
=
=S
QRB

B
QR

QR

65' . * D

h4
J h
h

7
.#

)*
K h
h

r
r 7
4 )*

(

% 8 h

/o>oq

A W$ 1
Y
= ;Q" . _CJ$ 4 % <`
A
= _CJ$ 4

W$ 1
% %`

Y

=

3 .#

.7 .L

;6

= V d .L

;6

=
=
=S
B

QR

QR
65' . *D

h4

(

% < h

=
=
=S
B
3@
P*5 %
QR

QR
65' . * D

h4
& n!
&
$!
7

% % h

(

r

"
!$ . G
Q [
"! /oqV A
~ 7 $!
A < '3 n!
/oq 7 $!
A 1 c1Q J 9
V .4 .X3 [
;
"7 ;= f 7 "! 7"
.7" !$ Q 9 C
@ W1 7
'
;
"
7 !$ . G
4 %
4 ;73
9 C
W @ W1
'
C" 3
D1 g ;
"7
'
;
"
7 !$ . G

72

1'
+, - " 7 ? /+
FJ3 " M
4 %
4 ;73
D1 _l>` 1
=
"
1'
>
=
1''
>

+, ;6
) 4 %
+, -

K 4g

+

= .7
;6 . G

+ 4

F?
)I

_

_

-,

1
3

s)!&
' ;H

m
=

-,
C" 3

R 4?
1B

F)
C" 3

s)!&
R k! c
D1 Q )*

R k! Q &c

)Z

]
c13 "P
1B 1
=
$0
D1 "
7 !$ . G
Q )*
= F
=
)Z
1B $0
D1 _ c13` Q
J" c13 6
) 1u
^[ Y = 7
'3 _ "P [ $0 '3 )
A
=
` W
)Z
]
1B $0
D1 _ c13` .#
= _CJ$ 4
% + `}
\
A E
"P
D1 ] '
$0
D1 Q
E
] '
.#
= _CJ$ 4 % +;`

73

U 65'*

BVXW BVX
9( * & % (
3< % * K H< G

[
BVX

1T %

JZ Y6

QR

QR

B

Y

QR

QR

B

*

*
'*4 *
G %

9( *& % ( @ [
% <K * K H<G BVX
6* ^ * 4'* 65'* HK C
* 4 b 'c
5

U 65'*

A .'

A '?

5

I % 3 [ % '* < *K 3G! J _

* + % * ` *( * & % BVX a G< * K * JZ

B V 6W B V X

9( * & % (
3< % * K H< G

B

[
BVX

Y

QR

1T %

JZ Y6

QR

QR

*

QRB

*
G %

'*4 *

9( *& % ( @ [
% < K *K H<G BV6

'U 65'* S ; W; * < N'

W

9( * & % (
[ 3< % *K
H< G ; * < N'

B

QR

QR

Y

JZ Y6

1T %

QR

B
*
9( * & % ( @ [
H<G ; * <N'

T

1
4?

)

%< K

*
G %

'* 4 *

*K
0 \]] V]\W S

h, s+, = o / =
, K ,

74

, K ,
4?

F)

s)!&
FJ3 " M

R G

EH @< 4 )

? (
? (
@< A 4 )

: #
(
E& F

L1
L2
L3
N
PE

B

B3C'
@< A 4 D
8) G

8+

L1
L2
L3
N
PE
FPE

6* ^ * 4'*
$d* * ( * &
*> 0 ! ! h
$d* * ( * &
* * =i 'c
S$d* * ( * &
'< J4 'c *

% *

*&

( H" e

0

/ I % '5

&

'* <

'+ % 5' JK b< J( f QR$ '?

% *
*&
( H" e
\S
JK P* + % '? * * =i/ I % '5
&
*
2 'A % '
( ! . '* ZA Je
( P* + % * g * >
!! h
% *
*&
( H" e
\S
JK '? * * =i/ I % '5
&
'?
* =iU

T

1 2

+, -

+ 4

M

! -! 8
'
8+

(

4#) "

'+ % 5' JK b< J( G
* " 3[ JK C 3)'

-,

BV / KS
K LC
? (

'* <

( P* + % * g

8 %

J ,!

. O@P ?Q D

D

<

GH

@

ND

!
1)
BV

K LC

M

!

-! 8

a)
BV

BV

D

=i f QR$
<

GH

@

ND

!
: I
J
$B&
[ 3< % *K 3G! J _ * + % / J4 j / &
Je
k! *` * < 'c
5 / & Je [ + % '&
*
'c
*K/ & Je
( ') '

T
1.
>
$0 ;0
_ ?1`

1 5
-

_
kI c

, F)

/

b)

-,
3
"[ FJ3 " M

R k! Q &c"L

!

+,

"
1.
!$ . G
Q
= .7 A W CJ$
)
] $!
1 ;
"
7 !$ . G
/
=
Q 1' J"
j 6
) 1u
>?1
;H
$ "!
!3 E d
c13
d $ 3 Q )*
= !
d
c13 ?1
Q )*
.#
1B
1
= _
)Z
]
c13V 1
]
c13` ;H
;9 .Y "P
;H
* '3 A Y
)# C % $$ 5W G ' ; c13 )#
'3 A $71 ŒC
'3 o .7 Œ
/ M
v ?1
a C13 c1 )I
7V Q
"! ?1
g
Y ] )I
7 ! .#
1 ;H
'3 A Y
)#
X

75

C % $$ 5W G ' ; c13 )#
'3 A $71 ŒC
'3 o
.7 Œ
& / M
Z ?1
.7 '3
= _ '3 "P .d
'3
;
"
7 !$ . G
`g ?
1 .7 A "Q
L Z "P ;H
$V "
.7" '3
= ;H
A Y
)#
"Q
% $$ 5W G ' ; c13 )#
'3 A $71 ŒC
'3 o .7 Œ
8 >?1
E 0
J a .7" 7 !$ Q )*
= g Q ?1 0
J
.7 Q ?1 .7" !$ 5W
= ?1
E 0
J a .7" 7 !$V [
'3 B
A Y
)# C % $$ .7
.# 0 "P '3
=
B
)
"! ?1
.#
1 > UR Q [
'3 .7
Q
;
7
] ?1
10

-

! l " 7L

h

l

h / 3 7)J D!

,! l ,

0
J )* ; Y C1 c1
0 V B$ A
= .7
'3
= "7 ;0
=1 $ "!
] 0
J V ; " B$
] $A ;
V ' 0 $ "! .7
'3 a
]
;Q" . 0
J V Q
)*
.7"
= 73
5P $0 .d
'3
?$ ;H
B
"P
_ !
d "P ƒ `
; " ;: C1 c1
$A
0
J \Y
)# ] '3
?$ ; "
"! 0
;: C1 c1
0
J
L Z <, $$ h7
J ! = Q
$9 ;Y 0
& /
=
" .L J 9
J KJJ J ! .6 Y ?1
J V '3
=
)* 9 .7" ' 0 V )1 R Q !" # Z
J ] W '3
=
CU
.# ' 0 q
9 '3
= .7" ' 0 C"
Q Z
j " .6 Y;6 !" Z
8 ! .6 Y
KJJ J
L 0 9 P $0 =$
= .7
=$
= b C1
@
= ;H
= A
L Z <,
$$ ^'3
=
" .L J 9
J KJJ J
.7" =$
=
73
< ! .6 Y v
KJJ J
X !$V 9 P =$
=
$
)# v
KJJ J
X !$ , $ ÷ 8, $ =$
= )*
b C1
@
= >
'3
= .L J 9
KJJ J !
.7" 7 !$ )*
.7" =$
= 73
11

+, - "Y

=

l

h

, " 9K&

!

+ 4 4?

F)

FJ3

= .L J 9
$0
* R 7 $0 "
)Z
Q$ L
Q
)g ;= * ] ! '$
C1=
"P '3
M
;6 ;
"
7 !$
= * R
M
7 "! E
4
7
$! .d
=
Y .7 9
" )I
A d
;H
Q3 J"
?
]
"P '3
M
;6 5P Y ;Q" .
]
W1
= .L J 9
.7 '3
M
;6 ;
"
7
!$ H$ U
".
:
= * R )* 4 ;73 " ;Q
%8
76

1 P K& 9[
"M

-

T

-

+, -

)

+ 4 4?

F)

FJ3

1
P K& 9[ 3 J 7 ? /+
= O
o \ Q"
!
4
?$ "
)I
7 !$ W
'3 Q
)g
b
!
) )I
'3
?$V
= V " )# . .
oN
6 .6 Y P
.d
'3
C1 c1
1.
7 !$ .7
'3
b
s
o \ " V ;9
J
9
9 .7" )I
W P
.d
'3
.7
'3
b
s
5P ;
UR
4
?$ "
)I
W
! .7 '3 ) L
4
o\ "
v C13
)I .7 C13
? W
.d
'3
V '3
b
s C13 )I
"P C13
?
o \ " Q ;(
B
"P
ƒ 7$ .d
'3
.7 '3
b
s V 7
;H
7 "
O9 P .7" "
J .7 X3 9
"7
! " 9
9
o 57" t .7
.d
'3
= ; " c1
7 !$ J"
_ 1 A`
o 57" t
W " Q '3
b
s
W !
.7" .d
'3
= ; "
c1
7 !$
o \ " Q .7 7
'3
b
s .7" .d
'3
= ; " c1
7
!$
o/
=
" 1
;6V .L J 9
.7" $!
1
J"
o O=
1

= V "7
P K& 9[

N '3
o
o

o
o
o
o

Q $P ;H
3J

;6

7 ? /+

V 7" ;#
)

u

$!
1 u
)#
Q
= )Z
C'3
$!
1
[ .# c1 4 C'3
7 !$
\
7" $A V
)#
$A
4 V
)# g 0 '1 ,V<
,V
$ " .# D
7 O)# )* 7$ ;H
"P B
A
L Z <, $$ \Y
)# $9 )#
# Z <$ .7
$9 )#
)* 7 .#
1 ;H
)Z
7 "
"P
)Z
7
Q3
h7
1
] $"
7 .# )# $ "! )# D
7 ! ;
A
.7 ! .6 Y
] 0
\ " Q .7 7
'3
E )# )# D
= .7
'3 _ Q `
; Y C1 c1
7 !$V "Q
M
'3
# Z <$
h7 '3
b
s .7" )# $ ! )# D
7 .7 " Q
?
[ .# c1 4
@;
$A V V ? .7 C'3 )I
>[ .# c1 4
1
? .7 0 6V ! $v ?
7 "
Q
.d
'3
; " c1
1.
7 !$ .7 ; " c1
1.
d
9 P
;6V 7
"! '3 a
;
"7 W
.7"
77

=$
J
'3
'3
o q 1
P

9

= !
.6 Y ?
W
= "
;6V 1
$ 3V .L
V
;6 ;Q" . ^'3
b
s
)* 7 .7"
.d
! .6 Y "
1 h7
1
] 7 V 0
.7" .d
!
A .7 ! .6 Y
0
C'3V
.7 "7
C"
?
U
7 !$V
7
9
=
= !
.6 Y t W '3 I )* 7
.7"
.d
'3

4R

(" ,

S (" ,

4R

T

(" ,

9

K
K

T

1

U J

7 ? /+

)

78

FJ3 " M

U

C

B

N

* , % 'lA '5 'c

6lA '5

S

7 %

K

Y

" m % J5'* $ * K

Y

S
6lA '5

6lA '5

S

=i f QR$
0$

1 W dX

6* ^ * 4'*
$ 6lA '5
8 % P ! H< G " # ' C J4 3) '
'b *
lA 'c 'lA '5 JK Je * ( * & % % A
( 'A % ' * < N' & 8 % *
! KA L * H5 ' V JK % h
$ d* P*+ % '? 'lA '5
MA a I % *
'n L \ ! ! ! KA L * H5 ' V JK % & * + % * A h
S$ B> 'lA '5 JK
&
@ %l
* A ≤ ! & 'lA '5 JK<
8 % '5 'n \ ! ! '? ! KA L * H5 ' V JK % h
1 W dX V 'M A JK c *
*&
( W B%A
( 'A % ' h
=i f QR$V Y
" > % 'M A Y
'+ % 5' JK b< J($

T

1

-

79

I

,

#

'n L \ ! !

'?

o

p
6

9

Q
d

6

=
F

R

Y

Y

> U Y u
l o Fd
?$ Y "7
7 !$}
S o Fd
;
"
7 !$}
>o>
'3 a
;
"
7}
^o>
=}

T

1

b

_4

po
=
oO
.#
‚ o>
a A
h o ^'3

7
}

F$ +, - o

1B
7" g

"Q

a

}

A

Q

_-p `}

J 3
80

≤ $}

FJ3 " M

e o ^'3
\ o ^'3
O o ^'3
-o>
'3

V

a
Y

A

}
a A
0
J
;6 "

! l /R 4?

}
7

"

#

2

,

F[ +, a 9<
)* =1 7
E
?
V !
'3V !
)# `

[ N F! /7

h
u
5
1
_ !
^'3 a
& >0 T _
=1 T`
8
=
z 1 ?1
.#
?
"
5
1
5
1
7 $0
?
61
.7 A
!
Z ;Q
) 1u
^!
u
5
1
!
!" ;H
B
"P
V 4
1V A
L Z ,, $$ .7
D1 7
L Z
,, $$}
; ^!
'3u
5
1
!
'3 )*
!" ;H
B
"P
D1 * '3
$! w$V A
L Z &< $$ _ )I
Y
"Q
$$`}
^!
)# u
5
1
!
)#
!" )I ;H
d "P ƒ A
Y $v $9 )#
# Z
Y
L Z &< $$ ^
&% $
5
1
)*
.# '3 a
;H
7 "P ;H
ƒ V
)
Q ;Q" Q$ " "
g
CU ] $
# Z
,V,< Ω
^'3 a
^'3 a
[
W a d
C1
= ^'3 a
)I ;H
B
"P
A
!
1 .7 Q '3
;
] '3
a
)* C
6 ;g 0 ;D
V
~ 7 '3 a
;6 L
_ Q3`
d
Q3 c1 A >A W
: ]
_ 0 ` T ;H ;
.7 0 $ "! 7$ '3 a
& \ =1
\ =1
0 ;
3 1 ?1V
:
Z
)*
?

T_ 0`
T [

W 9 P
1
\ =1 T A W ;H
0 vV
"P 0 $ "! > : .X
1 7$ 0 T J" 0 "
A
~ 7 :
J" 6 .[ ;Q" . ]
1 V Q
: .7 D1
Y X1 \ =1 T A W Y 7 ;Q
'
;Q" . _ 0
J V 7 !$ . . `

81

8

=
o

= H$ W Q d
.7"
1
.7 '3 a
.# =
o 5W
=V
[
7 H$
"P Q '3 .7
4
7
V
;H
B
"P
s
"
=
= H$
g $0 0 '1 7" A :
J"
=1 s ! B$
=
o >A W [ $A ;
> "!
= Z ;Q "
4

$

G % *

*

*

% ?'$

T

$

"

= V Q$ ;Q"

'3
_ v * `
A =1
_
ƒ "P
A `
b
A =1 4
7
_ B ` ƒ 3 d
;D $P =
= v * 7 $0
b
s .7 H$

G %

7)J

o5
o>

=

0

TV $A

!
= !

7 . . 7$
)*

q

K

+, -

8!

%

V !

%h

'$

4

=
;73

*: *# U

4#

= A W ;H
"P B
3 1 ?1
.#
[
7$
=u
ƒ V 0 _ , ÷ 8,` $$ .7 ?3 8 $$}
A "! > < .7 > %}
d V )I
Y _ ÷ ` $$}
V )I
Y _<, ÷ ,` $$
ƒ .7
A [
7$
= Q A
L
Z 8 $$ .7 D1 ?3 8 $$
[
7$
= Q A D1 ?3
L Z &V< $$}
d [
7$
= Q A )I
Y
L Z % $$
o5
g
= "
Q ;Q" Q$ 3 1
?1 J" c13 6
"
1 1i / 7
5
g
=
10
M
j .7" "! V Y
)# 4
:
=V
g
1= ] = $7 d .7"
3 1
)u
\ 7$ .
"
0 C1 ;6 Q
)g ;g
Q$ ;Q
'
]
=}
\ 7$ . .# ;
0 d
# ;6 Q
)g ;g
4
7
C1 c1
= .[
$
Y
13 V " .X3 7$ (
Y
)#
=
82

& O9

P

q

;Q
'
)* ;Q" . 7$
=1 T
>A W
;Q
'
)*
? ;Q" . 7$
=1 TV .Y
$ ]
7 !$V j
0
J . . 1f 10 .7" ?$ c1
: V
c13 $ .7 0 s ! ]
4
? ;Q" . W ; Y '
$0
* R
)I
E
< )I
.
9 P
1
!
.6 Y " = V
A
.7 :
; S Y
J" 1 . ] $
7 \ "Q
M
1
:
J" 1 . ] $
7
# Z &, $ _CJ$ 4
`

T

A

F$

[

9Z

l)

^'3 a
Q P g;
"7
7 / 1
)* 4 '3 a
A W 1B c1
7 [ $0
.L ;:
61 )*
.#
$$
^'3 a
"! Q B
$$ >A W [
'3 a
;H
Q
$ Y
.[ ; W A ( $d
Y c13W [
'3 a
j Y
)# &,C $$
J \ 9 P '3 a
?
U Ru
o 13
'3 a C1
= 9
=}
o 13
Q b V
A
: _;
Y 1
$V CJ$ 4
&`

83

" D! 3
W P g;
"7
;: P ;
A
W1 7 ,,,
Y
)# &,C
)# &,C& $$
7 Q

"

#

Z

,

=

'
ZA P (

T
o

@
Q

=

v8/

.

F

=W

7h, B 9K& 9>

)#
'3 a
Z 8, $V $P

T

o ^'3 a

'

[A 'lA

> "
'3 a
,
! 8< V CJ$ 4

o

P

?
L )*
"
"
9 $ "! Q
; V $v
]
CU .# '3 a
o nv $ '3 a
?
Q
=
1
4
A W
;H
$! w$ _ `V
;H
= ’"V
ƒ ;H
J V
$A 7 V ƒ V

L

9K& 9>

c1 .X
8

7?

$: )I
'3
4
)I
'3
;
$ v '3 a

/ 1
W
Q )*
J
c1 .7 Z

)*
6 ! & W$V 1f 10 .7"
: "!
6 .6 7
$A
A (
J _ ! .Y g`V
ƒ
jV :
A "P
A
V

^'3 a
)*
.#
=
=
J"
c13 6
"
)Z 8
q
0 T
>0 T
)I
)*
9 P
;Q" .
"
!$ ;
; >0 T Q ;Q" Q$
3 1 ?1 .D Z : .7 .[ ;Q" .
.#
4
^
0 T ;H ;
"P 0
.7 A
;H ;
$A
0V Q
1
73 $# )*
9 P
>

9

P

) 4

84

;73 g

& q

=

>A

W
=
3 =$ ;
5
g
d

]

$A

4

0 ;
>

s

Y

7$

=

V )#
g

$A
= ~

7 . . 7$
]
V :

u
=

]
b

;

3 :
"
=

s

=

,V&%%ρ ;

8

= ;H

} (Ω )

;

_ `

"
Au
ρ; 7
g 1= ] ;
V =3 ;H u ρ; … V< • V ρ
_Ω $`}
ρ 7
g 1= ] .[
=
3 : ;
V
Ω $}
7 D1 7 ]
3 : ;
_ ?
"
= `V
$}
7 )I
Y
3 : ;
V $
g
= ]
3 : ;
_„ ; `
b
;
s V
]
3 : ;
A ! s
.#
!
7 .7 ; m
)* Y ;H
s
6
o
)*
3 ;H u
=

g
A

=
W Y

_ + ;`
π

] =$ ;
? U ;H

_„ ; `
s u

„; ≈

_ `

ρ;
ρ} (Ω )
^

d V P

"
Au
^ 7 )I
Y ] =$V $
g
= ] =$ ;
_„ ; ` P H$
] =$ ! s
.# ! 7 .7 ; m
)* Y
s _ ` )
6 ^ )*
3 ;H u
^=

8 S

Y

;Q" .
s u

Au
^ ‘ "Q
r ‘;
0 d

;H

_ + ;`
π

]

)* C
„- =

"

H$

A
V l }

_ ^ − ` } ($ )

V $ F# ^ = %V r ,V }

85

6

;H

‘ 0
- )Z
. ]

" ]
c1Q ?1 ( _ )Z

V$
)*

4
;73

4

: `C
4

6
<

.[

;Q"

f
Y

R

o
Y

B

;

9

Y

Y

Y

1 I % b< J(

h4

< F[

;Q" .

]
F[

+, a 9<

[ ,

?

J) L3
>
5
^'3
& >0
8
< n 3

?

=1

7

!" #$
!" #$ _p qp `

a
T_
=
$

=1 T`
_ 1 ? `

z 1 ?1
.#
?
"
!" #$
5
!" #$
F
: .7 9 P
!" #$ Q
1' J" c13 6 ]
7 1
=
; n v "!
!" #$V 1f 10 .7" $s ;Q" . )*
: w A $0 .[ ;Q" . C
6
F[ ;Q" . ]
!" #$ )* C
6 ;H
s u
„=

"

Au
^ ‘ "Q
r ‘;
0 d
‘ 0 " ]
∆O … ^ … ,%∆

_ ^ − ` + ^ _ + ` } ($ )

V $ F# ^ … %V r,V

A
V l

p qp V $
‘ 0 * .D c1Q
86

)I

!" #$V $

O9

P

!" #$

4

9

P

p qp

=}
O9 0 T
}
‚9
p qp .7" 0 }
O 9 '3 a
}
h 7 '3 a
.7" @
=}
O9
;6 $
_ 1 ? `
50 " ]
!" #$ :
)1 7 < $
nv
!" #$ Q A $0 0 T >0
1
= €$ J"
1f 10 .7" .6 Y 9 P
!" #$ : "! 0 T )Z s
"! 0 T
>0 9
$
7;
>0 9 .7" )I _CJ$ 4
>0 !
B _CJ$ 4
>0 Z _CJ$ 4
+` . .
" #' P*<
! ! k C
( ')'

6.

r * '.
JK 3s H:

!" #$ ] O p >u
_CJ$ 4
%`}
`}
`}

*+!

; >

T )*

!!

6.

B*t

r * '.

!

*t

\

. & '5

\

6*
(
* K JK<
'.
. & '5

S\
\

65

T

1

h

F? 3

4g

T
3

87

h 7?
4g

m

( ') ' * A

!!!
14

$
r * '.

T

2

%

9J

T

7_

!" #$
&

5

>

"! 0 T
u>0 * 1“
V 0 ;H
..
)I
* ? ]
A W
'3 " "
0 T
1
!" #$
^'3 a
"
p qp A W
'3
)I
)
V A W
'3 a
D1 #
O 9 P '3 a
D1 #
J" c13 6 ]
7 Q C1=
> "! .7
9 P
;6 $ u >A "!
;6 $
7 "
" .7
- @;
7 "! $9 "
"
;6
$
"
"
A
$9 .7" '3 a
V A 7 ;H >
"P 7 .7" '3 a
)I
* 7
'3
E
;6 $
.7" '3 a
Q ;Q" Q$ "Q
M
.6 Y 7 7
$ n
7 "! "
'

a 9<

& h
.# 7
7

4
!"
3

'
W$
\

Q$
)# $s

C1
` h

&

dq '5

u s! '*

S

S$
. &
'5

()))

u s! '*

$
6> ' A
& %H %

%

()))

#' #$
6 * & P* < 5

\ 0

& % H?
*+!

u s! '*

6 * & P* < 5 * t!

6 *& @
r *
"#'
P* <
JK
3s
k
C
(
')'

[ , K

d

7C

(
)*
"! 0
J" 13
R A
V
: !"
"
$0 .[
0 .7 (
E
4
.#
[
!" #$ _p qp `V
73
;H
1
M $P = .7 $ $'3
Y
Q ( C1=
!"
_
W CQ3
A
!" " .7" "Q
C1 c1
A .7 !"
88

$0
? ;Q" . h
? (
&

G$
)*

J
"!
1

0
=

9

M
I Y

$ $'3
(
)*

Y
]

.7
$ $'3

4
$7

>
?
=1 7
'
( )*
S0 !" " _r" —J `}
S0 X 1
Y
"
= o ‚ >> _‚ "1
J " J " `}
& ^'3 a
Y _r J " J
J " 1 "`

&& > s ( V
$. ]
?
"
'
( )*
S0 !" " u
S0 !" "
13
Rx A
W$| - A
W$ 7
)*
'
Y )* !
E
W$ : H$
"
)I
A
1
"Q
,,, F S0 !" " 7
;6
D1 W$ \
)I
(
V 4E
W$ w !" $0 d
" (
J" 7$ $m .7
.#
>
'
Y ;6
" " V !"
Y
H$ M
$ $'3
.7 .[
)* ;Q" .
S0 X 1
Y
"
=u
S0 X 1
Y
"
= _‚ >>` )I
7$ ;H
'3 B
g
0 '1 "Q
< $ .7
=
1 "Q
,$ >
=V A W [
= " : _ J$ „" `V Q ;Q"
Q$ 1 U
Y C1=
$P = ;6 G$
"
$ $'3
Y
!"
\
Y
6
13W .7" .[
)* ;Q" . V A )* ;0 X 1
Y
a
;0 !" " ;H $0
'3 a _ '3 a
` c1 .[
)* ;Q" . / ) .X3 1 .
)*
;Q" . A
= Z
.[ C1 c1
Y o r>>u
& ^'3 a
^'3 a
Y o r>> Q ;Q" Q$ A
g = W a
Y E ‚ >>
;0 !" " ^'3 a
Y
"
'
( )*
.# '3 "
"
1
3
C! #$ 7 W a d
A )I
0 = "
13W 6
Y ;6 G$
"
=
;0 !" " ;H
" )I
9
=
&8 n 0
'
( )*
^l q _^
" l 3 q3 J$`
h
'
(
)*
o ^l q " O p > _n {`
s1
!"V H$ (
E
4
7
h
'
( )*
o ^l q A W (
E
.7 A Q (
"!
E
Q
)g CQ3
"
1s
13D h
'
(
)*
^l q 7 $0
{ 1X
d
E
!
/A d
E
I 13
R X 1 .7 '
?
Y
Q$ s
]
"
= .7 A
c1
A
W$
89

"P " " F[ ;Q" . ]
^l q A ! ;
;Q" . ;H
V ?
D1 " E $P =
W$ P 7
;6 !" "
;6 !" "
W (
E
W
)1
7
= 5P
W$ .7 "Q
' 0 "P
&
;6 !" "
;6 !" "
9 : ' 0

?1V ;
1

Y

!
@ ?1 o qSr _q
J S r" —J `
!
@ ?1 _qSr` 7
;6
* V A A
?1
V )
W (
E $:
qSr
.D '
(
)*
I ;0 !" "
LV A
W$
] qSr 7 I .7" 4
! V 0 7 ]
M
W$ R )g
;6 qSr A W 9 :
j 0
!
@
A ul O qo ,, .7 l O qo ,,,
!
@
A l O qo ,, .7 l O qo ,,, A W
"P
j 0

' 0 ^ h, B
, K
d 7C
4
9 P
'
(
O 9 P ;0 X 1
Y
"
=}
; O 9 '3
}
O 9 '3 a
Y }
O 9 ;0 !" " }
J / ;0 !" " .# '3 a
Y

)*

u

O 9 P ;0 X 1
Y
N’ t
0 .7 '1 "Q
< $ ; " ;: C1 c1
Y
4
? ;Q" . >A W C’ t
!
4
E
)*
9 P ;0
!" " _ 0
J .. `
; 5 P '3 a
Y .7" 3 t
5
g
= ] ;0 X 1
Y
"
= 7
L 7
" $: )I
*
g
=
)* # Z , Ω
S0 X 1
Y
"
= _‚ >>` )I
7$ ;H
'3 B ; "
;: C1 c1
Y
4
? ;Q" . >A W ; Y
'3
a
Y
!
4
.# @
D1 7
L Z
& $
J 5 W Q$ L
g
= A W; Y $
=
_ !
=
)I
"P
= A : `
1 "Q
,$
K 5 W Q$ L
g
= ;Q" Q$ 1 U
Y C1=
$P = ;6 G$
"
$ $'3
Y
!"
A W
= "! " Q !" @ .7" t
P '3 a
Y
/ 1 ;0 X 1
Y
"
= 7 !
'3 ; " ;: C1 c1
Y ? ;Q" . 4 W
;0 X 1
Y
"
= .# '3
a
Y
Q
$
'3
1f 10 .7"
Y ?

90

;Q" .

A W
.7 =

E

& '3

1 .#

'3 a
^'3
;0 X
Y >A W CJ$ '3
Y
"
=
/ 1 '3 X 1
Y
"
)*
.7" '3 a
= m
Y 7 '3
=1
'3 X 1
˜ q 1
= = .7" t V " W$
Y
"
=

^'3

A [

Y
1

Y
) $0 ;0

"
X

= ; Y !
Y ^'3 X 1
Y

"
g

= .# '3 a
] ;0 X 1
4

73
Y

= .# '3 a
= ] ;0 X 1

& O 9 P '3 a
Y
^'3 a
Y )* ; Y :
' 0
J
. V Q ;Q" Q$ A
g = W a
" ^'3 a
Y
.# '3 "
"
!" #$ 7 W a d
A )I
6
Y ;6 G$
"
=
;0
9
=V
'3
? # V )I
>
9 P '3 a
Y
) '3 "
3
!" #$

"
Y V

"P
4
Y E ‚ >>

? ;Q"
;0 !"
3
0 = "
13W
!" " ;H
" )I
:
"Q & $$
"

8 O 9 P ;0 !" "
S0 !" " A
!
1V A W 9 :
J" ' 0
J
"P
j
0
J F
9 P ;0 !" "
J" U c13 6
]
7 1
=
1f 10 .7" 0 " ] 0
J A W; Y
;0 !"
" :
J" ' 0 >
9 ;0 !" " _
l O qo ,,,` :
'
0
) 4 ;73
4
,

91

*

65

h4

, O9

2 =X V

%

l O qo ,,, :

'

0

J

. ^ h, B
+ 4
7! F &R
V
< C G2 -! ! '
8+
J
>' ;H
^[
'3 $ "!
;0 X A W C1=
"P d
! .#
1_
@
= ` "P .#
'
;H
_
)# V $7
9 E ]
` "P
.# $!
1
]
7 !$
; /
;0 X A
"P d
.# =
c1
.7
;6
_
.7
;6
$!
!
V
B
J
ZV * '3 B
]
V Y
1 .7 13D
1 . .`
> J 9
E )I
q
$!
1 _>S/ ` "
7 !$ . G
V
>
"P
.

. !

/

2

;6
c1 d
"P
10 .7" "! ?

2
Q

8+

!

"#

3 )*
!" A Q (
c1
.7 Q
c1 d
;Q" . )*
92

c1
\ Q ( ;Q"

>

?

c1

V5
5A

d

g
9

>
?
^ " •J J V
YV ^
V
>

? (
;6
J" "!
>

V

:

; " B$u >?1 4V / 9 $! V SQ" .
)Z _- >`V >10
V^
;
a V
# ! d
V\
*
?
1

V

g

3

c1
; " B$u
"VF
" ‡C
!
V\
*

A
A YV ^ "
$ "! _n ‡ F`V \ J A
?
1

V

8+
)*
' "! J"
u
?
;Q" .
;6
"! A
9
?
c1
)u >
J g A
V
A
A YV
3 " .7
}
; >
;6
"! # !
?
c1
)u > F
" .7
^"
}
/ "7
d A
;6
"!
* V
~ 7
* Q
"! A
9
.7 Q "! # !
}
>
?
;Q" . _
c1
` A W )*
M '3 .# '3
"P M '3 .# = >
)I
a 73 )* CJ$ )
W1 ;Q"
. ]
;6
J"
)* ;Q" .
;6
)I
'3
!
;
;6
B
;6
)I
'3
V Y
1 .7 13D
1

>
'3
&
8
<
%
>
1.

>
? CJ$ C
! ; " B$u
ns
7$ .
ns
;Q" . }
^d
Q 6 $s }
^d
A C1
^d
A C1
^d
d}
O "! $! :
6
9

!

/

8+

:
#

,

;6

EW
13D

)I

=}

6 }
!}

W ] E
)*
P V .6 Y 9 P .7 3 1 ?1 ;Q" .

93

:
]

1f

J" P
;6

("

W$

8< >
.7 13D

Y

^d
ns
^d
5
^d
q13
q13

>
1.

;6

6
9

? CJ$ C
1 ; " B$u
6 $s
;Q" . _
A
6 _ !
1
d
" CJ .7"
" Q C!

:

<

%

'3

1 ; "

;6

)I

'3

1

)T `
A
†,µ `

W ] E
)*
P V .6 Y 9 P .7 3 1 ?1 ;Q" .

8% >
&
8

)I

1

>
; " .7 13D

&
8
<
%

:

:
]

1f

J" P
;6

W$

3 1 ?1
9 P
;6
)I
'3
;6
Q )* " W$
= )*
)#
9 P}
- Q A
;Q .w
}
F6 Y 9 P Q " V 1X
" ;Q" )T
M
1 73}
>
'3
.7"†
;6 _
`
Q ;Q" Q$ "Q
"7
)I
'3
Y
1 .7
)* C1 c1 }
F
9 P
;6
$!
!
J"
c13 6
]
7 Q C1= 1f 10 .7" ?$ c1
:
]
;6
(
)*
V A W
D1 =
1 "
$: )I
*
=
Q 9
;6
! v )I
'3 !
.7" 7
;6
)*
: ?
Q C
Q (
A
D1
P
$0
.7 I
!3
]
;6 >
UR
9 P
;6
)I
'3
! u
` > : "!
;6;Q" . A Q (
" d
J" c13 6 }
;` > n ‡ F )* ; Y
t )* ' ;H
Q}
4
4 ;73 $!
13
R
)I
'3 !
.7"
!$ ;H n ‡ F _ = Z = `

94

6 5' ! 5
k!
"m %

*C
*

*G
5
JK<
*K

h4

SQ" .

)I

'3 !

.7"

7 ;H

4*
5 %

2 (

n ‡F

`> n ‡ F
"
9 P " $
)I
9
"P ( $d
"P
)#
9 $P I g Z A
0;
" .7 ;
"7
,
.)* c1 8, > > n ‡ F A .L ;: Y ;H
$ "! Q )* 9 P g Z
"
A ; .7 i$ )#
` \ "Q
?
M
)I
n ‡ F .7
)I
L Z &,, $$ _CJ$ 4
`

S

!!

S
1I %

!!

<K

1 I % %A * k!

'b *

6 5 * G 5 JK<
S
S

h4

!!
'l

!!

\ "Q

?

5<

6 5 * G 5 JK<
S

*
2
b< J(

M

95

S

)I

'b *
!!
'l

!!

.7" .7

)I

5<

*
2
b< J(

6 5 'A % '
( *G 5

*

2 " #'
b< J(

6 5 'A % '
( *G 5

*

h4

& >

n ‡F

6 5 'A % '
( *G 5

@;

*

2 "#'
b< J(

6 5 'A % '
( *G 5

*

h4
.
o )#
;Q .w

FT

[ 7h, B
9

PV
V 1 A

8 >

n ‡F

+ 4

7!
Q"
$7

d

2 "#'
b< J(

Q #

F &R

$P ;H
W 9

96

2 " #'
b< J(

F?

m
V

P

1 "
;6 J"

J ,
.#
Q

X ;
;Q .7
* .#
] ?1 )V
W D1 j
" [
* .#
oN
6 .6 Y 9 P
;6V )I
"
.7" .7
L
;6 > .7"
.7
Q
J"
)I
1V
.7" .7
"
[
J
o\ " 9 P
T
;6 9
9 .7" )I
o O9 P
;6 9
V 9 :
.7"
T
o\ " 9 P
J P
.7" .7
o >9
)#
.#
!$
"! 0 V t A
)#
o 5 "V 9
J" D1 7 ? 9 P V
?1
W =1
.7"
;6
o O9 P
.7"
J \
W
B
"
1
o 5 =1
.7"V
.7
= "
;6 J" )#
a ]
7 Q
C1=
o5A
V W$
"! 0
]
;6
o 5 X3 9
J V 1 : $P ;H
o O X ;Q .wV B Z "7
J" )
9 P
. 2 ^ h, B
F!
+ 4
F?
m
9K&
? 4!) "
F &R
7
>
;Q" .
J" ;H
= '3 J" .7 $7
9 E
;H
$ "! ]
J" \ "Q
M
W$
=
1 "Q _ ,, y &,,`$
>
"
* $ "!
A .L $ "! ;:
"7 ;H
= ’"
.# =
[
'3 J 9
?$ P
:
"P
= .L $ "! : 13
& >
"
c1
A 7
?
$ "! ;H
'3 J 9
?$ .7 !
!$ P "P ?1 1 c1
?
Q 9
$
;6
'3 $ "! _ 1 A` .# =
8 - Q
! $ 3 1 ; " ;H
;0 A
"P
;0 A
* .# ?1 4
=
"
;6 ;Q" . !
$ 3 1 ; " .7
0
Q J" c13 6
"
1 1i >/
% o 8 u +++ x
=
"
4 FG
y z 1 ?1 {
1X x
8

>
>
C1
]

"
"
= g "
=
) 1u

;H
'3
= A W 61 Q
^V )* C
6
#" )

)

"#$ )

ρ

2 13 6
1u

Ω !

;Q" .

;H

97

g 1=

Ω ! 

)

J 9
?$
)g
B c1
]
10 .7"

)

'3

?$

)

)I
* ρ • ,, Ω$
?
; ^[ $0 '3
?$V
^[
'3
?$V
5P
* c1
"
V

[
'3
uρ … ,, Ω$ ÷ ,,, Ω$}
uρ … ,,, Ω$ ÷&,,, Ω$}
uρ ™ &,,, Ω$

& O 9 P '3
?$
\
[ $0 '3
u ^'3
P g;
.7
* c1
$0
"Q
_C`
W1 &,< $$V
= ;H % ,
$$}
[
'3
u5 P
'3
g;
.7
; \
Cs .D
Y
.#
* c1
\ "Q
M
'3
E &,< $$
8%, $$ .7 "Q
E
'3
Y = ;H &,< $$V
= ;H % , $$
q
D1 '3
; Y 7 $0 .d
d ; " ;: C1
c1
?$ _CJ$ 4
<`
>
'3
;H
'3 B
? "P
; V A ;
Y
L Z $$
J 5 W ;Q" . "!
?$ C'3
" $
)I
tV Q
P '3
?$ :
J" 1
"!
V '3
Q
;Q" Q$
V )*
.#
= .7 7 Z "!
? ;Q" . .D $v ; $0 0 7 z 5 0 7 z )* C
6
10 .7"
g 1= ] = ρ ) 1u
z ≥ < ρ } ($ )

98

Y

'* & %
%

%

%

%

L
65

3

h4

$

$

'$

$

s$

v$

< q9 C

'3

8
h 1 c1Q ;Q" . ]
9 _η` N
6
J
n 0 '3
u

?$ ; " ;: C1

'3
9 ]

)* C
'3

6
) 1u

C
η=

"
Au
C 7 "Q
7;
Y
7;
Y
h

'3

M
] '3
] .L

C

.7 '3
}
}

u
V
V

η=

V
V

"

Au
99

V

}

c1

.G

c1

J

V

7

=(

=

(

"Q

M

.7 $0

"

'3

}

),V<

;; ”

)

,V <

F# u
7;
Y
1 ;4 ] .L}
7;
Y ] '3
?$}
7 0
'1 ]
}
V
7 0
'1 ] '3
}
; 7 "Q
M
'3
}
V
; 7 "Q
M $0 '3
.# Q
c1
"
Œ
Yo = Œu
;” = ; + 8

Q" ]

'3

8

& - Q 9
;6
"P ! $ 3 1 ; " > $!
A
_‚ ^ ` .7
- > ) 4

!

13

;73

4

8

_n ^ `V "
@;
3 [
%

0

8 - Q 9 P
;6
!
"
;6 . ; V . 13 .#
B
J
Z ? E;
"7 .7" 7 !$ . G
;6
B
J
Z
9 ?
;6 ? ;Q" . > :
;Q" . Y
*
"
;6
B
J
Z J"
4
) 1u
N
6
1= 13D a ]
;6V - _ˆ`}
N
6 “
A _
` s _Fqˆ„` / 1
;
4 =3 “
73 ;H
V< .4 ?1
. 13
7$ . $0
"Q
$t .# Fqˆ„ H$ "
"Q
V .7 V< O =3 ;H
V< 7 " )I
* C=1 = }
& Y
j VFJ }
8 > :
6 ?
.# F J E "
s = ]
A
: "!
;6
$0
D1 / 1 F J … ,, F
B
J
Z A
A
$0
D1 7 _ + o8,&` F
< ‚ M “
A _
` s _Fqˆ„` .7 13 " Q C! _q C` "
* g
A $0 $ c1
P w n c1
73
)* W
) 1u
q

C

= ,

Fqˆ„ =

(Fqˆ„ + )
(Fqˆ„ − )
( + )
( − )
q C _ S`

"
FY

Au = ,

u
100

,

Fqˆ„ … V , w )Z

] m

`
_

] m

.# 13

"

Q C! q C … %V8 S

+ 4

9K&

)I
* @ c1
c1 d `V
c1
'3 O .7 O w "Q $!

.)*
C1

9K&

345

;` / ) _ `

] m

s

)

‚^ _
=

+ 4

A a3 }

9K&

`

)T
I

c1
` .7 - >
;Q" . ] ‚ ^
a3 d C" }

345

)I

* ;Q" . & = _

c1

y

c1

+ 4

d

`

T

1

3J

9j

101

F?

m

9K&

y

c1

!"
2

FT

4
)1 B

[

[

3
$

1

=

)*

J"

*

B Z ; " B$

1u
B t

u

Chu&n b h# s%, tài li u, thi t b ,
d ng c o

i chi u s l ng, v trí các
công trình ã
c thi công v i
h# s% hoàn công

o i m tra i n tr* ti p t,
i n tr* cáp thoát sét, i n tr*
cáp d n t, i n tr* m i hàn n i
m!ng liên k t chung

i chi u v i tiêu chu&n, h# s%
thi t k , l p biên b n o nghi m
thu

L p h# s% nghi m thu, biên b n
nghi m thu công trình

K t thúc

2
o

\ 4 _ *
7 * + 4 * 9<
< )
)#
7
$ 1V Z .6
$ 1 Q X
X R
4 V B Z
V B Z "7
4
o > 1i ;6
;6.7
"
$ 1 ; " B$u
• )# '3}
102

• )# ƒ }
•n 3 "
• 5B
B .!
2']

g
(

+

o \ W$
.6
_ 1 A` .7 B
o E B Z
)
A
o ^[
)#
.7 B
o‚
c1Q

7C

= _ €$

`}

* " F$

FT

w

C

"L

_

)

Y 9 PV
A U .# B Z
V D1 j
Z "7
4
V B Z "7
4 V [
)# '3 " D1 7 .X
U .# B Z "7
ƒ " Y
)#
V .X
1 [
W
CJ$ A U .#
Z "7
3
W$ V
1 .7" ; ;Q

2 . ]) =3 F!
FG +, - *
FG , )
*
FG , 9>
-*
FG 3
3 J 7 ? /+
o
7
" W$
g
= ] @
= )*
J" )#
a "
> \ c1Q " )* X 7 ; ;Q 7$ g s
$ 1
o ^[
B .! (
"
g '3
= ]
;6 .7
"
V
a = WC
6 CJ$ A ;6 s
20]
E

+ "L

?

\ * _

+ /+* 7 , 4 ? 4#

)

3

c1Q "V W$ V
1V X ;
;Q " W$ .7
1 .#
1 1i { 1X c13 6
"
1 1i ]
7 )# V ] S0
.7 13D
V X "7 S)1 Y F G
F / $ .7 B Z

21^ , _

3

* 4 ? 4#

" ! V W$ V 1 X
$ 1
4
o> B !V
6 Q )*
o " ; ;Q
Q A M RC
) .= V Z .6

3

oq 1

1 C"

FT
7

X

k 7 .7 )# C R
X ]
] ?1 )V Z .6

103

B ZV ;

;Q

V Z .6

!
5

"

!" $%

#
&

"

$'

()

% &
>

Z .6 Q" V
V C'3 9 V c1Q RV ;Q" )T .7
;6
=
Q
;
.D
"7 " 0
c13 6
"
)Z
73 H$ Q$ ;Q" s
"’ .7 (
E
! "
cU 4
" 0 .7 Q
= 7
$ U
c13 6 .D
"7
"
0
] / 7 )# m
) ]
/ 7
A
c1
13
)*
=V
I
$) V A
>
5
o5

'
6

)

Q )*
7!)

7" !" .D

"7

" 0

V

"7

F)

.#

;0 { 1X
E
? V E
! $
4
J"
$ )*
'
Q D
)Z
.7 ;
H$ Q$
;Q"
"7 " 0
" E
4 } @ ; V )#
a .7
W$
' " c1 4
o>
'
Q )* 1= 13 .7 W$
.D
"7 "
0
"
=V
)#
".
- Q 1i ;6 ?3 ]
$: D1
V )Z
)#
7$ . } Q
= 7
$ j
M c13 6
{ 1X
"7 73 .7 61
$ .D M .
!$ '3
! " 0
o )#
9 P
;6
)I
)#
Q 9
1B
1
= .7 W$
Q$ ;Q"
"7 B $# )*
7 9 P
;6
o\
=
Q W$
.7 C
6
Y C .6 Y
4
?$ )
V
FG
V
=
"
)# V Y
..
o/ 1 ?
!
M
1.
A Q (
d ;"$ $4 A !
Q
7
7
;"$ $4 )#
=
o 5 Z .6 Q"
.7
4
Q A
$. D
)Z
Q$ ;Q"
"7 " 0
" c1 4
4 o
o\
Q" V
C'3
V
;0
Q C
6 k M
1.
A 13 Z CQ3
!
.#
)I " 0 _.[
13 W$ " V ?
)I
V ;"$ $4 V A U MV .[
A 6 4
s !
) E
U
W$ gV ?$ ?3V
d `

104

o- Q C
6
Y C
4
?$ )u
t V
€ V $A
7 .. !
1
)Z
Q$ ;Q"
"7
W " E
Z}
o>
V )Z
" ! V )Z
.X
c1Q
V
$
Y .7 Q W$
o>
4
)#
Q A ?3 ]
J" c13 6
] / 7 )# V )Z
.7
" 0
o>
Z .6
Q
Q"
! W 9$ .M
)Z
.#
.7 ; Y *
13 .X 1V Z ( g "
' o
o 5 Z .6
Q @ s
@;
?3 ] 3 1
4 V )Z
V;
7$ .
"7

6V

a )# V
1

V
W A

13W . .
Q )* ;Q"
)#
]
.D C'3
Z ;Q
)Z
Q$ ;Q"
"7
P W$ .D 6 4
R " 7 V .6 Y '

W
Q

?1 C'3 9 V P W$
"
' )#

o @ s
'
".
0 V @V A$ 7$ .
Q k 7 V A
X R
4 V ".
Q [ * .# 4
0 { 1X .7 s
"’ ]
' V A;
Q$ ;Q"
"7 V
;6
.7 d
0
'
?3 ]
o 5 Z .6
" 0
Q @ s 1= 13 .D { 1X V
"7 " 0
.7 9$ .M
4
!
s
"’ ]
' $# 13W V :
X .7
" 0
1 $)#
oS Y
!V Z ( g "
'
4
Q 1X
"
"! .7 Q$ ;Q" s
"’ " )I " 0
- Q A )Z
d
"Q
"! V d
6 V m V $) ;t"
o / )I " 0
Q )*
;6;Q" 0 " 0 .7 )Z
[
* .# E
4 .7 Q )I C13
W$
;6 ;Q" 0 "
0 V )Z
" c1 4 7$ .
/ 1 =3
] D1
Q$ ;Q"
"7
" 0 V )I " 0
Q
6 .#
)I
CJ$ C !
.
)*
" .7
;
"7 " 0
o/ 1 A
3 @
)Z
4 Z .6
Q @ s
@;
"
;0V
' 9$ .M 3 1 ?1
3 @ B $#
7
W
.
o "
)I
*
)I
"
Q !$ E
V
Q A;
"7
" )I .7 )Z
$
"
o "
D1
7$ .
"7 I 9
A V Q ; Y
Y * R .7 A
;
D d
3 9
" )I " 0
o
4 g
.[
E
UV;
# V Q Q" "P Z A 6
4
W$ g Q A
;
d
U MV ;a3 ( ;9 U} Q
A
€"V '3 ;Q" W$ H$ ;Q" Q$
"7
7$ .
!
.
V

105

$L$ B
. } Q
;6 1
d
0 V
V )Z
.X
13W .7
"7
o\
P '3 Q Q$ ;Q"
W '3 @ .7" )I
P m
)
)I c1 ! }
o\
7$ .
"_
0
J V 0
.` )I " 0
Q
)* : X .D
"7 " 0 .7
$9 ;
.D ?
V $
$!
13
)*
'
" )I .E $# $ X3V s
"’
d
) ;4
)I
7$ .
"
o )#
7$ .
" )I " 0
Q W$
0 ;D .M V 9
9 ]
V
0V$
7
o\
7$ .
" Q [
'3
"7 .7
)Z
;Q" 0 "
0
o 5 ) .X
1V
9 P
" "P ) C1
Q
'3 " .7
d
: >
Q A U
)* 1f
;L .7" U c1? "
"P
: 0V$
7..
o\
A )I 7$ .
" Q A )I Q
#
" )I s
"P
c1 ! )# = C1 c1
W$ " A D d
V .X
1 Z
'3 13 W$
o\
)*
'3 " "P 0
7$ )Z
C1
0
o\
7$ .
0 A
)* s
Y A "
13
o>
)Z
.X
13W
13 .X 1 .7
_
V ? i1V
13D V
V CJ Q
V d
V c1
. . ` Q )*
1i ;6 ?3
] " E
. .7 Q W$
C
6
0 ;D .M
]
)Z
)#
o / 13 .X 1 .7
C
)Z
.X
13W
Q :
7 V .X P C
)# V .X
ƒC
)#
.X
13W
Q Q$ ;Q"
H ;10
9
9 5 .# "
=
Q C
P .M
9V
@ .T
'3
3 @
o - Q W$
0 ;D .M
]
" 0 _ 1 V 1@ V C’ C7
;J V $ 3 7"V . . ` )#
7" v .7 t
\
$ 3 7" =
Q 1' ]
c13 4 .X 7
]
;6
o )#
7" v 0 V t
Q C
6
)* .6 Y
4
?$
W A;
C R .7
; " " ] g M1 ;
?
5 7"
v 0V t
)I
V 7 ' V Z
)I c1 ! V Q A ; W
=$ .7 7" 9 S
$ Q A € ; " 1 !
0 "P t
o\
P
)#
! "P
4
?$
_
a )# V
. . ` Q !$ E
. .7 ; " " .#
;0 { 1X W A ;
C R
o\
7" v 0 V t
? )I
7 "P g 10
)# V ?$ ?3 Q A
;
T )I V
X .7 g = . .
106

"
!

78 & !

#

9 :

$6
&

10.1. Qu n lý h th ng ch ng sét
10.1.1. Yêu c u chung
1. Qu n lý v s l ng: Th +ng xuyên n m
c s l ng các ph %ng ti n,
trang thi t b ch ng sét bao g#m: ch ng lo!i, s l ng hi n có, s t ng gi m và
vi c phân b trang thi t b ch ng sét * t t c các ài tr!m vi$n thông.
c tình tr!ng k thu t c a các
2. Qu n lý v ch t l ng: Th +ng xuyên n m
ph %ng ti n, trang thi t b ch ng sét t!i t t c các tr!m vi$n thông.
10.1.2. Qu n lý h s k thu t
1. H# s% l p t
Qu n lý toàn b h# s% l p t bao g#m h# s% sau khi thi công, nâng c p, di
chuy n và th c hi n phòng ch ng bão l t c a các trang thi t b ch ng sét g#m:
- Tài li u v thi t k , thuy t minh thi t k , b n v, hoàn công, biên b n o th
nghi m thu c a các trang thi t b ch ng sét sau khi thi công, nâng c p, di chuy n
và th c hi n phòng ch ng bão l t;
- Thuy t minh k thu t v các trang thi t b ch ng sét s d ng;
- Lý l ch trang thi t b ;
- S t ng h p s l ng, ch t l ng, s t ng gi m các trang thi t b ;
- Các v n b n quy nh và các tài li u khác có liên quan.
2. H# s% b o d ng, s a ch a
- H# s% b o d ng, s a ch a bao g#m toàn b các biên b n
c l p khi ti n
hành b o d ng, s a ch a. H# s% b o d ng, s a ch a ph i
c l u gi cùng
v i h# s% l p t và
c c p nh t trong máy tính.
- Biên b n b o d ng, s a ch a bao g#m các thông tin sau:
+ Ngày, gi+ ti n hành b o d ng, s a ch a;
+ Các ph %ng ti n, thi t b o dùng b o d ng và s a ch a;
+ Nh ng ng +i tham gia;
+ Các ghi nh n v tình tr!ng trang thi t b ch ng sét ánh tr c ti p, ch ng
sét lan truy n;
+ Các d li u, k t qu b o d ng và s a ch a;
+ Các s li u th ng kê s c h h ng;
+ Các gi i pháp b o d ng, s a ch a ã th c hi n.
Các h# s%, s li u ph i
c b o qu n c&n th n và th +ng tr c t!i %n v khai
thác thu n ti n cho vi c qu n lý và ph c v cho công tác ki m tra, b o d ng
v sau.
107

10.1.3. Qu n lý các trang thi t b ch ng sét tr c ti p
1. M-i khi th c hi n ki m tra, b o d ng các trang thi t b ch ng sét tr c ti p
ph i l p biên b n trong ph l c A. Sau khi b o d ng ph i ghi y
thông tin,
s li u vào các m u biên b n, ghi lý l ch k thu t và l u h# s% b o d ng, s a
ch a.
2. Th ng kê, ki m tra s l ng, ch t l ng, ch ng lo!i các trang thi t b ch ng
sét ánh tr c ti p ang
c l p t và d phòng kèm các ch ng ch. h p chu&n
c a C c qu n lý ch t l ng B u i n - B B u chính vi$n thông.
10.1.4. Qu n lý các trang thi t b ch ng sét lan truy n
1. M-i khi th c hi n ki m tra, b o d ng các trang thi t b ch ng sét lan truy n
thông tin,
ph i l p biên b n trong ph l c A. Sau khi b o d ng ph i ghi y
s li u vào các m u biên b n, ghi lý l ch k thu t và l u h# s% b o d ng, s a
ch a.
2. Th ng kê, ki m tra s l ng, ch t l ng, ch ng lo!i các trang thi t b ch ng
sét lan truy n ang
c l p t và d phòng kèm các ch ng ch. h p chu&n c a
C c qu n lý ch t l ng B u i n - B Thông tin và truy n thông.
10.2. Qu n lý h th ng ti p

t

10.2.1. Yêu c u chung
1. Qu n lý v s l ng: Th +ng xuyên n m
c s l ng các ph %ng ti n,
trang thi t b ti p t bao g#m: ch ng lo!i, s l ng hi n có, s t ng gi m và
vi c phân b trang thi t b ti p t * t t c các ài tr!m vi$n thông.
2. Qu n lý v ch t l ng: th +ng xuyên n m
c tình tr!ng k thu t c a các
ph %ng ti n, trang thi t b ti p t t!i t t c các tr!m vi$n thông.
10.2.2. Qu n lý h s k thu t
1. H# s% l p t
Qu n lý toàn b h# s% l p t bao g#m h# s% sau khi thi công, nâng c p, di
chuy n và th c hi n phòng ch ng bão l t c a các trang thi t b ti p t g#m:
- Tài li u v thi t k , thuy t minh thi t k , b n v, hoàn công, biên b n o th
nghi m thu c a các trang thi t b ti p t (s li u i n tr* su t c a t, i n tr*
ti p t...) sau khi thi công, nâng c p, di chuy n và th c hi n phòng ch ng bão
l t;
- Thuy t minh k thu t v các trang thi t b ti p t s d ng;
- Lý l ch trang thi t b ;
108

- S t ng h p s l ng, ch t l ng, s t ng gi m các trang thi t b ;
- Các v n b n quy nh và các tài li u khác có liên quan.
2. H# s% b o d ng, s a ch a
- H# s% b o d ng, s a ch a bao g#m toàn b các biên b n
c l p khi ti n
hành b o d ng, s a ch a. H# s% b o d ng, s a ch a ph i
c l u gi cùng
c c p nh t trong máy tính.
v i h# s% l p t và
- Biên b n b o d ng, s a ch a bao g#m các thông tin sau:
+ Ngày, gi+ ti n hành b o d ng, s a ch a;
+ Các ph %ng ti n, thi t b o dùng b o d ng và s a ch a;
+ Nh ng ng +i tham gia;
+ Các ghi nh n v tình tr!ng c a các t ti p t, các m i n i, liên k t và
ti p t bên trong nhà tr!m;
+ Các d li u, k t qu b o d ng và s a ch a;
+ Các s li u th ng kê s c h h ng;
+ Các gi i pháp b o d ng, s a ch a ã th c hi n.
c b o qu n c&n th n và th +ng tr c t!i %n v khai
Các h# s%, s li u ph i
thác thu n ti n cho vi c qu n lý và ph c v cho công tác ki m tra, b o d ng
v sau.
10.2.3. Qu n lý h s , s li u các t ti p
ti p t b o v

t ch ng sét, ti p

t công tác và

1. M-i khi th c hi n ki m tra, b o d ng các t ti p t ph i l p biên b n trong
ph l c A. Sau khi b o d ng ph i ghi y
thông tin, s li u vào các m u
biên b n, ghi lý l ch k thu t và l u h# s% b o d ng, s a ch a.
2. H# s%, s li u c a các t ti p t.
a)
i v i tr!m vi$n thông có m!ng ti p t
c th c hi n b*i s liên k t các
h th ng ti p t c l p có các ch c n ng khác nhau ph i có h# s% l u v các t
ti p t bao g#m:
+ T ti p t ch ng sét cho c t anten;
+ T ti p t vi$n thông th c hi n ch c n ng ti p t công tác và ti p t b o v
cho thi t b vi$n thông;
+ T ti p t ch ng sét cho nhà tr!m.
b)
i v i tr!m vi$n thông có m!ng ti p t là m t h th ng ti p t duy nh t
dùng chung cho các ch c n ng khác nhau ph i có h# s% v t ti p t chung c a
tr!m vi$n thông.

109

10.2.4. Qu n lý c u hình

u n i và ti p

t bên trong nhà tr m vi n thông

1. M-i khi th c hi n ki m tra, b o d ng c u hình u n i và ti p t bên trong
nhà tr!m vi$n thông ph i l p biên b n trong ph l c A. Sau khi b o d ng ph i
ghi y
thông tin, s li u vào các m u biên b n, ghi lý l ch k thu t và l u h#
s% b o d ng, s a ch a.
2. Các lo!i s% # c u hình u n i và ti p t bên trong nhà tr!m vi$n thông:
- S% # m!ng liên k t chung (CBN) bên trong nhà tr!m;
- S% # u n i và ti p t các h th ng thi t b bên trong nhà tr!m theo các
m!ng liên k t MBN, M-IBN, SBN, S-IBN ho c k t h p các m!ng liên k t trên.
10.3. B o d

ng h th ng ch ng sét

10.3.1. Yêu c u chung
B o d ng h th ng ch ng sét ph i th c hi n
- B o d ng nh k/.
- B o d ng t xu t.

y

các d!ng b o d

ng sau:

1. B o d ng nh k/
Sáu tháng m t l n ph i ki m tra h th ng ch ng sét tr c ti p (c ph n thu sét
và d n sét).
Sáu tháng m t l n ph i ki m tra các thi t b b o v ch ng sét l p t trên
+ng dây thông tin và +ng i n l i.
2. B o d ng t xu t
B o d ng t xu t khi có nh ng s ki n sau:
- Sau khi b sét ánh;
- Sau các tr n bão;
- Sau khi s a ch a công trình ho c thay i thi t b ;
- Khi có s thay i liên quan n vùng b o v c a i n c c thu sét
B o d ng ph i
c th c hi n vào th+i i m không có dông sét và l u l
thông tin th p nh t.
10.3.2. B o d

ng

ng các trang thi t b ch ng sét tr c ti p

10.3.2.1. Công tác chu&n b
- Ki m tra, xem xét l!i h# s%, s li u ph c v công tác b o d
b ch ng sét tr c ti p.

110

ng các trang thi t

- Các tiêu chu&n, quy ph!m dùng ki m tra, i soát: TCN 68-141:1999 "Ti p
t cho các công trình vi$n thông - yêu c u k thu t", TCN 68-174:1998 "Quy
ph!m ch ng sét và ti p t cho các công trình vi$n thông", TCN 68 - 135:2000
"Ch ng sét b o v các công trình vi$n thông";
- Các b n v, thi t k c a h th ng ch ng sét tr c ti p;
- Các b n v, k thu t th hi n các m t chi u c a nhà tr!m, c t an ten.
- D ng c và thi t b o ki m b o d ng g#m có:
+ #ng h# v!n n ng
+ Các d ng c c n thi t nh máy nh, kìm, c+ lê, ch i s t, gi y ráp,v.v.
9.3.2.2. B o d

ng các trang thi t b ch ng sét ánh tr c ti p ki u Franklin

1. Ki m tra nh tính
1.1. Ki m tra xem có các k t c u hay thi t b nh : bi n qu ng cáo, anten,
c l p t, xây d ng m i có n m trong vùng b o v
công trình xây d ng,v.v.
c a kim thu sét không.
1.2. Ki m tra các i n c c thu sét xem có d u hi u cháy, r- hay b ch y ra
không. #ng th+i xem có d u hi u cong, nghiêng ho c gãy các i n c c thu sét.
1.3. Ki m tra các dây liên k t, dây d n trên mái, dây thoát sét xem có b
t
hay h h!i không.
nh cáp thoát sét xem có b h h ng ho c b m t
1.4. Ki m tra các chi ti t c
không, m b o các chi ti t c
nh cách nhau t 1m n 2 m. #ng th+i ki m
tra các m i n i xem có d u hi u b l ng ho c b n mòn không.
1.5. Ki m tra và ghi l!i s l n sét ánh vào h th ng ch ng sét thông qua b
m sét (n u có) vào s theo dõi
ph c v cho công vi c ki m tra, b o d ng
v sau.
1.6. N u s d ng ng b o v cho dây thoát sét ph i m b o t t c các ng
b o v c a dây thoát sét
c l p t úng v trí và không b h h ng. N u là
ng kim lo!i ph i liên k t dây thoát sét v i ng t!i .nh và áy c a ng.
2. Ki m tra nh l ng
o tính liên t c v i n c a các liên k t liên quan n h th ng ch ng sét
ánh tr c ti p s d ng kim thu sét Franklin. c bi t là các liên k t ng m không
th ki m tra b ng m t (ví d : gi a dây thoát sét v i h th ng i n c c ti p t,
gi a i n c c thu sét v i thép k t c u nhà tr!m,v.v.)
3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1. Các k t c u hay thi t b l p t n m ngoài vùng b o v c a kim thu sét
c n ph i
c di chuy n ho c b sung, nh v l!i các kim thu sét m b o toàn
b các k t c u hay thi t b c a tr!m vi$n thông n m trong vùng b o v c a kim
thu sét.
3.2. T t c các i n c c thu sét, chi ti t c
nh, dây thoát sét b h h ng
nghiêm tr0ng ph i
c thay th .
111

3.3. Các kim thu sét b cong, nghiêng hay bi n d!ng c n ph i
ch.nh, s a ch a l!i.
nh ho c các k t n i b l ng, tu t, m t ho c b
3.4. Các chi ti t c
ph i
c v n ch t, hàn n i l!i, b sung thêm và b o v ch ng n mòn.
4. Ghi biên b n b o d

c i u
n mòn

ng

- Ghi l!i các sai sót, h h ng vào Biên b n b o d ng các trang thi t b
ch ng sét tr c ti p nh trong ph l c G
- Ghi l!i các công vi c s a ch a ã th c hi n vào biên b n b o d ng.
c ghi vào biên b n
- Nh ng sai sót, h h ng ch a th s a ch a ngay ph i
sai sót, h h ng nghiêm tr0ng trong ph l c G.
- L p biên b n ki m tra, ánh giá s tuân th các quy ph!m, tiêu chu&n, quy
nh c a Ngành v ti p t- ch ng sét theo m u biên b n trong ph l c G.
10.3.2.3 B o d
s m.

ng các trang thi t b ch ng sét ánh tr c ti p ki u phát tiên !o

1. Ki m tra nh tính
1.1. Ki m tra xem có các k t c u hay thi t b
c l p t ho c xây d ng
thêm không, ví d nh bi n qu ng cáo, anten, công trình xây d ng,v.v. N u có,
ki m tra xem chúng có n m trong vùng b o v c a kim thu sét không.
1.2. Ki m tra i n c c thu sét xem có d u hi u b lõm ho c h h ng c% khí
hay không. #ng th+i ki m tra .nh kim thu sét xem có b m t hay bi n d!ng
không.
1.3. Ki m tra h th ng tr
kim thu sét xem có còn c
nh ch c ch n vào
công trình ki n trúc hay không và có b cong nghiêng hay bi n d!ng không. N u
g n trên toà nhà, ki m tra dây néo xem có còn ch c ch n và có d u hi u h h ng
không.
1.4. Ki m tra dây (cáp) thoát sét xem có b tr y x c, h h ng không (h
h ng do sét, qu n lý không c&n th n, ho!t ng phá ho!i ho c các nguyên nhân
khác) nh m m b o kh n ng thoát sét xu ng t an toàn không gây nguy hi m
cho con ng +i và thi t b .
1.5. Ki m tra và ghi l!i s l n sét ánh vào h th ng ch ng sét thông qua b
m sét vào s theo dõi ph c v cho công vi c ki m tra, b o d ng v sau.
nh cáp thoát sét xem có b l ng hay m t không
1.6. Ki m tra các chi ti t c
và m b o kho ng cách gi a các chi ti t t 1m n 2m.
2. Ki m tra nh l ng
o tính liên t c v i n c a các liên k t liên quan n h th ng ch ng sét
ánh tr c ti p ki u phát tiên !o s m, c bi t là các liên k t ng m không th
ki m tra b ng m t (ví d : gi a dây thoát sét v i h th ng i n c c ti p t, gi a
i n c c thu sét v i thép k t c u nhà tr!m,v.v.).
112

3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1. Các k t c u hay thi t b l p t n m ngoài vùng b o v c a kim thu sét
c di chuy n ho c b sung, nh v l!i các kim thu sét m b o toàn
c n ph i
b các k t c u hay thi t b c a tr!m vi$n thông n m trong vùng b o v c a kim
thu sét.
3.2. Các i n c c thu sét n u có d u hi u b lõm, h h ng c% khí ho c .nh
cs a
kim thu sét b mòn nhi u h%n 6 mm do sét ánh nhi u l n c n ph i
ch a ho c thay th .
3.3. Các tr
kim thu sét b cong, nghiêng hay bi n d!ng c n ph i
c
i u ch.nh, s a ch a l!i.
kim thu sét và dây néo b tu t, t, h h ng ph i
c gia c ,
3.4. Các giá
s a ch a.
3.5. Các dây (cáp) thoát sét n u b tr y x c, h h ng ph i
c s a ch a
ho c thay th .
nh cáp thoát sét n u b l ng, m t ph i
c v n ch t, b
3.6. Các chi ti t c
sung thêm m b o c
nh ch c ch n cáp thoát sét.
4. Ghi biên b n b o d ng
Ghi biên b n b o d ng t %ng t nh 10.3.2.2 m c 4
10.3.2.4. B o d
n ng l ng sét

ng các trang thi t b ch ng sét ánh tr c ti p ki u phân tán

1. Ki m tra nh tính
1.1. Ki m tra xem có s b sung thi t b ho c k t c u nh l p t anten, xây
d ng nhà tr!m,v.v. n m ngoài vùng b o v c a các i n c c phân tán n ng
l ng sét không.
1.2. Ki m tra các i n c c phân tán n ng l ng sét xem có d u hi u h h ng
c% khí không.
1.3. Ki m tra h th ng tr
i n c c phân tán n ng l ng sét xem có còn c
nh ch c ch n vào công trình ki n trúc không và xem có d u hi u cong,
nghiêng hay bi n d!ng không.
1.4. Ki m tra các dây d n i n tích xem có d u hi u h h ng không (h h ng
do qu n lý không c&n th n, ho!t ng phá ho!i ho c các nguyên nhân khác),
ki m tra xem chúng có
c liên k t ch c ch n, liên t c v i n v i b t p trung
i n tích trong t không.
1.5. Ki m tra các chi ti t c
nh dây d n i n tích xem có b h h ng ho c b
m t không, m b o các chi ti t c
nh cách nhau t 1m n 2 m. #ng th+i
ki m tra các m i n i, liên k t xem có d u hi u b l ng ho c b n mòn không.
2. Ki m tra nh l ng
o tính liên t c v i n c a các liên k t liên quan n h th ng ch ng sét
ánh tr c ti p ki u phân tán n ng l ng sét, c bi t là các liên k t ng m không
113

th ki m tra b ng m t (ví d : gi a dây thoát sét v i h th ng i n c c ti p
gi a i n c c thu sét v i thép k t c u nhà tr!m,v.v.)

t,

3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1. Các k t c u hay thi t b l p t m i n m ngoài vùng b o v c a i n c c
phân tán n ng l ng sét c n ph i
c di chuy n ho c b sung, nh v l!i các
i n c c phân tán n ng l ng sét m b o toàn b các k t c u hay thi t b c a
tr!m vi$n thông n m trong vùng b o v c a i n c c thu sét.
3.2. Các tr
i n c c thu sét n u b cong, nghiêng hay bi n d!ng c n ph i
c i u ch.nh, s a ch a.
c s a ch a ho c
3.3. Các dây d n i n tích n u b tr y x c, h h ng ph i
thay th .
3.4. Các chi ti t c
nh dây d n i n tích n u b l ng, m t ph i
c v n ch t
l!i, b sung thêm m b o c
nh ch c ch n các dây d n i n tích.
4. Ghi biên b n b o d ng
Ghi biên b n b o d ng t %ng t nh 10.3.2.2 m c 4
10.3.3. B o d

ng các trang thi t b ch ng sét lan truy n

10.3.3.1. Công tác chu&n b
- Ki m tra, xem xét l!i h# s%, s li u ph c v công tác b o d ng các trang thi t
b ch ng sét lan truy n.
- Các tiêu chu&n, quy ph!m dùng ki m tra, i soát: TCN 68-141:1999 "Ti p
t cho các công trình vi$n thông - yêu c u k thu t", TCN 68-174:1998 "Quy
ph!m ch ng sét và ti p t cho các công trình vi$n thông", TCN 68 - 135:2000
"Ch ng sét b o v các công trình vi$n thông".
- S% # l p t thi t b ch ng sét.
- D ng c và thi t b o ki m b o d ng
+ #ng h# v!n n ng
+ Các d ng c c n thi t nh máy nh, kìm, c+ lê, các d ng c v sinh
công nghi p,v.v.
10.3.3.2. B o d

ng các trang thi t b ch ng sét lan truy n trên

+ng i n l

i.

1. Ki m tra nh tính
1.1. Ki m tra tình tr!ng ho!t ng c a thi t b c t sét (b o v s% c p) và c t
l0c sét (b o v th c p) thông qua h th ng èn hi n th (n u có).
1.2. Ki m tra các modul b o v ch ng sét xem có b h ng do sét có c +ng
l n h%n kh n ng c a modul b o v ho c quá tu i th0 ph c v không (tu i th0
s d ng c n c theo th+i gian l p t và quy nh c a nhà s n xu t).
1.3. Ki m tra i u ki n môi tr +ng l p t c a thi t b ch ng sét nh :
114

- Khói, h%i n c, b i b&n;
&m;
- Nhi t ;
- Rung ng.
1.4. Ki m tra các m i n i, liên k t, các chi ti t l p ráp c a thi t b ch ng sét
v
ch t, n mòn và h h ng c% khí.
1.5. Ki m tra s l p t, u n i các dây pha và dây n i t thoát sét c a thi t
b theo quy nh trong TCN 68-174:1998 và theo s h ng d n c a nhà s n
xu t.
2. Ki m tra nh l ng
o tính liên t c v i n c a dây n i
t m ti p t b ng #ng h# v!n n ng.

t thoát sét t các thi t b ch ng sét t i

3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1. i v i thi t c t sét và c t l0c sét hi n th tình tr!ng ho!t ng b ng c nh
báo ho c không c nh báo, c n ph i thay th thi t b m i n u èn hi n th tình
tr!ng ho!t ng * tr!ng thái c nh báo.
3.2.
i v i thi t b c t sét và c t l0c sét hi n th tình tr!ng ho!t ng b ng
các èn hi n th , c n thay th thi t b m i khi s èn hi n th còn ph n tr m sáng
d i m c quy nh c a nhà s n xu t nh m m b o kh n ng b o v cao (thông
th +ng là 60%).
3.3. Các môdul b o v ch ng sét n u b h ng do sét ho c quá tu i th0 ph c v
c n ph i thay th ngay vì chúng không th ph c h#i hay s a ch a
c.
3.4. Các u n i c a dây n i t, các dây pha và các chi ti t l p ráp thi t b c t
sét và c t l0c sét n u b l ng, tu t c n ph i
c n i, xi t ch t l!i ch c ch n.
3.5. Th c hi n v sinh công nghi p v i t t c các thi t b ch ng sét. N u v trí
l p t có
&m l n h%n 95%, nhi t
l n h%n 65oC, nhi u khói, h%i n c và
b i b&n ho c rung ng l n ph i di chuy n v trí l p t c a thi t b t i v trí !t
yêu c u. Khi di chuy n, l p t thi t b ph i tuân th quy nh trong TCN 68174:1998 và các h ng d n c a nhà s n xu t.
3.6. Các dây t không úng kích c (ti t di n dây < 50 mm2), quá dài ho c
u t sai ph i
c thay th và u úng theo quy nh trong Tiêu chu&n
ngành và theo h ng d n c a nhà s n xu t.
4. Ghi biên b n b o d ng
- Ghi l!i k t qu ki m tra vào Biên b n b o d ng các trang thi t b ch ng sét
lan truy n nh trong ph l c G.
- Ghi l!i các công vi c s a ch a ã th c hi n vào biên b n b o d ng.
- Nh ng sai sót, h h ng ch a th s a ch a ngay ph i
c ghi vào biên b n
sai sót, h h ng nghiêm tr0ng nh trong ph l c G.
- L p biên b n ki m tra, ánh giá s tuân th các quy ph!m, tiêu chu&n, quy
nh c a Ngành v ti p t- ch ng sét theo m u biên b n trong ph l c G.
115

9.3.3.3. B o d
tin

ng các trang thi t b ch ng sét lan truy n trên

+ng dây thông

1. Ki m tra nh tính
1.1. Ki m tra các thi t b b o v ch ng sét xem có b h ng do sét có c +ng
l n h%n kh n ng thi t b b o v ho c quá tu i th0 ph c v không (tu i th0 s
d ng c n c theo th+i gian l p t và quy nh c a nhà s n xu t).
1.2. Ki m tra cách th c u n i c a các thi t b ch ng sét vào cáp anten
feeder, cáp trung k và +ng dây thuê bao.
1.3. Ki m tra cách th c u n i ti p t, kích th c dây n i t.
1.4. Ki m tra i u ki n môi tr +ng l p t c a thi t b ch ng sét nh :
- Khói, h%i n c, b i b&n;
&m;
- Nhi t ;
- Rung ng.
1.5. Ki m tra các m i n i, liên k t, các chi ti t l p ráp c a thi t b ch ng sét
v
ch t, n mòn và h h ng c% khí.
2. Ki m tra nh l ng
o tính liên t c v i n c a dây n i
t m ti p t b ng #ng h# v!n n ng.

t thoát sét t các thi t b ch ng sét t i

3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1. N u b ch ng sét b h h ng do sét có c +ng
l n ho c quá tu i th0
ph c v c n ph i thay th ngay vì chúng không th ph c h#i hay s a ch a
c.
3.2. Tr +ng h p u n i sai không úng yêu c u c a Tiêu chu&n ngành và
h ng d n c a nhà s n xu t ph i th c hi n u n i l!i.
3.3. Tr +ng h p các dây n i t không úng kích c (ti t di n dây < 10 mm2)
c thay th b ng dây n i t có kích c !t yêu c u, càng
ho c quá dài ph i
ng n và th"ng càng t t.
3.4. Th c hi n v sinh công nghi p v i t t c các thi t b ch ng sét. N u v trí
l p t có
&m l n h%n 95%, nhi t
l n h%n 60oC, nhi u khói, h%i n c và
b i b&n ho c có rung ng l n ph i di chuy n v trí l p t c a thi t b t i v trí
!t yêu c u. Khi di chuy n, l p t thi t b ph i tuân th quy nh trong TCN
68-174:1998 và các h ng d n c a nhà s n xu t.
3.5. Các u n i c a dây n i t, u n i v i cáp và các chi ti t l p ráp thi t b
b o ch ng sét n u b l ng, tu t c n ph i
c n i, xi t ch t l!i ch c ch n.
4. Ghi biên b n b o d ng
Ghi biên b n b o d ng t %ng t nh 10.3.3.2 m c 4

116

10.4. B o d

ng h th ng ti p

t

10.4.1. Yêu c u chung
B o d ng h th ng ti p
- B o d ng nh k/.
- B o d ng t xu t.

t ph i th c hi n

y

các d!ng b o d

ng sau:

1. B o d ng nh k/
- M t tháng m t l n ki m tra các m i n i, liên k t b ng cách xi t ch t l!i c vít
n i dây d n t i t m ti p t chính và t m ti p t c a t ng t ng, t m ti p t c a
giá máy, giá ph i tuy n, v.v.
- Sáu tháng m t l n ph i o ki m tra các t ti p t.
- Sáu tháng m t l n ph i ki m tra c u hình u n i và ti p t bên trong nhà
tr!m.
2. B o d ng t xu t
B o d ng t xu t khi có nh ng s ki n sau:
- Sau khi b sét ánh;
- Sau các tr n bão;
- Sau khi s a ch a công trình ho c thay i thi t b ;
- Khi có s thay i liên quan n m t b ng có h th ng ti p
t +ng ng, tr#ng cây, tr#ng c t, làm nhà,v.v.)

t ( ào b i, l p

B o d ng ph i
c th c hi n vào th+i i m không có dông sét và l u l
thông tin th p nh t.

ng

10.4.2. Công tác chu n b
- Ki m tra, xem xét l!i h# s%, s li u ph c v công tác b o d ng các trang thi t
b ti p t.
- Các tiêu chu&n, quy ph!m dùng ki m tra, i soát: TCN 68-141:1999 "Ti p
t cho các công trình vi$n thông - yêu c u k thu t", TCN 68-174:1998 "Quy
ph!m ch ng sét và ti p t cho các công trình vi$n thông".
- Các b n v, thi t k ho c b n v, phác ho! các t ti p t (th hi n y
v trí
t, v trí cáp d n t, liên k t gi a các i n
c a các i n c c ti p t, v trí b t
c c...).
- Các b n v, c a c u hình u n i và ti p t bên trong nhà nhà tr!m vi$n thông
(Các b n v,
c c p nh t m i nh t ho c v, phác h0a).
- Yêu c u v d ng c và thi t b o ki m b o d ng
+ Máy o i n tr* ti p t và i n tr* su t c a t, #ng h# v!n n ng.
+ Các d ng c c n thi t nh máy nh, kìm, c+ lê, gi y ráp,v.v.

117

10.4.3. B o d

ng các t ti p

t

1. Ki m tra nh tính
1.1. Ki m tra t t c các m i n i ti p c n
c trên m t t liên quan n các
i n c c ti p t. C n ph i ki m tra các k t n i ng m d i m t t ít nh t t!i
m t v trí, i n hình là t!i v trí b t
t (ví d c a các k t n i ng m này là m i
n i cáp d n t v i i n c c ti p t, m i n i gi a dây thoát sét v i i n c c ti p
t, gi a i n c c ti p t v i dây n i liên k t,v.v.) xác nh tình tr!ng chung
c a các m i n i. c bi t xem xét k t t c các m i n i v
ch t, tình tr!ng n
mòn và các h h ng c% khí (Ch p nh
th y rõ b n ch t và s d ng làm tài
li u theo dõi).
1.2. Ki m tra và ghi l!i nh ng thay i ho c b sung, nâng c p c a các t
ti p t t sau l n ki m tra tr c.
1.3. Ki m tra và ghi l!i các thay i liên quan n m t b ng có h th ng ti p
t nh : thay i +ng xá, khu v c - xe, rãnh thoát n c, ào b i,v.v. có th
là nguyên nhân làm thay i i n tr* ti p t v sau.
2. Ki m tra nh l ng
2.1. o i n tr* ti p t c a các t ti p t
i v i t ti p t có b t
t, n i tr c ti p máy o v i i n c c ti p t
t. Áp d ng ph %ng pháp o nh mô t trong ph
ho c cáp d n t trong b t
l c D.
i v i t ti p t không có b t
t, n i máy o v i các v t d n t nh
cáp d n t, t m ti p t chính, dây d n t c a t phân ph i i n, dây thoát sét
c t an ten ho c thép k t c u công trình. áp d ng ph %ng pháp o nh mô t
trong ph l c D.
có k t qu chính xác c n o 2 n 3 h ng, tránh các h ng có công
trình ng m bên d i nh
+ng ng n c, +ng cáp i n l c, cáp vi$n thông,
c.
các k t c u kim lo!i ng m,v.v. và l y giá tr trung bình c a các k t qu o
2.2. o ki m tra liên k t cân b ng i n th gi a các t ti p t.
o i n tr* ti p t c a t ti p t vi$n thông và c a c t an ten s d ng
h ng o, kho ng cách và ph %ng pháp o gi ng nhau. So sánh tr s i n tr*
ti p t c a t ti p t vi$n thông v i t ti p t c t an ten
ki m tra liên k t
cân b ng i n th gi a chúng. Các tr s o
c x p x. b ng nhau thì các t ti p
t ã liên k t cân b ng i n th v i nhau. N u không chúng ch a
c liên k t
cân b ng i n th v i nhau.
3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1. T t c các m i n i, liên k t ti p c n
c trên m t t liên quan n t
ti p t n u phát hi n ra sai sót, h h ng ph i
c s a ch a ngay (ví d nh :
v n ch t l!i, làm s!ch b m t, thay th các u n i và k1p, làm l!i l p v ho c
s%n b o v ,v.v.)
3.2. V i n tr* ti p t
118

a) Tr +ng h p thay i i n tr* ti p t.
- i n tr* ti p t mà l n h%n áng k so v i tr s o
c trong l n ki m
tra tr c, ph i th c hi n l!i phép o s d ng h ng o, kho ng cách và k thu t
o ã s d ng. #ng th+i so sánh i u ki n nhi t

&m c a t c a phép
o v i phép o tr c. N u phép o v n cho giá tr l n h%n áng k so v i l n
tr c v i i u ki n
&m và nhi t
c a t là nh nhau thì h th ng i n c c
ti p t có th b h h ng.
xác nh h th ng ti p t có b h h ng không, c n ph i ki m tra h
th ng ti p t c&n th n
xác nh xem các dây d n có b
t ho c các k t n i
b n mòn và/ho c l ng, tu t ra không. C n ph i ki m tra t t c các dây d n và
k t n i * trên m t t. N u ph i ki m tra ph n chôn ng m d i t, tr c tiên
ki m tra các ph n có liên quan v i các dây t * trên. Các dây d n và k t n i b
l ng, t ph i
c s a ch a và các k t n i b n mòn ph i
c tháo ra, làm
s!ch và hàn n i l!i, và b o v ch ng n mòn v sau.
b) Tr +ng h p tr s i n tr* ti p t v n !t yêu c u (xem yêu c u v tr s
i n tr* ti p t trong tiêu chu&n ngành TCN 68-141: 1999 "Ti p t cho các
công trình Vi$n thông - Yêu c u k thu t"), tuy nhiên ki m tra cho th y h th ng
ti p t ã b h h ng do th+i gian s d ng, i u ki n môi tr +ng tác ng,v.v.
C n xác nh các bi n pháp b sung, nâng c p các t ti p t d a trên các ch.
tiêu k thu t, tính kinh t
!t
c tr s quy nh (xem b sung nâng c p các
t ti p t)
c) Tr +ng h p i n tr* ti p t không !t tr s yêu c u.
Tr +ng h p i n tr* ti p t không !t yêu c u và h th ng i n c c ch a b
h h ng, c n xác nh các bi n pháp b sung, nâng c p
!t
c tr s quy
nh (xem b sung nâng c p các t ti p t)
3.3. V liên k t cân b ng i n th các t ti p t
Tr +ng h p t ti p t c t an ten và t ti p t vi$n thông ch a
c n i liên
k t cân b ng i n th v i nhau, c n ph i th c hi n liên k t chúng l!i v i nhau
úng theo quy nh trong m c 3.5.1.5, TCN 68-141:1999. N u có tr!m bi n th
i n l p t g n sát ho c bên trong khuôn viên nhà tr!m vi$n thông c n ph i n i
"ng th gi a ti p t c a tr!m bi n áp và t ti p t vi$n thông qua van "ng
th .
4. Ghi biên b n b o d ng
- Ghi các k t qu ki m tra, k t qu o i n tr* ti p t và tình tr!ng liên k t
cân b ng i n th gi a các t ti p t vào Biên b n b o d ng h th ng ti p t
nh trong ph l c I
- Ghi l!i các công vi c s a ch a ã th c hi n vào biên b n b o d ng.
- Nh ng sai sót, h h ng ch a th s a ch a ngay ph i
c ghi vào biên b n
sai sót, h h ng nghiêm tr0ng trong ph l c H. Sau khi s a ch a ph i ti n hành
ki m tra l!i h th ng.
- L p biên b n ki m tra, ánh giá s tuân th các quy ph!m, tiêu chu&n, quy
nh c a Ngành v ti p t- ch ng sét theo m u biên b n trong ph l c I.
119

5. B sung, nâng c p các t ti p

t

ti n hành b sung, nâng c p các t ti p t trong các tr +ng h p
- Xác minh
sau:
1) Tr s i n tr* ti p t c a các t ti p t l n h%n tr s quy nh trong tiêu
chu&n ngành TCN 68-141:1999.
2) Khi có k ho!ch m* r ng nhà tr!m, phát tri n dung l ng t ng ài.
3) Các t ti p t ã b h h ng (các i n c c t b h h ng do th+i gian s
d ng, i u ki n môi tr +ng tác ng...th hi n i n tr* ti p t t ng d n sau các
l n o ki m tra b o d ng ho c t ng t bi n v tr s i n tr* ti p t).
- Tr c khi b sung, nâng c p t ti p t c n ph i xác nh c i m và phân
tích t ti p t ã có. Vi c xác nh c i m và phân tích t ti p t ph i th c
hi n theo các b c sau:
1) Thu th p và l p các b n v, bao g#m b n v, c a t ti p t ch. ra s% # b trí
i n c c ti p t, v trí các lo!i +ng ng, cáp ng m và các b n v, tr!m vi$n
thông và c i m xung quanh công trình.
2) Xác nh ch t l ng c a t ti p t tr c khi có k ho!ch nâng c p bao g#m
vi c xác nh ki m tra b ng m t, phân tích các b n v, và o i n tr* ti p t.
c l u gi dùng làm tài li u tham kh o.
3) Các k t qu c a b c 1 và 2 ph i
4) So sánh tr s i n tr* ti p t o
c v i tr s i n tr* ti p t yêu c u, xác
nh xem có c n ph i th c hi n nâng c p hay không.
- Các bi n pháp b sung, nâng c p các t ti p t:
Các bi n pháp b sung, nâng c p ph i
c l a ch0n d a vào tính kh thi v
k thu t, kinh t
!t
c hi u qu cao nh t. Các bi n pháp b sung, nâng c p
các t ti p t i n hình g#m có:
1) B sung thêm các i n c c ti p t xung quanh t ti p t c2;
2) S d ng i n c c ti p t chôn sâu;
3) C i t!o b ng hoá ch t,v.v.
10.4.4. B o d
vi n thông

ng các thành ph n liên k t và ti p

t bên trong nhà tr m

8.4.4.1. Ki m tra các m i n i và liên k t
1. Ki m tra nh tính
Ki m tra m t s lo!i m i n i và liên k t c a c u hình u n i và ti p t
bên trong nhà tr!m vi$n thông (kho ng 5 n 10% toàn b các m i n i và liên
k t).

120

a) Ki m tra các lo!i m i n i sau:
- Các m i hàn (ki m tra r!n, v và d u hi u n mòn);
- Các m i n i b t bu lông (ki m tra ch t và d u hi u n mòn);
- Các inh c, vít và các chi ti t nh v khác (ki m tra
ch t và d u hi u n
mòn);
- Các m i n i b t trên b m t khung, giá thi t b ho c các b m t kim lo!i (ki m
tra xem ti p xúc có t t không và làm s!ch b i b&n ho c s%n gi a các m t ti p
xúc).
b) Ki m tra các liên k t sau:
- Ki m tra các vòng dây liên k t, các dây liên k t th"ng ng c a m!ng liên k t
chung (n u có). Ki m tra liên k t c a các dây liên k t th"ng ng v i t ti p
t;
- Ki m tra liên k t c a các dây d n sét c a nhà tr!m, c a thép k t c u nhà tr!m,
c a c u cáp d n vào nhà tr!m và c a các +ng ng d n n c, các ng d n cáp
b ng kim lo!i v i vòng dây liên k t c a m!ng liên k t chung. N u bên trong nhà
tr!m ch a xây d ng m!ng liên k t chung, c n ph i ki m tra liên k t c a các
thành ph n trên v i t ti p t;
- Ki m tra t t c các thành ph n kim lo!i nh ng d n cáp, c u cáp...xem ã
c n i liên t c v i n khi i t bên ngoài vào bên trong nhà tr!m ho c ã n i
liên t c bên trong nhà tr!m ch a.
- i v i dây (cáp) ho c ai kim lo!i s d ng làm dây liên k t c n ph i ki m tra
các k t n i t!i các u mút c a ai ho c dây xem có b l ng, n mòn ho c h
h ng c% khí.
i v i các liên k t không m b o yêu c u ph i ghi l!i v trí c
th c a chúng và công vi c s a ch a.
2. Ki m tra nh l ng
o tính liên t c v i n c a các liên k t
c li t kê * trên, c bi t là các
liên k t không th ki m tra b ng m t nh i trong t +ng ho c ng m d i t.
3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1. Các m i hàn n i b r!n, v ph i
c hàn l!i.
3.2. Các m i hàn n i b n mòn ph i
c ánh s!ch b ng ch i s t, gi y
ráp,v.v. sau ó
c b o v ch ng n mòn b ng s%n ch ng r. ho c các ch t li u
b o v t %ng %ng khác.
c
3.3. Các m i n i b t bu lông, b t vít ti p xúc kém do b i, b&n, s%n ph i
tháo ra làm s!ch và v n l!i ch c ch n m b o ti p xúc t t.
3.4. Các liên k t không m b o liên t c v i nhau ph i ki m tra k các m i
n i gi a chúng và hàn n i l!i n u b
t ho c b tu t.
4. Ghi biên b n b o d ng
- Ghi l!i các k t qu ki m tra vào Biên b n b o d ng c u hình u n i và
ti p t nh trong ph l c I, kèm theo các d n ch ng b ng b n v,, nh ch p,v.v.
121

- Ghi l!i các công vi c s a ch a ã th c hi n vào biên b n b o d ng.
- Nh ng sai sót, h h ng ch a th s a ch a ngay ph i
c ghi vào biên b n
sai sót, h h ng nghiêm tr0ng trong ph l c H.
- L p biên b n ki m tra, ánh giá s tuân th các quy ph!m, tiêu chu&n, quy
nh c a Ngành v ti p t- ch ng sét theo m u biên b n trong ph l c G.
10.4.4.2. Ki m tra

u n i ti p

t các kh i h th ng thi t b bên trong nhà tr!m

1. Ki m tra nh tính
1.1. Ki m tra các thanh t g n trên khung giá máy, các t m ti p t ph , t m
ti p t chính. #ng th+i xác nh xem có t m m m t l i, m!ng liên k t
chung (CBN) bên trong nhà tr!m không.
1.2. Ki m tra u n i dây t c a các thi t b vi$n thông v i thanh t g n
trên khung giá máy.
1.3. Ki m tra các dây n i t t thanh t g n trên khung giá máy c a thi t b
vi$n thông, t t /khung giá c a thi t b i n, i n t ,v.v. t i các t m ti p t
ph , các k t n i t t m ti p t ph t i t m ti p t chính, gi a t m ti p t
chính v i t m m m t l i và gi a t m m m t l i v i m!ng liên k t chung/
thép k t c u c a nhà tr!m xem có b l ng, tu t không và tình tr!ng n mòn các
m i n i.
1.4. Ki m tra kích th c c a các dây n i t c a các kh i h th ng thi t b v
kích c , d u hi u h h ng và n i t úng yêu c u.
1.5. Ki m tra xem có l p t thêm thi t b m i ho c di d+i thi t b t l n ki m
tra g n nh t không. N u có, ki m tra các dây n i t t i các t m ti p t, t i t m
m m t l i xem ã th c hi n úng yêu c u ch a.
2. Ki m tra

nh l

ng

o ki m tra s liên t c v i n gi a m t s v trí c a m!ng liên k t. N u bên
trong nhà tr!m có m!ng liên k t cách ly, th c hi n o gi a các thanh t
c
g n cách ly trên t / khung giá c a các thi t b . Các phép o i n hình là gi a v
trí D và E, gi a E và G, và gi a G và K trên hình 8.1. Trên các kh i h th ng
thi t b s d ng khung giá ho c t thi t b làm t công tác (ví d : h u h t các h
th ng thi t b vô tuy n) o ki m tra gi a cáp n i t c a các khung giá ho c t
thi t b v i nhau, xem các k t n i gi a B và F, gi a F và H trên hình 8.1. #ng
th+i o ki m tra gi a khung giá/t thi t b v i k t c u thép c a nhà tr!m ho c
m!ng liên k t chung (CBN), xem các k t n i gi a B và C, gi a K và J.

122

Hình 8.1. Các v trí o ki m tra s liên t c v

i n

S: Thành ph n thép k t c u nhà tr!m ho c m!ng liên k t chung (CBN)
LF: Thi t b công tác * d i t n s th p (ví d nh thi t b chuy n m!ch)
c
n i v i h th ng ti p t duy nh t t!i 1 i m qua t m ti p t chính (ti p t
cách ly).
HF: Thi t b công tác * d i t n s cao (ví d : h u các thi t b vô tuy n)
cn i
v i h th ng ti p t t!i nhi u i m.
PP: B ng i n
3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1.
i v i các t m ti p t không !t yêu c u ví d nh kích th c quá
nh , u n i dây t ch#ng ch t d n n hi u qu ti p xúc kém ho c v t li u làm
t m ti p t, bu lông, êcu, vòng m không phù h p ph i
c thay th .
3.2. Các dây n i t
c hàn n i, b t vít không ch t, n mòn ph i
cv n
ch t l!i, thay th và b o v ch ng l!i n mòn.
123

3.3. Các dây n i t không m b o v yêu c u k thu t (ti t di n không m
b o, i vòng, quá dài, u n i sai,v.v.) ph i
c i u ch.nh l!i cho phù h p.
c l p t thêm ho c có s di d+i thi t b bên trong
3.4. Các thi t b m i
nhà tr!m n u ch a
c n i t ph i
c th c hi n n i t.
3.5. N u xác nh có liên k t không liên t c v i n v i nhau c n ph i ti n
hành ki m tra k l!i các m i n i gi a chúng xem có b l ng, n mòn không,
t, tu t ra không. Các m i n i b l ng, n mòn,
ki m tra các dây n i xem có b
ti p xúc không t t ph i
c tháo ra, làm s!ch và v n ch t l!i ch c ch n.
4. Ghi biên b n b o d
Ghi biên b n b o d
10.4.4.3. Ki m tra ti p

ng
ng t %ng t nh 10.4.4.1 m c 4
t i nl c

1. Ki m tra nh tính
1.1. Ki m tra và xác nh lo!i m!ng i n xoay chi u s d ng bên trong nhà
tr!m.
1.2. Ki m tra t!i thi t b i n/ i n t , c u dao, b ng m!ch i n xem các dây
trung tính có n i v i dây (thanh) t b o v không.
2. Ki m tra nh l ng
Dùng #ng h# v!n n ng ki m tra
vi$n thông.

u n i ti p

t i n l c bên trong nhà tr!m

3. Nh ng công vi c c n th c hi n sau khi ki m tra
3.1. Tr +ng h p m!ng i n xoay chi u bên trong nhà tr!m vi$n thông là
m!ng TN-C ph i chuy n i sang m!ng TN-S.
3.2. Tr +ng h p các dây trung tính
c n i v i dây (thanh) t b o v t!i
các v trí khác nh t!i thi t b i n/ i n t , t!i c u dao ho c b ng m!ch i n c n
ph i ng t dây trung tính ra kh i dây (thanh) t b o v .
4. Ghi biên b n b o d ng
Ghi biên b n b o d ng t %ng t nh 10.4.4.1 m c 4

124

*

%&

+

' ()'

+

1
1
1

2.
2.
2.

1
1
1

45 6 )
78
79
C D B.
E

"

,

* (

/ ( 0)
/ ( 0)
/ ( 0)
/ ( 3)
/ ( 3)
/ ( 3)

l
- . -" (

$' /

()

, ( & (- .

2.
2.
2.
9

B
H 9
4I J
K F

) F
I.
.
6.

*'
K
HC

9 :; 6< =
*' .
%5 ( DL B= .

:; 6< = >

6 : ( G (7

:?

@

&(

: (

( AB

78 .

$

* 3M : * 9 N
O.
..................................
E6 PBL 7 8
9 :; 6< = ? 7 B N :?
: ( 3L ( D B.

@

& ( CQ :R

"
$

!

&( *
I
S
M ( DT
*' U
K:? 3 6 *<

" #

$ %

&

'( )

125

'( )

3)'

%&

' ()'

* (

/ ( 0)
/ ( 0)
/ ( 0)

1
1
1

/ ( 3)
/ ( 3)
/ ( 3)

1
1
1

+

, ( & (- .

2.
2.
2.

2.
2.
2.

45 6 )
78
9 :;DB= = > :?
79
C D B.
E
B ) F 6 : ( G (7
78 .
H 9 I.
4I J .
K F 6.
"
*'
9 :; DB= > =
K
*' .
HC %5 ( DL B= .

@

&(

: (

( AB

$ V CW ( < *<
E6 PBL
XY S ?

+ XY 9 :;DB= > = ? 7 B N :?
CQ :R 3)' : ( * 3L ( D B.

@

&(

Z0
[ Ω
ρ Ω
\
,. ρ "π [ Ω !
[ ) :]DM 9 :;X *'
)7 L ( *
6< (
*
" #

$ %

&

^ ] Ω!
9 N

'( )

126

O
'( )

+

!
%&

' ()'

* (

+

1
1
1

2.
2.
2.

/ ( 0)
/ ( 0)
/ ( 0)
/ ( 3)
/ ( 3)
/ ( 3)
45 6 )
= 76 B

1
1
1

, ( & (- .

2.
2.
2.

7 8 : =B R
C D B.

=B M ) 6< = :?

? (
76 B ( 0H 3
: (
3 _ ? ? (
76 =B M 6< = *

*

!

"

6 3] @

& (3

$ %

&

*

'

" #

!

+ ,!
" #

9

) :?
!

"

76 a 3b (
!
$ %

&

!)

M(

) :?
@
& (.
6 3] : ( ) :? .

)

9

CQ

N

9

"

? U 6< = ` : ( 7 B N :?

3 K N
& (.

&(

#

: (

"(

@

6 *

. / "

127

S DW -.

*
@

& (.

U 6< = : ( 7 B N
"

'( )

6< =

"

0

'( )

:?

@

$%

&
'
# (
)
***************************+ , " #

7

_e<
f

*

&-

gO
X2 (

7
H()'
)
? (

c 3
_ ?

+

# (

)

. /0
1232456

***************************

089 :

B ( CQ (
U ( ) _ SD
_ ? U(
)

#
$ %

6 3]

gM
7

08;

/

3

c& B'6
L
h
%i

_ ?
6
3]

128

dB
L h
%i

_ ?
6 3]

(

0C
D` (

< =

KN 1 (
gM 7

E
j

C
%

a'
K1 ( *
%

K
(*

K:Y
Φ %

$%

&
'
# (
***********************************+ ,

1

#
" 6

0

?

1@

)
" #

23
7

#

8
1

1

0

A
?

H ) a' 3b (
(? 7 & ( `
3 &( M
T< * (`
H ) a' 3b (
(?
` :2 3
& ( M T<
U * 3b (

3&

C

k

?

.

k 4I
%
k

?

k 4I
%

.

3

E

$ %

&-

2
9

45

% ( &
B
?
:
< =
C
9: & < =
"
L ( * .

. /0
123245>
1
1
A

#

0 #? $@
? D C
( ?

23
1
A
7

2
0 #? $@
? D C
08; /

). 4f 8 *<.
! k _ ? *<.

k H ) a' 3b ( (?
7 & ( `3 & ( M
T< * (`
kE
C . 3%

k H ) a' 3b ( (?
7 & ( `3 & ( M
T< * (`
kE
C . 3%

k 4 : ( hB *<
!
). k G ( Xa' :S
!

k H ) a' 3b ( (?
` :2 3 & ( M
T< U * 3b (
kE
C . 3%

H ) a' 3b ( (?
`
:2 3 & ( M T<
U * 3b (
kE
C . 3%

3

9: $ & +' 0 G-H

129

45

0

7

/

"9

:

3 ;0 ? C
9:
&
( E<
7
089 :
#?
08; /
AB X) *<.

% ( &
B
< =
? C
7
08; / F C
9: &
< =
"
E L ( * .

4f 8 *<.
k _ ? *<.

4f 8 *<.
k _ ? *<.

k4

k4

k

: ( * (
G ( Xa' :S

1

k

: ( hB *<.
G ( Xa' :S

$%
&
'
# (
)
***********************************+ , " #

1
J

#? K (
0
L<
: 7

#
$ %

. /0
123245I

&-

"(

L<

:

7

C
9:
L< :
(
&

; !2 )
1

% ( &
: 7

MN

B

J

?
K ( :

#? K (
0
L<
: &8

_ ?

% ( &
B
? : &8
? C
7
MN
K ( :

*' U.

& (DB=
*' U 7cZ

<
lE
j
l *

, 0
l

>?

M ( DT < h

!2
?

6

"(

"=

!2 )

C .
%
) [I (
f 8 7 * H6B ` .

@ . 2
l _ ? PB'
l HC %5 ( DL B= .
l gM U PB'm
l B ( CQ ( n U PB'm

130

C

1

L< : &8
+Ω-

9: &
O8 /
B
? : &8
? C
7 MN
K (

$%

2

&
'
****************************+ ,

,
MN

:
K (

"

# (
" #

)

#
$ %

) (
K
6
3] e DT
$

g_

$ "

*

"

. /0
123
245P

,

&-

3& < =
W== =

& V3
K
6 3]
e k o DT

g_
p

K

6
3]
q

g_

7
3&

( Q
0 (
$

K

6
3]

#

g_

3
< =
K

6
3]

0, 7< +

g_
"

"

$

131

\ K
$

VK

hB
R

%?
U

g_

2
R
Q
&

p

q

#

. XW-

SP5T
U (

!

"

$%

&
'
****************************+ ,

# (
" #

)

#
$ %

-

.

/

#0

+

# (

)

. /0

&123

!

"# #

$ %&

' "

132

(& )

"

*+

, '

- +, .

$%

&
'
****************************+ ,

/+0

# (
" #

)

10 , 2 3 4

#
$ %

+*

Y 0

&-

5

.

63

73 "8

4
08

, 23 4

+

SZ

+ *9 # : ; 2 3 4

133

*# (
1 0#

+*

0<=

)

-HV ' "

; 23 4

+ * "0<1

. /0
125

>

0

M t s lo i máy o i n tr ti p
TT

Mã máy o

01
02
03
04
05
06
07
08

4500
4610, 4610 Kit
4620, 4630
3610
3620 Kit
CA6421, CA6423
CA6460, 6462
EM4055

09
10
11
12
13
14
15
16

No. 250260
No. 250261
DET2/2
DET 3/2
DET 5/4D, 5/4R
DET 62D
4102 (ch. th kim)
4105 (ch. th s )

t ph bi n và các thông s chính

Hãng s n xu t

S c c

AEMC
AEMC
AEMC
AEMC
AEMC
Chauvin Arnoux
Chauvin Arnoux
Duncan
Instruments
Avo Int
Avo Int
Avo Int
Avo Int
Avo Int
Avo Int
Kyoritsu
Kyoritsu

4
4
4
3
3
3
4
4

Dòng o,
mA
2; 10; 50
0,1; 1; 10
0,1; 1; 10
3,2
10
0,1; 1; 10
3,5

3
3
4
4
4
4
3
3

5
5
50
0,1; 1; 10
0,1; 1; 10
0,1 ; 1
2
2

134

T ns ,
Hz
128
128
128
325
128
128
128
270±1/
1470±1
135
121,6
128
128
128
128
-

",
>

>

;
P

<

W$

/

Y )*

=
F

'

>

/ $

>
>

> .[
"! 0
gF
$
.[
t
@ .# D1
Y X1V I
.7 6 4
1 4 P
W$ .D "! 0
1} $P
D1
;6 { 1X
1 4 $s 0
! "
'3
m
1 F 4 .X3 $v .[
?
Q
7
D1 V
s1 .D P Y
"! 0
.7
A
g 6
)Z
] $4
W E A D
M ;
d
Y * A 1 c1Q

>
C1
Y
0

E
"

"7

\
\
& \
8 \
< \

1.
1.
1.
1.
1.

> & 5P Y
" ;Q >

1B
1
1 .D 73
V I
V
?
1 . V 73 I C1=
.7
U
7
($V c1 C RV
t
@F
$ )*
'
< .[
P ) .D )I
0 "!
7u
B ;H .J ; W $ D S9 _\ 1 . l`}
$D U 1
1 $ D S9 _\ 1 . S`}
$D U 1
1$D
1 _\ 1 . >`}
.J ; W $ D
1 _\ 1 . ^`}
B ;H $ D / $ _\ 1 . p`
"!

0

!

1.

135

] F

$ )*

4

;73

SQ

> o 5P Y

5P Y

7
]

I

\ 1.
$D U
1
1
$ D S9
_S`

8V,<

&V<

<

,V ,<

1 ;4
73
V
_ I`

73
"

M W

\ 1.
B ;H
.J ; W
$ D S9
_l`

I

V/
($`

,V

B c13

‚l …
<V /o
%V8

($
(

>

] F

\ 1.
" 13
$D
1
_>`

$

\ 1.
.J ; W
$D
1
_^`

\ 1.
B ;H
$D / $
_p`

V,&

,V,%

‚S …
<V% /o
<V <

V

,V,%,+

‚> …
&V < /o
8 V<&

,V,%&

‚^ …
V&+ /o
%V

‚p …
&V< / o ,

Y
‚ o
/ o
o

> 8
>)I
q
13
)


1.

"

nX 0
_? † $
21

!

q

I
73
73

7 $0
0 "! 0
C1
=
V $s
1u
>)I
0 "!
5 P W$ 6
5 P W$ 6

< J" $s
• F[
• F[

>
' .[
$s \J 1
_
13 W$ " .7

"

"
1

($ ]
1. }
($ ]
1. }
;4
"
($ ]

1.

)*

Y )*
=
s ! CQ3
"
]
3 @ E .[
73
.[
A W '3
!
$ :
"
0 13 W$ "
'3
10 .7"
0
]
= _
6
4 V 6 R..

0 13 W$V
13 W$ Y }
13 W$ "

)I

" .[ }
g 1= ] = ` "
A

W

'

) .X3 )* $
"!
4 >
73
` " .7 A
g 1= ]
)* ! 7
.[
13 W$ Y

136

.[

.[

)Z
3 1

.
Y

}
7u

"
= #

A
7

.[
.[

A

,,
2

<,
ns
\J 1
_^`
,
1
,
,
F[
h4

"
)Z
]
\hF /` C
.7 )* ;
C'3
V
4

;Q
F
R
7
++
>

> o - ' .[

J" $s

>
4 ;73
73
$ >
c1Q " 1
1V J"
1 ] @
" x2 13 1i C'3
4

;73 ;Q

,&
F[

,
13 W$ Y

B

' .[

137

0

13
13

,8
W$ "

W$

1 ;4
"
($ g $0
6
'$ F X R 6 ?1 s
_F
Y )*
1“ .( + % o + ,
F / $| o X rrrV / 7 C1= ;Q
$X 0

] F

$

SQ

7
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

> oq
I .7
g $0
6
!$

j

U R Ah
S9 >!
S9 h7
S! O" F ~
S9 n
S9 qZ
S
)*
St
3
SQ" h7
SQ" O!
> " SH
> * „t
>d /d
>" >1
> „7"
5! E
5
S
5 B h#
h7 ‚
h7 / $
5 4 OX
h7 ~
h7$ z
hQ ^)Z
h"7 q1 - 4
hB N 1'
hd ^=1
h) z
h)Z \
\ $ >)Z
\f l
O! qZ
O > '1
O
O! qZ
O7" >
O / !
n > '1

S9 >!
O7" >
hQ - d
h7 ‚
O! qZ
h"
2 1Q /
O7" >
> " SH
> " SH
S9 >!
qZ O
/
l
/
l
/ 13
O > '1
2 1Q S4
h7 ‚
h7 / $
O! qZ
h7 ~
13 2 1
hQ ^)Z
h7 ‚
h"
hQ - d
h) z
h7 ~
h7 ~
h7 ~
h"7 S4
O > '1
h7 /0
O! qZ
O7" >
S9 ‚
h"7 S4

73
)Z

1 ;4
"
] F / $

($

‚I
S ($

/ 73

&%+

+
+
<%
%,
%,
8
+
8
<&
+
<
+
+<

&
&
%
8
&
8&
%<
&&8
+
8
&
<
8
&
+,
&&
8
& &
<
&<<
<
,
&%
&
%
%
&,
+&
& ,
138

S

<
+%
&
,
%
%
+
8
,
,&
%<
&
,
8
,
,&
,%
+
,
8
,

\
8V 8
<V8&
&V &
&V<<
V
&V%
V%+
8V
V%+
V+
&V 8
&V <
8V
&V,
&V &
V +
&V,8
8V &
&V 8
V
&V,
&V8<
&V&<
&V,%
&V&
8V &
&V8<
&V8
V+
&V <
&V<
V ,
V+8
&V ,
V<<
&V8
&V

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

n 0 > '1
nA >
n [ >( > Q
n )I \ )Z
n )I

/ $56
/ ' qZ
/ "21
/
S4
- A SQ
- "
@
- ]OG
- [z
- U h0
2 1f > '1
2 1f O)1
2 1f /
q q
nt
qZ 5
qZ O
qZ '3
q4 hB
$ 5 Q"
$ 5 )I
'3 h 1
S4
/ 13
h"
= \
1X > '1
z
[ \
1? ‚ "
] > [
13 2 1
F( > =
F ( OR
F
F~ z
F
4
z S
z > '1

qZ O
2 1Q /
z S
O7" >
O > '1
/ $56
S9 >!
/
S4
/
S4
h7 ‚
O > '1
hQ - d
qZ O
- U :
/
l
/
l
qZ O
O7" >
qZ O
S9 ‚
qZ O
qZ '3
O > '1
F~ - U
O7" >
/
l
S4
/ 13
h"
O! qZ
qZ O
2 1Q /
> " SH
O > '1
O > '1
13 2 1
z S
/ $56
/
l
F~ - U
- U :
z S
qZ O

8&%
<<
8
&%
+,
<<
8
& ,
&%,
&
& <
8,+
& &
,8
++
&
&,8
& %
+
+&
%+
<,
& +
+
%%
%
&<<
<<
%8
&,
&++
&&&
,
<
<

139

+,
&
8
+&
%+
,,
%
8
&
+
+
%%
8
8
+
+
,
8
%8

+
<+
%%
8
8
+
&<
+%
+,
%
&
+
,
%

&V
&V <
V&
&V,
&V+<
V%8
&V ,
V
V<
&V88
&V
8V&8
&V &
&V8
&V%<
&V<8
V<+
V %
V%+
&V+&
&V &
&V &
V &
V+&
&V,
&V&
V ,
&V
&V&<
V
V8&
8V
&V&%
V ,
V
&V ,
&V
8V&
V+,
V%<
&V ,
&V &
V&

o

>

š

2 1Q

U R !3
l O)#
SQ" O0
S
J
S h"7
S1 n
10
>7 n '1
> $„
>7 O"
5B
>?
Z
> 5 Q"
5 7 O!
5 7 /Š
h1
\" 1$
n Z „9
n D '3
n{ "
/ $5
/
- U21
- )# O"
- '3 1
2 1Q /
2 13 / Z
„! ‚
qA
(
' qZ / =
'3 /
7n
13 h"7
Fm
?1

Uu\ 7 j

/

E
h1
O'$ 5 B
S
J
5B /
5 9 O9
>7 n '1
\
h"7
7F
5B
>?
Z
S7 „6 o F m
71
O'$ 5 B
E
h1
\" 1$
5 9 O9
- Uz
D ‚
E
h1
\
h"7
S4
1X
\ ‚
S4 - )#
‚ O
2 1Q / t
S4 5 6
\ ‚
qA
(
hB > Yn
'3 /
2 1Q / $
- Uz
S7 „6 o F m
71
M

I

1 ;4
($

140

<

<,

&V,

8 +
o
o
o
%,
<%
<<
+
&+
,
&
o
88
,,
%&
8
+
&,+
8&,
%V <
<8V <
&8V<,
% V<,
,%
%%V <
, V <
V<,
+%V<,
+ V<,
%&V <
& <
V <
&

<
+<
o
88
%
&
8,
&<

&V+
o
o
o
V 8
V,
V&
V 8
&V<
V&,
V+%
o
V <
V +
V&
V
V ,
V%
&V,8
V<
V
V +
V <
V +
V%&
V
V
V,,
V<
V<,
V8
V&%
V

($ .7

+,
+,
&
,
+8
+
8
<<
,
%
+8
,
<
+
+
,<
&
<
+&
73

1

;4

h4

> o SQ

B

' .[

141

$X 0

] F

/ $

SQ

TT
1

>&q

T nh, Thành
ph
An Giang

2

Bà R a V2ng
Tàu

3

B c C!n

4

B c Giang

5

B c Ninh

1 .D $X 0
_ 1B u F

!
6
F X R 6 ?1`
Huy n

Tp. Long Xuyên, Tx. Châu c, An Phú ,
Châu Phú, Châu Thành, Ch M i, Phú Tân,
Tân Châu, T nh Biên, Tho!i S%n, Tri Tôn
Tp. V2ng Tàu, Tx. Bà R a, Châu
c,Côn
o, Long i m, t , Xuyên M c
Tân Thành, Châu
c
Tx. B c K!n, B!ch Thông, Ch
#n, Ch
M i, Na Rì, Ngân S%n, Pác N m
Ch
#n
Tx. B c Giang, Hi p Hoà, L!ng Giang, L c
Nam, L c Ng!n, S%n ng, Tân Yên, Vi t
Yên, Yên D2ng, Yên Th
Tx. B c Ninh, Gia Bình, L %ng Tài, Qu
Võ, Yên Phong
T S%n, Tiên Du, Thu n Thành

6

B!c Liêu

Tx B!c Liêu
Giá Rai, ông H i, H#ng Dân, Ph
V3nh
L i

7

B n Tre

Tx. B n Tre, Châu Thành, Ch Lách, Gi#ng
Trôm, M Cày
Th!nh Phú, Ba Tri, Bình !i
Tp.Quy Nh%n, Tuy Ph c
An Lão, An Nh%n, Hoài Ân, Hoài Nh%n,
Phù Cát, Phù M , Tây S%n, Vân Canh, V3nh
Th!nh
Tx. Th D u M t, D3 An, Tân Uyên, Thu n
An
B n Cát, D u Ti ng, Phú Giáo
Tx. #ng Xoài, Bình Long, Ch%n Thành,
#ng Phú
Bù p, Bù ng, L c Ninh, Ph c Long
Tp. Phan Thi t, Hàm Tân, Hàm Thu n B c,
Hàm Thu n Nam, Tánh Linh
c Linh
Phú Quý
B c Bình
Tuy Phong
Tx. Cà Mau, U Minh, Th i Bình, Tr n V n
Th+i, Cái N c, m D%i, Phú Tân, N m
C n, Ng0c Hi n
Tx. Cao B ng, B o L!c, B o Lâm, Hà

8

Bình

nh

9

Bình D %ng

10

Bình Ph

11

Bình Thu n

12

Cà Mau

13

Cao B ng

c

142

c Long,

] F

/ $

M t
sét ánh
(s l n/km2/n m)
13,7
8,2
10,9
8,2
10,9
8,2
8,2
10,9
10,9
13,7

13,7
10,9
5,7
8,2
13,7
14,9
14,9
13,7
8,2
10,9
7,0
5,7
3,4
13,7
9,2

14

C n Th%

15

à N4ng

16

17

cL k

i n Biên

18

c Nông

19

#ng Nai

20
21

22

#ng Tháp
Gia Lai

Hà Giang

23

H5 Nam

24

Hà N i

25

Hà Tây

Qu ng, H! Lang, Hà An, Nguyên Bình,
Ph c Hoà, Qu ng Uyên, Th!ch An, Thông
Nông, Trà L3nh, Trùng Khánh
Q. Bình Th y, Q. Cái R ng, Q. Ninh Ki u,
Q. Ô Môn, C+ , Phong i n,Th t N t,
V3nh Th!nh
Q. H i Châu, Q. Liên Chi u, Q. Ng2 Hành
S%n, Q. S%n Trà, Thanh Khê, Hòa Vang
Hoàng Sa
Tp. Buôn Ma Thu t, Buôn ôn, Ea Súp, C
M'Gar, Ea H'Leo, Krông Buk, Krông N ng
Krông P k, Krông Ana, L k, Krông Bông,
Ea Kar
M' r k
Tp. i n Biên Ph , i n Biên, i n Biên
ông
Tx. M +ng Lay, M +ng chà, M +ng Nhé,
T a Chùa, Tu n Giáo
k Nông, Krông Nô
k Mil, k R' L p, k Song
Tp. Biên Hòa, Long Thành, Nh%n Tr!ch,
V3nh C u, Tr ng Bom
Tx. Long Khánh, Tân Phú, nh Quán,
Th ng Nh t
Xuân L c, C&m M
Tx. Cao Lãnh, L p Vò, Sa éc, Tân H#ng,
Tam Nông, Tháp M +i, H#ng Ng , Cao
Lãnh, Thanh Bình, Lai Vung, Châu Thành
Tx. An Khê, Ch Pah, Ia Grai, Mang Yang,
c oa, c P%
Tp. Pleiku, K’Bang, Ia Pa,
c C%, Krông
Pa
Ch Prông, Ch Sê, A Yun Pa
Tx Hà Giang, B c Mê, B c Quang, Mèo
V!c, Qu n B!, V Xuyên,
Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín M n, #ng
V n, Mèo V!c, Yên Minh
Tx. Ph Lý, Kim B ng, Thanh Liêm, Duy
Tiên
Bình L c, Lý Nhân
Q. Ba ình, Q. C u Gi y, Q. ng a, Q.
Hai Bà Tr ng, Q. Hoàng Mai, Q. Hoàn
Ki m, Q. Long Biên, Q. Tây H#, Q. Thanh
Xuân, Gia Lâm, Thanh Trì, T Liêm, ông
Anh
Sóc S%n
Tx. Hà ông, Tx. S%n Tây , Ba Vì, Ch %ng
M , an Ph ng, Hoài c, M
c, Phú
Xuyên, Phúc Th0, Qu c Oai, Th!ch Th t,

143

13,7
8,2
7,0
13,7
10,9
8,2
8,2
10,9
10,9
13,7
13,7
10,9
8,2
13,7
8,2
10,9
13,7
10,9
8,2
10,9
8,2
10,9

8,2
10,9

26

Hà T3nh

27

H u giang

28

H i D %ng

29

H i Phòng

30

Hoà Bình

31

H ng Yên

32

Khánh Hoà

33

Kiên Giang

34

Kon Tum

35

36
37

Lâm #ng

Lào Cai
L!ng S%n

Thanh Oai, Th +ng Tín, 6ng Hòa
Phúc Th0, an Ph ng, Th!ch Th t, Qu c
O!i, Hoài
c
Tx. Hà T3nh, C&m Xuyên, Can L c,
c
Th0, H %ng S%n, K/ Anh, Nghi Xuân,
Th!ch Hà, V2 Quang
H %ng Khê
Châu Thành, Ph ng Hi p
Tx. V Thanh, V Thu7, Long M , Châu
Thành A
Tp. H i D %ng, Bình Giang, C&m Giàng,
Chí Linh, Gia L c, Nam Sách, Ninh Giang,
Thanh Mi n
Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, T K/
Q. H#ng Bàng, Q. Ki n An, Q. Lê Chân, Q.
Ngô Quy n, An D %ng, An Lão, Ki n An,
B!ch Long V3, Th y Nguyên,
Q. H i An , Tx. # S%n, Tiên Lãng, V3nh
B o, Ki n Th y, Cát H i
Tx Hòa Bình, à B c, Kim Bôi, K/ S%n,
L!c Th y, L %ng S%n, Mai Châu
Cao Phong, Tân L!c, L!c S%n, Yên Th y
Tx. H ng Yên, Phù C , Tiên L
Ân Thi , Khoái Châu, Kim ng, M Hào,
V n Giang, V n Lâm, Yên M
Tp. Nha Trang
Tx. Cam Ranh, Diên Khánh, V!n Ninh,
Ninh Hòa
Khánh S%n, Khánh V3nh
Tr +ng Sa
Tx. R!ch Giá, Tx. Hà Tiên, An Biên, An
Minh, Châu Thành, Gi#ng Ri ng, Gò Quao,
Hòn t, Kiên H i, Kiên L %ng, Tân Hi p,
V3nh Thu n
Phú Qu c
Tx. Kom Tum, Kon Plông, Kon R y, k
Glei, k Hà, Sa Th y
k Tô, Ng0c H#i
Tp. à L!t , am Rông, %n D %ng,
c
Tr0ng, Lâm Hà
Tx. B o L c, B o Lâm, Cát Tiên, Di Linh
8,2
! Huoai, ! T8h
L!c D %ng
Tp Lào Cai, Sa Pa, B c Hà, Bát Xát, M +ng
Kh %ng, Si Ma Cai
B o Th ng, B o Yên, V n Bàn
TP. L!ng S%n, B c S%n, Bình Gia, Cao L c,
Chi L ng, ình L p, H u L2ng, L c Bình,
144

8,2
8,2
10,9
10,9
13,7
8,2
10,9
10,9
8,2
10,9
13,7
8,2
10,9
3,4
5,7
8,2
7,0
13,7

7,0
8,2
5,7
10,9
5,7
13,7
8,2
10,9
8,2

38

Lai Châu

39

Long An

40

Nam

41

Ngh An

nh

42

Ninh Bình

43

Ninh Thu n

44

Phú Th0

45

Phú Yên

46

Qu ng Bình

47

Qu ng Nam

48

49

50

Qu ng Ngãi

Qu ng Ninh

Qu ng Tr

Tràng nh, V n Lãng, V n Quan
Tx Lai Châu, Tx Lai Châu, M +ng Tè,
Phong Th , Sìn H#, Tam
+ng, Than
Uyên
Tx. Tân An, B n L c, C n
c, C n
Gu c, Châu Thành,
c Hòa, Tân Tr , Tân
H ng, Tân Th!nh, Th Th a
c Hu , M c Hóa, Th!nh Hóa, V3nh H ng
Tp. Nam nh, Giao Th y, H i H u, M
L c, Nam Tr c, Ngh3a H ng, Tr c Ninh,
V B n, Xuân Tr +ng, Ý Yên
Tp. Vinh, Tx. C a Lò, H ng Nguyên, Nam
àn, Thanh Ch %ng, ô L %ng, Yên
Thành, Qu/nh L u, Di$n Châu
Anh S%n, Con Cuông, Ngh3a àn, Tân K/,
T %ng D %ng, K/ S%n, Qu Phong
Qu/ Châu, Qu/ H p
Tx. Ninh Bình Tx. Tam i p, Hoa L , Kim
S%n, Yên Khánh, Yên Mô
Gia Vi$n, Nho Quan
Tx. Phan Rang, Ninh Ph c
B c Ái, Ninh S%n
Ninh H i
Tp. Vi t Trì, Tx. Phú Th0, oan Hùng, H!
Hoà, Lâm Thao, Phù Ninh, C&m Khê, Tam
Nông, Thanh Ba, Thanh S%n, Thanh Thu7,
Yên L p
Tp. Tuy Hòa
ông Xuân, Sông Hinh, S%n Hòa
Phù Hòa, Sông C u, Tuy An, Tuy Hòa
Tp. #ng H i, B Tr!ch, L Th y, Minh
Hóa, Qu ng Ninh, Qu ng Tr!ch
Tuyên Hóa
Tx. Tam K/, Tx. H i An, B c Trà My, Duy
Xuyên, !i L c, i n Bàn, Nam Trà My,
Phú Ninh, Núi Thành, Qu S%n, Th ng
Bình, Tiên Ph c, Hi p
c
ông Giang, Nam Giang, Ph c S%n, Tây
Giang, Nam Trà My
Tx. Qu ng Ngãi, Bình S%n,
c Ph , Lý
S%n, M
c, Ngh3a Hành, T Ngh3a, S%n
T nh
Ba T%, Minh Long, S%n Hà, S%n Tây, Tây
Trà, Trà B#ng
Tp. H! Long, Tx. Uông Bí, ông Tri u,
Yêu H ng, Hoành B#, Bình Liêu
Tx. Móng Cái, Ba Ch,, Cô Tô, m Hà, H i
Hà, Hoành B#, Tiên Yên, Vân #, C&m Ph
Tx. ông Hà, Cam L , C#n C , a Krông,
145

8,2
13,7
14,9
8,2
8,2
10,9
13,7
8,2
10,9
1,4
5,7
3,4
10,9

3,4
8,2
5,7
8,2
10,9
8,2

10,9
8,2
10,9
8,2
10,9
8,2

51
52
53

54
55
56

57

58
59

60
61
62

Gio Linh, H i L ng, H ng Hóa, V3nh Linh
Tx. Qu ng Tr , a Krông, H i L ng, Tri u
Phong
S%n La
Tx S%n La, B c Yên, Mai S%n, M c Châu ,
M +ng La, Phù Yên, Qu/nh Nhai, Sông
Mã, S p C p, Thu n Châu, Yên Châu
Sóc Tr ng
Tx. Sóc Tr ng, Cù Lao Dung, K Sách,
Long Phú, M Xuyên, V3nh Châu
M Tú, Ngã N m, Th!nh Tr
Tây Ninh
Tx. Tây Ninh, Châu Thành, Hòa Thành, Tân 13,7
Biên, Tân Châu
Gò D u, Tr ng Bàng, B n c u, D %ng Minh
Châu
Thái Bình
Tp. Thái Bình, ông H ng, H ng Hà, Ki n
X %ng, Qu/nh Ph , Thái Th y, Ti n H i,
V2 Th
Thái Nguyên
Tp. Thái Nguyên, nh Hóa, #ng H7, Ph
Yên, Phú Bình, Phú L %ng,Võ Nhai,
Tx.Sông Công, !i T
Thanh Hoá
Tp. Thanh Hóa, Tx. B.m S%n, Tx. S m S%n,
ông S%n, Hà Trung, H u L c, Ho ng Hóa,
Nh Thanh, Nh Xuân, Nông C ng, Nga
S%n, Thi u Hóa, Th0 Xuân,Qu ng X %ng,
T3nh Gia, Triêu S%n, V3nh L c, Yên nh
Bá Th c, Th!ch Thành, C&m Th y
Lang Chánh, M ng Lát, Quan Hóa, Quan
S%n, Th +ng Xuân, Ng0c L c, C&m Th y
Th a Thiên Hu
Tp. Hu , Phong i n, Phú L c, Phú Vang,
Qu ng i n
A L i, H %ng Trà, H %ng Th y, Nam
ông
Ti n Giang
Tp. M Tho, Tx. Gò Công, Cái Bè, Cai L y,
Châu Thành, Tân Ph c, Ch G!o, Gò
Công ông, Gò Công Tây
Tp. H# Chí Minh Qu n 2,Qu n 3, Qu n 4, Qu n 5, Qu n 6,
Qu n 7, Qu n 8,Qu n 9, Qu n 10, Qu n 11,
Q. Tân Phú, Q. Bình Tân, Q. Bình Th!nh,
Q. Gò V p, Q. Phú Nhu n, Q. Tân Bình, Q.
Th
c, Bình Chánh, Nhà
Bè, Hóc Môn
C n Gi+
C Chi
Trà Vinh
Tx. Trà Vinh, Càng Long
C u Kè, C u Ngang, Châu Thành, Duyên
H i, Ti u C n, Trà Cú.
Tuyên Quang
Tx. Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Hàm Yên,
Na Hang, S%n D %ng
S%n D %ng
V3nh Long
Tx. V3nh Long, Long H#, Mang Thít

146

10,9
10,9
10,9
13,7
14,9
8,2
8,2
8,2

13,7
10,9
10,9
13,7
13,7
13,7

10,9
14,9
13,7
10,9
10,9
8,2
13,7

63

64

V3nh Phúc

Yên Bái

Tam Bình, Trà Ôn, V2ng Liêm, Bình Minh
Tp. V3nh Yên, Tx. Phúc Yên, Bình Xuyên,
L p Th!ch, Tam D %ng, V3nh T +ng, Yên
L!c
Tam o, Mê Linh
Tp. Yên Bái, Tx. Ngh3a L , L c Yên, Mù
Cang Ch i, Tr!m T u, Tr n Yên, V n Ch n,
V n Yên, Yên Bình

147

10,9
10,9
8,2
10,9

T

' A#

_3

!3 _

J i
148

1B u F

F X R 6 ?1`

B

=3

FG

-

D! -

>

5WC
6
6
g 1= ] = ! 1 .
P !$ . G
Q
7
" !
5
g 1= ] =
10 .7" 7
? =1 !"V 0 i$V )* $1 .7
0 ] = >
6
g 1= .7
a 1= ] $0
"! = .7
)# )* 4 ;73 " ;Q > 8
A#
5P

.@]

FG

- "

s

q
1u

10

g 1= V ρ
_ Ω $`
_<V, ÷ ,` ,&
_ V ÷ &V,` ,
_ V, ÷ V,` ,
_,V< ÷ V,` ,&
_ V, ÷ V,` ,&
_,V,8 ÷ V,` ,&
_,V < ÷ V,`

g 1= ]
ρt =

Au
ρ o
ρ o
α o
6;H ,V, %

-

5

W$ ] .[

F [ .J ; W
F[
B
;H V ?$ ?3V
E
F[
= B
:V = J
F[
= A
F[
U
/)#
.7 B
/)# ; W
>

9>

= .7"

D! - "
5

L

1= V σ … †ρ
_q†$`
_,V ÷ V,` ,o&
_&V, ÷ V,` ,o&
_<V, ÷ ,` ,o&
_ V, ÷ V,` ,o&
_,V< ÷ V,` ,o&
_ V, ÷ 8` ,o&
_ V, ÷ 8V,`
a

0 )* C

6

;H

; W1

ρ18
1 + α(t o − 18 o )

"

g 1= ] = g
g 1= ] = g
] 0 a

0 ,>}
0 ,>}
V "
Q

> & "
M
)I
*
W
] = !
1.
P !$ A W =3
6
g 1= ] = g F
$V ) 4 ;73

149

7

0_

> ÷ <,,>` A

,

" !
6
g 1= E ;Q B
4 >8

g 1=
' .[

h4

> 8 o SQ

B

' .[

g 1= ]

150

= gF

/ $

?

#

1

,

@

5"
g
=
Q 1'
J" c13 6
"
1 1i
7
>/
% o 8 u ++<
;` 5 W Q$ ;Q"
c1Q "
g
= Y C
?
Q ; Y
"
_
.7
d ` "7 .[ Q
)g
]
= .7 Q ;Q" Q$ "Q
E
= ? "
;H % •
"Q
E
=
d _ " )I
*
; Y
J" $0 )I
b `
Q
)g
c1Q "
g
= "; Y
.7
d
)* 4 ;73
4 ^
>
; Y
"
" )I
*
= 7 $0
b
s
)* 4 ;73
4 ^ .7 "
= )# !
)#
"P ]
D1
= )* 4 ;73
4 ^&
5

^ …% • ^

g
" )*

5
g Y C
_ 1 > g "7 .[

;

D2

Uu o > u
o ^ u "Q
o ^ u "Q
h4

E
E
^

d }

o-

= ?
= ?

)g
]
c1Q "

151

"
"

d
;
g

Y

"

=

> }

?1

"

`

n 3 "
5

= ?

"

g

=

C1 P1 P2 C2
C2

P2 5

C2 5

L

d

D2=0,62D1
F[

Q

)g
=

h4

]

D1≥2,2L

^ oS

n 3 "
5 )I

" ] )#

Y "

g

g ]

=

=

b

s

C1 P1 P2 C2

=
C2

D
P2 5

C2

D2=0,62D1
F[ Q
] )#

h4

)g
=

^&o5"

5
d

D1≥5D

g ] )#

= "P

152

]

D1

=

2
?

#

,

,

D
n

m .I

A

B 9

B

,

(

- 6)

/

•l

• lq

,

!

= 6F ^% 4 1 0

? 1=
! _ ` ! $0 1
'$ . G
!$ _/ `
C
1 c1Q ]
;
)* C
6 ;H
s u
… / _l

C

.# $X 0
;Q" . .

q

•l

`

]

1.
P
A "P ;@ 1 V
_p

`

_p

`

h 3u

q

"
Au
/ o $X 0

!
1.
P !$V )* Y 1f J" 1 .
6 RV
s CJ$ " ;Q
V
x>
P
W$ Y )*
]
F

o
C
1=
1
10 .7"
;
;Q" .
AV
I A w 7$ Q$ ? 1=
! _ `V CJ$ $ l }
…/ l
o ? 1=
! "
.7" 7 !$ _ `}
…/ l
o ? 1=
! "
C1
= ?
1.
!$ _ `}
1=
! "
.7"
"P .[
' X
a
q … / lq q o ?
.7" !$ _ `}
…/ l
o ? 1=
! "
.7"
.X g ? V .Y
0
J A
;H
$ "! .#
7 !$ . G
_ `
Y ] "
.7" 7 !$ . G
u
l o
l … _+π • % • %; • ;` ,o%V $ }
"
Au
7 D1 0
]
7 !$ . G
V $}
; 7 D1 7 ]
7 !$ . G
V $}
7 D1 " ]
7 !$V $
"
)I
*
Y ] "
.7" 0
J
J ] $0
?
Y ] "
.7" 7 !$V
Y l )*
Q$
? ;6 J ] A
l o
Y ] " "
C1
= !
7 !$ 7$ (
= Q
)g
1
'$ . G
l )* Y ;H
Y
] $0
$ D !" ;g $0 )I
7 $0
"Q
…<,, $V E
Y ] " "
.7" 7 l
/Z 7" A
.X g ?
)
4 C'3
"
_.Y } 0
J V 7 " ? . .` .7
a .7" 4
Y l w )*
Q$

153

;g

?
Y
4 l
lq o
Y ] " "
.7" !$ )I
*
"! J" .7
V

] "

J

] ]

4

C1
)I
@ c1 V
a .7"
Y l )* Y ;H

l …

AV

_
7 !$ . G
s u

V

p

Y

] " "

;?3

` a
B$

O

"
Au
O 7 D1 7 ] $v "! )I
'3V $}
7 "Q
)Z s
] $v "! V $}
o
.#
J"V … ,,, $}
o
.#
?$ V … <, $}
7
"! )I
'3
?$ "P J" @
l o
Y ] "
.7" 0
J A
.#
7 !$
o 5 .# 0
J A !
V
Y l )* Y )Z
o 5 .# 0
J 7 0
d V 0 $
V 0 s
Y
4
d ;
Y
)#
LV l )* Y ;H
D1 " 0
J ` o l … Π _& `
>
4

) 4

.7"

1.

!$ . G

;H

$ "!

)l
A '3 " .7
Y & _ 7

)* $

"!

>0
>

Aa

"P
As

Ad

d

An

`,

n Yo

S

=/ (

P
s
- ,
nv
C
1=
P W
Y ;Q" .
]
4
?$` .7
;
;Q" .
"
;Q" .
Q;
" .7
9
V { 1X
. .`

3

6F

Q (
7$ Q$
9 P _.X
1 7V $!
7 "P !
"
;
"7 _
;6
"
V

154

"

!
m

"

] P
J" @ "P
)
;
V )#
J
$0 ;

;Q" .
/ 1
w ;H
>
? p
n

w

Q$

LC

1=

6

;Q" .
" $0
)*
wV A
~ 7u
… Π V _.# ≤ `

$0 .7 ;
Y
6
o>

M

C
;

/

> U Ru\
Y ;Q" . .
A#

)*
;Q" .

S

/

;Q" .
A ]
H

>

1=

@

.X

\
A Y
S
\ $ "!

1

4

1 7$

,

)

"

7V 0 .7 )I

"

}
(

HC

=1 T

'3 a
=}

4

)*

) 8! 7C
1 }
}

1
1
Q )* ;
J ] "7 "7
)*
)* C
6 ;H
)Z

V

W
C

c1
1=

÷ l 8 _CJ$
`

73

; " C1

Q )1 R

P

p
/

!

c1
A

V
)I

V

`
,V
,V,

7 !$ . G
" !$ . G
) 1u

V A

W

!" #$}
X

,

`h
o>
;Q" .
1

7

'3 ) L

'

V

;Q l
7 !$ . G

7 !$ . G
W
c1 ;Q

J 9 _ vV ! V ;
A Y
)# )# 1i

;

s

6F

4 V )*
F

)Z

;73 "
"

A
oh
oh
oh
o\

"

"

>
5D d
$0 "
o ^[
o ^[
o ^[

) L

B

P !
GB
6 8) ! J

YV 9 P g
.6 Y " " A !"
? ;Q" . F 6 Y 9 P ]
c1Q ?1 (

155

.[

o>

1

*

A

W

!

u

V '3V $9 )# .7

o >A W [
7
? ;H
$ "! ]
4
) =$ $ "! J
] .[
? ;Q" . V
7
?
$ "! ] =1 U $ V
V ;4
s ;H
$ "! 7$
1
x
|V $ G 7 U
"Q $t
D1
1u
• >A Y
a
;D .M }
•\
;6; " ] ;g
.X 1
}
•\
'3
4
1
13 W$
;6 ]
3 ;6 1
A
"
o>
1
!" #$ A W
"! u !"V
"
"P "! !"
o\
"
1
!
C! W ;Q" .
4 .G
o>
1
A W A
=1 T 7 ;Q '
)*
? ;Q" . } / 1
[
=1 T ;H
0 V Q 7$ ;H .X
1 Q$ ;Q" 0 ;D Z : V [
* .# D1
Y X1
;` h
'3 a
o>
'3 a
Q )*
' ; C1 c1
1. ]
.
" " "Q
M
'3
.)* c1 &, $
* V ? Y =
'3 a C1
o>
'3 a
Q )*
.#
=
o>
'3 a
Q )* 9 P b V s V " " U
9
=V b
= C1
= .7
!"
$! .d
'3 a
g
.6 Y '3 13 W$ " "
)I

"

4
? ;Q"
$: )I

!"
\

)I

9

a
P

`h
=
oh
= ; " B$
V '3
.7
=
oh
= Q )*
.7 A
6
g
= J" c13 6
"
>/% o 8 u +++
o- Q UR
: !
= V =1 U ; Y
" "
[ * .# D1
6 4
Z
;6
=
o\ Y "
=
V Q UR
P Y C1
]
g
= _CJ$
^` .7 Q ;Q" Q$
6
g
=
.# d C1
J" 3 1 ?1 " $: )I
*
oh
=
Q )*
.#
=
J"
c13 6
"
>/% o 8 u +++
` FX

1 .7 Y
)# .X
1 )*
Q Q$ ;Q" " "
E ] d
VQ
)g
]

V
J` >

9

73

:

7$
;6 ) L
"Q
)* ( $d .7

1 V '3 a
Q )*
6
9 V Q$ ;Q"
;6 t3V s "P L
156

.7
’" "

.#

)g
Z :
1 $0
0

"P
Z :
7 V .P .Y V 9

> $
;H ;1

>

[

h
oh
oh
oh
A#

Q )*
.7 A
)*

Q$ ;Q" ;H
7
L 7

'

(

)*

( )*
Q ; " B$
!" " 1
"7}
'3 a
Y
}
X 1
Y Q$ s
"
=

7

?

'

H

@

F
>

\

,
;

A
;6

4

, 4#) " 4?
"7

7 Q;

13D E ;
;
c1

,

;Q" . ;
"

>
>
;6
13D .7 Q$ s
7 !$ 5 W !

)

"

Z ;Q

1u

)

FJ3

;Q" .

`

7 !$

"7 a ;
"
_ J" ;
"7

)Z

,V

7 !$

7 !$ . G
)I
'3
Q
)g
AV Q

V

A

W ;6 ) L
"
;H
$ "! a .7"
;
1u

S

;Q" .
.# )I
'3
.7" !$
oO
: "!
.G
a .7" .7
L
7 !$ A .L J 9 .#
g
13D !
L "P
c1
A 7
?
$ "! } .L J
9
Q )*
b
J" c13 6
"
1 1i / 7
>/% o 8 u +++ Œ
= "
4 .G
Œ
o O9 P
;6 ;Q" . C1
)I
'3
!
"
'3 o
$ 3 J" c13 6
"
>/ % o 8u +++
o O9
!$
o ^[

S

;Q" .
.# )I
'3
.7" 7 !$
P
;6 ;Q" . C1
)I
'3
V Z )I
'3 a .7"
J" c13 6
"
>/ % o 8u +++
$ 3;
!
W 1
=
1B
" 7 !$

: I YY J " # .?
4 i !
S / @ .D =^%
S
S *
U % #
JMp :Bq :>Y GGB J "
U =
= 6F
.D =^% S /

157

/
#

1

U

A#

H '@

F

,
>

)

4

,

, 4#) "

F?

, 9> " ) FJ3

Q$ s
\
;
"7
)*
J 9 V
A
;6
>
;
"7 )*
J 9 V A g
13D !
!
, Ω† $ _ K• n h— ` _ J" ;
;Q" .
`
>
;
"7 )*
J 9 V A g
13D !
!
< Ω† $ _ K• n h— ` _ J" ;
;Q" .
`
>
;
"7 )*
J 9 V A g
13D !
!
Ω† $ _ K• n h— ` _ J" ;
;Q" .
`
O9 ;
3 !
"
$!
! _
C13
#
Z , F ` _ J" ;
;Q" .
`
O
: .7 9
;6
A
*
.#
Q (
61
]
;6V { 1X 9 P A = )* _ J" ;
;Q" .
.7 `
q
c1
$ "! _ J" ;
;Q" .
`
& >
&

13D .7 Q$ s

O
V

;

b
7
1

&

b

? .7

"

!
#
$ "! _

;6`
;

• O

;

J

,V<
,V
,V,
,V
,V,
,

7 !$
M
)I
"

.[

_O-•`
a

$ "! V

.#
1

7 !$ u

$ "! ] "7 7 .#
1 .7 .#
V .Y $
7V ;D $P ;H
$ "! V
.7
1
;H
$ "! ] d
7
• ^[
"!
A $7
9
$ "! "P a
"
"! A g
= F L J 9 "P
a ;H
$ "!
)*
b
g
?1 .7 !
# M
.[
_O-•`
a
Q )*
7$
? ;H .
;H
$ "! V $0
?
s
V $0
?
s
.7
'3 a
&&
- Q
J"

Œ

1

7

9 ;

V

?

=1 4
=1
.7
= "
c13 6 .D =1 4
=1
1i / 7
>/% o 8 u +++ Œ

158

7 !$ . G
.7
= ;
=
"

"

$
Q
(

7 !$
4 .G

A#

H .@

F
>

_ J" ;
;

Q

,

;

)

4

,

, 4#) " 4?

;Q" . ;

"

=1 4
=1
.7
=
;Q" . & &`
B
I
{ 1X 9 P ;
;Q" . & .7 & &`

F)

7 !$

V

n

,V<
"

7 !$

,V

Z ! [ GB

8) G

1=

(
! "

- 6)
.7" 0

/
J

= 6F
)* Y

_q` … ,,/ _> h • ` JC _o+V
"

J"

GB

m .I
?

V

J" >/ % o 8 u +++

? E6
8

FJ3

8 4 9
;H

,o †• `

s u
}

_p

`

Au
/ o $X 0
"
1 . V CJ$
‚}
h o
1 ;4
M $s ]
W$ P 0
J .7 6
C1 c1 V _CJ$ 4 p `}
o D1 " 0 V _CJ$ 4 p `}
> o 6
)* C
6 ;H
$V C #
P Y
6 4
U V A Y 6 )* 4 ;73 " ;Q p
• o g
13D ! ] 0
J V A
6
10 ?
V )*
C
6 ;H
j
0 _ M j .7 ' 0 ` .#
d
Q3 E j
0
= ‚
6 g
13D ! ]
0
J V • )* C
6 ;H
" !V 1
" )* A W
=3
6 ? U ;H
g $0
D1 ] 0
- o
C
1= V W
1 c1Q ;Q" . ] ;
u
- …
1
A;
;Q" .
}
- …
1 A;
;Q" .
_CJ$ $
p
`

159

A#
F6 Y ] 0
J
_g
j
U
Q
‹`

\ "Q
_\ "Q

H

@

F D!
; " C1

c1

‹`

A 0

\ =1 6 4
U
_^
A J" J"
‹`

>

>A

,

\

\

\

,V,<
>A

>A

,V,<

\
\

\

,V
,V
>A

- Q

,V

\

>A

,V
>A

Cét

h

C¸c ®-êng møc

5 )I

:

J" 6 1

,V&

H

;4

]

)I

$s

5 3 ]
1
m

n s 1 ;4 ]
6 4 C1 c1
>

)I

$s

5 3 ]
1
m
5 )I
Y

h4

p uqZ B C

6

h .7

160

]

0

J

d
"Q

P

A ;
$

U

"

Q

:

8

O
- Q
C'3

8) G

Z ! ! [

: "! 0
J A g
13D
: "! 0
J A 6
g
0
J " .[
A D1

>

;Q" .

.# $0

;Q" .
1u

)1 R

0

o \
[
" Z %, $V Q ;@ 1
0 " &,$ .7 !
"Q
o >A
C1

W [
]
Y

o h
J"

'

o >
.#

7

?
$ "! ]
1 .7 .#
7

o >
.L

KJJ J a
g
?1

o >?1
0
n

J(
/

p&
N

E

- 6)
S /
Y

"

?

J" )#

a

g$

1=

)I
* @ c1 V 13
$ "! ` ; " B$
"!
V V )* C
6 ;H

P

"
V
=

'3

" 0
"

"

J
4

$ "! .#

d

.7

)I

Q

.7 .L
g Q
0

V

1 0
0Vg

Q 1'
.G

]
)*

=

$ "! ]
Y
7 !$ .7

%"

.# 13

_
$ "! "P
?$ .7 J"V ? 1=
s u
161

? p

3 " '3 a
Q 7
.D $P

;

= 6F ^% 4 1
! "

*

Q )*
;6 { 1X

$ "! B

.G

/

=

0
J .G
? .L $ "! ]

Q

V

" 0
J V
.6 Y :
J" '

!
J"

$ "!

J C1

V .L $ "! ]
Q )*
.#
J

"

J

,$

.# $0 ;
]

)I

J

=
>/ % o 8 u +++

"

o l J
Q )*
0 .7 '3 a C1

L "

"P ;
V .# D1
1 c1 = Q
$P ;Y 0

0 .#

c13 6

"
W
$

0 ;H

0

! L
13D !
9

.G
c1

!

A

7
?
.# 13

"
Au
o
?
1=
;
o ? 1=
o ? 1=
Y

"

"

Au

?

;

!
.#
!
.#
! "

1=

!

; "

}_

! † ($`

"!
"!

J" }
.7"
.#

?$}

"!

… / O ^ _r ` \J ,o& V _
/ O ^ _r ` \J \ ,o& V _
; …

_p & `

=1 Z
J" .7

.7"
?$

! † ($`
! † ($`

_p & `
_p & &`

O
o 0 7 )I
'3V _ $`}
_r ` o
C
1= d
'3 ) L V )* Y ;H
o
_ o; `
_`… , J
.# ≥ ,
… 8V%,< .7 ; … ,V,
.# ≤ , l
… <V,%& .7 ; … ,V,&8% .# ™ , l
\J
o
$
)I V _CJ$ $
V ? p & `}
/
o $X 0 V _ $o ($o ` _CJ$
‚`}
^
o "Q
V _$`}
‰ 0
Y

.# ρ ≤ ,, Ω $}
^ … ,V8 _ρ`
^ … V+ • ,V + _ρ` † .# ,, Ω $ • ρ • ,,, Ω $}
^ … ,V & _ρ` † .# ρ ™ ,,, Ω $}
‰ 0
9 Y
^ …& hV _$` } h 7 0 " J"
}
r
o d
'3 ) L V _ l`} _CJ$
S `
\
o
1 j
!}
\ … V< .#
)*
J 9 }
\ … V, .#
)*
J 9 }
?

1=

? 1=
)* Y ;H

! "
! "

.7"
s u

…/ l
"

.7"
_r `V _

=1 $7
=1 '3

.7" _

162

`

"

! † ($`}

Au
l o
Y ] "
.7"
=1V )* Y
o%
l … _+π • % • %; • ;` , V _ $ `}
"
Au … D1 7 V _$`}

s u

.7"
_p & 8`

;H

s u

; … D1 0 V _$`}
… D1 "V _$`}
_r `o C
1= ;
0 d
) L
}
r o d
'3 ) L
V CJ$
p&

>

;

O

)I

9

:

.#
6 d

A

'3

S

U R CJ$ C V
: $
)I
9 P " "
J 9 Š A ] $
)I C1 c1
h 1
)* W
;g
$
)I _\J` ) 1u
" ? _% ?
g `u\J … ,V, }
" 1 ;4 _ & ÷ % ? ` u\J … ,V }
"P
? ` u\J … ,V<}
7
_ = ;H ` u\J … }
7
_
j
B ` u\J … }

6 d

H$ " .[
'3 ) L
#

&

=

" .X3 w (
;H
d
S &`
o- Q
:
J" 13
4 .G
o >A W (
=`g M
8

d

P

\
13
V Q
A W *
)* 3 1
c1Q J 9 ] $
)I
oF[
6 A
"7 7
oF[
6 A
"7 7
o F [ .J
A 7
_
oF[
A
oF[
A

5

=1 !"

;Q" .

: $

O

.7"

;6 '3

=

'3 ) L

#

13 W$ .7 3 ;6
W Q$ ? 1= '3

V

Q

:

A

!

" 13

"
J" w 7$ (
6 d
'3 ) L
] .L _CJ$
s Y

6 d
1 d
d

] .L ]
V
73 )* C
6
] .L
r o

= $7
9 $ "! ]
J" !
?1 13
J" c13 6
"
>/% o 8 u +++ Œ
=
|
?
= '3 J"
_ Q$ L "Q
M
.[
3 ;6
?$

"

.7
W$

"

5 W Q$ L d
.7"
V [
'3
?$ ;H
$
"!
Y
V :
J" 13
W 1 U $0
? d
/ ) .X3V
'3
?$ A
7$ (
d
'3 ) L _r ` .7 7$ Q$ ?
1=
! ^'3
?$ Q )* ; Y :
J" "7 ;0
D1 7
"!
? )* ;Q" . .7 " 7
$ $0 "! zV .# z )* Y ;H
s u

163

z ≥ < _ρ`
"

V _$`

_p & <`

Au

ρ…

=VΩ$

g 1= ]

6 d

$# _ r” ` )* Y

'3 ) L

;H

s u

r” … r † η V _ l`}
AV η 7

"
< O9

P

J

_p & %`

9 V CJ$

;6;Q" . C1

O9

P
;6 ;Q" . C1
!
W$
!
;6 ;Q" . C1
Q )*
>/ % o 8u ++ .7 >/ % o % u ++
M
'3 a
$ "! ]
.#

!$ ! 0 7
O … < ρ _.# ρ 7
7 !$V Q 9
$
;6 ;Q" . C1
.7 .L
_ "P
$ "! `

F

9
)

P
1u

;6 ;Q" . C1
r …

"

!$
: 1'
;6 ;Q" .
b
g 1=
M

w 7$ (

W 7$ Q$ ? 1=
J" c13 6
"
C1
Q )*
_pSS` ]
7
] = V Ω $` Y E
'3 a
$ "! ]
6 d

]

_$ • „ †„` V l}

6 d
S `

o
o
o
o

*

k
}
'3 a V $$ }
g
$0 Z .6 0 7 ] * $ "! V Ω† $}
g
$0 Z .6 0 7 ] .L
_ "P
$ "! `V Ω† $}
]

$ "!

.L r (

"
]

a

d

164

.L

_p & `

Au
$
q

q

)

X

'3 ) L

r

(

_CJ$

4
F

C

$

$

6

J"
.7" V A
_CJ$ 4
`

( '

g 1= ; W1

o\
" J" $!
o\
" J" $!
J
+Y
„ 7 j 6 ] $
7 "Q
ˆ J J}
… lS† V _$`} .7

3
5! $' 6

)*

7

78 !

9

J"

s u

ˆ J J
uρ … π „V _Ω $`}
q 1$;J J uρ … π„ _ o ` †

V _Ω $`}

3 "V Ω}
M

D

… n /† V _$`

"

D

1 _lS†&`

J" $!

1 " X )*
C'3
~ 7 ρ\ … K_ ` … K_lS† `V

q

"

J" $!

1$;J J

10
=3 A

]

g 1= ; W1
J" j "
V

V$
P
$0 =$ A
)I
"
q 1
B 6 ρ\ )* C'3
$a1 _CJ$ 4
` .7 6
13W W " " B 6 [ .7" .# $0 )I
" $a1 "P H$ "
# ! ]
)I
" $a1 D X
1 q 1
! )*
[
*
)I
7 C
6
$
] = A
=1
#
1
] =$ $a1 9
"7
] )I
s
!
D1 ?3 ] # =
V d
"7
] )I
"
($ d
b
s
!
6
ρ ‚
6
g 1= ρ )* C
6
J" "!
"
($ d
b
s V .4 H
#
X .#
g 1= ] # )# _ρ\ ρ `
J" c13 4
"
;
7
($ + V .
c13 6
" ;Q

g 1= ]
" )*

=

"- d
7
4

4
+ 7 .Y C
6
$
,, ‡ $ $V ρ … 8< ‡ $ $ .7 … V8 $

165

"
($ d
] =$ $a1 9
g 1= ] #
H$
g 1
g 1= ; W1

6 .X R o @
J"
"Q

ρ V ρ .7

"

.Y

b
1
=
)I
w

$

6

=
)

73 ρ …

ρ\ _Ω $`

,,

,,

<,
&,

_$`
$H

5
h4

5B

7

H

6 7$

h4

ρ\ … K_ `

=$ $a1
166

H

H

7H

SQ
q

"

\ "Q
lS†
V<
&
8V<
%
+
<
<
<
<

&
8
<
%
+
,

c13 6

n /†
,V<
,V<

\
V&<
%V
V<
&,V 8
<8V+
<V
& <V+
% V &
V<
+ ,V

<
<

"

J" $!

"

lS†
8,
%<
%<
,,
,,
<,
<
<
& <

q
&
8
<
%
+

q

1$;J J
n /†
<
<
,
,
<
,
,
<
<

\
8+8V
& V+
&,,V8
<8
& &8
&8V,<
&+8V%,
+8 V<
,+8

ρ\V Ω$
&

,&
+
%
<
8
&

,
%
<
8
&

(m)

,,
,,
h4

&N
d

&
6

b

8 < %

$
s _ )I
)I
"

+ ,

]

&

8 <

%

+ ,

= A
=1
#
J" )I
"
ρ\ … K_ `` .7
"! 0 ] A
D
=$ $a1 _ )I
=$ =$`

167

($
I

:
.

Y


,

,

"

g

5

g

=

"

= B

= ] $0

=

"

= B

5
g
= ] $0
$ "!
= )* C
6 ;H
s u
• \
j ]
g
3
$P = u
R

d
Au

=

ρ
4
ln , Ω

_

=
b

s

"

=

B

`

"
ρ o
g 1= ] = V Ω $}
o D1 7 ]
V $}
o )I
Y
"7 ]
V$
• \

j

]

g '1 "

=u

4 ( + 2h )
ρ
R =
ln
,Ω
d 2π
d ( + 4h )
"
Au
o
"Q
E $P =

M W XY p " 4
"
(4
34 4
+

)
F +

F

_
j

]

`
V$

+ $ 4% = r H$G74' 0 4

\

= [
"
=V * R =
:
D1 7 ]
E $P =
j
]
:
Y
V ]
:
J" "! = ) 1u
• 5= A 0 €
P 1 ;4
… _ V<÷8` $}
• 5 = 9 V : "!
P … _8÷%` $


"

"

&5
= B

g

<

8

$ "!
b
s
…_ V<÷&` $} "Q
L Z ,V $} )I

= ] $0 Q $ "! ƒ V 7 V P H$
g 0 '1
= V )* C
6 ;H
s u
„ d = (ρ / π ) ln(1,5 / bh ), Ω;
_ &`

Au
; o D1 0
] Q V $}
o D1 7 ] Q V $}
o 0 '1
Q V $}
168

ρ o


85
g
H$
g 0 '1V

"

=VΩ$

g 1= ]

Au
o )I

Y

= ] $0 '3 $ "!
"
= B
= V )* C
ρ
„ d = ln
, Ω;
π
dh

]

6

d V )I
;H

Y
V P
s u

_‚ 8`

'3V $

<\
=V [
'3 $ "! 7 V * R =
: '3 A )I
Y
…_ ÷%` $$V 0 '1 P '3 "P Q
=
L Z ,V $ > D1 7 ] '3 "P Q
= :
)1 J"
g 1=
] = V ) 4 ;73
4 ‚
,m
80

60

40

20
10
200

T

400

S @

Z


% /Z A
ƒ V P )# !
5
B

"

600

1000

R 9

2000

D! 9K& )B 9#
-

Y
= ƒ
$0 .d
d

A

ρ o
^ o )I

g 1= ] = V Ω $}
Y ] .d
d

l)
= "!

P

)# !
6 ;H
7D
,Ω
bh

= V $}
169

10000 ρ,Ωm

+, -

W [

g
= ] $0 '3 ƒ V
= V CJ$ 4
V )* C
ρ
„d =
ln
2
π D

Au

5000

$0 .d
s u

_‚ <`

FG

-

D!

'3 d

"P

d

"

=

; o D1 0
] t ƒ V $}
o 0
'1 ]
=V$
o 5

"

g
= B

= ] $0 '3
= V CJ$ 4 ‚

d V P )# ! $0 .d
V )* C
6 ;H
s u
ρ
5D
_‚ %`
„d =
ln
,Ω
dh
π2D

"P ;H

s u

„d =
"
…π^
o

^[

Au
o )I
Y ]
o 1 . ] .d

ρ 1,27
ln
,Ω
π
dh

'3V $}
d _ D1 7

d

_‚ `

= !

.d

d `V $

.d

d

'3 ƒ

h
b
D

B

A

o

^[

'3 d
h
d
D

h4

‚ o5


5
g
= ]
)* C
6 ;H
s u
• =$ $ "! !
d P

= !
;H

$ "! !

;D $P = B
170

=$ d
=

"P

M

X

ρ
,Ω
2D

Rd =

=$

$ "! !

d

_‚ `

P g 0 '1
"
= B
ρ 2 1
Rd =
+
,Ω
8 D πh

Au
o 0 '1
=$ $ "! V $}
ρ o
g 1= ] = V Ω $}
^ o )I
Y
] =$ d "P
M X "P .1
V $}

= V .#

™,V<^

_‚ +`

"

!
> U
.1

Y u 5 )I
Y )Z
)Z
7 )I
Y ] )I
d

F
)Z
H$
# V A W [
7 … V8 $ .#
Y
… ,V8 $V
= !

Y

5W
D1

=

Y

)Z

)Z

] $0 =$ $ "! !
A
Y ;H
Y
=

]

=$

M

X "P
] =$ CJ$ C

=$ b
P "
= J"
"P b
s
=
A ( .4 " W Y
7"
=
Q $ "! C"9 7
! d C"V !" $0
A D1
)I
Y
… ,V $ "P
D1 7 … ,V $ .# )I
A Y "
g
= J"
s
)
.#

"

g
X

)I

)*

A
D1
.7
4

= A

6
= Z .#
‚8 4

!

D1

g "

= B

g
= 3 1 ?1V
?
"
" $0
1 h
= 73 )* : 7
4 ‚& 4 ;73 $0
= B$
;73 $0
= B$
D1
7

h

a

h4

=

a

a

‚&oh

a

= B$

171

D1

a) Hai tia

b) Ba tia

h4

5
g
b
s
"
_ '3
C
6 ;H

c) Bèn tia

‚8oh

= B$

= ] $0
= B
=V
.# = ` "
s u

B$
;L c1 Q
)g
J 9 a
Rd =

"

Au
„, o
o
η
o
&5
b

"

Au
„ o
„ o
η o
η o
o

s

g

= ] $0
"

$V =3
g

"

g
g

D1

Z
1

$ "!
] '3
1 ]

R0
,Ω
n.η

}
= _
" = Q

7

V )*

_‚ ,`
0 X V Ω}
6 1

;4
"

= ] $0
B$
D1
= B
=V A C
g
= .#
1V )* C
6 ;H
R 1 .R 2
Rd =
,Ω
n.η2 .R 1 + η1 .R 2
= ]
'3 _ Q `
= ]
_
A `
] '3 _ Q `
}
]
b
s
b
s

172

1V

$ "!
= ]
s u
_‚

b
}

E 6

s

"
`
1
'3 _ Q `

`

= V Ω}
V Ω}

8

"Q

6

M

h

;73 " ;Q
h
4 ;73 "
A#

S

j

.7


;Q

>

@

A ` P

7

t

_ "P

A ` P

7

9#

k )B

, V c B

h

J"
,

"
&,

M
D1 7 ]

j

S

.#

"Q

V

@

a 9<

D1 7 ]

M

V

g

<

= B

9#
/

)*
1

,

Y

7
<,

4
)*

%<

k )B

, V c B

/$

h

V
,

8

%

,V<
<
,V
,

,V8

,V8
&
,V%
,

,V%
8

= ] $0
= V A W )* C
„=

"

8

7

,V + ,V % ,V + ,V < ,V<% ,V8% ,V&% ,V&8
,V+ ,V+, ,V < ,V
,V% ,V< ,V8+ ,V8

&

<5
Y q "

=V

_ "P

&
A#

)#

Q

a 9<

"Q
.#

10 .7" Y
; Y

,V8
,
,V<
%

"

1

,

&,

<,

,V&

,V&
,
,V8

,V

,V8
<

B$
6 ;H

_

,V&

`;
s u

ρ
8
2K
ln − 1 +
( n − 1) 2 , Ω;
2π n
d
S

_‚

V
,

,,

,V
%
,V&
<

,V
8
,V&
&

Y

`

Au
ρ o
g 1= ] = V Ω $}
o D1 7 ]
_
`V $}
o )I
Y ]
_ `V $}
q o
Y ]
=V$ }
o
_
V
`}
\o
V A
6 4 ;73
4 ‚<
%5

g ] $0
b
s
"

= B

= A ! ;=
= A W )* C
173

f B$
6 ;H

"P
s u

R=
"

o
o
o
lo

>
;Q

Au
)I
Y
0 '1
)*
6 C

‚&

ρ

ln

2l
4 + 7t
+ 0,5 ln
+ A ,Ω
d
+t

]

= V $}
= V $}
=}
9 a
1 ]

J

6 ] l

_‚ &`

.# $0

)I

"P
*

=

=
)*

4

;73 "

1,40
1,35
1,30
1,25

F#

0 '1
= …,

1,20

F # t = S / 10

1,15
1,10
1,05
1,00

F # t = S/6

0,95
0,90

j
h4

&
D1 7 .7

‚<o‚
6
10 .7" j

\

8
<
D1 0
]

.#
D1 7 .7

174

D1 0

%

Y
= B$
]
Y

=
_
=

`

SQ

‚&o>

^!

B$
=

6 ] l

" $0
b

q

)I
s

*

=

l
%

&V,

,

&V

,V

8V&,

,V88<

8,

V&&

,V& <

,

V+

,V <

%+

+V+<

+

V&8

,V

V&,

,V %<

%V

5
P H$

g ] $0
"
= B
R=

π †ρ

= A

= A !
W )* C

ρ
L2
ln + A , Ω
2πL
d.t

"
Au
O o @
D1 7 ]
= V $}
ρ o
g 1= ] = V Ω $}
o )I
Y ] '3 7$
= V $}
o 0 '1
= V $}
l o 6 C
Q
)g
a
1 ]
6
.# $0
!
= )* 4

175

o

;= f B$
6 ;H

'3 "P Q
s
1u

_‚ 8`

;0 X
;73 "

=
;Q ‚ 8

wV A

A#
^!

S.@

F D! 6

=

l

)3

^!

F m

=

,V8

V%+

/D=3/2


B
s u

!

V %

&

8

V ,

V&8

&V&

&V +

&V&<

,V

8V+<

<V %

<V88

%V,,

%V<

<V%

<V,8

8V &

8V8&

8V&&

<V

V<<

V 8

+V8,

,V&

V

V

o

o

+V,

o

o

V ,

o

o

o

o

B$
'3 _ Q ` P H$
Q A [ $0 W$
` )* Y

ρ
4
ln − 1 + N(n ) , Ω
π .n
d

n −1 l + sin(πk / n)
ln
sin(πk / n )
k =1

™%} /_ ` ≈_ o `

_

V &

=

Au
o D1 7 ]
V $}
o )I
Y ] '3V $}
o
}
+ o
g 1= ] = V Ω $}

F#

j

&V8

5
g ]
= )# ! ;s C! _

N( n ) =

V %

!

&V%

Rd =
"

6 ] l
V<

g3

,V&%

V &

D

C, +, -

V , `o

_ `

176

_‚ <`

;H

"

=

n0

6 ] /_ ` )*
SQ

/_ `

"

+5
.#
"

o
„o

S

Au
=$}
g
η o
A
6

$

g
1 ;H


)* C
Y
F
B
=
5W

;Q

‚<

6 ] /_ `

8
V8<

= ]
'3

%
8V8

%V<

B$ =$ $ "!
V )* C
6 ;H
R
R =
,Ω
d n.η

FG +, - F)

"

g

- /

= ]

_
= Z

,,
V%

V,
1

s u

= ] $0 =$V Ω}
=V
10 .7"
=$ .7
3 @ "
!$ . E ,V <
,V

)
Y

;73 "

‚<on 0

&
V<&

,V

4

;

Y ]

"

=$V

"

=

B

=

= A
=1
B
=
)I
= A
D1 #
;g
=1 6 = ] = ‚
6
g 1= ]
# =
3 @ J" $[
Y "
g
= "
)I
* 73 J" !
=1 =
w A
#
Y "
g
= "
)I
* = A
D1 # A W
$[ / )
c1Q
s1
$
$[
" =3
H
$[ 7
1
M
jg
v
1 $7
d
3 @ $!
"
!$ . ] $0 .[
# 9$V
10 .7"
.6 Y
W; Y
=
5W A
c1Q Y "
Y C
Z ?
Q C
# = A 0
a
1 nP [ "
)I
* @ c1
= A
=1
D1 # V
)
13
!
)I
* ] Y C
A W 3 ;H
=1 4
=
# V "
A #
A
D1 ?3 .7 A
g 1= ρ d # )#
?3 . [
A
g 1= ρ

5
= B$

"

Au
o )I

"
6

#

g

Y

=
)* C

]

] $0
b
s
6 ;H
s u
1 h
−h
4
R=
+
. ln , Ω
2π ρ 2
ρ1
d
V $}
177

"

=
_‚ %`

B

o
o
ρ Vρ o
Ω$

D1 7 ]
V $}
D1 ?3 ] # = Y
g 1= )Z
s

ρ1

V $}
]

#

t

=

Y

.7

Y

)# V

h

ρ2

h4

B

‚%o5

o

\

ρ1

2

ln

'3 _ "P

ρ
R= 2

"

$0

;H

b

s

"

= A

#

&5
g
= ] $0 '3 _ "P Q ` 7 H$
= B$
# V )* C
6 ;H
s u
\
'3 _ "P Q `
= 7 H$ "
# = Y
R=

=

dt

n =1

Q`
2

ln

+

dt

K n 2arsh

4hn

= 7 H$ "
+


n =1

+ arsh

#

=

"
_• `

0.25
0.25
+ arsh
(hn + t )
( hn − t )

^o
o
ρ Vρ
o

g

(

= ]

M

s u
ρ
ρ1 − ρ 2
8D
R = 21 ln

π D d π2 D 2 + h 2
"
Au
)I
Y ] .d
d
)I
Y _ "P )I
Y
o
g 1= )Z s
]
D1 ?3 ] # = Y

)# ! .d
[ .# $P

#
ln

4 D2 + h 2
, Ω;
h

d
b

)Z
"

)Z

= A
V )* C

_‚ +`

= V $}
)Z
)Z ` ] '3 _ "P Q `V $}
# =
.7 )# V Ω $}
V$

178

,Ω

`

,Ω

_‚

Au
o D1 7 ] '3 _ "P Q `V $}
\…_ρ oρ `†_ρ •ρ ` o
B
= ] =}
o )I
Y
] '3V $} _ 1 7 Q V 4 )I
Y
Q A D1 0 ; )* =3 ;H
…;† `
85
$P
b

_‚

Y )# _ ™ `

0.25
0.25
+ arsh
( hn + t )
( n − 2) h + t

K n arsh

=

`

]
# V
6

#

<5
s u

$P

g

(

= ]

R=

"

Au
^ o )I

Y


%5
g
B$
# V )* C
"
Au
O o @
^ o )I
βo
$
] = ‚

_ "P

! =$ "
.# $P b

[

=

B
= V )* C

ρ1
2(ρ1 − ρ 2 )
d
1−
arctg
,Ω
2D
πρ1
2h

)I

Y

)Z

)Z

179

_‚ ,`

` ] =$V $

= ]
!
)# P "
6 ;H
s u
ρ1 + (ρ 2 − ρ1 )exp(− β.h ) ρ1
R=
+ ,Ω
2D
L

D1 7
'3 _ "P Q ` 7 V $}
Y
Y ] )# V $}
_ †$`
C
' ;
6 ] β )* 4 ;73
4 ‚

= V B$
6 ;H

B

=

B
_‚

= ] ρ

=

`

J" 0 '1

β (1/m)
1,0
K = 0,333
K = 0,500
K = -0,333
K = -0,500

0,9
0,8

h=1m

0,7
1

0,6

3

0,5

5

0,4

3

0,3

5

0,2
0,1

5

0,0

5

-0,1

50

60

70

80

90 100

1

-0,3

1

-0,4
h4

"

40

3

-0,2

3 ,m

)I

‚ oq

]

$ β .7"
= .7 0
'1

Y ;

Y

= Y
A
g 1= # V W Q$ ;Q" 1
1i
g
=
W (
)*
=V
A W [
$0 "P
=
'1 >
=
'1 7
=
b
s
A
D1 7 # "P
9 )* P g $0 0 '1 # V Z = A 0 a
^!
= )*
:
1 J" D1
W 5 W 1X
:
= 7
7 B
= A
@
5
g
= ]
=
'1 )* C
6
? U ;H
s
) " ‚

5WC
6
= 3 1 ?1 .7
# = ρ Vρ V t ;
4
C
6

*

10

#

D1 7 ]
=
'1 J"
6 D1 ?3 ] # = Y
V
)#
A W [
"
B 4 ‚
D1 7 ]
=
'1 ) 1u

180

1
g
g 1= ]

E $0
Y
6 )Z

W$ Y ;
Q ]
"7
)Z s .#
D1 ?3 ] #
=
V
’ $0 )I
b
A .#
"7
9 $0 )I
]
B
s .# j ρ †ρ E W$ 9
’ $0 )I
"
" .#
"7
9 $0 )I
] B 6
;
)Z s .# j ρ †„ E
W$ 9 $#
X )*
’ $0 )I
b .1
A .#
"7 V W$ 9 ] )I
b .1
A 73 .#
"7
"
6
D1 7 ]
=
'1
4 ‚ $
"! " )I
* … < $V ρ …<,, Ω $V ρ … ,, Ω $V
„… , Ω ‚
6 D1 7 ]
=
'1 4$ )* 7 … V< $
A

50

0,001

0,01

0,1
0,2

ρ2/R=50
30 2,0
1,0

10

0,3

30

0,1
15
20
25

30
$

S' $

0,5
ρ2/ρ1=0,75

0,01
10

<,

8,

&,

2*0
,

h4

‚ o "

BC

)

0
,

,

6

+, - /

,

5
g ] $0
= A = "! "

)* C

&,

D1 7 ]

8,

=

<,

$

'1

V # J) -

‚& \
= P "
=
? .#
= A .
d Y
= Q3 .7" =
F X3 W Q$ L
g
=V
C1 c1
.#
"Q
q
;0
"
Q$
6 7$ .
]
= "
M
D1
ns
Q$ L
g
= .7 '
"
.7" D1 ?3 _ )I
Y ` ] # 1
‚&
"

,

= !
6 ;H
181

A
!"

g 1= ] = "V #
g
.# d
E

j ?
Q$
g 1= ] = g
# 9$ _ V< ÷ V<` $
L
g
=V '
" 0@
1 ] = .7 Y X1
0@ 6
)* C
6 1f 10
;H ;0
_ "P
s u

`

b

s

R hhd = 0,37K 1

ρd

ln

b

2 b
4h + 3 b ρ hh d hh
+ 0,5 ln b
+
ln
,Ω
d hh
4h b + b ρ d
db

"

Au
0 ] =
3 @ J" $[ V
\ o
_
` =3 ;H
V& }
ρ o
g 1= ] = V Ω $}
o D1 7 ]
V $}
;
o "Q
E $P =
M
V $}
;
o
)I
Y
"7
]
V
$}
;
ρ o
g 1= ] ;0
V Ω $}
o )I
Y
]
= "! " o #
1
c1
_ `
V$

_

`

.#

;H

!

;0

; "

> U Y u
o 5 .#
;H
A V 3 ; ;H
)I
Y )Z
)Z
]
V A
~ 7 ; … ,V+< _ 7 D1 0
]
A `
o 5
g 1= ] ;0
ρ V B$
! A )I
Y
#
Z ,o < $$V " 0
E ,V
V< Ω $
"
Y "
=3 ;H
V< Ω $
‚&&5
g
= B$
D1
s u

= ] $0

R hhd = 0,37K 1

ρd

b

ln

n

F#
"

D1
Au
\ o
=3 ;H
V
ρ o
o
o
o
ρ o
o

u ™™

= 7 H$
s
" ;0

"P

Q
)* C

2 n
t
ρ
d
+ ln n + hh ln hh , Ω
dn
2t ρ d
dn

6

;H

_‚ &`

.7 •• †8
0 ]

}
g 1=
D1 7 ]
)I
Y
0
'1
g 1=
)I
Y

=

3 @

= V Ω $}
= H$
"7 ]
]
] ;0
] # 1
]

> U Y u
o 5 .#
;H
D1 0
]
A "P
o ‚
6
g 1= ] = "
.7 ‚ 8 % )* C
6 ;H

J" $[ V

.#

=

H$

V $}
= H$
V $}
= H$
V $}
_ = "! " `V =3 ;H
V< Ω $}
;H ;0
V$
A "P
ƒ`

ƒ

3

s Y " g
s u ρ … ρ V Ω $} .#
182

… ,V+<

_

7

W$ ‚ 8 <

ρ o
o

g 1= ] = " ! )* V Ω $}
3 @ 0 i$ ] = J" $[

6
C

‚ & 8 5 .#
Y
g
)I
*

=
Q !" = ;H
= ] $0
V .a [
Q !" = V .# )1 Ru

\

= $)* u

Q !" ;H
3
.7"

S . ]B

$

s

D!

6 ρ )*

=3 ;H

$1

.7 = $)* V
s Y
) "

g 1=

]

=

)*

FG +, -

‚8 h
C1
5 P W$ 7$ .
]
=
.# d
_ d C1 `
.# d $0
D1 .7 d
A ?
= _?
V '$
`
/ 1 6
d C1
# w 7$ C1=
)I
0
)I
'3
C13
?
’ "
= \ C1=
C13 V
g 1= ]
= Q$V
Y
CU ]
= ( V " A
g
=
Q$ 5 .#
=
Q C
)*
73
5 P Y C1
]
g
= )* $ Q c1
C1 α
h
C1 α 7 j
M
g
= C1 „C .7
g
=
.# d
?
<, h— _„<,`
R
α= x
_‚ 8`
R 50
‚8 5
6 ;H
"

‚8
;H

g

Au
„<, o
„C o
h

= C1
.#
s u
„C … α „<,
g
g

C1
s u

=
=
α
α=

"

.# d
.# d

= A $0

)* C

_‚ <`
C1

.#

?
=

ln (4π 2 E 0 I x ρ)
ln (4 / d )

<, h—}
!

_ : ` )* C

6

_‚ %`

Au
o D1 7 ]
_ : `V $ }
rCo ;
0 d
Vl}
o )I
Y
]
V $ _/ 1 7
0
A `}
p, … _%o ` F † $o
6 1 ;4
"
=

183

A

3

… ,V+< V .#

)I

0

)I

7
C13

D1

‚8

h
s u

C1

α

.#

Q _ '3`

=

α = 1+

"
C

Au
O, o
6
)

Q$ $0
1u

Z .6

D1 7 ]

H$

L0
T1 R 50

_‚

'3 _ Q `

l
L 0 = 0,2 ln + 1,2 , µH / m
b
; o D1 0
] Q}
o D1 7 ] Q "P '3 }
o I
C X )I )# ] d C1
„<,o
g
= ] Q "P '3 g ?

10 .7"
‚8& h
C1 α
I
C X )I )# ] C1
C1
[
W Y "
=
;73 g
;Q ‚ % .7 ‚
SQ

‚ %o h

5
]

g 1=
=VΩ$
,,
<,,
,,,
SQ

5

<,,
,,,

] $0

h
α
<
,V < ÷ ,V+,
,V% ÷ ,V
,V8< ÷ ,V<<

"P

:

d

> D1 7
=V
$
<
,
<
&,
,
%,

C1

c1

α

,
,V <
V <
,V<<
V,,
,V<<
V <

184

;H

`

Vµ }

V )*

<, h—V Ω
0 d

C1 V
= h
)* 4

= 7 _ o&` $
;6

,
,V < ÷ ,V <<
,V< ÷ ,V%,
,V&< ÷ ,V8<

h

6

= H$

g 1= ] = V )I
.7 !
=1 ]
;Q" .
;6

= A

,
,V% ÷ ,V <
,V&< ÷ ,V8<
,V < ÷ ,V&,

‚ uh
C1
] $0 Q _ "P '3`
0 _ ,o8,`$$V .# )I )# ] A

g 1=
] =V
Ω$
,,

C1

)* C

d

6V l
8,
,V<, ÷ ,V%,
,V < ÷ ,V&,

= H$
A
C1
… _&o%` µ

D1

c1
6V l
,
,V%<
V,<
,V8<
,V+,
,V8<
V ,

= A

;6

8,
,V8,
,V+<
,V&,
,V ,
,V&<
,V+<

‚ 8 8 ^" P Y C1
]
A D1 7 Y * >
g 1= ] = ) 4
‚8<5
‚8< 5
1 ;H

:
;73

g

=V ?
Q : Q "P '3
D1 7 ] Q "P '3
=
)1
4 ‚

g

= C1
.#
g
= C1
]
'3 "P Q
3 .# = V )* C
Rx =

"

D1
D1

R o .α1
,Ω
n.η1

)*
s u

_‚

.#

`

A
„C o
„" o
α o
ηo

‚8< 5
1 ;H
;H

g
g
C1

= @
.# d C1
= ] $0
}
.#
=}
.#
=

g
= C1
'3 _ Q `
s u

>

C1

3_

SQ

=

_ : `
^'3 _ Q `

‚8%

R o R d α1α 2
,Ω
α 2 R o η2 + α 2 R d η1n

‚ oh

> D1 7
=V
$
÷&

C1
α

<÷ ,

α

= B$
D1
)*
` .# = V )* C

CU

_ : ` α .7 ]

]

}

]

Rx =

O"!

= A
= B$
6 ;H

=
J"

C1

]

h

h

<,

α

'3

C1

_‚ +`
)*

α .7 '3

,V
,V+

1 ]
L Z

185

;73 "

;Q

α

g 1= ]

,V

= ! )#
" ;Q ‚ + 4 ;73
1
C1
[
)# A
$9 )# [_< C <` ÷ _ < C <`] $ .# ;

!
, l
" ;Q ‚ , 4 ;73
$9 )#
1V .# ;
0 d
= g M
v
1

4

=VΩ$
<,,
,, ÷ &,, &,, ÷ <,,
÷ ,,,
,V%
,V8
,V&<

.#

<, ÷ ,,

.#
6

,V<

W Y
0 d

= !
, l .7 d

,V8

"
#

=
Z

)# V A
.7" )#

SQ

‚+o>

C1 αV .# )I
)Z .# )#
=
,
8,
'$
n
'$
,V
V&,
V8<
,V<
,V<<
,V%<
o
o
o
o
o
o
h

ρ V Ω$

,,
,,,
,,,
<,,,

SQ
>T ]

1 ]

‚ ,o>
ρVΩ$

=V$

O)# , C ,
n 9 )# , C ,
O)# 8, C ,
n 9 )# , C ,
O)# &, C &,
n 9 )# , C ,
O)# 8, C 8,
n 9 )# , C ,
O)# %, C %,
n 9 )# , C ,

M W ( Y
sb
/
s7H
/

2 "
2 "

‚<‚
6 1 ;4
"
)I
*
g 1= 1 ;4

,,
<,,
<,,
<,,
,,
<,,
,,

Y
.7

= !
] .d
v d

n

'$
V ,
,V ,
,V <
,V ,

V ,
,V <
o
o

)#

d _$` A
Y )Z
.7"
;6
=
%,
,
n
'$
n
&V<
o
o
V,
,V <
V&
,V+
,V ,
V
,V+
,V <
V

1 ]

= !

)#
α

F6 Y d
.7" )#
‚A
'$
‚A
'$
‚M ] !
7 Y "7

rC V
_ l`
+V
V
8V
8V&

„C V
_Ω`
V 8
V8
<V
8V

„<, V
_Ω`
V
V
V
V

V&,
,V ,
,V<8
,V<,

8V%

8V

8V

,V<

‚A

8V

,V

‚A
'$
‚A
'$
‚A
'$

,V<
+V
8V
8V+
,V,
+V

V%
V<
V&
V

) &
1 0 =
) 2 - 61 7H ` t

b

&V
V%

,V+
,V+
&V
&V
,V
,V

,V<
V <
V%<
,V %
,V%
&V+
V,

'

g 1= ] =
" )*
6
g 1= ] = V A
] = ) 4 ;73 " ;Q ‚

186

V%

W =3

6

SQ

O"! =
;[
5 = J V = $71
5=
5=

o5

5
g 1=
1 ;4 ]
= _Ω$` g 0
i$ <÷ ,•
<
<,
%,
,

g 1=

1

;4

] $0

O"! =
>

187

_&÷ ,•
> i$
5=

`

"! =
5
g 1=
1 ;4 ]
= _Ω$` g 0
i$ <÷ ,•
&,,
<,,
,,,

;
E

F

,

h7 "
)*
@;
"
?
Q A
"! .X )V .X 1 ) 1u
o\ 1
7 "
_h4 % + 4 ;73 $0 "!
o > = "! " }
o^
;9
}

7

= 5W 7

1

7

"

"

`}

!" #
$% #
&% # '
( )*'
+

'

h4 h n 0 "! 1
7 "
o > "! 1
7 "
u\ 1
7 $0 ? .7 1
7
D1 ? }
/<
7 "
u
•/
}
•/
}
•/
=}
• ^[
"
$
( $d
}
•/
=1 ;H
$ "! "
}
• / )# b
Y
1}
•/
)# J 9
)I
o h7 "
J"
13 R 1u
o- Q s
"
M "C3 9 .7
$_
$
g 5 s .7" ($ ,,`u
"
& J‡ • l ooooooooo™ & J • l ‡ • /
_ <,, >`
o - Q s
"
M "C3
> › J .7" ($ +& `u
&>1 ‡ • l
o 5 P W$ 7 "
•\ Q ( Q
• ^!
• > 61 )* d

"

;6 :

B

.7

ooooooo™ % J • l ‡& • /
"}
.# = )*
X ! # }
V Z
Q }
ƒ}

$ _
_ <& ">`

d

'

188

1 ;D }

$

]

q >

J

•\

1B
"7
on
7 "
! _CJ$ 4 h `
o 4
"
7 "
• O7$ !
'3 _
)* ` ? 7
• 5 P '3 .7" 1
7 )Z s }
• 5 @ ;0 7 .7" 1 }
• 5 @ 1 $B
;0 7 }
• \ƒ
6 .7 A
9
1
7 }
•n B
I $0
13
7 U ;9
}
• > I $0 Y U B
" 1
7 7$ ! _ 1 1
7
? ` "P X .T 1
7 _ 1 1
7
$0 ? `
4 ;73 4
"
7
.7"
= ;H
?
65 Je '5

d

L

65 Je *
* < N' % %

b * P ! H< G
Je *

65 Je H: * < N'
! b * P ! H< G

h4

h

>

189

!

Y

$

7

q

=5 *

4
1
!g %

%
7

D1

65 Je '&
*

h4

h&o

4

"

7

.7"

190

= !

=
+

,

-

!
@A $"

0

B

!$ . G
I
u
5 6 W$u
/ )I W$ u
r /0

&

$' /

7C

&

j †

7

0,

-

F G

-" > ?

7

%

!

"

]

()
DE

%

7 , @ [ 9) @

-" > ?

F! G

J

!

, v

$'

u

1
/0 1
\ W$
_.D 0
\ W$
?
=
\ W$
_.D )I

8 5"
5 D1

U

$
.7
a =
;D $P = .7 ! ;W @ = _ 1 A`
PV 4
! ( $d V ) L V. . `
.7
!
3 @ "P ;@ 1 V '
= E 1 ?
W$
] @
=
.7
!
3 @
c1
$P ;H
A
=
C V 1.
v CJV t
" )# V 7" ;# `

=
I
"
/
0u
>
5 0 i$ u

4
!
] = u \ œœœœi$œœœœ)# œœœœ
;
;6 "
u
Fw
"! Z B ; Y " _ j .6 Y
V "Q
\ c1Q "u

g

6
@
.G
@
J
< B

5

" )* V Ω

6

" "
?
?
=VΩ

"

`
6

3 1 ?1
>/V Ω

J"

\

=
=
!u
F6 Y

œœœœœœœœœœœœœœ

4

!

"P
AV
) L
œœœœœœœœœœœœœœœœœ

191

>

"! 0

M

t

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

1X

œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ

œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

rr \ 1X .7
6
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

N

X

]

7

p %
/ )I

!$ . G

LR X @ O

V
W$

LR X @ O

192

@A $"
0

B

%

7C

i M

&

7

u x

0,

-

r /0 1
l \ W$

-" > ?

%

5

F! G

7 , @ [ 9) @

J

!

, v

'

H

$'

7

$'

GC @ &

u

u
$

.7

U

/0 1

\ W$
= 9
1
$ 3V
=$
=
V =$
= Y 5B
I C
6 CJ$ A =$ $ $9 )# V $!
1 _>S/` ;
"
7 !$
\ W$
'3
= E
= ]
;6 13W $! V E ]† 1
]
;6 . 13 V ] '
V. . #
=$
=
V =$
= Y
"P .# =$ $ $9 )# CJ$ A s V 10
\ W$
Y
)# ]
'3
= ]
;6 .D
Y TV =1 1 ) L .7 CJ$ =1
= U 3 1 ?1 )
\ W$
CJ$ A 9 P
$
;6 $# "P
I
;6 E ? W$
?
=
/ 1 AV W$
'3
= #
=$
=V #
=$ $ $9 )# CJ$ t
U 3 1 ?1 )

U

S \ W$

8

]

"

/0 1
\ W$
$
_$
! ( $d V ) L
\ W$
_
]
a
;H

&

!

DE

,

0,
!$ . G
I
u
5 6 W$u
/ )I W$ u

"

> \ W$
/0 1
\ W$
\ W$

=1

7 V$

;9 ;1

V

.Y ` .D 0

] $! >S/V
]
$ "! V. .` CJ$ A ;6 s V 10

=

;6 ;

"

?1

PV 4
V

7 !$

=

"! $!
;
"

C" 3 D1
;6V ! ?1

;
"V ;Q

193

"
$!

7 !$
CJ$

'3 1

U

Y
^

B

A

.#

'3 _

` = ;Q" .

!u
F6 Y

4

"P
AV
) L
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ

œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ

!

>

"! 0

M

t

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

rr \ 1X .7
6
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

N

X

]

7

p %
/ )I

!$ . G

LR X @ O

V
W$

LR X @ O

194

@A $"
0

B

7C

i M

%
&

7

u x

G H

!

!

"

]

DE

%

5

F! G

7 , @ [ 9) @

J

!

, v

,

!

9 :

",

'

I
!$ . G
I
u
5 6 W$u
/ )I W$ u

W
9
l \ W$
\
.G
>A
1
>?

.[

u

;Q" .

1

)* 9

;6

/0 1
\ W$

P

U

!$
$

W1
>

5B

8

$

4
!
A
3 @ 7" W E ?
W$
)# _ = Q
7
? ]
.7
J D1 H$ " .[ ;Q" . ]
$ 1 `
7
? ;@ 1
$ ) .a H$ " .[ ;Q" . ]
_>X
X ;Q .w j .6 Y ]
7
? ;@ 1 `
$g 0
"
7
? ;@ 1 $#

S \ W$

&

] = Q

1
CJ$ A =1
I CJ$ A =1
1 " V

1

3V v 3 ;6
"P t3

U

Q3

1
\ W$
'3
V '3 a
$ V '3 "
CJ$ A ;6 s
3 ) !
\ W$
6
"
CJ$ A ;6 ) L
"P ;6 $=
V Q$ ;Q"
6
1 E $
$ 5B
I
W$
$
CJ$ A =1 1 ;6 L
"P ;6( $d
\ W$
= Q
;Q" . ] '3 "
)* 9 P U .6 Y .7
;6 ) L
/ 1
;Q" .
$ "! 4 '3 "
t
.#
! j .7 3 ]
) \ W$
.7
!
?
)* W 6
;0 $
_ 1 A`

> \ W$
/0 1
\ W$

;6

W1

!" #$

1

.D =1

1 ;6 k$ "P

195

) L

Z

Y 5B

U

I W$
j
$
\ W$
0 9
9
3;
!
9 .7 =1 1 ;6 )
\ W$
'3 _ ` "
" V c1Q R
`
\ W$
.7
!

&

8
<

\ W$
"Q

1
CJ$ A ;6 $= 3 ;
]
T $ 1
/ 1 9
"7 7V W$
L
CJ$ A ;6 ?3 C)# V )
i
X V "! 0
"!
?

c1

6

"
E $

^ \ W$

p

j

_ ) L
13
'

W

Q$ ;Q"

6

;6 L

;0

$

3 $= .7

$

W1

'

(

)*

'
T

(

)*
'

CJ$ A =1
(

9 .7"
4
U
3;
! ` \ W$
= Q
Q$ ;Q" 9
9 .7
;6 ) L
\ W$
'3 a
Y CJ$ A =1
V c1Q R
i
X V "! 0
`
B

L
"P

;6

/0 1
\ W$
Y 3
\ W$
6
9

&

!
V .D =1 1 ;6 "
'3 " .D 0 9

1 ) L

U

Z

)*
CJ$ A d
_CJ$ A =1
1 " V
6 .6V v 7

1 ) L
"! "P

_ ) L
13

"
'

!u

F6 Y
œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ

q AV ) L
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ

>
"! 0
M t
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

rr \ 1X .7
6
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

N

X

]

7

p %
/ )I

!$ . G

LR X @ O

V
W$

LR X @ O

196

@A $"
0

B

7C

%
&

i M

7

u x

0,

!

]

W

-

-" > ?

%

7 , @ [ 9) @

F! G

J

!

, v

!
!

8

;6

13D

)I

)#

U

/0 1

\ W$
= Q
;6
)I
"! V 1
.7
J KJJ J CJ$ A ;6 L
"
"P c1 1@ :
.
\ W$
s =1
;6
.7"
1
V
J
KJJ J V )I
"! .7
s =1
= V '3
= ]
;6
\ W$
D1
9 P ]
;6 )
0V 0 i$V
1
0
\ W$
$
V
V
9
]
;6
.D
0 P V ( $d .7 ) L
Z Y

U

\ W$
Z Y
\ W$
\ W$
=
\ W$

S SQ" )T

&
8

5

9

/0 1
\ W$
4
!
"! 0
_;Q" . s = `
c1
\ W$
;6

8
<

%

u

l SQ" )T

&

DE

,

()
!$ . G
I
u
5 6 W$u
/ )I W$ u

"

?1

V$

]

;6 9
€ W
A ;6 L
"

.7

_;Q" . Z = ` .7 9 :
6
"P c1 1@ :
.

9

.D 0

P .7 ) L

D1
9 P ) 0 i$V
0V
1
0
]
'3
= "
CJ$ A =1
1 ;6 ) L
J" c13 6
Q$ ;Q" a d
"7 C1
=
Y
] '3
= "
;H
B
B "

;6

13D

197

)I

;6
.7 )*

'3

>

B

!
F6 Y

4

"P
AV
) L
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœ

œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœ

rr \

1X .7

!

>

.

M

t

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

6

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

N

X

]

7

$p %
/ )I W$

!$ . G

LR X @ O

LR X @ O

198

V

I
+

,

- (! (J

K

@A $"
0

B

7C

i M

,

%
&

7

u x

0,

!

"

]

DE

L

%

5

7 , @ [ 9) @

F! G

J

!

, v

,

- M! (J

K

,

L

!$ . G
uœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
I
uœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
& 5 6 W$uœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
8
!
A V ) L uœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
< / X C uœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
% \
6uœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

p
N

X

]

7

!$ . G

LR X @ O

%
/ )I

V
W$

LR X @ O

199

? J 7J

N*

! $

6

$

(O
5! S

P

5

78

Q

@,

$' /

7C
n
Y
/ H$
= o
!
/ 7

3

R

()

&

r

r
@A $"

/ )I

W$

0

B

A

0,
,

.

U
!$ . G

V ;Q" )T
7C

&

u x

- N*

7

;Q
!

6

!$ . G
I
u
5 6 W$u
/ )I W$ u

u

W
9
l FD

[

%

$

"

]

(O
5!

DE

%

P

5

F! G

J

!

, v

6

$' /

y?

I

6
g
= ]
@
= - Q ! 3 1
A ! 3 1 ?1
_CJ$
^`‹ ?1 .D
>/ % o 8 u +++
g
=
>
'3
b
s V
a =V - Q
'3
=
V. . A )*
# @
=
‹ >/ % o 8u ++
>A
)Z
) "
- Q
> W "
g
=
‹ >/
% o 8 u +++

200

5

7 , @ [ 9) @

78

9

&

1u

,

! $

R

* FT
=

X ;

.7 ?3 ]
3 1 ?1 { 1X .D
J" c13 !$V 1 1i V c13 6
]

()

(+
7

S
v

8

<

%

+
,

>
$ "! V ?1
V. .
.7" 7
!$ A
.7 )*
.# @
=
‹ >/ % o 8u ++
"
7 !$ A C'3
$!
1
_>S/`
‹ >/ % o
8 u +++
>A '3 ;Q" .
"
;
"
7 !$
_$!
/oq`‹
>/ % o 8 u +++
= Q
7
? $ "!
a
d
;
"
7 !$ A )*
=
‹ >/ % o 8 u +++
^'3 1
Y
] $!
1
=
;
"
7 !$ A )*
= 13
= ! ] '
_ "P ?1 "
@ `
‹ >/ % o 8 u +++
n 3 @ .7 1
]
U
A )*
=
‹ >/ % o 8u ++
>
)Z
]
1B $0
D1 A )*
=
‹ >/ % o 8u ++

- Q
.7 )*
=
- Q C'3

- Q A

- Q )*
=
> j )*
= 13
! ]

=

- Q )*
=
- Q )*
=

S FD

9
/ 7 !$ .7 0
8u ++
= Q
.[ ;Q" .

]

y?
J

A )* ;Q" . - Q
‹ >/ % o .

;6V
=1 A H$ "
$ 1

; S
Y 1
"
] '3 "
Q$ ;Q" # Z , $ .7
Z +,"

201

I
)* ;Q"

- Q
H$
"
.[
;Q" .
A - Q #
Z
L ,
$ .7
L
"
Z +,

(+
7


U

=

Q

$

"
A )*

9
>A
M @
&

8

- Q
7

9

)* 7
9
9

' ;H
- Q
=
J .# @
= .G
' ;H
‹ >/ % o 8 u +++
>
'3 a
E $ 1
C1
- Q )*
t
.#
= ) ‹
>/ % o 8u ++
FL J 9 ]
J KJJ J t )* - Q )*
= ! .6 Y 0
J .7 )#
=
.7" 7 !$ ) ‹ >/ % o 8u ++

> FD

13D

9

y?

>
)I
'3
.7" 7 !$ t
)* ;Q" . Q
= 9
.7 9 :
) ‹ >/ % o 8u ++
>
;6
.a "! 0

; ^'3
"
t )*
# =$
= "P
#
=
) ‹
5 t 9 P ?3 ]
;6 ;Q" .
13D
)I
'3
) ‹ _; " B$ )I
'3 1 ; "V
1
.7
J KJJ J ` >/
% o 8u ++
>
;6.a "! 0

; ^'3
"
= "P @

t )*
= ) ‹

(+
7

- Q
)* ;Q"
. Q
=
- Q

"!

0

- Q )*

- Q 9
]

- Q

# =$ - Q

202

I

"!

P

?3

0

S
v

rr \ 1X .7
6
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

p
N

X

]

7

!$ . G

LR X @ O

%
/ )I

V
W$

LR X @ O

203

.
rp> , 8o
- " J " "K
u‚J J
,&† ++,

1 1J

7

/ !

J

rp> , 8 o o
- " J " "K 1 1 J
u‚J J
J
qJ "
u ‚1 J l o qJ J "
" J " 3 J$
, † ++&
&

8

rp> % , 8o o
- " J " "K 1 1 J
o u‚J J
‚1 J S o ^J
V
" J " 3 J$
,<† ++

J

rp> % %8&o
q1 J " J .J J. J
3 J$
u
-J K" $ J Jc1 J$J
, † ++

" V$

"

<

r • o ^ J .J
J " J " "K J J "$1
J
r •V + 8
+

%

r • o V „J "$$J

J $J "K
J
,† ++%

J J

"K

"J

J

J

"

K"

J " "K

" "› o ."

J

J.J

J "› J

$J "

"

Jc1 $J

" \ &+
$ J " J J "$$1

r • o V „J "$$J
" \ 8,
-"J "
Opn J J "$$1
,† ++%

"

"

J

1J "

J J

r • o V „J "$$J
" \ <
- " J " "K"
K; J ; J
† ,,,
+

r • o V „J "$$J
" \8
- " J " "K J J "$$1
"
204

J 1

$J

"

1 "

;1 "

J
,+† ,,,
,

r •o
S"
;1

J

„J "$$J
" \
" K 1 "
J
V ++%

J

J J "$$1

r • o „J "$$J
" \&
S"
" K 1 "
J
"K J J "$$1
J q1; J ;J ” ;1
V ++&
r •o
S"
&

8

%

„J "$$J
" \&<
" K 1 "
J

/•q† lq % o ++
/J› •J
† l1
O
-"J "
p qr p/ &,, <&
p . "$J p
JJ
p
;"
† ,,

_pp`}
" K 1

K"

J

>/% o 8 u +++
= "
4
@
S)1
V +++
+

,

"

"

J V ++%

J J J "$$1

J

F"

4

.G

d

;Q" .

=
V ,,%

"

>/% o % u ++
;6
c1
V c1
@
S)1
V ++
.7

"

205

"

1

J q1 J q1

J "

.G

>/% o &<u ,,
>
;Q" .
@
S)1
V ,,

>/% o 8u ,,%
2 13 !$
S0 S)1 Y F G

"

q

/ > o , u ++<† J
q
O
"J "
- " J " "K 1 1 J
" J
J $J J$ "
J$
, † ++<
• O 88+ q
, † ++%

J$" J J J

"

;6 . G

4

.G

J

J

3

J

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.