You are on page 1of 30

PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTW

DELEGATURA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTW w Warszawie

RWA-61-33/11/DJ

Warszawa, 28 maja 2013 r.

DECYZJA nr RWA-10/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do treci art. 33 ust. 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postpowania w sprawie praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw - w imieniu Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw uznaje si, e dziaania CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie polegajce na pominiciu w wiadomociach SMS zachcajcych do udziau w konkursie Quiz wiedzowy istotnych informacji o:
1)

nazwie przedsibiorcy bdcego organizatorem konkursu poprzez brak informacji, e organizatorem konkursu jest CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie stanowi nieuczciw praktyk rynkow, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentw, a tym samym stanowi praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw, o ktrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw; istotnych cechach produktu poprzez brak informacji, e odesanie na podany numer wiadomoci SMS o wskazanej treci jest rwnoznaczne z przystpieniem do SMS-owego konkursu pt. Quiz wiedzowy, ktrego istot jest uzyskiwanie punktw za udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z rnych dziedzin wiedzy, stanowi nieuczciw praktyk rynkow, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentw,

2)

a tym samym stanowi praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw, o ktrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw;
3)

cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w konkursie poprzez podanie informacji o bezpatnym charakterze zgoszeniowej wiadomoci SMS przy braku informacji o cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w konkursie, stanowi nieuczciw praktyk rynkow, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentw, a tym samym stanowi praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw, o ktrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw;

i stwierdza zaniechanie ich stosowania z dniem 19 grudnia 2011 r.

II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do treci art. 33 ust. 6 tej ustawy - w imieniu Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw nakada si na spk CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie kar pienin w wysokoci 141 575 z (sownie: sto czterdzieci jeden tysicy piset siedemdziesit pi zoty) patn do budetu pastwa z tytuu narusze okrelonych w pkt. I sentencji niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw - Delegatura w Warszawie (dalej take jako: Prezes Urzdu lub Prezes UOKiK) dziaajc na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.; dalej uokik), przeprowadzi postpowanie wyjaniajce (sygn. akt RWA403-26/10/DJ) w sprawie wstpnego ustalenia, czy w zwizku z prowadzonym konkursem SMS-owym pt. Quiz wiedzowy (dalej zwanym take Konkursem) nastpio naruszenie przepisw uzasadniajce wszczcie postpowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw. Ustalenia poczynione w toku postpowania wyjaniajcego day podstawy do wszczcia postpowania w sprawie stosowania przez CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie (dalej: CT Creative Team lub Spka) praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw.

W dniu 30 grudnia 2011 r. Prezes Urzdu dziaajc na podstawie art. 49 ust. 1 uokik wszcz postpowanie w zwizku z podejrzeniem stosowania przez CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw polegajcych na pominiciu w wiadomociach SMS zachcajcych do udziau w konkursie Quiz wiedzowy istotnych informacji o: 1) nazwie przedsibiorcy bdcego organizatorem konkursu poprzez brak informacji, e organizatorem konkursu jest CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie, co moe stanowi nieuczciw praktyk rynkow, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206; dalej: upnpr) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.; dalej: uude) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentw. 2) istotnych cechach produktu poprzez brak informacji, e odesanie na podany numer wiadomoci SMS o wskazanej treci jest rwnoznaczne z przystpieniem do SMS-owego konkursu pt. QUIZ wiedzowy, ktrego istot jest uzyskiwanie punktw za udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z rnych dziedzin wiedzy, co moe stanowi nieuczciw praktyk rynkow, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentw. 3) cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w konkursie poprzez podanie informacji o bezpatnym charakterze zgoszeniowej wiadomoci SMS przy braku informacji o cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w konkursie, co moe stanowi nieuczciw praktyk rynkow, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentw.

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2012 r. Prezes Urzdu wczy do materiau dowodowego w postpowaniu administracyjnym uzyskane w toku postpowania wyjaniajcego (sygn. akt: RWA-403-26/10/DJ) pismo CT Creative Team z dnia 17 grudnia 2010 r. wraz z zacznikami oraz pismo CT Creative Team z dnia 21 lutego 2011 r. Pismem z dnia 12 stycznia 2012 r. Spka przekazaa dane przez Prezesa Urzdu dokumenty i informacje oraz odniosa si do problematyki prawidowego informowania konsumentw poprzez wiadomoci SMS zachcajce do udziau w Konkursie o nazwie

przedsibiorcy bdcego organizatorem konkursu, istotnych cechach produktu oraz koszcie udziau w Konkursie. Spka wskazaa, e ze wzgldu na ograniczon ilo znakw do wykorzystania w komunikacie SMS (maksymalnie 160) kierowany do konsumentw przekaz informacyjny skada si z: - SMS-a, - linku WAP i - komunikatu MMS wysyanego do tych konsumentw, ktrzy zgosili ch uczestnictwa w grze. Spka podkrelia przy tym, e przy obecnym rozwoju technologii, powszechnym dostpie do Internetu, kady aktualnie dostpny na rynku aparat telefoniczny jest wyposaony w przegldark WAP oraz funkcj odbierania MMSw, co oznacza, e uzyskanie przez konsumenta penych i szczegowych informacji na temat zasad Konkursu oraz organizatora nie wymaga nadmiernego wysiku, a wycznie chci zapoznania si z informacjami. CT Creative Team wskaza, e w ramach Konkursu istniay dwa sposoby zgoszenia chci udziau w nim. Pierwszy polega na wysaniu bezpatnego SMS-a na wskazany numer, drugi na przystpieniu do Programu Lojalnociowego Joker Extra (w sieci T-Mobile, Polkomtel i P4 bezpatnie, a w sieci PTK Centertel opata jak za zwyky komunikat SMS). Wedug wyjanie Spki, komunikaty SMS zachcajce do wysania bezpatnego SMS-a pod darmowy numer: - podaway informacje ilociowe i jakociowe o nagrodach: np. gra o 100.000 z, gra o Audi itp. - wskazyway darmowy sposb rejestracji, np. darmowy sms, - wskazyway adres strony internetowej quizu, dostpnej take w wersji mobilnej, na ktrej znajduj si szczegowe zasady i Regulamin- www.smsquiz.pl, - wskazyway rodzaj usugi konkurs np. gra o 10.000 z, gra o BMW itp., adres strony internetowej smsquiz.pl, ktry w swojej nazwie zawiera wskazanie, e usuga dotyczy quizu SMSowego; - w linku WAP przekazyway informacje o Organizatorze oraz pene dane kontaktowe. Z kolei komunikaty SMS zachcajce do przystpienia do konkursu poprzez subskrypcj Joker Extra: - podaway informacje ilociowe i jakociowe o nagrodach: np. gra o 100.000 z, gra o Audi itp. - wskazyway darmowy sposb rejestracji w quizie, informacj o koszcie wysania SMS-a rejestracyjnego, np. darmowy sms, - wskazyway informacj o kosztach dziennych uczestnictwa w przypadku programu lojalnociowego Joker Extra koszt odebrania SMSa czyli 3,69 z/SMS lub 3,69/dzie,

- wskazyway adres strony internetowej quizu, dostpnej take w wersji mobilnej, na ktrej znajduj si szczegowe zasady i Regulamin- www.smsquiz.pl, - wskazyway rodzaj usugi konkurs np. gra o 10.000 z, gra o BMW itp., adres strony internetowej smsquiz.pl, ktry w swojej nazwie zawiera wskazanie, e usuga dotyczy quizu SMSowego; - w linku WAP przekazyway informacje o Organizatorze oraz pene dane kontaktowe. Spka podkrelia, e komunikat SMS nie jest penym przekazem reklamowym, bowiem ze wzgldw technicznych nie jest moliwe zawarcie w nim wyczerpujcych informacji o usudze, Organizatorze, stronie internetowej, regulaminie, sposobie przystpienia, opisu rodzaju usugi wraz z zasadami. Z tego wzgldu, w ocenie Spki, komunikat SMS naley traktowa jako tizer. Spka zaznaczya przy tym, e reklamy zamieszczane m.in. na billboardach, banerach reklamowych i pop-upach w Internecie konstruowane s przez reklamodawcw wg tosamych mechanizmw, wymagane jest wykonanie przez odbiorc przekazu reklamowego kolejnego kroku majcego na celu uzyskanie informacji o penych zasadach promocji, czyli odniesienie si do konkretnej strony internetowej, z ktr mona poczy si poprzez kliknicie w baner. Spka wskazaa, e stosowaa w swoich komunikatach identyczny mechanizm. Konsument powinien klikn w aktywny link WAP, by uzyska szczegy konkursu. CT Creative Team wskazaa, e wysyajc do konsumentw SMSy informowaa uytkownikw wycznie o bezpatnej moliwoci dokonania rejestracji w konkursie tylko po to, aby uytkownik po bezpatnej rejestracji tj. chci wzicia udziau w zabawie, i po otrzymaniu szczegowych informacji o zasadach konkursu, mg wycofa si z uczestnictwa bez dodatkowych kosztw zatrzymujc gratyfikacj w postaci usugi gadetu multimedialnego. Po zgoszeniu chci uczestnictwa w Konkursie, uczestnicy otrzymywali bezpatnie SMS/MMS/WAP, ktrych tre i rodzaj uzaleniony by od sposobu zgoszenia. Zgoszenie poprzez wysanie SMS-a na bezpatny numer skutkowao: - odesaniem MMS-a zawierajcego szczegy konkursu, - odesaniem linku WAP do nagrody gwarantowanej (usugi multimedialnej na telefon komrkowy), - wysaniem pierwszego pytania konkursowego. Zgoszenie poprzez przystpienie do programu Joker Extra skutkowao: - odesaniem informacji przez operatora GSM o skutecznym zapisaniu si do usugi, czstotliwoci otrzymywania komunikatw, kosztach odebrania komunikatu oraz o sposobie rezygnacji z usugi oraz adresem regulaminu, - odesaniem MMS-a zawierajcego szczegy konkursu, - odesaniem linku WAP do nagrody gwarantowanej (usugi multimedialnej na telefon komrkowy), - wysaniem pierwszego pytania konkursowego. Spka podkrelia, e dopiero po wysaniu MMS-em penych informacji o Konkursie, Organizator wysya do uczestnikw pytania konkursowe (zawierajce informacje o cenie za kady SMS odsyany pod numer 7363) pozostawiajc uczestnikowi decyzj o tym, czy po
5

zapoznaniu si z warunkami udziau w quizie chce bra dalszy udzia, tj. odpowiada na pytania konkursowe, czy te decyduje si na bezpatne odstpienie od dalszego udziau w grze. Reasumujc Spka stwierdzia, e dopenia najwyszej starannoci, aby kady z uytkownikw mia moliwo zapoznania si za pomoc swojego telefonu z penymi informacjami o usudze Quiz wiedzowy, a zastosowane zasady i tre komunikacji SMS/MMS/WAP speniaj wymogi informacyjne, ktre winna zawiera reklama. Pismami z dnia 11 maja 2012 r., 5 marca 2013 i 23 kwietnia 2013 r. Spka przekazaa dane przez Prezesa Urzdu dokumenty i informacje. Swoje stanowisko w sprawie Spka przedstawia take w pimie z dnia 9 maja 2013. Zgodnie z zasad wyraon w art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) strona postpowania zostaa poinformowana o moliwoci wypowiedzenia si przed wydaniem decyzji co do zgromadzonych w sprawie materiaw dowodowych. W pimie z dnia 29 kwietnia 2013 r. Prezes Urzdu zawiadomi Spk o zakoczeniu postpowania dowodowego w przedmiotowej sprawie. Jednoczenie zosta wyznaczony termin na zapoznanie si strony z aktami sprawy. Penomocnik Spki zapozna si z aktami sprawy w dniu 8 maja 2013 r.

Prezes Urzdu ustali, co nastpuje.

Spka zorganizowaa i prowadzia konkurs Quiz wiedzowy w okresach: - od 19 listopada 2010 r. do 19 grudnia 2010 r. - od 21 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r., - od 18 marca 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r., - od 20 maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r., - od 15 lipca 2011 r. di 31 sierpnia 2011 r., - od 16 wrzenia 2011 r. do 31 padziernika 2011 r., - 18 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Szczegowe zasady prowadzenia i udziau w Konkursie kadej z edycji zostay ujte w Regulaminie Konkursu Quiz Wiedzowy (zwanym dalej Regulaminem) zamieszczonym na stronie internetowej, dziaajcej pod adresem www.smsquiz.pl. Regulaminy poszczeglnych edycji Konkursu rniy si midzy sob nieznacznie. Zasady Konkursu byy niezmienne. W Konkursie mogy bra udzia osoby, ktre posiaday aktywn kart SIM/RUIM i uprawnione do uytkowania karty SIM/RUIM w sieci operatora GSM wiadczcego usugi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich typach usug abonamentowych i przedpaconych.

Sposb przystpienia do Konkursu okrelony zosta w 3 Regulaminu. Stosownie do treci tego przepisu, przystpienie do Konkursu nastpowao poprzez: 1) wysanie SMS-a rejestracyjnego pod specjalny numer darmowy 8064 lub pod numer Specjalny 7363, o treci wskazanej w reklamie konkursu, publikowanej m.in. w prasie, Internecie lub innych mediach, albo o treci dowolnej, 2) przystpienie do Programu Joker Extra. Jak wynika z treci 3 ust. 8 Regulaminu, przez wysanie SMS-a rejestracyjnego Uczestnik akceptowa tre Regulaminu i zobowizywa si stosowa warunki i zasady okrelone w tym Regulaminie. Organizator Konkursu CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie wysya osobom, ktre zarejestroway swj numeru telefonu w Konkursie, wiadomoci SMS z pytaniami konkursowymi - Pytaniami Standardowymi i Pytaniami Dodatkowymi. Uczestnictwo w Konkursie polegao na wysyaniu przez abonentw, uczestniczcych w Konkursie, wiadomoci SMS z odpowiedziami na pytania zadawane przez organizatora Konkursu na numer Premium Rate (o podwyszonej opacie) 7363, przy czym koszt wysania jednej wiadomoci SMS na przedmiotowy numer wynosi 3 z netto (3,66 z lub 3,69 z brutto)1. Dodatkowe punkty mona byo take uzyska za uczestnictwo w specjalnych promocjach Joker i Joker Extra. Quiz skada si z ponad 5500 pyta o rnym poziomie trudnoci. Kade z pyta oraz zada miao z gry okrelon ilo punktw, jakie mona uzyska za udzielenie poprawnej odpowiedzi. W efekcie wysania wiadomoci SMS z odpowiedzi na pytanie konkursowe uczestnik Konkursu otrzymywa od Spki wiadomoci SMS z informacj o przyjciu odpowiedzi na Pytanie Dodatkowe, o prawidowoci odpowiedzi na Pytanie Standardowe, Joker, iloci uzyskanych punktw za dan odpowied, finaach gry o nagrody z danej klasyfikacji. O pozycji zajmowanej w klasyfikacji generalnej, tygodnia czy dnia uczestnik mg dowiedzie si wysyajc wiadomo SMS o okrelonej treci na numer 7363 (koszt 3,66 z lub 3,69 z). Za kad prawidow odpowied na pytanie konkursowe wysan CT Creative Team na numer 7363 uczestnik otrzymywa okrelon liczb punktw. Wyonienie zwycizcy nagrody w etapach dziennych, tygodniowych oraz etapu gwnego odbywao si na podstawie liczby punktw zdobytych przez uczestnikw, na zasadach okrelonych w Regulaminie. W ramach promocji Konkursu kadej z edycji Spka wysyaa konsumentom widomoci SMS, ktrych celem byo zachcenie ich odbiorcw do udziau w Konkursie. Spka wysyaa marketingowe wiadomoci SMS o treci przygotowanej wedug jednego z nastpujcych schematw: - I w kocu si udao! Wygrywasz gwarantowan nagrod o grze o 100.000z! Po odbir odelij darmowy sms: KASA na nr 8064!WOW! GRATULUJEMY! SMSQuiz.pl

W czasie trwania Konkursu tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. zmianie ulega stawka podatku VAT. Koszt SMS-a do koca 2010 r. wynosi zatem 3,66 z brutto, za od 1 stycznia 2011 r. 3,69 z brutto.

- WLASCICIEL NUMERU PROSZONY O PILNE WYSLANIE ZA DARMO 1SMSa o tresci KASA na nr 8064 CZEKA NAGRODA GWRANTOWANA w GRZE o 100.000zl!www.SMSQuiz.pl - Przecie piszemy: Komisja ds. Nagrd przyznaje Ci Nagrode Gwarantowana w grze o 100.000z! Po odbior slij SMS: KASA na DARMOWY nr 8064!GRATULUJEMY! SMSQuiz.pl -Jestesmy zdziwieni, ze nie chcesz odebrac GWARANTOWANEJ NAGRODY w GRZE o 100.000z! Wyslij za DARMO sms: NAGRODA na nr 8064 i NAGRODA jest Twoja! www.SMSQuiz.pl

Przedstawione informacji o:

powyej

marketingowe

wiadomoci

SMS

nie

zawieray

- nazwie przedsibiorcy bdcego organizatorem Konkursu przedmiotowe wiadomoci nie zawieray informacji, e organizatorem konkursu jest CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie; - istotnych cechach produktu przedmiotowe wiadomoci nie zawieray informacji, e odesanie na podany numer wiadomoci SMS o wskazanej treci jest rwnoznaczne z przystpieniem do SMS-owego konkursu pt. QUIZ wiedzowy, ktrego istot jest uzyskiwanie punktw za udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z rnych dziedzin wiedzy; w tym zakresie wiadomoci SMS ograniczay si do sformuowania : SMSQuiz.pl lub www.SMSQuiz.pl; - cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie przedmiotowe wiadomoci zawieray informacj o bezpatnym charakterze zgoszeniowej wiadomoci SMS przy braku informacji o cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie.

Regulamin Konkursu by dostpny na stronie www.smsquiz.pl. Istniaa moliwo odczytania go za pomoc przegldarki WAP w telefonie komrkowym. Po odebraniu SMS-a rejestracyjnego Spka odsyaa do uczestnika MMs-a o treci: Witaj! To ju () edycja najwikszego w Polsce Quizu SMS! Z tej okazji ju za chwil otrzymasz link do odebrania pierwszej Gwarantowanej Nagrody w naszym Konkursie! Poznaj list wspaniaych nagrd, ktre czekaj na Ciebie! Nagrd jest ponad 1240 i warte s prawie 450.000z! Jest ich tak wiele, e wygra bdzie Ci naprawd atwo! Wane! Wybierz swoj nagrod gwn! Na Twoj decyzj czekaj 3 wspaniae luksusowe auta! S to: BMW3 Audi A4 Volvo S60 a jeli wolisz pienidze, zamiast samochodu moesz wybra czyst kas! UWAGA! Do wzicia jest 100.000z w gotwce!!!Wygran przelejemy na wskazane przez Ciebie konto! Zasady s proste, sprawdzasz swoj wiedz i wzbogacasz si nawet o 100.000z! Czytaj dalej o kolejnych nagrodach! U nas moe wygra i wygrywa kady! Wanie dlatego pula nagrd jest tak olbrzymia! Chcemy aby wygra byo naprawd atwo i aby wzbogacio si naprawd wiele, wiele osb!

To moliwe! Dlatego drugie miejsce w grze gwnej nagradzamy du kas! To a 10.000z gotwki! Mona te wybra ogromny TV Sony FullHD 60 cali lub wygrza ciako ze swoj drug powk na biaych piaskach pla Dominikany! Te same nagrody, wspaniay TV 60 cali, wyjazd na Dominikan lub 10.000 z trafia co tydzie do najlepszego gracza tygodnia! To nie koniec! Gracz, ktry zajmie 3 miejsce w grze gwnej zdobdzie rewelacyjny Notebook Sony VAIO! Wolisz pienidze? Czeka na Ciebie 5.000z! Kasa, kasa, kasa! U nas wygrywa si duo pienidzy. Za zajcie czwartego miejsca 3000z, za zajcie pitego miejsca 2000z! Mio bdzie zgarnia troch gotwki. Czytaj dalej, wci zostaje ponad 1200 nagrd do wygrania! Graj CODZIENNIE! Codziennie rozdajemy 40 nagrd dla najlepszych graczy dnia! Najlepsi, codziennie mog wybra dla siebie inn nagrod dnia! Co wolisz? Czekaj: 1000z GOTWKI TV Sharp LED! Konsola Sony PS4 Kino domowe od Samsunga! Chcemy aby atwo wygra mg kady, dlatego aby zdoby nagrod wcale nie trzeba by najlepszym! Pamitaj, codziennie przez 31 dni rozdajemy a 40 nagrd dnia i tak: 2. Za zajcie drugiego miejsca 700z GOTWKI! Czysta KASA! Przyda si, musisz przyzna;) 3. Trzecie miejsce to nowiutka miniwiea od Sony! Super dwik, post USB, MP3, sterowanie pilotem! Domowe centrum muzycznej rozrywki! 4. Za czwarte miejsce na wskazane konto polemy 500z. Moesz je mie ju za chwil! 5. Pite miejsce nagradzamy prawdziwym cackiem! To najnowszy telefon Nokia C5. Duy wywietlacz, pikna grafika, tysice gier i dobra bateria czyni z niej prawdziwy Hit! 6. Szste miejsce to maa kamera HD! Co wspaniaego! To mae cacko utrwali Twoje najpikniejsze chwile ycia w super jakoci HD! Poznaj now Toshib Camileo S20! 7. Sidme miejsce codziennie nagradzamy super smakiem! Express do kawy Krups zastpi Ci najlepsze espresso z drogiej kawiarni. Ach ten zapach wieo parzonej kawy Miejsca 8-10: Nagradzamy aparatem fotograficznym Canon Powershot A490!Dobry obiektyw z 3,3x zoomem optycznym, 10 mega pieli, duy wywietlacz 2,5 cala! Canon zrobi idealny aparat do codziennego uytku! Miejsca 11-15:

Zdobywcy tych miejsc codziennie odbior Nawigacj MIO Moov M400pl!Szybki GPS, duy wywietlacz oraz dokadna mapa Polski, to wszystko zapewni komfortow podr po naszym kraju. Na ile to moliwe na naszych dziurawych drogach;) Trzymaj si! To nie koniec! Mamy jeszcze wicej nagrd! Miejsca 16-20: Zdobywasz najnowszy MP3 Sony NWZ-B152 2GB! To porzdny player od Sonego. Ma wszystko, czego potrzeba, 2GB, super oszczdnie korzysta z baterii i po prostu adnie gra! Miejsca 21-25: To nowy model gonikw Genius SW-V2.1!Nowy design i super brzmienie. Miejsca 26-30: Codziennie rozdajemy telefony Nokia 1800! Jeli nie lubisz czsto adowa baterii i nie potrzebujesz wszystko majcych cudakw to ten telefon jest dla Ciebie. Idealny do rozmawiania i smsowania, po prostu! I ma tez radio! Miejsca 31-40: Suchawki nauszne SONY MDR-XD100! Doskonaa izolacja, dobre pasmo przenoszenia i dynamiczny, dobrej jakoci dwik! W sam raz na zamiennik podstawowych suchawek do MP3 lub suchawki do komputera. Ktra nagroda bdzie Twoja? Zapoznaj si z regulaminem Quizu dostpnym pod adresem http://www.SMSQuiz.pl Organizatorem Quizu jest CT Creative Team S.A. Jeli chcesz przesta otrzymywa informacje o dodatkowych rozgrywkach wylij sms: QUIZ STOP pod 7363. Koszt kadego SMSa na numer: 8064 SMS Darmowy 7363 to 3/3,66 z VAT SMS przychodzcy z 60328/SMSQuiz.pl to 3/3,66 z VAT.

Oprcz MMS-a o wyej przytoczonej treci uczestnik niezwocznie po zgoszeniu udziau w Konkursie otrzymywa od Spki take link WAP do nagrody gwarantowanej (usugi multimedialne na telefon) oraz pierwsze pytanie konkursowe.

Uczestnik mg zrezygnowa z udziau w Konkursie poprzez powstrzymywanie si od udzielania odpowiedzi na przesyane mu pytania konkursowe bd poprzez wysanie SMS-a o treci QUIZ STOP. Zgodnie z Regulaminem Konkursu organizowanego w dniach od 19 listopada 2010 r. do 19 grudnia 2010 r. i od 21 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r. SMS taki musia zosta wysany na patny na numer 7363 (koszt 3,66 z lub 3,69 z brutto). Regulaminy Konkursu obowizujce od 18 marca 2011 r. przewidyway moliwo wysania

10

takiego SMS-a take na bezpatny numer 8064. Uczestnicy mogli take kontaktowa si z dziaem obsugi klienta. Wedug danych przekazanych przez Spk w toku postpowania, zgoszenie do konkursu wysao cznie [] uytkownikw, z czego [.] nie podjo aktywnego udziau w grze, a [] wysao SMS blokujcy udzia w Konkursie.

Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw zway, co nastpuje Interes publicznoprawny Podstaw do rozstrzygnicia sprawy w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw jest uprzednie zbadanie przez Prezesa Urzdu, czy w danej sprawie zagroony zosta interes publiczny. Stwierdzenie zagroenia interesu publicznego pozwala na realizacj celu ustawy, wskazanego w art. 1 ust. 1 uokik, ktrym jest m.in. ochrona interesw konsumentw. W ocenie Prezesa Urzdu, rozpatrywana sprawa ma charakter publiczny, gdy wie si z ochron praw potencjalnie nieograniczonej, bardzo licznej zbiorowoci konsumentw, ktrzy mogli by naraeni na negatywne skutki praktyk stosowanych przez Spk. Interes publiczny przejawia si take w postaci zbiorowego interesu konsumentw. Zatem uzasadnione byo w niniejszej sprawie podjcie przez Prezesa Urzdu dziaa przewidzianych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentw. Przesanki stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw Zgodnie z art. 24 ust. 1 uokik, zakazane jest stosowanie praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw, przez ktre stosownie do definicji zawartej w art. 24 ust. 2 tej ustawy rozumie si godzce w zbiorowe interesy konsumentw bezprawne dziaanie przedsibiorcy. Jednoczenie przepis ten zawiera przykadowe wyliczenie zachowa przedsibiorcw uwaanych za naruszajce zbiorowe interesy konsumentw. W otwartym katalogu zakazanych praktyk ustawodawca umieci stosowanie postanowie wzorw umw, ktre zostay wpisane do rejestru postanowie wzorcw umowy uznanych za niedozwolone (pkt 1), naruszenie przez przedsibiorc obowizku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i penej informacji (pkt 2), nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji (pkt 3). Aby okrelone zachowanie mogo zosta uznane za praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw konieczne jest czne spenienie nastpujcych przesanek: A) kwestionowane dziaanie jest dziaaniem przedsibiorcy; B) dziaanie to jest bezprawne; C) dziaanie to godzi w zbiorowy interes konsumentw.

11

Ad A) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw zawiera legaln definicj przedsibiorcy. Zgodnie z jej art. 4 pkt 1, pod pojciem tym naley rozumie przedsibiorc w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) oraz: a) osob fizyczn, osob prawn, a take jednostk organizacyjn niemajc osobowoci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, organizujc lub wiadczc usugi o charakterze uytecznoci publicznej, ktre nie s dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu przepisw o dziaalnoci gospodarczej, b) osob fizyczn wykonujc zawd we wasnym imieniu i na wasny rachunek lub prowadzc dziaalno w ramach wykonywania takiego zawodu, d) zwizek przedsibiorcw w rozumieniu pkt 2 na potrzeby przepisw dotyczcych () praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw.2 Natomiast w myl art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, przedsibiorc jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebdca osob prawn, ktrej odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn wykonujca we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz. Waciw dla przedsibiorcy dziaalnoci gospodarcz jest zarobkowa dziaalno wytwrcza, budowlana, handlowa, usugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z, a take dziaalno zawodowa, wykonywana w sposb zorganizowany i cigy (art. 2 ww. ustawy). CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie jest spk prawa handlowego wpisan do Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzc we wasnym imieniu dziaalno gospodarcz. Nie ulega zatem wtpliwoci, i posiada status przedsibiorcy w rozumieniu powoywanego powyej art. 4 pkt 1 uokik. Oznacza to, e przy wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej Spka podlega rygorom okrelonym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentw. Tym samym jej dziaania mog podlega ocenie w aspekcie naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw. Ad B) Bezprawno tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczno z obowizujcym porzdkiem prawnym. Porzdek prawny obejmuje normy prawa powszechnie obowizujcego, a take nakazy i zakazy wynikajce z zasad wspycia spoecznego i dobrych obyczajw. Bezprawno jest kategori obiektywn. Rozwaenia przy ocenie bezprawnoci wymaga zatem kwestia, czy zachowanie przedsibiorcy jest zgodne, czy te niezgodne z obowizujcymi zasadami porzdku prawnego. Dla stwierdzenia bezprawnoci dziaania przedsibiorcy bez znaczenia pozostaje strona podmiotowa czynu, a zatem wina sprawcy. Jako zachowania przedsibiorcy, ktre stanowi praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw, ustawodawca wskaza w art. 24 ust. 2 pkt 3 uokik nieuczciwe praktyki rynkowe, ktrych stosowanie jest zakazane na podstawie przepisu art. 3 upnpr.

trzeci czon definicji przedsibiorcy zawartej w art. 4 pkt 1 [lit. c)] uokik znajduje zastosowanie wycznie w postpowaniach w sprawach koncentracji.

12

W wietle art. 4 ust. 1 upnpr, praktyka rynkowa stosowana przez przedsibiorcw wobec konsumentw jest nieuczciwa, jeeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposb znieksztaca lub moe znieksztaci zachowanie rynkowe przecitnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczcej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. W myl art. 4 ust. 2 upnpr, za nieuczciw praktyk rynkow uznaje si w szczeglnoci praktyk rynkow wprowadzajc w bd przez dziaanie albo zaniechanie oraz agresywn praktyk rynkow. Przez praktyk rynkow rozumie si, zgodnie z art. 2 pkt 4 upnpr, dziaanie lub zaniechanie przedsibiorcy, sposb postpowania, owiadczenie lub informacj handlow, w szczeglnoci reklam i marketing, bezporednio lub porednio zwizane z promocj lub nabyciem produktu przez konsumenta. Pojcie produktu wskazane w art. 2 pkt 3 upnpr ma szeroki zakres i obejmuje kady towar lub usug, w tym nieruchomoci, prawa i obowizki wynikajce ze stosunkw cywilnoprawnych. Ocena praktyki rynkowej nastpuje w odniesieniu do przecitnego konsumenta. Zgodnie z art. 2 pkt 8 upnpr, przez przecitnego konsumenta rozumie si konsumenta, ktry jest dostatecznie dobrze poinformowany, uwany i ostrony. Oceny tej powinno dokona si z uwzgldnieniem czynnikw spoecznych, kulturowych, jzykowych i przynalenoci danego konsumenta do szczeglnej grupy konsumentw, przez ktr rozumie si dajc si jednoznacznie zidentyfikowa grup konsumentw, szczeglnie podatn na oddziaywanie praktyki rynkowej lub na produkt, ktrego praktyka rynkowa dotyczy, ze wzgldu na szczeglne cechy, takie jak wiek, niepenosprawno fizyczna czy umysowa. Przyjcie modelu przecitnego konsumenta na potrzeby niniejszego rozstrzygnicia nie powinno by oparte na uwzgldnieniu ostatniej przesanki wskazanej w powoanej definicji, tj. przynalenoci do szczeglnej grupy konsumentw, gdy adresatem dziaa Spki w przedmiotowej sprawie mg by kady konsument korzystajcy z usug telekomunikacyjnych za porednictwem telefonu komrkowego. Przecitnego konsumenta naley rozumie jako dostatecznie dobrze poinformowanego, uwanego i ostronego przy uwzgldnieniu czynnikw spoecznych, kulturowych i jzykowych - charakterystycznych dla polskiego konsumenta. Wskazanie na cechy takie jak dostateczne poinformowanie, uwaga oraz ostrono okrela pewien zesp cech mentalnych konsumenta (jego przecitno), polegajc na tym, e z jednej strony moemy wymaga od niego pewnego stopnia wiedzy i orientacji w rzeczywistoci, lecz z drugiej strony nie moemy uzna, e jego wiedza jest kompletna i profesjonalna oraz e konsument mimo oglnej orientacji w rzeczywistoci ma prawo pewnych rzeczy nie wiedzie. Przecitny konsument nie posiada wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie, ale przede wszystkim rozumie kierowane do niego informacje i potrafi je wykorzysta do podjcia wiadomej decyzji dotyczcej produktu. Nie jest naiwny, ale z drugiej strony nie potrafi oceni sytuacji tak jak profesjonalista. Niemniej jednak nawet ostrony, uwany konsument ma prawo oczekiwa od przedsibiorcy, e informacje mu przekazywane bd rzetelne, prawdziwe i pene. W wietle art. 6 ust. 1 upnpr praktyk rynkow uznaje si za zaniechanie wprowadzajce w bd, jeeli pomija istotne informacje potrzebne przecitnemu konsumentowi do podjcia decyzji dotyczcej umowy i tym samym powoduje lub moe powodowa podjcie przez przecitnego konsumenta decyzji dotyczcej umowy, ktrej

13

inaczej by nie podj. W szczeglnoci zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 upnpr, wprowadzajcym w bd zaniechaniem moe by zatajenie lub nieprzekazanie w sposb jasny, jednoznaczny lub we waciwym czasie istotnych informacji dotyczcych produktu. Zgodnie z art. 6 ust. 2 upnpr, w razie wtpliwoci za istotne informacje uwaa si informacje, ktre przedsibiorca stosujcy praktyk rynkow jest obowizany poda konsumentom na podstawie odrbnych przepisw. Ponadto, w art. 6 ust. 4 upnpr ustawodawca zawar list informacji, ktre w przypadku propozycji nabycia produktu uznaje si za istotne, wskazujc w szczeglnoci na: (i) istotne cechy produktu w takim zakresie, w jakim jest to waciwe dla danego rodka komunikowania si z konsumentami i produktu; (ii) imi, nazwisko (nazw) i adres przedsibiorcy (siedzib) oraz przedsibiorcy, na ktrego rzecz dziaa; (iii) cen uwzgldniajc podatki lub w przypadku, gdy charakter produktu nie pozwala w sposb racjonalny na wczeniejsze obliczenie ceny, sposb, w jaki cena jest obliczana. Przepisem odrbnym , o ktrym mowa w art. 6 ust. 2 upnpr, jest regulacja art. 9 ust. 2 uude wskazujca, i przedsibiorca rozsyajcy informacj handlow jest obowizany zawrze bezporednio w tej informacji handlowej: (i) oznaczenie podmiotu, na ktrego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne; (ii) wyrany opis form dziaalnoci promocyjnej, w szczeglnoci obniek cen, nieodpatnych wiadcze pieninych lub rzeczowych i innych korzyci zwizanych z promowanym towarem, usug lub wizerunkiem, a take jednoznaczne okrelenie warunkw niezbdnych do skorzystania z tych korzyci, o ile s one skadnikiem oferty; (iii) wszelkie informacje, ktre mog mie wpyw na okrelenie zakresu odpowiedzialnoci stron, w szczeglnoci ostrzeenia i zastrzeenia. Podsumowujc, naley wskaza, i przedstawione powyej przepisy prawa wymagaj, aby przedsibiorca przesyajcy konsumentowi informacj handlow w postaci propozycji nabycia produktu, przedstawi wraz z informacj o charakterze marketingowym informacje niezbdne konsumentowi do podjcia decyzji o nabyciu produktu. W wietle przepisw prawa, jak rwnie dobrych obyczajw informacjami o podstawowym charakterze dla przecitnego konsumenta s informacje pozwalajce na identyfikacj przedsibiorcy, ktry zwraca si z propozycj nabycia produktu, informacje o cenie, jak konsument bdzie musia zapaci w przypadku nabycia produktu oraz wszelkie informacje okrelajce istotne cechy produktu. Oczywistym jest, i zakres informacji o istotnych cechach produktu uzaleniony bdzie w duym stopniu od rodka komunikowania si oraz charakteru produktu (art. 6 ust. 4 pkt 1 upnpr), a ocena czy doszo do zaniechania wprowadzajcego w bd musi by dokonywana z uwzgldnieniem ogranicze przestrzennych lub czasowych wynikajcych ze specyfiki rodka komunikowania si z konsumentami. Jak ustalono w toku postpowania administracyjnego, Spka promujc Konkurs przesyaa wiadomoci SMS zachcajce do udziau w Konkursie. Treci komunikatw marketingowych stosowanych przez Spk wskazuj, i ich bezporednim celem byo nakonienie konsumentw do udziau w Konkursie. Biorc pod uwag, i pod pojciem propozycji nabycia produktu naley zgodnie z art. 2 pkt 6 upnpr rozumie informacj handlow okrelajc cechy produktu oraz jego cen, w sposb waciwy dla uytego rodka komunikowania si z konsumentami, ktra bezporednio wpywa bd moe wpywa na podjcie przez konsumenta decyzji dotyczcej umowy, naley uzna, i treci zawarte w komunikatach marketingowych przesyanych przez Spk

14

stanowiy propozycj nabycia produktu. Rwnie szeroka definicja produktu, zawarta w art. 2 pkt 3 upnpr, zgodnie z ktrym przez produkt rozumie si kady towar lub usug, w tym nieruchomoci, prawa i obowizki wynikajce ze stosunkw cywilnoprawnych, pozwala uzna, i moliwo udziau w Konkursie zorganizowanym i prowadzonym przez Spk, stanowia produkt oferowany przez Spk konsumentom. Stosownie do treci art. 2 pkt 2 uude, za informacj handlow uwaa si kad informacj przeznaczon bezporednio lub porednio do promowania towarw, usug lub wizerunku przedsibiorcy lub osoby wykonujcej zawd, ktrej prawo do wykonywania zawodu jest uzalenione od spenienia wymaga okrelonych w odrbnych ustawach, z wyczeniem informacji umoliwiajcej porozumiewanie si za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej z okrelon osob oraz informacji o towarach i usugach niesucej osigniciu efektu handlowego podanego przez podmiot, ktry zleca jej rozpowszechnianie, w szczeglnoci bez wynagrodzenia lub innych korzyci od producentw, sprzedawcw i wiadczcych usugi. Zatem przesanie na indywidualny numer uytkownika telefonu komrkowego wiadomoci SMS, zawierajcej informacj przeznaczon bezporednio lub porednio do promowania towarw, usug lub wizerunku przedsibiorcy, stanowi przesanie informacji handlowej rodkami komunikacji elektronicznej i jako takie podlega regulacjom ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Spka wysyajca przedmiotowe wiadomoci SMS bya zatem obowizana zawrze w tych wiadomociach informacje, o ktrych mowa w art. 9 ust. 2 uude. Majc na uwadze powysze okolicznoci, pogbionej oceny wymaga, czy marketingowe komunikaty stosowane przez Spk zawieray informacje potrzebne przecitnemu konsumentowi do podjcia wiadomej decyzji dotyczcej produktu. Jak ju wykazano w poprzednich czciach niniejszej decyzji, przesyane przez Spk marketingowe wiadomoci SMS nie zawieray informacji o: - nazwie przedsibiorcy bdcego organizatorem Konkursu przedmiotowe wiadomoci nie zawieray informacji, e organizatorem konkursu jest CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie; - istotnych cechach produktu przedmiotowe wiadomoci nie zawieray informacji, e odesanie na podany numer wiadomoci SMS o wskazanej treci jest rwnoznaczne z przystpieniem do SMS-owego konkursu pt. QUIZ wiedzowy, ktrego istot jest uzyskiwanie punktw za udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z rnych dziedzin wiedzy; w tym zakresie wiadomoci SMS ograniczay si do sformuowania: smsquiz.pl lub www.smsquiz.pl; - cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie przedmiotowe wiadomoci zawieray informacj o bezpatnym charakterze zgoszeniowej wiadomoci SMS przy braku informacji o cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie.

Ad 1) Brak informacji o nazwie przedsibiorcy bdcego organizatorem Konkursu. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 upnpr, w razie wtpliwoci co do zakresu informacji potrzebnych konsumentowi do podjcia decyzji dotyczcej produktu, za informacje istotne a wic takie, ktre przedsibiorca obowizany jest poda wraz z propozycj nabycia produktu
15

naley uzna informacj o imieniu, nazwisku (nazwie) i adresie przedsibiorcy (siedzibie) oraz przedsibiorcy, na ktrego rzecz dziaa. Odnoszc powysz regulacj do przedmiotowej sprawy naley uzna, i Spka, pomijajc w marketingowych wiadomociach SMS informacj o swojej nazwie i siedzibie jako organizatora Konkursu, pomina informacj istotn w punktu widzenia decyzji konsumenta dotyczcej produktu. Powysze potwierdza analiza przepisw odnoszcych si wprost do wymogw, jakie stawiane s informacjom zawartym w informacjach handlowych w rozumieniu ustawy o wiadczeniu usug drog elektroniczn. Zgodnie z art. 6 ust. 2 upnpr, w razie wtpliwoci za istotne informacje uwaa si informacje, ktre przedsibiorca stosujcy praktyk rynkow jest obowizany poda konsumentom na podstawie odrbnych przepisw. Odrbnym przepisem okrelajcym wymogi stawiane informacjom handlowym jest art. 9 ust. 2 uude, ktry w pkt. 1 stanowi, i informacja handlowa musi zawiera oznaczenie podmiotu, na ktrego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne. Nie ulega wtpliwoci, i informacja o tym, kim jest podmiot skadajcy propozycj nabycia produktu jest obok informacji o cenie i istotnych cechach produktu informacj o podstawowym znaczeniu dla kadego konsumenta. Informacja o podmiocie skadajcym propozycj nabycia produktu w duym stopniu przesdza, czy konsument ze zoonej propozycji skorzysta, czy nie, a co za tym idzie jest to informacja o fundamentalnym znaczeniu dla podjcia decyzji dotyczcej produktu. Zatem, kady przypadek pominicia w informacji handlowej oznaczenia identyfikujcego przedsibiorc, naley uzna za przypadek zaniechania polegajcego na pominiciu istotnych informacji potrzebnych przecitnemu konsumentowi do podjcia decyzji dotyczcej umowy, powodujcy lub mogcy spowodowa podjcie przez konsumenta decyzji dotyczcej umowy, ktrej inaczej by nie podj art. 6 ust. 1 upnpr.

Ad 2) Brak informacji o istotnych cechach produktu. Wysyane przez Spk marketingowe wiadomoci SMS nie zawieray informacji, i odesanie na podany numer wiadomoci SMS o wskazanej treci jest rwnoznaczne z przystpieniem do SMS-owego konkursu pt. QUIZ wiedzowy, ktrego istot jest uzyskiwanie punktw za udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z rnych dziedzin wiedzy. Przedmiotowe wiadomoci SMS informoway jedynie o przyznaniu abonentowi nagrody gwarantowanej, po odbir ktrej naleao odesa SMS na wskazany numer. adna z marketingowych wiadomoci SMS nie przekazywaa informacji o tym, i odesanie SMS-a oznacza przystpienie do konkursu SMS-owego, ktrego istot jest uzyskiwanie punktw za udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z rnych dziedzin wiedzy. Konsument by informowany o przyznaniu mu nagrody, a nie o istocie Konkursu, do ktrego faktycznie przystpowa. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 upnpr, w razie wtpliwoci co do zakresu informacji potrzebnych konsumentowi do podjcia decyzji dotyczcej produktu, za informacje istotne a wic takie ktre przedsibiorca obowizany jest poda wraz z propozycj nabycia produktu naley uzna informacj o istotnych cechach produktu w takim zakresie, w jakim jest to waciwe dla danego rodka komunikowania si z konsumentami i produktu.

16

Przepisem odrbnym okrelajcym wymogi stawiane informacjom handlowym jest art. 9 ust. 2 uude, ktry w pkt. 2 stanowi, i informacja handlowa musi zawiera wyrany opis form dziaalnoci promocyjnej, w szczeglnoci obniek cen, nieodpatnych wiadcze pieninych lub rzeczowych i innych korzyci zwizanych z promowanym towarem, usug lub wizerunkiem, a take jednoznaczne okrelenie warunkw niezbdnych do skorzystania z tych korzyci, o ile s one skadnikiem oferty. Zgodnie z treci tego przepisu, wyranie wskazana winna zosta forma danej promocji, jak i warunki skorzystania z niej. W tym miejscu naley przytoczy rwnie regulacj art. 6 ust. 6 upnpr, zgodnie z ktrym, w przypadku gdy ze specyfiki rodka komunikowania si z konsumentami stosowanego dla danej praktyki rynkowej wynikaj ograniczenia przestrzenne lub czasowe, ograniczenia te i wszystkie rodki podjte przez przedsibiorc w celu udostpnienia informacji konsumentom w inny sposb uwzgldnia si przy ocenie, czy doszo do pominicia informacji. Oczywistym jest, i w przedmiotowej sprawie przedstawienie wszystkich informacji o warunkach uczestnictwa w Konkursie nie jest moliwie w jednej lub nawet kilku wiadomociach SMS. Przedsibiorca powinien jednak dooy wszelkich stara, aby w propozycji nabycia produktu przekaza najbardziej istotne informacje o tym produkcie. W analizowanym stanie faktycznym Spka zachcaa do udziau w quizie, ktry polega na zdobywaniu jak najwikszej iloci punktw poprzez udzielanie odpowiedzi na zadawane pytanie, ale informacj t w SMS-ach zachcajcych do udziau w konkursie w caoci pomijaa. W sposb do sugestywny wzywaa jedynie do odbioru gwarantowanej nagrody np. poprzez sformuowania: Przecie piszemy: Komisja ds. Nagrd przyznaje Ci Nagrode Gwarantowana w grze o 100.000 z!, I w kocu si udao! Wygrywasz gwarantowan nagrod w grze o 100.000z!, WLASCICIEL NUMERU PROSZONY O PILNE WYSLANIE ZA DARMO 1SMSa o tresci KASA na nr 8064!. Z treci SMS-w jednoznacznie wynikao, e odbiorca wzywany by ju po odbir nagrody, a nie do samego udziau w grze. W przedmiotowej sprawie marketingowe wiadomoci SMS nie wskazyway take, e istot Konkursu byo gromadzenie jak najwikszej iloci punktw za udzielanie prawidowych odpowiedzi na zadawane pytania z rnych dziedzin wiedzy. W treci SMSw pojawiao si sformuowanie gra. Pojcie to nie dookrela jednak rodzaju konkursu i nie wskazuje, na czym polega jego istota. Wprawdzie sowo quiz pojawia si w nazwie strony internetowej podawanej w treci SMS-w, zdaniem Prezesa UOKiK, w aden sposb nie jest to jednak wystarczajce dla uznania, e Spka przekazywaa istotne informacje o cechach promowanego produktu. Nazwa strony internetowej niekoniecznie musi by skorelowana z rodzajem wiadczonych usug. Dla przecitnego konsumenta sformuowanie SMSQuiz mogo wskazywa na nazw konkretnego konkursu, zbiorcz nazw rnego rodzaju konkursw, jak i stanowi oznaczenie organizatora Konkursu. Dla odbioru tego sformuowania nie bez znaczenia pozostaje take zastosowana forma zapisu. czne zapisanie sw sms i quiz przy uyciu rnej wielkoci liter powoduje ich nieczytelno. Nie mona zatem podzieli stanowiska Spki, e zawarcie w treci SMS-w zachcajcych do udziau w konkursie linka do strony internetowej www.SMSQuiz.pl lub SMSQuzi.pl w sposb wystarczajcy wskazywao na istotne cechy promowanego produktu. Kady przypadek pominicia w informacji handlowej informacji o cechach produktu co najmniej poprzez brak poinformowania o tym, i odesanie na podany numer wiadomoci SMS jest rwnoznaczne z przystpieniem do SMS-owego konkursu wiedzy, ktrego istot
17

jest uzyskiwanie punktw za udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, naley uzna za przypadek zaniechania polegajcego na pominiciu istotnych informacji potrzebnych przecitnemu konsumentowi do podjcia decyzji dotyczcej umowy, powodujcy lub mogcy spowodowa podjcie przez konsumenta decyzji dotyczcej umowy, ktrej inaczej by nie podj art. 6 ust. 1 upnpr.

Ad 3) Brak informacji o cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie. Wysyane przez Spk marketingowe wiadomoci SMS zawieray informacj, i rejestracja nastpuje poprzez wysanie bezpatnej wiadomoci SMS na podany numer. Jednoczenie wiadomoci SMS pomijay istotn informacj, jak jest informacja o istnieniu i wysokoci opaty za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, uczestnictwo w nim polegao na wysyaniu wiadomoci SMS z odpowiedziami na pytania zadawane przez organizatora na numer o podwyszonej opacie wysanie jednej wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie kosztowao konsumenta 3,66 z lub 3,69 z. W zwizku z powyszym naley uzna, i marketingowe wiadomoci SMS nie zawieray informacji o cenie (koszcie) za korzystanie z produktu, ograniczajc si jedynie do informacji o bezpatnej rejestracji w usudze. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 upnpr, w razie wtpliwoci co do zakresu informacji potrzebnych konsumentowi do podjcia decyzji dotyczcej produktu, za informacje istotne a wic takie ktre przedsibiorca obowizany jest poda wraz z propozycj nabycia produktu naley uzna informacj o cenie uwzgldniajc podatki lub, w przypadku gdy charakter produktu nie pozwala w sposb racjonalny na wczeniejsze obliczenie ceny, sposb, w jaki cena jest obliczana. Odnoszc powysz regulacj do przedmiotowej sprawy naley uzna, i Spka, pomijajc w marketingowych wiadomociach SMS informacj o cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach udziau w Konkursie, a wic o cenie za korzystanie z oferowanego produktu, pomina informacj istotn w punktu widzenia decyzji konsumenta dotyczcej produktu. Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 uude, w informacji handlowej powinna zosta wyranie wskazana forma promocji oraz warunki korzystania z niej. Oznacza to obowizek podania wymogw niezbdnych do uzyskania korzyci opisywanych w informacji handlowej. Biorc pod uwag, i w przedmiotowej sprawie warunkiem skorzystania z korzyci, w postaci przewidzianych przez organizatora nagrd, byo zgromadzenie odpowiedniej liczby punktw, otrzymywanych za wysanie wiadomoci SMS na numer o podwyszonej opacie (3,66 z lub 3,69 z za kady SMS), naley przyj, i podmiot wysyajcy informacje handlowe obowizany by zamieci bezporednio w informacji handlowej informacje o cenie za wysyanie wiadomoci SMS w ramach Konkursu, warunkujcych moliwo wygranej. W tym miejscu naley zauway, i informacja o cenie produktu obok informacji o podmiocie oferujcym produkt i najwaniejszych cechach produktu jest informacj o charakterze podstawowym, w przewaajcej mierze determinujc podjcie decyzji o nabyciu produktu. Nie ulega wtpliwoci, i cena produktu jest podstawowym kryterium, jakim kieruj si konsumenci podejmujc decyzje rynkowe. W przypadku produktu, jakim

18

by przedmiotowy Konkurs, naley zauway, i informacja o koszcie udziau w Konkursie jest co najmniej tak samo istotna, z punktu widzenia decyzji rynkowej przecitnego konsumenta, jak informacja o koszcie przystpienia do Konkursu. Zatem, kady przypadek pominicia w informacji handlowej informacji o cenie (koszcie) korzystania z produktu, naley uzna za przypadek zaniechania polegajcego na pominiciu istotnych informacji potrzebnych przecitnemu konsumentowi do podjcia decyzji dotyczcej umowy, powodujcy lub mogcy spowodowa podjcie przez konsumenta decyzji dotyczcej umowy, ktrej inaczej by nie podj art. 6 ust. 1 upnpr.

Powyej wykazano, i Spka, wysyajc marketingowe wiadomoci SMS, pomina istotne informacje potrzebne przecitnemu konsumentowi do podjcia decyzji dotyczcej umowy. W tym miejscu naley dokona oceny, czy pominicie tych informacji mogo skutkowa wprowadzeniem przecitnego konsumenta w bd i tym samym, czy mogo powodowa podjcie przez konsumenta decyzji dotyczcej umowy, ktrej inaczej by nie podj. Naley uzna, i brak w marketingowych wiadomociach SMS wymienionych powyej informacji mg powodowa, i przecitny konsument zostanie wprowadzony w bd co do przedsibiorcy bdcego organizatorem Konkursu, co do kosztw uczestnictwa w Konkursie, jak i co do istotnych cech produktu. W pierwszej kolejnoci naley zwrci uwag, i brak informacji o organizatorze Konkursu, mg spowodowa, i konsument przystpi do Konkursu w bdnym przekonaniu, i jego organizatorem jest inny podmiot. Przykadowo, konsument otrzymujcy marketingowe wiadomoci SMS mg powzi przekonanie, i podmiotem wysyajcym te wiadomoci, a co za tym idzie podmiotem bdcym organizatorem Konkursu jest przedsibiorca telekomunikacyjnych bdcy dostawc usug telekomunikacyjnych i operatorem sieci, ktrej klientem by odbiorca przedmiotowych informacji. W takim przypadku, konsument, dziaajc w bdnym przekonaniu, i przystpuje do Konkursu organizowanego przez podmiot, ktry zna i ktremu by moe ufa swojego operatora mg podj decyzj dotyczc umowy, ktrej inaczej by nie podj. Ponadto, marketingowe wiadomoci SMS nie zawieray adnej informacji odnoszcej si wprost do cech oferowanego produktu. W zwizku z tym, konsumenci pozbawieni informacji o istotnych cechach oferowanego produktu, mogli przystpowa do Konkursu dziaajc w bdnym przekonaniu, e: - odesanie na podany numer wiadomoci SMS o wskazanej treci stanowi jedynie warunek odbioru przyznanej im ju nagrody i nie jest rwnoznaczne z przystpieniem do SMS-owego konkursu wiedzy; - oferowany produkt jest gr o charakterze losowym, podczas gdy Konkurs by quizem polegajcym na udzielaniu odpowiedzi na pytania Konkursowe. Zatem konsumenci, dziaajcy w bdnym przekonaniu o cechach produktu mogli podejmowa decyzj dotyczce umowy decyzje o wziciu udziau w Konkursie ktrych inaczej by nie podjli.

19

Brak informacji o cenie za udzia w Konkursie, tj. za wysyanie konkursowych wiadomoci SMS, w poczeniu ze znajdujc si w marketingowych wiadomociach SMS informacj o bezpatnym charakterze przystpienia do Konkursu, mg prowadzi do wyksztacenia si w konsumentach bdnego przekonania, i zarwno przystpienie jak i udzia w Konkursie maj charakter bezpatny. Zatem konsumenci, dziaajc w bdnym przekonaniu o bezpatnym charakterze zarwno przystpienia, jak i udziau w Konkursie, mogli podejmowa decyzj dotyczce umowy decyzje o wziciu udziau w Konkursie ktrych inaczej by nie podjli.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, dla uznania zachowania przedsibiorcy za nieuczciw praktyk rynkow konieczne jest wykazanie, i zachowanie to wypenia zarwno przesanki konkretnej praktyki rynkowej, w tym przypadku praktyki wprowadzajcej w bd przez zaniechanie (art. 6 upnpr), jak i przesanki oglne (wsplne dla wszystkich przewidzianych w ustawie typw praktyk) nieuczciwej praktyki rynkowej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 upnpr, praktyka rynkowa stosowana przez przedsibiorcw wobec konsumentw jest nieuczciwa, jeeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposb znieksztaca lub moe znieksztaci zachowanie rynkowe przecitnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczcej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Koniecznym stao si zatem wykazanie przez Prezesa Urzdu, i dziaania Spki s sprzeczne z dobrymi obyczajami. Przepis art. 4 ust. 1 upnpr stanowi tzw. klauzul generaln, odsyajc do systemu ocen i norm pozaprawnych dobrych obyczajw. Jak wskazuje doktryna i orzecznictwo, klauzule generalne to przepisy prawne, w ktrych nie s dokadnie sprecyzowane wszystkie elementy skadajce si na hipotez czy dyspozycj normy prawnej, a ocena konkretnego stanu faktycznego zostaje przerzucona na organ stosujcy prawo3 oraz, e istot i funkcj klauzul generalnych w prawie cywilnym jest moliwo uwzgldnienia w ocenie rnego rodzaju okolicznoci faktycznych, ktre nie mog w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego by wedug jakiego schematu majcego walor bezwzgldny oceniane raz na zawsze i w sposb jednakowy4. Pojcie dobrych obyczajw nie jest w prawie zdefiniowane, ale podobnie jak zasady wspycia spoecznego, jest przedmiotem wielu orzecze sdowych oraz opracowa doktryny. Wskazuje si w nich, e dobre obyczaje to uczciwe zasady postpowania i ustalone zwyczaje w ujciu etycznomoralnym, a na ich tre skadaj si elementy etyczne i socjologiczne ksztatowane przez oceny moralne i spoeczne stanowice uzupenienie porzdku prawnego. Sprzeczne z dobrymi obyczajami s m.in. dziaania wykorzystujce niewiedz, brak dowiadczenia konsumenta, naruszenie rwnorzdnoci stron umowy, dziaania zmierzajce do dezinformacji i wywoania bdnego przekonania konsumenta lub nie zapewniajce rzetelnej, prawdziwej i penej informacji. Chodzi wic o dziaania potocznie okrelane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegajce in minus od standardw postpowania. Zarwno przepisy prawa, jak i dobre obyczaje wymagaj, aby przedsibiorca udziela konsumentom rzetelnej, prawdziwej i penej informacji na temat oferowanego produktu. Nie moe by uznane za zgodne z dobrym obyczajem pominicie podstawowych dla konsumenta
3 4

A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys czci oglnej, wyd. VIII, Warszawa 1986, str. 83; orzeczenie SN z 29 marca 1979 r., III CRN 59/79, niepubl.;

20

informacji o oferowanym produkcie. W przedmiotowej sprawie Spka, skadajc propozycj nabycia produktu, nie udzielia konsumentom podstawowych informacji potrzebnych do podjcia wiadomej decyzji dotyczcej umowy. Naley zauway, i informacje identyfikujce przedsibiorc oferujcego produkt, informacje o cenie za nabycie i ewentualnie korzystanie z produktu, jak rwnie informacje o najwaniejszych cechach oferowanego produktu stanowi podstawowy zestaw informacji, ktrymi kieruje si kady konsument w relacjach z przedsibiorc. Powysze informacje stanowi podstawowe kryteria, jakimi kieruj si konsumenci w wyborze oferty przedsibiorcy, a regua ta obowizuje w zasadzie na wszystkich rynkach i we wszystkich branach, w ktrych dochodzi do wymiany gospodarczej w relacji konsument przedsibiorca. Wymg podania podstawowych informacji na temat oferowanego produktu, w szczeglnoci, gdy jak w przedmiotowej sprawie to przedsibiorca wychodzi z inicjatyw i zwraca si bezporednio do konsumenta z propozycj nabycia produktu, jest gboko zakorzeniony w praktyce obrotu gospodarczego oraz dobrych obyczajach. Zarwno wrd przedsibiorcw jak i konsumentw nie budzi dnych wtpliwoci, i dobre obyczaje jak i standardy profesjonalnego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wymagaj, aby przedsibiorca zwracajcy si do konsumenta z propozycj zawarcia umowy przedstawi informacje niezbdne do zidentyfikowania przedsibiorcy, okrelania kosztu nabycia i korzystania z produktu, jak i okrelenia istoty oferowanego produktu. Bez tych informacji trudno jest sobie wyobrazi sprawne funkcjonowanie obrotu gospodarczego, w szczeglnoci w obrocie konsumenckim. Powyej wykazano ju, e praktyka stosowana przez Spk w istotny sposb znieksztaca lub moe znieksztaci zachowanie rynkowe przecitnego konsumenta na etapie podejmowania decyzji dotyczcej oferowanego produktu. Praktyka Spki wystpuje na etapie przedkontraktowym i moe powodowa, e przecitny konsument, pod wpywem wprowadzajcego w bd zaniechania przekazania istotnych informacji, podejmie decyzj o nabyciu produktu przystpieniu do Konkursu dziaajc pod wypywem bdnego przekonania co do przedsibiorcy bdcego organizatorem Konkursu, co do kosztw przystpienia i uczestnictwa w Konkursie lub co do istotnych cech oferowanego produktu. Tym samym, przedmiotowa praktyka powoduje, e przecitny konsument moe podj decyzj o zawarciu umowy, w tym przypadku o przystpieniu do Konkursu, ktrej inaczej - to jest posiadajc pene informacje na temat przedsibiorcy bdcego organizatorem Konkursu, kosztu przystpienia i udziau w Konkursie, jak i informacje o innych istotnych cechach Konkursu - by nie podj. Bez znaczenia pozostaje podnoszona przez Spk okoliczno, e uczestnik Konkursu mg w kadym czasie wycofa si z Konkursu bd poprzez powstrzymanie si od udzielania odpowiedzi na pytania bd poprzez wysanie SMS-a blokujcego udzia w Konkursie. Dla oceny dziaa Spki istotne jest bowiem to, e pod wpywem wprowadzajcych w bd SMS-w marketingowych konsument mg podj decyzj o wysaniu SMS-a rejestracyjnego, a nie to, czy by zobligowany do aktywnego uczestnictwa w Konkursie. O wprowadzajcym w bd charakterze SMS-w marketingowych wysanych przez Spk wiadczy te fakt, e SMS-a rejestracyjnego do Konkursu wysao [] uytkownikw, z czego ponad [] uytkownikw nie chciao bra faktycznego udziau w Konkursie.

21

Majc powysze na uwadze naley uzna, e dziaanie Spki, polegajce na pominiciu w wiadomociach SMS zachcajcych do udziau w konkursie Quiz wiedzowy istotnych informacji o: - nazwie przedsibiorcy bdcego organizatorem konkursu poprzez brak informacji, e organizatorem konkursu jest CT Creative Team S.A. z siedzib w Warszawie; - istotnych cechach produktu poprzez brak informacji, e odesanie na podany numer wiadomoci SMS o wskazanej treci jest rwnoznaczne z przystpieniem do SMS-owego konkursu pt. QUIZ wiedzowy, ktrego istot jest uzyskiwanie punktw za udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania z rnych dziedzin wiedzy, - cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w konkursie poprzez podanie informacji o bezpatnym charakterze zgoszeniowej wiadomoci SMS przy braku informacji o cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w konkursie stanowio wprowadzajc w bd przez zaniechanie nieuczciw praktyk rynkow, o ktrej mowa w art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 upnpr. Argumentacja przedstawiona przez Spk - w ocenie Prezesa UOKiK - nie wpywa na zmian oceny kwestionowanych praktyk jako nieuczciwych praktyk rynkowych. Zdaniem Prezesa Urzdu, nie zasuguj na uwzgldnienie argumenty przedstawione przez Spk w toku postpowania administracyjnego, z ktrych miaoby wynika, i Spka, pomijajc w marketingowych wiadomociach SMS informacje o Konkursie i jego organizatorze, nie dopucia si jakichkolwiek narusze z tego wzgldu, e pene informacje zawarte zostay w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.SMSQuiz.pl. W tym miejscu naley podkreli, i adna z marketingowych wiadomoci SMS nie zawieraa chociaby wzmianki o tym, i istnieje Regulamin, ktry okrela szczegowe warunki uczestnictwa w Konkursie. Co wicej, przedmiotowe wiadomoci SMS nie zawieray adnego wyjanienia, i wysanie zwrotnej wiadomoci SMS stanowi dorozumian akceptacj Regulaminu Konkursu, a co za tym idzie konsument powinien zapozna si z postanowieniami Regulaminu przed przystpieniem do Konkursu. W miejsce tych wszystkich informacji, wiadomoci SMS wysyane przez Spk zawieray jedynie enigmatyczny zwrot: www.SMSQuiz.pl lub SMSQuiz.pl, bez adnych dodatkowych wyjanie. Nawet zatem jeli, jak wskazuje Spka, zawarty w SMS-ach link do strony internetowej by aktywny, w zwizku z czym umoliwia zapoznanie si z zawartoci strony za pomoc przegldarki WAP w telefonie komrkowym, konsument nie by informowany, e na stronie tej zamieszczony jest Regulamin okrelajcy warunki Konkursu. Podejmowanie przez konsumenta decyzji o odesaniu SMS-a po odbir nagrody gwarantowanej nie sprzyjao przy tym poszukiwaniu dalszych informacji o usudze. Skoro SMS-y wzyway jedynie do odbioru przyznanej konsumentowi nagrody, co miao nastpowa poprzez wysanie darmowego SMS-a o wskazanej treci, konsument nie by motywowany do ustalania we wasnym zakresie szczegw usugi.

22

Okoliczno, i konsument mg uzyska na stronie internetowej informacje dotyczce rzeczywistych warunkw Konkursu nie wycza wprowadzajcego w bd charakteru dziaa CT Creative Team. Zainteresowanie si ofert, zapoznanie si z jej zasadami na stronie internetowej Spki pod wpywem bdnego przekazu wie si z podjciem przez konsumenta decyzji dotyczcej umowy, ktrej inaczej by nie podj i stanowi okoliczno obciajc przedsibiorc. Wobec tego fakt, i konsument mia moliwo poznania szczegw oferty za porednictwem strony internetowej pozostaje bez znaczenia dla oceny dziaa Spki pod ktem zarzutu bezprawnoci. Spka w pismach przedkadanych w toku niniejszego postpowania porwnaa charakter stosowanych przez ni komunikatw SMS do przekazw reklamowych. Wskazaa, e w jej opinii do oceny tych komunikatw mona stosowa zasady odnoszce si do przekazw reklamowych. Odnoszc si do powyszego, naley wskaza, e w orzecznictwie powszechnie si przyjmuje, e konsument, do ktrego reklama jest kierowana ma prawo do rzetelnej informacji ju w chwili zapoznania si z reklam bez koniecznoci zasigania jej dopiero w miejscu sprzeday u przedsibiorcy. Przedsibiorca ma obowizek poinformowania w sposb rzetelny i prawdziwy o cechach oferowanego towaru ju w reklamie, a klient zwabiony jego ofert nie ma obowizku jej weryfikacji w miejscu sprzeday5. Analogicznie przyj naley, e konsument ma prawo do rzetelnej informacji o podstawowych cechach produktu ju w kierowanych do niego przez Spk komunikatach SMS stanowicych propozycj nabycia produktu. Przedsibiorca nie moe za pomoc SMS-w marketingowych wprowadza konsumentw w bd co do podstawowych cech oferowanego produktu i tym samym zmusza konsumentw do poszukiwania i weryfikowania informacji w Regulaminach dostpnych jedynie przy uyciu innych rodkw komunikacji. Naley podkreli, e Regulamin Konkursu by zamieszczony w Internecie, a zatem dla czci konsumentw mg by on w ogle niedostpny, a dua cz konsumentw moga nie mie moliwoci zapoznania si z nim bezporednio po otrzymaniu komunikatu od Spki. Nie naley przy tym zapomina, e zapoznanie si z treci strony www.SMSQuiz.pl za porednictwem telefonu komrkowego wizao si dla konsumentw z dodatkowymi kosztami, ktrych ci mogli nie chcie ponosi. Nawet biorc pod uwag ograniczenia wynikajce z zastosowanego rodka porozumiewania si (SMS), informacja o istotnych cechach produktu, nazwie i siedzibie przedsibiorcy i cenie za korzystanie z produktu s tak istotne, i zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 upnpr powinny zosta zamieszczone bezporednio w informacji handlowej skadajcej si na propozycj nabycia produktu. Pominicia tych informacji nie uzasadnia rwnie fakt, i zastosowany kana kontaktu wiadomo SMS ogranicza do 160 liczb znakw jednej wiadomoci. Naley bowiem zauway, i ograniczenia wynikajce z zastosowanego rodka komunikowania si nie stanowiy dla Spki przeszkody dla eksponowania w marketingowych wiadomociach SMS informacji o nagrodzie gwarantowanej przyznanej uytkownikowi i o bezpatnym charakterze wiadomoci rejestrujcej w Konkursie (wylij za DARMO sms). Ponadto, nie ma adnych przeszkd prawnych ani technicznych, aby przedsibiorca, ktry decyduje si na wysanie informacji handlowej za pomoc wiadomoci
Wyrok Sdu Okrgowego w Warszawie Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw z dnia 19 grudnia 2007 r. (sygn. akt XVII AmA 64/07),
5

23

SMS (oczywicie posiadajc wymagane prawem zgody) zawar informacj handlow w dwch lub trzech wiadomociach otrzymywanych cznie i stanowicych jedn cao. Jeeli zatem przedsibiorca, chccy korzysta z tej formy promocji, ma trudnoci z zamieszczeniem wszystkich istotnych informacji w jednej wiadomoci SMS, powinien albo zrezygnowa z tej formy komunikacji, albo te zdecydowa si na wysanie zawierajcej wszystkie wymagane informacje propozycji nabycia produktu za pomoc dwch lub wikszej liczby wiadomoci SMS. Spka zastosowaa w dziaaniach marketingowych mechanizm pozwalajcy konsumentom na bezporedni reakcj na propozycj nabycia produktu konsument akceptowa przedoon propozycj poprzez wysanie wiadomoci SMS na wskazany numer. Pomidzy zoeniem propozycji nabycia produktu a nabyciem produktu przez konsumenta nie wystpowa aden dodatkowy etap, ktry wymagaby od konsumenta przeprowadzenia pogbionej analizy przedstawionej propozycji. Trzeba mie przy tym na wzgldzie, e SMSy promujce Konkurs konsument otrzymywa w rnych dniach i o rnych porach. Byy one dla niego zawsze pewnym zaskoczeniem i mogy by odbierane w warunkach trudnych i nie pozwalajcych na prawidow ocen ich treci. W przeciwiestwie do np. reklam telewizyjnych, w przypadku ktrych mona przyj, e konsument po pierwsze ogldajc telewizj spodziewa si emisji reklam, a po drugie komunikaty te odbiera w czasie wolnym od innych zaj, do odbioru SMS-w zachcajcych do udziau w konkursach konsument nie podejmuje jakichkolwiek czynnoci, ktre na taki komunikat mogyby go przygotowa. Nie zasuguje rwnie na uwzgldnienie argument Spki, i w odpowiedzi na wiadomo zgoszeniow w Konkursie konsument otrzymywa MMS o treci wskazanej w niniejszej decyzji. MMS-y te byy wysyane do konsumentw bowiem ju po faktycznym podjciu przez niech decyzji o przystpieniu do Konkursu. Informacje o organizatorze Konkursu, istotnych cechach tego Konkursu i o koszcie uczestnictwa w Konkursie powinny zosta podane konsumentowi jeszcze przed podjciem decyzji o nabyciu produktu. Tylko i wycznie konsument prawidowo poinformowany o koszcie, jaki poniesie jest w stanie podj wiadom decyzj o zawarciu umowy. O ile zatem wtrna informacja jest jak najbardziej wskazana, o tyle nie moe ona zastpowa penej i rzetelnej informacji, podawanej na etapie skadania propozycji zawarcia umowy, ktra to informacja warunkuje dojcie umowy do skutku. Jedynie na marginesie wskaza naley, e MMS-y wysyane przez Spk zawieray gwnie rozbudowane informacje o licznych nagrodach w Konkursie. W zakresie informacji o samym Konkursie, pominitych w SMS-ach marketingowych, MMSy wskazyway organizatora Konkursu, informacje o cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w Konkursie przekazyway w sposb nieczytelny, a informacji o istotnych cechach Konkursu nie zawieray w ogle. Ad 3) Naruszenie zbiorowego interesu konsumentw Dla stwierdzenia przez Prezesa Urzdu stosowania praktyki okrelonej w art. 24 ust. 2 pkt 3 uokik niezbdne jest wykazanie, e bezprawna praktyka przedsibiorcy godzi w zbiorowy interes konsumentw. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw nie objania znaczenia poj godzenia w interesy konsumentw oraz zbiorowego interesu konsumentw, wskazujc

24

jedynie w art. 24 ust. 3, i nie jest zbiorowym interesem konsumentw suma indywidualnych interesw konsumentw. Nie ulega jednak wtpliwoci, e dziaanie przedsibiorcy godzi w interesy konsumentw wtedy, gdy wywouje negatywne skutki w sferze ich praw i obowizkw. Natomiast przez interes zbiorowy naley rozumie interes dotyczcy konsumentw jako okrelonej zbiorowoci. Std konkluzja, i naruszenie zbiorowego interesu konsumentw ma miejsce wwczas, gdy negatywnymi skutkami dziaa przedsibiorcy dotknity jest szerszy krg uczestnikw rynku, majcych status konsumentw. Do naruszenia zbiorowego interesu konsumentw konieczne jest, eby dziaanie przedsibiorcy byo skierowane nie do konkretnej osoby, lecz do adresata, ktrego nie sposb z gry indywidualnie oznaczy. Dziaanie o takim charakterze jest w stanie wywoa niekorzystne nastpstwa nie tylko w odniesieniu do konkretnych konsumentw, lecz wobec kadego z czonkw zbiorowoci. Przy tym zaistnienie przesanki naruszenia zbiorowego interesu konsumenta nie jest bezporednio uzalenione od liczby konsumentw, ktrych interesy zostay rzeczywicie naruszone wskutek dziaa przedsibiorcy. Istotne jest to, e przedmiotowe dziaanie moe zagrozi, przynajmniej potencjalnie, interesom szerokiego krgu nieprofesjonalnych uczestnikw rynku. Na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw ochronie podlegaj tylko prawnie uzasadnione interesy konsumentw. Interes konsumentw naley rozumie jako interes prawny (a nie faktyczny), a wic uznany przez ustawodawc na zasugujcy na ochron i zabezpieczenie. Zatem identyfikacja interesu zbiorowoci konsumentw, ktrego naruszenia dopuci si swoim bezprawnym dziaaniem przedsibiorca, moe nastpi poprzez wskazanie przepisw prawa przewidujcych ochron interesw konsumentw. W przedmiotowym przypadku naley udzieli odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju interesy konsumentw chronione s przez ustawodawc przepisami stanowicymi zakaz stosowania wprowadzajcej w bd przez zaniechanie nieuczciwej praktyki rynkowej art. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 upnpr. Celem przedmiotowych regulacji jest ochrona interesw gospodarczych konsumentw, rozumianych zarwno jako ochrona interesw o wymiarze majtkowym, jak rwnie prawo konsumentw do uczestniczenia w przejrzystych i niezakconych przez przedsibiorc warunkach rynkowych, czego urzeczywistnieniem jest w ujciu generalnym prawo konsumentw do rzetelnej, prawdziwej i penej informacji. W pierwszej kolejnoci naley zauway, i pominicie przez Spk w wiadomociach SMS zachcajcych do udziau w Konkursie, podstawowych z punktu widzenia przecitnego konsumenta informacji o: - nazwie przedsibiorcy bdcego organizatorem konkursu; - istotnych cechach produktu; - cenie za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w konkursie; mogo powanie zakci moliwo konsumentw uczestniczenia w przejrzystych warunkach rynkowych, rozumianych jako prawo konsumentw do rzetelnej, prawdziwej i penej informacji. W przedmiotowej sprawie Spka nie przedstawia konsumentom podstawowych informacji, niezbdnych do podjcia zarwno wiadomej jak i ekonomicznie przemylanej decyzji o wziciu udziau w Konkursie. Skutki zaniechania Spki rozcigaj
25

si rwnie na sfer stricte majtkow, gdy konsumenci pozbawieni podstawowych informacji na temat proponowanego produktu, mogli podejmowa rodzce konsekwencje finansowe decyzje o przystpieniu i udziale w Konkursie, ktrych inaczej by nie podjli. Racjonalnie rzecz ujmujc, cz konsumentw, ktra wzia udzia w Konkursie, posiadajc pene informacje na temat organizatora, koszcie udziau oraz cechach Konkursu mogaby podj decyzj odmienn, to jest decyzj o nieprzystpowaniu do Konkursu. Podjcie decyzji o nieprzystpowaniu do Konkursu przekada si bezporednio na oszczdnoci w postaci kwot niewydanych na wysyanie konkursowych wiadomoci SMS. Dodatkowo naley mie na wzgldzie, e Regulamin Konkursu obowizujcy w czasie edycji trwajcej od 19 listopada 2010 r. do 19 grudnia 2010 r. i od 21 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r. przewidywa moliwo wysyania SMS-a blokujcego udzia w Konkursie jedynie na patny numer 7363 (3,66 z lub 3,69 z). Pniejsze edycje Konkursu stwarzay moliwo wysania takiego SMS-a zarwno na numer patny, jak i bezpatny. Nie ulega zatem wtpliwoci, e pominicie przez Spk w wiadomociach SMS zachcajcych do udziau w Konkursie podstawowych informacji o Konkursie naraao konsumentw na poniesienie dodatkowych kosztw zwizanych z wysaniem patnego SMS-a o rezygnacji z Konkursu. Biorc powysze pod uwag, naley uzna, i dziaanie Spki, polegajce na pominiciu w marketingowych wiadomociach SMS istotnych informacji dotyczcych prowadzonego Konkursu, godzio w zbiorowe interesy konsumentw. Majc powysze na wzgldzie Prezes Urzdu stwierdzi, e zostay spenione cznie wszystkie przesanki dla zakwalifikowania dziaa Spki opisanych w pkt. I. sentencji decyzji jako praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw okrelonych w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw. II. Rozstrzygnicie w pkt. I sentencji decyzji. Stwierdzenie zaniechania stosowania praktyki naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw. Zgodnie z art. 27 uokik w przypadku zaniechania stosowania przez przedsibiorc praktyki naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw Prezes Urzdu wydaje decyzj o uznaniu przedmiotowej praktyki za naruszajc zbiorowe interesy konsumentw, jednoczenie stwierdzajc zaniechanie jej stosowania. W niniejszej sprawie Prezes Urzdu wykaza, i Spka stosowaa praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw, opisan w sentencji decyzji, w trakcie trwania wszystkich edycji konkursu Quiz wiedzowy organizowanych od 19 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2011. Praktyka dotyczya pominicia w wiadomociach SMS, zachcajcych do udziau w Konkursie, istotnych informacji dotyczcych Konkursu, a zatem bya stosowana przez Spk przez cay okres trwania kampanii promocyjnej Konkursu. Wedug informacji przekazanych przez stron Spka wysyaa abonentom SMS-y reklamowe i przyjmowaa zgoszenia do konkursu do 18 grudnia 2011 r. Biorc pod uwag, i jak wykazano powyej, Spka stosowaa praktyk w okresie od 19 listopada 2010 r. do 18 grudnia 2011 r., za dzie zaniechania przez Spk stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw naley uzna, pierwszy dzie, w ktrym Spka przedmiotowych praktyk ju nie stosowaa, tj. 19 grudnia 2011 r.
26

Majc na uwadze powysze, Prezes Urzdu orzek si jak w pkt. I sentencji decyzji.

III. Rozstrzygnicie w pkt. II sentencji decyzji. Naoenie kary pieninej. Stosownie do art. 106 ust. 1 pkt 4 uokik, Prezes Urzdu moe naoy na przedsibiorc, w drodze decyzji, kar pienin w wysokoci nie wikszej ni 10% przychodu osignitego w roku rozliczeniowym poprzedzajcym rok naoenia kary, jeeli przedsibiorca ten, choby nieumylnie, dopuci si stosowania praktyki naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw w rozumieniu art. 24 uokik. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw stanowi zatem o zasadzie fakultatywnoci nakadania kar przez Prezesa Urzdu na przedsibiorcw, ktrzy dopucili si stosowania praktyki naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw. Przedmiotowa ustawa nie przesdza bezwzgldnie wysokoci kary nakadanej przez Prezesa Urzdu, ktry decydujc o tym w kadym konkretnym przypadku, kieruje si zaoeniem, e sankcja musi spenia zarwno funkcj represyjn (penaln), jak i prewencyjn (dyscyplinujc) oraz wychowawcz (edukacyjn). Przy ustalaniu wysokoci kary pieninej, Prezes Urzdu powinien wzi pod uwag w szczeglnoci okres, stopie oraz okolicznoci naruszenia ustawy, a take uprzednie naruszenie przepisw ustawy (art. 111 uokik). W pkt. I sentencji decyzji uznano okrelone dziaania Spki za praktyki naruszajce zbiorowe interesy konsumentw. Zatem za udowodnione naley uzna, i doszo do naruszenia przez Spk okrelonego w art. 24 ust. 1 uokik zakazu stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw. W niniejszej sprawie Prezes Urzdu uzna za zasadne skorzystanie z przysugujcego mu na mocy przepisw ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw uprawnienia do naoenia kary pieninej w sytuacji stosowania przez przedsibiorc praktyki naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw, przede wszystkim majc na uwadze charakter stosowanej przez Spk praktyki formuowanie marketingowych wiadomoci SMS z pominiciem istotnych informacji o proponowanym produkcie. Stosowane przez Sp praktyki naruszajce zbiorowe interesy konsumentw, dotyczce treci zarwno marketingowych, jak i konkursowych wiadomoci SMS, w sposb naganny godziy w rwnowag kontraktow stron, w prawo konsumentw do uzyskania penej, rzetelnej i prawdziwej informacji, pocigajc za sob potencjalnie powane skutki majtkowe dla konsumentw, podejmujcych decyzje o nabyciu produktu pod wpywem niepenych lub nieprawdziwych informacji. Przy nakadaniu kary istnieje konieczno spenienia przesanek podmiotowych, tj. stwierdzenia, e okrelone w ww. przepisie naruszenie dokonane byo co najmniej nieumylnie. W wietle obowizujcych przepisw prawa nieumylno naruszenia przepisw ustawy nie wyklucza istnienia podstaw do naoenia na przedsibiorc kary pieninej. Stwierdzenie nawet nieumylnego naruszenia ustawy daje zatem podstaw do naoenia kary pieninej, o ktrej mowa w art. 106 ust. 1 pkt 4 uokik. Na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego ciy obowizek znajomoci i przestrzegania norm prawa. Podmioty profesjonalnie dziaajce na rynku powinny przewidywa, e podejmowane przez nie dziaania mog by uznane przez Prezesa Urzdu za praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw. Jeeli przedsibiorcy mimo to

27

naruszaj reguy chronice zbiorowe interesy konsumentw, uzasadnione jest zastosowanie wobec nich kar pieninych ju wwczas, gdy mieli moliwo przewidzenia, e ich dziaania narusz prawo lub gdy nie dooyli naleytej starannoci, by norm prawa ochrony konsumentw nie naruszy. Zgodnie z ogln zasad ignorantia iuris nocet aden adresat normy prawnej nie moe uchyli odpowiedzialnoci wynikajcej z naruszenia normy prawnej, powoujc si na jej nieznajomo. Spka, organizujc kampani marketingow oraz prowadzc konkurs Quiz wiedzowy, powinna uwzgldni obowizujce regulacje prawne oraz moliwo naruszenia zbiorowych interesw konsumentw. Ponadto, kady przedsibiorca oferujcy swoje produkty konsumentom musi liczy si i przestrzega wynikajcego zarwno z przepisw prawa, jak i dobrych obyczajw wymogu udzielania konsumentom penej, rzetelnej i prawdziwej informacji. Bezwzgldnym i powszechnie znanym zakazem jest zakaz wprowadzania konsumentw w bd. Naley zarazem uzna, e w zgromadzonym materiale dowodowym nie ma jednoznacznych przesanek wyranego zamiaru Spki naruszenia zbiorowych interesw konsumentw. Naley przyj, i Spka w sposb nieumylny dopucia si bezprawnego naruszenia zbiorowych interesw konsumentw, tj. powinna bya liczy si z moliwoci, i jej bezprawne dziaania wprowadz konsumentw w bd co do przedsibiorcy, ceny i cech organizowanego Konkursu. W wietle powyszych okolicznoci uzasadnione jest stwierdzenie, e dziaania Spki opisane w pkt. I sentencji decyzji miay charakter nieumylny. Charakter i stopie naruszenia interesu publicznego, do jakiego doszo w wyniku naruszenia przez Spk zakazu okrelonego w art. 24 ust. 1 uokik, uzasadniaj naoenie kary pieninej na Spk. Prezes Urzdu, majc na uwadze interes publiczny, uzna, e samo stwierdzenie stosowania przez przedsibiorc praktyki naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw bdzie niewystarczajcym dziaaniem ze strony organu administracji. W zwizku z tym, rodzaj naruszonego dobra oraz okolicznoci naruszenia przesdzaj, zdaniem Prezesa Urzdu, o susznoci zastosowanego rodka w postaci kary pieninej. Kara okrelona w niniejszej decyzji jest wymierzana w zwizku z praktykami Spki polegajcymi na wprowadzaniu konsumentw w bd co do nazwy organizatora, istotnych cech i ceny za wysanie wiadomoci SMS w ramach uczestnictwa w konkursie Quiz wiedzowy, stosowanymi na etapie zachcania konsumentw do udziau w konkursie. W ocenie Prezesa Urzdu, zakwestionowane dziaania Spki nie byy od siebie niezalene, ale stanowiy wzajemnie wzmacniajce si rodki do osignicia antykonsumenckiego celu w postaci wprowadzenia w bd, wobec czego uzasadnione jest naoenie jednej kary za stosowanie praktyk opisanych w punktach I.1, I.2 i I.3 sentencji decyzji. Przychd osignity przez Spk w 2012 r. w kwocie [] z ustalono na podstawie ze znania podatkowego CIT-8 za rok 2012. Std maksymalny wymiar kary, zgodnie z powyej przytoczonymi przepisami, mgby wynie 10% przychodw Spki, tj. [] z. Ustalenie kary w przedmiotowej sprawie miao charakter dwuetapowy, co spowodowane byo zaistnieniem w postpowaniu okolicznoci majcych wpyw na jej wysoko. Ustalajc wymiar kary pieninej Prezes Urzdu w pierwszej kolejnoci dokona oceny wagi stwierdzonych praktyk i na tej podstawie ustali kwot bazow, stanowic

28

podstaw do dalszych ustale wysokoci kary, a nastpnie w oparciu o zaistniae w sprawie okolicznoci majce wpyw na wysoko kary dokona gradacji ustalonej kwoty bazowej. Szacujc wag narusze Prezes Urzdu wzi pod uwag, i stwierdzona praktyka naruszajca zbiorowe interesy konsumentw wystpowaa na etapie przedkontraktowym z wpywem na zawieranie kontraktu, ktrego istot jest zachowanie przedsibiorcy ukierunkowane na pozyskiwanie klientw lub zoenie oferty konsumentom, majce na celu skonienie do zawarcia kontraktu. Wpyw na zawieranie kontraktu przejawia si tym, i stosowane przez przedsibiorc praktyki miay lub mogy mie bezporedni wpyw na decyzj konsumenta o nabyciu produktu oferowanego przez Spk. Praktyka przedsibiorcy polegaa na bezprawnym nieudzieleniu konsumentom penej, rzetelnej i prawdziwej informacji na temat oferowanego produktu, co jest dziaaniem szkodliwym. Spka wysyaa konsumentom wiadomoci SMS nakaniajce do udziau w Konkursie w okresie od 19 listopada 2010 r. do 18 grudnia 2011 r. Praktyki Spki miay zatem charakter dugotrway. Z uwagi na powysze, szkodliwo stosowanych przez Spk praktyk naleao okreli jako powan. Ocena stwierdzonego naruszenia pozwolia Prezesowi Urzdu na oszacowanie wagi tego naruszenia na poziomie []% przychodu osignitego przez Spk w 2012 r. Tym samym, ustalona kwota bazowa, stanowica rwnowarto []% przychodu osignitego przez Spk, wynosi ok. [] z (sownie: [] z. Dokonujc ustalenia ostatecznego wymiaru kary pieninej naoonej na Spk Prezes Urzdu dokona rwnie oceny zaistniaych w postpowaniu okolicznoci obciajcych i agodzcych. Za okoliczno agodzc Prezes UOKiK uzna fakt, e Spka w toku postpowania zaniechaa stosowania zarzucanych jej praktyk. Przyczynio si to do obnienia ustalonej kwoty bazowej kary o []%. Jako okoliczno obciajc wzito natomiast pod uwag znaczny zasig naruszenia. Prezes Urzdu uzna, i zaistniaa w niniejszej sprawie okoliczno obciajca uzasadnia zwikszenie wyjciowego poziomu kary o []%. W zwizku z tym, kwota bazowa kary zostaa zwikszona o []%. Zastosowanie powyszych kryteriw powala naoy na Spk kar pienin w wysokoci 141 575 z (sownie: sto czterdzieci jeden tysicy piset siedemdziesit pi zotych ) co stanowi []% przychodu osignitego przez Spk w 2012 r. i []% maksymalnego wymiaru kary przewidzianego w art. 106 ust. 1 pkt 4 uokik. Nakadajc niniejsz decyzj kar pienin za naruszenie przepisw ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw Prezes Urzdu wzi pod uwag, e ma ona: po pierwsze charakter represyjny (nakadana jest za naruszenie ustawowych zakazw), po drugie prewencyjny (ma zapobiega podobnym naruszeniom w przyszoci i zniechca do naruszania prawa), za zagroenie nimi, czyli potencjalna moliwo naoenia kary przez Prezesa Urzdu nadaje jej charakter dyscyplinujcy (wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., III SK 31/04). W ocenie Prezesa Urzdu, wymierzona kara jest adekwatna do okresu, stopnia oraz okolicznoci naruszenia przepisw ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw.

29

Majc na uwadze powysze, orzeka si jak w pkt. II sentencji niniejszej decyzji.

Stosownie do treci art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw w zwizku z art. 47928 2 k.p.c. od niniejszej decyzji przysuguje odwoanie do Sdu Okrgowego w Warszawie Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorczenia, za porednictwem Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw Delegatury w Warszawie.

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw kar pienin naley uici w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia si niniejszej decyzji na nastpujce konto Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw: NBP O/O Warszawa 51101010100078782231000000. Przy dokonywaniu wpaty na powysze konto naley dopisa numer decyzji Prezesa UOKiK stanowicej podstaw jej dokonania.

Dyrektor Delegatury UOKIK w Warszawie Dorota Grudzie-Barbachowska /podpis/

Otrzymuje:

1. CT Creative Team S.A [] 2. a/a

30

You might also like