You are on page 1of 32

Unit 1 : Definisi dan Konsep Pendidikan Khas 1.

Program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada : i) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) ii) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran iii) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan 2. KKBP terdiri daripada : i) Sindrom Down ii) Perkembangan Lewat iii) Autisme iv) Hiperaktif v) Cerebral Palsy vi) Epiletik vii) Masalah Emosi viii) Masalah Pertuturan 3. Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia : Satu usaha berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras denga Falsafah Pndidikan Negara. 4. Tiga prinsip dalam pendidikan khas ; a) Pendidikan menyeluruh dan bersepadu : Fokus meliputi aspek jasmani, rohani, intelek dan sosial. (Penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu ) b) Pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna : Merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas untuk belajar. Suasana pembelajaran yang kondusif agar murid menguasai pengetahuan dan kemahiran. c) Pendidikan sepanjang hayat : Pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk digunakan dalam kehidupan seharian. 5. Pendekatan pdp dan penilaian dibentuk mengikut keperluan murid : a) Bidang pengurusan kehidupan : pengurusan diri, kemahiran manipulatif, tingkahlaku dan kemahiran hidup. b) Bidang akademik : komponen m/p - BM, M3, BI, TMK c) Bidang kerohanian dan nilai-nilai murni : Komponen m/p - Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral.

d) Bidang sosial, riadah dan kreativiti : Komponen PJK, MZ, Gerakan dan Drama, Sains, Sosial dan Alam Sekitar. 6. Model-model Pelaksanaan Pendidikan Khas: a) Model Sosial (Social model) b) Model Perubatan (Medical model) 7. Pasukan pelbagai disiplin dalam menjayakan program pendidikan khas: a) Ibu bapa b) Sekolah c) Pakar Perubatan d) Bahagian Pendidikan Khas e) Jabatan Kebajikan f) Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) g) Masyarakat. 8. Fungsi keseluruhan kumpulan pelbagai disiplin meliputi pengenalpastian masalah iaitu : a) Menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik ( kognitif, fizikal, pendengaran, penglihatan, komunikasi, emosi atau tingkah laku). b) Mengkaji semula intervensi. Mengenalpasti keberkesanan strategi untuk pemulihan dan menilai kesesuaian program. c) Mencari alternatif : Memberi pelbagai cadangan/pendekatan untuk pemulihan. d) Mengenalpasti keperluan khas : Merekod keperluan kanak-kanak. e) Pemilihan penyelesaian : Cadangan rancangan pengajaran individu dalam program pendidikan. f) Rancangan pendidikan : Bertanggungjawab menjalankan dan memantapkannya. 9. Peranan pakar perubatan; a) Pediatrik : Punca genetik, kewarisan, prenatal dan postnatal b) Neurologi : Diagnostik dan mengubati penyakit seperti kecacatan otak, hiperaktif dan memberi ubat "Ritalin" untuk mengawal keaktifan. c) Terapi pertuturan : Mengesan masalah komunikasi dan menjalankan terapi pertuturan untuk gagap, sumbing dan yang mempunyai masalah artikulasi untuk bertutur. d) Terapi fizikal : Menaksir fungsi motor halus dan kasar, membantu dan melatih kemahiran hidup dan diri. e) Audiologi : Mengesan fungsi pendengaran. f) Oftomologi : Menaksir penglihatan pelajar.

Unit 2 : Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas 1. Sejarah Pendidikan Khas boleh dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu : a) Peringkat Pertama ( Awal – 1947) : Peranan utama oleh institusi keluarga dan masyarakat iaitu pertubuhan agama, etnik, ibu bapa dan badan sukarela. Pada awal penubuhan memberi penekanan dan tumpuan pada masalah penglihatan. Sekolah Rendah Pendidikan Khas yang paling awal ialah St. Nicholas di Pulau Pinang (1926) dan Princes Elizabeth di Johor Bharu (1949). Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang pula dibina khusus untuk masalah pendengaran. Bourgeault (1970) : Di zaman penjajahan British, pendidikan khas untuk masalah penglihatan dipelopori oleh pergerakan sosial iaitu institusi-institusi bercorak keagamaan. Chua Tee Tee : Pendidikan khas di negara ini bermula apabila Misi Anglican mendirikan rumah dan Sekolah St. Nicholas bagi OKUP di Melaka pada 1926 yang kemudian dipindahkan ke Pulau Pinang. b) Peringkat Kedua (1948 – 1980 ) : Historical milestone dengan memperlihatkan peranan dan penglibatan pihak kerajaan membuka dan menubuhkan sekolah pendidikan khas. Pelbagai langkah diperkenalkan dan diperkemaskan untuk meningkatkan mutu pendidikan iaitu model penyampaian baru dan komunikasi seluruh diperkenalkan kepada guruguru pendidikan khas bermasalah pendengaran dari 1979 -1981 dan 1984-1986. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mempertingkatkan kemudahan di semua sekolah khas, mengalami zaman anjakan paradigma, merangka dasar pendidikan nasional yang komprehensif, menyediakan keperluan asas bagi pelajar-pelajar yang istimewa. Latihan guru-guru khas dimulakan pada tahun 1962 dalam bidang pendidikan

kanak-kanak bermasalah penglihatan dan pendengaran pada tahun 1963 di MPIK, Kuala Lumpur. Unit Pendidikan Khas, Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan ditubuhkan bagi menguruskan program pendidikan khas pada tahun 1964. Suatu perakuan kabinet iaitu perakuan 169, 170, 171, 172 dan 173 diterbitkan. Justeru, membantu memaju dan meluaskan skop program dan aktiviti Pendidikan Khas. Dasar mengenai pendidikan khas dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk muridmurid yang kurang upaya. Akta ini memberi kuasa kepada menteri untuk menyediakan kemudahan pendidikan khas, menggubal kurikulum pendidikan yang sesuai dengan jenis muridmurid bagi memperkembangkan pendidikan khas. c) Peringkat ketiga ( 1981 - sekarang ) : Pihak kerajaan merupakan penggerak utama untuk perkhidmatan kemudahan fizikal, khidmat sokongan, peruntukan kewangan dan kepakaran disalurkan terus untuk pendidikan khas. Persidangan Bangsa-bangsa Bersatu pada Tahun Antarabangsa Orang-orang Cacat 1981 menegaskan full participation and justice dan tidak bergantung kepada campassion of charity. Kerajaan Malaysia dengan konsep kerjasama iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan utama dalam enam aspek : i) mengutamakan pelbagai strategi dan program yang bersifat intervensi awal dan pencegahan pelbagai kecacatan dari peringkat bayi dan penempatan kanak-kanak dalam program pemulihan dan pendidikan yang bersesuaian. ii) mewujudkan pelbagai jawatan kuasa antara kementerian bertujuan menyelaras dan memantau perkembangan pelaksanaan program. iii) mengutamakan golongan yang tinggal di luar bandar.

iv) mengutamakan pendekatan bersifat local community based daripada the specialized residential centre. v) menggalakkan decentralization bagi pusat, sekolah, kelas khas dan specialized di peringkat daerah, negeri dan wilayah serta tidak tertumpu di kawasan bandar sahaja. vi) mewujudkan kerjasama serantau dan peringkat antarabangsa dengan agensi-agensi kerajaan. 2. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas Mengikut Kategori a) Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan
 

     

1926 : SRPK St Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka kemudian 1931 pindah ke Pulau Pinang. 1948 : SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru dan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney. Pembukaan Institut Taman Harapan Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di SR dan SM. 1977 : Permulaan latihan perguruan khas di MPIK 1978 : Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan kod Braille Bahasa Melayu. 1983 : Pengambilalihan SRPK oleh Kementerian Pendidikan 1984 : Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille Al-Quran, bahan-bahan dalam braille seperti buku teks dan penyelenggaraan alatan braille.

b) Program Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran
 

 

1954 : Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam Pulau Pinang. 1963 : Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan Percantuman Cacat Pendengaran SR dan SM. Latihan perguruan pendidikan khas cacat pendengaran di MPIK. 1978 : Pengenalan kaedah komunikasi seluruh oleh KPM untuk menggubal sistem bahasa Melayu kod tangan. 1987 : Pembukaan SMPK Vokasional Shah Alam.

c) Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran

1988 : KPM memulakan kelas perintis untuk murid-murid peringkat rendah masalah pembelajaran.

d) Program Pendidikan Khas Terencat akal

  

1955 : Pembukaan Rumah Jubilee Johor Bahru oleh Kementerian Kebajikan Am. 1964 : Penubuhan Persatuan Terencat Akal Selangor. 1966 -1988 : Penubuhan sekolah-sekolah terencat akal di Ipoh, Pulau Pinang, Johor Bahru, Seremban, Kuala Terengganu, Kuala Kubu Baru dan Tanjung Aru.

e) Program Pendidikan Khas Percantuman/Inklusif
    

1962 : program percantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan 1988 : kelas perintis untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. 1993 : 3 pelajar di Tingkatan 6 Bawah SM Methodist (L) Kuala Lumpur. 1994 : program rintis di 14 buah sekolah seluruh negara. 1995 : Program Bermasalah pembelajaran peringkat menengah dimulakan.

3. Perkembangan Pendidikan Khas di United Kingdom : Di United Kingdom pada abad ke-19, Cik Bennett membuka sekolah pendidikan khas di pondok iaitu Battersea Park, London untuk kanak-kanak TB. Bilangan kes mahkamah yang bertambah dalam pendidikan khas telah menyumbang kepada perkembangan undang-undang pendidikan khas di United Kingdom. Sejak implementasi Akta Pendidikan (Education Act) 1981 sehingga Akta Special Educational Needs and Disability Act (SENDA)2001, bertujuan untuk memajukan sistem pendidikan khas. Akta DDA (Disability Discrimination Act )1995 melarang pihak tertentu melakukan diskriminasi terhadap OKU dalam bidang pendidikan, pekerjaan, penyediaan kemudahan dan perkhidmatan. 4. SENDA 2001 memberi tumpuan pada : a) memperkukuhkan hak kanak-kanak berkeperluan khas untuk dididik di sekolah. b) memerlukan LEA ( Local Educatioan Authorities) menyediakan nasihat dan maklumat serta cara menyelesaikan pertelingkahan kepada ibu bapa berkenaan. c) memerlukan LEA mematuhi tempoh masa yang diarahkan oleh Tribunal Pendidikan Keperluan Khas. d) memerlukan pihak sekolah memaklumkan ibu bapa tentang pendidikan khas dan penilaian statutori mengenai keperluan pendidikan khas pelajar.

5. Perkembangan Pendidikan Khas di Amerika Syarikat : Pada abad ke-18 dan abad ke-19, kanak-kanak cacat diasuh dan dididik oleh institusi khas serta diasingkan daripada masyarakat. Idea Johnn Wilhelm Klein 1810, bahawa kanak-kanak cacat perlu diberi perhatian khusus iaitu kanak-kanak cacat sepatutnya belajar bersama-sama dengan kanak-kanak normal dan tidak diasingkan. Namun tidak mendapat sambutan. Walau bagaimanapun selepas 90 tahun, idea tersebut dihidupkan semula. Pada 1900, kebanyakan sekolah awam di Amerika Syarikat telah menubuhkan kelas khas bagi mereka yang buta, pekak, terencat akal, cacat anggota dan masalah dalam pertuturan. Pada tahun 1963,Presiden John F. Kennedy meluluskan kertas Perundangan Public Law 94 - 142 yang menghuraikan takrifan serta perkhidmatan untuk kanak-kanak cacat. National Education Association (NEA) telah meluluskan rresolusi pendidikan untuk kanak-kanak cacat. Mjenurut psycology wikia pada tahun 1950-an dan 1960-an, Persatuan Keluarga dan Advokasi telah ditubuhkan untuk membela nasib kanak-kanak kurang upaya. Kerajaan persekutuan telah memperuntukkan dana dan undang-undang yang menyokong, membangun dan melaksanakan program-program serta perkhidmatan untuk mereka. Bahagian 504 daripada undang-undang Rehabilitasi tahun 1973 telah menjanjikan hak-hak sivil untuk orang kurang upaya menerima bantuan kewangan. Pada tahun 1975, undang-undang awam (PL 94-142) memberi hak istimewa kepada kanak-kanak kurang upaya menerima pendidikan secara percuma. Civil Right Act of 1964 perlindungan dan menentang diskirminasi kepada orang cacat.

1990, skop pendidikan khas diperluaskan kepada kategori autism dan kecederaan otak (traumatik) dan pada tahun 1997 diperluaskan pada kanak-kanak hyperaktif (ADHD) 2004, akta Disabilities Education Act memperuntukkan bahawa kanak-kanak kurang upaya yang melibatkan diri dalam kegiatan senajata api, dadah atau kekerasan boleh ditempatkan dalam tatacara pendidikan alternatif sementara.

Unit 3 : Punca dan pencegahan 1. Etiologi atau punca-punca kecacatan : a) biologi b) psikologi c) persekitaran 2. Menurut Winzer (1996) , wujud 3 kategori utama faktor risiko iaitu risiko yang telah lama wujud (established risk), risiko biologi dan risiko persekitaran. 3. Faktor risiko biologi terbahagi kepada 3 iaitu Peringkat Prenatal (Penghamilan), Peringkat Prinatal (7 bulan - 2 minggu lahir) dan Postnatal (semasa membesar) a)Peringkat Prenatal (Penghamilan)

      

Jenis darah tidak sesuai (faktor Rh). Kewujudan protein menghasilkan Rh+ dan Rh-. Jika Rh ibu dan janin berlainan, darah ibu, akan menghasilkan antibodi yang menyerang darah janin. Kesannya lahir tidak cukup bulan, kuning dan kecacatan otak. Jangkitan penyakit ibu semasa mengandung; kencing manis, meningitis, demam kuning, sifilis, rubella dan virus. Toksemia ; racun pada darah ibu. Anemia; bekalan oksigen ke otak terputus. Lahir tak cukup bulan/prematang Kurang makan makanan berzat. Ketidaknormalan kromosom; Genetik (Sebelum lahir 23 pasang kromosom - 1 daripada ibu dan 1 daripada bapa) Stres semasa mengandung (emosi terganggu) akibat kemiskinan dan lain-lain. Sekiranya berpanjangan akan mengeluarkan hormon kortisone yang mengalir ke saluran darah. ( Tidak dapat oksigen yang cukup akan menyebabkan ADHD. Faktor umur ibu ; ideal (22-25 tahun), tua menyebabkan anak sindrom down, muda akan menyebabkan sukar lahir.

  

 

Resapan bahan luaran (terotogen) oleh uri melalui pemakanan atau kulit atau deria. Pengambilan dadah atau ubatan atau bahan khayalan menyebabkan kecacatan anggota (thalidomide). Amalan merokok menyebabkan saluran darah dalam uri mengecut dan mengurangkan oksigen dan zat makanan sampai ke janin. Degupan jantung janin cepat, keguguran, kecacatan dan prestasi akademik rendah. Pengambilan alkohol berbahaya pada tiga bulan terakhir. Saiz bayi kecil, sindrom penarikan (withdrawal) lambat dalam pembelajaran dan tidak cergas. Pendedahan Pancaran Radiasi - X-ray menyebabkan mutasi genetik iaitu kecacatan sistem saraf. Menghadapi tumor, leukemia dan pembesaran terbantut.

b) Peringkat Perinatal (Semasa kelahiran)

Sebelum melahirkan (labour-situasi sakit untuk melahirkan). Masa melahirkan panjang (8-11 jam) menyebabkan lemas, kecacatan dan kerencatan akal. Proses yang terlalu lama menyebabkan terputusnya bekalan oksigen. Bersalin (delivery) akibat melintang atau songsang, air mentuban pecah terlalu awal menyebabkan jangkitan , uri berada di kedudukan yang tidak betul dan kesukaran bersalin. Forcep atau ubat penahan sakit untuk membantu kelahiran boleh membahayakan bayi. Anoksia (tali pusat terbelit) dan memutuskan bekalan oksigen ke otak. Bayi boleh dijangkiti virus yang dibawa oleh ibu seperti herpes (lepuh-lepuh berair pada kulit) yang menyebabkan cerebral palsy, sawan dan kerencatan akal, buta, pekak dan lain-lain lagi.

c) Postnatal (Selepas kelahiran)

  

Kemalangan, penyakit (demam panas), meningitis. Virus menyerang selaput/penutup otak dan saraf tunjang (spinal cord), kekurangan oksigen (lemas, menghidu bahan toksik, tercekik), pendarahan serangan terhadap tisu-tisu otak seperti ensefalitis. Kemalangan boleh menyebabkan kerosakan tisu otak ataupun sistem saraf tunjang. Keracunan seperti keracunan plumbum (lead poisoning) menyebabkan kerosakan neurologi yang berterusan. Pemakanan kanak-kanak yang tidak sempurna Faktor persekitaran di mana kanak-kanak itu dibesarkan.

4. Risiko persekitaran timbul disebabkan oleh faktor persekitaran seperti kemiskinan, permasalahan keluarga, trauma, pendedahan pergaulan dan lain-lain.
 

Faktor psikologi : perkembangan emosi dan sosial. Kurang mendapat kasih sayang. Gangguan hiperaktif Pencemaran toksin : kesan pada autisme. Contohnya kilang yang mengeluarkan asap yang banyak di Brick Township, New Jersey menyebabkan kes kanak-kanak autistik.

 

Bahan Pengawet dan pewarna tiruan : menyebabkan perilaku hiperaktif. Kadar timah (lead) dalam serum darah anak yang meningkat. Mendapat penyakit berjangkit : disebabkan oleh bakteria dan virus.

5. Pencegahan berlakunya kecacatan :

 

 

    

Imunisasi untuk golongan remaja dan wanita iaitu Rubella bertujugan untuk mengelakkan jangkitan Rubella (German Measles) yang menyerang ibu mengandung pada tiga bulan pertama. Mengelakkan pengambilan dadah dan alkohol yang boleh menyebabkan kecacatan pendengaran. Sekiranya telah dikenalpasti seawal tiga bulan, kanakkanak diberi bantuan alat pendengaran dan pembedahan koklea. Mereka masih ada harapan untuk mendengar. Mengelakkan mengandung ketika usia mencecah atau melebihi 35 tahun yang boleh menyebabkan Sindrom Down. Ibu boleh menjalani ujian imbasan kehamilan tiga bulan pertama atau FTPS. Menguji sel yang dikenali sebagai Pensempelan Vilus Korion bagi pengesanan sebaran kecacatan genetik. Kaedah lain ialah melakukan ujian Amnonsentesis. Program kerjasama antara pelbagai disiplin termasuk terapi bahasa, terapi pertuturan, ahli psikologi, guru pendidikan khas, pentadbir dan lain-lain untuk mengembangkan potensi kanak-kanak. Pengesanan dan intervensi awal penting untuk mengenalpasti kecacatan yang dialami. Contoh disleksia seperti Thomas Edison, Leonardo de Vinci, Winston Churchill, George Pattorn dan William Butler Yeats. Tidak membiarkan anak mengalami demam panas berpanjangan yang boleh menyebabkan penyakit sawan (epilepsi). Elakkan daripada kemalangan yang boleh menyebabkan kecacatan seperti hentakan kuat pada kepala yang boleh merosakkan sistem saraf dan kerencatan akal. Ibu mengandung mengambil makanan seimbang. Kekurangan gula, kalsium dan magnesium di dalam darah mengakibatkan epilepsi kepada bayi. Lawatan ke klinik mengikut jadual bagi mengetahui perkembangan kandungan bayi. Elakkan daripada terdedah pada keracunan plumbum seperti bau cat, petrol dan sebagainya. Rehat yang mencukupi dan tiada tekanan. Elakkan mengambil minuman keras dan makanan yang tidak berkhasiat.

Unit 4 : Kanak-kanak bermasalah pembelajaran, komunikasi dan tingkahlaku 1. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran, komunikasi dan tingkahlaku terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme dan Hiperaktif. 2. Menurut Smith (1996) , kanak-kanak yang 'specific difficulties' adalah mereka yang tidak mempunyai kecacatan pancaindera dan kerosakan organik yang nyata, mempunyai masalah kesukaran dalam pembelajaran seperti membaca, menulis, mengeja dan matematik serta kanakkanak tidak memberi tindak balas terhadap pengajaran normal. 3. Jenis-jenis bermasalah pembelajaran ialah ; a) Oral language difficulties ; terdiri daripada dua jenis iaitu Dysphasia ( sebahagiah ketidakupayaan untuk memahami percakapan dan sukar bercakap) dan Aphasia (hilang keupayaan untuk memahami, memanipulasi atau mengekspresi perkataan dalam percakapan dan gaya penulisan) b) Reading difficulties ; terbahagi kepada disleksia (sebahagian ketidakbolehan untuk membaca atau memahami apa yang dibaca dan alexia (kanak-kanak yang kehilangan keupayaan untuk membaca, menulis ataupun menterjemahkan bahasa.) c) Writting difficulties ; terbahagi kepada Dysgraphia ( sebahagian ketidakbolehan menulis) dan Agraphia (ketidakbolehan menulis secara keseluruhan ). Formulation dan Syntax Disorder adalah ketidakupayaan untuk menyusun idea dengan jelas dan meringkaskan corak perkataan. d) Arithmetic difficulties ; terbahagi kepada Dycalculia ( sebahagian ketidakbolehan dalam menyelesaikan pengiraan) dan Acalculia (ketidakbolehan secara keseluruhan untuk menyelesaikan masalah pengiraan) 4. Punca-punca berlaku masalah pembelajaran menurut Mercer 1977 secara perubatannya dan berkaitan denang etiologies. Terdapat empat punca iaitu : a) Acquired Trauma : berlaku semasa dalam kandungan (prenatal), semasa kelahiran (perinatal)

dan selepas kelahiran (postnatal). Gold dan Sherry (1984) dalam kajiannya menjelaskan bahawa terdapat hubungan korelasi di antara ibu yang mengambil alkohol semasa mengandung dan akan menyebabkan berlakunya learning difficulties kepada anak-anak yang dilahirkan. Colletti (1979) dalam Sujathamalini (2007) mempunyai banyak masalah kelahiran yang dirangsang (induce birth) dan kelahiran forceps. Kemalangan dan jangkitan penyakit yang menyebabkan kerosakan otak. b) Faktor Keturunan : Menurut Hallgren (1950) dalam Sujathamalini (2007) mengkaji tentang 276 kanak-kanak Disleksia dengan keluarganya dan didapati permasalahan disebabkan diwarisi daripada keluarga. oleh itu faktor genetik mempunyai pengaruh berlakunya masalah pembelajaran. c) Faktor Persekitaran : Allergic pada sesetengah makanan seperti Natural ataupun Sythetic yang dikenali sebagai Salicylate ialah bahan kimia yang terdapat dalam pewarna dan perisa tiruan. Selain itu, persekitaran yang tidak kondusif akan mewujudkan kesukaran dalam pembelajaran. d) Biochemical Abnormalities : Disebabkan oleh sel-sel. Kekurangan dalam pengeluaran neurotransmitters seperti serotin, dopamine, neropinephrine, acetlycholine dan bahan-bahan kimia sebagai penyebab kesukaran dan kesan pembelajaran serta masalah tingkah laku. 5. Ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran menurut Clements (1966) terdapat sepuluh ciri-ciri yang telah dikenalpasti. Menurut Seidenberg (1997) terdapat 9 ciri kanak-kanak learning difficulty iaitu :
   

Hiperaktif : aktiviti motor tidak sesuai dan melampau Attention dificit : task or behaviour that is repeated over and over...(Sujathamalini 2007:9) Motor dificits : masalah ko-ordinasi Perceptual-motor deficit :kesukaran dalam mencantumkan rangsangan penglihatan atau pendengaran dengan tindak balas motor.

    

Language deficits : Lambat dalam pertuturan dan sukar untuk memahami dan merumus bahasa percakapan. Impulsivity : Kekurangan dalam tingkah laku yang reflaktif Cognitif deficits : Kanak-kanak lemah dalam memori dan konsep formation. Orientation deficits : Perkembangan spatial yang lemah atau konsep temporal Specific learning difficulties : menghadapi masalah membaca, menulis dan mengira

6. Bermasalah pembelajaran dan masalah pendengaran adalah akibat daripada kerosakan pada telinga yang mengurangkan intensiti bunyi yang sampai ke telinga dalam. . Bunyi-bunyi masuk melalui salur auditori ke gegendang telinga yang menyebabkan tiga tulang kecil dalam telinga yang bergetar dan menghantar bunyi. Walau bagaimanapun masalah pendengaran berlaku apabila wax (tahi telinga), atau kecacatan, gegendang telinga pecah, luka atau berlubang boleh menyebabkan pekak. Kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai masalah kecacatan kerana tidak dapat mendengar, maka tidak dapat bertutur dan tidak dapat berfikir seperti kanak-kanak normal. Menurut Barbara (2001), 70%kes kepekakan kogenital dikaitkan dengan faktor genetik tidak bersindrom manakala 30% sebagai kepekakan bersindromik. Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan iaitu pratutur/prelingual (pekak sejak lahir/mempunyai masalah pembelajaran dan komunikasi lebih teruk) dan postutur/postlingual (cacat pendengaran separa atau sepenuhnya tetapi pernah mempunyai pengalaman bercakap) 7. Bermasalah pembelajaran dan penglihatan bukan sahaja mempunyai satu kecacatan malah mempunyai kecacatan yang lain.Masalah penglihatan boleh disebabkan oleh penyakitpenyakit lain atau melalui keturunan atau diperolehi melalui jangkitan dan persekitaran (Richard, 2003) Julia Jantan et.al, (2009), masalah penglihatan ini terdiri daripada dua keadaan iaitu masalah

penglihatan dan masalah fizikal dan masalah penglihatan dan kecelaruan tingkah laku.

Masalah penglihatan dan masalah fizikal:

a) Juvile Rheumatoid Arthritis (JRA) : sejenis penyakit arthritis yang menyebabkan radang dan kekejangan pada sendi. Berlaku kecelaruan autoimunisasi apabila badan seseorang mengeluarkan antibodi yang tidak serasi dengan tisu badannya. Tindakbalas autoimunisasi menyerang sendi, mata, hati, jantung dan organ badan. Akibatnya JRA akan menyerang empat sendi dan menyebabkan penyakit mata yang dikenali sebagai iritis dan ada yang mendapat penyakit uveitis seterusnya kesakitan yang teruk pada sendi. b) Sickle-cell Anaemia : dikenali juga anemia sel sabit adalah anemia darah kronik yang mengakibatkan kekurangan bekalan darah kepada organ penting dan kekurangan bekalan oksigen kepada sel darah. Sickle cell adalah sel darah merah berbentuk sabit dan mempunyai hemoglobin yang tidak normal, mudah bergumpal dan tersangkut pada salur darah. Akibatnya salur darah tersumbat menyebabkan penyakit, jangkitan virus dan kerosakan organ. Penghidap anemia juga mengalami penyakit mata, masalah jantung, masalah paru-paru dan sakit kuat pada abdominal. Seterusnya jaudis (sakit kuning) iaitu pada bahagian putih mata berwarna kuning. c) Cytomegalovirus (CMV) : berkaitrapat dengan AIDS dan HIV positif iaitu sistem imunisasi sudah lemah mudah dijangkiti CMV. Penyakit yang timbul ialah retinitis bermaksud sel pada retina iaitu di bahagian belakang mata mati yang boleh menyebabkan buta. Justeru, rawatan segera dengan memberi suntikan terus ke dalam mata sangat berkesan.

Masalah Penglihatan dan kecelaruan tingkah laku : menyebabkan tingkah laku yang ganas, sikap terlalu bergantung kepada orang lain, suka menentang, tidak menurut kata, mengelak membuat kerja, tingkah laku pasif dan lain-lain kerana menghidapi masalah penglihatan. Berlaku ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan juga kekurangan fungsi kawalan otak. Mereka menghadapi masalah menyesuaikan diri dalam berkomunikasi, kemahiran mengurus kehidupan dan kemahiran mengawal emosi dan sosial.

8. Strategi meningkatkan kefungsian kanak-kanak bermasalah pembelajaran ialah :
  

Strategi pengajaran : prosedur spectrum ujian yang berbeza, guru yang berbeza untuk menentukan pembelajaran. Pengesanan awal : Ibu bapa, pakar perubatan, guru (saringan penglihatan dan pendengaran ) Intervensi awal : Rancangan pembelajaran individu, penggunaan cermin mata bagi masalah penglihatan refraktif, kaedah pembelajaran Braille, alat bantu dengar (hearing aid) . Kanak-kanak slow learner (lembam) belajar di kelas pemulihan.

Unit 5 : Kanak-kanak bermasalah Penglihatan 1. Mohd Hafiz Baharom dan Mohd Rizlan (2009) menyatakan setiap orang menggunakan penglihatan untuk aktiviti pengurusan diri, mengenali sesuatu objek dan sebagainya. 2. Mata digunakan untuk belajar, mengendalikan kemahiran motor dan tingkah laku sosial. 80% daripada yang dipelajari untuk perkembangan kanak-kanak adalah melalui penglihatan. 3. Ketika bayi baru lahir, ketajaman penglihatan mereka adalah 6/60, semasa 4 tahun 6/6. 4. Di Malaysia keadaan buta ialah 0.2%, penglihatan rendah ialah 2.44%. Kanak-kanak yang cacat penglihatan biasanya ketinggalan dari segi perkembangan fizikal dan motor. 5. Definisi masalah penglihatan daripada dua perspektif iaitu :

Perundangan : Menurut Wong Huey Siew (2006), masalah penglihatan melibatkan penilaian ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik dengan pembetulan. Maksudnya, kalau penglihatan normal boleh lihat objek pada 200 kaki tetapi yang mempunyai masalah penglihatan hanya boleh melihat pada 20 kaki sahaja. Lapangan penglihatan pula tidak lebih daripada 20 darjah pada keluasan diameter berbanding penglihatan normal 180 darjah. Separa rabun pula ketajaman penglihatannya ialah 20/70 dan 20/200 pada mata terbaik dengan pembetulan. Pendidikan : Sekumpulan kanak-kanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan. Kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan dengan keperluan kanak-kanak supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian.

6. Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna (penglihatan terhad/low vision). Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), mendefinisikan kedua-dua kategori sebagai gangguan visual berdasarkan kurangnya ketajaman visual atau kurangnya jangkauan penglihatan. 7. Ketajaman penglihatan dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan grafik yang mempunyai simbol dan pelbagai ukuran. Ketajaman visual dari 6/18, bermakna pesakit hanya dapat membezakan antara objek yang berjarak 6 meter berbanding orang normal pada jarak 18 meter. Ketajaman 3/60 bermaksud pesakit dapat membezakan simbol pada 3 meter berbanding orang normal pada 60 meter. 8. Menurut Jamilah (2005), kebutaan, rabun atau penglihatan terhad (low vision), sederhana, teruk dan sangat teruk adalah :

Kebutaan : Penglihatan kurang daripada 3/60 dan medan penglihatan kurang daripada 10 darjah setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive). Rabun atau penglihatan terhad (low vision) : Penglihatan kurang daripada 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik atau medan penglihatan kurang 10 darjah sesudah rawatan. Dapat melakukan tugas seharian dengan menggunakan deria penglihatan. Masalah penglihatan dapat dilihat dalam tahap berikut : i) Sederhana : masih boleh melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan

deria penglihatan dengan menggunakan alat bantu khas seperti kanta. ii) Teruk : memerlukan lebih banyak tenaga dan masa dalam menjalankan aktiviti malah mengalami kesukaran melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti walaupun dengan bantuan alat khas. iii) Sangat teruk : mengakibatkan kanak-kanak menghadapi kesukaran melakukan aktiviti visual seperti membaca dan mobiliti serta bergantung pada deria-deria lain. 9. Menurut Nancy dan Kathleen (2005), kebutaan dan rabun adalah kerosakan visual termasuk buta yang menjejaskan prestasi pendidikan individu yang mengalami masalah buta.

Kerosakan ini merujuk pada ketidaknormalan mata iaitu saraf optik atau pusat visual untuk otak. Visual ketajaman ialah 20/70. 10. Sara Begum (2003) menyatakan pelajar yang mengalami masalah penglihatan dikategorikan kepada lapan iaitu :
       

astigmatisme (rabun) glaukoma (tekanan biji mata yang merosakkan saraf urat mata) strabismus (juling) ambiplia (mata malas) diplopia (nampak dua) albinisme (sensitif pada cahaya) myopia (rabun jauh) hyperopia (rabun dekat)

11. Punca-punca masalah penglihatan dan bahagian mata : Menurut Mohd Sharani (2004), masalah visual timbul daripada sebarang gangguan dengan laluan cahaya itu daripada kemasukannya ke mata untuk ditafsirkan oleh otak

 

a) Refractive disorder : disebabkan ketaksekatan dalam bentuk atau saiz bola mata, kornea atau kanta. Rabun jauh, hyperopia, astigmatisme dan rabun tua adalah jenis-jenis utama gangguan biasan. b) Ocular motility : masalah gangguan-gangguan gerak mata disebabkan oleh otot tidak berfungsi. Diplopia adalah penglihatan berganda. c) Eye pathologies : kesan kerosakan pada satu atau lebih struktur mata termasuk penyakit mata, katarak, retinapathy pra-matang, retinitis pigmentosa, berotot retina kemerosotan, renablastome, disbetic retinapathy, pengasingan retina dan atrofi saraf optik. d) Lain-lain kecacatan : Buta warna yang disebabkan oleh sel-sel retina rosak. Orang yang terbabit mempunyai fotofobia. Cortical blindness berlaku apabila terdapat beberapa kerosakan pada otak. Kajian Rokiah et al (2005) menunjukkan 25.4% kanak-kanak mengalami masalah penglihatan terhad sederhana, 33.9% masalah penglihatan teruk dan 40.7% adalah buta. Punca utama adalah katarak kongenital, nistagmus kongenital, glaucoma kongenital/keturunan, degenerasi makular keturunan dan retinitis pigmentosa. Amblyopia/lazy eye atau mata malas disebabkan oleh juling. Salah satu mata tidak berfungsi dengan betul. Penglihatan menjadi kabur dan menimbulkan kekeliruan. Juling berlaku kerana tidak ada koordinasi antara otot-otot mata menyebabkan mata tidak lurus, tetapi bertemu di atas, terpesong keluar atau tegak ke atas ke bawah. Katarak sejenis kerosakan mata di mana kanta mata berselaput dan rabun. Kanta mata keruh dan cahaya tidak dapat menembusinya.Kebiasaannya pesakit kencing

manis yang gagal mengawal penyakitnya. Kandungan gula dalam darah menjadikan kanta kurang kenyal dan membentuk katarak. Selain daripada orang tua, kanak-kanak dan bayi baru lahir boleh mendapat katarak apabila ibu mengidap jangkitan seperti rubella. Diabetic retinopathy disebabkan oleh tekanan cecair yang terlampau tinggi di dalam bola mata seseorang (Friend 2005). Tekanan yang tinggi merosakkan sel retina dan serabut saraf sehingga ruang penglihatan menjadi sempit dan buta. Bagi glaukoma, tekanan cecair meningkat kerana saluran cecair tersekat akibat kerosakan saraf. Glaukoma terbahagi kepada dua iaitu glaukoma akut dan glaukoma kronik. Tanda-tanda glaukoma kronik ialah ruang penglihatan menjadi semakin kecil, penglihatan kabur dan rabun, kesukaran menyesuaikan penglihatan dalam keadaan gelap dan kerap menukar cermin mata kerana penglihatan masih tidak terang. Age related Mascular Degeneration (AMD) adalah penyebab utama kehilangan penglihatan dan kerabunan (Mason 2001). Berlaku apabila makular yang merupakan sebahagian daripada retina yang berfungsi sebagai ketajaman dan pusat penglihatan untuk membaca atau memandu semakin merosot. Terbahagi kepada dua iaitu basah dan kering.

12. Organ mata dan fungsinya :
     

Kornea : selaput hening di hadapan biji mata yang menutup mata hitam dan anak mata. Mempengaruhi hampir keseluruhan kuasa mata. Retina : Lapisan mata paling dalam yang peka kepada cahaya mata hitam. Makular : Merupakan kawasan anatomi kecil yang dapat dibezakan daripada tisu sekelilingnya. Iris : Bahagian yang paling jelas pada matanya dan mempengaruhi warna mata. Kanta mata : Bersifat lut sinar, memfokus objek pada jarak yang berbeza-beza. Pupil : Bahagian tengah anak mata, berwarna hitam, di kelilingi oleh iris, mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata.

13. Ciri-ciri masalah penglihatan.

a) Fizikal ; mempunyai mata juling, sering mengerdip, sering menggosok mata, sering tersandung atau terjatuh. Selain itu, menutup sebahagian mata, menundukkan kepala ke tepi atau ke depan apabila melihat sesuatu, berkerut atau mengecilkan mata. Menoleh ke arah lain apabila dipanggil (pandangan tepi lebih baik). Jika separa buta, melihat bayang, warna atau gambar yang besar dan memegang buku dekat dengan muka untuk membaca. b) Intelek : WHO (2009) berpendapat kanak-kanak cacat penglihatan berupaya untuk berjaya sekiranya mendapat peluang, bimbingan dan tunjuk ajar. Walau bagaimanapun menurut Nancy Hunt & Kathleen Marshal (2005), kerosakan visual mempengaruhi pembangunan dan pengajian kanak-kanak. Perkembangan kognitif akibat buta terbahagi kepada tiga kawasan, julat dan pelbagai pengalaman, keupayaan untuk bergerak dan interaksi dengan persekitaran.

c) Kesihatan : Menurut Mason (2001), penyebab utama penglihatan terhad di Malaysia ialah kesalahan refraktif yang tidak diperbetulkan dan katarak. Kajian oleh Sharon et.al (2008),kerosakan penglihatan dikaitkan dengan masalah kesihatan yang menurun. Kurang bersenam sehingga mempunyai risiko serangan penyakit jantung. Penyakit campak yang dihidapi ibu mengandung, kurang vitamin A. Selain itu, kualiti hidup yang meleset, mengurangkan status kefungian dalam masyarakat, pergantungan pada orang lain, risiko kemalangan, risiko jatuh, tempat tinggal kotor dan miskin iaitu kuman sitomegalovirus boleh menyebabkan kecacatan saraf. d) Tingkahlaku : Perlu perhatian yang lebih kerana mempunyai tingkah laku ganas, sifat terlalu bergantung kepada orang lain, menentang, tidak mahu menurut kata, sikap suka mengelak daripada melakukan sesuatu kerja dan tingkah laku pasif. Puncanya kerana ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan kekurangan fungsi luar kawal otak.

14. Strategi mengatasi masalah penglihatan :
  

 

Rabun dekat : kanta pembesar, cermin mata berkuasa tinggi, cermin mata dekat dan bifokal. Pemeriksaan penglihatan yang lengkap. Pendidikan perlu dilengkapi dengan peralatan yang sesuai mengikut tahap masalah yang dihadapi sebagai keperluan mobiliti sosial seperti tongkat putih, mesin Braille, alat sentuhan peta, gambar rajah timbul, model tiga dimensi, teleskop dan sebagainya. Peranan optometris dapat membantu menangani masalah gangguan penglihatan. Bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, jabatan kerajaan dan swasta untuk kemudahan.

Unit 6 : Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 1. Hellen Keller dalam autobiografinya menyatakan antara buta dan pekak, dia lebih rela memilih sebagai seorang buta berbanding pekak. 2. Perkembangan bahasa dan pertuturan akan terbantut kesan daripada kehilangan pendengaran. 3. Perkembangan kognitif dan sosial lambat dan turut mempunyai tiga rangkap kecacatan iaitu pendengaran, bertutur dan terencat akal. 4. Kamus Dewan mendefinisikan pekak sebagai tidak dapat mendengar langsung atau

tidak dapat mendengar dengan baik. 5. Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon (1992) menyatakan kanak-kanak pekak sebagai seorang yang rosak pendengaran kerana dalam kebanyakan contoh, ia mempunyai pendengaran separa. 6. Cruikshank (1975) kanak-kanak kurang upaya pendengaran merujuk kepada kebolehan kanakkanak itu menggunakan deria dengar. 7. Smith, Finn dan Dowdy (1993) mendefinisikan bermasalah pendengaran berdasarkan darjah kepekakan iaitu pekak dan kurang pendengaran. 8. Dengan mengetahui anatomi telinga dan fisiologi, kita tahu dengan mendalam mekanisme pergerakan bunyi yang dihasilkan di dalam telinga dan masalah yang menyebabkan gangguan pendengaran. 9. Bahagian telinga terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. 10. Masalah pertuturan, bunyi dan sebagainya boleh dikelaskan mengikut masalah pendengaran iaitu ringan, sederhana dan teruk. 11. Masalah Pendengaran ialah :

Jenis Konduktif : Tahap sederhana dan ringan. Bunyi yang dihantar ke otak melalui tulang mastoid tidak dapat bergerak dari telinga luar ke dalam akibat tersumbat atau kerosakan pada laluan seperti tahi telinga, sekatan benda asing, kemalangan, kerosakan pada gegendang akibat jolokan, letupan dan lain-lain. Faktor jangkitan seperti jangkitan kronik yang dikenali sebagai Otitis Externa yang disebabkan jangkitan bakteria swimmer's eardan Otitis Media yang disebabkan salur eustachia yang tersumbat akibat demam selesema, campak, tonsilitis dan jangkitan hidung serta tekak. Selain itu, ketumbuhan tetulang halus pada stapes (Otosklerosis) pada dinding telinga tengah yang melekat pada jendela bujur. Kehilangan pendengaran tidak melebih 60dB di semua frrekuensi iaitu setakat 1 hingga 1.5 meter daripadanya. Mereka memerlukan mereka menggunakan alat bantu pendengaran dan juga terapi pertuturan. Jenis Sensorineural : Tahap teruk (severe) dan sangat teruk (profound). Tidak boleh mendengar bunyi pertuturan dan hanya mendengar bunyi kuat seperti

mercun. Kerosakan berlaku pada telinga dalam atau laluan saraf pendengaran (koklea) ke otak. Bunyi kurang jelas menyebabkan herotan dan masalah memahami pertuturan. Keupayaan pendengaran sebanyak 70dB dan ke atas. Tahap teruk 70dB -90dB. Bagi yang amat teruk 90dB ke atas, mengalami kesukaran untuk mendengar dan bertutur. Tidak boleh dirawat kecuali dengan teknologi terkini seperti ABD berkuasa tinggi dan pacakan koklea serta terapi pertuturan. Punca berlaku ialah semasa dalam kandungan iaitu jangkitan virus seperti rubella/german measles, pengambilan dadah, alkohol, aspirin, cortisone, quinine dan tranquillisiers serta pengambilan pil Thallidomide. Semasa kelahiran pula ialah anoxia (kekurangan oksigen) dan jaundice (demam kuning). Selepas kelahiran ialah kemalangan menyebabkan kerosakan koklea, meningitis (demam teruk), bunyi bising berterusan dan teruk, pengambilan bahan beracun seperti quinine dan antibiotik, ketuaan, vertiga (pening teruk). Punca akhir ialah keturunan iaitu jika ibu bapa membawa gen dominan (pekak) mempunyai anak pekak sensorineural 50% dan membawa gen resesif adalah 25%. Jenis Campuran : Serentak iaitu jenis konduktif dan sensorineural. Berlaku kehilangan pendengaran dalam kedua-dua ujian (bone and air condition). Dalam pekak bercampur kehilangan pendengaran melalui tulang lebih baik dari ujian melalui udara tetapi kehilangan berlaku kepada kedua-duanya.

12. Tahap kepekakan : Diukur dengan alat pengukur yang dipanggil audiometer. Ukuran kehilangan pendengaran individu mengikut ukuran unit desibel menurut Williams (1991) dalam Safani Bari (1993). Nilai 10dB ialah kekuatan bunyi untuk pendengaran normal.
     

16-25dB Minimal (Borderline) 26-40dB Mild 41-55dB Moderate 56-70dB Moderate to severe 71-90dB Severe 91dB-.... Profound

13. Dua cara untuk mengesan kecacatan pendengaran iaitu :

Ujian tarikan (distraction test) : Bunyi-bunyian tanpa pengetahuan atau penglihatan untuk melihat tindak balas bayi sama ada dengan gerakan mata, tangan, kaki dan kepala. Ujian pertuturan (speech test) : Arahan-arahan mudah kepada kanak-kanak berumur lebih daripada 12 bulan untuk melihat gerak balas terhadap apa yang disuruh buat.

14. Pendekatan Pengajaran Bahasa :

a) Komunikasi Seluruh : Alat komunikasi secara lisan, bahasa isyarat, pertuturan kiu, bacaan bibir, ejaan jari, mimik muka dan sebagainya.

 

b) Bahasa isyarat : Sistem komunikasi visual dan pergerakan tangan iaitu isyarat natif , bahasa isyarat Amerika (ASL) dan Komunikasi Menyeluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) Ejaan Jari : untuk mengeja nama khas dan mengeja perkatan yang tiada kod tangan. Memerlukan penguasaan abjad. mempunyai 3 aspek penting iaitu penggunaan pergerakan fizikal, gerakan pandangan dan tambahan kepada pertuturan dan bacaan bibir iaitu serentak dengan Ejaan Jari dan Kod Tangan. Pertuturan Kiu : pertuturan yang diiringi dengan kiu tangan iaitu petunjuk yang ditunjukkan oleh seseorang penutur supaya setiap suku kata dituturkan itu boleh dicam dengan jelas melalui penglihatan dan juga pendengaran walaupun secara kabur. Bacaan bibir : kebolehan memahami apa yang dikata dengan melihat bibir. Kaedah bacaan bibir menekankan kepada penggunaan penglihatan sepenuhnya. Auditori Verbal : mengajar pertuturan dengan menekankan kemahiran mendengar dari saki baki pendengaran secara lebih berkesan dengan dikuat melalui penggunaan alat bantuan pendengaran disamping menggunakan deria-deria lihat dan sentuh. Kaedah Auditori Oral mengajar kanak-kanak mengikut proses normal iaitu menekankan proses mendengar serta bertutur. Guru pendidikan boleh mengendalikan dan mengenal setiap alat bantuan mengajar seperti Post Aural Aid (Alat bantu belakang telinga), Body Worm Aid (Alat bantu dipakai pada badan), In the Ear Aid( alat Bantu dalam telinga) dan Bone Conductor (konduktor tulang)

Unit 7: Kanak-kanak Hiperaktif (ADHD) 1. Attention Deficit Hyperactif Disorder (ADHD) ialah istilah perubatan yang digunakan kepada kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah daripada segi tingkah laku dan kognitif dalam aspek penting kehidupan mereka seperti dalam keluarga dan hubungan peribadi di sekolah dan di tempat kerja. 2. Paul Cooper dan Katherine 2002:9 disebabkan oleh desakan yang tidak terkawal, terlalu aktif dan tidak memberi perhatian. 3. Ciri-ciri ADHD ialah tingkah laku yang sukar dikawal oleh rangsangan luar, tumpuan singkat, pergerakan kaki dan tangan yang kerap, menghilangkan barang, gagal mendengar dengan baik, tingkah laku yang tidak sabar dan sebagainya.

4. Azizi Yahaya et.al (2006), gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan merujuk pada kecelaruan perkembangan yang berlaku ketika zaman kanak-kanak yang mempunyai keadaan hiperaktif impulsiviti yang lebih kerap dan teruk berbanding perkembangan normal. 5. Gangguan kurang tumpuan ADD tanpa hiperaktif adalah subkategori ADHD tidak menimbulkan gangguan di bilik darjah dan tingkah laku mereka tidak membimbangkan dan dapat dikawal oleh guru. 6. Punca ADHD menurut kajian Friend (2006) adalah keturunan. Menurut Baekley(1998) 80% kanak-kanak ADHD berpunca daripada keturunan dan dipersetujui oleh Lombroso et.al(1988). 7. Menurut Sandra(2005) ADHD berlaku disebabkan kekurangan aktiviti dan tahap metabolisma yang rendah di bahagian otak tertentu. Menurut Friend, kekurangan electical activity dan kekurangan tindak balas kepada stimulasi di bahagian otak. 8. Kategori Hiperaktif terdapat 3 gejala utama iaitu :

 

Inatesi (Kekurangan tumpuan perhatian) : Mudah beralih pandangan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain. Tidak mendengar orang lain, lemah kuasa penumpuan perhatian dan tidak boleh duduk bermain dengan lama. Impulsif (Mengikut dorongan hati) : Tidak pernah merancang dan akan melakukan sesuatu sesuka hati. Tidak mengikut arahan. Hiperaktif (Berlaku terlalu aktif): Tidak boleh duduk diam. Berlari-lari, memanjat, melompat dan sebagainya. Tingkah laku mereka merisaukan ibu bapa.

9. Ciri-ciri kanak-kanak hiperaktif menurut William Cruickshank (1986) terbahagi kepada dua iaitu: a) Sensory Hyperactive (pancaindera)
    

Lemah dan gagal memberi tumpuan Mudah hilang tumpuan Tumpuan perhatian dengan melihat dan mendengar berulang kali Tidak boleh membuat gambaran, pengasingan dan menyatakan kaitan atau perhubungan. Lemah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ruang.

b) Motor Hiperaktif (motor kasar dan motor halus)

 

Tingkahlaku yang aktif dan melampau Memanipulasikan bahan atau apa saja yang dipegang.

10. Ciri-ciri intelektual kanak-kanak hiperaktif ialah;
     

Mudah terganggu Tidak boleh tumpu perhatian terhadap sesuatu perkara Tidak boleh menyiapkan tugasan Menghasilkan kerja yang tidak berkualiti Suka buat aktiviti tetapi tak siap Perkembangan bahasa yang lambat

11. Ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak hiperaktif ialah ;
                     

suka memberontak bertindak sebelum berfikir memerlukan kepuasan dengan segera tidak boleh menunggu giliran suka mengganggu kawan suka mencuri sentiasa bermasalah selalu merosakkan harta benda orang selalu bergaduh dengan rakan kadangkala berani mencederakan diri sendiri dan orang lain suka membuat bising perlakuan secara tiba-tiba degil dan sukar dikawal lemah merancang perlukan perhatian yang lebih tidak suka dengar nasihat tidak tahu mempertahankan diri selalu tukar aktiviti tidak suka dibelai suka menjerit sensitif terhadap bau-bauan suka bermain tanpa mengira bahaya

12. Ciri-ciri perkembangan motor kanak-kanak hiperaktif ialah ;
     

risau/resah/gelisah : Jika tidak dapat melakukan perkara yang mereka suka. mengelamun/berkhayal : setelah berkhayal mereka akan aplikasikannya. tidak tahu erti bahaya : melakukan perkara di luar kawalan selalu melakukan perkara yang bahaya: memikirkan keseronokan tanpa menghiraukan bahaya. agresif : suka berlari-lari, melompat, memanjat dan sebagainya. tidak berhati-hati

    

tingkahlaku yang memerlukan pengawasan rapi : ibu bapa, orang dewasa perlu mengawasinya. tidak boleh menyesuaikan diri dengan permainan : terutama dalam pasukan kerana dia dengan dunia dia sahaja. tidur lasak, berjalan-jalan, kurang tidur : bertindak cepat tetapi kurang berkesan : penuh semangat untuk buat tugasan tetapi hasilnya tidak ada kualiti kerana tidak mengikut spesifikasi. lemah koordinasi : tidak dapat menyeimbangkan diri atau pemikiran serta perlakuan.

13. Ciri-ciri perkembangan sosial kanak-kanak hiperaktif ialah :
    

kurang faham atau tidak empati pada perasaan orang lain. kesukaran pemprosesan auditori (mendengar tetapi tidak faham) pelupa dan tumpuan terganggu gagal untuk cemerlang tidak pandai berinteraksi

14. Rawatan dan pengendalian kanak-kanak ADHD ialah :
  

Ubatan iaitu Amphetamine, Ritalin dan Haloperidol. Namun, jika ubat diberhentikan, kelakuan hiperaktif datang semula. Teknik pengubahsuaian kelakuan oleh pakar psikologi. Pendekatan pembelajaran ; mengurangkan aktiviti kanak-kanak sebaliknya aktiviti yang boleh mengembangkan intelek mereka.

15. Cara-cara membimbing kanak-kanak hiperaktif oleh ibu bapa @ guru ialah :
     

Bercakap dengan bertentang mata. Arahan hendaklah tepat dan jelas. Buatkan jadual dan pastikan dia mengikuti jadual tersebut. Suruh mereka ulang pelajaran. Berikan ganjaran. Benarkan mereka berehat 5-10 minit. Jangan galakkan permainan yang kasar Galakkan komunikasi dengan guru.

Unit 8 : Kanak-kanak bermasalah Fizikal 1. Menurut Friend (2005), empat konsep yang merujuk ketidakupayaan fizikal iaitu condition (keadaan) :
  

kronik : tidak berubah dan boleh dipulihkan acute : kesakitan yang melampau(serius) tetapi boleh dirawat, diubah dan diubati. progressive disorder : ke arah kematian seperti muscular dystrophy seperti lemah otot-otot badan, kaki, tangan yang tidak dapat mengawal pergerakan badan. Dua

jenis muscular dystrophy yang disebabkan oleh genetik iaitu Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) dan Becker Muscular Dystrophy(BMD) episodic : iaitu akibat daripada intensity dan dormant

2. Definisi kecacatan fizikal adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik yang tidak normal atau prenatal, waktu kelahiran (perinatal) atau setelah kelahiran(postnatal) 3. Punca kecacatan fizikal (Muscular Dystrophy) ialah akibat genetik ibu iaitu kromosom X dan bercantum dengan kromosom Y daripada ayah menyebabkan anak lelaki mewarisi penyakit manakala dua kromosom X yang diwarisi oleh anak perempuan pula menjadikan mereka pembawa. 4. Menurut Clark (2007), kecacatan genetik kromosom X penyebab berlakunya Duchenne dan Becker Muscular Dystrophy yang boleh menyebabkan kepada masalah pekembangan otot hati (cardiomyopathy) dan mengalami otot yang lemah. 5. Jenis-jenis kecacatan ialah :

 

a) Cerebral Palsi : Satu situasi pergerakan anggota badan yang tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh kerana terdapat gangguan, kecederaan atau kelumpuhan di dalam otak. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu : Spastik : Berlaku pada bahagian konteks motor di mana kehilangan kawalan terhadap otot-otot menyebabkan koordinasi pergerakan menjadi susah. Atetosis : Berlaku pada bahagian basal ganglion. Pergerakan writhing yang perlahan dan tidak boleh dikawal. Bahu, muka, kaki, tangan dan lengan menjadi sasaran. Otot-otot tekak menyebabkan pertuturan payah dan tidak jelas serta masalah mengawal air liur. Ataksia : Disebabkan kerosakan pada bahagian serebelum otak. Pergerakan kekok dan teragak-agak, pertuturan kurang jelas dan sentiasa meliuk-liukkan badannya. Kelumpuhan otak dibahagikan kepada Monoplegia (anggota badan), Diplegia, Hemiplegia, Trilegia, Quadriplegia, Tetraplegia (kaki dan tangan).

b) Muscular Dystophy : Mengalami masalah perkembangan otot sehingga pesakit menjadi lemah unbtuk bergerak dan pergerakan menjadi lambat apabila umur meningkat. Bermula pada bahu dan pangkal paha, kemudian saraf hati dan paruparu. Kedua, kesan pada otot betis, jantung dan fungsi pernafasan. Akibatnya hilang keupayaan untuk bergerak dan gagal menggunakan lengan dan tengan secara efektif.

6. Ciri-ciri kecacatan Fizikal :

 

a) Fizikal : Menurut Giulani dan Perangelo (2007), kecacatan fizikal berbeza mengikut jenis Muscular Dsytophy. Menurut Taylor et.al (2009), gejala kecacatan fizikal Duchenne Muscular Dystrophy dapat dilihat antara umur dua dan enam tahun. Menurut Best et. al (2005), kelemahan otot bermula pada lower leg dan otot pelvic girdle. Keseluruhannya mereka menghadapi masalah menggunakan kemahiran motor kerana otot-otot yang lemah. Sehingga satu tahap terpaksa menggunakan kerusi roda. b) Intelektual : Menurut Friend (2008), prestasi kanak-kanak ini di sekolah amat menyedihkan kerana kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak Muscular Dystrophy tidak meletakkan harapan tinggi terhadap diri sendiri, ketidakhadiran ke sekolah kerana masalah kesihatan dan tekanan psikologi. Hunt dan Marshall (2005), pesakit Muscular Dystophy yang mengalami pembantutan otak akan ditempatkan di institusi untuk membentuk interaksi sosial dan komunikasi antara pesakit dan komuniti. c) Kesihatan : Kegagalan sistem otot akan merebak ke bahagian lain termasuk saraf hati yang memberi kesan pada paru-paru, jantung dan fungsi pernafasan. d) Kecacatan tingkah laku : Duchenne Muscular Dystrophy menghadapi masalah perkembangan psikologi dan tingkah laku kesan daripada kesakitan yang mereka alami. Keadaan ini menyebabkan kadar kebergantungan, suka menyisihkan diri dan kemurungan kerana perubahan tubuh badan yang tidak normal. Berlaku perubahan emosi dan trauma apabila kanak-kanak menyedari keadaan dirinya yang tidak normal itu. e) Perkembangan sosial : Sangat terbatas. Ada yang menggunakan kerusi roda, braces dan lain-lain. Ada yang mengalami masalah menyuap makanan, menghisap dan menelan malah untuk ke tandaspun bergantung pada bantuan orang lain. f) Masalah pendidikan : Menurut Best et al. (2005), kesukaran menguasai kemahiran motor menyebabkan kanak-kanak ini menghadapi masalah kesukaran untuk menulis.

7. Rawatan dan pemulihan :
   

Perkhidmatan pakar perubatan untuk pemeriksaan bulanan dan mengulangkaji kes-kes lama serta memberi bimbingan kepada ibu bapa. Rawatan pemulihan anggota termasuk rawatan melalui kegunaan air untuk mengurangkan keadaan spastik dan memperoleh koordinasi. Rawatan pemulihan pertuturan dengan memberi bantuan bilik-bilik kalis bunyi, berhawa dingin dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan lain. Rawatan pemulihan cara kerja yang menggunakan permainan dan aktivitiaktiviti yang mendorong kanak-kanak ke arah berdikari dalam melaksanakan tugasan harian, latihan vokasional seperti menjahit, memasak, berkebun dan bertukang. Rawatan pemulihan pendidikan teknik mengajar bantu diri atau kemahiran untuk kehidupan harian misalnya menggunakan tandas, menyuap makanan,

memakai pakaian, menanggalkan pakaian, membasuh, memasak makanan mudah, bersiar-siar, membeli belah dan kebersihan diri. Selain itu, mengajar kemahiran membaca, menulis dan menaakul. Kemahiran komunikasi yang melibatkan bahasa ekspresif, kefahaman, perbendaharaan kata, pertuturan dan sebagainya. Kemahiran mobiliti seperti duduk, berjalan, berlari, melompat. Kemahiran bermain, dengan menggunakan masa lapang. 8. Penglibatan ibu bapa dan guru penting untuk mengendalikan pemulihan dan mengoptimumkan kebolehan mereka.

Unit 9 : Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan 1. Perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu :
  

Kementerian Kesihatan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Kementerian Pelajaran Malaysia

2. Deklarasi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Mengenai Hak Kanak-kanak 1989, bahawa semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum, latar belakang sosial ataupun perkembangan intelek mereka. Ini termasuk keperluan untuk kanak-kanak yang menghidapi pelbgai kecacatan. 3. Definisi Kanak-kanak pelbagai kecacatan menurut Dibedita (2003), ialah kanak-kanak yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan, pendengaran serta lumpuh. 4. Menurut Edward & Yvonne (2007), pelajar yang mempunyai kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya penglihatan dan pada masa yang sama menghidapi kecacatan pendengaran. 5. Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009), kecacatan pada kanak-kanak berlaku akibat baka iaitu

daripada hubungan seksual suami dan isteri. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu autosomal dominal di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. 6. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain, namun begitu terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang buta dan pekak tetapi menjadi manusia berjaya. 7. Masalah penglihatan dan pendengaran (deafblindness) adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori. 8. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu :

Diperoleh selepas kelahiran : Berlaku akibat penyakit, kecederaan atau faktor umur. Individu menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami. Ada individu yang cacat pendengaran semasa lahir dan kemudian cacat penglihatan kerana glaucoma atau katarak. Begitulah juga sebaliknya. Kongenital (sejak dilahirkan) : Dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan akibat jangkitan semasa mengandung seperti Rubella, Sindrom Down, pengambilan dadah dan alkohol oleh ibu.

9. Penyebab utama deafblindness :
   

a) Sindrom : Down, Trisomy 13 dan Usher b) Anamoli congenital : CHARGE Association, Fetal alcohol syndrome, Microcephaly c) Pramatang : Aids, Rubela, Sifilis, Toxoplsmosis d) Penyebab Post natal : Enceplalitis, Meningitis.

10. Ciri-ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan pada pembelajaran ialah :
    

a) Kesukaran dalam berkomunikasi : tidak boleh mendengar dan melihat. b) Persepsi yang terhad : kesukaran untuk mengaikkan dan menggambarkan c) Jangkaan : kesukaran menjangka kerana tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu d) Motivasi : motivasi tidak dapat diberikan kerana tidak dapat lihat dan dengar e) Pembelajaran berkait : tidak mampu mengaitkan satu perkara dengan yang lain.

11. Masalah pendidikan yang dihadapi :

a) Kebolehan membaca dan menulis (literacy)

 

b) Bahasa lisan (Oral Language) c) Matematik

12. Pendidikan yang disarankan untuk murid pelbagai kecacatan :
   

a) Kurikulum secara individu dan bermakna b) Membuat kurikulum teras yang bermakna c) Pendekatan pendidikan kolaborasi (kerjasama) d) Penglibatan aktif ahli keluarga.

13. Strategi dan modifikasi yang perlu dilakukan untuk kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan ialah :
         

a) Intervensi awal b) Penglibatan ahli prfesional c) Pendekatan kumpulan d) Pengurusan fizikal kelas e) Intergrasi antara rakan sebaya f) Penyelidikan terhadap kemahiran sosial g) Murid-murid pelbagai kecacatan dapat memupuk rasa hormat. h) Rancangan Pendidikan Individu (RPI) i) Rancangan keselamatan dalam RPI j) Penjagaan yang rapi

Unit 10 : Kanak-kanak Pintar Cerdas 1. Pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. 2. Program pendidikan khusus untuk kanak-kanak berpotensi :
      

a) Sistem Ekspress pada tahun 1962 : SR daripada 6 tahun kepada 5 tahun b) Simposium Kebangsaan Mengenai Kanak-kanak Bergeliga : awal tahun 1980an c) Persatuan MENSA ditubuhkan pada tahun 1983 : mengenalpasti individu pintar cerdas. d) Program BAKA (Uni. Malaya) pada tahun 1985. e) Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia ditubuhkan pada tahun 1987 f) Seminar Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas 1990 di Fakulti Pendidikan Uni. Malaya. g) Ujian PTS untuk murid Tahun 3 bermula pada tahun 1996 : murid Tahun 3 melangkau ke tahun 5 tanpa melalui Tahun 4. (bertahan selama 5 tahun sahaja).

h) Program PERMATA Pintar : agensi kerajaan, IPT dan NGO . UKM melaksanakan program tersebut dengan membina tiga ujian saringan; Ujian PERMATA Pintar UKM 1, UKM 2, UKM 3.

3. Definisi Kanak-kanak Pintar Cerdas menurut Perkins (2003), kecerdasan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, mengembangkan kepakaran dalam bidang yang berasingan dan untuk merancang, memantau dan menilai sesuatu perkara itu dalam tindakan reflektif. Manakala berbakat pula merujuk kepada pelajr yang lebih menonjol daripada pelajarpelajarsebaya dengannya. 4. Menurut Munirah (2008), kanak-kanak pintar cerdas sebagai satu amanah dan rahmat daripada Allah yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Mereka mempunyai darjah kecerdasan luar biasa, yang disarankan untuk mengikuti program pendidikan yang khusus. Sistem pendidikan biasa akan menyebabkan kanak-kanak pintar cerdas tidak dapat mengembangkan bakat dan daya kepintaran. 5. Renzulli dan Merilyn (2006), mencadangkan bahawa bakat meliputi tiga dimensi iaitu above avarage ability, task commitment dan creativity. 6. Gardner (1993), berpendapat bahawa kecerdasan tidak menjadi satu dimensi yang dilaporkan oleh skor ujian semata-mata. Beliau mengemukakan sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan untuk kanak-kanak pintar cerdas iaitu:
     

kinestetik : kecekapan menginterprestasikan pergerakan anggota atau tubuh untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. naturalis : kepintaran tentang seluruh alam, prihatin dan penyayang pada alam. Contoh : Steve Irwing logik matematik : kecerdasan dalam matematik. Contoh Sofia Yusof. muzikal : kepakaran dalam prestasi, komposisi, apresiasi dan menyusun bola muzik, nada dan irama. Contoh Tan Sri P. Ramlee verbal linguistik : penguasaan bahasa, kesusasteraan, pertuturan dan bahasa yang kompleks. Contoh Dr. Rais Yatim, Prof. Diraja Ungku Aziz. Visual ruang : Memiliki kecerdasan dan peka pada warna, garisan, bentuk, corak dan ruang di sekeliling mereka. Contoh ; Dato. Jimmy Choo

 

interpersonal : memahami perasan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Contoh: Datuk Dr. Fadzillah Kamsah. intrapersonal : kebolehan seseorang mengenali diri sendiri secara mendalam, kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri. Contoh : Datuk Siti Nurhaliza

7. Punca dan ciri pintar cerdas ialah :

persekitaran : Howe et. al (1998), menyatakan bahawa kanak-kanak pintar cerdas hasil daripada bimbingan dan didikan ibu bapa dan guru yang berada di sekelilingnya sejak lahir dan semasa waktu kritikal iaitu zaman pranormal (06tahun) biologikal : Glynis (2006) menyatakan kepintaran dan bakat seseorang mempunyai komponen genetik. Kecerdasan dalam muzik dan matematik dan ciriciri lain dari generasi kepada generasi bermula daripada datuk dan nenek seterusnya pada ibu dan bapa.

8. Penilaian (Assesment) untuk kecerdasan didefinisikan sebagai kebolehan untuk belajar, memahami atau deal dengan situasi baru. Kecerdasan merujuk kepada kebolehan kognitif individu yang dipelajari dari pengalaman untuk membolehkannya membuat penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari.

Ujian Kecerdasan Stanford-Binet (Stanford-Binet Intelligence Test) : oleh Alfred Binet, untuk pelajar pintar di Perancis , ujian berdasar mental age dan chronologikal age (umur mental dan umur kecerdasan) Ujian Kecerdasan Wechsler (Wechsler Intelligence Scales): oleh David Wechsler ahli psikologi Amerika. Skor berdasarkan perbandingan individu dengan individu-individu yang lain. Raven's Progressive Matrices : oleh Dr. John C Raven (1936) yang merupakan ujian yang menawarkan corak atau pecahan; Standard Progressive Matrices, Clored Progressive Matrices dan Advanced Progressive Matrices. Ujian PERMATA Pintar UKM : dijalankan oleh UKM untuk ujian IQ saringan 1setara dengan Raven's , saringan 2 setara dengan ujian WISC-IV dan saringan 3setara dengan ujian Stanford Binet.