thZw Fsâ {]mtW-izcn n lnµp-tZ-h-X-bmb _p²³

2013 amˬv
hne 20

F´m, tIcfw
'{`m´m-e-b-w'
B-hp-I-bmtWm?!
tIc-f-¯nse kmaqly a\Êv hnkvt^m-S-\m-ß-I-amb Hcp {`m´m-h-Øbn-emtWm? am\-knI hn{`m-´n-bpsS hn{`m-a-P-\-I-amb temI-§-fn-te¡v
At\z-jWw \S-¯p-I-bm-Wv Acp¬ {]`m-I-c³
k‑z‑m-a‑n \‑nÀ-a-e‑m-\-µ-K‑nc‑n , tUm. ]n.-F³. kptc-jvIp-amÀ
tUm. tPm¬k¬ sFcqÀ , Im«p-amSw A\n \¼q-Xn-cn-¸mSv
F¶n-h-cp-ambn \S¶ A`n-ap-J-§-fn-eqsS Hcp bm{X

`mKy¯n\¸pdw Hcp ImcpWykv]Àiw...

ImcpWy
`mKy¡pdn

1þmw k½m\w`

1tImSn

2þmw k½m\w ` 50 ]h³ X¦w
3þmw k½m\w
e£w
`5
( 1 e£w hoXw 5 t]À¡v)
Sn¡äv
hne ` 50

IqSmsX Ahkm\ \me¡§Ä¡v
` 10000, 5000, 1000, 500,

cq]bpsS \nch[n k½m\§fpw
Sn¡äpIÄ 5 ]c¼cIfnÂ
\dps¡Sp¸v FÃm i\nbmgvNbpw

tIcf kwØm\ `mKy¡pdn

hnizkvXw... kpXmcyw....P\Iobw....

100, 50

]pkvXIw \mev $ e¡w \m¸-¯n-sb«v
20-13 amÀ¨v $ 1188 Ipw`w -- þ-- -- --- ao\w
1934þ35 ^mÂKp\w þ ssN{Xw
amt\PnwKv FUnäÀ
sI. aoc cmtPjv
No^v FUnäÀ
BNmcy Fw. BÀ. cmtPjv
FUnäÀ
hnthIv. Un. tjWmbn

{`m´m-e-b-§Ä D⁄-mIp-¶Xv...............4

sU]yq«n FUnäÀ
Acp¬ {]`mIc³

k‑z‑m-a‑n \‑nÀ-a-e‑m-\-µ-K‑nc‑n

FUntämdnb tImÀUnt\äÀ
]n. Sn. hn]n³Zmkv Bcy

tIcfw Hcp s]m-«n-s¯-dn-bpsS h¡nÂ.........................12

D]tZiI kanXn
tUm. BÀ. cm[mIrjvW hÀ½
tUm. lcnjv N{µ

tUm. ]n.-F³. kptc-jvIp-amÀ

IhÀ
jntPm-bv. ]n

]cn-l-cn-¡m-hp¶ {]iv\-§tf
tIc-f-¯n-epÅq.......................18

lncWy

tUm. tPm¬k¬ sFcqÀ

17/308,
{ioIWvtTizc tdmUv
tImgnt¡mSv 673 001
t^m¬ 0495-þ272 4700
Cþsabn hiranyacalicut@yahoo.in

a{´-hm-Z-¯n\v am{X-ambn
H¶pw sN¿m-\nÃ..................... 28
Im«p-amSw A\n \¼q-Xn-cn-¸mSv

www.hinduveda.org

Hcp Imiy] thZ dnkÀ¨v ^ut|j³
{]kn²oIcWw

thZw Fsâ {]mtW-izcn........ 33
tUhnUv t{^mfn

k-c-k‑z-X‑o-t‑Z-h‑n-b‑p-s‑S
I-S‑m£‑w....................................38
F.-sI. AP-b-Ip-amÀ

_‑p²³ H-c‑p
l‑n-µ‑p-t‑Z-h-X-t‑b‑m?.....................40
t‑U‑m. BÀ. \‑m-K-k‑z‑ma‑n

thZ-`mjyw.................................42
almßm

thZ-K-WnXw.............................44
sI. hnP-b-cm-L-h³
amˬv 2013

3

kp]À®-¡mgvN.......................47
hmÀ¯-IÄ..............................48
kwkvIr-X-Kp-cp-\m-Y³............50
hn.-F-kv. lÀj-hÀ²-\³

ZnKzn-Pbw..................................51
XncqÀ Znt\iv

Kpcp-apJw..................................57
kn. kmµo-]\n

BNm-cysâ adp-]Sn.................58

Nˬ

k‑z‑m-a‑n \‑nÀ-a-e‑m-\-µ-K‑nc‑n

a

4

-t‑\‑m-t‑c‑m-K§-s‑f I‑m-t‑Wï-X‑v
k‑w-Ú‑m-h‑n-{‑`a‑w‑, C-Ñ‑m-h‑n-{‑`a‑w‑,
{‑I‑n-b‑m-h‑n-{‑`a‑w‑, k‑v-a‑r-X‑n h‑n-{‑`-a‑w F-¶‑n§-s‑\-b‑m-s‑W-¶‑v {‑]‑mN‑o-\ B-N‑m-c‑y³a‑mÀ ]-d-b‑p-¶‑pï‑v. A-X‑v P‑o-h‑n-X-¯‑nÂ
F-t‑¸‑m-s‑g-¦‑ne‑p‑w h¶‑p-t‑]‑m-b‑m F§s‑\ a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K-a‑m-I‑p‑w F¶v {]
mNo\ BNm-cy³amÀ ]d-ªn«p−v.
\½psS -\m-«n a-t‑\‑m-t‑c‑m-K‑w I‑qS‑p-X-e‑m-W‑v F-¶-X‑n-\‑v G-äh‑p‑w he‑nb s‑X-f‑nh‑v‑, a‑p³-]‑n-h‑n-s‑S c-t‑ïc-ï‑v
a‑m-\k‑n-I B-t‑c‑m-K‑y t‑I-{‑µ§-s‑f
D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑pÅ‑q. t‑I‑m-g‑n-t‑¡‑mS‑p‑w X‑nc‑p-h-\-´-]‑p-c¯‑p‑w. cï‑p‑w ^‑p-Å‑m-b‑n-c‑p¶‑nÃ. ]‑n-¶‑o-S‑v ]‑q-¦‑p-S‑n a-\-s‑b‑m-s‑¡
U-he-¸‑v s‑N-b‑v-X‑p-h¶‑p, s‑s‑{‑]h-ä‑v F-¶
\‑n-e-b‑nÂ. s‑Nd‑n-b a-c‑p¶‑p‑w I‑m-c‑y§f‑p‑w s‑I‑m-ï‑v A-h‑ns‑S-s‑b‑m-s‑¡ t‑c‑mK‑w a‑m-d‑n-b‑n-c‑p¶‑p. C-¶‑v FÃ‑m k‑q-¸À
k‑v-s‑]-j‑y‑m-e‑n-ä‑n t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä-e‑ne‑p‑w H-c‑p
h‑mÀ-U‑v s‑aâ-e‑mW‑v‑, FÃ‑m‑w ^‑p-Å‑mW‑v.
]‑n-s‑¶ s‑aâ t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä-e‑p-IÄ H-c‑p]‑m-S‑p-ï‑v k‑z-I‑m-c‑y t‑a-J-e-b‑nÂ. A-t‑e‑m¸X‑n‑, B-b‑pÀ-t‑Æ-Z‑w FÃ‑m-¯‑n-\‑p-a‑p-ï‑v.
\-½‑p-s‑S a‑m-\k‑n-I B-t‑c‑mK‑y‑w X‑oÀ¨-b‑mb‑p‑w X-IÀ-¶‑n-«‑pï‑v. \-½‑p-s‑S `-cWL-S-\ A-\‑p-i‑m-k‑n-¡‑p¶-X‑v s‑aâe‑n
insane B-b‑n-«‑p-Å A-X‑mb-X‑v a‑m-\k‑nI
t‑c‑m-K-a‑p-Å H-c‑mÄ F‑w.FÂ.F. BI‑m³ ]‑m-S‑nÃ‑, F‑w.]‑n. B-I‑m³ ]‑m-S‑nÃ‑,
D-t‑Z‑y‑m-K-§Ä h-l‑n-¡‑m³ ]‑m-S‑nÃ. C-¶‑v
t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä t‑c-J-I-s‑f-S‑p-¯‑mÂ
D-t‑Z‑y‑m-K-Ø-X-e-§-f‑n-s‑e D-¶-X³-a‑mcn a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑n-I-f‑mW‑v‑, {‑]-ISa‑m-b a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K-a‑p-Å-h-c‑mW‑v.
a-{‑´‑n-a‑mÀ‑, F‑w.FÂ.F.a‑mÀ ]-ec‑p‑w
a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K‑w D-Å-h-c‑mW‑v. i-c‑n-¡‑p
]-d-ª‑m a-c‑p-¶‑n-s‑â k-l‑m-b-¯‑mÂ
a‑m{‑X‑w k‑w-k‑m-c‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑p-¶
k‑v-I‑n-t‑k‑m-t{‑^‑-\‑n-b-m¡‑p-IÄ h-s‑c
`-c-W-¯‑n I-b-d‑n-¡‑q-S‑n-b‑n-«‑pï‑v. k‑ml‑n-X‑y k‑m-a‑ql‑n-I c‑w-K-¯‑p-Å-h-c‑nÂ
H-t‑«-s‑dt‑¸À a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K‑n-I-f‑mW‑v‑,
H-f‑nª‑p‑w s‑X-f‑nª‑p‑w a-c‑p-¶‑p I-g‑n-¡‑p¶-h-c‑mW‑v. ]‑n-s‑¶ \-s‑Ã‑m-c‑p i-X-a‑m-\‑w
`‑n-j-K‑z-c-·‑mÀ a-c‑p-¶‑p I-g‑n-¡‑p-¶-h-c‑mW‑v‑,
D-d-§‑m\‑p‑w a-ä‑p-a‑p-Å-X‑n\‑p-s‑a‑m-s‑¡ a-c‑p¶‑p I-g‑n-¡‑p-¶-h-c‑mW‑v. a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K
N‑n-I‑n-Õ‑m c‑w-K-¯‑p-Å-h-c‑n ]-ec‑p‑w
]-e-X-c-¯‑n-e‑p-Å a-c‑p-¶‑p-IÄ s‑s‑k-¡U-e‑n-I‑v {‑U-K‑v-k‑v I-g‑n-¨‑m a‑m-{‑X-a‑m-W‑v
A-hÀ-¡‑v N‑n-I‑n-Õ‑n-¡‑m³ X-s‑¶ ]-ä‑p-I-

{`m´m-e-b-§Ä
D⁄-mIp-¶Xv
Hcp kaq-l-¯nsâ am\-knI BtcmKyw XI-cp-¶-Xn\v \nc-h[n
Imc-W-§-fp⁄v. km[m-cW Imc-W-§Ä Gh-cp-sSbpw {i²bnÂs¸-Sp-¶-h-bm-Wv. kq£va-Im-c-W-§-sf-¡p-dn-¨mWv
BbpÀtÆZ Nn´I-\mb kzman \nÀ½-em-\-µ-Kncn
NÀ¨ sN¿p-¶Xv
b‑p-Å‑q.
t‑I-c-f-¯‑n H-t‑«-s‑d `‑n-j-K‑z-c³a‑mÀ‑, \à s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-Ì‑p-IÄ H-¸‑n-«‑mÂ
a‑m{‑X‑w Ic-W‑w \-S-¡‑p-¶ H-t‑«-s‑d a‑m\k‑nI t‑c‑m-K‑n-I-f‑pï‑v. H-c‑p t‑I‑m¬-{‑S‑mI‑v-ä‑v F³{‑S‑n s‑N-¿-W-s‑a-¶‑p-s‑ï-¦‑nÂ
C³-s‑k-b‑v-\‑p-a‑m-b‑n-«‑pÅ t‑I‑m¬-{‑S‑m-I‑v-S‑v
null and voi‑v-d BW‑v‑, \‑n-b-a-a-\‑p-k-c‑n-¨‑v
h-k‑v-X‑p h‑n-e‑v-]-\-b‑ne‑p‑w a-ä‑ne‑p‑w H¶‑p‑w
C-S-s‑]-S‑m³ ]‑m-S‑nÃ. t‑I-c-f-¯‑n-s‑e
t‑I‑m-S‑o-i‑z-c³-a‑m-c‑p-s‑S I‑p-S‑p‑w-_-§-f‑nÂ
H-t‑«-s‑d Ø-e-¯‑v t‑U‑m-Î-d‑p-s‑S k‑m-¶‑n²‑y-¯‑n B H-¸‑n-S‑p-t‑¼‑mÄ A-b‑mÄ
C³-s‑k-b‑n-\Ã F-¶‑v t‑U‑m-ÎÀ k‑m-£‑ys‑¸-S‑p-¯‑n H-¸‑n-«‑v t‑I‑m¬-{SmIvSv F³{‑S‑n
s‑N-t‑¿-ï H-c‑p-]‑m-S‑v t‑I-k‑p-I-f‑pï‑v. AX‑p hf-s‑c c-l-k‑yh‑p‑w ]-c-k‑y-h‑pa‑m-b
k-X‑y-a‑mW‑v. t‑I‑m-S-X‑nb‑p‑w A‑w-K‑o-I-c‑n-¨
C‑u t‑U‑m-ÎÀ-a‑ms‑c-s‑b‑m-s‑¡ c‑m-{‑X‑n 12
a-W‑n¡‑p‑w aä‑p‑w h‑n-f‑n-s‑¨-g‑p-t‑¶Â-¸‑n¨‑ps‑I‑mï‑p-t‑]‑m-b‑n t‑I‑m¬-{‑S‑m-I‑v-ä‑v H-¸‑n-S‑p-h‑p¸‑n-¡‑m-d‑p-a‑p-ï‑v.
]‑n-s‑¶ _‑n-t‑l-h‑n-b-d t‑{‑]‑m-»w-k‑v
I‑p-«‑n-I-f‑n hf-s‑c I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n I-ï‑pX‑p-S§‑n. A-X‑p s‑I‑m-ï‑v a‑p³-]‑nÃ‑m-¯
H-c‑p {‑_‑m-©‑m-b‑n s‑s‑NÂ-U‑v s‑s‑kI‑y‑m-{‑S‑nb‑p‑w C-¶‑v t‑I-c-f-¯‑n h-¶‑p
I-g‑nª‑p. H‑m-«‑n-k‑w I-ï-a‑m-\-a‑mW‑v‑,
a‑p³-]‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ. Cs‑¸‑m B-b‑pÀt‑Æ-Zh‑p‑w B h-g‑n-¡‑p N‑n-´‑n-¨‑p-X‑p-S§‑n-b‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. s‑]-c‑p-a‑m-ä Z‑q-j‑y-a‑p-Å
I‑p-«‑n-IÄ hf-s‑c I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n h-c‑p¶‑pï‑v‑, N‑nÃ-d-s‑b‑m-¶‑paÃ. C-s‑X‑m¶‑p‑w
I-W-¡‑m¡-ï‑, H-c‑p ]‑pX‑n-b k‑m-l-N-c‑yh‑p-a‑m-b‑n C-W-§‑m³ ]‑pX‑n-b h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑mk-a‑p-Å F-{‑X I‑p-«‑n-IÄ-¡‑p I-g‑n-b‑p‑w?

{‑]-k-h‑n-¨ A-½-t‑b‑mS‑v‑, h-fÀ¯‑n-b AÑ-t‑\‑m-S‑v a‑m-\‑y-a‑m-b‑n s‑]-c‑p-a‑m-d‑n-t‑¸‑m-h‑m³
A-d‑n-b‑p-¶ F-{‑X D-¶-X h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑mk
t‑b‑m-K‑y-X-b‑p-Å I‑p-«‑n-IÄ \-½‑p-s‑S
k-a‑q-l-¯‑n-e‑p-ï‑v? ]-c-a‑mh-[‑n X-d-h‑mS‑n-s‑â a-ln-ab‑p‑w s‑I‑m-ï‑v ]-X‑ps‑¡
adjust s‑N-b‑v-X‑p t‑]‑m-I‑p¶‑p. {‑]‑m-b‑w
s‑N-¶-hÀ A-U‑v-P-Ì‑v s‑N-b‑v-X‑p t‑]‑m-I‑p¶‑p F-¶Ã‑ms‑X‑, I‑p-«‑nI-s‑f a‑m-t‑\-P‑v
s‑N-¿‑m³ hf-s‑c _‑p-²‑n-a‑p-«‑p-¶‑pï‑v.
A©‑m‑w ¢‑m-k‑ne‑p‑w Bd‑m‑w ¢‑m-k‑n-e‑p-‑w
h-s‑c-b‑p-Å I‑p-«‑nI-s‑f a‑m-t‑\-P‑v s‑N-¿‑m³
G-s‑d _‑p-²‑n-a‑p-«‑p-¶‑pï‑v. k‑v-I‑q-f‑n-t‑e-¡‑p
t‑]‑m-b‑m I‑q-«‑p-I‑mÀ X-½‑n-e‑p-Å C-S-s‑]
SÂ‑, F-{‑X s‑]-s‑«-¶‑m-W‑v t‑I‑m¬-S‑m-I‑vä‑v U‑n-t‑k‑m-U-d‑m-I‑p-¶X‑v? a‑u-e‑n-I-a‑m-b‑n
t‑I‑m¬-‑S‑m-Î‑v U‑n-t‑k‑mÀ-U-d‑p-Å I‑p-«‑n-IÄ
\-½‑p-s‑S k-a‑q-l-¯‑n hf-s‑c I‑q-S‑p-Xe‑mW‑v. ]-ï‑p I‑me-¯‑v A-]-c‑n-N‑n-Xa‑m-b
H-c‑p k‑m-l-N-c‑y-t‑¯‑m-S‑v F-f‑p-¸-¯‑nÂ
C-W§‑n-t‑]‑m-I‑m-\‑m-b‑n-c‑p-¶‑p h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑mk‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑p-¶X‑v. A-]-c‑n-N‑n-Xa‑m-b
`‑m-c‑y A-]-c‑n-N‑n-X\m-b H-c‑p `À-¯‑m-h‑v
H-c‑p-a‑n-¨‑v ]-¯-d‑p]-X‑p s‑I‑mÃ‑w P‑oh‑n-¡‑p-I‑, ]-c‑n-N-b-s‑¸-«‑v `‑w-K‑n-b‑m-b‑n
P‑o-h‑n-¡‑p-I‑, I‑p-«‑n-I-f‑p-ï‑m-h‑p-I. B
h‑o-«‑n-s‑e a-ä‑wK-§-t‑f‑m-S‑v t‑b‑m-P‑n-¡‑p-I‑,
H-c‑p Øe-¯‑p s‑N-¶‑m N‑p-ä‑p-]‑m-S‑p-It‑f‑m-S‑v t‑b‑m-P‑n-¡‑p-I. C-s‑¶-{‑X t‑]À-¡‑v
A-X‑n-\‑p I-g‑n-b‑p‑w? H-cf-h‑p h-s‑c \-a‑p¡‑p I-e‑y‑m-W§-Ä, A-S‑n-b-´‑n-c§Ä‑,
k‑m-a‑q-l‑y-]-²-X‑nIÄ‑, k‑z‑m-an-P‑n-a‑mc‑p‑w
aä‑p‑w \-S-¯‑p-¶ h‑nt‑i-j A-h-k-c-§f‑n-s‑e s‑]‑m-X‑p-]-c‑n-]‑m-S‑nIÄ‑, ]‑q-P-IÄ
C-h-s‑b‑m-s‑¡ \-S-¡‑p-¶ k-ab-¯‑v
I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n«‑p‑w F´‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v
lncWy

Picture Courtesy: www.topnews.in

5

event managements‑\ GÂ-¸‑n-t‑¡-ï‑nh-c‑p-¶‑Xv? c‑m-{‑ã‑o-b {‑]-Ø‑m-\-§Ä-¡‑v
F´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v I‑p-g‑n-I‑p-¯‑m\‑p‑w s‑I‑mS‑n s‑I-«‑m\‑p-s‑a‑ms‑¡ event management
s‑\ GÂ-¸‑n-t‑¡-ï‑n-h-c‑p-¶X‑v? k‑m-a‑q-l‑nI-X-e-¯‑n H-¶‑n-¨‑p \‑nÂ-¡‑ph‑mt‑\‑m
s‑]-c‑p-a‑m-d‑ph‑mt‑\‑m H-¶‑n-¨‑p ]-W‑n-s‑b-S‑p¡‑ph‑mt‑\‑m H-¶‑n-¨‑v I‑m-c‑y-§Ä s‑N-b‑v-X‑p
h‑n-P-b‑n-¸‑n-¡‑ph‑mt‑\‑m D-Å \-½‑p-s‑S
k-a‑q-l-¯‑n-s‑â s‑s‑h-I-e‑y-a‑m-W‑v I‑q-e‑n¡‑m-s‑f h‑n-f‑n-¸‑n-¨‑v s‑N-¿‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑v.
H-c‑p A³]-X‑p s‑I‑mÃ‑w a‑p³-]‑v
C-h‑n-S‑p-s‑¯ {‑]-Ø‑m-\-§Ä G-X‑m-b‑nc‑p-¶‑me‑p‑w Ah event management
s‑\ GÂ-¸‑n-¡‑p-Ib-‑Ã s‑N-b‑v-X‑n-c‑p-¶X‑v.
\-¶‑m-b‑n ]-‑Wn-sb‑-S‑p-¡‑p-I-b‑m-W‑v s‑NamÀ¨v 2013

b‑v-XX‑v. Cs‑¸‑m H-c‑nS-¯‑v k-Z‑y-b‑pï‑v‑,
A-X‑v H-c‑p-¡‑m³ I‑pd-¨‑p t‑]-c‑v h¶‑p.
c‑m-{‑X‑n-b‑n D-d-¡-f-¨‑n-c‑p-¶‑v A-X‑n-s‑â
k‑m-[-\-§-s‑fÃ‑m‑w D-ï‑m¡‑n‑, H-c‑p¡‑n‑,
I‑q«‑m-s‑\‑m-s‑¡ s‑h¨‑p‑, t‑N‑m-d‑p s‑h¨‑p‑,
I-d‑n s‑h¨‑p‑, k‑wK-X‑n s‑d-U‑n-b‑mb‑n.
h‑n-f¼‑n-s‑I‑m-S‑p¡‑m-s‑\‑m-s‑¡ FÃ‑mc‑p‑w
I‑q-S‑n, t‑I-d‑n I-g‑n-¨‑p k‑p-J-a‑m-b‑nt‑¸‑mb‑n.
A-§-s‑\-bÃ-t‑Ã‑m C-¶‑v I‑m-W‑pt‑¶.
C-s‑¶‑m-c‑p Ø-e-t‑¯-¡‑v £-W‑n-¨‑mÂ
s‑s‑I¿‑p‑w s‑I-«‑n A-h‑n-s‑S \‑n¶‑p‑. B-c‑pa‑mb‑p‑w C-S-s‑]-S‑p-¶ {‑]-i‑v-\-s‑a‑m-¶‑p-a‑nÃ.
event managentI‑mÀ FÃ‑m‑w H-c‑p¡‑n‑,
B-f‑p-IÄ A-h‑n-s‑S C-c‑p¶‑p. k‑p-J-a‑m-b‑n
`-£-Wh‑p‑w I-g‑n¨‑p. Ø-e‑w h‑n«‑p. A-{‑Xt‑b-b‑pÅ‑q. CX‑p X-s‑¶ H-c‑p a‑m-\k‑nI

t‑c‑m-K-e-£-W-at‑Ã. k‑z-b‑w I-e‑v-]‑n-¨
H-c‑p U‑n-á‑nä‑n-¡-I-¯‑p \‑nÂ-¡‑p-IbÃ‑m-s‑X k-a‑q-l‑w X-\‑n-¡‑m U‑n-á‑n-ä‑n
X-c‑p-¶‑pt‑ï‑m F-¶‑p t‑]‑me‑p‑w A-t‑\‑zj‑n-¡‑p-¶‑nÃ. A-§-s‑\-b‑m-W‑v F-\‑n-¡‑v
t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v. C-¶‑v I‑p-«‑n-¡‑m-e‑w a‑p-XÂ
I‑m-W‑p-¶ {‑]-t‑X‑yIX mental aberration hf-s‑c I‑q-S‑p-X-e‑p-ï‑v.
C-X‑n-\‑v ]-t‑e I‑m-c-W-§-f‑pï‑v.
H-¶‑v t‑a‑m-t‑U¬ F-U‑y‑q-t‑¡j-s‑â XI-c‑md‑v. \-a‑p-¡‑v h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k a-{‑´‑n-bÃ
F-¶ H-c‑p kX‑y‑w A-d‑n-t‑b‑z‑m? Bc‑p‑w
A-d‑n-b‑m-s‑X-b‑mW‑v C‑u a‑m-ä‑w h-¶X‑v.
t‑I-{‑µ-¯‑n \-a‑p-¡‑v F-U‑y‑p-t‑¡-j³
a{‑´‑n CÃ l‑y‑q-a¬ d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑v a‑n-\‑nk‑v-ä-t‑d-b‑pÅ‑q. F-´‑m-W‑v d‑n-t‑k‑m-g‑vk‑v?

6

s‑N-¿‑p-¶‑nÃ. I‑mc-W‑w latex B-W‑v C-X‑p
h-e‑n-s‑¨-S‑p-¡‑p-¶X‑v. C-X‑v C-´‑y-¡‑v s‑hf‑n-b‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ CX‑v replace
s‑N-¿‑p-¶‑nÃ. a-®‑n \‑n-¶‑v H-c‑p K‑p-W‑w
F-s‑¶-t‑¶-¡‑p-a‑m-b‑n t‑]‑m-h‑p-I-b‑mW‑v.
As‑¸‑m C-{‑X I‑r-X‑y-a‑m-b‑n H-c‑p d‑n-t‑k‑mg‑v-k‑v F-¶‑p ]-d-b‑p-¶-X‑ns‑\‑, hf-s‑c
B-k‑q-{‑X‑n-X-a‑m-b‑n ]‑m-Ý‑m-X‑yc‑p‑w ]‑uc-k‑v-X‑y-c‑pa‑m-b h‑n-Z‑y‑m-k-¼-¶À hf-s‑c
I‑r-X‑y-a‑m-b‑n I‑q-S‑nb‑m-t‑e‑m-N‑n-¨‑v i‑m-k‑v-{‑Xh‑o-£-W-t‑¯‑m-S‑p-I‑q-S‑n H-c‑p c‑m-P‑y-s‑¯
A-X‑n-s‑â G-äh‑p‑w H‑u-¶-X‑y-¯‑nÂ
\‑n¶‑p‑w X-IÀ-¡‑p-I-s‑b-¶‑, X-t‑±-i‑o-bc‑p‑w
A-t‑±-i‑o-bc‑p‑w t‑NÀ-¶‑v X‑o-c‑p-a‑m-\‑n-¡‑pIb‑p‑w C-h‑n-S‑p-s‑¯ a-\‑p-j‑y-h‑n-`h-s‑¯
]-e I‑m-c‑y-§Ä-¡‑m-b‑n ]‑p-d-t‑¯¡‑v‑,
]-e I‑m-c‑y-§Ä-¡‑mb‑n‑, G-e-¯‑n\‑p‑w
{‑K‑m-¼‑p-h‑n\‑p-s‑a‑m-s‑¡ ]I-c‑w I‑p-s‑d
Øe-¯‑v H-«I-s‑¯ t‑a-¡‑m³ I‑p-t‑d
Øe-¯‑v a-W-e‑m-c-W‑y-¯‑nÂ-t‑¸‑m-b‑n

s‑h-b‑n-e‑p s‑I‑m-Å‑m³ I‑p-t‑d Øe-¯‑v
k‑v-{‑X‑o-b‑m-b‑me‑p‑w ]‑p-c‑p‑j\‑m-b‑me‑p‑w
A-h-c‑p-s‑S s‑k-£z thirst\‑p t‑h-ï‑n
I-b-ä‑n- A-b¡‑p-I F-¶ h‑y-àa‑m-b
e-£‑y-t‑¯‑m-S‑p I‑q-S‑n-b‑m-W‑n-X‑n-\‑v a-\‑pj‑y h‑n`-h‑w F-¶‑p t‑]-c‑n-«‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v.
A-s‑Ã-¦‑n-s‑e-§-s‑\-b‑m-W‑n-X‑v a-\‑p-j‑y
h‑n-`-h-a‑m-I‑p-¶X‑v? C-t‑¸‑m-gm a-\‑p-j‑y
h‑n-`-h-¯‑n-\‑v I‑p-t‑d-¡‑q-S‑n a‑mÀ¡-ä‑v Dï‑v.
I‑n-U‑v\‑n‑, e‑nhÀ‑, I®‑v‑, C-h-s‑b‑m-s‑¡
a‑m-ä‑n-s‑h-¡‑p-¶-X‑n-\‑v H-c‑p A-¸-ân-s‑s‑kä‑-kv H‑m-¸-t‑d-j\v t‑I-ä‑n-b‑m aX‑n. H-c‑p
I‑n-U‑v-\‑n-s‑b-S‑p-¯‑v t‑h-s‑dm-c‑p¯-\‑v s‑h-¨‑p
h‑n-S‑m‑w. hf-s‑c F-f‑p-¸-¯‑nÂ. t‑e‑m-I
a‑mÀ-¡-ä‑nÂ‑, C-´‑y³ a-\‑p-j‑y-h‑n`-h‑w
hÀ-²‑n-¨‑p-h-c‑n-I-b‑mW‑v. \-a‑p-¡‑v h‑n-Z‑y‑m`‑y‑m-k-a-{‑´‑n-b‑nÃ‑, h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-h‑p-a‑nÃ‑,
A-§s‑\-s‑b‑m-c‑p h-I‑p-¸‑nÃ.
]‑n-s‑¶ a-\‑p-j‑y-h‑n`-h‑w F-¶‑p ]-d-b‑pt‑¼‑m-g‑mW‑v‑, I‑pd-¨‑p a‑p³-]‑v F-d-W‑m-I‑p-f‑w

H-c‑p C‑w-¥‑o-j‑p-I‑mc-\‑v C‑w-¥‑o-j‑v a-\-Ê‑n-e‑m-h‑m\‑p‑w A-X‑n-s‑â k‑v-s‑]
Ã‑n‑w-K‑v a-\-Ê‑n-e‑m-I‑m\‑p‑w A-X‑n-s‑â D-¨‑m-c-W c‑o-X‑n a-\-Ê‑n-e‑m-I‑m\‑p‑w
\-½-t‑f‑m-f‑w a‑n-\-s‑¡S-ï. I‑mc-W‑w A-Xh-s‑â AÑ-s‑â P-\‑n-XI-¯‑n-e‑pï‑v. C‑u C‑w-¥‑o-j‑p-I‑m-c³ ]-d-b‑p-¶ walk h‑m-¡‑v F-¶‑p
]-d-b‑p¶-X‑v A-t‑a-c‑n-¡-¡‑m-c³ ]-d-b‑p-t‑¼‑mÄ A-§-s‑\bÃ. I‑mc-W‑w
A-h-\-X‑n F I‑m-W‑p-I-b‑nÃ. I‑mc-W‑w Ah-\‑o AÀ-°k‑v-t‑^‑mSh‑p‑w i-Ð k‑v-t‑^‑m-Sh‑p‑w h-c‑p-¯‑p-¶ h‑y-X‑n-b‑m-\-a‑mW‑v
Picture Courtesy: 1.bp.blogspot.com

a-\‑p-j‑y³ F-§-s‑\-b‑m-W‑v H-c‑p d‑n-t‑k‑mg‑v-k‑v B-I‑p-¶-X‑v? A¯-c‑w H-c‑m-f‑nÂ
\‑n-¶‑v- c‑q-]-s‑¸-S‑p-¶ H-c‑p F-U‑y‑p-t‑¡j-\‑v
B d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑v D-]-t‑b‑m-K‑n¡‑p-I F-¶
k-¦-e‑v-]‑w a‑m-{‑X-t‑a-b‑pÅ‑q. A-X‑n-s‑e H-c‑p
he‑n-b `‑m-K‑w d‑n-t‑k‑m-g‑vk‑v H‑m-¸W‑m-b
G-äh‑p‑w he‑n-b h‑y-h-k‑m-b‑w t‑e‑mI-¯‑p
\-S-¡‑p¶-X‑v s‑k-I‑v-k‑v BW‑v. k‑v-{‑X‑ob‑p‑w
]-c‑p-j\‑p‑w A-X‑n-s‑â d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑v BW‑v.
H-c‑p \Ã h‑n-`‑mK-s‑¯ A-X‑n-\‑p t‑h-ï‑n
c‑q-]‑m-´-c-s‑¸-S‑p-¯‑n-s‑b-S‑p-¡‑p-I. H-c‑p \Ã
h‑n-`‑mK-s‑¯ t‑e‑m-I¯‑v‑, he‑n-b a-\‑p-j‑y{‑]-b-X‑v-\‑w B-h-i‑y-a‑pï‑v. ]-e t‑a-J-e-If‑n-e‑p‑w‑, A-X‑n-\‑p XÃ‑n-¡‑q-«‑n-s‑b-S‑p-¡‑p-I.
t‑e‑m-I-c‑m-P‑y-§-f‑n ]-t‑e-S¯‑p‑w a-\‑pj‑y-s‑\-¶ h‑n-`h-s‑¯ A-\‑n-h‑m-c‑y-a‑mW‑v‑,
]-W‑n-s‑b-S‑p-¡‑m³ C-´‑y-b‑n \‑n¶‑v
A-X‑p Ib-ä‑n A-b-¡-s‑¸S-W‑w. C-´‑y-¡‑v
i-àa‑m-b H-c‑p d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑v Dï‑v. A-X‑n¶‑v G-äh‑p‑w I‑q-S‑p-X-e‑pÅ-X‑v t‑hZ-§t‑f‑m
D-]-\‑n-j-¯‑p-¡t‑f‑m B-²‑y‑mß‑n-I
B-ib-§t‑f‑m ZÀ-i\-§t‑f‑m F-¶X‑n-s‑\-¡‑m-s‑fÃ‑m-a‑p]-c‑n a-®‑n \‑n-¶‑p
I‑n-«‑p-¶ G-e-h‑p‑w {‑K‑m-¼‑qh‑p‑w H-s‑¡-bmb
d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑n-s‑\-¡‑m-f‑p-a‑p-]c‑n‑, A-h I‑n-«‑mX‑m-¡‑p-¶-X‑n-\‑p t‑h-ï‑n H-c‑n-¡e‑p‑w Ah-b‑p-s‑S h‑n-e \‑n-e-h‑m-c‑w \‑m-¨‑p-d-e‑m-b‑n
e-`‑n-¡‑nÃ‑m¯ t‑e‑m-I I-t‑¼‑m-f-¯‑nÂ
G-äh‑p‑w A-X‑y-´‑m-t‑]-£‑n-Xa‑m-b D-e‑v-]¶-§-f‑m-W‑v G-eh‑p‑w {‑K‑m-¼‑qh‑p-s‑a‑ms‑¡.
A-h-b‑v-s‑¡‑m¶‑p‑w B-c‑p‑w k-_‑v-k‑n-U‑n
s‑I‑m-S‑p-¯‑nt‑«‑m H-¶‑p-aà C-´‑y-b‑n CX‑p h-fÀ-¶X‑p‑w C-´‑y-b‑n \‑n-¶‑v C-X‑v
]‑p-d‑w I-S-e‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑m-b‑n I-S-e‑p-IS-¶‑p
s‑N-¶‑v \-a‑p-¡‑v J-P-\‑m-h‑n-t‑e-¡‑v ]-W‑w
D-ï‑m-¡-‑p-¶X‑v. A-X‑p \-½‑p-s‑S _t‑b‑m
s‑s‑U-t‑h-g‑v-k‑n-ä‑n-b‑n-s‑e G-äh‑p‑w he‑n-b
a‑q-e‑y-§-f‑m-b‑n-c‑p¶‑p‑, I‑p-c‑p-a‑p-f-I‑p-s‑aÃ‑m‑w.
G-e¡‑m‑, I‑p-c‑p-a‑p-fI‑v‑, {‑K‑m-¼‑q F-¶‑o
d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑n-s‑\ a‑m-ä‑n a-d‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v
k‑n-´-ä‑n-I‑v d-ºÀ [m-c‑m-f-a‑m-b‑n D-e‑v-]‑mZ‑n-¸‑n-¡‑p¶‑ c‑m-P‑y-§Ä D-ï‑m-b‑n-c‑n-s‑¡
\‑m-¨‑p-d-e‑m-b‑n d-ºÀ D-e‑v-]‑m-Z‑n-¸‑n-¡‑p-¶X‑n-\‑p-t‑h-ï‑n a-®‑n-s‑â K‑p-W‑w I-f-b‑m³
t‑h-ï‑n \‑m-¨‑p-d d-º-d‑n-s‑\ C-h‑n-s‑S
s‑I‑m-ï‑ph-¶‑v C-X‑n-\-I-t‑¯-¡‑v t‑I-ä‑n h‑n«‑v a-ä-h-b‑p-s‑S h-fÀ-¨b‑p‑w ]-c‑n-]‑m-S‑nb‑p‑w
XS-ª‑v I‑qS‑n-b k-_‑v-k-‑n-U‑n s‑I‑m-S‑p-¯‑v
K-h¬-s‑aâ‑v s‑N-e-h‑n \-«‑p-]‑n-S‑n-¸‑n¨‑v‑,
\-«‑p-]‑n-S‑n-¸‑n-¡‑p-¶ k‑w-LS‑n-X k-a‑ql-§Ä-¡‑v ]-W-a‑p-ï‑m-¡‑m³ A-h-kch‑p‑w s‑I‑m-S‑p-¯‑v I‑r-X‑y-a‑m-b‑n \-½‑p-s‑S
a-®‑n-s‑â K‑p-W-h‑p‑w‑, I‑mc-W‑w dº-d‑p
s‑h-¨‑p I-g‑n-b‑p-t‑¼‑mÄ a-®‑v H-c‑p hÀ-j‑w
H-c‑n-©‑p s‑h-¨‑p X‑m-g‑p‑w. AX‑v replace

lncWy

t‑I-{‑µ-¯‑n \-a‑p-¡‑v F-U‑y‑p-t‑¡-j³ a{‑´‑n Cà l‑y‑q-a¬ d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑v
a‑n-\‑n-k‑v-ä-t‑d-b‑pÅ‑q. F-´‑m-W‑v d‑n-t‑k‑m-g‑vk‑v ? a-\‑p-j‑y³ F-§-s‑\-b‑m-W‑v
H-c‑p d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑v B-I‑p-¶-X‑v ? A¯-c‑w H-c‑m-f‑n \‑n-¶‑v- c‑q-]-s‑¸-S‑p-¶
H-c‑p F-U‑y‑p-t‑¡j-\‑v B d‑n-t‑k‑m-g‑v-k‑v D-]-t‑b‑m-K‑n¡‑p-I F-¶ k-¦-e‑v-]‑w
a‑m-{‑X-t‑a-b‑pÅ‑q. A-X‑n-s‑e H-c‑p he‑n-b `‑m-K‑w d‑n-t‑k‑m-g‑vk‑v H‑m-¸W‑m-b
G-äh‑p‑w he‑n-b h‑y-h-k‑m-b‑w t‑e‑mI-¯‑p \-S-¡‑p¶-X‑v s‑k-I‑v-k‑v BW‑v.
t‑I-{‑µ-a‑m-b‑n H-c‑p h-¡‑o-e‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑m-W‑v
B-t‑c‑m]-W‑w h-¶-s‑X-¶‑p t‑X‑m-¶‑p¶‑p.
s‑]¬-I‑p-«‑nI-s‑f F-S‑p-¯‑v KÀ-`‑w [-c‑n-¸‑n¨‑v t‑\c-t‑¯ B F-w{‑_‑nt‑b‑m F-S‑p¯‑v
C‑u s‑^-b‑v-k‑v ]‑m¡‑p-s‑a‑m-s‑¡ D-ï‑m¡‑p-¶-X‑n-\‑p t‑h-ï‑n t‑^‑m-d‑n-\‑n-t‑e-¡‑v
Ib-ä‑n A-b-¡‑p-I. C-X‑p \‑n-§-s‑f‑m-s‑¡
]-{‑X-¯‑n h‑m-b‑n-¨-h-c‑m-s‑W-¶‑m-W‑v F\‑n-¡‑v t‑X‑m-¶‑p-¶X‑v.
As‑¸‑m C-X‑v a-\‑p-j‑yhn`-h-tijn
A-X‑ns‑â potential a‑p-g‑p-h³ use
s‑N-¿‑p-I-b‑mW‑v. H-c‑m-f‑p-s‑S I‑n-U‑v-\‑n as‑ä‑m-c‑m-f‑p-s‑S e‑n-hÀ a-s‑ä‑m-c‑m-f‑p-s‑S I-®‑v
C-s‑X‑m-s‑¡ a‑m-ä‑n-s‑h-¡Â {‑]-{‑I‑n-b-¡‑v
h‑n-`-h-a‑m-¡‑p-t‑¼‑mÄ A-s‑X‑m-s‑¡ t‑X‑m¶‑m-h‑p-¶ h‑n-[-¯‑n A-§-\-s‑¯ U-he-¸‑v-s‑aâ‑v h-c‑m-h‑p-¶ h‑n-[-¯‑n hfs‑c
vast B-b‑n-«‑p-s‑Å‑m-c‑p ]-Z-a‑m-W‑v a-\‑pj‑y-h‑n-`h‑w. A-s‑¸‑m A-s‑X‑m-c‑p s‑Nd‑n-b
]-ZaÃ. A¯-c-s‑a‑m-c‑p X-e-¯‑n-t‑e-¡‑v CX‑v c‑q-]‑m-´-c-s‑¸-«X‑p-s‑I‑m-ï‑m-b‑n-c‑n¡W‑w
C‑u a‑m-ä‑w ^-ï-s‑aâ-e‑m-b‑n D-ï‑m-b-X‑v.
F-s‑â-b-d‑n-h‑n \‑n-§-f‑ps‑S-s‑b‑m-s‑¡
Aѳ‑, A-½ C-h-s‑c‑m-s‑¡ H-c‑p-]‑m-S‑p
Ø-e-¯‑p-I‑q-s‑S k-©-c‑n-¨‑n-«‑pï‑v. IS-e‑p
I-ï‑n-«‑pï‑v‑, aW-e‑p I-ï‑n-«‑pï‑v‑, IÃ‑p
I-ï‑n-«‑pï‑v‑, t‑X-§ I-ï‑n-«‑pï‑v‑, a‑m-§‑m
I-ï‑n-«‑pï‑v. Ah-c‑v A-X‑n-\‑v D-]-t‑b‑m-K‑n-¨
]-Zh‑p‑w a‑m-§‑, t‑X-§ F-¶ a‑m-X‑r-`‑m-jb‑mW‑v. A-h-c‑p-s‑S A-Ñ\‑p‑w A-¸‑q-¸\‑p‑w
I-ï‑n-«‑pï‑v. As‑¸‑m t‑e‑mI-¯‑v `‑mj-¡‑v
a‑q-¶‑p \‑m-e‑p X-e-a‑pï‑v. H-¶‑v h‑y-hl‑m-c
`‑m-j. k‑z-]‑v-\‑w I‑m-W‑m\‑p‑w t‑e‑m-I-t‑¯‑mS‑v h‑y-h-l-c‑n-¡‑m-\‑p-a‑p-Å `‑m-j. c-ï‑v
k-t‑¦-X‑mÀ° k‑q{X-¯‑nÂ‑, {‑]-t‑b‑m-K‑n¡‑p-¶ i‑m-k‑v-{‑X-`‑m-j. A-X‑v kt‑¦-X
P-U‑n-e-a‑mW‑v. C-X‑p t‑e‑m-I-¯‑n-s‑eÃ‑m-b‑nS¯‑p‑w c-ï‑mW‑v. `‑m-c-X-¯‑n-\‑p s‑a‑m-¯‑w
i‑m-k‑v-{‑Xh‑p‑w k-t‑¦-X-h‑p‑w H-¶‑mW‑v.
h‑y-h-l‑m-c-§Ä h‑y-X‑y-k‑v-X-a‑mW‑v. H-mt‑cm
t‑Z-i-¯‑n\‑p‑w I‑m-e-¯‑n-\‑p-a-\‑p-k-c‑n-¨‑v Hc‑p h‑y-à‑n-¡-\‑p-k-c‑n-¨‑v `‑m-j-b‑n A-X‑ns‑â {‑]-t‑b‑mK‑w‑, s‑]-s‑«-¶‑p {‑]-t‑b‑m-K‑n-t‑¡ï‑n h-c‑p-¶‑, B-h-i‑y-§f‑p-Å F-s‑â
A-h-i‑y-k‑m-[-\-§Ä F-\‑n-¡‑v A-hi‑y‑w
s‑N-¿‑n-¸‑n-t‑¡-ï ]-W‑n CX‑n-s‑\‑m-s‑¡
t‑h-ï‑n-h-c‑p-¶ `‑mj-¡‑v H-c‑p k-t‑¦-X¯‑n-s‑â B-hi‑y‑w h-c‑p-¶‑nÃ. a-d‑n-¨‑v
k‑w-k‑v-¡‑m-c-a‑p-Å B-f‑p-IÄ k-t‑¦-X§-s‑f-s‑¡‑m-ï‑m-W‑v i‑m-k‑v{‑X‑w U-he-¸‑v
s‑N-b‑v-s‑X-S‑p-¡‑p-¶X‑v. As‑¸‑m i‑m-k‑v-{‑X
k-t‑¦-X§-s‑f D-]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶ H-c‑p
`‑m-j t‑h-s‑db‑p‑w a-t‑ä-X‑v t‑h-s‑d-b‑p-a‑mW‑v.
`‑m-c-X-¯‑n-\‑v l‑nµ‑n‑, a-e-b‑mf‑w‑, s‑X-e‑p¦‑v‑,
I-¶-U a‑p-Xe‑m-b `‑m-j-I-f‑p-s‑ï-¦‑ne‑p‑w
amˬv 2013

A-s‑X‑m-s‑¡ H-c‑p h‑y-hl‑m-c `‑m-j F-¶
\‑n-e-b‑n-e‑mW‑v. h‑y-h-l‑m-c-h‑p‑w k-t‑¦Xh‑p‑w H-¶‑n-¨‑v t‑]‑m-b‑n-«‑p-s‑Å‑m-c‑p `‑m-j
C-´‑y-b‑n-e‑p-s‑ï-¶‑p ]-d-b‑m-h‑p¶-X‑v
a‑p-J‑y-a‑mb‑p‑w l‑n-µ‑n-b‑p-s‑S G-äh‑p‑w \Ã
`‑m-h-a‑p-ÅX‑p‑w X-a‑ng‑p‑w I-ã‑n-¨‑p t‑h-Ws‑a-¦‑n ]-d-b‑m‑w. A-X‑n k-t‑¦-X-§-f‑pa‑p-ï‑v H-¸‑w h‑y-h‑lm-c k-aÀ-°-h‑p-a‑mW‑v.
F-¶‑m F-\‑n-¡‑v t‑X‑m-¶‑p¶-X‑v G-äh‑p‑w
k‑w-k‑v-¡-c‑n-¡-s‑¸-«‑p h-¶‑n-«‑p-Å `‑m-j
F-¶ \‑n-e-b‑ne‑p‑w k-a-I‑r-X‑v [‑m-X‑p-h‑nÂ
‑\n-¶‑v D-ï‑mb-X‑v F-¶ AÀ-°-¯‑ne‑p‑w
H-c‑n-¡e‑p‑w h‑y-h-l‑m-c-`‑m-j-b‑m-b‑n-«‑n-c‑p¶‑n-«‑nÃ‑m-¯ k‑m-t‑¦X‑n-I `‑m-j-b‑m-W‑v
k‑w-k‑v-I‑rX‑w. A-s‑X-s¶¦n-e‑p‑w a-\‑pj‑y-s‑â h‑y-h-l‑m-c-`‑m-j-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p
F-¶‑v F-\‑n-¡‑v h‑n-i‑z‑m-k-a‑nÃ. I‑mc-W‑w
a-\‑p-j‑y-s‑â X‑m-g‑v-¶ X-e-¯‑n-e‑p-Å
{‑]-t‑b‑mK-§-s‑f‑m¶‑p‑w A-X‑n-s‑â {‑]‑mN‑o-\
{‑K-Ù-§-f‑n \-½Ä I-ï‑p-h-c‑p-¶‑nÃ.
{‑i‑o-i-¦-c\‑p‑w AI-ä‑n \‑nÀ-¯-s‑¸-t‑Sï-h-s‑\-¶‑v i-¦-c³ X-s‑¶ h‑n-N‑m-c‑n¨‑p-s‑h-¶‑v B-f‑p-IÄ h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p¶‑p
A-X‑n-s‑â c-ï-ä¯‑p‑w i-¦-c-\-\‑m-W‑v
k‑w-k‑m-c‑n-¨‑n-«‑p-Å-s‑X-¶‑v t‑\‑m-¡‑n-b‑m-e-d‑nb‑m‑w. N-Þ‑m-e\‑p‑w, i-¦-c\‑p‑w. i-¦-c³
X-s‑¶-b‑m-W‑v F-¶‑v \-a‑p-¡‑v h‑y-à-a‑m-b‑n
t‑_‑m-[‑y-a‑mW‑v. A-X‑m-W‑v k-t‑¦-X-`‑m-jb‑p-s‑S s‑a¨‑w. I‑m-c-W‑w cï‑p‑w {‑]‑u-V-a‑mb k‑w-k‑v-I‑r-X-a‑mW‑v. {]uV-amb Hcmi-bs¯ {]Xn-\n-[m\w sN¿p-¶-Xn\v
{‑]‑u-Va‑m-b `‑m-j A-\‑n-h‑m-c‑y-a‑mW‑v.
A-X‑n-\-I-¯‑v a-\‑p-j‑y-s‑â h‑y‑m-h-l‑mc‑nI X-e-§-f‑p-s‑S X‑m-g‑v-¶ H-c‑p {‑]-t‑b‑m-K‑w
C-s‑Ã-¶‑m-W‑v F-s‑â h‑n-i‑z‑mk‑w. Cs‑¸‑m
D-ï‑m-¡‑m³ I‑p-t‑d k‑w-k‑vI‑r-X ]-Þ‑nX³-a‑mÀ {‑i-a‑n-¡‑p-¶‑p-s‑ï-¶‑v F-\‑n-¡‑p
t‑X‑m-¶‑p¶‑p. A-X‑v `‑mj-¡‑v F-X‑n-c‑m-b‑n-c‑n¡‑p-s‑a-¶‑m-W‑v F-\‑n-¡‑v t‑X‑m-¶‑p-¶X‑v.
h‑y-h-l‑m-c-`‑m-j-b‑n H-c‑p {‑]-t‑b‑m-K‑w
\-S-¯‑p-t‑¼‑mÄ \‑n-§-f‑p-s‑S s‑{‑_-b‑v-\‑nÂ
H-c‑p c‑q-]‑w h-c‑p-¶‑p-ï‑v, i-Ð-¯‑n\‑v. iÐ-a‑m-W‑v BZ‑y‑w D-ï‑m-bX‑v. \‑m-a-¯‑nÂ
\‑n-¶‑m-W‑v \‑m-a‑n D-ï‑m-b‑n-«‑p-ÅX‑v. I‑mcW‑w c‑ma-\‑p a‑p³-]‑v c‑m-a-\‑m-a‑w D-ï‑mb‑n-c‑p¶‑p. c‑m-a³ P‑o-h‑n-¨‑n-c‑p-¶ t‑{‑X-X‑mb‑p-K-¯‑ne‑p‑w c‑m-a-\‑m-a‑w D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
c‑m-a-\‑n-h‑n-S‑p-¶‑v ]‑n-c‑n-ª‑p-I-g‑n-ª‑n«‑p‑w
\½-f‑o c‑m-a-\‑m-a‑w s‑h¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n¡‑p-¶‑pï‑v. As‑¸‑m \‑m-a‑w F-¶‑p-a‑pÅ-X‑mW‑v. As‑¸‑m i-Ð-i-à‑nb‑p‑w
AÀ-°-i-à‑nb‑p‑w F-¶‑v c-ï‑v c‑q-]-§s‑f-s‑¸‑mg‑p‑w `‑m-j-b‑n I‑m-W‑m‑w. A-X‑nÂ
X-e-t‑¨‑m-d‑n I‑n-S-¡‑p¶-X‑v A-t‑\-I‑w
P-\‑n-X-I-§-f‑n-e‑q-s‑S I‑n-S-¡‑p-¶ AÀ-°-

i-à‑n-b‑mW‑v. F-s‑â A-Ñ-\‑n-h‑n-s‑S P‑o-h‑n¨‑n-c‑p¶‑p. A-t‑±-l‑w a‑m-h‑p Iï‑p. a‑m-h‑p
I-ï F-s‑â A-ѳ a‑m-h‑p I-ï F-s‑â
A-½-t‑b‑m-S‑v t‑NÀ¶‑p. a‑mh‑p‑w A-X‑n-s‑e
]‑qh‑p‑w a‑m-§b‑p‑w C-e-I-f‑p-a‑p-Å H-c‑p
N‑n{‑X‑w I-ï F-s‑â A-Ñ-s‑âb‑p‑w A-½b‑p-s‑Sb‑p‑w P-\‑n-XI-§-t‑f‑m-S‑p-I‑qS‑n-b H-c‑p
_‑o-P-h‑p‑w (_‑oP‑w‑, _‑o-P-`‑m-K‑w‑, _‑o-P`‑m-K-hb-h‑w C-§-s‑\-b‑m-W‑v k‑p-{‑i‑p-X³
]-d-ª‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v,‑) A-Þh‑p‑w t‑NÀ-¶‑v
R‑m-\‑p-ï‑m-b‑n.
F-s‑¶ k‑w-_-Ô‑n-¨‑n-S-t‑¯‑m-f‑w Fs‑â D-Å‑n a‑m-h‑v F-¶ AÀ-°‑w i-à‑n
i-à-a‑m-b‑n I‑n-S-¸‑pï‑v. a‑m-h‑v F-¶ iÐ‑w I‑n-S-¸‑pï‑v‑, a‑m-§ F-¶ i-Ð‑w I‑nS-¸‑pï‑v. N‑n-e-t‑¸‑mÄ Bc‑p‑w ]T‑n-¸‑n-¡‑ms‑X H-c‑p a‑m-h‑n³ N‑p-h-«‑n s‑NÃ‑p-t‑¼‑mÄ
F-s‑â AÑ-s‑â k‑v-a‑r-X‑n D-W-À-¶‑p-h¶‑m s‑]-s‑«-¶‑p a‑m-h‑v F-¶‑p ]-d-b‑p‑w.
A-X‑v t‑h-s‑d‑m-c‑m-f‑v ]d-ª‑p X-¶‑n«Ã.
FÃ‑m i-Ðh‑p‑w F-\‑n-¡§-s‑\ ]-dª‑p-X-c‑m³ ]-ä‑nÃ. As‑¸‑m A-[‑y‑m-]Ic‑mt‑b‑m F-s‑â AÑ-s‑â `‑m-j-b‑nÂ
F-s‑â A-½-b‑p-s‑S `‑m-j-b‑n H-c‑n-¡Â
N‑q-ï‑n-¡‑m-W‑n-¨‑m F-s‑â k‑v-a‑r-X‑n-b‑nt‑e-¡‑v t‑I-d‑p‑w. C-X‑m-W-X‑n-s‑â {‑]-t‑X‑yIX. CX§v a‑m-ä‑n s‑h-¨‑n-«‑v H-c‑p C-c‑p-]¯‑nb-©‑p s‑I‑mÃ‑w‑, a-d‑n-¨‑v C-h-\‑n§-s‑\
]T‑n-¨‑me‑p‑w AÀ-°i-à‑n a‑m-s‑h-¶‑pÅ-X‑mW‑v‑, C-h³ \‑m-s‑f A-t‑a-c‑n-¡b‑n s‑N-¶‑v a‑m‑wt‑K‑m F-¶‑p ]d-ª‑p
I-g‑n-ª‑m H-c‑p s‑k-¡â‑pa-X‑n C-X‑v
a‑m‑wt‑K‑m B-b‑n ]-c‑n-W-a‑n-¡‑m³. A-h‑ns‑S F-U‑n-äÀ C-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v. XÀ-Ö-a
s‑N-¿‑m³. I‑mc-W‑w i-à‑n-c‑q-]‑w A-h‑n-s‑S
I‑n-S-¡‑p-I-b‑mW‑v. A-À°-i-à‑n-¡‑v a‑mä-a‑nÃ‑m-s‑X A-h‑n-s‑S I‑n-S-¸‑pï‑v. A-X‑n\‑m-W‑v AÀ-°k‑v-t‑^‑m-S‑w i-Ðk‑v-t‑^‑mS‑w F-s‑¶‑m-s‑¡ X-{‑´-i‑m-k‑v-{‑X-¯‑nÂ
]-d-b‑p-¶X‑v. C-X‑p a‑m-X‑r-`‑m-j-b‑n-e‑m-s‑W¦‑n F-f‑p-¸-a‑mW‑v. AX‑n-s‑\‑m-c‑p-]‑m-S‑v
hÀ-j‑w I-fb-ï. H-c‑p C‑w-¥‑o-j‑p-I‑mc-\‑v
C‑w-¥‑o-j‑v a-\-Ê‑n-e‑m-h‑m\‑p‑w A-X‑n-s‑â
k‑v-s‑]Ã‑n‑w-K‑v a-\-Ê‑n-e‑m-I‑m\‑p‑w A-X‑ns‑â D-¨‑m-c-W c‑o-X‑n a-\-Ê‑n-e‑m-I‑m\‑p‑w
\-½-t‑f‑m-f‑w a‑n-\-s‑¡S-ï. I‑mc-W‑w
A-Xh-s‑â AÑ-s‑â P-\‑n-X-I-¯‑n-e‑pï‑v.
C‑u C‑w-¥‑o-j‑p-I‑m-c³ ]-d-b‑p-¶ walk
walk F-¶‑p ]-d-b‑p¶-X‑v A-t‑a-c‑n-¡¡‑m-c³ ]-d-b‑p-t‑¼‑mÄ A-§-s‑\bÃ.
I‑mc-W‑w A-h-\-X‑n F I‑m-W‑p-Ib‑nÃ. I‑mc-W‑w Ah-\‑o AÀ-°k‑v-t‑^‑mSh‑p‑w i-Ð k‑v-t‑^‑m-Sh‑p‑w h-c‑p-¯‑p-¶
h‑y-X‑n-b‑m-\-a‑mW‑v. H-c‑n-¡Â _À-W‑m-U‑v
j‑m B-s‑W-¶‑p t‑X‑m-¶‑p-¶‑p H-c‑n-¡Â

7

\-½‑p-s‑S \‑m-«‑n human resource\‑v t‑h-ï‑n h‑y-X‑yk‑v-X h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k
c‑o-X‑n-I-f‑pï‑v. H-¶Ã H-c‑p-]‑m-S‑pX-c‑w h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k k-{‑¼-Z‑m-b-§-f‑p-ï‑v.
k‑n._‑n.F-k‑v.C.‑, F³.k‑n.C.BÀ.S‑n..‑, t‑Ì-ä‑v k‑n-e-_-k‑v, C§-s‑\
h‑y-X‑yk‑v-X k-{‑¼-Z‑m-b-§Ä ]T‑n-¨-hÀ A-S‑p-¯ H-c‑p L-«-¯‑n-t‑e-s‑¡¯‑p-t‑¼‑mÄ H-c‑p-a‑n-¨‑n-c‑p-¶‑m-W‑v ]T‑n-¡‑p-¶X‑v. C-hÀ-¡‑v ]-c-k‑v]c‑w
mingle s‑N-¿‑m³ ]-ä‑nÃ.
I-f‑n-b‑m-¡‑n-b‑n-«‑pï‑v. ^‑n-j‑v F-¶‑p ]-d-b‑p¶-X‑n-\‑p ]I-c‑w A-t‑±-l‑w H-c‑p i-Ð‑w
{‑]-t‑b‑m-K‑n-¨‑n-«‑pï‑v. tKm«n Ft‑¶‑m at‑ä‑m
B-s‑W-¶‑p t‑X‑m-¶‑p¶‑p. \‑n§Ä Rough
se ^v F-g‑p-X‑p¶-X‑v gh F¶msb¦‑nÂ
^‑n-j‑n-s‑â B-Z‑y A£-cw F´‑ps‑I‑mï‑v gh B-b‑n-¡‑qS‑m. C§-s‑\ A-t‑±l‑w ^njv F-¶‑p-Å-X‑n-s‑â A-£-c-§Ä
c‑q-]-s‑¸-S‑p-¯‑n-b‑n-«‑v t‑K‑m-«‑n Ft‑¶‑m at‑ä‑m
H-c‑p ]-Z‑w c‑q-]-s‑¸-S‑p-¯‑n-b‑n-«‑pï‑v. H-c‑p
he‑n-b k-t‑½-f-\-¯‑n s‑h-¨‑v A-t‑±-l‑w
]-dª‑p. F-\‑n-¡-§-s‑\-b‑m-W‑v ]-d-b‑m³
C-ã-s‑¸-S‑p-¶X‑v. C§-s‑\ ]-dªqsS
...\‑n-§-f‑p-s‑S `‑mj-¡‑v H-c‑p \‑n-b-a-a‑nÃt‑Ã‑m. h‑y-àa‑m-b c‑q-]-t‑c-J-b‑nÃ‑m-¯
H-c‑p `‑m-j F-¶‑v ]d-ª‑v _À-W‑m-U‑v
j‑m I-f‑n-b‑m-¡‑n-b‑n-«‑pï‑v. Cs‑¸‑m B k‑m[\-s‑¯ ]T‑n-¡‑m³ H-c‑p P-·‑w a‑p-g‑p-h³
\-½‑p-s‑S I‑p-«‑n-IÄ N‑n-e-h‑m-¡‑p-¶X‑v.

8

Ghoti
gh
O
ti

= Fish ! ! !
= F (Rough)
= I (Women)
= sh (nation)
_À-W‑m-U‑v j‑m

C‑u k-ab-¯‑v \-½‑p-s‑S I‑p-«‑n-I-f‑ps‑S s‑{‑_-b‑n-\‑n-\‑,v k‑v-a‑r-X‑n-¡‑v, C-Ñ-b‑v-¡‑v,
k‑wÚ-¡‑v F-´‑p k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶‑p-s‑h¶‑v \-½‑p-s‑S _‑p-²‑n P‑o-h‑n-IÄ-¡‑v ]
T‑n-¸‑nÃ. I‑mc-W‑w Ch-\‑o FÂ.s‑I.P‑n.
a‑p-XÂ k‑v-s‑]Ã‑n‑w-K‑v ]T‑n-¡W‑w. C-X‑p ]
T‑n-¡‑m³ C-h³ a‑n-\-s‑¡-S‑p-t‑¼‑m-s‑gÃ‑m‑w
H-c‑p I‑mc‑y‑w s‑N-¿W‑w; Ch-s‑â t‑k‑m^‑v-ä‑v s‑h-b-d‑n a‑m-{‑X-aà I‑n-S-¡‑p-¶X‑v.
a-ZÀ t‑_‑mÀ-U‑n I‑n-S-¡‑p-¶ l‑mÀU‑n-k‑v-I‑n-s‑e k‑m[-\‑w A-t‑X ]-S‑n-b‑mW‑v F-S‑p-¯‑p I-f-t‑b-ïX‑v. U‑n-k‑v-I‑v
X-IÀ-¯‑n«Ã‑, C-X‑p s‑h-t‑¨‑m-ï‑mW‑v
C‑u k‑m[-\‑w a‑m-ä‑n-t‑¡-ä‑p-¶X‑v. H-c‑p
k-¦‑oÀ-Wa‑m-b I‑w-]‑y‑q-«-d‑m-W‑v a-\‑p-j‑y
a-k‑v-X‑n-j‑v-¡‑w F-¶‑p k-¦Â-¸‑n-¡‑p-I-b‑ms‑W-¦‑n A-X‑n-\I-¯‑v A-ѳ ^‑o-U‑v
s‑Nb‑v-X A-½ ^‑oU‑v s‑N-b‑v-X‑, P-\‑n-XI-]-c-a‑m-b‑n h-¶‑p-t‑NÀ-¶‑n-c‑n-¡‑p-¶ l‑mÀU‑v U‑n-k‑v-¡‑n I‑n-S-¡‑p-¶ k‑m[-\‑w
a‑p-g‑p-h\‑p‑w I-f-ª‑n-«‑v ]‑pX‑n-b k‑m-[-\‑w
A-S‑n-¨‑p t‑I-äW‑w. As‑¸‑m C-X‑§v I-ec‑p‑w. C‑u k-ab-¯‑v IS-¶‑p I‑q-S‑m-h‑p-¶
FÃ‑m s‑s‑h-dk‑p‑w FÃ‑m I‑p-g-¸-§f‑p‑w
t‑I-d‑n-¡‑q-S‑p‑w. A-X‑n \‑n-¶‑m-W‑v C-{‑X-b[‑n-I‑w a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K-§Ä D-ï‑m-h‑p¶X‑v F-¶‑m-W‑v F-s‑â I-W-¡‑p-I‑q-«Â.
Hc‑ph³ I‑mc‑y-I‑m-c-W-k-l‑n-X‑w
a‑m-X‑r-`‑m-j-b‑n ]T‑n-¨‑n«‑v‑, I‑mc-W‑w

C-h‑n-s‑S \‑n-¶‑p t‑]‑m-b h‑n.s‑I. I‑r-j‑vWt‑a-t‑\‑mt‑\‑m a-ä‑p-Å-hc‑p-s‑a‑m-s‑¡
A-h-c‑p-s‑S I‑p-«‑n-¡‑me-¯‑v A-h-c‑p-s‑S
k‑z´‑w `‑m-j-b‑n ]T‑n-¨‑n-«‑p s‑N-¶‑v
]‑n-¶‑o-S‑m-W‑v A-Û‑p-X-§-s‑fÃ‑m‑w D-ï‑m¡‑n-b-X‑v. C-h‑n-s‑S \‑n-¶‑v a‑m-X‑r-`‑m-j-b‑nÂ
X-s‑¶ FÃ‑m‑w ]T‑n-¨‑v t‑_‑m‑w-s‑_-b‑ne‑p‑w
aä‑p‑w t‑]‑m-b‑n C‑w-¥‑o-j‑p‑w aä‑p‑w ]T‑n¨‑v he‑n-b he‑n-b ]-Þ‑n-X³-a‑mc‑m-b
\‑n-ch-[‑n t‑]-c‑p-ï‑v. B \‑n-e-b‑v¡‑v,
`‑m-j ]T‑n-¸‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ a‑m-X‑r`‑m-j ]
T‑n-¸‑n-¡‑p-I-b‑p‑w‑, ]-‑n-¶‑o-S‑m-hi‑y‑w hc‑p-¶ k-ab-¯‑v s‑X‑m-g‑n-e‑n-\‑p t‑h-ï‑n
Ah-³ G-X‑p `‑m-jb‑p‑w ]T‑n-t‑¨‑m-f‑p‑w.
s‑X‑m-g‑ne‑p‑w `‑m-jb‑p‑w X‑n-b-d‑n-ä‑n-¡-e‑m-b‑n
]-¯‑n-c‑p]¯-©‑p s‑I‑mÃ‑w ]T‑n-¸‑n-¡‑p¶‑p F-¶‑p-ÅX‑p-s‑I‑m-ï‑pX-s‑¶ I‑p-«‑nIÄ a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑n-I-f‑m-b‑n X‑o-c‑p‑w.
s‑X‑m-g‑n-e‑n\‑p‑w A-X‑v {‑]-i‑v-\-a‑mW‑v. H¶‑m‑w
¢‑m-k‑n ]T‑n-¸‑n¨‑p‑, A-X‑p-a‑m-b‑n b‑m-s‑X‑mc‑p _-Ô-a‑nÃ‑m¯-X‑v cï‑m‑w ¢‑m-k‑n ]
T‑n-¡‑p-¶‑p. C§-s‑\ C-hs‑â-s‑b‑m-c‑p 25
s‑I‑mÃ‑w \-ã-s‑¸-S‑p-I-b‑mW‑v. X‑n-b-d‑n-ä‑n-¡e‑m-b‑n Ch-\‑v H¶‑p‑w s‑N-¿‑m\‑p‑w ]-ä‑nÃ.
{‑]‑m-Î‑n-¡-e‑p-a‑mb‑p‑w H-¶‑p-a‑nÃ. a-d‑n¨‑v‑,
H-c‑m-i‑m-c‑n H-c‑p k‑n-h‑n F-©‑n-\‑ob-s‑d
F-S‑p-¡‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑n A-h³ t‑]‑m-b‑n
H-c‑p IÃ‑m-i‑m-c‑n-b‑p-s‑S A-s‑Ã-¦‑nÂ, H-c‑p
B-i‑m-c‑n-b‑p-s‑S I‑q-s‑S k-l‑m-b‑n-b‑m-b‑n
\‑n-¶‑v ]T‑n-¨‑p t‑I-d‑n h-c‑p-¶X‑n-s‑\‑m-¸‑w
B IÃ‑m-i‑m-c‑n-b‑v-¡‑v A-s‑Ã-¦‑nÂ, a-c-b‑mi‑m-c‑n-b‑v-¡‑v A-X‑n-s‑â X‑nb-d‑n Ah-s‑â
\‑m-S³ `‑m-j-b‑n ]-dª‑p-s‑I‑m-S‑p-¡‑m\‑p-Å I-g‑n-h‑p-ï‑m-I‑p-s‑a-¦‑n A-X‑nÂ
\‑n-¶‑p ]T‑n-¨‑p-h-c‑m³ A-©‑v s‑I‑mÃ-t‑a
t‑hï‑p. C‑u 25 s‑I‑mÃ‑w B-h-i‑y-a‑nÃ.
C‑u ^-ï-s‑aâ-s‑e‑m¶‑p‑w B-h-i‑y-a‑nÃ.
C‑u U‑n{‑K‑n I‑m-W‑n-¨‑v hnct«-ï-X‑nÃ. ]
T‑n-¨‑n-d-§‑n-¡-g‑n-ª‑n-«‑v Ch-\‑v ]-e-t‑¸‑mg‑p‑w
]-W‑n-b-d‑n-b‑m-h-‑p-¶h-s‑\ \‑n-b-{‑´‑n-¡‑m³
]-ä‑p-¶‑nÃ. hf-s‑c hÀ-j‑w s‑I‑m-ï‑v B
c‑wK-¯‑v {‑]-X‑n-`‑m-[-\³-a‑mc‑m-b B-f‑p-If‑p-s‑S I‑q-s‑S \‑n-¶‑v t‑]-s‑c-S‑p-¯‑v A-h³
B k-a‑q-l-¯‑n \‑n¶‑p‑w h‑n«‑p-t‑]‑m-b‑n
a-s‑ä‑m-c‑nS-¯‑v \‑n-t‑¶ Ah-\‑v \‑n-b-{‑´‑n¡‑m³ ]-ä‑q. B-Z‑y-a‑m-b‑n ]T‑n-¨‑n-d-§‑n
H-c‑p Øe-¯‑p s‑N-¶‑p hÀ-¯-a‑m-\‑w
]-d-b‑m³ X‑p-S-§‑n-b‑m ]-g-b B-f‑p-IÄ
X-e-b‑v-¡‑n-«‑v I‑p-¯‑p-s‑a-¶‑m-W‑v F-\‑n-¡‑v
t‑X‑m-¶‑p-¶X‑v. A-t‑¸‑mÄ H-c‑p s‑k-ä‑v Bf‑p-IÄ {‑]‑m-Î‑n-¡Â D-Å-hÀ a-s‑ä‑m-c‑p
I‑q-«À X‑nb-d‑n D-Å-hÀ cï‑p‑w H-¶‑n-¨‑p
t‑]‑m-I‑m-¯‑n-S-t‑¯‑m-f‑w I‑m-e‑w Ah
X-½‑n F-t‑¸‑mg‑p‑w K‑p-k‑v-X‑n \-S¡‑p‑w
F-¶‑m-W‑v t‑X‑m-¶‑p-¶X‑v. C-X‑m-W‑n-¶‑n-

h‑n-s‑S I‑m-W‑p-¶X‑v. X‑nb-d‑n ]T‑n-¨-h³
s‑N-¶‑v {‑]‑m-Î‑n-¡Â s‑N-¿‑p-¶h-s‑â A-S‑p¯‑v s‑N-¶‑v ]-d-ª‑mÂ‑, X‑n-bd‑n-s‑b‑m-s‑¡
i-c‑n-b‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. ]-t‑£ {‑]‑m-Î‑n-¡Â
s‑N-¿‑p-¶-h³ A-X‑v k-½-X‑n-¡‑nÃ. \-½‑ps‑S h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑n-s‑â G-äh‑p‑w he‑n-b
X-I-c‑m-d‑p-If‑n-s‑e‑m-¶‑m-W‑v X‑n-b-d‑nb‑p‑w
{‑]‑m-Î‑n-¡e‑p‑w k‑w-t‑b‑m-P‑n-¸‑n-¨‑p t‑]‑m-I‑m¯X‑v. A-X‑m-W-X‑n-s‑â s‑s‑h-I-e‑y-§-f‑nÂ
{‑]-[‑m-\-a‑m-b‑n I‑m-W‑p-¶-X‑v. H-c‑p ]-W‑n¡‑m-c³ H-c‑p s‑Nd‑n-b k‑m[-\‑w i-c‑nb‑m-¡‑m-\‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v. R‑m-\-t‑§‑m-«‑v
s‑N¶‑p. R‑m-\‑n-s‑XÃ‑m‑w ]T‑n-¨‑v hc-¨‑p
s‑h-¨‑v ]T‑n-¨-b‑m-f‑mW‑v. A-h‑n-s‑S s‑N-¶‑v
R‑m³ Ab‑m-t‑f‑m-S‑v k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ
A-b‑mÄ-¡‑v F-s‑â-{‑X h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w
CÃ‑, A-d‑n-h‑nÃ‑, F-s‑â A-{‑X-t‑¯‑m-f‑w
k‑u-I-c‑y-a‑nÃ‑, C-s‑X‑m-¶‑p-a‑nÃ‑m-¯-h³
A-X‑v I‑r-X‑y-a‑m-b‑n s‑N-b‑vX‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n¡‑p-I-b‑mW‑v. A-t‑¸‑mÄ R‑m³ ]T‑n-¨‑p
s‑h-¨ X‑n-b-d‑nb‑p‑w s‑I‑m-ï‑v A-h-t‑\‑m-S‑v
k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ A-h³ ]-¨-b‑m-b‑n
]-db‑p‑w '\-S-¸‑nà k‑mÀ'. F-\‑n-¡‑n-X‑v H-c‑n¡e‑p‑w k-l‑n-¡‑m-\‑m-h‑m-¯ I‑m-c‑y-a‑m-W‑v
]‑n-s‑¶-´‑n-\‑m R‑m-s‑\-´‑n-\‑m C-{‑Xb‑p‑w
hÀ-j‑w A-²z‑m-\‑n-¨‑v I-ã-s‑¸-«‑v ]T‑n-¨X‑v. C-X‑p-h-c‑p-t‑¼‑mÄ a‑m-\-k‑n-I-a‑m-b‑n
X-IÀ¶‑p-t‑]‑m-I‑p‑w.
\‑n-§Ä-¡‑v d-^À s‑N-¿‑m³ \-s‑Ã‑mc‑p t‑\‑m-h-e‑pï‑v the doctor F-¶‑m-W‑nX‑n-s‑â t‑]c‑v. FdnIv koK B-W‑v
C-s‑X-g‑p-X‑n-bX‑v. AX‑n-s‑e‑m-c‑p `‑m-K-a‑pï‑v
medicos A-h-c‑p-s‑S farewell speech BW‑v. A-hÀ ]T‑n-¯‑w I-g‑n-ª‑v C-d-§‑p-Ib‑mW‑v. AX‑n-s‑e‑m-c‑p {‑]-a‑p-J\‑m-b s‑{‑]‑m^-kÀ h-¶‑v A-hÀ-¡‑v t‑h-ï FÃ‑m
A-d‑n-h‑p-If‑p‑w s‑I‑m-S‑p-¯‑v C-d-¡‑n-h‑n-S‑m³
t‑]‑m-I‑p-I-b‑mW‑v. C-t‑±-l‑w h-¶‑v {‑]-k‑wK‑n-¡‑m³ t‑Ì-P‑n-t‑e-¡‑v I-b-d‑n-bb‑p-S³
A-t‑±-l‑w t‑_‑mÀ-U‑n 27 Ft‑¶‑m at‑ä‑m
F-g‑pX‑n. t‑I-d‑n \‑n¶‑p-s‑I‑m-ï‑v A-t‑±l‑w ]-d-b‑p-I-b‑mW‑v. C-{‑Xb‑p‑w I‑m-e‑w
C-{‑X-b-[‑n-I‑w K-t‑hj-W‑w \-S-¯‑n-b‑n-«‑v
\-a‑p-¡‑m-s‑I 27 t‑c‑m-K§-s‑f \‑n-b-{‑´‑n¡‑m³ k‑m-[‑n-¨‑n-«‑pÅ‑q. all others are
assumptions permutations‑, combinations and so on F-¶‑p ]-d-ª‑m-W‑v
A-t‑±-l-¯‑ns‑â speech. C‑u I‑p-«‑nIÄ s‑R-«‑p-I-b‑mW‑v. \-½‑p-s‑S-b‑n-h‑n-s‑S
FÂ.FÂ._‑n. I-g‑n-ªh-s‑\ C-d-¡‑n-h‑nS‑p-t‑¼‑mÄ F‑w._‑n._‑n.Fk‑v. I-g‑n-ªhs‑\ C-d-¡‑n-h‑n-S‑p-t‑¼‑mÄ _‑n.F.F‑w.
Fk‑v. I-g‑n-ªh-s‑\ C-d-¡‑n-h‑n-S‑p-t‑¼‑mÄ
F-©‑n-\‑o-b-d‑n‑w-K‑v I-g‑n-ªh-s‑\ C-d¡‑n-h‑n-S‑p-t‑¼‑mÄ A-h-t‑c‑m-S‑v ]-d-b‑p¶-X‑v
lncWy

amˬv 2013

Picture Courtesy: hdtechnosoft.com

\‑n-§-f‑n-\‑n ]‑p-d-¯‑nd-§‑n {‑]-hÀ-¯‑n¨‑m a-X‑n. C-h³ t‑]‑m-b‑n A-©‑vþ]-¯‑v
s‑I‑mÃ‑w s‑a-\-s‑¡-SW‑w. H-c‑p s‑s‑{‑U-h‑n‑wK‑v ]T‑n-¨‑n-d-§‑n-b-h³ t‑\-cb-§‑v t‑I-d‑n
h-ï‑n-s‑b-S‑p-¯‑m Ah\‑v H‑m-S‑n-¡‑m³
]-ä‑nÃ‑, H‑m-S‑n-¨h-\‑v s‑s‑I s‑X-f‑n-bW‑w.
A-X‑n-\h-\‑v H-c‑p-]‑m-S‑v I‑m-e‑w a-ä‑p ]-e-b‑nS-§-f‑ne‑p‑w t‑]‑mb‑n H‑m-S‑n-¨‑m-t‑e Ah-s‑â
s‑s‑I s‑X-f‑n-b‑p-I-b‑p-Å‑q. s‑s‑{‑U-h‑n‑w-K‑v ]
T‑n-¨‑p I-g‑nª-h-t‑\‑m-S‑v ]-d-b‑p¶-X‑v X-t‑âS-t‑¯‑m-S‑p-I‑qS‑n H‑m-S‑n¨‑p-s‑I‑m-Å‑m-\‑mW‑v.
A-h-s‑\-§‑m\‑p‑w H‑m-S‑n-¨‑p t‑]‑m-s‑b-¦‑nÂ
K-X‑n-t‑I-S‑mW‑v. C-X‑m-W‑v ]-ä‑p-¶-X‑v.
C-X‑n A-]-h‑m-Z-§-f‑p-ï‑m-I‑m‑w‑, As‑¸‑m
s‑s‑I s‑X-f‑n-b‑m-\‑p-Å a\-Ê‑v CÃ‑m-X‑m¡‑p-¶ C‑u {‑]-k‑w-K-¯‑n C-X‑v G-X‑ms‑ï‑m-s‑¡ h-e‑p-X‑m-W‑v F¶‑v C‑u s‑{‑]‑m^-kÀa‑m-s‑c‑m-s‑¡ I‑m-W‑n¨‑p-s‑I‑m-S‑p-¡‑p‑w.
Ch-s‑â P-·‑w ]‑m-g‑m-b‑n h‑n-S‑p-I-b‑mW‑v.
C-h-s‑\‑m-c‑n-S¯‑p‑w t‑]‑m-b‑n c-£-s‑¸-S‑m³
]-ä‑nÃ. C§-s‑\ a‑m-\-k‑n-I-a‑m-b‑n X-IÀ¶ H-t‑«-s‑d-t‑¸À‑, A-h-s‑c¸-ä‑n ]-d-b‑p¶-X‑v
A-X‑n-c-k-a‑mW‑vþ A-X‑n-_‑p-²‑n-a‑m³-a‑m-c‑mW‑v. international guys B-W‑v. A-t‑Xk-ab-¯‑v H-¶‑n\‑p‑w s‑I‑m-Å‑p-I-b‑p-a‑nÃ
F-¶‑m-W‑v A-h-k‑m-\-a‑m-b‑n C-h-s‑c-¡‑p-d‑n¨‑v ]-d-b‑p-I.
]‑n-s‑¶ \-½‑p-s‑S \‑m-«‑n human
resource\‑v t‑h-ï‑n h‑y-X‑yk‑v-X h‑n-Z‑y‑m`‑y‑m-k c‑o-X‑n-I-f‑pï‑v. H-¶Ã H-c‑p-]‑m-S‑pXc‑w h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k k-{‑¼-Z‑m-b-§-f‑p-ï‑v.
k‑n._‑n.F-k‑v.C.‑, F³.k‑n.C.BÀ.S‑n..‑,
t‑Ì-ä‑v k‑n-e-_-k‑v, C§-s‑\ h‑y-X‑yk‑v-X
k-{‑¼-Z‑m-b-§Ä ]T‑n-¨-hÀ A-S‑p-¯ H-c‑p
L-«-¯‑n-t‑e-s‑¡-¯‑p-t‑¼‑mÄ H-c‑p-a‑n-¨‑n-c‑p¶‑m-W‑v ]T‑n-¡‑p-¶X‑v. C-hÀ-¡‑v ]-c-k‑v]
c‑w mingle s‑N-¿‑m³ ]-ä‑nÃ. C-h-c‑p-s‑S
s‑]-c‑p-a‑m-ä c‑o-X‑n-I-s‑fÃ‑m‑w h‑y-X‑y‑kvX§f‑mW‑v. A-X‑n \‑n-¶‑v H-c‑p-]‑m-S‑v t‑]À
s‑aâ-e‑m-b‑n X‑o-c‑p-¶‑p-ï‑v. H-c‑p c‑m-P‑y¯‑v H-t‑cX-c‑w h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w s‑I‑m-S‑p¯‑v ]‑n-t‑Å-s‑c h-fÀ-¯‑n-b‑m t‑]‑mt‑c‑,
F-´‑n-\‑m-W‑o h‑y-X‑y-k‑v-X-§f‑m-b h‑n-Z‑y‑m`‑y‑m-k§Ä. ]‑n-s‑¶ \‑n-b-a \‑nÀ-½‑m-W§-f‑p-s‑S h‑y-X‑y‑m-k‑w. P‑m-X‑n-k‑w-L-S-\
IÄ‑, a-X-k‑w-L-S-\IÄ‑, k‑m-a‑q-l‑y-k‑wL-S-\IÄ‑, c‑m-{‑ã‑o-b k‑w-L-S-\-IÄ ChÀ-s‑¡Ã‑m‑w H-c‑p t‑I‑mÀ-¸-t‑d-ä‑v k‑z-`‑m-h‑w
Dï‑v. C-h-s‑cÃ‑m-hc‑p‑w X-s‑¶ h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑mk Ø‑m-]-\-§Ä \-S-¯‑p-¶‑p-a‑p-ï‑v.
FÃ‑m‑w X-§-f‑p-t‑SX‑m-b c‑o-X‑n-b‑nÂX-s‑¶
A-t‑¸‑mÄ c‑m-{‑ã-¯‑n-\‑v G-I-X‑m-\a‑m-b
h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k c‑o-X‑n CÃ. C¯-c‑w h‑y-X‑yk‑v-X-§f‑m-b ]‑u-c³-a‑m-s‑c k‑r-ã‑n-¡‑p-¶
h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K-¯‑n-\‑v

I‑m-c-W-a‑m-W‑v. \-½-f‑n-¶‑v ]‑n-´‑p-S-c‑p¶-X‑v
H-c‑p A-t‑a-c‑n-¡³ k‑n-Ì-a‑mW‑v. Ahs‑â \-·-IÄ \-½Ä ]‑n-´‑p-S-c‑p-¶‑nÃ.
A-t‑a-c‑n-¡-b‑n H-c‑p I‑p-«‑n P-\‑n-¨‑mÂ
H-c‑p I‑m-c-W-h-i‑me‑p‑w B I‑p-«‑n-s‑b s‑Nd‑p-¸-¡‑mc‑m-b A-Ñ-\-½-a‑m-c‑p-s‑S I‑q-s‑S
I‑n-S-¯‑nÃ. I‑p-«‑n H-¶‑m-a-X‑m-b‑n t‑Ì-ä‑n-s‑âb‑mW‑v. Ah-s‑\ XÃ‑m³ ]-ä‑nÃ‑, N‑o-¯
h‑n-f‑n-¡‑m³ ]-ä‑nÃ‑, H¶‑p‑w ]-ä‑nÃ. t‑h-ï
k-ab-¯‑v B I‑p-«‑n-¡‑v t‑h-ï-s‑X‑m-s‑¡
sImSp-¡pI. Ah-s‑\ A-¸‑pd-s‑¯ a‑pd‑n-b‑n I‑n-S-¯‑p-I. A-Ñ\‑p‑w A-½b‑p‑w
Z-¼-X‑n-{‑I‑n-b \-S-¯‑p-¶ Øe-¯‑v
I‑p-ª‑v I‑n-S-¶‑p-d-§‑p-¶‑nÃ. \-½‑p-s‑S-b‑nh‑n-s‑Sb‑p‑w a‑p-¼‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ. a‑p³-]‑v
I‑q-«‑p-I‑p-S‑p‑w-_-a‑m-b‑n-c‑p-¶ k-ab-¯‑v
\‑m-e‑v]-X‑v 50 t‑]-c-S-§‑p-¶ I‑q-«‑p-I‑pS‑p‑w-_-¯‑n-\I-¯‑v C-«‑m-h-« Øe-¯‑v
P‑o-h‑n-¨‑n-c‑p-¶‑n«‑p-t‑]‑me‑p‑w A-Ñs‑ât‑b‑m
A-½-b‑ps‑St‑b‑m A-s‑Ã-¦‑n a‑p-X‑nÀ-¶-hc‑p-s‑St‑b‑m t‑{‑]-at‑a‑m A-h-c‑p-s‑S i‑m-c‑oc‑n-I
_Ô-§t‑f‑m a‑n-¡-h‑md‑p‑w Bc‑p‑w X-s‑¶
I-ï‑n-«‑nÃ. C-¶‑v \‑m-«‑p-I‑mÀ-¡‑v a‑p-g‑p-h³
I‑m-W‑m-s‑a-¶‑p a‑m-{‑XaÃ‑, C‑u I‑p-ª‑p§-f‑n-X‑v I-ï‑m-W‑v h-f-c‑p-¶X‑v. A-X‑n-\‑v
t‑]‑m-c‑m-¯-X‑n\‑v C‑u N‑m-\-e‑p-If‑p‑w aä‑p‑w
C-s‑XÃ‑m‑w A-d‑n-b‑n-¡‑p-¶‑p-a‑pï‑v. A-]I‑za‑m-b H-c‑p a-\-Ê‑n-t‑e-¡‑m-W‑v C-s‑XÃ‑m‑w
X-Å‑n-h‑n-S‑p-¶X‑v. F-{‑X ]-I‑z-a‑m-b‑n F-{‑X
DÄ-s‑¡‑m-Å‑m-d‑m-b‑n Fs¶m¶pw t\m¡nbà X-Å‑n-t‑¡-ä‑p-¶X‑v. A-t‑a-c‑n-¡-¡‑mc³ s‑N-¿‑p-¶ a‑m-X‑n-c‑n I‑p-«‑n-s‑b A-¸‑pd¯‑v s‑I‑mï‑p-t‑]‑m-b‑n I‑n-S-¯‑p-¶‑nÃ. G-X‑v
h‑o-S‑v \‑n-§-s‑f-S‑p-¯‑me‑p‑w \‑n-§Ä-¡‑v I‑mW‑m-h‑p-¶X‑v Z-¼-X‑n-IÄ D-Å h‑o-S‑m-s‑W¦‑n A-X‑v \‑y‑q-¢‑n-bÀ ^‑m-a‑n-e‑n-b‑mW‑v.

A-h‑n-s‑S B-d‑v t‑]À-¡‑v I‑n-S-¡‑m-h‑p-¶
H-s‑c‑m-ä I-«‑n-e‑m-W‑v a‑p-d‑n-¡I-¯‑v I‑m-W‑pI. F«‑m‑w ¢‑m-k‑n ]T‑n-¡‑p-¶-X‑p‑w‑, H³]-X‑m‑w ¢‑m-k‑n ]T‑n-¡‑p-¶-X‑p‑w‑, cï‑m‑w
¢‑m-k‑n ]T‑n-¡‑p-¶X‑p‑w Hs‑¡ C‑u I«‑n-e‑n-e‑m-W‑v \‑n-c-¶‑p-I‑n-S-¡‑p-I. A-X‑n-s‑â
A-¸‑p-d¯‑p‑w C-¸‑p-d¯‑p‑w X-´b‑p‑w XÅb‑p‑w I‑n-S-¡‑p‑w. I‑pd-¨‑p I-g‑n-b‑p-t‑¼‑mÄ
C-h-s‑c‑m-¶‑n-¨‑m-I‑p‑w. ]‑n-t‑ÅÀ D-d§‑nt‑b‑m
F-¶‑p t‑N‑m-Z‑n-¡‑p‑w. AÂ-¸‑w N‑n-e I‑m-c‑y§Ä t‑I-« ]‑n-t‑ÅÀ X-e-b‑n-e‑q-s‑S ]‑p-X¸‑p-a‑n-«‑v Dd-¡‑w \-S‑n-¨‑v I‑n-S-¡‑p‑w. s‑s‑eä‑p‑w
H‑m-^‑v s‑N-¿‑nÃ. A-h‑n-s‑S I-ï-s‑XÃ‑m‑w
]-c‑o-£‑n-¡-W-s‑a-¶ B-{‑K-l‑w ]‑n-t‑ÅÀ¡‑p-a‑p-ï‑m-h‑p‑w. k-t‑l‑m-Z-c-§Ä X-½‑nÂ
]-c‑o-£‑n-s‑¨-¶‑p h-c‑p‑w. A-Ñ-s‑â-b-S‑p¡Â ]-c‑o-£‑n-s‑¨-¶‑p h-c‑p‑w‑, A-½-b‑ps‑S-b-S‑p-¡Â ]-c‑o-£‑n-s‑¨-¶‑p h-c‑p‑w. C‑u
]-c‑o-£-W-§-s‑fÃ‑m‑w s‑I‑m-ï‑v s‑aâ-e‑mI‑p-¶, e‑n_‑nt‑U‑m (Libido) s‑I‑m-ï‑v
s‑aâ-e‑m-h‑p-¶ C-hÀ-¡‑v H-c‑p a‑m-X‑n-c‑n
{‑]‑m-b-a‑m-I‑p-t‑¼‑m-t‑g-¡‑v h‑n-I‑m-c-§Ä
CÃ‑m-X‑m-I‑p‑w. C-´‑y³ b‑p-hX‑z‑w C-¶‑v
h‑n-I‑m-c-a‑nÃ‑m-¯‑n-S-¯‑m-W‑v \‑nÂ-¡‑p-¶X‑v.
I‑mc-W‑w A-X‑v s‑N-d‑p-¸-¯‑n-t‑e X‑oÀ¶‑pt‑]‑mb‑n. I‑mc-W‑w I‑m-a‑w I-¯‑n-¯‑oÀ¶‑p.
I‑m-a‑w H-c‑n-¡Â t‑]‑me‑p‑w D-Z‑m-¯‑o-I-c‑n¨‑v i‑r‑w-K‑m-c-a‑m-b‑n h‑n-I-k‑n-¨‑n-«‑nÃ. \‑q-d‑v
i-X-a‑m-\h‑p‑w I‑m-a-a‑m-b‑n X-s‑¶ \‑nÂ-¡‑pI-b‑m-W‑v. \‑n-§Ä h‑m-b‑n-¡‑p-¶ k‑ml‑n-X‑y-I‑m-c³-a‑m-c‑p-s‑Sb‑p‑w I‑r-X‑n-I-f‑nÂ
i‑p-²a‑m-b I‑m-a-a‑m-W‑p-ÅX‑v. t‑{‑]-aaÃ.
t‑{‑]-a-s‑a-´‑m-s‑W-¶‑v \‑nÀ-Æ-N‑n-¡‑m³ A-d‑nb‑m-¯-h-c‑m-W‑v C-s‑XÃ‑m-s‑a-g‑p-X‑n-bX‑v.
A-s‑X-´‑m-s‑W-¶-d‑n-b-W-s‑a-¦‑n {‑]‑mN‑o-\a‑m-b I‑r-X‑n-I-s‑f-S‑p-¯‑v ]T‑n-¡W‑w.

9

t^mt«m: sshimJv Bcy

10

k‑o-X-b‑v-¡‑v c‑m-a-t‑\‑m-S‑p-Å t‑{‑]-a-h‑p‑w
c‑ma-\‑v k‑o-X-t‑b‑m-S‑p-Å t‑{‑]-ah‑p‑w F-´‑ms‑W-¶-d‑n-bW‑w. A-X‑v t‑hÀ-]‑m-S‑ne‑p‑w
P‑z-e‑n-¨‑p \‑nÂ-¡‑p-¶-X‑mW‑v. t‑hÀ]‑mt‑S‑m
X‑y‑m-Kt‑a‑m A-\‑p-`-h‑n-¡‑p-h‑m³ X-¿‑md‑nÃ‑m-¯ i‑p-² i‑m-c‑o-c‑n-Ia‑m-b I‑m-aa‑m-W‑v \-½-f‑n-¶‑p ]-d-b‑p-¶-X‑v. c‑ma-\‑v
k‑o-X-t‑b‑m-S‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶ `‑m-h‑m-ß-I t‑{‑]
a-s‑¯ A-d‑n-b‑m-¯-h-c‑m-W‑v c‑ma-s‑\ I‑pä‑w ]-d-b‑p-¶X‑v. C-§s‑\-s‑b‑m-s‑¡ I‑p-ä‑w
]-d-b‑p-¶-hÀ A-h-\h-s‑â `‑m-c‑y-s‑b h‑nt‑Zi-¯‑v Ib-ä‑n Ab-¨‑v C-h‑n-s‑S A-h-f‑ps‑S i-¼-fh‑p‑w ]-ä‑n P‑o-h‑n-¡‑p-¶-h-\‑m-W‑v.
I‑m-a‑w hÃ‑m-s‑X {‑X-k‑n-¨‑p \‑nÂ-¡‑p-¶
H-c‑p I‑m-e-a‑mW‑v. a-\‑p-j‑ys‑â Libido hÀ²‑n-¡‑p-Ib‑p‑w A-[-a h‑n-I‑m-c-§Ä D-t‑¯P‑n-¸‑n-¡‑p-Ib‑p‑w X-Z‑z‑m-c‑m k‑m-a‑q-l‑n-I-a‑mb‑n H-t‑«-s‑d Z‑p-c-h-Ø D-ï‑m-¡‑p-Ib‑p‑w
k‑z-b‑w H-t‑«-s‑d a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K-§Ä-¡‑v
h‑n-t‑[-b-c‑m-h‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p-¶‑p F-¶‑p-ÅX‑m-W‑v C-X‑n-s‑â {‑]-t‑X‑yI-X.
]‑n-s‑¶ h‑n-h‑n-[-§-f‑m-b‑p-Å D-]‑m-k\-IÄ s‑N-¿‑p-¶-h-c‑ne‑p‑w a-t‑\‑m-t‑c‑m-K‑n-If‑p-ï‑v. c‑m-{‑ã‑o-b t‑\-X‑r-X‑z-¯‑n-\‑v I‑o-g‑nÂ
t‑]‑m-b‑n A-h-c‑n `-à‑n ]‑q-ï‑v a‑m-\k‑n-I-t‑c‑m-K‑n-I-f‑m-b-hc‑p‑w Dï‑v. B a‑m\k‑nI t‑c‑m-K-¯‑n \‑n-¶‑m-W‑v FÃ‑m‑w
]‑n-S‑n-¨-S-¡‑m-\‑p-Å s‑h-¼e‑p‑w s‑h-{‑]‑mfh‑p‑w ]‑pX‑n-b X-e-a‑p-d-b‑v-¡‑v c‑m-{‑ã‑o-b
{‑]-Ø‑m-\-§-f‑n-e‑q-s‑S c‑q-]‑m-´-c-s‑¸-«‑p
h-¶‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v. D-t‑Z‑y‑m-K-Ø t‑a-J-e-If‑n t‑]‑m-b‑n A-X‑n-s‑e D-¶-X³-a‑mc‑m-b
D-t‑Z‑y‑m-K-س-a‑m-s‑c I-ï‑v `-à‑n ]‑q-ï‑v
A-h‑n-s‑S \‑n-¶‑v [‑m-c‑m-f‑w k-¼‑m-Z‑n-¨‑v
FÃ‑m‑w s‑h-«‑n-¸‑n-S‑n-¡‑p-h‑m³ t‑]‑m-b-hc‑pï‑v. k-º‑v c-P‑n-k‑v-{‑S‑mÀ H‑m-^‑o-k‑pIÄ‑,
BÀ.S‑n. H. H‑m-^‑o-k‑p-IÄ C-h‑ns‑S-s‑b‑ms‑¡ t‑]‑m-b‑n I-ï‑p-I-g‑n-ª‑mÂ‑, {‑]-t‑X‑y-

I‑n-¨‑v ]‑pX‑n-b X-e-a‑p-d-I-f‑n-e‑p-Å hoÂ
C‑u t‑a-J-e-I-f‑n-t‑e-¡‑v I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n
k‑v-{‑X‑o-I-f‑m-W‑v h-¶‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v. ]‑p-c‑pj³-a‑mcÃ.
aÀ-t‑U‑m-I‑v t‑]‑m-e‑p-Å h-¼³ {‑k‑mh‑p-IÄ C-´‑y-b‑p-s‑S k‑w-k‑v-I‑r-X‑n-s‑b
a‑m-ä‑n-a-d‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑p-t‑h-ï‑n H-c‑p k‑v-{‑X‑o
a‑p-t‑¶-ä-¯‑n-e‑q-s‑S A-g‑n-a-X‑n-b‑p-s‑Sb‑p‑w
A-X‑n-{‑I-a-¯‑n-s‑âb‑p‑w H-c‑p h‑n-N‑m-c-[‑mcs‑b ]‑p-X‑n-b-X‑m-b‑n s‑I‑m-ï‑p-h-c‑m-s‑a¶‑p‑w
X-Z‑z‑m-c‑m [‑mÀ½‑n-I \‑o-X‑nI-s‑f C-´‑yb‑n X-IÀ-¡‑m-s‑a¶‑p‑w K-t‑hj-W‑w
s‑N-b‑v-X‑p I-ï‑p-]‑n-S‑n-¨‑n-«‑pï‑v. K-h¬s‑aâ‑pI-s‑f a-d‑n-¡‑p-h‑m\‑p‑w ]‑pX‑n-b
K-h¬-s‑aâ‑pI-s‑f k‑r-ã‑n-¡‑p-h‑m\‑p‑w
I-g‑n-b‑p-¶-h-c‑m-W‑v a‑m[‑y-a `‑o-a³-a‑mÀ.
A-X‑n F´‑p-s‑I‑mï‑p‑w H-¶‑m-a-\‑m-W‑v
C-´‑y-b‑n-t‑e-¡‑v I-S-¶‑p-h-¶ aÀ-t‑U‑m-I‑v.
A-S‑p-¯‑n-s‑S \-S-¶‑n-«‑p-Å FÃ‑m k‑v-{‑X‑ok‑w-_-Ôa‑m-b {‑]-i‑v-\-§-f‑ne‑p‑w C‑u
a‑m-[‑ya-§-s‑f‑m-s‑¡ D-ï‑m-h‑m-\‑p‑w H-«‑p‑w
k‑m²‑y-X I‑p-dhÃ. D-¶-X D-t‑Z‑y‑m-K
t‑a-J-e-I-f‑n k‑v-{‑X‑o-IÄ h-¶‑p-t‑N-c‑pt‑¼‑mÄ ]‑pX‑n-b \‑n-b-a-\‑nÀ-½‑m-Wh‑p‑w
I‑q-S‑n h-¶‑p-I-g‑n-ª‑m hf-s‑c i-à-a‑mb‑n G-X‑v ]‑p-c‑pj-s‑\ F-t‑¸‑mÄ t‑h-W-s‑a¦‑ne‑p‑w F-{‑X [‑mÀ-½‑n-I-\‑m-b‑me‑p‑w X-d-]ä‑n-¡‑p-h‑m³ Hc‑m-t‑c‑m-]-W-¯‑n-\‑v I-g‑n-b‑p‑w.
k‑v{‑X‑o B-Î‑n-h‑n-Ì‑p-If‑p‑w aä‑p‑w C-X‑n-s‑\
]-d-b‑p¶-X‑v k‑v{‑X‑o t‑\-«-a‑m-b‑n-«‑mW‑v.
C-X‑n-s‑â ]-c‑n-W‑m-a-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v A-hÀ
N‑n-´‑n-¡‑p-¶‑nÃ. C-h-s‑c‑m-s‑¡ A-\‑p-`-h‑n¡‑p-¶ H-c‑p t‑¢-i-a‑pï‑v. C-h-c‑p-s‑S ]-e-c‑ps‑Sb‑p‑w B¬-I‑p-«‑n-I-Ä-¡‑v t‑h-ï‑n H-c‑p
`‑mK-¯‑v k‑v-{‑X‑o-s‑¡-X‑n-c‑m-b‑n h‑m-Z‑n-t‑¡ï‑n h-c‑n-Ib‑p‑w a-d‑p-`‑mK-¯‑v k‑m-a‑q-l‑n-Ia‑m-b‑n k‑v-{‑X‑o-¡‑v t‑h-ï‑n h‑m-Z‑n-¡‑p-Ib‑p‑w
s‑N-t‑¿-ï‑n h-c‑p-¶ c-ï‑v a‑p-J-§Ä

C-h-c‑p-s‑S-s‑bÃ‑m-a‑n-S-b‑n I‑m-W‑p-¶‑pï‑v. C-X‑v k‑v{‑X‑o ]‑pc‑p-j _-Ô-¯‑n-s‑â
N‑mc‑p-X \-ã-s‑¸-S‑p-¯‑p-Ib‑p‑w a‑m-\k‑nI
t‑c‑m-K‑nI-s‑f k‑r-ã‑n-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p‑w.
H‑u-t‑Z‑y‑mK‑n-I X-e-§-f‑n-s‑eÃ‑m‑w A-g‑n-a-X‑nb‑p‑w A-X‑n-{‑I-ah‑p‑w I‑q-S‑m³ C-X‑v C-c-b‑m¡‑p‑w. FÃ‑m AÀ-°-¯‑n-e‑p‑w. A§s‑\ h-c‑p-t‑¼‑mÄ C-s‑X‑m-c‑p `-à‑n-b‑p-s‑S
movement t‑]‑m-s‑e- C-Ñ‑m-`‑w-K-a‑m-b‑n h‑nI-k‑n-¡‑p-¶X‑v. C-X‑pX-s‑¶ a-X-§-f‑p-s‑S
s‑]‑m-b‑v-a‑p-J-§Ä-¡-I¯‑p‑w D-ï‑m-I‑p‑w.
`-à‑n-b‑m-W‑v C-h‑n-s‑S t‑N‑mZ‑y‑w s‑N-¿s‑¸-S‑p-¶ H-c‑p h‑n-I‑m-c‑w. `-à‑n a‑o-c-b‑pt‑S-X‑pï‑v‑, s‑s‑N-X-\‑y-t‑â-X‑pï‑v‑, C-s‑X‑ms‑¡ A-X‑y-´‑w `‑m-k‑p-c-`-à‑n-I-f‑mW‑v.
a‑o-c-b‑p-s‑S `-à‑n t‑]‑m-e‑p-Å `-à‑n A-X‑v
`-à‑n-b‑n \‑n-¶‑p X-s‑¶ k‑w-hÀ-²-Ia‑m-b‑n h-¶‑n-«‑p-Å-X‑mW‑v. A-X‑n-\I-¯‑v
`-à‑n-b‑n \‑n-¶‑p X-s‑¶ c‑q-]-s‑¸-S‑p-¶
Ú‑m\ s‑s‑h-c‑m-K‑y§-t‑f D-Å‑q. B
`-à‑n-b‑v-¡‑v X‑n-c‑n-¨‑p-h-c-h‑n-s‑â k‑m-²‑yX-b‑pï‑v. a‑o-c-b‑v-¡‑v X‑n-c‑n-¨‑p-h-c-h‑n-s‑â
k‑m-²‑y-X D-ï‑m-b‑n-s‑Ã-¦‑ne‑p‑w C-¶‑v
H-c‑mÄ A-X‑v A-\‑p-j‑vT‑n-¡‑m³ t‑]‑mI‑p-t‑¼‑mÄ A-X‑n-\‑v X‑n-c‑n-¨‑p-h-c-h‑n-s‑â
k‑m-²‑y-X-b‑pï‑v. t‑\-s‑c a-d‑n-¨‑v IÂ-¡¯-b‑n-s‑e [‑p-c-´³-a‑mc‑m-b ]-Þ‑n-X-·‑ms‑c h‑n-f‑n-¨‑p-h-c‑p-¯‑n Ah-s‑c a‑p-g‑p-h³
X-d-]-ä‑n-¨‑n-«‑pÅ s‑s‑N-X-\‑y³ H-c‑p k‑p-{‑]`‑m-X-¯‑n X-s‑â Ú‑m-\-¯‑ns‑â H‑u¶-X‑y-¯‑n \‑n¶‑p‑w X‑m-t‑g-¡‑v h-¶‑v H-c‑p
t‑X‑mÀ-¯‑p a‑m-{‑X-s‑a-S‑p-¯‑v X‑w-_‑p-c‑p-h‑p‑w
G-´‑n I¡-¯‑m s‑X-c‑p-h‑p-I-f‑n-e‑q-s‑S
]‑m-S‑n \-S-¡‑p-¶ `-à‑n-b‑v-¡‑v X‑n-c‑n¨‑p-t‑]‑m¡‑nÃ. A-X‑v Ú‑m\ s‑s‑h-c‑m-K‑y-§-f‑p-s‑S
A-t‑§ X-e-b‑v-¡Â \‑n-¶‑v t‑hï-{‑X
h-¶‑p-I-g‑n-ª H-c‑p `-à‑n-b‑mW‑v. C-X‑p
c-ï‑p-aà \-½-f‑n-¶‑v t‑I-c-f-¯‑n I‑mW‑p-¶ `à‑n. s‑k-a‑n-ä‑n-I‑v c‑o-X‑n-b‑nÂ,
s‑k-a-ä‑n-I‑v F-¶‑p ]-d-ª‑m B-h‑n-j‑vI‑rX‑w. A-X‑m-W‑v A-X‑n-s‑â a-eb‑m-f
XÀ-Ö-a‑, a-ä‑p-Å-hÀ B-h‑n-j‑v-¡-c‑n¨-X‑v
{‑I‑n-k‑v-X‑p B-h‑n-j‑v-¡-c‑n-¨ H-c‑p ]²X‑n, \-_‑n B-h‑n‑jv¡-c‑n-¨ H-c‑p ]-²X‑n.
C-X‑n-¶‑v \‑m-N‑z-de‑m-b I‑m-c‑y-§-t‑f‑m-S‑v
AÂ-¸‑w A-IÂ-¨-b‑pï‑v. I‑mc-W‑w C-X‑v
I‑r-{‑X‑n-a-a‑m-b‑n k‑r-ã‑n-s‑¨-S‑p-¡‑p-¶-X‑m-W‑v.
C-¶‑v s‑k-a-ä‑n-I‑v k-¶‑n-t‑h-i-¯‑n-\‑m-W‑v
FÃ‑m-b‑n-S¯‑p‑w {‑]‑m-[‑m-\‑y‑w. H-c‑p ZÀ-i\s‑¯ {‑]-I‑rX‑n-t‑b‑m-S‑v t‑NÀ-¯‑p-s‑h-¨‑v ]
T‑n-¡‑p-IbÃ. t‑]äâ‑v B-b‑n I-s‑ï-¯‑pI-b‑m-W‑v. B-h‑n-j‑v-I‑r-X-a‑m-W‑v C-´‑y³
`-à‑n C-¶‑v. A-X‑v s‑k-a-ä‑n-I‑v BW‑v.
h‑y‑m-h-k‑mb‑n-I {‑]‑m-[‑m-\‑y-t‑¯‑m-s‑S Hc‑mÄ `-à‑n-¡‑p t‑h-ï‑n H-c‑p c‑q-]t‑c-J
lncWy

I-s‑ï-¯‑p-¶‑p. H-c‑mÄ i‑z‑m-k‑w C-¶
c‑o-X‑n-b‑n h‑n-S‑p-¶X‑n-s‑\‑mc‑p c‑q-]t‑c-J
I-s‑ï-¯‑p-¶‑p. \‑m-N‑z-d-e‑m-b‑n \‑n-§Ä
A-X‑v s‑N-b‑v-X‑m {‑`‑m-´‑v h-c‑m‑w. R‑m³
A-X‑n-s‑â {‑]-N‑m-c-I-\‑mW‑v. B-b‑n-c‑w
t‑]À-¡‑v {‑`‑m-´‑v h-¶‑m-e‑p‑w F-\‑n-¡‑v
_‑p-²‑n-a‑p-«‑nÃ. C¯-c‑w B-h‑n-j‑vI‑r-X
`-à‑n-b‑p-s‑Sb‑p‑w B-h‑n-j‑vI‑r-X A-\‑pj‑vT‑m-\-§-f‑p-s‑Sb‑p‑w t‑e‑m-I-§-f‑n-e‑q-s‑S
P-\§-s‑f s‑I‑mï‑p-t‑]‑m-I‑p-I. A-t‑¸‑mÄ
h-c‑p-¶ C-Ñ‑, H-c‑p C-Ñ t‑l-X‑p-h‑m-b‑n-«‑mW‑v A-h‑n-s‑S s‑NÃ‑p-¶X‑v. A-X‑v N‑ne-t‑¸‑mÄ h‑n-t‑¯-j-W-b‑m-I‑p‑w. ]-c-a
I‑m-c‑p-W‑n-I\‑mb s‑s‑Z-h-t‑¯‑m-S‑v F-\‑n-¡‑v
C‑u a‑mÀ-¤-¯‑n-e‑q-s‑S {‑]‑mÀ-°‑n-¨‑mÂ
I‑n-«‑p-s‑a-¶‑v H-c‑p {‑]-t‑N‑mZ-\‑w A-X‑n-s‑â
B-h‑n-j‑v¡‑mc s‑s‑i-e‑n-b‑n \Â-I‑nb‑n-«‑m-b‑n-c‑n¡-W‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v.
D-Z‑m-lc-W‑w ]-d-ª‑m t‑I-c-f-¯‑nÂ
\-s‑Ã‑m-c‑p \‑m-bÀ I‑p-S‑p‑w-_-¯‑n P-\‑n¨-b‑m-f‑m-W‑v A-c-h‑n-µ‑m-£ t‑a-t‑\‑m³.
A-t‑±-l‑w C-e-{‑Î‑n-k‑n-ä‑n t‑_‑mÀ-U‑n-s‑e
t‑P‑m-e‑n-¡‑m-c-\‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-t‑±-l‑w
]-d-b‑p-¶-X‑-\‑p-k-c‑n-¨‑v A-t‑±-l‑w A-h‑n-S‑ps‑¯ s‑X‑m-g‑n-e‑m-f‑n b‑q-W‑nb-s‑â B-f‑m-b‑nc‑p-¶‑p. A-t‑±l-s‑¯ H-c‑p k-ab-¯‑v C-e{‑Î‑n-k‑n-ä‑n t‑_‑mÀ-U‑v F-s‑¶-t‑¶-¡‑p-a‑m-b‑n
]‑n-c‑n-¨‑p-h‑n«‑p. A-t‑±-l‑w ]-«‑n-W‑n-b‑n-e‑mb‑n.
Z‑m-c‑n-{‑Z‑y-¯‑n-e‑mb‑n. \‑n-X‑y P‑o-h‑n-X-¯‑n-\‑v
]-ä‑m-X‑mb‑n. A-t‑±-l-¯‑n-s‑â `‑m-c‑y c-lk‑y-a‑m-b‑n IÀ-¯‑mh‑v C‑u-ti‑m-a‑n-i‑m-l‑ms‑b `-P‑n-¡‑p-¶-h-f‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-hÄ B
]-S-h‑p-s‑a-S‑p-¯‑v s‑h-¨‑v A-t‑±-l-¯‑n-s‑â
a‑p-¼‑n s‑h-¨‑v {‑]‑mÀ-°‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ s‑]s‑«-¶‑v t‑I-{‑µ-a-{‑´‑nb‑m-b ]‑n.s‑P. I‑p-c‑y³
h‑n-f‑n-¨‑p ]d-ª‑v a-IÄ-¡‑v H-c‑n-¡e‑p‑w
I‑n-«‑m-X‑n-c‑p-¶ _‑n.F-k‑v.k‑n. t‑\-g‑v-k‑n‑wK‑n-\‑v k‑o-ä‑v 10 s‑s‑]k s‑I‑m-S‑p-¡‑m-s‑X
I‑n-«‑n. A-t‑±-l‑w t‑I-c-f-¯‑n-e‑p-S-\‑o-f‑w
\S-¶‑v l‑n-µ‑p-[À-½-¯‑n \‑n¶‑p‑w H-t‑«s‑d t‑]-s‑c a-X-]-c‑n-hÀ¯-\‑w \-S-¯‑p-¶X‑n-\‑v t‑h-ï‑n A-t‑±-l-¯‑n-s‑â A-\‑p`-h‑w
F-¶ \‑n-e-b‑n {‑]-k‑w-K‑n-¨‑n-«‑p-Å-X‑mW‑v R‑m-\‑o ]-d-ª-X‑v. A-t‑±l-s‑¯
t‑_‑mÀ-U‑v X‑n-c‑n-s‑¨-S‑p¯‑p. ]‑qÀ-ÆI‑m-e
B-\‑p-I‑q-e‑y-§-t‑f‑m-S‑p I‑q-S‑n Xs‑¶. As‑X‑ms‑¡ C‑u-i‑zc-s‑â a-l‑n-a- s‑I‑m-ï‑p
a‑m{‑X‑w I‑n-«‑n-b-X‑mW‑v. \‑n-§Ä-¡‑p‑w I‑n«Wt‑a‑m C-§-s‑\-s‑bÃ‑m‑w. A-§-s‑\-b‑ms‑W-¦‑n C-X‑v t‑hW‑w. C‑u c‑o-X‑n-b‑nÂ
H-c‑p `-à‑n l‑n-µ‑p-¡-f‑p-s‑S-b‑n-S-b‑ne‑p‑w
{‑I‑n-k‑v-X‑y‑m-\‑n-I-f‑p-s‑S-b‑n-S-b‑ne‑p‑w a‑p-É‑o§-f‑p-s‑S-b‑n-S-b‑ne‑p‑w C-¶‑v B-h‑n-j‑v-I‑r-Xa‑m-b‑n c‑q-]-s‑¸-«‑n-«‑pï‑v. ]-c-k‑v]-c‑w I‑p-ä‑w
]-d-b‑p-t‑¼‑mg‑p‑w B-h‑n-j‑v-I‑r-X-a‑m-W‑v
amˬv 2013

I‑m-h‑p-IÄ t‑£-{‑X-§-f‑m-¡‑n
a‑m-ä‑p-t‑¼‑mÄ N‑p-ä‑p-a‑p-Å a-c-§s‑fÃ‑m‑w s‑h-«‑n-h‑nÂ-¡‑m³ ]ä‑p‑w
F-¶‑pÅ-X‑v 'G-äh‑p‑w he‑n-b'
I‑m-c‑y-a‑m-W‑v. CX‑p-s‑I‑m-ï‑v A\h-[‑n h‑y-h-k‑m-b‑n-IÄ-¡‑v e‑m-`‑w
I‑n-«‑p-¶‑p-ï‑v. H¶‑v‑, H-c‑p c‑m-P‑y¯‑n-s‑â A-´-c‑o£‑w‑, s‑hÅ‑w‑,
ac‑w‑, C-h-b‑v-s‑¡-¦‑ne‑p‑w h‑y-à‑n-]ca‑m-b D-Sa-Ø-X D-ï‑m-h-c‑p-X‑v.
C‑u a-c-§Ä h‑n-ä‑p I‑n-«‑p-¶ e‑m-`‑w
s‑I‑m-ï‑m-W‑v ]-e-t‑¸‑mg‑p‑w C-X‑n-s‑\
t‑£-{‑X-a‑m-¡‑n a‑m-ä‑m³ FÃ‑m-hc‑p‑w
C-X‑n-\‑v ]-c‑n-{‑i-a‑n-¡‑p-¶-X‑v.
C-h-s‑bÃ‑m‑w. B-h‑n-j‑vI‑r-X `-à‑n-b‑ps‑S A-X‑mb-X‑v s‑k-a-ä‑n-I‑v `-à‑n-b‑p-s‑S
B-t‑µ‑m-f-\-¯‑nÂ-s‑¸-S‑p-t‑¼‑mÄ D-·‑m-Z‑w
A-X‑n-s‑â k‑z-`‑m-h-a‑mW‑v. i-c‑o-c‑w h‑n-d-b‑v¡‑p-I‑, h‑n-bÀ-¡‑p-I‑, I‑q-¡‑n h‑n-f‑n-¡‑p-I‑,
X-e-I‑p-¯‑n a-d‑n-b‑p-I‑, {‑]-k‑m-Z‑m-ß-I-X
a‑pJ-¯‑p \‑n¶‑p‑w t‑]‑m-I‑p-I‑, b‑p-à‑n-]‑qÀÆ‑w B-s‑c-¦‑ne‑p‑w t‑N‑mZ‑y‑w s‑N-b‑v-X‑mÂ
k-l‑n-j‑vW‑p-X CÃ‑m-s‑X h-c‑n-I. i‑m-c‑o-c‑nI-a‑m-b‑n h-s‑c t‑\-c‑n-S‑m³ X-¿‑m-s‑d-S‑p-¡‑pI. C-§s‑\-s‑b‑m-s‑¡ h-c‑p-¶ H-c‑p `-à‑n
G-s‑d-¡‑p-s‑d c‑q-]-s‑¸-«‑p I-g‑n-ª‑n-«‑p-s‑ï¶‑m-W‑v F-\‑n-¡‑v t‑X‑m-¶‑p-¶-X‑v. A-t‑¸‑mÄ
a-X-§-f‑n \‑n¶‑p‑w D-·‑m-Z‑m-h-Ø \-a‑p¡‑v I‑n-«‑p-¶‑p-ï‑v.
]‑n-s‑¶ ]-ec‑p‑w ]-d-b‑p¶-X‑p a‑m-X‑n-c‑n
C-h‑n-s‑S H-c‑p d‑n-e‑o-P‑y-k‑v d‑n-s‑s‑h-h-e‑nk‑w Aà \-S-¡‑p-¶X‑v. H-«‑p-aà C¯-c‑w
{‑]-hÀ-¯-\-§Ä l‑n-µ‑p-a-X-¯‑n-t‑ât‑b‑m‑, {‑I‑n-k‑v-X‑p-a-X-¯‑nt‑â-t‑b‑m‑, CÉ‑m‑w
a-X-¯‑nt‑â-t‑b‑m d‑n-s‑s‑h-h-e‑nk-s‑¯
s‑I‑m-ï‑p-h-c‑p-¶‑nÃ. l‑n-µ‑p \‑m-a-[‑m-c‑nb‑mb H-c‑mÄ {‑I‑n-k‑v-X‑y³ \‑m-a-[‑m-c‑nb‑mb a-s‑ä‑m-c‑mÄ CÉ‑m‑w \‑m-a-[‑m-c‑nb‑m-b
a‑q-¶‑m-a-s‑X‑m-c‑mÄ C-X‑p a‑q-¶‑pw \-a‑p-¡‑v
H-c‑p-a‑n-¨‑v ]-d-b‑m‑w‑, l‑n-µ‑pþa‑p-É‑o‑wþ{‑I‑nk‑v-X‑y³ \‑m-a-[‑m-c‑nb‑m-b R‑m³‑, B
R‑m³ F-t‑âX‑m-b H-c‑p ]²-X‑n B-h‑nj‑v-¡-c‑n-¨‑v H-c‑p ]‑m-c-e {‑I‑n-k‑v-X‑p-h‑mb‑n H-c‑p ]‑m-c-e \-_‑n-b‑mb‑n‑, l‑n-µ‑p
k-a‑q-l-¯‑n-\‑v A§-s‑\ H-c‑m-f‑p-s‑S t‑]-c‑v
]-d-b‑m-\‑nÃ‑m-¯X‑p-s‑I‑m-ï‑v ]‑p-X‑p-X‑m-b‑n
D-ï‑m-¡‑m-\‑p-Å H-c‑p PK-Z‑v K‑p-c‑p-h‑m-b‑n
R‑m³ c‑wK-¯‑v h-c‑p‑w. F-s‑¶ N‑p-ä‑n¸-ä‑n

H-c‑p B-h‑n-j‑vI‑rX s‑s‑i-e‑n-b‑n I‑p-t‑db‑m-f‑pI-s‑f I‑q-«‑p¶‑p. C-h-c‑p-s‑S i-à‑n
\‑n-a‑n-¯‑w P-\‑m-[‑n]-X‑y K-h¬-s‑aâ‑p-IÄ
`-b-¡‑p¶‑p‑, F-X‑n-c‑m-f‑n-IÄ `-b-¡‑p¶‑p‑,
]‑n-s‑¶ C-hÀ X-s‑¶ ]-W‑w s‑I‑m-S‑p¡‑p-¶ I‑p-t‑d-b‑m-f‑p-IÄ Ch-s‑c h‑n-aÀ-i‑n¨‑v a-ä‑p h‑n-aÀ-i-\-§Ä-¡‑v i-à‑n-b‑nÃ‑mX‑m-¡‑p¶‑p. B-c‑v F-´‑p X‑p-S-§‑p-t‑¼‑mg‑p‑w
A-X‑n-s‑\ h‑n-aÀ-i‑n-¡‑m³ s‑NÃ‑p-Ib‑p‑w
h‑n-aÀ-i‑n-¨‑p s‑N-¶‑v A-X‑n-s‑â ]-¦‑p ]-ä‑pIb‑p‑w s‑N-¿‑p-¶ I‑p-t‑d b‑p-à‑n-h‑m-Z‑n
k‑p-l‑r-¯‑p-¡-f‑p‑w i-à-a‑m-b‑n C-X‑ns‑\
D‑u-«‑n D-d-¸‑n-¨‑p \‑nÀ-¯‑p-¶‑p.
Cu Ir{Xn-a-Xz-¯nsâ ]cn-WXn
D·m-Z-am-Wv. C-X‑n-s‑â I‑q-«-¯‑n t‑NÀ¯‑p-s‑h-¨‑p h‑m-b‑n-¡‑m³ ]-ä‑p-¶ H-c‑p
I‑m-c‑y-a‑p-ï‑v. A-X‑m-W‑v t‑I-c-f-¯‑n-s‑e
I‑m-h‑pIÄ. t‑I-c-f-¯‑n-s‑e _-l‑p-`‑q-c‑n]£‑w h-c‑p-¶ I‑m-h‑p-If‑p‑w t‑£-{‑X-§-f‑mb‑n a‑m-d‑n-¡-g‑n-ª‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. I‑m-h‑p-IÄ
]-e-t‑¸‑mg‑p‑w H-t‑c¡-dt‑b‑m c-t‑ï¡dt‑b‑m h-e‑n-¸-a‑p-Å \‑m-S³ I‑m-h‑p-IÄ
]¯‑p‑w ]-X‑n-\©‑p‑w h-e‑n-¸-a‑p-Å he‑n-b
I‑m-h‑p-IÄ C-§-s‑\-s‑bÃ‑m-a‑mW‑v. C-h
]-e-t‑¸‑mg‑p‑w X‑pd-¶‑p I‑n-S-¡‑p-¶ t‑a¡‑q-c-b‑nÃ‑m-¯ Z‑pÀ-¤‑m {‑]-X‑n-j‑vT-I-f‑m-W‑v
]-e-b‑n-S¯‑p‑w D-ÅX‑v. C¯-c‑w I‑m-h‑pIÄ t‑£-{‑X-§-f‑m-¡‑n a‑m-ä‑p-t‑¼‑mÄ N‑p-ä‑pa‑p-Å a-c-§-s‑fÃ‑m‑w s‑h-«‑n-h‑nÂ-¡‑m³ ]
ä‑p‑w F-¶‑pÅ-X‑v 'G-äh‑p‑w he‑n-b' I‑m-c‑ya‑m-W‑v. CX‑p-s‑I‑m-ï‑v A-\h-[‑n h‑y-h-k‑mb‑n-IÄ-¡‑v e‑m-`‑w I‑n-«‑p-¶‑p-ï‑v. H¶‑v‑, H-c‑p
c‑m-P‑y-¯‑n-s‑â A-´-c‑o£‑w‑, s‑hÅ‑w‑,
ac‑w‑, C-h-b‑v-s‑¡-¦‑ne‑p‑w h‑y-à‑n-]-ca‑mb D-Sa-Ø-X D-ï‑m-h-c‑p-X‑v. C‑u a-c§Ä h‑n-ä‑p I‑n-«‑p-¶ e‑m-`‑w s‑I‑m-ï‑m-W‑v
]-e-t‑¸‑mg‑p‑w C-X-‑n-s‑\ t‑£-{‑X-a‑m-¡‑n a‑mä‑m³ FÃ‑m-hc‑p‑w C-X‑n-\‑v ]-c‑n-{‑i-a‑n-¡‑p-¶X‑v. A§-s‑\ t‑£-{‑X-a‑m-¡‑p-t‑¼‑mÄ B
{‑]-I‑r-X‑n-b‑v-¡‑v h-c‑p¯‑n-b \‑m-i‑w N‑n-e
a-\-Ê‑p-I-fnse-¦‑ne‑p‑w s‑I‑m-ï‑m A-hÀ
{‑`‑m-´-c‑m-h‑p‑w. ]‑n-s‑¶ A-X‑n-\‑p-]-t‑b‑m-K‑n-¨
a-{‑´-§Ä X-{‑´‑m-K-a§Ä‑, C-h-b‑ps‑Ss‑b‑m-s‑¡ A-S‑n-Ø‑m-\-¯‑n-e‑p-ÅX‑p‑w
t‑h-s‑d h-¶‑p t‑N-c‑p‑w. C‑u I‑m-h‑p-a‑m-b‑n
_-Ô-s‑¸-«‑p I‑n-S-¡‑p-¶ \‑n-ch-[‑n I‑p-S‑p‑w_-§-f‑n C-¶‑v ]-c‑n-l‑m-c-{‑I‑n-b-If‑p‑w D·‑m-Zh‑p‑w FÃ‑m-a‑pï‑v. ]-c‑n-l‑m-c-{‑I‑n-b-IÄ
s‑N-b‑v-X‑n«‑p‑w H¶‑p‑w ]-c‑n-l-c‑n-¡-s‑¸-S‑m-s‑X
C-h C¶pw s‑N-b‑v-X‑p-h-c‑p-¶‑p F-¶‑p-Å
H-c‑p k‑m-l-N-c‑y-h‑p-a‑p-ï‑v. C-X‑v C-¶‑v
X-{‑´‑m-K-a-§Ä s‑s‑I-I‑mc‑y‑w s‑N-¿‑p-¶hÀ-¡‑v h³ h-c‑p-a‑m-\‑w I‑n-«‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n¡‑p-¶ I‑m-c‑y-a‑m-W‑v. C-s‑XÃ‑m‑w t‑NÀ-¯‑p
s‑h-¨‑p t‑hW‑w C‑u h‑n-jb-s‑¯ \-½Ä
]T‑n-t‑¡-ï-X‑v. n

11

A`n-apJw

tIcfw Hcp
s]m-«n-s¯-dn-bpsS h¡nÂ
tIc-fob kaq-l-¯nsâ am\knI BtcmKyw `bm-\-Iamw hn[w XIÀ¨-bsb t\cn«p sIm­⁄ncn-¡p-Ibm-Wv. AXnsâ Imc-Whpw ]cn-lm-chpw tXSp-I-bmWv {]ikvX sskIym-{Sn hnZ-Kv²\pw sI.-Fw.-kn.Sn. saUn-¡Â tImtfPv s{]m^-k-dp-amb tUm. ]n.-F³. kptc-jvIp-amÀ

tUm. ]n.-F³. kptc-jvIp-amÀ

12

?t‑I

-c-f-¯‑n a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-

K‑n-I-f‑p-s‑S F-®-
¯‑n h³ hÀ-²\-h‑v D-ï‑m-b‑n-s‑¡‑mï‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p F-¶‑v N‑n-e ]T-\-§Ä
]-d-b‑p¶‑p- þ C-X‑v i-c‑nb‑mt‑W‑m? B-s‑W¦‑n a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K-¯‑n-¶‑v A-S‑n-a-s‑¸S‑p-¶-h-c‑p-s‑S hÀ-²\-h‑v F´‑p-s‑I‑m-ï‑v?
= A§-s‑\ a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑n-IÄ-¡‑v
I‑r-X‑ya‑mb IW¡v CÃ. ]-t‑£ H-c‑p
c‑o-X‑n-b‑n-e‑p-Å ]T-\‑w Dï‑v.
\mj-WÂ km¼nÄ kÀtÆ F-¶‑m-W‑v
A-X‑n-s‑â t‑]c‑v. C-X‑v 2001þ2002 I‑m-eL-«-¯nep-Å I‑pd-¨‑v ]g-¡‑w s‑N¶ ]
T\w BW‑v. A-X‑n \-a‑p-¡‑v I‑m-W‑m³
I-g‑nb‑p‑w C-´‑y-b‑n 10000 t‑]-c‑n 120
t‑]À¡‑p‑w t‑I-c-f k‑w-Ø‑m\¯‑v kÀtÆ
A-\‑p-k-c‑n-¨‑v 250 t‑]À-¡‑p‑w tcmKap−v.
t‑I-c-f-¯‑n a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K‑n-I-f‑p-s‑S
F-®‑w I‑q-S‑p-X-e‑m-s‑W¶‑v C-X‑n \‑n-¶‑v
\-a‑p-¡-d‑nb‑m‑w. A-X-s‑Ã-¦‑nepw t‑I-c-f
k‑w-Ø‑m-\-¯‑m-W‑v a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K
a-c‑p-¶‑p-IÄ I‑q-S‑p-XÂ h‑n-ä-g‑n-b‑p-¶X‑v.
C-X‑v k‑w-Ø‑m\-s‑¯ P-\-§Ä-¡‑v a-c‑p¶‑p I-g‑n-¡‑m³ B-{‑K-l‑w D-ï‑m-b‑n-s‑«‑m¶‑paÃ‑, a-d‑n-¨‑v a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑n-I-f‑p-s‑S
F-®‑w t‑I-c-f-¯‑n I‑q-S‑nb-X‑v s‑I‑m-ï‑ms‑W-¶‑v a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m‑w. A-X-s‑Ã-¦‑nÂ
a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑n-IÄ-¡‑v a‑m-\k‑nI t‑c‑mK-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑pÅ t_m[yw I‑mc-W‑w
I‑q-S‑p-XÂ a-c‑p-¶‑v h‑n-ä-g‑n-¡‑p-¶-X‑m-h‑m‑w.
]‑n-s‑¶ a-s‑ä‑m¶v Bß-l-Xy-I-fpsS
F®w BW‑v. C-´‑y-b‑n-s‑e s‑a‑m-¯‑w
Bß-lXym Xmc-Xayw s‑N-¿‑p-¶ IW-¡‑p-IÄ DÅX‑v \mj-WÂ ss{Iw
dnt¡mÀUv _yqtdm-bn-em-Wv. t‑I-c-

f-¯‑n-s‑e I-W-¡‑p-IÄ DÅX‑v tÌäv
ss{Iw dn¡mÀUv _yqtdm-bn-em-Wv.
A-t‑¸‑mÄ a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑w a‑qe‑w BßlXy s‑N-¿‑p-¶-h-c‑p-s‑S F-®‑w t‑\‑m¡‑n-b‑m \mj-W km¼nÄ kÀtÆ
]-d-b‑p¶X‑v 9% C-´‑y-b‑ne‑p‑w t‑I-c-f¯‑n-t‑e-X‑v 19% Dw B-s‑W-¶‑mW‑v. C-X‑p
{‑]-I‑m-c‑w t‑I-c-f k‑w-Ø‑m\-¯‑v a‑m-\-k‑nI-t‑c‑m-K‑n-I-f‑p-s‑S F-®‑w I‑q-S‑p-¶‑p F-¶‑v
I-W-¡‑m-¡‑m-h‑p-¶-X‑m-W‑v.
]‑n-s‑¶ ]-d-b‑p-¶ a-s‑ä‑m-c‑p I‑mcW‑w
aZy-]m-\w BW‑v. aZy-]m-\w F-¶‑p ]-dª‑mÂ‑, Znhkw aZyw I-g‑n-¡‑p‑w. ]‑n-s‑¶
\‑nÀ-¯‑p-t‑¼‑mÄ B-f‑p-IÄ-¡‑v A-\‑p-`h-s‑¸-S‑p-¶ ]-e ]-e _‑p-²‑n-a‑p-«‑pIÄ.
F-¶‑m AX‑v Xs¶ A-k‑p-J-a‑mW‑v.
A-§-s‑\-b‑m-s‑W-¦‑n C-´‑y-b‑n Gä-h‑p-a-[‑n-I‑w aZ‑y‑w D-]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶‑p-ï‑v
F-¶‑v ]-d-b‑m-h‑p-¶ k‑w-Ø‑m-\‑w t‑I-c-fa‑mW‑v. ]‑ns‑¶ C‑u BßlXybv¡v {‑]
[‑m-\ I‑mcW‑w hnjmZw BW‑v. t‑I-c-f¯‑n hnjmZw I‑q-S‑p¶-X‑v s‑I‑m-ï‑mI‑m‑w
Bß-lXy I‑q-S‑p-¶X‑v. A-X‑ns‑\
asämcp coXn-bn t‑\‑m-¡‑n-b‑m a-\-Ê‑ne‑mI‑p‑w t‑I-c-f k‑w-Ø‑m\-¯‑v a‑m-\-k‑nI-t‑c‑m-K‑w I‑q-S‑n-b‑n-«‑p-ï‑v F-¶‑v AÃ‑ms‑X
t\cmw-h®w B-b‑n t‑I-cf-s‑¯ a‑m{‑X‑w
ASn-Øm-\-am-¡n-bpÅ IW-¡p-IÄ
CÃ. ]-ï‑v k‑z‑m-a‑n h‑n-t‑h-I‑m-\-µ³
]-d-ª‑n-c‑p-¶t‑Ã‑m t‑Ic-f‑w {‑`‑m-´‑me-b‑w
F¶‑v‑, H-cÀ-°-¯‑n A-X‑p i-c‑n-b‑mW‑v.
t‑I-c-f k‑w-Ø‑m-\‑w {‑`‑m-´‑m-e-b-a‑m-b‑n
s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v, A-X‑n-\‑v I‑p-s‑d
I‑m-c-W-§-f‑pï‑v. {‑]-[‑m-\-a‑mb‑p‑w ssPh]-ch‑p‑w‑, kmaq-lyhpw Bb I‑m-c-W§Ä Dï‑v. kmaq-ly-L-S\ F-S‑p-¡‑p-Ib‑m-s‑W-¦‑nÂ‑, t‑I-c-f-¯‑n-s‑â X-\X‑m-b
k‑z-`‑m-h‑w F-´‑m-s‑W-¶‑p s‑h-¨‑mÂ

kmaq-ly-co-Xn-I-fn a‑m-ä‑w k‑w-`-h‑n-¡‑p¶‑p F-¶-X‑mW‑v. t‑I-c-f-¯‑n a‑q-¶‑v
^‑m-a‑n-e‑n-s‑b F-S‑p-¯‑mÂ‑, A-X‑n H-c‑p
^‑m-a‑n-e‑n-b‑n H-c‑mÄ A\y-tZ-i¯v Bb‑n-c‑n-¡‑p‑w. A§-s‑\ B-s‑W-¦‑n t‑Ic-f‑ob-\‑v H-c‑p I-g‑n-h‑p-ï‑v. A-h‑n-S‑ps‑¯
kmaq-lym-h-kvY-sb AÔ-ambn A\pI-cn-¡pw. A§-s‑\ Hc‑p kmwkv¡mcnI amäw k‑w-`-h‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-Ib‑mW‑v. t‑I-c-f-¯‑n-\‑v X-\X‑m-b k‑z-`‑m-h‑w
\-ã-s‑¸-S‑p-I-b‑mW‑v. A-t‑¸‑mÄ \-½Ä B
k-ab-¯‑v ]‑p-d-¯‑p-Å c‑m-P‑y-s‑¯ \Ã
I‑m-c‑y§Ä A\p-I-cn-¡msX A\‑m-t‑c‑mK‑y-]-ca‑m-b I‑m-c‑y-§Ä BW‑v A\p-I-cn¡p-¶X‑v. A-h-c‑p-s‑S `-£W‑w‑, h-k‑v-{‑X‑w‑,
s‑]-c‑p-a‑m-ä‑w F-¶‑n-h-b‑m-W‑v A\p-I-cn-¡pI. a-d‑n-¨‑v \Ã I‑mc‑y‑w A\p-I-cn-¡nÃ.
A§-s‑\ h-c‑p-t‑¼‑mÄ {‑]-t‑X‑y-I‑n-¨‑v KÄ^‑n t‑]‑m-b B-f‑p-IÄ s‑]-s‑«-¶‑v s‑s‑]k D-ï‑m-¡‑p-Ib‑p‑w B s‑s‑]-k-b‑v-¡‑v
he‑n-b h‑o-S‑p-ï‑m¡‑p-I-b‑p‑w‑, h‑n-e I‑qS‑n-b
he‑n-b I‑mÀ h‑m-§‑p-Ibpw sN¿p¶p‑,
A-§-s‑\-b‑n-c‑n-s‑¡ s‑]-s‑«-¶‑v A-b‑mÄ-¡‑v
t‑P‑m-e‑n-b‑nÃ‑m-¯ Ø‑n-X‑n h-c‑n-I‑, i¼f‑w I‑p-d-b‑p-I‑, C§-s‑\ k‑m-¼¯‑n-I
Ø‑n-X‑n X-I-c‑p‑w. s‑]-s‑«-¶‑v k‑m-¼-¯‑n-Ia‑m-b‑n D-bÀ-¨ h-c‑p¶‑p‑, X‑m-g‑v-¨ h-c‑p¶‑p.
A§-s‑\ ]-e X-c-¯‑ne‑p‑w hnjmZw
h-c‑p¶‑p. A-h‑n-S‑ps‑¯ Pohn-X-coXn
C-h‑n-s‑S X‑p-S-c‑p¶‑p. aZy-]m\w hf-s‑c
I‑q-S‑m³ I‑mc-W‑w A-X‑mW‑v. A§-s‑\
]e amä-§fpw \-½-f‑p-s‑S ^‑m-a‑n-e‑n-s‑b
_‑m-[‑n-¡‑p¶‑p. A§-s‑\ \-a‑p¡‑v asämcp
Xc-¯n ]-d-b‑m‑w. ]-e A-k‑p-J-§f‑p‑w
h-c‑p-¶‑pï‑v. \-a‑p-¡‑v \-½‑ps‑S kaq-lhpambn s]mcp-¯-s¸-Sm³ ]-ä‑m-s‑X
h-c‑p‑w. C-X‑ns‑\ s]mcp-¯-s¸-Sp¶-Xnse
Ak-´p-e\w F-¶‑v ]-d-b‑p‑w. kaq-lhplncWy

a‑m-b‑n t‑\‑m-¡‑n-b‑m Hä-s‑¸-«‑v I-g‑n-b‑p-I.
C-X‑n-s‑\ cultural shock F-¶‑v ]-d-b‑p‑w.
European country Ifnse t‑]‑ms‑e
samss_Â NmänwKv, tUän§v XpS§n-b-h. C-s‑X‑m-s‑¡ \-½‑p-s‑S \‑m-«‑nÂ
F-¯‑n-¡-g‑nª‑p. A-s‑X‑m-s‑¡ \-½‑ps‑S
kaq-l-¯n\v X‑m-§‑m³ ]-ä‑m-¯ I‑m-c‑y§-f‑m-W‑v.
C-s‑X‑m-s‑¡ s‑N-¿‑p-t‑¼‑mÄ Ch-\‑v
X-s‑¶ k-a‑q-l-¯‑n \ne-\n¡m³
]-ä‑nÃ. Ch-t\mSv a-ä‑p-Å B-f‑p-IÄ¡‑p‑w
CjvSw IqSm³ ]-ä‑m-d‑nÃ. A§-s‑\ Hc‑p
kzm`m-hnI s]mcp¯w h-c‑m¯ AhØbmW‑v cultural shock. ]‑n-s‑¶ h-c‑p¶-X‑m-W‑v D]-t`m-K-kw-kv¡m-cw. \-½Ä
hf-s‑c A-[‑n-I‑w D-]-t‑`‑m-K-k‑w-k‑v-¡‑m-c¯‑n-\‑v A-S‑n-a-b‑m-I‑p-I. G-ä-h‑p-a-[‑nI‑w
kuµ-cy-h-kvXp-¡Ä N‑n-e-h‑m-I‑p-¶

k‑w-Ø‑m-\‑w t‑I-c-f-a‑mW‑v. kuµ-cyh-kvXp-¡Ä C-{‑X-b‑p-a-[‑n-I‑w C-h‑n-s‑S
t‑h-c‑p ]‑n-S‑n-¡‑m³ I‑mc-W‑w \-½‑p-s‑S
D-]-t‑`‑m-K k‑w-k‑v-¡‑m-c-a‑mW‑v. B[p-\nI
Sn.-hn. samss_ C-X‑v FÃ‑m‑w N‑n-e-h‑mI‑p-¶ k‑w-Ø‑m-\‑w t‑I-c-f-a‑mW‑v. AX‑pt‑]‑m-s‑e k‑m-¼¯‑n-I Ø‑n-X‑n I‑qS‑n-b
k‑w-Ø‑m-\-aà t‑I-cf‑w. t‑I-c-f-¯‑n-s‑e
a‑n-¡ B-f‑p-If‑p‑w I‑r-X‑ya‑mb s‑s‑]-k
I‑n-«‑p-¶ H-c‑p C-S¯-c‑w I‑p-S‑p‑w-_-a‑mW‑v.
B C-S¯-c‑w I‑p-S‑p‑w-_-¡‑mÀ F-§-s‑\b‑m-W‑v C-X‑v D-]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶-s‑X-¶‑mW‑v.
A-h-c‑p-s‑S h-c‑p-a‑m-\-¯‑n H-X‑p-§‑m-¯
I‑m-c‑y-a‑m-W‑v C-s‑X‑ms‑¡. t‑I-c-f-¯‑nÂ
R‑m-\S-¡‑w B-f‑p-IÄ I-c‑p-X‑p-¶X‑v H-c‑p
h‑o-S‑p-ï‑m-¡‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑n X‑m-a-k-¯‑ne‑p]-c‑n G-ä-h‑p‑w he‑n-b h‑o-S‑m-IW‑w‑, Gäh‑p‑w `‑w-K‑n-b‑p-Å‑, \‑m-e‑p t‑]À I-ï‑mÂ

t^mt«m: {ioPn¯v Bcy

tUm. ]n.-F³. kptc-jvIp-amÀ

amˬv 2013

t‑\‑m-¡‑p-¶ h‑o-S‑m-h-W‑w‑, samss_Â,
ImÀ G-X‑m-b‑me‑p‑w A§-s‑\ Xs‑¶.
A-t‑¸‑mÄ C§-s‑\ h-c‑p-t‑¼‑mÄ A-X‑y‑mhi‑y‑w t‑e‑m¬ s‑I‑m-ï‑m-W‑v C-X‑v s‑N-¿‑pI. A§-s‑\ a‑m-X‑m-]‑n-X‑m-¡Ä I-S-¡‑mc‑m-I‑p‑w. A-s‑Ã-¦‑n H-c-k‑p-J‑w h-¶‑mÂ
N‑n-I‑n-Õ‑n-¡‑m³ t‑\‑m-¡‑p-t‑¼‑mÄ B
h-c‑p-a‑m-\-a‑mÀ-¤‑w \-ã-s‑¸-S‑p‑w. A§-s‑\
h-c‑p-¶ I-S-s‑¡-W‑n-b‑m-W‑v t‑I-c-f-¯‑n-s‑e
B-ß-l-X‑y-b‑v-¡‑v I‑m-cW‑w. I-S-s‑¡-W‑nb‑p-s‑S {‑][‑m-\ I‑mc-W‑w k‑m-¼-¯‑n-I‑ Z‑pc‑p-]-t‑b‑m-K‑w B-W‑v.
]‑n-s‑¶ t‑I-c-f-¯‑n-s‑e B-f‑p-IÄ¡‑pÅX‑v I]-S Zpc-`n-am\w. t‑I-c-f‑o-bÀ¡‑v `b-¦-c {‑]-i‑v-\-§Ä D-s‑ï-¦‑ne‑p‑w
A-X‑p ]‑pd-¯‑p I‑m-W‑n-¡‑nÃ. \-½‑p-s‑S
{‑]-i‑v-\-§Ä ]‑pd-¯‑v ]-db‑m-t‑\‑m‑, a-ä‑p-Å
B-f‑p-I-f‑n \‑n¶‑v ]cn-lmcw e-`‑n-¡‑m³
C-hÀ X-‑mÂ-]c‑y‑w I‑m-W‑n-¡‑m-d‑nÃ. ^‑m-a‑ne‑n-b‑n-e‑p‑w‑, {‑^-ï‑v-k‑v B-b‑p‑w‑, ]-e {‑]-i‑v\-§f‑p‑w ChÀ NÀ¨ s‑N-¿‑nÃ. C-hÀ-¡‑v
H-c‑p ]-c‑n-[‑n I-g‑n-b‑p-t‑¼‑mÄ X‑m-§‑m³
I-g‑n-b‑m¯ kvs{SÊv F-¯‑p-t‑¼‑mÄ
ChÀ \nb-{´Ww hnSpw. N‑n-e-t‑¸‑mÄ
C‑u AhØ aZy-]m\¯‑n-t‑e-¡‑m-I‑m‑w.
ab-¡p-a-cp-¶nt‑e-¡‑m-I‑m‑w‑, Bß-lXybnt‑e-¡‑m-I‑m‑w. ]-e h-g‑n¡‑p‑w CXv
\‑o-§‑m‑w. A§s‑\ hoÀ¸p-ap-«epw
\nb-{´-W-an-Ãm-bvabpw t‑I-c-f-¯‑nÂ
I‑q-S‑p-X-e‑mW‑v. I‑mcW‑w k½À±w CÃmXm-¡m³ H-c‑p D]m-[nbpw D]-tbm-Kn¡p-¶n-Ã. \-a‑p-¡‑v A-¯-c-¯‑n-e‑p-Å
A-S‑p-¯ {‑^-ï‑v-j‑n-¸‑v I‑p-d-h‑mW‑v. C‑u
k‑v-s‑{‑S-Ê‑v h-c‑p-t‑¼‑mÄ I‑q-S‑p-Xepw aZy
-]m-\n B-h‑m-\‑m-W‑v k‑m-[‑y-X. \-a‑p¡‑v
imco-cnI {]hÀ¯\w hf-s‑c I‑p-dh‑mW‑v. ]-e-t‑¸‑m-g‑p‑w \-½‑p-s‑S h‑n-i‑z‑m-k‑w
hf-s‑c i‑m-´-a‑mW‑v. N‑n-eÀ A-[‑nI‑w
k½À±w h-c‑p-t‑¼‑mÄ BÄ-s‑s‑Z-h§-s‑f
ic-W‑w {‑]‑m-]‑n-¡‑p‑w. A§s‑\ kvs{SÊn P‑o-h‑n¨‑v kvs{SÊv I‑q-S‑p-t‑¼‑mÄ
\nb-{´Ww hnSpw. ]‑n-s‑¶ t‑I-c-f-¯‑ns‑â {‑]-i‑v\‑w Iq«p-Ip-Spw-_hpw IpSpw_-am-ä-§fpw. Iq«p-Ip-Spw_w F-¶‑p
]-d-ª‑m H-c‑p-a‑n-¨‑v X‑m-a-k‑n¡-W‑w
F-¶‑nÃ. {‑]-i‑v-\‑w D-ï‑m-b‑m H-c‑p-a‑n-¨‑v
C-S-s‑]-S‑p-I‑, h‑n-h‑m-l-¯‑n-¶‑v H-c‑p-a‑n-¨‑v
k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-I. C-t‑¸‑mÄ t‑I-c-f-¯‑nÂ
AWp-Ip-Spw_w B-Wv. I‑mc-W‑w
I‑mÀj‑n-I {‑]-h‑r¯‑n base s‑N-b‑v-X‑n-«‑p-Å
H-c‑p X‑ma-k‑w I‑pd-ª‑v C-t‑¸‑mÄ h‑y‑m-hk‑m-b‑n-I-a‑m-b‑p-Å P‑o-h‑n-X-a‑mW‑v. FÃ‑mhc‑p‑w {‑K‑m-a-¯‑n \‑n-¶‑v S‑u-W‑n-t‑e-¡‑v
I‑p-S‑n-t‑b-d‑n ]‑mÀ-¡‑p-I-b‑mW‑v. {‑K‑m-a-¯‑nÂ
X-s‑¶ C-t‑¸‑mÄ t‑P‑mbâ‑v ^‑m-a‑n-e‑n CÃ‑m-

13

C-´‑y-b‑v-¡‑v ]‑pd-¯‑v t‑]‑m-b‑n¡-g‑nª‑m I‑p-«‑nI-s‑f _k‑v I-bd‑m³‑, \‑o-´‑m³‑, t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä-e‑nÂ
t‑]‑m-I‑m³‑, d-k‑v-t‑ä‑m-dâ‑n \‑n-¶‑v
N‑m-b I‑p-S‑n-¡‑p¶Xv C-s‑XÃ‑m‑w
H-c‑p ¢‑m-Ê‑mW‑v. C-s‑XÃ‑m‑w Ah-c‑p-s‑S I-c‑n-b-d‑n-s‑â `‑m-K-a‑mW‑v.
\-a‑p-¡‑n-X‑nÃ. A-§\-s‑¯
]‑mT‑y-]²-X‑n \-a‑p-¡‑p-s‑ï-¦‑nÂ
\-¶‑m-b‑n. C¶-s‑¯ a‑m-X‑m-]‑nX‑m-¡Ä A-X‑v s‑N-¿‑nÃ. R‑mt‑\‑m
I-ã-s‑¸-«‑m-W‑v h-¶X‑v‑, F-s‑â
I‑p-«‑n I-ã-s‑¸-S‑p-c‑p-X‑v F-¶
N‑n-´‑m-K-X‑n-b‑p-Å a‑m-X‑m-]‑n-X‑m¡Ä BW‑v. I‑p-«‑nI-s‑f i-c‑n¡‑v‑,
I-c‑ms‑«‑, I‑p-§‑v-^‑p ]T‑n-¸‑n-¡W‑w.
14 UÂ-l‑n k‑w-`h-s‑¯ H-s‑¡ s‑Nd‑p-¯‑v \‑nÂ-¡‑m³ C-X‑v ]‑mT‑y-]²-X‑n-b‑p-s‑S `‑m-K-a‑m-¡-W‑w.
X‑m-I‑p¶‑p. C-¯-c-¯‑n Iq«p-Ip-Spw_w
F-¶‑p ]-d-ª‑m kvs{S-kv I‑p-d-¡‑m³
]-ä‑p-¶ Hc‑p ]cn-lm-c-I³ BW‑v.
C-´‑y-s‑b A-t‑]-£‑n-¨v t‑I-c-f-¯‑n-s‑e
B-f‑p-IÄ anI-¨-hÀ BW‑v. t‑I-c-f‑obÀ
hnZym-`ym-k-ap-Å-hÀ B-W‑v. G-X‑p
t‑P‑m-e‑n¡‑p‑w t‑]‑m-I‑p‑w. ]‑n-s‑¶ H-c‑p L-«‑w
I-g‑n-ª‑v i¼-f‑w I‑p-d-b‑p-t‑¼‑mt‑g‑m at‑ä‑m
A-X‑p ]‑pd-¯‑v ]-d-b‑m³ a-S‑n I‑m-W‑n¡‑p¶‑p. F-s‑â h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w A-\‑p-k-c‑n¨‑v t‑P‑m-e‑n I‑n-«‑m-¯-X‑n h‑n-j-a‑n-¡‑p¶‑p.
C-X‑n A-h-c‑ps‑S am\-knI k½À²w
I‑q-S‑p¶‑p. ]‑n-s‑¶ t‑P‑m-e‑n-b‑n X‑mÂ-]
c‑y‑w I‑p-d-b‑p‑w‑, B-ß‑mÀ-°-X I‑p-d-b‑p‑w‑,
A-h-c‑n A]-IÀj-Xm--t_m--[wD-ï‑mI‑p‑w. tbmKy-X-bvs¡m-¯ tPmen A-X‑v
t‑I-c-f-¯‑n-s‑e H-c‑p {‑]-i‑v-\-a‑mW‑v. ]‑n-s‑¶
t‑I-c-f-N-c‑n{‑X‑w t‑\‑m-¡‑p-t‑¼‑mÄ I‑m-e‑mI‑m-e-§-f‑mb‑n tIcfw highly protected
BW‑v. C-t‑¸‑m-g‑m-W‑v s‑Nd‑nb amä-§Ä
h-¶X‑v. A-X‑mb-X‑v t‑I-c-f-¯‑nÂ
s‑h-Å-s‑¸‑m-¡‑w‑, h-cÄ-¨‑, s‑]‑m-X‑p-s‑h
I‑p-d-h‑mW‑v. C-X‑ns‑\ {]Ir-Xym-tcmKyw
F-¶‑p ]-d-b‑p‑w. {‑]-I‑r-X‑n ]-c-a‑m-b‑n
X-s‑¶ C¯c‑w kvs{SÊns‑\ \-a‑p-¡‑v
t‑\-c‑n-S‑m-\‑p-Å I-g‑n-h‑v I‑p-d-h‑mW‑v. C-¯c-¯‑n-e‑pÅ kvs{SÊv t‑\-c‑n-S‑m³ I-g‑n-h‑v

I‑p-d-ª B-f‑p-IÄ-¡‑v {‑]-I‑r-X‑n-]-c-a‑m-b‑n
X-s‑¶ Hcp I‑pd-h‑v h-c‑m-d‑pï‑v. C¯c‑w
kvs{SÊv C-h-c‑n h-¶‑m C-hÀ s‑]s‑«¶‑v elcn, aZy-]m-\w, Bß-lXy
F-¶‑nh-s‑b k-a‑o-]‑n-b‑v-¡‑p‑w. ]‑n-s‑¶ C-X‑v
a‑m-\-k‑n-I-a‑mb‑n hnjmZw H-c-k‑p-J-a‑mW‑v.
h‑n-«‑p-a‑m-d‑m-¯ X-e-t‑hZ-\‑, \-S‑p-t‑hZ\
(chronic headache & chronic back
pain) stress induced B.P. etc. are stress
diseases. hf-s‑c s‑Nd‑n-b {‑]‑m-b-¯‑nÂ
X-s‑¶ lmÀ«v Aäm¡v (25 years) C-X‑v
t‑I-c-f-¯‑n-e‑m-W‑v A-[‑n-I-h‑p‑w. C-X‑n-¶‑v
I‑mcW‑w sImgp¸v
\ndª `£-W-ioew BWv. c‑m-h‑n-s‑e
C-t‑¸‑mÄ t‑Z‑m-i‑, CÍ-e‑n H-¶‑paÃ. ]n
Ê t‑]‑m-e‑p-Å k‑m-[-\-a‑m-W‑v I-g‑n-¡‑md‑v.
C-X‑p-a‑q-e‑w D-ï‑m-I‑p¶ t‑c‑m-K‑w hf-s‑c
A-[‑n-I-a‑mW‑v. \-½‑p-s‑S t‑P‑m-e‑n k‑v-s‑s‑äÂ
a‑m-d‑n-¡-g‑nª‑p. C-t‑¸‑mÄ Bc‑p‑w I‑rj‑n s‑N¿‑m-d‑nÃ‑, FÃ‑m-hc‑p‑w IT t‑P‑m-e‑n
BW‑v. C-h-c‑ps‑S Dd-¡-ioew X-s‑¶ a‑md‑p-I-b‑mW‑v. ]-ec‑p‑w c‑m-{‑X‑n-b‑n t‑P‑m-e‑n
s‑N-¿‑p-¶-h-c‑mW‑v. t‑N‑m-Z‑n-¨‑m ]-d-b‑p‑w‑,
c‑m-h‑n-s‑e 12\‑v F-W‑o-ä‑p F-s‑¶‑ms‑¡.
C-hÀ-¡‑v Dd-¡‑w I‑p-d-h‑m-I‑m-d‑pï‑v. C-hc‑p-s‑S C-S-b‑n `À-¯‑m-h‑v `‑mc‑y‑m _-Ô‑w
I‑p-d-b‑p¶‑p. s‑s‑U-t‑h-g‑v-k‑v \-S-¡‑p¶‑p.
a-ä‑p-Å-h-c‑p-a‑m-b‑n Nmän§v I‑q-S‑p¶‑p.
C-t‑¸‑mg-s‑¯ I‑p-«‑n-IÄ¡‑v
k½À²-s¯ t‑\-c‑n-S‑m³ I-g‑n-h‑v I‑pd-h‑mW‑v. I‑mc-W‑w s‑N-d‑p-¸‑w a‑pX-t‑e
I‑p-«‑n-¡‑v t‑l‑m‑w hÀ-¡‑v a‑p-XÂ I‑p-«‑n
B-h-i‑y-s‑¸-S‑p-¶ F-´‑p I‑m-c‑yh‑p‑w a‑mX‑m-]‑n-X‑m-¡Ä s‑N-b‑vX‑p-s‑I‑m-S‑p-¡‑p¶‑p.
AX‑p-s‑I‑m-ï‑v I‑p-«‑n-¡‑v ]-c‑o-£‑m-k-ab-¯‑v k‑v-s‑{‑S-Ê‑v h-c‑p-t‑¼‑mÄ A-X‑n-s‑\
A-XnPo-hn-¡m³ Ah-\‑v k‑m-[‑n-¡‑p¶‑nÃ. ChÀ C‑u k‑v-s‑{‑S-Ê‑v t‑\-c‑n-S‑p¶-X‑v
{‑U-K‑vk‑v, BÂ-¡-t‑l‑mÄ‑, B-ßl-X‑y
F-¶‑n-h-b‑n-e‑q-s‑S a‑m-{‑X-a‑mW‑v. A§-s‑\
hfs‑c k¶n-Kv²m-h-kvYbn B-W‑v
t‑Ic-f‑w \‑nÂ-¡‑p-¶X‑v.
I-g‑n-ª \‑m-e‑p hÀ-j-a‑m-b‑n G-äh‑p‑w
I‑q-S‑p-X aZ‑y‑w h‑nÂ-¡‑p-¶ k‑w-Ø-‑m\‑w t‑I-c-f-a‑mW‑v. \-½Ä I-W-¡‑p-I‑q-«‑n
s‑N-¿‑p-t‑¼‑mÄ \-a‑p-¡‑v I‑mW‑m‑w H-c‑p
h‑y-à‑n H-c‑p hÀ-j‑w I-g‑n-¡‑p-¶-X‑v 38
e‑n-äÀ BÂ-¡-t‑l‑mÄ BW‑v. C-X‑n\‑v {‑]-[‑m-\‑ I‑mc-W‑w k‑v-s‑{‑S-Ê‑v BW‑v.
BÂ-¡-t‑l‑m-f‑n-k‑w I‑q-S‑n-bX‑p-s‑I‑m-ï‑v
I‑p-S‑p‑w-_ B-ß-l-X‑y-If‑p‑w I‑qS‑n‑, I‑pä-I‑r-X‑y-§f‑p‑w ]‑o-U-\-§f‑p‑w I‑qS‑n. t‑I-cf-¯‑n t‑d‑m-U‑v B-I‑v-k‑nUâ‑v s‑a‑m-¯‑w
\-S-¡‑p-¶X‑v sshIo«v 5.30 a‑p-XÂ c‑m-{‑X‑n
12 a-W‑n h-s‑c-b‑mW‑v. {‑]-i‑v-\‑w a-Z‑y-]‑m-\‑w

BW‑v. G-äh‑p‑w I‑q-S‑p-XÂ Bbn«v aZy¯n\v ASn-s¸-Sp-¶-hÀ 20 h-b-Ê‑n-\‑p‑w
40 h-b-Ê‑n\‑p‑w C-S-b‑n-e‑p-Å ]‑p-c‑p-j³amcmW‑v. BÂ-¡-t‑l‑m-f‑n-s‑â {‑]-i‑v-\‑w
F-´‑m-s‑W-¶‑p s‑h-¨‑m \-½‑ps‑S Xncn¨-dnhp tijn \-ã-s‑¸-S‑p‑w F¶-XmWv.
]‑n-s‑¶ s‑X-ä‑p‑w‑, i-c‑n-b‑p‑w‑, a-\-Ê‑n-e‑m-h‑nÃ.
A-t‑¸‑mÄ B-ßl-X‑y {‑]h-W-X I‑q-S‑p‑w.
B-ßl-X‑y e‑n-k‑v-ä‑v t‑\‑m-¡‑n-b‑m 30%
]‑p-c‑p-j-·‑m-c‑m-W‑v I‑m-c-W‑w BÂ-¡t‑l‑mÄ. A-t‑¸‑mÄ B-ß-l-X‑yb‑p‑w
a-Z‑y-]‑m-\h‑p‑w X-½‑n he‑n-b _-Ô‑w
Dï‑v. a-ä‑p k‑w-Ø‑m-\§-s‑f A-t‑]-£‑n-¨‑v
t‑Icf‑w C‑u c-ï‑p I‑m-c‑y-¯‑n-\‑p‑w H¶‑m‑w
Ø‑m-\-¯‑mW‑v. B-ßl-X‑y a‑m-\k‑n-I
{‑]-i‑v-\-a‑mW‑v. a-Z‑y-]‑m-\‑w a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-Ka‑mW‑v. C-\‑n a-s‑ä‑m-¶‑v I‑p-S‑p‑w-_ B-ßlX‑y BW‑v. I‑p-S‑p‑w-_-¯‑n FÃ‑m-hc‑p‑w
I‑q-S‑n X‑o-c‑p-a‑m-\‑n-¡‑p¶‑p‑, a-c‑n¡‑m‑w F¶‑v.
A-X‑n-\‑v t‑i-j‑w a-c‑n-¡‑p¶‑p. C-X‑m-W‑v I‑pS‑p‑w-_ B-ß-lX‑y. t‑I-c-f-¯‑n-s‑e k‑ml-N-c‑y-a-\‑p-k-c‑n-¨‑v . H-c‑p h‑y-à‑n-b‑m-W‑v
B-ßl-X‑y s‑N¿‑p-I. A-X‑n-\‑p a‑p³-]‑v
a-ä‑p-Åh-s‑c A-h³ s‑I‑mÃ‑p-I-b‑m-W‑v s‑N¿‑p-¶X‑v. A-s‑Ã-¦‑n C‑u B-ß-lX‑y‑m
{‑]-hWX D-Å h‑y-à‑n ]d-ª‑v ]
d-ª‑v s‑N-¿‑p¶-X‑v / A-s‑Ã-¦‑n \‑nÀ-_Ô‑n-¨‑v B-ßl-X‑y s‑N-¿‑n-¸‑n-¡‑p¶‑p.
F-´‑n-c‑p-¶‑me‑p‑w I‑p-«‑n-IÄ A-X‑nÂ
DÄs¸Sm-dn-Ã. AX‑p-s‑I‑m-ï‑v I‑p-«‑nI-s‑f
s‑I‑m-¶‑n-«‑m-W‑v B-ßl-X‑y s‑N-¿‑p-I.
CX‑p-s‑I‑m-ï‑v \-½Ä I‑p-S‑p‑w-_ B-ßlX‑y F-¶ t‑]-c‑v X-s‑¶ a‑m-äW‑w. I‑mcW‑w C-X‑n I‑p-S‑p‑w-_‑w F-¶ Bi-b‑w
CÃ H-c‑pX-c‑w I‑q-«-s‑I‑m-e-]‑m-X-I-a‑m-W‑v
\-S-¡‑p-¶X‑v. C-X‑n \‑n-¶‑v ]Tn¨-t‑¸‑mÄ
t‑I-c-f-¯‑n \S¶ A-©‑v I‑p-S‑p‑w-_‑w
Bß-lXyIsf ]Tn¨p. ]-e Ø-e¯‑m-b‑n«‑v. A-X‑n I‑m-W‑m³ I-g‑nª-X‑v
F-´‑m-s‑W-¶‑m C-X‑n \‑m-e‑v I‑p-S‑p‑w_-§-f‑p-s‑S {‑][‑m-\ h‑nó / {‑][‑m-\
A-´-I³ `À-¯‑m-h‑n‑-s‑â, AÑ-s‑â a-Z‑y]‑m-\‑w B-s‑W-¶‑v I-s‑ï¯‑n. aZy-]m\w
I-ï-a‑m-\‑w B-b‑n«‑v‑, k‑m-¼-¯‑n-I-a‑m-b‑n
I‑p-g-¸-a‑nÃ‑m-¯ I‑p-S‑p‑w-_‑w B-W‑v. b‑q-W‑nt‑h-g‑v-k‑n-ä‑n-b‑n tPmen-bpÅ B-f‑p-ï‑mb‑n-c‑p¶‑p‑, t‑h-s‑d kÀ‑¡‑mÀ t‑P‑m-e‑n-b‑p-Å
B-f‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. private t‑P‑m-e‑n-b‑pÅ B-f‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-h-s‑cÃ‑m‑w
`-b-¦-c-a‑m-b‑n a-Z‑y-‑w D-]-t‑b‑m-K‑n-¨‑n-c‑p¶‑p.
A§s\ km¼-¯nI {]bmkw h¶‑p‑,
I-S‑w I‑q-S‑n h-¶‑p A-S‑p-¯ _-Ô‑p-¡Ä
I‑qS‑n C‑u h‑nh-c‑w A-d‑n-ª‑nÃ. B-ßl-X‑y-b‑v-¡‑v t‑i-j‑w F-´‑n-\‑m-W‑v C-hÀ
a-c‑n¨-X‑v F-¶- H-c‑p t‑N‑m-Z‑y‑w h-¶‑p. C-X‑nlncWy

B-N‑m-c‑y F‑w.BÀ. c‑m-t‑P-j‑v s‑N-¿‑p¶-X‑v t‑]‑m-s‑e B-f‑pIs‑f Un{]j-\n \‑n¶‑v ]n³Xn-cn-¸n-¡p-¶-Xn\v s‑N-¿‑m-h‑p-¶-X‑mW‑v. k‑v-I‑qÄ
s‑e-hen X-s‑¶ ]‑mT‑y ]-²-X‑n-b‑p-s‑S `‑m-K-a‑m-¡‑n Ah-s‑c S‑y‑q¬ s‑N¿‑m-h‑p-¶-X‑mW‑v. F-´‑m-W‑v k‑v-]‑n-c‑n-N‑zÂ‑, k‑v-]‑n-c‑n-N‑z‑m-e‑n-ä‑n C-s‑XÃ‑m‑w
I‑p-«‑nI-s‑f k‑v-I‑q-f‑n ]T‑n-¸‑n-¡W‑w. H-c‑p ¢‑m-k‑v X-s‑¶ a‑m-ä‑n-s‑h-¡W‑w.
K-h-¬-s‑aâ‑n-\‑v X‑m-§‑m³ ]-ä‑m-¯ I‑mc‑y-s‑a‑m-¶‑p-aà t‑b‑mK.
\‑v {‑]-[‑m-\ {‑]-i‑v-\‑w a-Z‑y-]‑m-\‑w BW‑v.
]‑n-s‑¶ t‑I-c-f-¯‑n-s‑e k‑v-{‑X‑o-I-f‑p-s‑S
B-ß-lX‑y‑m {‑]-h-W-X-b‑mW‑v. C-X-‑nÂ
a‑n-¡-h‑md‑p‑w k‑v-{‑X‑o-IÄ `À-¯‑m-h‑n-s‑â aZ‑y-]‑m-\‑w I‑mc-W‑w k-l‑n-s‑I-«‑v B-ßlX‑y s‑N-¿‑p-¶-h-c‑m-W‑v t‑I-c-f-¯‑n G-äh‑p-a-[‑n-I‑w. B-ßl-X‑y s‑N-¿‑p-¶-X‑mc‑m?
IÀ-jIcÃ‑, ]‑ns‑¶t‑b‑m h‑o-«-½-a‑m-c‑m-W‑v
B-ßl-X‑y s‑N-¿‑p-I. A-X‑v C-X‑ph-s‑c
BÀ¡‑p‑w A-d‑n-b‑m-¯ h-k‑v-X‑p-X-b‑mW‑v.
a‑n-¡ h‑o-S‑p-If‑p‑w t‑\‑m-¡‑n-¡-g‑nª‑m A-X‑n IpSpw-_-h-g-¡n\v {‑]
[‑m-\ I‑mc-W‑w t‑\‑m-¡‑n-b‑m a-Z‑y-]‑m-\‑w
BW‑v. s‑Nd‑n-b I‑p-S‑p‑w-_-¯‑n-s‑\ F-S‑p¯‑m a‑n-¡-h‑md‑p‑w `À-¯‑m-h‑v t‑P‑m-e‑n-¡‑v
t‑]‑m-I‑nÃ‑, `‑m-c‑y h‑o-S‑p-]-W‑n-¡‑v t‑]‑m-I‑p‑w‑,
a‑q¶‑p‑w \‑me‑p‑w h‑o-S‑p-I-f‑n ]-W‑n-s‑b-S‑p¯‑v A-h‑n-S‑p-s‑¯ I‑pd-¨‑v I‑pd-¨‑v s‑s‑]-k
h‑m-§‑p‑w. `À-¯‑m-h‑n\‑v C‑u s‑s‑]k s‑I‑mï‑p t‑h-W‑w s‑s‑h-I-‑o-«‑v k‑v-t‑a‑mÄ A-S‑n¡‑m³. ]‑n-s‑¶ a-Z‑y‑w I-g‑n-¨-X‑n-\‑v t‑i‑j‑w
C‑u `‑m-c‑y-s‑bbm-W‑v A-b‑mÄ XÃ‑p-¶X‑v.
A-§-s‑\-b‑p-Å H-c‑p X-c‑w I‑p-S‑p‑w-_a‑mW‑v C‑u Xmtg-X-«n-ep-ÅXv. A-hÀ-¡‑v
H-c‑p klm-bhpw I‑n-«‑p-¶‑nÃ. A-hÀ¡‑v F{‑X klmbw I‑n-«‑n-b‑me‑p‑w AX‑v
D]-tbm-Kn-¡m³ A-hÀ-¡‑v A-d‑n-b‑nÃ.
A§-s‑\ I‑n-«‑n-b‑me‑p‑w C-§-s‑\s‑¯
bYmÀ° {]iv\s¯ A-hÀ ssIImcyw s‑N-¿‑p-¶‑nÃ. C-hÀ-¡‑p-ï‑m-h‑p-¶
h‑n-j‑mZ‑w‑, C-X‑v I‑q-S‑n I‑q-S‑n A-hÀ¡‑v ]

X-\m-h-Ø-bn F-¯‑p-t‑¼‑mÄ A-hÀ
B-ßl-X‑y s‑N-¿‑p¶Xv. tIc-f-¯n\v
]‑pd-¯‑v C-§-s‑\b‑mt‑W‑m F-¶‑v F-\‑n¡-d‑n-b‑nÃ‑, ]t‑£ hnti-jn¨v t‑I-c-f¯‑n C-§-s‑\-b‑m-W‑v.
? C-t‑¸‑mÄ ]-dª-X‑v t‑I-cf¯nsâ
h-f-s‑c-b-[‑n-I‑w `-b-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶ H-c‑p
N‑n-{‑X-a‑mW‑v. C-X‑p s‑a‑m-¯‑w k-a‑q-l-¯‑ns‑â ]-c‑n-t‑O-Z-a‑m-b‑n I-W-¡‑m-¡‑m-a-t‑Ã‑m.
A-§-s‑\-b‑m-s‑W-¦‑n C‑u k-a‑q-l‑w
F-t‑§‑m-«‑m t‑]‑m-I‑p-¶-s‑X-¶‑v k‑z‑m-`‑m-h‑nI-a‑m-b‑n t‑N‑m-Z‑n-¡‑p‑w. t‑\c-s‑¯ ]-dªt‑Ã‑m {‑`‑m-´‑me-b‑w F¶‑v (]‑n-S‑n-¨‑p
s‑I-«‑m³ ]-ä‑m-¯ Ø‑nX‑n‑) C‑u-s‑b‑m-c‑p
h‑n-jb-s‑¯ F§s‑\ ssIImcyw
s‑N¿‑m‑w?
= C-X‑n H-c‑p I‑mc‑y‑w hn«p-t]mbn.
C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å h‑n-jb-s‑¯ A-`‑n-a‑pJ‑o-I-c‑n-¡‑m³ \-a‑p-¡‑v t‑hï-X‑v C-h-c‑p-s‑S
I‑m-c‑y§Ä ssIImcyw s‑N-¿‑m³ ]
ä‑n-b H-c‑p S‑o‑w. s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-Ì‑v, s‑s‑kt‑¡‑m-f-P‑n-k‑vä‑v sskIym-{SnIv tkmjy hÀt¡gvkv etc.. C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å
{‑K‑q-¸‑v t‑I-c-f-¯‑n I‑p-d-h‑mW‑v. C-h-c‑p-s‑S
I‑p-g-¸§Ä ssIImcyw s‑N-¿‑p-¶-X‑n\‑v‑,
A-X‑mb-X‑v A-k‑p-J-I-ca‑m-b \‑n-eb‑n h-¶‑m Ch-s‑c t‑\‑m-¡-ïXnÂ
{‑]-[‑m-\-s‑¸-«Xv t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä BW‑v.
C-t‑¸‑mÄ t‑I-c-f-¯‑n \-a‑p-¡‑v kÀ-¡‑mÀ
t‑a-J-e-b‑n- a‑q-¶‑p s‑aâ t‑l‑m-k‑v-]‑nä B-W‑v D-ÅX‑v. C-h a‑q¶‑p‑w ^‑pÄ
Picture Courtesy: http://www.holisticdrugrehab.org/

amˬv 2013

BW‑v. A-h‑n-s‑S s‑_-U‑v H¶‑p‑w X-s‑¶
I‑m-e‑n-b‑m-b‑n-«‑v CÃ. \‑ne-¯‑v t‑]‑me‑p‑w
I‑n-S-¡‑m³ ]-ä‑nÃ. k‑u-I-c‑y-§Ä I‑pd-h‑mW‑v. \-a‑p-¡‑v he‑n-b I-h‑m-S-§Ä
I‑m-W‑m‑w. ]-t‑£ D-Å‑n-s‑e Ø‑n-X‑n
hf-s‑c t‑a‑m-i-a‑mW‑v. A-t‑¸‑mÄ Ch-s‑c
k‑w-c-£‑n-¡‑m-\‑m-b‑n«‑v‑, s‑]-s‑«¶‑v AUvanäv
B-b‑m I‑n-S-¡‑m³ s‑_-U‑v CÃ. a-ä‑p
kÀ-¡‑mÀ t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä-e‑p-I-f‑n Chs‑c N‑n-I‑n-Õ‑n-¡‑m-\‑pÅ s‑s‑k-I‑y‑m{‑S‑n
U‑n-¸‑mÀ-«‑v-s‑aâ‑v I‑p-d-h‑mW‑v. A§-s‑\
s‑_-U‑nÃ‑, t‑c‑m-K‑n-IÄ I‑q-S‑n-I‑q-S‑n-h-c‑p¶‑p.
A-t‑¸‑mÄ A§-s‑\ h-c‑p-t‑¼‑mÄ ]-c‑n-Nc‑n-t‑¡ï s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-Ì‑p-IÄ ]‑p-dw-\‑mSpIÄ t‑X-S‑n t‑]‑m-h‑p-I-b‑mW‑v. C-\‑n D-Å
B-f‑p-IÄ S‑u-W‑n BW‑v.
C\‑n {‑K‑m-a-{‑]-t‑Zi-¯‑v t‑]‑m-b‑mÂ
s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-k‑v-ä‑n-s‑\ I‑m-W‑m³ ]-ä‑nÃ.
s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-Ì‑v I‑p-d-b‑p-I-b‑p‑w‑, t‑c‑m-K‑nIÄ I‑q-S‑p-¶ H-c-h-Ø-b‑p-a‑m-W‑v C-t‑¸‑mÄ
t‑I-c-f-¯‑nÂ. ]‑n-s‑¶ B-ß-l-X‑y-b‑p-s‑S
I‑m-c‑y-a‑m-s‑W-¦‑nÂ‑, \-½‑p-s‑S t‑I-c-f-¯‑ne‑pÅ {]Xn-tcm[w hf-s‑c I‑q-S‑p-X-e‑mW‑v.
a-ä‑p k‑w-Ø‑m-\§-s‑f A-t‑]-£‑n-¨‑v
a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑m-K‑y-§-s‑f-¡‑p-d‑n-¨‑p-Å
s‑X-ä‑n-²‑m-c-W-IÄ t‑I-c-f-¯‑n I‑p-dh‑mW‑v‑, F-¶‑n-c‑p-¶‑me‑p‑w C-t‑¸‑mg‑p‑w B
{]Xn-tcm-[-tijn Dï‑v. A§s‑\ C‑u
-tijn \‑n-e-h‑n-e‑p-Å I‑m-e‑w C-t‑¸‑mÄ
H-c‑mÄ Bß-lXy¡v {ian-¨mÂ
tUmIvS-dpsS A-S‑p-¯‑v t‑]‑m-I‑p‑w. he‑nb
Bß-l-Xym-{i-aw B-s‑W-¦‑n t‑l‑m-k‑v]‑n-ä-s‑s‑e-k‑v s‑N-¿‑p‑w‑, C-t‑¸‑mÄ A-b‑mÄ
s‑s‑I a‑p-d‑n¨‑p‑, h‑n-j‑w I-g‑n-¨‑p A-X‑n\‑p-Å {‑S‑o-ä‑v-s‑aâ‑v s‑I‑m-S‑p-¡‑p‑w. ]-t‑£
A-t‑X kab‑w C‑u Bß-lXym{iaw
\-S-¯‑m-\‑pï‑m-b I‑mc-W‑w F-´‑ms‑W¶‑v hni-I-e\w s‑N-b‑v-X‑n-«‑v A-X‑n-\‑v
t‑h-ï I‑u¬-k‑n-e‑n‑w-K‑v s‑I‑m-S‑p-¡‑m-\‑p-Å
I‑mc‑y‑w s‑N-¿‑nÃ. a-d‑n¨‑v i-co-c-Nn-InÕ
a‑m{‑X‑w \Â-I‑p‑w. A-b‑m-f‑ps‑S ASnØm\ {]iv\w icn-bm-¡n-bnsÃ-¦‑nÂ
A-b‑mÄ h‑oï‑p‑w Bß-lXym {iaw
\-S¯‑p‑w A-X‑v h‑n-P-b‑n-¡‑p-I-b‑p‑w s‑N¿‑p‑w. AX‑p-s‑I‑m-ï‑v \-a‑p-¡v I‑u¬-k‑ne‑n‑w-K‑v s‑k-t‑â-g‑v-k‑v t‑hW‑w. k‑m-[m-c-W
Hc‑p Bß-lXym {iaw \-S-¯‑n-b‑mÂ
A-b‑mÄ h‑oï‑p‑w \-S-¯‑m-\‑p-Å k‑m[‑yX hf-s‑c I‑q-S‑p-X-e‑mW‑v. AhcpsS
t{]m»wkv A{Ukv sN¿-Ww. AX‑v
Bip-]-{Xn-bn Iu¬kn-enwKv
]-ä‑p-¶ I‑m-c‑y-a‑mW‑v. C-XÃ‑m-s‑X kÀ¡‑mÀ, IÀ-j-I-c‑p-s‑S AXp-t]mse
Bß-lXy sN¿m³ IqSp-X k‑m-[‑yX-b‑p-Å-h-c‑p-s‑S C-S-b‑n crisis inter-

15

Picture Courtesy: 2.bp.blogspot.com

KÄ-^‑n t‑]‑m-b B-f‑p-IÄ s‑]-s‑«-¶‑v
s‑s‑]-k D-ï‑m-¡‑p-Ib‑p‑w B s‑s‑]-k-b‑v-¡‑v
he‑n-b h‑o-S‑p-ï‑m¡‑p-I-b‑p‑w‑, h‑n-e I‑qS‑n-b
he‑n-b I‑mÀ h‑m-§‑p-Ibpw sN¿p¶p‑,
A-§-s‑\-b‑n-c‑n-s‑¡ s‑]-s‑«-¶‑v A-b‑mÄ-¡‑v
t‑P‑m-e‑n-b‑nÃ‑m-¯ Ø‑n-X‑n h-c‑n-I‑, i¼-f‑w
I‑p-d-b‑p-I‑, C§-s‑\ k‑m-¼¯‑n-I Ø‑n-X‑n
X-I-c‑p‑w. s‑]-s‑«-¶‑v k‑m-¼-¯‑n-I-a‑m-b‑n
D-bÀ-¨ h-c‑p¶‑p‑, X‑m-g‑v-¨ h-c‑p¶‑p. A§s‑\ ]-e X-c-¯‑ne‑p‑w Un{]-j³ h-c‑p¶‑p.

16

vention centres A-X‑mb-X‑v {‑]-X‑nk-Ô‑n
h-¶‑m Xc-W‑w s‑N-¿‑m-\‑p-Å I‑u¬k‑n-e‑n‑w-K‑v s‑k-t‑â-g‑vkv XpS-§Ww.
A§-s‑\ C-{‑]-I‑m-c‑w {‑]-i‑v-\-§Ä
D-ï‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ C‑u s‑k-t‑â-g‑v-k‑nÂ
t‑]‑mb‑n Aäâv s‑N-b‑v-X‑m a-X‑n-b‑m-I‑p‑w.
Aäâv s‑N-¿‑p-t‑¼‑mÄ A-¯-c-¯‑n-e‑pÅ
centre's X‑n-I¨‑p‑w i‑m-k‑v-{‑X‑o-ba‑mb
{]mY-anI tI{µ--§Ä BW‑v. K‑p-c‑pX-ca‑mb hnjmZw D-Å B-f‑p-IÄ-¡‑v
s‑hd‑p‑w I‑u¬-k‑n-e‑n‑w-K‑v a‑m{‑X‑w t‑]‑mc‑m.
A-b‑mÄ-¡‑v t‑h-s‑d {‑S‑o-ä‑v-s‑aâ‑v t‑h-ï‑n
h-c‑p‑w. A§-s‑\ I‑u¬-k‑n-e‑n‑w-K‑v t‑h-ïhÀ-¡‑v I‑u¬-k‑n-e‑n‑w-K‑p‑w‑, {‑S‑o-ä‑v-s‑aâ‑v t‑hï-hÀ-¡‑v {‑S‑o-ä‑v-s‑aâ‑p‑w s‑I‑m-S‑p-¡‑m-\‑p‑w‑,
{]nshâohv satj-gvkn-s\-Ip-dn¨v ]
Tn-¸n-¡m\pw d^À s‑N-¿‑m\‑p‑w s‑k-t‑âg‑v-k‑n-\‑v k‑m-[‑n-¡‑p‑w. C§-s‑\ I‑u¬-k‑ne‑n‑w-K‑v s‑k-t‑â-g‑v-k‑v \-S-¯‑m³ icn¡pw
tbmKy-X-bp-Å-hÀ Xs¶ thWw. Fw.F. sskt¡m-fPn t]mepw t‑]‑mc‑m. ic‑n¡‑p‑w Fw.-^n ¢n\n-¡- sskt¡mfPn t‑hW‑w. CXnÃ‑m-¯ h‑y-à‑n-IÄ
Atbm-KyÀ B-W‑v.
? GtXXp Iu¬kn-enwKv skâ-dp-Ifn-emWv \½Ä t]mtI−Xv? Fw.F
sskt¡m-fPn Ign-ª-hÀ a\x-imkv{X-Ú-hn-Z-Kv²À Xs¶-btÃ?
F´psIm−mWv AXp-t]mcm F¶p
]d-bp-¶Xv?
= A-X‑mb-X‑v s‑s‑k-t‑¡‑mf-P‑n Ig‑n-ª‑n-«‑m-W‑v Fw.-^n ¢n\n-¡Â
sskt¡m-fPn F-S‑p-¡‑p-¶X‑v. C-s‑X-¶‑p
]-d-ª‑m t‑c‑m-K‑n-s‑b I-ï‑v t‑c‑m-K‑w \‑nÀ®-b‑n-¡-e‑mW‑v ¢n\n-¡Â sskt¡mf-Pn. Fw.-F. sskt¡m-fPn ]T‑n-¨
BÄ t‑c‑m-K‑n-s‑b I‑m-W‑p-¶‑nÃ. ]‑n-s‑¶
F§-s‑\ t‑c‑m-K‑w \‑nÀ-®-b‑n-¡‑m³ ]-ä‑p‑w.

hnjmZw F-¶‑m s‑{‑_-b‑n-\‑n-s‑e s‑I-a‑n¡Â a‑m-ä-§Ä BW‑v. A-s‑X-§-s‑\-b‑mW‑v F‑w.F. s‑s‑k-t‑¡‑mf-P‑n ]T‑n-¨‑bmÄ¡‑v a-\-Ê‑n-e‑m-h‑p-I. C-h‑n-s‑S ¢n\n-¡Â
s‑s‑k-t‑¡‑mf-P‑n I-k‑v-X‑qÀ-_ s‑a-U‑n¡Â t‑I‑m-t‑f-P‑n Dï‑v. s‑s‑k-t‑¡‑mfP‑n F-¶‑p ]-d-ª‑m X‑nb-d‑n BW‑v.
AX‑p‑w t‑c‑m-K‑n-s‑b Iï‑p-s‑I‑m-ï‑m-h‑nà ]
Tn-¡p-¶-Xv. s‑s‑k-t‑¡‑m-fP‑nbpw‑, X‑n-t‑b‑mfP‑nbpsams¡ ]Tn¨‑ ]ptcm-ln-Xcpw
aäpw C¶v Iu¬kn-enwKv s‑N-¿‑p¶‑pï‑v. C-hÀ h‑n-j‑m-Z‑w D-Å h‑y-à‑n-s‑b
D-d-§‑p-I‑, \-¶‑m-b‑n D-d-§‑p-I‑, A§-s‑\
s‑N¿‑v‑, C§-s‑\ s‑N-¿‑v F-¶‑v ]d-ª‑v
h‑n-«‑m {]iv\w ]cn-l-cn-¡-s¸-Sp-¶n-Ã.
C‑u h‑n-j‑m-Z‑sams¡ D-Å h‑y-à‑n-¡‑v
15% B-W‑v B-ß-l-X‑y‑m-t‑X‑mX‑v. C§s‑\ H-c‑m-s‑f h‑n-«‑m A-b‑mÄ \‑ms‑ft‑b‑m
a-ä¶‑mt‑f‑m B-ßl-X‑y s‑N-¿‑p‑w. C-X‑n-\‑v
h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-a‑p-Å-h-c‑p-s‑S I‑u¬-k‑n-e‑n‑wK‑v X-s‑¶ t‑h-W‑w.
? C{‑X-s‑b‑m¶‑p‑w h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w
CÃ‑m-¯ I‑me-¯‑v, I-g‑n-ª 30 hÀ-j¯‑n-\‑n-S-b‑v-¡‑m-W‑v h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑nÂ
h³ a‑m-ä‑w h¶X‑v. F-¶‑m C‑u a‑p¸X‑v hÀ-j-§Ä-¡‑v a‑p-¼‑v D-ï‑m-b‑n-c‑p-¶
a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-§Ä¡‑v‑, a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑n-If‑p-s‑S F®-s‑¯ A-t‑]-£‑n-¨‑v F{‑Xt‑b‑m
Cc-«‑n D-ï‑m-b‑n-«‑pï‑v. h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑ns‑â a‑m-ä‑w G-s‑X-¦‑ne‑p‑w I‑m-c-W-¯‑mÂ
a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K-¯‑n-\‑v I‑m-c-W-a‑mI‑p-t‑a‑m?
= \-a‑p-¡‑v C-s‑XÃ‑m‑w I‑q-«‑n h‑m-b‑n-¡‑mt‑\ ]ä‑q. h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w X‑oÀ-¨-b‑mb‑p‑w
BÀÖn-¡pw t‑X‑md‑p‑w B-{‑K-l‑w I‑q-S‑p‑w‑,
A§-s‑\ h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w A-\‑p-k-c‑n-¨‑pÅ
t‑P‑m-e‑n t‑I-c-f-¯‑n I‑n-«‑nÃ. X‑p-S-¡¯‑n k-t‑´‑m-j‑w D-ï‑m-I‑p‑w‑, X‑m-g‑v¶
t‑P‑m-e‑n B-b-X‑p-I‑mc-W‑w ]‑n-s‑¶ I‑pg-¸‑w

D-ï‑m-I‑m‑w. h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑n-\-\‑p-k-c‑n¨‑v P‑o-h‑n-X-k‑m-l-Nc‑y‑w a‑m-d‑n-b‑n-s‑Ã-¦‑nÂ
_‑p-²‑n-a‑p-«‑m-I‑p‑w.
? \-½‑p-s‑S I‑p-«‑n-¡‑me-¯‑v [‑m-c‑m-f‑w
a‑m-h‑n I-s‑Ã-d‑n-ª‑n-«‑pï‑v. C-¶‑v amhn\v
IsÃ-dn-bp¶ F-{‑X I‑p-«‑n-IÄ D-ï-‑v?
Ip«n-IÄ¡v ]pdw-tem-I-hp-amb _Ô-anÃm-Xm-hp¶Xns\-¡p-dn¨v F´mWv ]
d-bp-¶Xv, t‑e‑m-I-a‑m-b‑n-s‑«-t‑´ C¶s¯
Ip«n-IÄ¡v _-Ô-a‑nÃ?
=a‑m-h‑v I‑m-W‑m-¯ I‑p-«‑n-I-f‑m-W‑v
C¶-s‑¯ I‑p-«‑nIÄ. i-c‑n¡‑p‑w C-´‑y-b‑v¡‑v ]‑pd-¯‑v t‑]‑m-b‑n¡-g‑n-ª‑m I‑p-«‑nIs‑f _k‑v I-b-d‑m³‑, \‑o-´‑m³‑, t‑l‑mk‑v-]‑n-ä-e‑n t‑]‑m-I‑m³‑, d-k‑v-t‑ä‑m-dâ‑nÂ
\‑n-¶‑v N‑m-b I‑p-S‑n-¡‑p¶‑Xv. C-s‑XÃ‑m‑w
H-c‑p ¢‑m-Ê‑mW‑v. C-s‑XÃ‑m‑w A-h-c‑p-s‑S
I-c‑n-b-d‑n-s‑â `‑m-K-a‑mW‑v. \-a‑p-¡‑n-X‑nÃ.
A-§\-s‑¯ ]‑mT‑y-]²-X‑n \-a‑p-¡‑ps‑ï-¦‑n \-¶‑m-b‑n. C¶-s‑¯ a‑m-X‑m]‑n-X‑m-¡Ä A-X‑v s‑N-¿‑nÃ. R‑mt‑\‑m
I-ã-s‑¸-«‑m-W‑v h-¶X‑v‑, F-s‑â I‑p-«‑n
I-ã-s‑¸-S‑p-c‑p-X‑v F-¶ N‑n-´‑m-K-X‑n-b‑p-Å
a‑m-X‑m-]‑n-X‑m-¡Ä BW‑v. I‑p-«‑nI-s‑f ic‑n¡‑v‑, I-c‑ms‑«‑, I‑p-§‑v-^‑p ]T‑n-¸‑n-¡W‑w.
UÂ-l‑n k‑w-`h-s‑¯ H-s‑¡ s‑N-d‑p-¯‑v
\‑nÂ-¡‑m³ C-X‑v ]‑mT‑y-]-²-X‑n-b‑p-s‑S `‑mK-a‑m-¡-W‑w.
? C¶‑p‑w ]-e {‑]-i‑v-\-§Ä-¡‑p‑w
a-{‑´-h‑mZ‑w‑, N‑q-c AS‑n‑, N‑m-c‑m-b‑w I‑pS‑n-¸‑n¡‑p-I C¯-c‑w X-{‑´-§Ä I−p
hcp¶p−v C¯-c‑w k-{‑¼-Z‑m-b‑w t‑c‑mK‑w I‑q«‑p-t‑a‑m?
= N‑n-e X-c-¯‑n l‑n-k‑v-ä‑oc‑n-b
F-¶‑p ]-d-ª A-k‑p-J-§Ä D-ï-t‑Ã‑m.
t‑a‑m-l‑m-ek‑y‑w h-c‑p-I‑, B-f‑p a‑m-d‑n k‑wk‑m-c‑n-¡‑p-I. C§-s\-sbms¡ tIkpIÄ hcp-t¼mÄ \½psS Bfp-IÄ
lncWy

amˬv 2013

A-©‑v a‑n-\‑p-«‑v h‑n-f-¡‑n-\‑v a‑p-¼‑n I-®S¨‑v {‑]‑mÀ-°‑n-¡‑p-¶‑nt‑Ã‑, A-X‑m-W‑v s‑aU‑n-t‑äj³. A-¯-c-¯‑n k‑v-]‑n-c‑n-N‑zÂ
s‑{‑S-b‑v-\‑n‑w-K‑v t‑I-c-f-¯‑n \-ã-s‑¸-S‑p¶‑p.
]-Å‑n-b‑n t‑]‑m-I‑p-¶-X‑p‑w‑, [‑y‑m-\-¯‑n-\‑v
t‑]‑m-I‑p-¶-X‑p‑w‑, t‑£-{‑X-¯‑n t‑]‑m-I‑p¶X‑p‑w C¶v `uXnIw BW‑v. A-h-c‑p-s‑S
t‑\-«-¯‑n-\‑m-W‑v t‑]‑m-I‑p-¶X‑v a-I-f‑p-s‑S
IÃ‑y‑mW‑w‑, t‑P‑me‑n etc Ch-bvs¡Ãmw
th−n-bmWv. AÃ‑m-s‑X t‑]‑m-I‑p-¶ Bf‑p-IÄ a‑m-\-k‑n-I-a‑mb‑n Btcm-Ky-ap-ÅhÀ B-I‑p‑w.
? am\-knI Btcm-Ky-¯nÂ
B²ym-ßn-I-X-bpsS {]m[m\yw Bcv
]T‑n-¸‑n-¡‑p‑w.? kaq-l-¯ns\ Bcv ]
Tn--¸n¡pw?
= \-½Ä X-s‑¶ ]T‑n-¸‑n-¡W‑w. ka‑q-l-h‑p-a‑mb‑n _Ôw D-Å B-f‑pIÄ‑,
aX-]-c-amb B-f‑p-IÄ¡‑v‑, I‑mcW‑w C‑u
]-d-b‑p-¶ A-¼-e-§-f‑n C-¯-c-¡‑mÀ
h-¶‑p s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v. B-N‑m-c‑y
F‑w.BÀ. c‑m-t‑P-j‑v s‑N-¿‑p¶-X‑v t‑]‑ms‑e B-f‑pIs‑f hnjm-Z-¯-n \‑n¶‑v
]n³Xn-cn-¸n-¡p-¶-Xn\v s‑N-¿‑m-h‑p-¶X‑mW‑v. k‑v-I‑qÄ s‑e-hen X-s‑¶ ]‑mT‑y
]-²-X‑n-b‑p-s‑S `‑m-K-a‑m-¡‑n Ah-s‑c S‑y‑q¬
s‑N-¿‑m-h‑p-¶-X‑mW‑v. F-´‑m-W‑v k‑v-]‑n-c‑nN‑zÂ‑, k‑v-]‑n-c‑n-N‑z‑m-e‑n-ä‑n C-s‑XÃ‑m‑w I‑p-«‑nIs‑f k‑v-I‑q-f‑n ]T‑n-¸‑n-¡W‑w. k‑v-I‑qÄ
X-e-¯‑n t‑b‑m-K-b‑p‑w‑, s‑a-U‑n-t‑ä-j\‑p‑w
{‑]‑m-Î‑o-k‑v s‑N-¿‑n-¡-W‑w. H-c‑p ¢‑m-k‑v
X-s‑¶ a‑m-ä‑n-s‑h-¡W‑w. K-h-¬-s‑aâ‑n-\‑v
X‑m-§‑m³ ]-ä‑m-¯ I‑mc‑y-s‑a‑m-¶‑p-aÃ
t‑b‑mK.
? C-¶‑v t‑I-c-f-¯‑n aX auenI-Nn-´-I-fpw, aX-hn-i-I-e-\-§fpw
k‑w-kmc-§-f‑p‑w‑, s]cp-am-ä-§fpw hf-s‑c
I‑q-S‑n-b‑n-«‑p-ï-‑v. C-X‑v a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑mK‑y-anÃm-bva-bp-ambn GXp-X-c-¯nÂ
_Ô-s¸«p InS-¡p¶p?
= a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑mK‑y‑w XI-c‑p-¶
C¶-s‑¯ k-a‑q-l-¯‑n G-ä-h‑p-a-[‑nI‑w
H‑m-S‑p-¶ km[-\-amWv C‑u ]-d-b‑p-¶
P‑mX‑n‑, a-X‑w. s‑]-s‑«-¶‑v t‑h-t‑c‑m-S‑m³ kl‑m-b‑n-¡‑p-¶ k-a‑q-l-a‑mW‑v. I‑m-cW‑w‑,
C-¯-c-¯‑n a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑mK‑y‑w X-Ic‑p-¶ B-f‑pIÄ easly suggestable -BWv. Ahsc \ap¡v GXp coXn-bnepw
Ub-dIvSv sN¿mw‑, s‑{‑_-b‑n³ h‑mj‑p‑w
s‑N-¿‑m‑w. A-t‑¸‑mÄ A-h-c‑ps‑S kzX{´
Nn´ I‑p-d-b‑p‑w. k‑z-´a‑m-b I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑v
A-hÀ-¡‑v D-ï‑m-I‑nÃ. Imcy-¯nsâ Hcp
hiw am{Xw ]dªv Ahsc bombard sN¿m³ BÀ¡pw Ign-bpw. \
n§Ä A]-I-S-¯n-emWv aXw A]-I-

Picture Courtesy: httpmedia.salon.com

Ct¸mgpw t]mIp-¶Xv a{´-hm-Zn-IfpsS ASp-t¯-¡mWv. C-hÀ C-X‑n-s‑â
C-S-b‑n Nqjn-X-cmIpw. k‑m-¼-¯‑n-Ia‑m-b‑p‑w‑, i‑m-c‑o-c‑n-I-a‑mb‑p‑w N‑qj-W‑w s‑N¿s¸S‑p‑w. N‑q-j-W-‑w s‑N-¿-s‑¸-S‑p-¶-hÀ
A-[‑n-Ih‑p‑w h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w I‑p-d-ª-hc‑mW‑v. ]-e-t‑¸‑mg‑p‑w s‑Nd‑n-b {‑]-i‑v-\-a‑m-b‑nt‑¸‑m-b‑n-«‑v he‑n-b {‑]-i‑v-\‑w B-h‑p-I-b‑m-W‑v
s‑N-¿‑p-I. ]-e-t‑¸‑mg‑p‑w C-X‑v ]‑pd-¯‑v ]-db‑m-d‑nÃ. C-hÀ-¡‑v ]ä‑n-b h‑n-U‑v-V‑n¯-c‑w
]‑pd-¯‑v ]-d-b‑m³ a-S‑n-b‑mW‑v‑, C-hÀ-¡‑v
t‑a‑m-i-a‑m-W‑v.
? A§-s\-sb-¦n ]cm-P-b-s¸«
Hcp {]Xy-b-imkv{Xw AXn-Po-hn-¡p-¶sX-´psIm−mWv?
= H¶‑v‑, stigma, H-c‑p s‑s‑k-t‑¡‑m-fP‑n-k‑v-ä‑n-s‑\ I‑mWp¶-Xn-epÅ t‑a‑mi‑w.
c-ï‑v C-s‑X‑m-c-k‑p-J-a‑m-s‑W-¶‑v A-hÀ-¡‑v
A-d‑n-b‑nÃ. A-t‑¸‑mÄ C‑u \njvI-f-¦X-bpw stigmab‑p‑w C-X‑v cï‑p‑w I‑q-S‑nb‑m G-äh‑p‑w h-f-¡‑q-d‑p-Å a-®‑mW‑v.
AX‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v C-X‑v k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶X‑v.
A-X‑n-\‑v t‑]‑m‑whg‑n hnZym-`ymkw s‑N¿‑pI F-¶-X‑mW‑v. i-c‑n¡‑p‑w ]-d-ª‑mÂ
a‑o-U‑n-b-b‑n C¯-c‑w A-k‑p-J-s‑¯-¡‑pd‑n-¨‑v ]-d-b‑p-I-b‑p‑w‑, A-X‑n-s‑â {‑]-X‑n-h‑n-[‑nb‑m-b‑n t‑U‑mÎ-s‑d I‑m-W‑m³ ]-d-b‑p-Ib‑p‑w
s‑N-¿‑m-h‑p-¶-X‑mW‑v. t‑I-c-f-¯‑n C-¯-c¯‑n-e‑p-Å N‑qj-W‑w I‑p-d-h‑mW‑v. H-d‑o-Ê‑,
_‑o-l‑mÀ XpS§nb Øe-§sf Hs¡
At]-£n¨v ChnsS CXp I‑p-d-h‑m-W‑v.
? I-g‑n-ª 50 hÀ-j-a‑m-b‑n t‑I-c-f¯‑n B-c‑m-[-\‑m-e-b-§Ä k-µÀ-i‑n¡‑p-¶-h-c‑p-s‑S F-®-¯‑n h³-hÀ-²-\
X-s‑¶ D-ï‑m-b‑n-«‑pï‑v. A-t‑X-k-ab¯‑v
a‑m-\-k‑n-I-t‑c‑m-K‑n-Ifps‑S F-®‑hpw I‑q-S‑nb‑n-«‑pï‑v.
= A-X‑mb-X‑v \-½‑p-s‑S t‑I-c-f-¯‑n\‑v
kvs{SÊv I‑q-S‑p-I-b‑mW‑v. F-´‑p s‑N-b‑vX‑m CXp I‑p-d-b‑p-s‑a-¶‑v A-d‑n-b‑m-s‑X
C-hÀ s‑\-t‑«‑m«‑w H‑m-S‑p-I-b‑mW‑v. kvs{SÊv
I‑p-d-b‑m³ F-´‑p a‑mÀ-¤‑w I‑n-«‑n-b‑me‑p‑w
C-hÀ s‑N-¿‑p‑w. A-X‑n-\‑v D-¯-a D-Z‑m-lc-W-a‑mW‑v‑, A-¼-eh‑p‑w h-g‑n-]‑m-S‑p-I-f‑p‑w.
A-hÀ-¡‑v i-c‑n¡‑p‑w t‑hïX‑v Bßob
D]-tZiw B-W‑v. Bßo-bX F-¶‑p ]-dª‑m A-¼-e-¯‑n t‑]‑m-¡‑v a‑m-{‑XaÃ.
t‑I-c-f-¡‑mÀ spiritual AÃ. t‑I-c-f-¯‑ns‑e B-f‑pIÄ DbÀ¶ \ne-hm-c-¯nÂ
spiritual BWv aZy-]m-\-¯nsâ Imcy¯nÂ. spiritual F-¶‑m Unkn-¹n-t\
m-Sp-Iq-Snb PohnXw AXv t‑I-c-f-¯‑nÂ
CÃ. Bßob PohnXw \-ã-s‑¸-«‑v s‑I‑mï‑n-c‑n-¡‑p¶‑p.
s‑s‑h-I‑o«‑pw c‑m-h‑n-s‑ebpw \-½Ä

S-¯n-emWv Fs¶ms¡ ]d-ªmÂ
A¯-c-¡mÀ Cc-I-fm-hpw. am\-knI
BtcmKyw Ipdª Chsc klm-bn¡m³ kaq-l-¯n Bcpw CÃm¯
Ah-Ø-bp−mhp-t¼m-gmWv aX-auen-I-hm-Zn-IÄ Ahsc Iym³hmkv
sN¿m³ Cd-§p-I.
H-c‑p X-c-¯‑n A-a‑n-Xa‑m-b h‑n-i‑z‑mk‑w {‑`‑m-´‑mW‑v. A-h-c‑m-W‑v ]‑n-¶‑oS‑v
Xo{h-hm-Z¯‑n-t‑e-¡‑v h-c‑n-I. ]e aX§-fnepw C¯cw ImgvN-¸m-Sp-I-fp­−v.
\½Ä am{Xw icn _m¡n-sbms¡
sXäv. CsXm-cp-Xcw {`m´m-Wv. C¯-c¡msc sNdp¸w apXÂ ]Tn-¸n¨p hcpw.
\½Ä a\p-jyÀ aä-sXms¡ shdpw
arK-§Ä. Cu Nn´-bn \n¶p-sams¡-bmWv Xo{h-hm-Z-sams¡ cq]-s¸Sp-¶-Xv. Hcp tlmfn hmdn\v Ah-sct¸mgpw X¿m-dm-Wv.
F-´‑m-b‑me‑p‑w \‑o a-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v F-¶‑m I‑pd-¨‑v I‑q-S‑n \à I‑mc‑y‑w
s‑N-b‑vX‑v C‑u a-\‑p-j‑y-‑cÃ‑m-¯ N‑o-¯
B-f‑pI-s‑f s‑I‑m-¶‑n-«‑v a-c‑n-¨‑q-s‑S F-¶‑v
]-d-b‑p‑w B-ß-l-X‑y s‑N-¿‑p¶-h-t‑\‑mS‑v. C-X‑mWv Xo{h-hmZ s‑s‑k-t‑¡‑m-fP‑n.
knKv-a−v t{^mbvUnsâ A`n-{]
m-b-¯n \-a‑p-¡‑v cï‑v tNmZ\ B-W‑v
P‑o-\‑n D-ÅX‑v. H¶‑v acW tNmZ\,
Poh-tNm-Z\. N‑n-eÀ¡‑v ac-W-tNm-Z\
I‑q-S‑p-X-e‑mW‑v. A-b‑mÄ-¡‑v F-t‑¸‑mg‑p‑w
a-c‑n-¨‑m a-X‑n F-¶ N‑n-´-b‑mW‑v. C-§s‑\-b‑p-Åh-s‑c s‑]-s‑«¶‑v Xncn-¨-dn-bm³
]-ä‑p‑w. Ch-s‑c I-s‑ï-¯‑n \Ã I‑m-c‑y‑w
s‑N-b‑v-X‑n-«‑v a-c‑nt‑¨‑m F¶‑p‑w C-X‑v s‑Nb‑v-X‑m \‑n\-¡‑v ]‑m-]-t‑a‑m-£‑w I‑n«‑p‑w
F-¶‑p-]-d-b‑p‑w sNbvXp Ign-ªmÂ
AbmÄ \Ã Hcp terrorist Bbn
amdpw. Ah-s‑\ s‑I‑m-ï‑v h‑n-Z-K‑v-²-a‑m-b‑n
s‑N-¿‑n-¨‑m k-t‑´‑m-j-t‑¯‑m-s‑S A-h³
a-c‑n-t‑¨‑m-f‑p‑w.
n

17

A`n-apJw

]cn-l-cn-¡m-hp¶ {]iv\§tf
tIc-f-¯n-epÅq
{‑]-a‑m-Za‑m-b t‑N-I-¶‑qÀ a‑ue-h‑n t‑Ik‑v. a‑ue-h‑n P‑o-h‑n-¨‑n-c‑n-¸‑pt‑ï‑m a-c‑n¨‑pt‑h‑m D-s‑ï-¦‑n F-´‑m-W‑v s‑X-f‑nh‑v F-¶‑v BZ‑y‑w k‑v-t‑ä-ä‑v t‑]‑m-e‑o-k‑p‑w‑, ]‑n-s‑¶ k‑n._‑n.s‑Fb‑p‑w s‑X-f‑n-h‑p-IÄ A-c‑n-¨‑p s‑]-d‑p¡‑n. s‑X-f‑n-h‑pIs‑f \-i‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑n {‑]-X‑n-IÄ h‑n-P-b‑n-¨‑p-s‑h-¦‑ne‑p‑w I‑r-X‑ya‑m-b \‑nÀ-W-b-¯‑n-s‑e-¯‑p-¶-X‑n\‑p‑w aä‑p‑w
A-t‑\‑z-j-W D-t‑Z‑y‑m-KØ-s‑c k-l‑m-b‑n-¨ H-c‑p a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑X h‑n-Z-K‑v-²-\‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p t‑U‑m. t‑P‑m¬k¬
s‑F-c‑qÀ. t‑I-c-f-¯‑n-s‑e-s‑b-¶Ã Z-£‑n-t‑W-´‑y-b‑n-s‑e X-s‑¶ G-äh‑p‑w {‑]-i-k‑v-X\‑m-b l‑n]‑vt‑\‑m s‑X-d‑m-¸‑n-Ì‑v.
{‑]-X‑n-I-s‑f-b‑p‑w-s‑I‑m-ï‑v A-t‑\‑z-j-W D-t‑Z‑y‑m-K-س-a‑mÀ‑ I‑p-g-¡‑p-¶ {‑]-i‑v-\-§Ä ]-c‑n-l-c‑n-¡‑m³ t‑P‑m¬
s‑F-c‑q-c‑n-s‑\ k-a‑o-]‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ kX‑y‑w I-ï‑p-]‑n-S‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑p-Å H-c‑p B-{‑K-l‑w s‑I‑mï‑v‑, A-t‑±-l‑w
Ah-s‑c k-l‑m-b‑n-¨‑p h-c‑p¶‑p. k-X‑y-¯‑n-\‑p ]‑n-d-I‑n H-c‑p b‑p-à‑n-b‑p-ï‑v F-¶‑p h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶ C-t‑±-l‑w
AX‑p-s‑I‑m-ï‑pX-s‑¶ H-c‑p b‑p-à‑n-h‑m-Z‑n-b‑p-a‑mW‑v. t‑I-c-f-¯‑n-s‑â a‑m-\k‑n-I B-t‑c‑m-K‑y-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v A-{‑X18 s‑b‑m¶‑p‑w t‑h-h-e‑m-X‑n-b‑nÃ‑m-s‑X-, Bß-hn-izm-k-t¯m-sS-bmWv F‑.S‑n. t‑I‑m-h‑q-c‑n-s‑â i‑n-j‑y³ I‑q-S‑nb‑m-b
C-t‑±-l‑w l‑n-cW‑y-t‑b‑m-S‑v k‑w-k‑m-c‑n-¨X‑v.
tUm. tPm¬k¬ sFcqÀ

lncWy

tUm. tPm¬k¬ sFcqÀ

?t‑I

-c-f-¯‑n-s‑â Iuam-c-¡mÀ¡v

am\-knI B-tcmKyw Ipdbp-I-bmtWm?
= ^-e-¯‑n I‑pd-h‑p h-c‑p-¶‑p-s‑h¶‑m-W‑v a-\-Ê‑n-e‑m-t‑¡ï-X‑v. {‑]-[‑m-\s‑¸-« I‑m-cW‑w. ]g-b-t‑]‑m-s‑e I‑ua‑m-c-{‑]‑m-b-¡‑mcmb I‑p-«‑n-IÄ FÃ‑m
I‑m-c‑y-§fpw {‑K-l‑n-¡‑p-I-t‑b‑m {‑]-hÀ-¯‑n¡‑p-It‑b‑m s‑N-¿‑m³ I-g‑n-h‑p-Å-h-cÃ
F-¶‑m-W‑v a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑p-¶-X‑v. C¶-s‑¯
X-e-a‑p-d-b‑v-¡‑v H-c‑p s‑X‑m-«‑m-h‑m-S‑n k‑z-`‑m-h‑w
I‑m-W‑p-¶‑pï‑v. F´‑p-s‑I‑m-ï‑v A-X‑p-hc‑p¶‑p. ]-ec‑p‑w ]-e A-`‑n-{‑]‑m-b-§f‑p‑w
]-d-b‑p-¶‑p-s‑ï-¦‑ne‑p‑w F-\‑n-¡‑p t‑X‑m¶‑n-bX‑v ]-g-b I‑q-«‑p-I‑p-S‑p‑w-_-¯‑n-s‑â
X-IÀ-¨‑, A-W‑p-I‑p-S‑p‑w_‑w. `‑m-c‑y‑m-`À-¯‑m¡³-a‑mÀ t‑P‑m-e‑n-¡‑p t‑]‑m-I‑p-¶-X‑n-\‑mÂ
a‑m-X‑r-¯‑zh‑p‑w ]‑n-X‑r-¯‑zh‑p‑w I‑p-«‑n-IÄ-¡‑v
A-\‑p-`-h‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑m-¯ k‑m-l-N-c‑y‑w.
CX‑p-t‑]‑m-s‑e-b‑p-Å I‑m-c‑y-§Ä Ah-s‑c
H-c‑pX-c‑w A-\‑m-Y-Xz¯‑n F-¯‑n-¡‑pIb‑p‑w A-X‑v a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑m-K‑y-s‑¯ _‑m[‑n-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N¿‑p‑w F-¶‑v t‑X‑m-¶‑p¶‑p.
I‑u-a‑m-c-{‑]-i‑v-\-§-f‑p-a‑m-b‑n ]-ec‑p‑w F-s‑âb-S‑p-¯‑v h-c‑p-¶‑pï‑v. ]-ec‑p‑w ]-d-b‑m-d‑pÅ {‑][‑m-\ LS-I‑w A-Ñ-\-½-a‑m-c‑p-s‑S
{‑i-² I‑n-«‑p-¶‑nà F-¶-X‑m-W‑v. k‑m-a‑m\‑y‑w
t‑P‑m-e‑n-b‑p-Å H-c‑m-f‑m-s‑W-¦‑n t‑P‑m-e‑n
I-g‑n-ª‑v h‑o-«‑n-s‑e-¯‑n-b‑m ¢-º‑nÂ
t‑]‑mb‑n‑, b‑q-W‑n-b³ {‑]-hÀ-¯-\-a‑p-Åb‑m-f‑m-s‑W-¦‑n A-X‑n-\‑p t‑]‑m-b‑n C-X‑p
c-ï‑p-a-s‑Ã-¦‑n s‑h-Å-a-S‑n-¡‑m³ t‑]‑mb‑n.
A-b‑mÄ-¡‑v I‑p-«‑n-I-f‑p-a‑m-b‑n _-Ô-a‑nÃ.
A-½-a‑mÀ-¡‑m-s‑W-¦‑n Cc-«‑n ]-W‑n-b‑pa‑pï‑v. A-h-c‑m-s‑W-¦‑n `À-¯‑m-h‑n-s‑â
I‑m-c‑y-§-f‑p‑w‑, h‑o-«‑n-s‑e I‑m-c‑y-§-f‑p‑w‑,
I‑p-«‑n-I-f‑p-s‑S I‑m-c‑y§‑f‑p‑w FÃ‑m‑w t‑\‑m¡‑n \-S-¡‑p-¶-h-c‑mW‑v. ]‑n-s‑¶ I‑n-S-¶‑p-d§‑p-I. D-d-§‑m³ I‑n-S¶‑mt‑e‑m s‑k-I‑vk‑n co-operate s‑N-¿‑p-¶‑nà F¶
]cmXn ]¦m-fn-¡v. C§-s\-bmWv Pohn¡p-¶-Xv. C-Xn-\‑n-S-b‑n I‑p-«‑n-IÄ h-e‑pX‑m-b‑n h-c‑n-I-b‑mW‑v. A-X‑m-Wh-s‑c a‑m\-k‑n-I-a‑m-b‑n _‑m-[‑n-¡‑p-¶X‑v. C-t‑¸‑mÄ
D-ï‑m-I‑p¶ s‑a‑m-s‑s‑_-e‑n-e‑q-s‑S-b‑p-Å
{‑]-W-b-§Ä H-c‑n-¡e‑p‑w I-ï‑n-«‑nÃ‑m¯-hÀ t‑]‑me‑p‑w CâÀ-s‑\-ä‑n-e‑q-s‑S N‑m-ä‑v
s‑N-¿‑p¶‑p. C-h‑n-s‑S-s‑b‑m-s‑¡ F-´‑m-W‑v
k‑w-`-h‑n-¡‑p-¶X‑v. H-c‑p k‑v-t‑\-lh‑p‑w h‑mÕ-e‑yh‑p‑w Adn-bm¯ Hcp temI¯p
\n¶pw In«p-¶p. H-c‑p s‑]-¬I‑p-«‑n
t‑IÄ-¡‑m-\‑m-{‑K-l‑n-¡‑p¶-X‑v H-c‑m¬-I‑p-«‑n-

amˬv 2013

b‑n \‑n¶‑p‑w t‑IÄ-¡‑p-I-b‑mW‑v. A-hÀ
A-h-c‑p-s‑S A-½-b‑n \‑n-t‑¶‑m‑, A-Ñ\‑n \‑nt‑¶‑m t‑I-«‑n-«‑nÃ‑m¯ t‑a‑m-t‑f
F¶‑p‑w a-ä‑p-a‑p-Å h‑n-f‑n A-hÀ I‑m-a‑p-I\‑n \‑n-¶‑m-W‑v t‑IÄ-¡‑p-¶X‑v. C-X‑ne§‑v a-b-§‑p-I-b‑mW‑v. F-¶‑n-«‑v A-h-c‑p-s‑S
]‑n-¶‑m-s‑e t‑]‑m-I‑p‑w. C-h‑n-s‑S h‑n-I‑m-c§Ä-¡‑v e-£‑v-a-W t‑cJ-I-s‑f‑m¶‑p‑w
CÃ‑, {‑]-I-S‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑n\‑p‑w H-¶‑p‑w. B
H-c‑p A-h-Ø a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑m-K‑y-a‑nÃ‑m-¯
Ah-Ø. F-´‑n\‑p‑w A-h‑n-s‑S {‑]-t‑N‑m-Z\-a‑m-I‑p¶-X‑v I‑n«‑n-b k‑v-t‑\-l-a‑m-W‑v, AX‑m-W‑v A-h‑n-s‑S ]-c-a-{‑]-[‑m\‑w. ]‑n-¶‑o-S‑v
P‑o-h‑n-X-¯‑n-t‑e-¡‑v h-c‑p-t‑¼‑mÄ FÃ‑m‑w
X-IÀ-¶‑v X-c‑n-¸-W-a‑m-I‑p-I-b‑mW‑v. I‑mcW‑w Ah-c‑o I-ï-s‑X‑m-¶‑p-aà P‑o-h‑nX‑w.
A-X‑n-\‑p I‑mc-W‑w a‑m-\-k‑n-I-a‑m-b‑n h-fÀ¨ I‑n-«‑m-¯ Ah-Ø. a‑p-¯-ѳa‑mt‑c‑m
a‑p-¯-È‑na‑mt‑c‑m Bc‑p‑w Cà A-hÀ¡‑v.
A-hÀ-¡‑p-Åt‑X‑m A-h-c‑p-s‑S A-¯-c¯‑nÂ-s‑¸-« I‑pd-¨‑v {‑^-ï‑v-k‑p‑w. s‑]‑m-X‑ps‑h a‑m-\-k‑n-Ia‑m-b B-t‑c‑mK‑y‑w ]‑pX‑n-b
X-e-a‑p-d-b‑n CÃ. I‑pd-h‑p X-s‑¶-b‑m-W‑v.
? I‑u-a‑m-c-¡‑m-c‑n G-s‑X‑m-s‑¡ X-c¯‑n-e‑pÅ t‑c‑m-K-a‑m-W‑v I‑q-S‑p-X I-ï‑ph-c‑p-¶-X‑v?
= t‑c‑m-K‑w F-¶‑v A-X‑n-s‑\ h‑n-f‑n¡-c‑pX‑v. a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑m-K‑y-a‑nÃ‑mb‑v-a
a-\-Ê‑n-s‑â Z‑pÀ-_-e-X-b‑mW‑v. i‑m-c‑o-c‑n-Ia‑m-b‑n Z‑pÀ-_-e-s‑a-¶‑p ]-d-ª‑m t‑c‑m-K‑n
F-¶À-°-a‑nÃ. t‑h-W-s‑a-¦‑n \-a‑p-¡-X‑ns‑\ e-L‑p-a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-§Ä F-¶‑p ]-db‑m‑w. A-X‑v I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n I-ï‑p-h-c‑p¶-X‑v
h‑n-I‑m-c-§-f‑p-s‑S X-IÀ-¨-b‑n-e‑mW‑v. k‑vt‑\l‑w‑, t‑Zj‑y‑w X‑p-S§‑n-b h‑n-I‑m-c-§Ä
F-¶-X‑n-s‑â G-ä-¡‑p-d-¨‑n-e‑mW‑v. I-®‑paS-¨‑v k‑v-t‑\-l‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v B-c‑m-s‑b¦‑ne‑p‑w I-ï‑m C-§s‑\ FÃ‑mX-c‑w
h‑n-I‑m-c-§Ä¡‑p‑w e-£‑v-a-W t‑c-J-b‑nÃ‑ms‑X A§‑v H‑m-hÀ-t‑S-¡‑v s‑N-b‑vX‑p-t‑]‑mI‑p-I-b‑mW‑v. t‑h-s‑d H¶‑p‑w A-hÀ-¡‑v
_‑m-[-I-aÃ.B c‑o-X‑n-b‑n H-c-h-Ø Ch‑n-s‑S a‑p-J‑y-a‑mbX‑v C‑u c-s‑ï-®-a‑mW‑v.
h‑n-I‑m-c-§Ä-¡‑v \‑n-b-{‑´-W-a‑nÃ‑m-b‑v-a-b‑p‑w‑,
h‑n-I‑m-c-§Ä F§s\ B-t‑c‑m-K‑y-I-c-a‑mb‑n {‑]-I-S‑n-¸‑n-¡‑m-s‑a-¶-X‑n-s‑â A-d‑n-h‑nÃ‑mb‑v-a-b‑p-a‑m-W‑v I‑m-c‑y-a‑m-b‑n I‑m-W‑p-¶-X‑v.
? CsXm-s¡ H-c‑p h‑y-à‑n-b‑p-s‑S
P‑o-h‑nX-s‑¯ GX-ä‑w h-s‑c s‑I‑m-s‑ï-¯‑n¡‑m‑w?
= A-t‑§b-ä‑w X-IÀ-¡‑p¶-X‑p
h-s‑c-s‑b-¯‑n-¡‑m‑w. I‑mc-W‑w k‑v-t‑\l‑w‑,
k‑v-t‑\-l‑w F-¶‑p ]d-ª‑v s‑N-¡³-a‑mc‑p‑w
s‑]¬-I‑p-«‑n-If‑p‑w h‑o-S‑p h‑n-«‑p t‑]‑mI‑p-I
\‑m-S‑p-h‑n-«‑p t‑]‑m-I‑p-I‑, F-h‑n-s‑S-s‑b-¦‑ne‑p‑w

C¶-s‑¯ X-e-a‑p-d-b‑v-¡‑v H-c‑p
s‑X‑m-«‑m-h‑m-S‑n k‑z-`‑m-h‑w I‑m-W‑p¶‑pï‑v. ]-g-b I‑q-«‑p-I‑p-S‑p‑w-_¯‑n-s‑â X-IÀ-¨‑, A-W‑p-I‑pS‑p‑w_‑w. `‑m-c‑y‑m-`À-¯‑m-¡³-a‑mÀ
t‑P‑m-e‑n-¡‑p t‑]‑m-I‑p-¶-X‑n-\‑mÂ
a‑m-X‑r-¯‑zh‑p‑w ]‑n-X‑r-¯‑zh‑p‑w
I‑p-«‑n-IÄ-¡‑v A-\‑p-`-h‑n-¡‑m³ Ig‑n-b‑m-¯ k‑m-l-N-c‑y‑w. CX‑p-t‑]‑ms‑e-b‑p-Å I‑m-c‑y-§Ä Ah-s‑c
H-c‑pX-c‑w A-\‑m-Y-¯‑n F-¯‑n¡‑p-Ib‑p‑w A-X‑v a‑m-\-k‑nI‑mt‑c‑m-K‑y-s‑¯ _‑m-[‑n-¡‑p-Ib‑p‑w
s‑N¿‑p‑w
s‑N-¶‑v B-c‑p-s‑S-s‑b-¦‑ne‑p‑w s‑s‑I-b‑nÂ
A-I-s‑¸-«‑p t‑]‑m-I‑p-I. C§-s‑\ ]-eX‑p‑w
k‑w-`-h‑n-¡‑m‑w. A-½-b‑p-s‑Sb‑p‑w A-Ñs‑âb‑p‑w {‑i-²-b‑nÃ‑m-s‑X h-f-c‑p-¶ a-IÄ
t‑]‑m-b‑n t‑]‑m-b‑n t‑]‑m-b‑n F-h‑n-s‑S h-s‑c
F-¯‑p-s‑a-¶‑v \-½Ä-¡‑v ]-db‑m-s‑\‑m¡‑nÃ-t‑Ã‑m........ B A-ä‑w h-s‑c F-¯‑m‑w.
A-X‑n-s‑â G-s‑X-¦‑ne‑p‑w limit s‑h-¨‑v
c-£-s‑¸-«‑m c-£-s‑¸«‑p. I‑u-a‑m-c-¡‑mc‑p-s‑S B-ß-lX‑y-s‑b‑m-s‑¡ I‑q-S‑p¶-X‑v
AX‑p-s‑I‑m-ï‑m-W-t‑Ã‑m? P‑o-h‑n-X‑w F-h‑ns‑S h-s‑c F-¯‑p-s‑a-¶‑v A-d‑n-b‑nÃ.
? C¶-s‑¯ I‑p-«‑n-IÄ I‑q-S‑p-X-e‑m-b‑n
a‑p³-t‑I‑m-]‑n-I-f‑m-b‑n I‑m-W-s‑¸-S‑p¶‑p. C‑u
a‑p³-t‑I‑m-]-¯‑n-\‑p-Å I‑m-c-W-s‑a-´‑m?
= ]-I‑z-X-b‑nÃ‑m-b‑v-a-b‑m-W‑v {‑][‑m-\
I‑m-cW‑w. {‑]-I-S‑n-¸‑n¨‑v‑, {‑]-I-S‑n-¸‑n-¨‑v i‑oe-a‑mh‑p-I {‑_-b‑n³ I-ï‑ojâ‑v Bh‑p‑w
{‑]-I-S‑n-¸‑n-¨‑v {‑]-I-S‑n-¸‑n-¨‑v A-X‑v i‑o-ea‑mI‑p‑w ]‑n-s‑¶ a‑m-ä‑m³ ]-ä‑‑m-X‑m-I‑p‑w‑,
h‑o-«‑n-s‑e a‑p-X‑nÀ-¶ B-f‑p-IÄ a‑p³-t‑I‑m]‑n-I-f‑m-I‑p-I. Ah-s‑c A-\‑p-I-c‑n-¡‑p-I‑,
Ah-s‑c A-d‑n-b‑m-s‑X A-\‑p-I-c‑n¡‑p-I
Ah-s‑c t‑d‑mÄ t‑a‑m-U B-¡‑p-I. Fs‑â A-ѳ s‑Nb‑v-X ]-e I‑m-c‑y-§Ä
A-d‑n-b‑m-s‑X R‑m\‑p‑w s‑N-¿‑p-¶‑pï‑v.
C§-s‑\ t‑d‑mÄ t‑a‑m-UÂ B-¡‑nb-X‑v
i‑o-e-a‑m-b‑n a‑mdn-t‑]‑m-I‑p-¶-X‑m-W‑v a‑p³t‑I‑m-]-¯‑n-\‑p I‑m-cW‑w. F-¶‑me‑p‑w
CX‑n-s‑\‑m-s‑¡ A-S‑nØ‑m-\ I‑mc-W‑w Ak‑w-X‑r-]‑v-Xa‑m-b a-\-Ê‑m-W‑v t‑I‑m-]-¯‑ns‑â D-d-h‑nS‑w. A-X‑v A-S‑n-¨-aÀ-¯-s‑¸-«
h‑n-I‑m-c-¯‑n \‑n¶‑p‑w A-k‑w-X‑r-]‑v-Xa‑mb a-\-Ê‑n \‑n¶‑p‑w C-X‑p cï‑p‑w B-W‑v

19

20

a‑p³-t‑I‑m-]-¯‑n-s‑â {‑][‑m-\ I‑m-c-W‑w.
? I‑p-«‑n-I-f‑p-s‑S {‑]-i‑v-\-¯‑n-\‑p I‑mcW‑w A-S-¡‑n-¸‑n-S‑n-¨ h‑n-I‑m-c-a‑m-s‑W-¶‑p
]-d-ª‑p. 10þ12 hb-Ê‑p h-s‑c H-c‑p I‑p-«‑n¡‑v A-S-¡‑n-]‑n-S‑n-¨ h‑n-I‑mc-§-t‑f‑m?
= D-ï‑m-h‑m-a-t‑Ã‑m?‑, I-c-ª-t‑¸‑mg‑p‑w
A-X‑v I‑n-«‑n-b‑nÃ‑, C-X‑v I‑n-«‑n-b‑nÃ. A-½
Ah-s‑\ t‑\‑m-¡‑p-¶‑nÃ‑, Ah-s‑f
t‑\‑m¡‑n. A-h-t\mSv C-ã‑w I‑m-W‑n-¡‑p¶‑nà A-½ aä-h-t‑f‑m-S‑p C-ã‑w I‑m-W‑n-¨‑p
A§-s‑\ I‑p-t‑d I‑m-c-W-§-Ä. \-½‑p-s‑S
I‑m-c-W-§-f‑m-b‑n-c‑n-¡‑nÃt‑Ã‑m A-h-c‑p-s‑S
I‑m-c-W§Ä. I‑m-c-W-§Ä A-hÀ-¡‑pa‑p-ï‑v.
? C-X‑n-s‑\ F§-s‑\ ]-c‑n-l-c‑n-¡‑m‑w?
= C‑u {‑]-i‑v-\-§Ä ]T‑n¨‑p-s‑I‑mï‑pX-s‑¶ \-b-]-c-a‑m-b‑n I‑p-«‑n-I-t‑f‑m-S‑n-S]-gI‑p-I F-¶‑m-t‑e C-X‑v ]-c‑n-l-c‑n-¡‑m\‑m-I‑q.
? C-¯-c-¯‑n a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑X-]ca‑m-b h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w e-`‑n-¡‑m-¯-h-c‑mW‑v C-¶-s‑¯ 90% a‑m-X‑m-]‑n-X‑m-¡f‑p‑w
A-h-s‑c-§-s‑\-b‑m-W‑v. C‑u h‑n-]-¯‑n-s‑\
t‑\-c‑n-S‑pI?
= A-hÀ A-²‑y‑m-]-I-c‑p-s‑Sb‑p‑w
I‑u¬-k‑n-eÀ-a‑m-c‑p-s‑Sb‑p‑w a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑XÚ³-a‑m-c‑p-s‑Sb‑p‑w k-l‑m-b‑w t‑X-S‑p-I.
\à ]‑p-k‑v-X-I-§Ä h‑m-b‑n-¡‑p-I. I‑mcW‑w C¯-c‑w I‑m-c‑y-§Ä C-¶‑v S‑n h‑nb‑ne‑p‑w aä‑p‑w ]-d-b‑p-¶‑pï‑v. ]-t‑£ \-½‑ps‑S B-f‑p-IÄ S‑n-h‑n-b‑n k‑n-\‑n-ab‑p‑w
aä‑p‑w a‑m{‑X‑w I‑m-W‑p-Ib‑p‑w a-ä‑p I‑m-c‑y§Ä I-ï‑m H‑m-^‑m-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N¿‑p‑w
C-hÀ C¯-c‑w h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-]-ca‑m-b
I‑m-c‑y-§Ä I‑mW‑mt‑\‑m t‑IÄ¡‑mt‑\‑m
X‑mÂ-]c‑y‑w I‑m-W‑n-¡‑p-¶‑nà AX‑n-t‑\‑mS‑v ]‑p-d‑w-X‑n-c‑n-ª‑v \‑nÂ-¡‑p¶‑p. A-X‑v
FÃ‑m-b‑n-S-¯‑p-a‑p-ï‑v S‑n.h‑n-b‑n-e‑p‑w t‑dU‑nt‑b‑m-b‑ne‑p‑w ]‑p-k‑v-X-I-§-f‑ne‑p‑w FÃ‑m-b‑nS-¯‑p-a‑pï‑v. C-X‑v {‑i-h‑n-¡‑m-\-hÀ X-¿‑mdm-I‑p-¶‑nÃ. s‑s‑h-I‑p-t‑¶-c‑w h-s‑c t‑P‑m-e‑n
s‑N-b‑v-X‑ph-¶‑v A-X‑n-\‑p t‑i-j‑w I‑p-f‑n-¨‑v
A-§‑m-S‑n-b‑n t‑]‑m-I‑p-¶-hÀ I‑p-«‑nI-s‑f
I‑p-d‑n-¨‑v H-¶‑v ]T‑n¡‑mt‑\‑m ]‑p-k‑vX-I‑w
h‑m-b‑n¡‑mt‑\‑m X-¿‑m-d‑m-I‑p-¶‑nÃ. I‑m-c‑y§Ä C-§s‑\-s‑b‑m-s‑¡-b‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w
]-g-b c-£‑n-X‑m¡-s‑f A-t‑]-£‑n-¨‑v ]‑pX‑nb c-£‑n-X‑m-¡Ä-¡‑v I‑p-«‑n-I-t‑f‑m-S‑p-Å
s‑]-c‑p-a‑m-ä-¯‑n he‑n-b a‑m-ä-a‑p-ï‑v.
? A-X‑v G-X‑p X-c-¯‑n-e‑p-Å a‑m-ä-a‑mW‑v?
= ]-ï-s‑¯-¡‑mÄ I‑p-«‑n-I-t‑f‑m-S‑v I‑pd-¨‑p-I‑q-S‑n k‑v-t‑\-l‑w {‑]-I-S‑n-¸‑n-¨‑n-«‑p-Å
a‑m-ä-a‑mW‑v.
? A-§-s‑\-b‑m-s‑W-¦‑n a-t‑\‑m-t‑c‑m-

K-¯‑n-s‑â F-®-¯‑n ]-ï-s‑¯-¡‑mÄ
Ipdhp hcn-I-btà t‑h-ï-X‑v?
= C‑u h‑n-j-b-¯‑n C-s‑X‑m-c‑p
LS-I‑w a‑m-{‑X-a‑mW‑v. R‑m³ \-¶‑m-b‑n«‑p-ï‑v F-¶‑p-t‑±-i‑n¨-X‑v A-S‑n-¡‑p-I‑,
i‑n-£‑n¡‑p-I F-¶‑o I‑m-c‑y-§Ä a-b-s‑¸S‑p-¯‑n-b‑n-«‑p-ï‑v F-¶‑mW‑v. A¯-c‑w {‑]-hW-X-IÄ I‑p-t‑d-¡‑q-S‑n I‑p-d-ª‑n-«‑pï‑v.
]-ï‑v Gg‑p‑w F«‑p‑w a-¡-f‑mW‑v. \‑nÀ-±m£-W‑y-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A¶-s‑¯ a‑m-X‑m-]‑nX‑m-¡-f‑p-s‑S XÃÂ. C-s‑¶‑m-s‑¡ H¶‑p‑w
cï‑p‑w a-¡-f‑m-W‑v.
? A-t‑¸‑mÄ I‑p-«‑nI-s‑f XÃ‑n-]
T‑n-¸‑n-¨‑m F-´‑m-W‑v t‑Z‑m-j‑w? \-½Äs‑¡Ã‑m‑w h‑y-à‑n-]-c-a‑m-b‑n A-\‑p-`-ha‑pï‑v. \½-s‑f N‑q-c-s‑e-S‑p-¯‑v XÃ‑n-b‑n«‑pï‑v‑, a‑p-fh-S‑n s‑I‑m-ï‑v XÃ‑n-b‑n-«‑pï‑v.
A-¶‑v A§-s‑\ XÃ‑n-b A-Ñ-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v
C-¶‑v B-t‑e‑m-N‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ a-¡Ä-¡‑v
k‑v-t‑\-l‑w I‑q-S‑p-X-e‑mW‑v. A¯-c‑w XÃ‑p
I‑n-«‑n-bX‑p-s‑I‑m-ï‑v A-ѳ i-{‑X‑p-h‑m-I‑pIt‑b‑m A-½ i-{‑X‑p-h‑m-I‑p-It‑b‑m H-¶‑p-a‑pï‑m-b‑n-«‑nÃ.XÃn hfÀ¯n-b-Xp-sIm−p
Å tZmj-sa´m?
= FÃ‑m AÀ-°-¯‑ne‑p‑w XÃ‑v t‑Z‑m-ja‑p-Å I‑m-c‑y-a‑m-W‑v.
s‑N-d‑pX‑m-b‑n-s‑«‑m-¶‑v XÃ‑n A-s‑Ã-¦‑nÂ
s‑I‑m-«‑n F-¶‑p ]-d-b‑p-¶X‑p‑w {‑I‑q-ca‑mb XÃ‑p‑w cï‑p‑w c-ï‑mW‑v. R-§Ä
G-g‑m¬-a-¡-f‑mW‑v. A-X‑n a‑q-¯-b‑mf‑m-W‑v R‑m³. F-\‑n-¡‑p N‑q-ce‑p-s‑I‑m-ï‑v
XÃ‑p I‑n-«‑n-b‑n«‑v. XÃ‑p I‑n-«‑n-b‑m B
N‑q-c-e‑n-s‑â Aä-¯‑v sX-me‑n-b‑p-ï‑m-I‑p‑w.
A-{‑Xb‑p‑w {‑I‑q-ca‑m-b XÃ‑v F-\‑n-¡‑v I‑n«‑n-b‑n-«‑pï‑v. R‑m\‑p‑w I‑u-a‑m-c-¯‑n-s‑â
X‑n-S‑p-¡-¯‑n \‑m-S‑p-h‑n«‑p-t‑]‑m-b B-f‑mW‑v ]-t‑£ \‑m-S‑p-h‑n-S‑m³ F-\‑n-¡‑v c-ï‑p
I‑m-c-W-§-f‑m-W‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶X‑v. H-¶‑v
AÑ-s‑â XÃ‑v‑, c-ï‑v XÃ‑v s‑I‑m-ï‑v \‑m-S‑ph‑n«‑p-t‑]‑m-b H-c‑p I-Y‑m-]‑m-{‑X-¯‑n-s‑â k‑z‑m[‑o\‑w. AX‑p‑w a-P‑oZ‑v‑, s‑s‑h-¡‑w a‑p-l½-Z‑v
_-j‑o-d‑n-s‑â _‑m-e‑yI‑m-e k-J‑n-b‑n-s‑e IY‑m-]‑m-{‑X‑w. t‑Z‑m-j‑w h-¶‑n-«‑pt‑ï‑m F-¶‑p
t‑N‑m-Z‑n-¨‑m C§-s‑\ H-c‑p-]‑m-S‑v k‑w-`h-§-f‑pï‑v. A-X‑v ]‑p-c‑m-W-§-f‑ne‑p-s‑a‑ms‑¡-b‑pï‑v. s‑s‑_-_‑n-f‑nÂ-¯-s‑¶-b‑p-Å
a‑p-S‑n-b\‑m-b ]‑p-{‑X-s‑â IY.
? XÃ‑n h-fÀ-¯‑n-b I‑me-¯‑v I‑p-«‑nI-f‑n a-t‑\‑m-t‑c‑m-K‑w I‑p-d-h‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
XÃ‑n h-fÀ-¯‑m-¯-t‑¸‑mÄ a-t‑\‑m-t‑c‑m-K‑w
I‑q-S‑p-X-e‑m-W‑v F-¶‑v ]-g-a-¡‑mÀ ]-g‑w-]‑pc‑m-W‑w ]-d-ª‑m A-X‑n-s‑\-´‑v a-d‑p]-S‑n
\Â-I‑m-\‑p-ï‑v?
= i-c‑n-b‑mW‑v. ]-g-a-¡‑mÀ A-X‑nÂ
h‑n-i‑z-k‑n-¨-h-c‑m-W‑v. s‑s‑_-_‑n-f‑n c-ï‑p

I-Y-IÄ CX‑p-t‑]‑m-s‑e-b‑pï‑v. I‑q-S‑m-s‑X
s‑s‑_-_‑n-f‑n ]-d-b‑p-¶‑pï‑v. Ah-s‑â
h-b-d‑n-s‑â D-Å-d-I-f‑n-t‑e-¡‑p s‑NÃ‑p-¶
A-S‑n Ah-\‑v K‑p-W‑w s‑N-¿‑p‑w. C-X‑p
I‑q-S‑m-s‑X H-¶‑p c-ï‑v k-µÀ-`-§Ä t‑hs‑d-b‑p-a‑pï‑v. A-s‑X‑m-s‑¡ I-®‑p-aS-¨‑v h‑ni‑z-k‑n-¨X‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v ]-g-a-¡‑mÀ A§s‑\ s‑N-b‑v-X‑n-c‑p-¶X‑v. H-c‑p ]-c‑n-[‑n h-s‑c
s‑X-ä‑n \‑n-¶‑p ]‑n³-X‑n-c‑n-¸‑n-¡‑m³ A-X‑v
Ah-s‑c k-l‑m-b‑n-¨‑n-«‑pï‑v. A-s‑X‑m¶‑p‑w
C-s‑Ã-¶‑v ]-d-b‑p-¶‑nÃ. ]-t‑£ AX‑n-t‑\‑ms‑S‑m-¸‑w H-c‑p `-b‑w he‑n-s‑b‑m-c‑p h‑n-I‑m-ca‑mb‑n C‑u I‑p-«‑n-I-f‑n h-f-c‑p-¶‑p-s‑h-¶X‑mW‑v. h‑o-«‑n A¸-s‑\ `-b-s‑¸-S‑p-¶-hÀ
k‑v-I‑q-f‑n s‑N-¶‑m A-[‑y‑m-]I-s‑\
`-b-s‑¸-S‑p‑w. {‑It‑a-W A-hÀ k-a‑ql-s‑¯
`-b-s‑¸-S‑p‑w. A-X‑v `-b-¯‑n-s‑â A-f-h-\‑pk-c‑n-¨‑p-ï‑m-I‑p‑w. R‑m\‑p‑w A-[‑y‑m-]I-s‑c
hf-s‑c `-b-s‑¸-«‑n-c‑p-¶ H-c‑m-f‑m-b‑n-c‑p-¶‑p
F-\‑n-¡X‑p-s‑I‑m-ï‑v k-a‑q-l-¯‑n C-Ss‑]-S‑m\‑p‑w _‑p-²‑n-a‑p-«‑p-I-f‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
]‑n-¶‑o-S‑v R‑m³ F-t‑¶‑m-S‑p X-s‑¶ s‑Nb‑vX H-c‑p k-a-c-¯‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑m-W‑v C‑u
a‑m-ä‑w D-ï‑m-bX‑v. k-a‑q-l¯‑n-s\- \¶‑mb‑n s‑^-b‑v-k‑v s‑N-¿‑m-\‑p-Å H-c‑p a‑m-ä‑w
F-\‑n-¡‑p-ï‑mb-X‑v F-t‑¶‑m-S‑p X-s‑¶
R‑m³ \-S¯‑n-b H-c‑p I-e‑m-]-¯‑n-s‑â
`‑m-K-a‑m-b‑mW‑v. S‑o-t‑\-P‑ne‑p‑w A-X‑n-\‑p-t‑ij‑w \-S¯‑n-b I-e‑m-]-¯‑n-s‑â `‑m-K-a‑mb‑n-«‑mW‑v. hÃ‑m-s‑X `-b‑w h-fÀ-¯‑p¶-X‑v
FÃ‑m-hÀ¡‑p‑w K‑p-W‑w s‑N-¿‑p-s‑as‑¶‑m
¶‑p‑w F-\‑n-¡-`‑n-{‑]‑m-b-a‑nÃ. a‑m-{‑X-aÃ
A-hc‑p‑w h-e‑p-X‑m-b‑m AX‑p-t‑]‑m-s‑e
A-h-c‑p-s‑S I‑p-«‑nI-s‑f A-S‑n¡‑p‑w b‑m-s‑X‑mc‑p k‑w-i-bh‑p‑w t‑h-ï. A-¶‑v a-\‑xi‑m-k‑v{‑X-s‑a‑m¶‑p‑w C-{‑X h‑n-]‑p-e-a‑m-b‑n
lncWy

Picture Courtesy: www.family-quotes.us

h‑n-I-k‑n-¨‑n-«‑nÃ‑, C-¶‑v I‑p-«‑n-IÄ-¡‑v A-X‑v
I‑n-«‑p-¶‑pï‑v. h‑n-t‑Z-i-c‑m-P‑y-§f‑n-s‑e‑m-s‑¡
C§-s‑\ a¡-s‑f XÃ‑n-b‑m t‑]‑m-e‑o-k‑v
hc‑p‑w X-´-s‑bb‑p‑w X-Å-s‑bb‑p‑w ]‑n-S‑n¡‑m³.
? k‑z-´‑w a¡-s‑f \Ã-X‑n-\‑p-t‑h-ï‑n
XÃ‑n-b‑m t‑]‑m-e‑o-k‑p h-¶‑p ]‑n-S‑n¡‑p‑w
F¶-X‑v i-c‑n-b‑m-s‑W-¶‑p t‑X‑m-¶‑p-¶‑pt‑ï‑m?
= A-X‑v ]‑pd-¯‑p \‑n-¶‑p t‑\‑m-¡‑p-

t‑¼‑mÄ \-½Ä-¡‑v s‑X-ä‑m-b‑n t‑X‑m-¶‑ps‑a-¦‑ne‑p‑w H-c‑p ]-c‑n-[‑n h-s‑c A-X‑p \ÃX‑mW‑v. F-\‑n-¡-d‑n-b‑m-h‑p-¶ A-t‑a-c‑n-¡³
\‑n-b-a-¯‑n³ I‑o-g‑n P-\‑n-¨‑p-h-fÀ¶
40þ45 D‑w h-b-Ê‑p-Å B-f‑p-I-f‑pï‑v
C‑u \‑n-b-a-¯‑n-s‑â I‑o-g‑ne-t‑Ã Ah-c‑v
h-e‑p-X‑m-bX‑v. A§-s‑\ H-c‑p k‑w`-h‑w
t‑\‑mÀ-s‑h-b‑n I‑pd-¨‑p a‑p-¼‑v \-S-¶-t‑Ã‑m.
C-\‑n I‑p-k‑r-X‑n I-f‑n-¨‑m C-´‑y-b‑n-t‑e-

¡‑v X‑n-c‑n-¨-b-¡‑p-s‑a-¶‑m-W‑v AÑ\pw
A½-bpw Ip«n-tbmSp ]-d-ªX‑v. B
I‑p-«‑n-I-f‑p-s‑S `-b-¸‑m-S‑n-s‑\ I‑p-d‑n-s‑¨‑m-¶‑p
B-t‑e‑m-N‑n-¨‑p t‑\‑m¡‑q. X‑m-¦-s‑f‑m¶‑mt‑e‑m-N‑n-¨‑p t‑\‑m¡‑q. he‑n-s‑b‑m-c‑p Bd-S‑n
s‑]‑m-¡-a‑p-Å H-c‑mÄ h-¶‑v \‑n-§-t‑f‑m-S‑v
]-d-b‑p-I-b‑m-W‑v C-c‑n-s‑¡S‑m‑, \‑n-s‑¡S‑m.....\‑n-§f-X‑v t‑]-S‑n-¨‑v A-\‑p-k-c‑n-¡‑p‑w.
t‑]-S‑n-s‑¨´‑p‑w s‑N-b‑vX‑p-t‑]‑m-I‑p‑w‑, s‑N-d‑n-b
I‑p-«‑nI-s‑f k‑w-_-Ô‑n-¨‑v \-½Ä `‑o-a‑m-I‑mca‑m-b k-X‑z-a‑mW‑v. A-d-S‑n s‑]‑m-¡h‑p‑w
h-®-s‑a‑m-s‑¡-b‑p-Å A-t‑¸‑mÄ A-h-c‑nÂ
D-ï‑m-I‑p-¶ t‑]-S‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑v B-t‑e‑m-N‑n¡‑q. \-½Ä a‑p-X‑nÀ-¶-h-ct‑Ã? I‑p-«‑nI-t‑f‑m-S‑p h‑m-Õ-e‑yh‑p‑w k‑v-t‑\-lh‑p‑w
A-S‑p-¸h‑p‑w I‑m-W‑n-t‑¡-ï-h-ct‑Ã. \-½Ä
i-c‑nb‑m-b c‑o-X‑n-b‑n-e‑p-Å h‑m-Õ-e‑yh‑p‑w
k‑v-t‑\-lh‑p‑w A-S‑p-¸h‑p‑w I‑m-W‑n-¨mÂ
t‑Z‑m-j‑w H-¶‑p-a‑p-ï‑m-I‑nÃ.
? B-[‑p\‑n-I h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w h-c‑p¶-X‑n-\‑p a‑p³-]‑v t‑I-c-f-¯‑n c-ï‑v
a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑m-K‑y t‑I-{‑µ-§-f‑m-W‑pï‑m-b‑n-c‑p-¶X‑v. H¶‑v t]cqÀ¡-S-bnepw
I‑p-X‑n-c-h-«¯‑p‑w, C-¶‑v 32 a‑m-\k‑n-I
B-t‑c‑m-K‑y-t‑I-{‑µ-§-f‑pï‑v. FÃ‑m k‑q-¸À
k‑v-s‑]-j‑y‑m-e‑n-ä‑n t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä-e‑ne‑p‑w a‑m\-k‑nI‑m-t‑c‑m-K‑y h‑n-`‑m-K-a‑pï‑v. A-X‑n-\‑p
]‑pd-s‑a I‑u¬-enwKv sktâ-gvkpap−v.

The Calicut North Service
Co-operative Bank Ltd. No. LL 37
H.O.: Karuvissery, Kozhikode- 10 , Ph: 0495 2377934, 2375911
Branches: Karuvissery, Westhill, East Nadakkavu & Kunduparambu
A Class One Special Grade bank with Core Banking Facilities
n Safe Locker Available in all Branches.
n A Grade in Audit Classification this year also.
n Members will be Eligible for dividend Continuously.
n Demand Draft Facility Available Throughout India with Minimum Charge
n

President Secretary
amˬv 2013

21

he‑n-s‑b‑m-c‑p Bd-S‑n s‑]‑m-¡-a‑p-Å H-c‑mÄ h-¶‑v \‑n-§-t‑f‑m-S‑v ]-d-b‑p-I-b‑mW‑v C-c‑n-s‑¡S‑m‑, \‑n-s‑¡-S‑m.....\‑n-§f-X‑v t‑]-S‑n-¨‑v A-\‑p-k-c‑n-¡‑p‑w. t‑]-S‑ns‑¨´‑p‑w s‑N-b‑vX‑p-t‑]‑m-I‑p‑w‑, s‑N-d‑n-b I‑p-«‑nI-s‑f k‑w-_-Ô‑n-¨‑v \-½Ä
`‑o-a‑m-I‑m-ca‑m-b k-X‑z-a‑mW‑v. A-d-S‑n s‑]‑m-¡h‑p‑w h-®-s‑a‑m-s‑¡-b‑p-Å
A-t‑¸‑mÄ A-h-c‑n D-ï‑m-I‑p-¶ t‑]-S‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑v B-t‑e‑m-N‑n-¡‑q.

22

I-g‑n-ª‑me‑p‑w H¶‑p‑w k‑w-`-h‑n-¡‑m³
t‑]‑m-I‑p-¶‑nÃ. F-¶‑me‑p‑w H-c‑p {‑]-X‑o-£
\Â-I‑p-I-b‑m-W‑v C-h‑ns‑S. A-X‑v A-t‑{‑X‑w
I‑m-e‑w X-Å‑n-\‑o-¡‑m³ Ah-s‑\ k-l‑mb‑n-¡‑p-¶‑pï‑v. C-X‑n-s‑\-b‑m-W‑v h‑n-i‑z‑m-k‑w
\‑n-s‑¶ c-£‑n¡‑p‑w F-¶‑p ]-d-b‑p-¶X‑v.
K‑p-W-§-f‑nà F-¶‑p ]-d-ª‑p-I‑q-S‑m
]-t‑£ Ø‑m-b‑nb‑m-b K‑p-W-§-f‑nÃ.
? F-¶‑m H-c‑p a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑XÚ-\‑v
H-c‑p h‑y-à‑n-b‑p-s‑S t‑c‑mK-s‑¯ Ø‑m-b‑nb‑m-b‑n a‑m-ä‑m³ k‑m-[‑n-¡‑p-¶‑p-t‑ï‑m?
= C‑u t‑N‑mZ‑y‑w a‑n-S‑p-¡\‑m-b H-c‑p
A-[‑y‑m-]I-s‑â A-S‑p-¯‑v s‑N-¶‑v FÃ‑m
I‑p-«‑n-If‑p‑w P-b‑n-¡‑p-¶‑pt‑ï‑m F-¶‑p
t‑N‑m-Z‑n-¡‑p-¶X‑p-t‑]‑m-s‑e-b‑mW‑v. a-\‑xi‑m-k‑v-{‑X-Ú³ k-l‑m-b‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v
s‑N-¿‑p-¶X‑v. \‑n-§-f‑p-s‑S {‑]-i‑v-\‑w ]-c‑nl-c‑n-¡‑p-I-bà B k-l‑m-b‑w \‑n-§Ä
F-{‑X-t‑¯‑m-f‑w D-]-t‑b‑m-K-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶‑p
A-X‑m-W‑v {‑]-i‑v\‑w. A-[‑y‑m-]-Ic‑p‑w A-X‑pX-s‑¶-b‑m-W‑v s‑N-¿‑p-¶-X‑v. \-¶‑m-b‑n ]
T‑n-¡‑m³ k-l‑m-b‑n-¡‑p-¶‑p.
? h-S-¡³ a-e-_‑m-d‑n \-S-¶‑n-c‑p-¶
a-{‑´-h‑m-Z-¯‑n-e‑q-s‑S t‑c‑m-K‑w a‑m-ä‑p-¶X‑n-s‑â N-c‑n-{‑X-]-c-X-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑v H-¶‑v
h‑n-k‑v-X-c‑n¡‑m-t‑a‑m? F-s‑´‑m-s‑¡ {‑I‑n-b-If‑m-b‑n-c‑p-¶‑p \-S-¶‑n-c‑p-¶X‑v? A-X‑n-s‑â ]‑pd-I‑n F-´‑m-b‑n-c‑p¶‑p? C-X‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v
]‑p-X‑p-X-e-a‑p-d-b‑v-¡‑v H¶‑p‑w A-d‑n-b‑nÃ.
= H-S‑n-b³ t‑k-h‑, H-S‑n-b³ F-¶‑p

]-d-ª‑m a-d-ª‑p-h-c‑p¶-h. a-d‑n-a‑m-b‑w
F-¶‑p ]-d-b‑m‑w. I‑mW‑p‑w I‑m-W‑m-X‑m-h‑p‑w‑,
h-g‑n-s‑X-ä‑n¡‑p‑w a-e-_‑m-d‑n-s‑e t‑X‑m-«-§-f‑ne‑q-s‑S t‑]‑m-I‑p-¶ I‑p-«‑n-IÄ-¡‑v h-g‑n-s‑X-ä‑nb‑m s‑]‑m-«³ h-g‑n-s‑X-ä‑n-¨-X‑m-s‑W-¶‑p
]-d-b‑p‑w. A-X‑p a‑m-d‑m³ ]-eX‑p‑w s‑N-¿‑p‑w.
]‑n-s‑¶ R-§-f‑p-s‑S {‑]-t‑Zi-¯‑v F-h‑ns‑S a-{‑´-h‑m-Z‑w \-S-¡‑p-¶‑p-s‑ï-¦‑ne‑p‑w
B-f‑p-IÄ C-h‑n-s‑S hc‑p‑w '\‑m-¡‑n-e-b‑v¡‑v'
h‑m-g-b‑n-e-b‑n t‑h-W-at‑Ã‑m C-s‑X‑m-s‑¡
s‑N-¿‑m³. R-§Ä-¡‑v AX‑n-s‑e‑m¶‑p‑w
h‑n-i‑z‑m-k-a‑nÃ‑m-¯-X‑n-\‑m X-c‑n-s‑Ãs‑¶‑m¶‑p‑w ]-d-b‑m-d‑nÃ. \‑m-¡‑n-e-b‑n-e‑mW‑v
C‑u {‑]-t‑b‑m-K-§Ä a‑p-g‑ph³. t‑c‑m-K‑w
a‑m-d‑m³‑, a-ä‑p I‑m-c‑y-§Ä \-S¡‑m-s‑\‑ms‑¡ C-X‑p s‑N-¿‑p-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p. C-X‑n-\‑p
I‑mc-W‑w FÃ‑m-ä‑n\‑p‑w ]‑p-d-I‑n H-c-Z‑r-i‑y
i-à‑n D-ï‑v F-¶ h‑n-i‑z‑m-k-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
DÄ-\‑m-S‑p-I-f‑n C-X‑v i-à-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
Cs‑¸‑m A-X‑v I‑pd-ª‑p h-¶‑n-t‑« DÅ‑p.
X‑o-s‑c CÃ‑m-X‑m-b‑n-«‑nÃ.
? H-S‑n-b-\Ã‑m-s‑X t‑h-s‑d F-s‑´‑m-s‑¡b‑m-W‑v h‑n-i‑z‑m-k-§-f‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶-X‑v?
= N‑m¯³‑, H-¸‑m³‑, `‑q-X§Ä‑,
b-£‑nIÄ‑, _‑m-[-IÄ C-s‑X‑m-s‑¡ FÃ‑mb‑n-S¯‑p‑w N‑p-ä‑p-h-«¯‑p‑w Dï‑v. X-©‑w
I‑n-«‑n-b‑m t‑Id‑p‑w F-s‑¶‑m-c‑p h‑n-i‑z‑m-ka‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
DZml-c-W-¯n\v N-¡ X‑n-¶‑n-«‑v ]‑p-d¯‑n-«‑m ]-db‑p‑w t‑N-« h-¶‑p I‑q-S‑p‑w‑, t‑N-

Picture Courtesy: 123rf.com

A-X‑n-\‑p ]‑pd-s‑a k‑z‑m-a‑n-a‑m-c‑p‑w‑, A-¨³a‑m-c‑p‑w‑, X-§Ä-a‑mc‑p‑w t‑h-s‑d-b‑p-a‑pï‑v.
C-h-c‑p-s‑S-s‑bÃ‑m‑w A-S‑p-¯‑v B-f‑p-IÄ
F-¯‑p-¶‑pï‑v. A-hÀ-¡‑v H-g‑n-h‑p-a‑nÃ‑,
C-X‑v A-X‑n-`-b-¦-ca‑m-b H-c-hØ-s‑b At‑Ã k‑q-N‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑v?
= C‑u A-X‑n-`-b-¦-ca‑m-b A-hØb‑mt‑W‑m F¶ t‑N‑m-Z‑y-¯‑n-\‑p
]‑n-¶‑n t‑h-s‑db‑p‑w N‑n-e I‑m-c‑y-§-f‑p-ï‑v
C-¶‑v a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑X-N‑n-I‑n-Õ B-I‑m-s‑a-¶‑v
P-\-§Ä-s‑¡‑m-c‑p t‑_‑m-[‑w h-¶‑n-«‑pï‑v.
]-ï‑v FÃ‑m-¯‑n\‑p‑w H-t‑c H-c‑p H-ä-a‑qe‑n a‑m-{‑X-a‑m-W‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶X‑v. "A-X‑v
a-ä-h³ s‑N-b‑vX-X‑p X-s‑¶-b‑m-b‑n-c‑n¡‑p‑w
D-d-¸‑mW‑v?" F-s‑â I‑p-«‑n-¡‑me-¯‑v F-\‑nt‑¡‑mÀ-½-b‑p-ï‑v h‑o-«‑p-I‑mÀ ]-db‑p‑w F-S‑m
A-h‑n-s‑S t‑]‑m-b‑m H-¶‑pw h‑m-§‑n-¡-g‑n¡-c‑p-X‑v t‑«‑m‑, A-X‑v A-hÀ F-s‑´-¦‑ne‑p‑w
s‑N-b‑v-X‑p h-¨-X‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. CX‑p-t‑]‑ms‑e ]-e I‑m-c‑y-§-f‑p‑w. N‑m-¯³ t‑k-h
hf-s‑c s‑^-b‑v-a-k‑mW‑v. A-h-W-§‑m-S‑v
N‑m-¯³ F-s‑¶‑m-c‑p t‑h-s‑d N‑m-¯-\‑p-a‑pï‑v. FÃ‑m-ä‑n\‑p‑w ]‑p-d-I‑n H‑m-t‑c‑mt‑c‑m
I‑m-c-W-§Ä I-ï‑p-]‑n-S‑n-¡‑p‑w. C-X‑p
t‑]‑m-c‑m-s‑X t‑\-c‑w s‑h-f‑p-¯‑v Ah-s‑\
I-W‑n I-ï-t‑¸‑mÄ X-s‑¶ t‑X‑m-¶‑n-b-X‑mW‑v C¶-s‑¯ Z‑nh-k‑w t‑]‑m-¡‑m-s‑W¶‑v.
C§-s‑\ I‑p-t‑d I‑m-c-W-§Ä A¶s‑¯ B-f‑p-IÄ-¡‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-¶‑v
I‑u¬-k‑n-e‑n-‑w-K‑v H¶‑p‑w t‑h-ï. I‑q-S‑nt‑¸‑m-b‑m H-c‑p a-{‑´-h‑m-Z‑n-b‑p-s‑S A-S‑p-¯‑v
t‑]‑m-I‑p‑w. CX‑p-t‑]‑m-e‑p-Å I‑m-c‑y-§-f‑m-b‑nc‑p-¶‑p A¶‑v.
? CX‑p-s‑I‑m-ï‑v F-s‑´-¦‑ne‑p‑w K‑p-Wa‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-t‑¶‑m?
= CX‑p-s‑I‑m-ï‑v a‑m-\-k‑n-Ia‑m-s‑b‑m-c‑p
s‑s‑[c‑y‑w D-ï‑m-I‑p‑w. A-{‑X-t‑b DÅ‑q. h‑ni‑z-k‑n-¡‑p-¶-hÀ-¡‑v h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p-¶-X‑n-s‑â
K‑p-W-a‑p-ï‑m-I‑p‑w. A-{‑X-t‑b DÅ‑q. a-ä‑p-ÅhÀ-¡‑mÀ¡‑p‑w AX‑p-s‑I‑m-ï‑v K‑p-W-a‑pï‑m-h‑nÃ. AX‑p‑w s‑N-b‑v-X‑p t‑\‑m-¡Â
X-s‑¶-t‑b DÅ‑q. A-X‑p I-g‑n-ª‑m t‑hs‑d‑m-¶‑v t‑\‑m-¡‑p‑w. A-X‑ne‑p‑w i-à‑n-b‑p-Å
a-{‑´-h‑m-Z‑n A-¸‑p-d-¯‑p-ï‑v A-h‑n-s‑Sb‑p‑w
t‑]‑m-I‑p‑w.
? C-¯-c-¯‑n-e‑p-Å {‑]‑m-t‑Zi‑n-I
I‑u¬-k‑n-eÀ-a‑mÀ k-a‑q-l-¯‑n-\‑v F-s‑´¦‑ne‑p‑w K‑p-W‑w s‑N-¿‑p-¶‑p-t‑ï‑m?
= X‑o-s‑c k-l‑m-b‑n-¡‑p-¶‑nà F-¶‑p
]-d-ª‑p-I‑qS‑m. D-Z‑m-l-c-W-¯‑n-\‑v H-c‑mÄ
H-c‑p t‑P‑y‑m-Õ‑y-s‑â A-S‑p-¯‑p t‑]‑m-h‑pI-b‑mW‑v. t‑P‑y‑m-Õ‑y³ ]d-ª‑p C-\‑n
H-c‑p a‑q-¶‑p a‑m-k‑w N‑o-¯ k-a-b-a‑mW‑v.
A-X‑p I-g‑n-ª‑m FÃ‑m‑w s‑X-f‑n-ª‑ph-c‑p‑w. b-Y‑mÀ-°-¯‑n a‑q-¶‑p a‑m-k‑w

lncWy

H-c‑mÄ H-c‑p t‑P‑y‑m-Õ‑y-s‑â A-S‑p¯‑p t‑]‑m-h‑p-I-b‑mW‑v. t‑P‑y‑mÕ‑y³ ]d-ª‑p C-\‑n H-c‑p a‑q-¶‑p
a‑m-k‑w N‑o-¯ k-a-b-a‑mW‑v. A-X‑p
I-g‑n-ª‑m FÃ‑m‑w s‑X-f‑n-ª‑ph-c‑p‑w. b-Y‑mÀ-°-¯‑n a‑q-¶‑p
a‑m-k‑w I-g‑n-ª‑me‑p‑w H¶‑p‑w
k‑w-`-h‑n-¡‑m³ t‑]‑m-I‑p-¶‑nÃ.
F-¶‑me‑p‑w H-c‑p {‑]-X‑o-£ \Â-I‑pI-b‑m-W‑v C-h‑ns‑S. A-X‑v A-t‑{‑X‑w
I‑m-e‑w X-Å‑n-\‑o-¡‑m³ Ah-s‑\
k-l‑m-b‑n-¡‑p-¶‑pï‑v. C-X‑n-s‑\-b‑mW‑v h‑n-i‑z‑m-k‑w \‑n-s‑¶ c-£‑n¡‑p‑w
F-¶‑p ]-d-b‑p-¶X‑v. K‑p-W-§-f‑nÃ
F-¶‑p ]-d-ª‑p-I‑q-S‑m ]-t‑£
Ø‑m-b‑nb‑m-b K‑p-W-§-f‑nÃ.
« h-k‑n-¡‑p¶-X‑v N‑o-¯ Ø-e-¯‑m-W‑v
AX‑p-s‑I‑mï-X‑v Z‑q-t‑c-¡‑nS-W‑w AX‑pt‑]‑m-s‑e H-c‑p]‑m-S‑v k‑w-K-X‑n-IÄ `‑q-a‑n-b‑nÂ
Dï‑v. A-X‑v F-t‑¸‑mÄ t‑h-W-s‑a-¦‑ne‑p‑w
t‑I-d‑m‑w.
? t‑N-« k-¦Â-¸-¯‑n-s‑â A-S‑n-Ø‑m\‑w F-´‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w?
= Z‑pÀ-t‑Z-h-X-If‑p‑w \à t‑Z-h-X-I-f‑pa‑p-ït‑Ã‑m A-X‑n Z‑pÀ-t‑Z-h-X-I-f‑m-b‑n-c‑n¡‑m‑w. A‑{io-I‑-c-§-f‑p-ï‑m-I‑p-¶-X‑n-t‑\
a‑q-t‑[-h‑n F-¶‑p ]-db‑p‑w t‑N-«-b‑p-s‑S as‑ä‑m-c‑p t‑]-c‑m-W‑v a‑q-t‑[-h‑n. {‑i‑o-t‑Zh‑n s‑Fi‑z-c‑yh‑p‑w a‑q-t‑[-h‑n A‑{i‑o-I‑m-c-h‑p-a‑m-W‑v.
? _‑m-[-I-bd‑p-I F-¶‑m F-´‑mW‑v?
= _‑m-[ I-bd‑p-I F-¶‑m a‑m\k‑nI t‑c‑m-K-a‑mW‑v. a‑m-\-k‑n-I-]-c-a‑m-b‑n
a‑m-\k‑n-I k‑w-LÀ-j-a‑pÅhÀ B k‑wLÀ-j-¯‑n \‑n-¶‑p c-£ t‑\-S‑m-b-\‑mb‑n A-t‑_‑m-[-X-e-§-f‑n \‑nt‑¶‑m D-]t‑_‑m-[ X-e-§-f‑n \‑nt‑¶‑m D-ï‑m-I‑p-¶
t‑{‑]-c-W-b‑m-W‑v _‑m-[-b‑m-b‑n h-c‑p-¶X‑v.
A-X‑n-\-S‑n-Ø‑m-\‑w B-ß‑m-h‑n-e‑p-Å h‑ni‑z‑m-k-a‑m-W‑v. B-ß‑m-h‑v i-c‑o-c‑w \-i‑n-¨‑pI-g‑n-ª‑m A-e-ª‑p-X‑n-c‑n-ª‑v \-S-¡‑ps‑a¶‑p‑w t‑h-ï a-c-W-{‑I‑nb-I-s‑f‑m¶‑p‑w
I‑n-«‑n-b‑n-s‑Ã-¦‑n A-X‑v i-c‑nb‑m-b X-e¯‑n F-¯‑n-s‑ö‑p‑w A-X‑n-\-\‑p-k-c‑n¨‑v A-X‑v Aeªp X‑n-c‑n-ª‑v \-S-¡‑ps‑at‑¶‑m A-X‑n-s‑\ N‑n-e a-{‑´-h‑m-Z‑n-IÄ
]‑m-eb‑nt‑e‑m at‑ä‑m B-¡‑p-s‑a¶‑p‑w AamÀ¨v 2013

X‑n-s‑â A-S‑p-¯‑v {‑X‑n-k-Ô‑y-b‑v-s‑¡‑m-s‑¡
t‑]‑m-b‑m A-X‑v \-½‑n-t‑e-¡‑v B-h‑m-l‑n¡-s‑¸-S‑p-s‑a-¶‑p‑w. B-h‑m-l‑n-¡‑p-I-s‑b-¶‑p
]-d-ª‑m A-X‑ns‑\-t‑]‑m-s‑e k‑w-k‑mc‑n-¡‑p-I. B-ß‑m-h‑v B-c‑p-t‑SX‑mt‑W‑m
AX‑p-t‑]‑m-s‑e k‑w-k‑m-c‑n¡‑p-I X‑p-S§‑n.
C-X‑v ]-c-¼-c-b‑m-b‑n A-Ñ-\-½-a‑mÀ a-¡t‑f‑mS‑p‑w a-c‑pa-¡-t‑f‑mS‑p‑w ]d-ª‑v ]d-ª‑v
t‑I-ä‑n-b-X‑mW‑v. H-c‑p L-«-s‑a-¯‑p-t‑¼‑mÄ
a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑mK‑y‑w I‑p-d-ªv A-§-s‑\b‑m-b‑n-¯‑o-c‑m³ ]-e I‑p-«‑n-IÄ¡‑p‑w H-c‑p
t‑{‑]-c-W C-X‑v a‑q-e-a‑p-ï‑m-I‑p‑w. ]‑n-s‑¶
\-½‑p-s‑S-s‑bÃ‑m‑w a-\-Ê‑n H-c‑p a‑n-a‑n{‑I‑n
BÀ-«‑n-Ì‑pï‑v. C‑u t‑{‑]-c-W-b‑p-ï‑m-I‑pt‑¼‑mÄ B a‑n-a‑n{‑I‑n BÀ-«‑n-k‑v-ä‑v B t‑{‑]c-W-b‑v-¡-\‑p-k-c‑n-¨‑v k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-Ib‑p‑w
s‑]-c‑p-a‑m-d‑p-I-b‑p‑w H-s‑¡ s‑N-¿‑p‑w. I‑pd-¨‑p
hÀ-j-§Ä-¡‑p a‑p³‑]v H-c-½ h-¶‑p ]
d-ª‑p I‑p-«‑n t‑_‑m-[‑w s‑I-«‑p h‑o-W‑mÂ
X-a‑n-g‑v ]-d-b‑p‑w. R‑m³ ]-dª‑p, Bl‑mF¶‑m-s‑e‑m-¶‑p t‑\‑m-¡-W-at‑Ã‑m, t‑\‑m¡‑pt‑¼‑m F-´‑m Ip«n¡v A-d‑n-b‑p-¶
G-I X-a‑n-g‑v F´‑m? h‑n-S-a‑mt‑«³. C‑u
X-a‑n-g‑v B-h-À-¯‑n-¨‑m-hÀ-¯‑n-¨‑v S‑n-h‑n-b‑nÂ
I-ï-Xt‑Ã. A-X‑p-a‑m-{‑X-t‑a A-hÀ ]-d-b‑p¶‑p-Å‑q.
? C-XÃ‑m-s‑X A-hÀ t‑I-«‑p-]-c‑n-N-ba‑p-Å-XÃ‑m-s‑X a-s‑ä‑m¶‑p‑w k‑w-k‑m-c‑n¡‑pt‑a‑m?
= CÃ‑, a-s‑ä‑m¶‑p‑w k‑w-k‑m-c‑n-¨-X‑m-b‑n
C-X‑ph-s‑c H-c‑p ]T-\-§f‑p‑w s‑X-f‑n-b‑n-¨‑n«‑p-a‑nÃ. A-h-I‑m-i-h‑m-Z-§Ä ]-d-ª‑n-«‑ps‑ï-¦‑ne‑p‑w A-X‑v s‑X-f‑n-b‑n-¡-s‑¸-«‑n-«‑nÃ.
? C‑u _‑m-[I-s‑f hf-s‑c ^-e-{‑]Z-a‑m-b‑n \-a‑p-¡‑v a‑m-ä‑n-s‑b-S‑p¡‑m-s‑\‑m¡‑pt‑a‑m?
= X‑oÀ-¨-b‑m-b‑p‑w‑, _‑m-[-IÄ a-\‑p-j‑ys‑â h‑n-I‑m-k-¯‑n-s‑â `‑m-K-a‑mW‑v. C‑u
a-{‑´-h‑m-Z‑w {‑]-I‑r-X‑n i-à‑n-IÄ-¡‑v A-XoX-\‑m-I‑p-¶h-s‑\ t‑l‑m-a‑w s‑N-b‑v-X‑n-«‑p‑w‑,
{‑]‑mÀ-°‑n-¨‑n-«‑p‑w‑, a‑p-J-k‑v-X‑p-X‑n ]-d-ª‑p‑w,
IÀ-¯‑m-t‑h \‑o i-à-\‑m-I‑p-¶‑p F-¶‑p
]-d-b‑p-¶-h\‑p‑w AÃ‑m-l‑p A-I‑v-_À
F-¶‑p ]-d-b‑p-¶-h\‑p‑w FÃ‑m-h\‑p‑w
{‑i-a‑n-¡‑p¶-X‑v a‑m-\-k‑n-I-a‑m-b‑n h‑n-I-k‑n¡‑m-\‑m-W‑v C-X‑n t‑`-Z-s‑¸-S‑m-¯h-\‑v
a-{‑´-h‑m-Z‑w c-ï‑ma-s‑¯ L-«-a‑mWv.
a-\‑p-j‑y-Xz-¯‑n-s‑â h‑n-I‑m-k-a‑m-W‑n-h‑ns‑S, A-h‑n-s‑S B-Ú‑m-]‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v
C-d-§‑n-h‑n-s‑S \‑n¶‑v. A-s‑Ã-¦‑n XÃ‑n
C-d-¡‑p-I-b‑m-W‑v. A§-s‑\ _‑m[-s‑b
B-Ú‑m-]‑n-¨‑v k‑p-{‑]‑o‑w B-b‑n a‑m-d‑n _‑m[-IÄ-¡‑v Ø‑m-\-a‑nÃ‑m-X‑m-¡‑p-I-b‑mW‑v.
AX‑p‑w I-g‑n-b‑p-t‑¼‑m-g‑m-W‑v ]‑n-s‑¶ i‑m-k‑v{‑X‑o-b-X-b‑n-t‑e-¡‑v h-c‑p-¶X‑v. C-X‑p cï‑p‑w

FÃ‑m-hÀ¡‑p‑w hÀ¡‑v H‑u-«‑v s‑N-¿‑nÃ.
N‑n-eÀ-¡‑v N‑ne-X‑v hÀ¡‑v H‑u-«‑v s‑N-¿‑p‑w.
A-t‑¸‑m-g‑m-W‑v A-X‑n K-t‑h-j-W-§f‑p‑w
aä‑p-s‑a‑m-s‑¡ \-S-¡‑p-¶X‑v. h‑oï‑p‑w h‑oï‑p‑w ]T-\‑w \-S-¡‑p-t‑¼‑m-g‑mW‑v. R-§Ä
s‑N-¿‑m-d‑v, R‑m³ h‑n-i‑z‑m-k‑n-b‑m-s‑W-¶‑v
]-d-b‑p-¶h-s‑\ A-s‑X‑m¶‑p‑w C-s‑Ã-¶‑v
]T‑n-¸‑n-¡‑m³ t‑]‑m-IeÃ. C-h-t‑\‑m-S‑v
t‑N‑m-Z‑n-¨‑m C-h³ ]-db‑p‑w F-\‑n-¡‑v
C¶-X‑v t‑\À-¶‑n-«‑pï‑v. a-®‑m-d-i‑m-e-b‑nÂ
k‑zÀ-®‑w t‑\-À-¶‑n-«‑pï‑v. A-X‑v t‑\À¶‑m R‑m³ C-d§‑p‑w F-¶‑v ]-d-b‑p‑w.
A-§-s‑\ Ah-s‑\ Ahsâ a\-Êns\
a-®‑m-d-i‑m-e-b‑n s‑I‑mï‑p-t‑]‑m-I‑p‑w.
A-h‑n-s‑S B-b‑ne‑y‑w ]‑q-P \-S¶‑p-s‑I‑mï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v. A-h‑n-s‑S t‑]‑m-b‑n
t‑\-c‑p-¶‑p F-¶‑n-«‑v A-h-t‑\‑m-S‑v ]-db‑p‑w
C-X‑m FÃ‑m‑w I-g‑n-ª‑p FÃ‑m‑w t‑\À-¶‑nc‑n-¡‑p¶‑p. \‑o h‑oï‑p‑w ]-gb-X‑p t‑]‑m-s‑e
B-b‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. Ah³ DjmÀ.
? CX‑p-t‑]‑m-s‑e c-k-I-ca‑m-b, I‑m-W‑p¶-h-c‑n B-i-b-¡‑p-g-¸-a‑p-ï‑m-¡‑p-¶
k‑w-K-X‑n-b‑m-W‑v I‑p-S‑p‑w-_-t‑£-{‑X-§-t‑f‑m-S\‑p-_-Ô‑n-¨‑v k-À-¸‑w XpÅ F-¶ GÀ¸‑mS‑v. {‑]-t‑X‑y-I‑n-¨‑v X‑r-È‑qÀ P‑nÃ-b‑nÂ.
C-h‑n-s‑S I-f‑w hc-¨‑v Xmf-¯n-s\m¯v
kv{XoIÄ X‑p-Å‑p¶‑p. h‑o-«‑n -A-S-¨‑nc‑p-¶ B-f‑p-IÄ h-s‑c I-f-¯‑n-e‑nd-§‑n
X‑p-Å‑p-¶ k‑w-`-h-§Ä \-S-¡‑m-d‑pï‑v.
= I‑mcW‑w C‑u I‑p-S‑p‑w-_‑w
A-§\-s‑¯ I‑p-S‑p‑w-_-a‑m-W‑v, t‑£-{‑Xa‑p-Å I‑p-S‑p‑w-_-a‑mW‑v‑, C‑u I‑m-c‑y-§s‑f‑m-s‑¡ A-h-c‑p-s‑S A-t‑_‑m-[-X-e-¯‑nÂ
]-dª‑p‑w t‑I«‑p‑w \‑nÂ-¡‑p-¶‑pï‑v. C‑u
k‑w`-h‑w A-hÀ I-ïX‑p‑w t‑I-«X‑p‑w Hs‑¡-b‑m-W‑v ]‑n-s‑¶ X‑p-ÅÂ h-c-pt‑¼‑mÄ‑,
k‑w-K‑o-X-¯‑n \‑n¶‑p‑w X‑p-Å h-c‑p-¶
L-«-§-f‑pï‑v. C-e-ª‑n-¯-d t‑a-f-s‑a‑ms‑¡ S‑n-h‑n-b‑ne‑p‑w aä‑p‑w -I‑m-W‑p-t‑¼‑mÄ
A-d‑nb‑m‑w A-h-s‑c‑m-s‑¡ A-h‑n-s‑S t‑I-«‑p
\‑nÂ-¡‑p¶-h-s‑c‑m-s‑¡ t‑h-s‑d Gt‑X‑m
t‑e‑m-I-¯‑m-W‑v A-h‑n-s‑S k‑w-K‑o-X‑w
t‑h-s‑d t‑e‑m-I-t‑¯-¡‑v \-b‑n-¡‑p¶‑p.
A-X‑v X‑oÀ-¨-b‑mb‑p‑w a‑md‑p‑w. Ce-ªn¯d tafw tI«v AXnsâ Xmf-¯nÂ
GtXm temI¯v F¯n-s¸« {]
XoXn BÀ¡p-ap−mhmw. C-h‑ns‑S C‑u
XpÅepw ]m«pw F-s‑¶‑m-s‑¡ t‑IÄ-¡‑p¶-hÀ AX‑n-t‑\‑m-S‑v I‑q-S‑p-XÂ X‑mÂ-]-c‑ya‑p-Å-hÀ A-X‑v I‑m-W‑n-¡‑p‑w. N‑n-e-t‑¸‑mÄ
R‑m\‑p‑w. X‑m-f-t‑_‑m-[‑w A-{‑X-b‑p-Å-b‑mf‑m-s‑W-¦‑n A§-s‑\ s‑N-b‑v-s‑X-¶‑p
h-c‑m‑w.
? Cd-§‑n X‑p-Å‑p¶-X‑v k‑z‑m-`‑m-h‑nI-a‑mb‑p‑w a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑mK‑y‑w I‑p-d-ª

23

24

B-f‑p-I-f‑m-b‑n-c‑n¡‑p‑w A-t‑Ã?
= As‑X‑, A-X‑v a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑mK‑y‑w
I‑p-d-ª-hÀ a‑m-{‑XaÃ‑, empethetic B-b
B-f‑p-I-f‑mW‑v. G-X‑p I‑m-c‑y-¯‑n\‑p‑w
empathetic B-I‑p-¶ B-f‑p-I-f‑pï‑v. N‑neÀ k‑n-\‑n-a Iï‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ
I-c-b‑p‑w‑, F-´‑m I‑m-cW‑w? A-h‑n-s‑S Ab‑mÄ I-Y‑m-]‑m-{‑X-¯‑n-s‑â Z‑p‑x-J‑w k‑z-b‑w
G-s‑ä-S‑p-¯‑v k‑z-b‑w B I-Y‑m-]‑m-{‑X-a‑mb‑n a‑m-d‑p-I-b‑mW‑v. he‑n-s‑b‑m-c‑p h‑n-`‑m-K¯‑n-s‑â ]-c‑m-X‑n-b‑m-W‑nX‑v. k‑o-c‑n-bÂ
Iï‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ Ic-ª‑p
F-¶X‑v. A-hÀ C-\‑n I‑m-W‑p-t‑¼‑mÄ
C§-s‑\ H¶‑m-t‑e‑m-N‑n¨‑p-t‑\‑m¡‑q. C‑u
I-c-ª-X‑n-\‑v A-hÄ-¡‑v 25000 c‑q-] I‑n-«‑nb‑n-«‑p-ï‑m-I‑p‑w‑, A§-s‑\ N‑n-´‑n¨‑mt‑e‑m
b-Y‑mÀ-°-¯‑n A-h-f-h‑n-s‑S A-`‑n-\-b‑n¡‑p-I-b‑mW‑v. A-X‑v A-hÄ \-¶‑m-b‑n-«‑v
s‑N-b‑v-X‑n-«‑pï‑v. A-X‑n-\‑v I‑mi‑p‑w I‑n-«‑n-b‑n«‑pï‑v. AX‑p-s‑I‑m-ï‑v C§-s‑\ N‑n-´‑n¨‑m H-¸‑w I-c-b‑m³ t‑X‑m-¶‑nÃ. C-X‑v
FÃ‑m I‑m-c‑y-¯‑ne‑p‑w B-h‑m‑w‑, F´‑p‑w
B-k‑z-Z‑n-¡‑m‑w. A-X‑n-\-¸‑pd‑w- A-X‑n-t‑e-¡‑v
a‑p-g‑p-I‑n t‑N-c‑p-t‑¼‑mÄ e-b‑n-¨‑p t‑N-c‑pt‑¼‑mÄ B artD‑w R‑m\‑p‑w H-¶‑m-b‑n t‑Nc‑p-t‑¼‑mÄ F-s‑â i-c‑o-c-¯‑n-s‑â X‑m-fh‑p‑w
A-X‑m-h‑p‑w‑
? I-®³ s‑]-c‑p-h-®‑m-s‑\ t‑]‑m-e‑p-Å
]-g-b B-f‑p-IÄ A-hÀ- H-c‑p-X-c-¯‑nÂ
]-d-ª‑m N‑n-I‑n-Õ-I-c‑p‑w-I‑q-S‑n-b‑m-b‑nc‑p-¶‑p. N‑n-I‑n-Õ-b‑v-¡‑p t‑h-ï‑n a-{‑´-h‑mZ-s¯ D-]-t‑b‑m-K‑n-¨‑n-c‑p-¶ H-c‑p I‑m-e-L«-a‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. C-X‑v B-Z‑y-I‑me-¯‑v
F-§-s‑\-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p-s‑h-¶‑p‑w. C-t‑¸‑mÄ
F-§-s‑\-b‑m-s‑W-¶‑p‑w C¶-Xn\v {‑]‑m-[‑m\‑yh‑p‑w {‑]-k-à‑n-b‑p‑w Dt‑ï‑m F¶‑p‑w
C¶-s‑¯ a‑m-\k‑n-I \‑ne-s‑b X-I-c‑md‑n-e‑m-¡‑p-h‑m³ C-¯-c-¯‑n-s‑e N‑n-I‑n-Õ
I‑m-c-W-a‑mI‑pt‑a‑m F-¶‑p ]-db‑m-s‑\‑m¡‑pt‑a‑m?
= C¶-s‑¯ N‑n-I‑n-Õ‑m k‑u-I-c‑y§-s‑f‑m¶‑p‑w CÃ‑m-X‑n-c‑p-¶ I‑me-¯‑v
H-c‑pX-c‑w B-i‑z‑m-k§Ä‑, B-i‑z‑m-k-h-N\-§Ä k‑z‑m-[‑o-\‑w s‑N-e‑p-¯‑n-b‑n-c‑p¶‑p.
]-t‑£ X‑n-I¨‑p‑w N‑n-I‑n-Õ‑n-t‑¡-ï H-c‑p
L-«-s‑a¯‑n-b B-f‑m-s‑W-¦‑n Ahs‑c a-{‑´-h‑m-Z‑n-b‑p-s‑S A-S‑p-¯‑v s‑I‑m-ï‑p
s‑N-¶‑m-¡‑n-b‑me‑p‑w A-X‑n-\‑v I‑m-c‑y-a‑nÃ
A-X‑v GÂ-¡‑nÃ. GÂ-¡‑m³ I-g‑n-b‑m¯h-®‑w t‑c‑m-K-_‑m-[‑n-X-a‑m-b‑n t‑]‑m-b‑n«‑p-ï‑v X‑p-S-¡-¯‑n k‑m-[‑m-c-W-¡‑mÀ¡‑v
C‑u a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑X-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v a-\-Ê‑ne‑m-I‑nÃ. AX‑p-s‑I‑m-ï-hÀ A¯-c‑w
Ø-e-s‑¯-¯‑n-t‑¨-c‑p‑w. ]-t‑£ t‑e‑m-I‑w
h-fÀ¶‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v. A-h-

k‑m-\‑w N‑n-I‑nÕ t‑]‑me‑p‑w ^-e‑n-¡‑m-¯
L-«-¯‑n-e‑m-W‑v t‑U‑m-Î-d‑p-s‑S A-S‑ps‑¯-¯‑p-I. BZ‑y‑w X-s‑¶ F-¯‑p-¶hÀ hf-s‑c I‑p-d-h‑mW‑v. h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w
e-`‑n-¨-hc‑p‑w a-ä‑p-a‑m-s‑W-¦‑n a‑m-{‑X-t‑a
A-h‑n-s‑S F¯‑q AÃ‑m-¯-hÀ C-s‑X‑ms‑¡ \S-¯‑n \S-¯‑n H¶‑p‑w ]-ä‑m-s‑Xb‑m-I‑p‑w. A-X‑n-\‑m A§-s‑\ a-ä‑n-S-§f‑n t‑]‑m-I‑p¶-X‑v A-s‑Ã-¦‑n A¯-c‑w
N‑n-I‑n-Õ-IÄ s‑N-¿‑p¶-X‑v t‑c‑m-K‑n-b‑p-s‑S
t‑c‑m-K-ia-\‑w s‑s‑h-I‑n-¡‑p‑w. A-s‑Ã-¦‑nÂ
t‑c‑m-K‑w X-s‑¶ a‑m-d‑m-X‑n-c‑n-¡‑m³ I‑m-cW-a‑m-I‑p‑w. N‑n-e-c‑m-s‑W-¦‑n F-´‑n\‑p‑w
t‑U‑m-Î-d‑p-s‑S A-S‑p-t‑¯¡‑v H‑m-S‑p-¶X‑p‑w
I‑m-W‑m‑w. t‑U‑m-ÎÀ-a‑mÀ B-s‑W-¦‑nÂ
F-´‑n\‑p‑w C-hÀ-¡‑v a-c‑p-¶‑v \Â-I‑pIb‑p‑w s‑N-¿‑p‑w. F-s‑â A-`‑n-{‑]‑m-b-¯‑nÂ
s‑s‑k-t‑¡‑m-f-P‑n-k‑v-ä‑p-I-f‑p-s‑S A-S‑p-¯‑v
H-c‑p s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-k‑v-ä‑v t‑hW‑w. I‑q-S‑m-s‑X
s‑s‑k-t‑¡‑m-f-P‑n-k‑v-ä‑n-s‑â A-S‑p-¯‑v H-X‑p§‑m-¯-X‑p-a‑m-{‑X-s‑a s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-k‑v-ä‑n-s‑â
A-S‑p-t‑¯-¡‑v h‑n-S‑m-h‑q F-¶‑m-W‑v F-s‑â
X‑n-bd‑n. ]-t‑£ C-t‑¸‑mÄ F-h‑n-s‑S-b‑m-W‑v
C§-s‑\ D-ÅX‑v. s‑s‑k-t‑¡‑m-f-P‑n-k‑v-ä‑pIÄ t‑]‑me‑p‑w s‑s‑{‑]h-ä‑v B-b‑n {‑]‑m-Î‑o-k‑v
s‑N-¿‑p-¶-h-c‑mW‑v. A-h-c‑n ]-e-c‑p-s‑S
A-S‑p¯‑p‑w F-¯‑n-b‑n-t‑« i-c‑n-b‑m-b-h-c‑ps‑S A-S‑p-s‑¯¯‑q. h‑n-Ik‑n-X c‑m-{‑ã§-f‑n-e‑m-s‑I s‑s‑k-t‑¡‑m-f-P‑n-k‑v-ä‑p-IÄ
]-d-ª‑m a‑m-{‑X-t‑a s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-Ì‑n-s‑â
A-S‑p-t‑¯-¡‑p {‑S‑o-ä‑v-s‑aâ‑v t‑]‑m-I‑m³ ]‑mS‑q.
\-½‑p-s‑S kÀ-¡‑mÀ B-i‑p-]-{‑X‑n-I-f‑nÂ
s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-Ì‑n-s‑\ I‑m-W‑m³ B-Z‑y‑w
s‑s‑k-¡-t‑f‑m-P‑n-k‑v-ä‑n-s‑\ I-ï‑v A-h‑n-S‑pt‑¶ s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-k‑v-ä‑n-s‑â A-S‑p-t‑¯-¡‑v
t‑]‑m-I‑m³ H¡‑q. F-¶‑me‑p‑w s‑s‑k-t‑¡‑mf-P‑n-k‑v-ä‑p-IÄ F-®-¯‑n I‑p-d-h‑m-bX‑ps‑I‑m-ï‑v s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-k‑v-ä‑n-s‑â A-S‑pt‑¯-¡‑v FÃ‑m-hc‑p‑w t‑\-c‑n-«‑v F-¯‑p‑w. \
mepw A©pw s‑s‑k-t‑¡‑m-f-P‑n-k‑v-ä‑p-IÄ
D-ï‑m-h-W‑w. Hcp s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-k‑v-ä‑p‑w.
C-s‑X‑m¶‑p‑w \-½‑p-s‑S \‑m-«‑n CÃ.
]‑n-s‑¶ ]‑p-t‑c‑m-l‑n-X³-a‑mÀ‑, a-ä‑p-Å-hÀ
A-hÀ k‑m-¯‑m-s‑â D-]-{‑Z-h-a‑mW‑v‑, ]‑ni‑m-N‑n-s‑â D-]-{‑Z-h-a‑m-W‑v F-¶‑v ]d-ª‑v
h‑n-i‑z-k‑n-¸‑n-¡‑p-¶‑p-s‑ï-¦‑ne‑p‑w s‑s‑k-I‑y‑m{‑S‑n-Ì‑n-s‑â A-S‑p-¯‑v t‑]‑m-I‑m³ ]-d-b‑p-¶hÀ hf-s‑c I‑p-d-h‑mW‑v. A¯-c‑w h‑nh-c‑w
A-hÀ-¡‑nÃ. ]-t‑£ N‑n-eÀ D-ï‑v A-hÀ
C-s‑X‑m-s‑¡ s‑Nb‑vt‑X‑m, I‑q-«-¯‑n s‑s‑kI‑y‑m-{‑S‑n-k‑v-ä‑n-s‑\b‑p‑w I-t‑ï‑mf‑q F-¶‑p
]-dª‑p-s‑I‑m-S‑p-¡‑p-¶-hÀ D-ï‑v.
? C-¶‑v t‑Ic-f‑w c-ï‑p I‑m-c‑y-¯‑nÂ
H¶‑m‑w Ø‑m-\-¯‑mW‑v. H-¶‑v B-ß-lX‑y-b‑p-s‑Sb‑p‑w c-ï‑v a-Z‑y-]‑m-\-¯‑ne‑p‑w

C-X‑v F-´‑n-s‑\ k‑q-N‑n-¸‑n-¡‑p¶‑p? F´‑ps‑I‑m-ï‑m-W‑v?
= \‑n-b-{‑´-W‑w h‑n-«‑p-Å I‑p-S‑n
Dï‑v. ]-t‑£ _-l‑p-`‑q-c‑n]-£‑w t‑]c‑p‑w
A§-s‑\ \‑n-b-{‑´-W‑w h‑n-«‑p I‑p-S‑n-¡‑p¶-h-c‑m-s‑W-s‑¶-\‑n-¡-`‑n-{‑]‑m-b-a‑nÃ. c-ï‑v
e-`‑y-X-b‑mW‑v C‑u I‑p-S‑n-¡‑m³ t‑{‑]-c-Ws‑b-s‑¶‑m-c-`‑n-{‑]‑m-b-a‑pï‑v. F-\‑n-¡X‑nt‑\‑mS‑p‑w t‑b‑m-P‑n-¸‑nÃ. e`‑yX s‑I‑m-ï‑v
I‑p-S‑n-b³-a‑m-c‑m-I-W-s‑a-¦‑n a-e-b‑m-f-¡c-b‑n G-äh‑p‑w I‑q-S‑p-X I‑p-S‑n-b³-a‑mc‑m-t‑Iï-X‑v a‑m-l‑n-¡‑m-c‑mW‑v. \‑n-§Ä
a‑m-l‑n-b‑n-e‑q-s‑S \S-¶‑p t‑\‑m-¡‑q AhnsS
h-g‑n-b‑n I‑n-S-¡‑p-¶-h-c‑n a‑m-l‑n-¡‑m-c‑pï‑m-h‑nÃ. AX‑p-s‑I‑m-ï‑v e-`‑y-X-b‑m-s‑W¶‑v F-\‑n-¡-`‑n-{‑]‑m-b-a‑nÃ. AX‑p-s‑I‑m-ï‑v
c-ï‑n-e‑p-aà c-ï‑ma-X‑v I‑mc‑y‑w `‑q-c‑n]-£‑w
t‑]c‑p‑w a‑m-c-I-a‑m-b‑n I-g‑n-¡‑p-¶-hcÃ.
t‑]-j‑yâ‑v B-b‑n h-c‑p-¶-h-c‑n a‑n-¡h‑md‑p‑w B-f‑p-IÄ k‑m-[‑m-c-W-¡‑m-c‑mW‑v.
A-h-c‑n X-s‑¶ I‑p-S‑n-¨‑v h‑o-«‑n h-¶‑v
A-S‑n-b‑p-ï‑m-¡‑p-¶-hÀ hf-s‑c I‑pd-¨‑p
a‑m-{‑X-t‑a DÅ‑q. G-d‑n-h-¶‑m 10%‑, 90%
t‑]c‑p‑w I‑pg-¸-s‑a‑m¶‑p‑w CÃ‑m-s‑X t‑]‑m-I‑p¶-h-c‑mW‑v. ]‑n-s‑¶ a-Z‑y-¯‑n-s‑â I‑mc‑y‑w
a‑m{‑X‑w t‑\‑m-¡‑n-b‑m a‑p-l½-Z‑v F-s‑¶g‑p-X‑n-b-X‑n-\‑v s‑s‑I¸-¯‑n s‑h-«‑nb-X‑v
I‑p-S‑n-¨‑n«Ã‑, Ah-s‑â h‑n-i‑z‑m-k X‑o-{‑hh‑m-Z‑w s‑I‑m-ï‑mW‑v. C‑u X‑o-{‑h-h‑m-Z‑n-IÄ
I-g‑n-¡‑p-¶-hcÃ‑, AX‑p-s‑I‑m-ï‑pX-s‑¶
a-Z‑y-s‑¯-¡‑m-f‑p]-c‑n X‑o-{‑h-a‑m-b‑n X‑o-{‑hh‑m-Z‑w \‑n-e-\‑nÂ-¡‑p-¶‑pï‑v‑, A-X‑v FÃ‑m
a-X-¡‑m-c‑p-s‑S C-S-b‑n-e‑p-a‑pï‑v. C-X‑n-s‑e´‑ps‑I‑m-ï‑v A`-b‑w t‑X-S‑p-¶‑p A-X‑m-W‑v
{‑][‑m-\ I‑m-c‑y‑w. a-Z‑y-¯‑n P-\-§Ä
A`-b‑w t‑X-S‑p-¶‑p I‑mc-W‑w H-c‑p e-l-c‑nb‑nÃ‑m-s‑X a-\‑p-j‑y-\‑v P‑o-h‑n-¡‑m-\‑m-h‑nÃ.
B el-c‑n k‑z‑m-`‑mh‑n-I P‑o-h‑n-X-¯‑nÂ
I-s‑ï-¯‑m³ I-g‑n-s‑ª-¦‑n a-Z‑y¯‑n-s‑â I‑r-{‑X‑n-a el-c‑n B-h-i‑y-a‑nÃ.
k‑z‑m-`‑mh‑n-I el-c‑n I-s‑ï-¯‑m³ I-g‑nb‑m-¯-h-c‑m-W‑v I‑r-{‑X‑n-a e-l-c‑n-b‑v-¡‑v
A-S‑n-a-s‑¸-S‑p-¶X‑v. F-´‑m-W‑v k‑z‑m-`‑mh‑n-I
e-lc‑n? F-s‑â I‑p-«‑nI-s‑f k‑v-t‑\-l‑n-¡‑pI‑, `‑m-c‑y-s‑b k‑v-t‑\-l‑n¡‑p-I `‑m-c‑y-b‑p-s‑S
k‑v-t‑\-l‑w A-\‑p-`-h‑n-¡‑p-I‑, k‑p-l‑r-¯‑p¡-f‑p-a‑m-b‑n Xa‑m-i ]-d-b‑p-¶X‑v. A-X‑nt‑âX‑m-b H-c‑p el-c‑n A-\‑p-`-h‑n-¡‑m³
I-g‑n-b‑m-¯X‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v a-\‑p-j‑y³
I‑r-{‑X‑n-a e-l-c‑n-b‑n-t‑e-b‑v-¡‑v t‑]‑m-I‑m³
I‑m-c-W‑w.
B-ßl-X‑y F-¶‑p ]-d-b‑p¶-X‑v H-c‑p
Ø‑n-ca‑m-b {‑]-i‑v-\-¯‑n-s‑â X‑mÂ-¡‑me‑nI ]-c‑n-l‑m-c-a‑mW‑v. A-X‑v i-c‑nb‑m-b c‑o-X‑nb‑n F§-s‑\ ]-c‑n-l-c‑n-¡-W-s‑a-¶‑p-Å
lncWy

_‑m-[ I-bd‑p-I F-¶‑m a‑m-\k‑nI t‑c‑m-K-a‑mW‑v. a‑m-\-k‑n-I-]-c-a‑m-b‑n
a‑m-\k‑n-I k‑w-LÀ-j-a‑pÅ B k‑w-LÀ-j-¯‑n \‑n-¶‑p c-£ t‑\-S‑m-b\‑m-b‑n A-t‑_‑m-[-X-e-§-f‑n \‑nt‑¶‑m D-]-t‑_‑m-[ X-e-§-f‑n \‑nt‑¶‑m
D-ï‑m-I‑p-¶ t‑{‑]-c-W-b‑m-W‑v _‑m-[-b‑m-b‑n h-c‑p-¶X‑v.

NÀ¨-It‑f‑m D-]-t‑Zi-§t‑f‑m {‑]‑m-t‑b‑mK‑nI \‑nÀ-t‑±i-§t‑f‑m k‑z‑o-I-c‑n-¡‑m-\‑pÅ
s‑s‑h-I‑mc‑n-I ]I‑z-X CÃ‑m-¯ I‑mc-W‑w
s‑]-s‑«-s‑¶-S‑p-¡‑p-¶ H-c‑p X‑o-c‑p-a‑m-\-a‑mW-X‑v.
? C‑u c-ï‑p I‑m-c‑y-§-f‑ne‑p‑w h-e‑n-¸¯‑n-s‑â I‑m-c‑y-¯‑n H-c‑p i-X-a‑m-\a‑m-b
t‑Icf‑w F´‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v t‑Ic-f‑w a‑p³]-´‑n-b‑n \‑nÂ-¡‑p-¶-X‑v. ?
= a-Z‑y-]‑m-\-¯‑n-s‑â I‑m-c‑y-¯‑n \‑m‑w
a‑p³-]‑v ]d-ª-t‑]‑m-s‑e I‑u-a‑m-c-{‑]‑m-b¯‑n D-ï‑m-I‑p-¶ a‑m-\k‑nI s‑s‑h-I‑mc‑nI ]-I‑z-X-b‑nÃ‑m-b‑v-a-b‑p‑w. I‑m-c‑y-§Ä
t‑h-ï c‑o-X‑n-b‑n N‑n-´‑n-¨‑v X‑o-c‑p-a‑m-\-s‑aS‑p-¡‑m-\‑p-Å I-c‑pt‑¯‑m a-\-¡-c‑pt‑¯‑m
CÃ. F-\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑p¶-X‑v a-ä‑p-Å
k‑w-Ø‑m-\-§-f‑n-s‑e h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-¯‑n-s‑â
e`‑y-X I‑pd-h‑v Dï‑v. A-X‑n-\‑m k-¦‑oÀ®-a‑m-b‑n N‑n-´‑n-¡‑p-¶‑nÃ. N‑n-´‑n-¡‑m¯h-\‑v H-c‑p _-Ô-h‑p-a‑nÃ. Ah-\‑v H-c‑p
{‑]-i‑v-\-h‑p‑nÃ. A\y kwØm-\-§-fnepw
aäp-apÅhÀ-s‑¡‑m-s‑¡ ]-IÂ a‑p-g‑p-h³
]-W‑n-s‑b-S‑p-¯‑v s‑s‑h-I‑p-t‑¶-c-a‑m-b‑mÂ
I‑pd-¨‑v ]‑p-Ib‑n-e I‑n-«W‑w. A-h³ `‑m-c‑yb‑p-a‑m-b‑n XÃ‑p-I‑q-S‑n I‑n-S-¶‑pd-§‑n t‑\-c‑w
s‑h-f‑p-¡‑p-t‑¼‑mÄ Ah-\‑v B-ß-l-X‑y-s‑b¡‑p-d‑n¨‑p‑w N‑n-´-b‑nÃ‑, P‑o-h‑n-X-s‑¯-¡‑pd‑n¨‑p‑w N‑n-´-b‑nÃ‑, H-¶‑p-a‑nÃ.
Picture Courtesy: www.tirupatidarshan.org

amˬv 2013

? C-{‑X e‑m-L-h-t‑¯‑ms‑S C‑u h‑njb-s‑¯ I‑mW‑m-s‑\‑m¡‑p-t‑a‑m?
= F-\‑n-¡‑v hf-s‑c K‑u-c-h-a‑m-W‑v Bß-lX‑y‑m \‑n-c-s‑¡-¶‑p t‑X‑m-¶‑p-¶‑nÃ.
C-¶‑v l‑n-k‑v-ä‑oc‑nb t‑]‑m-s‑e F´‑p‑w s‑N¿‑p-¶‑pï‑v. ‑-A-X‑ne‑p‑w aZ‑y‑w H-c‑p LS-I‑w
X-s‑¶-b‑m-W‑v.
? h‑y-à‑n-K-X B-ß-l-X‑y-s‑b-¡‑m-Ä
I‑p-S‑p‑w-_ B-ß-l-X‑y-IÄ hf-s‑c I‑q-S‑pX-e‑m-W‑v t‑I-c-f-¯‑n F-¶‑v I-W-¡‑pIÄ ]-d-b‑p-¶‑pï‑v. A-X‑v a-s‑ä-h‑n-s‑Sb‑p‑w
I‑m-W‑m-¯ {‑]-X‑n-`‑m-k-a‑m-W‑v?
= H-¶‑ma-X‑v a-e-b‑m-f‑n-I-f‑p-s‑S I‑p-S‑p‑w_-k‑v-t‑\-l‑w hf-s‑c I‑q-S‑p-X-e‑mW‑v. t‑]‑mI‑p-t‑¼‑mÄ FÃ‑m-hÀ¡‑p‑w t‑]‑m-I‑p-I. AX‑n I‑p-S‑p‑w-_ _-Ô-§-f‑p-s‑S Z‑r-V-X
H-c‑p he‑n-b L-S-I-a‑m-s‑W-¶‑m-W‑v F-\‑n¡‑p t‑X‑m¶‑n-bn-«‑p-ÅX‑v. ]-e B-f‑p-If‑p‑w
]‑pX‑n-b X-e-a‑p-d-b‑v-¡‑p t‑h-ï‑n k-¼‑m-Z‑n¡‑p-¶-s‑X-´‑n-\‑p t‑h-ï‑n-b‑n-«‑mW‑v. R‑m³
t‑]‑m-b‑me‑p‑w a-ä‑p-Å-hÀ ]-«‑n-W‑n-b‑p-a‑m-b‑n
h-c-c‑p-s‑X-¶‑v I-c‑p-X‑n-b‑n«‑v. AX‑p-t‑]‑m-s‑e
R‑m³ t‑]‑m-b‑m A-hÀ-s‑¡-´‑m P‑o-h‑nX-a‑mÀ-Ka‑pÅ-X‑v b‑m-s‑X‑m-c‑p a‑mÀ-K-h‑p-a‑nÃ
AX‑p-s‑I‑m-ï‑v A-hc‑p‑w t‑]‑m-s‑«. C-h‑n-s‑S
C-{‑X-b‑v-¡‑v s‑s‑h-I‑mc‑n-I A-S‑p-¸‑w t‑h-ï
F-¶ A-`‑n-{‑]‑m-b-¡‑m-c-\‑m-W‑v R‑m³.
I‑mc-W‑w C-{‑X t‑h-ï R‑m³ t‑]‑m-

b‑me‑p‑w A-hÀ-¡‑v P‑o-h‑n-X-a‑p-−
­ v F-¶
I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑m-b‑n-c‑n-¡W‑w. C-t‑X‑m-S‑p-I‑q-S‑n
t‑e‑m-I‑w A-h-k‑m-\‑n-¨‑p F-¶-X‑n-s‑â as‑ä‑m-c‑p `‑m-h-a‑m-W‑n-X‑v.
? h‑y‑m-]-I-a‑m-b‑n d‑n-e‑o-P‑nb-k‑v d‑n-s‑s‑hh-e‑n-k‑w t‑I-c-f-¯‑n h-fÀ-¶‑p-h-c‑p¶‑p.
]‑q-P-s‑b‑m-¶‑p-a‑nÃ‑m-X‑n-c‑p-¶ ]-e t‑£-{‑X§-f‑ne‑p‑w [‑y‑m-\ t‑I-{‑µ-§-f‑nepw \Ã X‑nc-¡‑mW‑v. C-X‑v F-´‑n-s‑â k‑q-N-\-b‑mW‑v?
= a-\‑p-j‑y-s‑â k-a‑q-l-t‑¯‑m-S‑p-Å
`-b-a‑m-W‑v k‑q-N‑n-X-a‑m-I‑p-¶X‑v. k‑w-LS‑n-Xi-à‑n s‑I‑m-ï‑v a-\‑p-j‑y³ `-b-s‑¸S‑p-Ib‑p‑w b-Y‑mÀ-°-¯‑n a-X-¯‑n-s‑â
]‑pd-s‑I h-c‑p¶-h-s‑\‑m¶‑p‑w `-à\Ã‑,
`-à‑n I‑p-d-ª-h-\‑m-I‑m-s‑a-¶‑m-W‑v F-s‑â
A-`‑n-{‑]‑mb‑w. ]−v IÃ‑p‑w a‑pÅ‑p‑w I‑me‑n-\‑p s‑a-¯-s‑b-¶‑v ]-d-ª‑m-W‑v ae-¡‑v
t‑]‑m-bX‑v. C-¶‑v B-c‑p t‑]‑m-I‑p‑w. A-X‑p
a‑m-{‑X-aà t‑]‑m-I‑p¶-X‑v B-d‑v Z‑n-hk-s‑¯
S‑qÀ‑, 10 Z‑n-hk-s‑¯ {‑h-X‑w C-X‑n I‑qS‑p-X H-¶‑p-a‑nÃ. h‑n-i‑z‑m-k-¯‑ns‑ât‑b‑m
`-à‑n-b‑p-s‑S X‑o-£vWX I‑q-S‑n F-¶-`‑n{‑]‑m-b-a‑nÃ. h-e‑p-X‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ IÃ‑y‑m-W‑w
\-S-¡-W-s‑a-¦‑n C‑u h-I-b‑v-¡‑v \‑n¶‑ps‑I‑m-S‑p-¯‑m-t‑e I‑n«‑q. A-h‑n-s‑S i‑m-k‑v-{‑X¯‑n-s‑\‑m¶‑p‑w A-{‑X he‑n-b {‑]‑m-[‑m-\‑ya‑nÃ. FÃ‑m h‑n-i‑z‑m-k-§f‑p‑w k-a‑ql-s‑¯
t‑_‑m-[‑y-s‑¸-S‑p-¯‑m³ a-ä‑p-Åh-s‑c I‑q-s‑S

25

®‑w C-X‑v c-s‑ï-®‑w F-¶‑v ]-d-b‑p‑w.
A-h³ A-h‑n-s‑Sb‑p‑w a‑mä‑p‑w C§-s‑\
FÃ‑m-b‑n-S¯‑p‑w h‑n-i‑z‑m-k-§-f‑p-s‑S a‑m-ä‑w
Dï‑v‑, AX‑p-t‑]‑m-s‑e \-½‑p-s‑S B-f‑p-IÄ
a‑p-l‑qÀ-¯-¯‑n-\‑v A-[‑n-I‑w {‑]‑m-[‑m\‑y‑w
s‑I‑m-S‑p-¡‑p-¶-h-c‑mW‑v. t‑h-s‑d‑m-c‑p c‑m-P‑y¯‑p s‑N-¶‑m t‑h-s‑d‑m-c‑p h‑n-i‑z‑m-k-a‑mb‑n-c‑n-¡‑p‑w. A-t‑a-c‑n-¡-b‑n P‑m-X‑n hÀ-®
h‑y-h-Ø-b‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. Idp-¯-hcpw s‑hÅ-¡‑m-c\‑p‑w X-½‑n-e‑p-Å h‑y-X‑y‑m-k-a‑m-b‑nc‑n¡‑p‑w A--X‑n-h‑n-s‑S ]«n-I-Pm-Xn-¡mc\pw
\-¼‑q-X‑n-c‑nb‑p‑w t‑]‑m-s‑e-b‑p-Å h‑y-X‑y‑m-ka‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w. a-\‑p-j‑y-s‑\Ã‑m-b‑n-S¯‑p‑w
Ht‑c-t‑]‑m-s‑e-b‑m-W‑v.
? h‑y‑m-]-I-a‑m-b‑n t‑I-c-f-¯‑n s‑s‑Ut‑h-g‑v-k‑p-I-f‑p-s‑S F-®‑w I‑q-S‑p-¶‑pï‑v.
C-X‑p‑w a‑m-\-k‑n-Ia‑mb t‑c‑m-K-h‑p-a‑m-b‑n
G-s‑X-¦‑ne‑p‑w X-c-¯‑n _-Ô-s‑¸-S‑p-¶‑pt‑ï‑m?

¶-s‑X-h‑n-s‑S-b‑m-tWm A-X‑v ]pcp-jsâ
t‑Zj‑y‑w hÀ-²‑n-¸n¡‑p‑w. A-S‑n-Ø‑m-\-]-ca‑m-b‑n k‑v-{‑X‑o-¡‑v k‑z‑m-X-{‑´‑y-t‑_‑m-[h‑p‑w
h‑y-à‑nX‑z-t‑_‑m-[h‑p‑w hÀ-²‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p
F-¶‑m-W‑v h‑y-à-a‑m-I‑p-¶-X‑v.
? k‑v-{‑X‑o-¡‑v k‑z‑m-X-{‑´‑y-t‑_‑m-[h‑p‑w
h‑y-à‑nX‑z-t‑_‑m-[h‑p‑w hÀ-²‑n-¡‑p-¶-X‑ns‑â `‑m-K-a‑m-b‑n-«‑v A-Ñ\‑p‑w A-½b‑p‑w
CÃ‑m-¯ I‑p-«‑n-I-f‑p-s‑S F-®h‑p‑w hÀ²‑n-¡‑p-¶‑p F-¶ H-c‑p B-t‑c‑m-]-Wh‑p‑w
C-t‑Ã?
= CX‑p‑w FÃ‑m-I‑m-e¯‑p‑w D-Å-Xt‑Ã.
C‑u A-Ñ\‑p‑w A-½b‑p‑w F-¶ k-¦Â¸‑w \-½‑p-s‑S \‑m-«‑n F-¶‑m D-ï‑m-bX‑v?
H-c‑p 40þ50 hÀ-j‑w a‑p-¼‑ph-s‑c C-h‑n-s‑S
k‑w_-Ô‑w B-W‑v \‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-¶X‑v.
C‑u k‑w-_-Ô-¯‑n F-h‑n-s‑S-b‑m-W‑v
A-ѳ? a-¡-¯‑mb‑‑w h-¶-X‑n-\‑p-t‑ij‑atà Aѳ a¡sf aSn-bn-en-cp-

=X‑oÀ-¨-b‑m-b‑p‑w‑, a‑m-\-k‑n-I-a‑m-b‑n
_-Ô-s‑¸-S‑p-¶‑pï‑v‑, {‑]-t‑X‑y-I‑n-¨‑v k‑v-{‑X‑oIÄ C-h‑n-s‑S k‑z‑m-X-{‑´‑y-t‑_‑m-[-a‑p-Åhc‑p‑w h‑y-à‑n-X‑z h‑n-I‑m-k-a‑p-Å-h-c‑p-a‑mb‑n a‑m-d‑n-bX‑p-s‑I‑m-ï‑v ]-g-b c‑o-X‑n-b‑nÂ
I-ã‑w A-\‑p-`-h‑n-¡‑m³ A-hÀ X-¿‑mdÃ.
As‑¸‑m A-X‑v t‑N‑mZ‑y‑w s‑N-¿‑p-I-b‑m-s‑W¦‑n A-X‑v ]‑p-c‑p-j-\‑n-ã-s‑¸-S‑p-¶‑nÃ.
Ah-s‑â ego A-\‑p-h-Z‑n-¡‑nÃ. `À-¯‑m-h‑v
`-c‑n-¡‑m\‑p‑w `‑m-c‑y `-c‑n-¡-s‑¸-S‑m-\‑p-a‑p-ÅX‑m-s‑W-¶‑v ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ h‑n-i‑z-k‑n-¨‑p
h-¨‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. k‑v-{‑X‑o-IÄ C-t‑¸‑mÄ
t‑P‑m-e‑n-s‑b‑m-s‑¡ s‑N-b‑v-X‑p h-c‑p-¶-X‑n\‑m X‑pe‑y-X I‑n-«W‑w‑, A-S‑n-a-¸-W‑n-¡‑p
a‑m-{‑X-a‑p-ÅXÃ. F-¶‑v {‑]-X‑n-t‑j-[‑n-¡‑p-

¯m³ XpS-§n-bn-«p-Åp. FÃm kapZm-b-§-fn-ep-aà F¦nepw C-t‑¸‑mg‑p‑w
I-®‑qc‑n-s‑e‑m-s‑¡-b‑p-Å a‑p-É‑o‑w-I-f‑p-s‑S
C-S-b‑n \‑n-§Ä t‑\‑m¡‑q. A-d-I-f‑m-W‑v
A-h‑ns‑S. k‑w-_-Ô-¯‑n-s‑â `‑m-K-a‑mWX‑v. a-X‑w a‑m-d‑n-b‑n-«‑p t‑]‑me‑p‑w IÄ-¨À
a‑m-d‑n-b‑n-«‑nÃ. C‑u \‑m-b³-a‑m-c‑p-s‑S h‑o-«‑nÂ
a-c‑p-a-¡-¯‑m-b-¯‑n h-fÀ-¶‑p-h-¶ I‑p-«‑nI-s‑f‑m¶‑p‑w a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑mK‑y‑w CÃ‑m-¯h-c‑m-b‑n-c‑p-t‑¶‑m? A-hc‑p‑w t‑I-a³-a‑m-c‑m-b‑n
h-fÀ-¶‑p h-¶‑n-«‑p-ï‑v. H-c‑p k‑w-i-bh‑p‑w
F-\‑n-¡‑m I‑m-c‑y-¯‑n CÃ. ]‑n-s‑¶
{‑]-[‑m-\-s‑¸-« I‑mc‑y‑w a‑m-\-k‑nI‑m-t‑c‑mK‑y‑w
I‑p-d-b‑p-¶-X‑n {‑]-[‑m-\-s‑¸-« I‑mc‑y‑w
C‑u k-a‑q-l-¯‑n-s‑â a‑p-¼‑n a‑m-X‑r-I‑m

Picture Courtesy: www.baltimorecountylaw.com

26

\‑nÀ-¯‑m³. FÃ‑m-hc‑p‑w A-§-s‑\-b‑ms‑W-¶‑p ]-d-b‑p-¶‑nà F-¶‑me‑p‑w hÀ-²‑n¨‑p-h-c‑p-¶-X‑n-s‑â I‑mc-W‑w A-X‑m-W‑v.
? C-X‑n-\‑p t‑h-ï‑n a-W‑n-¡‑q-d‑p-I-t‑f‑mf‑w kabw N‑n-e-h-g‑n-¡‑p-¶-X‑v?
= CX‑p‑w B `‑q-c‑n-]£-s‑¯ `-b-s‑¸S‑p-¶-X‑n-s‑â `‑m-K-a‑mW‑v. I-]-S`-à‑n
G-äh‑p‑w I‑qS‑p-XÂ I‑m-W‑n-¡‑p-¶ ]‑pd-s‑a
A-[‑n-I‑w `-à‑n I‑m-W‑n-¡‑p-¶-h-\‑m-b‑nc‑n¡‑p‑w G-äh‑p‑w he‑n-b Ių‑, CX‑p‑w
masss‑\ `-b-s‑¸-S‑p-¶-X‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑n-«‑mW‑v _‑p-²‑n-]-c-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v F-s‑¶-\‑n-¡-`‑n{‑]‑m-b-a‑nÃ.
? ]-c‑n-j‑vI‑r-X c‑m-P‑y-§-f‑n t‑]‑me‑p‑w
C¶‑p‑w Z‑pÀ-a-{‑´-h‑m-Z-a‑pï‑v‑, C-{‑X-b-[‑n-I‑w
]ptcm-K-an¨ c‑m-P‑y-§-f‑n hs‑c? F´‑ps‑I‑m-ï‑v?
= a-\‑x-i‑m-k‑v-{‑X-Ú\‑m-b b‑p‑wK‑v a-\‑p-j‑y-s‑â k-_‑v t‑I‑m¬-j‑y-k‑v
X-e-§-s‑f-¡‑p-d‑n¨‑p‑w a‑n-t‑¯‑m-f-P‑ns‑b-¡‑p-d‑n¨‑p-s‑a‑m-s‑¡ ]-d-b‑p-¶ I‑q-«¯‑n ]-dª‑p. ]‑m-c‑o-k‑n-s‑e G-äh‑p‑w
D-¶-X\‑m-b h‑y-à‑ntbbpw \-½‑p-s‑S
I‑m-«‑n-s‑e t‑N‑m-e-\‑m-b‑v-¡³-a‑m-s‑c-t‑¸‑m-e‑pÅ-h-s‑cb‑p‑w c‑m-{‑X‑n-b‑n D-d-§‑p-t‑¼‑mÄ
Ah-s‑c t‑]-S‑n-s‑¸-S‑p-¯‑p¶-X‑v H-t‑cX-c‑w
c‑q-]-§-f‑mW‑v. C‑u B-Z‑n-h‑m-k‑nI-s‑f
D-d-¡-¯‑n t‑]-S‑n-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶ A-t‑X
c‑q-]-§Ä X-s‑¶-b‑m-W‑v C‑u ]-c‑n-j‑v-I‑mc‑nb‑m-bh-s‑cb‑p‑w t‑]-S‑n-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶X‑v.
c‑q-]-§Ä-¡‑v A-{‑X-b-[‑n-I‑w k‑ma‑y‑w
h-c‑p-¶‑pï‑v. b‑q-W‑n-t‑h-g‑v-k‑Â t‑I‑m¬-j‑yk‑v\-k‑v F-¶ X‑n-b-d‑n-b‑n-e‑m-W‑v CXp ]
d-bp-¶-Xv. a-\‑p-j‑y³ {‑]-I‑r-X‑n i-à‑nIÄ-¡-S‑n-a-s‑¸-«‑p t‑]‑m-I‑p-¶ Ah-Ø‑,
]‑n-¶‑o-S‑v A-h-t‑b‑m-S‑v B-Ú‑m-]‑n-¡‑p-¶
a-{‑´-h‑m-Z-¯‑n-s‑â A-h-Ø C-X‑p cï‑p‑w
¢-º‑v s‑N-b‑v-X‑p s‑I‑m-ï‑p-Å AhØ.
C‑u i-à‑nI-s‑f ]‑n-s‑¶ B-h‑m-l‑n-¨‑p
s‑I‑m-ï‑p-Å s‑h-f‑n-¨-¸‑m-S‑p-If‑p‑w a-ä‑p‑w.
C‑u ]-e k‑vssäenemWv a-\‑p-j‑y³
\‑nÂ-¡‑p-¶X‑v. a-\‑p-j‑y-s‑\Ã‑m-b‑n-S¯‑p‑w
H¶‑p-t‑]‑m-s‑e X-s‑¶-b‑m-W‑v. H-c‑p a‑m-äh‑p‑w
CÃ. A-h³ A-U‑z‑m³-k‑v-U‑v B-I‑p¶X‑v s‑SI‑v-t‑\‑m-f-P‑n-b‑n-e‑mW‑v. t‑h-s‑d‑m-¶‑ne‑paÃ‑, a-ä‑p I‑m-c‑y-§-f‑ne‑p‑w A-U‑z‑m³k‑vUv B-I‑p¶-X‑v hf-s‑c N‑p-c‑p-¡‑w N‑n-e
t‑]-t‑c DÅ‑q.
H-c‑p k‑p-h‑n-t‑i-j-I³ t‑U‑m-ÎÀ
B-b‑m A-h³ ]-db‑p‑w \‑n-§Ä Z‑nh-kh‑p‑w {‑]‑mÀ-°‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v a-c‑p¶‑v
I-g‑n-¡W‑w. A-X‑m-W-h³ ]T‑n-¨‑p-h-¨‑n-c‑n¡‑p-¶X‑v. a-c‑p-¶‑v F-g‑pX‑n-s‑I‑m-S‑p-¯‑mÂ
X‑o-c‑p-s‑a-¶‑v A-h³ ]T‑n¨‑p. F-¶‑mÂ
k‑m-[‑m-cW t‑U‑m-ÎÀ-a‑mÀ A-X‑v c-s‑ï-

lncWy

]‑m-c‑o-k‑n-s‑e G-äh‑p‑w D-¶-X\‑m-b h‑y-à‑ntbbpw \-½‑p-s‑S I‑m-«‑n-s‑e
t‑N‑m-e-\‑m-b‑v-¡³-a‑m-s‑c-t‑¸‑m-e‑p-Å-h-s‑cb‑p‑w c‑m-{‑X‑n-b‑n D-d-§‑p-t‑¼‑mÄ
Ah-s‑c t‑]-S‑n-s‑¸-S‑p-¯‑p¶-X‑v H-t‑cX-c‑w c‑q-]-§-f‑mW‑v. C‑u B-Z‑n-h‑mk‑nI-s‑f D-d-¡-¯‑n t‑]-S‑n-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶ A-t‑X c‑q-]-§Ä X-s‑¶-b‑mW‑v C‑u ]-c‑n-j‑v-I‑m-c‑nb‑m-bh-s‑cb‑p‑w t‑]-S‑n-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶X‑v. c‑q-]-§Ä¡‑v A-{‑X-b-[‑n-I‑w k‑ma‑y‑w h-c‑p-¶‑pï‑v.
Z-¼-X‑n-I-f‑m-b‑n P‑o-h‑n-t‑¡-ï-X‑n-s‑â `‑m-Ka‑m-b‑n I-e-l-¯‑n-s‑â \-S‑p-h‑n hfÀ-¶‑p
h-c‑p-¶ I‑p-«‑n-I-f‑p-ï‑v A-h-c‑m-W‑v A-c‑mP-I-X‑z-t‑¯‑m-s‑S h-f-c‑p-¶X‑v. A-Ñ\‑p‑w
A-½b‑p‑w B-c‑m-s‑W-¶-d‑n-b‑m-ª‑me‑p‑w
H-c‑p I‑p-g-¸h‑p‑w CÃ. _‑m-¡‑n-s‑bÃ‑m-hc‑p‑w
D-ï-t‑Ã‑m. `‑m-c‑y I‑p-«‑n-I-f‑p-a‑m-b‑n t‑]‑m-b‑n
F-¶‑p I-c‑p-X‑p-I. t‑]‑m-I‑p-¶-s‑X-t‑§‑m«‑m?
A-h-f‑p-s‑S Aѳ‑, A-½ FÃ‑m-h-c‑p-a‑pÅ I‑p-S‑p‑w-_-t‑¯-¡‑mW‑v. B I‑p-S‑p‑w_-¯‑n C-S-b‑n-e‑m-W‑v h-f-c‑p¶-X‑v
A-h‑n-s‑Sb‑p‑w I‑p-«‑n-I-f‑pï‑v. A-h‑n-s‑S
A-\‑m-YX‑z‑w A-\‑p-`-h-s‑¸-S‑p-¶-X‑m-b‑n F\‑n-¡‑p t‑X‑m-¶‑n-b‑n-«‑nÃ.
? ]-c‑n-[‑n h‑n-«‑p-Å h‑n-h‑m-l-t‑a‑m-N\-§Ä s‑s‑e‑wK‑n-I A-c‑m-P-I-X‑z-¯‑n-\‑v
I‑m-c-W-a‑m-I‑p-¶‑p-t‑ï‑m?
= man is polygamy ]‑p-c‑p-j³
_-l‑p-`‑m-c‑y-¯‑z-¯‑n h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p¶-h-\‑mW‑v. X-©‑w I‑n-«‑n-b‑m t‑h-e‑n
N‑m-S‑p‑w. N‑m-S‑m-¯-h-c‑p-s‑ï-¦‑n X-©‑w
I‑n-«‑n-b‑n-«‑nà F-¶‑p h‑n-N‑m-c‑n-¨‑m aX‑n.
F-¶‑m Aa‑nX t‑`‑m-K‑mk-à‑n D-Åhc‑p‑w CX‑p‑w X-½‑n h‑y-X‑y‑m-k-a‑pï‑v.
X‑oÀ-¨-b‑m-b‑n«‑p‑w F-¶‑m C-X‑ne‑p‑w s‑]S‑m-¯ I‑pd-¨‑v t‑]-c‑v Dï‑v. I‑p-d-¨‑m-f‑p-IÄ
D-ï‑v X‑o-s‑c C-s‑öÃ. h‑n-h‑m-l_-Ô‑w
D-ÅX‑p-s‑I‑m-s‑ï‑m¶‑p‑w t‑h-e‑n-N‑m-SÂ
A-h-Ø CÃ‑m-X‑m-I‑p-¶‑nÃ. h‑n-h‑m-l‑nX-c‑p-s‑S C-S-b‑n¯-s‑¶ h‑n-h‑m-t‑l-X-c
_-Ô-§Ä [‑m-c‑m-f‑w I‑m-W‑m‑w. F-\‑n-¡‑v
C-¯-c‑w \‑q-d‑p-I-W-¡‑n-\‑p t‑I-k‑p-IÄ
]-c‑n-N-b-a‑pï‑v. A-h‑n-s‑Sb‑p‑w t‑N‑mZ‑y‑w
D-ï‑mI‑p‑w C-¡‑me-¯‑v I‑q-S‑p-X-e‑mt‑W‑m
F¶‑v. AX‑p‑w F-\‑n-¡-`‑n-{‑]‑m-b‑w CÃ. ]
ï-s‑¯ I‑m-e¯‑p‑w A-X‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
]-W‑n-¡‑mc‑p‑w a‑p-X-e‑m-f‑n-If‑p‑w X-½‑nÂ
A-d‑nª‑p‑w A-d‑n-b‑m-s‑Xb‑p-s‑a‑m-s‑¡ c-lk‑y-_-Ô-§Ä \‑n-e-\‑n-¶‑n-c‑p-¶‑p.
? a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-N‑n-I‑n-Õ-b‑n C{‑Xb‑p‑w I‑me-s‑¯ A-\‑p-`-h-¯‑n-\‑n-S-b‑nÂ
hf-s‑c s‑]-s‑«-¶‑v A-§-b‑p-s‑S a-\-Ê‑n-t‑e¡‑v I-b-d‑n-h-c‑p-¶ H-c-\‑p`-h‑w ]-¦‑p-s‑hb‑v¡‑m-t‑a‑m?
= A-\‑p-`-h-§Ä H-c‑p-]‑m-S‑p-ï‑v
F-¦‑ne‑p‑w ]-{‑X-§f‑p‑w aä‑p‑w G-s‑d NÀ-¨
s‑N-bvX H-c-\‑p`-h‑w \‑n-§-t‑f‑m-S‑v ]-d-b‑m‑w.
A-s‑X‑m-c‑p _-e‑m-Õ‑w-K-¯‑n-s‑â I-Yb‑mW‑v. C-S‑p-¡‑n P‑nÃ-b‑n-s‑e H-c‑p ]-«‑n-IP‑m-X‑n hÀ-¤-¯‑nÂ-s‑¸-« s‑]¬-I‑p-«‑n 19
h-b-Ê‑p-Åt‑¸‑m H-c‑p Z‑nh-k‑w h‑o-«‑nÂ
s‑h-¨‑v A-X‑n-{‑I‑q-ca‑m‑w h‑n-[‑w _-e‑m-Õ‑wK‑w s‑N-¿-s‑¸«‑p. A-h-f‑p-s‑S s‑s‑I-I‑m-e‑pIÄ _-Ô‑n-¨‑n-c‑p¶‑p. _l-f‑w s‑h-b‑v¡‑m-X‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑m-b‑n h‑m-b‑n X‑p-W‑n
amˬv 2013

I‑p-¯‑n-X‑n-c‑p-I‑n-b‑n-c‑p¶‑p. h-k‑v-{‑X-§s‑fÃ‑m‑w I‑o-d‑n-b‑n-c‑p¶‑p. A-h-f‑p-s‑S I‑mg‑v-N
I-ï‑v t‑P‑m-e‑n I-g‑n-ª‑v X‑n-c‑n-s‑¨¯‑n-b
A-Ñ-\-½-a‑mÀ h‑m-h‑n-«‑p \‑n-e-h‑n-f‑n¨‑p. AbÂ-¡‑m-s‑cÃ‑m-h-c‑p‑w H‑m-S‑n-¡‑q-S‑n Ah-s‑f
_-Ô-\-h‑n-a‑p-à-b‑m¡‑n. G-s‑d \‑nÀ-_Ô‑n-¨-t‑¸‑mÄ _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑Nb‑v-X
B-f‑n-s‑â t‑]-c‑v A-hÄ ]-dª‑p. A-S‑p¯‑p X-s‑¶-b‑p-Å P-·‑n-b‑p-s‑S a-I-\‑m-W‑v
{‑]-X‑n. A-b‑mÄ A-b‑m-f‑p-s‑S I‑q-«‑p-I‑m-c\‑ps‑a‑m-¸-s‑a-¯‑n-b‑m-W‑v X-s‑¶ _-e‑m-Õ‑w-K‑w
s‑N-b‑v-X-s‑X-¶‑v A-hÄ ]-dª‑p. \‑m-«‑pI‑m-c‑p-s‑S ]-e-c‑p-s‑Sb‑p‑w i{‑X‑p I‑q-S‑nb‑mb
B P-·‑n-s‑b-b‑p‑w a-I-s‑\b‑p‑w H-c‑p ]‑mT‑w
]T‑n-¸‑n-¡‑p-h‑m³ \‑m-«‑p-I‑mÀ X‑o-c‑p-a‑m-\‑n¨‑p.
t‑]‑m-e‑o-k‑n ]-c‑m-X‑n \ÂI‑n. A-t‑\‑zjW‑w a‑p-d-b‑v-¡‑p \-S¶‑p. a‑m-\-k‑n-I‑m-L‑mXh‑p‑w A-]-a‑m-\-`‑o-X‑nb‑p‑w a‑q-e‑w B
s‑]¬-I‑p-«‑n ]‑p-d-t‑¯-¡‑n-d-§‑m-X‑mb‑n.
H-c‑p Z‑nh-k‑w A-Ñ-\-pa-½b‑p‑w ]-X‑nh‑pt‑]‑m-s‑e t‑P‑m-e‑n I-g‑n-ª‑p X‑n-c‑n-¨‑p-h-c‑pt‑¼‑mÄ B s‑]¬-I‑p-«‑n h‑o-«‑n-\‑p-Å‑nÂ
h‑oï‑p‑w _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-¿-s‑¸-«‑p
I‑m-W-s‑¸«‑p. P-·‑n-b‑p-s‑S a-I\‑p‑w I‑q-«‑p-I‑mc\‑p‑w A-hÀ-s‑¡-X‑n-s‑c t‑]‑m-e‑o-k‑v t‑I-k‑v
s‑I‑m-S‑p-¯-X‑n-s‑â ]-I X‑oÀ-¡‑p-h‑m³
Ah-s‑f _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-b‑v-X‑p-s‑h-¶‑v
B s‑]¬-I‑p-«‑n ]-dª‑p. A-t‑X‑m-S‑p
I‑q-S‑n P-\-t‑c‑m-j‑w B-f‑n-¡¯‑n. k‑m-¼¯‑n-I-a‑mb‑p‑w c‑m-{‑ã‑o-b-a‑mb‑p‑w he‑n-b
_-Ô-§-f‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶ P-·‑n ]-Wh‑p‑w
k‑z‑m-[‑o-\h‑p‑w D-]-t‑b‑m-K‑n-¨‑v ]-e-s‑cb‑p‑w
h‑n-e-b‑v-¡‑p h‑m§‑n. K‑p-ïI-s‑f h‑n-«‑v
B h‑o-«‑p-I‑m-s‑c ]-c-a‑mh-[‑n t‑{‑Z‑m-l‑n¨‑p.
P-·‑n-b‑p-s‑S `‑oj-W‑n k-l‑n-¡-h-¿‑m-s‑X
s‑]¬-I‑p-«‑n-s‑bb‑p‑w Iq«n A-Ñ-\-½-a‑mÀ
I‑n«‑n-b h‑n-e-b‑v-¡‑v `‑q-a‑n h‑n-ä‑v a-e-_‑m-d‑n-t‑eb‑v-¡‑v h-ï‑n I-bd‑n. c-ï‑p hÀ-j-¯‑n-\‑p
t‑i-j‑w A-h-f‑p-s‑S h‑n-h‑m-l‑w I-g‑nª‑p.
`À-¯‑m-h‑n-s‑â h‑o-«‑n-s‑e-¯‑n H-c‑p a‑mk‑w I-g‑n-ª-t‑¸‑mÄ h‑o-«‑n-\-S‑p-¯‑p-Å
a-c-¨‑o-\‑n-t‑¯‑m-«-¯‑n s‑h-¨‑v A-hÄ
h‑oï‑p‑w _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-¿-s‑¸«‑p.
s‑s‑I-I‑m-e‑p-IÄ I‑q-«‑n h-c‑n-ª \‑n-e-b‑nÂ
`À-¯‑m-h‑n-s‑â h‑o-«‑p-I‑m-c‑m-W‑v Ah-s‑f
I-s‑ï-¯‑n-bX‑v. A-t‑¸‑m-g-hÄ-¡‑v t‑_‑m[‑w t‑]‑m-b‑n-c‑p¶‑p. \‑n-c-´-ca‑mb t‑N‑mZ‑y‑w
s‑N-¿-e‑p-IÄ-¡‑v t‑i-j‑w X-s‑¶ _-e‑mÕ‑w-K‑w s‑N-b‑vX-X‑v A-bÂ-¡‑m-c\‑m-b c‑ma-I‑r-j‑v-W\‑p‑w k‑p-l‑r-¯‑v c-h‑n-b‑p-a‑m-s‑W¶‑v A-hÄ ]-dª‑p. KÄ-^‑n \‑n-¶‑v
Ah-[‑n I-g‑n-s‑ª¯‑n-b c‑m-a-I‑r-j‑v-W³
H-c‑p ]‑p-X‑p-¸-W-¡‑m-c-\‑m-b‑n-c‑p¶‑p. ]-«‑n-IP‑m-X‑n hÀ-¤-¯‑nÂ-s‑¸-« k‑v-{‑X‑o-s‑b _-e‑mÕ‑w-K‑w s‑N-b‑v-X-X‑n-s‑\-X‑n-s‑c {‑]-X‑nt‑j-[

P‑m-Y-If‑p‑w aä‑p‑w \-S¶‑p. H-c‑p Z‑nh-k‑w
\‑m-«‑p-I‑mÀ c‑m-a-I‑r-j‑v-W-s‑âb‑p‑w I‑p-S‑p‑w-_¯‑n-s‑âb‑p‑w h‑o-S‑p hf-ª‑v ]-c-k‑y-h‑n-N‑mc-W s‑N-b‑vX‑p. X‑m³ \‑n-c-]-c‑m-[‑n-b‑mW‑v‑,
H-c‑p s‑Xä‑p‑w s‑N-b‑v-X‑n-«‑nà F-¶‑v AbmÄ
B-W-b‑n-«‑p ]-d-ª‑p. c‑m-a-I‑r-j‑v-W-s‑â
t‑I‑m-t‑f-P‑n ]T‑n-¡‑p-¶ a-IÄ I‑q-«‑pI‑m-c‑p-s‑Sb‑p‑w \‑m-«‑p-I‑m-c‑p-s‑Sb‑p‑w FÃ‑m‑w
I‑p-¯‑p-h‑m-¡‑p-If‑p‑w I-f‑n-b‑m-¡e‑p‑w I‑mcW‑w A-]a‑m-\ `‑m-c-¯‑m H-c‑p Z‑nh-k‑w
B-ßl-X‑y s‑N-b‑vX‑p. A-t‑X‑m-S‑p-I‑q-S‑n
c‑m-a-I‑r-j‑vW-s‑\ \‑m-«‑p-I‑mÀ I‑q-S‑p-XÂ
s‑h-d‑p¯‑p. c‑m-a-I‑r-j‑v-W³ t‑I‑m-S-X‑nb‑p‑w
t‑]‑m-e‑o-k‑v k‑v-t‑ä-j\‑p‑w I-b-d‑n-b‑n-d-§‑ns‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v. A-§-s‑\b‑n-c‑n-s‑¡ h‑oï‑p‑w C‑u s‑]¬-I‑p-«‑n
_-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-¿-s‑¸«‑p. AX‑p‑w c‑m-aI‑r-j‑v-W\‑p‑w c-h‑n-b‑p-a‑m-W‑v s‑N-b‑v-X-s‑X¶‑v B s‑]¬-I‑p-«‑n h‑oï‑p‑w ]-dª‑p.
t‑I-«‑p \‑n-¶-h-c‑n N‑n-eÀ-¡‑v s‑Nd‑n-s‑b‑mc‑p k‑wi-b‑w t‑X‑m¶‑n. B s‑]¬-I‑p-«‑n
]-d-ª k-ab-¯‑v P‑m-a‑y-s‑a-S‑p-¡‑p-h‑m³
t‑h-ï‑n c‑m-a-I‑r-j‑v-W\‑p‑w c-h‑nb‑p‑w
t‑I‑m-S-X‑n-b‑n-e‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A§-s‑\
k‑wi-b‑w t‑X‑m¶‑n-b N‑n-eÀ h‑o-«‑p-I‑mc‑p-s‑S k-l‑m-b-t‑¯‑m-S‑p I‑q-S‑n Ahsf
F-s‑â a‑p³-]‑n s‑I‑m-ï‑p-h¶‑p. R‑m\h-s‑f t‑a‑m-l-\‑n-{‑Z-b‑v-¡‑v h‑n-t‑[-b-b‑m¡‑n.
A-t‑¸‑m-g‑m-W‑v A-h-f‑p-s‑S a-\-Ê‑n-s‑e h‑nI-e N‑n-´-IÄ ]‑p-d-¯‑p-h-¶X‑v. k‑z-t‑X
k‑z-µc‑y‑w X‑o-s‑c I‑p-dª B s‑]¬-I‑p«‑n-¡‑v ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ k‑p-µ-c‑n-If‑m-b b‑ph-X‑nI-s‑f t‑\‑m-¡‑p-¶X‑p‑w A-h-c‑p-a‑m-b‑n
k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-¶X‑p‑w X‑o-s‑c C-ã-a‑m-b‑nc‑p-¶‑nÃ. I‑mc-W‑w X-t‑¶‑m-S‑v Bc‑p‑w k‑wk‑m-c‑n-¡‑m-d‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ. A-t‑¸‑mÄ
H-c‑p X-c‑w l‑n-k‑v-ä‑o-c‑nb-I‑v s‑aâÂ
{‑S‑m-¡‑n A-hÄ A-d‑n-b‑m-s‑X A-I-s‑¸S‑p¶‑p. k‑p-µ-c³-a‑mc‑m-b ]‑p-c‑p-j³-a‑mÀ
Ch-s‑f _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-¿‑p-¶-X‑m-b‑p-Å
A-\‑p-`‑q-X‑n-b‑n e-b‑n-¡‑p-¶ C-hÄ h-k‑v{‑X-§Ä k‑z-b‑w h-e‑n-¨‑p-I‑o-d‑p¶‑p. H-c‑p
]‑n-S‑nh-e‑n \-S-¶-X‑n-s‑â e-£-W-§Ä
A-\‑y-s‑c t‑_‑m-[‑y-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶-X‑n-\‑v t‑hï‑n N‑p-ä‑p-]‑mS‑p‑w H-c‑p b‑p-²-¡-f-¯‑n-s‑â
{‑]-X‑o-X‑n k‑r-ã‑n-¡‑p¶‑p. h‑m-b‑n k‑z-´‑w
s‑s‑I s‑I‑m-ï‑v X-s‑¶ X‑p-W‑n X‑n-c‑pI‑p¶‑p. F-¶‑n-«‑v \‑nÀ-h‑rX‑n-t‑b‑m-s‑S I‑n-S¡‑p-¶‑p. b-Y‑mÀ-°-¯‑n Bc‑p‑w X-s‑¶
Ah-s‑f _-e‑m-Õ‑w-K‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑p-¶‑nÃ.
C‑u t‑I-k‑v t‑Ic-f-t‑]‑m-e‑o-k‑n he‑n-b
NÀ-¨-b‑m-h‑p-Ib‑p‑w X‑p-SÀ-¶‑v t‑]‑m-e‑o-k‑v
U‑n-¸‑mÀ-«‑v-s‑aâ‑n \‑n-¶‑v F-\‑n-¡‑v \‑n-ch[‑n t‑I-k‑p-IÄ e-`‑n-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑m-\‑n-Sb‑m-b‑n-«‑pï‑v.
n

27

A`n-apJw

Im«p-amSw A\n \¼q-Xn-cn-¸mSv
at\m-tcm-K-¯n\v ]⁄v a{´-hmZ-am-bn-cp¶p NnIn-Õ. B[p\n
imkv{Xw a{´-hm-Zs¯ XÅn¡-f-bp-¶p. a{´-hm-Zn-IÄ ]
d-bp-¶Xv A\p-`-h-¯n\v {]
[m\yw sImSp-¡-W-sa¶mWv.
k‑m-l‑n-X‑y-I‑m-c-\‑p‑w b‑p-à‑n-N‑n-´I-\‑p-a‑m-b‑n-c‑p-¶ I‑m-«‑p-a‑m-S‑w \‑mc‑m-bW-s‑â ]‑p-{‑X\‑p‑w a-{‑´h‑m-Z
]-c-¼-c-b‑n-s‑e A-Z‑z‑n-X‑o-b-\‑pa‑m-b
I‑m-«‑p-a‑m-S‑w A-\‑n \-¼‑q-X‑n-c‑n¸‑m-S‑p-a‑m-b‑n \-S¯‑n-b A-`‑n-a‑p-J¯‑n \‑n¶‑v
28

a{´-hm-Z-¯n\v
am{X-ambn
H¶pw sN¿m-\nÃ
I‑m

-«‑p-a‑m-S‑w a-\ a-{‑´-h‑m-Z-¯‑n-

\‑v \‑q-ä‑m-ï‑p-I-f‑m-b‑n t‑]-c‑p-t‑I«-X‑mW‑v. a-{‑´h‑m-Z k-{‑¼-Z‑m-b-¯‑n a-ä‑p
]-e-X‑n \‑n¶‑p‑w t‑h-d‑n-«‑p \‑nÂ-¡‑p-¶
k‑z-`‑m-h‑w I‑m-«‑p-a‑m-S‑w a-\-b‑v-¡‑pï‑v.
a-{‑´h‑m-Z h‑n-j-b-¯‑n X-§-f‑p-s‑S
]-¡Â a‑m-{‑X-a‑p-Å {‑K-Ù-§-s‑f-b‑m-W‑v
]-e {‑][‑m-\ h‑n-j-b-§Ä¡‑p‑w C-hÀ
B-{‑i-b‑n-¡‑md‑v. a‑m-\k‑n-I B-t‑c‑m-K‑yh‑p‑w a-{‑´-h‑m-Zh‑p‑w s‑]‑m-X‑p h‑n-j-b-a‑m-¡‑n
A-e‑v-]‑w N‑n-e I‑m-c‑y-§Ä A-d‑n-ª‑mÂ
s‑I‑mÅ‑m‑w F-¶‑p ]-d-ª-t‑¸‑mÄ I‑m-«‑pa‑m-S‑w a-\¡-s‑e C-t‑¸‑mg-s‑¯ {‑]-[‑m‑\n
b‑p‑w IÀ-a‑n-b‑pa‑m-b A-\‑n \-¼‑q-X‑n-c‑n¸‑mS‑v 'B-h‑m‑w' F-¶‑p k-½-X‑n-¨‑p.
R‑m³ ]d-b-W I‑m-c‑y-§-s‑f‑m-s‑¡
F-s‑â a‑m{‑X‑w A-`‑n-{‑]‑m-b‑m-b‑n-«‑v I‑q«‑y‑m
a-X‑n F-¶ B-a‑p-J-t‑¯‑m-s‑S-b‑m-W‑v A-t‑±l‑w A-`‑n-a‑p-J-¯‑n-\‑p h-¶-X‑v.
? a-{‑´-h‑m-Z‑w F-¶ h‑m-¡‑v hf-s‑c
{‑]-i-k‑v-X-a‑m-W-t‑Ã‑m. ]-ec‑p‑w C-X‑nÂ
B-I‑r-ã-c‑p-a‑mW‑v. F-¶‑me‑p‑w F-´‑m-W‑o
a-{‑´-h‑m-Z‑w F-¶‑p t‑N‑m-Z‑n-¨‑m ]-ec‑p‑w
]-e-a‑m-X‑n-c‑n a-d‑p-]-S‑n-b‑m-W‑v ]-d-b‑p-¶X‑v?
b-Y‑mÀ-°-¯‑n F-´‑m-W‑o a-{‑´-h‑m-Z‑w?
= H-c‑p I‑p-S-¡‑pÅ t‑N‑m-Z‑y‑m-WX‑v.
'a-\-\‑m {‑X‑mb-t‑X C-X‑n a{‑´' a\-\‑w
s‑N-¿‑p-¶h-s‑\ c-£‑n-¡‑p¶-X‑v a-{‑´‑w.
a-{‑´-h‑m-Z‑n F-¶ h‑m-¡‑v a-e-b‑m-f-¯‑nÂ
a‑m-{‑X-aà k‑w-k‑v-I‑r-X-¯‑n-e‑p-a‑pï‑v.
a{‑´‑w s‑I‑m-ï‑v h‑m-Z‑n-¡‑p-¶-h-\‑m-W‑v
a-{‑´-h‑mZ‑n. h‑m-Z‑n¡‑p-I F-¶‑p h-¨‑mÂ‑,
XÀ-¡-¯‑n-t‑âX‑m-b H-c‑p `‑m-j A-X‑nÂ
h-c‑p-¶‑pï‑v. C-h‑n-s‑S h‑m-Z‑w XÀ-¡‑w
B-h-W-s‑a-¶‑nÃ. a{‑´‑w D-]-t‑b‑m-K‑n¡‑p-I‑, A-X‑p {‑]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶ h‑y-à‑n
F-¶X‑p-s‑I‑m-ï‑m-b‑n-c‑n¡‑m‑w H-c‑p ]-t‑£
a-{‑´-h‑m-Z‑n a-{‑´-h‑m-Z‑w F-¶ h‑m-¡‑p-Is‑f‑m-s‑¡ D-ï‑m-b‑n-c‑n-¡‑m³ k‑m-[‑y-X.
G-X‑m-b‑me‑p‑w C-X‑v t‑I-c-f‑o-ba‑m-b H-c‑p
`‑m-jbÃ. ]-e ]‑u-c‑mW‑n-I {‑K-Ù-§-

f‑ne‑p‑w 'a-{‑´-h‑m-Z‑o-\‑m‑w' F-¶‑v {‑]-t‑b‑m-K‑n¡‑p-¶-X‑p-I-ï‑n-«‑pï‑v. a{‑´‑w \‑n-j‑vT-b‑mb‑n D-]-t‑b‑m-K‑n-¨‑v A-X‑n \‑n-¶‑v ]-eX‑p‑w
s‑N-¿‑m³ k‑m-[‑n-¡‑p-¶ H-c‑p h‑y-à‑n-s‑bb‑m-b‑n-c‑n¡‑m‑w ]-t‑g I‑me-¯‑v a-{‑´-h‑m-Z‑n
F-¶‑p h‑n-f‑n-¨X‑v. X-{‑´-¯‑n \n¶pw
D-c‑p-¯‑n-c‑n-ª‑p h-¶-X‑m-Wt‑Ã‑m CX‑v.
]‑nÂ-¡‑me-¯‑v k‑v-s‑]j‑y-s‑s‑e-t‑k-j³
D-ï‑m-b-X‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w. t‑h-Z-I‑m-e-L«¯‑nt‑e‑m E-t‑K‑zZ‑w‑, b-P‑pÀ-t‑hZ‑w‑, k‑m-a‑w
C-hb‑n-s‑e‑m¶‑p‑w k‑z-I‑m-c‑ya‑m-b I‑m-c‑y§-s‑f‑m¶‑p‑w ]-d-ª‑n-«‑nÃ. ]‑nÂ-¡‑m-e¯‑m-W‑v i-{‑X‑p¡-s‑f P-b‑n-¡‑m-\‑p-Å
{‑]-t‑b‑m-K§f‑p‑w N‑q-X‑pI-f‑n P-b‑n-¡‑m-\‑pÅ {‑]-t‑b‑m-K-§f‑p-s‑a‑m-s‑¡ h-c‑p-¶X‑v.
A-t‑¸‑mÄ a-{‑´§-s‑f N‑n-e {‑]-t‑X‑y-I
c‑o-X‑n-b‑n h‑n\‑n-t‑b‑m-K‑n-¨‑v A-X‑nÂ
\‑n-¶‑p k‑n-²‑n-IÄ D-ï‑m-b‑n F-¶‑p h‑ni‑z-k‑n-¨hÀ Ah-c‑v Ah-s‑c h‑n-f‑n-¡‑p-¶
t‑]-c‑m-b‑n-c‑n¡‑m‑w a-{‑´-h‑m-Z‑n.
? a-{‑´-h‑m-Z-¯‑n-\‑v a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-h‑p-a‑mb‑n he‑n-b _-Ô-a‑p-ï‑v F-¶‑p t‑I-«‑n«‑pï‑v. a-{‑´-h‑m-Z-¯‑m a-t‑\‑m-t‑c‑m-K‑w
a‑md‑p-t‑a‑m?
= ]-ï‑p-I‑me-¯‑v N‑n-I‑n-Õ‑m-k-{‑¼Z‑m-b‑w FÃ‑m‑w I‑q-«‑n-t‑¨À-¯ c‑o-X‑n-b‑ne‑m-b‑n-c‑p¶‑p. B-b‑pÀ-t‑Æ-Z `‑n-j-K‑zc-s‑\
I‑m-W‑m³ s‑N-¶‑m A-t‑±-l‑w \‑n-§f‑p-s‑S t‑c‑m-K‑w a‑md‑pt‑a‑m F-¶-d‑n-b‑m³
H-c‑p t‑P‑y‑m-Õ‑y-s‑\ I‑m-W‑m³ ]-d-b‑p‑w.
\‑n-§Ä-¡‑v C-¶ C-¶ _‑m[‑m-t‑Z‑m-j§-f‑pï‑v‑, t‑c‑m-K‑w a‑m-d-W-s‑a-¦‑n A-X‑p
a‑m-ä-W-s‑a-¶‑p ]-d-b‑p‑w. A-X‑n-\‑p t‑i-t‑j
N‑n-I‑n-Õ-s‑¡-¯‑pÅ‑q. N-c-I k‑w-l‑n-Xb‑n¯-s‑¶ ]-d-ª‑n-«‑p-Å h-c‑n-I-f‑nX‑mW‑v. k‑z-Ø\‑p‑w \‑n-j‑vT-\\‑p‑w hf-s‑c
{‑I-a-s‑¸-S‑p-¯‑n-b‑n-«‑p-Å P‑o-h‑n-XN-c‑y X‑p-Sc‑p-¶ H-c‑p h‑y-à‑n-¡‑v t‑c‑mK-§-s‑f‑m¶‑p‑w
h-c‑nà F-¶‑p ]-d-b‑p-¶‑pï‑v. AÃ‑m-¯hÀ-¡‑v aW‑n‑, b{‑´‑, a{‑´‑, H‑u-j-[-t‑¯‑mS‑p-I‑qS‑n-b N‑n-I‑n-Õ‑m ]²-X‑n B-hlncWy

Picture Courtesy: fc05.deviantart.net

i‑y-a‑p-ï‑v F-¶‑v ]-d-b‑p‑w. c-ï‑ma-s‑¯
I‑mc‑y‑w F-´‑m-s‑W-¶‑p s‑h-¨‑m A-¶‑v
s‑s‑k-I‑y‑m{‑S‑n F-s‑¶‑m-c‑p h‑n-`‑m-K‑w C-h‑ns‑S-b‑nÃ. I‑m-W‑m-¯ H-c‑p t‑c‑m-K-a‑m-W‑v
a-t‑\‑m-t‑c‑mK‑w. A-X‑n-\‑v I‑m-W‑m-¯ H-c‑p
N‑n-I‑n-Õ t‑h-W‑w A-X‑m-W‑v a-{‑´-h‑mZ‑w.
"k-l-{‑k‑m-c lpw ^Ä' F-¶ H-c‑p
k‑p-ZÀ-i-\ a{‑´‑w \-½Ä P-]‑n-¨‑p I-g‑nª‑p‑, 10‑,008 D-c‑p P-]‑n¨‑p. a-\‑p-j‑y³
-ä‑p U-b-a³-j‑y-\‑m-W-t‑Ã‑m. a‑q-¶‑ma-s‑¯
H-c‑p X-e-¯‑m C‑u a-{‑´-¯‑n-s‑â A‑wi‑w F-h‑n-s‑S-s‑b-¦‑ne‑p‑w F-¯‑p-¶‑pt‑ï‑m
F-¶‑v \-½-f‑mc‑p‑w I-ï‑p-]‑n-S‑n-¨‑n-«‑nÃ.
I‑mc-W‑w h‑m-¡‑m-W‑v a-{‑´‑w. I‑m-f‑n-b‑ps‑S I-g‑p-¯‑nÂ-¡‑n-S-¡‑p-¶ X-e-IÄ
F-¶‑p ]-d-ª‑m 51 A-£-c-§-f‑mW‑v.
A-£-c-a‑m-W‑v a-{‑´‑w. \-½-f‑n-c‑p-¶‑v k‑wk‑m-c‑n-¡‑p¶-X‑v A-{‑Xb‑p‑w h‑n-\-b-t‑¯‑mS‑v I‑q-S‑n-b‑mW‑v. A-X‑n-s‑e A-£-c-§Ä
H-c‑p G-ä-¡‑p-d-¨‑n h-¶‑m \‑n-§Ä
C-d-§‑n-t‑¸‑m-I‑p‑w. H-t‑c h‑m-¡‑p X¶‑y‑m
D-]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-¶X‑v. C-s‑X‑m-c‑p a‑o-U‑n-ba‑m-W‑v, F-´‑m-b‑me‑p‑w C-X‑n-s‑â D-Å-S-¡¯‑n\‑p‑w {‑]-t‑b‑m-K-¯‑n\‑p‑w FÃ‑m-¯‑n\‑p‑w
A-X‑n-t‑âX‑mb t‑_‑m-[-X-e¯‑nt‑e‑m
A-t‑_‑m-[-X-e¯‑nt‑e‑m F-h‑ns‑St‑b‑m
k‑v-]À-i‑n-¡‑p-¶‑pï‑v. As‑¸‑m A-t‑_‑m[-X-e-¯‑n k‑v-]À-i‑n-¡‑p-¶ C‑u H-c‑p
t‑c‑m-K-¯‑n-s‑\ N‑n-I‑n-Õ‑n-¡‑m³ H-c‑p]t‑£ t‑_‑m-[h‑p‑w A-t‑_‑m-[-h‑pa‑m-b C‑u

amˬv 2013

a-{‑´-§-f‑p-s‑S k‑z‑m-[‑o-\‑w H-c‑p]-t‑£ Fh‑ns‑S-s‑b‑ms‑¡t‑b‑m F-¯‑n-s‑¸-S‑p-¶‑p-ï‑mb‑n-c‑n-¡‑m‑w. A-s‑Ã-¦‑n 2000t‑a‑m 3000
t‑a‑m hÀ-j-§Ä-¡‑v a‑p³-]‑v {‑]‑m-Î‑o-k‑v
s‑N-b‑v-X‑n-«‑p-Å H-c‑p h-k‑vX‑p-X C-t‑¸‑m-f‑nh‑n-s‑S \‑n-e-\‑nÂ-t‑¡-ï B-h-i‑y-a‑nÃ.
{‑]-I‑r-X‑n-¡‑v B-h-i‑y-a‑nÃ‑m-¯ H-c‑p
k‑m-[-\h‑p‑w {‑]-I‑r-X‑n \‑n-e-\‑nÀ-¯‑nÃ.
h‑y-à‑n-b‑m-b‑n-t‑¡‑m-s‑« h‑n-i‑z‑m-k-a‑m-b‑nt‑¡‑m-s‑« B-N‑m-c-a‑m-b‑n-t‑¡‑ms‑«‑, b-{‑´a‑m-b‑n-t‑¡‑ms‑«‑, a-{‑´-a‑m-b‑n-t‑¡‑ms‑«. C-X‑v
C-h‑n-s‑S BÀ-s‑¡‑ms‑¡-t‑b‑m D-]-t‑b‑m-K-a‑pï‑v F-¶X‑p-s‑I‑m-ï‑p-X-s‑¶-b‑mW‑v C‑u
k‑m[-\‑w C-h‑n-s‑S \‑nÂ-¡‑p-¶X‑v. B
I‑m-e-L-«-¯‑n H-c‑p]-t‑£ a-t‑\‑m-t‑c‑mK N‑n-I‑n-Õ-b‑v-¡‑v h‑n-t‑[-b-\‑m-h‑p-¶ H-c‑p
t‑U‑m-Î-d‑p-s‑S t‑d‑m-f‑m-W‑v a-{‑´-h‑m-Z‑n-¡‑v
s‑I‑m-S‑p-¯‑n-«‑p-ÅX‑v. A-t‑±-l‑w s‑N-¿‑p-¶
{‑I‑n-b F-¶‑p ]-d-ª‑m a-\Ê‑p‑w i-c‑och‑p‑w X-½‑n-e‑p-Å H-c‑p C-I‑z‑n-t‑_‑m-[-¯‑n\‑v t‑I‑m-«‑w h-¶‑m C-X‑p-h-c‑m‑w.
C-t‑¸‑mÄ \‑n-k‑v-t‑XP-k‑v _‑m-[‑n-¨‑mÂ
`£-W‑w I-g‑n-¡‑nÃ‑, Dd-¡‑w I‑p-d-h‑m-I‑p‑w‑,
N‑n-´-I-f-e-«‑p‑w‑, s‑s‑hZ‑y-t‑\‑mS‑p‑w a-{‑´h‑mZ‑n-t‑b‑mS‑p‑w h‑n-t‑c‑m-[-a‑m-I‑p‑w‑, N‑n-I‑n-Õ‑n¨‑n-s‑Ã-¦‑n G-g‑p s‑I‑mÃ-¯‑n-\‑p-Å‑nÂ
a-c‑n¡‑p‑w F-¶‑m-W‑v s‑l-U‑n‑w-K‑v s‑I‑m-S‑p¯‑n-«‑p-ÅX‑v. C-X‑v k‑vI‑n-t‑k‑m-t‑{‑^-\‑n-bb‑m-W‑v G-X‑mï‑v. k-a‑q-l-¯‑n \‑n-¶‑v
]‑n³-h‑m-§‑n H-ä-s‑¸-«‑v B-t‑c‑mS‑p‑w k‑w-

k‑m-c‑n-¡‑m-s‑X a‑p-d‑n-b‑n A-S-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶
Ah-Ø. k‑z-´‑w hÀ-¯-a‑m-\‑w ]-d-b‑p-I‑,
I‑m-W‑m¯-X‑p I‑m-W‑p-I. \‑n-k‑v-t‑XP-k‑v
þ t‑X-P-Ê‑nÃ‑mb‑v-a F-¶‑m-W‑v h‑m-¡‑n-\‑v
AÀ-°‑w s‑I‑m-S‑p-¯‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑v. C-X‑p
R-§-f‑p-s‑S ]‑m-c¼-c‑y {‑K-Ù-¯‑n-e‑p-ÅX‑mW‑v. A-X‑v C-X‑p a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑n-s‑¡‑mï‑m-W‑v t‑c‑m-K-¯‑n-\‑v t‑]-c‑n-«‑n-«‑p-ÅX‑v.
\‑n-k‑v-t‑XP-k‑v F-¶ t‑]-c‑v {‑]i‑v-\ a‑mÀ-K¯‑n-e‑p-Å-X‑mW‑v. A-s‑X‑m-c‑p _‑m-[-b‑p-s‑S
t‑]-c‑mW‑v. A-X‑n-s‑â e£-W‑w ]d-ª‑p
I-g‑n-ª‑m ‑AX‑n-\‑p-Å a-{‑´-h‑m-Z-a‑m-W‑v
]‑n¶-s‑¯ ]‑n-s‑¶ A-X‑n-\‑p I-g‑n-¡‑m\‑p-Å a-c‑p-¶‑p-a‑mW‑v. C§-s‑\ hf-s‑c
I‑r-X‑ya‑m-b H-c‑p N‑n-«-t‑b‑m-S‑p I‑q-S‑n-b‑n-«‑p-Å
H-c‑p k-{‑¼-Z‑m-b-{‑Ia‑w A-¶‑v a-t‑\‑m-t‑c‑m-K¯‑n-\-‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-X‑v F-{‑X-t‑¯‑mf‑w
C‑u \‑q-ä‑mï‑nt‑e‑m C‑u k-a‑q-l¯‑nt‑e‑m
^-e‑n¡‑p‑w F-¶‑p t‑N‑m-Z‑n-¨‑m F-\‑n-¡‑p
]-d-b‑m³ ]-ä‑ne‑y. I‑mc-W‑w s‑k‑m-s‑s‑kä‑n-¡‑v hf-s‑c a‑m-ä‑w h¶‑p. H-c‑p t‑c‑m-K‑w
h-¶‑m D-S\-S‑n a‑md-W‑w F-¶‑p h‑n-N‑m-c‑n¨‑n-c‑n-¡‑p-¶-h-c‑m-W‑v C-¶‑v. C-§-s‑\-b‑p-Å
a-{‑´h‑m-Z H‑u-j-[-t‑k-h-s‑I‑m-ï‑v t‑c‑m-K‑w
a‑m-d‑m³ a‑q-¶‑p hÀ-j-s‑a-S‑p-¯‑p F-¶‑p hc‑m‑w. C-¶‑v AX‑n-s‑\‑m¶‑p‑w Bc‑p‑w X-¿‑md‑m-h‑nÃ. F-{‑Xb‑p‑w s‑]-s‑«-¶‑v K‑p-f‑n-Ib‑p‑w
I-g‑n-¨‑v a‑q-¶‑p a‑m-k‑w D-d-§‑n-¡‑n-S¶‑v‑,
t‑c‑m-K‑w t‑`-Z-a‑m-h‑p-¶ k‑q-{‑X-s‑a-´‑m F-¶‑p
a‑m-{‑X-t‑a \-½Ä A-t‑\‑z-j‑n¡‑q‑, AX‑ns‑\‑m¶‑p‑w ^-e-a‑nà F-¶Ã ]-d-ª-X‑v.
Ct‑¸‑m F-¸‑n-e-]‑v-k‑n‑, A-]-k‑v-a‑m-c‑w
108 X-c-¯‑n-e‑p-Å A-]-k‑va‑m-c `‑q-X‑n-Is‑f-¡‑p-d‑n-¨‑v {‑]-i‑v-\-a‑mÀ-K-¯‑n t‑]-c‑v
]-d-ª‑n-«‑pï‑v. Cs‑¸‑m ^‑n-ä‑v-k‑v F-¶‑p
]-d-b‑p¶-X‑v t‑_‑m-[£-b‑w h-c‑n-I‑,
\‑p-cb‑p‑w ]-Xb‑p‑w hc‑n-I F-¶‑m-W‑v
e£-W‑w ]-d-b‑p-¶X‑v. k‑v-a‑r-X‑n CÃ‑ms‑X-b‑m-h‑vW-X‑v ^‑n-ä‑v-k‑n-s‑â e-£-W-a‑mb‑n ]-d-b‑p-¶‑pï‑v. N‑n-e I‑p-«‑n-I-s‑f‑m-s‑¡
\-t‑Ã‑m-W‑w ]T‑n-¡‑p‑w‑, ]-c‑o-£ F-g‑p-X‑m³
t‑]‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ F-´‑m t‑]-¸d‑v‑, F-´‑m
F-g‑p-XW-X‑v F-¶‑p \‑n-È-e‑y‑m-ï‑m-h‑p‑w.
C-X‑v R-§-f‑p-s‑S `‑m-j-b‑n s‑Nd‑n-b
X-c-¯‑n-e‑p-Å H-c‑p A-]-k‑va‑m-c e-£-Wa‑mW‑v. C-X‑n-\‑p N‑n-I‑n-Õ‑n-¨‑m ^-e‑w
I‑m-W‑m-d‑pï‑v. ]-t‑£ F´‑p-s‑I‑m-ï‑v
F-¶‑p a-d‑p]-S‑n ]-d-b‑m³ ]-ä‑m-¯X‑p-s‑I‑mï‑m-W‑v C-X‑n-\-s‑b‑m-c‑p k‑y‑q-t‑‑U‑m k-b³
k‑m-b‑n ]-d-b‑p¶X‑v H20 = s‑h-Å‑w A-X‑v
s‑X-f‑n-b‑n-¡-s‑¸-«-X‑mW‑v. a-t‑äXÃ. H‑mt‑c‑m
h‑y-à‑nb‑p‑w H‑mt‑c‑m i-c‑o-ch‑p‑w H‑mt‑c‑m a\-Ê‑p-a‑mW‑v. B a-\-Ê‑n-\-\‑p-h-Z‑n-¨‑n-«‑p-Å
a-c‑p¶‑mt‑W‑m s‑I‑m-S‑p-¡‑p¶-X‑v F-¶‑p
\-a‑p-¡-d‑n-b‑ne‑y.

29

t^mt«m: tXPkv N{µ³

30

A\n \¼q-Xn-cn-¸mSv

A¶-s‑¯ I‑me-¯‑v CX‑n-s‑\‑m-c‑p
h‑me‑y‑p D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. t‑U‑m-ÎÀ-a‑m-c‑ps‑Ss‑b‑m-s‑¡ Ø‑m-\-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A-hÀ-¡‑v.
C-t‑¸‑mg‑p‑w \-a‑p-¡‑v I‑m-W‑m³ ]-ä‑p-¶
H-c‑p I‑mc‑y‑w s‑Nd‑n-b I‑p-«‑n-IÄ¡‑v‑, H-c‑p
h-bÊ‑p‑w A-X‑n X‑m-s‑g-b‑p-a‑p-Å I‑p-«‑nIÄ-¡‑v ^‑n-ä‑v-k‑v [‑m-c‑m-f-a‑m-b‑n I‑m-W‑md‑pï‑v. \-s‑Ã‑m-c‑p i-X-a‑m-\‑w I‑p-«‑n-IÄ¡‑p‑w
A-]-k‑v-a‑m-c-¯‑n-\‑v F-s‑´-¦‑ne‑p-s‑a‑m-c‑p
]-c‑n-l‑m-c‑w s‑N-b‑v-X‑v A-X‑n-\‑p-Å H-c‑p
G-e-s‑Ê-g‑p-X‑n-s‑¡-«‑n-b‑m ]‑n-s‑¶ h-c‑md‑ne‑y. A-t‑¸‑mÄ \‑m-«‑p-I‑m-c‑v t‑N‑m-Z‑nI‑y‑,
h‑n-i‑z‑m-k-a‑p-Å-hÀ¡-t‑à C-X‑p ^-e‑n¡‑pÅ‑q. C‑u H-c‑p h-b-Ê‑p-Å I‑p-«‑n
F-´‑n\‑y‑m h‑n-i‑z-k‑nI‑y‑, A½-s‑S a‑p-e¸‑ms‑e‑m-g‑n-¨‑v H-¶‑n-s‑\b‑p‑w A-X‑n-\‑p h‑n-i‑z‑mk-a‑p-ï‑m-h‑nÃ.
t‑I-c-f-¯‑n G-äh‑p‑w {‑]-k‑n-²b‑m-b
H-c‑p k‑m-l‑n-X‑y-I‑m-c‑n 90 h-b-Ê‑m-h‑pt‑¼‑mÄ \‑n-hÀ-¶‑n-§-s‑\ I‑n-S-¡‑mW‑v‑,
_‑p-²‑n-b‑p-a‑nÃ‑, H‑mÀ-½-b‑p-a‑nÃ. k‑v-]‑q¬
^‑o-U‑p s‑N¿‑m. A-h-c‑p-s‑S A-S‑p-¯
_-Ô‑p¡-f‑v k‑m-l‑n-X‑y-I‑m-c‑v Xs‑¶‑,

F-s‑¶ h‑n-f‑n-¨‑v ]-d-¿‑mW‑v "h-e‑y-½s‑¡‑m-c‑p c-£ t‑hW‑w‑, A-\‑nÂ'' F¶‑v.
R‑m³ ]-d-ªp, "´‑m {‑]‑m-´‑pt‑ï‑m
\‑n-§¡‑v. §-s‑\ I‑nS-¡-W BÄ-¡‑v
Ge-Ê‑v X-t‑c‑y.' Ah-c‑v ]d-ª‑p I-e‑y‑mW‑w I-g‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑p a‑p³-]‑v 13þ‑mas‑¯ h-b-Ê‑n A-hÀ-¡‑v A-]-k‑v-a‑m-c‑w
ï‑m-b‑n-«‑pï‑v. a‑p-¯È-s‑â A-\‑n-bt‑\‑m
Bt‑c‑m B-W‑v A-¶‑v Ge-Ê‑v F-g‑pX‑n-s‑¡‑m-S‑p-¯X‑v. ]‑n-s‑¶ ï‑m-b‑n-«‑n-e‑y.
89 hb-Ê‑p I-g‑n-ª‑v t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä-e‑nÂ
t‑_‑m-[-a‑nÃ‑y‑m-ï‑v a-eÀ-¶‑p I‑n-S-¶t‑¸‑mÄ t‑l‑m-k‑v-]‑n-ä j‑n-^‑v-ä‑v s‑N-¿‑p-¶
k-ab¯‑v C‑u Ge-Ê‑p t‑]‑mb‑n. A-¶‑p
h‑oï‑p‑w A-]-k‑v-a‑m-c‑w h-¶‑p'' F-¶‑n-«‑v
R‑m³ a-\-Ê‑nÃ‑m a-\-t‑Ê‑m-s‑S G-e-s‑Êg‑p-X‑n-s‑¡‑m-S‑p¯‑p. ]‑n-s‑¶ a-c‑n-¡-Wh-s‑c
A-hÀ-¡‑v A-X‑p-ï‑m-b‑n-«‑nÃ-. C-X‑n-s‑\
Cs‑¸‑m F-§\‑y‑m h‑y‑m-J‑y‑m-\‑nI‑y. C-X‑v
F-s‑â I-t‑¿‑m-ï‑v R‑m³ s‑N-b‑v-X‑n-«‑p-Å
I‑m-c‑y‑mW‑v. F´‑p-s‑I‑m-ï‑v F-¶‑p t‑N‑m-Z‑n¡‑m³ X‑m-e‑v-]-c‑y-a‑p-Å-b‑m-f‑m-W‑v R‑m³.
]-t‑£ CX‑n-s‑\‑m¶‑p‑w D¯-c‑w I‑n-«‑nÃ.

Ct‑¸‑m F-t‑¶‑m-S‑v he‑n-b h‑n-i‑z‑m-k-a‑p-Å
H-c‑m-f‑m-s‑W-¦‑n auto suggestion l‑n]‑vt‑\‑m-«‑n-k‑w F-s‑¶‑m-s‑¡ ]d-ª-t‑]‑m-s‑e
\‑n-§-f‑p-s‑S t‑c‑mK‑w a‑m-d‑m‑w. a‑m-d‑o-¶‑v t‑X‑m¶‑m‑w‑, ]-t‑£ t‑\c-s‑¯ ]-d-ª c-ï‑p
h‑n-`‑m-K‑w B-f‑p-IÄ-¡‑v _‑p-²‑n-b‑p‑w‑, t‑_‑m[-h‑p‑w‑, k‑v-a‑r-X‑n-b-a‑nÃ‑m-¯ B-f‑p-IÄ-¡‑v
C-s‑X§-s‑\ ^-e‑n-¡‑p¶‑p? How?C-s‑X‑mcÂ-`‑p-X-a‑mW‑v‑, F´‑p-s‑I‑m-ï‑v F-¶‑v
a-\-Ê‑n-e‑m-b‑n-«‑qe‑y. AX‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
h‑oï‑p‑w H-c‑p I‑m-c‑ys‑¡‑m s‑N-¿‑m³ X‑me‑v-]c‑y‑w ï‑m-h‑v-WX‑v. F-¶‑m C-X‑pXs‑¶ H-c‑mÄ-¡‑p ^-e‑n¨-X‑v t‑h-s‑d‑m-c‑mÄ¡‑v ^-e‑n-t‑¨‑mf-W‑w F-¶‑nÃ. C‑u H-c‑p
A-Û‑p-X-a‑m-W‑v F-t‑¶-t‑¸‑m-e‑p-Å-hÀ-¡‑v
e-`‑n-¡‑p-¶ k-t‑´‑mj‑w.
a‑m-e‑n F-s‑¶‑m-c‑p ]‑pÃ‑m-¦p-g h‑n-ZK‑v-²³ D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. s‑N-s‑s‑¼-b‑p-s‑S
I‑m-e-¯‑p-Å-b‑m-f‑mW‑v. C-´‑y a‑p-g‑p-h\‑p‑w
A-d‑n-b-s‑¸-S‑p-¶ k‑w-K‑o-X-Ú-\‑m-b‑n-c‑p-¶
I‑me-¯‑v H-c‑p k‑p-{‑]-`‑m-X-¯‑n A-t‑±l-¯‑n-\‑v I-t‑¨-c‑n-¡‑v h-c‑m³ ]-ä‑m-s‑ïb‑mb‑n‑, BÄ-¡‑m-s‑c s‑^-b‑v-k‑v s‑N-¿‑m³
]-ä‑n-e‑y‑m- s‑X‑m-S-§‑y‑m- a‑p³-]‑n-e‑n-c‑n-¡‑p¶h-s‑c I-ï‑m `-b‑w h-c‑n-I-b‑mb‑n.
]‑pÃ‑m-¦‑p-g h‑m-b‑n-¡‑m³ ]-ä‑ne‑y‑, s‑s‑I
h‑n-d-¡‑p‑w‑, I‑m h‑n-d-b‑v-¡‑p‑w. Fg‑m‑w
X-{‑¼‑m³ s‑N-s‑s‑¼-t‑b‑m-S‑v ]-d-ª‑n-«‑v
amen CÃ-¯‑p h-¶‑p ]-c‑n-l‑m-c‑w s‑Nb‑vX‑p. A-X‑p a‑m-d‑p-Iï‑mb‑n. a‑m-e‑n-s‑¡‑mc‑p a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p. {‑]-i‑v-\‑w
s‑h-¨‑v A-t‑±-l-¯‑n-\‑v H-c‑p _‑m-[ D-s‑ï¶‑p I-ï‑p. A-s‑X-´‑m-b‑me‑p‑w A-t‑±-l‑w
a-t‑\‑m-t‑c‑m-K‑n-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-t‑±-l‑w
t‑h-s‑d H¶‑p‑w s‑N-b‑v-X‑qe‑y. ¢n\n-¡Â
s‑s‑k-I‑y‑m-{‑S‑n-k‑v-ä‑ns‑\-t‑]‑m-b‑n I-ï‑v a-c‑p¶‑v I-g‑nt‑¡‑y H¶‑p‑w s‑N-b‑v-X‑nÃ. C-X‑v
50-I-fn \-S-¶ k‑w-`-h‑m-s‑«‑m.
H-c‑p G-g‑v hÀ-j‑w ]-g-¡-a‑p-Å a-t‑\‑mt‑c‑m-K-s‑a‑m¶‑p‑w N‑n-I‑n-Õ‑n-¡-ï‑m-¶‑m
]-d¿‑m‑, ]‑n-s‑¶ A-X‑v k‑z-`‑m-h‑m-b‑n a‑m-d‑p‑w‑,
H‑mt‑c‑m hÀ-j‑w I‑q-S‑p-t‑´‑md‑p‑w \½-s‑S
D-Å‑n-s‑e _‑m-[IÄ‑, \-½‑p-s‑S s‑kÂ^‑n-s‑\ CÃ‑m-X‑m-¡‑p‑w. R‑m³ F-¶
h‑y-à‑nX‑z‑w CÃ‑y‑m-ï‑m-h‑p‑w. A-X‑n-s‑\
\-½Ä N‑n-I‑n-Õ‑n-¨‑m t‑\-c‑y‑m-h‑ne‑y. AX‑n-s‑\ AS-¡‑n \‑nÀ-¯‑n-t‑¡‑m-f‑pI.
? F´mWo _‑m-[IÄ?
= {]Ir-Xn-bn¯-s¶-bpÅ ]
e F\ÀPn-I-fm-Wv. C-s‑X‑m-s‑¡ ]-e
h‑n-[-a‑mW‑v. l-´‑p-I‑ma³‑, c-´‑p-I‑ma³‑,
t‑`‑m-à‑p-I‑m-a³ C-§s‑\-s‑b‑m-s‑¡ ]-db‑p‑w. l-´‑p I‑m-a³ l-\‑n-¡‑m³ h-c‑p-¶
_‑m-[-I-f‑mW‑v. c-´‑p I‑m-a³ c-a‑n-¡‑m³
h-c‑p-¶-h-b‑mW‑v. t‑`‑m-à‑p I‑m-a³ `-£‑nlncWy

H-c‑p G-g‑v hÀ-j‑w ]-g-¡-a‑p-Å a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-s‑a‑m¶‑p‑w N‑n-I‑n-Õ‑n-¡-ï‑m¶‑m ]-d¿‑m‑, ]‑n-s‑¶ A-X‑v k‑z-`‑m-h‑m-b‑n a‑m-d‑p‑w‑, H‑mt‑c‑m hÀ-j‑w I‑q-S‑pt‑´‑md‑p‑w \½-s‑S D-Å‑n-s‑e _‑m-[IÄ‑, \-½‑p-s‑S s‑kÂ-^‑n-s‑\ CÃ‑mX‑m-¡‑p‑w. R‑m³ F-¶ h‑y-à‑nX‑z‑w CÃ‑y‑m-ï‑m-h‑p‑w. A-X‑n-s‑\ \-½Ä
N‑n-I‑n-Õ‑n-¨‑m t‑\-c‑y‑m-h‑ne‑y. A-X‑n-s‑\ AS-¡‑n \‑nÀ-¯‑n-t‑¡‑m-f‑pI.

¡‑m³ h-c‑p-¶-h-b‑mW‑v. A-X‑n t‑`‑m-à‑p
I‑ma-\‑v _-e‑n s‑I‑m-S‑p-¯‑v `£‑y‑w \‑n-t‑h-Z‑n¨‑m D-Z‑z-k‑n-¡‑m‑w. c-a‑n-¡‑m³ h-c‑p-¶X‑n-s‑\b‑p‑w C§-s‑\ \‑n-t‑h-Z‑y {‑]‑o-X‑n
h-c‑p-¯‑n ]-c‑n-l-c‑n-¡‑m‑w. l-´‑p I‑m-a-s‑\¶‑p s‑h-¨‑mÂ‑, s‑I‑mÃ‑m³ h-c‑p-¶ k‑m[-\-a‑mW‑v‑, A-X‑n-\‑v X‑o-£‑v-W-X I‑q-S‑p‑w.
A-X‑n-s‑\ D-Z‑z-k‑n-¡‑m³ _‑p-²‑n-a‑p-«‑mW‑v.
{‑I‑n-b-IÄ hf-s‑c k‑q-£‑n-¨‑p-t‑h-W‑w
F-¶‑p X-s‑¶ ]T‑n-¸‑n-¡‑p‑w. A-t‑X‑m-ï‑mW‑v ]‑m-c¼-c‑y a-{‑´-h‑m-Z‑nI-t‑f C-X‑p s‑N¿‑m³ ]‑m-S‑q F-¶‑p ]-d-b‑p-¶X‑v. \-a‑p-¡‑v
Hc‑p natural protection D-ÅX‑p-s‑I‑mï‑mW‑v‑, A-s‑Ã-¦‑n X-d-h‑m-«‑n-\‑v t‑Z‑m-j‑w
s‑N-¿‑p-s‑a-¶‑p ]-d-b‑p‑w. R-§Ä-s‑¡-s‑¶
H-c‑p c‑q-] Z£‑n-W I‑n-«‑n-¡-g‑n-ª‑m 50
s‑s‑]-k t‑X-h‑m-c-¯‑n\‑p‑w ]‑q-P‑m-Z‑n I‑m-c‑y§Ä¡‑p‑w D-]-t‑b‑m-K‑n-¡-W‑w. 25 s‑s‑]-k
Z‑m-\ [À-a-§Ä-¡‑v D-]-t‑b‑m-K‑n¡-W‑w
_‑m-¡‑n 25 s‑s‑]k-t‑b F-S‑p-¡‑m³ ]‑m-S‑pÅ‑q F-¶‑m-W‑v.
? _‑m-[-I-s‑f-s‑¡‑m-ï‑m-W‑v a-t‑\‑m-t‑c‑mK‑w h-c‑p-¶-s‑X-¶‑p ]-dª‑p. A§-s‑\
h-c‑p-t‑¼‑mÄ C‑u _‑m-[I-s‑f K‑pf‑nI
s‑I‑m-ï‑v X-S‑p-¡‑p-I-bt‑Ã‑, B-[‑p\‑nI
s‑s‑h-Z‑y-i‑m-k‑v{‑X‑w s‑N-¿‑p-¶X‑v? A-X‑p
^-e‑n-¡‑m³ ]‑m-S‑p-t‑ï‑m?
= B-[‑p\‑nI s‑s‑h-Z‑y-i‑m-k‑v{‑X‑w
s‑X-f‑n-b‑n-¡-s‑¸-« H-c‑p i‑m-k‑v-{‑X-a‑mW‑v. I‑rX‑ya‑m-b ]T-\-K-t‑h-j-W-§Ä \S-¯‑n
t‑U‑m-I‑y‑p-s‑aâ‑v s‑N-bvXXv. \-½‑p-t‑SX-§s‑\-s‑b‑m-¶‑paÃ. F-s‑¶¦‑ne‑p‑w
A¯-c-s‑a‑m-¶‑p h-cs‑«. A-t‑¸‑mÄ a-{‑´h‑m-Z-¯‑n-s‑â B-[‑n-I‑m-c‑n-I-X-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑v
]-d-b‑m‑w. Cs‑¸‑m ]-ä‑nÃ. Cs‑¸‑m k‑w-k‑mc‑n-¡‑p¶-X‑v C-{‑X-I‑m-e‑w P‑o-h‑n-¨‑n-c‑p-¶
B-f‑p-I-f‑p-s‑S A-\‑p-`-hh‑p‑w I‑p-S‑p‑w-_h‑p‑w
]‑m-c-¼-c‑yh‑p‑w s‑h-¨‑p a‑m-{‑X-t‑a k‑wk‑m-c‑n-¡‑m³ ]ä‑q. A-t‑X‑m-−v R-§Ä
s‑N-¿‑p¶-X‑v \-·-b‑m-W‑v a-ä-s‑X‑m-s‑¡
t‑Z‑m-j-a‑m-W‑v F-¶‑p ]-d-b‑m³ h-¿. X-et‑h-Z-\ h-¶‑m A-S‑p-¯‑pÅ t‑U‑mÎ-s‑d
I‑m-W‑m-t‑\ R‑m\‑p‑w ]-db‑q. a-c‑p-¶‑v I-g‑n¨‑n«‑p‑w a‑m-d‑p-¶‑n-s‑Ã-¦‑nÂ‑, \-a‑p-¡‑v H-¶‑v
B-t‑e‑m-N‑n-¡‑m F-¶‑p ]-d-b‑p‑w.
? h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w D-Å-hcp‑w CÃ‑m¯-hcp‑w a-{‑´-h‑m-Z‑w s‑N-¿‑m³ h-c‑md‑p-ï-t‑Ã‑m. F-§-s‑\-b‑m-W‑v A-hÀ
a-{‑´-h‑mZ-s‑¯ t‑\‑m-¡‑n-¡‑m-W‑p-¶X‑v?
a-X-]-ca‑m-b h‑n-i‑z‑m-ka‑mt‑W‑m At‑X‑m
a-ä‑p hÃ-Xpa‑m-t‑W‑m?
= A-§s‑\-s‑b‑m-¶‑qe‑y. \-½-s‑f‑m-c‑p
t‑U‑mÎ-s‑d I‑m-WW-X‑v F-´‑n\‑m? t‑c‑mK‑w a‑m-d‑m-\t‑Ã‑, A-t‑{‑X-b‑pÅ‑q. AÃ‑m-ïv
A-X‑n A-¸‑p-d-a‑m-b‑n-«‑p-Å H-¶‑paÃ.
amˬv 2013

]-t‑£ Ct‑¸‑m N‑n-I‑n-Õ-b‑v¡‑p‑w aä‑p‑w
h-c‑p¶-X‑v hf-s‑c I‑p-d-h‑m-W‑v, BÄ-¡‑mÀ¡-X‑n-\‑p-Å k-a-b-a‑nÃ. R-§-f‑p-s‑S Cï‑p-Å {‑K-Ù-§-f‑n al‑m I-e‑y‑m-W‑w
t‑]‑m-s‑e he‑n-b k‑m-c-k‑z-X‑w F-¶ H-c‑p
s‑\-¿‑n-s‑\¸-ä‑n ]-d-b‑p-¶‑pï‑v. k‑m-[‑m-c-W
k‑m-c-k‑z-X-¯‑n-s‑\-¡‑mf‑p‑w F{‑Xt‑b‑m
Cc-«‑n a-c‑p-¶‑p-I-s‑f‑m-s‑¡ t‑NÀ-¯‑n«‑p-Å k‑m-[-\‑m-W‑v.a‑q-I\‑p‑w I-h‑n‑bmI‑p‑w
F-¶‑m-W‑v A-X‑n-s‑â ^-e-{‑i‑pX‑n. C-X‑p
k-X‑y-¯‑n D-ï‑m-h‑m‑w. ]-¯‑p hÀ-j‑w
\‑n-j‑vT-t‑b‑m-S‑p-I‑qS‑n C‑u a-c‑p-¶‑v t‑k-h‑n-¨‑v
s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶ A-h-Ø-b‑p-ï‑m-b‑mÂ
A-§-s‑\-b‑p-ï‑m-h‑m‑w. C-¶‑v B-s‑c-¦‑ne‑p‑w
A-X‑p s‑N¿‑p-t‑a‑m?
C¶-s‑¯ t‑e‑m-I‑w A-{‑X¡‑p‑w ^‑mÌ‑mW‑v. ]-¯‑p h-b-Ê‑p-I‑m-c\‑m-b F-s‑â
aI-\‑v B-¸‑n-f‑n-s‑â ^‑n-^‑v-¯‑v P-\-t‑d-j³
t‑^‑m¬ t‑h-W-s‑a-¶ ]-£-¡‑m-c-\‑mW‑v‑,
C-¶t‑h‑m I‑m-d‑v a‑m-ä‑n s‑s‑^-d‑m-c‑n-b‑m-b‑mÂ
F-´‑m F-¶‑p N‑n-´‑n-¡‑p¶‑p. At‑Xt‑]‑m-s‑eX-s‑¶ F-s‑´‑m-¶‑p I‑n-«‑n-b‑n«‑n-s‑ænepw I‑mc‑y‑w \‑n-c‑m-i-s‑¸-S‑p-¶
A-h-Ø C¶-s‑¯ X-e-a‑p-d-¡‑pï‑v.
A-X‑n-\‑p I‑m-c-W-h‑p-a‑pï‑v. ]-ï‑v \-a‑p-¡‑v
I‑n-«‑n-b‑n-c‑p-¶ A-d‑n-h‑v h-f-s‑c-¡‑p-d-h‑mb‑n-c‑p¶‑p. H-c‑p ]-¯‑p-h-b-Ê‑p-I‑m-c³
C-¶‑v s‑\-ä‑nÂ-¡‑q-s‑S A-h-\-d‑n-b‑p¶-X‑v
\-a‑p-s‑¡‑m-s‑¡ 25 h-b-Ê‑m-b‑n«‑p‑w a-\-Ê‑n-

Ct‑¸‑m F-¸‑n-e-]‑v-k‑n‑, A-]k‑v-a‑m-c‑w 108 X-c-¯‑n-e‑p-Å
A-]-k‑va‑m-c `‑q-X‑n-I-s‑f-¡‑p-d‑n¨‑v {‑]-i‑v-\-a‑mÀ-K-¯‑n t‑]-c‑v
]-d-ª‑n-«‑pï‑v. Cs‑¸‑m ^‑n-ä‑v-k‑v
F-¶‑p ]-d-b‑p¶-X‑v t‑_‑m-[£-b‑w
h-c‑n-I‑, \‑p-cb‑p‑w ]-Xb‑p‑w hc‑n-I
F-¶‑m-W‑v e£-W‑w ]-d-b‑p-¶X‑v.
N‑n-e I‑p-«‑n-I-s‑f‑m-s‑¡ \-t‑Ã‑m-W‑w
]T‑n-¡‑p‑w‑, ]-c‑o-£ F-g‑p-X‑m³
t‑]‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ F-´‑m t‑]-¸d‑v‑,
F-´‑m F-g‑p-XW-X‑v F-¶‑p \‑nÈ-e‑y‑m-ï‑m-h‑p‑w. C-X‑v R-§-f‑p-s‑S
`‑m-j-b‑n s‑Nd‑n-b X-c-¯‑n-e‑p-Å
H-c‑p A-]-k‑va‑m-c e-£-W-a‑mW‑v.
C-X‑n-\‑p N‑n-I‑n-Õ‑n-¨‑m ^-e‑w
I‑m-W‑m-d‑pï‑v.

e‑m-h‑m-¯-h-b‑mW‑v. C‑u H-c‑p A-d‑n-h‑p
X-s‑¶-b‑m-W‑v A-h-c‑p-s‑S I‑p-g-¸-h‑p‑w.
H‑mt‑c‑m {‑]‑m-b-¯‑ne‑p‑w k-a-b-¯‑ne‑p‑w
A-d‑n-t‑b-ïX‑p‑w A-\‑p-`-h‑n-t‑¡-ï-X‑pa‑m-b
h-k‑v-X‑p-X-IÄ F{‑Xt‑b‑m a‑p-³-]‑v X-s‑¶
A-d‑n-b‑p-I-b‑mW‑v. ]‑n-s‑¶ H-¶‑p-a‑nÃ. H-c‑p
A-t‑a-c‑n-¡³ s‑k‑m-s‑s‑k-ä‑n t‑]‑me-s‑¯
{‑S‑m³k‑v-t‑^‑mÀ-t‑a-j³ \-S-¡‑p-¶ k-a-ba‑m-W‑v C-h‑ns‑S-s‑b‑ms‑¡. H-c‑p 16 h-b-Ê‑mh‑p-t‑¼‑m-t‑g-¡‑v FÃ‑m A-d‑nh‑p‑w A-\‑p`-hh‑p‑w e-`‑n-¨‑p I-g‑n-ª‑m ]‑n-s‑¶
F´‑v? i‑q-\‑y-X-b‑m-b‑n a‑p-¶‑nÂ.
k-Z‑m-N‑m-c-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑p-Å k‑v-a‑rX‑n-If‑p‑w A-X‑n-s‑\ a-d‑n-I-S-¡‑m-\‑p-Å
X‑z-cb‑p‑w A-X‑n-\‑n-S-b‑nÂ-s‑¸-«‑v s‑R-c‑p-§‑p¶-h-c‑p-s‑S h‑y‑m-I‑p-e-X a-t‑\‑m-t‑c‑m-K-a‑mW‑v.
k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-s‑â H-c‑p {‑S‑m³k‑v-t‑^‑mÀt‑a-j-\‑m-WX‑v. `-b‑m-\-I-a‑m-WX‑v. s‑s‑Ut‑h‑mg‑v-s‑k‑m-s‑¡ G-s‑d k‑m-[‑m-c-W-a‑m-b‑n
h-c‑n-I-b‑mW‑v. R‑m-s‑\‑m-s‑¡ Z‑n-h-kh‑p‑w
F{‑Xt‑b‑m I‑p-«‑nI-s‑f I‑m-W‑m-d‑pï‑v. k‑wk‑m-c‑n-¡‑m-d‑pï‑v‑, k‑p-l‑r-¯‑n-s‑\-t‑¸‑ms‑e‑,
\-s‑Ã‑m-c‑p t‑IÄ-h‑n-¡‑m-c-\‑m-W‑v R‑ms‑\‑ms‑¡. H-c‑m-f‑p-s‑S h‑nj-a‑w t‑IÄ-¡‑m³
A-Ñ-\-½-a‑mÀt‑¡‑m a-ä‑p-Å-hÀt‑¡‑m t‑\c-a‑nÃ. A-h-c‑p-s‑S {‑]-i‑v-\-¯‑n-\‑v a-{‑´-h‑mZ‑w s‑N-¿-ï I‑m-c‑y-a‑nÃ. a‑q-¶‑p Z‑nh-k‑w
CÃ-¯‑p h-¶‑n-c‑p-¶‑v Ah-³ ]-d-b-WX‑p‑w
t‑I-«‑v H-c‑p I‑m-¸‑nb‑p‑w s‑I‑m-S‑p-¯‑mÂ
X-s‑¶ X‑oc‑p‑w he‑n-s‑b‑m-c‑p i-X-a‑m-\‑w
{‑]-i‑v-\-h‑p‑w‑, H-c‑p ]‑q-Pb‑p‑w t‑hï.
{‑i-²‑n-¨me-dnbmw. t‑I-c-f-¯‑nÂ
aoUn-tbm-¡-dm-bn«p H-c‑p h-‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k
k‑n-Ì-a‑m-W‑v U-he-¸‑v s‑N-b‑v-X‑n-«‑p-ÅX‑v.
_‑o-l‑md‑n-s‑e‑m-s‑¡ G-äh‑p‑w _‑p-²‑n-b‑pÅh-s‑c‑ms‑¡ IAS\‑p t‑]‑m-I‑p-¶-h-c‑mW‑v.
]‑n-s‑¶-b‑nÃ. a-[‑y-hÀ-K‑w CÃ. C-h‑n-s‑S
\-½Ä ]T‑n-¡W-X‑v X-s‑¶ ¢‑mÀ-¡‑m-h‑m\‑mW‑v. sF.-F.-Fkv F-¶-X‑n-\‑v Bc‑p‑w
t‑]‑m-I‑p-¶‑nà C-h‑ns‑S. FÃ‑m-¯‑ne‑p‑w
H-c‑p a‑o-U‑n-t‑b-¡À s‑k‑m-s‑s‑kä‑n. h‑n-i‑z‑mkh‑p‑w A-§-s‑\-Xs‑¶. H-c‑p `-Kh-X‑n
t‑k-h s‑N-¿‑m³ ]-d-ª‑m ]-d-b‑p‑w.
'h‑o-«‑n C-¯‑n-c‑n _‑p-²‑n-a‑p-«‑mh‑p‑w A-¸‑pd-¯‑pÅ-h-s‑c‑m-s‑¡ A-d‑n-ª‑mÂ. A{‑Xb‑p‑w e-f‑n-Xa‑m-b H-c‑p ]‑q-P-s‑b-¸-ä‑nb‑m
C‑u ]-d-b‑p-¶X‑v. c‑m-h‑n-s‑e F-g‑p-t‑¶-ä‑v
Nµ-\‑w s‑X‑m-«‑p-I-g‑n-ª‑m ]‑p-d-¯‑n-d§‑p-t‑¼‑mÄ A-X‑v a‑m-b‑v-¡‑p‑w‑, a-ä‑p-Åh-c‑v
I-ï‑m t‑a‑m-i-¡‑m-c‑m-s‑W-¶‑p t‑X‑m¶‑nb‑m-t‑e‑m. Hcn-¡Â Nµ-\‑w s‑I‑m-S‑p¯‑p I-g‑n-ª-t‑¸‑mÄ H-c‑m-s‑ft¶mSp
t‑N‑m-Z‑n¨‑p. 'C-s‑X-´‑m s‑N-¿‑m?' F-h‑ns‑Ss‑b‑mI‑y‑m s‑X‑m-SWX‑v? '´‑m k‑p-l‑r-¯‑ns‑â t‑]-c‑v-¶‑v t‑N‑m-Z‑n-¨‑p.' 'i‑n-h-i-¦-c-t‑a-

31

Picture Courtesy: www.lurvely.com

32

]\-b£n Hcp NphÀNn{Xw

t‑\‑m³ F-¶ a-d‑p]-S‑n ]-dª‑p R‑m³
]d-ª‑p hf-s‑c \-¶‑mb‑n‑, X-\‑n-¡‑v
H-g‑n-h‑p-Å‑n-S-s‑¯‑m-s‑¡ s‑]-c-«‑n-t‑¡‑m-f‑q-¶‑v
]-dª‑p‑, AÃ‑m-s‑ï ´‑m s‑¸‑m Ab‑mt‑f‑m-S‑v ]-d-¿‑z‑m.
? C¶s¯ `-b‑m-\-I A-h-Ø-b‑nÂ
a-{‑´-h‑m-Z-¯‑n-\‑v F-´‑m-W‑v s‑N-¿‑m³
]-ä‑pI?
= a-{‑´-h‑m-Z-¯‑n-\‑v a‑m-{‑X-a‑m-b‑n«‑v H¶‑p‑w s‑N-¿‑m³ ]-ä‑nÃ. I‑mc-W‑w
FÃ‑m-hÀ¡‑p‑w a-{‑´-h‑m-Z‑w t‑h-W‑w-¶‑v
]-d-b‑ne‑y. \-½Ä P‑o-h‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶ H-c‑p
A-´-c‑o£‑w‑, ]‑m-c-¼c‑y‑w F¶‑n-h a-\Ê‑n-e‑m-¡‑m-s‑X h-f-c‑p-¶ H-c‑p k-a‑q-l¯‑n-\‑m-W‑v a-t‑\‑m-t‑c‑m-K‑w _‑m-[‑n-¡‑p-I.
R‑m³ B-c‑mW‑v? F-´‑m-W‑v F-s‑â
]‑m-c-¼-c‑y‑w. h‑n-i‑z‑m-k-s‑a´‑v. F-s‑â
A-¼-e‑m-W‑v A-{‑]-¯‑p-ÅX‑v. A-h‑n-s‑S Fs‑â a‑p-¯-ѳ s‑X‑m-g‑m³ t‑]‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
i‑n-h-\‑m-W‑v A-h‑n-s‑S {‑]-X‑n-j‑vT. A-h‑n-s‑S
D-Õ-h-a‑pï‑v. F-¶‑n-§-s‑\-b‑p-Å k‑m-[‑mc-W I‑m-c‑y-§Ä a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m³ I-g‑nh‑p-Å H-c‑p X-ea‑p-d D-ï‑m-h‑p-I-b‑m-W‑v {‑][‑m\‑w. C-X‑n-\‑p ]-I-c-a‑m-b‑n t‑h-c‑nÃ‑m-¯
a-ä‑p ]-eX‑p‑w I-S-¶‑p-h-c‑p-t‑¼‑mÄ‑, B
h‑n-i‑z‑mk-§-s‑f‑m-s‑¡ H-c‑p]-t‑£ s‑^t‑d‑m-j‑y-k‑m-h‑m‑w. C§-\-s‑b‑m-s‑¡-b‑p-Åt‑¸‑mÄ a-{‑´-h‑m-Z-¯‑n-\‑v a‑m{‑X‑w H¶‑p‑w
s‑N-¿‑m-\‑nÃ.
? a-{‑´-h‑m-Z‑w s‑N-¿‑p-¶-h-c‑n FÃ‑m

h‑n-`‑m-K-¡‑m-c‑p-a‑pï‑v. \-¼‑q-X‑n-c‑n-b‑pï‑v‑,
\‑m-b-c‑pï‑v‑, a-®‑m³‑, a-e-b-c-b³ A§s‑\ ]-e-X‑p‑w. F-´‑m-W‑v \-¼‑q-X‑n-c‑n-b‑p-s‑S
a-{‑´-h‑m-Zh‑p‑w a-®‑m-s‑â a-{‑´-h‑m-Zh‑p‑w
X-½‑n-e‑p-Å h‑y-X‑y‑m-k‑w?
= A-h-c‑ps‑S-s‑b‑m-s‑¡ `‑m-j‑m
a-{‑´-h‑m-Z-§-f‑mW‑v. \-¼‑q-X‑n-c‑n-a‑m-c‑p-s‑S
A-§-s‑\-bÃ. R-§Ä cï‑p‑w I‑q-S‑n
s‑N-b‑v-X‑n-«‑p-Å-h-c‑mW‑v. AX‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
R§-s‑f h-\-{‑]‑m-k‑m-Z-h‑n-{‑]³ F-¶‑p
h‑n-f‑n-¡‑p-¶X‑v. h-\‑w F-¶‑m I‑m-S‑v {‑]‑mk‑m-Z‑w F-¶‑m aT‑w. t‑I-c-f-a‑m-l‑m-ß‑y¯‑n ]-d-b‑p-¶‑pï‑v. h-\-¯‑n \‑n¶‑p‑w
{‑]-k‑m-Z‑w e-`‑n-¨-X‑p-a‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w. A§s‑\ h-c‑p-t‑¼‑mÄ C-X‑v s‑s‑{‑S-_Â BW‑v.
]‑nÂ-¡‑me-¯‑v k-hÀ-W-hÂ-¡-c‑n-¡s‑¸-«‑n-«‑p-Å-X‑mW‑v. C-X‑n-s‑â F-e‑n-s‑aâ‑v
a‑p-g‑p-h\‑p‑w I‑m-S‑n \‑n-¶‑mW‑v. AY-h‑m
s‑s‑{‑S-_Â BW‑v. k‑w-i-b‑n-t‑¡-ï.
]‑n-s‑¶- \-a‑p-¡‑v I‑n-«‑n-b‑m A-X‑v \‑m‑w
\-½‑p-t‑S-X‑m-¡‑p-a-t‑Ã‑m. Cs‑¸‑m I-c‑n‑w-I‑p-«‑nb‑m-b‑n X‑m-g‑v-¶ P‑m-X‑n-¡‑mÀ ]‑q-P‑n-¡‑p‑w.
I‑n-c‑m-X-a‑qÀ-¯‑n-b‑m-b‑n \-¼‑q-c‑m-c‑v B-c‑m[‑n-¡‑p‑w. H‑m‑w {‑l‑o‑w I-c‑n-¦‑p-«‑n-¨‑m¯‑m-b
\-a‑x F-¶‑v a-eb‑m-f a-{‑´‑w. H‑m‑w {‑l‑o
\-a‑x i‑nh‑m-b I‑n-c‑m-X-h-]‑p-t‑j F-¶‑v t‑ht«-¡c-s‑â a-{‑´-a‑m-¡‑n \-¼‑q-c‑n s‑N‑mÃ‑p‑w.
Cs‑¸‑m N‑m-¯³-a‑m-c‑v A-X‑v h-\-¯‑n-s‑e
t‑Z-h³-a‑m-c‑mW‑v. FÃ‑m \‑m-«‑ne‑p‑w D-ÅX‑m-WX‑v. midsummer nights dreamÂ
puck F-¶ H-c‑p I-Y‑m-]‑m-{‑X-a‑pï‑v. A-X‑v
B-t‑cb‑p‑w D-]‑{Zh‑n-¡‑p-Ib‑p-s‑a‑m-¶‑p-a‑nÃ.
t‑]‑mÄ-«À-K‑n-k‑v (poltergeist) F-¶‑p
]-db‑p‑w PÀ-a³ `‑m-j-b‑n A-X‑p h-\t‑Z-h-X-b‑mW‑v. t‑\‑m‑w-k‑v F-¶‑p ]-d-b‑p‑w
t‑\‑mÀ-s‑h-b‑n Db-c‑w I‑p-d-ª h‑yX‑yk‑v-X c‑q-]-¯‑nÂ‑, I‑m-S‑n-s‑â D-Å‑nÂ
\-S-¡‑p-¶‑, h-¶‑p I-g‑n-ª‑m Ah-s‑c
t‑]-S‑n-¸‑n-¨‑v \-S-¡‑p-¶ H-c‑p t‑Z-h-X A-X‑pX-s‑¶-b‑m-W‑v C-h‑n-s‑S-b‑p‑w.
? a‑p³-]‑v FÃ‑m {‑K‑m-a-§-f‑ne‑p‑w N‑m¯\‑p‑w b-£‑nb‑p‑w a-d‑p-Xb‑p-s‑a‑m-s‑¡
D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. \-K-c-hÂ-¡c-W‑w I‑qS‑n-b-t‑¸‑mÄ C-h-s‑b‑m¶‑p‑w CÃ‑m-X‑mb‑n.
A-s‑X‑m-s‑¡ F-h‑n-s‑S-t‑¸‑m-b‑n?
= \‑n-Èe‑y‑, F-h‑n-s‑S C-h‑nS-s‑¯
kÀ-¸-¡‑m-h‑pIÄ? ]‑m-¼‑p-I-s‑f‑m-s‑¡
F-h‑n-s‑S-t‑¸‑mb‑n? A-X‑ns‑â-s‑b‑m-s‑¡ `‑m-Ka‑m-b‑n-c‑n-¡‑m‑w. {‑`‑m-´‑p I‑q-S‑n h-c‑p-¶ H-c‑p
k-a‑ql‑w. a-d‑p-Xb‑p‑w b-£‑nb‑p-s‑a‑m-s‑¡
a-\‑p-j‑y-c‑p-s‑S a-\-Ê‑n-t‑e-¡‑m-b‑n-c‑n¡‑p‑w
h-¶‑n-«‑p-ï‑m-h‑p‑I (N‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p‑)
? A-§-b‑p-s‑S A-ѳ H-c‑p b‑p-à‑nh‑m-Z‑n-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶‑v t‑I-«‑n-«‑pï‑v.
A-t‑±-l‑w ]‑q-Pb‑p‑w s‑N-¿‑m-d‑p-ï‑m-b‑n-

c‑p¶‑p. A-X-s§s‑\? A-§‑v F-§-s‑\b‑mW‑v C‑u h‑n-j-b-¯‑nÂ
= A-ѳ ]-d-ª‑n-c‑p-¶X‑v‑, hc‑vW BÄ-s‑S h‑n-i‑z‑m-k‑w t‑]‑m-s‑e-b‑m-W‑v
F-¶‑mW‑v. a-I³ ]-t‑£ h‑n-i‑z-k‑n-¨‑v s‑N¿‑p-¶ B-f‑m-W‑v.
? a-Z‑y‑mk-à‑n I‑q-S‑n h-c‑p-¶ H-c‑p k-ab-a‑m-Wt‑Ã‑m CX‑v. a-{‑´-h‑m-Z‑w s‑I‑m-ï‑v
C-X‑n-\‑v F-s‑´-¦‑ne‑p‑w s‑N-¿‑m-\‑mh‑p-t‑a‑m?
= H¶‑p‑w s‑N-¿‑m-\‑m-h‑nÃ. a-c‑n¡‑p‑w
F-¶‑p ]-d-ª‑m N‑n-eÀ \‑nÀ-¯‑m-d‑pï‑v.
]ï-s‑¯ N‑n-e a-c‑p-¶‑p-I-f‑pï‑v. A-X‑v
t‑k-h‑n-¡‑m³ hn[n-bpap−v. ]-t‑£ C¶s‑¯ I‑mä‑v‑, s‑h-f‑n¨‑w‑, `-£W‑w‑, s‑h-Å‑w
H-s‑¡ a‑m-ä‑w h-¶‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. A-t‑X‑m-ï‑v
F-´‑n-\‑m ]-t‑g a-c‑p-¶‑v s‑I‑m-S‑p-¯‑v \‑mW‑w s‑I-S-W-X‑v.
? ]-{‑X-§f‑n-s‑e‑m-s‑¡ [‑m-c‑m-f-a‑m-b‑n
I-ï‑p h-c‑p-¶ ]-c-k‑y-a‑pï‑v. [-\‑m-IÀj-W b-{‑´‑w‑, hi‑y-t‑a‑m-l‑n-\‑n b-{‑´‑w
F-s‑¶‑ms‑¡. C‑u b{‑´‑w h‑m-§‑n-s‑h¨‑m ]-W-a‑p-ï‑mh‑p-t‑a‑m?
= A-s‑X‑m-s‑¡ B ]-ck‑y‑w s‑I‑mS‑p-¡‑p-¶-hÀ-¡‑v a‑m-{‑X-t‑a D-Å‑q [\‑w.
t‑\‑m-¡‑q H³]-X‑p i-X-a‑m-\‑w ]e‑n-i
_‑m¦‑n I‑n-«‑p‑w. k‑p-c-£‑n-X-a‑m-W‑v A-X‑.v
H-c‑n-¡e‑p‑w k‑m-[‑n-¡‑m¯ 23% X-c‑m‑w
F-¶‑v H-c‑mÄ ]-dª-X‑p t‑I-«‑v A-h‑n-s‑Ss‑¡‑m-ï‑v ]-W‑w C-«‑v ]‑n-¶‑o-S‑v AXv \
jvS-s¸-«m AXp t‑]‑mW‑w‑, B s‑s‑]
k.
? a-{‑´-h‑m-Z-I-f-¯‑n t‑c‑m-K‑n-s‑bC-c‑p-¯‑n _‑m-[ H-g‑n-ª‑p t‑]‑m-I‑m³
N‑q-ce‑p-s‑I‑m-ï‑v XÃ‑p-s‑a-s‑¶‑m-s‑¡ t‑I-«‑n«‑pï‑v. F-´‑p k-{‑¼-Z‑m-b-a‑m-W‑v C-X‑v?
= kztX t‑Z-l-s‑¯‑m¶‑p‑w A-S‑n¡‑p-I
]-X‑n-h‑ne‑y. s‑\e-t‑¯ A-S‑n¡‑q. A-s‑X‑ms‑¡ k‑n-\‑n-a-b‑n-t‑e DÅ‑q. l‑r-¯‑mU-\‑w
F-s‑¶‑m-s‑¡-¸-d-b‑p‑w. i-c‑o-c-¯‑n-s‑â c‑q-]a‑p-ï‑m-¡‑n A-X‑n-s‑â t‑OZ-\‑w s‑N-¿‑p‑w.
C-s‑X‑m-s‑¡ l‑n]‑v-t‑\‑m-«‑n-k-¯‑ns‑â auto
suggestion t‑]‑m-s‑e-b‑mW‑v. k-{‑¼-Z‑mb‑n-I
a-{‑´-h‑m-Z‑n-I-s‑f‑m¶‑p‑w t‑Z-l-¯-S‑n-¡‑p¶X‑v R‑m³ I-ï‑n-«‑n-e‑y.
? a-{‑´-h‑m-Z‑w s‑I‑m-ï‑v t‑c‑m-K‑w I‑q-S‑md‑p-Å-X‑m-b‑n t‑I-«‑n-«‑p-t‑ï‑m?
= ]-ï‑p I‑me-¯‑v C-ã‑w t‑]‑m-s‑e
t‑I-«‑n-«‑pï‑v. Cs‑¸‑m a-{‑´-h‑m-Z‑w s‑I‑m-ï‑mW‑v t‑c‑m-K‑w I‑q-S‑nb-X‑v F-¶‑p a-\-Ê‑ne‑m-¡‑m-\‑p-Å _‑p-²‑n c-ï‑p I‑q-«À¡‑p‑w
C-t‑Ã‑yb‑v. ]-ï‑p-t‑Å‑mÀ-¡‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.

n
A`n-ap-J-§-Ä: Acp¬ {]`m-I-c³
X¿m-dm-¡n-bXv: sI. sshim-Jv,

{ioPn¯v Bcy
lncWy

teJ\w

thZw Fsâ {]mtW-izcn
hntZ-i-cm-jv{S-§-fnÂ, lnµp F¶p tIÄ¡m-¯-hÀt¸mepw tbmK-sb-¡p-dn¨pw thZm-´-s¯-¡p-dn¨p-sams¡ tI«n-cn-¡pw. ]t£ thZ-sa¶p tI«-hÀ XoÀ¯pw XpÑ-am-Wv. thZ-§fn BIr-jvS-cmbn
lnµp-[Àas¯ kzoI-cn-¨-hÀ CÃ F¶p Xs¶ ]d-bmw. tUhnUv t{^mfn F¶ hma-tZ-h-imkv{Xn
CXn \n¶pw hyXy-kvX-\m-hp-¶Xv At±-l-¯nsâ thZ-`-àn-sIm⁄m-Wv. thZw h¶ hgn-I-sf-¡p-dn¨v
At±-l-¯n\v Gsd ]d-bp-hm-\p⁄.v

Picture Courtesy:us.123rf.com

Hcp amb³ inev]w

33

amˬv 2013

F-¶‑p ]-d-b‑p-¶-X‑mh‑p‑w I‑q-S‑p-XÂ ic‑n.
C§-s‑\ ]-d-b‑p¶-X‑v R‑m³ F-´‑p N‑n´‑n-¡‑p-¶‑p F¶-X‑v I‑q-S‑p-X h‑y-à-a‑mh‑m³ k-l‑m-b‑n-¡‑p‑w. F-¶‑m t‑h-Z-[À½-s‑a¶‑p‑w l‑n-µ‑p-a-X-s‑a¶‑p‑w t‑hÀ-X‑n-c‑n-h‑v
I‑m-W‑m³ ]-ec‑p‑w {‑i-a‑n-¡‑p-¶‑p-s‑h-¦‑ne‑p‑w
F-\‑n-¡‑p A§-s‑\ I‑m-W‑m³ I-g‑n-ª‑n«‑nÃ.

tUhnUv t{^mfn

l‑n

thZ-§-sfbpw {io Ac-hn-µ-s\
bpw Rm³ Is⁄¯p-¶p.

G-s‑X‑m-s‑¡ B-ß‑o-b‑m-N‑m-c‑y³-a‑mc‑p-s‑S {]-t‑_‑m-[-\-§f‑mt‑W‑m R‑m³ ]
T‑n-¨‑n-«‑p-ÅX‑v‑, F-s‑â N‑n-´-I-f‑p-t‑Sb‑p‑w
h‑n-I‑m-c-§-f‑p-t‑Sb‑p‑w A-S‑n-Ø‑m-\-¯‑nÂ
t‑\‑m-¡‑n-b‑m A-h-c‑n G-äh‑p‑w
{‑i-²‑mÀ-l³ {‑i‑o A-c-h‑n-µ-\‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
R‑m³ h‑m-b‑n-¨‑n-«‑p-Å H-c‑p {‑K-Ù-I‑m-ct‑\‑mS‑p‑w D-]-a‑n-¡‑m-\‑m-h‑m-¯ X-c‑w _‑p-²‑nh‑y‑m-]‑v-X‑n A-c-h‑n-µ-\‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
A-X‑n-c‑p-I-f‑nÃ‑m-¯ k-a‑p-{‑Z-¯‑n \‑o-´‑n
\-S-¡‑p-¶ X‑n-a‑n‑wK-e‑w t‑]‑ms‑e‑, H-c‑ph-\‑v
A-t‑±-l-¯‑n-s‑â a-t‑\‑m-a-Þ-e-¯‑n-e‑q-s‑S
A-X‑n-c‑p I‑m-W‑m-s‑X \‑o-´‑n \-S-¡‑m-\‑mh‑p‑w.
A-t‑±-l-¯‑n-s‑â a‑p-¼‑n R‑m³ ]
T‑n-¨-d‑n-ª FÃ‑m ]‑m-Ý‑m-X‑y _‑p-²‑nP‑o-h‑n-I-f‑p‑w‑, k‑n-²³-a‑mc‑p‑w s‑hd‑p‑w
I‑p-ų-a‑mÀ a‑m-{‑X-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p. C-´‑y³
B-N‑m-c‑y³-a‑m-c‑p-s‑S I‑q-«-¯‑n-e‑mI-s‑«
A-t‑±-l-¯‑n-s‑â {‑]-t‑_‑m-[-\-§Ä h‑ytUhnUv t{^mfn (hm-a-tZ-h-im-kv{Xn)
Picture Courtesy: www.ayurvedaacademy.com

34

-µ‑p-h‑n-s‑â G-äh‑p‑w {‑]‑mN‑o-

\ ]‑m-c-¼-c‑ya‑m-b t‑h-Z-§-f‑n-e‑qs‑S-b‑m-W‑v R‑m³ l‑n-µ‑p [À-½-¯‑n-t‑e-¡‑v
h-¶X‑v. C-s‑X‑m-c‑p ]-X‑n-h‑nÃ‑m-¯ c‑o-X‑nb‑m-b‑n-c‑p¶‑p. t‑h-Z-§-f‑p-s‑S {‑]‑m-N‑o-\-X
I‑mc-W‑w C¶-s‑¯ _-l‑p-`‑q-c‑n]-£‑w
l‑n-µ‑p-¡Ä¡‑p‑w A-hb-d‑n-b‑nÃ. A-hÀ
X‑m-c-X-t‑a‑y-\ ]‑nÂ-¡‑me-¯‑v Dï‑m-b
A-\‑p-i‑m-k-\-§-f‑m-W‑v ]‑n-´‑p-S-c‑p-¶X‑v.
]‑m-Ý‑m-X‑yÀ¡‑p‑w t‑h-Z-§-s‑f-¸-ä‑n he‑nb ]‑n-S‑n-]‑m-S‑nÃ. A-hÀ l‑n-µ‑p-aX-s‑¯
I‑m-W‑p¶-X‑v i‑nh³, {‑i‑o-I‑r-j‑vW³‑,
t‑Z-h‑n X‑pS-§‑n {‑]-[‑m-\-s‑¸-« G-s‑X¦‑ne‑p‑w s‑s‑Z-h-k-¦Â-¸-¯‑n-e‑qs‑S-t‑b‑m‑,
{‑]-i-k‑v-Xc‑m-b N‑n-e B-[‑p\‑n-I K‑p-c‑p¡³-a‑m-c‑n-e‑qs‑St‑b‑m BW‑v. _-l‑p-a‑pJa‑mb s‑s‑l-µ-h ]‑m-c-¼-c‑y-¯‑ns‑â C‑u
B-[‑m-c-i‑n-e-I-s‑f¸-ä‑n A-hÀ-¡-d‑n-b‑nÃ.
a‑n-¡ l‑n-µ‑p-¡Ä¡‑p‑w A-h-c‑pÄ-s‑¸-S‑p-¶
{‑]-t‑X‑y-I h‑n-`‑m-K-s‑¯-¡‑p-d‑n¨‑p‑w K‑p-c‑ph‑n-s‑\-¡‑p-d‑n¨‑p‑w H-s‑¡ A-d‑n-b‑m-a‑m-b‑n-c‑p¶‑m-e‑p‑w‑, X-§-f‑p-s‑S \‑o-ï ]‑m-c-¼c‑yt‑a‑m
N-c‑n{‑Xt‑a‑m A-d‑n-b-W-s‑a-¶‑nÃ.
s‑]‑m-X‑p-t‑h t‑h-Z-§-f‑p-s‑S a-l-X‑zs‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-¶ l‑nµ‑p-¡Ä-¡‑p X-s‑¶b‑p‑w ]-eÀ¡‑p‑w
A-h-b‑n-s‑e A-\‑p-i‑m-k-\-§-s‑f¸-ä‑n
h‑n-i-Z‑o-I-c‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑m-d‑nÃ. t‑h-Z-§Ä
F-¶X‑p-s‑I‑m-ï‑v ]-e-t‑¸‑mg‑p‑w ]‑p-c‑m-X-\
t‑h-Z-{‑K-Ù-§-s‑f-bà D-]-\‑n-j-¯‑p-¡t‑fb‑p‑w `-Kh-Z‑v K‑o-X-t‑bb‑p‑w B-W‑v
A-hÀ AÀ-°-a‑m-¡‑p-¶X‑v. t‑h-Z-§Ä
s‑hd‑p‑w A-]-c‑n-j‑vI‑r-X I‑m-h‑y-§-f‑ms‑W-¶‑p‑w‑, t‑K‑m-{‑X‑m-N‑m-c-§-f‑m-s‑W-¶‑p‑w‑,
`‑m-h‑m-t‑h-i‑w h-¶ a-\‑p-j‑yÀ ]‑p-d-s‑¸-S‑ph‑n-¨ A-k‑m-[‑m-c-W i-Ð-§Ä a‑m-{‑Xa‑m-s‑W¶‑p‑w H-s‑¡ ]‑m-Ý‑m-X‑y h‑n-Z‑zÂ
k-Z-Ê‑p-I-f‑n-s‑e N‑n-eÀ h‑n-i‑z-k‑n-¡‑p¶‑p.
I‑p-s‑d-¡‑q-S‑n Bß‑o-b H‑u-¶X‑y‑w t‑\S‑nb N‑n-e-c‑mI-s‑« G-äh‑p‑w I‑q-S‑n-b‑mÂ‑,
]‑n-¶‑o-S‑v h-fÀ-¶‑v h‑n-I-k‑n¨ t‑b‑m-K-i‑mk‑v-{‑X‑w‑, t‑h-Z‑m-´‑w F-¶‑n-h-b‑p-s‑S BZ‑n-a
t‑{‑k‑m-XÊ‑m-b A-h‑n-Ik‑n-X c‑q-]-a‑m-b‑n-«‑mW‑v t‑h-Z-§-s‑f¸-ä‑n [-c‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v.
F-¶‑m F-\‑n-¡‑p t‑h-Z-§Ä
s‑h-f‑n-s‑¸«-X‑v s‑s‑l-µ-h ]‑m-c-¼-c‑y-¯‑ns‑â BZ‑n-a t‑{‑k‑mX-Ê‑v F-¶ \‑ne-¡‑v
a‑m-{‑XaÃ. a‑m-\-h c‑m-i‑n-b‑p-s‑S a‑p-g‑p-h³
B-²‑y‑m-ß‑n-I-X-b‑p-s‑S I‑m-X F-¶ \‑ne-¡‑mW‑v. F-s‑¶¸-ä‑n H-c‑p l‑n-µ‑p F-¶
k‑m-a‑m-\‑y AÀ-°-¯‑n ]-d-b‑p-¶-X‑nt‑\-¡‑mf‑p‑w R‑m³ H-c‑p t‑h-Z-Ú-\‑m-W‑v

à-h‑p‑w‑, B-[‑p-\‑n-I-h‑p‑w‑, h‑n-i‑m-e-h‑p‑w‑,
I‑m-h‑y‑m-ß-Ih‑p‑w B-b‑n-c‑p¶‑p. A-X‑v
P‑m-X‑n-b‑pt‑S-t‑b‑m‑, A-h-I‑m-i-h‑m-Z-§f‑pt‑S-t‑b‑m‑, a‑p³-h‑n-[‑n-I-f‑pt‑St‑b‑m I-f¦-§-f‑n \‑n-¶‑v a‑p-à-h‑p-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
H-c‑n-¡Â R‑m³ t‑X-S‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑p-¶
{‑]‑mN‑o\ t‑e‑m-I-¯‑n-s‑â {‑]-t‑l-f‑n-II-s‑f
X‑pd-¶‑p I‑m-W‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v A-c-h‑nµs‑â ZÀi-\‑w ]-ga-s‑b ]‑pÂ-I‑n \‑n¶‑p.
F-¶‑m FÃ‑m-I‑m-e-t‑¯b‑p‑w a‑m-\-hk-a‑q-l-¯‑n-\‑v k‑z‑o-I-c‑n-¡‑m-h‑p-¶ H-c‑p
k‑mÀ-h-e‑u-I‑n-Ih‑p‑w k-a-Xp-en-X-h‑pa‑m-b
ZÀ-i-\-¯‑n-e‑q-s‑S A-X‑v `‑m-h‑n-b‑n-t‑e-¡‑pÅ ]‑m-Xb‑p‑w I‑m-«‑n-¯-c‑p¶‑p.
B-ß-t‑_‑m-[-¯‑n-s‑â H-c‑p \-h-t‑e‑mI-¯‑n-\‑v \‑m-µ‑n I‑p-d‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v {‑i‑o
A-c-h‑n-µ³ C-´‑y-b‑p-s‑S a-l¯‑m-b
]‑m-c-¼-c‑y§-s‑f k-a-c-k-s‑¸-S‑p-¯‑n
Ah-s‑b B-t‑K‑m-f {‑]-k-à‑n-b‑p-Å-X‑m¡‑n ]-c‑n-hÀ¯-\‑w s‑N-b‑vX‑p. A-t‑±-l‑w
]‑m-Ý‑m-X‑y k‑w-k‑v-I‑m-cs‑¯‑, A-X‑ns‑â _‑u-²‑n-I H‑u-¶-X‑y-t‑¯‑mS‑p‑w
B-²‑y‑mß‑n-I ]-c‑n-a‑n-X‑n-I-t‑f‑mS‑p‑w I‑q-S‑n
h‑y-à-a‑m-b‑n a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑n-b‑n-c‑p¶‑p.
_‑m-l‑y-c‑q]-§-t‑f‑mS‑p‑w e‑u-I‑n-I‑m-\‑p-`h-§-t‑fm-S‑p-a‑p-Å ]‑m-Ý‑m-X‑y A-`‑n-\‑n-t‑hi-¯‑n-s‑â A-X‑n-\‑n-i‑n-X\‑m-b H-c‑p h‑n-aÀi-I-\‑m-b‑n-c‑n-s‑¡ X-s‑¶ A-t‑±-l-¯‑n-\‑v
]‑m-Ý‑m-X‑y k‑m-l‑n-X‑y-¯‑n-s‑e-b‑p‑w‑, X-X‑zN‑n-´-b‑n-s‑eb‑p‑w h‑n-e-s‑¸-« A‑w-i-§-s‑f
D-bÀ-¯‑n-¡‑m-«‑m³ I-g‑n-ª‑n-c‑p¶‑p. R‑m³

lncWy

A-c-h‑nµ-s‑â \‑n-ch-[‑n I‑r-X‑n-IÄ ]
T‑n¨‑p. C-´‑y-b‑p-s‑S X-¯‑z-ZÀ-i-\-§f‑m-b
t‑h-Z‑m-´‑w a‑p-XÂ k‑m‑w-J‑y‑w‑, t‑b‑m-K-i‑mk‑v-{‑X‑w‑, X{‑´‑w h-s‑c-b‑p-Å-h-b‑p-s‑S FÃ‑m
c-l-k‑y-§f‑p‑w A-\‑m-hc-W‑w s‑N-¿‑p-¶
's‑s‑e^-v U‑n-s‑s‑h³' (Z‑n-h‑y P‑o-h‑nX‑w‑)
B-b‑n-c‑p-¶‑p A-h-b‑n H¶‑v.
A-X‑n H‑mt‑c‑m A-²‑y‑m-bh‑p‑w X‑pS-§‑p-¶-X‑n-\‑v A-t‑±-l‑w D-]-t‑b‑m-K‑n-¨
E-t‑K‑z-Z-¯‑n-s‑e \‑n-ch-[‑n a{´-§Ä
R‑m³ {‑i-²‑n¨‑p. A-h A-X‑n-K‑w-`‑oc-§f‑p‑w \‑n-K‑q-V-§-f‑p-a‑m-b‑n R‑m³
Iï‑p. t‑h-Z-§-s‑f-¡‑p-d‑n-¨‑v I‑q-S‑p-XÂ ]
T‑n-¡‑m³ R‑m-\‑p-d¨‑p. {‑i‑o A-c-h‑nµ-s‑â
I‑r-X‑n-I-f‑nÂ‑, E-t‑K‑z-Z-¯‑n-s‑e {‑]‑mÀ-°\I-s‑f A-h-e‑w-_‑n-¨‑v A-t‑±-l-s‑a-g‑pX‑n-b
'A-á‑n-t‑Z-h-t‑\‑m-S‑p-Å {‑]‑mÀ-°-\IÄ'
F-¶ {‑K-Ù‑w F-s‑â I‑m-h‑y-`‑m-h\-s‑b
s‑X‑m-«‑p-WÀ-¯‑n.
A-s‑Xs‑¶ 't‑h-Z-c-l-k‑y‑w' F-¶
a-s‑ä‑m-c‑p {‑K-Ù-¯‑n-t‑e-¡‑v \-b‑n¨‑p. A-X‑v
t‑h-Z {‑]-t‑_‑m-[-\§-s‑f {‑]-t‑X‑y-I-a‑m-b‑n
h‑n-i-Z-a‑m-¡‑p-Ib‑p‑w t‑h-Z-ZÀi-\‑w F-\‑n¡‑m-b‑n X‑pd-¶‑p X-c‑n-Ib‑p‑w s‑N-b‑vX‑p.
't‑h-Z-c-lk‑y‑w' F-s‑â P‑o-h‑n-X-¯‑n-s‑e
{‑]-[‑m-\-s‑¸-« H-c-‑p I‑r-X‑n-b‑m-b‑n a‑md‑n. R‑m\‑m {‑K-Ù‑w ]-e-b‑m-hÀ-¯‑n h‑m-b‑n¨‑p.
H-c‑p k‑w`-h‑w R‑m-\‑n-t‑¸‑mÄ H‑mÀ-¡‑p¶‑p.
k‑p-l‑r-¯‑p¡-s‑f I‑m-W‑p-¶-X‑n-\‑m-b‑n
H-c‑n-¡Â s‑I‑m-fd‑m-t‑U‑m-b‑n \‑n¶‑p‑w
I‑m-\-U-b‑n-t‑e-¡‑p-Å H-c‑p _-k‑v b‑m{‑X-b‑n-e‑m-b‑n-c‑p-¶‑p R‑m³. A-¶‑v c‑m{‑X‑n
I‑p-s‑d s‑s‑h-I‑n R‑m-\‑o ]‑p-k‑vX-I‑w
h‑m-b‑n-¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-X‑v 1971þs‑e
t‑h-\Â-¡‑m-e-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑n-c‑n-¡W‑w. H-c‑p
s‑s‑h-Z‑n-I ZÀi-\‑w F-s‑â a‑p-¶‑n DZ-b‑w
s‑N-b‑vX‑p. t‑_‑m-[-¯‑n-s‑â X‑p-SÀ-¨b‑m-b
]-c‑n-W‑m-a-{‑]-{‑I‑nb-s‑b X‑p-d-¶‑p-I‑m-W‑n¨‑ps‑I‑m-ï‑v s‑s‑hZ‑n-I D-j-Ê‑p-I-f‑p-s‑S H-c‑p
t‑L‑m-j-b‑m-{‑X X-s‑¶ F-s‑â a‑p-¶‑nÂ
s‑X-f‑nª‑p. P-\-\-a-c-W-§-f‑p-t‑S-b‑p‑w‑,
c‑m-¸-I-e‑p-I-f‑p-t‑S-b‑p-s‑aÃ‑m‑w c-l-k‑y§s‑f N‑p-c‑p-f-g‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v t‑h-Z-h‑n-Ú‑m-\‑w
{‑]-I‑r-X‑n-b‑n-s‑e§‑p‑w \‑nd-ª‑p X‑p-f‑p-¼‑p¶-X‑m-b‑n R‑m³ A-\‑p-`-h‑n¨‑p. A-Wb‑m-¯ Aá‑n-t‑]‑ms‑e‑, P‑o-h‑n-I‑p-e-¯‑n-s‑â
A-`‑n-e‑m-j§-s‑f h-l‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑v t‑h-Z‑w
\-½‑p-s‑S A-´-c‑m-ß‑m-h‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑n
\‑n-e-\‑nÂ-¡‑p-¶‑p.
C¶v \‑m-s‑a-{‑X-a‑m-{‑X‑w A-[‑x-]-X‑n¨‑p F-¶ I‑mc‑y‑w h-f-s‑c t‑hZ-\-t‑b‑m-S‑p
I‑q-S‑n a‑m-{‑X-t‑a \-a‑p¡‑m-t‑e‑m-N‑n-¡‑m³
I-g‑nb‑q. k‑w-k‑v-I‑m-c-¯‑n-s‑â t‑]-c‑n B
{‑]‑mN‑o-\ Z‑n-t‑h‑y‑m-Z-b-§-f‑p-s‑S t‑\À-¡‑v
\‑m‑w \-½‑p-s‑S h‑m-X‑n-e‑p-IÄ s‑I‑m-«‑n-bSamÀ¨v 2013

¨‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. F-¶‑n-«‑v A-X‑y‑m-{‑K-l-¯‑nt‑â-b‑p‑w‑, [‑mÀ-ã‑y-¯‑n-t‑â-X‑pa‑m-b C-c‑p-ï
c‑m-{‑X‑n-b‑n X-¸‑n-\-S-¡‑p¶‑p. R‑m-\‑m-kab-¯‑v s‑hd‑p-s‑a‑m-c‑p t‑h-Z‑m-´‑nbÃ‑, s‑s‑hZ‑n-I³ X-s‑¶-b‑m-b‑n a‑md‑n. H-c‑p t‑h-Z‑m-´‑nb‑m-b‑n a‑m-d‑nb-X‑v F-s‑â P‑o-h‑n-X-¯‑n-s‑e
B-Z‑y-s‑¯ L-«-a‑m-b‑n-c‑p-s‑¶-¦‑n H-c‑p
s‑s‑h-Z‑n-I-\‑m-b‑n a‑m-d‑n-b-X‑m-W‑v c-ï‑mas‑¯ L-«‑w.
C‑u c-ï‑v ]-c‑n-hÀ-¯-\-§f‑p‑w
]-e-t‑¸‑mg‑p‑w H-t‑¶‑m-s‑S‑m-¶‑v C-S-I-eÀ-¶‑mW‑v \‑n-¶X‑v. R‑m³ t‑h-Z‑m-´-¯‑n-s‑â
]-Ý‑m-¯-e-¯‑n t‑h-Z§-s‑f A-\‑pk-Ô‑m-\‑w s‑N-b‑vX‑p. F-¶‑m ]‑n-¶‑o-S‑v
F-¶‑n H-c‑p {‑]-t‑X‑y-I t‑h-Z-h‑o£-W‑w
X-s‑¶ h-fÀ-¶‑p h-¶‑v t‑h-Z‑m-´ h‑o-£W-t‑¯-¡‑mÄ t‑aÂs‑s‑¡ t‑\S‑n. A-X‑v
a-{‑´-t‑¯‑mS‑p‑w I-h‑n-X-t‑b‑mS‑p‑w _-Ô-s‑¸«‑p \‑nÂ-¡‑p-¶ I‑p-s‑d-¡‑q-S‑n h‑n-i‑m-eh‑p‑w
D-Z‑v-{‑K-Y‑n-X-h‑pa‑m-b H-c‑p t‑h-Z‑m´-s‑¯
s‑I‑m-ï‑p-h-¶‑p.
t‑h-Z‑m-´-¯‑n-s‑â I‑p-s‑d-¡‑q-s‑S h‑n-iZa‑m-b ]T-\-¯‑n-\‑p-t‑i-j‑w R‑m-s‑\‑m-c‑p
I‑mc‑y‑w a-\-Ê‑n-e‑m¡‑n. t‑h-Z-§Ä i-c‑n-¡‑v
]T‑n-¡‑p-I-t‑b‑m‑, A-c-h‑n-µ³ I-ïX‑pt‑]‑m-s‑e A-X‑n-s‑e B-g-a‑p-Å Ú‑m-\‑w
I-s‑ï-¯‑p-It‑b‑m s‑N-¿‑p-¶ t‑h-Z‑m-´‑nIÄ X‑p-t‑e‑m‑w I‑p-d-h‑mW‑v. F-¶‑mÂ
F-s‑¶ k‑w-_-Ô‑n¨‑v‑, C‑u ]T-\‑w hf-s‑c
k‑z‑m-`‑m-h‑n-I-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p. N‑n-e t‑h-Z‑m-´‑nIÄ t‑h-Z§-s‑f s‑hd‑p‑w B-N‑m-c-]-²X‑n-I-f‑m-b‑n a‑m-{‑X‑w X-Å‑n-¡-f-b‑p-¶-hc‑mW‑v. H-c‑p s‑s‑h-Z‑n-I-s‑\-¶ \‑n-e F-s‑¶
A¯-c‑w t‑h-Z‑m-´‑n-IÄ F-¯‑n-t‑¨-c‑m-¯
t‑h-s‑d‑m-c‑nS-¯‑v F-¯‑n¨‑p. t‑h-Z‑m-´-¯‑n-\‑v
{‑]-X‑o-I‑m-ß-Ih‑p‑w a‑m-{‑´‑n-I-h‑pa‑m-b H-c‑p
h‑n-Ú‑m-\X-e‑w I‑q-s‑S t‑h-Z-§Ä I‑q-«‑nt‑¨À-¡‑p-¶-X‑m-b‑n R‑m³ Iï‑p.
H-S‑p-h‑n t‑h-Z-a-{‑´-§-f‑ps‑S C‑u
X-e‑w F-\‑n-¡‑v t‑h-Z‑m-´-¯‑n-s‑â b‑p-à‑nt‑b-¡‑m-f‑p‑w‑, A-t‑\‑z-j-W-]-S‑p-X‑z-t‑¯¡‑mf‑p-s‑a‑m-s‑¡ c-k-I-c-a‑m-b‑n t‑X‑m¶‑n.
a-s‑ä‑m-c‑p I‑m-e-t‑¯-t‑¡‑m‑, a‑m-\k‑n-I X-e¯‑n-t‑e-t‑¡‑m‑, a-s‑ä‑m-c‑p `‑m-j-b‑n-t‑et‑¡‑m
A-s‑Ã-¦‑n a-s‑ä‑m-c‑p a-\‑p-j‑y-hÀ-K-¯‑nt‑et‑¡‑m H-s‑¡ IS-¶‑p s‑NÃ‑p-¶X‑p-t‑]‑ms‑e-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p AX‑v. F-s‑â a-\-Ê‑n-s‑â
X-¯‑z-N‑n-´‑m-]-ca‑m-b h-i‑w {‑It‑a-W
H-c‑p s‑s‑hZ‑n-I a‑m-{‑´‑n-I k-a‑o-]-\-¯‑n-\‑v
h-g‑n-a‑m-d‑n-s‑¡‑m-S‑p-¯‑p.
C‑u k-ab-¯‑v C-´‑y-b‑n \‑n¶‑p‑w
Ab-¨‑p X-¶ H-c‑p b-P‑pÀ-t‑h-Z‑w F-\‑n-¡‑v
I‑n«‑n. A-c-h‑n-µ³ t‑]‑me‑p‑w ]-c‑m-aÀ-i‑n¡‑m-X‑n-c‑p-¶ C‑u {‑KÙ‑w‑, A-X‑n-i-b-I-cs‑a-t‑¶‑m-W‑w E-t‑K‑z-Z-s‑¯-t‑¸‑m-s‑e X-s‑¶

{‑]-t‑N‑m-Z‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑m-s‑W-¶‑v R‑m³
Iï‑p. a-{‑´-§-f‑p-s‑S i-à‑n ]‑pX‑nb
s‑s‑hZ‑n-I ZÀ-i-\-§Ä A-\‑m-hc-W‑w s‑Nb‑vX‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑p-¶‑p.
]‑nÂ-¡‑me-s‑¯ F-s‑â P‑o-h‑nX-¯‑n a‑p-g‑p-h³ \‑nd-ª‑p \‑n-¶
t‑h-Z§-s‑f A-S‑n-Ø‑m-\-a‑m-¡‑n-b‑p-Å
F-s‑â B-Z‑y-s‑¯ I‑r-X‑n 1978þs‑e t‑h\Â-¡‑me-¯‑v ]‑p-d-¯‑p-h¶‑p. Gt‑X‑m
B-´c‑n-I i-à‑n-b‑p-s‑S {‑]-t‑N‑mZ-\‑w
s‑I‑ms−‑-¶-h®‑w‑, F-s‑¶ t‑h-Z-§-f‑nt‑e-¡‑v \-b‑n-¨ {‑]‑mN‑o-\ k‑q-c‑y-t‑\-b‑p‑w‑,
D-j-Ê‑p-I-t‑f-b‑p‑w-I‑p-d‑n-¨‑v G-X‑m\‑p‑w
I-h‑n-X-IÄ R‑m³ c-N‑n¨‑p. t‑h-Z§-s‑f
A-h-b‑p-s‑S X-\X‑m-b k‑w-k‑v-I‑r-X-¯‑nÂ
X-s‑¶ B-g-¯‑n ]T‑n-¡-W-s‑a-¶‑v
R‑m³ \‑n-Ý-b‑n¨‑p. t‑h-Z-§-f‑n I‑q-S‑pX B-g-a‑p-Å B-²‑y‑mß‑n-I t‑h-Z‑m-´
AÀ-°-X-e-§Ä D-s‑ï-¶‑p-Å {‑i‑o A-ch‑nµ-s‑â h‑o£-W‑w i-c‑nb‑mt‑W‑m F-¶‑p
t‑\-c‑n-«‑p ]c‑n-t‑i‑m-[‑n-¡-W-s‑a-¶-X‑m-b‑n-c‑p¶‑p F-s‑â e-£‑y‑w.
R‑m³ AX‑n-t‑\‑mS-I‑w k‑w-k‑v-I‑r-X‑w
]T‑n-¨‑n-«‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. a‑m-{‑X-h‑paÃ‑, C‑u
]T-\-¯‑n-\‑v X‑p-S-¡-a‑n-S‑m³ t‑h-ï‑n t‑hZ-§-f‑p-t‑Sb‑p‑w D-]-\‑n-j-¯‑p-¡-f‑p-t‑Sb‑p‑w
k‑w-k‑v-I‑r-X-¯‑n-e‑p-Å {‑]-X‑n-IÄ F-s‑â
]-¡Â I‑n-«‑n-b‑n-«‑p-a‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. t‑hZ-§-f‑p-a‑m-b‑p-Å F-s‑â X‑p-S-¡-¯‑n-s‑e
I−pap-«-ep-IÄ Rm\n-t¸mÄ HmÀ¡p¶p. Nne-t¸m-sgÃmw Ah-bpsS `‑m-j
hf-s‑c A-]-c‑n-j‑v-I‑r-X-h‑p‑w‑, l‑n‑w-k‑m-ßI-h‑p-a‑m-b‑n t‑X‑m¶‑n. H-¶‑p-I‑n s‑s‑hZ‑nI E-j‑n-a‑mÀ i-c‑n-¡‑p-Å E-j‑n-a‑mcÃ‑,
A-s‑Ã-¦‑n \‑m-a‑n-¶‑v A-h-c‑p-s‑S {‑]-t‑_‑m[-\§-s‑f h‑y‑m-J‑y‑m-\‑n-¡‑p-¶ c‑o-X‑n-b‑nÂ
A-S‑n-Ø‑m-\-]-c-a‑m-b‑n X-s‑¶ Ft‑´‑m
A-]‑m-I-X-b‑pï‑v. C-X‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-s‑â
I-s‑ï¯Â. t‑h-Z§-s‑f s‑hd‑p‑w A-]c‑n-j‑v-I‑r-X-s‑a-¶‑v s‑h-d‑p-s‑X-s‑b-§‑p X-Å‑n¡-f-b‑ms‑X‑, \-½‑p-s‑S k-a‑o-]-\ c‑o-X‑n-s‑b
t‑N‑mZ‑y‑w s‑N-¿‑m³ R‑m³ X‑o-c‑p-a‑m-\‑n-¨‑p.
H-«‑p a‑n-¡-t‑]c‑p‑w t‑h-Z§-s‑f I‑mW‑p¶-X‑v H-c‑p ]‑m-Ý‑m-X‑y _‑p-²‑n-P‑o-h‑n
k-a‑o-]-\-t‑¯‑ms‑St‑b‑m A-s‑Ã-¦‑n Gäh‑p‑w I‑q-S‑n-b‑mÂ‑, t‑h-Z‑m-´ N‑n-´-b‑p-sS
_‑p²-a-X b‑p-à‑n-b‑pt‑St‑b‑m A-S‑n-Ø‑m-\¯‑n-e‑m-s‑W-¶‑v R‑m³ Iï‑p. t‑h-Z-§Ä
F-g‑p-X-s‑¸-«‑n-c‑n-¡‑p¶X‑v C‑u-a‑m-X‑n-c‑n
h‑o-£-W-§-f‑n \‑n¶‑p-s‑I‑m-ï-s‑ö‑p‑w
A-X‑n-s‑\ a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑m³ X‑oÀ¯‑p‑w h‑yX‑y-Øa‑m-b H-c‑p k-a‑o]-\‑w X-s‑¶ B-hi‑y-a‑m-s‑W¶‑p‑w R‑m³ X‑n-c‑n-¨-d‑nª‑p.
s‑h-d‑p-s‑X t‑h-Z§-s‑f h‑n-hÀ¯-\‑w s‑N-b‑vXX‑p-s‑I‑m-ï‑p a‑m-{‑X-a‑m-b‑nÃ. ]‑p-X‑p-P‑o-h-

35

tUhnUv t{^mfnbpsS {KÙ-§Ä

36

t‑\‑m-s‑S A-h D-S-s‑e-S‑p-¯ ]-Ý‑m¯-e‑w
I‑q-S‑n \‑m‑w ]‑p-\À-k‑r-ã‑n-t‑¡-ï-X‑pï‑v.
t‑h-Z-§Ä ]T‑n-¡‑p-¶-hÀ-¡‑v A-X‑v s‑N¿‑m³ H-c‑p {‑]-t‑X‑y-I a‑m-\k‑n-I \‑n-e
X-s‑¶ B-h-i‑y-a‑m-W‑v.
A-X‑n D‑uÀ-P I-W-§-s‑f-¡‑p-d‑n¨‑p-Å H-c‑p {‑]-_Ô-s‑¯ k-a‑o-]‑n-¡‑m³
A-S‑nØ‑m-\ D‑uÀ-P-X-{‑´-¯‑n-s‑e k‑ma‑m-\‑y-Ú‑m-\‑w H-c‑p Ah-i‑y L-S-Ia‑m-b‑n-c‑n-¡‑p¶-X‑v t‑]‑ms‑e‑, t‑h-Z-§Ä
{‑I-a‑o-I-c‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v s‑s‑hZ‑n-I k‑wÚ-I-s‑f-¸-ä‑nb‑p‑w A-h-b‑p-s‑S A-\-´-c^-e§-s‑f ]-ä‑nb‑p-s‑a‑m-s‑¡ H-c‑p a‑p³-I‑qÀ
[‑m-c-W-b‑p-Å A-\‑p-h‑m-N-I-s‑c a‑p-¶‑nÂ
I-ï‑p-s‑I‑m-ï‑mW‑v. B s‑s‑hZ‑n-I ]-Ý‑m¯e-s‑¯ ]‑p-\-c‑m-h‑n-j‑v-I-c‑n-¡‑ms‑X‑, t‑hZ-§-f‑p-s‑S s‑hd‑p‑w h‑n-hÀ¯-\‑w a‑m{‑X‑w
s‑N-¿‑p¶-X‑v s‑Xä‑m-b h‑y‑m-J‑y‑m-\§-s‑f
£-W‑n-¨‑p h-c‑p-¯-e‑m-h‑p‑w.
R‑m³ B ]-Ý‑m-¯e-s‑¯ ]‑p-\-c‑mh‑n-j‑v-I-c‑n-¡‑m³ {‑i-a‑n¨‑p. a-ä‑p-Å-hÀ-¡‑v
s‑hd‑p‑w A-]-c‑n-j‑vI‑r-X N-S-§‑p-I-s‑f-¶‑v
t‑X‑m-¶‑m-h‑p¶ s‑s‑hZ‑n-I ]‑mT-§Ä-¡‑v
A-X‑n-K-l-\a‑m-b AÀ-°X-e-§-f‑p-s‑ï¶‑v R‑m³ I-s‑ï-¯‑n-b-X‑m-b‑n-c‑p-¶‑p
A-X‑n-s‑â ^e‑w. {‑]-X‑o-I‑m-ß-I-X-b‑ne‑q¶‑n-b I‑m-h‑y-c-N-\-b‑n-e‑p-Å F-s‑â
]-Ý‑m¯-e‑w \‑n-a‑n-¯‑w t‑h-Z-§Ä
F-{‑Xb‑p‑w a-l-\‑o-b-a‑m-b‑n F-\‑n-¡-\‑p-`-hs‑¸-«‑p. k‑q-c‑y³‑, ]IÂ‑, D-jÊ‑v‑, A-K-‑v\‑n‑,
k-a‑p{‑Z‑w A§-s‑\ FÃ‑m‑w \-½‑p-s‑S
B-´c‑n-I {‑]-{‑I‑n-b-I-f‑p-s‑S _‑n‑w-_-I¸-\-I-f‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-X‑p-X-s‑¶-b‑m-b‑nc‑p-¶‑p I‑m-f‑, ]ip‑, I‑p-X‑n-c‑, K-c‑p-U³
X‑p-S§‑n-b {‑]-X‑o-I-§-f‑p-s‑S I-Y-b‑p‑w.
t‑h-Z‑m-´-¯‑nt‑â-t‑b‑m‑, _‑p²-a-X b‑p-à‑nI-f‑pt‑St‑b‑m X-e-¯‑n \‑n-¶‑v R‑m³
t‑h-Z§-s‑f h‑o-£‑n-¨‑nÃ. ‑A¯-c-s‑a‑m-c‑p
h‑o-£-W-¯‑n t‑h-Z-§-f‑n {‑]‑m-I‑r-X-

X‑z-a‑m-h‑p‑w ZÀ-i‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑pI.
R-‑m³ Ah-s‑b IïX‑v C‑u
{‑]-]-©-¯‑n-s‑â {‑]-hÀ-¯-\ \‑n-K‑q-V-XI-f‑n-t‑e-¡‑p-Å X‑m-t‑¡‑m-e‑p-IÄ B-b‑n-«‑mW‑v. t‑h-Z-`‑m-j-b‑n-s‑e a-l-¯-c-§f‑m-b
AÀ-°§-s‑f A-\‑m-hc-W‑w s‑N-¿‑p-¶X‑n-\‑m-b‑p-Å H-c‑p k‑w-h‑n-[‑m-\-¯‑n-s‑â
k‑r-ã‑n-¡‑v R‑m³ X‑pS-¡‑w I‑p-d‑n¨‑p.
R‑m³ C-X‑n-\‑m-b‑n H-c‑p ]T-\-X{‑´‑w
h‑n-I-k‑n-¸‑n¨‑p. t‑h-Z-§-f‑p-s‑S i-c‑nb‑mb AÀ-°‑w t‑X-S‑n ]‑p-d-I‑n-t‑e-¡‑p-Å
b‑m-{‑X D-]-\‑n-j-¯‑p-¡-f‑n \‑n-¶‑m-W‑v
X‑p-S-t‑§-ï-s‑X-¶‑v R‑m³ X‑o-c‑p-a‑m-\‑n¨‑p.
I‑mc-W‑w t‑h-Z§-f‑p-a‑m-b‑n X‑m-c-X-a‑y-s‑¸S‑p-¯‑p-t‑¼‑mÄ D-]-\‑n-j-¯‑p-¡-f‑p-s‑S
AÀ-°-§Ä C-t‑¸‑mg‑p‑w k‑p-X‑m-c‑y-a‑mW‑v.
A-X‑mb-X‑v D-]-\‑n-j-¯‑p¡-s‑f t‑h-Z-§f‑n-t‑e-¡‑p-Å k-a-b h‑m-X‑m-b-\-§-f‑m-b‑n
D-]-t‑b‑m-K-s‑¸-S‑p-¯‑pI.
`‑q-c‑n]-£‑w B-f‑p-If‑p‑w s‑s‑l-µ-h
]‑m-c-¼-c‑y-¯‑n-s‑â X‑p-S-¡-¯‑n-\‑v A-S‑nØ‑m-\-a‑m-b‑n I‑m-W‑p¶-X‑v D-]-\‑n-j-¯‑p¡-s‑f-b‑mW‑v. G-s‑d {‑]-I‑oÀ-¯‑n-¡-s‑¸-«
t‑h-Z‑m-´-¯‑n-s‑â X‑pS-¡‑w D-]-\‑n-j-¯‑p¡-f‑n I-ï AhÀ. A-X‑n-s‑\ l‑n-µ‑p
]‑m-c-¼-c‑y-¯‑n-s‑â B-s‑I-¯‑p-I-b‑m-b‑n
Iï‑p. F-¶‑m A-c-h‑nµ-s‑\ ]‑n-´‑pSÀ-¶‑p s‑I‑m-ï‑v D-]-\‑n-j-¯‑p-¡Ä
H-c‑p a-²‑y‑-hÀ-¯‑n k‑m-l‑n-X‑y-a‑m-s‑W-¶‑v
R‑m\‑p‑w X‑n-c‑n-¨-d‑nª‑p. ]‑nÂ-¡‑m-e-¯‑pï‑m-bX‑n-s‑\‑m-s‑¡ A-S‑n-Ø‑m-\-a‑m-b‑n
hÀ-¯‑n-t‑¡ Xs‑¶. A-X‑n-\‑p a‑p-¼‑v s‑N¿-s‑¸-«-h-b‑p-s‑S B-s‑I-¯‑pI-s‑b A-h
{‑]-X‑n-\‑n-[‑o-I-c‑n-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p¶‑p.
D-]-\‑n-j-¯‑p-¡Ä a‑p-¶‑n-t‑e-¡‑v
a-l¯‑m-b l‑n-µ‑p _‑p-² k‑m‑w-k‑v-I‑mc‑nI
t‑e‑m-I-t‑¯-¡‑p-Å h‑m-X‑n-e‑p-IÄ X‑p-d¶-t‑¸‑mÄ‑, {‑]‑m-N‑o-\h‑p‑w \‑n-K‑q-V-h‑pa‑m-b
t‑h-Z-I‑m-e-L-«-¯‑n-t‑e-¡‑p-Å ]-‑n³-h‑mX‑n A-h A-S-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-b‑vX‑p.

R‑m³ B-Z‑yI‑m-e D-]-\‑n-j-¯‑p¡-s‑f
hf-s‑c X‑o-{‑h-a‑m-b‑nX-s‑¶ ]T‑n-¡‑m³
X‑p-S§‑n. A-X‑v ]‑n-¶‑o-S‑v C-´‑y-b‑nÂ
{‑]-k‑n-²‑o-I-c‑n-¡-s‑¸-« 'B-Z‑yI‑m-e D-]\‑n-j-¯‑p-¡-f‑n-s‑e DÂ-]-¶-a-X‑n-X‑z‑w'
F-¶ F-s‑â B-Z‑y-s‑¯ ]‑p-k‑v-X-I-a‑m-b‑n
X‑oÀ¶‑p. t‑h-Z-§-f‑n \‑n¶‑p‑w D-²-c‑n-¡s‑¸-«-t‑X‑m‑, A-\‑p-h‑mN-I‑w s‑N-¿-s‑¸-«t‑X‑m
B-b D-]-\‑nj-X‑v `‑m-K§-s‑f R‑m³ ]-ck‑v]-c‑w t‑I‑mÀ-¯‑n-W-¡‑n-s‑b-S‑p¯‑p.
]-e ]-c‑n-`‑m-j-I-c‑p‑w‑, h‑y‑m-J‑y‑m-X‑m¡f‑p‑w H-c‑p]-t‑£ A-d‑n-b‑ms‑X-t‑]‑m-b
H-c‑p I‑m-c‑y‑w‑, A-X‑mb-X‑v ]-e D-]-\‑nj-Z‑v
a{´-§f‑p‑w t‑\-c‑n-«‑v t‑h-Z-§-f‑n \‑n-¶‑p
h-¶‑n-«‑p-Å-h-b‑m-s‑W-¶‑p-Å I‑m-c‑y‑w‑,
R‑m³ a-\-Ê‑n-e‑m¡‑n. H-c‑p a{´w- D-]-\‑nj-¯‑n {‑]-X‑y-£-s‑¸-S‑p-t‑¼‑mÄ A-X‑n-\‑v
B-²‑y‑m-ß‑n-Ia‑m-b AÀ-°‑w IÂ-¸‑n-¡‑pI-b‑p‑w A-t‑X a{´-w t‑h-Z-¯‑n-e‑m-s‑W¦‑n A-X‑n-s‑\ {‑]‑m-I‑r-X‑w A-s‑Ã-¦‑nÂ
B-N‑m-c-P-S‑n-e-X F-¶ c‑o-X‑n-b‑n N‑n-{‑X‑oI-c‑n-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑p¶‑p! D-]-\‑n-j¯‑p-¡-f‑n-e‑p-Å t‑h-Za{´--§-f‑ps‑S C‑u
D-]-t‑b‑m-Ks‑¯‑, t‑h-Z-{‑]‑mÀ-°-\-IÄ¡‑v Hc‑p H‑u-]-\‑n-j-Z‑n-Ia‑m-b AÀ-°‑w
\Â-I‑p-¶-X‑n-\‑m-b‑n R‑m³ D-]-t‑b‑m-K‑n¨‑p.
C-{‑]-I‑m-c‑w D-]-\‑n-j-¯‑p-¡Ä B-ßk‑m-£‑m-X‑v-¡‑m-c-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v ]-d-b‑m³
t‑h-Z-t‑Ç‑m-I§-s‑f B-{‑i-b‑n-s‑¨-¦‑nÂ‑,
t‑h-Z-¯‑n-s‑e FÃ‑m t‑Ç‑m-I-§Ä¡‑p‑w
A-½‑m-X‑n-c‑n I-c‑p-¯‑p-ï‑mh-W‑w F-s‑¶\‑n-¡‑v t‑X‑m¶‑n. s‑]‑m-X‑p-t‑h B-N‑m-c]-c‑w
F-¶‑v I-c‑p-X‑n D-t‑]-£‑n-¡-s‑¸-«‑n-c‑p-¶
B-Z‑yI‑m-e D-]-\‑n-j-¯‑p-¡-f‑n-s‑e A-t‑X
`‑m-K-§-s‑f F-S‑p¯‑v‑, `‑m-j-b‑p-s‑S {‑]-X‑oI‑m-ß-I \‑n-b-a-§-f‑p-s‑S s‑h-f‑n-¨-¯‑nÂ
Ah-bv¡‑v B-²‑y‑mß‑n-I Z‑r-ã‑n-b‑n-e‑q-s‑Sb‑p-Å H-c‑p ]‑p-\À-h‑y‑m-J‑y‑m-\‑w R‑m³
\ÂI‑n. k‑m-a-t‑h-Z-¯‑n \‑n-¶‑p h-¶
lncWy

O‑m-t‑µ‑m-t‑K‑y‑m-]-\‑nj-¯‑v F-s‑¶ {‑]-t‑X‑yI-a‑m-b‑n k‑z‑m-[‑o-\‑n-¨‑p.
B {‑K-Ù‑w X-s‑¶ ]‑m-S‑p-I-t‑b‑m‑,
a-t‑{‑´‑m-¨‑mc-W‑w s‑N-¿‑p-It‑b‑m s‑N-¿‑p¶-X‑m-b‑n F-\‑n-¡‑p t‑X‑m¶‑n. R‑m³
B {‑K-Ù-¯‑n-s‑â t‑\À-¡‑v s‑h-d‑p-s‑X
t‑\‑m-¡‑p-t‑¼‑mÄ Xs‑¶‑, ]-c-a‑m-ß‑m-h‑n-s‑â
t‑\À-¡‑v {‑]‑mN‑o\ s‑s‑hZ‑n-I h‑n-Z‑y‑mÀ-°‑nIÄ D-bÀ¯‑n-b A-h-c‑p-s‑S {‑]‑mÀ°-\‑m
i-Ð-§Ä t‑IÄ-¡‑m³ X‑p-S§‑n. {‑]‑mN‑o\ E-j‑na‑m-t‑c‑m-S‑p‑w‑, I‑p-S‑p‑w-_‑m‑wK-§-t‑f‑mS‑p‑w‑, A-\‑p-j‑vT‑m\-§-t‑f‑mS‑p‑w H-s‑¡-b‑pÅ _-Ô-t‑¯‑m-s‑S‑m¸‑w‑, H-c‑p s‑s‑hZ‑n-I
i-à‑nb‑p‑w A-X‑n \‑n-¶‑v IS-¶‑p h-c‑p¶-X‑m-b‑n F-\‑n-¡-\‑p-`-h-s‑¸«‑p. A-s‑s‑Z‑zX t‑h-Z‑m-´-¯‑n \‑n-¶‑v D-]-\‑n-j-¯‑p¡-f‑n-e‑q-s‑S E-t‑K‑z-Z a-{‑´-§-f‑n-t‑e-¡‑v
]‑n-´‑n-c‑nª‑p-t‑]‑mb‑n‑, B-ß‑m-k‑m-£‑m-X‑vI‑m-c-¯‑n-s‑â ]‑m-X F-{‑]-I‑m-c-a‑m-W‑v A-hb‑n-s‑eÃ‑m‑w DÄ-t‑¨À-¡-s‑¸-«‑n-c‑n-¡‑p-¶-s‑X¶‑v I-s‑ï-¯‑m³ R‑m³ ]T‑n¨‑p.
{‑i‑o A-c-h‑nµ-s‑\ t‑]‑m-s‑e t‑h-Z-a{‑´§-s‑f i‑p-²a‑m-b B-²‑y‑m-ß‑n-I‑m-\‑p`-h-§-f‑m-b‑n DÄ-s‑¡‑m-Å‑m³ F-\‑n-¡‑p
I-g‑nª‑p. A-h-b‑n-s‑e {‑]-X‑o-I-§-f‑p-s‑S
B-´-c‑mÀ-°-§Ä h‑n-k‑v-a‑r-X‑n-b‑n-e‑m-bt‑X‑m-S‑p I‑qS‑n‑, A-h s‑hd‑p‑w B-N‑m-c-]-c§-f‑m-b‑n N‑p-c‑p-¡-s‑¸-S‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
t‑h-Z-a-{‑´-§Ä t‑e‑m-I-¯‑n-s‑e FÃ‑m
{‑]‑mN‑o-\ B-²‑y‑mß‑nI t‑e‑m-I-§-t‑fb‑p‑w
X‑pd-¶‑p I‑m-W‑n-¡‑p-¶-h-b‑m-b‑n F-\‑n-¡\‑p-`-h-s‑¸«‑p. C‑u-P‑n-]‑v-X‑n-t‑eb‑p‑w a‑m-b³
k‑w-k‑v-I‑m-c-¯‑n-t‑eb‑p‑w {‑]-X‑o-I-§-s‑f
I‑q-S‑p-XÂ \-¶‑m-b‑n a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑p-¶-X‑n\‑p-Å H-c‑pÄ-¡‑mg‑v-N A-h-s‑b-\‑n-¡‑v \
ÂI‑n.
t‑h-Z`‑m-j P‑o-h³ h-¨‑p-s‑h-¶‑v A-X‑ns‑â k-h‑n-t‑i-ja‑m-b AÀ-°‑w F-\‑n-¡‑p
I‑m-«‑n X¶‑p. G-X‑m-ï‑v FÃ‑m t‑h-Z-a-{‑´§-f‑ne‑p‑w R‑m³ H-c‑p t‑h-Z‑m´‑n-I A-s‑æ‑n B-±‑y‑mß‑n-I ZÀi-\‑w I-s‑ï¯‑n.
F-¶‑m `‑q-c‑n]-£‑w t‑h-Z‑m-´‑n-If‑p‑w CX‑v I‑m-W‑p-¶‑nÃ. a-l‑m t‑h-Z‑m-´-`‑m-j‑y-I‑mc-\‑m-b‑n-c‑p-¶ i-¦-c‑m-N‑m-c‑y³‑, t‑h-Z-a-{‑´§Ä-¡‑v t‑h-Z‑m-´ X-e-¯‑n-e‑p-Å `‑m-j‑y‑w
F-g‑p-X‑p-I-b‑p-ï‑m-b‑nÃ. A-t‑±-l‑w {‑]
[‑m-\ D-]-\‑n-j-¯‑p-¡Ä-¡‑p‑w‑, B-Z‑yI‑m-e
D-]-\‑n-j-¯‑p-¡-f‑n-s‑e I‑pd-¨‑p `‑m-K-§Ä¡‑p-a‑m-W‑v A-{‑]-I‑m-c‑w `‑mj‑y‑w N-a-¨X‑v.
A-t‑±-l‑w t‑h-Z§-s‑f IÀ-½-I‑mÞ‑w‑,
Ú‑m-\-I‑m-Þ‑w F-¶‑n§-s‑\ h‑n-`P‑n¨‑p. t‑h-Z-a-{‑´-§-t‑fb‑p‑w {‑_‑m-Ò-W-§s‑f-b‑p‑w‑, B-Z‑y-t‑¯-X‑n DÄ-s‑¸-S‑p-¯‑n.
D-]-\‑n-j-¯‑p¡-s‑f a‑m-{‑X-a‑m-W‑v A-t‑±-l‑w
Ú‑m-\-I‑m-Þ-¯‑n DÄ-s‑¸-S‑p-¯‑n-b-X‑v.
amˬv 2013

C-X‑v F-s‑¶ k‑w-_-Ô‑n-¨‑n-S-t‑¯‑m-f‑w
D-]-\‑n-j-¯‑p-¡-s‑f‑m-g‑n-s‑I-b‑p-Å t‑h-Z-`‑mK§-s‑f a‑p-g‑p-h-\‑p‑w‑, B-N‑m-c-]-c-X-b‑p-a‑mb‑n I‑q-«‑n-s‑¡-«‑p-¶-X‑n-\‑v X‑p-e‑y-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
^-e-¯‑n C-X‑v t‑h-Z-¯‑n-s‑â k‑n‑w-l-`‑mK-¯‑n-s‑â i-à‑n-s‑b-b‑p‑w‑, he‑n-b ]‑m-c¼-c‑y-s‑¯b‑p‑w \‑n-t‑j-[‑n-¡‑p-¶-X‑m-b‑n-c‑p¶‑p. s‑s‑hZ‑n-I E-j‑n-a‑mÀ¡‑v‑, D-]-\‑nj-Z‑v
E-j‑n-a‑mÀ-¡‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶ Ú‑m-\t‑a‑m
k‑m-£‑m-X‑v-I‑m-ct‑a‑m CÃ‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶
H-c‑p [‑m-c-W-b‑m-W‑v t‑h-Z‑m-´‑n-I-f‑ps‑S
C‑u A-hK-W-\ D-ï‑m-¡‑n F-S‑p-¯X‑v.
F-¶‑m C-XÂ-¸‑w h‑n-N‑n-{‑X-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
I‑mc-W‑w D-]-\‑nj-Z‑v E-j‑n-a‑mÀ X-§-f‑p-s‑S
Ú‑m-\-¯‑n-\‑v ]‑n³-_-e-a‑m-b‑n s‑s‑hZ‑n-I
E-j‑n-I-s‑f-b‑m-W‑v D-²-c‑n-¨X‑v. R‑m³ C¡‑mc‑y‑w t‑h-Z‑m-´‑n-I-f‑n \‑n-¶‑v AÂ-¸‑w
h‑y-X‑y-k‑v-X-a‑m-b‑n t‑\‑m-¡‑n Iï‑p. E-t‑K‑zZ-¯‑n B-ß k‑m-£‑m-X‑v-I‑m-c-¯‑n-\‑v
a-s‑ät‑´‑m h-g‑n-b‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶‑v
{‑i‑o A-c-h‑n-µ-s‑\-t‑¸‑m-s‑e F-\‑n¡‑p‑w
A-\‑p-`-h-s‑¸«‑p. Ú‑m-\-I‑mÞ‑w‑, IÀ-½I‑m-Þ‑w F-¶‑o \‑n-e-I-f‑n-e‑p-Å i-¦-c‑mN‑m-c‑y-c‑p-s‑S t‑h-Z h‑n-`P-\‑w k‑u-I-c‑y-¯‑n\‑v t‑h-ï‑n a‑m-{‑X-a‑p-Å H-¶‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
A-s‑X‑m-c‑p A-hk‑m-\ h‑m-¡‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ.
t‑h-Z‑m-´-¯‑n-s‑â b‑p-à‑n-s‑b a-\-Ê‑ne‑m-¡‑m³ {‑]‑m-]‑v-Xc‑p‑w A-t‑X ka-b‑w
t‑h-Z-a-{‑´-§-f‑n-s‑e B-g-t‑ad‑n-b AÀ°§-s‑f I‑m-W‑m³ A-i-à-c‑pa‑m-b H-c‑p
k-ZÊ‑n-t‑\‑m-S‑m-b‑n-c‑p-¶‑p At±-l‑w k‑wh-Z‑n-¨‑n-c‑p-¶X‑v. t‑h-Z-§Ä Ú‑m-\-h‑p‑w‑,
A-\‑p-j‑vT‑m-\-§f‑p‑w DÄ-s‑¡‑m-Å‑p¶‑p.
t‑h-Z-a-{‑´-§Ä c-ï‑p X-e-¯‑ne‑p‑w
h‑y‑m-J‑y‑m-\‑n-¡-s‑¸-S‑m-h‑p-¶-h-b‑m-W‑v
F-¶-X‑m-W‑v I‑p-s‑d-¡‑q-S‑n I‑r-X‑y-X-b‑p-Å
h‑o-£W‑w. {‑_‑m-Ò-W-§Ä I‑q-S‑p-Xe‑p‑w
A-\‑p-j‑vT‑m-\ {‑]-[‑m-\-§-f‑p‑w‑, D-]-\‑n-j¯p-¡Ä Ú‑m-\ {‑]-[‑m-\-§f‑p‑w Bb‑n-c‑nt‑¡‑, t‑h-Z-§-f‑n-s‑e k‑w-l‑n-X-IÄ
AY-h‑m a-{‑´-`‑m-K§Ä C‑u c-ï‑p c‑o-X‑nb‑ne‑p‑w k-a‑o-]‑n-¡-s‑¸-S‑m-h‑p-¶-h-b‑m-W‑v.
*****
thZ-§-fpsS hnime ho£-W¯n\v DZm-l-c-W-amWv `qao-am-Xm-hn\v
\ÂIn-bn-«pÅ Øm\w t‑h-Z-§-f‑p-s‑S
t‑e‑m-I h‑o-£-W-¯‑n-Â `‑q-a‑m-X‑m-h‑n-\‑v
he‑n-s‑b‑m-c‑p Ø‑m-\-a‑m-W‑v IÂ-¸‑n-¨‑n-«‑pÅX‑v. ]-e X-c-¯‑n-e‑p-Å `‑q-a‑n ]‑q-P-IÄ
\‑nÀ-t‑±-i‑n-¡-s‑¸-«‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. i-c‑nb‑m-b
[‑y‑m-\‑w t‑\-S‑p-¶-X‑n-\‑v \‑m-a‑n-c‑n-¡‑p-¶ `‑q-a‑ns‑b ]-h‑n-{‑X‑o-I-c‑n-t‑¡-ï-X‑pï‑v. ]-c‑n-Ø‑nX‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑pÅ s‑s‑hZ‑n-I N‑n-´-I-f‑nÂ
`‑q-a‑n-b‑p-s‑S ]-e \‑n-K‑q-V i-à‑n-I-t‑fb‑p‑w
{‑]-I-S‑o-I-c‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑p-Å {‑]-{‑I‑n-b-IÄ

]-d-b-s‑¸-«‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. l‑n-µ‑p ]‑q-P-If‑p‑w
s‑s‑hZ‑n-I N-S-§‑p-If‑p‑w C-X‑n-s‑â `‑m-Ka‑mW‑v.
`‑q-a‑n H-c‑p \‑nÀP‑o-h h-k‑v-X‑phÃ. a-d‑n¨‑v FÃ‑m P‑o-h-P‑m-e-§-f‑p-s‑Sb‑p‑w D‑uÀ-²‑z
K-X‑n-b‑n-t‑e-¡‑p-Å ]-c‑n-W‑m-a-¯‑n A\‑p-{‑K-l‑w s‑N‑m-c‑nª‑p-s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p¶
t‑_‑m-[-¯‑n-s‑â a-d-ª‑n-c‑n-¡‑p-¶ i-à‑nb‑m-WX‑v. ]-c‑m-i-à‑nb‑m-b t‑Z-h‑n-b‑p-s‑S
A-h-X‑m-c‑w X-s‑¶-b‑mW‑v C‑u `‑qa‑n.
G-I‑m-´ X‑o-c-§-f‑n A-hÄ \-s‑½
A-X‑o-{‑µ‑n-b X-e-¯‑n-t‑e¡‑p‑w h‑n-t‑h-I¯‑n-t‑e¡‑p‑w \-b‑n-¡‑p-¶ i‑n-h ]-X‑v-\‑nb‑mb ]‑mÀ-h-X‑n-b‑mW‑v. ^-e-`‑q-b‑n-j‑vTa‑m-b
k-a-X-e-§-f‑n A-hÄ k‑v-t‑\-lh‑p‑w
e‑m-f-\b‑p‑w s‑N‑m-c‑n-b‑p-¶ h‑n-j‑v-W‑p ]-X‑v\‑nb‑m-b e-£‑v-a‑n-b‑mW‑v.
\‑nÀ-`‑m-K‑y-h-i‑m `‑q-c‑n]-£‑w l‑nµ‑p-¡f‑p‑w `‑q-a‑n-s‑b-¡‑p-d‑n-¨‑p-Å C‑u
t‑h-Z-h‑o£-W‑w a-d¶‑p-t‑]‑m-b‑n-c‑n-¡‑p¶‑p.
AX‑p-s‑I‑m-ï‑pX-s‑¶ A-hÀ X-§f‑p-s‑S
]-c‑n-Ø‑n-X‑n-s‑b k‑w-c-£‑n-¡‑p-¶‑p-a‑nÃ.
]-c‑n-Ø‑n-X‑n {‑]-Ø‑m-\-§-f‑n H-c‑p
s‑s‑l-µ-h h‑o£-W‑w A-hÀ s‑I‑m-ï‑v
h-¶‑n-«‑nÃ. A§-s‑\ s‑N-b‑v-X‑n-c‑p-¶‑p-s‑h¦‑n A-s‑X‑m-c‑p]-t‑£ t‑e‑m-I-¯‑n-s‑e
C¶-s‑¯ G-äh‑p‑w B-ZÀ-i-\‑n-j‑vTa‑m-b
{‑]-Ø‑m-\-a‑m-h‑p-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p. ]-c‑n-Ø‑nX‑n {‑]-Ø‑m-\-§Ä-¡‑v H-c‑p Bß‑o-b
h‑o£-W‑w \Â-I‑p-h‑m³ l‑n-µ‑p-a-X-¯‑n-\‑v
k‑m-[‑n-¡‑p‑w. A-X‑n-e‑q-s‑S `‑q-a‑n-b‑p-s‑S ]-h‑n{‑X-X-s‑b-I‑p-d‑n-¨‑p-Å {‑]‑mN‑o-\ h‑o£-W‑w
D-bÀ-¯‑n-¸‑n-S‑n-¡‑p-h‑m-\‑p‑w‑, B `‑q-a‑m-X‑mh‑nt‑\‑m-S‑v k‑w-t‑h-Z‑n-¡‑m-\‑p-Å a‑mÀ-K-§Ä
I‑m-«‑n-¯-c‑p-h‑m\‑p‑w I-g‑n-b‑p‑w. ]-t‑£ C-X‑n\‑v l‑n-µ‑p-¡Ä D-WÀ-s‑¶-g‑p-t‑¶-ä‑v X-§e‑ps‑S C‑u ]‑m-c-¼-c‑y-s‑¯b‑p‑w A-X‑n-s‑â
{‑]‑m-[‑m-\‑y-s‑¯b‑p‑w X‑n-c‑n-¨-d‑n-t‑bï-X‑v
A-X‑y‑m-h-i‑y-a‑m-W‑v.
B-[‑p\‑n-I l‑n-µ‑p-a-X-¯‑n-s‑â a‑p-¶‑ne‑p-Å s‑hÃ‑p-h‑n-f‑n-I-f‑n {‑]-[‑m-\a‑m-b
H¶‑v‑, `‑qa‑n-t‑b‑m-S‑p-Å \-½‑p-s‑S _Ô-s‑¯
F§-s‑\ h‑oï‑p‑w D‑u-«‑n-b‑p-d-¸‑n¡‑m‑w
F-¶-X‑mW‑v. `‑m-c-X a‑m-X‑m-h‑v `‑q-a‑o
a‑m-X‑m-h‑v I‑q-S‑n-b‑mW‑v. `‑mc-X‑w `‑q-a‑n-b‑pt‑Sb‑p‑w k‑qc‑y-t‑\‑m-S‑p-Å _-Ô-¯‑n-e‑q-s‑S
A-hÄ s‑s‑I-h-c‑n-¨ Ú‑m-\-¯‑n-s‑âb‑p‑w
k‑z-c‑q-]-a‑mW‑v. `‑q-a‑n-s‑b k‑z-Ø-a‑m-¡‑p-I‑,
F¶-X‑v FÃ‑m s‑s‑s‑s‑l-µ-h a‑p-t‑¶-ä-§f‑p-t‑S-b‑p‑w‑, i-c‑n-¡‑p ]-d-ª‑m FÃ‑m
B-²‑y‑mß‑n-I {‑]-Ø‑m-\-§-f‑p-t‑Sb‑p‑w
H-c‑p A-h‑n-`‑m-P‑y L-S-I-a‑m-b‑n a‑m-t‑d-ï-X‑pï‑v.
n
hnhÀ¯\w: IrjvW-Ip-amÀ

37

A\p-`hw

k-c-k‑z-X‑o-t‑Z-h‑n-b‑p-s‑S
I-S‑m£‑w
thZ-§-fpsS A\-\y-amb AZv`pX kn²n-Isf¡pdn¨v Xsâ A\p-`hw ]¦p-sh-¡p-I-bmWv teJ-I³.
kc-kz-Xn-b-Úhpw a{´hpw kwkm-c-tijn CÃm¯ Hcp Ip«n-bn hcp-¯nb AZv`p-X-§-fpsS
]c-¼c
F.-sI. AP-b-Ip-amÀ

38

B

-N‑m-c‑y t‑Zh-\‑v {‑k‑m-ã‑m‑w-K
{‑]-W‑m-a‑w.
A-Ú-X-b‑p-s‑S I-c‑n-\‑n-g-e‑p-IÄ
k-a‑q-l-¯‑n-s‑â t‑_‑m-[-X-e-§-f‑nÂ
h‑n-i‑m-ea‑m-b P‑oh‑nX s‑s‑i-e‑nI-s‑f X‑mt‑e‑m-e‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ BÀ-j-[À-½-¯‑n-s‑â
A-a‑r-X-{‑]`-s‑b t‑h-Z-k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-s‑â
]‑p-\‑x-Ø‑m-]-\-¯‑n-e‑q-s‑S h‑n-i‑z-h‑y‑m-]-Ia‑m¡‑n‑, a‑q-e‑y-P‑o-h‑n-X-¯‑n-s‑â `‑m-k‑v-¡-c
{‑]-` ]-c-¯‑p-¶ A-t‑§-b‑v-¡‑p a‑p³-]‑nÂ
h‑n\‑o-X i‑n-j‑y-s‑â {‑]-W‑m-a‑w.
b‑u-Æ-\-¯‑n-s‑â h‑n-¹-h-X‑o-£‑v-WX-b‑n \‑n¶‑p‑w B-²‑y‑m-ß‑n-I-X-b‑p-s‑S
]‑m-X-b‑n-t‑e-b‑v-¡‑v R‑m³ F-¯‑n-t‑¨À-¶X‑v t‑_‑m-[-]‑qÀ-Æ‑w X-s‑¶-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
ka‑o-] t‑£-{‑X-¯‑n-s‑â `-c-W k‑m-cY‑y-¯‑n-t‑e-b‑v-¡‑v F-¯‑n-t‑¨À-¶-t‑¸‑mÄ‑,
t‑£-{‑X-¯‑n-s‑â X-¯‑zh‑p‑w c-l-k‑yh‑p‑w
A-d‑n-b‑p-h‑m³ {‑K-Ù-§-s‑f-b‑m-W‑v K‑p-c‑p\‑m-Y\mb‑n I-W-¡‑m-¡‑n-bX‑v. F-¦‑ne‑p‑w
i-c‑nb‑m-b c‑o-X‑n-b‑n-e‑p-Å [À-½-]T-\‑w
K‑p-c‑p-\‑m-Y-\‑n \‑n-¶‑p t‑\-c‑n-«‑p X-s‑¶b‑m-b‑n-c‑n-¡-W‑w- F-¶ X¯‑z‑w R‑m³
a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑n-b‑n-c‑p¶‑p. H-¶-c Z-i-IW-§Ä-¡‑v a‑p³]‑v‑, B-Z‑y-a‑m-b‑n ]T‑n-¨
k‑qà‑w‑, s‑F-I-a-X‑y-k‑q-à‑w ]‑n-¶‑o-S‑v
I‑mi‑y-] t‑h-Z d‑n-kÀ-¨‑v ^‑u-t‑ï-j³
I‑p-e]-X‑n B-N‑m-c‑y F‑w.BÀ. c‑m-t‑P-j‑v
A-hÀ-I-f‑n \‑n¶‑p‑w t‑\-c‑n-«‑v ]T‑n-¨t‑¸‑mÄ‑, t‑h-Z-[À-½-]T-\‑w K‑p-c‑p-h‑n-e‑q-s‑S
B-b‑n-c‑n¡-W‑w F-¶ \‑nj‑vT F-\‑n-¡‑v
A-\‑p-`-h-t‑`-Z‑y-a‑mb‑n.
B-N‑m-c‑y-\‑n \‑n¶‑p‑w ]T‑n-¨
I‑m-c‑y-§Ä A-X‑n-s‑â D-Z‑m-¯ `‑m-ht‑¯‑m-s‑Sb‑p‑w `à‑n-t‑b‑m-s‑S-b‑p‑w‑, Kpcp-\

mY-t‑\‑m-S‑p-Å A-N-©-ea‑m-b K‑p-c‑p-`à‑nt‑b‑m-s‑Sb‑p‑w I‑q-S‑n A-\‑p-j‑vT‑n-¨-X‑n-e‑q-s‑S
F-¶‑n `-h‑n-¨ A-\‑p-`-h-§Ä \‑n-c-h-[‑nb‑mW‑v. F-s‑¶ A-Û‑p-X-s‑¸-S‑p¯‑n-b H-c‑p
A-\‑p-`h-s‑¯ C-h‑n-s‑S I‑p-d‑n-¡s‑«‑, t‑h-Zk-c-k‑z-X‑o-Z-t‑Z-h‑n-b‑p-s‑S A-\‑p-{‑K-l-I-S‑m£‑w a‑q-I-I-W‑vT-¯‑n \‑n¶‑p‑w `-Kh-Z‑v
\‑m-a§-s‑f DZ‑v-t‑L‑m-j‑n-¸‑n-¨ k‑w-`-h‑w....
2010 H-t‑Î‑m-_À 16\‑v‑, I‑mi‑y-] t‑h-Z
d‑n-kÀ-¨‑v ^‑u-t‑ï-j³‑, I-®‑qÀ P‑nÃb‑n-s‑e N‑n-d-b‑v¡Â‑, I-S-e‑m-b‑n A-¼-e¯‑n s‑h-¨‑v \-S¯‑n-b k-c-k‑z-X‑o-bÚ-¯‑n ]-s‑¦-S‑p-¡‑p-h‑m³ t‑hï‑n‑,
R‑m³‑, I-®‑q-c‑n \‑n-¶‑p‑w 60 I‑n-t‑e‑m-a‑oäÀ A-I-s‑e-b‑p-Å a-e-t‑b‑m-c-{‑]-t‑Z-ia‑m-b
Bd-f‑w ]-©‑m-b-¯‑n-s‑e I‑o-g‑v-¸-Å‑n-b‑nÂ
\‑n¶‑p‑w c-£‑n-X‑m-¡f‑p‑w h‑n-Z‑y‑mÀ-°‑nIf‑p‑ambn 60 t‑]À A-S-§‑p-¶ k‑w-L-

A\-izc

h‑p-a‑m-b‑n h-¶‑n-c‑p¶‑p. b-Ú-t‑h-Z‑n-b‑n-t‑eb‑v-¡‑p h-¶ R-§-f‑p-s‑S k‑w-L-¯‑nÂ
I‑o-g‑v-¸-Å‑n-b‑n-e‑p-Å h‑m-‑a-tZ-h³ k‑z‑m-a‑n
F-¶-d‑n-b-s‑¸-S‑p-¶-b‑m-f‑p‑w‑, H³]-X‑v hb-Ê‑p-Å A-\i‑z-c F-¶‑p t‑]-c‑p-Å‑,
A-t‑±-l-¯‑n-s‑â a-I-f‑p-s‑S a-I-f‑p‑w. C‑u
I‑p-«‑n-¡‑v P·-\‑m X-s‑¶ k‑w-k‑m-c-t‑i-j‑n
CÃ‑m-b‑n-c‑p¶‑p. I‑p-«‑n-b‑p-ï‑m-b‑n AÂ-¸
I‑m-e-¯‑n-\‑p-t‑i-j‑w I‑p-«‑n-b‑p-s‑S a‑m-X‑m]‑n-X‑m-¡Ä X-½‑n Z‑m¼-X‑y Ie-l‑w
D-ï‑m-h‑p-Ib‑p‑w {‑It‑a-W A-X‑v A-h-c‑p-s‑S
h‑n-h‑m-l-t‑a‑m-N-\-¯‑n-t‑e-b‑v¡‑p‑w A-\i‑z-c
F-¶ s‑]¬-I‑p-«‑n-b‑p-s‑S A-\‑m-Y-X‑z-¯‑nt‑e-b‑v¡‑p‑w F-¯‑n-t‑¨À-¶‑p. h‑nh‑ml
t‑a‑m-N-\-¯‑n-\‑p t‑i-j‑w A-\-i‑z-c-b‑p-s‑S
a‑m-X‑m-]‑n-X‑m-¡f‑m-b k‑p-t‑cj‑v‑, c-R‑v-P‑n\‑n F-¶‑n-hÀ ]‑p-\À h‑n-h‑m-l‑n-X-c‑m-h‑pIb‑p‑w s‑N-b‑v-X‑p. A-\‑m-Y-b‑m-b‑v-¯‑oÀ-¶
s‑]¬-I‑p-«‑ns‑b‑, h‑mÀ-²-I‑y-¯‑n-s‑â
A-h-i-X-b‑ne‑p‑w I‑p-«‑n-b‑p-s‑S a‑p-¯-Ñ\‑m-b
h‑m-a-t‑Z-h³ hf-s‑c I-ã-s‑¸-«‑p h-fÀ¯‑p¶‑p. H-t‑«-s‑d k‑m-¼¯‑n-I N‑n-eh‑p-Å ]-e B-[‑p\‑n-I N‑n-I‑n-Õ-IÄ
\S-¯‑n t‑\‑m-¡‑n-b‑n«‑p‑w ^-e-a‑nÃ‑m-s‑X
h-¶-t‑¸‑mÄ‑, k‑m-£‑m `‑p-h-t‑\-i‑z-c‑o Z‑mk\‑mb B h-t‑b‑m-[‑n-I³ I‑p-«‑n-s‑b ]-e
t‑Z-h‑m-e-b-§-f‑ne‑p‑w s‑I‑mï‑p-t‑]‑m-b‑n. 27
X-h-W i-_-c‑o-ZÀi-\‑w \-S¯‑n-b h‑m-at‑Z-h³ k‑z‑m-a‑n-b‑p-s‑S I‑q-s‑S A-\-i‑z-cb‑p‑w
]-eX-h-W a-e-N-h‑n«‑n. `‑q-X-\‑m-Y\‑m-b
i-_-c‑o-i\‑p‑w a-s‑ä‑m-c‑p \‑n-a‑n-¯-¯‑n-\‑m-b‑n
I‑m-¯‑n-c‑p-¶X‑p-t‑]‑ms‑e. b‑m-Z‑r-Ý‑n-I-a‑mb‑m-W‑v C-t‑±-l‑w F-s‑¶-¡‑m-W‑p-¶X‑p‑w
C-¡‑m-c‑y-§Ä k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p-¶X‑p‑w B
A-h-k-c-¯‑nÂ‑, b-Ú-¯‑n-s‑â {]m-[‑m\‑yh‑p‑w e-£‑y-§f‑p‑w F-¶‑n \‑n¶‑p‑w
a-\-Ê‑n-e‑m¡‑n-b A-t‑±-l‑w b-Ú-t‑h-Z‑nb‑n I‑p-«‑n-b‑p-a‑m-b‑n h-c‑m³ B-{‑K-l‑w
lncWy

f‑p‑w‑, C-X‑n-\‑n-S-b‑n ]-e c-£‑n-X‑m-¡f‑p‑w
t‑^‑m¬ a‑p-J‑m-´‑n-c‑w X-§-f‑p-s‑S
I‑p-«‑nIÄ‑, ]T-\-¯‑n I‑q-S‑p-X {‑i-²b‑p-Å-h-c‑m-b‑n a‑m-d‑p-¶-X‑m-b‑n A-d‑n-b‑n-¨‑pX‑p-S§‑n. t‑h-Z-k-c-k‑z-X‑n-b‑p-s‑S I-S‑m£-¯‑n-e‑q-s‑S k‑w-`-h‑y-aÃ‑m-¯-X‑m-b‑n
asäm-¶‑p-a‑nà F-¶ Ad‑n-t‑h‑m-s‑S R-‑m³
Kpcp-\m-Ys\ k‑v-a-c‑n-¨‑p.
H-c‑p Z‑nh-k‑w F-s‑â K‑r-l-¯‑n-\‑p
k-a‑o-]-a‑p-Å ]‑p-c‑m-X-\ t‑£-{‑Xa‑m-b
]‑m-e-c‑n-ª‑m {‑i‑o a-l‑m-t‑Z-h-t‑£-{‑X¯‑n s‑h-¨‑v a-Þ-e-I‑me-s‑¯ H-c‑p s‑IPicture Courtesy: www.santabanta.com

{‑]-I-S‑n-¸‑n¨‑p. A-{‑]-I‑m-c‑w A-\-i‑zc-s‑b
b-Ú‑w \-S-¡‑p-¶ t‑h-Z‑n-b‑n-s‑e t‑l‑m-aI‑p-Þ-¯‑n-s‑â A-c‑n-I‑n C-c‑n-¡‑p-h‑m³
thZ-]m-T-im-e-bpsS {]hÀ¯-IÀ a‑p-J‑m´‑n-c‑w k‑u-Ic‑y‑w s‑N-b‑v-X‑p \Â-I‑n.
b-Ú-¯‑n ]-s‑¦-S‑p-¡‑p-h‑m³
F¯‑n-b FÃ‑m-hc‑p‑w b-Ú-{‑]-k‑m-Za‑m-b‑n e-`‑n-¨ k‑m-c-k‑z-X-L‑r-X‑w t‑\S‑n‑,
b-Ú-t‑i-j‑w `-h-\-§-f‑n F¯‑n-b
t‑i-j‑w FÃ‑m-hc‑p‑w {‑h-X-i‑p²‑n-t‑b‑ms‑S b-Ú-{‑]-k‑m-Z‑w t‑k-h‑n-¨‑p X‑p-S§‑n........Z‑n-h-k-§Ä I-g‑nª‑p. a‑m-k-§-

amˬv 2013

«‑p-\‑n-d-N-S-§‑n h‑m-a-t‑Z-h³ k‑z‑m-a‑n-s‑b
h‑o-ï‑p‑w I-ï‑p-a‑p-«‑p-¶-X‑v. L‑r-X‑w F¶‑p‑w
\Â-I‑p-¶‑pï‑v. C-t‑¸‑mÄ I‑p-«‑n-b‑p-s‑S s‑X‑mï-b‑n \‑n¶‑p‑w N‑n-e i-Ð-§Ä h-c‑p¶‑p-ï‑v a‑p³-]‑nÃ‑m-¯-h‑n[‑w.'' H‑uj-[‑w
{‑h-X-i‑p²‑n-t‑b‑m-s‑S X‑p-SÀ¶‑p‑w t‑k-h‑n-¡‑ph‑m³ R‑m³ \‑nÀ-t‑±-i‑n¨‑p.
h‑oï‑p‑w H-c‑p a‑m-k‑w I-g‑nª‑p.
R-§Ä I-ï‑p-a‑p-«‑n-b-t‑¸‑mÄ A-t‑±l‑w ]dª‑p "A-P-b³.........A-\-i‑z-c‑,
A-ѳ.....A-½ F-¶‑n§-s‑\ s‑Nd‑n-b
h‑m-¡‑p-IÄ ]d-ª‑p X‑p-S-§‑n. A-Û‑pX-¯‑n-\‑p ]‑pd-s‑a B-I‑m‑w-£-b‑m-W‑v
F-\‑n-¡‑v t‑X‑m-¶‑n-bX‑v. X‑p-SÀ-¶‑v A-S‑p-¯
Z‑nh-k‑w R‑m\‑p‑w k‑p-l‑r-¯‑p-¡f‑p‑w I‑q-S‑n
b‑m-Y‑mÀ°‑y‑w A-d‑n-b‑p-hm³ A-h-c‑p-s‑S
`-h-\-¯‑n F-¯‑n-t‑¨À-¶‑p.
bÚ-injvS-¯‑ns‑â ]cn-ip²nb‑p‑w
B-N‑m-c‑y-X-]Ê‑p‑w k-a-R‑v-P-k-a‑m-bt‑¸‑mÄ H³]-X‑p h-b-Ê‑ph-s‑c H¶‑p‑w
k‑w-k‑m-c‑n-¡‑m-X‑n-c‑p-¶ A-\-i‑z-c-b‑p-s‑S
I-W‑vT-¯‑n \‑n¶‑p‑w "A-½.....Aѳ.....t‑h-ï t‑h-W‑w‑, t‑]‑m-I-W‑w....''
F-¶‑n§-s‑\ e-f‑n-Xh‑p‑w k‑v-]-ã-h‑pa‑m-b
h-t‑N‑m-[‑m-c-IÄ R-§Ä-¡‑v t‑IÄ-¡‑p-h‑m\‑m-b‑n......h‑m-¡‑n-s‑â ]‑pX‑nb t‑e‑m-I-¯‑nt‑e-b‑v-¡‑v {‑]-t‑h-i‑n¨ B _‑m-e‑n-I-b‑p-s‑S
a‑p³-]‑n h‑m-W‑o-t‑Z-h‑n-b‑p-s‑S {‑]-X‑y-£‑m\‑p-{‑K-l‑w h‑o-£‑n-¨ R-§Ä i-Ð-c-l‑n-Xc‑m-b‑n A-Û‑p-X-s‑¸-«‑p \‑n¶‑p-t‑]‑m-b‑n.
X-s‑â t‑]-c-¡‑p-«‑n-b‑v-¡‑v s‑s‑Ih-¶
C‑u A-\‑p-{‑K-l-s‑¯¸-ä‑n A-t‑±-l‑w ]-e
t‑h-Z‑n-I-f‑ne‑p‑w ]-e-t‑c‑mS‑p‑w ]-¦‑p-s‑h¨‑p.
]-ec‑p‑w A-Û‑p-X-s‑¸«‑p‑, N‑n-eÀ a‑p-Jw
X‑n-c‑n¨‑p. H-c‑p k-µÀ-`-¯‑n C‑u h‑mÀ¯ R‑m³ B-N‑m-c‑y-s‑\ A-d‑n-b‑n-¡‑pI-b‑p‑w‑, B-N‑m-c‑y-s‑â £-W-{‑]-I‑m-c‑w
B-N‑m-c‑y-s‑â `-h-\-¯‑n I‑p-«‑n-t‑bb‑p‑w
a‑p-¯-Ñ-t‑\-b‑p‑w sIm­−psN-¶p. Ejn
Xs¶-bmb {_mÒ-Ws\ \a-kvI-cn--¨p.
C¶v A\-iz-cbv¡v 11 h-bÊ‑v‑, b‑m-s‑X‑mc‑p X-S-Ê-h‑p-a‑nÃ‑m-s‑X I‑p-«‑n H-«-\h-[‑n
I‑m-c‑y-§Ä k‑w-k‑m-c‑n-¡‑p¶‑p. ]‑pX‑n-b
h‑m-¡‑p-IÄ ]T‑n-¡‑p¶‑p.
i-Ð‑w t‑\S‑n-b I‑p-«‑n-s‑b B-N‑m-c‑y-s‑â
a‑p³-]‑n \-a-k‑v-I-c‑n-¸‑n-¨‑v k‑w-k‑m-c‑n¡s‑h Kpcp-\m-Y³ F-t‑¶‑m-S‑v t‑N‑m-Z‑n-¨
h‑m-¡‑v C-t‑¸‑mg‑p‑w F-s‑â a-\-Ê‑ns‑â H‑m-f¸-c-¸‑n A-e-b-S‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v.
"X‑m-¦Ä-¡‑v C-t‑¸‑mÄ k-t‑´‑m-j-a‑mb‑nt‑Ã?''
B-N‑m-c‑y³...R‑m³ H-c‑p \‑n-a‑n-¯‑w
a‑m-{‑X-a‑m-W‑v....... k‑z‑m-a‑n³....
FÃ‑m‑w A-§-b‑p-s‑S I‑r-] a‑m{‑X‑w
"t‑e‑m-I-l‑n-X‑w a-a I-c-W‑ob‑w.'' n

39

teJ\w

_‑p²³ H-c‑p
l‑n-µ‑p-t‑Z-h-X-t‑b‑m?
t‑U‑m. BÀ. \‑m-K-k‑z‑ma‑n
40

[

À-aþN-{‑Iþ{‑]-hÀ-¯-\-s‑a-¶ t‑]-

c‑n t‑e‑m-I‑w a‑pg‑p-h\‑p‑w {‑]-i-k‑vXa‑m-b [À-a-N-{‑I-s‑¯ {‑]-hÀ-¯-\-£-aa‑m-¡‑n F-¶-X‑m-W‑v K‑u-X-a-_‑p²-s‑â a‑pJ‑y-t‑k-h-\‑w. s‑s‑\-c-´-c‑y-t‑¯‑m-s‑S-b‑p-Å
k-aÀ-¸-W-`‑m-hh‑p‑w [‑y‑m-\h‑p‑w A-\‑p-`-hÚ‑m-\-h‑p-a‑m-W‑v C-X‑n-\-t‑±l-s‑¯ {‑]‑m]‑v-X-\‑m-¡‑n-bX‑v. A-t‑±l-s‑¯ X‑p-SÀ-¶‑v
a-ä‑p ]-ec‑p‑w h‑n-h‑n-[-§f‑m-b a-X-L-S-I§Ä-¡‑v c‑q-]‑w \Â-I‑n s‑s‑P\À‑, B-P‑oh‑nIÀ‑, s‑s‑ih-`‑m-K-h-X³-a‑mÀ‑, s‑s‑h-j‑vW-hÀ X‑p-S-§‑n-bhÀ. B-b-X‑n-\‑mÂ
_‑p-²³ H-c‑p h‑n-`‑m-K-¯‑ns‑â (sect)
t‑\-X‑m-h‑p a‑m-{‑X-a‑m-b‑n-¯‑oÀ¶‑p. X-s‑â
I‑m-e¯‑p‑w X‑m³ C-l-t‑e‑m-I‑w s‑h-S‑n-ªXn\v D-S-s‑\-b‑p-Å I‑m-e-¯‑p‑w.
2000Â A-[‑n-I‑w hÀ-j‑w ]-g-¡-a‑p-Å
H-c‑p ]‑m-c¼-c‑y {‑]-I‑m-c‑w _‑p-²³ h‑nj‑v-W‑p-h‑n-s‑â A-h-X‑m-c-a‑mW‑v. C-X‑p-]-e
i‑n-e‑m-e‑n-J‑n-X-§-f‑ne‑p‑w i‑n-e‑v-]-§-f‑ne‑p‑w
I‑m-W‑mhp¶X‑m-W‑v. _‑p-²-\‑p-t‑i-j‑w
h-f-s‑c-¡‑m-e-§Ä-¡‑p t‑i-j-a‑m-W‑v CX‑p \-S-¶-X‑v F-¶‑v ]-e N-c‑n-{‑X-I‑m-c³a‑mc‑p‑w ]-d-b‑p¶‑p. A©‑m‑w \‑q-ä‑mï‑nt‑\‑m
Bd‑m‑w \‑q-ä‑mï‑nt‑\‑m C-S-b‑nÂ. ]-t‑£
C-X‑p i-c‑nbÃ‑, _‑p-²³ h‑n-j‑v-W‑p-h‑n-s‑â
A-h-X‑m-c-a‑m-s‑W-¶ N‑n´ F U‑n H¶‑m‑w
\‑q-ä‑m-ï‑n-\‑p a‑p³-]‑p X-s‑¶ D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p-s‑h-¶-X‑n-\‑v s‑X-f‑n-h‑p-I-f‑pï‑v. F.U‑n.
(k‑m-[‑m-c-W-hÀj‑w‑) H¶‑m‑w \‑q-ä‑m-ï‑ns‑â X‑p-S-¡-¯‑n \‑n-e-h‑n-e‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶
e-f‑n-X‑m h‑n-k‑v-X‑m-c-¯‑n K‑u-X-a-_‑p-²³
k‑m-£‑m \‑m-c‑m-bW-s‑â A-h-X‑m-ca‑m-b‑n-c‑p-¶‑p-s‑h¶‑p‑w `‑q-t‑e‑mI-s‑¯ P-\-

Picture Courtesy: photo.kruyt.org

_p²-aXw lnµp-a-X-¯n \n¶pw hn`n-¶-amb H¶mWv F¶v B[p-\n-IÀ hniz-kn¨p hcp¶p⁄v.
F¶m {]mNo\ _p²-aXw _p²s\ alm hnjvWp-hnsâ Ah-Xm-c-§-fn H¶m-bn-«mWv KWn-¨n-cp¶-Xv. A§s\ t\m¡p-t¼mÄ _p²³ Hcp lnµp tZhX BIp-¶Xv F§-s\-sb¶v {]mNo\ _u²
IrXn-I-fpsS shfn-¨-¯n hni-Zo-I-cn-¡p-I-bmWv ]pcm-hkvXp Kth-j-I\pw {KÙ-Im-c-\p-amb
teJ-I³.

lncWy

§Ä-¡‑v t‑a‑m-£ k‑p-J‑w \Â-I‑p-¶-X‑n-\‑mW‑v A-h-X-c‑n¨-X‑v F¶‑p‑w ]-d-b‑p-¶‑pï‑v.
G-X‑m-b‑me‑p‑w A-Ú-\ A-Ô-I‑mc-s‑¯
A-I-ä‑p-h‑m³ A-h-X-c‑n-¨ \‑m-c‑m-b-W-\‑mb‑n-c‑p-¶‑p _‑p-²-s‑\-¶‑v _‑u-²c‑p‑w l‑n-µ‑p¡-f‑p‑w Hc‑p-t‑]‑m-s‑e h‑n-i‑z-k‑n-¨‑p.
B-c‑mW‑v C‑u \‑m-c‑m-bW³?
A-t‑±-l‑w ]-c-a ]‑p-c‑p-j-\‑mW‑v. t‑h-Z-§f‑nÂþ]‑p-c‑p-j-k‑q-à-¯‑nÂþ]-c-a ]‑p-c‑pj³ B-b‑n-c‑w X-e-If‑p‑w I-®‑p-If‑p‑w Bb‑n-c‑w ]‑m-Z-§-f‑p-a‑p-Å‑, P-K-¯‑n-s‑e§‑p‑w
h‑y‑m-]‑n-¨‑n-«‑p-Å k‑q-c‑y-\‑m-s‑W-¶‑p
]-d-b‑p-¶‑pï‑v. {‑]-I‑m-i-\‑n-[‑nb‑m-b k‑qc‑y-\‑m-c‑m-b-W³ X-s‑¶-b‑m-W‑v _‑p²³.
k‑q-c‑y-s‑\b‑p‑w \‑m-c‑m-b-W-s‑\b‑p‑w H-¶‑mb‑n I‑m-W‑p-¶ c‑o-X‑n {‑]‑m-K‑v-_‑u-²h‑p‑w
s‑s‑h-Z‑n-I-h‑p-a‑mW‑v. P‑o-h‑n-¨‑n-c‑p-¶ I‑me¯‑p X-s‑¶ _‑p²-s‑â h‑m-¡‑p-IÄ a-l¯‑m-b‑n I‑m-W-s‑¸-S‑p-¶-t‑X‑m-s‑S X-s‑¶
A-t‑±l-s‑¯ t‑e‑m-I-¯‑n-\‑p s‑h-f‑n-¨‑w
\Â-I‑n-b-h-\‑m-b‑n I-W-¡‑m-¡-s‑¸«‑p.
C‑u H-c‑p A-h-Ø-b‑n _‑u-²-a-X-¯‑n\‑v s‑s‑hZ‑n-I N‑n´-I-t‑f‑mS‑p‑w {‑_‑mÒ-Wt‑c‑mS‑p‑w i‑m-k‑v-{‑X-§-t‑f‑m-S‑p‑w b‑m-s‑X‑m-c‑p
h‑n-{‑]-X‑n-]-¯‑n-b‑p-a‑nÃ‑m-b‑n-c‑p¶‑p; C‑u
I‑mc‑y‑w e-f‑n-X‑m-h‑n-k‑v-X‑m-c-¯‑n \‑n¶‑p‑w
t‑_‑m-[‑y-a‑m-I‑p‑w.
K‑u-X-a-\‑n \‑n-¶‑vþ]‑p-c‑p-j³ AX‑mb-X‑v a-\‑p-j‑y-\‑n \‑n-¶‑vþ A-t‑±l‑w ]-c-a-]‑p-c‑p-j-\‑m-b‑n ]‑nÂ-¡‑me-¯‑v
h‑m-g‑v-¯-s‑¸«‑p‑, C-s‑X‑m-c‑p k‑z‑m-`‑mh‑n-I
{‑]-b‑m-W-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p. ]-c-a-]‑p-c‑p-j\‑m-b
_‑p-²³ C-t‑¸‑mÄ k‑q-c‑y-\‑mW‑v. I‑me-¯‑n-s‑âb‑p‑w I‑m-e-N-{‑I-§-f‑p-s‑Sb‑p‑w
{‑k-ã‑mh‑v. A-X‑n-{‑]‑m-N‑o-\a‑m-b "I‑m-eN{‑I X-{‑´-c‑m-P³' F-¶ {‑K-Ù-¯‑nÂ
s‑s‑Zh-s‑¯ kÀ-Æ-Ú-s‑\-¶‑p‑w Ú‑m-\
i-c‑o-c-t‑¯‑m-S‑p-I‑q-S‑n-b-h-s‑\¶‑p‑w k‑qc‑y-s‑â h-]‑p-t‑Ê‑m-S‑p I‑q-S‑n-b-h-s‑\¶‑p‑w
]-d-b‑p-¶ I‑q-«-¯‑n ]-d-b‑p¶‑p, A-h³
_‑p-²-\‑m-s‑W¶‑v. C-h‑n-s‑S _‑p-²³ k‑qc‑y-\‑p k-a‑m-\‑w ]-c‑n-i‑p-²-\‑p-a‑mW‑v. C‑u
H-c‑p ]-c‑n-hÀ-¯-\ Z-i-b‑p-s‑S \‑mÄh-g‑n
X-¿‑m-d‑m¡‑p-I F-f‑p-¸aÃ. G-X‑m-b‑me‑p‑w
C-s‑X‑m-c‑p k‑p-{‑]-`‑m-X-¯‑n Dï‑m-b
N‑n-´-b‑m-s‑W-¶‑v `‑m-cX‑o-b N-c‑n{‑X‑w ]T‑n¡‑p-¶ H-c‑mÄ-¡‑v ]-d-b‑p-h‑m³ I-g‑n-b‑nÃ.
`‑m-c-X‑o-bsc k‑w-_-Ô‑n-¨‑v A-d‑n-h‑v k-h‑nX‑mh‑m-b k‑q-c‑y-\‑mW‑v. `‑m-c-X-¯‑n-s‑â Bß‑mh‑m-b K‑m-b{‑X‑o a{‑´‑w C‑u-¡‑mc‑y‑w
D-d-¸‑n-¨‑p ]-d-b‑p-¶‑p-ï‑v.
e-f‑n-Xa‑m-b A-[‑y-b-\-¯‑n \‑n¶‑p‑w
A-d‑n-h‑n-s‑â k-a-{‑K-Xb-¡‑v ]‑nÂ-¡‑me¯‑v
D‑u-¶Â e-`‑n-¡‑p¶‑p. A-X‑p _‑p-²aX-s‑¯ H-c‑p s‑Nd‑n-b h‑n-`‑m-K-¯‑n-s‑â
amˬv 2013

s‑Nd‑n-b A-d‑n-h‑n \‑n-¶‑p-a‑p-bÀ-¯‑n h‑ni‑z-a‑m-I‑p-¶ {‑i‑o-t‑I‑m-h‑n-e‑n-s‑â t‑k‑m-]‑m-\¯‑n-t‑e-s‑¡-¯‑n¨‑p. A-X‑v t‑e‑m-I-¯‑p-Å
G-s‑X‑m-c‑p h‑y-à‑n-t‑bb‑p‑w B-IÀ-j‑n¡‑p-¶ A-d‑n-h‑m-b‑n-¯‑oÀ-¶‑pþA-h-c‑p-s‑S
a-X‑w G-X‑p X-s‑¶-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑m-e‑p‑w. C‑u
H-c‑p s‑{‑Sâ‑p‑w A-h k-a‑q-l-¯‑n-e‑p-ï‑m¡‑n-b k‑z‑m-[‑o-\-s‑¯b‑p‑w I‑p-d‑n-¨‑v \-a‑p-¡‑v
N‑n-´‑n-¡‑m‑w.
C‑u H-c‑p ]T-\-¯‑n-\‑v B-[‑m-c-a‑m-¡‑nb‑n-«‑pÅ-X‑v Ai‑z-t‑L‑mj-s‑â _‑p-²-Nc‑n-Xh‑p‑w (_‑n.k‑n. H¶‑m‑w \‑q-ä‑m-ï‑v)
e-f‑n-X‑m-h‑n-k‑v-X‑m-c‑w (F.U‑n. cï‑m‑w
\‑q-ä‑mï‑v‑) \‑n-j‑v-]¶ t‑b‑m-K‑mh-e‑n (H³-]
X‑m‑w \‑q-ä‑mï‑v‑) I‑m-eN-{‑I X-{‑´-c‑m-P³
(10þ‑m‑w \‑q-ä‑m-ï‑v) C-h-b‑p-a‑m-W‑v.
"_À-l‑q-X‑n-s‑e k‑v-X‑q-]-¯‑nÂ
_‑p²-s‑\ t‑P‑y‑m-X‑n-k‑z-c‑q-]-a‑m-b‑n hÀ®‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. _‑p-²³ Ú‑m-\I‑m-b-t‑¯‑m-S‑p-I‑q-S‑n-b-h-\‑m-s‑W¶‑p‑w
A-Ú‑m-\‑m-Ô-I‑mc-s‑¯ \‑o-¡‑w s‑N-¿‑p¶-h-\‑m-s‑W-¶‑p‑w C-X‑p h‑y-à-a‑m-¡‑p¶‑p.
_‑n.k‑n. cï‑m‑w \‑q-ä‑m-ï‑n-\‑p a‑p³-]‑p
X-s‑¶ _p²s\ ]-c‑n-i‑p-²‑m-ß‑m-h‑m-b‑n
I-ï‑n-c‑p-¶‑p F-¶‑v C-X‑n \‑n¶‑p‑w \-a‑p¡‑v t‑_‑m-[‑y-a‑m-I‑p-¶‑p-ï‑v.
_‑p-² a-Þ-e-¯‑n-s‑e t‑Z-h-X-If‑m-b‑n i‑n-h-s‑\b‑p‑w h‑n-j‑v-W‑p-h‑n-s‑\b‑p‑w
B-c‑m-[‑n-¨‑n-c‑p¶‑p. F.U‑n. \‑me‑m‑w \‑qä‑m-ï‑n \‑n-e-h‑n h-¶ \-f-µ-b‑n-s‑e
_‑p-²-h‑n-l‑m-c-k‑v-X‑q-]-¯‑n C-{‑µ³‑,
I‑mÀ-¯‑n-t‑Ib³‑, D-a‑m a-t‑l-i‑zc³‑,
Z‑pÀ-K‑, K-W]-X‑n X‑p-S§‑n-b t‑Z-h-XIs‑f B-t‑eJ-\‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑n-¡‑p¶-X‑p
I‑m-W‑m‑w. {‑i‑o-e-£‑va‑n‑, C-{‑µ³ X‑p-S§‑n-b
t‑Z-h-X-I-f‑p-s‑S k‑m-¶‑n²‑y‑w _À-l‑p-X‑nt‑eb‑p‑w k‑m-©‑n-b‑n-t‑eb‑p‑w k‑v-X‑q-]-§f‑n I‑m-W‑m‑w. l‑n-µ‑p-a-X-¯‑n-s‑e t‑Z-h-XIÄ _‑p-²-a-X-¯‑n-s‑â `‑m-K-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
B-Z‑y-I‑m-e‑w a‑p-XÂ X-s‑¶ F-¶‑v C-X‑p
h‑y-à-a‑m-¡‑p¶‑p.
]‑n¡‑m-e _‑u-² k‑v-X‑q-]-§-f‑ne‑p‑w
s‑s‑N-X‑y-§-f‑ne‑p‑w D-Z‑m-l-c-W-a‑m-b‑n C¶s‑¯ _‑w-¥‑m-t‑Z-i‑n-e‑pÅ ssa\m-aXnþ]‑me‑m `-c-W-I‑q-S-¯‑n-s‑â I‑me-¯‑p \‑n-eh‑n h-¶-X‑v C-hb‑n-s‑e‑m-s‑¡ i‑nh³‑,
K-t‑Wi³‑, I‑mÀ-¯‑n-t‑Ib³‑, Z‑pÀ-K‑,
C-{‑µ³ X‑p-S§‑n-b t‑Z-h-XI-s‑f N‑n-{‑X‑o-Ic‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p¶-X‑p I‑m-W‑m‑w.
_‑p-²³ h‑n-j‑v-W‑p-h‑n-s‑â A-h-X‑mc-a‑mW‑v. s‑I‑mÂ-¡-¯-b‑ne‑p‑w a-ä‑p-a‑p-Å
he‑n-b a‑y‑q-k‑n-b-§ÄþK‑p-]‑v-X-I‑m-e¯‑p‑w
a-ä‑p-a‑p-Å-X‑vþI‑m-W‑p-¶ _‑p-² h‑n-{‑K-l§Ä h‑n-j‑v-W‑p-h‑n-s‑â A-h-X‑m-c-a‑m-b‑n
_‑p²-s‑\ A-h-X-c‑n-¸‑n-¡‑p-¶-h-b‑mW‑v.

Z-i‑m-hX‑m-c hÀ-W-\-I-f‑n H-¶‑m-b‑n
_‑p²-s\ A-h-X-c‑n-¸‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p.
F.U‑n. F«‑m‑w \‑q-ä‑m-ï‑n-s‑e _‑p-²i‑n-e‑v-]-§-f‑n \-a‑p-¡‑v K-t‑W-i-t‑\b‑p‑w
I‑mÀ-¯‑n-t‑I-b-t‑\b‑p‑w I‑m-W‑m‑w. X-a‑ng‑v-\‑m-«‑n-s‑e a‑m-aÃ-]‑p-c-¯‑p-Å F.U‑n.
700þs‑e H-c‑p i‑n-e‑m-e‑n-J‑n-X-¯‑n h‑n-j‑vW‑p-h‑n-s‑â ]-¯‑v A-h-X‑m-c-§-f‑p-s‑S t‑]-c‑v
I‑m-W‑m‑w. A-X‑n-§-s‑\-b‑m-W‑v a-Õ‑y‑w‑,
I‑qÀa‑w‑, h-c‑ml‑w‑, \-c-k‑n‑wl‑w‑, h‑m-a\³‑,
_-eþc‑ma³‑, ]-c-i‑p-c‑ma³‑, t‑I‑m-XÞþc‑ma³‑, _‑p²³‑, I¡‑n. C-X‑nÂ
{‑i-²‑n-t‑¡-ï h-k‑vX‑p-X C-h‑n-s‑S {‑i‑oI‑r-j‑vW-\‑p ]-I-c-a‑m-b‑n-«‑m-W‑v _‑p²-s‑â
t‑]-c‑v \Â-I‑n-b‑n-«‑p-ÅX‑v. s‑s‑ihþs‑s‑h-j‑vW-h c‑q-]-§f‑p‑w N‑n-Ó-§f‑p‑w I‑r-k‑v-X‑ph‑n-\‑p a‑p³-]‑p X-s‑¶ _‑p-²-a-X-¯‑n-s‑â
`‑m-K-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶‑v ]‑p-c‑m-h-k‑v-X‑p
K-t‑h-j-W-§-f‑n \‑n¶‑p‑w h‑y-à-a‑mI‑p¶‑p. _‑p-²³ h‑n-j‑v-W‑p-h‑n-s‑â A-hX‑m-c-a‑m-W‑v F-¶‑v {‑]‑m-N‑o-\ _‑p-²-a-X
{‑K-Ù-§f‑p‑w ]-d-b‑p¶‑p. k‑n-²‑mÀ-°³
]‑nd-¶‑p h‑o-W I-]‑n-e-h-k‑v-X‑p-h‑n Ak‑n-X³ {‑]-t‑h-i‑n¨‑p. A-t‑±-l‑w A-h‑ns‑S
"i‑p-` i-I‑p-\-§Ä Iï‑p. \-·b‑p‑w
I‑m-´‑nb‑p‑w ZÀ-i‑n¨‑p. \‑m-c‑m-b-W³
P-·-s‑a-S‑p-¡‑p-¶-X‑n-s‑â {‑]-`b‑p‑w Iï‑p.''
(e-f‑n-X‑m h‑n-k‑v-X‑mc‑w 7þ61‑). c‑m-P‑m-h‑v Ak‑n-X-t‑\‑m-S‑v h-c-h‑n-s‑â D-t‑±-i‑w t‑N‑m-Z‑n¨‑p.
A-k‑n-X³ a-d‑p]-S‑n ]-dª‑p. "A-t‑§-¡‑v
H-c‑p B¬-I‑p-ª‑v ]‑n-d-¶‑n-c‑n-¡‑p¶‑p. k‑pµ-c-\‑p‑w‑, I‑oÀ-¯‑n-a‑m\‑p‑w a‑p¸-¯‑n c-ï‑v
i‑p-`-e-£W-§-t‑f‑m-S‑p I‑q-S‑n-b-h-\‑p‑w‑, \‑mc‑m-bW-s‑â ià‑n-t‑b‑m-S‑p-I‑q-S‑n-b-h-\‑p-a‑mW‑v Ah³. B kÀ-h‑mÀ-° k‑n²-s‑\
I‑m-W‑m³ F-\‑n-¡‑m-{‑K-l-a‑p-ï‑v. (e-f‑n-X‑m
h‑n-k‑v-X‑mc‑w 7þ66‑) A-k‑n-X³ B Z‑n-h‑y
i‑n-i‑p-h‑n-s‑\ Iï‑p. "i‑p-`-e-£-W-t‑¯‑mS‑p I‑qS‑nb B i‑n-i‑p-h‑n-s‑\ A-h³
I-ï‑p'' \‑m-c‑m-bW-s‑â i-à‑nb‑p‑w {‑]-`‑mh-h-pa‑m-W-h\‑v‑, ]-X‑p-s‑¡ i‑nc-k‑v C-f¡‑p-¶‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. E-j‑n I-s‑ï¯‑n-b
t‑h-Zh‑p‑w i‑m-k‑v-{‑Xh‑p‑w A-h-\‑p-Å C-c‑p]‑m-X-I-f‑m-b‑n-c‑p¶‑p.'' (e-f‑n-X‑m h‑n-k‑v-X‑mc‑w
7.69‑)
\‑m-c‑m-b-W {‑]-`‑m-h-t‑¯‑m-S‑p I‑q-S‑n-b-h\‑m-W‑v _‑p-²³ F¶-X‑v _‑p-²-a-X-¯‑nÂ
B-g-¯‑n t‑h-c‑q¶‑n-b N‑n-´-b‑m-s‑W-¶‑v
e-f‑n-X‑m-h‑n-k‑v-X‑m-c-¯‑n-s‑e B-hÀ-¯-\§-f‑n \‑n¶‑p‑w \-a‑p-¡‑v t‑_‑m-[‑y-a‑m-I‑p¶‑p.
i‑n-h-s‑âb‑p‑w h‑n-j‑v-W‑p-h‑n-s‑âb‑p‑w
_‑n‑w-_ I-e‑v-]-\-IÄ _‑p²-\‑p a‑p³-]‑pÅ-X‑mW‑v. h‑n-{‑K-l-§-f‑p-s‑S c‑q-]-¯‑nÂ
s‑s‑ih s‑s‑h-j‑v-W-h B-c‑m-[-\ _‑u-²

41

Picture Courtesy: www.astrogems.com

42

B-K-a-\-¯‑n-\‑p a‑p³-]‑v \‑n-e-h‑n-e‑p-ï‑mb‑n-c‑p-¶‑p F-¶-X‑n-\‑p s‑X-f‑n-h‑p-IÄ Dï‑v.
i‑p-t‑²‑m-Z-\ c‑m-P‑m-h‑v c‑m-P-I‑p-a‑m-c\‑ps‑a‑m-¯‑v t‑£-{‑X-¯‑n {‑]-t‑h-i‑n¨‑p.
t‑_‑m-[‑n-k-X‑z³ X-s‑â he-X‑p I‑mÂ-]‑mZ‑w t‑£-{‑X-¯‑n-s‑â \‑ne-¯‑p ]-X‑n-¸‑n-¨t‑¸‑mÄ‑, i‑nh³‑, k‑v-Iµ³‑, \‑m-c‑m-bW³‑,
I‑p-t‑_c³‑, N-{‑µ³‑, s‑s‑h-{‑i-hW³‑,
i-{‑I³‑, {‑_Ò³‑, t‑e‑m-I-]‑m-e-IÀ X‑pS§‑n-b h‑n-{‑K-l-§Ä X-§-f‑p-s‑S Ø‑m\¯‑p \‑n-¶‑p‑w s‑]‑m-§‑n X-d-b‑n h‑oW‑p‑,
t‑_‑m-[‑n-k-X‑z-s‑â I‑m¡Â.. ( e-f‑n-X‑mh‑n-k‑v-X‑m-c‑w 8þ4‑)
H-c‑n-¡Â _‑p-²-t‑\‑m-S‑v X-s‑â
[À-a-s‑¯-¡‑p-d‑n¨‑p‑w k‑n-²‑m-´-s‑¯¡‑p-d‑n¨‑p‑w ]-d-b‑p-h‑m³ B-h-i‑y-s‑¸-«t‑¸‑mÄ A-t‑±-l‑w \‑n-È-Ð-\‑mb‑n. ]‑n-¶‑o-S‑v
]-dª‑p. "[À-a‑w A-I-f-¦‑n-X-a‑mW‑v‑,
a-e‑n-\-a‑m-I‑m-¯-X‑m-W‑v I‑mc-W‑w A-X‑v
h‑m-¡‑p-IÄ¡‑p‑w A-¸‑p-d-a‑mW‑v.'' (e-f‑n-X‑m
h‑n-k‑v-X‑m-c‑w 25þ2‑) _‑p²-s‑\ k‑w-_Ô‑n-¨‑v [Àa‑w 'A-\‑nÀ-Æ-N\‑o-b'a‑mW‑v.
]‑m-c-a‑mÀ°‑n-I kX‑y‑w A-\‑nÀ-Æ-N-\‑o-ba‑m-s‑W¶-X‑v X‑n-I¨‑p‑w t‑h-Z‑m-´ h‑o-£W-h‑p-a‑mW‑v. "H-c‑n-¡e‑p‑w P-\‑n-¡‑p-It‑b‑m
a-c‑n-¡‑p-It‑b‑m s‑N-¿‑p-¶‑nà F¶-X‑v
R‑m³ X‑n-c‑n-¨-d‑n-ª A-d‑n-h‑mW‑v.'' F-¶
_‑p²-s‑â {‑]-k‑v-X‑m-h-\ `-Kh-Z‑v K‑o-Xb‑n-s‑e X‑m-s‑g ]-d-b‑p-¶ t‑Ç‑m-I-h‑p-a‑m-b‑n
t‑NÀ-¯‑p s‑h-¡‑pI. "\ P‑mb-t‑X {‑I‑nbt‑X h‑m I-Z‑m-N‑nX‑v (K‑o-X 2.20‑) (B-ß‑mh‑v P-\‑n-¡‑p-¶‑nÃ‑, a-c‑n-¡‑p-¶‑nÃ‑) e-f‑n-X‑mh‑n-k‑v-X‑m-c-¯‑n _‑p²-s‑\ C-S-b‑v-¡‑n-s‑S
k‑q-c‑y-\‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-S‑p-¯‑m-d‑pï‑v.
"A-h³ \‑nÀ-Æ‑m-l-W N-{‑I ]-c-a]-Z‑w
]‑q-I‑n-b-h³. ]-¯‑p Z‑n-i-I-f‑n-t‑e¡‑p‑w ci‑v-a‑nI-s‑f ]‑m-b‑n-¡‑p-¶h³. t‑a‑m-£ I‑m-cW§-s‑f {‑]-hN-\‑w s‑N-¿‑m³ h-¶h³.

]-ß-§-f‑n D-¯a³‑, a-\‑p-j‑y-c‑n-s‑e k‑qc‑y³'' (e-f‑n-X‑m h‑n-k‑v-X‑m-c‑w 23þ9‑)
C-h‑n-s‑S N{‑I‑w _‑p-²³ X-s‑¶-b‑m-b‑n«‑m-W‑v e-f‑n-X‑m h‑n-k‑v-X‑m-c‑w ]-d-b‑p-¶X‑v.
D-Z‑m-l-c-W-a‑m-b‑n _‑p-²³ X-s‑â [À-a N{‑I {‑]-hÀ-¯-\-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑p ]-d-b‑p¶‑p.
"[À-a-N{‑I‑w X‑n-c‑n-ª‑v A-d‑n-h‑nÃ‑m-¯-hÀ¡‑v A-d‑n-h‑n-s‑\ \Â-I‑p-¶‑p. AX‑p-s‑I‑mï‑v A-X‑n-s‑\ _‑p-²-s‑\-¶‑p ]-d-b‑p¶‑p.''
(e-f‑n-X‑m h‑n-k‑v-X‑m-c‑w 26þ61‑) A§-s‑\
k‑q-c‑y-s‑\ I‑m-e-a‑m-b‑n I-W-¡‑m-¡‑pt‑¼‑mÄ k-a-b-¯‑n-s‑â {‑k-ã‑m-h‑mb‑p‑w Ad‑n-h‑n-s‑â Z‑m-X‑m-h‑mb‑p‑w I-W-¡‑m-¡‑p-¶X‑v
I‑m-e-N-{‑I-s‑¯-b‑m-W‑v. B I‑m-e-N{‑I‑w
X-s‑¶-b‑m-W‑v _‑p²³. I‑m-e-N-{‑I-s‑¯
_‑p-²-\‑m-b‑p‑wþ Z‑n\-I-c h-]‑p-Ê‑mb‑p‑w
]-d-b‑p¶-X‑v I‑m-eN-{‑I X-{‑´ c‑m-P-\‑ne‑mW‑v. {‑]‑mN‑o-\ _‑p²-a-X {‑K-Ùa‑m-b
I‑m-eN-{‑I X-{‑´ c‑m-P³ B-c‑w-`‑n-¡‑p¶X‑v C-§s‑\
kÀÆ-Ú‑m Ú‑m-\ I‑m-b‑w Z‑n\-I-c
h-]‑pj‑w ]-ß-]-{‑X‑m-b-X‑m£‑w
_‑p-²‑w k‑n‑w-l‑m-k\-Ø‑w k‑p-c-h-c-\a‑nX‑w a-k‑v-Xt‑I-\ {‑]-Wa‑y
{‑]-t‑N-X‑v c‑mP‑m k‑p-N-{‑µ-I‑m-c-Ia-e‑m
]‑qX‑w Ø‑m-]-b‑nX‑zt‑b‑m-K‑w {‑i‑o-I‑me-N{‑t‑I I-e‑n-b‑p-K-k-at‑b a‑p-à‑n
t‑lt‑X‑m \-c‑m-W‑m‑w.
I‑m-eN-{‑I k‑n-²‑m-´-s‑¯-¡‑p-d‑n-¨‑v
_‑p-²³ k‑z-b‑w A-\‑p-b‑m-b‑nI-s‑f ]T‑n-¸‑n¨‑n-«‑pï‑v. A-P‑v-a‑o-d‑n-s‑e K‑r-[-I‑q-S-¯‑nÂ
s‑h¨‑p‑w B-{Ô-b‑n-s‑e A-a-c‑m-h-X‑n-b‑nÂ
s‑h¨‑p‑w. I‑m-eN-{‑I X-{‑´ c‑m-P-s‑a-¶ I‑rX‑n-b‑p-s‑S F-U‑n-äÀ C§-s‑\ F-g‑p-X‑p¶‑p.
"C‑u {‑K-Ù‑w a‑p-g‑p-h\‑p‑w k‑q-£‑v-a-a‑m-b‑n
]T‑n-¨‑mÂ‑, i-à-a‑m-b‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑pI-b‑m-b‑n-c‑p-¶ c-ï‑v a-X-§-f‑n \‑n-¶‑v
A-X‑mb-X‑v s‑s‑i-hh‑p‑w s‑s‑h-j‑v-W-h-h‑p‑w‑,

t‑h-ï-X‑n-e-[‑n-I‑w I-S-s‑a-S‑p-¡‑p-e‑p-IÄ Ch‑n-s‑S \-S-¶‑n-«‑pï‑v.''
C‑u k-{‑¼-Z‑m-b‑w F.U‑n. 1026 BW‑v S‑n-_-ä‑n F-¯‑p-¶X‑v. A-X‑n-\À-°‑w
F.U‑n. 966 ¯s‑¶ a-l‑o]‑m-e `-c-WI‑me-¯‑v C-X‑v `‑m-c-X-¯‑n D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p F-¶‑m-W‑v.
I‑m-e-N{‑I‑w A-h-X-c‑n-¸‑n-¡-s‑¸«-X‑v
b‑m-s‑X‑m-c‑p ]-£-]‑m-Xh‑p‑w CÃ‑m-¯X‑p‑w
]-c-k‑v]-c‑w t‑]‑m-c-S‑n-¡‑p-¶-X‑pa‑m-b
h‑nh‑n-[ a-X-h‑n-`‑m-K-§Ä-¡‑v k‑z‑o-I‑m-c‑yh‑pa‑m-b H-c‑p s‑s‑Z-h‑w F-¶ \‑n-e-b‑n-e‑mW‑v.
A-i‑z-t‑L‑m-j-s‑â _‑p-²-N-c‑n-X-¯‑nÂ
_‑p²-s‑â P\-\‑w k‑q-c‑y-s‑â D-Z-b-¯‑n\‑p k-a‑m-\-s‑a-¶‑p hÀ-®‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p¶‑p.
h‑n-i‑z‑m-k-t‑b‑mK‑yX s‑I‑mï‑p‑w {‑]-`‑m-h‑w
s‑I‑mï‑p‑w A-h³ D-Z‑n-¨‑p-h-¶ _‑m-e‑mÀ¡-s‑\-t‑¸‑m t‑X‑m-¶‑n-¨‑p. (1.12‑)
]-c-a-]‑p-c‑pj-s‑\ k‑v-X‑p-X‑n-¡‑p-‑¶
]‑p-c‑p-j-k‑q-à-¯n \‑m-c‑m-bW-s‑\
]‑pc‑p-t‑j‑m-¯-a-\‑m-b‑n F-®‑p¶‑p. B-b‑nc‑w I-®‑p‑q‑w-I‑me‑p‑w D-Å k‑q-c‑y-\‑m-W‑v
F¶v A-X‑n ]-d-b‑p¶‑p. FÃ‑m C-c‑p«‑p-IÄ¡‑p‑w A-¸‑p-d-a‑p-Å C‑u k‑q-c‑y³
_‑p-²-a-X-¯‑n B-b‑n-c‑w B-b‑p-[-§-fW‑n-ª Ah t‑e‑m-I‑n-t‑X-i‑z-c-\‑m-W‑v.
XÑ-t‑a‑y‑mÀ B-h‑r-W‑oa-t‑l K‑mX‑p‑w
b-Ú‑mb
K‑mX‑p‑w b-Ú-]X-t‑b
s‑s‑Z-h‑o-k‑z-k‑v-X‑n-c-k‑v-X‑p \‑x
D‑uÀ[‑z‑w P‑n-K‑m-X‑p t‑`j-P‑w
i‑w t‑\‑m A-k‑vX‑p
Z‑z‑n]-t‑Z i‑w N-X‑p-j‑v-]t‑Z
H‑m‑w i‑m´‑n‑x i‑m´‑n‑x i‑m-´‑n‑x
C-X‑v a‑m-\-h-I‑p-e-¯‑n-\‑m-s‑I-b‑p-Å
{‑]‑mÀ-°-\-b‑mW‑v. A-X‑n¯-s‑¶ a-\‑pj‑yc‑p‑w a‑r-K-§f‑p‑w k-k‑y-e-X‑m-Z‑n-If‑p‑w
DÄ-s‑¸-S‑p¶‑p. C‑u a-{‑´-¯‑n-s‑â X‑p-S-¡¯‑n¯-s‑¶ ]-d-b‑p¶‑p. hÀ-¯-a‑m-\¯‑n-t‑eb‑p‑w `‑m-h‑n-b‑n-t‑eb‑p‑w Z‑p-c‑n-X-§Ä
R§-s‑f h‑n-«I-¶‑p t‑]‑m-I‑Wta F-¶‑v
a{‑´‑w ]-d-b‑p-¶‑p.
Z‑p‑x-J-§-f‑n \‑n-¶‑p‑w Z‑p-c‑n-X-§-f‑nÂ
\‑n-¶‑p-a‑pÅ t‑a‑m-N-\-a‑m-W‑v ]-c-a-]‑p-c‑pjs‑\ k‑v-X‑p-X‑n-¡‑p-¶ t‑h-Z-a{‑´‑w ]-d-b‑p¶X‑v. _‑p²-s‑â A-S‑nØ‑m-\ k‑n-²‑m´h‑p‑w Z‑p‑x-J h‑n-t‑a‑m-N-\-a‑mW‑v.
FÃ‑m-b‑n-S¯‑p‑w i‑m-´‑n {‑]-k-c‑n-¡‑pa‑m-d‑m-I-s‑«.

n

1. a-[‑y-{‑]-t‑Z-i‑n-s‑e kX‑v-\ P‑nÃ-b‑n-e‑m-W‑v {‑]-ik‑v-Xa‑m-b _À-l‑p-X‑v k‑v-X‑q]‑w. F.U‑n. a‑q¶‑m‑w
\‑q-ä‑m-ï‑n a‑u-c‑y c‑m-P‑m-h‑m-b A-t‑i‑m-I-\‑m-W‑v
C-X‑p Ø‑m-]‑n¨-X‑v F-¶‑p h‑n-i‑z-k‑n-¡-s‑¸-S‑p-¶‑p.
lncWy

t‑hZ-`‑mj‑y‑w

a-l‑mß‑m

C‑u-i‑zc-\‑p
{‑]‑n-b-s‑¸-«hÀ
Ej‑n‑x = h-k‑n-j‑vT‑x‑, t‑Z-hX = A-á‑n‑x‑, O-µ‑x = _‑rl-X‑n‑, k‑z-c‑x = a-[‑ya‑x

1 2
3 1 2
3 1 2
H‑m‑w t‑X‑z A-t‑á k‑z‑ml‑p-X {‑]‑n-b‑m-k‑x k-´‑p k‑q-cb‑x
3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3 1 2
b´‑mt‑c‑m t‑b a-Lh‑mt‑\‑m P-\‑m-\‑m-a‑q-c‑v-h‑w Z-b´ t‑K‑m-\‑m-a‑v

43

(kma-thZw 38‑)

k‑z‑ml‑pX = P‑o-h‑m-ß‑m-¡-f‑p-s‑S l‑n-X-¯‑n-\‑m-b‑n X-s‑â D-¯-a B-l‑p-X‑n-IÄ \Â-I‑p-¶ t‑l ]-c-t‑a-i‑zc‑m.
C‑u-i‑z-c³ G-s‑X-¦‑ne‑p‑w h‑n-[-¯‑n-e‑p-Å k‑z‑mÀ-°-X-b‑nÃ‑m-s‑X-b‑m-W‑v X-s‑¶ k‑z-b‑w P‑o-h‑m-ß‑m-¡-f‑p-s‑S
l‑n-X-¯‑n-\‑m-b‑n \Â-I‑n-b‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v. C-t‑X Bi-b‑w X-s‑¶-b‑m-W‑v a-s‑ä‑m-c‑nS-¯‑v H-c‑p t‑h-Z-a{‑´‑w ]-d-b‑p¶X‑v. 'B-ßþZ‑m' F¶‑v. A-t‑á = ]‑pt‑c‑mK-X-‑n-b‑p-s‑S D-]‑m-k-I\‑m-b P-K-Z‑o-i‑z-c‑m t‑X‑z = A-h‑n-S‑p-t‑¯-¡‑v
{‑]‑n-b‑m-k‑x = {‑]‑n-b-s‑¸-«-h³ k-´‑p = B-Is‑«þ B-c‑v?
1. k‑q-c-b‑x = A-d‑n-h‑n-s‑\ h‑n-I-k‑n-¸‑n-¡‑p-¶-h\‑p‑w k‑z‑m-²‑y‑m-b-i‑o-e\‑p‑w. C‑u-i‑z-c³ a-\‑p-j‑yÀ-¡‑p \ÂI‑nb D-¯-a D-]-I-c-W-a‑m-W‑v _‑p²‑n. B _‑p-²‑n-s‑b h‑n-I-k‑n-¸‑n-¡‑m-X‑n-c‑n-¡‑p¶X‑v C‑ui‑z-t‑c‑m-]‑m-k-\-b‑v-¡‑v
h‑n-]-c‑o-X-a‑m-W‑v.
2. b-´‑m-c‑x = a-\-Ê‑n-s‑\ \‑n-b-{‑´‑n-¡‑p-¶h³. a-\-Ê‑n-s‑\ h-i-¯‑m-¡‑m³ I-g‑n-b‑m-¯-hÀ h‑n-j-b‑m-k-à-c‑mh‑p-Ib‑p‑w C‑u-i‑z-c-\‑n \‑n¶‑p‑w A-I-e‑p-Ib‑p‑w s‑N-¿‑p-¶‑p.
3. t‑b = G-s‑X‑m-c‑mÄ P-\‑m\‑m‑w = a-\‑p-j‑y-c‑n a-L-h‑m-\‑x = C-{‑µ-\‑m-b‑n-¯‑o-c‑p¶‑p. C-{‑µ³ Ak‑p-c
l-´‑m-h‑mW‑v. P‑w-`‑m-k‑pc³‑, h-e‑m-k‑pc³‑, i‑p-j‑vW³‑, i‑w-_c³‑, \-a‑p-N‑n F-¶‑n-hs‑c-s‑b‑m-s‑¡ h-[‑n-¨-h\‑m-W‑v C-{‑µ³. A-a‑n-X‑m-l‑m-c-i‑o-e-a‑m-W‑v P‑w`‑w. Z‑pÀ-_e-s‑c B-{‑I-a‑n-¡-e‑m-W‑v h-e‑m-k‑p-c-X‑z‑w. i‑p-j‑v-W‑mk‑pc³ C‑uÀ-j‑y-b‑mW‑v. i‑w-_-c³ t‑{‑I‑m-[h‑p‑w a‑m-\‑m-`‑n-a‑m-\-§-f‑n-e‑p-Å B-k-à‑n-b‑mW‑v '\-a‑pN‑n' Ch-s‑b
l-\‑n-¡‑p-¶-h-\‑m-W‑v C-{‑µ³‑, C‑u-i‑zc-\‑p {‑]‑n-b-\‑p‑w.
4. t‑K‑m\‑m‑w = C-{‑µ‑n-b-§-f‑ps‑S D‑u-c‑v-h‑w = k-a‑ql-s‑¯ Zb-t‑´ = k‑p-c-£‑n-X-a‑m-¡‑p¶‑p. h‑m-¡‑v X‑pS§‑n-b C-{‑µ‑n-b§-s‑f A-k‑p-c³-a‑m-c‑p-s‑S B-{‑I-a-W-§-f‑n \‑n¶‑p‑w c-£‑n-¡‑p-¶h³ C‑u-i‑zc-\‑p {‑]‑n-bs‑¸-«-h-\‑mW‑v. C‑u K‑p-W-§-s‑fÃ‑m‑w X‑n-I-ªh-t‑\ a-{‑´-¯‑n-s‑â E-j‑nb‑m-b h-k‑n-j‑vT-\‑m-h‑q.
n

amˬv 2013

thZ-K-WnXw

sI. hnP-b-cm-L-h³

\yq\-th-jSv \w

(Negative osculation)
l
44

cW£aX ]cn-tim-[n-°m-\p≈ G‰hpw Ffp-∏-amb
Hcp D]m-[n-bmWv thjvS\w (Osculation) F∂p \mw
I≠p. lmcIw 9˛¬ Ah-km-\n-°p∂ kwJy-bm-sW-¶nte
thjvS-\-kwJy ImWm≥ Ign-bq. 9˛¬ Ah-km-\n-°mØ lmcI-ßsf as‰mcp kwJy-sIm≠p KpWnt®m lcnt®m 9˛¬ Ahkm-\n-°p∂ kwJy-bm-°n-b-tijw thjvS-\-kwJy I≠p-]nSn°mw F∂p I≠p. At∏mƒ thjvS-\-kwJy hep-Xm-Ip-∂-XpsIm≠v thjvS\w Ffp-∏-a-√mØ ÿnXn hcm-dp-≠v.
DZm:1. 23106˛s\ 41 sIm≠p \nt»jw lcn-°mtam?
41x9=369. thjvS-\-kwJy=37. CXp-sIm-≠p≈ KpW\w Ffp∏-a-√. thjvS\w {]bm-k-ap-≈-Xm-hp-∂p. thZ-K-Wn-X-coXnXs∂
A{]k-‡-am-hp-∂pthm?
lmc-I-amb 41˛¬\n∂p thjvS-\-kw-Jy-bmb 37 Ipd®m¬ In´p∂ 4 sIm≠p thjvS\w sNbvXm¬ aXn-sb-¶n¬,
F{X Ffp-∏-am-tbs\! F¶n¬, \ap°v AXp-Xs∂ sNømw!
kuI-cy-Øn-\p-th-≠n, 37-˛s\ [\-thjvS-\-kwJy (Positive
osculator) F∂pw AXp Ipd-®m¬ In´p∂ 4˛s\ \yq\-th-jvS\-kwJy (Negative osculator) F∂pw hnfn-°mw. lmc-I-am-b
41-se 1 If-™m¬ tijn-°p∂ 4 BWv \yq\-th-jvS-\-kwJy.
lmcy-Øn¬, he-Øp-\n-∂n-S-tØm´v F∂ {Ia-Øn¬,
c≠m-asØ c≠m-asØ A°-߃ Ipd-bv°p-Ibpw a‰p-≈h
Iq´p-I-bp-am-Wv, \yq\-th-jvS-\-Øn¬ sNøp-∂-Xv. kuI-cy-Øn\m-bn, Ipd-bvt°≠ A°-߃°p-aosX _m¿ CSmw.

2 3 1 0 6

BZy-th-jvS\w = 4x6 _ 0=24
c≠m-asØ thjvS\w = 4 x(24˛se hesØ A°w)˛(24-˛se
ASpØ A°w)+(lm-cy-Ønse ASpØ A°w)

= 4 x 4 _ 2 + 1 = 15

aq∂m-asØ thjvS\w = 4 x (15 ˛se hesØ A°w) _ (15˛se CSsØ A°w)_(lm-cy-Ønse ASpØ A°w.)

= 4 x 5 _ 1 + 3 = 20 _ 1 _ 3 = 16
\mem-asØ thjvS\w = 4 x (16˛se hesØ A°w) _ (16˛se CSsØ A°w) + (lm-cy-Ønse ASpØ A°w)

= 4 x 6 _ 1 + 2 = 24 _ 1 + 2 = 25.
CXv Ah-km-\-^-e-am-Wv. CXns\ 41-sIm≠p lcn-°m-\m-hn-√.
AXn-\m¬, 23106 F∂ kwJy 41-˛\v lc-W-£aw (divisible)

A√. AXm-b-Xv, 23106-˛s\ 41-sIm≠v lcn-°m-\m-hn-√. CXp
Npcp°n Xmsg ImWpw-{]-Imcw Fgp-Xmw.

2 3 1 0
25 16 15 24

6

\yq\-th-jvS-\-kwJy=4

lcn-°m≥ ]‰n-√.
DZm:2. 15052-˛s\ 71-sIm≠p lcn-°mtam?
hgn
\yq\-th-jvS-\-kwJy =7

7x2+5=14_5=9
7x9+0=63
7x3_6+5=21_6_5=10
7x0_1+1=0
Ah-km\ ^ew =0. AXn-\m¬, 71sIm≠p lcn-°mw.
Ipdn∏v: Ah-km-\-^ew 71‚ Hcp KpWn-X-ambm¬ 71-sIm≠p
1 5 0
0 10 63

5
9

2

1.
2.
3.
4.

lcn-°mw.

71 x 0 = 0. AXp-sIm≠v 71s‚ KpWn-X-amWp 0.
71 x _ 1 = _71 AXp-sIm≠v, 71s‚ KpWn-X-amWv _71.
KpWnXw s\K-‰ohv kwJytbm ]qPytam Bhmw.
DZm:3. 66963-˛s\ 51-sIm≠p lcn-°mtam?
\yq\-th-jvS-\-kwJy = 5

6
51

6 9
9 54

6 3
lcn°mw
9

hgn 1. 5x3+6= 9

2.
3.
4.
DZm:4.

1

5x9+9=54
5x4_5+6=20_5_6=9
5x9+6=45+6=51.
109473 -˛s\ 91-sIm≠p lcn-°mtam?

0

9

4

7 3 \yq\-th-jvS-\-kwJyw = 9

0 81

9

2 20

lcn°mw

lncWy

hgn 1. 9x3+7=20

2. 9x0_2+4=2
3. 9 x 2 + 9 = 9
4. 9 x 9 + 0 = 81
5. 9 x 1 _ 8 + 1 = 0

DZm: 5 24523˛s\ 17-sIm≠p lcn-°mtam?
17x3=51. \yq\-th-jvS-\-kwJy = 5

2

4

5

2

2 40

19

13

3

hgn 1. 5 x 3 + 2 =13

]‰n√

2. 5 x 3 _ 1 + 5 = 19
3. 5 x 9 _ 1 + 4 = 40
4. 5 x 0 _ 4 + 2 = 2

DZm:6.
6. 32 54 316-˛s\ 61-sIm≠p lcn-°mtam?

3 2
1 41

5
37

4
7

3
1 6
30
35
]‰n-√.
hgn 1. 6 x 6 + 1 = 36 _ 1 = 35
2. 6 x 5 _3 + 3 = 30 _ 3 + 3 = 30
3. 6x0_3 + 4 = 0 _ 3 _ 4 = 7
4. 6x7+5=_42 +5=37
5. 6x7_3+2=_42+3_2=41
6. 6x1_4+3=_6+4+3=1 ]‰n-√.
DZm:7. 327591-s\ 27-sIm≠v lcn-°mtam?
27x3=81. \yq\-th-jvS-\-kwJy = 8

3
27
hgn: 1.
2.
3.
4.
5.

2
7 5
9 1
lcn-°mw.
3 31 3
1
8x1+9=8_9=1
8x1+5=_8+5=3
8x3+7=_24_7=31
8x1_3+2=_8+3+2=3
8x3+3=_24_3=_27.
DZm:8 10171203s\ 67-sIm≠p lcn-°mtam?
67 x 3 = 201. \yq\-th-jvS-\-kwJy = 20
1 0
1 7 1 2 0 3
0 10 101 5 81 4 60
lcn-°mw.
hgn:1. 20x3_0=60
2. 20x0_6+2=4
3. 20x4+1=_80_1=81
4. 20x1_8+7=_20+8+7=5
5. 20x5+1=_100_1=101
amˬv 2013

6. 20x1_10+0=_20+10+0=10
7. 20x0_1+1=0+1_1=0
20-sIm≠v thjvS\w sNøp-∂Xpw 2-sIm≠p sNøp-∂Xpw
XΩn¬ Hcp ÿm\hyXym-kw am{X-at√ D≈p? AXn-\m¬ heØp-\n∂pw c≠-°w-ho-X-sa-SpØp 2sIm≠p thjvS\w
sNbvXm¬ aXn-bm-hpw.

10 17 12 03
0 5 6
lcn-°mw.

67x3=201
thjvS-\-kwJy =2(-c-≠-°-߃-H-∂n-®p.)

1. 2x03+12=6_12=6
2. 2x6+17=_12+17=5
3. 2x5+10=10_10=0

DZm: 9. 759-s\ 33-sIm≠p lcn-°mtam?
33x3=99.thjvS-\-kwJy=10 ([-\-th-jvS-\w)

7 5
66 95

9

1. 10x9+5=95
2. 10x5+9+7=50+9+7=66
lcn-°mw.

10-\p-]-Icw 1sIm≠p thjvS\w sNømw. c≠°w hoX-sa-

45

SpØp Iq´n-bm¬ aXn.

59+7=66 lcn-°mw.

136059˛s\ 33˛-sIm≠p lcn-°mtam?
33x3=99. [\-th-jvS-\-kwJy=1 (c-≠-°-{Kq-∏m-bn-´v)
13 60 59
13+60+59=132
132-˛s\ thjvS\w sNbvXm¬, 1+32=33. lcn-°mw.
DZm:10.

DZm: 11. 1853867-˛s\ 167-sIm≠p lcn-°mtam?

167x3=501

\yq\-th-jvS-\-kwJy=5, c≠-°-{Kq-∏v.

1 85
167 334 568

38
297

67

334-˛s\ 167sIm≠p lcn-°mtam F∂p ]d-bm≥ {]bm-k-amsW-¶n¬, 334-s\ thjvS\w sNømw.
5x34_3=170_3=167. lcn-°mw.
Ipdn∏v:1 . thjvS-\-kw-Jy-bp-tSbpw \yq\-th-jvS-\-kw-Jy-bptSbpw XpI lmc-I-Øn-\p-Xp-ey-am-W-t√m. AXn¬ Hcp kwJy
In´n-bm¬, lmc-I-Øn¬\n∂v AXp Ipd-®p-sIm≠p at‰
kwJybpw Is≠-Ømw. GXp-sIm-≠p≈ thjvS-\-amtWm Ffp∏w, AXp sNømw.
2 . \yq\-th-j-A-S-\-kwJy In´m≥, 3˛-e-h-km-\n-°p∂
kwJysb 7sIm≠pw 7˛-e-h-km-\n-°p∂ kwJysb 3sIm≠pw
KpWn-°-Ww. [\-th-jvS-\-kw-Jy-bmWv ImtW-≠-sX-¶n¬,
3˛¬ Ah-km-\n-°p∂ kwJysb 3sIm≠pw 7¬
Ahkm\n°p∂ kwJysb 7 sIm≠pw KpWn-°-Ww.
lc-W-£-aX (\n-t»jw lcn-°mtam F∂v) ]cn-tim-[n-°p-I.

1.
2.
3.
4.
5.

1427313s\ 71-sIm-≠v.
451329s\ 31-sIm-≠v.
23725-s\ 13-sIm-≠v.
7915853-s\ 37s- Im≠v
19581-s\ 61-sIm-≠v.

"lc-W-£-aX' F∂ ]mT-Ønse ]cn-io-e-\-{]-iv\-ß-fpsS
DØ-cw.

1. 7525s\ 79-sIm≠v. thjvS-\-kwJy=8
7 5 2 5
]‰n-√.
49 25 42

3.

5 7 13.
7 20 13

13x3=39; thjvS-\-kwJy = 4
]‰n-√.

5 0 7 2
96 77 56 14

1

4.

1 0 1 6
42 18 33 26

4

5.

2
29

4 3
9 21

8.

1 4 0 1 8
86 76 75 105
x

y 2

59s‚ thjvS-\-kwJy=6
lcn-°mw.
43x3=129
thjvS-\-kwJy=13
lcn-°mw.
19s‚ thjvS-\-kwJy=2

1 6

9 13

18+y+10x =19s‚ KpWnXw
= 38
y+10x=38_18=20
x=2, y=0
kwJy = 20216

10. 1 x 7 5 9 9
45 29 45
10+x+24
=x+34= 39
x = 39_34 = 5
11.

6. _ _ 216-s\ 19-sIm≠v \nt»jw lcn-°mw.
7. 1 _ 7599˛s\ 13-sIm≠v \nt»jw lcn-°mw.
8. 384 _ s\ 17-sIm≠v \nt»jw lcn-°mw.
9. _ 58 _ s\ 21sIm≠v \nt»jw lcn-°mw.
10. 6 _ 8 _ 8 s\ 29-sIm≠v \nt»jw lcn-°mw.

4
32

1 9 1 5 7 3
59 49 46 37 25

39s‚ thjvS-\-kwJy=4
lcn-°mw.

13x3=39.
thjvS-\-kwJy = 4

kwJy = 1 5 7 5 99

hn´p-t]mb A°-߃ Is≠-Øp-I.

2.

7.

9.

3

119s‚ thjvS-\-kwJy=12
]‰n-√.

7x7=49; thjvS-\-kwJy = 5
lcn-°mw.

4 5 5 0
6 20 5

29s‚ thjvS-\-kwJy=3
lcn-°mw.

x
8
4
2 17x7=119
thjvS-\-kwJy=12
82+x 106 28
82+x=85 (17-˛s‚ KpWn-Xw).

x=85_82=3

kwJy = 3842

21x9=189
12. x 5 8 y
thjvS-\-kwJy=19
100x+58+19y
=21s‚ KpWn-Xw.
100x+58+19y=315
100x+19y=315_58=257
x=2, y=3
kwJy= 2583
8
y 8 29s‚ thjvS-\-kwJy =3
80+3y 24+y
600+10x+80+3y
=10x+3y+680=29s‚ KpWnXw
680˛t\-°mƒ henb KpWnXw =696.
10x+3y = 696_680
= 16
x=1, y =2
kwJy =61828
13. 6

x

}

46

4 9 5
39 38 17

}

]cn-io-e\
- {- ]-iv\ß
- ƒ

6.

}

hgn1. 5x67_38=335_38=297
2. 5x97_2+85=485_2+85=568
3. 5x68_5+1=340_5_1=334 

lncWy

Picture Courtesy: www.deccanchronicle.com

kp]À®-¡mgvN

t‑X‑m-«‑n-¸-W‑n-s‑b-S‑p-¡‑p-¶h-s‑c I‑p‑w-`-t‑a-f-b‑n B-Z-c‑n¨‑p
D-¯-t‑c-´‑y-b‑n G-äh‑p‑w ]‑n-t‑¶‑m-¡‑w \‑nÂ-¡‑p-¶
h‑n-`‑m-K-a‑m-W‑v t‑X‑m-«‑n¸-W‑n s‑N-¿‑p-¶hÀ. A-X‑n-iàa‑m-b P‑mX‑o-b h‑n-t‑hN-\‑w t‑\-c‑n-S‑p-¶ C-hÀ-¡‑v
C-¯-hW-s‑¯ I‑p‑w-`-t‑a-f-b‑n A-]‑qÀ-Æa‑m-b `‑mK‑y‑w
k‑n-²‑n¨‑p. c‑m-P-Ø‑m-\‑n \‑n-¶‑p-a‑p-Å \‑q-d‑n-e-[‑n-I‑w
h-c‑p¶ t‑X‑m-«‑n-¸-W‑n-¡‑m-s‑c I‑p‑w-`-t‑a-f-b‑n ]-s‑¦-S‑p-¸‑n¡‑p-Ib‑p‑w I‑p‑w-`-t‑a-f-b‑n-s‑e {‑][‑m-\ ]‑p-t‑c‑m-l‑n-X³-a‑mc‑p-s‑Sb‑p‑w BNm-cy³am-cp-sSbpw I‑q-s‑S Ah-s‑c `£W‑w I-g‑n-¸‑n-¡‑p-Ib‑p‑w s‑N-b‑vX‑p. X-§Ä-¡‑p t‑h-ï‑n
]‑q-P \-S-¯‑nb-X‑v C-{‑X D-¶-X Ø‑m-\-¯‑p-Å-h-c‑m-W‑v

t‑e‑m-I-{‑]-i-k‑v-Xa‑m-b X-©‑m-h‑qÀ h‑oW-¡‑v P‑n-t‑b‑m{‑K-^‑n-¡Â C³-U‑n-t‑¡-j³ S‑mK‑v (GI) DS-s‑\
e-`‑n-¡‑m³ t‑]‑m-I‑p¶‑p. C‑u hÀj‑w a‑mÀ-¨‑v A-h-k‑m\-t‑¯‑m-S‑p-I‑q-S‑n GI -]-Z-h‑n e-`‑n-¡‑p-s‑a-¶‑v P‑n-t‑b‑m-{‑K-^‑n¡Â C³-U‑n-t‑¡-j³ c-P‑n-k‑v-{‑S‑n-b‑p-s‑S D-t‑Z‑y‑m-K-ØÀ
]-d-ª‑p.
h‑oW-s‑b H-c‑p k-¼‑qÀ-W k‑wK‑o-X D-]-I-c-Wa‑m-b‑n-«‑m-W‑v I-W-¡‑m-¡‑p-¶X‑v. {‑i‑p-X‑nb‑p‑w e-bh‑p‑w
H-¶‑nÂ-¯-s‑¶-b‑p-Å D-]-I-c-W-§Ä A-]‑qÀ-Æ-a‑m-W‑v.
H-c‑p {‑]-t‑X‑y-I Ø-e-¯‑p-Å‑, A-h‑n-s‑S- \‑n¶‑p‑w
D-e‑v-]‑m-Z‑n-¸‑n-¨ I‑mÀj‑n-I D-e‑v-]-¶§Ä‑, k‑z‑m-`‑m-h‑n-Ia‑m-b‑n \‑nÀ-½‑n-¡-s‑¸-«-X‑pa‑m-b h-k‑v-X‑p-¡Ä F-¶‑n-h-b‑v¡‑m-W‑v GI ]Z-h‑n \Â-I‑p-I. N‑n-e \‑nÝ‑n-X K‑p-W-§Ä
A¯-c‑w h-k‑v-X‑p-¡Ä-¡‑v D-ï‑m-b‑n-c‑n-¡W‑w. GI ]
Z-h‑n e-`‑n-¨‑p-I-g‑n-ª‑m t‑e‑mI-¯‑v BÀ¡‑p‑w X-s‑¶
A-h-b‑p-s‑S _‑u²‑n-I k‑z-¯-h-I‑m-i‑w t‑\-S‑n-s‑b-S‑p-¡‑m\‑m-h‑nÃ.
amˬv 2013

deccan chronicle

Picture Courtesy: www.deccanchronicle.com

X©‑m-h‑qÀ h‑oW-¡‑v
P‑n.s‑F. ]Z-h‑n DS³

F-¶‑v ]-d-b‑p-t‑¼‑mÄ A-X‑p h‑n-i‑z-k‑n-¡‑m³ t‑]‑m-e‑p-a‑m-h‑p-¶‑nÃ
F-¶‑m-W‑v A-h-c‑n H-cmÄ A-`‑n-{‑]‑m-b-s‑¸-«X‑v. `‑m-c-X-¯‑n-e‑pS-\‑o-f‑w k‑pe‑`v i‑u-N‑m-e-b-§Ä Ø‑m-]‑n-¨ t‑U‑m. _‑n-t‑µ-i‑zÀ
]‑mT-I‑v B-W‑v Ch-s‑c I‑p‑w-`-t‑a-f-b‑n-s‑e-¯‑n-¡‑m³ a‑p³s‑s‑I
F-S‑p-¯X‑v. \‑q-d‑n-e-[‑n-I‑w h-cp¶ t‑X‑m-«‑n-¸-W‑n-¡‑mÀ H-c‑p-a‑n-¨‑v
K‑w-K-b‑n C-d§‑n‑, H-¶‑v B-t‑e‑m-N‑n-¨-X‑n-\‑p-t‑i-j‑w Z‑n-K-´-§Ä
s‑]‑m-«‑p-a‑m-d‑v s‑N‑mÃ‑n l-c l-c K‑wwwt‑t‑t‑K....
]‑pX‑n-b D-Z-b-¯‑n-s‑â i‑w-s‑J‑m-e‑n-b‑mI‑pt‑a‑m C-X‑v?

47

i‑n-h-c‑m{‑X‑n \‑m-f‑nÂ
a-l‑m-c‑p-{‑Z-bÚ‑w

ac-W-an-Ãm-Xm-¡m³ Aar-X-hgn F¶ {KÙw ]n. hÕe ]n.-hn. KwKm-[-c\v \ÂIn-s¡mïv
{]Im-i\w sN¿p-¶p. (C-S¯p \n¶v) sI. N{µ-ti-J-c³, BNmcy Fw.-BÀ. cmtPjv, Ihn
{io[-c-\p-®n, tImgn-t¡mSv \mcm-b-W³ \mbÀ, XncqÀ Znt\-iv, ]n.-]n. D®n-¡r-jvW³ F¶n-hÀ
kao]w

48

BNmcy Fw.-BÀ. cmtP-jnsâ
aq¶v ]pkvX-I-§Ä
{]Im-i\w sNbvXp

tImgn-t¡mSv: Imiy] thZ dnkÀ¨v ^utï-j³ Ipe-]Xn BNmcy Fw.BÀ. cmtPjv cNn¨ ]pXnb aq¶p ]pkvX-I-§Ä {]Im-i\w sNbvXp.
Imiy-]m-{i-a-¯n sh¨p \S¶ s]mXp-]-cn-]m-Sn-bn sh¨mWv ]pkvXI§Ä -{]-Im-i\w sNbvXXv. 'ac-W-an-Ãm-Xm-¡m³ Aar-X-hgn' F¶
]pkvXIw t\mh-enÌv ]n. hÕe amXr-`qan Ub-d-IvSÀ ]n.-hn. KwKm-[-c\v
\ÂIn-bpw, thZw: tNmZy-§Ä D¯-c-§Ä F¶ {KÙw Ihn {io[-c-\p®n
\S³ tImgn-t¡mSv \mcm-b-W³ \mbÀ¡v \ÂIn-bpw, thZ-§sf {]W-bn¨
hnth-Im-\-µ³ F¶ {KÙw Fgp-¯p-Im-c³ XncqÀ Znt\iv ap³ hnPn-e³kv
Un.-ssh.-F-kv.-]n. ]n.-]n. D®n-¡r-jvW\p \ÂInbpw {]Im-i\w sNbvXp.
thZ-§-fn A[n-jvTn-X-am-bn-cp¶ `mc-Xob kwkv¡mcw {]Ir-Xn-bp-ambn
At`-Zy-amb _Ôw sh¨p ]peÀ¯n-bn-cp-¶p. AhÀ ac-Ws¯ F§s\ adnI-S-¡m-sa¶v \nc-´cw tNmZn-¨p-sIm-ïp-an-cp-¶p. B Nn´-I-fmWv
]n¡m-e¯v Fgp-X-s¸« D]-\n-j-¯p-¡Ä AXv P\-Xbv¡v ac-W-¯n-\¸pdw t]mIm-\pÅ {ia-§-fm-bn-cp-¶p. ]n. hÕe A`n-{]m-b-s¸-«p.
AUz. APojv kzmKXw ]dª NS-§n N{µ-ti-J-c³ A²y-£X
hln-¨p. {]apJ ]cn-ØnXn Kth-j-I³ kn.-sI. kpPn¯v IpamÀ ]pkvXI-§Ä kZ-Ên\v ]cn-N-b-s¸-Sp-¯n. {KÙ-IÀ¯m-hmb BNmcy Fw.-BÀ.
cmtPjv adp-]-Sn-{]-kw-Khpw \S-¯n. Ir]-Ip-am-À \µnbpw ]d-ªp.

_e‑n-s‑s‑h-i‑z-t‑Z-h‑w ¢‑m-k‑v D-Z‑v-L‑mS-\‑w s‑N-b‑vX‑p
I®qÀ: Aá‑n-t‑l‑m{‑X‑w h-s‑c I‑mi‑y-]
t‑h-Z d‑n-kÀ-¨‑v ^‑u-t‑ï-j-\‑n \‑n¶‑p‑w
]T‑n-¨h-s‑c D-t‑±-i‑n-¨‑p-Å _e‑n-s‑s‑h-i‑zt‑Z-hb-Ú‑w ¢‑m-Ê‑p-IÄ s‑^-{‑_‑p-h-c‑n
24\‑v I-®‑qÀ I‑mÂ-s‑S-I‑v-k‑v P‑w-K‑v-j-\‑n-e‑pÅ t‑N‑w-_À l‑m-f‑n s‑h-¨‑v B-N‑m-c‑y

F‑w.BÀ. c‑m-t‑P-j‑v D-Z‑v-L‑mS-\‑w s‑Nb‑vX‑p. _e‑n-s‑s‑h-i‑z-t‑Z-h-b-Ú-¯‑n-s‑â
{‑]‑m-[‑m-\‑yh‑p‑w A-X‑n-s‑â B-h-i‑y-I-Xb‑p‑w-I‑p-d‑n-¨‑v B-N‑m-c‑y³ ¢‑m-s‑Ê-S‑p¯‑p.
A-S‑p-¯ ¢‑m-Ê‑v a‑mÀ-¨‑v 10\‑v R‑m-b-d‑mg‑vN
s‑s‑h-I‑o-«‑v \‑m-e‑p a-W‑n-¡‑v \-S-¡‑p-¶-X‑m-W‑v.

a-l‑m-i‑n-h-c‑m{‑X‑n \‑m-f‑n t‑I‑m-g‑n-t‑¡‑m-S‑v
I‑p-µ-a‑wK-e‑w s‑s‑l-k‑v-I‑qÄ {‑K‑u-ï‑nÂ
s‑h-¨‑v I‑mi‑y-] t‑h-Z d‑n-kÀ-¨‑v ^‑ut‑ïj-s‑â B-`‑n-a‑p-J‑y-¯‑n a-l‑mc‑p-{‑Zb-Ú‑w \-S-¡‑p‑w. b-P‑pÀ-t‑ÆZ‑ob b‑mÚ‑n-I h‑n-[‑m-\-t‑¯‑m-S‑p-I‑q-S‑n
\-S-¡‑p-¶ a-l‑m-c‑p-{‑Z-b-Ú-¯‑n c‑p-{‑Z
N-a-I‑m-Z‑n-If‑p‑w i‑n-h-k-¦e‑v-] a-{‑´-§f‑p‑w
h‑n\‑n-t‑b‑m-K‑n-¡‑p‑w. ]-©-i‑p-²‑n ]‑p-W‑y‑mlh‑p‑w b-Ú-t‑¯‑m-S-\‑p-_-Ô‑n-¨‑v D-ï‑mb‑n-c‑n-¡‑p-¶-X‑mW‑v. i‑n-h-c‑m{‑X‑n \‑m-f‑nÂ
a-l‑m-c‑p-{‑Z-b-Ú-t‑¯‑m-s‑S‑m-¸‑w Ú‑m-\-bÚh‑p‑w \-S-¡‑p‑w. i‑n-h-c‑m{‑X‑n B-t‑L‑mj-§-f‑p-a‑m-b‑n _-Ô-s‑¸-«‑v k‑w-L-S‑n-¸‑n-¨
N‑n-{‑X-cN-\‑, D-]-\‑y‑m-k aÕ-c‑w F-¶‑n-hb‑n-s‑e h‑n-P-b‑n-IÄ-¡‑v b-Ú-t‑h-Z‑n-b‑nÂ
s‑h-¨‑v ]‑p-c-k‑v-¡‑m-c-§Ä \Â-I‑p-¶-X‑pa‑mW‑v.

A-g‑n-ª‑n-e‑w
t‑£-t‑{‑X‑mÕ-h‑w B-N‑m-c‑y
F‑w.BÀ. c‑m-t‑P-j‑v
D-Z‑v-L‑mS-\‑w s‑N-b‑vX‑p
h-S-¡³- t‑I-c-f-¯‑n-s‑e {‑]-i-k‑v-Xa‑m-b
t‑£-{‑X-§f‑n-s‑e‑m¶‑m-b A-g‑n-ª‑n-e‑w Xf‑n t‑£-{‑X-¯‑ns‑e C‑u hÀj-s‑¯ D-Õh B-t‑L‑m-j-§Ä B-N‑m-c‑y F‑w.BÀ.
c‑m-t‑P-j‑v D-Z‑v-L‑mS-\‑w s‑N-b‑vX‑p. [À-½
k‑wc-£-W {‑]-hÀ-¯-\-§-f‑n D-]‑m-k\-b‑v¡‑p‑w D-]‑m-k-\‑m-t‑I-{‑µ-§Ä-¡‑p-a‑p-Å
]-¦‑v F-S‑p-¯‑p-]-dª‑p-s‑I‑m-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p
B-N‑m-c‑y F‑w.BÀ. c‑m-t‑P-j‑v {‑]-`‑mjW‑w \-S-¯‑n-bX‑v. N-S-§‑n K‑p-c‑p-h‑m-b‑qÀ
t‑Z-hk‑z‑w t‑_‑mÀ-U‑v s‑N-bÀ-a‑m³ N{‑µt‑a‑m-l³ a‑p-J‑y‑m-X‑n-Y‑n-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p. t‑£{‑X-¯‑n-s‑e-¯‑n-b B-N‑m-c‑y-s‑\ t‑aÂ-i‑m´‑n ]‑qÀ-®-I‑p‑w-`‑w \Â-I‑n k‑z‑o-I-c‑n-¨‑p.

X-f‑n-¸-d-¼‑nÂ
{‑]-W-h‑m-t‑ã‑m-¯-c
iX c-l-k‑y‑mÀ¨-\

I-®‑qÀ k-X‑v-k‑w-K-k-a‑n-X‑n-b‑p-s‑S B-`‑n-a‑pJ‑y-¯‑n X-f‑n-¸d-¼‑v I-S-t‑¼-c‑n N‑pg-e‑n
`-K-h-X‑n-t‑£-{‑X-¯‑n-s‑e D-Õ-h-t‑¯‑mS-\‑p-_-Ô‑n-¨‑v P-\‑p-h-c‑n 25þ‑m‑w X‑o¿X‑n {‑]-W-h‑m-t‑ã‑m-¯-c c-l-k‑y‑mÀ-¨-\
\-S¶‑p. AÀ-¨-\-b‑n \‑q-t‑d‑m-f‑w t‑]À
]-s‑¦-S‑p¯‑p. H. {‑]-Z‑o-]³ AÀ-¨-\-b‑v-¡‑v
t‑\-X‑rX‑z‑w \Â-I‑n.
lncWy

kc-kz-Xo-b-Ú-§-f‑nÂ
]-X‑n-\‑m-b‑n-c-§Ä ]-s‑¦-S‑p¯‑p

49

Xm\q-cnse A¿m-b {io A¿¸ ZpÀ¤ `K-hXn t£{X-¯nse bPvR-¯n \n¶v

Imiy] thZ dnkÀ¨v ^utï-jsâ
B`n-ap-Jy-¯n amÀ¨v aq¶n\v t‑I-c-f¯‑n-s‑e h‑n-h‑n-[-b‑n-S-§-f‑n \S¶ kckz-Xo-b-Ú-§f‑n h‑n-Z‑y‑mÀ-°‑n-If‑p‑w
a‑p-X‑nÀ-¶-h-c‑p-aS-¡‑w ]-X‑n-\‑m-b‑n-c-§Ä
]-s‑¦-S‑p¯‑p. I®qÀ, hb-\m-Sv, tImgnt¡m-Sv, ae-¸p-dw, XrÈqÀ PnÃ-I-fn-s‑e
h‑nh‑n-[ Ø-e-§-f‑n-e‑mW‑v bÚ-‑w \
S¶X‑v. Imiy-]m-{i-a-¯nse thZhn-ZymÀ°n-I-fmWv FÃm-bn-S¯pw
bÚ-§Ä¡v t\XrXzw sImSp-¯X‑v.
k‑u-P-\‑y-a‑m-b‑n \-S-¯-s‑¸-« k-c-k‑z-X‑n-bÚ-¯‑n ]-s‑¦-S‑p-¯ h‑n-Z‑y‑mÀ-°‑n-IÄs‑¡Ã‑m‑w k-c-k‑z-X‑o-a-{‑´h‑p‑w t‑a-[‑m-k‑qàh‑p‑w b-Ú-{‑]-k‑m-Z-a‑m-b‑n h‑n-Xc-W‑w

s‑N-b‑vX‑p. k-c-k‑z-X‑o-b-Ú-§Ä \-S-¶
Ø-e-§Ä C-h-b‑mW‑v.
t]mÀ¡fw kp{_-Ò-Wyt£{Xw,
Iq¯p-]-d-¼v-þA¿mb {io A¿¸
ZpÀ¤ `K-hXn t£{Xw Xm\qÀþsN-dph-®qÀ kp{_-Ò-Wy-kzman t£{Xw
þsIm¶-t§m«v A¿-¸-t£-{Xw, ]¿m\-¡ÂþIÃp-sh-«vIp-gn-bn {io`-K-hXn
t£{Xw, am¦mhvþ{io ZpÀ¤m-`-K-hXn
t£{Xw KmÔn-tdmUvþImiy-]-thZ]mT-im-e, Imiy-]-Kncn _mep-tÈ-cn þAco¡p-f-§c tZho-t£-{Xw ]qf-t¡mSvþ
a[p-c-h\w sNdp-Iïn tZho-t£-{Xw
knhn tÌj³þ\c-b³Ipfw A¿-¸`-P-\-aTwþshÅn-]-d¼v Bdmw-ssaÂ

Icn-bm-¯³Im-hvþhc-bv¡ÂXmgw
A¿-¸-t£-{Xw, _o¨v þXqÆ-t¡mSv
Xmt¿m«v A¼ew, ]q¡mSvþ]qtÈ-cn-¨n¡mhv sImf-¯-dþ kc-kzXn hnZym\n-tI-X³ ]´o-cm-¦m-hvþHX-tbm¯v
{ioIr-jvW-t£{Xw hS-I-cþA\-h-¸md
_me-kp-{_-Ò-Wy-t£{Xw, Ing-t¡apdnþXmbm«v {io A¿-¸-t£{Xw
shÌvlnÂþ Hmt«mÀ¡ïn {io
`{Z-Im-fn-t£-{Xw, tIm«qfn þ D¸S {io
[À½-imkv{Xm t£{Xw, \ne-¼qÀþ]Snb-¦-ï-im³I-Shv {io ]Ån-bn {Xn]
pc kpµcn t£{Xw XrÈqÀþDam atlizcn t£{Xw ]p¯qÀh-bÂ‑,

Bd‑ma-X‑v A-´‑m-c‑m-{‑ã t‑h-Z‑n-I‑v hÀ-¡‑v t‑j‑m-¸‑v t‑I‑m-g‑n-t‑¡‑mS‑v
B-d‑ma-X‑v A-´‑m-c‑m-{‑ã t‑h-Z‑n-I‑v hÀIvtjm¸v t‑I‑m-g‑n-t‑¡‑m-S‑v \-S-¡‑p-h‑m³
t‑]‑m-I‑p-¶‑p. 2014 P-\‑p-h-c‑n 7 a‑p-XÂ 10
h-s‑c-b‑m-W‑v hÀIv-tjm¸v \-S-¡‑p-¶-X‑v.
`‑m-c-X-¯‑n C-X‑m-Z‑y-a‑m-b‑mW‑v C‑u i‑ne‑v-]i‑m-e k‑w-L-S‑n-¸‑n-¡-s‑¸-S‑p-¶-X‑v. C-X‑n\‑p a‑p³-]‑pÅ s‑s‑hZ‑n-I i‑n-e‑v-]-i‑m-e-IÄ
k‑w-L-S‑n-¸‑n-¡-s‑¸-«‑n-«‑p-Å A-t‑a-c‑n-¡-b‑ns‑e l‑mÀ-h‑mÀ-U‑v b‑q-W‑n-t‑h-g‑v-k‑n-ä‑n-b‑ne‑p‑w
P-¸‑m-\‑n-s‑e t‑I‑y‑mt‑«‑m b‑q-W‑n-t‑h-g‑v-k‑n-ä‑nb‑ne‑p‑w s‑\-XÀ-e-ï‑v-k‑n-s‑e s‑e-b‑v-U³
b‑q-W‑n-t‑h-g‑v-k‑n-ä‑n‑n-be‑p‑w A-t‑a-c‑n-¡-b‑n-s‑e
X-s‑¶ s‑S-I‑v-k‑m-k‑v b‑q-W‑n-t‑h-g‑v-k‑n-ä‑nb‑ne‑p‑w d‑p-a‑m-\‑n-b-b‑n-s‑e s‑kâÀ t‑^‑mÀ
amˬv 2013

b‑q-t‑d-j‑y‑m-ä‑n-I‑v Bâ‑v B-t‑{‑^‑m G-j‑y‑mä‑n-I‑v k‑v-ä-U‑o-k‑ne‑p‑w s‑h-¨‑mW‑v. C‑u
i‑n-e‑v-]-i‑m-e-IÄ CX‑n-t‑\‑mS-I‑w X-s‑¶
s‑s‑hZ‑n-I K-t‑h-j-W-¯‑n \‑n-ch[‑n ]‑p-t‑c‑m-K-X‑n-IÄ s‑s‑I-h-c‑n-¨‑n-«‑pï‑v.
t‑I‑m-g‑n-t‑¡‑m-S‑v \-S-¡‑p-h‑m³ t‑]‑m-I‑p-¶
i‑n-e‑v-]i‑me s‑s‑hZ‑n-I k‑w-l‑n-X-b‑ne‑p‑w
B-N-c-W-§-e‑ne‑p‑w t‑h-Z-h‑y‑m-J‑y‑m-\-§f‑ne‑p‑w ]‑m-c¼-c‑y B-e‑m-]-\-§-f‑ne‑p‑w
h‑nh‑n-[ k-{‑¼-Z‑m-b-§Ä¡‑p‑w I‑q-S‑p-XÂ
{‑]‑m-[‑m\‑y‑w \Â-I‑n-s‑¡‑m-ï‑m-W‑v i‑n-e‑v-]
i‑m-e k‑w-L-S‑n-¸‑n-¡‑p-¶X‑v. i‑n-e‑v-]-i‑me-b‑n A-h-X-c‑n-¸‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑p-Å
{‑]-_-Ô-§Ä k‑z‑o-I-c‑n-¡‑p-¶-X‑n\‑p‑w

Ah-s‑b ]c‑n-t‑i‑m-[‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑p‑w a-ä‑p-a‑mb‑n l‑mÀ-h‑mÀ-U‑v b‑q-W‑n-t‑h-g‑v-k‑n-ä‑n-b‑n-s‑e
s‑{‑]‑m-^-kÀ s‑s‑a-¡Â h‑n-ä‑v-k-e‑n-s‑â
t‑\-X‑r-X‑z-¯‑n-e‑p-Å 40 A-‑w-K I-½‑n-ä‑n
c‑q-]-hÂ-¡-c‑n-¨‑n-«‑pï‑v. h‑nh‑n-[ c‑m-P‑y§-f‑n \‑n-¶‑p-a‑m-b‑n 80 H‑m-f‑w s‑s‑hZ‑n-I
]-Þ‑n-X-c‑m-W‑v i‑n-e‑v-]-i‑m-e-b‑n {‑]-_Ô-§Ä A-h-X-c‑n-¸‑n-¡‑p-I. I‑q-S‑p-XÂ
h‑n-h-c-§Ä-¡‑v : www.ivw2014.org
F-¶ s‑h-_‑v-s‑s‑k-ä‑v t‑e‑m-K‑n³ s‑N-¿‑m-h‑p¶-X‑m-W‑v F-¶‑v i‑n-e‑v-]-i‑m-e-b‑p-s‑S t‑I‑m
H‑mÀ-U‑n-t‑\-äd‑mb t‑U‑m. ]‑n. h‑n-t‑\‑m-Z‑v
`-«-X‑n-c‑n-¸‑m-S‑v A-d‑n-b‑n¨‑p.

kwkvIr-X- Kp-cp-\m-Y³ þ31

_-Ôp-¡-fpsS \ma-§Ä
50
hn. Fkv. lÀjhÀ²\³
50
]‑n-X‑m
a‑m-X‑p-e‑x
]‑n-X‑rh‑y‑x
a‑m-X‑ma-l‑x
]‑n-X‑ma-l‑x
a‑m-X‑ma-l‑o
]‑n-X‑ma-l‑o
]‑p{‑X‑x
]‑u-{‑X‑x
k-t‑l‑mZ-c‑x
A-\‑p-P‑x

þ AÑ-³‑,
a‑m-X‑m
þ A½
þ A-½‑mh-³ a‑m-X‑p-e‑m-\‑o þ A-½‑mb‑n
þ AÑ-s‑â k-t‑l‑m-Zc-³
þ A-½-b‑p-s‑S AÑ-³‑, A-¸‑q¸-³
þ AÑ-s‑â AÑ-³
þ A-½-b‑p-s‑S A-½‑, A-½‑q-½‑, a‑p¯È‑n
þ AÑ-s‑â A-½‑, Aѽ
þ aI-³‑,
]‑p-{‑X‑o‑x
þ- aI-Ä
þ aI-s‑â aI-³ ]‑u-{‑X‑o‑x
þ aI-s‑â aI-Ä
þ k-t‑l‑m-Z-c-³ k-t‑l‑mZ-c‑m þ k-t‑l‑m-Zc‑n
þ A-\‑pP-³‑, A-\‑pP‑m
þ A-\‑pP¯‑n

i‑y‑m-e‑x
þ A-f‑nb-³‑, t‑Z-h-c‑x
þ `-À-¯‑m-h‑n-s‑â
A-\‑pP-³
i‑z-i‑p-c‑x
þ `-À-¯‑m-h‑n-s‑â AÑ-³‑, `‑m-c‑y-b‑p-s‑S Aѳ
]‑n-X‑r-h‑y-]-X‑v-\‑o þ AÑ-s‑â k-t‑l‑m-Zc-s‑â `‑mc‑y
A-{‑K-P‑x
þ G«-³‑,
A-{‑K-P‑m þ G-S¯‑n
{‑`‑m-X‑r-]‑p{‑X‑x þ k-t‑l‑mc-s‑â aI-³
\-\‑m-µ‑m
þ \‑m-¯‑q-³
{‑`‑m-X‑r-]‑p{‑X‑x þ k-t‑l‑m-Z-c-]‑p-{‑X-³
`‑m-K‑n-t‑\-b‑x þ a-c‑p-aI-³
b‑m-X‑m
þ `-À-¯‑m-h‑n-s‑â A-\‑pP-s‑â `‑m-c‑y
]‑n-X‑r-j‑z-k‑r]-X‑n þ AÑ-s‑â k-t‑l‑m-Z-c‑n-b‑p-s‑S `-À-¯‑mh‑v
k‑m[‑z‑o
þ ]-X‑n{‑h-X
a‑m-X‑r-j‑z-k‑m þ A-½-b‑p-s‑S k-t‑l‑mZ-c‑n
`‑rX‑y‑x
þ t‑h-e-¡‑mc-³
a‑m-X‑r-j‑z-{‑k‑o-b‑x þ A-½-b‑p-s‑S k-t‑l‑m-Z-c‑n-b‑p-s‑S aI-³
{‑`‑m-X‑r-P‑m-b‑m A-s‑Ã-¦‑n-Â
{‑]-P‑mh-X‑o
þ G-S-¯‑nA-½
]-X‑n ‑x
þ `-À-¯‑mh‑v
]-X‑v-\‑o
þ `‑mc‑y
a‑m-X‑r-j‑z-{‑k‑o-b‑m þ A-½-b‑p-s‑S k-t‑l‑m-Z-c‑n-b‑p-s‑S aIÂ
]‑n-X‑r-{‑j‑z-{‑k‑o-b‑x þ AÑ-s‑â k-t‑l‑m-Z-c‑n-b‑p-s‑S aI-³
]‑n-X‑r-j‑z-{‑k‑o-b‑m þ AÑ-s‑â k-t‑l‑m-Z-c‑n-b‑p-s‑S a-I-Ä
(XpS-cpw)

lncWy

t\mhÂ

Z‑nK‑z‑nP-b‑w I-g‑n-ª A-²‑y‑m-b-§-f‑nÂ
_‑p-²-a-X-¡‑mc‑p‑w h‑m-a-a‑mÀ-¤‑n-If‑p‑w t‑hZ-s‑¯ D³-a‑qe-\‑w s‑N-b‑v-X‑v `‑m-cX-s‑¯ `‑o-X‑n-b‑n-e‑m-¡‑n-s‑¡‑mï‑n-c‑n-¡‑p-¶ I‑me‑w. t‑I-c-f-¯‑n I‑me-S‑n t‑Zi-s‑¯ s‑s‑I-¸‑n-Å‑n CÃ-¯‑p-Å {‑_‑m-Ò-W Z-¼-X‑nIf‑m-b i‑n-h-K‑p-c‑ph‑p‑w B-c‑yb‑p‑w ]‑p-{‑X-e‑m-`-¯‑n-¶‑p-t‑h-ï‑n ]‑qÀ-®‑m-\-Z‑o-X-S-¯‑n-s‑e h‑r-j-`‑m{‑Z‑n
t‑£-{‑X-¯‑n-s‑e-¯‑n ]-c-a-i‑nh-s‑\ D-]‑m-k‑n-¡‑p¶‑p. t‑h-Z-k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-s‑â ]‑p-\‑x-Ø‑m-]-\-¯‑n\‑p‑w
i‑n-h-K‑p-c‑p B-c‑y Z-¼-X‑n-I-f‑p-s‑S B{‑K-l k-^-e‑o-I-c-W-¯‑n\‑p‑w A‑w-i‑m-h-X‑m-c-a‑m-b‑n P-\‑n-¡‑m³ {‑i‑o
]-c-t‑a-i‑z-c³ X‑o-c‑p-a‑m-\‑n-¡‑p¶‑p. ]-c-a-i‑n-h³ {‑_‑m-Ò-W-c‑q-]-¯‑n i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-\‑v k‑z]‑v-\ ZÀi-\‑w
\Â-I‑p¶‑p. k-I-e K‑p-W-h‑m-\‑p‑w I‑oÀ-¯‑n-a‑m-\‑p-a‑m-b‑n-¯‑o-c‑p-¶ AÂ-¸‑m-b‑p-Ê‑p-Å ]‑p-{‑X-s‑\b‑mt‑W‑m,
ZoÀLm-bpÊpw AÚm-\n-bp-am-bn-¯o-cp¶ ]p{X-s\-bmtWm t‑h-ï-s‑X-¶‑v t‑N‑m-Z‑n-¡‑p¶‑p. A¸‑m-b‑p-Ê‑p-Å-X‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w D-¯-a ]‑p-{‑X-s‑\ t‑h-W-s‑a-¶‑v i‑n-h-K‑p-c‑p A-t‑]-£‑n-¡‑p¶‑p. A-{‑]-I‑m-c‑w
k‑w-`-h‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-s‑a-¶‑v {‑i‑o ]-c-t‑a-i‑z-c³ A-\‑p-{‑K-l‑n-¡‑p¶‑p. h-c-Z‑m-\‑w e-`‑n-¨ B-c‑y B¬-I‑pª‑n-s‑\ {‑]-k-h‑n-¡‑p¶‑p. I‑p-«‑n-¡‑v i-¦-c³ F-¶‑p \‑m-a-Ic-W‑w s‑N-b‑vX‑p. i-¦c-\‑v A-e‑v-]‑m-b‑p-Ê‑mb‑n-c‑n-¡‑p-s‑a¶ P‑m-X-I-h‑n-[‑n i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-\‑v B-[‑n D-ï‑m-¡‑p¶‑p. a‑q-¶‑ma-s‑¯ h-b-Ê‑n i-¦c-s‑\
K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n-e-b-b‑v-¡‑m³ X‑o-c‑p-a‑m-\‑n-¡‑p¶‑p. i‑n-h-K‑p-c‑p i-¦-c-t‑\b‑p‑w I‑q-«‑n K‑p-c‑p-I‑p-e‑m-{‑i-a-¯‑n-t‑e¡‑v b‑m-{‑X-b‑m-h‑p-¶‑p.
Z‑n-K‑z‑nP-b‑w X‑p-SÀ-¶‑p h‑m-b‑n-¡‑pI.

51
XncqÀ Znt\iv
a‑q¶‑v

B-{‑i-a-¯‑n-\‑p-Å‑n \‑n¶‑p‑w a‑p-ä-t‑¯-¡‑v
C-d-§‑p-t‑¼‑m-g‑m-W‑v A-t‑§‑m-«‑v h-c‑p-¶h-s‑c K‑p-c‑p
I-ïX‑v. B-KX-s‑c A-t‑±-l‑w X‑n-c‑n-¨-d‑n-ª‑p.
s‑s‑I-¸‑n-Å‑n CÃ-s‑¯ i‑n-h-K‑p-c‑p \-¼‑q-X‑nc‑nb‑p‑w a-I³ i-¦-c-\‑p‑w! A-h-c‑p-s‑S BK-a-t‑\‑mt‑±i‑y‑w A-t‑±-l-¯‑n-\‑p a-\-Ê‑n-e‑mb‑n. i-¦c-s‑â
h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w K‑p-c‑p-h‑n-s‑â a‑pJ-¯‑v s‑N-d‑p-]‑p-©‑n-c‑nb‑p-ï‑mb‑n.
A-hÀ a‑pä-¯‑p h-¶‑p \‑n¶‑p. i-¦-c³ K‑p-c‑p-h‑ns‑\ B-]‑m-Z-N‑q-V‑w Iï‑p. I‑m-j‑m-b-h-k‑v-{‑Xh‑p‑w
I-f-`-¡‑p-d‑n-I-f‑p‑w. c‑p-{‑Z‑m-£ a‑m-eb‑p‑w [-c‑n-¨ K‑pc‑p.
]-ª‑n-s‑¡«‑p-t‑]‑m-s‑e \-c-¨ X‑m-S‑nb‑p‑w a‑p-S‑n-b‑p‑w.
K‑p-c‑p i-¦c-s‑\ h‑m-Õ-e‑y-t‑¯‑m-s‑S t‑\‑m¡‑n.
"K‑p-c‑-t‑h \-a‑x'' A-§-s‑\ ]-dª‑p-s‑I‑m-ï‑v
i-¦-c³ A-t‑±-l-¯‑n-s‑â ]‑m-Z-§-f‑n k‑m-ã‑m‑w-K‑w
{‑]-Wa‑n¨‑p. i-¦c-s‑\ ]‑n-S‑n-s‑¨-g‑p-t‑¶Â-¸‑n-¨‑v B-ßlÀ-j-t‑¯‑m-s‑S Ah-s‑â \‑n-d‑p-I-b‑n s‑s‑I-s‑h¨‑v
K‑p-c‑p a-{‑´‑n¡‑p‑w a-«‑n ]-d-ª‑p.
"\‑o kÂ-K‑p-W-k-¼-¶-\‑m-b‑n-¯‑o-cs‑«.'' K‑p-c‑p
i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â t‑\À-¡‑v t‑\‑m-«-a-b¨‑p. A-{‑Xb‑p‑w
t‑\-c‑w H¶‑p‑w ]-d-b‑m-X‑n-c‑p-¶ A-t‑±-l‑w ]-dª‑p.
"i-¦c-\‑p t‑h-ï {‑]‑m-Ya‑n-I h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k-

amˬv 2013

s‑a‑ms‑¡ C‑u K‑p-c‑p-a‑pJ-¯‑p \‑n¶‑p‑w D-ï‑m-h-Ws‑a-¶‑v \‑m‑w B-{‑K-l‑n-¡‑p¶‑p.''
"i-¦-c-\‑p-®‑n-s‑b h‑n-Z‑y-b-`‑y-k‑n-¸‑n-¡‑m³
t‑b‑m-K-a‑p-ï‑mb-X‑v ]‑p-W‑y-a‑m-b‑n-t‑« \‑m‑w I-c‑p-X‑p¶‑pÅ‑p.''
A-t‑¸‑m-t‑g¡‑p‑w I‑p-t‑d D-®‑n-IÄ A-h‑n-t‑S¡‑v
H‑m-S‑n-s‑b¯‑n. A-hÀ ]‑pX‑n-b k-X‑oÀ-°‑y-s‑\
B-I‑m‑w-£-t‑b‑m-s‑S t‑\‑m¡‑n. i-¦-c³ Ah-s‑c
t‑\‑m-¡‑n ]‑p-©‑n-c‑n X‑qI‑n.
"D®n-Isf i-¦-c³ C-¶‑p a‑p-XÂ \‑n-§f‑p-s‑S ]‑pX‑n-b k-X‑oÀ-°‑y-\‑m-b‑n-c‑n-¡‑p‑w.'' K‑p-c‑p
A-h-t‑c‑m-S‑m-b‑n ]-dª‑p. ]‑pX‑n-b k-l-]‑mT‑n-s‑b
I‑n«‑n-b k-t‑´‑m-j-¯‑n-e‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A-h-s‑c‑m-s‑¡b‑p‑w. B-{‑i-a-¯‑n-s‑e G-äh‑p‑w {‑]‑m-b‑w I‑p-d-ª
D®nbpw i-¦-c-\‑mW‑v.
i-¦c-s‑\ K‑p-c‑p-h‑n-s‑â I-¿‑n GÂ-¸‑n-¨‑n-«‑p
a-S-§‑m³ t‑\-c‑w i‑n-h-K‑p-c‑p ]‑p-{‑X-s‑\ A-c‑n-I‑nÂ
h‑n-f‑n-¨‑n-«‑v ]-dª‑p.
"Iptª‑, ]-d-ª-s‑XÃ‑m‑w H‑mÀ-½-b‑p-ï-t‑Ã‑m‑,
K‑p-c‑p-h‑n-s‑\ s‑s‑Z-h-X‑pe‑y‑w I-c‑p-X‑n A-t‑±l-s‑¯
i‑p-{‑i‑q-j‑n¨‑p‑w h‑n-Z‑y l‑r-Z‑n-Ø-a‑m-¡‑nb‑p‑w P‑oh‑n¡‑p-I.''
i-¦-c³ X-e-b‑m-«‑n k-½-X‑n¨‑p. F-¶‑n-«‑v ]‑n-X‑mh‑n-s‑â I-g‑p-¯‑n s‑s‑I-N‑p-ä‑n I‑m-X‑n ]-X‑p-s‑¡
]-d-ª‑p.
"A-½-t‑b‑m-S‑v k-¦-S-s‑¸-t‑S-s‑ï-¶‑p ]-d-bW‑w.

52

lncWy

R‑m³ t‑h-K-¯‑n ]mT-sams¡ ]‑qÀ-¯‑n-b‑m-¡‑n
a-S-§‑p-s‑a-¶‑p ]-d-bt‑W.''
i-¦c-s‑â h‑m-¡‑p-IÄ i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â N-¦‑n\I-¯‑v \‑o-ä-e‑p-ï‑m¡‑n. ]‑p-{‑X-s‑\ ]‑n-c‑n-ª‑n-c‑n¡‑p-¶ I‑mc‑y‑w N‑n-´‑n-¡‑m³ t‑]‑me‑p‑w A-t‑±-l-¯‑n\‑p I-g‑n-b‑p-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ.
aI-s‑\ K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n-e‑m-¡‑n `À-¯‑m-h‑v X‑n-c‑n¨‑p-h-c‑p-¶X‑p‑w I‑m-¯‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p Bcy.
i‑n-h-K‑pc‑p CÃ-t‑¯-¡‑v h-c‑p-¶-X‑p-I-ï B-c‑y D¡-W‑vT-t‑b‑m-s‑S a‑p-ä-t‑¯¡‑v H‑m-S‑n-s‑¨¶‑p. F-¶‑n-«‑p
t‑N‑m-Z‑n¨‑p.
"D-®‑n-¡‑v \½-s‑f t‑hÀ-]‑n-c‑n-b‑p-¶-X‑n t‑hZ-\-b‑p-t‑ï‑m. D®n F-s‑¶-¡‑p-d‑n-¨‑p hÃX‑p‑w ]-dt‑ª‑m. K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n \‑n¶‑p‑w a-S-§‑p-t‑¼‑mÄ
F-´‑m-b‑n-c‑p-¶‑p Ah-s‑â a‑pJ-s‑¯ `‑m-h-t‑`-Z‑w?''
H¶‑p‑w ]-d-b‑m-\‑m-h‑m-s‑X i‑n-h-K‑p-c‑p ]‑q-a‑p-Jt‑¯-¡‑v I-bd‑n. F-¶‑n-«‑v N‑m-c‑p-I-t‑k-c-b‑n a-eÀ¶‑p I‑n-S¶‑p. C-c‑p a‑n-g‑n-If‑p‑w \‑n-d-s‑ª‑m-g‑p-I‑n.
"F-´‑m H¶‑p‑w ]-d-b‑m-s‑X h‑y-k-\‑n-¨‑p I‑n-S¡‑p-¶-X‑v.'' B-c‑y k-¦-S-t‑¯‑m-s‑S t‑N‑m-Z‑n-¨‑p.
"X-t‑¶‑m-S‑v Z‑p‑x-J‑n-¡-c‑p-s‑X-¶‑p ]dª‑p.'' i‑n-hK‑p-c‑p H-ä-h‑m-¡‑n a-d‑p]-S‑n H-X‑p-¡‑n.
"A-§‑p‑w t‑h-Z-\‑n-¡‑p¶‑p.''
"D‑w‑, ]‑p-{‑X³ H‑m-S‑n-¡-f‑n-¡‑p¶-X‑v I-®‑n I‑mW‑p-I-b‑mW‑v.''
B-c‑y a‑p-ä-t‑¯-¡‑v t‑\‑m¡‑n. a‑pä-s‑¯ a-®‑nÂ
i-¦c-s‑â I‑m-e-S‑n-IÄ.
k-Ô‑y‑m-a‑p-ä‑w X‑q-¯‑p-h‑m-c‑p-t‑¼‑mÄ i-¦c-s‑â
]‑m-Z‑w s‑X-f‑n-ª `‑m-K‑w a‑m-ª‑p t‑]‑m-h‑m-X‑n-c‑n¡‑m³ B-c‑y {‑]-t‑X‑y-I‑w {‑i-²‑n¨‑p. A-{‑X-t‑¯‑m-f‑w
]‑p-{‑X-h‑m-Õe‑y‑w B a‑m-X‑r-l‑r-Z-b-¯‑n-e‑p-ï‑m-b‑nc‑p¶‑p.
A¶-s‑¯ c‑m{‑X‑n A-hÀ-¡‑v Dd-¡‑w h-¶‑nÃ.
i-¦-c-\‑nÃ‑m-¯ B-Z‑y-c‑m-{‑X‑n.
D-d-§‑p-¶-X‑n-\‑p a‑p-¼‑v a‑m-X‑m-]‑n-X‑m-¡-f‑p-s‑S ]‑mZ‑w s‑X‑m-«‑p-h-W-§‑m-d‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. B-{‑i-a-¯‑nÂ
i-¦-c\‑p‑w Dd-¡‑w h-¶‑nÃ. a‑m-X‑m-]‑n-X‑m-¡-f‑p-s‑S
]‑m-Z‑w s‑X‑m-«‑p-h-µ‑n-¡‑m³ I-g‑n-b‑m-¯ a-t‑\‑m-h‑n-N‑mc-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p D-Å‑nÂ. K‑p-c‑p-h‑n-s‑â ]‑m-Z‑w s‑X‑m-«‑p-hW-§‑n-b‑n-«‑pï‑v.
K‑p-c‑p-h‑m-Is‑«‑, i-¦c-s‑\ N‑n-´‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑m-W‑v
I‑n-S-¶X‑v. X-s‑¶ I-ï a‑m-{‑X-b‑n k‑z-bt‑a-h k‑mã‑m‑w-K‑w {‑]-W-a‑n¨‑p. K‑p-c‑p-]‑m-Z§-s‑f h-W-§‑n-b‑mW‑v i-¦-c³ D-d-§‑m³ I‑n-S-¶X‑v.
B-c‑p \ÂI‑n C‑u D-]-t‑Z-i‑w!
A-t‑\-I‑w i‑n-j‑y-k¼-¯‑v X-\‑n-¡‑v D-ï‑m-b‑n«‑pï‑v. C-{‑]-I‑m-c‑w s‑N-¿‑p-¶ B-Z‑y-i‑n-j‑y-\‑m-W‑v
i-¦c³. K‑p-c‑p i-c‑n¡‑p‑w AÛ‑p-X ]-c-X-{‑´-\‑mW‑v.
B-{‑i-a-¯‑n-s‑e D-®‑n-I-s‑f‑m-s‑¡b‑p‑w i-¦c-s‑â
B-c‑m-[-I-c‑mb‑n. i‑n-h-I-Y-IÄ G-äh‑p‑w I‑q-S‑p-XÂ
i-¦-c-\‑m-W‑v A-d‑n-h‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶X‑v. i‑q-\‑y‑m-h-Øb‑n i-¦-c³ A-hÀ-s‑¡Ã‑m‑w i‑n-h-a‑m-l‑m-ß‑y
I-Y-IÄ ]-dª‑p-s‑I‑m-S‑p-¡‑p-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
H-c‑p t‑\-c‑w ]d-ª‑p s‑I‑m-S‑p-¯‑m X£W‑w l‑r-Z‑n-Ø-a‑m-¡‑p-Ib‑p‑w A-X‑n-\‑v \‑n-c‑q-]‑n¡‑m-¯ h‑y‑m-J‑y‑m-\‑w ]-d-b‑p-Ib‑p‑w s‑Nb‑v-X i¦-c-

amˬv 2013

t‑\‑m-S‑v K‑p-c‑p-h‑n-\‑v h‑m-Õe‑y‑w a‑m-{‑X-aà `-à‑nb‑p‑w
D-ï‑m-h‑m-\‑n-S-b‑m-¡‑n.
H-c‑n-¡Â K‑p-c‑p B-{‑i-a-¯‑n i‑n-j‑y-s‑c ]
T‑n-¸‑n-¨‑p s‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p. s‑]-s‑«-¶‑v
K‑p-c‑p-h‑n-s‑â a‑p-J‑w a-§‑p-¶X‑p‑w t‑i‑m-I‑w ]-c-¡‑p¶X‑p‑w i-¦-c³ Iï‑p. K‑p-c‑p-h‑n-s‑â I-®‑p-IÄ
A-I-t‑e-¡‑mW‑v. i-¦-c³ X‑n-c‑nª‑p-t‑\‑m¡‑n. H-¸‑w
a-ä‑p-Å i‑n-j‑y-c‑p‑w. X-e a‑pÞ-\‑w s‑Nb‑v-X c-ï‑p
_‑u-²³-a‑mÀ B-{‑i-a-¯‑n-t‑e-¡‑v h-c‑p-¶-X‑p-Iï‑p.
"H‑m-S‑n-t‑¡‑m‑, I‑m-]‑m-e‑n-I-·‑mÀ h-c‑p-¶‑pï‑v.''
H-c‑p i‑n-j‑y³ H-¨ s‑h¨‑p. C-t‑X‑m-s‑S B-{‑i-a¯‑n-s‑e I‑p-«‑n-I-s‑fÃ‑m‑w H‑mS‑n-s‑b‑m-f‑n¨‑p. i-¦-c³
a‑m{‑X‑w A-h‑n-s‑S \‑n¶‑p.
K‑p-c‑p s‑a-s‑à F-g‑p-t‑¶ä‑p.
i-¦-c³ K‑p-c‑p-h‑n-s‑\ t‑\‑m¡‑n. C-h‑n-s‑S F-´‑mW‑v k‑w-`-h‑n-¨-s‑Xt‑¶‑m k‑w-`-h‑n-¡‑m³ t‑]‑m-I‑p-¶s‑X-´‑m-s‑Wt‑¶‑m Ah-\‑p a-\-Ê‑n-e‑m-b‑nÃ.
_‑u-²³-a‑m-c‑p-s‑S a‑p-J‑w t‑I‑m-]-¯‑m P‑z-e‑n¨‑n-c‑p¶‑p. A-hÀ H«‑p‑w `-b-a‑nÃ‑m-s‑X \‑nÂ-¡‑p-¶
i-¦c-s‑\ I-®‑p-c‑p-«‑n t‑\‑m¡‑n.
"i-¦c‑m‑, A-¸‑p-d-t‑¯-¡‑v t‑]‑m-b‑v-t‑¡‑mf‑q.'' K‑pc‑p ]-d-ª‑p.
i-¦-c³ B-{‑i-a-¯‑n-s‑â a-d-h‑n-t‑e-¡‑v t‑]‑mb‑n.
A-h‑n-s‑S k-l-]‑mT‑n-IÄ t‑]-S‑n-¨‑p h‑nd-¨‑v \‑nÂ-¡‑pI-b‑m-b‑n-c‑p-¶‑p.
"\‑n-§-f‑ps‑S-s‑b‑m-s‑¡ a‑p-J‑w `‑o-X‑n-b‑m \‑n-dª‑n-c‑n-¡‑p-¶‑p-h-t‑Ã‑m. F-´‑m-W‑n-X‑n-\‑p I‑m-cW‑w.
i-¦-c³ t‑N‑m-Z‑n-¨‑p.
"B-{‑i-a-¯‑n h-¶-hÀ _‑u-²-c‑mW‑v. A-hÀ
\-a‑p-s‑¡-X‑n-c‑mW‑v. \-c_-e‑n s‑I‑m-S‑p-¡‑p-¶ \-c‑m-[a³-a‑m-c‑m-W‑v...''
H-c‑p I‑p-«‑n ]-dª‑p.
i-¦-c³ H-f‑n-ª‑p t‑\‑m¡‑n. A-hÀ K‑p-c‑p-h‑ns‑\ ]-c‑n-l-k‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v.
"t‑h-Z-k‑w-k‑v-¡‑mc‑w‑, k-\‑m-X-\-[À½‑w. H-s‑¡
a‑n-Y‑y-b‑mW‑v. h-f-c‑p-¶ a‑p-d-b‑v-¡‑v A-h-s‑b‑m-s‑¡
R-§Ä \‑p-Å‑n-¡-f-b‑p‑w. A-X‑v R-§-f‑p-s‑S
[À½‑w.'' A-hc‑n-s‑e‑m-c‑mÄ D-bÀ-¶ i-Ð-t‑¯‑m-s‑S
]-d-b‑p¶-X‑v t‑I-«‑p.
"\‑m‑w H-c‑p ]‑m-h‑w B-{‑i-a-h‑m-k‑n. F-´‑n-\‑mW‑n§-s‑\ \-s‑½ h‑n-j-a‑n-¸‑n-¡‑p-¶X‑v.'' K‑p-c‑p AhÀ-¡‑p a‑p-¼‑n s‑X‑m-g‑p-X‑p.
"]‑m-h‑w B-{‑i-a-h‑mk‑n-t‑b‑m? I-ã‑w......R-§Ä
A-{‑X h‑n-U‑v-V‑n-I-s‑f‑m-¶‑paÃ. C‑u B-{‑i-a-¯‑nÂ
]T‑n-¡‑p-¶ ]‑p-X‑p \‑m-¼‑p-IÄ-¡‑v t‑h-Z-¯‑n-s‑â
A-S‑n-¯-db-t‑Ã ]‑m-I‑p-¶X‑v.''
"t‑h-K‑w Xs¶ Cu thZ-]-T\w \nÀ¯nt¡m-fp-I. A-s‑Ã-¦‑n C‑u B-{‑i-a‑w X‑o s‑h-¨‑p
\-i‑n-¸‑n-¡‑p‑w.''
A-hÀ `‑o-j-W‑n-s‑¸-S‑p¯‑n. K‑p-c‑p C-c‑p-¶‑n-c‑p-¶
B-h-W‑-¸-e-I-s‑b-S‑p-¯‑v Z‑q-s‑c F-d‑n-ª‑n-«‑m-W‑v
A-hÀ a-S-§‑n-t‑¸‑m-bX‑v.
i-¦c-\‑v k-l‑n-¡‑m-\‑m-h‑m-¯ I‑m-g‑v-N-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p AX‑v. K‑p-c‑p-h‑n-s‑â A-S‑p-t‑¯-¡‑v i-¦c³ H‑mS‑n-s‑b¯‑n. A-t‑±-l-¯‑n-s‑â I-®‑p-IÄ \‑n-dªX‑p I-ï-t‑¸‑mÄ a\-Ê‑p t‑h-Z-\‑n¨‑p.

53

54

"R‑m³ FÃ‑m‑w I-ï‑p.....t‑I«‑p.'' i-¦-c³
]-dª‑p. K‑p-c‑p i-¦c-s‑\ AW-ª‑p ]‑n-S‑n¨‑p.
F-¶‑n-«‑v \‑n-b-{‑´-W‑w h‑n«‑p.
"s‑s‑hZ‑n-I [À-½-§Ä A-\‑p-j‑vT‑n-¡‑p-¶-X‑n-\‑v
s‑s‑h-X-c-W‑n-I-f‑m-W‑nhÀ. th‑Z-k‑w-k‑v-¡‑mc-s‑¯
CÃ‑m-X‑m-¡‑m-\‑m-W‑v C-h-c‑p-s‑S {‑ia‑w. A-hÀ-¡‑p
a‑p-¼‑n ]‑n-S‑n-¨‑p \‑nÂ-¡‑m-\‑m-h‑p-¶‑nà k-\‑m-X-\[À-½-¯‑n\‑v.''
"]‑m-ª-S‑p-¡‑p-¶ N-cÂ-¡Ã‑pI-s‑f a-e
F-´‑n-\‑p `-b-¡W‑w. N-cÂ-¡Ã‑p-IÄ A-\-h-[‑nb‑p-s‑ï-¦‑ne‑p‑w G-I-i‑n-e‑m-J-Þa-t‑Ã a-e. A-Wb‑m³ t‑]‑m-I‑p-¶ Z‑o-]-\‑m-f‑w B-f‑n-¡-¯‑p¶-X‑v
k‑z‑m-`‑m-h‑nI‑w.''
K‑p-c‑p A-¼-c¶‑p. AÀ-°-KÀ-`a‑m-b h‑m-¡‑pIÄ!
"D®‑o‑, \‑o F-s‑´‑m-s‑¡-b‑m-W‑o ]-d-b‑p-¶X‑v?
B-c‑m-W‑v \‑n-s‑¶ C-§-s‑\-s‑bÃ‑m‑w ]-d-b‑m³ ]
T‑n-¸‑n-¨X‑v.''
i-¦-c³ ]‑p-©‑n-c‑n¡‑p-I a‑m{‑X‑w s‑N-b‑v-X‑p.
K‑p-c‑p-h‑n-\‑v A-d‑nb‑m‑w i-¦-c³ ]-d-ª-X‑ns‑â B-´-c‑mÀ°‑w. s‑s‑h-Z‑n-I-[Àa-s‑¯-b‑m-W‑v
i-¦-c³ a-e-t‑b‑m-S‑p-]-a‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v. _‑u-²c‑p-t‑Sb‑p‑w h‑m-a-a‑mÀ-¤‑n-I-f‑p-t‑Sb‑p‑w s‑N-b‑v-X‑n-I-s‑fb‑m-W‑v N-cÂ-¡Ã‑p-I-f‑mb‑p‑w D-]-a‑n-¨‑n-c‑n-¡‑p-¶X‑v.
i-¦c-s‑\ i‑n-j‑y-\‑m-b‑n I‑n-«‑nb-X‑v P-·-]‑p-W‑y-a‑m-b‑n«‑m-W‑v A-t‑±-l‑w I-c‑p-X‑n-bX‑v.
s‑s‑I-¸‑n-Å‑n CÃ-s‑¯ A-h-Ø a-s‑ä‑m-c‑p h‑n-[¯‑n-e‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-\‑v aIs‑\ H‑mÀ-¯‑p-Å Z‑p‑x-J‑w
h-e‑p-X‑mb‑n H‑mt‑c‑m Z‑nh-k‑w s‑NÃ‑p-t‑´‑md‑p‑w A-t‑±l-¯‑n-s‑â h‑y‑m-[‑n-b‑p-s‑S h‑y‑m-]‑v-X‑n hÀ-²‑n-¨‑p.
i-¦c-s‑â AÂ-¸‑m-b‑p-Ê‑m-W‑v A-t‑±-l-¯‑n-s‑â
J‑n-¶-X s‑]-c‑p-¡‑n-bX‑v. k-Z‑m-k-a-bh‑p‑w i‑n-h-`P\‑w a‑m-{‑X‑w.
C-S-b‑v-s‑¡Ã‑m‑w i‑n-h-K‑p-c‑p B-c‑y‑m-t‑Z-h‑n-t‑b‑ms‑S‑m-¸‑w K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n s‑N-¶‑v i-¦c-s‑\ I‑mW‑p‑w.
{‑]-`‑m-X-I‑r-X‑y-§f‑p‑w B-N-c-W-§f‑p-s‑a‑m-s‑¡
I-g‑n-ª‑m i‑n-h-K‑p-c‑p CÃ-s‑¯ ]‑q-a‑pJ-s‑¯ N‑mc‑p-I-t‑k-c-b‑n I-‑nS-¶‑v I-®‑p-\‑oÀ h‑mÀ-¡‑p‑w.
`À-¯‑m-h‑n-s‑â Z‑p‑x-J-¯‑n B-c‑yb‑p‑w A-X‑nb‑m-b‑n h‑n-j-a‑n¨‑p. A-t‑±-l-¯‑n-s‑â Z‑p‑x-J-t‑l-X‑p
F-´‑m-s‑W-¶‑v B- k‑z‑m-[‑n H«‑p‑w a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑n-b‑nc‑p-¶‑nÃ. s‑]‑m-¶‑p ]‑p-{‑X-s‑â AÂ-¸‑m-b‑p-Ê‑m-W‑v
B-[‑n-¡‑v t‑l-X‑p-s‑h-¶‑v ]-d-b‑m\‑p‑w i‑n-h-K‑p-c‑p
H-c‑p-¡-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑nÃ.
i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â B-[‑n h‑y‑m-[‑n-b‑n-t‑e-¡‑v K-X‑n
X‑n-c‑nª‑p. a‑m-\k‑n-I X-fÀ-¨ i‑m-c‑oc‑nI t‑c‑m-K§Ä-¡‑p I‑m-c-W-a‑m-h‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
H‑u-j-[ t‑k-h-b‑m-W‑v i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â P‑o-h³
C-t‑¸‑mÄ ]‑n-S‑n-¨‑p \‑nÀ-¯‑p-¶X‑v. B-c‑y‑m-t‑Z-h‑n¡‑p‑w
Z‑p‑x-J‑w I-\¯‑p. A-hÀ `À-X‑r-]-c‑n-N-c-W-¯‑nÂ
a‑p-g‑pI‑n.
A-[‑n-I‑w s‑s‑h-I‑m-s‑X i‑n-h-K‑p-c‑p i-¿‑m-h-e‑w_‑n-b‑mb‑n. A-t‑¸‑mg‑p‑w A-t‑±-l‑w X-s‑â t‑c‑m-K-t‑lX‑p-h‑n-s‑â t‑h-c‑v F-´‑m-s‑W-¶‑p N‑q-ï‑n-¡‑m-W‑n-

¡‑m³ X-¿‑m-d‑m-b‑nÃ.
i-¦c-s‑â K‑p-c‑pI‑p-e h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w c-ï‑p hÀj‑w ]‑qÀ-¯‑n B-b k-a-b-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A-t‑¸‑mÄ.
H-c‑p Z‑n-hk‑w‑, i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â h‑m-b‑n-t‑e¡‑v
H‑uj-[‑w ]-I-c‑p-t‑¼‑mÄ A-t‑±-l-¯‑n-s‑â I-®‑pIÄ \‑n-d-s‑ª‑m-g‑p-I‑p¶-X‑v B-c‑y‑m-t‑Z-h‑n Iï‑p.
A-hÀ `À-¯‑m-h‑n-s‑â I-®‑p-\‑oÀ X‑p-S¨‑p-s‑I‑m-ï‑v
I-h‑n-f‑n X-t‑e‑m-S‑n K-Z‑v-K-Z-I-W‑vT-b‑mb‑n.
"A-h‑n-S‑p-¶‑v F-´‑n-\‑m-W‑n§-s‑\ k-¦-S-s‑¸-S‑p¶X‑v: i‑n-h-K‑p-c‑p ]-X‑v-\‑n-b‑p-s‑S s‑s‑I ]‑n-S‑n¨‑p. B
s‑s‑I h‑n-d-b‑v-¡‑p-¶-X‑m-b‑n A-\‑p-`-h-s‑¸«‑p.
"Bc‑y‑, C‑u i-c‑o-c-¯‑n-s‑e P‑o-h‑m-ß‑m-h‑v
t‑hÀ-s‑]-«‑p t‑]‑m-I‑m³ C-\‑n A-[‑n-I‑w \‑m-f‑p-I-f‑nÃ.
i-¦c-s‑\ G-s‑d {‑]-X‑o-£-t‑b‑m-s‑S-b‑m-W‑v \‑m‑w t‑\‑m¡‑n-¡‑m-W‑p-¶X‑v. A-©‑ma-s‑¯ h-b-Ê‑n D-®‑ns‑b D-]-\b-\‑w \-S-¯-W-s‑a-¶‑v \‑m‑w B-{‑K-l‑n-¨‑nc‑p¶‑p. A-X‑v \‑n-d-t‑h-äW‑w. al-Z‑v h‑y-à‑n-b‑m-h‑m³
a‑m-X‑r-`‑mK-¯‑p \‑n¶‑p‑w F-s‑´‑m¶‑mt‑W‑m t‑h-ïX‑v‑,
A-s‑XÃ‑m‑w \‑nÀ-Æ-l‑n-¨‑p s‑I‑m-S‑p-¡W‑w.''
"A-h‑n-S‑p-¶‑v C-{‑]-I‑m-c-s‑a‑m¶‑p‑w ]-d-b-c‑pt‑X.
\‑n-Ý-b-a‑mb‑p‑w P-K-Z‑o-i‑z-c³ A-§-b‑p-s‑S Z‑o-\‑w
t‑`-Z-a‑m-¡‑p‑w. A§-s‑b C§-s‑\ I-ã-s‑¸-S‑p-¯‑m³
\-½-f‑mÀ¡‑p‑w H-c‑p D-]-{‑Z-hh‑p‑w s‑N-b‑v-X‑n-«‑nÃ-t‑Ã‑m.''
h‑n-§‑n-s‑¸‑m-«‑n-s‑¡‑m-ï‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑\
B-c‑y k-a‑m-[‑m-\‑n-¸‑n-¡‑m³ {‑i-a‑n¨‑p.
CÃ-s‑¯ Z‑p-c‑nX-§-s‑f‑m¶‑p‑w A-d‑n-b‑m-s‑X-b‑mW‑v i-¦-c³ B-{‑i-a-¯‑n h‑n-Z‑y-b-`‑y-k‑n-¨X‑v.
O-µÊ‑v‑, h‑y‑m-Ic-W‑w a‑p-X-e‑m-b-h c-ï‑p-hÀ-j‑w
s‑I‑m-ï‑pX-s‑¶ i-¦-c³ ]T‑n-¨‑p I-g‑nª‑p. i-¦c-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑p ]-d-b‑p-t‑¼‑mÄ K‑p-c-‑p-h‑n-\‑v B-b‑n-c‑w
\‑m-¡‑mWv. `‑m-h‑n-b‑n i-¦-c³ a-l‑m-]-Þ‑n-X-\‑mb‑n-¯‑o-c‑p-s‑a-¶‑v A-t‑±-l‑w a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑n-b‑n-c‑p¶‑p.
CX‑p-t‑]‑m-s‑e‑m-c‑p i‑n-j‑y-\‑p-ï‑m-h‑m³ G-X‑p K‑p-c‑ph‑m-W‑v B-{‑K-l‑n-¡‑m-¯X‑v. h‑n-Z‑y-b‑n a‑m-{‑X-aÃ
P‑o-h‑n-X-¯‑ne‑p‑w i-¦c-\‑v {‑I-a‑w D-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
A-hb‑n-s‑e‑m-¶‑v £a-b‑mW‑v. {‑]-t‑I‑m-]-\-¯‑n-s‑â
s‑Nd‑n-s‑b‑m-c‑p IW‑nI t‑]‑me‑p‑w i-¦-c-\‑n I-ï‑n-c‑p¶‑nÃ. i‑n-j‑y-s‑â £-a ]-c‑o-£‑n-¡‑m³ B-{‑i-a-¯‑ns‑e ]-e IT‑n\ t‑P‑m-e‑n-If‑p‑w s‑N-¿‑n-¸‑n-¨‑n-«‑pï‑v.
K‑p-c‑p`-à‑n ]-c‑w s‑s‑h-`-h-¯‑n-s‑e¯‑n-b i-¦-c³
£-a F-¶ B-b‑p-[‑w I¿‑n-s‑e‑m-X‑p-¡‑n A-s‑X‑ms‑¡ s‑N-b‑v-X‑p X‑oÀ-¡‑p-I-b‑m-b‑n-c‑p¶‑p.
a-s‑ä‑m-c‑p Z‑n-hk‑w‑, ]-IÂ B-{‑i-a-¯‑n-s‑â
a‑pä-¯‑v i‑n-j‑y-s‑c h‑y‑m-Ic-W‑w ]T‑n-¸‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑nc‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v K‑pc‑p. C‑u k-a-b-¯‑m-W‑v H-c‑mÄ
H‑m-S‑n-¡‑nX-¨‑v B-{‑i-a-¯‑n F-¯‑n-bX‑v. I‑m-X‑nÂ
I-S‑p-¡-\‑n-« A-b‑mÄ t‑X‑mf-s‑¯ s‑s‑I-e‑n s‑s‑I¯-ï-b‑n-e‑n-«‑v K‑p-c‑p-h‑n-s‑\ h-W§‑n. B-K-X-s‑â
I-¿‑n H-c‑p ]-\-t‑b‑m-e-¡‑o-d‑p-ï‑m-b‑n-c‑p¶‑p. Bc‑pt‑St‑b‑m A-S‑nb-´-c k-t‑µ-i-h‑p-a‑m-b‑n F-¯‑n-b‑nc‑n-¡‑p-I-b‑m-W‑v.
K‑p-c‑p t‑h-K‑w F-g‑p-t‑¶-ä‑v A-b‑m-f‑p-s‑S A-S‑p-t‑¯¡‑v s‑N¶‑p.
"k-t‑µ-ia‑mt‑W‑m?'' K‑p-c‑p t‑N‑m-Z‑n¨‑p.
"D‑w.'' A-b‑mÄ ]-\-t‑b‑m-e-¡‑o-d‑v K‑p-c‑p-h‑n-\‑p
s‑I‑m-S‑p¯‑p. H‑m-e h‑m-b‑n-¨ K‑p-c‑p h‑n-j-a-t‑¯‑m-s‑S

lncWy

i-¦c-s‑\ H-¶‑p t‑\‑m-¡‑n. F-¶‑n-«‑v BK-X-t‑\‑m-S‑p
t‑N‑m-Z‑n¨‑p.
"i-¦-c-s‑\......''
"k-´‑p _-Ô‑p-¡-s‑f‑m-s‑¡ CÃ-t‑¯-¡‑v
F-¯‑n-s‑¡‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-¶-t‑X-b‑pÅ‑p. A§v A-\‑ph-Z‑n-¡‑p-I-b‑m-s‑W-¦‑n R‑m³ s‑I‑m-ï‑p s‑]‑m-b‑vs‑¡‑m-Å‑m‑w.'' A-b‑mÄ ]-d-ª‑p.
"A-§-s‑\-b‑m-h-s‑«.........C-h‑n-S‑p-s‑¯ I‑m-c‑y§Ä-¡‑v H-c‑p A-S‑p¡‑p‑w N‑n-«-b‑p-a‑p-ï‑m-¡‑n-b‑n-«‑v
\‑m‑w A-t‑§‑m-«‑v F-¯‑n-s‑¡‑m-Å‑m‑w.''
A§-s‑\ ]d-ª‑v K‑p-c‑p i-¦c-s‑\ A-S‑p-t‑¯¡‑v h‑n-f‑n¨‑p. F-¶‑n«‑v‑, \‑n-d‑p-I-b‑n X-t‑e‑m-S‑n-s‑¡‑mï‑p ]-d-ª‑p.
"h-Õ‑, C-t‑±-l-t‑¯‑m-s‑S‑m-¸‑w t‑h-K‑w CÃ-¯‑v
F¯‑p-I.''
"C§-s‑\ X‑n-S‑p-¡-s‑¸-S‑m³ F-´‑p-ï‑m-b‑n Cï‑v?'' i-¦-c³ t‑N‑m-Z‑n-¨‑p.
"Aѳ....''
"h‑mÕ-e‑y \‑n-[‑n B-b F-s‑â Aѳ k‑zÀ¤-Ø-\‑mb‑n‑, As‑Ã?'' i-¦-c³ C-S-b‑v-¡‑v Ib-d‑n
t‑N‑m-Z‑n¨‑p.
K‑p-c‑p s‑X-s‑Ã‑m-c‑p A-¼-c-t‑¸‑m-s‑S i-¦c-s‑\
t‑\‑m¡‑n. A-©‑p h-b-Ê‑p-I‑mc-\‑v A-¼-X‑n-s‑â
]-I‑zX!
i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â t‑Z-lh‑n-t‑b‑m-K-h‑r-¯‑m-´‑w
A-d‑n-ª‑v _-Ô‑p-a‑n-{‑X‑m-Z‑n-IÄ CÃ-t‑¯-¡‑v h¶‑ps‑I‑m-ï‑n-c‑n-¡‑p-I-b‑mW‑v.
`À-¯‑m-h‑n-s‑â ac-W‑w X‑m-§‑m-\‑m-h‑m-s‑X Bc‑y A-´ÀÖ-\‑w t‑_‑m-[-c-l‑n-X-b‑m-b‑n \-S‑p-¯f-¯‑n I‑n-S-¡‑p¶‑p. A-c‑nI-¯‑v _-Ô‑p-¡f‑p‑w
A-bÂ-¸-¡-¯‑p-Å-h-c‑p-a‑pï‑v.
i-¦-c³ h-c‑p-¶X‑p‑w {‑]-X‑o-£‑n-¨‑m-W‑v FÃ‑mhc‑p‑w \‑nÂ-¡‑p-¶X‑v. ]‑n-X‑m-h‑n-s‑â t‑hÀ-]‑m-S‑v B
I‑p-«‑n-¡‑v X‑m-§‑m-\‑mh‑pt‑a‑m F-¶ N‑n-´ FÃ‑m-h-c‑pt‑Sb‑p‑w D-Å‑n-e‑p-ï‑mb‑n.
AÂ-¸-k-a-b-¯-‑n-\‑p-Å‑n¯-s‑¶ i-¦-c³
CÃ-¯‑v F-¯‑n-t‑¨À¶‑p.
]‑n-X‑m-h‑n-s‑â \‑n-Ý-ea‑m-b P-U-¯‑n-\‑p t‑\-s‑c
H-¶‑p t‑\‑m¡‑n. F-¶‑n-«‑v ]‑m-Z-`‑mt‑K-\ h-¶‑p \‑n-¶‑v
I-®S-¨‑v Ft‑´‑m a-{‑´‑n¨‑p. H-¶‑pc-ï‑p t‑]À t‑NÀ¶‑v i-¦c-s‑\ ]‑n-S‑n-¨‑n-c‑p¶‑p. I‑p-«‑n A-ѳ a-c‑n-¨‑p
I‑n-S-¡‑p¶-X‑p I-ï‑v t‑_‑m-[‑w s‑I-«‑p h‑o-g‑p-s‑a-¶‑p
I-c‑pX‑n.
i-¦-c³ \-S‑p-¯-f-¯‑n F-¯‑n A½-s‑b
Iï‑p. AÂ-¸-t‑\-c‑w a‑p-¼‑m-W‑v B-c‑y-¡‑v t‑_‑m[‑w X‑n-c‑n-¨‑p-I‑n-«‑n-bX‑v. i-¦c-s‑\ I-ï a‑m-{‑X-b‑nÂ
A-hÄ ]‑p-{‑X-s‑\ h‑m-c‑n-¸‑p-WÀ-¶‑v h‑n-e-]-‑n¨‑p.
"D®‑o‑, A-ѳ X‑n-c‑p-a\-Ê‑v \½-s‑f C-t‑«-¨‑p
t‑]‑m-b‑nt‑Ã'..... \-a‑p-¡‑n-\‑n B-c‑pï‑v...''
B t‑c‑mZ-\‑w A-h‑n-s‑S I‑q-S‑n-b-h-c‑ps‑S-s‑b‑m-s‑¡
I-®‑p \-\-b‑n-¸‑n¨‑p.
"At‑½‑, F-´‑n-\‑p I-c-b‑p¶‑p. i-c‑o-c‑w \-i‑zc-a‑mW‑v‑, A-X‑v F-t‑âb‑p‑w A-½-b‑p-t‑Sb‑p‑w k-I-e
P‑o-h‑n-I-f‑p-t‑Sb‑p‑w''
i-¦c-s‑â h‑m-¡‑p-IÄ t‑I-«-t‑X‑m-s‑S s‑s‑I-¸‑n-

amˬv 2013

Å‑n CÃ‑w \‑n-Ý-e-a‑mb‑n. F-§‑p-\‑nt‑¶‑m D-b-c‑p-¶
A-i-c‑o-c‑n t‑]‑m-s‑e B-b‑n-c‑p-¶‑p i-¦c-s‑â h‑m¡‑pIÄ.
"a-cW-s‑¯ F-´‑n-\‑p `-b-¡W‑w. a-c-W¯‑n F-´‑n-\‑p J‑n-¶-c‑m-hW‑w. i-c‑o-c-¯‑n-s‑e
B-ß‑m-h‑n-\‑v H-c‑n-¡e‑p‑w a-c‑WanÃ. A-X‑v Ac‑q-]‑nb‑p‑w kÀ-Æ h‑y‑m-]‑n-b‑p-a‑mW‑v. H-c‑p i-c‑o-c‑w
D-t‑]-£‑n-¡‑p-¶ B-ß‑m-h‑v a-s‑ä‑m-c‑p i-c‑o-c‑w k‑z‑oI-c‑n-¡‑p‑w.''
i-¦c-s‑â h‑m-¡‑p-IÄ FÃ‑m-hc‑p‑w AX‑o-h
{‑i-²-t‑b‑m-s‑S-b‑m-W‑p {‑i-h‑n-¨X‑v. i-c‑o-ch‑p‑w Bß‑m-h‑p‑w c-ï‑m-s‑W¶ t‑_‑m-[-¯‑n-t‑e-¡‑m-W‑v
A-©‑p h-b-Ê‑p-I‑m-c\‑m-b i-¦-c³ F-¯‑n-bX‑v.
I‑m-e-[À-½‑w {‑]‑m-]‑n-¨ i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â k‑w-k‑v¡‑m-c-IÀ-½-§Ä ]‑qÀ-¯‑n-b‑m¡‑n.
CÃ-¯‑v B-c‑y A-´À-Ö-\h‑p‑w i-¦-c\‑p‑w
X-\‑n-¨‑mb‑n.
t‑h-s‑d‑m-c‑p Z‑nh-k‑w B-{‑i-a-¯‑n-s‑e K‑p-c‑p
s‑s‑I-¸‑n-Å‑n CÃ-t‑¯-¡‑v h¶‑p.
"i-¦-c-\‑p-®‑n-b‑p-s‑S K‑p-c‑pI‑p-e h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑mk‑w ]‑qÀ-¯‑n-b‑m-h‑m³ c-ï‑p hÀ-j‑w I‑q-S‑n-b‑pï‑v.
]‑q-À-¯‑n-b‑m-¡‑m³ B-c‑y‑m‑w-_ X-s‑¶ a\-Ê‑p
s‑h-¡W‑w.
K‑p-c‑p-h‑n-s‑â D-]-t‑Z-i‑w.
Bc‑y‑m t‑Z-h‑n N‑n-´‑n¨‑p. CÃ-¯‑p X-\‑n-¨‑mW‑v.
F-¶‑p I-c‑p-X‑n i-¦c-s‑â h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-k‑w a‑p-c-S‑n-¸‑n¡‑m³ h-¿-t‑Ã‑m.
D-®‑n-b‑p-s‑S h‑n-Z‑y‑m-`‑y‑m-kI‑m-c‑y-¯‑n `À-¯‑mh‑v _-²{‑i-²‑m-e‑p-h‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A‑t±-l‑w ]-d-ª
h‑m-¡‑p-IÄ k‑v-a‑r-X‑n-]-Y-¯‑n s‑X-f‑nª‑p. AX‑n {‑]-[‑m-\‑w D-]-\-b-\-a‑mW‑v. A-©‑ma-s‑¯
h-b-Ê‑n ]‑p-{‑X-s‑\ D-]-\b-\‑w s‑N-¿‑n-¡-W-s‑a¶‑v B-{‑K-l‑n-¨‑n-c‑p¶‑p. A-X‑v A-§-s‑\¯-s‑¶
\-S-¡-W-a-t‑Ã‑m.
"K‑p-t‑c‑m‑, A-h‑n-S‑p-s‑¯ X‑mÂ-¸-c‑y-s‑¯ R‑m³
a‑m-\‑n-¡‑p¶‑p. A-©‑ma-s‑¯ h-b-Ê‑n i-¦c-s‑â
D-]-\b-\‑w \-S-¯-W-s‑a¶-X‑v A-t‑±-l-¯‑n-s‑â
B-{‑K-l-a‑m-b‑n-c‑p¶‑p. A-X‑p t‑h-K‑w \‑nÀ-Æ-l‑n-¨‑n«‑v....''
"a-X‑n.....i‑n-h-K‑p-c‑p-h‑n-s‑â B-{‑K-l-§-s‑fÃ‑m‑w
{‑I-a-{‑]-I‑m-c‑w \-S-¯‑p-I.''
K‑p-c‑p A-\‑p-h‑m-Z‑w \ÂI‑n.
_-Ô‑p-a‑n-{‑X‑m-Z‑n-I-t‑fb‑p‑w ]‑p-t‑c‑m-l‑n-X-t‑cb‑p‑w
h-c‑p-¯‑n-b‑n-«‑v s‑s‑h-I‑m-s‑X¯-s‑¶ i-¦c-s‑â D-]-\b-\h‑p‑w \-S-¯‑n.
D-]-\-b-\-t‑i-j‑w i-¦-c³ K‑p-c‑p-I‑p-e-¯‑n-t‑e¡‑v X‑n-c‑n¨‑p-t‑]‑mb‑n.
B-{‑i-a-¯‑n h-¨‑v i-¦-c³ A-X‑n-t‑h-K‑w t‑hZ-§Ä {‑K-l‑n-¨‑p-X‑p-S§‑n. t‑h-Z-a-{‑´-§-f‑p-s‑S AÀ°‑w i-¦c-\‑v k‑zb‑w t‑X‑m-¶‑n-b‑n-c‑p¶‑p.
C-S-b‑v-s‑¡Ã‑m‑w \‑m-k‑v-X‑n-I³-a‑mc‑m-b _‑u-²³a‑mc‑p‑w N‑mÀ-h‑m-I³-a‑mc‑p‑w B-{‑i-a-¯‑n h-¶‑nc‑p¶‑p. B-Z‑y-I‑m-e-s‑¯‑m-s‑¡ t‑h-Z-t‑¯b‑p‑w
t‑h-Z‑m-N-c-W-§-t‑fb‑p‑w ]‑p-Ñ‑n-¡‑p-Ib‑p‑w K‑p-c‑p-h‑ns‑\ A-[‑n-t‑£-]‑n-¡‑p-I-b‑p‑w s‑N-b‑v-X‑n-c‑p-¶-hÀ

55

56

C-t‑¸‑mÄ A-X‑n-t‑h-K‑w
B-{‑i-a‑w h‑n-«‑v t‑]‑m-I‑p¶‑nÃ. K‑p-c‑p-h‑n-\‑p t‑h-ï‑n
i-¦-c³ A-h-c‑p-a‑m-b‑n
i‑m-k‑v-{‑X‑mÀ-°-§Ä NÀ-¨
s‑N-b‑vX‑p. t‑h-Z-i‑m-k‑v{‑X‑w
k-aÀ-°‑n-¨‑p s‑I‑m-ï‑p-Å
a‑p-t‑¶-äh‑p‑w _‑u-²³-a‑mc‑p-s‑S ]-c‑m-P-bh‑p‑w a‑n-¡
Z‑n-hk-§-f‑n-e‑p-a‑p-ï‑mb‑n.
A-h-s‑c‑m-s‑¡ A-©‑p h-bÊ‑p-I‑mc-s‑â i‑m-k‑v{‑X-t‑_‑m[-¯‑n-\‑p a‑p-¶‑n \-{‑a-i‑n-ck‑v-¡-c‑mb‑n.
]s‑£‑, A-h-À \ÃX‑pt‑]‑m-s‑e `-b-s‑¸-«‑n-c‑p¶‑p.
t‑h-Z‑m-N-c-W§-s‑f X-Å‑n¸d-ª‑v P-\§-s‑f \‑m-k‑vX‑n-I³-a‑m-c‑m-¡‑m-\‑p-Å
{‑i-a-¯‑n-\‑v H-c‑p F-X‑n-c‑mf‑n `‑m-c-X-`‑q-J-Þ-¯‑nÂ
P-\‑n¨‑pt‑h‑m F-¶ k‑wib‑w A-h-c‑n a‑p-f-s‑]‑m«‑n.
i-¦-c³ _‑u-²³-a‑mt‑cb‑p‑w N‑mÀ-h‑m-I³-a‑mt‑cb‑p‑w i‑m-k‑v-{‑X-h‑m-Z-¯‑nÂ
]-c‑m-P-b-s‑¸-S‑p-¯‑p-¶‑ps‑h-¶ h‑r-¯‑m-´‑w t‑Zi-s‑¯‑m-«‑m-s‑I ]-c¶‑p.
h‑r-j-`‑m{‑Z‑n t‑£-{‑X‑m-¦-W¯‑n-s‑e {‑_‑m-Ò-W‑m-e-b-§f‑ne‑p‑w C-X‑p {‑]-N-c‑n¨‑p. {‑i‑o
]-c-t‑a-i‑z-c³, I-\‑n-ª‑v
H-c‑p D-®‑n-b‑p-ï‑m-b‑mÂ
t‑h-Z-k‑w-k‑v-¡‑m-c-¯‑n-\‑p
k‑w-`-h‑n-¨ A-]-N-b-§Ä¡‑p ]-c‑n-l‑m-c-a‑m-h‑p-s‑a-¶‑v
i‑n-h-K‑p-c‑p ]-d-ª‑n-c‑p¶-X‑v
A-h-t‑c‑mÀ¯‑p. X‑oÀ-¨b‑mb‑p‑w `‑m-h‑n-b‑n i-¦-c³
s‑s‑hZ‑n-I [À½-s‑¯ `‑m-cX-¯‑n a‑p-g‑p-h³ X‑n-c‑n¨‑ps‑I‑m-ï‑p-h-c‑p-s‑a-¶‑v A-hÀ
h‑n-i‑z-k‑n¨‑p.
i-¦cs‑\ H‑mÀ-¯‑v K‑p-c‑p
A-`‑n-a‑m-\‑w s‑I‑mï‑p.
K‑p-c‑pI‑p-e k-{‑¼-Z‑m-b{‑]-I‑m-c‑w B-{‑i-a-¯‑nÂ
P‑o-h‑n-¡‑p-¶ I‑p-«‑n-IÄ
`‑n-£‑mS-\‑w \-S-¯‑p¶-X‑v
kÀ-Æ-k‑m-[‑m-c-W-a‑mW‑v.
N‑p-ä‑p-]‑m-S‑pI-s‑f A-d‑n-b‑p-I‑,
P‑o-h‑n-X-¯‑n-s‑â s‑s‑I¸‑p‑w
a-[‑p-ch‑p‑w A-\‑p-`-h‑n¡‑p-I
F-¶ D-¯-a e-£‑y-a‑m-W‑v

C-X‑n-\‑p ]‑n-d-I‑n-e‑p-Å-X‑v.
]-X‑nh‑p-t‑]‑m-s‑e i-¦-c\‑p‑w `‑n£‑m‑w
t‑Z-l‑n-b‑m-b‑n B-{‑i-a-¯‑n \‑n-¶‑p-a‑n-d§‑n.
B-{‑i-a-¯‑n-s‑â s‑X-¡‑p ]-S‑n-ª‑m-d‑p
`‑m-K-t‑¯-¡‑m-W‑v i-¦c³- `‑n-£‑m-S-\-¯‑n\‑n-d-§‑n-bX‑v. \‑m-e‑p I‑m-X‑-§Ä-¡-¸‑p-d‑w
]e‑w-t‑X‑m-«‑w F-s‑¶‑m-c‑p {‑K‑m-a-a‑pï‑v.
[-\‑n-Ic‑p‑w Z-c‑n-{‑Zc‑p-s‑a‑m-s‑¡ P‑o-h‑n-¡‑p-¶
{‑K‑m-a-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p A-X‑v.
H-c‑p s‑Nd‑n-b `-h-\-¯‑n-s‑â ]‑qa‑p-J
a‑p-ä-t‑¯-¡‑v i-¦-c³ s‑N¶‑p. h‑m-X‑nÂ

N‑mc‑n-b \‑n-e-b‑n-e‑mW‑v. C-X‑v
H-c‑p {‑_‑m-Ò-W K‑r-l-a‑ms‑W¶‑p‑w AI-¯‑v BÄ-s‑¸c‑p-a‑m-ä-a‑p-s‑ï¶‑p‑w i-¦-c³
a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑n.
"`‑n-£‑m‑w-t‑Z-l‑n.......''
i-¦-c³ Dd-s‑¡ h‑nf‑n¨‑p. H-¶‑p c-ï‑m-hÀ-¯‑n
]‑n-t‑¶b‑p‑w ]-d-ª‑p.
(X‑p-S-c‑p‑w...‑)

lncWy

K‑pc‑p-a‑pJ‑w

AÀ²-\‑m-c‑o-i‑z-c\‑p‑w
A-¶-]‑qÀ-t‑®-i‑z-c‑nb‑p‑w

57

N‑n{‑X‑w _‑nP‑p. ]‑n.BÀ.

kn. kmµo-]\n

A

À-²-\‑m-c‑o-i‑z-c-s‑\-¶‑mÂ
i‑nh³. ]-I‑p-X‑n BW‑p‑w ]-I‑pX‑n s‑]®‑p‑w B-b t‑Z-h-c‑q]‑w. A-¶-]‑qÀt‑®-i‑z-c‑n F-¶‑p-h¨‑mt‑e‑m? B-l‑mc-¯‑n-s‑â t‑Zh-X. i‑n-h-]-X‑v-\‑nb‑m-b
]‑mÀ-h-X‑o-t‑Z-h‑n-b‑p-s‑S a-s‑ä‑m-c‑p c‑q-]-a‑m-W‑v
A-¶-]‑qÀ-t‑®-i‑z-c‑n.i‑n-h³ AÀ-²-\‑m-c‑oi‑z-c\‑p‑w ]‑mÀh-X‑n A-¶-]‑qÀ-t‑®-i‑z-c‑n-b‑pa‑m-b-X‑n-\‑p ]‑n-¶‑n H-c‑p I-Y-b‑pï‑v:
A-d‑n-b-s‑¸-S‑p-¶ B-Z‑y-s‑¯ `‑n-£‑mS-I-\‑m-Wt‑Ã‑m i‑nh³. t‑e‑m-I-¯‑n-s‑â
a‑p-g‑p-h³ \‑m-Y-\‑m-s‑W-¦‑ne‑p‑w k‑z-´‑w I‑pS‑p‑w-_‑w t‑]‑m-ä‑p¶-X‑v `‑n-£ b‑m-N‑n-¨‑m-W‑v.
H-c‑p Z‑nh-k‑w i‑n-h³ G-s‑d I-ã-s‑¸«‑v b‑m-N‑n¨‑p-s‑I‑m-ï‑p-h-¶ `-£-W-s‑aÃ‑m‑w
k‑p-{‑_-Ò-W‑y-s‑â h‑m-l-\a‑m-b a-b‑ne‑p‑w
K-W-]-X‑n-b‑p-s‑S h‑m-l-\a‑m-b F-e‑nb‑p‑w
t‑NÀ-¶‑v X-«‑n-s‑b-S‑p-¯‑v i‑m-¸‑n«‑p. C-X‑pI‑mcW‑w ]‑mÀ-h-X‑nb‑p‑w a-¡f‑p‑w A-¶‑v
]-«‑n-W‑n-b‑n-e‑mb‑n.

amˬv 2013

C-¡‑m-c‑y-§-s‑fÃ‑m‑w A-d‑nª‑p-s‑I‑mï‑v \‑m-c-ZÀ A-h‑n-s‑S-s‑b¯‑n. F-¶‑n-«‑v
i‑nh-s‑\ A-c‑n-I‑n h‑n-f‑n-¨‑v c-l-k‑y-a‑m-b‑n
C§-s‑\ ]d-ª‑p:" `-K-h‑mt‑\‑, C-¶‑v
A-§-b‑p-s‑S I‑p-S‑p‑w-_‑w ]-«‑n-W‑n-b‑n-e‑ms‑W-¶‑v R‑m³ a-\-Ê‑n-e‑m-¡‑p¶‑p. A-§b‑p-s‑S `‑m-c‑y-b‑v¡‑v s‑F-i‑z-c‑y-a‑nÃ‑m-¯-X‑mW‑v C-X‑n-s‑\Ã‑m‑w I‑m-cW‑w"
k‑wK-X‑n i-c‑n-b‑m-s‑W-¶‑v i‑n-h\‑p‑w
t‑X‑m-¶‑n. B \‑n-a‑n-j‑w a‑p-XÂ i‑n-h³
]‑mÀ-hX‑n-t‑b‑m-S‑v ]‑nW-¡‑w `‑m-h‑n¨‑p.
i‑n-h-t‑\‑m-S‑v C§-s‑\ ]-d-ª \‑m-c-ZÀ
]‑mÀ-h-X‑n-b‑p-s‑S A-S‑p-¯‑p s‑N-¶‑v ]-dªX‑v a-s‑ä‑m-¶‑mW‑v: " t‑Zh‑o‑, H-c‑p t‑P‑m-e‑nb‑p-a‑nÃ‑m-s‑X ]‑n-¨-s‑X-ï‑n \-S-¡‑p-¶ C‑u
`À-¯‑m-h‑n-s‑â I‑q-s‑S t‑Z-h‑n-bÃ‑m-s‑X a-ä‑ms‑c-¦‑ne‑p‑w s‑]‑m-d‑p¡‑p-t‑a‑m?"
\‑m-c-ZÀ ]-dª-X‑v k-X‑y-a‑m-s‑W-¶‑v
t‑X‑m¶‑n-b ]‑mÀh-X‑n A-t‑¸‑mÄX-s‑¶
a-¡-t‑fb‑p‑w I‑q-«‑n X-s‑â A-Ñ\‑m-b Z£s‑â K‑r-l-¯‑n-t‑e-¡‑v ]‑p-d-s‑¸«‑p.
X-s‑â G-j-W‑n-b‑p-s‑S A-\-´-c-^-

e-§Ä H‑mÀ-¯‑n-«‑mh-W‑w H-c‑p h‑o-ï‑ph‑n-N‑m-c-a‑pï‑mb \‑m-c-ZÀ ]‑mÀ-h-X‑n-s‑b
h-g‑n-b‑nÂh-¨‑v X-S-ª‑p. F-¶‑n-«‑v ]-«‑nW‑n-b‑p-ï‑m-I‑m-X‑n-c‑n-¡‑m-\‑p-Å k‑q-{‑Xh‑p‑w
]-dª‑p-s‑I‑m-S‑p¯‑p:"F¶‑p‑w t‑Z-h‑n i‑n-h`-K-h‑m³ D-Wc‑p‑w a‑p-¼‑v D-WÀ-¶‑v A-t‑±l‑w s‑NÃ‑p-¶ h‑o-S‑p-I-f‑n-s‑eÃ‑m‑w s‑N-¶‑v
`‑n-£ b‑m-N‑n¡W‑w"
]‑mÀh-X‑n A-X‑v ]‑n-t‑ä-¶‑p X-s‑¶
{‑]‑m-hÀ-¯‑n-I-a‑m¡‑n. A-¶‑v ]-X‑n-h‑p
t‑]‑m-s‑e `‑n-£ t‑X-S‑n-b‑n-d§‑n-b i‑n-h\‑mI-s‑« F-§‑p-\‑n¶‑p‑w H¶‑p‑w I‑n-«‑m-s‑X
i‑q-\‑ya‑m-b ]‑m-{‑X-h‑p-a‑m-b‑n X‑n-c‑n-¨‑p-h¶‑p.
A-t‑¸‑mÄ ]‑mÀh-X‑n i‑nh-\‑v h-b-d‑p-\‑nds‑b B-l‑m-c‑w s‑I‑m-S‑p-¯‑p.a‑r-ã‑m-¶t‑`‑m-P-\-¯‑m k-´‑p-ã\‑m-b i‑n-h³
t‑Z-h‑n-s‑b B-e‑n‑wK-\‑w s‑N-b‑v-X‑p.C-c‑p-hc‑p‑w
H-t‑c a-\-t‑Ê‑m-s‑S \-S¯‑nb B B-e‑n‑wK-\-¯‑n A-h-c‑p-s‑S i-c‑o-c‑w H-¶‑m-b‑n.
A§-s‑\ i‑n-h³ AÀ-²-\‑m-c‑o-i‑z-c-\‑mb‑n.
A-¶‑p-a‑p-X ]‑mÀh-X‑n A-¶-]‑qÀ-t‑W-i‑zc‑n-b‑mb‑p‑w A-d‑n-b-s‑¸«‑p.
n

BNm-cysâ adp-]Sn

58

t‑hZ-§-f‑n hk‑p‑, c‑p-{‑Z³‑, B-Z‑n-X‑y³ F-¶‑o t‑Z-h-X-I-s‑f-¡‑pd‑n-¨‑v ]d-ª‑p t‑I-«‑n-«‑pï‑v? F-´‑m-W‑n-X‑v?
`-{‑Z³ t‑I‑m-«‑qÀ‑,
IÃ-¼e‑w
= t‑h-Z-§-f‑n h‑y-X‑y-k‑v-X-§f‑m-b t‑Zh-X‑m {‑]-]-©-hÀ®-\-b‑pï‑v. A-h-b‑nÂ-s‑¸-S‑p-¶-X‑m-W‑v B-Z‑n-X‑y-\‑p‑w‑, c‑p-{‑Z-\‑p‑w‑,
h-k‑p-¡-f‑p-s‑aÃ‑m‑w. h-k \‑n-h‑mt‑k‑, h-k B-Ñ‑mZ-t‑\ F-¶‑o
[‑m-X‑p-¡-f‑n \‑n-¶‑v h-k‑p i-Ð‑w \‑n-j‑v-]-¶-a‑m-I‑p¶‑p. C‑u
h‑m-¡‑v ]‑pÃ‑n‑w-K-¯‑ne‑p‑w \-]‑p‑w-k-I e‑n‑w-K-¯‑ne‑p‑w h‑n\‑n-t‑b‑mK‑n-¨‑p-h-c‑p¶‑p. \-]‑p‑w-k-I-e‑n-K‑w-¯‑n C-X‑v [-\-h‑m-N‑n-b‑mW‑v.
]‑pÃ‑n‑w-K-¯‑n {‑]-t‑b‑m-K‑n-¡‑p-t‑¼‑mÄ C-X‑v Aá‑n‑, ]‑r-Y‑nh‑n‑,
h‑mb‑p‑, A-´-c‑o£‑w‑, B-Z‑n-X‑y³‑, Z‑y‑u‑, N-{‑µ³‑, \-£{‑X‑w Cs‑h-b-b‑m-W‑v k‑q-N‑n-¸‑n-¡‑p-¶X‑v. b‑mk‑v-I \‑n-c‑p-à-a-\‑p-k-c‑n-¨‑v
hk-h‑x i-Ð-¯‑n-\‑v I‑nc-W-s‑a-¶‑v AÀ°‑w.
c‑p-{‑Z-\‑v h‑y-X‑y-k‑v-X-§f‑m-b AÀ-°-§Ä \Â-I‑n-¡‑m-W‑p¶‑pï‑v. c‑p-Z‑n-c‑v = A-{‑i‑ph‑n-t‑a‑mN-t‑\ [‑m-X‑p-h‑n \‑n¶‑p‑w \‑n-j‑v]-¶-a‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ ]‑m-]‑nI-s‑f I-c-b‑n-¡‑p-¶-h³ F-¶À°‑w.
]‑pd-s‑a ]-¯‑p {‑]‑m-W-\‑p-If‑p‑w P‑o-h‑m-ß‑mh‑p‑w F¶‑p‑w AÀ°‑w h-c‑p¶‑p. Aa-c-t‑I‑m-i-¯‑n C-X‑v i‑n-h-s‑â 48 \‑m-a-§f‑n H-¶‑mW‑v. iX-]-Y {‑_‑mÒ-W‑w ]-d-b‑p¶‑p. a-c-W k-abX‑v B-ß‑mh‑n-t‑\‑m-s‑S‑m-¯‑v ]-¯‑p {‑]‑m-W-\‑p-IÄ i-c‑o-c‑w h‑n-«‑v
t‑]‑m-I‑p-t‑¼‑mÄ A-X‑v _-Ô‑p¡-s‑f I-c-b‑n-¡‑p¶‑p. A-X‑n-\‑mÂ
A-h-s‑b 11 c‑p-{‑Z³-a‑mÀ F-¶‑p ]-d-b‑p-¶‑p.
k‑m-a‑m-\‑y-a‑m-b‑n B-Z‑n-X‑y i-Ð‑w t‑h-Z-§-f‑n k‑q-c‑y-s‑\
]-d-b‑p-¶ t‑]-c‑mW‑v. i-X-]-Y-¯‑n hÀ-j-¯‑n-s‑e 12 a‑m-k§-s‑fb‑p‑w B-Z‑n-X‑y³ F-¶‑p h‑n-f‑n-¡‑p¶‑p. I‑mc-W‑w C-h-b‑mW‑v H-¶‑n-s‑â B-b‑p-Ê‑n-s‑\ l-c‑n-¡‑p-¶X‑v. Aa-c-t‑I‑m-i-¯‑nÂ
k‑q-c‑y-s‑â 54 ]-c‑y‑m-b-§-f‑n H-¶‑v Z‑z‑m-Z-i‑m-ß‑m F-¶‑mW‑v.
F-¶‑m C-h a‑q¶‑p‑w C‑u-i‑zc-s‑â ]-c‑y‑m-b-§-f‑p-a‑mW‑v.
a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑nb‑p‑w {‑i‑oa-Z‑v `-Kh-Z‑v K‑o-Xb‑p‑w X-½‑n k‑m-a‑y-a‑ps‑ï¶‑p‑w a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n-b‑n \‑n¶‑p‑w \‑n-ch-[‑n t‑Ç‑m-I-§Ä
`-Kh-Z‑v K‑o-X-b‑n I‑m-W‑m-s‑a¶‑p‑w H-c‑nS-¯‑v X‑m-¦Ä {‑]-k‑wK‑n-¨‑p t‑I«‑p. l‑n-µ‑p-aX-s‑¯ \‑m-i-¯‑n-s‑â ]-S‑p-I‑p-g‑n-b‑n-t‑e-¡‑v
X-Å‑n-h‑n-« a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n-s‑b-t‑¸‑m-s‑e {‑]X‑n-t‑e‑m-a-I-ca‑m-b H-c‑p
{‑KÙ-s‑¯ `-Kh-Z‑v h‑m-W‑nb‑m-b K‑o-X‑m-a‑r-X-h‑p-a‑m-b‑n X‑m-c-Xa‑y‑w
s‑N-¿‑p¶-X‑v ]‑m-]-at‑Ã? a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑nb‑p‑w `-Kh-Z‑v K‑o-X-b‑v¡‑p‑w
X-½‑n F-´‑p k‑m-a‑y-a‑m-W‑v D-ÅX‑v?

K‑u-c‑o-i-¦-c³ \‑mbÀ
X‑r-¸‑q-W‑n-¯‑p-d
= `-K-h-Z‑v-K‑o-X-b‑n a‑m-{‑X-aà BÀ-j-k‑m-l‑n-X‑y-¯‑n FÃ‑mb‑n-S¯‑p‑w a‑m-\h‑n-I ZÀi-\‑w a-\‑p-h‑n-s‑â I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑vþ\-a‑p-¡‑v
I-s‑ï-¯‑m‑w. \‑m-e‑p t‑h-Z-§Ä¡‑p‑w t‑i-j‑w B-Z‑y-a‑m-b‑n c‑q-]‑w
s‑I‑m-ï {‑K-Ù-a‑m-W‑v a-\‑p-k‑v-a‑rX‑n. k-I-e i‑m-k‑v-{‑X ]‑m-c‑w-KX\‑m-b k‑z‑m-b‑w`‑p-h a-\-‑p-h‑m-W‑v a-\‑p-k‑v-a-X‑n-b‑p-s‑S IÀ-¯‑mh‑v.
a-lÀ-j‑n a-\‑p-h‑n-s‑â I‑m-g‑v-N-¸‑m-S‑pI-s‑f A-S‑n-Ø‑m\-a‑m¡‑n-s‑¡‑mï‑p X-s‑¶-b‑m-W‑v ]‑nÂ-¡‑me-¯‑v [À-a-{‑K-Ù-§f‑p‑w i‑m-k‑v-{‑X{‑K-Ù-§f‑p‑w \‑n-e-h‑n h-¶X‑v. t‑h-Z-i‑m-J‑m k‑w-l‑n-Xb‑mb
s‑s‑X-¯‑n-c‑o-b-¯‑n t‑]‑me‑p‑w a-\‑p-h‑n-s‑\ ]-c‑m-aÀ-i‑n-¡‑p-¶-

X‑n \‑n-¶‑p‑w a‑m-\-h [À-a-k‑q-{‑X-¯‑n-s‑â {‑]‑m-[‑m\‑y‑w D‑u-l‑n¡‑m-a-t‑Ã‑m. I‑rj‑v-W b-P‑pÀ-t‑hZ‑ob s‑s‑X-¯‑nc‑o-b k‑wl‑n-X
a-l‑m-`‑m-c-X I‑me-¯‑v G-s‑d {‑]-N‑m-c-¯‑n-e‑p-ï‑m-b‑n-c‑p-¶‑p F-¶
I‑m-c‑yh‑p‑w a-d-¡-c‑pX‑v. F-¶‑m C-¶‑p e-`‑y-a‑m-b‑n-«‑p-Å k‑v-a‑rX‑n-b‑n-s‑e ]-I‑p-X‑n-b‑n A-[‑n-Ih‑p‑w t‑Ç‑m-I-§Ä I‑q-«‑n-t‑¨À-¯X‑mW‑v. A-X‑n-s‑\-¡‑p-d‑n-¨‑v I‑q-S‑p-X-e-d‑n-b‑p-h‑m³ 'a-\‑p-k‑v-a‑rX‑n:
k-X‑yh‑p‑w a‑n-Y‑y-b‑p‑w' F-¶ ]‑p-k‑vX-I‑w h‑m-b‑n-¡‑m‑w.
`-K-h‑m³ t‑Z-h‑y‑m-k³ t‑]‑me‑p‑w BZ-c-t‑h‑m-s‑Sb‑p‑w `-b`-à‑n
_-l‑p-a‑m\-§-t‑f‑m-s‑Sb‑p‑w ]-c‑m-aÀ-i‑n-¨ t‑]-c‑m-W‑v a-\‑p-h‑n-s‑â
a‑m-{‑X-aà C-\‑n K‑o-X-b‑n-e‑m-s‑W-¦‑nÂ-t‑]‑me‑p‑w h‑n-h-k‑z‑m-s‑\b‑p‑w
a-\‑p-h‑n-s‑\-b‑p‑w-I‑p-d‑n-¨‑p ]-d-b‑p-¶‑p-ï-t‑Ã‑m.
'C-a‑w h‑n-h-k‑z-t‑X t‑b‑mK‑w
t‑{‑]‑m-à-h‑m-\-l a-h‑yb‑w
h‑n-h-k‑z‑m-a³ a\-t‑h {‑]‑ml
a-\‑p-c‑n-£‑z‑m-I‑p-t‑h {‑_-h‑o-X‑v.'
(K‑o-X 4.1‑)
B-b-X‑n-\‑m a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n-s‑b h ‑n-e I‑pd-¨‑p I‑m-t‑W-ïX‑nÃ. F-¶‑p a‑m-{‑X-aà {‑]‑mN‑o-\ BÀ-j E-j‑n-a‑m-c‑p-s‑S-s‑bÃ‑m‑w
B-{‑i-b-a‑m-b‑n-c‑p-¶‑p a-\‑p-k‑v-a‑r-X‑n F-¶‑p a-d-¡‑m-X‑n-c‑n-¡‑p-I.
A-§-s‑\-b‑p-Å H-c‑p {‑K-Ù-¯‑n-s‑e Bi-b‑w `-K-h-Z‑v-K‑o-X-b‑nÂ
D-s‑ï-¦‑n A-X‑n-s‑e-´‑m-W‑v s‑X-ä‑v A-X‑pd-s‑¡ ]-d-b-‑p-¶-X‑nÂ
F-´‑n-\‑p ]-c‑n-`-h‑n-¡-W‑w?

Printed by K. Meera Rajesh, Published by K. Meera Rajesh, Owned by K. Meera Rajesh, Printed at Geethanjali Offset Press, for Prameela Press, Oyitty Road,
Mele Palayam, Calicut. Ph: 0495-2722889, Published at IInd Floor, Sreekanteshwara Complex, Mavoor Road, Kozhikode 673 004 (Calicut). Ph: 0495-2724700,
Editor: Vivek. D. Shenoy. Book Four, Volume 48, 2013 March Price Rs. 20.00

lncWy

ALL KINDS OF ELECTRICAL GOODS

ELECTRICALS

PEE KAY

ELECTRICALS
WHOLE SALE & RETAIL

City Tower, Mavoor Road, Kozhikode - 4
Ph: 0495 2560330, 3049749
Mob: 9447393749, 9061884419
email:pkelectricals.clt@gmail.com, www.pkelectricals.in
a
MODULAR SWITCHES

brand
MODULAR SWITCHES

V-Guard, Finolex, MW, Crabtree, Salzer, Legrand, Cona, Indica, Elleys, havells,
HPL F¶o {]apJ I¼- \ n- I - f psS Hdn- P n- \  D¸- ¶ - § Ä anX- a mb hnebv ¡ v I¼\n Kymc- −
­ n-

tbm- S p- IqSn e`n- ¡p- ¶ p. \qX\ Ce-I v { Sn-¡ Â D]-I -c -W -§ Ä Kymc−-­n-t bm-Sp-I qSn e`n-¡ p-¶ p.

THIRUMALA TRADING COMPANY
Distribution of Office Supplies & General Products

Room No: 1, S.K. Temple Complex, Calicut, Kerala
Off: 9349118618, 0495 3206616

Distributors and suppliers:

2013 March
Reg. No. KL/CT/120/2012-14
License No. KL/PMG/NR/WPP/52/KKD/2012-14

Hiranya Monthly, Kozhikode

Rs. 20.00
RNI No. KERMAL/2009/29220

DS³ {]kn-²o-I-cn-¡p¶p
`Kh-Z‑v-K‑oX-s‑b \‑n-i‑n-X-a‑m-b‑n h‑n-aÀ-i‑n¨‑p- s‑I‑m-ï‑v b‑p-à‑n-h‑m-Z‑nb‑m-b {‑i‑o C-S-a-d‑p-I‑v
F-g‑pX‑n-b {‑K-Ù-¯‑n-\‑v i‑m-k‑v-{‑X‑o-ba‑m-b a-d‑p]-S‑n \ÂI‑n-b {‑KÙ‑w. t‑h-Z-]-Þ‑n-X\‑p‑w
A-k‑m-a‑m-\‑y X‑mÀ¡‑n-I {‑]-X‑n-`-b‑p-a‑m-b‑n-c‑p-¶ h‑n.F-k‑v. lÀ-j-hÀ-²-\³ C-S-a-d‑p-I‑ns‑â
H‑mt‑c‑m h‑m-Z-s‑¯b‑p‑w b‑p-à‑n s‑I‑m-ï‑p X-s‑¶ {‑]X‑n-t‑c‑m-[‑n-¡‑p¶X‑v C‑u {‑K-Ù-¯‑nÂ
I‑m-W‑m‑w. G-s‑X‑m-c‑p K‑o-X‑m `-à\‑p‑w s‑s‑I-¿‑n k‑q-£‑n-t‑¡-ï {‑KÙ‑w

`K-h-ZvKo-Xbpw
CS-a-dpIpw
t‑]-P‑v: 172‑, h‑ne: 130 c‑q]

tIm¸n-I Ä¡v

s‑I -h‑n -BÀ. F^v ]»n-t¡j³
{‑i‑oI-W‑vt‑T-i‑zc t‑d‑mU‑v‑, t‑I‑m-g‑n-t‑¡‑m-S‑vþ1‑, t‑^‑m¬: 0495 2723181

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful