A" JULA

r

E. CHIgU

.

GH. MOLDOVEAN

.

D.VELICU

D. SAVESCU

t

GH. MOGAN

}

R. VELICU () E. EFTIMIE

CL. POZNA

'

D. OPREAN <} M. LATES

MECANTSME 9URUB r PIULITA
iruonuuAR DE PRotEcTARE

EDITURA

LUX LIBRIS

CT]PRINS

I.

pRxrATA ......,.....i............. .........7 GIIID PENTRU INTOCMIREA $I SUSTINEREA UI\[U

PROI8CT............
1.1. TEMA DE 1.2. cRAFrcuL nn 1.3. 1.4. MEMORIUL DE 1.6.

.

PROIECTARE

..........e
.............9 ..................9 .......... 10 ............... l0

BIBLIOGRAFTA CALCUL........... CUPRINSUL

onsrAguRARE
cRAFrc4...........
iN DosARUL DE

r.5. DocUMENTATTA

..........r2 pRE................12 ....T2 ......... t3 ............ 13

2. CONSTDERATTT pRrVrNr) PROTECTAREA iX COIVSTRUCTrA DE

ZENTARE A PROIECTULUI r.8. ALTE 1.9. SUSTTNEREA PROrECTULU.."....

r.T. ARANJAREA MATERIALELoR

rnucrzARl.............

3. PROTECTAREA ASISTATA NN CALCULATOR...

2.1. ETApELE pE LUCRU ix ...,...........21 2.2. CONTTNUTUL DOCUMENTATTEI TEHNICE DE PROTECTARE ..........22 2.3. PROIECTAREA ANSAMBLELOR DE ORGANE DE MA$rNr .................22 2.3.1, Etapele proiectirii ..............23 2.3.2. intocmirea desenului de ansamblu .........23 2.3.2.1. Reguli de reprezentare tn desenul de .........24 2,3.2.2, Pozilionarea elementelor componente ale ansamblulai.............25 2,3.2.3. Cotwea desenelor de ................28 2.3.2.4. Tahelul de ...................28 2.3.2.5.Etapeleintocmiriidesenuluideansamblu .................29 2.4. PROTECTAREA ORGANELOR DE .................29 2.4.1, Etapele proiectirii organelor de ..............29 2.4.2. intocmirea desenului de ..........31 2.4.2.1. Etapele premergdtoare intocmirii desenulai de *ecu(ie............ 31 2.1.2.2. Etapeletntocmiriidesenuluideexeculie. .........,.........32

MA$rr\I

pnoracrARn...

........2r

ansamblului............. ............. ansamblu

ansamblu componenld..........

MA$INI............ mapini. execufie...............

3.1. DEFINTRE. TERMTNOLOGTT tNnUprTE .......35 3.2. OPERAREA SISTNMELOR ...............36 3.3. COMPONENTELE STSTEMELOR ............39 3.3.1. Reprezentarea grafictr sau modelarea geometricii a produsului...........39 3.3.2. Analiza qi simularea cinematico-dinamici a produsu|ui..........,............40

........... CAD CAD.........

...........35

Mecanisme guru b-piu lifn. lndrumar de proiectare

4. MECAhIISME $t RUB-PIULITA
4.1. CONSIDERATTI GENERALE 4.2. FTLETE DE 4.3.

Analiza structural-lizici a produsului............ Calculul matematic complex Dezvoltarea de noi softuri specializate Redactarea documenta{iei tehnice............. 3.4. CONCURRENT ENGINEERTNG (CE) ........
3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.

5.

4.4. CALCULUL MECANISMELOR $URUB-PIULITA... 4.4.1. Stabilirea schemei structurale a mecanismului gi a inctrrcirii principalelor elemente componente.............. ..................'.. 55 ...-.-...56 4.4.1.1. Cricul simplu ....56 piuli1d rotitoare... 4.4.1.2. Cricul cu ...........-.57 4.1.1.3. Presa ca gurub cu doud coloane ............. 58 gi aa1iune..... dahld 4.4.1.4. Crtcurile telescopice cu ..:...'.......... ................61 4.4.L5. Cricurile cu pdrghii elemente componente ale pentru principalele 4.4.2. Etapele de calcul .........66 mecanismelor gurub-piu[{n...... DE MECANTSME 4.5. SCHEME STRUCTURALE $URUB-PIULrT4............. 66 .....75 METODOLOGII DE . Tabelul 5.1 - Metodologia de proiectare a cricului cu piulila rotitoare ....................77 o Tabelul5.2 - Metodologia de proiectare a cricurilor telescopice gi cu dubl6 ........84 acliune qi piulili . Tabelul 5.3 - Metodologia de proiectare a cricurilor cu pdrghii cu o .......95 cu doud piulife....... ............... 105 o Tabelul 5.4 - Metodologia de proiectare a presei cu gurub.... o Tabelul 5.5 - Metodologia de proiectare a mecanismului de ac{ionare cu

MI$CARE MATERrALE.....

...........

.....40 ...............40 .................41 ..........41 ...............41 .,....,....43 .........43 ...........,...44
..........47 ................ s5

PROIECTARE

clichet clichet

orizontal...

.......ll2

o Tabelul5.6 - Metodologia

6. SOLUTII CONSTRUCTM 7. A1\[EX8............

vertical......

de proiectare a mecanismului de aclionare cu

.-...."'120

r tr]rip{4

o ANEXA o ANEXA o ANEXA r ANEXA

. AI.{EXA r ANEXA r dlrtpXA

....'...... 160 FORMATE (Extras din SRISO 5457) 2 - DESENE TEHMCE. SCARI @xtras din SR EN ISO 5455) ........... 160 3 - RAZE NORMALE DE RACORDARE @xtras din STAS 406)....... 160 -.-.-... 161 4 - INDICATOR (Extras din SR ISO 7200) 5 - NOTAREA STARII SUPRAFETELOR @xtms din SR ISO 1302) . 162 6 - GAITRI DE CENTRARE (Extras din STAS 1361)......... ...166 7 - DEGAJARI PENTRU RECTIFICARE (Extras din STAS 7446) .....167 8 - INDICAREA ELEMENTELOR ARCURILOR ELICOIDALE PE DESENELE DE EXECUTIE (Extras din STAS 2rc2)............... 168
1-

.. r2s .......... 15e

Cuprins ANEXA 9 - TOLERAREA DIMENSIUNILOR LIMARE $I tINGHru............... 169 LARE (Extras din STAS ISO 406).171 (Extras EN ........................... SR 20286-2) ISO din ANEXA l0 - TOLERANTE ANEXA r l - TNSCRTEREA TOLERANTELOR DE FORMA $I POZITIE .....173 (Extras din STAS 738511)..... ANEXA 12 - IIIpATIRTREA DESENELOR @xtras din STAS 74).................. 178 A}IEXA 13 - OTELURI DEUZ GENERAL PENTRU CONSTRUCTII .... 180 (Extras din STAS 50012)....... ANEXA 14 - OTELI'RI CARBON DE CALITATE PENTRU TRATAMENT TERMIC DESTINATE CONSTRUCTTEI .. 180 DE MA$INI (Extras din STAS 880).......... ANEXA t5 - OTEL CARBON T{JRNAT iN prBSe (Exhas din STAS 600)...... 1S1 ANEXA 16 - FONTA CgNU$lE CU GRAFIT LAMELAR TURNATA iN ........'..'.... 181 PIESE (Extras din SRISO 185).. ANEXA 17 - ALIAJE Cu-Sn TURNATE tN BLOCURI (Extras din SR ................ 181 ISO 197-l) ANEXA 18 - OTELURI PENTRU ARCIIRI (Extras din STAS 795)...-..-......-.--- 182 ( A}IEXA 19 - SARMA DIN OTEL CARBON DE CALITATE PENTRU .......182 ARCURI (Extras din STAS S93)......... ........... 183 AI{EXA 20 - TABLE GROASE (Extras din STAS 437)......... (Extras din ROTLTND OTEL LAMINAT LA CALD. ANEXA 2l OTEL

l

I
o

o o

a

a

a a o o

...... 183 LAMITRASE SAU A}IEXA 22 - TEVI DIN OTEL FARA SUDURA ..'...-.--. 184 NATE LA RECE (Extras din STAS (Extras SR din ANEXA 23 - FILETE METRICE ISO DE UZ GENERAL ................. 18s ISO (Extras din SR ISO ANEXA 24 - FILETE METRICE TRAPEZOIDALE ................. 187 rso . A].{EXA ?5 TOLERANTE PENTRU FILETE TRAPEZOIDALE .....".. 191 i'S.TRICE (Extras din SRISO ANEXA 26 - IE$IREA $I DEGAJAREA FILETULIII' FILET TRAPEZOIDAL (Extras din STAS """"""197 VIETRIC FILET . FtrLETIILIII. DEGAJAREA IE$IREA 27 ANEXA $I ISO DE UZ GENERAL (Extras din STAS 3508/1).......-'---."".""' 198 A}..{EXA 23 . $URUB CU CAP TMXAGONAL FILETAT PANA SUB " 199 CAP (Exhas din SRISO ANEXA 29 - $UIRUB CU CAP HEXAGONAL MIC $I CU CEP CILIN'."""""' 200 DRIC (Extras din STAS o A}{EXA 30 - $URUB CU CAP CILINDRIC CRESTAT (Extras din ......20r STAS r ANEXA 31 - $URUBIIRI CU CAP STRIAT (Extras din STAS 5302) .............."202 e ANEXA 32 - $URUBIIRI CU CAP STRIAT $I GULER (Extras din ......203 STAS

srAS

333)..........

530/l).......

724)..

2904)

2903)

3508/5)..---

4017)

5259)........

7517)......,.

5303)........

BOLTURI CU CAP MIC (Extras din STAS o ANEXA 46 ...$AIBE PLATE (Extras din STAS 520013)..-. 57s4/2) ""zrs .....-----.......::. .....'212 1599) 3436).... GAURI DE TRECERE PENTRU ORGANE DE ASAM"""""""204 BLARE FILETATE (Extras din STAS 3336) ASAMDE ORGANE PENTRU o ANEXA 34 ......n'fT (Etras din STAS STAS (Extras din r ANEXA 42 . $AIBE GROWER (Extras din sR 7666-2) ""'-""'211 o ANEXA +f .... ....'..- 5845/2)......'rmr FILETAT CU CRESTATURA $I VARF TESIT ""'207 in"tr* din STAS 4770).S'TIFT FILETAT CU CRESTATURA.......--...2|3 5756).$TIFTURI C61r11CE (Extras din STAS .. """"""'21'e ""'220 BTBLI0GRAFTE. $I CU BILE CU SIMPLU EFECT ""' 218 8..:.:.::"...Mecanisme gurub-piu$n.'....'. PROGRAME DA o Program de calcul pentru cricul telescopic CALCUL.-..-. AhJE)L{ 33 ... t"dto*"" d" p*i""t* .......214ANEXA 44 ...""'216 5754/l) """'217 : l I | r srAS O ANEXA 48 . """""""' 208 COIrIIC (Extras din STAS 10421) o ANEXA 33 ...BOLTURI CU CAP (Extras din STAS ANEXA 4? .....$pl. INELE DE SIGURANTA EXCENTRICE PENTRU CANALELE PENTRU ELE (Extras din ARBORI ss74).." """""' 237 .."...."'210 I 1991)"""" r . """209 ...$TIFTURI CILINDRICE o ANEXA 43 ..$TIFT FILETAT CU CRESTAIUn1' inxtur din STAS 10422)'..LOCA$URI $I LAMAIE """'205 BLARE FILETATE (Extras din STAS 11574)""" CILINDRIC CU CEP o ANEXA 35 .....{EXA:g ...$AIBA -sras PRELUCRATA ?r i s e o ANEXA 40 ... TRONCEP CU o ANEXA 37 .$AIBE ELASTICE.BOLTURI FARA CAP (Extras din STAS o ANEXA 45 ....' """""'206 o ANEXA re .209 pfNfnU BOLTURI (Extras din r AI....-......-.RULMENTI NilALI (Extras din STAS 3g2l).

precum qi termenul limiti de predare a proiectului. cu toate obliga}iile ce revin unei astfel de lucr6ri.existentd in biblioteca Universit6fii . se va prezenta.gi si asigure tndrumarea periodic6 a activitdti de proiectare. trebuie s5-gi insuqeascd tema de proiectare. pentru proiectul de an nr. sarcina maximl de ridicat . 1. Studenlii. are obligafia sd stabileascl tema de proiectare. in calitatea de beneficiar. la disciplina Organe de maqini. ca date de proiectare.-l I. modul de rczolvare a problemelor legate de intocmirea proiectului gi de prezentarea acestuia. in tema de proiectare sunt indicate principalele capitole pe care trebuie sE le conlind memoriul de calcul. In continuare. prin cunoaqterea structurii qi a modului de funclionare a mecanismului ce trebuie proiectat. De asemeneao sunt prevdzute precadri cu privire la forma de prezentare a memoriului de calcul qi a documentafiei grafice. Pe l6ngd datele de proiectare. ?n detaliu.gi ?n6{imea maximi de ridicare. in calitate de beneficiar gi studenli. Cadrul didactic. precum qi desenele ce trebuie executate. GHID PENTRU INTOCMIREA PROIECT $I SUSTINEREA UNUI Proiectele trebuie privite ca niqte contracte de proiectare incheiate intre Universitate. Pentru a stabili un ritm optim de efectuare a lucrtrrilor prevdzute in tema de proiectare. proiectul in forma ceruti de beneficiar.2. graficui de desftqurare prevede date pentru avizarea rezultatelor calculelor gi a desenelor (vize periodice). in concordanJd cu dificultatea fiec5rui capitol. respectarea lor fiind obligatorie pentru ambele pdrfi. in calitate de executan{i. prin intermediul indrumdtorului de proiect. sd justifice solufiile rezultate in urma calculelor qi formele constructive adoplate gi si prezinte. I. pentru mecanismele gurub-piulifd de tipul cricurilor. TEMA DE PROIECTARE in tema de proiectare. pe perioada unui semestru. in calitate de executanfi. . termenele intermediare pentru ptezentarea capitolelor rezolvate. l. sd urmdreasc6 etapele de desfigurare impuse qi sd rezolve problemele etapelor respective. sd indice o bibliografie corespunzdtoare . este prezentatla sftrgitul capitolului. intr-un contract trebuie stabilite clar sarcinile beneficiarului gi ale executantului.necesard stabilirii principalelor dimensiuni ale elementelor componente . Exemplu de Temd de proiectare.1. se indic[. GRAFTCUL DE DESFA$URARE Problemele prevhzrfte in tema de proiectare este necesar a fi rezolvate in termene clar definite. in final. la termenele indicate. la Universitatea Transilvania din Braqov.

relatiilor de calcul' Modul de prezentare a capitolelor. a semifabricatelor qi a soluliidr construcfive Pentru muncii'o gi "Bibliografrt'' componentu *""*ir*. BIBLIOGRAFIA pr in domeniu' Pentru La intocmirea unui proiect.3.. 1. o Sarcina de calcul : . indrumar de proiectare sarcinilor prevazute Obligativitatea studentului constd in respectarea.25. a modului de redactare a tabelelor gi a schilelor este ilustrat prinpreientarea' gurubul principal al unui cric cu a unui capitol din memoriul de calcul. a incontinuate. care este pun la qi de la profilul tehni.. 1.: : 6o":60. labaza realizdriiprezentului ?ndrumar care consultatd de studenli este prezentatdla sfhrqitul capitolului. MEMORIUL DE CALCUL in tema de Memoriul de calcul trebuie s6 con{ina. N F Q: 1. conform etapelor prevdzute Degi cricului' ale proiectare.2. (9:25000 N) Alegerea materialului Se alege OL 60 STAS 50012 de Predimensionare Calculul 2. la iisciplina Organe de maqini. p. proiectul de an nr'l' Exemplu de Grafic de desfdsurare a activitalilor legate de mecanism qurub-piuli. capitol referitor la dubl6 acliune. CALCULUL $URUBULUI PRINCIPAL 2. par. "Norme de teirnica securitdlii prezentate in capitolul 2. Sunt previzute 9i misurile ce se impun in cazul nerespect6rii prevederilor cor$ractuale. studenlilor li se cere sd respecte toate regulile impuse este un unui proiect autentic.80 MPa [5] .ioritatea elementelor necesare intocmirii proiectului' ar trebui gi Bibliografia carea stat. a pentru acordarea vizei.t6.l0 Mecanisme qurub-piulif5... calculele de rezistenld ale principaielor elemente componente intocmirii proiect didactic.rlui".ttit" la alegerea justificativ La sfhrqitul memoriului de calcul se adaugd "Memoriu "l piese din princ-?alele materialelor.4. iar sunt Reguli mai amanunfite pentru iratocmirea proiectului pentru proiectarea asistatd in capitolul 3' EXEMPLU DE CALCUL principal al cricului cu dubl6 actiune pentru qurubul 2.. subcapitolelor qi paragrafelor. este necesar s6 se studieze bibliografia proiect al studenfilor primul proiectul de an ilf. prezentul indr*umar de proiectare' ca precedentul [18]' airpo"iliu studen{ilor ma.3 [5] r Diametrul interior al filetului l. in totalitate. este prezentat la sffirqitul capitolului' 1.ial. 1. e.3 25000 32500 p 1.

50 Verificarea la solicitiri compuse Momentul de torsiune care solicitd gurubul Mt = Min.r4a53 =22MPa Mt 16.1 Diametrul nominal Pasul P...D l2l o r o Fz=3.l 2.65682 .9(6.: *.5 +3.1 qi tatr-lul2. IIlfiI 29 J3 2s 26 Tabelul2.A.4.l.50 - "or9 L2 "or_3_g o 2.3.E = = 5l MPa *og t6 Tensiunea efectivd de torsiune _ t': nirtr = 3.o'11.77) = 656B2Nmm Tensiunea efectivd de compresiune o" 48 4. o ll dimensiuni ISo 2904. /lrtnr:t Dt rnrn d3. mm 6 d. 2.t = n*rub'+Fz) =25000+.2.1g.2500a =. cu principalele Fig.= 6.Ghid pentru intocmirea $i susfinerea unui proiect Alegerea filetului standardizat Se alege firet ttapezoidal Tr 32x6 sR prezentate ?n fig. F: Condilia de autofrdnare 0. Verificarea condifiei de autofrinare o Unghiul de inclinare al spirei filetului B2=arctg o P 6 ndr=arcter**=3'770 Unghiul aparent de fiecare cp'= arctg F. nffift D1.770(g':6.mm 32 Dimensiunile principale ale filetului Diametrul Diametrul Diametrul interior mediu exterior dz: Dz.11.

La sfrrgitul capitolului este prezerrtal Cuprinsul pentru un cric cu dubl5 acliune. Cuprinsul (conform modelului dat) o MEMORIU DE CALCII (pagind separatd) o Memoriul de calcul propriu-zis (notarea capitolelor.proiectul. Titlurile gi subtitlurile de la metodoiogiile de proiectare prezentate in capitolul 5 pot servi pentru ?ntocmirea cuprinsului oricdrui mecanism qurub-piulilLtratatin prezentul indrumar. indicarea caracteristicilor tehnice qi a desenelor de execufie sunt prezentate in capitolul 21. in desenul de ansamblu sunt prezentate toate piesele componente. Desenele de execulie sunt ?ntocmite doar pentru piesele nestandardizate.7. toleran{e la dimensiuni.6.5. in ordinea prezentatd in continuare. subcapitolelor qi paragrafelor se face conform modeluluiprezentat pentru cuprins 9i exemplului de calcul) sl c . in sensul cd materialele alese gi dimensiunile calculate se regbsesc in totalitate in desenele ?ntocmite. materiale. acestea con{indnd cote. unele dintre ele fiind calculate la rezisten!6.aranjate in ordinea rezolvdrii lor. tratamente. 1. rugozit[1i. duritdli etc. Documentalia grafici cuprinde desenul de ansamblu qi desenele de execufie. o Coperta (conform modelului dat) o Subcoperta (identic6 cu coperta) o Tema de proiectare (conform modelului dat) o Graficul de desfbgurare (conform modelului dat) . ci p d C( d e. atdt cele calculate cdt gi cele standardizate. dacd acestea definesc buna func{ionare a mecanismului. Indru ma r de p roiecta re a o Tensiuneaechivalent6 c| + az! 1. paragrafe . ARANJAREA MATERIALELOR PROIECTULUI iX UOSARUL DE PREZENTARE A ir tt ri c Toate materialele executate in cadrul proiectului. + 4.prezetrtarea proiecfiilor. condilii tehnice. plasat de reguli inaintea memoriului de calcul. completarea indicatorului gi a tabelului de componenlE. Cuprinsul dd posibilitatea beneficiarului s6-gi facd o imagine clarS asupra modului de abordare a problennelor luate in studiu.T2 Mecan isme gu rub-piu lif i. cu clichet orizontal. a o I t l i I I I I sl S1 I nl I I I CUPRINSUL p u i1 Cuprinsul. subcapitole. atdt partea scrisd c6t pi desenele.222 =67MPa lsor= 70MPa a a a a DOCUMENTATIA GRAFICA Prin documentfiiagrafici se definitiveazl. aceasta impreund cu memoriul de calcul formdnd un tot unitar. conline toate etapele parcgrse in memoriul de calcul . precum qi paginile unde acestea se regdsesc in memoriul de calcul.capitole. Detalii legate de realtzarea desenului de ansamblu . abateri de formd qi de pozi.tie. sunt prinse intr-un dosar.

rrahmente tratw obfine in urma tratamentu ce se pot aplica qi ce se o ce reprez4l?1?TlY? se ibroseete ? e Ce rcprezintd Fc "" 20A ? o Ce repreznte.turuc6tei sludenfilor. '#.rdspundd.#i#.il. " I.{:{^JH::. simbo I..e.or 1.:." DESENE (pagine s€parat5t ansamblu at mecanismului qurub-piutild I Numerotarea paginilor se face incepdnd cu sus.'..rryi de ansambi..se incheie cu predarea Tr ..fi '._fi i iqi::ffiH:T:?. SUSTINEREA PROIECTULUT Activitatea 1a lroiectur de an proiectului sus{inerea .if f lffi*ir.^.:z_#.uruiurr"u"{ii*a.:. a prezentare a acestuia: respectarea de carcur..*ff..il."u "rai"ii *iffi. Ghid pentru intocmirea Sisusfinerea unui Memoriul justificativ o h i iHfru?:ffi?:TTH:1ffil:.:. adoptur"u?irnensiun'or oocumentaf ia constructive etc."..ili. J.".:.: " : ". La aaflc't se verifica execufie' in sensur respecririi -"orr o" i"*"ri#To?""3."tl*-" comentariit* l*gut" de o*:*rare a schileror pi a taberelor.*"a corectd a .::."erin1e.:i"{t{i.g"r..1ffi.ti. .i i. deasupra textului..fi Corectarea suTbTiltri. de redacta proiectdean..|*::f .ft Toq" recomanddrile .."i.#:#.16ff ".Hllf mecqnism si . specifice a"**iui 1.*i#:#?ffi #."grrtito.*du-se' puei"ii"-oipdrfitoare ""..i" Pentru edificar prczent4io *.liJ."ffi .-' i3 ry"d*"u iloilitutlli. a co nd l i i o r l.ffi ii "ontinull rDinao^niuTFulJ:.H""rff i:.-"r...""J"Jolll". rlilitrionru DE carcui bsspr.u:.liTHTfi .i**:#:l*:?*:mgi1l: qi corectituci. "".u) nu se pentruorice r."H[:7.sevor +S'Z ie"pricare Drutu('r..il:":iT l'T.a.. modul o" ""r"d.:.X"."jti.a..HtIpiil".ri.$lX{ffiffi*:T::.O! 37 ? (Explicare simbol) o Ce reprer:y^?r? ... ALTE PRECTZARI : I I I : 3:::trij: o Desenur d" :.lr':.:x*x.".. rezultatJJ l*yy. subc.r r.. beneficiu*il'"ucrur didactic t ::lf :tll*:jff *..Fi".ff i. .Tr"".::.antur(studentur)trebuiesd cdtre benenc iar (cadiur ru""i[ i r schemelor .:yf i"t[{y?ifi"f tr:"ffi .4".iiil" "...[dJ:i."":..".|ffi .indirerentl.8.lt"og" m".iill.:ry:: c aracr er ist i"'". qi u ceror de . aypr? intrebdrilor la ca ".J{::.:H[|.

tratamente ce se pot aplica gi ce se obline in urma tratamentului) r Cum se obline semifabricatul pentru executarea quruburilor ? o Cum se obline semifabricatul pentru corpul cricului telescopic sau cu dublS acfiune ? o Din ce semifabricate se executd clichetul gi roata de clichet ? r r Din domeniul Tehnologiei de prelucrare Ia rece r La ce folosesc gdurile de centrare ? o Pe ce magini unelte se executd puruburile de cric ? r Prin ce procedeu tehnologic se executd filetul trapezoidal ? o La ce folosegte degajarea filetului ? r De ce sunt necesare toleranfele la dimensiuni liniare ? o De ce sunt necesare toleranlele de formd gi pozilie ? r Care sunt bazel.t4 Mecanisme gu ru b-piu li{d.telor la dimensiuni liniare Modul de inscriere pe desenul de execulie a toleranlelor de forml gi pozilie Modul de notare pe desenul de execulie a stirii suprafe{elor Modul de notare.e tehnologice pentru prelucrarea unui gurub de cric cu pArghii ? Din domeniul Desenului tehnic r o Ce trebuie si confini un desen de ansarnblu ? r r o o o o o r r r o Ce trebuie si confin6 desenele de execufie ? Modul de inscriere pe desenul de execu{ie a toleran. Care sunt avantajele qi dezavantajele filetului trapezaidal? Cum funcfioneazS cricul telescopic ? Dar cel cu dubl6 acfiune ? Cum funcfioneaz6 cricurile cu p0rghii ? o La ce solicitEri sunt supuse gurubtrile cricului telescopic ? Dar gurubul cricului cu pdrghii ? . ? Dw W.. apieselor standardizate Ce metode de cotare cunoaqteli ? Cum se aleg bazele de cotare ? in ce consti metoda cotdrii mixte ? Ce contin condiliile tehnice ? Din domeniul Rezistengei materialelor Care sunt solicitErile simple gi cu ce relalii se efectueazd calculele la aceste solicittui ? o Cum se adund tensiunile de tip o'-o ? Dar cele de tip o-c ? o Ce ?nseamn[ compresiunea excenticL? r Ce reprez rntd W. . in tabelul de componen!d. ? in ce se misoard ? r Cum se cletermind modulele de rezistent6 pentru sectiuni compuse ? o Cdnd apare flambajul ? in ce categorie de calcule intrd calculul la flambaj ? o Care sunt domeniile de flambai qi cu ce relalii se efectueazd calculul in fiecare domeniu ? r Din domeniul Organelor de masini r . ind ru mar de p roiectare Ce reprezintn OLC 15 ? (Explicare simbol.

Ghid pentru intocmirea gi susfinerea unui proiect principald ? t5 o La ce solicitlri este supusd spira filetului ? Care din acestea este solicitarea r t Cu ce tip de grindi se asimileaz[ spira filetului ? Ce formd geometricd secfiunea de incastrare ? La ce solioitdri este supus corpul cricurilor telescopice gi cu dubld acliune ? La ce solicitiri este supus dintele rofii de clichet ? are este aceasti condilie ? o Care sunt solicitdrile spirei arcului elicoidal cilindric de compresiune folosit la clichetul orizontal ? Care este solicitarea principali ? Care este cursa de lucru a acestui arc ? o La ce moment este solicitatE piulila fix6 de la telescopice gi cu dubld ac{iune ? o La ce moment este solicitat gtiftul care impiedicd rotirea fixe in corpul cricurilor telescopice gi cu dubl6 acfiune ? Care sunt solicitErile qtiftului care solidarizeazd cupa cricului cu dubld ac{iune de capul gurubului principal ? Care dintre profilele pdtrat gi hexagonal este adecvat pentru solidarizarea rolii de clichet de gurubul secundar al cricurilor telescopice gi cu dubld acliune ? De ce ? o La ce se calculeazl pArghiile cricurilor cu p0rghii ? a tn funcfie de ce se aleg rulmenfii axiali de la cricurile cu pergfuii cu o piulilE ? o Ce semnifica{ie are grupa 6.xare ? o Cum se determin6 lungimea manivelei unui cric ? a La ce solicitlri este supus bo[ul clichetului ? a De ce la calculul guruburilor cricurilor telescopice gi cu dubld acliune se lucreazd cu rezistenfe admisibile mai mici decdt cele folosite la alte organe de magini ? Valorile randamentelor quruburilor de migcare sunt mari. medii sau mici ? Ce se poate intreprinde pentru mLrkea acestora ? Care este rolul dopului filetat de la cap6tul gurubului secundar (la cricurile telescopice gi cu dubld acliune) ? Care este rolul gibei de la capdtul gurubului principal (la cricurile telescopice qi cu dubld acliune) ? o Care este rolul bucqei striate de sub cupa cricului telescopic ? a Ce rol arc gaara de diametru d6 €xocutatdla interiorul cupei cricului telescopic ? a De ce se prelucrearA carnle pe suprafala cupei care vine in contact cu sarcina de ridicat ? o e Care este semnifica{ia condiJiei de autofrdnare ? Cdnd .8 de materiale pentru execufia guruburilor de fi.

SECJIA: ANUL: GRUPA: iNonuIAArOR DE PROTECT Conf. INGINERIE TEHNOLOGICA CATEDRA ORGANE DE MA$INI. CRIC TELESCOPIC 1 STUDENT: .16 Mecanisme gurub-piufifn... MECANISME $I ROBOTICA DISCFLINA ORGANE DE MA$INI PROIECT DE AN NR.dr. indrumar de proiectare UNTVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA$OV FACULTATEA DE..ing ANUL UNIVERSITAR .. FACULTATEA: ..

corp etc.. octombrie iNonunaAroR DE pRorECT Conf. Anul:.mm A.N ..Ghid pentrt intocmirea gi sus{inerea unui proiect UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA$OV FACI]LTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA CATEDRA ORGANE DE MA$INI...... MEMORIU DE CALCUL Determinarea sarcinilor care incarcd elementele mecanismului pi a reacfiunilor din cuple (inclusiv diagamele de distribu[ie a forfelor pi momentel or pe elemmtele mecanismului) 2..cuprinde: Date de oroiectare . Proiecful va". MECANISME $I ROBOTICA DISCIPLINA ORGANE DE MA$INI Studenr(d):. piulild. B. Calculul randamentului 8. pe calc (nurnai ln tug) sau combinat 2... Norme de tehnica securitiilii muncii l... Braqov. iniltimeamaximlderidicai:H-.... l.4 4.. Calculul cupei 7. pe o singurl faf6.... Calculul mecanismului de acfionare 6..ing . TEMADE PROIECTARE (Proiect de an nr. Memoriul de calcul va fi redacta! in mod obligatorirq pe un caiet tip studenfesc.4. Facultatea:.. Grupa:. . Calculul purubului (guruburilor) de migcarc 3. r SarcinamaximlderidicatQ=. Memoriu justificativ cu privire la alegerea materialelor. Desenul de execufie al unui gurub 3. Desenul de ansamblu al mecanismului qurub-piuliti (obligatoriu se va executa la scara 2.. Este obligatoriu ca studentii s[ respecte toate recomanddrile cu privire la forma de redactare a proiectului..I}ESEIYE 1. iar in final se va retranscrie pe coli forrnat .dr. Calculul piulisei (piutilelor) 4. Nu este permis ca desenele in ciornd sd se execute pe hdrrie milimetrictr 3. a semifabricatelor gi a solufiilor constructive pentru principalele piese din componenfa mecanismului (gurub.) 9. calculul corpului (dimensiunile corpului se adopti constructiv) 5.. t7 Seclia:... l) Sd se proiecteze un mecanism qurub-piuliln de tipul. Desenul de execulie al piulifei l:l) Observatii Desenele se pot executa pe h0rtie de desen (in creion sau tuq)..

Yizele se dau numai in orele de proiect planificatq frecvenla la aceste ore fiind obligatorie 3. Studenlii care incearcl amirrrrea execut[rii proiectului pentru toamni o vor face pe propria rdspundere. Perioada Etape de lncru planificate Darea ternei. octombrie NrnmrAroR Conf. in sem.. crt l. .dr.vtzet Vize oblisatorii Semnatura cagrulul didactic 2. Termenul timitt de predare al proiectului:. Braqov.Predarea proiectului se poate face numai dac[ graficul de desfdgurare confine vizele obligatorii Singura eviden!6 a lucrului la proiect este linutd prin acest grafic 2. Determinarea sarcinilor care incarcd elementele mecanismului Calculul qurubului (guruburilor) Calculul piulilei (piulif elor) Calculul corpului Calculul mecanismului de acfionare cu clichet pi roati de clichet desenului de ansamblu Calculul cupei oI o r o r o e .t8 Mecan isme qu ru b-piulif5. DE PRoIECT .ing. a a a 4. . Indru ma r de proiectare IINIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA$OV FACULTATEA DE INCINERIE TEHNOLOGICA CATEDRA ORGANE DE MA$INI. in situafii limitb putdndu-se schimba tema de proiectare 4. I al anului universitar orelor la a Nr. cu indicarea modului de intocmire a memoriului de calcul (exemplu de calcul) 3. l.. . Verificarea" Calcululrandamentului DEfinitivarea desenului de ansamblu Memoriu justificativ Norme de tehnica securititii muncii Desene de execufie pentru elementele indicate in tema de analiza 9l notafea Observatii l. a graficului de desfrgurare gi a bibliografiei recomandate Documentare Nr. MECANISME $T ROBOTICA DISCIPLINA ORGANE DE MA$INI cRArirc DE DESFA$I'RARE proiectul de an nr. Calculul unui mecanism qurub-piuli{i.

.... . .4... Alegerea dimensiunilor.4.r7 ......4.. .. ...21 7.21 7... 19 7..2...... t9 7....7 . Verificarea dinlilor rolii de clichet la solicitdri ............2.......I.......... 2..22 7. CALCULUL CORPULUI...2....1.. Alegerea materialului..... 6..... 4...7...Yeriftcarcala solicitdri compuse........ Verificarea gulerului la so1icit6ri.... Verificarea spirei la solicitlri .. 15 ..12 4..2. CALCULUL CUPEr CALCULUL MECANTSMULU DE ACTIONARE...................14 ...... Alegerea materialului.............1......3.... Alegerea gi verificarea gtiftului filetat carc frxeazdpiulita in corpul cricului..........3..... Calculul numdrului de spire ale piulifei qurubului 3.......... ...4................3. Alegerea dimensiunilor piulifei.......1.. 4.....5.. Alegerea materialului..... 10 ...17 7.... Calculul rofii de clichet........2. principal. 1l .. . 13 4..5........ .5 ..5. 2.............9 ...Ghid pentru intocmirea gi susfinerea unui proiect t9 CUPRINS r ) 1..... Alegerea materialului.........3.. CALCULUL PruLrTEr 5....... ...5 ... Alegereamaterialu1ui. Calculul lungimii manivelei....... Alegerea dimensiunilor...............4...... 10 ...9 .......1. 6 ... MEMORIU DE CALCUL STABILIREA SARCINILOR CARE INCANCA ELEMENTELE CRICULUI CALCULUL $URUBULUI pRrNCIpAL....1......3... ..... .. ... Verificarea piulilei la solicitdri compuse . 10 ....6................ .. Verificarea clichetului orizontal la compresiune excentricd. Verificarea condiliei de autofrdnare 3.....3.................... Calculul manivelei propriu-2isi.............22 7. Alegerea dimensiunilor...3.. . 3.. Verificareala solicitdri compuse SECUNDAR... 2...... 11 . Alegerea materialului..5 2.... Calculul clichetului... Calculul numdrului de spire 4.. .....3..9 .2..2.3....... Yerifrcarea condiliei de autofrdnare 2.........4.......21 7 ............ 14 FrXE ......6 .....3.................................23 7 .. 7............5. Alegerea filetului exterior 3...........5..17 1................ 7..............23 ........ 13 4..l2 4...... Verificarea manivelei la solicitdri ................ Verificareala flambaj CALCULUL $URIJBIJLUT 3........ 4...... 11 ...5........ Calculul de predimensionare......22 7..... 19 7.. ......1.20 7.............. Calculul prelungitorului...5...

. Calculul bolfului 7 .... p... tt dr 4..... I...Calculul arcului cilindric elicoidal de compresiune care menfine clichetul orizontal in contact cu dintele rolii de clichet CALCULUL RANDAMENTULUI. Bucureqti.a. $....... S..a...24 . Mecanisme.... MUNCIr..a...... r€ ri m h h SF AI \.a.. 6....1.. Braqov. g.6....... I...2.. 2..... indru ma r de p roiectare . . I) ALEXANDRU... 1984.... solicitlri NORME DE TEHMCA SECURTTATIT BIBLIOGRAFIE .. GAFITANU. Didacticd qi Pedagogicd....a.2 c( sir ..6..23 ..a. 1981. I pi II. Universitatea din Braqov..23 . Organe de magini" vol. MULU.... A. 8... Organe de magini..... Verificarea bo[ului la 8.. M. vol... I.27 7. Culegere de probleme. 10... g.. ... 1981.. Editura TehnicS" 1981... I. J{ILA. vol.. 9. P.. q.. JIILA. Mecanisme gurub-piulifb. Editura Lux Libris. q.a. vol. Organe de magini....... SEMIFABRICATELOR $I A SOLUTIILOR CONSTRUCTIVE PENTRU PRINCIPALELE PIESE DIN COMPONENTA MECANIS- clichetului.. II. Organe de magini. DRAGHICI... 7. I.... indrumar de proiectare. MEMORIU ruSTIFICATIV CU PRIVIRE LA ALEGEREA MATERIALELOR... Alegerea materialului 7..28 . Culegere de norme pi extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente ale maqinilor. 2 ft ll nl c( el pl p1 BIBLIOGRAFIE (Proiect de an nr... Universitatea din Bragov. Bucuregti. 5. vol.. 1986... indrumar de proiectare in constructia de magini. 1984... I. DRAGHICI. vol.6. I. Universitatea din Braqov.. Bucuregti. A.. 1980.. Universitatea din Bragov. OnAGUCI.. a J.1.. Editura 1. 3l fi V el a a a DESENE Desenul de ansamblu al mecanismului gurub-piuli!5 Desenul de execufie al qurubului principal Desenul de execufie al piulilei fixe r Al n.25 . Editura Tehnic[. 7.31 .2A0A...20 Mecan isme gu ru b-piu|i{n..

este elaborat6 irnaginea grafic6 a viitorului produs. elaborarea conceptului (solufia de principiu). desemndnd o activitate tehnicfi desftgurat6 in scop productiv pi care urmireqte furnizarea tuturor datelor necesare transpunerii ln practic[.1. 2. denumitS in sens larg "Proiectare totald". intocmitl in scop productiv qi care cuprinde toate calculele. Factorii care condilioneazdrealizarea produsului sunt: condiliile in care va funcliona gi va fi exploatat produzul.LO CONSIDERATII PRIVIND PROIECTAREA IN CONSTRUCTIA DE MA$INI Proiectarea este una din etapele parcurse in realizarea unui produs in construcfia de ma$ini. o Documentarea. condiliile tehnice. BTAPELE DE LUCRU iX TNOTTCTARE o inswirea temei de proiectare. potrivit propriei sale viziuni. Etapa de documentare are ca scop procurarea futuror datelor care ar putea fi folosite in rezolvarea temei. Prin studiul datelor oferite de literatura de specialitate. recomanddrile gi instrucliunile necesare pentru executarea gi exploatarea unui sistem tehnic [16]. proiectarea este un act de creafie. . Tema rcniltat\ insugitd de ambele pdrli. sub forma unei documentalii tehnice. a_A In constructia de maginr" proiectarea presupune rezolvarea a doud probleme principale: proiectarea ansamblului gi proiectarea organelor de mapini componente. in conceplie globalS. p baza calculelor ingineregi. cu mijloace materiale gi financiare corelate. este definitd" ca acea activitate sistematici necesarS care ?ncepe cu descoperirea lipsurilor de pe piala 9i se desfigoard pdnd la vhnzarea produzului care sA satisfaci aceste nevoi [36. proiectarea fabricafiei gi pro iectarea desfacerii. devine documentul pe baza cdruia se va realiza gi omologa viitorul produs. Documentarea iaeaz6. condiliile de frbricalie oferite de executant. va aduce completdri gi modificSri temei primite. Sursele uzuale de documentare sunt: bibliografia (ca{i reviste. Temade proiectare este lansatd de citre beneficiar gi reprezint6 o ?ngiruire de date. 38J.te. doud aspecte: analtza factorilor care condifioneazil rcalizarea produsului qi studiul datelor din literatura de specialitate.. proiectarea detaliilor. a unei teme sau a unei idei [16]. nivelul calitativ aI produselor similare Ge plan nafional gi internafional). Proiectul constituie rezultatul activit6lii de proiectare gi reprezintl o lucrare tehnic6. posibil a fi incluse in viitorul produs. Conform acestui concep! activitatea de proiectare trebuie s6 cuprindd: cercetarea piefei in vederea descoperirii lipsurilor. desenele. etap6 in care. cerinle gi condifii tehnice care constituie performanlele impuse viitorului produs. activitatea de proiectare. impreuni cu toate detaliile gi condiliile tehnice necesiue fabricaliei gi exploatdrii acestuia. Proiectantul. Cu alte cuvinte. elaborarea specfficafiilor de proiectare. oferta pielei privind componentele tipizr. sunt oblinute informafiile necesare in rezolvarea temei.

22

Mecan isme

gu ru

b-piufi f n. ind rumar

d

e proiectare

prospecte, cataloage, norme, standarde, brevete de inven{ii qi inovafii); proiectele asemhndtoare existente, chiar dacd acestea confin doar ansamble, subansamble sau organe de maqini posibil a fi utifizate la proiectarea noului produs; vizitele de documentare la firme care executd produse asemdndtoare cu cel ce urmeazd a fi proiectat; disculii cu specialigti in
domeniu.

Printr-o corect6 documentare se evit5, in mare mdsur6, redescoperirea unor solutii deja cunoscute qi se reduce volumul muncii de proiectare. o Proiectarea ansamblelor componente ale viitorului produs. o Proiectarea organelor de masini care alc6tuiesc ansamblele produzului. t Elaborarea documentoliei tehnice a produsului" in forma sa originald" gi'executarea copiilor necesare. t Avizarea proiectului, athtla executant c6t gi la beneficiar.
2.2. CONTINUTUL DOCUMDNTATIEI TOHNICE DE PROIECTARE

tn conformitate cu prevederile STAS 6269, documentafia tehnica de proiectare a unui
produs, ?n construclia de malini, cuprinde o parte scrisi pi una graficE. o Partea scrisd a documentaliei este alcdtuiti din: memoriul tehnic, caietul de sarcini gi cartea tehnic6. Memoriul tehnie justifici principalele decizii luate in legdturd cu: soluliile adoptate (funcfionale, constructive qi tehnologice); stabilirea dimensfurnilor, pe hza" calculelor qi a alegerii constructive? precum gi verificarea acestora; materialele utilizate; instructiunile privind execulia, montajul, exploatarea, intrefinerea qi repararea viitorului produs; instrucfiunile privind securitatea muncii. in memoriu se anexeazl tema de proiectare, lista pieselor de prim6 uzur| listele echipamentelor tipizate (mecanice, electrice, hidraulice etc.), borderoul p6rfii desenate, lista de semn6turi a factorilor de r6spundere. Caietul de sarcini cuprinde lista p64ilor componente ale produsului gi lista parametrilor pe care atit ansambhrl cdt gi pdrtile sale componente trebuie sd ii ating[ in exploatare, impreunl cu mdsurile care trebuie luate - in timpul execufiei, montajului gi punerii in funcfiune - pentru realizarca respectivilor parametri. Cartea (notila) tehnied descrie, cu mijloace gi tn limbaj accesibil utilizatorului, componenga, funcfionarea, montajul, exploatarea, modul de intrelinere qi reparare a produsului. Partea graJicd a documentaliei confine: desenul ansamblului general gi de amplasare a acestuia; desenele ansamblelor componente; desenele zubansarnblelor; desenele de execufie ale elementelor din componenfa subansamblelor; schemele sistemelor cu funclii corelate (hidraulice, pneumatice, electrice, electronice etc.); schemele de prindere in vederea ridicirii qi transportului. 2.3. PROIECTAREA ANSAMBLELOR DE ORGANE DE

MA$INI

Ansamblele reprezinti unitSli distincte din punct de vedere constructiv qi firncfional, alc6tuite din grupuri de mecanisme, cu rol bine determinat in cadrul sistemului tehnic din

Considera{ii privind proiectarea in ccnstrucfia de magini

23

care fac pafie. Din punct de vedere al proiectdrii, ansamblul poate fi considerat: o magind sau un utilaj, care intrd in componenfa unui agregat sau a unei instalalii tehnologice; un motor, o transmisie sau un mecanism, care intrd in componenfa unei maqini sau a unui utilaj. Una din principalele tendinle in proiectarea ansamblelor o constituie folosirea pe scard Wgd a elementelor tipiz-ate, asigurdndu-se ia acest fel importante avantaje atdt la proiectare cdt gi la execulie sau reparafie.

2.3.1, Etapele proieetirii ansamblului

Stabilirea caracteristicilor tehnice necesare ale ansamblului, lindird seama de destinalia acestuia. Pe baza datelor oferite de tema de proiectare sau a celor alese, se
stabilesc: gabaritul, fo4ele gi momentele rezistente, vitezele gi turaliile elementelor de iegire, limitele minime ale randamentului. Stabilirea sistemelor de antrenare gi a caracteristicilor acestora.

o t o

Stabilirea schenrelor ansambluluL La proiectarea unui ansamblu nu se poate rcaliza direct un desen al acestuia. Apropierea de scopul final al proiectirii este posibild prin elaborarea succesivi de scheme din ce in ce mai dezvoltate. Pornind de la o schemb fimclionald simpl6, se ajunge la schema structural6, apoi la schema cinematicd, pn baza cdreia - prin intermediul schemei constructive - se poate elabora desenul de ansamblu. t Stabilbea tncdrcdrilor diferitelor organe de magini al cfuor rol este determinant ln r ealizar ea anmmblului. . impdrlirea ansamblulud pe subansamble pi parJi componente. o Alegerea componentelor tipizate care pot fi incluse tr construclia ansamblului. o Dimcnsionarefi organelor de masini principale, pe baza incdrcirilor determinate pentru fiecare dintre ele. o Stabilirea variantelor constructive. Pornindu-se de la schemele structurale, cinematice qi constructive, dup6 alegerea componentelor tipizate gi dimensionarea organelor de magini principale, se intocmesc, de obicei" mai multe varinate constructive ale ansamblului, pentru care se determind indicatorii tehnico-economici (performanfe funcfionale, consumuri de materiale qi energie, costuri etc.). c Stabilirea variantei acceptate, dupd analtza indicatorilor tehnico-economici pentru variantele constructive intocmite anterior qi luarea in considerare a punctelor de vedere ale beneficiarului gi executantului gi realizarea corecfiilor cerute de cdtre ace$ia. . intocmirea proiectului de execuyie, prin detalierea variantei constructive acceptate qi proiectarea organelor de maqini componente. o Includerea in ansamhlul general, prin stabilirea detaliilor de leg6turi.
2.3.2. tntocmirea desenului de ansamblu
Desenul de ansamblu constd in reprezentarea graficd a unui dispozitiv, a unui aparat, a unei instalalii etc., cu toate elementele componente dispuse la locul in care acestea funcfioneazd. Scopul desenului de ansamblu este sd redea pozigiareciprocd a elementelor componente gi sb ofere atdt posibilitatea in{elegerii funcliondrii ansamblului reprezentat cdt gi succesiunea de montaj a elementelor care compun ansamblul.

24

Mecan isme gurub-piufi{n. indru m ar de proiectare

tn desenul de ansamblu nu este obligatoriu ca elementele componente s5 fie determinate complet, nici ca formE gi nici ca dimensiune. Din acest motiv, desenul de ansamblu nu poate constitui o documenta{ie tehnici pentru executarea elementelor componente. Desenele de ansamblu se executb in conformitate cu prescriptiile cuprinse in STAS 6134.
2.3.2.1. Reguli de reprezentaretn desenal de ansamblu Desenul de ansamblu se execut[ cu respectarea normelor generale de reprezentare in desenul tehnic (dispunerea proiec{iilor, reguli de reprezentare a vederilor 9i sec}iunilor, tipuri de linii utilizate tn desenul tehnic etc.). o Un desen de ansamblu trebuie ca printr-un numdr minim de proiecfii (vederi sau secfiuni) sE ofere posibilitatea intelegerii depline a funcfionErii ansamblului, sd prezinte clar pozigiarelativ[ a tuturor elementelor componente qi sd perrnitii pozilionarea acestora' . in proiecfie principald, ansamblul se reprezintS in pozilia de funcfionare. . in cazul asarnblarii a dou6 elemente (?n general, de tip arbore-butuc) intre care existd joc rcnsltat din dimensiuni nominale diferite, aceste elemente se reprezintd cu linii de un contur distincte, corespunzdtoare fiec6rui element component (fig.2.1, a); dac6 asamblarea re.rea\zeazd far6. joc sau jocul rczriltd din abateri ale aceleiaqi cote nominale, zorra de contact dintre cele doud elemente se reprezintb printr-o singurd linie de contur

o

(fig. 2.1, b).

Fig.2.I

Fig.2.2

Reperele aldturate, reprezentate in secfiune, se haqtreazl, in direclii diferite sau cu distanf6 di$rit6 intre liniile de hagur (fig.2.2); pentru unul qi acelaqi reper, care apare ln mai multe secfiuni, hagurul este identic. o Elementele de fixare (guruburi, piulile, qaibe) se reprezintd numai in vedere

r

(fig.2.3).
Asambldrile filetate sunt astfel reprezentate inc6t inqurubarea sd nu fie rcalaatd pdnd la re&u, existAnd zone filetate neutilizate, prin care se oferd posibilitatea unei str6ngeri suplimentare (v. fig. 2.3); exceplie de la aceast[ reguld fac asambldrile cu prezon (fr$.2.q. o Daci este necesard reprezentarea unor elemente acoperite, unele piese se pot considera in mod convenfional indepdrtate, menfion6ndu-se pe desen aceast6 convenlie (fig. 2.s qi STAS 6134). . Capetele hexagonale ale guruburilor qi piulilele hexagonale se repreztntd" in proieclia principal[ i desenului de ansamblu, astfel ?ncdt acestea sd prezinte trei fe]9 ale prismei irexagbnab (v. fig. 2.3, fig.2.4 qifig.2.5), iar in eelelalte proiecfii numai dou6 fefe.

o

Considera{ii privind proiectarea in construc{ia de mapini

25

Elementele dintr-un ansamblu, care se deplaseazd in timpul funcfionflrii, se repreztntl in dou5 pozilii extreme: in pozilia inifiald, avdnd conturul trasat cu linie continud groasd qi ?n pozilia limitS opusb, av6nd conturul trasat cu linie - doud puncte subfire. Aceste elemente pot fi reprezentate pi numai intr-una din pozi{ii, inscriind pe o aeeeagi linie de cot[ cele dou[ valori limitd ale dimensiunii de gabarit (v. fig. 2.5). A-A
R

o

-R

c-c

r
a

Fig.2.3
Piesele care nu aparlin ansamblului reprezentat ci unui ansamblu invecinat se reprezintfi cu linie sublire. 2.3.2.2. Pozigionarea elernentelar co*ryonente ale

o

flnsumblului

Fiecare element component al unui ansamblu se noteazd cu un num6r de pozifie, ce corespunde numdruiui din tabelul de componenfi al desenului de ansambhr, respect6ndu-se regulile prezentate in continuare" o Numerele de pozilie se ?nscriu la capdtul unor linii de indicafie, trasate cu linie continub sub1fue, celdlalt capdt al liniei terminindu-se cu un punct, situat pe suprafa,ta din
desen a elementului pozilionat (v. fie. 2"3 pi fig. 2.5).

Liniile de indicafie se traseazd inclinat gi in aga fel inc6t si nu se confunde cu alte linii (de contur, axe de simetrie, linii de hagur, elemente de cotare). Nu se admite ca liniile de indicafie sd fie paralele sau sb se intersecteze.

r

;T
^l

Fig.2.4

a nominald de Numerele de pozilie se inscriu in afara proiecliilor.A o CJ 14.2ori dimensiunea nominald de inscriere a cotelor de pe desen' Numerele de se subliniazi gi mr se incercuiesc' o Elementele componente ale unui ansamblu se pozilioneaz'd in proiecfia in care Se recomandi ca un acestea sunt mai clar re.iprezentate gi pot fi identificate cu uqurinld' din acelapi deseno sd fie element s6 fie po"ifoi o singur6'datd.. uc"iagi num[r. indru ma r de proiectare o o -t t U .K Roata de minE indePirtat5 Fig.15. cu dimensiunea pozifie ntr 7.26 Mecanism e qu ru b-piu lifn.2.5.5..iar elementele identice. 3e admite inscrierea numdrului de pozilie pentru acelagi pozifionate o "u .

in sens orar sau in sens trigonometric.. . fig. I. intr-unul din urmdtoarele moduri: in ordinea aproximativd a montarii. ?n ordinea succesiunii numerelor de pozilie.1998 NSILVANIA fln L_*J uM. b element de mai multe ori. a 3 Ventil Bucsi Corp Denumirea -03 I 1 0Lc 15 z 1 RV-02 RV 0L 50 e -01 Fc 200 14a Turnaf 0bserva-fii \4asa Poz.i fitetati Garni -05 1 50 L turi RV -OI. terial +oiectat Ionescu E.considemfii privind proiectarea in construcfia de maqini 27 16 . numerele de ponfie se inscriu pe orizontal5.f Saibi Grover N 12 sR7666-2 STAS 4551 4 olc 55 A Prezon M12115t167 4 grupa 6. in ordine crescitoare. numai dac6 acest lucru contribuie la o mai buni infelegere a desenului.5).TR " ROBINET CU VENTIL nt. separate prin virgule (v. 2. Desenat Numir de desen sau I STAS Buc. &. r Nurnerele de pozilie se inscriu pe linii pi coloane paralele cu laturile formatului (v' fig.5 0L 50 0L C Buc. M.5.H. F b^u: plulifd) pot fi pozifionate cu o singur6 linie de indicafie.t't sR 7666-2 STAS 4071 RV -'11 olc 55 A lO m6n5 1 grupa Fc 200 I Turnat Roati de I Tiji Bucsi fitetatS RVRV 10 1 0L 50 0L 50 -09 1 o Piuliti 6arn tu rd i RV -08 1 olc 45 * 7 o 5 RV-07 RV-06 RV 5 1 Cauciuc Buc. in proiecfii diferite ale desenului de ansamblu. BRASOV Caledra : 0. r Elementele dintr-un ansamblu destinate aceluiagi loc de montare (de exemplu: $urub. RV-OO Fig. Aprobat Pta nga llil t: Da A Tomoiu E.12. pentru fiecare proiecfie in parte' Pe acelagi desen de ansamblu numerele dJ pozilie se lnscriu numai ?ntr-unul din modurile prezentate.2.R. RV 1 auc iuc ? '.8 gfupa 8 t$ PiutiJl Saibi PiutiJi M 12 STAS 4O?1 1 l3 12 11 10 9 Grower N'16 .rl^^ cFDIN :20 . Voicu L Veri ficat Radu M. \ Al 594 x ( 8tr1 I [*r] UNIVERSITATEA. 2.5). in u"*ri ctv.

Modul de comPletare a Cand este necesar6 .6. Cotarea desenelor de ansamblu Pe desenul de ansamblu se coteaz6: dimensiunile de gabarit. din cavza reprezentdrilor de Pe desen. o pozifiile extreme ale elementelor care se deplaseazn in timpul funcliondrii ansamblului..+ Surub M6x20 Rutment Ni 2308 C STAS 4272 STAS 30I.6. 30 10 180 Fig. acesta poate fi continuat deazupra rePrezentdrii. rePetdndu-se ira acest caz titlurile coloanelor (fig.3.b gi fig.taput tabetu lui de 1 rubricilor tabelului de componenfE este exemPlificat in ftg. sau ?n stdnga indicatorului. 2.3.lndicator 2 .Tabet de comPonenli 3 .A2 2P41 -02-01 Nr.5.4. a)' intreruperea tabelului de componen!6. ftrA repetarea titlurilor coloanelor (fig.2.1 -02 03 12 grupa 8. tndrumar de proiectare .2.2. b qi c). dimsnsiunile care *rcalneazd la montaj.2. 2.3 2Pl. lipit de acesta (v. o alte dimensiuni necesare.7 .2. Acest tabel se completeazd de jos in sus. o dimensiunile elementelor de legiturd cu organe de maqini.7. gi de chenarul formatului componenld s apazh deasupra indicatorului. fig. 2. Tabelul de comPanengd Tabelul de Acest takl serve$e la identificarea elementelor ansamblului reprezentat. b).3. desen sau STAS l+5 1 Ft200 Materiat t- Turnat Observafii 25 -ESa Poz 10 Denumirea Buc 10 net kd /brjr. subansamble sau ansamble r invecinate. cornponenfi Fig.Mecanisme gurub2.6 c .2. 2.6.8 0L 3? 41MoC11 t ? I 3 2 1 apac RoaiS dintati Carca si qn 2P41 -02.

astfel incAt aceasta sd ofere cele mai multe informalii asupra funclion6rii gi componenfei ansamblului. Alegerea formntalai. Reprezentarea trebuie sd inceap[ cu proiecfiile reperelor care indeplinesc un rol important in funcfionarea ansamblului. Se reprezintd. o Pozilionarea elementelor componente. in funcfie de dimensiunile proiec{iilor necesare. Recomanddri privind execulia qi completarea indicatorului sunt prezentate ?n fig. Etapele tntocmirii desenului de ansamblu standardului referitor la reprezentarea qi dimensiunile acestor componente.4. continuAndu-se apoi cu csle care servesc pentru fixare. mai intdi. care sunt parfial acoperite de primele.4.2. iar in coloana a treia a tabelului se ?nscrie numhrul in coloana rezewatd observafiilor. susfinere. Stabilirea proieQiei principale. c Reprczentarea proiecliilor.8 (v. 2. sd fie posibilS pozilionarea tuturor componentelor.1.5. 2. sd poatd fi inscrise toate cotele necesare desenului de ansamblu. La intocmirea desenului de ansamblu sunt parcurse etapele prezentate in continuare. tabelulai de componenld Si a oltor nota(ii necesare. de posibilitatea pozifion[rii elementelor componente qi de dimensiunile tabelului de componenf6. se inscriu datele suplimentare referitoare la dimensiunile semifabricatului gi a modului de oblinere a acestuia. . 2. o Stabilirea poziliei de reprezentare. 2.3. astfel inc6t: modul de func{ionare a ansamblului sd fie complet definiU sd reiasd pozilia relativ[ a tuturor elementelor componente. in coloara a doua se trece denumirea. conform standardului. piesele cuprinse (?n general. ilupd metodologii specifice. qi cap. Se recomandi reprezentarea in paralel a proiecfiilor considerate ca fiind esenfiale din punct de vedere al cuprinderii formei elementelor componente qi al spafiului in care acestea funcfioneazE. piesele centrale) gi apoi cele cuprinzdtoare.CTAREA ORGANELOR DE . Etapele proiectirii organelor de maqini Proiectarea organelor de magini presupune parcurgerea mai multor etape de lucru interdependente.Considera{ii privind proiectarea in construc{ia de mapini 29 Pentru componentele standardizate ale ansamblului. o t Stabilirea numiralui minim necessr de proieclii. prezentate in continuare. inscrierea cotelor. 6). protecfie etc. MA$rNI Corecta proiectare a organelor de maqini conduce la o proiectare corespunzdtoate a ansamblului din care acestea fac parte. Completarea rubricii referitoare la masa netd a componentelor este facultativd. PROTA. Organele de magini pot fi proiectate independent. in funcfie de pazr[ia de func]ionare a ansamblului. . e Completarea indicatorului (SR ISO 7200).

Jesenat Voicu L. [atedra : 0.03.R. indrumar de proiectare 15. (mm j Verifical Veticu Anrobat Ptan. 75 Recomandiri Nr.51 Data..30 Mecanisme gurub-piuli{5.2\.TRANSILVAN IA PIULITA FIXA tDA .M. UNI VE RSITATEA. M.15.. 20.ei Rubrica se compteteazl numai 'in cazuI in care desenul este execufat pe mai mutte p(anse .sa D Juta A ALl2lA x 297l.8 . H. Denumirea desenutui 9 Numirut desenului Toiecta f Jocean D.03 nr.rA\ rt\z @ (9) 90 @= 1 Imd o 15 nf.2. privind completarea indicatorutui ConJinutut rubricitor rubrici 1 Numele gi prenumele persoanelor responsabite ? 3 Semnituri Scara Rugozi (sclrite) de reprezentarc 4 5 A fi!ite suprafeletor i Materiatul piese FormatuI piangei N I a umlruI p lan. 12. t 5=-.TRANSILVANIA " BRASOV Catedra.35'35 n n Proiectal 45 10 lssenaf Verificat Aoroba Planp a I z rn \i_/ Dala : @ U.M.1999 " BRASOV / V(V) Fc 200 SR ISO 185 U. UNIVERSITATEA. Fig.

Observarea poziliei de funcfionare in cadrul ansamblului este necesarl in vederea stabilirii pozifiei de reprezentare a piesei in proiecfia principal5. Modul de asamblare determind at8t cdmpurile de toleranfe ce trebuie ?nscrise cdt qi calitatea suprafefelor in contact gi unele elemente ale formei acestora. Etapele premergdtoare intocmirii desenalui de execulie ldentWarea piesei. o Determinarea tncdrcdrilor. in aceste secfiuni qi a solicit5rilor pe care le produc. filete etc.). Forma geometricd principald a oricirei piese este alcdtuitA din mai multe corpuri gecmetrice simple (prisme. prin reprezentarea simplificatd a formei geometrice a organului de maqind. caneluri. t Alegerea mnterialului. dispuse in diferite pozi[i reciproce. modul de asamblare gi se precneazd" denumirea piesei.Considerafii privind proiectarea in construcfia de magini 31 o fntocmirea schemei de calcul.2. o Efectuarea calculelor de vertlicare. cilindri. degajdri.2. o Intocmirea desenului la scard a organului de magin6.). completarea indicatoruluio inscrierea condi{iilor tehnice pi a tratamentelor. prin considerarea acoperitoare a rezistenfelor admisibile. Pentru ca piesa sd corespund5 condiliilor de funclionare. a pozifiei de prelucrare gi a calitatrii suprafelelor. In afara regulilor cu caracter general. a coeficienfilor de siguranfb qi stabilirea rezistenfelor admisibile. gi pe o serie de nonne tezultate in urma unei indelungate practrci in proiectare. intocmirea desenelor de execufie Desenul de execufie este un desen la scar6. a sarcinilor care actioneazd. prin determinarea tensiunilor reale.1. in aceastl etapi se observd pozilla de funcfionare. c Analiza tehnologicd a piesei const[ in stabilirea materialului din care urmeazd sE fie executatd piesa. a abaterilor de formb qi pozilie ale suprafelelor care condilioneazd montajul qi corecta firncfionare a organului de magin6 pi a rugozitdgii tuturor zuprafelelor. prin inscrierea toleranfelor la dimensiuni. 2-4. in afara condiliilor de funcfionare. necesard 2. intocmirea desenelor de executie se bazeazd. adoptarea ipotezelor simplificatoare gi concentrarea sarcinilor. a procesuiui tehnologic de fabricafie. o Calcalul de determinme a dimensiunilor caracteristiee (predimensionarea). poartd denumirea de formd constructivd tehnologicd. Forma finald. in toate sec{iunile periculoase ale organului de maqini. oblinutd in urma completdrilor aduse formei funclionale cu formele condifionate de procesul tehnologic de prelucrare. care servege ca documentafie tehnici la execulia organului de maqind reprezentat. Frecvent. denumirea piesei rezultil din rolul funcfional al acesteia. cuprinzdnd toate datele necesare in acest scop. conurio sfere etc. se stabileqte rolul funclional ?n ansamblul din care face parte. pebaza predimensiondrii qi a proiectdrii formei. o Stadiulformei. stabilirea secliunilor periculoase. forma geometricd principali a acesteia trebuie completatd cu anumite forme auxiliare (canale de pan6. o . forma unei piese trebuie sd corespundE atdt unui montaj axial corespunz6tor cdt qi procedeelor tehnologice utilizate in vederea executdrii acesteia.4. piramide. obfinAndu-se forma funcfionald. c Definittvarea desenului de execa{ie.

proiectarea formei organelor de maqini' posibilitalilo. a unor dimensiuni. .inand de complexitatea formei acesteia' reprezentarea unei piese este . cu exceptia unor i"ai"atfr atdt l6ngd detaliul respectiv cat in folosifr-"t" scara mdrire.t. no'*Jllrxrrsionarea. "otdrr"deci tealtzarca desenului de execufie' Fresupune parcurgerea maqin6..9.a up. :-Ti formaturui nece. in astfel icdt ?n aceastd proieclie .ro"O"rile normelor qi standardllor in vigoare' proiectantului.2.rprir*io cele rrai multe aetalii are'formei. plac6 etc.'ni"'""'i*ile . roli a urel plese dispusd orizontal. Etapele tntocmirii desenului de pi are clarda urm'rindu-se ca desenul s6 aibd o reprezent proiecliile se pe'.7 piese qi de proiecfi necesare pentru rcprezentarea.rn for*u-6oai*i li#re.2.r"""*r" cot6rii. poz4ia de reprezenjare ?n'pro1s"tt recomand6ril" proieclia "..:-T.Stilbilircapozilieidereprezentareapieseitnproiecliaprincipaldrebazeazdpe principal[ se alege fi:T.":l^: poate:". proces denumit dimensiunilor sunt rezurtatul unui Restur dimensionare. .1"g^r"J" rott""r" de tipul de de organ de maqina este determinati Forma geometricdspecifica fiJ. care in proieclia forme de revolulie (quruburi.'ostabilire contructivy" au un rol qi pr.mare qi execut' la aceeaqi scar6.l dreptunghiuri Fi oAlegereascdriidereprezentare..ontp.:f. pentru o sunt claritate' detalii la 11i. in general' s6 corespundd poziliei de principald.sar pentru trtocmirea.: urm[rindu-se ca piesa s6 fie complet ieterminut4 proiec{ii neces{r penfiu oblinerea unet aL definesc formele geometrice "o*porr"*o ""*arur cLare apiesei trebuie sd fie minim' i*ugini"o*plete-qi acecu/ie 2.T t:t' 1":":':":: maiuqor.) a" por{iuni de legitur6 etc')' Forma .4. Ae mlntu. de sc6ri utilizate *u'"1t"o*rereu re reahzeaz' desenurui . atcit*adin forme geometrice simple (poliedre' a unui organ de maqinb (frg. Atunci cand este posibil"" pt"f"ta-::Tucare. sferd etc')' piJ"* . endfea proiec(iitor (proiectareaforrnei). Proieclia principala reprezintd cu axa r"Xgrt"Jir"'no" ri-"trL . ar.determinat qi sa se poat6 inscrie toutt.*" de tacadrare pornind de h o#ensiunile orro. ISo in .2. pozig\ade ieprezentare a piesei trebuie.. ul-"U" cilindru.Mecanisme qurub' . con. de calculului urma proces..rec"swn dJvarialie a secfiunilor' conformgeometricl qi semifabricat (bar6. indrumar de Proiectare lso tig.ip destinafiei . prin luarea tn impreunS cu stab'irea constructiv' de prelucrare qi a de semifabricat' procedeelor posibile tipului funcfionalitdlii. arbori..ptingi**i gi intre cdt intre aceste dreptunghiuri seama qi de spaliile .in care logica' imaginalia gi experienfa in limbaj ingineresc .Dintre determinate in doar o parte minima au valori stricteo complet forma *oio..uJT formatelor sunt reglementate prin SR formatului.ffi"dtrp"r*.. de organ unui a finale continuare' interimare ale acestuia" prezentare in mai multor t*". proiecfiilor' a 1in6nd *itt.X:ffi:.unei prevederile cuprinse se realizeazd in Conformitut" "o dispunerea acestora tn cadrul formatului pentru recomandlri: numlrul de proiec{ii necesar urm6toarele de seama l2g.. g""'purt* E"c"p1i* Ie b aceastd regul6 fac piesele cu funclionare in ansamblui din "*" de transmisie etc').:ot"lt. a considerare Stabilirea formei la.inconformitatgcusRENlso54SS' proiecliilor sa se poatb executa cat ISO5457' dimensiunile ce caractertzeaz. porfiunilor "*.g* de maqina.

inldtur:and dezavantajele celor doud metode. trasarea liniilor ajutdtoare de cotd gi a liniilor de cotd. avdnd la bazd forma geometricd stabilit6 anterior. Aceastd metod6 de cotare imbind ebmentele cotdrii tehnologice cu cele ale cotdrii in lanf. La suprafefele functionale. dupd indicarea traseului de secfionare. uneori. cumularea erorilor de prelucrare. este necesarb" uneori. cu linie continub sublire.i timp'cel mai frecvent uttlizath. imbinarea celor doul procedee. La execufia proiecfiilor.. 2.8. determinate de numdrul qi tipul semifabricatelor care compun piesa.azd caracteristicile tuturor fazelat anterioare. trasarea. Se recomandd ca bazele de cotare sd coincidd cu bazele tehnologice ale piesei (suprafelele pe care se aqeazil aceasta in timpul prelucririi). Pentru inscrierea pe desen a unor cote functionale . la metoda cotdrii in lang. inscrierea cotelor. Se evitd.care condilioneazi funclionarea gi/sau montajul piesei in cadrul ansamblului din care face parte se apeleazd. trasarea. denumite baze de cotare. Forma constructivd provine din cea funclionald qi poate avea una sau mai multe variante. deasupra indicatorului. se parcurg urmdtoarele etape: trasarea dreptunghiurilor minime care incadreazd proiecfiile. a contururilor interioare ale proiecliilor prezentate in secffurne. dup6 condiliile tehnice. intr-o zand a formatului situatS. Aceasti formd inglotr. precum qi rugozitatea suprafelelor (SR ISO 1302). Prezentarea graficd a acesteia.area unor forme complexe. inscrierea condiliilor tehnice gi a tratamentului termic. toleranfele de forml qi pozifie (STAS 738511). trasarea axelor de simetrie. Formn constructivd tehnologicd implicd optimizarea formei constructive.Considerafii privind proiectarea in consfrucfia de magini 33 Fsrmn funclionald. c).inere a piesei: compunerea de semifabricate simple sau prelucrarea prin agchiere a unui semifabricat bloc (turnat sau forjat). in conformitate cu normele de reprezentare in desenul tehnic. Pentru realtr. ?ncep6nd cu forma corpului geometric de baz6. dar mai ales accesibile executantului. Aceasti metodd de cotare are avantajul c6 ofer6 executantului toate cotele necesare prelucririi gi conduce. Metoda cotdrii mixte este cea mai complet[ gi in acela. a toleranfelor la dimensiuni. utilizdndu-se in acest scop metoda cot6rii tehnologice.ale proiecfiilor piesei.9. . b). a contururilor exterioare. ?mpreuni cu caracteristicile mecanice obfinute. utilizdndu-se astfel metoda cot5rii mixte. de regulS. 6. constituie desenul de execu{ie (fig. cu linie punct sublire. la evitarea cumulErii erorilor de prelucrare.6. La cotare. Cotele la dimensiuni se raporteazd la suprafele prelucrate. findnd seama de procedeele de prelucrare posibile.2. in raport cu zuprafelele altor piese cu care se afli in contact in cadrul ansamblului {fig. Stabilirea acesteia este legatd de decizia asupra modului de ob. Tratamentul termic al piesei sau a unor porliuni ale acesteia se menfioneazd. rezult6 prin luarea in considerare a rolului fiecdrei suprafete determinate a formei. in acelaqi timp. trebuie sd se finn seama de prelucrarea tehnologicd a piesei. ingroparea liniilor de contur ale proiectiilor qi hagurarea suprafelelor secfionate.25 sunt prezentate exemple de desene de execulie pentru diverse piese componente ale unui cric. cu linie continu6 subfire.9. pe 16ngd cotele la dimensiuni se inscriu pe desenul de execulie gi toleranfele la dimensiuni (STAS ISO 406).. completarea indicatorului desenului. a abaterilor de form[ qi pozifie qi a rugozitdfii suprafefelor. in acest fel. fn fig.

indru mar de prorecr!119 .Mecanisme gu ru b-piulif [.

c CAE-M (Computer Aided Engineering . simulare.me de calcul.Inginerie asistatL de calculator. sculelor etc. proiectarea gi dispozitivelor. cunoscute mai ales prin formularea lor in limba englezfl 137. controlul materialelor. utili'ffsa calculatorului tn activitatea de proiectare pentru elaborarea gi prezentarea conceptului.Proiectare asistatd de calculator. bazate pe minicalculatoare gi microcalculatoare. proiectarea detaliilor (desene de ansamblu qi de execufie) pi redactarea memoriului tehnicc CAE (Computer Aided Engineering) .1. precum qi efectuarea de calcule specific ingineregi. acest concept desemneazd. optimizare. Unul dintre principalele domenii ?n care s-au frcut remarcate a fost proiectarea. acest concept se referd la utilizarea calculatorului pentru: anahzL. calcule de dimensionare gi/sau de verificare. PROIECTARE. a dinamicii structurilor. Este definit prin utilizatea calculatorului pentru elaborarea planelor de operalii gi programarea maginilor unelte cu control numeric gilsau a liniilor automatrzate sau robotizate. preznntat anterior. TERMINOLOGIT iXNUOTTN Ultima jumdtate de secol s-a remarcat ca in functie de domeniul utilizdrii calculatorului electronic in cadrul activitdliilor inginerepti. t CAD (Computer Aided Design) . programarea maqinilor unelte cu control numeric Fabrica{ie asistatd de calculator. cotare automati).realiz. o CAM (Comp*er Aided Manufaaure) sculelor - Desemneazi folosirea calculatorului pentru: proiectarea. in accep{iune americand.|nd calcule de anahzA qi simulare func{ional6. a}ncdrcdrilor. Calculatoarele electronice gi-au dovedit in timp utilitate4 eficienfa gi rentabilitatea utilizarea lor in economie fiind pe deplin justificatE. Mai concret. vederi. distribuite sau locale. DEFINIRE. simulare. secfiuni. circulaliei gi/sau a liniilor robotrzate. s-au dezvoltat o serie de concepte. calcule de rezistenfd. CAE desemne azA ceeace ?n accep}iune european6 este definit prin concepful CAD. 39. in accepliune americaria CAD {Computer Aided Drafting) este comun cu utilizarea calculatorului pentru elaborarea modelelor geometrice qi in qpecial a desenelor de ansamblu gi de execufie.A ASISTATA nn CALCULATOR o perioadd dominatd de dezvoltarea calculatoarelor electronice. Mai concret. 3. . termice etc. organaarea gi controlul procezului de fabricafie. E*e definit prin furnizarea de mijloace pi facilitaf pentru evaluarea rapidd a diverselor alternative de proiectare. analiz6. sisteme care au devenit din ce ?n ce mai puternice qi din ce in ce rnai ieftine. hagururi. Este definit ca ufihzatea facilitSlilor de calcul gi reprezentare cu ajutorul calculatorului pentru crearea interactivd de modele geometrice ale obiectelor care se proiecteazd (modelarea volumelor qi zuprafelelor. rnanifestAndu-se tendinfe de realizare a unor siste.^) J.Manufacturing). stabilirea planelor de operafii. 401. calcule de dimensionare qi/sau verificare gi optimizare.

De asemenea. c CAPM (Compater Aided Production Management). o capacitate de atapare a indicafiilor pi notelor informative.rt anumite cerinfe. cu precizarea circulaliei informafiei. OPERAREA SISTEMELOR CAD Funcfionarea unui sistem de proiectare asistatd de calculator se bazeazd pe elementele prezentate in continuare[a0]. sistemele de proiectare asistatd de calculator trebuie sd aib6 urmdtoarele posibilitdfi: o captura rapidd a geometriei in desen. modelului se pot face realizAnd un o Datele conlinute in "model" trebuie sd poatd fi extrase rapid. Imaginea graficd a viitorului produs. . 3. organizarea gi controlul producfiei. . acces la standarde qi documenta[iatealnatS anterior. o "Modelul" final este oblinut prin parcurgerea fazelor de proiectare. . .numitul 'omodel". acces la programe elementare de simulare. calitate etc. o "Modeluf' poate avea atagate (pe diverse componente sau pe ansamblu) indicafii referitoare la cerinle tehnologice. o extragere de date. vtaualuarea rapidd a ideilor. pentru afrutilizate ?n etapele urmEtoare. planificarea qi controlul circulafiei materialelor. Definegte integrarea proiectdrii detaliilor cu proiectarea fabricafiei qi cu funcliile de management p finanfe. pentru a putea. . o Anahza gi simularea func{ionald a diverselor variante geometrice gi optimaarca o'model" parametruat. se poate observa ci informalia nu circul5 intr-un singur sens. 3. o Precizia nominal5 a reprezentdrii geometrice este mai mare sau egal6 cu precizia produsului de obfinut. funclii anahzate. . c CIM (Compater Integrated Manufacture). toate asistate de un sistem computerizat. stocatd 9i prelucrat6 electronic. cu ajutorul calculatorului. in fig.1 sunt prezentate schematic etapele unei activitdfi de proiectare. Reprezentarea schematicd evidenfiazd fapttl cd odatd elaborate specificaliile de proiectare (cerintele impuse ftr proiectarea produsului). o capacitdfi grafice deosebite. pentru ajustarea "modeluluL'.a- CAPP (Computer Aided Part Programming). fiind necesare (deqi nedorite) intoarceri in fluxul informafional. infaza de elaborare a conceptulzl. Sistemului de proiectare asistati de calculator i se imp. este creatS. fi folosite in alte faze ale procesului de proiectare sau chiar in proiectarea unor produse asemdn6toare. Se refer[ la uti]irarea calculatorului pentru planificarea. produselor semifinite qi finite. aqa .2. Desemneazd utilizarea calculatorului pentru elaborarea planelor de operafii qi stabilirea necesarului de materiale. scule 9i dispozitive. o acces la programe elementare de analizil. corespunzatoare cu faza dn desfigurarea activitdlii de proiectare in care este folosit. sculelor. acestea se constituie in mecanismul de control al activit[fii de proiectare.

.'*".:i::ifll"11ffi::**" inr'rmaliitor externe.:tffi.il." ffi.rbu'sambrelor structurals 6i fizicd (modelare cu eremente nnite.uni. 3..d ".a gi dinamicd (. torerante. pi r"4J".. acces la proiecte realaate anterior. note etc. eclitare graficd.ilulir"u rnipcarii s. capacitate de.modeljr. .e cAM.I a detaliilor.cu programe de aru. o capacitate de a sorta pi prelua t generarea unor informalii qi informafi'e din fazele anteri.ira 3. schemei din fis' :'2' proiectare decurge confbrm in r"t.redactare a documentaliei tehnice (e^it:ar* +u* ---r. slemini... de proiectctre " ff#tr.ur*J ijt. cerinfele cerute sistemelor de proiectare asistatd sunt "*rJr:ff.. r posibilitate de tansmitere a informariei spre sistemur Rezorvarea oricdrei p..:?ff|"ftffi: r o ffi::Hllr*. d"nla'arib' "io*-uti.Proiectarea asistatE de calculator 37 ig.l"..(editare text. r capacitate de a procruce d"*"rr" precise.#.are. *uaror .. din cictur producfie_consum. dir. preluare gi prelucrare a oaterol-confinute in . o interfafar?... rn : : il:"t:?trr"t'' ptog*" a" opiitltare (mi'im aareaerorlor care ar <iuce Ia iteralii a ....2 sunr descrise in conrinuare..*"" vitezeror. a geometriei mai detaliate.

definirea condiliilor de respectat.Modificare sd permitd dialogul utilizator . in vederea unei eficienttzdri a utilizdrii.38 Mecan ism e ryu ru b-piu li{I. deci ?ntr-un limbaj cdt mu apropiat de cel natural al utilizatorului.sistem de calcul. deoarece informafia graficd este rnai uqor de perceput gi interpretat lntr-un timp foarte scurt' Este evidenta necesitatea introducerii ?n proces a unei interfep utilizator . o a de de . indru m ar de proiectare Specifica{iile tematice Ipoteze de calcul Fig. prezentate in continuare. prin prisma condiliilor impuse de specificaliile tematice. Analiza sereahzeazd prin intermediul modulelor programpentru diverse calcule.sistem de calcul. Este preferabilS prezentarea grafic6 a rezultatului. astfel incit apare necesitatea automatizdrii operafiilor de rutinS specifice etapelor lpoteze de calcul . introducere de informafii in baza de date. adicd colaborarea prin dialog informatic intre sistemul de calcul qi utilizator. este necesa. pe baza unor criterii care trebuiesc formulate. Pentru a da utilnatorului posibilitatea de a interveni in ciclu. in vederea atingerii unui rezultat convenabil.Rezultat. respeotiv. Etapele de Evaluare .Modfficare confin activitdti mai greu de algoritmizat. prin preluarea lor de citre un sistem de calcul. o Interactivitates la sta{ia de lucru constd in oferirea posibilitdlii de schimb de informatrii intre utilizator qi sistemul de calcul. Regdsirea Si memorarea asociativd svrfi funclii care efectueazh operafii extragere gi. o Afqarea Si introducerea de date sunt flurclii necesare deservirii staliei de lucru. Analiza reprez)ntd totalitatea operafiilor.r ca etapele Evaluare . Etapa Evaluare trebuie sd ofere utilizatorului datele necesare interprethrii rezultatuiui obfinut pi luirii deciziei de modificare. desfiqurate prin metode de calcul qi proiectare.2 Spec{icapiite tematice prezintd problema propus6 spre rezolvare gi conlin: formularea sarciniloro definirea domeniului de utilitate. un sistem CAD trebuie sb indeplineascd o serie de funcfii. Este necesar ca acest dialog sd se desfiqoare intr-o manierd c6t mai naturald". Rezultatul reprezintd totalitatea datelor rezuhate din procesul de anahzd (valori nurnerice. Modijtcarea este activitatea de operare a unor schimb5ri ale ipotezelor de calcul. Volumul de muncd necesar ?n maniera tradilionald de proiectare este in general rnare. reprezentdri grafi ce). care sd permitd aqa-numita "interactivitate". care conduc la rezolvarea modelului matematic. Evaluurea consti in aprecierea gradului de acceptabilitate de c[tre proiectant a rezultatului oblinut. activitdli prin care se ia decizia de reluare a ciclului de rezolvare a problemei.3. Ipotezele de cdcul reduc datele problemei la un model matematic dotat cu baza de date necesard rezolvdrii. in funclie de parametrii identificare asocia{i multrimilor de date confinute inbazL.Analizd .

semnale electrice orgarizate). cele mai utilaate sunt: . syscAD.4. cum unele modeloare geometrice sunt integrate' in pachete de prin metoda elementului finit sau au posibilitatea generdrii dJmodele discretizate prin elemente finite.. Euclid. Nastran. patran. Dynres.rrlizdni practice a scopurilor propuse. Mechanical Desktop. Modelarea 3D wire&ame definegte muchiile. 3D studio MAx. specificul sistemelor de proiectare asistatd "r"i1iul de calculator este dat de elementele software utiltmte' Sistemele CAD integreazd. cosmos. o serie de module software specializats ftr rezolvarea unor chestiuni concrete. i. dezvoltdrii de noi softtni specializate. DrafixcAD. Din aceastd informalie 3D pot fi extrase automat vederi sau se1liuni convenfionale 2D. in vederea desfbgurdrii de activitrli ulterioare sau ?ntr-un limbaj codiJicat (inregistrdri pe bandd sau disc.Proiectarea asistati de calculator 39 Realizarea unor iegiri utilizabile este fimc1ia necesard frr. fiecare cerinla impusd unui sistem de proiectare asistatd de calculator poate fi rezolvatd de chtre un modul.1ies. RobocAD. permi!6nd crearea de reprezentari grafice in mai multe vederi. 3. disponibile pe piafa intemafionali. iudK"y. av6nd o anumit6 structurd rczukatd dintr-o fazd. wireframe sau solid cu posibilit d[i deparametrizare cu ZDgi 3D.).. redactarea documentafiei tehnice. analizei structural-fizice a produsului. Astfe-I. FastcAD. Cu timpul sistemele de desenare au evoluat de la desenarea 2D (?n dou6 dimensiuni) la modelarea 3D (in trei dimen|uru) prin suprafele. LusasFEA. AutocAD. io timp ce modelarea 3D prin suprafefe defineqte fegele obiectului reprezentat: . 3. xcAD. n prezentate succint posibilitalile software existente. ?n general. pozilia centrului de greutate etc. CATIA. Reprezentarea gralici sau modelarea geometricE a produsului Primele sisteme cAD erau prin esenf6 instrumente de desenare. analtzei gi simuldrii cinematice qi dinamice-a produsului. destinate reprezentarii grafice sau model5rii geometrice a produsului. TurbocAD. . Determinarea acestor date dintr-un model2D sau 3D wireframe sau suprafefe este dfficild qi se poate efectua doar in afara acestui modul. pentru comanda maqinilor unelte sau robofilor industriali. dup6 -arnlu6. Deoarece structurile hardware nu diferd in funcfie ie domenij a" rrtiyzare. Genius. COMPONENTELE SISTEMELOR CAD Post-ptoces:ree este funcfia care convertegte diversele informafii. dar marele avantajal modeldrii jeometrice 3D solid este calculul rapid al proprietdfilor masice ale obiectului ieprezentat (riasao momente de inerfie.""".paintshoppro eta Unele dintre aceste produse software ay facilitdli de reprezentare grafici artisticd.. texte etc. pentru necesitali de informare. similare celor executate manual.). t t Elementele de bazd ale sistemelor de proiectare asistata de calculator sunt echipamentele (hardware) qi infrastructura logica de calcul gi comunicafie (software). tabele. Ansys. dialogul intre sistemere-inror#ilonare sau stocare ?n vederea unor prelucrdri ulterioare. diagrame.3. corel Draw. de luctuo intr-o reprezentare conform unei alte structuri.1. I-DEAS. Aceastd funclie trebuie s6. Autovision .tr*. care definegte atat muchiile c6t pi felele obiectului. 3D Designer. realizeze prezerrtarca rezultatelor intr-un Iimbai inteligibil pentru utilizatorul uman (desene. ProEngineer. -caDbigraph. Dintre principalele produse software de acei tip. calculuiui matematic complex.c"u mai complia este modelarea 3b so[d.3. solid works.

srgs acestei metode a luat o amploare deosebitd in ultimele doui decenii. impun desfigurarea unor calcule matematice mai rrurlt sau mai pu{in complexe. regimurilor de curgere stalionard etc. Dymes. pentru care nu existd produse software specializate. Analiza structural-fnicil a produsului In Cele mai cunoscute pachete software orientate spre rezolvarea acestor tipuri de probleme utilaeazd metoda elementelor finite (I\4EF). Cosmos. probleme de valori proprii (artahza fenomenelor naturale.3. . Printre cele mai importante produse software specializate in rezolvarea prin MEF a anal:z:ei structural-fizice a produsului se remarc[: Nastran. rezolvarea modelului matematic (prin utilizarea unui software specializat). calculul cinematic Ai dinamic gi simularea funcfiondrii.). Utiliz. Patran.3. analiza tranzitofie a transferului de cdldurS. . NISA.).dar gi programele de calcul tabelar . 3. reprezentarea grafic5 a acestuia. Ansys. Rezolvarea unor astfel de probleme. prez. 3. Working Model etc.3. stabilirea inc6rcirii modelului. TKSolver etc. avflnd gi un modul de anal:a:d prin metoda elementelor finite" MEF permite rczolvarca urmltoarelor tipuri de probleme:probleme de echilibru static (analua tensiunilor qi deformafiilor structurilor sau analiza termicd). Excel etc.entarea rezultatelor. Calculul matematic complex Anumite studii comportamentale.4.Lotus. Analiza prin MEF parcurge in general urmdtoarele etape: modelarea geometricd a produsului sau piesei de analizat. stabilirea condiliilor limitA impuse (constr6ngerea). Analiza qi simularea cinematico-dinamici a produsului Reprezentarea ansamblelor zub form6 de sisteme multicorp (multibody systems) permite analiza gi simularea comportdrii produsului in diverse condilii de firnclionare. probleme de propagare (analua dinamicd a structurilor elastice sau neelastice. CATIA etc. Din categoria acestor produse software se remarc[ clasicele rezolvatoare de ecualii sau sisteme de ecualii . arlm.3. general. flambajului.40 Mecanisme qurub-piulifi.l:za curgerii nestalionare a fluidelor etc. funclionale sau ale influenlei unor factori. MAPLE. cu posibilitatea de optimizare (tn general ?n cadrul aceluiagi software specializat). pachetele software destinate acestor tipuri de calcule permit definirea mecanismelor care stau la baza fixrc{ion6rii ansamblului. Printre principalele pachete software destinate acestui tip de calcule trebuie amintite: ADAMS. stabilirea incdrc[rilor gi condiliilor limita impuse. modurilor proprii de vibralie.MathCAD. indrumar de proiectare 3. discretizarea prin elemente finite a modelului geometric. Algor. autointitulate CAD. calculul prin MEF (procesarea). calculul gi prezentarea mirimilor urm6rite sd se oblin5 (post procesarea). se efectueazd in urmdtoarele etape: elaborarea unui model matematic (in afara sistemului CAD). aproape toate sistemele de modelare geometric5.2. prin adoptarea unor ipoteze simplificatorue care sd aproximeze cdt mai bine fenomenul de studiat.

. Dezvoltarea de noi softuri specializate Rezolvarea unor anumite probleme de proiectare specifice unui anumit produs sau categorie de produse impune dezvoltarea de'aplicalii pe calculator cu o destinafie foarte concretd (cubazd de date gi date de intrare relativ r".*" . citit 9i care sa a*aga atenfia (in special ln cazul prezentdrilor). C++. posibilitdli ".t{ewlet-Packard $ lord pgn necesitatea imbundt2i.b. ignorarea cerinlelor pielei face ca produsul sd desfacJe oqa iar ignora. Fortran 77. incd din anii'80. r^vsvrurar . date de iegire gi mod de prezentare a datelor de iegire specificate f". . problema principald in activitatea de proiectare este comunicarea defectuoasa dintrJ inginerii care tealaeaz[' proiectarea detaliilor gi cei care se ocupd cu celelalte faze.re a pto""r.4.5. conform acestui raport. folosirea celor mai noi tehnici qi echipamente trebuie sd fie insolit6 de o noui otganizarc a procezului de proiectare.Twbo C. Ili#offiT # i" o o . posibilitate de preluare a imaginilor grafice rezultate din calcule anterioare etc. orientat spre dezvoltarea de tehnici de proiectare.tii sunt dotate cu editoare de texte qi tabele. id. Borland pascaf Tr.3..6. Actualele produse'software destinate acestei categorii de aplica.3.t"-trice..Proiectarea asistati de calculator 3.tirii practicii proiect{rii' in 1981. de Dintre aceste-pachete software. demarat studii. rn 1979' Xerox. Concluziile raportului [36] au fost: imbun[tifirea echipamentelor pi a produselor software cu care se lucreazd nu mai poate sparge bariera-pentru creqterea productivitalii in proiectare. Institutul American "onrrrttanp 1gi studiu pentru imbunatalirea integrdrii in activitateu a" proi"p"ilff*tTil: 338 introduce termenul de c&current Engineering.-. .terr. trebuie amintite: $ Borland Delpht. in 19g4. editoare de ecuafiii. posibilitdfilor "u^Tbl tehnologice conduce la probleme de fabricafi" ii ii"ritii consumatoare de bani 9i timp.". QBasic. CONCURRENT ENGTNEERTNG (cE) in scopul imbunatdfiri oryanizdni pi desftqur drii activrtdfii de proiectare. 3. 3g]. Ford infiin1"*Jr"oitot. Word Star etc.. Word perfect. algoritm de calcul. editoare grafice. chr). posibilitate de preluare a geometriei din rnodeldtd .. pentru dezvoltarea de astfel de aplicafii. Astfel. dar gi redactarea materialelor informative pe pa/cursul deruldrii proi9ctului. Redactarea documentafiei tehnice Prezentarea conceptului. 3.rid" Ford. -cw g"rir.Microsoft C etc.. denumite limbaje de programare.rlui de proiectare a fost denumitb concurrent . ralcai Basic. organizare care sd vind in intampinarea cerinfelor piefel qi a posibilitdfilor noiloi tehnici qiechipamente.r obiecte predefinite de utilizare capacltate Prezentare graficd. redactarea do_cumentafiei tehnice. cele mai cunoscute pachete software destinate redactdrii de texte gi prezentdrilor sunt: Microsoft Word.. afttinstatele unite uL a*"ri"ii cat gi an nuropa [36. BasicA. power point.'"$"i. au aparut produse ron** poriuititxli de algoritmiz# a calcululu! capasrtate de modularizare. numeroase institute de cercetare gi firme iu proiectare de joacd un rol important au 2etivilau. Aceastd nou5 organiTj.tilirarea de produse software care si permitd editarea' intr-o formd cdf maj ngrrJita. Turbo Basic.

ingineri. . ?ntre care trebuie definite: acordul asupra prioritililor individuale. o Numdrul de interfe{e necesare in proiectare sd fie cdt mai mic. in concluzie.-' indrumar de Engineering (inginerie concurentd.3. o irnbundtdfirea calitSjii produsului. Proiectare clasicl Concu rrent Engineerin g + Fluxul informa{iei Durats2<Duratal Fig. r Activit5file sd se desfrgoare de preferat in paralel qi nu secvenfial. evidenliind qi beneficiile CE: o mic$orarea timpului de scoatere pe piafb a noului produs. orientatd pe produsul de realizat. definirea unui vocabular comgn qi acordul asupra unui scop comun. Conform acestei abord6ri. elaborarea conceptului. principiile de baz6 ale acestui nou mod de organizare a activitdlii de proiectare sunt prezentate in continuare. proiectarea detaliilor. mic$orarea costurilor datoritb cregterii productivit[1ii intregului proces de proiectare. Activitatile individuale sd se efectueze cdtmai repede. .). Echipa multidisciplinard trebuie si inciudf specialiqti in toate domeniile conexe proiectirii produsului (cercetdtori. proiectarea unui produs nu mai trebuie sI implice o serie de departamente ci numai o echipd dotat6 cu un sistem computerizat de asistare de tip CIM' Schema piezentatd?n fig.3 demonstreazd caracterul de proces simultan al CE. contabili.3 . 3. prin eliminarea numeroaselor iteralii din cadrul procesului. intreaga activitate de proiectare (incluz6nd cercetarea piefei.371. dar c6t mai riguros posibil. proiectanii etc. inginerie paralel6 sau proiectare paraleld) qi a fost definitd ca o metod-a sistematic6 de integrare a proiectSrii produsului cu toate celelalte procese legate de aceasta 136. spre deosebire de caracterul serial al proiectdrii clasice. afabrica[iei gi a desfacerii) este desftSmati de o echip6 multidisciplsnarl.

intre care existi o strictd relalie cinematicd: la o rotafie completd. la transmisiile mecanice de tip gurub-piuli15 ea define$te o lege de migcare. cu respectarea condiliei de autofr6nare. 4. Fig. Datoritl simplitdlii constructive. deoarece condilia de auto&0nare nu mai este indeplinit6.fr . mecanismele gurub-piuli16 au fost adesea folosite in condi. Posibilit5. deplasarea axial[ este egal[ cu mdrimea pasului filetului. ataqat piesei cuprinzltoare gi celei cuprinse. Transmiterea sarcinilor mari. Mecanismele de ridicat (cricurile) au in componenta lor cuple elicoidale de tip qurubpiuli$. prin geometria sa caracteristicS. Pentru m6rirea randamentului. intdlnindu-se insd qi ?n sistemul de aclionare a maginilor unelte. sunt alte atuuri pentru utllizarea acestor mecanisme. CONSTDERATII GENERALE Filetul.nd qi un dispozitiv de frdnare.tie . permite cuplei eliooidale dou[ miqc[ri simultane . preselor cu gurub etc. acestea necesitf. cu caracteristici cinematice legate strict de cele ale elementului conducltor. cu o tehnologie de execuSe mult mai pretenlioasi qi deci mai scump[.tiile in care in lanlul cinematic se impunea transformarea migcirii de rotalie intr-o migcare de translalie. Dac[ la asamblirile filetate aceasti caracteristicb este legatd de montajul asambldrii. Formele constructive ale cricurilor depind atit de modul de ridicare a sarcinii cit qi de modul de aclionare a acestora.rotalie qi transla.4.1). MECANISME $URUB-PIULITA 4.r. oblindndu-se astfel mecanismele cu quruburi cu bile. in condifile realizdrri tehnologice relativ simple a elementelor componente.T . frecarea de alunecare a fost inlocuitd cu frecarea de rostogolire. Randamentul mic al cuplei elicoidale impune folosirea cu precbdere a acestei cuple la mecanisme aclionate manual.tile cinematice ale cuplei elicoidale sunt prezentate in continuare (fig.

In aceastd situalie. v1 + 0).4 44 Mecanisme pu ru b-piu tifi. qurubul I realizdnd doar migcarea de translalie :0. Sub aceastd forml cupla elicoidali se intilneqte la cricurile cu pdrghii gi ca mecanism de acfionare a saniei port-cufite la strunguri. piulifa 2 realizdnd migcarea de translalie (r. fapt pentru care crya este solidar legat6. a. sistemul de m5surare fiind sistemul metric.r 0. care nu se roteqte ci rcalizeazl" doar miqcarea de transla{ie. se apeleazl" la cricuri cu dou6 quruburi.7). rz:0). care rcaltzeazd.cricul cu pdrghii cu o piulild de tip Dacia. unele cu forme strict specializate pentru ridicarea numai anumitor sarcini gi in anumite condilfi . larcalwarea asambl6rilor (frlete de fixare). Filetele de migcare. 4. cricuri pentru platforme [8] etc. v2 * 0) (fig. 4. La cricul cu dubl6 acliune (v. 4.8).2. a). indlfimea de ridicare. La cricul telescopic (v. pentru misurarea elementelor liniare. 4. : 0. sunt realizate diverse solulii constructive de cricuri.1. iar altele cu forme ce permit folosirea in cele mai diverse situafii. fig. b qi c). la care existi doud cuple elicoidaie qurub-piuli16.qat mecanismul de ac{ionare. La alegerea tipului de filet pentru utiliz.1. fig. fig. fig.azd. pentru a se obline randamente cat mai mari). cupla elicoidald se intAlnegte la cricul simplu gi la presele cu gurub. 4. FTLETE DE Mr$CARE r Filetul plasat la exteriorul piesei cuprinse (qurubul) qi la interiorul piesei cuprinzdtoare (piuli{a) definegte. iar la filetele de miScare se impune o frecare mai redus6. Sub aceastd form5. num6rul de inceputuri. la transformarea miqcdrii de rotafie in miqcare de translalie (filete de migcare). Indrum ar de proiecta re Piulita 2 este fixE gi se rotepte qurubul 1 (crl1 * A. de capul gurubului. o $urubul I reakzeazd migcarea de rotafie (o1 . trebuie s{ se lind seama de rezisten{a filetului. Pivotarea se poate realiza utilizdnd un lag5r cu alunecare axial sau un lagdr cu rostogolire axial-rulment axial. b).1. mlrimea pasului. in6{imea de ridicare se realizeazh doar in cupla elicoidald gurub secundar piulifi fixd" funcfionarea fiind identicd cu cea prezerrtatd in fig. cupla gurub secundar . Din cele prezentate. sensul de infbqurare al spirei.1. Cdnd elementul motor este gi element condus. Pe principiile de funcfionare prezenrate. se au in vedere diverse criterii: forma profilului generator.1. rezultd.piulifa din qurubul secundar fiind folositd doar pentru apropierea gurubului principal de sarcin6.4. de condiliile tehnice de execufie (tehnologicitate) qi de mirimea frecdrii intre spire (la filetele de fixare se cere frecare filare. Sub aceastd formd cupla elicoidald se int6lneqte la cricul cu piu1i15 rotitoare.ta 2 se rotegte (ru * 0. gi migcarea de translafie (fig. (trrr vi * 0) (frg. cupla elicoidalE qurub*piulif6.. Pentru clasificarea acestor filete. a.l. yr = 0). prin cele doud elemente. rcabzeazd o migcare de rotatie. 4. 4.area in unul din scopurile mai sus menfionate. identici cu a qurubului.b.1. Cend indltimea de ridicare impusd are valori mari. iar cea dintre qurubul principal qi piulila din gurubul secundar are regimul de funcfionare prezentat in fig. care reprezintd" subiectul acestui capitol. acesta rcaltzeazd atdt o migcare de rotafie cdt gi una de translafie (v. iar elementul condus una de transla}ie (v. se genereazb exclusiv pe suprafeye cilindrice. a). Astfel. pentru reglarea pon[iei relative a dou^6 piese (filete de reglare) . echip6nd instrumente de misur6 (filete de mdsurare). . cel la care este ata. cd elementul motor. 4. 4. Este mult utilizat in construcfia de magini.r. 4. prin cele doud cuple elicoidale se realizr. pentru a se preint6mpina autodesfacerea.1. c). pentru ridicarea sarcinii Q este necesar sd se prevadd posibilitatea pivotlrii capului purubului I in cupa 3. r Piuli. cupla elicoidalii qurub principal .piuli!6 fixd are regimul de func{ionare prezentat ?n fig.

..rutoranare il. 9'=*og*-. g' fiind unghiul *rerv'r us v ---.xil"r..z ""-.fren*"-i.*J'""#t"*. i. condifii..ilJaoraq**" ..08.8-pentrup=0.?Pi *li.1 supryfefelo"""ffie t"1ffiS"TTdt"H1rpmru*Fil:.:":1ru .ffi. j:_lolr1 o" uuto.e! o**. dato...'vs "l Filete de migcil Sensul de inftqurare dreapta Sensul de inftpurare stdnga aceraqi r#f-o.: T': :Jr: ril" .li #1.. acestui raport p6nd ra care este rndeprinitd condifia de autofr'nare (definitn prin rerafia Fz s q.- p 5.r In figurd sunt prezentate domeniil --e caracteristice filetelor cu pas firr normar gi firncfie de raportul P mare. ftr mediu dz.): A ndr' _ .12. Ia niverur diametrurui rrQC€lr€..ff.'. =]=tgrp.Mecanisme gurub_ nle.diametre interioare gi o" *".r#fl ifii#ff (prin care .rezirr. in gi limitete varor'or ' *.F *"tt-ii d.. .fffl#j:::31i la pasi mici gi. spirei dreapta respectiv mai mufte i.fr*{.Tulntut 9i de alegerea. este indepltl.orespectiv tg. in functie pentru pentru filetul ttapez-oidal.#. :il: "a: lt ' fig' 4'3 se prezinti dependenfa .*n{iTil.ffi mici. sau "erg. o _ 300).ita datoritr . a""pr"cizia "upluiui deexeculie gi de caritatea randarnenturui cuprei ericoidare surub-piurild *#f H dftJ #.. unghiul profilului . J*-H}ffi "":"ff ffi qrur *::: #:iu:. d at:et lu...i."ffi'. EFz = de materiale de frecare pl....ncepururi." a"nn.corectd u coeficientul 'n = -n"T. ."..gz fiind unghiul de incrinare ar spirei."minar.TTt: tnare. mare.HT:ilj: gic-pentrup=0..S*t unghiuri ..aparent de cosf.:"#:ilflires pentrup:0.

are un numir mic de filete indeplinesc condilia de autofrdnare. iod"uryg i"-E*i""t* a Se observi c6 pentru pasul fin condilia de autofrdnare este indeplinitd in totalitate. qi produsul ndz (Pn: P x inceputuri. P depdsind aceastd valoare. deoarece valoarea minimn a raportului "U" . 5 0.11 0.1 ( P) -*i I p= 0. 2 0.4.3 0. ranortul ' TEd. lo.05 0. pentru determinarea unghiului Bz se va num6rul de raportul intre cursa arjal6.r 46 Mecanisme purub-piuliff. P fiind pasul profilului). La filetele cu pas lr.1 5 P in ( cazul pasului normal.p) h.07 Fig. deoarece valoarea fnaximA coeficientului de frecare a raportului ft "U" mai micd decdt valoarea minim[ = 0. =0.13 4W 0. teafiznazd o deplasare axJaIA . 6.01 0.. l+ 0. 3 0.12t [\ndz/-u* .09 0. n 0. dac6 coeficientul de frecare este nu valoarea minim4 p : 0. ndz a*"r1e filete au un randament al cuplei elicoidale qurub-piulila superior filetelor cu un inceput.115. [{'f] ) [(ndz)** n0. .08.rte. existAnd qi situafii in care condilia de autofr6nare : indepliniti chiar pentru coeficien{i de frecare mari (p 0..0'7 < p = 0.J-" = O.03 0.04 < -:- condilia de autofi0nare este respectatd pentru coeficienfi de frecare 0.Ot.0s l. la ') care raportul h este cuprins in domeniul P 0.t I : \ l5 I qipa4ialpentru valori maimici a]e acestora. 7 lo.I2). adicd tglz =-&t. face La filetele cu dou6 sau mai multe inceputtri. datoritd mdrimii pasului. identicd cu pasul ehcei Pn.

..G."..#.. fiind mici la pagi mici gi mari la pagi to-i: ar din acest o" vedere.ioiprezentateprofilele filetelor gi sunt notate elementele geometrice.ravantajele gi dezavantajele fiecirui profil de filet qi recomand5ri pentru d*t*.ini.'iri"jlesr continuare. ffi. z.riF."d.Mecanisme $uru b-piulif5 47 ilt:trfi]ffi: Av6nd rapidd.sa{ giigOi.diametrul mediu al fi. d .lu .catacter general. grupate eu.pdtrat. P .-4. Do . care indeplinepte ':::f:r'({. "' t notalii specifice' care sunt prezentatein desenele fiecdrui tip de filet. aceste notatii. n"uilii"#.fi.2 in detaliu.al filetului dt.pasul filetului. re""'"anoaii sens.re din condi}iile impuse caracteristicile principale ale !ret9l9r de.diametrul interior al filetului p.migcare .3. alegerea paqilor mari. *a* *. ajung6ndu-se la piulile de spire' solufie neagreati tehnic. Numdrul de spire ale piulifei creqte ""'*iderentele oda!5 mi"gorurea pasului. "..:f# "..ilrr"bitil?.. i in c in: nota{ii piutilei. vedere cele prezentate. i"ai"i"a"-se gi eventuut"il rehlii pentru calcurul valorilor elementeloi ge-ometric"'a"n"ii" Jio. "urLoo 6 ac[ionatemecanic. dt . uffi:or"ltf "Lut .letului piulifei. uzgeneral pentru construclii (Anexa iu cazul mecanismet"i.cattJ" exicutE respectiv ereilentere cuprei ofeluri de calitate i*ru"ir-to. precneazd se faptul'cdfiletul trapezoidal este cel'mai *iiuatfilet de mipcare. utilizut"u u""rtotu nina insd limitata ii" de mai sus. datorita repartifiei a sarcinii pe Deplasirile t "t*i+*rr. datoriti multiplelor avantaje q^"g"^ lg fd. se vor aci.. randame"t .. trapezoidal. h o rotatie.diametrul interior. Dr ... \-'----^-w^b: nominar).*r" 13) {f:t:t de . pr"t rr*i6r-..ia.t. MATERIALE Alegerea materialelor pentru elementele cofirponente ale mecanismelor de tip surub-piulfta trebuie astfel'"fril"ta *o"auii"i*gTr"rur" impuse transmisiilor: rezistenla. pentru cricuri se recomandS utilizare a /iletului normet. tehnologi" a"*fdd. definind forma profilului generator Pi pozdia jocurilor.aum*". rotund qi feristrdu .completn a gurubului" depind de mirimea pasului.pasul ehcei(pp: p x numirul de inceputuri).diametrur exterior al profilului 1"ly!.. ttatate termic (Anexa 1 4)."L prezentat in tabelul 4. fapt pentru care nu sunt forosite la mecanismele de ridicat. 4.r*brrlui. urmirindu-se SR ISo 29bt. dz . care so regdsesc la toate tipurile de filete gi sunt prezentate rn tabelele de dimensiuni din staiiarde: D.i.. rr"rinta.sunt oate in tub*t*t"-+.sJ'T't-eil@".ffili-"#ffi.#lfirri}* . dar nu indeplinesc condifia de autofranare.. "rr" Wz.diametrul exterior al firetului furuburui roiametirr Dz .n**1.respectiv ar fileturui piulifei.r. Pa ."'f.l"s. ?n d.T:diy al filetului g'*uUuf"i (dz: Dz).ioi"ut.t:.rffi:"-. Nota{iile erementelor geometric" * m*iut.diamett"l.4.i-ui-uin" o mare paf."* in ftncfie de mirimea gi caracterul sarcinii gi de modul de aclior#e al mecanismului. in $uruburile de migcate i}l*niffi#mJfsei#l"J." |ilf.

diametrul interior.4. unde: r b:A.l Caracteristici geometrice gi funclionale ale filetului pdtrat Profilul debazh este profilul teoretic corespunzitor dimensiunilor de bazL gi anume: diametrul exterior (nominal). t: t1 * a: 0.l. Observalie Filetul pdtrat nu este standardizat in prezent.25mm.) (de exemplu. filet stdnga: Pt dxP stg.). Pt 32x6 stg.5P. b:0. prin mai multe treceri.l r Elementele geometrice ale filetului.area unor sisteme foarte complexe de compensare. Pt 32x6). diametrul mediu. comparativ cu celelalte filete de miqcare. Notare o Filet pdtrat cu un singrn inceput. (de exemplu. Valori orientative pentru elementele geometrice pot fi alese din STAS 3202 fin).pentru P <4mm.48 Mecan isme pu ru b-piu fi f n" ind rumar de proiectare Tabelul4. r rigiditate qi rezistenld a spirei mai mici comparativ cu celelalte tipuri de filete.5P * a.care apare ca urnrare a uzurilor din timpul funcfiondrii . Fig. Unghiul profilului o : 0 qi jocul radial a este amplasat intre vdrful filetului gurubului gi fundul filetului piulifei. tz:tt-b:0.)).50mm. care se calculeazd: tl: e : A.pentru 4mm< P sl2mn" 6:1.Omm-pentruP>l2mm.5P-b. r prelucrarea prin strunjire. care nu intotdeauna se justificd. filet dreapta: Pt dxP (2 ?ncep. o Filet pitrat cu un singur inceput. datoritd costului ridicat). Avantaje Randament maxirn. o jocul axial . centrare insuficient6 a piulilei in raport cu gurubul.duce la apar4ia gocurilor la schimbarea sensului de miqcare (uzura se poate compensa doar prin utiliz. o Filet pdtrat cu doui inceputuri. STAS 3126 i3125 (oas mare :Dezavatrtaje: o r r . conduce la o productivitate scdzut6. Pt 32x6 (2 incep. filet dreapta: Pt dxP (de exemplu.

ra Unghiul profilului filetului este g : 300..au dimensi.2. in nt":"ntate fig. /. 4.2. 4.2.gi ir ng.(a") qi_f6ra j": p: flancuri .l Profilele reale ale filetelor gurubului (exterior)-gi piulifei (interior)./t7s x. @_ \{) tl \D rl Fig. diametrul mediu gi rso 2901) este profilul teoretic corespunz5tor dimensiunilor de aiumirur interior (fig.profilere cu joc la ftndur filetului.4.2. numite in sR ISo 29al profilele Ia mmimum ae iaterii.Mecanisme $uru caracteristici geometrice gi funcfionale are filetului trapezoidar Ta&lu|4.2.3 _profirele joc cu fun0{ru9tului (a) gi cu joc p" n*"urif"iZl.=30o't . a.r).Z Profilul de baza (sR bazA qi anume: diametrul exterior.

26795 es .5mm .unde es este abaterea superioard pentru filetul exterior (v. Anexa 25). ar : 0.50 Mecanisme gu rub-piu lif[. o prelucrarea prin frezare conferd o productivitate miritd fala de stru4iire.5P * 4".rat.26]. hs : Hc : Ht* a. indru mar de proiecta re Tabelul 4.3 Elementele geometrice ale filetului. : 0. tDezavantaje Randamentul transmisiei (mecanismului) gurubpiulif5 cu filet trapezoidal este mai mic decdt al filetului pdtrat. in ambele sensuri : [18. Dimensiunile de bazd pentru filetele metrice ISO. . (! dr( c. av6nd profilul de bazi definit in SR ISO ?901 (v.pentru 2mm < P < 5mm. creat ?rn urma lur}. N I o ru E. e o q (U E (\ I \\\\\ r \N (\l E -+ 'Fitei'eiteri Fi5. dupd SR ISO 29Q4.0mm . pentru filete metrice trapezoidale ISO. folosirea piulilelor reglabile radial (sec{ionate) permite eliminarea jocului axial.pa$i sunt prezentate in SR ISO 2902 Si SR ISO 2904.pentru P > 14mm.25.25mm.2.pentru 6mm < P < l2mm. +i frg.rri flancurilor. care se calculeazS: H1: 0r5P. . s : 0. o asigurd o centrare bund a piulilei pe gurub. sunt date in Anexa24. r Avantaje: o rezistenld qi rigiditate a spirei mai mari dec6t ale filetului pdt.5a". r Recomand6ri de utilizare Pentru mecanismele purub-piuli{i care transmit sarcini mari. unde: c" : 0. Combina. 19. l?l*"* : 0.1).2.4. z:0.25P: Htl2.2 (continuare) ({^(. Rz*: a". a.tiile posibile diametre nominale .d/" : 1.

filet dreapta: pentru filetur interior (arpiulifei) ri"iifuirapentru fifi.** * Tr 40x7 I Observa1ie: si al quruburui pi abaterile firndamentare ff# H#Hj:f'^TllT filetul piuli.flfi lM ma. .Blezoidal cu un singur inceput.r__ r-..i rr dxp Notareq cowpretd a u"ui .' r pentru ajustajul filetat: _ jWTe- .tei precum gi notarea completd prezentatet *ll"tllcteristice' a filetelor sunt .."i..*ryfi:. -.rriol.eranf ei nioo.nfidd3.r"*ror *m:6'Jt$. (al guruburui). ra.le sunt plasate pe trei girurl . .t o Filetul trapezoidal p"$* "ffi.Jl#ffi.."i. firet dreapta: Tr dxp (de.. i..i"*t"rio.1"ryryil"-p..i" z+1.. .1'ff#fl:Tr: ' #d::ffifX1.o.onr) (de pentru diametrur ' i5.exempru. ..""d.(g:l exterior): Tr 4ax7 . (ppp...ru fi definite erementere piufifr. Notarea toleranfei cuprinoe-n'rni mediu' Nu este necesar sd toleranfei Ia diametrul se noteze toleranfele la diamei-rele de vard d"oarece pentru n1 to... pentru simbolul filetului tuebuie sd cuprind' o notare qi aimensiunile acestuia-gi o .:a:i:t?J:?ff Nf^+^-^* .ototoeauna :: J1!f."-ilaa"J"-se forosirea paslor normari._#_ lffirtffit#fff.""o at".terrn.7e. pentru un firet .". d.fr {rur 2 ""Tf#lj*zentatingroeat r" Diametrele nomina. Astfel.2 (continuare) nominarsuntprezeniaridoi.icu diametrur filetul fiind dreap".*IilffilJiJTiTlnim"x#rufi .. noteazd ad6ugdnd dupi grupul de lirere srmbolul fireturui simbolul lifere LM: r r\. "r*ir"r devor tltyn*.^lil1 40mm pi pasur de 7mnr.. pi ajustajul filetat sunt: o pentru piulilagllet interior): Tr 'urub 40xi _irr-*o pentru $*ub.L:. r . inceputuri.ruffil ..n*:lt"*" i*:":ffiffi#"orl j.roi*"1*rraru toreranfa fireturui.Mecan isme Suru b-piulifn 5I Tabelul 4. ili3*TJil#ffiT# rr dxpr..1?*/#.il'"*" componente qi toleranlel"_ry". filetrrh.

norol.52 Mecan isme gu ru b-piuUfn. 0. in condifii nefavorabile de exploatare (prai nisip.4. h:0. r rr: r:0. in prezenfa impuritdf ilor. a: 0. diametrul interior (STAS 668).866P.255579P. Dezavantaje Tehnologia de fabricalie mai dificili. ap6). r't: 0.2385P. r r r Notare o Filet rotund cu un inceput.466 (P 4. unghiul profilului cr : 300 9i jocul a la vdrf gi ia fund. exemplu. o montarea este ugoar6.683P. datoritb razelor de racordare mari. (PPp. Rd 40x4.233>). Fitef eiterior xd f itetutu Fig. t: I. forma frezei fiind nnrlt mai complexd faf6 de celelalte tipuri de filete. in d rumar de proiectare Tabelul4.1) sunt profilele care definesc dimensiunile nominale ale filetului qi anume: diametrul exterior. datoritd lipsei muchiilor..05P.3. tz:0.3 Caracteristici geometrice qi func{ionale ale filetului rotund Profilul nominal al filetului exterior gi cel al filetului interior (fig.3. o funcfionare mai sigur6 gi durabilitate sporitd.0835P. care se calculeazil: b: A. diametrul mediu. a. Filet rotund cu doui inceputuri.'nr) (de .221P.5P. filet dreapta: Rd dxP"ur.l r Elementele geometrice ale filetului. exemplu.cu inqurubdri gi dequrubdri repetate. Avantaje: r rezistenfd sporit6 (fa!a de filetul trapezoidal) ia obosealE. concentratorii de la fundul filetului fiind netnsemnafi.233). filet dreapta: Rd dxP (de . Rd 40x8. Recomanddri de utilizare La mecanisme qurub-piulifd supuse la sarcini dinamice mari. centrarea fiind pe flancuri.

a.sens construclia preselor. r preia sarcini mari. o Filet fer'strdu st6nga.. cu produ-tivitate rnare. datoritd 94: inclindrii mici a profilului activ (inciinare tehnologicd). t r . S 36x6). r fundul filetului este executat cu nza mare de racordare. intr_un singw sens. H: l. RecomandAri de utilizare Pentru transmiterea sarcinilor mari.._ Mecani .- 53 caracteristici geometrice qi funcfionale ale filetului ferdstrdu Tabelul4'4 mediu' diametrul interior ct Profilul nominal al filetului exterior gi cel al filetului interior (frg.1 r Elementele geometrice ale filetului. active intre care se realizeazii jocul e.. care se calculeazd: _ a":Q. filet dreapta:. Dezavantaje Preia sarcina intr_un singur sens.nr) LM (de exemplu..g6777p. unghiul profilelor : 30 9i unghiul profilelor pasive. u.-cd. S 36x12 (pOl I. intr-un singur e--. ". t to" . s dxp (de exemplu. hs : Ht I w:0. cu'n inceput: s^d*p LM{de exemplu..4.2634gp.l fapt pentru care concentratorul de tensiuni este foarte mic.io.75P. fVorl?I"-Ole: "arfig"fe-_a"uiui"fo1*gr"f" o Filet ferdstrdu cu un inceput.*bn (ppp. variabile gi cu qoc.".ll777p. se executd prin frezare.{). '5'let??ifi: "x"mpr. Fig. 6tc: 0. r randame* apropiat de cel al. S 36x6 LM)o Filet ferdstriu st6_nga. e:w_a. 2234/2.Dsunt profilele care definesc dimensiunile nominale ale filetului gi anume: diametrul exterioro diametrul (srAS 2234/l. Ht:0. ZZiitll.5&78p. .filetuiui pdtrat. *:AJ2427P' rAvantajet r centrare bun6 a piulifei ?n raport cu gurubul.n.4. cu mai multe inceputuri: o. a: Al JF . cu dou5 inceputuri: S . : 30o. a. d: D.

?n construclie orizontal sau vertical. ca element de suslinere a sarcinii. sau se executi prin agchiere. sau ctnd piulip este corp comun cu roata de clichet. cu indicarea cdmpului de toleran![. se executi din tabld. Piulilele se execut5. I Observatie Tolerantele la diametrele medii (TDr. notafia este s dxP . in general. s 36x6 . pentru filetul exterior este s dxp . S 36x6 . Pentru piulilele fixe (la cricurile telescopice. Simbolul cdmpului de toleran![ se plaseazi dup6 simbolul filetului (notat mai inainte) gi despdrlit de acesta printr-o linioar[. In cazul cricurilor cu pirghii. mai dificil de executat qi cu dimensiuni mult mai mari. din materiale antifricfiune.strdu. materialele fiind ofel turnat (Anexa 15).7II/7c. forma acestora fiind oblinut[ prin $tantare qilsau prelucrare mecanicd. uzarea se produce la nivelul filetului piulitei. sau se oblin in urma prelucrdrilor mecanice. indrumar de proiectare Tabelul 4. corpul este format din placa de sprijin pe sol pi cea de suslinere a cupei. Cupa.7H). respectiv fonta cenugie (Anexa 16). Alegerea variantei constructive . Td:) sunt aceleagi ca la filetul trapezoidal (v.se justific6 in funclie de seria de fabricalie. intre acestea gi piulile (in cazul cricului cu doud piulile). (de exemplu. respectiv in construc{ie sudat[. elementele componente ce ufineazf" a fi sudate fiind executate din oleluri de uz general pentru construclii (Anexa 13). Clichetul. respectiv fontl cenuqie (Anexa 16). din o{el deuz general pentru construcfli (Anexa l3). Astfel.7c) qi pentru ajustajul filetat (gurub-piulitt) este S dxP .4 (continuare) Notures completd a filetului ferf. prin asamblbri cu bolpri.F [l 54 Mecalisme gurub-piulifI. Ptrghiile se executl din tabli de o!el. materialele recomandate fiind o{elurile turnate (Anexa 15) sau fontele cenuqii (Anexa 16).turnatd sau sudatd .7c (de exemplu. cu dubl6 acliune. prin prelucrari mecanice.7l1l7c). pentru a se diminua frecarea qi uzura in timpul func1ion5rii. la piulilele cricurilor cu pdrghii. folosindu'se ca material ofelul turnat (Anexa 15). din o{el de uz general pentru construc{ii (Anexa 13). se executi in construclie turnat6. CAmpul de toleranlE se noteazd prin simbolul cimpului de toleranld al diametrului mediu.7H (de exemplu. Anexele 13 qi 1a). pentru filetul interior. respectiv intre acestea qi o piulild gi un laglr de sus{inere (in cazul cricului cu o piulild) se interpun p0rghiile. se face conform STAS 223413. fiind "prot-ejat" astfel qurubul. la cricul cu piulil[ rotitoare materialele folosite se recomand[ a fi ofelurile de uz general pentru construc{ii sau oleluri carbon de calitate (v. Anexa 25). Td2) qi la diametrele interioare (TD1. S 36x6 . Corpurile cricurilor se execut6 in construcfie turnatl. Plbcile de suslinere se recomandd a fi executate in construclie turnatd". Deoarece caracteristicile mecanice ale acestor materiale sunt mai scdeute dec6t ale olelului din care este executat gurubul. prese) se folosesc cu precddere aliaje de tip Cu-Sn (Anexa 17) sau fonte cenuqii (Anexa 16). .prezintd bolpri. In situalia in care piulilele au forme speciale .

u p". stabilite_ de citre proiectant. CALCULUL MECANISMELOR $URUB. Anexa r5 .R.*urri. -+ o. in proiectarea corectd a ansamblul"i $i.PIULITA o r o o o Anexa 13 .rezistenfa la rupere la tracfiune (R.id. pentru ca in final s5 fie definitivati formaconstructivd a ansamblului mecanismului.ite*uit""rr"rr.u. Pentru materialele -curgere uzualfolosite ta m""unirmle gurub-piulifd de tip ctic' sunt prezentate.turnat (Anexa 15) sau fontd cenugie (Anexa. Pentru elaborarea proiectului este necesard parcurgerea in continuare.4. ce vor fi prezentate s6 fifinr..cancteristicile mecanice pentru ariaje cu-sn. in Anexele 13. Realizarea corectd a schemei structurale gi inlelegerea modului de funcfionare a transmisiei sunt foarte importante in fazainiliala i r"itLir?pro^iectului. ?n vederea efectudrii calculului de rezistenfa' Pe schemele structurale. prezintd schemele. conform standardelor in vigoare. Proiectarea transmisiilor mecanice 4'4'l' stabilirea schemei structurale a mecanismului elemente componente gi a ?ncircirii principalelor In continuare' se. dupd cum tnmeazd: Anexa 76'carccteristic'e mecanice pentru fonte cenuqii.u.gi . prin tema in unele lucrEri se folosesc notaliile R. de stabilirea formei constructive a acestor u. lirnit.structurale gi incircarea principalelor elemente componente ale mecanismelor gurub-piuli lEt utir..ze date pentru etapa urmitoare gi/sau s6 defineasca forma elementurui proiectat. de calcutirt o" rezisten{d al elementelor componente.caructeristicile mecanice pentru ofeluri carbon de calitate. te.#trH?.caracteristicile mecanice pentru ofeluri de uzgeneral pentru construcfii... prin prelucrdri mecanice.17. de ele depinz6nd. de tipul mecanismelor qurub-piulifr impune rezolvarea problemelor legate de stabilirea structurii mecanismului. In calculele de rezistenfd sunt necesaxe caracteristicile mecanice principale ale acestor -. -) ffi.caracteristicile mecanice pentru ofeluri turnate.. . Pentru fiecare material este indicat qi modul de notare. u"*rt" caracteristici mecanice.. Anexa 17 .r"r it"p"r.i" s6 rdspundd unei funcfion5ri corecte.). . din ofel de uz general pentru construcfii. fiind posibild determinarea incdrcdrii fiecdrui element.*rp*"tiv materiale . de (A. mecanismul ie acfionare este prezentat simpl ifrcat. 4.4. .. Prin schemele structurale. Anexa 14 . structura acestuia fiind stabilitd ?ntr-o etapdulterioard. Rpoz) $i eventualele duritafi h liware*). astfel structurate incdt rezultateie fiecireia unor etape. se evidenfiaz6 elementele componente ale mecanisnlrtui pi modul de ftnclionare a ansamblului transmisier. _l oe2.

Pe schema structural[ se poate urmdri modul de funcfionare al cricului simplu (fig.4. eare r6mAne fixA in procesul ridic6rii (cobordrii) sarcinii. gurubul de migcare 2.1.de aclionare piulila fixa . realiz.de momente de torsiune ce se pot stabiii urm5rind funclionarea cricului. Toate elementele cricului simplu sunt solicitate la compresiune .4. in sensul ridiclrii lcoboiarii.5.de sarcina de ri{ic{ Q . Prin intermediul mecanismului de aefionare 5.Mecanisme qurub-piuli . ptuhla rotitoare 3.g.pe porfiunea dintre cup[ qi mecaniimul de ag.2.1.elicoidalE qurub-piulilE fixi. Surubut (2 ] o M PiutilafixaB[ Corpul(4) M M AM n Fig. corpul 4 qi mecanisrnul de acfionare 5. corpul 4 gi mecanismul de aclionare 5. qa 3. Cupa{1) t|. deii M^: M*u + It4n (fr. Cricul cu pialiyd rotitoare Schema structurald pi sarcinile care incarcS elementele cricului cu gurub gi piulif5 rotitoare sunt prezentate in fig. acesta executdnd qi miqcarea de translafie.momentul de torsiune este momentul de frecare Mlcare apare ?n cupla de frecare dintre aceste elemente" Celelalte elemente qi qurubul de migcare . 4. care se roteqte fap de aceasta.4.+.4. trebuie s6 echilibreze atdt momentul de inqurubare Mtuc cdt gi pe cel de frecare M7.4 schema structuralS se poate stabili qi inchrcarea elementelor componente a. a). purubul de migcare 2. b). . Pentru cupq qi qurubul de migcare .sunt solicitate de momentul de ?ngurubare Mins din -qi cupla.gi la torsiune . prin care se intervine *trp. Principalele elemente ale acestui cric sunt: cupa l. piulila \e. Momentul motor M*.tionare . se produce rotirea qurubuhi d in Piulrtu 3.a. Intre cupa 7.pe po4iunea dintre mecanismul. Principalele elemente ale unui mic simplu sunt: cupa l. sarcinii. gi purubul de miqcare 2.at de mecanismul de acfionare. prin care se intervine asupra piulilei rotitoare. se formeazd o cupld de &ecare de tip pivot. 4.L Cricul simplu Schema structurali qi sarcinile care incarcd elementele cricului simplu sunt prezentate in +. Indrumar de proiectare 4. Pe 4.u gurubului de mipcare 2.

0.i:^ 4.ffi de frecareMy dintre piurila qr corp.q.6.i respectiv aioir* qi corp.s.5.. caorur 'i . lecairismur i"-u"il""*e-5. traversa jillXT:i: .*m:-"...##iur qurubul 2 va execut^u *gonare 5.I.". cupei pi cea a r". rrinciparerlgr--*!" fixd 2' traversa Fig..".**lti? ti*ri ffi%iffi3*i"o. presa cu gurub cu doud coloane schema structurald qi sarcinire care incarcd erementere sunt prezentate in fi'. dgq -ru*r*.**uo' ...5 Datorttd imposibilitdtii rotirii gurubului Ia cere dou6 capete (in zona corpului)' acesta poate fi'consiaeiai. ca ogrindd incastratd la ambere iff porfiunilor o" u*:l^l.l*utuui..o fioii. a)'lth .#Iif:1i*3.yod.acfioneazd $e.'i'l?i33'1il:tffi:.h"#"u*.d" (coborarii) sarcinii.1i* ..\. -ojlL l"d.':.Irr_'. prin d.J' rtns "j" ""rp'*rir"ea.ezeun moment uiat 0. a.5..i#&:tj.ilil.4. prii-i"t.. ""n illi. i.5ltrt.r7r:".4. monra| pl niulifa.. Fiecare din porfiuni vor fi incircate cu i:. i M.ru*:l*r.cu^piuli. b).. de la un sens la P"*u"iJ.ffi"#:.p"ir"""il"i# ." o" ir*irrli Jniouraihtre purub si corpur 4. sar"ina'"*"'irr"ur"d acesre "t"-ffffinJ:*"jffi"..o.'i!fr:i3irfr.sf ?ne M q." Liunjul.1. a. trebuie motor M^ ctte s6 echilibre r 96 se renriz.Modul de funcfionare ar cricului.Hr.?fiff.1e schema totir...tm*t"*"Ti#1. apiulifei (fig.i"urui Prin mecanismul--de u'"gio. rotitoare se poate urm5ri pe structurald (fig' 4'5.fu . deci ny'.i.*u din praca de bazd6.l' Modul de funclionare se poate urmdri pe schema stru miscare 1 realaeazdatdt miqcar"u J. Corpu( ( 4 ) Mm = Mins *Mf o..'"*.. .ariraoou-s" iri"orri ral6. io u.M^ n v..i. 'or$. acesre moment" ai.trecirea celdlalt de incdrcare a tiiei i"r1i.iiuil" e"!ilJi"]'r"'r'""rir3^ridicarii rotirea acestuia fiind impieddd..r"et ^i"tur de frecare (da-regurd .u piotirei z.u1i".

corpul 5 gi mecanismul de acfionare 6.58 Mecanisme purub-piufifn. prin care se deplaseazd traversa mobild 3 qi se rcaltzeazd fotp de presare Q. sunt identice din punct de vedere structural. c. Diferenfa intre cele doui scheme este de ordin constructiv. cu doud guruburi.pentru cricul cu dubl6 acfiune. eiecut6nd aceleagi miqcdri cu acesta.pentru cricul telescopic qi tn fig. Diagramele de ?ncdrcare ale elementelor presei cu gurub qi doud coloane sunt prezentate ?n fig. qurubul principal 2.cu frecare de alunecare sau cu frecare de rostogolire (rulment axial). prin care se aclioneazd asupra gurubului secundar 3. se pot stabili principalele solicithri pentru elementele presei.4"6 Conform modului de funcfionare.1. a .b.cu frecare de alunecare sau cu frecare de rostogolire (rulment axial) . Piuli{a frxd 2 este solicitatd la tracfiune de sarcina Q Si la torsiune de momentul din cupla elicoidal6 MpE. purubul secundar 3. o cupl6 de frecare axiali .batiut (4 ] -M^ -"tns Fig. in sensul cd la cricul telescopic cupa I qi capul qurubului principal 2 formeazd. Legdtrtra dintre gurubul de miqcare qi traversa mobild se realaeazii printr-o cupl6 de frecare araalL . $urubul de miqcare I este solicitat la compresiune de sarcina Q gi b torsiune de momentul de frecare M7 dntre qurub gi traversa mobild.4. indrumar de proiectare cdt gi migcarea de translafie. incovoiere pentru traverse fixA qi mobild. Cricurile telescopic gi cu dubld acsiune Aceste cricuri.7. Principalele solicit6ri ale celorlalte elemente sunt: tracfiune pentru coloane. dupd cum rezultl din schemele structurale prezentate ?n frg. piulifa frxa 4.8. 4.4. fiind din aceleaqi elemente.in timp ce la cricul cu dqbld acfiune cupa 1 este solidarizatd de capul gurubului principal 2. a .ompuse . $urubul pcesei (1 ) Piutita fixit2) [orpu[. deci M^: Minc * Mt 4. Momentul realizat prin mecanismul de aclionare trebuie sd echilibreze atit momentul de ingurubare Mpo cdt qi pe cel de frecare M1.6. 4. este sensibil diferit. 4. datoriti acestei diferente constructive. Modul de funclionare al celor doud cricuri. Aceste elemente sunt: crrpa 1.

Mecanisme gurub[orput cricutui(5] Mm=Mf+Mir ing II M ins ll 0 ab Fis. de sarcina de ridicat Q torsiune de momentul de ingurubare MysT. apar migciri relative intre capul gurubului principal 2 Pi cupa l. qurubul secundar 3 gi corpul 5 sunt solicitate la compresiune de sarcina de ridicat Q Si la torsiune de momentul de irqurubare Mnsn din cupla elicoidald qurub secundar-piuli1d fix6. impreund cu cupa 1.8. din fig.4. qurubul secundar gi Sila co_rpul sunt solicitate la compresiune. Cunoscfind modul de func{ionare.b).. cele doud guruburi fiind solidartzxein cupla elicoidali gurub principal .principal. cu care face corp comun. se observd cd la aclionarea mecanismului de aclionare 6. ln bcest fel. la cricul telescopic. iar piulila fixd este solicitatd la iracliune de sarcina de ridicat Q qitoate acestea la torsiune de momentul de trqurubare Mioun. se observd cd prin intervenfia asupra mecanismului de acJionare 6. din fig.70 a. cupa I gi gurubul principal 2 sunt solicitate la compresiune de sarcina de ridicat Q qi La torsiune de momentul de fiecare M1dncupla de frecare.doar o migcare de translafie.inacest fel. .8. cupa I qi qurubul principal 2 sunt solicitate la compresiune -b).7 Mintfi Astfel. piulifa fixa 4 este solicitatdlatracfiune de sarcina de ridicat Q qila torsiune de momentul Minq 11. ataqat qurubului secundar 3.in cupla elicodalS Surub princip^al-piulifa din qurubul secundar $i M*t n . La cricul cu dublS acfiune. acesta se va roti iurpreunE cu gurubul prrncipal2. Astfel. acesta ie va roti impreun6 cu Piulila qurubului. astfel in96t purubul priniipal 2 va efectua.piulilb din qurubul secundar (dac6 Mns r) M). apar migciri relative qi momente de torsiune ?n cele doud cuple elicoidale: M*r r . solidarizattrde acesia.in cupla elicoidaH guiub secundar-piulit[ fixA.7. 4. respectiv intre qurubul secundar 3 qi piulita fixd 4. In aceastd fazi" se pot stabili qi sarcinile care trcarcl elementele component! (fiS. ataqat qurubului secundar 3. 4.4. 4. a. se pot stabili sarcinile care incarcd elementele componente (fig.-Astfel.

modul de realtzare a cursei de ridicare. (4..1) F^: 15A. (4.lungirnea manivelei. se poate apela gi la criteriul limensional (in6lfimea cricului in pozilie strdnsd). actioneazd intregul moment motor. se va stabili. La cricul telescopic.Mecanisme qurub-piu indrumar de proiectare o M intl Mrn" M?nsl *MinslI M inSII h Fig. in care: (4. La calculul momentului motor.350 N regxezintd fo4a cu care act'oneazd utilizatoruli L" ..8 La ambele cricuri.3) Pentru alegerea uneia din cele doud variante de cricuri cu dou6 quruburi. trebuie sd se fin6 seuuna de momentele rezistente: o pentru cricul telescopic M* : My + Mns u'.a aceste dimensiuni. lungimea filetati a acestuia fiind . cursa de ridicat este realizat[ ?n totalitate de qurubul secundat.2) o pentru cricul cu dubld acfiune Mn:MrrstIM*+. determinat cu relalia M*= F*Lc. j1 locul in care este plasat mecanismul de acfionare.t.FL Pentru a se putea compaf. pentru h""*" din cele dou6 solu{ii constructive. in condiliile impunerii aceleiagi indltimi de ridicat .4.

cursa de ridicare este realizatb prin participarea atdt a qurubului principal cdt qi a purubului secundar. 4.4. sunt . o cursi egald cu diferenla pagilor celor dou6 filete (Pn .6) De regulS. La o rotatie completd.I0.lungimea piulifei fixe. c6t permite lungimea gurubului secundar. in urma rotirii piulifei din purubul secundar. (4. 4. se pot stabili lungimile filetate ale guruburilor. a. a cdrui schemd structurald este prezentat6 in fi5.4) lsII:H+Hoa. iar lungimea acestuia fiind mic5.particip6. sunt posibile doui solulii privind sensurile de inclinare ale spirelor filetelor celor doud guruburi gi anume: filetele au acelagi sens de ?nclinare (dreapta sau stdnga). in consecin{6. lungimea filetat6 a acestui gurub se alege constructiv. cu schema structurah prezentatd ?n fig. se va realiza o cursd egal6 cu suma pagilor celor doud gurubwi (P1 + Pl. Realizarea hdtimii de ridicare impuse Ff necesitS un numfir foarte mare de rotalii ale gurubului secundar.rr = Hrr + Hprr = H#+ Hpn. la ridicarea sarcinii participdnd gi noile elemente ale acestora pArghiile. a. lungimea gurubului principal se alege mai mare decdt cea rezultatd din calculul cu relalia (4. pentru ridicarea sarcinii. tn cazul ?n care sensurile de inclinare ale celor doud filete sunt diferite. dacd se cunosc Ai lungimile celor douS piulife Hs Si Hs . unde: H este in6l{imea de ridicare (H: Hd. deci o lungime foarte mare a acestuia.5). Pentru aceastd situalie constructivd. Principalele pdrfi componente ale acestor cricuri sunt: cupa l. $urubul principal este utilizat numai pentru apropierea cupei de sarcina de ridicat.r = Hr + Hpr = H# h+ Hrr. suportul cupei 2. Se va realiza astfef la o rotafie completd. la rotirea qurubului secundar. pilrghtile .qurub principal). Frecvent folosite sunt cricul cu pdrghii cu o piulil5 (tip Dacia). proporlionale cu paqii ' acestora = +l l+ \Pl lrt ) cu relafiile: I. (4.Mecanisme gurub-piulifi 6l {4. tn sensul ridicSrii sarcinii qurubul principal se va deplasa in acelagi sens.plecdndu-se de la faptul cd porfiunile filetate ale celor doud quruburi. respectiv cele doud filete au sensuri de inclinare diferite.s) l. gi cricul cu pdrghii cu douE piulile.gurub secundar gi pr . diferenfa dintre aceste lungimi fiind utilizatd pentru apropierea gurubului principal de sarcini. la o rotafie completd a qurubului secundar. 4. Hp u .5. Cricuri cu pfrrghii Schemele structurale qi implicit modul de funclionare al cricului cu pdrghii sunt diferite de ale celorlalte cricuri. Constructiv. in6llimea de ridicare impus5 fy' realiz6ndu-se printr-un numdr mic de rotalii ale gurubului secundar. La cricul cu dubi6 acfiune.1.9. gurubul principal va cobor6. care la realizarea in[lfimii de ridicat. tn situalia acceptdrii soluliei cu filete inclinate in acelagi sens.

4.10 .9 M'n =2Min* b Fig.4.Mecanisme gu indrumar de proiectare 1 o J L M A -M^tns "m -" Fig.

mai mari la unghiuri * mici gi mai mici la valori aceluiaqi unghi. 4J0."vqPLa dreapta gi u( filetatd tr cealalt6 st6nga.la cricul . .%.. indlfimea de ridicare ninc t rr"ii" qi de lungimea parghiilor. Din rafiuni constructiv_funcfionale gi a rn'iimii sarcinilor.u io. pentru calculul de rezisten{i trebuie determinaie sarcinile maximeo care corespund valorii minime ale unghiului de pozilie al pdrghiilor crmin. momentul care incarcd gurubul de migcare este momentul de ingtrrubare Mtus..8) Momentele de torsiune care apar in timpul firncfiondrii cricurilor cu p6rghii.ri piu4l. 4. sunt {irncfie de tipul cricului . 4.-Ia-o ro. fig.. solicitrrile fiind statice..cu fTghil cu o piulilS (fig. pin fig. Momentul motor. 4Ja. "" 4.a). tealaat prin mecanismul de acfionare. incrrcare cu forfe (fig. Qara aparc in cupla elicoidalE qurub-piuli16. Forfele care ?ncarcd elementele cricuriloi depind at6t de sarcina de ridicat p ferghii (constantd) c6t gi de unghiul de pozilie "n al pdrghiiloi u (variabil).^in. (4. inc'rcarea cu momente este diferitr "rl""rilot (v. respectiv piulitrele 5 si 6 .Mecanisme turu uli{I 3 (in numir de oqt).cu o piulitd sau cu dou6 piulitre.b).ug" complet* a -9i gurubului' piulila 5 se apropie de lagdruf 6 cu rir pas at filetului.1 I rezultd forfa care solicitd p6rghiile la compresiune R=2sinQ cr*6 ' (4. - Astfel' la cricul. piultfa 5 qi lagarul cilindric 6 tacricul cu o piulif6. "ri".7) respectiv forfa care solicitd gurubul la tracliune F = Qctgo. a. gi la aceste cricuri indllimea de ridicare se realizeqzfrcu distante variabile.. trebuie sr invingb suma momentelor rezistente: . la o iotafie completd u iuruuurrri cele doub piulife se apropie cu doi pagi ai filetului. b.9.t6. La cricul cu p€rghii cu o piuli. a7. maimari in apropierea valorii minime a unghiului cr de pozilie al p6rghiei qi mai mici la valori mai mari ale aceluiagi unghi. in zonele in care existd miqcare relativd intre elementele cricuriior.b qi 4-10. La cricul cu doud piulile (fig. n"ii"*"u hatimii de ridicare se face cu 1i distanfe variabile. Dacd forfele care incarc5 elementele o"** cu una gi cu doui piulife sunt identice. cele ?t: doud porfiuni ale Yt filetului ce formeazi r"pr" piulilele 5 qi 6 vor avea acelagi . Pentru iahzueaacestui mod de fu]qionare. phca de bazd T qi mecanismul de acfio_nare 8. Determinarea sarcinilor (forfe gi momente) care ?ncarc6.la carepatru parghii sunt articulate cu piulifa 5 qi celelalte patru cu piulila 6. se acceptd o valoare minimd o. elementele componente ale cricurilor cu pdrghii se poate efectul urmdrind schema de."b I ----' una filetatd . $|!bul de migcare 4. la care patru parghii sunt articulate la bolprile piuli(ei 5 ceielalte patru la bolgurie l"gdfi"i citindric 6.11) gi schemele din fig' 4'g."*uenio inrgime de ridicare ce depinde de lungimea iatghiilor. ataqat gurubului de miqcare 4. in care este prezentatd gi inc6rcarea cu momente. Modul de funclionare al celoi doud cricuri se stabileqte urmirind schemele structurale ale acestora. filet' dar cu sensuri diferite de inclinare a spirelor.

11 La cricurile cu pdrghii cu doud piulile. a. =Mg=0=)S=0 h Fig. e-n t. 4. Dupd cea de a doua piulild. se adaugl gi momentul de ir4urubare din aceastE cupl[ elicoidald. c6n : 300).9).t:2\iro^^-rrrorr)' (4. gurubul de miqcare.*J.gi este compusd din lungimea util.6 /. fig. Indrumar de proiectare momentul de inqurubare Mins gi momentul de frecare M6 carre apare in rulmentul axial cu bile. fig. necesard pentru ridicarea sarcinii. Lungimea p6rghiei |flg.6n (se recomandii c[. montat intre qurubul 4 qi suportul lagdrului 6..lz) H.a*: 800. deci M^ = Mins + M1$. (4. 4.10). realuat prin mecanismul de acfionare. pentru depoztare. Lungimea filetatd a purubului se determind in funcfie de tipul cricului . astfel cd mornentul motor. .12): pentru cricul cu o piulild o lu = 2 llcosomin /\ .10) .cu una sau cu doua piulife . Indllimea de ridicare I/ este realizatd prin alegerea corespunz6toare a lungimii pdrghiei gi/sau a unghiului de pozilie maxim al acesteia.2Mw (v. este solicitat la torsiune de momentul de inqurubare M6s. earrl apare in prirna cupl6 elicoidal6 gurub-piulifE. 4. este recomandatd alegerea unghiului de pozilie maxim c[ru* gi a celui minim o.64 Mecanisme qurub-piulifi. este M^. cdreia i se adaugd lungimea piulilei //o qi lungimea necesard strdngerii complete a cricului /".cosct. pe porfiunea dintre cele doud piulile. fig. Deoarece in faza de proiectare este dificil a estima o anumit[ lungime a pArghiei.e) recomanddndu-se pentru / o valoare intreagd. a. Lungimea utild se determini cu relaliiJe (v.

...25)d.12 r pentru cricul cu dou6 piulige lu = l{casu." d h. + .n . = Hp+lu+1" = Hp+/(cosa*.5)mm x (1.12) r.05.h. fig.Mecanisme qu rub-piulifi 65 Fig..9 qi 4.11) Lungimea necesard str6ngerii complete a cricului.n. se determind cu relafia (v. (4.4. a. L unde d este diametrul nominal al gurubului" iar h' rcpreimtd in6[imea p64ii inferioare a suportului cupei (v. + (3. -2coso-*\*r[F -fi. fig. Lungimea totald" a porfiunilor filetate ale guruburilor de miqcare se calculeazl cu relafiile: o pentru cricul cu o piuli!6 l.t. 4.r. (4.12) in scopul ocupdrii unui gabarit minim I" = ll' . = h.13) .n. (4. la depozitare. -/coscrr.10)."oro**).

= Hp-l coso. Astfel.2. telescopic Ai cu dubla actiune ..4. stabilit din condilia de rezistenld la strivire a peliculei de lubrifiant care trebuie sd existe intre spirele qurubului qi piulilei (Ho = Pz). Dimensiunile piulilelor in secfiune transversalE se adoptd constructiv qi se efectueazil o verificare la solicit5ri compuse. alege mecanismul de ac{ionare cu clichet orizontal. De reguld.: Deoarece proiectanlii tineri (studen{ii) sunt tenta}i sE accepte exact lungimile rensltate?n urma calculului se recomandd alegerea unor valori intregi pentru aceste lungimi gi efectuarea in final a unei verificiri grafice. la capetele din zona suportului cupei gi la capetele din zona plicii de bazil. . unde se vor efectua calculele de dimensionare sau de verificare.5.4.elementele componente. cricurile cu piulild rotitoare gi prese. 4. quruburile de migcare se verificd la solicitdri compuse qi la stabfitate (flarnbaj). presei. se clichet vertical (o "up. ?n ipotezaacliondrii centrice a sarcinii de ridicat Q. cricului cu pidila iotitoare.* * rlP - t' (4. indrumar de proiectare o pentru cricul cu dou6 Piulile l. cu o forf6 rnajoratl" numitd fo4d de calcul pentru a se lua in considerare qi aportul solicitdrii de torsiune. cu piulifi rotitoare.nusunt solicitate (v.Mecanisme $uru .ca gi in cazul mecanismelor prezer$ate anterior .14) Pentru stabilitatea mecanismului qurub-piuli1b cu pdrghii. cu sectoare dinfate care.4. se considerd cd talpa cricului se ageazd pe o sc6ndurS. Etapele de calcul pentru principalele elemente componente ale mecanismelor qurub-PiuHfn schemele de incdrcare a elementelor mecanismelor gurub-piuli16 prezentate in frg.$i ta #iuir"u suprafelei de agezate a cricului. SCHEME STRUCTURALE DE MECANISME $URUB-PIULITA multe scheme de mecanisme qurub"piuli!5. + l.4.10. urmfuindu-se . precum gi guruburile principale ale cricurilor telescopice qi cu dubl5 Din acfiune). Pentru cricurile cu pdrghii.11' b). Dimensiunile corpurilor cricurilor se adopti constructiv qi in final se efectueazd o verificare la compresiune . la torsiune 9i se $uruburile de migcare sunt solicitate la compresiune sau tracfiune 9i dimensioneazdlasolicitarea de compresiune sau tracliune.. se va avea in vedere atit pozrlia acestuia cdt qi modul de funclionare a mecanismului purub-piulifd. fig. 4. Dup6 alegerea unui filet standardizat. 4. modul de funclionare qi ?ncdrcirile principaleior elemente ale acestor in acest subcapitol se prezint6 mai mecanisme. utilizate in diferite scopuri. pentru cricurile telescopice pi cu dubl6 acfiune se poate alege atdt mecanismul de acfionare cu clichet orizontal c6t qi cel cu 5). Obsemalie. rezvkd solicitarile acestor elemente qi secliunile periculoase. Lungimea piuldelor se determind ?n func1ie de pasul filetului qi de num5rul necesar de spire.pentru cricurile simplu. La alegerea mecanismului de acfionare. pfughiile sunt prevdzute. in cazul quruburilor solicitate la compresiune (qurubul cricului simplu. = Hp + l.

a 9i b sunt prezentate dou[ variante de astfel de cricuri. d srnt prezentate variante de montare a gurubului p"nt* deplasarea "). care realizeazd ridicarea pe vertical[ u .miqcarea de translalie.ii. a. orizontat (6 ) Deptasarea sarcinii spre slSnqa ubut orizontal (6) spre dreapla Deplasarea sarcinii r% - 777ivv wE - 2777v Fig. ni. h care insl se modific5 schema de incdrcare a gurubului. ir-t".. care efectueazl migcarea de rotafe. prnt"r verticali a srrcinii. *.ur"inii. pentru deplasarea pe orizontalS fiind utllizit acelapi mecanism. 4. r 3. respectiv un cric cu piulip rotitoare (fig. iar elementul-condus este piuli{a. este utilizat un cric simplu (fig. cu fo4b gi momente (fig. a)..in cazul in care dup[ ridicarea sarcinii aceasta trebuie deplasat[ pe orizontal5" se folosesc-cricurile pe glisiere. 4-13' b). ac.T3.l3 . Acest lucru se realizeazil printr-un mecanism grrub-piuliSi la carc elementul conducitor este gurubul 6.- ].o.ii.. pe orizontal[ a sarcinii. aceasta fiind solidarizatd de corpul cricului 4. care realizeazd.crtcuri pe glisiere. p"ot* care este pezentatd gi schema de incircare a gurubului.4.

fiind solicitatillatractiune.5.. la care piutilu'este sprijinit[ pe suprafa]a inferioard. Schemele de incarcare ale principalelor elemente ale cricului sunt prezentate in fig. a. la cricul prezentat in fig 4. care realizeazd migcarea de translalie. printr-o dubl[ articulafie.14.14 Cric gurub-pi"Wfr*d.L4.b.4. piulila 3 se sprijind pe corpul cricului 4 prin intermediul unui guler (fig. spre deosebire de solulia din fig. Pentru ridicarea sarcinii. a\. corpul inferior 4 fiind legat de suportul 5. se folosesc dou6 bolfuri solidar legate de corpul superior 3 al cricului.15 . fiind solicitatd la compresiune.15.tndrumar de proiectare Cric cu piul4d rotitoare.4. 4. Piulila 2 este *MfII Fig. Piutila rotitoare [3] Corput (/' I Mr'Min'+Mg Fig. La aceastd variant5-. 4. O variantd a cricului cu piulil[ rotitoare este prezentat[ in fig 4 14. 4.

corp superior. prevhzut cu doud porliuni filetate . Fig. la care s-a re{inut numai partea superioard. piulila fixd.17 este prevdzat cu cdrligul I pentru ancorarea bdrcilor.16. qurubul 1 fiind cel care realizeazd atAt miqcarea de rotalie.17 Cric cu pfrrghii gi platfurmd. Prin deplasarea axiald simultand a celor doud piuli{e 2. c6t qi pe cea de translafie. pentru ridicarea sarcinii p. 4. Mecanismul de acfionare este ataqat gurubului 2. solidar legatl de talpa I. piulila 3 rcalizhnd miEcarea de translafie.Mecanisme guru b-piulifi 69 fixd tn corpul inferior. care executi mipcarea de rota{ie. resFig. definesc zona de ridicare a blrcii. pe care este montat mecanismul de acfionare. prin lungimile lor.4.18 I unor ghidaje executate l pdrghiilor. prin .16 Fry.4. corp inferior .15. 4.sunt prezentate io fig.18 reprezintd o variantd a cricului cu pArghii cu doud piulile (v.gurub. Mecanismul de ac{ionare este ataqat gurubului l. Cric Surab-piuli{d pentru ridicarea sarcinilor laterule.La cricul prezerrtat ln fig. inc5rcarea cu fo4e qi momente a elementelor mecanismului se stabiieqte printr-un echilibru static al mecanismului. 4. Cricul prezentat in fig.4. 4. $urubul2. Cricul prezentat in fig. realizeazh miqcarea de translafie. prin mecanismul de ac{ionare. este prevEzutdtalpa laterald 1. se rcaltzeazL ridicarea sarcinii. iar piulila 3.10). P6rghiile 4 gi 5. pentru ca platforma 4 sd se deplaseze axial cu acesta. 4. tncdrcdrile principalelor elemente ale cricului .dreapta. a fost nevoie si se prevad6 un lagdr 5. fig. in pectiv stAnga. Cric cu garab gi pdrghii pentru bdrci de salvare. realizeazd migcarea de rotafie. b. Prin renunlarea la angrenajul dintre pdrghiile 3. prin suportul 6.

piulila 3 executAnd doar migcarea de translafie. a gi b realizeuzfndicarea sarcinii la distanle relativ mari fa!6 de sistemul de acfionare. ind ru rnar de proiectare Cricuri cu pfrrghil Cricurile prezantate in fig. in mod asem6n6tor ca la cricurile cu pdrghii. Pentru stabilirea sarcinii F care incarcl qurubul.19 sunt prezentate pentru fiecare variantd in parte. prin intermediul unui ghrdaj executat ln elementul bazd 7.participalarealizareahAtimiideridicare. elementul conducdtor este piulila 3. de care este legatd cupa 1. gurubul 2 executdnd migcarea de translatie.70 Mecan isme gu ru b-piu [f n. a.19. 4. La schema din fig.19. qurubul 2 este element conduc6tor. La schema din fig. Schernele dennclrcme ale gurubuluidemiscare 4 6 5 5 Fig. Pdrghia 5. tot prin intermediul unui ghidaj axial executat in elementul bazd 7. . este necesar sd se stabileascd reacfiunile in cuple. prin intermediul unei articulalii.4. 4. Aceast6 distanfl este dependentd de lungimea pdrghiei 4.19. alituri de pfoghia4. 4. b.

solidar . executflnd doar migcarea de frnsla{ie. a qi b) sunt structural cu cricul cu pdrghii cu dou6 piulile (v.lryat mecanismul de acfionare.4. 4.21. de-a lungul coloanelor cadrului 5.cu ryurubul l. inclrcarea principalelor elemente ale acestor FEse se stabile$te ca la cricul cu piulifd rotitoare (v. Presele cu gurub 9i pdrghii (fig. agi b sunt prezentate doui variante de prese cu prub 9i coloane.20 Prese eu gurab si pfrrghii. 4. a cursa de presare este Fig. la care este . fig. Dacd la varianta din fig. cele dou6 piulile 2 ryropie sau se deplrteazd simultan.tionare. datoritd sensului invers de inclinare al spirei filetului h cele doui capete ale qurubului. mecanismul de gionare este plasat la nivelul gurubului secundar 2. 4. fig.20.5). elementul conducdtor.4. Presarea se realizeazd intre placa 3. fig. La schema prezentatd in fig. 4. gurubul l.2A. este piulila rotitoare 2. legat solidar de placa 4.in migcarea de rotalie . cxecutdnd doar miqcarea de translafie. gurubul 1. 4. a. ce gliseazi pe presei.Mecanisme gurub-piuli Prese cu gutab Si coloane. 4.21. prin acfionarea de ac. b.10).4. Fig.21 . solidar cu placa 3. 4. in fig. La schema prezentatil in fig.20. care efectueazAat6t migcarea de rotafie c& $i pe cea de translalie.8). respectiv ca la cricul cu dubll 4iune (v. qi elementulbazl.

21. Pe purubul 1. de-a lungul coloanelor 6. La presa prezentat[ in fig.22. ciruia ii este ataqat rnecanismul de aclionare.b). c6ruia i s-a ataqat mecanismul de acfionare. prin intermediul pArghiilor 5 pi 6 (frg. Pentru tealizarea migcdrii de translafie pe verticald a pldcii de presare 3. qurubul 1. fig. Piulifa 2 efectueazh misearea de translafie gi prin intermediul pdrghiilor 3.4. a. 4. mecanismul de acfionare al platformei din fig. efectueaz5 o miqcare de rotafie.0. sohdar cu Fig.72 Mecan ism e gu ru b-piu li{[.24 este identic cu cel al cricului cu pArghii cu o piulili (v.23 Fig. iar piulilele 2 pe cea de transialie. a qurubului 1.22.21) qi se executS in varia:rta cu simplu efect (fig. executd migcarea de rotafie. fig. 4. Structural.22. datoritd pdrghiilor 5. Schema de incdrcare cu forle qi momente a qurubului este identicd cu cea a cricului cu pdrghii cu doud piulile (rr.4. $urubul 1. b). Prese cu Eurab gifdlci mobile. 3 2 Fi5.23. 4. fig"4. Sunt asemindtoare structural cu cele prezentate anterior (.4. Platformd de ridicet.22 Presd cu Surub cu pene. 4. vaianta prezerrtatd io fig. intre aceasta qi piulilele 2 se interpun penele 4. b realiz. Schemele de ?nclrcare ale principalelor elemente componente se stabilesc asemdn[tor cu cele prezentate ia cricurile cu pdrghii (v. ind ru mar de proiectare tealizatd doar prin intermediul pdrghiilor 4. a) gi cu dublu efect (fig. a) sau direct (ftg. 4. 4.eazd cursa de presare gi prin deplasarea.IO).22. 4.10).4. 4. fig.9). se acfioneazd asupra filcilor 4. afiiculate la piulild.24 .

cunoscutd sub denumirea de cheie francezd. Carcasa piulifelor 2 Fig. Pentru extragerea inelelor interioare ale rulmenlilor de pe capetele de arbori se folosesc prese speciale. $uruburile I qi l' executd migcarea de translatie. Schema prezentatd in fig. Ancora reglabild din fig. A \ l'1s Fig. de tipul celei prezentate in fig" 4.26 Ancord reglabild. realizdndu-se astfel forle de ancorare Q la distanfe dorite. reaYzpazA exhagerea inelului rulmentului de pe cap6tul de arbore.o miqcare de translalie. Cheie de strdngere cu Surub. 4 ? 5 l Fig. filetatS in sensuri diferite.25 purub-piuli1d. solidar legate. prin intermediul hgnrului axial3. 4. Prin intermediul deplas6ndu-se in sensuri diferite.4. Strdngerea se rcahzeazd intre falca mobild 3 gi falca fixd 4. in migcare de translafie.4. 4.25 repreztntd o cheie de str6ngere cu gurub. respectiv prin cele inferioare 7. Presd eu gurub pentru extragerea inelelor interioare ale rulmenqilor. $urubul 1. cu miln4 executi migcarea de rotafie. Pdrghiile 4. constituie elementul motor.27 I li t . ae[ionatd.26 este realtzatl.27.4. Piulila 2. executd . sunt plasate piulila 2 gi hgerul radial-axial 3. Legdtura cu placa superioard 4 gi elementul fix 5 se reahzsazh prin pdrghiile superioare 6.impreuni cu aceasta . Mecanismul de aclionare este ataqat purubului 1.Mecanisme gurub-piuli{[ 73 mecanismul de aclionare. care executd migcarea de rotalie. de piulifa 2.inzona frontald a capStului de arbore. care executd o migcare de rotafie qireabzeaz5 o forld Q. tot cu un mecanism qi2'. fixat de falca mobil[ 3. incLrcarea gurubului se stabilegte in urma studiului static al ?ntregului mecanism.

a pi la compresiune. legat solidar de mecanismul de acfionare.4. La variat$a din fig. gurubul avdnd cele doud porfiuni filetate in sensuri diferite. 4. tndrumar de proiectare brafului 5. De cele doud piulile sunt legate frlcile mobile 3 qi 3'. La variantele din fig. 4. Menghine cu gurub. piuli{ele sunt legate solidar cu falca mobild3. pe direcfia acestui bra{. se poate realua qi o deplasare a p0rghiilor 4. La variantele din frg.Yarianta prezentatd in fi5. la schema din fig. b. 4.28.28. gurubul este solicitat la tractiune.28. 4. $urubul I este legat solidar de falca mobild 3 gi executd . sunt acfionate tot prin mecanisme gurub-piuh'f5. $urubrnile sunt solicitate la tracliune. care se roteqte. La aceste variante. Fig. Menghinele prezentate in fig.migcarea de translafie qi inrplicit strdngerea irntre falca mobild 3 gi falca fixd 4. fapt ce face posibild utilizarea presei la extragerea inelelor de rulmenli de diferite mdrimi. c gi d. piulila 2 executdnd migcarea de translafie. intre care se realu:eazd strdngerea. pe qurubul l. 4.28. Acestea se deplaseazd axial. fiind legatd solidar de mecanismul de acfionare.28.impreuni cu aceasta . prtn deplasarea axialS a acestora realizdndu-se str6ngerea intre falca mobild 3 pi falca fixd 4. 4.28.28 . solidar cu piulila 2. sunt plasate piulilele 2. in patru variante. d. a qi b. 4. gurubul I este elementul cdruia i se ataqeaz5 mecanismul de acfionare qi care executi migcarea de rotafie.74 Mecan isme quru b-piuIfn.28. in sensuri diferite. c are ca element conducitor piulila 2. gi care executd miqcarea de rotafie. la schema din fig.

J. urmdrindu-se urmdtoarele faze: alegerea materialului. in acest sens.ocrr p DE PRoTECTARE tn acest capitol se prezintl metodologiile de proiectare pentru cricul cu piulif5 rotitoare. se prezintd.. ?n cazul preselor. chiar dacd nu este impusb condifia de stabilitate a gurubului. in cazul cricurilor.care se ataqeaz[ cricurilor. pentru a putea fi ridicati sarcina. un numir mat nare de spire nu conduce la o micgorare a tensiunilor de strivire a spirelor. sd fie intr-un domeniu de valori cuprinse intre o valoare maximi zmax: 10. alegerea filetului standardizat. Principiul ce a stat labaza intocmirii tabelelor cu metodologiile de calcul este respectat la toate tipurile de mecanisme qurub-piuli16 (cricuri gi prese). gi una minimA Zmin: 5. tn continuare. avdndu-se in vedere faptul cd roata de clichet este executatd. verificarea la solicitdri compuse gi verfficarea la flallrrftlq (dacd este cazul). I Metodologiile de proiectare sunt prezentate tabelar. avdndu-se ?n vedere dimensiunile acestuia. predimensionarea. respectiv preselor. verificarea condiliei de autofrSnare. tusroDor. stabilindu-se num5rul necesar de spire gi dimensiunile.fo4e pi mamente . prin care se definegte lungimea acesteia. cu dubl6 actiune qi preselor). in sec{iune transversald (diametrele). pentru cricurile telescopice qi cu dubl6 acliune. pentru a fi asiguratd stabilitatea quruburilor in procesul transmiterii sarcinii (la cricurile telescopice. in aceastb situalie se poate accepta un num6r de spire z ) z*n. care s5 satisfaci atdt condiliile de rezistentL c6t gi cele tehnologice gi de stabrhtate a gurubului ln piuli!6. respectiv pentru rcalizarca fo4ei de presare. . ?ndlfimea piulifei este determinatd din condiJii constructive. La cricurile cu p6rghii.. De aceea. La cricurile cu piulilE rotitoare. Lungimea gurubului (guruburilor) se stabilegte in funcfie de ?nd[imea de ridicare impusd prin tema de proiect gi de tipul cricului. pe baza diagramelor de lncdrcare a elementelor. corp comun cu piuli1a. se recomandd ca numdrul de spire ale piulilei. zmax. inilial. de reguld. se urmiresc principalele etape de lucru: o Se dimensioneazd qurubul (guruburile la cricurile telescopice gi cele cu dubl6 acliune). Astfel. schema structural6 a mecanismului qi se realtzeazl diagramele pentru sarcinile . astfel incdt dimensiunile unor elemente ale mecanismelor gurub-piulild calculate anterior sd fie utilizate ca date de proiectare pentru calculul urmitoarelor elemente. ordinea de calcul fiind una logicfl.care incarcd fiecare element al mecanismului gurubpiulita.cu clichet orizontal gi vertical .. se recomandd ca num6rul de spire sd fie cuprins in domeniul zmin. o Se calsileazd piuli{a (piulifele pentru cricurile telescopice gi cu dubld acfiune). pentru presele cu qurub qi pentru mecanismele de aclionare . care trebuie s5 rdspund6 at6t condiliilor de rczistenll qi tehnologice cdt gi de stabilitate a cricului. se stabilegte momentul motor M^ ce trebuie reabzrt prin mecanismul de acfionare. o Se calculeazd corpul. De asemenea.

"cupa" este echivalentd cu cea traversei mobile. respectiv cricul telescopic. Tinend seama de construclia 9i de se poate orizontal clichet func{ionare a acestor mecanisme de acfionare. Determinarea dimensiunilor rolilor de clichet se face in etape.. intr-un acestuia pozifiei vertical nu poate fi ataqat unui cric cu p0rghii datoritd in schimb. precizdndu-se c6 aceste forme sunt stabilite mai geometric gi doar in final se fac unele verific6ri de rezisten{d (pentru a avea siguranla unei 6une funcliondri a acestor clichete). Metodologiile de proiectare pentru mecanismele propriu-zise qurub-'piulita sunt qi 5'6.4. legitura dintre aceasta pi gurubul presei realizSndu-se asemln6tor de la a<ial) rulment cu dintre qurubul principal qi cupd (cu lagdr axial de alunecare. doar mecanismul cu cu clichet ataqa la toate mecanismele qurub-piulifd prezentate. recomanddndu-se a fi utilizat la cricurile telescopice mecanismele dubl6 *1irtt". la cele cu dubld acfiune. Pentru prese. Construclia geometrici a clichetelor trebuie astfel rcahzatdincat ?n zona de contact dintre dintele ro{ii de clichet 9i clichet fo4a concenttatl" paralelL cu axa de dispus6 tangent la cercul de diametru mediu al ro{ii. urmadtndu-se alegerea num6rului de din1i. este necesar a se urmfui etapele intdi prezerrtag in metodologiile de calcul.1-. si aib6 direcfia orizontal' . ia gi cu cel cu piulita rotitoare gi preselor.cu clichet orizontal sau vertical. indrumar de proiectare qurubului (la cricurile cu piuli{6 rotitoare. acestea sunt tratate individual. pentru definirea formei clichetului orizontal sau vertical. acest mecanism poate fi ataqat la cricurile telescopice. o Se calculeazd randamentul. telescopice gi cu dubl6 acliune). Av6ndu-se in vedere faptul cd de aclionare sunt alcatuite din multe elemente. $i precum 9i relaliile Uoil gi pentru manivel6 sunt date indicafii pentru alegerea dimensiunilor' de verificare. ?n caanlsarcinilor mari de ridicat.Mecan isme qu rub-piu lifi.tului clichetului gi suportul sau s[ treacS prin axa bolftrlui. la clichetulin zsna de pen6 vertical respectiv sa de identic6 cu axa de simetrie a porfiunii din clichetul indoire.. Mecanismul de aclionare plan vertical. respectiv in blocul in care sunt montate pSrghiile (la cricurile cu pArghii). modul de asanrblare a clichetelor in corpul pentru aclionare (asambl6ri cu bolluri) gi realizarea manivelei (cu sau ftri prehrngitor). a inilfimii gi grosimii acestora gi a formei gi dimensiunilor alezajului profilat. iar pentru mecanismele de aclionare ln tabelele 5. ca un indicator important pentru un asemen€a mecarsm.i-"t i" a bia.5 o Se calculeazd cup4 avdndu-se in vedere modul in care este montati pe capul . care precede porfiunea de montare a acestuia irn corpul mecanismului de aclionare' mecanismului de Se urm6ieqte. dup6 ce a fost ales trnul din cele doud pozilia de mecanisme .s. prezentatein tabelele 5. in coniirruar". o Se dimensione azA mecanrsmele de acfionare.

0 2 2.80 MPa . Recomanddri 2 CALCULTIL $TIRTIBULL{ PRINCIPAL ALEGEREA MATERIALULTI Se reconandd: OL 37.l Metodologia de proiectare a cricului cu piulild rotitoare 1. Anexele 13 qi 14) 2..pentru sarcini de ridicat g < 20000 N o...60 MPa .1 Eelementul de calcul 1 Relafii de calcul. OLC 35.r5 dt= .1 . N Q':FQ B: 1..Metodologii de proiectare 77 Tabelul5.pentru sarcini de ridicat o > 20ooo N .^lV roo" co" I Diametrul interior al filetului d:.1. OLC 45 (v...o": 6A. crt. STABILIREA SARCINILOR CARE INCANCA ELEMENTELE CRICULUI 05Min. OL 50. OL 42. Nr.2 CALCULUL DE PREDIMENSIONARE Sarcina de calcul A.. film 40- = 40.

cu pas norrnal (valoarea intermediar5 a pasului).lungimea de flambaj se alege funcfie de schema de flambaj KK=2 K'0. Pentru acest filet se prezintd: notarea conform STAS. .. cap.2. grade Unghiul aparent de &ecare grade Fz: arct9.ac r. tt. cu mdrimea diametrului interior cea mai apropiatd de valoarea calculati (dssres > d). indrumar de proiectare Tabelul 5.5 VERIFICAREA LA FLAMBAJ Coeficientul de zveltefe l" )r=L Imin lf : Kl .78 Mecan isme gu rub-piu li{n.3 VERIFICAREA CONDITIEI DE AUTOFRANARE Unghiul de inclinare al sPirei filetului $2. pct. schila filetului.pentru o{eVofel Condilia de autofrAnare 2. .l . .Exemplu de calcul) 2. tabel cu principalele dimensiuni (v.= ----= 16Mt =lE '.Y.5 l:H+m 1{ .4 Fz<9' VERIFICAREA LA SOLICITARI COMPUSE Momentul solicitd purubul M. arctqA c[ 0.-- <oo. Anexa 24).U ro': p: P <P'. I (continuare) 0 I 2 Alegerea filetului standardizat Se alege filet trapezoidal standardizat (v.indlJimea efectivd de ridicare a qurubului m-ffim[soardpedesen .0.2 2.v. MPa Tensiunea efectivi de torsiune 48 nd. MPa Tensiunea echivalent6 o".1 | cost .pct.12 . Tensiunea efectivd de comPresiune o".. d"l 1 Mi^ = g?te(rp'*Br) 6.SMir. Nmm de torsiune care Mt: A. I\8a 6"=44+4ri" e.

" .. num5r intreg : . OL 42.l.. 1 (continuare) 0 I 2 i-in= Domeniul de flarnbai W" lio:n=Z l.2ca oy: 310 .oentru OL 50 r Flambaj elastic Qr 2 ca 1. l3 MPa .105 MPa o Flambaj plastic .r ALEGEREA MATERIALULTN Se recomandE: OL 37 ..pentru OL 37 o1:335 .pentru o{eVolel z < 10. X"o < c:V O.62?.pentru OL 50 0c - c= 6y v.flambaj plastic l"o: 105 .0. Anexele I 3 9i la) 3.flambaj elastic Coeficientul flambaj c de siguran{b la .l4?.pentru OL37 l"n : 89 .:# Iftnn^J .5 5 CALCULUL pnirTEl ROTITOARE 3.15. OL 50.4 r Coeficientul de siguranfd admisibil co: 3.2.'2F I . pct..Metodologii de proiectare 79 Tabelul 5. "nd! 64 E:2.dr 64 d7 X > Lo ." .2 CALCULUL NUMARULUI DE SPIRE Numbrul de spire z po 7 . OLC 45 (v..

respectdnd condif iile : da> d. I (continuare) 0 na J...Mecanisme gurub-piu indrumar de proiectare Tabelul 5.'- . roy:5A-.3) mm Se alege un rulment axial cu bile cu simplu efect. H.4 ALEGEREA DIMEN SIUNILOR PII'LITEI =-9- =ro.0..v.65 MPa Diametrul exterior al piulilei D".634 P ooi:60. Anexa 48 Momentul de frecare in rulment Mr= F"u n p*Q:* 'z : 0.01 ... Coo> Q.diametrul exterior al$urubului. Dr: Dd + (l .J I VERIFICAREA SPIREI 2 Verificarea la incovoiere care art in MPa <vr Si la forfe' 3Q\d2 ' h: nd3h" 0. Drrt. d .008. drut..d) s6oi ". Coo .80 MPa u. 3..

Anexa 48 Drr: D"i+ (16.3.5)D"" Dbu: Dbi+ (30. .80 MPa I CALCULUL CORPULUI Alegerea dimensiunilo r corpului. Anev'a29 Hpe Hpc.: D"+ (16.. MPa Tensiunea efectiv6 de torsiune Tro MPa Tensiunea echivalentl ou" MPa 4Q 9"*M:q D+ *v. HbH-v. IfiIJ|l f/r : ... Dci: Du D. = 60.20) mm H":Ht*H D".50)mm .4 ll .9)D" 3J VERIFICAREA PIT]LITEI LA SOLICITARI COMPUSE Tensiunea efectivd de coryresiune cr...5Miw atx fn #*(o:.2 0..: i $ L .l cap hexagonal mic Ai cep cilindric care inrpiedicl deplasarea axialh.8.pct.2.de proicctere 0 1 2 Se alege conformAnexei 29 Alegerea qurubului c-r..-Dil o"=tl4+4ri <oo" od... pct..2. -v.0..20) mm D". Du: h h (2. piulifei Dianretrul interior al canalului necesar pentru gurubul cu oep care inrpiedicE deplasarea axiali a piulifei dci> tfirrr Itrngimea constructiv& a piulilei a d"i:De-2ct-2rnm ct-Y.sE alege constructiv (se mdsoard pe desen) (0.

.diarnetrul interior al filetului gurubului Se alege un ptift standarduat cilindric sau conic din Anexele 42 sau 43.: (0. MPa Gc= 4Q Verificarea suprafelei la strivire o". MPa oo": 80..3)d" d": dt ..(6.82 Mecanisme gu rub-piu [fn...5M7nq : (0.or:2...60 MPa 5 CALCULUL CUPEI Alegerea ptiftului care solidarizeazd cupa de gurub d.25.0.2r5NIPa Verificarea la strivirea dintre qtiftul care ghideazd gurubul in corp qi canalul executat in corp o"....35)D"i g: 0. Indrumar de proiecta re Tabelul 5.) s co" o'={di= 4.:40..100 MPa 48 de sprijin "(4".. in domeniul de valori determinat pentru 4 .85d1 b :2..4.J=o^ e.8) mm dz . MPa os :ffi<o" Mt :0.4 mm o'o. I (continuare) 0 1 2 Verificarea corpului la compresiune o".2.0.5d1 dt a x 0..

9' ..80 MPa 4M. s oo" Mt: oo" $. pct.. MPa Tt l6 nal(r-4'l "( d") Mt: uaI A.5Mins 50.2.i d'di : 6M.Pct.3T-rqr ' nd"d! M1 : 0.Metodologii de proiectare 83 Tabelul 5.120 MPa oo.120 MPa cupei pe capul qurubului strivire o".. o o..v. Strivire gtift . o or Strivire qtift . MPa Verificarea suprafelei de sprijin a la os ..2 iu*.: Verificarea secfiunii micporate a capului gurubulai la torsiune 11.60 MPa 6 CALCTIUL RANDAMENTULUI rldz Bz.4 drur.sy:65.. tgFz tg(e'+pr)+ n v.3 v.capul qurubului =. pct. 3.Q=42)<o"' 100..1 (continuare) 0 I Verificarea giftului la forfecare rr gi strivire o".SMins 100.cupd s 6o. D. tr MPa 2 o Forfecare t r =-----r.2.SMioE r... Itrut - .

ind ru mar de proiectare Tabelul5. STABILIREA SARCIMLOR CARE INCANCA ELEMENTELE CRICTIUI CRIC TELESCOPIC Piutili fixi t'lr-Hp+Minr11 o CRIC CU DUBLA ACTIUNE H?rstt Mt'Q Mf'o 0 Mm=MingI+f4instl Minsll M'ins II .2 Metodologia de proiectare a cricurilor telescopice qi cu dubl6 acfiune I.Mecan isme Su ru b-piulifi.

.1...1 .05 . Anexele 13 qi 1a) i 2. crt.3 VERTFICAREA CONDITIEi DE AUTOFRANARE Unghiul de inclinare filetului Fz. cu mirimea diametrului interior cea mai apropiatl de valoarea calculatd (drsrns > dz).25. Pentru acest filet se prezintS: notarea conform STAS.05. cu pas normal (valoarea intermediard a pasului).3 .pentru cricul telescopic (cupl5 cu frecare cu rostogolire) 1.80 MPa .ac: 40. OLC 35.!- cos2 ct p:0.4..1..pentru sarcini de ridicat o > 20000 N Se alege filet trapezoidal standardizat (v.. schila filetului.1.AL 42.OL 50.Exemplu de calcul) 2.l . Anexa 24).pentru ofeVofel Condilia de autofrdnare Fz<9' ..2 (continuare) Nr.Metodologii de proiectare Tabelul 5.. cap.12 .I or=l fi6o" $: 1.2 CALCLLUL DE PREDIMENSIONARE Sarcina de calcul A.pentru cricul cu dubld acfiune 49. Recomanddri 2 CALCULUL $URI'BI'LTII PRINCIPAL ALEGEREA MATERIALULTJI Se recomandd: OL 37. OLC 45 (v. tabel cu principalele dimensiuni (v.60 MPa .pentru cricul telescopic (cupl6 cu frecare cu alunecare) I: Diametrul interior al filetului d..1 Elementul de calcul I Relalii de calcul. N Q":FO B : 1.pentru sarcini de ridicat 0 < 20000 N : o..ac 60. Alegerea filetului standardizat o... 0 2 2.. Erade al spirei Fz = atctgL froz Unghiul aparent de frecare q'o grade 9': il'g1g. ntm .11.

se alege constructiv) O CRIC CU DUBLA ACTII...... Anexa 48 (du .= ----. d" 48 Tensiunea efectiv6 de torsiune MPa 16Mt .5 VERIFICAREA LA FLAMBAJ Coeficientul de zveltete l. pct.2 (continuare) 0 I 2 2. x_ lf : __!_ imin lo Kl . Nmm .2.Tat Tensiunea echivalent6 o.t .10 mm M.pentru ofeVfontd) .." Tcd.5 m '^"=l n * fA FE dJ \+=' . CRIC TELESCOPIC M. = M"r = F^Qff L . = M r t a} -. p : 0.2 2.t1 =.iMPa o"=..01 d.3 't .0.0. O.. MPa Tr.t=Q-itg(q'+$r) Tensiunea efectiv[ de compresiune o".11.y.008.Y.12.4 VERIFICAREA LA SOLICITARI COMPUSE Momentul de torsiune solicitl gurubul Mr.coeficientul de frecare dintre capul qurubului principal gi cup6 (!r : 0.! o.se mSsoari pe desen K=2 K=0.t d":d+{2.14+4r.pentru cupl6 cu frecare cu rostogolire" [r"or: 0..0..=Mn. I 5 .INE M.se alege funcfie de schema de flambaj Fl - t: Hi+ m ?nA$imea efectivd de ridicare a gurubului principal (se misoard pe desen) m .86 Mecanism e gu ru b-piu lif[...6)mm do: 6.pentru oleVofel.12 .lungimea de flambaj K .pQ#) A" -[Io Pentru cupld cu frecare cu alunecare p .ac <ao" . ln d ru mar de proiectare Tabelul 5.

D+ .pentru OL 37 335 .OL 42.flambaj elastic I < l{ .numdrintreg r Se CRIC TELESCOPIC adopti 6<z<10 ..TEd: .2 (continuare) 0 I Domeniul de flambai 2 l.15 ' lo5 MPa Flarnbaj plastic c=-2co" oy: oy: 310 .0.2. d.o : 89 . OLC 45 (v. > l{ .pentru Ol50 6f o" . E:2. pct.flambaj plastic lo: 105 . pet.1 OL 37.s lr tz J n'E I-." .Metodologii de proiectare Tabelul 5. Dt..2 CALCULUL NUMARIJLUI DE SPIRE ALE PIULITEI $URUBULUI PRINCIPAL (situatl la interiorul gurubului secundar) NumArd de spire z CRIC CU DUBLA ACTIUNE '=.l4?" .2 4Q po: 7 .5 3 CALCULUL $I-IRUBULIII SECUNDAR ALEGEREA MATERIALT]LTI Se recomand5: 3.2.presiunea admisibil* la strivire a peliculei de lubrifiant dintre spire 6<zS10. 13 MPa .v.AL 50. Anexele 13 qi la) 3.pentru OL37 X. OLC 35..4 o Coeficientul de siguranf[ admisibil ca: 3.@-flp.627.. N r*in 64 .pentru OL 50 o Flambaj elastic Coeficientul flambaj c de sisurantd la c=\>co u O. -t Qr =-----.v.l.

Fc 200. oo":60. Mt Tt inMPa Tensiunea echivalentd o.0. I .0..3 H4-zP ALEGEREA FILETLILUI EXTERIOR Adoptarea diametrului interior preliminar al filetului ds.08. OLC 45. CuSn 1 I (v. trlrrt Alegerea filetului standardizat dt: Do + (8.2 (continuare) 0 a I 2 Lungimea piulijei Hp6 nlrrr 3. OLC 35. Anexele 13...(o: -"t) o"=rld+4rl <ao. Pr=*&4 g'= lr Unghiul aparent de frecare grade arctg-..' cost tr : 0.Exemplu de calcul) 3.s Bz<(0' VERIFICAREA LA SOUCITARI COMPUSE Momentul solicitE surubul M.1 .6) mm .pentru o{el/bronz p:0.. cu pas norlnal (valoarea intermediard a pasului). cu mdrimea diarnetrului interior in domeniul de valori stabilit anterior pettru d3.diametrul interior al p6rtii nefiletate Se alege filet trapezoidal standardizat (v.16 9i 17) .88 Mecanisme guru b-piulif [. Nmm Tensiunea efectiv6 de compre* siune o".pentru olel/fonth p: Condilia de autofrdnare 3.80 MPa 4 4.. CuSn 10..1 CALCULUL PIULITEI FD(E ALEGEREA MATERIALULLI Se recomanda: OL 37.=Mi^tt=gltg@'+PrS oc tt.pentru ofeVofel 0.. OL 42.12. MPa Tensiunea efectivi de torsiune de torsiune caxe M...14. OL 50.10) mm Do : Dq + (4..15 .0.12 . MPa {. cap.11. lnd rumar de proieetare Tabelul 5. schila filetului. Pentru acest filet se prezintd: notarea conform STAS.. grade al spirei <p'. tabel cu principalele dimensiuni (v.. Anexa 24).4 VERIFICAREA CONDITIEI DE AUTOFRANARE Unghiul de inclinare filetului 82.

.6 MPa .=-#(o -a.\ -_---:=-S oa.2 CALCULT'L NTJMART'LUI DE SPIRE Num5rul de spire z Z =--7----. numir?ntreg i i Lungimea piulifei Hpn.35 MPa {^=-<f -J 0 - .l .4 ]p" po : 7.. rllrfrr VERIFICAREA SPIREI Hpa: zP ' +...ai:40.Ttld' .45 MPa FORFECARE Piuli!6 din olel O "ct=--::-<T-t nd3hz ' rqS:54...13 MPa I I I 4Q * pentru ofello{el gi pertru olel/bronz I po:5. o. xDah2z ."al xoy:34.J /.634 P c..65 MPa Piulifa din fontl sau bronz fiDahz.Metodologii de proiectare 89 Tabelul 5... I Verificarea la incovoiere oi gi la forfecare 17.80 MPa PiuliXE din fonti sau bronz zg(a d..2 (continuare) 0 I 2 4."si ndrhzz oai:60."ai h:0. ...pentru ofeVfontd 6<2110. in MPa fNcovornnE Pidifa din ofel h: 0.634 P leb.

v. indru mar de proiecta re Tabelul 5. MPa o" ={oi +47.4 Diametrul exterior D". Pct.10) mm Diametrul exterior Dn.\o! la .s hr: 8.3'5 Tensiunea echivalentd o.. <Oqt tlor:60..pentru ofel 6at:40.2 (continuare) 0 I ALEGEREA DIMENSIUMLOR PIULITEI 2 4.80 MPa ..". oi) 1ft.. MPa or= T. MPa Tensiunea efectivi de torsiune tr.pentru font6 sau btoru 4..pentru fonti sau bronz .n.90 Mecan isme qu ru b-piu |i{n.. ) M... Mrcrr ..35 MPa . rrrni 4..pentru olel ray..mm al gulerului Ds: D" + (16.mm al corPului D": D+ + (8. =-...-l---.55 MPa . MPa s 0o" Verificarea la forfecare t6 MPa r o .12 mm VERIFICAREA PIULITEI LA SOLICITARI COMPUSE Tensiunea efectivl de tracliune or.45 MPa .3A.6 VERIFICAREA GULERULUI Verificarea la strivire o"..TcD"h*'f -----:-<T "J rsy:40.20) mm ina$irnea gulerului lts..

tift filetat M5.: Dbi+ (34.0.lo) mm Hn . cu Momentul de frecare pe suprafala de sprrjin a gulerului *r..: l0. . M6 sau M8. 4.Metodologii de proiectare 91 Tabelul 5.-70 6 : 7.8 mm 6.indllimea de ridicare a qurubului secundar H": Ht * Hprr .D.50) mm Ht: Hn + (30..15 . verificarea qtiftului nefiind necesari 5 CALCTIUL COT{PUL{II Alegerea dimensiunilor corpului....1.12. Dci: D" + (2.. Nmm I D:_D: M-=-uO--# 6 3.50) mm t/rr ..6) mm y:50-.0..pct.4.. Anexa 35) sau cu crestdturd" cu cep tronconic (v. cap. Anexa 37) ..4 Du - se m5soard pe desen ..7 I 2 ALEGEREA $I VERIFICAREA $TIFTULU FILETAT CARE FTXEAZA PIULITA iN CORPUL CRICULUI Alegerea qtiftului filetat I Se alege crestiturI..pentru ofeUfontd.2 .pentru ofeVofel yt : 0. cu cep cilindric (v.h + (o. . fonttrlfonld sau bronzlfontd Momentul care solicitd $tiftul M".i2mm Db.._D: p:0.15.2 (continuare) '0 4. Nmm Y': In M*Eil'Mc cele mai multe cazur| rezulth pentru M" o valoare redusi sau negativd.4...v.

2. f=.) o.80 MPa Verificarea suprafelei de sPrijin la strivire o.or:2.) 40 4Q <oo.2 (continuare) 0 I 2 Verificarea corpului presiune s".=--.4 6"=io{+4ti 6ac <oo.. oo":60.-:-*.1 ffi CUPA CRICULUI TELESCOPIC 4g Verificarea presiunii dintre cuP6 1p" qi capul gurubului PrinciPal P. pgt.. MPa oi" So." ' =--71.92 Mecan isme gu rub-piu lifn.2..v..Y. pct.1 vt - Mt. indrumar de proiectare Tabelul 5. MPa cz . Anexa hexagonal mic gi ceP cilindric care impiedicd deplasarea axial5 a cupei Verificarea secliunii sldbite a d"i:dr-Zcz-Zmm capului gurubului la solicitdri compuse or. . .pct.Y.2 . .2.. MPa po:25..5lvIPa 6 6. MPa la com- o"=-7--.q.2. AneYaZ9 4Q u^- " ' ndi.1 TclD.v..4 p=w4 29 Alegerea qurubului cu cap V..40 MPa d. 16Mf ndi. do .Dt'.1 n\Dt'".

Tr=---!!D!(-1..-... r $tift .. L+ T.0.80 MPa ' o STRIVIRE $tift .7 -.Metodologii de proiectare 93 Tabelul 5. in MPa .2 (continuare) 0 1 2 6. Anexa 42) sau conic (v.15..4.-.1.2. MPa a O. {co.= -_--=.' Tcd: . pct.cup6 . in domeniul de valori determinat pentru d" Verificarea qtiftului la forfecare rr.n -dtd.4)mm diametrul nominal al filetului gurubului princrpal Se alege un gtift standardizat cilindric (v.dfi 6ac - *4fi <o"" v. qi la strivire o'".pct.25)d..2 CUPA CRICULUI CU DUBLA ACTIT]NE Alegerea gtiftului care solidarizeazh cupa de gurubul princrpal 4: d- (0.d:) D": (1. nd"d! ut Mrncr-v._". .-". d":d+(2.:g -1 S or" d'\D: .6) d" o" "= 4M.4 .120 MPa Verificarea secffurnii .. Anexa 43).... =ffi oo": 100.2'4 aa1:65.... ' FORFECARE 4 M. 6"= .capul purubului c" 6M.micqdrate a capului gurubului la solicitdri compuse o".

v.Y.3'a (P. indrumar de proiectare Tabelul 5.2. tP'r = 9'.1 1 ) CALCULUL RANDAMENTULI.2 (continuare) 0 7 7.2.I RANDAMENTTIL CRICULUI TELESCOPIC o Pentru cazul folosirii unui lagdr axial cu aftrnecare ftrtre capul gurubului qi cupd .: Fz.v" Pct. pct.pct. g'a . pct. 3.2 (dzr= dz) Fz n q't .9' .2 RANDAMENTUL CRICULUI CU DUBLA ACTITINE tl= dzr - dzrtg\zr *dzntg\za v. Pct' 2.3 (9r.2 Pz. I'n = qo) .t: te(q'+F = Y 4t4 '3dra?-a3 r)*? ^ tg9' r Pentru cazul folosirii unui lag6r cu rostogoliri intre capul gurubului gi cup6 (rulment axial cu bile) .94 Mecan isme pu ru b-piuli{5.v. dra .3 $.3 (dz n = dz) pz n. d".2. l\rut. pct.4 7. do.'' v. n: Fz.l=' dz - tgFt tg(q'+ pr)*d. dz t .* v. Pct.2.v.

Metodologii de proiectare Tabelul5. STABILIREA SARCIMLOR CARE TNCANCA ELEMENTELE CRICULUI CRIC CU PARGHU CU O PIULITA CRIC CU PARGHU CU DOUA PIULITE .rghii cu o piulild gi cu doud piuiile 1.3 Metodologia de proiectare a cricurilor cu pf.

crt.J VERIFICAREA CONDITIEI DE AUTOFRANARE Unghiul de inclinare filetului Fz. indrumar de Tabelul 5. Anexa 24). Recomandiri 2 I CALCULUL $URIJBULUI ALEGEREA MATERIALULUI se recomandd: oL 37. OL 50. OL 42.Exemplu de calcul) trF" z.1. N F": p:1. N F: Q ctg 300 co.sros > dz). 0 2 2. schifa filetului.3 Diametrul interior al filetului d:.2 Sarcina care incarcd $urubul F. cu mdrimea diametrului interior cea mai apropiati de valoarea calculatd (d.'in cr.. cu pas normal (valoarea intermediari a pasului). : 100-'. fi]m Alegerea filetului standardizat BF dr: ' .. grade al sPirei fiz = arctg P . OLC 45 (v. .1 Elementul de calcul Relatii de calcul. tabel cu principalele dimensiuni (v. Pentru acest filet se prezint[: notarea conform STAS. 3 (continuare) Nr.in: -DIMENSIONARE Sarcina de calcul F".l . OLC 35.Mecanisme qurub-piufifn. cap.lln6o. Anexele 13 qi la) 2.120 MPa oor Se alege filet trapezoidal standardizat (v.25.

008. OL 42.0.. MPa 16Mt T.11. OL 50. 6"=. in funcfie de diametrul nominal al gurubului d. = ------.. <o'= arctsgc[ cost p:0. Anexele l3 qi 14) .lqr4ri oar - -- 1oo.1 : lrrrt Fry rut:0...4 Fz<q' VER1FICAREA LA SOLICITARI COMPUSE Momentul de torsiune care M. solicit6 gurubul M. rulment axial cu simplu efect (v. MPa Tensiunea echivalentd o". OLC 35. t.01 CALCULUL PIULITEI ALEGEREA MATERIALULUI Se recomandd: OL 37. Anexa 48). pct..2.: r*rr(3''+9r) 4F o.3 (continuare) 0 I Unghiul aparent de frecare grade 2 g'. respectdnd condifiile: d. PENTRU CRICLL CU PARGHII CU O PIULITA Se alege.pentru oleVofel Conditia de autofrdnare 2. =---.12 .2 2.t)dtiG'> F Momenful de frecare in rulment M.0. ' nd.5 ALEGEREA RULMENTULUI AXIAL CU BILE CU SIMPLU EFECT. Nmm Tensiunea efectivi de tracfiune o..-. v..- ' ndi r-. MP& Tensiunea efectivd de torsiune : Min.Metodologii de proiectare 97 Tabelul 5.f M6 Nrnm P J 3. OLC 45 (v.

c.\nz ray:75. numir intreg Lungimea piulilei Hp.634 P ooi: 100.3 (continuare) 0 I CALCULUL NT'MARULUI DE SPIRE 2 3. o{eUolel a\ po: 7 .\ L 3oo. rtrrn -t J. . ' =----1. 13 MPa . Saaf na...Mecanisme turu indrumar de Tabelul 5... incovoiere tp(a..90 MPa .7 fid?n-z h:0..Dilp.120 MPa o ' Forfecare F ar =---7.J Ho: zP VERIFICAREA SPIREI Verificarea la incovoiere cr.a.pentru 6 < z 110.2 Numirul de spire e / 4F Trld" ^ . gi la forfecare t6 in MPa .

Anexa 13) .2 ^#.120 MPa 4 4.4 VERIFICAREA PIULITEI LA SOLICITARI COMPUSE Latura secfiunii transversale piulifei L".2.10) mm Tensiunea efectivd de compresiune o". o"={4+4x..1 CALCI'LUL pARCIUnOR $I A BOLTURTLOR DrN ARTTCULATII ALEGEREA MATERIALULU] Se recomandd: OL 37.pentru bolluri 4. OL 50 (v.Metodologii de proiectare 99 Tabelul 5. . mm a L": D+ + (8.pct.3 (continuare) 0 1 2 3. 1 <oac oo": 100. OL 42. MPa 6c q M.n. N * = -v.pentru pdrghii qi OL 50 .. MPa Tensiunea efectivd de torsiune tr.) Tensiunea echivalentd' on... MPa l'.2 DETERMINAREA BOLTURILOR $I VERIFICAREA DIMENSITINILOR PIIRGHIEI $I A Forla care solicitd pdrghia R. kt"@-Di..

se alege o valoare intreagi Diametrul boltului d6.sina*o] --ri 800 0** ( ctmin . mm h>" .90 MPa Grosimea pdrghiei b.. Anexa 20) i? Ldfimea pdrghiei q.R 3 oac oo": 80.1)d d.. MPa a : (4.r r: H 2[sinon'. pct. indru mar de proiecta re Tabelul 5. /JltrJt dn: (0. .5)b oc :..0.3 (continuare) 0 1 I 2 /o Lungimeapdrghiei mm I _..2 / ..100 MPa . Anexa 44) 2R STAS Verificarea bolfului t6 MPa la forfecare "f = nd\ "rot z R ra::'15.5.u .v.100 Mecan isme gu ru b-piuli{n. mm Tensiunea efectiv6 de compresiune o"..* .diametrul nominal al filetului gurubului Se adoptd pentru da 0 valoare (v..2d66o" oo":60 MPa Se adoptd pentru b 0 valoare STAS (v.2.

2 *2a t 2R.l12 Domeniul de flambai : Lo : l"o I lo .15 .2 Coeficientul de sigrnan{A admisibil cr:3-.=# 'ry 6f oc 'min I __ab3 12 E:2. Wt. R.pentru OL 37 89 .*ambaj elastic < lo .Y.-5 .v.5 r'"io:W= X> b :-_p.pentru OL 50 Coeficientul flambaj c siguranfd Flambaj elastic c= .flambaj plastic 105 .l4l" .3 VERIFICAREA PARGHIEI LA FLAMBAJ Coeficientul la zveltefe l" R )" _ __t_ If 2 t-i" {l tl K- lf: Kl . 4.pct.lungimea de flarnbaj se alege in func1ie de schema de flambaj {r K=1 K=0.3 (continuare) 0 1 2 4.Metodologii de proiectare 101 Tabelul 5.0.105 Ntra Flambaj plastic c:- ) c^ o_r:310 - l.4.pentru OL 50 or .i2ca R .62 L .pentru OL37 o_r:335 .

4 ls : lq *4h lungimea activ[ a boltului Dr sau I. . Fc 250 pentru suportul de sus{inere a cupei gi OT 50.modulul danturii ..AZA Alegerea materialulut $I VERIFICAREA DIMENSIUNILOR SUPORTULUI DE OL 42.00 z flrm sau 1.v. OT 50. pct.. Anexele 13. se alege constructiv /s oste Do: (0. 3. pct. in mm 14: L" +2b L" . pct.25 mm . q .4)mm h tn m:1.2 L.8)I' .v...t02 Mecanisme pu ru b-piu Ii{I.pentru placa de baz6{v. OL 50...0. ind rum ar de proiecta re Tabelul 5.8)dn L" *4b /: este lungimea activd a bollului lz: h:a+(2.3.8)D' Ls : sau {0.0.xdu Alegerea dimensiunilor pldcii de baz6.6.6..0.num[r intreg Ivec: ftt z lz: lvu" *2dt dr.4 h.6. in mm d'r: (A. Se recomandE: Fc 250 ..v. b.4. qi 16) l5 Alegerea dimensiunilor suportului de suslinere a cupei. 3 (continuare) 0 5 I 2 ALEGEREA SUSTINERE A CUPEI $I A PLACTI DE F.

75 MPa ..2.Metodologii de proiectare 103 Tabelul 5..5lvPa I I 6 1 ALEGEREA $I VERIFICAREA DIMENSII'NILOR CTIPEI Alegerea materialului Se recomandd OL 37. MPa '.v.3 (continuare) 0 2 Verificarea suprafelei de sprijin la strivire o". rs1:60... =f. 5 g ..t a Lt-\t s odr o. MPa 0"=-l- O ::(d +' sau *dl . pct..t. Anexa 20) e: (2. ( 0o" 6s :.grosimea tablei (v.3)g Verificarea compresiune excentricd o". OL 50 (v..t-... Anexa l3) la3lz lz .100 MPa Verificarea la forfecare t7. OL 42..or:2. MPa la o" =*r(zr-zg\ Ot <o". ooi:80.

v.T€{ Meo*ni*me gfilub{fo$*.2 *ff** g' 'v.ixd*trmat d€ proiectare Tabelul 5.3 . pct.g(q'*Br) Fz.3 (continuare) 0 7 7.q' .3 Wot d*t 7. te9z te(q'*Fr) Y. pct.pct.2 .2.1 I CALCULUL RANDAMENT1ILUI RANDAMENTUL CRICLILI'JI CU PARGHN CU O PIULITA 2 TI=T dz Fz.2.v.2..2. Pct.5 RANDAMENTIJL ERICIJLUI CU PANCTM CU DOUA HULITE *_ " tgFz _ .

.1.60 MPa c < 20000 N : 60.1 Elementul de calcul I Relafii de calcul.1.2 CALCULUL DE PREDIMENSIONARE Sarcina de calcul A.. Anexele l3 qi 1a) 2... Recomandhri 2 CALCULUL $TIRTIBTILUI ALEGEREA MATERIALULUI Se recomandd: OL 37.OL 50. STABILIREA SARCINILOR CARE INCARCA ELEMENTELE PRESEI Nr. \ 6ac : 40. mm alunecare 1.. OLC 35. at: .05.05 - pentru cupld cu frecare cu rostogolire l+e.OL 42.80 MPa 6ac g > 20000 N . N Q"-FQ F : 1..."l-n60. OLC 45 (v.Metodologii de proiectare 105 Tabelul5. cn.4 Metodologia de proiectare a presei cu gurub 1..1 - pentru cupl6 cu frecare cu B: Diametrul interiot al filetului ds. . 0 2 2.pentru sarcini de lucru pentru sarcini de lucru .

.pentru ofeVo!el) d":d+(8. tabetr cu principalele dimensiuni (v.l frecare cu rostosolire ot: vfi *t6Mt t* ' ndi 4Q MPa ..0. '0. Erade Unghiul aparent de frecare q'. Pentru acest filet se prezintd: notarea conform STAS. MPa Tensiunea efectivd de torsiune tr.. 1 . in funcfie de diametrul nominal al qurubului d.4 (continuare) 0 I 2 Alegerea filetului standardizat Se alege filet tapezoidal standardizat (v...3 VERIFICAREA CONDITIEI DE AUTOFRANARE Unghiul de inclinare al spirei filetului 9z.: r =. Anexa 24). cu respectarea condi{iilor d.008'.pQ# ' Mf 3' d. ind ru m ar de proiectare Tabelul 5... cu pas normai (valoarea intermediard a pasului).12 .. schitra filetului..Exemplu de calcul) 2.4 : 0..11. cap.i Co' > I (v. : F.10 mm Mt : M. cu mdrimea diametrului interior cea mai apropiati de valoarea calculatd (4sres > ds).f = V.coeficientul de frecare dintre capul qurubuhi qi traversa mobild (p : 0.tQf d.106 Mecan isme pu ru b-piuli{n..12 .01 Se alege. grade * <D'= arctgl cos 9z = anct9 P c{. - Pentru cuPl6 cu 0. Nmm ld3t3 M.pentru ofeVofel t Fz<Q' VERIFICAREA LA SOLICITARI COMPUSE Momentul de torsiune solicitd gurubul M._d6 frecare cu alunecare trr pentru cupl[ cu . rulment axial cu simplu efect..a } d .12)mm do:6..1 1.0. Anexa 48) Tensiunea efectivi de compresiune o". p Condilia de autofrdnare 2.

pct.5 / lmin k =0.flambaj elastic < lo .0.2. MPa o Flambaj plastic c::2 G1 o.lungimea de flambaj se mEsoard pe desen K:0. MPa r^ --T o" = rl4 +4ri < ao" o.al-a l-64 _d3 4 Domeniul de flambaj I I la > lo .Y. c^ oy: 310 .4 r Coeficientul de siguranli admisibil co: 3.2." . pct.62?.2 2." .4 (continuare) 0 1 2 Tensiunea echivalentd o".pentru OL 50 o Flambaj elastic Coeficientul flambq e de siguranfi c:7 o..l.ac . lf : - Kl . a Z c^ o"=4 t^in x -6{ *2x'r . nd! 105 E:2.Metodologii de proiectare to7 Tabelul 5.l4?.pentru OL 37 6y:335 .pentru OL 50 oc - v..flambaj plastic lo : 105 .pentru OL 37 1"0 : 89 .5 :\ m * A 6q il.5 VERIFICAREA LA FLAMBAJ Coeficientul de zveltete l" L= --:i-in I.5 .15.

Anexele 13. MPa - pentru o{eVo}el qi pentru o!eVbronz po:5. / din oPl .\ 3Q\d2 .65 MPa o Piuli!6 din fontd sau bronz - "f ---:--<r = nDoiz= "of roy:30.'80 MPa Piulitd din font6 sau bronz ot = -ion*.634 P 6ai:40.4) 6' --.13 nld' .6 MPa .'35 MPa .4lp. MPa ry(no- ar) h:0. oL 50.]- po :7. h: o ndzh-z 0.16 +i 17) CALCULUL NUMARULUI DE SPIRE Numdrul de sPire z Z 4Q =./ :----."45 i FORTECARE o Piulifd din ofel o ts=--11-1toS " T|d3nz o r.2 oL 42. 14..634 P S--oi 6oi:60. oLC 45 Fc 200... CuSn l 3. oLC 35. cusn 10.... l (v.4 (continuare) CALCULUL PIULITEI ALEGERSA MATERIALULT'I ffi.Pentru oleVfontd 6 1z < 10. indrumar de roiectare Tabelul 5. numdr intreg Ho: zP Grifi"*"u la incovoiere oi 9i forfecare t6 tn MPa r INCOVOIERE o Piulild.ay:50.Mecanisme qurub-piulifI...

45 MPa . MPa ('^ Q ++rl <oo.2...5 he: 8..: Dt + (8.: Mr-v.u!.pentru ofel 6at:4A.32) mm inatimea gulerului hr. or:M4 4Q Mt tt - MPa Dt .10) mm Diametrul exterior Do. mm al gulerului Ds: D" + (24-. mm D. MPa Tensiunea efectivS de torsiuns tr.@: - M. mm 3.12 mm VERIFICAREA PIULITEI LA SOLICITARI COMPUSE Tensiunea efectivd de tracfiune c1. 6at :6A.E R L-I-L-I Verificarea la stri\ire o.80 MPa .. \IPa iot : I Oas :60 "\D.pentru fonti sau broru 3. MPA ...4 (continuare) 0 I 2 PI 3.4 Tensiunea echivalentd c.4 ALEGEREA DIMEN SIIINILOR ULITEI Diametrul exterior al piulilei D.6 YERIFIC AREA GL=I....ii de proiectare 109 Tabelui 5..pct...

8) mm CALCULUL TRAVERSEI FIXE Se recomandE: OT 50.pettt*.n< "r 'r roy:40.2 Adoptarea celorlalte diametre Da:d+(1.fottt6 tao bno* CALCULUL CORPULII CALCULUL COLOANELOR Alegerea materialului S" t"ttm"nA6: OL 50. OL 60. Anexa 23) 4.. OLC 35. 3. hs .. in mm D : Do + 9. Anexele 13 qi 14) Dimensionarea coloanelor dv Izo dt=-l' \l?roo.-2)mm d.v.4 (continuare) Verificarea la forfecare MPa ry.diametrul nominal al filetului ale coloanelor Do.-120I\{Pa in func1ie de & se alege un filet standardizat (v..4 ..Pentru olel ky:30. Ds.. Pct.Dti: D" jului in care se monteazd Piulifa D6s x Dg h6:Ho-hg Do6 Dw.. Fc 350 (v' AneAlegerea materialului xele 15 qi 16) Adoptarea dimensiunilor bosa. oor: 100.1L0 Mecanisme qurub-piu[{n. D.55 MPa . OLC 45 (v.. Fc 250.35 Nmt .. huinmm Du. indrumar de proiectare Tabelul 5.. o =.

2. : -t-_-i--.. pct.2 I.2.l *f z u* dz $z.60 MPa .4 (continuare) 0 1 2 Adoptarea distanlei dintre /: (0.*p .120 MPa ... drs - g' pct.4 .pentru fontd CALCULUL TARVERSEI MOBILE Alegerea materialulur Se recomandE: OT 50.. Fc 350 (v. .e(. dt .40 MPa d".pentru ofel 6ai:40. v.. Ilrut' d".4 6 CAL CIILUL RANDAMENTI'LUI o Pentru cupl6 cu frecare cu alunecare intre capul gurubului gi traversa mobil5 il:- tglz te(q'*F 11*? u-L^-$ 3 dz a3 -d3 r Pentru cupH cu frecare cu rostogolire (rulment axial cu bile) intre capul gurubului gi traversa mobil5 t8 F: rl=- ' . pct. l) 11. pct.9)H coloane I..v. o. 3 6oi MPa 2 (Du" _ Du) "t E ooi: 5 100..indlfimea de ridicare Verificarea la incovoiere o.p.'- .2. Fc 250..f-. Anexele l5 qi 16) Verificarea presiunii dintre capul Surubului pi traversa mobil6p.v.8.0.pct. 2.3 $..^= 40 P" pa:25. do.Metodologii de proiectare 111 Tabelul 5. rnm(v. MPa P = -1 .

2. MtuEn .2.4 ^ pct.5.5 gi 5.3.4 3'5 . tabelele 5.ub-Oiuli{I.4 .s .pct.5.v. cricul telescopic.4 Mit : M.pentru cricul cu piuli{d rotitoare.1 .1tr2 M""uni*.3 M7 * pct. 5. tabelele 5.v.5 Metodologia de proiectarc amecanismului de aclionare cu clichet orizontal 1 .5. SCHITA MECANISMT-ILUI Br -rl A-A -f-.:'Mrn$ * dubl6 acfiune Mnsn - pentru cricul cu Pi Min$.Pct._ol-l- ffi VariantJ KS Elementul de calcul Relalii de calcul. ind"u-"" d" Otoi""t""" Tabelul5. Recomand[ri CALCI'LUL LI.n* Uu.4.4 Mtuc .INGIMII MAMVELEI Momentul incovoietor total Mu. cricul cu pdrghii cu o Pirili1d" Presd v.2.2.2..2 . tabelulil-2.3 9i 5.pct. Mit Nmm : M-: Mt- Mi.pct-2-4.1.

0.coeficient de nesimultaneitate a actfunii muncitorilor (K : 1 . N Lungimea de calcul L". mecanismul de aclionare se realizsaz.Metodologii de proiectare 113 Tabelul 5.pct.lungimea de ghidare a prelungitorului l:50...pentru n : I.lungimea suplimentarI pentru prinderea cu m6na a manivelei lo:50 /o: t J mm ..KnF* n: 1 sau 2 .8 .pentrun: I 100 mm .4 150.300 mm.5 (continuare) 0 I Mit : M^ : 2 2Mns . ...2. Anexa 21) o Pentru prelungitor executat din leavd dou 32K nF*\Lo -lo -l "l'-(*l]".3.80 mm Diametrul prelungitorului film dp"..w formi de bard (v. mm F-: L- a manivelei r-Mrt " -. mm L:L"\lo /s .peotru cricul cu pdrghii cu dou6 piulile Mto+ - v..300 N For{a cu care actioneaz[ un muncitor F..num6rul de muncitori K . K:0.3. iar lungimea prelungi- / .4)L. o Pentru prelungitor executat din bard dD":il' fi6ai \| Se adoptd prelungitor sub _r. Dacd L < 200. rnm u o .pentru n:2) Lungimea manivelei L. tabelul 5..pentru n:2 CALCULTL PRELUNGITORUL Lungimea prelungitorului Lr...+l Dacd L L>200.300 mnU : (0..d din manivela propriu- L*: zis5" cu lungimea LtoruluiLp:L-L.

:' b-d rr_ 2 M.-L Pr: P*-l h a <A. in mm (1...2 oL 50.grosimea dintelui rolii de clichet oo. indrurnar de proiectare Tabelul 5. : 100.. MPa 3nh <oai c.0.10 sau 12 .120 MPa Verificarea dintelui la forfecare ".1.. =ft=ro..diametrul exterior al filetului qurubului pe care se monteazd roata de clichet z:8.120 MPa feav6 CALCULUL ROTII DE CLICHET ALEGEREA MATERIALULU se recomandd: 4.10 mm .numdrul de din{i D ..Y. . E :57 s oo" oo.2 5 : 6.6.8)b Di:D.0.1d .TD^ h:6..... pct. D^ Mr ..Mecanisme qurub-Piu .8-.8)d d .:100.. <-. oL 60 sau olc D^: 45 (v.Pentru conturul Pbtrat a VERIFICAREA ROTII DE CLICHET LA SOLICITARI Verificarea dintelui la incovoiere o. ra::80" '100 MPa Verificarea suprafelei de con- tact MPa a dintelui la strivire o".120 MPa .i:-:.. Anexele 13 9i la) ALEGEREA DIMEN SIUNILOR Dimensiunile rofii. o...9 Goi Se adoptd prelungitor sub form6 de : 100...5 (continuare) dpi/ dpr:0.

- l) 5 CALCULUL CLIC}IETULUI ALEGEREA MATERIALULUI Se recomandd: 5. I --+-. .v.! 3oo. pct.. t n: 4- pentru asamblare pe contur pbtrat (cricuri cu pdrghii) n:6 . Anexele 13 9i 14) 5. OLC 60 (v.1 OL 60.Metodologii de proiectare 115 Tabelul 5.5 (continuare) 0 I 2 Verificarea asamblSrii pe contur poligonal la strivire o". MPa or: 2 M.2 ALEGEREA DIMEN SILINILOR Dimensiunilor clichetului. in mm . OLC 45.pentru asamblarea pe contur hexagonal 6r:6 * 2 mm .

pct.- 6F. OL 50 (v.e g-o P' *-.dpu + (6.. pct.4.10) mm 61 6. OL 42. = -.D...'120 MPa CALCULUL MAMVELEI PROPRIU. 6oi: 6 6.. Anexele 15 9i 13) (0. in mm : b1x D .12 mm(v.1 100.0'6)6 5 .v.. 4. pct.3 VERIFICAREA CLICHETULIJI LA COMPRESIUNE EXCENTRICA Tensiunea totali 61p10 MPB 6tn..< go Oo.3 D .75.2.Mecanisme Suru Tabelul 5.85.ZISA *"...25)dt 6 .* M^t"*ALULUI Se recomandS: OT 45..3 & s .4)D* v = 2 arctel* ( ..I.2 dt: 6.. Anexa 46 sau 45) R: dr m: (1.5 (continuare) 0 I a L /r: (0.v.50) z . OT 50.)l ^ i" te[arcs*q ) ) sau se mlsoari pe desen C[: y + (30.se m6soarl pe desen 5."R.2 ALEGEREA DIMENSILTNILOR Dimensiunile manivelei ProPriuzis6..v.5.. 4..

120 MPa .. MPa si= KnF. o. pct.. MPa q: oo.3 I VERIFICAREA MANIVELEI LA SOLICITARI Tensiunea de incovoiere din secfiunea C . 5. OL 60.5 (continuare) 2 0 6.120 MPa (rt .-a.) ... pct.u.. OLC 45 (v. a6o.2 ray:60.2 : 100.Metodologii de proiectare tt1 Tabelul 5.(L.2 VERIFICAREA BOLTTILUI LA SOLICITARI Verificarea bolfului la forfecare ta MPa "cr " F.C. Anexele 13 gi la) 7. MPa rnr^(4 6o..1 OL 50.dI. tr) 4t-dut : 6 3 6oi 100.80 MPa Verificarea bolfului la strivire o". =---12 lTof /-4 ^u TECIT dt ..) nd..6.n.... 6r .pct. 6r - v. n soo. = du6. MPa o. CALCULUL BOLTI. Tensiunea de incovoiere din sec(iunea B .L^+l) dI') l^ b* ..4.80 MPa Verificarea bolfului la incovoiere <l.irb^ ooi: 100. tn m\ L .v.3 on":60.ILUI CLICHETUI-UI ALEGEREA MATERIALULU] Se recomandd: 7. 120 MPa F. rri[9i.B. o. ..

5.mm Se recomandd d : 0..2 - se Foda maximi de exPloatare F. 10) Coeficientul de formi K K:102 .a*.s * s - cnrsa de lucru a arcului (v.118 Mecanisme ! Tabelul 5... 1.=#n G: 8. rnrrr m\ Ht: t: n L > 0.jocul dintre spire a arcului solicitat de d +W+A ."* -.4.5 .16-pentruf:10 Diametrul spirei d. 1. 8nD) fud A Lungimea arcului blocat Hu Pasul arcului solicitat t.5 .ot:650 MPa .5 (continuare) CALCT'LUL ARCULUI CILINDRIC ELICOIDAL DE COMPRESILINE CARE DE MENTN\TE CLICHETUL ORIZONTAL iN CONTACT CU DINTELE ROTTI CLICFIET Indicele arcului I i= + (se recomandd i : 8.pentru i:9 K:I.nurnirul spirelor de cap[t r lh: n": ffir u. MPa .ld .8. 1 61 gKF^*D* nd3 __ *.cu <T 4 !t. lllrrt 6ru*: .pentru OLC 65A Rigiditatea arcului c. l.max r -o6.17 .6 N ll * lls 1. 1.no.2.8.... 1. N NumArul de spire active Num6rul total de sPire Sdgeata de montaj 61. lo4MPa 61 S6geata maxima 6o. Fr 4.5 mm {d : : 0.5) Diametrul mediu de inftgurare Fo4a de montaj F1. MPa Gd4 c = -------._ x. pct. N Tensiunea de torsiune tg.pentru i: 8 K:1.

-nD-n.5 (continuare) 0 I Lungimea arcului nesolicitat 110. filtn D:D. mm For. firm Lungimea arcului corespunziltoare fo(ei de montai H1.t9 Tabelul 5. N 2 Ho:Ht+n(t-d) Ht: Ha . cosa0 - arcului nesolicitat os.ta corespunz6toare arcului blocat (spire pe spird) Fr.6^u* 'b o** 66=6**+Ln 6.+d Dt:D^-d uo = arct9- Unghiul de inclinare al spirei . r\rrr Lungimea arcului corespunzhtoare fo4ei maxime de exploatare H*. mm Diametrul interior Dr.Metodologii de proiectare 1. grade Lungimea semifabricatului /". tr--F -maxo Diametrul exterior D.J Caracteristica elasticd . mm t ^- .6t H*: ffi .

tabelul 5.v. pct.pct. Mit Nmm M* Mf + Mnstt - Pentru cricul telescopic M6 Mng .2. respectiv 3'5 .v. 0 2 Elementul de calcul Relaqii de calcul. Recomand6ri 2 I CALCULUL LTINGIMII MAMVELEI Momentul incovoietor total Mit. tabelul 5. Mrnqtt .Mecanisme qurub-piuli indrumar de proiectare Tabelul5.6 Metodologia de proiectare a mecanismului de aclionare cu ciichet vertical a ta*T" r*a^tsMulrtl !f* i^ Nr.2.2.2.4. respectiv 3.5 Mtt : M* : Minct * Minsrt 'pentru cricul cu dubl6 acfiune Mn$.4. crt.

lungimea de ghidare a prelungitorului /: 50..* I / .pentru n:2 /o : 50 mm .coeficient de nesimultaneitate a acfiunii muncitorilor (K : I .320 mrn.: Se alege prelungitor 1v..4)L. se alege L* : (0.Fi".A. Anexa 22) din care se va executa prelungitorul sub formd de feav6" avdnd rsir torului fi nn Diametrul d lrehngi.:150.350 N Lungimea manivelei I....Metodologii de proiectare tzl Tabelul 5..numirul de muncitori K .L.320 mrru mecanismul de acfionare se rcalupazd..pentru a J CALCULUL PRELUNGITORULUI Lungimea prelungitorului Lo.pentru n:2) L:L"+ls /e .rrrn (sec. n: I sau 2 . iar lungimea prelungitorului Lp: L .3. mm F. mm "'. N Lungimea de calcul a manivelei I"..120 MPa A-A) Valoarea diametrului dpi K rotunjeqte la o valoare a dimetrului interior al fevii (v. K: 0.respectiv al porliunii de priere cu rrdna ?n lipsa prehrngitorukd) do..lungimea suplimentarS pentru prinderea cu mdna a manivelei f-t' M.:1 Gor 32KnF*{Lo * fr6ai ro) : 100.tiunea do.. cu lungimea L* : L Daci L> 25A..80 mm Diarctnrl interior al prelungipor{iunii (egal cu diarretrul tonrlui de ghftlare.6 (continuare) 0 1 z Forfa cu care actioneazd un muncitor. n: I /o: 100 mm .KrF.8 .. din manivela propriu-zisd.. rnnr o o - Daci L < 250.pentru n : l.Anena rtb"retrul interior dpi 2?) qi cel exterior do" .

..120 MPa la forfecare "...(1.3 VERIFICAREA ROTII DE CLICHET LA SOLICITARI Verificarea dintehri la incovoiere cl.. " D^ M.-a. 120 MPa ..{ooi DO D. oo" 100... : to.t...: (1. ".1 CALCUTUL ROTII DE CLICTMT ALEGEREA MATERIALULUI Se recomandb: OL 50.:80.5d .6 (continuare) 0 I 2 Verificarea prelungitorului la solicitarea de incovoiere or.. MPa F *=*=oo.8)d d . in mm D.grosirnea dintelui rofii de clichet 100.Mecanisme gurub- tndrumar de proiectare Tabelul 5.10 mm oai: Verificarea dintelui t7. =ft.'". pct..2 8..120 MPa 4 4.2) mm 4.t 6: 'v.8). Pi:P^-h Dn:Dr+h a < A. Anexele 13 9i 14) 4..) oai: 100.1.100 MPa Verificarea suprafelei de contaot a dintelui la strivire ct".6..0. MPa .diametrul exterior al filetului qurubului pe care se monteazi roata de clichet z: 8 sau 10 . OL 60 sau OLC 45 (v.. MPa (secfiunea B-B) q 3zKnF*(4 -to-tldp..num[rul de dinti ai rodi . 36oi fr.. MPa 3nh 6i:-. -frD* D< ^h: (.2 ALEGEREA DIMEN SILINILOR Dimensiunile rotii....l_ 2 M.

2 D dp.120 MPa CALCULUL CLICHETULUI (1 ALEGEREA MATERIALULLII Se recomandd: OL 60. hz - so mdsoard pe desen . pct.6 (continuare) 0 I 2 M.3 D : l' =V+h+(2. 4.v.. Anexele 13 9i la) amplasare 5.5. pct. MPa uat 2 oo. 4... pct....1)6.'( hexagonal la strivire o. 1) 5r (0.6) mm sau D: dpi + (4..v.:6+(1.0.6)6 6 .5.. 6.. in mm (v. OLC 60 (v. OLC 45.2)mm oo": 100. Verificarea asarnbl5rii pe contur or : .v.....2 D lz-ht +6r +6r-v. qipct. Dimensiunile clichetului.2 ALEGEREA DIMENSILNILOR Dimensitrnile de clichetului.6) mm : h: -z ^ _(0. pct.. 4.. + (4.4) -z mm D".Metodologii de proiectare 123 Tabelul 5. in mm h ... h ..

.2 Se recomandi alegerea unui boll cu cap mic. OL 60.R Verificarea bolgrlui voiere o. ' =-#5o. 8.120 MPa .3 VERIFICAREA BOLTULIII LA SOLICITARI Verificarea bolplui la forfecare r6MPa I +n =-a<xoI laf rcd.. indru mar de prereql rg Tabelul 5. ooi: 6 6_1 at = 6t + 51.6 (continuare) 0 I VERIFICAREA CLICHETULUI LA INCOVOIERE Tensiunea de incovoier€ 6i. : hr+V qy:60-.3 6. Se recomandd alegerea bolurilor cu diametre de 6.. la care se va prelucra o gaurd pentru gtiftul de fixare.. Anexele 13 9i 14) 6. 10 sau 12 mm 6. 5. conform Anexei 45.120 MPa 6Ea.=jrtsoo' ocr:60..124 Mecanisme pu ru b-piufif n. I R=4'42 Clr Qt .55 CALCULUL BOLTULUI CLICHETULUI - ALEGEREA MATERIALULUI Se recomandb: OL 50.. MPa la strivire o. ' =--"r ndi SGai o.. MP& 2 5.0.i: 100.. pct.3 a. ht6 100.Y. 8.80 MPa 16Rh . OLC 45 (v.80 MPa Verificarea bollului o".. MPa la itrco- o.

prezentate in memoriul de calcul. findndu-se seanra de oalculele de rezistenfd efectuate.:*:-*:. Desenul de execulie al qurubului cricului cu piulilS rotitoare este prezentat in fig. *: :: : .. 6.rrui proiect.: ::-zei. 6. -j-:.1.. Desenele de execu{ie prez::.1i es:e prezenlat desenul de execufie al manivelei cricului telescopic cu clichet orizontal. i:: in fig.17 sunt prezentate desene de execu{ie pentru corpul cricului cu piulif6 rotitoare.urub-piuli16.8. 6.15 sunt prezentate desene de execufie pentru piulila cricului cu parghii. respectiv a cricului cu dublS acliune.fi9. Desenul de executie a1 traver>ei superioare a presei cu qurub este prezentat in fig.:-=.pentru corpul cricului telescopic.. in i. ambele de la cricul cu pdrghii. :::e. analnate in lucrare. : l: :>. 6. in partea a doua sunt prezer*ate desene de execufie pentru principalele piese componente ale mecanismelor gurub-piuii!5.i-:: :: :-*g.'zria!ilor. a condiliilor tehnice etc.. al . 5. s-.i :.24 este prezentat desenul de execufie al clicherului pr:>:: .6.6.3.-iii< al cuchetului vertical.. in fig. respecti\. in fig.fi5. SOLUTII CONSTRUCTM f)esenele.25 cel al rofii de clichet cu flancurile active orientate radial. In fig.5.rtat desenul de execulie al rofii de eiichet cu dinli de ldfime constantl t.13.fig.. in prima parte sunt prezentate desenele de ansamblu ale mecanismelor qurub-piulifd pentru care au fost intocmite metodologii de proiectare: cricul simplu .iru..'.16 gi 6. deci cotarea corectd a acestora.10.fig. cricul cu piuli!6 rotitoare . 6.:-:-: . conducdnd at6t la o corect6 realiz. 6. 9i de posibilitdlile tehnologice de execufie a pieselor componente.iar in fig.fig.la r tunctionare corectd gi sigurd a mecanismului. al qurubului cricului cu pdrghii cu o piulild in fig.-.r.fig. resen Je ereculie este prezentat in fig. in fig.23 este prezentat desenul de erec.:'. i. al qurubului secundar al cricului cu dubl[ acfinne in fie.20. 6. 6.O.1..7. 6. 6.12. inc-. presa cu gurub cu doud coloane .22.11 qi al presei in frg. de ansamblu qi de execulie.9. 6. cricului cu piulild rotitoare. 6.6.-. :::r pulin cele pentru piesele standardizate).19 al pdrghiei. 6. Solu{iile constructive prezentate in acest capitol se referd ia mecanismele qurub-'piuli1d de la cricurile qi presele cu qurub.c ':*.14 qi 6. iar in fig.2. al qurubului principal al cricului telescopic in fig.:= i:iir .18 este prezentat desenul de execulie al talpii suport.-. cricul cu pdrghii cu doud piulile . :r.4. cricul cu p6rghii cu o piulild .: s. cricul cu dubl[ acliune .-. Prin aceste desene se definitivezdforma contructivA a ?ntregului ansamblu pi a fiecdrui detaliu in parte.. in fig.anisme . Definitir . crieul telescopic .fig.::: ::esupune realTzarca tuturor desenelor de execufie ale pieselor componente :. sunt parte integrantd a r.I : := .6. 6. 6. 6. . 6. 6. piulilS identicd cu a cricului telescopic. 6.:::J :::':--:-:::ncipaiele piese a1e ansamblului.

126 Mecan isme gu ru b-piu tiEi. . ind ru ma r de p roiectare f- e-l n o N N N (@ m Variantl cu manivetb simPti 4- o o P E.

Sarcina maximd de ridicare: 2OOOO N 2.R .Solutii constructive 127 B-B X- Caracteristici tehnice 1. 6.M. 1OO mm Fig.1 UNIVERSITATEA TRANS] LVANIA DtN BRA$OV Catedra O. In5ltimea maximA de ridicare.M.

L28 Mecan isme qu ru b-piu li{L ind rumar de p roiecta re rE :'6. ZE *C --E .g iP L !E> -o ots Kq\ (J LJ I r# or Y-N N 0t1 +Prlpl8 0BZ lgjoqo3 . .6@ rc@ +c 9 E =.^ orlE F o.

fi o (J -E is :F =F -.! o3 ". .ld .9..' c\ (o IJ- .to la .:: rj= =E= i:7r =.: 3!-r€ I 3 a'€ e e-l* .+ IP -.:i s!: >::.Solutii constructive L29 t F o v F :l l E u u o f t O a n r.

tndruma r de proiectare tP.130 Mecanisme qu rub-piufif n. -T .0 -Y0 =+:> 'E+ ro a>|D o g3 .yu .

Solufii constructive r31 cf) (o lr gg N. E 'qE gE :e =f.g o --9 . .[ !P E 6..E hs oc s€ YO s g F t. Ld .9 r.. .rN .

o E o o E C $ :rll / Jt v. io{rygar 9*- gl'oiectTe ru c o L N o.!j Tt o € m co I =.-' V I 965 {Prlplu ----oz-f-iE:-oqo]-- .tl.r32 Mecanisme gu rub-piuH. E .i / \ \ \ -t IJ '?*.

g:: oe:i io m=t lc la (o LL s .| (J -c ?: .o z= Eo ots gs a9 t0 ^Q! Ei p= oq PE€? =.E = E9 6 '. U 6 :g pE L6 .Solutii constructive 133 {a<@ 4gr@ @ r *='i "-.r>: . :":\o -o rc5c!^! @-E-'.rlt: ciE.9 I . ".:3.

_-- I .Mecanisme guru indrumar de proiectare @ m N N €--=.

' o o o * '6 6 'c ! I U d .a o l() I' I I I (o q o.a k6 .Solu{ii constructive 135 '<ll o lo =l tr I.. ir z= 66 t'c gtri iN gE :fl !F ii.c -oi '.

136 Mecan isme guru b-piufifn. tnd ruma r de proiectare jttL N N N6 I n--ts'- 6.-4-------*-+- \i\ l I F-- .

d.p EEE t '=6 6 EE r 3P E€ HE E EE =aE EgF q (o . '-. lr .consh?ctive 131 u f h-- d '5 o o ) o L 9 t o o z> R.

indrumar de pryre$lry a @ @ <@ + o g &.* rs --\ ..-----._--.r38 Mecanisme qurub-piu[fn. E 5...

Solufii constructive 139 B.R .3 A2 (420 x 594) Fig.M. 100 mm N ffi sR lso 4759 .M. Cursa maxime.B Varianti cu rulment axial t- D c Scara 2. Sarcina maximd: 15000 2.C I r- K Caractedstici tehnice 1.5:1 =lI .7 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA$OV PRESA cu 9URUB cu DouA coLoANE Cetedra O.6.

. -F v. oog Ir o€ O!o ". ti od=a .s F E.e a= ets= Fgo {d d@ tr DzR .6ios O s N I^ €.3:lsrogo .) :u. 6 2 oq N N (o o o 8.-> E@^.1 alade) alaquP el 19€t ( svls zv i?3. iI et 'o E a-l5 o'ii.=q 6 Or € ar- "-'E .E (ro a o! o =.i E EF 6 O r f @ 6 e := E d = o t-o X!. Eo NE 4 g oH.Mecanisme gurub-piuli indrumar de proiectare z ).

!t LL -o d l! @ x o o o 9lo c E6 ( oofg-lEtq 8to e6o tuE 9 h 6i 6 ^g . o) (o .Solufii constnrctive r4l J . l (/7.1 7 u & E.si .

oee'g-)€tr{9tO .. *: oo 9o 'F s . indrumar de proiectare u.1.E : s trF 6 60 0 NOE N6 € -6i d €fi H'F 6 QH 5 () g2r > O (o iI ci.42 Mecanisme gurub-piulifd. o z f -aL- L.r14 @ U m ) E l U> @-I oo tc.

I o9 o€ r9€t svls zv .o :d o ox il: .$ohffiwrmuct*e CO N I o e o E @ II .st o q .i 8$€g Jci d i I Ei9 P N6 E _ E Eo* 'E -8E"tr 6 is g * 'i' = s E Qc..o 04dE ss 3 qEy 06 "F --9 S f E .

e :i 3 F E H$g g -Gi (o€r'g-l ttq s'zzs .Mecanisme iul$n.sit l! "o o-! o6 yc5 9-s RE 6h 3 al-5x82 Jl He E Eg F eH E p. i"O*e"t 9" P*L*t* t I g z >.4 <6 z. F?O fiEe a= a Eo6 2 &<) u z f C\ r (o .

c.'i .enstruetive HL-SXZZJL o n -* x (Y) (o .st ll 6 @- o -g p (a+a&r aF$P el) o E ts6 I oo 8! q F H.g (5 Ug ..

" a" p*i""!* 1x45o .3 3. Muchiile asculite se vor tegi la 0. ita*t.6.M.€ o'lc@ rF @ tun r_-: dd tl r t+@ *$ € *+ -g Nr.Mec*nisme gurub-piuHf*.14 44 (210 x 297) UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA$OV Catedra O.5x45" Fig.R . ISO 2768 . de dinJi z = I B 5:1 Condifii tehnice 1.M. Razele de racordare necotate R 0.m 2.

1998 Planta nr.m 2. (mm) A4 (210 x 297) UNIVERSffATEA TRANSILVANIA DIN BRA$OV PIULITA FIXA Catedra O.15 12. lVl* vericuo.. ISO 2768 .Data:20.03 . Muchiile asculite se vor tegi la 0.M. l([lil.03.R cDA .J 7 /\ Fc 200 sR tso 185 U. Condifiitehnice 1.M M. €-@ VIV.Solufii constructlve t47 C't-I -* -t Cl- x 2x45o.6.u^-[-^. L. 1:1 Jula A.5x45' )roiectal oprean D )esenat voicu Fig.5y /erificat \probat t-.

DupA sudare se va detenstona 1_ lso 1 Nr..6. Fig. Muchiile ascutite se vor rctunii cu R 0'5 .16 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA$OV Catedra O.R . desen sau STAS 1:1 5:1 ) (2:1.M.R 3.m 2.M. i@ olaHT(-8'025 f:l Condilii tehnice 2768 .Mecanisme qurub-Piulifi.

hnlce m 2. lso 2768- . turnara s€ va datensiona 1.6.17 Condilii t.010 ) ?x45o ----fN I I - i i t i Fig. Dup.Solufii constructive t49 o55H?r8.

e api q a\E i8E -ri .t o_ o E. ]E .sil + a e o c x o .E Ed 8e o o (o lr.!u i' o o L c + L o a a o rla a E L o + c o N g L a o & .

o. r ai ct ir Y l9 o o^ OE o 9 3 -1 oo E-P9 9 a\E Eg .ni @ 3 9_ g lo {} .

e Co' F 9 NE* E 8p= c.a F a N oQ 04E dt9 gFe E :3H p.i ct z 4e- 3aE .Mocanisms turn ineru*arde Proiectere N E .5i' TL .EE € aeo FO pd u z z P* o N d .

o psH E 96 | .Solufii conqtructiye lS3 I I (o q IL a"I f@ c(ci^ s d.o9 5 :E gH -6 ss E q? 9o U .st. I 8d:F .: .ni si'f Rg oE i o" o= E.'- ... d E . E E.

6.230H8 (o../ A4 (210 x 297) NTER TNRruSILVANIA DrN BRAgOV Catedra O. Muchiile asculite se vor tegi la 0.22 7 /\ V\V.R I . = 659 '720 MPa) t2.5/ 1.6x45" 3. imbunitdfit la 200..M. ISO 2768 ' m Fig.M.Mecanisme gurub- indrumar de proiectere Condilii tehnice 2.

a 2C€ 23CH3 fo.. ISO 2768 .r 2. r-. imbunitit't . :-l a -----j \z A4 Q1A x297) CLICHET Cate*a O l.6.s _.72A Mpa) Fig. cT-09 .r. Muchiile ass-?te se tcr teg.6x45' 3..ir.Solufii constructive 155 X Condilii tehnice 1.23 )as E 03 i9g8 UNIVERSITAT= -R. = 650.f !il R. la 0.r Dth BRilic.

M. ryt- €-@ (mm) UNIVERSITATEA TRANSILVANIA CLICHET DIN BRAgOV Catedra O. 6. Condifiitehnice 2. /ermcat Velicu D.1998 '7 (/> oLc 45 STAS 880 A4 (210 x297) U. 1'l 4. )esenat Voicu L.03. . 10 J se ua prelucra in stare asamblati cu bugonul de manewi poz.R PS-08 .indrumar de proiectare gP <r'<i Oe ll oaHliS'012) GI n') L' o r 9\ g . \probat Moldovean Gh Planga nr.M.5 l'+ o'ol2\ Alezajul S+ nZ lo [o J se ua prelucra in stare asamblati cu bucga filetati poz. lSO2768-m Razele de racordare necotate R 0. 3. Alezajul /+ 0.24 )roiectatl Oorean D. \YtrX.010) SS HZ Fig.-f 1:1 Data:20. 1.M.

m 2.25 Data: 20. ISO 2768 .R .5. Muchiile gdurii pdtrate se vor rotunji cu R 0.1998 UNIVERS ITATEA TRANSILVANIA A4 (2't0 x297) DtN BRA$OV ROATA DE CLICHET Catedra O.03..M. lmbundt6lit la 280..6...R 1 3.320H8 Fig.M.Solufii constructive 1 x45o 12H11i8r'ot (8 goluri echidisiante ) Condiliitehnice 1.

w n.03.6.t t. \probat Jula A.M.26 Oprean D. Muchiile gdurii hexagonale se vor rotunjii cu R 0. indruma r de proiectare Condi{iitehnice 1.158 Mecanisme gu rub-piu[{n. /erificat Velicu D.05 . Planga nr.M.M.320H8 Fig.m 2.. 1:1 Data: 20.. imbunatdtit la 280. fesenat B6rsan F.6 3.R cDA .1999 'v (/) otc 45 STAS 880 A4 Q1A x297) U. (mm) ^l- UNIVERSIThTEA TRANSI LVANIA DIN BRAgOV ROATA DE CLICHET Catedra O. ISO 2768 .6x454. Muchiile ascufite se vor tegi ta 0.

oteturi. respectdnd cerinlele de funclionalitate gi securitate. folosirea unei game restrfinse de scule tipizate gi dispozitive. producStori. SR) sau universal valabile (ISO. este necesar ca el sd cuprind6 toate informafiile de care are nevoie.).student. aliaje Cu. Aceste elemente sanddizme s gnsc sub tbrma unor figuri cotateo av6nd toate informafiile privind reprezeffr€e fior in d€s€nul tehic. Execu{ia acestor elemente standardizate. cdt gi rurul cu e4perien{6. O bund parte din organele de maqini sunt standardizate. in fabrici specializgts. util in completarea corectii a taHlhi de ryi . r materiale utitizate in constnrcgia elementelor componente ale mecanismelor qurub-piulip {. indicafii privind alegerea unor materiale sau elemente de proiectare a formei. Prin utihzarea unui num6r sporit de elemente standardizate. toleranfe. EN. In principal. In acest capitol sud prezentate extrase din standarde legate de: o desene tehnice {formate. piulijele. tabelul de componen!6. in completire se prezinti tabele cu dimensiuni intr-o gami a rcegonu b.n:h:rl piulite. $aib€. crearea posibilitdlilor de verificare a producfiei din punct de vedere al obfinerii cahtdtii^. producfie.Sn) . o filete de miqcare: r elemente de asemhle.rilrtoi b comgc$ile obignuite ale mecanismelor qurubpidt6. se reugegte promovarsr produselor pe diverse piele. atdt vn proiectant incepbtor . qtifturi. prin aplicarea standardizdrii se obfin o serie de efecte pozitive cum ar fi: introducerea unei ordini in concepfie. utilizatori. in acesta se dau date privind componentele standardaate necesaxe proiectfuii/realizdrii unui mecanism purub-piuli16. Gradul de universalitate al unui produs este in strAnsd leg6tur6 cu gradul de standardizare al acestuia. ruhnenlii etc. indicator. algoritmi de proiectare. Scopul realizirii unei ordini intr-un domeniu dat.re rp. acest fapt a"ang implicafii in pretul produsului in ansamblu.pemu sffie cq' h parte. asigurarea unui schimb internalional de produse gi utilizarea unui limbaj international de comunicare. in interesul general. De asemenea este dm.ionre. bolfuri" rulmenli). scdri. o legdtur6 mai ugoard intre proiectar\i. realizdndu-se totodatE o intre{inere ugoard qi produzul se vinde mai bine. SR ISO EN etc. DIN. realimrea unei interschimbabilititi funcfionale gi dimensionale in cadrul unui schimb national sau internalional de produse. rm exemplu de simbolizare. rugozitdfi).7. Saibele. Daci in celelahe capitole sunt prezentate principii de calcul.. inele de siguran{i. fiind elaborate dup6 niqte instrucfiuni valabile ?n Romdnia (STAS. cum ar fi guruburile. control. Ar\ExE Pentru ca un indrumar de proiectare sd fie cu adev6rat util. este de a obltrP econornii pe ansamblu. modului de realizare pi cregterii competitivitdlii. conduce 1a oblinerea unui cost pe produs relativ sclzut.

1.0 10 10 16 T6 t2 20 25 25 32 .160 Mecanisme gurub-piuftfn.1 .16 0.3x5 ANEXA DESENE TEHNICE. SCARI (Extras din SR EN ISO 5455) Principalele scdri utilizate in desenul tehnic sunt prezentate in tabelul 2'1.6 75 )5 3.0 6. Tabelul Formate seria A AO 841xI 189 A1 594x841 A2 420x594 A3 297x420 Formate speciale 420x891 A3x3 .4'3x4 420x1 189 1.30 Dimensiunile sunt date in 0-16 I II $irul Sirul 0.24 0.1 A4x3 A4x4 A4 210x297 | A4x5 '.0 8.25 0.0 5.siunile sunt date in mm.40 0"50 mm. 2 Tabelul2.60 0.4 0.l Catesorie Scdri de mdrire Scara de mdrime naturald Scdri recomandate 50:l 5:1 20:l 2:1 10:1 1:1 Sciri de reducere l:2 l:20 l:200 i:2000 1:5 1:10 1:50 1:500 l:100 1:1000 1:10000 1:5000 ANEXA RAZE NORMALE DE RACORDARE (Extras din STAS 406) Dimensiunile rczelor tn tabelul 3. Indrumar de proiectare ANEXA I FORMATE {Extras din SR ISO 5457) Dimensiunile principalelor formate utilizate in proiectare sunt prezentate in tabelul 1.0 4.0 1.25 0. 297x634 297x841 297x1051 Dimen .80 1. Formate exceptionale I 189x1682 A0x2 841xl783 A1x3 841v2378 Alx4 594x1261 ^A2x3 594x1682 Mx4 420x1486 A.l 0.6 1.0 6. 3 de racordare utilizate in desenul tehnic sunt p Tabelul3.0 1.0 4.2 1. 0.6 0.0 2.

' (n a o r v t c.r -3 E E ErE"€ E E.rtsg>9.H it.r() F< <F.F.9EHFHKHEE. a a a a (n a cn 3v) v) . g E U tsi.B€.o .F 8"f.- EE cct v X E * .Be.E E E .J !.d td. H &9^6) E .- F H h ()6)()ol(1)oq)qo)o) oo. o.) 2 2 L u i{ trF c\l * s I \n LL!LLLL-LIT 9€s9S9€69+ )^'JJ F .H x ts. .9.. F rrl tz <Fi U) z> <o V) 0-# r- rr} E E <d HE €+ aE h.r z I Pb9 qrNo) !2X-oj h I F 6.\ l. o. rn ca () s g = g O V)^ il I 8.fr :E E'l EEcll o? 'li .oo.9 H 5'E E = E): cs cs (€<F :R I c$ ($ Y P 'ii O O O cj.9..-.an'Hts--.Anexe \f. OI OI 161 z X frl >tr r"--i tr v'5 --D <-. o.d'= 5€T g.H.i rri . Q.H / 't* \..I c\ ) \ E X - () I { ta| .A.$..o.o.'N.-.1 rU.Ad ?s: q) du) € v) :a fYl cl . () 0.oruN 'ad c arg *rtr I 6cn rt) (. o. l'r Q ') u) fi (u* rt> e i FEEEEE .ts -..F . Q..J l -1 I &.) .) ff c-. 3t Or G. OI OI s t{^l C) o w /f\ /A\ {.iiE u.Q.!.= c.b=EE .U U"o 6rE E ZH -) r) v .q..F. o.g. - z cgcc(g(s(€csa!'el(€ o.5 F. o 92 0.)a_ w.FE.9.1 f- .

t62

Mecanisme gurub-piutifn. indrumar de proiectare

ANEXA NOTAREA STARTT SUPRAFETELOR (Exfas din SR ISO 1302)

5

Pentru notarea stdrii suprafefei se adoptd un simbol debaz6 (fig. 5.1) sau derivate ale acestuia (fig. 5.2 gi fig. 5.3), unde h reprezinti in5$imea cifrei scrisd pe figurd'

,W
Fig.5.1 Fig.5.2
Fig' 5'3
inscrierea pe desen a datelor privind starea suprafegelor are la bazil citeva reguli, ilustrate ln figurile 5.4, 5.5 gi prezentate tn continuare' r Datele privind starea unei suprafele se inscriu o singuri datd qi numai pe una dintre proiec{iile obiectului reprezentat (vedere, secfiune), respectiv pe acea proieclie pe cme sunt cotate elementele dimensionate ale suprafefei specificater Simbolurile pentru notarea stirii suprafefelor se amplaseazS, dup6 eaz, dtreet pe liniile de contur, p" tittii ajutitoare trasate in prelungirea acestora sau prin intermediul unor linii ajutdtoare terminate cu o sdgeatd (fig. 5-a)' o Nu se admite amplasarea simbolurilor pe linii de contur acoperite (trasate cu linie intreruptn) sau pe linii de cot6, cu exceplia gdurilor a cdror reprezentare pe desen este de dimensiuni reduse, in care caz simbolul se amplaseazLit:ertntea cotei respective (fig- 5.5)'

[K
Fig.5.4
Fig.5.5

t63
Alr{EXA 5 (continuare)
Arnplasarea sinbolufilor trebuie sE fie astfel inc6t inscripliile aferente acestora poatd fi citite de jos gi din dreapta desenului (fig. 5.6).

I

si

Fis.5.6

. tn cazul tn care toate suprafelele au o aceeagi stare,
simbolul corespunzdtor nrmlai in cadrul indicatorului (fig. S.T).

acgasta Se noteaza pfln

Fis.5.7

in caail fo cae qirritatea zuprafeptor au o aceeagi starg aceasta se noteaza prin simtolul coreryrrrzfrrrrrrBi fo cadrul indicatorului, pe reprezentarea respectivd (fig. 5.8) notlindu-se n.rmi sry*rs a cfoor stare diferd de cea astfel indicatd.

.

&;5.3

r64

Mecanisme gurub-piuff{n, Indrumar de proiectare

ANEXA 5 (continuare) Pd4ile unei aceeaqi suprafe{e care au stdri diferite se noteazd aqa cum exemplificat in fig. 5.9.

.

este

Fig. 5.9
Starea suprafelelor elementelor identice care se repeti pe un desen se noteazl o singurd datb, acolo unde este cotat elementul respectiv (fig. 5.10) sau cdt rnai aproape de

c

cot[ (fig. 5.l l).

+

,6,1

Fig.5.10

Fig. 5.11

Rugozitatea suprafelelor obfinute prin diferite procedee tehnologice (conform STAS 573012) este prezentata in tabelul 5.1.

Anexe

ANEXA 5 (continuare)

3 10.0 15 4..50 (5.56 4.3.20 Tabelul6.1' 6.3 (1.. RECOMANDARI PRIVIND ALEGEREA MARIMII GAURII DE CENTRARE Diametrul Diametrul piesei de SIMBOLIZARE PE DESEN + ---j< ll A4 sTAS 13d1 d 1.12 D Dimensiunile sunt date in mm.5 3.1 9i tabelele FORMA A FORMA B Fig.0 2.15 4.3 6. FORMA B d 1 5.25 115 2"65 2.0 1.3 ?.80 6.25) 1.0.0 2.70 4.6:2.5 3. t7..0 8t na Dimensiunile sunt date in mm.25) 1.9 6.5 {s.5.0 57..3 3.1 3.30 3.0 13.6..4 2.15 33.0 8.0 5.4 5"0 12.60 6.32 A4 STAS 1361 Exemplu de notare a gnei giuri de centrale.l FORMA A d I Tabelul6. 8.0.3 (r. 1.15 2.25 prelucrat 6.6 I 2.15 2.6 2.Mecanisme qurub- indrumar de proiectare ANEXA 6 GAURr DE CENTRARE (Extras din STAS 1361) 6.2 1.0) 6.9 10 8. Forma pi dimensiunile gdurilor de centrare sunt prezentate in fig'6.6 1.0 5 4 Dimensiunile sunt date D 3.5 6.0) 6.3 8.0 18 r6 mm.6 ?n 1.0 1. forma A.5:3.l 1.2... cu diametrul Gaur6 de centrare A4 STAS 1361 d: 4 mm: ..16 r.1 8 3.

0 t +0.1 i 0.Anexe 167 ANEXA DEGAJARI PENTRU RECTIF'ICARE @xtras din sTAs 7446\ tabelul7.4 0.3 Dimensiunile sunt date mm.4 STAS 74l+6 STAS 7446 .3 2.l.6 0.1 4 0.1 t1 +0. Forma qi dimensiunile degajErilor pentru rectificare sunt prezentate in fig. cu dimensiunile r Degajare A 0.7.7.2 4.3 0"4 1.0 3.6x0.05 0"1 0.3 mm: REPREZENTAREA SIMPLIFICATA Degajare 81 x 0.l d Peste Peste Peste Peste 3 pdn[ la 10 10 odnd la 18 18 pAnE la 80 80 ?n r 0.l Fig.7.3 STAS 7446 : 0.5 br 1.1.6 mm qi t : 0.2 0.1 b 2 2 2.2 4.7.2 qi in 7 Frg. Exemplu de notare a unei degaj5ri forma A.6 1.2 Tabelul T.

l6pm 10.168 Mecanisme gu ru b-piu lifI.1.. Zrncat. tn drumar de proieetare ANEXA 8 INDICAREA ELNMENTELOR ARCURILOR ELICOIDALE PE DESENELE DE EXEC din STAS l2lgz Desenul de execufie al unui mc elicoidal cilindric de compresiune este prezentat in fig. grosimea stratului l2. 8. 8. Scard l0nm=2&N lgTtlTN 4*r . Arc elicoidal cilindric de compresiune .s2nPa) 170!12N '(zr=su4Pd) Cond{ii tehnice: 1.1..93 N/mm (Locul indicatorului) Fig. Comprimat de 3 ori spird pe spir6 2.

9. 5.2 Toleraafele la dimensiunile elementelor componente ale unui ajustaj se lnscriu conform exemplificdrilor din fig. tD12HTth6 Fig. .3 .9..3. 9.Anexe 169 A}IEXA 9 TOLERAREA DIMENSIUNILOR LINIARE $I UNGHIULARE (Extras din STAS ISO 406) Ftg.9.

q1 fig' 9'6' unghiulare se realizeazd conform inscrierea toleranfelor la dimensiuni Fig.6 .8 Fig.9.z to'02'l L Poz.044\ 030 F7\+ 030 F7 \*0.orl a3o-8.Mecanisme gurub-Piu indrumar de Proiectare ANEXA 9 (continuare) .9.1 030 eoz.ro nu (-8.| *r-1 '//l ' ' +0'024 Poz.039j o:o ne (Fig' 9'5 .Z O:o-8.1 Q30 0- Poz.4 '(+ '/ +0.

.. -20 -38 -25 -47 -32 -59 -40 -73 -50 -89 -60 -106 -72 -126 -12 -5 -14 -6 -17 -7 -24 -9 -25 -10 -29 0 -9 +10 +l +12 +1 +15 -lt 0 0 -13 0 +2t +8 +25 +9 +30 +11 +35 +13 +t1 -5 +12 -7 +13 -9 -16 0 -19 0 -a +2 +18 +2 +2t +2 +25 +3 -t2 -34 +16 +24 +8 +12 +19 +24 +10 +15 +23 +29 +12 +18 +28 +35 +15 +22 +33 +42 +17 +26 +39 +51 +20 +32 +45 +59 +23 +37 +76 +51 .80 -60 0 -90 +22 80...30 +21 0 +25 0 +30 s0.10 -25 0 -40 +11 r0... 3..18 18..6 6.30 -40 0 -61 +16 30.80 0 +35 80.6 -t6 -13 -22 -16 -27 -24 -33 -25 -5 0 rt +6 +l +7 +1 +13 +g -6 0 -6 +4 -2 +5 -J . in mm 10 H6 H6 +8 e7 re -10 (r\ -4 -9 -5 -11 h5 j5 0 +3 -..50 -10 -10 -22 -18 -13 -13 -28 -22 -16 -16 -34 -27 -20 -20 -41 -JJ -25 -25 -50 -41 -30 -30 -60 -49 -36 -36 -71 -58 sunt date in pm. -5 +6 -7 +6 -9 -13 0 -15 +2 +13 +Z +15 +2 +18 +3 +20 +36 +23 Dimensiunea nominal6. r0 10.ANEXA TOLERANTE ISO "SIS'I EM ALEZAJ UNITAR" (Extras din SR El 20286-2) Dimensiunea nominald..... 18 -32 0 -60 +13 18./- k5 m5 +9 +4 +12 +6 +15 +7 +17 +8 +20 +9 +24 +11 +26 +13 n5 p5 +17 +12 +21 +15 +26 +18 +31 +22 +37 +26 +45 +32 +52 +37 -20 0 -32 +9 6...r20 -72 0 -107 Valorile abaterilor sunt date in 3....F\ +t6 +10 +24 +12 +24 +15 +28 +17 +33 +g -t4 -7 -8 0 +l +11 -t6 -9 -24 -10 -23 -12 -27 -9 0 -11 0 -4 +6 41 -30 -49 -36 -58 um...50 -50 0 -75 +19 50...120 0 Valorile abaterilor 30. H7 H7 +12 0 +15 0 +18 0 e8 f7 f6 inmm 96 ^4 h6 0 -8 j6 +6 -2 +7 -2 +8 -3 +9 -4 k6 +9 +1 m6 +12 +4 +15 +6 +18 +7 n6 p6 r6 +23 +15 +26 +19 +34 +23 +41 +28 +50 +34 +62 +41.......

s0 -20 -50 -25 -61 -32 -75 -40 -92 -50 -18 0 -12 0 +l +16 +16 +4 +21 -22 0 -27 -0 -33 0 -60 50..Anexa 10 (continuare) Dimensiunea nominal6.30 +27 0 +33 0 r tt -TJJ 30.10 10.6 6...80 0 -134 +54 -72 80. ..... 0 +46 -l12 -39 0 -46 0 -15 0 -18 0 -21 0 -25 0 -30 0 -) +12 -6 +13 -8 +15 -10 +18 +l +19 +1 +23 +6 +25 +2 +27 +2 +32 -t2 +20 -15 +) +38 -l-J -54 -35 +7 +29 +g +34 +9 +41 +11 +48 +13 +20 +g +25 +10 +30 +12 +36 +15 +42 +17 +50 +20 +58 +23 0: -27A: 0 -310 Valorile abaterilor sunt date ln ..18 18..120 0 -159 Valorile abaterilor sunt date ?n Pm. in mm H8 +18 0 +22 0 e9 f8 -10 -28 -13 -35 -16 -43 -20 -53 -25 -64 -30 -76 -36 -90 h8 0 H8 kfl 0 j7 +8 -4 +10 k7 +13 m7 n7 3.....

1 Denumirea toleranlei Iiteral Simbol grafic Toleranld la rectilinitate Toleranld la planitate Toleranld la circularitate TFr TFp TFc D Toleranli la cilindrieitate Toleranfi la forma dat[ a TFI profilului rFf TFs o .2 Simbol literal erafic TPc TPs o Toleranld la forma datd a suprafe. Tabelul11. iar cele pentru toleranfele de pozilie in tabelul 11.tei Dentrmirea tolerantei Toleranfd la paralelism Tolerantd la perpendicularitat€ Simbol grafic literal TPI TPd / ToleranJi la inclinare Toleranla bAtdii radiale 9i a bdtnii frontale TPi TBr I z / TBf Denumirea tolerantei Tolerantd la coaxialitate gi la soncentricitate Toleran{d la simetrie Toleranfd la intersectare Toleranfd la pozitn nominald @ TPx TPp a @ .l O Tabelul 11.1.Anexe 173 A}IEXA 11 INSCRIEREA TOLARANTELOR DE FORMA gI POZITIE @xrras din STAS 738slr) Simbolurile pentru toleran{ele de forml sunt prezentate in tabelul 11.2.

8 ry V VII vIII VI Toleran! s. .6 0. I I .5 J 6 8 l0 l2 60 80 100 la25 Peste 25 2 5 la 40 Peste 40 )\ -tv 4 5 6 10 t6 20 25 30 40 50 60 80 100 60 80 100 la63 Peste 63 ptnd la 100 Peste 100 p6rd t. in mm PinI la l0 Peste 10 p6n6 Clasa de preciz.3 3 A x l0 t2 l6 20 25 X 16 XI 25 30 40 50 XII 40 50 r..6 2. indrumar de proiectare _ ANEXA valorile toleranfelor de formd gi 11 (continuare) pozilie sunt prezentate in tabelele I I .3 Dimensiunea nominal6.3 0.8 il 0. Toleranfe la rectitinitate.Ff Tabelul 11.6 0.6.5 J I l0 t2 16 120 160 200 la25A Peste 250 pdni p6n[ 6 8 60 80 100 250 300 400 la 400 Peste 400 2 20 25 t2a 200 160 250 la 630 Peste 630 pin6 la 1000 Peste 1000 ndnl la 1600 Peste 1600 ndn6 la 2500 Peste 2500 )\ J 4 5 6 l0 12 16 I 10 20 25 30 30 40 50 na 160 2W 300 250 400 300 500 s00 600 800 4 5 6 8 60 80 l2 20 tza 200 n6n6la400O la Dimensiunea nominala: lungimea laturei mai mari a suprafelei.6 L J I l0 l2 16 t2 30 40 50 50 60 80 100 r20 160 I 1..) 4 5 6 8 20 25 30 4A le 16 Peste l6 @ni pani pdnl I 1.2 1. la forma profilului qi suprafefei (srAS 739ttr) Toleranla la rectilinitate Toleranta la planitate Toleranla la forma dat6 a profilului Toleranta la forma dat6 a suprafelei r@ I l]zill I. dacfl condi]ia se referl intreaga suprafa!6 sau lungimea prescrisd a suprafelei.2 .4 0.6 0.2 1.174 Mecani$me $urubpiulitl.6 1.3 .6 7. dacd se referd la o porfiune a suprafelei.6 )s J 4 5 4 5 6 l6 20 25 30 40 50 la 160 Peste 160 pdnd z 2.5 0.8 I m 0.iq I 0. planitate.4 0.2 1.25 0. bgm 2.5 0.

25 J J t2 20 25 30 4.6 II m -t w 5 V 8 10 uI uil 2A IX 50 60 80 100 x s0 100 XI XII 200 Tolerante. la simetrie.Anexe 175 ANEXA ll (continuare) Toleran{e la coaxialitater la concetricitate. ftn mm Pdnd la 6 Peste 6 p6ni la 18 Clasa de nrecizie I t-2 1.4 Dimensiunea nominalE. tn u m )\ -t" 2 30 na 160 4 5 6 8 10 16 25 40 50 250 300 Peste l8 pAnd .0 "30 40 50 60 80 100 na 160 200 250 300 la 50 Peste 50 la 120 pdni 4 5 6 8 I6 2A 25 60 80 400 s00 600 800 1000 Peste 120 p'6n[ t2 t6 2A t2a 150 200 250 300 lE25A Peste 250 $n6 4 5 6 8 l0 12 r00 400 500 600 800 Ia 500 Peste 500 pdni la 800 Peste 800 penl la 1200 Peste 1250 pdnl la 3000 30 50 0a 160 200 6 8 10 l8 z5 25 30 40 50 60 80 250 300 450 500 t2 na 2W t2aa Dimenshrnea nominali dian'retrul suprafelei e)Gminate sau dimensiunea dintre suprafelele care formeazi elerenrul simetric examinat. : . Ia intersectare qi la bfltaia radiaHi (STAS 7391/4) Toleranla la coaxialitate gi concentricitate Tolerar{a Ia simetrie Toleranla la intersectare llill Toleranla h bdtaia radialE v1 VI 72 rE-t Tabelul 11.

.5 Dimensirurea Clasa de precizie nominal[ in mm Peste 50 pdni la 120 Peste 120 p8nd ta260 Peste 800 pdnb la 1250 . indrumar de proiectare ANEXA 1l (continuare) Toleranfe la circularitate qi cilindricitate (srAS 73ert2) Toleranlalacircularitate E! Toleran{a la cilindricitate W1 Tabelul 11.

8 I 1.6 1.6 0.' 15 35 :O 30 250 300 2500 na 200 Dimensiunea nominab = hqfuea se prescrie o hmgim de rer@n r prescris5 la care se referd condilia sau in cazul in care nu intrega lungime a suprafbfei (pentru toleranta la paralelism gi inclinue .5 4 l0 i i Peste4O0pani la 630 Peste 630 la 1000 Peste 3 5 5 E 12.4 0.2 )5 J 6 8 la25 Peste 25 pdnd 0.: :Ct ' 30 40 50 120 160 o6nd la 1600 Peste odnd la 2500 Peste pdnd la 40OO -'. la 10 Peste 10 pdnn Clasa de precizie 0.6 2 2.6 la 160 Peste 160 t0 t2 16 l6 20 25 pani I f 5 6 I lu 30 40 50 60 80 100 na 160 200 250 300 400 500 600 800 la250 Peste 250 la 400 pa:re 1.Anexe 177 ANEXA 11 (continuare) Toleran{e la paralelism.20 l6 25 30 40 50 60 80 120 160 200 200 pana 4 250 300 400 500 1000 1600 . la perpendicularitaten la inclinare qi la bitaia frontalii (srAS 739v3) Toleranf a la paralelism To leranla la perpendicularitate vv ru-l G1 Tabelul Toieranfa la inclinare r7 Toleranla la bdtaia frontald ll.5 Toleranfe.5 A 6 8 l0 1a IL 25 30 40 50 60 80 100 la 63 Peste 63 pdni ) 4 6 8 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 la 100 Pestel00$ni 1 1.6 Dimensiunea nominal6.5 3 4 A 6 8 10 l0 t2 16 t6 zo 25 30 40 50 60 80 100 t2 5 25 30 40 50 60 80 100 40 50 60 80 100 60 80 100 la 16 Peste 16 pdrtr 0-6 11r1.8 I l') i 2 5 l2 I6 20 25 2A t20 160 la 40 Peste 40 pdnd t.6 15 -l 5 5 I 1: 2. ?n rrm 0. in mm Pdnf.

.-i. oo Ft'i-. .-r'q.l "1-{1'-+-itl it ll I I I rl tl tl rl .Mecanisme gu rub-piu [fn.--1 _J-J tl ll Ir ls i1 il .'l_ iil ri ' _ oo I l1 Ir . I I I il t!i il J-i. F irizle is it il . I I l" ll11511 i? X -f.. ind rum a r de proiectare ANEXA 12 ivrpArumnnA DESENELOR (Extras din STAS 74) pliaj' Desenele se impdtrnesc la formatul 44.+ ao ll .l I -*-{--j tt -LI !t ( -{-.-1. considerat drept model de fig' 12'1' din tmpdturirea in scopul perforlrii se realizeazilconform schemelor Schema de imPdturire ii zt | .lrr'i tl o\ rr) t X .t --F--i-.

a.l I I |I L ll I c.I sf.l .l s Or F X c\l ca fig: 12.AhIEXA 12 (continuare) Sfu de impdturire tr E 2l $ € -+ fli-' _ A r5 I t x o\ trl {--t l1 I I I J_i__L! tl fb H E -+ tr| X .

teJslgq inqtta.Il (Rooz).440 410.180 Mecan isme puru b-piu $n..4SYoC: OLC 45 STAS 880. I a' mm cu grosimea . . DESTINATE CONSTRUCTIEI DE MA$INI (Extras diq STAS 880) prezentate Principalete caracteristici nrecanice ale ofelurilor carbon de calitate s1grt tabehrl 14.710 MPa: Exemplu de notare aunui olel cu reziste{a minimb la rupere la tracfiune 490 oL 50 srAs 5a012.. R .610 590.. MPa oL 37 oL 42 oL 50 oL 60 240 264 290 330 na 254 280 3'20 360. UZ GENERAL PENTRU CONSTRUCTII (Extras din STAS 500/2) prezantate Principalele caracteristici mecanice ale ofelurilor de uz general sunt tabelul 13.. C . in d ru mar {e proiectare ANEXA 13 OTELURI DA.. Tabelul 14"1 Felul tratamentului termic') Limita de curgere Rezistenfa la ruPere la tracfiune Duritatea Brinell in staxe de liware OLC 45 N: ilntratizare... ANEXA 14 OTELURI CARBON DA CALITATE PENTRU TRATAMENT TERMIC.. Tabelul 13.sau diametrutr Produse ':-:"---o-::l'-* | MPa 210 230 274 310 tractiuee R*. -- a<too to<a340 +o<a<too I "<16 |Lirnite de ctrrgere | Rezisten{a la ruPere la R.490 490. Exemplu de notare pentru un ofel carbon de calitate cu cca A.1.1 Marca ofelului .1..cdlire.

avdnd rezistenfa la rupere 240 MPa CuSn t2T STAS 19711.. 16 Tabelul 16.250 220 Duritatea Brinell 75. Tabelul 15.1 Rezistenfa la rupere la tracliune R.. MPa 390 440 494 540 590 oT oT oT oT 45 50 55 60 Limita de curgere R.90 65 Exemplu de notare pentru un aliaj Cu-Sn. .1.nz.. in t69 piese.1 Marca otelului oT 40 Rezistenla la rupere la tracfiune R-... avdnd limita de cu 340 ANEXA FONTA CENU$IE (Extras din SR ISO 1s5) Principalele caracteristici mecanice ale fontelor cenugii sunt prezentate in tabelul 16.Anexe 181 ANEXA 15 OTAL CARBON TURNAT IN PIESE (Extras din STAS 600) Principalele caracteristici mecanice ale olelurilor turnate in piese sunt prezentate tabelul 15..1. MPA Grosimea sectiunii oiesei in mm: Exernplu de notare pentru fonta cenuqie marca 200: Fc 200 SR ISO 185.230 220.OCURI CExtras din SR ISO Principalele caracteristici mecanice ale aliajelor Cu-Sn sunt prezentate ?n 19711) tabelul 17.80 80.. MPa 200 240 274 310 Duritatea Brinell 110 r24 r38 r53 Exemplu de notare pentru olel carbon turnat &oz :200 MPa: OT 40 STAS 600.1.1 Marca aliaiului CuSn 147 CuSn l2T CuSn 107 Rezistenta la rupere latractiune R-. MPa 220. ANEXA 17 ALIAJE CUPRU-STANIU TURNATE iX NT.. Tabelul 17..

0 I.8 1.0 .5'.3 0.6 4.5 1.1 d 0.60/o: OLC 55A STAS 795. MPa (min') 1080 980 I 080 I 130 OLC 55A OLC 654.0 r. in FIB.1 19 (Extras din Tabelul 19. de tip spiral.1 Marca otelului OLC 55.4 OLC 65A OLC 75A OLC 85A Utiliztui principale Fabricarea arcurilor pentru solicitdri mici.l )5 t.182 Mecanisme gurub-piuli{I.0.2..) 229 z:85 229 285 241 321 229 363 Exemplu de notare: Olel carbon pentru arcuri cu conlinut de carbon de 0.2 Marca ofelului Limita de curgere Rpoz.4 Dimensiunile sunt date in mm. A}IDL{ sAnUA DIN OTEL CARBON DE CALITATE PENTRU ARCURI STAS 893) Diametrele standardizate ale sArmei surrt prezentate in tabelul 19.7 1.5 0.1.8 1. pentru starea: recopt laminat (informatM irnax.2 3. Tabelul 18. OLC 75A OLC 85A Duritatea Brinell. indrumar de proiectare ANEXA 18 OTELURI PENTRU ARCURI (Extras din STAS 795) Principalele mirci de ofeluri pentru arcuri de uz general gi domeniile lor de utilizare prezentate tn tabelul 18.6 0. elicoidal qi in foi Caracteristicile mecanice ale ofelurilor pentru arcuri de uz general sunt prezentate tabelul 18. 2. de tip spiral qi ?n foi Fabricarea arcurilor pentru solicit5ri mici. MPa (min.) 880 780 880 980 Rezisten{a la rupere la tractiune R*.9 1. Tabelul18.

LAMINAT LA CALD.1 d l0 24 I2 25 ?n t4 28 mm. l5 30 16 18 l9 36 32 34 20 38 22 40 Dimensiunile sunt date d * reprezintd diametrul exterior al barei.1- 21 Tabelul 21.Anexe [83 ANEXA 20 TABLE GROASE (Extras din STAS 437) ANHXA OTEI. OTEL ROTUND (Extras din STAS 333) Dimensiunile ofelului rotund laminat la cald sunt prezentate in tabelul 21 . .

riir*1t:.1.22. .::""' cu destinalie cornerciald' trlse de Notarea levilor din ofel firE sudur6' in mrn.dac[lungimeaestemultiplude1250..Mecanisme Purub- indrumar de Proiectare ANEXA 22 LA RECE (Extras SUDURA' TRASE SAU LAMINATE NANA OTEL DIN TNVI din STAS 530i1) ' la rece sunt Prezentate fia sudtur [o trase sau laminate fhrd olel din Dimensiunile levilor Iabehl.*. pe rdnga rungffi de rabricalie. :" t*"ffiTffffi:TJT#. p"t:ttl:I.. "uicarea Jiametrul exterior 9i grosimea sau aOtS*ZOOO/OLT 45 STAS 53011 Exemplu: leavi coriercial6 !eav[ comercialii 40x5x1250multip|u/olT45. Tabelll.]1):":'lfl. grosimea peretelui in mrn' marca exterior aiametrul inar#J se rearLzeaza ofel qi standardul acestuia' tr .r cT^s (ln/t 40x5lOLT comerciali l6ngd Exemplu: !eav[ fabricatie.l 1**1-^3.22.

211 26.675 20.23.0 2 1.75 t I 23"5r3 25.000 I 38.935 23.a Tabelul 23.051 22.917 2 7.935 34.75 0"5 3 2 24.350 37.376 20.0 1.675 22.1.935 8.294 19.741 7.917 32.75 0-5 2'5 2 22. Fitet Fig.026 21.026 35.026 33.400 26.917 23.376 28.000 6.000 23.lgg 9.u6 32.350 26.75 2 20.513 21.0 0.376 6.935 30"376 29.402 34.0 29. 0.188 29.513 9.0 1.935 32.917 24"376 31.917 26.727 29.000 31.513 30.5 3s"000 4.026 24.459 19.189 21-459 20.s13 7.026 9.188 22.a51 28.376 8.5 I I 8.0 1.5 38.350 29.A26 32.294 5.835 31.9r7 36"376 .188 25.5 30.026 25.026 6.A26 26.Anexe 185 ANEXA 23 FILETE METRTCE ISo DE uz GENERAL (Extras din sR rso 724) Forma gi dimensiunea filetelor metrice sunt prezentate in fig.752 l-5 3'5 J 3r.935 26.350 30.376 2 20.0 1.350 25.000 9.376 Pasul P l'5 I filetului d 17.376 6.752 30.000 D:d Dimensiuni nominale D"= dz Dr: dr 2r5 I 2 18.376 27.040 9.294 7.75 1.701 24.l qi tabelul 23.5 t 7.752 33.5 1.5 28.935 25.026 25.5 I I 22.752 27.5 36.188 33.AA0 0.211 29.051 25.l Diametrul nominal al filetului d 17.376 22.0 8.0 1.376 32.350 3 2 r5. 23.5 27.0 2 1.727 31.917 5.935 22.701 21.426 34.026 30.026 23.000 0.376 36.5 21.7A1 23.917 7.670 32.A51 34.350 6.376 I 3'5 J 27ssA 27.7A1 4 J 31.376 33.000 29.350 I 35.675 8.935 28.917 21.000 35.1 Pasul P D:d Dimensiuni nominale Diamehul nominal al Dz: dz Dr:dr 15.1 99 .701 23.75 0^5 215 7.0 1.0 l15 I 24.5t3 34.376 23.459 7.917 26.350 9.350 21.0 1.026 7.917 29.701 20.701 28.513 26.376 20.701 I 0.5 33.0A0 I 4"75 6.752 24.835 25.051 26.70r 32.707 27.000 26.

026 67.051 56.752 | 72.670 54.0 J 49.402 55.670 51.701 38.0 J 63.4 J 69.701 M.752 lc 1 2 67.000 38.917 50.000 34.051 62.670 58.741 2 1.376 66-917 63.000 50.376 37.026 60.051 63.051 58.402 3'1.752 39.026 62.0 61.026 47.752 69.350 62.752 6 4 67.917 173.701 40.051 66.835 43.701 71.0 2 50. 55.0 36.026 I J 48.752 53.026 63.701 39.670 56. 1.350 38.077 45.376 70.376 74.670 38.376 57.046 51.1rcc .5 I Dimensiun ile sunt .0 Pasul P DimE nsrunl nominale D:d 58.752 59.701 4 68.428 53.026 59.000 I | 72.000 58.835 68.051 39.674 48.000 54.0 70.000 68.670 64.000 47.6?o 67.026 39.9r7 42.051 37.376 50.350 75.051 54.670 60.1 03 2 1.752 61.000 60.350 I 4 55.670 66.5 51.917 2 4 45.376 46.701 49.835 46.129 37.752 67.402 62.917 60.051 50.indrumar de proiectare ANEXA 23 (continuare) Tabelu 23.051 68.103 60.376 54.402 43.051 44.402 63.670 41.000 53.701 58.442 68.5 1 47.0 36.026 71.000 Dz= dz Dr:dr 53.129 40.000 46.0 J s4-a26 52.835 66.000 66.402 42.402 72.835 z 1-5 415 40.428 57.674 35.350 54.5 43.670 52.000 40.835 2 1.376 46.0 J 4 62.376 61.026 41.350 48.026 56.A26 68.402 48.051 46.5 5 49.051 | 73.5 44.701 37.402 60.587 t. .0 3 2 1.350 42.402 52.835 50.5 6 4 J 6r.5 I 415 41.376 62.7Q1 59.051 53.000 1< 6 64.505 46.402 2 1.835 s3.835 48.051 60.752 45.376 65.835 63.835 4 2 1-5 55.402 70.000 41.752 57.103 4 52.0 4 J 44354 44.026 38.051 67.143 65.70L 63.752 64.835 62.701 47.9 J 59.835 I n.5 65.5 42.402 56.752 65.752 45.026 | | 71.835 38.0 2 1-5 52.376 s8-917 57.350 59.402 56.752 36.442 62.835 5'5 4 56.835 2 1.587 I 4 65.701 69.752 47.376 54.701 56.752 43.080 70.701 ) l< I I 37.350 66.5 50.0 J a z 1.05i 43.752 57.670 68.046 55.376 37 -9r7 60.917 70.fltlOUSfO Diametrul nominal al filetului d Pasul P Dimer lslunl nom inale Diametrul dt D:d Dz: dz Dr: nominal al filetului d 58.701 | 74.026 55.3'16 2 1.91"1 ) 2 65.505 64.752 52.000 4A376 40.835 4 39.0 .835 75.505 6 4 72.752 55.tta 70.077 4 39.0 5'5 4 J 3 40.026 48.701 2 1.026 51.051 48.505 t 3 50.670 44.670 latein m m.

75 3.75 R1.5 2.25 1.1 5i24.r25 4 ) 6 7 I 0.n".5 1 8 0.5P R16*:005a" d:: d -Zhz: d-P -2a" Dr:d-P D+: d.24.25 0"075 0.l Tabelul24.I P ac Hl=hr 0.5 2 J 0.25 t.5 4 4.diametrul norninal al filetului dz:Dz: d .9 1.5 I .5P*fu z:0.15 0.0.5P &.25 0.5 9 10 t2 I4 6.2.24.+ 2ao a" - d .r87 ANEXA 24 FILETE METRICE TRAPEZOIDALE ISO (Extras din SR ISO 2904) Elementele gi dimensiunile profilului nominal al filetului exterior gi al filetului interio sunt prezentate in fr5.n*: jocul la fundul filetului Fig. Hr :0.5 5 0.25P:HtD tt. R2rr* 0.1gi tabelele 24. IIa:h::Hr*fu:0.15 0.25 2.

000 16.409 25.000 27.000 14.000 19.000 30.500 24.000 10.500 27.000 19.000 14.000 10.500 20.500 18.500 27.000 12.500 11.000 28.500 25.500 19.500 28.500 19.500 25.500 11.500 25.000 16.500 23.000 Diametrul interior dr Dr 3 2 t2 t4 3 2 I .500 9.000 30.000 14.000 .300 10.500 26.000 18.500 16.500 13.000 20.500 14.500 20.500 16.5Q0 21.000 12.000 10.40 28.000 20.000 12.250 9.000 31.500 27.000 35.000 23.2 Diametrul nominal d Sirul2 Sirul I 10 11 Pasul P 1.500 18.500 12.500 13.500 15.000 19.000 17.500 12.000 22.000 17.500 18"000 22.000 21.000 22.000 32.500 22.500 24.500 17.500 8.000 25.500 8.500 35.500 29.000 26.500 31.500 33.000 16.500 8.000 8.luI 24.500 15.ooo 24.500 7.000 24.500 23.000 29.500 14.000 11.500 22"040 26.5 2 2 Diametrul mediu dz:Dz 9.000 20.500 31.500 22.500 11.000 3 16 18 2 4 2 4 2 4 J a 20 22 8 J a 24 t 8 J a 26 ] 8 J a 28 t 8 3 30 6 l0 J 20.000 19n000 16.500 18.000 24.000 1.000 33.500 13.000 24.540 23.500 16.000 21.000 21.000 14.000 9.000 30.500 29n000 32 6 10 J 34 6 10 27.000 26.8.500 19.000 28.000 9"500 Diametrul exterior D+ 10.500 15.500 15.ANEXA 24 (continuare) Talcr.000 8.200 7.500 22.500 11.000 29.000 32.000 28.500 10"500 13.000 34.000 23.000 31.500 20"000 24.000 8.000 23.544 20.500 17.000 26.000 19.000 9.

000 47.500 48.000 3l.000 40.000 35.500 35.000 37-000 38.500 51.000 27.000 46.000 36.0A0 47.000 26-AA0 Sirul I 36 Sirul2 6 t0 J 38 7 l0 J 4A 7 l0 J a 42 7 l0 J a 44 7 t2 -t 5 35.500 40.500 49..00a 38.000 56.500 33.000 44.500 37-000 42.004 36.500 41.000 30.000 31.500 36.500 39.000 42.500 37.500 53.004 43.000 29.500 38.000 33.000 50.000 37.000 44.500 45.000 42.000 53.000 40.000 53.000 39.i3.000 51.000 35.000 32.500 38.500 61.500 36.000 45.Anexe r89 ANEXA 24 (continuare) Tabelul 24.50A 42.000 43.500 440000 Diametrul exterior Da 36.000 46.500 50.000 37.500 46.000 34.000 49.000 .500 .000 37.50A 37.000 41.000 40.500 29$A0 25.500 43.000 33.500 34.000 57.000 44. 33.500 39.000 45.000 39.400 42.000 44.000 49.500 50.000 39.000 52.000 38.500 41.000 48.000 44.500 34.000 28.500 33.000 39.2 (cantnuare\ Diametrul nominal d Pasul P J Diametrul mediu dz:Dz 34.000 51.440 Diametrul interior d: 32.500 34.000 62.000 46.500 48.500 32.000 380000 46 E t2 -t 48 I J t2 50 8 l2 4J 8 t2 3 55 9 I4 J a 42.000 60.000 52.500 56.000 31"000 36.000 40.000 30.000 46.000 44.000 41.500 30.000 58.000 38.000 51.000 50.000 55.000 57.000 46.000 48.000 32.000 40.000 41.000 46.500 47.000 40.500 43.000 48.AAA 60 9 L4 55.000 31.000 D.500 45.

000 96.000 88.500 55.000 81.s00 I 75.000 g2.000 97.500 73.ooo Tabelul 24.000 66.000 57.000 64.000 70.500 85.00u 75..000 57.500 95.ooo I ol'ooo 70.000 sl.ooo se.000 70.oUU 4 80 10 16 4 85 t2 18 79.0UU 4 90 t2 18 4 95 12 18 I I I 84.000 65.000 87.004 67.000 68.000 72.000 72.500 65.000 81.000 92.000 73.OOo 64.000 49.000 67.000 52.000 91.000 77.000 67 000 78.000 65.000 77.500 83.500 78.000 Dimensir rnile sunt d ate ?n mm .000 86.000 86.000 72.000 82.000 760000 59.ooo 89.000 52.000 70.ooo I o2.500 65. indrumar de Diametrul nominal d Pasul P Diametrul medru dz:Dz OJ.000 80.000 77.Mecanisme furu ulitii.500 60.000 65.000 76.000 54.000 71.000 85.000 90.000 ?? ooo 83.500 76.000 60.000 81.500 90.2 (continuare) Diametrul Diametrul interior exterior Dq Dr d: 61.000 59oooo 71.000 80.000 54no0o 66.UUU Sirul 1 Sirul2 4 65 10 16 10 4 10 16 75 4 10 16 60.000 91.000 47.500 70.500 75.000 75.

2 qurubului. cu abatere fundamental5 negativd. Pozilia toleran[qlor in raport cu linia zero (dimensiuni de bazil este prezentati in I i fig. N. cu abatere fundamentalS zero. Pentru alegerea gi notarea corectd a tolerantelor filetului trebuie parcurse etapele prezentate in continuare.25. pozilia toleranfelor c qi e.25. h fig. poz\lia toleranfei H. cu menfiunea cd pozilia toleranlei la diametrul ctn canil filetului . poziliile toleranlelor sunt standardizate pentru diametrul mediu: r in cazul filetului piulifei.Anexe 191 ANEXA 25 TOLERANTE PENTRU FILETE TRAPEZOIDALE METRICE (Extras din SR ISO 2903) Alegerea toleranfelor pentru filete trapezoidale metrice gi notarea acestora este dati in SR ISO 29A3. cu menfiunea cd pozr[ia toleranfei la diametrul interior Dr $i la cel exterior Da este totdeauna H. este prezerrtatd.1 Practic. este prezentati io fig. 25. respectiv cu abaterea fundamentaldzero.3. La diametrele de vArf (D1. ES EI=0 es ei Fig. respectiv d) nu este necesard inscrierea toleranfelor deoarece este specificatb doar o keapt5 de precizie (treapta 4) Si pozi!1n tolerangei este aceeaqi.1. 25"2. Se specificd faptul cd simbolul care indicd toleranfa se referd doar la toleranfa la diametrul mediu.25. Fig.

ES ES Pentru definirea mdrimii cdmpurilor pm -67 -71 -85 -95 -106 -1 18 EI mm 1.t)L -140 -150 -170 -180 -190 -200 -212 tele de precizie. +iesl. tabelul 25. Tabelul25. c. (1) .8). pentru diversele diametre ale filetului trapezoidal ISO.2. prezentate ?n tabelul 25.5 pm pm de toleranfe. deoarece 74.25. ftri tnsd ca valorile To: $i Toz sd fie identice pentru o aceeagi treaptd de precizie (v.1. indrumar de proiectare ANEXA 25 (continuare) exterior d gi la cei interior dr este intotdeauna tr" respectiv cu abatere fundamentald independent de pozilia toleranfei la diametrul mediu' Fig.1 Abateri fundamentale Pasul P Piulili Dz Surub lz H.3 Abaterile fundamentale la diametrul mediu al filetului gurubului gi la cel ai piulilei sunt prezentate in tabelul 25. se stabilesc trep- -t4a -1 50 2 3 4 5 -170 -190 -1IL -L 6 7 8 0 9 10 t2 14 t6 l8 20 -236 -254 -265 -284 -300 -335 -355 -375 -400 -425 -125 1a^ .2574.:1. Se remarcd faptul cd treapta de precizie pentru diametrul interior al filetului qurubului (d3) este intotdeauna aceeaqi cu cea pentru diametrul mediu (d2).t92 Mecanisme qurub-piufifn.

DacE lungimea de ingurubare nu este cunoscut5. oentru oiulite suruburi precizie N 7H 8H L 8H 9H N 7e L 8e Miilocie Grosoland 8c 9c Toleranyele pentru filetele cu mai multe ?nceputuri (v. Diametrul mediu aI filehrlui surubului dz Diametrul interior al filehrlui surubului d. Tabelul25.8. 25.3 Clasd de Tolerante la diametrul mediu. fig. cu excepfia toleranfelor la diametrul mediuo care sunt mdrite. Tabelul25.2 Treapta de precizie 4 7. Numbrul de inceputuri _Ph P Ft5.6 t-12 t25 t.9 Toleran|ele trebuie alese in funcfie de clasele de precizie (tabelul 25.6 re hmu{irea cu factorii idi:alifu qbcbl 25-5Num5r de foceornri Factor de multioke 2 3 stabilesc prm Tabelul25.4) sunt egale cu cele pentru filetele cu un singur inceput.4 .3) gi lungimile de ingurubare: normale (I9 $ lungi (L) (tabelul 25. se recomandd lungimea N.4 Astfel.4).25. valorile tolsanfebr Tm $ Ta ryecificate in tabelul 25.Anexe r93 ANEXA 25 (continuare) Diametre Diametrul interior al filetului oiulitei D' Diametrul exterior al filetului surubului d Diametrul mediu al filetului piulitei D.5 4 ) $ Deste 1.

4 45 6 . 150 56 118 125 150 J 8 4 9 45 56 118 45 90 10 72 t4 l6 18 38 43 50 60 67 132 140 170 r32 140 110 1\ 85 20u 7'36 765 200 236 26s mm. t i: u' (rdz). tndrumar de Tabelul25'4 Diametrul exterior de bazd d pdni la de la (inclusiv) (exclusiv) I.?ll. tub t.1ll1i:ffiT#* tabelul qi treptele de precizie din caracteristice' urmdrind diametrele pentru Toleranlele qi. fl:?ilS .rill-u*U"i.ry*il" qi 9' sunt date ?n tabelul25'8' t i' p'"'ii" O" treptele . -.a prev[zutb aceeagi elul25.r..Mecanisme Suru ht6.p"..| 8 25 30 34 100 10 l2 a 42 50 15 19 t7.cele ale qurubului pentru nlerere yiuiei (rDz) T:gi].#.iltJ.-' ar suruburru surubului i ) 1 L.'Tl.JJ t""1*':tf* i: ffi it* tT'f:*i ll?**.r.2 ))a 4 5 15 18 I a 30 12 21 85 J 5 36 63 75 85 100 22. Hf.i"ilil'1. ffi de iti.7.it"i Pasul P d" insurubare Pi3'rrd- I N de la rq L 24 32 43 53 (exclusiv) (inclusM (exclusivl Peste ) a 8 11 )4 J') 43 53 85 63 75 tJ5 J ll. (Td) sunt dut" de toleranla c si e' ic .. . iJL"rfiJ" la diametrul interior S*). Dimensiunile qrn! iate m . aium"trur exterior treapti t1".

TDz Trepte de orecizie 7 8 Td? mm 2 J 9 7 8 265 300 355 33s 37s 454 475 600 425 500 ll.7 Pasul P.4 45 7 8 l0 t2 a J s30 560 355 560 600 630 670 710 750 800 850 900 s60 630 850 900 900 1000 1060 710 450 500 375 400 425 450 475 500 530 335 560 600 630 7t0 425 475 265 300 400 425 I I 9 45 90 l0 t2 14 16 18 400 530 560 s60 630 670 375 500 530 s30 600 630 670 674 710 630 674 670 7to 800 850 900 950 425 475 750 800 850 900 710 750 rr20 1 180 500 530 560 7ta Tabelul25. Toleranta.6 Diametrul exterior debazh d.2 22. mm pdnd la de la (exclusM (inclusiv) Toleranta.+ 236 315 180 236 300 335 5 6 8 9 0 2 4 375 450 500 560 630 670 375 425 450 500 530 7rc 800 900 1000 600 670 6 8 7r0 800 Lt20 .4 4 5 375 475 335 I -'t 425 475 560 600 200 224 250 280 335 355 9 315 335 26s 280 355 750 530 630 250 300 335 355 450 315 5 400 375 425 400 450 560 400 475 530 6 450 475 500 22.Anexe 195 ANEXA 25 (continuare) Tabelul25. um Pasul P. um TDr Td Treaota de orecizie 4 mm 2 3 n .

tabelul25'7.4 45 6 7 8 10 t2 a J 65s 694 734 800 866 501 4 45 565 90 8 765 811 831 9 10 767 813 859 92s 998 589 659 890 943 963 ls repte 4e_plgciz&-. pentru cdmpul de tolerante h. es 0 pentru Td: A. es ) o r e t : campul de toleranle tr.726 mm (v.0.1). tabelul 25.47^5 mm (v' tabelul25'6). : 0.196 tndrumar de proiectarg "-Mecanisme $urub-piuli{6' Anexa 25 (continuare) Tabelul25.4 4 5 8 a J 400 450 521 562 709 482 587 ) 22.r*)) ':."r.600.-' \Et h diametrul la care se oalculeazi abaterile' . .2 22. TD.0. es -0'125' (v.425.. : pentru cAmpul de tolerante e diametrul mediu: Q 36. . Fm Pasul P.5s*o'att. es Tds .0.8" i -^ . rela{r9 (1) qi tabelul25'8)' 40x7 . r diametrul interior: A 33n*0'560 ' TDr . diametrul exterior: g 4a0 . diametrut interior: A 320 -o.425 .| 9 321 544 365 614 426 690 456 775 576 965 397 670 481 806 537 899 569 950 601 1015 6s0 1087 691 1223 416 701 470 784 632 r052 67r 1118 681 l 138 8 9 383 435 465 529 st4 550 69s 479 s75 649 688 726 775 823 504 564 757 803 813 59s 669 832 s85 700 781 825 882 937 I 048 616 689 919 978 988 Exemplu de determinare (alegere qi notare a tolerantelor) {ustajul filetat este Tr 40x7 - 7El8e t f | Filetul gurubului Tr 40x7 ..v.v' tabelul25'6' (r'r .rza.Tdz : 0.5 .7H i Filetul piutiseiTr et:0 (v' fig' 25'1) )i.r* ')J . mm pdnd la de la (inciusiv) (exclusiv) I oleranfa Td:.v' tabelul 25'7' o diametrul mediu: A 36. @tobfnta c 7 la diametrul mediu mm 2 J I 462 524 609 656 828 564 681 1.1.8 Diametrul exterior debazd d.

lFig" 26.5P) 3"8 5 Lungimea pdrlii nefiletate Degajarea filetului r hl3 fi (2P) a J a(2.1 Iegirea :J: r! I lr_ YI IxJ F^ lTabelul26.Q )q 24 18 45 20 50 Dimensiunile sunt date in mm.5 25 30 35 4A ))\ t7.l do Pasul P 1.5 9 10 t2 t4 t6 20 22.tr A}.5 15 7.a Ed (\ bx 1. 30 35 40 45 50 20 24 28 32 36 40 27 30 36 42 48 54 60 )cS t: .c"}-c:f IE$IREA $I DEGAJAREA F'ILETULUI./ = KH =o Es 4a vLi cC .5 f.6 l5 18 21 6 7 8 l5 17.5 10 12.5 2 J a filetului x (2. :6"1 si tabelul 26.5 6 9 0.6 lr 4 5 t2 .5 10 12. srAS 3s08/s) Forma gi dimensiunile iegirii gi degajdrii filetului trapezoidal sunt prezentare in lig.8 5 4 6 8 10 7.5P) 3. FILET TRAPEZOIIIAL rLc:rE :s.il (J nt() crj H 4 6 I .5 20 25 t2 I4 16 18 \. (3P) 4.1. \ -L a c.

(d+1.2.2 4.27 '2' $I DEGAJAREA FILETULUL FILET MNTRIC ISO DE IJZ.Mecanisme $uru lif[.i FILET INTERIOR Tabelul27.ll"i t-t-f ffi Fig. ISO 2944' valoarea minimd a diametrului interior al filetului conform SR 1.27.5) pentru P 6"'12' Do (d+1) pentru P : : : .5)P do : P: pasul filetului..5.5.r FILET EXTERIOR lesirea filctului x Tabelul2T. 27.ffi r-FT=I rr:fl:I rf=l #. indrumar de qlggcr!3g ANEXA 27 IE$IREA GENERAL (Extras din STAS 3508i 1) general sunt Forma qi dimensiunile ieqirii gi degajdrii filetului metric ISO de uz prezentate ?" fie....I Sitabelele 27 't. H--:H. Do .

28.I Filet (d) 14. ]8 $URUB CU CAP HEXAGONAL FILETAT PANA SUB CAP (Extras din sR tso 4017) Forma qi dimensiunile guruburilor cu cap hexagonal mic. filetate pdnd sub cap.Anexe 199 A.28.1 . sunt prezentate in fig.150 L I E -J fi l Fig.38 Dimensiunile sunt date in mm. Exemplu de notare a unui gurub cu filet M8 gi lungimea $urub M8x20 SR ISO 4017 l:20 mm: .1 ]'abelul 28. .NELA.1 qi tabelul 28.

8 .Mecanisme sur:u indrumar de proiectare ANEXA 29 $URUB CU CAP STAS 5259) HEXAGONAL MIC $I CU CEP CILINDRIC (Extras din F'orma qi dimensiunilc quruburilor prezentate in fig.4 d.6 9 I( Dimensiunile sunt date tn mm.29. Tip A.l Filet (d) S D 13. cu filet M12 gi lungimea l: 30mm. Exemplu de notare a unui gurub cu cap hexagonal mic gi cu cep cilindric.5 18.. cu degajarea filetului cu cap hexagonal mic $u cep cilindric sunt Tip B. 6 n wJ 5 4 '\'\ Mr2 Ml2x1.5 7 8 M8 N{10 MSxl M10x1.25 t2 t4 17 {\ a 3..8: $urub B-M12x30 STAS 5259 gruPa 8. executat din material din grupa 8. 29.25 15..1 Tabelul29.90 4.1.51 k 5. .1 gi tabelul 29. cu ieqirea filetului Fig.5. 20.

6 M5 8.2 : 16 mm.9 1.3 t.6 I 1.2 2 1. Exemplu de notare a unui qurub M4 gi ltngimea I grupa 5.1 gi F-_..5 3.8: $urub M4x16 STAS 7517 grupa 5. 30.8.5 2 0"8 t2 T4 t6 18 20 22 25 30 35 Dimensiunile sunt date in mrn.Anexe 2Al ANEXA 30 $URUB CU CAP CILI\DRIC CRESTAT (Extras din STAS 7517) Forma qi dimensiunile guruburilor cu cap cilindric crestat sunt prezentate in fig.1 Tabelul30.3 1.1 Filet (d) D k n nrax t nun I 10 M3 5. 30. I 0.t b Fig.5 M4 I 2. executat din material din .

cu filet M5.1 Filet {d) I M4 M5 M6 M8 Ml0 I 10 t2 13 fx450 T6 18 20 (22\ 25 (28) 30 /32\ 35 Dimensiunile sunt date in mm.2. M8xl D T6 dr k 3.5 4 6 8 e 3 a J 4 5 20 24 30 36 Ml0" Ml0x1.25 Dimensiunile sunt date in mm. 31. .1 Tabelul31. 6 4 5 I l0 6 Exemplu l:25 de notare a unui gurub cu cap striat. cu mm gi caracteristici mecanice conform grupei 8"8: $urub M5x25 STAS 5302 grupa 8.202 Mecanisme gurub-piuli{5.8.rt prezentate in fig.1" 31. indrumar de proiectare ANEXA $URUBURI CU CAP STRIAT (Extras din STAS 5302) 31 ' Forrna qi dimensiunile guruburilor cu cap striat sur. 31. Fig.2 Filet (d) M4 M5 M6 M8.1 gi tabelele 3r. Tabelul'31.

32.Anexe 203 ANEXA 32 $URUBURI CU CAP STRIAT $I GULER (Extras din STAS 5303) Forma gi dimensiunile qur'uburilor cu cap striat gi guler sunt prezentate io fig. Tabelul32. cu lungimea l:20 mm.I.r Tabelul32. cu filet M5.8.45o Fis.2.i caracteristicile mecanice conform grupei 8.l fx{go f.2 Filet (d) M4 M5 M6 M8.32. Ml0xI. M8x1 D t6 Dr 8 k 3"5 kr 9 20 10 24 l2 30 t6 20 Ml0.8: $urub M5x20 STAS 5303 grupa 8. 32.1 tabelele gi 32.25 36 Dimensiunile sunt date in m m 4 5 l1 6 I t4 t6 20 Exemplu de notare a unui gwub cu cap striat $i guler. .

204

Mecanism e purub-piu

ftn. ind ru mar de proiectare
ANEXA
33

GAURI DE TRECERE PENTRU ORGANE DE ASAMBLARE FILETATN
(Extras din STAS 3336)

Forma gi dimensiunile gburilor de trecere pentru organe de asamblare filetate sunt prezentate in fig. 33.1 pi tabelele 33.1.

Fig.33"1

Tabelul33.1 Diametrul nominal al gurubului d
J

strdnsd

3.5
4

3,2 2,7
4,3

Diametrul eiurii de trecere Execulie: miilocie 3.4
3,9

dl,

largi
3.6 4.2 4,8
J)J

4,5
5

4,8
5,3

4,5 5,0 6,6 7,6 9,0 I 1,0
13,5

{?
7.4 8,0

5.8

6
I 8 10 12 T4
#

6,4 7,4 8,4
10,5 13.0 15,0

10,0

12,0
14,5 16.5

15.5

16

17,0

r7.5

18,0

Dimensiunile sur,rt date in mm.

Anexe

ANEXA 34

LOCA$URr $r LAMAJE PENTRU ORGANE DE ASAMBLARE FILETATE (Extras din STAS rrs74)
Forma qi dimensiunile locaqurilor gi lamajelor pentru organe de asamblare filetate sunt prezentate in fig. 34.1 gi tabelul34.l

Fig.34.1 Tabelul34.1 Diametrul nominal al filetului surubului d
a J

dz

tr

t2

dr

6

3.5 4
5

6.5
8

2.4 2,9 3.2
4

3.2...3-6 3,7...4,2
4.6
5.7 4.3. ..4"8

l0
l1
15

6
8

4,7
6

6.8
9

5,3...5,8 6"4...7 8.4...10

Dimensiunile zunt date in mm.

206

Mecan isme

qu

rutr-piu lif 6. Ind ru mar de proiectare

ANEXA

35

$TIFT I'ILETAT CU CRESTATURA, CU CEP CILINDRIC (Extras
STAS N422\

din

Forma gi dimensiufile gtifturilor filetate cu crestiturd gi cep cilindric sunt prezentate in fig. 35.1 qi tabelele 35.1,35.2.

Fig. 35.1 Tabelul35.1 Fiiet (d) I

M5

M6

M8

M10

l6
(1 8)

20

(22) /.)
28

Dimensiunile sunt date in mm.

Tabelul35.2 Filet (d) M5 M6 M8

t
1,6

n 0.8

Cr

d4

C:
a J

dr

m
2
2

1,2
1"5 1"8

)\

2
J

t)
1,6

I

3,5 4,5
6
7

)5
a J

3.5
5
J)J

4
5

)\
3

Ml0

2"2

55

Dimensiunile sunt date in mm. Exemplu de notare a unui qti{l filetal cu autoblocare, cu crestdturd gi cu cep cilindric, cu filet Ml0 gi lungimea 1:25 mm: $tift cu autoblocare Ml0x25 STAS 10+:22.

Anexe

247

ANEXA 36

$TIFT FILETAT CU CRESTATUnA $I VARF TE$rT (Extras din STAS 4770)
Forma gi dimensiunile gtifturilor filetate cu crestbturd qi v6rf teqit srurt prezentate tn fig. 36.1 $i tabelul 36.1.

Fig. 36.1

Tabelul36.1 Filet (d) t nutx
rnm

M4
2,05

M5
2,35
2

M6
2.9 2,5
1

M8
3,6
3,1

Ml0
4.25 3,75
1.6

M12
4,95 4,45 2 2.5

M14

Ml6
5,95 5,65

n c I
6

r.75 0.6 I

0.8 r-2

1-5

1.2 1.8

')\

5.1

2.8
3.1

2.2

2.8

I
t0 t2

..1 .i,,:
:i
.;''.

:.
,

1.,,
"" ttt'
-t.

'-t*l
,,,r

l6
2A
'tl

.t't:,

rr.,

, ,,

'''''

t

;:

(22\
25

.= t'

.,.,

,:

', ,r..;

' -1;

Dimensiunile sunt date in mm.

Exemplu de notare a unui qtift filetat cu crestdturd gi v6rf tegit, cu filet M8, cu lungimea l:25 mm, cu caracteristici mecanice conform grupei 8.8: $tift filetat M8x25 STAS 4710 grupa 8.8.

Mecanisme Suru

indrumar de oroiectare
ANEXA 37

$TIFT FILETAT
STAS 10421)

cu

CRESTATURA, CU CEP TRONCONIC (Extras din

prezentate Forma qi dimensiunile gifturilor filetate cu crestiturd 9i cep tronconic sunt in fig. 37.1 9i tabelele 37 .1,37 .2.

Fig. 37.1

Tabelul37.l
Filet (d)
I

M6

M8

Ml0

l2
16
(1

8) 20
25

Q2\
(28)

Tabelul37.2

Dimensiunile sunt date in mm.

tronconic, cu filet M10 Exemplu de notare a unui $ift filetat cu autoblocare' cu cep

lungimeal=25mm:

$tift cu autoblocare M10x25 STAS 10421'

Anexe

289
ANEX,A 38

$AIEE PLAT$ (Extras din STAS 520013)
Formagidimensiunile gaibelorplate sunt prezerrtare

infig.38.l qitabelul38.1.
Tabelul 38.1

l)iametrul
qurubuluil
dr
dz

h

boltului
6
8

6.4
8"4 10,5

l1

t.6
1,6
1"6

10

l5 l8
20 24 28 34 39

Fig. 38.1
Exemplu de notare a unei qaibe plate pentru un gurub NI20 sau boll cu diametrul de 2A mm, executata din OL 34: $aibn STAS 52fi813-20-Of, 34

I2
T4

16

2A

i3 l5 l7 2l
25

)\

2

a -f

24

4

Dimensiunile sunt date in mm.

ANHXA 39

$AIBA PRELUCRATA PENTRU BOLTURI (Extras din STAS 5974) Forma gi dimensiunile gaibelor pentru bolluri sunt prezcntatc
tabelul 39.1. T'abelul39.1 Diametrul
dr
J

in fig. 39. I

gi

D

h

boltului
5

l0
t2 t6
20
25

0.8
1,5

6
8 10 12

6
8

10

.){
1 J

2

l4
Fig.39.1
F.remplu de notare a unei gaibe pentru bolt 210, executat din OL37: $aibdl0 STAS 5974,QL37 STAS 50012.

t2 t4
16

28
LO

a
-)

l6
18

n()

l8
20 22

20 22

30 32 34

4
4

4

i)imensiunile sunt date in mm.

1 Tabelul40.2 1-6 1. 6 9.6 2 2.40. forma R. nlax 3-4 4.78 3.7 2.1 Mdrimea mm ^ 3 3. irirnr& F*rtrre Wez) &! 40- ANEXA 40 $AIBE ELASTICE.R10. pentru gurub M10: $aibd SR 766612 .5 8.9 I t. $AIBE GRowER (Extrm & SR Forma qi dimensiunile gaibelor elastice suat prereutab fo l $1 tabelul 40.210 Mecanisme Surub-piu[.9 12.1 8"8 6. I .2 10 Dimensiunile sunt date in mm.1 6.6 .1 8 10. Varianta R cu capetele rlsfrdnte Varianta N cu capetele netede Fig.78 4.7 2 4 5 4-l 5.2 4 5 l6 max 2. .1 dr d.5 Exemplu de notare pentru o gaib6 Grower.4 3.ti.7 10.2 3.36 2-83 3.4 5"4 h S mn 5.5 8.72 5.

Exemplu de notare a unui gplint cu diametrul nominal egal c-u 3.2t20 STAS 1991. l .ANEXA 4I $PLINT (Hxtras din STAS 1991) Forqra qi dimetsiunile gplinturilor sunt prezentate in fig. .41.1 Dimensiunile zunt date inmm.l Tabelui 41. Fig.2 mm 6i lungirnea l:20 mm: $plint 3. l Sr tabelul 4 l . 4l .

Piul Indrumar de Proiectare ANEXA 42 $TIFTURI CILINDRICE (Extras din STAS 1599) tabelul 42'1 Forma qi dimensiunile $ifturilor cilindrice sunt prezentate in fig. din OLC 45 imbunitdfit: $tift cilindric A 10x45 STA'S 1599/OLC 45' - 10 mm.1$i Forma A Forma B Forma Muchiile C /'(/ \ Fig. 42.1 Exemplu de notare a unui qtift cilindric forma A.1 Tabelul42. lungimea .Mecanisme gurub.42. cu diametrul d l:45 mm.

43.l Dimensiunile sunt date in rrrm Exemplu de notae a tmui Sift conic. d: l0 mm qi lungimea . din OLC 45 im*rma4h: $tift conic B 10x30 STAS 3{36I OLC 45.ANEXA 43 $TIFTURI CONICE (Extras din STAS 3436) Forma A Forma B cx45o Fig. forma B.1 cxl+5o Tabelul43. cu diametrul l:30 mrn.

. t' ..5 t2 3.5 55 6 7 t6 l8 2A I'i'' t 25 30 35 40 45 50 f) 60 65 70 80 90 100 -' :..l .1 d dt I' I 5 6 t"2 3.indrumar de proiectare ANEXA 44 BOLTURI FARA CAP (Extras din STAS 5756) Forma gi dimensiunile bollurilor fhrd cap sunt prezentate in fig....: : . -'' .t t. . 44.: .2 i.'.1 k: Bolt B 10x40 STAS 5756/01 50.. L l0 3-2 4. executat din OL 50. '''.1 Tabelul44.2 8 .t_ .._.: .44.' '..1 k cu diametnil . cu gaur6 pentru $plint...214 Mecanisme Su*rb-piulifi. ' t. .' '.' .....''..2 T4 16 18 5 70 5 8 22 5 8 4 4 6 3. i: '.6 3.' " ' ... Exemplu de notare a unui bo{ ftra cap..: .+ . :' '' ''.... d: 10 mm $ cu lungime I = 40 mm. Dimensiunile sunt date in mm. i' :: .1 qi tabelul 44.' l.1 ' fip A Tip t') B o I Fig.

1 qi tabelul 45.5 8 2. forma Iungimea l: 50 rurt.2 5 4 5 4 5 6.5 t4 1E 20 22 25 30 35 40 50 Dimensiunile sunt date in mm.5 6. cu . Exemplu de notare a unui hoit cu cap mic.45.6 2 a J ?1 " t4 3.5 8 T2 10 T2 14 t6 18 D k dr lr I4 2 t1 J t9 a J 2l 3 23 J 5 20 26 4 5 22 28 t+ 24 )z 5 2 1.2 ( Forma B cu gaurl de gplinf) $/< c -t k I Fig.Er .1.iin OL 50: Bol{ A 16x50 STAS 514[1OL fl].5 6.1 Tabeiul45. {f iri Forma A gzuri de sptin t ) 3. cu diametrul d : 16 mm.1 d 6 9 1. e\ecr"rr.Anexe 2t5 ANEXA 45 BOLTURI CU CAP MIC (Extras din STAS 575412) Forma 9i dimensiunile bolEurilor cu cap mic sunt preTentate ln fig.3 6. 45. A.

(firi purl Forma Forma B de 5ptint) {cu gauri de gptint) Fig. executat din OL 50: Bolt A 10x40 STAS 5754lLlOL 54.2 74 16 18 D k d. d : 10 mm. .1 Tabelul46. cu lungim .1.'] Dimensiunile sunt date in mm.2 3.lVlecanisme furu ANEXA 46 BOLTURI CU CAP (Extras din STAS 575411) Forma gi dimensiunile bo[urilor crr cap sunt prezentate in frg. i. cu diametrul l:40 mrn.l d 6 10 I I4 a t0 18 t2 20 4 3.5 22 4 4 6 25 4.1qi tabelul46.3 9 7 8 20 : (22) 25 30 35 40 50 tr.2 4.5 28 5 5 20 30 5 5 22 33 5 8 4 6 24 36 6 6. Exemplu de notare a rurui bo$..46. 46. forma A. I I L4 16 2 1"6 J 2 3..5 4 3.

47.1 qi tabelul47.1 $i ffi Tabelul47. Exemplu de notare a unui inel de siguranfd excentric pentru arbore av6nd diametrul dr .1.16 mm gi grosimea g: I mm: Inel de siguranfi 16x1 STAS 584812.Anexe ?t7 ANEXA 47 INELE DE SIGURANTA EXCENTRICE PENTRU ARBORI $I CANALELA PENTRU ELE (Extras din STAS 584812) Forma qi dimensiunile inelelor de siguranfd excentrice pentru arbori gi canalele pentru ele sunt prezentate fu fig. .1 Canalul din arbore Forla axialS KN Dimensiunile sunt date in mm. 47. d1 x s9 Fig.

8 105.8 kN: Rulment 51207 STAS 3921.5 48"0 49.48. 48.8 98. 62 52 57 57 62 62 67 48 51 32.0 41. CU SIMPLU EFECT (Exras din STAS 3921) qi Fonna gi dimensiunile rulmenlilor axiali cu bile.Mecanisme gurub- tndrumar de proiectare ANEXA 48 RULMENTI AXIALI CU BILE. diarnetrul Exemplu de notare al unui rulment axial avdnd diametrul interior exterior D = 62rnrn qi eapacitateade ftrcdrcare staticd Chu 83.3 69.1 tabelul48._- d rut =d Drut =d1 H rut =H Fig. ___-r.l Tabelul48.0 51208 5l 109 51209 51110 6l 512r0 35 mrn.1 d 2A D 35 H 10 dr Dr drrrnio Du-o 26 28 32 34 37 39 42 46 48 53 Capacitatea de incdrcare 35 2l 22 26 27 32 32 37 37 37 37 42 42 47 47 52 25 30 35 40 45 40 42 47 47 52 52 62 68 80 60 68 65 73 7A t4 ll 15 11 16 12 18 24 32 l3 19 L4 40 42 47 47 52 52 62 68 80 60 68 65 73 7A 29 32 35 static6 Cou" kl'I 22. sunt date in fig.0 31.l.6 83.5 Simbol rulment 51 104 5t204 51 105 38 51205 51 106 40 43 45 51 55 20 50 l--'----" t4 78 22 Dimensirrnile srrnt date ftr mrn 78 '. : d: .0 29.0 62. - <) '.1 51206 51 107 51247 51307 5t407 51 108 53 56 58 105"0 75.4 111.0 155. cu simplu efect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful