You are on page 1of 20

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA, TEORÍA DA LITERATURA E LINGÜÍSTICA XERAL

Teoría da Tradución
Miguel González Pereira Víctor M. Longa Juan J. López Rivera

GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO

2012/2013

FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA, TEORÍA DA LITERATURA E LINGÜÍSTICA XERAL AUTORES: Miguel González Pereira, Víctor M. Longa, Juan J. López Rivera Edición electrónica. 2012. ADVERTENCIA LEGAL: Reservados todos os dereitos. Queda prohibida a duplicación total ou parcial desta obra, en calquera forma ou por calquera medio (electrónico, mecánico, gravación, fotocopia ou outros) sen consentimento expreso por escrito dos autores.

2. Departamento: Literatura Española. Os únicos requisitos aconsellables son que o alumnado posúa un nivel de expresión (redacción e ortografía) consonte coa súa situación académica. LONGA JUAN J. 1. Aplicacións”. REQUISITOS Non se contemplan requisitos especiais para cursar esta materia. DATOS DESCRITIVOS DA MATERIA 1.4. PROFESORES ENCARGADOS DA MATERIA Profesores: Juan J. HORAS E LUGARES DE TITORÍAS Horarios: Indicados polos docentes.3. SENTIDO DA MATERIA Esta materia forma parte do Módulo Complementario “Linguas e comunicación. e tamén habilidades para a lectura e comprensión crítica. Teoría da Literatura e Lingüística Xeral. Recoméndase igualmente posuír coñecementos de informática a nivel de usuario e manexo básico de Internet. e tampouco se esixen coñecementos previos. DATOS BÁSICOS G5041604 TEORÍA DA TRADUCIÓN Grao en Filoloxía Clásica Grao en Lingua e Literatura Españolas Grao en Lingua e Literatura Galegas Grao en Lingua e Literatura Inglesas Grao en Lingua e Literatura Modernas OBRIGATORIA EN MINOR LINGÜÍSTICA 6 FACULTADE DE FILOLOXÍA (Campus de Santiago) CÓDIGO NOME DA MATERIA TITULACIÓN CARÁCTER Nº DE CRÉDITOS ECTS LOCALIZACIÓN 1.1. máis aló dos coñecementos xerais obtidos mediante as materias Lingüística I (1º) e Lingüística II (2º). Lugar: Gabinetes dos docentes. cuxo obxectivo é proporcionar unha formación axeitada para se . 1. 2. LÓPEZ RIVERA 1. López Rivera.GUÍA DOCENTE DE TEORÍA DA TRADUCIÓN Curso 2012-2013 Autores: MIGUEL GONZÁLEZ PEREIRA VÍCTOR M. Área de coñecemento: Lingüística Xeral.

(9) Desenvolver a capacidade de interpretación crítica das teorías sobre a tradución. 4. Características da tradución literaria. DIMENSIÓNS DA TRADUCIÓN. TEMA 3. O sentido da materia consiste. (3) Obter unha visión ampla dos principios xerais da Teoría da Tradución que permitan situar a linguaxe humana no trasvase de información. non hai unha soa tradución posible. O CONCEPTO DE TRADUCIÓN. en tanto que está influída por múltiples factores que ultrapasan os estritamente lingüísticos. (5) Manexo de recursos básicos para analizar con desenvoltura os diferentes tipos de tradución. (7) Comprender as diversas formas de información trasvasada. TEMARIO TEMA 1. OBXECTIVOS DA MATERIA Adquirir competencias básicas para aborda-lo proceso da tradución (con especial atención á tradución literaria). xa que son variables as características e propósitos dos elementos que conforman o acto comunicativo. O desenvolvemento destes coñecementos obrigará ó alumnado a se enfrontar con cuestións comúns a todo estudo lingüístico: a diversidade de enfoques e modelos teóricos para o estudo dun fenómeno único como é a linguaxe humana. TEMA 2. Tradución como resultado vs. Dimensións e prototipoloxías da tradución: literaria. creativo e dinámico. Métodos e tipos de tradución. (2) Comprender a complexidade da tradución. CONTIDOS DA MATERIA 5. Tradución de linguas vs. en ofrecer unha serie de distincións nocionais básicas para comprenderen como a tradución é un fenómeno xenérico que engloba un conxunto complexo de procesos moi dispares. . máis concretamente. (8) Recoñecer e resaltar a importancia das vertentes da tradución segundo os textos. A materia tenta. O PROCESO DE TRADUCIÓN. COMPETENCIAS (1) Dominar conceptos e fundamentos esenciais para o estudo da tradución como un fenómeno complexo.desenvolver na comprensión e a análise de diferentes niveis de comunicación. así. con especial aplicación á tradución literaria. de xeito que se poidan aplicar a moi diferentes ámbitos comunicativos. Noción de equivalencia dinámica. e que conduce á obtención do “Minor en Lingüística Xeral”. o seu valor social e as súas repercusións comunicativas. evidenciar o feito de que non hai unha soa tradución posible. destacando os pertinentes na tradución literaria e na tradución técnica. Complexidade do proceso de tradución. xeral e técnica ou especializada. tradución como proceso. Tradución como trasvase intercultural. tradución de textos.1. (6) Entender que a tradución non é un fenómeno unívoco. A finalidade será acadar unha perspectiva xeral sobre os diferentes tipos de tradución. 5. 3. (4) Entender o papel fundamental do proceso de tradución para a transmisión intercultural.

Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Salamanca: Almar. Teresa (1999): La terminología: representación y comunicación. London & New York: Routledge. London: Routledge. HATIM. panorámicas e enciclopedias BAKER. HATIM. Teorías traductológicas contemporáneas. Mona (1998): Routledge Encyclopedia of Translation. London & New York: Continuum. . FAWCETT. Valentín (1982): Teoría y práctica de la traducción.) (2002): Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues. Cambridge: Cambridge University Press. Madrid: Cátedra. Valencia: Tirant lo Blanch. HURTADO ALBIR. GARCÍA YEBRA. MOYA. Basil (2001): Teaching and Researching Translation. Andrew & Emma WAGNER (2002): Can Theory Help Translators? A Dialogue between The Ivory Tower and The Wordface.) (2010): Translation: Theory and Practice in Dialogue. Oxford: Oxford University Press.2. Harlow: Longman. Jerome. Virgilio (2004): La selva de la traducción. Basil & Ian MASON (1990): Discourse and The Translator. 1995. Madrid: Gredos. Karla L. 2 vols. GARCÍA IZQUIERDO.5. GUADARRAMA GARCÍA & Rebecca HYDE PARKER (eds. Crítica. Jerome.2.) (2010): Handbook of Translation Studies. London: Longman. Trad. Kirsten & Kevin WINDLE (eds. CHESTERMAN. MALMKJAER. Peter D. Amsterdam: John Benjamins. Theo (ed. Recursos xerais: dicionarios. Yves & Luc Van DOORSLAER (eds. CARBONELL. CABRÉ. FAWCETT.2. 5.) (2010): Critical Readings in Translation Studies. Mona (ed. Peña. Manchester: St. Elementos para una teoría de base comunicativa y otros artículos. de S. HERMANS.2. Historia. Teoría. Madrid: Cátedra. (1997): Translation and Language: Linguistic Theories Explained. Ovidi (1999): Traducción y cultura: de la ideología al texto. Antoinette. RICCARDI. Manchester: St. esp. Bibliografía xeral BAKER. Universitat Pompeu Fabra. Valentín (1983): En torno a la traducción. Isabel (2000): Análisis textual aplicado a la traducción. GAMBIER. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 5. Barcelona: Ariel. Amparo (2001): Traducción y traductología. M. Manchester & Northampton (MA): St. Basil (1997): Communication across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text Linguistics.) (2002): Translation Studies: Perspectives on an Emerging Discipline. Madrid: Gredos.) (2011): Oxford Handbook of Translation Studies. Teoría de la traducción. Alessandra (ed. Una aproximación al discurso. Jerome. GARCÍA YEBRA. Exeter: University of Exeter Press.1. HATIM.

NORD. London: Routledge. George (1975): After Babel: Aspects of Language and Translation. Madrid: Cátedra. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 2004. Málaga: Universidad de Málaga. . de V. TORRE. Manual de traducción. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Rabadán & R. Amsterdam: Rodopi. Cátedra: Madrid. de A. London: Routledge. NIDA.) (2004): Textos clásicos de Teoría de la Traducción. 1992. Amsterdam: John Benjamins. New York: Routledge. Salvador & M. 2a ed. 1999. Trad. María Helena (2002): Teoría de la traducción: convergencias y divergencias. León: Universidad de León. Fernández. TOURY. Valladolid: Universidad de Valladolid. Amsterdam: John Benjamins. PEÑA. and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis. Salamanca: Almar. Method. Salamanca: Ambos Mundos. WILSS. e ed. (2001): Contexts in Translating. Eva (1996): La traducción de la metáfora. Trad. Aspectos del lenguaje y la traducción. New York: Oxford University Press. 2a ed. Castañón. PYM. esp. Manual de traducción. Eugene A.LAFARGA. SNELL-HORNBY.) (2004): Historia de la traducción en España. STEINER. Trad. Francisco & Luis PEGENAUTE (eds. de A. gal. 1993. 2a ed. 1980. 2004. SAMANIEGO FERNÁNDEZ. esp. RABADÁN. Los estudios descriptivos de traducción y más allá: metodología de la investigación en estudios de traducción. esp. esp. Wolfram (1996): Knowledge and Skills in Translator Behavior. Trad. José HERNÁNDEZ GUERRERO (1994): Traductología. ampliada. Merino. 2008. Trad. Moya. London & New York: Routledge. Madrid: Síntesis. Gideon (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond. Hacia una perspectiva integradora. Vigo: Universidade de Vigo. Madrid: Cátedra. VENUTI. Madrid: Fondo de Cultura Económica. NEWMARK. Rosa (1991): Equivalencia y traducción: problemática de la equivalencia translémica inglés-español. New York & London: PrenticeHall. Estudios de traducción. Castellón: Universitat Jaume I. Mary (1988): Translation Studies: An Integrated Approach. Lawrence (1995): The Translator’s Invisibility: A History of Translation. Peter (1988): A Textbook of Translation. Roberto (2001): Aspectos epistemológicos de la traducción. S. VEGA. Después de Babel. SÁNCHEZ TRIGO. MAYORAL ASENSIO. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. de F. Cristiane (1991): Text Analysis in Translation: Theory. MUNDAY. Anthony (2010): Exploring Translation Theories.) (2000): The Translation Studies Reader. de R. Jeremy (2001): Introducing Translation Studies: Theories and Applications. Miguel Ángel (ed. Lawrence (ed. Ramírez. Esteban (1994): Teoría de la traducción literaria. VENUTI.

BROWER (ed. Los problemas teóricos de la traducción. a partir da versión alemana. TORRE.5.1. Contido vs. tradución de textos. A noción de equivalencia dinámica. ESTRUTURA DETALLADA DO TEMARIO PARA AS SESIÓNS EXPOSITIVAS TEMA 1. III. esp. Barcelona: Ariel. esp. Trad. Ponencia presentada nun coloquio sobre «Teoría e práctica da tradución». Estudios de teoría y metodología lingüística. MOUNIN. Inviabilidade da tradución de linguas. León: Universidad de León. 1. Tradución de linguas vs. GUIÓN 1. Georges (1963): Les problèmes théoriques de la traduction. cap.2. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA HURTADO ALBIR. Métodos e tipos de tradución. 1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (DE LECTURA OBRIGATORIA) COSERIU. 1. Madrid: Gredos. 1.3. Eugenio (1977): “Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción”. designación. “En torno a los aspectos lingüísticos de la traducción”. 1977. esp. Amparo (2001): Traducción y traductología. cap. Lago Alonso. Madrid: Gredos. cap. En Reuben A. Cambridge (MA): Harvard University Press.2. Trad. 214-239. Madrid: Síntesis. . Estatus da Teoría da Tradución. En Ensayos de Lingüística General. M.): On Translation. 1984. de M. 232239. Noción de anisomorfismo. Pujol. Martínez Hernández en El hombre y su lenguaje. de J. Paris: Gallimard. Noción de tradución.1. 1. 6-10 de setembro de 1976. Madrid: Cátedra.. Roman (1959): “On linguistic aspects of translation”.4. 3. organizada pola Fundación Nobel en Estocolmo.2. Trad. Esteban (1994): Teoría de la traducción literaria. RABADÁN. O CONCEPTO DE TRADUCIÓN OBXECTIVOS: Caracterizar a tradución e a disciplina que a ten como o seu obxecto de estudo. JAKOBSON. 1.2. 67-77.3. 1. de J. cap. Rosa (1991): Equivalencia y traducción: problemática de la equivalencia translémica inglés-español.

de A. Crítica. cap 1 (segunda parte). 63-80. a literaria. . Madrid: Gredos. V. Amsterdam: John Benjamins. GUIÓN 3. Madrid: Cátedra. SÁNCHEZ TRIGO. e ed. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA NIDA. María Helena (2002): Teoría de la traducción: convergencias y divergencias.2. Vigo: Universidade de Vigo. Madrid: Cátedra. Ramírez. 1. (2001): Contexts in Translating. cap.3. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (DE LECTURA OBRIGATORIA) GARCÍA YEBRA. Rabadán & R. Dimensións e prototipoloxías da tradución: literaria. Ideoloxía e reescritura. cap. esp. TOURY. Hacia una perspectiva integradora. SNELL-HORNBY. xeral e técnica ou especializada. 1999. S. Mary (1988): Translation Studies: An Integrated Approach. especialmente. Merino. esp. 3. Complexidade do proceso de tradución: principais factores implicados. Gideon (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond.1.2. O PROCESO DE TRADUCIÓN OBXECTIVOS: Mostrar a complexidade do proceso de tradución e as súas implicacións. Salamanca: Almar. Estudios de traducción. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 2004. Polivalencia. 2. 2. Los estudios descriptivos de traducción y más allá: metodología de la investigación en estudios de traducción. Eugene A. cap. Trad. TEMA 3.2. Valentín (1983): En torno a la traducción. 183-199. 2. 3. polisemia e ambigüidade. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (DE LECTURA OBRIGATORIA) HURTADO ALBIR.2.1. Trad.1. Características da tradución literaria. DIMENSIÓNS DA TRADUCIÓN: A TRADUCIÓN LITERARIA OBXECTIVOS: Caracterizar os tipos de tradución e. Teoría. tradución como proceso.2. Tradución como trasvase intercultural. de R. Historia. 362375. Tradución como resultado vs. 3. Amparo (2001): Traducción y traductología. GUIÓN 2. A metáfora.TEMA 2. Amsterdam: John Benjamins.

201-214. . 5.Análise de textos sobre a conceptualización histórica da tradución. SEMINARIO 1. Madrid: Síntesis.Análise de textos sobre o alcance da tradución.3.Traballo co esquema do proceso de tradución de García Yebra. SEMINARIO 1. SEMINARIO 1.Exercicios sobre a noción de designación e a súa utilidade.Explicación da maneira en que se vai avaliar o traballo dos estudantes. cap. . .Traballo cos aspectos culturais e a súa trascendencia para traducir: clasificacións semánticas en distintas linguas. TITORÍA 1 .4. ESTRUTURA DETALLADA DO TEMARIO PARA AS SESIÓNS INTERACTIVAS E TITORÍAS PROGRAMADAS TEMA 1. Esteban (1994): Teoría de la traducción literaria.Exercicios sobre a variación intraidiomática para mostrar a súa importancia na tradución. SEMINARIO 2.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA SÁNCHEZ TRIGO.2. . Vigo: Universidade de Vigo. TEMA 2. . TORRE.Exercicios con métodos de tradución: tradución oblicua e procedementos de tradución. .1.1. . . SEMINARIO 2. O CONCEPTO DE TRADUCIÓN SEMINARIO 1.Exercicios sobre o signo lingüístico en relación coa tradución. O PROCESO DE TRADUCIÓN SEMINARIO 2. . SEMINARIO 1. 5. María Helena (2002): Teoría de la traducción: convergencias y divergencias.Explicación do contido dos seminarios e titorías.3.4. . .5.2.Resolución de dúbidas sobre a materia ou sobre as lecturas obrigatorias ou complementarias.

A conxunción dos diferentes tipos de sesións (expositivas.2. METODOLOXÍA A materia está concibida para alumnos que asisten regularmente ás sesións de clase (expositivas. DIMENSIÓNS DA TRADUCIÓN: A TRADUCIÓN LITERARIA SEMINARIO 3.Exercicio sobre distintas propostas na tradución da metáfora.Traballo con textos literarios baseados en xogos de palabras. SEMINARIO 3. Traballo coa noción de prototipoloxía na tradución. que se anunciará con antelación. Toury.SEMINARIO 2. SEMINARIO 3.4. . Distribúese en tres horas semanais.Traballo coa noción de tradución como trasvase intercultural: G. TEMA 3.1. seminario e titorías en grupo) pretende facilitar ao alumnado unha base sólida para a adquisición de coñecemento (teórico e práctico) sobre a materia. divididas en dúas sesións expositivas e unha sesión de seminario en grupos pequenos dependendo do número de matriculados.Traballo coas nocións de intertextualidade e reescritura. seminario e titorías en grupo).Comparación de tipos textuais.5. está prevista a realización periódica de titorías programadas en grupos de 10 alumnos. . e tamén guiar o seu traballo autónomo. . TITORÍA 3 . 6. . Ademais. TITORÍA 2 .Resolución de dúbidas sobre a materia ou sobre as lecturas obrigatorias ou complementarias. SEMINARIO 2. .3.Resolución de dúbidas sobre a materia ou sobre as lecturas obrigatorias ou complementarias. .

que abranguerá os contidos das sesións expositivas e as lecturas obrigatorias. AVALIACIÓN 1ª OPORTUNIDADE (MES DE XUÑO): Realizarase mediante avaliación continua. CRONOGRAMA DO CURSO ACADÉMICO 2012-2013 7. O 50% da cualificación corresponderá ás actividades e traballos realizados e presentados nas sesións de seminario e nas titorías programadas. O exame farase na data establecida oficialmente pola Secretaría do Centro ao final do período lectivo do segundo cuadrimestre. HORAS PARA OS ALUMNOS TIPO DE SESIÓN SESIÓNS EXPOSITIVAS SESIONS SEMINARIO SESIONS PROGRAMADA TOTAL TITORÍA ACTIVIDADES FORMATIVAS CO SEU CONTIDO EN HORAS NON TOTAL HORAS PRESENCIAIS 64 32 3 99 96 48 6 150 HORAS PRESENCIAIS 32 16 3 51 7. CRONOGRAMA POR TEMAS TEMA PERÍODO SESIONS EXPOSITIVAS TEMA 1 XANEIRO-MARZO 5 sesións de 120´ TEMA 2 MARZO-ABRIL 5 sesións de 120´ TEMA 3 ABRIL-MAIO 3 sesións de 120´ SESIONS SEMINARIO 5 sesións de 60´ 1 sesión de 60´ (entre o 11 e o 25 de febreiro) 16 horas 5 sesións de 60´ 1 sesión de 60´ (entre o 11 e o 22 de marzo) 16 horas 3 sesións de 60´ 1 sesión de 60´ (entre o 29 de abril e o 10 de maio) 10 horas TITORÍAS PROGRAMADAS TOTAL DE HORAS PRESENCIAIS POR TEMA 8.2. 2ª OPORTUNIDADE (MES DE XULLO): A avaliación para a oportunidade de xullo realizarase exclusivamente mediante un exame que incluirá cuestións teóricas e prácticas (correspondentes ás sesións expositivas e seminario). O 50% restante corresponderá ao exame da materia.7.1. . DISTRIBUCIÓN DA CARGA ECTS. O exame realizarase na data establecida oficialmente pola Secretaría do Centro no mes de xullo. DISTRIBUCIÓN DA CARGA ECTS.

López Rivera. REQUISITOS No se contemplan requisitos especiales para cursar esta asignatura. . LÓPEZ RIVERA 1. 1.4. y también habilidades para la lectura y la comprensión crítica. PROFESORES ENCARGADOS DE LA ASIGNATURA Profesores: Juan J.2. Teoría de la Literatura y Lingüística General. DATOS BÁSICOS CÓDIGO NOMBRE DE LA ASIGNATURA G5041604 TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN Grado en Filología Clásica Grado en Lengua y Literatura Españolas Grado en Lengua y Literatura Gallegas Grado en Lengua y Literatura Inglesas Grado en Lengua y Literatura Modernas OBLIGATORIA EN MINOR LINGÜÍSTICA 6 FACULTAD DE FILOLOGÍA (Campus de Santiago) TITULACIÓN CARÁCTER Nº DE CRÉDITOS ECTS LOCALIZACIÓN 1.3. LONGA JUAN J. HORAS Y LUGARES DE TUTORÍAS Horarios: Indicados por los docentes.1. Departamento: Literatura Española. Área de conocimiento: Lingüística General. Es recomendable igualmente poseer conocimientos de informática a nivel de usuario y manejo básico de Internet. más allá de los conocimientos generales obtenidos mediante las asignaturas Lingüística I (1º) y Lingüística II (2º). 1. Los únicos requisitos aconsejables son que el alumnado posea un nivel de expresión (redacción y ortografía) correspondiente a su situación académica. y tampoco se exigen conocimientos previos.GUÍA DOCENTE DE TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN Curso 2012-2013 Autores: MIGUEL GONZÁLEZ PEREIRA VÍCTOR M. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 1. Lugar: Despachos de los docentes.

en ofrecer una serie de distinciones nocionales básicas para comprender como la traducción es un fenómeno genérico que engloba un conjunto complejo de procesos muy dispares.2. (8) Reconocer y resaltar la importancia de las vertientes de la traducción según los textos. La finalidad será conseguir una perspectiva general sobre los diferentes tipos de traducción. su valor social y sus repercusiones comunicativas. (3) Obtener una visión amplia de los principios generales de la Teoría de la Traducción que permitan situar el lenguaje humano en el trasvase de información. de evidenciar el hecho de que no hay una sola traducción posible. COMPETENCIAS (1) Dominar conceptos y fundamentos esenciales para el estudio de la traducción como un fenómeno complejo. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA Adquirir competencias básicas para abordar el proceso de la traducción (con especial atención a la traducción literaria). 3. (4) Entender el papel fundamental del proceso de traducción para la transmisión intercultural. y que conduce a la obtención del “Minor en Lingüística General”. de manera que se puedan aplicar a muy diferentes ámbitos comunicativos. (2) Comprender la complejidad de la traducción. creativo y dinámico. (9) Desarrollar la capacidad de interpretación crítica de las teorías sobre la traducción. (5) Manejo de recursos básicos para analizar con desenvoltura los diferentes tipos de traducción. más concretamente. Aplicaciones”. El sentido de la asignatura consiste. (7) Comprender las diversas formas de información trasvasada. así. con especial aplicación a la traducción literaria. cuyo objetivo es proporcionar una formación adecuada para manejarse en la comprensión y el análisis de diferentes niveles de comunicación. (6) Entender que la traducción no es un fenómeno unívoco. ya que son variables las características y propósitos de los elementos que conforman el acto comunicativo. El desarrollo de estos conocimientos obligará al alumnado a enfrentarse con cuestiones comunes a todo estudio lingüístico: la diversidad de enfoques y modelos teóricos para el estudio de un fenómeno único como es el lenguaje humano. 4. La asignatura trata. . SENTIDO DE LA ASIGNATURA Esta materia forma parte del Módulo Complementario “Lenguas y comunicación. en tanto que está influida por múltiples factores que sobrepasan a los estrictamente lingüísticos. destacando los pertinentes en la traducción literaria y en la traducción técnica. no hay una sola traducción posible.

Complejidad del proceso de traducción.) (2010): Translation: Theory and Practice in Dialogue. GUADARRAMA GARCÍA & Rebecca HYDE PARKER (eds. Karla L. FAWCETT.2. Bibliografía general BAKER. MOYA. Ovidi (1999): Traducción y cultura: de la ideología al texto. Alessandra (ed.) (2011): Oxford Handbook of Translation Studies. 5. Recursos generales: diccionarios. 5. Antoinette. Amsterdam: John Benjamins. Teorías traductológicas contemporáneas. Traducción de lenguas vs. Traducción como trasvase intercultural. CHESTERMAN. . traducción como proceso. Noción de equivalencia dinámica.) (2010): Critical Readings in Translation Studies.) (2010): Handbook of Translation Studies. CABRÉ. Peter D. M. London: Routledge. TEMARIO TEMA 1.2. TEMA 2. Virgilio (2004): La selva de la traducción. Elementos para una teoría de base comunicativa y otros artículos. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 5. Traducción como resultado vs. FAWCETT.2. RICCARDI. Jerome. TEMA 3. Métodos y tipos de traducción. Manchester: St. Andrew & Emma WAGNER (2002): Can Theory Help Translators? A Dialogue between The Ivory Tower and The Wordface. Teresa (1999): La terminología: representación y comunicación. Valencia: Tirant lo Blanch. Dimensiones y prototipologías de la traducción: literaria. Características de la traducción literaria. Mona (ed. CARBONELL. panorámicas y enciclopedias BAKER. Yves & Luc Van DOORSLAER (eds.) (2002): Translation Studies: Perspectives on an Emerging Discipline. Isabel (2000): Análisis textual aplicado a la traducción. MALMKJAER. EL PROCESO DE TRADUCCIÓN.1. Kirsten & Kevin WINDLE (eds. GARCÍA IZQUIERDO. Cambridge: Cambridge University Press. general y técnica o especializada. (1997): Translation and Language: Linguistic Theories Explained.1. GAMBIER. Mona (1998): Routledge Encyclopedia of Translation.2. Manchester: St.5. Jerome. DIMENSIONES DE LA TRADUCCIÓN. traducción de textos. Salamanca: Almar. London & New York: Routledge. Oxford: Oxford University Press. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 5. London & New York: Continuum. Madrid: Cátedra. EL CONCEPTO DE TRADUCCIÓN.

Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. NEWMARK. Manual de traducción. Fernández. de A. Después de Babel. LAFARGA. Valentín (1982): Teoría y práctica de la traducción. HURTADO ALBIR. Peña. Trad.) (2004): Historia de la traducción en España. London & New York: Routledge. London: Routledge. Una aproximación al discurso. Exeter: University of Exeter Press. Madrid: Fondo de Cultura Económica. New York & London: PrenticeHall. Aspectos del lenguaje y la traducción. Madrid: Gredos. TOURY. Hacia una perspectiva integradora. gall. Roberto (2001): Aspectos epistemológicos de la traducción. Madrid: Síntesis. Vigo: Universidade de Vigo. Method. Basil (1997): Communication across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text Linguistics. Basil (2001): Teaching and Researching Translation. STEINER. George (1975): After Babel: Aspects of Language and Translation. PEÑA. Castañón. 2 vols. Los estudios descriptivos de . Eva (1996): La traducción de la metáfora. 1993. Esteban (1994): Teoría de la traducción literaria. María Helena (2002): Teoría de la traducción: convergencias y divergencias. Barcelona: Ariel. Mary (1988): Translation Studies: An Integrated Approach. S. de F. y ed. MUNDAY. RABADÁN. Amsterdam: John Benjamins. Madrid: Gredos. Amsterdam: Rodopi. Salamanca: Almar. Gideon (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond. SNELL-HORNBY. (2001): Contexts in Translating. HATIM. Castellón: Universitat Jaume I. HATIM. Trad. Harlow: Longman. de V. esp. Valentín (1983): En torno a la traducción. 1980. Manchester & Northampton (MA): St. Salamanca: Ambos Mundos. Peter (1988): A Textbook of Translation. Trad. León: Universidad de León. de S. SÁNCHEZ TRIGO. esp. Francisco & Luis PEGENAUTE (eds. HERMANS. Amparo (2001): Traducción y traductología. TORRE. Jeremy (2001): Introducing Translation Studies: Theories and Applications. de R. Teoría. 1995. Málaga: Universidad de Málaga. HATIM. esp. SAMANIEGO FERNÁNDEZ.GARCÍA YEBRA. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Theo (ed. 1992. MAYORAL ASENSIO. London: Longman. Rabadán & R. Trad. Moya. Crítica. Trad. Historia. José HERNÁNDEZ GUERRERO (1994): Traductología. and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis. esp. 1999. Rosa (1991): Equivalencia y traducción: problemática de la equivalencia translémica inglés-español. New York: Oxford University Press. Ramírez. NIDA. NORD. Basil & Ian MASON (1990): Discourse and The Translator. GARCÍA YEBRA. esp. Trad. Salvador & M. Cátedra: Madrid. Eugene A. Manual de traducción. Cristiane (1991): Text Analysis in Translation: Theory. PYM. Jerome. Madrid: Cátedra. Anthony (2010): Exploring Translation Theories. Teoría de la traducción.) (2002): Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues. Merino. Valladolid: Universidad de Valladolid. Amsterdam: John Benjamins. Estudios de traducción. de A.

Estudios de teoría y metodología lingüística. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Madrid: Gredos. Madrid: Cátedra. 1. . Madrid: Cátedra. M. 67-77. 1.1.) (2000): The Translation Studies Reader. London: Routledge. Trad. Paris: Gallimard. Contenido vs. 2a ed. RABADÁN. Ponencia presentada en un coloquio sobre «Teoría y práctica de la traducción». Roman (1959): “On linguistic aspects of translation”. III. 2004. Lawrence (ed. Georges (1963): Les problèmes théoriques de la traduction. En Reuben A. “En torno a los aspectos lingüísticos de la traducción”. ampliada. cap. EL CONCEPTO DE TRADUCCIÓN OBJETIVOS: Caracterizar la traducción y la disciplina de la que es objeto de estudio.4. VENUTI. VENUTI. traducción de textos. Traducción de lenguas vs.1. 1. Barcelona: Ariel. organizada por la Fundación Nobel en Estocolmo.2. cap. 6-10 de septiembre de 1976. Inviabilidad de la traducción de lenguas. 3. GUIÓN 1. 1977.2.3. VEGA. New York: Routledge. designación. WILSS. Lawrence (1995): The Translator’s Invisibility: A History of Translation. Amparo (2001): Traducción y traductología. 1. esp. Trad. de J. Rosa (1991): Equivalencia y traducción: problemática de la equivalencia translémica inglés-español. 1984. JAKOBSON. 2004. de J. a partir de la versión alemana. Wolfram (1996): Knowledge and Skills in Translator Behavior. Métodos y tipos de traducción. Pujol. La noción de equivalencia dinámica. Noción de traducción. de M. En Ensayos de Lingüística General. Madrid: Síntesis. Noción de anisomorfismo. cap.) (2004): Textos clásicos de Teoría de la Traducción. ESTRUCTURA DETALLADA DEL TEMARIO PARA LAS SESIONES EXPOSITIVAS TEMA 1. Martínez Hernández en El hombre y su lenguaje. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (DE LECTURA OBLIGATORIA) COSERIU. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA HURTADO ALBIR. MOUNIN..): On Translation. 2a ed. Esteban (1994): Teoría de la traducción literaria. 1. Madrid: Cátedra. Cambridge (MA): Harvard University Press. 214-239. Estatus de la Teoría de la Traducción.traducción y más allá: metodología de la investigación en estudios de traducción. 1. 2a ed. Madrid: Gredos. 2008. Lago Alonso. Trad. esp.3. 5.2. León: Universidad de León. Los problemas teóricos de la traducción. TORRE. esp. Eugenio (1977): “Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción”. BROWER (ed.2. 232239. Miguel Ángel (ed. 1. cap.

Amsterdam: John Benjamins. Vigo: Universidade de Vigo. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA NIDA. esp. Madrid: Gredos. Complejidad del proceso de traducción: principales factores implicados. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (DE LECTURA OBLIGATORIA) GARCÍA YEBRA. DIMENSIONES DE LA TRADUCCIÓN: LA TRADUCCIÓN LITERARIA OBJETIVOS: Caracterizar los tipos de traducción y.3. Rabadán & R. cap.2. Trad. Madrid: Cátedra. traducción como proceso. GUIÓN 2. 362375. cap. Características de la traducción literaria. 63-80. V. Polivalencia. Amsterdam: John Benjamins. TOURY. y ed. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (DE LECTURA OBLIGATORIA) HURTADO ALBIR.2. 1. cap 1 (segunda parte). 2. Historia. Gideon (1995): Descriptive Translation Studies and Beyond. EL PROCESO DE TRADUCCIÓN OBJETIVOS: Mostrar la complejidad del proceso de traducción y sus implicaciones. Crítica. GUIÓN 3. la literaria.2. TEMA 3. cap. Eugene A. 2. 70-90. Merino. Los estudios descriptivos de traducción y más allá: metodología de la investigación en estudios de traducción.2. Teoría. María Helena (2002): Teoría de la traducción: convergencias y divergencias. 3. Amparo (2001): Traducción y traductología. Madrid: Cátedra. de A.1. polisemia y ambigüedad. 183-199. Trad. (2001): Contexts in Translating. 1999. general y técnica o especializada. SNELL-HORNBY. Dimensiones y prototipologías de la traducción: literaria. 3. especialmente. La metáfora.TEMA 2. Valentín (1983): En torno a la traducción.1. de R. Ramírez. Mary (1988): Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. esp. Ideología y reescritura. Traducción como resultado vs. 2004. . 2.2. SÁNCHEZ TRIGO. Estudios de traducción. S. Hacia una perspectiva integradora. Salamanca: Almar. 3. Traducción como trasvase intercultural.1.

Explicación del contenido de los seminarios y tutorías.Ejercicios con métodos de traducción: traducción oblicua y procedimientos de traducción.Ejercicios sobre el signo lingüístico en relación con la traducción. . 5.3.Ejercicios sobre la variación intraidiomática para mostrar su importancia en la traducción. . SEMINARIO 1. SEMINARIO 1.Análisis de textos sobre el alcance de la traducción. . . EL PROCESO DE TRADUCCIÓN SEMINARIO 2.Explicación de la manera en que va a ser evaluado el trabajo de los estudiantes.Análisis de textos sobre la conceptualización histórica de la traducción. . ESTRUCTURA DETALLADA DEL TEMARIO PARA LAS SESIONES INTERACTIVAS Y TUTORÍAS PROGRAMADAS TEMA 1.2. Vigo: Universidade de Vigo. SEMINARIO 2. EL CONCEPTO DE TRADUCCIÓN SEMINARIO 1.Resolución de dudas sobre la asignatura o sobre las lecturas obligatorias o complementarias. TEMA 2.3. . .Trabajo con los aspectos culturales y su trascendencia para traducir: clasificaciones semánticas en distintas lenguas.Trabajo con el esquema del proceso de traducción de García Yebra. cap.1. SEMINARIO 2. TUTORÍA 1 .2. TORRE. .4. SEMINARIO 1.4.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA SÁNCHEZ TRIGO. . 201-214.5. . 5.1. Esteban (1994): Teoría de la traducción literaria.Ejercicios sobre la noción de designación y su utilidad. Madrid: Síntesis. SEMINARIO 1. . María Helena (2002): Teoría de la traducción: convergencias y divergencias.

SEMINARIO 2.4. . y también guiar su trabajo autónomo.2. Además.3.Comparación de tipos textuales. divididas en dos sesiones expositivas y una sesión de seminario en grupos pequeños dependiendo del número de matriculados. Toury. Trabajo con la noción de prototipología en la traducción. 6. que se anunciará con antelación. está prevista la realización periódica de tutorías programadas en grupos de 10 alumnos. seminario y tutorías en grupo) pretende facilitar al alumnado una base sólida para la adquisición de conocimiento (teórico y práctico) sobre la asignatura.1. .Trabajo con textos literarios basados en juegos de palabras. seminario y tutorías en grupo). . SEMINARIO 2.Trabajo con la noción de traducción como trasvase intercultural: G.Resolución de dudas sobre la asignatura o sobre las lecturas obligatorias o complementarias.Resolución de dudas sobre la asignatura o sobre las lecturas obligatorias o complementarias. METODOLOGÍA La asignatura está concebida para alumnos que asisten regularmente a las sesiones de clase (expositivas. TUTORÍA 2 . SEMINARIO 3. TEMA 3.Ejercicio sobre distintas propuestas para la traducción de la metáfora. Se distribuye en tres horas semanales.Trabajo con las nociones de intertextualidad y reescritura. . SEMINARIO 3. . . DIMENSIONES DE LA TRADUCCIÓN: LA TRADUCCIÓN LITERARIA SEMINARIO 3.5. TUTORÍA 3 . La conjunción de los diferentes tipos de sesiones (expositivas.

DISTRIBUCIÓN 2013 DE LA CARGA ECTS. El 50% de la calificación corresponderá a las actividades y trabajos realizados y presentados en las sesiones de seminario y en las tutorías programadas. que versará sobre los contenidos de las sesiones expositivas y las lecturas obligatorias. El examen se hará en la fecha establecida oficialmente por la Secretaría del Centro al final del período lectivo del segundo cuatrimestre.7. DISTRIBUCIÓN TIPO DE SESIÓN DE LA CARGA ECTS. 2ª OPORTUNIDAD (MES DE JULIO): La evaluación para la oportunidad de julio se realizará exclusivamente mediante un examen que incluirá cuestiones teóricas y prácticas (correspondientes a las sesiones expositivas y de seminario). El examen se realizará en la fecha establecida oficialmente por la Secretaría del Centro en el mes de julio. . EVALUACIÓN 1ª OPORTUNIDAD (MES DE JUNIO): Se realizará mediante evaluación continua. CRONOGRAMA POR TEMAS TEMA PERÍODO SESIONES EXPOSITIVAS TEMA 1 ENERO-MARZO 5 sesiones de 120´ TEMA 2 MARZO-ABRIL 5 sesiones de 120´ TEMA 3 ABRIL-MAYO 3 sesiones de 120´ SESIONES SEMINARIO 5 sesiones de 60´ 1 sesión de 60´ (entre el 11 y el 25 de febrero) 5 sesiones de 60´ 1 sesión de 60´ (entre el 11 y el 22 de marzo) 16 horas 3 sesiones de 60´ 1 sesión de 60´ (entre el 29 de abril y el 10 de mayo) 10 horas TUTORÍAS PROGRAMADAS TOTAL DE PRESENCIALES TEMA HORAS POR 16 horas 8. El 50% restante corresponderá al examen de la asignatura.2. CRONOGRAMA DEL CURSO ACADÉMICO 2012- 7.1. CONTENIDO EN HORAS PARA LOS ALUMNOS ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU HORAS PRESENCIALES 32 16 3 51 HORAS NO HORAS TOTALES PRESENCIALES 64 32 3 99 96 48 6 150 SESIONES EXPOSITIVAS SESIONES SEMINARIO SESIONES PROGRAMADA TOTAL TUTORÍA 7.