You are on page 1of 27

კარლ გუსტავ იუნგი

ანალიზური ფსიქოლოგიის საფუძვლები
მეორე ლექცია
[…]
ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, გუშინ ჩვენი ცნობიერების ფურცლები
მიმოვიხილეთ. დღეს მინდა ბოლომდე მივიყვანო ფსიქიკის სტრუქტურის პრობლემის
განხილვა. ადამიანის ფსიქიკის შესახებ მსჯელობა სრული არ იქნებოდა, არაცნობიერი
პროცესების არსებობა რომ მხედველობიდან გამოგვრჩენოდა. ნება მიბოძეთ, მოკლედ
შეგახსენოთ, რაზედაც გუშინ საღამოს ვსაუბრობდით.
არაცნობიერ პროცესებს უშუალოდ ვერ მივუდგებით – მათზე ხელი არ მიგვიწვდება.
მათი უშუალო აღქმა შეუძლებელია, ისინი მხოლოდ თავინთ შედეგებში ვლინდებიან და,
ამ შედეგთა სპეციფიკური თავისებურებებიდან გამომდინარე ვასკვნით, რომ მათ მიღმა
უნდა იყოს რაღაც, საიდანაც ისინი სათავეს იღებენ. ამ ბნელ სფეროს ჩვენ არაცნობიერ
ფსიქიკას ვუწოდებთ.
ცნობიერების ექსტოფსიქიკური შინაარსები, პირველ რიგში, გარემოს ზეგავლენებით,
ფიზიკურ შეგრძნებითი აღქმების მონაცემებით საზრდოობენ. მაგრამ არსებობს ისეთი
შინაარსებიც, რომლებიც სხვა წყაროებიდან იღებენ დასაბამს, როგორიცაა, მაგალითად,
მეხსიერება და განსჯის უნარი.

ესენი ენდოფსიქიკურ

სფეროს განეკუთვნებიან.

ცნობიერების შინაარსების მესამე წყარო კი ფსიქიკის ბნელი სამყაროა, არაცნობიერი. აქ
ჩვენ ენდოფსიქიკური ფუნქციების თავისებურებებს ვაწყდებით. ისინი იმ მედიუმს
წარმოადგენენ, რომლის მეშვეობითაც არაცნობიერი შინაარსები ცნობიერების ზედაპირს
აღწევენ.
ასე

რომ,

არაცნობიერ

პროცესებს

პირდაპირ

ვერ

დავაკვირდებით.

მათი

ის

პროდუქტები კი, რომელნიც ცნობიერების ზღურბლს გადალახავენ, ორ კატეგორიად
შეგვიძლია დავყოთ. პირველი კატეგორია იმ მასალას მოიცავს, რომელიც შეიცნობა,
როგორც უეჭველად პიროვნული წარმოშობისა. ეს შინაარსებია პიროვნული მონაპოვრები
ანდა

ინსტინქტურ

მოვლენათა

პროდუქტები,

რომლებიც

მთლიანი

პიროვნების

საკუთრებაა. შემდგომ, აქვე შედის დავიწყებული თუ განდევნილი, ასევე შემოქმედებითი
შინაარსები. ყოველივე ამაში განსაკუთრებული და საოცარი არაფერია. ზოგს შეიძლება
ისენი გაცნობიერებული ჰქონდეს, სხვებთან კი არაცნობიერშია ჩაძირული. ზოგმა ისეთი
რამ იცის, რაც სხვებისთვის უცნობია. შინაარსთან ამ კატეგორიას მე ქვეცნობიერ ფსიქიკას
ანუ პიროვნულ არაცნობიერს ვუწოდებ, რადგანაც ის, რამდენადაც შეგვიძლია განვსაჯოთ,
მხოლოდ

და

მხოლოდ

პიროვნული

ელემენტებისგან

უნდა

იყოს

შედგენილი,

ელემენტებისგან, რომლებიც მთლიანობაში ადამიანის პიროვნებას (Persoenlichkeit)
ქმნიან.
შემდგომ, არსებობს აშკარად გაურკვეველი წარმომავლობის შინაარსები, ყოველ
შემთხვევაში, ისეთი წარმოშობისა, პიროვნულ მონაპოვრად რომ ვერ ჩაითვლება. ამ
შინაარსებს ერთი თვალშისაცემი თავისებურება აქვთ – მითოლოგიური ხასიათისანი

არიან. მათ შემყურეს ისეთი შთაბეჭდილება გვრჩება, თითქოს ისინი ცალკეული
პიროვნების კი არა, მთელი კაცობრიობის კუთვნილებას წარმოადგენენ. როდესაც
პირველად წავაწყდი ამგვარ შინაარსებს, გუნებაში ვიფიქრე, მემკვიდრეობითობას ხომ არ
ეფუძნებიან-მეთქი, და აზრად მომივიდა, რომ მათი ახსნა ნაციონალური ან რასობრივი
მემკვიდრეობით იქნებოდა შესაძლებელი. ამ საკითხის ნათელსაყოფად ამერიკაში
გავემგზავრე, წმინდა სისხლის ზანგთა სიზმრები შევისწავლე და დავადგინე, რომ ეს
ხატები არც ე. წ. სისხლით ანდა რასობრივ მემკვიდრეობასთანაა რამე კავშირში და არც
ცალკეულ

ადამიანთა

პიროვნული

მონაპოვარია.

ისინი

მთელი

კაცობრიობის

კუთვნილებაა და ამიტომ კოლექტიური ბუნება აქვთ.
ამ ძირითადად კოლექტიურ ნიმუშებს, ავგუსტინესეული გამოთქმის მიხედვით,
არქეტიპები ვუწოდე. არქეტიპი წარმოადგენს typo-ს (გამოკვეთილს რასმე), არქაული
ხასიათის მკაცრად შემოსაზღვრულ სტრუქტურას, რომელიც როგორც ფორმით, ისე
მნიშვნელობით მითოლოგიური მოტივების შემცველია. მითოლოგიური მოტივები
წმინდა სახით ზღაპრებში, მითებში, ლეგენდებსა და ფოლკლორში გვხვდება. ყველაზე
ცნობილ მოტივთაგან შეგვიძლია დავასახელოთ: გმირი, მხსნელი, დრაკონი (რომელიც
ყოველთვის დაკავშირებულია მის მძლეველ გმირთან), გველეშაპი ანდა დევი, რომელიც
გმირს ნთქავს. გმირისა და დრაკონის სახეცვლილი ვარიანტია კატაბაზისი, ჯოჯოხეთში
ჩასვლა, ნეკიია (ალბათ გეხსომებათ „ოდისეა“-დან ის ადგილი, როცა ოდისევსი
ადინფეროს ჩადის, რათა ტირეზია, ნათელმხილველი, გამოჰკითხოს). ნეკიიას ეს მოტივი
ანტიკურ სამყაროში და ფაქტიურად მთელ მსოფლიოში ყოველ ნაბიჯზე გვხვდება. ის
არაცნობიერი ფსიქიკის ღრმა ფენების ცნობიერების ინტროვერსიის ფსიქოლოგიურ
მოვლენას გამოხატავს. ამ ფენებიდან უპიროვნო, მითოლოგიური ხასიათის შინაარსები
ამოდიან, ანუ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არქეტიპები, და ამიტომაც ვუწოდებ მე მათ
უპიროვნო ანუ კოლექტიურ არაცნობიერს.
ცხადია, აქ კოლექტიური არაცნობიერის ამ ცალკე პრობლემის მხოლოდ კონტურებს
თუ მოვხაზავთ, ისიც გაკვრით. მაგრამ მოგიყვანთ მაგალითს კოლექტიური არაცნობიერის
სიმბოლიკისა და მასთან ჩემი მიდგომის თავისებურებათა შესახებ, რათა შეძლოთ მისი
განსხვავება პიროვნული არაცნობიერისაგან. ამერიკაში რომ მივდიოდი ზანგების
არაცნობიერის საკვლევად, თავში ეს კითხვა მიტრიალებდა: ძირითადი კოლექტიური
ნიმუშები რასობრივი მემკვიდრეობაა თუ „წარმოსახვის აპრიორული კატეგორიები“მეთქი, როგორც მათ ორმა ფრანგმა, იუბერმა და მოსმა, ჩემი გამოკვლევებისაგან
დამოუკიდებლად უწოდა. და აი, იქ ერთი ზანგი მიყვება სიზმარს, რომელშიც ბორბალზე
გაკრული კაცი ფიგურირებს. მთელ სიზმარს არ მოგიყვებით – არაა ამჟამად ამის
აუცილებლობა. მას, რაღა თქმა უნდა, პიროვნული მნიშვნელობაც ჰქონდა და უპიროვნო
წარმოდგენების დაღიც აჩნდა, მაგრამ ამჯერად მხოლოდ ამ უკანასკნელ მოტივს
გამოვყოფ.

ძალზე

გამოირჩეოდა

და

უმეცარი
არც

არაფერი.

გავითვალისწინებთ,

ჯვარზე

მოულოდნელი

იქნებოდა,

არ

სამხრეთელი
ზანგთა

გაკრული
ჯვარს

ზანგი

გახლდათ.

განთქმულ

კაცი

რომ

პიროვნული

არც

რელიგიურ

დასიზმრებოდა,
გამოცდილების

ინტელექტით
ხასიათს

თუ

კიდევ

ჰო,

მონაპოვრად

ჩავთვლიდით, მაგრამ ბორბალზე გაკრულს თუ იხილავდა, ვინ იფიქრებდა! ეს ძალზე
უჩვეულო ხატებაა. რა თქმა უნდა, ვერ დაგიმტკიცებთ, რომ ამ ზანგს შემთხვევით ასეთი

იმისთვის მოგიყვანეთ. ძველთაძველი მზის ბორბალი და ჯვარცმა მზის ღმერთის გულის მოსალბობად შეწირული მსხვერპლი გახლდათ. ეს სწორედ ის. რადგანაც ოთხ ან რვა სეგმენტადაა ხოლმე დაყოფილი (სურ. როგორც ადრე მიწის ნაყოფიერების გასაზრდელად ადამიანებსა და ცხოველებს სწირავდნენ ხოლმე. ჩვენი ცნობიერი. რომელსაც ცხოველთა ზოგი ძალზე ნატირალისტური გამოსახულება განეკუთვნება. როდეზიული ქანდაკებების შესწავლისას მისმა კვალმა მეზოლითურ და პალეოლითურ ხანამდეც კი შეიძლება მიგვიყვანოს. მაგალითად. შემეძლო ახლა საოცარი ერთმნიშვნელოვანი საბუთები მომეყვანა არაცნობიერში ასეთი ძირითადი მითოლოგიური ნიმუშების არსებობის თაობაზე. როდეზიული მზის ბორბალი იმავე ეპოქიდანაა წარმომდგარი. პალეოლითში ბორბალი ჯერ კიდევ არ იყო გამოგონილი. მეცნიერული სული არაცნობიერში ყალიბდება. დანაწევრებული წრის ხატება სიმბოლოა. ასე რომ როდეზიული მზის ბორბალი პირვანდელ ხილვას წარმოადგენს. თუკი მას ამ წარმოდგენის ნიმუში არ გააჩნდა. განთქმული ტკიპებიანი მარტორქა. მაგრამ ამისთვის სულ ცოტა . სრულიად შესაძლებელია. მითოლოგიური მოტივის ეს მაგალითი. როგორიცაა. თანაც. ისევე ვაწყდებით. ალქიმიის ხელოვნება თანამედროვე ქიმიის დედაა. იქნებ. ისევე. მაგრამ ის არ არის ნატურალისტური ხასიათისა. სხვათაშორის. ალბათ ის მზის არქეტიპული ხატებაა. მაგრამ ნამდვილი ბორბლები მხოლოდ ბრინჯაოს ხანაში არსებობდა. ცხადია. იქსიონის გამოსახულებები საკმაოდ იშვიათია. დაკვირვებულობის შედევრი. ასე. რომელსაც კაცობრიობის მთელ ისტორიაში. მრავალი ჩვენი აღმოჩენა მითოლოგიურ ანტიციპაციებსა და უძველეს წარმოდგენებს ეფუძნება. როგორც თანამედროვე ადამიანთა სიზმრებში. სურ. მაშინ საქმე არქეტიპულ ხატებასთან გვქონია – ბორბალზე გაკვრა ხომ მითოლოგიური მოტივია. 3: მზის ბორბალი იმ ზანგის სიზმარში ბორბალზე გაკრული კაცი გამეორებაა ბერძნული მითოლოგიური მოტივისა იქსიონის შესახებ. ჩანს.სურათი არ ენახა ან რომ თავის დღეში მსგავსი არაფერი სმენოდა და ეს არ ჩაჰყვა ძილში. რომ იმ ზანგს ბერძნული მითოლოგია ჰქონდა შესწავლილი და ძალიან საეჭვოა. რომ კოლექტიური არაცნიბიერის იდეა გადმომეცა. მაგრამ. მზის ბორბალი განსაკუთრებით არქაული და. ერთი ცალკე აღებული მაგალითი. რომ მას ოდესმე ბერძნული მითოლოგიური ფიგურების გამოსახულება ენახა. 3). რომელიც ღმერთთა და კაცთა შეურაცხყოფისათვის ზევსმა მიერ მარად მბრუნავ ბორბალზე გააკრა. საერთოდ უძველესი რელიგიური წარმოდგენაც კია. მაგრამ ისიც ხომ შეუძლებელია დავუშვათ. ბევრს არაფერს ნიშნავს. მაგალითად. ნამდვილი ბორბლის გამოგონება ამ ხილვას ემყარებოდეს. უბრალოდ.

წარსულის დანაშთთა და მოგონებათა სამყოფელია. რომ მერე გონზე მოსასვლელად შვებულების აღება დაგვჭირდეს – მათი სიმბოლოები იმდენად ღრმააზროვანია. ტვინი მზა სტრუქტურითვე ჩნდება. როგორც თანამედროვე ინგლისელისა. თავისი ისტორია აქვს. მაგალითად. არ უნდა დასიზმრებოდა. რომ თავიანთი ანატომიის გარკვეული ნაწილების მიხედვით ისინი თევზთა სახეობას განეკუთვნებიან. რაც უნდა განათლებული უნდა იყოს ჩემი პუბლიკა. ასე. სრულიად გაუნათლებელ პიროვნებასთან შეიძლება ისეთ სიზმარს გადავეყაროთ. რომ ის ისევე როგორც სხეული. ასევე როგორც ჩვენი სხეული. რომ ადამიანს ბრმანაწლავი აქვს. თანამედროვე ყაიდაზე მუშაობს. მართლაც. სიზმრის ანალიზის ტექნიკის ჯერი რომ მოვა. მაგრამ თავისი ისტორია გააჩნია. ასე რომ. ბავშვს ცნობიერება დაბადებიდანვე თან არ დაჰყვება. მაინც არ მოველი. არაცნობიერი კოლექტიური პროცესების არსებობის აღიარება ნამდვილად მართებს საღ განსჯას – მართალია. მაგრამ ამით არაფერი იცვლება – მაინც ხომ აქვთ. განა მან იცის. პიროვნულ ისინი შეიძლება ფსიქოლოგიას. მისტიკური აქ არაფერია. თან დაჰყვა. იმის აღნიშვნით დავკმაყოფილდე. ბავშვი სავსებით განსაზღვრული ტვინით იბადება და ინგლისელი ბავშვის ტვინი ისე კი არ იმუშავებს.ორი კვირის განმავლობაში მაინც მომიწევდა ლექციების კითხვა. რომ საშველს არ გვაძლევს კითხვა: კი მაგრამ. რომ არაცნობიერის ეს ფენა ძირითადად მითოლოგიურ ნიმუშებს შეიცავს და ისეთ შინაარსებს წარმოშობს. ის მილიონობით წლის განმავლობაში ვითარდებოდა. რომ თიმუსის ჯირკვალი აქვს. რომლის ნაყოფიც თვითონაა. ისევე როგორც სხეულს. რომელიც მას. მაგრამ რაკიღა კოლექტიურ არცნობიერს ვახსენებ. ბავშვების სიზმრებმა კი ზოგჯერ შეიძლება ისეთი თავსატეხი გაგვიჩინოს. მეცნიერების ახალი განშტოებაა. რომ ამგვარი ჩახლართული ამბები au courant ეცოდინება. ისეთივე აღმოჩენებს მოიტანდა. რამდენადაც ის. როგორსაც შედარებითი ანატომია. ჯერ სიზმრების და სიზმართა სერიების აზრი უნდა გადმომეცა და მერე მიმეთითებინა ყველა ისტორიულ პარალელსა და მათ მნიშვნელობაზე. ალბათ. თუ როგორ ტარდება პრაქტიკულად ეს მუშაობა – არაცნობიერის პროდუქტებისათვის პარალელთა მონახვა. მე იძულებული ვიყავი წლების განმავლობაში მეკვლია ეს ხატებები და თავად მეძებნა მასალა. მეცნიერებისა და პროგრესის მტრად ვარ გამოცხადებული. იმ ისტორიას ასახავს. არაცნობიერი კოლექტიური ფსიქიკის სტრუქტურის შესწავლა. როგორ შეიძლება ბავშვს ასეთი რამ დასიზმრებოდა? სინამდვილეში კი ეს სულ ადვილი ასახსნელია. კოლექტიურ არაცნობიერს მისტიკასთან რა კავშირი აქვს! ეს. უბრალოდ. მაგრამ მისი შინაგანი სამყარო მაინც არაა ტაბული რასა. ამ ხატებათა და წარმოდგენათა სიმბოლიკას ხომ სკოლებსა და უნივერსტეტებში არ ასწავლიან და სპეციალისტებსაც კი იშვიათად თუ გაეგებათ რამე ამის შესახებ. არამედ ისე. მაინც მომიხდება ამგვარ მითოლოგიურ მასალაზე შეჩერება და მაშინ წარმოდგენა შეგექმნებათ იმის შესახებ. რადგან ყოვლად საკვირველ რამეებს შეიცავს. მათ არ იციან. რომელთაც ინდივიდუუმს ეწინააღმდეგებოდეს კიდეც ვერ მივაწერთ. მილიონობით ადამიანმა არ იცის. როდესაც . ჯერჯერობით კი იძულებული ვარ. უბრალოდ. და იმაზე ბუნებრივი რაა. ასე რომ. რომ ასეთი რამ უნდა გააჩნდეს? არა. როგორც ავსტრალიელი აბორიგენისა. მაგრამ იციან თუ არა – ეს მაინც ასეა. ეს იმდენადვე არ არის საოცარი. ჩვენდა განსაცვიფრებლად. ჩვენი არაცნობიერი. ჩვენს სულს. თავის თავში ატარებდეს ამ განვითარების ნაკვალევს. სიზმრის ასე მნახველის გასინჯეთ.

მაგრამ მაინც მოსვენება დამეკარგა. კოლექტიური არაცნობიერის წარმოდგენა. ამიტომ შეუძლებელია ამ სფეროში ერთმანეთისაგან განვსხვავდებოდეთ. ერთნაირი სხეული გვაქვს – ორი თვალი. ერთი გული და ა. ისევე. რომელსაც ჩვენთვის კოლექტიური არაცნობიერი წარმოადგენს. ამის გაგება კიდევ უკეთ შეიძლება. არ არის გასაკვირი. რაც ჩვენთვის ყველასათვის საერთოა. რომ არქაული სულის ნაშთებს მივაგნოთ. რადგან ეს ძალზე შორს წაგვიყვანს. მართლაც. მე მხოლოდ გამოცდილებას ვეყრდნობი. რომელსაც უცნაური ხილვა ჰქონდა და მიყვებოდა. ყველანი ერთი ვართ. ერთ მშვენიერ თორემ დღეს. შინაგანადაც სწორედ ასეთივე პრინციპულ იგივეობას აქვს ადგილი. ისე კი. მე დიდი ინტერესით შევუდექი მის შესწავლას და მე-7 გვერდზე სიტყვასიტყვით არ აღმოვაჩინე ჩემი პაციენტის ხილვა?! ელდა მეცა. სადაც ადამიანი ცალკეული. ვინაიდან ეს ძირეული სტრუქტურა ყოველ ჩვენგანში მოქმედებს. ვიფიქრე. ინდივიდუალური არსებები კი არა. ი. რას უნდა ნიშნავდეს-მეთქი ეს ხილვა. უღრმესი ფენა. იმ დასკვნის მოშველიება. ე. სასწაულზე იქნებოდა ახლა ლაპარაკი.ადმიანის შინაგანი სტრუქტურის წიაღში ვიჭრებით. თუ პრიმიტივთა ფსიქოლოგიას მოვიშველიებთ. ეს კაცი შეშლილია-მეთქი. თქვენთვის რომ ეს გამოცდილება გამეზიარებინა. ასე რომ არ ყოფილიყო. ეს კაცი გიჟია. არ მაწყნარებდა. პრიმიტიული მსოფლმხედველობით უმნიშვნელოვანესი დამახასიათებელი ნიშანია ინდივიდთაშორისი განურჩევლობა. . ამ საოცარმა პარალელმა მეტად ამაფორიაქა. თქვენც ზუსტად იმავე დასკვნებს გამოიტანდით არქაული მოტივების შესახებ. გამოხდა ხანი და წავაწყდი წიგნს. აი. სადაც გერმანელ სწავლულ ა. ისაა. შენს თავს ხდება აქ რამე. participation mystique. გამოქვეყნებულიც მაქვს. რომელიც ყველა ადამიანში ერთი და იგივეა. შიზოფრენიით დაავადებულ ერთ პაციენტს შევხვდი. შეზღუდული არსება კი აღარაა. მე – ნორმალური და მისი ეს ხილვაა თუ რაღაცა. ის ფსიქოლოგიური შრე. გინდა თუ არა. საგონებელში ჩავვარდი. არამედ ხატებათა მთელ წყებას სიტყვიერი დამთხვევითურთ. მე როგორღაც შემთზვევით გამოვკარი ხელი მითოლოგიას და ამ სფეროში. თუ ჩემს თავს. თქვენ ალბათ არ გექნებათ წაკითხული სწავლულ პროფესორ დიტერიხის წიგნი. ორი ყური. თავისი არაცნობიერით. ჩამაცივდა. არამედ განივრცობა და კაცობრიობის არსს ერწყმის – ცნობიერებით კი არა. შ. პრიმიტიულ მსოფლმხედველობაში აისახება ადამიანის სულის საფუძვლად მდებარე სტრუქტურა. სხვათა შორის. მარტივია. თავსატეხი: რანაირად გაუჩნდა იმ კაცს ის ხილვა?! საქმე ერთ ხატებას კი არ ეხებოდა. მითოლოგიით როცა ჯერ ყოველთვის კიდევ კი კლინიკაში არ ვიყავი ვმუშაობდი. კოლექტიურ სფეროში ცალკეული. შენც უნდა დაგანახოო. წაკითხული. რაში უნდა მენაღვლებოდეს-მეთქი. ვინ უწყის.დიტერიხტს რაღაც მაგიური პაპირუსის ნაწილები ჰქონდა გამოქვეყნებული. იმით. რომ წაგეკითხათ და თქვენი თვალით გენახათ ასეთი შემთხვევები. ი. თქვენზე მეტი წიგნი მქონდეს გატაცებული. რომელზედაც არაცნობიერის კვლევისას ხელი მიგვიწვდება. თქვენც მიხვიდოდით კოლექტიური არაცნობიერის წარმოდგენამდე. როგორც ყველას. და აი. ძალიან საინტერესო შემთხვევაა. როგორც მას ლევი-ბრიული უწოდებს. საძირკველი. აღარ მინდა დეტალებს შევყვე. სუბიექტისა და ობიექტის ერთიანობა. შეიძლება. მაგრამ მე ვერაფერს ვხედავდი. მე კი აქ ზღაპრებს როდი ვყვები. მცირედი ინდივიდუალური განსხვავებებით. პრინციპში. ე.

შემდეგ გრძნობის ჯერი მოდის. ნება მიბოძეთ. ის ფუნქციაა. აი. რომლის დანაწევრებაც შეუძლებელია. აზროვნებაში. აქ ნივთების სახელდება და დახასიათება ხდება. ის ყველაფერს გონებით აღიქვამს და სწორედ აზროვნებაა ის. რაც მას შეგრძნებებმა გადასცეს. თავი მოვუყარო ყოველივეს. მაგრამ ზედმეტად შორს ნუ შევტოპავთ. როცა რომელიმე სხვა ფუნქციაა წამყვანი. საშუალებით ისეთი ადამიანის ახდენს შეგუებას. იგივე შეიძლება ითქვას. თუ საიდან გაჩნდა რაღაც. კაცი რომ დაუფიქრდეს. რაც ადმიანებს გადახდებათ ხოლმე. გრძნობით ღირებულება თან ახლავს ყოველგვარ ჭვრეტას. რომლის მეოხებითაც ადამიანი საკუთარი თვალსაწიერის მიღმა ხედავს. ითვისებს იმას. მოაზროვნე ადამიანის სურათი წარმოგვიდგება თვალწინ. დიაგრამა მაქვს წამოღებული (სურ. რომელიც უპირველეს ყოვლისა. 4). რომ არსებითად ჩვენ ყველანი ყველასთან და ყველაფერთან იდენტურნი ვართ. რომ სხვების წინაშე არ შეარცხვენს. ეს ინტუიციია. მაგრამ სინამდვილეში სულ მარტივია. საიდანაც სინათლე აირეკლება. – ვინძლო შუქი მოჰფენოდა ზოგ საოცრებას. რომ ჩვენი სულიერ-მშვინვიერი სამყარო განათებული ბირთვია. თუ რაზე მეტყველებს პარტიციპაციის ფაქტი. საით მიემართება და რა შეუძლია მოიმოქმედოს. ეს ოთხი ფუნქცია შეადგენს . სურ. განსაცვიფრებელ თეორიულ დასკვნამდე შეიძლება მივიდეს. ის გარე სამყაროს ობიექტთა შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას. 4: სულიერ-მშვინვიერ სფეროს დიაგრამა დიაგრამაზე პერიფერიულ ფუნქციად შეგრძნებაა წარმოდგენილი. რაც ითქვა. დაბოლოს. ცოტა რთული კი ჩანს. მეორე წრეში. შემთხვევაში. წარმოიდგინეთ. წარმოიშვება ხოლმე ერთგვარი ცოდნა იმის შესახებ.ყოველგვარი ცნობიერების საყრდენ ამ კოლექტიურ სფეროში ყველა ჩვენგანის ცხოვრება ერთად ისეთ მთლიანობას შეადგენს. არ გვაწყენდა. რითაც მას თავი მოაქვს და რისი იმედიც აქვს. რომლის მეშვეობითაც ძირითადად ხორციელდება უმთავრესად აზროვნების შეგუება. ჩვენი ბრალი! თუმცა ზოგიერთი ამ დასკვნათაგან უფრო დაწვრილებით რომ განგვეხილა. ზედაპირი. თორემ ვაი.

რომელსაც ეს ფუნქციები უკავშირდება. რამდენადაც იმ ბნელ რეგიონს ვუახლოვდებით. ქალაქელს რომ არც დაესიზმრება. მოგეხსენებათ. თუკი ისტორიულ პარალელებს . თუ როგორ კლებულობს თანდათანობით ენერგია ანუ ინტენსივობა „მე“ კომპლექსისა (რომელსაც ნებელობა წარმომადგენლობს). ნევროტულ თუ ნორმალურ ადამიანთა სიზმრებს. ყრმობის წლები სოფელში მაქვს გატარებული. რომელსაც საერთოდ ვერ გავაცნობიერებთ – არქეტიპთა საუფლოს. სხვა ბიჭები აზრზე რომ არ იყვნენ და მქონდა ბედნიერება. ეს სურათი უფრო შეფასების სკალაა. რომელთა გაგება მხოლოდ მაშინ შგვეძლება. ვარჩევთ პიროვნულ არაცნობიერს. პირველ რიგში. მაგრამ ეს მხოლოდ შედარებით. ბუნებრივ პირობებში მცხოვრებმა უბრალო ადამიანებმა რაღაც სასწაულით შეიძლება ისეთი რაღაცეების ცოდნა გამოამჟღავნონ. როგორც მეხსიერებისა. რომელთა გამოსაქექად ჩვენი ფსიქოანალიტიკოსები თვეობით წვალობენ ხოლმე. თუმცა ნებელობა მათთან ბევრს ვერაფერს გახდება. ერთადერთი – შეგიძლია არ გამოამჟღავნო. ჩვენს ცივილიზაციაში არაჩვეულებრივად ბევრი რამაა არაცნობიერი. ამ სფეროში არაფერია ისეთი. დიაგრამის შემდეგი ნაწილი გამოსახავს ცნობიერ „მე“ კომპლექსს. თუმცა. მისმა სფერომ შეიძლება რედუქცია განიცადოს და ბოლოს და ბოლოს ისე შემცირდეს. ყალბი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი ვყოფილიყავი. მუშტები უნდა შეკრა. და თუ დაესიზმრა. გამოვყოფთ მეხსიერებას. რაც იგივე წარმატებით ცნობიერიც შეიძლება ყოფილიყო. არსებობს ხალხი. რომელთა დამორჩილება მხოლოდ იძულებითი ხერხებით თუ შეიძლება. ფსიქიკური სისტემა ასეთი დიაგრამის მეშვეობით სრულიად არ გამოისახება. ამ კომპონენტთა მეთვალყურეობა ასე იოლი აღარაა. რომლისთვისაც თითქმის ყველაფერი ცნობიერია. ისიც – ანალიზის გავლენით. დაადგენთ რომ იქაურებისათვის ისეთი რაღაცეებია ცნობიერი. სულაც არაა წარმოუდგენელი. რასაც. ინდოეთს ანდა ჩინეთს. მერე კიდევ. სიმპტომებისა და ფანტაზიების ანალიზისას არაცნობიერში ვიჭრებით და შესაძლებლობა გვეძლევა ეს ხელოვნური ზღუდე გადავლახოთ. თორემ მეტს ვერაფერს უზამ. ვთქვათ. მაგრამ სხვა ხალხს თუ ეწვევით. არც თვით მეხსიერებაა მთლად „წმინდა წყლისა“. ადვილი შესაძლებელია. ალბათ. რისი გაცნობიერებაც კი შესაძლებელია საერთოდ ადამიანისთვის. ნებელობისადმი დაქვემდებარებულ ფუნქციას. ვინმემ თავისი ცნობიერება იმდენად განავითაროს. პიროვნული არაცნობიერი მეტად ფარდობითი რამაა. გლეხებსა და პირუტყვთა შორის და მე აუარებელი ისეთი რამ ვიცოდი. რასაკვირველია. რომელიც გვიჩვენებს. რომ შეეძლოს თქმა: Nihil humanum a me alienum puto. პირველ რიგში.ექსტოფსიქიკურ სისტემას. ის „მე“ კომპლექსის ზედამხედველობის ქვეშაა. რომ არ აფეთქდე. არაცნობიერს ბევრ რამეს ვუწოდებთ. შემდეგ მოდის ფუნქციათა სუბიექტური კომპონენტები. გამოთიშვა თუ გაძლიერება. მოგეხსენებათ. რაც აუცილებლად ყველასათვის არაცნობიერი უნდა იყოს. ნულს მიუახლოვდეს. ეს სფერო მოიცავს. აქ. რასაკვირველია. რადგან ეს ძალები. მთელ ამ სტრუქტურას ქვაკუთხედად რომ დასდებია – არაცნობიერს. მივაღწიეთ უკანასკნელ ბირთვს. „მე“ კომპლექსზე უფრო ძლიერები აღმოჩნდნენ. ეს ჯერ კიდევ სკოლაში დავადგინე. შემდეგ აფექტებსა და შეჭრებს მივადგებით. დაბოლოს. მაგრამ გარკვეულ ფარგლებში მაინც შეუძლია მათი ჩახშობა. ფსიქიკის ეს ნაწილი ყოველივე იმას შეიცავს. ენდოფსიქიკურ სისტემაში. ხატებათა ფორმით იჩენს თავს. ის.

მსოფლიო ომის დროს შესაძლებლობა გვქონდა. მაგრამ ხომ გახსოვთ ანატოლ ფრანცის ცნობილი მოთხრობა: ორი გლეხი დიდი ხნის განმავლობაში სამკვდრო-სასიცოცხლოდ იყო გადაკიდებული. მერე და რა. გული და სხვ. რატომ გძულს შენი მეზობელი. რადგანაც სადღაც შენც ისეთი ხარ. კაცი საკუთარ თავს აღარ ეკუთვნის. რასაც საკუთარ მაგალითზე ვერა და ვერ ხვდებოდნენ. რომ ეს ადამიანები მეზობლებში ამჩნევდნენ ყველაფერ იმას. ასეთი მოძრაობები წუთში მოედება მთელ ქვეყანას. ცხადზე უცხადესი ხდებოდა. ჩვენ. როცა კოლექტიური არაცნობიერის შინაარსები აქტიურდება. უზოგადესად შეიძლება ითქვას. თუკი მოზრდილ სოციალურ ჯგუფებში იჩინა თავი კოლექტიური არაცნობიერის ვითარებამ. რომლიდანაც რაინის ერთი ნაპირიდან ისროდნენ და მეორე ნაპირიდანაც ზუსტად იგივეს იმეორებდნენ. თუმცა გარკვეული მნიშვნელობა ამასაც აქვს – ერთი ისტორიული ფენა მათ ალბათ ჩვენზე უფრო ნაკლები ექნებათ. მაინც კაცი ხარ და. ისე რომ. შეუძლებელია აფრიკაში ან რომელიმე სხვა მსგავს მხარეში იცხოვრო და ეს მხარე ძვალსა და რბილში არ გაგიჯდეს. კანქვეშ გაყვითლდები – ეს არ აგცდება. როგორც ყველა სხვაა – ადამიანური. ვისთან ერთადაც ცხოვრობ. მშვინვიერად გამოიფიტო. თითქოს ჩვენთვის უცხო იყოს ასეთი რამ – სხვაზე ვამჩნევთ. ამასთან. მაგალითად. რომ ამას კოლექტიურ სიგიჟემდე მივყავართ. ხოლო თუ იმადვე გინდა დარჩე. დარწმუნებულნი ვართ. საკუთარ თავზე – ვერა. წინააღმდეგობის გაწევის მცდელობა ფუჭად ჩაგივლით – ძვალსა და რბილში გაგიჯდებათ იქაური ამბები. როგორც თვალები. კოლექტიური არაცნობიერის მიხედვით სხვა რასების წარმომადგენლებისგან არ განსხვავდები. მაშინ კოლექტიურ ატმოსფეროს ვერსად გაექცევი. სადაც არ უნდა ცხოვრობდე.მოვუძებნით მათ. ცხოვრების ზღვაზე რომ ტივტივებს და მასში არავითარ მონაწილეობას არ იღებს. ისევე. რომ ბოროტი აბისინიელები თვს ესხმიან იტალიას. პროეცირებული დარჩებიან. კი მაგრამ. თუ ნდაც მცირე ხანი დაჰყოთ იქ. შვეიცარელებს. აგრე რას ერჩიო. ომი ანდა რაღაც ამდაგვარი გამოიწვიოს. რომ ცნობიერება შეზღუდო და რაც შეიძლება გამოცარიელდე. ვიღაც დაინტერესდა მათი შუღლის მიზეზით და ერთს ჰკითხა. რაც არ უნდა იყოს. თვითდამკვიდრებას მხოლოდ იმით შეიძლება მიაღწიო. მაგრამ ამ გზით სამშვინველს დაკარგავ – რაღა დარჩება შენგან: ცნობიერების პატარა მარცვალი. არამედ თავად არის ეს მოძრაობა. თუ ერები ერთმანეთისაგან სულიერი შრეებით . გაზეთები გვეკითხა და ამ საკვირველ მექანიზმს დავკვირვებოდით. რომ მათი კანი შავია. მან კი მიუგო. სხვებში რაღაც-რაღაცებს შევნიშნავთ ხოლმე. გაქვს იგივენაირი. ისეთივე ხარ. რაც ხარ. კაცს დიდ ქვემეხებად რომ წარმოუდგებოდა. იგივე არქეტიპები გაქვს. კოლექტიური არაცნობიერის შინაარსები ნებელობის მიერ არ იმართებიან და საერთოდაც არ ექვემდებარებიან მას და ისეთი შთაბეჭდილება გვექმნება. ის არამარტო მონაწილეობს ამ მოძრაობაში. გერმანიაში რომ იცხოვროთ ანდა. ”Mais il est de l’autre cote de la reviere!“ სწორედ ასევე მტრობენ ერთი მეორეს საფრანგეთი და გერმანია. რომელმაც შეიძლება რევოლუცია. როგორც წესი. ამ შინაარსთა ცნობიერებასთან შეკავშირება შეუძლებელი იქნება. რაც მათ. სულიერ-მშვინვიერ ეპიდემიამდე. ზოგი ამ ამოტივტივებულ მასალათაგანი ისტორიულად თუ არ ვცანით და პარალელები თუ არ დავინახეთ. თითქმის მოძალადოებრივად გადამდებია ისინი – კოლექტიური არაცნობიერი თუ გააქტიურდა. ყვითელ კანიანებთან თუ ცხოვრობ. ანდა ვინც უნდა იყოს. როგორიც ზანგია თუ ჩინელი. საბედნიეროდ.

სადაც შანსონიებს და სკეტჩებს დგამენ. ასეთი რაღაცები სრულიად არაცნობიერად ხდება და ამაზე ლაპარაკი მხოლოდ ძალზე თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანებთან შეიძლება. ლათინური ქვეყნის მოაზროვნე გერმანელთან შედარებით მოიკოჭლებს-მეთქი. რასაც უეცრად რაღაც სენტიმენტალური მოჰყვება – დედა ბავშვს კარგავს. ვინმეს რომ ეცნობით. რომ ის ნაწილობრივ ფერადკანიან ნაციას განეკუთვნება. ფრანგს შიგ ცოტაოდენი მარილიც უნდა. რომ ამერიკელი თავის თავში ინდიელს ატარებს – ის ხომ დაპყრობილ მიწაზე ცხოვრობს. რაღაც საოცრად პატრიორული იჩენს საიდანღაც თავს და. ხალხი ტირის. მე მივუგე: „წადით რომელიმე კაფეში ან კაბარეში. გუნებაში ფიქრობთ: „ეშმაკსაც წაუღიხარ!“ მაგრამ ეს შეუსაბამობა არც თქვენ გაწუხებთ დიდად და არც იმას. არადიფერენცირებულია.განსხვავდებიან. მარტო იმას კი არ ელის. თუ რატომ ექიშპებიან ასე ერთმანეთს. რომ ერიოს. სულაც არა ხართ enchante de faire sa connaissance. ეწყინება. და პირდაპირ სასწაულის მომსწრე გახდებით. ის აბსოლუტურად დიფერენცირებულია“. მაგრამ გერმანელს ნურასოდეს ეტყვით. რამე პარადოქსული რომ აკადროთ – მისთვის ხომ ის გაუგებარი იქნება.. მიღებული ტონი და არავითარი სხვა. nchante de faire votre connaissance-ო. გერმანელს კი შეუძლია მთელი საღამო მარტო შაქარზე გაძლოს. აღმატებული გონი არასოდეს არის სავსებით დაწმენდილიო. მე კი განვაგრძე: „სამაგიეროდ. თქვენ შაქრისა და მარილის შეზავება გიყვართ. ჩრდილო ამერიკელებს თუ შევისწავლით. მისთვის სანუკვარია ის. თორემ ის მართლა დაგიჯერებთ. ვინც ჩემსავით შეისწავლის რასებსა და ხალხებს. ძალზე განათლებულ ხალხთან ვიყავი მიწვეული. როგორც ის. მაგალითად. გერმანელს ან ფრანგს რომ ესაუბრო იმაზე. ეგ როგორო. გერმანელები იმით შეიძლება დავახასიათოდ. რომ მათი გრძნობითი ფუნქცია არასრულფასოვანი ე. ფრანგი სასტიკად გაგინაწყენდებათ. რასაც თვითონ საამო ფამილიარობას ეძახის: კვამლით გავსებული ოთახი. თავის მხრივ. არსებობდეს ერთი. შეგვიძლია დავრწმუნდეთ. რომ თქვენი აზროვნება არასრულფასოვანია.. ვისაც ეცნობით. ყველას ყველა უყვარს – ამ სიამოვნების ჩაშხამება როგორ იქნება! აბსოლუტური ერთმნიშვნელობა უნდა იყოს გამეფებული. ბევრ რასმე ძალზე საინტერესოს შეიძლება გადააწყდეს. გერმანელი წყვილ წვივსაკრავს რომ მოგყიდით. რომ მას დევნიან და ტრამვაი თეთრებისთვისაა განკუთვნილი) ამერიკელს სისხლში და ხორცში აქვს გამჯდარი. თქვენს გრძნობას ბადალი არ მოეპოვება. ინდიელი (მთელი თავისი დღე და მოსწრება ერთი მათგანისათვისაც რომ არ მოეკრას თვალი) და ზანგი (მიუხედავად იმისა. ეს გახლავთ la clarte germanique du sentiment და ის არასრულფასოვანია. ამ ცოტა ხნის წინ პარიზში შესანიშნავი საღამო გავატარე. გამიჭირდება ამის ახსნა-მეთქი და ასე მივუგე: რაც თქვენში დიდად ფასობს. საამოდ ვბაასობდით. ერთი კი ვიფიქრე. მათ მკითხეს ჩემი აზრი ეროვნულ განსხვავებათა შესახებ. სიყვარული უბედურად მთავრდება. მაგრამ ეს რომ გერმანელს უთხრათ. ერთ ინგლისელ ფილოსოფოსს უთქვამს. და იგრძნობა. რომ ფასს გადაუხდით – რაც ბუნებრივი იქნებოდა – არამედ მოელის. ან სადმე. ეს . ეს მათი განვითარების ისტორიას შეესატყვისება. მკითხეს. მათ ყური ცქვიტეს. ესაა la clarte latine. la clarte de l’esprit latin და ეს იმიტომ. ჯერ აუარებელ გროტესკულ და ცინიკურ რაღაცეებს ნახავთ და გაიგონებთ. ხომ ეუბნებით: ”Enchante de faire votre connaissance“. რომ თქვენ იგი ამისათვის გეყვარებათ“. ი. ეს ისევე ძნელია. მეც მეწყინებოდა.

მაღალინტელექტუალური პიროვნება კი ვერ პასუხობს. რეაქციები აქ დარღვეული იქნება. ამგვარი პრიმიტიული საშუალებები ასეთი რამის საკვლევად რას გამოდგება. მაგრამ რამდენადაც ასოციაციის ექსპერიმენტი ჯერაც ტარდება. სამაგიეროდ. რეაქციები შეცვლილი სახის გამომეტყველებით. რაც შეიძლება სწრაფად თქვას პირველივე სიტყვა. რაც მოეთხოვება. მიაწვდი სულ უბრალო სიტყვას. ასე. მაგალითად. მე თვითონ მას პაციენტებთან არ ვიყენებ. სხვა დამახასიათებელი დარღვევებია: ერთზე მეტ სიტყვიანი რეაქციები (მიუხედავად ინსტრუქციისა). ფულის კომპლექსი აქვს. რაც თქვენც მშვენივრად მოგეხსენებათ) სია. რაღაც ისეთით. რასაც მე კომპლექსს ვუწოდებ – ფსიქიკური შინაარსების გროვას. უფრო. რაც ნორმალურ პირობებში თვალს მოფარებულია. ჯერ მინდა მცირეოდენი რამ ასოციაციის ექსპერიმენტის შესახებ მოგითხროთ. რომლებიც უჩვეულო. ი. ვალდებული ვარ განვიხილო. სხვა რამის შესწავლაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ. რეაქციის დროის გაზრდას აქვს უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა. ეს წმინდა წყლის უტოპია იყო.მართალია და დახვეწილი გრძნობაც. სიტყვები: „ყიდვა“. რათა მათი პრაქტიკული მნიშვნელობის შესახებ წარმოდგენა შეგექმნათ. რომელიც ერთ ფარულ წინააღმდეგობასაც არ შეიცავს. ამიერიდან ჩვენი ძირითადი თემა შემდეგი საკითხი იქნება: როგორ შეგვიძლია მივუდგეთ ადამიანის ბნელით მოცულ მხარეს? როგორც უკვე ვახსენეთ ადრე. დავუაშვათ ასი სიტყვისგან. კრიმინალურ შემთხვევებში – კი. რომელზედაც ბავშვსაც არ გაუჭირდება პასუხის გაცემა. ჯერ ერთი. ზოგჯერ მეხსიერება ღალატობს და მტკიცედ ვერ იმეორებს ან პასუხი მცდარია. ასეთი შეცდომები მნიშვნელოვანია. მტანჯველი გრძნობითი ღირებულებითაა დატვირთული. გრძნობას მართლა მხოლოდ მაშინ ვატანთ გემოს. თითოეული ცდის პირის რეაქციის საშუალო დონეს ანგარიშობენ. სიცილით. ასი სიტყვა რომ ჩათავდება. სხეულის მოძრაობით. რომ ცდის პირმა ზუსტად გაიგო. თითქოს პიროვნების სქელი ფენა საარტილერიო ყუმბარამ ბნელ შრემდე შეანგრიაო. ისე მოხვდება გულზე. შემდეგი ნაბიჯის ჯერი დგება: სიტყვა-გამღიზიანებლებს ვიმეორებთ და ცდის პირმა თავისი ადრინდელი პასუხები უნდა გაიმეოროს. იმის დასადგენათ. ე. არადამაკმაყოფილებელი რექციები. როცა იგი ცოტა საჭოჭმანოცაა. როდესაც დავრწმუნდებით. მისი საშუალებით იდეათა ასოციაციები უნდა შეესწავლათ. თუ რომელ სიტყვა-გამღიზიანებლებზე იყო რექციის დრო მეტისმეტად დიდი. მრავალ თქვენგანს ეს იქნებ მოძველებურადაც კი ეჩვენოს. შეცდომები პასუხების განმეორებისასა. მთლად მარტივი არასოდესაა. შეგვიძლია საქმეს შევუდგეთ. რომელიც თავში მოუვა. ხელ-ფეხის ქნევით. ასეთი დარღვევების თორმეტი თუ მეტი სახე არსებობს და ზოგიერთ მათგანს გაგაცნობთ. როგორც კი სიტყვა-გამღიზიანებელს გაიგონებს და გაიგებს. ვისაც. როცა ექსპერიმენტი „გვიმტყუნებს“. ეს ექსპერიმენტი თავდაპირველად სულ სხვა მიზნებისთვის იქნა დაინერგა. როდესაც ცდის პირები შეცდომებს უშვებენ. რატომ? ეს სიტყვა შეეხო იმას. შემდგარი. როგორიცაა: „კი“ ან . ხოლო აზრი. დამარწმუნებელი არ არის. სიზმრის ანალიზი და აქტიური წარმოსახვა. ვთქვათ. რეაქციის დრო წამზომით აღირიცხება. ცდის პირს სთხოვენ. რა თქმა უნდა. ხველებით. ასევე. სამაგიეროდ. და თანაც სწორედ მაშინ. ენის დაბმით და სხვა ამდაგვარით. ალბათ. ამისათვის სამგვარი ანალიზური მეთოდი არსებობს: ასოციაციის ექსპერიმენტი. ექსპერიმენტისათვის საჭიროა (მე იმას ვიმეორებ. „გადახდა“ ან „ფული“.

უცხო ენების გამოყენება. მე-7. არაცნობიერი ემოციის მასენსიბილიზებელი გავლენის შედეგთან: თუ კრიტიკულმა სიტყვა-გამღიზიანებელმა პერსევერირებადი ემოციური რეაქცია გამოიწვია და შემდეგი კრიტიკული სიტყვა-გამღიზიანებელი შემთხვევით ამ პერსევერაციის სფეროში მოხვდა. ციურიხში მძიმე შემთხვევების დროს სასმართლო მიწვევს ხოლმე. რადგან ცხადია. რომ ის უფრო ძლიერად იმოქმედებს. მაგ. არავითარი რეაქცია. ერთი და იმავე პასუხის განმეორებითი ხმარება. ამ განსაკუთრებულ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ე. ასოციაციის ექსპერიმენტის შედეგები მარტივ დიაგრამაზე შეიძლება წარმოვადგინოთ (სურ. რაც ინგლისში. ცდის პირს საერთდ არ გაუცნობიერებია. გამუქებული სვეტები დარღვეულ რეაქციებს აღნიშნავენ. ისე გადიდდა შემდგომი სამი რეაქცის დრო.„არა“. სენსიბილობის (მგრძნობიარობის) გაძლიერებასთან. უძლიერესი დარღვევები მე-18-სა და მე-19-ზეა. შეცდომა გამეორებისას – როცა მეხსიერება ღალატობს. მე-9 და მე-10 რეაქციებზე დარღვევათა მთელ სერიას ვაწყდებით: მე-7 სიტყვა-გამღიზიანებელი კრიტიკული იყო და ცდის პირს არც კი შეუმჩნევია. დამნაშავეს შეუძლია ექსპერიმენტის ჩატარებაზე უარი განაცხადოს. რომ აქ ემოცია ჰქონდა. 5. ამას პერსევერირებადი ემოციის მასენსიბილიზებელ . წ. მაგრამ მისთვისვე უარესია – დღესავით ნათელი იქნება. და თუ არ დათნხმდა – მაინც იგივეა. მაშინ კი უკანასკნელი ხავსის როლში გამოვდივარ. სავარაუდოა. რატომაა. რატომაც ჯიუტობს. მთლიანად ექსპერიმენტატორის ხელში აღმოჩნდება. რომლებიც დარღვევის ნიშნებს არ ამჟღავნებენ. რადგანაც აქ ადგილი ჰქონდა სიტყვა-გამღიზიანებელზე მოცემული რეაქციის პერსევერაციას. წყვეტილი ჰორიზონტალი რეაქციის საშუალო დროის მაჩვენებელია. ინდიფერენტულ ასოციაციათა სერიაში რომ გამორეულიყო. ყველა ეს რეაქცია უნებლიეა. რომ თვალში არ მოსდის ეს ექსპერიმენტი. დათანხმდება და – თვითონვე გაჰყოფს თავს ყულფში. თუ ვინმე დათანხმდა ცდის პირის მოვალეობათა შესრულებაზე. მე-16 – 20-ზე კი კვლავ დარღვევათა მთელი სერია აღმოცენდა. ვიდრე მაშინ. რეაქციები. რაღა თქმა უნდა. მე-8. მე-13 რეაქცია იზოლირებული დარღვევაა. ი. გაუფერადებელი სვეტები ის რეაქციებია. მაგრამ ჩვენში შეიძლება დიდი უსიამოვნებაც მოჰყვეს.) სვეტების სიმაღლე ცდის პირის რეაქციის ეფექტურ დროს გამოხატავს. ე. აი. ისეთი არაფერია. რომლებიც სიტყვა-გამღიზიანებლის ჭეშმარიტ აზრს გვერდს უვლიან.

რა სიტყვებმა გამოიწვიეს დარღვევები. არ მესმის. მრავალ ნორმალურზე მომიხდა ექსპერიმენტის ჩატარება. რასაკვირველია. წვეტიანზე და ბოთლზე. რაზეა ლაპარაკიო. ამ კაცისთვის მაშინვე მეთქვა. რომ როგორმე პერსევერაციის სავარაუდო სფეროში მოხვდნენ. რომელიც პირდაპირ კავშირში იქნებიან მოცემულ დანაშაულთან. ოთხი დარღვეული რეაქცია რომ გამოიწვია. და მთელი ეს ჰისტორია თქვენს ხელთ იქნება. რა აწუხებდა ამ კაცს. . ნასვამი ყოფილხართ და ვიღაცისთვის სხეულში დანა გაგიყრიათ-მეთქი. ამისათვის საჭიროა წაიკითხოთ. საიდან იცითო. თუ გსურთ გაიგოთ. სასამართლო საქმის გარჩევისას ისეთი კრიტიკული სიტყვა-გამღიზიანებლები უნდა შევარჩიოთ. რათა კრიტიკულ სიტყვა-გამღიზიანებელთა მოქმედება გაძლიერდეს. სურ. დააკავშიროთ ეს სიტყვები. არ ვიცოდი. დარტყმაზე. ახლავე მოგიყვებით: თავდაპირველად სიტყვა დანა იყო. ის მომაჩერდა და მომიგო. სანამ პათოლოგიური მასალიდან დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობა მომეცემოდა. კარგი ოჯახიშვილი გახლდათ. და აი. მისიანები უბრალო. 35 წლისა იქნებოდა. ვეუბნები: „მართალი გითხრათ. ყველა ისინი 50 სიტყვა-გამღიზიანებლისაგან შემდგარ მოკლე სერიაში გამოვლინდა. რაც საკმარისი აღმოჩნდა ჩემთვის. თუ ასეთი უსიამოვნება შეგემთხვათ“. რაშიც იყო საქმე.გავლენას უწოდებენ. წესიერი კაცი. ერთ-ერთი ჩემი ნორმალური ცდის პირთაგანი. მაგრამ რიგიანი ხალხი იყო. სურ. 5-ზე: ცდის პირი ასე. შემდეგ ლახვარზე იყო დარღვევა. ერთი კი მკითხა და მერე მთელი ეს ამბავი აღიარა. 5: ასოციაციის ექსპერიმენტი კრიმინალური შემთხვევების დროს მასენსიბილიზებელი მოქმედება შეიძლება შეგნებულად გამოვიყენოთ: კრიტიკული სიტყვა-გამღიზიანებლები ისე უნდა ჩავურთოთ ხოლმე.

ეს არაფერ შუაში იქნებოდა. მთელი ამ ამბის შეკავშირება არავითარ სიძნელეს არ წარმოადგენს.. ხანდახან ისეთი რამეები ირკვევა. მაგრამ ამ მოხუცს რაღა მაინცდამაინც La Semeuse მოაგონდა? სიტყვა კოცნაზე რეაქციის დრო დიდი ჰქონდა. ვეღარ გამეგო. მაშინ კი ყველაფერი ნათელი გახდა. სორბონაში. სიტყვაც არავისთან დასცდეია. ბატონო პროფესორო? იქნებ ერთხელ მაინც გამოგეცადათ?“ შინ მიმიპატიჟა. მაგრამ ადრე იურისპრუდენციას შეისწავლიდა პარიზში. შემდეგ. ჩემს სემინარზე ციურიხში ასოციაციის ექსპერიმენტსაც ვატარებ ხოლმე. რაღა თქმა უნდა. გადახდაზე რეაქციის დრო დიდი იყო. ალბათ. კრიმინოლოგიის ერთმა მოხუცმა პროფესორმა ამ ექსპერიმენტის შესახებ გამომკითხა და განმიცხადა. იქნებ ზარალი ნახა ფრანგულ ფრანკთან დაკავშირებით? მაგრამ იმ დროს ინფლაციისა და დეფლაციის შესახებ არავინ ლაპარაკობდა. ცოტა ხნის წინათ შეწუხებული ყოფილხართ. ასე მივმართე: „არა. ასე რომ. ერთხელაც დამთვრალა და ჩხუბი მოსვლია. ფულში იყო საქმე თუ სიყვარულში. და ვუჩვენებ. და საქმეს შევუდექით. ყველაფერი კარგი. როგორ დავუშლი. მკითხა. მივხვდი. ამ სიბერეში რომ პარიზს წასულიყო. თქვენ. ჰოდა თურმე დანა იძრო და ვიღაცა დაჭრა. ამას სასტიკ საიდუმლოდ ინახავდა. მაგრამ კოცნაზე რომ ლამაზი თქვა. ეს ენა რომ მისთვის რაღაც განსაკუთრებულ გრძნობასთან არ ყოფილიყო დაკავშირებული. მე მივუგე: „ფრიად მცირეს. ქალაქში. თუ როგორაა შესაძლებელი ამა თუ იმ პირის წარსულის ამოკითხვა. ეს ფრანგულ მონეტებზე გამოსახული ცნობილი ფიგურაა. ამ ათი სიტყვით ვერას გააწყობთო? – მკითხა. მაგრამ რასთან – ეს გამოცანას წარმოადგენდა. ხოლო ფულზე კი – ძალიან ცოტა – ძალზე უჩვეულო რეაქცია. შემდეგ კი საქმე უჩვეულოდ წარიმართა.. რისთვისაც ერთი წლით ციხეში ჩასვეს. საყვარელმა მოგონებებმა იციან ხოლმე წარსულის წიაღიდან ამოტივტივება“. ეს ხომ მის ცხოვრებას ჩრდილს მიაყენებდა. აქედან – შიში. რომელთაც ჩემი სტუდენტები იცნობენ. როდესაც ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ექიმი ვიყავი. შემდეგ თქვა: La Semeuse. კიდევ რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ. 10 სიტყვის მერე დაიღალა და მითხრა: „აბა ამან რა უნდა მოგცეთ?! არაფერიც არ გამოდის!“ მე ვუთხარი. მაგისი არაფერი მჯერაო. თუმცაღა ჩვენ გერმანულად ვსაუბრობდით. მე ვყოყმანობდი. სიკვდილზე მისი ასოციაცია გარდაცვალება იყო – ბუნებრივი რეაქცია. თურმე გეშინიათ. მე კი – არა. საიდან გაიგეთო. ისეთი ხალხი მასალა მომიტანონ. მაგრამ რაღაც-რაღაცების თქმას მაინც შევძლებ. . ფრანგულად ლაპარაკს არასდიდებით არ დაიწყებდა. რომელიც ახლა ისევ გახსენდებათ. ვისაც „აღსარების თქმა“ სურს. შემდეგ კი თვალები გაუბრწყინდა და წარმოთქვა: „ლამაზი“. მაშინ ვნახოთ-მეთქი. მაგრამ სულ იმას ვითხოვ. მრავალი წლის წინათ. ასი რომ შესრულდება. ეს მართლაცდა საინტერესო სამუშაოა. გულის ავადმყოფობით არ გარდაიცვალოთ. ამის მიხვედრას რა უნდოდა! იგი 72 წლისა გახლდათ და სიტყვა გულზე ასოციაცია ტკივილი ჰქონდა. საფრანგეთში სწავლობდით და იქ რაღაც სასიყვარულო ამბავი გადაგხდენიათ. ის იმის კაცი არ იყო. რადგან ფული არ გყოფნით. 10-12 სიტყვაში რას უნდა ელოდე.საზღვარგარეთ წასულა. ახლობელთა შორის არავისთვის არაფერი გაუმხელია და მე კი აი. მგონი. ასე შემთხვევით გამოვჩხრიკე ეს ამბავი. თვალები შუბლზე აგივათ. რომ სიყვარული იქნებოდა. – სიკვდილზე ფიქრისას ხომ ძველმა. გულის შეტევით არ მომკვდარიყო.

ჩემს თავს ვეუბნებოდი. 6: ასოციაციის ექსპერიმენტი . პროგნოზი. რადგან უკვე თავად შიზოფრენია ჩემთვის ფარდობითი რამაა. იმ დროისათვის ჯერ კიდევ ფრიად მცირე რამ იყო ცნობილი. ავისმომასწავებელ პროგნოს ასე უბრალოდ ვერ შევურიგდებოდი. ის კლინიკაში იმყოფებოდა. და დიაგნოზად დასმული ჰქონდა დეპრესიული შიზოფრენია. რაღა თქმა უნდა. საოცარი გრძნობა გამიჩნდა. შესაბამისად. მაგრამ ეს ქალი რაღაც სხვანაირად ურევდა და ამიტომ დიაგნოზს წავუყრუე. ავადმყოფი ჩემს განყოფილებაში იწვა და იცით. ამიტომ ასოციაციის ექსპერიმენტი ჩავუტარე და უცნაური რამ სურ. ანამნეზი შევკრიბე. ცუდი იყო. მეტ-ნაკლებად ვინ არ ურევს-მეთქი. 6-ზე ასე. სურ. მაგრამ ისეთი ვერაფერი ვნახე.ხანდახან ნამდვილ ტრაგედიებს ვაწყდებით. რაც მის ავად გახდომას ახსნიდა. ოცდაათიოდე წლის ქალის შემთხვევაა წარმოდგენილი.

რომ მასთან რაღაც არის დაკავშირებული-მეთქი. შემდეგ დარწმუნდა.გამოვლინდა. ყალბ პასუხებს მივიღებთ.“ შევნიშნე. ეს სიტყვა არაფერს მეუბნებაო. მან მომაგება: „იცით. ვკითხე. „რაო? მე დავუმძიმე?“ – შეიცხადა ქალმა. ესა და ეს კაცი რა სიმპათიურია! ვითომ რა გიშლის. პატარა ქალაქის გმირი გახლდათ და ყველა ქალიშვილი მასზე ოცნებობდა. სადაც ის იზრდებოდა.. მეტადრე. რომ შენ უყვარდი?! კინაღამ გაგიჟდა. რომ სახის გამომეტყველება შეეცვალა და რატომ აღელდით-მეთქი. ეს ლაჟვარდისფერი თვალები. ეს გოგონა ლამაზი იყო და ეგონა. მაგრამ დიდად არაფრით გამორჩეული ოჯახიდან იყო. ერთ ვინმეს (იგი იმ „გმირს“ გულისხმობდა) გული დიდად დაუმძიმეო. ოთხი წლის გოგონას გარდაცვალებიდან დაახლოებით ორი თვის შემდეგ იჩინა თავი. ვკითხე. როდესაც ქარიშხალი ჩაწყნარდა. ისევე როგორც ცოლმა. რა შთამბეჭდავი თვალები ჰქონდა-მეთქი? მან მომიგო: „რა თქმა უნდა. შევეკითხე: „რას იტყვით ანგელოზის შესახებ? თქვენთვის ეს სიტყვა რამეს ნიშნავს?“ მან მიპასუხა: „რაღა თქმა უნდა. რომელთაც ვერ ვაკავშირებდი. ასეთი ვითარება ხშირია. რომ პასუხის გაცემა არ სურდა. შემდეგ სიტყვა ბოროტის რიგი დადგა – აქაც ვერაფერი დავაცდენინე. როგორც იქნა. . პირველი დარღვევა სიტყვა ანგელოზზე აღმოჩნდა. მას ჩემი ქმრის თვალები არ ჰქონდა“. მე ჩემი არ დავიშალე. რაც იმაზე მეტყველებდა. ერთი მდიდარი ახალგაზრდა ცხოვრობდა თურმე. ასე რომ. ვკითხე. ქმარი ოთახიდან რომ გავიდა. რაღაც შანსი მაქვსო. ასეთ შემთხვევებში უმჯობესია ცდის პირს ჯერ იმ რეაქციების შესახებ შევეკითხოთ. რომ სულ ტყუილად იმედოვნებდა და ოჯახში ურჩიეს: „რას გადაყევი მაგაზე ფიქრს?! ეგ მდიდარია და შენ რაში ენაღვლები! აგერ. ეს ჩემი შვილია. – და ცრემლთა ნიაღვარი წასკდა. შენ რომ ვიღაც სხვას გაჰყევი!“ ახლა კი იფეთქა მის გულში გამძვინვარებულმა ცეცხლის ალმა. შემდეგ მშობლიური ქალაქიდან ძველმა მეგობარმა მოინახულა. მაგრამ მანაც. ავადმყოფობის მიზეზის შესახებ სხვა ვერაფერი გაირკვა. აშკარად კმაყოფილი იყო თავისი ცხოვრებით. სტუმარმა უთხრა. განმიცხადა. მაგრამ ძალა აღარ დავატანე.. შეძლებული კაცის მეუღლე გახლდათ. ვკითხე: „რას ნიშნავს თქვენთვის თავნება?“ მან მომიგო. ეს ქალი კარგი თანამდებობის მქონე. რომ დეპრესიამ მათი უფროსი შვილის. თუ ჯერ არ ხარ გაწაფული. ბავშვი რომ დაიბადა. მაგრამ როგორღაც ჩაახშო. რომ ბავშვს მისი ადრინდელი სატრფოს თვალები გამოჰყოლოდა. ამიტომ შედარებით უწყინარი სიტყვებით უნდა დავიწყოთ ხოლმე და მაშინ უფრო გულწრფელ პასუხებს მივიღებთ. მხოლოდ იმის თქმა შეძლო. ამ სიტყვაზე ძლიერი დარღვევა აღმოცენდა. რაც იმაზე მეტყველებს. მდიდარი. სიყვარული და ქორწინება. ეს ჩემი გარდაცვლილი ბავშვის თვალებიაო. რომელიც დავკარგე“. ძლიერი უარყოფითი რეაქცია ჰქონდა. დავკითხე. მაგას რომ მისთხოვდე?“ ამ კაცს გაჰყვა კიდევაც ცოლად და თავს სავსებით ბედნიერად გრძნობდა ქორწინების მეხუთე წლამდე. ჩემი გავიტანე და ეს ისტორია ამოვქაჩე: პატარა ქალაქში. იმ კაცთან დაკავშირებით რა გაწუხებთ-მეთქი და. ჯერი ლურჯზე რომ მიდგა. ყმაწვილი კაცი კი მდიდარ ზედაფენას განეკუთვნებოდა. ამას მოჰყვა დარღვევები შემდეგ სიტყვებზე: ბოროტი. თვითონ ეს გოგონა შეძლებული. ასოციაციის ექსპერიმენტმა უაღრესად თავგზაამბნევი სერია გამოავლინა რეაქციებისა. რომლებიც პირდაპირ მთავარს არ უმიზნებენ. სულელი. ფული. თავიდანვე უძლიერეს დარღვევებზე თუ ვკითხეთ. ბოლოს და ბოლოს გამოირკვა. მეგობარმა კი განაგრძო: „განა არ იცოდი. სიტყვაზე თავნება კი რეაქცია საერთოდ არ მოუცია.

რომ მკვლელი იყო თუ ენაზე კბილი დამეჭირა (საქმე მხოლოდ მისთვის თქმას ეხებოდა. სამი კვირის შემდეგ გავწერეთ. ყველაფერი კიდევ ერთხელ მოკლედ რომ შევაჯამო. სულიერი ავადმყოფობის სასჯელისაგან მე იმით ვიხსენი. გაიძლება. რომ მისი მდგომარეობა ძლიერ გაუარესდებოდა. მაგრამ მერე ფაქტებს მიუბრუნდა. რომ გოგონა საბანაო ღრუბელს წოვდა.თოთხმეტი დღის შემდეგ ის თავის ორი წლის ბიჭს და ოთხი წლის გოგონას აბანავებდა. ტიფის ბაცილებით იყო ინფიცირებული. ის დასკვნა არ გამოუტანია. და მას მერე აღარ დაბრუნებულა. ყოველივე ისეთთან. გუშინ ცოტა რამ მოგიყევით ნიშანდობლივი დარღვევების თაობაზე. პრინციპში. კომპლექსი ასოციაციათა აგლომერაციაა (ეს მეტად თუ ნაკლებად რთული ფსიქოლოგიური ბუნების მქონე სურათია). მე მას მხოლოდ გაჭირვების ჟამს მივმართავ. მას კიდევ 15 წლის განმავლობაში ვადევნებდი თვალყურს. ამიტომ გთხოვთ მომიტევოთ. ამ მიზნით მან მკვლელობა ჩაიდინა. და ვფიქრობ. დედამ შეამჩნია. მაგრამ ასე რომ მოვქცეულიყავი. მაშინ გარდუვალ შედეგებს ვერსად გაექცევი. თვითონ არაფერი იცოდა ამის შესახებ – მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტებს მიყვებოდა. ასე რომ. მაგრამ არ დაუშლია და როდესაც ბიჭუნამაც თქვა. რომ წყალი ინფიცირებული იყო და სიფრთხილე მართებდა. სახელდობრ. ბუნებრივია. წყალი მინდაო. რომ ისევ ამ თემას ვუბრუნდები. მეორე მხრივ. შეიძლება გამოჯანმრთელებულიყო კიდეც. ამრიგად. ბიჭი კი გადარჩა. გადავწყვიტე პირში მეთქვა: „თქვენ მოკალით თქვენი შვილი“. რომ თავად ეკისრებოდა საკუთარი ბავშვის სიკვდილზე პასუხისმგებლობა: მან ხომ იცოდა. თითქოს რაღაც განსაკუთრებით შეყვარებული ვიყო ამ ექსპერიმენტზე. გულშიც ნუ გაივლებთ. ქალმა მიაღწია იმას. მდგომარეობა აღარ გამეორებულა. გოგონას ტიფი დაემართა და დაიღუპა. რომ რაკი ჭეშმარიტი ვითარების დანახვა საქმეში გაარკვევდა. რაც . თავიდან სასტიკად აღელდა. […] მესამე ლექცია […] ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო! გუშინ უნდა დამემთავრებინა ასოციაციის ექსპერიმენტის შესახებ თხრობა. რაც სურდა (თუ რაც მასში მყოფ ეშმაკს სურდა) – ქორწინების გაუქმებას. სახელდობრ. წყალი ქალაქში (ეს ამბავი შვეიცარიაში არ ხდებოდა) მთლად სანდო არ იყო. თუკი ვეტყოდი. ის დეპრესია ფსიქოლოგიურად შეესიტყვებოდა მის სიტუაციას: იგი მკვლელი იყო და სხვაგვარ გარემოებებში სიკვდილით დასჯას იმსახურებდა. მაგრამ თუკი მათ თვალს ვერ უსწორებ. რომელიც ხან ტრავმატული. არაფერი დაშავდება. კომპლექსთა შესახებ. ეს ხომ სასამართლო პროცესი არ ყოფილა). მასაც ეს საეჭვო წყალი მიაწოდა. კატორღის ნაცვლად კი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოკვდა. ხან კი – მხოლოდ მტკივნეული და ძლიერ დაძაბული ხასიათისაა. რათა სხვაზე გათხოვების უფლება ჰქონოდა. საფუძველს მოკლებული არ იყო ის ვარაუდი. რომ ზოგიერთი ჩემი შეხედულება მას ეფუძნება. მაგრამ პროგნოზი ისედაც კარგს არაფერს უქადდა და. მაგრამ საქმე იმაშია. რომ მის სინდისს აუტანელი სიმძიმე ავკიდე: როდესაც შენს ცოდვებს საკუთარ კისერზე იღებ. მოსალოდნელი იყო. მათთან ერთად ცხოვრება კიდევ ასატანია. ჩემ წინაშე ასეთი საკითხი დადგა: მეთქვა. რაც ამ ექსპერიმენტით მიღებული შედეგების შესახებ შეიძლება ითქვას. დადგენილ დროს გადავაცილებდი.

სისხლძარღვთა ტონუსი. მას შეუძლია კუჭი აგვიშალოს. – ისე უნდა ვილაპარაკოთ კომპლექსთა ტენდენციების შესახებ. ერთგვარი „მე“ გააჩნიათ. ალბათ. უბრალოდ. მერყეობას ვიწყებ. ფოკუსი. კუჭ-ნაწლავში მიმდინარე პროცესები. ეს იმიტომ. რაკიღა კომპლექსებს რაღაც ნებელობა. მაგალითად. რადგან ასეთი შინაარსები როგორღაც ფიზიოლოგიურ მოვლენებს უკავშირდება. ვერ მოგვეკრობა. მაგრამ მაინც დავუშვათ. როდესაც მას ვუახლოვდები. იმას ადვილად გავუმკლავდებით. ისე რომ. რომ ეს თემა ჩემთვის მნიშვნელოვანია. რომ სხეული მისი მონა-მორჩილია. კი მაგრამ. თითქოს ამ კომპლექსს საკუთარი სხეული ჰქონდეს და ჩვენს სხეულში ბუდობდეს. იმ შემთხვევაშიც კი. კომპლექსთა ასეთ პერსონიფიკაციას ჯერ კიდევ აუცილებელი არაა პათოლოგიური ვუწოდოთ. ნებელობა რაკი ვახსენეთ. ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო. სახელდობრ. რაც ენაზე გადგათ. რომ ის არის ცენტრი. ეს რაღაცა ჩემთვის მნიშვნელოვანია. მიდგომა ძნელია. იმ ფაქტამდე. იოლად მოსაშორებელი არაა. პრინციპში „მე“-კომპლექსსა და ნებისმიერ სხვა კომპლექსს შორის განსხვავება არაა. სუნთქვა და კანის ინერვაცია. სადღაა კომპლექსის „მე“? – მის გარეშე ხომ ნებელობა წარმოუდგენელია. თითქოს ისინი რაღაც საკუთარი ნებით იყვნენ აღჭურვილნი. ასეთი დარღვევები კომპლექსებთანაა კავშირში. მას გააჩნია ერთგვარი სხეული და გარკვეული საკუთარი ფსიქოლოგია. მას ფესვები გაუდგამს ჩემს სხეულში და ჩემს ნერვებზე მოქმედებს. საუბედუროდ. მეხსიერება მყისვე როდი მაწვდის საჭირო მასალას. როგორიცაა. რომელსაც სხეული უსიტყვოდ ემორჩილება. და ყოველივე ისეთთან. უნდა ითქვას. და რეაქციის დრო გადიდებული მაქვს. და გვგონია.ასეთ შემთხვევაში ისეთი შთაბეჭდილება გვრჩება. „მე“ გაგვახსენდება. მიდგომა ჭირს. მაგალითად. რომ კომპლექსს თავისი მოცემული დაძაბულობითურთ ანუ ენერგიის მარაგითურთ ტენდენცია აქვს პატარა კერძო პიროვნებად იქცეს. რომ თუ თქვენ ძნელ კითხვას მისვამთ. ცოტათი დაძაბული და მცირე გრძნობითი ღირებულების მქონე რაცაა. მაშინ სულ სხვა რამეს იტყვით და არა იმას. ამიტომ სხვა რა დაგვრჩენია. საუკეთესო განზრახვას კომპლექსი სწორედ ისევე გვიმსხვრევს. – მოკლედ. მაშინვე კი ვერ გპასუხობთ. ჩემს პიროვნულ კომპლექსს არ ეხება. გულის მუშაობა. ამიტომ შიზოფრენულ მდგომარეობაში მათ შეიძლება აიწყვიტონ და ისე გაუთამამდნენ ცნობიერ კონტროლს. ნაწილობრივ პიროვნებასავით იქცევა. სიზმრებში. რომ ვცდებით. ეს განზრახვა კომპლექსს შეეჯახა. როგორც ადამიანური არსება ან გარემო პირობები შეგვიშლიდა ხელს. რომ მავან პირთა ხმები გეგონება. ის. ბუნებრივია. ისინი მოჩვენებებად გვეცხადებიან. შეამჩნევდით. – ფესვები არა აქვს და ვერ ჩამოგვეკიდება. რომ არსებობს ასეთი პუნქტი. თუ ის. რაც ჩემს სხეულს აღიზიანებს. ჩვენ ვიცნობთ საკუთარ „მე“-კომპლექსს. მაგალითად. ისეთი ხმით ლაპარაკობენ. რასაც მაღალი გრძნობითი ღირებლება გააჩნია. მივედ-მოვედები. . რასაც ვამბობ. თუკი რაიმეს თქმა გნებავთ და. და რომ ამ „მე“-ს საკუთარი ნება გააჩნია და შეუძლია თავის კომპონენტებს თვითონ მოუაროს. ვბორძიკობ. სათქმელს შუაზე გაწყვეტინებენ. რომ შესაძლებელი გახდეს მათი დანახვა და მოსმენა. დააბრკოლოს სუნთქვა. ჩვენი კომპლექსები ხშირად პერსონიფიცირებული სახით გვევლინებიან. „მე“-ც მაღალი დაძაბულობის მქონე შინაარსთა გროვაა. თუ ჩემთვის რამე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას ძალზე მნიშვნელოვან დასკვნამდე მივყავართ. მაგალითად.მაღალი დაძაბულობის ქვეშაა. – ამიტომაც იწვევს ასეთ დარღვევას. – უბრალოდ. გულის ცემა. რომელსაც „მე“-ს ვუწოდებთ.

რომ მის ფიგურებს რაიმე ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა გააჩნიათ. რომ საღად მოაზროვნე ხალხი მზადაა დაიჯეროს. გამოდის. რომელნიც ავტომატური წერის ანდა მედიუმის ხმის მეშვეობით ვლინდებიან. რომ ე. დამოუკიდებლად იმოქმედონ. რომ ეს უკანასკნელნი სიზმრის ანალიზისას დიდ . ენერგიისა და ყოველივე იმის. ირკვევა. რომ ერთიანი ვართ. მთლიანობა ილუზიაა. დრამასა თუ რომანში რაიმე ფიგურას ქმნის. ერთგვარი nucleus-ის110 გარშემო დაჯგუფებული. როდესაც ის სცენარში. საქმე სულებთან გვაქვსო. ჩვენს განზრახვებს კი ჩირადაც არ აგდებენ. „მე“-სთან. ლექსში. ფაქტიურად ეს მთლიანობა ლამაზი სიზმარია და სხვა არაფერი. რომ ასე არაა. რაც კომპლექსებს შეეხებოდა. ჩვენი არაცნობიერის ფსიქოლოგიაში არსებობენ ტიპიური ფიგურები. რომელთაგან თითოეული ცალკეულ პიროვნებად იჩენს თავს. ეს. კომპლექსები ნაწილ-პიროვნებებია. ასეთ გამოვლინებებს მაშინ პათოლოგიურს ვუწოდებთ ხოლმე. საკითხავია: აქვთ თუ არა კომპლექსებს საკუთარი ცნობიერება? სპირიტისტულ ფენომენებს თუ შევისწავლით. მართლაც გააჩნიათ ერთგვარი საკუთარი ცნობიერება. წ. ის შუქს ჰფენს იმ უბრალო ფაქტს. ასე რომ. მაგალითად. კომპლექსები ასოციაციათა ავტონომიური ჯგუფებია. ვიფიქროთ. სიამეს გვგვრის. რომ რაც გუნებაში გვქონდა. მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება. სულიერი ავადმყოფობის შემთხვევაში. კი. მგოსნის მიერ შექმნილი ფიგურების შესწავლისას მის სამშვინველში ვიხედებით. რომ ცნობიერების ე. ასე რომ. ჩვენთვის უცნობი რიცხვისაგან შედგება. ვერაფერს იტყვი. რომელიც ამ მანიფესტაციებში იჩენს თავს. საკუთარ სახლში ბატონ-პატრონები არა ვყოფილვართ. თავისთავად გასაგებად ვთვლით. ამრიგად. თუ პაპის. რომ სულები – ეს გარდაცვლილი დედის. არც ერთი მწერალი თუ დრამატურგი არ დაეთანხმება იმ აზრს. კომპლექსთა ანუ ნაწილ-პიროვნებათა განუსაზღვრელი. მაგრამ გადაჭრით შეიძლება ითქვას. ასეთი წარმოდგენა ბევრ რამეს გვიხსნის. ან სხვა ვინმეს სულია. რომ მას ცნობიერება უნდა გააჩნდეს. – კომპლექსებმა. თავის გემოზე იცხოვრონ. ამიტომაა. – სწორედ იმ მეტად თუ ნაკლებად გამოკვეთილი ინდივიდუალობის გამო. ნურას უკაცრავად. ჩემის აზრით. იქნებ ჰგონია. რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ მისი ფანტაზიის ნაყოფია. იძულებული გავხდებით ვაღიაროთ. როდესაც „მე“-კომპლექსზეა ლაპარაკი. სულებს. რომელთაც ტენდენცია აქვთ. რადგან ხელი შეგვიშალეს იმ პატარა ეშმაკუნებმა. პიროვნული არაცნობიერი. რომელნიც სრულიად განსაზღვრული საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობენ.109 ყოველივე ეს იმ გარემოებით აიხსნება. წ. ასე იმიტომ გავუსვი ხაზი ცნობიერების ამ სპეციფიკურ მომენტს კომპლექსებში. გარკვეული სახის იოგას ვარჯიშების მიზანი სწორედ ცნობიერების მის შემადგენელ კომპონენტებად გახლეჩვაში მდგომარეობს. სხვანაირად. მაგრამ სინამდვილეში ამას წყალი არ გაუვა. სასიამოვნო განცდაა. რომ მგოსანს ძალუძს თავისი შინაგანი უნარების დრამატიზაცია და პერსონიფიკაცია. მაგრამ სხვა კომპლექსებშიც ხომ არის შინაარსები ცენტრის. რომ სიფხიზლეშიც ვუყუროთ და ვუსმინოთ მათ.შესაძლებელია ისე გავვარჯიშდეთ. რა თქმა უნდა. – ცნობიერებას ხომ სხვადასხვა შინაარსთა კავშირს ვუწოდებთ ცენტრთან ანუ. როცა გვწამს ჩვენი ნებისყოფისა. – ამ ფიგურამ გარკვეული აზრით თვითონ შექმნა საკუთარი თავი. იმის მხოლოდ მცირედი ნაწილისთვის შეგვისხამს ფრთა. ისევე როგორც კოლექტიური არაცნობიერი. რისი განხორციელებაც მიზნად დაგვისახავს. ჩვენთვის ნაკლებად უპრიანია ვიფიქროთ.

aurif. p. წმინდა ქვად და კურთხეულ საგნად“]. ბუნებისმეტყველება კი – იდუმალთმეტყველებაც. p. ტექსტი. Kp. რომელიც მას „ასულიერებდა“. რომ მის ყოველ ფიზიკურ აღქმას თან ფიზიკური კომპონენტიც ახლდა. Die Schöpfung. თუ გულდასმით შევისწავლით სულით ავადმყოფს. ასე რომ. არაცნობიერ შინაარსთა ჯადო სულ უფრო იზრდება. * ბნელის უფრო ბნელით. რასაც ჟანე abbaissement du niveau mental-ს111 უწოდებს: ცნობიერების ავტონომია კლებულობს და სულ უფრო და უფრო მეტად ვექცევით არაცნობიერ შინაარსთა ტყვეობაში. VIII. ძლიერ ემოციურ ტონს ანიჭებდა. 54 ff. სანამ პაციენტი ბოლოს და ბოლოს მთლიანად არაცნობიერში არ ჩაიძირება და მის ხელთ არ გადავა. ექსტრემალურ ფორმაში ამ პროცესს შეიძლება დავაკვირდეთ. ამგვარად. ეთიოპიურიდან ლათინურად და ლათინურიდან გერმანულად თარგმნა დოქტორმა იოჰან ელიას მიულერმა. ცნობიერების ავტონომია სიმძაფრესა და ენერგიას კარგავს. […] 1 ევოლა (La Tradizione ermetica. p. res benedicta“ [„და იგი იწოდება უხილავ ქვად. გეხსომებათ დიაგრამა (სურ. Symbola aureae mensae. სიმბოლოთა მნიშვნელობები ერთიანი ცოდნის სხვადასხვა ასპექტს მოიცავდა. 223) ამბობს. 3 Maier. p. მას მსხვერპლად წარიტაცებს ახალი ავტონომიური აქტივობა. უცნობის უფრო უცნობით ახსნა (ლათ. IX. qua non ars dignior ulla est. Kp. მით უფრო საგრძნობი ხდება ის. 28 f. აშკარად. რომელიც მისი „მე“-დან კი არ მომდინარეობს. lapis sanctus.4) სხვადასხვა ფსიქიკური წრეებითა და შუაში – არაცნობიერის ჩამუქებული ცენტრით. არ არის ძველი. p. 4 ”…omnes receptae spernendae sunt in arte“. მადლობას ვუხდი პროფ. ყველა ნიშნის მიხედვით იგი მე-18 საუკუნეში უნდა შექმნილიყო.) ამბობს: „წინა კულტურული ციკლების ადამიანის სულიერი წყობა იმგვარი იყო.). 52 ff და Die Himmel. aurif. 386: … non parvis sumptibus illam / Invenere artem. რაც უფრო მეტად ვუახლოვდებით ცენტრს. II. . / Fingendi Lapidem Aetherium [„…დიდი შრომის შედეგად ჩაწვდნენ ისინი ეთერული ქვის შექმნის ხელოვნებას. 231: ”Et ille dicitur lapis invisibilitatis. Hyle und Coahyl. უბრალო სურათ-ხატს ადამიანი დამატებით „მნიშვნელობასა“ და განსაკუთრებულ. p. როგორც Rosarium (Art. ცნობიერი კონტროლი კი შესაბამისად მცირდება.როლს ასრულებენ. 2 Rosarium: Art. რაიხშტაინს (ბაზელი) ამ პატარ წიგნის მოწოდებისთვის. 5 Abtala Jurain Filii Jacob Juran. II. ანტიკური ეპოქის ფიზიკა ერთდროულად თეოლოგიაც იყო და ტრანსცენდენტალური ფსიქოლოგიაც. არამედ ბნელი სფეროდან. რომელიც ხელოვნებათა შორის ყველაზე ღირსეულია“] (ეყრდნობა მარცელუს პალინგენიუსის ”poeta et sacerdos“-ს). და ეს ენერგია ახლა არაცნობიერ შინაარსთა აქტივობაში იჩენს თავს.

რომ მინის ჭურჭელში ფრინველებს. კრატესის წიგნიდან უნდა იყოს. უდავოდ. Introitus apertus: Mus. მიპასუხეს: „ეს არის ჰერმეს ტრისმეგისტოსი. chem. 164 ff. წიგნის უმეტესი ნაწილი ბერძნული წარმოშობისაა და. p. 199.: Theatr. რომელიც მე-9 საუკუნეს უნდა ეკუთვნოდეს. ჰერმესის ხილვაა. diff. სენიორი მე-10 საუკუნის არაბი ავტორია. 6 როსნობლი – XV-XVI საუკუნეების ინგლისური ოქროს მონეტა. ჩვეულებრივ.. quarte (pars) მეოთხედი (ნაწილი)]. ცხოველებს და რეპტილიებს ხედავ…“].. (1602) I. p. interdum aves aut bestias reptiliaque te in vitro conspicere imaginabere…“ [„მიწა. p. თეთრ სამოსში გამოწყობილი.* კვარტი – [ლათ. p. როცა ვიკითხე. რომელთაც იგი ადამიანებს უმალავს“ (Chimie au moyen âge III. 14 შესაბამისი ნაწყვეტის ტექსტი: ”…quasi Materia Hypostatica fingit se in aquam demersum per illusionem…“ ილუზიას შეიძლება ”demergere“-სთან ან ”fingere“-სთან ჰქონდეს კავშირი. 574 [Sendivogius]. (1602) I. უფრო ძველია. წიგნით ხელში და კათედრაზე მჯდომი. ბერთელოს თარგმანში ვკითხულობთ: „შემდეგ ვიხილე მოხუცი ბრძენი. p. ლიტრზე ცოტა მეტი (მთარგმნ. ”Somnia credentur vix. 7 De Alchemiae difficultabibus: Theatr. 46 ff. რომელსაც მუხლებზე საიდუმლოებათა გადაშლილი წიგნი უდევს. p. წიგნში. ამ ტიპის უძველესი ხილვა. 884. p. 13 Theatr. diff. 12 Hoghelande. 9 Mus.). . (1602) I. 687: ”Terra enim germinandi avida aliquid semper fabricat. (1622) V. herm. კათედრასთან მდგომი კაცი. ბრძენის აქ აღწერილი ფიგურა.). 150.). ფხვიერი და თხევადი ნივთიერების საწყაო. ხანდახან გეჩვენება. chem. განსხვავებული სიდიდისა სხვადასხვა ქვეყანაში. ვინ იყო ეს ბრძენი. 11 Speculativa philosophia: Theatr. chem. როგორც ამას სენიორის ტრაქტატიდან ვიგებთ. ადამიანთა შორის უმშვენიერესი პირისახით. p. 275. De alch.. 8 De alch. ყოველთვის რაიმეს ბადებს. 15 Della Tramutazione metallica sogni tre. დაახლოებით 30 გრამია (მთარგმნ. chem.). იმ საიდუმლოებათა განმარტებებია. ჩვენამდე კრატესის წიგნის არაბულმა თარგმანმა მოაღწია. „პოლიფილეს“ თავფურცლიდან არის ნასესხები (ნახ. c. chem. განაყოფიერებისთვის მუდამ მწყურვალი. რომელიც ხელში უჭირავს. p. herm. * უნცია – წონის ერთეული ძველ რომში და შემდეგ ევროპის სხვა სახელმწიფოებში მეტრული სისტემის შემოღებამდე. 4). ამიტომ მეორეს ვირჩევ. რადგან პირველიდან აზრი არ გამომდინარეობს. 10 Compendium: Bibl. ამდენად. I. non tamen omnia falsa. სავარაუდოდ. l. ასევე Philalethes. 875.

20 De ratione conficiendi lapidis: Theatr. p. ალქიმიკოსს რაიმე სერიოზული ფიზიკური ნაკლი ან ხინჯი არ უნდა ჰქონოდა. 155. 168. 2: ”maius est. et iam aetatis decrepitae senum. 30 ეყრდნობა. c. Mus.. ad artis complementum non perveniet.. ჩემი Die Visionen des Zosimos. 42) წერს: „კაბალისტური habitaculum Materiae Lapidis შესახებ პირველად ღვთაებრივი გამოცხადებით შევიტყვეთ (იგი ერთდროულად შექმნილიცაა და ხელთუქმნელიც) ძილშიც. 24: ”Si vero fuerit artificis corpus debile et aegrotum. 23 ჰოგელანდე ეყრდნობა Turba-ს. დორნი. 22 ასეთივე მოსაზრებას ვხვდებით ჰოგელანდესთან: De alch.. ღვიძილშიც და ფანტაზიაშიც“. Parabola: Bibl. chem. Tabula Smargdina-ს (გამომც. (1602) I. როცა ასეთ ადამიანს ესიზმრება“]. l. თუ არა ღვთაებრივი შთაგონებით“]. c. I. chem. გებერსის Summa perfectionis. რუსკა. chem. ამასვე უკავშირდება მოთხოვნა. p. 472: ”Ex alijs nunquam unum facies quod quaeris. I. p. chem. p. nisi prius ex teipso fiat unum“. p. oculis mentis hanc grani triticei arbusculam secundum omnes suas circumstantias aspice. Novum lumen: Mus herm. გვ. p. 24 l. Chimie au moyen âge III. His igitur naturalibus corporis impotentijs impeditur artifex in . 71 f. p. chem. 8. p. იხ. 21 l. Chaos. lib. ut arborem Philosophorum. რუსკა). ერთზე მედიტაციით“]. II. eodem modo plantare… queas“. 9-11). – ყურადღება მიაქციეთ ლოგოსზე ნაგულისხმევ მითითებას (იოანე. 18 იხ. 413. et in extremis vitae laborantium. – კუნრატი (Hyleal. 28 ”Quaeso. p.Quae tali fuerint praemeditata viro“ [„ძნელია ენდო სიზმრებს. 319 f. 146 ff. (1602) II. 2): ”Et sicut omnes res fuerunt ab uno. p. განსაკუთრებით მაშინ. p. aurif. p. 27 Instructio de arbore: Theatr. VI. sicut febrientium. 55. 19 Sendivogius. 205. 29 Theatr. 154. herm. 577: ”…materia prima. 1. როგორც ყოველივე წარმოდგება ერთიდან. 8. რომლის თანახმადაც. p. (1602) I. 25 Sendivogius. c. (1602) I. p. ასევეა რუსკას მიერ გამოცემულ Turba-შიც. 184 f. 26 khunrath. vel leprosorum corpora. Physica Trismegisti: Theatr.. diff. quibus membra cadunt. 17 Berthelot. თუმცა ყველა სიზმარი როდი ტყუის. p. 474 f. გვ. 147. 16 Art. რომ გონებით წვდომა შევძლოთ.: Theatr. quam quod ratione percipiatur <nisi> divina inspiratione“ [„მეტისმეტად დიდია იმისთვის. pp. chem. XXXIX (გამომც. 75 და 212. 256. meditatione unius: sic omnes res natae“ [„ყველაფერი ჩნდება ისე.. quam solus Deus scit“. ალბათ.

. chem.. II. (1602). ”sal sapientiae“. II. I. ან იმ ადამიანივით. მეორე ძველი ტექსტი Sep- tem tractatus seu capitula Hermetis Trismegisti. 37 l. 270 f.: ”et vide secundum naturam. p.: Theatr. (1602). p. et apud omnem rem. II. Kp. chem (1602). quod intus arripiens et permanens in terra vel in mari habere potes“ [„მე განგიმარტეთ ის. 444. პაპ გრეგორIX-ის პირადი ექიმი (1252) (Ferguson. chem. p. 260 და 262.. 42 1 c. 34 l. p. სამწუხაროდ. * „მე ვიხილე სრულყოფილება“ (ლათ). 795. pp. chem. რაც დაფარულია და თუ მას დაეუფლებით.. 39 Theatr. (1602) I. 244 f. quoniam opus vobiscum. pp. 95) ვერსია შეიცავს ”ipsa sola“-ს. ან დაუძლურებული მოხუცივით იტანჯება. p. 38 სასულიერო პირი ლონდონის წმინდა პავლეს ტაძარში.). p. 243: ”Et invenitur in omni loco. ასევე Rosarium-ის პირველი და 1593 წლის გამოცემებიც. 33 იხ. c. მანგეტუსის (Bibl. 43 Opusculum philosophiae naturalis: Theatr: chem. 451. ხელნაწერი ვერ მოვიპოვე. quod celatum fuerat. [„მე ვიხილე დასასრული – ჩემ თვალწინ ბაჯაღლო ოქროდ ქცეული“] 44 Correctorium alchymiae: Theatr. . p. 32 ”Pone ergo mentem tuam super salem. Aurif. p... Nam in ipsa sola occultatur scien- tia et arcanum praecipuum et secretissimum omnium antiquorum Philosophorum“. p.. საქმეს ვერ დაასრულებს. 41 Dealch. chem.intentione sua“ [„თუ ოსტატი კიდურებმომპალი კეთროვანივით სნეულია ან სუსტი ჯანმრთელობა აქვს. შეგიძლიათ ზღვაზეც და ხმელეთზეც თან იქონიოთ“]. 258. 31 Art. et apud vos est. 206. et in quolibet tempore. Bibliotheca chemica II. et in rectam viam direxit“. p.. diff.qui me primum retraxit ab erroribus. p. 342) Rosarium-ს მე-15 საუკუნის შუა პერიოდს მიაკუთვნებს. 213 f. Aurif.. 1 c. cum inquisitio aggravat inquirentem“. 35 l. 257.-ში. 11 იმავე რჩევას გვაძლევს: ”Ecce vobis exposui. სხეულის ბუნებრივი უუნარობის გამო იგი შეზღუდულია თავის ქმედებებში“]. p. 40 ”Parmenides. ვისაც სიკვდილი მოახლოებია. Liber de alc- hemiae: theatr. c. p. რუსკა (Turba. Et hoc imaginare per veram imaginationem et non phantasticam“. 36 Art. II. რომელსაც ნათლობის ძველი რიტუალის მიხედვით ნათლულს აძლევენ. 214 f. de qua regenerantur corpora in visceri- bus terrae. nec cogites de alijs. aurei. c. I. 813 და 815 f. Ars chem. II.

137. როგორც ”ingenium“-ი. მატერიის ფორმებია. ”Forma“ მოქმედებს ”informatio“-ს მეშვეობით. exalta- tiones> comparare elementis“ [„თუ გინდა. 51 ტექსტში ვკითხულობთ: ”… liber in exaltatione animae. 485: ”Verum forma quae hominis est intel- lectus. initium est. * სპაგირიკი – წამლის დამზადების ალქიმიური მეთოდი (ლათ. p. 56 ’Ανωτάτω μεν ουν ειναι τò πυρ. ოქრო. რომელსაც ”fermentatio“-საც უწოდებენ. ნიშნავს პირველადი მატერიის ელემენტებად დაშლას.45 l. ვინც გამოჭედავს ოქროს ფორმას ”informis massa“-დან ან ქაოსიდან. p. V. altissimis veris“. 48 Theatr. სადაც ბუნება მარტივ ელემენტებად გარდაიქმნება და თავისი ბუნებით სულებს. VII. მეოთხეში კი – მთელი პროცედურის მიზანი. ანუ ”solutio“.. chem. 52 ”Est sicut praeparatio totius. სპაგირიე – „ქიმია“) (მთარგმნ. 1: . 46 Theatr. chem. ut assimuletur praeparation(e) ipsis intelligentiis. ვერცხლი და ა. შ. I. 50 ეს წიგნი განმარტავს ”quid separetur et praeparetur“-ს. et conversio naturae ad simplex… et necesse est in eo elevari ab animalitate. p.). plus quam natura. ჭეშმარიტებისკენ მიგვიძღვის“]. (1602). cum sit separatio naturae. 114 ff. 54 ”Rationi vere dirigenti ad veritatem“ [„გონება. 47 Philosophia chemica: Theatr. (1602). c. ის. ”separatio“. et agit in eis“ [„რომელიც აღემატება ყველა ელემენტს და მათში მოქმედებს“]. მართლაც. ეს არის სუბლიმაცია უმაღლეს საფეხურამდე. ”Forma“ იდეის იდენტურია. Das Leben grosser Philosophen. სხეულის და „სულის“ დამახასიათებელი თვისებაა. chem. ”qui est super omnia elementa. et in- genium in conversione sua a materia sua“. 49 l. (Diogenes Laertius. medium et finis in praeparationibus: et ista denotatur a croceo colore. ოქროს დამზადებასაც შეძლებს. 459. quo quidem indicatur hominem esse maiorem formam et principalem in orepe spagirico“. რომელიც. ”Anima“ თავის სხეულს სცილდება (separatio). რომლის მატერიალური ბუნებაც უნდა გარდაიქმნას. 55 ”effectus“ გარდაქმნის პროცესის წინა საფეხურზე მიუთითებს. p. მთავარი საქმე ინტელექტის ხვედრია. ამ საფეხურს მეორე მწკრივის ცეცხლი შეესაბამება. სპაგირიცუს – „ალქიმიკოსი“. ამიტომ ის. I. ფრ. ანგელოზებსა და მარადიულ იდეებს ენათესავება. 53 ამ მწკრივს წინ დართული აქვს შემდეგი შენიშვნა: ”Vel si vis potes illas <scl.. მესამე მწკრივში მას გარდაქმნილი ბუნების ეთერული (უმაღლესი) ფორმა შეესაბამება. c. ეს ამაღლება ელემენტებს შეუდარე“].

cum anima rationali“ [„კავშირი ”et“ აქ შეიძლება გამოვტოვოთ“] permixtioni oportuit assimulari. * ლათინურიდან თარგმნა ლალი კოჭლამაზაშვილმა. 12) სამშვინველს მანათობელი. ვინც „აზროვნების“ არსი შეიცნო“]. 3 და Meteorologica. I. 137). 124).. * ლათინურიდან თარგმნა ლალი კოჭლამაზაშვილმა. 57 სტოიკური მოძღვრება. 59 Aristoteles. c. p. 265. 70 ”Res convertuntur per tempus ad intellectum per certitudinem. 69 ”Os capitis est mundum et est… minus os. 72 l. ფიზიკურად მრავალფეროვანს უერთდება. 60 არისტოტელესთან (Meteor. პ. 71 Speculativa philosophia: Theatr. 144: ”Sedentes super flumina Eufrates.. Cerebrum vero propter vicinitatem. et anima rationalis est simplext sicut diximus“. XII. c. VII. De coelo. et vas mansionis cogitationis et intellectus…“ [„თავის ქალა წმინდაა და თანაც ადამიანის შედარებით პატარა ძვალია. 58 ლაკტანციუსთანაც (Institutiones. 66 l. ცეცხლოვანი ბუნება აქვს. 124).. ის გონებისა და აზროვნების ჭურჭელია“] (l. c. ფიზიკურად მრავალფეროვანი კი ფსიქიკურ სიმარტივემდე. 3. p. პ.. chem. non utaris nisi occipitio capitis. რაც ფსიქოლოგიურად მარტივი და ერთგვაროვანია. 145 და 144. quod sit in (h)omine <Text: nomine>. 7) ღმერთი არის ουσία τις αίδιος και ακίνητος [„მარადიული და უცვლელი“].Zeno-ს შესახებ. I. 61 ასეთივე მოსაზრება გვხვდება ფეხნერთანაც (Elemente der Psychophysik II. et invenies“ [„თუ შენ ოპერაციის ფიზიკურ მხარეს იყენებ. 62 Liber quartorum: Theatr. p. sunt Caldaei… priores.. (1602) I.. ც. pp. ერთგვაროვნებამდე იკუმშება“. 65 ნაცვლად ”et quid“-ისა. მაშინ ”Occiput“-ი უნდა იხმარო და მიზანსაც მაშინ მიაღწევ“] (ლ. . 137. p. 64 ნაცვლად ”intelligentia“-სი. 526): „ის. qui adinvenerumt exstrahere cogitationem“ [„მდინარე ევფრატის სანაპიროებზე მცხოვრები ქალდეველები იყვნენ პირველები. c. 68 ”Si utaris opere exteriori. chem. p. V. quantum partes assimulantur in compositione et in forma. 298. 67 l. 63 ნაცვლად ”intelligentiae“-სი.

ante omnia moneo te Deum timere. II. შდრ. დაიბადა 1250-1280 წლებში). პ. 77 Ioannes a Mehung (Jean De Menuh. . 264. Kp. in quo dispositionis tuae visus est.. იქვე დამატებულია: ”hoc est intellectum subtilem“. 4. VI: Mus. 157). 107. ”…liberi vacuique animi“ (p. et sua virtute penetrat omnem rem solidam…“ [„ძალა.. 90 da 92: De domo thesauraria: ”Et Alphidius: Scito. 23 f. 79 Aquarium sapientum: Mus. de qua dicitur. herm. რომ სამშვინველს და ჰერმესს ამკობს: სამშვინველი ზედა და ქვედა პლანეტების ძალებს იკრებს და ყველა მყარ სხეულს განმსჭვალავს“] (ლ. et induite novum hominem…“[„და განახლდებოდეთ თქუენ სულითა მით გონებისა თქუენისათა და შეიმოსეთ ახალი იგი კაცი“]. Demonstatio naturae: Mus. herm. ტექსტი Summa perfectionis უფრო დეტალურია. ამ თავის სათაურია ”De impedimentis ex parte animae ari- ficis“. IX. ციტატა ამოღებულია Tractatus aureus-ის სავარაუდოდ. hoc est in corde omnem corruptionem deleas“. p. p. რადგან იგია საუკეთესო თანამგზავრი მარტოსულთა გზაზე“]. p. 227: ”Deum timere. pp. Kp. nisi mentem tuam Deo purifices.: ”…renovamini [autem] spiritu mentis vestrae. ”Nam mens ejus cum opere consentiat…“ (p. მეხუთე იგავი. virtus ornat animam. I.. quod hanc scientiam habere non poteris. c. 78 Thoma Nortonus Anglus. c. aurif. X. 84 l. et Hermes. herm. c. 20 ff. რომლის შესახებაც ამბობენ. et adiuva- tio cuiuslibet sequestrati“. 83 1. 228. et recipit virtutem su- periorum et inferiorum Planetarum. 75 l. 74 l. p. იხ.. 266. 267: ”Transmutemini de lapidibus mortuis in vivos lapides philosophicos“. 81 ტექსტში: ”…virtus.73 l. p. c. Darmstaedter. V თავი მთლიანად მას ეთმობა. 76 Le Tableau des riches inventions. Tabula smaragdina (პ. p. p. c. 76): ”…de corpore. aurif II. de quo canitur: Horridas nostrae mentis purge tenebras“. Kp. 190).: ”Senior: et facit omne nigrum album…“ 85 -ის მიხედვით: Art.. 86 Rosarium: Art. Die Alchemie des Geber. in quo est nisus tuae disposi- tionis et adunatio cuiuslibet sequestrati“ [„შვილო ჩემო. პატივი მიაგე უფალსა შენსა და გულისყური მისკენ მიაპყარ. 80 Aurora I. მეოთხე იგავი (პ. 2): ”…et recipit vim superiorum et inferiorum“.. 82 ტექსტში ციტირებულია ეფეს. სადაც მე-14 გვერდზე ვკითხულობთ: ”Fili mi. 519). რუსკა. ც. პირველი გამოცემიდან და შემდეგ გრძელდება II თავიდან. Tractatus chymicus.

p. მორიენუსი (მორიენესი ან მარიანუსი) გადმოცემის თანახმად პრინც კალიდ იბნ იაზიდ იბნ მუავიას (635-704) მასწავლებელი უნდა ყოფილიყო.87 Morieni Romani quondam eremitae Hierosolymitani. vel cum seipso. 91 Symbola. 157 და 164). იხ. 100 ტექსტი ციტირებულია ხელნაწერიდან Figurarum aegyptiorum secretarum: ”Ab omni aevo aegyptiorum sacerdotes“ [p. ჩემს ხელთ არსებული ხელნაწერის ლათინური ტექსტის წარმომავლობა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის (იხ. p.. * ეგვიპტელი ქურუმები. 88 ”Quibus eam a primaeva rerum natura conferre disposuit“ (p. p. 96 Intriotus apertusMus. quoties cum aliquo alio colloquium habetur internum. 22). p. 97 ”…novamque volatilitatem citra ullam manuum impositionem meditabitur“. იხ. ხილვების უფრო ძველი სერიები აღწერა ზოსიმემ περί .]. 568. 98 ამასთან დაკავშირებით იხილეთ მაჰმადიანური ლეგენდა ომარის მეჩეთში (იერუსალიმში) ქვის შესახებ. 90 l. II. 23. ორივე ხელნაწერი ამოღებულია ნიკოლას ფლამელის Pratique-დან. p. 146 ff. ჩემი ნაშრომი Die Beziehungen [პარ. Colophon: ”laus jesu in saecula“. Ut cum Deo ipsum invocando. p. c. 95 იხ. p. 143. c. p. ამ ხელნაწერის სურათები მე-18 საუკუნის #973 ხელნაწერის იდენტურია. სურ. (p. Alchemistische Lehrschriften und Märchen bei der Arabern. 92 l. 99 Hyleal. რუსკას თარგმანი Historische Studien und Skizzen zur Natur- und Heilwissenschaft. 23). იგივე ნაწყვეტი გვხვდება Morieni Romani eremitae Hierosolymitani sermo-ში: Art. შ... c. I. 101 Art.. aurif. ეს მოსაზრება იგნატიუს ფონ ლოიოლას ”colloquium“-ს შეესაბამება. qui tamen non videtur. 274. 148. 1]. p. 93 l. Entstehung und Ausbreitung der Alchemie. რომელიც მუჰამედს ცად ამაღლებისას თან უნდა გაჰყოლოდა. 22 f. vel proprio angelo bono“. შ. 341 ff. ავტორები აღნიშნავენ მედიტაციის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. De re metallica და ა. Lippmann. herm-ში. 22 ff. 18: ”…nisi per animae afflictionem“. Chaos. იხ. მაგალითების მოყვანა ზედმეტად მიმაჩნია. 94 ”Meditatio dicitur. 144. aurif. 89 ”…animos suos etiam ipsi regere non possunt diutius nisi usque ad terminum“ და ა. 357. Reitzenstein.

პარაგრ.). The serpent Power. G. 44 ff. herm. p.. 617).. p. c. c. JUNG.) 102 ”…astrum in homine. VII.. გვ. 109): „Anima ფაქიზი უხილავი კვამლივითაა“. 617). ტ.). ანუ ”quinta essentia“. 103 [„საგნებზე ძალაუფლების მოსაპოვებლად საჭიროა მომზადება“]. 111 მენტალური დონის დაქვეითება (ფრანგ. 1964. 109 მაგ. 601 ff. 296 და შემდგ. Chemie au moyen âge III. 106 ”Illa gubernat mentem “ (1. ამით აიხსნება ”ex- tractum“-ი..). coeleste sive supracoeleste corpus“.αρετης-ში და კრატესმა (Berthelot. . რადგან რულანდის ტექსტი პარაცელსუსის ტექსტს შეესაბამება. ანიმუსისსა (Animus) და ანიმას (Anima) ფიგურები. მკითხველს ჩემს ნაშრომს Paracelsus als geistige Er- scheinung-ს დავუსახელებდი. p. Zwei Schrif- ten uber Analytische Psychologie (თხზ. 107 „… exequitur nisi in mente“ (1. 104 ფიგულუსი წერს (Rosarium novum. 105 Mus. p. 110 ბირთვი (ლათ. (შდრ. C. 108 AVALON.