You are on page 1of 5

Consideraţii privind bugetul asigurărilor sociale de stat La sfârşitul lunii decembrie a fost adoptat bugetul asigurărilor sociale de stat

pe anul 2012. Bugetul asigurărilor sociale de stat se înscrie într-o politică economică prudentă, fără a angaja creşteri ale veniturilor persoanelor dependente de stat (pensionari, şomeri, asistaţi sociali etc.) şi nu modifică substanţial legislaţia fiscală existentă. Sursele şi utilizările bugetelor asigurărilor sociale de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat total prevede venituri in suma de 48.729,7 milioane lei, iar cheltuieli în sumă de 48.558,6 milioane lei, existând un deficit de 170,9 milioane lei. În cadrul bugetului total sunt incluse: • bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii, • sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli, • bugetul asigurărilor pentru şomaj, • fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii are previzionate la venituri în sumă de 48.460,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 48.460,9 milioane lei. Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli are previzionate la venituri în sumă de 268,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 98 milioane lei, cu un excedent de 170,9 milioane lei. Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, are previzionate la venituri în sumă de 2.227,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.227,9 milioane lei. Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 215,2 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 27,1 milioane lei, cu un excedent de 188,1 milioane lei. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat Veniturile care alcătuiesc bugetul asigurărilor sociale de stat provin din trei surse: • venituri curente, • subvenţii, • sume primite de la UE sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări. Ponderea cea mai importantă în totalul veniturilor bugetare o au contribuţiile asiguraţilor şi angajatorilor (aproximativ 71%), urmate din subvenţii primite de bugetul asigurărilor de stat de la bugetul de stat. Sumele primite de la UE sau alţi donatori sunt nesemnificative în economia bugetului. 1

5% pentru contribuţia individuală şi 25. Ponderea covârşitoare în cadrul cheltuielilor bugetului asigurărilor de stat o deţine capitolul „asistenţă socială” (98. suma transferată reprezentând aproximativ 5. Pentru anul 2012 nu au fost prevăzute modificări ale acestor cote. • asistenţă socială. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat Cheltuielile curente prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat au multiple utilizări: • cheltuieli de personal. 29 alin. • transferuri între unităţi ale administraţiei publice.8% pentru contribuţia datorată de angajator.Contribuţiile angajatorilor reprezintă aproximativ jumătate din totalul veniturilor din cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat în timp ce contribuţiile asiguraţilor reprezintă aproximativ 21% din totalul veniturilor. Contribuţiile angajaţilor sunt grevate de transferurile de contribuţii către fondurile de pensii administrate privat. • active nefinanciare. 10.6% din totalul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat.5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat. cu modificările şi completările ulterioare. În anul 2012. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. a) din Legea nr. Acest transfer are o contribuţie importantă în ceea ce priveşte deficitul bugetar şi ponderea importantă a subvenţiilor în veniturile bugetare. republicată.5% pentru contribuţia individuală şi 20. contribuţiile pentru asigurările sociale de stat vor fi: a) 31. • proiecte cu finanţare din fonduri externe. cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute 2 .5% din totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor de stat).8% pentru contribuţia datorată de angajator. iar ajutoarele sociale o mică parte (1. Contribuţiile sociale Bugetul asigurărilor sociale are ca principală sursă contribuţiile sociale datorate de angajator şi angajat. este inclusă şi cota de 3. Este. • bunuri şi servicii.8% pentru contribuţia datorată de angajator. necesară enumerarea lor. din care.3% pentru condiţii speciale de muncă. prevăzută de Legea nr. 10.3% pentru condiţii deosebite de muncă. c) 41. 10. totuşi. cu modificările şi completările ulterioare.5% pentru contribuţia individuală şi 30. din care. (3) lit. Pentru anul 2012. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art.1% din totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor de stat). b) 36. din care asigurările sociale reprezintă majoritatea (97. din care.5% din totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor de stat).3% pentru condiţii normale de muncă. în acest context. • dobânzi. 571/2003.

(6) din Legea nr. altor programe/instrumente/ facilităţi care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau. la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 3 .5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse. şi este conform legii. pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte.5% pentru contribuţia individuală. 95/2006. Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul asigurărilor sociale de stat sau.0. 95/2006. prevăzută la art.7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. anexă la memorandumul/ contractul/decizia/ordinul de finanţare. precum şi în bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulţilor. b) 10. în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete.25%. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale va fi de 0. care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile. Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit. 258 din Legea nr. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat. b) 0. cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare.15% . 259 alin. Finanţarea proiectelor europene din bugetul asigurărilor sociale de stat Pentru anul 2012. c) 5. finanţate integral sau parţial din venituri proprii. după caz. în condiţiile stabilite prin memorandumurile/ contractele/deciziile/ordinele de finanţare. 95/2006. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale va fi cuprinsă între 0.2% pentru cota datorată de angajatori.85% diferenţiată în funcţie de clasa de risc.de Legea nr. datorată de angajator.5% pentru contribuţia datorată de angajator. şi este conform legii. aflate în coordonare sau subordonare. se stabilesc după cum urmează: a) 5. datorată de angajator. finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene. de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj va rămâne neschimbată: a) 0. din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Ordonatorul principal de credite poate asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/ propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice. Fondurile aferente cheltuielilor sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte.

în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor. de către autoritatea de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilităţii. Autoritatea de certificare şi plată sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare. conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi prevederilor naţionale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare. Ordonatorul principal de credite al bugetelor de asigurări sociale este autorizat să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. după caz. se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete. Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare.nerambursabile postaderare". reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele europene. precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. după caz. astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora. precum şi să introducă anexe la bugetele acestuia cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice. potrivit destinaţiei acestora. Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente. după caz. care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România. din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor. avizată de principiu. de către autorităţile de management/gestiune. b) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau. Fac excepţie de la obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România. pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat. virează cu celeritate în conturile de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective. 4 . Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare. de la bugetul asigurărilor pentru şomaj. eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene. respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli. ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia.

cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv. Bugetul asigurărilor sociale de stat este stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012.Alte dispoziţii Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2. având în vedere că anul 2012 este unul electoral. Deşi bugetul asigurărilor sociale de stat este un buget prudent din cauza contextului internaţional există riscul derapajului economic ceea ce va conduce la o nerealizare a prescripţiilor bugetare. pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor. publicată în Monitorul Oficial al României.059 lei. De aceea. nr. la 1.117 lei. în anul 2012. 913 din 22 decembrie 2011. în condiţiile legii. b) în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului. astfel: a) în cazul asiguratului sau pensionarului.117 lei. la 2. În anul 2012. execuţia bugetară va fi mai importantă decât în orice alt an. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte. 5 .