MTE3110

TUGASAN 1 1) Menyelesaikan sistem linear adalah merupakan intipati kepada algebra linear. Kaedah Penghapusan Gauss sangat membantu menyelesaikan masalah sistem linear yang kompleks. i. Kenal pasti dan huraikan tiga jenis operasi baris permulaan dan nyatakan simbol yang digunakan. Menurut Mustafa Mamat dan Zarina Ibrahim (1995) dan Joyce (2012), terdapat tiga jenis operasi baris permulaan (OBP). Pertama ialah pertukaran kedudukan antara dua baris dalam suatu matriks. Simbol yang digunakan adalah anak panah seperti: Bj Bk. Operasi kedua ialah pendaraban baris di mana unsur-unsur dalam suatu baris bagi suatu matriks didarabkan dengan suatu pemalar yang bikan sifar. Operasi ini sering ditulis sebagai: (k)Bj  Bj. Operasi ketiga ialah penambahan atau penolakan baris yang mana suatu baris bagi suatu matriks diubah dengan menambah atau menolak kepada suatu gandaan sebarang baris. Operasi ini boleh ditulis seperti: Bi ii. (k)Bj  Bi.

Huraikan dalam istilah am bagaimana Kaedah Penghapusan Gauss beroperasi.

Menurut Abdul Samad dan Noor Khaliza (2010), kaedah Penghapusan Gauss bertujuan menurunkan sebarang matriks imbuhan menjadi matriks bentuk eselon baris. Dalam kaedah ini, matriks imbuhan bagi sistem linear diturunkan menjadi matriks baris eselon baris (BEB). Ini dilakukan dengan menjadikan nombor pelopor sebagai ‘1’ bermula dari lajur kiri ke kanan. Pada masa yang sama, sebarang nombor yang berada di bawah nombot tersebut dijadikan sifar (Wicholson, 2009). Setelah itu, sistem linear yang setara dengan matriks BEB tersebut diselesaikan menggunakan kaedah penggantian kebelakang.

1

Pada A: x1 + 450 = x2 + 610 Pada B: 520 + x2 = x3 + 480 Pada C: 390 + x3 = 600 + x4 Pada D: x4 + 640 = 310 + x1 Sistem persamaan yang terhasil: x1 – x2 x2 – x3 x3 – x1 – x4 + x4 = 160 = – 40 = 210 = – 330 x1 – x2 = 160 x2 – x3 = – 40 x3 – x4 = 210 – x1 + x4 = – 330 Maka. Kerana matriks tersebut masih mempunyai pemboleh ubah yang sama dan mempunyai set penyelesaian yang sama.MTE3110 iii. Nyatakan mengapa matriks imbuhan yang asal dan matriks imbuhan yang terakhir hasil dari operasi penghapusan Gauss mewakili sistem linear setara. 2) Tentukan bilangan kenderaan yang melalui setiap persimpangan tersebut. dalam bentuk matriks imbuhan: ( | ) B4  B1 + B4 ( | ) 2 .

3 . Nilai paling kecil yang boleh diwakili oleh t ialah -170 kerana bilangan trafik negatif adalah tidak munasabah.MTE3110 B4  B2 + B4 B1  B1 + B2 ( | ) ( | ) B1  B1 + B2 B4  B3 + B4 ( ( | ) B2  B2 + B3 | ) ( | ) Andaikan x4 = t. dapat disimpulkan bahawa bilangan trafik pada setiap persimpangan bergantung pada nilai x4 = t. x1 – x4 = 330 x1 – t = 330 x1 = 330 + t x2 – x4 = 170 x2 = 170 + t x3 – x4 = 210 x3 = 210 + t Di sini. Maka.

Anda boleh menjelaskannya dengan menunjukkan contoh sistem persamaan linear yang sesuai. Menurut Leon (1994). 3) Bincangkan kegunaan Petua Cramer. 2012). Contohnya dapat dilihat pada contoh yang berikut: x1 + 2x2 + x3 = 5 2x1 + 2x2 + x3 = 6 x1 + 2x2 + 3x3 = 9 Bentuk penyelesaian yang akan terhasil apabila menggunakan Petua Cramer adalah seperti berikut: Tukarkan persamaan menjadi: ( )( ) ( ). 4 . Petua Cramer merupakan satu kaedah yang mudah untuk mencari penyelesaian suatu sistem persamaan linear n x n iaitu dalam sebutan penentu. Penggunaan petua ini dapat menjimatkan masa kerana membolehkan kita mendapatkan satu nilai pembolehubah tanpa perlu menyelesaikan keseluruhan sistem persamaan (Staple. x1 = 330 + t x2 = 170 + t x3 = 210 + t di mana nilai t 170.MTE3110 Oleh itu.

cari penentu seperti berikut: | |: | | | |: | | | |: | | | |: | | Maka.MTE3110 Seterusnya. 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times