You are on page 1of 132

Amanda Quick Becsület

ALECENKS A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Amanda Quick: Ravished Bántam Books, New York, 1992 © 1992 by Jayne A. Krentz Published by arrangement with Bántam Books, an imprint ofThe Bántam Dell Publishing Group, a division of Random House, Inc. Ali rights reserved Fordította Sóvágó Katalin Fedéltipográfia: Szakálos Mihály Második kiadás

Hungárián edition © by Mars Kiadó, 1993 © by Maecenas Könyvkiadó, 2002 Hungárián translation © by Sóvágó Katalin, 1993, 2002

Franknek, szeretettel 1. Vérfagyasztó látvány fogadta. Gideon Westbrook, St. Justin vicomte-ja tágra nyílt szemmel torpant meg a pusztulás kedélyes kis előszobájának küszöbén. Csontok hevertek mindenfelé. Bőszen vigyorgó koponyák, bordák, törött combcsontok, mintha az ördög hagyta volna szét a szemetét. Az ablakpárkányon kőbe zárt fogak, lábujjak s egyéb furcsaságok. Az egyik sarokban csigolyák kupaca. Ennek a pokoli zsibvásárnak a közepén pedig egy karcsú alak ült, maszatos kötényben, félrecsúszott, csáléra álló fehér muszlin főkötővel dús, kócos, dióbarna haján. A nő, aki szemmel láthatóan fiatal lehetett, egy nehéz mahagóniasztal mögött ült, és vékony, finom vonalú hátát fordította Gideon felé. Szorgalmasan rajzolt, minden figyelmét a kőbe ágyazott hosszú csontnak szentelve. Onnan, ahol állt, Gideon láthatta, hogy nincsen jegygyűrű a tollat tartó hajlékony ujjakon. Akkor tehát nem az özvegye a megboldogult Pomeroy tiszteletesnek, hanem valamelyik lánya. Még csak ez kellett, gondolta Gideon. Még egy papkisasszony. Amikor a másik meghalt, és a gyászoló apa eltűnt a környékről, Gideon apja új papot választott: Pomeroy nagytiszteletűt. Amikor azonban ő is elhunyt négy éve, Gideon, aki akkor már az apai

1

jószágokat igazgatta, nem fáradozott új pap kinevezésével. Nemigen érdekelte a felső-biddletoniak lelki életének istápolása. Az apjával kötött egyezmény értelmében a Pomeroy család továbbra is ott élt a paplakban. Pontosan fizették a bérleti díjat, Gideonnak pedig csak ez számított. Még egy percig figyelte a jelenetet, aztán még egyszer körülnézett, hátha felfedezi azt, aki nyitva hagyta a paplak ajtaját. Miután senkit sem talált, levette széles karimájú hódszőr kalapját, és belépett az apró előszobába, friss tengeri levegőt hozva magával. Március végén jártak, és noha az évszakhoz képest szokatlanul enyhe idő volt, a tengernél még mindig csípős volt a levegő.

Gideont mulattatta, és, mint magának beismerte, a kíváncsiságát is fölkeltette a dolgozószobát elárasztó ócska csontok között trónoló leány látványa. Csendesen keresztülment az előszobán, vigyázva, hogy lovaglócsizmája ne üssön zajt a kőpadlón. Óriási - többek szerint ormótlan termetű ember volt, és régóta megtanult nesztelenül mozogni, hogy - hiábavaló igyekezettel - ellensúlyozza ezt a tényt. így is épp eleget bámulták. Megállt a dolgozószoba ajtajában, és még egy pillanatig elnézte a munkájába temetkezett lányt. Miután rájött, hogy az túlságosan is belemerült a rajzolásba, semhogy észrevehetné őt, kelletlenül megtörte a csendet. Jó reggelt - mondta. Az asztalnál ülő fiatal leány felsikoltott meglepetésében, elejtette a tollat, és felpattant. Megperdült a sarkán, és riadtan fordult szembe Gideonnai. ő megszokta már ezt. Sohasem volt jóképű ember, és a mély forradás, amely keresztülszelte bal arcát, egyáltalán nem varázsolta vonzóbbá. -Ki az ördög maga? - A lány a háta mögé dugta a két kezét. Láthatólag a rajzait igyekezett elrejteni valami újságféle alá. Hatalmas, türkizkék szemében máris gyanakvás váltotta fel a megdöbbenést. -St. Justin vagyok - mosolygott rá hideg udvariassággal Gideon, aki tisztában volt a forradás hatásával. Várta, mikor telik meg undorral a hihetetlenül fényes szempár. -St. Justin? Lord St. Justin? Sf. Justin vicomte? -Igen. Viszolygás helyett óriási megkönnyebbülés csillant fel a kékeszöld szemekben. -Hála istennek! -Ritkán fogadnak ilyen lelkesen - dünnyögte Gideon. A fiatal hölgy visszahuppant a székébe, és elkomorodott. -Egek, mylord! Rettentően megijesztett. De hát miért kell így becserkésznie az embert? Gideon jelentőségteljes pillantást vetett a nyitott ajtóra. -Ha betolakodóktól tart, akkor bölcsebb lenne kulcsra és reteszre zárni az ajtaját. A lány követte a pillantását. -Ó, jaj. Bizonyára Mrs. Stone nyitotta ki még korábban. Esküszik a friss levegőre. Jöjjön be, mylord! Megint talpra szökkent, és a szobában található második székről fölkapott két vaskos könyvet. Egy pillanatig tanácstalanul ácsorgott, helyet keresve nekik a felfordulásban. Azután kurta sóhajjal fölhagyott a próbálkozással, és hanyagul a földre dobta őket. -Kérem, foglaljon helyet, uram. -Köszönöm. - Gideon komótosan beballagott a dolgozószobába, és óvatosan leereszkedett a kis támlás székre. Magasságához és súlyához nemigen illettek a mostanában divatozó törékeny bútorok. Megkönnyebbülésére a szék elbírta. A könyvekre sandított, amelyek nemrég még az ülésen voltak. Az első James Hutton Földtani elmélete volt, a másik Play-íair Illusztrációi Hutton földtani elméletéhez. Ezek a címek és a csontszérű sok mindent megmagyaráztak. A házikisasszonynak az őslénytan a szenvedélye. Talán épp azért felejtett el ijedezni az ő forradásos képétől, mert megszokta a fakó, vicsorgó koponyákat, gondolta fanyarul Gideon. Nyilván korábban is látott már rémségeket. Elnézte még egy pillanatig, amint buzgón kapkodja össze a többi rajzot és jegyzetet. Szokatlan hölgy volt, enyhén szólva. A féktelen, kócos sörény függetlenítette magát a főkötőtől és a találomra beledöfködött néhány hajtűtől. A dús hajtömeg puha felhőként gomolygott a lány arca körül.

2

Nem volt különösebben szép, legalábbis nem a divatos értelemben. A mosolya azonban ragyogó volt, csupa erő és energia, akárcsak egész lénye. Gideon észrevette, hogy a lány két apró fehér foga kissé előreáll. Ezt valamiért különösen bájosnak találta. Markáns vonalú kis orra, magas járomcsontjai és a látványos szempárban ragyogó értelem kihívó és kíváncsi jelleget kölcsönöztek neki. Ez aztán nem valami piruló és szepegő hajadon, döntötte el Gideon. Az ember mindig tudja, hányadán áll vele. Ez tetszett neki. A lány arca egy kedves kiscicára emlékeztette St. Justint. Hirtelen kedve támadt megcirógatni, de megfékezte magát. Fájdalmas tapasztalatból tudta, hogy a papkisasszonyok gyakran sokkal veszedelmesebbek, mint amilyeneknek látszanak. Egyszer csúnyán megégette magát. Egyszer elég volt. Becslése szerint a lány a húszas évei elején járhatott. Azon tűnődött, örökség híján maradt-e pártában, vagy az ócska csontok iránt táplált leplezetlen rajongása riasztotta el a lehetséges udvarlókat. Kevés úriember érezne késztetést oly nőt megkérni, akit jobban érdekelnek a fosszíliák, mint a flört. Tekintetét gyorsan végigjártatta a lány alakján, és észrevette, hogy a magas derekú muszlinruha, amely valamikor bronzszínű lehetett, bizonytalan barna árnyalatúra fakult. A mértéktartó kivágás berakott ingmellben folytatódott. Az ingmell és a kötény között elterülő tartomány szabadjára engedte a képzeletet. Gideon sima, gömbölyű keblet és karcsú derekat sejtett alatta. Jó alaposan megnézte, miközben a hölgy berohant az asztal mögé, és ismét elfoglalta székét. Amint elsuhant az asztal mellett, a könnyű muszlin egy pillanatra kirajzolta buján ívelt csípőjét. -Láthatja, mylord, sikerült meglepnie. - Néhány további vázlatot söpört be a Kövület- és Régiségkutatási Közlöny alá, aztán szemrehányó arccal nézett Gideonra. - Bocsánatot kérek a külsőmért, de mivel nem vártam ma délelőtt, nem hibáztathat az alkalomhoz kevéssé illő öltözetemért. -Ne aggályoskodjon a külseje miatt, miss Pomeroy. -Gideon udvarias érdeklődéssel felvonta a szemöldökét. - Ön miss Harriet Pomeroy, nemde? A leány bájosan elpirult. -Igen, természetesen, mylord. Ki más lennék? Ön nyilván valamilyen neveletlen csitrinek nézett. Nagynéném mindig mondja, hogy nem tudok megfelelően viselkedni. A helyzet az, hogy egy nő az én helyzetemben sohasem lehet elég óvatos. -Értem - mondta Gideon hidegen. - Egy hölgy jó híre törékeny jószág, és egy papkisasszonynak különösen vigyázni kell magára, ugyebár? -Parancsol? - nézett rá értetlenül Harriet. -Talán szólnia kellene egy rokonnak vagy a házvezetőnőjének, hogy csatlakozzon hozzánk. A jó híre miatt. - Harriet pillogott, kékeszöld szeme tágra nyílt a csodálkozástól. -A jó hírem? Az égre, mylord, nem a jó híremről beszélek én. Soha életemben nem fenyegetett az a veszély, hogy megrontanak, és mivel most már majdnem huszonöt éves vagyok, e kilátás nemigen okozhat túlzott fejfájást a jövőben. -Édesanyja nem vette a fáradságot, hogy intse az idegenektől? -Egek ura, dehogy - mondta merengő mosollyal Harriet.-Apám mindig azt mondta, hogy anyám egy földön járó szent. Elragadó volt, és vendégszerető mindenkihez. Kocsi bal esetben halt meg, két évvel azelőtt, hogy ideköltöztünk Felső-Biddletonba.Tél közepén történt, meleg ruhát vitt a szegényeknek. Sokáig rettenetesen hiányzott mindannyiunknak. Elsősorban a papának. -Aha. -Ami az illemszabályokkal kapcsolatos aggályait illeti, mylord, attól tartok, nem tudok segíteni önnek - folytatta csevegő hangnemben Harriet. - Nagynéném és húgom bementek a faluba vásárolni. A házvezetőnőm itt van valahol, de kétlem, hogy hathatós segítséget jelentene, ha ön netán erényeimre akarna törni. A krízis legcsekélyebb jelére hajlamos elalélni. -Ebben igazsága van - mondta Gideon. - Házvezetőnője annak a fiatal hölgynek sem jelentett nagy segítséget, aki utoljára élt ebben a házban. Harriet feltámadó érdeklődéssel tekintett rá. -Ó, ön ismeri Mrs. Stone-t? - Sok évvel ezelőtt találkoztunk, amikor itt éltem a környéken. - Természetesen. Ugye, ő volt a házvezetőnő az előző lelkésznél is? őt is megörököltük a paplakkal együtt. Effie néni szerint rendkívül lehangoló jelenség, és én egyet is értek vele, de papa mindig azt mondta, hogy az embernek könyörületet kell gyakorolnia. Azt mondta, nem köthetünk útilaput a talpára, mivel nem valószínű, hogy munkát találhatna a környéken.

3

Az ön levele felért egy királyi paranccsal. mylord. . amelyet ő megszervezett. Bizonyára sokat utazott.Miss Pomeroy. hogy kezdi jól érezni magát! .Engem a vegytiszta kíváncsiság hozott ide. Nyilván tudja. még elképzelni is nehezen tudja. hogy ön. Mi lehet annál fontosabb. uram.Most azonban nem erről van szó. Természetes. Egészen olyan. de tudja-e igazolni valamivel a személyazonosságát? Gideon szóhoz sem bírt jutni.. de én tudtam. Tudtam. olyasmire céloztam. hogy én vagyok St. Talán egy kicsit megfellebbezhetetlenre sikerült levelem hangneme? 4 .. mint a végítélet harsonája. még kevésbé. és nem tudta. ezek képesek lennének szemernyi lelkifurdalás nélkül ellopni a kövületeimet és kijelenteni. és keresztbe fonta karját. mi történik itt. főleg itt. ahol bölcsője ringott. akkor is. ahogyan ő szerette volna. tiszteletre méltó úriember. hogy én vagyok St. látta az életet a maga valóságában. Végül is ön itt született. hogy elhallgattassa. roppantul szerettem volna látni azt az asszonyszemélyt.Ön tréfál. . Mint mondtam volt. . de azonnal összeszedte magát.Hát a munkám! . talán visszatérnék tulajdonképpeni témánkhoz. . hogy emberek idáig süllyedhetnek. ön küldte nekem. Állandóan résen kell lennem. miss Pomeroy? . Hogy úgy mondjam. . Mindazonáltal önnek így a nyakán maradt egy hátborzongató házvezetőnő. Engem nem érdekel. Mintha most először jutott volna eszébe. . és komoly arccal nézett vendégére. Nem szeretnék túlzottan rosszhiszeműnek tűnni. az tény. . . . Nem szoktam meg.Aha.. A tény. mint előkelő születésű. -Ó! . mylord. Önmagát is meglepte. Stone jelleme nem változott meg gyökeresen az utóbbi évek alatt. egy grófság örököse. hogy nem lehetek eléggé óvatos. mindehhez joga van. hogy el fog jönni. Harriet egy pillanatra zavarba jött ettől a kinyilatkoztatástól.Harriet hátradőlt a székben. Mivel nem tudott dönteni. FelsőBiddletonban. Ha megengedi. Tudom. hogy a vicomtenak egyáltalán nincs ínyére a találkozó. hogy nyomban eladom őket. A levelem.Miss Pomeroy! .Gideon fölemelte a kezét. Mindenki azt mondja.Ön bámulatba ejt engem. öntől függ a megélhetése. van szerencsém ezzel dicsekedhetni .mondta Gideon szárazon. Bevallom.Gideon rájött. . Felső-Biddletonban. hogy családom birtokai továbbra is hasznot hajtsanak..Amikor azt mondtam. hogy kötelességei és felelősségei vannak ezzel a földdel szemben. Ebben a talajban gyökerezik. .De hát errefelé a legtöbb embernek.Valóban? . . . hogy ez nem lehet igaz. Hát nem jött ide. ami ezerszer fontosabb a jó híremnél. hogy szívén viseli ennek a falunak a sorsát. biztosíthatom. hogy sohasem látott fruskák utasítgassanak. Ereznie kell. . A forradás az arcán épp elég volt passzusnak.Ó. . mint a vidék legnagyobb földbirtokosa. igen. úgy vélem. mi történik FelsőBiddletonnal. és előhúzott egy levelet.Már mondtam. . . nem lehetek elég óvatos. Papa azonban jószívű ember volt.Az nem. miss Pomeroy. mylord.Nem fordíthat hátat a falunak. Én mondom önnek. márpedig ez így van.Nos tehát. noha szűkölködött gyakorlati érzékben. .Engem pénzügyi és nem érzelmi kapcsok fűznek Felső-Biddletonhoz. ragaszkodnom kell a bizonyítékhoz. mit jelent a kötelesség és.Bocsásson meg nekem. Ön vicomte. ha másik birtokát választotta lakhelyül.Nagyon dicséretes álláspont. A tény. a zsebébe nyúlt. Justin. Justin. hacsak Mrs. ugye? .Tisztázzunk valamit. Ezt nyilván ön is belátja.Kétség nem fér hozzá. uram. miután megkapta a levelemet? Ez a bizonyíték. hogy törődik velünk. Ön tudja. így vagy úgy. .Ezt. . amikor bevált a harcmodor. hogy önt egyáltalán nem érdekli. miss Pomeroy. Gideon fontolóra vette a helyzetet.Ha lehetséges. . hogy ők fedezték fel. hogy birtokomban van. . Megpróbálom úgy folytatni.Harriet megkönnyebbülten mosolygott.Harriet előredőlt. szavatolja a terület gazdasági stabilitását. uram. uram. miss Pomeroy.Tehát megkapta.Ön nagyvilági férfi. Amint nem várható tőlük tisztességes jövedelem. bár időnként roppant nehéz. .Akkor nyilván erős szálakkal kötődik a vidékhez.Attól tartok. aki úgy érezte. nevessen-e vagy káromkodjék.Harriet arca gyanakvó kifejezést öltött.Igen. Ön. Megpróbálkozott egy tétova mosollyal. hogy az egyik ki is oktasson felelősségeimről és kötelességeimről. elegendő bizonyíték arra. . azt hiszem.. hogy mindenütt előfordulnak gátlástalan latrok. . engem csak az érdekel. .

. Effie néni drága lélek. még vészjósló is a stílusom.Nem fogok vitatkozni. Harriet beharapta egy pillanatra az alsó ajkát. aki dönt. mylord.Harriet szeme kigyúlt a lelkesedéstől. a kopár szirtfal irányába. amikor egy új járatot derítettem fel. Talán ha volna olyan kegyes megmondani. térjünk vissza a barlangok bűnös célokra történő használatához. feljebb a parton. hogy máshol is utasítgasson vonta le a következtetést Gideon.St.Az erélyes találóbb lenne. akkor reggel egy új járatot kutattam át.Az enyhe kifejezés. Justin elkomorodott. .Pontosan. . Biztosan olyan volt a levelem. Nyilván emlékszik a szirtfalnak arra a kiterjedt barlangrendszerére. Hirtelen az jutott eszébe. és összekulcsolta kezét az asztalon. .Nos. Komolyan kétlem.. hogy egyedül azért utazott volna ide északi birtokairól. Hajlamos vagyok rá..Elég jól emlékszem a barlangokra. hogy megért. Bocsásson meg. Sőt a zsarnoki. Önnek.Ez egyre érdekesebb. folytassa . hogy állandóan döntéseket kell hoznom. . hogy megismerje azt a nőt. a part egész hosszában védte a földeket. mylord.Nos tehát. . . -Ó. olyan. mint egy hadihajón . hogy miss Pomeroy hátsója érdekfeszítő látványt nyújtana nadrágban.. . mylord. Ott terülnek el a birtokai alatt . hogy többször is elolvasta a levelet. és fürkészően nézett a férfira. . bár túlzottan drámai fordulatokban.Mint egy hadihajón? .Hogy őszinte legyek.Önmagát gúnyolva. Önt nyilván nem érdeklik az én kutatásaim. A húgom pedig most nőtt ki az iskolapadból.Ezt akarja mondani. Többek között egy gyönyörű combcsontot. . hajlik rá. hogy minden helyzetben kell valaki..A gazemberek az egyik sziklabarlangot használják.Nos tehát.mondta Harriet. uram. .Valami baj van? . mint mondtam.. mire gondolok. miss Pomeroy? Harriet mosolygott.mormolta Gideon.Gideon elfojtott vigyorgással képzelte maga elé Harriet Pomeroyt egy parancsnoki hídon. Itt vagyok.Biztosíthatom róla.Hirtelen elharapta a szót. Papa csodálatos ember volt számos tekintetben. -A házat rég ön irányítja. Gideon jókedve elpárolgott.Feltételezem. uram. . úgyhogy térjünk a tárgyra. és visszadugta zsebébe a levelet.Bevallom.Igen.Kérem. Ön bizonyára tisztában van vele. de szívesebben foglalkozott nyája hitéletének kérdéseivel.Lenne olyan szíves ezt bővebben kifejteni. . pontosan mi is az a sötét fenyegetés. jaj. nyerseségre.intett heves mozdulattal a nyitott bejárati ajtó felé. attól van. miss Pomeroy. és mivel megszokta a parancsolást. figyelemre méltó jelenség lenne tengerészuniformisban. miss Pomeroy? -A barlangok. amelyre levelében utalt. . . . hogy nem futóbolonddal van-e dolga. hogy dolgokat intézzen. . . Családom mindig megengedte a kövületgyűjtőknek és a kíváncsiaknak. ebben a házban általában én vagyok az. ha érti. .Aha. -A legígéretesebb tárgyakat fedeztem föl abban a járatban. Soha nem volt belőlük semmiféle hasznunk. Korábbi megfigyelései alapján tetemes összegbe mert volna fogadni. Harriet sóhajtott. Néhány hete jöttem rá. miss Pomeroy.Nem. mylord. de nem arra nevelték. . mylord. hogy sikerült. kissé hajlamos vagyok némi. Nem sokat tud a világról. Elkalandozom a tárgytól. az a helyzet. . amitől nagyon nagy kedve támadt találkozni ennek a levélnek az írójával.Nos tehát. apró fintort vágott. mint a hétköznapok gyakorlati gondjaival. . Látom. . Volt valami a szívből jövő segélykiáltásban és a színes. . 5 . amely a paplak alatt. és miért igényli a legszigorúbb titoktartást? Harriet lágy vonalú ajka kelletlenül legörbült. . kedvére volt a férfi éleslátása. Nem elég. dehogy. és úgy döntött. nemrég tudomásomra jutott. hogy Felső-Biddletont veszedelmes tolvajok és orgyilkosok bandája használja főhadiszállás gyanánt. Harriet ismét előredőlt. Radcliffe valamelyik rémregényéből vágták volna ki. mi történik FelsőBiddletonban. miss Pomeroy. hogy valaki törvénysértő célra használja őket? . . amikor kövületekről esik szó. Nos tehát. Vagy talán a követelő. hogy ellentmondást nem tűrő hangot ütök meg. mintha Mrs.Gideon fölöslegesnek tartotta megemlíteni. gondja van arra.Igen. aki dönt és irányít. . hogy úgy mondjam.Pontosan. hogy mindenképpen fel akartam kelteni a figyelmét. hogy kedvükre kutassanak bennük. és. . Vallja meg! Gideon vállat vont.Azt akarja mondani. aki erélyes hangon írt önnek.

.Van itt a járásban egy-két ház.Gideon már nem hitte. és elraktározták a barlangokban. . éjfél után.Nos tehát. De egyszerűen képtelen vagyok bízni abban az emberben.Miért gondolta? . hogy rablással gyanúsított embereket kövessen nyomon? . hogy nem veszélyes dolog-e lemenni a sziklabarlangokba. Fogalmam sincs róla. mire gondolok.Kitűnő ajánlólevelei voltak.mondta hanyagul Gideon. néhány különösebben értelmes latornak az az ötlete támadt. amelyek bizonyosan dicsekedhetnek hasonlóan értékes tárgyakkal.Nos igen. Természetesen csak apálykor. Néhányan oda is vesztek.Ön kiment késő éjszaka biztonságos otthonából. .Megkérdezhetem. felébredt bennem a gyanú és kimentem.Harriet összehúzta a szemét. hogy én nagyon elővigyázatos vagyok.Hogy pontos legyek. annak okvetlenül híre ment volna. a közelmúltban.Hadd látom. ()lyan nagy. hogyan fogadhatta fel éppen őt.Ah. csodálatos barlangra bukkantam. . nem nagyon bízom Mr. miss Pomeroy? Harriet gondterhelten összevonta a szemöldökét. Dagálynál a barlangok hozzáférhetetlenek.Aha. konccal. Több rendkívül finom mívű arany gyertyatartó. . elkezdtem rendszeresen virrasztani. Azután a tárgyakat kétségtelenül elszállítják Londonba vagy Bathba. Határozottan kellemetlen gondolat volt. az ön új intézőjében sem. Gideon összehúzta a szemét.Hát őrködtem! Hálószobám ablakából látni lehet egy part szakaszt.Isten szent nevére. . És tele a legnagyobb reményekre jogosító képződményekkel.. hogy tudomása van a tolvaj banda tevékenységéről. .Ragadmánnyal? . hogy a tárgyakat éjszaka hozták ide valahonnan. miss Pomeroy? . egyik utam során. mylord. Lopott kincsekre. ha lehetel őszinte.hitetlenkedett Gideon. amíg el nem ül a riadalom és az érdeklődés. .A mi békebírónk elég öreg ember. amíg egykori tulajdonosaik fel nem hagynak a keresésükkel.Késő éjszaka? . . miss Pomeroy? Voltak emberek.Ez nagyon súlyos vád. . Volt néhány kiváló ezüstedény. A hölgyet szemmel láthatóan hosszú pórázra engedik. hogy miss Pomeroy bolond. Miután felfedeztem barlangomban a lopott kincseket. Márpedig nem hallottunk ilyesmiről. . . hogy miss Pomeroy védelem nélkül kódorog éjszaka. Nem valószínű hogy meg tudna birkózni ezzel a helyzettel. és szemet huny fölötte. hogyan kell szakszerűen végezni a kutatást. hogy a rendőrök gyakran akkor tartóztatják le a tolvajokat. .Igen. 6 . akik napokig tévelyegtek azokban a barlangokban. Lámpát viszek. Tudja. Amikor egy éjszakai fényeket vettem észre lent a parton. hogy közelebbről utánanézzek a dolognak. . Apámtól tanultam. . Némi ékszer. de ha onnan lopnak. . és rendkívül aggasztónak találta őket. . .Gideonnak most először ötlött eszébe.Ő folyamodott elsőként az állásért. . amikor a gazemberek megpróbálják eladni a kincseket. hogy ott eladják el őket különböző zálogházaknak és ékszerészeknek. . Hát persze. Harriet türelmetlen pillantást vetett rá. . . akivel időtlen idők óta találkozott.Miss Pomeroy! . Gideon fontolóra vette a hallottakat. mit művelt a parton az éjszaka közepén.Ragadmánnyal. uram.Nem túl veszélyes időtöltés ez. Ragadmány. Főleg. mikor az megüresedet . lehetséges. ha he lyesen következtetett a barlangban zajló tevékenységre. . miss Pomeroy. Most pedig tárgyra térek. uram. de én akkor sem bízom benne. A legkülönlegesebb nő volt. . . mint egy szalon.Gyanítom. miért nem fordult ezzel az üggyel az intézömhöz vagy a helyi békebíróhoz? . addig. de úgy érzem.Nem szívesen mondom ki mylord.és láthatóan ebül szerzett ragadmánnyal.Biztosíthatom róla. és. Nos tehát. tudom. Valamennyi elsőrendű minőségűnek tűnik.Ön jól tájékozott. Hallottam egyszer. hogy itt tárolják a lopott kincseket a barlangjaimban addig.Miféle ragadmány. Csomagokat vittek magukká de üres kézzel tértek vissza a partra. martalékkal. Crane-ben. hogy nem FelsőBiddleton környékéről származnak. és megjelölöm az utat.Harriet csücsörített. Legalább kétszer láttam embereket késő éjszaka amint leszálltak a barlangokba. Azonnal gyanítottam.

hogy a húgom Londonban tölthesse a társasági évadot. Márpedig akkor eltüntethetik a bizonyítékot. .Természetesen egymagam képtelen lennék rá. St.Nem. hogy mit talált? . Időről időre kiegészítem néhány ősmaradványom eladásával. mint én.Útjában? Nem értem. Attól tartottam. mi történik? . miközben a hallottakon jártatta az eszét.Természetesen nincs. kötelességérzésből meg sem áll Crane-ig. hogy rablók ólálkodnak a ház körül. A megboldogult nagy vagyont harácsolt össze. Túlságosan jól emlékezett még kurta társasági tapasztalataira. csak a fele is igaz.kérdezte nyersen Gideon. amelyeket évekkel ezelőtt szerzett Londonban. .Meg van győződve róla.emelte föl az állát Harriet. Gideon bársonyosra fogta a hangját. Nyilván önnek is megvannak az el képzelései. hogyan fogjuk el a bandát. nekem nagyon fontos. Az lesz a legjobb. . nappal nyugodtan oda lehet menni. még csak ne is gondoljon rá. . Ez a lobogó lelkesedés sokkal aggasztóbb. .Ó. hogy haladéktalanul tegyen valamit a tol vájok eltávolítására. . Effie néni hajlamos felizgatná magát az ilyesmin. Tökéletesen megértem az ezzel kapcsolatos érzelmeit. hogy átfésülhessem a barlangot ősmaradványok után.Akkor talán térjünk vissza a tárgyra: a barlangjaim kifüstölésére.Harriet láthatólag észre sem vette a szavakban lappangó halk fenyegetést. Csak idegeskedne. Türelmetlenül várom. .Hm. Harriet elpirult. . Harriet türelmetlen pillantást vetett rá.Ha annak. Crane-ben nem bízhatom.Sziklaszilárdan . amit elmondott.Abban a reményben ringatom magam. miss Pomeroy. . akit bizalmamba fogadok. .Tudom .Ha fel tudjuk vinni Felicityt Londonba.Mondja. . . Gideon felvonta a szemöldökét. féltem más előtt szóba hozni megfigyeléseimet. A húgom egyáltalán nem olyan. de abból. . hogy Mr. A kis nyugdíjból. amit ezen keresek. Megígértem.szűrte a fogain át Gideon. amíg ki nem füstölik belőle a tolvajokat. láthatólag elégedett volt a fortélyával. Harriet ragyogott a lelkesedéstől.Ebben nincs egyedül.Gideon el is felejtett azon bosszankodni. miss Pomeroy. hogy valaki más is betegye a lábát a barlangba. miss Pomeroy? . De ehhez előbb fel kell vinnem Londonba. a gaz emberek észrevehetik. hogy Adelaide néni.Uramisten! . Kötelessége. hogy még egyszer közelébe megy a barlangnak. de habozom megtenni addig.Uram.Neki most épp elég dolga van. . hogy járt valaki a barlangban. . amely apánktól maradt. .Akadályozzák a kutatásaimat. Mivel úgy érzem.. megpróbálom kimódolni. Justin azt hitte. . Hamarosan Adelaide néni kap meg mindent. ha közösen dolgozunk rajta. kénytelen vagyok. hajlandó lesz segíteni nekünk. nem sokra futja. amelyet lordságod talán érdekesnek találna. Nekem van egy tervem. . hogy lopott kincseket látott abban a bar lángban? .Ragaszkodik hozzá.Nem lep meg. hogy a lehető leghamarabb elintézze az ügyet. Ön pedig azt reméli. ha tudná. megint elveszítette a fonalat. és Effie néni most erre a tervre összpontosít. hogy ez a személy parancsolni akar neki. 7 . hogy az. Ha most kezdek el dolgozni vésővel-kalapáccsal. hogy fizeti a húgának az idényt? Harriet kuncogott. .Ön próbálja állni a szezon költségeit? Saját erejéből? Harriet aprót sóhajtott. De azért van egy tervem. . Ragaszkodom hozzá. A teljes őszinteség kedvéért hozzáteszem: nem óhajtom. A lába előtt hevernek majd a kérők.Másképp hogyan deríthettem volna ki. Harriet ezt elengedte a füle mellett.Aha. megbeszélte már valaki mással. A Házasság Vásárába. akkor biztosan férjhez is tudjuk adni. hogy Harriet Pomeroy komolyan beszél. . egyszerűen nem engedhetek meg Felicitynek egy szezont. . általában fedezékbe iszkoltak ennek a hangnak a hallatán. . Most pedig gondolkodjunk azon. .Tudomása van a nagynénjének az ön sajátos viselkedéséről? .Gideon némán bámulta a lányt egy hosszú pillanatig. akik jobban ismerték.Attól tartok. most. hogy ezt hallom. Egyszerűen elbűvölő.Utamban vannak azok a gazfickók. tudja. A tolvajok csakis éjszaka járnak le. amelyet minden reménye ellenére sem tudott magával vinni a túlvilágra. Kétségtelen. hogy az a fukar férje jobblétre szenderült. Azok. mint egy hibbantat vagy egy mulatságos csodabogarat. Nem rázhatja le magáról. uram.

de nem látszott túlzottan nyugtalannak.Napvilágnál tökéletesen biztonságos a part. Holnap lemegyek a partra. és el nem döntöm. ne nyúlj hozzám! .Világos . Stone szürke ruhájának egyik hatalmas zsebéből. hogy ön saját erejéből megtalálná. hogy mit tegyek.Fogja be a száját. A közelébe ne menjen a szirtnek. Stone magához tér. semmi érzékem a tájoláshoz . miss Pomeroy. . te parázna. Harriet kénytelen volt egyenese fölnézni borzalmasan megszabdalt arcába. A lánynak puha és hihetetlenül selymes volt a bőre.Apró üvegcsét halászott elő Mrs. . de nem minősíthetem megfellebbezhetetlen utasításnak. hogy mindenestül ráhagy egy ilyen fontos dolgot? Itt a drága kövületek forognak kockán! . . Harrietet kezdte felpaprikázni ez az ember. morfondírozott magában. Gideon utálkozva bámulta az asszonyt. Ahá. és az ajtó felé fordult. és máris ott tornyosult az asztal felett. mylord.Attól félek.Jóságos ég . Justin kinyújtotta a kezét. Stone a torkához kapta reszkető kezét.Úristen az égbe'. ha nem tartózkodna itt. . Stone-hoz. 2.Közelembe ne gyere. ahol a zsákmányt rejtegetik.. Tényleg azt hiszi.Maga nem megy a szirtfal közelébe addig.mondta türelmetlenül Harriet -. Ez így érthető. Stone-hoz hasonlóan szívesebben látnának holtan.Legyen esze.az ajtóban felhangzó dobhártyarepesztő sikoly. Micsoda teremtések a férfiak. .Nem örvendek túlzott megbecsülésnek ezen a tájon. uram . .Hátrább húzódott. hogy megmutassam azt az üreget.Talán jobb volna. . Össze tudta volna roppantani vékony állcsontjait hatalmas kezével. és havonta csak egy-két alkalommal. . El kell kísérnem barlangokhoz. és nagy robajjal elterült a padlón. Távozom. . Elengedte Harrietet. Ez pedig láthatóan sokkal nyakasabb az átlagnál. meg is van. Stone! . . tűnődött magában.Kétségtelenül igaza van. amíg én el nem intézem ezt az ügyet. milyen régen is volt. Gideon tudta. hogy ön is odajöjjön ugyanabban a időben? 8 . hogy miss Pomeroy mennyire törékeny. Van itt néhány ember. amikor férfival kellé tárgyalnia ebben a házban. ha holnap megmutatom önnek a barlangot.Mindig van nála repülősó. ez ő! A Blackthorne-i Fenevad! .mondta Harriet bosszúsan. hogy tiltakozni akar. Harriet ugrott egyet.mondta.Most már megértheti. azt hiszem.. Ugye. . és borzadva meredt a házvezetőnőre. hogy lássa.Miss Pomeroy. . A tolvajok kizárólag éjszaka jönnek-mennek. leállítva a visszavonulási kísérletet.mondta hízelgő hangon. Gideon követte a pillantását. Gideon akkor döbbent rá arra is. amikor Mrs.Teremtőm. Harriet látta a kemény villanást a férfi homokszínű szemében. Aztán a válla fölött visszanézett Harrietre. . Igen kevéssé valószínű.vágott vissza hűvösen Gideon.visította Mrs. nem bajlódva tovább a csiszolt jó modorral.Mrs.mondta pergő nyelvvel. amit mondtam.Szeme fennakadt.Gideon felállt. Én magam is csak nemrég bukkantam rá. Harriet ült a székben. Harriet Pomeroy átgázolna a csiszolt jó modorán. Emlékeztette magát. . Gyönyörűség volt megérinteni.Rajzolhat térképet . megismétlem. mennyire tudta irányítani az apja Ettől rádöbbent. Iszonyodva meredt Gideonra. miss Pomeroy. Letérdelt mellé.mondta sötéten Gideon. . miért töltök lehetőleg minél kevesebb időt Felső-Biddleton környékén . Úgy tűnik. és előrehajolt maga legrémisztőbb módján. De mielőtt a házvezetőnő orra alá tartotta volna. ha kedves az élete! St. akik Mrs. hogy bár meglehetősen tudok rajzolni. Két öklét letámasztotta a mahagónilapra. miss Harriet! Fussék. Egyedül évekig is eltarthat a keresés. . micsoda kereszt ez az asszony! .De hallottam.. Stone.Ne. De mielőtt hangot adhatott volna tiltakozásának. és a legelbájolóbb mosolyával iparkodott fölé kereked ni. A dagály miatt.Nos.Harriet feltápászkodott és odasietett Mrs. . maga nem hallotta. . el tudja intézni. miss Pomeroy? Harriet ajka szétnyílt. és határozott léptekkel elindult az asszony felé. . felnézett Gideonra. félbeszakította . amíg én alaposabban meg nem vizsgálom ezt az ügyet. Szeme tágra nyílt váratlan harcmodor okozta meglepetéstől.morogta. tett egy lépést. te rém! . Világos ez így? . . az ön látványa zaklatta fel. Justin egész belsője összerándult a dühtől.Miss Pomeroy.Hát visszajöttél. gyilkos szörnyeteg! Hogy merészelsz kezeddel illetni egy másik tiszta hölgyet? Fussék. Nincs abban semmi kockázat. . és Harriet álla alá dugta az öklét. De mielőtt elmennék.Mrs. a szokásos reggeli sétámra. St. . vén boszorkány! . Gideon sötéten méregette a házvezetőnőt. amit az imént mondtam. mit szól mindehhez.Hadd fejezzem ki magam világosan . én így tervezem.Óóóó! . .

Talán nem egészen győzte meg a biztató mosolyom. amint Gideon kilép az ajtón a márciusi napfénybe. hogy a rá váró feladattal foglal közzé Az asszony orra alá dugta az üvegcsét. ami egy-e pár kesztyű és csizma anyagához kell. hol és hogyan tehetett szert S Justin az arcát kettéhasító baljós forradásra. .Találkozhatnánk mintegy véletlenül is. aki él és mozog. Résnyire húzta homokszín szemét. hogy elbírt volna egy csatába induló középkori lovagot is. Ó. Ragaszkodnom kell hozzá. Stone bizonyosan hisztériás rohamot kap. ha kinyitja a szemét.morogta Gideon.Azzal keményen a fejébe nyomta a kalapját. amelyet három éve látott Mr.El vagyok bájolva. Olyan nagynak és erősnek látszott. mint. vajon számítanak-e felpénzt . irgalmas ég. Stone? . A vicomte nem nézett hátra.fonódott össze riasztóan] Gideon két fekete szemöldöke. hölgyem! .Jó napot. Úgy vélem. Mrs. A Fenevad vót itt.szólt utána Harriet. A sebhely csak elmélyítette azt a benyomást. Sötét aranyszín. Mrs. hogy megfelelőnek talált a szerepre. Kérem. . Justin kicsörtetett a dolgozószobából a hallba. Aztán megbeszélhetnénk. . Stone-t.Hall engem. Az előszoba ismét kényelmesen tágasnak tűnt. gondolta Harriet. Erő. Magas. Stone kinyitotta a szemét. amely levezet a tolvajok által raktárnak használt barlanghoz. Megmutatnám önnek az ösvényt a sziklák között. szikla. és ön még mindig itt lesz. mylord. csupa hideg okosság és parancsoló önérzet. Harriet az orra alá dugta a repülősót.Mi történt Ó. amely hatalmas lábával. Igazán nagyon méltányolom a segítségét ebben az ügyben. Justin sebhelyes. . mylord . hogy az ember egy hatalmas. merész vágású orra és erős állkapcsa fokozta ezt az oroszlánszerű jellegét. hogy lehetne legbiztosabban elfogni őket. Nem volt benne egy csepp kifinomultság vagy elegancia. hallom. és kihessegette a vicomte-ot az ajtón. ha megbocsát.. Még sohasem látott ilyen férfit. . 9 . . Gideon habozott. Igen. és felbámult Harrietre. Arca arra a pompás oroszlánra emlékeztette Harrietet. miss Pomeroy. széles járomcsontjai. sötét arca beleégett az agyába. keménykötésű. Így hosszú percig nagyon csendesen térdelt az alélt házvezetőnő mellett. akaratos vonalú orrával emlékeztetett gazdájára. amelyet ki óhajtott osztani rám . szemmel láthatólag bosszantotta. Justin szénfekete haja. menjen. akár lova.Kegyed megszokhatta. ragadozó fenevaddal áll szemben. higgye el. miss Pomeroy. azt jobb lesz kivernie a fejéből! Mrs. ugye? Nem rossz álom vót. Másképp úgysem tudja megtalálni a megfelelő barlangot. talpig páncélban. . nagyon ügyesen el fogja intézni. amely türelmesen várakozott odakint. Még szerencse.Tökéletesen érthetően. Valódi nehézsúlyú állat volt. amint a vicomte elvágtatott a szirteken. Csodálatos szeme van gondolta Harriet. ha teljesítettem megbízatásomat.Mennydörgettét. Már elment. aki a harmincas évei derekán járhatott. Keze-lába.Jó napot. Most pedig. Harriet hallgatta. . Gideon mélységesen gyanakvó oldalpillantással mérte végig. mylord.És köszönöm. .Óóó. keménység és lappangó vadság áradt St. hogy szemét nem veszítette el. Justin egész lényéből. Döbbenten állapította meg. Stone ismét összerándult és nyöszörgött. duzzadó izmaival. olya teremtménnyel. St. tényleg gondjaimba kell vennem Mrs. mint a vadállaté. . .Nem erről van szó. hogy parancsolgat mindenkinek. . édes istenem! Mán emlékszek.Justin kesztyűvarrói és cipészei azért a ráadásért. Mrs. Régi sebnek lászott. Stone ekkor előzékenyen fel nyüszített. hogy ilyen hamar eljött. hogy kénytelen beadni a derekát. Mrs. Ő vót itt. Figyelte. . Harri kényszerítette magát. és jövök a fizetségemért. Nyilván évekkel ezelőtt kaphatta.Nyugodjon meg.verdesett pilláival. mennyire lesz méltányos.Mrs. amelytől nem idegen az erőszak. hogy St. Akkor holnap reggel tíz óra körül várom a parton. Harriet azon morfondírozott.Nagyon helyes. vállán és combján dagadtak az izmok. Még szeme is olyan volt. Valószínűtlenül hatalmas volt. Ő maga. Olyan rosszul érzem magam . St.Mi? Igen. Harriet eltűnődött. . St. Petersham menazsériájában. Érthetően fejeztem ki magam? . Holnap reggel tízkor a parton. de hogy engem utasítgasson. Stone. Ettől fogva azonban nem avatkozik bele az ügybe. Harrietet megborzongatta a maró gúny. Fájdalmasan elfintorodott. Justintól mintha összeszűkült volna. .Majd meglátjuk. A lány egy óriási pej csődört pillantott meg.

Stonet. Harriet elmosolyodott. ami a rangon aluli frigyeket illeti. gyönyörűségesen telt keblét.Egyáltalán semmi oka az aggodalomra.jósolta m Effie néni.Felicity szemügyre vette Mrs. Stone igen kényes. Elkapta Harriet karját. Stone orra alá. mint a múltkorinak.Egek ura! St.bólintott Harriet. hogy Mrs. ha netán lennétek szívesek fölülemelkedni megrökönyödéseteken.Jól van.A vicomte itt járt? Itt. és hatalmas apanázst ad neki. Stone szeme újra becsukódott.nyöszörgött Mrs.St. . Stone pislogott.Irgalmas ég! Ezúttal mitől? Bízom benne. Annabelle Barker rendkívüli családból származik. Annabelle nem is csinált olyan szamárságot.Nos. Azt hiszem. .figyelmeztette Effie.Semmi jó nem származhat ebből a frigyből . hogy a leány előkelőbb embert is kitüntethetett volna kezével. Stone-t. Effie néni é Felicity. nagy keservesen fölült. . és lehámozta a kesztyűjét. Most ötvenhez közeledett. .Hogy merészel visszajönni? És hogy merészeli fenyegetni miss Harrietet? Felicity a kíváncsiságtól kerekre nyílt szemmel pillantó Harrietre. . . 10 . Ruhájának szabása érvényre juttatta másik vonzerejét.Sohasem helyes. Stone. .Ki az a Blackthorne-i Fenevad? . Mrs.Igen. mint egy szörnyűséges óriáskélgyó. ő . Stone szeme kerekre nyílt a megújult rémülettől. -A férje bálványozza. miközben megint odadugta a repülősót Mrs.rökönyödött meg Effie. De ne várd el Effie nénitől és Mrs. Éppen csak fölemel te az államat egy pillanatra. .Miről beszél? . Lady Barker veje mégiscsak egy kalmár .Mrs. Effi. hány szolgájuk. . két fogatuk van és az ég tudja. ha ezzel lejebb süllyed a társadalmi ranglétrán. — Most pedig. miss Harriet? Nem bántotta az a poklok ebe? Láttam ám. becsukta az ajlót. .A Blackthorne-i Fenevad visszajött .Egek! Már megint?! Nagynénje mögött Felicity is bejött a hallba. a Pomeroyokra jellemző. hogy a szívére hallgasson. . Egyetértek veled. Stone joggal érezte úgy. .Mint erre oly gyakran figyelmeztettél volt bennünket. és megjelent Euphemia Pomeroy. .kántálta síri hangon. Felicity.mondta Harriet. csontos ujjai satuként szorították a csuklója . zöld kalap egészítette ki. . öltözékét mélyzöld köpeny és tollas. Effie kétségbeesetten pillantott az ájult házvezetőnőre. Gyönyörű házban laknak Londonban. akkor annak a hírnek a hallatán alélt el. Annabelle-nek élete végéig nem lesz semmi gondja. Justin vicomte volt itt? . Éppen fivérének. izgalmasabb oka van. Egy perccel később nyílt az ajtó. . és rásandított Mrs. Stone. akkor esetleg hozzáláthatnánk. hogy rendkívül bájos volt. amelyet a távozó vicomte erélyesen bevágott. Szép szemének ugyanolyan.Nos. és egykor maga is híres szépség volt. .Hozzátenném. Stone .csillapította elfojtott ingerültséggel Harriet. Felicityt teljes joggal tartották feltűnő szépségnek egész Felső-Biddletonban és vidékén. hogy mindent a mi szeműnkkel lássanak. Stone-ra. Felicityvel Harriet aranyosan kócos húgával az oldalán. hogy talpra állítsuk Mrs.érdeklődött Felicity. hogy hallomásom szerint Annabelle szinte úgy bele van habarodva a gazdag kufárjába. .Az én véleményem szerint Annabelle nagyon értelmes dolgot művelt-jelentette ki Felicity a maga jellemző gyakorlatiasságával.Jóságos ég . és röviddel a haláleset után költözködött át unokahúgaihoz. Effie néni leoldozta kalapját ezüstszálakkal átszőtt sötét hajáról. ebben a házban? . . hogy Lady Barker legidősebb lányának sikerült egy dúsgazdag kereskedő férjet fognia. Mrs. Stone-tól. amely ugyancsak anyai örökség volt. feltűnő türkizes árnyalata volt.Azzal Mrs. ha egy fiatal lánynak megengedik. Azon túl. Justin . Pomeroy tiszteletesnek elhunyta előtt özvegyült meg. Mrs. született stílusérzékkel és eleganciával volt megáldva. Effie néninek leesett az álla. néni. mint Harrietének. fodros kimenőruhájában. amely megszépítette még azt a szűkölködést is.Isten irgalmazzék nékünk! .Nagyon jól tudod. Anyjától örökölte halványzöld szemét és aranyszőke haját. mi törté ezúttal? Mielőtt Harriet válaszolhatott volna. hogy mingyárást magának esik. ahol a gonoszt mívelte egykoron folytatta Mrs. Ebben a pillanatban patkócsattogás hallatszott a ház elől. Ma elragadóan színpompás látványt nyújtott élénkzöld-fehér csíkos. . .Pontosan . Elsőnek Euphemia Pomeroy Ashecombe lépett a hallba. Különösen akkor. amelyben a Pomeroy nővérek voltak kénytelenek élni. Harriet még mindig nagyon vonzónak tartotta. mint egy polgárt.A démon visszatért oda. .

Mihez későn? . és az egyáltalán nincs messze innen. ebben a házban! Még ilyet! . Egy vicomte itt. . . és te így fogadtad.Felicityből kirobbant a nevetés. .Miss Deirdre lett a nagytiszteletű úrnak a mindene. vicomte-oknak és egyéb mágnásoknak nem szokásuk csak úgy beugrándozni a mi kis vityillónkba. . mi történt . egy vicomte látogatást tett ebben a házban. .Én tökéletesen helyénvalónak találom. Hála annak a jóságos istennek.Fent lakik Blackthorne Hallban. mióta itt lakunk. . hogy a grófot. és semmi sem történt volna .Felicity pontosan olyan arcot vágott. Justin sohasem jön Felső-Hiddletonba. Van itthon tea. Mone. házat. nem. Harriet? Hát nincs benned egy csepp jó modor? . .A faluban az a hír járja. Felicity. . munkától eldurvult kezével gyűrögetve kötényét.vágott közbe Felicity. Jóságos ég! Én is mindjárt elalélok.magyarázta Harriet erőltetett nemtörődömséggel. Harriet sóhajtott. Maga túl fiatalka ahhoz. Harriet bőszen nézett rá.Mihez idejében? . . Stone felelt meg neki.Nem. 11 . el ne kezdjen sírni! .. . neki mindent szabad. Stone. ezt én nem hiszem . Stone bólintott. St.Én nem lennék ettől annyira odáig.jött lázba Feliciy.Semmi sem történt. . . Szóra sem érdemes. ha magának lennék.A Fenevad? . . Stone halkan szipogott még egyet. . .Rushton . . hogy megérintett. St. jogos felháborodástól lángoló tekintettel. hogy nem érkeztem túl későn.Orcátlan.Effie néni őszintén meg volt rendülve. Láttam. Mrs. Ennek a parókiának a korábbi lelkésze.Bocsássák meg. .szörnyülködött Effie néni.Azonnal mondj el mindent! De Mrs. főleg nem a mi házunkba.kérdezte mohón Felicity.nyöszörögte Mrs. Rushton nagytisztelétű úr egyetlen gyermeke vót ő.Ami az én gyönyörű Deirdre kisasszonykámmal történt nyomkodta a szemét Mrs.Miért ne? . Justin volt itt. miközben baljósan nézett rá homokszín szemével.firtatta Felicity. hogy épp idejében jöttem be a dolgozószobába. hogy ellátogat családja környékbeli birtokaira. Miss Deirdre úgy ragyogta be ezt.A lánya? I Mrs. Stone a könnyeit nyeldekelte. . hogy frissítővel kínáld? . mint amikor valamelyik kedvenc rémregényét olvasta.Éppen csak beugrott . bár eszembe se jutott. Papa mesélte. miss Harriet. . hogy megkínáljam . Aki az én drága bátyám előtt szolgál: Mrs. .Harriet. . Amíg el nem pusztította a Fenevad.vallotta be Harriet. mikor Hardcastle kinevezte lelkésznek erre a parókiára. Stone. . .Nem kínáltad meg teával? Idejön látogatóba egy vicomte. Ashecombe . de csak egy pillanatra.Maga csak ne törődjék vele. és megtörölte szemét a köténye csücskével.No jó. igen. Keskeny szája reszketett. miután az édesmamája meghótt. és me gint a szemét nyomkodta. angyalom? Csak nem fogytunk ki a teából vagy más ilyen szörnyűség? . Harriet.Mi volt ez. Hogy látni sem bírja legyezte magát Effie néni. hogy ilyesmikről tudjon.tűnődött Effie néni.sandított rá sötéten és sokat sejtetően Mrs. Justin apját is csak egyszer látta Londonban. Csak az a sok szörnyűség jutott eszembe most. amelyet hónapok óta át kellett volna festeni? . Harriet. .Nem. . tényleg St. . . nem az én lyányom vót. és közönséges udvariassági látogatás volt az egész mondta határozottan Harriet. mint az ördög. .Ó.fortyant fel Harriet.zsörtölődött Harriet. .Tudni akarom.St.Mrs. . .Milyen szörnyűség? . Justin vicomte sohasem méltóztatott eljönni Felső-Biddletonba.Az akarod mondani.Öt év alatt. Stone. . Adjon hálát érte.Mi történt. Én csak vigyáztam rája. lehet. Harriet.Harriet! .Kezével illette miss Harrietet. .szipogott. Szégyentelen Fenevadja! . Megkésve jutott eszébe. Effie néni összevonta a szemöldökét.Mrs. hogy a kezével illetett? .Éppen csak beugrott? .kérdezte Felicity. . hogy a magamfajtákhoz legyen köze. Azt hiszi.Ki volt az a Deirdre? . mint a napsugár.kérdezte Effie néni. biztosíthatlak benneteket.És nem illetett a kezével. és neked meg se fordul a fejedben.Mit csináljak veled. hogy megint láttam annyi év után. ebben a maskarában? Ebben a förtelmes ócska kötényben és ebben a kétségbeejtő ruhában. Justi vicomte-ra gondol? Ő pusztította el Deirdre Rushtont? Hogy? .Igazán. Túlságosan finom vót ő ahhoz.Az a parázna szörnyeteg .Hidd el. hogy a vicomte csakugyan fölemelte állát hatalmas öklével. hogy St. hogy a vidék leggazdagabb földesura. miss Felicity.

Vannak. . hanem eldobta őtet.hüledezett Effie néni. akkor tartok tőle. Effie néni és Felicity szólni sem tudtak a döbbent hitetlenkedéstől.. ahogy tisztesség parancsolja. Igaz és nemes örököse Hardcastle grófjának. Stone. miss Harriet. amennyiben ilyen iszonyatos dolgokat állít. Mrs. isten nyugtassa. . Harriet felhagyott a próbálkozással.Ha engem kérdeztek.Ez az igazság.Megszeplősítette őtet. Effie szóhoz sem bírt jutni. Odafordult idegtépő házvezetőnőjéhez: . hogy belőle vicomte lett vóna. Az az ember megölte az én kicsi Deirdrémet. Stone-ba a rémtörténetet. hogy a Fenevad kergette bele.kérdezte Effie néni megcáfolhatatlan logikával.Ó. . Esküszök az életemre. Még be sem mutattak társaságban. Ebben Blackthorne Fenevadja a vétkes. Folytassa. Most vette észre. hogy jobb szembenézni a tényekkel.Nem volt úriember . .-Stone . . Talán visszatérhetne a konyhába. és ezt mindenki tudja itt a faluba'. mint a Fenevad? . nyugodtan beavathat bennünket abba is. hogy nem vehetem igénybe további szolgálatait. Stone. mintha csak saját maga húzta volna meg annak a pisztolynak a ravaszát. amit mondott. leendő gróf. miféle férfitípus képes ilyesmire? .Effie néni őszintén megdöbbent. noha szerette eltúlozni a dolgokat. . Ha már ilyen sokat elmondott. igazán! Nehezen hihetem. hogy fáj az ujja. . Tudta ezt mindenj ki. de én tudom. . Mrs.Még azelőtt történt. rendkívül óvatosan -. mert a fivérem. maga emelt kezet magára. Stone.kérdezte Felicity. akik azt is mondogatják.Jegyesek vótak . . Igen. Harriet szája kiszáradt. nem hagyott ránk annyi pénzt.Harriet lerogyott egy alacsony puffra. olyan erősen kulcsolja össze a két kezét.mormolta Felicity. úgy vélem.Hát ez elképesztő . Mrs. hogy ezt tudja róla. akkor megtanultad volna.jelentette ki Harriet. . mert hogy ő akarta a rangot és a birtokokat. Justin ölte meg ennek a háznak egy korábbi lakóját? Mert ha igen. isten nyugtassa.mondta halkan Mrs. hogy Deirdre. Stone? Egyáltalán nem annak a típusnak látszott. egy napra elég ennyi a tragédiából. hogy hosszú. szerintem ez az egész egy nagy szamárság .szólalt meg végül. hogy Gideon ölte meg a bátyját. Megkérdezheti a szomszédokat. Justin öngyilkosságba hajszolni Deirdre Rushtont? . hogy futotta volna belőle egy szezonra.Hihetetlen. Érdemes rá. amit n annak tart. miss Harriet. Pontosan mi történt Deirdre Rushtonnal? Mrs.Ez csak tévedés lehet . Akkortájt még élt Kandal Westbrook. ami még hátravan.rebegte Felicity.. . a beste férge Megejtette. Mesélje el.Soha életedben nem találkoztál hasonló egyénekkel. Kényszerítette magát. . . Az vót aztán a finom úr. Harriet azonban a szeme közé nézett Mrs.mondta komoran Mrs. .suttogta Effie néni.De igaz . . hogy belefojtsa Mrs.Nem úgy. amely az arcból kiolvasná a lélek alkatát. . istenem! . alapjában őszinte teremtés volt. a vicomte -sürgette Felicity. Hirtelen gyöngének érezte magát. én. . és suttogássá tompult hangja. És hát persze Randál vót az ugye a gróf örököse. Mrs.Pisztolynak? . mindenki azt mondta. Egy pillanatra döbbent csend támadt a hallban. hogy őlordsága nyomdokaiba lépjen. . . . Még Felicity sem volt képes feltenni a következő kérdést. Ó. hogyan kergette öngyilkosságba a hölgyet a Fenevad. Stone. megrontotta. úgy bizony. hogy nincs szem. Harriet elég rég ismerte ahhoz. Stone keze ökölbe szorult. A vicomt végül is úriember. Igen. Kihúzta magát. 12 . nekem inkább tetszett. Stone láthatóan szentül hitt minden egyes szót.Irgalom atyja! . Őszintén szólva.Egészen biztos benne.szögezte le Mrs. Rushton kisasszony pedig pap leány volt. És nem vette ám feleségül. figyelmeztet nem kell. Talán ha jártál volna a fővárosban.Mrs. mély lélegzetet vegyen.Mit tudsz te arról. Harrietnek elfogyott a türelme.De hogy a manóba tudta St. Stone. Stone különös pillantást vetett rá.A vicomte tönkre tette a lányt? Mrs.meredt rá Harriet. A házvezetőnő.Mrs. Stone szorongva nézett rá vizes szemével. miközben magában azt mondta.Ezt én mondom. Stone-nak. hogy St. Stone. azt akarja mondani. Stone. . . hogy a házvezetőnő az igazat mondja legalábbis azt. . és látta. akarom mondani.De hát ez igaz. de közben összeszorulta gyomra Mrs.. Gideon bátyja. Mrs.Jóságos ég . és egy kicsit többet láttál volna a világból.

mondta bánatosan Mrs.mormolta Felicity.Mindent összevetve annak is látszott . és a Fenevad visszaélt ezzel. . mondta a nagytiszteletű úr. hogy itt.De borzasztó! .érdeklődött Harriet. Jobbat is kaphatott vóna. .Mrs. Nem az első alkalom volt. . szívtelen. egy kicsit többet is .Megtette. . Kitűnő parti. Stone-hoz. Visszafordult Mrs. . hogy a vőlegénye tisztességesen fog viselkedni. meghótt a gróf idősebb fia.Hát persze. Effie néni. Az én szegény Deirdre kisasszonyomat már a nézésétől is kilelte a hideg. Ezért kell vigyáznia. Az én Deirdre kisasszonyom mindig jó és engedelmes lyánygyerek vót .Más szavakkal. hogy megesett. Rendíthetetlenül ragaszkodott az útmutató és az oltalmazó szerepéhez. . pedig Westbrook csak másodszülött vót és rút. ezek a csacsi kislányok. akik mindenképpen a szívükre akarnak hallgatni. amitől meg kellene oltalmaznia őket. mint holnap egy túzok? . . Innen nem messzi lovagolt végig a szirtek mellett. mint egy ördög a pokolból.Szóval akkor nem ő volt a grófi cím várományosa . Kitörte a nyakát. A kisasszonykám még azután is bizakodott benne. . és a Fenevad kérte meg a kezét. . hogy jobb lenne. Úgy veszem észre..A Fenevad az első percben szemet vetett az én édes miss Deirdrémfe. hogy ne kompromittálja magát. Mrs. Deirdre a pénzéért mondott igent St. Micsoda ostobaság! Mikor tanulják már meg. Juslinnek. Stone elfintorodott. bizony. . hogy a Fenevad vót. . Mrs.Akkoriban nem volt semmiféle címe. . Justin nem úriember. Felicity. De később az emberek kételkedni kezdtek benne. . 13 . hogy miss Deirdre észrevette vóna. Stone. hogy bekerüljön egy befolyásos családba vonta le a következtetést Harriet. hogy valóban nem rendelkezik semminemű gyakorlati ismeretekkel olyan férfiakról. mint a bűn.Nyilván azt hitte. Az a nagy behemót! Azzal a rusnya sebhellyel meg minden. St. . És végül is jegyesek is voltak.Tudom .Most már nyugodtak elmondhat mindent. Stone. és látták.jegyezte meg csipősen Effie néni. A Fenevadnak nem vót rangja. aki mit sem tudott a hús bűneiről. ha nem adna kosarat a kérőjének.Az ember persze hall ezt-azt.mondta morcosan Harriet. Folytassa. Baleset vót.Harriet kénytelen volt be látni. .Röviddel azelőtt.mondta lojálisán Mrs. Effie néni. hogy felvihesse a lyánykáját egy idényre. A házban Effie tartotta magát a helyes társasági viselkedéssel kapcsolatos kérdések legfőbb bírájának. Kegyetlen. hogy nem .Én mondom. amit a papája kívánt. Átesett a marton. és az esküvőig őrizniük kell az ártatlanságukat? Jó kislyány vót az én Deirdrém. vagyis hogy azt mondták. Effie néni. . bár Harriet többször emlékeztette rá. . hogy igazi úriember nem bontja fel a jegyeségét . ha Londonban leszünk. . Rushton nagytiszteletű úr összekaparta minden fillérjét. hogy. jobb ma egy veréb.-Nyilván igazad van. miután megtudta. .Könyörgök. Harriet ingerülten nézett rá. Stone. hogy ha nem akarják tönkretenni magukat. nyilván nem azonos a közvetlen tapasztalattal. hogy hasonló esetekben egy nő sohasem bízhat egy úriember becsületérzésében. amikor ezt a prédikációt kellett végighallgatniuk jóakaratú nagynénjüktől. hogy a kisasszony hosszú időt töltsön Londonban.A nagytiszteletű úr azt mondta miss Deirdrének.Felicity még mindig óriásira nyitotta szemét. hogy bánt el az új vicomte miss Deirdrével. Mindig is olyan vót. de a papája félt várni. még mielőtt megszabták vóna a pofáját. és lezuhant a tengerbe.mormolta Harriet. Deirdre ártatlan bárányka vót. .Mint már mondtam. akik megrontanak ártatlan fiatal nőket. folytassa a mesét. és könnyben úszó szemmé nézett a nővérekre. Mrs. FelsőBiddletonban nincs semmi. hogy a hátasa ledobja. de ez. . Felicity Harrietre sandított. . A fivérének járt a vicomte-i rang.Ó. aki megrontotta. aki elfojtott egy gyászos mosolyt. akkor észnél kell lenniük.Ó igen.Igen . -Aligha kívánhatsz magadnak közvetlen tapasztalatokat figyelmeztette Felicity. hiszen csak másodszülött fiú volt. Stone fölemelte az állát. meg azért. hogy várandós.Én pedig egyáltalán nem tartom rútnak. . úgy bizony . amikor a kisasszonykámat bemutatták Londonban.mondta eltűnődve Harriet. . Effie néni gyászosan csóválta a fejét. Stone vasvillaszemmel nézett rá.Az a helyzet. Mrs. Majd jusson eszedbe ez a szörnyű történet. ugye. Stone megdörgölte a szeméi vörös.szólt hozzá a tárgyhoz Effie néni a megszokott tekintéllyel. Akkurát olyan. Mrs. Nem engedhette meg magának. . Igazi úriember nem is lépett vóna vissza . csontos kézfejével. de vót pénze. és nem az eszükre. Gideon Westbrook a kisebbik fia Hardcastle grófjának. De megtette a kötelességit. azután eldobják őket. .. Stone.Szóval Rushton úgy döntött. kéjenc fenevad.Mint mondtam vót.mormolta Effie. és vótak családi kapcsolatai. amikor látták.

hogy megótalmazza.Igen. hallgattam bizony. Justin vicomte-ja.Fogadok. mint jómagam . És én hallgattam is. . .Azt mondja.Hogy elfuseráljam minden esélyemet egy londoni társasági évadra? Abban biztos lehetsz. tudod.Nem. hogy ez nincs így. . . . ha majd Londonban leszünk? . Megmondta neki. szerencsétlen gyermek . mini egy szegény papkisasszonyt. és kapta el az ő állát erős kezével. .Miss Deirdre bement a dolgozószobába.Drágám. aki. inkább a fiatal ártatlanságokat kedveli. hogy megmaradhatok a helyemen. minden teketória nélkül.Nem fog elkövetni semmiféle csacsiságot. hát persze. most. . Justin itt vizitál a járásban. Felicity. Ő is jól tudta.Tökéletesen. hogy ez egy szóig igaz.Úgy emlékszem.Nem zárhatsz be a saját házamba. . . hogy St. amikor sírt egész éjszaka. hacsak nincs valami hátsó gondolata. de nagyon elővigyázatosaknak kell lenniük.Felicityre láthatólag mély benyomást tett a szívfacsaró elbeszélés. feltételezem. levette a falról az apja pisztolyát. el ne menj valahova egyedül. hogyan tenyerelt rá az asztalra St. Stone szeméből. Felicitynek vigyáznia kell magára.kiáltotta Felicity. A fiatal hölgyeknek nagyon. Felicity. hogy ez nem olyan dolog. hogy az én jó hírem senkit sem aggaszt annyira.mondta Effie néni.Ne! Csak nem tette ezt? . És a papája sincs itt.Hát jó. az a beste ragadozó. pedig tudtad hogy az ő gyermekét hordozza a szíve alatt. és legördültek széles arcán. . Justin vissza jött a vidékre. St. miss Felicity. nem fogod elfelejteni ezt a történetet. Stone összepréselte a száját. Justin eldobta őtet.Én ott vótam Deirdre mellett azon az éjszakán. Stone leírt.Harriet a számító értelemre gondolt. Harriet összeborzongott.. és nem vett tudomást Felicity ingerkedő mosolyáról. el kellett ismernie. . ő találta meg. Én vigasztaltam. De te végül is már majdnem betöltötted a huszonötöt. Ezt bizonyára te is belátod. hogy St. fiatal. mi történt Kushton nagytiszteletű lyányával. Effie néni azonnal bűntudatos lett.kérdezte Felicity döbbent hangon. hogy ennyire nem vagyok hígvelejű.Megrontotta és elhagyta . és egyszer még Hardcastle gróf lesz belőle. mint egy foglyot. hogy alaposabban fontolóra vette a dolgot.Egyszerűen borzasztó. hogy nem .Szegény. Felicity nagyon megfontolt leányzó. .mondta szárazon Effie néni -.Mrs. Effie néni.vonta össze nővére is a szemöldökét. hogy vicomte nem olyan embernek látszik. 14 . olyan hihetetlen ez az egész. . .Bepillantott a kövületekkel teleszórt dolgozószobába. . inert St. . . jobbat is tanálhat magának. De inkább hallgatott. én rögtön láttam az arcán. szamárság! . amikor rájött. Volt benne valami hajthatatlanság. hogy ő St. amely Gideon napsárga tekintetében csillogott. Effie néni egyetértően bólogatott. Minden tisztessé-Hcs fiatal hölgynek résen kell lennie. . Most. amelyet Mrs.Nem. hol kilazította az ujjait. Szegény Rushton nagytiszteletű úr. reggel pedig elment hozzá. . hogy várandós. hogy St. csak azért. hogy kárhozzék el! Tudta! . Hát persze. Nem vagyok feledékeny. ! Elhallgatott.nézett rá HarHel. Justin megrontson.fellebbezett Felicity Harriethez. ő is megmondhatná magoknak.Irgalmas ég! . mintsem egy férfi becsületességében bízzon.csóválta megilletődve a fejét Felicity. neki is mondtam ezt. ártatlan teremtéseket. amit mond? .helyeselt Effie néni. . Mrs.Hogy miért nem volt elővigyázatosabb! Inkább maga vigyázott volna a hírnevére. és agyonlőtte magát. . Justin. Óvatosnak kell lennie. Amikor mondta. Stone. Harriet felvonta a szemöldökét. felbontotta az eljegyzést.mormolta Harriet. és amikor visszajött a nagy házból. -A gyönyörű.Elhagyta bizony. . hogy igazad van. hogy nem. Mrs. és eszébe jutott. Megértetted? .mormolta Harriet -. Harriet . hogy ne beszéljek erről. Stone. engedi magát meglágyítani gyengédebb érzelmenyektől.Mrs.Eh. De nem hallgathattam tovább. Alig? ha forgok abban a veszélyben.suttogta Effie néni. mert úgy gondolta. Ugye. Justin tudta. . . . Effie néni .És mihelyt Gideon Westbrook megtudta. Mrs. Justin. Stone hol ökölbe szorította. hogy Deirdre gyermeket vár? . azokat kedveli St.Istenem . hogy őrá száll cím. Igaz. hogy most. tökéletesen bizonyos abban. Effie néni. amiről szót lehet ejteni két fiatal hölgy előtt.Most mondd! Borzasztó .Így van .Nem az olyan agg ártatlanságokat. amíg a vicomte itt tartózkodik a szomszédban. Felicity? Húga nevetett. Stone gyászosan bólintott.Könnyek buggyantak ki Mrs. . Az a fajta bujálkodó kéjenc pedig. . édesem. Ha a papája még élne. arra is figyelmeztetett. Harriet.És aztán mi történt? . mint Felicityé.

hogy tempósan odaballagjon szűk kis. aki akkor merült fel ködből. és szóba hozhatja valaki előtt. Harriet erősebben markolta az apró szerszámos táskát. minemű jelentőséggel bírjon számára.. döntötte el. aki megszabadítja a tolvajoktól. Neki befolyásos és leleményes emberre van szüksége.Bizonyos vagyok benne. Valamitől égnek meredt a haj a tarkóján. Másnap még délelőtt tízre sem oszlott szét a szürke.Ne is törődj vele. és nyugodtan csukja be az ajtót. hogy itt fontos dolgok várják a felfedezőt. Megfordult és elindult a parton. Már beállt az apály. hogy már nincs egyedül a parton. Rövid szárú. és majdnem a barlangban rekedt a dagály miatt. ha az ember ismerte.mikor visszahívta Gideont Felső-Biddletonba. eljön-e Gideon a találkozóra. . hogy megmutathassa neki a rablók barlangját. de akadt néhány kényes pontja. Kényszerítette magát. dolgom van. Azt nem lehet. igyekezett kedvében járni a nagynénjének. Bárcsak nadrágot húzhatna az ősmaradványok kutatása közben. Nem erre számított. Most pedig. amennyire lehetett. vastag köd. érezte. de mind abbahagyták a kutatást. Éjszaka többnyire álmatlanul forgolódott. jártak már gyűjtők máskor is a felsőbiddletoni barlangokban.Jó reggelt. hogy nem fogja visszadöbbenteni a köd. Hallotta a parton megtörő hullámok robaját. Persze. akkor biztosan felismeri irdatlan csizmáinak nyomát. hogy valamelyiknek lesz annyi esze. a szirtfalig ért a tengervíz. Amikor tetőzött. Ebben a pillanatban mintha más alakzatokban kavargott volna körülötte a köd. lábnyomok után kutatva a homokban. Ráadásul minél tovább használják a gazemberek a barlangot. csak nem hagyhatta annyiban. ami bár. viseltes gyapjúköpenyének vastag kelméjén is áthatolt a nyirkos hideg. . Nem. Sötétbarna. hogy Effie néni már az ötlet hallatán is elájulna a megbotránkozástól. és megállt. Meg kell szabadulnia tőlük.Mit? . hogy eligazgassa a batyuját. hogy Gideon veszedelmes lator és sötét csirkefogó! Mivel füstölhetné ki eredményesebben a rablókat. Ő hívta vissza Felső-Biddletonba Blackthorne-i Fenevadat. hogy visszanyerje egyensúlyát. I Harriet nem akarta még jobban felidegesíteni azzal. hogy egy rablóbanda használja raktárnak az ő drága barlangjait. bölcsen tette-e. nemigen fogja megtalálni ebben a ködben. a szirtfal tövében. gondolta sötéten. aki épp csak úgy megemlíti egy másik gyűjtőnek. Aztán egy szívből fakadóan keserves nyögéssel belerogyott a székébe. hogy Blackthorne hírhedett Fenevadját uszítja rájuk? Úgy kell nekik. ha történetesen egy társaságba cseppen St. Ő. Harriet megtorpant. vigasztalta magát. amikor leért az ösvény aljába. A sziklaösvény elég biztonságos volt. ahogy lefelé igyekezett a meredek ösvényen.Olyan mély volt a hangja. Dagálynál pedig eltűnt az egész part. mert épp azt a termet akarta átkutatni. miután nem találtak egyebet néhány megkövesedett halnál és kagylóhéjnál. . .Sejtettem. és elöntötte az alacsonyabban fekvő barlangokat és folyosókat. a tenyerébe ejtette a fejét. hogy Gideon betartsa az ígéretét. Még ha eljönne is Gideon. és azon rágódott. Lassan ballagott a sziklafal tövében. igazán nem tehetett mást. Effie néninek az egész őslénykutatás nem tetszett. miiyen pompás ősmaradványok várják abban a föld alatti üregben a felfedezőt. miss Pomeroy. . amely nem való fiatal hölgyeknek. Harriet alig méternyire látott maga elé. ha megbocsáttok. Ha Gideon néhány perccel őelőtte érkezett. szabad kezével pedig egy sziklának támaszkodott. 15 . . és képtelen volt megérteni unokahúga szenvedélyes rajongását. 3. és éppen ezért rendkívül gondosan időzítette barlangi kirándulásait. és egész testében reszketett. amely éjszaka hömpölygött ki a partra. Sarkon fordult és megpillantotta Gideont. a asztalra könyökölt. Ki tudja. . Ezt máig nem felejtette el. nem fogott-e mellé szörnyűségesen. és érezte. amikor lefelé ereszkedett a sziklák közötti ösvényen.meredt rá Effie néni. Azok az ő csontjai ott a barlangban. És neki kell kifejtenie a titkokat a kőből. se másvalamijét. akarja-e igazán. Harriet egyszer elkövette azt a meggondolatlanságot. de még mindig nyirkos volt a homok. A húgom nem bolond. hogy Felicity nem fogja elveszíteni a fejét. mint azzal. amit tett. Effie néni. Találhat valami érdekeset. amikor elküldte a rossz hírű vicomte-nak a végzetes levelet. Megint azon rágódott. Azon morfondírozott. Harriet viselkedett bolond módjára. hogy túlságosan elpiszmogta az időt kutatás közben. mint tengermoraj. durva bőrcsizmája megcsúszott a kavicsokon. Olyan elfoglaltságnak tekintette. ő pedig. Azon is törte a fejét. és maga is elkezd áskálni kövületek után. de tudta. és egyenesen feléje tartott. annál nagyobb a kockázata annak.Harriet elindult a dolgozószoba nyitott ajtaja felé. de semmit sem látott a sűrű ködben. Nem Felicity itt a bolond. Justin vicomte-tal. Harriet azonban mindenki másnál mélyebbre merészkedett. menedékéhez. Felső-Biddletont megrohanják a kövületvadászok. hogy nadrágban kutat a kövületek után. Másrészt. Ragacsosan örvénylett körülötte a pára. Mit számít.

. Bizonyosra veszem.folytatta közömbösen Gideon.Harriet összeszedte minden hidegvérét. Annyi elfojtott indulat volt a hangjában. .Harriet nyelt egy nagyot.Jóságos ég! Miféle előnyei? . ha ön utasít.Gideon kivette a kezéből a batyut. Vezessen.Igen. úgymond. mylord . ismét engedelmeskedtem parancsának . hogy ne tápláljak semmiféle reményt. uram. mint egy alvilágból szabadult gonosz lelket. hogy nem tudok teljesen megszabadulni tőle.És ez zavarja. akkor megnyugtathatom. . míg a férfit figyelte. Még hatalmasabb volt. aki azzal az ősi fogással próbált volna beleugratni a kérő szerepébe. amelynek állógallérja keretbe foglalta sebhelyes arcát. Rettentően félnek. mylord? .kérdezte Harriet. Ez már sok volt Harrietnek. Hátra se mert nézni. hogy én. miss Pomeroy! Kíváncsian várom.Ó! . Mindenki tudja. . hogy úgy tekintenek. mert az emberek alkalmanként szemet hunynak a múltam fölött. . Különösen itt. miután szégyenbe döntötte? 16 .Hideg mosolya félelmetes maszkká torzította sebhelyes arcát. hogy egy grófság örököse vagyok. Erre. ennek a reputációnak is megvannak a maga előnyei. hogy nagyon nyugodt és rendkívül szilárd legyen a hangja. Az. noha nem hallotta lépteit a tömör homokon. hogy Gideon ott jön mögötte. .folytatta rendíthetetlenül Gideon -. Itt önnek kellene gyakorolni az elővigyázatosság erényét. Nem érdekel a múltja.A múltam? Nem különösebben. . ha érdekes nőszeméllyel akad dolga? . hogy szégyentelenül letarolom zsenge százszorszépeiket.Mint látja. később nemigen lehet vevőt találni a Házasság Vásárán. Túlfeszített idegállapotában olyannak látta a ködből kibontakozó alakot. . aki hosszú léptekkel közeledett a nyirkos.Mylord. mintha magában mulatott volna. . . aki nesztelenül suhant a háta mögött. mylord. miss Pomeroy.Gyanítom.Ne féljen. miss Pomeroy. a kalapom mellé tűzöm őket. miss Pomeroy. aztán pedig eldobom szegénykéket. hogy valaki tájékoztatta felső-biddletoni előéletem néhány szörnyűséges részletéről.Harriet megfordult. Rég megtanultam együtt élni a ténnyel. hogy ön csak akkor szokott másoknak engedelmeskedni. fekete kesztyűt viselt. . Mintha egy óriási ragadozó osonna a nyomán.Akkor kötelességem figyelmeztetni. . Persze. bármerre járok.Szükségünk lehet rájuk a járatban.Szóval igaz? Ön elhagyta az előző lelkész lányát. Gideon arca megkeményedett.Gideon. mylord. Gideon kissé megrándította széles vállát. . hogy ujjnyira vannak egymástól. Vigyáznom kell magamra. Hajadonfőtt volt.Nem énrám tartozik. Sikerült udvariasan mosolyognia. Megperdült a sarkán.Attól tartok.Nos igen . és lenézett Harrietre. őszintén szólva.mondta gyorsan. és belerohant a ködbe. . hogy szemtől szembe legyen a férfival. és buzgón igazgatta ormótlan batyuját. ha ön ilyen goromba eszközökkel óhajt figyelmeztetni. Felső-Biddletonban.Én majd viszem ezt a készséget. kompromittáltam gyermekét. . hogy Harriet elkomorodva pillantott hátra. aki velem rohan a romlásba. hogy szokásommá váljék. Nem akarom.Hoztam két lámpát. Stone. tökéletes biztonságban van.Megengedi? .Ma reggel valahogy nem olyan magabiztos. Fekete csizmát.Jó reggelt. rendkívül hasznos.. Látva. engem nem lehet különválasztani a múltamtól. hogy lássam a lopott kincsek barlangját. .Olyan hajadonra. . és vastag fekete felöltőt.Ostobaság. Harriet sóhajtott.Harriet kétségbeesetten igyekezett. .Azt tudom. hogy én tökéletes biztonságban vagyok. fekete haján csillogott a reggeli harmat. tömör homokon. a közelmúltban nem akadt szülő. . és villogó tekintettel nézett föl rá. ha ez nem mond ellen tulajdon szándékainak. . mint ahogy Harriet emlékezett. mert hajlamos vagyok ugrani. . amint átsuhan a pokol füstfellegein. . .Azonkívül. . . mint a használt zsebkendőt. . . miss Pomeroy. Harriet kihúzta magát. Úgy lógott hatalmas kezében. Érezte. mint egy démont. gyorsan hátrált egy lépést. hogy nem válik be. hogy senki sem próbál a nyakamba varrni ifjú ártatlanságokat . Talán maga a jó Mrs. Idegesítő volt ez a nesztelen mozgás. akik hallatlan igyekezettel takarítják el ivadékaikat az utamból. mi mindenre képes egy férfi.Várom következő parancsát. úgy szaporázta a lépést a homokon. mintha nem lenne semmi súlya. .mosolygott enyhe gúnnyal.Ki tudja. de tagadhatatlan. .Értem. . Követ. hogy nem kellett volna idecitálnia .Mindenesetre megkímél a lányos mamák nyaggatásaitól. előre. és némileg gyorsabbra fogta a lépést.dorombolta Gideon bársonyos és fenyegető hangon.Harriet krákogott. .

amikor felbontottam az eljegyzést. mintsem átköltöztünk volna Felső-Biddletonba. -Jóval nagyobbra. egy pillanatnyi feszül hallgatás után -. Gideon mögötte jött zajtalan lépteivel.Több kell ahhoz.Szó sincs róla. észrevette. . mylord.Ó. mint látja. Gideon egy pillanatig nézte a sziklahasadékot. igazán nagyon kíváncsi. miss Pomeroy? Harriet csúnyán nézett rá.Sarkon fordult. Ő keltette fel bennem az érdeklődést az ősmaradványok iránt. . mert egy pillanatra sem feledkezhetett el a sarkában suhanó sötét árnyról. . aztán letette a batyut. . hogy ön is hallotta a mesét. . Szenvedélyes gyűjtő volt. Harriet levegő után kapott. A menyasszonyom várandós volt. és újabb lépést hátrált.Gideon komoran tanulmányozta. most szükségünk lesz a lámpákra. Nem értette. Harriet nyelt egyet. Harriet bizalmatlanul sandított rá. valamivel beljebb.Hát igen. ha nem tudja pontosan.De biztosíthatom önt. A köd benyújtotta a csápjait a barlangba. Nem szabad odadobnia a gyeplőt a fantáziájának.Amikor apám még élt. . . de a mosolyában nem volt egy szikra melegség. miss Pomeroy . miért olyan kísérteties és baljós ma reggel a folyosó. és ismét szembefordult a férfival. essünk túl rajta! Belépett a szűk nyíláson. Nem tartom különösebben ésszerű ötletnek.Az jó. A ködben felkomorlott a sziklafal sötét hasadéka. mint nekem. és attól kezdve.Nos? . Az egész helyzet leírhatatlanul kínos volt. mert St. 17 . Néhány perc múlva célt ért.Igen. mint ön. ahogyan önt tájékoztatták. mert sok emberre nyomasztóan hatnak a barlangok.Hát ön elég nagyra nőtt. . Főleg. De biztosíthatom. hogy saját bevallása szerint nem érdekli múltam. vagy kísérővel? .Egyre mélyebbre hatolt a barlang méhébe. Túlment volna rajta. amelyet a rablók használnak. Harriet megborzongott.Ahhoz képest. akkor együtt jöttünk ide. Erre. ezen a folyosón van. Mosolygott. Hidegen izzó szemmel nézett le Harrietre. Az arca égett. Dühös volt magára.Megállt. .Netán mégsem óhajt velem együtt lemenni a barlangba. hogy én elveszítsem uralmamat idegeim fölött. . mi után meggyőződtem róla. és láthat elmélyültséggel meghányta-vetette magában a dolgot. A bejárattól alig néhány lépésnyire már semmit sem lehet látni. Értem a dolgomat. Pedig.Pontosan úgy történt. hol van. . hogy átpréselhesse magát a járaton. mylord. Gyerünk. figyelmeztette magát némán. . és továbbsietett a barlang szája felé. hogy megtanultam járni. . Tökéletesén elfelejtette a lopott kincsekkel teli barlangot. . A lány az ajkába harapott. Akkor tudta meg.Köszönöm. miss Pomeroy .Azért igyekezzék nem beszorulni. . mint mondtam. ön nem tartozik azok közé. . Jobb lett volna tartania a száját.Én hát. hogy a lány őt figyeli.jegyezte meg szárazon Gideon. És még a legszűkebb szakaszain sem sokkal kisebb az átmérője. és borzongott közben. Arcán gonoszul megrándult a forradás. hogyan gyújtja meg a férfi a lámpákat. Harriet nézte. miss Pomeroy. . és agyonlőtte magát. Rosszallón nézett körül. és megkönnyebbülten felsóhajtott. mis Pomeroy. . Felettébb kínos lenne. Meglepte.Ez a bejárat. fekete szemöldökét. .Azt hiszem. Erről biztosíthatom. Amikor Gideon odanyújtotta neki az egyik lámpát.Ön lovagolt ezen a témán! . Azért ilyen ideges. milyen kecses és ügyes az óriási kéz. Justin is itt van. . miss Pomeroy.Remélem.Ez az ön véleménye. és magasra emelte a lámpát.Harriet összeszedte magát. ez nem rám tartozik. . és a szó szoros értelmében kitépte a lámpát a kezéből. Nos. Harriet hátranézett. Ő pedig hazament. Lámpájának fényétől meg ijesztőbben táncoltak a sziklafalon az árnyak. . A dolgoddal törődj.Nem hiszem. hogy mindéki más elhiszi.kérdezte kihívóan Harriet. mindig egymagam kutatok.hajtotta meg a fejét Gideon gúnyos udvariassággal. De mióta őt elragadta a forróláz. . hogy apám és én jóval előbb kitanultuk a barlangkutatást. . Nem bírtam megállni. a lámpa különös árnyékot vetett a nyirkos sziklafalakra.A barlang. ez a folyosó kényelmesen tágas. akiket idegesít a bezártság? . . miss Pomeroy. A vicomte-nak meg kellett rogyasztania hatalmas vállait. vitt magával a felfedezőútjaira. így volt? Gideon felvonta egyik sűrű. hogy ne tegyem.Önnek némileg más elképzelései vannak a kényelemről. Egyedül szokott lejárni a barlangba.

Már nincs messze. akik nem osztoznak kedvenc témája iránti lelkesedésében. csekély mértékben érdeklik az ősmaradványok. . nem olvastam. és megállt egy tágas barlang küszöbén. és a derekánál fogva odarántotta a lányt széles mellére.Én is . Nagynénje már többször figyelmeztette. mindazonáltal biztosíthatom. Ami pedig a barlangokat illeti. . És ugyanez érvényes a kontinensre is. Kesztyűs keze azonban nem talált támaszt a nyálkás kövön. amelyben kifejti. . de nyilván elfelejtett már egy sereg apró részletet. Azok a gazemberek csak késő éjszaka szoktak idejárni. amíg oda nem értek. . . ezeken a tényeken kell alapulnia. hogy még egyszer szóba hozzá a tolvajfogással kapcsolatos terveket.Kell-e emlékeztetnem. hogy látni lehessen a 18 . Elvesztette az egyensúlyát.Fogom . Észben fogom tartani. . mennyire szoros kapcsolatban vannak a növényi kövületek a talajrétegekkel? . én vagyok a szakértő. csak a nedves kövön táncoló fény árulta el. rák inalt az árnyékba a fénycsóva elől. amelyet a visszahúzódó tengervíz hagyott maga után.Harriet hirtelen kifogyott a levegőből. hogy ott van. Az ingerültség erősebbnek bizonyult az óvatosságnál. amikor megcsúszott egy hínárcsomón. . .szólt nyugodtan Gideon.Ön bizonyára rajong a témáért.Én pedig szeretném emlékeztetni. .Elnézést! . és nem volt benne biztos. Harriet elhatározta. ahova már dagálykor sem ért el a tenger. hogyan lehetne minél eredményesebben tőrbe csalni őket. Harriet gépiesen szemügyre vette a falakat a lámpafényben. mint egy acélpánt: kemény és mozdíthatatlan. merészen a magasba emelte.mormolta Gideon. hogy én figyeltem meg a tolvajokat? Szerintem önnek inkább örülnie kellene. . aztán keményebben megmarkolta a lámpát. semmiféle veszély nem fenyegetett itt.Az.Látom. . hogy sokáig éltem itt. annyira szokatlan érzés volt ilyen közel tudnia magát egy férfihoz.Nekem elhiheti. milyen gyönyörű fosszilis levelet találtam a sziklában. és ismét kitört belőle a lelkes őslénykutató. .Nem törekszem különösebben szélesebb körű társadalmi életre. amikor tetőzik a dagály..Mostanáig? . és mélyen beszívta a nyirkos bőr és gyapjú szagát. miss Pomeroy . miss Pomeroy.Uram.Én csak segíteni próbáltam.Dagálynál elönti a víz a barlangrendszernek a sziklafal tövében található egész alsó traktusát mondta Harriet. . . a barlangnak ebben a részében? pillantott hátra a válla fölött. magasra emelte a lámpát.Le vagyok nyűgözve.Ó.Megigazgatta köpenyét és szoknyáját. . de a levegő csontig hatóan hideg. . Belépett. hogy nem vesz róla tudomást. uram. Harriet visszasüppedt a hallgatásba. Harriet nem kockáztatta. Vezette a férfit a fokozatosan emelkedő járatban. miss Pomeroy. hadonászva próbált megkapaszkodni valamiben. Ismerem a terepet.Igen. Gideon némán követte. Én magam vérmes reményeket táplálok ezekkel a barlangokkal kapcsolatban: egyszer még valami nagyon fontosat fogok itt fölfedni. mire céloz St. . Harriet végre lélegzethez jutott. hogyan fogja el a rablókat. hogy a barlangnak ez a szakasza nyilvánvalóan víz alá kerül. ön nagyobb népszerűségnek örvendene a társaságban.Nem olvasta véletlenül Mr. Néhány perccel később befordult egy kanyarba. . A férfi karja olyan volt. .motyogta Harriet. -Tudja. tudom. Már éppen hozzá akart fűzni valamit a témához. függetlenül a réteg tulajdonképpeni mélységétől.Különben egyszer még csúnyán megjárhatja ezekben a barlangokban. fakó.Hm.Nem. miss Pomeroy. ott. . hogy akarja-e tudni egyáltalán.nézett rá Gideon gúnyos kíváncsisággal. Már eddig is több érdekfeszítő dologra bukkantam. Minden tervnek. kizárólag apály idején. ha fokozottabb udvariasságra kényszerítené magát. Apró. Itt száraz volt a sziklafal. . Főleg ha figyelembe vesszük.Óvatosabbnak kellene lennie. mylord. és ment tovább előre a föld gyomrába. ha velem beszélheti meg. istenem! . .Azt látom .vette szemügyre Gideon a csöpögő sziklafalakat. Harriet elkomorodott a maró gúnytól. .Köszönöm. hála kiterjedt kutatásaimnak. kérni fogom a tanácsát.Ezt nagyon jó tudnia. hogy rengeteget tanulhatunk tőlük a múltról. Austin.engedte el Gideon. Parkinsonnak azt a cikkét. . Nem tudta. mylord. .Igérem. . hogy még soha. mihelyt szükségem lesz rá. . hogy untatja az embereket. ha ki akarja tervelni. Teste önkéntelenül megfeszült. amely a letartóztatásukra irányul.Hát ez a legfantasztikusabb dolog a világon! A hasonló növényi kövületek Anglia-szerte ugyanabban a talajrétegben fordulnak elő. miss Pomeroy. .Gideon inkább mulatott. és továbbment előre.Erre.

Gideon egyetlen szó nélkül ment közelebb.Nagyon szeretném tisztességesen átkutatni ezt a barlangot. hogy felbecsülhetetlen drágaságok várakoznak itt.Úgy veszem észre.Egek ura! .Nem vagyok teljesen bizonyos benne. hogy a nyakamba sóz¬za ezt a feladatot. Harriet összevont szemöldökkel hajolt közelebb a redőhöz. hogy szerette volna már kívül tudni a barlangon. amikor ön mesélt a barlangról. Volt itt valami. . . hogy alaposabban szemügyre vegye. aztán lelohadt az érdeklődése. . de lehetséges. amint a férfi magasabbra emeli a lámpát. A lelke mélyén biztos volt benne. aztán kesztyűs keze eltűnt a zsákban. . Engedje. mint ez a gyertyatartó. hogy azt hiszi. miközben végigfuttatta kesztyűs ujjait a szikla enyhe kiemelkedésén. . Nagyon sajnálom.Igen. amíg ön megérkezett.Nem. hogy nem fog sokáig tartani. amíg a zsiványokat le nem tartóztatják. Felső-Biddleto környékén tűnt volna el ilyen értékes tárgy. . ön citált vissza engem Felső-Biddletonba. már megint utasításokat osztogatok. hogy tanulmányozhassa az ősmaradványt.De mennyire! Olyan fogat. de .Mit talált? . hogy felfüggesztette munkáját a barlangban. mylord. hamarosan leszámol a csirkefogókkal. Nemigen érdekelte a nyakék.. mennyire fontos.Harriet elharapta a szót.Nem lehetne. Már futtában átvizsgálta egyszer a kincseket. Egy pillanatig csak bámult. amelyeknek semmi közük lopott ékszerekhez vagy ezüst gyertyatartókhoz. amennyit célszerűnek tartok. és kioldotta a bőrszíjat. miss Pomeroy. .Nagyon érdekes.Addig nem fog itt áskálni.Várta.Mi az? . ha valódiak a kövek. D most már nekem is az a véleményem. amikor rájuk bukkant.vont vállat Harriet. Már így is napokig kellett várnom.Egy nyakéket. . mylord. Odament egy feltűnő szikla kiszögelléshez. mylord. elsősorban a barlang érdekelte.Miss Pomeroy. Méghozzá meglehetősen értékeset. . Azon tűnődtem. Harriet hátranézett.Gideon visszadobta a zsákba a sziporkázó nyakéket. ha gyanút fognának. hogy a vicomte elhűljön a halomban álló rablott kincsek láttán.Gideon visszacsomózta a szíjat.Hangjából arra következtetek.Ön szerint máshova szállítanák a zsákmányukat. . mit akartam mondani azzal.Erre most nem tudok válaszolni.Megcsillogtatta az ezüstöt a lámpa fényben. . és feláll vastag felöltője lobogott. amikor az belépett mögötte az üregbe. olyan kincsek.Semmi kétség.Nem hiszem. -Hátat fordított. feltételezem. St.Bízom benne. beismerem. ez rendkívüli szenzáció. .Közelebb tartotta a lámpát a sziklához. miss Pomeroy. miközben a zsákból kimarkolt sziporkázó köveket nézte. . akkor hallanunk kellett volna felőle. hogy tegnap még voltak kételyeim.. de kezdek már igazán türelmetlen lenni. amíg ki nem füstöltük innen a bandát. Nem szabad felkeltenünk a zsiványok figyelmét. . hogyan haladok .Remélem.Értem már. Justin -jegyezte meg. hogy ez itt egy fognak a széle! És úgy látom. Harriet nézte még egy pillanatig.Ez az. hogy annyit foglalkozzam a kérdéssel. . . . hogy még mindig bele van ágyazva egy állkapocsdarabba! . és egy csodaszépen cizellált ezüst gyertyatartóval bukkant elő. mylord! . . sokkal könnyebb azonosítani. Most már az én dolgom. hogy felfedezték őket? 19 . hogy zaklatni vagyok kénytelen. ahogy odament a másik zsákhoz. hogy kifüstöljem a rablókat a drágalátos barlangjából. Leguggolt. . Bárcsak még ma kiszabadíthatnám a sziklából! . hogy bárki venné magának a fáradságot. Majd tájékoztatom.mondta Gideon közönyösen.suttogta izgatottan. . ha lenne szíves emlékezetébe idézni.Valami nagyon érdekes van itt. belenéz a zsákba. . . . és felállt. Nagyon helyes. .Mennyi időt vesz ez igénybe? . hogy ezek holmik máshonnan származhatnak? Ha itt.. Őt. A férfi éppen odakuporodott egy másik zsák mellé. amely bele van ágyazva az állkapocsba. .Tudja. de azért komoly volt az arca. Harriet figyelte. Ránézett Gideonra. Feltéve.Veszem észre.Érti már. amikor megáll az egyik zsák mellett. most pedig.sziklapadló közepén felhalmozott vászonzsákokat. hogy hamis ékszert rejtegessen ilyen helyen. . vajon nem túlfűtött képzelete űz-e játékokat önnel. hogy itt valami törvénybe ütköző történik. mint mindig. .Valószínűleg azok . mindenképpen szerette volna megértetni Gideonnal.. . Nagyon jól tette. újra csak várnom kell addig. és alaposan szemügyre vette a sziklában húzódó vonalat. hacsak annyiban nem. .Izgatottan megfordult.

Harriet dühösen nézett rá.Maga .tagolta Gideon rendkívül nyájasan -. mintha fel akarná falni. Gideon megremegett az érintéstől. Harriet hirtelen rádöbbent. Aztán közelebb vonta magához.Akkor jó.Igen? És akkor mit fog csinálni. ha azt képzelte. . miss Pomeroy. Soha még nem csókolták így. . uram. és minden erő kiszaladt belőle.. elfelejtette? A Blackthorne-i Fenevad. Kérdezzen akárkit. nemhogy gondolkozni. amikor Gideon kivette ernyedt.. Nagy keze gyöngéden simult Harriet nyakára.. de azért sem engedett. Életének eddigi huszonnégy és fél éve alatt semmit sem tapasztalt. . Gideon mély. elmondom még egyszer.A pokol minden ördögére! .Én nem vagyok benne olyan biztos. amíg én engedélyt nem adok rá. Maga sem tudta. mennyire beszél komolyan. . hogy itt kell hagynia az új leletet. Nincs olyan sok kövületgyűjtő a járásban. Én St. noha elég reszketeg hangon. ha valaki más találja meg a fogamat? . Puhán felnyögött. .Miss Pomeroy . miss Pomeroy. Harriet csapdába esett a kemény kő és az ugyanolyan kemény izmos test között. el akarja-e lökni vagy közelebb akarja-e húzni a férfit. hogy magam vagyok a sátán. amikor ártatlan ifjú hölgyekről van szó. Főleg akkor.Sokkal inkább aggaszt az a tény.Gideon megmarkolta a tarkóját durva bőrkesztyűbe bújtatott kezével. Ól Gideon letette a lámpáját. milyen sok mostanában a gátlástalan kövületgyűjtő. hogy egyetlen lépés telne tőlem . hogy megbüntessem az engedetlenségéért. Már mondtam. hogy a fogamnak ne lesz semmi baja. .mondta Gideon ismeretlen indulattól rekedt hangon. Önkéntelenül fölemelte a kezét. de már késő lett volna elszaladni.Harriet kezében reszketett a lámpa. és egyik hatalmas tenyerét nekitámasztotta a sziklának a lány feje mellett. hogy bárki észrevenné a drágalátos fogát. hogy megszökjön.Az itteniek szerint én becstelenül szoktam bánni az asszonyokkal. Moccanni sem bírt. St. Harriet elkomorodva dobolt a kövön csizmás lábával. . Talán senki se venné észre. Rendelkezem bizonyos jogokkal e téren! . hüvelykujjával végigsimította a lány állkapcsát. ahogy bír. testének tikkasztó melegébe. . -Nem hinném.Szamárság. uram. . olyan gyorsan.Szerintem ön szántszándékkal ijesztgetni próbál engem. Megint lehajtotta a fejét.Talán más módot keresek. Alig vet¬ te észre. akkor elrohan innen.Hagyja abba az ijesztgetést . Kerekre nyílt a szeme. Maga nyilvánvalóan a tulajdonának tekinti a barlangokat. amikor a barlang közepén kupacban áll a vagyont érő drágakő és ezüstnemű. 20 . . aki döbbenten értette meg. .semmiféle kövület után nem kutat ezen a parton. uram? Lecsukat vagy deportáltat? Ne legyen már nevetséges! . Egyáltalán. . Nagyon idegesítette. Harriet csalódottan nézte a kiugró sziklát. el fogja mondani. . akkor nagyon téved! Eszem ágában sincs felhagyni a kövületgyűjtéssel. Ezt a pici darabot kivéshetném a sziklából.Birtokháborításnak fogom tekinteni. Most valahogy nincs kedvem hagyni. ami felkészítette volna erre a csókra.Ez már sok. szétnyitva a lány ajkait. tompa hangon felmordult. be nem teszi a lábát egyetlen barlangba sem amíg ezt a dolgot le nem zártam.suttogta Harriet bódult ámulattal. hogy most már lehet. hogy a kegyed feje fölött véletlenül az én családom rendelkezik minden négyzethüvelyknyi földdel .Maga semmiféle jogokkal sem rendelkezik e téren. és borzongató gyöngédséggel végigjártatta a száját Harrietén. ha fülön csípem a barlangok környékén.Pontosan. . . tehetetlen ujjai közül a lámpát. Harriet lábát horzsolta a köpeny vastag szövete. Elnagyolt arca félelmetes volt Harriet lámpájának sárga fényében. amíg azt nem mondom.szólt rá Harriet. . . de szeretném emlékeztetni.Kétlem. hogy ha valaki felfedezi itt a kövületgyűjtés nyomát. és két hosszú lépéssel ott terme a falnál. mit is akar. próbálta megállapítani. mit akar. vicomte úr! Gideon közelebb hajolt. Még mindig levegő után kapkodott. aztán úgy tapasztotta rá a száját az övére. Máris ott magasodott Harriet fölött. A lánynak egy időtlen pillanatra földbe gyökerezett a lába. hogy én eltűröm ezt a viselkedést.Ha van egy csepp esze. és tétován engedelmeskedett a néma parancsnak.És mi lesz. de csak egyszer. Justin mélyen ülő oroszlánszeme lángot vetett a sötét pillák mögött. és gyöngéden megsimogatta forradásos arcát. a nyom egyenesen elvezet önhöz. Pillái alól fölnézett a férfira.acsargott Gideon. Justin vagyok. aztán összeszűkült a szeme. Az első meghökkenés után minden idegszála vibrálni kezdett az izgalomtól. Gideon közelebb hajolt. . A közelébe sem jön barlangnak addig.Nézze. és belemélyesztette ujjait a vastag gyapjúszövetbe.szűrte a fogán keresztül .

Harriet úgy érezte.Olyan finom. St. mennyi vagyona van. Amíg megkapták a pénzt. akkor most már meg tudja érteni annak a lánynak a meggondolatlanságát. Attól rettegett. lehetséges. De nem Felső-Biddletonban.Maga egyáltalán nem visszataszító. de női ösztöne azt súgta. Vörösre gyúlt az arca a megaláztatástól. hogy intézője nem attól törölgeti a homlokát. döbbent rá Harriet elkésett rémülettel. hogy Harriet gerince csak úgy borzongott a gyönyörűségtől. amikor az embert elcsábítják?! Szegény Deirdre Rushton a felindulásnak és a vágynak ettől a kábító keverékétől engedett vajon Gideonnak. Gondolkozás nélkül átölelte St. Kába volt a benn feltörő indulatoktól. hogy a pénzt továbbítsa munkáltatójának. Itt fordult rosszra minden. Nagyon kevés figyelmet fordított a felső-biddletoni Hardcastle-birtokokra. akit egy éve fogadott fel a helyi birtokok igazgatására. Justin nyakát. de Gideon tudta. most kell megfizetni az árát. Javaslom. mert a magam részéről valahogy kiszámíthatatlan hangulatban vagyok. Vajon ez az. Nem értette. mylord. Gideon meghökkent egy pillanatra. . fölkapta. Nehéz lett volna érdeklődést tanúsítania olyan hely iránt. Meghallgatta a bérlők javaslatait és panaszait.Maga fenséges. 4. Hanyagul elfordított egy lapot az asztalon fekvő. amellyel csillapította a becsület elvesztése fölött érzett fájdalmát. vagy visszaszalad a partra. mint a lova. mintha Gideon egy rocska jeges tengervízzel öntötte volna nyakon. Kivéve Felső-Biddletonban. 21 . Könnyedén megérintette Gideon tépett arcát. és bőkezűen fizetett nekik. mint erre számítani is lehetett. Vagy levetkőzik és végigfekszik a kőpadlón. Gideon követte. Pont olyan. és érzéki bódulata úgy foszlott szét a nyilvánvaló fenyegetéstől. hogy Gideont ugyanannyira fölzaklatta a csók. hogy a démon vigyorogna rá gúnyosan az arany szempárból. Bár e téren gyakorlatilag nem rendelkezett tapasztalatokkal. és beletemetkezett a gazdálkodásba. rendkívül csábos kis cukorfalatnak találom kegyedet.Csókoljon meg . Felőle ott penészedhetett meg az egész felső-biddletoni Hardcastle-jószág. és úriember sem akart lenni. hat évvel ezelőtt. A munka volt a kábítószer. Figyelmeztette őt. És csak magát hibáztathatja érte. . akiktől új tudományos módszereket tanulhatott a földek hozamának növelésére. Maga nézte át a könyveket. sötét hangon. Justin komolyan beszélt. Kereste a mérnökök és feltalálók társaságát. mint őt. . Meg kell mondanom. Úriembernek nem is illett pontosan tudnia. Állandóan utazott egyik birtokról a másikra. valamikor réges-rég? Mert ha igen. nehogy kedvet kapjanak a csalásra. . hogy módszeresen becsapják. nyitott főkönyvben. és félénké végigsúrolta ajkával a száját.És most. . és. hogy befejezzük.Átnyalábolta a remegő Harriet derekát. és ezt nyilván maga is tudja. tüzet raktak a könyvtár kandallójában. tanulmányozta. Szándékosan hanyagolta el az itteni Hardcastle-birtokát. amelyen legföljebb Gideon ütődött meg. hogy ha azonnal ki nem megy a barlangból. Sok nagy földbirtokos annyira rákapott a londoni élet élveire.rebegte Harriet. . mylord? . kevesen néztek bele alaposabban a könyvekbe. ott helyben erőszakolja meg. miért lett hirtelen hideg és fenyegető a férfi. amit elkezdtünk. és berontott a biztonságos folyosóba. mint a családi birtokokkal. édes Pomeroy leányasszony . hogy valóban nem találja visszataszítóbbnak vonásaimat megkövült koponyái vicsoránál? . .. A lány a levegőben kalimpált csizmás lábával. Gideon kapott az alkalmon. Túlságosan készségesen belement a csókolózásba. Olyan könnyedén emelte föl a kőről. Lassan leengedte a lányt földre. Gideont azonban nem érdekelte a nagyvárosi élet. Lepillantott a következő hosszú számoszlopra. Rámeredt a férfira.parancsolta a férfi olyan mély. Az én hibám.Döntenie kell. Crane izzadt. Felkapta lámpáját. új gazdálkodási módszereket vezetett be. Kizárólag a legjobb intézőket fogadta fel. de nem bajlódott vele. amelyet gyűlölt.súgta a férfi.Harriet megnyalta a száját. mint a pára.Félreérthetetlen kihívás volt a hangjában. Öt éve. mint egy pihét. . Gideon nyilván a legcsúnyábbakat gondolja róla. és a mellére szorította. de Harriet egyszer sem nézett hátra. Megszokott dolog volt ez. fáradhatatlanul renováltatta a tanyákat. .Maga olyan törékeny . sok tanyán telemerte az árendát.mormolta Gideon -. hogyan lehetne növelni a bányászat és a halászat hozamát. Kénytelen volt megkapaszkodni Gideon széles vállában. amikor apja ímmelámmal átadta neki a szerteágazó Hardcastle-birtokok igazgatását. amely a partra vezetett. Minden valószínűség szerint zsebre vágta a különbözetet. miss Harriet Pomeroy? . Mivel egész nap esett a hideg eső. hogy hamar döntsön. hogy mindenestül rábízta a birtokokat az intézőre. Az utóbbi években alig törődött mással. A szeme felragyogott Aztán megkeményedtek a vonásai.Mit „és most". Nyilvánvaló. és általában füzetesen utánanézett mindennek.Ó. De azért erős is. Crane. a biztonságba.

hogy anyja mindig szerette a blackthorne-i kertet. Nem mintha bárki is tudomást vett volna róla. amíg be nem látta. hogy fogadja fel a személyzetet Felső-Biddletonból.Owl. úgy tűnik. akiből Hardcastle következő grófja lesz. amíg ki nem tört a botrány. kisportolt. Akárki megmondhatja. . mert akkor jobban felkészülhettünk volna. Kevesen tudták előzékenyen figyelmen kívül hagyni elcsúfított arcát. Gideonnak az jutott eszébe. nagy madárra. de nem akart kockáztatni.Tulajdonképpen rég el kellett volna adnia. . mélázott Gideon. Randalt csecsemőkora óta grófnak nevelték. . Deirdre például visszataszítónak találta. mint a bátyja. hogy mennyi élelmiszert tartalékoljon. Crane krákogott. Nagyon jól tudta. hogy az intéző azonnal fellélegzett. Minő balszerencse. Töméntelen barátja volt. és mekkora személyzetet fogadjon fel. akkor is bizonyára Gideon vezetné a birtokot.Nos. látszott.mikor elveszítette elsőszülött fiát. amióta Crane lett az intéző. akik segítenek rendbe hozni a Blackthorne Kastélyt. mint a vidéki gazdálkodást. hogy Hardcastle grófné sohasem fog kigyógyulni a búskomorságból. m. És sokan egyáltalán nem szokták meg. aki mindenhová elkísér. de huzamosabb ideig óhajt körünkben tartózkodni? A házvezetőnőnek nagy gondot okoz. Nem volt egyedül. . Kapcsolatuk a korkülönbség miatt inkább emlékeztetett nagybácsi és unokaöcs viszonyára. Gideon meggyászolta Randált. uram. Mindenki túlságosan is el volt foglalva a szülők vigasztalásával. . Találó név. Sivár volt és viharvert. Friss politúr szaga szivárgott be a könyvtárba.) . akik porig voltak sújtva. . Nem mintha valaha is nagyon közel álltak volna egymáshoz. akire szülei már nem is számítottak. 'Crane a. Mintha egy kicsit elernyedt volna a székben. Utálta ezt a vidéket. Crane. nem kell-e elhalasztani néhány tervét. és egy ilyen távolról sem kielégítő örökössel kellett beérnie. minden rendben van. hogy nincs értelme újabb titkos találkozóknak a barlangokban. és ő megfelelt minden várakozásnak. Csak azt bánom. Úgy döntött. de még ennél is jobban utálta. Ha Randál még élne. Ezt a birtokot szerezték elsőnek. Gideon még nem tudta. Randái tíz évvel volt idősebb Gideonnál. Meg is tette volna. ha nem izgatta volna föl vele annyira az apját. hogy úgysem képes utánozni fivére veleszületett stílusát és eleganciáját. ahogyan Harriet gyanítja. Gideon hátradőlt a székében. művelt. főkönyvet. Nagyon rendesen vezetett számítások. a komornyikom. A nyurga. Hideg mosollyal pillantott fel Cranere. hogy elhanyagolták.Elnézését kérem. Kitűnő munka. Főleg az anyjuk. hegy ezt a földet nem adhatja el azt a megoldást választotta. . amilyet s/ülő kívánhat magának. miért érdekli Crane-t. és nem kerülte el a figyelmét.Becsapta . ma délután érkezik. hogy a gróf kisebbik fia nem olyan csinos és kifinomult. hogy bárki emberfia képes lett volna pótolni Randált. hogy megmaradt örökösét egy napon sem lehet említeni az elveszettel.Köszönöm. aki szorongva nézett vissza rá.Crane idegesen végigsimította kopaszodó fejét. uram. félre érthetetlenül tudtára adja. Anyja bálványozta. Randál jobban kedvelte a fővárosi társasági életet. Gideon a maga részéről kételkedett benne. 22 . Idősebb testvérnek is rendes volt. Neki majd gondja lesz a személyzetre. Az intéző alighanem latolgatja. Többen attól tartottak. A felső-1 biddletoni föld öt nemzedék óta volt a Hardcastle grófok tulajdona. amíg meg nem szokták. apja pedig mérhetetlenül büszke volt a szép.Észrevette. Éber madárszeme ide-oda cikázott a főkönyv és Gideon sebhelyes arca között. kapcsolatban van-e Crane a tolvajokkal. mylord. Mivel pedig Gideon tudta. és itt volt a családi rezidencia is.Igyekszem mindent megtenni. tűnődött Gideon. hogy nem tájékoztatott bennünket az érkezéről. A házvezetőnő azt se tudta. hogy Crane idegesen verdeső pillantása visszatér a forradáshoz. daru (ang. kitűnő sportteljesítményei miatt általános tisztelet övezte. . becsületes ifjúra. Az évek óta nem használt bútorokról leszedték a huzatokat. meddig marad itt a gazda. becsületéhez nem fért kétség. hogy nem vett róla tudomást. Gideon évekig erőlködött. sovány intéző eléggé emlékeztetett egy hosszú lábú. Gideon az egész házat a feje tetejére állította váratlan megjelenésével. Mindenki rendkívüli módon sajnálta Hardcastle grófját. A kerttel már nem tudtak mit kezdeni ilyen rövid idő alatt. Odakint a hallban emberek futkosnak fel-alá a lépcsőkön. A gróf pedig félreérthetetlenül kifejezésre juttatta. Remekül érezte magát szerepében. ha becsapják. mondogatták az emberek. Randál maga volt az eszményi gyermek és örökös. hogy Randalre hasonlítson. amikor az meghalt.

Azt tervezem. . Mindig útban volt neki. Várakozása ellenére egy szikrányi érdeklődés sem csillant a lány szemében.biztosította Gideon. De legalábbis nyaggatni fogja. amikor nyíltan és bárdolatlanul megfenyegette. óvni. Akkor mit erőlködik. Mr. Meg arra. hogy le fogja teperni a kőpadlóra. annyi év után? Minek játssza még mindig. Újra elöntötte a forróság. Ha jól emlékszem. Harrietet egy darab szikla korbácsolta fel. és ráérősen kortyolgatta. Jó napot.Közölje vele. Akármi lett légyen is az. kifinomult művészetek gyakorlására. Egyik birtokon sem állapodott meg. hogy rajta akarja tartani a szemét a gazdaságon. utoljára megtörülgette nyirkos homlokát megsárgult zsebkendőjével. mállatag fogat rajongta körül. ha egy ócska ősmaradvánnyal helyezik egy sorba. Nem tudta eldönteni. nem riasztotta vissza a lányt a csókolózástól. Felicity-nek veleszületett érzéke volt az ilyesmihez. hogy foglalkozzék fontosabb dolgokkal. És abban az édes. és vigye el az ördög az úri modort. hogy addig is. Különös.. mylord. Igazság szerint csak a mozgásra volt szüksége. Aztán fölállt. a maga nehézkes módján? Nem talált kielégítő választ a kérdésre. Harriet nyilván nem értette. Roppant fárasztónak találom ezeket az apró részleteket. Még egyszer. Töltött magának egy csészével az erős főzetből.Crane meglazította magas gallérját. amikor ő kimarkolta a zsákból a vagyont érő. . A mai este is ugyanolyan volt. Maga elé idézte Harriet Pomeroy arcát.Töméntelen időt . .Igen. hogy huzamosabb tartózkodásra számíthat Nagyon rég nem jártam FelsőBiddletonban. környékbeli vidéki előkelőségeket tanulmányozta. Harrietnek viszont csak bosszúságot jelentett a saját legyezője. Effie nénivel hónapok óta kitartóan kísérgették Felicityt a táncestélyekre. hogy az évekig tartó önkéntes száműzetés után ismét idekerült a Blackthorne Kastélyba. amelyet el kell kapni. ahogyan azt az átkozott. . A lány ugyanazzal a lelkesedéssel és csodálattal viszonozta a csókot. Mélyről fakadóan őszinte volt. lopott ékköveket. Eddig nem j éreztem. Úgyse tartja senki úriembernek. mint odalent a barlangban. amit Harriet adni tud. Megértem.most. Még egyszer leszamarazta magát.Jó napot. Crane. Az ilyesmi nagyon kevés úriembert érdekel. amennyit bír. felem te a főkönyvet. mint ön. Gideon savanyúan mosolygott. Csak azzal sikerült elhessegetni. hogy így elzavarta. hogy megcsókoltam. és rendkívül kellemesnek találom a tengeri levegőt. Nem volt túlzottan szívderítő látvány. mint ahogy elvárják tőle. hízelgő vagy lesújtó. amelyeket Harriet többnyire elviselhetetlenül unalmasnak talált. hogy itt töltöm a tavaszt. a tengerparton midig nyaranta volt a legkellemesebb. Ha nem zárja le hamarosan az ügyet. Pedig a legtöbb asszonyt megbabonázta volna a gyémántos arany nyakék. És ki állította meg a sivár kötelességteljesítés taposómalmát. Effie néni ötlete volt. . amíg Londonból megjön Adelaide néni epedve várt meghívása. hogy meglátogasson bennünket. azzal az ürüggyel.Természetsen nagyon nagy örömünkre szolgál. Azért fogadunk fel olyan embereket. amelyben egy megkövesedett fog lapult. hogy örökösen csináljon valamit. hogy lordságod bokros teendői közepette is talált rá időt. Pedig a maga módján tulajdonképpen figyelmeztetni. és odanyújtotta Crane-nek. mylord? Az egész tavaszt? . Meg az. Az ablakhoz indult. Különös kedvében volt . Folyton utazott.Értem. ugyan mit láthatott benne Harriet.A tavaszt. és az íróasztalt megkerülve odament az apró asztalkához. hogy magát bámulja. Gideon a kitartóan zuhogó esőt bámulta. ártatlan hévben nem volt semmi tettetés. El kellett volna vennie. amelyben öt éve gyalogol fáradhatatlanul? Megint eszébe j-tott az a jelenet ma reggel. . Most elmehet elég időt töltöttem kitűnően vezetett számadásaival. aztán erőlködve becsukta.Crane az ajtóhoz sietett. akarta a lányt. Másnap este Harriet a heti táncestélyre összesereglett. . Összerázkódott. . amikor a kandalló feletti tükörre esett a pillantása. Ő megértett hogy Effie néni miért akar mindenáron 23 . várt. Általában nem sok időt töltött azzal. amelyre a házvezetőnő korábban odakészített egy kanna teát. mennyire hiányzott nekem a felső-biddletoni csalá birtok. Van itt egy zsiványbanda.Úgy is van. Crane elkapta a főkönyvet. jutott eszébe Gideonnak. Valami rejtélyes okból Harrietet nem taszítja az ő arca. de megállt. mint a többi. Crane eltátotta a száját. mylord. Néha egyszerűen nem tudta fékezni magát. Mindenütt rosszul érezte magát. Harriet biztosa belekotnyeleskedik. Előredőlt. hogy mi lesz már.És talán a nyarat is. Ma délután azonban nagyon kíváncsi volt. . és kiosont a könyvtárból. aztán magára parancsolt. hogy még komiszabb legyen. amikor eszébe jutott szégyenletes viselkedése. Náluk pedig az estélye kínálták az egyetlen alkalmat a legyezővel való megfelelő bánáshoz hasonló. és reszketeg mosollyal sietve feltápászkodott. Néha valósággal kergette valami. a barlangban. Szamár volt. Felicity szedjen magár annyi társasági modort. amíg az ajtó becsukódott az intéző mögött.

Komolyan rámosolygott Mr. ahol évek óta nem bukkant nagyobb szabású leletre. Venable szeme fölcsillant. Megtisztel azzal. Régi játék volt ez közöttük. nem említette. Venable-féle gyűjtőkkel szemben. hogy mérsékeltebb lelkesedést tanúsítson a táncparketten . de a maga részéről nem volt meggyőződve róla. ha felkészülsz. . hogy munkájához okvetlenül szükség van az ő. . hogy érintkezésbe lépek egyik kollégámmal a Királyi Természettudományi Akadémiáról. és reménykedett. . A helyi hölgyek megbotránkoztatónak tartották a keringőt. mennyire szeret táncolni. . istentisztelet után. itt jön Mr.kérdezte Venable cseppet mézesmázos mosollyal. hogy Felicity itt. drágám. és titokban máris elkezdte nézegetni illedelmes ruhájára tűzött apró óráját.Egyet-kettőt. Nem ildomos. Felicityt révbe juttatni mindennél fontosabb.Tudja. és mostanában ritkán nyílik alkalmam ősmaradványokat gyűjteni. A zenészek éppen akkor tették le hangszereiket.Említettem már? Fontolgatom. de legalább jelenlett egy kis szórakozást. Összehúzta a szemét. uram.Egyet-kettőt. Ezért mostanában kénytelen volt a partra korlátozni kutatási területét.Gondolom.Harriet fölállt. Jó estét.És néhány érdekes és szokatlan ősmaradvány – vágott vissza hidegen Harriet.Én sajnos semmit. a helyi ősmaradványokról szóló értekezés megjelentetése kapcsán. aki ugyanolyan fenyegetően mosolygott vissza.Ugyancsak nagy tömeg van ma este. arról fog faggatni.Mr.mondta Effie néni. . Venable-re.Mindegy .És Felicity a legszebb.Az ilyesmihez idő kell. de ez még nem magyarázat a tömeg hirtelen elnézi multára. Innék ellenére buzgón próbálta győzködni Harrietet. . amin egyébként senki sem ütődött meg. . . . keményen dolgozott a barlangokban. Ő egyszer sem táncolt. hogy hamarosan felszolgálják a frissítőt. hogyan szedjen ki belőle valamivel többet. . Venable . Venable nyilván azon törte a fejét. .szörnyülködött Venable. és Harriet mindig résen volt a Mr. Harriet kíváncsian nézett körül. az nagyon jó lenne.Gondolom. hogy van ez.Jóságos isten! . kedves? Harriet mosolygott. miss Pomeroy. ha bekopog a szerencse. Például nem táncoltak keringőt. Justin! Mi az ördögöt művel itt? 24 . .Csak olyankor megyek le. milyen csökönyös. Észrevette.Ez St. És ön.Biztosan . FelsőBiddletonban azonban a pároknak még mindig csak füzértáncot meg négyest m mindenféle falusi kopogóst volt szabad járniuk.értett egyet vele Harriet.Figyelmeztetnem kell. Tudod.Nem kötelező csevegned vele. .Bevallom.Tudod. divatjamúlt szilvakék bársonykabátban és zöld mellényben. . Harriet fölnézett. Persze tudta. és Effie nénivel együtt ő is mindent el akart követni. -Mit csinált mostanában. és valami változatosságra vágyott ebben az unalomban. -Jobb lesz. nem gondolod? .itt lenni. Persze. Venable sok éven át mohón tallózott ősmaradványok után. Pedig mindenki tudta. hogy beküld egy értekezést az Akadémiának? . Otthon nagyon sok a munka.mormolta Effie néni. Harriet gyanakodva pislogott. és ravasz arcot vágott. hogy elfogad tőlem egy csésze teát? .O. . A helyi estélyeken felszolgált tea és szendvics ugyan nem vallott színes képzelőerőre. uram. .Ha nem ma este hív tetemre. amíg egy szerencsétlen baleset el nem Ijesztette a szirti barlangoktól. . kevés időm marad a gyűjtésre.folytatta enyhén összevont szemöldökkel Effie néni. irgalom. odamentek a frissítős asztalhoz. kedvesem? . mit találtam mostanában. mostanában oly.legyezgette magát Effie néni. A kövületvadászok arcátlan népség. ha időm van . .Nem.mosolygott nyájasan Harriet. Biztosan sem fog petrezselymet árulni. és egy öregecske férfit pillantott meg. hogy mindenki az ajtó felé néz. hogy ne érje őket készületlenül.Talált valami említésre méltót a közelmúltban? . Venable felügyeletére és irányítására. Harriet némán sóhajtott. hogy London most a keringő lázában ég. aki melléje kacsázott a termen át. ahol Venable ügyesen szerzett is neki egy csésze teát. hogy ne legyen feltűnő. Azt tervezi uram.Venable a sarkán hintáztatta magát. eljátszottam a gondolattal.Venable eltüntetett egy apró szendvicset. Venable csikorgó csontokkal hajolt le csókot lehelni a kezére.Akkor is el kell kezdenie gyakorolni a tartózkodóbb viselkedést. Fels Biddletonban csiszolhatná a finom modorát. Mint már mondtam. . -Társaságban nem mutatjuk ki ennyire az érzelmeket. miközben árgus szemekkel pillantott körbe a teremben. igyekezett úgy csinálni. . . . Harriet átlátott rajta.Köszönöm. . Persze túl sok a dolgom. Nagynénje mellett ülve figyelte a táncosokat. hogy Harriet hazudik. akkor vasárnap fog megrohanni. . Régi ellenfelek voltak. . . . . amikor csend támadt a teremben.

és kifeszítette a vállát.De uram! . Gondolom. Szeme ragyogott a gyertyafényben. hogy egyenese a sarok felé tartanak.mondta csípősen. .Most táncolunk. Alig várta. Megállt a lány előtt.Ó. . amelyet el lehetne ismételni egy ifjú nő füle hallatára. .nyomta a férfi kezébe a csészéjét és a kistányérját. hogy legalább egyszer sikerült táncolnom ma este. miközben gépiesen elvette tőle az edényeket.De akárhol megismerném azt a sátáni forradást.A patvarba. mintha mi sem lenne természetesebb! Harriet méregbe gurult. hát akkor a legnagyobb örömmel. hogy megtiszteli őket a jelenlétével.Nagynéném el lesz ragadtatva. Ugye megbocsát. . A táncosok megálltak. . miss Pomeroy? Harriet szeme kerekre nyílt.Évek óta nem láttam . . aztán ismét Harriet felé fordult.Amennyire lehetséges.Nagyszerű. -Üdvözlöm. Égbekiáltó pimaszság csak úgy idejönni ma este. . . Nagyon örülök. Hallottam. Egyébként mélységesen meg vagyok ütközve. . Szerencse. hogy itt van a szomszédban. . kedvesem.Jó estét. . ahol a zenészek szoronganak. Több fiatal pár kiment a táncparkettre. . A zenészek hirtelen rázendítettek egy másik dallamra. Nem is tudtam. Minden koromfekete volt rajta.Én sem.Gideon rápillantott Venable-re. amely betéved az éj szakából a karámba. és elkormányozta Venable mellől. . St. kellemesen érzi magát körünkben. és odahajolt hegedűshöz. .Kérni valami más zenét. látva. miss Pomeroy. Közönyös céltudatossággal vágott át a tömegen.Ez nyilvános összejövetel! .Természetesen.torkolta le Harriet. .Akkor bízom benne. . Remélem. mint egy nagy ragadozó. . Venable. . Én egyáltalán nem találom visszataszítónak. Harriet megkönnyebbült. . és Gideon karjára tette a kezét.Harriet a zsúfolt terem bejáratára villantotta a szemét Gideon állt ott. Gideon felvonta sötét szemöldökét a barátságos mosoly láttán. .Félegyenesedett.Szempillái aló felnézett Gideonra. fényesre kefélt csizmájától kitűnően szabott kabátjáig. Venable savanyú arcot vágott.dünnyögte Gideon. hogy a nagynénje örülne. azért.háborodott fel Harriet.Köszönöm.mondta St. 25 . Mr. . Tüstént. . . Rég láttam.súgta Venable.kérdezte a lány.Ő pedig errefelé a legnagyobb földesúr. az ittenieknek inkább büszkéknek és hálásaknak kellene lenniük. Az a forradás azonban pontosan arról árulkodik.Maga túlságosan jószívű.Nem félek.Magától értetődik. sikerrel nyomva el a tömeg méltatlankodó moraját. hogy bízhatok önben.Badarság.Nem vagyok biztos benne. A zenészek hirtelen félbehagyták a paraszttáncot. Justin milyen fekete lelkű. mit végzett az intézőjével. Ha a véleményemre kíváncsi. .Nem tudok jól táncolni. Nem olyan történet. mylord. Nagyon keveset gyakoroltam az elmúlt években. . és közelebb araszolt Harriethez. hogy ön megjegyzéseket tesz St. hogy St.Harriet megint végigpillantott a termen. mylord. hogyan kapják el a tolvajokat.Már találkoztunk . .Harriet összecsapta a legyezőjét. Tudtam. Megyünk.Ne féljen. ahol ő állt Mr. Venable elkomorodott. uram? .Ön nem ismeri az előzményeket. Justin éppen erre tart! -Venable egyenesre húzta magát. . . és látta. . Justin sebhelyére. hogy nem ismétli el . . A zenész lelkesen bólogatott. . kedvesem. és hogy kapcsolatba lépett-e már a rendőrséggel. és udvariasan meghajtotta a fejét. miss Pomeroy . Legfőbb ideje megbeszélni. hogy Gideon valóban arrafelé közeledik. mylord. Venable-lel.De figyeljen ide . . uram. miss Pomeroy. hogy ismét láthatom. Venable? . és megfogta Harriet karját. köztük Felicity is egy gazda fiával. azt hiszem. hogy ismeri miss Po-meroyt. és csodálkozva néztek egymásra. . . Justin. .suttogta Venable.kérdezte Harriet. hogy hallja. Csak ropogósra keményített fehér nyakravalója és fodros fehér inge világított a feketeségben. Roppant csinos ma este. mert lelkész volt az édesapja. uram.Most mi lesz? .Hova megyünk? .Gideon megállt. hogy kitüntet a következő tánccal. ha az engedélye nélkül táncolna.Reménykedhetem.Jó estét. . Néhány próbálkozó taktus után vérforraló keringőre zendített a heged aztán csatlakozott hozzá a kis zenekar többi hangszere is. miközben elindultak a táncparkettre. Harriet lelkesen mosolygott a közeledő Gideonra.

nézett rá kutatóan Gideon. Mivel utoljára hat éve próbálkoztam táncolással. . miss Pomeroy? . mintha a dögvészt szabadítottam volna rá a falura. igen. Már aggódtam. akinek végre sikerült megzaboláznia forrongó érzelmeit. képes lesz rá. akiknek ez annyi. mylord. Egyébként is olyan nesztelenül és ruganyosan mozog mindig.Mit nos? .Egész biztosan elégedett leszek. és felkészülhet arra az eshetőségre. nem engem .Hát persze. hogy máshol nehezen találkozhatnánk anélkül. .mondta lágyan. de aztán ujjongó izgalom öntötte el. .Crane előtt még nem fedtem föl igazi szándékaimat. ezt úgy fogom elkönyvelni. hogy Felicity egyszer sem fogja tudni gyakorolni a keringőt. Megint Gideonra szegeződött minden szem. én tudni szeretném.nevetett Harriet. . hogy mit szól mindehhez. aztán halvány mosolyra húzta a száját. . hogy ne kezdenének el pletykálni.nézett rá várakozóan. Én. . és végigpörgette a parketten. hogy gyakorolhatja a keringőt.Egyik sem fog belehalni a keringőbe. Tudja. mielőtt felutazna Londonba. Nekem húsbavágó ez a dolog. . Felicityt mutatják be a társaságban.Ó! . Crane-t? Szeretnék tudni minden részletet. . hogy ilyen kitűnő táncos. vannak itt páran. amit ígért. miss Pomeroy. elengedte a füle mellett ezt a talányos megjegyzést. hogy hidegen hagyja a keringőzés.Nos? . hogyan fog lezajlani I mondta türelmetlenül Harriet. És ön? . Azok végül is az én barlangjaim.Nem gondoltam volna.mosolygott I larriet. hogy meg fogja tenni.Azt már nem.Nagyon is erről van szó . és érezte. miss Pomeroy? -Mire? Hogy önben bízzak? Hát persze.nézett rá különös pillantással Gideon. ha Londonba kerül? Őszintén kétlem.mondta Gideon kifürkészhetetlen mosollyal. hogy igen felvillanyozó tánc. De szeretném tudni a részleteket. Az öregek elkomorodtak. Abban reménykedett. Most végre kihasználhatja az alkalmat. Gideon néhány pillanatig merően nézte. . Természetesen nem lep meg.Ezt rám kell bíznia. miközben belekezdett a következő lendületes fordulóba. . Vett egy mély lélegzetet. elégedett lesz velem.Az ön barlangjai? 26 . A lány először elbizonytalanodott. . már ropták is. Remélem. -Azt hiszem. igazi rebelliót csinált ma este! A mi szegény vidéki estélyeink ha többé nem lesznek olyanok.Köszönöm.Mit gondol.Szavamra. mint becses bókot .Ön bizonyára tájékoztatni óhajt a rablók ártalmatlanná tételével kapcsolatos terveiről.próbálta mímelni. . Gideon egy pillanatra behunyta a szemét meglepetésében. értem már! Igen? . . Mondjon el mindent! Most mi fog történni pontosan? . hogy társasági csevej örve alatt képes lesz majd beszélni velem. hogy kifüstöljük a rablókat a barlangjaiból. mint azelőtt. és ön nagyon jól járja.Gratulálok logikus észjárásához. is megint körbeforgatta táncosnőjét.Én. Harriet átadta magát a zenének. a magam részéről. . . . . Ő elégedetten elmosolyodott. . és ragyogóan fel-mosolygott a férfira. és mire bárki észbe kaphatott volna.Igazán boldog vagyok. miss Pomeroy.mondta. Ön egymaga meghonosította a keringőt Felső-Biddletonban.Meg vagyok lepve. miss Pomeroy. miss Pomeroy. Harriet. Folyamatban vannak a lépések. és élvezte a meleg.Meg kell bíznia bennem. miss Pomeroy. hálás vagyok érte. . mylord. Ez visszahozta a barlangban váltott csókjaik perzselő emlékét. és értesítettem a rendőrséget. mit tervez! . Én tudom. Harriet döbbenten nyitotta nagyra a szemét.De uram.De le kell szögeznem.Valóban. Ő pedig Harrietet nézte. Ön érdekel. hogy nem fog eloldalogni a kihívás elől. Lelkesen forogtak a korábbá tiltott táncban.kiáltotta fojtott türelmetlenséggel Harriet.Mondja már el. miss Pomeroy . hogy itt látom ma este.Sejtettem. mylord? . mylord! .A táncparketten felujjongtak a fiatalok. . és belesimult Gideon karjába. mert akkor legalább egyikünk érti. erős kéz érintését a hátán. . . ezért jött ide ma este.Ekkor hirtelen eszébe jutott valami. abban a reményben. . hogy valaha is keringőznék Londonban. .Ó. . hogy elvörösödik. hogy Gideon és a teremben tartózkodó vendégek a melegnek és a lendületes táncnak tulajdonítják a pírt. Ön örül.Nem erről van szó. uram. .Az nem is érdekel. mylord .Megszervezett mindent? Beszélt már a rendőrséggel? Hogyan akarja elintézni Mr. hogy érdekli a mi kis estélyünk.

Úgy hiszem . Harriet tétovázva elmosolyodott. .Annyit se szól. Justin aranyszín szeme megvillant a sötét pillák alatt. Gideon azzal tette jóvá a bálban tanúsított felháborító viselkedését. még mielőtt a húgod felkerülne Londonba! .No jó. mit tervezett. Harriet el volt ragadtatva. Gideon karon fogta. . Felicity a maga nyílt. . miss Pomeroy. Justin vicomte-tal. Mindazonáltal továbbra is tudni szeretném.Én tökéletes biztonságban éreztem magam mellette – jelentette ki Harriet. . . tekintettel tiszteletre méltó koromra. gyakorlatias módján viselkedett. hogy együtt emlegessék a nevüket. Harriet megadta magát. már amennyit az ér. . . Alig lehetett érezni rajta az idegességet. Londonban bolondulnak a keringőért. tekintettel a körülményekre. hogy e mellett az ember mellett egyetlen nő sincs biztonságban . hogy Felső-Biddletonba is betört a keringő. . Amennyire tudjuk. .Mylord. hogy igaza lehet. hogy holmi Mr.Elhűlne. Mindazonáltal csodálatra méltóan feltalálta magát.Én . mihelyt bemutatták Effie-nek és Felicitynek. . és lenyűgöző kedvességgel fogadta a bemutatást. és pont téged kér föl. miss Pomeroy . Az emberek pletykálni fognak. . . . miss Pomeroy.szakította félbe nyugodtan -. mit mondanak. a zsúfolt teremben nyomban felcsapott az izgatott hangzavar. azt hiszem.El tudom képzelni. -Nyugodjon meg. Még a külseje is veszedelmes. most biztosan szeretne bemutatni a nagynénjének és a húgának. De. és az inspektor biztosan ki akar majd kérdezni. és újra átélte a tegnapi estét.No jó.Ez mellékes . kizárólag önnek lesz joga áskálni a barlangokban mindenféle ócska csont után.Meg vagyok győződve róla.Becsületszavát adja rá. hogyan fogjuk el a tolvajokat. és én szinte bizonyos vagyok benne.Még akkor is. 27 . hogy kíváncsian bámulják. . Effie néni. az ügy lebonyolítását rám kell bíznia. A szokott. . hanem csak úgy megrendeli a keringőt. Harriet másnap valamivel pirkadat előtt ébredt.Nekem valami azt súgja. a zenekar tust húzott. megértettétek? Harriet ásított. Amint eltűnt az éjszakában. hogy illendően bemutat a családjának. Egyetlen tánccal csak nem feketítheti be a jó híremet.mondta Felicity . Te magad mondtad. Nem érdekel. Stone és a többiek igazat mondanak. és az ajkába harapott. hogy Mrs.Éppen most táncoltuk együtt a keringőt. A keringő véget ért.Joggal tartják az itteniek különös és kiszámíthatatlan embernek . miss Pomeroy. amikor keringőztünk. Most.Szamárság. hogy azonnal távozott. ha tudná.Mit hallok.mondta halkan. és ugyanakkor el volt ragadtatva. nagyon nagy hasznomat tudná venni ebben a dologban .mondta sötéten Effie.Én ismerem legjobban a barlangokat.Igen. mert még nem fejtette ki minden érvét. Harriet bosszankodott.Mrs Stone Fenevadnak hívja.Tessék? . . hogy szíves engedelműkkel. De sokkal szívesebben beszélnék arról. – Becsületszavamat. Rendkívül óvatosan kell viselkednetek vele. Effie egyfolytában az estéről beszélt. mint mondtam volt. talán nem egészen az enyéim. mylord! Biztosíthatom. . Hazafelé. biztosan táncolhatjuk a következő estélyen is. Szavamra. Venable formáljon rájuk jogot.Ekkor vette észre a terem közepén Effie nénit. Hála az égnek. Szerintem helyénvaló lenne. nagy kő esett le a szívemről. Ez az ember veszedelmes.Gyakorolnia kell a türelem erényét. köszörüljük ki a csorbát azzal.mondta sürgető hangon. Harriet. Effie néni? Végre aggódsz az én reputációm miatt is? Azt hittem. aki aggodalmas arccal közeledett felé.Harriet elvörösödött.mondta századjára. . hogy merre húzódnak a járatok. . . milyen játszva tönkre tudom tenni egy nő jó hírét.Köszönöm.Igen. miss Pomeroy.tulajdonképpen nagyon hálás voltam neki.torkolta le Effie. Egy darabig nyújtózkodott. miss Pomeroy. Effie néni szörnyülködött. .Miféle körülményekre? . . hogy nem Felicityt választotta! Nem szabad. Harriet érezte. kurta mosoly villant föl Gideon arcán. de azt se tűröm. szerinted biztonságban vagyok. miközben a lány fölemelt arcát fürkészte. . . a kocsiban. hogy megismerkedhetett a hírhedt St. mylord? St.

Igy egyetlen lehetőség marad. hogy egy másik gyűjtő ólálkodik itt. Elég. kissé roggyant kalapot. Türelmetlenül. ha elmondom. aztán látta. amíg le nem fülelik a tolvajokat. hogy Gideon kitiltsa a barlangokból. odalent a parton.Legszívesebben jól elnáspángolnám. De meg fogja érteni. Az ajtó felé menet elhaladt az ablak előtt. hosszú ujjú ruhájába. hogy a betolakodó nem azt a barlangot szemelte ki. -Igen. hátha belelát a barlang hátsó részéből induló szűk járatba. amely a fogat rejtő barlangba torkollik. Néhány pillanat múlva azonban ismét felbukkant az alak. hogy lássa. Félrehajtotta a takarót. hogy Gideon nyomakodott át a háta mögött a barlang szűk száján. és muszlin fi kötőt tűzött göndör hajára. miszerint Gideon személyesen szavatolta.. ha megbizonyosodik róla. mi a. mylord.A rézangyalát! . ha követi a nyomokat. Kabátot viselt. Talán csak egy halász. de nem gyújtotta meg. hogy vannak bizonyos tevékenységek. alacsony tetejű. Harriet. hogy a lábnyomok egyenesen az ismerős bejárathoz vezetnek. amíg az az ember visszajön a barlangból. Akkor majd igen erőteljes kifejezésekkel értésére adja. Harriet nem tétovázott. Felöltözik. amíg le nem füleljük a tolvajokat? Harriet összevonta a szemöldökét. és mélyen a szemébe húzva. Stone-nak biztosan nem lesz ínyére. .motyogta elkeseredetten Harriet. hogy itt nem jut tovább lámpa nélkül. amelyekké úri hölgy nem alacsonyíthatja le magát.Harriet rémülten felsikkantott. amikor tűrte. és utánanéz. Lámpa volt a kezében. 5.De nem mondott igazat. eszményidőpont a kövületvadászatra. gondolta riadtan. hogy nemrég történetesen kinéztem az ablakomon.Gideon a járat felé sandított. Mi a jó nyavalyát művel itt? Nem megmondtam. és Harriet ekkor már tudta. Ez aggasztó fejlemény. A banda csak éjjel jár ide. hogy egyedül ő. hogy a házban bárki ébren legyen rajta kívül. Itt kell kivárnia. aki egy ilyen Gideon-félét kever bele a dolgaiba. Egy pillanatig mozdulatlanná dermedve szoktatta szemét a homályhoz. hogy jobban lásson. Talán csak véletlen. és felkelt. nyugtatgatta magát. amely fölött most hajnalodott. és gépiesen kinézi a tengerre. Amikor leért az ösvény aljára. Harriet azonban nem akarta ilyen korán felkelteni.morogta Gideon. Apály volt. Hallotta. Az az illető minden valószínűség szerint kövületgyűjtő. és óvatosan belépett a szűk nyíláson át a tátongó barlangba. csak ön az! Hála az égnek! Egészen rám ijesztett! . Ahhoz túl korán volt. . Hamarosan felkel a nap. . szorosan maga köré csavarta a köpenyt. 28 . Erőltette a szemét. megfordult és sietni kezdett a parton a nyiladékok sora felé. de azt rögtön észrevette. Mrs. A házvezetőnő hitte és vallotta. hogy már nem tud újra elaludni. De kár. amely áramütésként futott végig rajta. Harriet szorosabban beburkolózott az anyjától rámaradt nehéz köpenybe. valahány szor St. Persze így jár az. amely egyenesen oda vezet. összefont karral toporgott. Érezte. Borzongatóan hideg volt a kora reggel. Azonnal le kell mennie a partra. miért jöttem le. és láttam. Harriet Pomeroy végezhet feltárásokat ezekben a barlangokban. miközben azt kívánta. hideg éjszakán. mylord. mit forral a betolakodó. szürke fény. Megtorpant és kihajolt. Egy teát ő is el tud készíteni magának. aki az ő barlangjaiba akar belopózni. mely azonnali tisztázás után kiált. Harriet gyorsan belebújt színehagyott. Néhány perc után rémülten állapította meg. hogy Gideon eltiltotta barlangok közeléből addig. De azt is jelentheti. Óvatosan ereszkedett lefelé a szirti ösvényen. megmarkolta és pördített egyet rajta. Csak akkor nyugodhat meg. És élvezett minden baljós borzongást. és megállt. hogy egyenesen az ő barlangjának bejárata felé igyekszik a parton.Uramisten. A betolakodó nyilván eltűnt már a kanyargós alagútban. amely őt mostanában leginkább érdekelte. Azonnal rájött. A hálószoba lehűlt a hosszú. Csizmás láb nyomait vette észre a nedves homokban. mert egyáltalán nem érezte magát biztonságban Gideon karjaiban. A lány nem láthatta az arcát. tudom. Semmit sem tehetett. bár hozott volna magával lámpát.Jóval többet érdemelne egy kis ijedtségnél . amint körülötte víz csöpörészik a rémítő sötétségben. ahol az ő foga és a rablott kincsek vannak. Szeme sarkából egy alakot vett észre ablaka alatt. hogy be ne tegye a lábát a barlangokba. . nem próbált-e más behatolni a járatba.. hogy más akarja rátenni a szurtos mancsát az ő drága fogára! Azt a rézangyalát! Bolond volt. lemegy és főz magának teát. Justin megforgatta a parketten. egyelőre azonban csak a hullámokon csillogott puha. Sehol semmi fény. .Ó.Látta a kénköves poklot! . Az az ember odalent nyilvánvalóan nem az egyik zsivány. . amikor egy hatalmas kéz nehezedett a vállára. hogy nem halász.

. amennyiben megengedi.súgta Gideon Harrietnek -. hogy bemutassam Mr.Ez kitűnő tervnek tűnik. . Nem csuda. Ugyanolyan okos. .Közlöm vele. . Harriet összevonta a szemöldökét.magyarázta Gideon.De izgalmas! Akkor tehát elkezdődik a hadművelet? .Ha muszáj .Hát persze. Figyelmeztem. Miss Pomeroy.És mivel nem j hoztam magammal lámpát.Tudja. beesett arcát. nagysám.'Reggelt lordságodnak. . .Azt hiszem.mondta Gideon . és teszünk róla. uram.Ön rendőr. addig.Dobbs megint bókolt. .Azt hiszem.Mivel Mr. hogy én rendelkezem az ön birtokai alatti kutatás kizárólagos jogával.köszönöm. uram. A kezében tartott lámpa megvilágította gombszemét és keskeny. A következő percben vastag kabátba. kis termetű. Dobbs! Dobbs felragyogott. . Eldugták őket szem elől.És mi a mennykőt óhajt tenni. hogy visszatérjen. . .Nem .Habár . .. Ha meglátom a gazokat a parton.Ha meglátjuk Mr.jelentette ki keményen Harriet. A legtöbb mágnás ugyan fel nem kelne dél előtt. és igazolhat.mondta szárazon Gideon. lejövünk a partra. hogy ugyancsak rajta fogja tartani a szemét a barlangokon. . mint az enyém.De várhatólag lesz.bólintott Gideon az emberke felé. a következő alkalommal elfogjuk a rablókat. Dobbs? .Apálykor a komornyikommal felváltva virrasztunk éjszakánként. Kitűnően időzített mylord! Ön is-itt lesz. és időnként egy harmadik is elkíséri őket. Harriet helyeslően bólintott.Meg. elhozta egy jó barátját is.folytatta Harriet . amikor idehozzák a zsákmányukat . lámpával jelzést adok le a sziklatetőről. itt várom. amelynek az eltűntét bejelentették. hogy én még soha életemben nem láttam rendőrt? Rengeteg mindent szeretnék kérdezni a munkájáról. ön áristomba fogja csukatni. jobb lesz megtennem. 29 .mondta Dobbs. . vékony férfi merült fel a folyosóból. az bizony.Inspektort? . alacsony tetejű kalapban. és figyeljük a jelzéseket addig. Kérdezzék csak! Gideon fölemelte kesztyűs kezét.'Reggelt nagysámnak is. . természetesen. . engedje meg. Az ön kis vázlatát követve egyenesen a megfe lelő barlangba jutottam. két ember van a bandában. Mr.Én nem így tudtam.Kicsoda ön. amikor megpillantotta Gideont és Harrietet a külső barlangban. .A kis ember ferde vigyorra húzta a száját.meredt rá Harriet a kis emberre. . Több tárgyat.Örömmel hallom . Mr.Dobbs szeme fölcsillant. . -Igen. amikor közlöm vele.Sok ismerőst láttam közte.Itt van! . ameddig el nem kapjuk a tolvajokat . és mit művel a barlangjaimban? . Megpördült. ahol elrejtették a kincseket? . aki segítsen. fényesebben ragyogott a lámpa. uram? . bizonyos lehet benne. Gideon utálkozva csóválta a fejét. amint az az egyén előbukkan? A lány fölszegte az állát.pillantott Harriet Dobbsra.A barlangok a nagysámé? . . Gideon savanyúan sandított rá. őlordságával itten megegyeztünk egy jelben. . Dobbs inspektort. amikor félbeszakította az alagútból hallatszó gyönge füttyentés. . amíg mindenki el nem feledkezik róluk.Az emberke meglepően mély bókot vágott ki Harriet előtt. . Ugyancsak tisztességes zsákmány. . . . mielőtt még zavarosabb lenne az ügy.Van szerencsém annak lehetni. Dobbs jutalomra számíthat.Pedig valójában az enyémek .Láthatólag ebben a hangnemben akarta folytatni. nagysám. hogy szükség lenne rá. de nem hiszem. hogy minden a terv szerint történjék. hogy nincs joga betenni a lábát a barlangokba. hogy Londonban sose kerültek elő. .mondta gyorsan Harriet. Megtorpant. Megtalálta a termet. .Köszönöm . .erősködött Harriet.Ha van egy kis szerencsénk. . uram. .A következő néhány hétben Dobbs itt fog őrködni éjszaka a barlangoknál. .én javasolnék még valamit.Dobbsra nézett. Dobbs jelzését. Pontosan érkezett.Harriet rámosolygott az emberkére. ha visszaszármaztatja a lopott tárgyakat jogos tulajdonosaiknak . .De igenis láttam! . . Nagyon okos. nyűtt csizmába öltözött. és azóta is nyomozunk utánuk. Látom. Igazán nagyon okos. hogy ha tovább folytatja a birtokháborítást. Őt látta Harriet a parton. . Áthatóbb lett a fütty. Bírni fog egymaga ennyi gazemberrel. és lámpa világot pillantott meg a folyosó mélyén.őlordsága majd elmagyarázza.Maga meg azok az átkozott kövületei! .

és használhatónak látszott. .Most ne. ha megbeszéli velem. Gideon más volt. . .Nem mondom még egyszer.Tessék. hogy a becsület értéktelen. ha megtudnák.Nem vagyok éretlen kölyök! . én figyelmeztettem rá. ha én is megyek.fortyogott Harriet. és elpárolgott a haragja. ha bárki is észrevenné. és kibaktatott a barlangból. Job. A terv készen volt. . amire.Én nem arra céloztam. Gideon! . Gideon elállta a barlang bejáratát. 30 . hogy a rablók sohasem jönnek nappal. ha továbbra is itt futkos és hajkurássza a tolvajokat és rendőröket és minden idegent. . Nem szeretnénk.Leginkább . Inkább örülnie kellene. én nem vagyok gyerek. amíg le nem zártuk az ügyet . Nem érdemes kockáztatni.. akkor nem tenne ilyen nevetséges nyilatkozatokat. Harriet utánanézett. nagyon meg vagyok elégedve. Harriet hallotta hangjában a vad fájdalmat.Akkor maga tényleg bolond . Önnek legalábbis társának kellene tekinteni engem ebben a vállalkozásban.jelentette ki. a lehető leggyorsabban el akar tűnni a környékről. ha volna olyan kedves és nem kiabálna velem. amikor így magasodott fölé. hogy megértettem. Én csak az ősmaradványaimat iparkodom megóvni. Jó napot. hogy csak a férjhez menést kockáztatja.Azt hittem. mások mit mondanak rólam. nagysám. .Ó. hogy Mr. És igen méltányolnám.Hát persze.Vigye el az ördög a maga ősmaradványait! Maga csak erre tud gondolni. mit kockáztat. ostoba kölyök. . bárki is leszidja. mylord! Ha méltóztatna emlékezni.Nem érdekel. mielőtt hiányolnának otthon.Harriet elkomorodott. . hogy most. miss Pomeroy. hogy ilyen gyors ütemben haladnak a dolgok. . hogy lejön hajnalban a partra. . miss Pomeroy? . nem is vágyik? . ban szeretek a magam feje után menni. mylord. miben mesterkedik éjjel-nappal? Erre már elfogta Harrietet a pulykaméreg. mit fognak mondani az emberek . hogy Effie nénit kivéve. . Meg kell mondanom. és fenyegetően tornyosult a lány fölé.Dobbs megint bókolt egyet Harriet előtt. hogy rendőr. Nem lehetett nem odafigyelni rá. és fölemelte az állát. . Szeretnék tisztázni valami mielőtt hazaengedném. a családját is beleértve. hogy úriembernek nevezzék? . nem nyúltak-e a zsákmányhoz.Hát ez nagy megkönnyebbülés.Maga kis bolond.gurult méregbe Harriet.Mondjam el én. . . és egyenesen az én barlangomba megy. És még szerencse.No és tévedett. . Nem szokta meg. mi történhet. .Azt látom. megkapta a tájékoztatást. Ugyanennyi erővel az egyik rabló is lehetett volna. nem méltó rá.Jó lesz. azt hiszi. Kitűnő munkát végzett. .Be ne tegye a lábát még egyszer a barlangokba. Bár szerettei volna.Elővigyázatosan? Maga elővigyázatnak nevezi azt.Mondtam már önnek.Gideon elkapta nagy kezével a tarkóját. . miss Pomeroy. és azt is rég megtanulta. Megértette? Harriet pislogott. . úgyhogy Harriet kénytelen volt a szeme közé nézni. Én csak azt akartam mondani. mivel nem szándékszom férjhez menni. . aki betéved a partra? Fütyül rá. .tagolta Gideon összeszorított fogakkal.Téved. de nem sok értelmelen volna vitatkozni Gideon zsarnoki módszereiről. .Egy pillanat. nemdebár? Egyáltalán nem kövületgyűjtő volt. . Bizonyos vagyok benne. hanem valami éretlen. mylord. amint itt cselleng. Dobbs is kövületgyűjtő. hogy nem érdekel. . . Mindazonáltal. és utánamegy a barlangba egy vadidegennek? Így nem az elővigyázatos ember viselkedik. Én fedeztem fel a tolvajokat. milyen az. Gideon szeme megvillant a sötétben.Nem tulajdonítok túlzott jelentőséget a jó híremnek. mylord.Magának fogalma sincs arról. és a fülébe acsarkodott.Igazsága van. ha szükséges. amikor az egész világ becstelennek tartja? Amikor cafatokra szedik a jó hírét? Amikor mindenki. . Magamtól is képes vagyok elővigyázatosan viselkedni. Maga nem tudja. hogyan engedje el a füle mellett Effie prézsmitálását. hogy nézze meg. hogy mi folyik itt. uram.És a jó híre? Az még nem fordult meg a fejében.Ritkán beszélek meg bármit bárkivel. ugye. akit ideküldtek. Nincs rá okom. Ha tudná. Dobbs. mylord. milyen dolog elveszíteni a jó hírét és a becsületét. . mit mondanának és gondolnának az emberek. Maga azt hiszi.vicsorgott Gideon.Igen. Akkor hát megyek is. .Harriet gyöngéden megérintette a kezét.

Azt mondták.Mindenki roppantul élvezte a keringőt. . hogy tisztára mossa a nevét. . . .Valóban? .Gideon. Harriet kénytelen volt előbújni a dolgozószobájából. 31 . Treadwellt kizárólag a kopói érdekelték. Jól gondolja meg. Még akkor is.Jó napot. . milyen érzés kártyázni a klubban és azon rágódni. . Effie-t először zavarba hozta a váratlan látogatás. mylord.. ha látogatót kapunk. Felicity pedig udvariasan letette a kézimunkáját. de azonnal összeszedte magát. Csak a háta mögött sugdolóznak. Akkor érezte magát a legjobban. hogy egy becstelen ember ennyit törődne velem. mi előtt úgy döntök. hogy keringőt játsszanak .A tulajdon apja? . hogy én nem tartom becstelennek önt. . és farkasszemet nézett a férfival. Sajnálom..mosolygott Felicity Mrs. .Valóban . kérem. akkor senki sem meri a szemébe mondani. Az igazságra senki sem kíváncsi. .Tudja-e.Kifelé. Treadwell.rendült meg Harriet. Vagy ennyire fájna a szíve az után.Mindig annyira örülünk. .Nem. ha történetesen maga nyer? Végül is olyan ember.Én mondjam el. Treadwell látogatása kisebb felfordulást okozott aznap délután a paplakban. ha az udvarias társalgás veszélyes vizein kellett hajóznia. akinek nem folttalan a becsülete.Hát ilyen dolog elveszíteni a becsületét és a jó hírét. hogy azt hiszi. Nagyon bízom benne. . ez több puszta udvariassági vizitnél . tudva. az . Mindenki csak még több olajat akar önteni a tűzre. Treadwell a környék egyik legtekintélyesebb földesurának a felesége volt. szürke haját. de.Milyen kellemes meglepetés. .Gideon. és az mindjárt ráveti magát. hogy ő legyen az ítélőbíró a környék társadalmi életével kapcsolatos minden kérdésben.Gideon elengedte. . és segített szórakoztatni Mrs. milyen az.Most pedig menjen haza. hogy ez nagyon sok fájdalmat okozhatott önnek.Attól tartok.És megparancsolta. .Tartsa meg az istenverte szánakozását! . milyen dolog belépni egy bálterembe.Szeretném.Effie beleszürcsölt a teájába. mylord. hogy nem is érdemes próbálkozni. hogy nagynénjének határozott érzéke van az ilyesmihez. és esélyt sem ad. amikor a tulajdon apja nem hisz becsületében? . hogy siker koronázza leleményes terveit. és kecses mozdulattal kitöltötte a teát. Pillanatok alatt beterelte vendégét a szalonba. hogy meglehetősen sajnálatos dolog történt a tegnapi estélyen.. nyilvánvalóan csal kártyázás közben is. . Fölébresztette a fenevadat. aki kedvelte a sötét köntösöket és a hozzájuk illő turbánokat..Igen.mondta Mrs. Harrietnek el kellett ismernie. amikor mindenki kész a legrosszabbat feltételezni magáról? . hagyja ezt abba! . mi jelent igazából fütyülni a közvéleményre. . de azonnal! A lány ekkor eszmélt rá. milyen érzés. Mr. megsiketül bele. Treadwell..Ha gazdag és befolyásos . ha váratlanul állítanak be! . ..Tudja-e. hogy az összes jelenlevő a múltjáról sugdos? Van magának fogalma arról. miss Harriet Pomeroy. hogy nem lehet áttörni a falon. amit elveszített. Effie azonban pompásan állta a sarat. Treadwellt.mondta boldogan Harriet. Reméljük. hogy szaván fogom. hogy ennyit szenvedett. és megmutatom. . Belátom. amely elrejtette gyér. Mrs. Treadwell! . És egy idő után rájön. Mrs. hogy kimagyarázkodjék. Harriet és Felicity cinkosán összenézett.Tudja-e. amelyet Gideon dühből és keserűségből emelt maga köré. Aztán utoljára megfordult és ránézett.helyeselt Effie. Ma is tiszteletet parancsolt szürke kimenőruhájában és vastag szürke turbánjában. É oly hangos lesz a suttogás. Nem hiszem. Harriet összevonta magán a köpenyét.ordított rá Gideon. milyen érzés elveszíteni a barátait? . hitvesét pedig az.Istenem. és teát szervíroztatott. Tagbaszakadt asszony volt. Mrs.Tudomásomra jutott.folytatta vészjóslóan Mrs. . nem fogják-e csalással vádolni a háta mögött. . Justin. hogy megjelent St. Treadwell re. ha tudná. . Nem kap lehetőséget.folytatta Gideon -.Óriási mulatság volt .Effie elrendezte szoknyáját a díványon.Amelyet az ön Harriet unokahúgával táncolt. Egyetlen szó nélkül kisietett mellette a barlangból. . hogy a következő estélyen is lesz. . mielőtt még tovább kockáztatja.nyújtotta oda csípős mosollyal a csészét a vendégnek.

Harriet. Justintől.mondta blazírtan Effie.Akkor. és bízom benne. Stone.vonta fel Effie a szemöldökét. . nem Felicity.folytatta Mrs. Ashecombe? . hogy a nagyon fiatal lányokat kedveli.Mindazonáltal . ami tőlem telik . Az a híre. és mivel a legjobb úton vagyok a vénlányság felé. mit számítana. . hogy itt két ártatlan ifjú hölgy is jelen van felhagyhatnánk a taglalásával . Mrs. Megértette? Mert ha igen. hogy átjövök önökhöz.Én azt képzeltem. Justin hírét. Csak egy tánc volt. Treadwell. Figyelmeztettem. Justin magával táncolta. Mrs.Micsoda tolakodó perszóna! Sohasem kedveltem ezt az asszonyt. Érthetően fejeztem ki magam. hogy ismerje St. Mrs. Ezért vállaltam magamra. Bizonyos vagyok benne. hogy ön jövevény a vidéken. .Félreérti. Treadwell -. Úgy tájékoztattak. ha tovább maradna.Nyilván egyetlen táncból megállapította. Ashecombe. hogy nem is érezné magát jól. Biztosan minden szatócs a tegnapi estélyt taglalja az összes vásárlóval. Roppant különös.Jó napot.csatlakozott Felicity. Rá se merek gondolni.Ez igazán kedves öntől . Míg él. Remélem. Ashecombe . Csörömpölve letette a csészét meg a csészealjat. . amellyel Gideon az elvesztett becsületről beszélt.mondta komoran Mrs. fölényesen a helyére raktad. . . ami a kötelességem. hogy az az ember veszélyt jelent minden ártatlan fiatal nőre. aki csak rájuk nyitja az ajtót. Bánatos szemében erényes aggodalmakkal. Emlékezzék a szavaimra! A Fenevad habozás nélkül a romlásba dönt más fiatal hölgyeket is. . amit St. . Elkapta Felicity pillantását. Mrs. mielőtt Harriet kinyithatta volna a száját. mihelyst alkalma lesz rá. .Mert bármilyen botrányosan illetlen dolog maga a keringő. Harriet. . Treadwell . és Harriet nagyot sóhajtott a megkönnyebbüléstől. Treadwell. ebben a házban élt! A lány miatta emelt kezet magára. Mrs. rajta tartottam a szemem az unokahúgomon. E két ifjú hölgyért az ön vállára nehezedik a felelősség. és erre kiderül. hanem Harriet iránt tanúsított ilyen nem kívánatos figyelmet.Én csak annyit mondok . hogy kísérje ki önt.Meg kell mondanom. Treadwell még egyenesebbre húzta a hátát. Effie néni. nem kellene elhinnünk mindent.Tökéletesen. . . Mrs. ügyet sem vetve a döbbent csendre a háta mögött.mondta crescendo Mrs. semmi okod az aggodalomra.Nyugodt lehet. .Pedig jobb vóna elhinnie. .Egész idő alatt ott voltam . hogy Felicityt kell majd megoltalmaznom St.Utálatos kis jelenet volt. És ráadásul gyilkosságot rebesgettek. .Jól tudom. Harriet felállt.javasolta mézédesen Effie. Effie összehúzott szemmel biggyesztette le a száját. hogy ön méltó e feladatra. Treadwell baziliszkusz szemmel nézett rá.motyogta Harriet. . miss Pomeroy. nem nagyon látom be. . és alig tudta visszanyelni a nevetést. Igaz. hogy utána rögtön elment. Egy perc múlva nyílt és csukódott a bejárati ajtó. Kiment és elindult a dolgozószobája felé. . Mrs. Szórakozottan fölvett egy kajánul vigyorgó koponyát. hogy St.! . aki itt. Effie néni.Én sem . Ashecombe. Justinről összehordanak..Soha többé ne nevezze őlordságát Fenevadnak.Valóban .Megteszem.Valóban? . engem sokkal inkább aggaszt. Mrs.Azt még megfontolás tárgyává kell tenni. Treadwell rámeredt Effie-re. hogy nem talál bennünket itthon. legközelebbi látogatása előtt majd értesít. Nem várható el.sóhajtott Effie. jó hogy emelkedettebb szórakozásokhoz szokott. . . .mondta hidegen Effie. .St. Ettől féltem.a vicomte úgy ment el az estélyről. 32 . Harriet. Parancsol még egy kis teát? -Effie fölemelte a kannát.Szerintem. . Stone merült fel a küszöbön. Mrs. Justin az ön unokahúgával táncolt.Úgy képzelem. .Reméljük . És csakis magával. hogy nem kért föl senki mást. Treadwell. tekintve.törtetett tovább elszántan Mrs. Pontosan azért hívják Blackthorne-i Fenevadnak. . mert ő taszított pusztulásba egy fiatal leányt. nem felejti el azt a vad és megkínzott tekintetet. Mrs. . és ide-oda forgatta a kezében. Ráadásul keringőt.Az emberek máris fecsegnek. hogy te vagy veszélyben. amikor a fivére meghalt.De Effie néni. miss Harriet. miket fecseghettek a faluban ma reggel. Harrietnek eszébe jutott aznap reggeli összecsapásuk.Mrs. Becsukta biztonságos menedékének ajtaját. Ezzel együtt hihetetlen meggondolatlanság volt. és leült az íróasztalához. Nagyon gyorsan le fognak higgadni a kedélyek. . Különben megeshet. ami egyébként sem való ártatlan fiatal hölgyek fülének. Önnek tudnia kell.mondta nyugodtan Effie. hogy az ilyesmi általános feltűnést kelt. és felpattant. Harriet töltött magának még egy adag teát. Szólok a házvezetőnőmnek. kénytelen lesz állás után nézni.Én megtettem. Treadwell. alighanem untathatta a mi kis estélyünket . .

az ablakban lógva kell bámészkodnia. Forró volt és simulékony. a karjában tartotta. mi történik. aki felhívta a figyelmüket arra. Harriet majd kiesett az ablakon. hogy a fellegek félig eltakarják a holdat. Talán neki se kellene tovább játszania az úriembert. Törődjön csak Harriet a jó hírével. annál jobb. Hátrahajtotta a fejét a szék támlájára. Gideon próbálta meggyőzni magát. mielőtt megint valami megbotránkoztatót követne el. ha marad. Az új magaslesről szélesebb partsávot lehetett látni. morfondírozott Harriet. hogy lefeküdt. és buzgón meregette a szemét. neki pedig. Valami idegesítő nyugtalanság lett úrrá rajta. ha ő már elutazott. Röviddel a tánc után elhagyta a termet. Biztosan ugyanilyen édesen készséges lenne a szerelemben is. amíg lefülelik a tolvajokat. Kezdett veszélyesre fordulni a helyzet: lehet. Márpedig Harrietnek kellene eltűrnie a sziszegést és fecsegést. Jellemző. A kisasszony végül is majdnem huszonöt éves már. A rablók. Ha volna egy csepp esze. aztán úgy döntött. ha lemenne a szirtekhez. ha minél gyorsabban elhordja magát innen. hogy nem fogja látni. Férfi. hogy egyetlen más nőt sem táncoltatott meg. befűzte rövid szárú csizmáját. Lábát a kandalló felé nyújtotta. felvillan-e a harmadik lámpa. Pedig az maga a pokol.Gideon nem fenevad. És látott még valami mást is. Gideon és Mr. főleg így. de ő igen. a szirtek lábánál szeszélyes fodrokba rendeződött az ezüstös homok. hogy sokkal jobban látna. és töltött magának egy pohár konyakot. hogy lefogja a hölgy kezét. kristálytisztán láthatta a szemében akkor este. apró bosszúságnak képzeli az egészet. Mi az ördög ütött bele múlt éjszaka. Dobbs ugyancsak tisztában vannak vele. Ebben a lányban tüzesebb szenvedély lobogott. mert tudta. hogy jobban lásson. hogy Harriet Pomeroy nem tudta ezt. Talán még fél óra. minden látható ok nélkül. Harriet az életét és a becsületét tette volna rá. és határozottan keményfejű. Eszébe jutott Gideon kemény hangú figyelmeztetése. oda. hogy nem egyéb idegesítő kis kékharisnyánál. Jó mélyen fejébe húzta csuklyáját az éjszakai metsző hideg ellen. Gideon tenyerében melengette a konyakospoharat. biztosan pontosan kiszámították az árapály idejét. és azóta csak hánykolódott és forgolódott az ágyban. Hát ennél izgalmasabb dolog még nem esett meg vele! Csak azon búsult. amikor lejön Mr. amikor. és meg sem állt a szirtekig. Minél hamarabb fülelik le a tolvajokat. hogy a harmadik zsivány ezúttal nem csatlakozott a többiekhez. hogy úgysem tud aludni. Dobbshoz. Ekkor az jutott eszébe. ahol az ösvény kezdődik. Ha a csókjában nem is érződött azon a délelőttön a barlangban. Vajon akcióba lépett-e már Dobbs inspektor? Már nyilván leadta a jelzést Gideonnak. hogyan tartóztatja le Dobbs a rablókat. hogy a férfiaknak jut minden izgalom.Vég ül belátta. hogy mi történik itt. De a hold hol elbújt. de nem fenevad. Aznap késő este Gideon letette a történelmi könyvet. hogy az emberek pletykálni fognak. Apály volt. Gyorsan kell cselekedniük. még több vizet hajt a falusi szóbeszéd malmára. A homok leheletnyivel keskenyebb lett. milyen érzés volt a karjában tartani Harrietet. villámgyorsan eltűnne a környékről. és a pohár karimája fölött nézte a lángokat. és a tenger elárasztja a barlangokat. hol előbukkant. amelyet egy órája próbált olvasni. hogy ne menjen a barlangok közelébe. mert lassan közeledett a dagály. Széthúzta a függönyöket. tűnődött Gideon. de tudta. 33 . Általában ketten jöttek. annyira igyekezett látni. Még egy távoli villanás: a rablók ezek szerint ketten vannak. akit csak ócska csontok gyújtanak szenvedélyre. Megint táncba viszi a papkisasszonyt a Blackthorne-i Fenevad! Kezdődik elölről a história? Volt Harrietben valami rendkívül izgató. csak néha tűntek fel hárman a parton. Két órája. és nagyon nehezen vehette ki a partot. ha a tűzzel akar játszani? Három nappal később Harriet sehogy sem bírt elaludni. akit csúnyán összeszabdalt az élet és a sors. mint amit bármely férfi megkívánhat. Elég sokszor jártak már itt. amikor felkérte a keringőre? Tudhatta. Néhány percig várt. Felvillanó lámpafényt. Várt. és csodálatosan beleélte magát a táncba. hogy még jó sokáig eltart. Szorongott és aggódott. felkelt hát. Micsoda naiv gyerek. Magában azonban abban reménykedett. hátha észreveszi Gideont. felkapta kesztyűjét és köpenyét. Logikus. hogy ez nem igaz. és arra gondolt. Percek alatt belebújt meleg gyapjúszövet ruhájába. és látta. kisurrant a házból. keringőzés közben. Ablakot nyitott és kihajolt. Ki ő. és leplezetlenül élvezte az álnokul érzéki keringőt. Legjobb. A rablók visszajöttek! Lázas izgalom kerítette hatalmába.

Ebben a pillanatban fény gyúlt a barlang szájában. És magának is. és meg sem hallják többé a hangját.Némán gratulált magának ezért a dicséretes hidegvérért. .Állj. .De hiszen mindjárt itt a dagály. Harriet a hullámveréstől és a süvöltő széltől alig hallotta a kis ember ellentmondást nem tűrő bömbölését. akik Dobbs jelére jöttek ide. A gondolatra olyan idegesség fogta el. amennyit lehet. Ha sokat piszmognak. majd megtudja hamarosan. miss Pomeroy.figyelmeztette a félelemtől borzongva Harriet. . Gyorsan közeledett a dagály. miss Pomeroy. hogy Gideon és társai már letartóztatták a rablókat. Pitymallatra itt lesz a hatóság. miközben ügyetlenül bukdácsolt lefelé a szirtek közti ösvényen. amit bírok. Megdermedt a rémülettől. és tarkójának szegezte a kését.Crane még keményebben markolta a torkát. amelyeket Gideonnak és komornyikjának vélt. Dobbs rájuk ordított.Crane szorosabbra fonta a nyakán a karját. . És okosan tettem. látta a hullámokat. miss Pomeroy! Csak mozogjon! Gyorsan! 34 . Csak arra az esetre. Ha történetesen hátrafordulna is valamelyikük. miss Pomeroy? . Harriet iparkodó még jobban kihajolni. Egy pisztoly is van a zsebemben.Mr. golyót eresztek magába.Ne feledje. Maga pedig velem jön mint túsz. ha valaki meg akarna állítani bennünket. miről beszél.Ha elsüti a pisztolyt. Dobbs. ekkor azonban hátulról egy hosszú kar kapta el a nyakát. Most kell elsuvasztanom annyit. aztán megyek és fogom.Harriet agya gyorsan járt. Hirtelen elkezdett szorongani. hogy errefelé rég leszámoltak a csempészekkel.Látom én.Ne cifrázza a szót. és bármelyik pillanatban előbukkanhatnak a barlangból. Elmosódó árnyakat vett észre a parton. mi történik a hátuk mögött. Ön mit keres itt? . Egyiknél sem volt lámpa. . amely a szirtfal tetejére vezetett.Harriet nyelt egyet. Mr.Tényleg? No. csapdába ejti őket a barlangban a dagály. Mr. akkor sem vennék észre őt és Crane-t. hogy Gideon vagy Dobbs nézzen hátra. A rablóknál nyilván van fegyver. és két ember lépett a partra. miről beszél. Imádkozott. Crane. amelytől nyomtalanul elmúlta várakozás kellemes izgalma. Nagyon fel hangosodott a hullámverés. Amikor leértek az ösvény aljába. Éppen kísérték őket a parton egy másik ösvény felé. Közelebb óvakodott a szirt széléhez. . Még néhány perc.Nem bírtam aludni.sziszegte halkan Crane. 6.Talán. hogy Gideon veszélyben lehet. Nem csak ez a kés van nálam. tolvajok! Rémült ordítozás szűrődött fel a mélyből. .ez csak Mr. . . . .mondta kétségbeesetten Harriet. Történt valami a parton ma éjszaka? Én azt hittem. Harriet lepillantott és látta.Hát akkor annál inkább kell sietnem.Fogalmam sincs róla. Ne lökdösődjön.Őrködtem.Miért mennénk le? . összeszedi és elszállítja a kincseket a barlangból. amint a sötétségben lefelé ereszkednek a partra. Crane az ösvény felé lökdöste. mi történik odalent. csatlakoztak egy harmadik árnyalakhoz . amikor megérkeztek a partra. Harriet alig kapott levegőt. . . Crane. Crane! Jóságos ég. Figyelmeztetem. Ha megúszná a kést. Először jutott eszébe.Megcsiklandozta a lány tarkóját a kése hegyével.Nem sok ideje van. Ez egész biztosan Gideon és a komornyikja. átvágom a torkát. .és elbújtak a hatalmas sziklák mögé. és éppen egy kis éjszakai sétát tettem a szirteken. Crane . Harriet végigpillantott a parton. . Talán nem. amint mohón nyelik a homokot. Bizonytalanul mozgott. Már alig látta távolodó alakjukat a változó erejű holdfényben. mert akkor meglátnák.Fogalmam sincs róla. ha kiabál. Nem bírja ki. Két árnyékot. mert Crane még mindig nem engedte el a nyakát. .mivel a zsiványok nem fogják húzni az időt ma éjszaka. . . ha valami baja esik! Az árnyak. ha lemegyünk. Harriet. Mr. mint azokat a szegény fajankók odalent a parton. egy szót se! . Esküszök rá. Kelepcébe csalták a társaimat. Harriet összeborzongott a nyurga emberből áradó kellemetlen bűztől és kígyószerű karjának erejétől. Különben engem is úgy elkaptak volna. .Mi az istennyilát művel itt.Megvárom. . Mozgás. miss Pomeroy. a többiek okvetlenül meg fogják hallani . de megijesztett! . amíg az a banda odalent elhordja magát. lehetett.

Eléggé elterjedt dolog az ilyen félelem. Háta mögül hallotta Crane szitkozódását. Harriet hallotta kínos zihálását. -A szentséges mindenségedet! . Most már boldogulok maga nélkül is. Rég elmentek. mint amennyire fél a barlangtól vagy a letartóztatástól. végül is nem kell túszul fognom. Ideges lesz. mint a pokol. Crane. Torkán érezte.Úgy látom. és minden perccel jobban távolodtak. úgy tűnt. Ha nem fullad meg. Crane is föl van dúlva. Ettől támadt egy ötlete. Maga fejtette ki Gideonnak. . Magának kell kimódolnia. Abban reménykedett.ordította Crane dühösen. és törtetett előre a sűrű sötétben. . a Megváltó vérére! Hogy bírták? Miközben Crane a lámpással matatott. hogy az intéző karja idegesen rángatózik. Gideon és társai már nagyon messze jártak. hogy sokáig kitartana a lámpája. Crane jobban vágyakozik az ebül szerzett vagyonra. . hogy megsarcolja a kincseskamrát. Olyan. Gideon talán meghallaná a m raj ló hullámverésen át.Befogod a szád. hogy meggyújtsa a lámpát. amint utána dobrokol. Mr. Már elérte az alagutat. hogy egyre feszültebb. Ha gyorsan mozog. Mintha az idők végtelensége óta tartott volna már a gyilkos bújócska. ujjaival a sziklafalak után tapogatózva belerohant a barlang sötét mélyébe. mielőtt az intéző előránthatná a zsebéből a pisztolyt. hogy már egy méter sem választja el az alagút bejáratától. Nem csak attól fél. Ott reked a barlangban. Sajnos. A külső barlangban vaksötét lesz. berohanhat a barlang hátsó részéből kiinduló folyosóba.A hatóságnak csak ki kell várnia. Crane. aranyos izzásba borult a barlang. . hogy alig maradt már ideje. amikor reggel levonul a dagály.üvöltötte az intéző. Nem tudna elszaladni mellette. de biztosan vágják el a menekvés útját. A lámpa felé rúgott. nem szögezheti a torkának a kést. mint egy halálra rémült állat . De Harriet nem nézett hátra. Harrietnek egyre mélyebbre kellett osonnia a járatban. és veszélyes lesz megközelíteni a kijáratot. amikor Crane átlökte a barlang száján.Tíz perc alatt megteszem az utat oda-vissza. Harriet agya sebesen járt. hogy a dühös hullámok elérték a külső barlangot. Gondoljon bele. Ha elég hangosan sikítana. milyen érzés csapdába esni a sötétségben! . A homokra sandított és látta. Akkor látott hozzá. Mr. hogy megszökhessen. Talán éppen a zaklatottságát kellene kihasználnia. akik sohasem kerültek elő innen. Megpördült és széttárt karral. 35 . Ezzel a mozdulattal sikerült kitépnie magát az intéző ellazult szorításából. Voltak emberek. Lehet.Hol vagy. De sötét van itt. eszmélt rá Harriet. A barlangtól iszonyodik ennyire. hogy a tajték már a csizmáját nyaldossa. Amíg világot gyújt. ahova már nem ért el a lámpa fénye. hogy üldözőjét elfogja a vakrémület. te kis ribanc! Ördög és pokol! Crane ott állt közötte és a barlang szája között. de nem tudta.Fogja már be azt az átkozott száját! . Harriet mélyebbre óvakodott a szuroksötét folyosóban. miss Pomeroy. Egyenesen a karjukba fog szaladni. mint a lány. . Még néhány perc. . Harriet szándékosan megbotlott és térdre esett. felfogná-e. lassan. Van térképem. Harriet látta. Ebben a pillanatban sikerült meggyújtania a lámpát. hogy sokan be nem tennék a lábukat barlangba. Biztosan egy rák. Repült felé. Crane lámpájának egy fénysugara figyelmeztette. Tudta. Kétlem. .A pokol minden ördögére! .Vissza! . Kesztyűs kezével tapogatva ki az utat.visította. Mr. Hangja betöltötte a barlangot. Mozgás. te ostoba némber? Aztán felvonított. és eláll attól. de Harriet nem tudta.Harriet hirtelen észrevette.sziszegte Crane. Hallotta az intézőt. Crané iszonyúan félt. Valami elfutott a csizmasarka mellett. A tenger már bömbölt. aki a lámpát igyekezett meggyújtani. szörnyű sötétséget. . . hogy az intéző még mindig üldözi. Ha ugyan el nem téved a barlangban. orrát megcsapta növekvő félelmének szaga. hogy máris túl késő. Még egyszer végigtekintett a sötétségbe burkolódzó parton és rettentően kétségbe esett. némber. Crane.Már nincs idő. Lövés mennydörgött és visszhangzott ijesztően a barlangban.rikácsolta Crane.Gideon! . Harriet hallotta a hangján. Visszahúzódott az alagútba. Képzelje el azt a nyomasztó. . Az mindig megeshet. hogy miről van szó. Lába hangosan dobogott a sziklán. hogy nem csak ő reszket a rémülettől. meghallották-e a parton. Crane-nek meg kell állnia. ott. hogy elkésünk.Hogy vesznél meg! Harriet lekuporodott az alagútban. Crané bűzlött a rettegéstől.hangja kísértetiesen verődött vissza a járatok faláról. remegni fog a keze. Ugyanolyan jól tudta. akkor a legsötétebb lyukban kell töltenie az egész éjszakát.

Elsőnek a reszkető lámpafényt pillantotta meg. és képzelem. és Harrietet elborította az áthatolhatatlan sötétség. ha netán borravalót akarnék adni holnap a fogadósnak. Gideon ment utána. hogy lecsillapítsa idegeit.Ettől féltem.Tudom. Harriet ajkába harapott a bűntudattól. Még rengeteg időnk lesz. hogy önnek van lámpája. Ilyen körülmények között persze nem tehet mást. miss Pomeroy. de nincs annyi ereje. . Semmit sem látok. figyelmeztette magát.Koppant a kövön az egyik csizma. Úgy látom. . . Crane. hogy ilyen kényelmetlenséget okoztam.kérdezte nyersen Gideon. akkor Dobbs kapja el.Kényelmetlenséget? . ön még nem ismeri ennek a szónak a jelentését. Crane-nel? . ott van? Hol a patvarban van? . nehéz felöltőjét a nyaka köré kanyarította. Crane lövését? . Arca még markánsabb lett az izzó fényben. Kirázta a hideg a gondolatra. . Harriet szeme tágra meredt a megbotránkozástól.Még szerencse. hogy alighanem elkésett. Majd holnap tudja meg. Hála az égnek.Harriet! Harriet. hogy itt van a malac-lopója és az én száraz nagykabátom. amint visszafelé dobog a külső barlangba vezető folyosón. mi az igazi kényelmetlenség. Mi viszont már nem szabadulunk a barlangból. . Szinte azonnal rádöbbent. ha nincs ellenére. hogy az egész az én hibám. Megfordult.Nem éppen a leglakályosabb fogadó. . Gideon nekiveselkedett a másiknak. hogy átázott a csizmája és a nadrágja. kénytelenek vagyunk ebben az átkozó lyukban tölteni az éjszaka hátralevő részét. ahol a rablott holmit tárolták. Justinnek combig érő vízen kellett átgázolnia. jól vagyok. . . és elindult a rablók barlangjába.Elöntötte a megkönnyebbülés.Hogyan talált meg? Hallotta a kiáltásomat? Vagy Mr. mint egy elszabott kabát.Jól van? . Legalább annyira irtózott a vaksötétben eltölteni az éjszakát. amikor belépett a tágas terembe. . Gideon felállt és elkezdte kicsatolni a nadrágszíját. . amelyet otthagytak abban a barlangban. és tudta. . hogy átverekedje magát a tornyos hullámokon. hogy jobban lássa.Harriet a csizmákra meredt. de sikerült fegyelmeznie magát. Nyilván azért vette le a kabátját.Magyarázatot szeretnék.Harriet.Ne mozduljon onnan. hogy talán órákon át kell itt rostokolnia.Mi történt Mr. Harriet mély lélegzetet vett. hogy megbeszélhessük. . De arra nem számítottam. Már nem volt egyedül a feneketlen sötét gödörben. . . Soha életében nem éjszakázott férfival egy szobában. . Nem alhat nedves ruhában. Fölemelte a lámpát. Hallotta üldözője csizmájának dübörgését.Felakasztotta a lámpát egy fémpecekre.Mindkettőt.Itt vagyok.Nekivágott a tengernek. Csak most kezdte felfogni. hogy önnel fog lejönni az ösvényen. Figyelmeztessen. Borzasztóan sajnálom. Aztán hamarosan Gideon is átpréselte hatalmas vállát a kacskaringós alagút egyik fordulóján. Megállt és kényszerítette magát. . .Ne törődjön vele.Igen. Harriet azonban még soha életében nem látott vonzóbb férfit. miss Pomeroy. . . . .Igen. Azonnal ott leszek.Gideon leült egy sziklára. Jöjjön. halálra fázna tőle.Mit akar mondani? . akit ön említett. Gideon. . hogy palástolja felindulását. Hajadonfőtt volt. Harriet nem vitatkozott. keservesen elkezdett visszatapogatózni a barlang bejárata felé. . Legszívesebben a nyakába ugrott volna. hogy ne legyen vizes. és megnyalta hirtelen kiszikkadt száját. hogy itt kell töltenie az éjszakát Gideonnal. De ő még sohasem látott férfit öltözetlenül. hogy gondolkozzék.A harmadik emberre vártam. hogy bejusson a barlangba. 36 . Már tisztán hallotta a külső barlangból a tenger moraját. amelyek cafatokra zúznák a barlang sziklafalán.Itt van ez még a tolvajoké. az. Megállt. mint egy kibontott nyakravalót vagy kendőt. Nincs lámpám. Hátat fordított és hadarni kezdett. másszunk ki ebből az alagútból.A kiszolgálás szegényes. . amelyet az egyik tolvaj ütött a barlang falába.vonta össze a szemöldökét a lány. és halkan mondott egy cifrát a megkönnyebbüléstől.vonta fel a szemöldökét Gideon. Úszhatna.Megpróbált átkukucskálni mellette. Igen. és elkezdte lerángatni átvizesedett csizmáját.Gideon! . Jobban vág. Végül az iszony bizonyult erősebbnek a kapzsiságnál. Kimondottan hideg van ebben a szobában. . hogy feltöri reggelre a hátunkat ez a sziklapadló. mylord. Koppant a második csizma is. ahol van. Ha nem fullad meg.Nem értem. .Értem. Harriet látta.A távolban hirtelen kialudt a reszketeg lámpafény. amikor őt észrevette. . Az alagútban. hogy St. mint Mr. uram .Harriet szorosabban beburkolózott a köpenyébe. és lassan. és feszengve pillantott körül.

következésképpen borzadályos fogai mát. hogy önnek ez nem hivatása. a sziklapadlón villódzott a lámpafényben a drágaságok halmaza. – Remény vesztve elhallgatott. mert ön nem szerezhetett sok gyakorlatot rablók letartóztatásában. mintha más megoldás után kutatna.Igen. Széthajtogatta valamennyit. Leült a kiugró szikla közelébe. Gideon egy pillantást vetett a lány nyirkos csizmájára. nem gondoltam. hogy bármi bajom eshetnék a sziklafal tetején. és megértettem. Úgy gondolom. vészterhes. . . . Először nagyon izgatott lettem. hogy Mr.mondta halkan a lány.A zsákvászon felfog valamennyit a kő hidegéből. Gideon kiürítette az utolsó zsákot is. hogy harisnyát rántson. Amikor odamentem az ablakhoz.. mielőtt eljött hazulról. Úgy pillantott körül a barlangban.Aha . . rubinköves gyűrűk. . Azt mégse vallhatja be.motyog Harriet. Egyszerűen csak aggódtam a testi épsége miatt. ha sorsnak nevezzük. és biztosan nagyon veszedelmesek. hogy terhére vagyok.Nem hallom. Érezte. és lassan elkezdte fűzni a csizmáját. hogy önnel ellentétben én meglehetősen tisztelem a végzet hatalmát. amely az előző látogatáskor felfedezett. Arany gyertyatartók.Tudom. . . Egészen új terrénum fog feltárulni ön előtt. . és. Tudtam. Vagy netalántán állva óhajt aludni? . .Harriet görcsösen összekulcsolta két kezét a köpenye alatt. találóbb. .Miattam? .Gideon elegyengette a zsákokat.. Éppen az egyik zsákkal matatott. hogy a rablók jöttek vissza. . és takarónak itt lesz a köpenye és az én kabátom. Aztán nyugtalankodni kezdtem. hogy sokkal bensőségesebb okok miatt aggódott. mint képzelné. mylord? . hogy bármi bajom eshetnék a sziklafal tetején. Ami ma este történt. természetesen. domborműves tubákosszelencék ragyogtak-sziporkáztak hideg tűzzel. az kimeríti a sorscsapás baljóslatú. Túl fogjuk élni az éjszakát. mylord. Gideon sajátos pillantást vetett rá. miss Pomeroy! Harriet krákogott. hogy a véletlen műve az egész. . Dobbs jelt fog adni önnek. . három embert láttam a parton.Mit csinál. hogy a rablóknál minden valószínűség szerint fegyver van. Persze sok klasszikust olvastam.Mi a mennydörgős mennykőnek nyugtalankodott miattam? .Nem akartam megsérteni.Jobb lenne. mi történik. mylord. Lerúgta a lábbelit. Látni akartam. Arra se volt ideje. miss Pomeroy. miss Pomeroy. . ugyanakkor belenyilallt a félelem. meztelen bőre azonnal megdermedt a hidegtől. . -Nyugtalankodott? Az átkozott ősmaradványai miatt? . Megkönnyebbülten látta. .Igen. hogy Gideon magára vette nagykabátját. miss Pomeroy? Harriet megmerevedett a maróan gúnyos hangtól. ő is csak most jött rá. Tudtam. de meg kell értenie.mondta hidegen Gideon. Harriet követte a tekintetét.Azt tervezem.Nohát tévedett. és matracfélét csinált belőlük. aztán lehajolt.Egy pillanatra elnémult.Vad izgalom nyargalt végig Harrietten. . . Háta mögött. de mindig jobban érdekeltek az ősmaradványok.A sorsé. Vágyakozva nézett rá.Elég különös kedvében van ma éjszaka. 37 .Ágyat vetek magunknak éjszakára.Gideon kioldotta a jókora zsákot. . . persze. ha levetné. . és remélte. . Harriet összevonta a szemöldökét. . . .Akkor álljon készen.Azt mondtam.Tulajdonítsa a ténynek.Nem gondoltam.Ön miatt . hogy tudnék aludni ma éjszaka .Ön azt tervezi.. és bocsánatot kérek érte.Mármint azt akarom mondani. hogy itt alszik. mylord. és közömbösen kiborította belőle a vagyont érő ékszereket és ezüstneműt. nos. igaz? Most pedig nagyobb veszedelemben forog. Harriet megpördült a halk fenyegetés hallatán. Filozofikus típus? . Harriet a zsákokat bámulta. hogy elpirul.Szerintem ez így nagyon értelmesen van elrendezve.Nem hiszem.Nem sokat foglalkoztam bölcselettel. és elkezdődik az akció. hogy mindketten itt alszunk. megkövült fogat rejtette. mylord. . uram? .És az ön épsége.Csak azért. hogy Gideon nem fogja észrevenni.Nem bírtam aludni.

Fogadnék. és gyengéden. . feje alatt a csuklyával. Harriet mozdulatlanul feküdt. Fog harcolni velem.Gideon oldalra fordult. ha megosztozunk ezeken a zsákokon. .Miért kellene nekem harcolni magával? . .Szúrós pillantása kissé megenyhült a lány kuszált külseje és szepegése láttán.Azt hiszem. aztán fél könyékre támaszkodott.Nem tudom. hogy megállíthassuk a végzet rokkáját miss Pomeroy. hogy Gideon lába hozzásúrlódik az övéhez. hogy tiltakoznia kellene. amióta Gideon először ölelte magához a barlangban. még többet akart belőle. é az árnyakat bámulta. Valami más azt súgta. hogy egy szem sem fog aludni. hogy nem ugratta. Nem aludt.Egy pillanatra elhallgatott.Igen. mylord? . . összegömbölyödve. hogy fázik. . lábujjai összerándultak a szikla hideg érintésétől. Szeme csillogott a reszkető lámpafényben.A családom nagyon fog aggódni. Harrietnek elakadt a lélegzete a férfi karjának súlyától. hogy itt vagyunk a barlángban? . .Kétségkívül. Biztosra vette. most mihez kezdjen. keményen megmarkolta. Dobbs. Harriet! .Gideon felmordult és széthajtotta a lány köpenyét. A férfi lehajtotta a fejét. maga valóban a sorsom . hogy kevés férfit látott életében. zavarba ejtő pillantással. . Harriet? A lány nem értette. . . . Majd holnap elintézzük a többit. és belesüllyedt a sötétségbe. mint hogy megpróbálunk pihenni egy kicsit. hogy marad. Felemelte a kezét. de nem jutott szóhoz. mylord . hogy meg kellene botránkoznia vagy legalábbis mélyen meg kellene sértődnie.Aludjon. hogy ezt a férfinak is éreznie kell. .Maga nem Fenevad. Gideon végigdőlt a zsákokon. A legelragadóbb férfi. Harriet habozás nélkül átölelte és magához húzta. hogy megcsókolhassa a nyakát. Szerette az erejét és a forróságát. Megnyugtató volt. Ez az egyetlen értelmes dolog. Ujjai azonban reszkettek Gideon hatalmas markában. Gideonnak igaza van. és kissé megnyugodott. megtörtént.Mintha jóban-rosszban összetartoznánk.súgta bele Gideon a szájába. benyúlt Harriet vastag köpenye alá. Sokkal kevésbé fogunk fázni és megfázni.Gideon .mormolta ismét.Maga férfi. De aztán belátta. Harriet már éppen ki akarta fejteni. mintha semmi sem történt volna. Harrietnek hősiesen sikerült megtartania (ő legalábbis remélte) a rendíthetetlen nyugalom látszatát. menekvést keresve a hideg ellen. Érezte. Ösztönösen közelebb jött hozzá. és tudta. ízlelgetve az állkapocs erőteljes.Nem elég korán. De a lelke mélyén tudta. . kelletlenül odalépett a zsákhalomhoz. Valami azt súgta.mondta Gideon szárazon! . hogy csak melegíteni akarja. . Próbáljon aludni. . . és szembe találta magát Gedeonnal. Megállt a rögtönzött ágy végében. megkereste a lány egyik kezét. Ami megtörtént. fölé hajolt. Kerülve Gideon tekintetét. amely jobban melegítette.reménykedett Harriet. hanem úgy tett. . ha holnap reggel felfedezik. hogy nem vagyok az ágyamban. kedves.Nyugodjon meg. Még mindig álomittasan kinyúlt. Harriet! A lány behunyta a szemét. Most már nem tehetünk mást.Harriet megint megérintette az arcát. Aztán ásított. . hogy megérintse forradásos arcát. Harriet. .Annyira sajnálom ezt a kényelmetlenséget.mosolyodott rá félénken Harriet. Érezte a szorosan mellette elnyúló hatalmas testből áradó forróságot. és az ajkára tapasztotta a száját. hogy segítségemre sietett ma éjszaka? St.Megköszöntem már. ugye. .Nem elég korán. merész vonalát. . A kemény kőtől dermedten a másik oldalára fordult.Mit gondol. Volt olyan kedves. . 38 . kicsit közelebb fészkelte magát Gideonhoz.Nagyon sajátos helyzet. hogy reggelre is marad-e még kedve köszöngetni. hogy azóta vár erre a csókra. nyaktól lábig bebugyolálva a köpenyébe. szól nekik Mr. őt nézte.Holnap reggel egészen korán el tudunk menni innen . amit tehetnek.Bizonyos vagyok benne. mylord. Justin egy pillanatig hallgatott. Jóval később arra riadt fel. Nem tudta. Egy perccel később már ott feküdt mellette. amelyeket a lámpa vetett a barlang falára. Harriet felállt. mint a nehéz nagykabát. Kihúzta magát.Az itteniek Blackthorne Fenevadjának hívnak.. és merészen átölelte a derekát. -Jöjjön ide. és a lány fölé hajolt. akit valaha láttam. de ellenállhatatlanul odahúzta maga mellé. hogy családja hamarosan tudomást szerez az egész históriáról . .Rendkívül sajátos.

ő csak azt tudta. hogy még tovább lehet hevíteni ezt a forróságot a belsejében. A lány ránézett. rásimította a tenyerét a lány mellére. Mondd! . és meglátta a tekintetében a nyers követei lést. Ebben bizonyos vagyok. . édes Harrietem . A lány remegett ujjainak érdesen gyöngéd érintésétől.Gideon. Mintha megkeményítette volna magát. Érezte. már majdnem huszonöt éves. hogy sose legyen vége a keringőnek. Nem is meleg volt. egészen derékig. . hirtelen támadt szenvedéllyel. Nem talált szavakat a válaszhoz. meggondolatlan Harriettem. rekedt hangon..Gideon még lejjebb húzta róla a köpenyt. Harriet levegő után kapott. Harriet? . nem mozdult. úgy próbálta eldönteni.Gideon végigsimította a száját. Magukra húzta a kabátot.Kívánlak. aztán melege lett. de rögtön felismerte. Elfúlva buktak ki belőle a szavak. És még valami mást is látott: szorongást és keserű elszántságot. Gyönyörűségesen különös. hogy erre egyszerűen nincs szó. Harriet feljajdult a megdöbbenéstől. és csókolta. Nézz rám. . és megmarkolta a férfi vállát. . Harriet lágyan rámosolygott. Harriet nem hitte. És ez itt Gideon! . Harriet nem egészen értette a talányos szavakat. .Nagyon. aminek valahogy meg kell történnie. és elkezdte kikapcsolni a lány ruháját.Bíznod kell bennem . mintha valamilyen cél felé törekedne.Az nem számít. Ereiben dübörgött a vér. . Sohasem érzett forróság. Harriet egész testében megfeszült. Gideonnak nem kellett további biztatás.Mondd újra! Hallanom kell. Hallanom kell. Harrietnek minden érzéke lángba borult tőle. Olyan különös volt.Megbízom benned.A hatalmas kéz tikkasztó gyöngédséggel.Harriet összeborzongott. .Kívánsz engem. . A férfi súlya hihetetlenül izgató volt. amikor érezte a száját a bőrén.suttogta rekedten. .Harriet.Harriet alig bírt szólni. . És valószínűleg nem is fog többször. semhogy megkérdezhette volna. És férfi most először ért hozzá így. Amit nem kerülhetett el. Harriet elkapta a tekintetét. Maga nagyon érzéki kis teremtés. hanem forró.Kívánlak. Gideon! 39 .mondta Harriet.nem. . Mélyen ülő. és kirázta a hideg. ragyogó szemét egy percre sem véve le róla. Amikor velem táncolt az estélyen. és várta.Nagyon szeretném még egyszer megpróbálni . Gideon egy türelmetlen rándulással ledobta magáról a kabátot. mit szól hozzá. Csakhogy. hogy hagyja abba. cirógatva vándorolt rajta ide-oda. . jó-e ez az érzés vagy nem. A keringőt magának találták ki. Erősen behunyta a szemét. ruganyos szőrzet nőtte be. és hódoló vigyázattal csókolta meg a lány mellét. Aztán újra megérezte.Már harmatos vagy nékem. Harriet. . amit akart. amely ugyanarról a vágyakozásról árulkodott. . amikor Gideon ránehezedett. édes. Most már tényleg szólnia kellene. Láttam a szemén. mire gondolt a férfi. Félrelökte Harriet köpenyét. Szerette ezt az érzést. Pillanat alatt szertefoszlott eddigi hideg tartózkodása. és ekkor döntött. Harriet megnyalta a száját.Kérlek! Kérlek. Megvonaglott a férfi alatt.Élvezte a keringőt? . Gideon. mint a teste. és azt gondolta.A sorsodat pecsételted meg ma éjszaka.mondta Gideon sötét. válaszul a gyengéd próbálkozásra. édes Harriet. Megemelte csípőjét. figyelmeztette magát. és lefejti róla a ruhát. Átölelte a férfi nyakát. amikor csupasz bőrét megcsapta a levegő. Soha nem látott még ilyet. és túlságosan bőséges áradatban zúdultak rá az új érzések. azért imádkoztam. miközben letűrte a lány ruhaderekát. és valahol mélyen felfakadt benne egy sűrű hőforrás. . amit át kellett élnie. Gideon! Ő felmordulva hajtotta le a fejét. ami a nagy kéz végigsiklik rajta. Széles mellét sötét. .Ezt megjegyzem magamnak. hogy az történik. Harriet szorosabban markolta a vállát. Amit át szeretett volna élni . . aztán lassan belemélyesztette megint. folyékony tűz forrásáig. amelynek nem tudja a nevét. A férfi tenyere becsusszant a combjai közé. hogy élvezi. Fázott.Nos. eltakarva fölgerjedt testét. ahogy mondod. .Az egész világban nincsen magához fogható férfi. Amikor azonban belenyújtotta egyik ujját a tűzbe. aztán fölsiklott az odabent perzselő.Úgy sincs más választásod. . . Ez olyasmi volt.Gondoltam.Óvatosan visszahúzta az ujját. akinek hirtelen elakadt a lélegzete. valami elkerülhetetlen gyötrelemre készülve. .

St. Abban a pillanatban tudta. ne vedd el most tőlem magadat.Uramisten! Soha életemben senkit se kívántam ennyire bukott ki belőle szaggatottan.Nem vagyok gyerek. Óvatosan nyújtózkodott. hogy Gideonnak meg kell tudnia: ő éppen olyan kétségbeesetten kívánja. akinek nem lenne szabad így erőszakoskodnia veled. Széthúzta a lány térdét. hogy nem bírja megkeresni és kihozni Harrietet. és odabújik hozzá a melegbe. Elmosolyodott. azzal tisztában volt. . hogy hajnalra súlyosan kompromittálni fogja Harrietet. amint odanyúl testének ahhoz a pontjához. . amelyet az imént cirógatott. tele hamisítatlan asszonyi életerővel. . Megfogott egy tincset. Ez elkerülhetetlen volt. mintha ez lenne számára a magától értetődő hely. szemhéja fölpattant. mire másodszor felébredt. Hajnal volt. Harriet megsejtette. .Ne. aztán megpróbál belehatolni. Ujjait belevájta a férfi vállába.Soha többé ne mondj ilyet! Nem igaz. és megragadja az illékony gyönyört. de ösztönösen érezte. A barlangban nem tudta megkülönböztetni egymástól a nappalt és az éjszakát.Belefúrta tekintetét az oroszlánszemekbe. Azt jelentette. és rádöbbent. A lány megfeszülő izmokkal konstatálta. A reggel. Gideon egyszer fölkelt éjszaka. Nem fogom még ezzel is növelni a terhet. ruganyos haja félig eltakarta az arcát. Harriet nem mozdult. hogy Harriet megmoccan. Egyenesen az arany szempárban izzó katlanba pillantott.. utánanyúlt és készségesen megnyílt előtte. Én meg egy nagy behemót barom vagyok. miközben lassan belefúrta magát a lányba. az elengedett hajtincs úgy tekeredett vissza. . hogy a férfi el akar húzódni tőle. össze-összerándulva mozgatta izmait. Gideon. . Fájdalmas-kéjes. Mintha önálló életet élne. . Kívánlak. amelyek elgémberedtek a kemény sziklapadlón töltött éjszakától. aztán elengedte. 7. Reggelre megbánod. Ez pedig azt jelentette. és látta bennük a megbánást és a fájdalmat. Kérlek. amelyeknek nem tudsz parancsolni.Igen . . Szándékosan ébresztettem benned olyan érzéseket. . Justin visszament rögtönzött ágyukhoz.Nem akarok fájdalmat okozni neked. megmerül a nyirkos hőségben. Még mindig nem nyitotta ki a szemét. . amely benyújtja a számlát. ugyanakkor homályosan érezte. . hogy itt a reggel. már csak kéznyújtásnyira van tőle. Rakoncátlan. Harrietnek a haja is olyan. Olyan apró és gyönyörű és szűk. hogy Harriet még mindig odabent van. igen. mint mindene. Aztán összeomlott. 40 . Gideon minden becsületes elszántsága kámforrá változott.mormolta ő. Gideon óvatoskíváncsian megérintette a dióbarna sörényt. hogy vele fogja tölteni az éjszakát. és elaludt. Én pedig visszaélek a tapasztalatlanságoddal. ahogy a férfi őt. Olyan szűk vagy. Érezte. A lány elégedetten befészkelte magát a hóna alá.mondta Gideon. mikor ránézett. hogy meggyújtsa a másik lámpát.A pokol minden ördögére. amikor beleszaladt a barlang száján kirontó Crane-be. . és hívogatóan ívbe feszítette a medencéjét. Most mindjárt megkapja a kinyilatkoztatást. Érezte. Harriet minden kemény elhatározása ellenére se bírta ki. Teste és a barlang kőpadlója satuba fogták Harrietet. a magára kényszerített fegyelemtől összeharapott fogakkal. közelebb húzta magához a lányt. mi fog történni. Gideon gyorsan eltakarta a száját a sajátjával. Harriet érezte. mint mindene. még mielőtt a külső barlangot elöntené a tenger. aztán ismét előretört. ujjongó izgalom perzselte végig Harrietet. -Ne mondd ezt! Te nem erőszakoskodsz velem. Magamtól is tudok dönteni. Kívánlak! A férfi még mindig tétovázott.Tudsz? Nem hiszem. morzsolgatta.A hátába mélyesztette a körmeit. Ezt nem fogja megengedni. és a combjai közé fúrta magát. Csakhogy amikor Harriet rámosolygott. Rekedten felkiáltott. és fel itta a tagolatlan kiáltást. gondolta Gideon: puha és illatos. hogy ne sikítson.Bántalak . hogy ölelkezik a lánnyal.Igaz. hogy Gideonnak ez a része is ugyanolyan nagyszabású.Ne! . és meglepően puhának találta. Elviselhetetlenül szétfeszült. Igazán nem akarta még azzal is tetézni bajt. testén pattanásig feszültek az acél kemény izmok. hogy az önkívület felé közeledik. Gideon lassan visszavonta magát. zihálva kapkodott levegő után. Biztos! De nem volt rá idő. Csak néhány pillanat. mint az órarugó. Bár neki sikerült átgázolnia a dagályon.

. ami kettőnk között esett meg tegnap éjszaka. tenyerét becsúsztatta buján ívelt csípője alá. . A bőr mintha összezsugorodott volna. .Tessék.Gideon nézte. Néhány pillanatig álomittasan bámulta őt.jobb lenne. nem érdekelte sem a romos múltja.Nem engedi? . . Teste ismét feszülni kezdett a perzselő emlékektől. azért. mylord. Harriet. megmutatta . ártatlan odaadása ezerszer drágább volt minden kincsnél. amelyben örökre ott maradhatnak a lánnyal.mondta.De kiment. .. Harriet felvetette a fejét. az nem az ön hibájából történt. Az egész nem következett volna be. . .Nem szükséges. hogy ma délután háromkor felkeresem. aztán odament saját ruháihoz. amely ott hevert a kőpadlón. . sem a romos arca. hogy semmi szükség rá! . ha felöltözne. . kedvesem. Odaadta magát a Blackthorne-i Fenevadnak. . becsületbeli kötelessége megkérni a kezemet.Megmondhatja a nagynénjének.Nem értem.Ami az éjszakát illeti. Harriet.A legcsekélyebb mértékben sem! Ó.Nyugodjon meg. A sebhelyes arcára ügyet sem vet. . . Mármint hogy nem kell azt éreznie. ha nem vagyok olyan ostoba.Ami tegnap éjszaka történt. Hamarosan beáll az apály.Valóban? . Meg kell nyugtatnom őket.. és Dobbs bármikor idejöhet értünk. Harriet hunyorgott. Nem akartam élcelődni. mylord.Gideon ismét nyújtózott. . sőt.Maga fel van dúlva. Kerülte a férfi pillantását. hogy ezt tegye. Gideon azon morfondírozott. . . -Bocsásson meg. miközben a másik csizmájával hadakozott. kedves. . . és mélyen elpirult. Éjszaka Harriet is megmondta.Harriet szeme villámlott.Kétségkívül.Gideon a lányt figyelve lassan fölült. nem. . . . aztán lehajolt és fölemelte a ruháját. Bár örökké tartana ez a varázs. láthatólag azon törte a fejét.Jóságos ég! . vajon felfogja-e már a történtek horderejét. és csak akkor ébredt tudatára a meztelenségének. hogy Harriet gyorsan elkapja a tekintetét. Nem szeretném.És hivatalosan meg akarom kérni a kezét. Harriet! . . .Azonnal segítek .. . mylord. . uram. Ezen mulatott egy kicsit. mint hozzám jönni feleségül. Talpával végigsúrolta Harriet meztelen lábikráját. aztán kitisztult kékeszöld szeme. hogy ez jár a fejében! Hát nekem nem kell. Habozott.Ahogy óhajtja.ült fel hirtelen. . .Tudtam. Most azonban a lelke üdvösségét odaadta volna egy varázspálcáért. Harriet. hogy kimegyek leselkedni a szirtekre.Miért? .ajánlkozott szelíden Gideon.Éjszaka ő beletemette magát ebbe az asszonyba.Harriet a köpenyét magához szorítva felállt. reggel van. Ért engem? Nem fogom engedni. de a férfiassága láttán elfordul. 41 . rég megtanulta. tekintettel a körülményekre .mondta roppant ádázul.Gideon.Semmi . persze.Hány óra? .mérte végig a férfi.. hogy elébük menjen.Tiszteletét? Ez minden? St.Igen.neki. hogy ő is kívánja. . be fogja látni. . hogy teljesen megszáradt az éjszaka.Azt hiszem. Justin vállat vont.Feltápászkodott. Éjszaka tudta meg. Szilaj. Nem ment könnyen. Ha majd megnyugodott. nadrágot húzott. Azelőtt sohasem félt szembenézni a tényekkel. hogy közben továbbra is elrejtőzik a köpeny alatt.Tudtam! . Harriet rendkívül aggodalmas képpel meredt rá.Semmi? . amikor látta. Azt hiszi. . hogy hajam szála se görbült.A családom borzasztóan fog aggódni. mire gondol. De biztosíthatom.Természetesen tiszteletemet akarom tenni.kérdezte tompán Harriet.Azonnal menjünk innen. mylord. és fürkésző pillantást vetett a lányra. amint szemérmesen magára rántja a köpenyt. tudom én. Igen. és tágra nyitotta a szemét. Gideon felvonta szemöldökét. . Harriet tétovázott. hogy olyan világgá változtathassa a barlangot.Gideon felrángatta egyik csizmáját. hogy kötelességének érezze megkérni a kezemet . hogyan öltözhetne fel úgy. Egyedül én voltam a hibás. Csizmája még most is merev volt a sós víztől. És bekövetkezett az egész. .húzta ki magát büszkén Harriet.Akkor sem akarom. Egyébként a nagynénje és a húga is ragaszkodni fognak hozzá. Belebújt az ingébe. mennyire kívánja. hogy nincs más választása. . és örömmel állapította meg. .

néhány nap múlva tudni fogja. szeme kigyúlt a hirtelen megértéstő . Bele se gondoltam.motyogta Harriet. és megmarkolta a vállát. és ne viselkedjen úgy. néhány rövid nap múlva úgyis ki fog derülni. . . . hogy magáról mit mondanának. . akkor szertartásosabban intézzük az ügyet.És ha kiderül.mondta Harriet tompán.És én is vállalom érte a felelősséget. Nyilván attól fél. És maga is tudta. Maga értelmes nő. Justin. . . hogy jegyesek vagyunk. A lány összepréselte a száját. Gideon! Arra nem is gondoltam. ha lehetséges? . hogy a Blackthorne-i Fenevad megint megrontott és eldobott egy papkisasszonyt! Harriet elsápadt.Nem. . ahogyan tegnap éjszaka is tettem. de egyetlen szó nélkül baktat mögötte. és elment a lámpáért. Érezte. . Csak annyit tudott. . hogy kötelességtudatból vegyenek feleségül. . mi lesz a végeredmény. mint egy naiv. nem lesz eljegyzés ma délután. miféle megszokásról beszél? .Persze hogy tudtam.Ugye. hogy nem szükséges rohannunk.. Mivel pedig nem forgok a társaságban. Ma délután el fogom jegyezni. Azt a kirelejzumát. .Néhány rövid nap múlva? Alighanem ezek lesznek élete leghosszabb napjai. Közelebb húzta magához. akkor megszerzem a különleges engedélyt.Nem érdekel különösebben. Harriet fölvetette a fejét. legjobb lesz. Javaslom. nem fogok férjhez menni csak azért. milyen merev a gerince. mivel vidítsa fel. . . . Erre célzott tegnap éjszaka. akit fokozatosan felmérgesített ez a makacsság. hogy mire kényszerül. . hogy le kell mondania önállósága egy részéről. és nem szándékszom férjhez menni. és elpirult. ha ki-ki megy maga útján.Mindenesetre.Én is döntöttem. amíg fel nem ébredtem ma reggel. Segítene elhallgattatni a pletykát. Addig is engedje meg bejelentene.Azt mondta. mivel kerülünk szembe. ha ő nem erőltetné a házasságot. Ha úgy esik. hogy fogant-e tőlem. hogy ezerszer nyomorúságosabban érezné magát. hogy igen. Most pedig hogy megegyeztünk. hogy ön talán kötelességének érzi megkérni a kezemet.mondta St. hogy számítana. Harriet görcsösen markolta a köpenyét. Maga naivan szabadjára engedte az érzelmeit. és azonnal összeházasodunk. Gideon.Nem valószínű.Ha lehetséges.Rólam pedig nem fogják még egyszer azt mondani. mihez ragaszkodnak! Magamról magam döntök.Egy csepp önállóságról sem óhajtok lemondani .Maga egyáltalán nem gondolt semmire.Gideon fanyarul mosolygott. indulatos gyerek. kifelé a barlangból Gideon érezte. . Justin gyengéden. hogy a lány el van keseredve és tőrbe csaltnak érzi magát.mondta St.Megszokta. .Később majd megbeszéljük.Igen. a múlt éjszaka nem talált visszataszítónak.Nem arról van szó. mert kompromittáltak! Gideon most már tombolt.Elengedte a lányt.De maga azért tudta. Tudta. Harriet némán kullogott a nyomában. hogy másállapotba került? Akkor mihez kezd? Harriet lesütötte a szemét. Harriet a férfi arcát fürkészte. mylord. Végül is csak egyszer volt. hogy nézzen föl rá. mit fecsegnek az emberek. Azt mondtam magamban. nem akarom. hogy erre semmi szükség. . Maga rendkívül konok fehérnép. amint összeszorított szájjal és elkeseredetten. . Ha nem.Maga a legcsekélyebb mértékben sem visszataszító.Gideon három hosszú lépéssel ott termett előtte. Harriet hevesen rázta a fejét. és fogalma sem volt róla. nem hiszem. Harriet . mylord! És vállalom a felelősséget minden döntésemért. hát olyan rossz dolog lenne velem a házasság? Úgy rémlik. Harriet persze nyugodtan kiabálhatja. mylord.Ne is törődjön vele .. ha nyilvánvaló lenne.Harriet. ahogy jött. várni akar. . amikor a végzetet emlegette. .De Gideon. . ahhoz egyszer is elég. Gideon haragja olyan gyorsan elszállt. de sejtelme sem volt róla. és alkalmasabb időre tűzzük ki az esküvőt. . Az emberek hamarosan keresni fognak bennünket . hogy a saját feje után menjen. a nagynénjének.Nem. hanem arról. .Idővel meg fogja szokni a házasságot. és riadtan tágra nyílt szemmel bámult rá. . ehhez képest cselekedjék. .De Gideon. mylord . de csak lefogta és kényszerítette. és eszembe nem jutott. Kibírom én az itteni pletykát.. Szerette volna megrázni. és vállára vonta a lány fejét. hogy neki nem kell a lánykérés nyújtotta biztonság a 42 . . mihelyt kimegyünk innen ma reggel.Uramisten. azt hiszem.Értem.A kutya mindenségit! .Harriet. . Harriet.

Gideon Harrietre sandított. . A kis társaság kiballagott az üregből. Valaki előbb-utóbb kötelességének érzi eszébe juttatni. Owl hivatásos ökölvívóként kereste a kenyerét. mylord. miss Pomeroy. . Belátta. mint elfogadni a kezét. mintha fölötte jó ötletnek tartaná. Arca magán viselte foglalkozása jegyeit. És mindig is azt fogja tenni. Felső-Biddletonban. és az egyetlen volt.súgta Gideon Harrietnek. Owl. A lány túlságosan meg van zavarodva.Vigyük haza miss Pomeroyt.nem is kell hozzá sok idő -.Nagyszerű. kutya bajuk? . Bár sohasem lett belőle híres bajnok. Harriet! Jól vagy? . . túlélték az éjszakát . sikerült elcsípniük Crane-t az éjszaka? . .Jól vagyunk . Értve. . aki túlságosan is csöndesen ácsorgott mellette. De az a fő. hogy sokkal nyomósabb oka is van a szorongásra. miss Pomeroy? A családja rettentően fel van dúlva. aki előtt nem vetett féket a nyelvére. . hanem a hűségéért. főleg itt. . ha ő nem teszi meg. ami a kötelessége. hogy Gideontól egyetlen fiatal nő sem számíthat tisztességes magatartásra. Mielőtt a legfelső lépcsőfokra értek volna. mi az igazság. Owl azon kevesek közé tartozott. .mondta nyugodtan Gideon. Drabális alakján rosszul állt a libéria. .Nem szükséges .Hogy van Effie néni? 43 . felmentek a nagy terembe. Uram azt teszi. Owl. vajon mikor döbben rá.Jöjjön. mylord.Ejha. mint egy kényszerházasság. Stone-nal. de nincs választása.nyugtatta meg Harriet. Owlnak.Sikerült. uram.Ne törődjön vele . semhogy logikusan tudna gondolkozni. A komornyik úgy nézett Harrietre.emelte magasra a lám páját Dobbs. Szert tett némi szerény jövedelemre is. de híján van bárminemű humorérzéknek.Azt nem én döntöm el. jó pár foga hiányzott.Owl baljósan meredt Harriet-re. . amelyet szeretnék megbeszélni magával. hogy az egy baziliszkusznak becsületére vált volna. hogy bemenjünk maguk után a barlangba.Elkísérem az ajtóig. és elsétált a parton az ódon lelkészlakhoz vezető ösvényig. Harriet . . Harriet fölszegte a fejét. hogy bemutassam a komornyikomat. . engedje meg. aki egyszerre látszott aggodalmasnak éji megkönnyebbültnek. amikor pénzért hajlandó volt öklözni fiatal mágnásokkal. a házvezetőnővel. gondolom.Minden rendben? .Igen. . Gideon úgy vélte. Hát ő nem engedi. erejéért és szívósságáért. mikor meglátta őket. . . .Értve.Nem lep meg .Tökéletesen jól .Sikerült. Blackthorne Kastély Fenevadja közismerten becstelenül szokott viselkedni ártatlan hajadonokkal. De ahhoz már túl késő volt. . Harriet elevenen sülne meg a pokolban. ami neki tetszik. Owl évekig meg tudott élni a bemutató mérkőzésekből. amikor utoljára merült fel. Gideon ugyanúgy választotta Owlt.A hölgy. hogy szárazon lehessenek az éjszaka. Owl a neve. nyilván az ablakból teste őket. A barlang szájánál Dobbs várta őket. és egy kurta biccentéssel elbocsátotta Dobbsot meg a komornyikját. és figyelmezteti Harrietet. uram .sandított Gideon a komornyikjára.közös éjszaka után. de Gideon jobban tudta. Akkor halásztuk ki az árból. de Gideont nem érdekelte. amikor Gideon megismerte. Dobbs. A szirtfal tetején Gideon karon fogta Harrietet. hogy tönkretegyék miatta a lányt. hogy belássa: nincs más választása. Van néhány részlet. Miss Pomeroy és én hamarosan összeházasodunk. Kimerítő élményben volt része. fülét laposra verték. hogy Harriet egyáltalán nem örül a vele kötendő házasságnak.motyogta a lány.mondta csendesen. Owl pedig megértette az üzletnek ezt az egyszerű igazságát. akikben megbízott. Az ifjak nem szerettek veszíteni. Orrát többször eltörték.Természetesen. Beszéltem Mrs. Gondolom. felpattant a paplak ajtaja. Úgy gondoltuk. . veleszületett akaratossága megragadott minden alkalmat. hogy talán nem is fog főkötő alá kerülni. . Gideon azon morfondírozott.Majd megszokja a modorát. Valami tolakodó veszi magának a fáradságot .mondta vidoran Dobbs. . Felicity. . aki láthatóan felfogta a helyzet súlyos voltát.Miss Pomeroy. Dobbs.Magam is eltalálok! Gideon lenyelte az ingerült választ. . Mindig azt teszi. látom. hogy a közeljövőben nemigen számíthat Harriettől készséges együttműködésre. Gideon rendkívül sokoldalú komornyikjának a társaságában. hogy kifejezésre juttassa magát.Úgy aggódtunk. mint a lovait szokta: nem a tetszetős külsejéért vagy a simulékonyságáért. és rendkívül hasznos ember. miszerint az igazi veszedelem az. Harrietet fölzaklatták az események.Ez nem úgy hangzik.

Owl. pillanatnyilag se időm. miért tesztek úgy. . amint keresztülment. Nagy szerencséje. A negyedik volt. Bemasírozott a házba. miközben teát töltött magának. Dobbs kíváncsi ráncokba rendezte manóarcát. és utasítsa az inasomat. de most már egyre türelmetlenebbül szemlélte az általános kétségbeesést. amelyet nemrég festett be sárgára.Azt hiszem. hogy készítse össze a ruháimat a ma délutáni látogatáshoz a paplakban. a finom társaság sorba fog állni. hogy voltak mások is? . és jó benyomást akarok kelteni. berakott ingmellben folytatódott. a szürke Harriet. mi történt. aki újfent elájult.Ezt majd én vállalom . De azt hiszem. Mrs. Nos. Először mardosta a lelkifurdalás. Nézzen utána. . amióta Harriet lejött a fürdés után. mylord? Gideon töprengve nézett a háta mögé.Nincs szándékomban belelovalni magam semmiféle bolondságba.Felicity vasvillaszemmel meredt Gideonra. Pedig az ember azt hinné. Milyen szórakoztató lett volna átvedleni titokzatos asszonnyá. aki úgy intézte. .Gondolja.Dobbs érdeklődése nyomban feltámadt. mylord. se kedvem ennél többet mondani. maga menjen vissza Blackthorne Kastélyba. uram. Harriet új. akiket éjszaka csíptünk el . uram. egy forró fürdő valóban rám férne. hogy a bandának lehet egy szellemi irányítója? Az. .Azt hiszem. Órákig élesztgettem. . . mikor meglátta Harrietet. Kérem.motyogta. .dörzsölte a kezét Dobbs. aki idegrohamokat szokott kapni.Míg Dobbs és én elmegyünk a községházára. Próbálja meg nem belelovalni magát bolond ötletekbe. Harriet a maga részéről sokallta a keservet. Főkötő nélkül valahogy.Ha jól látom. Például érdekesebb. . egy eredetileg fehér muszlin köntöst. Felicity rendkívül komoly arccal járkált a szalon ablaka előtt.Úgy véli. a szalonban készül a gyászbeszédre. mivel a kelme amúgy is sárgulni kezdett. és elmondta. nem találomra kapkodták össze. .Kétségkívül.Hát elég volt az izgalom. De milyen rendes fiatal hölgy. de hát maradt.Arám nem az a fajta.A barlangban rejtegetett gyűjtemény lenyűgözően szép tárgyakat tartalmaz . mintha halott lenne a háznál. hogy megváltozott az után. . hogy nem kaptuk el az összes tolvajt. Harriet megvetően felhorkant.Ahá! . Effie töltött magának még egy csésze teát.Nem értem. és bevágta Gideon orra előtt az ajtót. . És mi az a megbeszélnivaló. csuklóban összefogva. elmondhatom. hogy felfogadhassa William Dobbsot.Azt hiszem.Igen. Most ne miss Pomeroy kedélyhullámzásaival törődjék. legújabb ruháját választotta. hogyan illik öltözni leánykérőbe érkező vicomte-ok fogadására.Most búcsúzom. 44 . . mintha meghaltam volna a barlangban . Mindazonáltal háromra visszajövök.Azt hiszem. kedves. Harriethez fordult. Szemügyre vette magát a tükrében. miss Pomeroy nincs a legrózsásabb kedélyben ma reggel . aki volt. hogy ennek az esetnek a megoldása csuda jól jön a hírnevemnek! Igenis. hogy beszéljek a nagynénjével. Dobbs. legyen szíves szólni neki. uram. Stone elájult. olyan öltözetlennek érezte magát. . hogy felizgatta a többieket. valami sietős betörés közben. fehér csipke főkötőt biggyesztett makrancos hajára. A ruhának hosszú. Stone-t. Délután találkozunk. hogy megejtsük a kihallgatásokat. . uram. nyakkivágás szerény.Akkor feketét akar majd venni. Mint a gyászhoz.Attól tartok. . . lett vagy izgalmasabb. jelezve a délutáni három óra feltartóztathatatlan közeledését. Owl.. . Alighogy felocsúdott. Sokkal jobban fogja érezni magát. húzott ujja volt.Gideon most Owlhoz fordult. Lánykérőbe megyek.mondta nyugodtan Gideon.jegyezte meg Dobbs. amit éjszaka átélt a barlangban. hogy csak a javát csaklizzák el? . mint máskor. hanem hozzáértő személy válogatta össze őket. Fontosabb megbeszélnivalóink vannak. Mindent összevetve. a házvezetőnő elkezdte összehúzni az függönyöket. Tulajdonképpen nincs rajta semmi különös.Az a lehetőség. ha vett egy forró fürdőt. Gideon lesétált a lépcsőn Dobbshoz és a komornyikjához. és önnek van valami mondanivalója? Gideon hidegen mosolygott a kihívásra. Az állóóra gyötrelmesen tiktakolt. sötét búbánat fellege borult a házra. . . hogy az ön kifejezésével éljek. hogy pontosan úgy fest. a. . a szirtekre. nem ártana kihallgatni Crane-t és a többieket. miután késő éjszaka beállított Mr. Még egyszer magához térítették Mrs.javasolta Gideon. és megállapította. hogy számítson rám. Mivel nem tudta. hogy nem kapott itt magának idegrohamot. Effie néni a mutatók minden moccanásával egyre mélyebbre süppedt a csüggedésbe. hogy tökéletes rendben legyen minden.

. ami történt. mint egy likas lábast. Jóvátehetetlenül.Romlásba döntött. Újabb tálca teával Mrs. .Nem lenne olyan súlyos csapás. És maga csak magát áltassa. Most pedig el fog menni.Még ha ez lenne is a sorsom.mondta Felicity. Harriet? Valahogy nem fogalmaztál egészen világosan ezzel kapcsolatban. Emlékezzenek a szavaimra. Iszonyú élmény lehetett.Ő az! . Olyan arcot vágott. mi fog még történni. .Egy óriási lóval. Stone.Nem olyan súlyos csapás ez. .Én a legkevésbé sem érzem romlásba döntöttnek magamat. .Kérlek. . .Hála az égnek .De olyan borzasztóan kíváncsi vagyok. sohasem értettem.Éhes vagyok . Justin ide fog jönni máma délután. . Végigcsináltam mán egyszer. . Fő a látszat. Igen. megkapta-e vagy se? A baj megtörtént.Ha elfelejteted volna. .Látod? . . mint az én szegény Deirdrém. Harriet.Az ég irgalmazzon nekünk . hogy elpirul. ami úgyis elkerülhetetlen. hogy egy ártatlan fiatal hajadon szeplőtelenül jöhessen el a Blackthorne-i Fenevadtól. . Ha netán elfelejtette volna. . bizony hogy megrontotta őtet . És fohászkodjék a jóistenhez. én a munkaadója vagyok. Harriet! . . Harriet elfintorította az orrát. biztosíthatom.Ó.Az fog történni. Igazából nem is fontos.kondult bele Mrs.mutatott rá a gyakorlatias Felicity. hogy hamarosan menyasszony leszek .Ippeg most hoztam be a friss teát. .Nos. amíg be nem állt az apály. Mrs. Miért nem megy inkább a konyhába? Őlordsága bármikor megérkezhet. . nem volt különösebben iszonyú. . Harriet érezte. Harriet szája elvértelenedett a haragtól. Felicity töprengve pislogott Harrietre.Egy grófság várományosának a menyasszonya . .szólt kétségbeesetten Effie. miss Harriet. Vagy vedd ki a szádból azt a süteményt. Felicity az ablakhoz rohant.mosolygott nyájasan a húgára Harriet.mondta Effie. Elvett a tálcáról egy aprósüteményt.Még szép . ha egyszer vele töltötte az éjszakát. tudom . . . ha asziszi. Az egész baleset volt! . Harriet beleszürcsölt a teájába. nem szándékszom azzal is tetézni a bajt.Köszönöm.mondta Harriet. .felelte Felicity. . vagy nyeld le gyorsan! . hogy most már épp eleget hallottunk belőle. Olyan nincs.rebegte Effie. A Blackthorne-i Fenevad megrontotta miss Harrietet.. most pedig el fogja dobni őtet. azután nyöszörögve hátrahanyatlott a székben.közölte tele szájjal Harriet.mondta komoran Effie. mert becsületbeli kötelességének érzi. Majd meglássák. Mrs. Megkapta.Nem lesz eljegyzés és nem lesz esküvő. .Mrs. és kikukkantott a függöny résén. . és szemügyre vette a kis csoportot. mint a végítélet angyala. Justin idejött.Csak az a bibi. hogy vagy képes lejárkálni azokba a barlangokba.mondta Effie komoran. hogy azért kér meg. 45 .Az ég szerelmére .Hála az égnek. Jobb lenne belenyugodnia abba.Az egész katasztrófa volt . Szükségünk lehet még teára. Igazán. Stone.Kérem.gyűrögette Effie a zsebkendőjét.Meg vagyunk mentve. csupán kényelmetlen. Stone! Hálás lennék. Harriet összevonta a szemöldökét. nem jöhettem ki. hogy ne járjék úgy. hogy St. St. és tüstént kihúzta magát a székben. pláne ott tölteni egy egész éjszakát. ami véget vetett a társalgásnak. Azt hiszem.Azt lefogadhassák. amit akart. . .sóhajtott Harriet.kiáltotta diadalmasan. Ekkor szerencsére patkódobogás hallatszott odakintről. . Stone nagy zörgéssel letette a tálcát. .Ha már egyszer bent ragadtam. Mrs. hogy eldobom magamtól az életet. egyáltalán nem is reggeliztem. mit számít már. . mielőtt Harriet kinyithatta volna a száját -. mert fülig és őrülten és szenvedélyesen belém szeretett . .Nem beszélhetnénk valami másról? Ez az egész fecsegés megrontásról és öngyilkosságról hallatlanul nyomasztó. amit akart. Stone kihúzta magát. .Tényleg megkapta. Harriet. hogy nem haltál meg . – Egyedül az ég a megmondhatója. És nem volt túl sok választásom. Stone hangja. Harriet igazat mondott. . ha nem nevezne likas lábasnak. ha azért venne nőül.Nem akartam megbántani.Csakhogy én ismerem a Fenevad természetit. hogy kifejtette véleményét. Mrs. miss Harriet. Stone kacsázott be a szobába. hogy megkérje a kezét.

forgatta a szemét Felicity. .Egek! .Közölje Mrs.Ezt majd elintézem én.kiabál vissza az előszobából. .borzadt össze Harriet. Harriet majd tölt önnek teát. .Kegyetlen dolog elhitetni szegény miss Pomeroyjal. parancsoló kopogtatását a bejárati ajtón. Talán önnek és nekem kettesben kellene megbeszélnünk a dolgot. . talán mert addigra pattanásig feszültek az idegei. . Szándékosan csaphatott ilyen zajt. miért üdvözölhetjük körünkben. Hogy valamivel palástolja a pirulását. és beleharapott. de azt tudja. a legcsekélyebb mértékben sem vagyok bűntudatos vagy kétségbeesett.Attól félek. Mrs. . hogy unokahúga nemigen növelné érdemlegesen a társalgás színvonalát. hanem bele volt ágyazva. amíg Mrs. Nyisson ajtót.Rettentően kegyetlen dolog. A hatalmas termetű St.Nagyon jó színben van ma délután. akkor ez egy ismeretlen állatfaj maradványa. A lány felemelte a kannát. Harrietnek elakadt a lélegzete a láttán.mordult rá Gideon. mi a célja látogatásomnak.Tökéletesen tisztában vagyok vele. Mrs. és töltött Gideonnak. hogy tényleg feleségül veszi . hogy fogad. hogy a férfi az éjszakára gondol. Ashecombe . Ha még nem azonosították. Harriet gyomra görcsbe rándult. amin keresztülment. . mintha fűrészpor lenne a szájában.Attól félek. ösztönösen felkapott még egy teasüteményt. .Na persze. mylord. Stone! Nem várathatjuk őlordságát egész nap. Stone! . . és nemcsak úgy odatapadt csonthoz. . miközben a teasüteményt próbálta leküzdeni a torkán. 8. . Habár a többiek előtt sikerült megjátszania a hetykét. ahogy ő tervezte. Effie néni . aztán gyorsan odafordult Gideonhoz. ha akart. Most a jövője dől el. uram. És az apja gyűjteményében sem akadt párja. amelyet szakasztott olyannak érzett. jó. miss Pomeroy. . Már kihevertem. Gideon nagyon csöndesen mozgott. . Foglaljon helyet. Vajon azért. nemde? Harriet. Kétségtelenül tudja. Justin mindig roppantul lenyűgöző látványt nyújtott kitűnően szabott. elvette a teáját. Felicity. akihez kérő jön. tükörfényes csizmában. akkor ő fogja megírni a dolgozatot.Fenyegetően nézett Harrietre.Jó napot.vetett rá egy megsemmisítő pillantást Effie. mélázott a lány. . hogy St. állapította meg Harriet. hogy ilyen fogat még sohasem talált. Az ő túlfinomult érzékenységével! Mélységesen fölzaklatta. és nagyon bosszankodott. . menj ki! Ez nem tartozik rád.Várnak. Addig nem lehet benne biztos. ma teljesen ki van fordulva magából. aki az apjától tanult könnyed pontossággal forgatta a vésőt és a kalapácsot. Hatalmas. Lenyelte a teasüteményt. . Mi közben gyöngéden tartotta tenyerén a kövületet. kevés idő múlva a tenyerében tartotta az ősmaradványt. amit egy jól nevelt fiatal hölgytől el lehet várni. Gideon beviharzott. elegáns ruhájában. Feszülten figyelt. hogy egyék. Már kiheverte a megpróbáltatást.De később részletes beszámolót kérek! . amelyben megismerteti a világgal. valamiért sértőnek találta ezt a megjegyzést. Ahhoz képest.Ifjú hölgy. Valami azt súgja. ez rosszul kezdődik. . Stone-nak már a küszöbön sikerült megsértenie. A titokzatos fogat és a megkövesedett állkapocscsont apró darabját meglepően könnyű volt kifejteni a sziklából. . Stone. míg kisuhan a szalonból. mert most már úgy is ismerik egymást? Gideon tekintete összeakadt az övével. bár ne evett volna teasüteményt. túlfinomult érzékenység. . Harriet körül nézett a 46 . Alaposan szemügyre vette a barlang falába ütött pecekre akasztott lámpa fényében. Mrs. .mosolygott Gideon. . Egy nagyon nagy ragadozóé.Megértem.Magam is megtalálom az utat a szalonba. . Ha szerencséje van. penge alakú fog volt. Mrs. Ashecombe-bal. aki szemben ült vele. Amikor meghallotta Gideon erélyes.Gideon. és egyáltalán nem úgy. Ashecombe.Jó. és Harriet bizonyosan tudta. mint a rák. Effie néni.mondta hevesen Mrs.Igen.Viselkedj tisztességesen! . Mrs. Justin van itt -mondta Gideon hidegen. amíg nem néz utána. Vörös lett. Ez ragadozó foga. Csizmasarka végigkopogott a hall padlóján. Két nap telt el a Gideonnal töltött sorsdöntő éjszaka óta. túlságosan felindult ahhoz. hirtelen azt kívánta. Némán odanyújtotta a férfinak a csészét. Főleg ha a lánykérésre ilyen körülmények között kerül sor.Csitt! .Álljon félre.Köszönöm. Gideon közben meghajolt Effie előtt. Ma délután azonban még a szokottnál is lehengerlőbb hatással volt Harriet érzékeire. Stone kinyitotta az ajtót. rendkívül jól állom a megpróbáltatásokat. és magára erőltetett egy hűvös mosolyt. Meg kell mondanom. Pontosan az. Harriet. hogy erényeim tornyának alig néhány órája tetszett romjaiba dőlnie. ..szólt rá Effie. Köszönöm.

És nem csak testben. és kiballagott a barlangból. . hogy bármi is nyomasztana. ahol egymást ölelték. a helyi békebíró és Gideon felügyeletével. látta a homlokán gyöngyöző verejtéket. Tudta. amikor róla beszélsz.A te életedet? . Effie nénivel számíttok rá. . Könnyebb a sziklától kicsikarni a titkait.És én természetesen teljesítettem volna a kötelességemet. hogy itt talállak. hogy csak azért kérte meg a kezemet. a te helyedben. Csak kell igazolni valamivel a meggondolatlanságukat. Eltűntek még a zsákok is. Nem fogja eltűrni még egyszer. . Most már nem nyomaszt annyira. Azzal tisztában volt.Az ég szerelmére.Kétlem. tétován odalépkedett arra a helyre. Harriet. hogy a szerelem korántsem olyan egyszerű vagy édes dolog. Csak azt nézd. Látta a nyers vágyat Gideort tekintetében. . mennyire megváltoztatja ez az én életemet? . Stone még mindig azt károgja. ahol felfedezte. Harriet . De most szabad vagyok.Hát persze hogy el kell vennie.De ez nem változtat a tényen.mondta Felicity szárazon.Mi a baj a helyzeteddel? Ha a véleményemre vagy kíváncsi. .Őszintén szólva . Két napja tudta.barlangban. Akkor is az volt a legfőbb gondja. amely azóta sem forradt be. Gondolj bele! El tudod képzelni.Felicity boldogan mosolygott. hogy a szerelem sűrűn párosulna a gyakorlati megfontolásokkal . Szamárság .motyogta fennhangon. Annyira betöltötte. hogy Így biztosítom a jövőmet. hogy a kedvelni ige túlságosan ízetlen szó Gideon iránti érzelmeire. . és szeretni kell. . A szíve megszakadt és a gyomra összeszorult.Becsukta maga mögött az ajtót.nézett föl Harriet-. ha muszáj. A lány el sem tudta képzelni. például ezt a gyönyörű megkövült fogat. hogy Gideon csak becsületből veszi feleségül. mert a becsülete parancsolja. és valamelyikbe talán bele is szeretsz. . mit érezhetsz a terveinkkel kapcsolatban. mikkor te leszel Hardcastle grófné. Roppantul kedveled St. Harriet. ahogy minden erejével fékezi magát. Biztosan ezt szokta gondolni minden szerelmes ifjú hölgy. hogy megfelelő férjre vadásznék. a kelengyémet állítanám össze. hogy szinte összeforrt vele egy időtlen pillanatig. mostanában a munka az egyetlen menedékem. hogy Londonban minden ujjadra kapsz remek udvarlókat. még mindig a megkövesedett fogat szorongatva. Kedvemre szórakozhatok Londonban ahelyett. Gondolj bele. hogy magyarázkodjék vagy megértésért esdekeljen. Micsoda megkönnyebbülés! Harriet letette a tollát.mormolta Harriet. amely megváltoztatta az életét. míg arra gondolt.Hahá! Én. ha arra gondolt. Végül is ő csakugyan szerelmes. Harriet a halántékát nyomkodta.Jelentőségteljes 47 . . .Jó. Nem tagadhatod.vonta fel a szemöldökét Harriet. Justin apja. amilyennek valaha képzelte. főleg ennyire hasonló körülmények között. amikor Harriet nekikészülődött.Nem vettem észre. . Meghökkent ettől a szokatlan poétái szárnyalástól. Megint feltámadtak sorvasztóan forró emlékei. amikor ilyen izgalmas dolgok történnek? . . hogy akkor egymás lelkét érintették meg. A lopott kincseket Mr. Őt csak el kell fogadni. vállánál megfeszülő izmait. aki van olyan ostoba esküvő előtt túladni az érintetlenségén. hogy én milye helyzetben vagyok. Nem akarok nyűg lenni. Harriet fogta a lámpáját. egyelőre. De ha egyszer majd meghal St. De talán mégis van mentség költői fellengzésére. Mert ahhoz túlságosan is dölyfös.Pedig úgy volt. .Feltételezem. Végül is meg lettél rontva. és hátradőlt. Felicity.mondta savanyú arccal Felicity. hogy lerajzolja a barlangban talált fogat. igazad van. Túlságosan csúnya sebet kapott. . és leült. milyen volt magában éreznie. hogy létezik ilyen fokú eggyé olvadás. mint megérteni egy ilyen Gideon-féle ellentmondásos férfi jellemét. Összeborzongott. milyen a szemed.Egy leendő gróf felesége. nagyon is kellemes. Bár igazság szerint tudta már az ölelkezésük előtt is. hogy kifogjak egy jó partit. . mélázott Harriet. Hát itt vagy! Gondoltam. habár Mrs. Én csak arra gondoltam. Felicity pontosan akkor rontott be a dolgozószobába.Bocsáss meg! Sohasem fordult meg a fejemben.Hogy vagy képes ezekkel a rémes kövületekkel piszmogni. hogy nem fog. Láttam.Hát persze. hogy a férfit nem fogja lebeszélni a házasságról. egy gróf felesége leszel! . . amelyekből ágyat vetettek akkor éjszaka. .Meglehetősen kedvelem . . Justint. Tudtam. Dobbs már elszállította. amikor eszébe jutott. hogy nekem minél kevesebb fájdalmat okozzon.

mylord. . . . mivel sosem tudhatom.Elnézését kérem.Ebben az egész szerencsétlen konstellációban az az egyetlen biztos dolog. és szemügyre vette nővére öltözetét. és sokatmondó pillantást vetett rá. mylord? Valami baj van? . .Azt pletykálják. Felicity sarkon fordult.jelentette. Abban a pillanatban. hogy a Blackthorne-i Fenevad ismét megrontott egy ártatlan ifjú papkisasszonyt. . és a lányt megkerülve odament az asztal hoz. Nincsen finom modorod. . felpattant az ajtó. . amiről tudnom kell. de édes mindegy. amit a tisztesség parancsol. Még a szokásosnál is komorabbnak. és hamarosan faképnél fogja hagyni. uram . . te pedig mindig és mindenben ajtóstul rontottál a házba.Bejelentem Miss Pomeroynak. mint szegény Deirdrének. .hallatszott a hallból Mrs.Mit. Felvette a tollat. 48 . Meg vannak győződve róla.Üzenetet kaptam. . igen komornak tűnt. hogy odaáll a pap elé. én. ahogy Effie néni mondja.Tudják. ha bármi történik. Magam jelentem be magam. Harriet zord beletörődéssel bólintott. mert te vagy a nővérem. hogy St.Hogy a mennykőbe tudtál ilyen kétségbeejtően tapintatlanná fejleni. ha mégsem azt műveli.Vagy nem? Nem mintha a tény számítana.Badarság. Nem vártuk.Azt mondják. . ha netalán teherbe esett. és együttérzően megfogta a karját. Azonnal indulok Hardcastle House-ba. . A lány tündöklően elmosolyodott. és nem is szeretném tudni. Gideon! Annyira sajnálom.Megértem. hogy tudják.Általában úgy szokott történni. Röviddel azután. . Gideon tekintete nem lett lágyabb.Hol szerzi be ez a lovait? Valóságos szörnyetegek. Mostanában mindenért én vagyok a hibás. Nem első alkalommal citálnak oda a halál ágyához. .Jó reggelt. Megértette? Harriet nyelt egy keserveset. . Vajon most mit akarhat? Nagyon komornak tűnik.Tisztában vagyok vele.Nem hinném. amelyre Harriet a fog képét akarta felvázolni. Mielőtt Harriet válaszolhatott volna.Nos. és munkához látott. Rendkívül kínos lesz. mikor térek vissza.Reméljük. .motyogta Harriet. és néhány sort vetett a papírra. hogy megérkezem. mikor vegyem komolyan. vagy ideküldök egy fullajtárt. Még nem tudom. Üzent értem.Képzelem! .Kedves megrontott nővérem. és odament az ablakhoz. hogy férjhez fogok menni. hogy ugyanaz a sors jut neked is. Tudod mit beszélnek a faluban? . hogy ezért is én vagyok a hibás. A látszat a minden.Értesít. . Azután kiegyenesedett. .Gideon nem viszonozta a mosolyt.Tudtam. . hogy apám a végét járja. Harriet! Hamarosan vicomte-né leszel. ami veled történt.Talántán azért. Meg kell tanulnod ennek megfelelően öltözködni. de az embereket sokkal jobban érdekli. Justin .Ez St.nyögött fel Harriet. St. kedves húgom? . . . Harriet. hogy az élet megismétli önmagát . hogy St.Itt hagyom önnek a hampshire-i címemet.Nem. de egyszerűen nem hiszik.taglalta Felicity kéjes borzalommal. Magam akartam közölni önnel. . . Felicity fölpattant. hogy ne azt művelje. összehajtogatta a papírt. hogy én jövök ide bejelentés nélkül. . . Harriet kezébe nyomta. Justin és én jegyesek vagyunk? . . . odasietett hozzá. Gyakran tűnik komornak. a te helyedben megköszönném a jó csillagomnak. amikor Harriet odafordult. Harriet összehúzott szemmel nézett a testvérére. . .Legalább ezt a rémes kötényt vedd le. lódobogás hallatszott a felhajtóról. Justin észrevenné.Ó. Stone hangja. és elkezdett babrálni a haján.De igen . .Csak nem sajnáljuk magunkat? . ha megrontóm frigyre óhajtana lépni velem. mi van rajtam. . Nagyon jól tudta. Justint a pokol ördögei sem tarthatják vissza.szünetet tartott. Azért remélem. .Lehámozta egyik bőrkesztyűjét.vonta össze a szemöldökét Harriet.Persze. hogy jobbra fordul az apja állapota. és igazítsd meg a főkötődet! Siess. Lovaglóöltönyben volt. De mennem kell. . természetesen rengeteget beszélnek a rablók elfogásáról.Harriet fogta a tollat. -De azért engedelmesen leoldozta a kötényét.Egy kicsit sajnálom magamat. Harriet növekvő aggodalommal sandított rá. mint erre Effie néni nem szűnik meg figyelmeztetni bennünket.Az semmit sem jelent.Ne fáradjon! Sietek. hogy ez mit jelent: haladéktalanul meg kell írnia Gideonnak. Harriet felpattant. . és mint Felicity helytállóan megállapította.

mint azelőtt. légy elővigyázatos! Most.Az apjához utazik.Ezzel együtt óriási szerencse. . Új végrendeletet írtam.Azt Londonban senki sem fogja tudni .mondta gyakorlatiasan Effie. Effie néni.. amelynek értelmében Harriet és Felicity tisztességes móringot vihetnek magukkal a házasságba.rogyott bele Harriet a székébe -. miszerint elhagy.mondta nyugodtan Harriet. . De magok ügyet se vetettek az intésemre. Stone-t a faluba. és el is szándékszom költeni.vihogott Felicity. Stone. és keblére szorította a levelet. Gideon elengedte.Meg vagyunk mentve. és esküszöm.Igen. még egy szó arról az éjszakáról.Felrángatta a kesztyűjét.Még nem .Nyugodj meg.Harriet letette a kanalát. . Egyelőre csak egy fogat emeltem ki. Majd itt varratunk új ruhákat mindenkinek. hogy Effie néni nem látta a búcsúcsókot. Stone szerint azért jött. Tudta. hogy megpróbálja elverni az egész vagyonát. magához rántotta. Harriet a szeme sarkából látta. és szeretném.mutatott rá Harriet. . nem érsz annyit a háznak.Az egész társaság meg lesz győződve róla. hogy Felicity elhűlten bámulja őket. mylord. hogy foglaljon helyet a postakocsin. kisietett a dolgozószobából. . de remélem. és szájon csókolta. . Az évad hátralevő részére házat vettem ki Londonban. Effie néni . . ha maradna valamim. És ez az. Ez felháborító viselkedés rávallott a Blackthorne-i Fenevadra. .Marad elég idő a formaságokra. Hagyjatok ott mindent. kíváncsian meredt a nővérére. aki halálán van. . hogy már nem akarsz előnyös házasságot kötni. Effie reggelinél bontotta ki. -Mi ez? . roppant izgalmas! .Hiszen még be sincs jelentve hivatalosan az eljegyzés. és Effie rontott be rajta űzött tekintettel. Egy perccel később csapódott külső ajtó. hogy mindkettőtöknek csinos hozománya van. Mrs.Leküldöm Mrs. . Úgy készüljetek. . . Mondtam magoknak. hogy az évad nemsokára eléri a forrpontot.Addie néni azt írja. ha nincs ellenedre. ha majd visszajött . Stone fennakadt szemmel roggyant le a padlóra. de remekül fogjuk érezni magunkat. nem szabad elvesztegetnetek egyetlen percet sem.Nem fog visszajönni . hogy többet is találok az állatból.Majd észben tartom . Stone vészjósló alakja merült fel a küszöbön. Akkor már itt se vagyok. .Egy pillanatot sem vesztegetünk. Ki tudja.Tudtam. hogy közölje veled. az is az én két aranyos unokahúgomra fog szállni. Jól nevelt úriembere nem szoktak megcsókolni hölgyeket mások szeme láttára. átnyalábolta Harriet vállát. mikor megrontott? Meg kell mondanom.Azonnal . megfojtalak. .Hát kiböjtölte és végre megkaparintotta a pénzt. .? . amit nem tudnék elverni. Azonnal el kell kezdenünk a csomagolást. Mrs. Adelaide nénétek Effie égnek emelte tekintetét. és egyre növekvő izgalommal olvasta fel Harrietnek és Felicitynek. mielőtt itt hagyom az árnyékvilágot.Jó öreg Addie néni! . Lévén. .Felicity . És most elment. ne merészeljen elájulni! Nem vagyok abban a hangulatban. . Szegény Miss Harriet pedig szomorú sorsra fog jutni. Nem írták meg a hírt az újságoknak. Éppen most kezdtem el dolgozni egy új és rendkívül érdekfeszítő leleten. Justin járt itt? Mrs. Hű.susogta sötéten. de nekem nem kell fölmennem Londonba. hogy meg fog történni. Mikor megyünk? . Szemében igazságosztó tűz lángolt.Nagyszerű.St. Végre kezemben a vagyon. . Figyelmeztetlek. mi jár a húga fejében. De már elkésett. Soha többé nem látják őtet. A Jóisten a tudója. ami számít. Mielőtt Harriet bármit tehetett volna. Ebben a pillanatban ismét kivágódott az ajtó. És nem is óhajtok felmenni. mennyi marad utána? . hogy ez fog történni. 49 . .Jóságos ég! így csókolt akkor is. Tájékoztatni fogom.Csak egy pillanat. Ezt képzeljétek el! Mindketten örökösnők vagytok! .Felicitynek ez valóban pazar alkalom. . Ezenfölül pedig.mondta Felicity.Az órára pillantott. hogy végeztem a gyásszal és a fiskálisokkal. Másnap reggel megjött Adelaide néni levele. . és St. .mondta lelkesen Effie. ha mindhárman feljönnétek hozzám. Imáim meghallgatásra találtak. Harriet riadtan sandított a házvezetőnőre. amit fukar férjem összekuporgatott. . hogy holnap reggel indulhassunk. Justin csődöre végigdübörgött a kocsifelhajtón Felicity kikerekedett szemmel. Legdrágább Húgom és Kedves Unokahúgaim! Nagy örömmel közlöm veletek.sóhajtott Harriet.Mrs.kérdezte. mennyire megszolgáltam minden garast.

.Nem éppen Mrs.Gondolom. Kiderítheti.Mondja ő . .mosolygott rá helyeslően Effie.. Az elevenére talált Harrietnek. tényleg egyedi példány-e. Mrs. .Effie letette a kávéscsészéjét. Isten a tudója. Én. . Ugye.. .A néninek igaza van. Justinnek.Jól van .Minél kevesebbet emlegetni? Mi a szöszre célzol.ismerte be szomorúan Effie. . Justintől nem várhatunk el becsületes viselkedést.mosolygott elégedetten Effie. egy szép napon pedig grófné.De a fogam! .De igazából ebben sem lehetünk bizonyosak. .Felragyogott. eljegyzésedet. és kész! . nem számítanék rá . Harriet fölszegte az állát. Justin nem hazudna ilyesmiben. Justin eddig még annyi fáradságot se vett magának. Justint . Harriet megbotránkozva nézett rá.Azt hiszem.Úgy látom.biccentett Harriet. mindenesetre. hogy fölmenjek Londonba csiszoltatni magamat. Neked is be kell látnod. . Effie néni. mint valaha. . St.De hát pontosan most mondtam.A legutolsó dolog.mondta rendkívül határozottan Effie.feleselt Harriet -. tetszeni akarsz a szüleinek? . Justint. hogy mi történt. rászánhatok néhány hetet. .Nagyszerű! . és finoman megtörölgette száját a szalvétával. az apja súlyos beteg! . .kezdte nyugodtan -. Felső-Biddletonban.Sőt. . Harriet . Az pedig roppantul arcátlan dolog lenne.A helyzet az. . És aztán beléhasított egy gondolat. mire célzol. hogyan kell viselkedni a társaságban. . Nemcsak St. hogy ez a sebbel-lobbal való távozás semmi jót nem ígér.nevetett Felicity. Zöldeskék szemének hirtelen. Effie néni? Effie krákogott.Nagyon helyes . Felicity somolygott. Szóval amíg nem intézkedik. bizonyara meg szeretnéd tanulni. hogy kutatásokat folytasson a fogával kapcsolatban. nemcsak Felicitynek. . Stone miatt aggódom .mondta Effie. Kapiskálom már. . Kell tanulnod egy kis nagyvilági fellépést. drágám. az. hogy kínos helyzetbe hozzam St. Ekkor lépett be Mrs.mormolta Effie. Amennyire tudjuk. Attól félsz.De. . hogy tisztességesen felkészülj az új helyzetedre. legjobb lenne minél kevesebbet emlegetni a te. hogy a hivatalos bejelentés nem történt meg. . Az itteniek. . Effie néni. Harriet vasvillaszemmel nézett rá.Az ég szerelmére .Ez a nagy alkalom.jelentette ki fölényesen Effie. drágám. . és a nézése furfangosabb volt.írok St. hogy csodásan fogtok szórakozni. .Velünk jössz.ismerte be tétován.Tökéletes alkalom.St..mondta kétségbeesetten Harriet. Mit akarsz még elérni azzal. hogy nem lettem-e mégis elcsábítva és elhagyatva. hogy a vicomte valami kegyetlen játékot űz. . . izé. akik állításuk szerint ismerik St. .Talán ő is utánunk jöhet. szúrós lett a tekintete.Arra gondoltam .Akkor itt az alkalom. . . Ugye. Harriet.Hogyhogy? .Hát persze . hogy felhurcolsz fővárosba? Effie ravasz képet vágott. Londonban lenne alkalma. hogy tájékoztassa a lapokat.De az egész falu rajtad köszörüli a nyelvét. akinek ez meg sem fordult eddig a fejében. ha mi tennénk. . Stone ültetett bogarat a füledbe? Magad se tudod biztosan.Mi lesz az ősmaradványaimmal? . Én azonban nagyon jól érzem magam itt. azt hiszem.Talán. .Te pedig tényleg vicomte-né leszel. ha az apja túljutott a válságon. hogy St. Justinért. épp elég megaláztatásban volt része életében. hogy szert tégy a finom társa¬sági modorra. kezdelek érteni. amit szeretnék. .. hogy mivel egy leendő gróf felesége leszel.bosszankodott Harriet. hogy semmi kedvem Londonba menni! Ti menjetek Felicityvel! Bizonyos vagyok benne.Én már menyasszony vagyok. Stone egy tálca pirítóssal. . szentül hiszik. Harriet. Végül is nem akarhatod kínos helyzetbe hozni a férjedet.Azok az ősmaradványok már az özönvíz előtt is ott voltak a sziklában .Várhatnak még néhány hónapot.ráncolta össze a szemöldökét Harriet. . hanem a családja kedvéért is. 50 . nem érted . és közlöm. . de neked is.

Nem szükséges emlékeztetnie. eddig még nem volt alkalmam említhetni. ..Remélem . bizonytalan és talán egy icipicit reménykedő. ha mindenki láthatná.Lady Hardcastle pillantása megváltozott. .Azt hiszem.Vőlegény? Komolyan beszél. Már ettől is fel volt dúlva. mihelyt a fia késő este megérkezett. . Kezdetben jobban örült volna. Volt benne valami átszellemültség. aki kávét töltött neki.Gideon megvárta. Gideon gyermekével a karján. Mélységes elégedettség és tulajdonosi önérzet töltötte el erre a gondolatra. Gideon arra számított. Csak azért írhatott. De azért egészen elfogadható lenne egy külön engedéllyel kötött. Harriet levelét a kése mellé tette.Az tény. Megyünk Londonba. . Akkor megegyeztünk. mert attól tart. hogy a múltban szerzett tapasztalatai örökre kiábrándították a házasságból. hogy nem is járt. amíg a főkomornyik anyja alá tolja a széket.Lady Hardcastle kanala megállt félúton a csésze fölött. amikor belépett FJardcastle House ebédlőjébe. Először a kikerekedett Harrietet képzelte maga elé. Egy bukott nő épp elég a családban. szinte azonnal. Azt hiszed. . . mint ő maga: energikus.lövellt Effie Felicityre egy szúrós pillantást hogy nem kerül sor az itteniekhez fogható balszerencsés fejlemenyekre. amely jól illett ezüst hajához és kedvenc pasztellszíneihez. .Kurtán rámosolygott az anyjára. De ki nem teszem a lábam Felső-Biddletonból. akár nem. . .Látom. . asszonyom. Ennek pedig még a gondolatára is elöntötte a forróság.Nem engedem. . aztán visszaült az asztalhoz. Fölemelte ezüsttálcáról. akkor is túl vén vagyok már ehhez a szerephez. hogy vőlegény vagyok.Hamarosan megismeri a hölgyet. hanem mintha néhány ujjnyival lebegett volna a föld felett. amint fél kézzel valami kövületet rajzol. Már kezdtem félni. gyors házasság. hogy a menyasszonya vagyok? Vagy elhallgattathatod a barlangban történtekkel kapcsolatos híreszteléseket? Effie jéghideg pillantást vetett rá. te pedig a titkok érett asszonya. Mivel pedig drága fivére nincsen többé velünk. Hardcastle grófnéja épp akkor suhant be az ajtón. hogy felmehetünk Londonba. Majd később elolvassa.Ezt jól mondtad. Apja szokás szerint remekül összeszedte magát. Harriet végül is papkisasszony volt. Fölmegyek Londonba nagyvilági viselkedést tanulni és egyéb. Szórakozhatunk kedvünkre.' De talán Londonba nem követnek bennünket a rólad szóló pletykák. ha miss Pomeroy nem kerül áldott állapotba. . aki produkálhat egy Hardcastle-örököst . hogy Harriettől jött. Anyja.jelentetté! ki Harriet. Gideon amennyire lehet. És az lesz a szép az egészben.Te most már örökösnő vagy. hogy ma már reggelizni is lejön. . Gideon? . Harrietnek az volna a jobb.Jó reggelt. hogy egyikünknek sem kell férjre vadásznia. személyes okokból is. Gideon. eredeti és nagyon nőies. szerette volna betömni a felső-biddletoniak száját. Rendkívül kellemes kép volt mindkettő. hogy nem szükséges az oltár elé nyargalniuk. mintha mi sem történt volna. Kézírása is olyan volt.Bravó! . Harriet. levelet kapott. Tud még mielőtt feltörte volna a pecsétet. ifjú örökösnőként akarsz kínálgatni a Házasságivá sáron.Én vagyok az egyetlen. Olyan légies teremtés volt. el tudod titkolni.összegezte Gideon egykedvűen.. Harriet. a másikkal csecsemőt szorít a melléhez.Lady Hardcastle bólintott az inasnak. -Jó reg gelt. Margaret. . noha nem ismerem a menyasszonyt. Ez sok mindent elfed. Még ha nem lennék menyasszony. . Tisztában vagyok vele. hogy apámat rendkívüli módon aggasztotta e téren tapasztalható hanyagságom. amelyen a napi postát szokták tartani. közölnöm illik a tényt. Majd én leszek az ifjú ártatlanság.Nagyon komolyan. A lánynak éppen elég elviselni a házasság gondolatát.Hölgyet? . és mímelhetjük. akár elhiszed. Felnézett a levélből. asszonyom. hogy eltitkold a jegyességemet . . Egyelőre nem szólt a szüleinek a mátkaságról. . 51 . Maga előtt látta. Ismerem? . Gideon abban a pillanatban észrevette a neki szóló levelet. Felső-Biddleton igen távol esik a nagyvilágtól.Mivel azonban apám láthatólag vitathatatlan győzelmet aratott a kór felett. kedvesem. de most az ő. hogy várandós. Meghökkent lett. hogy Harriet hamarabb odakerülne az ágyába.Azt reméled.. . ha te ártatlan. Fürkészően nézett Gideonra.Megkönnyebbülten hallom. aztán ismét csak őt. Meglenne az a vitathatatlan előnye.rikkantotta Felicity.

elolvasnám ezt a levelet.mondta vérfagyasztó pillantással Hardcastle.Lánchordtát. és az anyja és én már azon töprengtünk.Megtettem.Igen. . amint lehet. . amiért beleegyeztem az utazásba. de szemmel látható volt. . Maga az utolsó sarja a családnak. mint a fiáé.Rokona? . .tombolt a gróf.Gideon felállt az asztaltól. Ebben a pillanatban mozgolódás támadt az ajtóban.Ó.Egek ura . . hogyan fajult idáig az egész. végre megkapta a férje pénzét.A neve Harriet Pomeroy. . . mire ezt a levelet olvassa. . uram. Gideon visszament a székéhez. Ez a legfőbb oka. Lady Hardcastle szigorúan pillantott Gideonra. uram.) De belátom. . . és eljegyezkedik? . szükségünk lesz-e különleges engedélyre. hogy meleg étel szedjen magának a tálalónál. amit én mondok. és lejött a reggelihez. de érezte. .Elég. mint Gideon Gyérülő haja ugyanolyan ezüstösre őszült. gyorsan átfutotta Harriet levelét: Uram. Most pedig. . .Ezt nem hiszem . hogy egy újabb lányt döntött romlásba. Adelaide nagynéném. ha itt esem össze az asztalnál! . Effie néni intencióinak megfelelően. akit kineveztem Felső-Biddletonba . . és széthajtogatta Harriet levelét. ha így felizgatja magát. .Nem volt idő. valóban vétkes vagyok. Óarany szemének amely szakasztott olyan volt.Gideon. megszerzem a nagyvilági modort.Az ő bűne lesz. Mindenütt előfordulhatnak ősmaradvány tolvajok. én már Londonban tanulom. . hogy egyikük sem hisz nekem. A tény. és megjelent Hardcastle grófja. Mondja el a részlete ket.. a társasági viselkedéssel kapcsolatos ismereteim felettébb 52 . . maradéktalanul bizonyította. de még mindig ugyanolyan ádáz volt a nézése. .Gideon beledöfte a villáját a kolbászba. hogy mikor óhajt tenni ez ellene valamit. és valamennyiönket odacitált Londonba. És lehet. amelyet a barlangunkban fedeztem fel. Ez nem holmi dibdáb esemény. .Pomeroy? Pomeroy? így hívták az utolsó lelkészt. .Tányérján a kolbásszal és a tojással. hogyan kell viselkedni egy jól nevelt feleségnek. sokkal jobban szerettem volna itt maradni Felső-Biddletonban. de az elsőt sohasem kompromittáltam. mint talán emlékszik. Megfogadta.Hardcastle leült az asztalfőre.bökött Hardcastle a villájával a fia felé. akit. Kénytelenek voltunk előzetes bejelentés nélkül eljegyezni egymást. nem hiszem. de tartotta a száját. hogy vette a fáradságot. kedvesem! Megint rohamot fog kapni.Majd bemutatom a menyasszonyomat. majdnem olyan hatalmas termetű. nehogy Önnek szégyenkeznie kelljen miattam a jövőben. uram Méltóztathatott volna korábban is szólni róla. hogy öt perc múlva ki ne robbanjon közöttük a veszekedés. mit művelt? Gideon hidegen mosolyogva feltörte a pecsétet.Isten a tanúm. Gideon keményebben markolta a kést.Hát ez mi? . Hardcastle szeme kigyúlt a haragtól. . Hatvankilenc éves létére is megőrizte ifjúkorának atletikus alkatát Magas volt.Nincs sok mondanivalóm . Gideon összevont szemöldökkel. ha megbocsátanak. Csak úgy fogja magát.mondta mereven a gróf.mondta szemrehányóan Lady Hardcastle. Az egyik inas támogatta a karjánál fogva. . . . . Utána meg tudom mondani.A lánya. hogy .Nyugodjon meg.Szinte érezte az anyai megbotránkozás és az atyai harag hullámait. és ne tartson bennünket további kétségek között. muszáj mindig a legrosszabb indulatra következtetnie apja megjegyzéseiből? . én pedig. És megtartjuk az esküvőt. Nem lehettek egyazon szobában anélkül.Már megint egy papleány.Csak nem ejtette meg szegény leányzót? .rebegte Lady Hardcastle.ugyanilyen sürgős lesz az esküvő is. Hogy tökéletesen őszinte legyek.Szólhatott volna.Miért ne? O is ugyanígy értelmezi azt.Ideje. aztán odafordult haragos férjéhez. hogy megint kompromittált egy lányt? . amelyek miatt Gideonért küldetett. hogy őlordsága sokkal jobban érzi magát. Ami a másodikat illeti. Gideon. ő vállalja mindenért a felelősséget. hogy most nem fog civakodni az apjával. hogy papkisasszony létemre. de már nem lehet meg nem történtté tenni. . mint a feleségéé Széles. . istenem! . csontos arca alig-alig lágyult valamit az évek során. mielőtt lánykérőbe ment . hogy nemigen úszhatja meg a jelenetet. hogy senkinek se szóljon róla.kérdezte Hardcastle.Teremtő atyám! Csak nem azt akarja mondani. Felicityt bemutatjuk a társaságban.Baleset volt. a korral kissé megtört a fénye.rebegte Lady Hardcastle.szólt nyugodtan Gideon. Nagyon izgatott vagyok a fog miatt. hogy már nem érzi mellkasában azokat a hasogató fájdalmakat.Tudom.A menyasszonyomat kérdezze. Minden figyelmét a kolbásznak szentelte. . már említettem Önnek. (Ismételten szeretném megkérni.

mylord . Nem kínáltak neki se menedéket. Gideon pedig tudta. Remélem. . felélesztették a párbaj történetét. . hogy nem bír hidegvérrel leszúrni egy embert. hogy azonosíthassam a fogamat. hogy St. Nem mintha bárki is meg merészelte volna tenni. Remélem. Mintha még most is hallaná. hogy nincs oka további aggodalmakra. Sajnos. Ember. aki tájékozott az ilyesmiben. hogy londoni tartózkodásom alkalmat nyújt kutatómunkára is. mert Morland irgalomért könyörgött. Justinnek.Viszik Londonba finom modort tanulni. . mint a legtöbb úriember. hívták föl rá a figyelmet ugyané szemtanúk. Nem az arcán tátongó sebből csöpögő vér. Tudatában volt. De mindig csak Gideon háta mögött. Mint Effie néni mondta. Gideon. Bryce Morlandet. Ennél sokkal kétségbeejtőbb dolog történt. a szemtanúk azonban nagyon is buzgón emlékeztettek bárkit. Kérem. baleset volt! Gideon nem volt benne egészen bizonyos. Morland. Csak most jött rá. Visszahúzta tőre hegyét Morland torkáról. Gideon kizárólag egyetlen ok miatt tette be a lábát a klubba. akik nagyon jól emlékeztek arra a tőrpárbajra. Holnap reggel indulunk. amely olyannyira foglalkoztatta Önt.Mi ez? Minek lohol maga Londonba? Gideon ingerülten megállt az ajtóban.ordított utána Hardcastle.pillogott Lady Hardcastle. mennyire örült volna a sietős esküvőnek. Ami a másik témát illeti. . hogy a valódi párharccá fajult mérkőzés hevében baleset idézte elő az arcát végigszántó vágást. hogy csak a kardot üsse ki ellenfele kezéből. Justin egy igazi párbajban.Lady Hardcastle összevonta a szemöldökét. 53 . Justin kis híján legyilkolta ellenfelét. ha véletlenül elvetődött Londonba.mondta apjának -. Rendkívül idegesítő Harrietet Londonban tudnom.Ördög és pokol. amelyben az elrútító sebhelyet szerezte magának. Arám nincs áldott állapotban.Mivelhogy nem halódik. titokzatos halálesetekről.Ön nem ismeri Harrietet. Adelaide néninél elérhet. A klubok kitűnő adatforrások. Önnek olyan feleségre lesz szüksége. haladéktalanul újra kezdődik a sutyorgás meggyalázott hajadonokról. Ahhoz túlságosan veszedelmesnek tartották. se második otthont. öngyilkosságról. . Justint? Nem volt rá semmi oka. jöjjön vissza! . . Bizonyára habozás nélkül lekaszabolná a kihívót. mint egyszerű mérkőzés két ifjú sportember között. Ennek nagyon örülök: sokkal elviselhetőbb lesz tőle még az utazás gondolata is. 9.Gideon befalta az utolsó karika kolbászt. nem is a szemtanúk miatt fékezte meg magát az utolsó pillanatban annyira. . Gideon túlságosan is jól emlékezett arra a pengeváltásra Morlanddel. Azért tette. amikor egész Londont bejárta Deirdre megrontásának és öngyilkosságának története. Nem előzte meg igazi kihívás. Gideon egyáltalán nem kedvelte annyira a klubokat.Nem. uram. ha kívánja.Mi lehet még ennél rosszabb? . gyerekkori barátja volt St. hadd nyugtassam meg. Szívélyes üdvözlettel Harriet A szentségit!. éri már útnak is indulók. Több mint tíz éve volt már a duellumnak. -Badarság. az isten szerelmére. gyorsan el tudom sajátítani. Három évvel később. gondolta Gideon.hézagosak. Végül is miért akarta volna megölni Morland St. és mindenki hatalmasat sóhajtott a megkönnyebbüléstől. . Morland kegyelemért rimánkodott.Nem húzhatom az időt. Ugyancsak felidézték Randál halálának részleteit. Mellékelem a címét. adja át tiszteletteljes üdvözletemet édesanyjának. . miközben gyorsan összehajtogatta a levelet. hogy szemébe mondja a vádakat. mire lenne képes St.Magát semmi sem tudja felidegesíteni. méghozzá a legsötétebb árnyalatokkal ecsetelve élesztették fel. atyja jobban érzi magát. De mindenki más bizonyos volt benne. Abban bizakodom. és felállt. mielőtt meglátogatta volna Harrietet. úgyhogy nem sok rokonszenvet táplált a klubélet iránt. . ő pedig választ akart néhány kérdésre. asszonyom. Voltak még. hogy amint átlépi a küszöböt. nem a fájdalom. Nincsen szükség gyors lakodalomra. A baj tehát megtörtént. hogy minél hamarabb visszatérhessek kövületeimhez. Csak az ördög tudja.Jóságos ég . . Gideon. és kérdéseket tettek föl. maga a párbaj pedig nem egyéb.

. ezek szerint.Hát. . . az ősmaradványokról és a geológia alapelveiről. rég nem láttuk. . Igyék egy pohár rajnait. . Elővarázsolt egy jókora fehér zsebkendőt. . Már meg ne sértődjék.Fry harciasan meredt rá. Fry bizonytalanul sandított Gideonra.Nos.Legyen nyugodt.Nem. amíg nincsen hivatalos értesítés. akkor van szerencsém megismerni őt.Üljön le. Nem az a típus. Nagyon értelmes. egy hampshire-i báró. mikor hallottuk. a reggeli lapokban jelenik meg az értesítés.Fry megint meghúzta a borát.Valóban? . . Miss Pomeroynak nincs szüksége semmiféle csiszolásra. ha érti. Miért nem fejti ki bővebben? Fry kényelmetlenül fészkelődött a székben. amikor a gróf még gyűjtötte az ősmaradványokat. Fry elvörösödött. Azt pletykálják. . az. Bájos ifjú hölgy.Nahát. de egyébként igen értelmes. mire gondolok. Hidegen bólintott néhány idősebb úriembernek.Igen. .Épp most mondtam.Csak hogy annyira érdeklik a kövületek és a geológia meg a többi ilyesmi. Fry.Bár ami engem Illet. . . hogy elég csiszolt legyen önhöz. St. természetesen. Mindazonáltal. Nahát.Fry komornak látszó . . de udvarias hangon. . aztán letelepedett a kandalló mellé.Úgy bizony. uram . testű úriembert: Lord Fry volt. hogy eljegyezte magát. .Ó. De ha tetszik.Első londoni estéjén megmászta a St. . nahát. Bár némileg csökönyös bizonyos kérdésekben.Fry hirtelen valahogy reménykedőnek tűnt.Hallottam. Az ember azt hinné. .húzta össze a szemét Gideon. mint a sült hal.Egy ilyen intelligens fiatal hölgy. Fry húzott egyet a pohárból.Ha valóban Miss Harriet Pomeroyról beszélünk. . apja barátainak.Bizonyosra veheti.Nahát.Szóval igaz? .körülményekhez képest jól.Fry harcias pillantást lövellt rá. akivel közös az érdeklődésük.A húga valóságos szenzációja a mostani évadnak.kérdezte Gideon selyemsima hangon.Úgy bizony. hogy ha már férjhez megy. . mire gondol. azért hozták Londonba. Az egész világ a lába előtt hever. .mondta Gideon közömbös.Nahát.Gideon kissé megkönnyebbült. Elég sajátos fogalmai vannak a rétegekről.Szegény leány . mint hogy velem jegyezze el magát? -provokálta Gideon. nem.Jó estét. . James Street egyik legelegánsabb klubjának lépcsőit. .Ugy gondolja. Valóban nagyon értelmes. még lágyabbra fogva a hangját. Fry lesüllyedt Gideonnal szemben a bőrfotelba. Miss Pomeroy azt mondja. és keményen ránézett a köpcös báróra. Fry. Nem lepődött meg az izgatott és kíváncsi moraj hallatán. .Nahát.motyogta alig hallhatóan. hogy van az apja? . . és megtörölgette a homlokát. Kár. Nincs túl meleg itt a tűz mellett? Én általában ne szoktam ilyen közel ülni. Gideon félretette az újságot. . ez ugyanaz a Harriet Pomeroy. . Megismerte a terebélyes. Tartottam tőle.Nos tehát. . . hogy igen . Mindig így volt. Fry. megismerkedett a menyasszonyommal? . Igaz? Gideon fölnézett az újságból. . semmi. hogy engem megsértsenek. . jó. Nem kellett sokáig várakoznia. . Fry? .Nem értem.Mi meglepő van ebben. hogy igaz az eljegyzésemről szóló híresztelés. és a klubtagok meglátták. uram. Izé.mosolygott hidege Gideon. . Semmi ilyesmire nem céloztam. A családja meg hallgat.Ebben egyetértünk. -Így már értem. apjának régi ismerőse abból az időből.és Régiségkutató Társaságba. Kínosan keresgélt valami más téma után.Nahát. néhányan társaságunkból meglepődtek némileg. A báró ettől teljesen összezavarodott. de az ember sohasem tudhatja.Parancsol? . 54 . Szóval így.Nahát. . . hogy a mi Harriet Pomeroyunk az ön menyasszonya. .Nahát. . Holnap. amikor benyitott a főbejáraton.Több kell ahhoz. ugye érti. . nyugodtan megpróbálhatja. semmi. . Justin.Miss Pomeroy láthatóan rettentő biztosra vette. .Fry megint a homlokát törölgette. olyan férfit választ magának. Takaros hozomány. tökéletesen elragadó úgy. Gyönyörű leány. . Kért egy palack rajnai fehéret. hogy egy intelligens fiatal hölgynek több ésszel kellene bírnia. ahogy van.Gideon töltött a bárónak egy pohár fehérbort. . és fölvette az újságot.Ön. . Nemrég lépett be a Kövület.

. Mélységes elégedettség töltötte el. hogy Gideon Londonban van. . . Kár.De azért nem ellenkezett. Egész jó gyűjtő volt annak idején. Gyere! Régiségkutató barátaid várhatnak. Ez volt a szakterülete. . . aki viszonzásul megbiccentette zöld turbános fejét.Fry vitézül belevágott. Vulkánon táncolunk. ha nincs ellenedre. már ha a véleményemre kíváncsi. akik őrá vártak. amikor nagynénje odavonszolta Adelaidehez. .Az egész jövőd forog kockán. Magától értetődőnek tekinti. . Harrietnek az volt az első gondola hogy Felicityvel vagy Adelaide nénivel történt valami. Mivel pedig nem hozta nyilvánosságra az eljegyzést. A kisasszonyt szemlátomást egy szikrát sem aggasztja az a lehetőség.Nem. miszerint egy bizonyos ifjú hölgy két héten belül megszűnik egy bizonyos szörnyeteg menyasszonya lenni. amiért idejött ma este. amelyet az üledékes kőzetek jelentőségéről folytattunk.kérdezte fojtott hangon.Pontosan azután. Szerette volna minél hamarabb folytatni az érdekfeszítő társalgást. Nem várhatna az a tanácskozás? . .Igazán. Ma este lélegzetelállító látványt nyújtott tüzes bíborszín ruhájában. szeretnék néhány szót váltani veled . .Fry feltápászkodott.sóhajtott Effie.és Régiségkutató Társaság néhány tagja éppen belemelegedtek a vulkanikus kőzetek természet folytatott vitába. rendkívül aggodalmas arccal. Gondosan átolvasva a fogadások könyvét.Nem is gratulál az eljegyzésemhez. vőlegényem a városban van . . Ez azt jelenti. Örömmel hallom.Pompás! . Meg kell tanácskoznunk Adeaidedel. Fry? .Nahát. Még mindig gyűjt? . Remek. ha érted.Harriet kimentette magát. hogy a vőlegényed-e még. amelyek mind az ő eljegyzésére vonatkoztak.Effie utat nyitott magának a nővéréig. Harriet vágyakozó pillantást vetett a kövületkutatókra. Kezdte bosszantani ez a sok beszéd Gideonról és az 55 . Effie néni: Ez túlzás.Hallottad a hírt.A báró fölemelte a poharát. amelyet a lehető legrövidebb ideig viselt nemrég elhalt férjéért. a lap alján.Harriet.St. hogy az apja jobban van. Harriet nem rejti véka alá az eljegyzésüket. Amióta Adelaide letette a feketét. . Végül is nem jelentet¬ék be nyilvánosan. .Effie néni.mormolta halkan Effie. drágám. Harriet? .Nos tehát. akit rosszindulatú emberek hajlamosak voltak kövérnek nevezni. több bejegyzéssel találkozott. Sokat vitatkoztunk Hardcastle-lel a tengeri kövületekről.-vel. mire gondolok. ilyesmi. hogy elhagyta Felső-Biddletont.Még mindig nem látszol felmérni. gyorsan veszített a súlyából. hogy ne tápláljon túlzott reményeket. Néhány éve felhagyott vele. amennyire emlékszem.Hát pontosan ez az. Sok ilyen bejegyzés volt.Olyan naiv vagy. és nekünk fel kell készülnünk a legrosszabbra. aki rövid elválásuk alatt egyszer csak ráébred. hogy a Blackthorne-i Fenevad faképnél hagyja. Repesett a szíve.Úgy hallom.mondta Harriet. a legfrissebb az utolsó helyen szerepelt. Egyetlen szó sem volt a lapokban.. Harriet és a Kövület. boldogtalan házassága alatt az édességeknél keresett vigasztalást.Nem. hiába intette magát.Mi? . megkövesedett halak. . Kagylók. hogy a felesége lesz. és eltüntette az utolsó korty rajnait. Jobb lesz minél előbb túlesni a tanácskozáson.Igen. . Gideon felvonta a szemöldökét. mit szándékszik tenni. Effie nővére.Természetesen. Gratulálok. . hogy a hölgy nem szorul semmiféle csiszolásra. . fogadást köt Lord T.Egy időben őt is meglehetősen érdekelték az ősmaradványok.mondta Harriet. nem várhat. Mennem kell. . amikor a bálteremben elterjedt a hír. . Röviddel ezután Effie bukkant fel unokahúga mellett. Gideon nem az a fajta. igen. Nem tudhatjuk. miközben elbájolóan rámosolygott egy hölgyre. . hogy amilyen gyorsan csak lehet. Lord R. hogy hosszú. Lady Adelaide Buxton fenséges jelenség volt. hogy lesz-e unokája.Remek. Fry viselkedéséből ítélve mások korántsem szemlélik hasonló lelkesedéssel Harriet jövőjét. Épp most hallottam. már megkapta a választ. pontosan a közepén tartottam egy nagyon érdekes vitának.Valami baj van? . Már csak azzal törődik. De Effie megmagyarázta Harrietnek és Felicitynek. édesem . Justin itt van Londonban. Effie néni. hogy Adelaide méretei közvetlen összefüggésben vannak azzal a ténnyel. Türelmetlenül figyelte a közeledő Effie-t és Harrietet. Haragosan meredt Gideonra. Harriet. nem sejthetjük. miközben bájosan rámosolygott az unokahúga körül összeverődött kis csoportra. mekkora baj lehet ebből. Az apjából hat éve kiveszett mindenféle érdeklődés. miután elcsábította. . . . Az egyik kérdésre. .De akkor is azt mondom. hogy szerelmes. . Gideon tűnődve bámult a távozó Fry után. visszamehessen új barátaihoz. Még a birtokai sem érdeklik. tűnődött Gideon.

Amióta Felicityvel és nagynénjükkel megérkeztek Londonba. Tudta. Erre Harrietnek is elfogyott a türelme. Egyszerűen ellenállhatatlan. harmincöt körül járhatott. .Szedd lábad. . Justinnek? Úgy döntöttem. Bryce rendkívül gavalléros volt mindkettejükkel az első bálokon. hogy egyikük se áruljon petrezselymet. . modellt állhatott volna egy arkangyal arcképéhez.Addig egyikünk sem lehet nyugodt.Szamárság. Sajnos. az ég szerelmére! . Morland mindkettejüket táncoltatta. . . Mr. Elragadó ebben a ruhában. Göndör glóriát vont a feje köré. hogy alkalmas időben megtörténik a bejelentés. Most pedig. Eddig sikerült eltitkolnunk a tényeket. hogy minél hamarabb visszakerüljön a kis csoporthoz. Érdekesen aszketikus. hogy keresett. Rögtön megismerte Bryce Morlandet.legyezte magát hevesen Adelaide néni. pedig mindent helyrehoz a társaság szemében. . Azzal eltűnt a sokaságban. vagy híre megy.Miért. hanem tényleg a menyasszonya vagyok. amiről nehéz nem tudomást venni. Már félig elérte őket.Köszönöm.Biztos vagyok benne.Igen. az utóbbi időben azonban általános elképedésre fokozottabb érdeklődést tanúsított Harriet iránt. . . hogy kiemelje a szeme színét. hogy csinos. és egyáltalán nem volt elegáns. hogy óvatos légy ezzel az eljegyzéssel! . Remélem. Alig bírta megállni. mint minden eddigi ruhája.Harriet.szólt szemérmesen. vissza kell térnem a barátaimhoz. hogy erről nem veszek tudomást. Nyilvánvalóan nem volt még alkalma elküldeni az értesítést a lapoknak. hogy te ennyire meg tudsz bízni egy emberben. . amíg biztosan ne tudjuk. akkor mi lenne? St. Hogy bírsz ilyet mondani? Épp azért vesz feleségül.eljegyzésükrőí.Hát persze. hiszen Morland lélegzetelállítóan csinos férfi volt: vékony és kecses.Hallgass már. hogy kompromittáltak. hogy azt teszi. Harriet. Nem lenne teljes az éjszaka. . amikor valaki elállta az útját.Miss Pomeroy . hogy nem kürtölöd ki! .Nem az ő hibája volt. gondolta Harriet. Adelaide néni . kérlek! . Aztán Effie sóhajtó egyet. . . Effie és Adelaide állandóan ezen rágódtak. kedvesem! Csak jusson eszedbe. . Justin azt teszi. hogy örülnie kellene ennek a figyelemnek. ha valaki véletlenül kihallgat. és csapdába esett szegény. Morland. amit tehetsz. de talán nem kellene ilyeneket mondania .Nem állítólag. És ez olyasmi.felelte kötelességtudóan Harriet. Gondja volt rá. . A magasított derekú felsőrész elég mélyen ki volt vágva. Ő tudta.Nagyon megtisztel. Morland. és bemutatott nekik más táncosokat. St.Porba vagyok sújtva. A báli ruhához azért választották a türkizkék selymet. Azért jött utánam.Harriet rámosolygott a két aggodalmaskó nénire.Mert állítólag menyasszonya St. Effie szánakozó pillantást vetett rá. aki olyan förtelmesen bánt veled. Özvegyember volt. . . Justinnek nagyon sok dolga volt mostanában. Mr. Még mindig szokatlan volt neki a báltermekben szokásos virágos stílus.Te és a kövületeid! . Effie és Adelaide komoran összenéztek.csóválta a fejét Adelaide. . ahova ők elmentek Felicityvel.repítette végig Morland a parketten. mélyebben. . Úgy döntött. 56 . Addie néni.Nem tudom. . hogy kimentsen. Harriet tudta. .Sikerült rámosolyognia. ha nem táncolnék önnel legalább egyszer. ha megbocsáttok. amit a tisztesség diktál. Justin úgyis feleségül vesz. hogy a vulkanikus kőzetekről folytatott eszmecsere várhat még néhány percig. . hogy St.mosolygott rá Bryce. Justin nem bánt velem förtelmesen. hogy megbocsáthatatlan gorombaság lenne kikosarazni. mitévők leszünk. A múlt héten is ott volt minden bálban és estélyen. Legkevesebb.Magamnak tettem szívességet.Már végigkutattam a termet ön után. a rablóbanda elfogásától kezdve az apja betegségéig. ami a barlangban történt. Effie és Adelaide mindent megtettek érte.sandított körbe riadtan Effie néni.Halkabban beszélj! Harriet elengedte a füle mellett a figyelmeztetést. kitüntet a következő keringővel? Harriet elfojtott egy halk sóhajt. hogy ne rángassa fel. .Szó sincs róla . kifinomult arca volt. a hajával nem tudtak mit kezdeni. miközben a férfi visszavezette a zsúfolt táncparkettre. Effie és Adelaide mérhetetlenül hálásak voltak neki. Harriet elpirult. világosszőke haja és kékesszürke szeme. Mindent összevetve. . .Nagyon kedves öntől. hogy ott rekedt velem. a keze szinte nőiesen érzékeny. Mr. Morland. és képesek voltunk talányos fénykört vonni köréd.St.

Miss Pomeroy.Noha valóban egy faluban éltek. együtt mulattunk át jó pár évadot. . Gideon meglátta. . .Ne emlegesse még egyszer ilyen szavakkal a vőlegényemet. Jól ismerem St. Gyönyörű teremtés volt. . igen. Morland? Bryce félig lesütött szempillái mögé rejtette világos szemét.Barátok? .Még mindig képtelen vagyok elhinni. Harriet nem ellenkezett. Én álltam mellette. Voltak éjszakák. És megmondom őszintén. Egyébként én se láttam sokszor Deirdrét. . és azon tűnődöm. . az nem egyéb üres fecsegésnél. . . Egyszer bizalmasan bevallotta nekem. . amikor a menyasszonya meghalt. Valamikor barátok voltunk.magyarázta Bryce. tegyenek bármi Én még most is a barátja lennék. és minden megváltozott. Először más városban tanult.szólt Bryce. bárcsak elfelejthetném. attól tartok.komorodott el Harriet. Justint? .mondta sietve Harriet.Bocsásson meg.Ezt talán nem kellene megbeszélnünk.mondta csöndesen Harriet. és folytatta a táncot. mint mindenkit a társaságban. Harriet összehúzta a szemöldökét. vajon nem tehettem volna valamit..Csacskaság. és keresztül viszi. hogy nagyon könnyen . Tudtam. .Igen. . Harriet megbotlott. Miss Pomeroy. . Nem mintha helyeseltem volna. de eddig még senki sem ejtette ki előtte. hogy Deirdre ugyanolyan ártatlan. a Gideon barátjának mondta volna magát. engem is levegőnek tekint. hányszor kívántam. uram. uram. hogy hamarabb ismerték egymást. mint amilyen gyönyörű.vágott vissza Harriet. Harriet ügyet sem vetett rájuk: ő csak Morlandet nézte hidegen izzó tekintettel. anélkül. Tudta. Igen. amit művelt. aki így tettem. Lehetséges.Ezt nem tudtam. Olyan düh öntötte el. És azt is tudtam. amikor Deirdre nővé érett. Aztán bemutatták a társaságban Deirdre Rushtont. és én nem fordítok hátat a barátaimnak. . . Eddig senkivel sem találkozott FelsőBiddletonban vagy Londonban. míg szemében régi bánatok borongtak. amit a fejébe vesz.Felső-biddletoniak voltak mindketten.szólt komoran Bryce. Justin nem határoz ú. mert aggódom ön miatt. . hogy nagyon bájos volt . ha Gideon felkérte.Az volt. 57 .mondta Bryce az ő angyali mosolyával. Bryce ismét átfogta a derekát. Együtt gyerekeskedtünk Felső-Biddletonban. és azonnal magának akarta.Isten a tudója. ami abban a szezonban történt. Néhányan kíváncsian odafordultak. hogy suttogják a háta mögött.De én voltam Gideon legjobb barátja . . uram . nem sok időt töltöttek egymás társaságában . ha St. aki ösztönösen a széphez vonzódott. . és Morlandnek is meg kellett állnia. amikor mindent együtt csináltunk. hogy vasra pazaroltunk volna időt. hogy nem adott neki kosarat. mintsem Deirdre Rushtont bemutatták volna. Nem létezett olyasmi. aki úgyszólván iskolás volt még. . Hogyan is szerethetett volna bele? . hogy ön visszavonhatatlanul hozzábéklyózta magát a Blackthorne-i Fenevadhoz .Igen . Morland .Nem szabad magát kárhoztatnia. Londonban hallja fennhangon kimondani ezt a jelzőt. annyira megdöbbentette. aztán egyenesen mentük tovább futtatásra vagy ökölvívó-mérkőzésre. Csak azért merészkedtem. ezt. amit ne próbáltunk volna legalább egyszer. ugye. aztán pedig felkerült Londonba.Én úgy képzelem. Justint.Volt idő. évek óta ismerte St. hogy itt. Amit pedig a vőlegényemről hallhatott. Érthetően fejeztem ki magam. éppen akkor. Csak annyira volt képes.Senki sem ismerte nálam jobban. Gideon meg per¬ze idősebb volt. De a barátom volt.Ó.Sajnos. Bryce megértően mosolygott. nem így van. Tulajdonképen én voltam az egyetlen. amikor hajnalig játszottunk. Most már nagyon kíváncsi volt.Nem szükséges miattam aggódnia.Azt mondja. megérti. hogy elhárítsam a tragédiát. Mr. Néha visszagondolok a történtekre. amikor az apjának sikerült felhoznia a szezonra.Ismeri? . . Mr. Harriet döbbenten bámult rá.Hallottam. hogy nem volt szerelmes Gideonba. hogy fékezhetetlen. hogy földbe gyökerezett a lába a táncparkett közepén. Harriet az ajkába harapott. hogy alig bír ránézni Gideon forradásos arcára.

és nem hiszem. Arról próbál meggyőzni bennünket. hogy a jegyesség ideje alatt St. meg sem várvaj Bryce-t. . mint szükséges. Láthatólag mindenki ugyanazokat az okokat szimatolta az eljegyzés mögött. parancsoló külsejű dáma volt. Justin erőszakosan viselkedett volna a menyasszonyával háborodott fel Harriet.mondta nyugodtan Bryce. hogy ezt kell önnek mondanom . Harrietnek eszébe jutottak Mrs.Talán épp azért tette. és segítettek. Ismét megtorpant a táncparketten.Egy tőrpárbajban kapta. -Ön nagyon nemes lélek. de legyen realista. hogy az Alpok lábánál megfigyelhető csiszolt kőtömbök és görgetegek nyilvánvaló bizonyítékai az özönvíznek. nevetgélés kísérte útját. Kíváncsi mormolás. hogy a legtöbb embernek nehezére esik ránézni Gideonra.. a szájára sem lenne szabad vennie.Nem vagyok hajlandó elhinni. . Harriet töprengve félrehajtotta a fejét. Stone szavai. Kirántotta magát Bryce szorításából. .Pontosan . hogy önként sohasem engedett volna Gideonnak előbb. amit önnek. . hogy majdnem tíz éve megvan már az a sebhelye? . Rushton tiszteletes pedig roppant fontosnak tartotta. akiket fontosabb dolgok is érdekelnek. jég is okozhatja. és rendkívül tevékeny gyűjtő.szólt ünnepélyes arccal Bryce -. kedvesem . amelyek ilyen hatalmas omladékokat halmozhatnak fel.Nem.A jég? . Bryce tekintete ellágyult a régi bánattól. a Harrietnél három évvel idősebb komolykodó fiatal báró leplezetlen csodálattal mosolygott lányra. és egy pohár limonádét nyújtott Harrietnek. mint a víz.De borzasztó lehetett ez Gideonnak . hallottam. nem tudtam. hogy St. . hát itt van. És csodásan táncol. hogy léteznek emberek. uram. -Ó. Ott vannak például a tűzhányók és a földrengések. .Miről beszél? . Habozott. Ugye tudja. Deirdre engedelmes gyermek volt. terebélyes. akarom mondani. .. akik ismerik az egész történetet. Ő sok más lehetséges okot is felsorolt.Nehéz ezt mondanom. hogy a felesége lesz? .mosolygott Bryce. hogy vissza kapcsolódhasson a beszélgetésbe. Rushton kényszerítette a lányát. hogy néha kissé fellengzősen viselkedett. .A szokásos okok miatt . Sarkon fordult és kirontott a táncolók közül.kérdezte hirtelen érdeklődéssel Lady Youngstreet.fortyant fel Harriet.Olyan irdatlan jégmezőkre gondol. akkoriban a legjobb barátja voltam.Árulja el.suttogta. . mi más lenne képes elsodorni hatalmas kőtömböket és hihetetlen alakzatokba rendezni őket. Sőt. . Az pedig a nászéjszakája lett volna és egy perccel sem korábban. Nyugodtan kimondhatom. miss Pomeroy! . hogy mondjon igent.Sőt. de talán jobb lenne. .A többiek elhűlten meredtek rá. és Harriet őszintén kedvelte. mint például a gleccserek? 58 . . akkor miért egyezett bele. . .Vitatkoztam egyszer erről apámmal is. . Egyetlen szót sem akarok hallani többé. . Az bizonyos. Új barátai szeretettel üdvözölték.Az apja erőltette. hogy grófi sarjhoz adja Deirdrét.Fáj. -De az az igazság. Csak nemrég örökölte meg a rangot. Micsoda megkönnyebbülés. Ügyet sem vetett rájuk.Ez színtiszta hazugság. . ha vigyázna.. és sohasem habozott másokat is emlékeztetni eme sajátos körülményre.szögezte le erélyesen Lady Youngstreet. és meg sem állt a régiségkutatók kis csoportjáig.Egyike vagyok a keveseknek. amit tett. hogy előkelő családba kerüljön a lánya.Épp idejében érkezett. . Lord Olivér Applegate. Amikor Gideon megkérte a kezét.sodródott oda mellé Applegate. hogy segítsen porba zúznom Lady Youngstreet érveit.Micsoda szenvelgés . több időt töltött odaát a kontinensen ősmaradványokra vadászva. hogy elkísérje. .St. Miután a Napóleon elleni háború véget ért. gondolta Harriet.nyílt kerekre Harriet szeme. Justin szégyenbe hozta Deirdre Rushtont? . mint holmi ócska pletykák. Mindenki tudta ezt akkoriban.Fogalmam se volt róla . Justin látványát. St. .Bizonytalan korú. Fejébe vette. Igen. Nyilván ön is hallotta a vádat. Mint mondtam.És elagyta. De ezzel együtt is kellemes ember volt. .Ha Deirdre Rushton annyira nem bírta elviselni Gideon. és annyira igyekezett megfelelni új szerepének. a sok-sok víz? Harriet mélyen elgondolkodva vonta össze a szemöldökét. Miss Pomeroy. hogy Deirdre nem önként bukott el. Justin arca egyáltalán nem csúnya.

Csak ment.Bizonyosan .Milyen igaz.kezdte Harriet óvatosan -.. Jöjjön. az elegáns lépcső irányába. hogy nem szabad túlságosan lázba jönnie ettől az egyszerű ténytől. Miért nem találkozhatunk élő példányaikkal? .Köszönöm . Ez nem azt jelenti. akkor befedhették azt a területet.elharapta a szót.Gratulálunk mindkettejüknek. Fehér inge és nyakbavalója még feltűnőbbé tette estélyi ruhájának sötét színét.a vulkanikus kőzetek.Akkor engedje meg. Lady Youngstreet epedve mosolygott rá. Tekintete összeakadt Harrietével. Remélem. .jelentette ki Lady I Youngstreet.Mert mindet elpusztította az özönvíz .Gondoltam.Jó estét. Megfulladtak.Felhajtotta a pezsgőt. Itt van! Harriet figyelmeztette magát. Most elindult lefelé a lépcső vörös szőnyegén.Ez nyilvánvaló. A csoport többi tagja is elmormolta az ideülő szavakat. hogy kötelességének érzi megmutatni magát a társaságban. mert észrevette. . még ha csak itt. Sokkal jelentősebbek a vulkánkitörések. hogy ég vágytól menyasszonya után. Hozott nekem még egy pohár pezsgőt? .Micsoda csacskaság azt képzelni. és hova lett. ha a gleccserek fent a hegyekben valamikor sokkal nagyobbak voltak. .Önök jegyesek? .motyogta Applegate. olyan hideg dölyffel. . hogy Gideon valóban képes volt felfedezni őt a túlzsúfolt bálteremben. 59 . hogyan kerülhetnek a hegycsúcsokra megkövesedett tengeri állatok. . és aj karjára tette a kezét.mondta Applegate azzal a lelkesedéssel. hogy ez a vetődés ellensúlyozza az erózió a következményeit.és Harriet gyorsan elhadarta a neveket. Feltételezem. Gideont úgy követte a termen át a suttogás.mondta Harriet -. Nem köszönt senkinek. hogy senki sem figyel rá.Holnap reggel a lapok is közölni fogják. . hogy a jég olyan óriási területeket eltakarhat a kontinensen. amikor a zenészek rákezdtek a keringőt.Természetesen. amíg átszelte a csillogó sokaságot. . Odavezette Harrietet a táncparkettre. ismeri a barátaimat? Gideon körbetekintett az arcokon.mondta Gideon.Persze .biggyesztett Lady Youngstreet. Gideonnak előbb-utóbb elő kellett kerülnie. aki még mindig a kérdésen törte a fejét . hogy bemutassam a többieket . Hogyan feledhettem volna el? . kedvesem. Minden fej a bálterem vége felé fordult. megkövesedett állati maradványok meglétére. Nem nézett sem jobbra. .Fry gálánsán bókolva átnyújtotta a poharat. . Gideon állt a lépcső tetején.De mindenekelőtt. a legjobbakat kívánják arámnak.Hát ez nevetséges . Harriet becsületesen igyekezett mímelni azt az előkelő tartózkodást. amíg oda nem ért Harriethez.Tulajdonképpen . . aki akkor csatlakozott a csoporthoz.Nos.mosolygott szélesen Harriet.Nos . Lady Youngstreet? . kedvesem! Rég táncoltunk utoljára. igaz és tökéletes válasz. kedvesem .Kitűnő! . fenntartott nekem egy táncot. és leereszkedően mustrálta aj tömeget. de szinte azonnal felhagyott a kísérletezéssel. és kezet csókolt Harrietnek. Csak ekkor csapta meg fülét a sokaság zúgása. sem balra. Meg.felelte Gideon. vagy pedig egyáltalán nem törődne velük. amellyel Harriet elképzeléseit szokta fogadni.szólalt még nyugodtan a néma csöndben. hogy a Föld felszíne nem lapos és egyhangú síkság. és hátrahagyták a sziklákat és a görgeteget. Ezek a fiatalok mindig új magyarázatokat keresnek olyan kérdésekre. . hogyan boríthatta el egyszerre az egész földet a csapadék. nem tudom bizonyosan . az utolsó szálig. Ezek megindokolják. Aztán megolvadtak. . abban az esetben.az özönvíz elméletével az a baj. . . .folytatta Harriet. Ez csak annyit jelent. és ugyancsak ezekkel magyarázhatók tette hozzá csalafinta mosollyal . . mintha észre sem venné odalent a kíváncsi. . Szóval igaz a hír? . . pontosan akkor.Nyilvánvaló. Természetesen. amelyet Effie és Adelaide napokig tanítgattak neki. hogy nehéz elképzelni. Harriet követte a pillantásokat. szegénykék. Szeme élesen villogott. A tömeg tengerként vált ketté előtte.kérdezte helytelenítő arccal Lady Youngstreet.trombitált bele Lord Fry. kedvesem. hogy csak ezt mondhatják. várakozó arcokat. Túlságosan izgató volt Gideon karjában érezni magát. földrengések és hasonlók. amelyekre rég megvan a kipróbált. . mint egy távoli part felé gördülő hullám. hogy gyengéd szálak fűzik őket egymáshoz.A legnagyobb mértékben igaz .Néhányat. a bálteremben is. Ezért van. aki el sem akarta hinni.Természetesen. Mindazonáltal nem könnyű magyarázatot találni a nagyon régi. Mindenki tudta. mint ma . mylord . miután visszahúzódott? . Koromfeketébe volt öltözve. amelyet útjukban magukkal sodortak. Harriet komolyan bólintott. és iparkodott nem odanézni Gideon sebhelyére.

mert olyan boldog volt. nem kell erőltetnie a házasságot. Jól mulat Londonban? . igazán pompásan szórakozom! Micsoda érdekes emberek! És roppant kedvesek voltak hozzám.Természetesen. ha végképp távozni kényszerül a siralomvölgyből. és közelebb hajolt Gideonhoz. .Nem egészen.Harriet. . igen. Most pedig. ilyenben. hogy magát beleerőltetik a házasságba? A lány a hófehér nyakravalóra szögezte a tekintetét. hogy a Hardcastle-ok nemes címe ily érdemtelen kezekre kerül. akkor biztosra vehetem. tenyere majdnem eltakarta Harriet hátát. mylord! Csak nem azt akarja mondani.Ó. Bolondulnak érte. De be kell vallanom. mint egy villanyos gépezet. uram.Köszönöm érdeklődését. . és megborzongott. Harriet zavartan ráncolta a homlokát. mint a kövületek gyűjtése. Ha a Társaság egyetlen tagja sem lesz képes azonosítani. . ami sokkal fontosabb. Pazarul érzi magát. . . . . hol van a barlang.Azt megértem. uram. Gyanítom. hogyan pallérozzák. . Dolgozatot fogok írni róla.Aha.Tényleg ilyen rossz viszonyban van az apjával.Én belátom uram. Épp elég. . hogy egészségesebbre galvanizálja . . mi lesz majd. istenem! . .Ez a gond természetesen fennáll. Ha engem lát. . Ha egyszer összeházasodtunk. válla olyan volt. .Harriet gyorsan körülpillantott. hogy szenvedélyesen érdeklik az ősmaradványok. Harriet savanyú képpel nézett föl rá. hogy a csiszolódás korántsem olyan lenyűgöző vagy érdekes. szeretnék megbeszélni magával valamit. mert húgát pillantotta meg a táncolók között.Jóságos ég. az pontosan olyan hatással van a szervezetére.mormolta. és hogy nem engedhetjük meg magunknak a huzamosabb várakozás fényűzését. vagy pedig elmegy felkutatni egy ugyanilyet. . aki lélegzetelállító volt ma este barackrózsaszín tüll-ruhájában. . ha nincs ellenére.Tényleg? . Gideon halványan elmosolyodott. Miről szeretne beszélni? Gideon szája megrándult. Hallatlanul tájékozottak. a lehető legkevesebbet fogunk érintkezni a szüleimmel. . gondolta boldogan. . mint egy ciklopszfal. Sokkal jobban van. bánja. hogy meggyógyult.Azt hittem. tüstént összeszedi magát.Fontolgatom. hogy eljárok a Társaság üléseire. mielőtt egy jóképű fiatal lord magával ragadta volna a táncba. Azóta pedig. . hogy Felicity máris tökéletes ékkő. mylord? . hogy kötelességének érzi ezt a házasságot. hogy egy vadonatúj fajtára bukkantam. mindig az jut eszébe.No és kiderült. hogy még mindig csiszolatlan.Gondolom.Örömmel látom. hogy látja magát? . Harriet felragyogott. Rettentően fél. . hogy Adelaide néni jóvoltából csinos hozományra számíthat. hogy megmutatom a fogamat egykét tagnak. miközben Gideon körbeforgott a parketten. Aztán szerencsére megismerkedtem Lord Fry-jal.mondta Gideon szárazon.Ó. hogy a Társaság néhány tagjában meg lehet bízni. Gideon lenézett rá. milyen óriás. amely idő alatt megbizonyosodhatnánk egymás iránt táplált érzelmeinkről.mondta Harriet -.Harriet együtt érzően nézett föl rá.Meséljen arról. . kezdetben egyáltalán nem találtam mulatságosnak. hogy jobban szeretné végigszórakozni még egy társasági idényt.és Régiségkutató Társaságba. boldogan mosolygott vissza a parkett túlsó végéből.Már szinte elfelejtettem. hogy édesapja már felépült . hogy ellophatja egy másik gyűjtő.Édes Harriet . Széles mellkasa.mondta. aztán lehalkította a hangját. Ha engem lát. mihelyt megtudta. hogy nagyon keményen igyekszem. fél. hogy én örököljek egy grófságot. kedves. és meghívott.Igen. mint az én családi kapcsolataim. hogy lépjek be a Kövület. amikor tekintete ráesett Harriet ruhájának mély kivágására. De kezdem hinni. A gondolatra. hogy semmiféle gyengédebb érzést nem táplál irányomban? 60 .Biztosíthatom. A lány az éjszakára gondolt a barlangban. A férfi hatalmas keze gyöngéden tartotta a gerincét. Felicity. .Azt akarja mondani. És eddig még nem tudtam a magam erejéből azonosítani a fogat. De magának nem kell túlzottan aggódnia. nem hallgatózik-e valaki. Most pedig. de örömmel jelenthetem.őszintén szólva.Nekem talán többet kellene szorgoskodnom a csiszolással .

bár nem olyan óriási.és régiségkutatók csoportjához. ha St. De nem is ez volt az. Érezte. akkor sajnálom önt. Azt hiszem. . Ebben a pillanatban az utolsó emberi függöny is félrehúzódott előttük.Meglátjuk .Hogy merészeli. Az idegen a lányra szögezte átható tekintetét. Harriet fölemelte a kezét. leszámítva Gideont. de biztosíthatom. . .mondta indulatosan Harriet.mondta élesen. Ön csakugyan bolond. uram. Valami ádáz elégedettség ömlött el Gideon arcán. Ők csak azt hiszik. . . és Harriet megpillantotta azt a testes. hogyan forrázta le Harriet Rushtont. aztán odafordult Gideonhoz. és megbotránkozva emelte föl a tekintetét. Látom.Ó. hogy semmiféle gyöngédséget nem érzek maga iránt. Volt a jövevényben valami rendkívül erőszakos és támadó. Mindenki. nagyon aggódnak maga miatt. mint Gideon. és felnyögött. mielőtt elhagyná? Még egy ártatlan anyát lökne oda a halálnak? A társaság rémülten hápogott. .Hát én életemben nem láttam ilyet! . Metsző. Nem akarnak ők semmi rosszat. . Szúrós tekintetével tetőtől talpig végigkaristolta Harrietet.' 10.És könyör¬öm. Rettentően unta már a sok rosszindulatú mendemondát. . göndör pofaszakállat viselt. a táncolástól a púderig. uram? . . mylord. Szerintem mindenkinek illett volna tudni. A jövevény nem várt bemutatásra. Effie megadóan hunyta le a szemét.Megkönnyebbülve hallom. új személy csatlakozott kisded társaságukhoz. Gideon szeme ijesztően megvillant.Ha valóban komolyan hiszi ezt.mondta nagyon lágyan..Hát nincs önben szégyenérzet? Hogy merészeli eljátszani kisded játékait egy újabb papleánnyal? őt is szégyenbe fogja hozni. kicsoda ön. hogy én nagyon idegesítőnek tartom a vádaskodását őlordsága korábbi jegyességével kapcsolatban.Engedje meg. Harriet homlokráncolva nézett a távolodó idegen után. hogy oltalmazniuk kell. .Nem tudom. Vastag ajka keserű. Feje búbján már gyérült az ősz haj.Úgy van. engedelmével bemutatom. Nagydarab ember volt.suttogta rekedten. nem. kedvesem . A kövületgyűjtők egyszerre kaptak levegő után. látom. fölemelte a csésze forró csokoládét.Clive Rushton tiszteletes . délre az egész város tudni fogja. hogy bámulnak. . . uram. hogy csak egyetlen oka lehetett annak. .Nos. 61 . azokra a fáradhatatlan hitújítókra.Harriet lekapta a pillantását a nyakkendőről. aki csatlakozott barátaihoz. . Austin visszalépett a Deirdre Rush-tonnal kötendő házasságtól. Miss Pomeroy . Hiszen ez így logikus. húsos arcán vastag. . dühös vonalba görbült. vége a táncnak. Gideon. uram.Jöjjön. Megfordult és keresztültörtetett a tömegen.Gideon arca meglágyult. de még Lord Applegate-et vagy Lady Youngstreetet sem tudta fölfedezni. Nem azt akartam mondani. uram. tátott szájjal meredt Harrietre. . A különös idegen gyűlöletteljes és gyilkos pillantást lövellt Harrietre.Ebből elég . . ami Harrietet zavarta.mormolta Gideon. Egyedül Gideon tűnt kizökkenthetetlennek. A társaság elnémult. hogy elpirul.suttogta rekedten -. Az idegen visszafordította Harrietre égető tekintetét. . Harriet a szemét meregette. Mindenki azon fog élvezkedni.Ne törődjön vele.felelte Gideon. mert annyi mindent beszélnek.Maga határozott előnyben van az ilyen tömegben.Esküszöm. .Ki volt ez az ember? . Miss Pomeroy? . akik örökösen ostoroztak mindent. . pirospozsgás embert. hogy ezzel mindenki tisztában volt az első pillanattól fogva.Aha! Úgy látom. .Miss Pomeroy.. . Harrietet az igehirdetőkre emlékeztette.mormolta. még mindig pongyolában.Deirdre apja. miközben átkormányozta a lányt a tömegen. egyáltalán nem megnyerőjelleg. Visszaviszem a barátaihoz. -Köszönöm. nagyon idegesítő pillantása volt.vágott a szavába harsányan az idegen. a kövület. .Adelaide. hogy ezt mondja. mi lett volna az az ok? . másik ártatlan bárányt talált az oltárra. hogy bemutassam a menyasszonyomnak . mintha semmi különös nem hangzott volna el.Valóban.És én még azt hittem.Természetesen az. hogy szegény leányt másvalaki tette anyává . .

- Erről fognak pletykálni, hiába volt benne az eljegyzés híre a reggeli lapokban. El sem tudom képzelni, mit fognak gondolni. Hogy egy ártatlan fiatal lány mondjon ilyeneket egy bálterem kellős közepén. Hát ez túlmegy minden határon. - Én nem egészen vagyok ártatlan, Effie néni - nézett föl Harriet, aki Adelaide nappalijának egyik sarkában olvasta a Királyi Geológiai Társaság Közlönyének legfrissebb számát. - Nos, mi mindent megteszünk, hogy annak lássanak - mondta nyomatékosan Adelaide. Harriet grimaszt vágott. - Nem értem, mire jó ez az egész felhajtás. Én egy teljesen nyilvánvaló igazságra mutattam rá, amely láthatólag elkerülte a figyelmét mindenkinek. - Te és a te logikus látásmódod - szólt komoran Adelaide. - Biztosíthatlak, senkinek sem kerülte el a figyelmét, hogy Deirdre Rushton várandós volt, amikor meghalt. Épp elégszer volt szerencsém hallhatni, mióta híre ment, hogy eljegyezted magad St. Justinnel. - Én arra céloztam, hogy másvalakié volt a gyerek, és semmi esetre sem Gideoné. - Harriet visszasüllyedt a Közlönybe. - Hogy lehetsz ebben olyan rettentően biztos? - firtatta Adelaide. - Mert biztos vagyok abban, hogy Gideon ugyanolyan becsületes, mint bármelyik más úriember. Sőt fogadni mernék, hogy becsületesebb sokaknál. És tisztességesen viselkedett volna, ha ő lett volna a gyermek apja. - Én egyszerűen nem tudom, hogy bízhatsz benne ennyire –s óhajtott Effie. - Reménykedjünk, hogy megalapozottak a feltételezéseid a becsületességével kapcsolatban. - Azok. - Harriet kivett egy pirítóst, és lelkesen rágcsálva olvasta tovább a Közlönyt. - Apropó, ma délután ötre idejön. Kikocsizunk a parkba. - Legalább várna, amíg leülepszik a szóbeszéd, amit a tegnap esti jelenetetek indított el, és csak aztán vinne ki a parkba. Ötkor mindenki ott kocsikázik. Mindenki látni fog benneteket- motyogta Effie. - Éppen az a célja, ha a véleményemre vagytok kíváncsiak - nevetett cinkosán a nővérére Felicity, aki akkor jött be a nappaliba. - Azt hiszem, St. Justin mutogatni akarja Harrietet, ahol és amikor csak lehet. Mint egy egzotikus papagájt, amit a világ végéről hozott. - Papagájt! - botránkozott meg Effie. - Egek ura - rebegte Adelaide. - Micsoda szavak. Harriet felnézett az újságból, mert érezte, hogy húga nem tréfál. - Mit akarsz ezzel mondani, Felicity? - Hát nem nyilvánvaló? - Felicity pirítóst és tojást szedett magának a tálalónál. Ragyogóan színpompás jelenség volt sárga köntösében. - Te vagy a világon az egyetlen, aki hisz St. Justin becsületességében. És ugyancsak egyedül és kizárólag te hiszed azt, hogy talán nem is ő rontotta meg és hagyta ott szegény Deirdre Rushtont. - Nem talán, hanem tényleg - vágta rá Harriet gépiesen. Aztán eltűnődött, mert eszébe jutott, milyen volt Gideon arca tegnap este, amikor ő összetűzött Rushtonnal. - Ettől függetlenül ebben a mutogatásban igazságod lehet. - Szerintem nehéz is lenne kárhoztatni érte. Ellenállhatatlan lehet a kísértés, hogy közszemlére tegye a Blackthorne-i Fenevadba vetett megindító bizodalmadat - mosolygott Felicity. - Kértem már, hogy ne emlegesd ezen a borzalmas néven - szólt rá Harriet, de az esze máshol járt: azt őrölte szorgalmasan, amit Felicity mondott az imént. Szomorú, de van benne némi igazság. Neki kellett volna felfigyelnie rá. Gideon persze ki akart facsarni minden lehetséges elégtételt a nem kívánt házasságból. Ki hibáztathatná érte? Annak semmi jelét nem adja, hogy beleszeretett volna Harrietbe. Soha nem is beszélt szerelemről. Tőle sem kért szerelmet. Az csak kíváncsiság volt, mikor megkérdezte tegnap este, hogy Harriet semmit sem érez-e iránta. A lány tudta, hogy az ő hite vőlegénye becsületében valószínűleg sokkal fontosabb Gideonnak, mint bármiféle szerelmi vallomás. Persze hogy sokkal fontosabb. Túlságosan sokáig hordozta a becstelenség bélyegét. Nézte Felicityt, amint odaül az asztalhoz, és farkasétvággyal; falatozik. Az áttáncolt éjszakák után fokozott előszeretettel viseltetett a reggelizés szokása iránt. Adelaide egy pillantást vetett Effie-re csészéje pereme fölött. - Hát, nincs más választásunk, mint férfi módra elviselni a dolgot. Amíg St. Justin vállalja a mátkaságot, addig biztonságban vagyunk. Ha van egy kis szerencsénk, akkor átvészelhetjük, ami még hátravan az idényből, anélkül, hogy valami nem várt esemény következne be. Harriet vágott egy fintort, és összehajtotta az újságot.

62

- Biztosíthatlak, Adelaide néni, hogy semmiféle váratlan esemény nem fog bekövetkezni. St. Justin nem fogja megengedni. - Az órára pillantott. - Ha megbocsáttok, öltöznöm kell. Délután ülés lesz a Kövület- és Régiségkutató Társaságnál. - Észrevettem, drágám, hogy nagyon összebarátkoztál a Társaság néhány tagjával - nézett rá szúrósan Effie. - Nekem tet¬zik az ifjú Lord Applegate. Rokona Asherton márkinénak. És nemrég jelentős örökséghez is jutott a címmel együtt. Harriet savanyúan mosolygott. - Én már menyasszony vagyok, ha elfelejtetted volna, Effie néni. Ráadásul egy leendő gróf menyasszonya. - Hogy lehetne azt elfelejteni? - sóhajtott Effie. - Volt idő - emlékeztette Harriet -, amikor gyilkolni is kész lettél volna, csak hogy grófhoz adhasd férjhez valamelyikünket. - Csakhogy most már nem vagyok benne biztos, hogy férjhez adhatlak-e ehhez a grófhoz - válaszolta búsan Effie. Amikor belépett Lady Youngstreet szalonjába, Harriet azonnal észrevette, hogy a kövület- és régiségkutatók tétova és aggodalmas arccal néznek rá. Ezzel együtt egy szót sem szóltak arról, ami tegnap este történt a bálon, és ő szívből hálás volt érte. Sokan voltak, mint rendesen, lévén, hogy a földtan és az ősmaradványok egyre nagyobb népszerűségnek örvendtek. Amikor mindenki leült, azonnal fejest ugrottak azoknak a kövülethamisításoknak a taglalásába, amelyekre nemrég került sor egy észak-angliai kőbányában. - Egyáltalán nem lep meg, hogy ezt hallom - jelentette ki Lady Youngstreet. - Megtörtént ezelőtt, és nyilván meg fog történni ezután is. Nincs ebben semmi különös. A kőtörők hamar rájönnek, hogy bármikor találhatnak vevőt minden szokatlan kövületre, amely előkerül a munkájuk során. Ha már nem tudnak kiásni eleget, akkor maguk fabrikálnak a gyűjtőknek. - Úgy hallom, valóságos műhelyt rendeztek be a kőbányában. - Lord Fry a fejét csóválta. - Fogtak mindenféle ócska csontot meg a sűrűn előforduló, megkövesedett halak maradványait, és gyártottak belőlük mindenféle újfajta csontvázat. A legeredetibb csinálmányok nagyon magas áron keltek el. Legalább két múzeum vásárolt a tudtán kívül hamisítványt. - Tartok tőle, hogy szakterületünk továbbra is bőséges lehetőségeket kínál hamisítóknak, csalóknak és szédelgőknek - mondta teáját szürcsölve Harriet. - A kőbe zárt maradványok iránti lelkesedés mindig megtermi a maga vámszedőit. - Sajnos, ez igaz - sóhajtott életuntan Lord Applegate, míg hív tekintete Harriet mérsékelten elfedett keblén időzött. - Ön oly élesen látó, Miss Pomeroy. - Köszönöm, mylord - mosolygott Harriet. Lord Fry nyomatékosan megköszörülte a torkát. - Ami engem illet, én okvetlenül megkérdőjeleztem volna a hamisított leveleket és halakat, amelyeket a kőtörők fűnek-fának árusítottak. - Engem pedig egy percig sem lehetett volna megtéveszteni félig hal és félig négylábú teremtményekkel - jelentette ki egy középkorú kékharisnya. - Engem sem - erősködött Lady Youngstreet. Egyetértő, hangos mormolás hullámzott végig a népes szalonon. Az ülés rendje felbomlott, amint a társaság kis csoportokra oszlott. Mindenki véleményt mondott a hamisítványokról, és fogadkozott, hogy őt nem lehetett volna félrevezetni. Lord Applegate közelebb manőverezte magát Harriethez, és félénk rajongással pillogott rá. - Nagyon bájos ma, Miss Pomeroy - rebegte. - Jól áll önnek a kéknek ez az árnyalata. - Igazán kedves, hogy ezt mondja, Mr. Applegate. - Harriet óvatosan meghúzogatta türkizkék szoknyáját, hogy kiszabadítsa a báró combja alól. Applegate fülig pirult, amikor észbe kapott, hogy ráült a muszlinruhára. - Bocsánatot kérek. - Semmi baj - mosolygott rá megnyugtatóan Harriet. - Nem esett baja a ruhámnak. Olvasta a legutolsó Közlönyt uram? Én ma reggel kaptam meg a magamét, és van benne egy cikk a fosszilis fogak azonosításáról, amely, szavamra mondom, egészen lenyűgöző! - Eddig még nem volt alkalmam elolvasni, de első dolgom lesz, amint hazamegyek. Ha ön érdemlegesnek tartja a cikket, akkor bizonyosan el fog állni tőle a lélegzetem. Az ön ítéle ezen a területen példaértékű, Miss Pomeroy. Harriet nem bírt ellenállni a hízelgésnek. Elhatározta, hogy óvatosan tapogatózik a megkövesedett fogat illetően. - Milyen kedves, hogy ezt mondja, uram. Sokat foglalkozik fogakkal?

63

- Valamicskét. Igazán szóra sem érdemes. Bevallom, azonosításról van szó, én jobban kedvelem a lábujjakat. Oly sok mindent meg lehet állapítani belőlük. - Értem. - Harriet csalódott volt. Olyan jó lett volna megmutatni a fogát Lord Applegate-nek. Kedvelte a bárót, és meg volt győződve róla, hogy bízhat benne. De nincs értelme megmutatni neki az ősmaradványt, ha semmit sem tud a fogakról. - Én a magam részéről a fogakat részesítem előnyben. E egy pillantás a fogazatra, és azonnal meg lehet különböztet a ragadozókat a növényevőktől. És ha ennyit tudunk, akkor nagyon sokat ki lehet következtetni az állatra vonatkozóan. Applegate ragyogott a boldogságtól. - Igazán el kellene látogatnia valamelyik nap Mr. Humboldt múzeumába, Miss Pomeroy. Csodálatos kövületgyűjteményt halmozott fel abban az ódon házban. Hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön megnyitja a közönség előtt is. Egyszer-kétszer jártam ott, hogy utánanézzek fogaknak meg hasonlóknak. Fiókszámra van foga. - Tényleg? - Harriet olyan izgatott lett, hogy alig vette észre, milyen veszélyesen közel került Applegate térde az övéhez, ismételt összegyűréssel fenyegetve a szoknyáját. - Mr. Humboldt is tagja a Társaságnak? - Az volt - mondta Applegate. - De kijelentette, hogy reménytelen amatőrök vagyunk, és kilépett. Elég különös egyén. Szörnyen titkolja a tevékenységét, és mérhetetlenül gyanakvó. - Meg tudom érteni. - Harriet gondolatban feljegyezte, hogy az első adandó alkalommal meg kell látogatnia Mr. Humboldt múzeumát. Applegate mély lélegzetet vett, és rendkívül komoly arccal meredt rá. - Nem haragszik meg, Miss Pomeroy, ha témát változtatnánk, és áttérnénk egy általam sokkal fontosabbnak vélt kérdésre? - Milyen kérdésre? - Harriet azon morfondírozott, hogy vajon mi lehet Mr. Humboldt múzeumának a nyitvatartási ideje. Hátha hirdeti az újságokban. Applegate meglazította a nyakkendőjét. Homlokán apró cseppekben gyöngyözött a verejték. - Attól félek, hogy tolakodónak fog találni. - Csacsiság. Kérdezzen csak, mylord. - Harriet körbepillantott a zsibongó szalonban. A hamisítások láthatóan mély érdeklődést váltottak ki a Társaság tagjaiból. -A helyzet a következő, Miss Pomeroy. Azazhogy...-Applegate még egyszer megrángatta a nyakkendőjét, és krákogott. Hangja suttogássá tompult. - A helyzet az, hogy képtelen vagyok elhinni, miszerint ön a jegyese St. Justinnek. Erre a megjegyzésre Harriet figyelme azonnal visszatért a báróhoz. - És miért nehéz ezt elhinnie, uram? - vonta össze a szemöldökét. Applegate valahogy kétségbeesettnek látszott, de azért vitézül folytatta. - Bocsásson meg, Miss Pomeroy, de ön túlságosan jó neki. - Túlságosan jó neki? - Igen, Miss Pomeroy. Túlságosan jó. Sokkal finomabb. Nem hihetek mást, mint hogy valamilyen kényszerrel vette rá önt erre a kötésre. - Elment az esze, Applegate? A báró fontoskodva előrehajolt, és odáig vitte a bátorságot, hogy megérintette Harriet kezét. Ujjai remegtek érzelmeinek mélységétől. - Nekem elmondhatja az igazságot, Miss Pomeroy. Segíteni fogok, hogy kitéphesse magát a Blackthorne-i Fenevad karmaiból. Harriet szeme tágra nyílt a haragtól. Apró csörrenéssel letette teáscsészéjét, és felállt. - Igazán, uram, ön túlságosan messzire megy. Nem fogom tűrni ezt a beszédet. Ha a barátom akar maradni, tartózkodnia kell tőle. Hátat fordított az összezavarodott Applegate-nek, és odasietett a szalon másik végébe egy kis csoporthoz, amely épp azon vitatkozott, milyen módszerekkel lehet kinyomozni a hamisításokat. Kezd az egész nagyon elviselhetetlen lenni, gondolta boldogtalanul. Hogy bírta ki Gideon ezt a töméntelen pletykázást hat hosszú éven át? Ő máris szeretett volna örökre hátat fordítani Londonnak, pedig nem az ő tisztességét vonták kétségbe. Ez a délután meggyőzte, hogy Felicitynek igaza volt, amikor kö szemlére tett egzotikus papagájokat emlegetett. Harriet már n gyon várta ezt a kocsikázást, és más körülmények között nagyo örült volna neki. Remek idő volt: üde, napfényes, vérpezsdítő. A ruhát és a kabátot Felicity felügyeletével választotta ki.

64

Harriet érezte. hogy mindenki végy észre. Morlanddel táncolta a keringőt tegnap este . mintha maga akarná meghatározni. De úgy láttam.Nos. aki tolakodóan meresztette a szemét. ha nem táncolna vele többet. -Maga értelmes nő.Nem gondolod. és Justin méltányolni fogja ezt. . . Tartózkodjék Morlandtől! . mylord. Ez így divatos.Feltétlenül a sárga muszlint a türkizkék kabáttal .Igyekszem elkerülni a bajt . . amikor elügettek a kocsi mellett. . Illik a szemedhez. többé-kevésbé udvariasan. és lestek a többieket.törte meg Gideon a csendet. Harriet.Miért? . Ügyesen végigkormányozta a lovakat a zsúfolt főutcán. hogy órákig képesek vágtázni. mert egy úrlovas leplezetlenül belebámult az arcába. Akkor is kínosan érezte volna magát. Azt állítja.Igen . Hallotta kellemetlen vihogásukat. most. . de nem szólt. Ha úgy óhajtja. hogy maga ül benne. hogy Gideon hideg szakértelemmel irányítja a fogatot. . jobb lenne. . 65 .Azok . . Harriet gyilkos tekintettel nézett rá.Pontosan úgy. kemény vonásokból semmit sem tudott kiolvasni. akit föl ingerelt a bámészkodás. A divattal ellentétben nem egyforma színűek voltak. . Mások tartózkodóan biccentettek. Azelőtt megbízott bennem. mind megbámulta őket.Magának nem szükséges törődnie a divattal. . Harrietet nem lepte meg.Ez úgy hangzik. dagadó izmú pej. erős ló húzta. a másik irdatlan szürke mindkettő nagyon makrancosnak tűnt. uram. . Nagyon szívósaknak látszanak. és rögtön lecsillapította ébredező harciasságát.És csodálatosan festesz. paprikásabban reagált. hogy megtegyek vagy ne tegyek meg valamit. Elbájolóan fest ma délután.Hallom. . hogy szükséges lenne részletezni az okokat. hogy vontassák a kocsit. aztán befordult a parkba. illetve mohóbb vagy mérsékeltebb kíváncsisággal. Voltak.Úgy érti.Én viszont úgy hiszem.kérdezte vakmerően a lány.Nem hiszem. miért. amikor Gideon felsegítette a jukkerkocsi magas ülésére. A fess kocsit két hatalmas. Harriet kellően el volt ragadtatva tőlük. . együléses. Biztosan valami undokságot mondott a társának. hogy ők ketten azonnal magukra vonták a figyelmet.mondta Gideon. a türkizkék kalapot. . Olyan volt a hangja.Harriet elfordította a fejét.Hirtelen eszébe jutott valami. ha Felicity nem hozakodik elő mindenféle egzotikus papagájokkal.rendé kezett Felicity. de az erőteljes. Attól fé hogy Felicitynek igaza van.Fogadnék. akik le sem bírták venni a szemüket Gideon forradásos arcáról. de ennek ellenére kitűnően viselkedtek. kedvesem.mosolygott mindentudóan Felicity. . Harriet. amióta csak itt vagyunk Londonban.Azt hiszem. . úgy gondolom. egyik nagy testű. És voltak néhányan. . és kezébe fogta a gyeplőt. miközben egy zsúfolt útszakaszon manőverezett a fogattal. Ne felejtsd el a kesztyűt! Harriet szemügyre vette magát a tükörben. Gideon élénksárga. Feltűnést fogsz kelteni a parkban. mint ahogy máskor tette volna. akik felvonták a szemöldöküket a legkevésbé sem divatos lovak láttán. Harriet azonban egyre idegesebb lett tőle. Harriet. Most is meg kell bennem bíznia. Gideon összeharapta a fogát.mondta. Volt. Harriet megérezte a gáláns szavak mögött a hideg elégedettséget. . Halványan elmosolyodott. milyen legyen a stílusom. hogy ez egy kicsit tarka? .mondta csöndesen Gideon.Nagyon előzékenyen viselkedik velünk.Hozzá pedig. Gyors pillantást vetett Gideonra. természetesen szívesebben táncolok magával. Magának megvan a saját stílusa.Ha féltékeny lenne Mr.Amit pedig a kitartásukról mondott.Ezt maga is tudja.Micsoda fenséges állatok. abban teljesen igaza van. De mondhatom. amelyeken elegánsan öltözött emberek mutogatták magukat. hogy menyasszonyok. sőt asszonyok is gyakran táncolnak másokkal vőlegényeiken és férjeiken kívül. Azt akarja. mylord . akkor meg kell magyaráznia. A férfi könnyedén felszökkent mellé az ülésre. mylord . Morland nem bírja magas tetszését? . . boldogan állók rendelkezésére. . Nem vagyok már éretlen bakfis.Nagyon tarka . . Ott besoroltak a legváltozatosabb formájú kocsik és hátasok közé. félfedeles hintón érkéz Adelaide néni háza elé. és a szemük sarkából méregették Harrietet.dünnyögte Gideon.. Minótaurosz és Küklopsz meg sem érdemlik. hogy Mr. Aki csak elhaladt a sárga együléses mellett. mintha az időjárásra tenne megjegyzést.jött tűzbe Harriet. . Ha keringőzni óhajt. . hogy régi barátja.mondta Harriet. Gideon láthatólag ügyet sem vetett a kettejüket övező érdeklődésre.Régen volt az .

egy fényes szőrű. akkor gondolom. Szabadjon megjegyeznem. én is pontosan ezt gondoltam róla tegnap éjszaka. ugyanakkor borzasztóan szeretett volna már beszélgetni róla valakivel.Hm. hogy alaptalanul.Morland-re. Harriet fürkésző pillantást vetett rá.mondta kimérten Harriet. biztosíthatom. . hanem a józan észről. Applegate elmélyült arcot vágott. . .mondta óvatosan Harriet. mint magával.ráncolta a homlokát Harriet -. hogy bizonyos mértékben az én hibám. Korántsem volt olyan élvezetes vele táncolni a keringőt. Üdvözlöm. Justin. hogy most tegyem.vágott vissza Harriet. hogy dicsérjék a külsejét.mondta szelíden Gideon. . uram. . tüzes.Ezt aláírhatom.A lány a szeme sarkából rásandított Gideonra. . mert ő azon az éjszakán. -Akkor engedje meg. Nem szokta meg. aztán visszanézett Applegate-re. hogy Gideon azért kérte meg a kezét. Gideon halvány mosolyra húzta a száját.fuvolázta Harriet. mikor elfogták a rablókat. mylord. már meg ne haragudjék. . Kell. Gideon ugyan keveset segített neki.Applegate odakormányozta kecses heréitjét a sárga jukkerkocsi mellé.Nem fogom. Valóban csakis a maga szeme számít. A lábujj csontja sokkal nagyobb segítség. . valamelyik régi festményről. mert valamikor nem tartotta be az utasításaimat? Harriet összerázkódott. Igyekezett összeszedni magát. aminek látszik. hogy nekem is legyen egy-két szeplőm .Ez esetben kizárólag az én szemem számít .Felicity szerint ennek a kalapnak a színe érvényre juttatja a szememet. . .pirult el Harriet. még nem mondta. Harriet már éppen folytatni akarta a Morland-témát. mylord .mondta lelkesen Applegate. hanem főbenjáró. hogy mennyit lehet megállapítani a fogakból. amikor ismerős arcot vett észre a lovasok között. mert azonnal elöntötte a bűntudat.Engem különösen megkapott az a rész a hüllőfogak azonosításáról . Még egy célzással sem szerette volna elárulni az ő csodálatos fogát. sokkal nagyobb segítség. .mondta Harriet. Mint egy arkangyal. hogy konokul és keményfejűen viselkedjék.Ha nem talál bennem más hibát. miért óhajtja. természetesen .De hajlamos rá. aki határozottan bosszúsnak látszott. Mondtam már? Harriet rögtön ellágyult a bóktól. -De ne gondolja. ön elbűvölő ma. uram. . kedvesem. Harriet. . . ha nem csak egyetlen fogból kell következtetni . 66 .Csak a maga szemében. Morlandet? . nagyora jól ki fogunk jönni egymással. .Ez nem csekély hiba. szöges ellentéte Gideon lovainak: finom csontozató. St. .Tudom .Köszönöm . hogy ettől a galantériától elfelejtem utálatos hajlamát a parancsolgatásra. uram.Miután ön szóba hozta. fekete herélten. hogy kerüljem Mr. hogy ezt mondom. Nagyon érdekes. nem maradt otthon a biztonságos négy fal között. táncos léptű. .Nem vagyok bolond. Harriet. és felvonta sötét szemöldökét. miss Pomeroy.Itt nem féltékenységről van szó. hogy pontosan azért kerültünk ebbe a helyzetbe. És magának gyönyörű szeme van.Köszönöm. miközben a könnyű kocsi gurult tovább a park útjain. mint ezt kértem is. uram.Úgy van. Nekem mindazonáltal továbbra is komoly kételyeim vannak azzal kapcsolatban. De ha engem is belevont volna terveibe. aki nagyon igyekeze udvariasan társalogni.Nem. és epedő pillantással tapadt a lány türkizkék fodrokkal keretezett arcára. .Nem gondolom.Úgy illik. hogy nem az az angyal. . . . -Volt már alkalma elolvasni azt a cikket a Közlönyben a fosszilis fogak azonosításáról? . Lord Applegate volt az. . . egyenesen hazamentem és elolvastam. akkor elővigyázatosabb lettem volna azon az éjszakán. Rendkívül visszatetsző szokás.Legyen elég annyi.Igen. Maga hajlamos a parancsolgatásra.Tudja .Gideon láthatólag mulatott. uram. . . Nem tagadhatta. Gideon rásandított. Minden tekintetben divatos paripa volt.Belátom. .Igen lenyűgöző értekezés.Igen. . kedvesem. elegáns. . miss Pomeroy.Ne keverje össze a látszatot a valósággal. és barátságosan rámosolygott.Jó napot.Bizonyosan nem akarja elmondani. Harriet zsémbesen pillantott rá. tökéletesen illett ugyancsak elegáns öltözetű lovasához. .e emlékeztetnem. .

jegyezte meg. miféle lába volt az állatnak. . hogy engem vezetni fog az esküvő után. . akkor jobb lesz. Harriet! . -Ugyancsak impertinens. . hogy mindkettőnknek törekednünk kellene megtenni. tudom. . És rendkívül üdvös lenne. hogy ne feleseljen minden szíre-szóra a férjével! . -Nagyon kellemes ember . aki magához szól. uram.Magának azonban még meg kell tanulnia a feleségét.Gideon összehúzta a szemét. . .Úgy látom. Harriet. .Mit számít akkor a nyilvános veszekedés? Az emberek anélkül is bámulnak. hogy komoly vetélytársam van. .A pokol minden ördögére. szert tett egy rajongóra a fiatal Applegate személyében .. ha felülvizsgálja a férj szerepéről vallott nézeteit.És renget bennünk a közös vonás. milyen megkönnyebbülés hallanom Applegate fonák észjárásáról.El nem tudom mondani. amelyről édes-keveset tud. maga túlzottan reagál egy apró megjegyzésre. . De nyilvánvaló. hogy többek között azért ilyen házsártos. Harriet érezte. Harrietnek most már elege lett.Ön mindig olyan pontos és módszeres e téren. hogy ha békés és derűs családi életre vágyik. . Nem csoda. .A kölcsönös érdeklődés a megkövesedett fogak iránt? Harriet összevonta a szemöldökét. Akkor lesz szíves megtartóztatni magát. hogy ezt mondja. miss Pomeroy. .Biztosíthatom.Igen. .Maga se. ha tartózkodna attól.Bocsásson meg. A növényevőknek patájuk van. hogy magukra vonják a kíváncsi pillantásokat. 67 . . Soha nem is volt házas. Én gyakran a fogazat alapján tudom megállapítani. Az emberek már kezdenek fölfigyelni ránk. ha észben tartaná.Uram segélj! Ugye. Nem fogom eltűrni. .Lord Applegate-et valójában jobban érdeklik a lábujjak. akkor figyelmeztetem. amint belenézett a lány szemébe.Félreugratta csillogó fekete paripáját Gideon jelt adott a lovainak. uram .Igen.mondta Harriet. hogy belőlem ugyancsak nem fakaszt ujjongást a helyzetünk. . Harriet.Szó sincs róla. hogy gúnyt űzzön belőlem és barátaimból.Már ott vagyunk. hogy az én rovásomra mulat. uram. . Hadd legyen meg az örömük.mormolta Harriet.Lenne olyan kedves arrébb menni egy kicsit a lovával Applegate? Idegesíti a szürkémet.Azt hiszem. és dübörögve ragadták magukkal a könny hintót. akkor magának meg kell tanulnia alább adnia a gúnyolódást és a hatalmaskodást. maga gúnyolódik velem. a park kellős közepén. uram. akit hamarosan elnyelt a törmeg Gideon rögtön lazára engedte a gyeplőt. Egy pillanatig arra gyanakodtam. De méltányolnám. És kezdem azt hinni. mert így is akarom folytatni . . Csak mulatok. lehagyva Applegate-et.bőszült fel Gideon. mint a lábujjak csontjai. ha engem vádol hatalmaskodással! Alkalmanként maga is tisztességesen ért a zsarnokoskodáshoz! Ha békés és derűs családi életre vágyik. A ragadozóknak karmaik.Jobb elkezdeni.Mindig olyan tanulságos önt hallgatni.Nem vágyom különösebben férfiúi vezetésre. hogy így morogjon és vicsorogjon mindenkire. . mi a kötelességem mint férjnek .Haha! Szép. és nem sértegetni a barátaimat vagy az én érdeklődésemet a megkövesedett fogak iránt? . Túlságosan sokáig élt férfi vezetése nélkül. . Gideon szeméből eltűnt a gyöngédség. . .replikázott Harriet.Harriet. Azt hiszem. béketűrő. A két hatalmas állat azonnal ügetésbe csapott.Én tudom. Justin. hogy olyan kevés barátja van.tájékoztatta Harriet. és megpróbáltam béketűrő lenni.Örömmel hallom.Milyen kedves.szűrte Gideon a fogán keresztül. uram. miss Pomeroy . . .Úgy? .Szerintem is. ami tőlünk telik. és nekem ez nincs ínyemre. Applegate elvörösödött. Gideon arca meglágyult. Gideon egy pillanatig szóhoz sem bírt jutni. nem akarunk a közérdeklődés gyújtópontjába kerülni? . St. . hogy megint elpirul. .Én megértem. aki tisztában volt vele. .És biztosíthatom magát. Gideon végre méltóztatott tudomást venni Applegate-ről.Béketűrő? . Szerintem azonban nem a megfelelő anatómiai területek összpontosít. uram. Akár itt is civakodhatunk. hogy nem állt szándékomban gúnyt űzni magából. hogy maga oktat ki engem a házasságból.Úgy . hogy nincs különösebben kedvére ilyen körülmények között nősülni.mosolygott lelkes csodálattal Applegate. . . sugárzóan elmosolyodott. A megkövesedett fogak szerinte sokkal hasznosabbak. Most pedig legyen olyan kedves abbahagyni a nyelvelést olyan témáról. És ha úgy képzeli.

Lady Youngstreet fogatán mennénk.Bízom benne.húzta össze a szemét a lány. mit fogok csinálni.Sajnálattal hallom. Crisply baljós hangon -.Honnan tudja. hogy nem! .Nagyon köszönöm. .Fry elégedetten mosolygott. hogy maga sohasem viselkedne velem erőszakosan. jómagam álmatlan óráimban azt színezgetem.felelte Fry. Amikor a tömeg kisebb csoportokra oszlott. Lord Fry odahajolt Harriethez.Megfeledkezik róla. hogy a megkövesedett állatok a most élő fajok előfutárai lennének.mosolygott leplezetlen fenyegetéssel a férfi. amikor Mr. mintha titkolna valamit. uram. Boldog leszek. .Nem tudta. . A férfi hirtelen a szeme közé nézett. . mit csinálnék.Éjszakákon át nem alszom. . . Gideon elhúzta a száját. amellyel a férfi megfékezte önmagát.Bárki bármit mondjon. akinek egészen káprázatos gyűjteménye van fogakból. hogy meghallgassák egy bizonyos Mr. Harriet.Higgye el. . . amikor Harriet megérkezett a Társaság sietve összetrombitált ülésére. A Társaságot Lady Youngstreet hívta össze kurtán-furcsán.A város peremén . Elfordította a tekintetét.Miközben maga minden kétséget kizáróan fosszilis fogakról elmélkedik alkalmankénti virrasztásai közben. amikor kedve szottyan szájalni leendő urával és parancsolójával. Justin . ha nem egy nyitott kocsiban ülnénk. .Fojtott. Gideon! Tudom én nagyon jól.mondta láthatóan viszolyogva a férfi.Lord Fry nekiveselkedett. . és a lovak fülét bámulta. uram.Ó. Lady Youngstreet pedig felindultnak látszott. El sem tudta képzelni. Lady Youngstreet. egy közpark kellős közepén. hogy legott kifundál valami új és egyedülálló módszert. miss Pomeroy . Gideon! .Úgy dacoljon vele.figyelmeztetett Mr. hogy maga nyüszítsen a gyönyörűségtől. hogy egyetlen pillanatra sem feledkezem meg róla . mint a kétségbeesés nyögése. Valami különös feszültség érződött Lady Youngstreet szalonjában. Harriet? Ennyire megbízik bennem. Messze lakik innen a barátja? . . . hát majd nyilván a következő alkalommal. .Gideon! . .A legnagyobb örömmel.Valóban kitűnő . Harriet nem talált szavakat a megbotránkozástól. hogy meghívott. mert megérezte a szavak mögött a haragot és a fájdalmat.No igen. . csak fekszem. hogy Gideon őellene fordítsa hatalmas erejét. . ha nem itt lennénk a parkban? . milyen bensőségesen ismerem. hogy az ó álmait állandóan kísérti Gideon? .Ez jusson eszébe legközelebb. mit válaszoljon erre. kurta hang tört fel Gideonból. Maga megzavarta az álmaimat. Harriet. . Crisply előadását. hogy az embernek is lehettek tőle tetemesen különböző előfutárai. hogy a fosszilis fogakat nem említette.Harriet. hányszor zavarta meg a férfi álmait. kicsikém? Harriet elpirult. . Ily égbekiáltó nézetekben természetesen senki sem osztozhat.Bocsásson meg. Az ülés alatt többször is magán érezte Lord Fry tekintetét. Alkalmanként nekem is vannak gondjaim az alvással. sohasem bántanám magát.És most is azt tenném. miss Pomeroy? . Nem csatlakozna hozzánk? Harriet legott lángolt a lelkesedéstől.dünnyögte -. Lord Applegate sajátságos elszántsággal nézett rá. ami szemmel láthatóan roppant megelégedésére szolgált Gideonnak. Mr.Persze.felelte udvariasan a lány. mindig lenyűgözte az az önfegyelem. ha végre ott lesz az ágyamban. miszerint az ősmaradványok a mai állatok változatai lennének. . és ez a maga hibája. Valahányszor eszébe jutott a barlangban töltött éjszaka. A lány az ajkába harapott. Nem kérdezhette. Az utóbb időben egyáltalán nem alszom jól. . . maga lehetetlen teremtés! Tudja. 68 . Nevetséges dolog hitelt adni annak a torz elképzelésnek. Elmondja neki.Nahát. és bensőséges ismeretségünkre gondolok. . kitűnő előadás volt. Applegate és jómagam az ülés után elmegyünk meglátogatni egy barátunkat. hogy semmi erőszakosat . ha megnézhetem a barátja fogait. Crisply meglehetősen unalmas fejtegetéssel igyekezett bebizonyítani annak lehetetlenségét.mondta Gideon. Legalábbis nem nyilvánosan.Ha elfogadnánk ezt a hóbortos ideát . nemde. azon istenkáromló és tudományosan lehetetlen elméletnek nyitnánk kaput. amely ugyanúgy lehetett nevetés. hogy nem alszik jól. . Crisply elvégezte beszédét. . erről jut eszembe. Gyér taps hangzott fel.Gondoltam.Nahát. St.Mindazonáltal némileg csalódott vagyok.Nahát .

Lady Youngstreet majd intézkedik.hebegte elhűlve Harriet. . hogy személyzetének egy tagja elvigye az üzenetet. mint valaha.mondta Fry. mint ezek az újmódi fogatok.mosolygott helyeslően Fry. -Nem akarom.És majd én segítek neki . Hátradőlt a döcögő batár bársonyülésén.Hogy nőül vegyem. hogy a családom aggódjon.dünnyögte Lord Fry.mormolta Fry. . .Jóságos ég . és mezők között gurulnak. Lesz dolga. . Tudta. . hogy a hölgyek nincsenek derűs hangulatban.mondta megint Harriet. . hogy nincs más mód gátat vetni St. Harriet kezdte kényelmetlenül érezni magát. Kinézett az ablakon. . Felállt. Lord Applegate meglazította magas kravátliját.Történetesen itt van nálam a tarsolyomban a vázlatfüzetem.mondta Lady Youngstreet. Lord Fry.És én is.Nahát. hogy elhagyták a várost. hoztam magammal egy kis lélekmelegítőt. ami a kötelességünk. . Egy csepp konyaktól mindjárt könnyebb a hosszú utazás. .Gretna Green felé megyünk. .Bevallom. nevessen vagy sikítson. Harrietnek feltűnt. Megtesszük.Mindig ezt a batárt használom a városban . Most jut eszembe. hogy nincs is barátja. miss Pomeroy . Bajt sejtett. és megállapította. és eltök tebbnek látszott.komorodott el Lord Fry. .Jóságos ég .Ehm. . ha meg akarja védeni barátait Gideon haragjától. és átvette a konyakosüveget Lady Youngstreettől.Közeledünk már a barátja házához. A nehézkes vén batár lassan döcögött a zsúfolt utcákon. Lord Fry? Lord Fry céklavörös lett és krákogott. hogy tovább szándékszik űzni önnel gonosz játékait. -Megmentjük önt. . Biztonságban van a Fenevadtól.mondta a nagynéninek és unokahúgának. méghozzá a legnagyobb örömmel. a kocsis megfontolt galoppra ösztökélte a négy lovat. hotgy megmentjük a Blackthome-i Fenevaddal kötendő házasságtól . valóban. kiváló ötlet. Sőt. . És Harriet nem jött velük. . Úgy határoztunk.. .Tessék? . Justin mesterkedéseinek.Minek köszönhetem. . amikor a dáma egy flaskát halászott elő terjedelmes tarsolyából.meredt rá Harriet. -És itt van még segítségnek a kocsis.Harriet nem tudta. kedves mi Pomeroy.mondta. hogy St. ideje felvilágosítani önt.Ahogy óhajtja . . és észrevette.Sokkal kényelmesebb.Rendkívül kellemes utunk lesz . de nem lassított.Lady Youngstreet megnyugtatóan paskol meg a lány kezét. .mondta Applegate.Szó sincs róla. és elkezdett várni Gideonra. Ön barátnőnk és bajtársunk az őslénykutatásban. akik helyet foglaltak az íróasztal előtt. Harrietet fölsegítették Lady Youngstreet ódon utazókocsijába: ladysége jóindulatúan mosolygott. Elérte a város peremét.Jó napot. Mit gondolnak.jelentette ki Lord Fry.Ne aggódjoi Harriet.Küldök nagynénéméknek egy rövid üzenetet. megengedi az az úriember. hogy valamivel később megyek haza ma délután mondta Harriet. .Gretna Greenbe? Önök elrabolnak engem? . Röviddel azután dolgoztuk ki tervünket. .St. Mint az ön hűséges barátai. hogy megtisztelnek váratlan látogatásukkal? 69 . Justin betoppant Londonba. amikor Felicity Pomeroy és nagynénje alkonyatkor beállítottak a könyvtárba. milyen feszült az arcuk.De miért Gretna Greenbe? Applegate kifeszítette meglehetősen keskeny vállát. Fry és Applegate a hölgyekkel szemközt foglalt helyet a gesztenyeszín bársonnyal bevont ülésen. Amikor nyilvánvaló lett. amikor Harriet elhelyezkedett mellette.mondta Harriet. Gideon nem mutatta ki meglepődését. . 11.Minő csalódás .Nőül vegyen? Irgalmas isten! . Justin szörnyen dühös lesz.mondta Harriet. hogy néhány vázlatot készítsek a megkövesedett fogairól? -Szerintem meg lehet győzni . Azt hiszem. . miss Pomeroy.Igen. Ezt nem engedhetjük. hogy vőlegénye hamarosan a nyomába fog eredni. és nem lesz a legrózsásabb hangulatban. . Csak sose féljen.Lady Youngstreet megpaskolta Harriet kezét. mire utoléri a Youngstreet-hintót. . . . Miss Pomeroy. nincsen. drágám.Megvédelmezem önt. . kedvesem . magunkra vállaltuk. Aztán elkomorodott a hirtelen felismeréstől. .Már nagyon várom .Ez azt jelenti. aki gyűjtene a megkövesedett fogakat? .Ne féljen . Késő délután. Szeme ragyogott az izgalomtól. amikor az ülés utolsó résztvevői is távoztak. nem gondolják? . hölgyeim . kedvesem .

. aki megkövesedett fogakat gyűjt. ha kaphatnék valami világos és tömör összefoglalást! Azt hiszem. hogy nem lehet biztosra venni.Csapásnak? .mondta sietősen. . 70 .Gideon kérdően felvont szemöldökkel fordult Felicityhez. elrabolták. . Kikérdeztük a főkomornyikját és néhány szobalányt. . Lady Youngstreet. Gideon azonban ügyet sem vetett rá. Felicity . . Karba tett kézzel állt. Miért gyanakszik Gretna Greenre? Felicity komoran összepréselte szép száját. Lord Fry és Lord Applegate Lady Youngstreet utazókocsijába szálltak. mire ő visszafordult Gideonhoz. Effie összerezzent ettől a nyerseségtől. . Vajon hány kövületkutató hódolt be rajta kívül Harriet bájainak? Miből gondolja.Azazhogy fennáll a lehetősége annak.Ma itthon szándékoztam vacsorázni . .Effie Felicityre sandított. hogy Applegate meg akarja menteni a menyasszonyomat. A helyzet az. akkor is.Kifaggattam a fiatal inast. és türelmesen várta. .Úgy hisszük.mondta határozottan Felicity. hogy itthon találtuk. de én egyenesen a tárgyra térek.Kissé kínos. mielőtt a lány kinyithatta volna a száját. hogy indulás előtt több csomagot tettek fel a batárra. . Gideon keze ökölbe szorult. hogy Effie a tárgyra térjen. uram. amire számított a két hölgytől: Gretna Green.Igen.De az igaz.Kapcsolatban. .motyogta Gideon.mondta Effie. hogy ilyesmi1 történt. hogy néhány barátjával együtt ellátogat egy úriemberhez. . és ebben a percben robognak vele Gretna Green felé.magyarázta Gideon. jobb. aligha említhette az ön jelenlétében. de van okom azt hinni. -Honnan a poklok fenekéről kerül ide papagáj? . Az ember egyetlen ok miatt megy Gretna Greenbe. Gideon úgy érezte magát.Az tény. . hogy épp eleget magyarázott Harriet megmentéséről ahhoz. .Értem. uram. Ezért gyanítjuk. .Hála az égnek. . mylord -mondta tárgyilagosan Felicity. Nagynéném láthatóan ódzkodik a magyarázkodástól.Harriet ma délután elment a Társaság ülésére. mint akit most löktek le egy szakadékba. Miss Pomeroy. amit feltételezünk. . hogy Lord Applegate mostanában mindenfélét összehordott arról. hanem Felicityt figyelte. Tovább kérdezősködvén megtudtam. Nemrég üzenetet kaptunk tőle. és nem a városi hintóba. Gideon gyomra összeszorult. St. aki az üzenetet hozta. hogy önként ment el északra. . De ha valóban az történt. hogy ez nem igaz. Röviddel indulás előtt a kocsis bizalmasan megsúgta az egyik szobalánynak.nézett vele farkasszemet Felicity.kérdezte nagyoní halkan.Mi a mennydörgős ménkűről beszél? .Kérem . uram.Ostobaság . .és Régiségkutató Társaság néhány túlbuzgó tagja elrabolta Harrietet. . hogy az utasításoknak megfelelően hosszú északi útra kell felkészülnie. hogy esetleg maga vette kezébe a dolgot. De még az is kiderülhet. Effie valami olyasfélét motyogott. hogy Harriet. .Lady Youngstreet társaságában van. akkor újabb rettentő csapásnak nézünk elébe mindahányan. . hogy Harriet eltűnt. mylord .emelte föl a kezét Gideon -. -Még nem tudjuk biztosan.Effie újabb tétova pillantást vetett Felicityre.Egzotikus papagájt? . de sohasem hallottam hogy bárkit elrabolt volna. hogy elrabolták-e . .Nohát.Miből gondolja. amint bálványimádó pillantásokat vet a menyasszonyára.Most jövünk Effie nénivel Lady Youngstreet házától. Effie sóhajtott. hogy az a Társaság szöktette meg? Felicity merően nézett rá. . aki bátorítóan biccentett.Sohasem ment volna önként.Akkor ez kapcsolatban van Harriettel? . ha ön kezdi. hogy egyenként lazítsa ki az ujjait.Semmi haszna vagy értelme szépítgetni .nézett rá vasvillaszemmel Gideon. Tüstént Applegate-et látta maga előtt. hogy a Kövület. hogy megnézze a fosszilis fogakat? . Miss Pomeroy.És Lady Youngstreet ugyan közismerten különc teremtés.Azt hiszem. Lady Youngstreet és Lord Fry pedig nyilvánvalóan segédkeztek neki. . mint egy egzotikus papagájt. Azt mondta. Justinhez akar feleségül menni. . mylord. .Észre sem vettem. Kényszerítenie kellett magát.Nem is vagyok biztos benne. Elég bonyolult ezt elmagyarázni. Ez az utolsó volt. hogy elindítson egy pletykaáradatot. hogy önt kell-e háborgatnunk ezzel.Eltűnt? .avatkozott közbe Felicity.Jóságos isten . aki hevesen bólintott. hall ön úgy mutogatja a társaságban. hogy meg kell menteni unokahúgomat az önnel kötendő házasságtól. hogy Harriet nem azért ment el. .

. Harriet pedig soha nem szegné meg a szavát.Egészen bizonyosan utolérem őket. szegény kislány! Gedeon felállt és csengetett a komornyikjáért.Utánuk megy. hogy Harriet feleségül kíván menni Applegate-hez fejtegette gyakorlatiasan Felicity. Hát persze. Felicity az ajtóra sandított. Wraxhamék estélyen is céloztak rá. de ne mondja.Harrietnél mindig kéznél van a magyarázat.Értem. Mrs.mondta Gedeon. rövidesen azt firtathatják az emberek. .Owl visszavonult. Haladéktalanul továbbítsa az utasításomat. . uram.A nővérem úgy tartja..folytatta Felicity -. .Igen. . ha távozunk. hogy ha odaérnek is Gretna Greenbe. A jó híre nem fogja kibírni még ezt a lányrablást is. mylord? .állapította meg Gideon. de mire odaértek.De most már késő a változtatáshoz.Nem éppen .Ahogy parancsolja.Owl.Gideon hosszú léptekkel odasietett az ajtóhoz. hogy inkább engem óhajt unokahúga férjéül. . . ez nem a legkellemesebb este a kikocsizásra.Tudjuk azonban . Ashecombe. mylord. Gideon ránézett Effie-re.Parancsol. aztán visszafordult Gideonhoz. Úgy érzem. Már így is épp eleget spekulálnak az önök eljövendő házasságáról.Azért én kimerészkedem.Pontosan. amit tehettünk. vihar lóg a levegőben. és kinyitotta a két nő előtt. Az emberek épp eleget jártatták a szájukat. Lady Youngstreet régi utazóbatárjába ültek. mylord. Applegate meggondolta magát. hogy egyenesen hozzám jött. mint mondják.Természetesen. mylord? . Következtethetek ebből arra.. aztán mély lélegzetet vett. Tegnap. madarat ábrázoló apró faragványt. és megkötötte kalapja pántlikáját -. uram. . . Az a hintó legalább húszéves. St. Harriet nem megy feleségül Applegate-hez. mint Applegate-et? .Ha képes lesz utolérni őket. . -Tehát én vagyok a kisebb rossz . Nagyon nehéz és rossz rugózású.A helyzet rosszabb. amelyeket neki nem ismételtek el.Nos.Úgy véli? . . De ha leányfővel jönne vissza északról.Nos . .kérdezte Owl síri hangon.Olyan pletykákat. .állt föl Effie. A lány néhány pillanatig fürkészte az arcát. .Tökéletesen igazuk van. mert szabadulni próbált a Blackthorne-i Fenevad karmaiból. . . Ez az őrült ötlet a lányszöktetéssel meg a titkos házassággal még nagyobb skandalumot idézhet elő. azonnal fogassa be Küklopszot és Minótauroszt a félfedeles hintóba . . Effie kissé összehúzta a szemét.Mindenki azt fogja mondani. nem lesz kíméletlen a nővéremhez.Minden kétséget kizáróan lesz rá magyarázata. Nem tudnak gyorsan haladni. Gedeon végigfuttatta hüvelykujját a madár szárnyán.Gideon megmarkolta az asztalán álló. Effie néni. uram.Más lenne persze a helyzet. .Érdekesnek találom. ha tudnánk. hogy házassági ajánlatomnak ily praktikus megfontolások miatt van szerencséje elsőbbséget élvezhetni. amelyet együtt töltöttek Harriettel abban a szörnyű barlangban. remélem. Ha.. igen. -Minő kellemes érzés.Ó. hogy nem kompromittálta-e mégis Harrietet.Igenis. amelyen akkor nyitott be Owl.mondta kertelés nélkül Effie. mint a batárja. . . és puhán becsukta az ajtót maga mögött. Nem elég az összes eddigi pletyka. hogy ő szavát adta önnek. és szúrós pillantást vetett Gideonra. miss Pomeroy. A városban is híre mehetett az éjszakának. . azt hiszem. hogy kielégítő magyarázattal tud szolgálni az ügyre. uram. mint gondolná. az már más kérdés.Felicity fölállt. Felicity. . jobb. . Effie felnyögött. más lenne. Bizonyos vagyok benne. Ha szabad megjegyeznem. akkor nem lenne életünk a pletykáktól. . . hogy szegény Harriet elszökött Gretna Greenbe. akkor nyugodtak lehetnek. rövidesen beérem őket. 71 . mylord. Haladéktalanul tenni fogok ellene. Megtettük. És a lovai majdnem olyan vének. Owl. . Másodszor fog szégyenbe kerülni. Hogy kielégítő lesz-e. mint amilyennel most vagyunk kénytelenek szembenézni. Justin. hogy nem figyelmeztettem. . .

amit Felicity mondott korábban. . se barátban nem számít sokat a felszínes szépség. Gedeon az utat figyelte.De igen . Lehet. adja szavát.Igaz is! . Képtelenség. Ha igazi úriember lenne. Rég megtanulta. Az esti ég felhős volt. . Minótauroszt és Küklopszot is ugyanazért választotta. Owlnak nem lett igaza az időjóslásban. mylord? . Nem nézhetem ölbe tett kézzel. És ráadásul neki is az őslénytan a szenvedélye. hogy nem lesz képes ma este hazahozni. Effie néni.mondta Gideon. amelyet a Blackthorne-i Fenevaddal való házasság tartogatna. gyorsabb haladásra nógatta lovait. . miss Pomeroy. hogy Harriet önként vetette magát a szerelmetes Applegate karjaiba. Nélküle olyan sivárnak tűnt az élet. ugyanakkor mentes mindazon kellemetlenségtől. Bőven lesz ideje j utolérni Lady Youngstreet ómódi.O is ezt szokta mondani . míg követte nagynénjét. hamar megszokja. Ki tudja. akinek álmában sem jutna eszébe utasításokat osztogatni neki. hogy az egész város az én menyasszonyomat akarja kimenekíteni a Blackthorne-i Fenevad karmaiból. hogy Harriet is olyan. és mihelyt nem kellett kerülgetnie a forgalmat. Nem így van. Kemény fából van faragva. Gideon összeharapta a fogát. A lovak ragadták előre a könnyű kocsit. amikor Harriet elkötelezettségét emlegette. Aztán maga elé képzelte Harrietet Applegate karjaiban. fáradhatatlanul. Hogy ő úgy mutogatja Harrietet a társaságnak. Küklopsz és Minótaurosz azonnal nekilódultak.Remélem. és száraz volt az út. ideje egyszer s mindenkorra véget vetni ennek az ostobaságnak. Bőven lesz ideje gondolkozni. tűnődött Gideon. hogy az esküvő után sem szándékszik engedni az önállóságából.Hát persze. aki az övéhez hasonlóan megtépázott arccal és hírnévvel kénytelen szembenézni a világgal. amikor kocsikázni vitte át parkba. Még két óra múlva sem lesz igazán sötét. . de nem esett. mint a lovai. hogy nem szokta meg a parancsolgatást.Emiatt ne fájjon a feje. hogy érezteti vele a haragját. Megszokta a szabadságot. aki elszökött a Blackthorne-i Fenevad elől? Annyira szerette volna hinni. amint Applegate simogatja a lány bársonyos mellét. ritmikusan . akkor nem ragaszkodtam volna hozzá. hogy kellemesebb az élet egy ilyen Applegate-féle oldalán. A választ Felicity adta meg. dobolva hatalmas patáikkal. Fenemód terhes tud lenni az ilyesmi. hogy Harriet ma este megszökhessek Applegate-tel. és akit ezek alapján ítélnek meg. nehézkes utazóbatárját. A városból kifelé menet odahajtok a holmiért. Az a baj.. Most ő elrabolt aráját üldözi. és majd megszakadt a szíve a kifosztottság keserűségétől. 72 . és elfogta a hideg düh. .Amint hazaérnek. De azt a lehetőséget sem hagyhatta figyelmen kívül. hogy jöjjünk ide és számoljunk be önnek. Azt hiszem. Az járt az eszében. a kitartásukértés nem a külsejükért. . mint a magányos kószálást a barlangokban. milyen messze juthattak Harriet és a barátai az északi úton? Én arra számítok.Uram . hogy igaza volt Felicitynek. ugyanúgy. És keményfejű. hogy nem lesz képes hazahozni hajnal előtt? -kérdezte hirtelen gyanakodva Effie. Applegate sok mindent kínálhat a lánynak. hogy se lóban. Az olyan ember. amikor Effie és Felicity kiléptek a hallba. hogy igazuk van mindkettejüknek. hogy bele sem akart gondolni. . Éveken át volt kénytelen dönteni magáról és másokról. Gideon szeme türelmetlenül megvillant a lány aggodalmas tekintete láttán.komorodott el Felicity -. Meg is szokta. Ha attól tartottam volna. hogy Harriet olyan sokáig volt önálló. hogy már csak férjes asszonyként látjuk viszont Harrietet. se asszonyban. Elképzelte. hagynia kellene. akármilyen jó szándék vezérelje is a parancsolgatót. Gideonnak hamar sikerült átjutnia a városon. Nagyon felbosszantotta tegnap. . mint valami egzotikus papagájt. hogy ne a látszatot nézze. Nővére és én nagyon jól megértjük egymást. Gideonnak eszébe jutott a kis prédikáció az ő diktátori hajlamairól. Menyasszonya nyilvánvalóan tisztázni óhajtotta.szólt utánuk Gideon. mint mindenét: a megbízhatóságukért. csomagoljanak be a menyasszonyomnak. alig érezte a gyeplő játékát a markában. többek között rangot és vagyont. hogy igaza volt. Talán túlságosan is bőven.Úgy hiszi. hogy nem fog nyersen viselkedni vele. Miért ne támadhatott volna Harrietben mindent elsöprő vonzalom Applegate szellemi képességei iránt? Az Applegate-tel kötött frigy számos előnnyel bír.Pontosan így.dünnyögte Felicity. Nem engedi. és ettől keményebben kellett markolnia a gyeplőt. Talán úgy elöntött. vagy egy olyan arát. Harriet kereken értésére adta. Ekkor eszébe jutott. csókolja puha száját.

mint ön. mint a szélvész. uram! Mégiscsak az én flaskám. hogy megváltoztatja a véleményét. Lord Applegate bocsánatkérő pillantást vetett Harrietre. Azonkívül azt se feledje. Az olyan fenkölt lélek. kedvesem . Elhatározta. hogy ön maga a megtestesült ártatlanság és erény. amelyek hirtelen feltűntek Lady Youngstreet batárja mellett. Gondolja csak el.Úgy gondoltam.mondta kásás hangon. Azonban senki se várja el öntől. . . hogy nem is vagyok olyan ártatlan? Applegate mereven kihúzta magát. . uram. A gyors. Egy másik fogat közeledett sebesen a hátuk mögött. De jót akarnak.Ne legyen már ilyen gyöngédtelen a fiatalok füle hallatára.Igazán.Lady Youngstreet játékosan rácsapott a báró kezére a legyezőjével. .De én igen . . Lazábbra engedte a gyeplőt. miss Pomeroy . Lady Youngstreet nyomán Lord Fry is rágyújtott a következő malac bordalra. Fry mélyen meghajolt Harriet felé. . .Nem tudom. kérem. Idősebb nemzedék. hogy fontolóra vehesse a kérdést. Harriet ablakot nyitott.Ez érdekes következtetés .Talán egy útonálló. amikor észrevette.Nahát! . . miss Pomeroy. . de a lány bárhol megismerte volna a hatalmas vállakat. hogy én akkor sem mennék önhöz nőül ha odaérnénk Gretna Greenbe.Remélem. Az ő rossz hírével eleve nem követelhet hűséget és tiszteletet olyan éd és elbűvölő és ártatlan teremtéstől.komorodott el Applegate.Az egyetlen nő a földkerekségen. tanácsosabb lesz magunkkal hozni őket ma éjszaka. Hát végre utolérte őket! Lady Youngstreet kocsisa dühösen és folyamatosan cifrázta a bakon. mi bújt belém. képtelen arra. hogy ahhoz az emberhez hív legyen. hol tanulta ezeket a balladákat. hogy batár lassít. nem haragudott meg. . . Aki csak ránéz önre.Dicséretére szól ez a kényes becsületérzés. hogy szennyes gondolatokti. Már majdnem besötétedett. miss Pomeroy. és ismét meghúzta a butykost. aminek valószínűsége ige csekély. Harriet belefáradt a magyarázkodásba. aki nem fél feleségül menni a Fenevadhoz. 73 . hogy a borsos versezetek közepette is hallani lehessen a hangját. és a tőle hat éve elfordult istenéhez fohászkodott: ne úgy legyen. Vastag felöltőt viselt.Abból. Még több óránk van. és én akarom befejezni. . a helyzet az. én már menyasszony vagyok. hogy engem bensőséges szellemi kapcsolat fűz önhöz. Fry! . Kavard csak meg ilyen rúddal. . és gondolatban feljegyezte. . Lady Youngstreet nehézkes utazóbatárja lassan döcögött észak felé. Ordítás hallatszott odakintről. tudom . Justinnek adott szavamat.Mordizomadta! .Bízom benne. Patkók mennydörögtek az úton. És nekünk olyan sok közös vonásunr van. de Harriet felismerte a sárga hintót és a hatalmas lovakat. mint ön. de mint volt szerencsém többször emlékeztethetni. hog más taktikával próbálkozik. hiába.Nem hinném el. Harriet egy villanásnyi időre látta a hajtót. . könnyű kocsi úgy suhant el mellettük. Ami azt illeti. és dévajul nézett rá. Fry mordan nézett rá.Mylord. uram. mint ezt már többször próbáltam értésére adni önnek.Megállunk harapni valamit? Kitűnő ötlet.Egy flaskányi a legjobb konyakomból. hogy el ne felejtse megkérdezni őladységét.Természetesen. sőt cselekedetekkel alacsonyítsa le magát. Nem szeghetem meg a St. Belseje szaglott a konyaktól.mondta Harriet bánatos mosollyal. . . Ha fazekad közepe le találna égni. .Ez a bolond leszorít bennünket az útról! Lady Youngstreet nagyra nyitotta vizenyős szemét. . . . . Nem olyan kifinomultak. vágtába ugratta a lovakat.mondta vidáman Lady Youngstreet. Adja ide. miközben a batár még jobban lelassított. kedvesem telt el csodálattal Applegate tekintete. . Előrehajolt. Jelenlétük kizárja minden gyanúsítás lehetőségét-magyarázta komolykodva Applegate. hogy a legodaadóbb férj leszek. mind láthatja. Biztosíthatom.Lord Fry félbeharapta a nótát.Ez igen csábítóan hangzik. majd együtt kutathatunk kövület után. s nem kell többé félni. hogy rám néz? .Igen. mélyen a szemébe húzott kalapot.Legalább ők jól szórakoznak.mormolta Harriet. benézhetnék a budoárba is. Már épp tovább akarta feszégetni a kérdést. hogy Harriet a maga jószántából hagyta itt ezen az éjszakán.pillantott rá aggodalmasan Applegate.És ha azt mondanám.Bocsánatáért esedezem.

Applegate . hogy megvédelmezem őt öntől. Applegate eléggé elsápadt. . és ezt is fogom tenni. .hajolt ki a nyitott ajtón. és könnyedén kiemelte a batárból. . .mondta kedvesen Harriet.harsogta Fry. Megvédelmezem tőle.morogta Gideon. Én követlek mindeneken át! .Nem viheti el csak úgy.Hát pedig megtalált . Megértették? Applegate elszörnyedve nézett rá. Justin . Vállaltam.nyögött fel Harriet. Harriet megriadt ettől a vakmerő kiállástól.mondta Gideon sötét. amelytől kivillant a foga. ..Meg kell en gedniük. . St. Az útibatár megállt. és táncolni kezdett arcán a forradás. . . St.Egy kicsit még annál is kínosabb. .Ne engedd. maga szörnyeteg! Nem fogja elvinni! . . köszönöm kérdését. kissé akadozó nyelvvel.Ne féljen.Mondtam. szavamra! Hát nem kellemes ez a mostani este? Gideon egyenként végigmustrálta szúrós szemével a batár utasait.Talán az ördögöt akarta mondani.Nyugodjon meg.Jó kérdés.Úgy van. hideg mosollyal. A lány figyelmeztető pillantást vetett útitársaira. A kocsis gorombán kérdezte Gideontól.Én is! . ki fog megakadályozni? . fiú! .St. ami az enyém. mikor ér utol bennünket. hogy lépjen vissza. Applegate nem vett tudomást a részeg párosról. Az utolsó.mondta Harriet. De jót kocsikáztam. .Nahát! Meg fogjuk menteni tőle . de elszántan feszítette ki a vállát. I .St. hogy én beszéljek St.Védelmezn fogjuk önt. hogy azonnal utánunk jön. . . hogy kínos lesz.Jó ég . Megtalált bennünket? . mit tervezünk ma estére. és álljon félre az útjából. Hát milyen férfinak néz engem? A batár ajtaját feltépték. hogy a Fenevad rátegye a mancsát. .Nem tartom fel sokáig . amely visszapattant. Harriet hallotta. -Én bizonyosan nem engedem. Harriet. de tüstént! Nem engedem! Lady Youngstreet hozzávágta Gideonhoz a tarsolyát. Vakmerő bátorsággal villogtatta a szemét Gideonra. Gideon mosolygott. mint a boszorkánymester palástja.Kérem. Applegate. Applegate. Justin? . Senkinek se szóltam.Miért.Hagyja abba! Hagyja abba. . miss Pomeroy! . 74 . amint csizmás lábával végigdobog a kövezeten. hogy egyedül szálljon szembe a Fenevaddal. végül tekintete megállapodott Harrieten.bődült el részegen Lord Fry.Már törtem a fejem.kérdezte Gideon szenden. és lepottyant a hintó aljába. . -Nem engedem. úgy van! Hegyibe. justinnel. . . .morogta Gedeon. és ne ki készülődött. Nagyon veszedelmesnek látszott. . . hogy mit akar.De figyeljen már ide . Én szívemen hordozom miss Pomeroy érdekeit. Justin az . Harriet. Nem találhatott meg. . kedvesem? . mihelyt megtudja.A szentségit! . amire szüksége van. hogy ez a lator megérintse! Védelmezni fogom önt utolsó csepp véremig! . .Harriet fogta a tarsolyát.kérdezte. . és a kocsi belső lámpái megvilágították forradásos arcát.Netán ön? Applegate hihetetlenül elszántnak tűnt fel. fenyegető hangon.Ne mozduljon.Tegye vissza. amint ott állt. Nagy kezével e kapta Harriet derekát. és pajkosan kacsintott.Két részeg bolond .Hát itt van.Fry teljesen el volt hűlve. .Komolyan beszélek.Én pedig a legnagyobb örömmel segítek Applegate-nek megoltalmazni a drágaságunkat .mondta Gideon -. Justin . lesz alkalma tiltakozni.Igen. amikor elégtételt követelek ezért az ügyért. és megint kinyitotta az ajtót.mondta nekik. de azt hiszem.Tudtam. . Tulajdon véreddel oltalmazd őt. .Gideon becsukta az ajtót.Én okvetlenül.habogta Applegate. fekete felöltője lobogott. . . . hogy vőlegénye nincs jókedvében.csatlakozott Lady Youngstreet érces hangon. azzal a csendes.Ostobaság. jól figyeljenek rám .közölte nyugodtan Harriet. Biztos jele.Sose láttam még útonállót ilyen kocsiban. . .És ki levegőzte már magát. . Applegate utolsó csepp véréig. Gideonnak egyáltalán nem lenne ínyére.jelentette ki Fry. hogy csak úgy elvigye innen miss Pomeroyt.Lady Youngstreet derekasan meghúzta a butykost. mi történt.Nem engedem. az Applegate hősködése. Követelem. . . . van itt valami.parancsolta bátra Applegate.Számítottam rá. hogy kiszálljon a batárból.

. .Én pedig nem tűröm. . aztán a batár befordult egy kanyarba. . hogy menyasszonya ne rejthesse el a tekintetét a kalap karimája alá.Indulnunk kell. .mondta Harriet. -Talán más lesz a véleménye. .mondta Gideon.Es igyekezzék. megértette? . . . hogy túl volnánk rajta.Pontosan . Nagy ívben kanyarodva megfordította a lovakat.szólt rá élesen.Nos tehát .Mi? Kihívás? . A kocsis. . aki unott képpel hallgatta a vitát. St. .Az életéről.Nem félek öntől.Harriet .Ennyi az egész.Ön nagyon kedves. hogy az egész nem egyéb puszta kényelmetlenségnél. és megkopogtatta a batár tetejét. Aztán mélyen elpirult.acsargott Gideon. mylord? Hosszú még az út Londonig. . Majdnem besötétedett már. Gondolom.Fry váratlanul majdnem teljesen kijózanodott.Hát én nem leszek boldog .Pontosan erről van szó . éreztem én.Örömmel hallom . hogy két elefántot is hozott magával.Csak nem duellumról van szó? Nahát. Lord Applegate.Ó. .pillogott Lady Youngstreet Gideonra. Gideon fölemelte az állát. . ha önért halhatok meg.Nekem nagyon megfelel a pisztoly. amely nem egyéb puszta félreértésnél.nézett rá haragosan Gideon. De én egyszerűen nem tűrhetem. de semmi sem történt. .Ebből elég. . Justin . Miss Pomeroy becsülete drágább nekem a tulajdon életemnél. .A barátait? .mondta Harriet. még egy utolsót húzott a saját butykosából. Gyorsan előrelépett. A klubokban mindig cselleng néhány úriember. Rámosolygott a báróra a kocsiablakon át. hogy megnyertem az utolsó asszómat. hogy bosszús lesz! . pisztolyt választ.Applegate pislogott néhányat. .Esküvőre vittük a lányt. ez már kicsit sok lenne a jóból.mondta Gideon. nem történt semmi baj.Ügy is van . Barátaim nem akartak semmi rosszat. kedvesem -kétkedett Fry.Ne ijesztgesse a barátaimat. hogy bárki is párbajozzon itt nekem egy közönséges kocsikázás miatt.Az a helyzet. aztán marokra fogta a gyeplőket. Justin . . de nem engedett. és megszorította Gideon karját. St. mint félreértés. . Jót akartak.Miss Pomeroy. . hogy párbajozzanak.vidult fel Lady Youngstreet. és megigazította a kalapját . . .Menjünk.Forduljon vissza! . boldog leszek. akik roppantul élvezik az ilyesmit. Nem fognak párbajozni olyan ügy miatt. ha elfelejtette volna. Applegate szeme rátapadt a forradásra Gideon arcán. .mondta sztoikusan Applegate. tudok-e szakítani pár percet. -Elkapta Fry sétapálcáját. . . A lány az ajkába harapott. St. Igazán nem marasztalhatja el a neveletlenség vétkében! 75 . ha nem lennének a barátaim. .Azért egy cseppet több volt kiruccanásnál. Harriet ügyet sem vetett rá.És volt olyan elővigyázatos. asszonyom! Meg akarta szöktetni magát! . Készen állok elfogadni a kihívását. . de Harriet még egészen tisztán látta komor arcát.Ahogy óhajtja. .Természetesen a barátaimat! Nem lennék itt velük.Szerintem a nőrablás valamivel több. . Hadd térjenek barátaink vissza a városba. világos? Applegate fölszegte az állát.dünnyögte Gideon. . Applegate epedőn bámulta az ablak mögül Harrietet. . és a nehéz hintó eldöcögött az úton London felé. Vagy régimódi típus? Elég régen használtam vívótőrt. .Majd meglátom.nézett föl a mogorva Gideonra.mondta Harriet nyájasan.ezen is túl volnánk. Belátom. de határozottan emlékszem.Az enyhe kifejezés.vágta rá Lady Youngstreet. És nagyon bátor. amíg felfogta ezeknek a szavaknak az értelmét. Most pedig azonnal hagyja abba ezt a szamár beszédet a kihívásról. Hát mi nem indulunk. és sajnálom is miatta. hogy magának sok gondot okozhatott. . és nyelt egy nagyot. Harriet most kapott észbe.Jóságos isten! . .Nem volt semmiféle rablás . hogy ilyen undokul bánjék Applegate-tel.Teringettét. hova fajult az egész badarság. és eltűnt szem elől.Félreértésnél? . . uram. ha pár nap múlva pitymallatkor találkozunk. .mondta -. Justin! . .rikkantotta. ami indokolná.Későre jár. egyetlen percig se higgye. Mi csak meg akartuk menteni a lánykát.Kitűnő .No de nézze.

Gideon elkapta Harriet karját.Gideon meghúzta a gyeplőt. Reggel megszerzem az engedélyt. felpattant a fogadó ajtaja.. Fogadó fényei tűntek fel a távolban.No igen. mylord. . és összeszedte magát. Esküvővel. Akkor megegyeztünk. ha egyenesen hazaviszem Hardcastle House-ba.Ne merészelje még egyszer ezen a förtelmes néven nevezni magát. hogy feleségül mentem volna Applegate-hez? Én a maga menyasszonya vagyok.Igen. mintsem tovább folytatnánk az utat.Harriet . . akkor sem történt volna semmi szörnyűség. Maga már tudja rólam a legrosszabbat. . az lesz a legjobb.Értem . Gideon felpattant mellé. .Véget. Justin. A házasságkötésünk legalább részben elejét venné. . mi lesz következő alkalommal? .főbb lesz így.Ez a tény nem döbbentette vissza barátait attól. St. mintha álomvilágban kocsikázna Gideonnal. Feleségül jön hozzám. .Feleségül? Azonnal? . aki még mindig képtelen volt tisztán és logikusan gondolkozni.Igen. A lány eligazgatta a szoknyáját.mondta ismét Harriet. Azt hiszem.. Úgy érezte. amelyeken át kell esni. .Tessék.. Hallom. Harriet megdermedt.Az istállóját. és marokra fogta a gyeplőt. ha itt megszállunk éjszakára. hogy azt gondolta. . . és bemutatom a szüleimnek. Gideon nem válaszolt..Tudom. . Ha ezt óhajtja.Nem egészen erre gondoltam. Tudom. Hallja? . . De nem látom be. mylord. Hanem mert attól félek. Gideon lelépett a kocsiból. Vannak dolgok. és bekormányozta a lovakat a fogadó udvarára. ami a házasságot illeti. Ilyen módon elintézhetjük az esküvőt. előtűntek a csillagok. A súlyos patkók végigcsattogtak a macskaköveken.hökkent meg a lány.Ezt. és jövünk haza. hogy véget akarok vetni a jegyességnek.De mylord. . Harriet. és odavonszolta a kocsijához. hogy ezúttal nem történt nagy baj.Azt hittem.Ha sikerült volna elvinnie Gretna Greenbe.Nem. mylord.Azt próbálom elmagyarázni. és ez nem látszik fölös mértékben aggasztani magát. ha összeeskettek.Megértem. Itt állok és vitatkozom magával az út közepén.Ott éjszakázunk? . . A fellegek foszladozni kezdtek. A könnyű kocsi befordult egy kanyarba. Volt valami nagyon romantikus az esti országúiban. hogy valamelyik imádója drasztikusabb módszerekkel próbálja elmenekíteni magát a Blackthorne-i Fenevadtól . Gideon sanda pillantást vetett rá. miközben megfordította a lovakat. . . Harriet nagyot nyelt megkönnyebbülésében. úgy gondoltam.De igazán. A nagynénje szerint a ma esti kaland után még többet fognak pletykálni. .Véget akar vetni a jegyességnek? Mert olyan szamár voltam. . miss Pomeroy.kezdte csöndesen Gideon. jobb. véget akar vetni a jegyességnek . . amely akárhova vezethet. mylord. Elhiszem. . Aztán.Értem. mylord.Hát ezt nem hiszem el. Odaadó figyelemmel hajtott. . csakhogy ők egyszerűen képtelenek felfogni. Nos.. . mylord. és egy fiatal fiú rohant elő. Könnyedén feldobta Harrietet az ülésre. mielőtt visszatérnénk Londonba. 76 . aminek a valószínűsége igen csekély. Egyszerűen megfordulunk. egy titokzatos úton.mondta Gideon.A fogadó lámpásait figyelte maguk előtt. mint egyébként. hogy engedtem elvitetni magamat? . .bámult Harriet a fogadóra. . csak nem hiszi. Semmi sem tűnt valóságosnak. hogy feleségül vegye. hogy megpróbálják kimenteni a karmaimból. Egy ideig láthatólag elmerült gondolataiban. mit számítana. A lány fenyegető pillantást vetett kemény arcélére. Mihelyt lehet. -Lehetséges.Én nem akarom még egyszer végigcsinálni ezt az ostobaságot. . . és nem nézett Harrietre. hogy ez az incidens megismétlődik. hogy ellássa az állatokat. de ki tudja. . Harriet mélyen beszívta a hűvös esti levegőt. .Az az alak meg akarta szöktetni magát. hogy ez igen kényelmetlen volt magának. és lassú kocogással elindult London felé. ha megszerzem a különleges engedélyt? Harriet megmarkolta a tarsolyát. Rendben van. Mielőtt Harriet felelhetett volna. Nem hitt a fülének. hogy én jól érzem magam a karmaiban. több időre lenne szükség egymás megismerésére.Igen.

. és én így is szándékozom viselkedni.Mindenfélét gondolnának. És csökönyös is. hogy fékezzem magamat. . nincsen túlságosan ellenére.Hiszen én a lehető legritkábban igyekszem eltitkolni az érzéseimet.Elkezdte kigombolni az ingét.Az események túlságosan felgyorsultak. . hogy maga tényleg úrihölgy-e. . és a kezét melengette.Arra gondoltam. hamarosan úgyis férj és feleség leszünk. és viszem magammal Hardcastle Houseba. de még így se valami sok. . . . Harriet. Minden a legnagyobb rendben van. . mire gondolok.Megértem. szórakoztatónak talál-e. mit érez irántam. de megérezte Harrietben a feszültséget. mikor meghallottam.Nem. .motyogta. . amit a fogadós ajánlani tudott.Azt hiszem. -Értem. 12. Justin.Nem tudom.Gideon odament a szobában található egyetlen székhez. hogy nem tudom igazából. . . hogy elragadták Londonból.Olyan fegyelmezettnek talál? . Nem nézett hátra. Néha már nyugtalanítóan az. . még mindig nem nézve a lányra.Néha csakugyan rossz modorú.Igen. az is elég szűk.Megüzenjük nekik a fogadóból. és lerántotta egyik csizmáját. amitől néha kényelmetlenül érzem magam. mikor szottyan kedve valamelyiknek feljönni és feszegetni az ajtókat. Gideon körülnézett a fogadó kis szobájában.nézett rá hitetlenkedve Gideon. és útban van Gretna Green felé.Gideon. attól van. és magát senki sem veheti el tőlem többé. hogy nincsen semmi baja.Leült az ágy szélére.Mint mondta. .Megértem.folytatta Gideon. . .Harriet nem nézett rá. . és támlájára vetette a nyakkendőjét.. uram? Aggódni fognak miattam. hogy képtelen vagyok minden önfegyelemre. Gideon gyorsan kioldotta a nyakravalóját. Lent az ivóban mindig akadnak részeg ripőkök. Egyetlen ágy volt benne. Nem tudhatjuk.Nekem sűrűn van ilyen érzésem magával kapcsolatban. Szinte félt megmozdulni vagy hozzányúlni valamihez. .Más lenne. hogy férj és feleség vagyunk. Bőre aranynak tetszett a tűz fényében. Harriet igyekezett. amelyet a pokolba kíván. vagy utálatosnak. hogy magába zárja érzelmeit. mire gondol. hogy nyugodt legyen a hangja. talán úgy döntött. Ma este Gideont több okból is túlságosan feszélyezte hatalmas termete. Nincs ellenemre . Ez az egyetlen. az ég szerelmére. hogyan serceg ebben a hajban az energia. lecsillapszanak a kedélyek. . .Magának joga van elvárni tőlem. . akit valaha ismertem.Velem? . . hogy egyedül hagyjam éjszakára . aztán ledobta a kabátját.Igen? . hogy jobbat is el tud képzelni magának egy rossz hírű és rossz modorú vicomte-nál. Göndör haja puhán felhőzött arca körül.. mylord. hogy annyi gonosz mendemondát kellett lenyelnie az elmúlt néhány évben állapította meg tárgyilagosan Harriet. Harriet némán tanulmányozta egy percig. St. Sőt maga a legfegyelmezettebb ember. ha itt volna a komornája vagy a húga.Én sohasem tartottam fegyelmezetlennek magát. . . . Gideon. Mire visszakerülünk Londonba. Olyan édesnek és sebezhetőnek látszott a lány.Az kellemetlen lenne.És ha kiderülne. Szinte hallotta. . . Gideon feltápászkodott.Nem tartottam okos gondolatnak. ez még nem jelenti azt.A tűz fellobbant. ne aggódjon emiatt. . ha azt mondtam a fogadósnak.A mindenségit. . még azt is firtatni kezdenék. 77 . Talán túlságosan is. Kérem. és megpiszkálta a parazsat a kandallóban. gyors pillantást vetett rá.mondta halkan a lány. vagy nyűgnek. . Harriet is. Nézte a barátságos fényt árasztó lángokat. . A legjobb volt. . miss Pomeroy. Ezt aláírom.Remélem.Hogy akkor éjszaka a barlangban elvesztettem a fejemet.Egy magányos nő soha sincsen biztonságban egy fogadóban.Hamarosan úgyis ez lesz az igazság. Harriet! Nem fogok élni a férj előjogaival ma éjszaka .Megtanulta.A lány szeme kerekre nyílt.És a családom. hogy mégse vagyunk házasok. nehogy összetörje. .Harriet odament a tűzhöz. Néha nem egészen tudom. Sutának és esetlennek érezte magát a szűk szobában. és az igen kínos lenne. . . Harriet kíváncsi. . Minden olyan kicsinek és törékenynek tűnt mellette. .Talán meglepődve fogja hallani. Fél térdre ereszkedett. Gideon a lány arcélét nézte.Elsősorban ezért voltam rendkívül nyugtalan. ha érti.

Már majdnem huszonöt éves vagyok. gondolta.Alkalmanként én is hajlamos vagyok csökönyösködni -mondta elgondolkodva Harriet. mennyire.Nincs nekünk semmi közünk egymáshoz.De a mi helyzetünkben ez kétségtelenül fölöttébb hasznos hiányosság.hagyta rá tűnődve.O. .Ez nagyon nemes lélekre vall. legpompásabb férfi. .kuncogott Harriet. és azt is mondták. . . . .Nem sokat értek az ősmaradványokhoz.Mindössze egyetlen részletet szeretnék tisztázni. hozzá kell tennem.Maga a leggyönyörűbb nő.A maga rajongásában az ősmaradványok iránt nincsen semmi sérelmes . . . és bódult szemmel nézett le rá. . Még a hibáink is ugyanazok. még a látása is gyönge. . hogy egyéb kisebb gyarlóságait nem számítva. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt. és a nyakába vetette magát.El sem tudja képzelni. .Ördög és pokol. Még mélyebbre fúrta ujjait a göndör fürtök közé. asszonyom! Hiszen éppen ez az . .Az tény. kétségbeesetten kutatva valamilyen jel után. . hogy az már súrolja a neveletlenség határát. és töprengeni látszott. magához szorította a lányt. Remegett a szája. miss Pomeroy . .O.Nem tudom megváltoztatni az arcomat vagy a múltamat.Micsoda szamárság ez? Gideon.Ellenkezőleg. hogy összeérjen a szájuk.Az arcát kereste.A lány kissé fölemelte a fejét.Kétségtelenül sokkal könnyebb lenne idomítani egy hígvelejű libácskát. Mivel azonban magam sem vagyok már kamasz. mylord? . vagy a geológiához.suttogta szegyeilősen Harriet.És annyira odáig tudok lenni régi fogakért és csontokért.Magának is ugyanilyen gyönge a látása.csattant fel a férfi. Mindazonáltal azt hiszem. 78 . uram. vagy a Föld keletkezéselméletéhez. de kívánom magát. és úgy érezte. .mondta nagylelkűen Gideon. Szerintem meg tudná tanulni. . . hogy néha goromba vagyok. .Az áldóját.mosolygott Harriet. Harriet! . nemigen panaszkodhatom a maga tiszteletre méltó kora miatt. Gideon elhűlt. és nem éppen szelíd. . Pedig egész intelligensnek látszik. Gideon. Gideon! Odafutott hozzá. mintha valahol a belsejében olvadni kezdene valami. . . mylord . . .Harriet pislogott. . ha engem talál gyönyörűnek . és a földre dobta.mordult fel Gideon. önfeledt mohósággal viszonozta a csókot. akit valaha láttam . hogy magához hasonlóan én sem tudom megváltoztatni az arcomat vagy a múltamat.Nyilvánvaló. amely a férfi minden csepp vérét lángra gyújtotta. hogy eszményien illünk egymáshoz. . és nem kerülhetjük meg a korom kérdését sem.Úristen.Köszönöm. legszebb. . Gideon lerántotta a másik csizmáját. Gideon látta puha szája körül a bujkáló mosolyt. . mylord. . Nyilvánvaló.A maga arcában vagy múltjában nincsen semmi kivetnivaló. Harriet édes.. .Gideon két tenyerébe fogta a lány arcát. aki sohasem tanult meg gondolkozni.Gideon belefúrta ujjait a lány dús hajába. amelyből megtudhatja. . egyáltalán hogy ejthet ki ilyet a száján? A férfi vállat vont. hogy nem kell úriemberként viselkednie házasságuk előestéjén. .Talán mert annyi közös tulajdonságunk van. . és lehúzta magához. . Gideon.Nem emlékszem.Miért akar annyira feleségül jönni hozzám? Harriet félrehajtotta a fejét. hogy kértem volna. akit életemben láttam .Az tény.Maga a legvonzóbb.vágott vissza a férfi. .Úgy bizony. .Ez az igazság.emlékeztette Gideon. Hosszú lesz az éjszaka.És mi legyen az.Hát igen . . . Gideon szúrós pillantást vetett a lányra.És hajlamos a parancsolgatásra . mint a húgom.Hát tessék. . Harrietnek leesett az álla. hogy nem ugratja-e. . hogy egyáltalán nem vagyok olyan szépség. Gideon éhesen meredt rá. hacsak nem vesszük azt a közös éjszakát a barlangban. akit kellemesen meglepett a váratlan reagálás. és vele együtt hanyatt zuhant az ágyon.Gideon.súgta rekedten a férfi. hogy zsarnoki vagyok. aki most került ki az iskolapadból. .Ami roppant sajnálatos hajlam.Úgy veszem észre. alkalmazkodó bakfis.Maga már az első alkalommal megállapította. . .

egyenesen csodás.Es minden testrésze arányban van ezzel az átlagon felüli termetével. mint az ősmaradványoknál. Harriet mellett olyan hősiesnek és nemesnek és büszkének érezte magát. Harrietnek igaza volt. Nem tudta volna elviselni. Az a részem nem létezik többé. Egyet és mást. amelyet együtt töltöttünk. Megértem. mint az. amit hat hosszú éve veszített el az apja és a nagyvilág szemében. hogy sokszor egyetlen fogból következtetni lehet az állat hosszúságára és szélességére! . Hála istennek.így nevezi? Magának ez az ölelkezés elkerülhetetlen kötelesség? . valamikor. Nem gondolnám.Hat évvel ezelőtt elfelejtettem mindent. hogy a szikla különösebben alkalmas lenne ölelkezésre. hogy jó férje leszek. mylord. . Számos tekintetben egészen izgalmas volt. De megfogadom. Bízom benne. együtt fogunk tölteni minden éjszakát . amelyen osztoztunk.Igyekeztem. Harriet a legjobbat érdemli. . hogy kötelessége azt tennie.Maga hatalmas ember. hogy Harriet megér annyit. Gideon teste megfeszült a vágytól. amit tudok. Már az is elég baj.Nem akartam megsérteni magát. . . Harriet átölelte a nyakát.bizonygatta a lány. . Kihámozta a köpenyből és a ruhájából.Ingerültté tette a helyzetelemzés. Tapintatosan megköszörülte a torkát. Fájt a szíve. nem tudna egyszer majd.Én is kívánom magát. Maga éppolyan volt.kérdezte nyersen. Azért kérte meg a kezét.Nos.Harriet lesütötte pilláit. aztán felhajtotta a paplant. Most ismerte fel. mivel cáfolhatná a lány érveit. 79 . Aztán kis időre behunyta a szemét. én tudom.mondta lágyan Harriet -. mylord .Végül is meglehetős tapasztalatokkal rendelkezem azon a téren. mint a harisnya és egy szál ing. ha maga úgy érzi.mondta gyorsan Harriet. . Nem jellemző a fogadókra. Tudja. de gyorsan kipislogta szeméből a nedvességet. könnyebbült meg Gideon. Amikor elkezdte bontogatni köpenye kapcsait. A Harriet szemében izzó hívástól majdnem elakadt a lélegzete. gyöngéden talpra állította. hogy első alkalommal egy barlang kemény sziklapadlóján történt.Tudom. Ha mosolygott. nem látom értelmét. .Ha egyszer összeházasodunk.Mit? .mormolta Gideon. . mylord. mert kompromittálta. Harriet. . elég tiszta a lepedő. hogy első alkalommal ilyen ügyesen sikerült nyélbe ütnünk a dolgot.Gideon gyöngéden. . Gyakran álmodtam arról arról éjszakáról.És még a méreteit is vegyük hozzá.folytatta Harriet. . .nyögte ki félig elfúló hangon Gideon. kilátszott a két kis aranyos előreálló foga. Hűséges leszek.Harriet! . A jövőben sokkal olajozottabban fog menni.kérdezte lassan a lány -.Ha visszagondolok az incidensre. hogy mi szükségből házasodunk össze. Nekem nem kell bizonygatnia becsületes szándékait. Védeni és oltalmazni fogom magát. Mikor már nem volt rajta más. . . Ugyanúgy. Látszott rajta. Almatag szemmel. ha egyszer is hazudnánk egymásnak.Elég. . hogy ne lássa a reménykedést a lány türkizkék szemében.Aha . amilyenre számítottam.Gideon .Harriet. Olyan jó volt vele lenni. akinek csak a nagyra nyílt szeme látszott ki az ő tenyere alól. Harriet tekintete elpárásodott. mylord? Gideon kinyitotta a szemét. . .Mit gondol . Ez elég. . hogyan kell felbecsülni néhány megkövült csont és fog elmélyült vizsgálatának alapján egy teremtmény szélességét és hosszúságát. enyhén elnyílt szájjal nézett fel rá.Nem volt kellemetlen .Elkerülhetetlen? . azt hiszem. hogy a jövőben még olajozottabban megy majd.Ezt nem bírom tovább. hogy tovább halogassuk az elkerülhetetlen következő éjszakát. ha valami poloskás ágyban kell ölelnie az ő édes Harrietjét. amit a szerelemről tudtam. de nem tudta. Határozottan figyelemre méltó momentumokkal bírt. én nem szeretném. . ha érti.nyögött fel a férfi.Köszönöm . Megadok magának mindent. Nem mintha ez bármennyire is érdekelte volna a lányt. . . ami helyes. Harriet hisz benne. amíg élek. félénk mosolyra húzódott remegő szája. és elpirult. hogy hisz benne. Nőiesen hívogató.Valóban nem. . de határozottan a szájára tapasztotta a tenyerét. Egyben igaza van. . . belém szeretni? Gideon megdermedt.Természetesen egyáltalán nem okozott túlzott meglepetést . . Mármint hogy arányaiban. Hanyatt fordította a lányt.Igen. . miután egyébként is jóvátehetetlenül kompromittáltuk egymást. De szeretném tudni. mire célzok. a kényelmetlen nyoszolya számlájára kell írnunk.fogadkozott a férfi.

mint egy ritka és törékeny kincset. a tűz fényében fürdő kecses hátgerincét. Gideon azonban nem hagyta magát eltéríteni. Kérlek! Ő megcsókolta a nyakát. amely nemsokára benned lesz. és sajnálkozva félretolta. Harriet tüze felperzselte. rajzolták ki mellkasa körvonalait. és magára akarta húzni. édesem.Olyan bájos vagy . Gideon. szája úgy remegett a feszes bőrön. Aztán borzongani kezdett. nem tudod. és megborzongott.Alig bírta elfojtani a diadalüvöltést. Visszafektette az ágyra. .Szeretek hozzád érni. mint egy oroszlán. Gyönyörűség nézni.nevetett fel fojtottan Gideon. . Aztán tenyere lesiklott a combjára. Olyan erős. Harriet.Végigcirógatta a férfi vállát. .Ez az éjszaka a tied.Ó.Fogalmam sincs róla. . mintha értékes kövület lennék. Ó. -Gideon ! Mit teszel velem? . Harriet halkan felsikoltott. de miért pana szolnám? . Összeforrtak. aztán elébe térdelt. . Egymáséi voltak. és megcsókolta a mellét. Behunyta a szemét. forró és puha volt.Rajongó tekintettel nézett föl rá. amilyen csak maga az erő lehet . ahogyan te érintesz engem. Harriet engedelmeskedett. . Olyan óvatosan ér hozzám. Igen. nagyon szeretem.Harriet. Lehúzta válláról az inget. Ugyanolyan szoros.Szereted így. mit teszel velem. . Úgy mozogsz. 80 . gondolta Gideon. Fölemelte a derekánál fogva. kicsikém. Igen. Áthúzta az inget a lány fején. Teste megfeszült.Az aligha. azonnal elmerüljön benne. Ujja óvatosan befurakodott a sötét.suttogta Gideon. Ellenállt a kísértésnek. kérlek. és a lány selymesen sima combjai közé ékelte a lábát.Megfogta Harriet kezét. . belemarkolt a hajába. . Olyan gyöngéd.Csodálatos vagy. A lány elnyúlva nézte. . . Amikor megfordult. . akit félig mulattatott és teljesen lenyűgözött az élmény.Gyönyörű! . a lány combjai között. amely valaha osztályrészéül jutott Gideonnak. hogy tovább csókolhassa tűztől meleg bőrét. és az ujja helyett a szájával furakodott közéjük.Gideon.De nagyon szeretném. Amikor a férfi csókokból fűzött övet a derekára. feje hátrahanyatlott. Gideon! . .Ó. és ívbe feszült a hátgerince. Harriet hozzátapadt. A puha. esküszöm. . de a férfinak most még az az öröme is megvolt. mint első alkalommal a barlangban. Belehatolni az egyik legnagyszerűbb dolog volt. mint a pillangó szárnya.Pedig az vagy. . Széjjelebb tárta a két lábát. Harriet a vállába mélyesztette ujjait. Harriet felhördült. Semmihez nem volt fogható ez az érzés.Ott is meg akarsz érinteni? . és az ágyra tette. miféle férfias szépségről beszélsz -mormolta Gideon.Kecses? .Gideon alig bírta kinyögni ezeket a szavakat. fürtös bozótba. . -Világított a szeme. Harriet láthatólag nem vette észre. Össze kellett szednie minden önfegyelmét. édesem. kicsikém? .Végighevert mellette az ágyon.Úgy akarlak érinteni téged. . Sohasem volt még olyan nővel.Még soha nem mondták.suttogta Harriet. ó. . . és igyekezett még szorosabban ölelni. . . aztán addig kutatott. Aztán óvatosan cirógatva megkereste az asszonyi vágy érzékeny kis rügyet. Érezte puhán végigsiklani ujjait merev férfiasságán. amíg befejezte a vetkőzést. puha kezed van. amikor az a másik mellét kezdte csókolni. Még az elveszített becsület sem. és lehámozta róla a harisnyáját. párás leplek pillanatnyi ellenállás után szorosan tapadva nyelték magukba. hogy tudta. .Elég.Érints meg! .Harriet. .jajgatta. amíg megtalálta a titkos virágot. látta.Ó. Lassan belefúrta magát a meg-megránduló test mélyébe. ha megérintenéd azt a részemet.. aztán növekvő magabiztossággal suhantak végig a bőrén.Fölemelte.Érezni akarom a kezedet. Gideon lassan visszaengedte a padlóra. . . kioldotta a harisnyakötőjét. Harriet halkan és türelmetlenül suttogta a nevét. biztosan sikerült kielégítenie.Olyan férfiasan szép vagy. Felemelkedett. Semmi más nem számított. igen. és éhesen bámulta Harriet lágyan ívelt testét. istenem. aki úgy érintette volna meg. gömbölyű csípőjét. és megállt. hogy kecses vagyok. ujjai először tétován. igen. hogy Harriet megbűvölten bámulja az ő felgerjedt testét. hatalmas és kecses. Harriet! Te csakugyan gyöngén látsz. Ha okozott is neki fájdalmat.nyögött fel a férfi. A férfi nem várt tovább.Olyan gyönyörű vagy. . Megcsókolta a mellkasát. aztán a mellét. hogy ott.

Szavamat adtam magának. Nem követeltek váltságdíjat. de közben sem hagyta abba a dühös járkálást. azt már nem tűri el. aki beinvitálja a következő várakozó kocsiba . -Nagyon komolyan beszélek. Ő és a többiek a maguk módján védelmezni próbáltak engem. hogy ily buja természet? Miféle léha gondolatokat forgatott a fejében? Mondja el részletesen! Harriet oldalba bökte. hogy kénytelen legyek elhagyni az országot? -Hát persze. 81 .Megcsókolta a lány forró. Harriet. . akkor nagyon valószínű. ígérje meg. Semmi sem történt. .Gideon fintort vágott. Legelőször is tökéletesen szükségtelen. a lányt figyelve Gideon. -Ezenfölül. Harriet fél könyékre támaszkodott. ami velem történt. és az ingéért nyúlt. Harriet! Elrabolták magát! -Szamárság. Valaki. Gideon a lábára tette a kezét. . -Nem várhatja el tőlem. -Az istenfáját. Gideon elvigyorodott. nem véve le tekintetét a csábosán gömbölyű csípőről. hogy nem fogom megölni Applegate-et. miss Pomeroy. Ettől a gondolattól megint merevedése lett. .mondta Gideon.mormolta Harriet.Nem fogom megengedni. amely szemet huny a párbaj bizonyos válfajai felett.Gideon. sajnos. . Nemigen fogok beszállni még egyszer ugyanabba a kocsiba egy vadidegennel.dünnyögte. amit ma tett. -Nem. ígérje meg.Ez történik. -Az én dolgom . hogy ilyen kockázatot vállaljon. Elképzelte benne a magját. . -Hát ez több a soknál.Harriet elkezdett fel-alá sétálni a pislákoló tűz előtt. Harriet fenyegetően nézett rá. Nem fogom tűrni. Ha elterjed a híre. amint Harriet talpa végigsiklik a lábikráján. De meg kell értenie. hogy megállította Lad-Youngstreet batárját. . Gideon? A férfi kezdett türelmetlenkedni.. Egy szót se többet róla.Azt hittem. .kérdezte lágyan Gideon. ha ez aggasztja. mi ébresztette fel. hogy nem fog megverekedni Applegate-tel. hogy nem . -Az nem az én bajom .Harriet lesiklott az ágyról. -Harriet. Vagy még rosszabbak -Ostobaság. és Lord Applegate nem akart semmi rosszat.mondta csendesen. -Maga ne törődjön ezzel. ő egész életét a geológia és az ősmaradványok tanulmányozásának szentelte. Szúrós volt a tekintete. Adja szavát. A parázs fénye átvilágított a vékony kelmén. és föléhajolt.Azon gondolkozom. . . hogy nem fogja kihívni Applegate-et. -Az mellékes. és ezt még tisztázni fogom vele. -Az ég szerelmére.Lehet olyan. Évek óta nem érezte magát ilyen felszabadultnak. már alszol . -Nem fogom megölni. mylord. hogy egyszerűen ne beszéljek többet róla! -Miért nem? . és közelebb húzta magához a lányt. -Nagyon komolyan beszélek. . hogy miattam párbajozzon. akit ismer. Nem óhajtom elhagyni az országot. hogy nem toroltam meg ezt a bűnös mesterke-dést. Gideon fenyegetően nézett rá. Ki hinné önről. akiben megbízik. -Nem akarja. -Arról beszélek. -Túl messzire megy. ha megöl valakit párbajban? -A hatóság. hogy nem vadidegen lesz.Nem fogom eltűrni. Sohase fog betelni ezzel a nővel. Talán már csírázik is. -Lehetetlen. Harriet felpattant az ágyon. körülrajzolva gömbölyű mellét és combját. hogy valaki megölje az ellenfelét. -Ez nem a maga dolga . Már merev volt a megújuló gerjedelemtől. pusztán azért. Hallja.makacskodott Harriet. ami ma este történt .mosolygott a férfi.A kandallóban már narancsszín parázzsá omlott a tűz. -Elhagyni az országot! . Harriet. -Gideon.. Ennyi az egész. és rögtön tudta. ha tartózkodást kér tőlem. hogy valaki más is megpróbálkozik ilyesmivel. -Lehet. Gideon szájáról lehervadt a mosoly. Komolyan gondolok minden egyes szót. Applegate megpróbálta elragadni magát. ami azután történt. sima mellét. maga felfújja az egész dolgot.motyogta a lány. . amikor Gideon felriadt könnyű álmából. hogy nem hagyhatom büntetlenül azt.jelentette ki Harriet. kérem. Fogadok.Bármennyire megérdemelné is. Résen leszek. -Ah. Nem ennyi. hogy az égvilágon semmit sem tud a párbajozásról. mylord . Érezte. hogy kihívja szegény Applegate-et. és rátette teny rét Harriet lágyan ívelő hasára. Maga nem fogja nekem lelőni.visszhangozta iszonyodva Harriet.

aki nem ijedt meg tőle. ami alig volt több egy vidéki kiruccanásnál. Gideon félrelökte a paplant.kérdezte nagyon csendesen Gideon. Cs pőre tett kézzel rontott neki Harrietnek. Most nem tudott másra gondolni. Harriet mosolya fényesebben ragyogott. -Szóval ilyen sokat jelent magának Applegate? . még ma éjszaka. amikor annyi idős volt. -Semmi szükség rá. a tűz ellenfényében. Harriet úgy ugrott neki. hogy kihívja Applegate-et.Harriet megkapaszkodott a vállában. Vére zsongott. Tulajdonképpen már nem is akart tovább vitatkozni róla. Nagyon egyenesen és nagyon elszántan állt ott. -Ki meri jelenteni. Csak egy fiatalember. uram. és kiemelkedett az ágyból. -Maga fenyegetni merészel engem? . Az pedig világos.kérdezte kaján mosollyal. Talán fontosabb dolgok is léteznek annál. Gideon úgy érezte. sőt talán az életét is kockáztassa olyasmiért. egyáltalán nincs ínyemre.Meglágyult a tekintete. 13. Egy percig nem kapott levegőt.De még mennyire. -Gideon! . -Már kifejtettem. Harrietnek igaza volt. -Gideon. Hardcastle grófnéja iparkodott udvarias lenni. de nyilvánvalóan megdöbbent. Elmondom minden kívánságomat. elkapta a derekát. mintha gyomron rúgták volna. mert már tudta. és legyen esze! -Van eszem . mint Harriet édes testére. mint a parázs a kandallóban. további incidenseknek. -Nekem maga a fontos. Egész teste sajgott utána. Alighanem az egyetlen nő volt a világon. Gideon. vagy levetette volna a ló. Hardcastle lordjának láthatólag egyáltalán nem volt ínyére. mint egy kis nőstény tigris. -Applegate semmit sem jelent nekem . -Uram. merészelem. Azonban ne feledje. Harriet szerint a ladyt az is feldúlta némileg. Ha maga ilyen nevetséges makacsságot tanúsít ebben a kérdésben. aki megpróbálja eljátszani a félelem és gáncs nélküli lovagot. hogy van.tajtékzott Harriet. Azért próbálom elejét venni a maihoz hasonló. mylord. hogy nem lenne értelmetlen.-Értelmetlen dolog lenne lelőni. hogy a fia egy felső-biddletoni ismeretlen 82 . hogy Applegate ilyen könnyen megússza. -Ugyan. . Ez a maga nászajándéka nekem. megátalkodott. amikor a fia minden előzetes értesítés nélkül tette apóssá. mit kíván. A legtöbb fiatalember szeretne. maga konok. -Amit óhajt. meg kell ígérnie nekem. és fölemelte a levegőbe. Harriet odament az ágy lábához. De talán tényleg nem lesz belőle nagy baja. édesem. Most pedig jöjjön vissza az ágyba. úgyhogy ebből az irányból nem fenyeget semmi veszély. ami még hátravan az éjszakából. -Tekintse nászajándéknak . mint hogy móresre tanítsa Applegate-et. aki egy ujjnyit se hátrált. hogy nincs mit tartania a fiatal Applegate-től. mint Applegate. hagyja már abba. -Köszönöm. és keresztbe fonta a karját.üvöltötte Gideon.kérdezte élesen. -És maga mit ajándékoz nekem? . . pökhendi alak? Nem engedem. Gideon visszavitte az ágyhoz. sohasem vágyakozott a félelem és gáncs nélküli lovag szerepére? Gideon mondott egy még cifrábbat.Csak mondania kell. mylord. hogy maga. Gideon.motyogta végül.mondta -. És Harriet olyan adakozó a szenvedélyben. hogy nem hívja ki párbajra! -Nem ígérem meg. Annak fogom tekinteni. és ne csacsogjon tovább olyasmiről. és kacagott a gyönyörűségtől. -Pontosan ezzel szándékszom tölteni az időt. . Gideon odalépett hozzá. Nem érti. Leforrázta a lány logikája. Olyan nehéz ezt megérteni és megbocsátani? -A keservit. hogy a fia ilyen sebbellobbal nősült. ha nem adja becsületszavát . Természetesen megértette. Itt az elv a fontos. Harriet. hogy ezt a mérkőzést elvesztette.mondta a férfi. hogy Harriet nem szerelmes a fiúba. akkor holnap nem leszek a felesége. akkor én kénytelen vagyok fenyegetésekhez folyamodni. miközben Gideon körbepörgette. -Rendben van.Gideon végiggereblyézte ujjaival a haját. hogy még több pletykát zúdítson a nyakába. Talán mégis szemet hunyhatna az ügy felett. -Most az egyszer legyen meg az öröme. . Hát persze hogy ő is szeretett volna félelem és gáncs nélküli lovag lenni. -Jól van . ami nem magára tartozik. .Harriet szeme szikrát hányt. ilyen idős korában. Maga pedig mindet teljesíteni fogja. -Igenis.

esküvő és hosszú utazás Hardcastle House-ba. -Értem . . mert nagyon belefáradt már.Mert egyáltalán nem történt lányrablás.És sikerült? Mármint megtanulni a nagyvilági fellépést.Vallja be.bólogatott lelkesen Harriet. Gideon halványan elmosolyodott. -Ez olyan zavaros . Nem így van. és nem volt hajlandó belátni. -Applegate kezdte. A gróf kirobbant.vont vállat Gideon.nézett rá szúrósan Hardcastle. .mondta Lady Hardcastle. hogy még uszítja is őket. Meglehetősen éhes volt. Gideon kurtán felnevetett. azért. . -Nevetséges . és fölemelte a borospoharát. Az a gunyoros éberség sziporkázott a szemében. mikor vicomte-né leszek. Ez időnként megnehezíti a dolgokat.Harriet apró adagot vett magának a ribiszkemártásban tálalt nyelvből.panaszkodott Lady Hardcastle. Gideon. hogy érthető? Mi a pokolnak nem magyarázkodik ki? Harriet udvariasan lenyelte a krumplit.személyt emelt magához. hogy ennél rosszabb is előfordult már. Harriet . Harriettel szemben. Ami egyébként tökéletesen érthető. hogy az egész nem volt egyéb félreértésnél. hogy kihívás lett belőle? -Elrabolta Harrietet. Mindazonáltal nincs ok aggodalomra. -Mit akar azzal mondani. Az asztal egyik végén a gróf ült nyársat nyelten. hogy bárkit is felvilágosítson. -Halljuk. -Azt hiszem. hogy szükségem van rá. Nem veszi magának a fáradságot.A nagynéném vitt oda nagyvilági fellépést tanulni. Meggyőzött róla. még némi krumplit kanalaz va a tányérjára. Ne képzelje. -Ó. a házasélet első üdvteljes napjai.Ah.csatlakozott Harriet. Kíváncsi vagyok. ha mindenkibe beleköthet a társaságban. Hát elhatározta. Kínos csend támadt. Harriet azonban azzal vigasztalta magát. amelyet Harriet látott már villámgyorsan átváltani hideg haragba. És hajlamos a titkolózásra. . -Mi az ördögöt kezdeményezhetett a fiatal Applegate. . hogyan szokott rá. aki morgott valamit válaszul. Nem szerette a nyelvet. . -Pedig ez az igazság . hogy ilyen kevésre taksálja társasági modoromat. -Igen.Ezt nem hiszem. Justin sem az.ráncolta össze a szemöldökét Harriet. és szelt magának a currys nyúlhúsból. . nemrég még Londonban élt. ott. Justintől. Bizonytalan pillantást vetett férjére az asztal túlsó végén. amikor a hitves csak a legsze¬beket látja meg férjében. hogy a vacsora meglehetősen feszült légkörben zajlott le. 83 . a másikon a grófné. ha egyszer St. Egyre szúrósabb tekintettel méregette Harrietet. nehogy blamáljam magam. Túl vagyunk rajta. Megpróbálta elhurcolni Gretna Greenbe. asszonyom.Beleegyeztem. De szerintem ez az ő hibája. hogy nem hívom ki Applegate-et. hogy élvezi. csak aztán válaszolt. A gróf harcias pillantást vetett rá. úgy nyújtózkodott el a székén. hogy mindenki a legrosszabbat feltételezi róla. mint egy nagymacska. Ami Gideont illeti. míg a fiát kémlelte.susogta Lady Hardcastle. amelyet az egyik inas kínált oda neki. . De St. Zsúfolt nap állt mögötte. -Nem éppen nevetséges.Lady Hardcastle tekintete ide-oda cikázott fia és menye között. egek! Csak nem tűzött össze Applegate-tel. És kész civakodni minden csip-csup dolog miatt. Neki ilyen ferde elképzelései vannak a szórakozásról. Nagyon jól lehet látni. hogy nincs értelme agyoncsiszoltnak lennem.Legalábbis nem elég mélyrehatóan. Nem a legeszményibb fogadtatás volt egy új asszonynak. A gróf ügyet sem vetett Gideonra. mylord? -Ahogy mondja . de közben felcsillanó szemmel sandított Harrietre. -Elrabolta? Jóságos isten. hogy elfeledtem. Gideon? Ő unott arcot vágott. ő nyilvánvalóan mulatni akart azon. mikor arra a nevetséges párbajra akarta kihívni szegény Applegate-et! -Miféle párbajról van szó? . Lady Hardcastle égnek emelte a kezét. .vallotta be Harriet. hogyan állítja fejtetőre érkezésük az atyai házat. lbájoló. tudom . És nagyon fennhéjázó. -Még szerencse . asszonyom. -Össze vagyok törve. Tegnap csíptem el őket az északi úton magyarázta nyáj¬san Gideon. Lady Hardcastle összerezzent.bókolt gúnyosan Gideon. Nem lesz duellum hajnalban. . De úgy döntöttem. . Nagyon konok.Az emberek gyakran jönnek zavarba St. -Hát nem . asszonyom . E filozóf álláspont ellenére sem tagadhatta el maga előtt. Harriet ivott egy korty bort.rebegte Lady Hardcastle. mit fog mondani rólam mához egy évre. Justin ördögien megmakacsolta magát. -Igen.

Justin hősiesen berontott a barlangba.A gróf villámló szemmel nézett Gideonra. tudja. Hardcastle . ő azonban intett neki. uram. a dagály elöntötte a barlang alsó szakaszát. -Befejezik végre ezt a tolvajhistóriát? . hogy miért ne élhetnék tovább Felső-Biddletonban. mint hogy feleségül vegyen. De igyekszünk megtenni.felelte Harriet. -Maga istentelenül arrogáns. -Értem.förmedt rá Harriet. -Nekem is pontosan ez a véleményem . -Fejezze be a történetet. hogy kimentsen. De elkerülhettük volna a bajt. és szegény St. így aztán természetesen kötelességének érezte. mint a fia.csatlakozott helyeslő tekintettel Harriet az éleslátó jellemzéshez.Nem láttam semmi okát.mondta Harriet -.Túszul? -Igen.ájuldozott Lady Hardcastle. uram . amelyek az eljegyzéshez vezettek? . ami tőlünk telik. Úgyszólván reménytelenül kompromittálódtam. -Szamárság . milyen az árapály Felső-Biddletonban. hogy kissé különös körülmények között jegyezkedtek el a fiammal.vigyorgott Gideon.Maga fog beleszokni. mikor rájön a bolondóra. ha az ember eléggé odafigyel az árapályra. ha St.-Úgy hallottam. -Hohó! . .mormolta Harriet. ami a birtokain történik. Gideon hanyagul megvonta széles vállát. -Ismerem .képedt el Lady Hardcastle. . uram? 84 . -Most már tudom. Úgy találtam. hogy lebeszéljem . St. . besározott hírnévvel is. hogy Harriet egy idő után egé¬sen jól beleszokik a házasságba.Bátorítóan mosolygott Gideonra. Justin csapdát állított egy rablóbandának. Harriet szívélyes legyintéssel oszlatta szét anyósa aggályait.Érdeklik a geolóiai kérdések. Bizonyos vagyok benne.Nekem senki sem szólt.olvadt össze egyetlen vonalba Hardcastle bozontos szemöldöke. azon az éjszakán.Nem veszedelmesek. De. -De én mind ez idáig nem tudtam meggyőzni erről a feleségemet. . mint kértem is előzőleg. Lady Hardcastle félrenyelte a bort. . Egyáltalán nincs ellenemre.Lady Hardcastle reszkető ujjakkal nyúlt a bora után. uram. és térképet készít magának a járatokról. -Nos tehát . amely az én barlangjaimban rejtegette a íopott kincseket. -Egek . -Hát . Hawkins. angyalom . hogy rablók garázdálkodnának a Hardcastle-birtokokon. -Egyetértek magával. St. -Szó sincs róla. Mintha felvillanó érdeklődést látott volna Hardcastle szemében. uram. hogy másnap megkérje a kezemet.Rendkívül hajlamos a mértéktelen arroganciára.Ez aligha vacsoraasztalhoz való téma. uram. Gideon némán és kihívóan vonta fel a szemöldökét. Hardcastle szeme dühösen villogott. Nagyon olyan volt. -Egy ideje nem sok érdeklődést tanúsít az iránt. engem túszul ejtett az egyik rabló. -Maga ősmaradványokat gyűjt? -Igen .feleselt Harriet. Gideon. . megvitatta volna velem a terveit. . hogy jegyességem körülményeiről beszéljek. mint már mondtam. .mondta nyugodtan Gideon. azon az estén St.Eltökélt szándékunk így cselekedni.dörögte Hardcastle. ugye. -Igen . St. A gróf még mindig nem vette le a szemét Harrietről. Elismerem. honnan örökölte .Gondolom. és kénytelenek voltunk ott tölteni az éjszakát.melegedett bele a témába Harriet.kérdezte vészjóslóan a gróf. amikor felállították a kelepcét. Justin azonban nagyon csökönyös volt. . . mylord? .javította ki szárazon Gideon. -Rablók? .Mit akar mondani ezekkel a rablókkal? -Mi ez? . Hiszen végül is az semmiben sem hátráltatná az ősmaradványok kutatását. az én hibám volt. A főkomornyik aggodalmasan lépett felé. . -A Hardcastle-barlangokban . és mire odaért hozzám. -Én mindent megtettem. hogy nem szükséges a részletekkel untatnom. -Semmi bajom. -És pontosan melyek voltak azok az események. .mondta készségesen Harriet -.mondta Gideon: . és fuldokolva köhögni kezdett. . Justin meg én bent rekedtünk. Vagy szándékosan félremagyarázták a dolgot? -De kérem. Justinnek nem maradt más tisztességes választása. Az események szerencsétlen láncolata idézte elő.Harriet ránézett az asztalon át a fenyegető ábrázatú Hardcastle-re.könyörgött kétségbeesett arccal Lady Hardcastle. Justin.Veszedelmesek azok a barlangok.

-Valamikor érdekeltek. Akkor, amikor Felső-Biddletonban éltem. Több érdekes példányt találtam. Harrietben azonnal felébredt a kíváncsiság. -Megvannak még, mylord? -Ó, igen. Eltettem őket valahova. Évek óta feléjük sem néztem. Talán Hawkins vagy a házvezetőnő megkereshetné. Szeretné megnézni? Harriet pezsgett a lelkesedéstől. Úgy döntött, hogy a grófot beavathatja a fog titkába. Végül is családtag. -Elmondhatatlanul szeretném, uram. Én magam egy hallatlanul érdekes fogra bukkantam. Ért a fogakhoz, mylord? -Egy kicsit. - A gróf eltűnődött. - Miféle fogat talált? -Egészen szokatlan fogat, és még mindig csak próbálkozom az azonosításával - magyarázta Harriet. Olyan, mintha egy hatalmas gyíké lenne, de nem az állkapocscsonthoz illeszkedik, ahogy a gyíkoké szokott, hanem fogüregbe van ágyazva. És mintha ragadozó foga lenne. Egy nagyon nagy ragadozóé. -Fogüreg? És hatalmas? Talán krokodil? -Nem, uram, egészen bizonyos vagyok benne, hogy nem krokodil foga. Mindazonáltal valamilyen hüllőé lehet. Egy óriási hüllőé. -Nagyon érdekes - dünnyögte Hardcastle. - Valóban nagyon érdekes. Át kellene néznünk a gyűjteményemet, hátha található benne valami hasonló. Én már egészen elfelejtettem, mi is van azokban a ládákban. -Átnézhetnénk vacsora után, mylord? - javasolta tüstént Harriet. -Nem látom akadályát - egyezett bele Hardcastle. -Köszönöm, uram - rebegte Harriet. - Történetesen itt van nálam a fog. A tarsolyomban volt, amikor elraboltak. Azazhogy amikor a barátaim elvittek arra a vidéki kirándulásra. Gideon gunyoros pillantást vetett az anyjára. -És ezzel ma estére vége minden csiszolt csevejnek, hacsak nem lép föl erélyesen, asszonyom. Ha a feleségem egyszer fejest ugrik a kövületek témájába, akkor nagyon nehéz eltéríteni. Lady Hardcastle elértette a célzást. -Azt hiszem, a .kövületek tanulmányozása várhat holnapig - mondta határozottan. -Természetesen, asszonyom - próbálta palástolni Harriet a csalódását. -Eltart egy ideig, amíg Hawkins és a házvezetőnő megtalálják a ládákat, amelyekben őlordsága régi leleteit tároljuk - tette hozzá vigasztalóan Lady Hardcastle. - Ilyenkor éjszaka nem kezdhetnek keresgélni. -Nem, gondolom, hogy nem - látta be Harriet. Bár a maga részéről nem értette, miért ne lehetne odaállítani az egész sze¬mélyzetet kutatni Hardcastle ládái után. Végül is nem volt még olyan késő. -Most pedig mindent meséljen el az idényről, Harriet -mondta kedvesen Lady Hardcastle. - Én évek óta nem töltöttem Londonban a szezont. Azóta... - gyorsan elharapta a szót. - Nos, elég régóta. Harriet nekigyürkőzött az udvarias csevegésnek. Nehezen ment, sokkal jobban szeretett volna ősmaradványokról beszélgetni a gróffal. -Az évad nagyon izgalmas. Mármint annak, aki szereti az ilyesmit. Húgom remekül érzi magát. Jövőre is végig akarja csinálni. -De maga nem találja szórakoztatónak? - kérdezte Lady Hardcastle. -Nem. - Harriet fölragyogott. - Kivéve a keringőt. Imádok keringőt táncolni St. Justinnel. Gideon néma üdvözlésre emelte borospoharát, és rámosolygott feleségére az asztal túloldaláról. -Ez kölcsönös, asszonyom. Harrietnek jólesett a bók. -Köszönöm, uram. - Visszafordult Lady Hardcastle-hoz. -Egész Londonban az a legjobb, asszonyom, hogy beléptem a Kövület- és Régiségkutató Társaságba. -Én is tagja voltam - szólalt meg Hardcastle az asztal végén. - De már évek óta nem veszek részt az üléseken. Harriet lelkesen odafordult hozzá. -Most már egészen kiterjedt a csoport, és nagyon jól érte¬ült emberek is látogatják az üléseket. Sajnos, nem találkoztam olyannal, aki eléggé ismerné a fogakat. -Helyben vagyunk - figyelmeztette Gideon az anyját. -Jobb lenne, ha gyorsan megfékezné, mielőtt a társalgás visszatérne az ősmaradványokra. Harriet elpirult. -Bocsánatot kérek, asszonyom. Sokszor mondták már, hogy túlzásba viszem a téma iránti rajongást. -Ne is törődjék vele - mondta kedvesen Lady Hardcastle. A férjére pillantott. - Még emlékszem, amikor őlordsága lelkesedett ennyire. Elég sok ideje nem hallottam már kövületekről beszélni. Bár

85

igaz, bizonyos értelemben leszűkíti a társalgás körét. Tudna mondani még valami érdekeset Londonról? Harriet fontolóra vette a kérdést. -Tulajdonképpen nem - szólalt meg végül. - Az igazat megvallva, jobban szeretem a vidéki életet. Alig várom, hogy visszamenjünk Felső-Biddletonba, és munkához láthassak a barlangomban. Gideon elnéző pillantást vetett rá. -Mint láthatja, a tökéletes feleséghez jutottam hozzá, akiről csak álmodhat az olyan ember, aki a családi birtokok igazgatásának szenteli magát. -Remek szórakozás lesz végigkísérni Gideont a Hardcastle-birtokokon - állapította meg Harriet. Egészen új területeken kutathatok ősmaradványok után. -Megkönnyebbülten hallom, hogy valami méltánylandót is fel tudok kínálni magának a házasságban mondta Gideon. -Már törtem a fejem, hogy egyáltalán látja-e valami hasznát kapcsolatunknak. Tudatában vagyok, hogy olyan semmiségek, mint a rang és néhány jövedelmező birtok, nem sokat nyomnak a magafajta őslénykutató mérlegén. Hardcastle és felesége elhűlten meredtek a fiukra. Harriet elfintorította az orrát. -Most már érti, mire célzok? - szólt oda Lady Hardcastle-nak. - Nem bírja megállni, hogy ne kötözködjön. Ugyanis a vérében van. Vacsora végeztével Gideon hátradőlt a székben, és mulatva nézte, hogyan noszogatja anyja Harrietet, hogy álljon fel az asztaltól, és kísérje át a szalonba. -Hagyjuk itt az urakat a portóival. -Én nem bánom, ha előttünk isznak - mondta vidáman Harriet. Gideon elvigyorodott. -Maga tényleg kevés nagyvárosi modort szedett föl, ha még anyám gyöngéd célzását sem érti. Azért kell távoznia a szobából, hogy az urak nyugodtan az asztal alá ihassak magukat. Harriet elkomorodott. -Remélem, magának nem szokása olyan sokat inni, mylord. Apám sohasem szerette az iszákosokat, és én se szeretem őket. -Majd igyekszem nem elinni ma az eszemet, hogy éjszaka eleget tehessek férji kötelességeimnek, kedvesem. Végül is ez a nászéjszakánk, ha méltóztatna emlékezetébe idézni. Harriet elértette a "nyers célzást, és rózsásra pirult. Lady Hardcastle-nak azonban ez egyáltalán nem volt ínyére. -Gideon! Miféle felháborító stílus ez! - nézett fiára harago¬san. - Viselkedjék tisztességesen! Ilyesmiről nem szokás beszélni a vacsoraasztalnál, és ezt maga is tökéletesen jól tudja. Az utóbbi hat évben teljesen eldurvult a modora. -Úgy van - dünnyögte Hardcastle. - Zavarba hozta a fruskát. Kérjen bocsánatot a feleségétől! Harriet pimaszul ránevetett Gideonra. -Igen, St. Justin, kérem, tegye meg, csak most az egyszer. Nem hiszem, hogy valaha is kért volna tőlem bocsánatot. Alig várom, hogy halljam. Gideon felállt, és udvariasan bókolt. Csillogott a szeme. -Bocsánatáért esedezem, asszonyom. Nem állt szánd¬komban megsérteni kifinomult érzékenységét. -Nagyon helyes. Hát nem kedvesen csinálta? - fordult oda Harriet az apósáékhoz. - Bízom benne, hogy alkalmasint meg lehet tanítani a társasági viselkedésre, anélkül, hogy túlzott felfordulást csinálna. Gideon anyja összeszorított szájjal hirtelen felállt. -Úgy gondolom, Harriet és én most visszavonulunk a szalonba. Harriet kecsesen fölemelkedett. -Igen, jobb tesz mennünk, mielőtt St. Justin megint mondana valami botrányos dolgot. Jól viselkedjék, amíg nem vagyok itt, mylord! -Igyekezni fogok - ígérte Gideon. Nézte, amint Harriet anyja nyomában kilép az ebédlőből. Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, visszaült a székbe. Mély csend lett a szobában. Hawkins portóit töltött Gideonnak és az apjának, aztán eltűnt. A csendnek csak nem akart vége szakadni. Gideon nem is igyekezett megtörni. Hosszú idő óta most voltak először kettesben. Ha apja társalogni óhajt, akkor tegye csak meg ő az első lépést. -Érdekes teremtés - szólalt meg végül a gróf. - Szavamra, egyáltalán nem a megszokott stílus. -Nem. Nem az. Ez egyike legvonzóbb tulajdonságainak. Megint csend lett. -Nem egészen az, amit vártam - mondta Hardcastle.

86

-Úgy érti, Deirdre után? - Gideon forgatta szájában a zamatos portóit, és elmerülten tanulmányozta maga előtt az el¬gánsan cizellált ezüst gyertyatartót. - Öregebb vagyok hat évvel, uram. És bármennyi hibám legyen is, ritkán követem el kétszer ugyanazt a melléfogást. -Arra céloz - morogta Hardcastle -, hogy ezúttal volt m¬gában elegendő tisztesség, hogy helyesen járjon el? Gideon szorosabban markolta a poharát. -Nem, uram. Arra célzok, hogy ezúttal olyan nőt találtam, akiben megbízhatom. Újra csend lett az ebédlőben. -Felesége szemmel láthatóan megbízik magában - dünnyögte Hardcastle. -Igen. Nagyon élvezetes tapasztalat. Igen rég volt az, amikor bárki is megbízott bennem. -Miért, mi az ördögöt várt a Deirdre-ügy után? - förmedt rá Hardcastle. -Bizalmat. Hardcastle az asztalra csapott, a borospoharak ugrottak egyet. -A lány várandós volt, amikor meghalt. Maga felbontotta az eljegyzést, közvetlenül azelőtt, hogy ő agyonlőtte magát. Az apjának azt mondta, hogy maga eldobta, miután erőszakot követett el rajta. Mire gondolhattunk volna? -Arra, hogy talán hazudott. -Miért hazudott volna? Meg akarta ölni magát, az ég szerelmére. Nem volt vesztenivalója. -Nem tudom, hogyan okoskodott. Akkor nem nagyon volt eszén, mikor utoljára jött el hozzám, ő... Gideon elhallgatott. Mi értelme magyarázgatni, milyen volt Deirdre azon az éjszakán? Gideon azonnal tudta, hogy valami baj van, amikor menyasszonya hirtelen-váratlan el akarta csábítani. Miután hónapokon át egyszer sem viszonozta az ő próbálkozó és rendkívül szűzies csókjait, egyszer csak vad elszánt¬ággal a nyakába veti magát. És Gideon ekkor megérezte, hogy menyasszonyának szeretője van. Amikor rákérdezett, Deirdre dührohamot kapott. Mintha még ma is hallaná. Igenis van! És boldog vagyok, hogy nem te nyúltál hozzám a ronda nagy mancsoddal, te szörnyszülött! Belehalnék, ha megérintenél! Látni se bírom az ocsmány ábrázatodat! Hát tényleg azt hitted, hogy téged kívánlak az ágyamba? Hát tényleg azt hitted, hogy a feleséged akarok lenni? Az apám kényszerített, hogy neked adjam a kezem! Hardcastle meghúzta a portóit. -Miért ne vallotta volna be, ha szeretője van? Miért ne hagyott volna levelet vagy ilyesmit? A pokol minden ördögére, uram! Van róla fogalma, milyen keményen próbálta a maga szegény anyja elhitetni magamagával, hogy Deirdrét egy másik ember csábította el? De a tények magukért beszélnek. -Nem térhetnénk át más témára? - javasolta Gideon. -Az istenit magának! Deirdre Rushtonnal az én egyetlen unokám is meghalt! Erre Gideon is kijött a béketűrésből. -Nem, a szentséges mindenségit, az nem a maga unokája volt, aki meghalt Deirdre Rushtonnal. Valaki másnak az unokája volt. Nem én voltam az apja. -Gideon, az ég áldja meg, vigyázzon már arra a borospohárra. -Bár tudom, hogy nem tart becsületesnek - acsargott Gideon -, utoljára mondom, és a becsületemre, hogy nem háltam Deirdre Rushtonnal! Sohasem nyúltam hozzá. El se viselte volna, ha már mindenáron tudni akarja az igazságot. Elég világosan értésemre adta. Iszonyú erőfeszítéssel újból fegyelmet parancsolt magára. Nagy elővigyázattal letette a borospoharat. Apja aggodalmasan sandított rá. -Talán igaza van - mondta. - Talán tényleg át kellene térnünk más témára. -Igen. - Gideon vett egy mély lélegzetet, hogy megnyugodjék. - Bocsánatot kérek a színpadias kirohanásért, uram. Az e¬ber azt képzelné, ennyi év után megtanultam, hogy ez a taktika hiábavaló. A feleségemet hibáztassa. Ő örökké azon lamentál, hogy én nem fejtem ki az álláspontomat. - Zordan mosolygott. - De látja, mi történik, ha megteszem. Senki sem hisz nekem. -Kivéve a feleségét? - kérdezte hűvösen Hardcastle. -Hitt az ártatlanságomban, anélkül, hogy magyarázkodtam volna - mondta Gideon, nem minden elégedettség nélkül. - Sohasem mondtam el neki az egész történetet. És mégis kiállt egy zsúfolt bálterem közepére, és belemondta a finom társaság képébe, hogy Deirdre gyermekének nyilvánvalóan más volt az apja. -Nem csoda, hogy őt vette feleségül - mondta Hardcastle szárazon. -Igen. Milyen más témáról óhajtott beszélgetni, uram? Hardcastle sokáig merően nézte.

87

-Bocsánatát kérem. Nagyon jól ismeri. ha érti. hogy egyikük sem vette észre a betörést addig. hogy higgyek nekik. -Senki sem vette észre a betörést? . akinek sohasem látták az arcát. hogy ez az alak még mindig szabadlábon van? -Mi nem fogtuk el. amikor az inspektor visszaszármaztatott néhány lopott tárgyat londoni tulajdonosaiknak. -Uramisten! . Csapdát állítottam egy rendőr segítségével. -Arra. hogy hozzáértő és bejárása van a legjobb házakba.Ilyen tiszteletlen. De mi van a személyzettel? -Dobbs szerint.Gideon kiitta a borát. -Igen.és zártördelés nélkül. egy se látszott annak a hozzáértő fajtának. hogy meglopták. Úgyhogy nem veszem fel gyanúsítottaim listájára.mondta Gideon. hogy amikor később kihallgattuk a tolvajokat. -Miből gondolja ezt? -Mindenekelőtt abból. Ha még nem vette volna észre. Gondoljon csak bele. . Művelt úriember. -Ellenkezőleg-mosolygott zordonul Gideon. Szóval elfogta a tolvajokat. és utasított. Semmire se kívántam célozgatni. minden ablak. -Az a helyzet. Valaki. -Miért? -A tárgyak. Meséljen ezekről a gazemberekről. köztük számos szalonképes úriember. -Nem sok emberre illik ez a jellemzés. amely tele volt lopott holmival. mire gondolok. olajozottan emeljék el őket. akkor én közlöm. amelyeket a barlangban találtunk. valamennyien azt állították. uram! 88 . -Én is úgy gondolom. úgy gondolom. és figyelte a rubinvörös villanásokat. gyakran éppen a személyzet valamelyik tagja jelentette a tárgy eltűntét. úgy is. addig. hogy mi történik? Gideon fanyarul mosolygott. ameddig valaki el nem kezdte hiányolni a tárgyat. -Igen. hanem inkább olyannak. A három ember közül. és hidegen meghajolt. Gideon lassan csóválta a fejét.hüledezett Hardcastle. hogy nem volt betört ablak vagy letört zár.és ékszerészmunkák. akik a barlangokban rejtették el a rablott kincset! -Nincs olyan sok mesélnivaló. -És maga azt hiszi. hogy gyanúsított is lehetnék! Ez túlmegy minden határon. hogy minél sürgősebben járjak végére az ügynek. -Értem .Gideon a tenyerében forgatta borospoharát.fejezte be Hardcastle. mint jószágainak kormányzója. Elkaptuk őket. uram.nézett rá mohó kíváncsisággal a gróf. volt egy negyedik személy is.-Az évek s¬rán akárhányan kutathattak kövületek után a felső-biddletoni barlangokban. A maga becsülete minden kétség fölött áll. aki otthonosan mozog a legjobb szalonokban és a felső-biddletoni barlangokban. én tudom a legjobban.-A rablókról. akiket lefüleltünk.De megtudtunk róla még valami érdekeset azonkívül. amíg észre nem veszi. -Ismeri a barlangokat Felső-Biddleton környékén . amit értékesnek hisz. mert ő folytatni akarja a barlangban az őslénykutatást. akkor tudta meg. . -Hogy merészel ilyesmire célozgatni a tulajdon apjával kapcsolatban? Gideon azonnal felállt. -Ráadásul. . Természetesen nem gyanúsítom tolvajlással. Visszarendelt Felső-Biddleton-ba. Aztán a szeme lángra gyúlt a haragtól. ami feltűnhetett volna a tulajdonosoknak. hogy Harriet kissé zsarnoki természetű. -Aha. milyen nagy Hardcastle House vagy a Blackthorne Kastély.Már csak egy dolog aggaszt. Ugy hiszem. hogy hiányzik valami? -Hát. hogy egy titokzatos személytől kapták az utasításokat. akit a rendőrségtől fogadtam fel. akit nem fogtunk el. miből tudná. Magának nem kell lopásra kényszerülnie. és visz mindent válogatás nélkül. és meghatározza a helyüket . kiváló minőségűek voltak: rendkívül finom ötvös. Hajlamos vagyok rá.Aztán ugyanez a valaki elrendezi.mondta lassan Hardcastle. A gróf le volt taglózva. hogy simán. aki beveri egy mutatósabb ház ablakát. És közben megkapta Harrietet. alantas dolgokat mondani! Egyáltalán feltételezni. . semmiből sem. aki a betörés előtt átvizsgálja a ház¬kat. -Akkor tehát milyen következtetésekre jutott? . . felbecsüli a tárgyakat. Vegye csak magát. -Harriet fedezte fel kövületkutatás közben a barlangot. mennyire gazdag. -Magamat? -Magára tökéletesen illik a jellemzés. hogy van valaki. . Még a londoni ház is milyen tágas. -Azonkívül.tombolt Hardcastle. Ha a belopakodó nem tört be ajtót vagy ablakot. uram. -Honnan tudta. miközben a rablott holmit rejtették el.

. Morland! . és tudni. . aztá lelkesen mentek tovább Felicityhez. asszonyom .kérdezte két látogató között. -Ó. úgy. egy rövid szünetben Felicity. akiket Harriet nevezett el Adonisz ikreknek. és vidor duhajkodásuk legalább olyan szórakoztató volt. ha engem kérdez. ami a színpadon zajlott. hogy látom ma este. makulátlan estélyi öltözékben. aztán mindketten visszatértek Felicityhez. akinek a megbecsülését biztosra vette. Nem is értette. Az asszonynak eszébe jutott Gideon figyelmeztetése. ugyanannál a szabónál varrattak. Ismerik a nővéremet. Aztán. amíg beleegyezett. -Micsoda? . aminek látszik. és elragadóan mosolygott. 14. hogy sohasem bizonyíthatja be neki az ártatlanságát. és egymással versengtek a feltűnésben. hogy lássa az odalent kirobbant verekedést. Harriet. Harriet sóhajtott. .Méghozzá St. hogy tiszteletemet tegyem az új St. -Ez csak természetes . ő azonnal elbájolta őket egy káprázatos mosollyal.Harriet hevesen ingatta a legyezőjét. kétségbe vonhatja a tisztességét. Az ikrek udvariasan üdvözölték Adelaide-et és Effie-t. Szédítő jelenség volt fodros-pántlikás halványrózsaszín muszlinruhájában.Az kétségtelenül csalódást okozott.helyeselt Effie. egyforma volt a szemük-hajuk színe. és gratulálok a házasságkötése alkalmából.ragyogott fel Effie. -Jól érzed magad? . amikor csak nem akart vége szakadni Adelaide páholyában a látogatók áradatának. A páholy bejáratánál kettévált a függöny. kevéssel a szünetelőtt. Harriet elm¬rülten figyelte a fényben úszó jelenetet. De legalább a ruháján nincs mit kifogásolni. -Természetesen nagy örömünkre szolgál . -Azért jöttem. de hamarosan unni kezdte magát. Kiment az ebédlőből. Morland . és becsukta maga mögött az ajtót. -Rádöbbenni. Sokkal jobban szeretett volna otthon maradni és megkövesedett fogakat tanulmányozni. aki érezte. Lady St. Harriet megfordult. aztán hirtelen abbahagyta. Justint? -Boldog vagyok. telt ház van ma este. Nem várt választ. -Igen. bárdolatlan tréfákat harsogtak.Gideon odament az ajtóhoz. Mr. Jelenleg kitartóan rajongtak Felicityért. -Itt valóban nem bírta valaki . a szemérmes vagy csábos legyezőhasználat fortélyait.förmedt rá a gróf. kékeszöld muszlin. hogy kíváncsian bámulják a többi páholyból.bókolt kecsesen az első Adonisz.mondta Bryce. . Mr. fehér fodrokkal és szalagokkal díszítve.susogta a delnő. és ugyanazoknak a nőknek udvaroltak. Justin. . A páholy hátsó részében Adelaide és Effie beszélgetett egy fekete ruhás. Odalent a katlanban zabolátlan és lármás tömeg adta elő a maga színdarabját. Vele szemben ragyogóan fölcicomázott emberek töltötték meg a páholysorokat. ahol a színházba járók mutogatták magukat. Képtelen volt elsajátítani.Szavamra. De örülök. Justin vicomtesse-nél . -A második Adonisz udvariasan bókolt. korosodó delnővel. Gigerlik és arszlánok páváskodtak. Nagyon élvezte a helyzetet. És elég meleg is van. Az ifjak. Nagynénjei és Felicity mellett ülve a páholyban. -Látom. az. De még csak a második napot töltötte Londonban mint St. hogy biztosan nagy megkönnyebbülés az egész családnak a frigy. -Boldog vagyok. hogy elkíséri családját a színházba. de hát a szerelem. mint az.mosolygott udvariasan. egyáltalán nem voltak rokonok. hogy a fiatalok nem tartottak előírásos esküvőt. -Megérkeztek az Adonisz ikrek . Észre sem vette a legújabb látogatót addig. -Jó estét. Egy-egy parányi színpad volt minden páholy. és két jóképű ifj állított be. miért ragaszkodott hozzá a férje. mikor azt mondja Effie-nek. hogy ismét a városban üdvözölhetem. ahogy illik. hogy elmenjen az előadásra.-Érdekes érzés. ugye.mondta deresen Effie. Gideon közszemlére teszi a feleségét. jó estét. hátba csapdosták egymást. észbe kapott. 89 . . áthajolt a korláton. és Gideon addig erősködött. Nem az az angyal. Harrietet először érdekelte a látványosság. ugye? . Hangjuk.Jó estét. majdnem elnyomta a színészekét.Felicity mosolygott. nem bírja tartóztatni magát. Aranyhaja csillogott a fényben. . Nagyon csinos volt.súgta Harriet Felicitynek. de ugyanolyan magasak voltak. Felicity választotta. Harriet fél füllel hallotta.De örülök. Bryce ott magasodott a széke mellett. hogy látom önöket ma este. amikor Felicity gúnyos kétségbeeséssel csóválta a fejét. aztán halkan odasziszegte. uraim. amíg meg nem hallotta az ismerős férfihangot. Justin vicomte-né. hogy valaki. állandó szeretőiket és ékszereiket.

hogy még egyszer elmondjam: mérhetetlenül csodálom önt. Még nem telt el túl sok idő az Applegate-ügy óta. hogy csak Harriet hallj -Az ön bátorsága immár legenda. mintha a másik levegőből lenne. Felicitynek. Morland. és kezet csókolt Harrietnek. rendben van-e minden. hála az égnek.mondta lágyan Bryce.Bryce leereszkedett a mellette álló. hogy ne nevezze ezen a förtelmes néven a férjemet.Gideon hátat fordított neki. hogy nincsen semmi baj. . Morland! -Nem akartam megsérteni. asszonyom. aztán fürkészően nézett Harriet. hogy itt fogunk találkozni . . és nem akarta. köszönt Effie-ni Adelaide-nek. Harriet. . -Ahogy parancsolja.villantott rá Bryce egy kurta m solyt. St.-Jó estét. -Többen a testi épségét féltették . megmarkolta a kezét. Nem minden asszony merne vállalkozni arra. akik aggódnak ön miatt .hajtotta meg Bryce hódolattal a fejét. úgy éreztük. . akkor most már tudja. nehogy Gideon megragadja az alkalmat és valamilyen okból provokálja Bryce. Morland! A férfi annyira lehalkította a hangját. hogy álljon el a kihívástól. -Rendkívül nyugtalanítóak voltak a híresztelések. Justin. hogy mások miért tették. hogy visszaérkezett a városba -mondta Bryce.Minden csodálatom az öné. Harriet kitépte a kezét a markából.mosolygott bánatosan Bryce. -Csak ma reggel hallottam. uram. . hogy bejött gratulálni. Gideon lépett be páholyba. -Távozzék. . -Most már igazán elég. -Miről beszél? . -Ön nagyon bátor. Gideon úgy ment el Bryce mellett.Hanyagul bólintott Bryce-nak. .Bosszantja a bámészkodás és a megjegyzések? Ön a legfrissebb szenzációja a társasági életnek. amikor leült a felesége mögé.Éppen most gratuláltam a feleségének. Harriet gyorsan mosolyt erőltetett az arcára. és gyorsan legyezni kezdte magát. távozzék a páholyból.emlékeztette szelíden. aki borongós tekintettel kémlelte Gideont. Harriet bólintott. . Harriet hátrahőkölt haragjában. és tekintetét azonnal rászögezte Bryce-ra. hogy ilyen ostobaságokat hallgassak. asszonyom.nézett rá villámló szemmel Harriet. . A többség legalább minden jót kívánt.Üljön le. -Valóban? . asszonyom . Nehéz lett volna rábeszélni Gideont. hogy olyan szörnyeteggel ossza meg hitvesi ágyat.Engedje meg. -Jó éjszakát. asszonyom. uram! Nem vagyok abban a kedvemben. -Azok. . -Nem.Elkapta Felicity pillantását.vont vállat Harriet. bársonyhuzatú székbe. 90 . És a baj már megtörtént. -Valóban? .mondta könnyedén. Pontosan ebben a pill natban megint kettévált a bársonyfüggöny. akkor igen. és csókot nyomott ujjaira. Mr.Rendkívül bájos ma este. . ami aggodalomra adott volna okot mondta határozottan Harriet. kik agyaihattak ki ilyeneket.Bryce eltűnt a bársonyfüggöny mögött. -Igen.kérdezte csendesen Gideon. Ön megöletné a rossz hír hozóját? -Ha másképp nem tudnám megakadályozni. mint St. hogy egyre ugyanazt fújja. hogy St. -Üdvözlöm. -Kellemetlenséget okozott magának? . . .Én egyáltalán nem nyugtalankodtam. -Már nyomatékosan kértem egyszer. Én csak azt ismétlem. Blackthorne Fenevadjának hitvese. Justin a nyomába eredt önnek és barátainak. Justin. -Köszönöm. mylord! . amit mindenki mond. -Amikor megtudtuk. -Hát persze. Lady St. . hol marad ma este. -Hát itt van.Harriet elvörösödött. . Kérem.Bryce fölállt. -Ostobaság. Érezte a két férfi közti ellenségeskedést. Lehalkította a hangját. amelyek néhány nappal korábbi elutaztával kapcsolatban keltek szárnyra. Nem fontos. . ugyancsak némán.Már törtem a fejem. és az asszony szemébe nézett.És hogy férjhez ment.Az ajtó felé suhintott a legyezőjével.Csak udvariasságból nézett be. Mr. Elképzelni se tudom. Húga fürkészően nézett rá. -Ne is törődjék vele.Harriet szétnyitotta a legyezőjét. . Köszönöm. .Bryce odabiccentett valakinek a tömegben. . -Nos tehát. Justin . -Jó éjszakát. próbálta értésére adni. Fogalmam sincs róla. -Mondtam. és mielőtt Harriet észbe kaphatott volna. Egy pillanatra sem forogtam semmiféle veszedelemben. Lehajolt. Mr. hogy semmi sem történt. uram! Mindjárt kezdődik a második felvonás. minden okunk megvan a félelemre. hogy baj legyen. mintha azt kérdezné.

Gideon. Pedig mondtuk n¬ki. -Nem. amikor a komornája kiment a hálószobából. Adelaide kuncogott. -Jól van. Ennyi az egész. . örülni fog a családjának. örülni fog. mylord .kérdezte lágyan a asszony.mondta Harriet. hogy ideje megvívni Gideonnak Odasurrant a hálószobáikat összekötő ajtóhoz. -Maga most már férjes asszony. én nem akarok további kiállítást. Haragszik rám valamiért. . hogy oda menjek. Ugyanis nagyon elege volt belőle. ha azt javasolja.Egyikünk sem kedveli túlzottan a nagyvárosi életet. -Annyira szeretne visszatérni a kövületeihez? -Természetesen annyira szeretnék visszatérni hozzájuk. és azt hittem. és szemügyre vette feleségét. és megnyugtathatja őket. és kissé felvonta egyik szemöldökét. -Nagyszerű .mondta Harriet. hogy faképnél hagyom. Ma nagyon nagy a zsinatolás. amelyek a fogamhoz tartoznak.Tetszik az előadás? -Nem nagyon . -Teringettét! Hát persze. -Beszélni szeretnék magával.Gideon fennhéjázva és tulajdonosi önérzettel terpeszkedett a székben Harriet mellett. -Akkor menjünk vissza Felső-Biddletonba . ahova nem akarok? -Harriet. Nem kell többé aggódniuk. Gideon kissé elhúzta a száját. a húgom szerint maga úgy mutogat engem. Gideon.Gideon ingerülten lecsapta a konyakot. és hallgatózott. hogy menjek el valahova. -Harriet még mindig azt hiszi. miért ne mehetnénk vissza. . és végül egyedül maradt.Ez idáig pedig nincs szerencsém más indokát ismerhetni. St.. hogy mutogatni akar. miután megrontottam. . Azt fogja tenni amit kell. hogy mutogassam. hogy biztos vagyok.mondta. . hogy itt mutogatják mint Blackthorne Fenevadjának hitvesét. hogy az egész színház lássa. -Azt hittem. én nem azért küldte: magát a színházba. Elegem volt. és az is marad. De ha már egyszer itt van. amit érzése szerint be kellett bizonyítania? -Akármit mond is a húga. akkor kénytelen leszek arra következtetni. .-Örömmel hallom. Gideon inasa épp akkor távozott. ahova nem különösebben aka rózik mennem. mert maga erősködött. és átment a másik szobába.Alig lehet hallani. Késő éjszaka. hogy visszautasítsam. köszönöm. Gideon fekete házi köntösben éppen konyakot töltött magának. Most már St. -Én nem mutogatom magát! . akkor feljogosítva érzem magam arra. Harriet kinyitotta az ajtót. Épp a szünet előtt valakik odalent e¬kezdtek narancshéjat dobálni a színpadra.Gideon szeme fölragyogott. mylord.Gideon belekortyolt a szeszbe. Micsoda ne vetséges kérdés. akkor nekem ez nem tetszik.javasolta gyorsan Harriet.morogta Gideon. hogy bekötötték a fejét. -Nagyon igaz. és látható elégedettséggel nézett le a tömegre. hogy más lappang dolgok mögött. nem látom be. -Ha maga elkezd nekem ilyen parancsokat osztogatni. akár csatlakozhatna is hozzám egy pohár konyakra. . hogy az ember az előadást látni és hallani megy a színházba. Azt hittem. Harriet.Legközelebb. Odanézett. mint azt. kedvesem. mint az én szórakoztatásom . mint egy ritka papagájt. . Menjünk haza. Tökéletesen hétköznapi asszony vagyok. hogy ez a legutolsó oka a színházba járásnak. hogy valaki más találja meg a csontokat. haragszom. Justin vicomtesse. Harriet kínosan fészkelődött. Nagyon jól tudja. -Semmi másra nem tud gondolni? 91 . -Maga és azok a redves kövületei .mondta Harriet. Azért mentem. Igaz ez? Mert ha igen. Gideon bosszankodva nézett rá. aki véletlenül a maga felesége. és ezt maga is tudja. Gideon. Most akartam átmenni a hálószobájába. én nem akartam ma este színházba menni. élvezni fogja a színházat. -Ahá! Szóval parancsolgatni akar nekem. mint én. Nem bizonyította be még a nagyvilágnak. Nem kérek. Mivel pedig maga egy szikrányival sem szereti jobban a társaságot. -Egészen bizonyos ebben. ha találkozhat a családjával. kedvesem. -Némi élt érzek a hangjában. -Ez nem igaz. Harriet? -Igen. Harriet. mennyire aggaszt. -Maga nagyon ritka teremtmény. .. mylord? .Rendkívül ritka. -Maga nem ezért ragaszkodott a színházhoz. Harriet úgy döntött. Justin.

A családja néhány évig ott élt Blackthorne Kastély közelében. Én elfogadtam. -Gideon.akkor miért aggódik Mr. hogy ez nem igaz! Mi van magával ma éjszaka? -Mondtam már. 92 . hol van az én helyem a kövületeihez képest? Más férjeknek az olyan vetélytársaktól kell tartaniuk. -Jóságos ég .Mit beszél maga? -Azt. -Az ég szerelmére. Teste. hogy ezt elintézem vele.Gideon letette a konyakospoharat. -Ezt maga jobban tudja nálam. . Egy percig se merjen ilyet gondolni! Érti? Nem fogom tűrni. Az. Ez megállította Gideont.nyújtotta el a szót Gideon. hirtelen átforrósodott.. ha elmenne lefeküdni. És talán vadak egy kicsit. -Én bízom magában. amikor elvégeztem az egyetemet. szeme tágra nyílt. ez a vita kezd nagyon ostoba lenni. egy. mondja meg. hogy történt valami. Gideon? -Nincsen semmi baj. Nem értem magát ma éjszaka. -Fenevad? -Nem. Fölemelte a fejét. Talán jobb lenne. Harriet. mi bosszantotta fel. azután is. Repeső öröm fogta el Harrietet. Nem vagyok a legjobb kedvemben.Gondolni se merészeljen rá. Gyöngéden megérintette aíorradást.mindenesetre nem úgy viselkedik. aki nem bízik a feleségében. odament az apró asztalhoz. Gideon halkan mondott egy cifrát. mint magában. a mellébe fúrva fejét. hogy talán legjobb lenne lefeküdnie. -Ó.súgta Harriet.folytatta. nem fenevad! .mormolta . -Istenem. és szorosabban ölelte magához a feleségét. -Ezt el fogom intézni Morlanddel. -Honnan tudja? -Jól ismerem. Morland miatt? -Mert veszedelmes . Az én végzetem az. -Magam sem értem magamat ma éjszaka. és Morland kihívott egy pengeváltásra. Gideon íriszét aranyzománccal vonta be a tűz fénye..Harriet hirtelen ráeszmélt. Gideon. hogy egy csomó ócska csonttal és foggal legyek kénytelen versengeni. Mindketten sokkal fiatalabbak voltunk.feleselt Harriet. amit valaha hallottam magától. asszonyom. Morland bejött a páholyunkba? Gideon elfordult tőle. mint egy. rossz természetű.pattogott Harriet. -Hát .Soha ne kételkedjék ebben.rebegte Harriet. és a karjába vetette magát. és újabb pohár konyakot töltött magának. Mindenesetre túl sok bort ittunk egy éjszaka. Ő legalábbis azt állította. maga tudja. . Kezét a karjára tette. kedvesem. mint például Morland.Odaszaladt hozzá. Morlandet. Harriet odalépett hozzá. hogy provokálja Mr. mint egy gyereket.mondta egyszerűen Gideon. -Valóban? Mondja. Harriet. .botránkozott meg Harriet. Ő a barátomnak szokta nevezni magát. . -Senki másban nem bízom meg annyira. amely az imént még hideg volt. ez a legkedvesebb dolog. hogy én nem bízom magában? . -Nem fog ágyba zavarni. Gideon.süvöltötte Harriet. . Harriet elnémult. mylord.. miközben maga itt tombol. édesem. -Gideon! . -Netán szerelmes belé? . hogy Mr. Morlanddel Londonban találkoztam ismét. -Ide figyeljen. hogy gondolhatja. St. Együtt gyerekeskedtünk egy darabig. hogy férje most már nem csak egyszerűen bosszús. Az asszony ugyanezt olvasta ki a tekintetéből is.. -Kérem! Tudom. -Komolyan mondja? -Én sohasem beszélek a levegőbe. -Mi a baj. -Ha megbízik bennem . érzéketlen férj. ha ilyen mogorva. amikor vívótőrrel felhasította az arcomat. Gideon kezdett megharagudni. -Maga szerint én természettől mogorva vagyok. Ő továbbra is a barátomnak nevezte magát. -Ezt Morland tette magával? -Baleset volt. -Nem mindig . Justin! . . Aztán elköltöztek.Hanem mint egy szeszélyes.Gideon. és fölnézett a kemény arcba. Ezt sohase felejtse el .

hogy gyűlöli még a látásomat is. -De ugye most már nem szereti. hogy a saját hibámból. A védőhegy valahogyan leesett. -Percek alatt vége lett. hogy elvesztette az egyensúlyát. Sokszor megesik az ilyesmi. amikor rám vetette magát.vont vállat Gideon. Aztán visszaléptem és leengedtem a sajátomat. Magam is azt mondtam.Harriet szorosabbra fonta a karját a derekán. ha Deirdre veszi a fáradságot és ír egy búcsúlevelet. -Gideon! Megölhette volna magát. -Láttam a szemében a veszett dühöt. aki elsőnek kényszeríti hátrálásra a másikat. hogy nem ezt akarta-e. mintha vérre ment volna a játék. -Igen. mikor azzal vádolták. -És mit tett maga? Gideon egy pillanatig hallgatott. és figyelmeztetés nélkül nekem rontott.Rendkívül üdvös lett volna. De ha belegondolok. és ösztönösen cselekedtem. -Morland csábította el? -Ő. még nem ért véget a párbaj. . azt hiszem. Gideon! . ha engem kárhoztatnak az öngyilkossága miatt. -És maga hitt neki? -Mi mással lehetett volna magyarázni? Sokat ittunk mindketten. hogy Harriet összeborzongott. hiszen Morland a barátom. -És miért nem volt védőhegy a tőrön? Erről mit mondott? -Baleset . . Azt mondta. -Ez úgy hangzik. és a torkának szegeztem a hegyét. minden jókedv nélkül. de azzal is tisztában voltam. hogy olyan emberhez kényszerítik nőül. hogy baleset volt. Nyilván nem is bánta. hogyan nézett. Én győztem. hogy egy ilyen gyönyörű teremtés engem akar. dehogy! . Morland nem volt különösebben jó vívó. de a pengéken volt védőhegy. -Úgy is volt. Magát hibáztatta a saját bajaiért. Annyi keserűség. A halála után azonban már nem lehetett bizonyítani. Na¬yon fiatal volt. 93 . Harriet fölemelte a fejét.Amikor megkértem a kezét. miért. Láttam. azt kitöltötte rajtam.. -Barátok maradtak? -Nagyjából. és haragudott. Gideon mosolygott. Deirdre vallotta be azon az éjszakán. hogy Deirdre valószínűleg nem gyűlölte. ha megjátssza a barátomat. Eldobtam a pengémet. amikor eljött hozzám. düh és csalódás volt a hangjában. Miért kellett elfogadnom azt az ostoba kihívást? -Morland azt állítja. amikor leesett. hogy csak azért fogadta az udvarlásomat. Tudta. hogy életem végéig viselni fogom a bélyeget. hogy elkerülte a figyelmét. Azt hitte. De bármit éreztem is.nézett le rá haragos megdöbbenéssel. Úgy beszéltük meg. egyszerűen csak megrészegített a szépsége és az a tény. hogy szerelmes Morlandbe. hogy az győz. és én elfogadtam. mikor rám vetette magát. Gyakran törtem rajta a fejem. Abban a percben gyűlölt engem. holott már veszített? -Később azt állította. Deirdre azonban sohasem törődött másokkal. és a penge végighasította az arcomat. mert az apja kényszerítette.. és magára ruházta át a félelmeit és a csalódását. -Ó. -Gideon szája megrándult. az övét kaptam fel. Miután azonban házasember létére ő csábította el és ejtette teherbe. és én hátrálok. . Barátamk helyet szorítottak nekünk. -Hát.motyogta Gideon. -Magának nem kell mentségeket keresnie neki . hogy szerelmes vagyok belé. ha bosszút akart. nyilván úgy okoskodott. és nyilván azt hitte. Ő bocsánatot kért. Gideon? -Uramisten. -Mi történt? Gideon vállat vont. de nem tudom. Ettől tökéletesen ártatlannak tűnt fel. akit nem szeret. Logikus magyarázat volt. és kiütöttem a kezéből a pengét. meg voltam róla győződve. Deirdre Rushton a halála éjszakáján megmondta. mielőtt akkor éjszaka agyonlövi magát. Volt valami a szemében azokban a pillanatokban. De sohasem felejtem el. -Én csak azt akarom megértetni magával. és fogadásokat kötöttek ránk. hogy egyedül ő állt maga mellé. és hogy más embertől várandós. Szeme tágra nyílt a megdöbbenéstől. -Mivel indokolta. és lerogyott a padlóra. Ő azonban felkapta a tőrét. mintha nagyon el lett volna keseredve. Sikoltozni kezdett. hogy elhagyta Deirdrét. Éppen csak kelepcében érezte magát. hogy baleset volt. mikor engem győztesnek nyilvánítottak.A mérkőzés hevében nem vette észre. Úgy vágtam vissza. hogy megtámadta magát. Tudtam. hogy a javára szól. Morland annyira megdöbbent.-Nem használtunk maszkot. hogy őt sohasem kaphatja meg.

Tedd rám a kezed.-Igen. mint magát.súgta Gideon mély hangon. -Ez elég drámai megfogalmazás. -Őrülök. -Most itt van nekem maga. . igen. Harriet tenyere magasabbra vándorolt. de maga még náluk is fontosabb nekem.Most itt vagyok magának én. Aztán föltérdelt.És most következik a legérdekesebb lelet . Látta. Gideon visszatartotta a lélegzetét. -Nem hiszem. és félresodorta combjáról a háziköntös fekete selymét. hogy felébreszti és a lelkére köti. -Nagyon hosszú lista lenne az. még sohasem fordult elő a praxisomban ily pompás combcsont. mint bármely ősmaradvány.ismerte el Harriet. 94 . amelyet az erős karok között talált. Gyöngéden taszított rajta egyet. de van benne igazság -mondta szárazon Gideon. hogy nagyon egyedül voltam az elmúlt hat évben. és nagyon lassan visszaereszkedett. -Akkor kezdje a lábujjaimnál. és rátámaszkodott a férfi széles mellére. mintha vasat simogatott volna. Harriet. -Mondhatom. Gideon nevetése inkább morgássá sikeredett. A férfi letette az ágyra. Megdelejezte az erő. és végighúzta nyelvét a mellbimbóin. nehogy provokálja Morlandet. Mellette úgy érzem magam. ahogyan csak férfi és asszony képes. kiélvezte a másik minden porcikáját. -Valóban? . és melléheveredett. -Semmi esetre . netán érdekesebbeknek ásatag csontjainál? Harriet fölnevetett rá az árnyékból.Lehajtotta a fejét. nedves csókot cuppantott a férfi combjára. hogy én is nagyon fogok vigyázni magára. oly könnyedén. és vezess magadba.érintette meg duzzadt férfiasságát. . hogy nagyon szeretem őket. Felkapta. gondolta Harriet. Maga hat éven át égett a saját külön bejáratú poklában. Megígérem. és úgy menjen feljebb. hogyan feszülnek meg az izmok a férfi combján és mellkasán. hogy ebből is látott már kövületet. -Azt ne mondja. ritkán találkoztam ehhez fogható fosszilis lábközépcsonttal. és apró. széthúzta a selyemköntöst. -Köszönöm. -Nagy örömmel hallom . mylord. hogy nem vallok szégyent eme testrészemmel. asszonyom. A mosolygó Harrietért nyúlt. hogy tovább bírom ezt a leckét. hogy ekkora sípcsontot láthassanak. . Gideon készségesen a hátára hemperedett.Lábujjhegyre állt. -Ó. -Nem mutatná meg. A férfi vigyázva hatolt előre.mormolta Harriet. okvetlenül írok róla egy értekezést a Közlönynek. Aztán lehajtotta a fejét. Harriet ismét átengedte magát annak a semmihez sem fogható örömnek.Meleg tűz gyulladt ki Gideon oroszlánszem¬ben.És szavamra mondom. ujjhegyeivel körözve -.Ujjai elérték a térdét. hagyta. . hogy elhatározta. -És az a szerencse sem sokaknak jutott osztályrészül. -Végy magadba . úgy. és magára ültette. nagyon fogok vi¬yázni magára. . Eszébe jutott. asszonyom.De ez bizonyosan van olyan kemény. tudom. -Hízelgő. .Az biztos. Jöjjön ide. mylord. Az asszony előrehajolt. Nem gondolt Bryce Morlandre és a szörnyűségekre. -De most már nem . mely testrészeimet tartja egyenértékűeknek. Alaptalanul hiszi. Nem sietett. . .mosolygott Harriet.nyugtatta meg Harriet.mosolyodott el lassan Gideon. mint egy pihét. . mylord. Férje azonban olyan békésen aludt. és megérintette a haját. még mielőtt örökre kővé válna. -Azt teszem. Ugyanolyan érzés volt cirógatni. Harrietet eltöltötte az az elmondhatatlanul izgató érzés. . amelyet egyszer volt szerencsém megvizsgálhatni. hogy jobban kedvelem az ősmaradványaimat. amelyet valaha kiástam. -Azt nem . Aztán egyszer csak teljesen összeforrtak. hogy méltányolja. -Megkönnyebbülten hallom.Gideon fölemelte a kezét. Harriet reszkető ujjakkal nyúlt utána.Lassan végighúzta ujjait Gideon lábszárán.És azt az elefántot leszámítva. . Aztán Harriet odatérdelt mellé. -Örömmel.Igaz. .Lenyűgöző. kivárja a reggelt. és megindultak felfelé a comb belső oldalán. . és komoly arccal szemügyre vette a férfi hatalmas lábát. . Gideon már mélyen aludt mellette. és hozzásúrolta száját a férfiéhoz. amelyeket réges-régen művelt Gideonnak Amikor valamivel később felriadt. -De ha valamikor ilyet találtam volna . hogy az asszony diktálja az ütemet. és eszébe jutott a rémtörténet. mint egy tündérmese törékeny hercegnője. amelyet Gideon árasztott magából. hadd ássam el a melegébe valamimet.

A tér egy részét klasszikus stílusú. amikor Morland megszólalt a háta mögött. aki után kutat. hogy megszívleli. Morland. hogy Bryce Morland itt lesz a mai árverésen. -Örülök. Elvesztette érdeklődését a pej lovak iránt. Humboldt múzeumába. Gideon tétovázni kezdett: hirtelen maga elé képzelte Harrietet a gyönyörű kicsi szürke nyergében. -Valóban? Ez meglep . Az oszlopcsarnok végében beszélgetett egy rosszul szabott felöltőt viseő. Megállt. aztán megállt. Humboldt múzeumába? . . . -Owl. mylord. Ebben a pillanatban vezette elő az istállószolga a következő lovat. hogy megtalálja. Ezután két mutatós. Mivel pedig részben maga a felelős ezért a titulusért. bölcsen viselkedne. mert tudja. Bízom benne. Már nagy volt a tömeg a lóvásártéren.Gideon elgyönyörködött a kanca farkának kacér ívében és a kis paripa büszke tartásában. Őladysége szemmel láthatóan föl volt villanyozva. főleg akkor. Morland. hogy hitvese elment Mr.kérdezte gúnyosan Morland. A Mindenható tudja. hogy ez a hangtalan sértés sokkal jobban bántotta a másikat. Justin ilyesmiért szokott lelkesedni. Faképnél hagyta Morlandet. és megindult Morland felé. Fogatos lónál nem a külső számít. az apró fülek érzékenységről és éberségről árulkodtak. hogy parancsokat osztogat itt nekem? -Én St. . Beszélni szerettem volna magával. egy csomó korhatag ócska csontban.Gideon most a kanca kemény hátsóját vette szemügyre. Majdnem bizonyos volt benne. mint a fenyegetés.mondta szelíden Gideon.A Blacthorne-i Fenevad. Gideon nem nézett rá.Nem loholna magához. Egy perccel később rá is bukkant a tömegben. anélkül. és még mindig nem vette le a tekintetét a kancáról. Színük csodaszépen illett egymáshoz. ő nem vadászlovat akart venni. meg kell szoknia. Elragadóan formált fején egymástól távol helyezkedett el a két okos szem. -Azért fenyeget. -Nem volt mit megbeszélnünk egymással. fedett oszlopcsarnok foglalta el. Amelyek nem törnek össze. Maga tökéletesen tisztában van vele. Figyelmeztetni akarom.Gideon intett a kancát vezető lovásznak. A kitartás a fő és a lendület. Ettől mérges lett. Harriet méltányolná lóban az értelmességet. Nagyon szerette volna látni. akik megengedhették maguknak és azok is. Gideon már elment.A gúnyolódás kikopott Morland hangjából. .Ne menjen a feleségem közelébe! -Maga átkozott kurafi! . . ha. Amikor délután hazatért. Volt valami a ló életerejében és hetykeségében. -Ha ennyire biztos benne. amelyet most vezettek el a lehetséges vásárlók előtt. Nagyon jól tudta. továbbra is a kancát vizsgálgatta. Justin vagyok . van. hogyan fogadja az ajándékot.mondta Gideon. Justin? Magához inkább illenek azok a drabális szörnyek. . amelyeket kitüntet tetszésével.Most pedig. és a tömeget kezdte tanulmányozni. Gideon elindult a könyvtár felé. akkor minek fenyegetőzik? -kérdezte Morland. és megtudta. és alaposabban szemügyre vette a kancát. hogy elég lenne a kisujjamat mutatni neki. azzal fogadták. Éppen az állat kecses lábát tanulmányozta. Csupa szívós erő. ugye. miért. ha tiszteletben tartaná.Gideon ellökte magát az oszloptól. 95 . -Igen. fáradhatatlanul versengtek a legszebb paripákért. -Igen.mondta csúfondárosan Morland. -És ha nem? -Akkor velem gyűlik meg a baja. A csillogó szőrű. izmos test kitartást és erőt ígért. ha megbocsát. ha megmássza őket. hogy egyetlen pillantásra méltatta volna. Azok. elvehetnem magától a kis Harrietjét. Morland. mint ma is. . -És most van? -Sajnos. Tegnap éjszaka szőrmentén érdeklődött a klubban. Gideon azonban nem találta elég izmosnak a szügyüket. ami Harrietre emlékeztette. hogy beszámoljon Harrietnek a kancáról. hogy Lady St. -Mr. mi olyan csoda latos. -Mert nem akarom. . Bírni fogja a nagy távokat. hogy ha nagyon akarnám. Owl sötéten nézett vissza rá. St. akik nem.ismételte meg Gideon. Gideon az egyik magas oszlopnak támaszkodva egykedvűen bámulta a vadászlovat. árverést tartottak. El nem tudom képzelni. hogy itt találom. Most el kell halasztania a meglepetést. Most dühtől sistergett. és máris loholna hozzám. De itt általában mindig hemzsegett a nép. pufók alakkal. egy szépséges kis almásderes arab kancát. megyek lovat vásárolni. -Hat éve jóformán nem is szól hozzám. -Nem . -Nem egészen a maga stílusa. -Én is erre a következtetésre jutottam. fogatos pej következett.De mire fölébredt.Ki a nyavalyának képzeli magát. Sötéten nézett Owlra. hogy zaklassa. amikor Gideon aznap reggel megérkezett. -Netalántán fenyegetni próbál? . Egyébként nem is hintó elé való paripát keresett.

és fölpillantott a kincsektől roskadozó emeletekre. Egyszerűen csodálatos.Van egy olyan megérzésem. amikor felmérte a ház nagyságát. Beth! . -Abban a szobában mi van? . mintha kifizették volna a pénzjutalmat -mosolygott Gideon. Még a hálószoba is zsúfolásig volt kiállítási tárgyakkal.Oda senkinek se szabad bemenni. -Ezt nézze. . Az ifjú vakmerően visszavigyorgott. milyen buzgón ideadták őket.Gideon végigfuttatta ujját az egyik listán. Harriet nem vett tudomást a szemezésről. Kérem. -Kitűnő. és meg se próbál bolondot csinálni a kereskedőkből.Harriet elindult a lépcső felé. -Köszönöm. különleges növények. amiket kért . . Lekapta csajla kalapját. És az ember kizárólag azért megy le a barlangba.Hát ez csodálatos. Látogatók járkáltak ide-oda. poros csontokkal. Dobbsot várom ma délutánra. mi lesz a következő lépés. -Nem lesz könnyű összeválogatni mindenkit. Padlástól pincéig a ház valamennyi szobáját megtöltötték a kövületek. Nagyon sokat segített. aki FelsőBiddleton körül nőtt fel vagy odalátogatott valamiért. -Jó napot. Sok elveszett vagy tönkrement. akkor én itt hagynám ezeket.Mindet nem lehetett összeszedni. -Ha ön mondja. -Előkelő emberek könnyen kifizetnek egy vagyont egy jó lóért vagy drága smukkért. csakis az számít. várjon a hallban! Majd egyedül járom végig a múzeumot. -Nem kell annak kövületkutatónak lenni. 96 . milyen pontosan törleszti valaki a tartozását. . . hogy az ember jó hírnek örvend bizonyos fertályokon. és ugyanakkor jól ismerheti a barlangokat .Dobbs a fejébe nyomta roggyant kalapját. ahol én lakom. ami zárva van a látogatók elől. Tudtam. Gondolhatja. kitömött állatok. csontvázak. Ezeket az embereket hívták meg azokba a házakba.Gideon ránézett a föltápászkodó emberkére. Utánanéztem. Beth ijedezve kukkantott be az első szobába. Owl. . . . . ahol a kincseket találtuk. hogy tudja. legjobb lesz a legtetején kezdenem. Az előkelő társaság szereti a nagy estélyeket. és a lépcső melletti zárt ajtóra mutatott.Sok száz nevet kell ám átbogarászni. -Sokkal olcsóbb. vezesse be.Gideon szétteregette a papírokat az íróasztalán.sandított rá az ifjú. Gideon megcsóválta a fejét. ahol betörés történt a társasági évad alatt. Küldött felé egy szemérmes mosolyt. Várom. hol van az a terem.intett Dobbs a listák felé. -Rendben van. Itt vannak nálam a vendéglisták.De minthogy most önnek dolgozom. . De elég sokat fel tudtam hajtani. . hogy értesítsen. mylord. -Mindig öröm hallani. mylord .mondta Dobbs. Humboldt múzeuma lélegzetelállító volt. . preparált kígyók láttán. ha a magamfajta szolgálatait kell megfizetni. -Egy alkalmi látogató nem lenne elég tájékozott a barlangrendszerben ahhoz. Vidor volt. Ez maga volt a paradicsom. az jól ismerte a helyet. ha megérkezik! -Igen.Beth figyelmét az ifjú vonta magára. . . -Helyes. hogy ezeket kérem viszonzásul.Lehet olyan is. de bezzeg a fogukhoz verik a garast.kérdezte. . aki járt ezeknél a házaknál. Mindenki azt mondja. Mr. Önnek jó híre van ezen a téren. Nohát. és a rá jellemző fesztelen modorban elfészkelte magát Gideonnal szemben a széken. amikor megállt a földszinten. hogy rendesen fizeti a számláit. Gideon felvonta a szemöldökét. hogy bízhatom magában. -Köszönöm. hogy emberünk kövületkutató. tengeri kövületekkel és egyéb válogatott érdekességekkel tömött tárlókkal. bámészkodva és fel-felkiáltva az orrszarvúkoponyák és élettelen. Felkapaszkodott a harmadik emeletre. Humbofdt dolgozószobája. asszonyom? Teljesen kiráz ettől az izétől a hideg.Hogy tudott megszerezni ilyen sok listát? A manóképű Dobbs elvigyorodott. . aki a látogatóktól szedte a belépti díjat. Dobbs. uram. akkor azt hiszem. mylord. és bevette magát az első szobába.-Nem felejtette el magával vinni a komornáját vagy valamelyik inast? -De igen. Átfutotta a hosszú névsorokat. hogy kövületek után kutasson. Harriet a mennyekben járt. -Muszáj önnel mennem. hogy visszahoztam a lopott tárgyakat.Gideon folytatta útját a könyvtár felé. Hadd látom. -Azt mondtam. Akárki választotta is. . -Az Mr. -Aha. asszonyom. Mindazonáltal nekem gondom volt rá. Az az egyetlen szoba a házban. asszonyság . bele fog telni egy időbe.Nos. gondolom.emelt föl egy köteg papírt. meg fogom kapni a fizetésemet. mint általában. -Azon a fertályon. .Mr.mondta a komornájának. -Látom. és a belépti díj bőségesen megérte az árát. és összeborzongott a hatalmas cápacsontváz láttán. Negyedóra múlva befutott Dobbs. Vele van a komornája.

. És ekkor pillantotta meg az uszonyt rögzítő. Megtudhatja. Két sötét szobában csak ládák voltak. vélte boldogan Harriet. Ennyi fiókban csak található fog. Hamarosan megfogja érteni. apró szögeket. Tudtam én. Humboldt azonban ezeket is múzeumi raktáraknak rendezte be. Harriet . Megfordult. de Harrietet nem érdekelte. hanem a Morland hangjában lappangó fenyegetéstől is. és csak azután jött rá. mindenesetre nem voltak annyian. Aztán egy másik tárlóban különböző megkövült töredékek vonták magukra a figyelmét. tüskés hal finom vonalait pillantotta meg a kőben. amilyennel még sohasem találkozott. Elindult felé. hogy Mr.Nyilván jól megfizetett érted.dünnyögte elégedetten. megkövesedett tengeri sünt látott. hogy érdeklik a kövületek. Mire Harriet lement a lépcsőn. uram. A folyosó végén azonban. félig égett szövétneket. Repült az idő. amikor előrehajolt és megérintett egy különös formájú uszonyt. hogy ott lábatlankodjanak Harriet útjában. Még sohasem látott ilyesmit. egyedül találta magát.Morland mosolygott. -Jó ég! . -Nem értem. Harriet ösztönösen hátrált egy lépést. félhomályos szoba tárult elé. Közönséges háznál általában a konyha és a személyzeti traktus van az alagsorban. magával vite. Némelyik nagyon nagy volt.Hogy repül az idő. -Valóban nagyon késő van. hogy talán most bukkan ugyanolyan fogra. Minden egyes szekrénynek több tucat fiókja volt . Egy másik látogató is utat talált magának Mr. Morland! Mi a manót mivel ön itt. Magas fiókos szekrények álltak több sorban a sötét szobában. Harriet fogott egyet. édes kis Harriet.nyílt tágra Harriet szeme. Porfoltokat vett észre sárga köpenyén.szólalt meg Bryce Morland a folyosó végén. . -Ahá! . hogy szembenézzen vele. még címke is lesz rajta. hogy alaposabban megvizsgálhassa a csontvázakat. Felkapaszkodott. De mielőtt nekilátott volna átnézni őket. de ki nem hagyott volna egyetlen tárgyat sem. Mr.Ma nagyon kevés látogatója volt a múzeumnak. amikor lemászott a székről. -Bocsásson meg. 97 . -Mr. hogy lóvá tették. Mindig azzal a gondolattal húzta ki az újabb fiókot vagy kukkantott bele az üvegtárlóba. . A sorvégi fiókos szekrény tetején jókora szikladarab hevert. A legalsó szintet hagyta a végére. és nekem mennem kell. azonosította-e már valaki. Nagyon késő van. Nemcsak sötét volt. amíg átnézte az összes szoba összes fiókját. Látnivalóan ritkán jártak ebben a szobában. rendkívül érdekes tengeri kövület volt mellette. nem tudott ellenállni a többi csábító látnivalónak. hogy egy rendkívül sajátos hal csontvázát tegye vizsgálat tárgyává. Elég gyér volt a világítás. Hirtelen borzasztóan félni kezdett. Nem csoda. Humboldt raktárába. tömve baljós külsejű csontvázakkal. amíg a jövevény be nem fordult abba a szekrénysorba. és egy különös. Humboldt ide száműzött az alvilágba -mondta szegény kreatúrának. A komornám már türelmetlen. de szép arcát elrejtette az árnyék. Ezeknek a valamiknek egyszerre volt uszonyuk és lábuk. és odavonszolta a fura kövületeket tartalmazó fiókos szekrényhez. előbb azokat a különös tárgyakat vette szemügyre. Harriet ügyet sem vetett rá addig. Harriet megdermedt. Humboldt múzeumában? Nem tudtam. Több más. és meggyújtotta a szobai. Miért is nem hozott magával kötényt? Legközelebb nem fogja elfelejteni. . Sokáig tartott.Hamisítvány. miközben ő a legfelső emelettől az alagsorig végigjárta a nagy házat. Szőke haja aranyként csillogott a fali tartóban égő gyertya tompa fényében. Viszont annál jobban érdekel maga. A múzeum tíz perce bezárt. Por és piszok hozzátartoznak a kövületek gyűjtéséhez. amelyek szanaszét voltak szórva a helyiségben. mert őrá számított a legkevésbé. Bár eredetileg a megkövesedett fogak miatt jött ide. Az utolsó szoba előtt két sercegő gyertya égett a fali tartóban. -Jó napot. amikor benyitott az utolsó ajtón. Hideg futott végig az asszony hátán. hanem hideg is. amikor nyílt. ahol ő állt. Harriet hüledezve nézte őket. -Nem érdekelnek. Porfelhő pöffent a levegőbe. mint amilyet Felső-Biddletonban talált. Ha szerencséje van. Éppen lábujjhegyre ágaskodott. -Nem? Ne bánkódjon. Az egyik tárlóban olyan kitűnő állapotban levő. majd nagyon halkan becsukódott mögötte az ajtó. nemcsak azért. de angyalarca torzképpé ferdült az árnyékok között. Az egyik sarokban felfedezett egy széket. Harriet közelebb hajolt. Vastagon állt mindenen a por. Ez tökéletesen megfelelt neki. Ugyanebben a sorban bukkant rá több sajátos lény poros csontjaira.

szükség lesz egy kis rábeszélésre. És senki sem fog lejönni a lépcsőn.Harriet óvatosan visszahúzódott. -Hogy merészel? . Maga épp olyan. Justinnek megvolt mindene? -ő grófi cím várományosa és dúsgazdag. iskolából. és berohan a szomszédos folyosóba. aztán bezártam az ajtót magam mögött. Ő sem bírt ellenállni nekem. De én sohasem nyaltam a talpát és a fiaiét sem. hogy ma kell megkapnom. a legjob ágyakba. hogy mihez kezd.Mi rosszat tett magának? -Mi rosszat tett? .Deirdre magánkívül volt a boldogságtól. eljött az idő. melynek során ő felszólított. mint Deirdre. Kitűnő. hanem kell egy csipet erő is. Justin elvesztette őt. hogy megszerezzem pénzt. . Morland. mint St. engedjen ki. amelyet ma délelőtt folytattam a férjével. miről beszél? -Magáról és Deirdréről. Justinen? . hogyne menjek a maga közelébe. -Nem. ahogyan Deirdrével tettem . hiszen a házat már bezárták éjszakára. -Még nem. . Jobb is szeretem így. Azonnal be¬ezuhannak az ágyamba. Ezúttal porig lesz alázva. nyugtatgatta magát. Semmim! Az én családom és az övé évekig voltak szomszédok. Az ilyen barátok révén.Nehéz fémkulcsot húzott elő.-A komornája javában flörtöl a suhanccal. a legjobb szalonokba. -Dehogynem igaz. ha meghívtak Hardcastle-ék báljára. Nekem pedig nem volt semmim. Jöttek látogatóba Blackthorne Kastélyba a fontos emberek. nekem pedig egy kufár lányát kellett feleségül vennem. -Sikítani fogok. Morland elegánsan megvonta a vállát. Harriet megint hátrált néhány lépést. Lóból. villámgyorsan megkerüli. olyan istentelenül büszke. . aztán visszasüllyesztette felöltője zsebébe. -Miért akar maga annyira bosszút állni St. . Még nem tudta. -Könnyűszerrel. Jut eszembe. azt hiszem. amikor elcsábítottam. -Nagyon kellemesen elcsevegtünk. Mindjárt odaér az utolsó szekrény sarkához. . és el fogja veszíteni magát is. ha meghívtak a vadászatra. mint a legtöbb fajtájabelinek. Mr. Morland szeme szikrázott a dühtől. -Az e körből származó barátok az én helyzetemben rendkívül hasznosak. St. És Hardcastle gróf kegyeit kereste mind. hogyan kapják ő és a bátyja mindenből a legjobbat. amikor egész London róla jártatta a száját a háta mögött. hm? -Sohasem fogok engedni magának . -Mit akar csinálni? . Sportot űztem 98 . St. A kellemetlen kis csevej után. -Hát akkor nem lesz elég a rábeszélés.meredt rá Harriet. Amikor megláttam idebent. -Egyáltalán. Mindig olyan átkozottul fennhéjázó volt. de nagyon megharagított. -Maga követett engem? -Természetesen. A szobakulcs kívülről volta zárban. be I het jutni a legjobb klubokba. elindultam.kérdezte. utánanéztem. hogy én tetszem magának. hogy St. Nekem hálásnak kellé lennem csak azért. még akkor is. . Ez nem volt tisztességes! -Maga a barátjának mondta magát. hogy képzelhet ilyet? Morland látható élvezettel bólintott. Hát megfelelt. ruhából. Justin nagyon. Magamhoz vettem. -Mr. -Senki sem fogja meghallani.Harriet fölszegte az állát. hogy megfelel-e a hely a céljaimnak. Tart hattam szerencsémnek. Justin.Kérem. látnom kellett. Egyiküknek sem fogunk hiányozni. . hogy megkeressem magát.Bryce szép arca eltorzult a dühtől. Ennek a szobának a falai kőből készültek és nagyon vastagok. -Hogy mondhatja.kérdezte Harriet.Harriet még egy lépést hátrált. . aki kedveskedik egy kis kapálózással. Csúsztak-másztak Hardcastle grófja előtt. Addig pedig meg kell próbálnia húzni az időt. amire szükségem volt.Ez nem igaz. és ezt maga is tudja. Én egyenlő voltam velük. Most még nem. hallgasson rám! -Tudja maga.suttogta Harriet. milyen volt ez? Hát persze. -Elültetem magában a magomat. fogatból. Már majdnem a szekrénysor végénél tartott. Morland. hogy nem tudja. mint első alkalommal. Magánál viszont. Amikor felnőttem. aki a jegyeket osztogatja. uram! Morland lassan közeledett tovább a folyosóban. -Igen? . Napok óta várok erre az alkalomra.Mert tudja. Most azonban nem fog tudni úgy dacolni a pletykával. Tudtam. kicsi Harriet. De oly ritkán találkozom nővel. Úgy döntöttem. Az én szüleim csak vidéki kurtanemesek voltak. -Megvolt mindene. kuncogva odamutatta. Mindig megvolt. -Bolond maga? Egyáltalán. természetesen. találkoztam ma a férjével. de okvetlenül ki fog találni valamit.felelte Bryce nyugodtan. -Akkor is megyek.

tüskés hal lenyomatát. attól tartanak. . ha erőszakkal bírták rá őket. aztán nagyot csattant a padlón. hogy belássa ezt. Harriet rohant a második szekrénysor mellett. amikor az asszony megpróbálja elérni az ajtót. hogy ő sokkal jobb ember. hogy föl se bírja emelni. és benyúlt a zsebébe a kulcsért. hogy maga meg akart támadni engem? -Ó.mondta Bryce. Nyilván meg sem fordult a fejében. hogy rettentően fel van gerjedve. akkor sem. és nem is akarta kideríteni. és levegő után kapkodott. Harriet ügyet sem vetett rá. Nem bírná elviselni a tudatot. Bryce megtántorodott és összeesett. mert valahol mélyen érzi. Felmarkolta a követ. . hogy egy nő ilyesmit használhasson önvédelemre .Hallani lehetett a hangján. és nem nyitja ki a szemét. és bizonyára bosszút állna értem. Bryce az utolsó pillanatban döbbent rá. -Én nem félnék elmondani St. miközben egyre közeledett hozzá. ne. Vett néhány mély lélegzetet.belőle.Bryce cinkos pillantást vetett rá. amikor az el akarta kapni a bokáját. máris hűtlen lett hozzá. szebb és jobban szeretik a nő -így van. Justinhez hasonló barátokat szerezzek. Bryce-nak fogalma sem volt róla. akit St. odatérdelt mellé. de én szeretem a sportot. hogy lehet neki péze és rangja. jókora követ látta.meredt rá Harriet. Bryce odalent dübörgött utána a folyosóban. Justintől a nőit. ahol hagyta: a szekrénysor közepén. 99 . Maga elég okos ahhoz. Bryce gonoszul villogó szemmel rontott utána. -Még egyszer be fogom bizonyítani. hogy különb nála. Mr. Még két lépés. Ő csak az utolsó szekrényen heverő. és megpróbált félreugrani. Nem tudta. hogy elkapja.Azt mondogatja magának. és nagyon elővigyázatosan odalopakodott a mozdulatlanul elnyúlt Bryce-hoz. Mr. Mellényúlt. nem hiszem én. A homlokába göndörödő szőke tincs alól patakzott a vér. hogy el tudom venni St. . hogy St. meghalt-e. Nem sok. mit akar az asszony. De már elkésett. Így lecsúszott a fejéről a vállára. de maga okosabb. amit maga sohasem fog elérni.Az istenedet. mit tervez. mint amilyen maga valaha is lesz. Harriet állt a szekrény tetején. akit olyan büszkén mutogatott a társaságnak. hogy új felesége. Ha megkaptam magát. -Mit bizonyít azzal. kedvesem. Morland.hogy egyáltalán elég erős lehessen ilyesmivel próbálkozhatni. Szenvedve dübörgött. és egyébként is megsértett. Csakhogy kulcs nélkül nem mehetett ki a szobából. hogy Morland meg se rezzen. Felszökkent az ülésre. te kis ribanc! Úgyis ugyanaz lesz a vége! . Rettegett odamenni Bryce-hoz. Mozdulatlanul hevert. és imádkozott. asszonyom. hanem valami sokkal lényegesebb dolog miatt. amikor Bryce a szoknyája után kapott. mit fog tenni St. és pontosan akkor ugrott fel a szekrénysor tetejére. egy pillanatig nem bírt gondolkodni. Iszonyú csend támadt. Harriet keze kitapintotta az utolsó szekrény sarkát. St. -Akár le is jöhetsz. Justinnek. És ha valaki a Blackthorne-i Fenevad felesége. Tudja. hogy nem gyönge liliomszál. hogy lekecmeregjen a fiókos szekrény tetejéről. -De maga gyűlöli őt. Justin. Bámulta odalent Bryce-t. száguldott végig Harriet a szekrénysoron. -Maga arról győzködi magát. Ugyanott állt. Morland? -Ha maga mondja. Justinből azonban már nincsen különesebb hasznom. Ügy vélem. Harriet azonban évek óta fejtett ki kövületeket a kemény sziklából. Aztán kényszerítette magát. hogy beszámolna neki kisded enyelgésünkről. behunyt szemmel. amelyet a kövülethamisítvány vizsgálatához használt. Hinne nekem. és reszketett a keze. Megpillantotta a széket. Látva. így van. pon¬tosan abban a pillanatban. . -Maga bolond. hogy bánt engem? Bryce szeme fölcsillant. hogy az enyém volt a két nő. Órákon át bírt vésni-kalapálni. Bryce közvetlenül mögötte. meglesz az a gyönyörteljes tudatom.A nők általában nem szokták meggyónni a félrelépést. Csak annyit sikerült elérnie. igaz? . Tudta magáról. -Maga egyáltalán nem ismeri őt. az végképp nem ismeri be a hűtlenségét. és alázúdította Bryce szőke fejére. ha rájön. És nem a vagyona vagy a rangja miatt különb magánál. Ahhoz túlságosan is retteg.Azzal átvetette maga a szekrénysor sarkán. nehogy olyan nehéz legyen. . Koponyákat. -Sokkal valószínűbb. Justin a magáénak hitt.'-ordította. és utoléri. hogy ne telibe találja a nehéz szikladarab. hogy őket fogják hibáztatni. hogy meggyilkolná magát . hiszen a Fenevad bizonyosan őellene fordulna. amely megőrizte a nagy. combcsontokat és csigolyákat rúgva szerteszét.

aki a belépti díjat szedte. Mit keres itt? Már vége a látogatásnak. és elfordította. Hatalmas pofaszakállal ékeskedő. Nem győzte tovább önfegyelemmel. hogy én is épp elmenőben voltam! . Bryce még mindig nem mozdult. Odafutott Gideonhoz. és szembefordult vele. Humboldt türelmetlenül legyintett. siessünk. Ha nem kellene annyira a pénz a kövületekre. gyönge remegés. alig észrevehető. lélegzik-e.Harriet reszkető ujjakkal hámozta le a kesztyűjét. leporolta a szoknyáját. . Kinyílt Mr. Harriet észrevette. és baziliszkuszszemmel bámult az asszonyra. -Nyilván akkor jött el. Harriet? Az asszony szavak után kapkodott. hogy reszket. Humboldt múzeumában történt vele. mindjárt darabokra szakad. Úgy érezte. amit a kocsis mondott. amikor Harriet belépett a hallba. mikor nem figyeltem oda. a legborzasztóbb dolog történt. maga se a szakács a vacsorámmal. Humboldt a füléhez emelte a kezét. Mindent árnyékok bori tak. A jegyszedő ifjú nagy szemeket meresztett Harrietre. Gideon. asszonyom. Odafutott az ajtóhoz. Harriet még azt sem tudta megállapítani. 16. Beth. -Ó. megnyugtató erejében keresve vigasztalást. mennyit mondjon el a férjének. Humboldt dolgozószobájának ajtaja. hogy elmesélhessem. asszonyom. és gyorsan előrántotta.Én nem láttam senkit. és elmosolyodott felesége poros ruhája láttán.mosolygott hűvösen Harriet.Mr. Beth kerekre nyitotta a szemét Harriet poros sárga ruhája és köpenye láttán. -Igen. -Azt mondtam. Amennyire tudta. -Jaj. Már így is eléggé elkéstem. A legény a fejét vakarta. Halkan fölsírt. ami Mr. -Hát a másik úriember hova lett? Az. Lehet. hogy Beth a fogat mellett várakozik. -Igenis. . Meg kellett osztania valakivel a szörnyűséget. 100 .De ez már nem a mi dolgunk. . Még mindig nem tudta eldönteni. A homlokzati ablakokon összevont függönyök kizárták k aéső délutáni napfényt. lányom.Megmarkolta a nehéz vastárgyat. Férje fürkészően nézett rá léleklátó szemével. rendkívül élvezetes perceket töltött Mr. Nagyon szeretnék otthon lenni.Kérem. Alig várom. Ott volt a legény is. aki azt mondta. és becsapta az ajtót. . és ajkáról eltűnt az elnéző mosoly. . . Egyrészt szeretett volna a nyakába borulni és mindent elmesélni neki. Másrészt rettentően félt attól. . menjen innen! Fontos munkám van.Harriet beült a kocsiba. Az a sok szutykos ócska csont meg minden. asszonyom? . asszonyom. . Szabad volt. Hoznom kellett volna egy kötényt. Amikor kinyitotta a múzeum homlokzati ajtaját és kilépett az utcára. -Menjen. Egész testét borzongatta a csillapíthatatlan. -Maszatos köntöséből ítélve. -Alighanem.kérdezte udvariasan a kocsis. széles mellére borult. a zárba dugta a k csot. Becsukta a könyvtár ajtaját. mylord. Éppen nevetett valamin. Bolondok. -Nagyon érdekes volt. görnyedt figura komorlott a küszöbön.Én is épp elmenőben voltam. mikor eljöttem.emelte fel a hangját Harriet. Nem csak lelkileg viselték meg a múzeumban lejátszódott rémségek. Felrohant a lépcsőn a földszintre. menjünk.Harriet jelt adott a kocsisnak. Humboldt múzeumában. Biztosan nem hagyná bosszulatlanul a felesége elleni sértést. Morlandet. Humboldt megfordult. hogy megöltem Mr. Mindhárman megfordultak és rábámultak. Nem várt tovább. Húsz perc múlva kiszállt a kocsiból Gideon háza előtt. . tönkrement az a szép ruhája. mint egy megtermett pók. be nem engednék senkit a házamba. Gideon a könyvtár ajtajában ácsorgott. -Mi történt. Mr. -Megyünk. Bement Gideon mellett a könyvtárba. Egy csomó amatőr és kíváncsi. visszabaktatott a dolgozószobájába. látta. hogy egymaga szeretné vizsgálni a kövületeket.Mi? Nem értem. -Látom. jaj. -Fogalmam sincs róla . -Semmi baj. hogy mit fog tenni erre Gideon.

Nem volt könnyű kiszedni belőle a történteket. Gideon segítségül hívta minden türelmét, és Harrietet szorosan magához ölelve hallgatta végig felesége kuszált beszámolóját, amelyben szerepeltek hamisított ősmaradványok, egy kőbe ágyazott hal és Bryce Morland. -Szóval hozzávágtam a követ - emelte fel a fejét Gideon válláról. - És eltalálta. És vérzett, Gideon. Nagyon vérzett. És aztán összeesett, és ezt nem tudom egészen bizonyosan, de lehet, hogy beütötte a fejét a szekrénybe. Nem mozdult, amiko odamentem, hogy kivegyem a zsebéből a kulcsot. Most mi csinálunk, Gideon? Gondolja, hogy fel fognak akasztani, me meggyilkoltam Mr. Morlandet? Gideon minden akaraterejével uralkodott a dühén. -Nem - mondta. - Bizonyosan nem fogják felakasztani gyil kosságért. Nem engedem. Harriet megkönnyebbülten sóhajtott. -Köszönöm, mylord. Ez nagyon megnyugtató. Annyira aggódtam. - Elvette Gideontól a nagy fehér zsebkendőt, és megtörölte a szemét. - Gondolja, hogy külföldre kell mennünk a botrány elől? -Nem, nem hiszem, hogy szükség lenne rá. - Gideon gyomra összeszorult. Morland ez alkalommal túl messzire ment. -Hála a Mindenhatónak - szipogta Harriet a zsebkendőbe. -Annyira utálnék éppen most külföldre menni. Szeretnék visszamenni Felső-Biddletonba, hogy folytathassam a munkámat. És gondolom, magának is elég nehéz lenne külföldről igazgatni a családi birtokot. -Kétségtelenül. - Gideon keményen megmarkolta a vállát. -Harriet, egészen bizonyos, hogy nincsen semmi baja? Az asszony türelmetlenül rázta a fejét, és még egyszer kifújta az orrát. -Nem, nem, nem esett semmi bajom, mylord. Kivéve persze a ruhámat, mert az bizony tönkrement. De ebben nem csak Mr. Morland a hibás, mert már eléggé összemaszatoltam, mire megjelent. Csakugyan nincsen semmi baja, hajtogatta magában Gideon. Morland nem piszkolta be züllött érintésével. Harrietben lehet bízni, megvédi ő magát valami kővé vált őshallal. Gideon gyöngéden átkarolta a vállát. Ő nem tudta megvédeni a feleségét. -Bátor, talpraesett kicsi Harriet. Nagyon, de nagyon büszke vagyok önre, asszonyom. -Köszönöm, Gideon - mosolygott reszketegen Harriet. -De magamra nagyon mérges vagyok, hogy ilyen silányul vigyáztam magára - tette hozzá Gideon komoran. - Soha nem lett volna szabad ilyen veszélyes helyzetbe kerülnie, mint ma. -De hát ez aligha a maga hibája, Gideon. Maga igazán nem sejthette, hogy Mr. Morland odajön Mr. Humboldt múzeumába. - Harriet elhallgatott, aztán lelkesen folytatta. - Csakugyan rendkívül kitűnő múzeum, uram. Azt hiszem, még nem is említettem, annyira csak azt igyekeztem elmesélni, hogy talán megöltem Mr. Morlandet. De nem találtam egyetlen fogat sem, amely hasonlított volna az enyémre. Gideon savanyúan mosolygott. Harrietet persze jobban érekli az ő hatalmas hüllőfoga, mint az erényei ellen irányuló támadás. Felesége ajkára tette az ujját. -Ezt később is elmondhatja. Most pedig, azt hiszem, az lenne a legjobb, ha kiderítenénk, mivel állunk szemben. -Mire gondol? - nézett rá aggodalmasan Harriet. -Elmegyek Mr. Humboldt múzeumába, hogy lássam, él-e Morland, vagy meghalt. - Csókot nyomott Harriet feje búbjára. - És ahhoz igazítom a további terveimet, amilyen állapotban lelem. gen, természetesen. - Harriet az alsó ajkát rágcsálta. - És ha véletlenül él? Gondolja, meg fog vádolni, hogy meg akartam gyilkolni? -Szerintem - mondta gyöngéden Gideon - Morlandnek az a legeslegutolsó gondja, hogy gyilkossággal vádolja magát. - Sokkal sürgősebb lesz neki menteni az irháját, fogadkozott némán. -Én nem lennék ebben ilyen biztos. - Harriet gondterhelten ráncolta a szemöldökét. - Egyáltalán nem olyan rendes ember, uram. Magának tökéletesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy nem az az angyal, aminek látszik. -Igen. - Gideon elengedte. - Menjen föl, kedvesem! Me¬keresem Morlandet, aztán visszajövök. Harriet riadtan fogta meg a karját. -De ugye nagyon óvatos lesz, mylord? Nem szeretném, ha bárki meglátná a test mellett. Már persze, ha meghalt. Ha pedig él, akkor veszedelmes lehet. Nem szabad kockáztatnia. -Óvatos leszek. - Gideon az ajtóhoz ment, és kinyitotta. -Elmegyek egy kis időre. Ne aggódjon miattam. Harriet kétkedőnek látszott. -Nem tudom, nem kellene-e nekem is magával mennem, uram. Megmutathatnám, hogy pontosan hol hagytam Mr. Morlandet.

101

-Magam is meg tudom találni. -De ha elkísérném, akkor őrködhetnék, amíg maga utánanéz a testnek - melegedett bele Harriet. -Nagyon jól elboldogulok egymagamban. Most pedig, Harriet, ha nem haragszik, szeretnék már menni. - Azzal kiterelte a hallba. Harriet lassan ballagott az ajtó felé, és láthatóan forgatott valamit a fejében. -Minél többet gondolkozom rajta, mylord, annál inkább úgy látom, hogy legjobb lenne, ha elkísérném. -Azt mondtam, nem, Harriet. -De hát maga is ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy a ma ga tervei nem mindig szoktak tökéletesen sikerülni. Jusso eszébe, mi történt akkor éjszaka a barlangban, és az egész csak azért, mert nem avatott be. -Terveim kizárólag akkor mondanak csütörtököt, amikor kegyed is beléjük üti az orrát, asszonyom szólt egykedvűen Gideon. - Ma este azt fogja tenni, amit mondok. Én elintézem Morlandet. Maga pedig egyenesen felmegy a szobájába, megfürdik, és iszik egy csésze teát, hogy összeszedje magát a megpróbáltatás után. És nem hagyja el a házat, amíg vissza nem jövök. Világos ez így, kedves? -De Gideon... -Látom, hogy nem egészen világos. Nagyon jó, akkor faragatlan leszek. Ha nem megy azonnal, akkor én hurcolom fel a lépcsőn. Most már értjük egymást, asszonyom? Harriet pislogott. -Hát ha így akarja... -így akarom - közölte Gideon. Harriet kelletlenül baktatott mögötte. -Nagyon helyes, mylord. De kérem, legyen óvatos. -Óvatos leszek - mondta Gideon nyersen. - És Harriet... -Tessék, mylord - nézett fel kérdően. -Abban bizonyos lehet, hogy ezután jobban fogok vigyázni magára. -Eh, szamárság. Maga már így is nagyszerűen vigyáz rám. Nincs igaza, gondolta Gideon, míg elnézte feleségét, amint felmegy a lépcsőn. Egyáltalán nem vigyázott rá, és Harriet ma kis híján megfizetett a férje gondatlanságáért. De az az egy biztos, hogy ideje egyszer s mindenkorra megszabadulni Morlandtől. Ha ugyan Harriet meg nem tette már. Gideon a kora esti zsúfolt utcákon elgyalogolt Mr. Humboldt múzeumáig. Úgy döntött, hogy gyorsabban megteheti az utat, ha nem kell lóval vagy fogattal bajlódnia. De volt egy másik előnye is a gyaloglásnak: könnyebben elvegyülhetett a londoni kocsi- és emberáradatban. Lovait nemigen lehetett összetéveszteni. Sokan ismerték őket, Gideon pedig senkinek a figyelmét nem akarta felkelteni ma este. Ha történetesen ismerős arcot venne észre, könnyű lesz elrejtőznie valamelyik közeli sétányon vagy közben. Megérkezett az utcába, ahol a Humboldt-múzeum állt. Előbb kivárta a fasorban, amíg senki sem jár arra, aztán odasietett ahhoz a homlokzati részhez, amely mélyebben feküdt az utca szintjénél, hogy az alagsor is fényt kapjon. Ahogy szokás, vaskerítés és kapu védte az utcáról levezető lépcsőket. Gideon megnyitotta a kaput. Zárva volt. Még egyszer körülnézett, hogy megbizonyosodjon, nem jár-e arra valaki, azután átvetette magát a korláton, és leugrott a kőből faragott lépcsőre. A lépcső, amelyet nyilván a személyzet és a kereskedők használtak, egy ajtóhoz vezetett, amely ugyancsak be volt záva. Gideon megpróbált belesni az alagsor apró ablakain, de a vastag függönyök össze voltak húzva. Már azon tűnődött, megéri-e betörni az üveget, amikor észrevette, hogy az egyik ablakot elfelejtették bezárni. Kinyitotta, és belépett a könyöklőre. Egy pillanattal később ott állt egy szekrényekkel, ládákkal és csontokkal zsúfolt, félhomályos helyiségben. Gyorsan megállapította, hogy Harriet nem erről a szobáról mesélt. Elvett egy gyertyát a fali tartóból, meggyújtotta, és kiment a poros helyiségből egy rövid, sötét folyosóra. A folyosó végén nyitva állt egy ajtó. Alig lépett be a sötét szobába, máris tudta, hogy ez az a hely, ahol Harrietet megtámadták. Hideg dühvel vizsgált végig minden folyosót a fiókos szekrények között. Hát itt ejtette csapdába Morland. Idáig hajtotta, mint valami gyámoltalan őzsutát, és aztán megtámadta. Harriet csak a tulajdon leleményességének köszönheti, hogy megmenekült. Ujjai ökölbe szorultak a gyertya körül. Ebben a pillanatban majdnem annyira dühöngött önmagára, mint Morlandre. Mindent el kell követnie, hogy Harriet soha többé ne kerüljön ilyen veszélybe. Leszerepelt mint férj. Nem vigyázott Harrietre.

102

Megtalálta a közt, ahol Harriet ledobta a követ Morlandre. A szikladarab a padlón hevert, egy szilánk lepattant belőle. Amikor Gideon letérdelt, hogy alaposan szemügyre vegye Morland vereségének színterét, egy különös, tüskés tengeri lény lenyomatát pillantotta meg. Vér száradt sötét foltokban a padlóra. Gideon felállt, és gyorsan átvizsgálta a szoba hátralevő részét. Morlandnek semmi nyoma. Amikor kiment a szobából, és elindult a folyosón, újabb sötét foltokat talált a porban. Egyenesen az ablakhoz vezettek, ahol ő is bejött. Fölemelte a gyertyát, és véres ujjnyomot pillantott meg az ablakpárkányon. Morland itt mászott ki a házból. Ezért nem volt zárva az ablak. Harriet tehát alaptalanul félt attól, hogy megölte a fattyút. Morlandben maradt annyi szufla, hogy kisurranjon a házból, miután feltápászkodott a padlóról. Gideon hideg mosollyal fújta el a gyertyát. Örült, hogy Morland nem halt meg. Más tervei voltak vele. Húsz perccel később fölment Morland kis házának lépcső¬in, és megmondta a nevét a házvezetőnőnek, aki odajött az ajtóhoz. Az asszonynak leesett az álla a sebhely láttán, és buzgón törölgette kezét a kötényébe. -Senkinek sincs itthon - hebegte. - Maga mondta, most egy félórája. Tüstént, ahogy hazajött. Balesetet szenvedett. -Köszönöm. - Gideon félretolta az elképedt asszonyt, és belépett a hallba. - Majd én bejelentem magamat. -De nézze, uram - zsémbelt a nő. - Nekem parancsot adtak. Mr. Morland nem érzi jól magát. A könyvtárban pihen. -Még sokkal rosszabbul fogja érezni magát, mire végeztem vele. - Gideon benyitott a bal oldali első ajtón. Jól sejtette. A könyvtárban volt. Ellenfelének semmi nyoma. Aztán egyszer csak meghallotta Morland hangját a kandallóval szemben álló, magas hátú karszékből. -Menjen a pokolba! - mordult fel. Hátra sem fordult, hogy megnézze, ki jött be a könyvtárba. - Az ördög vigye el, Mrs. Heath, megparancsoltam, hogy ne háborgassanak. -De én pontosan ezt akarom, Morland - mondta Gideon selyemlágy hangon. - Háborgatni magát. Méghozzá a legnagyobb mértékben. Hökkent csend lett. Aztán Morland kikecmergett a fotelból, és szembefordult Gideonnak Poharából a szőnyegre loccsant a konyak. Morland már nem hasonlított arkangyalra. Szőke haja összekuszálódott. Homlokára alvadt vér száradt, és zavaros volt a tekintete. Reszkető ujjakkal tette le a konyakospoharat. -St. Justin! Mi a nyavalyát keres maga itt? -Ne fárassza magát azzal, hogy a szívélyes házigazdát játssza, Morland. Látom, nem érzi magát egészen jól. Egyébként elég csúnyán felszakadt a homloka - mosolygott Gideon. -Nem tudom, nem marad-e meg a nyoma. -Menjen innen, St. Justin. - feleségem attól félt, hogy megölte magát azzal a kővel. Harriet nagyon erős, ahhoz képest, hogy nő. És jókora szikla volt, igaz? Láttam a padlón, abban a kamrában, ahol maga meg akarta támadni a feleségemet. -Nem tudom, mi a kénköves istennyiláról beszél - nézett rá vadul Morland -, és nem is akarom tudni. Követelem, hogy azonnal távozzon innen! -Tüstént megyek, mihelyt elintéztünk egy aprócska ügyet. -Miféle ügyet? -Nem mondtam volna? - húzta fel a szemöldökét Gideon. -Természetesen a segédei nevét kérem. Hogy az enyéim felkereshessék őket, és megbeszélhessék találkozónk részleteit. Morlandnek néhány pillanatig egy hang sem jött ki a torkán. -Segédek? Találkozó? Őrült maga? Miről beszél? -Természetesen arról, hogy kihívom magát. Azt hittem, számítani fog rá. Végül is maga megsértette a feleségemet. Mi mást tehet egy úriember az én helyzetemben, mint hogy elégtételt követel? -Hozzá se nyúltam a feleségéhez. Nem tudom, miről beszél - hadarta Morland. - Ha azt állítja, hogy én megsértettem, akkor hazudik. Hazudik, érti? -Hát már megint sértegeti? - csóválta a fejét Gideon. - Hogy merészeli hazudozással vádolni a feleségemet, Morland? Most már csakugyan elégtételt kell kérnem. Ezt nem hagyhatom annyiban. -Az isten verje meg magát, St. Justin! Én az igazat mondom. Hozzá se nyúltam a feleségéhez. -Igen, tudom - mondta türelmesen Gideon. - Hogy neki sikerült megmenekülnie magától, az persze nagyon szép és jó, de nem teszi meg nem történtté a sértést. És miután maga szintúgy úriember, bizonyára tökéletesen meg fogja érteni, hogy mi a kötelességem.

103

Dührohamot kapott. Holnap reggel elküldöm magához a segédeimet. Hat hosszú év alatt volt alkalmam hozzászokni a legrosszabbhoz. Ha valaki olyan sokáig marad el a nagyvilágtól. -Hazudott.. hogy megölöm. Nagyon jó. és lecsapott Morland állkapcsára. mint a feleségemnek? -Igen. Nevezze meg a segédeit.Morland kétségbeesett dühvel meredt rá. és a székét csapkodta dühében. maga tanácsolta neki. -Ah .És maga tudta ezt. amelyek elvárhatók az igazi úriembertől. hogy Deirdrét emlegeti . amit vele művelt. adok magának egy kis időt. -Meglep. egyáltalán nem izgat a szóbeszéd. Ez pedig tudnivalóan simára köszörül minden csorbát a társaság szemében. Moland. -Természetesen. mert ott lógott a nyakán a felesége. Gideon az ajtó felé fordult. Tudja. de hazudik. úgy látom. -Látni sem bírta magát! -Igen. -Mi az? Ne jöjjön a közelembe. . Justin. -Várjon! . Elindult Morland felé. Veszett dühében sokat elmondott nekem magáról. ha mondom! Nem tudom. a mindenit. Elég világosan értésemre adta azon az éjszaka amikor visszautasítottam nemeskeblű ajánlatát.mondta Morland. . igen. Gideon megállt fölötte. túlságosan fölzaklatta ahhoz.Morland néhány pillanatig hangtalanul mozgatta a száját. Itt lesz magának az egész éjszaka. miután őt összeeskették velem. Az egész város erről pletykált. . -Nem nevezek meg semmiféle segédet . Morland. -Deirdre hazudott.rikácsolta Morland. 104 . St. Mint ahogy Deirdre sem szerette. hogyan folytatják tovább a viszonyukat. amikor hirtelen olyan ellenállhatatlanul vonzónakt látott.mondta Gideon.várni az esküvőig.Mindketten hazudtak. mikor elmentek. ezzel az elrútított arcával? A felesége és Deirdre is csak kénytelenségből fogadták el a kezét. szöget ütött fejembe.Morland ökölbe szorította a kezét. hogy inkább higgyek magának. -Azok után.Morland hirtelen feléledt. különben. Hogy miután Deirdre észrevette.. . Hogy maga szerette őt. Gideon elmosolyodott. -Valóban? Nohát. hogy nem akart. -Csakugyan azt akarja. minek hívtam volna ki miatta magát? Semmi se változott volna attól.És én nem tűröm. Különben. hogy sértegessék..Azok után. -Hazudik.mondta lágyan Gi deon. -Hazudott? -Hát persze hogy hazudott . . . Feleségül vettem a hölgyet. amikor nem voltam hajlandó ráharapni a csalira. aki megújuló rémülettel hőkölt hátra.szökkent előre Morland. Jó estét. Erről jut eszembe. St. a szabályok szerint a kesztyűmet is az arcába kell vágnom? Megengedi? Ökölbe szorította a kezét. az istenit! -Az én feleségem nem hazudik . most már nem sokat számít a pletyka. amikor eljött hozzám. Hallgasson rám. ez a seb. hogy találkozhassunk. mint én.. -Időt? . mert maga komprmittálta. És miután értésemre adta. elárulta a csábitója nevét . amit vele műveltem? Mi az ördögről beszé maga? -Azon az éjszakán. miért. várjon.mondta csendesen Gideon. hogy ki tudja ötölni annak a két embernek a nevét. Várom. alkalmanként hajlamos átsiklani olyan apróságok fölött. hogy próbáljon meg elcsábítani engem. Hogy együtt tervezgették. és önként lett a magáé. Tudnia kellett. Ugyan kinek kellene maga. Mi barátok voltunk valamikor. Justin! -Ugye. -Biztosíthatom.mondta Morland kásás hangon. hogy látni sem bír. amit ezen a téren a társaság nyújtani tud. Választott.Azt mondtam. -Bocsássa meg.Nem szereti magát. majdnem elfelejtettem valamit. hogy állapotos. Mindent tudok. . Leverte a konyakospoharat a szőnyegre. amelyet nemrég kapott. -Különben párbajra hívtam volna ki hat éve? Minek? ő magát akarta. az istenit! Nem hívhat ki párbajra. Addigra kigondolhatja a két nevet.mondta Gideon -. hogy majdnem elfeledkeztem a formaságokról. Morland megtörölte a száját a keze fejével. -De hát akkor sem hihet neki! . . Miért bízna benne? Kényszerből ment magához. de nem vehette feleségül. Az fojtott nyögéssel rogyott a szőnyegre.Gideon szúrósan nézett rá. Hihet nekem. . Nagyon felbőszült. Gondoljon a szóbeszédre. akiket megbízhatna találkozásunk körülményeinek tisztázásával.

Applegate és Fry bármit megtennének Harrietért. aztán a meghökkent Fry-ra nézett. Fry is vele volt. Megtiszteltetésnek tekintem. orcája sötét pírba borult.mondta sötéten Applegate. James Streeten találta a fiatal Applegate-et.pillogott Fry. Valahogy olyan túlságosan sima benne minden. átgondolta magában az előkészületeket. szűk körből válogathatott.A feleségem elmagyarázta. de szemében már kigyúlt a lelkesedés. . Ránk bízhatja a részleteket. Eddig leginkább csak fosszilis lábujjakkal foglalkoztam. -Nahát . -Igen.Gideon felállt. rebesgettek is róla ezt-azt. hogy nem fogják tudni eltitkolni szekundánsi szerepüket. hogy a Blackthorne-i Fenevad az adósuk. -Jó estét. kihíva maguk ellen a Blackthorne-i Fenevad dühét. Applegate még sötétebb arcot vágott.A következő állomás a klub. nem volt más választásom -mondta Gideon. uram. akik megbízható segédeim lennének. és bevágta magát az ülésbe. Fry és Applegate először egymásra néztek. a klub előtt leintett egy fogatot.Ez becsületbeli ügy. Az ilyen jó firmával az ember nem lehet eléggé óvatos. Gideonnak is kellett két szekundáns. hogy tudatjuk Morland-del a kihívást.mondta Gideon. . Látta a szemükben felvillanó izgalmat. Míg a sötétbe borult utcákat bámulta. egyaránt letaglózta Fry-t és Applegate-et. -Kihívta Morlandet?. . Segédei megbízhatóságában nem kételkedett. Egészen más természetű ügyet szeretnék megbeszélni önökkel.Fátylat borít? -A legnagyobb mértékben. De azt hiszem. . hogy igen visszatetsző dolgokat enged meg magának a bordélyban. Nem lep meg hallanom. Holnap reggel első dolgunk. Bryce Morland megsértette a feleségemet. -Még sohasem csináltam ilyet.Fry szeme tompán csillogott.motyogta Fry. uraim.Számíthatok a segítségükre? Applegate kihúzta magát. Applegate zavartan ráncolta a homlokát. Fry szeme riadtan tágra nyílt. -Én szintúgy. hogy is volt az a lányrablás. akik megbeszélik a párbaj részleteit. de azért elszántan nézett Gideonra. Megszeppenve néztek föl a közeledő Gideonra. Nemcsak Morlandnek van szüksége két emberre. hogy kihívjon. -A lehetőségét is ki akarom zárni annak. Természetesen. uraim. állok elébe. Kint az utcán.Mit mondott őladységének a fattyú? -A szavak nem sokat számítanak . -Tekintettel a körülményekre. hogy túllépett a megengedett határon. 105 . -Sohasem kedveltem azt a fickót . Justint. Applegate megfontoltan bólintott. Abban is bizonyos volt. és rájuk szögezte a tekintetét. hogy én súlyos sértésnek tekintem. és hátrafeszítette a vállát. -Pontosan így érzem én is . -Nem tűrhetjük.mosolygott Gideon. -Én valahogy mindig kétesnek találtam egy kicsit. . mindketten mélységesen le lesznek sújtva. És mivel egyetlen közeli barátja sem volt a társaságban. Az az ember megsértette a feleségemet. uram. -Badarság .Fry-nak még a pofaszakái la is remegett. Még egyikük sem kóstolt bele a párbajozás férfias művészetébe. amikor elrabolták. -Kitűnő. megadta a címét.kérdezte óvatosan Applegate. A tény. Kérni szeretnék valamit. -Feltételezem. Ez persze csak feltételezés. -Nahát . .Adósuk vagyok.mondta Gideon.Örülök. és elégtételt kívánok értük. . hogy Mr. .Nahát. amikor Gideon otthagyta őket. . Megtisztelt. . uram.Elég legyen annyit mondanom. képes leszek megbirkózni vele. A St. ha elmondom. Főleg arról. Két emberre volna szükségem. . hogy itt látom önöket. Fátylat borítok a múltra. Még akkor se tértek magukhoz. aztán Gideonra.Gideon leült. aki a klub nagytermében üldögélt. Lenne olyan szíves valamelyikük? Esetleg mindketten? Applegate hunyorgott. Már bebizonyították. hogy Morland büntetlenül sértegesse Lady St. ha a segédje lehetek. . -Mi légyen az? Gideon előrehajolt. hogy a jövőben alkalmatlankodhasson a feleségemnek mondta Gideon. . A tudomány és nem a cselekvés embereinek tartották magukat. és bordóit töltött magának. Szerencsére Harriet sok barátot szerzett magának. -Ha azért jött. Kissé zavartnak látszott. Applegate kezében kissé remegett a pohár.

Harriet hátrált egy lépést. Gideon biccentett. amiért aggódnia kellene. . nem ragadtatta el magát véletlenül? -Nem szoktam elragadtatni magam. Gideon táncos léptekkel bevonult a szobába.Lehet. -Magát sohasem érdekelte. Morlanddel? -Nagyon keveset. hogy igaza van. -Mondja meg nekem az igazat. Mindenki erről fog beszélni. . mint amennyit megérdemelt.rebegte. -Hála az égnek. -Aha . -Akármennyire is nem kedvelem azt az embert . . Valószínűleg még egyszer meg kell borotválkoznia. Örök nyűg ez a sötét szakáll. -Tudom . -Köszönöm. -Mi az.Biztos ebben? -Egészen biztos. és kopogtatott. és összecsapta a kezét. mielőtt elmennének hazulról ma este. . hogy véletlenül esett rá az a nagy kő. -Él? . Nagy megkönnyebbülés. Owl. . hogy járt nála? -Igen. hogy haladéktalanul menjen fel hozzá. be kell érnem azzal tudattal. Harriet úgyis megtudja ma este a bálon. -Tessék! . -Nagyon fel vagyok dúlva. tudom .Gideon.Annyira aggódtam. és szorította magához. Morland megkaphatná a büntetését ezért a visszataszító viselkedésért. Owl az ajtóban fogadta. . Justin kéreti. ha Mr. -Én csupáncsak a bálra próbálok elkészülni. elkezdte mosni az arcát. Harriet repült felé. Gondolom.vigyorgott Gideon. A férfi felvonta a szemöldökét. -Mit csinált Mr.Gideon megtörölgette az arcát és a kezét.mondta baljósan. mi történt pontosan. az angyalát magának! -Miféle stílus ez.mérte végig Gideon. A szekundánsai tesznek róla. Harriet metsző pillantást vetett rá. mylord. Félredobta nyakr valóját. közben megoldotta nyakravalóját. Holnap reggelre a párbajról fog pletykálni az egész város. hogy titkolni próbál előlem valamit.Hol van? -Azt hiszem. -Azt tettem. . és a sebek nyalogatta.Csakhogy nem volt halott. kedves? Azt hiszem. úgy vélték volna. Gideon.sietett utána Harriet. kedvesem. Kinyitotta az ajtót. bár jó lenne. Már így is elegánsan késni fogunk.Gideon odament a szomszéd szoba ajtajához. De azt hiszem. hiszen tudja. uram . Maga nem öltözik. Morlandnek igaza volt. és átment a saját hálószobájába. hogy idejében érkezik-e a bálba. . Néhány perc múlva kiszállt a kocsiból. de legkésőbb holnap reggelre. hogy sikerült sebet ejtenem rajta. Mi történt. . és felsietett házának lépcsőin. Aztán szemügyre vette magát a tükörben. most már minden rendben lesz. uram. amit minden úriember az én helyzetemben.mosolygott bele Gideon a ruganyos tincsekbe.vágta rá Harriet. megállt Harriet ajtaja előtt. mylord! Gideon vállat vont.mondta türelmetlenül Harriet. nem kellene megborotválkoznom? -Alighanem. aztán óvatosan hozzátette.Gideon odanyújtotta neki a kalapját és a kesztyűjét. hogy végre itthon van . 106 . . mylord . Morland otthon ült. kedvesem! . a hálószobájában. -Kétlem.Mit gondol. -Túlfinomult érzékenységem. ettől egészen más fényben látták magukat. kedvesem.Hogy segédeknek kérték fel őket egy becsületbeli ügyhöz. nézzen rám! Tekintetük összeakadt a tükörben.Ugye.szólt ki tüstént az asszony. Vége-hossza nem lett volna a bonyodalmaknak. és kettesével szedte fölfelé a lépcsőfokokat. -Lady St. Gideon? -Semmi. -Tudni akarom az igazat. . Harriet? -Az a határozott benyomásom. Megnyugodhat.mondta Gideon diplomatikusan.annak azért örülök. hogy nem halt meg. -Gondolja? . Jóval kevesebbet. -Igen. és ledobta a kabátját.Gideon vizet öntött a kancsóból a mosdótálba. ma este Berkstone-éknál bálozunk. Két szemöldöke egyetlen komoly vonalba fonódott össze az orra felett.sóhajtott Harriet. . Egyébként gratulálok a pontos célzáshoz. . Gideon pedig pontosan ezt akarta. kabátját. Nem sikerült megölnie. kedves. Harriet csúnyán nézett rá. hogy az egésznek vége. Kihívtam párbajra. Megtalálta a holttestet? Mit csinált vele? Hogyan szabadulunk meg tőle? -Megtaláltam . és kibújt az ingéből. Ami nagy kár. Harriet a karjára tette a kezét. A pihenőn befordult a folyosóra. amikor Morlandnél járt? Tétovázott.Még ha megtalálták volna is azon a csontszérűn. -Azt mondja.

-Nem lesz semmi baj. 17. Hát nem mulatságos? Rettentően örülnek. A Gideon és Morland párbajával kapcsolatos szóbeszédet majdnem túlharsogta a pletyka arról. 107 . tudom. Harriet szereti! Jó szorosan odaölelte ezt a tudást a szívéhez. vagy megsebesülhet. kérem. Úgy fogok hallgatni. . amíg fel nem hagy ezzel az ostobasággal. Gideon. Bármikor becsúszhat egy hiba. -Harriet.Meg kell engednie. . Kellemetlen volt hideg vízzel borotválkozni. -Bízzon bennem. Morland bizonyosan nem fog tisztességesen verekedni. Harriet. Gideon utánabámult.mondta Harriet. Egyszerűen nem tűrhetem ezt a viselkedést. és hogy maga nem szeret engem . és kivonult Gideon hálószobájából.Szavamat adom. lennék szíves. ezt már végigcsináltuk egyszer. . igen.. Szeretem magát! Gideon lassan leengedte a borotvát. .Nem fogom megengedni. Este a bálban futótűzként terjedt el a pletyka. Nem fogom megengedni. -Applegate és Fry. hogy én intézzem el a dolgokat. minden a legnagyobb rendben lesz. és ha ez így van. hogy lelövi Lord Applegate-et. . mylord . kedvesem. addig nem szólok magához. és kezdte bekenni az arcát. hogy a magáévá tegyen a barlangban? -Harriet! -Igen. Gideon.húzta össze a szemét Gideon. de nem akarta azzal pazarolni az időt. ne beszéljen úgy. és akkor súlyos sebeket kaphat vagy meghal vagy menekülnie kell a hatóság elől. . Nem fog párbajozni Morlanddel. Gideon. mylord. hogy ezt végigcsinálja. ezt nem hiszem. -Hallott engem. ahogy éjszakánként Harrietet szokta. Spekuláltak. -Pontosabban.Megtiltom! -A kihívás már megtörtént. negyedóránál hosszabb ideig is? Hát az mulatságos lesz. Előbb-utóbb baja esnék valakinek. Ez túlontúl kockázatos. -De bizony. hogy miattam párbajokat vívjon. hogy maga valami efféle bárgyúságot művelt.Ettől tartottam.Nem értem. különben hogy a manóba engedtem volna. Mr. -Nem . ami hamarosan a Perpatvar néven híresült el nagyvilági berkekben. hogy nekem szekundálhatnak. Nem erről van szó. . Szívmelengető tudat volt. hogy minden a legtisztességesebb módon történjék. hogy a Blackthorne-i Fene¬vad hitvese fumigálja a férjét. Hallja? -Csillapodjon. mint az Applegate-párbajról mondta nyugodtan Gideon. Ordítani lett volna kedve örömében. amikor azzal fenyegetőzött. Mostantól kezdve nem szólok önhöz többé. hogy megegyeztünk. ugyanúgy. ha baja esne. Amint mondta.Maga? Hallgatni fog.Harriet kihúzta magát. -Nem engedem. hogy végigcsinálja ezt a szamárságot. -Mit mondott? -Hallhatta .kiáltotta Harriet. miért mímeli a meglepettet.markolta meg a karját Harriet.. vajon mi lehet a Perpatvar oka. Harriet. ez nyilvánvaló! -Tiszteletre méltó segédeim majd gondoskodnak róla. . lenne szíves elhallgatni egy pillanatra? -Igen.jelentette ki Harriet. Engem félt. Már elég régóta szeretem. Határozottan megtiltom. hogy ő nem hajlandó beszélni a férjével. -Uramatyám.fejezte be ádázul Harriet. mylord. és fölszegte az állát. . akkor tiszteletben kell tartania bizonyos kéréseimet. -A segédei? . -Harriet. Egy szót se. . mintha nem lenne más választás. Sarkon fordult. mint a sült haj. megpróbálunk kijönni egymással ebben a házasságban.Megint összeakadt a tekintetük a tükörben. Mit képzel. félelmet és aggodalmat látott a gyönyörű türkiz szempárban.Gideon kirakosgatta a borotválkozókészséget a mosdóállványon. -Pazar. hogy magát ez feszélyezi. Megölhetik. ha ezt óhajtja. és legalább ugyanennyire lett volna kedve eltángálni a kis hárpiát. hogy hagyja lebeszélni magát.hadarta az asszony. Hanem arról. hogy forró vizet hozat a konyháról. Habot vert. -És ez is olyan kérés. kedvesem! Erről nem hagyom úgy lebeszélni magam. Harriet mélységes bosszúságára az egész társaság el volt ragadtatva. Megértett. mylord? -Nem szól hozzám? . -Gideon. hogy Morland él.-Tudtam! . hogy nem öletem meg magamat. gondolta Gideon. és miattam aggódik. és Harriet felé fordította beszappanozott arcát. uram. Nem engedem. -De ezt nem tudhatja biztosan. rögtön attól kezdtem félni. Nem tudnám elviselni.

Amikor odasandított. -Igen. Akkor megszegte volna némasági fogadalmát. Nem lehetett szabadulni karjai gyengéd béklyójából. Úgy folytatta a beszélgetést. és már ragadta is magával a keringő ritmusára. Ott letette. mi történt. -Mi folyik itt. meg se nézte. aki fojtottan felvisított meglepetésében. megjött Fry és Applegate . amikor visszaért barátaihoz. hogy olyan jót lehet mulatni a Perpatvaron. -Köszönöm. Gideon ölbe kapta. Nem tehetett mást. . Meg kell beszélnem velük valamit. miközben mindenki őt bámulta és róla susmogott. A bálterem máris zsongott a szóbeszédtől. édesem. és türelmetlenül dobolt atlaszcipős lábával. Harriet sarkon fordult.dünnyögte Gideon. Hála istennek.Ez éppen elég volt. aztán eltűnt a tömegben. Túlságosan is kíváncsiak voltak. mikor megállt előtte. Hátulról megmarkolta hatalmas kezével Harriet derekát. Harriet nézhette levegőnek a Fenevadat. Gondolom. hol arról. Gideon visszamosolygott. de láthatóan senki se tudott a tárgyra összpontosítani. Harriet elvette a legközelebbi poharat. és merev háttal visszamasírozott a barátaihoz. mióta híre ment. de nem tehette. Vagy talán valami erősebbet. addig távol tartotta magát. Este tizenegykor azonban bevonult az ajtón. Az asszony hamarosan belátta. amikor feltűnt Gideon. -Fel van fordulva az egész terem.És mi a csuda volt az imént ez a felháborító jelenet. Erőfeszítéseik azonban megfeneklettek Clive Rushton érkezésén. nem ismerem .ráncolta a homlokát Effie.Hogy Harriet miért hallgat. kedvesem . hogy milyen sokan vannak ma este Berkstone-éknál. pezsgő-e vagy limonádé. aki fölfigyelt hármasukra. mint hogy végigtáncolja az átkozott keringőt. Táncol velem? Harriet fölemelte az állát. -St. Justin felkapott és elhurcolt táncolni? Mindenki erről beszél. Effie néni.ragyogott fel Lady Youngstreet. és hátat fordított neki. de más már nem.mondta. A kövületgyűjtők gavallérosan iparkodtak feléleszteni a társalgást. -Duellumot emlegetnek -suttogta sötéten Lady Youngstreet Harrietnek. nem ismeri a részleteket? -Nem. hogy a keringőnek nem bír ellenállni. És láthatólag élvezte. Éppen egy rendkívül érdekfeszítő csevegésbe melegedtek bele a kövületkutatókkal. hol az időjárásról. Harriet? . . hogy egyelőre még titok! Ő és Applegate a segédei St.dünnyögte Harriet. Justin mindig beszéltet magáról . hogy észrevéteti magát. hogy St. ha ő úgy határozott. A Blackthorne-i Fenevad legújabb botránya! Gideon köny-nyedén csevegett. mintha óriási férje nem is tornyosulna a feje fölött. kedvesem. Gideon nem látszott észrevenni a goromba visszautasítást.mondta szilárdan Harriet. Belekortyolt. -Nem talál szavakat. Igaz? St. Nem ő volt az egyetlen.Már korábban idekérettem. Fry persze mondta. Harriet gyilkos tekintettel nézett föl rá. Nagynénje még egy utolsó fenyegető pillantást vetett rá. halk vihogás és helytelenítő hápogás közepette. hogy mások előtt ugrathatja. Néhány perc múlva Effie jött oda hozzá. és egyenesen elindult Harriet felé. . 108 .Elnézést. kedvesem? Harriet szerette volna legorombítani. az senkit sem érdekelt. Micsoda zaftosán pikáns pletykát kanyarítanak ebből holnap reggelre. amikor elhangzott az utolsó ütem. gondolta sértődötten Harriet. miközben férje körberepítette a parketten. -Itt az inas a tálcával . Gideon. Fry és Applegate már fülig belemerültek a láthatóan rendkívül fontos megbeszélésbe.motyogta Harriet. Szokás szerint nem vesztegette azzal az idejét. Harriet pedig egyfolytában elnézett a válla felett.húzta össze a szemét Effie. Szolgálja ki magát. . mindjárt kezdődik a keringő. Ragyogott a homokszín szeme. -Jó estét. -Látom. hogy Gideonon rendkívül nehéz keresztülnézni. és könnyedén kivitte a táncparkettre. -Igyekezzél nem adni okot ma este még több megjegyzésre.Azt hiszem. Harriet . . kedves. Fő. Az egész bálterem őket bámulta. Justin-nek. hogy közben bárkit is üdvözöljön. Tudtam. Justin valóban párbajozni fog? -Csak a testemen keresztül . A baráti kör vitézül próbálta tovább taglalni a tengeri kövületeket. -Szeretnék egy pohár limonádét.

mit akar. Nemde-bár. méregbe gurult.mondta csendesen Gideon. Mezítelen volt. -Hát igen. ugyanúgy. Gideon a talpára állította a feleségét. Megcsókolta a tarkóját. és rászögezte nyugtalanító tekintetét. aki a Berkstone-ék bálján lezajlott jelenet óta már összeszedte magát. és mellésurrant. ahogy halálnak halálával halt az én ártatlan leányom is! Mielőtt bárki megsejthette volna. Gratulálok.kérdezte a férfi. Megpróbált úgy tenni. lette gyertyáját az éjjeliszekrényre. hogy szeret? Ez már túl sok volt. hogy ön még annyi év után is félőrült a fájdalomtól. uram? . Gideon. -Hogy merészel. és Gideon szeme közé öntötte a tartalmát. mi történt. Hátat fordított Gideonnak. hogy egyetlen szó nélkül hagyta magát táncba vinni. hogy széttépje? Harriet keze reszketni kezdett. uram! Nyilvánvaló. mint a csuka. akkor. Senki sem tudta biztosan. mielőtt ön ellen fordulna a Fenevad. asszonyom? . akik látták. Harriet hallgatott. . -De komolyan gondolta? -Igen . uram? Rushton nem felelt. és ölbe kapta Harrietet. -Harriet. -Jól szórakozott ma este. a jó Rushton tiszteletes vereséget szenvedett. Rushton ügyet sem vetett rá és a kövületgyűjtők szörnyülködésére. amint hátulról átkarolja a derekát. . mint az olvasztott arany. Harriet megigazgatta a szoknyáját.Halljátok! Hamarosan új áldozatot ejt Blackthorne Fenevadja! Halálnak halálával fog halni ártatlan hitvese. volt a bálban. Harriet érezte. hogy majdnem elejtette a feleségét. amely képességét nyilván a szószéken fejlesztette ki.Már meghallottam. Gideon keze most a csípőjére vándorolt. asszonyom! Sikeresen megvédte a becsületemet. Egyet lépett. Justin. azt kirelejzumát! Rushton szeme közé öntötte a saját pezsgőjét. Nem szól hozzám. . A férfi ránevetett. -Igen. Mindenki elhallgatott. hogy ilyeneket mond nekem. Azt hiszem. Ugyanis egy gyilkosnak lett a felesége.Ekkor már mennydörgő fokozatra kapcsolta a hangját. de egyikük sem mozdult. és védekezve maga elé kapta a kezét. -Nem is. A férfiak elszörnyedve és zavarodottan bámultak. Harriet elfelejtette némasági fogadalmát. ez igazán nem a megfelelő pillanat ilyen kérdésekre. mint mindig. -Gyilkos! Megölted! Megölted a lányomat! . -Elég. ha egy hölgy kezdi a csetepatét. komolyan gondolta. . aki akkor bukkant fel Harriet oldalán. Lady St. és utat tört magának a tömegben a bálterem ajtajáig. alighogy lefeküdt.Mindazonáltal maga bájos volt. De most el kell mennie. Gideon volt a kivétel.zendített rá. kitépte Lady Youngstreet kezéből a pezsgőspoharat. 109 . kedvesem? .Gideon egy székre dobta háziköntösét. -Ne nevezze Fenevadnak. mi az ildomos viselkedés egy bálteremben. De annyira nevetett közben. amikor megjelent az ágya mellett. Haragban vagyok magával. Lady Youngstreet sikított. -Az isten áldja meg. -Nos . és én mélységesen sajnálom érte.Egyenesen odakönyökölte magát Harriet kis társaságához.Meddig bujálkodhat még a démonnal. Harriet. mielőtt St. . -Még egy keringőt. A legkevésbé sem szegte kedvét. Justin meghallja. hát mégis sikerült nőül mennie a Fenevadhoz.bámult rá döbbenten Harriet. Gideon átjött hozzá.hagyta rá morcosan Harriet. Sarkon fordult. Rushton azonnal beledöfte átható tekintetét.mondta Rushton reszelős hangon -. Olyan színű volt a szeme. Meglehetősen unalmas. elég ízetlen volt. felhajtotta a takarót. Aznap este. tudom. Rushton meghökkenten hátrált egy lépést. aztán nekiugrott.bókolt gálánsán. hogy felesége a hátát fordítja neki. éppen amikor nekiesett Rushtonnak. Példáját több más nő is követte. mintha minden a legnagyobb rendben volna közöttük. -Kérem. -Már késő . mintha semmi sem történt volna. amikor ma este azt mondta. és fölnézett. -Meddig? . Harrietet annyira feldúlták az események. Harriet bősz haragra gerjedt.

már elkészült. légy szíves. Másnap délelőtt Felicityt és Effie-t kellett elkísérnie vásárolni. -Jó reggelt. A kancát még azelőtt vettem. Meg fogom érteni. -Felicity. hogy a kancát tegnap hozták meg az istállóba. amelyet épp akkor fejezett be.Harriet berontott a könyvtárba. hogy vásárlás után ülésre megyek a Kövület. Ránézett Felicityre. hogy Effie-től kemény dorgatóriumra számíthat amiatt. -Legyen rá gondja. hőforrás fakadt a nyomán.Ennek ellenére én ki szeretnék lovagolni ma délután a parkba. Tudta. őlordsága behívta őket a könyvtárba. gyengéden fúrta bele magát. Négyre jövök haza. . Harriet akkor se bírt volna tovább beszélni.Kérdezd meg őlordságát. ha akart volna. és feltűrte az asszony köntösét a derekáig. Mikorra várhatjuk haza? Harriet előző éjszaka megállapíthatta. -Hallottam . hogy kilovagoljunk a parkba.dünnyögte Gideon. Harriet vasvillaszemekkel nézett rá. Nem kell többet mondania. hogy négyre jön haza. Mindazonáltal még ma reggel sem adta fel a próbálkozást. hogy megérkeztek a vendégek. Felicity azonban élvezte a játékot.Az ujja mélyebbre vándorolt..és Régiségkutató Társasághoz. le nem véve a szemét Harrietről. teste átforrósodott az érintéstől. hogy ő is el akar majd kísérni. Egyszerűen nevetséges. Aztán kapott észbe. ha nem akar. hogy nem tudja más fegyverrel észre téríteni Gideont. hogy nincsenek ilyen szándékaim. -Mondd meg őlordságának. én komolyan mondtam. Felicity rávigyorgott Gideonra. hogy ma nincsen kedvem kilovagolni a parkba. mylord. és őrá várnak. hogy a mai nap alkalmas lenne a közös kilovag-lásra. Megértette? A lány biccentett és elment.Föléhajolt. aztán Felicityre nézett.mondta Gideon.kérdezte Harriet. Fölemelte a kezét. hogy. Az egyik szobalány kopogtatott.. hogy köszönöm a kancát.. hogy azt higgyem. -Értem. -Irgalmas ég . Épp a megfelelő idő.Pillanatnyilag mindössze ennyit kívántam megbeszélni. és lassan. Azzal hirtelen eltűnt az ujja. . uram. -A nővérem kíváncsi az új kancára. Harriet kelletlenül fogta a kalapját. kedvesem. -Nővérem azt mondja. Férje gúnyosan sziporkázó szemmel állt fel. hogy szóljon az egyik inasnak. de nem hiszem. miféle új kancát említett. Harriet összeborzongott. és megláthatja. hogy nem beszélek magával. Mondja meg neki.Owl kinyitotta előtte az ajtót. -El tudom képzelni. -Megmondhatod őlordságának. Harriet bizonytalanul sandított rá. ami Berkstone-éknál történt. de Gideon megelőzte. és Gideonhoz fordult. tapintatosan megköszörülte a torkát. biztosítsa. Harriet lepecsételte a levelet. -Felesége azt mondja. és lement.-Boldog vagyok . -Csitt. Owl? -Miközben önt várták. aki épp a kalapja pántlikáit kötözgette. -Gideon. -Gideon. mondd meg őlordságának. Nem fogunk tudni beszélgetni.sóhajtott Effie. hogy a némasági hadműveletet rendkívül nehéz lefolytatni. . Arra a megállapításra jutott. -Gideon. hogy engem nem lehet megvesztegetni. kérlek. -Hiszek magának. megcsókolta a nyakát és az érzékeny pontot a füle mögött. maga kinevet engem? -Én sohase nevetném ki magát. . mert Felicityvel és Effie-vel szemben ott ült Gideon. -Értem. hogy ő beszüntette a velem való társalkodást. -Felicity . Felicity jókedvűen ragyogó szemmel.. Gyorsan odafordult a húgához. -Pompás. közöld a férjemmel. ezért lelkiismeret-furdalás nélkül meglovagolhatja. De néha megmosolyogtat. Feleségem nem akarja. A hallban azonban nyoma sem volt Felicitynek és Effie-nek. édesem. hogy ez még ma elmenjen a postával. és tudom.sötétült el Harriet -. -Hol vannak. 110 . asszonyom. . jelentette. Köszönöm. A gyönyör kivert a fejéből minden beszélhetnéket. . . Kérem. -Miféle új kancán? . Felicity már nyitotta a száját. hogy Gideonhoz intézte a kérdést.Hát ezt el se bírom hinni. . Látom. ha ma délután rajta lovagol ki velem a parkba. miszerint egy ajándék kancával megtörhetem hallgatását. Már nagyon szeretném látni az új kancáján. és felnyögött. Nem nagyon fűlt hozzá a foga. és így nagyon unalmas. hogy továbbítsa az üzenetet.

hajolt előre Felicity. És Rushton tegnap esti iszonyatos jóslatai és vádjai után mindenki arra fog számítani. hogy ha a tegnap este történtek után én egyedül lovagolok a parkban. hogy felvilágosítsa őket. -A párbajnak mindig híre megy . hogy én nem beszélek vele. kedvesem . ha ezen a förtelmes néven hívják.Harriet zsebkendő után kotorászott a tarsolyában. És mindez Mr.fortyant fel Harriet. amit róla híresztelnek. . . justint. -És ezért nem akarsz szóba állni a férjeddel? . és rendkívül kedvezőtlen dolgokat feltételeznek rólam. aki nem is ér meg egy párbajt.bólintott morcosan Harriet. Nem hajlandó tiszteletben tartani a tényt. ha a társaság kapva kap rajta. St. a nagynénjére. ő pedig semmit sem tett. Felicityből kitört a vihogás. -Nem értem. hogy hirtelen világfi lett belőlük.kezdte Felicity. Az emberek mindig szívesen hitték el róla a legvadabb dolgokat. Ha ma nem látják együtt a férjével. .figyelmeztette Felicity.tűnődött Gideon. -Meddig bírod még. csak még tovább dagasztotta a szóbeszédet.És az egész bizonyos értelemben az én hibám. -Tudom . Talán még azt is megkockáztathatják némelyek. Néhány perc múlva.Már azt hittem.Az emberek a lehető legcsúnyább viselkedést várják el a Blackthorne-i Fenevadtól. hogy magában nevet rajta. -Örömmel hallom. Mrs. -Én nem vagyok benne olyan biztos .Gideon kitartóan bosszant. hogy a legrosszabb következett be.Menjünk! -Menjünk! . hallom . hogy verem a feleségemet. .Tegnap este több táncosomtól hallottam. mert Morland valamit mondott rólad? Ez történt? Harriet sóhajtott.emelte égnek a szemét Effie. de nem hajlandó elállni tőle. A férjedről mindig is rengeteget pletykáltak. -Az pedig. Mindenki azt találgatja. meghalok.kérdezte Felicity. -Ez esetben nem kellett volna a nyilvánosság elé vinni a perpatvarotokat. Egy s más dologgal sikerült mindkettejüknek hírhedtekké tenni magukat.nézett rá fürkészően Effie. -Ó. miért nem szólsz St. mi olyan mulatságos .Az egész olyan borzasztó. Justin azért hívta ki Morlandet.mondta Harriet. akkor az emberek biztosan elkezdik jártatni a szájukat. közölheted őlordságával. Justinnek. ahogy tegnap este nekitámadtál Rushtonnak. -Nekem elegem volt ebből a bolond társalgásból .biztosította Felicity. hogy a klubokban már fogadnak is rátok. hogy egyedül találunk . Harriet. Egyik sem tudja tartani a száját. Justin Fry-t és Applegate-et kérte föl segédeinek.fújt Harriet Felicitynek.Felicity. -Felháborító! . . hogy ma délután kilovagolok vele a parkba.. Effie megrovóan nézett rá.Az ég áldjon meg. -Igen. -St. meddig tart a Perpatvar. amikor Felicity és Effie is elhelyezkedtek Harriettel szemben a kocsiban.szegte föl az állát.. Már az egész világ tud róla. .A párbajt diszkréten kell intézni. -Hát igen. Mint most is a könyvtárban. Effie furcsán nézett rá.duruzsolta Gideon. 111 . Annyira félek. Nyugtalanította. -Igen. hogy meghasonlottak egymással. istenem! . -Ti hallottatok a párbajról? -Mindenki hallott . . Justinhez. de most a szó szoros értelmében nyilvánosságot csináltak belőle. Az az egy biztos. Justint lelövik vagy külföldre kell menekülnie. Ashecombe? Effie töprengve nézett rá. Harriet a fogát csikorgatta. . . hogy ma nem lesz hiány mendemondában.mondta Gideon. hogy nem szólsz hozzá? . . Magyaráztam ezt St. egykettőre híre terjed. Felicity előrehajolt az ülésen.Haragszol rá. -Rushton már megint Fenevadnak nevezte St.A helyzet az. hogy a nyakát kockáztatja a duellumban? -Igen . Sőt tegnap este még meg is tetézte a skandalumot.zsörtölődött Harriet. Nagyon valószínű. Morland miatt. . Harriet? Harriet ránézett a húgára. Van valami köze a pletykákhoz erről a párbajról? Mi történt.ismerte be Harriet. és majdnem elsírta magát.-Azt mondja. hogy St. -Ez az első alkalom. mert tudta. -De ha muszáj volt . -Szamárság! .Harriet elsőnek távozott a könyvtárból.lamentált Effie. Nem ért velem egyet. ha nem tudhatom meg. Nem volt hajlandó visszanézni Gideonra. A feleségverés tökéletesen illik ahhoz. Nem bírom. . -Nagyon helyes . hogy Gideonnak talán igaza van. -Ne csodáld. -Senkinek semmi köze hozzá . . Túlságosan is élvezik a tudatot.

hogy a Kövület. Komoran tűnődött.Lady Youngstreet töprengve hajtotta félre a fejét. Ezt aznap délután állapította meg Harriet. -Nos. Szerintem ez borzasztó romantikus. Justint .Mindenütt. Harrietnek. -Képzelem . mielőtt jöttetek volna. Justinnek tennie kell valamit. . mit szól hozzá? Pompásan illenek egymáshoz maguk ketten. Mr.jelentette ki Fry zordonan. és sietett megnyugtatni. .. Nem csak a divatos köröket hozták lázba a párbajról és a Perpatvarról szóló mendemondák és Rushton veresége. némi információmorzsa reményében. De mostanában mindenütt ott van. Nagyon komoly ügy. -Lépéseket? -Ma reggel. Szemlátomást csöppet sem szeppent meg a pej ló termetétől.Természetesen nem mondhatunk többet. aztán pedig kellemesen egyoldalú csevegésbe bocsátkozott. Csak annyit mondhatunk. nagyon nehéz volt csön ben maradnia. A kedves. hogy Rushtont azelőtt alig lehetett látni? Azt hiszem.mondta Applegate. -Látta nagynénje szemében a rémületet. leánykám . Persze. -Miféle segítséget? . Lady Youngstreet pontosan ezt a pillanatot választotta. Morland megtámadott. igen. Justin párbajozni fog a becsületedért.-Valamivel több volt puszta sértésnél. hogy Morland kitalál valamit.meredt rá Effie.St.állapította meg csodálattal Felicity. St. Gideon mintha észre se vette volna. hogyan akadályozzam meg ezt az ostoba párbajt. Harriet a díványon ülve meghallotta Applegate megjegyzését. -Sajnos. -Becsületbeli ügy . Azonban.Harriet elszántan kihúzta magát.mondta méltóságteljesen. Gyönyörköd ve megpaskolta az állat fényesre kefélt nyakát. -Ha az igazat akarod tudni. . ho elgyönyörködjön benne. Justin szüleitől . -Fenevadnak nevezte St. hogy a hallgatással nem sikerült jobb belátásra bírnia Gideont. Justin azonban nem akarja ennyiben hagyni. . . . segítséget kértem. . hogy St. -Szerintem nem . Justin az egyetlen fiuk és örökösük. értelmes. -Harriet . Morlandnek a fejére dobtam egy elég nagy követ. -Nos. kezes kanca vígan táncolt Gideon hatalmas pej csődöre mellett. .kérdezte Effie.mormolta Harriet. Minél többet emlegették az emberek. hogy elejét vegyem. Úgy ugrott neki Rushtonnak.förmedt rá Harriet. Harriet belátta.De megtalálom a módját.és Régiségkutató Társaság is ezen köszörüli a nyelvét.Megírtam nekik. hogy lezárhassuk ezt az ügyet. Előrehajolt és hegyezte a fülét.De nem történt semmi baj. Bizonyosan segítenek majd kitalálni valamit. . vajon azt jelenti-e ez. nem kellene-e más harcmodort választania.mondta elégedetten Harriet. . amint ott feszít a kanca nyergébe Elégedetten biccentett. hogy ezt nem mondhatom el a másik félről. a Tettek Embereinek acélos lépteivel vonultak be Lady Youngstreet szalonjába. Mármint hogy velem. mint én. nos. nem volt elég pénze a társasági élethez. Fry és Applegate. Justin úriemberként járt el ebben az ügyben.így már minden más. . -St. Dévajul kacsintott Harrietre. és kissé felvidult.Bizonyára meg fogják érteni. ugye? -Igen .mondta Effie.mondta lágyan Felicity. aki rubinpiros lovaglóruhát öltött.Kissé följebb ültette feleségét. Mindenki közelebb araszolt kettősükhöz. mindketten rettentő ünnepélyesen és fontoskodva. mint egy kis nőstény tigris. -Mennyivel volt több puszta sértésnél? . Talán bocsánatot fog kérni Gideontól. . Valóban nagyon komoly. -Semmi esetre sem beszélhetünk róla . Kétségbeesetten töprengett. Mr. a te becsületed az ő becsülete . hogy odaüljön mellé. Tartok tőle. -Nagyon szerethet téged .Hát ez igazi látványosság volt tegnap este. hogy St. Már tettem lépéseket. és hetyke piros kalapot biggyesztett sűrű hajára. Végül is St. láthatóan belenyalakodott már a délutáni sherryjébe. Harriet fintorgott. -Ez egyáltalán nem így van.rebegte Felicity. annál vészjóslóbbnak és elkerülhetetlenebbnek tűnt a párbaj.védekezett Harriet. hogy ő haragot tart vele. amikor tanúja volt. Sajnos. hogy valami borzasztóság készül. .Meg kell találnom a módját. -Mivel pedig te a felesége vagy. Nem hajlandó fogadni bennünket vagy megnevezni a segédeit. nos. Délután fölsegítette gyönyörű új kancája nyergébe.Lélegzetelállító. Egyszerűen csak nagyon komolyan veszi a becsületét. minth Harriet válaszolgatna neki. Ők ugyanúgy nem szeretnék. hogy párbajban kockáztassa a bőrét. -Tudja-e. A kis arab kanca csakugyan csodaszép vol Még soha életében nem ült ilyen elegáns lovon. 112 . . aztán hátralépett.. amivel elejét veheti a párbajnak.

amit ketten nyújtanak. és letartóztatásokra kerülhet sor. nem bírok titkot tartani? Meg vagyok sértve. -Hirtelen eszébe jutott valami. aki továbbra is csökönyösen ragaszkodott hozzá. -Mondja el . -Tudom. .közölte Felicity. -Nem . -De most már van felesége .Boldogan rámosolygott gyönyörű kancájára. Maga mondta. Gideon szülei egyelőre nem adtak jelt magukról. -Uramisten . -Megjött Applegate és Fry . . de aztán keményen összeszorította ismét. Éppen csak ez esetben meg vagyok győződve róla. -Pontosan.Maga minden képzeletet felülmúlóan önfejű. kedves . Es egyáltalán nem sikerült megtörnie Gideon zsarnoki önfejűségét. Próbáljon már megbízni egy kicsit szegény férjében. vajon eltévedt-e a levele. hanem a józan észé. hanem a látvány miatt is. de semmiféle hasznom nem lesz magából. 113 . De az is lehet. hogy kis híján megtörte a hallgatási fogadalmat. -Istenem . azonnal felcsapott a kíváncsi moraj. -Higgye el. Lady Youngstreet szeme izgatottan fölcsillant. Lovag a csataménjén és hölgye a poroszkáján.mondta csípősen. egyetlen pillanatig sem feledkezem el róla. asszonyom.mondta nyájasan Gideon. . Bízhat bennem. mert el akarta mondani Gideonnak is. -Köszönöm. hogy nem érzi elég jól magát az utazáshoz. Kezdett komolyan dühös lenni.Lovaglás közben Harriet érezte. hogy egymaga intézze a dolgokat.Harriet mereven bámulta a lova fülét. hogy a parkban mindenki őket bámulja.Amivel. . Egyszerűen megszoktam. hogy feltűnést keltenek. Harriet villámló szemmel nézett rá. hogy semmi oka az aggodalomra. És tökéletesen fölösleges is. különben a hatóság tudomást szerez a helyről és az időről.Indulatosan fordult oda hozzá.dünnyögte a csoportban valaki. ha rajtam kívül senki sem tudja. -Ez nem bizalom kérdése. Két nap múlva. Egyelőre ennyit közölhetek. este. -Azt hiszi. . történt valami. Már azon törte a fejét. -Elővigyázatosabban kellene viselkedniük. Sokféle magyarázat létezett. . -Én számos ilyen területet tudok. komornak tűnt. amelyet ekkora csinnadrattával rendeztek volna . hogy a gróf még akkor sem siet ide segíteni. hogy magam intézem a dolgaimat. Már nyitotta a száját. Teljesen fejbe kólintotta a gondolat.figyelmeztette Harriet. hogy az lesz a legjobb.kérte Harriet. -Nem arról van szó. Én pedig még egyszer elmondom. vagy pedig apa és fia olyan ellenséges viszonyban vannak egymással. ha bátorkodhatom megjegyezni. Felicity a kövületgyűjtő barátok között bukkant rá nővérére. -De Applegate-et és Fry-t bezzeg beavatta . .mosolyodott el kurtán Gideon -. Mindent a kezemben tartok. . a combcsontok szakértője. hogy én rendkívül önfejű vagyok. Régi szokás. hogy Gideont be is börtönözhetik.Olyan jó érzés tudni. uram. ön e pillanatban egyáltalán nem ékeskedik.Gideon. ha megöleti magát ebben az ostoba párbajban. kedvesem. Bocsásson meg. .Nagyon különös. Harriet fenyegetően nézett rá. -Miért nem? A felesége vagyok. Sir George.suttogta Harriet. De a lovakat illetően remek ízlése van. de mindnek egy volt a vége: az. ha vérre megy a dolog.háborgott Harriet. nevezze meg az időt és a helyet. Tudta. hogy mégis veszi valami hasznomat néhány területen. Általában meg szokott lenni. így hát bosszankodással vegyes megkönnyebbüléssel be is fejezte a hallgatási hadműveletet. -Csak részben.Egy perce láttam őket. . Azt hiszem. hogy igaza van. -Ez az! Fry mondta. Gideon elhúzta a száját. -Ez nem bizalom kérdése . Persze. és nemcsak a pletykák. amikor Harriet belépett Lambsdale-ék báltermébe. -Sose hallottam duellumról. nem szabad továbbmennie ebben a dologban. -Maga igazán állhatatos.szólt alázatosan Gideon. Nemigen fog meghajlítani a némaságával. Annyira tetszett neki a gondolat.mondta tehetetlenül Harriet.Gideon. Rákényszerítik. amiről nem tudok? Már megint valami titokzatos ármányt szövöget? -Megvan a tervem. kedvesem. mit terveltem ki. hanem a józan észé. a férjedet keresik. hogy egyedül kell szembenéznie a közeledő párbaj rémével. mylord .mondta Gideon. hogy magának borzasztó nehéz kereszt ez a hallgatás . édesem. kedves. hogy ma délután okvetlenül fölhajtják Morlandet. Már megint az az őrjítő pletyka.

-Ne aggódj.Felicity biztatóan megpaskolta a karját. hogy Lord Fry feje búbját látja mellette. Nagyszerű. mindjárt kezdődik a keringő. Az este folyamán most voltak először kettesben. ami a nyakába szakadt az utóbbi években. -Senkinek egy szót. -Gondolom. Mindenki szeret hódolni a győztesnek. és egyre erősödve. -ő is mindig ezt mondja. -Azt hiszem. Felicity! -Igen. ő feszülten figyelt. kijelölték a helyet. Justin holnap reggel arra fog ébredni. mi történik-tanácsolta Felicity. -Soha nem is volt folt a becsületén .nevetett a húga. tudom . -Most mit csináljak? Nem engedhetem meg. Egyszerre mindenki izgatottan beszélni kezdett. . amit összehordtak róla . Morlandnek inába szállt a bátorsága. Justin belevágott volna.mondta lágyan Harriet. Harriet azonban már nem figyelt oda. És ha nem tévedek. Har-rietnek úgy rémlett. -Ennyi erővel a Drury Lane-ben is rendezhetnék. -Mindig mondtam. Justin párbajozzék.mondta Lady Youngstreet.. és megfogta a kezét. hogy ő a legújabb divat. se balra. Justin kikergette az országból.bólogatott bölcs ábrázattal Sir George. A hitelezői döngethetik reggel az ajtaját. -Még nem tudom. Ragyogó szemét egy pillanatra sem vette le Harrietről. . Közeledett a moraj.Most már abbahagyhatod a pörölést St. Justinnel. Sokan próbálták megszólítani. -Mi az? . Túl vagytok rajta. Valami történt .. Valószínűleg pisztoly mellett döntöttek. de ő nem nézett se jobbra. -A kontinensre. és eltűnt az éjszaka kellős közepén. Túlságosan régimódi. és meghívhatnák rá az egész társaságot . A moraj a bálterem túlsó végéből indult el. Harriet annyira megkönnyebbült. hogy St. hogy megajándékozza Harriet kis körét a kinyilatkoztatással. -Várd ki. hogy alig hallotta. ha nem szilárd jellemű ember. Valaki odahajolt Lady Youngstreethez. különben nem bírta volna ki azt. Harriet kérdőre vonta Gideont. amikor hazafelé vitte őket a kocsi. fé¬jednek sikerült lemosnia a becsületén esett foltot is. -Nyilvánvalóan az is csak hazugság volt. hogy St. Kitüntet ezzel a tánccal? -Ó. hogy St. -Nem lesz párbaj. ha nem tudja. -Hát. .így kell.kérdezte a húgát.. Nem volt ennek semmi gerince. és megszökött . St. Jóval később.Elképesztő. aztán visszafordult.vágta rá gépiesen Harriet.. Justinnek megvan a magához való esze .jegyezte meg Lady Youngstreet. majdnem elérte őket. A hüledező Harriet iparkodott magára vonni Lady Youngstreet figyelmét. -Azt akarja mondani..mondta izgatottan Felicity. -Tényleg vége. mit mondanak. -Hitvány gyáva. Gideon . Gideon? 114 . hogyan kell befejezni. Morajlani kezdett a tömeg. kedvesem. hátha észreveszi Gideont.Becsomagolt. -Még a tulajdon személyzete se.hirdette ki Lady Youngstreet. most láthatóan mindenkinek ugyanez a véleménye -mosolygott Felicity. . Mindenki visszafojtotta a lélegzetét. St. az ablakok közelében.. milyen hirtelen bekövetkezhet a társaságban a pálfordulás.. A bálterem túlsó végében állt. és a nyakába borult. Mostanában egyáltalán nem használnak vívótőrt. . igen. akit a magassága miatt általában könnyű volt megtalálni a tömegben. Harriet megmarkolta Felicity karját. és Gideon közeledett felé hosszú lépteivel. Sir George beavatott arcot öltött.. Harriet! Nem hiszem. Még a személyzetét sem tájékoztatta. Aztán megállt előtte. A csoport többi tagja egyetértően dünnyögött. hullámként hömpölygött Harriet felé. . hogy nem lesz párbaj? -Úgy látszik. Gideon pedig diadalmasan nevetve röpítette magával a táncban.A mi Harrietünk sohasem lett volna a felesége. nem. -Mindig mondtam. .. Egyes szavakat már tisztán lehetett hallani. hogy túlságosan is jóképű. -Morland a kontinensre szökött . A tömeg kettévált.jelentette ki Lady Youngstreet.. hogy legyen.Mendemonda volt az egész.Harriet lábujjhegyre ágaskodott.

Harriet. Az ajtó kinyílt és megjelent Owl. Gideon. kedvesem? Ami engem illet. még a szokásosnál is gyászosabb képpel. Gideon karját nyújtotta neki. és menjünk az ágyba.Én hívtam meg őket. -A maga fogalmai a legjobbról nem mindig vágnak egybe az én elképzeléseimmel . de ma estére végre felgöngyölítették a szálakat. mylord.mindenféle szörnyűségről. miközben egy inas kinyitotta a hintó ajtaját. és odavezette a lépcsőhöz. -Meghalt valaki.A főkomornyik Gideonra nézett.Harriet szándékosan nem vett tudomást férje bősz haragjáról. hajnalig abba se hagynám a dorgatóriumot. Applegate-nek és Fry-nak elég sok munkájába került kideríteni. pontosan. -Szeretném. hogy beválik-e. mint hogy odaálljon magával párbajozni? Gideon vállat vonta. .mondta lágy és vontatott hangon Gideon. hogy minden apróságról beszámoljak. . a kandalló előtt. -Azt mondták. Annyira aggódtam. Két órával később Gideon kivágta a két hálószoba közti ajtót. -A szülei érkeztek meg uram. -Csodálatos! . asszonyom. Hardcastle grófja és grófnéja a könyvtárban ültek. -Vendégek? . -Ha nem könnyebbültem volna meg annyira. hogy átszökött a kontinensre. amikor Harriet beviharzott az ajtón. -Azt tettem. -Azt tettem.robbant ki Gideon. -De nekem semmi bajom . lordságod. -Igen. amikor megtudták. Tekintete elsötétült a dühtől. -A kénköves istennyilát! Mi az ördögöt keresnek itt? Owl most Harrietre meredt.Túlságosan is hozzászokott.Gideon elkomorodott. 115 . ha tudatlanságban tartják az embert. amikből botrány sülhet ki. -A szüleim! .Harriet aztán ért a levelezéshez. 18. . Owl? -Nem. segítségemre lehetnek. hogy gyáva. hogy Morland inkább megszökik. . hogy nincsen semmi baja. Szóval hagyjuk a fejmosást. Azt hiszem. szavamra. eléggé csalódottak voltak. -El kellett volna mondania nekem. Ha maga nem bízik bennem. mert úgy gondoltam. -Jó estét ladységednek. amit a legjobbnak véltem.ujjongott Harriet. -Vendégeink vannak. Nagyon készültek. -A nyavalya! . Gideon .-Úgy tűnik. A fogat odaállt a ház elé.mondta nyersen Hardcastle .Ki a pokol vizitel nálunk ilyen későn? Én nem hívtam senkit. Jó estét. akkor. hogy nem vesződik a magyarázkodással. hogy megakadályozzák ezt a végzetes ostobaságot Mr. -Nem voltam benne biztos. -Maga hívta meg őket? Az engedélyem nélkül? . .kérdezte vészjósló hangon Gideon. egy kanna tea mellett. -Mondja. mi történt Morlanddel. Harriet nyugtalanul kémlelte. ez volt az. Gideon halványan elmosolyodott. amit a legjobbnak véltem. ha megbeszélné velem a dolgokat. -Kezdettől fennállt ez a lehetőség. hogy Lady St.nézett rá szúrósan Harriet -. hogy köszöntse anyósát és apósát. Baljósan meredt a fiára. Ezért nem avattam be magát. Harriet megkönnyebbülés és harag között ingadozott. hogy mégis meg kell verekednem vele. Nagyon idegesítő. maga se várhatja tőlem. Tudtam róla. Még mindig mosolygott. A gróf előbb a menyére nézett. miközben kiszállt a kocsiból.mondta Gideon. hogy ez fel fogja dúlni magát. aztán Gideonra. hm? Harriet savanyúan nézett rá. mylord. aki ugyanolyan baljósan meredt rá vissza. Nem lehetett kizárni azt a lehetőséget. vérontás és emberhalál. Riadtan és szorongva pillantottak fel. el tudok képzelni kellemesebb időtöltést is.mondta erélyesen az asszony. Meg kell tanulnia változtatni ezen a hajlamán. hogy teljesíthessék párbajsegédi kötelességüket. Nem akartam oktalan reményeket kelteni. kedvesem. . amit kifőzött? Tudta. -Maga pedig megkönnyebbült. uram. -Egész éjszaka prédikálni óhajt. amikor tesz valamit. és harcra készen becsörtetett a feleségéhez.Felsietett mellette a lépcsőn. és tudtam. . Justin hívta meg őket. -Levelet kaptunk . Morlanddel kapcsolatban. Harriet sóhajtott.

-Nem. Amennyiben nem vette volna észre. amely erélyes fellépést követelt tőlem.De most fölmerült néhány dolog. -Nem vagyok megelégedve magával. hogy aggódni fognak. -Miért én veszkődjek azzal.mondta nyersen Gideon. -Persze. -Túlságosan is sokat tűrtem el magától. hogy jó viszonyban legyek vele? Ő fordított nekem hátat. -Mindent a kezemben tartottam . hogy megfékezzem magát. -Az apám csak akkor szokott magához parancsolni. -Nem egészen. Csak gondoljon arra. . de attól én is lehetek ugyanolyan megcsontosodott. asszonyom.vágott vissza a férfi. mint magára. -Törődnek magával. Gideon megmarkolta a faragott ágy lábat. és ezért kellek neki élve. amelyek az elmúlt hat évben nőttek fel maguk között. -Hogy képes ilyet mondani? Nem látta az anyja arcát ma este. Gideon. -Nagyszerű. Jusson eszébe. -Szamárság. Maga párbajt tervezgetve csatangolt Londonban. -Az mellékes. Gideon. -A Morland-ügy rám tartozott! -Rám is. mielőtt idecitálta a szüleimet . -Azt látom. Hallgasson rám! Ha megint jó viszonyban akar lenni az apjával.dünnyögte Gideon. -Jóságos isten . De nehogy bebeszélje már magának.Rám is ugyanúgy tartozott.meredt rá Gideon. -Talán úgy érzi. Harriettel viszont egyáltalán nem volt előzékeny. hogy Gideon vaskézzel fegyelmezte magát. és villogott a szeme. én próbálok valamit bebizonyítani. Ezt lefogadhatja. .Maga elég gyakran látogatja. . hogy ezenkívül egy fikarcnyit is törődik azzal. -Aggódnak? Ugyan már! Kizárólag az érdekli őket. Az apja igenis törődik magával. Módot kellett találnom. hogy rohant hozzá azután az éjszaka után. és megérintette férje karját.Hogy a pokolba jutott erre a következtetésre? 116 . El sem tudom képzelni. Éppen csak ugyanolyan konok és dölyfös és büszke. megengedem. -Hogy merészeli meghívni ide a szüleimet? -El voltam keseredve. én bizonyosan tudom. az egészségi állapotát kell ürügyként használnia. Fenyegetően komorlott az árnyékban. hogy ha engem megölnek a párbajban.vágta oda Gideon -. mylord. hogyan döntse le a falakat. Többé-kevésbé számított erre az összecsapásra.tombolt Gideon. . -Harriet föltérdelt. mert nem beszélt velem. mit vélt elérni azzal. Ő nem tudja.Harriet me¬próbálkozott egy békítő mosollyal. asszony! Állítólag a férfi a ház ura! -Ebben a házban maga is az úr.folytatta Harriet. Ráadásul sokkal idősebb. alig beszélünk egymással. és a várakozó szülőket ott lelték a könyvtárban. -Hát igen . mint unokát.Harriet párnákkal felpolcolva ült az ágyban. mint maga.szaladt föl Gideon szemöldöke. Nyilván sokkal inkább meg van csontosodva. . Miattam hívta ki. ami rettentően idegesített is mindenkit. Tudta. és közelebb jött. hogy miért. Azért. A gyertyafény élesen megvilágította kidagadó vállizmait. . Még össze is foglalta röviden az eseményeket. -Gideon. Miért olyan dühös? -Maga tudja. és nem akart rám hallgatni. Maga sokkal türelmesebb és rugalmasabb. asszonyom . nem mellékes . amelyek láthatólag meghökkentették Hardcastle-t és feleségét. -Én talán nem rendelkezem az ő élettapasztalataival . amit a barlangban töltöttünk. Magára bízta a jószágai igazgatását. Gideon.mondta sötéten. akkor meg kell könnyítenie a dolgát. milyen sokat eltűr tőlem. és tudtam. hogy haldoklik. -Nem volt sok választása . kivéve Harrietet. ha megtudják. hogy anyám esetleg még mindig őrizget irányomban bizonyos érzeményeket.Mindent. kivéve persze magát! Ördög és pokol. hogy hívhassa magát. Már megint önfejű kedvében volt. hogy idecsődítette őket. Elengedte az ágylábat. Többnyire. mióta hazajöttek.fogta át Harriet a karjával felhúzott térdét. -Nem akarom őket itt látni. és nem akart rám hallgatni. hogy egy párbajban akarja kockáztatni az életét. -Nem szakított meg magával minden kapcsolatot . mikor bementünk a könyvtárba? Nagyon nyugtalankodott maga miatt. akkor magva szakad a famíliának.Én vagyok az egyetlen megmaradt fia. De az apám semmi mást nem akar tőlem. ha azt hiszi. Előzékenyen viselkedett velük. . mint ő. -Tényleg? . hogy ez nem igaz. ami velem történik! -Ó.

-A felesége jót akart .Szeretem önt. abban a reményben. -Óhajt valamit. kik voltak azok. Adjon neki esélyt. hogyan kell szeretni. Megígérem. hogy szeretem magát? -Nagyon. Azt pedig nem viseltem volna el. ami magával történik. egy terven. szeretném. és elterült a tetejében. A gróf átment a szobán. mint a legelőkelőbb összejöveteleken. noha senki sem várta el tőlük. és leült az íróasztal másik oldalára. Gideon vállat vont. Hat évvel ezelőtt Gideon elfelejtette. Morland kihívása párbajra. -Mert szeret? -Igen! -Azasszony majdnem kiabált. -Nagyon helyes. -Nem akarok ma éjszaka többet beszélni az apámról. Másnap reggel Gideon közvetlenül a reggeli után visszavonult a könyvtárba. . mert törődik azzal. mielőtt olyan fontos dolgokban döntene. Harriet várakozóan pillogott rá. mint például a szüleim idekürtölése. hogy nem tudhatta. és ő nem tehetett ellene semmit. amikor kinyílt az ajtó. mylord . amíg él. Nagyon jól tudom. hogy itt találhatom meg. Nagyon helyes. -A felesége azt mondta. akik el is fogadták a meghívásokat. feltéve. asszonyom. 117 . de nagyon sokszor. Azért jöttem. Azért jött. Gideon megmarkolta nagy mancsával a felesége vállát. Fárasztó és unalmas munka volt kirostálni a meghívottak nevei közül a lehetséges tolvajokat. . foglaljon helyet. Mostantól fogva előbb velem tanácskozik. Morland szégyenletes módon nem illan át a kontinensre. mert magának sikerült fölzaklatnia anyámat. hogy mindjárt kihalnak miattam a Hardcastle grófok. amelyek minden listán szerepeltek. hogy igenis lett volna párbaj. -Túlzott jelentőséget tulajdonított olyan eményeknek. mylord. Adja a szavát. Gideon egyik gondja éppen az volt. hogy kezd visszazökkenni a kerékvágásba. hogy áthidalhassa a kettejük közötti szakadékot. .mosolygott Harriet. és közelebb vonta magához. -Kérem. -Most is dolgozik? -Igen. és egyszer-kétszer megköszörülte a torkát. -Nekem is. Nekem pedig elegem van ebből a hülyeségből. hátha sikerül pontosítania. Azért van itt. bálra és kártyapartira. ha maga is tanácskozik velem. hogy magával beszéljek. Mondogatnia kell. ki volt igazán divatban és ki nem. hogy az egészségi állapota nem akadályozta meg abban az apját. Vegye már észre. mert nem tudta biztosan. És ha rosszul alakulnak a dolgok. Megszámlálhatatlan alkalommal. ha nincs ellenére. -Nem volt semmiféle párbaj. Mi a mennykőnek rágódik még mindig ezen? -Mert ismerem. ha megígérné. . -Mit óhajt megbeszélni? -Az ön hitvesi kötelességeit. amiért itt van. maga nem tudta. Ami persze nem azt jelenti. ha egyszer Harriet invitálta meg őket Londonba. Világos? -Kötök magával egy üzletet. Nagyon bonyolult feladat volt ez olyan embernek. hogy máshol is megjelenjenek. -Apám nem segíteni rohant ide ma éjszaka. hogy tanácskozom magával. Ez az egyetlen oka. akkor mulattassa csak őket Harriet.Az asszony átölelte a nyakát.Hányszor kell még elmondanom. Gideon szeme hirtelen fölragyogott. -Nem tudtam. akiket meghívtak minden estélyre. ha Mr. Gideon. kinek volt méltóságán aluli elfogadni egy meghívást és kinek nem.Úgy látom. és elhitetnie mindkettejükkel. Már néhány napja.Hanyatt döntötte az ágyon Harrietet. Apja lépett be tétován.komorodott el Hardcastle. mint Mr. De úgy döntött. -Mutassa meg . A szó szoros értelmében tucatjával voltak nevek. Egyáltalán nem volt kedve csevegni a szüleivel. és áttanulmányozta a gyanús személyek listáját. Leült az íróasztalhoz.Hardcastle körülnézett. hogy Harriet írt az anyjának és nekem. Harriet azonban merte remélni. Éppen nekiveselkedett még egyszer a hosszú lajstromnak. Harriet engedelmeskedett. aki hat évre kimaradt a társasági életből. Gideon. A társasági évadoknak voltak csillagaik. Itt voltak a házban. hogy előzékeny lesz az apjával. és közelebb hajolt hozzá. . Mégsem küldhette el őket. maga meg is halhatott volna. hogy a jövőben velem fogja megbeszélni az olyan ostobaságokat. uram? -Beszélni szeretnék magával. Neki fontosabb dolgai vannak.szólította fel Gideon.-Logikusan közelítettem meg a tényeket. Törhette a fejét. -Aha. és megállt. hogy mind elfogadták volna a meghívást.magát. . hogy ma éjszaka iderohanjon segíteni.

csak mélységes szomorúság. -Mi ezt megbeszéltük Harriettel. Láttam. mint Deirdrét. hogy kihívta Morlandet? -Megtámadta Harrietet a Humboldt-múzeumban. Senki sem hitte volna el. hogy a férje kíméletlenül bánik vele. azt elhittem. Mit számított még egy hazugság? -Maga tudta akkor. Morland túlélte. .. Hitelt adtak-e valaha is a többi szóbeszédnek? -Ne legyen szamár . Elég búskomor teremtés volt. -Lelkész volt az apja .A fivére alig néhány hónappal azelőtt halt meg. Randál születése után az anyja éveken át nem tudott foganni. hogy bosszús. -Morland megtámadta Harrietet? . de sem az anyja. Igazán pofonegyszerű volt az egész.Kérdezni szeretnék valamit. Gideon nem nézett föl. . hogy becstelenül viselkedett Deirdre Rushtonnal. és én egy ujjal se nyúltam hozzá. hogy összeszedjük magunkat. amikor már mindennek vége volt. Harriet csak úgy tudott elmenekülni.kérdezte megrendülten Hardcastle. mint az egész társaság. amit Deirdre halála robbantott ki. Apja állta a tekintetét. csak hitvesem csinált belőle drámát. Belátom.Kipipált egy nevet. . mert Morland is maga ellen fordult. -De maga azt hitte. Anyja még mindig nem épült fel a megpróbáltatásból. nem bánt vele túlságosan keményen tegnap éjszaka. Első alkalommal fordult elő. Tovább pipálgatott a lajstromban. Miért hazudott volna. anélkül is megvolt a maga baja. akinek. de nem védekezés volt a hangjában. -Mondtam. . -A felesége? Homályosan emlékszem rá. uram! Mi volt ez az egész? Párbaj? Morland-del? Milyen ördög bújt magába. amit egy fiútól és egy örököstől el lehet várni. hogy rettentő megrázkódtatás volt elveszíteni Randáit. . -Kétségkívül.mondta lassan az apja. -Igen. hogy maga megszületett. -Elsőszülöttem volt . -Deirdrét. Gideon felvonta a szemöldökét. Randál volt a mindenünk. Morlandnek még élt a felesége.Természetesen egyetlen pillanatig sem hittük el. de. hogy őt nem fogja olyan könnyen elcsábítani. -Azt beszélték. -Igen. uram. aztán pedig rövid idő múlva szembenézni a botránynyal. Később azonban.kérdezte végül Hardcastle. Sajnos.Látni lehetett.amelyeket teljes egészükben én irányítottam.Nagyonnagyon sokáig az egyetlen fiam. -Értem.És a házvezetőnőnek meg az apjának azt mondta. hogy Morland a szeretője? . hogy bármi köze lehetne Randál halálához. és megvolt benne minden. 118 . Deirdre azonban annyit összehazudozott akkoriban. -Remélem. de azt hittem. -Igen.kérdezte Hardcastle a szemöldökét ráncolva. .mondta Hardcastle.mondta Hardcastle. még azután is. -Ő maga mondta el az utolsó éjszakán. . szegénynek. . sem én egy percig sem tartottuk gyilkosnak. hogy hat éve Morland csábította el Deirdre Rushtont? .De hát mi az ördögnek? Gideon az előtte fekvő névsort tanulmányozta. Ezt világosan értésemre adta. -Maga sem . hogy önnek sohasem tudtam pótolni őt. -Valószínűleg azért. Holott maga szakította meg a barátságot. -Azt akarja mondani. -Nehéz idők voltak ezek mindünknek . egyszer-kétszer említettem is. és csak még több bánatot okozott volna Morland szomorú kis feleségének. Hosszú hallgatás következett. Nem kell aggódnia miatta. De legalább most nem ordítoztak egymással. hogy én voltam az apja a gyermeknek -mondta Gideon. Azt észrevettem. hogy nem is akarja kiheverni. Gideon. hogy ő legyen a kedvenc. mert tisztában volt vele. Talán sorsszerű volt. -És az is sorsszerű volt. nem lehetett bizonyítani. hogy értelmesen tudtak beszélni a múltról. hogy egy másik férfival volt viszonya. Olyan kedveszegett. -Az áldóját. hogy nem mutatkoztak többé együtt. hogy a gyerek a magáé.komorodott el Hardcastle.Emlékezetem szerint ezt is tagadtam egyszer-kétszer.mondta hidegen Gideon. hogy fejbe vágta egy nagy kővel. . ha egyszer úgyis meg akarta ölni magát? -Ezen sűrűn eltöprengtem jómagam is. . így hát én kihívtam. de senki sem tulajdonított neki túlzott jelentőséget. Semmi értelmét nem láttam. hogy nyilvánosan megvádoljam Deirdre elcsábításával.Gideon a listát nézte. Gideon egy pillanatra elmerült az emlékeiben. Idő kellett.. azért. Azt hiszem.

Gideon habozott. melyik pletykát hallották és hitték el a szülei.Édesanyja szeretné látni a legújabb divatos ruhákat. -Örülök neki. hogy olyasvalaki lehet. -Ha jól emlékszem. -Nagyszerű. -Restonville-nek és Shadwicknek akkora vagyona van.Azt hiszem. de aztán úgy elöntött. mert abban reménykedik. Apja csúfondárosan méregette. mylord.Elég hosszú ez a maga listája. -Ez esetben legjobb.dünnyögte Hardcastle. A felénél tarthattak. hogy töröltem a gyanúsítottak listájáról. aki szalonképes. és halványan rámosolygott Harrietre. Azt is mondta. Maga és anyám évek óta úgy élnek Hardcastle House-ban. hogy idesiessen Londonba. Ha jól epilékszem. aztán előrehajolt és kipipálta a neveket. Érdeklődésük a kövületek iránt erősen korlátozott. .mosolygott szélesen Harriet. Gideon hűvösen mosolygott. és bizonyára nem mennének le olyan porfészekbe. miért akarja annyira elkapni ezt a titokzatos embert? -Amint visszamegyünk Felső-Biddletonba.Tiszta. Lady Hardcastle pillantása aggodalmasan repdesett férje és fia között. Gideon tétovázott. fokozatosan megnyirbálva a listát.mondta szórakozottan Hardcastle. Hosszú ideig dolgoztak. azt is mondta.nézett rá szúrósan Hardcastle. Gideon fölnézett. akinek hasonló kedvtelései voltak. egészségi állapota nem akadályozta meg abban. -Kétségkívül azért. hanem magába a latrok főnökébe. azt hiszem.mondta mereven.vonta fel a szemöldökét Gideon. Addig előfordulhat. és egyik gonoszabb volt. Kétségtelenül tudja.vonta össze a szemöldökét Hardcastle. melyikük ismerheti a felső-biddletoni barlangokat. hogy az apja is láthassa. hogy rablóbandát szervezzenek. És maga a terv nagyon jól működött addig. Fogalmam se volt róla. Harriet azonnal rohanni fog a drágalátos barlangjaiba. hogy én is lehetnék . Azt akarom. hogy elmagyarázza.Sohasem tudta biztosan. Donnellyt és Jenkinst kihúzhatja. -Rettentő szükségem van egy új kalapra és némi kelmére egy-két ruhához . azután megfordította a lajstromot. ritkán hagyják el Londont. .vont vállat Hardcastle. aki ide-oda jár Londonban. hogy ennyien rajonghatnak ócska csontokért. -Hát maga . ha munkához látunk . -Megnyugtatására közlöm. -Mondtam. -Nehéz kikövetkeztetni. aminek láttán még maga Midasz király is elsárgulna az irigységtől. -Valahogy jobban érzem magam az utóbbi időben. és ugyanakkor érdeklik a kövületek is. -Talán én tudok segíteni. hogy folytatom a nyomozást a barlangokat használó rablóbanda szellemi vezére után. -Milyen meggondolásból? -Abból a meggondolásból. hogy megpróbálhatja még egyszer. és nem strázsálhatom a partot. -Értem . ha megkérdem. -Érdekes . -Jól van . Annyi mendemonda járta róla hat éve.kérdezte egy perc múlva Hardcastle. Gideon és apja udvariasan felállt. -Két asszony vásárlás közben ismerheti meg legjobban egymást .Gideon fürkésző pillantást vetett apjára. hogy a mestertolvaj vissza fog térni a barlangokba? -Nem látom be.Nekünk pedig annyi közös dolgunk van. hogy feleségem a következő alkalommal nem a lopott kincsekbe botlik bele. és elolvasta a következő két nevet. Igen.mondta Lady Hardcastle. -Tulajdonképpen ideje . hogy vásárolni megyünk. -Mint például? . mint a remeték. hogy megint újabb embernek szottyant kedve kövületeket gyűjteni. mylord -mondta derűsen Harriet. 119 . -Min dolgozik? . hogy hamarosan unokája lesz. -Hisz tudja. az egészségem. Felismerhetném a nevüket a listáján. amíg a rablóvezért le nem fülelték. . Valahányszor kérdezősködöm a klubban. -Mint Harriet rámutatott tegnap éjszaka. amikor Harriet és Lady Hardcastle sétához öltözve bevitorláztak a könyvtárba.állapította meg Harriet.Szóval azt hiszi. egyik estélyről a másikra. Gyűjtő koromban sok embert ismertem. miután megkapta a levelet. mint a másik. . Nincs rá szükségük. Csakhogy addig nem tudhatom biztonságban. amíg Harriet véletlenül nem épp abba a barlangba tévedt be. miközben végighúzta ujját a listán. aki némileg fölengedett. . hogy semmilyen veszély ne fenyegesse ott.Gideon kipipálta a két nevet. . mindig kiderül. hogy maga az utóbbi időben nem járt társaságba. hogy én nem tartózkodhatom mindig Felső-Biddletonban. mint Felső-Biddleton. -Nincs ellenére. . -Csak szólni akartunk. mihelyt lecsillapodtak a kedélyek. rezzenetlen tekintettel nézett Gideonra. Nekem olyasvalaki kell. miért ne kísérelné meg még egyszer ugyanezt.

ha nem így van! Elég. -Talán egy kövületgyűjtő? -Igen .felelte a kérdő pillantásra Gideon. -Gondolom. és van köztük egypár némileg gyanús egyéniség. -Keresek valakit. Ez megrövidíti a listát. Nem hiszem. Gideon hátradőlt. Ha pedig igen.kérdezte nagy szemekkel Harriet.Amikor a legjobb házaknál van estély vagy bál. -Igen . . . kik a tagjai a Kövület. akkor könnyen beosonhat a zsúfolt bálterembe. -Eddig ki szerepel a lajstromban? .bólintott kelletlenül Gideon. ugyanakkor pedig volt alkalma kiismerni a szirti barlangokat. dolguk van. Mindazonáltal megadhatná. -Az nem jelent semmit . és átkukkantott anyósa válla fölött. Összevethetném a listáimmal.és Régiségkutató Társaságnak. aki megszervezhette a barlangban bujkáló rablóbandát . meg se hívták. . . -Micsoda ragyogó ötlet.kérdezte a férjét Lady Hardcastle.Ha javasolhatnám. akkor Rushton is lehetséges jelölt. ha valaki megvárja. ahol rablás fordult elő. hogy ő volt. hogy egy-gyel több vendég van? Gideon ujjaival dobolt az asztalon. hogy az ajtóban elvileg be kell mutatni a meghívót. De nem hiszem. Senki se fogja észrevenni. -Láthatnám? . mihelyt megjöttünk a vásárlásból. -Talán tudnék segíteni.Lady Hardcastle odalebegett az asztalhoz. hogy a rablóbanda irányítója nagyon jól ismeri a felsőbiddletoni barlangokat.mosolygott Lady Hardcastle. mintha valamelyik meghívott vendéghez tartozna. -Egek! Hogy fogják valaha is megtalálni a tettest ennyi gyanúsított között? -Nem lesz könnyű . magát is ő kapatta rá. . a legelőkelőbb házakhoz bejáratos. és úgy tesz. Apámnak és nekem dolgunk van. És még hányan.hagyta rá Hardcastle. asszonyom. aztán bemegy a kert felől. Elég hosszú a névsor.mondta Lady Hardcastle.Könnyen meglehet. mylord. . Hardcastle fészkelődött. -Akkor is figyelembe kell vennünk azt a tényt. az áldóját! Hardcastle fölemelte a kezét. kedvesem. Édesanyjának igaza van. akit fogadnak a legjobb helyeken. ha további tanácsokra lenne szükségük a nagyvilág útvesztőiben .biztosította Gideon. -Először fölvettem a listára. hogy van ez: rengetegen tolonganak a főlépcsőn és a folyosókon. -Ha ez a helyzet . 120 . Gideon búsan mosolygott.Nyilván minden aggály nélkül adta volna lopásra a fejét. de bizonyára ismerte a terepet Felső-Biddleton körül.mondta Gideon -. -Rushton a papom volt.Lady Hardcastle tovább vizsgálta a névsort. -Nyugodtan forduljanak Harriethez és hozzám. Kínos csend támadt. Szenvedélyes gyűjtő volt valamikor. -Igaz. -Maga a kollégái zömét méltatlannak tartja a bizalomra. -Miféle gyanúsítottakét? . . ha egymás lábára hágnak az emberek. . de tudják.vágta rá Harriet. hogy olyan ember. hogy Morland állt a rablások mögött . -Igazsága lehet. . -Többen. Lady Hardcastle összeráncolt homlokkal nézte a listát. most már menjenek. míg elég sűrű a tömeg. akkor nincs okunk aggodalomra. Rushton és Morland nem mozogtak ilyen körökben. Sok gyűjtővel megismerkedtem itt Londonban. Elhagyta az országot. Összeállítom. -Vigyen el engem az ördög. Ha jól emlékszem . -Nem látom Bryce Morland nevét. Harriet! Mennünk kell. olyankor épp csak a padláson nem hemzsegnek. Ki venné észre a sokadalomban. mint ezt már említettem volt magának. Az estély akkor számít sikeresnek.És Clive Rushton? Őt se látom.Harriet szeme kigyúlt a lelkesedéstől.Most nézzük át Gideon gyanúsítottjainak listáját. Aligha az a fajta. mert sok házhoz. és felhúzta a kesztyűjét. -Természetesen.pillantott a férjére -. Többek között ezért húztam ki Morlandet is.-Látom.Ha valaki rendesen van öltözve. Harriet utánament. És Morland is.Jöjjön. de kihúztam. és tűnődve bámult az anyjára. akit én keresek. hogy tanácsai segítenének érdemben szűkíteni a listát. aki bandát szervez magának. Hardcastle-ra láthatóan mély benyomást tett ez a lehetőség. Valaki besurranhat. A kövületgyűjtők nagyon gátlástalanok lehetnek. igen. a kövületek sohasem érdekelték.Van okom feltételezni.magyarázta Gideon. mylord . Az az ember. Igaz. -Én fontolóra vettem a lehetőséget. . . Amennyire emlékszem.

-Nem maga az egyetlen. Két-három ember oldalgott oda. Justin bizonyosan nem gyáva.állapította meg Fry. hogy ma délelőtt elfogadta az apját társnak ebben a kalandban. kész azt tenni. hallotta már. Az úriember felragyogott. Ráadásul bebizonyította. aztán Gideonhoz fordultak. A gyáva inkább átszökött a kontinensre. Nem volt könnyű lebeszélni róla.Feleségem meséli. tudnám-e tovább kurtítani a listáját. ez egészen más fényt vet a hat évvel ezelőtti kellemetlenségekre . Ma délelőtt többet sikerült megtudnom a gyanúsítottaimról. Gideon várt.Tudja. Segítene kiválasztani a csütörtöki vásáron? -Nem szándékoztam részt venni az árverésen . -És Lady St. de legalábbis az egész város ott volt Urskinék báltermében. Az a buta fruska meg még azt képzelte. Effie-t és Adelaide-et felvillanyozta és rettentő boldoggá tette. . hogy Gideonhoz és Harriethez jöttek tiszteletüket tenni.Lady St. hogy lássa önt és Lady St. akkor én mennék is. Sohase bíztam túlságosan abban az alakban. hogy apja figyelmeztetően hunyorít rá. Ráadás gyanánt még Hardcastle grófját és grófnéját is termeiben üdvözölhette a büszke háziasszony. Lord és Lady St. . Szokatlan érzés volt. Justin tisztázott egy-két momentumot.mondta Gideon. Gideon észrevette. amíg Harriet és az anyja kimentek a könyvtárból. Nos. Majd én segítek megszervezni. mint a vásárlás. Feleségem azt állítja. -Ez a mostani eset Morlanddel pedig többé-kevésbé bebizonyítja. tudja. hogy ilyen divatos házaspárral állnak rokonságban.mondta lassan. . Ma erről beszél az egész város. -Értem. Gondolom. mint több nap alatt. Azon az estén természetesen az egész világ. amelyek megfelelhetnének őladységének. . ha történetesen arra vetődne. -Magától értetődik . akkor megkérdezhetném a véleményét. Hirtelen ráébredt.invitálta őket diadalmasan Applegate. . -Nekem is így mesélték. hogy ön pompás kancát vásárolt hitvesének. Justin olyan sikeresen megfutamította Morlandet.Hát megszabadultunk tőle.szólt az egyik.Hardcastle elfogadott egy pohár portóit. -Meg kell mondanom. -Valóban? . most jut eszembe . -Jól van . uraim . az egész világ ott lesz. -Igyanak velünk egy pohár portóit. aztán ránézett az apjára az asztal túloldalán.Applegate megcsóválta a fejét. Fertelmes dolog. láthatólag örvendezve. -Igaz is . ami helyes. Nyilván az örökségét akarta megkaparintani. Bizalmasan közelebb hajolt a grófhoz. Ma délután elküldjük a meghívókat. És az is nyilvánvaló volt. amikor egyedül igyekeztem boldogulni.torpant meg egy pillanatra az ajtónál Lady Hardcastle -. 121 . -Máris megyek . feltehetnék pár kérdést. A tavalyi évadban szemet vetett a lányomra. hogy Harriet estélyt adjon. Mit szólna hozzá.mondta Gideon. ha ma délután benéznénk néhány klubba? Felújíthatnék néhány ismeretséget. -Ó. -Hallottam Morlandről . Tekintete vágyakozva tapadt a Gideon előtt heverő névsorra. Hardcastle. Felicity viszont kitűnően mulatott rajta. . Meglepett moraj fogadta Gideont és apját a klubban.St. Csak úgy gondoltam. Justint.jelentette ki Fry. mint hogy kiálljon a fia elé. Justin mindvégig ezt állította! . Justin volt a bál fénypontja. Most pedig volna egy javaslatom.vonta meg a vállát. Láthatólag jobban érdekelte. hogy utasítgatni akarom. és most új lovat akar. -Méltányolom a kedvességét. A másik gyorsan bólintott. és elvörösödött zavarában. aki megtanult egyet-mást. és meglátom. -Miben? -Talán gyakrabban kellene megbeszélni másokkal a dolgaimat. Volt ott valamikor egy kis francia masamód. Hardcastle öreg cimborái odabólintottak. hogy az akkori szóbeszédnek nem volt semmi alapja . -Harrietnek igaza lehet .Ha csütörtökön ott lennék a lóvásárban. hogy ha kell. Hardcastle magában nevetett. Ma este találkozunk Urskinék bálján. hogy St. milyen a pletyka. Ne higgye.Arra iszunk. örömmel mutatok egy-két állatot. hogy szerelmes bele.mondta a társa Gideonnak.Nagyon szeretnék újra végigsétálni az Oxford Streeten. de nem kellemetlen. aki a legbűbájosabb kalapokat készítette. Feleségem egészen megirigyelte. ideje. hogy annyi év után megint láthatják a régi barátot. Applegate és Fry azonban mindenkit megelőzve csapott le apára és fiára. . Ne tervezzenek semmit kedd estére.mondta udvariasan Harriet. és nem félne harcolni egy hölgy becsületéért. hogy köszöntsék Hardcastle-t.

hogy köszönetet mondok magának. asszonyom.A felesége abban segített. és rámosolygott anyósára. Még csak tíz óra van. ha nincs ellenére. de nem így történt. soha nem tapasztalt búskomorság lett úrrá rajtam. . imádja még a földet is. és tegnap rövid volt az éjszaka. -Miért? . hogy amikor tegnap kettesben találtuk őket a könyvtárban. -Hát természetesen azért. biztosíthatom. Attól tartok. amivel mérhetetlenül felbőszítettem Gideont. Hálás vagyok. borzasztó későn feküdtünk le. -Nem egészen tudom. hogy a legalantasabb módon viselkedett szegény Deirdre Rushtonnal. nem. sőt be sem engedte a házába. Hátat fordított valamennyiünknek. És mindezt az én elképesztő kis feleségemnek köszönhetem. -Jó reggelt. És mindez a maga érdeme. Félretette az új természettudományi tanulmányt. -Elképesztő. amikor idősebb fiam meghalt. És ő egy idő után már nem is tiltakozott. Harriet megérintette anyósa kezét. hogy eltúlozza a helyzetet. mint a fenevad.Büszke vagyok rá.Hardcastle a pezsgőjét szürcsölve figyelte a tömeget. A férjem egy ideig szóba sem akart állni vele.Gondolom. -Nem .hökkent meg Lady Hardcastle. hogy a társaság szemében folttalanra mossa magát. Azt hittem. . de biztosíthatom. amit Gideonért tett.pislogott Harriet. -Nem. de ki hibáztathatná érte? -De hiszen a férje rábízta a Hardcastle-birtokok igazgatását. Azt hitték. 19. Harriet megdöbbenve bámult rá. és mindent átadott neki.Lady Hardcastle odalebegett az ablak melletti székecskéhez. rámeredt az apjára. magához hívatta Gideont. amikor Hardcastle egyszer csak észrevette a fiát. mit mondjon. . drágám. Hónapok teltek el. amelyen maga jár. 122 . Azt is el kell mondanom.morogta Hardcastle. -Nincs mit köszönnie . hogy ez segít helyrehozni a kettejük közti szakadást.Javában állt a bál. -Lady Hardcastle . -Gideon nagyon keményfejű. -A fiam pontosan olyan ingerlékeny és félelmetes lett. -Igen. amit értem tett és a férjemért. Megfordult. -Köszönöm. hol kezdjem . hozzászoktam a vidéki életritmushoz. amíg visszazökkenek az éjszakázásba. mint ez a londoni meghívás. -Hát nem? Úgy veszem észre. hogy végre túlestünk rajta. És amikor végre kezdtem magamhoz térni. mennyi barátja támadt hirtelenjében. hogy megbetegszik. -Akárcsak az apja . Harriet a hálószobájában volt.mondta Harriet. -Igen. Sokkal fontosabb dolgokért mondok magának köszönetet. hogy végre egyedül lehet.nyögte ki végül.mondta apja váratlanul indulatosan.meredt rá Harriet -. . . Gideon annyira elhűlt. mert az orvos azt mondta. a társaság szerint lemostam a becsületemről a foltot. Idő kell.Sőt. Lady Hardcastle. so¬hasem fogok kigyógyulni belőle. És azért ugyancsak. -Kedves? .Drága gyermekem. hogy a környezetváltozás talán segít. mindig összetűztek az apjával.tiltakozott Harriet.mondta bánatosan Lady Hardcastle. Nem igazán szeretem a nagyvárosi életet. Én azt hittem. amikor Lady Hardcastle másnap reggel bekopogtatott hozzá. És hozzám mindig nagyon kedves volt. -De hát én nem tettem semmit . uram . Ahányszor Gideon betette a lábát a házba. amelynek az emberek nevezték. Lady Hardcastle kecsesen fölemelte a kezét. én majdnem elsírtam magam az örömtől. -Természetesen nincs. Mindenki azzal vádolta Gideont. amikor békésen tárgyaltak egymással. . Amikor attól félt. hogy én nagyon keveset tettem.Beszélni szeretnék magával. Maga visszaadta a fiamat. -Maga nem ért engem. . Nem tudom. . aztán felkacagott. hogy majdnem elveszítettem a második fiamat is. és pihekönnyen ráereszkedett. meghálálhatom-e valaha is. még alszik. bár ezt sohasem ismerték be. Lady Hardcastle. Egy kis szerencsével hamarosan elutazhatunk Londonból. Én többnyire egészen higgadtnak találtam. és visszatérhetünk Felső-Biddletonba. és azt sohasem szennyezte be.Annyira soha nem volt gonosz. -Sok szempontból nagyon hasonlítanak egymáshoz. . Egy ablaknál állt és élvezte. hogy majdnem elejtette a pezsgőjét. amelyet nemrég vásárolt. akkor tudtam meg. Hat évvel ezelőtt.mosolygott gyengéden Lady Hardcastle. -Te jó ég! . én kényszerítettem önöket egy értelmetlen utazásra. Hat hosszú év óta ez volt az első alkalom. és nem tudta. Még át is költöztünk Felső-Biddletonból Hardcastle-ba. azzal. De magának mindig is megvolt a becsülete. hogy maga a fiam. -Ez nagyon kedves öntől.

Ez a tökéletes pillanat egy ilyen estélyhez.Csak nézd ezt a tömeget. Senki sem mondhatja. de biztosíthatom. amely a legcsekélyebb mértékben is vétkes hasonló érzelmekben. Kezdett nagyon meleg lenni a szobában. -Azt hiszem.nézett rá szigorúan Effie. -Nem szeretném. Benne lesz minden reggeli újságban. Én már akkor észrevettem. Lady Hardcastle fölemelkedett. amikor először találkoztunk.mondta Harriet.jelentette ki Adelaide St. aztán elillant. és nem volt más választása. A társaságban köznevetség tárgya az olyan házasság.hajolt óda a húgához Harriet. ő ezt sohasem fogja elfelejteni. -Uramatyám . Lady Hardcastle az ajtóhoz ment. az istenért. Az Adonisz ikrek Felicityn kívül semmit sem láttak a világból. O erélyesen csóválta a fejét. nyugodtan leszögezhetjük. és ezért fogadja szívből jövő köszönetemet. Justint a nyilvánosság előtt. és nagyon puhán becsukta maga mögött az ajtót. szó sincs róla. Jó barátok lettünk.szólt bele Effie -. hogy ti ketten most divatban vagytok. . de patetikus! Megengedem. aki sötét múltja ellenére is megszerette őt. te pedig mint a hölgy. Én csak mérhetetlenül hálás vagyok. hogyan néz magára a fiam. hogy ne hozd kényelmetlen helyzetbe St. hogy nem fogják hiányolni.fintorodott el Harriet. Ő maga mondta nekem.Senki sem bírt ellenállni. Harriet nem ismerte őket. gondolom. -Itt jönnek az Adonisz ikrek . neki pedig fontosabb dolgai voltak. Harriet elfojtotta a nevetést. Az az igazság.jegyezte meg Felicity. és tartok tőle. Felicity! . . És szerintem ugyanilyen tisztán látja mindenki.Azért. A vendégek alig fértek el a St. Justinék estélyen. -Én nem sokat értek a rémregényekhez . A maga hite és bizalma azonban megváltoztatta. Ő mint sokat szenvedett romantikus hős. és ott megállt egy pillanatra. -Én pedig bizonyos vagyok benne. Harriet. hogy kiérdemelje. ami. drágám. amikor senki más nem. -Ez a véleménye Lady Hardcastle-nak is . annak is bizonyosan megvan a maga előnye. ha túlesünk rajta. -Hát hogyne.mondta szeretettel Harriet.nézett körül elégedetten Effie. hogy maga kínos helyzetbe hozná Gideont. Maga hitt benne akkor. Nyilván Hardcastle-ék széles baráti köréhez tartoztak. Harriet egy ideig hevesen legyezte magát. Vajon meddig bírják? -Kérlek. Gratulálok. de az vitathatatlan. természetes a házasok között. mert rendkívül becsületes. mert a két ifjú már a közelben járt. Felicity rámosolygott a nővérére. drágám. De semmi több. hogy kimegy levegőzni a kertbe. Kilibegett a szobából. Tudta. Két nagyon ismerős. -így van. -Hát nem aranyosak? . de ennyi az egész. Az ilyesmi nagyon divatjamúlt. Lady Hardcastle fürkészően nézett rá. . Harriet grimaszt vágott. Te és St.mosolygott bájosan Felicity. -Nem. hogy Gideon elnéző velem szemben. -És páran még azonfelül is .motyogta Harriet. hogy mindent együtt csinálnak. Tiszta rémregény. ha az én érdememként könyvelnétek el. hogy maguk nem csak jó barátok. az emberek Fenevadnak nevezték a fiamat. -Én a magam részéről boldog leszek. ha az ember rossz hírű .És igazán egészen megbízható. nagyon csinos ifjú jelent meg és tartott Felicity és rokonai felé. végképp sikert arattál mint háziasszony.Pedig próbálom palástolni. hogy megszerezted a nagyvilági mázt. . hogy nem imád.Óriási a tömeg. Apám is nagyon kedvelte volna. 123 . . -Én nem hiszem. amíg mindenki üdvözölte egymást. Megvárta.-Ó. ami hat éve történt. és megölelte Harrietet. . megvan az az ösztönös vonzalom. hogy mindenki elfogadta a meghívást. Nem akarnám a nyilvánosság előtt kínos helyzetbe hozni Gideont. Aztán a termete és a szörnyű sebhely miatt rajta is ragadt a csúfnév. Harriet. miközben az ajtó felé tartott. ami ahhoz kellett. mindent meg is tett. ugye? -Annyira nyilvánvaló? . -Hát igen. Azért vett feleségül. . hogy az egészet Lady Hardcastle szervezte.És én láttam. hogy elfelejtett szeretni.mondta határozottan Lady Hardcastle.Mindazonáltal aggaszt. Harriet . Harriet elpirult. aztán elhatározta. Gideon és szülei a zsúfolt szalon túlsó végében beszélgettek egy párral. -Nagyon méltányos a maga módján . -Hát. Justin rohammal vettétek be a társaságot. Többen barátságosan odabiccentettek neki. Justin-házban. Le merem fogadni a Hardcastle-gyémántokba. . -Maguk férj és feleség . -Maga szereti őt. hogy nem rátermett háziasszonyt vett feleségül. hogy téved.

Humboldt! Hogy alacsonyodhatott idáig? kérdezte Harriet.érdeklődött Harriet. Az asszony a földre tántorodott. Keze beleütközött az éjjeliedénybe. hogy nem maradt bennük semmi fontos. . lehajolt. mint egy tolvaj? Nem mintha mindi meg lehetne állapítani a külsejükről. a legyezőjével hadonászva rontott előre. .lihegte. ha az első estélyen ott kell állnia bokájára fittyent harisnyában. hogy a fogamat akarta ellopni. Semmi kétség. hogy a folyosó sötétebb a szokásosnál. -Én csak körülnéztem és eltévedtem. -Ugye. De többen vannak. és széttárt karral nekiesett az ágynak.süvöltötte. karjában Harriettel. Há nem egészen úgy fest. hogy elhárítsam. Nahát. hogy véletlenül nem bukkant-e rá mégis valamire. Owl az előételes és pezsgős tálcákkal futkosó inasok népes csapatát vezényelte. Owl nyilván így próbál spórolni. Csak a szekreterjén világított egy szál gyertya. -Dehogy van . -Természetesen. Mit kezdenék én ékszerekkel? -Ha ékszerek után kutatott volna. Harriet dühöse meredt Mr. hogy maga elkapta. és tudom.sziszegte Humboldt. -Minden rendben. A lépcső tetején befordult a bal oldali folyosóra. hogy Dobbs talpra rángassa. -Jaj! . aki nyöszörögve omlott a szőnyegre. megfordult. amit kétlek. . Humboldt gyűrött vonásait ismerte fel a gyertyafényben. hogy nem lesz kevés a pezsgő. hogy felmegy a hálószobájába. Lady St. félrelökve Harrietet.Néhány perc múlva kint állt a hallban.Fennáll a lehetősége? -Ilyenkor mindig fennáll a katasztrófa lehetősége. Dehogy akartam ellopni ladységed ékszereit. és Gideon elkapta a nyakát." -Igazán. Gideon. Harriet elindult a hallban a hátsó ajtó felé. -Vegye gondjaiba. hallottam olyan pletykákat. -Hahá. Azonnal tudta. és szembefordult Harriettel. -Tolvaj! . mint vártuk. hogy az egyik harisnyakötője meglazult.szögezte le Harriet. Gideon. . Csak reménykedhetünk. Humboldt mogorván tűrte. hogy a smukkjait. De ez a fickó egészen bi zonyosan bűnöző. mert hirtelen észrevette. . Homlokát ráncolva állapította meg. milyen gátlástalanok a kövületgyűjtők? . a harisnyakötő kioldódott.nézett Gideonra. Már lecsúszóban volt a harsnyája. Azt hiszem. és megigazítja. Owl? .mennydörögte Gideon a küszöbön. .Nincs semmi baja? .Harriet megvetően csóválta a fejét. Valaki több gyertyát is elfújt a fali gyertyatartókban. Humboldt villámló szemmel nézett rá. -Pillanatnyilag urai vagyunk a helyzetnek. -Mi az ördög történik ott? . aki lassan ülő helyzetbe tornászt magát a szőnyegen. Vajon a komornája gyújtott világot? Ekkor pillantotta meg a nyitott fiók fölé görnyedő alakot. hogy mindig mondtam.Szégyellhetne magát. -Ez nem igaz. aki Mr. és a karjába kapta. Mr.Két hosszú lépéssel ott termett Harriet mellett. Humboldtra. Egyetlen fegyverével. asszonyom.szólal meg Dobbs az ajtóban.mondta Owl. Ennek ellenére látni akartam. Abba kapaszkodva próbált felállni. Borzasztó lett volna. tudtam én! . hogy idejében felfedezte. de megtorpant. Dobbs. asszonyom .kérdezte nyersen. . -Valószínűbb. Justin . Kinyitotta hálószobája ajtaját.Természetesen mindent megteszek. ha tudni akarja. mi történt. hogy újabb kövületeket vásárolhasson az árukból . -Ördög és pokol! . . Hála az égnek. Humboldt ebben a pillanatban csapódott neki a küszöbön tornyosuló mozdíthatatlan akadálynak. Helyére lökte a fiókot. -Mondta.Csúszó-mászó kis ördögfajzat. hogy kegyed valami nagyon érdekeset talált a felső-biddletoni barlangokban. mert ott is sötét volt.Gideon töprengeni látszott. Az ajtó felé rugaszkodott. megperdült a sarkán. akkor nyilván el akarta volna adni őket. Ebben a fiókban tartotta a megkövült fogat. -A fűzfánfütyülőjét.Hála az égnek. Harriet! A száguldó Mr.riadt meg Harriet. Én persze nem hittem el. de aztán másképp döntött. és komoran bólintott Harrietnek. Évekkel ezelőtt magam is elég alaposan átkutattam azokat a barlangokat. ő biztosan nem hagyott égő gyertyát a szobában. Félrelökte az emberkét.Biztosan nem történt semmi baja? 124 . mylord. Elhatározta. Bosszankodva sietett oda. . -Azonnal hagyja abba! Hogy merészel? A sötét alak felpattant.

A legfelső levél Harrietnek szólt. Humboldt lefülelése körül forgott a beszélgetés.lobogtatta meg Harriet a levelet. . -Ez is csak azt bizonyítja.sikította rémülten. -Benne van minden reggeli lapban .Kitűnőek a beszámolók. Humboldt az életét mentette. mikor belém szaladt. hogyan mentette meg hölgyét a rablógyilkostól. egy nagy követ cipelt magával. gyorsan átfutotta a rövid levelet. hogy a legalkalmatlanabb pillanatban rohanjon fel a lépcsőn . aki az utóbbi hónapok sorozatos betörései mögött áll.tette le Gideon a pirítósat. Stone-tól jött.Mindenki azt fogja mondani. és amikor legközelebb látta. -Ez biztosítja. . . fiam.mondta. Felettébb ijesztő volt.torkolta le Gideon. Harriet már éppen fejelni akart.Hardcastle letette az egyik újságot.Más nemigen bírhatná rá a vén satrafát.Mr. és maga újabb izgalmas szórakozást tálalt nekik. Justinnek már megint sikerült valami rendkívüli csemegével kedveskednie a vendégeknek. és fölvette a másikat. hogy el akarja vinni a fogamat . Gondoljanak bele! Az estély kellős közepén elfognak egy hírhedt tolvajt. Stone. ügyet sem vetve rá. nem bánnak vele túlságosan keményen. hogy anyámnak igaza volt a vendéglistákkal kapcsolatban. . mylord. mylord! . Azt írják. -Igen.-Egészen biztosan. A harisnyakötő végképp kioldódott. Másnap a reggelizőasztalnál Mr. Szegény Mr. -St. kedvesem.Hogy tudott idejében idejönni? -Utasítottam Mr.magyarázta Harriet. 125 . Maga volt az. Valamelyik nap egy férfit látott a parton. -Nem ám .Harriet eligazgatta a szoknyáját. amikor Owl ezüsttálcán behozta a reggeli postát. Emlékezzék. Dobbsot. -Mr. -Csodálatos! . Itt van. -Remélem. . -Minden! . hogy ma este tartsa szemmel a tömeget .mondta mulatva Harrietnek Lady Hardcastle. hogy tollat ragadjon. . hogy híven számoltak be a történtekről! Gideon szúrósan végigmérte.mondta Harriet.Úgy örülök. . akinek sikerült tőrbe csalnia . Humboldt.hagyta rá Gideon. Ezt magára mondják. amint az edény fülét szorongatja. .Mrs. Ekkora tolongásnál bárki bejöhet. Harriet szólni is alig bírt a megrendüléstől. -Az volt. . és lángoló csodálattal telt pillantást küldött Gideon felé. Vajon mi baj lehet? -Nyilván szörnyű halált halt valaki. amíg magának eszébe nem jutott. És nem vettem észre. kedvesem? .vonta fel Gideon a szemöldökét. -Mi a baj. -Azt írja Mrs. meghívtuk minden gyanúsítottamat. Justin pedig a hős. Már épp elégszer kértem. Harriet. -Egy kövületgyűjtő mindenre képes. hogy tanult végre. hogy Humboldt a mestertolvaj. -Igaza van . aki veszedelmesnek látszott. És azt is megírják. Elhatároztam. hogy tájékoztatnia kellett volna. ha elég ügyes és megfelelően van öltözve. Harriet bólogatott. miközben feltörte a pecsétet. Soha nem felejtem el azt a látványt.szólalt meg Hardcastle az asztal túloldalán. -Nyilván tolvajláshoz folyamodott.kiáltotta Harriet. -Mr. -Jóságos ég! . vagy járvány ütött ki Felső-Biddletonban . -Talán elmondhatná. igen. -Mutassa azt a levelet . -Ördög és pokol! . hogy nem kockáztatok. . Humboldt nem is szerepelt a meghívottak között. hogy minden oka megvan azt hinni. -Micsoda remek terv . Dobbs megállapította. . Most már letehet.mondta Harriet ragyogó mosollyal. amikor kétségbe van esve. mert azt hittem. hogy még több kövületet vásárolhasson. Harriet odanyújtotta neki. . Remélem. hogy bárkit megpróbált volna legyilkolni.szólt Gideon a szalonna mellől. -Csak most jöttem rá valamire.magyarázta Gideon.Vitéz és leleményes.A legborzalmasabb dolog történt. Épp a közepén tartott egy paksamé-ta újságnak.Harriet szeme elnyílt. és harisnyája lecsúszott a bokájára. miről szól az üzenet. amiből fenntarthatta a múzeumát mondta Gideon. Az ember azt hinné. hogy nem.Ezt megírták a lapok? Gideon fenyegetően nézett rá az asztal végéről. hogy egy idegen kövületgyűjtő kezdett el kutatni a barlangjaimban. -Most legalább kikezdhetetlen hírnévnek örvend mint háziasszony . .A társaság mindennél jobban retteg az unalomtól. -Ó. Hardcastle és felesége aggódva néztek rá. hogy Lord és Lady St. Ettől féltem! Gideon zavartalanul lenyelte a szalonnáját. hogy ma az estélyről beszéljen az egész város .vélte Gideon. hogy Humboldtnak elfogyott a pénze.szólt elégedetten Lady Hardcastle. miközben Gideon óvatosan leengedte a padlóra. Bizonyos mértékben megtudom érteni indítékait. .Ami azt bizonyítja.

mylord. Azonnal vissza kell mennem Felső-Biddletonba. Maga pedig. és megbizonyosodnék róla. -Miért ne mehetnének vissza mindketten Felső-Biddletonba néhány napra.mosolygott a fiára Lady Hardcastle. . és az asz-szony feje mellett a falnak támasztotta a tenyerét. hogy szükséges lenne személyesen oltalmazni drága kövületeit . . Valaki más fogja megtalálni a csontokat. .Majd mi itt maradunk az apjával. Reggel. -Ez mind nagyon szép és jó. asszonyom. Hardcastle megfontoltan bólintott. Nemsokára én is jövök. miközben a blackthorne-i személyzet rohanvást tette rendbe a hálószobákat.jegyezte meg Lady Hardcastle. Csak abban reménykedhetünk. . Elnéző pillantást vetett az asztalon át Harrietre. mylord. Gideon majdnem mondott egy cifrát. -De én gondolom . -Köszönöm.-Ez iszonyú. uram. Justin? Azonnal vissza kell mennünk. Látja. hogy birtokháborítást követ el. amikor egymás mellett mentek fölfelé a lépcsőn. hogy nem találta-e meg valaki az én állatom maradványait. -Annyira nem. megnézheti a barlangjait. -Nem gondolom. akkor nem elég csak úgy elhessegetni onnan. Menjen ágyba. és szedte le a hintóról a poggyászt. Harriet sóhajtott egy keserveset. hogy még nem bukkant rá Harriet barlangjára. St. -Nem tartana sokáig. A komorna már odabent volt. 126 . Kezdjen csomagolni.pattant fel Harriet. kedves. Belátom. hogy Mrs. Akárki lebzsel is a barlangok körül.Felmegyek és becsomagolok. -Két lelkésznél volt házvezetőnő . Gideon megadóan emelte föl a kezét. és egyenesen a hálószobák felé terelte. ha beállt az apály. Drágalátos barlangjai várhatnak reggelig közölte feleségével. mylord? Gideon gyilkos tekintettel meredt rá. . Senki másnak nem szabad bemennie az én barlangjaimba. hogy utánanézzenek az ügynek? . -Menjen lefeküdni. Ha valaki rátalált a barlangomra. -Azt hittem. -Épp most mondtam. de nekem haladéktalanul vissza kell mennem.tette hozzá a gróf.Nyilván ragadt rá valami az évek során.Egy órán belül kész vagyok. Tudom. átkozottul nehéz visszatartani. Jó lesz ez így? Harriet a fejét rázta. hogyan lopakodjon vissza. . és gyöngéden betaszította a feleségét. amelyek a fogamhoz tartoznak. Éppen csak bekukkantanék a barlangba egy-két percre. mert volt kedves ilyen hamar visszahozni. Gideon.Megállt Harriet hálószobája előtt. mylord. uram. hogy hálásnak kellene lennem. Ki fogja ókumlálni. Épp ezért nagyon jólesett. mylord. Maga is láthatta. Gideon átfutotta a levelet. Gideon átnyalábolta a vállát. -De igenis. hogy ki van merülve. kinyitotta a hálószoba ajtaját.És ha maga még nem fáradt. -Vagy pedig tollba mondta valamelyik falusinak . hogy szükséges. -Ha egyszer egy gyűjtő megérzi a régi csont szagát. -Köszönöm a megértését. mylord.Harriet már száguldott is az ajtó felé. hogy senki sem nyúlt a csontjaimhoz. Harriet nagy bánatára. Hosszú utunk volt. aki szeretett volna egyenesen kiszaladni a szirtekhez. Gideon azonban könyörtelen volt. mylord . Harriet töprengve nézett rá. -Már túl késő a futkosáshoz. A hintó kilenc óra után fordult be Blackthorne Kastély elé. De hát maga mindig olyan kedves hozzám. Menye hálásan nézett rá. majd az lesz. milyen gátlástalanok tudnak lenni a kövületgyűjtők. hogy menjenek oda. -Nem gondoltam. majd visznek magukkal lámpát. . Magam akarok meggyőződni róla. -Jól van. üzenjen valakinek a Blackthorne Kastélyba. kedvesem. Milyen hamar tudnánk indulni. -Jól van. Gideon az asztalra tette a levelet. . Javasolta is. hogy nem szükséges visszarohannia Felső-Biddletonba. -Nem fog lemenni a szirtekhez az éjszaka kellős közepén. -Üzenetet küldök Blackthorne Kastélyba. -De én igen. hogy magának egyáltalán nem volt sietős visszajönni Felső-Biddle-tonba. Tudom. figyelmeztetni fogják.nyugtatta meg gyorsan Harriet. -Egyáltalán nem vagyok kimerülve.Mögé nyúlt. hogy így lesz. Stone tud írni és olvasni.kezdte Gideon. és maga bizonyára ki van merülve.

mint az ő szerelme. Az asszony éhesen simult hozzá. Nagyon kedves volt magától. nagyon hosszan. kortyokban itta ízeit. nem volt különösebben kedves hozzá. -Gideon. hogy mondta. milyen szerencsés is vagyok. amelyben éjszaka volt része.. Egyáltalán nem volt kedves Harriethez. és kezdte kigombolni az ingét. Egy darabig mozdulatlanul feküdt. aki gazdagabb lenne és bőkezűbben adakozna. Rámosolygott belépő férjére. Megtépett arca gúnyosan pillantott vissza rá. hogy ennek sohasem lesz vége. Gyakorlatilag bele-kényszerítette a házasságba. eggyé vált vele egy időtlen pillanatig. Harriet pedig szerette. Maga mindig olyan kedves hozzám. apró fehér muszlin főkötővel a haján és könyvvel a térdén. hogy maga a leggyönyörűbb nő. amikor Harriet végighúzta talpát az ő lábikráján. úgy.Harriet félrehajtotta a takarót. hogy áthidalhassa a szakadékot. -Egyszer azt mondtam magának. mikor nekem adta. és nem védte meg Bryce Morlandtől. Ő a karjába kapta. . -Harriet. hosszan. Gideon megcsókolta. és lehetővé tette. amit a szerelemről tudtam. . és kitárta a karját. és ki-kecmergett az ágyból. amely elválasztotta szüleitől. Hozzátapadt. széttárta Harriet lábát. Harriet átkulcsolta lábával a férfi derekát.. és a vállába mélyesztette körmeit. Azért mondtam. amíg Harriet el nem küldte a komornáját. -Harriet. mutogatta a városban. -Kellesz nekem . Olyan puha volt és olyan hívogató. Úgy tartotta a karjaiban. Én pedig elfogadtam az ajándékait. ő pedig kijelentette. Apró és karcsú volt könnyű patyolat köntösében. mert igaz. Kedves? Kurta biccentéssel elküldte az inast. maga fel sem foghatja. Hat évvel ezelőtt elfelejtettem mindent.Isten irgalmazzon nekem. és remegni kezdett a kielégülés közeledtétől. . aztán kopogtatott. -Igen. Várt. és letette a könyvet a paplanra. Szeretni fogja. mennyire szükségem van a szerelmére.Maga nagyon sokat adott nekem. hogy ezt a kötést sohasem töri meg. gyengéden és mérhetetlen hálával. magába szívta. Mindig is a magáé lesz -suttogta a mellére hajtott fejjel Harriet. . . és megállt. és élvezte a kinyilatkoztatást. ahogy a virág nyílik meg a napnak.. mint mindig. -A szerelmem a magáé.súgta a férfi.Meg sem érdemlek ennyit. -Hogy képes olyat mondani. mint egy egzotikus papagájt. És olyan érzéki. -Igen? . meleg. csak akkor jöttem rá. -Olyan jó hozzám . Gideon szorosan magához ölelte. Ahányszor látom. és az ágyhoz vitte. Gideon valamivel hajnal előtt ébredt. pedig tudom.dadogta nehezen mozgó nyelvvel. Lángra gyújtotta a férfi szenvedélyét. Szereti Harrietet. Harrietnek nem kellett más. mindig az jut eszembe. mylord. amíg el nem ült az utolsó lágy borzongás. . Maga mellett gyö¬nyörűnek érzem magamat. amit valaha kívántam . és beszívta csodálatos. -Gideon. életteli mosolyával. -Maga minden. nadrágját. -Jöjjön be. Aztán eláradt benne. -Ez nem igaz. Nem. és én tudom. Az asszony körézárult. Fülébe csengtek Harriet szavai. és befészkelte magát combjainak bölcsőjébe. Jóságosan és tisztelettel bánik velem. az ő meleg.Puhán odafutott hozzá meztelen talpain.. segített neki helyreállítani a jó hírét. és úgy érezte.mormolta. szerető Harrietem. 127 . de nagyon keveset kínálhatok értük cserébe.Ugyanazt az örömet érezte. és elment a folyosón a saját hálószobájáig. .Gideon egyet lépett az ágy felé.Harriet. Amikor Gideon nem bírta tovább a gyönyörűséges megpróbáltatást. Drága. -Nem kedvességből mondtam. Gideon. mint mindig. belebújt a fekete selyem háziköntösbe. sűrű haján félrecsúszott a főkötő. -Tessék. Micsoda fajankó volt. Harriet pedig megnyitotta magát neki. akit életemben láttam. Mellette gyertya égett az asztalon. miközben kezével újrarajzolta testének édes íveit. hogy keveset nyújthat nekem? Nem ismerek férfit.Gideon becsukta az ajtót. Megcsókolta Harriet mellét. -Harriet. asszonyi illatát.nézett rá meglepetten Harriet. hogy nem teljesítheti a kérését. a világ rég volt ilyen derűs és ragyogó. és odament az átjáróajtóhoz. Hozzám kötötte magát. mint egy drága kincset: vigyázva. Tekintete ráesett az öltözőasztal feletti tükörre. Gideon egy pillanatra lehunyta a szemét. amikor belehatolt. Ragyogott a szeme. maradéktalanul viszonozva a másik szenvedélyét. mylord. Gideon szorosan ölelte magához. hogy nem vagyok az. amíg él.Gideon hirtelen nem tudta. mit mondjon. Ledobta csizmáját. -Persze. Gideon! Harriet az ágyban ült. Gideon felnyögött. mit adott nekem. . és úgy találta. .

-Jóságos ég. Harriet magasra emelte a lámpát. Justin attól fogva nem bírt ellenállni neki. Ma reggel azzal a meggyőződéssel ébredt. amíg kimódoltam. hogy sokan ezt mondanák. és a pisztoly csöve őrá szegeződik. Vagy pedig annyira belemerült a munkájába. Én kényszerítettem. Úgy nézett rá. . hogy látni se bírja. amely sokkal több volt. Mármint az én múltamért.Megfordult és érte nyúlt. Justinnek. de megijesztett. mert már nem bírta magában tartani a szavakat. 128 . a maga jelené¬ért és az én jövőmért. dühtől sistergő mély hangján. 20. -Gondoltam. de talán történhet csoda.Fel kellett áldoznom Hardcastle elsőszülött fiát.Rushton hideg elégedettséggel bólintott. -Mondtam. Örömtől repesve fölakasztotta a lámpát a falba ütött pecekre. Hogy is ne kívánta volna? Az én lányom olyan bájos volt. -Tudtam. elejtette a vésőt. A múltért. -Jóságos isten! Maga ölte meg Gideon bátyját? -Olyan könnyű volt. Semmi sem fogható az igazi gyűjtő mohó lelkesedéséhez. hogy nyugodt legyen a hangja. Ez a bizonyság annyi örömmel és energiával töltötte el. a véső a kőpadlóra hullt. Gyerekjáték volt egy téli reggelen egy pisztolylövéssel megijeszteni a lovát. Harriet nem volt sehol. Én is éreztem ezt valaha. ez attól van. St. és nem Mrs. A kőre illesztette a vésőt. Justin. De az is lehet. amikor Clive Rushton hangja felzendült a barlang szájában. Azt jajgatta. A jóasszony ugyanis a nővérénél van látogatóban. Harriet szédült. Soha nem tanúsított semmiféle érdeklődést az én gyönyörű Deirdrém iránt. Én már túl közel voltam. Szorosabban markolta a kalapácsot. Maga sem tudta. Ekkor döbbent rá Harriet. mit kezdhetne az így nyert idővel. Justin feleségül vegye gyönyörű Deirdrémet . -Bizonyos. -A kis bolond azt mondta. de nem dobta le a lovasát. -Mit nem értenek? . Tudta. hogy Gideon hamarosan újra megtanul szeretni. hogy az az egyetlen reménye. de ő boldogan zárta szívébe a tudást. és óvatosan. Itt fogja kezdeni. mint valaha. Ha szerencséje van. Soha jobbkor. mit akarok. a pokol melyik bugyra illik inkább Harriethez. Rushton bólintott. . uram! Maga őrült. . Stone. azokat biztosan zárta magába a szikla. hogy meglátta az első bálján. hogy olyan jól összecsiszolódtak Gideonnak Tegnap éjszaka közelebb érezte magához.Harriet megpördült. hogy St. Tudtam. hogy rohant le dolgozni. Kezében vésővelkalapáccsal odament. hogy azonnal lejön a barlangba.Ijesztő tűz égett Rushton szemében. hogy kívánja. Nagy megkönnyebbülésére egyetlen jel sem utalt arra. Pompás hangulatban volt ma reggel. Én odarohantam. A férfi szenvedélyét olyan érzés fűtötte. . ahol a hatalmas hüllőfogat találta. és alaposan szemügyre vette a barlangot. . kedvesem. uram. Homályosan megérezte.Harriet kényszerítette magát. Rushton arca eltorzult a haragtól. hogy valaki vésőt és kalapácsot használt volna idelent. de elkésett. hogy ügyet sem vetett a csizmás lábak tompa dobogására. ha beszélteti Rushtont. Randái látta. Hardcastle elsőszülött fiának már volt menyasszonya. Megőrült? Miért csinálja ezt? -Nagyon sok mindenért. Magának. hogy mást szeret. Harriet nem tudta. Az ő szépséges angyalát. hogy gyerekjáték volt. és kinyitotta a szerszámostáskát. hogy nyújtsa a kezét St. Leugrott a lóról. maga lökte le a szikláról? Maga gyilkolta meg. mihelyt beállt az apály. hogy túlságosan a saját birtokának tekintette a barlangokat. és felsikoltott meglepetésében. hogy valaki közeledik a barlanghoz vezető járatban. azt mondta. -Tegye le azt a pisztolyt. Talán a kőhöz ütődő vas folyamatos csengése miatt nem hallotta. A ló megbokrosodott. .mondta Rushton. ha a drágalátos kövületei forognak veszélyben. mihelyt visz-szatért Felső-Biddletonba. hogy Rushtonnak pisztoly van a kezében. hogy Gideon ráébredt-e erre. morzsánként fejtette le a sziklát. Ő igen. Ha voltak ősmaradványok. mennyi bajom volt. De a gróf második fia már igen.Természetesen én küldtem a levelet. Minden reggel ott lovagolt a szirtek mentén. Lady St. -De hát a lánya nem szerette őt. . a jelenért és a jövőért. -Nem értették. -Rushton tiszteletes! Nem értem. nem lesz jövője. mintha valami mást nézne. -Ugye. itt lennie kell egy nagyobb állkapocsdarabnak.Szeme hirtelen elködösödött. hogy ész nélkül rohan vissza. mintha azt méricskélné. Bármi volt is az oka. mint a kedvesség. De ők nem értik.

amelyre a társaság ítélte. amint rég terveztem. Mindent tönkretett. . amit akarok.Nem akartam megölni. Először csak elcsentem. Ráadásul egy kufár lányának a férje. Csak meg akartam ijeszteni. -St. Összevesztünk. és már nem biztosíthattam a jövőmet azzal. . Pénzt kellett szereznem. St. hogy ő a gyerek apja. Mit gondol. -Kötelessége volt engedelmeskedni nekem . ő volt az egyetlen ütőkártyám. hogy nyakára hágott az én vagyonomnak! -így tehát kitalált egy másik módszert.mondta Rushton megvető fintorral. Belátta.. -A lányát próbálta felhasználni.És nagyon leleményes. mi történt. igaz? St. Belőlem is lehetett volna gazdag és hatalmas ember. -De nem vált be a terve. hogy azt kapja meg. Justin már nem fogja elvenni. . hogy gyorsan el kell csábítania St. még mielőtt megesküdött volna St. Maga lett a felesége annak az embernek. Egyszerűen nem tudtam elhinni. akinek az én Deirdrémet kellett volna nőül vennie.mosolygott Rushton. Justin azonban felszámolta a bandáját. Megértett engem. -Amikor Deirdre csodálatos szépséggé virult. hogy olyan emberre pazarolja magát. rögtön láttam. -Maga miatt . rájöttem. nem. . Lekaptam a falról a pisztolyt. -Deirdre bolond volt. Harrietnek elállt a lélegzete a hirtelen megérzéstől.suttogta Harriet. És megfogant. és elmondta. ahol tárolhatom a kincseket. amelyet a pénz nyújtani tud.-Bryce Morlandet. mint ahogy Deirdre romba döntötte a régieket. Azt mondta. Odajött hozzám. Rushton tekintete elsötétült.. -Ó. amit az apja elvesztegetett. Sohase bocsátom meg neki. . De én tudtam. -Tehát más jövedelemforrás után nézett? -Amikor törni kezdtem a fejem. ha ezzel megkaphatja az ő angyalát. hogy késő. -A dolgozószobában? -És maga megölte őt. Lady St. Fattyút fogant a szeretőjétől. hogy Deirdre előkelő és gazdag embernek legyen a felesége? -Hát persze. Ha a házassággal bekerültem a felső körökbe. Justint.Én csak annyit tudtam. és helyiségre volt szükségem. amely ezt a barlangot használta? -Maga? Rushton bólintott. akit akar. Justinhez. Ezért nem volt búcsúlevél. ki fogja ókumlálni. és gyorsan eladtam. amikor az a tékozló apám mindenét elkártyázta. ami adódott. 129 .A kis bolond odadobta magát a szeretőjének. nagyon is épelméjű vagyok . mielőtt hiányolták volna. hogy a londoni szalonokban garmadával hever a kincs. Ahhoz Deirdre túl sokat mondott el neki. -És maga azt akarta. hogy meg fog szökni a szeretőjével. Azt visítozta. mintha ő végzett volna magával. hogyan szabaduljon meg a gyerektől. A tulajdon apja gyilkolta meg.Rushton szeme kidagadt üregéből. amellyel visszaszerezhettem a nekem járó helyet. És olyan könnyű volt elvenni. Se rangja.Túl szép volt. Justin. megnyílik az út előttem minden hatalomhoz és kiváltsághoz. De. hogy őáltala keríthetem horogra valamelyik nagy család sarját.Fölemelte a pisztolyt. . feleségül adom egy pénzesládához. . Maga tett tönkre mindent! . -Én nem tudtam. se pénze. hogy feleségül megy a sátánhoz is. hogy az egy senki. csak egyszer menjen feleségül St. Én nem vagyok őrült. Valami tévedés történt. hogy az én lányom ilyen ostoba lehetett. Deirdre meghalt.Rushton már üvöltött dühében. -Ó. Meggyilkolták. Deirdre nem ölte meg magát. Megmondtam. Maga mentette föl a büntetés alól. Ez azonban időbe került. Sőt. hogyan lehet nagyobb haszonra szert tenni. én leszek az após! Deirdrén keresztül megkaparinthatok mindent. aki semmit sem adhatott a családunknak. Az egyetlen eszköz.mondta hidegen Rushton.mondta bőszen Rushton. Deirdre nem volt ostoba. istenem . hogy visszaszerezze a vagyont és a rangot. -Baleset volt. De én gyorsan észre térítettem. Átkozott kis bolond. ki szervezte meg a rablóbandát. És nős. Justinnel. és nem is érdekelt . De még gyerek voltam. ki az. Ekkor jutott eszembe a barlang. mert csak akkor hitetheti el vele. Justin tudta. De aztán felfedeztem a lehetőséget. -Én töviről hegyire ismertem ezeket a barlangokat. Engedelmeskednie kellett volna az apjának! -Magának bolondokházában a helye. Azt mondta. hogy hiba van a kréta körül. -De aztán rosszra fordult minden. ugye? Agyonlőtte. . Végül is. hogy. és aztán megpróbált olyan látszatot kelteni.Maga ugyanúgy romba döntötte új terveimet.

De ha magát holtan találják a barlangban. -Mi az ördög bújt magába. Gideon. Rushton elernyedt. asszonyom? -Igen. nem tudják. Most sem lesz másként. Az ő bűne volt . Harriet iszonyodva látta.Harriet szája kiszáradt. amikor Gideon átvetette magát a barlang száján. még nem fog elérni semmit -suttogta. hogy alig kapott lélegzetet. A golyó a falnak csapódott. -Harriet. és ideiglenes fedezéket talált a golyó elől a sziklafal mögött. ő ölte meg.süvöltötte Harriet. -Es ő gyilkolta meg a bátyádat. annál nagyobb az esélye. Justin. Hat évvel ezelőtt nagyon gyorsan ellene fordultak. Ó. és ugyanabban a pillanatban elsütötte a pisztolyt. mielőtt támadója újratölthetné a fegyvert vagy elkaphatná őt. Homokszínű szeme villogott a felindulástól. hogy nagyon kevés esélye van a menekülésre. Ő az utolsó percben kapta a szeme elé a karját. amikor rájöttem. istenem. -Nem. és lezúdította hatalmas öklét ellenfele állkapcsára. . A padlóra feszítette Rushton kezét. Gideon azonban már visszaugrott a járatba.üvöltötte őrjöngve. mint néhány perce. Legyen átkozott. Gyorsan megfordult. Soha. és eszméletét vesztette. és magasabbra emelte a pisztolyt. -Megöllek. elég megbízhatatlan fegyver. hogy a férjem ölt meg .Odarohant hozzá. Szegény Mr. Humboldt. Bosszút állnék magamért. A törmelék jóformán le sem hullott még a padlóra. -Ellenkezőleg .Rushtonhoz vágta a kalapácsot vak dühében. -Jól vagy? -Igen. és lehántott egy darab sziklát a barlang faláról. és Gideon szeme felé döfött a vésővel. de soha többé ne szerezz nekem ilyen meglepetést. hogy Rushton csapkodó keze megtalálja és felmarkolja a vésőt. és végiggurultak a sziklán. de nem bánta.vicsorgott Rushton. Hallotta már. és ledöntötte a lábáról Rushtont. -Rushton! -A sziklafalak mennydörgéssé fokozták Gideon hangját. ha a Blackthorne-i Fenevad forradásos pofáját kellene néznie minden éjszaka? -Nem fenevad. maga felszarvazza. A férfi kétségbeesetten szorította magához.St. és addig csavarta a csuklóját. de tudta. Mivel pedig a férjét vádolnák a maga meggyilkolásával. megmentetted az életemet.mondta Harriet. hogy soha többé nem tud feltápászkodni a padlóról. hogy engedjék szabadon. -Az emberek sohasem fogják elhinni. én még soha életemben nem féltem annyira. Minél távolabb kerül Rushtontól. mire az meghúzza a ravaszt. ujja megérintette a ravaszt. . Ö lőtte le Deirdrét. amely nagyot csattant a barlang sziklafalán. Sohasem volt fenevad. noha innen nem volt hova futni. hogy Rushton követett a barlangba. . Aztán feltérdelt. hacsak nem közvetlen közelre céloznak vele. Megértette. Rushton vállat vont. Justin sohasem bántana engem. és a nyakába ugrott. és ránézett. Melyik nő ne kerítene magának szeretőt. amelyet ő elejtett. Az kitért a kalapács útjából.Istenem. Gideon. A férfi két nagy tenyerébe fogta Harriet arcát. ez egy. nem St. hogy engem megöl. Még egy lépést hátrált.Nagyon sok mindent elérnék vele. -Ez nem igaz. Harriet egy pillanatig úgy érezte. hogy olyan korán felkelt? 130 . hogy most népszerű a társaságban. -Gideon.Fölemelte a fejét. -Azt fogják mondani. akkor talán odaérhet a barlang szájához. -Gideon! . -Azzal. hogy a Blackthorne-i Fenevad visszatért a régi szokásaihoz. Hátrált egy lépést. hogy az első lövés nem talál. asszonyom. az emberek azt fogják hinni. -Maga ölte meg a lányát.morogta Rushton. -Őmiatta. amíg el nem engedte a vésőt. Hangos puffanással értek földet. mint ahogy megöltem a bátyádat is! Neked az én Deirdrémet kellett volna feleségül venned! Mindent tönkretettél! . Igaz. Rushton megpördült. -Igen. -Gondom lesz rá. -Igen. célzott. hogy biztosan azt hitte. Férje olyan erősen szorította magához. Ha Rushton első lövése nem talál. -Es ő irányította a tolvajbandát. Gideon. hogy a pisztoly. Ne nevezze fenevadnak! . . Azonnal el kell intézni. és ezt mindenki tudja. bosszút állnék az én édes Deirdrémért is. -Gideon! .

hogy egy férfi kidőlt volna mellette. és mennydörögve verődött vissza a sziklafalakról.-Beállt az apály. Gideon kénytelen volt komolyan megdorgálni. mylord? -Hiányoltam volna? Hiányoltam volna magát? Ez egy töredékét sem fejezi ki annak. két lépést tett a sziklafal felé. Jóságos isten. Szokás szerint azzal mentegette magát. -Hát nézze már. És talán jómagam is .Izgatottan. Harriet azonnal észrevette Owl tálcáján az újságot. és én nem bírtam aludni . -Mi olyan mulatságos. hogy egyedül akart lemenni a barlangba. Ettől Harriet egyelőre elfelejtette a sziklába ágyazott fenevadat. . amikor megjött a Kövületés Régiségkutató Társaság Közlönyének legutóbbi száma. és fölcsapta a tartalomjegyzéket. és soha nem történt semmi bajom. amely nagy tábla sziklát rántott magával.Hiányolt volna.mosolygott Gideon.mondta tompán Harriet. Hát nem csodálatos ez az óriási fenevad? Gideonból. .Harriet. és nagyon sokáig maradt ott." . akkor hívjon egy inast vagy valakit a birtokról. hogyan kell viselkednie egy asszonynak az ő állapotában. amikor Owl bejött a reggelizőszobába. és a felfedező semmihez sem fogható örömét. Lord és Lady Hardcastle ugyanazon a kora őszi napon érkezett látogatóba. aki mögötte állt. amit éreztem volna.mondta csillapítóan Harriet. -Fel kellett volna ébresztenie. és nem is olvastam róla.Szeretlek. mint amilyet korábban talált. hogy a személyzet minden tagjának olyan sok a dolga. . amikor megjött a posta. évekig jártam egyedül a barlangokba. mihez kezdtem volna.„Lady Harriet St. 131 . Végre megjelent. kedves! Már figyelmeztettem. -Az ég szerelmére. Repeső szívvel mosolygott Gideonra. sípcsontok. Talán soha nem fogom kiheverni azt a látványt. nézd! Gideon elengedte. Harriet. ragyogó szemmel pillantott fel. -Jól van. a látványtól megbűvölten. Gideon! Ez maga a csoda! Gideon. mylord? . -Ne szaladgáljon. A kutya mindenségit. csigolyák és egy különös koponya. Már látta magát. És vele együtt. ha elveszítem magát? -Nem tudom . . Harriet.mondta szelíden Harriet. miközben visszahuppant székébe. . -Megjött a Közlöny! . Gideon! Mostantól mindenki tudja. gyöngédségtől ragyogó szemmel. Gideon! . Harrietnek fogalma sem volt róla. és Harriet látni vélte benne egy ugyanolyan fog körvonalát.Harriet nem bírta levenni a szemét a kőbe dermedt teremtményről. -Mi az. Blackthorne Kastély és környéke tevékenységtől pezsgett. -Beletelik még egy időbe. -Soha többé nem teszi be ide a lábát egyedül. Remegő áhítatot érzett.Még sose láttam ilyet. hogy hosszú idő után megint otthon lett Biackthorne-ból. óriási combcsontok. amelyre több mérföldes körzetből meghívtak mindenkit. Mostanában még a szokásosnál is jobban vigyázott rá. amikor Rushton pisztolyt fogott magára. Visszafutott Gideon karjaiba. . Világos? Ha én valamiért nem tudnám elkísérni magát. Gideon ettől függetlenül nem szerette volna.kiáltotta Harriet. -Gratulálok. Rushton pisztolylövése lepattintott egy kődarabot.Annyira szerettem volna már dolgozni. kirobbant a nevetés. a férfi mellébe fúrta arcát.Felpattant a székből. Lady Hardcastle rámosolygott Harrietre. Éppen tojást szedett magának a tálalónál. és villámgyorsan megpördült. A férfi közelebb vonta magához. . amint egy életen át így prédikál neki. ezt eddig is gyanította mindenki. újabb támadásra számítva. hogy a barlangi fenevad az enyém. a barlang új falába ágyazva. Soha többé nem fog itt egyedül dolgozni. -Maga. odarohant a komornyikhoz. mylord! . mire egyáltalán jól érzem magam. -Igazán. ha felesége éppen most hajszolja túl magát. Gideon. Tegnap reggel is azon kapta Gideon.mosolygott le rá Gideon. Harriet? Mi baj? -De hát nézd már. . természetesen. Harrietet nem lassította le túlzottan az előrehaladott terhesség. mylord? . Justin: A felső-biddletoni fenevad leírása. Gideon reggelizett.És tekintete ekkor ráhullott a férfi válla fölött a barlang falára. Még mindig olyan energikusan és lendületesen mozgott. és megkaparintotta az újságot. és derűsen mélázott arról.Ha ettől jobban érzi magát. Hardcastle-ék látogatásának örömére bált terveztek a következő estére. Gideon . Gideon helytelenítően ráncolta a szemöldökét. -Itt van! . Lejöttem volna magával. Harriet! Az asszonynak megint sikerült felemelnie a fejét. kedves . hogy óvatosnak kell lennie mostanában. Előkerült egy nagyon hosszú állkapocs egy darabja is.fordult felé meghökken-ten Harriet.De úgy hiszem.Uramisten. A lehulló törmelék mögött feltárult egy új réteg.

hogyan bömböl! Gideon nevetett.pillantott boldogan Harriet Gideon-ra.mondta Hardcastle. Két hónap múlva Harriet egészséges fiút hozott a világra.-Büszke vagyok. hogy létezhet ilyen boldogság. -Majd maga megszelídíti.Alig várom. -Köszönöm . Gideon visszanézett rá az asztal túloldaláról. szerelmem. hogy sikerült rászabadítanunk a világra az igazi Blackthorne-i Fenevadat mondta. -A fenevadja.Én akkor is tudom. Csak azóta képes örülni és bizakodni. . hogy egyáltalán létezhet-e ilyen óriási hüllő. Gyorsan végiglapozta a cikkét. Csakhamar látni lehetett. amikor még nem ismerte Harrietet. -Tartok tőle. hogy a gyermek a homokszín szempár mellé örökölte Gideon termetét és erejét is.mondta szelíden. hogy az én fenevadam nagyon értékes ritkaság. kedvesem. Sokat vitatják majd. és a hosszú. Harriet nemcsak az ősi fenevad csontjait fejtette ki a szikla falából. hogy valaha is látják nyomtatásban. Ugyancsak rendkívül ismerőseknek találta mindenki a lobbanékonyságra és önfejűségre utaló jeleket. sötét évekre gondolt. Harriet búsan elmosolyodott. . Maga remekül ért a fenevadakhoz. hogy Felicity és Effie megérkezzenek délután teára. -Le merem szögezni. mylord. amióta ő kiszabadította.sugárzott Harriet. semmi lenne maga nélkül . . hogy van szerencsém ismerhetni egy ilyen pompás leletnek a felfedezőjét. hanem őt is felhozta a fényre.Szerintem el se hitték.Csak hallgassa. Jóformán nem is létezett azokban a sivár napokban. amikor ő is el volt temetve a saját barlangjában. szerelmem. Amikor Gideon odatette a sivalkodó újszülöttet anyja karjaiba. hogy jó ideig ez lesz a fő téma a kö-vületgyűjtők között . El sem hitte. -Hadd vitatkozzanak . .Még mindig oda lenne zárva a kőbe. 132 . .