NAJZNAČAJNIJE SVJETSKE

FINANCIJSKE INSTITUCIJE

• organizacije koje su osnovale države međusobnim sporazumom • sveobuhvatno povezivanje i reguliranje odnosa, što omogućuje protok robe, kapitala i financiranja na stabilnim temeljima

Whiteov plan

Keynesov plan

Bretton-Woodski sustav
• 1944. godina – skup ekonomista i država na čelu s Keynesom osnivaju nove financijske institucije koje djeluju na globalnoj razini
MMF

Svjetska banka Opći sporazum o trgovini i carinama

• sustav je započeo djelovati za trajanja II. svj. rata, a dovršen je 50-ih godina 20. st. • glavnu riječ u stvaranju imale su Sjedinjene Države • globalan, trajan i stabilan

Međunarodni monetarni fond
• najvažnija institucija međunarodnog monetarnog sustava • stabilizacija svjetskih valuta, novčana konsolidacija, gospodarski razvoj, globalna stabilnost i blagostanje svjetske trgovine

Zadaće Fonda
a. unaprjeđivanje međunarodnog monetarnog razvoja b. stabilnost tečajeva valuta c. unaprjeđivanje međunarodne trgovine d. multilateralni sustav plaćanja e. uklanjanje deviznih restrikcija f. pružanje pomoći članicama g. savjetodavne usluge

Ciljevi Fonda
1. obnova i očuvanje stabilnih tečajeva valuta članica u tekućim transakcijama 2. davanje zajmova članicama u privremenim teškoćama radi sprječavanja devalvacija ili ograničenja u trgovini 3. definiranje pravila za znatnije promjene tečajeva valuta zemalja u trajnim neravnotežama

Upravna struktura Fonda
a) Odbor guvernera – predstavnici svih zemalja članica b) Izvršni odbor – vođenje tekućih poslova i aktivnosti Fonda c) Upravni direktor (predsjednik) – organizacija, imenovanja i otpuštanja

Vrste zajmova

a) zajam za zemlje koje imaju poteškoće zbog smanjenja zarada od robnog ili nerobnog izvoza (1963.) b) zajam zemljama za financiranje stabilizacijskih zaliha (1969.) c) zajam zemljama koje imaju teškoće u bilanci plaćanja neravnoteža u proizvodnji, trgovini i cijenama (1974.)

Compensatory and Contingency Financing Facility
• fond osnovan 1988. godine – financiranje za kompenziranje izvoznih fluktuacija • privremeno smanjenje izvoza, nepovoljni eksterni nepredviđeni događaji, porast troškova uvoza žitarica

Svjetska banka
• prvo je nastala kao banka za obnovu i razvitak, a potom mijenja naziv u Svjetska banka • pomoć članicama pri obnovi i prestrukturiranju na mirnodopsku proizvodnju te pomoć u dugoročnim razvojnim projektima • članstvo u banci uvjetovan je članstvom u MMF-u

Zadaci Svjetske banke
a) pomaganje obnove i razvoja gospodarstva nerazvijenih zemalja b) poticanje privatnih investicija putem garancija i učešća c) razvoj međunarodne trgovine i investicija d) analiza ekonomskih problema i tehničkih rješenja

Upravna struktura Svjetske banke
a) Savjet guvernera – predstavnici zemalja članica b) Savjet uprave – formiranje grupacija c) Predsjednik Banke – rukovođenje poslovanjem Banke

Afilacije Svjetske banke
a) IDA – Internacionalno udruženje za razvoj b) IFC – Internacionalna financijska korporacija c) MIGA – Multilateralna investicijska garancijska agencija d) ICSID – Internacionalni centar za poravnanja prijepornih investicija e) EBRD – Europska banka za obnovu i razvoj f) EIB – Europska investicijska banka

HVALA NA POZORNOSTI