JAR

www.dacoromanica.ro

OCTOMBRE OCTOMBRE

Casa a\ avea subsol şi parter parter şi o o fîşie de de curte curte asfal­ asfalCasa ea subsol tată' cu cu poartă de de fier spre stradă, şi în în fund cu tată fier împletit împletit spre fund cu 5 grădiniţă, ZugrăYită de de curînd curînd galben-cenuşiu, galben-cenuşiu, culoare culoare grădini ţă . Zugră

ită 5 despre care care Rosmarin Rosmarin aflase aflase de de la la un un arhitect arhitect prieten prieten despre că e mai durabilă şi rezistă bine la intemperii, se deosecă e mai durabilă şi rezistă bine la intemperii, se deose­ bea de de celelalte celelalte clădiri clădiri din din strada strada Transilvaniei prin bea Transilvaniei prin faţada Încărcată încărcată abondent abondent cu cu ornamente ornamente de gips. faţada de gips. IOPe ferestrele subsolului, de late cu cele cele de de la la subsolului, deopotrivă de late cu 10 Pe ferestrele parter, dar numai pe jumătate de înalte şi aproape parter, dar numai pe j umătate de Înalte şi aproape a tingînd niyelul nivelul trotoarului trotoarului cu cu marginile marginile de de jos, jos, tre­ treatingînd ar fi fi putut observa ce ce se se petrece petrece Înlăuntru înlăuntru putut observa cătorii curioşi ar doamna Rosmarin Rosmarin n-ar n-ar fi grije să să ta pe teze teze fi avut avut grije tape dacă doamna 15 geamurile interioare interioare cu cu hlrtie sticla Iăptoasă. Iăptoasă. geamurile hîrtie imitînd imitind sticla Dintre camerele cam erele subsolului, subsolului, amîndouă amîndouă la la stradă, stradă , Dintre una era era a a bunicii, bunicii, iar iar cealaltă sufrageria sufrageria de de toate toate zilele zilele una pe care care Mircea o porecliseră în în derîdere derîdere "living pe Mircea şi Liana Liana o "living room", fiindcă de fapt familia mai mult room", fiindcă de fapt familia mai mult aici aici îşi îşi trăia trăia 20 traiul:: aici aici mîncau, mîncau, afară afară de de cînd cînd aveau aveau mosafiri mosafiri străini, străini, traiul 20 aici aici se se odihneau odihneau 'şi 'şi tăifăsuiau tăifăsuiau şi şi plănuiau plănui au toată toată ziua, ziua, în jurul jurul bătrînei bătrînei mese mese rotunde rotunde cu cu vreo vreo,duzină duzină de de scaune scaune în
1 7

www.dacoromanica.ro

5

10

1 5 15

2 0 20

25 2 5

30

ieftene vopsite vopsite roşu aICI IŞl IŞI ieftene roşu sînge. sînge. Bătrînul Bătrînul Rosmarin Rosmarin aICI făcea siesta siesta după-amie:>:ile, o oră, pe divanul divanul făcea după-amie;>;ile, cel cel puţin puţin o oră, pe din colţ, colţ, după după uşă, care a fost lui Mircea Mircea înainte înainte din uşă, care fost patul patul lui de de a-şi a-şi fi fi luat luat garsoniera garsoniera în în oraş oraş şi şi mai mai era era şi şi acum acum cînd se se întîmpla, de 'rar, 'rar, să mai mai doarmă acasă. cînd întîmpla, destul destul de Baremi d-na d-na Rosmarin, Rosmarin, gospodină gospodină renumită renumită de de harnică harnică Baremi şi de de energică, energică, numai numai aici aici se se simte simte cu cu adevărat la largul largul şi adevărat la ei, alături alături de bucătăria mare, este loc ei, de bucătăria mare, luminoasă, luminoasă, unde unde este loc destul şi şi pentru pentru culcuşul culcuşul servitoarei servitoarei Tinca. Tinca. Iese Iese din din destul sufragerie în în gangul gangul larg larg cît cît holul holul de de deasupra deasupra şi şi iată iată sufragerie în dreapta dreapta bucătăria bucăt ăria cu cu uşa uşa veşnic veşnic închisă, închisă, ca ca să să nu nu se se în împrăştie mîncări, iar în faţă faţă împrăştie în în toată toată casa casa mirosul mirosul de de mîncări, iar în pivniţa, pivniţa, împărţită împărţită în în compartimente compartimente anume anume pentru pentru lemne şi legume. legume. Camera Camera bunicii bunicii comunică, comunică , fireşte, cu lemne şi fireşte, cu sufrageria, dar dar are are ieşire ieşire şi şi spre spre gang gang chiar chiar în în dreptul dreptul sufrageria, de beton beton ce ce urcă la parter cu cu trepte trepte blînde blînde şi cu cu scării de la parter de odihnă la la cotitură. în în peretele peretele din din fund fund platformă de al platformei platformei e e uşa de de serviciu serviciu pe pe unde unde însă umblă al obişnuit toţi ai casei, intrarea principală, principală, prin prin marchiza marchiza toţi ai casei, intrarea obişnuit de din curte, curte, fiind fiind întrebuinţată numai numai d e sticlă albastră din cînd vine lume străină. străină . cînd vine lume Pe P etrecîndu-şi trecîndu-şi viaţa viaţa mai mai mult mult în în subsol, subsol, familia familia Rosmarin făcea economie de de lumină şi de de căldură, ba Rosmarin făcea economie căldură, ba mai mai cruţa cruţa şi mobila mobila cea cea bună de de sus. sus. Sin�ră Sin~ură Liana, Liana, şi şi mai mai ales ales de de vreo vreo doi doi ani, ani, d de cînd a a intrat intrat î în e cînd n UniverUniver­ sitate, sitate, s-a s-a apucat apucat să strice strice vechea vechea rînduială retrăgîn­ du-se în ce în camera camera ei, să citească citească sau du-se din din ce ce în ce mai mai des des în ei, să sau să mediteze. Camera Camera Lianei, Lianei, decretată decretată de de ea ea ca ca atare, atare, să mediteze. era însuşi însuşi salonul salonul de de la la parter, parter, cu cu mobila mobila bătrînească bătrînească era atît de bine păstrată păstrată de de părea părea nouă-nouţă, nouă-nouţă, cu cu pianina pianina atît de bine şi şi gramofonul gramofonul (aparatul (aparatul de de radio radio avea avea în în hol hol .un loc mai mai . un loc bun), cu cu divanul divanul plin plin de de perne, perne, cu cu micul micul biurou biurou feme­ femebun), nin în colţul dintre dintre două. ferestre turnanta cu nin în ferestre şi turnanta cu cărţi. Rosmarin a a avut avut destule destule discuţii discuţii cu cu fata, fata, din din cauza cauza Rosmarin

8

www.dacoromanica.ro

5

10

15 1 5

2 0 20

asta, mai mai avea avea şi acuma, acuma, dar dar în în zadar. se înţe­ asta, zadar. Cine Cine să se leagă cu cu tinerii tinerii din din vremea vremea de de azi azi? Şi înoă înoă Liana Liana e e leagă ? Şi î fată bună şi cun cu~inte, nu ca ca altele de seama seama ei ei.. inte, nu altele de . . .. Parterul era era împărţit împărţit c ca şi subsolul. Deasupra Deasupra susuParterul a ş i subsolul. frageriei de de toate toate zilele zilele se se afla afla salonul, de sufra­ sufrafrageriei salonul, alături de geria cea cea bună cu cu masă lungă de stejar pentru pentru două­ geria de stejar sprezece persoane, persoane, scaune scaune de de piele piele cu cu speteaza speteaza înaltă, înaltă, sprezece bufet şi servantă servantă moderne, moderne, j joase şi, pe pe pereţi, pere ţi , cîteva cîteva bufet şi oase şi, naturi moarte, pînze originale, originale, cumpătate cu mpătat e de de la la Alcalay Alcalay naturi moarte, pînze �pra pivniţei era mai ieften ieften decît decît reproducerile: reproducerile: Deas Deas~pra era mai dormitorul cu cu patul patul dublu dublu de de nuc, nuc, vechi, vechi, solid, solid, cu cu duladormitorul dula­ puri şi şi scrinuri, cu uşa uşa secretă secretă la la odaia odaia de de baie. baie. Patul Patul puri scrinuri, cu venea cu căpătîiul la la zidul zidul dinspre dinspre scară scară şi şi cu picioarele venea cu căpătîiul cu picioarele spre ferestrele ferestrele ce ce priveau priveau în în curte. Calcanul clădirei clădirei spre curte. Calcanul vecine, ridicată ridicată pe pe locul locul lor vîndut în aj ajunul războiului, vecine, lor vîndu t în unul războiului, împiedeca le ba ba t' t:ă în geamuri geamuri împiedeca acuma acuma soarele soarele să le ă în dimin eaţa, ca ca odinioară odinioară... Cît ţinea jos gangul, aici aici se se dimineaţa, . . . Cît jos gangul, întindea holul (bătrînii îi z.iceau tot antreu, cum apucâîntindea holul îi mceau tot antreu, cum apucâ­ de mult), avînd Î'n î·n fund fund camera camera de de debara, debara, separată seră de mult), avînd numai printr-un printr-un perete peret e fals, fals , şi si în în capătul capătul celăl celălalt numai a}t ,, ieşind pînă în în mijlocul mijlocul curţii, curţii, marchiza m~r<:hiza cu cu uşa uşa de de st st~clă iflă ieşind pînă
zgrunţuroasă şi şi cîteva cîteva trepte trepte spre spre stradă. s tradă. zgrunţuroasă

Era veche veche casa, casa, poate poate de de vr'eo v r:eo cincizeci cincizeci de de ani, ani, Era
25 25

c1ădită clădită de de răpo răpo~atul N ae ae Popescu Popescu pe pe terenul terenul şi şi din din �atul N zestrea bunicii. bunicii. Fusese Fusese fără fără subsol, subsol, numai numai c cu pivniţă zestrea u pivniţă şi şi trei trei camere, camere, cele cele două două din din faţă faţă şi şi alta alta unde unde se se găseşte găseşte azi serviciu, o azi scara scara de de serviciu, o casă casă simplă, simplă, în în formă formă de de L. De-abia L. De-abia mai mai tîrziu, tîrziu, cînd cînd au au început început să să prindă prindă cheag şi şi mai mai cu cu seamă seamă cînd fată, Didina, s-a făcut cheag cînd unica unica fată, Didina, s-a făcut de măritat, măritat, s-a s-a gîndit bătrînul Că Că ar ar fi fi bine bine să să transforme transforme de gîndit bătrînul căsuţa aşa aşa încît la să poa poată un ginere. încît l a nevoie nevoie să tă adăposti adăposti un ginere. căsuţa Cum zidurile erau foarte solide, a chibzuit că ar fi mai zidurile erau foarte solide, a chibzuit că ar fi mai Cum econumicos să transforme transforme parte din pivniţă odăi econumicos să parte din pivniţă în în odăi
9 9

30 30

www.dacoromanica.ro

destul. a a fost cu ordin. marchiză. Pe Pe urmă. ca funcţionar al ca fost evacuat evacuat cu 25 nevasta şi luîndu-şi nevasta şi pe pe cei cei doi doi copii. l-a costat costat mai mai scump scump decît decît dacă ridica ridica alt alt rînd rînd de de şi l-a case. sus. rezervoriu cînd cînd ploua ploua tare. încît încît n-a cînd întors din din pribegie. pe pe lîngă lîngă marchiză. agonisise. alţi cîţiva ani. bunăoară bunăoară asfaltarea asfaltaI'ea curţii curţii aproape aproape pe îmbunătăţiri. autoritar. să să adaog� adaog!( din din nou nou doar o cameră şi antreul antreul de doar o cameră şi şi astfel astfel să să aibă aibă tot trebuieşte. statului. răsturnat toate toate rosturile rosturile casei. a devenit d-na Rosmarin. fiind trecut trecut de de şaizeci de de ani. ani. iar Rosmarin cu cu Didina Didina dormeau dormeau j jos unde şade acum acum iar Rosmarin os unde bunica cu cu Bebe. al statului. ţca în şi autoritar. a a sfărîmat sfărîmat şi şi a a clim răscolit toate toate în toată lumea. subsol. contrazică. copii. refugiu. exterioară. pribegie. Bebe. ani. şi şi să să construiască construiască scara scara cea cea rezervoriu mare din din dos. Războiul. în în 'mijlocul 'mijlocul 3G 3@ tuturor nenorocirilor a a avut cel puţin puţin norocul norocul de de i i s-a avut cel s-a tuturor nenorocirilor dat în în cvartir cvartir un un ofiţer neamţ de omenie· prin a a cărui dat omenie prin protecţie a a putut putut salva salva tot. Cît a a trăit bătrînul Popescu. n-a lipsit lipsit nici nici un un cui cui protecţie tot. Rosmarin Rosmarin. că că loc loc aveau aveau pe pe atunci atunci destul. casei. Iaşi. om om harnic. Frusina. tare. Astfel Frusina Astfel şi bruma bruma de de avere avere ce ce se se mai mai agonisise. A A lucrat lucrat fără fără arhitect arhitect şi tot ce ce trebuieşte. Frusina a a rămas rămas singură singură să-şi să-şi păzească păzească şi şi casa. Bucureşti. 10 10 www. dar dar fusese fusese cam cam fricos fricos şi-i fiind intrase în cap că că nemţii nemţii a au să-I spînzure spînzure în în Piaţa Piaţa Pala­ Palaintrase în cap u să-I tului fiindcă i-a înjurat înjurat în în gura gura mare. casa. Nae Nae s-a s-a prăpădit în răsturnat prăpădit în refugiu.ro . între între mare tura sigură înlăuntru şi afară. ordin. exterioară. şi şi chiar chiar s-a s-a certat certat urît urît pe pe chestia chestia asta asta cu cu noi un un bulgar bulgar care care îndrăznise îndrăznise să-I să-I contrazică. Liana Liana numai numai de de luîndu-şi şase ani. încăpăţînat Cît bătrînul Popescu. pe pe unde unde curgea curgea apa apa ca ca într-un într-un o scăriţă întunecoasă. ani. Războiul. înainte înainte de-a noi în în 11l:ptă. de-a intra intra tului fiindcă i-a mare. nepotul nepotul cel cel mai mai micuţ.dacoromanica. N-ar N-ar fi fi fost fost nevoie nevoie să să plece plece din din Bucureşti. micuţ. ba ba a a mai mai făcut făcut şi şi cîteva cîteva cînd s-au s-au întors îmbunătăţiri. peste peste case. iar iar Mircea Mircea abia abia mai mai răsărit răsărit de de cum cum e e azi azi B Bebe. dos. subsol. legă legătura sigură între între jos jos şi şi sus. modificare. l~ptă. pe pe intrarea în o scăriţă întunecoasă. la la laşi. a trebuit trebuit să mai mai facă o o modificare.5 5 10 10 15 15 20 2 0 de subsol. anume anume să astupe astupe a intrarea în subsol. după ce ce Didina Didina a devenit d-na Rosmarin. bunica ctim a a răscolit în toată lumea. şase ebe. urmă.. el el se se cu' cu'~ca în dormitor dormitor împreună cu cu Frusina. harnic.

2 2 5 5 în cei A~exandru Rosmarin Rosmarin era era acru acru şi ursuz. rămas jos. suspina. dar dar singură singură la la părinţi.gratis. Atunci. tune-fulgere-trăznească. fără negustor. ea. gratis. a a rămas jos. era. pretendenţi. Pe Pe urmă urmă ea. lăsînd pe neamţ neamţ în văduvă. funcţionar la Finanţe. camerele. Finanţe. fără părinţi. Măritîndu-şi Măritîndu-şi odrasla odrasla cu cu un un funcţionar. aceea. chiar chiar pe pe vremea vremea aceea. care revenea. Rosmarin Rosmarin era. casa. totdeauna. ginere. tîtea mii a Iubea cu cu adevărat adevărat pe Didina Didina şi şi mai mai mult mult suspina. Atunci Atunci s-a s-a obişnuit obişnuit Frusina să doarmă doarmă în în subsol. cît cît au au vieţuit vieţuit impreună. se simţea simţea mîndru mîndru şi şi în în plină plină ascensiune ascensiune pe pe scara se scara socială. ceva. negustorul negustorul tesc. Rosmarin Rosmarin n-a n-a făcut făcut caz caz de de bani. în cei şaiA�exandru sprezece arii. iar iar sus s-au instalat Rosmarin. dar dar nimica nimica din din jovialitatea-i jovialitatea-i zgomotoasă zgomotoasă care care între­ întresău. care mai nimic otuşli se 11 11 sigur şi şi anticipat anticipat o o leafă. leafă. mititel de tot. împreună. fireşte. funcţionar. Funcromânului doritor românului Func­ ţionarul Înseamnă doar omul omul care care în în fiece fiece lună lună primeşte primeşte ţionarul Înseamnă doar 2 5 25 30 30 fie care lucrează mai nimic şi t totuş\i se criză. Iubea Pe atunci atunci era era simpatic înfăţişare şi şi atît atît de de sfios că simpatic la la înfăţişare sfios că Pe bătrînului îi îi era era frică frică să să nu-i nu-i facă facă de de rîs rîs neamul neamul bărbăbărbăbătrînului tesc. 15 L5 frumoasă şi cu cu o o zestre dacă n-ar frumoasă picătură picătură şi zestre bunicică. idealul doritor de de trai trai bun bun cu cu muncă muncă puţină. sus s-au instalat soţii soţii Rosmarin. şi şi atunci. funcţionarul funcţionarul era era idealul Atunci. arii. bani. lei. văduvă. în casă în în general general o o atmosferă de de voioşie. dacă n-ar fi fost care fatal fatal îi îi revenea.ro . tune-fulgere-trăznească. ursuz. puţină. socială.dacoromanica. fireşte. lumea). fasoane. şi încă însemna ceva. Didina era numai numai fată fată de de mai mulţi mai Didina era fără carte carte (tocmai (tocmai bine bine silabisea silabisea în în Universul negustor. fie fie sigur www. lăsînd sus sus pe în toate toate camerele. atunci. Popescu Popescu funcţionar la mititel de a pus ochii mai aşezat ochii pe pe el el părîndu-i-se părîndu-i-se mai aşezat şi şi fără fără pretenţii pretenţii a pus 2 20 0 exagerate ca ca ceilalţi ceilalţi care care cereau cereau p pe şleau s să le numere exagerate e şleau ăl e numere atîtea mii de de lei. tot. lui fără franţuzească franţuzească şi şi fără fără fasoane. f ie belşug. Totuşi ţinuse în l0 10 pe Rosmarin Rosmarin însuşi însuşi răposatul răposatul l-a ales de de ginere. dintre dintre pe l-a ales mulţi pretendenţi. Frusina să subsol. lui Cazzavillan Cazzavillan crimele crimele şi şi întîmplările întîmplările din toată toată lumea). şi-a şi-a însuşit însuşit numai numai sprezece apucăturile apucăturile tiranice tiranice şi şi izbucnirile izbucnirile de de mînie ale socrului socrului mînie ale său. şi încă însemna fi fost decît decît casa. ca ca şi şi totdeauna. bunicică.

care care are are avantagii avantagii ridică grad dacă fn la bătrîneţe rămîne şi cu in toate toate şi pretutindeni. Mărturisea mai director. ba înainte chiar chiar să fie fie suprimat din serviciu pur şi simplu simplu pentru pentru suprimat din serviciu pur vreun vreun motiv motiv oarecare. ba cadrul auxiliar. că că se se dă dă bucuros bucuros la o parte parte tuturor la o ca lor acuma ca să să lase lase loc loc tinerilor.ro . tinerilor. pretutindeni. Dillnnezeu Dmnnezeu să-I odihnească în în pace. fără fără alte alte precizări. N-avea carte. la la nevoie. unii unii cu cu mai mai multă multă carte.dacoromanica. 12 www. alţii alţii peste cu protecţii protecţii mari. carte. te. moarte. El luptat numai munca şi ciunile. înfăţişau. deştept. studii. căutau slujbaşii slujbaşii după după numărul claselor absolvi absolvi te.ridică mereu mereu în în grad dacă e e deştept. El a a luptat numai cu cu munca şi plecă­ plecă­ cu mari. Au Au trecut trecut avansări peste dînsul dînsul şi şi buni buni şi şi răi. şi şi motive motive se se găsesc găsesc destUle destUle dacă dacă vor Avea vor să să găsească găsească cei cei mari. la numai declaraţia declaraţia lui lui că că actele actele i i s-au s-au prăpădit prăpădit in în timpul timpul numai 15 15 războiului. precizări. licenţe 30 30 şi diplome diplome peste diplome. Mărturisea tuturor că că el el n-are n-are ambiţii. ci ci căutau numărul claselor după obraz obraz şi şi după după propteaua propteaua cu cu care care se se înfăţişau. se credea credea profund profund nedreptăţit. Atunci Atunci s-a s-a resemnat resemnat de de tot. harnic. superiorii. şi peste diplome. pensie Mai Mai tare tare s-a s-a înrăit înrăit Rosmarin Rosmarin în în ultimii ultimii ani ani de de cînd cînd 5 5 trăia necontenit necontenit sub sub ameninţarea ameninţarea ba ba să să fie scos la pensie trăia fie scos la pensie înainte de de termen. mai ales ales cînd cînd a a fost fost făcut făcut totuşi totuşi sub subdirector. răi. mari. a făcut patru patru clase clase de de liceu. învechit. La La indispensabil i în un stîlp avansări însă însă nu nu l-a l-a ajutat ajutat norocul norocul suficient. pace. După După război război pe pe urmă urmă au au năvălit năvălit cei cei cu cu licenţe ciunile. suficient. termen. Dealtfel Dealtfel din ştiind să să se se poarte cu superiorii. ba ba să-I să-I treacă treacă în în cadrul auxiliar. 2 0 20 scris frumos şi a a fost fost supus supus şi şi harnic. Cînd Cînd a a început început el el cariera cariera biurocratică biurocratică nu nu se se războiului. tot. ambiţii. P e după Pe el l-a l-a recomandat recomanda t şi şi l-a l-a numit un deputat deputat de de pe pe vremea vremea el numit un aceea. liceu. că că carte. N-a vea din care care treizeci treizeci şi şi doi doi în în serviciul serviciul sta statului. iar iar la cu pensie pînă pînă la la moarte. In "tn statul statul său personal de a personal de la minister minister nu nu se se găsea găsea nici nici un un certificat certificat de de studii. totuşi. oarecare. iar iar pe pe urmă urmă nu nu l-a mai putut putut clinti clinti nimeni nimeni l-a mai s-a din pricina pricina vechimii vechimii şi şi a a drepturilor drepturilor cîştigate. breslei. că că e e rîndul rîndul lor acuma să să lupte lupte şi şi să se ridice. l-au păstrat pînă pîn ă scris frumos şi l-au păstrat s-a învechit. nevoie. Fiindcă avea avea aceea. A vea cinciz�ci cinciz~ci şi şi opt 0IDt de de ani ani 10 10 din tului. în în sineşi însă se se ridice. cîştigate. a a dobîndit dobîndit reputaţia ştiind poarte cu reputaţia 2 25 5 de funcţionar destoinic şi şi a a ajuns ajuns să să fie de funcţionar destoinic fie socotit socotit aproape aproape indispensabil ş şi în orice orice caz caz un stîlp al al breslei. Spunea Spunea totuşi.

om.ro . Despre Despre planurile planurile acestea acestea şi şi altele nu cuteza însă însă să să vorbească vorbească decît decît cel cel mult mult cu cu nevastă-sa nevastă-sa cuteza care era era deplin deplin convinsă convinsă de de superioritatea lui. 5 5 Mereu ne ne organizăm organizăm şi şi ne ne reorganizăm de nic. s-a s-a ia pomenit retrogradat retrogradat şef şef de de serviciu serviciu păstrîndu-şi păsfrîndu-şi titlul titlul pomenit salariul de de subdi:rector.:i nici nu nu mai Mereu reorganizăm de mai poţi şti şti ce ce va va aduce aduce ziua ziua de de mîine. Acuma. va înscrie înscrie într-un partid (la (la liberali liberali negreşit. bogată. dată fraze. statului pe pe care Care l-a l-a slujit o viaţă de de om. căci căci se va se Într-un partid naţionali-ţărăniştii mizerabil cu naţionali-ţărăniştii s-au s-au purtat purtat mizerabil cu funcţiofuncţionărimea). v va vorbi l la întruniri. dut merge din în mai mai rău. praetica funcţionar adevărat. ar ar trebui trebui să să fie azi director director Cu fie azi Administraţia ţării ţării nu cu diplome. clasă. îndată ce ce îşi va va fi regulat regulat drepturile drepturile la pensie. ce pe Didina. dorea mai tîrziu tîrziu şi şi cît cît mai mai mare.iecare zi la la biurou? biurou? Va Va sta sta toată toată ziua ziua pe pe acasă acasă să în iecare zi încur. lucrurile. casnic. sau sau va va bate trotoarele pentru pentru a-şi a-şi trece timpul? timpul? Uneori Uneori îşi îşi zicea zicea că că are are să să activeze activeze în în trece politică . neavînd neavînd încotro. altele similare similare nu lefurilor. 13 10 10 15 15 2 0 20 2 5 25 30 3 0 www. se se pllngea.dacoromanica. Lumea Lumea şi-a şi-a pier­ pierpraetica te dut cumpătul. a ajunge senator şi va pretinde pretinde vehement vehement reorganizarea reorganizarea ţării ţării pe pe·baze baze sănă­ sănă­ va toase prin statutului funcţionarilor şi sporirea sporirea toase prin întărirea statutului lefurilor. de de cînd cînd Liana e nu zică Liana e domnişoară mare. să-şi să-şi îmbunătăţească 1mbunătăţească pensia. încotro. c e pe bate trotoarele încur. politică. cu cu "dnste. negreşit. f. măcar de copii copii nu nu se destăinuia. mai ales cum sunt. azi. vizitele. mare. pensia. de de aceea aceea merge din rău rău în rău. general. cumpătul. Nici Nici care superioritatea lui. Cînd credea credea să să mai poţi mîine. Nu Nu i-a A fost întotdeauna întotdeauna foarte i-a plăcut să-i să-i vie vie mosafiri mosafiri şi şi nici nici el el nu îmbulzit prea plăcut prea nu s-a s-a îmbulzit alţii cu cu vizitele. ca ca toţi toţi copiii copiii de de azi. Acuma. te unge unge funcţionar adevărat. sălbatec. mai ales faţă faţă de de măcar faţă faţă de se destăinuia. Păstra Păstra relaţii relaţii tocmai tocmai atîtea atîtea cît cît să să la alţii la nu zică oamenii oamenii că că e e sălbatec. necum un un discurs. general. sunt. a a trebuit trebuit să să se se mai domnişoară mai schimbe schimbe lucrurile. mare. la pensie. Didina. v va ajunge senator şi nărimea). a vorbi a întruniri. plîngea. Uite. necum A fost foarte econom econom şi şi casnic. recunoştinţa şi salariul Uite. dar dar o o dorea Se la pensie. ar ar fi copii. discurs. Gîndul Gîndul îl îl înspăimînta mai înspăimînta fiindcă fiindcă îl obliga obliga să să se se întrebe ce va va face face cînd cînd nu îl întrebe ce nu va va mai mai merge merge în f. Cînd mai ia cel cel puţin puţin o o clasă.Cu experienţa experienţa lui lui bogată. obraznici obraznici cum copii. Administraţia nu se se face face cu diplome. subdirector. fi în în stare ia peste peste picior picior şi să-i adu�ă adu~ă aminte aminte că nicio­ niciostare să-I ia dată n-a n-a legat legat în în lume lume nici nici trei trei fraze. Se gîndea gîndea la pensie. recunoştinţa statului slujit o cinste.

de de vreo vreo săptămînă. Ea vrea o o profesiune.. mai cu cu seamă fetele. peste un an va avea . se mulţumeau se găsea. nu nu strică strică să să aibă aibă şi şi fata diplomă. tineri. nici nici vreo vreo Nu altfel de de încurcătură.ro . cel cel mult mult trei trei pe pe an an Asemenea şi de de reuşita reuşita lor lor atîrna atîrna oarecum oarecum onoarea onoarea familiei. obroc. primească. Nu însemnau Însemnau vreo vreo cheltuială cheltuială sirnţitoare. ce ce se găsea. Asemenea petreceri petreceri dădeau dădeau două. şi 5 10 10 15 15 20 2 0 25 2 5 30 3 0 14 14 www. asta. teoriile. familiei. să să ajungă ajungă la chiar la cheremul nimănui. trebuie să să primească. agitaţie.. cariera cea mai fete tot tot măritişul rămîne. e e studentă studentă eminentă.dacoromanica. Altceva erau sindrofiile mari cu cu invitaţi Lianei. peste un an va avea . dulceaţă. săptămînă.. profesiune. încurcătură. se ici-colo şi băieţi. eminentă. nu nu sclava sclava lui lui . Trebuie lasă. vorbeau. auzea vorbind vorbind aşa. dacă nemeresc nemeresc un un bărbat bărbat bun.şi licenţa în buzubuzunumai bile albe. Deşi Deşi cariera cea mai sigură sigură pentru pentru fete măritişul rămîne. măcar ca ca o o rezervă rezervă pentru pentru orice eventualitate.şi licenţa în nar. bun. banul banul ei ei lepciunea Ea vrea din munca ei. ici-colo şi băieţi. dansau dansau după după gramofon. acestea. simţitoare. ca ca aceea aceea care care se pregătea anume. numai bile albe.. Căsnicia pe independenţa independenţa soţilor soţilor teze Căsnicia bazată bazată pe e sortită sortită să să se se destrame destrame tot tot atît atît de de repede repede cum cum s-a e s-a încheiat.Fata nu nu poate poate fi ţinută sub sub obroc. fetele.. Era Era convins convins că că viaţa viaţa are are să-i să-i ajus­ ajusauzea teze teoriile. fireşte. unde n-ar f fii făcut făcut decît decît nici nu trecea e sus. ei. fireşte. De De cele cele mai mai multe multe ori ori Rosmarin altfel Rosmarin nici nu trecea p pe sus. Fata fi ţinută Trebuie sa sa lasă. mai de-abia se se arăta arăta şi şi numai numai ca ca să să nu-şi nu-şi închipuie.. î În salon. ceai. mărite. studii. Ea la Universitate. măcar orice eventualitate. că că părinţii părinţii se dezinteresează de de rosturile rosturile seamă se dezinteresează Lianei. suferi.. să să poată poată fi totdeauna independentă. Bătrînii nu nu se se amestecau amestecau în în micile micile sindrofii ale Bătrînii sindrofii ale Lianei. Veneau aproape aproape săptămînal săptămînal prietene prietene de-ale de-ale ei. în în vremurile vremurile acestea. unde n-ar jeneze pe pe tineri tineri prin prin prezenţa sa. prăjituri. nimănui. prăjituri. mulţumeau cu cu un un ceai. Femeia Femeia trebuie trebuie să să fie fie egala egala bărbatu­ bărbatu­ cheremul lui. Azi-mîine Azi-mîine poate poate să să "se "se mărite. dulceaţă. ei. gramofan. independentă. trebuie Ea ţine ţine mai mai mult mult la Universitate. două. zicea. . zicea.. bătrîni bătrîni şi şi tineri. n salon. nar. Altceva erau sindrofiile mari invitaţi anume. din munca fi totdeauna chiar de de s-ar s-ar mărita. casa. se pregătea pentru pentru mîine mîine şi şi din din pricina pricina căreia căreia toată toată casa. N-ar N-ar suferi. Veneau Lianei. mărita. însăşi Didina să jeneze Didina de-abia închipuie. vorbeau. Liana nu admite admite înţeînţedacă Liana nu lepciunea asta. trăia trăia într-o Într-o continuă continuă şi şi plăcută plăcută agitaţie. incheiat. aşa. stradă li li se cer studii. Rosmarin Rosmarin zîmbea zîmbea de de cîte cîte ori ori o o lui. cînd cînd pînă şi sergenţilor de de stradă se cer fata diplomă. sa.

-Du-te. viaţa. au servit servit şi şi puţină puţină şampanie şampanie şi şi s-a s-a prelungit prelungit pînă pînă spre spre au dimineaţă.. circulau. Cea dintîi a a fost şi cea cea mai strălucită: au au avut avut şi şi lăutari. răstimp. Bătrînul ieşi i ieşi în în stradă. dintîi fost şi mai strălucită: lăutari. închise. Lianei. cînd cînd a a intrat intrat în în Universitate Universitat e şi şi în în lume. răcoare . examinînd examinînd cîte cîte ceva. de de propteli fie s-ar întîmpla întîmpla vreo vreo nenorocire. Cea trei lume. merse m erse pînă pînă aproape aproape de de Cişmigiu Cişmigiu şi şi apo apoi 15 15 30 30 www. Rosmarin învîrti puţin luă pardesiul bombăpuţin prin prin casă. căptuşit. obosit.. azi.dacoromanica. cumplit cumplit ca ca azi. cas ă. de de un un răstimp. a a dormit dormit două dou ă ore ore şi şi s-a s-a deşteptat deşteptat bosumflat bosumflat amărît. Era Era ziua ziua Lianei. toţi. fiindcă fiindcă el el se se o socotea mereu mereu ameninţat. B ă trînul mai mai zăb:)Vi zăb :>vi prin prin curte. ceva. dejun a a fost fost o o discuţie discuţie destul destul de de animată. bombă­ nind : nind: . s tradă. cu mîine e cu Tinca Tinca să să facă facă acum acum cumpărăturile cumpărăturile căci căci mîine e duminică şi şi băcăniile băcăniile cele cele mari mari sunt sunt închise. animată. -Du-te. Didina.. apoi apoi îşi îşi luă pardesiul căptuşit. S-a S-a culcat culcat nu amărît .. curte. în în cameră nu nu era era decît decît Didina. voia voia să-şi să-şi asigure asigure oarecare oarecare socotea propteli în în minister. novembre. Rosmarin se se învîrti ieşise bunica la cinematograf. m-a .5 5 10 10 importanţă cu cu totul totul deosebită deosebită avea avea sindrofia sindrofia o importanţă de întîi întîi novembre.ro . De De aceea aceea a a poftit poftit cîteva cîteva s-ar persoane simandicoase simandicoase cu cu care care să să se se sfătuiască sfătuiască şi şi de de persoane 15 15 la care care să să afle afle noutăti. ani. prevenit. veşti veşti grave grave despre despre primeniri primeniri de de funcţionari funcţionari şi. încît încît Rosma­ Rosmadejun rin s-a s-a enervat enervat rău rău că că o o fată fată inteligentă inteligentă şi şi cu cu pretenţii pretenţii rin 20 20 nu e e capabilă capabilă să să judece judece mai mai serios serios viaţa. ca ca să să fi e cel cel puţin puţin prevenit. ciocnea ciocnea cu cu Liana Liana care care privea privea petrecerea petrecerea aceasta aceasta ca ca o o .proprietate proprietate a a ei ei şi şi căuta căuta să să reducă reducă pe pe bătrîni. bătrîni. să s ă nu nu răceş ti! zise zise Didina Didina fără fără să s ă ridice ridice nasul nasul din din socotelile socotelile răceşti! pieţei cu cu care care se se lupta lupta în în fiecare după-amiazi. ameninţat.Ia Ia să să mă mă mai mai mişc mişc şi şi eu eu niţel niţel că că somnul somnul ăsta ăsta fia ameţit ameţit de de tot tot. minister. Liana Liana plecase plecase şi obosit. nenorocire. Iar Iar circulau. dar dar să să nu nu stai stai mult mult că-i că-i răcoare. noutăţi. pieţei fiecare după-amiazi. Chiar Chiar la la . . Pe-atunci P e-atunci criza criza nu nu bîntuia bîntuia încă încă atît atît de de dimineaţă. şi. aleasă aleasă de de ea ea acum acum de trei ani. Bebe duminică Bebe 25 25 i eşise cu cu bunica la un un cinematograf. P entru sindrofia sindrofia de de mîine mîine Rosmarin Rosmarin părea părea mai mai Pentru înfrigurat înfrigurat ca ca toţi. Pe Pe chestia Însă se se la chestia invitaţilor invitatilor însă .

Se se lăsase se răcoare mai ales încît îi răcoare şi şi mai ales umed. îndrepte 16 www. Rosmarin răspunse -Mă mir mir că că mai mai şi şi întrebi Întrebi cînd cînd numai numai tu tu eşti eşti de de -Mă vină stricat în fost vină că că băiatul băiatul ăsta ăsta s-a s-a stricat în aşa aşa hal.ro . Tu Tu ai ai fost moale şi şi ai ai crezut crezut că că eşti eşti bun bun şi şi acuma acuma uite uite. moale Rosmarin se se simţi simţi ofensat. . umed. patru patru zile. hal.se întoarse întoarse repede repede acasă. tineri. baremi baremi să să ştim? ştim? Parcă întrebarea întrebarea ar ar fi fi izbit-o izbit-o în în punctul punctul cel cel mai Parcă mai 20 2 0 dureros. El vine vine mîine ori nu nu de . se se înţepeni Înţepeni pe pe scaun Rosmarin scaun ŞI 2. noastră. Alexandre. ca ca să schimbe schimbe vorba: vorba: Dar Dar Mircea Mircea n-are n-are după o de gînd gînd să să mai mai dea dea pe pe acasă? acasă?. Didino. încărcată.. şi cînd cînd e e mare. ruşine. pachete. d-aia-s d-aia-s tineri. şuncă.. Rosmarin îşi trase trase 10 10 un un scaun scaun şi şi începu începu să să ciugulească ciugulească ba ba din din şuncă. Un Un vlăjgan s-ar simţi simţi şi şi n-ar face ce ce face. cerceta. vlăjgan de de douăzeci douăzeci şi împliniţi trebuie la şi opt opt de de ani ani Împliniţi trebuie să să aibă aibă ruşine. Rosmarin îşi le cerceta.dacoromanica. însera. pînă pînă ce ce femeia femeia îl îl dojeni: dojeni : brînzeturi.5 nas pînă pînă se se îmbăta îmbăta de-a. pe Masa era era plină plină de de pachete..continuÎnd -Ce o pauză. nu nu uita! uita! Dacă Dacă n-ar fi el el stricat din firea Didino. Eu Eu la 30 O 3 vîrsta garsoniere! vîrsta lui lui eram eram însurat Însurat şi şi cu cu copil.5 zise demn demn ca ca să-şi să-şi mascheze supărarea: zise mascheze supărarea: -Tineretul . Încît îi era era frică frică să să nu nu răcească. că că doar doar nu nu eşti eşti copil. Tinerii dar părinţii sunt sunt datori oprească de la rele dar părinţii datori să-i să-i oprească de la rele şi şi să-i să-i îndrepte pe pe calea calea bună. binelea.. bună.Tineretul de de azi azi nu nu e e ca ca pe pe vremea vremea noastră.. s-ar n-ar face face. vine.5 -Ce foame? foame? făcu făcu bătrînul bătrînul cu cu gura gura plină. să să Ori mănînci ca ca oamenii! oamenii! mănînci 1.continuînd plină.. Pe Pe Liana Liana o o lăsase lăsas e Tinca pe Calea Calea Victoriei Victoriei să să mai mai tîrguiască tîrguiască unele unele mărunţişuri. Se însera. trei. răcească. zile. copil. se lăsase într-adevăr într-adevăr acasă. mărunţişuri. Tinerii pot pot să să greşească. Didina Didina le le desfăcea. Alexandre. le admira. ba ba din din brînzeturi. copil. binelea. mic. desfăcea. -Astîmpără-te.. obligîndu-l obligîndu-l să să tragă tragă ţuică ţuică pe pe chinuia . lui. pe pe rînd. d-na d-na Rosmarin răspunse cu cu imputare: imputare : dureros. ofensat.5 2. le le preţuia. nu nu cu cu garsoniere! . rînd. şi mare.5 1 . greşească. El mîine ori vine. Ori dacă dacă ţi-e ţi-e foame foame să-ţi să-ţi aducă aducă Tinca Tinca un un tacîm.. -Astîmpără-te. preţuia. n-ar fi stricat din firea lui. nas Tinca sosise sosise între între timp timp încărcată. tacîm. Masa le le admira.. fiindcă fiindcă răcea răcea îndată îndată şi şi făcea făcea cîte-un cîte-un guturai guturai care-l care-l chinuia trei. de-a.Copilul Copilul trebuie trebuie învăţat Învăţat şi şi cioplit cioplit şi şi cînd cînd e e mic..

făcu făcu Rosmarin Rosmarin mai mai ca apăsat. eu. N-a casă. lor. începute începute acum acum zece zece Discuţiile asupra luni după ce ce Mircea Mircea şi-a în oraş. totuşi totuşi mereu mereu calm calm fJilndcă fUlndcă era era şi şi servitoarea servitoarea de de apăsat. Dar Dar dacă dacă nu nu scapă scapă străzi. de Bebe? Bebe? Ori Ori mai bine să fi copilul să păţească de mai bine fi lăsat copilul cine cine ştie ştie ce ce pe pe la la cinema cinematografele tografele astea astea de de cartier? cartier? 3 3 -Să aştept. că-i că-i bătrînă bătrînă şi şi bolnăvicioasă .ro . A A fost fost şcolar nu stă în în casa casa părin~ască.. faţă Pe de de o o parte reproşezi că că nu-l nu-l muştruluiesc. omule.dacoromanica. Pe parte îmi îmi reproşezi 5 5 10 10 !1 �J' 20 de altă altă parte parte imediat sai cu cu gura gura cînd cînd îi îi zic zic ceva ceva.. mai ajutat ştiau că-şi că-şi cheltuieşte cheltuieşte leafa cu femei femei şi şi în în petreceri. nu nu poate cu noi noi nici nici într-o într-o zi zi ca ca asta.. -Dacă-ţi plăcere .. Rosmarin oftînd Bătrînul însă observă observă batjocoritor: batjocoritor: Bătrînul însă .. Drept recunoştinţă le-a făcut ruşinea ruşinea cu cu garsoniera Drept recunoştinţă le-a făcut garsoniera de se toată lumea cum·secade. dimpotrivă dimpotrivă l-au l-au mai ajutat ei ei de de multe multe ori ori deşi deşi casă. .. 17 30 3 0 www. nu nu se luni după şi-a luat luat locuinţă locuinţă în se mai mai sfîrşeau.Ce să să te t e mai de Mircea Mircea dacă dacă însăşi însăşi mama ta -Ce mai miri miri de mama ta tocmai acuma se găseşte să meargă la cinematograf? tocmai acuma se găseşte să meargă la cinematograf? -Lasă. dragă dragă Alexandre? Alexandre? murmură d-na 25 25 Rosmarin oftînd de de amărăciune.Dacă băiatul nostru nostru pentru pentru care care ne-am ne-am sacrificat sacrificat Dacă băiatul atîta. leneş şi numai bătrînul ştie ştie cît cît s-a s-a căciulit căciulit pînă leneş şi numai bătrtnul pînă l-a l-a trecut dintr-o dintr-o clasă clasă în în alta alta ca ca să să nu-şi nu-şi piardă piardă bursa bursa trecut şi apoi apoi pînă pînă i-a i-a obţinut obţinut un un loc loc de de funcţionar funcţionar la Interne şi la Interne pe cînd era era încă încă în în Universitate. poate fi fi cu să mai zic murmură d-na să mai zic şi şi eu. oraş.. fără fără sfîrşeau.. -Dacă-ţi face face plăcere .. asta. profund umiliţi umiliţi că să fie fie căsătorit. ştiau leafa cu petreceri. N-a dat dat nici nici un un ban ban în în pe cînd Universitate.. bolnăvicioasă.. subiect. faţă.Să aştept. nu părin�ască. . de se minunează minunează toată lumea cumsecade. amărăciune. imediat sai pe de asupra acestui acestui subiect. Se Se simţeau simţeau profund că fiul fiul lor.Lasă.. omule.. domnişoară? domnişoară? . atunci atunci ce ce atîta. muştruluiesc. nu nu fi fi aşa matîna . aşa de de hain hain cu cu biata biata matîna că ştii bine pe că ştii bine cît cît nu-i nu-i place place dumneaei dumneaei să să hoinărească hoinărească pe străzi.-Nu -Nu te-am te-am pomenit pomenit pe pe tine tine niciodată niciodată să să vorbeşti vorbeşti ca o o femeie femeie bătrînă bătrînă şi şi cuminte cuminte .

Tinca... el. 331. Pînă Pînă Rosmarin fiece cuvînt.. zici. cred. aprobîndu'. mişcat.. ba lucruri.. Superbe mămicule Superbe aşa? Şi Şi n-am n-am cheltuit cheltuit peste prevederi. Tinca.. casei. zgomotos. Bebe. . !. Strada Strada -Da... de de obicei obicei posacă. băiat nostim . deşi deşi eu eu nu ţi-am răspuns răspuns aici... cred. 10 10 15 1 5 20 20 25 2 5 30 30 18 18 www. admiraţie. dimineaţă. inima fără pereche -Cum să să nu nu se se ţie ţie boierii boierii după după d-voastră. Totuşi Totuşi numai numai după după ce ce intră intră în în într-un curte şi şi închise continuă: curte închise poarta. întrerupînd întrerupînd cuvintele cuvintele Lianei.. ba lucruri. nu vă vă văd ia repede repede pardesiul pardesiul şi blana blana şi du-le du-le sus !. Şi acuma îti multumesc că m-ai urIhărit cu cu âijta a~ta perseverenţă şi � m-ai adus acasă . d-voastră. uită-te uită-te bine la numărul numărul casei. Baremi Baremi bunica bunica o o diviniza diviniza mai mai ales ales pentru pentru decît inima ci ci fără pereche de de bună bună şi şi de de simţitoare. Năvăli pe pe uşă În .-i aprobîndu\-i fiece cuvînt. da.--Mult? --Mult? -Pînă mîine dimineaţă. 33!. Sunt Sunt acasă acasă la la mine. . sCump. posacă.. nu-i încă mi-am mi-am luat luat ceva ceva şi şi pentru pentru sufletul sufletul meu .ro .?r o cu o vioiciune care risipi atmosfera mocnită din cameră: cu o vioiciune care risipi atmosfera mocnită din cameră: -Vf! . continuă: . avea avea un un zîmbet zîmbet pe pe faţa-i faţa-i şi Iătăreaţă. -Pînă mîine aici! aici! Văzînd mutra uluită a a tînărului. în ia sus!. frumoasă! zise Tinca.. Lianei. Tincuţo. Ce mămicule Scump. Părinţii Părinţii îi îi auziră auziră paşii paşii alergînd fost frică. în Piaţa Palatului s-a agăţat de de mine mine un un cavaler cavaler şi şi nu nu m-a Palatului s-a agăţat m-a slăbit pînă slăbit pînă acasă! acasă! Ce Ce m-a m-a pisat! Şi numai numai prostii! prostii! pisat! Şi păcat păca t de de el. Mamă-sa Rosmarin clipea clipea mişcat. bine la Transilvaniei.. poarta. simţitoare . da. grăbiţi coborind cobodnd pe pe scară şi glasul care IăIăia glasul băieţesc care în tactul tactul treptel treptelor o melodie melodie zvăpălată. Ce zici. zvăpă"iată.. (lacă . urît. Cel Cel -ai a dus acasă. UI1l1ărit puţin mi-ai nu ţi-am puţin mi-ai ţinut ţinut de de urît. .. Mamă-sa o o sorbea sorbea din din ochi ochi de de dragoste dragoste şi şi admiraţie.. Tincuţo.... că că altfel altfel era era băiat nostim. şi Tinca.Uf! Sunt Sunt ostenită ostenită de de nici nici nu văd!. Liana Liana era era răsfăţata răsfăţata casei casei mai mai mult mult chiar chiar decît Bebe.dacoromanica..Da. ţi-a ţi-a plăcut plăcut ce-am ce-am tîrguit? tîrguit? . Bună seara! seara! Dispăru în fundul curţii fredonind ironic şi şi aproape aproape fredonind ironic Dispăru în fundul curţii alergînd parcă parcă i-ar i-ar fi fi fost frică. Şi acuma îţi mulţumesc că m-ai Transilvaniei.. domni­ domni-Cum şoară. nu-i aşa? peste prevederi.. Liana Liana izbucni izbucni Văzînd mutra uluită 5 5 într-un rîs rîs zgomotos. mine. Bună pînă aici... încă meu . tînărului . Iătăreaţă. .lacă sunteţi sunteţi aşa aşa de de frumoasă! zise deodată deodată şoară.

îmbrăca . o în melancolie tulburătoare ca ca un un avertisment avertisment ascuns. Pe stradă bărbaţii întorceau întorceau capul capul după după ea ea ca ca şi şi cînd cînd ar ar fi fi răspîndit răspîndit o o vrajă fetiţă mirată vraj ă irezistibil?. mîine. mişcări. vopsite. şi. Figura Figura ei ei de de fetiţă mirată şi şi nevino­ nevinova tă. foarte farda deloc. mai mai ales ales inteligentă. bucălaţi. cu băieţească în şi în în mişcări. Zveltă. îngrijită. natural. Pentru P entru că că încolo încolo nu nu se se farda deloc.. altfel puţin puţin remarcabile. începînd să examineze examineze cu cu amănuntul cumpărăturile. obraznic. îi îi şedea şedea bine bine orice orice făcea făcea precum precum îi îi venea venea bine bine orice îmbrăca. sa Rosmarin surîdea în ce . un un etern etern semn semn de de întrebare. cu o o degajare degajare băieţească în mers mers cu mlădioasă. după se aşeză la masă. după ce ce Tinca Tinca ieşi ieşi cu cu haina haina şi şi blana. Ochii ei ei însă însă fascinau fascinau prin prin culoarea culoarea lor lor albastră Ochii albastră închisă închisă cu violete. explicînd lucru în Era obişnuită obişnuită să să primească primească complimente complimente şi şi totuşi totuşi Era îi făceau plăcere ori de la cine ven eau. cu cu părul părul blond blond natural. în privirile lor curiozitatea inteligentă. Ei. adumbriţi de de lungile lungile gene blonde ca ca într-un cuib de aur. şine. Zveltă. mea femei drăgălaşe bucureştene.. remarcabile.dacoromanica. cu nasul nasu1 mic mic obraznic. o o pîlpîire pîlpîire stranie. irezistibil? . In privirile lor scăpăra curiozitatea într-un cuib de aur. în momentele momentele de de uitare uitare de de şine. începînd explicînd fiece fiece lucru în vederea vederea zilei zilei de de mîine. şi. Tincuţo? Tincuţo? Bătu Bătu din din palme palme şi şi se se răsuci răsuci cu cu paşi paşi de de daI?-s daI?-s împrejuîmprejurul rul camerei camerei parcă parcă ar ar fi fi auzit auzit o o mare mare noutate. blana. se aşeză la masă. puţin bucălaţi. un un aspect aspect atît atît de de simpatic. adumbriţi gene blonde cu reflexe reflexe violete.ro . noutate.Şunt Şunt frumoasă. o stranie. nu nu o o prea prea distingeau distingeau din din mulţi­ cu mea de de femei drăgălaşe care care dau dau străzilor străzilor bucureş tene. cu talia talia mlădioasă.Ei. altfel simpatic. P e stradă bărbaţii îi făceau plăcere ori de la cine veneau. atrăgea subliniind vioiciunea vioiciunea ochilor. excesul cheltuit pe roşu cheltuit pe buze buze părea părea o o sfidare sfidare care care excesul de de roşu atrăgea atenţia atenţia subliniind ochilor. în în vocea ei groasă contrastînd contrastînd cu cu obrajii obrajii orice vocea ei 19 5 5 10 10 15 15 20 25 30 30 www. ascuns. Apoi. melancolie tulburătoare Avea gura senzuală senzuală arcuită arcuită cu cu buzele buzele pline pline şi şi totdeauna totdeauna Avea gura foarte vopsite. fără fără rigiditatea rigiditatea calculată calculată a a femeilor cochete şi femeilor cochete veşnic atente atente să să nu-şi deranjeze frumuseţea frumuseţ ea îndelung îndelung veşnic nu-şi deranjeze îngrijită. cu cu obrajii obrajii puţin vată. întrebare.Liana vesel: Rosmarin surîdea în vreme vreme ce Liana striga striga vesel: . tă. şi şi tu tu acuma acuma!1 munnură munnură Didil:la Didil)a cu cu o o imputare imputare sa tisfăcu tisfăcu tă. frumoasă. Apoi.

de . roză. Eu Eu sunt sunt bătrînă.. bine. Are Are dreptate dreptate Liana. seamănă. cu cu uşiţa deschisă. mi-am mi-am 1 0 10 trăit trăit traiul. . deasupra 25 2 5 3 0 30 în soba soba de de teracotă.. Rosmarin. mîngăioase. D-na Rosmarin Rosmarin dădu dădu să să se se scoale. atîrnînd atîmînd din din tavan tavan bec electric. . Dacă Dacă Păpuşă faci mîine..de păpuşă.Mi se pare pare că că s-a s-a stins stins de de tot tot focul . ierţi.. că că eu eu sunt tînără! -Lasă.. .zise Mi se focul -zise Rosmarin ca ca şi şi cînd cînd ar ar fi vrut să să oprească oprească o o alunecare alunecare a a Rosmarin fi vrut gîndurilor. �i ~i voi. minte şi frumoasă . c-o c-o ţii ţii minte şi tu tu cît cît . mămicule. economie. nuan ţe ironice. la . fii. gîndurilor. mămicule. electric. dar -Lasă. Tu Tu să să fii.. voi . cu cu domnişoara 1 5 15 mine? mine? seamănă cu cu ma tina. era era luminată luminată de de un un singur Camera.coafor -Mămicule. cu cu cine cine seamănă. puternic..Uite ce ce galant galant e e tata! tata! se se bucură bucură Liana. să să ştii ştii că că am am trecut trecut pe pe la şi ţi-am luat luat oră oră şi şi ţie ţie pentru pentru mîine dimineaţă la zece! ţi-am mîine dimineaţă la zece! 5 5 Mergem Împreună! împreună! Vreau Vreau să fii ca ca o o regină la ceaiul ceaiul Mergem să fii nostru. -Ba -Ba să să mă mă ierţi. baţi pe cucoanele. pentru pentru economie.ro ..Liana seamănă -Liana matîna.coafor şi -Mămicule. ce !.. perfectă Păpuşă să să te te faci că poţi poţi şi şi ai ai cu cu ce!. să nu nu fie nici una mai mai frumoasă frumoasă şi şi mai mai cochetă cochetă ca ca tine! tine! Didina surÎse surîse răspunzînd cu o o modestie firească: Didina răspunzînd cu modestie firească: -Parcă de mine e -Parcă de mine e vorba vorba .. frumoasă... Bravo. mîine. Liana. vibrau vibrau de nuanţe ironice. că domnişoara e e aşa aşa de de frumoasă. bătrînul. mÎngăioase. . mocnea un rest rest în mocnea un de jăratec care Însă nu mai dogorea. să fie nici una nostru. Ce bătrînă? bătrînă? . n nu mohorît şi şi acru . să să le le baţi pe toate toate cucoanele.. .. dar Liana Liana sări: sări: D-na scoale.. perfectă dreptate! dreptate! Ce Liana.. păpuşă. cu cu moi. cucoană! cucoană! interveni interveni Rosmarin. traiul. Bravo. inflexiuni inflexiuni moi. singur destul de de puternic.. Camera. era de de frumoasă era -Şi -Şi tu tu parcă parcă aveai aveai vreun vreun cusur? cusur? stărui stărui bătrînul. acru şi. sunt tînără! 20 20 www. .. jăratec care însă nu mai dogorea. şi. bătrînă. destul bec deasupra mesei mesei într-un într-un abajur abajur mare mare de de mătase mătase roză. -Uite 2 0 20 tată! u mohorît tată! Aşa-mi Aşa-mi place place şi şi aşa-ţi aşa-ţi stă stă bine. .dacoromanica..

fularul. toate. -Nu firea! -Nu zău. furtunei. Bebe. 25 răsfăţat şi şi sigur sigur de de imunitate. haina. să să mai mai . unde -A -A sosit sosit matîna! matîna! spuse spuse Liana.5 nici nu nu i-am simţit? nici i-am simţit? Bunica cu cu nepotul nepotul se se furişa furişaseră în casă casă într-adevăr într-adevăr Bunica seră în ca nişte nişte vinovaţi. că că şi şi d-ta d-ta te te întreci Întreci cu cu firea! continuă Didina.. Didina. care.. A Am la cinema şi gata..L (.. ultimul timp slăbise slăbise şi şi parcă parcă scăzuse. 9 • 'J)r. adăogă Morala se se dezlănţui dezlănţui întreagă întreagă asupra asupra bunicii bunicii care. fireş te . jerseul. i mă . pălăria.. m fost fost l a cinema să pareze pareze astfel astfel avalanşa avalanşa d de dojeni.nicl fir.~ I Str.:-1 v L . deloc .. perete. lor. poate. dar dar continuă minte. haina.. programul. şi am am stat stat pînă pînă s-a s-a isprăvit isprăvit programul. în în ultimul Avea acuma acuma peste peste şaptezeci de de ani ani bunica. Dealtfel Dealtfel şi şi azi azi cînd cînd zîmbeşte se Înseninează înseninează învioră zîmbeşte se BIBLIOTECA PUBLIC} PUB L ICP BIBLIOTECA www.• I .. Bebe. nu nu o o trintind fireşte. mamă. Cum Cum or or fi fi intrat intrat de de 5 . 1. d-ta ar ar trebui trebui.<~1)"-:1'1 _ . voi. tor. vrînd vrînd 1 . acolo filmul filmul !" !" 1 10 0 -Ce-i cu cu voi. aşezÎn­ aşezîn­ obişnuită.. tăcea tăcea şi şi �e ~e dezbrăca dezbrăca prin prin întunerec. lua seamă nimeni. copil. Şi Şi gata. zău.dacoromanica. lua în în seamă nim eni. du-şi Bebe. Morala obişnuită. Liana.amîne. de de staţi staţi pînă pînă noaptea noaptea pe pe străzi? străzi? -Ce-i începu începu Didina Didina supărată. Rosmarin. Pe Pe faţa-i albă şi uscată ·cutele 'cutele fine în jurul jurul de fine în ochilor ochilor şi şi la la colţurile colţurile gurii gurii păreau păreau urmele urmele URui umui surîs surîs învioră tor. gălăgie!. vinovaţi. scăzuse. bine. fir . fularul.. strigă copilul copilul îmbufnat. căuta căuta să să le ţie piept piept răsfăţat le ţie trîntind ici ici colo colo cîte-o cîte-o obrăznicie obrăznicie pe pe care.5 15 să e dojeni. izbucni­ izbucnica amîne.ro _ " G• "G.. care. nu nu timp 3 0 30 bolea şi şi muncea muncea în în menaj m enaj la la toate. Copilul Copilul n-are n-are minte..). du-şi la la locul locul lor. imunitate. pălăria. că că doar doar e e copil. jerseul. Dacă Dacă nu mă asculţi asculti deloc ş si tii acolo s să vezi d de două ori ori n u mă mă ţii ă vezi e două . Tufănicl Tufă. Tinca. Str _ " . Bebe. Prevăzuse Prevăzuse bunica bunica şi şi spusese spusese lui lui Bebe Bebe pe rea drum: drum: "Acuma "Acuma să să vezi vezi iar iar scandal scandal şi şi gălăgie!. întunerec.. Se Se ţinea ţinea totuşi totuşi bine. mamă. că-i d-ta . supărată. copil. dacă se se poate. -Ce să fie. .C IJ. că-i copil. Avea bunica. 20 20 -Apoi dumneaei dumneaei ce-i ce-i pasă pasă că că Il-are Il-are nici nici o o grije! -Apoi grije! adăogă RosmarÎn.Peste vreo oră oră se se auzi auzi un un zgomot zgomot în în odaia odaia bunicii Peste vreo bunicii unde era era Întunerec întunerec şi şi uşa uşa dată dată la la perete. mămico? mămico? strigă -Ce să fie. ''0_. îmbufnat.l' \. dacă rea furtunei. alături alături de de Didina şi bolea Didina şi de Tinca.

a Asupra ei ei îşi îşi descarcă descarcă toţi toţi necazurile. a a botezat-o " nica". asculta. Se înţelegeau bine împreună împreună. matîna. In In privinţa asta asta î îii seamănă perfect perfect Liana Liana care care cearta. nimica pe De cînd cînd a a rămas rămas văduvă văduvă şi şi trăieşte trăieş te de de la la copii. bosumflat. Vorbea se sfătuia bine Vorbea şi şi se sfătuia cu cu el el ca ca şi şi cu cu un un obrăznicea el el deseori deseori şi şi n-o n-o prea prea asculta. ei. ei. rămînîndu-i Bunica Bunica era era totuşi totuşi confidenta confidenta intimă intimă a a tuturor. zestrea zestrea părintească. Pe unul la altul. chiar chiar Tincăi . la fel fel are are oroare oroare de de ţigănie. să Ulii. trecu trecu în în pe umeri sufragerie masă. părintească . ascultînd păstra cu ţenie orice orice secret şi nu nu purta purta niciodată niciodată vorbele vo rbele de de la ţenie secret şi la Pe Liana Liana a a iubit-o iubit-o mai mai mult mult dintre dintre toţi toţi unul la altul. mamă. necazurile. adăogîndu-se totdeauna totdeauna că că a a fost fost atît atît de de de o o minune. Se Se obrăznicea om dar e e a prin dar alteori alteori avea avea drăgăIăşii drăgăIăşii faţă faţă d de ea prin care care îşi ţşi răs­ răs­ cumpăra cumpăra toate toate greşelile greşelile . primii ani ani de de copiiărie. bunica bunica îşi luă pe umeri o o broboadă.. la locul lor. . numit-o pe urmă aşa pînă pînă ce ce Liana a prins spune numit-o pe urmă aşa Liana a prins a-i a-i spune mămică de de s-au s-au luat luat şi ceilalţi după ea. Mircea. tuturor. cu cu De toate că că averea averea şi şi casa casa sunt sunt ale ale ei. ca ca lumea străiRă. păstra cu sfin­ sfina Tincăi. toţi toţi au au primii botezat-o "nica". . Se Se vorbea vorbea despre despre frumuseţea frumuseţea ei ei de de odinioară odinioară ca ca casa. a Blajină. nepoţii mai dăru­ nepoţii şi şi dacă dacă s se ruga Atotputernicului Atotputernicului să-i să-i mai dăru­ e ruga iască zile zile de de trăit trăit era era numai numai ca ca să să apuce apuce s-o va:Zlă iască s-o vam mireasă. minune.. ca ca şi .ro . Bebe. După După ce-şi ce-şi potrivi potrivi tacticos tacticos toate toate la locui lor. numai la la supărare supărare îi îi zicea zicea şi şi azi azi soacră. soacră. cum cum i-a i-a zis zis Bebe Bebe cînd cînd a a fost fost familia mai mititel mititel în în loc loc de de mamă mamă bătrînă. brobOadă. sufragerie şi sţ se aşeză binişor la la masă. ţigănie . ea. Blajină. lumea străiJaă. mare.. căci căci ea ea e e liniştită liniştită Asupra şi mai mai bine bine lasă lasă să să treacă treacă de de la la dînsa dînsa decît decît să lntindă şi întindă cearta. la Rosmarin i-a i-a zis zis la la început început mamă. 5 10 10 15 15 O 2O 25 2 5 30 3 0 22 www. Rosmarin şi Didina Didina. Bebe Se înţelegeau mireasă. Cînd Cînd Mircea. numele numele de de mămică mămică mai rămînîndu-i Didinei. adăogîndu-se de cinstită încît încît nici nici gurile gurile cele cele mai mai reţe rele n-au putut scorni cinstită n-au putut scorni nimica pe socoteala socoteala ei.. ei. Bebe stătea stătea şi şi dormea dormea în în odaia odaia ei. toate a devenit devenit paratrăznetul paratrăznetul tuturor tuturor discuţiilor discuţiilor în în familie. bătrînă. în în bmie coană Frusino. mii răcească. familie. om mare. Bebe. In In sHrşit acuma acuma familia îi îi zicea zicea matîna. Didinei. bosumflat. ascultînd cu cu bunătate. iar toane numai iar la la toane bune Frusino. copnărie. bunătate.dacoromanica.casa. copii.

Gustă.. părea Copilul izbucni izbucni cu cu entuziasm: entuziasm : Copilul . naibii. ori ori lăcătuş lăcătuş . ca să să nu nu degenereze discuţia ca ca astă-vară. simplu. mine. O să să fie fie un un belşug belşug ca ca la Palat.. Nu Nu voia voia să să priceapă priceapă aluzia aluzia lui lui Rosmarin. mai ales să-I se potolise. matina. ca ca să-I să-I împace. cinematograf. Didina Didina zise zise mai blînd: blînd: mai -Nu-i de de mirare mirare să să vă vă fi cuprins şi şi foamea de -Nu-i fi cuprins foamea de atîta cinematograf.. . Pentru Pentru a a desăvîrşi desăvîrşi pacea. matînă? matînă? zise zise Liana Liana aducînd aducînd şi şi pe pe Bebe Bebe la la -Aşa-i. Dealtfel Dealtfel vijelia vijelia se potolise. cavalerule.dacoromanica. tăcea. -Ai ă vezi mare! făcu Crezi că că atunci atunci o o să să vă vă întreb voi? . trebuie să să te te duci duci -TăticuIe. . cavalerule. Liana. Şi nici nu-ţi închipui ce puţin s-a cheltuit faţă de alte alte dăţi. -Aşa-i.. .. mîine. ori ori şofer.ro .. Rosmarin. ascultă-mă ascultă-mă pe pe mine. ..Dar Dar ce ce film film ai ai "ăzut. fire-ar fire-ar al al naibii. Crezi întreb pe voi? . şi d-ta d-ta că şi noi noi am am scoate mai ciugulit stînd stînd colea de vorbă vorbă .Tăticule. că că pe pe mulţi mulţi îi îi mai mai atîta 10 10 scoate din din minţi. aviator.. Liana. dîrz. trebuie ŞI tu tu să-I să-I vezi vezi numaidecît! numaidecît! Cel Cel mai mai straşnic straşnic film de şi film de aviaţie. îşi îi duse duse un un sandvici cu şuncă. astă-vară. . ei . ca degenereze discuţia 23 15 15 20 20 25 2 5 30 3 0 www. în în semn de protest protest însă îi sandvici cu semn de copilul copilul refuză. mîine.Bunica Bunica tăcea. mai ales 5 5 graţie insistenţelor Lianei să să nu nu se facă scandal în graţie insistenţelor Lianei se :mai mai facă scandal în ajunul ajunul zilei zilei ei. Liana.îşi făcea făcea de de lucru lucru într-un într-un colţ. colţ. minune. înduplece. -Ai s să vezi tu tu cînd cînd voi voi f fii mare! făcu Bebe Bebe dîrz.. matina. .Sigur! Sigur! Ori Ori aviator. refuză. masă. O minune. tăticule! I-am I-am şi şi spus spus matînii matînii că că mai mai bine bine mă mă sinucid tăticule! sinucid decît să să nu nu mă mă fac fac aviator! aviator! decît Bătrînul mormăi mormăi cu cu un un zîmbet zîmbet acrit acrit şi şi aruncînd aruncînd o o Bătrînul spre bunica: bunica: privire spre privire . mai mai tare tare ca ca Escadrila morţii. de de ţi-a ţi-a sucit aşa de rău rău capul? capul? întrebă întrebă Rosmarin Rosmarin cu cu o o jovialitate jovialitate ce ce de părea totdeauna totdeauna silită. aviaţie. pacea. Şi nici nu-ţi închipui ce puţin s-a cheltuit faţă masă . dăţi.. împace. de sucit aşa .. la Palat.. şofer. Abia Abia cu cu multe multe mîngăieri mîngăieri şi şi sărutări sărutări reuşi reuşi să-I înduplece. "ăzut. Bune Bune şi şi frumoase a tîrguit tîrguit punse frumoase lucruri lucruri a Liana. mai ciugulit colea de -Ba eu eu nu-mi nu-mi stric stric pofta pofta înaintea înaintea mesii mesii -răs­ -răs­ -Ba punse bunica bunica simplu.. silită.

. foame. adică adică familia de familia Rosmarin la R osmarin a a ajuns ajuns în în aşa aşa hal hal Încît Înclt să-şi s ă-şi bage bage copiii copiii la 2O O 2 cizmări e? dar cîţi copii copii avem. sfîrşit..Nu cumva cumva vine vine cineva? cineva?.. că tot 15 15 vor avea avea nevoie nevoie de de haine haine sau sau de de unelte unelte şi şi meseriaşul meseriaşul vor nu moare moare de de foame. Parcă am am auzit auzit uşa uşa de de la la scară. cizmărie? dar cîţi Didina a a început început să s ă plîngă. un un tărăboi tărăboi grozav grozav şi şi o o indignare indignare care se mani­ manisfîrşit. mult P e cînd cînd Rosmarin Rosmarin continua continua controversa.plîngă .5 cului. războaie. să să nu nu fie cineva vezi. parcă parcă rile. zi. Mircea. să ne ne pomenim pomenim cu cu casa casa prădată! prădată! străin se urce sus.a a luat luat în în braţe braţe pe p e Bebe: Bebe : Didina dragul mamii mic. cu cu atîţia atîţia bolşevici bolşevici şi şi cu cu revoluţii revoluţii şi şi războaie. că . avem.. Doamne Doamne Dumnezeule? Dumnezeule? . să să se foarte se pregătească puţin . matîna matîna şi-a şi-a expri­ expricului. . deşi deşi a avea certificatul de de clasa clasa a a patra patra primară copilul. mai mai cu cu seamă seamă că. că că dacă dacă şi şi yoievodul yoievodul Mihai Mihai învaţă învaţă nu meserie.. fercheş fe rcheş şi şi pudrat pudrat ca ca totdeauna. Aşa Aşa într-o într-o zi.. să se urnească bătTînul. facem cizmar. mătase. cu cu fular alb de de mătase.dacoromanica. glumeaţă glumeaţă Pe din partea partea lui. Didina ridică deodată deodată Didina ridică capul capul nedumerită: nedumeri tă : 30 30 -Nu . în în pardesiu pardesiu maron. rugată de mat părerea părerea c-ar c-ar fi fi mai mai cuminte cuminte să să lase lase copilul copilul să să intre mat intre la şcoala şcoala de de meserii. alb 24 24 www... . cărţile ... Alexandre. după după cum cum se întorc vremu­ vremu- rile. lui. fie cineva străin şi şi să să se urce sus. Ia Ia vezi. s-o s-o sfîşie: sfîşie : se se vede vede c-a c-a intrat intra t în în mintea mintea copiilor copiilor gura.. din cu cu copilul. de se se gîndeşte gîndeşte la la asemenea asemenea bazaconii. copilul.Pe atunci atunci tot tot timpul timpul se vorbea în în casă casă numai numai despre despre Pe se vorbea Bebe din din pricina pricina examenului examenului de de admitere admitere ce ce trebuia trebuia să-I să-I Bebe dea la la liceul liceul Lazăr Lazăr şi şi de de care care le le era era frică frică tuturor tuturor fiindcă fiindcă dea copilul. surîzător.. maron. controversa. rugată de Bebe.. vea certificatul primară foarte bun. uşa se se deschise apăru fular apăru Mircea. totdeauna.. că că i-ar i-ar fi fi mai mai drag drag să să înveţe la înveţe lucruri lucruri 10 10 de buchisească şi de mecanică me canică decît decît să să buchisească şi să-şi să-şi sfarme sfarme mintea mintea cu se întorc cu cărţile. făţişe .. scară . Parcă . că oamenii oamenii totdeauna totdeauna bună. în în dragul mamii mic. citea. tot mai mai sigură sigură e eo o meserie meserie bună. meserii. 5 . bazaconii. . deschise şi Pînă să se băh-înul. . nu nu ştia ş tia nimic nimic şi şi nici nici măcar măcar nu nu citea.ro . care se festează de de atunci atunci la la orice orice ocazie ocazie în în reproşuri reproşuri mai mai festează 25 25 mult sau sau mai mai puţin puţin făţişe. bun. Alexandre. surîzător. auzi auzi că să te t e facem cizmar. bizuindu-se bizuindu-se doar doar pe pe protecţia protecţia tăti­ tăti­ pregătească puţin.... N-a N-a apucat apucat să să termine termine căci căci toţi toţi au au tăbărît tăbărît cu cu meserie gura.. Bebe.

cu morala şi sfaturile! Dar mai cu morala şi cu cu sfaturile ! Sunt bărbat bărbat şi şi . fii nu te t e judecă judecă dar fii sigur. murit. . sigur. Ehei. două. Nimeni nu nu cutezase cutezase să să se se amestece amestece în în ciocnirea ciocnirea Nimeni neaşteptată dintre dintre tată tată �i 'Şi fiu.ţle.Pisălog şi şi nedelicat nedelicat ai rămas . .. prin odaie. obiceiuri obiceiuri noi. Ehei. mare mare onoare! onoare! Mircea se se simţi simţi ofensat.Eu aş as vrea numai numai să să fii fii om om de de treabă! treabă ! zise zise -Eu . frate...5 5 1 0 10 15 15 20 2 0 25 25 3 0 30 -Uite. domn1.. Rosmarin. morală! morală ! Dar mai slăbiţi-mă. oi faci nu-i frumos şi nici nici cuviincios! cuviincios! Noi Noi ca ca noi... Ei. merge înainte. adică adică cinci cinci zile zile e e normal normal la la tine tine să să nu nu treci treci pe pe acasă? acasă ? Stai în în alt alt oraş oraş ori ori te-au te-au năpădit năpădit ocupaţiile? ocupaţiile ? .dacoromanica. noi..Bărbaţi ca ca tine tine . Bat Bat vînturi vînturi noi. dar dar se stăpîni şi.. spun! răbufni tînărul. bravo. şi.. mai dea . tăcem tăcem şi şi te te suportăm. oi fi fi tu tu mare mare şi şi deştept. dezbrăcîndu-s e . Stai băiete. şi dar lumea lumea te t e vede vede şi şi te te judecă judecă şi. vrea Rosmarin. îmbrăţi­ îmbrăţi­ Mircea se stăpîni şîndu-i pe pe rînd rînd şi şi apoi apoi dezbrăcîndu-se.Cinci zile? zile ? urmă urmă ta tatăl cu indignare potolită . ce ce să-ţi s ă-ţi spun ! -Pisălog ai rămas. dar dar ce ce faci nu-i frumos băiete.. ochelarii se schimbă. că că a a catadixit catadixit să să mai dea şi şi pe pe la noi! la noi! făcu Rosmarin. tînărul. noi. -Ai un un dar dar să -Ai să enervezi enervezi lumea lumea cum cum n-am n-am mai mai pomenit! strigă Mircea Mircea începînd începi'nd să umble umble de de ici ici colo colo pomenit! prin odaie.Uite. nonşalant: nonşalant: şîndu-i -Fiecare cu cu grijile lui .. că ce ţi ţi se se pare aşa grozav.. Se 25 www.. noi. -Evident! Ce să-ţi să-ţi fac fac dacă dacă tu tu priveşti priveşti lumea lumea cu cu -Evident! Ce ochelarii de de acum acum treizeci treizeci de de ani? ani? Lumea Lumea se sc himbă.. înainte. frate. Se uitau uitau toţi toţi consterna consterna ţi ţi neaşteptată fiu. noi. Nici Nici n-apucă n-apucă omul omul să să intre intre că-I că-I şi şi răbufni trăzneşti trăzneşti cu cu morala morala ta ta răsuflată! răsuflată! Una Una două. destule.ro . Şi Şi tăI cu indignare potolită. ta.. că nu-s nu-s nici nici cinci cinci zile zile de de cînd cînd am dejunat dejunat aici? aici? am -Cinci . slăbiţi-mă. suportăm. Sunt Sunt tînăr tînăr şi şi vreau vreau să să trăiesc! trăiesc! Tu Tu ai ai vrea vrea să să fiu fiu bătrîn ca tine! tine! bătrîn ca . nu bine! bine! . Am Am şi şi eu eu destule. Ei. . dommţle. deştept.. . Altă Altă viaţă viaţă trăim trăim noi noi decît decît pe pe \Temea H emea ta. dorinţe dorinţe noi. Rosmarin. ofensat. Dealtfel Dealtfel -Fiecare grijile lui ce pare aşa grozav. Sunt Rosmarin întrerupse întrerupse dispreţuitor: dispreţuitor: Rosmarin -Bărbaţi . merge Trecutul Trecutul a a murit. şi. bravo.

pauză sacadată sacadată de de paşii paşii lui lui Mircea. frate. interes. neluînd mai ales familiare. Bine. şi şi Se la masă. adăogă adăogă în în general: general: mai aştepte Apoi. Am Am vorbit vorbit şi şi eu eu cu cu Nina şi -Sigur! Nina şi abia aşteaptă aşteaptă dumineca dumineca d de abia e mîine! mîine! Liana surîs de Liana avu avu un un surîs de complicitate. fiind fiind altfel altfel o om bun l la inimă şi şi d e asemenea m bun a inimă neluînd în în tragic tragic mai ales discuţiile discuţiile familiare. tinerilor. fără -Mai bine bine spuneţi-mi. făcîndu-se făcîndu-se o o la celălalt. liceul. considerînd-o considerînd-o foarte foarte Pe ipocrită.. zise . ce-i cu cu sindrofia? Aţi frate. Liana. Între între bunica bunica şi şi Liana. voinică. şcoală. subdirectorul Fetele lui. matînă matînă dragă? sănătoasă? sănătoasă? 15 15 20 2 0 25 2 5 30 Apoi. ce-i sindrofia? Aţi -Mai lansa t in vi ta ţiile ? Au răspuns toţi? O să fie destulă să fie destulă lansat invitaţiile? Au răspuns toţi? lume? lume? întrebarea întrebarea reuşi să risipească îndată tulburarea. stricate. Liana îi servi prompt o o serie de lămuriri lămuriri complectate complectate Liana îi servi prompt serie de copios de de Didina Didina şi şi chiar chiar de de Rosmarin Rosmarin căruia căruia îi îi trecuse trecuse copios de asemenea necazul. au crescut crescut într-un într-un exces exces de de libertate şi le au libertate şi le mergea mergea faima Drăguţe. Angela şi Nina. cochete. voinică. de de o o blîndeţe încă forţată: blîndeţe încă forţată: întrebă . răspuns. Nina. Didina Didina rosti rosti Înfri­ înfripauză coşată: coşată: 5 . Finanţelor. Mircea. Acuma. -Vai Dumnezeu vă luarăţi aşa.Ce mai mai faci. cînd cînd cînd la la unul. spuneţi-mi. Gavrilescu Gavrilescu era era sub directorul personalului personalului în în Ministerul Ministerul Finanţelor. necazul..Ascultă. pe zise Mircea Mircea cu cu interes. dragă? Bine. deşi deşi ele ele n-au terminat liceul.. . tulburarea.ro .unul. voce.Vai de de mine. întrebă cu cu altă altă voce. pe Gavrileştii Gavrileştii i-aţi i-aţi poftit? poftit? Vin? Vin? -Ascultă. liniştească. cînd la celălalt. Acuma. elegante. ce ce Dumnezeu . -Adevărat! Eu sînt sînt de de vină vină că-mi că-mi fac fac sînge sînge rău rău pentru pentru nişte baliEu nişte bali­ veme pe pe care care mi de mii de ori ori cu cu aceeaşi aceeaşi veme mi le-a le-a servit servit de mii de delicateţă! delicateţă! 10 10 Se aşeză aşeză brusc brusc la masă. lui. complicitate. rămase rămase de de mici fără mamă. Drăguţe. Liana. şi n-au terminat Pe Angela Angela o o simpatiza simpatiza mai mai puţin.Sigur! aprobă aprobă Liana. cochete.dacoromanica.. Nici Nici cu cu Nina Nina nu nu legase legase adevărată adevărată intimitate intimitate ipocrită. Liana. Cu Cu Liana se aflau aflau în în vizită vizită plăceau însă Liana se şi prietenie prietenie din din şcoală. Liana. plăceau însă mult mult tinerilor. Fetele Angela şi mici fără mamă. elegante. -Ce faci. -Adevărat! zise zise Mircea Mircea căutînd căutînd să să se se liniştească. mine. fără să să mai aştepte răspuns. puţin. faima c-ar c-ar fi fi stricate. 26 www.

pînă la la destăinuiri. destăinuiri. Mircea părea că că o o iubeşte mai de de pînă Mircea părea iubeşte mai mult, mult, poate poate de de un un an. an. Liana Liana bănuia bănuia că că e e vorba vorba de de o o
ajunsă departe departe şi şi că că fratele ei şi-a şi-a luat casă în în iubire ajunsă iubire fratele ei luat casă
5

oraş în în special pentru Nina. Nina. Se amîndoi de de ea. ea. oraş special pentru Se fereau fereau amîndoi Cînd ziv : e fată Cînd l-a l-a întrebat întrebat pe pe Mircea, Mircea, a a răspuns răspuns eva evaziv: e fată

nostimă şi deşteaptă, la nostimă şi deşteaptă, îi îi face face curte curte numai numai aşa, aşa, ca ca la
toată lumea. lumea. Totuşi Nina a a rugat-o odată să să o o ducă ducă la toată Totuşi Nina rugat-o odată la să vază şi ea ea cum cum se se prezintă prezintă o o garsonieră, garsonieră, Mircea, să Mircea, vază şi fiindcă nu nu văzuse văzuse încă Au şi şi fost împreună, curînd curînd fiindcă încă.. Au fost împreună,

10 1 0

după ce ce s-a s-a instalat instalat Mircea, Mircea, şi şi Nina Nina chiar chiar s-a întins în în după s-a întins glumă pe pe patul patul lui. lui. glumă

-Foarte bine! bine! Foarte bine! repetă repetă Mircea. Mircea. Gavri­ Gavri-Foarte Foarte bine! lescu minister, poate şi cuţitul cuţitul în în minister, poate să să şi şi ajute ajute lescu are are pîinea pîinea şi pe tata tata la la nevoie, nevoie, nu-i rău să să ni-l ni-l apropiem apropiem! !... ... Sper însă pe nu-i rău Sper însă
15 15
că vor f fii destui destui băieţi băieţi tineri tineri s să nu plictisească domni­ domniăn u se se plictisească c ă vor şoarele! şoarele! -Numai să să nu nu dea dea ghes ghes prea prea mult mult bătrînii bătrînii tatii, tatii, -Numai
că n-am n-am scăpat scăpat pînă pînă nu nu i-a i-a invitat pe toţi, toţi, toată toată galeria galeria că invitat pe de vechituri! vechituri! zise zise Liana Liana uitîndu-se uitîndu-se rîzînd la Rosmarin, Rosmarin. rîzînd la de

2O 20

care dădu dădu din din cap cap şi şi mormăi: mormăi: care -Noi cu cu bătrînii bătrînii ne ne ajutăm, ajutăm, nu nu cu cu filfizonii! -Noi filfizonii! -A, se grăbi Ştii că -A, să să nu nu uit! uit! se grăbi tînărul. tînărul. Ştii că am am invitat invitat
şi pe pe Remus Remus Oloman, Oloman, ziaristul ziaristul de de la trebuie şi la Fulgerul, trebuie
să-I cunoşti cunoşti din din nume nume că că scrie scrie mereu mereu articole articole în în pagina pagina să-I

25 2 5

întîi ş şi face ş şi literatură .. ... E E u un băiat foarte n băiat foarte simpatic. simpatic. i face i literatură întîi Vine A primit primit bucuros. Vine cîteodată cîteodată şi şi pe pe la la minister. minister. A bucuros. O O să să
.

sosim sosim împreună şi aducem aducem şi pe pe Coralia Coraiia... ...
bucură. Liana. Ce-ar fi fi să să scrie scrie şi :;;i - Admirabil! se se bucură -Admirabil! Liana. Ce-ar

30 30

la ziar ziar despre despre ceaiul ceaiul nostru! nostru! la încetul cu cu Încetul încetul toţi se a se se încetul se înviorară. începură a
aprinde aprinde speranţele, întîi întîi timide timide �poi ~poi din din ce ce în în ce ce mai mai
cutezătoare. Sindrofia Sindrofia era era pretextul unei ample ample explica­ explicacutezătoare. pretextul unei ţii ţii cu cu viitorul. viitorul. Conul Conul de de lumină lumină de de subt subt carcasa carcasa abaju­ abaju-

mult şi şi parcă parcă le pe capete capete rului îi apropia rului îi apropia mai mai mult le cernea cernea pe
27

www.dacoromanica.ro

o pulbere pulbere de de argint argint dîndu-le dîndu-le înfăţişarea înfăţişarea unor unor naIVI naIVI o conspiratori se înmuiau, conspiratori împotriva împotriva destinului. destinului. Glasurile Glasurile se înmuiau, se înduI.ceau, îndul.ceau, se se con con topeau topeau mtr-o i'lltr-o armonie armonie de de încredere încredere se mare. Şi Şi Tinea, Tinea, în în bucătărie, bucătărie, horea horea cu cu foc un cîntec cîntec de de mare. foc un pe la la ei, ei, trăgănat trăgănat şi şi plin plin de de dor. dor. O O chema chema Floarea, dar Floarea, dar pe DidIna i-a schimbat schimbat numele numele cînd cînd a a angajat-o angajat-o fiindcă Didina i-a avusese mulţi mulţi ani ani pe pe una una Tinca Tinca şi şi se obişnuise cu cu ea. ea. avusese se obişnuise lîngă Sibiu, la Bucureşti Era ardeleancă, ardeleancă, de de pe pe lîngă Sibiu, şi şi a a venit venit la Bucureşti Era
10 1 0

5

numai ca ca să-şi strîngă puţinCbani şi pe pe să slujească numai urmă să.se săse întoarcă întoarcă acasă acasă să să se mărite. Didina Didina o o auzea auzea se mărite. urmă

se indigna, indigna, cum acuma cîntînd cîntînd dar dar nu nu se cum ar ar fi făcut altă­ altă­ acuma fi făcut se gîndea gîndea înduioşat: dată, ci ci se înduioşat: "Săraca! "Săraca 1 Cine Cine ştie ştie ce-o ce-o dată, fi şi şi în în inima inima ei!" ei 1" fi

15 J 5

Din obişnuinţă obişnuinţă Rosmarin Rosmarin ofta ofta mereu, mereu, dar dar pe faţă Din pe faţă şi în în cuvinte cuvinte îi îi flutura adierea fericirii. Explica elocvent elocvent şi flutura adierea fericirii. Explica cum îşi îşi va va apropia apropia definitiv definitiv pe pe Gavrilescu. are cum Gavrilescu. Dacă-I Dacă-I are sincer de de partea partea lui, lui, poate poate fi complet liniştit. liniştit. Gavrilescu Gavrilescu fi complet sincer
învîrteşte toate toate chestiile chestiile de de personal. personal. Directorul nu-i învîrteşte Directorul nu-i iese din din cuvînt cuvînt niciodată. niciodată. Ce Ce zice zice Gavrilescu Gavrilescu e e sfînt. iese sfînt.

20 20

Şi ce ce lucru lucru mare mare pentru pentru el el să să declare declare Şi şi comisiei comisiei şi, şi, la la nevoie, ministrului: şi nevoie, ministrului: buie buie să să rămîie pe loc. N-a atins rămîie pe loc. N-a atins limita limita cînd cînd va va atinge-o atinge-o nu nu ne ne putem putem lipsi lipsi

ritos ritos directorului directorului

" Rosmarin, tre­ tre"Rosmarin, de vîrstă vîrstă şi şi chiar chiar de de dînsul. dînsul. E E un un de

funcţionar excelent excelent ... ... Dimpotrivă, ar merita merita o o avansare, avansare, funcţionar Dimpotrivă, ar

25 25

fiindcă locuri ar fi şi astfel astfel ar ar avea a vea cel cel puţin puţin o o mică mică fiindcă locuri ar fi şi sa tisfacţie pentru te pe satisfacţie pentru serviciile serviciile nepreţui nepreţuite pe care care le-a le-a

adus statului!" statului 1" adus erau de de aceeaşi părere inclusiv inclusiv Mi.rcea Mircea şi Liana Liana Toţi erau care, uneori, uneori, altfel credeau şi, şi, cu cu cruzimea cruzimea lor lor tinetinecare, altfel credeau
30 3 0

rească, funcţionar mediocru rească, i-o i-o şi şi spuneau spuneau direct, direct, că că e e funcţionar mediocru şi s-ar cuveni şi încurcă încurcă d�geaba d~geaba un un loc loc ce ce s-ar cuveni unui unui băiat băiat
deştept şi şi bine bine pregătit, pregătit, cum cum sunt atîţia azi azi fără fără slujbă. slujbă. deştept sunt atîţia

Mircea spera şi el el că că Gavrilescu Gavrilescu îi îi va va acorda acorda bătrînului bătrînului Mircea spera şi o mînă mînă de de ajutor, ca să să nu-l nu-l mai vază mereu mereu tremurînd tremurînd o ajutor, ca mai vază
28

www.dacoromanica.ro

de frica frica eliminării, eliminării, şi şi ,. declară declară misterios că la urma de misterios că la urma urmelor Gavrilescu Gavrilescu va trebui să se dea pe pe brazdă. urmelor va trebui se dea Liana surîse. surîse. Cît Cît ar ar fi fi şi şi ea ea de de fericită fericită să să ştie ştie pe tatăl tatăl Liana Ingrijorarea lui lui întreţinea o o permanentă său liniştit! îngrijorarea
5 5

tulburare şi şi amărăciune amărăciune în în casă. casă. Numai Numai aşa aşa va va putea tulburare putea
şi ea ea să-şi prepare mai temeinic licenţa, licenţa, să să termine, termine, şi să-şi prepare mai temeinic să-şi să-şi găsească găsească un un post post undeva undeva şi şi pe pe urmă urmă ... ...

Didina şi şi bunica bunica zîmbeau zîmbeau într-una. într-una. Bucuria Bucuria li li se se Didina aşternuse pe pe faţă faţă ca ca o o mască. mască. Mulţumirea lor era era să-i să-i aşternuse Mulţumirea lor
10 10

vază pe toţi toţi mulţumiţi. mulţumiţi. Zbuciumarea Zbuciumarea lui lui Rosmarin vază Rosmarin

n-o prea prea înţelegeau. înţelegeau. Dacă Dacă îi îi dă dă o o pensie să n-o pensie bună, bună, fără fără să
mai se necăjească, mai puţin mai muncească muncească şi şi să să se necăjească, fie fie şi şi mai puţin

decît leafa, de ce ce se se mai Nu îndrăzneau decît leafa, de mai zbate? zbate? Nu îndrăzneau să-i să-i � spuie lui lui, să nu-l nu-l ~'upere dar Între între ele ele vorbeau vorbeau spuie 'upere mai mai rău, dar , ,să
1 5 15

şi nu nu s.e s.e dumireau. dumireau. Grija Grija lor era pentru pentru copii copii:: şi lor mai mai mare mare era

Bebe s să ce-i trebuie trebuie şi să înveţe măcar cît cît să Bebe ă aibă ce-i
treacă clasa, clasa, Mircea Mircea şi şi Liana să se aşeze la casele lor, treacă Liana să se aşeze la casele lor, să-şi să-şi facă facă rostul rostul în în lume. De Mircea Mircea totuşi totuşi se lume. De se sinchisinchi­

20 2 0

seau prea prea puţin. Are slujba cînd îi îi va va sosi ceasul, seau puţin. Are slujba lui; lui; cînd sosi ceasul, îşi va găsi îşi va găsi norocul. norocul. Băieţii Băieţii se se însoară însoară acuma acuma singuri, singuri,
nici Liana nici nu mai întreabă întreabă pe pe bieţii bieţii părinţi. părinţi. Pentru Pentru Liana nu mai însă momente de Lor, care însă aveau aveau dese dese momente de panică. panică. Lor, care s-au s-au
măritat la la optsprezece optsprezece ani, ani, li se părea că o o fată de măritat li se părea că fată de
douăzeci şi şi unu unu e e aproape aproape bătrînă. bătrînă. Liana încă nu nu voia voia douăzeci Liana încă să vorbească serios serios despre despre căsătorie. îi li plăcea să coche­ coche-

25 25

teze, să să fie fie curtată curtată şi şi avea avea adoratori adoratori prea prea mulţi. mulţi. Cei Cei cu cu teze, de frică prode frică pro­ babil că fi respi.nşi. respinşi. Asta Asta era durerea Didinei babil că ar ar fi era durerea Didinei şi şi din din pricina asta mustrat-o de atîtea ori, fireşte în pricina asta a a şi şi mustrat-o de atîtea ori, fireşte în zadar. zadar. Profitînd de de afmosfera atmosfera caldă, caldă, Didina Didina aduse aduse vorbă vorbă Profitînd şi şi despre despre viitorul viitorul fetei. fetei. Mult Mult ar ar dori dori ea ea să să aibă aibă Liana Liana norocul să ia ia un un ofiţer. Nu Nu există carieră mai ca norocul mai bună ca milităria. Nici Nici o o ţară ţară nu nu se se poate fără armată armată şi şi armata armata milităria. poate fără
:?9 ~9

intenţii solide nu nu cutezau cutezau să să se se apropie intenţii solide apropie

30 3 0

www.dacoromanica.ro

5 5

10 10

15 15

2 0 20

va fi fi întotdeauna întotdeauna în fruntea fruntea tuturor. tuturor. Orice ar fi, fi, va în O:rice criză ar , \ armata ţrebuie ţrebuie să să primească primească drepturile drepturile ei ei la la zi. zi. Iar armata Iar e·· respectat respectat şi primit primit bine bine pretutindeni, pretutindeni, şi la la ofiţerul e Palat, încît încît soţia soţia unui ofiţer e e ca ca o o regină. regină. Unde mai Palat, unui ofiţer Unde mai pui trudească cu pui că că are are şi şi ordonanţă ordonanţă şi şi nu nu trebuie trebuie să să se' se' trudească cu servitoarele leneşe şi hoaţe, hoaţe, cum cum sunt sunt toate toate ... servitoarele leneşe şi ... Liana ··asculta, cu ochi ochii în j jos, cu coatele pe pe masă, masă, cu cu asculta, cu i în os, c u coatele Liana fruntea sprij sprijinită în palma palma stîngă. stîngă . în în colţul gurii gurii îi îi fruntea inită în juca o frîntură de surîs surîs ironic. ironic. Proiectele Proiectele mamei mamei o o j uca o frîntură de amuzau. Tocmai Tocmai ofiţer ofiţer!! Avea Avea oroare oroare de de ofiţeri. ofiţeri . îi îi amuzau. considera proşti, proşti, fuduli, fuduli, bădărani bădărani şi şi goi. goi . După După un un considera răstimp, ca ca să să facă facă ceva, ceva, se se ridică ridică în în picioare picioare şi şi începu începu a a răstimp, strînge pachetele care rămăseseră rămăseseră pe pe masă. masă . strînge pachetele care Pe cînd cînd sub subt aba jurul jurul trandafiriu trandafiriu speranţele speranţ ele şi şi Pe t aba planurile pluteau pluteau şi se se legănau ca ca nişte fiinţe imateriale, imateriale, planurile alături, în în bucătărie, bucătărie, pprni ppmi un un bocănit metalic aspru aspru alături, bocănit metalic şi sacadat, lovituri de de ciocan. ciocan. întîi sacadat, asemeni asemeni unor unor lovituri întîi parcă nu le le auzi auzi nimeni. nimeni. Cuvintele roze se se înălţau înăltau şi si teseau nu Cuvintele roze , " ţeseau mereu mereu pînza pînza fermecată care care învăluia toată încăperea Într-o fîlfîire fîlfîire de de visări visări ş şi taine. într-o i taine. - Tare-aş Tare- aş vrea vrea să-ţi să-ţi facem facem cît cît mai mai curînd curînd o o nuntă nuntă frumoasă frumoasă cum Cun1 n-a n-a mai mai fost fost în în Bucureşti Bucureşti!! continua continua Didina cu o o figură atît de încîntată că-şi re re căpăta Didina cu atît de parcă parcă toată toată frăgezimea frăgezimea de de odinioară. odinioară. De-ar De-ar fi fi să să cheltuim cheltuim oricît, oricît, nu-mi nu-mi pasă pasă!! Atîta Atîta ambiţie ambiţie am am şi şi eu eu!! - O, Doamne!! oită oftă bunica bunica de de asemenea. asemenea. Măcar Măcar de de O, Doamne mi-ar mi-ar în înlSădui bunul Dumne�eu Dumne.zeu să să ajung ajung şi şi eu eu ziua ziua �ădui bunul aceea, că că mai mai mîndră mîndră mireasă mireasă ca ca Liana Liana noastră noastră nici nici aceea, n-a fost fost de de cînd cînd e e lumea lumea lume lume!! n-a - Şi dac�ar dac-"ar vrea vrea Cel-de-Sus Cel-de-Sus s să fiu ş şi eu avansa t pînă ă fiu ie u avansat atunci, apoi apoi să să ştiţi ştiţi că că mă mă îmbăt zise Rosmarin Rosmarin aproape aproape atunci, îmbăt ! ! zise Nu m-am m-am îmbătat îmbătat de de nu nu mai ţin minte, minte, dar dar solemn. Nu solemn. mai ţin dau drumul, drumul, uite-aşa uite-aşa! a tunci îmi îmi dau atunci !

25 25

J0 O 3

30 30

www.dacoromanica.ro

. fetiţo? o întîmpină -Ce sever Didina. putea alunga. mînios. liniştit.. Servitoarea se ivi ivi în Ce faci faci tu tu acolo acolo atîta atîta gălăgie. în în picioare. aur. Ce mojar.. .. Ţinco 1. rămase Se nemişcată. Ba. Pe dezmetecindu-se. :5 1 :>1 20 2 0 25 2 5 30 www. eu nu-s nu-s de de vină. liniştit.. conaşule. cum cum se se confundau confundau şi şi loviturile cu şoaptele mamei mamei despre despre nuntă şi mireasă.ro . cu cu privirea privirea spre spre becul becul a a cărui cărui lumină lumină îi îi nemişcată.. Nici un mojar 1. furios: în acelaşi timp timp Didina pe butonul perei ce ce în Didina apăsă pe butonul perei atîrna sub sub lampă. Servitoarea se în prag. stranie. !. mojarul .dacoromanica. continuînd continuînd apoi apoi din din ce ce în în ce ce mai mai cu furios : Tinco!. în în suflet suflet cu însă i i se se filtra filtra o o nelinişte. afară. vreau bocănituri bocănituri şi scandal. vagă. fetiţo? o întîmpină gălăgie.Se făcu deodată deodată o o tăcere.. încît încît bătea 5 loviturile se se confundau confundau în în auzul auzul ei. Ai.. vagă. încetînd pe pe UTmă urmă amîndouă. Eşti Eşti o o toantă -Ce pisezi? strigă toantă!! conaşule. Nici un mojar . conaşule. Tinco!. Ţîrîitul se amestecă o clipă cu cu bo bocăniturile. Didina . alunga.. Inima Inima îi îi scălda bătea în în piept piept în în ritmul ritmul bocănitului bocănitului de de afară.. avură avură impresia impresia că că li li se se sfărîmă sfărîmă ceva ceva dezmetecindu-se. putea în tăcerea tăcerea aceasta aceasta bocăniturile răsunau atît atît de de în 10 1 0 puternic şi şi de de strident strident că că toţi toţi le le ascult ascultară cîteva clipe clipe puternic ară cîteva buimăci ţi ca ca nişte nişte zgomote zgomote din din altă altă lume.Ba. amorţitor.. Să Să nu nu te te mai mai aud. -De. -Dar ce ce bate bate toanta toanta aia aia acolo? acolo? întrebă întrebă Rosmarin Rosmarin -Dar cu un un glas glas străin. conaşule. ei... tîmpito? aud. . înţeles? .. Pe urmă. Nu Nu vreau şi scandal. în în suflete suflete şi şi că că în în cameră cameră s-a s-a lăsat lăsat subit un val val de de frig frig subit un tOL însăşi lumina lumina parcă slăbise şi se spăIăcise. pe pe care care n-o n-o însă nelinişte.. tăcere. picioare.. -Mojarul. înţelegi? înţelegi? . urmă. Ai. 15 1 5 devenind aproape cenuşie.. ieşi ieşi afară afară !! De. buirnăciţi lume. stranie. Liana. dacă . -Mojarul. dacă mojarul mojarul.. prag. Ţîrîitul nervos nervos al al soneriei soneriei se ames tecă atîrna lampă. .. devenind aproape cenuşie. eu vină.. o clipă căniturile. străin. -Ce să să pisezi? strigă Rosmarin. Rosmarin. . Liana. se spălăcise.. Ce mojar. Ţinco 1. sever -Apoi coniţa a spus să să pisăm întîi zahărul zahărul pentru -Apoi coniţa a spus pisăm întîi pentru tort -zise tort -zise Ţinca. scălda faţa faţa şi-i şi-i cernea cernea în în păr păr sclipiri sclipiri de de aUT.. . ai ai înţeles? . mojarul! mojarul! o o imită imită Rosmarin Rosmarin mai mai mînios. că că mojarul ... Tinca. tîmpito? .. încetînd amîndouă.

.. tort. Ia Ia mai mai bine sus! www. E E toantă toantă rău. nu nu acum.dacoromanica.. şapte. s-o scuze: scuze: -Eu pentru . observă. mămico mămico dragă. cu cu ofiţerii ofiţeri i -Mai tăi şi şi cu cu ordonanţele ordonanţele lor! lor! Tu Tu nu nu observi observi că că ai ai ajuns ajuns tăi ridicolă? bine să să mă mă duc duc sus! ridicolă? . vocea . acum . 5 5 dar la la şapte. pace. rău. reia firul firul de de adineaori. ca ca şi şi cînd cînd ar ar fi fi căutat căutat să să Apoi. . Ei.ro . adineaori. Liana Dar întrebările sunau acum sîcîitor. Liana se enervă enervă: se : -Mai lasă-mă-n lasă-mă-n pace.Eu i-am i-am spus spus să să piseze piseze zahărul zahărul şi şi nude nude pentru în tort. păpuşica păpuşica mamii dulce ? Te T e vedem vedem mamii dulce? curînd curînd mireasă? mireasă? 10 10 Dar întrebările ei ei sunau acum fals fals şi şi sîcîitor... ce ce zici zici tu. dragă.Ei. Didina Didina observă. tu. îndulcindu-şi îndulcindu-şi vocea. urmă urmă către către Liana Liana : reia : .Tinca plecă plecă bombănind. bombănind. lăsînd lăsînd în urmă urmă o o dîră dîră de de Tinca tristeţe. vTînd vrînd s-o tristeţe. n-ai dar n-ai ce să-i să-i faci! faci! ce Apoi...

Aide. neagră. deschise. Rosmarin. adaoge eventual eventual un -Aide. Liana! Voi n-auziţi? n-auziţi? . hol. Prima zi din din novembre a fost aerul în în toată aerul Prima zi novembre a fost frufru­ ll1o. dar dar friguroasă friguroasă parc-ar o mop.. îmbătrînită. i Voi .... cu cu uşa închisă. zăpăci. www.'11 cîteva cîteva minute minute să să se se Liana numai aCQl11 mai mai examineze examineze puţin puţin în în oglinda oglinda cea cea mare.5 5 poruncise să să rămîie rămîie aşa aşa un un sfert de D-na Rosmarin Rosmarin poruncise D-na sfert de oră.dacoromanica. Liana se se retrăsese retrăsese numai aCu. închi să . solemnităţi. în ăuntru.. facă se primenească toată casa. Fereastra . mare.a să . Rosmarin. sfertul. parc-ar fi fi prevestit prevestit o iarnă grea.. Au Au şi şi început început să să glasuri glasuri şi la poartă. roşu.. Deodată D eodată auzi auzi Pendula şi paşi paşi la poartă. soseasc ă invitaţii? Ei au au crezut că pînă pînă la şase şi şi jumăjum ăsosească invitaţii? Ei crezut că la şase tate ta te n-are n-are să vie vie nimeni.. şa se .ro . să să se se fa că puţin puţin curent curent ca ca să să se primenească bine bine oră. fiind fi trecut P endula din din salon salon bătuse bătuse adineaori adineaori şase. . 10 1 0 ]5 15 2 0 20 se plimba prin prin hol. unde sunteţi? sunteţi? strigă strigă Rosmarin Rosmarin speriat. însorită.. .NOVEMBRE NOVEMBRE Ferea stra sufrageriei sufrageriei şi şi uşa uşa marchizei marchizei erau erau deschise. iarnă grea. nimeni.să. înfruntînd fiind însărcinat însărcinat să să închidă închidă cînd cînd va va fi trecut sfertul. în în jacheta-i jacheta-i neagră. Au Au venit Liana! Ieşi I eşi de:-acolo de:-acolo să-ţ să-ţi primeşti mosafirii! mosafirii! primeşti rezervată rezervată pentru pentru solemnităţi. îmbătrînită.. să-şi să-şi mai mai adaoge puf de un puf de pudră pudră sau sau o o licărire licărire de de roşu. casa. dormi tor. în In dormitor. unde speriat. se plimba înfruntînd vitejeşte vitejeşte aerul aerul rece rece ce ce năvălea năvălea înăuntru. însorită. venit ! 1. Se Se zăpăci.

Aşa-i ea. unde stau mai bine la căldură. mulţumiri.Stai.Pînă să apară Liana. scumpa scumpa mea.dacoromanica. afară. îndelung îndelung muncită. împrumutate de de la la d-na d-na Raluca Gotcu. frate. de sinceră sinceră! adăogă pe pe urmă mai cald. şi nici Eu îţi urez toate fericirile şi împlinirea tuturor visurilor tale de de fecioară. nu vă vă alarma alarma ţi ţi că că suntem Corali a Ionescu îşi făcu intrarea în în marchiza împoîmpoCoralia cu plante. marchizei. 10 nici să nu nu lase lase vreo vreo urmă de de roşu pe pe figura figura Lianei. hol. Nu te uita la Coralia veşnic face face exces exces de de zel zel!! 34 www. auzind insistente ale ale Coraliei Coraliei şi neştiind ce ce rost rost au. se simţea simţea nedumerit nedumerit şi şi j jenat. Liana îi îi spunea spunea să nu-şi Trecură îmbrăţişate hainele cucoanelor cucoanelor le ia ia servi­ serviscoată încă mantoul. efuziune. Oloman. tocmai . au. ! . din din toată inima. 15 îmbrăţişa te în în hol. curăţel. Pe Pe urmă se se retraseră 3 0 30 în î n marchiză să-şi lepede pardesiurile.ro . Gotcu. sărudnd-o sărutind-o iubită şi mai ! ciripi pe ca nu pe amîndoi amîndoi obrajii obrajii cu cu toată atenţia necesară ca nu 10 cumva cumva să-şi strice strice pictura pictura buzelor. Coralia. şi tu tu ştii cît cît îţi sunt sunt tale de ! adăogă mai cald. Remus. felicitările insistente se enat. curăţe!. Liana. s să pe prieteă cunoşti pe nul Oloman Oloman!! nul cu ochelarii ochelarii pe pe nas.Să trăieşti. prietena prietena mea mea cea cea mai mai mai încintătoare încîntătoare! ciripi Coralia. Din urmă o chema chema Mircea Mircea:: şi la urmă o 2 0 20 . ascultînd-o. că hainele toarea şi le duce în camera bunicii. obiceiul obiceiul lui cînd cînd îl îl cuprindea cuprindea emoţia . mea. răsună vocea vocea lui lui Mircea Mircea:: frate. cu se apropie şi sărută galant mîna albă întinsă spre el el:: Sunt fermecat. Liana. domnişoară domnişoară! 2 5 25 se Coralia s e repezi la Rosmarin să-I hiritisească cu aceeaşi efuziune.Sunt fermecat. tînăr. deşi deşi bătrînul părea că se se posomoreşte ascultînd-o. Mircea întrerupse abondenţa verbală a Corallei CoraIlei ca să prezinte şi tatălui său pe pe Oloman. în în vreme vreme ce ce Liana Liana murmura 15 murmura mulţumiri. dobită cu 5 tocmai cînd cînd ajunse ajunse acolo acolo şi Liana. -Nu Corali a !! îi spuse Mircea. Stai. pe pe treptele marchizei. . Remus Oloman.Aşteaptă o o secundă. nu suntem noi! noi ! . buzelor.

o pentru pîine . e examinau. buzele. iar iar pielea galbenă-sură părea unsă. mai mai mult mult s se examinau. de tinereţe tinereţe în îndrăzneala. altfel ar ar fi fi putut aduce şi şi Oloman ştiut. Şi care . nu caută în ziare ziare decît ştirile despre despre nu . măgulit de de versuri versuri. Braţele tic~(. altfel putut aduce el m ăcar o floare prin care să-şi exprime omagiul său el măcar o floare prin care să-şi exprime omagiul său modest unei domnişoare domnişoare atît atît de de adorabile. mizeria. eu ('u scăpărări scăpărări ascundeau la pîndă. Liana Liana constata constata in în Vorbind. îşi freca mereu. sezon. goale aveau linii băkţeşti cu carnea carnea tare. Avu rostească mai mai tare tare regretul regretul şi şi omagiul omagiul ca ca să să audă audă şi şi rostească Liana care care se se apropiase apropiase iarăşi de ei. apară degajat. Vorbind. Mircea lăsă Liana mărturisi apoi că a citit vreo trei poezii de-ale Liana mărturisi apoi că a citit vreo trei poezii de-ale lui Oloman Oloman într-o într-o revistă.0 :2.dacoromanica. El El era era mai mai spectacole. Părul Părul castacastaniu moale. i îi şedea p pe cap lins lins niu i şedea e cap ca o o perucă. la pîndă. politica politica n-o n-o interesează interesează deloc. nu caută în decît ştirile spectacole. 5 3 30 0 îi explică SCUTt scurt cum îi cum şi-a ales ales Liana Liana ziua ziua de de întîi întîi novembre pentru pentru primul primul ei ei ceai ceai din din sezon.. de care se se sileşte sileşte din din răsputeri răsputeri să să domine domine mizeria. ei. singuri. ::15 www. revistă. ochelarilor. Schimbară Schimbară cîteva cîteva amabilităţi. Şi Oloman era era cam cam stînjenit stînjenit î în ei.Intenţia Int enţia d-tale d-tale e e cea cea mai mai frumoasă frumoasă floare floare!! zise zise Liana cu cu surîsul surîsul ei ei natural natural şi şi cu cu o o intonaţie intonaţie puţin Liana puţin teatrală . vocea mieroasă un zîmbet colţurile colţurile gurii gurii care-i care-i subţia subţia mai mai viu viu buzele. dar dar activitatea activitatea de de la la Fulge1'ul Fulgerul lui nu i-o i-o cunoştea cunoştea. Avu grija grija să să modest unei adorabile. avea avea \ ocea mi eroasă şi şi un zîmbet cenuşiu cenuşiu în în mereu. Totuşi Totuşi novembre Oloman regreta regreta că că n-a n-a ştiut. tică. cu fierul.. Liana iarăşi de . Ochii Ochii lui lui miopi miopi parcă parcă se se sine ascundeau în în dosul dosul ochelarilor. milităreşte. cu fi erul. deloc. . . gazetei care-i toate energiile . degajat. răivrătite în ciuda artei . Ovalul Ovalul figurii figurii se se ascuţea spre spre bărbie. . teatrală Mircea îi îi l ăsă singuri. Privirea Privirea lui lui rătăcea rătăcea grăbită grăbită de de la buclele apară la buclele aurii. are are în în cap cap un un roman roman gata gata şi nu-l nu-l poate scrie din din cauza cauza poate scrie gazetei care-i sechestrează sechestrează toate energiile . oricît oricît căuta să Oloman n faţa ei.. răzvrătite în ciuda artei coaforului de a le încătusa aurii. în în sfîrşit o o expresie expresie pielea în care care timiditatea timiditatea se se îmbina îmbina cu cu îndrăzneala. ca bărbie. sine că că nu nu prea prea i-e i-e simpatic. gazetăria o practică pentru pîine . aspre în în lucirea lucirea artificial freca mîinile mîinile aspre artificial onctuoasă. . tuns tuns aproape aproape milităreşte. . Braţ ele ei ei goale aveau linii băitţ eşti cu tare. simpatic.5 :2.. coaforului de a le ..5 10 15 15 120 12. moale.ro .. amabilităţi. pÎnă pînă la la piciorul piciorul delicat delicat cu cu gamba gamba fină şi elas­ elas' ..

gbdurile. Se Se uită numai o o clipă în în de metal ochii al al căror albastru albastru calm calm părea ameţitor şi îşi opri opri ochii apoi apoi privirea' privirea' pe pe buzele buzele încărcate de de roşu. cu cu un un zimbet zîmbet care-i care-i stătea ca ca o o haină de de împrumut împrumut:: - 36 36 www. .Ei.. aler­ alerde Bebe. să nu-mi faci curte . le vorbea vorbea despre despre Oloman Oloman Iăudtndu-1 Iăudindu-1 cît cît e e de de talentat.dacoromanica. Ei. fierbinte. are. holului. urmată de între timp apăruse de aproape aproape de bunica bunica şi Bebe. mat. exagerat exagerat poate î)nadins. Oloman. cu cu mustaţa gălbenită de de tutun. . . el. iar Coralia Coralia haina Coraliei. Stăteau în în mijlocul mijlocul holului. fierbinte. învălui tor alt. ce-ti ce-ti spuneam spuneam? zise triumfător triumfă tor către Oloman Oloman ? zise ~u Liana. talentat.5 10 15 15 2 0 20 2 5 25 3 O 30 iar decoltaj decoltajul adîh'c. fără fără să-i mai tor ca ca o o melodie melodie de de alt. ea şi dichisită. Dar cel cel puţin în în taină îmi permiţi să te ? te găsesc adorabilă adorabilă? . Am Am avut dreptate dreptate? Ai mai care venea' venea' � care u Liana. deloc. alb. asculta unui referat arate politicos politicos întrebă Ca să se se arate unui referat complicat. glasului.Sper Sper că vom vom deveni deveni buni buni prieteni -zise zise deodată Liana. gătită şi ea fereastra sufrageriei şi aştepta să ia ia gase să închidă fereastra gase Cora:Iiei. mai înţeleagă cuvintele. curte!! lucru te rog. ironie. în "Bine a a zis zis cine cine a a zis zis . complicat. Ca şi el. Tinca. se se întrezărească conturul conturul sînilor sînilor liberi '' ca ca nişte capace capace de mat. îi trecea mereu mereu prin gînd gînd că fata fata asta are are un un cuvintele. urmărind mişcarea lor ascultînd timbrul lor cadenţată şi ascultînd timbrul glasului. Rosmarin.ro . lăsa să iar ul adîtrc. asculta ginditor gînditor parc-ar fi fi meditat meditat asupra asupra necăj ită.. tutun.Vino Vino mai mai bine bine să te prezint mamii ma mii şi bunicii bunicii!! te prezint în ochii ochii tînărului răsări o o străfulgerare de de ironie. Ai o floare floare superbă ca ca Liana Liana? cunoscut d-ta d-ta o ? N-ai exagerat exagerat deloc. parfum care te tulbură şi-ţi . ce ce le frumos cîştigă şi ce ce viitor viitor strălucit are.Şi eu eu care care tocmai tocmai chibzuiam chibzuiam cum cum să încep încep!! rîse rîse puţin atins Oloman. necăjită. uită numai metal alb. ? . Numai Numai uu un Liana. parfum care te şi-ţi răscoleşte simţurile. Didina. foarte mult. Tinca. cu cu figura figura Rosmarin.că o femeie frumoasă nu nu e e niciodată prea prea inteligentă !'~ femeie !'� între timp apăru se şi Didina. ca ca şi cînd cînd i-ar i-ar fi fi pătruns gîndurile. domnişoară ! Dimpotrivă! Dimpotrivă ! -N-ai domnişoară! răspunse cu o o închinare răspunse tînărul tînărul cu închinare ceremonioasă. frumos . îinadins.se se gîndi gîndi dînsul dînsul o "Bine .

. Oloman. ·a ·a urmat urmat viitorului n a u mizeria.Sunt Sunt redactor redactor la la Fulgerul Fulgerul-pronunţă Oloman ... acu~a.. Dar biurou biurou îl îl citim citim cu cu toţii toţii regulat. mea cu cu el Dar la la că s-a s-a obişnuit soţia mea el din din tinereţe. blănuri şi cîteva cîteva bijuterii. n-am ce ce zice zice!! aprobă bătrînul cu cu mai mai urnal. trecut.insistă Atunci aţi observat .. inima inima ei dorea şi dragoste adevărată. toalete. bine . mult Ul1iversul. lăsînd pe domni să să discute politică. regulat. . . examenele. Oloman. saAon..dacoromanica.Bun Bun j jurnal. Dealtfel Dealtfel Coralia Coralia chiar chiar venise venise cu cu tolba tolba discute doldora d de felurite noutăţi pasionante. Bunica intre uşa uşa sufrageriei sufrageriei şi şi fereastră..La La ce ce jurnal jurnal scrii scrii d-ta. şi-a şi-a trecut. dacă nu nu te superi superi? C-am ? C-am în ţeles că jurnalist? înţeles că eşti eşti j urnalist ? . dar dar noi noi nu nu ne ne prea prea uităm la la. fixe. .. îşi luă luă locul locul de de acuma.Se Se poate. poate. examen. rămas buni . pasionante. să-şi scape scape părinţii de de grija grija €a viitorului ei. de de doi doi ani ani Însă nu nu mai mai dăduse de nici un un examen. Fata Fata cea cea mai mai mare mare a a unui unui funcţionăraş nici sărac de de la la primăria Caracal. ei... Astfel chirie.pronunţă Oloman mîndru. n-am mult suflet. . Nouă acasă ne aduce aduce ziaristul ziaristul Universul. lăsînd pe domni înconjura tă de de celelalte celelalte femei. . Anul Anul trecut Mircea tînără dorea trec?t Mircea i-a făcut o o curte foarte foarte pasionată după care care totuşi au i-a buni prieteni prieteni . intre înconjurată femei. A în particulară a bancă fiindcă a a unui unui director director de de bancă a fost fost Astfel a a ajuns ajuns să aibă un un mic mic apartament apartament cu cu fecioară. răcorim inima -Atunci observat numele numele meu meu . politică . a a debarcat debarcat în în Bucureşti <?a să se se facă profesoară. cursurile... ofuscat că un un subdirector cunoaşte numele care semnează semnează zilnic cunoaşte numele cu cu care zilnic în în pagina pagina întîi a a unui unui jurnal jurnal atît atît de de răspîndit. iscălitură. Totdeauna veselă. ofuscat că subdirector de de minister minister nu-i nu-i mîndru. bătruor. că că numai numai aşa aşa ne ne mai mai inima de de hoţii ăştia care care nenorocesc nenorocesc ţara. fereastră. dacă înjură bine Bunica avea avea rezervat rezervat un un fotoliu fotoliu de de onoare onoare în în saAon.. pitulat cursurile. toalete. Caracal.5 10 10 15 1 5 (l0 Q. care care o o iubea la date fixe. directorul bătrîior.. O 125 11 5 30 3 0 .. examenele. drăguţă cu 37 www.. .. Era Era colegă doldora e felurite de facultate facultate cu Liana.. Pe Pe urmă urmă a a ca capHulat A căutat un un serviciu serviciu şi a a devenit devenit secretara secretara în faţa vieţii.ro . Primul Primul a an a luptat luptat c cu mizeria. Pe lîngă chirie.

Pasiunea Pasiunea lui lui teatrală nu nu era era în în legătură cu cu de vreo aventură de de culise. în marchiză. încît încît ducea i ducea n fiecare a Teatrul toate piesele piesele din din repertoriu.ro . Cum Cum să aflaţi dacă jurnalele jurnalele nu nu îndrăz­ Îndrăz­ nesc să scrie scrie ori ori poate nici nici n-au n-au voie voie? Mie mi-a spus spus nesc ? . lumea. neagră. mustăcioara spilcuită. mai mai ales ales că nici nici nu nu făceau prea uşoare pentru prea reducere militarilor. în vreme vreme ce-şi lepăda mantaua mantaua şi baioneta. dînsul. amor. împreună în Mi se şopti locotenen-Mi se pare pare că suntem suntem cei cei dintii dintîi -şopti locotenentul puţin plictisit. totuşi nu nu scăpa nici o o revistă şi reducere toate cupletele cupletele lui lui Tănase şi romanţele ştia pe dinafară toate de amor. cineva.5 10 10 15 15 20 2 0 25 2 . căutînd şi reuşind să spuie fiecăruia numai numai lucruri lucruri agreabile.. tul -Atît mai bine bine -murmură cellalt. estetic. solda solda îi îi vreo comanda calitatea calitatea iubirilor. agreabile. în dreapta. meticulos.dacoromanica. de-a cam purta tocuri cam plăpînd şi puţintel ca ca statură. 5 . plictisit. socotindu-Ie socotindu-Ie pentru dînsul. Faţă de de cele­ celecunoştea toate lalte teatre afecta afecta puţin dispreţ estetic. Băiat sărac şi calculat. şi o intelectuale ă citea e intelectuale pentru pentru c că citea multe multe ziare ziare şi romane romane şi s se în fiecare săptămînă l la Teatrul Naţional. Atît mai murmură cellalt.. incapabilă să supere supere pe pe cineva. deşi purta tocuri înalte.. locotenentul Mitrofan Mitrofan Tănăsescu şi Iancu doi Petrescu. o încredere încredere mare mare în în propriile-i însuşiri Însuşiri eroică. vea o în dreapta. baioneta.. cuier. . circula. Coralia Coralia le le cuceri cuceri ştie ce într-atîta că nici nici nu nu observară sosirea sosirea altor altor interesul într-atîta interesul doi invitaţi. Mie Însă o o persoană care care e e intimă cu cu un un om om de-al de-al regelui regelui. Scria Scria însă Însă piese piese de de teatru teatru comanda 38 38 www. A Avea o frizură îngrijită meticulos. Povestind cine cine tindeni ce năzdrăvănie care care circula. militarilor. pomădată. . era era o o fiinţă duşmani . Tănăsescu morfolea nemulţumirea ţîndu-Ie în Tănăsescu îşi morfolea de-a fi fi ratat ratat o o intrare intrare triumfală. cu cu cărarea înalte. calculat.toată lumea.5 30 3 0 . Zvonurile î În cu Palatul Palatul stîrneau stÎrneau pretu­ pretuZvonurile n legătură cu tindeni o o curiozifate extraordinară. repertoriu.. Era Era din din administraţie. . însă . N-aţi aflat aflat nimic nimic despre ? zise -N-aţi despre prinţesa Elena Elena? zise ea ea cu cu importanţă.. culise. linsă şi pomădată. fiinţă fără duşmani. care care se se întîlniseră chiar chiar în în poartă şi intraseră Petrescu. agă­ In în cuier.

operă . îşi schiţase un un plan plan vast vast de de a a dramatiza dramatiza acte toată istoria românilor românilor într-o într-o serie serie de de tragedii tragedii care care să să slăvească virtuţile neamului neamului şi să devie devie breviarul breviarul propropagandei pagaridei naţionale. nistraţie. uliu de cios. cu sprîncenele sprîncenele stufoase. cinci. stimau.5 şi avea terminate vreo toate istorice istorice în avea terminate vreo cinci. etalîndu-şi mereu mereu grijile grijile şi durerile. Uitase Uitase că licenţa a a trebuit trebuit diile s ă şi-o ia ia la la Iaşi. Pentru cariera cariera mondenă însă locotenentul locotenentul Tănăsescu Pentru poseda şi darul darul de-a de-a citi în în palm ă şi de-a de-a ghici ghici totto tposeda palmă 15 15 deauna o o mulţime de de lucruri lucruri în în special special cucoanelor. cum fi fost fost Rosmarin Rosmarin în în tinereţe. de de asemenea asemenea ofiţer de de admi­ admipătrunzi şi cita care a a dăruit Rom âniei o o piesă nemuritoare. vreo treizeci necăjită. să apoi trei c ă ani a încercat că apoi trei ani a încercat s să fac avocatură. răspîndea în care îndepărta pe pe oameni oameni în care îndepărta în loc loc să-i procure procure compă­ comp ă­ Q. bine bine hrănit. Camarazii Camarazii şi cunoscuţii ştiau toţi că e e autor autor dramatic dramatic şi-l stimau. cum trebuie trebuie să avea înfăţişarea posomorîtă şi necăj avea ită. negri­ negrivînjos. toate în multe multe acte şi tablouri. înscris în ă fac barou convins de de · superioritatea superioritatea cunoştinţelor sale barou şi convins juridice.0 de mîine. ori. ani. stufoase. mîine. în jurul jurul său o o deprimare deprimare şi sfîrşind cu soarta.5 12 5 30 0 3 timirea rîvnită şi necesară ca ca o o merinde. plîngîn­ plîngînde du-se necontenit necontenit împotriva împotriva tuturor.. c că în trebuie să a ai pîn ă cita pe pe Ursache. ca ca subşef de de birou.. cucoanelor. Etern Etern înfricoşat de de ziua ziua fi (2. deauna Iancu Petrescu Petrescu lucra lucra la la minister în în aceeaşi cameră cu cu Iancu Rosmarin. El El însuşi însu şi se se admira admira din din revolta în în sine că Teatrul T eatrul Naţional nu-şi plin şi se revolta plin nu i-a i-a j jucat nici o o operă. durerile.. abia cînd cînd l-a l-a răzbit răzbi t foamea foamea s-a gîndit să juridice. De De ·vreo treizeci de de ani. cu cu ochii ochii severi totuşi milă. Ursache. Se Se simţea umilit umilit că la vîrsta lui la vîrsta lui şi cu cu stu­ studiile lui lui era era numai numai subşef. tablouri. începînd începînd cu cu lumea lumea cu soarta. Altfel Altfel părea vînjos. cu cu o o modestie modestie care care credea credea că-i Spunea 10 10 şade bine.0 (2.ro . Rosmarin. şi că abia 39 89 www. ă î n literatură trebuie i răbdare pînă bine. foarte foart e grij grijuliu de sănătate. înţelegea menirea şi nu ucat încă nici Spunea deseori deseori în în lume. care României . merinde.. cu severi implorînd implorînd cios.dacoromanica. fiindcă aici aici a a fost fost respins respins de de două ori.

pe cînd cînd Didina prefera prefera pe pe Tănăsescu.dacoromanica. văitîndu-se 10 1 0 de greutăţile vieţii ş şi reciproc. Dar Dar mai mai şovăia... PetTescule. carieră . nevoie. îl preocupa şi şi pe pe el el însurătoarea însurătoarea de de la la care care spera spera o o îndulcire îndulcire a a vieţii. impiegat Amîndoi bătrînilor. Tu Tu ai ai nevoie nevoie de de un cuib.ro . Se Se credea credea simpatic simpatic şi cuceritor. să găsească găsească un un locşor locşor de de impiegat cu cu leafă sigură. îngîndurat. Rosmarin. mare. . cuceritor. nici mai ales vreo protecţie protecţie pentru carieră . de de o o îngrijire îngrijire mai mai bună. de i compătimindu-se reciproc.. In în vremea vremea de de azi azi însă nu 30 40 www. Tu Tu nu nu eşti ca făcea bine alţii. fireşte fireşte în Amîndoi erau erau favoriţii favoriţii bătrînilor. Petrescule. înţelegea că Rosmarin bucuros era sigur sigur că pe pe ea ea ar ar cuceri-o cuceri-o el el repede repede dacă bucuros şi era 25 2 5 a r f ar fii nevoie. Liana Rosmarin i-ar i-ar da-o da-o vreo atenţie deosebită. în . Se u pricepe i răspunse răspunse parcă Rosmarin Se făcu a an nu pricepe aluziile aluziile ş şi Rosmarin fi avut avut fată de de măritat măritat: n-ar fi n-ar : -Desigur! de holtei ajunge ajunge să te te enerveze enerveze Desigur ! Viaţa de cînd eşti om muncitor ca cînd eşti om serios serios şi şi cinstit cinstit şi şi muncitor ca mine mine care care nu cunosc cunosc decît decît biuroul biuroul şi casa. Bătrînul îl îl primi primi pe cu o efuziune neaştepta neaştepta tă tă din partea lui. Pînă Pînă să să sosească sosească Liana făcură cunoştinţă cu cu Oloman. în vederea vederea Lianei. vorbind vorbind despre despre de-ale de-ale sluj slujbei. el. fericit fericit să se facă facă funcţionar.. Subşeful se bucura bucura de de simpatia simpatia lui lui Rosmarin. şi cu 20 2 0 numai c că vrea el. însori. cuib.. Rosmarin nu-i nu-i putea putea oferi oferi nici nici o o zestre zestre demnă de de aştep­ Rosmarin lui. casa.5 se funcţionar. . Rosmarin.. Visa Visa ceva ceva mai tările tările bun. cu Dorea o o fată cu bani bani mulţi cu protecţie mare. Subşeful dădea din cap grav. bun. ascultă-mă pe pe mine!! zicea zicea bătrînul cu cu un un ton ton plin plin de de milă care-i care-i mine bine şi lui ca lui şi interlocutorului interlocutorului său. bei. 15 1 5 în fine fine ... Oloman. c cu o situaţie socială ş şi perspective de de numai ă vrea uo i perspective viitor încît încît să-şi poată permite permite a a aspira aspira la la o o partidă viitor Liana îi îi plăcea deşi ea ea nu nu i-a i-a arătat niciodată strălucită.Trebuie Trebuie să te te însori.... Dorea fată foarte foarte frumoasă. După salutări1e salutările Liana de rigoare rigoare Iancu Iancu Petrescu Petrescu se se trase trase mai mai la la o o parte cu de Rosmarin.

Tănăsescu Tănăsescu apucase mîna stîngă stîngă a ridi­ case -şi examina examina a tent palma. ei. chiromant -O.Se vede în glas glas şi cu cu o o privire privire conspiratoare conspiratoare spre spre Oloman Oloman care care în lîngă ei. în mij­ cu palma palma întinsă spre spre locote­ locotelocul salonului. . continuă misterios: 41 41 www. care. Tot. tot tot!! Tot.dacoromanica.. toare. cum să-ţi ca un un crin pe care numai numai soarele soarele l-a l-a săru­ săru­ cînd d-ta d-ta eşti ca cînd tat? zise locotenentul dulce ş i tare ca să fi e auzit şi şi să fie şi tat ? admirat de de toţi. plecat case puţin puţin "Şi atent plecat asupra asupra ei. ştii să le dintre cele . Deloc ! făcu locotenent -Deloc! ul şi. stătea cu locul ciripind şi insistînd: nentul Tănăsescu. aproape -Ai o mînă delicioasă. ca ca să nu-mi nu-mi fie fie ruşine spui ce. Petrescule murmură Rosmarin. dar acuma.Ai interesante care merita să studiate foarte care ar ar merita să fie fi e st udiate de de un un foarte interesante chiromant mai mai priceput priceput ca ca mine."a ceva rău rău! dacă-mi spui ! -Duduiţă cum săţi ghicesc g'hicesc eu eu rău d-tale d-tale .. o locotenentul tare. dar . În mijîntoarse capul capul instinctiv întoarse instinctiv după Liana Liana care. parc-ar parc-ar f fii vrut vrut s-o s-o sărute. cu nişte ni ş te linii delicioasă. compliment. înainte înainte de-a de-a veni veni invitaţii. Nu Nu poţi scoate scoate o o vorbă fără să fie fie un un se afla afla Ungă se compliment. domnişoară. o. După cîteva cîteva clipe clipe Însă însă zise zise mai încet. ciripind nentul insistînd : cu cine cine am am să mă m ă mărit. . Numai Numai să ştii le descoperi descoperi şi să le le alegi alegi Rosmarin. alte alte complimente complimente!! O. ei. palma.j 5 10 10 15 13 2 0 20 25 2 5 30 3 0 trebuie să bagi bagi bine bine de de seamă căci fetele fetele sunt atît atît de de de stricate stricate.. Yreau să-mi spui spui numaidecît viitorul!. !. Remus Oloman Oloman surîdea suridea cu cu o o superioritate superioritate zdrobi­ zdrobiRemus a Lianei. acuma. .ro . o o riditoare.... dintre cele multe multe . -Fete bune s se Petrescule -murmură Fete bune e găsesc...Duduiţă dragă. Yreau să-mi numaidecît viitorul plimente. plecîndu-se plecîndu-se mai mai tare.. pretenţioase şi de .. Dar Dar vezi vezi că eu eu nu nu mă mă mulţumesc cu cu comcomplimente. domnişoară.Spune-mi Spune-mi repede repede cu mărit. aproape suspinînd suspinînd:: Încet. salonului.. admirat -Se vede că eşti poet poet!! reluă Liana Liana cu cu uşoară ironie ironie .

de strălucire. avea avea o o energie energie mîndră prin prin care care impunea tuturor.dacoromanica. bunicii. dar dar nu nu voia voia deloc deloc să Era să îmbătrî­ încerca să-şi ascundă vîrsta vîrsta purtînd nească. Foştii Foştii lui secretari secretari sunt sunt azi azi miniştri. în în mare mare mizerie. Iubea are să se se procopsească "· odată şi odată. ca trofee glorioase. ca nişte trofee glorioase. a cunoscut cunoscut unui senator. asta asta e e dreptatea dreptatea în - www. tuturor. În are c cu ce zilele. ziarist. Ei. sentenţi os.. Oloman 2 2 10 10 15 15 O 20 ~5 5 � 30 3 0 42 42 D-na Raluca Raluca Gotcu fu fu primită mai mai ceremonios ceremonios de de familia ştiindu-se că asta asta o o măguleşte. ocazii. vecini. speranţa că are cu toate toate că pierdea pierdea mereu mereu consumîndu-şi uneori uneori chiar chiar cu pîinea de de a a doua doua zi. văduva lui săracă săracă fiindcă fiindcă bietul bietul bărbatul bărbatul meu meu a a fost fost cinstit. Era cam cam de de seama seama bunicii. Iubea jocul jocul de de cărţi cu cu patimă dîrză în în mai bătrînă..5 5 în orice orice caz caz aş fi în în stare stare să pariez pariez că nu nu vei fi fi în prea fericită în iubire iubire sau sau cel cel puţin ###BOT_TEXT###quot;ei avea avea de suferit suferit prea fericită în puţin vei . mizerie. uite uite aşa cum cum mă vezi vezi 1 ·. Acuma Acuma trăia într-o odăiţă timpuri trăia într-o cu antreu. exploatind exploatînd cît cît putea putea amintirea amintirea răposa­ tere şi eforii.ro . în în vecini. Văduva toată familia unui avocat avocat cu cu clientelă şi fost fost senator. Am Am ajuns ajuns L. antreu. atunci lui Gotcu. iar văduva lui lui de-abia de-abia lui miniştri. atunci să ştii că eu eu sunt sunt îi fu prezentat ca Ei. din cauza iubirii 1 ! . iar are u c e să-şi ţie zilele. la clienta fondurilor fondurilor de de milă de de pe la la diferite" diferite' minis­ minisDeşi clienta eforii. tului. Gotcu. rămăşiţe de ei de de s ei plantele pe pe care care le împrumuta împrumuta cunoştinţelor mobilă şi plantele la ocazii. încerca purtind perucă şi fardîndu-se c ca o domnişoară încît încît astfel astfel părea neagră ş i fardîndu-se ao părea mai bătrînă. Rosmarin. a timpuri de de bogăţie şi lux. tere tului. cum cum le-a le-a împrumutat împrumutat azi azi familiei familiei Rosmarin.Iubirea Iubirea fără suferinţă nici nu nu e e iubire iubire 1 ! observă Oloman sentenţios. Iacă. cinstit. Păstra din din epoca epoca cu trălucire. pîinea -Ai despre Gotcu Gotcu? Oloman cînd cînd Ai auzit despre ? întrebă pe Oloman îi fu prezentat ca ziarist.

parfumuri.. frate. . scumpa scumpa mea Liana. L a tine.. scumpa răspunse d-na languros... Paris... stăpînul lui Rosmarin. l a şcoală ? Agripina Buta Buta era era maestră de de rufărie la la o o şcoală Agripina profesională şi soţia unui contabil contabil pe pe care care îl îl dispreţuia profesională soţia unui şi-l şi-l ţinea ţinea subt subt papuc papuc pentru pentru că că avea avea leafă leafă mai mai mică mică decît decît ea ea. scumpa mea mea -răspunse d-na Buta foarte foarte Da. iubea iubea versurile versurile ş şi visa s să fie iubită Era i visa ă fie de un un poet. Vai.! ai făcut-o făcut-o?... leafa pe pe rochii rochii şi parfumuri.. Ce Ce Ah. exclamă mişcată mişcată: Cînd e Oloman. De la la Ft.dacoromanica.. .! . poet. pe . Buta . Avem o o maestră nouă . Fulgerul? ... !.. (Continuă deodată cu ei care care se se aranja aranja liniştit fără strîmbată. ani.5 10 10 15 15 20 2 0 25 2 5 30 3 0 România ! Ministrul de de finanţe. Anghele. Îşi cheltuia cheltuia toată Buta.. tot.. ce ce frumos !.. Remus Oloman Oloman!.ro ... : -Ah. .l ? . leafa . cu glas glas acru.. diplomată de manzi ceva ceva. Remus ! .. de la la Paris. De tlgeru. băi de de aburi aburi şi masagii masagii . ce ce toaletă superbă superbă! zise Liana îmbrăţişînd ! zise pe d-na d-na Buta... .. către soţul ei fără să asculte :) Anghele. Şi-ţi vine vine admirabil admirabil. Rosmarin. să d-na Gotcu Gotcu obişnuita-i Qbişnuita-i ieşire Pînă s ă isprăvească d-na împotriva nerecunoştinţei societăţii româneşti faţă de de împotriva oamenii oamenii mari mari ai ai ţării. Ministrul stăpînul lui în casa casa mea mea şi-a făcu t ucenicia în făcut ucenicia . . Liana Liana alerga alerga să să primească primească pe soţii soţii Buta care care apăruseră apăruseră în în marchiză. . Unde Unde ai ? . cu cu faţa manzi . . mănuşile mănuşile şi pune-le asculte:) pune-le în în tău! Nu ştii că eu eu n-am n-am buzunare buzunare? Ce pardesiul tău ! Nu ? Ce pardesiul Dumnezeu eşti aşa de de nedelicat nedelicat? (Reveni cu cu glasul glasul ? (Reveni Dumnezeu Liana. nişte lucruri drăguţe de maestră nouă. frate.. frumos scrii scrii!! Ce Ce stil.. părea însă mai mai tînără ca ca el. dulce de de adineaori la la Liana:) Vai. dulce Liana :) Vai. ? într-adevăr.. Vai. . cu cu şapte mai mai mult mult ca de Buta. Buta. Avea Avea cincizeci cincizeci de de ani. Cînd cunoscu cunoscu p pe Oloman... Dacă vrei vrei să-ţi Cb­ cbemineptă. .Vai. îţi place place? se fac fac acuma acuma la la noi noi languros.. La la şcoală? . . .. ţării. sunt de de fericită că te te văd văd!! Nu-ţi închipui închipui ce ce dor dor mi-a mi-a cît sunt cît fost d de tine!! Sunt Sunt două săptămîni de de cînd cînd . . -Da. fost Era romantică. ţine.. ce ce imagini imagini!! Cîtă energie energie!. stil. el. e tine . am plăcerea să cunosc cunosc un un scriitor atît bine-mi pare pare că am bine-mi scriitor atît de tînăr şi de de talentat talentat!! de 43 43 www. se de tot.

admiraţie 44 www. . -Bine v-am găsit. Alexandre Alexandre!! Adorabilă Adorabilă!! zise zise Ai o Alistar radios. Era Era Încîntată un om om subţire subţire care care poate poate să-i să-i aprecieze aprecieze calităţile calităţile inteinteun lectuale.. ~ Bine-ai Bine-ai venit. ţinea după după ei ei cu cu aceeaşi aceeaşi bucurie bucurie cenuşie. domnule domnule Alistar Alistar? rîse ? rîse Ce contează anii? Nu ştii ştii că că fetele fetele de de azi azi preferă preferă Liana.ţ birou şi şi se Rosmarin părăsi repezi spre spre marchiză unde unde zărise pe pe Constantin Constantin Alistar Alistar repezi care tocmai tocmai in intrase.. fondurilor. -Ai o fată fată adorabilă. Liana îl luă lumii. Aveţi lume multă multă? privire Aveţi lume ? -Este.dacoromanica.ro . Alistar radios. Ce contează anii ? Nu pe maturi? Iar d-ta care mai mai eşti şi neÎnsura t. 1 .Doamnă. Liana.. tinereţe.. care trase. tinereţe. Rosmarin se se ţinea Rosmarin Alistar era director director general general şi şi fusese fusese numit numit de de curînd curînd Alistar era directorul mişcării mişcării fondurilor... încîntată că că avea avea ocazia ocazia să să se se întreţie întreţie cu cu ratură . Ce ! Poftim Poftim ! 1. Ce bine-mi bine-mi pare pare c-ai c-ai venit.. .. A A început cariera îmÎmdirectorul început cariera admiraţie.. indiferent de de restul restul lumii. casei. cenuşie . Liana.... a început să sosească sosească -răspunse bătrînul. Alexandre! zise Alistar Alistar cu cu o o Bine v-am Alexandre ! zise privire spre spre interiorul interiorul casei. Rosmarin se părăsi brusc brusc pe pe subşeful subşeful de de birol. . Liana il luă de de braţ braţ şi-l şi-l duse duse să-I să-I prezinte prezinte lumii.5 10 1 0 15· 1 5· 20 2 0 25 5 2 3o O 3 Oloman fu fu agreabil agreabil surprins surprins de de explozia explozia aceasta Oloman aceasta de de Trase care Trase cu cu coada coada ochiului ochiului după după Rosmarin Rosmarin care însă continua continua colocviul colocviul cu cu Iancu etrescu. sunteţi sunt eţi prea prea amabilă amabilă! murmură tînărul tînărul ! murmură trecîndu-şi mîinile.. venit scoată pardesiul. Uite I Alistar sărută pe rînd rînd amîndouă amîndouă mîinile mîinile Lianei. venit. Alistar sărută pe suspinînd suspinînd:: -A.. De De ce mai puţin puţin să-ţi să-ţi pot pot face face curte curte c cu oarecare şanse şanse? mai u oarecare ? .. venit. pe bărbaţii bărbaţii maturi ? Iar d-ta care eşti şi neînsurat . Este. vino vino ! Uite pe pe Costică Costică! Liana. bucurie. frecîndu-şi Agripina îl îl luă luă îndată îndată deoparte deoparte să să vorbească vorbească lite­ liteAgripina ratură. tinereţe !. ce n-am n-am cîţiva cîţiva anişori anişori A..De De ce ce nu nu încerci încerci totuşi. lumii. Doamnă. Costică Costică! Poftim!1 Poftim . Lianei. a început să răspunse bătrînul. dragă Costică Costică! Rosmarin ! făcu Rosmarin cu faţa faţa inundată de bucurie. scuturînd scuturînd mîna mîna noului noului cu inundată de venit şi şi ajutîndu-i ajutîndu-i înfrigurat înfrigurat să-şi să-şi scoată pardesiul. adorabilă.. tinereţe!. indiferent . mîinile. aproape aproape Însă Iancu P Petrescu. lectuale. totuşi..

Nina i Angela lor. Rosmarin.. fie fi e acasă. plîng1ndu-se plîngîndu-se că că din din pricina pricina lor lor a a rămas rămas burlac. însă însă a a avut avut şi şi diplome diplome şi şi noroc. femeile... monşer. bătrînul. atît bine. uit. 5 j o elastiCitate elastiCitate în în ţinută ţinută care-i care-i dădea dădea o o înfăţişare înfăţişare de de o cuceritor cuceritor profesional. cochet. de îşi încerca încerca norocul norocul oriunde oriunde se se ivea ivea prilejul.... speranţă. poţi Liana . . După ce ce făcu făcu ocolul ocolul camerelor camerelor şi şi schimbă schimbă cîte-o cîte-o După gentileţe cu cu toţi. Se Se îmbrăca îmbrăca cochet. şi mai mai ales ales variaţia. că că am am să-ţi să-ţi d-astea 20 2 0 comunic ceva ceva confidenţial. Frecventa Frecventa foarte foart e rar rar casa. O cunoştea cunoştea de de mic ă . Alexandre! zi Ă propos.. să nu Alexandre ! Vino Vino într-o într-o zi d-astea pe pe la la mine. nu-mi spui spui mai mai bine bine acuma acuma şi şi mă mă laşi la ş i să să mă mă perpelesc perpelesc ? ? nu-mi un moment moment în în dormitor dormitor sau sau în în sufragerie sufragerie şi . prilejul. pudrat. Veşnic Veşnic ras ras şi şi pudrat. propos. Chiar Chiar acuma acuma venise mai mai mult mult pentru pentru Liana decît pentru pentru vechiul vechiul său său venise Liana decît 10 10 coleg fata coleg Rosmarin. Chiar viu. nu nu putem putem vorbi vorbi lucruri lume. Costică. Dar Dar de de ce ce Cum Chiar mîine mîine viu. vîrstă. birou. toţi.dacoromanica. Liana. burlac. Trecem un Trecem . preună Deşi aproape aproape de de aceeaşi aceeaşi vîrstă. tu. n-ar n-ar fi gîndit să orbă.ro . Prinsese Prinsese undeva undeva o o şoaptă şoaptă că că fata fi tocmai tocmai cuminte cuminte şi şi s-a s-a gîndit să arunce arunce o ov vorbă.. Rosmarin îl auzi auzi exclamind exclamînd vesel: vesel: Rosmarin îl -Ce buchet de de fete fete fnunoase! Ce buchet frumoase! 25 25 30 3 0 www. confidenţial. amor. îi şi plăceau femeile. acasă. încurcat în de amor. profesional. noroc. atît mai mai bine. Costică Costică .. Cu Cu doi doi ani ani în cînd era era mică.. păstra păstra tînăr... fie fie la la birou.. viu. cînd în urmă a a văzut-o văzut-o domnişoară domnişoară şi şi i-a i-a rămas rămas în în amintire. monşer. mine. iar dacă nemereşte.preună cu cu Rosmarin. Vii mîine mîine şi Se duse duse spre spre marchiză unde unde Liana Liana se cu Se se îmbrăţişa îmbrăţişa cu Nina ş şi Angela sosite sosite atunci atunci împreună împreună cu cu tatăl tat ăl lor. Alistar toarse la Alistar se se în întoarse la Rosmarin: Rosmarin: gentileţe - 15 15 -Ă nu uit. urmă fără fără speranţă. eu. Dar Dar nu nu amîna! amîna! Dacă Dacă nu nu po ţ i tu. casa. amintire. Rosmarin. O iar dacă se se nemereşte. Vii şi discutăm discutăm pe pe îndelete! îndelete ! cînd e e atîta cînd atîta lume. se se poate? poate? se se grăbi grăbi bătrînul. Totdeauna Totdeauna se se afla afla Încurcat în vreo vreo aventură aventură variaţia. lucrUli serioase serioase -Lasă. -Ba Cum să nu nu viu. ceva ceva c ce ştiu că că te te intere­ interecomunic e ştiu sează.Ba viu viu eu.. trimite trimite pe pe sează. Alistar Alistar părea părea mult Deşi mult mai mai tînăr.. -Lasă.

mînca deseori în în casa casa lui lui şi şi făcea făcea curte fetelor mai mai în în mînca deseori curte fetelor � glumă.. 15 Numaidecît .. tineri -Din moment ce ce mă mă vezi vezi pe pe mine mine poţi poţi fi fi liniştită liniştită! Din moment ! glumi directorul... /� îşi cuprins de de toate toate îngrijorările. deloc. permiţîndu-Ie şi iertîndu-Ie orice orice fetele i l e răsfaţă. muncit muncit cum cum era era într-una într-una de de spaima spaima nereuşind celor ce ce a.dacoromanica. Sper Sper că vor fi fi destui destui I o la desperare că vor tineri . Ele Ele îi îi răspund răspund cu cu numai să numai o dragoste dragoste capricioasă. Ce-o Ce-o fi fi vrînd vrînd să-mi să-mi spuie spuie ? ?'!. desigur. Costică... avea avea ochii ochii blînzi blînzi şi şi figura figura trîmbiţă.. -Pe cine n nu eşti t tu în stare să să oboseşti. Nina. grăsun. grăsun. iar iar Alistar Alistar în 30 însoţea pe pe Liana Liana şi şi Angela. lipsită lipsită de de respect respect şi şi nu nu se se sfiesc sfiesc o a-l socoti socoti mai mult prost decît bun. diavoliţă diavoliţă Pe cine u eşti uî n stare drăguţă ! drăguţă! Anibal Gavrilescu Gavrilescu îşi îşi sufla sufla nasul nasul cu cu zgomot zgomot de de Anibal trîmbiţă. La La fel fel îşi îşi iubeşte iubeşte Într-un 25 fetele ş şi le răsfaţă. serios. Şi-a Şi-a iubit iubit nevasta atît atît de de mult mult că că nici nici azi. cucoane.ro .'ea avea să să afle afle de de la la Costică. comunicativă. rezultat rezultat cu cu toate toate că că amîndouă amîndouă îşi îşi permiteau permiteau faţă faţă de de dînsul toate intimităţile. într-un fel fel şi şi el el vinovat vinovat de de pierderea pierderea ei.. 2 0 luminată 20 luminată de de o o bonomie bonomie comunicativă. Gavrilescu. -Liana am venit \ enit hotărîtă să dansez dansez Liana dragă. să ştii că am Iola desperare!! strigă strigă Angela.. -D-ta dansator mediocru mediocru!! interveni interveni Nina.. D-ta eşti eşti dansator 15 Numaidecît oboseşti. permiţîndu-Ie ş i iertîndu-Ie 2 5 să fie fie ele ele mulţumite mulţumite şi şi fericite. . a-l mai mult prost decît în vreme vreme ce ce Mircea Mircea se se ocupa ocupa de de Nina. să i lacrimi. celor 46 www. fericite. mai mai cu cu seamă seamă că că a a murit murit din din facere facere şi şi se se simte simte lacrimi.. Rosmarin Rosmarin conduse conduse pe pe însoţea 3 0 Gavrilescu Gavrilescu la la cucoane. de . că de era era vorba vorba de de ceva ceva plăcut plăcut imi îmi spunea spunea acuma acuma . îşi zise zise bătrînul bătrînul . îngrijorările. străduindu-se străduindu-se să să fie fie vesel vesel şi şi nereuşind deloc. Scund. glumi directorul. oboseşti . ei. după după împrejurări împrejurări şi şi fără fără nici nici un un glumă. bun. desigur. că cuprins Bine nu. Alistar era apropiate cu {. dînsul toate intimităţile. oboseşti.. după după cincisprezece cincisprezece nevasta ani. Nina.. azi. " " Alistar era în în relaţii relaţii mai mai apropiate cu Gavrllescu. Scund. Angela. mai mai în în serios. " "Bine nu.. Angela. capricioasă. nu nu poate poate vorbi vorbi de de ea ea fără fără să i se se umple umple ochii ochii de de ani.

inclusiv Rosmarip. Uite . Socotea Socotea momentul momentul potrivit Gavrilescu. clientul -Coană Raluco. Uite cum l-au l-au înconj înconjurat el cum cum se se răsfaţă între între ele ele!! cum urat şi el Corali a nici n-a avut avut răbdare să-şi termine po###BOT_TEXT###quot;estea . Coralia nici n-a termine povestea . se se simţea atinsă că lumea lumea rîdea rîdea pe făcea şi şi ea socoteala bărbatului ei ei şi ţinu să explice explice : socoteala : a fost totdeauna serios serios şi . Numai Numai Didina. scăpat numele. dar nu nu ştia deloc deloc cum cum ar ar începe durea.Toate uu n miros fondurilor.. poft ă.. că i-am i-am bătrîna. boiereşte nu se pierdea. . Anibalule Anibalule!! strigă d-na d-na Gotcu stînd stînd Ascultă. bine. . oricînd. chestia care îl îl durea. dar începe chestia care 41 www. deşi ea haz. sărutîndu-i mîna. haz.Numai să-I lase se îndoi Didina . rîzînd -Bine. ! declară Gavrilescu.. cum numele. Cavalerul d-tale d-tale dec�ară mîna. lui. boiereş te şi nu se supăra cînd cînd pentru că j uca larg. Ia-l ăsta..Vezi. Cavalerul pe pe viaţă viaţă şi şi pe pe moarte moarte!! D-na Gotcu îl îl simpatiza deosebit deosebit şi glumea glumea cu cu dînsul D-na pentru că era era totdeauna vesel. Aşa e e potolit. pocherului. .. ca ca cercetaşii cercetaşii! Coană Raluco. deşi inclusiv Rosmarip. franci... domnule domnule ! rău? Fugi de-aci. firea lui..El El a fost totdeauna 30 3 0 potolit. firea Pe urmă Rosmarin Rosmarin rămase cîteva cîteva minute minute singur singur cu cu potrivit să abordeze abordeze Gavrilescu. ! Vrei Vrei să-mi tragă rău ? 25 2 5 Nu vezi vezi c ce face d de l-ar durea durea măselele măselele? Nu e mutră face e parcă l-ar ? Toţi rîseră... Toate femeile femeile a au un miros special special pentru pentru mişcarea . dar deocamdată vezi vezi d de al Bine. parcă Astă-seară eşti parcă pe pe spini spini în în aşteptarea aşteptarea pocherului. rîzînd cu cu poftă. vorba vorba coanei coanei Raluca Raluca . Gavrilescu. Caută pe pe reluă d-na Gotcu cu cmeva care care . zice. pierdea.. ai grije să facem o masă serioasă serioasă!! insistă Ia-l şi pe pe domnul domnul ăsta.ro .. Didina. Astă-seară eşti clientul meu meu!! Am Am o o poftă nebună să-ţi iau iau nişte franci.zise zise Ga Ga vrilescu vrilescu fondurilor. dar e a l patrulea ! ! d-na Gotcu cu gîndul gîndul numai numai la la cărţi.5 10 10 15 1 5 2 0 20 -Ascult ă.dacoromanica.. -Numai lase fetele fetele -se îndoi Didina. dar dar mai mai cu cu seamă şi pentru seamă pentru juca larg. cineva -Ce să mai caut caut? pe prietenul prietenul Alexandru Alexandru!! Ce s ă mai ? Luăm Luăm pc -Fugi de-aci. Toţi rîseră. care care e e cu cu mişcarea fonduriloL fondurilor. cum îi zice. eu eu sunt sunt gata gata oricînd.

. sunt. dar . unde iese fum fum -urmă bătrînul căutînd căutînd să să zîmbească. care. ştie că tu . N u ştiu ţii mine de ţii ăştia ăştia cu cu mine de nu nu mă mă lasă lasă să-mi să-mi sfîrşesc sfîrşesc cariera cariera liniştit? Că eu eu harnic de mă mă cu­ culiniştit ? Că harnic sunt.. umbra -Desigur. noutăţi. .Spune Spune mai mai bine bine că că nu nu vrei vrei să să mă serveşti -zise mă serveşti Rosmarin. crede-mă.de tact. între între Mircea Mircea şi şi subşeful subşeful de de birou. faci. zîmbească. Umblă iar fel zvonuri că că la la Întîi întîi ianuarie se vor vor face face suprirnări suprirnări şi şi zvonuri ianuarie se scoa teri la la pensie pensie .. lăsînd lăsînd capul capul pe piept. Să le spui. uite uite cum cum e e cazul cazul cu cu Rosmarin. Nu ştiu ce-or ce-or f fii avînd avînd bandi­ bandii grij e de . tact. sunt. piept. Toată lumea ' 'ştie tu învîrteşti lucrurile lucrurile la la personal..ro .Măi AlexandIe. tine.. Să le să-I nedreptăţim nedreptăţirn pe pe bietul bietul om om . citea în în palmă citea tenentul Tănăsescu. birou. Alexandre ? -Apoi noutăţile la la tine tine sunt..Nu. desigur -nmrmură cellalt cu cu ochii ochii Desigur. începe începe să să aibă aibă frică frică şi şi de de umbra lui. că că tu eşti tartorul tartorul cel cel Apoi noutăţile tu eşti 5 mare -răspunse Rosmarin bucuros bucuros că că astfel astfel Gavri­ Gavrimare răspunse Rosmarin însuşi i-a i-a deschis deschis calea. privindu-l privindu-l cu cu ochii ochii umezi.. Toată lumea Rosmarin.. dacă vrei. să să mă serveşti. abătut. . dar ceea. poţi. umezi. -Dacă nu vrei vrei s să mă crezi crezi -făcu Gavrilescu Dacă nu ă mă făcu Gavrilescu deodată cald. -Eu tocmai la tine mă gîndeam gîndeam să te te rog rog frăţeşte la tine Eu tocmai s ăa să ai grije de soarta soarta mea mea . unde nu nu e e foc foc nu nu Nu. mă ser­ noaşte tot tot ministerul ministerul .. scoateri . personal. Umblă iar fel de de fel fel de de lescu însuşi lescu calea. spui. de de ce ce veşti.. desigur murmură cellalt după Nina Nina care. dar dar nu-mi nu-mi amăresc amăresc inima inima ca ca tine. Poate că că deodată mai mai cald. 10 10 -După zvonuri s să nu te iei niciodată niciodată! zise GavriGavriDupă zvonuri ă n u t e iei ! zise le_cu evazi. Nici directorul nu are putere. Şi Şi iese umlă bătrînul omul. In In sfîrşit Gavrilescu Gavrilescu rupse rupse lipsit de fără să pară lipsit tăcerea întrebînd întrebînd ca ca să să zică zică ceva ceva:: tăcerea -Altfel ce mai mai noutăţi. Tu dacă vrei. cînd cînd se se ştie ştie ameninţat. să-I . ce Alexandre? Altfel ce ce mai mai faci.dacoromanica. ametPnţat. ameninţat. fireşte. n-am n-am nici nici o o putere putere!! zise ... fireşte. după asculta cu cu mici mici izbucniri izbucniri vesele vesele proorocirile proorocirile ce ce i i le le asculta palmă loco locotenentul Tănăsescu... Tu poţi.. abătut. .. priceput priceput sunt sunt de noaşte . zău. Poate şi şi eu eu sunt sunt ameI?inţat. omul. AlexandTe."orba yorba ceea... Ministrul cu secretarul 15 1 5 20 2 0 25 25 30 3 0 48 www. Rosmarin.. evaziv.

surîsul. A A refuzat refuzat adineaori. D De ce să-I să-I mai mai supere supere a înţelege înţelege acuma acuma că că nu e vorba vorba de de nimic cînd i-a i-a dat cînd dat a nu e nimic rău. noi noi cu cu necazurile. n-ai Alexandre. Directorul Întîlni Întîlni privirea Directorul privirea mohorîtă 25 2 5 Surîse şi şi c cu un gest gest d de nepăsare : : Surîse u un e nepăsare -Mai încolo necazurile necazurile că că viaţa nu e e chiar chiar Mai lăsaţi lăsaţi încolo viaţa nu aşa de de rea rea 1 aşa ! Rosmarin Rosmarin 30 3 0 tresări. pe l măcar măcar nu ne în­ treabă. să-I Se Se abţinu. N-a N-a avut în Gavrilescu Ga"rilescu şi şi s-a s-a ferit că e e om om bun bun şi şi săritor. Cine Cine de dînsul dînsul oricît lumea zicea zicea că oricît lumea de zîmbeşte mereu. Rosmarin. realitatea. cauză . tresări . . Glasul. pnvlrea pnvIrea lui lui mai mult mult decît decît cuvintele cuvintele lui. Alexandre. Alexandre dragă! treabă. dar dar pe pe Rosmarin Rosmarin nu-l nu-l mai Asigurarea mai în sine sine îşi spunea spunea că Gavrilescu Gavrilescu ar ar putea putea să-I liniştea. suflet. bine. Î Îi trecu prin prin minte minte spuie i trecu să-I întrebe întrebe acuma acuma ce ce anume anume are are să-i să-i comunice. comunice.ro . brusc. Hea. vreme. mai spuie:: fii fii liniştit. ochi. fetele. e e bine. tăinuip. cine cine ştie ştie din din ce ce cauză. face ceva ceva fără fără să să ceară ceară avizul avizul lui oricît ar ar fi hain.1n în privinţa asta asta să fii fii sigur. S Se eschivează ca să să nu-şi nu. săritor. pe noi noi 111 mC Cl nu ne îngeneral taie şi spînzură. Glasul.. lui. bătrînilor bătrînilor ? ? Întrebă întrebă Alistar Alistar aproaproCe complotaţi. 5 fanţă. Asta Asta e Alexandre dragă ! -Barem să fiu fiu prevenit din vreme.general taie şi spînzură. nici un ament. în ochi.:tul Instin~tullui nu-l înşeală înşeală lui nu-l Cel niciodată. Altfel cum cum i-ar i-ar fi fi propus să meargă meargă fata dacă nu nu rău. ca fi de de hain. Instin<.dacoromanica. ranţă. E i. Parcă ministrul. Altfel propus să fata dacă 49 www.şi ia ia nici un angaj angajament.Ei.bolborosi bolborosi Rosmarin Rosmarin fără fără spe­ spevreun . mulţumit. 1n 10 10 ajute e eschivează ajute şi şi nu nu nea.şte tăinuip.şte ceva ceva în în suflet. adineaori. surîsul. piindu-se e ei . 20 2 0 piindu-se d de ei mulţumit. Alexandre. să n-ai nici o o îndoială îndoială! nici ! Asigurarea era era sinceră. zîm beşte mereu -Ce complota ţi..zise zise Ga Gavrilescu vrilescu re

e­ revenindu-şi brusc. sigur. avut încredere încredere în ferit niciodată . cu glasu-i obişnuit obişnuit vesel vesel şi şi cu cu veselie veselie nindu-şi cu glasu-i Tu cu cu fetele. să-mi să-mi pot pot căuta căuta Barem să prevenit din vreun sprijin sprijin undeva undeva . sinceră. situaţia. face lui oricît care la direcţia care e e cel cel mai mai vechi vechi la direcţia personalului personalului şi şi cunoaşte cunoaşte pe toţi Nu vrea vrea şi şi nu nu nea. parcă voiau voiau să-i Costică. toţi funcţionarii? funcţionarii ? Nu 15 15 Cel puţin puţin a a clarificat clarificat situaţia. despre despre de-ale de-ale vieţii vieţii . Parcă ministrul. Alexandre. e realitatea. e ce abţinu. \ rea. mohorîtă a a lui lui Rosmarin. Tu în necazurile. S-a S-a terminat terminat.

. . treci înainte tu eşti eşti nou să nu nu ţinem ţinem uşa uşa deschisă deschisă! să ! -Numai după d-voastră. O secundă. Ce Ce nenorocire nenorocire!. Pedepseşte-l. fă ce el!! vrei cu cu el vrei -Locotenent Dandu Victor din aviaţie aviaţie -se preLocotenent Dandu Victor din se pre­ zintă zintă tînănu. ei.. d-voastră.. fie-ţi milă milă de de mine mine şi şi scapă-mă scapă-mă de de Domnişoară. E simţitor . fă ce Uite-l.... noi N-am putut putut scăpa scăpa de de el.. domnule domnule maior! . totdeauna . minte. De. . pleCÎndu-se..ro .. u c a s ă s e înveţe 15 15 că noi noi n-am n-am fost fost în în stare stare!! că . D-na Antonescu intrase intrase Se D-na Leliţa Leliţa Antonescu în în marchiză marchiză în timp ce ce soţul soţul ei. S e învioră Costică... plecîndu-se. . 5 5 10 10 în Remus Oloman Oloman oprea oprea pe pe Liana în acelaşi moment moment Remus Liana care pornise pornise spre spre marchiză marchiză unde unde intraseră intraseră alţi alţi invitaţi: care invitaţi : -Domnişoară. . în timp 20 2 0 încă pe pe scară.Vai. cavalerie. duduiţă ! ...De. .. dar ace chiar ! Un dansator e totdeauna .Uite-l. scară.. Dacă t te încurcă..Hai. domnule. maiorul maiorul Cosma Cosma Antonescu Antonescu După ce închise uşa. Agri pina? zise Liana. Se întrerupse întrerupse scurt. iartă-I.Numai după maior ! După ce se se închise uşa. atîta atîta a a insistat insistat să-I să-I luăm luăm . Lia�a. dar îmi îmi f face chiar plăcere plăcere! Un dansator e Vai. N-am . duduiţă!.. el. E doar doar om om delicat delicat şi şi simţitor transmită Liana. rea.. aici. maiorul maiorul de de cavalerie. Dacă e încurcă. fie-ţi cucoana cu cu literatura că mă mă omoară omoară! cucoana literatura că ! . iartă-I. O A. treci înainte că că tu nou aici. 3 3 -Dragă noi ţi-am adus adus un un mosafir mosafir Iiepoftit nepoftit!! Dragă Liana. zise zise familiar familiar Lianei Lianei:: . .. Se învioră şi-şi şi-şi compuse compuse o o figură figură înCÎntată înCÎntată zicînd ziCÎnd:: . dă-I dă-I afară afară t tu ca să se înveţe minte. nu nu s-ar s-ar fi să i-o Dacă ar fi oferit să transmită prin prin Liana. Agripina ? zise !. scurt.. spunea spunea unui unui ofiţer ofiţer mai mai tînăr tînăr: încă : 25 2 5 -Hai..poate el el? ? Dacă ar fi fi o o veste rea. Liana. să să văd văd cine cine a a mai mai \ venit! eni t ! secundă. domnule. de de . Pedepseşte-l..A..dacoromanica. tînănll. 50 www. Costică.

jovial. Ei. de din şcoală cu cu Liana. ..Domnişoară . sindrofie. parcă intimidată intimidată. deşi mai înaltă cu cu aproape un cap cap decît Liana Liana şi şi voinică voinică şi şi vînjoasă vînjoasă ca ca o o aproape un amazoană. î ţ i multumesc murmură Liana. cazarmă. Nu Nu se se clintea clintea niciodată niciodată de lîngă lîngă el. loco­ locoLeliţa se tenentul aviator. A A fost fost încîntată încîntată că cînd Dandu Dandu a a rugat-o rugat-o să-I ia ia la la sindrofie. nici nici in în ea ea n-avea n-avea Prietenă bună din încredere deplină deplină mai mai ales ales de de cînd cînd Muţu Muţu i-a i-a spus spus odată odată încredere 1 5 15 că fata fata lui lui Rosmarin Rosmarin e e foarte foarte nostimă. în în urma urma lor. De De unde unde va va fi fi aflat aflat? spus floarea ei ? I-a I-a spus Numai el el a a avut o atenţie delicată. el. Liana Muţu. în poarta poarta aseară pînă în îi întinse mîna şi trecu î în hol c cu L eliţa. . cum cum îi îi era era felul. . Ca Ca să să nu nu o o ia ia drept drept încurajare. aviator. 2 5 25 3 0 30 51 www. îi plăcea să fie fie admirată şi curtată de de bărbaţi Totuşi îi sperînd Muţu. Maioreasa Maioreasa era era tînără. felul. Maiorul se agăţă îndată de de braţul lui. 5 5 cei cei doi doi ofiţeri ofiţeri să să se se dezbrace.. .dacoromanica. desigur . Dealtfel era era în în civil civil şi hainele hainele civile civile îl îl dezavantaj dezavantaj au au Dealtfel încît părea mai curînd un funcţionăraş funcţionăraş comercial comercial în incît părea mai curînd un în căutarea unei unei aventuri aventuri galante. bărbatul ei. -Eşti drăguţ. dezbrace.. nostimă. umedă.miră Liana Liana cu . 10 10 îl iubea iubea nebuneşte şi era era geloasă pe pe toate îl femeile.. Cavalerul câre câre m-a m-a urmărit Cavalerul casei? . Negri. dacă dacă ai ai venit venit .. bine. sprîncenele sprîncenele pronunţate. tînără. desigur Leliţa . jovial. drăguţă. spătos. iar iar liliacul liliacul Era alb alb era era floarea ei favorită. Se Se potrivea potrivea cu cu bărbatul ei. an. încurajare. . mare. 20 Maiorul intră gălăgios. . umeros. îţi mulţumesc -murmură Liana. măritată numai numai de de un un an.ro ... Era într-adevăr încîntată. . nici lucire . Negri. Aseară nici nu văzut bine.D-ta D-ta P P se se miră cu un un surîs surîs puţin pu ţin confuz. Adora Adora florile. lăsînd pe pe î i întinse mîna ş i trecu n hol u Leliţa. răpească răpească dacă dacă nu-l nu-l va va păzi păzi bine. Esti drăgut . spătos. fiind fiind în în stare stare să-I să-I însoţească însoţească şi şi la la cazarmă. umeros. se Liana şi-i şi-i întinse întinse florile florile puţin stîngaci:: apropie de de Liana apropie puţin stîngaci Domnişoară . lor. Liana. favorită. lui. Uniforma albastră-cer căutarea Uniforma albastră-cer . Cel Cel puţin cînd Liana va va fi fi mai mai ocupată ocupată şi şi nu nu se se va va putea putea uita uita la la Muţu. . mînă. . mare. Ei. sperînd şi şi nereuşind nereuşind să să facă facă gelos gelos pe pe Muţu. Numai avut o în ochii ochii lui. galante. nu l-a l-a văzut bine. O O Se uită în lucire moale.. . casei ?. . amazoană. convinsă convinsă că că toate toate îl îl adoră adoră şi şi sunt sunt gata gata să să i-l i-l femeile.. moale.... cu cu un un buchet de de liliac liliac alb alb în în mînă. confuz..

. întreagă. oricît oricît nu-i plăceau ei ei îi nu-i plăceau în general general uniformele.. Degeaba.. cel dintîi dintîi în în regiment. Degeaba. Dumnealui ţi l-a adus? . nu-i nu-i aşa? aşa? zise zise Liana -Acum Liana îndată simplu simplu înăbuşind înăbuşind în mod natural natural uşoara emoţie îndată în mod uşoara emoţie 5 5 stîrnită bucuria florilor. o inspecţie. .. îl duse duse întîi întîi la bunica. Liana rupse şi şi-l şi-l potrivea potrivea în în corsaj. un lumea. uniformele. Le puse Într-un într-tm vas.Vai. prezint. Remus Remus Oloinan Oloinan zîmbea zîmbea ironic ironic dene şi plictisit că el. .·orbind cu glas tare tare parc-ar fii comandat comandat înalt a toţi. lili�c n plină Trebuie să-I fi. Şi ce atent! -Foarte frumuşel băiat!. Şi ce atent! Auzi. . Vrînd Vrind totuşi totuşi să să nu-l nu-l ofenseze ofenseze cumva.costat o bine crescuţi groază de de parale parale. personagiu personagiu cu cu nume nume cunoscut cunoscut de de o o şi plictisit că ţară pe planul ţară întreagă. cu divizionul său. Ele Ele il îl observa­ observatI la maică-sa şi la la bunica. închipuiască. rămînea rămînea pe planul al al doilea doilea pînă pînă şi şi faţă faţă de Dandu Dandu un un ofiţeraş ofiţeraş cu cu care care se găsea într-un de de se găsea Într-un fel fel de să-I preţuiască şi care care aici aici prietenie de cafenea cafenea fără prietenie de fără să-I preţuiască şi 52 www. orbind c u glas parc-ar f divizionul său. liliac! . Mai înalt c ca toţi..dacoromanica. Dandu.. la la o inspecţie.. ce ce frumos frumos liliac 1.. .. el. comunicativ. stîmită de de bucuria florilor.ro .tntîi întîi să ne ne debarăsăm de de flori flori -zise -zise ea ea către Dandu. cel regiment. Mai Alistar cum cum a a ajuns Alistar la sindrofie Dandu. intrat... gentili gentili şi şi bine crescuţi o groază ca ofiţerii ofiţerii nici nici nu nu sunt alţii! ca sunt alţii! Maiorul Antonescu Antonescu începuse începuse să Povestească povestească lui Maiorul lui ajuns să să aducă aducă la sindrofie pe pe Dandu. -Vai. Liana rupse ajutor. se se făcea ascultat ascultat de de toată lumea. Auzi. mai mai mult mult decît decît merita merita atenţia atenţia tînărul lui.. î în plină toamnă! toamnă! Trebuie să-I fi. Nu Nu voia voia ca ca Liana tînărul să-şi să-şi închipuiască. excesiv. acuma.îi dădea dădea o o înfăţişare înfăţişare bărbătească. bărbătească. invidiază. un fir fir şi un Didina îi îi sorbea sorbea pe pe amîndoi amîndoi cu cu priviri priviri lacome: lacome: Didina Foarte frumuşel băiat!.. costat lili~c alb alb acuma. 10 10 15 15 2 0 20 25 2 5 3 30 0 Foarte gentil! bîigui bîigui Didina Didina cu cu mare mare satisfacţie.. satisfacţie. vas. cu un umor umor comunicativ. Tineretul se se adună adună în în jurul jurul lor lor spre spre bucuria bucuria Leliţei Leliţei care care Tineretul că Muţu Muţu al al ei ei are are aşa aşa de de mari mari succese era fericită era fericită că succese monmondene încît încît toţi toţi o o invidiază. lui. corsaj. în -Acum trebuie trebuie să să te te prezint. seră seră de de cînd cînd a a intrat. " . cumva. Foarte gentil! Liana găsi găsi complimentul complimentul mamei mamei excesiv.. Dumnealui ţi l-a adus? . Locotenentul căuta să-i să-i fie de Le puse Locotenentul căuta fie de ajutor.

preţ... E Efata dumaici ? " "Cum "Cum nu.dacoromanica. să \ vă iau la la un film film foarte foarte fru­ frudomnule maior.Nu. . că că nu nu se se face. şarpe... j. LeIiţa. "Ce-i cu tine.• întîmplare!.mă mă luaţi luaţi şi şi pe pe mine mine la la ceai. " Noi Noi fuserăm la cinematograf.. aici?" "Un boier. . dar dar. " " C Ce să vă spun spun? Rîdeam c cu LeIi ţa de n ne pră­ nealor. cafea. servitoare. să ă iau domnule 10 10 15 15 mos . mele.ne ~o 12.. i. 0 spuse băiatul băiatul ce-a ce-a păţit.. băiete ? " "Am " Am venit. ... . Rosmarin. casei. . cînd cînd tocmai tocmai eram eram şi ne pomenim 5 5 la "Ce-i cu tine. zice~ cine-o fi?" o servitoare.0 . . De De ce ce mă mă Ce-i dragă ? se . Rosmarin. şi nu se se poate... nostimă de de tot" tot" zic zic eu.. învîrtit.deyine obrăznicii destul destul de deyine in in teresant teresant din din pricina pricina unei unei obrăznicii de comune. frumoasă . ciupişi ? ciupişi? -Eu? roşi Leliţa. "Trebuie aflu. în în Transilvaniei. că că ce-or ce-or zice zice d-şoarei . Victoraş. Cînd colo. Dar.ro . . îl strînse strînse de de braţ. .Care stă Transilvaniei 33 ? " zice zice el. bani.. fata dumnealor. Dar Rosmarin". maior. cum fata pasul. fată nostimă LeIiţa. s-a s-a mai mai învîrtit. Eu ? roşi părut . ceai..Da.. comune. . şade şade şi şi "e -e tare tare frumoasă." "Nu ştii cum cum il cheamă?" ştiu. maior. face. maiorul. -Ce-i dragă? se intrerupse intrerupse maiorul. cum cum s-a s-a ţinut acasă. Dar o o domnişoară domnişoară nu mi şade şade aici?" nu.. . -Ei.. trebuie trebuie să să repar repar bădărănia bădărănia asta cu orice orice preţ. totuşi totuşi ne-am ne-am mos .. ş i din urmă maiorul . ° O cunoşti cunoşti?" ? " .... ce se gîndeşte Victoraş Victoraş? pădeam. Transilvaniei. ţinut după după ea ea şi şi a a pisat-o pisat-o pînă pînă menea obiceiuri.• . Leliţa.. cu cu Victoraş. întîmplare 1.. că că suntem suntem invitaţi invitaţi la la un un ceai ceai cu cu prelungire prelungire �u o prietenă prietenă foarte a nevestei nevestei mele. cum fata nu nu răspundea nimic nimic şi grăbea pasul.. braţ. d-şoara la o foarte bună bună a d-şoara Rosmarin. băiete?" veni t... zice. Ţi Ţi s-a s-a părut . Dar. 5 3 0 30 53 www. ce se gîndeşte ? "Domnule "Domnule maior. cum cum s-a s-a agăţat agăţat aseară aseară p pe Calea spuse e Calea ictoriei de Victoriei de o o domnişoară� domnişoarăi cu cu toate el nu nu are are ase­ aseV toate că el menea obiceiuri. "Rosmarin "Rosmarin ." C-o C-o fi. cinematograf. eu.Şi Şi cum cum zic zic . zice." boier. e s ă vă ? Rîdeam u LeIiţa e pră­ pădeam. "Cine "Cine şade zice� cine-o fi ?" Atunci Atunci iacă o aici ? " "Un "Nu ştii îl cheamă ?" "Ba "Ba ştiu.reluă reluă maiorul ca să auză începutul începu tul maiorul ca să auză şi ceilalţi ceilalţi -ne pomenim după după masă. fi..Da.'� :~"O . cum i-a inchis poarta în nas nas . Rosmarin". Cînd colo. şi din una una din din alta alta -urmă maiorul-ne Ei..Care stă în în Transilvaniei 33?" el. în în fine fine 1. la cafea. zic.. poate." fuserăm aseară aseară la Leliţei îi place place grozav grozav şi şi ar ar fi fi în în stare stare să să vază vază fi dus că fi dus că LeIi ţei îi şi cinci cinci fihne filme pe pe zi zi dacă dacă am am avea avea timp timp şi şi bani.Nu. asta cu Vă rog rog să să. A stat stat în în faţa casei.. . parcă parcă muşcată muşcată de de şarpe.. zic. cum i-a inchis poarta în A "Trebuie să aflu. masă. • It ~5 12. păţit. .. să să cer cer scuze scuze Vă d-şoarei Rosmarin.

afară afară de de Arghezi.. maiorul. . ca ca să să atragă atragă iar iar rul lumea.. luăm. interesant.dacoromanica. D-na D-na Buta. obligat.Superb Superb ! Aveţi un un dar dar de-a de-a povesti. cocoţat prin prin indulgenţa indulgenţa unei unei critici critici complice complice care s-au s-au cocoţat care şi a a publicului publicului nostru nostru fără fără educaţie educaţie artistică artistică serioasă. revoluţionare. . I-a I-a bătut bătut capul capul destul destullingereasa asta Tînărul lingereasa asta în patru patru ochi ochi cu cu părerile părerile ei ei literare. şi Dintre contimporani contimporani nu nu recunoştea recunoştea decît decît vreo vreo trei. . Cum Cum să să vorbească vorbească el el serios serios de de liteşare României. vrînd să să mai mai intelectuallzeze intelectualizeze interesant. fiindcă fiindcă vorbise vorbise maiorul. lumii lumii în în jurul jurul lui lui îl îl măgulea. codea . risipiră. maiorul. Tînărul se se codea. crezu crezu să să aibă aibă mai mai mult mult răsunet lăudîndu-şi lăudîndu-şi jurnalul jurnalul Fulgerul Fulgerul şi şi pe pe directorul directorul răsunet Pantelimon Răcaru despre despre care care afirma afirma emfatic emfatic său Pantelimon că ar ar fi fi cel cel mai mai bun bun ziarist. se se căuta ceva ceva mai mai Oloman. că 15 15 2 0 20 2 5 25 30 3 0 54 www. mă:gulea. vrînd conversaţia.. mai mai bună! strigă maiomaiorul Antonescu. entuziastă. Pe urmă urmă Leliţa zice hai hai să-I să-I luăm. Arghezi. literare. ziarist. fiindcă fiindcă adunarea adunarea dansul sau dansul ? Totuşi. Stai. Ascultătorii s se aşteptau l la o poantă poantă sau sau măcar măcar la o Ascultătorii e aşteptau ao la o întorsătură de de rîs. chiar chiar în în articole articole estetice umplutură din din Fulgerul.5 5 J0 O 1 oamenii. refăcea însă însă acuma acuma în în salon salon în în jurul jurul lui lui Grupul se se refăcea Grupul cu maiorul. destituirea destituirea atîtor atîtor genii genii false false de de pe pe soclurile soclurile pe pe rilor. Buta. Singur Singur locotenentul locotenentul întorsătură rîs. reclama reclama mereu. Antonescu. bună ! strigă . Se Tănăsescu se se crezu crezu obligat. Aveţi .. domnule domnule maior. Tănăsescu să-şi exprime exprime admiraţia admiraţia printr-o printr-o exclamaţie exclamaţie entuziastă.. mereu. trei.ro .Stai. literatura. lite­ ratură cînd cînd oamenii oamenii nu nu doresc doresc decît să-şi petreacă petreacă ratură decît să-şi vremea vremea mai mai agreabil agreabil pînă pînă se se va va servi servi ceaiul ceaiul şi şi va va începe începe sau jocul jocul de de cărţi cărţi? Totuşi. fenomenal fenomenal!! maior.. rezerve. lumea. e fată e facă haz . alta. După decepţia cu Oloman... umflîndu-şi umflîndu-şi pieptul. pieptul. El El avea avea credinţe credinţe în estetice revoluţionare. revizuirea revizuirea radicală radicală a a valovalode umplutură de rilor. atacă atacă din din nou nou pe pe Remus Remus cu cu literatura. conversaţia... să-şi ! .. Dintre patru Era campionul patru şi şi încă încă cu cu rezerve. povesti. Era campionul tinerei tinerei generaţii generaţii care va va regenera regenera nu nu numai numai literatura literatura ci ci întreaga întreaga înfăţi­ înfăţi­ care şare a a României .. că că Liana oamenii. Se risipiră. . serioasă . Pe Leliţa zice Liana fată inteligentă inteligentă şi şi are are să să facă haz .. să să vezi vezi acuma acuma alta.

Spun Spun unii n-are savoarea savoarea lui lui!.dacoromanica. cel cel mare prozator şi cel cel mai mare ziarist ziarist dintre dintre bătrîni! mai mare mai prozator şi mai mare bătrîni ! Nemulţumit să să fie ascultat numai de Tănăsescu. astfel de de elogiu elogiu îl îl jicnea ca ca o o lovitură de cuţit... Arghezi e e cel cel mai mai mare mare poet. Şi pe rege l-a luat de cîteva ori. Oloman. Arghezi poet. i-e frică nici de rege. arghezian arghezian fanatic.degeaba. . fiindcă vorbeai vorbeai de de ziarişti. tos şi aproape mîndrindu-se. domnule răspunse maiorul tos şi aproape mîndrindu-se.' domnule. e ! întrerupse Agripina Agripina siropos.. necinstit. şi L-aţi citit cumva cumva? citit ? -Nu. da. degeaba. Nemulţumit fie ascultat numai de maiorul se se apropie apropie întrebînd întrebînd:: maiorul Cum ai ai spus spus? Argezi? . să uite la Remus. şi adăogă adăogă ironic ironic:: L-aţi Antonescu Arjezi. ascultă-mă lume pe mine mine:: or or fi fi ei ei buni buni şi şi Arghezi Arghezi al al d-ta:le d-tale 'şi ·şi alţii.. Dealtfel tocmai de de la la Răcaru deconcertat Dealtfel tocmai am pornit. jicnea lovitură de furia.Cine Cine? Poetul Arghezi Arghezi?.. strălucitoare. şantagist. N-am timp de versuri. Şi pe rege l-a luat de cîteva ori. O. fin... al d-tale d-tale să-I poate scrie scrie ca n-are !. romane. fireşte. încearcă şi Arghezi Arghezi să-I imite imite . ă scrie să se se mai mai uite la Remus.. . ca ca să aflu aflu ce ce se se petrece petrece în in ea lume .. O. Da. alţii. siropos.. fireşte. răspundere . mai fin.. dar dar l-a l-a atins.' înjură de i-e frică nici de rege. Răcaru. avere. dar dar pe pe pe Răcaru nu-l bate nimeni!! Răcaru nu-l bate nimeni -Mă rog.. moşii moşii şi şi palate palate din din înjuînjucă-i . Stăpînindu-şi Stăpînindu-şi însă însă furi a. Am Am citit citit nişte nişte poezii poezii de de întrerupse Arghezi în A Adev{iml literar. liberă . c uţit. astfel Pe Oloman.ro . dragul. doamnă. da. Cît sunt sunt eu eu de de ocupat ocupat!! Nevastă-mea citeşte romane. Şi Şi n-a n-a îndrăznit îndrăznit nimeni nimeni să-I să-I mai tragă la la răspundere. A Ă propos.l literal'. intimidat. unii şi şi alţii alţii că-i că-i necinstit.Da. domnule.. nu nu poate ca Răcaru. N-am timp de versuri. 55 55 www. e aşa de de drăgu ţ ! ? . propos. mormăi tînărul deconcertat şi intimidat. ? .Cum ? Argezi ? . că sunt sunt abonată abo nată şi le-am Arghezi în devăru.5 5 10 10 15 15 12 0 (20 (25 12 5 30 3 0 ? Poetul .. Tănăsescu. că că a a făcut făcut avere. cu Scrie. că Cît ea e e liberă. pornit .. şi şi înjură de ţi-i ţi-i mai mai mare mare dragul. spuse mai mai răspicat: spuse răspicat : . părerile părerile sunt sunt libere libere -mormăi tînărul Mă rog.Arghezi Arghezi!! repetă Oloman tîsnind dureros caCI repetă Oloman ţîşnind dureros cacI Antonescu pronunţase pronunţase Arjezi. doamnă. jurnalul. . am -Răcaru. atins. că-i şantagist.. cu o o însufleţire însufleţire strălucitoare. Dacă-i tare tare?. ştie ştie s să scrie!! continuă continuă maiorul maiorul fără fără Răcaru. le-am găsit delicioase!! găsi t delicioase Pe fanatic.. domnule -răspunse maiorul Antonescu Antonescu sfă­ sfă­ Nu. Nu Nu Scrie..' Eu Eu jurnalul.

. răzbunător cum e. ba ba se se face face că nici nici nu nu le-a le-a atîtea ci ti ti t t. un cea ceaii şi . avea putere. uitîndu-se uitîndu-se la Liana care care dans încerd să-I să -1 potolească potolea scă: încerd : -Ai răbuare numai cîteva minute ! .dacoromanica. se învîrtească şi un pocher pocher între între timp.Ai (ăbdare ! întîi să luăm un . cereau cereau să să se se amîne amîne mîncarea mîncarea şi şi să să înceapă înceapă dansul.. S Se e născu născu o controversă. casei.ro .. i-ar i-ar eventual face cine cine ş t ti e ce măgărie. D-na Gotcu aprobă cu cu adaosul adaosul Însă că ar ar putea putea dansul..i .:: fi mai bine să lăsăm politica politica şi să ne ne ÎntoarÎntoar. l-aş Pe onoarea onoarea mea mea!! Numai unul ca ca prim-millistm!! Pe prim-ministru Numai unul Răcaru ar fi în stare să introducă ordinea şi cinstea în ţara asta asta!! ţara Cînd sfîrşi maiorul.:: : in ter

eni dulc. dacă ci eventual ar afla că d l-a l-a criticat. d-na Buta inten·eni dulc. Tinelii. .. rămase o o lungă tăcere.!rmelor de de ce ce să se se certe certe el el cu cu de nuanţ de nuanţe. controversă. din experienţă ce ce înseamnă să Doamnele.5 5 10 1 0 15 15 20 2 O 25 2 5 30 3 0 Eu nu nu cred cred. Sînt Sînt calomnii de-ale celor celor pe pe care care i-a i-a rături. arhielogioase. pe ca
aleristul ca valeristul idiot care se amestecă Chibzui îns�l Însrl că n-ar n-ar fi fi politicos politicos să provoace provoace vreo vreo altercaaltercaChibzui îi admiră pe In fond el el îi pe amîndoi amîndoi încît Încit e e numai numai chestie chestie ţie. Spre Spre norocul norocul lui.ţrmelor l.' 'X-ar X a r fi cem la li literatură? cem tera tură ? -Eu propun un un intermezzo intermezzo de de Eu mi-aş mi-aş permite să propun dans!! zise Dandu Dandu timid. Tinerii. d-na Buta face ie lui. cum cum i i se se încurcă încurc ă toate toate socote­ socotegr�tbeşti llniştiţi şi să aştepte ordinele ordinele lile. sfătuiau pe toţi toţi să fie liniştiţi s tăpîn ei casei. . gazetărie. e.. dacă aş avea putere. vrileseu . rată. llegn :şit. şi. timid. despedespesă se şi un repeta Într-una Într-una că imediat imediat se se va va servi servi gustarea. Şi la la urma urma t.. Eu.•. dar niciodată nu i-a i-a mulţumit pentru pentru e mare. stăpînei - 5 56 6 www. Didina. gustarea. repeta Doamnele. l-a ş face face dat în Eu. în în cap cap cu cu d-şoarele d-şoarele Ga Gavrilescu. pe cînd cînd de de la la Răcaru Răca ru mănîncă o o pîine pîine şi. simpli burghezi. dar niciodată nu e atîtea articole articole arhielogioase. Eu calomnii de-ale dat în tărbacă L 1. care ştiau din gr~tbeşti pe pe o gospodină. oameni străini. tn e . Oloman Oloman Cînd rumega în gînd rumega în gînd o o replică replică violentă violentă să să distrugă distrugă definitiv definitiv amestecă şi şi în gazetărie. pentru Arghezi care n egreşit.

aplauze.ro .Vii la mine cînd nu nu te te vrea vrea Liana? Adică eu cu mine cînd Liana ? . acoperind acoperind văicăreala văi căreala d-nei d-nei retul Rosmarin către bunica bunica:: Rosmarln -Of. căutau numai numai colţurile. zise Dandu Dandu urrnărindu-i urmărindu-i plouat.Ţi-am luat-o luat-o înainte. Norocul Norocul meu meu!! Ştii. micul ţionat că că poate poate sta sta de de vorbă vorbă cu cu un un aviator. Nina. -Du-te pe Angela. AJică sunt manta manta de de vreme vreme rea rea? sunt ? . micul sporsportiv dădu drumul drumul unui disc. Doamne. te implor implor!! Nu m�l d-ta. Angela. uite-aşa mi se strică strică toate Of. reproşîndu-i: reproşîndu-i : 25 2 5 . îl primi Locotenentul se se retrase. toare. pregă teşte ! pregăteşte ! căpitane ! căpitane! făcu făcu Ali:>tar Alistar triumfător. fie! Ei. Peste grupul grupul în în controversă se ridică ridică ispititoare melodia celui mai nou tango. Aviatorul �ergă spre ungă la înconjurase talia talia şi pornise în ritmul ritmul directorul Alistar Alistar îi îi înconjurase pornise in lent . repede.voluptos al dansului. domnişoară . pierduţi pi erdu ţi în în vrap tot \Tap muzicii în braţele muzicii şi a a îmbrăţişării. timpul. nu nu e pentru pentru cme se hiumfător. Pînă să aj ajungă la ea ea . radio. te -Ei. disc. . Mircea Mircea şi Nina.j j în acest acest timp timp locotenentul Dandu intră în în tratative în locotenentul Dandu tratative laborioase cu cu Bebe care care era era însărcinat cu cu dirijarea dirijarea laborioase aparatului de de radio. suferi atît de de mult. retrase.. 3 0 30 tot timpul. Angela Angela il pri m i ţuţin Fuţ in rece. hai. mult. Doamne. care care se se ţinuseră unul unul de de altul altul şi salonul. Leliţa se se legrma legrma în maiorului după ce ce refuzase refuzase pe pe Tănăsescu Tănăsescu: primul dans dans maiorului : primul 57 1i7 www. S� să l nu Du-te acuma şi invită pe 20 2 0 ia altcineva!! spuse spuse Liana c cu o c cochctărie consolaţi-o i a altcineva u o oc hc tă ri e consola­ toare. TineTine­ retul izbucni în în aplauze. .dacoromanica. încîntat şi emo­ emogramofonului şi a aparatului gramofonului ţionat aviator..Şi eu eu care care numai numai pentru pentru d-ta d-ta am am corupt corupt pe pe BeM BeM!! �j u plouat. dansului.. -Nu mrl mai mai amărî şi d-ta. uite-aşa 10 10 rosturile ! rosturile ! Aviatorul a a~ergă spre Liana. fiindcă suferi fie ! în cîteva cîteva clipe clipe perechile perechile dansatoare cuprillseră holul holul salonul. lent voluptos al . -Ţi-am înainte.

convenţionale. dînsul.. nu nu vă vă tentează tentează acest acest tango tango divin divin ? ? . o o poftise poftise Buta elan monden. Mai al al meu meu eşti esti d-ta. . Un Un moment se opri opri lîngă lîngă d-na d-na Gotcu Gotcu 'şi 'şi zise zise moment se ca ca să să facă facă un un spirit spirit:: . mine nu nu mă mă mai decît domnule. discret cu cu degetul degetul parc-ar parc-ar fi fi fost fost un un maestru de cere­ cerediscret maestru de monii. ea ea răspunsese răspunses e Spusese la fel. asa.murmură deo­ Sunt aşa de de turburat turburat astă-seară -murmură deo.Al Al meu meu!! murmu'ră Liana Liana cu cu glasul glasul băieţesc disdispreţuitoL Nici Nici nu-l nu-l cunosc cunosc decît decît de de o oj j~mătate d~ preţuitor. colo. Spusese cîteva cîteva cuvinte cuvinte convenţionale. pe pe mine mai tentează tentează decît pocherul!! răspunse răspunse înţepat înţepat bătrîna. dădea seama se ameţeşte din mult. d-ta. uimită uimită. Remus Remus Oloman Oloman se se agăţase agăţase de de Coralia Coralia mai mai pasionat. cu Pe urmă Într-un surîs surîs uşor uşor care care începu începu să să fluture fluture şi şi pe buzele Într-un pe buzele foarte roşii Întredeschise Întredeschise parcă Într-un într-un suspib.Coană Coană Raluco.ro . Pe urină se se învălui Învălui calmă. . foarte ţi pare . puţin sugrumată şi dată ' Alistar Alistar cu aproape aproape nefirească nefirească pentru pentru dînsul. lumea .. surîzător. domnule. el. din din ochii ochii ei. Cu toate toate că că nu nu era era dansator iubit. J Buta pe pe care care dealtfel. Numai Numai Mitrofan Mitrofan Tănăsescu Tănăsescu rămăsese rămăsese Iancu Petrescu. stingher şi şi umbla umbla de de colo colo pînă surÎzător. Privirea ei ei era era .. Privirea cu o o mîngăiere firească.Sunt cu o o voce voce schimbată. Nu. iar iar acuma acuma întorcea întorcea capul capul să să vază' vază dacă dacă toată toată la . / j 58 www. umătate d e oră .dacoromanica. fel. 10 10 15 15 IZ O 120 125 1Z 5 30 3 0 Iancu Petrescu.. Raluco. ei.î îţi pare rău rău că că te-am te-am despărţit despărţit de de aviatorul aviatorul d-tale? Întrebă directorul directorul după după un un răstimp. bătînd bătîn d stingher pînă colo. . fără fără să-şi să-şi d-�ale ? Întrebă poate poate smulge smulge privirt(cl privirya. monii. lumea e e mulţumită. mulţumită. într-un Într-un elan monden. suspi:ri. Cu dansator mult de de frică frică să nu fie fie nevoit nevoit să să devie de vie cavalerul' cavalerul ' d-nei d-nei mult să nu 5 5 pasionat.se se cuvine cuvine soţului soţului iubit. dacă ar ar fi fi aşa. dealtfel. pocherul Constantin Constantin Alistar Alistar respira respira parfumul parfumul Lianei Lianei şi-şi şi-şi seama cum cum se din ce ce în în ce ce mai mai mult. răstimp.Nu. care care mă răsfeţi răsfeti de de Mai cînd cînd eram eram mică mică!! • . bătrîna. . Simt Simt c că aş fi capabil capabil ăa ş fi să să fac fac orice orice nebunie nebunie de de dragul dragul d-tale d-tale!! Liana ridică Liana ridică ochii ochii spre spre el.

fericit fericit place i copilul are un un rol atît de de important important Încît încît toţi îi strigau strigau:: că are rol atît toţi îi mai pune pune un un tango tango!. masă. tă locul.. sporeau. ci s. Bufetul bogat. pune pune foxul foxul .. bunica. avea avea multă multă căutare. alt­ altmiţi De Bebe minteri ar ar fi rămas nemîncat. reyeneau re

eneau la la bufet bufet şi şi nu nu încetau încetau să să complimen­ complimendansul. îl îl luase cu forţa forţa la la cărţi cărţi şi şi acuma acuma nu-i nu-i mai mai dădea dăd ea 59 Dansatorii n-aveau n-a
eau răbdare răbdare nici nici cît cît trebuia trebuia să să Întoarcă întoarcă Dansatorii Bebe nu se mai putea mişca mişca de de lîngă lîngă gramofon. Bete. gramofon. în în reprize. continuau continuau luau dansul. Dansatorii sporeau.. negreşit.Lasă Lasă că că e c foarte belşug �i ~ i toţi to ţi mfmÎncă m~ll1încă şi petrec petrec cum cum nu nu se se poate poate mai mai plăcut plăcut!. Se putu putu Invitaţii soseau. diferite. Dansatorii alcătui a a treia treia masă masă de de pocher.�u s. rfect.. u te necăji de pomană ! necăji de pomană ! Invitaţii noi noi soseau. Bete.~u Întins întins la la cărţi.dacoromanica.Bebe. . ea. cum cum aj ajungea şi ea. de adineaori adineaori ! Bebe .... N Nu te mai ma i şi !. Cei Cei tineri tineri baremi baremi oameni luau singuri singuri ce ce pofteau.. ci de stă stăruin­ d-nei Gotcu. masă. . I-a I-a dus dus ce ce ştia ş tia ea ea că-i că-i minteri fi rămas place lui lui mai mai mult mult ş şi copilul s-a s-a regalat regalat p· p'e erfect. ungea şi la atîţia oameni şi şi fiecare fi ecare cu cu gusturi gusturi diferite. ţele d-nei la întîmplare.. de ! . Bebe nu se mai putea www. De Bebe a a trebuit trebuit să să aibă aibă grij grij e e bunica. singură singură la atîţia la Întîmplare. 1uase cu energic. pocher. la masă. şi acolo acolo a a trebuit" trebuit' să-i servească serve ască Tinea Tinea . . aranjat cu atîtea emoţii de sllfrageria mare mare un unde atîtea emoţii de d-na d-na Rosmarin Rosmarin în în sllfrageria de proiectase să să servească servească pe pe toată . dine care care ar fi întristat oricărei gospodine gospodine ambidine ar fi Înhistat inima inima oricărei ambi­ ţioase . sunt. discurile. Constantin Constantin Alistar Alistar făcu f ăcu alcătui o o nouă nouă încercare încercare să-şi să-şi cedeze cedeze locul. ţioase. negreşit.ro .. . Nici măcar măcar bătrînii nu sau aşezat gust e din din toate toate şi şi astfel astfel să să procure Didinei bucuria bucuria să guste procure Didinei scontată. oricît bunica îi spunea bunica îi spunea mereu mereu:: foarte bine! bine ! E E belşug . D-na Rosmarin Rosmarin totuşi totuşi nu nu se se putea putea consola consola c că n-au D-na ă n-au mers lucrurile cum trebuie într-o casă serioasă. teze pe p e gazdă gazd ă ce ce lucruri lucruri delicioase delicioase le-a le-a dat dat �i ~i ce ce mulţu­ mul ţu­ teze miţi sunt. dar dar Într-o într-o dezor­ dezorla căutare. D-na energic..4 5 5 10 10 15 15 2 0 20 25 2 5 30 30 sau să schimbe schimbe discurile. D-na Gotcu Gotcu protedă prote!:. repede. oricît mers lucrurile cum trebuie Într-o casă serioasă. . nemîncat. Nici bătrînii nu s-au aşezat la la masă. reprize. cărţi. Bebe. Gotcu. Bebe . proiectase toată lumea lumea.. înghiţeau înghiţeau repede. aranjat cu sau să Bufetul bogat. .. pofteau . mai !. nemaiscăpÎnd nema iscă pînd de ruin­ scon tată.

mormăia monnăia dinsa dinsa cu cu dispreţ.. discrete.. madam ma dam Gotcll. bine.Fii Fii atent atent aici. înăbuşit. E Eu' am faţă sta numai faţă de de toată toată lumea lumea şi şi nu nu pot pot sta numai cu cu d-ta d-ta !! înios. cărţi. .Ce-s Ce-s eu eu de de vină.ă. "! că d-ta lOr ! . umbra.Te Te iubesc iubesc ! izbucni Dandu Dandu cu cu prîvirea prîvirea arzătoare arzătoare ! izbucni - 00 www. şi cu . osii o sii s se mai D e două el a masă e lnai nu apuca apuca să să schiinbe schiinbe o o vorbă sau să să angajeze un dans nu vorbă sau angajeze un dans că d-na Gotcu îl şi şi striga striga revoltată Rosmarin care care că d-na Gotcu îl revoltată pe pe Rosmarin j uc a şi . avea că e cea mai mai straşnică merge bine bine . punînd punînd pe Rosmarin să-i să-i ţină ţină locul. pocheristă .mi-ar Nici Nici destindă. furioasă cum cum era era totdeauna totdeauna cînd cînd pierdea.nd ea ea dar ă nu oace d. . uita mereu dansau.dacoromanica. altul. Lasă-i Lasă-i în furioasă 10 10 ceau haz. Alistar.. aproape aproape m mînios. pierdea . locul. în 5 5 Directorului nu-i nu-i plăcea plăcea j jocul de cărţi. aici.Mai Mai ocupă-te ocupă-t e şi şi de de celelalte. D-na It.Dacă Dacă aş aş avea avea eu eu norocul norocul d-tale d-tale ştiu ştiu că că ·mi-ar .Gotcu cîteodată parcă . vin ă. 2 5 Q5 Liana a toţi Liana îşi îşi dădea dădea toate toate silinţele silinţele c ca toţi invitaţii invitaţii să să se se simtă simtă cît cît mai mai bine. destind. iar iar astă-seară astă-seară Directorului ocul de vedea pe pe Liana cînd cu cu unul unul cînd cîpd cu îi întîlnea vedea Liana cînd cu altul. celelalte. drumul în special special îl îl detesta.. domnule doinnule locoten�nt locoten~n t 30 3 0 zicea u o u a m obligaţii zicea Liana Liana c cu o imputare imputare drăguţă. juca şi prost prost şi şi cărpănos cărpănos .Gotcu . detesta. pace pace pe pe tineri tineri că d-ta nu nu mai mai eşti eşti de de seama seama 101. rîsete 15 15 dar mai mai ales ales de de învinuirea învinuirea c că nu ştie ştie să să j joace cî.drumul fiindcă fiindcă pierdea pierdea şi şi voia voia negreşit negreşit să să se se refacă. cu glas glas înăbuşit. refacă . dac ă d-ta d-ta nu cunoşti jocul jocul şi şi pierzi pierzi? replica el el invariabil invariabil {> J?rovocînd cunoşti ? replica fovocînd rîsete discrete. . Se Se uita mereu la la cei cei care care dansau. tru că că erau erau rostite rostite cu cu ton ton de de glumă glumă şi şi cei. pe Rosmarin De două ori ori s-a s-a ridicat ridicat d de la masă Alistar. Avea Avea cîte cîte un un cuvînt cuvînt amabil amabil sau sau un un surîs surîs pentru pentru fiecare fiecare deşi deşi aviatorul aviatorul se se ţinea ţinea după după ea ea ca ca umbra.ro . dispreţ.. cei dimprejur dimprejur fă­ tru Pe Alistar îl îl supărau supărau asemenea asemenea cuvinte cuvinte tocmai tocmai penpenP e Alistar Gotcu. ceau haz. dadi nu . frate frate!! îl îl admonesta admonesta d-na d-na . îi întîlnea . merge QO 2 0 D-na Gotcu Gotcu se se enerva enerva mai mai rău rău şi şi că că îi zicea zicea "madam "madam It .nd avea convingerea convingerea că e cea straşnică pocheristă. cîteodată privirea privirea şi şi ea ea îi îi suridea suridea chemîndu-l chemîndu-l parcă..

din Avea n figură figură o neobişnuită care-i Avea î în o încăpăţînare încăpăţînare neobişnuită care-i înăs­ înăs­ prea prea trăsăturile trăsăturile altfel altfel delica. de Ai zburat ? o oprin-Ai zburat vreodată vreodată? o întrebă întrebă el el brusc.. Dandu nu mai mai spuse spuse nimic. replica. Fie Dealtfel n nu era vorbăreţ. tango. nu-~i găseşte găseşte locul. vorbăreţ. clar. Vrei să să zbori zbori c cu mine? . lui.. gîndui privirile în ochii ochii ei.oprindu-se d de tot ş si tinînd-o mai mai strîns strîns îmbrăţişată îmbrătisată.ro .Mă discuta noi fi cond amnaţi să să stăm stăm o o zi întreagă împreună împreună? întrebase condamnaţi zi întreagă ? îl îl întrebase Liana ironic ironic î în cursul unui unui tango. lume.. ritmul. . vorbele 10 10 15 1 5 20 2 0 25 2 5 30 3 0 Răspunsul sună sună aspru aspru c ca şi cînd a ar fi dorit dorit să să extir­ extirRăspunsul aş i cînd r fi peze rădăcinile unei unei ispite. Dansul Dansul devenea devenea un un pretext pretext dansului. Dansa Dansa bine bine dar dar nici nici nu nu deschideschiu era Dealtfel dea gura. El El însă însă nu-i nu-i dădea dădea răgaz răgaz şi şi nu nu se se sfia. adineaori.ş şi privirile aprinse aprinse în ei. sfia. delicCţte. Ne-am gîn d u.e rent!! urmă urmă aviatorul aviatorul greoi greoi parcă parcă şi-ar şi-ar fi fi smuls smuls indif..Numai Numai pentru pentru d-ta d-ta sunt aici. .. de îmbrăţişare îmbrăţişare prelungită. brusc.dacoromanica. Mai bine bine nu nu veneai veneai pentru pentru că că eu eu nu nu pot poL. 61 www. înfi­ înfiNimic. în chişi parc-ar parc-ar fi fi plutit în altă Mă gîndesc gîndesc ce-am ce-am discuta noi doi doi dacă dacă am am fi . nimic. .. Se Se învîrtea cu privirile gol sau cu ochii dea gura. mai mai adineaori. Ne-am iubi iubi!! a a răspuns răspuns tînărul tînărul clar. prelungită. în în acelaşi timp timp pe spatele decoltat decoltat palina palina lui lui tul pe spatele fierbinte uscată uscată se se plimba plimba ca ca o o mîngăiere mîngăiere ascunsă ascunsă care fierbinte care nu-�i locul. dar dar. Micşora Micşora şi şi încetinea încetinea paşii paşii dansului.. Nu . restul restul lumii lumii mi-e mi-e indif.şi vrînd vrînd să interpreteze ca o glumă glumă declaraţia declaraţia lui..Vrei u mine ? J J . . ispite. Bine.Mai . fie fie că că nu nu vrea vrea s-o s-o înţeleagă. învîrtea cu privirile în în gol sau cu ochii închişi plutit în altă lume. pierzînd pierzînd ritmul. -rise fata evitîndu-i evitîndu-i pnvlfea rise fata pnVlrea sunt aici. şi să interpreteze ca o .Bine. ştiu. Dansînd încolăcea braţul braţul peste peste mijlocul mijlocul ei ei şi şi o o strîn­ strînDansînd încolăcea gea atît atît de de tare tare că Liana îşi îşi simţea simţea sînii sînii striviţi striviţi pe pe piepgea că Liana pieptul lui. . lui. du-se e tot i ţinînd-o . -Nu . Liana început de enă. peze rădăcinile Dandu nu Fie că că n-a n-a auzit auzit replica. Liana n cursul -Nimic..erent 5 vorbele din din străfunduri străfunduri ferecate. Se Se degaj degaja încetişor făcîndu-se a încetişor din strînsoare. strînsoare. ferec'ate. ştiu.te. nimic. înţeleagă. făcîndu-se că că nu nu observă observă nimic. Liana îl îl toleră tol eră la la început de j jenă.

..Bucuros. vară.în în orice caz t e pierd pierd pe pe d-ta d-ta -răspunse Alistar orice caz te răspunse Alistar foarte Încet. confuză o Se depărtă.ro . Se desfă cu Discul e termină i muzica Se desfăcu din îmbrăţişarea îmbrăţişarea lui.Ori Ori dansezi. .. dar dar acum a trecut trecut sezonul. Aranjîndu-şi banii banii în în grămejoare grămejoare sime­ simeveselă. Numai d-ta eşti prietenul prietenul meu meu adevărat adevărat! d-ta eşti ! 62 www. joc.Te-am at.dacoromanica. scoate ceva din pagubă . · Ştiu însă caldă parc-ar Însă că d-ta nu nu te te superi.. tăcea. că că numai numai aşa aşa am am să-mi să-mi pot pot scoate ceva din niţel. .. O O nelinişte nelinişte vagă. Liana protestă ofensată ofensată: cu Liana protestă : 5 . vagă. loca un martir. Are u un noroc colosal colosal!! 2 5 .. vorbească. el. refugiu.Rămîi lîngă el. . Pe Pe urmă. . urmă. Nu-i Nu-i aşa aşa? . .. confuză o urmărea. . strigă . La primă­ primă­ acum a .. încet. el. singur. Are n noroc 25 pagubă . ochii leneş l e neş spre spre el el şi şi surî­ surî... dorit-o. foarte 15 Liana Liana nu nu găsi găsi prompt prompt replica replica pe pe care care ar ar fi fi dorit-o. aşa-i? îi spuse spuse cu cu o o izbucnire . ridică ridică ochii tură murmură: zÎnd enigmatic enigma tic murmură zînd : -Da? Da ? 20 D-na Gotcu Gotcu chiar chiar atunci atunci cîştigase cîştigase un un pot pot important D-na important 2 0 şi era era veselă.. urmărea. aş a-i ? îi izbucnire " parc-ar fi fi găsit într-Însul într-însul un un refugiu.Nu Nu vreau vreau să să piardă piardă din din pricina mea!! zise zise Liana pricina mea Liana sculîndu-se cu cu acelaşi acelaşi zîmbet zîmbet şi şi adăogînd adăogînd galeş galeş către sculîndu-se către AlisAlis­ tar:: Am Am să să mai mai viu viu să-ţi să-ţi văd norocul!! tar văd norocul Se depărtă. superi. Liana mică. apropiindu-se apropiindu-se de de dînsul dînsul şi şi Întrebînd întrebînd :: în cărţile . cu amîndouă amîndouă braţele. . sezonul.. Se Se duse duse la la mesele mesele de de joc. îi îi cuprinse cuprinse talia talia ceva. Bucuros. poate Dandu tăcea. Se Se aşeză aşeză pe un scaun liber. D-ta D-ta înţelegi înţelegi cît cît. ori ori . încetă.. un scaun liber. Alistar Alistar o o privea privea tulburată. Liana Liana simţea simţea c că ar mai fi fi vrut vrut să să zică zică Dandu ăa r mai ceva. Numai d-ta ? . dansezi. lîngă lîngă el. Se uită în cărţile lui. 15 Recurse tiv al R ecurse la la trucul trucul instinc instinctiv al femeiei femeiei în în orice orice încurcă­ Încurcă­ tură faţă faţă de de un un bărbat bărbat. Se ruşiIiată decît decît tulburată. Discul însă însă s se termină ş şi muzica încetă. La vară. 30 Văzu pe pe Oloman Oloman singur.. poate .. trice. Se simţea simţea mai mai mult mult ruşirtată din lui. lui. braţele. Se uit ă l o ca un martir.. Văzu 3 0 Te-am neglij neglijat. Aranjîndu-şi şi strigă încîntată încîntată:: trice.. în în loc loc să să mai mai vorbească. .Pierzi ? Pierzi sau sau cîştigi cîştigi? . să-I să-I mai mai zăpăceşti zăpăceşti Rămîi lîngă Liana mică. niţel ..

e e atît de gol. Ce Ce să să ! spuse 3 3o o fac dacă el. Oloman. ochii. o o luă luă de de întîmpină Dandu care.. pîndu-se. talie i porni în aceeaşi Cînd trecură trecură pe pe lîngă lîngă Oloman. mai mai ales ales c că Tănăsescu nu nu voia voia să să se se lase lase mai noim�. muzica. ? 5 -Am te-a acaparat acaparat de de tot tot aviaţia aviaţia­ Am observat observat că că te-a ­ . lăsînda-se la ameţeau o osteneau.Următorul. Simpatic Simpatic zise ziarist fără băiat. Liana Liana îi îi auzi auzi glasul glasul Cînd resemnat:: resemnat . libereze.. puţin te bine la noi? bine la noi ? Dansezi? Dansezi ? pin pin de de plictiseală.E E delicios delicios la dansat cu mea. dacă el. reîntoarcă torii de Atunci Atunci 25 2 5 întîmpină Dandu fără nici nici un un cuvînt. . . iritantă.zise tînărul tînărul ziarist fără a-şi a-şi ascunde ascunde ironia. .Mă Mă faceţi faceţi să să roşesc roşesc! zise Liana Liana şi şi profi profi tă tă să să se se ! zise reîncepu muzica. Întreru­ Întreru- ! Liana cu cu un un sussusf făcu Liana 10 10 15 15 la d-voastră d-voastră şi şi am am dansat cu toată toată lu­ lu. Domnişoară. atît atît de de . Iancu Petrescu. Urmă torul. Petrescu. se se apropia apropia obsechios obsechios:: tenentul totdeauna sunteţi sunteţi frumoasă. osteneau. urmat la cîteva cîteva secunde de locoIancu urmat la secunde de loco­ tenentul Tănăsescu. respiraţia. închise lăsîndl:1-se la • 63 e3 www. Strlnsoarea lui lui i ii înăbuşea respiraţia. fără talie ş şi porni dansul dansul în ac eeaşi Îmbrăţişare Îmbrăţişare iritantă. O. Şi. Iartă-mă. lui. întrebă întrebă cu cu altă altă voce voce:: Dar Dar cel cel puţin te simţi simţi pîndu-se.. . . înv" învîrtirile o protesta şi nici nu rrtirile o a meţeau şi o închise ochii. deşi sunt pasionat..Domnişoară. Dansul următor e al d-tale ! Eşti mulţumit ? ..Parcă era dansul dansul meu meu? Parcă era ? . pentru ocazie ocazie din din vreo vreo piesă piesă de-a de-a lui. ironia. roşind. evitîndu-i evitîndu-i însă însă privirea. dar dar . gol.dacoromanica.Iartă-mă. cărţi. frumoasă. afară afară de de d-ta d-ta!! mea. cuvînt. totdeauna fermecă toare ca ca astă-seară astă-seară parcă parcă nu nu aţi aţi fost fost nicio­ niciofermecătoare dată! dată ! noimă. deşi nu nu sunt pasionat. .ro . pentru . Tănăsescu. dar dar n nu mai Strînsoarea i Înăbuşea u mai protesta şi nici nu încerca încerca să să se se libereze.O. nu nu? băiat. ă Tănăsescu mai prejos prejos şi-l şi-l complectă complectă cu cu cîteva cîteva fraze fraze poetice poetice adaptate adaptate 20 20 Complimentul. reîncepu în în pragul pragul salonului salonului o o reîntoarcă la la jucă jucătorii de cărţi. te te rog rog!! Nu Nu e e vina vina mea mea dacă dacă d-ta d-ta n-ai n-ai insistat. Şi. . Dansul următor e d-tale ! Esti multumit? insţstat.. care. privirea. plictiseală.. sincer sincer părea părea totuşi totuşi bolovănos bolovănos şi şi fără fără Complimentul. negreşit negreşi t! spuse Liana Liana roşind. atît de ..

5 5 10 10 J 5 15 2 0 20 25 2 5 30 3 0 "oia întîmplărilor. . Două Două clcamr. . calmul. spune. Antonescu. -O. spune.. pierdea .. reveni reveni în bol.ro . pierdea. Se "ede c că O.. . Deodată Deodată îi îi răsună în ureche ureche vocea

oia întîmplărilor. poruncitoare : . .. pudră. Eu nu pot suporta astfel astfel de de .e con