Universitatea "Andrei Şaguna" titular de disciplină: Facultatea de Ştiinţe Economice conf. univ. dr.

Neluţa Mitea An de studiu 2012-2013,sem.IV ÎNTREBĂRI GRILĂ LA DISCIPLINA: CONTABILITATEA FINANCIARĂ AN II SEM 3
Nr. Nr. Punctaj întreb răsp 1 10 10 a b c 2 10 10 a b c 3 10 a Conţinutul întrebării Contabilitatea reprezintă: un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite informaţii despre o entitate identificabilă; o metoda de prelucrare a datelor privind operaţiunile efectuate de o entitate identificabilă; un sistem informaţional care pune la dispoziţia publicului larg informaţii despre o entitate identificabilă. Contabilitatea financiară are ca obiect: înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul, calcularea rezultatelor financiare şi întocmirea situaţiilor financiare pentru furnizarea de informaţii contabile; înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul pentru furnizarea de informaţii contabile; înregistrarea tuturor modificărilor ce au loc în structura activelor şi pasivelor, a cheltuielilor şi veniturilor. Contabilitatea internă de gestiune are ca obiect evidenţa, calculul şi controlul costurilor cu degajarea informaţiei contabile utilizării externe; evidenţa, calculul, analiza , controlul costurilor şi rezultatelor analitice pe feluri de produse, lucrări, servicii, precum şi pe subdiviziuni organizatorice interne ale unităţii şi are ca scop principal controlul factorilor de producţie; furnizează informaţia contabilă destinată utilizării interne de către management; calculul şi înregistrarea costurilor şi rezultatelor analitice pe unitate de produs şi furnizarea informaţiei contabile destinate utilizării interne de către acţionari. Utilizatorii de informaţii contabile sunt: investitorii de capital, societăţile comerciale, administraţiile financiare, bancherii, furnizorii, clienţii, salariaţii investitorii de capital, bancherii, furnizorii şi alţi creditorii, managerii, clienţii, salariaţii, guvernul şi publicul larg investitorii de capital, bancherii, creditorii, debitorii, salariaţii, acţionarii, guvernul, camerele de comerţ, administraţiile financiare, publicul larg. Obiectivul situaţiilor financiare este: de a furniza informaţii despre elementele de activ, pasiv, venituri, cheltuieli, capital social, asociaţi; de a furniza informaţii despre poziţia financiară a firmei, modificările acesteia şi rezultatele exerciţiului; de a furniza informaţii despre situaţia financiară şi modificările capitalului propriu pentru asociaţi. Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare sunt: inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea, comparabilitatea; inteligibilitatea, fidelitatea, relevanţa, comparabilitatea; relevanţa, comparabilitatea, puritate, inteligibilitate; inteligibilitate, relevanţă, realitatea, fidelitatea, comparabilitatea, credibilitatea; Limite ce privesc informaţia relevanta şi credibilă: exactitatea, oportunitatea, echilibrul între caracteristicile calitative; oportunitatea, raportul cost – beneficiu, echilibrul între caracteristicile calitative; raportul cost-beneficiu, facilitatea, oportunitatea. Elemente modelate prin situaţii financiare: active, pasive, venituri, cheltuieli, rezultate, cont de profit şi pierdere; Nr. curs 1

1

1

10 b c 4 10 a 10 b c 5 10 a 10 b c 6 10 10 a b c d 10 a b c 10 a

1

1

1

7

1

8

2

altele decât cele legate de sumele distribuite proprietarilor. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare). altele decât cele legate de sumele distribuite proprietarilor. venituri.9 10 b c 10 10 a b c 10 10 a b 11 10 c 10 a 10 b c 12 10 active. o resursă controlată de întreprindere sub forma activelor de la care se aşteaptă beneficii prezente pentru entitate. creşteri ale beneficiilor economice care au ca rezultat creşteri ale capitalului social. 2 2 2 2 a b 13 10 c 10 2 a 10 b c 14 10 2 10 a b . Veniturile constituie: creşteri ale încasărilor înregistrate în exerciţiul financiar sub forma intrărilor sau creşterilor de active sau a reducerilor de datorii. interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în activele întreprinderii. Recunoaşterea structurilor calitative în situaţiile financiare este procesul de încorporare în bilanţ sau în contul de rezultate a unui element care satisface definiţia unui post. capital propriu. altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capitalul propriu. Datoriile se definesc ca: obligaţii trecute ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu beneficii economice pentru entitate. după deducerea tuturor cheltuielilor sale. Pentru aceasta s-au adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare). provenită din evenimente prezente. Conform IFRS – activul reprezintă: o resursă controlată de întreprindere. după deducerea tuturor datoriilor sale. după deducerea pasivelor. altele decât cele legate de distribuirea dividendelor. Capitalul propriu reprezintă: interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în patrimoniul întreprinderii. datorii. datorii. obligaţii viitoare ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte intrări de beneficii economice pentru entitate. care au ca rezultat creşteri ale capitalului propriu. de la care se aşteaptă beneficii viitoare pentru entitate. de la care se aşteaptă beneficii viitoare. cheltuieli. diminuări ale beneficiilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma de ieşiri (scăderi) de active sau creşteri de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu. altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capital. este procesul de eliminare dîn bilanţ sau diin contul de rezultate a unui element care satisface definiţia unui post. venituri. interesele reziduale ale proprietarilor (investitorilor) în bilanţul contabil. Cheltuielile constituie: creşteri ale plăţilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma intrărilor de active sau creşterilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu. diminuări ale beneficiilor economice înregistrate in exerciţiu financiar curent sub forma intrărilor de active sau scăderilor de datorii care au ca rezultat diminuări ale capitalului propriu. provenită din evenimente trecute. creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în exerciţiul financiar sub forma intrărilor sau creşterilor de active sau a reducerilor de datorii. active. o resursă controlată de întreprindere. obligaţii prezente ale unei entităţi provenite din evenimente trecute şi prin decontarea cărora se aşteaptă să rezulte pentru întreprindere flux de resurse cu beneficii economice din entitate. care au ca rezultat scăderi ale capitalului propriu. altele decât cele legate de contribuţiile participanţilor la capitalul propriu. cheltuieli.

101 „Capital social”. Creşterea capitalului social poate fi făcută prin: aport nou în natură sau numerar. Valoarea de randament (VR) a acţiunii este dată de relaţia VR = (Dividend total distribuit + cota parte din profit pe acţiune încorporată în rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă. cont de activ: se creditează cu constituirea şi creşterea capitalului şi se debitează cu micşorarea. VN = Capital social : Număr acţiuni. Valoarea nominală (VN) a acţiunii este dată de relaţia VN = Capital propriu : Număr acţiuni. repartizarea profitului) şi conversia obligaţiunilor în acţiuni. că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a activelor nete la începutul perioadei. a primelor şi rezervelor în capital) şi conversia acţiunilor în obligaţiuni. după excluderea oricăror distribuiri către proprietari şi a oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate. VN = Capital social : Valoare acţiune. operaţiuni interne (încorporarea rezervelor şi primelor de capital. operaţiuni externe.Valoarea contabilă intrinsecă Micşorarea capitalului social poate avea loc prin acoperirea pierderilor. cont de pasiv: începe sa funcţioneze prin debitare se debitează cu micşorarea. că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor nete la începutul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a activelor nete la sfârşitul perioadei. Valoarea drepturilor de subscriere (DS) este dată de relaţia Valoarea contabilă netă – Valoarea contabilă nouă Valoarea contabilă veche – Valoarea contabilă nouă Valoarea contabilă veche . VR = (Dividend intrinsec distribuit pe acţiune + cotă din rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă. 2 10 b 16 17 18 c 10 10 a b c 10 a 10 b c 10 a b 10 c 10 3 3 3 19 3 10 a b c 20 10 10 a b 4 c 21 10 a 10 b c 10 10 a 4 22 4 . Menţinerea capitalului financiar presupune: că profitul este obţinut numai dacă valoarea financiară (sau monetară) a activelor nete la sfârşitul perioadei este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a activelor nete la începutul perioadei. lichidarea capitalului. operaţiuni interne (încorporare rezerve şi prime de capital) şi conversia primelor privind rambursarea obligaţiunilor în acţiuni. lichidarea capitalului şi se creditează cu constituirea şi creşterea capitalului.c 15 10 a este procesul de aprobare a bilanţului şi a contului de profit şi pierdere. Valoarea matematică contabilă (VMC) a acţiunii este dată de relaţia VMC = Activ net contabil : Număr acţiuni. răscumpărarea acţiunilor proprii. Evidenţa capitalului social se realizează prin contul: 101 „Capital social”. VR = (Dividend mediu distribuit pe acţiune + cota parte din profit pe acţiune încorporată în rezerve)/ Rata medie a dobânzii pe piaţă. 1012. cont de pasiv: începe sa funcţioneze prin creditare si se creditează cu constituirea şi creşterea capitalului şi se debitează cu micşorarea. VMC = Activ real : Valoare acţiuni. capital social. după excluderea oricăror distribuiri către proprietari şi a oricăror contribuţii din partea proprietarilor în timpul perioadei analizate. rambursare către acţionari. VMC = Activ contabil: Număr acţiuni. operaţiuni interne (încorporarea veniturilor în profit. aport nou în natură sau numerar. Pentru aceasta sau adoptat criteriile: probabilitatea beneficiului economic viitor şi credibilitatea evaluării (libere de creare şi deformare). aport nou în natură sau numerar. lichidarea capitalului.

între valoarea unei obligaţiuni şi valoarea nominală a unei acţiuni (prime de aport a obligaţiunilor în acţiuni). constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă mărimea capitalului social.000 1041 10.000 1012 10. constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă mărimea capitalului social.000 1012 2. acoperirea rezervelor negative din reevaluare. răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii. răscumpărarea şi anularea acţiunilor. Amortizarea capitalului social: constă în rambursarea depunerilor către acţionari fără ca prin aceasta să se reducă mărimea capitalului social.000 1041 2.000 1011 10.000 1041 2.000 456=% 12. acoperirea pierderilor.b c 23 10 retragerea acţionarilor. rambursarea făcându-se din venituri curente.000 5121 = % 12. rambursarea făcându-se din rezervele disponibile sau din beneficiu. între valoarea contabilă (sau intrinsecă) şi valoarea lor nominală (prime de emisiune). între valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de conversie).000 Varsarea aportului in numerar 1200 lei la cresterea capitalului social: 456 = 5121 1200 5121=456 1200 5121 = 1012 1200 Trecerea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat 1000 lei se face: 453 = 1012 1000 1012 = 1011 1000 1011=1012 1000 Rascumpararea in numerar a actiunilor proprii 10 actiuni x 1400 lei valoarea rascumparata : 109=5311 14000 5311 = 109 14000 1012 = 5311 14000 Vanzarea in numerar a 10 actiuni proprii rascumparate la un pret de 1500 lei: (valoare rascumparare 1400 lei) 5121 = % 15000 109 14000 764 1000 5121 = 109 15000 % = 5121 15000 109 14000 664 1000 Primele de capital reprezintă: excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală (prime de fuziune). Cresterea capitalului social prin subscrierea 10 actiuni x 1000 lei Valoare nominala si Valoare emisiune = 10 actiuni *1200 lei = 12000 lei : 456 = % 12. rambursarea făcându-se din primele de capital sau din beneficiu. 10 a 4 b c 24 10 4 a b 25 10 c 10 a 10 b c 10 a b 10 c 4 26 4 27 10 10 a b c 10 4 28 4 10 a b c 29 10 5 a . rambursarea către acţionari.

profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”. de activ (pasiv în cazul profitului. se creditează cu ocazia constituirii rezervelor din diverse surse şi se debitează pe măsura consumării rezervelor. soldul creditor reprezintă profitul obţinut. 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare . soldul creditor reprezintă profitul obţinut. 1168 „Alte rezerve”. se creditează pe măsura consumării rezervelor. se debitează pe măsura consumării rezervelor şi se creditează cu ocazia constituirii rezervelor din diverse surse. Contul 104 „Prime de capital” este: este cont de pasiv. Contul 106 „Rezerve legale” este: este cont de pasiv. Soldul creditor reprezintă rezervele constituite şi neutilizate. cont sintetic de gradul I care se dezvoltă pe trei conturi de gradul II: 1061 „Rezerve statutare”. este cont de activ. este cont de activ. este cont de pasiv. fuziunea capitalului social şi conversia acţiunilor în obligaţiuni şi se debitează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente. supus repartizării. între valoarea nominală a unei acţiuni şi valoarea obligaţiuni (prime de aport a obligaţiunilor în acţiuni). activ în cazul pierderii). supus repartizării.. este cont de pasiv. între valoarea contabilă (sau intrinsecă) şi valoarea lor nominală (prime de fuziune). 1064 „Rezerve pentru acţiuni proprii”.”. Se debitează cu ocazia constituirii rezervelor din diverse surse. 1162 „Rezerve pentru acţiuni proprii”. Soldul creditor reprezintă rezervele constituite şi neutilizate. fuziunea capitalului social şi conversia acţiunilor în obligaţiuni şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente.10 b c 30 10 excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală (prime de emisiune). cont sintetic de gradul II. 1064 Rezerve de valoare justa . între valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de aport). Contul 129 „Repartizarea profitului”: 5 a b 31 10 c 10 5 a 10 b c 32 10 5 10 a b c 33 10 5 a 10 b c 34 10 5 . activ în cazul pierderii). excedentul dintre valoarea nominală şi valoarea emisiune (prime de fuziune). se creditează cu primele de capital constituite la creşterea. cont sintetic de gradul II care se dezvoltă pe trei conturi de gradul III: 1161 „Rezerve legale”. 1068 „Alte rezerve”. între valoarea bunurilor primite ca aport şi valoarea lor nominală (prime de conversie). fuziunea capitalului social şi conversia acţiunilor în obligaţiuni şi soldul creditor reprezintă primele de capital existente. 1068 „Alte rezerve”. 1063 Rezerve statutare contractuale. soldul debitor reprezintă pierderea ce va trebui acoperită. soldul debitor reprezintă pierderea ce va trebui acoperită. profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”. între valoarea nominală (sau intrinsecă) şi valoarea lor contabilă (prime de emisiune). se creditează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve. se debitează cu primele încorporate în capitalul social sau rezerve se creditează cu primele de capital constituite la creşterea. Contul 121 „Profit şi pierdere” este: cont sintetic de gradul I de pasiv. se debitează cu primele de capital constituite la creşterea. se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează cu închiderea (creditarea) cheltuielilor. Rezervele reprezintă: profituri capitalizate şi contabilitatea lor se ţine cu ajutorul contului „Rezerve”. între valoarea unei obligaţiuni şi valoarea nominală a unei acţiuni (prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni). se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează cu închiderea (creditarea) cheltuielilor. cont sintetic de gradul I care se dezvoltă pe trei conturi de gradul II: 1061 „Rezerve legale”. se creditează cu închiderea (debitarea) lunară a veniturilor şi se debitează cu închiderea (creditarea) cheltuielilor. cont sintetic de gradul I bifuncţional (pasiv în cazul profitului. Soldul creditor reprezintă rezervele constituite şi neutilizate.

Anularea capitalului social pentru 10 actiuni rascumparate VN = 1000 lei/bucata . se debitează. soldul debitor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii. la sfârşitul exerciţiului. se debitează. este cont de regularizare cu funcţie contabilă de pasiv. soldul debitor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii. soldul creditor reprezintă profitul net repartizat pe destinaţii. valoare de rascumparare 1400 lei/bucata % = 109 14000 1012 10000 1068 4000 % = 1012 14000 109 10000 658 4000 109 = 1012 14000 5 10 c 35 10 5 10 a b c 36 10 a 10 b c 37 10 a b 10 c 38 10 10 a b c 10 a b 10 c Vanzarea in numerar a 10 actiuni rascumparate (VR = 1400) la pret de vanzare 1200 : 109 = 1012 14000 % = 109 14000 5121 12000 664 2000 % = 1012 14000 5121 12000 664 2000 Utilizarea primelor de emisiune la cresterea capitalului social in suma de 1000 lei se inregistreaza: 1012 = 1041 1000 456 = 1011 1000 1041=1012 1000 Utilizarea primelor de fuziune prin acoperirea cheltuielilor cu fuziunea 2000 lei: 1042=201 2000 201 = 1042 2000 1042 = 658 2000 Se constituie rezerve din prime de emisiune 1000 lei: 106 = 1011 1000 106 = 1043 1000 1041=106 1000 Reflectarea in contabilitate a reevaluarii unui mijloc de transport la valoare limita(bruta): diferenta dintre reevaluarea mijlocului de transport este 425 si diferenta din reevaluarea amortizarii este 255 2133 = 106 425 106 = 2813 225 2133 = 105 425 105 = 2813 255 2133 = 117 425 117 = 2813 225 5 5 39 5 40 20 a 20 b c 5 . cu profitul net repartizat pe destinaţii şi se creditează la începutul exerciţiului cu profitul net repartizat. se creditează la începutul exerciţiului cu profitul net repartizat şi se debitează. cu profitul net repartizat pe destinaţii şi se creditează la începutul exerciţiului cu profitul net repartizat. la sfârşitul exerciţiului. cu profitul net repartizat pe destinaţii. este cont de regularizare cu funcţie contabilă de activ.a b este cont de procese economice cu funcţie contabilă de activ. la sfârşitul exerciţiului.

de asemenea activele imobilizate primite cu titlu gratuit prin donaţie şi cele constatate în plus cu ocazia inventarierii patrimoniului. valoarea dupa reevaluare este 625 ( diferenta din reevaluare 425) Valoarea de inregistrare a amortizarii 120 si valorea dupa reevaluare a amortizarii 375 (diferenta din reevaluare 225) 2133 = 2813 120 2813 = 2133 170 2813=2133 120 2133=105 170 2813 = 2133 120 105 = 2133 170 La sfarsitul exercitiului financiar. resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării sau creării de active circulante. de asemenea activele imobilizate primite cu titlu oneros prin donaţie şi cele constatate în minus cu ocazia inventarierii patrimoniului. 5 42 10 5 a b 43 44 10 c 10 10 a b c 10 a b 10 c 20 a 20 b c 5 5 45 5 46 10 a b 10 c 10 5 47 6 10 a b c . de asemenea activele circulante primite cu titlu gratuit prin donaţie şi cele constatate în plus cu ocazia inventarierii patrimoniului. dupa aprobarea bilantului profitul propus la repartizare se repartizeaza la: 2000 lei rezerve si restul dividende 117 = % 10 000 1068 8000 457 2000 % = 117 10 000 1068 2 000 457 8 000 117=% 10 000 1068 2 000 457 8 000 Se inregistreaza reportarea pierderii exercitiului N in N+1 de 10 000 lei: 117 = 121 12000 117 = 129 12 000 121 = 117 12 000 Cresterea capitalului social din profit reportat 12 000lei: 121 = 106 12 000 1012 = 117 12 000 117 = 1012 12 000 Se inregistreaza inchiderea contului de venit 500 si cheltuieli 300 prin contul de rezultate: 121 = cls7 500 cls6= 121 300 cls 7 = 121 500 121= cls 6 300 cls7 = 121 300 121= cls6 500 Incorporarea rezervelor in capitalul social 1000 lei se inregistreaza : 105 = 1011 1000 1012 = 106 1000 106 = 1012 1000 Subvenţiile pentru investiţii reprezintă: resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării sau creării de active imobilizate.41 20 a 20 b c Reflectarea in contabilitate a reevaluarii unui mijloc de transport la valoare neta : valoarea de inregistrare a mijlocului de transport este 200. resursele obţinute de la buget sau de la alte întreprinderi interesate în vederea procurării sau creării de active imobilizate.

dar nedeterminate ca valoare sau dată de producere. se debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate. în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura lor.600 % = 404 111. cu funcţie contabilă de pasiv. cu funcţie contabilă de pasiv.000 Factura furnizorului pentru investitia in curs in suma de 90.000 4426 21.600 Plata facturii furnizorilor de imobilizari in suma de 107100 lei: 404 = 5191 107. în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura lor.000 lei plus TVA se inregistreaza: % = 409 111.600 % = 408 111. sunt probabile sau certe. se debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate. precum şi cu valoarea bunurilor de natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere.600 231 90. bifuncţional. precum şi cu valoarea bunurilor de natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere.000 461 = 161 50. se creditează cu subvenţiile încasate de la stat sau din alte surse de finanţare.100 5211 = 404 107. dar care.000 445 = 475 50. dar nedeterminate ca valoare sau dată de producere. la data închiderii bilanţului. se creditează cu subvenţiile încasate de la stat sau din alte surse de finanţare. dar care.100 Receptia si punerea în folosinţă a investiţiei in suma de 90. la data închiderii bilanţului. dar care. Soldul debitor reprezintă subvenţiile pentru investiţiile primite. sunt probabile sau certe. Provizioanele se constituie: din profit pentru datorii clar precizate în ceea ce priveşte natura lor. sunt probabile sau incerte şi determinate ca valoare sau dată de producere.000 5121 = 475 50. Soldul creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii delimitate în pasiv ca sursă de finanţare a imobilizărilor create pe această cale. cont de sursă de finanţare.600 321 90.000 lei: 455 = 475 50.000 Incasarea subventiei apobate in suma de 50. Soldul creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii delimitate în pasiv ca sursă de finanţare a imobilizărilor create pe această cale.100 404 = 5121 107. la data închiderii bilanţului.000 5121 = 445 50. se debitează cu cotele părţi din subvenţii asimilate veniturilor pe măsura amortizării sau realizării prin vânzarea imobilizărilor finanţate. se creditează cu subvenţiile încasate de la stat sau din alte surse de finanţare.000 lei se inregistreaza: 6 10 b c 49 10 6 a b 50 51 10 c 10 a b 10 c 10 a 10 b c 10 6 6 52 6 a 10 b c 53 10 a b 10 c 54 10 6 6 .000 se inregistreaza : 475 = 445 50. Inregistrarea subventiei de primit in suma de 50.000 4427 21.600 231 90. precum şi cu valoarea bunurilor de natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventariere. cont de regularizare.48 10 a Contul 475 „Subvenţii pentru investiţii” este: cont de sursă de finanţare.000 4426 21. Soldul debitor reprezintă subvenţiile subvenţiile pentru investiţiile primite.

000 lei se inregistreaza: 5121 = 475 10.000 lei: 7451 = 445 10.000 lei si amortizate 4.000 Constituirea provizionalor pentru litigii 5000 lei: 1612 = 7812 5000 1511= 6812 5000 6812 =1511 5000 Diminuarea si anularea provizioanelor pentru litigii in suma de 1000 lei 7812 = 1511 1000 1511 = 7812 1000 1511 = 6812 1000 Inregistrarea in contabilitate a unei sonde achizitionate 5000 lei conform facturii TVA 24% . cheltuieli cu demontarea 800: 2131 = % 5800 404 5000 1513 800 4426=404 1200 6 6 6 6 6 60 6 61 6 62 6 63 6 64 6 20 a .000 Amortizarea investiţiei in suma de 9000 lei se inregistreaza: 681 = 212 9000 681 = 2812 9000 6911 = 2812 9000 Amortizarea subvenţiei (50.000 se înregistrează % = 4481 40.000 281 = 212 90.000 445 = 7415 10.000 475 36.000 212 = 281 90.000 % = 4481 40.000 475 36.000 – 10.000 5121 = 475 40.000 6588 4.000 Inregistrarea subventiei de primit pentru dispobil de personal in suma de 10.000 4481 = 5121 40.000 Restituirea subvenţiei nefolosite in suma de 10.000 455 = 5121 10.000 Plata subvenţiei rambursate 40.000 475 = 5121 10.000 461 = 6415 10.000):10 ani =4000 lei se inregistreaza: 475 = 2812 4000 6811 = 475 4000 475 = 7584 4000 Rambursarea subvenţiei 40.000 lei se înregistrează 475 = 5121 40.55 56 57 58 10 a b c 10 a 10 b c 10 a 10 b c 10 a b 10 c 20 a b 59 20 c 10 a 10 b c 10 a 10 b c 10 a b 10 c 10 a b 10 c 10 a 10 b c 20 212 = 231 90.000 lei: 5121 = 455 10.000 475 38.000 6588 4.000 Inregistrarea primirii subventiei anuntate 10.000 % = 4481 40.000 7588 4.000 445 = 5121 10.000 5121 = 445 10.

răscumpărate şi anulate. valoarea obligaţiunilor emise. în credit se înregistrează suma împrumuturilor deţinute la valoare de rambursare şi suma primelor de rambursare. datorii pe termen scurt create prin vânzarea de titluri de valoare negociate către public. valoarea obligaţiunilor emise. Contul 161 „Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni” este: cont de activ. împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni. împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni. Soldul creditor reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni rambursate. iar în debit se înregistrează suma împrumuturilor din emisiuni rambursate. obligaţiuni ordinare. iar în credit se înregistrează suma împrumuturilor deţinute la valoare de rambursare şi suma primelor de rambursare. Obligaţiunile sunt: obligaţiuni curente cu câştig. răscumpărate şi anulate. obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie. obligaţiuni ordinare. în debit se înregistrează suma împrumuturilor din emisiuni rambursate. obligaţiuni extraordinare. datorii pe termen lung create prin vânzarea de acţiuni negociate către public. Soldul debitor reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate. răscumpărate şi anulate. cont de pasiv. obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie. iar în debit se înregistrează suma împrumuturilor din emisiuni rambursate. în credit se înregistrează suma împrumuturilor restituite la valoare de rambursare şi suma primelor de rambursare. valoarea obligaţiunilor emise. împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertite în acţiuni. Soldul creditor reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.b c 65 10 10 a b c 66 10 a 10 b c 67 10 2131 = % 5800 404 800 1513 5000 4427=404 1200 % = 2131 5800 404 5000 1513 800 4426=404 1200 Împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni denumite şi credite obligatare reprezintă: datorii pe termen lung create prin vânzarea de titluri de credite negociate către public. obligaţiuni cu primă de rambursare şi obligaţiuni cu loterie. Emisiunea de obligatiuni conform prospectului de emisiune in valoare 30000lei se inregistreaza: 161= 461 30000 455 = 161 30000 461 = 161 30000 Incasarea in numerar a valorii obligatiunilor ( valoare de emisiune = valoare nomianala= 30000) se inregistreaza: 5311=461 30000 461 = 5311 30000 161 = 461 30000 Castigurile acordate prin tragere la sorti in valoare de 5000 lei in cazul rambursarii obligatiunilor se inregistreaza: 1681 = 5311 5000 668 = 5311 5000 5311 = 1681 5000 Ramburasare in numerar a imprumutului din emisiunea de obligatiuni in suma de 30000 se inregistreaza : 1681 = 5311 30000 161 = 5311 30000 5311 = 161 30000 7 7 7 a 10 b c 68 10 a b 10 c 69 10 10 a b c 10 a 10 b c 71 10 a 10 b c 7 7 70 7 7 . cont de pasiv.

toate veniturile directe necesare punerii bunului în stare de funcţionare . suma pentru care un activ ar putea fi schimbat conform unui contract între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ nedeterminat obiectiv. taxe vamale şi alte taxe nedeductibile. taxe vamale şi alte taxe deductibile.S. taxe vamale şi alte taxe nedeductibile.16) este alcătuită din: preţ de vânzare. preţ de vânzare. la închiderea exerciţiului. la inventariere. Valoarea de achiziţie conform (I. toate cheltuielile directe necesare punerii bunului în stare de funcţionare . la data ieşirii din patrimoniu şi la scăderea din gestiune. la inventariere. 7 7 7 7 8 b 10 c 10 10 a b c 78 10 a 10 b c 77 8 . suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ determinat obiectiv.72 10 a b 10 c 73 10 10 a b c 74 20 a b 20 c 75 10 a 10 b c 76 10 a Inregistrarea dobanzii la imprumuturi din emisiune din obligatiuni in suma de 4500 este: 1681 = 666 4500 686 = 161 4500 666 = 1681 4500 Emisiunea de obligatiuni cu prima de rambursare . la închiderea exerciţiului şi la data ieşirii din patrimoniu. cu dobanda 5% se inregistreaza: 5121 = 1621 100000 1682 = 666 5000 5121 = 666 100000 666 = 162 5000 5121 = 1621 100000 666 = 1682 5000 Rambursarea creditului bancar cu termen lung 100000 lei si a dobanzilor aferente 5 % se inregistreaza: % = 5121 105000 1621 5000 1682 100000 % =5121 105000 1621 100000 1682 5000 % = 5121 105000 1621 100000 666 5000 Prin valoarea justă se înţelege suma pentru care un pasiv ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii la un preţ nedeterminat obiectiv. la intrare. la data ieşirii din patrimoniu şi la scăderea din gestiune. valoare nominala 3500 pe valoare de emisiune 3000 se inregistreaza: % = 161 35000 461 30000 169 5000 % = 161 35000 461 30000 1681 5000 161 = % 35000 461 30000 169 5000 Contractarea creditului bancar cu termen lung 100000. toate cheltuielile directe necesare punerii bunului în stare de funcţionare . preţ de cumpărare. la intrare. Evaluarea contabilă a imobilizărilor se face: la intrare.A.

materialelor consumate. costul de achiziţie al materiilor prime. costul de achiziţie al materiilor prime. materialelor consumate. costurile îndatorării în cazul opţiunii pentru tratamentul alternativ al acestora. după conţinutul economic imobilizări necorporale şi după funcţia contabilă conturi de pasiv. Conturile din grupa 20 sunt: după conţinutul economic imobilizări financiare şi după funcţia contabilă conturi de activ. rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale. soldul debitor reflectă valoarea imobilizărilor necorporale aflate în patrimoniu. soldul debitor reflectă valoarea imobilizărilor aflate în patrimoniu. se debitează cu valoarea imobilizărilor financiare intrate şi se creditează cu valoarea imobilizărilor financiare ieşite. costuri indirecte de producţie repartizate raţional. activele identificabile nemonetare cu suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizoare de bunuri şi servicii.000 lei in 2 ani si scoaterea acestora din evidenta se inregistreaza: 201= 6811 5000(x2ani) 201=2801 10000 8 a b c 80 10 9 a 10 b c 81 10 9 a b 82 10 c 10 9 10 a b c 83 10 a 10 b c 84 20 a 9 9 . soldul creditor reflectă valoarea imobilizărilor necorporale aflate în patrimoniu Concesiunea este: convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul vinde condiţionat şi pe un timp determinat dreptul de posesiune a unor servicii publice sau anumite bunuri în schimbul unor redevenţe. costul de prelucrare directă. costul de prelucrare directă. convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează condiţionat şi pe un timp determinat dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumite bunuri în schimbul unor redevenţe. costurile dobânzilor la împrumuturi pentru imobilizări. după conţinutul economic imobilizări necorporale şi după funcţia contabilă conturi de activ. Cheltuielile cu costituirea unei societati comerciale in suma de 1000 se inregistreaza: 208 = 5311 1000 201 = 5311 1000 5311=201 1000 Amortizarea cheltuielilor de constituire 10. costul de prelucrare directă. se debitează cu valoarea imobilizărilor necorporale intrate şi se creditează cu valoarea imobilizărilor necorporale ieşite. convenţia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedează condiţionat şi pe un timp nedeterminat dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumite bunuri în schimbul unor servicii. alte costuri delimitate în mod direct. activele identificabile monetare fără suport material şi deţinute pentru a fi utilizate în comerţ sau furnizoare de bunuri şi servicii. Imobilizări necorporale sau intangibile cuprind: activele identificabile nemonetare fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizoare de bunuri şi servicii. materialelor consumate. alte costuri cu desfacerea.79 10 Costul de producţie care este format din: costul de achiziţie al materiilor prime. costurile reparării utilajelor folosite. rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale. alte costuri cu desfacerea. costuri indirecte de producţie repartizate raţional. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative. costuri indirecte de producţie repartizate raţional. rebuturile şi alte căderi tehnice peste limitele normale. se creditează cu valoarea imobilizărilor necorporale ieşite şi se debitează cu valoarea imobilizărilor necorporale intrate.

200 % = 404 161.000 lei + TVA 24% se inregistreaza: 404 = % 161200 212 100.000 si a redeventei lunare de 5000lei se inregistreaza: 9 9 87 88 10 10 a b c 10 a b 10 c 20 9 89 9 a 20 b c 90 20 a b 20 c 91 20 9 10 .200 212 30.200 Amortizarea anuala a cladirii 5000lei si amortizarea fondului comercial al cladirii 2000 lei se inregistreaza: 2812 = 6811 5000 6811=2807 2000 6811 = 2812 2000 6811 = 2807 5000 6811 = 2812 5000 6811 = 2807 2000 Concesionarea unei cladiri in valoare 100.000 207 30.000 4426 31.200 212 100.000 207 30.000 4426 31.200 % = 404 161.b 20 c 85 10 10 a b c 20 86 a b 20 c 6811 = 201 5000(x2ani) 2801=201 10000 6811 = 2801 5000 (x 2 ani) 2801 = 201 10000 Acoperirea cheltuielilor de constituire 2000lei din prime de emisiune se inregistreaza: 1041 = 201 2000 1044 = 201 2000 1041= 207 2000 Factura privind lucrarile de cercetare-dezvoltare in curs de executie 10000lei +TVA se inregistreaza: 404= % 12400 233 10000 4426 2400 % = 404 12400 233 2400 4426 10000 % = 404 12400 233 10000 4426 2400 Receptia finala a documentatiei privind cercetarea dezvoltarea societatii dupa 2 facturi de lucrari in curs de executie a 10000 lei + TVA fiecare se inregistreaza: 203 = 233 1000 233=203 1000 208 = 233 1000 Intrarea unei concesiuni in suma de 5000 lei prin aport la capital: 207= 456 5000 456 = 205 5000 205 = 456 5000 Inregistrarea fondului comercial 30.000lei la achizitie cladire in valoare de 100.000 4426 31.000 207 100.

reparare. valoare justă. durată normală de funcţionare şi regimul de amortizare. includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de 30% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt calculate după sistemul exponenţial prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi.000 612 = 5121 5000 212 = 167 100. întreţinere.000 Se restituie bunul luat in concesiune (cladire) in valoarea 1 000 000 167 = 212 1 000 000 205 = 212 1 000 000 167 = 205 1 000 000 Inregistrarea dobanzii aferente concesiunii si plata acesteia in suma de 300 lei se inregistreaza: 666 = 1687 300 1687 = 5121 300 666 = 5121 300 1687 = 1682 300 666 = 167 300 5121 = 1687 300 Conform IAS 16. Amortismentul unei imobilizări corporale depinde de trei parametrii: valoare de bilanţ. durata de utilizare în care veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai mici decât cheltuielile necesare pentru funcţionare. durată normală de amortizare şi regimul de utilizare. Amortizarea lineară constă în: excluderea din cheltuielile de exploatare a unei sume fixe stabilite proporţional cu durata de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de inventar a imobilizării corporale. întreţinere. reparare. includerea în ultimul an de funcţionare în cheltuielile curente a unei amortizări de 50% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt calculate după sistemul linear prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi. alocarea integrală a valorii amortizabile a unui pasiv pe întreaga sa durată de viaţă. 10 10 11 11 11 11 11 .a 20 b c 92 10 a b 10 c 93 20 20 a b c 94 10 a 10 b c 10 a 10 b c 10 a b 10 c 10 95 96 97 a 10 b c 98 10 10 a b c 167= 205 100.000 612 = 5121 5.000 612 = 5121 5. durata de utilizare în care veniturile obţinute din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai mari decât cheltuielile necesare pentru funcţionare. Durata normală de utilizare reprezintă: durata de utilizare în care cheltuielile efectuate din utilizarea imobilizărilor corporale sunt mai mari decât veniturile obţinute în funcţionare. durată normală de funcţionare şi regimul de amortizare. întreţinere.000 205 = 167 100. includerea în cheltuielile de exploatare a unei sume fixe stabilite proporţional cu durata de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizării corporale. Amortizarea accelerată constă în: includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de 50% din valoarea de intrare iar pentru exerciţiile următoare amortizările anuale sunt calculate după sistemul linear prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi. amortizarea se defineşte ca fiind: alocarea integrală a valorii amortizabile a unui activ la sfârşitul duratei sale de viaţă. valoare contabilă. alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă. includerea în cheltuielile financiare a unei sume variabile stabilite proporţional cu durata de utilizare a mijlocului fix şi se calculează prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizării corporale. reparare.

5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani . intereselor de participare.. cuprind valori financiare investite de unitate în patrimoniul societăţii comerciale respective sub forma titlurilor de participare.5 pentru durată normală de funcţionare între 3 şi 6 ani inclusiv * K = 2.000 u. şi a altor titluri şi creanţe imobilizate Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu.cuprind valori financiare investite de unitate în patrimoniul altor societăţi comerciale sub forma titlurilor de participare.m.000 lei se inregistreaza: 2133 = 167 10000 2183 = 167 10000 167 = 2133 10000 Inregistrarea ratei de leasing financiar conform facturii cu valoarea: rata leasing 30000. Un mijloc de transport are valoare de intrare 10. presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi: * K = 1. rata dobanzii 3000 se inregistreaza: % = 404 40200 167 30000 1687 3000 4426 7200 % = 404 40200 167 30000 1687 3000 4427 7200 % = 404 40200 167 3000 1687 30000 4426 7200 11 11 101 10 12 a 10 b c 102 10 10 a b c 10 13 103 13 10 a b c . şi a altor titluri şi creanţe imobilizate Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu . cuprind valori create de unitate în patrimoniul altor societăţi comerciale sub forma mijloacelor fixe.99 10 a b 10 c 100 20 a 20 b c Amortizarea degresivă presupune: o amortizare mai accentuată în primii ani. o amortizare mai accentuată în primii ani.33 1833. TVA 24%. intereselor de participare.5 pentru durată normală de funcţionare între 2 şi 5 ani inclusiv * K = 1 pentru durată normală de funcţionare între 5 şi 10 ani inclusiv * K = 1. o amortizare mai accentuată în primii ani. presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi: * K = 0.33 Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu cuprind: Imobilizări financiare denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu.5 pentru durată normală de funcţionare între 2 şi 5 ani inclusiv * K = 2 pentru durată normală de funcţionare între 5 şi 10 ani inclusiv * K = 2. presupune calcularea cotei de amortizare degresive prin înmulţirea cotei de amortizare lineare cu unul din următorii coeficienţi: * K = 1.5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani .5 pentru durată normală de funcţionare între 6 şi 10 ani inclusiv * K = 3. durată normală de utilizare 5 ani.5 pentru durată normală de funcţionare peste 10 ani . Care este valoarea amortizării în anul patru de funcţionare după metoda AD 1? 1470 1633. intereselor şi a stocuri şi creanţe imobilizate Contractarea unui autoturism prin leasing financiar 10.