You are on page 1of 103

[tour-de-sign]

josip vrani [tour-de-sign] / vizualne komunikacije turizma, ugostiteljstva, hoteljerstva, ...

e-knjiga / izdanje za besplatno preuzimanje / copyleft* (* odnosi se na osobnu uporabu; svako neovlateno preuzimanje dijela ili cjeline, koritenje u profesionalne svrhe, kao i unos u popis literature obrazovnog programa bez pismene dozvole autora, bit e smatrano povredom autorskog prava) lipanj 2013. vlastita naklada isbn 978-953-56542-4-7 koncept: josip vrani ilustrativni materijal vlasnitvo je autora/naruitelja te je objavljen iskljuivo u edukativne svrhe. zemljopisni prikazi: www.vectortemplates.com [ :dizajncentarhrvatska ] autor preporuuje da iznos prvotno namjenjen za nabavu publikacije, usmjerite prema domovima za brigu o djeci bez odgovarajue roditeljske skrbi. hvala!

[tour-de-sign]

vizualije vezane uz turizam i srodne grane gospodarstva predstavljaju pozivnicu, vodia, razglednicu pa ak i suvenir posjetiteljima odreene destinacije. svaka stavka poput kockice mozaika mora odigrati svoju ulogu u izdvojivosti slike nekog odredita meu konkurencijom. pri oblikovanju vizualnih komunikacija, bilo da se radi o zemljopisnom pojmu ili pak kompleksu ili samo objektu, projektu se mora pristupiti jednako sustavno, izbjegavajui situaciju pri kojoj je krajnja slika samonikla atraktivna pojava, te svakako kreirati sukladno istraivanjima i ostalim marketinkim metodama. samo e u tom sluaju obvezni total-dizajn postati orue pri prodaji odredita, kao temeljnog cilja uspjenog trinog komuniciranja.
/// * amsterdam / mediabank.atcb.nl /// /// amanda hone / www.followthebrownsigns.com ///

zasebnu temu unutar sklopa turistikih vizualnih komunikacija, primarno nevezanu uz dananje poimanje branda, predstavlja tzv. smea signalizacija. korijene sustav vue poetkom 1970-ih, kad je za potrebe francuskih autoputeva jean widmer osmislio prve znakove koji su pokrivali kulturne znamenitosti juga zemlje, a sve kako bi se osim informativne razine uspjeno rijeila i monotonija brzih cesta. sustavom je kreiran univerzalni likovni jezik to je pojednostavljenjem (ali ne sterilnou) omoguavao brzo iitavanje sadraja, a bojom i vizualnom atraktivnou su se razlikovali od klasinih prometnih znakova. od zanimljivosti svakako valja istaknuti da su uz openite oznake za neke teme, osobiti prikazi napravljeni za pojedina odredita. tijekom sedamdesetih godina dvadesetog stoljea u widmerovom studiju nainjeno je preko 500 piktograma. da se takav pristup u hrvatskoj, zemlji s tolikom prirodnom i kulturnom raznolikou, shvatio kao lekcija, ne bi dolazilo do vizualnih nebuloza pri kojima se npr. na smjerokaznoj ploi za osjeku tvru nalazi piktogram dvorca trakoan; putnik namjernik neupoznat s gradivom, oekivao bi u slavonskoj ravni, tik uz dravu, brdo visine bar 200 metara. od kreativnih pojedinosti samog widmerovog sustava valja napomenuti oznaavanje nailaska na gradsku sredinu; naime, prvo bi bila samo ploa sa simbolom grad, a tek par stotina metara dalje pripadajue ime.
/// foto*: jakov ini /// /// foto: autor ///

/// turistika signalizacija / sjeverna irska / www.followthebrownsigns.com ///

u najboljoj tradiciji tipino britanskog smisla za sakupljanje predmeta, amanda hone na svojim internetskim projektima stvara bazu turistikih oznaka. slinim zanosom kao i njen zemljak chris5156 (na podruju prometnog znakovlja), amanda neumorno prikupljeno obrauje u formi bloga te svojim virtualnim kolekcionarstvom pridonosi upoznavanju fenomena smee signalizacije.
/// turistike oznake francuskih autocesta / francuska / 1972-79 / jean widmer / www.a-g-i.org ///

/// amanda hone / www.followthebrownsigns.com ///

/// foto: autor ///

kompleksan je zadatak oblikovati poruku kojom e se uspjeno vizualizirati atraktivnost, osobitost, gostoprimstvo i ostale primarno psiholoke odrednice. bilo da je rije o zemlji, regiji, naselju, mjestima osobitih prirodnih, kulturnih i/ili povijesnih osobitosti, pa i objektima ili kompleksima kao to su barovi, zalogajnice, restauranti, hoteli, turistika naselja, kampovi i tako dalje, ne treba u obzir uzimati samo fizike vrijednosti, ve i one emotivne koje su pri odabiru putovanja vrlo esto i odluujue. i sam logo, uz ostale elemente vizualnog kodiranja destinacije, uz to to je materijalna injenica, svakako je i dio nematerijalne memorije osobnog doivljavanja svakog (potencijalnog) korisnika. oblikovanje ukupnih vizuala kao nositelja poruke te pravilan odabir komunikacijskih kanala predstavljat e kvalitetan okvir koji e pripomoi da fizika slika odredita bude u cijelosti sagledana, a samim time bude prevaga pri odluivanju kod kupca. prednost pred slinim projektima na globalnom tritu destinacija i mogunost unovenja svog mjesta, dobit e ona koja uspjeno prikae i unikatnost vlastitog vizualnog sklopa. isticanje pozitivnih konotacija pri vizualiziranju, pa i toliko estu komunikacijsku neposrednost ukorjenjenu u osobni kontakt i face-to-face nain ophoenja u turizmu i srodnim uslugama (dobrodoli! _ dobar tek! _ sretan put! ...), pridonijet e neodoljivosti odredita.

vrlo esto je lake, iako procesno due traje, realizirati strateki place branding, nego se boriti s avetima organski brandiranih lokacija. naime, uz sve prednosti dugogodinjih tradicionalnih vrijednosti koje pomau narativnosti nekog mjesta, vrlo esto te identitetske znaajke znaju biti i otegotna okolnost, a vezano uz promjene trita, nove navike potencijalnih korisnika, ... takoer, u sklopu projekta brandiranja neke zemljopisne jedinice, nuno je uskladiti potrebe i gledita domaina s oekivanjima buduih posjetitelja, kako bi se izbjegli sukobi, ukljuujui one vezane uz sustave vizualnih komunikacija i njegovo naruavanje raznim privatnim inicijativama, a sve da lokalna zajednica i turistika populacija dobiju obostrano zadovoljavajui suivot. nikako se ne preporuuje pri marketinkim akcijama koritenje malih lai (a naravno ni veeeeelikih...), pa tako ni vizualiziranje rajskih predjela od odredita koja to (najee) nisu, jer e vrlo brzo pravo lice biti otkriveno najopasnijom trinom analizom osobnim iskustvom samih korisnika. kad se zna da putovanje i odmor imaju kod mnogih i intimnu odrednicu, onda negativni rezultat navedene analize, prenesen od-uha-do-uha, zna biti odluuju za mogue nove kupce. dakle, vizualna neiskrenost i dovoenje u zabludu mogu na destinaciju djelovati destin(y)ski. hrvatska posebnost na podruju turistikih vizualnih komunikacija su bake s natpisima zimmer frei / apartmani, ali naalost i situacija u nekima od najljepih hrvatskih krajeva, turistiki najzanimljivijih, s postojanjem oznaka miniranih i minsko-sumnjivih povrina.
/// foto: autor ///

pri brandiranju neke zemlje, a samim time i pri oblikovanju vizualnog dijela tog procesa, potrebno je pronai orjen tire i puteve kojima e se ona upisati nedvojbenim slovima (i slikama) na globus turistike prepoznatljivosti. ma koliko preporueni strukovni pristupi (kako marketinki, tako i dizajnerski) bili univerzalni i provjereni, sam proces mora biti izdvojiv jer e na taj nain takav biti i rezultat, a to i jeste razlog i cilj pokretanja projekta brandiranja. sama zastava, kao i slubena/administrativna heraldika zbirka neke drave, odve su ozbiljni i sterilni vizuali, stvoreni po strogim pravilima, da bi ih se moglo uporabiti neobraeno kao naslovne odrednice promotivnih kampanja. slini savjeti vrijede i za odredine jedinice prema kojima se sputamo hijerarhijski u zemljopisnoj, prirodnjakoj i kulturalnoj nomenklaturi (pokrajine, gradovi, mjesta osobitih prirodnih, kulturnih i/ili povijesnih osobitosti, ...). pri programiranju vizualnog koda za neki grad, kojim e se uspjeno oitati i tisuama kilometara dalje, strunjacima se u dobitne formule uplie globalna konkurencija od gotovo tri milijuna gradskih sredina.

/// olimpijski sportski centar za turiste / pag _ hrvatska / 2006 / bruketa&ini om / davor bruketa (creative director, art director), nikola ini (creative director, art director) / naruitelj: olimpijski centar pag / www.bruketa-zinic.com ///

jedna od najeih greaka koja podriva cijeli projekt jo prije strateko-kreativnog poetka, jeste zahtjev da se jedan vizualni standard/logo koristi za odreeni grad kao administrativno sredite, a drugi za turistiku destinaciju. nije iznimka da postoji i trei jaha city-branding apokalipse u obliku znaka ureda turistike zajednice kao organizacijske jedinice. od takvih nebuloza naravno da nije imuna ni hrvatska... u pokuaju da zaljube potencijalnog posjetitelja u neki grad, strunjaci obino pretjeraju s osjeajima pa tako se iz marketinke emocije izrode brojni blizanci. srca frcaju na sve strane! spoj slova B i srca (belfast, barrow, blackburn, ...) doveo je i do sudskih parnica na temu originalnosti i prvenstva. davno je ta epidemija (nesretnih...) ljubavi prela i nau granicu, pa ak i takoer u srazu sa B, ali naravno da ne prestaje sve na vizualu nego i slogani pucaju od emotivnih izljeva, doslovno bi se i pariz kao grad ljubavi postidio... gradova i upanija koji sebe legitimira ju kao srca jadrana ili dalmacije ima u najmanju ruku kao srcolikih oblika na pet boca poznate slovenske mineralne vode. u takvoj zemlji onda ni ne udi to se turistika zajednica njene metropole odreuje sloganom grad od milijun srca, upravo kao da je abakus nacionalnog brand-srcolomstva. kraj takvog mozaika istovjetnosti, s pravom projekti poput pula+ zaista (kako kae njegova ideja i pratei slogan...) i jesu vie!
/// foto: autor ///

nakon upijanja prie o gradu (regiji, otoku, nacionalnom parku, ...) preko osnovnih vizualnih orua brandinga, kao i oglaavanja, na samom putovanju, naroito onom koje putnik/turist organizira u svom aranmanu, svakako mu vjernim suputnikom treba biti najavna i smjerokazna signalistika. po dolasku na samo odredite nuno je kreirati zbir kvalitetnih vizualnih informacija, kako bi zaljubljenost na prvu sliku prerasla u ljubav na prvi susret, jer ma koliko sam odmor povezivali s oputenou i neformalnou, posjetitelj bi se najradije oputao u dobro organiziranom okviru. upravo takav osjeaj pruit e mu, izmeu ostalih usluga, i sreeni sustav javnih vizualnih komunikacija. jedno od najeih sredstava za navedeno su info-toke ili centri kao mjesta na kojima e se korisnik upoznati s osnovnim (smjetaj, ...) i dopunskim sadrajima (muzeji, biciklistike staze, ...), preko osoblja i/ili vizualnih sredstava (karte, ...). pri samom boravku, upravo bi javne vizualije krovnog branda destinacije trebale ostati nadreene sredstvima pojedinih lokala, objekata i ustanova, jer e na taj nain biti i najispravniji vodi kroz ukupni doivljaj sredine. kad su u pitanju sadraji koji se na pozornici vizualnog segmenta destinacijskog branda nastoje izboriti za svoj dio pogleda (barovi, restorani, hoteli, ...), do pogreke dolazi stavljanjem u prednost oblikovanja podsjetnice managera, memoranduma, pa ak i
/// megabite / murter _ hrvatska / 2012 / studio manasteriottimari / www.manasteriotti.com ///

memoa za fax (!?!), umjesto da se primarni napor iskoristi za one vizualne komunikacije koje su na ogled najveem broju posjetitelja, i to ne samo u signalizacijskom, nego i u ambijentalnom smislu. korijeni navedenog pogrenog postava projekta, s nizom trinom razmiljanju neloginih i nepotrebnih stavki, duboko su uvueni, bar kad je hrvatska u pitanju, u sustav kolovanja dizajnera s hermetinim odnosom naspram realnog sektora i trinih potreba. projektima brandiranja usl unih objekata u kojima je podignuta razina promiljanja, kako osnova vizualnog identiteta, tako i prostora i programa usluga, postignuto je da su ti objekti sami za sebe postali odredite koje bi i samostalno od pripadajue sredine moglo djelovati. u eksterijernom dijelu javne vizualne komuniakcije ugostiteljskih objekata u velikoj mjeri odgovaraju lokalima prodajnih mjesta (naslovni oglasni natpis predstavlja i signalizacijsko i oglasno sredstvo, ...), dok se u interijeru nastoji na prigueniji nain komunicirati brand, dajui prednost ambijentalnom ugoaju. iznimka ovom pravilu su fast-food zalogajnice, to brzinom usluge i konzumiranja zahtijevaju direktnije odailjanje vizualnih poruka. vizualno brandiranje objekata sa smjetajem za zadatak ih ima prikazati kao drugi dom, ali sa znatno veom udobnou. program javnih vizualija za takve objekte/komplekse (hoteli, moteli, turistika naselja, ) uz signalistiku sadre ambijentalne i oglasne vizuale. sam prostor u najkvalitetnijim projektima, osim
/// foto: autor ///

vizualno-grafikim segmentom, komunikaciju s korisnicima i izgradnju vlastitog branda gradi i preko arhitekture, interijernog dizajna, krajobraza, rasvjete, zvukova, mirisa, ... jasna i ukupna teritorijalno-sadrajna vizualna definicija objekta/kompleksa, nuna je kako bi se pokazala njegova samodostatnost u zadovoljenju svih korisnikovih potreba. brojni projekti koji su primarno zamiljani kao proirenje osnovnog turistikog proizvoda (smjetaj, prehrana, ...), u sve veoj mjeri su prerasli prvotnu zadau, i od sadraja proirenja postali samostalni turistiki brand (biciklistike, povijesne, planinarske i vinske staze te npr. one mirisnog bilja, kao i kulturna i sportska dogaanja). vanost njihovog brandiranja je u tome to esto neke uspavane sredine, metodom izvrnute rukavice, u novim prilikama oko takvog nekog sadraja naprave i vlastiti krovni rebranding, preuzimajui pritom i njegovu kvalitetnu vizualnu strategiju.

/// novaljska kunetra (prodavaonica autohtonih proizvoda) identitet sustava / novalja _ pag _ hrvatska / 2011 / tridvajedan / izvorka juri / naruitelj: novaljska kunetra t.o. / www.izvorka.juric.biz ///

/// empreinte / www.empreinte-sign.com ///

/// www.egypt.travel / www.slovakia.travel / www.spain.info / www.visit-hungary.com / www.romaniatourism.com / www.jnto.go.jp / www.visitbritain.com / www.visitmalta.com / www.ecuador.travel / www.australia.com / www.newzealand.com / www.visitbrasil.com ///

Zemlje = http://www.wabbaly.com/tourism-branding-and-55-logos/

/// www.incredibleindia.org / www.bruneitourism.travel / www.southafrica.net / www.indonesia.travel / www.turismo.gov.ar / www.visitmexico.com / www.myswitzerland.com / www.holland.com / www.vietnamtourism.com / www. rendezvousenfrance.com / www.yoursingapore.com / www.italia.it ///

/// visit denmark / danska / 2003, 2007 / scandinavian design lab / per madsen (creative director, designer), robert daniel nagy (designer) / naruitelj: visit denmark / www.scandinaviandesignlab.com/en/ ///

/// bahamsko otoje / bahami / 2002 / duffy & partners / nathan hinz (designer), russ stark (copywriter) / naruitelj: bahama s ministry of tourism / foto: david bowman, mark lafavor, ... / www.duffy.com & www.duffypov.com & @duffy_partners ///

/// irska / www.tourismireland.com ///

/// czech republike / eka / 2012 / marvil / naruitelj: czech tourism / www.marvil.cz ///

/// alsace / alsace _ francuska / co managing & mmap & hisbergue / 2012 / www.marque-alsace.fr & www.comanaging.net & www.mmap.fr & www.hisbergue.com ///

/// kvarner raznolikost je lijepa / regija kvarner _ hrvatska / 2009 / bruketa&ini om / davor bruketa, nikola ini (creative directors), imelda ramovi, mirel hadijusufovi (art directors, designers), thomas bauer (copywriter) / naruitelj: turistika zajednica primorsko-goranske upanije / www.bruketa-zinic.com ///

/// krapinsko-zagorska upanija / krapinsko-zagorska upanija _ hrvatska / 2008 / brandoctor / anja bauer minkara (senior brand consultant), anja bauer minkara, maja beni (copywriters), tonka lujanac, igor manasteriotti (art directors, designers), vedran klemens (illustrator) / naruitelj: krapinsko-zagorska upanija / www.bruketa-zinic.com ///

/// toronto branding / toronto _ kanada / meter industries / naruitelj: toronto / www.meterindustries.com ///

/// toronto tourism / toronto _ kanada / meter industries / naruitelj: toronto / www.meterindustries.com ///

/// belfast / belfast _ irska / 2008 / lloyd northover / naruitelj: belfast city council (www.belfastcity.gov.uk) / www.lloydnorthover.com ///

/// branding so paulo / so paulo _ brazi l / 2012 / romulo castilho / klijent: spturis / www.romulocastilho.com ///

/// turistika zajednica grada dubrovnika / dubrovnik _ hrvatska / 2010 / laboratorium / orsat frankovi / naruitelj: tz g. dubrovnika / www.laboratorium.hr ///

/// turistika zajednica grada senja vizualni identitet / senj _ hrvatska / 2009 / paletekreativniteam / jasna bolana, ana barievi / foto: mile mrakovi - mici, foto kebar, dorotea prpi, ante pani, ante vukui, eljko biondi / naruitelj: tz g. senja / www.paletedesign.hr ///

/// go bogot / studentski rad koncept / bogot _ colombia / 2011 / claudia meja, manuel valencia restrepo / universidad de bogot prof. daniel plata (mentor) / foto: marcelo druck, ronald duenas (izvor: flickr; iskljuivo u akademske svrhe) / www.clamgraphics.co & www.popmachine.co ///

/// slavonski brod uplovite u bajku / slavonski brod _ hrvatska / 2011 / da rko kulj / naruitelj: tz g. slavonskog broda (institut za turizam, grafiki fakultet / www.behance.net/skulj ///

/// varadin / varadin _ hrvatska / 2008 / luminus creative / naruitelj: grad varadin / www.luminuscreative.com ///

/// samara / samara _ rusija / 2012 / stilistica / koncept / www.stilistica.ru ///

/// ljubljana / ljubljana _ slovenija / 2007 / john morgan studio / naruitelj: turizem ljubljana = www.visitlj ubljana.com / www.morganstudio.co.uk ///

/// pula je vie - branding grada pule / pula _ hrvatska / 2008-2013 / parabureau / igor staniljevi (creative director), marko baus (creative director), petar popovi (designer), kristina ivani (designer), maja turi (designer), nikola futa (designer) / naruitelj: tz grada pule / www.parabureau.com ///

/// pore vizualni identitet / pore _ hrvatska / 2012 / studio sonda / naruitelj: tz grada porea / www.sonda.hr ///

/// stranda ski resort / stranda _ norveka / 2012 / tom emil olsen / naruitelj: stranda ski resort / www.behance.net/tomemilolsen ///

/// turistiki info centar / mostar _ bih / 2013 / sbd shift brand design _ mostar / naruitelj: tic / www.sb d.ba ///

/// free sofia tour / sofija _ bugarska / 2011 / ralev / naruitelj: free sofia tour / www.ralev.com ///

/// bajssek / osijek _ hrvatska / 2012 / leo vinkovi / diplomski rad / www.behance.net/leovinkovic ///

/// parenzana - put zdravlja i prijateljstva/ pore _ hrvatska / 2012 / studio sonda / naruitelj: upanija istarska / www.sonda.hr ///

/// trebiat heritage trail / hercegovina _ bih / 2013 / sbd shift brand design _ mostar / naruitelj: tht / www.sbd.ba ///

/// adistra / rovinj _ hrvatska / 2012 / studio manasteriottimari / naruitelj: adistra / www.manasteriotti.com ///

/// marker / zagreb _ hrvatska / 2011 / matea broni, zoran uki, maa milovac, jan pavlovi , kristina volf / noinarchitects d.o.o. (suradnik, arhitekt) / naruitelj: marker / www.kancelarija.org ///

/// blok bar / zagreb _ hrvatska / 2011 / fiktiv / andrej filetin (ime bara, art direction, dizajn), ana kovai (di zajn) / foto: damil kalogjera / www.fiktiv.hr ///

/// cocktail and lounge bar black pearl / mostar _ bih / sbd shift brand design _ mostar / naruitelj: black pearl / www.sbd.ba ///

/// green bar / zagreb _ hrvatska / 2011 / soda arhitekti / vedran juki, mag.ing.arh. (arhitektura, signalizacija i logo), nikica kronja, mag.ing.arh. (arhitektura) / naruitelj: madronis d.o.o. / foto: vedran juki / www.sodaarhitekti.hr ///

/// suri ceviche bar vizualni identitet / sao paulo _ brazil / 2010 / graziella poffo (designer, illustration) / naruitelj: suri ceviche bar / cargocollective.com/grazipoffo ///

/// caffe bar carr lounge/ mostar _ bih / sbd shift brand design _ mostar / naruitelj: carr lounge / www.sbd.ba ///

/// the red lion / mexico city _ mexico / lance wyman, peter murdoch / client: the red lion disco / www.lancewyman.com ///

/// maple donuts / york _ pennsylvania _ usa / 2011 / vigor / joseph szala / naruitelj: maple donuts / www.vigorbranding.com ///

/// surf'n'fries / rijeka _ hrvatska / 2008-2013 / zambelli brand design / anja zambelli olak / naruitelj: mare altum d.o.o. / www.zambellidesign.hr ///

/// seven hens / decatur _ georgia _ usa / 2012 / vigor / joseph szala / naruitelj: seven hens / www.vigorbranding.com ///

/// gas station / hershey _ pennsylvania _ usa / 2010 / vigor / joseph szala / naruitelj: gas station / www.vigorbranding.com ///

/// banditos / baltimore _ maryland _ usa / 2012 / vigor / joseph szala / naruitelj: banditos / www.vigorbranding.com ///

/// pun tanjur / zagreb _ hrvatska / 2011 / matea broni, zoran uki, maa milovac, jan pavlovi, kristina volf / branko rvnar (suradnik, arhitekt) / naruitelj: pun tanjur / www.kancelarija.org ///

/// takki sushi restaurant / 2012 / thomas esbensen / koncept / cargocollective.com/thomasesbensen ///

/// opollo / barcelona _ panjolska / 2008-2009 / sarah de gaudemar / naruitelj: opollo / www.sarahdegaudemar.com ///

/// ruaa / so paulo _ brazil / 2011 / pedro paulino (dizajn) / klijent: ruaa bar&restaurant / www.pedropaulino.com ///

/// restaurant blu - oglasi i citylights / rovinj _ hrvatska / 2003 / lowe digitel / goran martin timac (kreativni direktor, art direktor, dizajner), dario vince (kreativni direktor, copywriter) / naruitelj: restaurant blu / foto: boris berc, tomislav mari / www.digitel.hr & www.razumiosjecaji.hr ///

/// jackie blue / harrisburg _ pennsylvania _ usa / 2006 / vigor / joseph szala / naruitelj: jackie blue / www.vigorbranding. com ///

/// sauce restaurant / new york _ usa / meter industries / naruitelj: sauce restaurant / www.meterindustries.com ///

/// room / baku _ azerbajdan / 2012 / bruketa&ini om baku / helena rosandi (director), jurana pulji (art director) / naruitelj: room / www.bruketa-zinic.com ///

/// restoran maslina / mostar _ bih / sbd shift brand design _ mostar / naruitelj: restoran maslina / www.sbd.ba ///

/// skaruna / vodice _ slovenija / gigodesign / naruitelj: gostilna skaruna, slavko agar s.p. / foto: ane kokalj*, andra apec (ost alo) / www.gigodesign.com ///

/// the caleta hotel / acapulco _ mexico / lance wyman / naruitelj: caleta hotel / www.lancewyman.com ///

/// hilton holtel symbols / global / lance wyman / mark fuller (co-author) / client: tishman construction / www.lancewyman.com ///

/// camino real hotel / mexico city _ mexico / 1968 / lance wyman, peter murdoch / client: ricardo legoretta / www.lancewyman.com ///

/// hotel el presidente chapultepec / mexico city _ mexico / lance wyman, bill cannan, tucker viemeister / client: hotel el presidente chapultepec / www.lancewyman.com ///

/// hotel grand / lopud _ hrvatska / 1936 / arh. nikola dobrovi / naruitelj: hotel grand / foto: konstantin volkov - www.flickr.com/people/art-ko/ & cesca dvorak* - www.cescadvorak.com ///

/// hotel more - vizualni identitet / dubrovnik _ hrvatska / korinekdizajn / marko korinek (art director, designer) / naruitelj: tridvajedan za hotel more / www.korzinekdizajn.com ///

/// hotel camino vizualni identitet / curtea de arges _ rumunjska / 2009 / andra oprisan / naruitelj: camino hotel / www.andraoprisan.com ///

/// hotel lone / rovinj _ hrvatska / 2011 / bruketa&ini om / davor bruketa, nikola ini (creative directors, art directors), neboja cvetkovi (art director, illustrator, designer), ivan ade (senior copywriter), sonja urbatovi (designer) / naruitelj: maistra / fotograf: domagoj kuni / www.bruketa-zinic.com ///

/// hotel herceg / meugorje _ bih / sbd shift brand design _ mostar / naruitelj: hotel herceg / www.sbd.ba ///

/// miura / eladn _ eka / 2011 / side2 / tom machek, olga beneov / naruitelj: miura / foto: filip lapal, tom souek / www.side2.cz ///

/// hotel 3k europa / lisabon _ portugal / 2010-12 / p-06 atelier / nuno gusmo (art direction), mrio videira (design), joana proserpio (design) / suradnja: fssmgn arquitectos / naruitelj: grupo 3k / foto: joo morgado / www.p-06-atelier.pt ///

/// villa astra - vizualni identitet / lovran _ hrvatska / 2006 / korinekdizajn / marko korinek (art director, designer) / naruitelj: lovranske vile d.o.o. / foto: sinia utulica (bluestudio) / www.korzinekdizajn.com ///

/// (re)discover liburnia / opatija _ hrvatska / 2009 / zambelli brand design / anja zambelli olak / koautori: igor sitar, igor eler, sinia utulica / foto: saa pjani / naruitelj: liburnia riviera hoteli d.d. / www.zambellidesign.hr ///

/// remisens - rebranding liburnia riviera hotela / opatija _ hrvatska / 2012 / parabureau / igor staniljevi (creative director), marko baus (creative director), ivo mati (designer), nikola futa (designer), saa blaekovi (brand consultant) / naruitelj: liburnia riviera hoteli / www.parabureau.com ///

/// valamar hotels & resorts - hospitality business branding / hrvatska / 2003-13 / laboratorium / orsat frankovi (creative director) / naruitelj: valamar hotels & resorts / www.laboratorium.hr ///

/// paman rivijera / zadar _ hrvatska / 2009 (nerealizirano) / sandro dujmenovi / naruitelj: futuro studio / www.sandrosandro.com ///

/// arsenal zadar / zadar _ hrvatska / 2007 / fiktiv / andrej filetin (art direction i dizajn) / naruitelj: arsenal holdings d.o.o. / www.fiktiv.hr ///

/// bokinac / novalja _ pag _ hrvatska / 2001-2002 / bruketa&ini om / davor bruketa, nikola ini (creative directors, art directors) / maja bagi (art director) / naruitelj: bokinac / fotograf: domagoj kuni / www.bruketa-zinic.com ///

/// vinarija kozlovi oblikovanje elemenata eksterijera i interijera / momjan _ hrvatska / fabrika / eljko buri, antonio balzareno ( dizajner), marko buri (dizajner), senka skenderovi (dizajnerica), duan orevi (foto) / naruitelj: kozlovi vina / www.fabrika.hr ///

/// sky cellar / ilipi _ hrvatska / 2009 / laboratorium / orsat frankovi, elimir boras / naruitelji: dubrovnik partner, zrana luka dubrovnik / www.laboratorium.hr ///

/// kua istarskog pruta / pore _ hrvatska / 2013 / zambelli brand design / anja zambelli olak / naruitelj : pisinium d.o.o. / www.zambellidesign.hr ///

/// natura tartufi oblikovanje elemenata eksterijera i interijera / buzet _ hrvatska / fabrika / eljko buri / naruitelj: natura tartufi / www.fabrika.hr ///

/// the garden festival 2006 / petrane _ hrvatska / 2006 / fiktiv / andrej filetin (art direction, dizajn, ilustracije, 3d modeliranje), eljko pauli (3d modeliranje) / naruitelj: bata zadar d.o.o. / www.fiktiv.hr ///

+ literatura
= scott mccabe: marketing communications in tourism and hospitality, butterworth-heinemann, 2009 = marien andr: tourism & identity, centre maurits coppieters, 2011 = world tourism organisation: tourism signs & symbols, unwto & bernan assoc, 2001 = joseph szala: fire it up, lulu.com, 2011

+ projekti
= ny city / wolff olins = niagara / cundari = waterfront / cundari = philadelphia / j2 design partnership = aragon / profesor moriarty = prag / najbrt = triple r camping resort / brendan prince = mljet / boris ljubii = croatia (1997 & 2001) / boris ljubii = kanton zug, bodenpfad steinhausen / alex&simon = fantasea / campbell barnett = canada / karacters = howe caverns / wanderlust = daruvar / logic marketing = istra / cavarpayer = gollybossy / studio up, damir gamilin, nenad vukui = plitvike doline / studio cuculi = novigrad / studio cuculi = ogulin & ogulinski festival bajke / studio cuculi = sankara / glazer = hotel pantone _ bruxelles = kansas city / willoughby design = hotel istra / esni&turkovi = kaerajaan / loovvool = the opposite house / marc & chantal design = east / marc & chantal design = nordkyn / neue design studio = peru / future brand = rhyl / proude creative = fabrikk / salih kucukaga = espresso republic / salih kucukaga = usa discover america

bon voyage
to your desti[g]nation!

www.designcentercroatia.org

bon voyage
isbn 978-953-56542-4-7