dinsdag 28 mei 2013

Wie gaat waar over?
Bevoegdheidsverdeling met betrekking tot deelname aan gemeenschappelijke regelingen tussen dagelijks bestuur van De Kompanjie, het college B&W en de gemeenteraad van Veendam

Spino-Groep Mr. drs. Jan R. Lunsing Mr. dr. Frank de Vries Prof. mr. Douwe Jan Elzinga

Spino-Groep

Wie gaat waar over?
Bevoegdheidsverdeling met betrekking tot deelname aan gemeenschappelijke regelingen tussen dagelijks bestuur van De Kompanjie, het college B&W en de gemeenteraad van Veendam

1

Spino-Groep

1 De vraagstelling
De griffier van de gemeente Veendam heeft aan ons de vraag voorgelegd naar de bevoegdheidsverdeling tussen het dagelijks bestuur van De Kompanjie en de positie van de Raad. De aanleiding was de motie correcte toepassing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bij toetreding RUD van Gemeentebelangen die op 22 april met steun van de PvdA, VVD, D66/GroenLinks, CDA, VUK, Christenunie en KiezersBelangenVeendam is ingediend. In deze motie wordt aangegeven dat de indieners van de motie van mening zijn dat de Kompanjie niet bevoegd is om namens de aangesloten gemeenten zich aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke Regeling RUD Groningen.De motie is aangehouden. De raad wil voorafgaand aan het in stemming brengen van de motie een oordeel over de juistheid van het standpunt van het college van B&W. Om de vraag van de raad te beantwoorden heeft de griffier van de gemeente Veendam ons onderstaande vragen gesteld: 1. In welk geval is de constellatie van De Kompanjie bevoegd tot a. Het treffen van een gemeenschappelijke regeling; b. Te besluiten tot de oprichting van of deelneming aan rechtspersonen; 2. Wat is de positie van de raad? a. Wanneer moet de raad toestemming geven?; b. Wanneer moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen?

2

Spino-Groep

2 Nadere duiding van de problematiek: twee vraagstukken
De vragen die zijn voorgelegd hebben bij nadere beschouwing betrekking op een tweetal (juridische) kwesties. Het eerste is dat van de binding van de gemeente Veendam aan op te richten gemeenschappelijke regelingen. Hierbij is uiteraard de positie van de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente in het geding. De tweede kwestie heeft betrekking op de wijze waarop vanuit een bestaande gemeenschappelijke regeling de bevoegdheid is vormgegeven om die regeling op haar beurt toe te laten treden tot een nieuwe cqeen andere gemeenschappelijke regeling.

2.1 Intergemeentelijke samenwerking in Veendam en omstreken
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt gemeenten in staat om bij samenwerking nieuwe openbare lichamen in het leven de roepen. Zo’n lichaam is door de gemeenten Veendam en Pekela met de oprichting van de ‘De Kompanjie’ in het leven geroepen. De bedoeling van deze GR was om door samenwerking de uitvoering van allerhande gemeentelijke taken efficiënter te organiseren. Gelet op het ingrijpende karakter van dit type samenwerking stelt de art 1 lid 2 Wgr instemming van gemeenteraden verplicht. De raden van Veendam en Pekela hebben deze toestemming expliciet verleend. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) beoogt op het terrein van de verlening en handhaving van milieuvergunningen tot betere samenwerking te komen. Bij de RUD is de Provincie Groningen betrokken en (vrijwel) alle 23 Groninger gemeenten. Ook deze RUD heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling krachtens de Wgr. Uitdrukkelijke instemming van de raden van de betrokken gemeenten is gelet op het ingrijpende karakter van een besluit tot aangaan van (inter)gemeentelijke samenwerking eerder vanzelfsprekend dan weg te denken. In het onderhavige geval is door het college van B&W van Veendam uitgegaan van de veronderstelling dat deze toestemming verleend is bij de oprichting van ‘ De Kompanjie’, zulks gelet op de materie die laatst genoemde regeling ter hand neemt. Daarmee springt het college van B&W als vanzelf over van het eerste vraagstuk zoals dat hierboven werd geduid, naar het tweede. Of dat kan, wordt hieronder in paragraaf 3 uiteen gezet.

2.2 De raad en de RUD
Alvorens is hiertoe over te gaan, hechten wij er aan een enkele opmerking van meer algemene aard te maken. De discussie rondom de invoering, inrichting en inwerkingtreding van de RUD is de afgelopen periode tamelijk indringend gevoerd. Zowel op landelijk niveau als in de provincie Groningen. Alleen al op grond van deze algemene bestuurlijke context zou het zonder meer een te rechtvaardigen keuze zijn geweest om de raad van Veendam in staat te stellen toetreding tot de RUD te beoordelen. Tegen deze, wat men zou kunnen aanduiden als ‘Koninklijke route’ staan geen juridische

3

Spino-Groep

bezwaren in de weg. Integendeel. Per saldo is sprake van een verandering cq uitbreiding van een bestaande gemeenschappelijke regeling. Aangenomen mag worden dat het orgaan dat het finale besluit heeft genomen over deze regeling, ook bevoegd moet worden geacht haar zelf te veranderen. Ons inziens geldt deze redenering ook indien kan worden aangenomen dat ‘De Kompanjie’ zelf bevoegd is deze binding tot stand te brengen. Duidelijk is dat deze keuze niet aan de voorzijde van de besluitvorming is gemaakt of is overwogen, althans niet door het college van B&W. Deze redenering leidt overigens tot de conclusie dat de raad van Veendam vanuit zijn positie als vormgever van de ‘De Kompanjie’ te allen tijde zelf kan besluiten over de binding van de gemeente Veendam aan deze RUD. De nadere juridische onderbouwing volgt hieronder.

4

Spino-Groep

3 Bevoegdheden De Kompanjie
3.1 Bevoegdheid tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling
De bevoegdheid tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de Wgr. Het gaat conform art. 1 Wgr om twee te onderscheiden bevoegdheden. Art. 1 lid 1 Wgr regelt de bevoegdheid gemeenschappelijke regelingen te treffen, terwijl art. 1 lid 2 Wgr de bevoegdheid regelt toestemming aan het treffen van regelingen te verlenen. Nota bene: conform art 1 lid 3 kan bij treffen ook gelezen worden ‘toetreden tot’ of ‘wijzigen van’ een gemeenschappelijke regeling. 3.1.1 Bevoegdheid tot het treffen Volgens art. 1 lid 1Wgr kunnen ‘de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters (…)afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen (…)’. Het gaat vervolgens om de vraag wie bevoegd is die taken uit te voeren die aan de RUD worden overgedragen. Volgens de brief van 6 maart van het college van B&W aan de raad gaat het daarbij om het basispakket (art. 4 RUD) en de post ‘milieu’ (art. 5 RUD). De Kompanjie kan bevoegd worden gemaakt voor het aangaan van een GR. Hiervoor is een mandaatbesluit op grond van art 30 lid 1 Wgr noodzakelijk. Dit moet worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en behelst daarmee een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Volgens de brief poststuknummer 201109064 is aan het DB van de Kompanjie de bevoegdheid verleend tot het bestuursrechtelijk handelen op grond van art 10:4 Awb. Deze brief blijkt echter te verwijzen naar het Mandaatstatuut. In dit statuut en de bijbehorende mandaatlijsten is niet de bevoegdheid aangetroffen om als Kompanjie namens de gemeente Veendam gemeenschappelijke regelingen te treffen. 3.1.2 Bevoegdheid tot het verlenen van toestemming De tweede bevoegdheid is geregeld in lid 2: colleges van B&W en de burgemeesters mogen ‘niet over(gaan)tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden’. Hieruit volgt dat De Kompanjie niet bevoegd is tot het verlenen van toestemming. Of de raad deze toestemming kan mandateren wordt besproken in de paragrafen over de positie van de raad.

5

Spino-Groep

3.2 Bevoegdheid te besluiten tot de oprichting van of deelneming aan rechtspersonen
De bevoegdheid te besluiten tot oprichten of deelneming aan rechtspersonen is niet gemandateerd aan De Kompanjie. Daarmee blijft deze bevoegdheid bij de oorspronkelijke dragers van de bevoegdheid. Deze bevoegdheid ligt daardoor bij het college van B&W of bij de raad, afhankelijk van wie bevoegd is op het onderwerp waarop rechtspersoon geacht wordt bevoegdheid te verkrijgen.

3.3 Wat is de positie van de raad;
De positie van de raad is ongewijzigd ten opzichte van de situatie die gold voordat de gemeente Veendam deelnam in de GR De Kompanjie. 3.3.1 Wanneer moet de raad toestemming geven De raad moet altijd toestemming geven (art 1 lid 2 Wgr), tenzij de raad deze bevoegdheid mandateert. De raad kan de bevoegdheid echter niet mandateren volgens art 10:3 lid 2 sub d Awb. Een mandaat wordt in ieder geval niet verleend indien het betreft een bevoegdheid tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan. Toestemming geven moet hier gelezen worden als de bevoegdheid de goedkeuring van een besluit te onthouden. 3.3.2 Wanneer moet de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Deze vraag is voor het oprichten van gemeenschappelijke regelingen niet relevant zolang de raad het verlenen van toestemming niet kan mandateren. Mocht de raad het wel kunnen, dan nog moet ze in de gelegenheid gesteld worden wensen en bedenkingen ter kennis van het college van B&W te brengen, aangezien het verlenen van een mandaat inhoudt dat de mandaatverlener op grond van art. 10:17 Awb zelf de bevoegdheid nog steeds heeft. Dit zou een dode letter zijn, indien de raad niet in de gelegenheid gesteld zou worden om wensen en bedenkingen ter kennis van het college van B&W te brengen.Nogmaals: deze situatie doet zich niet voor omdat de raad niet kan mandateren. De vraag is wel relevant voor het oprichten van en deelnemen aan rechtspersonen. Volgens artikel 160 lid 2 GemW besluit het college slechts tot de oprichting van en de deelneming in (… rechtspersonen) indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Het openbaar belang, synoniem voor het algemeen belang of algemeen nut, is hierbij een centraal begrip. Als het om een algemeen belang gaat, moet

6

Spino-Groep

de raad in de gelegenheid moet worden gesteld om wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen (Dölle & Elzinga, 2004, pp. 294-297). De Hoge Raad heeft op 24 maart 1926 bepaalt dat algemeen belang ruim moet worden opgevat (Hemels, 2011, p. 3). Een besluit van een bestuursorgaan is algemeen belang tenzij het een particulier belang betreft. Zo zal een besluit dat ten behoeve van een aanvrager niet onderdeel van het algemeen belang zijn, tenzij het gaat om een aanvraag dat voortvloeit uit een vergunningstelsel dat erop gericht is een algemeen belang te beschermen of te dienen (Damen, et al., 2003, p. 504). Aangezien het vrijwel uitgesloten is dat rechtspersonen door de overheid worden opgericht om een particulier belang te dienen, volgt uit bovenstaande dat het besluit tot oprichting van rechtspersonen die door het college van B&W of door gemeenschappelijke regelingen niet kan worden genomen dan nadat de raad hiervan in kennis is gesteld en haar wensen en bedenkingen ter kennis van het college heeft kunnen brengen. De raad kan ook dit niet mandateren. Hoewel art 10:3 lid 2 Awb geen voorbehoud op dit punt maakt, is dit naar de aard van de bevoegdheid niet mandateerbaar. Het is niet denkbaar dat iemand anders dan de raad de wensen en bedenkingen van de raad kent.

7

Spino-Groep

4 Samenvattende conclusies
Op grond van het voorgaande kunnen de vragen uit paragraaf 1 worden beantwoord. Ten aanzien van de eerste vraag naar de bevoegdheden van De Kompanjie is de conclusie dat de constellatie van De Kompanjie niet bevoegd is tot het treffen van of het oprichten of deelnemen een gemeenschappelijke regeling of rechtspersonen, maar De Kompanjie zou de nodige bevoegdheden via mandaatbesluiten kunnen verkrijgen. Ten aanzien van de tweede vraag naar de positie van de raad mag duidelijk zijn dat de raad altijd toestemming moet geven voor het treffen van, toetreden tot of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling. Deze bevoegdheid kan niet worden gemandateerd. Verder behoeft het college van B&W bij het oprichten van rechtspersonen geen toestemming van de raad, maar moet ze de raad wel in de gelegenheid stellen voorafgaand aan het oprichten van rechtspersonen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

8

Spino-Groep

Geraadpleegde documenten
Aangehouden motie correcte toepassing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bij toetreding RUD, inclusie bijlage brief dd 22-3-2013 aan het college Brief dd 14-4-2013 van het college aan de Fractie Gemeentebelangen Delegatiebesluit De Kompanjie 10 juli 2012 Mandaatbesluit wet BAG Veendam Mandaatlijst afdeling Externe dienstverlening Mandaatlijst afdeling Gemeentewerken Mandaatlijst afdeling Interne Dienstverlening Mandaatlijst afdeling Ruimte en Economie Mandaatlijst afdeling Samenleving Mandaatlijst afdeling Vergunning & Handhaving Mandaatlijst afdeling Werk en Inkomen Mandaatlijst De Kompanjie Intern Mandaatstatuut Pekela en Veendam juni 2011 Memorandum Advies GR RUD van mr.J.A.C. Verheydendd 7-3-2013 aan Dagelijks Bestuur van de GR De Kompanjie Poststuknummer 201109064

Gebruikte afkortingen
Awb DB De Kompanjie GemW GW Motie RUD Wgr Algemene Wet Bestuursrecht Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam de Kompanjie Gemeentewet Grondwet Motie correcte toepassing van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen bij toetreding RUD, 22 april 2012, gemeenteraad Veendam Gemeenschappelijke Regeling RUD Groningen Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Geraadpleegde literatuur
Damen, L., Nicolaï, P., Boxum, J., Klap, A., Neerhof, A., Olivier, B., . . . Vucsán, R. (2003). Bestuursrecht 1. Den Haag: Boom Juridische Uitgeverij. Dölle, A., & Elzinga, D. (2004). Handboek van het Nederlandse gemeenterecht. Deventer: Kluwer. Hemels, S. (2011). Beperkt belang versus particulier belang: een tweetrapstoets voor anbi’s. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, p. 1-9.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful