You are on page 1of 4

Nonkel Henri eindelijk begonnen aan restauratie kasteel Couthof

@thierryd Thierry Debels 25/6/13 In 2010 werd in het Vlaams Parlement nog volgende vraag gesteld over het kasteel van nonkel Henri, de oom van Mathilde dUdekem.
In april (2010,td) raakte bekend dat het Couthof in Poperinge zwaar verloederd en verwaarloosd was. Het neoclassicistisch kasteel is sinds 2002 een beschermd monument met onderhoudsverplichtingen. Uit de verslagen van Monumentenwacht bleek echter dat de eigenaar zwaar in gebreke bleef. Monumentenwacht noemde het verval problematisch en onacceptabel. Stukken van het kasteel, het koetshuis, de paardenstalling, de schuur, het wagenhuis, het paviljoen met ijskelder, de hospitaalbarak uit WO1 en de ornamenten in het park bevinden zich in problematische toestand door het jarenlange gebrek aan onderhoud. Als er op korte termijn niks ondernomen werd, zou de overheid met een klacht naar de Procureur des Konings trekken. De eigenaar moest binnen een termijn van 2 maanden (aflopend op 24 mei) een concreet stappenplan van renovatiemaatregelen voorleggen. Hij moest voor elke rotte plek een specifieke hersteltiming opmaken. Werd een concreet stappenplan, met hersteltiming, door de eigenaar voorgelegd?

Zo ja, wat is de inhoud van dit plan? Zo neen, werd klacht ingediend bij de Procureur en hoe moet het nu verder?

In 2013 zit er eindelijk schot in de zaak. Er werd een offerte voor de restauratie uitgeschreven (zie hieronder). En er is ook een restauratiepremie voor de ijskelder en enkele gebouwen van het Couthof voorzien.

bvba Couthove
Bulletin des Adjudications N 130 du 25 mai 2013 Publication n 510961 AANKONDIGINGVANEENOPDRACHT Uittreksel uit de officile tekst. Gelieve de volledige officile tekst in bijlage te raadplegen. AFDELINGI. AANBESTEDENDEDIENST bvba Couthove Regentlaan 24A, BE-1000 Brussel Contact: dhr. Christian Huylebrouck Tel: +32 25138345 E-mail: huylebrouck@huylebrouck.com AFDELINGII.VOORWERPVANDE OPDRACHT II.1. BESCHRIJVING II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Restauratieijskelderen paviljoendomeinCouthofProven II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Couthoflaan 50, 8972 Proven II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Restauratievan de ijskelderen hierbovengelegenpaviljoenkasteeldomeinhet Couthof. De restauratieomvatde ondergrondsestabiliteitswerkenvan het paviljoen,het hernemenvan het metselwerkvan het inkomportaalvan de ijskelder,de integrale restauratievande ijskelderen het paviljoen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELINGIII. JURIDISCHE,ECONOMISCHE,FINANCILEEN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.2.3. Vakbekwaamheid: Voldoen aan de bepalingen m.b.t. erkenning van aannemers. In toepassing van art. 19 van het KB van 8-01-1996 worden de volgende documenten bij de offerte gevoegd : 1 / kwalificaties a/ studiekwalificaties : diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders, het ondernemingskader en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden b/ beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften 2/ lijst van restauratiewerkzaamheden, uitgevoerde tijdens de laatste drie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de voornaamste restauratiewerkzaamheden. De getuigschriften bevatten : a/ bedrag van de restauratiewerkzaamheden b/ tijdstip (aanvang en oplevering) en plaats van de uitvoering c/ duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht d/ opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemers e/ de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerkzaamheden f/ het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden g/ de processen-verbaal van de oplevering van de restauratiewerkzaamheden 3/ een verklaring waarin de technici en/of technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden. voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria / erkenning in de subcategorie D24, klasse overeenkomstig inschrijvingsbedrag - getuigschrift bij te voegen. AFDELINGIV. PROCEDURE IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/06/2013 - 23:59 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
3

Prijs: 95 EUr. Betalingstermijnen en -methode: De prijs bedraagt 91,50 euro (incl. btw) waarbovenop 3,50 euro verzendingskosten. Het bestek wordt opgestuurd na voorafgaande storting op rekening nr. BE20 0012 2902 4756 (BIC GEBABEBB) met vermelding 'ijskelderpaviljoen couthof' + btw nummer. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/07/2013- 11:00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/07/2013- 11:00 Plaats: ten kantore van het architectenbureau - Krombekeplein 9, 8972 Krombeke (Poperinge) AFDELINGVI: AANVULLENDEINLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN @Ref:00692604/2013012416 Uitvoeringstermijn : 160 Werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/5/2013

Op de website van architect Dries Vanhove vinden we dit:

Domein Couthof : restauratie van de ijskelder en het paviljoen


Laat 19de-eeuws paviljoen op mogelijks oudere ijskelder. Integrale restauratie van het paviljoen met losange zinkdak. Restauratie van de ijskelder en van de waterafvoer van de ijskelder. uitvoering : verwacht restauratiepremie) 2014 (ingediend voor aanvraag

locatie : Couthovelaan te Provenbeschermd als monument bij MB 31.05.2002

Wordt uiteraard vervolgd.