You are on page 1of 38

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA:AUDITUL ŞI MANAGAMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE

ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE IN CADRUL AXEI PRIORITARE 6-PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE

Coordonator ştiinţific : Lector Univ. Dr. Megan Ovidiu

Masteranzi : Boantă Emilia, Gudiu Diana, Mioc Anca,Căpăţână Roxana,Ghilţ Oana

2011

1

CUPRINS

CAP. I . Domeniul major de intervenţie 6.1-Dezvoltarea economiei sociale.......................3 1.1 Obiectiv general…………………………………………………………………3 1.2 Solicitanţi eligibili.................................................................................................3 1.3 Valoarea minimă şi maximă a proiectului............................................................4 1.4 Cofinanţare nerambursabilă din fonduri europene................................................4 1.5 Activităţi eligibile .................................................................................................5 1.6 Cheltuieli eligibile ................................................................................................7 1.7 Cheltuieli neeligibile ............................................................................................8 1.8 Grila de punctaj ....................................................................................................8 1.9 Documente necesare pentru dosarul proiectului ................................................13 CAP. II.Domeniul major de intervenţie 6.4-Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii....................................................................................................16 2.1 Obiectiv general……………………………………………………………….16 2.2 Solicitanţi eligibili .............................................................................................16 2.3 Valoarea minimă şi maximă a proiectului .........................................................17 2.4 Cofinanţare nerambursabilă din fonduri europene.............................................17 2.5 Activităţi eligibile ..............................................................................................18 2.6 Cheltuieli eligibile .............................................................................................19 2.7 Cheltuieli neeligibile .........................................................................................21 2.8 Grila de punctaj .................................................................................................21 2.9 Documente necesare pentru dosarul proiectului ...............................................25 CAP. III.EXEMPLU DE PROIECT ..................................................................................28

2

CAPITOLUL I . Domeniul major de intervenţie 6.1- Dezvoltarea economiei sociale

1.1 Obiectiv general Obiectivul general: Facilitarea accesului pe piaţa muncii al grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi inclusive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor. Acest DMI urmăreşte dezvoltarea economiei sociale. Economia socială este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane care se reuneste pentru a-si asuma un rol economic activ în procesul de incluziune socială, ex. cooperative, întreprinderi sociale, ONGuri (fundaţii si asociaţii) si alte organizaţii non profit care au un rol important în activităţi de gestionare si consolidare. Dezvoltarea economiei sociale în România va aduce beneficii întregii economii. Va fi intensificată crearea de forme de ocupare inovatoare si flexibile pentru grupurile vulnerabile, se va promova dezvoltarea locală a politicilor, inclusiv cetăţenia activă, cooperarea si solidaritatea socială. În acelasi timp, vor fi înfiinţate noi grupuri si parteneriate funcţionale în economie, cum ar fi cooperative si asociaţii de întrajutorare, fundaţii si alte asociaţii voluntare, care vor oferi noi servicii si noi oportunităţi persoanelor cu dificultăţi în integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii. Este de asteptat ca noile grupuri, parteneriate si organizaţii, să ofere soluţii locale problemelor locale prin facilitarea accesului si furnizarea de noi servicii sociale, de sănătate, educaţie etc. Vor fi înfiinţate întreprinderi sociale pentru valorificarea forţei de muncă locale. Rezultatul acestora va fi reprezentat de cresterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială. Operaţiunile finanţate în cadrul acestui DMI pentru promovarea economiei sociale vor sprijini entităţi precum ONG-uri, cooperative sociale, asociaţii de ajutor reciproc, alte organizaţii de caritate si voluntariat, ca instrumente flexibile si sustenabile de asistenţă a comunităţilor în atingerea propriilor obiective, precum: stimularea creării de locuri de muncă si dezvoltarea aptitudinilor, consolidarea capacităţii comunităţii pentru sprijinul social, susţinerea cresterii economice si revitalizarea vecinătăţii, protecţia mediului, mobilizarea grupurilor dezavantajate. Principalele obiective operaţionale ale acestui DMI sunt: • dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activităţi si servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în întreprinderile economiei sociale si/sau în economia formală; • promovarea economiei sociale (cooperative, întreprinderi sociale, fundaţii, asociaţii etc, organizaţii de voluntariat si alte organizaţii non-profit) ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economică si crearea de locuri de muncă la nivel regional si local; • consolidarea capacităţilor, competenţelor, cunostinţelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin înfiinţarea parteneriatelor public/private în domeniul economiei sociale; • consolidarea capacităţii operatorilor din economia socială, precum si încurajarea cooperării între organizaţii. 1.2 Solicitanţi eligibili Pentru a primi finanţare nerambursabilă prin POS DRU, solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România (persoană juridică, exclusiv Persoană Fizică Autorizată sau întreprindere individuală, ori echivalent), conform legislaţiei românesti aplicabile pentru fiecare categorie de beneficiar eligibil pentru această cerere de propuneri de proiecte.
3

13. Cooperative de credit. Organizaţii sindicale. Instituţii si organizaţii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Socială.00 lei lei (echivalentul în lei a 500.4 Cofinanţare nerambursabilă din fonduri europene Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte strategice este de 465. 1. Administraţia Naţională a Penitenciarelor si instituţii subordonate. Institute de cercetare. din care: Contribuţia comunitară la finanţarea acordată: % 100 82. prin structurile sale de specialitate. Agenţia Naţională Antidrog.minim 2. ONG-uri . de consum si de producţie. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii si/sau finanţate parţial de la bugetele locale persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată: 4 . 2. 19.900. Furnizori de servicii sociale28. 6.000 euro). Ministerul de Interne. 9. bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat.000 euro). 14. publici si privaţi29. 12.3 Valoarea minimă şi maximă a proiectului Valoarea totală eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între: .000 euro) si .349. 4.000. 3.00 lei (echivalentul în lei a 5. inclusiv cele din subordine sau coordonare. Ministerul Culturii si Cultelor si instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta. 17. Patronate.6 5 Tipul beneficiarului beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat.000.134. 8. Agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi. Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridică. Unităţi de cult si asociaţii religioase. Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).000.maxim maxim 21. Întreprinderi implicate în economia socială. 15.Categoriile de beneficiari eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt: 1. 10. 5. Universităţi acreditate. 7. 18. MMFPS si structuri/agenţii coordonate/subordonate acestuia. 11. Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse. 20. 16.408. publice si private. 1. publici si privaţi27.200 lei (echivalentul în lei a 109. Furnizori de FPC autorizaţi.

. Pe parcursul implementării proiectului. Furnizarea serviciilor de ocupare. mentorat. 3.5 Activităţi eligibile 1. bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat. precum informare si consiliere profesională. consiliere psihologică. management financiar etc. 1. Activităţi de cercetare si promovare a unor măsuri adecvate în ceea ce priveste nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune socială sau excluse social si ale comunităţilor defavorizate. publicaţii în domeniul economiei sociale. 6. medierea locurilor de muncă. dar necesare derulării proiectului. dezvoltarea spiritului antreprenorial. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU. tutorat. noi idei de afaceri si abilităţi necesare în economia socială.% 0 17. bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii întreprinderilor sociale si pentru specialistii implicaţi în economia socială. Servicii de integrare la locul de muncă. crearea unor locuri de muncă permanente pentru persoanele dezavantajate pe piaţa muncii si ateliere protejate. 2. Valoarea contribuţiei proprii pentru proiect se stabileste în funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant. cum ar fi planificarea unei afaceri. grupuri de lucru. incluzând aspecte juridice. ocupare temporară sau formare la locul de muncă. în vederea dezvoltării cunostinţelor si competenţelor necesare.3 5 Tipul beneficiarului beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat. asistenţă. marketing si vânzări.35 2 Tipul beneficiarului beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat. Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. seminarii. Cercetări. publicaţii. de reglementare si ale politicilor publice. cheltuielile considerate neeligibile. orientare profesională. 4. contribuţia în natură nu este eligibilă. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii si/sau finanţate parţial de la bugetele locale persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 5 Contribuţia solicitantului reprezintă procentajul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant. grupuri de lucru. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii si/sau finanţate parţial de la bugetele locale persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile: % 17. studii si analize. activităţi de constientizare si intervenţii pilot. conferinţe. 5. conferinţe. inclusiv dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate. precum si orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesională. Documentul Cadru de Implementare a POSDRU iulie 2010 5 . studii si analize. consiliere psihiatrică. cum ar fi cercetări. seminarii.

Dezvoltarea si implementarea activităţilor specifice si personalizate dedicate integrării sociale a imigranţilor. precum organizarea de târguri si expoziţii. competenţelor. 2. Înfiinţarea si dezvoltarea de întreprinderi si cooperative ale economiei sociale. consiliere. revitalizării vecinătăţii si protecţiei mediului. Evenimente de informare la nivel naţional. protecţia mediului. Formarea profesională a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONGuri si voluntari). Dezvoltarea si promovarea activităţilor integrate. realizarea cercetărilor de piaţă. pentru dezvoltarea si susţinerea întreprinderilor. prin promovarea activităţilor artistice si culturale. organizaţiilor si cooperativelor sociale nou create. Sub-contractarea/externalizarea tuturor activităţilor pentru dezvoltarea resurselor umane.1 – Dezvoltarea economiei sociale 164 7. 18. aspecte legislative etc. 14. 15. cunostinţelor si stimei de sine. 22. Înfiinţarea si dezvoltarea reţelelor. între actori regionali/locali. Exemple de activităţi neeligibile: 1. Activităţi de acordare de finanţări nerambursabile (ex: folosirea fondurilor proiectelor pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii). Dezvoltarea si implementarea programelor de formare pentru formatorii din economia socială. consiliere etc. Proiecte care se concentrează exclusiv pe achiziţia de echipamente sau îmbunătăţirea infrastructurii. 16. Activităţi care au fost deja finanţate sau care se află în procesul de finanţare din bugetul de stat sau din alte surse. În acest sens. Campanii de promovare a unui stil de viaţă sănătos. Activităţi de marketing. Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesională care să includă aspecte privind egalitatea de sanse si de gen. nediscriminare si acceptarea diversităţii.AP 6. 21. formare. conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor.. între organizaţii orientate spre profit si organizaţii non profit în vederea dezvoltării economiei sociale. 5. dezvoltare durabilă si protecţia mediului. 10. 19. Schimbul de bune practici în domeniul incluziunii sociale si economiei sociale. Activităţi inovatoare. Activităţi de formare profesională si de consolidare a capacităţilor. în sprijinul managerilor si întreprinderilor economiei sociale. 1. solicitanţii de finanţare nerambursabilă trebuie să dea o declaraţie scrisă prin care să confirme faptul că sunt în cunostinţă de cauză cu privire la faptul că dubla finanţare a aceluiaşi proiect nu este permisă. DMI 6. 13. Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piaţa muncii asigurate de furnizorii de servicii sociale. Iniţiative care să conducă la diminuarea lipsei de încredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infracţionalităţii. 20. 11. Proiecte care promovează activităţi politice sau ideologice. naţionali si transnaţionali din domeniul economiei sociale. mobilizării grupurilor dezavantajate. 12. 25. constientizarea necesităţii controalelor medicale regulate. precum servicii de informare. dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta să înfiinţeze întreprinderi sociale si să beneficieze de oportunităţile nou create. Acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă. 8. organizaţiilor tip „umbrelă” si centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale. prevenirea riscurilor de îmbolnăvire. interregionale si transnaţionale pentru dezvoltarea economiei sociale. Promovarea si dezvoltarea activităţilor în parteneriat. 3.6 Cheltuieli eligibile 6 . regional si local privind aspecte ale economiei sociale. 24. Activităţi care să conducă la promovarea responsabilizării si implicării comunităţilor în procesul incluziunii sociale în vederea consolidării capacităţii comunităţii de furnizare a suportului social. 17. 9. formare profesională. Dezvoltarea si îmbunătăţirea serviciilor comunitare care stimulează implicarea în viaţa comunităţii a persoanelor excluse social. 4. planificarea unei afaceri si asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri. Dezvoltarea serviciilor. inclusiv cursuri de limbă română. care să cuprindă informare. 26. 23.

Achiziţionare de publicaţii. Cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administraţie 8.Categoriile si subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate din Fondul Social European prin POSDRU sunt prevăzute si detaliate în Ordinul comun al ministrului muncii.1 Transport persoane (personal propriu. Subvenţii (ajutoare.1. 5. Premii în cadrul unor concursuri 8. e) editarea si tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare.2.1 cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate.2 Traducere si interpretare 3.4 Diurnă (pentru personalul propriu) 3. d) expertiză contabilă.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori) 2.1 Închiriere (locaţii.1. Lista categoriilor şi subcategoriilor de cheltuieli eligibile: 1. cărţi. cazarea si/sau hrana participanţilor/personalului propriu. alte persoane) 2. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe 5. Cheltuieli cu cazarea. Cheltuieli pentru derularea proiectului 3. inclusiv managementul proiectului si consultanţă juridică.5.1. Taxe de participare la programe de formare 6. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 5. transportul si diurna 2. c) audit financiar extern. premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor 7.2. Cheltuieli pentru închirieri si leasing. cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii: a) organizarea de evenimente.2.6 Concesiuni. drepturi si active similare 3.1 Servicii de sonorizare 3.3 Prelucrare date 3. premii) si burse 7. bunuri): 6. f) editarea si tipărirea de materialele publicitare. 4. Cheltuieli aferente personalului administrativ si personalului auxiliar 7 . necesare derulării activităţilor proiectului 6. brevete. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.2 Onorarii 1. Rate de leasing 7.3.2 Transport materiale si echipamente 2. participanţi. licenţe. reviste de specialitate relevante pentru operaţiune.2.7 Materiale consumabile 4. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare 5.4 Întreţinere. Subvenţii (ajutoare. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale) 5. Cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului 1.4. familiei si egalităţii de sanse si al ministrului economiei si finanţelor nr.5.1 Salarii şi asimilate acestora 1. b) pachete complete conţinând transport. Taxe 5. mărci comerciale. actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 3. Cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate) 4. pentru care Beneficiarul nu are expertiza necesară. în format tipărit si/sau electronic 3.3 Cazare 2.

costurile de pregătire a proiectului.8 Grila de punctaj Cererea de finanţare va obţine un punctaj mai mare. . . 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene si să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.7 Cheltuieli neeligibile Conform propunerii de regulament FSE pentru perioada 2007-2013. . .investiţiile în maşini. comisioane.plata voluntarilor. 1. .9 Conectare la reţele informatice 8. având în vedere obiectivele specifice ale acestui DMI în rândul categoriilor eligibile din grupul/ grupurile ţintă. cu excepţia amenajărilor pentru nevoile persoanelor cu disabilităţi şi dacă această amenajare este considerată ca una de mică anvergură.3 Servicii de administrare a clădirilor 8. De asemenea.taxa pe valoarea adăugată(TVA). .cu un număr cât mai mare de participanţi la programele de formare pentru specialisti în domeniul incluziunii sociale. fără un impact direct si real la nivelul grupului ţintă.alte obligaţii financiare.achiziţionarea de clădiri. care obţin certificare. .cu un număr cât mai mare de locuri de muncă create de structurile economiei sociale .11 Abonamente la publicaţii de specialitate 1. dacă se finalizează : .2.8. dispozitive şi echipamente a căror valoare totală depăşeşte 10% din costul proiectului. . Utilităţi 8. legal constituită în România. . nu sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli: . conform grilei de evaluare si selecţie anexă la prezentul ghid.5 Arhivare documente 8.7 Cheltuieli financiare si juridice (notariale) 8. .6 Amortizare active 8.achiziţii de terenuri şi alte imobile.amenzi şi penalizări.împrumuturi. Criterii de eligibilitate si evaluare/selecţie Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor si partenerilor • Solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu personalitate juridică. dobânzi. cererea solicitantului de finanţare va fi depunctată dacă activităţile proiectului se rezumă sau sunt în mare parte orientate spre campanii de informare. 93 (2) al aceluiasi regulament.4 Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport 8. • Solicitantul nu se încadrează. • Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document si cu Ghidul Solicitantului (Condiţii generale si specifice). într-una din situaţiile de mai jos: 8 .cheltuielile de construcţii şi reparaţii.10 Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică 8. cu excepţia materialelor de informare si publicitate 8. • Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art 93 (1) si 94 din Regulamentul Consiliului nr.cheltuieli pentru achiziţii de echipamente şi maşini second-hand. din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice.8 Multiplicare.

RELEVANŢĂ (prin obiectivele sale.20 pct. Complementaritate si lecţii învăţate (proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin politicile si strategiile naţionale. inclusiv argumentarea clară a acestei contribuţii. Solicitantul are responsabilitatea finală pentru pregătirea şi managementul proiectului. Criterii de selecţie 1. regionale sau locale si la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului/grupurilor ţintă) 1. -obligaţiile de plată depăsesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru. • Cost-eficienţă . • Sustenabilitate . Punctaj maxim: 100 puncte Max. axa prioritară si domeniul major de intervenţie. cu următoarele punctaje maxime posibile pe fiecare din criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU: • Relevanţă . în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor • Relevanţa • Metodologia • Sustenabilitatea • Cost-eficienţă Selecţia cererilor de finanţare se face în conformitate cu criteriile de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU. Punctajul maxim care poate fi obtinut de o cerere de finantare este de 100 de puncte. Partenerii desfăsoară activităţi relevante în cadrul proiectului si au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.30 pct. • Proiectul este implementat în România în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului • Proiectul respectă prevederile comunitare si naţionale privind informarea şi publicitatea.1. 30 puncte 4 9 .• • • -obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni. • Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare si regulile privind transmiterea cererilor de finanţare.10 pct. Criterii de eligibilitate pentru proiecte • Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI • Grupul/grupurile ţintă si activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile • AP/DMI si ale cererii de propuneri de proiecte. în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale. Relevanţa proiectului pentru politicile si strategiile naţionale. proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POSDRU si DCI.Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte.40 pct. regionala sau/si locale. • Metodologie . politicilor si strategiilor naţionale. Solicitantul şi partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară şi operaţională.

indicatorii suplimentari sunt măsurabili si verificabili. iar obiectivele specifice/operaţionale precizează clar beneficiul/beneficiile pentru grupul/grupurile ţintă.2. sunt specificate locaţia/ locaţiile pentru desfăsurarea activităţilor prevăzute în proiect. descrise si cuantificate clar în contextul implementării proiectului. din punct de vedere al experienţei. este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii rezultatelor asumate.4. Metodologia de implementare a proiectului (proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor. 2. de valorizare si extindere a bunelor practici si a rezultatelor altor strategii/programe/proiecte relevante desfăsurate/în curs de desfăsurare. descrierea modalităţilor de identificare. inclusiv informatice. inclusiv pentru realizarea activităţilor de monitorizare. analizelor.6. strategia si activităţile propuse de proiect răspund nevoilor identificate si contribuie la satisfacerea acestora). Experienţa solicitantului si a partenerilor acestuia în managementul de proiect. proiectul integrează clar lecţiile învăţate din experienţa implementării altor proiecte) 1. sunt specificate toate bunurile.2. Grup/grupurile ţintă incluse în proiect (grupul/grupurile ţintă incluse în proiect sunt definite.4. Realizări imediate (outputs) si rezultate ale proiectului (indicatorii de realizare imediată a proiectului sunt corelaţi cu activităţile proiectului. rezultatele asteptate sunt realiste/pot fi realizate în timpul alocat proiectului si sunt corelate cu activităţile si obiectivele proiectului) 2. inclusiv locaţia. calificărilor. indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu indicatorii de realizare imediată si cu obiectivele proiectului. Resurse alocate si achiziţii de bunuri. resursele prevăzute sunt suficiente. dacă este cazul) si este prevăzută asigurarea unui nivel adecvat de control). Calificări si experienţă (sunt prezentate profile profesionale adecvate.7. Competenţele profesionale si calificările necesare solicitantului/partenerilor transnationali pentru obiectivele axei prioritare. resursele prevăzute (existente sau viitoare) contribuie la obţinerea rezultatelor proiectului.10 Numărul de evenimente axate pe schimbul de experienţă cu privire la implementarea fondurilor si aspecte tematice – acces pe piata muncii SUBTOTAL RELEVANŢĂ 2. rapoartelor. domeniului major de intervenţie si cererii de propuneri de proiecte. Obiectivele proiectului (obiectivul general al proiectului prezintă efectul pe termen lung generat prin implementarea proiectului.3. inclusiv capacitatea de a gestiona bugete 1. fără un impact direct si real la nivelul grupului ţintă. recrutare.8 Numărul programelor comune dezvoltate în parteneriat pentru promovarea ocupării si incluziunii sociale 1. implicare si menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului/grupurilor ţintă) 1. servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului (Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele proiectului. 40 puncte 5 5 5 5 5 5 10 . este descris clar modul în care se asigură monitorizarea implementării proiectului. a domeniului major de interventie si a cererii de propuneri de proiecte în care se încadrează proiectul propus 1. METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent si este în măsură să furnizeze beneficii reale si sustenabile grupului/grupurilor ţintă. este descrisă clar o distribuire eficientă a responsabilităţilor în cadrul echipei de implementare) 2.6. 1. prezentarea 3 3 2 3 2 1 4 4 4 30 Max. strategiilor cu privire la accesul pe piaţa muncii 1. Activităţile proiectului nu se rezumă sau/si nu sunt în mare parte orientate spre campanii de informare. sintetic. este prezentata succint lista achiziţiilor previzionate a fi realizate în cadrul proiectului. proiectul are o structură logică si este prezentat clar si coerent si va determina o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului/grupurilor ţintă) 2. informare si publicitate). rezultatele proiectului sunt cuantificate. competenţelor si abilităţilor pentru managementul si realizarea activităţilor proiectului (echipa de implementare a proiectului inclusiv managerul de proiect).5. Planificarea eficientă a activităţilor proiectului (activităţile proiectului sunt descrise clar.3.prezentarea clară a contribuţiei proiectului la realizarea obiectivelor axei prioritare.9 Numărul studiilor. serviciile sau lucrările.1. Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului (conform prevederilor din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale) 1. studii sau analize statistice. Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului/grupurilor ţintă si necesitatea implementării proiectului (proiectul defineste clar nevoile grupului/grupurilor ţintă prin furnizarea de date cantitative si calitative. În cazul în care se optează pentru subcontractarea activităţii de management al proiectului. management. activităţile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse. cronologic si sunt realiste. proiectul prezintă modalităţi concrete de valorizare a lecţiilor învăţate din experienţa solicitantului si/sau a partenerilor săi. dotările si echipamentele existente. care derivă din implementarea proiectului) 2. dotările si echipamentele care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului propus.5. măsurabile si descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului. Indicatorii proiectului contribuie DIRECT la atingerea indicatorilor de realizare imediată (output) si de rezultat ai domeniului major de intervenţie 1. claritatea si fezabilitatea planului de acţiune al proiectului) 2. proiectul defineste clar modul de coordonare/organizare managerială si financiară (în cadrul proiectului si în cadrul parteneriatului.

. după încetarea finanţării nerambursabile) SUBTOTAL SUSTENABILITATE 4. sau nerespectarea condiţiilor cu privire la comunicarea acestora.Acordul de parteneriat.8. inovare si TIC. bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros) 4. nu subactivităţi. eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri ţintă eligibile. Sustenabilitate financiară si instituţională (proiectul prezintă surse ulterioare de finanţare (fonduri proprii. Transferabilitate (descriere clară a modului în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului – către alt grup ţintă. finanţare).1. 11 .3 Costurile/preţurile sunt estimate în limita celor practicate pe piaţă la momentul respectiv 4. expertiză si resurse umane. prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile ţintă vor fi garantate în viitor 3. • neîncadrarea corectă în obiectivele si activităţile eligibile ale DMI (se introduc activităţi. modalităţi de funcţionare a structurilor create prin proiect. alte sectoare. politici si strategii locale. Contribuţia proiectului la alte teme si obiective orizontale ale PO (demonstrarea clară a contribuţiei proiectului la cel puţin unul din obiectivele orizontale: dezvoltare durabilă. 20 puncte 5 5 5 5 20 Atenţie !!! Proiectul este respins dacă nu se obţine punctajul minim la toate cele 4 criterii de selecţie. Egalitate de sanse si de gen (proiectul are în vedere asigurarea condiţiilor care să permită accesul si participarea grupului/grupurilor ţintă la activităţile proiectului si evitarea discriminării) 2.2. SUSTENABILITATE – prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de finanţare. • neincluderea activităţilor continue referitoare la informare si publicitate si a conferinţelor de început si de final. 2. abordare interregională si transnaţională) 2. cu privire la formă si la conţinut. COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintă clar rezultatele asteptate în raport cu resursele utilizate.2 Bugetul corespunde resurselor necesare desfăsurării activităţilor proiectului) 4. fonduri externe etc. regionale sau naţionale si/sau la nivel legislativ) 3. proiectul descrie clar nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin două din cele trei aspecte ale proiectului (implementarea activităţilor proiectului. multiplicare) 3. paragraful „Managementul proiectului”.2 Abordare integrată (mainstreaming) (descrierea modului în care rezultatele si/sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile si strategiile organizaţiei solicitantului si/sau ale partenerilor. 4. este prezentată clar modalitatea de coordonare a activităţilor partenerului/partenerului în cadrul proiectului.3. dacă este cazul.2.7. partenerilor respectiv ale membrilor echipei de management. valoarea adăugată a parteneriatului) SUBTOTAL METODOLOGIE 3. 10 puncte 3 3 4 10 Max.9 Parteneriatul (proiectul descrie clar rolurile partenerului / partenerilor în implementarea activităţilor proiectului.4 Se prevede o utilizare eficientă a fondurilor SUBTOTAL COST-EFICIENŢĂ 2 4 4 40 Max. în conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiţii Generale. indiferent de punctajul total obţinut. GREŞELI FRECVENT ÎNTÂLNITE LA REDACTAREA CERERII DE FINANŢARE: Greseli care duc automat la respingerea cererii de finanţare: • dezvăluirea datelor de identificare ale solicitantului.1 Estimarea bugetară a proiectului este justificată si permite desfăsurarea în bune condiţii a activităţilor propuse în proiect în vederea obţinerii rezultatelor.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile. îmbătrânire activă. secţiunea 4.clara a condiţiilor impuse in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale. • netransmiterea în termenul de 5 zile lucrătoare a Anexelor 1-5 si 7 si a Anexei 6 .

ghiduri sau documente programatice.Greseli care duc la punctarea mai slabă a cererii de finanţare (în Faza BCriterii de selecţie): • nedetalierea elementelor de valoare adăugată. (4) condiţiile pentru aprobare (dacă este cazul) identificate pentru clarificare de către comitetul de evaluare. fără legătură cu scopul aplicaţiei • copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI. sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului. conform regulilor descrise mai sus. de exemplu cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor. etc • justificări incomplete/ lipsa datelor statistice pentru justificarea problemei/nevoii • dificultatea de a surprinde nevoile reale ale factorilor interesaţi • dificultatea de a identifica si de a descrie corect grupul/grupurile ţintă (caracteristici. fără claritate sau fără o legătură concretă cu ceea ce trebuie descris. • neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare si în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale si Condiţii Specifice • necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni.9 Documente necesare pentru dosarul proiectului Dacă proiectul depus de solicitant a fost propus spre finanţare de către Comitetul de Evaluare. prin e-mail. AMPOSDRU va iniţia procesul de contractare cu organizaţia solicitantă. sau exista costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile. nevoi specifice) • necorelări ale grupurilor ţintă între diverse secțiuni ale cererii de finanţare • neglijarea indicatorilor de rezultat (specifici DMI) detalierea incompletă a bugetului. cuantificări. • grupul ţintă vizat nu priveste someri tineri sau de lungă durată. În acest sens va fi transmisă către solicitant. 1. (2) condiţiile de valabilitate a acestora. nu asigură atingerea directă a indicatorilor de program specifici acestui DMI • proiectul nu prevede o rată a ocupării grupului ţintă. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale) • costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor si un raport optim costeficienţă) • nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli: • cheltuielile administrative • cheltuielile tip FEDR • plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul • importanţa scazută acordată sustenabilităţii • neîntelegerea si/sau justificarea fără substanţă a principiilor si a temelor orizontale: • egalitatea de sanse • dezvoltare durabilă • îmbătrânire activă • inovare / TIC • abordare interregională si transnaţională • menţiuni cu caracter generic. (3) termenul limită de prezentare a documentelor. utilizare de termeni bombastici si pretenţiosi. erori de calcul aritmetic • calcularea si/sau detalierea bugetului în altă monedă decât lei (RON) • încadrarea eronată în categoria de persoană juridică • încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat. Documentele minim solicitate pentru încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastră sunt: 1. Pentru instituţii publice: 12 . o scrisoare prin care va fi informat cu privire la: (1) documentele pe care trebuie să le prezentaţi privind organizaţia si partenerii dumneavoastră.

dacă este cazul (copie. e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. nu are activitatea suspendată. trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul). Pentru obţinerea acestui certificat. al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice nr. inclusiv actele adiţionale. in următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat". nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii. (b) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează. cu menţiunea "conform cu originalul". c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste că organizaţia dumneavoastră nu este în stare de insolvenţă sau pe cale de lichidare. Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează. b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie). trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetuI cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul). semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului. nu are afacerile administrate de către tribunal. d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. nr. precum si a modelului si conţinutului acestora. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial". 3.(a) Declaraţie din care să reiasă numărul. 2. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial". semnată si stampilată de către reprezentantul legal al solicitantului. încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale. după caz. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale. precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza OG nr. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucuresti.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii. controlul. pe fiecare pagina) b) Hotărârea Judecătorească de înfiinţare (copie. în care acesta trebuie să completeze si rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile. cu menţiunea 13 . nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii.2052bis/1528/2006. tipul si anul emiterii actului de infiinţare al instituţiei respective. Pentru societăţi comerciale înfiinţate in baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale. desfăsurată de către organele fiscale locale. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile". în care acesta trebuie să solicite si eliberarea Anexei menţionate anterior. în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează. sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia si reglementările naţionale în vigoare (original+ copie). solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun. republicată: a) Documentele statutare. o cerere întocmită in conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea. cu modificările si completările ulterioare: (a) Documentele statutare inclusiv actele adiţionale si hotărârile judecătoresti de modificare. suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăsească 1/12 din suma înscrisa la litera b) (in original sau copie legalizată). (f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun. Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr. la data întocmirii certificatului de atestare fiscală. al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice. a certificatului de obligaţii bugetare. dacă există (copie).673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. constatarea.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice.

Vă rugăm să reţineţi că documentele enumerate mai sus vor fi solicitate si pentru fiecare partener. indiferent de tipul instituţiei. Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă in conformitate cu prevederile Ordinului comun. Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. (c) documente doveditoare. precum si a modelului si conţinutului acestora. 4. constatarea. suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăsească 1/12 din suma înscrisă la litera b) (in original sau copie legalizată). după caz. Vă rugăm să trataţi cu maximă importanţă acest document! • Vă reamintim că valabilitatea acestui document trebuie să cuprindă perioada estimată de semnare a contractului în condiţiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberării. care să ateste numărul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastră si situaţia juridică a organizaţiei (original sau copie legalizată). al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice nr. a2) pentru Societăţi Comerciale si Organizaţii Non-Profit: Statutul organizaţiei (tradus legalizat in limba română) (b) Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează in situaţiile de excludere stipulate in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale. în funcţie de tipul organizaţiei. pe fiecare pagină).2052bis/1528/2006.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice.. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial". in care acesta trebuie să completeze si rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile. Pentru obţinerea acestui certificat. in care acesta trebuie să solicite si eliberarea Anexei menţionate anterior. nr. a certificatului de obligaţii bugetare. la Capitolul 3. Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale. bilanţ.1 "Eligibilitatea solicitanţilor si a partenerilor". desfăsurată de către organele fiscale locale. trebuie să transmiteţi si următoarele documente: 14 . trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul). o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21 a Ordinului mai sus menţionat. (e) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale. (f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun. similare entităţilor cu personalitate juridică române. al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile". (c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal. care să ateste informaţiile referitoare la capacitatea tehnică si operaţională. Pentru partenerii transnaţionali: a) Statutul organizaţiei: a1) pentru instituţii publice: Declaraţie din care să reiasă numărul.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr."conform cu originalul". Atenţie: semnării contractului de finanţare.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea. tipul si anul emiteri actului de înfiinţare al instituţiei respective (copie legalizată in Iimba română). controlul. De asemenea. solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. pentru încheierea contractului de finanţare. existenţa unor datorii la bugetul statului de provenienţă. (d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. la data întocmirii certificatului de atestare fiscală. etc. în traducere legalizată. număr de angajaţi. în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucuresti. in următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat". precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului.

experienţei. pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate (echipa de management si experţii pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului în primul an de implementare). datate si semnate de către titulari. CAPITOLUL II. formatori. identificarea si implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de muncă mai multe 15 .1 Obiectiv general Acest DMI se concentrează asupra iniţiativelor transnaţionale ca o parte a strategiei privind schimbul de informaţii si inovaţii pe o piaţa inclusivă a muncii. din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice. beneficiindu-se astfel de diseminarea iniţiativelor inovative.Domeniul major de intervneţie 6. în limba română. acţiuni comune. într-una din situaţiile de mai jos: • obligaţiile de plată nete depăsesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni. precum: schimbul de informaţii si schimbul de persoane între administraţii. cooperarea transnaţională s-a dovedit a fi atât un mijloc de bună guvernare cât si un instrument pentru a crea valoare adăugată. cu alte State Membre UE. studii si evaluări.• CV-urile echipei de implementare a proiectului. Finanţarea acţiunilor transnaţionale si interregionale contribuie la promovarea si susţinerea inovaţiei prin schimbul de experienţe privind activităţile inovative în ceea ce priveste ocuparea. Vor fi încurajate parteneriatele cu parteneri transnaţionali care au avut rezultate pozitive în integrarea si atragerea persoanelor în educaţie si formare. în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. actori relevanţi pe piaţa muncii si în domeniul politicilor sociale.4 Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţă inclusiva a muncii 2. indicând funcţia/rolul în proiect.Întradevăr. în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale. prin indicarea numărului total de angajaţi în fiecare din ultimii 2 ani. Cooperarea transnaţională va acoperi o gamă largă de activităţi. • Declaraţie privind existenţa resurselor administrative. • obligaţiile de plată depăsesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru. rezultatelor si bunelor practici. ATENTIE! In perioada de contractare se verifică dacă solicitantul nu se încadrează. adaptarea si transferul/preluarea experienţei altor state.

16. funcţiile si activităţile proiectului nu sunt duplicate sau realizate în paralel. resurse umane si materiale – pentru implementarea proiectului partenerii pot furniza resurse umane (de exemplu. Institute de cercetare în domeniul pieţei muncii si incluziunii sociale. distribuire coerentă a activităţilor si responsabilităţilor între parteneri). 15. 5.Implementarea proiectului (fiecare partener implicat în această etapă este responsabil de coordonarea anumitor activităţi din proiect si/sau îndeplinirea anumitor activităţi din proiect pentru atingerea rezultatelor corespondente. urmărindu-se astfel dezvoltarea resurselor umane si crearea unei pieţe a muncii inclusive. AMPOSDRU si organismele intermediare POS DRU. asigurând totodată soluţionarea eventualelor probleme apărute în implementarea proiectului. Principalul obiectiv operaţional al acestui DMI este dezvoltarea unei pieţe a muncii mai permisivă. 10. etc) necesare în vederea derulării activităţilor proiectului cum ar fi.resurse materiale (de exemplu. 2. 6. echipamente. înfiinţarea de parteneriate pentru schimbul de experienţă în ceea ce priveste adaptarea formării profesionale la noile tehnologii. Universităţi publice si private. 18. flexibilă si inclusivă. informare si publicitate etc. Autorităţi ale administraţiei publice centrale si locale (unităţi administrativ-teritoriale). Furnizori de servicii sociale. Asociaţii profesionale. promovarea transferului de expertiză privind incluziunea si ocuparea somerilor de lungă durată si dezvoltarea studiilor trans-naţionale comparative. achiziţii publice. 7. etc) si/sau expertiză (de exemplu. acreditate. Pentru proiectele depuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte trebuie să aveţi parteneri transnaţionali. MMFPS si agenţii/structuri coordonate/subordonate acestuia. de exemplu. experţi pe termen lung si /sau scurt). 9. cercetări. dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocupării. 3.si mai bune. studii.4. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. precum si consolidarea capacităţii organizaţiilor de a se implica activ în promovarea ocupării si incluziunii sociale. partenerii naţionali si/sau transnaţionali trebuie să fie implicaţi în urmatoarele aspecte prezentate mai jos: . Asociaţii ale IMM-urilor. 4. Furnizori de FPC autorizaţi. Vor fi finanţate proiecte pentru sprijinirea iniţiativelor transnaţionale si a parteneriatelor la nivel european. 16 . 11. mai mulţi parteneri pot contribui la realizarea aceluiasi set de activităţii. ci sunt realizate în comun. . Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridică. 13. Agenţii/instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul pieţei muncii si incluziunii sociale. Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor. 14. Administraţia Naţională a Penitenciarelor si instituţii subordonate. Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi. activităţile legate de managementul general al proiectului. dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminării si a inegalităţilor pe piaţa muncii. urmând a fi finanţate numai proiectele care sprijină iniţiativele transnaţionale si a parteneriatelor la nivel european. 8.Furnizare de expertiză. săli de curs. 17. Instituţii si organizaţii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Socială. ONG-uri (asociaţii si fundaţii). analize. Organizaţii sindicale si patronate. Prin excepţie de la prevederile Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale.2 Solicitanţi eligibili În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt: 1. publici si privaţi37. în conformitate cu operaţiunile orientative ale DMI 6. consolidarea politicilor si practicilor în ceea ce priveste ocuparea si dezvoltarea reţelelor la nivel european. 2. 12. publici si privaţi36.

bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat. Cererile de finanţare care nu se încadrează în limitele prevăzute mai sus vor fi respinse. 2.000 euro (respectiv între minim 2. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii si/sau finanţate parţial de la bugetele locale persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial Contribuţia publică naţională la finanţarea acordată: % 0 25 Tipul beneficiarului beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat. menţionaţi în Acordul de parteneriat anexă a contractului de finanţare. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii si/sau finanţate parţial de la bugetele locale persoane juridice de drept privat cu/fără scop patrimonial Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile: 17 .000 euro si maximum 5. inclusiv prin cooperare transnaţională. solicitantul va purta responsabilitatea finală în faţa OIPOSDRU ANOFM/ AMPOSDRU pentru implementarea şi managementul proiectului. În cazul în care contractul de finanţare este reziliat din culpa Beneficiarului sau a oricăruia din membrii parteneriatului încheiat pentru implementarea proiectului. 2.000.000 lei (echivalentul în lei a 20. Proiectele strategice finanţate prin POSDRU pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt proiectele implementate la nivel naţional sau multi-regional.134. de la participarea la alte cereri de propuneri de proiecte si de la acordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.000 lei).000. punându-se accent pe promovarea proiectelor în parteneriat.349. beneficiarul sau membrii parteneriatului (individual sau ca ansamblu al parteneriatului pot fi exclusi.ATENŢIE!Chiar şi în situaţia implementării proiectului în parteneriat.3 Valoarea minimă şi maximă a proiectului Valoarea totală eligibilă ce poate fi acordată unui proiect poate fi cuprinsă între: minimum echivalentul în lei a 500.396. bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat.4 Cofinanţare nerambursabilă din fonduri europene Alocarea financiară orientativă pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 85.000 euro).900 lei si maxim 21. din care: Contribuţia comunitară la finanţarea acordată: % 100 75 Tipul beneficiarului beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat. prin decizie motivată a AMPOSDRU.

evenimente. Dezvoltarea si susţinerea programelor comune pentru promovarea ocupării. Stabilirea parteneriatelor la nivel european în domeniul dezvoltării resurselor umane si incluziunii sociale. cheltuieli cu personalul: 18 . Proiecte transnaţionale orientate spre dezvoltarea resurselor umane în cadrul politicilor si practicilor de incluziune socială. Schimb de bune practici si transfer de expertiză privind incluziunea si ocuparea somerilor. Valoarea contribuţiei proprii pentru proiect se stabileste în funcţie de tipul organizaţiei care are calitatea de solicitant. pentru identificarea celor mai bune modalităţi de utilizare a fondurilor destinate dezvoltării resurselor umane. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale beneficiari ordonatori de credite ai bugetului local si beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora beneficiari entităţi publice locale finanţate integral din venituri proprii si/sau finanţate parţial de la bugetele locale persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 5 Contribuţia solicitantului reprezintă procentajul din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului propus care va fi suportat de către dumneavoastră în calitate de solicitant. 6. 11. În cadrul proiectelor finanţate din POSDRU. Studii si cercetări comparative la nivel european privind aspectele incluziunii sociale si integrării pe piaţa muncii. seminarii si conferinţe în domeniul dezvoltării resurselor umane si incluziunii sociale. inclusiv stagii de practică. contribuţia în natură nu este eligibilă. 7.5 Activităţi eligibile 1. în special a somerilor de lungă durată. Schimb de informaţii.6 Cheltuieli eligibile Categoriile de cheltuieli eligibile pentru această cerere de propuneri de proiecte sunt următoarele: 1. Schimb de experienţă si bune practici. 2. 2. 4. Schimbul de experienţă si transferul de expertiză legat de metodologiile de succes dezvoltate pentru incluziunea socială. Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară. 13. 2. Participarea si colaborarea cu reţelele tematice europene si naţionale. dar necesare derulării proiectului. 5. 8. 9. precum si orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către dumneavoastră în calitate de beneficiar. inclusiv organizarea si participarea la grupuri de lucru. bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale si entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora beneficiari instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat. Dezvoltarea si implementarea de noi metode si instrumente pentru combaterea discriminării si a inegalităţilor. Diseminarea metodelor inovatoare către alţi actori implicaţi în combaterea discriminării.% 25 2 Tipul beneficiarului beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat. 10. Identificarea bunelor practici si schimbul de experienţă privind adaptarea formării profesionale la noile tehnologii. pregătire si stagii de practică în instituţii relevante pe piaţa muncii si în domeniul politicilor sociale. Stimularea si susţinerea inovării prin schimbul de experienţe si bune practici si de cercetare într-o nouă abordare. 12. inclusiv mentorat. 3. cheltuielile considerate neeligibile. Pe parcursul implementării proiectului.

cheltuieli financiare si juridice: • Prime de asigurare (imobile. • Subvenţii pentru angajatori. • Cheltuieli aferente deschiderii si gestionării contului bancar al proiectului. persoane cu dizabilităţi. • Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică. 19 . 2. • Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale s i cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori). • Subvenţii pentru înregistrarea drepturilor de autor. cărţi. 7. actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice. • Materiale de natura obiectelor de inventar. • Servicii de sonorizare. taxe: • Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale). • Subvenţii pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor. • Amortizare active. • Abonamente la publicaţii de specialitate. • Audit. • Transport materiale si echipamente. • Onorarii pentru consultanţă juridică. • Achiziţionare de publicaţii. cheltuieli aferente managementului de proiect: • Multiplicare. • Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie. • Subvenţii pentru angajaţii care fac parte din grupurile vulnerabile s i au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu. • Traducere si interpretare. 3.• Salarii si asimilate acestora. 5. cheltuieli cu cazarea. 4. alte persoane). • Cazare. • Taxe notariale. • Onorarii. subvenţii si burse: • Subvenţii acordate pentru elevi. drepturi si active similare. reviste de specialitate relevante pentru operaţiune. ucenici si însoţitorii acestora. tineri absolvenţi. cheltuieli pentru închirieri: • Închiriere (locaţii. persoane care aparţin minorităţilor etnice. bunuri). • Taxe de participare la programe de formare/educaţie. mărci comerciale. • Prelucrare date. 6. • Expertize tehnice si financiare. • Costul aferent garanţiilor oferite de bănci sau alte instituţii financiare. • Contabilitate. • Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe. • Concesiuni. licenţe. bunuri si răspundere profesională). • Rate de leasing. brevete. • Întreţinere. studenţi. • Conectare la reţele informatice. persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace. • Taxe de eliberare a certificatelor de calificare. • Diurnă. alte persoane dezavantajate). transportul si diurna: • Transport persoane (personal propriu. • Materiale consumabile. în format tipărit si/sau electronic.

. . . . • Construcţii. cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR): • Terenuri. 2.taxa pe valoarea adăugată(TVA). . echipamente de protecţie a valorilor umane si materiale. cheltuieli de informare si publicitate. precum si contribuţiile sociale aferente. 8. copii.costurile de pregătire a proiectului.achiziţii de terenuri şi alte imobile.cheltuieli pentru achiziţii de echipamente şi maşini second-hand.amenzi şi penalizări. .7 Cheltuieli neeligibile Conform propunerii de regulament FSE pentru perioada 2007-2013. nu sunt considerate eligibile urmatoarele cheltuieli: . aparatură. dispozitive şi echipamente a căror valoare totală depăşeşte 10% din costul proiectului. .plata voluntarilor. • Burse sociale. • Amenajări de terenuri.investiţiile în maşini.alte obligaţii financiare.achiziţionarea de clădiri. • Utilităţi. • Premii în cadrul unor concursuri. • Mobilier. dobânzi. cheltuieli generale de administraţie: • Salarii şi asimilate acestora aferente personalului administrativ. • Servicii de întreţinere si reparare echipamente si mijloace de transport. . .împrumuturi. • Instalaţii tehnice. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POSDRU 2007-2013.• Subvenţii pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni. • Burse de merit. 10. 9. familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. persoane cu dizabilităţi). comisioane. • Alte cheltuieli pentru investiţii Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate din Fondul Social European prin POSDRU sunt prevăzute si detaliate în Ordinul ministrului muncii. cu excepţia amenajărilor pentru nevoile persoanelor cu disabilităţi şi dacă această amenajare este considerată ca una de mică anvergură. birotică.cheltuielile de construcţii şi reparaţii. secretariat şi personalului auxiliar. • Arhivare documente. 2. .8 Grila de punctaj Grile de evaluare şi selecţie 20 . • Servicii de administrare a clădirilor.

implicare si mentinere in proiect a grupului tinta. etc • proiectul nu furnizeaza date statistice cantitative si calitative.Criterii de selecţie): • nedetalierea elementelor de valoare adăugată. 5. • neincluderea activităţilor continue referitoare la informare si publicitate si a conferinţelor de început si de final.Procesul de evaluare si selecţie a cererilor de finanţare este descris în Ghidul Solicitantului Condiţii generale. cererea de finanţare este respinsă. în conformitate cu Ghidul solicitantului – Condiţii Generale. de studii. cu privire la formă si la conţinut. Greseli frecvent întâlnite la redactarea cererii de finanţare Greseli care duc automat la respingerea cererii de finanţare: • dezvăluirea datelor de identificare ale solicitantului.proiectul nu demonstreaza faptul ca nevoile identificate ale grupurilor tinta nu sunt abordate in mod corespunzator (sau deloc) in prezent. • netransmiterea în termenul stabilit a Anexelor 1-5 si 7 si a Anexei 6 . nu doar declarate). din care sa valorifice lectiile invatate sau bunele practici insusite. • proiectul nu descrie si detaliaza elementele de valoare adaugata pe care le aduce proiectul.1. rapoarte. si se realizează pe baza grilelor prezentate în Anexa 1 si Anexa 2 la prezentul Ghid – Condiţii specifice. erori de calcul aritmetic • calcularea si/sau detalierea bugetului în altă monedă decât lei (RON) • încadrarea eronată în categoria de persoană juridică 21 . analize. • proiectul nu descrie alte proiecte derulate (sau in curs de derulare) de către solicitant sau de partenerii acestuia. eligibile pe alte DMI) sau în categoriile de grupuri ţintă eligibile. • neatingerea tuturor problemelor/tematicilor menţionate în grilele de evaluare si în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale si Condiţii Specifice • necorelarea informaţiilor trecute de solicitant în diferite secţiuni. Dacă proiectul primeste un “nu” la oricare din rubricile grilei de evaluare prezentate în Anexa 1. Pentru a fi aprobata. • neglijarea indicatorilor de rezultat. • neîncadrarea corectă în obiectivele si activităţile eligibile ale DMI (se introduc activităţi. precum si un scor minim de 65 de puncte in etapa de evaluare desfăsurată pe baza grilei de evaluare prezentată în Anexa 2. nu subactivităţi. conform grilei de evaluare si selecţie anexă la prezentul ghid. Cererea de finanţare va obţine un punctaj mai mare. sau daca exista costuri care nu se regăsesc corelate cu activităţile. studii sau analize statistice in sprijinul sustinerii nevoilor identificate (nevoile trebuie demonstrate/argumentate. recrutare. sau de la buget cu cele de la detalierea bugetului.Acordul de parteneriat. • proiectul nu descrie/defineste caracteristicile grupurilor tinta si nu descrie modalitatea de identificare. cu care proiectul propus este complementar si nu detaliaza si justifica elementele de complementaritate si/sau elementele comune din experienta proprie (solicitant si/sau partener) si proiect. cererea de finanţare trebuie să primească “da” la toate rubricile aferente grilei prezentate in Anexa 1. Procesul de evaluare si selecţie al cererilor de finanţare se face pe baza grilelor prezentate în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice. de evenimente axate pe schimbul de experienţă cu privire la implementarea fondurilor si aspecte tematice – acces pe piata muncii. partenerilor respectiv ale membrilor echipei de management. Greseli care duc la punctarea mai slabă a cererii de finanţare (în Faza B. dacă este cazul. • detalierea incompletă a bugetului. • proiectul nu argumenteaza modul in care activitatile propuse raspund nevoilor identificate si contribuie la satisfacerea acestora . dacă prezintă un număr cat mai mare de programe comune dezvoltate în parteneriat pentru promovarea ocupării si incluziunii sociale. Cap. de exemplu cele de la activităţi cu cele de la graficul activităţilor. sau nerespectarea condiţiilor cu privire la comunicarea acestora. strategii cu privire la accesul pe piaţa muncii.

Criterii de eligibilitate pentru proiecte • Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale AP/DMI. fără legătură cu scopul aplicaţiei • copierea integrală sau parţială a prevederilor din DCI. Reguli generale privind eligibilitatea solicitanţilor si partenerilor • Solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu personalitate juridică. • Bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de cererea de propuneri de proiecte. 1605/2002 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Comunităţilor Europene si să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. • Solicitantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art 93 (1) si 94 din Regulamentul Consiliului nr. utilizare de termeni bombastici si pretenţiosi. Criterii de evaluare/selecţie a proiectelor • Relevanţa • Metodologia 22 . fără claritate sau fără o legătură concretă cu ceea ce trebuie descris. într-una din situaţiile de mai jos: -obligaţiile de plată nete depăsesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni. legal constituită în România. bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale) • costuri supraestimate (utilizarea eficientă a fondurilor si un raport optim cost-eficienţă) • nerespectarea limitelor impuse pentru diverse categorii de cheltuieli: • cheltuielile administrative • cheltuielile tip FEDR • plafoanele maxime de referinţă pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor cu personalul • importanţa scazută acordată sustenabilităţii • neîntelegerea si/sau justificarea fără substanţă a principiilor si a temelor orizontale: • egalitatea de sanse • dezvoltare durabilă • îmbătrânire activă • inovare / TIC • abordare interregională si transnaţională • menţiuni cu caracter generic. 93 (2) al aceluiasi regulament. -obligaţiile de plată depăsesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru. • Solicitantul trebuie să aparţină categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu prevederile prezentului document si cu Ghidul Solicitantului (Condiţii generale si specifice). • Grupul/grupurile ţintă si activităţile proiectului sunt în concordanţă cu condiţiile • AP/DMI si ale cererii de propuneri de proiecte. Partenerii desfăsoară activităţi relevante în cadrul proiectului si au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă si activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri • Solicitantul si partenerii acestuia trebuie să demonstreze că au capacitate financiară si operaţională. • Solicitantul are responsabilitatea finală pentru pregătirea si managementul proiectului. • Proiectul este implementat în România în condiţiile stabilite prin Ghidul Solicitantului • Proiectul respectă prevederile comunitare si naţionale privind informarea si publicitatea. ghiduri sau documente programatice. • Proiectul respectă limitele privind perioada de implementare si regulile privind • transmiterea cererilor de finanţare. în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale. din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice. în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.• încadrarea eronată în categoria de finanţare proprie (finanţat parţial sau finanţat integral de la bugetul de stat. • Solicitantul nu se încadrează.

studii sau analize statistice. a domeniului major de interventie si a cererii de propuneri de proiecte în care se încadrează proiectul propus 1. domeniului major de intervenţie si cererii de propuneri de proiecte. Obiectivele proiectului (obiectivul general al proiectului prezintă efectul pe termen lung generat prin implementarea proiectului. politicilor si strategiilor naţionale. • Metodologie . regionala sau/si locale.4. strategia si activităţile propuse de proiect răspund nevoilor identificate si contribuie la satisfacerea acestora). strategiilor cu privire la accesul pe piaţa muncii 1. proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POSDRU si DCI.1. proiectul prezintă modalităţi concrete de valorizare a lecţiilor învăţate din experienţa solicitantului si/sau a partenerilor săi. • Sustenabilitate . indiferent de punctajul total obţinut. 30 puncte 4 • • Criterii de selecţie 1.40 pct. METODOLOGIE (proiectul este structurat coerent si este în măsură să furnizeze beneficii reale si sustenabile grupului/grupurilor ţintă.5.7. Competenţele profesionale si calificările necesare solicitantului/partenerilor transnationali pentru obiectivele axei prioritare. rapoartelor. Punctaj maxim: 100 puncte Max.1. de valorizare si extindere a bunelor practici si a rezultatelor altor strategii/programe/proiecte relevante desfăsurate/în curs de desfăsurare. inclusiv capacitatea de a gestiona bugete 1. proiectul integrează clar lecţiile învăţate din experienţa implementării altor proiecte) 1.20 pct. cu urmatoarele punctaje maxime posibile pe fiecare din criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU: • Relevanţă . prezentarea clară a contribuţiei proiectului la realizarea obiectivelor axei prioritare.2. descrierea modalităţilor de identificare. iar obiectivele specifice/operaţionale precizează clar beneficiul/beneficiile pentru 3 3 2 3 2 1 4 4 4 30 Max. RELEVANŢĂ (prin obiectivele sale.9 Numărul studiilor. Experienţa solicitantului si a partenerilor acestuia în managementul de proiect. Activităţile proiectului nu se rezumă sau/si nu sunt în mare parte orientate spre campanii de informare.10 Numărul de evenimente axate pe schimbul de experienţă cu privire la implementarea fondurilor si aspecte tematice – acces pe piata muncii SUBTOTAL RELEVANŢĂ 2. analizelor.3. • Cost-eficienţă . inclusiv argumentarea clară a acestei contribuţii. Relevanţa proiectului pentru politicile si strategiile naţionale.Sustenabilitatea Cost-eficienţă Selecţia cererilor de finanţare se face în conformitate cu criteriile de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU.10 pct. 1. Punctajul maxim care poate fi obtinut de o cerere de finantare este de 100 de puncte. Complementaritate si lecţii învăţate (proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin politicile si strategiile naţionale. recrutare. proiectul are o structură logică si este prezentat clar si coerent si va determina o îmbunătăţire sustenabilă a situaţiei grupului/grupurilor ţintă) 2.30 pct. regionale sau locale si la soluţionarea nevoilor specifice ale grupului/grupurilor ţintă) 1.6. descrise si cuantificate clar în contextul implementării proiectului. implicare si menţinere în proiect a persoanelor aparţinând grupului/grupurilor ţintă) 1. Indicatorii proiectului contribuie DIRECT la atingerea indicatorilor de realizare imediată (output) si de rezultat ai domeniului major de intervenţie 1. axa prioritară si domeniul major de intervenţie.8 Numărul programelor comune dezvoltate în parteneriat pentru promovarea ocupării si incluziunii sociale 1. Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului (conform prevederilor din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale) 1. 40 puncte 5 23 . Grup/grupurile ţintă incluse în proiect (grupul/grupurile ţintă incluse în proiect sunt definite. Relevanţa proiectului faţă de nevoile grupului/grupurilor ţintă si necesitatea implementării proiectului (proiectul defineste clar nevoile grupului/grupurilor ţintă prin furnizarea de date cantitative si calitative. Atenţie !!! Proiectul este respins dacă nu se obţine punctajul minim la toate cele 4 criterii de selecţie. fără un impact direct si real la nivelul grupului ţintă.

Sustenabilitate financiară si instituţională (proiectul prezintă surse ulterioare de finanţare (fonduri proprii.2. sunt specificate locaţia/ locaţiile pentru desfăsurarea activităţilor prevăzute în proiect. În cazul în care se optează pentru subcontractarea activităţii de management al proiectului. finanţare). modalităţi de funcţionare a structurilor create prin proiect. competenţelor si abilităţilor pentru managementul si realizarea activităţilor proiectului (echipa de implementare a proiectului inclusiv managerul de proiect). Resurse alocate si achiziţii de bunuri. proiectul defineste clar modul de coordonare/organizare managerială si financiară (în cadrul proiectului si în cadrul parteneriatului. este descris clar modul în care se asigură monitorizarea implementării proiectului. este prezentata succint lista achiziţiilor previzionate a fi realizate în cadrul proiectului. expertiză si resurse umane. Calificări si experienţă (sunt prezentate profile profesionale adecvate.5. alte sectoare. proiectul descrie clar nivelul de implicare a partenerilor în cel puţin două din cele trei aspecte ale proiectului (implementarea activităţilor proiectului. sintetic. indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu indicatorii de realizare imediată si cu obiectivele proiectului. indicatorii suplimentari sunt măsurabili si verificabili. activităţile proiectului contribuie la atingerea rezultatelor si la realizarea obiectivelor propuse.6. 4. informare si publicitate). SUSTENABILITATE – prezentarea clară a modului de continuare a proiectului sau a efectelor proiectului după încetarea sursei de finanţare. dotările si echipamentele care urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului propus.2. dacă este cazul) si este prevăzută asigurarea unui nivel adecvat de control). bugetul proiectului este bine gestionat cu respectarea principiilor managementului riguros) 4. măsurabile si descriu îmbunătăţiri/beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului. resursele prevăzute (existente sau viitoare) contribuie la obţinerea rezultatelor proiectului. sunt specificate toate bunurile. fonduri externe etc. după încetarea finanţării nerambursabile) SUBTOTAL SUSTENABILITATE 4.3. management. rezultatele proiectului sunt cuantificate.grupul/grupurile ţintă.. inclusiv pentru realizarea activităţilor de monitorizare. este prezentată clar modalitatea de coordonare a activităţilor partenerului/partenerului în cadrul proiectului. Contribuţia proiectului la alte teme si obiective orizontale ale PO (demonstrarea clară a contribuţiei proiectului la cel puţin unul din obiectivele orizontale: dezvoltare durabilă. este prezentat clar modul de organizare a resurselor alocate pentru proiect în vederea obţinerii rezultatelor asumate.7. serviciile sau lucrările. 10 puncte 3 3 4 10 Max. 20 puncte 5 5 24 . Transferabilitate (descriere clară a modului în care este asigurată o posibilă transferare a activităţilor/rezultatelor proiectului – către alt grup ţintă. care derivă din implementarea proiectului) 2.2 Abordare integrată (mainstreaming) (descrierea modului în care rezultatele si/sau experienţa acumulată în cadrul proiectului pot fi integrate în politicile si strategiile organizaţiei solicitantului si/sau ale partenerilor. multiplicare) 3. Metodologia de implementare a proiectului (proiectul prezintă clar modul de implementare a activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor.) pentru continuarea proiectului sau a rezultatelor sale după finalizarea finanţării nerambursabile.1 Estimarea bugetară a proiectului este justificată si permite desfăsurarea în bune condiţii a activităţilor propuse în proiect în vederea obţinerii rezultatelor.2. din punct de vedere al experienţei. COST-EFICIENŢĂ (proiectul prezintă clar rezultatele asteptate în raport cu resursele utilizate. Realizări imediate (outputs) si rezultate ale proiectului (indicatorii de realizare imediată a proiectului sunt corelaţi cu activităţile proiectului. prezentarea măsurilor actuale sau care vor fi luate pentru a se asigura faptul că progresul sau beneficiile realizate pentru grupul/grupurile ţintă vor fi garantate în viitor 3. Egalitate de sanse si de gen (proiectul are în vedere asigurarea condiţiilor care să permită accesul si participarea grupului/grupurilor ţintă la activităţile proiectului si evitarea discriminării) 2. paragraful „Managementul proiectului”. claritatea si fezabilitatea planului de acţiune al proiectului) 2. politici si strategii locale. cronologic si sunt realiste. servicii si lucrări necesare pentru implementarea proiectului (Sunt descrise clar si identificate corect în raport cu obiectivele proiectului.9 Parteneriatul (proiectul descrie clar rolurile partenerului / partenerilor în implementarea activităţilor proiectului. calificărilor. 2. îmbătrânire activă.4. inovare si TIC. Planificarea eficientă a activităţilor proiectului (activităţile proiectului sunt descrise clar.8. dotările si echipamentele existente. inclusiv locaţia.2 Bugetul corespunde resurselor necesare desfăsurării activităţilor proiectului) 5 5 5 5 5 2 4 4 40 Max. este descrisă clar o distribuire eficientă a responsabilităţilor în cadrul echipei de implementare) 2. rezultatele asteptate sunt realiste/pot fi realizate în timpul alocat proiectului si sunt corelate cu activităţile si obiectivele proiectului) 2. valoarea adăugată a parteneriatului) SUBTOTAL METODOLOGIE 3. 2. resursele prevăzute sunt suficiente. abordare interregională si transnaţională) 2.3.1. regionale sau naţionale si/sau la nivel legislativ) 3. inclusiv informatice. secţiunea 4. prezentarea clara a condiţiilor impuse in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale.

31/1990 privind societăţile comerciale.4. precum si a modelului si conţinutului acestora. tipul si anul emiterii actului de infiinţare al instituţiei respective. trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetuI cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul) e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. (f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun. nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii. Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează. dacă există (copie).9 Documente necesare pentru dosarul proiectului Documentele minim solicitate pentru încheierea contractului de finanţare cu dumneavoastră sunt: 1. controlul. trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul). nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. încasarea si urmărirea impozitelor si taxelor locale. semnată si stampilată de către reprezentantul legal al solicitantului. a certificatului de obligaţii bugetare. constatarea. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile". după caz. Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial". Pentru societăţi comerciale înfiinţate in baza Legii nr. c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste că organizaţia dumneavoastră nu este în stare de insolvenţă sau pe cale de lichidare. nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii. republicată: a) Documentele statutare. (b) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani ani fiscali încheiaţi. b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie). nu are afacerile administrate de către tribunal. al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice nr. inclusiv actele adiţionale.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea. Pentru obţinerea acestui certificat. suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăsească 1/12 din suma înscrisa la litera b) (in original sau copie legalizată). Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează. 2.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice.. Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun. precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia si reglementările naţionale în vigoare (original+ copie). Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial". Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucuresti. în care acesta trebuie să completeze si rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.4 Se prevede o utilizare eficientă a fondurilor SUBTOTAL COST-EFICIENŢĂ 5 5 20 2.3 Costurile/preţurile sunt estimate în limita celor practicate pe piaţă la momentul respectiv 4. al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice. nu are activitatea suspendată. solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Pentru instituţii publice: (a) Declaraţie din care să reiasă numărul. o cerere întocmită in conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru 25 .

desfăsurată de către organele fiscale locale. semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului. la data întocmirii certificatului de atestare fiscală. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice si fizice. in care acesta trebuie să completeze si rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile. Pentru obţinerea acestui certificat. Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea.activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale. în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează. in următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat". cu menţiunea "conform cu originalul". precum si a modelului si conţinutului acestora. Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă in conformitate cu prevederile Ordinului comun. cu modificările si completările ulterioare: (a) Documentele statutare inclusiv actele adiţionale si hotărârile judecătoresti de modificare. in următoarea situaţie: "obligaţiile de plată scadente nu depăsesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate in ultimul semestru încheiat". pe fiecare pagina) b) Hotărârea Judecătorească de înfiinţare (copie. al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice. pe fiecare pagină). a certificatului de obligaţii bugetare. suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăsească 1/12 din suma înscrisă la litera b) (in original sau copie legalizată). în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează. (d) Bilanţul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiaţi. Bilanţul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia funcţionează. Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. (e) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. încasarea si urmărireaimpozitelor si taxelor locale.2052bis/1528/2006. 26 . dacă este cazul (copie. Vă rugăm să trataţi cu maximă importanţă acest document! • Vă reamintim că valabilitatea acestui document trebuie să cuprindă perioada estimată de semnare a contractului în condiţiile în care are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberării. 3.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii. precum si a altor venituri ale bugetelor locale (in original). nr. desfăsurată de către organele fiscale locale. (c) Extras actualizat din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal.2052bis/1528/2006. o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21 a Ordinului mai sus menţionat. La secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile". al ministrului administraţiei si internelor si ministrului finanţelor publice nr. care să ateste numărul de înregistrare al organizaţiei dumneavoastră si situaţia juridică a organizaţiei (original sau copie legalizată). după caz. la data întocmirii certificatului de atestare fiscală. cu menţiunea "conform cu originalul". Bilanţul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 "Capitaluri" si formular 02 "Rezultat patrimonial". in care acesta trebuie să solicite si eliberarea Anexei menţionate anterior. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucuresti. în care acesta trebuie să solicite si eliberarea Anexei menţionate anterior. Pentru organizaţii non-profit înfiinţate în baza OG nr. trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare si antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul). semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului. constatarea. controlul. (f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun. Atenţie: • Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF este un document esenţial în vederea semnării contractului de finanţare. solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

. EXEMPLU PROIECT PROIECT EUROPEAN DE FORMARE PENTRU O SOCIETATE INCLUSIVĂ Cap. tipul si anul emiteri actului de înfiinţare al instituţiei respective (copie legalizată in Iimba română). informaţie şi bune practici în cadrul unor parteneriate transnaţionale (modelul propus prin configuraţia constituită din toate subactivităţile din cadrul activităţii B. trebuie să transmiteţi si următoarele documente: • CV-urile echipei de implementare a proiectului. în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale. similare entităţilor cu personalitate juridică române. la Capitolul 3. etc. De asemenea. în funcţie de tipul organizaţiei.1 Obiectivele proiectului OBIECTIV GENERAL Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea partenerilor de a se implica activ în parteneriate transnaţionale pentru promovarea incluziunii sociale a tinerilor instituionalizaţi în centre de reeducare prin : (i) creşterea capacităţii instituţionale de a contribui la reformarea şi eficientizarea sistemului de educaţie şi formare în centrele de detenţie şi reeducare pentru minori (ii) prin dezvoltarea profesională şi personală a participanţilor în proiect care să conducă la asumarea locală a refomei. existenţa unor datorii la bugetul statului de provenienţă. pentru încheierea contractului de finanţare.Vă rugăm să reţineţi că documentele enumerate mai sus vor fi solicitate si pentru fiecare partener. a2) pentru Societăţi Comerciale si Organizaţii Non-Profit: Statutul organizaţiei (tradus legalizat in limba română) (b) Declaraţie pe propria răspundere că nu se încadrează in situaţiile de excludere stipulate in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale. (c) documente doveditoare. din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice. indicând funcţia/rolul în proiect. schimb de bune practici). în traducere legalizată. pentru acele activităţi care nu sunt subcontractate (echipa de management si experţii pe termen lung responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului în primul an de implementare). indiferent de tipul instituţiei. într-una din situaţiile de mai jos: • obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni.1 "Eligibilitatea solicitanţilor si a partenerilor". ATENTIE! În perioada de contractare se verifică dacă solicitantul nu se încadrează. 27 . Pentru partenerii transnaţionali: a) Statutul organizaţiei: a1) pentru instituţii publice: Declaraţie din care să reiasă numărul. număr de angajaţi. în limba română. CAPITOLUL III . prin indicarea numărului total de angajaţi în fiecare din ultimii 2 ani. OBIECTIVE SPECIFICE O1: implementarea unei scheme simple şi robuste după care să funcţioneze schimbul de cunoştinţe. datate si semnate de către titulari. • obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru. • Declaraţie privind existenţa resurselor administrative. 4. bilanţ. care să ateste informaţiile referitoare la capacitatea tehnică si operaţională. în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

b4.curs formare continuă a personalului din centre de reeducare a tinerilor instituionalizaţi în vederea propunerii unui program de formare continua care poate fi integrat în sistemul de formare din reţeaua de centre de reeducare a tinerilor (prin subactivitatile b9 şi b10 – concepere şi realizare şi prin activitatea b19 – pilotare). a publicaţiilor şi a site-ului proiectului.se vor achiziţiona echipamentele necesare colectării datelor şi documentarii pentru ghidul de bune practici. Italia. de asemenea. realizarea studiului de politici şi practici europene în funţtionarea instituţiilor de reeducare a minorilor şi în formarea personalului din acestea. ACTIVITĂŢI PRIN CARE SE CONCRETIZEAZĂ SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI prin partenriate naţionale şi transnaţionale: fiecare din aceste tipuri de activităţi este susţinută prin sarcini de lucru şi se concretizează prin produse care au menirea să crească capacitatea instituionala a partenerilor şi să ducă la dezvoltarea personală şi profesională a participanţilor : b. a calendarului activităţilor.MANAGEMENTUL PROIECTULUI a. b15. monitorizarea indicatorilor se evaluarea rezultatelor se face în cadrul acestei subactivitati. B. şi (iii) activităţi ce vizează informarea şi publicitatea despre procesele şi produsele proiectului. b5. Proiectul este gândit pe 24 de luni şi activităţile sunt organizate după cum urmează: A. schimb de bune practici. a studiului de practici şi politici.4 activitatea de raportare tehnică şi financiară. a. O4: conceperea şi testarea unei propuneri de curriculum şi suport . (ii) activităţi prin care se concretizează schimbul de bune practici. dar aceasta dezvoltare personală şi profesională este structurata prin realizarea portofoliilor de dezvoltare personală şi profesională a membrilor grupului ţinta.O2: concepererea unor instrumente şi sarcini de lucru care să faciliteze creşterea capacităţii instituţionale a partenerilor şi a solicitantului şi dezvoltarea personală a participanţilor în proiect prin schimbul de bună practică (în special în activităţile b1. care se face trimestrial .7 sunt 28 .2 Activităţile eligibile ale proiectului Activităţile proiectului se organizează pe trei categorii mari: (i) activităţi de management a proiectului.1. O3: examinarea practicilor şi politicilor din România şi ţări europene privind organizarea centrelor şi activităţilor de reeducare a tinerilor instituţionalizaţi şi sistemele de formare continuă a personalului din aceste centre (prin activitatea b8. b.1 planificarea operaţională cuprinde întâlnirile lunare ale echipei de implementare pentru realizarea planului detaliat de implementare şi a planificarea trimestrială şi lunară a activităţii. a. CAP. b11 – adică vizitele iniţiale şi workshopurile propuse în care participanţii lucrează împreună. cât şi cu atenţie la conţinutul produselor ce rezultă din aceste activităţi). vezi subactivitatea b3. b13. a. b. b19). b9. la timp şi are ca scop documentarea activităţii din proiect şi aprobarea rapoartelor pentru rambursare.3. O5: realizarea unei colecţii de resurse educaţionale care să susţină activitatea directă a personalului din centre de reeducare cu tinerii instituionalizati pentru a le facilita acestora incluziunea mai facilă în comunitate şi pe piaţa muncii (prin activităţile b11 şi b12). b7.3 pregătirea şi finalizarea achiziţiilor publice .2 monitorizarea internă şi asigurarea calităţii pentru a asigura coordonarea echipelor de implementare. b. b17. se va subcontracta şi realizarea conferinţelor de diseminare.5. O6: dezvoltarea personală şi profesională a participanţilor în schimbul de bune practici (prin toate subactivitatile din cadrul activităţii B. cu scopul atât de a crea practicile necesare conceperii unor materiale în echipă. în care vor fi examinate cel puţin politicile şi practicile din ţările Membre UE reprezentate în proiect – România. b3. Franţa şi Spania). Ungaria.

9 şi b.VIZITELE INIŢIALE la parteneri din România. instrumentelor şi structurii ghidului de bune practici (b6). c.6 o colecţie de resurse/materiale educative de folosit cu tinerii instituţionalizaţi pentru a-i sprijinii pe aceştia să se integreze în societate şi să aibă acces crescut la piaţa muncii.5 o propunere de curriculum şi de support de curs de formare a personalului din instituii care lucrează cu tineri instituţionalizaţi. ră. PENTRU ACTIVITATEA B rb.14. intermendiara şi finală a proiectului în care se diseminează experienţa şi bunele practici acumulate în proiecte şi rezultatele obţinute. rb. PENTRU ACTIVITATEA A ră. b. şi din propunerea de curriculum şi suport de curs de formare profesională continua). b.5 câte 4 rapoarte tehnice şi financiare realizate annual.1 un plan de implementare aprobat. în cadrul acestor vizite se lansează şi realizarea studiului (b.2 24 seturi de planificări lunare conform calendarului de implementare. C.16. se stabileşte structura portofoliului de dezvoltare personală (b4). ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE : c. b.4un studiu de politici şi practici europene în ceea ce priveşte organizarea activităţii cu tinerii instituţionalizaţi şi formarea personalului din ceentrele care lucrează cu aceştia.7 evenimente în care se lucrează în partneriat şi se diseminează. b.2.13. după specificul activităţii şi nevoilor acestora. publicarea materialelor de informare şi a produselor proiectului. rb.8) de practici şi politici europene legate de funcţionarea şi reforma centrelor de reeducare pentru minori şi formarea profesională a personalului din aceste centre pentru că aceştia să poată face noilor provocări de creştere a incluziunii sociale. b.17 şi b. aceste activităţi sunt exploatate şi pentru pilotarea unor produse realizate în proiect (din colecţia de resurse educaţionale.19 sunt STAGII DE PRACTICĂ în care echipele transnaţionale lucrează împreună în contextul aplicat al unor centre de detenţie şi reeducare pentru tinerii instituionalizati. Ungaria. conform legislaţiei şi aprobate pentru rambursare.20) în care participanţii la stagiile de formare diseminează experienţa lor colegiilor din instituţii. experienţe şi bune practici. rb. fiecare din stagiile de practică va fi urmată de câte o serie de seminarii de diseminare (b. la timp.4 plan de monitorizare şi rapoarte trimestriale de monitorizare.3 24 de rapoarte lunare ale coordonatorilor responsabili de fiecare din tipurile de activităţi de bună practică. implementarea şi menţinerea site-ului/platformei proiectului. rb. şi b.3 realizarea. rb. Franţa şi Spania în care membrii parteneriatelor transnaţionale se documentează despre structură. procedurilor şi resurselor pe care le utilizează instituţiile partenere în educarea şi formarea tinerilor instituionalizati în instituii de reeducare şi în formarea continuă a personalului din aceste centre. rb.2 portofolii de dezvoltare personală şi profesională pentru membrii grupurilor ţinta. ră.ră.1 analiza de nevoi de formare a participanţilor la schimbul de bune practici şi a nevoilor privind suportul de materiale educative de folosit cu tinerii instituţionalizaţi. ră. stabilirea activităţilor comune din proiect.18. Aceste din urmă activităţi vor fi subcontractate.12 colecţie de resurse educaţionale de folosit cu tineri instituionalizati pentru a-i pregăti pe aceştia pentru o incluziune socială crescută. Rezultatele anticipate au în vedere obiectivele specifice ale proiectului şi sunt corespunzătoare activităţilor planificate. b. în cadrul acestor întâlniri se iniţiază analiza de nevoi (b2) şi a . idei.15. c.1 sunt conferinţele de lansare.11 sunt WORKSHOPURI în care echipele transnaţionale lucrează împreună la conceprea şi realizarea unor materiale suport b. 29 . b.10 propunere curriculum şi suport curs formare pentru formarea continuă a personalului din centrele de reeducare.3un ghid de bune practici de organizarea a activităţii instituiilor care lucrează cu tineri instituţionalizaţi şi de formare a personallului din aceste instituii pentru că aceştia să îi poată asista pe tineri să devină mai anagajabili.

platformă a proiectului. cu diferite roluri (management. 3 Contextul proiectului Pentru atingerea performanţelor economice urmărite şi corelarea acestora cu un sistem social echitabil. conform propriilor nevoi. Diferitele categorii de persoane/personal care constituie această parte a grupului ţintă vor fi implicate pe parcursul proiectului în diferite activităţi şi tipuri de intervenţii. împărtăşirea bunelor practici şi munca în comun într-un mediu multicultural în vederea identificării unor soluţii comune au un efect multiplicator major: creşte capacitatea de inovare. Toate produsele realizate ca parte a schimbului de bune practici au şi valoare de diseminare.PENTRU ACTIVITATEA C rc. Cooperarea transnaţionala are ca scop tocmai introducerea reformelor prin învăţarea din experienţa altor State membre. după cum urmează (i) 140 de persoane care activează. persoanele cu diferite roluri în 30 . proiecte şi acţiuni care să ducă la îndeplinirea dezideratelor şi obiectivelor europene se dezvolta şi implementează în diferite State membre. Strategia Lisabona revizuita subliniază nevoia de a întări procesul de asumare a reformelor la nivel naţional. roluri şi expertizei pe care o au: persoanele cu roluri de management al activităţii instituţiilor şi cu rol de experţi de coordonare a dezvoltării personale şi profesionale continue a personalului vor participa la vizitele iniţiale şi workshopurile din cadrul proiectului (b. regional şi local: statele şi instituiile trebuie să-şi asume responsabilitatea de a învăţa unele de la altele prin schimburi transnaţionale de cunoştinţe şi bună practică.3 un site. pentru a concretiza partenriate ce vizează aspecte manageriale. rc.1 – b. paza. furnizarea formării profesionale continue pentru personalul din aceste instituii care lucrează cu tinerii delicvenţi trebuie să poată fi o resursă de calitate şi la îndemână pentru caa instituiile de reeducare să o poată accesa oricând au nevoie. instrucţie. etc) în instituţii care lucrează cu tineri delicvenţi în trei regiuni de dezvoltare în România. Programe. iar experienţa şi expertiza acumulate prin aceste iniţiative din domeniul atragerii şi integrării persoanelor în educaţie şi pe piaţa muncii trebuie valorizate eficient. Legislaţia după care funcţionează instituţiile care lucrează cu tineri delicvenţi în România (datând din1972) are nevoie să se alinieze la noul context european şi să integreze bună practică pe care au acumulat-o instituiile similare ce funcţionează în Statle membre iar personalul care lucrează în aceste centre are nevoie de noi competenţe şi de produse suport care să le permită să facă faţă provocărilor de a-i asista pe tinerii instituţionalizaţi să facă faţă unei pieţe a muncii imprevizibile şi dificile (în special pentru momentul de cirza şi post criză economică). printr-un proces de peer learning. educaţie. rc.2 materiale de informare şi publicitate. Consiliul Europei stabileşte că obiectivul prioritar al Strategiei Europene de Ocupare uman care să conducă la creşterea participării şi la menţinerea pe piaţa muncii a tuturor categoriilor de cetăţeni este prevăzută în toate documentele la nivel European (Liniile Directoare integrate pentru Creştere Economică şi Ocupare 2005-2008 şi 2008-2010) sii naţional ( în România. Grupul tinta al acestui proiect este constituit din 146 de persoane – personal al membrilor parteneriatelor transnaţionale.12). Dezvoltarea competentelor diferitelor catgorii de personal din centrele de reeducare nu se poate face cu succes în afară dimensiunilor europene. Cap. sunt favorizate modernizarea şi adaptarea instituţiilor din statele membre la noile provocări apărute pe plan economic şi social. conferinţe de diseminare a rezultatelor şi produselor proiectului. instituţii ce sunt parte a diferite parteneriate transnaţionale. iar identificarea şi evaluarea punctelor slabe şi a soluţiilor pentru reformarea politicilor şi practicilor în vederea îndeplinirii obiectivelor de la Lisabona conduce la o dezvoltare durabilă.1. Cercetarea şi practică au demonstrat că schimbul de informaţie. de creştere a capacităţii instituţionale. de concepere a unor mecanisme şi produse menite să crească calitatea serviciilor oferite tinerilor instituţionalizaţi în scopul sporirii şanselor acestora să se integreze pe piaţa muncii şi în societate. Mai mult. Programul Naţional de Reforme pentru 2007 – 2010).

abonamente. în cadrul unor parteneriate. birotica şi papetărie necesare desfăşurării activităţilor. O parte din resursele umane vor fi subcontractare (expertiza fianaciara. şi care nu au poziţii de management. publicaţii şi cărţi necesare realizării studiului de politici şi practici europene. 1 expert achiziţii. Personalul partenerilor este cu experienţă şi în formarea continuă a adulţilor care lucrează în educaţie sau în educaţia specială. Competenele fiecărui participant la schimburile transnaţionale vor fi dezvoltate pe parcursul proiectului pe două direcţii principale – competente transferabile necesare funcţionării în echipa/parteneriat – panificarea realizării unor sarcini. financiare şi umane prin care să asigure calitatea implementării proiectului. Evaluarea dezvoltării acestor competente se va face prin existenţa portofoliilor de dezvoltare personală şi profesională şi prin realizarea produselor proiectului (descrise în secţiunea rezultate anticipate). educării şi formării adulţilor şi/sau al tinerilor instituionalizati în centre de detenţie şi educare pentru că aceştia să se poată mai uşor integra în comunitate şi pe piaţa muncii care este flexibilă şi se vrea inclusiva. 1 expert raportare. camere video şi camere foto pentru documentarea în realizarea ghidului de bune practici şi a materialelor folosite în diseminare. raportarea acticitatii. vor fi implicate în stagiile de practică în instituţii similare din state membre reprezentate în proiect.activitatea curentă a centrelor. Această echipă va avea responsabilităţi în toate sub-activitatile de management. 1 responsabil finaciar. 1 expert urmărire grup ţinta. coordonarea realizării unor produse de cercetare. necesare în activităţile de formare a adulţilor şi de formare a tinerilor instituţionalizaţi. înregistrarea şi documentarea implicării 31 . dublate de seminarii de diseminare în propriile instituii. Parteneriatul va avea la dispoziţie sumele necesare pentru a implementa proiectul conform cererii de finanţare şi va asigura contribuţia proprie conform documentelor. monitorizarea internă a proiectului va fi asigurată expertul de monitorizare internă şi asigurarea calităţii care va avea rolul de a urmări realizarea indicatorilor şi grupului tinta propuse. 1 consilier juridic şi câte 1 coordonator regional şi 1 asistent regional pentru partenerii P1 şi P2. echipament suport pentru realizarea evenimentelor şi prezentărilor: câte un laptop pentru folosinţă fiecărui partener. Parteneriatul dispune de o echipă de experţi care lucrează ca teoreticieni. (ii) 6 experţi care sunt membri ai unor instituii care au rol de furnizori de formare iniţială şi continuă la nivel local în România şi care în urma schimbului de bune practici din cadrul proiectului şi a participării la partenriate transnaţionale vor putea să acumuleze competentelel necesare pentru a dublă expertixa lor de furnizori de formare profesională pentru adulţi cu competenţe specifice necesare formari profesionale constinue a personalului din instituţii de reeducare a minorilor. conceperea unor formate pentru materiale. de formare sau educaţionale. auditul. Cap. 1 expert contabil. 1 asistent manager. transportul local spre locul de organizare a evenimentelor. Atât solicitantul cât şi partenerii dispun de spaţiile şi logistica necesare organizării evenimentelor de mică şi medie anvergură. Cap. organizarea conferinţelor de diseminare). dar cu precădere în planificarea implementării şi raportarea tehnică şi financiară a proiectului. care va realiza un plan de monitorizare şi rapoarte periodice. În proiect se vor achiziţiona prin proceduri de achiziţie publică elemente de mic mobilier. cercetători şi practicieni implicaţi în domeniul studierii. etc. pe de altă parte competente specifice.5 Managementul proiectului Managementul proiectului va fi asigurat de către solicitant printr 1 manager de proiect. în cadrulparteneriatului proiectului areresurse materiale.4 Resursele alocate pentru implementarea proiectului Solicitantul.

să stabilească momentele de referinţă (milestones) ale proiectului. P5. experţi instrumente analiza de nevoi de la P6 şi P9. cât şi că produse ce rezulta în urma schimbului de bune practici. 1 expert coordonare curriculum de la P6 (6+2 luni) şi 2 experţi validare şi transfer curriculum de la P3 şi P9 (6+2 luni). să discute cadrul în care va decurge schimbul de bune practici şi să definească instrumentele de comunicare între parteneri. şi experţi coordonare evenimente şi stagii de practică de la S. Managerii. Pentru activitatea de informare publicitate va exista şi 1 rol de expert pe parte de informare şi publicitate care va gestiona conferinţele şi evenimentele de diseminare a proiectului. experienţa şi practică necesare pentru a putea conceepe şi implementa activităţile sau produsele pentru care sunt responsabili. Toţi partenrii P1 – P9 vor avea responsabilităţi în raportarea tehnică şi financiară a activităţilor desfăşurate. Franţa şi Spania – în aceste vizite/partenriate se vor iniţia produse: analiza de nevoi. personal şi experţi din instituţii de reeducare a minorilor din România şi din sistemul naţional a penitenciarelor. P6 şi P8. crearea şi administrarea instrumentelor de comunicare on-line. experţi de la Institutul de Ştiinţe ale educaţiei şi alţi actori implicaţi în formarea continuă a adulţilor şi în reeducarea tinerilor instituţionalizaţi în sistemul penitenciar. ghidul de bune practici şi studiul de politici şi practici europene. Pe partea de implementare tehnică echipa va fi formată din din 5 experţi pe termen lung şi experţi pe termen scurt. experţi colecţie resurse educative de la P4. arhivar. elaborarea şi realizarea materialelor de informare şi publicitate. La aceste vizite vor participa membrii echipei de implementare cu responsabilităţi în activităţile relevante de la toţi partenrii din proiect. Vor urma vizitele în instituţii din Ungaria. structura portofoliilor personale. Rolurile de experţi pe termen scurt vor fi acelea de expert coordonare analiza de nevoi de la p3. după cum urmează: 1 expert coordonare portofolii de dezvoltare personală de la P4 (16 luni). expertul contabil. expert IT). cât şi în forma unor activităţi continue pentru realizarea unor produse menite să documenteze schimbul de bune practici VIZITELE INIŢIALE au menirea să pună în contact echipele partenerilor de proiect. Experţii pentru realizarea activităţilor tehnice sunt asiguraţi de partnri în funcţie de propfilul de activitate şi de expertiză fiecrui partener şi vor avea educaţia.6 Metodologia de implementare Proiectul aduce plus valoare atât privit ca proces. Managerul proiectului se va asigura de bună comunicare între toate poziţiile echipei de management. Membri echipei de management vor fi persoane cu experienţa de lucru în proiecte şi vor îndeplini toate cerinţele impuse de lege şi de documentele POS DRU pentru aceste roluri specifice. La acest eveniment iniţial de diseminare vor participa factori de decizie. Echipa financiară formată din responsabilul financiar şi expertul contabil va face proiecţia şi execuţia bugetului proiectului conform legii şi eligibilităţilor prevăzute pentru POS DRU. monitorizarea. 1 expert realizare ghid de bune practici de la P7 (14 luni).grupului ţinta în activităţi va fi urmărită de expertul cu acest rol. Auditul extern va fi subontractat unui furnizor de servici specializate care funcţionează conform legisltiei în vigoare. Aceste vizite vor fi a prima oportunitate pentru că fiecare partener să se prezinte Vizita iniţială din RO va fi urmată de conferinţa de lansare a proiectului. expert coordonare resurse educative de la P8. WORKSHOPURILE de lucru în echipe transnaţionale vor fi o oportunitate pentru experţii parteneriatului să examineze sistemele de formare a personalului din centrele de reeducare a minorilor 32 . iar consilierul juridic se va asigura că achiziţiile sunt pregătite şi realizate la timp şi conform legislaţiei în vigoare. Cap.coordonatorii regionali vor fi asistaţi de asistenţi şi susţinuţi de alte roluri tehnice şi administrative (secretar. workshopuri şi stagii de practică. expertul achiziţii împreună cu responsabilul financiar. Schimbul de bune practici se va desfăşura atât în forma unor : vizite. expert studiu de politici şi practic EU de la P7.

Aceste workshopuri au menirea să ofere membrilor echipelor transnaţionale şi multidisciplinare posibilitatea să participe în activităţi de interinvatare centrate pe folosirea analizei SWOT şi de nevoi în elaborarea unor strategii de formare. elaborare de materiale de formare. în funcţie de rolurile şi sarcinile din proiect. informaţii şi practici vor fi diseminate pe două nivele (factori de decizie şi utilizatori ai produselor) şi în diferite forme: conferinţe de diseminare (lansarea proiectului. cu ajutorul tuturor partenrilor realizarea indicatorilor propuşi în proiect şi urmărirea realizării grupului ţinta. Fiecare activitate din proiect se documentează prin/se finalizează cu un produs.şi să lucreze împreună la identificarea unor soluţii pentru (i) reformarea sistemului de formare a personalului din centrele de reeducare şi la dezvoltarea unor materiale menite să ofere posibile soluţii (strategie de formare. La aceste stagii vor participa diferite categorii de personal din centre de reeducare din România şi ţări europene. schiţa suport de curs. organizarea formării pentru personalul centrelor de formare. Cap. Agenda comună a schimbului de bune practici şi agenda personală se bazează pe analiza nevoilor participanţilor în proiect şi pe nevoile specifice ancorate în contextul fiecărei instituţii. Proiectul capitalizează experienta partenerilor şi a reţelelor din care aceştia fac parte. La aceste workshopuri vor participa experţii fiecărui partener. elaborare de curriculum. pilotarea unor produse realizate în proiect. conferinţa finală). Acest expert va face rapoarte periodice care să confirme stadiul de realizare a implementării proiectului şi să semnaleze posibilele influenţe ale contextului care trebuie luate în calcul. structurarea şi realizarea de materiale educative de folosit cu minorii instituionalizati. MONITORIZAREA INTERNĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII va fi asigurată prin realizarea unui plan de monitorizare de către expertul de monitorizare anagajat la Solicitant. au menirea să ofere posibilitatea membrilor grupului ţinta din instituţii de reeducare a minorilor să observe activităţi. STAGII DE PRACTICĂ în echipe transnaţionale. inclusiva şi flexibilă. curriculum. Workshopuri vor fi organizate la partenri din România şi Franţa. a produselor proiectului şi a cadrului propus în proiect pentru schimbul de cunoştinţe. care va urmări. Faptul că fiecare particiapnt şi organizaţie îşi poate stabili agenda de învăţare (pe baza portofoliului de dezvoltare personală şi profesională) conduce la un grad mai mare de asumare a învăţării şi responsabilităţii pentru introducerea elementelor de noutate şi reforma în propria activitate.7 Sustenabilitatea proiectului Sustenabilitatea proiectului este construită în procesele şi mecanismele proiectului şi are menirea să asigure maximizarea folosirii resurselor materiale şi umane şi menţinerea costurilor directe şi indirecte la minimum prin promovarea şi valorizarea produselor proiectului. Mecanismul prin care se realizează schimbul de bune practici este participativ fiecare partener contribuie la toate procesle şi produsele. reprezentanţi ai personalului din centrele de reeducare. Ancorarea în contextul local. să implementeze împreună tehnici. să reflecteze împreună asupra activităţilor desfăşurate în cadrul unor sesiuni de interinvatare. materiale de formare) şi pentru (ii) dezvoltarea unei colecţii de materiale educative ce pot fi folosite în activitatea cu tinerii instituionalizati în centrele de reeducare. situarea şi aplicabilitatea cunoştinţelor invatae şi a informaţiei în contextul specific fiecărui partener şi mecanismele care susţin asumarea reformei şi schimbării sunt 33 . chiar dacă acest lucru este dublat de responsabilitatea expresă pentru anumite tipuri de activităţi şi evenimente. materile publicitare. metode şi activităţi inovatoare în educarea tinerilor instituionalizati pentru a creşte şansele acestor tineri să se integreze în societate şi pe piaţă a muncii modernă. existenţa unei analize de nevoi şi a unui mecanism participativ. materiale publicitare şi publicarea unor produse ale proiectului. conferinţa intermediară. DISEMINAREA ŞI VALORIZAREA bunelor practici examinate în proiect.

chiar dacă acest lucru este dublat de responsabilitatea expresă pentru anumite tipuri de activităţi şi evenimente.trăsături care confirmă sustenabilitatea proiectului.fiecare partener contribuie la toate procesle şi produsele. Mecanismul prin care se realizează schimbul de bune practici este participativ . în sistemul de formare profesională continuă a personalului din aceste centre şi vor fi integrate de fiecare participant şi instituţie participantă în activitatea curentă. aceste competente vor putea fi utilizate şi după finalizarea proiectului.ce nu mai necesita cheltuieli suplimentare – pe care partenrii le vor putea utiliza.ce nu mai necesita cheltuieli suplimentare – pe care partenrii le vor putea utiliza. Faptul că fiecare participant şi organizaţie îşi poate stabili agenda de învăţare (pe baza portofoliului de dezvoltare personală şi profesională) conduce la un grad mai mare de asumare a învăţării şi responsabilităţii pentru introducerea elementelor de noutate şi reforma în propria activitate. La nivel managerial sustenabilitatea proiectului se asigura prin procese care facilitează comunicarea şi participarea la management. Şi numeroasele produse din proiect vor fi un suport . Fiecare partener şi membrii al personalului acestor parteneri s-a anagajat în activităţile proiectului prin participarea la evenimente şi prin munca la realizarea produselor. Proiectul capitalizează experienta partenerilor şi a reţelelor din care aceştia fac parte. Cap. aceste competente vor putea fi utilizate şi după finalizarea proiectului.8 Alte obiective ale proiectului 34 . situarea şi aplicabilitatea cunoştinţelor invatae şi a informaţiei în contextul specific fiecărui partener şi mecanismele care susţin asumarea reformei şi schimbării sunt trăsături care confirmă sustenabilitatea proiectului. Sustenabilitatea proiectului este construită în procesele şi mecanismele proiectului şi are menirea să asigure maximizarea folosirii resurselor materiale şi umane şi menţinerea costurilor directe şi indirecte la minimum prin promovarea şi valorizarea produselor proiectului. Fiecare partener şi membrii al personalului acestor parteneri s-a anagajat în activităţile proiectului prin participarea la evenimente şi prin munca la realizarea produselor.conferinţele şi materialele de informare şi publicitate vor conduce la vizibilitatea proiectului şi a bunelor practici rezultate din acestea.conferinţele şi materialele de informare şi publicitate vor conduce la vizibilitatea proiectului şi a bunelor practici rezultate din acestea. Activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect . Agenda comună a schimbului de bune practici şi agenda personală se bazează pe analiza nevoilor participanţilor în proiect şi pe nevoile specifice ancorate în contextul fiecărei instituţii. Mecanismul lucrului în partenriate bilaterale şi multilaterale va fi creat practici ce vor putea fi duse mai departe. Mecanismul lucrului în parteneriate bilaterale şi multilaterale va fi creat practici ce vor putea fi duse mai departe. Şi numeroasele produse din proiect vor fi un suport . Ancorarea în contextul local. Proiectul urmăreşte ca toate competentele şi produsele dezvoltate prin schnimbul de bune practici între partenerii natioanli şi transnaţionali vor putea fi integrate în sistemul instituiilor de reeducare a tinerilor. Activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect . Proiectul urmăreşte ca toate competentele şi produsele dezvoltate prin schnimbul de bune practici între partenerii natioanli şi transnaţionali vor putea fi integrate în sistemul instituiilor de reeducare a tinerilor. La nivel managerial sustenabilitatea proiectului se asigura prin procese care facilitează comunicarea şi participarea la management. existenţa unei analize de nevoi şi a unui mecanism participativ. în sistemul de formare profesională continuă a personalului din aceste centre şi vor fi integrate de fiecare participant şi instituţie participantă în activitatea curentă.

Vizibilitatatea produselor proiectului. Există un mix de locaţii europene în care se manifestă parteneriatul. Cap. asigura formarea unei mase critice necesară în abordarea sistemic a reformei în sistemul penitenciar. P1. creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi formare profesională. în reeducarea tinerilor instituţionalizaţi. un mix de parteneriate bilaterale care intra în parteneriatul proiectului şi un mix de mecanisme de cunoaştere şi munca în echipe transnaţionale. P2) poate lucra împreună şi împreună cu alţi parteneri naţionali şi transnaţionali. din trei instituţii cu activitate similară. Promovarea incluziunii sociale şi creşterea participării pe piaţa muncii este o prioritate importanta în toate aceste documente. printre activităţile planificate să conducă la îndeplinirea celor două obiective sunt: (i) identificarea şi centralizarea nevoilor de formare la nivelul unităţilor ANP (ii) întocmirea şi implementarea Strategiei de formare profesională. de management sau direct legate de tinerii cu care lucrează. identificarea în echipe transnaţionale a problemelor şi adaptarea soluţiilor pentru introducerea în politici şi în practică a reformei pentru îndeplinirea obiectivelor Lisabona. faptul că personalul din aceste instituţii (S. fie că e vorba de formarea profesională a personalului. diseminarea bunelor practici şi munca în echipa într-un context multicultural pentru a găsi soluţii comune are un efect de multiplicare important: întărirea capacităţii de inovare.DIMENSIUNEA ŞI VALOAREA TRANSNAŢIONALA este conferita în proiect de valorizarea procesului de schimb de cunoştinţe/informaţii învăţare de la instituţii din alte ţări. Planul de măsuri pentru eficientizarea sistemului penitenciar 2008 – 2009 conceput de serviciul formare Profesională din cadrul ANP subliniază ‘inexistenta unei strategii de formare profesională pentru personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor’ şi gradul scăzut de implicare a personalului în luarea deciziilor privind sistemul penitenciar şi implementarea soluţiilor de reformă ca două probeleme majore care împiedică funcţionarea eficientă a ANP. Aceste trei insitutii vor lucra în partenriat şi se vor putea constitui într-o reţea de sprijin pentru abordarea oricăror chestiuni de rezolvat şi după finalizarea proiectului. şi respectiv (iii) dezvoltarea unei strategii de reinserţie socială. modernizarea şi adaptarea instituţiilor la noile provocări economice şi sociale. Acelaşi document identifica ‘adaptarea politicii de resurse umane la nevoile sistemului penitenciar’ şi ‘dezvoltarea funcţiei educationale’ ca obiective ale activităţii menite să eficientizeze activitatea sistemului ANP. Diferitele tipuri de acţiuni transnaţionale promovează diferite mecanisme variate de comunicare. colaborare şi resurse pe care partenrii le pun împreună. proiectul se integrează în strategiile specifice domeniului la nivel naţional şi local care cuprinde nevoile instituţionale şi individuale în domeniul formării profesionale a personalului din cadrul sistemului roamnesc al penitenciarelor . ABORDAREA INTERREGIONALĂ este dată de faptul că grupul tinta provine din trei regiuni de dezvoltare ale României. (iv) diversificarea activităţilor educative şi 35 . şi astfel sustenabilitatea acestuia va fi multiplicata prin existenţa unei dimensiuni între/trans regionale în activităţile proiectului. Schimbul de informaţii. Proiectul propus foloseşte mecanismul parteneriatului transnaţional pentru dezvoltarea instituţională şi personală a membrilor partenriatului şi a participanţilor în proiect.documentele Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).9 Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte Proiectul propus se subsumează strategiilor europene şi naţionale care au ca priorităţi creşterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii. promovarea adaptabilităţii lucrătorilor şi a ntreprinderilor.

prin angajarea în parteneriate. analiza de nevoi şi propunerea de curriculum şi suport formare. împreună cu parteneri cu experienţe diferite. Prin parteneriate înţelegem în proiect atât parteneriatul confirmat de acordul de parteneriat al proiectului. strategii – acces pe piaţa muncii 432 Număr de evenimente axate pe schimbul de experienţă cu privire la implementarea fondurilor şi aspecte tematice – acces pe piata muncii ID Indicatori [2 result] 36 Valoare .10 Alte informaţii ale proiectului Considerăm că acest proiect este unul atipic din punctul de vedere al definirii grupului ţinta. a unor studii sau materiale. b3. P1 şi P2 ca parteneriat între instituţii cu activitate în reeducarea tinerilor. etc).(v) realizarea unui cadru comun privind educaţia şi asistenta psiho-sociala în sistemul penitenciar. O altă definite de lucru în proiect este aceea că vizitele iniţiale. Toţi membri grupului titna vor avea portofolii de dezvoltare personală şi profesională pentru structurarea experienţei de grup ţinta şi pentru confirmarea acumulării de competente în schimbul de bune practici din proiect. instituie similară din Ungaria. partenriatul între aceşti trei partenri şi P5. Prin studii înţelegem ghidul de bune practici. analize. workshopurile şi stagiile de practică sunt toate evenimente în care se produc schimburi transnaţionale şi care conduc toate direct sau indirect la creşterea şansei tinerilor din instituiile de reeducare să se poată integra cu şanse mai mari în societate şi pe piaţa muncii. etc). sau expert coordonare stagiu de practică (în activităţi cab1. ci participa la stagii de practică şi seminarii de diseminare. prin lucrul în echipă. care nu este unul omogen şi a cărui subcategorii joacă diferite roluri în diferite activităţi ale proiectului. b5. prin conceperea. studiul de politici şi practici europene. prin contactul cu parteneri. Alţi membri ai grupului ţinta nu au rol de experţi. cât şi parteneriatele informale stabilite prin diferitele intervenţii ale proiectului (de exemplu partenriatul între S. şi aici rolul de grup tinta într-o definite mai tradiţionala se aplica mai clar (în activităţi ca b13-b20). Cele 146 de persoane care formează grupul tinta pot fi persoane din managementul instituţiilor partenere sau experţi care au rol de coordonare a formării profesionale continue în acele instituii. Cap. Cap. Partenerii din acest proiect au lucrat în partenriate bilaterale şi anterior acestui proiect. 11 Indicatorii proiectului ID Indicatori [1 output] Valoare 5 0 4 10 429 Numărul iniţiativelor transnaţionale şi a parteneriatelor sprijinite 430 Numărul de programe comune dezvoltate pentru promovarea ocupării şi incluziunii sociale 431 Număr de studii. acesta fiind o încercare de constituire a unui partenriat mai complex şi mai sustenabil. rapoarte. Cu toate acestea în anumite activităţi aceşti membri ai grupului tinta au şi rol de experţi – de ex expert coordonare analiza de nevoi. aceste persoane sunt grup ţinta în acest proiect prin aceea că acumulează competente în cadrul activităţilor la care participă.

433 Numărul parteneriatelor încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici – acces pe piaţa muncii Ponderea proiectelor co-finanţate ce promovează transferul de expertiză privind incluziunea şi ocuparea şomerilor de lungă durată (%) 1 434 0 5 435 Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect .acces pe piaţa muncii ID Indicatori adiţionali [output] Valoare 1 1 1 1 1 1 ghid de bune practici in formare si activitati de reeducare pt incluziune sociala 2 studiu de politici si practici europene in formare pentru reeducare si incluziune 3 propunere curriculum si suport curs FPC pentru personal din institutii de reeducare 4 colectie de resurse si materiale educative de folosit cu tineri aflati in reeducare 5 analiza de nevoi formare si reeducare Grup ţintă GRUP ŢINTĂ ID 79 Personal al AM POS DRU Grup ţintă Valoare 0 146 0 92 Personal al membrilor parteneriatelor transnaţionale 93 Personal al organismelor intermediare pentru POS DRU 37 .

Finantare anterioara ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani. relevantă pentru domeniul proiectului? NU 38 .