Introduction

Human kind has always shown interest in plants as they feed us, provide necessary materials for building industry or fashion, and even treat various illnesses and afflictions. People, while satisfying their hunger, discovered that certain plants demonstrated various effects on human body and that was when painkillers, sedatives or even poisons came into being. As our ancestors became more aware of plant qualities, they began using them as remedies and deadly weapons on a daily basis. With time, they discovered how to process and store plants to preserve their hidden power. This knowledge, passed down from generations, grew with time. During the Dark Ages, monks and folk healers were endowed with the knowledge of herbalism. Later on, in the Renaissance Era first pharmacists appeared. The emergence of synthetic medicines led to decline of herbal healing. Nowadays, herbal medicine is reliving its renaissance using both scientific and folk knowledge. The following book is a result of cooperation of eight schools taking part in the project "Medicinal Herbs in Europe" within the Comenius School Partnerships, financed by the European Commission. Here, various European herbs with the focus on their anatomy, usage, origin and history are described and photographed. Moreover, the book contains delicious recipes, as herbs are also spices providing the delights of the palate.

Úvod
Ľudia vždy prejavovali záujem o rastliny, nakoľko sú pre nás zdrojom obživy, poskytujú potrebný materiál pre stavebný alebo módny priemysel a dokonca liečia rôzne ochorenia a ťažkosti. Ľudia pri uspokojovaní hladu zistili, že určité rastliny majú na ľudské telo rôzne účinky a tak vznikli analgetiká, sedatíva, ale dokonca aj jedy. Tak ako sa naši predkovia dozvedali čoraz viac o vlastnostiach rastlín, začali ich denne používať ako lieky aj smrtiace zbrane. Časom objavili spôsob, ako uskladňovať rastliny, aby zachovali ich skrytú silu. Tieto poznatky odovzdávané z generácie na generáciu sa plynutím času obohacovali. Počas temného stredoveku boli mnísi a ľudoví liečitelia obdarení znalosťami o bylinkárstve. Neskôr, v epoche renesancie sa objavili prví farmaceuti. Vznik syntetických liekov, viedol k poklesu liečenia bylinkami. Dnes, liečenie bylinkami zažíva svoju renesanciu pričom sa využívajú vedecké aj ľudové poznatky. Nasledujúca kniha je výsledkom spolupráce ôsmych škôl, ktoré boli zapojené do projektu „Liečivé bylinky v Európe“ v rámci programu Comenius- školské partnerstvá, financovaného Európskou Komisiou. Tu sú popísané a vyfotografované rozličné bylinky so zameraním na ich anatómiu, použitie, pôvod a históriu. Okrem toho kniha obsahuje aj chutné recepty nakoľko sa bylinky používajú aj ako korenie.
2

FLYING ON A BROOM
In one of Goethe‛s most famous works "Faust" the author talks about the old cliché that witches are able to fly by using a special homemade ointment. While witches were prosecuted and tortured at trial in an awkward manner of distrust they were then questioned and accused of flying. Witches couldn‛t make any notes of the recipes, but recipes were passed on by the word of mouth. These recipes were a brew of magical ingredients like the limbs of the unborn child, blood of a bat, human body‛s sweat and poisonous plants like black henbane, deadly nightshade, belladonna and monkshood.

LIETANIE NA METLE
V jednom z najznámejších Goetheho diele 'Faust' autor hovorí o starom klišé, že čarodejnice dokážu lietať na metle pomocou špeciálnej domácej mastičky. Čarodejnice boli trestne stíhané a mučené v súdnom konaní, vypočúvané a obviňované z lietania. Čarodejnice si nemohli recepty písomne zaznamenať, ale podávali si ich slovne. Tieto recepty boli nápojom z magických ingrediencií ako končatiny nenarodeného dieťaťa, krv netopiera, ľudský pot a jedovaté rastliny ako napríklad blen, ľuľkovec zlomocný a beladona.

There was no doubt that inquisitors believed that human beings were able to fly with the help of the devil. According to the Bible evidence was provided and was shown and proved in the Gospel according to Matthew: Jesus was first taken up on the temple‛s merlons. Then secondly up to the top of a huge mountain - tempted by the devil. The answer to the question "how could a human strike back against devil‛s power as long as Jesus was even unable to resist ?" was not given …

Inkvizítori bezpochyby verili, že ľudia dokážu lietať s pomocou diabla. Podľa Biblie, dôkaz sa nachádza a je vysvetlený v evanjeliu podľa Matúša: Ježiš bol najprv vzatý na výstupok chrámu. Potom na vrch obrovskej hory - pokúšaný diablom. Odpoveď na otázku „Ako dokáže človek odolať pokušeniu a moci diabla, keď ani Ježiš nedokázal odolať?“ stále nie je známa….
3

People really believed in the fact that tools like a broom, a bench, a shovel and a fork could fly as long as it was anointed with witches‛ ointments. The scientist Giabattista della Porta handed down a testimonial from earlier times. In his book "MAGIA NATURALIS SIVE DE MIRACULIS RERUM NATURALIUM" written in 1558 he mentioned a witch‛s broom flight … In his own presence Giabattista saw an old shrew who had covered herself with obscure strange ointments. Despite of all contradictory statements the witnesses confirmed that the shrew hadn‛t been worried about an extraordinary perception of having hallucinations of flying by herself. At the beginning of our century brave pharmacologists tried to produce their own kind of "witch ointment". Of course the ingredients should be made of medical herbs and composed of only natural elements. Their feelings were exactly the same like witches had talked about in one of the witch trials. Invisible grotesque grimaces and demons were seen. The feeling as if a kind of fur started to cover their bodies was described. Others were talking about flying above land and satanic witch craft.In the 16th century in the days of extremely high witch persecution millions of innocent women were burnt at the stake by the church, most women who had been taken to court confessed in ignorance to escape the torture and punishment. The positive effect and excellent knowledge of treating diseases with the help of medical herbs speaks for itself. Witches knew how to measure the exact dosage of "drugs". Any incorrect measure would have led to death.

Ľudia naozaj verili v tom, že nástroje ako metla, lavička, lopata a vidlička môžu lietať pokiaľ boli natreté čarodejníckou mastičkou. Vedec Giabattista della Porta zverejnil svedectvo z predchádazjúceho obdobia. Vo svojej knihe 'MAGIA NATURALIS SIVE DE MIRACULIS RERUM NATU - RALIUM' napísanej v roku 1558 spomenul lietanie čarodejníc na metle. Giabattista na vlastné oči videl starú bosorku, ktorá sa natrela neznámou zvláštnou mastičkou. Napriek všetkým protichodným tvrdeniam, svedkovia potvrdili, že bosorka samotná nemala zvláštne halucinogénne vnímanie seba samej ako letí. Na začiatku nášho storočia sa odvážny farmakológovia pokúšaliývyrobiť svoj vlastný druh „čarodejníckej mastičky“. Samozrejme ingrediencie mali byť vyrobené z liečivých byliniek a pozostávať len z prírodných zložiek. Ich pocity boli presne rovnaké, ako opisovali čarodejnice pri súdnom procese. Neviditeľné groteskné grimasy a videli démonov. Opisovali pocit jako keby ich telo začal pokrývať nejaký druh kožušiny. Iní hovorili o lietaní nad pevninou a a diabolskej vesmírnej lodi. V 16. storočí v časoch extrémneho prenasledovania čarodejníc, boli cirkvou milióny nevinných žien upálené na kole, väčšina žien, ktoré boli trestne stíhané sa nevedomosti priznali, aby sa vyhli mučeniu a trestu. Pozitívny účinok a výborné znalosti o liečení chorôb s pomocou liečivých byliniek hovoria same za seba. Čarodejnice vedeli, ako čarodejnice vedeli, ako určiť presnú dávku 'drog'. Akékoľvek nesprávne určenie by viedlo k smrti.

4

HERB WITCHES
The so called herb witches in the Middle Ages were women - very often midwives - who knew a lot about herbs and their effects. This ancient knowledge coming from the Teutons and Celts had been kept by oral tradition for centuries. The women applied as well rituals and incantations as curative herbs. They didn‛t live - as often described in fairytales - secluded in the deep forest but had a steady position in the village community. Inspite all of this, many people felt queasy in the presence of these wise women as they feared that someone who could cure diseases would on the other hand be able to provoke them. Therefore those 'witches‛ pursued, tortured and were executed. Hildegard von Bingen Historians suppose

that about a hundred thousand people were put to death by witch trials. Not only women were accused. 30 % were men and children who mostly belonged to the poorer class of population. In Europe the last execution of a herb witch took place in Switzerland in 1787. Historians suppose that about a hundred thousand people were put to death by witch trials. Nowadays there are still clansmen in primitive people who contact their forefathers and even in our modern civilisation we find contemporaries with the second sight, who affirm to have telepathic and visionary powers. In any case the herb women of those days can‛t be equated with our today‛s definition of a witch. Neither they side on a broom through heaven nor are they in the league with the devil.

ČARODEJNICE BYLINKÁRKY
Takzvané čarodejnice s bylinkami boli v stredoveku ženy, veľmi často to boli pôrodné asistentky, ktoré vedeli veľa o bylinkách a ich účinkoch. Tieto staroveké poznatky sú germánskeho a keltského pôvodu a po stáročia sa ústne odovzdávali. Ženy pri príprave liečivých byliniek vykonávali rituály rovnako ako aj používali zaklínadla. Nežili tak, ako je to často opisované v rozprávkach- opustené hlboko v lese, ale mali stabilnú pozíciu v komunite dediny. Napriek tomu všetkému, sa mnoho ľudí cítilo nepokojne v prítomnosti týchto múdrych žien nakoľko sa báli toho, že niekto, kto dokáže chorobu vyliečiť, ju môže na druhej strane aj privolať. Preto boli tieto čarodejnice sledované, mučené a popraven. Historik Hildegard von Bingen predpokladá, že asi sto tisíc ľudí bolo popravených pri súdnych procesoch s čarodejnicami. Nielen ženy boli obvinené. 30% boli muži a deti, ktorí väčšinou patrili do chudobnejšej vrstvy populácie. V Európe sa posledná poprava čarodejnice konala vo Švajčiarsku v roku 1787. Historici sa domnievajú, že asi sto tisíc ľudí bolo popravených pri súdnych procesoch s čarodejnicami. V súčasnosti tiež existujú príslušníci klanov u primitívnych národov, ktorí dokážu nadviazať kontakt so svojimi predkami a dokonca aj v dnešnej modernej civilizácii nájdeme súčasníkov s jasnovideckými schopnosťami, ktorí tvrdia, že majú telepatické a vizionárske schopnosti. V každom prípade bylinkárky z predchádzajúcich čias nemôžeme stotožňovať s dnešnou definíciou čarodejnice. Nelietajú ani na metle v nebi, ani nie sú v spolku diabla.

5

6

COMFREY
Comfrey is a thick, hairy perennial herb plant growing to 1.5 m tall with a stem angled and winged, unbranched or branching only towards the top. Leaves are lanceolate, lower ones stalked and up to 25 cm long, the upper ones shorted and unstalked. The wings of the leaves project downwards along the stem as far as the next leaf. The small, bell shaped flowers are purplish-violet, pink or creamy-yellow. (They may be striped). Flowering season: May - July Comfrey contains allantoin, a cell proliferant that speeds up the natural replacement of body cells. One of the country names for Comfrey is 'knitbone‛, a reminder of its traditional use of healing bone fractures. Comfrey is used for fractures, bruises, painful joints and circulatory problems. The Leaf is used for coughs and digestive ulcers, and a poultice for sprains, burns, sores, cuts and eczema. Young leaves can be cooked and used as a spinach-like vegetable.

KOSTIHOJ LEKÁRSKY
Kostihoj je husto štetinatá trvácna rastlina dorastajúca do výšky 1,5 m. Stonka je štvorhranná, nerozvetvuje sa, prípadne sa rozvetvuje až pri konci. Listy sú kopijovité, tie nižšie majú stopku a dĺžku do 25 cm. Horné listy sú kratšie, bez stopky. Listy smerujú nadol pozdĺž stonky až k nasledujúcemu listu. Malé zvončekovité kvety sú fialkasté, ružové alebo krémovožlté. (Môžu byť pruhované.) Doba kvitnutia: máj – júl Kostihoj obsahuje alantoín, bunkový proliferant, ktorý urýchľuje prirodzenú obnovu telových buniek. Už z jeho názvu vyplýva, že sa tradične používa na hojenie zlomenín kostí. Kostihoj sa používa na zlomeniny, modriny, boľavé kĺby a problémy s krvným obehom. Listy pomáhajú pri kašli a vredoch tráviaceho traktu a ako obklad na výrony, popáleniny, vriedky, rezné rany a ekzémy. Mladé listy sa dajú variť a jesť ako špenátovitá zelenina.

7

8

BASIL
BASIL is a member of the MINT family. It is an annual or short-lived perennial with clove-scented leaves, growing to a height of 60 cm. Leaves are opposite, short stalked, oval entire or toothed, 3-5 cm long, while the flowers are white, usually in whorls of 6. Calyx with rounded upper lip and 4 toothed upper tip. Corolla 10-15 cm long, tubular. Flowering Season: June - September Basil is regarded as having mystical qualities. It is used to improve appetite and gently combat fatigue. Like other herbs in the mint family it is carminative and disinfectant. The fresh picked leaves make a stimulating and refreshing tea. It was also a cure for melancholy and depression. Wine made from the leaves is considered to be an Aphrodisiac. Basil First Aid for skin: Fresh basil leaves are an excellent first aid remedy for warts, insect bites and rashes. The leaves are the source of the antibacterial essential oil which gives basil its uplifting aroma, and is the bane of insects as well. This is really handy when you are out tending to the summer garden, and are bitten. Just snip a few basil leaves and rub them on the itch for immediate relief, as it draws the poison out of the system. Today, although most people think of basil as a seasoning and dressing only, this plant has great medicinal properties. Basil has a pharmacological action antiseptic, sedative and diuretic. It is also used to treat constipation, stomach problems and flatulence, for kidney problems, bronchitis and even fever. Extract, of Basil is recommended to people who suffer from insomnia, nervous exhaustion and women who have very painful periods.

BAZALKA
Bazalka patrí do čeľade hluchavkovitých. Je to jednoročná rastlina alebo krátko rastúca trvalka so špecifickou vôňou listov. Rastie do výšky 60 cm. 3-5 cm listy sú protistojné, s krátkou stopkou, vajcovitého tvaru, niekedy so zúbkovanými okrajmi. Kvety sú biele, zvyčajne v klasoch po 6. Kalich má oblý horný okraj, okvetie je 1015 cm dlhé, rúrkovité. Doba kvitnutia: jún – september Bazalka má údajne magické vlastnosti. Používa sa na zlepšenie chuti do jedla a ako mierny prostriedok proti únave. Tak ako iné rastliny z tejto čeľade, pôsobí proti nadúvaniu a infekciám. Z čerstvo natrhaných listov sa robí povzbudzujúci a osviežujúci čaj. Bazalka sa tiež používala ako liek proti depresiám a melanchólii. Víno vyrobené z listov sa považuje za afrodiziakum. Bazalková prvá pomoc na kožu: Čerstvé listy sú skvelou prvou pomocou na bradavice, uštipnutia hmyzom a vyrážky. Sú zdrojom antibakteriálneho esenciálneho oleja, ktorý dodáva bazalke jej povznášajúcu vôňu a je záhubou pre hmyz. Je poruke, keď pracujete v záhrade a niečo vás uštipne. Jednoducho odstrihnite zopár listov bazalky a potrite nimi postihnuté miesto. Vytiahnu z rany jed a prinášajú okamžitú úľavu. Dnes, hoci je väčšina ľudí považuje len za kuchynskú bylinku, využívajú sa aj jej skvelé liečivé vlastnosti. Bazalka má farmakologické účinky ako antiseptikum, sedatívum a diuretikum. Používa sa aj na liečbu zápchy, na žalúdočné ťažkosti a nadúvanie, na problémy s obličkami, bronchitídu a dokonca na horúčku. Výťažok z bazalky sa odporúča ľudom trpiacim nespavosťou, nervovým vyčerpaním a ženám s veľmi bolestivou menštruáciou.

9

10

Parsley
The Garden Parsley is not indigenous to Britain: Linnaeus was grown in the wild in Sardinia, before it was brought to England and apparently first cultivated here in 1548. Bentham considered it a native of the Eastern Mediterranean regions; De Candolle of Turkey, Algeria and the Lebanon. Since its introduction in England the sixteenth century it has become completely naturalized in various parts of England and Scotland, growing on old walls and rocks. Petroselinum, the specific name of the Parsley, from which the English name is derived, is of classic origin. Several cultivated varieties exist, the principal being the common plain-leaved, the curled-leaved, the Hamburg or broadleaved and the celery-leaved. Of the variety crispum, or curled-leaved, there are no less than thirty-seven variations. Though the medicinal virtues of Parsley are still fully recognized, in olden times it was considered a remedy for more disorders than it is now used for. Parsley has also a remarkable power of overcoming strong scents, even the odour of garlic being rendered almost imperceptible when mingled with that of Parsley. Medicinally, the two-year-old roots as well as the leaves, which are dried, as used for making Parsley Tea. Oil from the seeds is also extracted for an oil called Apiol, which is used for malaria disorders.

Petržlen
Petržlen záhradný nepochádza z Británie: zimozel divo rástol na Sardínii a prvý raz bol kultivovaný v roku 1548. Bentham predpokladal, že pochádza z regiónov východného Stredomoria – Turecka, Alžírska a Libanonu. Od čias, kedy ho priniesli do Anglicka, úplne zdomácnel v rôznych častiach Anglicka a Škótska, kde rastie na starých múroch a skalách. Petroselinum, druhové meno petržlenu, od ktorého bol odvodený aj slovenský názov, je klasického pôvodu. Existuje niekoľko kultivarov. Hlavným je plocholistý petržlen, kučeravý petržlen, hamburský, alebo širokolistý. Je minimálne 37 odrôd záhradného a kučeravého petržlenu. Hoci aj dnes sú liečivé účinky petržlenu uznávané, v minulosti bol považovaný za liek na oveľa viac ťažkostí než teraz. Petržlen má tiež schopnosť prebíjať silné pachy, dokonca aj pach cesnaku je v spojení s vôňou petržlenu takmer nepostrehnuteľný. V liečiteľstve sa dvojročné korene, ako aj sušené listy používajú na prípravu čaju. Olej zo semien sa extrahuje a pridáva do oleja nazvaného Apiol, ktorý sa používa pri malárii.

11

12

Lily of the Valley
Convallaria majalis is a hardy, herbaceous perennial plant that grows to a height of 23cm, growing in colonies of approximately 30cm, caused by the spread of

underground stems, called rhizomes, reaching out in well-drained soil, whether it be clay/heavy, acidic, chalky/alkaline soil. New upright shoots are formed at the end of stolons. These upright dormant stems are often called pips, which grow in the spring into new leafy shoots, that remain connected to the other shoots under ground. It spreads quickly in shady positions, making it an excellent plant for a woodland garden or as ground cover in shady borders. Plants are self-sterile, and colonies consisting of a single clone do not set seed. All parts of Lily of the Valley are highly poisonous, including the red berries. If ingested, even in small amounts, the plant can cause abdominal pain, vomiting, and a reduced heart rate. Saponins are also present. Although deadly, Lily if the Valley has been used as a folk remedy in moderate

amounts, and is currently used by herbalists as a restricted herbal remedy. If the plant is touched or handled, hands should be washed before doing anything else.

Konvalinka
Konvalinka voňavá (Convallaria majalis) je celoročná trvalka, ktorá dorastá do výšky 23 cm. Rastie v kolóniách do zhruba 30 cm, čo umožňujú podzemné stonky, zvané podzemky. Tie sa šíria v dobre odvodnenej zemine, či už ide o ílovitú, kyslú alebo zásaditú pôdu. Nové priame výhonky sa tvoria na koncoch stvolov. Z týchto priamych stoniek na jar vyrastú nové listové výhonky, ktoré zostávajú spojené s ostatnými podzemnými výhonkami. Konvalinka sa rýchlo šíri na tienistých miestach, je teda ideálnou rastlinou v záhradách s množstvom stromov alebo ako podrast na tienistých stanovištiach. Rastliny sú sterilné a kolónie tvorené jednou rastlinou netvoria semená. Všetky časti konvalinky sú veľmi jedované, vrátanie plodov, červených bobuliek. Pri požití aj malého množstva môže rastlina spôsobiť bolesti brucha, zvracanie a znížený pulz. Obsahuje aj saponíny. Hoci je konvalinka smrteľne jedovatá, používa sa v malých množstvách ako ľudový liek a aj dnes ju bylinkári používajú v obmedzenom množstve ako liečivú bylinu. Po dotyku s konvalinkou je potrebné dôkladne si umyť ruky skôr ako začnete robiť niečo iné.
13

14

Ivy
The Ivy was formerly known as Hedera. At the times of the Greeks and Romans it was an important plant. It was used for corns, coughs, bronchitis, whooping, rheumatism, cellulites-ulcer, gout, menstruation and cellulite. It holds back the growth of organisms that cause diseases. You can be poisoned by the berries and leaves. The ivy is a symbol of fidelity and love. The common names are: Adam leaf, Eppich, Eppig, corn, herb, Mauerreppich and Wintergreen. The Ivy was formerly known as Hedera. At the times of the Greeks and Romans it was an important plant. It was used for corns, coughs, bronchitis, whooping, rheumatism, cellulites-ulcer, gout, menstruation and cellulite. It holds back the growth of organisms that cause diseases. You can be poisoned by the berries and leaves. The ivy is a symbol of fidelity and love. The common names are: Adam leaf, Eppich, Eppig, corn, herb, Mauerreppich and Wintergreen. Ivy is a perennial plant. Because of its aerial rootlets it can climb trees and walls. Ivy can reach a maximum age of 450 years. After several years some shoots of plants may reach the old form of age. On the branches develop flowers, they smell sweet. The fruits are small, round and blue black. The Ivy can grow to a height of up to 30 m. The stems are usually horizontal, sometimes descending. In the upper part, they are slightly hairy. The Ivy is native to south-west and central Europe. In woods, quarries and ruins, but also in parks or at the wall is its location. Originally Ivy came from the tropical rain forest. Today it is found in Europe.

Brečtan
Brečtan bol kedysi známy aj pod menom Hedera. V časoch starých Grékov a Rimanov bol veľmi dôležitou rastlinou. Používal sa na kurie oká, kašeľ, bronchitídu, čierny kašeľ, reumatizmus, celulitídu, dnu alebo pri menštruácii. Brzdí rast choroboplodných organizmov. Môžete sa otráviť pri požití bobúľ alebo listov. Brečtan je symbolom vernosti a lásky. Brečtan je trvalka. Vďaka svojim vzdušným koreňom vie liezť po stenách a stromoch. Brečtan sa môže dožiť až 450 rokov. Po niekoľkých rokoch niektoré výhonky zostarnú. Na vetvách sa tvoria kvety so sladkou vôňou. Plody sú malé, okrúhle, modročierne. Brečtan dorastá až do výšky 30 m. Stonky sú zvyčajne horizontálne, občas klesajúce. V hornej časti sú mierne chlpaté. Brečtan rastie v juhozápadnej a strednej Európe. Vyskytuje sa v lesoch, lomoch a ruinách, ale aj v parkoch. Pôvodne brečtan pochádza z tropických pralesov.

15

16

Lovage
Lovage is perennial, herbaceous plant. It can grow up to 2,50m (8,2 ``). The whole plant smells aromatic. The haulm is green. Especially the lower leaves are long stalked. It has soft, smooth leaves with a rough shaped edge. Originally, the plant was common in Southwest Europe, but it is now growing in Middle Europe, too. You can also find it growing in the wild. Lovage is used to help digestive problems. One can take the lovage seed, the root or the leaves as tea or tincture. One also spices the food with the seed. It counteracts emaciation and helps the digestive organs at the digest the food.

Ligurček lekársky
Ligurček je trvalka. Dorastá až do výšky 2,5 m. Celá rastlina je silne aromatická. Steblo je zelené. Najmä spodné listy majú dlhé stopky. Má mäkké hladké listy s nerovnými okrajmi. Pôvodne bola rastlina typická pre juhovýchodnú Európu, ale teraz rastie aj v strednej Európe. Nájdete ju rásť aj vo voľnej prírode. Ligurček sa používa pri tráviacich ťažkostiach. Môžeme využiť semená, koreň alebo listy vo forme čaju či tinktúry. Používa sa aj na dochutenie jedál. Pomáha pri vyčerpaní a trávení.

17

18

Marigold
The leaves of the marigold are pilons, on the bottom spatulate, on the top smaller. Marigold blooms from May to October. But with warm weather it can bloom till fall. The blossom is orange-yellow. The seeds look like claws with barbs. It seems that the function of these barbs is to hook up in animals coat so they can carry the seeds around. Middle Europe marigold is grown since the 12th century. But originally it‛s native in South-Europe. In the garden it is primary an ornamental or medicinal plant. Medically, the dried and crushed flower heads or dried flowers tongues are used. The pharmaceutical drug reduces inflammation and promotes wound healing. The internal use is to apply it in the stomach and intestinal ulcers and menstrual pain. External use is for skin inflammation, slow-healing wounds, bruises and rashes. Marigolds are administered in the form of tea brew tinctures, extracts and ointments. In folk medicine, the marigold was used as a diuretic, an antispasmodic agent, and as a worm treatment for liver disease and their application. The marigold of our front gardens is presumably descended from the field marigold. In medieval herb books it was often mentioned, then fell into oblivion, however, bit by bit. The marigold‛s origin is in Middle-, East- and South Europe. Contents materials of the marigold are ethereal oil, Xantophille, bitter substances and Flavonoide, which is why this valuable cream is suited particularly for massages and to the everyday care.

Nechtík lekársky
Listy nechtíka sú podlhovasté, vajcovité, na vrchu menšie. Nechtík kvitne od mája do októbra. V teplom počasí môže kvitnúť až do jesene. Kvety sú oranžovožlté. Semená vyzerajú ako pazúriky. Účelom je pravdepodobne prichytiť sa v srsti zvierat, ktoré ich roznesú po okolí. V strednej Európe sa nechtík pestuje už od 12. storočia. Pochádza však z južnej Európy. V záhradách sa pestuje v prvom rade ako okrasná alebo liečivá rastlina. V liečiteľstve sa používajú sušené a rozdrvené kvety. Liek zmierňuje zápaly a podporuje hojenie rán. Vnútorne sa používa na žalúdočné a črevné vredy a pri menštruačných bolestiach. Vonkajšie použitie: pri zápaloch kože, pomaly sa hojacich ranách, modrinách a vyrážkach. Nechtík sa podáva vo forme čajov, tinktúr, extraktov a mastí. V ľudovom liečiteľstve sa nechtík používal ako diuretikum, proti kŕčom a ako liek na pečeň. Nechtík rastúci v záhradách zrejme pochádza z divorastúceho nechtíka. V stredovekých herbároch sa často spomínal, neskôr pomaly upadol do zabudnutia. Nechtík rastie v strednej, východnej a južnej Európe. Látky obsiahnuté v nechtíku sú éterické oleje, xantofyly, horčiny a flavonoidy. Preto je krém z nechtíka vhodný zvlášť na masáže a každodennú starostlivosť.

19

20

Thyme
The red to purple blossoms bloom from June to September. The blossoms have an extended inflorescence, so they are easy to recognize. Significant features are the small triangular calyx teeth, which can be hairy or without hair. The plant‛s height is between 5 and 25 cm (2 to 9.8 inch). The calm is sharp-edged and the rectangular. It has a short shoot axis. The leaves are thin and mostly of the same size. The leafage smells aromatic and turns dark-red. Thyme grows almost everywhere in Europe. In the south it only grows on mountains. It also grows gravel quarries, at rocks and embankments. It is sometimes found on anthills. It prefers fresh to dry, nutrient-poor, deficient in lime sandy, stony or loamy soil. Thyme is not only spice plant, but also an important medicinal in the area of couth and disinfection. Its strength lies in its beneficial effect on the respiratory organs.

Tymián
Červené až fialové kvety kvitnú od júna do septembra. Kvetenstvo je mnohopočetné, takže je ľahko rozoznateľný. Typickým znakom sú malé trojuholníkovité lístky kalicha, ktoré môžu byť chlpaté alebo hladké. Výška rastliny je od 5-20 cm. Stonky sú štvorhranné, drevnaté. Listy sú tenké, zvyčajne rovnako veľké. Sú aromatické a menia farbu na tmavočervenú. Tymián rastie takmer v celej Európe. Na juhu rastie len v horách. Tiež sa vyskytuje v lomoch, na skalách a brehoch riek. Niekedy ho nájdete aj na mraveniskách. Uprednostňuje ľahšie, suchšie pôdy, piesočnaté, kamenisté a ílovité. Tymián nie je len korením, ale je tiež dôležitý v medicíne pri liečbe kašľa a na dezinfekciu. Jeho sila spočíva v účinku na dýchaciu sústavu.

21

22

Ladies Mantle
Ladies Mantle is a perennial deciduous dwarf or subshrub. The shoot axis is partially woody and grows above the ground. The major axis is horizontal, it is forming roots and it is partially covered with leaf remains. The sprouts are mostly pilous. They are straight and unbranched. The Ladies Mantle is common in Europe, Asia and Africa. The plant is primary growing on mountains. You can find about 500 different kinds of it in the Middle East in the Caucasus Mountains 60, in Siberia 40, in Central Asia about 20, in the Carpathian Mountains about 70, about 150 in the Alps and even in the arctic part of North America are four common kinds.

Alchemilka obyčajná

Alchemilka je trvácny opadavý poloker. Stonka je čiastočne drevnatá a vyrastá nad zemou. Podzemok tvorí korene a čiastočne ho pokrývajú zvyšky listov. Stonky sú rovné, nerozvetvené. Alchemilka sa bežne vyskytuje v Európe, Ázii a Afrike. Primárne rastie v horách. Na Blízkom Východe rastie asi 500 druhov, na Kaukaze 60, na Sibíri 40, v strednej Ázii asi 20, v Karpatoch okolo 70, asi 150 v Alpách a 4 dokonca aj v arktickej časti severnej Ameriky.

23

24

Garlic mustard
Garlic mustard (Alliaria petiolata) is a common species of plant in Europe. It belongs to the family of cruciferous plants (Brassicaceae). Garlic mustard has got its name from the smell of garlic that is produced by dried crumbled leaves. In the past Garlic mustard was used in medical science to cure infections of the throat, coughing and asthma. It was also a remedy for worms. Other positive effects are its being antiseptic to clean wounds and frostbite discharging pus. It is diuretic and can be used for inducing vomiting. Use bloom and leaves directly before and during its blooming period. Collect the plant between April and July.

Cesnačka lekárska
Cesnačka lekárska (Alliaria petiolata) je druh bežný v Európe. Patrí do čeľade kapustovitých rastlín (Brassicaceae). Cesnačka dostala svoje meno podľa cesnakovej vône, ktorú vydávajú sušené pomrvené listy. V minulosti sa cesnačka používala v liečiteľstve na liečbu infekcií hrdla, kašľa a astmy, ako aj liek proti hlístam. Dá sa použiť ako dezinfekcia na čistenie rán a na hnisavé omrzliny. Je to diuretikum a vyvoláva zvracanie. Používajú sa kvety a listy tesne pred kvitnutím a počas obdobia kvitnutia. Rastlinu zbierajte od apríla do júla.

25

26

Herb Robert
In the traditional alternative medicine Herb Robert or herb Robin or red shank or dragons blood (geranium robertianum) was used as a cure for toothache, bruises, high temperature, gout, kidney and pulmonary deseases, herpes and epistaxis. The extraction of the plant was used as a restorer and was known to be useful against diarrhea. Applied to wounds it was believed to be antiseptic. Because of the peculiar smell of the grinded leaves it was said to be good against fighting mosquitos. Research proofed the plant to be helpful in fighting gastric ulcers and inflammation of the womb. Today herb robert is usually used extrinsically for wound healing, relief of skin diseases and to arrest bleeding. In the 12th century Hildegard von Bingen recommended herb robert for cleansing of nasal and pharynx mucus and as a cure for bladder stones and uretic discomfort. In the 17th century the plant was named as a cure for abscesses and sepsis, thorax inflammation and gastro-enteritis, catarrhal inflammation and pulmonary hemorrhage. Even the saint Rupert of Salzburg used it in the care oft he sick.

Pakost smradľavý
V tradičnej alternatívnej medicíne sa pakost smradľavý (bocianí nos, čapí nos, býčnik, milosť božia) používal na liečenie boľavých zubov, modrín, horúčky, dny, ochorení obličiek a pľúc, herpesu a krvácania z nosa. Extrakt z rastliny sa používal na obnovu tkanív a proti hnačke, ako aj na dezinfekciu rán. Vďaka špecifickému zápachu pomrvených listov je vraj dobrý na odpudzovanie komárov. Výskum dokázal, že rastlina pomáha bojovať proti žalúdočným vredom a zápalom maternice. Dnes sa pakost používa najmä na hojenie rán, úľavu pri kožných chorobách a na zastavenie krvácania. V 12. storočí Hildegard von Bingen odporúčala pakost na uvoľnenie hlienu z nosa a hltana a ako liek na žlčové kamene, či pri ťažkostiach s močením. V 17. storočí bola rastlina označená za liek proti abscesom a otrave krvi, zápale v hrudníku a pri gastroenteritíde, katarálnom zápale a pľúcnom krvácaní. Dokonca aj svätý Rupert zo Salzburgu ho používal pri starostlivosti o chorých.
27

28

Dandelion
Dandelion is used for treatments of the eyes and warts. As a medical and dietary plant dandelion is very well suitable for diabetics. Although the common dandelion is well known and widespread there is very little knowledge about the origin of its name. It is not even sure who is responsible for the official genus name. Only in the German version of a book of herbs specifications can be found.Medicinal benefit: hemopoietic, blood abstersive, diuretic, against bronchitis, cough, high temperature, loss of appetite, spring tiredness, constipation, stomach adynamia, piles, chronic arthropathy, rheumatism, liver and gall adynamia, renal calculi, allergies, arteriosclerosis, dropsy, good against chronic dermis affliction, pimples, eczema, clavus, warts, menstrual supporting.

Púpava
Púpava sa používa pri liečení očí a bradavíc. Ako liečivá a jedlá rastlina je púpava veľmi vhodná pre diabetikov. Hoci púpava obyčajná je známa a rozšírená, vieme iba málo o pôvode jej názvu. Nie je isté ani to, kto jej dal oficiálne rodové meno. Špecifikácie je možné nájsť iba v nemeckej knihe bylín. Medicínske využitie: krvotvorba, čistenie krvi, diuretikum, proti bronchitíde, kašľu, horúčke, strate chuti, jarnej únave, zápche, žalúdočnej slabosti, hemoroidom, chronickej artropatii, reumatizmu, slabosti pečene a žlčníka, obličkovým kameňom, alergiám, arterioskleróze, vodnateľnosti, je dobrá na chronické kožné ťažkosti, vyrážky, ekzémy, kurie oká, bradavice, podporu menštruácie.

29

30

European Goldenrod
Goldenrod is the rich yellow of late summer. It grows in big colonies on gravel and waysides. It gives a littele light to the world when the flowers of high summer are already withered. As a medicinal herb it is mainly used for kidney and bladder. It is strongly diuretic. Medicinal herb: diuretic, blood-purifying, antiphlogistic, helpful against inflammation of the bladder, flatulence, intestinal inflammation, diarrhoea, insect bite, kidney gravel and -stones, wound healing, rheumatism, dropsy and gout Other names: Aaron‛s rod, woundwort, European goldenrod, Goldenrod can be drunk as a tea. It can also be used as a tincture or herbal wine. Especially the Canadian Goldenrod can be put on insect bites if it is riced. Some native Americans chew the blossoms against inflammation of the throat.

Zlatobyľ obyčajná
Zlatobyľ je sýtožltým kvetom neskorého leta. Rastie vo veľkých kolóniách na štrku a pri okrajoch ciest. Prináša svetu trocha svetla v čase, keď ostatné letné kvety už odkvitli. Ako liečivá rastlina sa využíva najmä na obličky a žlčník. Je silno močopudná. Liečivá rastlina: diuretikum, čistí krv, redukuje zápaly, pomáha proti zápalom žlčníka, nadúvaniu, zápalom čriev, hnačke, poštípaniu hmyzom, obličkovým kameňom, hojí rany, je dobrá na reumatizmus, vodnateľnosť a dnu. Iné názvy: Áronov prút, zlatá byľ Zlatobyľ možno piť ako čaj. Tiež je možné užívať ju ako tinktúru alebo bylinkové víno. Zvlášť zlatobyľ kanadskú môžeme prikladať na miesto uštipnutia hmyzom, ak ju predtým pomrvíme. Niektorí americkí Indiáni žujú kvety proti zápalu hrdla.

31

32

Chamomile
It can be found everywhere in Europe and Hungary but originally it is a South- eastern European genus. You can find it almost in each part of the country especially in the Lowland. It can occur in a huge amount in fields, meadows hedges of roads, near houses and fences, gardens. When spring is wet, it spreads everywhere quickly. Fertilizing and chemical weed control can be effective to kill them. Chamomile or Camomile is a common name for several daisy-like plants. These plants are best known for their ability to be made into a tea which is commonly used to help with sleep and is often served with either honey or lemon. Chrysene, a specific flavonoid found in chamomile, has been shown to be anxiolytic in rodents and is believed to be at least partially responsible for chamomile‛s reputation as a sleep aid. It is known to reduce stress. Its height is different. It depends on the circumstance. Chamomile blooming in the nature can be 5-10 cm tall, but those plants which grown in farms can be 50-80 cm tall. Chamomile is one of the most popular plants. We use mostly its flower for healing. It is also effective in veterinary. It is used for internal and external healing as well. It can be effective almost each kind of illnesses, especially for younger children. It can help both moms and babies. Chamomile can repose babies having a stomach-ache. You can make bathwater for babies. It can reduce stress; it is also good for healing hyperactivity. It is a smooth sedative and pain killer If you drink it regularly in form of tea, it can reduce digestive troubles, nausea, gastritis, coccidiosis, and bladder and bile problems. It can quicken digestion, it clears respiratory tracks, and it is pain killer and effectively reduces fever. It is also good for palate inflammation and sore throat. It has got an immunizing and antibacterial effect. It is also very effective if you have cold or flu, It is suggested to be effective for cutaneous diseases, healing wounds and for hair problems as well. You can use it together with other medicines or herbs because it has not got any by-effect.

Harmanček
Môžeme ho nájsť v celej Európe, ale pôvodne tento druh pochádza z juhovýchodnej Európy. Vyskytuje sa takmer všade, najmä na nížinách. Nachádza sa vo veľkých množstvách na poliach, lúkach, popri cestách, domoch a plotoch, v záhradách. Ak je jar vlhká, všade sa rýchlo rozšíri. Dá sa účinne hubiť hnojivami a chemickými postrekmi proti burine. Harmanček alebo rumanček je spoločný názov pre niekoľko hviezdicovitých rastlín. Tieto rastliny sú najznámejšie tým, že sa z nich pripravuje čaj na spanie a často sa podáva s medom alebo citrónom. Zistilo sa, že chryzén, špecifický flavonoid, ktorý sa nachádza v harmančeku, uvoľňuje úzkosť u hlodavcov a pravdepodobne aspoň čiastočne môže za to, že harmanček je považovaný za uspávací prostriedok. Vie sa, že znižuje stres. Jeho výška je rôzna. Záleží na okolnostiach. Harmanček kvitnúci v prírode môže mať 5 až 10 cm, ale rastliny pestované na farmách môžu byť 50-80 cm vysoké. Harmanček je jednou z najobľúbenejších rastlín. Na liečenie sa používajú predovšetkým kvety. Je tiež účinný vo veterinárnej medicíne. Je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie. Účinkuje takmer na každú chorobu, hlavne u malých detí. Pomáha mamičkám aj deťom. Harmanček môže utíšiť bolesť žalúdka u detí. Takisto ho možno pridávať bábätkám do kúpeľa. Môže znížiť stres. Je dobrý aj na liečbu hyperaktivity. Je to mierne sedatívum a zmierňuje bolesti. Ak ho pijete pravidelne vo forme čaju, môže zmierniť tráviace ťažkosti, nevoľnosť, gastritídu, kokcidiózu, ako aj problémy so žlčníkom a žlčou. Urýchľuje trávenie, čistí dýchacie cesty, zmierňuje bolesť a účinne znižuje horúčku. Je tiež dobrý na zápaly podnebia a hrdla. Má imunizačné a antibakteriálne účinky. Je rovnako veľmi účinný proti prechladnutiu alebo chrípke. Zrejme účinkuje aj pri kožných chorobách, hojení rán a pri problémoch s vlasmi. Je možné ho užívať aj s inými liekmi alebo bylinkami, pretože nemá žiadne vedľajšie účinky.

33

34

Elderberry
It can be found everywhere in Europe. It is originated from Hungary. Elderberry is a typical plant of wet forests and hedges of roads. Elder or Elderberry is a genus of between 5-30 species of fast-growing shrubs or small trees (10 m tall) formerly treated in the honeysuckle family Caprifoliaceae, but now shown by genetic evidence to be correctly classified in the moschatel family Adoxaceae. The leaves are opposite, pinnate, with 5-9 leaflets (rarely 3 or 11), each leaf 5-30 cm long, the leaflets with a serrated margin. They bear large clusters of small white or cream coloured flowers in the late spring, that are followed by clusters of small red, bluish or black (rarely yellow or white) berries. The berries are a very valuable food resource for many birds. Flowers are used for making tea, jam, syrup, soup, cakes, salads, vinegar, vine, champagne, brandy, liquor, colouring materials, cosmetic creams, tonics and it is one of the ingredients of the original English ketchup. Leaves are used for making tea, and colouring materials. It is also used in the medicine and food industry. You can find it in bio gardens.

Baza čierna
Vyskytuje sa v celej Európe. Pochádza z Maďarska. Baza je typická pre vlhké lesy a okraje ciest. Baza alebo bazička je rod 5-30 druhov rýchlo rastúcich krov alebo malých stromov (10 m vysokých), ktoré boli pôvodne zaradené medzi zimolezovité rastliny, ale podľa genetických dôkazov má byť správne zaradená medzi pižmovkovité, čeľad Adoxaceae. Listy sú protistojné, končisté, s 5-9 lístkami (zriedka 3 alebo 11). Každý list je 5-30 cm dlhý, lístky majú pílkovitý okraj. Baza má na jar veľké biele alebo krémovo sfarbené súkvetia, z ktorých vzniknú zhluky malých červených, modrastých alebo čiernych (zriedka žltých alebo bielych) bobuliek. Tieto plody sú hodnotným zdrojom potravy pre mnohé vtáky. Z kvetov sa pripravuje čaj, džem, sirup, polievka, koláče, šaláty, ocot, víno, šampanské, brandy, likér, farbivá, kozmetické krémy, toniká a je aj jednou z ingrediencií originálneho anglického kečupu. Listy sa používajú na prípravu čaju a farbív. Používa sa aj v medicíne a potravinárstve. Nájdete ju v biozáhradách.
35

36

Peppermint
You cannot find it in the nature. It is not an agrarian plant. It is probably originated from Egypt. The Palestinian and Greek naturalized it later. It is a hybrid mixed from genus like Mentha aquatica and Mentha spicata. In Hungary there are other types of Mentha. They like wet places. There are a great variety of them. They are usually 60-80 cm tall. They are perennials. Their legs are straight and branch out at the top. Leaves are about 1 cm long. They give drug. Their surface is dark green the back side is lighter green. Their shape is elliptical like a pike. There are rotund glands on the surface. They are so called hair cells. They give volatile oil called menthol. Peppermint has got a special smell. First it tastes like fire then it has got a cooling effect. The most important efficient is a volatile oil which contains more than 40 different compounds. Leaves have got a content of 50-60% volatile oil, 5-10% nicotine, and coffein acid. The volatile oil contains 35-50% menthol, and flavonoids. Menthol helps digestive problems and kills pain. Medical characteristics of peppermint have been known since about 2000 years. For internal uses: reducing cramps, helps nervous system, circulation, digestive problems, reducing headache, cleaning blood, reducing stomach ache, killing muscle aches, reducing sore throat and respiratory problems For external uses: reducing insect bites, cutaneous diseases, reducing sunscald, greasy hair, headache, rheumatic problems .

Mäta pieporná
Nie je možné nájsť ju v prírode. Nie je to poľnohospodárska rastlina. Pravdepodobne pochádza z Egypta. Palestínčania a Gréci si ju neskôr naturalizovali. Je to hybrid rodov ako Mentha aquatica (mäta vodná) a Mentha spicata (mäta klasnatá). V Maďarsku sú aj iné druhy mäty. Majú rady vlhké miesta. Existuje mnoho druhov. Zvyčajne sú 60-80 cm vysoké. Sú to trvalky. Stonky sú rovné a na konci sa rozvetvujú. Listy majú asi 1 cm. Z nich sa získava liečivo. Ich povrch je tmavozelený, zadná strana je svetlejšia. Majú elipsovitý tvar. Na povrchu sú okrúhle žľazy. Produkujú esenciálny olej zvaný mentol. Mäta má špecifickú vôňu. Spočiatku páli, ale potom má chladivý účinok. Najdôležitejšou účinnou látkou je esenciálny olej, ktorý obsahuje viac ako 40 rôznych zložiek. Listy obsahujú 50-60% esenciálneho oleja, 5-10% nikotínu a kofeínovej kyseliny. Esenciálny olej obsahuje 35-50% mentolu a flavonoidy. Mentol pomáha pri problémoch s trávením a tíši bolesť. Liečivé vlastnosti mäty sú známe už asi 2000 rokov. Na vnútorné použitie: zmierňuje kŕče, pomáha nervovej sústave, krvnému obehu, pri tráviacich ťažkostiach, zmierňuje bolesť hlavy, prečisťuje krv, zmierňuje bolesti žalúdka, tlmí bolesti svalov, bolesť hrdla a ťažkosti s dýchaním. Na vonkajšie použitie: pomáha pri poštípaní hmyzom, kožných chorobách, spáleninách od slnka, mastných vlasoch, bolestiach hlavy, reumatických problémoch.

37

38

Rose Hip
It is found in edge of forests and in the mountains, hills and meadows. It is usually planted as hedgerow. It lives a long life (even if 100 years). It is 2-5 m tall but it rarely grows higher than 2, 5 m. Its body, legs and leaves are covered rude stings. Leaves have got unpaired wings containing 5-7 smaller leaves. They are egg-shaped with saw-like hedges. They are bald and on their every side there is small hair running along the veins. Its light pink flowers are smell-less. Their calibres are 4-6 cm. down before ripening. Ripe fruits are bright red. They are longish (1, 5-2 cm). Their shape can be oval or rounded. There are hard seeds in each one. Seeds are covered by stinging hair, so called ‛prickly powder‛. Fruits remain on the bush for a long time so they can serve as food for the birds. It is effective for cold influenza, tiredness, cathartic. People in the Ancient Ages knew the medical properties of this herb. They knew that it was effective for the tropical ailments. Vitamin C intensifies resistivity, flavonoids prevent inflammation, and it has immunizing effects, pectin help with digestion. You can make tea of the berries it is effective for cold, gastro-enteritis and bronchitis or kidney problems. It also has a spice intensifier effect so you can find it in herb mixes and fruit teas as well. Rose hip has got an anti-oxidant effect. Rose hip oil is effective for different skin problems like dermatitis and eczema. During boiling it loses its vitamin C content above 60 C so you‛d better to soak, dry or freeze it. They are only flowers, not compacted. They are located on the top of the lateral shoots. Sepals fall

Šípka
Vyskytuje sa na okrajoch lesov a v horách, na kopcoch a lúkach. Zvyčajne sa vysádza ako živý plot. Žije dlho (dokonca aj 100 rokov). Je 2-5 m vysoká, ale len zriedka je vyššia než 2,5 m. Jej kmeň, stonky a listy pokrývajú tŕne. Listy majú nepárovito rozložených 5-7 menších lístkov. Sú vajcovité, s pílkovitým okrajom. Sú hladké, pozdĺž žíl majú malé chĺpky. Svetloružové kvety nevoňajú. Sú 4-6 cm veľké, voľnolupienkové. Rastú na koncoch okrajových výhonkov. Lupienky opadajú, kým dozrie plod. Zrelé plody sú jasno červené, podlhovasté (1,5-2 cm). Ich tvar môže byť oválny alebo okrúhly. V každom sú tvrdé semená. Semená sú pokryté pichľavými chĺpkami, tzv. „pichľavým práškom“. Plody ostávajú na kríku dlho, takže môžu poslúžiť ako potrava pre vtáky. Šípky sú účinné na nádchu, chrípku, únavu, katary. Ľudia v dávnoveku poznali liečivé vlastnosti tejto byliny. Vedeli, že účinkuje pri tropických ochoreniach. Vitamín C posilňuje odolnosť, flavonoidy zabraňujú zápalom a posilňujú imunitu. Pektín pomáha pri trávení. Z bobúľ sa dá pripraviť čaj, ktorý pomáha pri prechladnutí, gastroenteritíde, bronchitíde alebo problémoch s obličkami. Tiež zvýrazňuje chuť, takže sa používa v zmesiach byliniek a ovocných čajoch. Šípky majú aj antioxidačné účinky. Šípkový olej účinkuje pri rôznych kožných problémoch, napr. pri dermatitíde alebo ekzémoch. Pri varení sa stráca vitamín C. Je lepšie šípky lúhovať, sušiť alebo zmraziť

39

40

Stinging Nettle
It can be found everywhere in Europe and in the whole territory of Hungary. It likes wet places in forests as undergrowth. It also likes moor and valleys. A stinging nettle is a 50-150 cm tall plant. It has widely spreading rhizomes and stolons, which are bright yellow as are the roots. The soft green leaves are 3 to 15 cm (1 to 6 in) long and are borne oppositely on an erect wiry green stem. The leaves have a strongly serrated margin, a chordate base and an acuminate tip with a terminal leaf tooth longer than adjacent laterals. It bears small greenish or brownish numerous flowers in dense axillary inflorescences. The leaves and stems are very hairy with non-stinging hairs and also bear many stinging hairs (trachoma), whose tips come off when touched, transforming the hair into a needle that will inject several chemicals: acetylcholine, histamine, 5-HT or serotonin, and possibly formic acid. The plant has got its name from expression ‛urn‛ which means to burn. Leaves are collected in March-April. Roots are collected in autumn or spring. Nettle leaf is an herb that has a long tradition of use as an adjuvant remedy in the treatment of arthritis in Germany. Urtication, or flogging with nettles, is the process of deliberately applying stinging nettles to the skin in order to provoke inflammation. An agent thus used is known as a rubefacient (something that causes redness). This is done as a folk remedy for rheumatism, providing temporary relief from pain. The counter-irritant action to which this is often attributed can be preserved by the preparation of an alcoholic tincture which can be applied as part of a topical preparation, but not as an infusion, which drastically reduces the irritant action. Nettle is used in hair shampoos to control dandruff and is said to make hair more glossy, which is why some farmers include a handful of nettles with cattle feed. It is also thought nettles can ease eczema.

Žihľava
Vyskytuje sa všade v Európe. Obľubuje vlhké miesta v lesoch, kde tvorí podrast. Má tiež rada slatiny a údolia. Žihľava je 50-150 cm vysoká rastlina. Má široko rozvetvené podzemky, ktoré sú jasnožltej farby ako korene. Mäkké zelené listy sú 3-15 cm dlhé a rastú oproti sebe na rovnej zelenej stonke. Listy majú výrazne pílkovitý okraj a zahrotenú špičku. Kvety sú zelenkavé až hnedasté, rastú v hustých axilárnych kvetenstvách. Listy a stonka sú pokryté množstvom nepichľavých chĺpkov, ako aj pichľavými chĺpkami (trachoma), ktorých končeky sa pri dotyku uvoľnia a tak sa z chĺpkov stávajú ihličky vylučujúce niekoľko chemikálií: acetylcholín, histamín, 5-HT alebo serotonín, zrejme aj kyselinu mravčiu. Rastlina dostala svoje latinské meno podľa výrazu „urn“, čo znamená „páliť“. Listy sa zbierajú v marci až apríli. Korene sa zbierajú v jeseni alebo na jar. List žihľavy je bylinkou, ktorá sa v Nemecku tradične používa v rámci doplňujúcej liečby artritídy. Popŕhlenie alebo šľahanie žihľavou je úmyselná aplikácia žihľavy na kožu tak, aby vyvolala zápal. Spôsobuje ho tzv. rubefacient (niečo, čo spôsobuje začervenanie). Tento postup sa využíva pri ľudovom liečení reumatizmu, keďže poskytuje dočasnú úľavu od bolesti. Protidráždivý účinok možno dosiahnuť použitím alkoholovej tinktúry, ktorú môžeme aplikovať ako súčasť preparátu na vonkajšie použitie. Ten výrazne zníži podráždenie. Žihľava sa používa aj v šampónoch proti lupinám, vraví sa, že dodáva vlasom lesk a práve preto ju niektorí farmári primiešavajú do krmiva pre dobytok. Verí sa, že žihľava zmierňuje ekzémy.
41

42

Small-Leaved Linden
It is popular in Central and South Europe. This plant can be found in the Carpathian Pelvic. It lives in different forests like beech, oak. Linden trees are spread in our parks because people like walking among them in the town squares. Small leaved Linden is 20-25 m tall. It has got even 15 m wide tree-stratum. It can live 200-300 years. It is a deciduous plant. It has got long and crooked roots. Leaves are 5-8 cm long and asymmetrical. They have got a heart shape jagged in the periphery. There are reddish hair bunches on the backside. Flowers are whitish-yellow, they have got sweetish smell. Flowers are very small (abt. 1 cm large) and they are five-in-one. Bees regularly visit them because of their

nectar. At blooming time loud buzzing are heard around the trees. Crops are brownish, closed. It is an acorn with dry seed. You can push it with your fingers. Linden is a resistant tree. The linden wood is light and dries very quickly. It is a very popular material of sculpture. It is excellent for carving, wooden shoes or making furniture and cellulose. In some areas vine is made of linden. Linden honey is very fine and delicious. It is excellent for herb tea. When locust-tree was unknown, linden honey was the most popular. Flowers are used for making herb tea and medicine all around the world. It tastes very pleasantly. For the Hungarian, it is a traditional herb. It has got a skin cleaner and grooming effect. You can use it for fomentation as well. Making bathwater of linden legs is efficient for rheumatic problems.

Lipa malolistá
Je obľúbená v strednej a južnej Európe. Táto rastlina sa vyskytuje v Karpatskej kotline. Rastie v rôznych lesoch, napr. bukových alebo dubových. Lipy sú rozšírené v našich parkoch a na námestiach, pretože ľudia sa pod nimi radi prechádzajú. Lipa malolistá je 20-25 m vysoká. Má až 15 m široké rozpätie. Dožíva sa 200-300 rokov. Je to opadavá rastlina. Má dlhé a krivé korene. Listy sú 5-8 cm dlhé, asymetrické. Majú srdcovitý tvar, na okrajoch sú vrúbkované, na zadnej strane chlpaté. Kvety sú bielo-žlté, majú sladkastú vôňu. Sú veľmi malé (asi 1 cm) a päťpočetné. Pravidelne ich navštevujú včely kvôli nektáru. V čase kvitnutia počuť okolo stromov hlasné bzučanie. Plody sú hnedasté, zatvorené. Drevo lipy je ľahké a rýchlo sa vysuší. Je to veľmi obľúbený materiál rezbárov. Je vynikajúce na rezby, dreváky, nábytok a výrobu celulózy. V niektorých oblastiach sa z lipy vyrába víno. Lipový med je veľmi jemný a chutný. Je výborný do bylinkových čajov. Kým nebol známy agát, lipový med bol najobľúbenejší. Kvety sa používajú na výrobu bylinkových čajov a v medicíne na celom svete. Majú veľmi príjemnú chuť. Je to tradičná bylinka. Čistí pleť, je močopudná a podporuje potenie. Na reumatické ťažkosti sa pripravuje kúpeľ z lipy.
43

44

Heartsease
Heartsease is a small (usually up to 30 cm in height) flower belonging to the Violaceae family. Its stem is very angular and multiflorous while its flowers vary a great deal in colour and size, but are either purple, yellow or white. The upper petals are usually purple; therefore, heartsease can be sometimes mistaken with Viola odorata. The flowering takes place from April to September.Other names:Wild Pansy, Johnny Jump Up, Johnny Jumper, Garden violet.Origin:Heartsease is native to Europe but it was introduced into many other regions. Today, it is common throughout all the temperate regions of Eurasia and North America. Heartsease prefers dry and partial shady places. It can be found mainly on acid and neutral soils in fields, woods, short grassland, along roadsides, pastures etc.Medicinal usage:The plant has been used as a medicine since the middle ages. For medical purposes, usually whole herb (dried) in the wild state is used. Heartsease is sometimes applied for rheumatism, bronchitis and whooping cough, however, modern herbalists most frequently prescribe it for eczema and other skin troubles. Moreover, due to its diuretic effect, the herb is recommended for various kidney problems.The flowers are rich in rutin, which helps to relieve water retention in body tissues and treat atherosclerosis. In addition, heartsease can be used in opthalmology (retinal and choroidal damage) as rutin is known to strengthen capillaries.The application of heartsease is varied. For treatment, it is usually used in form of tea infusion or decoction both internally and externally.

Fialka trojfarebná
Fialka trojfarebná je malý (zvyčajne do 30 cm vysoký) kvet z čeľade fialkovitých. Má vystúpavú stonku a viac kvetov, ktoré sa líšia veľkosťou aj farbou. Sú buď fialové, žlté alebo biele. Horné lupienky sú zvyčajne fialové, preto sa fialka trojfarebná často zamieňa s fialkou voňavou. Kvitne od apríla do septembra. Iné názvy: sirôtka, záhradná fialka. Pôvod: Fialka trojfarebná pochádza z Európy, ale rozšírila sa aj do mnohých iných regiónov. Dnes je známa vo všetkých miernych oblastiach Eurázie a Severnej Ameriky. Fialka trojfarebná uprednostňuje suché miesta a polotieň. Vyskytuje sa najmä na kyslých a neutrálnych pôdach polí, lesov, nízkych trávnatých porastov, popri cestách, na pastvinách a pod. Medicínske použitie: Táto rastlina sa používa v medicíne už od stredoveku. Využíva sa celá bylina, sušená. Niekedy sa aplikuje pri reumatizme, bronchitíde a čiernom kašli, avšak moderní bylinkári ju najčastejšie odporúčajú pri ekzémoch a iných kožných problémoch. Navyše sa vďaka svojmu diuretickému účinku odporúča pri rôznych problémoch s obličkami. Kvet je bohatý na rutín, ktorý pomáha vylučovať vodu z tkanív a lieči aterosklerózu. Taktiež je možné túto bylinu využiť v oftalmológii (pri poškodení sietnice a cievovky), keďže je známe, že rutín posilňuje kapiláry. Využitie fialky trojfarebnej je rôznorodé. Zvyčajne sa podáva ako čaj alebo odvar na vnútorné aj vonkajšie použitie.

45

46

Rowan
General description: Native to most of Europe except for the far south, and northern Asia, it is a member of the Rose family (Rosaceae). Rowan trees are common in forests and parks and are sometimes grown as ornamentals. Rowan is a small to medium-sized, deciduous tree with a smooth, shiny grey brown bark. The flowers are small and creamy white with green leaves that change colors in the fall to yellow, orange and red. The fruit (called rowan berries) are small pomes of 6-9 mm diameter, green at first, ripening bright red in late summer. They grow in large clusters of 40 or more berries and ripen from July to November. Medical properties: For medical purposes, flowers, berries and sometimes leaves are harvested. Although the berries are bitter, they contain a lot of vitamin C and they are commonly used to make juices, country wines, teas, syrups, jellies, preserves, jams and pie fillings. Rowan fruit should not be consumed raw due to the presence of parasorbic acid which can cause diarreha or emesis. The acid, however, is easily decomposed while boiling and drying fruit. Rowan is considered to have diuretic, anti-inflamatory and antiscorbutic effects. Active compounds present in rowan are favourable for treating vein and hepatobiliary disorders. The astriction properties of rowan are also worth noticing as they help with gastritis, duodenal ulcers and small intestine disorders.

Jarabina vtáčia
Všeobecný opis: Vyskytuje sa vo väčšine Európy, okrem krajného juhu, a v Ázii. Patrí do čeľade ružovitých (Rosaceae). Strom sa bežne vyskytuje v parkoch a niekedy sa pestuje ako okrasná drevina. Jarabina je malý, až stredne veľký opadavý strom s hladkou a lesklou sivohnedou kôrou. Kvety sú malé, krémovo biele, listy sú zelené, v jeseni sa menia na žlté, oranžové alebo červené. Plodmi sú malvičky s priemerom asi 6-9 m. Najprv sú zelené, neskoro v lete dozrievajú do jasnej červenej farby. Rastú vo veľkých strapcoch po 40 a viac, dozrievajú od júla do novembra. Liečivé vlastnosti: Na medicínske účely sa zbierajú kvety, plody a niekedy aj listy. Hoci sú plody kyslé, obsahujú veľa vitamínu C a bežne sa z nich vyrábajú džúsy, vína, čaje, sirupy, želé, zaváraniny, džemy a plnky do koláčov. Plody jarabiny sa nekonzumujú surové, keďže obsahujú kyselinu parasorbovú, ktorá môže spôsobiť hnačku alebo zvracanie. Kyselinu možno ľahko zneškodniť varením alebo sušením. Predpokladá sa, že jarabina má močopudné, protizápalové a antiskorbutické účinky. Účinné zložky, ktoré sa v jarabine nachádzajú, majú blahodarný účinok pri liečbe žíl a pečene. Tiež pomáha pri gastritíde, dvanástnikových vredoch a malých črevných poruchách.
47

48

Silver Birch
General description: Native to Europe and some high altitude parts of Asia, it belongs to the birch family (Betulaceae). It is a medium-sized deciduous tree with very characteristic white bark, often with black diamond-shaped marks or larger patches, particularly at the base. Birches can be found nearly everywhere in the open landscape, in small groups, lines or as a single tree. Flowers are tightly packed in catkins found at the end of the branchlets. As for the flowering, it occurs in April- May. Medical properties: The bark and leaves of birch tree can be used for treatment in the form of tea infusion or decoction. The leaves of birch trees contain saponins, falvonoids, terpenes, organic acids, small amounts of essential oil and mineral salts. Due to their diuretic effect, the leaves are recommended for various kidney problems. Moreover, they can be successfully used against skin problems such as acne or psoriasis. It is also said that the leaves of birch trees are useful for curing liver diseases caused by the use of chemical substances. Not to mention, birch is said to eliminate cholesterol from the blood, and to disinfect the body. For centuries, birch sap has been used for strenthening immune system. It is especially valuable for the elderly or for people struggling with serious diseases. The bark of birch tree contains substances called methyl salicylate and betulinic acid. Methyl salicylate is a pain reliever and betulinic acid is said to fight cancer.

Breza biela
Všeobecný opis: Vyskytuje sa v Európe a veľkých nadmorských výškach Ázie. Patrí do čeľade brezovitých (Betulaceae). Je to stredne veľký opadavý strom s veľmi charakteristickou bielou kôrou, na ktorej sa často nachádzajú čierne škvrny alebo väčšie čierne plôšky, najmä v dolnej časti. Brezy rastú takmer všade v otvorenej krajine, v malých skupinkách, radoch alebo ako samostatné stromy. Kvety kvitnú v jahňadách na koncoch vetiev v období od apríla do mája. Liečivé vlastnosti: Kôra a listy brezy sa používajú vo forme čajov alebo odvarov. Listy brezy obsahujú, saponíny, flavonoidy, terpény, organické kyseliny, malé množstvo esenciálneho oleja a minerálnych solí. Vďaka diuretickým účinkom sa listy odporúčajú pri rôznych problémoch s obličkami. Takisto je možné ich použiť pri kožných problémoch ako je akné alebo psoriáza. Listy brezy sú vraj tiež účinné pri liečbe ochorení pečene spôsobených užívaním chemických látok. Vraví sa, že breza pomáha eliminovať cholesterol z krvi a dezinfikovať telo. Už stáročia sa na posilnenie imunity používa brezová miazga. Je dobrá hlavne pre starších ľudí alebo ľudí bojujúcich s vážnymi chorobami. Kôra brezy obsahuje látky nazývané metylsalicylát a kyselina betulínová. Metylsalicylát uľavuje od bolesti a kyselina betulínová pomáha pri liečbe rakoviny.

49

50

Tansy
General description: Native to to temperate Europe and Asia, tansy is a flowering plant (of the Asteraceae family) with yellow, button-like flowers. When full grown it is usually 50-150 cm tall. A very characteristic feature of tansy is its specific scent, similar to that of camphor, and a bitter taste. Flowering occurs from July to September. Medical properties: It must be noted that tansy, especially in excessive amounts, can be toxic and cause poisoning in sensitive individuals. For medical purposes, flower heads (without stems) and leaves are harvested. It should be picked at the beginning of flowering and dried quickly in dark and airy places. Tansy contains quite a lot of essential oil, which is believed to have a number of beneficial effects; for example, antibacterial, antifungal and anti-inflammatory. According to Polish sources, tansy, in mild doses, is very effective in treating parasites, especially common roundworms and threadworms. Another interesting application of tansy is an alcohol-based tansy extract (100 grams of flowers drown in 0.5 liters of spirit), which can be used in pediculosis treatment and for skin problems. Furthermore, the toxicity of tansy can be used against various types of insects as it is believed to be an effective insect repellent against mosquitoes, fleas, ticks, lice and bedbugs.

Vratič obyčajný
Všeobecný opis: je rozšírený v mediteránnej oblasti Európy a Ázie, je to trváca bylina z čeľade astrovitých so žltým trubkovitými kvetmi. Dorastá do výšky zvyčajne 50-150 cm. Veľmi charakteristickým rysom vratiča obyčajného je jeho charakteristická vôňa, podobá gáfru a horkou chuťou. Kvitne od júla do septembra. Lekárske využitie: Je potrebné poznamenať, že vratič a to najmä v nadmernom množstve, môže byť toxický a spôsobiť otravu v citlivých jedincov. Na lekárske účely sa užívajú kvety hlavy (bez stopiek) a listy. Je ho potrebné zbierať na začiatku kvitnutia a suší sa rýchlo na tmavom a vzdušnom mieste. Vratič obsahuje pomerne veľa esenciálneho oleja, ktorý má niekoľko blahodárnych účinkov, napríklad antibakteriálne, antimykotické a protizápalové. Podľa poľských zdrojov, vratič v miernych dávkach, je veľmi účinný pri liečbe parazitov, najmä hlístovce a mrľa detská. Ďalšia zaujímavá aplikácia vratiča obyčajného je na alkoholovej báze. Extrakt (100 gramov kvetín postojí v 0,5 litrov liehu), ktorý môže byť použitý pre liečbe pedikulózi a kožných problémov. Okrem toho môže byť toxicita vratiča obyčajného použitá proti rôznym druhom hmyzu, nakoľko je považovaný za účinný repelent proti komárom, blchám, kliešte, všiam a plošticiam.

51

52

Common heather
General description: Native to to Europe and Asia minor, heather grows in nutrientpoor, acidic soils. It is a low growing (usually up to 80 cm tall), mound-shaped and evergreen shrub which is widespread throughout Europe. It can be also found individually in meadows, pastures and similar places. Its flowers emerge in late summer, August and September, and are pink, purple and sometimes white. Medical properties: For medical purposes, flowers together with short stems are gathered. Heather contains falvonoids, essential oil, organic acids, glycoside, silicon and potassium compounds and a lot of tannins. Apart from its application as a spice to different meals, it has been used since ancient times in herbal medicine for a large number of diseases. Usually, it is taken as a drink (tea) or liniment. Thanks to the presence of tannins, heather can be used in the treatment of alimentary system diseases. Furthermore, it can also help to reduce inflammation and gravel of the urinary system. The presence of flavonoids makes heather an effective diuretic whereas glycoside has a disinfectant effect for urinary tract. Therefore, it can be successfully used in curing lithiasis and chronic urinary tract infections. As for silicon and potassium, they make heather a valuable medicine against aging. In addition, liniment made from heather tops can help in the treatment of arthritis and rheumatism.

Vres obyčajný
Všeobecný popis: Pochádza z Európy a Malej Ázie, vres rastie na živinami chudobnej, kyslej pôde. Je to nízko rastúci (obvykle až 80 cm vysoký) vždyzelený poloker s rozkonárenou rastúci takmer výhradne v Európe. Môže sa vyskytovať samostatne na lúkach, pasienkoch a na podobných miestach. Jeho kvety sa objavujú v druhej polovici leta, august a september, a sú ružové, fialové a niekedy biele. Lekárske využitie: Pre lekárske účely sú využívané kvety spolu s krátkymi stonkami. Vres obsahuje falvonoidy, esenciálne oleje, organické kyseliny, glykozid, zlúčeniny kremíka a draslíka a veľa tanínov. Jeho použitie je možné aj ako korenie do rôznych jedál, bol používaný od staroveku v herbálnej medicíne na veľký počet ochorení. Obvykle je podávaný ako nápoj (čaj) alebo masť. Vďaka prítomnosti trieslovín, môže vres byť použitý v liečbe alimentárnych systémových ochorení. Okrem toho môže tiež pomôcť znížiť zápal močového ústrojenstva. Vďaka obsahu flavonoidov je vres diuretický a obsah glykozidu má dezinfekčný účinok na močové cesty. Preto môže byť úspešne použitý v liečbe litiázi a chronických infekciách močových ciest. Pokiaľ ide o kremík a draslík, robia vres cenným liekom proti starnutiu. Okrem toho vres pomáha pri liečbe artritídy a reumatizme.
53

54

Rosemary
Rosemary is a perennial shrub of the family of the Lamiaceae. It has numerous woody branches, a strongly aromatic smell and it can reach about 60cm tall. In warmer countries it can flourish throughout the year except during the coldest months of winter. The small flowers are usually purplish lilac or blue, rarely white. They are commonly used in perfumery, but it is in its leaves that is the maximum concentration of volatile oil used in the manufacture of essential oil. It is grown all over the world. The varieties that are spontaneous are medically more effective than the cultivated ones. In agriculture, rosemary benefits the other garden plants and vegetables and helps combat pests of flowers and vegetables. The purple flowers attract insects to the garden, especially bees (honey rosemary is much appreciated). It appreciates full sun and well-drained soil. It is widely used in the manufacture of shampoos which are very useful to strengthen and stimulate the scalp. At home, you can put flowers and rosemary leaves in vinegar and use it to rinse your hair; it will become stronger, shiny and soft. You can also make your massage lotion in the same way but using 70% water and 80% alcohol or oil; the mixture can also be used in massage to relieve rheumatic pains. It is also used in the manufacture of soaps and beauty creams. It is a stimulant of the nervous system and brain. It improves cerebral circulation, concentration and memory. It is useful to relieve headaches, insomnia and chronic fatigue and convalescents states. It helps the digestive system, PMS, sore throat, bad breath, sore muscles and tiredness. It is quite effective in combating hair loss; it also reduces flatulence problems, stimulates the liver and gall bladder and it is useful in the treatment of anemia. It is much appreciated in flavouring meats, pasta dishes and vegetables. Leaves and / or fresh or dried flowers, mixed with vinegar, can be used as seasoning.

Rozmarín
Rozmarín (Rosmarinus) je rod polokrov z čeľade hluchavkovité (Lamiaceae). Je to krík prútnato rozkonárený s veľmi aromatickou vôňou, ktorý môže dosiahnuť výšku 60 cm. V teplejších krajinách sa mu môže dariť po celý rok okrem najchladnejších mesiacoch zimy. Malé kvety sú zvyčajne purpurovo fialové alebo modré, zriedka biele. Je bežne používaný v parfumérii, kvôli jeho listom, kde je maximálna kioncentrácia prchavých olejov používaných pri výrobe esenciálneho oleja. Pestuje sa po celom svete . Voľne rastúce druhy sú lekársky účinnejšie jako vyšľachtené odrody rastlín.V poľnohospodárstve, je rozmarín prínosom pre ostatné záhradné rastliny a zeleninu, pomáha v boji proti škodcom kvetín a zeleniny. Fialové kvety lákajú hmyz do záhrady, najmä včely (med z rozmarínu). Rozmarín oceňuje veľa slnka a dobre odvodnené pôdy. Často sa používa pri výrobe šampónov, ktoré sú veľmi užitočné na posilnenie a stimuláciu pokožky hlavy. Doma môžete vložiť kvety a listy rozmarínu do octu a používať ho na oplachovanie vlasov, ktoré budú silnejšie, lesklé a mäkké. Môžete si tiež vyrobiť vlastný masážny krém rovnakým spôsobom, avšak za použitia 70% vody a 80% alkoholu alebo oleja, zmes môže tiež byť použitá pri masáži a tak zmierniť reumatické bolesti. Tiež sa používa pri výrobe mydiel a kozmetických krémov. Je to stimulant nervového systému a mozgu. Zlepšuje mozgové cirkulácie,koncentruje pamäť. Zmierňuje bolesti hlavy, nespavosť a chronickú únavu a v stavoch rekonvalescencie. Pomáha tráviacemu systému, PMS, proti bolesti v krku, zápachu z úst, bolesti svalov a únave. Je veľmi účinný v boji proti vypadávaniu vlasov, tiež znižuje nadúvanie, stimuluje pečeň a žlčník a je užitočný pri liečbe anémie.Používa sa pre aromatizovanie mäsa, cestovín a zeleniny. Listy a/alebo čerstvé alebo sušené kvety, zmiešané s octom, možno použiť jako korenie. ,

55

56

Oregano
Oregano is a perennial herb, growing from 20-80 cm tall, with opposite leaves 1-4 cm long. The leaves are dark green with a peppery aroma. The flowers are purple, 3-4 mm long, produced in erect spikes. Oregano is known botanically as Origanum vulgare and is called wild marjoram in many parts of Europe since it is closely related to the herb that we know as sweet marjoram. Oregano is native to northern Europe, although it grows throughout many regions of the world. It has been recognized for its aromatic properties since ancient times, with the Greeks and Romans holding oregano as a symbol of joy and happiness. Oregano has been cultivated in France since the Middle Ages and has come to be an important herb in Mediterranean cooking. Oregano is an important culinary herb, used for the flavour of its leaves, which can be more flavourful when dried than fresh. It has an aromatic, warm and slightly bitter taste, which can vary in intensity. Good quality oregano may be strong enough almost to numb the tongue, but the cultivars adapted to colder climates often have a lesser flavor. Factors such as climate, seasons and soil composition may affect the aromatic oils present, and this effect may be greater than the differences between the various species of plants. The oregano is great in salads, soups and tomato gazpacho. It is the main spice of olives and snails. It is used to flavour oils and vinegars. In Italy they use it in sauces for pasta and pizza. The Greeks use them in salads and grilled fish. In Spain and Latin America is used in meat stews and roasted vegetables. Hippocrates used oregano as an antiseptic, as well as a cure for stomach and respiratory ailments. Cretan oregano (O. dictamnus) is still used today in Greece as a palliative for sore throat. Oregano is high in antioxidant activity, due to a high content of phenolic acids and flavonoids. It also has shown antimicrobial activity against strains of the food-borne pathogen Listeria monocytogenes. The tea is indicated to improve digestion, eliminate gases and urinary infection. It is also used for cough, headaches and nervous irritability. Inhalation of fumes from the plant cooked with salt improves sinusitis and allergic rhinitis. The essential oil massage is for rheumatic pains and headaches; chew or rub a few drops of essential oil teeth temporarily relieves toothache.

Oregano
Oregano je známe pod botanickým názvom pamajorán obyčajný alebo nazývané divoká majoránka v mnohých častiach Európy, je úzko spojené s bylinkami, ktoré poznáme ako sladká majoránka. Oregano je pôvodom z severnej Európy, aj keď rastie v celom rade oblastí sveta. Bolo známe pre svoje aromatické vlastnosti od staroveku, Gréci a Rimania považovali oregano za symbol radosti a šťastia. Oregano sa pestuje vo Francúzsku už od stredoveku a stalo sa dôležitou súčasťou stredomorskej kuchyne. Oregano je dôležitá kulinárska bylina, používaná kvôli chuti svojich listov, ktoré môžu byť viac aromatické sušené než čerstvé. Má aromatickú, ostrú a mierne horkú chuť, ktorá sa môže líšiť v intenzite. Kvalitné oregano môže byť natoľko silné, že vedie k znecitliveniu jazyka, ale odrody šľachtené na chladnejšie podnebie majú často miernejšiu chuť. Faktory, ako sú ročné obdobia a klíma, zloženie pôdy, môžu mať vplyv na obsah aromatických olejov, a tento efekt sa môže líšiť kvôli rôznorodosti druhov byliny. Oregano je skvelé do polievok šalátov a paradajok gazpacho. Je hlavným korením do olív a slimákov. Používa sa na ochucovanie olejov a octov. V Taliansku sa užíva do omáčky na cestoviny a pizzu. Gréci ich používajú na šaláty a grilované ryby. V Španielsku a Latinskej Amerike sa používa v mäsových dusených pokrmov alebo pri pražení zeleniny. Hippokrates používal oregano ako antiseptikum, rovnako ako liek na žalúdok a respiračné ochorenia. Cretan oregano (O. Dictamnus) sa používa dodnes v Grécku na tíšenie pri bolestiach v krku. Oregano je vyborný antioxidant, vďaka vysokému obsahu fenolových kyselín a flavonoidov. Tiež sa preukázal antimikrobiálny účinok proti zárodkom patogénnych baktérií Listeria monocytogenes. Čaj sa podáva k zlepšeniu trávenia, odstráneniu plynov a infekcie močových ciest. Užíva sa pri bolestiach hlavy proti kašľu a nervovej podráždenosti. Vdychovanie výparov z rastlín varených spolu so soľou zlepšuje sinusitídy a alergickú nádchu. Masáž z oreganového oleja sa odporúča pri reumatických bolestiach a bolestiach hlavy, žutie alebo votretie niekoľko kvapiek esenciálneho oleja na zuby dočasne zmierňuje bolesť zubov. 57

58

Lemon verbena
Lemon Verbena is a deciduous open shrub growing to 2 -3 m high. The 8cm long glossy, pointed leaves are slightly rough to the touch and emit a powerful lemon scent when bruised. Sprays of tiny lilac or white flowers appear in late spring or early summer. The small panicles of tiny white flowers seem like small lights. The name Lucia derives from the Latin word luce, which means light. Aloysia citrodora is a species of flowering plant in the verbena family, Verbenaceae, which is native to many South-American countries. Common names include Lemon Verbena, Cedron, Lemon Beebrush, Lemon Luisa and Yerba Louisa. It was brought to Europe by the Spanish and the Portuguese in the 17th century. General use: The leaves not only dry easily, but they hold their scent well. Place them between linens to help keep them smelling sweet and add to homemade pot- pourri. In the summer months it can be repel midges, flies and other insects. Medicinal use: Lemon verbena can be used as an aid to digestion and allegedly has a tonic effect on the stomach and intestines. Tea made from dried lemon verbena can be mildly sedative. It's also good for congestion and can ease indigestion but long term use or high doses can irritate the stomach. An infusion of the leaves can be added to your bath water to help calm and soothe the senses; the same infusion is also reputed to help clean the teeth. A compress of the leaves can help to reduce puffiness around the eyes. Lemon verbena oil makes a wonderful massage oil when diluted with suitable carrier oil; it is used to help ease cramps and indigestion. It can also be used for anxiety, insomnia, nervous tension and stress. Lemon verbena has febrifuge, stomachic, antispasmodic and sedative properties, and can be used to treat dyspepsia, indigestion and flatulence. Caution - Prolonged use or large internal doses can cause gastric irritation. This is photosensitising oil so do not use before going out into the sun. It can also irritate sensitive skin. Culinary Use: Lemon verbena has the most intense, lemon-like scent of all the lemon scented herbs. Leaves can be used for making herbal vinegars, teas and to add a refreshing zing to homemade lemonade. vanilla and raspberries to make a delicious ice-cream. They also work well with Partnered with lemon thyme, lemon verbena makes

delicious herb butter for drizzling over steak and corn on the cob for a summer barbecue. The leaves add a lemony flavour to fish, poultry and white meat dishes, vegetable marinades, salad dressings, jams, jellies, puddings especially fruit salads and fruit based drinks.

Verbena citrónová
Verbena citrónová je opadavý ker, dorastajúci do výšky 2 -3 m. 8 cm dlhé lesklé, špicaté listy sú ľahko drsné na dotyk a vyžarujú silnú citrónovú vôňu. Má malé, modré alebo biele kvety, ktoré sa objavujú na konci jari alebo na začiatku leta. Drobné biele kvety pripomínajú malé svietidlá. Názov Lucia pochádza z latinského slova Luce, čo znamená svetlo. Aloysia citrodora je druh kvitnúcej rastliny z rodiny verbeny, Verbenaceae, ktorá je pôvodom z Južnej Ameriky. Do spoločného názvu patrí Lemon Verbena, Cedron, citrón Beebrush, citrón Luisa a Yerba Louisa. Do Európy boli prinesené Španielmi a Portugalcami v 17. storočí. Všeobecné použitie: Listy sa nesušia ľahko, ale majú dlho svoju vôňu. Umiestnite ich medzi bielizeň, pomáhajú udržiavať sladkú vôňu alebo na výrobu domáceho Potpourri. V letných mesiacoch je odpudzuje mušky, muchy a ďalší hmyz. Liečebné použitie: Verbena citrónová saužíva ako pomoc k tráveniu a údajne má posilňujúci vplyv na žalúdok a črevá. Čaj zo sušenej verbeny môže byť mierne sedatívne. Môže zmierniť tráviace ťažkosti, ale pri dlhodobom užívaní alebo vo vysokých dávkach môže dráždiť žalúdok. Nálev z listov môžete pridať do kúpeľa na pomoc upokojiť zmysly, údajne tiež pomáha pri čistení zubov. Obklad z listov môže prispieť k zníženiu opuchov okolo očí. Olej z verbeny je skvelý masážny olej, pomáha uvolniť kŕče a zažívacie ťažkosti. Pomáha tiež pri úzkosti, nespavosti, nervovom napätí a strese. Verbena citrónová je protihorúčkový prostriedok, proti kŕčom ma upokojujúce vlastnosti a môže byť použitý pri liečbe dyspepsie, poruchách trávenia a nadúvania. Pozor - Dlhodobé užívanie alebo veľké dávky môžu spôsobiť podráždenie žalúdka. To je fotosenzitívnu olej, preto nepoužívajte pred odchodom von na slnko. Môže dráždiť citlivú pokožku. Kuchynské použitie: Verbena citrónová má intenzívnu citrónovú vôňu. Listy môžu byť použité na výrobu bylinných octov, čaju a môžeme pridať do domácej limonády. Spolu s vanilkou a maliny môžeme vyrobiť lahodnú zmrzlinu. Hodí sa s citrónovým tymianom, verbena je vynikajúce bylinkové maslo do dressingov na steak a kukuričným klasom na letné grilovanie. Listy pridávajú citrónovú chuť rybám, hydine a bielemu mäsu, na zeleninové marinády, šalátové dresingy, džemy, želé, pudingy, a najmä ovocné šaláty a nápoje na báze ovocia.
59

60

Lavender
is a perennial plant, which grows about 45 to 60cm high. It has grey-green feathery leaves covered in a silvery down. The blue-violet flowers are arranged in spirals of 6 to 10 blossoms, forming interrupted spikes above the foliage. There are about 15 species of lavender, which includes the Portuguese lavender (Lavandula stoechas), also known as the Spanish Lavandula variety that grows spontaneously in the Mediterranean regions and, therefore, best suited to this climate. Medicinal use: Lavender has been extensively used in herbalism. An infusion of lavender is claimed to soothe and heal insect bites. Bunches of lavender are also said to ward off insects. If applied to the temples, lavender oil is said to soothe headaches. Lavender is frequently used as an aid to sleep: Seeds and flowers of the plant are added to pillows, and an infusion of three flower heads added to a cup of boiling water is recommended as a soothing and relaxing bedtime drink. Lavender oil is claimed to heal acne when used diluted 1:10 with water, rosewater, or witch hazel; it is also used in the treatment of sunburn and skin burns and other inflammatory conditions. Constituents of the oils found in lavender have been found to treat hyperactivity, insomnia, flatulence, bacteria, fungus, microbial activity on gums, airborne molds, and (mixed with pine, thyme, mint, rosemary, clove, and cinnamon oils) Staphyloccus aka "Staff"- bacteria. Culinary use: Lavender is an incredibly versatile herb for cooking. In today's upscale restaurants, fresh edible flowers are making a comeback as enhancements to both the flavour and appearance of food. As a member of the same family as many of our most popular herbs, it is not surprising that lavender is edible and that its use in food preparation is also returning. Flowers and leaves can be used fresh, and both buds and stems can be used dried. Lavender is a member of the mint family and is close to rosemary, sage, and thyme. It is best used with fennel, oregano, rosemary, thyme, sage, and savoury. English Lavender (l. angustifolia and munstead) has the sweetest fragrance of all the lavenders and is the one most commonly used in cooking. The uses of lavender are limited only by your imagination. Lavender has a sweet, floral flavour, with lemon and citrus notes. The potency of the lavender flowers increases with drying.

Levanduľa
Je trvácna bylina, ktorá dorastá do 45 až 60 cm. Listy levandule sú dlhé a úzke, majú šedo zelenú farbu. Modro fialové kvety sú usporiadané do špirály zložené z 6 až 10 kvetov. Existuje asi 15 druhov levandule, kde patria portugalské levandule (Lavandula stoechas), tiež známa ako španielska Lavandula odroda, ktorá rastie v oblasti Stredomoria Liečebné použitie: Levanduľa je často používaná v bylinkárstve. Levandu upokojuje a lieči po bodnutí hmyzom. Zväzky levandule tiež odpudzujú hmyz. Levanduľový olej zmierňuje bolesti hlavy. Levanduľa sa často používa ako podpora spánku: Semená a kvety rastlín sa dávajú do vankúša a nálev z kvetov sa odporúča ako upokojenie a uvoľnenie pred spaním. Levanduľový olej je známy, že lieči akné, pri použití zrieďte 1:10 s vodou, tiež sa používa pri liečbe spálením a poleptaní kože a iné zápalové ochorenia. Zložky olejov z levandule boli používané na liečbu hyperaktivity, nespavosti, nafukovaní, baktériách, plesniach, mikrobiálnej aktivite na ďasná, vzdušné plesne, a (zmiešané s borovicami, tymiánom, mätou, rozmarínom, klinčekom, škoricou a olejom. Kuchynské použitie: Levanduľa je neuveriteľne univerzálna bylina na varenie. V dnešnej kuchyni, čerstvé jedlé kvety zažívajú comeback ako doplnok k obom chuti aj vzhľadu potravín. Ako člen rodiny našich najobľúbenejších bylín, niet divu, že používanie levanduľe do jedál ako potravinového prípravku sa tiež vracia. Kvety a listy je možné použiť čerstvé alebo púčiky a stopky možno použiť sušené. Levanduľa je z čeľade hluchavkovitých a je príbuzná rozmarínu, šalvii, tymiánu. Najlepšie je ju používať s feniklom, oreganom, rozmarínom, tymianom, šalviou. Anglické levandule (L. angustifolia a Munstead) májú najsladšie vône zo všetkých levandúľ a je jednou z najčastejšie používaných na varenie. Využitie levandule je obmedzené len vašou fantáziou. Levanduľa má sladkú, kvetinovú arómu, s citrónom a citrusovú vôňu. Účinnosť levandule sa zvyšuje sušením kvetov.
61

62

St. John's Wort
Native to Europe and Asia, but as the settlers could verify, hypericum was also known and used by Indians in America. In Portugal, the wort is also known as "milfurada" or St. John's wort. The last name is due to the fact that it blooms around St. John's Day (June 24th). Herbaceous perennial plant of medium size, it has yellow flowers in a star shape. Its leaves are green semi-translucent dots containing essential oil used in traditional medicine. This spontaneous plant often grows near forests, wastelands, roadsides and prairies. It is now proved that the St. John's Wort is a medicinal plant more effective in combating depression and as a stimulant of the immune system. It also relieves problems caused by hormonal changes related to menopause, acting as a tonic of the nervous system, and increases vitality. It is an important liver tonic since it can detoxify the body. The infusion of leaves and flowers stimulates circulation and tones the gastric glands, liver and gallbladder, being recommended in the treatment of ulcers and gastric diseases. The maceration of the flowers in olive oil or almond oil can be used to massage away sciatica pain and it is very useful in the treatment of burn wounds.

Ľubovník bodkovaný
Pôvodne z Európy a Ázie, no hypericum bolo známe a používané aj indiánmi v Amerike. V Portugalsku je tiež známy jako „milfurada“.Priezvisko je kvôli skutočnosti, že to kvitne okolo Jána (24. júna) Je to trvácna rastlina, strednej veľkosti, má žlté kvety v tvare hviezdy. Jeho listy sú zelené a čiastočne priesvitnými miestami, ktoré obsahujú esenciálne oleje používané v tradičnej medicíne. Táto spontánna rastlina často rastie v blízkosti lesov, ciest a nevyužitých pozemkov a prériach. Ukázalo sa, že ľubovník bodkovaný je liečivá rastlina účinná v boji proti depresii a ako stimulant imunitného systému. Zmierňuje problémy spôsobené hormonálnymi zmenami spojenými s menopauzou, pôsobí jako tonikum pre nervový systém a zvyšuje vitalitu. Je dôležité pečeňové tonikum, pretože pomáha pri detoxikácii organizmu. Odvar z listov a kvetov stimuluje krvný obeh a žalúdočné žľazy, pečeň a žlčník a je odporúčaný na liečbu vredov a žalúdočných chorôb. Macerácia kvetov v olivovom oleji alebo mandľovom oleji sa môže použiť pri masáži na odstránenie ischias bolesti a je veľmi užitočný pri liečbe popálenín.
63

64

CHIVES
The chive is a perennial plant. It has mauve globular flower, blooming from May to August. The chive needs loamy soil with nutrients and calcium. It likes sun or partial shade. Culinary arts: Chives are grown for their leaves, which are used for culinary purposes as flavoring herb. Chives have a wide variety of culinary uses, such as in traditional dishes in France and Sweden. The flowers may also be used to garnish dishes. In Poland chives are served with quark cheese. Medicine: The medical properties of chives are similar to those of garlic. Chives have a beneficial effect on the circulatory system. Chives are also rich in vitamins A and C, contain trace amounts of sulfur, and are rich in calcium and iron. Cultivation: Chives are cultivated both for their culinary uses and their ornamental value; the violet flowers are often used in ornamental dry bouquets.

PAŽÍTKA
Pažítka je trvácna bylina. Má guľovittý kvet, kvitne od mája do augusta. Pažítka potrebuje hlinitú pôdu so živinami a vápnikom. Má rada slnko alebo čiastočný tieň. Kulinárske umenie: Pažítka sa pestuje pre svoje listy, ktoré sa používajú na kulinárske účely kvôli aromatickým látkam. Pažítka má širokú škálu kulinárskeho použitia, napríklad v tradičných pokrmoch vo Francúzsku a Švédsku. Kvety môžu byť tiež použité ako obloha jedál. V Poľsku sa pažítka podáva so syrom kvark. Medicína: Lekárske vlastnosti pažítky sú podobné jako u cesnaku. Pažítka má priaznivý vplyv na obehový systém. Je tiež bohatá na vitamíny A a C, obsahuje stopové množstvo síry a je bohatá na vápnik a železo. Pestovanie: Pažítka sa pestuje pre jej kulinárske použitie, ale aj ako okrasná rastlina. Kvety sú často používané do okrasných suchých kytíc.

65

66

Wild Garlic
Medicinal use and health benefits: In test tube studies, garlic has been found to have antibacterial, antiviral, and antifungal activity. Garlic is also claimed to help prevent heart disease (including atherosclerosis, high cholesterol, and high blood pressure) and cancer. Garlic is used to prevent certain types of cancer, including stomach and colon cancers. A Czech study found that garlic supplementation reduced accumulation of cholesterol on the vascular walls of animals. Garlic cloves are used as a remedy for infections (especially chest problems), digestive disorders, and fungal infections such as thrush.

Divoký cesnak

Liečivé použitie a prínosy pre zdravie: V štúdiách sa zistilo, že cesnak má antibakteriálne, antivírusové a antimykotické vlastnosti. Cesnak je tiež vyhlasovaný ako pomoc zabrániť srdcovým ochoreniam (vrátane aterosklerózy, vysoký cholesterol a vysoký krvný tlak) a rakoviny. Cesnak sa používa na prevenciu určitých typov rakoviny, vrátane žalúdka a rakoviny hrubého čreva. Česká štúdia zistila, že cesnak znižuje akumuláciu cholesterolu na cievnych stenách zvierat. Strúčiky cesnaku sa používajú ako liek na infekcie (predovšetkým problémy hrudníka), poruchy zažívania a plesňové infekcie ako napríklad afty.

67

68

Walnut
Walnut is the kind of nuts. It consists of edible woody core surrounded by a solid shell. This shell is case of nut. The case is green at the beginning and it darkens during ripening. Walnuts are a source of vitamin B1, B2, B3 and B6. They contain phosphorus, potassium, iron and magnesium. They also contain manganese. Walnuts are mainly used in food industry: in bakery and confectionery. They are very good food for people with heart disease and improve mental performance and restores strength and balance of the nervous system. Walnuts are easily digestible and useful for diabetics. Their taste is sweet and they have warm nature - they operate warm on pathways of kidney, lungs and colon. Whereas they warm lungs, they improve health status in asthma. Except fruits, walnut leaves are used because of their antiseptic effects. Walnuts are one of the oldest food in the world. In the French Périgord archaeologists discovered small fossilized walnut shell grom the Neolithic era. This era was more than 8000 years ago. In ancient Rome walnut was dedicated to god Jupiter. The origin of the walnuts is from Central Asia. Romans brought them to Europe around 280. zinc, copper and

Vlašský orech
Je to druh orecha. Skladá sa z jedlého jadra obklopeného pevnou škrupinou. Táto škrupina je obal. Obal je na začiatku zelený a počas dozrievania stmavne. Vlašské orechy sú zdrojom vitamínu B1, B2, B3, a B6. Obsahujú fosfor, draslík, železo a horčík. Tiež obsahujú zinok, meď a mangán. Vlašské orechy sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle: v pekárskych a cukrárskych výrobkoch. Sú veľmi vhodné do jedla pre ľudí s ochorením srdca na zlepšenie duševnej výkonnosti, obnovujú silu a rovnováhu nervového systému. Vlašské orechy sú ľahko stráviteľné a užitočné pre diabetikov. Ich chuť je sladká a majú zahrievací charakter- pôsobia teplo na pľúca a obličky a na hrubé črevo. Pri ohrievaní pľúc, zlepšujú zdravotný stav a astmu. Okrem plodov, orechové listy sa používajú kvôli svojim antiseptickým účinkom. Vlašské orechy sú jednou z najstarších potravín na svete. Vo Francúzsku archeológovia objavili malé skamenené škrupiny v dobe neolitu. Táto éra bola pred viac jako 8000 rokmi. V starovekom Ríme orech bol venovaný bohu Jupiterovi. Pôvod vlašského orecha je v strednej Ázii. Rimania ho priniesli do Európy okolo roku 280.
69

70

Germany, Garbsen

Pumpkin Soup
Time for preparation: INGREDIENTS
2 onions 800 g flesh of pumpkin 3 carrots 3 midsized potatoes fresh ginger 200 g sour cream majoran, basil 15 minutes

Level of difficulty:
Simple

Method
Cook 2 onions (not too small) and garlic translucent in butter, Cut 800 g flesh of pumpkin with 3 carrots and 3 midsized potatoes in small cubes, grate about 5 cm fresh ginger and cook everything together with about 1 l vegetable stock. Put salt, pepper, some majoram and basil in. When everything is done, mash and stir in 200 g sour creme. Arrange on the plate with some sour creme and fresh basil. Served with a piece of toast.

71

Old Recipies for Ground Ivy Tea
• 2 teaspoons with hot water and let sit for 5 minutes. This helps coughing.
Then the leaves loosens the mucous in the nose.

Strengthen your disposition

1 teaspoon dried or 2 teaspoons of fresh herbs with hot water, cover it for 5 minutes to brew.

Tincture
• 1-2 handfulls of shredded Ground Ivy, bottle with 45% spirits of wine, let it stand
for 3 weeks, then strain the leaves out. Dosage for adults is: 30 drops 3 times a day and for children half of this amount.

Pain oil

Collect fresh Ground Ivy (between May and June), shake the leaves to clean, jar and let it stand in a bright sunny place. After two or three days a light liquid will appear in the bottom of the jar. Drain the liquid carefully into a dark bottle and keep it in a cool place. When required dab it on a cloth and apply to the infection several times a day.

Bath liquid
• For rashes, eczema, back pain and swollen joints use the Ground Ivy liquid in a bath.
Mix 5 handfulls of leaves in 5 litres of boiling water, drain and add to the bath water. This will help strengthen your muscles and joints. The quantity can be mixed in lesser portions.

Face cleansing water
• Mix 1 handfull of leaves with ½ liter of boiling water. Strain, lets stand and rinse
the effected areas. • For buzzing sensations in the ear drum insert drops of Ground Ivy juice. In addition to this drink Ground Ivy tea.

72

Germany, Bad Liebenwerda

Potato soup to lovage
Ingredients for 10 persons: 25 medium-sized potatos 5 carrotes 10 stalkes lovage 10 stalkes parsley 5 cube boullion from cow Time for preparation: 15 minutes Level of difficulty: Simple

Method Potatos and carrotes to peel, wash and cut in cube. Together with lovage get in pot. Get water in pot over all. Bouillon and parsley put and boil up. 20 minutes simmer up to vegetables soft. After puree and season taste.

73

Marigold
The marigold of our front gardens is oresumably descended from the field marigold. Contents materials of the marigold are ethereal oil, Xantophylle, bitter substances and Flavonoide, which is why this valuable cream is suited particulary for massages and to the everyday care. Herbal healing balm ingredients: - 2c. oilive oil - 1/4c. dried comfrey leaves - 1/4c. dried calendula petals - 1/4c. dried lavender buds - 1 oz. beeswax - 20 drops tea tree essential oil - 20 drops lavender essential oil Place dried herbs into a crock pot. Pour olive oil over them. Turn crock pot on low and let set for four to six hours. Strain infused oil. Discard herbs. Place infused oil into a 1 qt. Saucepan and turn on low. Add the beeswax, stir until beeswax melts. Remove from heat and add essential oil. Pour into 1 oz. jars. Let cool and then seal.

Lovage
Lovage paste Ingredients: - 700g of lovage sheets - 10as0 g of sea salt or Himalayas salt The lovage sheets wash, dry and chop up with the mixer. Sea or Himalayas salt add and well mix, until the salt has freed itself. In glass bottle, close and at a chill, dark place keep. It keeps by the slt more than one year.

74

United Kingdom, Hemel Hempstead

Chicken Curry
5 medium onions 4 garlic cloves ½ teaspoon of salt Small piece of root ginger 1 teaspoon of ground garlic 1 tablespoon of oil 100ml water Medium can of tomatoes 2 teaspoons curry paste 1 chicken breast fillet or, for vegetarians England Rice 1 handful of rice (per person)

Naan Bread
375g plain flour 1 teaspoon baking powder 1 tablespoon of sugar 200ml of milk 1 egg

75

Turkey, Samsun

Stuffed collard with minced meat Ingredients
1 kg collard 400 g minced meat 2 average size onions 6 stalks parsley 1 tea cup rice 1 teaspoon black pepper 2 average size tomato 2 glasses yoghurt 3 cloves garlic Salt

Method
Wash the collards. Cut and throw out their stems. Boil the green part as a whole and sieve. Preparation of the stuffing: Work thoroughly through mixing onion, parsley, minced meat, black pepper, tomato paste or tomato, salt and rice. Spread the boilded collard on hand, in such a manner that its grained side comes on top. Wrap through adding some filling inside. Put one collard leave at the bottom of the saucepan. Align the stuffing in the saucepan as they are wrapped. Cover with a plate. Add enough boiled water to show up on surface and put the lid of the saucepan. Cook about half an hour. Consumed optionally with or without garlic yoghurt. Note: Stuffed Grape Leave is cooked similarly. However, dill is add.

76

Poland, Wresznia

Chocolate Cookies with Candied Violets
Ingredients (for 30-40 biscuits)
225g unsalted butter, softened 2 cups caster sugar 3/4 cup baking cocoa powder 2 large eggs 1 teaspoon pure vanilla extract 2 cups plain flour 1 teaspoon baking powder 100g dark chocolate 2 tablespoons candied (crystallised) violets

Method
Preheat oven to 180 degrees C. Cream butter and sugar with an electric mixer in a large mixing bowl. Add eggs, vanilla and cocoa powder and beat until combined. Sift flour and baking powder in a separate bowl and then fold gradually into the mixing bowl. The dough should be smooth, very fluffy and sticky. Using your hands or a tablespoon, shape balls of dough about 34cm in diameter. Flatten slightly on a lined baking tray and then press a small piece of dark chocolate into the centre. Gently use your fingers to press the dough around the piece of chocolate. The dough is very sticky, so it might be easier to lightly flour your hands before touching the dough. Crush candied violets into small pieces and then sprinkle over the top of each ball of dough. Leave about 5 cm between each biscuit to allow room for spreading. Bake for approximately 10 minutes. The biscuits should be just starting to firm up around the edges but will still be soft and fudgy in the middle. Serve straight away while the centres are still liquid. Can be stored in an airtight container for a week. When ready to serve, warm up in a microwave for 15-30 secs, or until the biscuits are very warm to the touch, so that the chocolate in the centre is melted.

77

Medicinal recipes
Birch Tea
Place 2 to 3 teaspoonfuls in a cup and pour on boiling water. Cover the mix and allow to steep for 10 minutes. Take the tea about three times daily.Birch tea can also be made using the bark of the tree. Simply place a teaspoon of dried birch bark in a cup of boiling water, then allow it to stand for 15 minutes. Take this twice or three times a day.Health benefits:- helpful in alleviating joint pain related to rheumatoid arthritis and osteoarthritis,- helpful in combating gout,- helpful in fighting urinary disorders,- helpful in removing excess fluids from the body.

Heartsease
infusionSteep 1 teaspoon of finely chopped heartsease in 1 cup of hot water for 5 minutes. Soak gauze compresses in the infusion and apply to the affected area of the skin.Health benefits:- helpful in treating eczema, acne and other skin problems,helpful in treating skin inflammations.Common heather teaPlace two teaspoons of dried flowers to a quarter liter of boiling water. Leave the tea for about 15 minutes. After that, the tea is strained and ready to drink. Usually two to three cups of this tea are taken throughout the day.Health benefits:- helpful in treating arthritis and rheumatism,- helpful in treating various urinary tract infections,- helpful in regulating digestion,- helpful in relieving stress.

Rowanberry Apple Jam Ingredients
2l (2000 ml) rowan-berries, frost-tempered, rinsed and cleaned; 4-5 apples, peeled and cored; 6dl (600 ml) water; 1 1/2 l (1500 ml) sugar; juice of 1 lemon; 4-5 cloves; 12 tablespoons cognac; a pinch of salt

Method
Cut the apples into small chunks. Put rowan-berries, apple chunks and cloves into a saucepan. Add water, bring to a boil and cover. Simmer until rowan-berries are soft (15-20 minutes). Add sugar, stirring, until it is dissolved. Simmer for 15-20 minutes more, or until the jam is firm. Add lemon juice and a pinch of salt. Furthermore, be luxurious, add a small amount of cognac. Finally pour the hot jam into hot jars sterilized with boiling water. Close the jars with sterilized lids and let cool. Store the jam in the refrigerator. Rowan-berry jam is a condiment that goes very well with with game, steaks and roast. The berries are nutritious. They contain apple acid, pectin, sugars, beta-carotene, Vitamin C and flavonoids that help to maintain the Vitamin C. !!!The best thing to do is to collect the berries when they ripen, and before the birds get them. Then throw cleaned berries into the freezer for 2 - 3 days. That also sweeten them up a bit because they are very, very tart.

78

Portugal, Santa Catarina

Lavender cookies
Ingredients
250g flour 1 teaspoon dried yeast 125g butter 1 or 2 spoons chopped lavender Lemon or orange zest (peel) 1 pinch of salt 125g sugar 1 egg

Method
1. Mix the flour, the dried yeast, the butter, the lavender and the lemon peel and the salt using your fingers until you get a crumble. 2. Add the egg and the sugar and mix everything until you get a homogenous mixture and leave it rest for about 30 to 60 minutes. 3. Preheat the oven to 200C. Grease a tray with some butter. 4. Put small amounts of the mixture on the tray to make the cookies. 5. Put it in the oven and wait about 10 minutes.

79

Garlic Bread with Oregano
Ingredients
250gr of bread dough 4 cloves garlic 4 limbs of fresh oregano 4 tablespoons olive oil salt and pepper Fleur de sel

Method
In a bowl (mortar) crush the garlic with fresh oregano and salt. When everything is well crushed, add the oil to form a paste that can be spread. If necessary add a little more olive oil. Roll out the dough as if to make a pizza, a round or rectangular form, and spread throughout the dough the mixture with the help of a kitchen brush. Finally add a little freshly ground pepper and fleur de sel. Bake it in a 180 º C oven until the bread is cooked and golden in colour. Serve it warm.

Iced Infusion St.John's Wort

Ingredients
1 liter water Hypericum leaves Lemon zest Prepare the infusion with the water and hypericum leaves. Add the lemon zest. Let it cool in the fridge. Suggestion: Serve the drink with ice cubes.

Lemon Verbena Ice Cream
Ingredients (4 portions)
4 leaves gelatin (colorless) 200 g sugar 2 dl water Lemon verbena sprig 1 dl milk 2 dl cream

Method
Soak the gelatin leaves in cold water. In a pan put the sugar, the water and the lemon verbena sprig and let it boil. Remove the "syrup" from heat and strain it in a colander. Drain the gelatin and dissolve it in two spoons of hot water. Add it to the syrup. Let it cool. In a bowl, mix the milk with the cream and add them to the syrup. Take it to freeze until it gets frozen (solid). Serve it accompanied with a lavender cookie.

80

Slovakia, Secovce

Chicken roll with herbs and herbal dressing
Ingrediens
Chicken breast 400g Mozzarella cheese 100g Ham 100g Fresh spinach Basil Black pepper - minced Salt, garlic Red pepper, chicken broth

Method
Slice chicken breast, tenderize, add salt and pepper, rub with garlic. Put the ham and slice of cheese, add spinach and red pepper on the chicken slices and roll up everything. Fasten with toothpicks or thread. Roll put to the pan into the heated butter, fry it from all sides. Then roll put into the dish and pour it with chicken broth. Bake for 15 minutes at 180 ° C. After baking cut on the thin slices. Serve cold with baguette and herbal dressing. Garnish with basil leaves.

Dressing
Ingredients: white yogurt dill garlic salt black pepper white mustard onion (chives)

Procedure
Mix all ingredients and serv.

81

Gastric walnut extract
100 g Crushed fresh green husk (or leaves) 5 g chopped almonds ½ l pure alcohol Leave at room temperature for 2-3 weeks, leach, sometimes ventile Drink daily 1slug fasting, preferably in the morning, to improve digestion, in slimy intestines, parasites or as a healthy appetizer

Garlic in wine
Crush wild garlic, let it infuse from 5 to 6 days in white wine. After that you can use it like a medicine. Use medicine- 1 spoon daily before breakfast. (People with high blood pressure every second day)

Cheese-chives appetizer
1 bunch of chives - minced 1 red onion - minced 1 spoon of lemon juice 200 g full-fat cream cheese salt, ground black pepper, ground red pepper

82

GLOSSARY
(A)
Antifungal: Antifungal medication, a medication used to treat fungal infections such as athlete‛s foot, ringworm, candidiasis, etc. Anti-inflammatory: Anti-inflammatory refers to the property of a substance or treatment that reduces inflammation. Anti-inflammatory drugs make up about half of analgesics, remedying pain by reducing inflammation as opposed to opioids, which affect the central nervous system. Alopecial: Loss of hair,baldness Antiscorbutic: A remedy for scurvy Anti-spasmodic: An antispasmodic (synonym: spasmolytic) is a drug or a herb that suppresses muscle spasms. Antiviral: Antiviral drugs are a class of medication used specifically for treating viral infections Like antibiotics for bacteria, specific antivirals are used for specific viruses. Unlike most antibiotics, antiviral drugs do not destroy their target pathogen; instead they inhibit their development.

(D)
Dark Ages: The concept of a period of intellectual darkness that supposedly occurred in Europe following the collapse of the Western Roman Empire Diarreha: Also spelled diarrhoea, is the condition of having three or more loose or liquid bowel movements per day. It is a common cause of death in developing countries and the second most common cause of infant deaths worldwide. The loss of fluids through diarrhea can cause dehydration and electrolyte imbalances. In 2009 diarrhea was estimated to have caused 1.1 million deaths in people aged 5 and overand 1.5 million deaths in children under the age of 5. Oral rehydration salts and zinc tablets are the treatment of choice and have been estimated to have saved 50 million children in the past 25 years. Diuretic: Substance which promotes urine flow Diaphoretic: Substance which increases perspreation

(E)
Emesis:Vomiting

(F)
Flavonoid: A thing which looks like Vitamin P and used for making the bleeding stop

(G)
Gastro-intestinal: Of the intestine and stomach Gothe: 28 August 1749 - 22 March 1832) was a German writer, pictorial artist, biologist, theoretical physicist, and polymath He is considered the supreme genius of modern German literature.His works span the fields of poetry, drama, prose, philosophy, and science. His Faust has been called the greatest long poem of modern European literature His other well-known literary works include his numerous poems, the Bildungsroman Wilhelm Meister‛s Apprenticeship, and the epistolary novel The Sorrows of Young Werther.

(H)
Herpes: An erruption of the skin taking various names according to its form

(L)
Lithiasis: (Pathalogy)Formation of stony secretation in the body.

(M)
Monk: Hermit,male member of a relious order Moses: Hebrew,Prophet who lead to Israelities

(P)
83

Perennial: A plant that last for many years Pharmasist: Druggist,aphothecary Polyphenol: Is a structural class of natural, synthetic, and semisynthetic organic chemicals characterized by the presence of large multiples of phenol structural units (right). The number and characteristics of these phenol structures underlie the unique physical, chemical, and biological (metabolic, toxic, therapeutic, etc.) properties of particular members of the polyphenol class. Psioriasis: A chronic skin disease characterised by scaly red patches on the thin

(S)
Sciatica: Condition characterised by shootingpain in the lower back hips and thighs. Seborrhoea: Excessive discharge of an oily or fatty substance from the sebaceous glands Silica: Silicon dioxide,crystaline compound found in sand and quartz

(T)
Tannin: Substance derived from certain plants (used in tanning hides and in medicine)

84

This book is a result of 2 years of working. During this process all schools with all staffs made great efforts so they deserve very big thanks. Also in the name of all schools we want to say special thanks to all National Agencies for supporting us in this project.

REFERENCES
Wikipedia www.wildkrauterkunde.de www.heilkrauter.de www.krauterallerlei.de Krzesniak Leszek-Aptecka Ziolawa (Herbal Medicine Chest) (1986) www.botanical.com Krzesniak Leszek - Apteczka ziołowa [Herbal Medicine Chest] (1986) minareceptsamlingar.blogspot.com/2007/10/rowanberry-apple-jam.html www.montage-gruppe.de www.huettenhilfe.de img.fotocommunity.com/images/Gemaelde-Skulpturen/Gemaelde-und-Zeichnungen www.rupp-hansjoerg.de www.ratschlag24.com realvietfood.com www.baldur-garten.ch www.lebensmittelfotos.com

85

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful