Kijk op Bodegraven

veel voordeel tijdens
vroege vogel actie
pagina 3
wethouder goudbeek
over detailhandel
pagina 6
geld voor inrichting
evertshuis
pagina 7
ontknoping sport-
ontmoeting nadert
pagina 13
3e jaargang
nummer 26 - 2013
woensdag 26 juni
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 • info@bbmglas.nl • www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
¹7 lS W££k
7lI0 V00k...
C!000 kies & 880
kipdrumsIicks gekruid,
88O worsIen, hamburgers
a la minuIe, speklappen
gemarineerd,
slagershamburgers,
varkensIileIlap|es
a la minuIe gemarineerd,
kinderspiezen en varkens-
shaslicks zonder spek
3 bak|es a 4 sIuks
Alle rcmbinoties mcqelijl


 


Langera
k
6
5 IAAk


¹7 lS ¹7 lS W££k
7lI0 I0 V00k...






C
kip








kip
88O
a l
gem
sla
var
a l
CC
kip


6.
00

3 8AkI£S
C!000 langerak kaadhuispIein 8edegraven
0peningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL KOOPZONDAG OPLN I2.00 - I7.00 uur
C!000 langerak 8reekveIden 8edegraven
0peningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL ZONDAG OPLN I6.00 - I9.00 uur
milde vorm van kritiek en
waardering voor nieuw
coalitieakkoord
Een maand na de presentatie konden de raadsfracties zich uitspreken over de aanvullingen op het coalitie-
akkoord van VVD, Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BB-R), SGP en ChristenUnie. Dat deden vooral de
oppositiepartijen CDA, PvdA en GroenLinks.
Het CDA beet het spits
af. Fractievoorzitter Nico
de Heij zei blij te zijn dat
er een coalitieakkoord
lag. Vervolgens pakte hij
direct fink uit in de rich-
ting van de wethouders
Kees Oskam (Christen-
Unie) en Jan-Christiaan
Goudbeek (VVD). De eerste
verweet hij dat hij tijdens
een commissievergade-
ring verstek liet gaan bij
een onderwerp uit zijn
portefeuille (bespreking
over openbaarheid fets-
pad Enkele Wiericke). En
Goudbeek kreeg er verbaal
van langs, omdat die schit-
terde door afwezigheid op
een informatieavond over
de geplande rondweg in
Reeuwijk-Brug. Ook hield
hij de wethouder verant-
woordelijk voor de knullige
presentatie waar de circa
honderd aanwezigen het
op die avond mee moes-
ten doen. “Een wethouder
hoort de ‘commander in
chief’ te zijn. Op belang-
rijke momenten moet je
niet wegduiken,’’ wierp
De Heij de twee wethou-
ders voor de voeten. Ook
de voorgenomen reductie
van het aantal koopzon-
dagen - van 12 naar 8 per
jaar met ingang van 2014
- bleef niet zonder com-
mentaar. “Van de Christen-
Unie had ik meer ver-
wacht. Het gaat hier alleen
maar over intenties,’’ zei
De Heij wiens fractie vorig
jaar tegen de koopzondag
stemde.
bouw van
huurwoningen
Lisbeth Hertogh liet opte-
kenen dat de PvdA blij is
dat er weer een voltallig
college zit. “Alleen jam-
mer dat wij er niet bij zijn,’’
klonk de fractievoorzitter
teleurgesteld. Ook zij kapit-
telde de presentatie over
de rondweg in Reeuwijk.
Over de voornemens op
het gebied van de woning-
bouw kon zij nog niet veel
zeggen. Daarover wilde ze
eerst concrete voorstel-
len zien. De PvdA vindt dat
woningbouw over meer
moet gaan dan alleen
koopwoningen. “Ik kom
niets tegen over huur-
woningen. Zoek contact
met Mozaïek Wonen om te
werken aan het tot stand
brengen van huurwonin-
gen,’’ adviseerde Hertogh.
Zij had ook een motie
voorbereid over starters-
leningen. Die hoefde zij
uiteindelijk niet in te die-
nen. Wethouder Jan Leen-
dert van den Heuvel zegde
namelijk toe uit te zoeken
of de elf gereserveerde
startersleningen voor het
CPO-project in Weideveld
wel allemaal nodig zijn. Na
de zomervakantie brengt
Van den Heuvel hierover
verslag uit. Ronduit teleur-
gesteld was Hertogh over
de paragrafen ‘fnanciën’
en ‘sociaal’. “Die worden in
vier regels afgedaan.’’
pleidooi voor uitstel
rondweg
Een hoog krantenkoppen-
gehalte. Zo kwalifceer-
de Robèrt Smits namens
GroenLinks de aanvullin-
gen op het coalitieakkoord.
Als voorbeeld noemde hij
de ‘sociale paragraaf’. Die
bestaat uit slechts één zin
en spreekt over het zoveel
mogelijk ontzien van de
zwakken en kwetsba-
ren in de samenleving.
“Zo lust ik er nog wel een
paar,’’ schamperde Smits.
Voor de geplande rond-
weg in Reeuwijk-Brug
pleitte GroenLinks voor
uitstel tot de tijd dat de
gemeente meer fnanciële
armslag heef. Wat Groen-
Links betref mogen alle
supermarkten in het dorp
op zondag open. “Laat de
bewoners zich daarover
uitspreken en spendeer er
verder niet al te veel tijd
aan,’’ was de boodschap
van Smits. Op het gebied
van duurzaamheid moet de
gemeente zich ook richten
op korte termijn doelen.
Door het energieverbruik
van de eigen gebouwen te
registeren. “Laat zien dat
je als gemeente duurzaam
werkt.’’
meest kwetsbaren niet
de dupe
Formateur Lizette Visscher
(VVD) ging in het kort in op
de reacties van de opposi-
tiepartijen. “Het bestaande
akkoord hebben we zoveel
mogelijk gehandhaafd.
Op het gebied van duur-
zaamheid hebben we een
gebaar willen maken naar
de oppositie,’’ verklaarde
Visscher. Ook probeerde
zij de vrees weg te nemen
dat de meest kwetsbaren
in de gemeente het zwaarst
worden getrofen door de
bezuinigingen. “Die laten
wij niet de dupe worden.’’
Bij de geplande rondweg
in Reeuwijk-Brug zoekt
de coalitie naar mogelijk-
heden om tot kostenbespa-
ringen te komen. Ook de
VVD was ‘niet blij’ met de
presentatie over de rond-
weg en de absentie van de
wethouder. “Er komt een
nieuwe bijeenkomst en
presentatie,’’ nam
Visscher een voorschot op
het vervolg. Bij de voorge-
nomen vermindering van
het aantal koopzondagen
en de verandering van de
openstelling van de buurt-
supers op zondag, ging het
volgens Visscher om meer
dan alleen een onderhan-
delingsresultaat. “Het was
een wirwar van besluiten
en die moesten nog geëva-
lueerd worden.’’
andere geluiden
Vanzelfsprekend klonken
er uit de hoek van de coali-
tiepartijen andere geluiden
over de inhoud van de aan-
vullingen op het coalitieak-
koord. En bij de oppositie-
partijen constateerden zij
een kritische en construc-
tieve houding. Of, zoals
Arie de Groot van de
ChristenUnie het samen-
vatte: “Ik proef een milde
vorm van kritiek en waar-
dering.’’ Zeker na het mea
culpa van wethouder
Goudbeek over zijn absen-
tie bij de presentatie over
de rondweg. Daarmee was
ook voor het CDA de kous
af.
Tekst: Ad van den Herik
Vroege Vogel actie
zaterdag 29 juni
SPELEN EN ONTBIJTEN
VAN 07.30 - 09.00 UUR
KOSTEN € 4,50 P.P.
Reserveer via
info@kindereiland.nl
www. ki nderei l and. nl
Doortocht 6A • Bodegraven
Sportief Jeu de boules feest
In De Oude Zustertuin kwamen afgelopen zaterdag zeker driehonderd boulers bijeen voor het
Jeu de Boules Bedrijventoernooi. Ondanks een licht buitje af en toe, bleef iedereen enthousiast
en werd het steeds gezelliger. Zeker toen ‘Herriemonie’ uit Alphen aan den Rijn voor een vrolijke
noot zorgde.
Nadat er 375 partijen waren gespeeld, werd de winnaar bekend gemaakt. De eerste plaats werd
veroverd door Advies4U, met hun team bestaande uit Kees Jan van de Akker en Jan Veenstra.
De tweede plaats kwam aan Auto Bruijnen toe met Bert Aberson en Jan Boot als teamleden. Het
koningskoppel Jan Tuitel en Teus de Wit van de Versluijs Groep werd derde. Wim Groenen ging
met de hoofdprijs van de verloting, een scooter, naar huis. Na de prijsuitreiking maakte ‘Helemaal
Top’ er nog een groot feest van. Volgend jaar is het bedrijventoernooi gepland op 21 juni.
Beeld: Pancras Kuipers
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 2
alarmnummers
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
geZondheidsZorg
huisartsen
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
waarneming
Waarneemcentrale huisartsen
(tijdens kantooruren) 0172-892020
huisartsenpost
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ZiekenhuiZen
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
apotheken
BENU apotheek Bodegraven, Brug-
straat 1, Bodegraven, 0172-612031
BENU apotheek Vromade, Vromade
2, Bodegraven, 0172-617126
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
geestelijke
geZondheidsZorg
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
verloskundige
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
tandartsen
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,
Bode gra ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,
Bodegra ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide,
Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
thuisZorg
Vierstroom, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven team 1,
Noordstraat 8, Bodegraven,
06-83214200.
Buurtzorg Bodegraven team 2,
Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,
06-51921997
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Thuiszorg De Meent (Zorgpartners
Midden-Holland), Willem de
Zwijgerstraat 8, Bodegraven, 0182-
723723
Vegro Thuiszorgwinkel,
Bodegraafsestraatweg 3, Gouda,
0800–2887766
hospice
Hospice en Terminale Thuiszorg
Midden-Holland, Ridder van Catsweg
67, Gouda, 0182-358199
maatschappelijke
ondersteuning
wmo
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
Seniorenagenda
(B) Bodegraven; (M) Meije; (N) Nieuwerbrug; (Z) Zwammerdam
Agenda-item doorgeven? Mail naar redactie@kijkopbodegraven.nl.
rijngaarde (b)
Maandag
• Creaclub, 09.30-11.30 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• Handwerken Rode Kruis, 14.00-
16.00 uur
• Countrydansen, 16.00-17.00 uur
• Schaken, 20.00-23.00 uur
Dinsdag
• Bibliotheek, 9.00-10.30 uur
• Koffe en gesprek, 09.30-11.00 uur
• Werelddansen, 10.30-12.00 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• PCOB middag, 14.30-16.30 uur
• Computerclub, 19.00-22.00 uur
(iedere 2e dinsdag vd maand)
Woensdag
• Gymnastiek, 10.00-11.00 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• KBO middag, 14.00-16.30 uur
Donderdag
• Zangkoor, 09.45-11.30 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• ABVB middag, 14.00-17.00 uur
Vrijdag
• Gymnastiek, 09.30-10.15 uur
• Gymnastiek, 10.30-11.15 uur
• Biljarten, 13.00-17.00 uur
• Koersbal, 14.00-16.00 uur
• Bridge, 14.00-17.00 uur
• Rummikub, Triominos, 14.30-16.30
uur
hofhuis (b)
Maandag
• Klaverjassen, 14.00-17.00 uur
Dinsdag
• Koffeochtend, 10.00-11.30 uur
Woensdag
• Hobby Do, 10.00-12.00 uur
de meent (b)
Vrijdag
• Bewegen voor ouderen, 10.15-11.00
uur, € 3,50
• Bewegen voor ouderen, 11.15-12.00
uur, € 3,50
• Klaverjassen, 14.00-16.00 uur,
€ 3,50 (1e vrijdag vd maand)
• Koersbal, 14.00-16.00 uur, € 3,50
(2e vrijdag vd maand)
• Bingo, 14.30-16.00 uur, € 5,00
(3e vrijdag vd maand)
• Koersbal, 14.00-16.00 uur, € 3,50
(4e vrijdag vd maand)
• Bruin café, 16.00-18.00 uur
wierickehuis (n)
Dinsdag
• Sociëteit, 14.00-17.00
Donderdag
• Gymnastiek, 09.30-10.15 uur
Gevonden en vermiste huisdieren
Vermist: Bodegraven, Hollandhof: Rood-witte kat van twee maan-
den oud.
Gevonden: Bodegraven, Oud Bodegraafseweg: Grijs-cyperse kat,
geen witte delen in de vacht.
Stichting Dierenhulpverlening Woerden, 0348-414242,
www.dierenhulpverleningwoerden.nl.
Zwemschool Het Groene Hart
Locatie: Zwembad Ipse De Bruggen, Spoorlaan 19, 2471 PB Zwammerdam
> Saskia ten Brink - 06-31042131 < > Teun Edelman - 06-23714578 <
Kijk voor alle informatie op:
Opleiding volgens het landelijk ZwemABC
Les in kleine groepjes van max. 5 leerlingen
Methode Ervaringsgericht zwemonderwijs
Volop zomerlessen, vakantie zelf in te vullen
Tussentijds instromen mogelijk
Zuidzijde 54b, 2411 RS Bodegraven, tel. (0172) 612 127
info@bouwcobo.nl, www.bouwcobo.nl
Combinatie
van juiste
kennis en
vertrouwen!
• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Renovatie/verbouw
• Restauratie
• Waterbouw
Bouwcombinatie Bodegraven houdt niet van
half werk. Wij staan u terzijde op elk onderdeel
van het gehele (bouw)traject. Van planontwikke-
ling en budgettering tot vergunningszaken.
Bel voor een vrijblijvende kennismaking:
(0172) 612 127.
Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bodegraven, (M)
Meije, (N) Nieuwerbrug en (Z) Zwammerdam. Vaste activiteiten voor senio-
ren worden vermeld op de servicepagina [zie pagina 2]. Activiteit of evene-
ment aanmelden? redactie@kijkopbodegraven.nl
woensdag 26 juni
• Rode Kruisgebouw (B),
Kofeochtend voor buiten-
landse vrouwen, 09.30-
11.30 uur
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur
• Gemeentehuis (B),
Gemeenteraadsvergade-
ring, 20.00-23.00 uur
Zaterdag 29 juni
• Centrum (B), Vroege
Vogel Actie, 07.00-09.00
uur
• Station (B), Boerenland-
padenwandeling Veldzicht-
pad, 10.00-12.00 uur
• Muziekschool De Wissel
(B), Instuif muziekschool,
10.00-12.00 uur
• Antoniuscollege (B),
Proefes gitaar Muziek Col-
lectief Bodegraven, 10.00-
12.00 uur
maandag 1 juli
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur
• Voetbalkooi (N), Buurt-
sport, 19.00-20.30 uur
dinsdag 2 juli
• Gemeentehuis (B), Verga-
dering Commissie Samen-
leving, 20.00-23.00 uur
woensdag 3 juli
• Rode Kruisgebouw (B),
Kofeochtend voor buiten-
landse vrouwen, 09.30-
11.30 uur
• De Zon (B), Tienerinloop,
19.00-22.00 uur
• Gemeentehuis (B), Verga-
dering Commissie Bestuur
en Financiën, 19.00-23.00
uur
donderdag 4 juli
• Gemeentehuis (B), Verga-
dering Commissie Ruimte,
20.00-23.00 uur
Locatie Platteweg
ZOMERFEEST 2013
28 en 29 juni
Vrijdagavond
22.30 uur
Peter Beense 18.00 uur Fietspuzzeltocht
19.30 uur Krachtspektakel
21.00 uur Start Discotheek
met DJ Jordy
Zaterdagavond Artiesten!
De gehele avond is er dansmuziek in de consumptietent m.m.v. Discotheek DJ Jordy.
21.30 uur
Floortje Smit
(e Voice of Holland)
22.30 uur
Johannes Rypma
(e Voice of Holland)
Vanaf 13.30 uur
Met o.a. Jeugd Krachtspektakel,
Ballonnenwedstrijd, Disco en nog veel meer.
www.sluipwijksemargriet.nl
Zaterdagmiddag Kindermiddag
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
opvoedhulp
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-
547888.
uitkering gerechtigden
PUREE Platform Uitkering gerechtig-
den Bodegraven-Reeuwijk, 0182-
392226, rebo@stichtingpuree.nl
dierenartsen
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Stichting Dierenhulpverlening
Woerden, 0348-414242
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk,
0182 392568.
kerken
Zaterdag 29 juni
St. Willibrorduskerk (B), Geloofsge-
meenschap St. Willibrordus, 19.00
Zondag 30 juni
Bethelkerk (B), Gereformeerde
gemeente, 10.00 en 18.30 uur
Ichthuskerk (B), Gereformeerde kerk
vrijgemaakt, 09.30 en 16.30 uur
Dorpskerk (B), Hervormde gemeente,
09.30 en 18.30 uur
Bethlehemkerk (N), Hervormde
gemeente, 09.30 en 18.30 uur
Ontmoetingskerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 09.30 uur
Salvatorkerk (B), Protestantse
gemeente Emmaüs, 11.00 uur, jon-
gerendienst
Lutherkerk (B), Protestantse gemeen-
te Emmaüs, 18.30 uur
Brugkerk (N), Protestantse gemeente
Nieuwerbrug, 09.30 uur
Evertshuis (B), Pinkstergemeente
Morgenstond, 10.00 uur
Gebouw Irene (B), Vergadering
Bodegraven ‘Irene’, 09.45 en 18.30
uur
St. Willibrorduskerk (B), Geloofsge-
meenschap St. Willibrordus, 11.00
uur
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte (M), 11.00 uur
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 3
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Alleen op:
vrijdag
juni
zaterdag
juni
28
29
Roomboter flappen
Abrikozen, kersen of appel
Vers uit eigen oven.
4 stuks
3.56 Nu 1.78
2+2
GRATIS
pub018OWGO9Nfc400EW_hr.indd 1 6/21/13 11:29:01 AM
vroege op voor voordeel!
De Vroege Vogel Actie vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 juni. Op deze dag zijn alle winkels extra vroeg
geopend en bieden zij klanten allerlei acties en speciale aanbiedingen die alleen tussen 07.00 en 09.00 uur
geldig zijn. Ook John en Graciela van der Heijden van Shoeby zijn al druk in voorbereiding voor deze
populaire zaterdag.
John en Graciela doen dit
jaar voor de derde keer
mee. “De sfeer tijdens de
Vroege Vogel Actie is altijd
goed,” zo vertelt John. “Het
leef in het dorp en het is
een geliefde ochtend voor
iedereen.
korting en
geZelligheid
Het is natuurlijk wel de
bedoeling dat je als onder-
nemer iets extra’s doet. De
klant moet er op zaterdag-
ochtend wel extra vroeg
zijn bed voor uit willen
komen. Als je van plan
bent 20% korting te geven
die je al in de planning
hebt voor de uitverkoop-
periode, dan komt de klant
niet. Die wacht dan gewoon
een paar weken. Wij geven
bijvoorbeeld van 7.00 tot
9.00 uur extra korting,
maar ook korting op de
nieuwe collectie. Dan wordt
het voor de klant ook echt
aantrekkelijk om te komen.
Zo heef iedere detaillist
weer zijn eigen bijdrage
aan de Vroege Vogel Actie.“
John en Graciella hechten
belang aan sfeer en gezel-
lige service. Sterke kofe,
jus d’orange en broodjes
staan zaterdagochtend dus
bij de ingang.
actie
Onder hun bezielende lei-
ding van is er onlangs een
Italiaanse week georga-
niseerd. “In een tijd als
deze is het belangrijk dat
we met elkaar zorgen dat
het centrum Bodegraven-
Reeuwijk interessant blijf.
Soms doe je dit door met
de straat iets te doen en
de andere keer met het
hele centrum. Hoe meer je
met elkaar kunt doen, hoe
beter. Het is belangrijk om
elkaar niet als concurrent
te zien. In een tijd dat je
elkaar nodig hebt, moet je
elkaar helpen.”
inspiratie
Voor sommige detaillisten
blijkt samenwerking nog
een heikel punt. Volgens
John van der Heijden gaat
het erom dat een ieder wel
zijn ‘eigen ding’ blijf doen.
“Leren van elkaar en van
elkaars acties of projecten
is helemaal niet erg, als je
maar wel dicht bij jezelf en
je eigen gevoel blijf. Eén
op één acties van elkaar
overnemen werkt niet. Dan
heerst het concurrentie-
gevoel, hetgeen niet bij-
draagt tot de gewenste
samenwerking. Echter, er
is niets mis mee om door
een actie of project van
een andere detaillist geïn-
spireerd te raken tot een
vergelijkbare actie die echt
bij jou past. Je moet er ten
slotte helemaal zelf achter
staan anders kan je het
niet verkopen.”
deur open
John en Graciella doen in
hun zaak gedurende het
jaar meerdere acties en
(thema)projecten. Ze doen
aan diverse sponsoringen
en/of samenwerkingen.
“Onze deur staat wat dat
betref ook altijd open voor
ideeën van collega detail-
listen. Ik weet zeker dat wij
met onze ondernemers-
geest dan zo in staat zijn
weer iets nieuws en leuks
te bedenken dat binnen
korte tijd van start kan.”
Wie weet kan Bodegraven
– Reeuwijk binnenkort al
weer uitzien naar de vol-
gende actie of themadag!
Tekst: Anneke Agterberg
Archieffoto: Ruud Kooistra
Geslaagd
Als aanvulling op de lijst van
geslaagden van vorige week:
Martijn Grijze is geslaagd voor
VMBO kader aan het Andreas
College in Leiden.
Jimmy Beijeman, Nieuwer-
brug; Younes Ghalim, Drie-
bruggen; en Lesley Hartings,
Nieuwerbrug voor VMBO
basis aan het Minkema Col-
lege in Woerden.
Mike Scheerder, Bodegraven;
en Erwin Verduijn, Nieuwer-
brug voor VMBO kader aan
bedrijven op broekvelden
kunnen groeien
De gemeenteraad stelde woensdag 19 juni het bestemmingsplan bedrijventerrein zuidrand Bodegraven vast.
En daarmee kan de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein Broekvelden toenemen, zo hield de voorzitter
van de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID), Joop de Groot, de gemeenteraad voor.
Joop de Groot merkte tij-
dens het spreekrecht op dat
het bedrijfsleven momen-
teel niet voldoende gebruik
kan maken van de vier-
kante meters op het bedrij-
venterrein. Het nieuwe
bestemmingsplan biedt de
ondernemers wel kansen
om te groeien. Onder ande-
re door een betere door-
stroming van het verkeer.
De Groot: “Door het aanleg-
gen van voetpaden wordt
een verbinding gemaakt
met de beschikbare busver-
bindingen. De route wordt
veiliger gemaakt.’’ Maar
hij ziet nog meer voorde-
len. “Door het terrein te
voorzien van groen wordt
de leefaarheid bevorderd,’’
meent De Groot.
parkeren
Doordat het nieuwe
bestemmingsplan groei
voor bedrijven mogelijk
maakt, lijkt een vergro-
ting van de parkeerdruk
voor de hand te liggen. Dat
vraagt volgens De Groot
om een gezamenlijke aan-
pak van de parkeerpro-
blematiek. “Dit kan door
op diverse locaties op de
bedrijventerreinen par-
keergelegenheid te reali-
seren voor zowel perso-
nenauto’s als een bewaakt
parkeerterrein voor vracht-
wagens. Ook wordt er
voorzien in wachtplekken
voor laden en lossen van
vrachtwagens,’’ voegt De
Groot toe. In de totale kos-
ten draagt het bedrijfsleven
zo’n 900.000 euro bij.
Niet iedere ondernemer
heef evenveel profjt van
het nieuwe bestemmings-
plan. Unica bijvoorbeeld.
Het bedrijf aan de Benelux-
weg 2 vreest voor het
verlies van 23 parkeer-
plaatsen. Wethouder Jan-
Christiaan Goudbeek
(VVD) liet weten zeer
intensief te overleggen met
het bedrijf. Hij verwacht
binnenkort tot een oplos-
sing te komen.
De gemeenteraad stem-
de unaniem in met het
bestemmingsplan, dat ook
nog de bedrijventerreinen
BBQ of (bedrijfs)Feestje?
Wij hebben de oplossing om alles
koel te houden: Een koele kar,
makkelijk en handig!
U haalt de kar bij ons op, rijdt langs de slager
en slijter, thuis de stekker in het stopcontact
en alles blijft lekker fris tot wel 2 graden celsius.
Bel ons voor prijzen en reserveringen
DE GROENDIJCK 49 - WAARDER • TEL. (0348) 50 14 29 - INFO@VERKAIKWAARDER.NL
www.verkaikwaarder.nl
Burgernet is van start gegaan
Afgelopen maandag is Burgernet in Bodegraven-Reeuwijk
officieel van start gegaan. Met een druk op de rode knop ver-
stuurden burgemeester Christiaan van der Kamp en teamchef
van politie Hollands Midden Henk Zielstra gezamenlijk het
eerste bericht naar de 391 burgers die zich tot nu toe hebben
aangemeld voor Burgernet. De boodschap van de burge-
meester en teamchef bij dit startsein was eenvoudig: iedereen
die zich tot nu toe heeft aangemeld wordt bedankt hiervoor en
iedereen die zich nog niet heeft aangemeld wordt opgeroepen
dat alsnog te doen via www.burgernet.nl. Want samen houden
we Bodegraven-Reeuwijk levendig en veilig.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen gemeente,
politie, bewoners en ondernemers om samen te werken aan
de veiligheid en leefbaarheid in eigen buurt. Gemeenten
kunnen hun inwoners waarschuwen voor incidenten die van
invloed zijn op de volksgezondheid of openbare orde zoals
gevaarlijk zwemwater of een plotselinge wegafsluiting. Met
Burgernet kunnen bewoners door de politie(meldkamer)
via telefoon, sms of email in hun woon- en werkomgeving
direct worden betrokken bij het vinden van bijvoorbeeld
verdachte personen of voertuigen. Na een melding ontvangen
de Burgernet-deelnemers een ingesproken bericht via de
(mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS of email, met
het verzoek uit te kijken en de politie te bellen wanneer zij iets
gezien hebben.
www.burgernet.nl
Groote Wetering en de
zogenaamde AC Driehoek
omvat.
Tekst: Ad van den Herik
het Minkema College in Woer-
den.
Sven van Esch, Waarder voor
VMBO theoretisch aan het
Minkema College in Woerden.
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 4
Woensdag 3 juli,
20.00 uur
Vrouw & Busyness Groene Hart
organiseert een workshop Paar-
den coaching rond het thema Jij
en je Klant. Locatie: Manege De
Goudse Hout, Goudse Houtsingel
101 in Gouda. Nadere informatie:
www.vrouwenbusyness.nl.
Dinsdag 2 juli,
18.30-20.00 uur
Sail-inn Nationaal Regenboog
Evenement met openingsrede
door J. Fransen, Commissaris van
de Koning.
Locatie: Brasserie de Poort,
Haven 100 in Leiden.
KlantServiceCentrum Zorgpartners
Zorgpartners Midden-Hollland is gestart met het KlantServiceCentrum, het
eerste aanspreekpunt voor klanten die meer informatie willen over het dien-
stenaanbod van Zorgpartners. Door de inzet van één centraal informatie-
punt en telefoonnummer is het voor klanten van Zorgpartners direct duidelijk
waar vragen gesteld kunnen worden. KlantServiceCentrum geeft antwoord
op alle vragen over diensten die Zorgpartners aanbiedt, zoals het lidmaat-
schap Comfort à la carte, thuiszorg, personenalarmering, tafeltje-dekje en
woningen. Ook kunnen mensen zich direct aanmelden voor diensten. Het
KlantServicentrum is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.30
en 17.00 uur via (0182) 723 723 en via mail: klantcontact@zorgpartners.nl
Zwemschool Het Groene Hart van start
Eind juli gaan de Bodegravers Saskia ten Brink en Teun Edelman in Zwam-
merdam van start met een zwemopleiding voor kinderen uit de regio vanaf
4 jaar. In kleine groepjes (maximaal 5 kinderen) zal zwemles worden gege-
ven volgens de normen van het landelijk bekende ZwemABC. Beiden heb-
ben ruime ervaring in het geven van zwemonderwijs. In het knusse zwembad
van Ipse De Bruggen wordt gestart met zwemlessen op de donderdagmid-
dag en de zaterdagochtend. Bij voldoende belangstelling wordt ook de
dinsdagmiddag in het rooster opgenomen. Naast de gewone zwemlessen
staan na de zomervakantie ook kleuterlessen, als voorbereiding op de nor-
male zwemlessen, in de planning. Voor zwemlessen tijdens de zomervakan-
tie kan apart worden ingeschreven. Ook tussentijds instromen is mogelijk.
Hiervoor komt een aparte voorzwem mogelijkheid waarin gekeken wordt op
welk niveau de leerling in kan stromen. In Zwammerdam worden de kinderen
opgeleid voor het A-diploma. Afzwemmen zal, gezien de afmetingen van
het zwembad in Zwammerdam, plaats gaan vinden in zwembad De Wel in
Nieuwkoop.
www.zwemschoolhetgroenehart.nl
Nieuwe haring bij Visgilde
Het seizoen voor de Nieuwe Haring is afgelopen woensdag dan eindelijk
begonnen, haringliefhebbers moesten twee weken langer wachten op de
start van het seizoen. Dat Visgilde Teun van der Toorn goede haring verkoopt
is al jaren te zien aan de hoge cijfers die de Bodegraafse viswinkel haalt in
de AD-Haringtest. De afgelopen jaren scoorde Teun eenmaal een 9 twee-
maal een 9,5. Of de winkel ook dit jaar wordt bezocht door het testteam van
het AD is nog niet bekend. Zeker is dat de grootste droom van Teun is om
eens op de eerste plaats te staan in deze test. Tot slot legt Teun nog een
keer uit hoe de nieuwe haring het beste kan worden gegeten. “Hou ‘m hoog
boven het hoofd, doe je mond wijt open en laat de haring langzaam naar bin-
nen glijden en geniet van de heerlijk smaak.”
Tekst en beeld: Pancras Kuipers
Instuif muziekschool De Wissel
Bij regionale muziekschool De Wissel is zaterdag 29 juni van 10.00 tot 12.00
uur een instrumenten instuif. Allerlei instrumenten, zoals gitaar, saxofoon,
fagot, viool, blokfuit en dwarsfuit worden gedemonstreerd en kunnen ook
worden uitgeprobeerd. Docenten zijn aanwezig om informatie te geven en
vragen te beantwoorden. Bovendien is het op vrijdag 12 juli mogelijk een
gratis proefes te volgen op saxofoon, keyboard en klarinet. Aanmelden voor
de proefes via info@muziekschoolbodegraven.nl. De Wissel is gevestigd in
gebouw De Regenboog, Stationsweg 17a te Bodegraven.
www.muziekschoolbodegraven.nl
Vakantiewerk gezocht
Jongerencentrum De Zon en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-
Holland zijn op zoek naar vakantiebaantjes voor jongeren in Bodegraven-
Reeuwijk en roepen bedrijven op vakantiebaantjes toe te sturen. Vanaf 1 juli
starten beide organisaties op verschillende plaatsen in Bodegraven-Reeuwijk
met een voorlichting over vakantiewerk en dan willen ze graag de open-
staande vacatures voor vakantiebaantjes aan de jongeren aanbieden. Neem
voor meer informatie contact op via 06-12839280 of jongerenwerkmiddenhol-
land@live.nl.
Gratis bloeddrukmetingen
Vierstroom Thuiszorgwinkel Gouda (Bodegraafsestraatweg 3) biedt elke
eerste woensdag van de maand gratis bloeddrukmetingen aan. Op woens-
dag 3 juli aanstaande kan men tussen 10.00 en 15.00 uur binnenlopen, een
afspraak maken is niet nodig. De bloeddruk wordt gemeten met een automa-
tische bloeddrukmeter. Na de meting kunt u bij de medewerkers terecht voor
vragen en tips.
www.vegro.info
Prijswinnaars blij verrast met
plantenpakket
Drie winnaars van de Open Kwekerijdag Prijsvraag ontvingen afgelopen
week een gemengd plantenpakket om hun tuin op te feuren. Om dit pakket
te winnen moesten zij tijdens de Open Kwekerijdag op 15 juni in Boskoop
bij de negen deelnemende bedrijven vragen beantwoorden die betrekking
hadden op de teelt van de boomkwekers. Uit de grote stapel ingeleverde
formulieren zijn de volgende winnaars gekomen: J.W.M. van Velzen uit
Waddinxveen, A.C.M. Kaptein uit Bodegraven en C.G.C. Mulder uit Boskoop.
www.openkwekerijdag.nl
Proefessen gitaar
Iedereen die gitaar wil leren spelen is uitgenodigd voor de proefes van
Muziek Collectief Bodegraven. Zaterdag 29 juni geeft Erik den Uijl van 10.00
tot 14.00 uur gratis proefessen voor akoestisch-, electrisch- en basgitaar. Tij-
dens deze lessen kan iedereen een gitaar uitproberen en met wat aanwijzin-
gen het gitaarspelen spelen ontdekken. Uiteraard zijn er voldoende gitaren
aanwezig. De gitaarlessen zijn geschikt voor jong (vanaf 8 jaar) en oud en
voor beginners en gevorderden. De lessen van Muziekcollectief Bodegraven
worden komend seizoen gegeven in het Antoniuscollege Bodegraven. Neem
voor meer informatie contact op via erikdenuijl.tokkeltotaal@hetnet.nl.
Vakwerk door Van Wijk Wegenbouw
Van Wijk Wegenbouw uit Bodegraven is sinds enige weken bezig om het
straatwerk en straatmeubilair van de Kerkstraat in Bodegraven te vernieuwen.
Bij het laatste stuk van de Kerkstraat wordt de vakbekwaamheid van de stra-
tenmakers danig op de proef gesteld. Antieke granieten keitjes moeten in een
waaierverband worden gelegd. De stratenmakers van Van Wijk Wegenbouw
laten hier zien dat ze het oude ambacht in hun vingers hebben.
Winnaar van fets
Mevrouw Van Lingen werd onlangs verblijd door Rick Kamminga, manager
houdbaar C1000 Langerak Raadhuisplein Bodegraven, met een nieuwe,
complete stadsfets. Zij bleek de winnaar van de plaatselijke actie van Knorr
en C1000, met als prijs een degelijke Hollandse fets ter waarde van 350
euro.
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers
in Bodegraven, Meije, Nieuwerbrug en Zwammerdam. Nieuws melden?
redactie@kijkopbodegraven.nl
Ondernemersagenda
De berichten in de ondernemersagenda worden samenge-
steld door Koepel Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk. Dit is
een samenwerking tussen de Raad van Handel, Industrie en
Dienstverlening (RvHID), Bodegraafse Ondernemers Vereni-
ging (BOV) en Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV).
Donderdag 4 juli,
09.00-11.00 uur
Open Coffee Bodegraven-Reeuw-
ijk. Ontspannen netwerken onder
het genot van een kop koffe (of
thee). Locatie: AC Restaurant in
Bodegraven (langs de A12). www.
opencoffeebodegraven.nl.
Donderdag 11 juli,
16.30-18.30 uur
Minute-to-win-it speeddate bijeen-
komst van MKBinc. In 5 minuten
jezelf en je zaak presenteren en
een onvergetelijke indruk maken.
Locatie: Tulip Inn Bodegraven-
Reeuwijk. Aanmelden via info@
mkbinc.nl.
Vrijwilliger gezocht
Voor de rubriek vrijwilliger gezocht kunnen alle
vacatures voor vrijwilligers van verenigingen,
stichtingen en andere maatschappelijke organisaties
in gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Zwammerdam
worden aangemeld. Vacatures worden eenmalig, gratis
geplaatst. Vacature plaatsen? Mail naar: redactie@
kijkopbodegraven.nl. Kijk voor meer vacatures en infor-
matie over vrijwilligerswerk op www.erkendtalent.nl.
verkeersregelaars geZocht
Wil je steentje bijdragen aan de Vakantiespelen en vind je
het leuk om met een groep enthousiaste vrijwilligers aan de
slag te gaan als verkeersregelaar? Geef je dan op! Ook als
je niet de hele week aanwezig kunt zijn, ben je van harte
welkom. De organisatie van de Vakantiespelen zoekt verder
nog mensen die willen ondersteunen tijdens de optocht
op vrijdagavond. Belangstelling? Stuur een mailtje naar
algemeencoordinator@vakantiespelen.nl.
Rappers op bezoek bij Club
Delight
Afgelopen donderdag had presentator Bastiaan Meijer interna-
tionaal bezoek in de studio van Radio Bodegraven: de bekende
Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow en de in Nederland nog min-
der bekende Van Coke Kartel. Jack Parow heeft in 2010 een hit in
Nederland gehad met ‘Cooler as Ekke’. Ook heeft hij in dat jaar
op Lowlands opgetreden. Ze waren in de radiostudio ter gelegen-
heid van hun ‘Afrikaans verower harte’ tour.
Met deze tour willen ze Nederlandse harten winnen voor de Zuid-
Afrikaanse muziek. In de Bodegraafse radiostudio hebben van
Coke Kartel en Jack Parow voor het jongerenprogramma Club
Delight een interview gegeven en live het nummer ‘Tot die son
uitkom’ gespeeld. Het hele interview is terug te kijken op YouTube
door te zoeken op trefwoorden: ‘Van Coke Kartel en Jack Parow
bazz905 Club Delight’.
Opbrengst collecte Rode Kruis
De collecte van het Rode Kruis in de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk heeft het mooie bedrag van 8034,82 euro opgebracht.
Alle gulle gevers en collectanten bedankt namens het Rode
Kruis.
‘Geef jij of geef ik?’
Zondag 30 juni, 11.00 uur
Tijdens de jongerendienst van de Protestante gemeente Emmaüs
wordt stil gestaan bij het thema ‘Geef jij of geef ik?’. Wat is het
verschil tussen geven en ontvangen en hoe doe je dat? Tijdens
deze dienst worden ook de World Servants jongeren uitgezwaaid.
Zij bouwen deze zomer in ontwikkelingslanden; zij geven iets en
ontvangen iets. Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de dienst
in de Salvatorkerk in Bodegraven. Dominee Bram Tack gaat deze
dienst voor. Muzikale medewerking wordt verzorgd door de band
Z.I.J.N. uit Bodegraven.
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 5
Haringbonnen actie
Heeft u ook mee gespaard met onze
haringbonnen actie? Kom deze dan vanaf
nu inleveren voor een GRATIS haring!
Met 3 bonnen heeft u al een gratis haring
verdiend. Wees op tijd, u kunt ze inleveren
tot en met 6 juli a.s.
Hollandse Nieuwe!
Heeft u hem al geproefd? Lekker zilt en romig
van smaak. Voor iedereen vers gesneden.
Hoe eet u hem het liefst? In stukjes of uit
de hand, met uitjes of zuur. Terwijl u erover
nadenkt, snijden wij alvast uw haring.
Lekker vers!
Gratis haring
Zilt & Romig
Hollandse Nieuwe
H
oe eet u onze
VISGILDE VAN DER TOORN
Doortocht 3b • 2411 DS Bodegraven
Tel: 0172 61 67 67
info@vandertoorn.visgilde.nl • www.vandertoorn.visgilde.nl
Uw verfspecialist voor de regio
Wij mengen GRATIS elke gewenste kleur op onze automatische mengmachines
hui s bodegraven
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 13 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
Bespaar NU tientallen euro’s
IN UW KLEUR GEMENGD
Extreem duurzame
afak voor buiten,
7 tot 9 jaar. Bij ons zeer
voordelig geprijsd.
Vaste lage prijs
€ 39,50 per liter
Crisis en de koopkracht daalt?
Niet als u koopt bij
Kringloopwinkel Bodegraven!
Loop eens binnen bij
de kringloopwinkel, 400 m2
snuffelplezier met veel leuke en
soms unieke verzamelobjecten,
retro spulletjes voor uw interi-
eur, kleding, speelgoed, boeken
en meubeltjes. Alles in goede
staat en tegen scherpe prijzen.
Kringloopwinkel
Bodegraven
Willemstraat 49 b
2411 CP Bodegraven
www.kringloopwinkel-
bodegraven.nl
Openingstijden:
Ma 13.00 tot 17.00 uur
Di t/m do 09.00 tot 17.00 uur
Vr 09.00 tot 21.00 uur
Za 09.00 tot 17.00 uur
fietsbrug weideveld
in vorm van een huis
De nieuwe fets- en voet-
gangersverbinding tussen
Bodegraven en nieuw-
bouwwijk Weideveld heef
van ontwerp- en ingeni-
eursbureau ipv Delf de
vorm van een huis gekre-
gen. De gemeente Bode-
graven-Reeuwijk gunde de
opdracht aan aannemings-
bedrijf De Vries Werken-
dam met de vraag om een
aansprekend en robuust
viaduct te maken. Ont-
werpbureau ipv Delf ont-
wierp een brug met houten
portalen die aan weerszij-
den over de gehele lengte
van het viaduct worden
geplaatst. Tussen de porta-
len en het betonnen brug-
dek wordt rvs gaas gespan-
nen voor extra veiligheid.
Wethouder Jan Leendert
van den Heuvel laat weten
dat er bij de aanbesteding
naast de prijs is gelet op
vormgeving van de brug en
Langzaamverkeersviaduct Weideveld
deelplan vormgeving
door De Vries Werkendam voor Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ontwerp ipv Delft
inpassing in de omgeving.
Het is de bedoeling dat er
in oktober wordt gestart
met de aanleg van de brug,
die volgens planning dan
eind december klaar moet
zijn.
raadsvergadering
beslaat twee
avonden
De laatste reguliere raadsvergadering voor het zomerreces kenmerkt zich vaak
door een stevige agenda. Ook in Bodegraven-Reeuwijk. De vergadering van
woensdag 19 juni telde maar liefst 25 agendapunten. Goed voor 519 pagina’s
leesvoer voor de gemeenteraadsleden.
Verreweg het dikste ver-
gaderdossier schoof de
gemeenteraad door tot na
de zomervakantie: bestem-
mingsplan Meije 35-37.
Toch redde de gemeente-
raad het niet om de agenda
op één avond af te werken.
Rond het middernachte-
lijk uur schorste voorzitter
Christiaan van der Kamp
de vergadering om ver-
volgens op donderdag 20
juni de resterende agen-
dapunten te behandelen:
Modelwoning Camping
Reeuwijkse Hout, Bestuurs-
samenstelling Evertshuis
en Openbaarheid fetspad
Enkele Wiericke. Alle drie
werden aangenomen.
aangenomen
Een dag eerder was dat het
geval met de aanvullingen
op het coalitieakkoord, het
Nieuwe Werkbedrijf, de
Cultuurnota, het Beleids-
kader Jeugd en Jongeren,
Evertshuis, KCC en Biblio-
theek en Bestemmingsplan
bedrijventerrein Zuidrand.
Zeven onderwerpen verg-
den geen discussie: de
zogenaamde hamerstuk-
ken. Met één klap ging de
gemeenteraad akkoord
met: Verordening inbur-
gering; Regionale Agen-
da Wonen; Beheersver-
ordening Nieuwerbrug;
Planschade Edisonstraat
Reeuwijk; Herziening
Bestemmingsplan Hoge-
brug; Bestemmingsplan
Middelbrugseweg 8 in
Reeuwijk-Dorp; en Afvaar-
diging verbonden partijen.
Zomerreces
Vanavond buigen de 23
raadsleden zich nog over
de gemeentefnanciën. En
volgende week is er nog
een korte raadsvergade-
ring over de Bestuurlij-
ke lus Bodegraven-Oost.
Bovendien vergaderen de
drie raadscommissies nog
een keer. Daarna start het
zomerreces en is op 11 sep-
tember pas weer de eerste
raadsvergadering.
Tekst: Ad van den Herik
Grootste
stroopwafel ter
wereld
Zaterdag 29 juni, 11.00-15.30 uur
Wie Gouda zegt, zegt stroop-
wafels. Daarom doen zeven
Gouwenaren binnenkort een
Guinness Book of Record-
spoging: het bakken van de
Grootste Stroopwafel Ooit. De
doorsnede van de wafel wordt
2,5 meter. Benodigdheden:
een bakijzer van 3.000 kilo,
een hijskraan, een groot gas-
fornuis en maar liefst 40 kilo
deeg en 20 kilo stroop. Om het
bakken succesvol te laten zijn,
is het team al twee jaar gele-
den gestart met de voorberei-
dingen. De gemeente Gouda
en veel ondernemers uit
Gouda en omstreken bieden
hun (financiële) hulp aan. Het
belooft een groot evenement
te worden op zaterdag 29 juni
tussen 11.00 en 15.30 uur op
de Nieuwe Markt.
Voorlichting
over MS
Zaterdag 29 juni, 13.30-16.15 uur
In het Zuwe Hofpoort Zieken-
huis in Woerden is aankomen-
de zaterdag een bijeenkomst
voor patiënten met Multiple
Sclerose en hun partners.
De toegang is gratis. Geïnte-
resseerden kunnen zich aan-
melden via de Informatiebalie,
T 0348 42 74 46 (ma. t/m vrij.
09.00 – 16.00 uur) of via de
website www.zuwehofpoort.nl
> patiëntenvoorlichting.
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 6
Verbouwing, nieuw-
bouw of storing: u kunt
altijd op ons rekenen!
Profiteer van het lage btw-tarief bij
verbouwingen en renovaties!
www.vandenheuvelelektro.nl
24-uurs storingsdienst:
06 51 102 541
Platteweg 40A • 2811 NA Reeuwijk
Tel. (0182) 52 26 77 • Mobiel (0651) 10 25 41

‘t Lauwtje
“Gezond leven in de praktijk

Zwangerschapsyoga
leert je te ontspannen en te genieten
van deze bijzondere periode.

De lessen worden gegeven op
maandagavond van 19.00 - 20.15
en van 20.30 -21.45 uur.
Lokatie:
Fysiotherapie Keulen en Brusse,
Boesemsingel 79 in Bodegraven.

Informatie: meta.boer@gmail.com
of 06-33789581
www.tlauwtje.nl

K
o
r
t
s
t
e
e
k
t
e
r
w
e
g

6

A
l
p
h
e
n

a
a
n

d
e
n

R
i
j
n

0
1
7
2

-

6
1
7

5
6
7

t

L
a
u
w
t
j
e

G
e
z
o
n
d

l
e
v
e
n

i
n

d
e

p
r
a
k
t
i
j
k
V
a
n
a
f

2
9

a
u
g
u
s
t
u
s

Z
w
a
n
g
e
r
s
c
h
a
p
s
y
o
g
a

i
n

B
o
d
e
g
r
a
v
e
n
M
a
a
n
d
a
g
a
v
o
n
d

v
a
n

1
9
.
0
0

-

2
0
.
1
5

u
u
r
L
o
c
a
t
i
e
:

f
y
s
i
o
t
h
e
r
a
p
i
e

K
e
u
l
e
n

e
n

B
r
u
s
s
e
,
B
o
e
s
e
m
s
i
n
g
e
l

2
7
.
M
e
e
r

i
n
f
o
r
m
a
t
i
e

e
n

o
p
g
e
v
e
n

k
a
n

v
i
a
:

m
e
t
a
.
b
o
e
r
@
g
m
a
i
l
.
c
o
m

o
f

0
6

3
3
7

8
9

5
8
1
w
w
w
.
l
a
u
w
t
j
e
.
n
l
compact winkelgebied met creatieve
ondernemers
In 2010 heef wethouder Jan-Christiaan Goudbeek een voorstel ingediend om het kernwinkelgebied in Bodegraven zo klein mogelijk te houden. De gemeenteraad heef
destijds besloten het gebied waar winkelen de voornaamste activiteit is te vergroten. Zo is onder meer de Van Tolstraat toegevoegd. Destijds werd een trend van
minder winkels en de noodzaak voor ondernemers om zo dicht mogelijk bij elkaar te zitten gesignaleerd. En die noodzaak is de afgelopen drie jaar alleen maar groter
geworden.
De investeringen in grote
winkelcentra in de omlig-
gende steden (Alphen aan
den Rijn, Woerden en Gou-
da) trekken de omzet uit
Bodegraven-Reeuwijk weg.
Daarnaast is er een inter-
netontwikkeling gaande
die door de winkelier als
geduchte tegenstander
wordt gezien. Ook in het
dorp zelf is er een ontwik-
keling gaande: van klei-
ne winkels naar grotere
winkels en van doe-het-
zelf zaak naar een grotere
winkel op het bedrijventer-
rein. In het kader van de
economische beleidsvisie
kijkt de gemeente Bode-
graven-Reeuwijk samen
met de Kamer van Koop-
handel naar wat noodzake-
lijk is om het economisch
klimaat naar de positieve
kant van de streep te bren-
gen en te houden. Daarbij
ligt de grootste zorg op dit
moment bij de detailhan-
del.
latente leegstand
”Het vertrek van boekhan-
del Karssen uit het cen-
trum van Bodegraven geef
aan wat de trend op dit
moment is. De winkel
ligt op een bepalende plek
in het dorp en het was
de enige boekhandel. Dit
maakt zichtbaar hoe zwaar
de middenstand het heef,”
aldus wethouder Jan-Chris-
tiaan Goudbeek. Deze ont-
wikkelingen hebben geleid
tot vragen van diverse
gemeenteraadsfracties
aan het college van burge-
meester en wethouders. Zo
verwijst Burgerbelangen
Bodegraven-Reeuwijk naar
de gemeente Dordrecht
waar dezelfde problema-
tiek speelt en waar onder
andere voor stedelijke her-
verkaveling als oplossing
voor dit probleem is geko-
zen. Goudbeek vindt de
problematiek in Dordrecht
urgenter. “In Bodegraven-
Reeuwijk maken wij ons
zorgen om de leegstand,
maar het is niet te vergelij-
ken met wat er in Dord-
recht gebeurd.”
“De eerlijkheid gebied wel
rekening te houden met
geluiden van ondernemers
die hun bedrijf willen ver-
kopen, hetgeen een latent
hogere leegstand betekent.
In Bodegraven-Reeuwijk
hebben we niet te maken
met beleggerspanden. De
winkeliers in onze gemeen-
te zijn vaak de eigenaar
van het pand. Oplossingen
kunnen simpelweg niet
één op één worden overge-
nomen.”
compact centrum
“Het winkelkerngebied
naar een kleiner gebied
terugbrengen is minder
eenvoudig dan het lijkt.
Want welke straten zouden
dan uit dit gebied moeten
wegvallen? Dat wordt een
discussie waar het laatste
woord niet zomaar over is
gezegd. Bovendien, de win-
kelpandeigenaren hebben
er belang bij dat er winkel-
invulling komt.”
“Winkels van buiten de
kern naar het centrum
halen is vooralsnog geen
optie. De locaties in het
centrum zijn veelal kleiner
dan op andere locaties en
daardoor niet aantrekke-
lijk.” Volgens Goudbeek is
het nog steeds een trend
dat winkeliers zich dicht-
bij de uitvalswegen willen
vestigen.
centrummanager
Wethouder Goudbeek zet
de rol van de gemeente met
betrekking tot de lege pan-
den uiteen: “Op dit moment
is het bestemmingsplan
wat strak geregeld. Als er
nu een winkelactiviteit
plaatsvindt in een pand
moet de volgende activiteit
in dat pand hetzelfde zijn.
We kunnen de mogelijk-
heden onderzoeken om
kantoorfuncties met een
beperkte baliefunctie of
wellicht zelfs een woon-
functie toe te staan, waar-
door het centrum leefaar
en aantrekkelijk blijf.
Afweging is dan wel of het
niet teveel van dominant
winkelen naar dominant
wonen overslaat. Daar zal
met elkaar evenwicht in
moeten worden gevonden.”
Een andere rol ziet de
gemeente bij het inzetten
van een ondernemersfonds
voor het centrum. Nog voor
de zomer dient de wet-
houder een voorstel in bij
de gemeenteraad om een
dergelijk fonds op te rich-
ten. Een gedeelte van de
opbrengst van het onder-
nemersfonds kan worden
gebruikt om een centrum-
manager aan te stellen.
Deze manager kan dan met
de detaillisten in gesprek
over oplossingen voor de
leegstand en vervult daar-
mee als intermediair een
belangrijke rol.
Wethouder Goudbeek vindt
het belangrijk dat onderne-
mers een gedeelde analyse
hebben en een zo breed
mogelijk gedragen richting
voor een oplossing. “Op het
moment dat de analyse
niet breed wordt gedragen
door de ondernemers, kan
er ook geen overeenstem-
ming zijn over de oplos-
singen. Als je het niet met
elkaar eens bent over het
probleem, kun je het ook
nooit eens worden over de
wijze waarop je het gaat
oplossen.”
creativiteit van
ondernemers
Wethouder Goudbeek
benadrukt dat de crea-
tiviteit van de onderne-
mers moet komen en dat
de gemeente daarbij graag
faciliteert. Hij legt uit dat
hij hiermee zeker niet van
het dossier af wil zijn. “De
markt is altijd creatiever
en vooruitstrevender dan
de overheid, dus de initia-
tieven moeten uiteindelijk
daar vandaan komen. Wij
hebben als overheid sim-
pelweg het antwoord niet.
Als de ondernemers het
antwoord hebben, helpen
wij graag bij het realiseren
ervan.”
Niet in de laatste plaats is
er een belangrijke rol weg-
gelegd voor de consument.
“We maken met elkaar de
economie. Consumenten
mogen zich meer bewust
worden van de consequen-
ties waar het geld wordt
uitgegeven: in eigen dorp
of daarbuiten.”
Tekst: Anneke Agterberg
Wethouder Jan-Christiaan Goudbeek over toekomst detailhandel in
Bodegraven
Dé makelaars voor vrijstaand wonen!
www.koningwitzier.nl
Wonen met fraai uitzicht over de polder...
Nieuwerbrug a/d Rijn - Weyland 31a
Degelijk gebouwd vrijstaand woonhuis tussen
Bodegraven en Nieuwerbrug a/d Rijn met garage en tuinhuis op
ca. 1.155 m
2
grond. De woning is in 1970 gebouwd, heeft een
inhoud van ca. 487 m
3
en een woonoppervlakte van ca. 146 m
2
.
Vraagprijs: E 485.000,- k.k.
Tel. 0348 - 50 22 24
Rust, Ruimte, Vrijheid... Vrijstaand wonen!
Collecte
voor dak- en
thuislozen
Het plaatselijk comité van
Stichting Ontmoeting houdt
van 1 tot en met 6 juli een
huis-aan-huiscollecte. Daar-
mee zamelt het comité geld in
voor de professionele hulpver-
lening aan dak- en thuislo-
zen. De Stichting Ontmoeting
heeft verschillende locaties
in Nederland. De hulp aan
dak- en thuislozen varieert
van praktische diensten zoals
eten en een douche tot inten-
sieve (woon)begeleiding. Het
dichtstbijzijnde centrum is in
Rotterdam.

www.ontmoeting.org
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 7
Notaris D’Aumerielaan 3
Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
Twaalfmorgen 33 te Reeuwijk
Bent u op zoek naar een vrijstaande woning waar u na een lange dag hard
werken volledig tot rust kunt komen? Deze op een prachtige locatie gelegen
woonboerderij met fraai aangelegde tuin, erf en parkeergelegenheid rondom
de woning is dé woning die u zoekt. De aangebouwde stal is bereikbaar
vanuit de woning via een tussenhal of vanuit de buitenzijde (achterkant
van de stal). De stal biedt vele gebruiksmogelijkheden en geeft een extra
dimensie aan de woning.
Woonoppervlakte 120m², inhoud 600m³, perceeloppervlakte circa 1625m²,
overige gebruiksoppervlakte 97m².
Vraagprijs € 595.000,-- k.k.
Telefoon (0182) 30 11 66 • www.slingerland.nl
S
c
h
e
rp
g
e
p
rijs
d
!
L
ange
r
a
k
6
5
IA
Ak
Aanbiedingen zi|n alleen geldig van woensdag 26 |uni I]m dinsdag 2 |uli 20I3.
Pri|swi|zigingen, drukIouIen en uiIverkochI voorbehouden. Aanbiedingen zi|n
nieI besIemd voor grooIverbruikers en]oI wederverkopers.






65
ct
65
ct
65
ct
65
ct
2.
49
!.
30
0e tweede trekkIngsdatum:
IA7£k0A0 29 IUNl
2
£
80S
Hee werkt het!
· verzamel CI000 Langerak kassabon(nen) meI een IoIale waarde van minimaal C 6S,- en
doe deze van dinsdag 2I mei I]m zaIerdag 3I augusIus 20I3 in de speciale acIie envelop.
· U kunI uw acIie envelop I]m zaIerdag 3I augusIus 20I3 inleveren door deze in de rode
bus in de winkel Ie gooien.
· Roe meer acIie enveloppen u inleverI, hoe groIer uw kans om Ie winnen.
· ledere 3 weken is er een Irekking waar we 6S pri|zen I.w.v. C 6S,- weggeven.
Op zaIerdag 7 sepIember 20I3 wordI de hooIdpri|s de lord Ka uiIgereikI.
WaanzInnIge WIn Weken
bIj c!000 Langerak
M
AAk kANS 0Þ ££N AU10 £N 0Þ V£l£
ÞkACH1lC£ ÞklII£N 1.W
.V. 665,-
C!000 langerak kaadhuispIein 8edegraven
0peningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL KOOPZONDAG OPLN I2.00 - I7.00 uur
C!000 langerak 8reekveIden 8edegraven
0peningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
LLKL ZONDAG OPLN I6.00 - I9.00 uur
6
5x
6
5x

65x
6
5
x

6
5x

waardebonnen
t.w.v. 65 euro
waardebonnen
t.w.v. 65 euro
w
aardebonnen
t.w.v. 65 euro
waardebonnen
t.w.v. 65 euro
t
.w
.v
.
C
!
0
.
9
9
5
,
-
boodschappen-
pakket
t.w.v. 65 euro
IU8lL£UM70ÞÞ£kS
C!000 8eIIen
wiI oI Iarwe
zak a 6 sIuks
Cerbera's
bos
Hak werteIen, rede
keeI met appeI en
appeImees
poI a 330 ml
! pak Þeijnenburg
tussendeer
+
! pak keesvicee
50J50
MAAk kANS 0Þ
D£ klCkS1£Þ VAN
8£kC10¥S!
geld voor inrichting
evertshuis niet van
harte
Enigszins schoorvoetend zette de gemeenteraad het licht op groen voor extra
investeringen aan het Evertshuis van afgerond 731.000 euro.
“Een zwak en onvolledig
voorbereid proces,’’ zo kwa-
lifceerde Gerrit van Eijk
(VVD) de gang van zaken.
Zijn fractie had drie moties
voorbereid. Die droegen
burgemeester en wethou-
ders op om beter uit te leg-
gen hoe het nu werkelijk
zit met de uitgaven voor
het Evertshuis. Na een cij-
fermatige toelichting door
wethouder Jan-Christiaan
Goudbeek (VVD) trok Van
Eijk de moties in en ging
akkoord met de extra
investeringen. Van harte
ging het niet.
aankleding evertshuis
Een korte samenvatting
van de feiten. Vorig jaar
trok de gemeenteraad 4,2
miljoen euro uit voor de
verbouwing van het Everts-
huis. In dit bedrag was
geen geld gereserveerd
voor de inrichting van het
sociaal-cultureel centrum
aan de Spoorstraat. Door
een gunstige aanbeste-
ding en een btw-voordeel
blijf er 464.107 euro van
de 4,2 miljoen euro over.
Dat voordeeltje bestem-
de de gemeenteraad voor
de inrichting en overige
kosten van het Everts-
huis. Daar valt de aankle-
ding van de theaterzaal
niet onder. Daar moet het
Evertshuis zelf een oplos-
sing voor zien te vinden.
inrichting bibliotheek
Voor de inrichting van
de nieuwe bibliotheek
- die een plek krijgt in
het Evertshuis - trok de
gemeenteraad een extra
bedrag uit van 168.962
euro. Dat geld komt weer
uit een ander ‘potje’: voor-
ziening sociaal-culturele
accommodaties. Tot slot
ging de portemonnee
open voor het Klant Con-
tact Centrum (KCC). Deze
publieksbalie wordt na de
renovatie ondergebracht in
het Evertshuis. Voor onder
andere de aanschaf van
een zogenoemde paspo-
maat legde de gemeente-
raad een bedrag opzij van
105.000 euro. Dit geld was
al ‘geoormerkt’ voor de ver-
betering van de dienstver-
lening aan de burgers.
Burgemeester en wet-
houders verwachten dat
de gebruikers op 1 febru-
ari 2014 weer vanuit het
Evertshuis hun diensten
kunnen aanbieden.
Tekst: Ad van den Herik
Nelis Visscher
in bestuur
Evertshuis
De gemeenteraad heeft
besloten Nelis Visscher te
benoemen tot lid van het
bestuur van het Evertshuis.
Zeventien raadsleden steun-
den zijn benoeming. Eentje
stemde tegen. Omdat de
stemming over personen
schriftelijk geschiedt, is niet
bekend wie Visscher niet in
het bestuur van het Everts-
huis wilde hebben. Lizette
Visscher (VVD) nam als
echtgenote van het voor-
gedragen bestuurslid geen
deel aan de stemming. De
nieuwkomer in het stich-
tingsbestuur heeft vooral
expertise op het gebied van
vastgoedbeheer en ontwik-
keling.
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Op 24 juni is Burgernet gestart in Bodegra-
ven-Reeuwijk. Burgemeester Christiaan van
der Kamp en Henk Zielstra, teamchef Rijn en
Gouwe gaven het startsein door op de rode
knop te drukken in aanwezigheid van de
lokale pers.
Ruim 340 inwoners van Bodegraven-Reeuwijk
hebben zich al geregistreerd bij Burgernet. U
kunt zich nog altijd aanmelden. Burgernet geeft
De provincie heeft op 20 juni 2013 een
waarschuwing afgegeven voor de zwemloca-
tie van de Plas Elfhoeven. Uit monsters blijkt
dat op de locatie er sprake is van een
overschrijding van blauwalgcellen. Een
waarschuwing betekent dat zwemmen op de
betreffende zwemlocatie een gering
gezondheidsrisico met zich meebrengt.
snel informatie over veiligheid en incidenten in
uw buurt. Met Burgernet kunt u de politie helpen
bij het opsporen van verdachte of vermiste
personen.
Doe mee!
Meld je aan voor Burgnet en word de ogen en
oren van Bodegraven-Reeuwijk. Hoe meer deel-
nemers, hoe groter de kans op succes. Meld u
aan op www.burgernet.nl!
Vragen over zwemwater?
Actuele informatie over zwemwater vindt u
tijdens het zwemwaterseizoen (mei-oktober) op
www.zwemwater.nl of op de website van de
Omgevingsdienst Midden Holland, www.odmh.nl.
Bellen of een e-mail sturen is ook mogelijk:
0800 - 9036 (zwemwatertelefoon) of
zwemwater@odmh.nl.
Burgernet van start op 24 juni
Waarschuwing blauwalg Plas Elfhoeven Reeuwijk
week 26 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Vergaderingen
Commissie Samenleving
De geplande vergadering van dinsdag 2 juli
wordt verschoven naar september.
Commissie Bestuur en Financiën (gesprek on-
dernemers over oprichting Ondernemersfonds)
Woensdag 3 juli om 19.00 uur
Een vertegenwoordiging van ondernemers die
betrokken zijn bij de oprichting van het Onder-
nemersfonds schuiven van 19.00 tot 20.00 uur
aan bij de commissievergadering.
Extra raadsvergadering
Woensdag 3 juli om 20.00 uur
Voorafgaande aan de commissievergadering
Bestuur en Financiën.
Onderwerp:
• Bestuurlijke lus Bodegraven-Oost
Commissie Bestuur en Financiën
Woensdag 3 juli om 20.15 uur
Onderwerpen:
• Rapport Groene Hart Rekenkamer
• De Nieuwe Regio
• Drank- en horecavergunning
• Omzetten van de erfpacht appartementen-
complexen Saten I, II en III
• 1ste Burap
• Economische beleidsvisie
Commissie Ruimte
Donderdag 4 juli om 20.00 uur
Onderwerpen:
• Bestemmingsplan Kerkweg 17
• Reeuwijk-Dorp Handhavingsbeleid WABO
Burgemeester en
wethouders maken
bekend
Bestemmingsplannen
Voorbereidingsbesluit Meije 35, Bodegraven
De raad heeft op 19 juni 2013 besloten om op
grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening een voorbereidingsbesluit te nemen
voor de locatie Meije 35 te Bodegraven. De raad
heeft daarbij bepaald dat het verboden is om
het gebruik van gronden of bouwwerken binnen
het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit
geldt, te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit
treedt op 27 juni 2013 in werking.
Ter inzage
Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 27 juni 2013
voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:
• Digitaal als pdf-bestand, inclusief de bijbeho-
rende stukken, op de gemeentelijke website
www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de rubriek
Wonen, leven en werken > Plannen en
projecten > Bodegraven Buitengebied >
Overige (ruimtelijke) plannen en projecten >
Voorbereidingsbesluit Meije 35
• Op papier en digitaal tijdens openingsuren in
het gemeentehuis in Bodegraven
• digitaal via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl
• De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegra-
venrwijk.gemeentedocumenten.nl
Bezwaar en beroep
Het is niet mogelijk om tegen het voorberei-
dingsbesluit bezwaar te maken of beroep in
te stellen.
Herinrichting parkeerterrein Doortocht
Burgemeester en wethouders hebben op
26 februari 2013 ingestemd met het Voorlopig
Ontwerp voor de herinrichting van het parkeer-
terrein aan de Doortocht (parkeerterrein bij
Albert Heijn).
Inzage
De tekening van het Voorlopig Ontwerp ligt van
donderdag 27 juni 2013 tot en met woensdag
24 juli 2013 op de volgende wijze ter inzage:
• Digitaal als pdf-bestand op de website
www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de rubriek
Wonen, leven, werken > Plannen en projecten
> Bodegraven > Bestemmingsplannen in
ontwikkeling > Bestemmingsplan Oud
Bodegraafseweg – Doortocht
• Op papier in de leeskamer in het
gemeentehuis in Bodegraven
Zienswijzen
Tot en met 24 juli 2013 kunnen op dit Voorlopig
Ontwerp schriftelijk zienswijzen worden
ingediend. U kunt uw zienswijze sturen naar:
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Realisatie en beheer,
tel. (0172) 522 522.
Bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp gewijzigd
vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond
van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad bij
besluit van 15 mei 2013 het bestemmingsplan
‘Reeuwijk-Dorp’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied omvat de bebouwde kom van
Reeuwijk-Dorp, met uitzondering van de locaties
Reesvelt II, Kalverstraat en de locatie City life.
Reeuwijk-Dorp ligt ten westen van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, ten westen van de A12.
Voor de locatie Nieuwdorperweg 40-42 was
apart een bestemmingsplan opgesteld. Dat
bestemmingsplan is nu opgenomen in het
vastgestelde bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp.
De raad heeft bij vaststelling van het bestem-
mingsplan een aantal wijzigingen vanwege
gesignaleerde onjuistheden in de tekst of op de
verbeelding aangebracht. Ook heeft de raad
wijzigingen vanwege de actualiteit aangebracht.
De wijzingen zijn grotendeels technisch en
gedetailleerd van aard. Verder is de maximaal
toegestane bouw- en goothoogte op een deel
van het perceel van Vergeer Holland aan de
Reewal ten opzichte van het ontwerp bestem-
mingsplan met een meter verlaagd. Alle
wijzigingen zijn opgenomen in de lijst van
wijzigingen behorende bij het raadsbesluit en de
door de gemeenteraad aangenomen amende-
menten.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf
donderdag 27 juni tot en met woensdag
7 augustus 2013 op de volgende wijze ter inzage:
• Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Wonen, leven en werken > Plannen en
Projecten > Reeuwijk-Dorp > Bestemmings-
plannen in ontwikkeling > Bestemmingsplan
Reeuwijk-Dorp
• Op papier (inclusief de onderliggende
stukken) en digitaal tijdens de openingsuren
in het gemeentehuis in Bodegraven
• Digitaal via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl
• De bronbestanden van het bestemmingsplan
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur

Bouw-en woningtoezicht
U kunt bouw- en woning toezicht als volgt
bereiken:
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda

Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak

Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500

Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegra-
venrwijk.gemeentedocumenten.nl
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is
beroep mogelijk gedurende zes weken na
aanvang van de beroepstermijn. De beroeps-
termijn vangt aan op vrijdag 28 juni 2013.
Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep
kan worden ingesteld door:
• Belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar
voren hebben gebracht over het ontwerp
bestemmingsplan
• Belanghebbenden die aan kunnen tonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening een zienswijze over het
ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente-
raad naar voren te brengen
• Iedere belanghebbende, voor zover het
beroep is gericht op de door de gemeente-
raad in het bestemmingsplan aangebrachte
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan.
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking daags na afloop van
de beroepstermijn. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door
een belanghebbende die een beroepschrift
heeft ingediend een verzoek om voorlopige
voorziening worden aangevraagd bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Wanneer binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treeft het bestemmingsplan niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.

Omgevingsvergunningen
Ontwerpomgevingsvergunning voor aanleg
en gebruik perceel Oud Reeuwijkseweg 7 als
gronddepot
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voor-
nemen hebben een omgevingsvergunning te
verlenen. De omgevingsvergunning heeft
betrekking op de aanleg en in gebruik name van
een perceel aan de Oud Reeuwijkseweg nr. 7.
Ten behoeve van een gronddepot. Een grond-
depot is in strijd met het bestemmingsplan
‘Landelijk Gebied West’; de gronden hebben
daarin een agrarische bestemming. Het gaat om
de volgende activiteiten:
• Aanleg van verharding (artikel 2.1 lid 1, sub b
Wabo)
• Afwijkend gebruik van het bestemmingsplan
(artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo)
Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan
voornoemde activiteiten zijn burgemeester en
wethouders voornemens om op grond van
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo
vergunning te verlenen met een afwijking van
het bestemmingsplan.
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke
onderbouwing en overige stukken liggen voor
iedereen van donderdag 27 juni 2013 tot en met
woensdag 7 augustus 2013 op de volgende
wijze ter inzage:
• Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke
website www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Wonen, leven en werken > Plannen en
Gemeentenieuws
projecten > Buitengebied Reeuwijk >
Omgevingsvergunning gronddepot
• Op papier tijdens openingsuren in de
leeskamer van het gemeentehuis in
Bodegraven
Zienswijzen
Gedurende de inzage termijn kan iedereen ten
aanzien van het ontwerpbesluit naar keuze, een
schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen.
Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden
aan het college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren
gebracht worden tijdens openingstijden.
Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden
met de afdeling Planontwikkeling en -regie via
telefoonnummer (0172) 522 522.
Vervolg
Het college neemt een besluit over de verlening
van de omgevingsvergunning, waarbij de
eventueel ingediende zienswijzen zullen worden
betrokken.
Ontwerpomgevingsvergunning bouw
modelrecreatiewoning op het perceel
Oudeweg 9 in Reeuwijk-Brug
Burgemeester en wethouders van Bodegraven
- Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voor-
nemen hebben om omgevingsvergunning te
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan
voor het bouwen van een modelrecreatiewoning
van waaruit informatie wordt verstrekt op het
perceel Oudeweg 9 in Reeuwijk (voormalig
campingterrein).
Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan
het bouwplan hebben burgemeester en
wethouders het voornemen om op grond van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo
vergunning te verlenen met een afwijking van het
bestemmingsplan.
De aanvraag, het ontwerpbesluit met ruimtelijke
onderbouwing, het raadsbesluit over de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
overige bijbehorende stukken liggen voor
iedereen van 27 juni tot en met 7 augustus 2013
op de volgende wijze ter inzage:
• Digitaal via de gemeentelijke website
www.bodegraven-reeuwijk.nl > Wonen, leven
en werken > Plannen en projecten > Reeuwijk-
Brug > Omgevingsvergunning Oudeweg 9
(voormalig campingterrein)
• Op papier tijdens openingsuren in de
leeskamer van het gemeentehuis in
Bodegraven
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen
zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning
indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten
gericht worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven. Schriftelijke zienswijzen
tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkin-
gen moeten gericht worden aan de gemeente-
raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Voor mondelinge zienswijzen moet een
afspraak gemaakt worden met de afdeling
Planontwikkeling en -regie via telefoonnummer
(0172) 522 522. Eventueel ingediende ziens-
wijzen zullen worden betrokken bij de besluit-
vorming.
Verordeningen
Verordening inburgering 2013 vastgesteld
Op woensdag 19 juni 2013 is de ‘verordening
inburgering 2013’ vastgesteld door de gemeen-
teraad. Deze verordening treedt in werking op
1 juli 2013. De Wet inburgering is vanaf 1 januari
2013 gewijzigd en wordt niet langer uitgevoerd
door de gemeente, maar door de Dienst
Uitvoering Onderwijs. In 2013 hebben nog een
aantal personen recht op een aanbod van de
gemeente op basis van de wet zoals die gold tot
1 januari 2013. Deze rechten worden in de
verordening inburgering 2013 geregeld.
De volledige tekst van de verordening staat op
onze website onder Bestuur en organisatie >
Beleid en regelgeving. De verordening ligt ter
inzage in het gemeentehuis van 1 juli 2013 tot
1 oktober 2013.
Inloopavond Westveen
op 8 juli
Aanpassingen verkeers-
situatie rondom MFA oude Tol
Een mooi en vitaal
Groene Hart
De afgelopen maanden hebben wij verschil-
lende aanpassingen uitgevoerd ter verbetering
van de verkeersveiligheid in de omgeving van
de MFA Oude Tol en de bijbehorende school-
routes. Deze maatregelen komen uit het
uitvoeringsplan wat wij samen met de werk-
groep verkeersveiligheid MFA Oude Tol hebben
vastgesteld. Zo hebben wij onder andere:
• De voetgangersoversteekplaats beter
zichtbaar gemaakt voor het autoverkeer.
• Een verkeersdrempel aangebracht bij de
voetgangersoversteekplaats om de snelheid
van het autoverkeer terug te dringen.
Een overzicht van alle uitgevoerde aanpassin-
gen kunt u terugvinden in het nieuwsbericht
op onze website. Na de zomervakantie worden
de maatregelen uit het uitvoeringsplan
geëvalueerd.
Woensdag 19 juni heeft de Stuurgroep Nati-
onaal Landschap Groene Hart haar aanpak
en samenstelling voor de periode 2013-2015
gepresenteerd. Burgemeester Christiaan van
der Kamp is één van stuurgroepleden.
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene
Hart zet zich, samen met ondernemers,
maatschappelijke organisaties en overheden
in voor een mooi en economisch vitaal
Nationaal Landschap Groene Hart.
Meer informatie?
Op de website www.stuurgroepgroenehart.nl
kunt u de brochure downloaden waarin de
aanpak van de Stuurgroep staat beschreven,
inclusief de kernprojecten. Op deze site vindt u
ook de contactgegevens van het Programma-
bureau Groene Hart.
Een jaar geleden is gestart met de verkoop
van de woningbouw in het project Westveen
(voormalige scholenlocatie Reeuwijk Brug-
West). Ondanks de grote belangstelling is
het gewenste verkoopresultaat niet bereikt,
waardoor het project eind 2012 tijdelijk uit
de verkoop is gehaald. Graag horen wij wat
u vindt van de verschillende mogelijkheden
voor aanpassingen van het plan. U kunt
tussen 19.00 tot 21.00 uur binnenlopen
voor een gesprek met medewerkers van
projectontwikkelaar Timpaan, de gemeente
en de woningbouwvereniging. De avond
wordt gehouden in Zalencentrum De Brug,
Dunantlaan 1 te Reeuwijk.
Vragen over het project?
Als u vragen heeft over de voortgang van
het project, kunt u contact opnemen met
projectleider Lizet Keyzers van de afdeling
Planontwikkeling en regie. Zij is bereikbaar
via (0172) 522 522.
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Bijeenkomsten
• 1 juli om 19.30 uur: Voorlichtingsavond
woninginbraak Driebruggen
• 1 juli om 20.00 uur: Informatieavond
Rondweg
• 3 juli om 19.00 uur: bijeenkomst
ondernemers over oprichting
Ondernemersfonds
• 3 juli om 20.00 uur: Extra raadsvergadering
• 3 juli om 20.15 uur: Commissie Bestuur en
Financiën
• 4 juli om 20.00 uur: Commissie Ruimte
• 8 juli om 19.00 uur: Informatieavond
Westveen
• 8 juli om 19.30 uur: Voorlichtingsavond
woninginbraak Reeuwijk-Brug
Collectes
• 1 t/m 6 juli: stichting Ontmoeting
Agenda
Afvalkalender
• Groen afval: even weken op vrijdag
• Grijs afval: oneven weken op vrijdag
• Plastic: oneven weken op donderdag
• Papier:
Woensdagavond 10 juli
• Reeuwijk Brug West (tussen de A12 en de
Breevaart + tussen de Moerweide en de
Breevaart)
Donderdagavond 11 juli
• Reeuwijk-Dorp (incl. buitenwegen)
• Waarder (incl. buitenwegen)
• Driebruggen (incl. buitenwegen)
Vrijdagavond 12 juli
• Reeuwijk Brug Oost (tussen de Breevaart
en het plassengebied m.u.v. het gebied
tussen De Moerweide en de Breevaart )
• Plassengebied (alle buitenwegen ten
oosten van de A12)
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Op 24 juni is Burgernet gestart in Bodegra-
ven-Reeuwijk. Burgemeester Christiaan van
der Kamp en Henk Zielstra, teamchef Rijn en
Gouwe gaven het startsein door op de rode
knop te drukken in aanwezigheid van de
lokale pers.
Ruim 340 inwoners van Bodegraven-Reeuwijk
hebben zich al geregistreerd bij Burgernet. U
kunt zich nog altijd aanmelden. Burgernet geeft
De provincie heeft op 20 juni 2013 een
waarschuwing afgegeven voor de zwemloca-
tie van de Plas Elfhoeven. Uit monsters blijkt
dat op de locatie er sprake is van een
overschrijding van blauwalgcellen. Een
waarschuwing betekent dat zwemmen op de
betreffende zwemlocatie een gering
gezondheidsrisico met zich meebrengt.
snel informatie over veiligheid en incidenten in
uw buurt. Met Burgernet kunt u de politie helpen
bij het opsporen van verdachte of vermiste
personen.
Doe mee!
Meld je aan voor Burgnet en word de ogen en
oren van Bodegraven-Reeuwijk. Hoe meer deel-
nemers, hoe groter de kans op succes. Meld u
aan op www.burgernet.nl!
Vragen over zwemwater?
Actuele informatie over zwemwater vindt u
tijdens het zwemwaterseizoen (mei-oktober) op
www.zwemwater.nl of op de website van de
Omgevingsdienst Midden Holland, www.odmh.nl.
Bellen of een e-mail sturen is ook mogelijk:
0800 - 9036 (zwemwatertelefoon) of
zwemwater@odmh.nl.
Burgernet van start op 24 juni
Waarschuwing blauwalg Plas Elfhoeven Reeuwijk
week 26 - 2013 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Vergaderingen
Commissie Samenleving
De geplande vergadering van dinsdag 2 juli
wordt verschoven naar september.
Commissie Bestuur en Financiën (gesprek on-
dernemers over oprichting Ondernemersfonds)
Woensdag 3 juli om 19.00 uur
Een vertegenwoordiging van ondernemers die
betrokken zijn bij de oprichting van het Onder-
nemersfonds schuiven van 19.00 tot 20.00 uur
aan bij de commissievergadering.
Extra raadsvergadering
Woensdag 3 juli om 20.00 uur
Voorafgaande aan de commissievergadering
Bestuur en Financiën.
Onderwerp:
• Bestuurlijke lus Bodegraven-Oost
Commissie Bestuur en Financiën
Woensdag 3 juli om 20.15 uur
Onderwerpen:
• Rapport Groene Hart Rekenkamer
• De Nieuwe Regio
• Drank- en horecavergunning
• Omzetten van de erfpacht appartementen-
complexen Saten I, II en III
• 1ste Burap
• Economische beleidsvisie
Commissie Ruimte
Donderdag 4 juli om 20.00 uur
Onderwerpen:
• Bestemmingsplan Kerkweg 17
• Reeuwijk-Dorp Handhavingsbeleid WABO
Burgemeester en
wethouders maken
bekend
Bestemmingsplannen
Voorbereidingsbesluit Meije 35, Bodegraven
De raad heeft op 19 juni 2013 besloten om op
grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke
ordening een voorbereidingsbesluit te nemen
voor de locatie Meije 35 te Bodegraven. De raad
heeft daarbij bepaald dat het verboden is om
het gebruik van gronden of bouwwerken binnen
het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit
geldt, te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit
treedt op 27 juni 2013 in werking.
Ter inzage
Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 27 juni 2013
voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:
• Digitaal als pdf-bestand, inclusief de bijbeho-
rende stukken, op de gemeentelijke website
www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de rubriek
Wonen, leven en werken > Plannen en
projecten > Bodegraven Buitengebied >
Overige (ruimtelijke) plannen en projecten >
Voorbereidingsbesluit Meije 35
• Op papier en digitaal tijdens openingsuren in
het gemeentehuis in Bodegraven
• digitaal via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl
• De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegra-
venrwijk.gemeentedocumenten.nl
Bezwaar en beroep
Het is niet mogelijk om tegen het voorberei-
dingsbesluit bezwaar te maken of beroep in
te stellen.
Herinrichting parkeerterrein Doortocht
Burgemeester en wethouders hebben op
26 februari 2013 ingestemd met het Voorlopig
Ontwerp voor de herinrichting van het parkeer-
terrein aan de Doortocht (parkeerterrein bij
Albert Heijn).
Inzage
De tekening van het Voorlopig Ontwerp ligt van
donderdag 27 juni 2013 tot en met woensdag
24 juli 2013 op de volgende wijze ter inzage:
• Digitaal als pdf-bestand op de website
www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de rubriek
Wonen, leven, werken > Plannen en projecten
> Bodegraven > Bestemmingsplannen in
ontwikkeling > Bestemmingsplan Oud
Bodegraafseweg – Doortocht
• Op papier in de leeskamer in het
gemeentehuis in Bodegraven
Zienswijzen
Tot en met 24 juli 2013 kunnen op dit Voorlopig
Ontwerp schriftelijk zienswijzen worden
ingediend. U kunt uw zienswijze sturen naar:
college van burgemeester en wethouders,
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de afdeling Realisatie en beheer,
tel. (0172) 522 522.
Bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp gewijzigd
vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond
van artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de gemeenteraad bij
besluit van 15 mei 2013 het bestemmingsplan
‘Reeuwijk-Dorp’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied omvat de bebouwde kom van
Reeuwijk-Dorp, met uitzondering van de locaties
Reesvelt II, Kalverstraat en de locatie City life.
Reeuwijk-Dorp ligt ten westen van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, ten westen van de A12.
Voor de locatie Nieuwdorperweg 40-42 was
apart een bestemmingsplan opgesteld. Dat
bestemmingsplan is nu opgenomen in het
vastgestelde bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp.
De raad heeft bij vaststelling van het bestem-
mingsplan een aantal wijzigingen vanwege
gesignaleerde onjuistheden in de tekst of op de
verbeelding aangebracht. Ook heeft de raad
wijzigingen vanwege de actualiteit aangebracht.
De wijzingen zijn grotendeels technisch en
gedetailleerd van aard. Verder is de maximaal
toegestane bouw- en goothoogte op een deel
van het perceel van Vergeer Holland aan de
Reewal ten opzichte van het ontwerp bestem-
mingsplan met een meter verlaagd. Alle
wijzigingen zijn opgenomen in de lijst van
wijzigingen behorende bij het raadsbesluit en de
door de gemeenteraad aangenomen amende-
menten.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf
donderdag 27 juni tot en met woensdag
7 augustus 2013 op de volgende wijze ter inzage:
• Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Wonen, leven en werken > Plannen en
Projecten > Reeuwijk-Dorp > Bestemmings-
plannen in ontwikkeling > Bestemmingsplan
Reeuwijk-Dorp
• Op papier (inclusief de onderliggende
stukken) en digitaal tijdens de openingsuren
in het gemeentehuis in Bodegraven
• Digitaal via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl
• De bronbestanden van het bestemmingsplan
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
tel. (0172) 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur

Bouw-en woningtoezicht
U kunt bouw- en woning toezicht als volgt
bereiken:
• Telefonisch: via de gemeente
(0172) 522 522. Afhankelijk van uw vraag
wordt u doorverbonden met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
• Post: Omgevingsdienst Midden-Holland,
Postbus 45, 2800 AA Gouda

Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak

Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500

Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. (0172) 522 204
zijn beschikbaar gesteld op: http://bodegra-
venrwijk.gemeentedocumenten.nl
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is
beroep mogelijk gedurende zes weken na
aanvang van de beroepstermijn. De beroeps-
termijn vangt aan op vrijdag 28 juni 2013.
Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad
van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep
kan worden ingesteld door:
• Belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar
voren hebben gebracht over het ontwerp
bestemmingsplan
• Belanghebbenden die aan kunnen tonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening een zienswijze over het
ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente-
raad naar voren te brengen
• Iedere belanghebbende, voor zover het
beroep is gericht op de door de gemeente-
raad in het bestemmingsplan aangebrachte
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan.
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking daags na afloop van
de beroepstermijn. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door
een belanghebbende die een beroepschrift
heeft ingediend een verzoek om voorlopige
voorziening worden aangevraagd bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Wanneer binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treeft het bestemmingsplan niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.

Omgevingsvergunningen
Ontwerpomgevingsvergunning voor aanleg
en gebruik perceel Oud Reeuwijkseweg 7 als
gronddepot
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voor-
nemen hebben een omgevingsvergunning te
verlenen. De omgevingsvergunning heeft
betrekking op de aanleg en in gebruik name van
een perceel aan de Oud Reeuwijkseweg nr. 7.
Ten behoeve van een gronddepot. Een grond-
depot is in strijd met het bestemmingsplan
‘Landelijk Gebied West’; de gronden hebben
daarin een agrarische bestemming. Het gaat om
de volgende activiteiten:
• Aanleg van verharding (artikel 2.1 lid 1, sub b
Wabo)
• Afwijkend gebruik van het bestemmingsplan
(artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo)
Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan
voornoemde activiteiten zijn burgemeester en
wethouders voornemens om op grond van
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo
vergunning te verlenen met een afwijking van
het bestemmingsplan.
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke
onderbouwing en overige stukken liggen voor
iedereen van donderdag 27 juni 2013 tot en met
woensdag 7 augustus 2013 op de volgende
wijze ter inzage:
• Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke
website www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Wonen, leven en werken > Plannen en
Gemeentenieuws
projecten > Buitengebied Reeuwijk >
Omgevingsvergunning gronddepot
• Op papier tijdens openingsuren in de
leeskamer van het gemeentehuis in
Bodegraven
Zienswijzen
Gedurende de inzage termijn kan iedereen ten
aanzien van het ontwerpbesluit naar keuze, een
schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen.
Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden
aan het college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren
gebracht worden tijdens openingstijden.
Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden
met de afdeling Planontwikkeling en -regie via
telefoonnummer (0172) 522 522.
Vervolg
Het college neemt een besluit over de verlening
van de omgevingsvergunning, waarbij de
eventueel ingediende zienswijzen zullen worden
betrokken.
Ontwerpomgevingsvergunning bouw
modelrecreatiewoning op het perceel
Oudeweg 9 in Reeuwijk-Brug
Burgemeester en wethouders van Bodegraven
- Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voor-
nemen hebben om omgevingsvergunning te
verlenen met afwijking van het bestemmingsplan
voor het bouwen van een modelrecreatiewoning
van waaruit informatie wordt verstrekt op het
perceel Oudeweg 9 in Reeuwijk (voormalig
campingterrein).
Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan
het bouwplan hebben burgemeester en
wethouders het voornemen om op grond van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo
vergunning te verlenen met een afwijking van het
bestemmingsplan.
De aanvraag, het ontwerpbesluit met ruimtelijke
onderbouwing, het raadsbesluit over de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
overige bijbehorende stukken liggen voor
iedereen van 27 juni tot en met 7 augustus 2013
op de volgende wijze ter inzage:
• Digitaal via de gemeentelijke website
www.bodegraven-reeuwijk.nl > Wonen, leven
en werken > Plannen en projecten > Reeuwijk-
Brug > Omgevingsvergunning Oudeweg 9
(voormalig campingterrein)
• Op papier tijdens openingsuren in de
leeskamer van het gemeentehuis in
Bodegraven
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen
zienswijze op de ontwerpomgevingsvergunning
indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten
gericht worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven. Schriftelijke zienswijzen
tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkin-
gen moeten gericht worden aan de gemeente-
raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Voor mondelinge zienswijzen moet een
afspraak gemaakt worden met de afdeling
Planontwikkeling en -regie via telefoonnummer
(0172) 522 522. Eventueel ingediende ziens-
wijzen zullen worden betrokken bij de besluit-
vorming.
Verordeningen
Verordening inburgering 2013 vastgesteld
Op woensdag 19 juni 2013 is de ‘verordening
inburgering 2013’ vastgesteld door de gemeen-
teraad. Deze verordening treedt in werking op
1 juli 2013. De Wet inburgering is vanaf 1 januari
2013 gewijzigd en wordt niet langer uitgevoerd
door de gemeente, maar door de Dienst
Uitvoering Onderwijs. In 2013 hebben nog een
aantal personen recht op een aanbod van de
gemeente op basis van de wet zoals die gold tot
1 januari 2013. Deze rechten worden in de
verordening inburgering 2013 geregeld.
De volledige tekst van de verordening staat op
onze website onder Bestuur en organisatie >
Beleid en regelgeving. De verordening ligt ter
inzage in het gemeentehuis van 1 juli 2013 tot
1 oktober 2013.
Inloopavond Westveen
op 8 juli
Aanpassingen verkeers-
situatie rondom MFA oude Tol
Een mooi en vitaal
Groene Hart
De afgelopen maanden hebben wij verschil-
lende aanpassingen uitgevoerd ter verbetering
van de verkeersveiligheid in de omgeving van
de MFA Oude Tol en de bijbehorende school-
routes. Deze maatregelen komen uit het
uitvoeringsplan wat wij samen met de werk-
groep verkeersveiligheid MFA Oude Tol hebben
vastgesteld. Zo hebben wij onder andere:
• De voetgangersoversteekplaats beter
zichtbaar gemaakt voor het autoverkeer.
• Een verkeersdrempel aangebracht bij de
voetgangersoversteekplaats om de snelheid
van het autoverkeer terug te dringen.
Een overzicht van alle uitgevoerde aanpassin-
gen kunt u terugvinden in het nieuwsbericht
op onze website. Na de zomervakantie worden
de maatregelen uit het uitvoeringsplan
geëvalueerd.
Woensdag 19 juni heeft de Stuurgroep Nati-
onaal Landschap Groene Hart haar aanpak
en samenstelling voor de periode 2013-2015
gepresenteerd. Burgemeester Christiaan van
der Kamp is één van stuurgroepleden.
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene
Hart zet zich, samen met ondernemers,
maatschappelijke organisaties en overheden
in voor een mooi en economisch vitaal
Nationaal Landschap Groene Hart.
Meer informatie?
Op de website www.stuurgroepgroenehart.nl
kunt u de brochure downloaden waarin de
aanpak van de Stuurgroep staat beschreven,
inclusief de kernprojecten. Op deze site vindt u
ook de contactgegevens van het Programma-
bureau Groene Hart.
Een jaar geleden is gestart met de verkoop
van de woningbouw in het project Westveen
(voormalige scholenlocatie Reeuwijk Brug-
West). Ondanks de grote belangstelling is
het gewenste verkoopresultaat niet bereikt,
waardoor het project eind 2012 tijdelijk uit
de verkoop is gehaald. Graag horen wij wat
u vindt van de verschillende mogelijkheden
voor aanpassingen van het plan. U kunt
tussen 19.00 tot 21.00 uur binnenlopen
voor een gesprek met medewerkers van
projectontwikkelaar Timpaan, de gemeente
en de woningbouwvereniging. De avond
wordt gehouden in Zalencentrum De Brug,
Dunantlaan 1 te Reeuwijk.
Vragen over het project?
Als u vragen heeft over de voortgang van
het project, kunt u contact opnemen met
projectleider Lizet Keyzers van de afdeling
Planontwikkeling en regie. Zij is bereikbaar
via (0172) 522 522.
Bezoek ook onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Bijeenkomsten
• 1 juli om 19.30 uur: Voorlichtingsavond
woninginbraak Driebruggen
• 1 juli om 20.00 uur: Informatieavond
Rondweg
• 3 juli om 19.00 uur: bijeenkomst
ondernemers over oprichting
Ondernemersfonds
• 3 juli om 20.00 uur: Extra raadsvergadering
• 3 juli om 20.15 uur: Commissie Bestuur en
Financiën
• 4 juli om 20.00 uur: Commissie Ruimte
• 8 juli om 19.00 uur: Informatieavond
Westveen
• 8 juli om 19.30 uur: Voorlichtingsavond
woninginbraak Reeuwijk-Brug
Collectes
• 1 t/m 6 juli: stichting Ontmoeting
Agenda
Afvalkalender
• Groen afval: even weken op vrijdag
• Grijs afval: oneven weken op vrijdag
• Plastic: oneven weken op donderdag
• Papier:
Woensdagavond 10 juli
• Reeuwijk Brug West (tussen de A12 en de
Breevaart + tussen de Moerweide en de
Breevaart)
Donderdagavond 11 juli
• Reeuwijk-Dorp (incl. buitenwegen)
• Waarder (incl. buitenwegen)
• Driebruggen (incl. buitenwegen)
Vrijdagavond 12 juli
• Reeuwijk Brug Oost (tussen de Breevaart
en het plassengebied m.u.v. het gebied
tussen De Moerweide en de Breevaart )
• Plassengebied (alle buitenwegen ten
oosten van de A12)
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 10
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu-
wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog
meer nieuws uit deze kernen.
Midsummernight: doldwaas
herfstspektakel
Afgelopen weekend vierde carnavalsvereniging De Reedeur-
penarren zijn Midsummernight feest. ‘Vol gas naar Las Vegas’
was het thema dat het weekend van de organiserende MSN-
commissie had meegekregen. Het weer was allesbehalve
zomers. Maar de tent stond als een huis aan de Oud Reeuw-
ijkseweg en de muziekfeesten en het zaterdagmiddagspekta-
kel hadden geen last van het weer. Tien teams gingen met hun
voertuig van de schans om vlak voor het einde tot stilstand te
komen en dan drie meter springen om de bal met bel boven
de sloot te luiden. Veel teams sneuvelden al op de schans of
schoten door in het water. De Life Guards van Geen Muntje
Koude Douche wisten de bel in slechts vijf seconden te luiden.
Dat bracht hen op het ereschavot. De MSN-commissie en alle
vrijwilligers kunnen terugkijken op een weekend, waarvoor ze
veel werk hebben verricht maar waar velen ontzettend van
hebben genoten.
25 Jaar duurzame energie in
Reeuwijk
Het is alweer 25 jaar geleden dat een aantal Reeuwijkers het
initiatief nam om ‘iets’ aan duurzaamheid te gaan doen. Dat
pakte uit als ‘De Windvogel’, inmiddels een landelijk opere-
rende coöperatieve vereniging die zes windmolens bezit die
samen veel meer elektriciteit opwekken dan de ruim 3.000
leden gebruiken. Zaterdag 29 juni vanaf 11.00 uur houdt De
Windvogel haar ledenvergadering in De Ark aan ‘t Kerkestuk 1
in Reeuwijk-Brug. Dick van Elk, voorzitter van De Windvogel:
“Voor de aanwezigen hebben wij een verrassing in petto. Jong
of oud, lid of geen lid, niemand kan worden gemist bij de duur-
zame toekomst van ons dorp en ons land.” Meer informatie:
http://www.windvogel.nl/2013/06/15/ledenvergadering/
Tuinfair voor Roemenië
Na het succes van verleden jaar wordt er ook dit jaar op zater-
dag 29 juni van 11.00 tot 15.00 uur een tuinfair ten bate van
Roemenië gehouden aan de Prins Pieter Christiaanstraat 6
in Waarder. Er is een groot assortiment aan goederen, zoals
handgemaakte wenskaarten, speelgoed, brocante, antiek
enzovoorts. Voor jong en oud is er iets interessants bij. Kof-
fie en thee staan als een hartelijk welkom voor de bezoekers
klaar.
Open tafel voor senioren
De open tafel voor 55plussers uit Waarder, Driebruggen, Nieu-
werbrug en Bodegraven biedt op dinsdag 2 juli vanaf 11.45 uur
weer een smakelijk en gezellig samenzijn. Op het menu staan
rundvleessoep, een hors d’oeuvre en als toetje een dame blan-
che. Compleet met een glas wijn of fris en koffie of thee kost
de maaltijd € 6,50. Aanmelden bij Ben en Marijke van der Lugt,
telefoon 0348-502659 of 06 40227933.
Margriet Zomerfeest strikt
muzikale toppers
Peter Beense, Johannes Rypma, Floortje Smit en de Sluip-
wijkse K3, voor de muziekliefhebbers en feestvierders belooft
het programma van het Margriet Zomerfeest op vrijdag 28 en
zaterdag 29 juni een boeiende avond te worden. En dan is er
voor de jeugd en de volwassenen natuurlijk weer een uitge-
breid activiteitenprogramma met alles erop en eraan. Vrijdag-
avond treedt Peter Beense op en zaterdagavond is het podium
voor Johannes Rypma en Floortje Smit. Zaterdagmiddag zijn
de kinderactiviteiten. Het feestterrein is te bereiken via Plat-
teweg 42a (Gouda), het terrein van Scouting Zeeverkenners-
groep Cornelis Houtman. Informatie: www.sluipwijksemargriet.
nl.
Boomkwekers bekijken
waterleven in de sloot
Boomkwekers uit de Berkenbroek in Reeuwijk bekeken vori-
ge week samen met Eric Verlaan en Aafke Krol van Hoog-
heemraadschap van Rijnland het waterleven in de sloot. Dit
gebeurde in het kader van het project ‘Slootgerichte aanpak’.
De waterkwaliteit is de laatste jaren flink verbeterd. Vanwege
Europese wetgeving (Kaderrichtlijn Water) zijn er extra maatre-
gelen nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Om ook
andere boomkwekers te informeren over het project ‘Slootge-
richte aanpak’ organiseert DLV Plant op dinsdagavond 2 juli
een studieclubavond samen met Studieclub Regio Boskoop en
Hoogheemraadschap Rijnland. De avond kan meetellen voor
de verlenging van de spuitlicentie. Opgave kan bij DLV Plant,
via telefoon 0172-212827.
Zomermiddag PCOB
Dinsdag 16 juli, 14.30 uur
De PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk nodigt leden en andere
belangstellenden uit voor een feestelijke zomermiddag in de grote
zaal van Rijngaarde. Jotte Hooghoudt-Klein komt deze middag
naar Bodegraven met haar verteltheater ’t Huller-End. Jotte ver-
telt op een bijzondere manier verhalen uit het verleden; tradities,
oude gebruiken en oude volksverhalen. En steeds weer blijken
heden en verleden onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn.
Luisteraars neemt ze met haar vertelsels mee naar een andere
wereld, een wereld die een schat aan levenswijsheid bevat.
Notaris D’Aumerielaan 3
Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
Groenezoom 28 te Reeuwijk
Aan een autovrij plein gelegen goed verzorgde eenge-
zinswoning met maar liefst 5 slaapkamers.
Deze woning met veel leefruimte heeft vrij uitzicht en is
gelegen aan het water met een steiger voor een bootje.
Woonoppervlakte 118 m², inhoud 355 m³. De woning
heeft een perceeloppervlakte van 148 m².
Wilt u deze woning bezichtigen, dan kunt u vrijblijvend
een afspraak maken!
Vraagprijs € 215.000,-- k.k.
Telefoon (0182) 30 11 66 • www.slingerland.nl
Vliegende start Stuurgroep
Groene Hart
Tijdens een druk bezochte
bijeenkomst in Gouda heeft de
Stuurgroep Nationaal Land-
schap Groene Hart (NLGH)
een vliegende start gemaakt
met de projecten waar de
stuurgroep zich de komende
2,5 jaar op richt. Tijdens de
bijeenkomst nam gedeputeer-
de Han Weber de voorzitters-
hamer over van Bart Krol en
presenteerde de stuurgroep
haar aanpak en samenstelling
voor de periode 2013-2015.
De stuurgroep wil aan de slag
met concrete projecten die het
gehele Groene Hart aangaan,
zoals het verbeteren van het
recreatieaanbod, de ontwik-
keling van duurzame bedrij-
venterreinen of bodemdaling
in de veenweiden. De aanpak
loopt via drie thema’s namelijk
water, bodem en gebruik.
Nieuw is verder de uitbreiding
van de stuurgroep met drie
leden. Namens de Groene
Hart-gemeenten zijn Christi-
aan van der Kamp, burge-
meester van Bodegraven-
Reeuwijk en Kees van Velzen,
wethouder in Alphen aan den
Rijn tot de stuurgroep toege-
treden. Namens de water-
schappen is vanaf nu Patrick
Poelmann, dijkgraaf bij het
Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden lid van de stuur-
groep.
Kijk op Reeuwijk
MEEDENKEN OVER
VOORZIENINGEN
pagina 4
IDEEËN OM WONING-
MARKT TE STIMULEREN
pagina 6
‘SKÛTSJESILEN’
IN HET GROENE HART
pagina 7
SLOEPENTOCHT OVER
REEUWIJKSE PLASSEN
pagina 13
JUBILEUMJAAR GMS
FEESTELIJK AFGESLOTEN
pagina 15
INFOCENTRUM DE
HARTLOPER BLIJFT OPEN
pagina 16
21E JAARGANG
NUMMER 27 - 2012
WOENSDAG 4 JULI
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiëweg 5 U 2411 NR Bodegraven U Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 U info@bbmglas.nl U www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Mourits c.s. advocaten
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
www.mouritsadvocaten.nl
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
Nog 8 weken
25 augustus 2012
GOUD OP Z’N MOOIST!
Een gouden sieraad kopen is geen
alledaagse zaak. Sterker: het is een
belangrijk moment dat bijzondere aan -
dacht verdient. Onze vakkennis staat
tot Uw dienst. Evenals een wonder-
mooie kollektie sieraden in GOUD.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19
De publicatie van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
vindt u op pagina
10, 11 en 12

Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
Vrijblijvende taxatie?
Bel ons gerust!
Middelburgseweg 5
2741 LB Waddinxveen
Tel. 0182-300478
Mob. 06-52095944
www.installatiebedrijfvanzoest.nl
Margriet Zomerfeest is en blijft
compleet familiespektakel
Alweer voor de 67e keer maar het verveelt nooit. Een familietrefen, misschien kneuterig maar juist daardoor zó leuk. Het schept een
band. Welke leefijd je ook spreekt, iedereen heef ooit de rood, wit, blauwe vlaggetjes in de stoof gestoken bij het Margriet Zomerfeest.
Er viel op vrijdagavond
een stijgende lijn in het
aantal deelnemers van de
fetstocht te noteren voor
de 15 km over Reeuwijks
grondgebied. Aansluitend
begon het krachtspektakel.
Geen familievetes, maar
toch, het fanatisme is er
niet minder om. Negen
ploegen van zes deel-
nemers kwamen tegen
elkaar uit tijdens de zes-
kamp. Autoduwen, een
terugkomertje uit de oude
doos. Een autowrak moest
(zo dat al ging) een vaartje
krijgen en dan werden de
meters gemeten die het
wrak over de streep verder
rolde Kratlopen over groe-
ne kratjes met een rode
ster, ringsteken vanuit de
kruiwagen. Rauwe eieren
gooien over een vier meter
hoog zwart doek. Zie ze
maar te vangen aan de
andere kant. Touwtrekken
en na het buikschuiven de
plas in om zeep en zweet
er even lekker af te zwem-
men. Alweer jaren geleden
dat dit op de vrijdagavond
kon! Na jarenlange inten-
sieve training mochten
de broers en zussen Van
Spengen zich de kracht-
patsers van dit spektakel
noemen. In de grote tent
op het terrein stond Jordy
van der Made achter het
muziekpaneel. Hij wist
steeds meer mensen op de
dansvloer te krijgen. En
tegen de tijd dat de lichten
moesten doven, stond de
hele dansvloer vol.
JONGSTE JEUGD
Zaterdagmiddag liep het
terrein aan de Ree weer
snel vol met de allerklein-
sten van de vereniging.
Aangemoedigd door ouders
en grootouders dribbelden
ze met een handvol rode,
witte en blauwe vlagge-
tjes naar de stoven aan de
overkant. Even later was
het de beurt aan de kin-
deren van 7 tot 10 jaar; zij
sjeesden op de ‘ieniemie-
nie’ fetsjes heen en terug
over het grasveld. Geen
gemakkelijke opgave met
die kleine wieltjes over het
ongelijke terrein. Onder-
wijl was het een drukte
van belang bij de tentjes
waar eendjes uit het water
werden gevist en de blik-
ken door de tent vlogen.
Alleen bij de schiettent was
het rustig, daar moest je
nóg ouder voor zijn. Voor
sommige jongentjes best
jammer! Het rad van for-
tuin draaide menig rondje.
Maar niet toen alle ballon-
nen de lucht ingingen. Wie
Lees verder op pagina 3
Tel. 0172 - 611100 www.riggelingmakelaars.nl
LUXE APPARTEMENTEN
AAN HET WATER IN BODEGRAVEN
• Uitzicht
• Watersport
• Groot
woonopp.
• Riante
terrassen
Kijk op de site: www.residencerijnvliet.nl
Een drukte van belang bij de kinderactiviteiten op het zomerfeest van de Sluipwijkse Margriet
Boekenmarkt Amnesty
International
Zaterdag 29 juni, 10.00-16.00 uur
De regionaal bekende boekenmarkt van Amnesty International
wordt gehouden in gebouw De Brug op het Kerkplein te Boskoop.
Er staan vele dozen gesorteerde boeken in alle categorieën op
de liefhebbers te wachten. Naast veel literatuur en thrillers zijn
er, voor een leuk prijsje, ook verschillende strips te koop. Ook de
kinderboeken zijn goed vertegenwoordigd. Bijna alle boeken wor-
den verkocht per kilo: € 2,50 per kilo van 10.00 tot 14.00 uur en
€ 2,00 per kilo van 14.00 tot 16.00 uur. Ook is er een koopjesbak
met boeken voor € 1,00. Behalve boeken worden er ook cd’s en
dvd’s verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het werk van
Amnesty International. Informatie: telefoon 0172-217143.
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 11
Rotary Bodegraven kijkt uit naar editie 2013 van het Groene Hart Spektakel
zaterdag 29 juni a.s. op het Rohda terrein. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom!
Meer info kunt u vinden op de website www.groenehartspektakel.nl
Hoofdsponsor
Deelnemers
Groene Hart Spektakel 2013
Sponsoren kindersponsorloop
Voor al uw dranken, bier, gedistilleerd en wijn
www.reeuwijkswijnhuis.nl
Openingstijden: maandag 13.00 - 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 - 18.00 uur • vrijdag 9.00 - 20.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur • zondag gesloten • Adres: Meentweide 72 - Reeuwijk • Telefoon: 0182 - 30 05 80
Whiskeyweek
tweede f l es halve prijs!
GLEN TALLOCH
0,7CL
BALLANTINE’S
LITER
FOUR ROSES
BOURBON
LITER
J.WALKER
RED LABEL
LITER
J.WALKER
BLACK LABEL
0,7 CL
GLENFIDDICH
12 YEARS
LITER

1
2
,3
5

2
2
,9
9

2
3
,9
9

2
2
,4
9

2
8
,9
9

3
9
,9
9
Actie geldig van 26-06-2013 t/m 02-07-2013. Zet-en drukfouten voorbehouden.
ABERLOUR
10 YEARS
0,7 CL
JAMESON
IRISH WHISKEY
LITER

3
1
,5
5

2
7
,4
9
Proef het voordeel van onze huisselectie. Kom voor andere smaakvolle acties bij ons langs!
WHISKYWEEK
TWEEDE FLES HALVE PRIJS!

GLEN TALLOCH 0.7CL Ð12.35
BALLANTINE’S LITER Ð22.99
FOUR ROSES BOURBON LITER Ð23.99
J.WALKER RED LABEL LITER Ð22.49
J.WALKER BLACK LABEL 0.7CL Ð28.99
GLENFIDDICH 12 YEARS LITER Ð39.99
ABERLOUR 10 YEARS 0.7CL Ð31.55
JAMESON IRISH WHISKY LITER Ð27.49
sportief groene hart spektakel
Op zaterdag 29 juni organi-
seert Rotaryclub Bodegra-
ven opnieuw het Groene
Hart Spektakel. Ditmaal op
het terrein van Rohda ’76
aan de Broekveldselaan in
Bodegraven. Vanaf 11.00
uur ’s morgens zal het daar
bol staan van de gezellig-
heid. Er zijn een springkus-
sen, grabbelton, blikgooi-
en, schminken en er kan
pony worden gereden. En
natuurlijk zijn er allerlei
versnaperingen als pop-
corn en suikerspin.
De dag bestaat uit drie
sportieve activiteiten,
namelijk een kinderspon-
sorloop, sportclinics en de
bedrijvensportdag. De kin-
dersponsorloop, die voor de
tweede keer wordt gehou-
den, start om 12.30 uur en
is bedoeld voor kinderen
van 9 tot 14 jaar. Zij kun-
nen zich voor het goede
doel laten sponsoren, als
team of individueel. Er zijn
verder een tweetal clinics.
Om 11.30 uur is er een cli-
nic die wordt gegeven door
Sportschool Goederaad
en om 13.00 uur is er een
voetbalclinic van Rohda‘76.
Kinderen die aan deze cli-
nics willen meedoen hoe-
ven zich niet van te voren
aan te melden en kunnen
gewoon komen.

De bedrijvensportdag, die
al 26 keer eerder is gehou-
den, start om 15.30 uur. Bij
deze sportdag zal behen-
digheid belangrijker zijn
dan uithoudingsvermo-
gen. Het uitgangspunt is
om samen met vrienden of
collega’s een prestatie neer
te zetten en dorpsgenoten
te ontmoeten. Voor deze
bijzondere middag hebben
zich al meer dan vijfien
teams aangemeld. Elk team
bestaat uit vier leden en
eventueel een begeleiden-
de captain.

Ditmaal zal de opbrengst
van het Groene Hart Spek-
takel gaan naar een water-
en sanitatieproject in Ban-
dung Barat in Indonesië en
naar een kamertrainings-
project voor alleenstaande
jongeren in Boekarest in
Roemenië.
www.groenehartspektakel.nl
Archiefoto: Margon van den Berg
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 12
kijkertjes
kijkertjesbon
Reserveer uw gratis kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor die-
genen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en
Kijk op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop
gevraagde of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden.
Maximaal één kijkertje met per adres per week. kijkertjes die niet
aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling
genomen. Let op: in een kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leeste-
kens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres ver-
melden)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Oplage: 9.000 exemplaren
Verspreidingsgebied: Bodegraven,
Nieuwerbrug, Meije, Zwammerdam
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06-20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Anneke Agterberg, Margon van den
Berg, Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur. Over-
name artikelen toegestaan met
bronvermelding: Kijk op Bodegraven
Advertenties:
Reservering vóór maandag 12.00
uur. Daarna kan plaatsing niet gega-
randeerd worden. Informatie over
tarieven en aanleveren via
Sander de Otter, Tel. 0182-399266
verkoop@kijkopbodegraven.nl
Elly de Knikker, Tel. 0182-399266
advertentie@kijkopbodegraven.nl
of op www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk, Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172-615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven • Leeghwaterstraat 15-07 • 2811 DT Reeuwijk
Telefoon 0182-399266 • Web www.kijkopbodegraven.nl
• gevonden bij maaien in de Tempel
6 juni groene kinderjas en een trui
tel. 06-54743460
• gevonden sleutelbos op Korssendijk
tel. 0182-399264
• vermist uit onze achtertuin oude,
bruine, houten trap tel. 0348-453246
• verloren bruingoudkleurig kort jack
omg. Moerweide tel. 0182-391111
• t.k. 2-zits zwart lederen bankstel
met losse kussens i.z.g.st. € 110,-
tel. 0172-611046
• gevr. achterwiel omafets tel. 0348-
502465 (na 17.00 uur)
• t.k. oude kloostermoppen ± 100
€ 30,- tel. 06-40866083
• t.k. Flymo elektrische grasmaaier+
verlengsnoer maaibreedte 30 cm
€ 35,- tel. 06-23633554
• t.k. campingbed, weinig gebr.,
donker bl, incl. matras €20,- tel.
06-23173400
• t.k. zacht, effen donkerbruin tapijt,
3,5 bij 4 m. vervangen ivm. allergi-
sche reactie, zgan. € 50,- tel. 0182-
395704
• t.k. rode Cars jongensfets. 16 inch
wielen 3-6 jaar als nieuw € 50,- tel.
0182-395394
• t.k. ijzeren bootje. moet wel
opgeknapt worden. € 110,- tel.
06-42658896
• t.k. kinderzitje Bobike aan fetsstuur
met windscherm en kussen € 25,-
tel. 0172-215173
• t.k. camera-statief Yashica, instel-
baar van 60-150 cm € 25,- tel. 0348-
50157
• t.k. serreluifel m.2uitneemb.zijw.
diep 2.50,omloop 8.75m € 75,-
tel. 06-21867566
• t.k. 1 pers. matras 30x200 cm € 60,-
tel. 0172-612357
• t.k. Singer naaimachine Samba
exclusive € 25,- tel. 06-24428150
• gratis af te halen: jonge gezonde
kittens tel. 06-15423837
• aangeboden jonge poesjes meisje
rood, 2 jongetjes rood+cypres tel.
0348-502435
• t.k. PSV-shirt uit 1992 nr 9 € 40,-
tel. 06-26154995 (na 19.00 uur)
• t.k. ongestempelde postzegels
€ 30,- tel. 0182-393727
• t.k. autobaanvignet Zwitserland
2013 € 25,- tel. 06-46406035
• t.k. autostoel tot 1.35 m Maxi Cosi
Rodi € 30,- tel. 0182-396415
• t.k. antieke kinderstoel ca. 1920
€ 95,- tel. 06-16368295
• t.k. airco met afvoer naar buiten
€ 49,- tel. 0182-391390
• t.k. merk JVC geen fatscreen incl.
meubel € 90,- tel. 06-15890878
• t.k. kersenhouten woonkamerkast
161x158x52 € 95,- tel. 0182-394429
• t.k. herenfets Batavus 3 v. in.pr.st.
€ 85,- tel. 0182-394381
• t.k. grenen box met la boxkleed
€ 20,- tel. 0182-393603/06-40751753
• t.k. alle kleuren borduurgaren
opbrengst Kika € 0,50 tel. 0182-
392636
• t.k. Miele stofzuiger i.v.m. verhuizing
€ 25,- tel. 0182-392567
• t.k. betonknipschaar € 7,50
tel. 06-43583323
• t.k. lederen herenjas € 15,- tel.
06-48913402
• t.k. goede rood/witte kano € 95,-
tel. 06-45728334
• te koop gevraagd goedlopende
bromfets blauw kenteken tot € 100,-
tel. 06-21305154
• t.k. luchtbuks i.g.st. antiek € 50,-
tel. 0172-617355 (na 16.00 uur)
• t.k. stalen bureau gaaf oersterk
€ 50,- tel. 0172-612651
• t.k. 6 eiken kleur (50) eettafelstoe-
len zgan € 110,- tel. 0172-615487
• t.k. picknickmand 4 pers. € 20,-
tel. 06-54336000
• t.k. 2x verduisterend rolgordijn
appeltjesgroen 150x180 en 85x180
€ 25,- tel. 06-33863075
• t.k. secrataire met klep 3 grote
laden en 3 kleine laden € 100,- tel.
0182-395556
• t.k. mobiele airco DeLonghi NF 170
hoog 84 cm. breed 47 cm zgan € 60,-
tel. 0182-394805
• t.k. mountainbike wit blauw 18
versn. laag frame nooit gebr. € 95,-
tel. 0172-613032
• t.k. 2 Zwitserland vignetten € 40,-
tel 537901
• gratis af te halen computerscherm:
17 inch HP Pavilion incl. wireless
toetsenbord tel. 06-27841206
• t.k. hondenzwemvest mt. s/m
4/10kg z.g.a.n. € 10,- tel.0182-395280
• pallets gevraagd voor huttenbouw
vrijw. halen tel. 0348-501511
• t.k. Eastpack rugtas voor school
blauw/roze/paars € 25,- tel.
06-42440533
• t.k. boeken hoe overleef ik .. mijn
ouders en mijn eerste zoen € 2,50
p.st. tel. 06-12951692
• t.k. Gabor ballerina lila mt 7 nw
28-5 gekocht bon aanw. € 65,-
tel. 06-30337878
Bodegraven sluit seizoen af
De selectie van VV Bodegraven heeft afgelopen donderdag het
seizoen afgelopen met een gezellige avond. Tijdens de avond
werd er afscheid genomen van twee assistent-trainers, Frank
Weerdenburg en Karim Kalai. Frank heeft door zijn drukke werk-
zaamheden geen tijd meer om op donderdagavond ook nog op
de velden te staan. Karim gaat zich waarschijnlijk richten op een
jeugdteam. Naast het afscheid van de assistent-trainers werd er
ook afscheid genomen van enkele spelers, Kevin Duthler gaat
naar Alphen, Dylan van Oord naar Oranjeplein Postduiven, Nicky
Overes naar De Meern en Robbert v/d Herik gaat bij VV Bode-
graven in een later elftal spelen.
Zilver voor Tes
Schouten op
NJK zwemmen
De Nederlandse Kampioen-
schappen zwemmen voor
junioren werden op 21, 22 en
23 juni gehouden in Utrecht.
Namens BZ&PC wisten Tes
Schouten, Ian Terlouw en
Jeroen Bakker zich te plaat-
sen. Tes startte zaterdagmor-
gen op de 200 meter school-
slag en zwom naar een vierde
plaats. Op zondag was de
100 meter schoolslag aan de
beurt. Tes zwom nu technisch
een stuk beter. Dat resulteer-
de meteen in een prachtige
tijd van 1.17.73, goed voor de
zilveren medaille. Ian Terlouw
behaalde op de 200 meter
rugslag een 27e plaats en
Jeroen Bakker zwom de 100
meter vlinderslag in een tijd
van 1.13.78, goed voor een
elfde plaats. Al met al een
geslaagd weekend voor de
zwemmers van BZ&PC.
Zwemdiploma B
De volgende kinderen hebben op woensdag 19 juni hun zwem-
diploma B behaald: Janelle van der Glas; Mirthe van den Akker;
Reda Gouriba; Ricardo Kamal Ghatias; Jaelynn Bastiaans; Indy
Piket; Yara van der Willik; Dennis van Oort; Stijn Ottburg; Lennart
van den Bos; Ilse Zwijnenburg; Peter Abrahamse; Thijs Klever;
Joppe van Eijk; Nordin Oppedijk en Robbe Muller.
Leen de Jong schaakkoning 2013
Leen de Jong is de nieuwe kampioen van de schaakclub Bode-
graven. Met een score van 5,5 uit 6 eindigde hij als eerste in de
play offs, vóór Marijn Meijer en regerend kampioen Hans Bos.
Waar Marijn Meijer en Hans Bos uitblinken in degelijkheid, maar
nogal wat remises toelaten, weet Leen vaak het volle punt binnen
te halen. Hij scoorde ook 92% in de externe competitie en ook de
snelschaaktitel te veroveren. Jan Duijnisveld werd met sterk spel
vierde en Jan van Briemen wist de vijfde plek te veroveren. Vol-
gend jaar speelt Bodegraven in de eerste klasse van de Leidse
bond en zal dan ook alle krachten moeten bundelen.
Bij de jeugd won Yorick Spits met een neuslengte voor Sander
Schaap, maar de jongste jeugd gaat zo hard vooruit dat de uit-
slag in het nieuwe seizoen wel weer heel anders zou kunnen zijn.
Cheque zwemmarathon
overhandigd
Om geld in te zamelen voor de Blue Cap Foundation was er op
zaterdag 25 mei een zwemmarathon in sportcentrum De Kuil.
Mensen konden een polsbandje kopen om aan alle activiteiten
mee te doen, er was een verloting, sponsorzwemmen en nog
veel meer. Mede dankzij diverse sponsors, waaronder het Rabo
Dichtbijfonds, projectburo Rijnland, Ton Scheerder, Intertoys,
R. van Dijk, Kwalitaria en Domburg konden deze activiteiten
worden georganiseerd. Afgelopen zaterdag is door Nathasja van
den Hadelkamp aan Opa Jonker van de Blue Cap Foundation de
cheque overhandigd met de opbrengst van de zwemmarathon,
1313,20 euro. Ook werd de prijs overhandigd aan de winnaar van
het sponsorzwemmen. Dwayne Pouw had 83,15 euro bij elkaar
gezwommen en won daarmee een klassenfeest.
Weer derby
Rohda’76 – CVC
Reeuwijk
De KNVB heeft voor het nieu-
we voetbalseizoen Rohda’76
en CVC Reeuwijk weer aan
elkaar gekoppeld in de derde
klasse B. Afgelopen voetbal-
jaar waren de twee dorpsploe-
gen van elkaar gescheiden.
Ook het uit de tweede klasse
gedegradeerde Gouda geldt
als een interessante tegen-
stander uit de streek. Daar-
entegen missen de Bodegra-
vers de ontmoeting met buur
Zwammerdam. ‘Damme’ komt
uit in de derde klasse A. had
Rohda’76 vorig seizoen vooral
te maken met ploegen uit Lei-
den en omgeving, nu moet het
team van de nieuwe coach
Edwin Kluivers het vooral
opnemen tegen opponen-
ten uit de Rotterdamse regio.
Van de afgelopen competitie
geldt alleen Floreant als ‘oude
bekende’. De volledige inde-
ling van de derde klasse B:
Berkel, CVC Reeuwijk, DCV,
Floreant, Gouda, Hermandad,
FC Maense, PPSC, Rohda’76,
Schoonhoven, Soccer Boys,
Victoria’04, VVOR en Zestien-
hoven.
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 13
clubkampioenen bij heres
Afgelopen zaterdag 22 juni werden de clubkampioenschappen van Heres gehouden in sporthal
De Sporthoeve. Alle leden lieten hun kunnen zien op de sprong, brug, balk en mat. De jongens deden geen
balk maar een rekoefening.
Als eerste traden de
selectieleden aan,
na hun gezamenlijke
warming up verdeelden
zij zich over de vier
toestellen. Onder toezicht
van de vier vrijwillige
juryleden draaiden zij
hun oefeningen. Helaas
moest Kim de Korte drie
onderdelen voorbij laten
gaan door een blessure
en kon alleen haar
brugoefening laten zien.
Voor Dzenita Pejcinovic viel
het doek al bij het eerste
onderdeel, in de warming-
up voor de vloeroefening
blesseerde zij zich. De
uitslag van deze wedstrijd
bij selectie 1 (verplichte
oefenstof) is:
1. Elin Kroone 53,00 punten
(clubkampioen); 2. Sterre
Vreeswijk 50,60 punten;
en Rishelle Appel 48,55
punten. Bij selectie 2 (keuze
oefenstof) is de uitslag:
1. Irene Bos 45,70 punten
(clubkampioen); 2. Sophie
Borsboom 45,10 punten; en
3. Gaby van den Bos 43,50
punten.
groep 2, 3 en 4
Daarna mochten de leden
van groep 2, 3 en 4 hun
kunsten tonen. Voor veel
van deze jonge kinderen
was de wedstrijd toch
spannend. Een jurylid dat
zit te kijken en dan al die
mensen op de tribune nog.
Zo werden de juryleden dan
ook vaak ingepakt met een
lieve glimlach of juist een
verlegen begroeting. De
uitslag van groep 2, 3 en 4:
1. Mandy Bot 45,80 punten;
2. Romy Lok 45,30 punten;
en 3. Donna van der Meer
45,20 punten.
jongens
In de middag was het de
beurt aan de jongens-groep
en groep 5, 6 en 7. Bij de
jongens durfde drie jongens
deze strijd aan te gaan en
alle drie lieten zij mooie
oefeningen zien. Mark
Fredriksz werd met 66,70
punten de clubkampioen bij
de jongens.
groep 5, 6 en 7
Ook bij groep 5, 6 en 7 was
de spanning te voelen.
Soms werd de oefening
vergeten maar gelukkig was
er altijd wel een trainster
in de buurt om de oefening
in te fuisteren. De uitslag
bij groep 5, 6 en 7: 1. Isa
van der Wel 49,65 punten
(clubkampioen); 2. Famke
Pelser 49,30 punten; en 3.
Annabelle Marrazza 48,55
punten.
groep 8 en vo
De dag werd afgesloten
met de kampioenschappen
voor groep 8 en Voortgezet
Onderwijs 1 en 2. In deze
groep zitten leden die al
wat jaartjes mee draaien
en hun zenuwen al aardig
onder controle hebben.
Zij draaiden dan ook heel
beheerst hun oefeningen
en behaalden mooie
cijfers. Uitslag: 1. Naomi
den Hartog 51,20 punten
(clubkampioen); 2. Iris Koot
49,80 punten; en 3. Denise
den Hartog 49,30 punten.
Brons voor synchroonzwemsters
op Meerkamp
In zwembad ‘Aquarijn’ in Alphen aan de Rijn vond op zaterdag
22 juni de Meerkamp Uitvoeringen plaats voor de jongste syn-
chroonzwemsters. BZ&PC nam aan deze wedstrijd deel met
vier ploegen. In categorie 0-1 zwommen Julia de Vries, Frederi-
que van Zijl, Felicia Leemburg en Roos de Korte hun uitvoering
op ‘yeah yeah yeah’. Zij behaalden 28.8500 punten en werden
hiermee negende. In categorie 2-3 zwommen twee ploegen van
BZ&PC. De ploeg van Robine Vermeulen, Lara de Wit, Jente
Doornhein en Marije Koot zwommen op ‘I love you baby’. Zij
behaalden 39.5500 punten en eindigden hiermee als vijfde. De
andere ploeg bestaande uit Danielle Verleun, Angeline Bins,
Charlotte Leemburg, Maike van Vliet en Jasmijn van Beijnum
zwommen op ‘El bum bum’. Zij behaalden met hun uitvoering
35.2333 punten en eindigden op de negende plaats. In catego-
rie 4-5 zwom de ploeg van Eline Schaap, Sarah Welter, Sop-
hie Ngan en Evy Onderwater. Zij zwommen op ‘Junglebeatz’ en
behaalden 41.2833 punten. Dit leverde hen een mooie bronzen
medaille op.
Notaris D’Aumerielaan 3
Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
Meentweide 34 te Reeuwijk
Sterk in prijs verlaagd is dit prachtige afgewerkte
penthouse. Kom, kijk en bewonder!
Dit penthouse is opgeleverd in 2009 heeft 2 privé parkeerplaatsen een privé-
berging in de ondergrondse garage en een ligplaats voor een boot in de Breevaart
met vaarverbinding naar de Reeuwijkse Plassen. Riante woonkamer, luxe keuken
met inbouwapparatuur en toegang tot het dakterras. Vanuit de slaapkamer heeft u
toegang tot de badkamer (I). Deze luxe badkamer is geheel betegeld en voorzien
van een douche, bubbelbad, toilet en een dubbele wastafel. Vanuit de hal heeft u
ook toegang tot de andere twee ruime slaapkamers. Beide slaapkamers hebben
openslaande deuren naar het Frans balkon en toegang tot een badkamer(II) die
voorzien is van een douche en een wastafel.
Vraagprijs € 649.500,-- k.k.
Telefoon (0182) 30 11 66 • www.slingerland.nl
In prijs verlaagd!
sportontmoeting
nadert ontknoping
De Rebo Sportontmoeting is in volle gang. De deelnemende sportclubs hebben op
de onderdelen speedminton, klaverjassen, basketbal, volleybal en fagfootbal al
gestreden om de titel beste sportclub van Bodegraven-Reeuwijk. En deze week
staan hockey en waterpolo op het programma. De sportontmoeting wordt aan-
komende zaterdag afgesloten met een slotevenement en natuurlijk de prijs-
uitreiking.
Speedbadminton en fag-
footbal zijn dit jaar als
nieuwe onderdelen toege-
voegd aan het programma.
Voor de teams was het
dus even wennen aan de
spelregels van deze nog
wat onbekende sporten.
Speedminton is een racket-
sport, waarbij buiten vel-
den worden uitgezet en er
met een soort van squash
rackets en zwaardere shut-
de Hoeck. De top 3 van dit
moment is: 1. Voetbalver-
eniging ESTO team 1; 2.
Korfalverenging Vrien-
denschaar; en 3. Voetbal-
vereniging Rohda‘76. Maar
nog niets is beslist, er zal
deze week nog hard gestre-
den worden om de titel.
www.rebosportontmoeting.nl
tles wordt gespeeld. En bij
fagfootball hebben de spe-
lers allemaal een riem om
met twee lintjes, waarbij er
door het eraf trekken van
een lintje iemand wordt
getackeld.
Aankomende zaterdag
volgt het spectaculaire slot-
evenement bij de Boerinn
in Kamerik. Daarna is rond
23.00 uur de prijsuitrei-
king in Café Vrienden van
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 14
Zaterdag 29 juni
van 7.00 tot 9.00 uur
a.s. zaterdag 23 juni start saLe
vroege vogeL actie
TUSSEN 7- 9 UUr
20%
*op dE GEHELE coLLEcTiE
*Uitgezonderd reeds afgeprijsde artikelen.
air MaX
VAN € 139,99 Voor
€ 69,99
aLLeen tussen 7 en 9!
BAKKER BODEGRAVEN
Kerkstraat 50
Tel.: 0172 - 200021
BAKKER BODEGRAVEN
12029_adv_VroegeVogel_Bakker_170x83_v1.indd 1 19-06-12 17:33
ACTIE VAN 7 TOT 8 UUR
-25%
* OP DE GEHELE COLLECTIE
* Uitgezonderd reeds afgeprijsde artikelen
ACTIE VAN 8 TOT 10 UUR
-20%
* OP DE GEHELE COLLECTIE
* Uitgezonderd reeds afgeprijsde artikelen
A.S. ZATERDAG 29 JUNI START SALE
VROEGE VOGEL ACTIE
Daar kom je je bed voor uit!!
Alle Artikelen uit de opruiming
Alleen vAn 7.00 tot 9.00 uur
voor de HAlve priJS!!

(= de helft van de oorspronkelijke prijs)
Daar kom je je bed voor uit!!
Brugstraat 10 • 2411 Bn Bodegraven
telefoon: (0172) 61 10 30
vroege
vogel
actie
Gehele collectie
2e paar gratis!!
Prins Hendrikstraat 1a
Bodegraven
0172-651934
geldt op de originele prijs
VROEGE VOGELS
OPGELET!
ZATERDAG 29 JUNI
VAN 07.00 TOT 09.30 UUR
* Korting is geldig op de originele prijs van de artikelen uit de hele
collectie van Shoeby in Bodegraven. Niet in combinatie met SALE
artikelen. Geldig tijdens de Vroege Vogel actie op 29 juni 2013 en
op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Card in de winkel.
** Geldig op geselecteerde artikelen.
VAN TOLSTRAAT 37, BODEGRAVEN
SHOEBYFASHION.COM
20% KORTING
*
op de hele nieuwe collectie voor
dames, heren en kids!
-50%
**
SALE
Zaterdag 29 juni van 7.
00
tot 9.
00
uur
OVENVERSE APPELTAART
Langerak Raadhuisplein
OPEN: Ma t/m za 08.00-21.00u Koopzondag open 12.00-17.00u
Langerak Broekvelden
OPEN: Ma t/m za 08.00-21.00u Elke zondag open 16.00-19.00u
Vanaf 35 euro aan boodschappen
ontvangt u een vers gebakken
appeltaart voor
65cent
VROEGE VOGEL ACTIE Geldig van 7.00 tot 9.00 uur

Stapelkorting
bij aankoop vanaf 30,- 10% KORTING
bij aankoop vanaf 50,- 15% KORTING
bij aankoop vanaf 80,- 20% KORTING
De korting geldt niet:
- op geneesmiddelen en voedingssupplementen
- in combinatie met klantenpas en cadeaubonnen
- op aanbiedingen
Raadhuisplein 21
2411 BD Bodegraven
Telefoon 0172-612565
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 15
Zaterdag 29 juni
van 7.00 tot 9.00 uur
€ 3,85
Oud-Bodegraafseweg 22 (0172) 61 27 87 www.vlaai-inn.nl
Albert Heijn Bodegraven doet
mee met de Vroege Vogel Actie.
Op zaterdag 29 juni
tussen 07.
00
en 09.
00
uur
4 AH ROOMBOTER
CROISSANTS
van 2,36 voor 1,99
Oud-Bodegraafseweg 23
Bodegraven
50%
korting
Brugstraat 3 - Bodegraven
op alles met een
gele sticker!
LI FE STYLE
VAN TOLSTRAAT 14 - BODEGRAVEN
20%
KORTING
OP DE HELE
COLLECTIE!
BRUGSTRAAT 9, BODEGRAVEN
2 halen
1 betalen
*u betaald de originele prijs
van het duurste artikel
Bodegraven
Vroege Vogel Actie!!
Vroeg uit de veren voor de HOOGSTE kortingen
op alle SCHOOL- EN KANTOORARTIKELEN
50% korting tussen 7 - 8.00 uur
40% korting tussen 8 - 9.00 uur
30% korting tussen 9 - 10.00 uur
PRIMERA BODEGRAVEN - Raadhuisplein 9 - Vromade 3
...even naar Primera
Kijk op Bodegraven 26 juni 2013 - pagina 16
Zaterdag 29 juni
van 7.00 tot 9.00 uur
vroege
vogel
actie
Uitsluitend tussen 7.00 en 9.00 uur
W
ij m
aken ruim
te
voor de nieuwe
collecties
10% EXTRA VOORDEEL
op alle afgeprijsde artikelen en
de gehele collectie
dekbedhoezen - hoofdkussens - dekbedden -
hoeslakens - matrassen - klamboe’s - etc.
EXTRA ACTIE!!
Onder alle
kopende
klanten op
deze gehele
zaterdag
wordt een
heuse
M
c
GREGOR
®
badjas
verloot!
Wij bezorgen uw spullen
gratis thuis.Gratis parkeren
naast en bij de winkel.
Van 7 tot 10 uur:
Kamerling, Keurslager
Kerkstraat 26
2411 AD Bodegraven, T. 0172 612204
www.kamerling.keurslager.nl
“Hartig aanbevolen door uw Keurslager”
Eén grillworst
voor de
1/2 PRIJS
Kerkstraat 12 2411 A0 8odegraven (T) 0172·645406
www.mcms.nl volg ons op twItter @musIcandgIfts
Iron SEVEN to NINE
DA'S
MOOI
MEEGENOMEN
RISE 'n SHINE !
0e gezellIge muzIek ·en cadeauwInkel
777 Cadeaubon acceptant
ZATERDAG 29 JUNI
V
/A

9
5
,-
incl. BTW
VROEGE VOGEL ACTIE
TUSSEN 7 EN 9 UUR
ALLE HARDHOUTEN
TUINSCHERMEN
V
/A

3
,-
incl. B
TW
p/m
VAN 9 TOT 12 UUR
ALLE HARDHARDHOUTEN
SCHUTTING
PLANKEN
6 2 3 0 1 6 2 7 1 0 t • n e v a r g e d o B • 4 g e w n e n n i B
www.ultimatewood.nl
vanaf 7.00 uur
starten wij met de
50% KOrtinG
aCtie!
KOM LANGS IN ONZE WINKEL:
OVERTOCHT 23 TE BODEGRAVEN
BEKIJK ONZE COLLECTIE OOK OP WWW.SENIORENMODE.NL
WEES ER VROEG
BIJ, WANT:
UITERAARD STAAT ER
VOOR DE VROEGE VOGELS
KOFFIE KLAAR!