Migranten Extra zorg

De zorg voor oudere migranten vraagt een
speciale aanpak.
In de bijlage ‘Waar de Zorg verder gaat’, meer
over extra zorg die van verschillende kanten
wordt geboden.
» 11 » 13
Jaargang 7 • nummer 13 • 26 juni 2013
Kom jij werken
in het buitenland?
Kijk voor meer informatie op www.tmi-interim.nl
ki j k op: scoremedi . nl
Voedi ngsst oel Nut r i max
Vraag gratis catalogus
aan via info@scoremedi.nl
zitten met zorg
Kees Wolse van de Raad van Bestuur van
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zette
dinsdag 18 juni ‘de punt op de i’ van het
logo van het Elkerliek aan de gevel van het
nieuwe operatiecomplex. Deze handeling
sloot de eerste fase van de (ver)nieuwbouw
van het operatiecomplex af: de bouw van
acht nieuwe operatiekamers.
Ruimte en licht zijn de grootste verbeteringen
ten opzichte van het oude complex. Overal
zijn ramen geplaatst, waardoor daglicht in
de operatiekamers en de gangen valt. Dit is
prettig voor de patiënten en voor de mede-
werkers op de OK.
Alle operatiekamers zijn ruim opgezet en
voorzien van de nieuwste techniek. Per jaar
vinden ongeveer 15000 operaties plaats in
Helmond. Het operatiecomplex van het
Elkerliek ziekenhuis ondergaat een metamor-
fose met nieuwbouw en verbouw. Het nieuwe
operatiecomplex is op palen aan de bestaande
bouw geplaatst. Met het in gebruik nemen
van de nieuwe operatiekamers is de eerste
fase van de bouw afgerond. De komende
jaren wordt een nieuwe Intensive Care, afde-
ling Dag verpleging en Centrale Sterilisatie-
afdeling gebouwd op de plek waar voorheen
de operatiekamers waren.
Kees Wolse zet ‘de punt op de i’ op het logo van het Elkerliek ziekenhuis aan de gevel van het nieuwe operatiecomplex (foto Hein van Bakel).
Per jaar vinden ongeveer
15000 operaties plaats
in Helmond
Elkerliek opent nieuwe OK’s
Websites met gegevens over ziektebeel-
den en de behandelmogelijkheden zijn
er al volop. Een site met betrouwbare
wetenschappelijke informatie over de
manier waarop ziekte ingrijpt op het leven
en wat het betekent om met een ziekte te
moeten leven, is er in Nederland echter
nog niet. Het UMCG introduceert daarom
de website www.pratenovergezondheid.nl
om deze leemte te vullen.
De eerste ziekte die op deze site aan bod komt
is dementie, andere ziektebeelden zullen
volgen. Tijdens een symposium op 27 juni
waarbij onder andere actrice Gerda Havertong
en oud-wereldkampioen schaatsen Harm
Kuipers spreken, wordt de site gelanceerd. In
het huidige informatieaanbod over dementie
is weinig tot geen informatie over de vraag
wat dementie daadwerkelijk met de patiënt
of mantelzorger doet. Door ervaringen van
anderen kunnen mensen zich eerder voor-
bereiden op wat gaat komen en tijdig even-
tuele maatregelen nemen. Op de website
www.pratenovergezondheid.nl komt informa-
tie over de impact van dementie te staan. Die
informatie komt voort uit diepte-interviews,
waarin patiënten en mantelzorgers hun per-
soonlijke verhaal vertellen vanaf het moment
dat de eerste verschijnselen zich voordeden.
UMCG lanceert
ervaringensite
Slechtzienden
De Slechtziendenkrant biedt weer volop
informatie voor visueel gehandicapten.
» uitneembare bijlage
d
e
5I chtziendenkrant
WWW.DE5LECHTZIENDENkßANT.NL

Nu ook Incompany beschikbaar, max. 40 personen/dag

Stralingshygiene niveau 5 A/M diploma
Informatie T: 0900-9000000
M: info@medusin.nl
De facilitaire
zorgondersteuner
www.isscureandcare.com
Tel: 030 - 24 24 800 www.medifix.nl t. 013-5111111
Onderzoek- en
behandelbanken
De gloednieuwe Spoedeisende Hulp van
het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is
vorige week in gebruik genomen. Op de
eerste dag, woensdag 19 juni, werd onder
andere mevrouw Berendsen uit Gorinchem
opgenomen met benauwdheid op de borst.
Zij werd behandeld in één van de nieuwe,
ruime behandelkamers.
“De nieuwe spoedeisende hulp is volgens de
nieuwste richtlijnen opgezet en ingericht”,
vertelt een trotse Nathalie Ververs, spoed-
eisende hulparts in het Beatrixziekenhuis. ‘We
beschikken nu over een Spoedeisende Hulp
die ruim is opgezet, met nieuwe behandel-
kamers, een traumakamer, een triagekamer
en een ruimte die geschikt is voor kleine ver-
richtingen. De inrichting is open, overzichte-
lijk en patiëntvriendelijk, met zoveel mogelijk
comfort voor patiënten. Daarnaast is iedere
behandelkamer voorzien van de nieuwste
apparatuur zodat we de zorg nog efficiënter
kunnen inrichten en de zorg op een betrokken
manier kunnen leveren. Het afgelopen half
jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe spoed-
eisende hulp”, vertelt Mirjam Lormans, direc-
tielid Rivas Zorggroep met aandachtsgebied
Beatrixziekenhuis. “De nieuwe afdeling is nu
af en we zijn er ontzettend trots op. We vinden
het belangrijk dat we als ziekenhuis klaar zijn
voor de toekomst en we uitstekende, eigentijd-
se zorg dichtbij kunnen blijven leveren.”
“Met de ingebruikname van deze nieuwe
afdeling zijn we weer een stap verder. Je ziet
ook dat er tussen de verschillende opgelever-
de afdelingen een eenheid ontstaat. De vol-
gende stappen zijn onder andere de bouw
van de huisartsenpost, de centrale hal, de dag-
behandeling en de poliklinieken. De officiële
opening van de Spoedeisende Hulp zal plaats-
vinden wanneer de huisartsenpost wordt
opgeleverd. Dit zal begin volgend jaar zijn.”
We beschikken nu over
een Spoedeisende Hulp
die ruim is opgezet
Meidenloop Drinkwater
Gulle gever
Vlietland Ziekenhuis viert Vaderdag
Zondag 16 juni was het Vaderdag. Een speciale dag voor alle vaders, in het bijzonder voor degenen die dit weekend
(weer) vader werden in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Deze vaders kregen namelijk een stoer slabbetje van
voetbalclub Sparta Rotterdam cadeau. Op de foto trotse vader Hans met zijn dochtertje Maren.
Mevrouw Berendsen ontving uit handen van Marjan Dekker, hoofd Medisch Intensief Bedrijf, een fleurig bosje
bloemen. V.l.n.r : Dochter Thea Scheidt, Marjan Dekker, mevrouw Berendsen, teamleider John Maris, spoedeisende
hulp-arts Nathalie Ververs en spoedeisende hulp-verpleegkundige Anita van der Zwaan.
Patiëntenfederatie NPCF startte vorige
week een meldactie naar ervaringen
van patiënten met de verstrekking van
medicijnen. Een van de onderwerpen
waarover mensen worden bevraagd, is hun
ervaring met het preferentiebeleid. Dit
is het beleid waarbij verzekeraars alleen
bepaalde -door hen vastgestelde-, maar
vergelijkbare medicijnen vergoeden.
 
De patiëntenfederatie wil in beeld brengen
waar mensen die medicijnen gebruiken
met het voorkeursbeleid (preferentiebeleid)
tegen aan lopen, hoe het contact met de
apotheek is en of ze goed begeleid worden.
Directeur Wilna Wind vindt een meldactie
hard nodig: “We krijgen signalen dat patiën-
ten van het kastje naar de muur worden ge-
stuurd. Bijvoorbeeld als het medicijn dat ze
altijd gebruikten, niet meer wordt vergoed.
Het komt voor dat mensen niet goed reage-
ren op het nieuw voorgeschreven (preferen-
te) medicijn.  Dan moeten er alternatieven
gezocht worden, maar dat blijkt soms erg
lastig vanwege de bijwerkingen. Als er sprake
is van ‘medische noodzaak’ kunnen patiënten
alsnog hun ‘oude’ medicijn gebruiken. Maar
daar gaat het mis. De arts verwijst naar de
apotheek, die vervolgens naar de zorgverze-
keraar wijst en die wijst weer terug. De patiënt
staat daar hulpeloos tussenin: hij krijgt geen
goedwerkend medicijn of de vergoeding stuit
op veel problemen. Of bepaalde medicijnen
zijn soms tijdelijk niet beschikbaar. Daarom
willen we nu onderzoeken hoe patiënten die
in de praktijk ervaren hoe groot de proble-
men zijn.” In een brief aan de Tweede Kamer
pleitte patiëntenfederatie NPCF onlangs al
voor aanpassing van het preferentiebeleid.
“Onnodige wisselingen, onduidelijkheden
met betrekking tot het hanteren en opvolgen
van het begrip ‘medische noodzaak’ leidt tot
veel frustratie en last voor patiënten. Maar
ook tot gezondheidsschade, bijvoorbeeld
door een slechtere therapietrouw vanwege
onnodige wisselingen van medicijnen of het
überhaupt wisselen bij kwetsbare patiënten.”
Kijk voor de vragenlijst op www.npcf.nl.
NPCF start meldactie medicijnen
Duizenden vrouwen lopen zondag 30 juni
de Utregse Meidenloop. De dames lopen een
parcours van 3,5, vijf of tien kilometer door
het historische centrum van Utrecht. Het
goede doel van deze loop is het Helen Dowling

Instituut (HDI), een organisatie die mensen
met kanker en hun naasten helpt de ziekte
emotioneel te verwerken. Op www.hdi.nl
hebben tientallen vrouwen persoonlijke
wervingspagina’s aangemaakt om geld in te
zamelen. Het startschot is op zondag 30 juni
om 12.00 uur op de Maliesingel nabij park
Lepelenburg. Hier is ook de finish. Aansluitend
zal de opbrengst bekend worden gemaakt.
Laks
Eerste patiënten
op nieuwe SEH
Patiëntenfederatie NPCF wil dat er snel actie
wordt ondernomen om de privacy van patiën-
ten beter te beschermen. Uit onderzoek van
het College bescherming persoonsgegevens
(CBP) blijkt dat zorg instellingen nog steeds
laks omgaan met patiëntgegevens en de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) over-
treden. Het blijkt dat onbevoegde medewer-
kers toegang hebben tot digitale patiënten-
dossiers. “Ernstig dat dit nu nog niet goed
geregeld is. Het is al jaren bekend dat dit een
probleem is, er zijn wettelijke maatregelen ge-
nomen maar nog steeds wordt de privacy van
patiënten met voeten getreden. Dit kan niet en
dit mag niet meer”, zegt Wilna Wind, direc-
teur patiëntenfederatie NPCF. “Het CBP moet
zijn tanden laten zien, door bijvoorbeeld een
dwangsom op te leggen.”
Grote calamiteiten kunnen de watervoor-
ziening stilleggen. Het Groene Hart Zieken-
huis (GHZ) in Gouda heeft naar eigen zeggen
als enige ziekenhuis in Nederland een nood-
drinkwaterinstallatie geïnstalleerd. Mocht
door een calamiteit de watertoevoer stag-
neren, dan levert Oasen met tankwagens
30.000 liter drinkwater aan het Groene Hart
Ziekenhuis. Het water wordt met chloor
ge leverd om tijdens het transport bacterie-
vorming te voorkomen. Voordat het water
wordt verdeeld in het ziekenhuis, gaat het
door een koolstof filterinstallatie om het
chloor weer te ver wijderen.
De vakgroep Urologie van het Jeroen Bosch
Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch ontvangt op-
nieuw 50.000 euro van een tevreden patiënt.
De gulle gever die graag onbekend wil blijven,
is zeer te spreken over de goede begeleiding en
het eerlijke advies dat hij in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis kreeg. De patiënt was hier zo blij
mee, dat hij zijn dank wilde tonen. Hij kwam
op het idee door het krantenbericht eerder
dit jaar over de eerste schenking van 50.000
euro. De Stichting Vrienden van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis ontvangt een bedrag van
50.000 euro dat is bestemd voor de maat-
schap Urologie. De eerdere gift is aangewend
voor de aanschaf van een 3D navigatiesysteem
waarmee tumoren in de prostaat beter op te
sporen zijn. Dankzij de tweede gift, kan deze
apparatuur worden uitgebreid.
Stelling van de maand
2 Actueel
Nummer 13
26 juni 2013
Heeft ruim 1000 praktische producten
die kwaliteit in uw leven brengen
k i h
Het komt voor dat mensen niet goed reageren op het
nieuw voorgeschreven (preferente) medicijn. 
Om draagvlak voor bezuinigingen te creëren is het
beter om aan de betrokkenen zelf te vragen om met
voorstellen te komen in plaats van ze op te leggen.
Toelichting
Minister Schipper van Volksgezondheid heeft de zorgsector gevraagd zelf te komen met
suggesties hoe op de zorg kan worden bezuinigd. Er blijken tientallen reacties te zijn
gegeven met goede ideeën.
De lichaamstemperatuur tijdens een
operatie moet minimaal 36 graden
Celsius zijn. Een lichaamstemperatuur van
36 graden of hoger vermindert namelijk
het risico op complicaties zoals een wond-
infectie. Ziekenhuis Tjongerschans in
Heerenveen gebruikt sinds een half jaar
een flinterdunne, vederlichte, isolerende
en röntgendoorlatende folie, Thermoflect
geheten. Het dekentje is geïntroduceerd
door anesthesie-medewerker Shahide
Elhage. Zij richtte zich voor een afstudeer-
opdracht van haar studie Procesmanage-
ment op de temperatuur van patiënten
vóór een operatie en vond het dekentje
een geschikt middel om de patiënt op de
juiste temperatuur te houden.
“Vaak daalt de lichaamstemperatuur van
de patiënt al vanaf de verpleegafdeling. Dat
komt doordat de patiënt nuchter moet zijn
en soms nerveus is voor de ingreep. Ook koelt
het lichaam wel af doordat het operatiejasje
dun is’’, aldus Elhage. Al een uur voor de gang
naar de operatieruimtes, krijgt de patiënt op
de verpleegafdeling  het dekentje over zich
heen. “Want als je al te koud aankomt, wordt
het moeilijker om weer op temperatuur te
komen. Het kost bovendien extra energie na
de opera tie om op normale lichaamstempera-
tuur te komen. In de zogeheten holding, de
wachtruimte voor de operatiekamer (OK), ligt
de patiënt helemaal ingepakt in het nieuwe
Thermoflect dekentje. Operatiekamers zijn
kouder dan andere afdelingen om infectie-
gevaar in te dammen. Bovendien is  bekend
dat de temperatuur van de patiënt tijdens de
operatie daalt, door de open wond en door de
anesthesie. “Vandaar dat we van te voren hoog
inzetten. Je kunt beter aankomen met 37,3 en
dan afkoelen naar 36,3.”
Tijdens de ingreep blijft de Thermoflect op
de patiënt,  in combinatie met een mistral
air deken. Dit zijn speciale dekens, die vol
ge blazen worden met warme lucht om de
patiënt warm te houden. De Thermoflect
deken vervangt de vorige operatiedekens.
“Daar zaten nog te veel stofdeeltjes in, die ook
weer een kans geven op wondinfecties.” Het
nieuwe dekentje is niet het enige dat is veran-
derd. Elhage pleitte na haar studie voor vier
momenten waarop de temperatuur wordt ge-
meten: op de verpleegafdeling, in de holding,
in de operatiekamer en in de uitslaapkamer.
Die metingen worden steeds geregistreerd. Zo
krijgt het ziekenhuis inzage in het verloop van
de temperatuur tijdens het gehele operatie
proces van de patiënt. Heeft het al geleid tot
minder post-operatieve infecties? Dat is niet
bekend, vertelt Elhage. “Dat percentage is in de
Tjongerschans al laag, en wordt bepaald door
veel factoren.” Ze heeft wel de indruk dat het
ziekenhuis de temperatuur als onderdeel van
de operatiehygiëne beter onder controle heeft.
“We zien nu dat mensen niet afkoelen voor
de operatie. Ze blijven even warm of warmer.’’
In het ziekenhuis in Leeuwarden heeft ze een
presentatie gegeven en binnenkort geeft ze in
Zwolle een presentatie waarbij vertegenwoor-
digers van ziekenhuizen uit het noorden  uit-
genodigd zijn. Toen Elhage in Heerenveen de
opdracht kreeg  voor een betere aanpak van de
temperatuur , was het wel een vereiste dat het
nieuwe materiaal niet te veel ruimte zou in-
nemen en praktisch in gebruik zou zijn. “Dit
hebben we met de Thermoflect deken bereikt.
Bovendien heeft het ziekenhuis er nauwelijks
afval van. Patiënten mogen het meenemen
naar huis. Dan kunnen ze het achter in de
auto leggen voor als ze eens met pech langs de
weg staan en het koud hebben. Of ze kunnen
het meenemen naar de camping.”
Shahide Elhage, anesthesie-medewerker van Ziekenhuis Tjongerschans, met de door haar geïntroduceerde Thermoflect-deken hier over zich heen.
We zien nu dat mensen
niet afkoelen voor de
operatie. Ze blijven
even warm of warmer
Zorgen OMS over
naleven time-out
Wouter Bos
voorzitter VUmc
Ziekenhuizen en medisch specialisten
hebben het operatief proces beter en
veiliger gestructureerd. Dat blijkt uit een
IGZ-rapport dat minister Schippers van VWS
kortgeleden naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd. De Orde van Medisch Specialisten
(OMS) is blij met de verbeteringen rond het
operatief proces, maar toont zich tegelijk
bezorgd over de door IGZ geconstateerde
feiten rond de time-out procedure.
Uit onderzoek van de IGZ blijkt dat in
97 procent van de operaties een time-out-
procedure (voor start operatie) wordt uitge-
voerd. De IGZ stelde echter tijdens obser-
vaties vast dat de volledige invulling van deze
time-out procedures slechts in 66 procent
van de operaties in orde was. “De time-out
proce dure is een cruciaal checkmoment. Om
fouten te voorkomen is het noodzakelijk om
te allen tijde deze procedure volledig juist uit
te voeren. Een score van 66 procent is dus
echt onacceptabel”, zegt OMS-bestuurder en
cardioloog Marcel Daniëls. Hij benadrukt
dat verdere verbetering niet zit in nog meer
richtlijnen, maar in betere uitvoering. De zo-
genaamde time-out procedure bij operaties
vindt plaats om de veiligheid van de patiënt
te vergroten en de kans op fouten zo klein
mogelijk te maken. Vooraf aan een operatie
bespreekt het behandelend team samen met
de patiënt nauwgezet de geplande operatie.
Wouter Bos, oud-minister van Finan ciën,
wordt de nieuwe voorzitter Raad van
Bestuur van VUmc (Amsterdam).
Samen met Chris Polman en Wim Stalman
vormt Bos de nieuwe Raad van Bestuur. Vorig
jaar viel de Raad uiteen toen twee leden op-
stapten, nadat het ziekenhuis onder vuur was
komen liggen door een onenigheid tussen
specialisten en onjuiste informatie verstrek-
king daarover richting de Inspectie van de
Gezondheidzorg. Drs. Wouter Bos (1963),
oud-minister van Financiën, voormalig vice-
premier en sinds 2010 partner bij KPMG, start
met ingang van 19 augustus. Prof. dr. Chris
Polman (1958), sinds 1986 werkzaam bij
VUmc en sinds 2011 afdelingshoofd Neuro-
logie, start per 1 juli als lid Raad van Bestuur
met de portefeuille patiëntenzorg. De nieuwe
bestuursvoorzitter van VUmc, Wouter Bos,
zegt in een commentaar op zijn benoeming:
“Bij KPMG heb ik mijn Haagse verleden als
oud-minister en oud-partijleider achter mij
kunnen laten en een nieuw profiel in de zorg
opgebouwd. VUmc is in de afgelopen periode
soms negatief in het nieuws geweest. Nu wil
ik met alle collega’s van VUmc weer de weg
omhoog inslaan. VUmc staat wetenschappe-
lijk aan de top en herbergt een enorme
hoeveelheid talent.”
Voor het eerst komt er een wetenschap-
pelijke studie naar de Nederlandse tabaks-
lobby. Wetenschappers van de Universiteit
Maastricht starten een onderzoek naar
openbaar gemaakte documenten over de
Nederlandse tabakslobby. Het gaat om
ruim 700 documenten uit de periode 2000
tot 2011, bestaande uit correspondentie
tussen de Nederlandse tabaksindustrie en
de Nederlandse overheid. De documenten
zijn kortgeleden toegankelijk gemaakt
door de Legacy Tobacco Documents Library
(LTDL) van de Universiteit van Californië.
Later dit jaar zullen naar verwachting nog
veel meer documenten openbaar worden
gemaakt die de periode 1990 tot 2000
betreen.
De documenten zijn afkomstig uit de archie-
ven van verschillende ministeries waar onder
VWS, Economische Zaken en Financiën, en
zijn in 2011 vrijgekomen naar aanleiding van
twee grootschalige WOB-verzoeken van onder-
zoeksjournalist Joop Bouma van Dagblad
Trouw. Uniek is dat deze documenten nu, op
initiatief van prof. dr. Marc Willemsen, hoog-
leraar Tabaksontmoediging bij de vakgroep
Health Promotion van onderzoeksinstituut
CAPHRI en hoofd van de onderzoeks afdeling
bij STIVORO, door de bibliotheek van de
Universiteit Maastricht zijn gedigitaliseerd,
systematisch geïndexeerd en toegevoegd aan
de grote database van LTDL. Daarmee zijn
de documenten toegankelijk geworden voor
onderzoekers wereldwijd en zijn ze op elk
zoekwoord te raadplegen, zoals auteur/orga-
nisatie, soort document en publicatiejaar.
Jessamina Lie, verbonden aan de vakgroep
Health Promotion, gaat de wetenschappelijke
analyse van de documenten uitvoeren. Marc
Willemsen: “Nu de documenten geïndexeerd
zijn, kan het archiefonderzoek van start gaan.
Lie zal de documenten per ministerie onder
de loep nemen en naar aanleiding van haar
bevindingen aanvullen met interviews met
relevante stakeholders zoals Eerste- en Tweede
Kamerleden, ambtenaren en medewerkers van
lobbybureaus. Op deze manier krijgen we een
vollediger en rijker beeld van de communi-
catie tussen de tabaksindustrie en de Neder-
landse overheid. Dit is onder meer belangrijk
omdat de overheid volgens artikel 5.3 van het
Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging van
de WHO uiterst terughoudend moet zijn in
haar communicatie met tabaksvertegenwoor-
digers.”
Wetenschappelijke rapportage
Het onderzoek zal, naar verwachting begin
2015, resulteren in een eerste wetenschappe-
lijke rapportage. De bevindingen worden
bovendien in een internationaal perspectief
geplaatst om de Nederlandse tabakslobby te
vergelijken met de industrie in het buitenland.
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding.
Unieke inkijk in de Nederlandse tabakslobby
Flinterdunne ‘operatiedeken’
3 Actueel
Nummer 13
26 juni 2013
4 Advertentie
Nummer 13
26 juni 2013
BOUWSTEENTJES
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje
minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder
kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten, en
ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijst het
Bouwsteentje. De Bouwsteentjes hebben de vorm en smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in vier verschillende smaken.
EIWITRIJK
De Bouwsteentjes zijn verrijkt met hoogwaardige eiwitten. Iedere portie bevat een klein volume maar liefst 8 gram eiwitten.
Een gezonde volwassene heeft 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag nodig. Iemand
die ziek en ondervoed is, heeft juist meer eiwitten nodig; wel 1,5 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag.
IN DIEPVRIES EN KOELKAST
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, nu ook verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak.
Eenmaal ontdooid, kunnen ze nog 5 dagen in de koelkast bewaard worden.
BOUWSTEENTJES
Door de hoge concentratie eiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een uitkomst
bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. Maar
Bouwsteentjes zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral echte traktatie, een
gebakje. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.
KLEIN EN SMAAKVOL
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling.
Nieuw is de smaak bosvruchten en wordt gelijk als lekkerste ervaren. Daarnaast zijn er
Bouwsteentjes chocolade, banaan en aardbei. Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje;
vergelijkbaar met een Petit Four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die
gedurende de dag regelmatig iets willen eten, maar opzien tegen grote porties en voedsel dat
snel verzadigt.
WAAROM ZIJN EIWITTEN ZO BELANGRIJK?
• Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling; ze helpen het lichaam op te
bouwen en te behouden
• Eiwitten leveren energie en bouwstoffen voor behoud van spieren, de aanmaak van
nieuw weefsel en nieuwe bloedvaten
• Eiwitten zijn belangrijk voor herstel, bijvoorbeeld voor wondgenezing.
• Eiwitten zijn belangrijke bouwstenen van leukocyten en lymfocyten, stoffen die
belangrijk zijn voor de afweer.
• Eiwitten dragen bij tot de vorming van gezonde botten.
• Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed.
• Eiwit zijn bouwstoffen van hormonen.
• Iemand die ziek/ondervoed is, heeft veel meer eiwitten nodig dan iemand die
gezond is.
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26
verkrijgbaar bij
Haver wordt veel geconsumeerd door men-
sen met glutenintolerantie (coeliakie).
Maar de veiligheid van bepaalde haver-
rassen stond recent ter discussie. Onder-
zoekers van Wageningen UR hebben aan-
getoond dat haver geen peptiden bevat
van gluten die coeliakie veroorzaken en die
aanwezig zijn in tarwe, rogge en gerst.
Gedurende de laatste tien jaar is de consump-
tie van haver door mensen met coeliakie in
Noordwest-Europa sterk toegenomen, vooral
omdat haver zorgt voor vezels in het gluten-
vrije dieet. Maar recent ontstonden er zorgen
over de veiligheid van bepaalde haverrassen.
Diagnostische tests voor gluten, gebaseerd
op antilichamen en T-cellen, suggereerden
de aanwezigheid van peptiden in bepaalde
haverrassen die ook aanwezig zijn in tarwe,
gerst en rogge en waarvan bekend is dat ze een
reactie veroorzaken bij mensen met coeliakie.
Onder zoekers van Wageningen UR hebben
geen enkele van de 29 internationaal overeen-
gekomen toxische peptiden van tarwe, gerst of
rogge gevonden in de geteste haversoorten. De
onderzoekers concluderen dat antilichaam-
signalen die werden verkregen uit verschil-
lende haverrassen, geen klinische betekenis
hebben. Waarschijnlijk zijn alle haversoorten
en -rassen even veilig voor de meeste mensen
met coeliakie.
In de moderne zorg draait alles om gast-
vrijheid en het welbevinden van de cliënt.
Een belangrijke factor in dit verband is de
dagelijkse maaltijd. Voor ziekenhuizen
en zorginstellingen een heel concreet en
direct middel om zich positief te onder-
scheiden. Zeker als wordt gekozen voor het
constante niveau van Chef Martin. Want
Chef Martin staat voor een uitgekiend con-
cept in voorgeportioneerde gerechten en
maaltijdcomponenten. Uiterst gevarieerd,
gezond, betaalbaar, perfect gepresenteerd
en vooral erg lekker.
Nieuw op het menu van Chef Martin zijn
de Kleine Gerechten. Smaakvol bereid, wat
kleiner dan de gemiddelde maaltijd, maar
extra rijk aan eiwitten en calorieën. Speciaal
ontwikkeld voor cliënten die, als gevolg van
de behandeling van een ziekte, een vermin-
derde eetlust hebben en daardoor grotere
kans op ongewenst gewichtsverlies. In dit
soort situaties is het van belang dat cliënten
een calorie- en eiwitrijk dieet volgen.
Energierijk
De Kleine Gerechten van Chef Martin

passen
perfect binnen zo’n calorie- en eiwitrijk
dieet. Ze wegen gemiddeld 300 gram en
bevatten relatief veel eiwitten (gem. 25g) en
calorieën (gem. 400Kcal). Gemiddeld ligt de
eiwitdichtheid per 100 gram wel zo’n vijftig
procent hoger dan bij een reguliere maaltijd.
Dankzij de rijke samenstelling geven de
Kleine Gerechten extra energie en bevorde-
ren ze de algemene lichaamsgesteldheid.
De cliënt voelt zich beter en kan eventuele
behandelingen beter aan. Meer informatie:
www.chefmartin.nl.
Personen met overgewicht hebben baat bij
een leefstijlprogramma met begeleiding
via e-mail of telefoon. Dat blijkt uit het
promotieonderzoek van Marieke van Wier
aan VU medisch centrum.
Binnen de ALIFE@Work-studie onderzocht
Marieke van Wier een leefstijlprogramma voor
werknemers met overgewicht. In het zes maan-
den durende ‘Leef je Fit’-programma kregen
werknemers informatie over gezonder eten
en meer bewegen. Daarbij werden groepen
zes maanden lang ofwel persoonlijk begeleid
via telefoon (telefoongroep) ofwel via e-mail
(internetgroep). In het onderzoek vergeleek
Van Wier het ‘Leef je Fit’-programma met een
controlegroep die alleen brochures kreeg over
leefstijl en gezond gewicht, maar geen begelei-
ding (brochuregroep). Na zes maanden waren
alle deelnemers afgevallen, maar de mensen in
de telefoongroep gemiddeld 1,5 kg meer dan
in de brochuregroep. De internetgroep was ge-
middeld 0,6 kg lichter dan de controlegroep.
Anderhalf jaar later werden de deel nemers
opnieuw gewogen. Van de werknemers die
het onderzoek hadden afgemaakt, bleek de
internetgroep 1,2 kg lichter te zijn dan de
controle groep. In de telefoongroep had een
groter aantal mensen vijf procent of meer van
het aanvangsgewicht verloren. Alle drie de
groepen zijn na twee jaar gemiddeld lichter
dan voor aanvang van het programma.
Peuters drinken overwegend zoete
dranken. Terwijl ouders, verzorgers en
professionals aangeven het belangrijk te
vinden dat jonge kinderen leren water
drinken. Dit blijkt uit een landelijke steek-
proef naar het drinkgedrag van kinderen
tussen de nul en vier jaar.
Het onderzoek is in opdracht van JOGG
(Jongeren Op Gezond Gewicht) uitgevoerd
door onderzoeksbureau Motivaction. Water
wordt volgens professionals werkzaam in de
kinderopvang en het basisonderwijs en ouders
veel minder gedronken dan zoete drank-
jes door kinderen tussen de nul en vier jaar.
Siroop en diksap worden het meest gedron-
ken. Gemiddeld drinken peuters dagelijks
2,3 glazen zoete dranken tegenover 1,1 glas
water. Het is belangrijk dat jonge kinderen
leren water drinken.
“Water is overal beschikbaar in Neder-
land, is een goede dorstlesser en bevat geen
calorieën”, aldus Paul Rosenmöller, ambassa-
deur van JOGG. Janne de Ruyter, onderzoek-
ster bij de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft
in een recent onderzoek aangetoond dat zoete
dranken dikmakers zijn. “Kinderen die ander-
half jaar lang limonade met kunstmatige
zoetstof drinken in plaats van suiker, blijken
na anderhalf jaar een kilo minder in gewicht
te zijn toegenomen dan degenen die limona-
de met suiker krijgen”, aldus de Ruyter. “Toch
is het geven van dranken met zoetstoffen niet
ideaal. Jonge kinderen wennen er dan alsnog
aan hun dorst te lessen met een drank die zoet
smaakt. Onwetendheid over het feit dat ook
vruchtensappen suiker bevatten speelt een
grote rol bij het geven van deze dranken aan
jonge kinderen.” Janne de Ruyter stelt dat een
switch van zoete drankjes naar water niet zo
moeilijk is. “We horen terug dat het zo’n twee
tot drie weken duurt voordat peuters eraan
gewend zijn. De beste strategie lijkt om zoete
dranken honderd procent buiten de deur te
houden in plaats van gedeeltelijk te switchen”.
Het draagvlak hiervoor blijkt groot: tachtig
procent van de ouders en professionals vindt
het belangrijk dat kinderen tussen de nul en
vier jaar wennen aan het drinken van water.
Haver glutenvrij
Chef Martin: zorg voor lekker eten
Afvallen via mail
en telefoon helpt
Gedurende de laatste tien jaar is de consumptie van
haver door mensen met coeliakie in Noordwest-Europa
sterk toegenomen.
De beste strategie
lijkt om zoete dranken
honderd procent buiten
de deur te houden
Peuters drinken te zoet
* De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
door de betreende organisaties of bedrijven
5 Voeding
Nummer 13
26 juni 2013
Nieuw op het menu van Chef Martin zijn de Kleine Gerechten. Smaakvol bereid, wat kleiner dan de gemiddelde
maaltijd, maar extra rijk aan eiwitten en calorieën.
Peuters drinken overwegend zoete dranken.
Allergisch voor rode wijn
Mensen met een intolerantie voor hista-
mine kunnen door het consumeren van
histaminerijke producten als rode wijn
allergische klachten krijgen zoals hoofd-
pijn en misselijkheid. Het Duitse bedrijf
EllerFinest ontwikkelde een range hista-
minevrije wijnen, zowel rode als witte en
mousserende wijn. Dit meldt www.vmt.nl.
Op de onlangs gehouden Free From beurs
toonde Monika Maria Eller, de oprichtster
van EllerFinest, de histaminevrije wijnen.
Volgens Eller is de histamine-intolerantie
nog niet bekend bij het grote publiek en is
deze moeilijk vast te stellen omdat de symp-
tomen verward kunnen worden met die van
een kater. Volgens Eller heeft twee procent
van de Duitse bevolking een intolerantie voor
histamine. Andere histaminerijke producten
zijn sardines, tonijn, lang gerijpte kaas, worst
en zuurkool. Histamine ontstaat onder meer
bij alcoholische fermentatie vooral als het
druivensap in contact blijft met de schil en
pitten van de druif. Rode wijn bevat daarom
meer histamine dan witte wijn. Normaal
wordt histamine nagenoeg geheel afgebroken
in de lever. Een tekort aan het enzym dat
deze biogene amine afbreekt, resulteert in
de allergische reacties zoals hoofdpijn en
misselijkheid. Eller gebruikt voor haar wijn
een speciale gist die later start waardoor er
minder histamine wordt gevormd. Boven-
dien gebruikt ze gezonde druiven zonder
schimmels wat de vorming van het allergeen
vermindert.
*
6 Advertentie
Nummer 13
26 juni 2013
De praktijk:
In een ziekenhuis wordt door vele verschillende medewerkers honderden keren per dag gebruik gemaakt van
niet-disposable stuwbanden. Deze gaan meestal van patiënt naar patiënt en vaak ook nog van afdeling naar
afdeling. Deze niet-disposable stuwbanden worden in de praktijk niet na iedere patiënt schoongemaakt of
gedesinfecteerd en vormen dus een potentieel kruisbesmettingsrisico.
De oplossing:
Door gebruik te maken van een ApoTie disposable stuwband die bedoeld is voor éénmalig gebruik kunnen
medewerkers bijdragen aan het voorkomen van kruisbesmettingen.
Eigenschappen:


Disposable concept

Eenvoudig in gebruik

Hoge kwaliteit

Slim en hygiënisch verpakt
Resultaat

Verminderd de kans op kruisbesmettingen

Prettig werken

Betrouwbaar

Makkelijk mee te nemen
“Bijdragen aan het voorkomen van infecties”
Voor meer informatie of een demonstratie kunt u contact opnemen via:
Tel: 024 - 677 78 00 of e-mail: info@rocm.nl
EN ISO 13485
& 93/42/EEC
GECERTIFICEERD
≥ Eenduidige Europese
standaard voor
Medische Hulpmiddelen
EN ISO 13485
≥ Europese Richtlijn voor
Medische hulpmiddelen
93/42/EEC
≥ CE-markering (CE-0499)
≥ Bloedbewaarkoelkasten
uit de BR-serie
≥ Plasmavriezers uit de
FR- en MF-serie
Nieuwe certificering voor
Dometic Medical Systems
EUROPEAN MEDICAL DEVICE DIRECTIVE 93/42/EEC
MEER INFORMATIE OVER EUROPEAN MEDICAL DEVICE DIRECTIVE 93/42/EEC
EN ONZE PRODUCTEN VINDT U OP WWW.BIOMEDISCH.INFO
ISO EN 13485
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
4879 NP Etten-Leur
Tel +31 (0)76 50 29 010
Fax +31 (0)76 50 29 019

Mail han.artz@dometic.com / sales@dometic.com
Net www.biomedisch.info
Verpleeghuis efkat, onderdeel van Zorg-
groep Elde in Boxtel, is een van de weinige
verpleeghuizen in Nederland met leefstijl-
gerichte zorg voor onder andere Marok-
kaanse en Turkse ouderen. Dit verpleeghuis
werd ruim twee jaar geleden geopend en
wil nu graag laten zien wat het doet.
De eerste generatie ouderen van Marokkaanse
en Turkse afkomst kwamen in de jaren zestig
als gastarbeiders naar Nederland om hier
tijdelijk te werken. De intentie was om een
klein kapitaal op te bouwen om vervolgens
terug te keren naar het vaderland om daar
de oude dag door te brengen. Veel mensen
van deze generatie zijn echter in Nederland
blijven wonen en omdat zij van plan waren
om niet lang hier te verblijven, zijn zij nooit
geheel geïntegreerd in de Nederlandse samen-
leving. Steeds meer ouderen van Marokkaanse
en Turkse afkomst worden hulpbehoevend.
De reguliere verpleeghuizen zijn vaak niet
berekend op de leefstijl van deze groep oude-
ren. Zo serveren zij bijvoorbeeld geen Halal-
maaltijden, beschikken zij niet over gebeds-
ruimtes en sluiten de activiteiten niet aan op
de be levingswereld en de behoeftes van deze
ouderen. Daarnaast is het voor de demen-
terende ouderen van deze groep extra lastig
om te communiceren omdat zij door deze
ziekte terugvallen op hun moedertaal. Ver-
pleeghuis efkat biedt een oplossing op deze
beschreven maatschappelijke problemen.
Door het bieden van leefstijlgerichte verpleeg-
huiszorg voor Turkse en Marokkaanse oude-
ren of ouderen die zich prettig voelen binnen
deze leefstijl. Het verpleeghuis sluit aan bij de
behoeften van deze ouderen op het gebied
van onder meer voeding, geestelijke zorg,
activiteitenbegeleiding, en communicatie.
Een gemengd team van onder meer Turkse en
Marokkaanse verzorgers en verpleegkundigen
bieden in een warme, mediterrane sfeer 24 uur
verpleeghuiszorg aan. Binnen Verpleeghuis
efkat worden 22 mensen verzorgd en ver-
pleegd met psychogeriatrische of somatische
zorgvragen of met vragen die hieraan gerela-
teerd zijn.
Bij het stellen van de diagnose is zestig
procent van de kankerpatiënten 65 jaar of
ouder. Ruim veertig procent is ouder dan
zeventig jaar. Door de dubbele vergrijzing
en de opmars van kanker stijgt het

aantal
ouderen met kanker de komende jaren
explosief. Tegenstrijdig genoeg is er een
groot kennistekort over kanker bij oude-
ren en is het huidige zorgbestel slecht uit-
gerust voor deze omvangrijke groep. Met
als gevolg dat ouderen worden overbehan-
deld en onderbehandeld.
Zo krijgen ze medicijnen die veelal niet op
hun leeftijdsgroep zijn getest, en wordt hen
behandeling zoals chemotherapie vaak ten
onrechte ontzegd. KWF Kankerbestrijding
luidt daarom de noodklok met de uitgave
‘Kanker en Ouderen - 65 redenen om vandaag
te inves teren in morgen’, een vertaling van
het SCK rapport ‘Kanker bij ouderen’. Er is
veel onwetendheid over kanker op hoge leef-
tijd. Er is sprake van grote kennisachterstand
over kanker bij ouderen. Ouderen met kanker
zijn over het algemeen een stuk kwetsbaarder
dan hun jonge medepatiënten. Comorbiditeit
(bijkomende ziektes zoals hartkwalen, dia-
betes of dementie) is een bekend probleem en
vaak zijn er  fysieke, cognitieve en sociale be-
perkingen. Deze aspecten maken de diagnos-
tiek, behandeling en begeleiding erg complex.
Leeftijd is daarbij geen maatstaf, vitaliteit van
ouderen wel. Verkeerde inschattingen leiden
vaak tot over- of onderbehandeling. Ook de
zorg is niet afgestemd op ouderen. De huidige
richtlijnen bevelen standaardbehandelingen
aan die niet zonder meer toepasbaar zijn op
alle ouderen. Ook het beleid houdt te weinig
rekening met de kenmerken die ouderen van
jongeren onderscheiden. Ouderen hebben
ook vaak andere voorkeuren, wensen en ver-
wachtingen ten aanzien van de zorgverlening.
Specifieke aandacht voor deze verschillen is
nodig om ouderen met kanker passende zorg
te kunnen bieden.
Hiervoor zullen ook de organisatie en toe-
gankelijkheid van de zorg geoptimaliseerd
moeten worden. Om de knelpunten aan te
kunnen pakken is  meer onderzoek nodig.
Ook is er meer (ziekteoverstijgende) samen-
werking tussen veldpartijen essentieel. Het is
noodzakelijk dat de medische en geriatrische
disciplines binnen zorg en onderzoek worden
geïntegreerd en de eerstelijnszorg moet meer
betrokken worden. Daarnaast is het belang-
rijk om specialisten met het aandachtsgebied
‘kanker en ouderen’ op te leiden en om de
nieuwe en huidige zorgprofessionals (bij) te
scholen op dit thema. Tot slot is ook voorlich-
ting en preventie gericht op de ouderen zelf en
hun naasten belangrijk.
Interculturalisatie bij Zorggroep Elde
Er is veel onwetendheid
over kanker
op hoge leeftijd
‘Kankerzorg kan beter’
7 Zorg voor Ouderen
Nummer 13
26 juni 2013

Volledig verzorgde verhuizingen voor senioren
In- en uitpakken van al uw bezittingen die u wilt verhuizen
Demontage en montage van grote meubels
Ophangen van lampen, klokken, schilderijen en decoratie
Aansluiten en instellen van apparatuur zoals televisie en wasmachine
Stoffeer- schilder- en behangwerk

Correcte woning ontruimingen na verhuizen of overlijden
Een nette oplevering aan de verhuurder of makelaar
Bruikbare spullen hergebruikt via stichtingen
Wij onderscheiden ons door de grote hoeveelheid werkzaamheden die wij uit
handen (kunnen) nemen. U ervaart zo min mogelijk van uw verhuizing, omdat
uw woning na ons werk geheel ingericht en woonklaar kan zijn, als u dat van
ons verwacht. Wij werken naar uw wensen en verwachtingen, dus u bepaalt
wat we wel en niet voor u doen.
Bel voor een brochure of afspraak 010 888 22 15
www.seniorenhulp.com|info@seniorenhulp.com
Bij het stellen van de diagnose is zestig procent van de kankerpatiënten 65 jaar of ouder.
Een gemengd team van onder meer Turkse en Marok-
kaanse verzorgers en verpleegkundigen bieden in een
warme, mediterrane sfeer 24 uur verpleeghuiszorg aan.
Column
Wat doen we
met oma?
Onze regering wil dat ouderen langer thuis
blijven wonen. Een nobel streven, zeker aan-
gezien dat ook is wat de meeste ouderen zelf
willen. Daarnaast kost een opname in een
verpleeg- of verzorgingshuis de maatschappij
veel geld en we weten allemaal dat het de staat
steeds lastiger valt om haar huishoudboekje
op orde te krijgen. Tot zover zijn we het, denk
ik, allemaal eens. Naarmate de jaren gaan
tellen zie je helaas wel dat de meeste mensen
wat ondersteuning nodig hebben om dat
ideaal te blijven realiseren. Daar wringt de
schoen, want ook die ondersteuning kost tijd
en dus geld en wie moet daar voor opdraaien?
De overheid wil bezuinigen en geeft aan dat
familieleden meer moeten gaan doen. Is dat
redelijk? Ergens in de loop van de recente ge-
schiedenis is de verantwoordelijkheid voor
de zorg voor onze ouderen verschoven van
hun families naar de overheid. Als je in 1900
door ouderdom en lichamelijke of geestelijk
beperkingen niet voor jezelf kon zorgen had
woonde je meestal in bij een familielid. Tenzij
niemand in je familie zich de verzorging door
armoede kon veroorloven. Dan kon je een
beroep doen op een begijnhof, een Prove-
niershuis of oude mannen of oude vrouwen
huizen. Een Proveniershuis was een woon-
complex waar je je voor een éénmalig bedrag
‘inkochten’ voor levenslang ‘gratis’ kost en
inwoning. Deze huizen werden bekostigd
vanuit particuliere giften en legaten en door
de kerk. Tijden veranderden echter. Families
bleven niet altijd meer bij elkaar in de buurt
wonen. Kinderen verhuisden ge regeld naar
de andere kant van het land. Steeds meer
vrouwen begaven zich op de arbeidsmarkt,
wat hen minder tijd overliet voor de zorg voor
hulpbehoevende familieleden. De rol van
de kerk werd steeds kleiner. Het indivi duele
belang kwam centraler te staan ten koste van
het gemeenschappelijke belang. De over-
heid nam geleidelijk aan de zorg voor onze
ouderen over. Wij raakten daaraan gewend
en zijn dit als een recht gaan zien. Dit is niet
iets wat je eenvoudig om kan gooien. Probeer
als werkende moeder of vader van een jong
gezin wonende in Groningen maar eens man-
telzorg te verlenen aan je oude alleenstaande
tante in Brabant. Dat valt niet mee en zorgt
voor frustratie, omdat iets waar we menen
recht op te hebben langzaam wordt afge-
bouwd en omdat we de verantwoordelijkheid
terug toegeschoven krijgen van iets waarvan
de verantwoordelijkheid misschien oorspron-
kelijk inderdaad bij ons ligt, maar waar we
door de veranderde maatschappij moeilijk
aan kunnen voldoen. Dat doet pijn. Zekere bij
de ouderen zelf. Het laatste
wat zij namelijk willen is
mensen tot last zijn.
Door Mascha Kuijpers,
klinisch geriater in
ziekenhuis Bernhoven
aan kunnen voldoen. Dat
de oude
wat zi
mens
AdverIenIIe
Nummer 13
26 junI 2U13
Bussman is gespecialiseerd in het realiseren van tijdelijke
en semipermanente accommodatie.
Met name in de hoogwaardige marktsegmenten, zoals de
gezondheidszorg zijn wij heel actief.
Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:
- huisartsenpraktijken (Solo, HOED of AHOED);
- praktijkruimten voor fysiotherapie
- apotheken;
- consultatiebureaus;
- (poli-)klinieken;
- dialysecentra;
- woonvoorzieningen zoals verpleeg-
en verzorgingsinstellingen.
De tijd dat tijdelijke en semipermanente bouw synoniem
stond voor noodgebouwen ligt inmiddels ver achter ons.
Op basis van unitbouw wordt tegenwoordig zeer hoog-
waardige huisvesting gecreëerd met als belangrijk
voordeel een zeer grote flexibiliteit. Door de toepassing
van voorzetgevels krijgt het gebouw het door u gewenste
design en een permanente uitstraling.
Wilt u snel aan de slag met een uitbreiding of nieuwe
vestigingslocatie, en wilt u niet wachten tot de tijdverslin-
dende bouwplannen voor nieuwbouw zijn afgerond? Dan
heeft Bussman voor u de oplossing. Met unitbouw kan
binnen enkele weken tijd uw ruimteprobleem opgelost
worden.
Bussman Verhuur BV
IJzerwerf 1
6641 TK Beuningen
T 024-6790100
F 024-6790101
E info@bussman.nl
www.bussman.nl
Thuis in tijdelijke accommodatie
Kijk voor het uitgebreide programma en aanmeIden op:
www.reedbusinessevents.nI/IongprobIematiek
» pneumonie/IongemboIie
» COPD en astma
» cystic ñbrosis
» tubercuIose
» sarcoïdose
» Iongkanker
De kans is groot dat je aIs verpIeegkundige patiënten met Iongziekten behandeIt of gaat
behandeIen. Leer tijdens dit congres meer over veeI voorkomende en minder bekende
Iongziekten.
Aan de hand van casuïstiek brengen we je op de hoogte van de symptomen en
interventies van:
Ziek von longproblemo|iek
Twitter mee #ZVL13
Facebook.com/EventsGezondheidszorg
Congres voor alle verpleegkundigen
ó sep|ember 20T3 I º.30 ~ Tó.30 uur I keeHors|, Ede
34.000 van de jaarlijkse
sterfgevallen worden
(mede)veroorzaakt door
longziekten.
In Nederland
hebben ruim een
miljoen mensen een
longziekte.
Full page ad Longproblematiek_130x179.indd 1 08/05/13 7:24 PM
www.zorgenziekenhuiskrant.nl
Op de hoogte met de
Zorg- en Ziekenhuiskrant
Op de hoogLe blìjven van de onLwìkkelìngen bìnnen zìekenhuìzen
en zorgìnsLellìngen? volg www.zorgenzìekenhuìskranL.nl!
Dagelìjks sLaan er nìeuwe berìchLen op dìe voor jou ìnLeressanL zìjn.
Woensdag 4 september 2013
9.30 - 16.30 uur | ReeHorst, Ede
Cnngres
DarmprnbIematiek
Voor alle verpleegkundigen en overige zorgprofessionals
Tijdens het congres Darmproblematiek leer je praktische vaardigheden ten aanzien van deze
problematiek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
(Verpleeg)problemen en behandelingen bij inflammatoire darmziektes
Casemanagement bij stomazorg
Indicaties en complicaties van de PEG-sonde
Wat te doen bij perianale abcessen en fistels
Het voeden van patiënten met high output stoma’s, enterocutane fistels
of malabsorptieproblemen
Complicaties bij een coloscopie
www.reedbusinessevents.nl/darmproblematiek
Na
uitverkocht
voorjaars-
congres,
herhaling in
september!
Adv_Darmproblematiek - 130x179.indd 1 06/05/13 5:12 PM
De Maasstad Academie van het Maasstad
Ziekenhuis en het Leerhuis van het Ikazia
Ziekenhuis gaan samenwerken. Hiervoor
hebben ze een intentieovereenkomst
getekend op donderdag 20 juni.
Beide ziekenhuizen bieden verschillende
opleidingen en bij- en nascholingen. Ze
vullen elkaar goed aan in hun opleidings- en
scholingsactiviteiten. Uiteindelijk doel van
de samenwerking is een nog betere kwaliteit
van opleiden, onderwijs en onderzoek door
verdieping en verbreding. Om optimale zorg
te bieden aan patiënten zijn goed opgelei-
de zorgprofessionals nodig. De intentie tot
samen werking past binnen het beleid van
het Maasstad Ziekenhuis om als aspirant-
top klinisch opleidingsziekenhuis kennis en
kunde te delen met anderen in de regio. Het
Ikazia Ziekenhuis sluit zich volledig aan bij
het belang van kunde en kennisdeling. Ikazia
en Maasstad willen de samenwerking tussen
ziekenhuizen en andere zorgverleners binnen
de regio bevorderen.
Breder aanbod opleidingen
Drs. J.J. Dorresteijn: “Door het bieden van een
breder aanbod van opleidingen, onderwijs en
ontwikkelingsmogelijkheden is het voor zorg-
professionals aantrekkelijk om binnen onze
ziekenhuizen te blijven werken of te gaan
werken.” De leerhuizen van het Maasstad
Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis willen een
aantal zaken gezamenlijk oppakken. Dit
zijn bijvoorbeeld leerling verpleegkundigen
samen werven en selecteren en het delen van
een leermanagementsysteem met e-learning-
modules.Ook het gezamenlijk gebruikmaken
van het Skillslab staat op het programma.
Samen zullen zij bij- en nascholing verzor-
gen, zoals alle verpleegkundige handelingen.
Bij de medische vervolgopleidingen zullen
de medisch specialisten onder meer elkaar
toetsen met betrekking de kwaliteit van deze
opleidingen.
De landelijke vakprijs ‘Longverpleegkun-
dige van het jaar’ is dit jaar gewonnen door
Carla van den Berg, longverpleegkundige
in Rijnland Ziekenhuis (Leiderdorp, Alphen
aan den Rijn). Tijdens de Ledendag V&VN
Longverpleegkundigen werd zij verkozen
door haar collega-longverpleegkundigen uit
het hele land. Carla werkt sinds april 2011
bij Rijnland Ziekenhuis. Ze heeft het long-
verpleegkundige spreekuur opgezet. Daarbij
is ze opgeleid tot trainer Inhalatie Medicatie
Instructie School (IMIS) en worden prak-
tijkondersteuners, doktersassistenten en
apothekersassistenten uit de regio door haar
getraind. Ook neemt Carla namens Rijnland
Ziekenhuis deel aan Longpunt Leiden. Carla
heeft, naast de eer, een reis gewonnen naar
het Longverpleegkundigen Symposium 2014
‘Astma on top’ in Davos, Zwitserland.
De leden van de Koninklijke Nederlandse
Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
hebben vrijdag 14 juni unaniem ingestemd
met de benoeming van Linda Rentes tot
nieuwe voorzitter van de KNOV. Linda Rentes
volgt hiermee Angela Verbeeten op, die na
een (vice)voorzittersperiode van zes jaar
de voorzittershamer aan
haar overdraagt. Linda
Rentes (1961) is 23 jaar
als verloskundige werk-
zaam in een eerstelijns
praktijk in Rotterdam
en Nieuwerkerk aan den
IJssel.
Orthopedisch chirurg dr. Van Langelaan is
donderdag 13 juni geridderd in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding
uitgereikt tijdens zijn afscheidsreceptie. Na
ruim 33 jaar nam hij afscheid van Rijnland
Ziekenhuis (Leiderdorp). Dr. Van Langelaan
is specialist op het gebied van heupprothe-
sen en heuprevisie-
chirurgie, waarbij het
zijn uitdaging was om
patiënten met moeilijk
behandelbare loszitten-
de heupprothesen toch
weer pijnvrij ter been te
krijgen.
Longarts Wanda de Kanter vertrekt begin
oktober bij het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
in Beverwijk. De Kanter gaat zich  bij het
Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amster-
dam focussen op longkanker in de breedste
zin van het woord: diagnostiek, behande-
ling, conditieverbetering en preventie. De
longarts is in de afgelopen jaren vooral be-
kend geworden door haar inzet rond tabaks-
verslaving  met als doel om een groot deel
van longkankerpatiënten in de toekomst
te voorkomen. “Het is altijd mijn ambitie
geweest om nog meer te kunnen betekenen
voor longkankerpatiënten.”
Tijdens het congres Apps4Health op de
High Tech Campus in Eindhoven is de app
‘Moet ik naar de dokter?’ vorige week ver-
kozen tot de beste app in de zorg. De ont-
wikkelaars Huisartsenpost Apeldoorn en
Van Campen Consulting streefden met hun
zogeheten ‘zelfhulp-app’ de andere negen
genomineerde apps voorbij. ‘Moet ik naar
de dokter?’ sleepte ook nog de publieks-
prijs in de wacht.
De Health app award, voor het eerst uitge-
reikt in 2012, is een initiatief van Artsennet
en MedicalPHIT. Artsennet verzamelde vele
medische apps die artsen, andere zorgver-
leners en patiënten de afgelopen tijd konden
beoordelen. Het aantal stemmen dat de ge-
nomineerde apps kregen, vormde een van
de beoordelingscriteria. De kwaliteit van
de beoordelingen en de opgestelde criteria
waren andere uitgangspunten voor het eind-
oordeel van de jury. De app ‘Moet ik naar de
dokter?’ kreeg voorafgaand aan het congres
Apps4Health al de meeste beoordelingen en
stemmen van zorgverleners en patiënten.
De app ‘Moet ik naar de dokter?’ is een jaar
geleden tot stand gekomen vanuit de maat-
schappelijke doelstelling om een tool te ont-
wikkelen die voor iedereen in Nederland toe-
gankelijk is. Met de app kunnen mensen zelf
beoordelen of en wanneer het nodig is om de
huisarts te raadplegen. Mensen krijgen tips
om klachten te verlichten en advies over
wanneer ze alsnog de dokter moeten bellen.
De app speelt hiermee doelgericht in op het
maatschappelijke vraagstuk rondom de als-
maar stijgende zorgkosten en de hang naar
meer transparantie in de zorg. Moet ik naar
de dokter?’ wist ook de publieksprijs in de
wacht te slepen. De maker van de app kreeg
het grootste applaus uit de zaal na afloop
van de elevator pitch. De elevatorpitch was
voor behouden aan de tien genomineerde
apps. Gert-Jo van Doornik, directeur van
Huis artsenpost Apeldoorn, is blij met de er-
kenning: “We hebben alles op alles gezet
om een app te ontwikkelen die mensen op
verantwoorde wijze helpt bij het maken van
de juiste afweging en op die manier de weg
vrijmaakt voor een betere beheersing van de
zorgkosten. Het is geweldig om te zien dat dit
nu in de praktijk ook zo wordt ervaren.” De
app ‘Moet ik naar de dokter?’ is te downloa-
den via de App Store en Google Play of via
www.moetiknaardedokter.nl.
De ontwikkelaars van de app ‘Moet ik naar de dokter?’ met Gert-Jo van Doornik (directeur Huisartsenpost Apeldoorn) tweede van links en Marleen Teunis, algemeen directeur
Van Campen Consulting, vierde van links.
Maasstad en Ikazia bundelen krachten
We hebben alles op alles
gezet om een app te
ontwikkelen die mensen
op verantwoorde wijze
helpt bij het maken
van de juiste afweging
‘Moet ik naar de dokter?’
Werken in Duitsland?
www.tmi-interim.nl
Bent u net zo
veelzijdig als Vérian?
Interesse? Kijk op
www.verian.nl
Voor meerdere regio’s zoeken wij
Verzorgenden en
Verpleegkundigen
Mensen in de Zorg
9 Werken & Scholing in de Zorg
Nummer 13
26 juni 2013
Zittend aan tafel (l) drs. J.J. Dorresteijn, lid Raad van
Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis en (r) mr. R.P.D.
Kievit, algemeen directeur Ikazia Ziekenhuis. Staand (l)
dr. C. A. van Donselaar - medisch manager Maasstad
Academie en (r) dr. P.T. den Hoed - medisch manager
Leerhuis Ikazia Ziekenhuis.
10 Advertentie
Nummer 13
26 juni 2013
Bouwsteentje, 8 gram hoogwaardig eiwit per portie
Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of
gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje minder
aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel
spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder kracht,
vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke
voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten, en ook wat
vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit
ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijst het Bouwsteentje.
De Bouwsteentjes hebben de vorm en smaak van een gebakje en
zijn verkrijgbaar in vier verschillende smaken.
Eiwitrijk
De Bouwsteentjes zijn verrijkt met hoogwaardige eiwitten. Iedere portie bevat een klein volume maar
liefst 8 gram eiwitten. Een gezonde volwassene heeft 0,8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht per dag
nodig. Iemand die ziek en ondervoed is, heeft juist meer eiwitten nodig; wel 1,5 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht per dag.
In de diepvries of koelkast
Bouwsteentjes zijn diepgevroren, nu ook verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. Eenmaal ontdooid,
kunnen ze nog 5 dagen in de koelkast bewaard worden.
Bouwsteentjes
Door de hoge concentratie eiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes een uitkomst bij
(dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. Maar Bouwsteentjes
zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral echte traktatie, een gebakje. Heerlijk bij de
koffie of thee, of als nagerecht.
Klein en smaakvol
Ieder Bouwsteentje bestaat uit zeer luchtig cakegebak met een zachte, romige vulling. Nieuw is de
smaak bosvruchten en wordt gelijk als lekkerste ervaren. Daarnaast zijn er Bouwsteentjes chocolade,
banaan en aardbei. Het Bouwsteentje is wat kleiner dan een gebakje; vergelijkbaar met een Petit
Four. Daardoor is een Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die gedurende de dag regelmatig iets
willen eten, maar opzien tegen grote porties en voedsel dat snel verzadigt.
Waarom zijn eiwitten zo belangrijk?
º E|w|¦¦eu .|ju esseu¦|ee| .oo| ç|oe| eu ou¦w|||e||uç,
ze helpen het lichaam op te bouwen en te behouden
º E|w|¦¦eu |e.e|eu eue|ç|e eu bouws¦o¦¦eu .oo| be|oud
van spieren, de aanmaak van nieuw weefsel en nieuwe
bloedvaten
º E|w|¦¦eu .|ju be|auç||j| .oo| |e|s¦e|, b|j.oo|bee|d .oo|
wondgenezing.
º E|w|¦¦eu .|ju be|auç||j|e bouws¦eueu .au |eu|oc,¦eu eu
|,r¦oc,¦eu, s¦o¦¦eu d|e be|auç||j| .|ju .oo| de a¦wee|.
º E|w|¦¦eu d|açeu b|j ¦o¦ de .o|r|uç .au çe.oude bo¦¦eu.
º E|w|¦¦eu .|ju uod|ç .oo| |e¦ ¦|auspo|¦e|eu .au s¦o¦¦eu
in het bloed.
º E|w|¦ .|ju bouws¦o¦¦eu .au |o|roueu.
º leraud d|e .|e|/oude|.oed |s, |ee¦¦ .ee| ree| e|w|¦¦eu
nodig dan iemand die gezond is.
Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl
Of neem direct contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26
Lekkere en opbouwende tussendoortjes
bij ziekte en ondervoeding
verkrijgbaar bij
Het Israëlische technologische
bedrijf OrCam wordt overspoeld met
reacties vanuit de hele wereld sinds
The New York Times over de OrCam
camera heeft gepubliceerd. Dat blijkt
uit berichtgeving op de site van de
onderneming. Dankzij berichtgeving
in de Volkskrant is ook de belang-
stelling in Nederland voor de vinding
groeiende, zo valt af te leiden uit
allerlei Tweets.
Op een lmpje, dat her en der op het
internet opduikt, is te zien hoe de
Israëlische Liat Negrin, sinds haar
kinder tijd slechtziend, een groente -
winkel binnenloopt, een blik groenten
pakt en het etiket leest. Op een poot
van haar bril zit (met een magneet-
je) een kleine camera bevestigd. Haar
ogen richt ze op het label dat ze met
een vinger aanraakt. Even later hoort ze
in haar oor wat ze heeft aangewezen.
Later is te zien dat de camera ver-
bonden is met een computertje dat
ongeveer zo groot is als een smart-
phone en waarmee camera en oortje
zijn verbonden.
iPhone
Smartphones, zoals de iPhone, kennen
ook apps waarmee teksten gelezen
kunnen worden maar de mogelijk-
heden van deze toepassingen zijn be-
perkt. Momenteel gebruiken al talloze
mensen met een visuele beperking de
ingebouwde spraakherkenning op hun
iPhone, iPad of pc. Op het lmpje is
verder onder meer te zien hoe ook een
krant met de OrCam gelezen kan wor-
den door simpelweg het krantenartikel
aan te wijzen. Op de video, gemaakt
door het bedrijf, ziet het er allemaal
gelikt uit. Of het in het echt ook alle-
maal zo vlekkeloos gaat, kan deze krant
(nog niet) beoordelen. De OrCam doet
misschien in eerste instantie denken aan
Google Glass maar verschilt daar toch
van omdat het Google-product (in eerste
instantie) is ontworpen voor mensen die
wel goed kunnen zien.
Indrukwekkend
Opmerkelijk is dat het hulpmiddel ook
van de gebruiker kan leren. Een deskun-
dige noemde het apparaat in The New
York Times ‘een echt indrukwekkend
apparaat.’ De vinding zou raakvlakken
hebben met visuele systemen waar de
automobielindustrie momenteel aan
werkt. Bijvoorbeeld om etser en voet-
gangers te herkennen. (Lees meer bij
Vervolg op: www.slechtziendenkrant.nl).
Door ChritWilshaus, Tekstinzicht
d
e
Sl chtziendenkrant
NUMMER 6 - 26 JUNI 2013 - WWW.SLECHTZIENDENKRANT.NL
Pleidooi voor natuurlijke gidslijnen
Jaarlijks komen er duizenden patiën ten
met Maculadegeneratie op de Macula-
poli in Het Oogziekenhuis Rotterdam.
Na de afspraak met de oogarts hebben
de patiënten de mogelijkheid om
vragen te stellen over beter zien met
een optometrist die voor deze voor-
lichting speciaal is opgeleid. Deze
voorlichting is begin dit jaar gestart.
Inmiddels zijn we een half jaar verder
en heeft ook de 91-jarige mevrouw
Asselbergs, moeder van Marc Assel-
bergs, directeur van Ergra Low Vision,
de Maculapoli bezocht. Marc Assel-
bergs is nauw betrokken geweest bij
de start van de voorlichtingspoli in Het
Oogziekenhuis.
“Het was een bijzondere ervaring om
nu aan de andere kant te zitten en
te merken hoe de zorgketen bij de
maculapoli in de praktijk werkt”, zegt
Marc Asselbergs. “Ik kan niet anders
zeggen, dan dat van ontvangst tot het
weggaan na een aantal uur alles tot in
de puntjes was verzorgd. Het begon al
met de valet parking, makkelijker kan
niet. En vervolgens in het ziekenhuis,
aardige mensen, vriendelijke ontvangst
met een duidelijk verhaal, prettige
omgeving, steeds op tijd kamertje in
en kamertje uit.
Er komt veel op je af tijdens zo’n
bezoek, dat best intens is. Veel vragen
en nadenken over de antwoorden valt
voor een oudere niet altijd mee. Daar-
om kon ik nog eens extra aan de lijve
ondervinden hoe zinvol het is dat er
een begeleider of familielid meegaat.
Twee horen meer dan één.
Thuis ontving mijn moeder een reeks
aan vervolgafspraken, die van te voren
waren afgestemd. Zij was heel positief
over de vervolgafspraken.
Door Het Oogziekenhuis
Maculapoli
Het Oogziekenhuis
(Deel III)
Job Haug, adviseur bij BAT (Bouw
Advies Toegankelijkheid), vindt dat
er meer aandacht moet komen voor
natuurlijke gidslijnen. “Ook de Oog-
vereniging (voorheen Viziris) heeft
daar in het verleden veel te weinig
oog voor gehad. Ik zou het daarom
heel wenselijk vinden als de Oog-
vereniging daar nog eens extra onder-
zoek naar doet.”
“Een natuurlijke gids- of geleidelijn kan
bijvoorbeeld een muur zijn waar je langs
loopt of een grasveld”, verduidelijkt
Job Haug. “Het is iets wat je herkent
en waar je je goed op kunt oriënteren.”
Natuurlijke gidslijnen kunnen volgens
toe gankelijkheidsdeskundige Job Haug
ook belangrijk zijn voor mensen die
wel goed zien. “Bijvoorbeeld bij brand.
Het is van groot belang dat leuningen
van trappen in gebouwen ‘doorlopen’,
zodat bij een calamiteit mensen door de
l euning te volgen bij de uitgang komen.”
In een reactie laat Peter Hulsen van
de Oogvereniging weten dat de Oog-
vereniging het belang van natuurlijke
gidslijnen onderkent. “Al was het maar
omdat we niet heel Nederland moeten
willen vol leggen met geleidelijnen, als
de route geleiding van mensen met een
visuele beperking ook kan door gebruik
te maken van bestaande elementen van
het landschap.” 
(Lees ook het uitgebreide artikel bij
Vervolg op www.slechtziendenkrant.nl).
Opzienbarende vinding
Opmerkelijk is dat het
hulpmiddel ook van de
gebruiker kan leren
Op een poot van de bril zit met een mangeetje een kleine camera bevestigd.
De gang in station Hollands Spoor.
2
Nummer 5
26 juni 2013
Jeeves, gastvrijheid en angstreductie
Jeeves is marktleider in diensten rondom vervoer, begeleiding, aankomst en vertrek
bij ziekenhuizen en klinieken. Diensten die door ziekenhuizen aan patiënten en
bezoekers worden aangeboden. Tevens leveren we als Senior Service professionele
mantelzorg die senioren ondersteunt na hun vertrek uit het ziekenhuis. Minder stress is
een betere behandeling.
F 010 - 43 33 941
E info@jeeves.nl
W www.jeeves.nl
Steupelstraat 40,
3065 JE Rotterdam
T 010 - 43 33 921
Nieuwe Held 2012 Genomineerde: Jeeves is onderscheiden voor echt maatschappelijk ondernemen:
Parkeerservice
Gastheer
Thuisbrengservice
Professionele
mantelzorg
Golfcarservice
www.readspeaker.com
Geef uw website een stem
Zodat uw gebruikers kunnen
naar wat u te zeggen hebt!
luisteren
ReadSpeaker voegt spraak toe aan uw
online content, op PC en mobiel
ReadSpeaker
Dolderseweg 2A
3712 BP Huis ter Heide Tel: 030-692 4490 | nederland@readspeaker.com
Webbox 2:
Demo’s webbox
Ik ben méér dan
een DAISY-speler
...en ook het laatste
nieuws en de dagelijks
gesproken krant!
...ik ben tevens
een (internet)
radio ontvanger
de TV-ondertiteling
spreek ik ook uit
ik word (onder
voorwaarden) vergoed
door de zorgverzekeraar
ORIONWebbox: actuele gesproken informatie op afroep!
Meer informatie bel met 015-262 59 55 of mail naar
info@orionwebbox.org of kijk op www.orionwebbox.org
biedt nieuws, informatie en ontspanning.
Is snel, slim en simpel te bedienen
Wilt u de Webbox2 eens bekijken? Er zijn meer dan 1000 mogelijkheden!
Dat kan op afspraak bij de regionale centra van Visio en Bartiméus, bij een groeiend aantal bibliotheken en onze wederverkopers.
En natuurlijk ook op de Regionale Beurzen voor Slechtzienden en Blinden ZieZo. (zie www.hulpmiddelenbeurs.nl)
Maar er zijn ook honderden enthousiaste Webbox-gebruikers die hun huis openstellen voor demonstraties voor belangstellenden.
Zo krijgt u uitleg van ervaren Webbox-gebruikers, misschien wel de mooiste manier om ermee kennis te maken.
26 juni Webbox2 demo Tilburg
5 juli Webbox2 demo Driebergen
15 augustus Webbox2 demo Driebergen
2 september Webbox2 demo Zeist
3 september Webbox2 demo Uitgeest
12 september Hulpmiddelenbeurs Weesp
17 september Webbox2 demo Hoogeveen
18 september Webbox2 demo Brielle
18 september Webbox2 demo Doetinchem
20 september Webbox2 demo Driebergen
In Musis Sacrum in Arnhem wordt
donderdag 17 oktober tussen 10.00
en 17.30 uur het muziekevene ment
Muziek voor alle zintuigen gehou-
den. Een evenement met een bijzon-
der karakter, opgezet voor en door
mensen met een visuele beperking.
De organisatie is in handen van Stichting
Dedicon, specialist in de ontwikkeling
van aangepaste leesvormen. Het evene-
ment valt samen met de Regionale Beurs
voor Slechtzienden en Blinden die even-
eens gelijktijdig in Musis Sacrum wordt
georganiseerd. Er is een gevarieerd
programma samengesteld dat interes-
sant is voor een breed publiek. Van be-
ginnend niveau tot optredens van pro-
fessionele muzikanten en voor jong en
oud. Muziek maken kan altijd. Dus ook
door mensen met een visuele beper-
king. Het gezamenlijk genieten van het
maken en beluisteren van muziek is een
mooie ervaring die centraal staat tijdens
Muziek voor alle zintuigen. Slechtziende
en blinde mensen kunnen in de fantas-
tische entourage van Musis Sacrum
genieten van muziek en zang. De hoofd-
rol bij Muziek voor alle zin tuigen is weg-
gelegd voor het Blaaskwintet van Het
Gelders Orkest, Bert van den Brink,
Charlotte Glorie en een aantal jonge
muzikanten. Voor meer informatie of om
zich aan te melden kan men mailen met
geerhardhuising@dedicon.nl. (Lees ook
het uitgebreide artikel bij Vervolg op:
www.slechtziendenkrant.nl).
Voor veel mensen met een visuele
beperking betekent een boek lezen
inspanning in plaats van ontspanning.
Daarom biedt de Stichting Aangepast
Lezen speciaal voor deze doelgroep
een groeiend aantal boeken aan die
worden voorgelezen.
Deze gesproken boeken kunnen vanaf
een speciaal soort cd met een zoge-
heten daisy speler worden beluisterd.
Maar een mooiere manier is om ze via
het internet (maar zonder computer!)
te beluisteren met de Webbox2. Dit
apparaat werkt niet met een stapel
cd’s, maar met een keurig gesproken
boeken plank. Daarnaast kunnen met de
Webbox2 simpel en snel de nieuwste
gesproken boeken besteld en meteen
beluisterd worden. Verder zijn er met
de Webbox2 vele hoorspelen te beluis-
teren. Nieuwe series die ’s nachts op
de radio worden uitgezonden, zijn
nader hand met de Webbox te beluis-
teren. Maar ook oudere hoor spelen. De
Webbox heeft minder knoppen, maar
méér mogelijkheden dan een daisy speler
met cd’s. Denk daarbij verder aan ge-
sproken tv-ondertiteling, vele (internet)
radio zenders, het laatste nieuws, weer
en meer. Allemaal in één klein kastje
dat dankzij gesproken keuzemenu’s
helemaal op de tast en op het gehoor
is te bedienen. De Webbox is immers
een innovatief handig hulpmiddel dat via
internet maar zónder computer werkt.
Meer weten? Bel met Solutions Radio
voor een gratis informatiepakket op
(015) 262 59 55. Of bezoek:
www.orionwebbox.org.
Je ideeënwereld vormgeven met je
zintuigen. Dat is in het kort waar het
bij ‘Je zintuigen als inspiratie’ alle-
maal om draait. Het kunstdoeboek
werd geschreven door Jofke van
Loon en van illustraties voorzien door
Maarten van den Beemt. Van het boek
is ook een luisterversie verschenen.
Jofke geeft sinds veertien jaar teken- en
schilderles en de laatste zes jaar daar-
van ook aan mensen met een visuele
beperking. “Al mijn leerlingen, maar
vooral deze cursisten, hebben mij de
ogen geopend.”
“Omdat ik creatief ben aangelegd ga
ik als mensen iets op een bepaalde
manier niet kunnen op zoek naar alter-
natieve methoden.” ‘Je zintuigen als
inspiratie’ is volgens Jofke een echt
doeboek. “Er staan meer dan dertig
oefeningen in en daar kun je wel een
jaar mee zoet zijn.” ‘Je zintuigen als
inspiratie’, een zoektocht naar kunst-
zinnige vorming en communicatie’,
is te bestellen via info@studioXplo.nl.
Meer informatie is ook te vinden op:
www.studioXplo.nl. (Lees ook het
uitgebreide artikel bij Vervolg op:
www.slechtziendenkrant.nl).
Muziek voor alle zintuigen 
Boeken en hoorspelen simpel en snel op Webbox
Al mijn leerlingen, maar
vooral deze cursisten,
hebben mij de ogen
geopend
Jofke van Loon (foto Maarten van den Beemt).
3
Nummer 6
26 juni 2013
Iris Huys in Gouda hield ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan op donderdag 6 juni dit jaar een geslaagd Open
Huis. Vele belangstellenden kwamen van overal vandaan
naar de James Wattstraat 13-b in Gouda om onder het
genot van een hapje en een drankje in de showroom de
nieuwste producten en ontwikkelingen te zien en uit te
pro beren. Iedereen die weer naar huis terug ging, kreeg
bovendien een leuke attentie mee. Jammer was dat
een aantal gasten vanwege een bommelding op station
Gouda helaas niet kon komen. Achteraf bleek dat het om
een loos alarm ging (foto Nick Duijnstee).
Zintuigen als inspiratiebron
Open Iris Huys
Deze tekst is tot stand gekomen in
samen werking met het betreffende bedrijf
of organisatie.
Uitgever, tevens redactie-adres en
advertentieverkoop:
Gouda Media Groep BV
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T: (0182) 322 456
E: redactie@slechtziendenkrant.nl
(ook voor tips)
E: info@slechtziendenkrant.nl
(alleen voor advertenties)
Advertentieverkoop
Anneke de Pater, (0182) 322 451
Coördinatie:
Bas Barendregt
Opmaak en (eind)redactie:
Gouda Media Groep
Digitale krant, website:
Deze krant verschijnt in gesproken en
digitale vorm op:
www.slechtziendenkrant.nl.
Colofon
In onderstaande agenda de activiteiten
voor de komende periode. Raadpleeg ge-
noemde sites voor meer informatie over de
activiteiten. Berichten voor de agenda voor
de volgende Slechtziendenkrant, die op
21 augustus verschijnt, graag sturen naar
chrit@slechtziendenkrant.nl.
Vervolg juni 2013
19 Webbox2 demo Oostvoorne
www.orionwebbox.org
26 De Slechtziendenkrant
www.slechtziendenkrant.nl
26 Webbox2 demo Tilburg
www.orionwebbox.org
Juli t/m half augustus 2013
1 t/m 5 Kloosterweek O.O.G.
www.nvbs.nl
5 Webbox2 demo Driebergen
www.orionwebbox.org
20 Podiumfestival Oostvoorne
www.evenementenwestvoorne.nl
27 Tandemtocht (vanuit Hoek van
Holland)
Augustus 2013
1 Prof(wieler)ronde
www.evenementenwestvoorne.nl
6 t/m 10 Oostvoorne in vroegere tijden
www.evenementenwestvoorne.nl
15 Webbox2 demo DrieBergen
www.orionwebbox.org
Agenda
twitter.com/slechtzienden
www.slechtziendenkrant.nl
De Webbox2 werkt niet met een stapel
cd’s, maar met een keurig gesproken
boeken plank.
4
Nummer 5
26 juni 2013
REGIONALE BEURS VOOR
SLECHTZIENDEN EN BLINDEN
Reinecker
D
e
z
e
p
o
s
t
e
r
i
s
o
n
t
w
o
r
p
e
n
, g
e
d
r
u
k
t
e
n
g
e
s
p
o
n
s
o
r
d
d
o
o
r
I
V
A
G
R
O
E
P

B
V-


w
w
w
.
i
v
a
g
r
o
e
p
.
n
l
www.regionalehulpmiddelenbeurs.nl hulpmiddelenbeurs hulpmiddelenbeurs
De Regionale Hulpmiddelenbeurs is mede mogelijk gemaakt door:
Communicatiesponsor
www.ivagroep.nl
Bartiméus ziet mogelijkheden
…en wil de kwaliteit van leven voor mensen die
slechtziend of blind zijn verbeteren. Met persoonlijk
advies, ondersteuning en kennisoverdracht.
Koninklijke Visio
Expertisecentrum voor
slechtziende en blinde
mensen.
Bartiméus ziet mogelijkhede
…en wil de kwaliteit van leve
slechtziend of blind zijn verbe
advies, ondersteuning en ken
r
e
Babbage ...
Zichtbaar beter.
Radio 509
Voor iedereen die horen wil.
Saarberg
Grootste assortiment
voorlezende
beeldschemloepen.
Stichting Aangepast-Lezen
Lezen kan altijd!
Solutions Radio BV
Online daisyspeler, leest ook
TV ondertiteling en dagelijkse
krant voor
Lexima Reinecker Vision
De betere hulpmiddelenzorg
bij slechter zien.
Oogvereniging
Optelec
Verbetert de kwaliteit van leven van mensen met
een visuele beperking en dyslectici door simpele
en effectieve oplossingen aan te reiken.
Iris Huys
Moeite met lezen?
Dan bent u bij
Iris Huys aan het
juiste adres!
Worldwide Vision
Brengt kwaliteit in uw leven.
Leverancier van producten voor mensen met
een visuele, auditieve en/of leesbeperking.
Freedom Scientific Benelux
...laat je meedoen!
Leverancier van alle
hulpmiddelen voor blinden
en slechtzienden!
Low Vision Totaal
Optische hulpmiddelen en
optometrie aan huis.
BEURSKALENDER 2013
31 januari Purmerend De Bibliotheek Waterlandlaan 40 0299 - 433323 10.00-17.30
14 februari Leiden De Bibliotheek Nieuwstraat 4 0900 - 2323000 10.00-16.00
7 maart Nijmegen Stadschouwburg Keizer Karelplein 32 H 024 - 3221100 10.00-16.00
21 maart Leeuwarden De Bibliotheek Wirdumerdijk 34 058 - 2347777 12.30-18.00
11-13 april Houten Expo Houten Meidoornkade 22 030 - 2616688 10.00-17.00
12 september Weesp De Bibliotheek Oude Gracht 67 029 - 4412704 10.00-16.00
26 september Enschede De Bibliotheek Pijpenstraat 15 053 - 4804804 10.00-16.00
10 oktober Breda De Bibliotheek Molenstraat 6 076 - 5299500 11.00-17.00
17 oktober Arnhem Musis Sacrum Velperbuitensingel 25 026 - 4437343 11.00-18.00
31 oktober Rotterdam De Bibliotheek Hoogstraat 110 010 - 2816100 10.00-16.00
21 november Urk De Koningshof Staartweg 20 0527 - 651651 10.00-16.00
12 december Den Haag De Bibliotheek Pr.Willem Alexanderhof 5 070 - 3140911 10.00-16.00
Toegang
G
R
A
T
IS
voor meer informatie:
www.regionalehulpmiddelenbeurs.nl info@hulpmiddelenbeurs.nl
06 - 24 23 29 72
(zat. tot
16.00)
Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft
een primeur. Het heeft onlangs (naar eigen
zeggen als eerste ziekenhuis in Nederland)
het nieuwste model draadloze pacemaker
bij een patiënt ingebracht.
Deze pace maker zorgt volgens het zieken-
huis voor meer plaatsingscomfort en draag -
comfort. Bovendien stelt deze pacemaker de
patiënt en het ziekenhuis tot ‘home-monito-
ring’ in staat. Deze pacemaker werkt met
nieuwe soft- en hardware die zorgen voor
meer toepassingsmogelijkheden. De pace-
maker geeft bijvoorbeeld bij problemen een
hoorbaar signaal af en kan gekoppeld wor-
den aan een kastje (vergelijkbaar met een
modem) bij de patiënt thuis. Het ziekenhuis
kan dit kastje op afstand uitlezen. Verder zijn
er uitgebreide diagnos tische statistieken in de
pacemaker aan wezig, die voor de specialist
het behandelplan aanvullen.
Om kankerpatiënten inzicht te geven in
hun behandeling, heeft het Sint Franciscus
Gasthuis in Rotterdam alle stappen van de
meest voorkomende typen kanker in woord
en beeld weergegeven op de website
www.sfg.nl/oncologie. Een team van artsen
en verpleegkundigen hebben de digitale
behandelprogramma’s ontwikkeld, zodat
zowel patiënten als hun familie weten wat
hen te wachten staat.
Als bij iemand kanker wordt geconstateerd,
volgt een zeer ingrijpende en intensieve
periode. Een patiënt moet vaak diverse onder-
zoeken ondergaan en komt in aanraking met
verschillende zorgverleners, zoals internisten
en chirurgen. Op de website staat het behan-
delprogramma voor borst-, darm-, long- en
prostaatkanker stap voor stap beschreven en
iedere stap is verduidelijkt met een foto. Op
deze manier weet een patiënt van tevoren hoe
bijvoorbeeld een botscan in zijn werking gaat
en hoe het apparaat er uit ziet.
Goed geïnformeerd
Een team van artsen en verpleegkundigen
die nauw betrokken zijn bij de zorg van
kankerpatiënten, hebben samen de digitale
behandelprogramma’s ontwikkeld. Hanneke
Zuetenhorst, internist-oncoloog, en Wietske
Vrijland, chirurg, geven aan: ‘Voorheen stond
de informatie verspreid op onze website. Door
het nieuwe digitale behandelprogramma
ziet de patiënt in één overzicht wat hem te
wachten staat en op welk moment. Wij weten
uit ervaring dat kanker behandelen beter
gaat als de patiënt en zijn familie goed zijn
geïnformeerd.’
Bronovo start op 1 september met de inzet
van getrainde vrijwilligers op de verpleeg-
afdelingen. Deze Vrijwilligers Ouderenzorg
ondersteunen en geven extra aandacht aan
de meest kwetsbare oudere patiënten in
het ziekenhuis.
Uit landelijke cijfers blijkt dat bij veel kwets-
bare ouderen die in een ziekenhuis zijn
opgenomen onherstelbaar functieverlies
ontstaat; zij raken verward en gaan fysiek
achteruit. Om deze complicaties te voor-
komen zet Bronovo vrijwilligers in die deze
groep patiënten gaan helpen met oriëntatie,
mobiliseren, voeding- en vochtinname en
activiteiten. Marleen Hartevelt, projectleider:
“Voor elke oudere die een risico loopt op
een van deze complicaties wordt een plan
op maat gemaakt dat door deze vrijwil-
ligers wordt uitgevoerd.” Meer informatie:
vrijwilligersouderenzorg@bronovo.nl.
“Mensen hoeven mij niets te geven, als ze
me maar begrijpen.” Met dat Arabische
gezegde sluit Fatima Malki, regiodirecteur
van Avicen het interview over deze kleur-
rijke thuiszorgorganisatie af. “Dat is wat
oudere migranten zoeken: begrip en warm-
te”, zegt ze. En dat is wat Avicen wil bieden.
Het interview met Fatima Malki en Odette
Owen (operationeel manager) vindt plaats in
het laagdrempelige kantoor van Avicen in de
Amsterdamse wijk Slotervaart. Avicen zorgt in
zes steden voor hulp in de huis houding, voor
verpleging en verzorging, voor pedago gische
en psychologische begeleiding en begeleiding
van cliënten met dementie Het zijn vooral de
oudere migranten die een beroep doen op
deze zorgorganisatie. Het is de groep die hecht
aan het in ere houden van de eigen culturele en
religieuze tradities en vaak een taal probleem
heeft. In de eigen taal kunnen communiceren,
dat is heel belangrijk. Dat begint al bij de
intake. Bij Avicen werken mensen die bijvoor-
beeld verschillende Marokkaanse dialecten
beheersen, Turks of Frans spreken. Odette:
“Als mensen merken dat ze in hun eigen taal
kunnen spreken, gooien ze alles open. Ze
praten dan gemakkelijker over hun emoties.”
Ook in de zorgsituatie is het essentieel dat de
communicatie goed verloopt. Fatima: “Het is
belangrijk dat een cliënt kan verwoorden hoe
hij zich voelt, kan aangeven of bijvoorbeeld
een wond pijn doet, en dat de zorgverlener
hem begrijpt. Die kan dan tijdig op de signa-
len inspelen. Dat soort informatie is belang-
rijk voor het genezingsproces.”
Omgangsvormen
Maar het gaat niet alleen om de taal, ook de
omgangsvormen spelen een rol. “Onze mede-
werkers weten wat gebruikelijk is en wat niet.
Ze kennen de feestdagen. Ze weten dat als de
ramadan eraan komt, ze tijdig naar de medi-
catie moeten kijken. Voor hen is dat heel
gewoon”, legt Fatima Malki uit. De mede-
werkers hebben vaak dezelfde achtergrond
als de doelgroep en bovendien biedt Avicen
hen scholing op het gebied van culturele en
religieuze achtergronden. Ook de werkhou-
ding komt aan bod.
Fatima: “Wat ik het team meegeef is: Zie een
bezoek aan een cliënt als een bezoek aan je
ouders. Als je weggaat, kijk je even of er nog
wat nodig is. Misschien kun je nog wat klaar-
leggen.” Die houding vindt ze belangrijk.
Odette: “Het gaat om de kleine dingen. Even
een sinaasappeltje uitpersen ofzo. De kwali-
teit van de zorg komt vanuit jezelf.” Soms
spelen er moei lijke vragen. Bij het verzorgen
van islamitische patiënten in een terminale
fase bijvoorbeeld. “Vooral pijnbestrijding kan
voor problemen zorgen bij de familie. Is seda-
tie toegestaan? Mag iemand een behandeling
weigeren? Voor ons is dat gemakkelijker op te
zoeken in de Koran en we weten de weg naar
de imam.” Er is veel kennis op dit gebied bij
Avicen. Die wil de organisatie graag delen met
collega’s van andere thuiszorgorganisaties.
“Wij kunnen lang niet iedereen bedienen in
de zorg. Maar wij kunnen wel ondersteunen
waar nodig”, zegt Fatima.
Verdriet
Thuiszorg is binnen deze doelgroep nog geen
vanzelfsprekendheid. “De oudere generatie
accepteert de thuiszorg niet altijd. Ik heb niet
voor niets tien kinderen gebaard, zeggen ze
dan. Zij hebben zelf altijd voor hun eigen
ouders gezorgd. En hard gewerkt om hun
kinderen een goede toekomst te geven. Die
kinderen mogen nu iets terug doen, vinden
ze.” Maar de kinderen leven in een andere
cultuur, hebben hun eigen werk en leven.
Langzaamaan is er verandering gekomen in
de acceptatie van thuiszorg. “Het bittere is
dat nu de migranten eindelijk de thuiszorg
hebben ontdekt, we te maken krijgen met
de bezuinigingsplannen van de overheid die
alles weer kunnen veranderen.” Fatima Malki,
die 24 jaar in de gezondheidszorg werkt en
sinds 2005 bij Avicen, is blij dat ze dit werk
kan doen. “Er heerst zoveel verdriet bij oudere
migranten. Ze hebben zo hard gewerkt en zijn
nu zorgbehoeftig. Ze zoeken geborgenheid
en genegenheid en kunnen dat niet vinden.
Dat willen wij hen geven!” Voor meer infor-
matie: www.avicen.nl of mail Fatima Malki:
fatimam@avicen.nl.
Door Marja den Otter
Ikazia primeur
met pacemaker
Franciscus start digitaal behandelprogramma kanker
Bronovo geeft
oudere extra zorg
De oudere generatie
accepteert de thuiszorg
niet altijd
Begrip voor oudere migrant
11 Patiëntenzorg
Nummer 13
26 juni 2013
Artsen Hanneke Zuetenhorst (links) internist-oncoloog en Wietske Vrijland (rechts) chirurg.
Patiënten van Het Oogziekenhuis Rotter-
dam kunnen voortaan gebruik maken van
een mantelzorg- en kinderopvangservice.
De nieuwe services zijn geïntroduceerd
met het oog op de verdere uitrol van de
angstreductiefilosofie van Het Oogzieken-
huis Rotterdam.
Het Oogziekenhuis Rotterdam adviseert
iedere patiënt om iemand mee te nemen naar
het ziekenhuis. Twee mensen horen en ont-
houden immers meer dan één. Ook is de kans
groot dat het zicht voor enkele uren vermin-
derd wordt door oogdruppels waardoor de
patiënt niet zelf naar huis mag rijden. Via de
website van Het Oogziekenhuis kan nu een
mantelzorger worden geboekt. Deze begeleidt
de patiënt naar Het Oogziekenhuis en brengt
deze ook weer veilig thuis. De service wordt
aangeboden in samenwerking met Jeeves, het
bedrijf dat in nauwe samenwerking met Het
Oogziekenhuis de valetparking heeft ontwik-
keld en opgezet. Aan ouders en verzorgers
van jonge kinderen biedt Het Oogziekenhuis
Rotterdam een professionele kinderopvang-
service die leuke activiteiten met de kinderen
binnen een prettige omgeving onderneemt.
De kinderopvangservice wordt aangeboden
in samenwerking met kinderopvangcentrum
Bimbola.
Oogziekenhuis
biedt mantelzorg
Bij Avicen werken mensen met verschillende culturele achtergronden. Ze kennen de taal en de gewoontes van de cliënten.
Malariaparasieten kunnen geen malaria
meer veroorzaken als er gericht enkele
genen worden uitgeschakeld. Zulke ‘manke’
parasieten vormen een ideaal vaccin. Ze
beschermen tegen malaria zonder het te
veroorzaken. Ivo Ploemen van het UMC St
Radboud (Nijmegen) promoveerde onlangs
op onderzoek naar de werking van het
vaccin bij muizen.
Jaarlijks worden 250 tot 450 miljoen mensen
ziek van de malariaparasiet en overlijden er
ongeveer 750.000 mensen, voornamelijk
jonge kinderen in Afrika. Ondanks veel
wetenschappelijk onderzoek is er nog geen
goed werkend vaccin tegen de ziekte ontwik-
keld. De enige strategie die tot dusver bij de
mens werkt, is inenting met levende malaria-
parasieten. Maar daaraan kleven nog be-
zwaren. Uit onderzoek dat Ploemen heeft
uitgevoerd bij muizen, blijkt dat de gemodifi-
ceerde parasieten (GAP) veilig te gebruiken
zijn. “Een lage dosis GAP parasieten zorgt voor
een langdurige bescherming tegen malaria in
muizen”, zegt Ploemen.
Onderzoekers van het Erasmus MC in
Rotterdam hebben een techniek ontwik-
keld waarmee ze aderen diep in het hart
beter in beeld kunnen brengen. Met deze
‘speurneus’ is niet alleen te zien of iemand
plaque heeft in zijn aderen, maar ook of zich
in die plaque nieuwe bloedvaten vormen.
De aanleg van deze bloedvaten in de plaque
is een belangrijke risicofactor en dus voorspel-
ler voor hartproblemen. Door intensieve be-
handeling met medicatie of een stent is een
infarct wellicht te voorkomen. David Maresca,
onderzoeker op de afdeling Bio medical
Engineering promoveerde vorige week op
onderzoek naar een nieuwe techniek die hart-
infarcten kan voorkomen. Maresca ontdekte
dat de netwerkjes van nieuwe bloedvaten te
zien zijn als in de aderen een speciaal con-
trastmiddel wordt gespoten. Vervolgens wordt
een lange dunne draad in de kransslagader
geplaatst met daarop de speurneus, een piep-
klein apparaatje dat een speciale vorm van
geluid (ultraharmonic ultrageluid) laat weer-
kaatsen en omzet in beelden.
Vrouwen die thuis bevallen, hebben - mits
ze niet in een risicogroep vallen - minder
kans op ernstige complicaties dan vrouwen
met een geplande bevalling in het zieken-
huis. Dat blijkt uit een studie onder leiding
van onderzoekers van VU medisch centrum.
Zij publiceren vandaag hun resultaten in
het ‘British Medical Journal’.
Hoe veilig het is om thuis te bevallen, is al
enige tijd onderwerp van discussie. Over dit
onderwerp waren al eerder studies gedaan,
maar die waren te klein om ernstige compli-
caties bij geplande thuisbevallingen en
zieken huisbevallingen met elkaar te kunnen
vergelijken. Daarom onderzochten de weten-
schappers van VU medisch centrum, het Leids
Universitair Medisch Centrum, UMC St Rad-
boud en het Deventer Ziekenhuis de volgende
vraag: hebben vrouwen - niet uit een risico-
groep - die op het punt staan om gepland
thuis te bevallen een hogere kans op ernstige
complicaties dan vrouwen die gepland in
het ziekenhuis bevallen? Onder het begrip
‘ernstige complicatie’ vallen opname op de
intensive care-afdeling, een gescheurde baar-
moeder, ernstige zwangerschapsvergiftiging
en een grote bloedtransfusie. Ook is gekeken
naar de kans op een omvangrijke bloeding
tijdens of na de bevalling en het handmatig
ver wijderen van de placenta. De onderzoekers
haalden meer dan 146.000 bruikbare gevallen
uit bestaande data van een nationale studie
naar ernstige problemen bij vrouwen die een
kind kregen en het nationale verloskunde-
register tussen augustus 2004 en augustus
2006. De resultaten werden gecorrigeerd voor
factoren als leeftijd van de moeder, etnische
achtergrond en sociaal-economische status.
Van de vrouwen uit de studie had 63 procent
een thuisbevalling gepland en 37 procent een
bevalling in het ziekenhuis. Van de vrouwen
uit het onderzoek die al eerder bevallen
waren, ondervond van hen die thuis bevielen
1 op de 1000 ernstige negatieve effecten, ver-
geleken met 2,3 op de 1000 bij de groep die in
het ziekenhuis beviel. Bij de thuisbevallingen
trad bij 19,6 op de 1000 een ernstige bloeding
na de bevalling op, terwijl dat getal bij zieken-
huisbevallingen lag op 37,6 op de 1000. Bij
vrouwen die voor het eerst bevielen, gingen de
resultaten in dezelfde richting, maar waren de
verschillen niet significant.
Wensouder kan
prima zelf kiezen
Afhandeling van
klacht kan beter
Manke parasiet
tegen malaria
Apparaat spoort
hartaanval op
Hoe veilig het is om
thuis te bevallen, is al
enige tijd onderwerp
van discussie
Minder risico bij
thuis bevallen
Vrouwen die thuis bevallen blijken minder risico te lopen op ernstige complicaties.
Waarschuwing hennatatoeages
Hennatatoeages leveren niet alleen een
bijzondere vakantieherinnering op, maar
kunnen ook een flinke allergische reactie
veroorzaken. De dermatologen van Rijn-
state (Arnhem) adviseren vakantiegangers
daarom om geen hennatatoeage te laten
aanbrengen.
Henna is een plantaardige rode kleurstof.
Maar voor het maken van een hennatatoeage
is deze kleur minder geschikt. Om de kleur
donkerder te maken, worden er kleurstoffen
aan toegevoegd. Dat kan van alles zijn,
van koffiepoeder tot haarverfingrediën-
ten. “Door ingrediënten van haarverf toe te
voegen, droogt de tatoeage sneller en blijft
hij langer zitten”, weet Harma Stenveld,
dermatoloog bij Rijnstate. “Dat lijkt ideaal,
maar dat is het niet. De hoge concentratie
haarverf leidt nog al eens tot een allergische
reactie.” Deze reactie wordt pas zichtbaar na
enkele dagen en dan is het leed al geschied.
“Er is een allergie voor de chemische stof
P-Phenyleendiamine (PPD) ontstaan. In het
gebied van de tatoeage krijg je eczeem. Soms
mild, waarbij de huid rood kleurt, schilfert
en jeukt. Maar vaak ook heftig, met blaren
en een blijvende verkleuring van de huid tot
gevolg.” Ook in de zogenaamde ‘natuurlijke’
henna komt deze haarverf voor. Binnen de
Europese Unie mag PPD in haarverf wor-
den gebruikt in een maximale concentratie
van twee procent. In hennamaterialen zijn
bij onderzoek concentraties van soms meer
dan tien procent aangetroffen. Laat dus geen
hennatatoeages aanbrengen, ook al belooft
de verkoper dat het pure henna is, zonder
toevoegingen. Wanneer je een allergie voor
PPD hebt ontwikkeld, mag je in de toekomst
geen haarverf met PPD meer gebruiken. De
meeste haarverven bevatten echter deze stof.
Mensen met een verhoogd risico op een
kind met de ziekte van Huntington en een
kinderwens, kunnen uitstekend kiezen
tussen de diagnostische opties die ze
hebben om deze ziekte bij hun nageslacht
te voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift
van Maartje van Rij dat zij op 13 juni ver-
dedigde aan de Universiteit van Maastricht.
Kort nadat Van Rij haar proefschrift afrondde
werd het Nederlandse verbod opgeheven op
de ‘exclusie preïmplantatie genetische diag-
nostiek’ voor de ziekte van Huntington.
Maartje van Rij onderzocht het gebruik van
deze testmogelijkheden voor de ziekte van
Huntington en bracht haar resultaten ook
onder de aandacht van de landelijke politiek.
Onder begeleiding van een klinisch geneticus
en een psycholoog blijken deze paren uit-
stekend weloverwogen keuzes te kunnen
maken. “Een opvallend aantal mensen gaf
spontaan aan moeite te hebben met de
politieke inmenging”, aldus Van Rij.
De drempel voor patiënten om een klacht
in te dienen bij onvrede over het ziekenhuis
of in geval van een (medische) fout is hoog.
Veel mensen denken dat het toch geen
zin heeft, hebben er geen energie voor of
hebben geen vertrouwen in een onpartij-
dige afhandeling.
Dat blijkt uit een meld actie van patiënten-
federatie NPCF naar de afhandeling van klach-
ten over de zorg, waaraan ruim 6700 mensen
meededen. Van de mensen die ontevreden
waren over hun behandeling in een zieken-
huis, onderneemt meer dan de helft geen actie
(55 procent). Bij de huisarts lag dat percen-
tage op 64 procent. Redenen om geen actie
te ondernemen variëren van wel belangrijk
vinden, maar te klein voor een klacht (claim)
of weinig effect verwachten. Daarnaast nemen
patiënten geen actie om de relatie met de
zorgverlener goed te houden. Vooral in de
huisartsenzorg is dit een belangrijk argument:
48 procent ondernam hierom geen actie.
Veel bezoekers open dag Lievensberg
Het Lievensberg ziekenhuis (Bergen op Zoom) viert het 45-jarig bestaan met diverse activiteiten. Eén daarvan was
de open dag op zaterdag 8 juni. Een paar uur lang kregen bezoekers een unieke inkijk in het ziekenhuis. Aan de dag
werd meegewerkt door diverse afdelingen van het ziekenhuis, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties. Startpunt dit
jaar was het Gezondheidsplein waar men uitleg kreeg over extreem overgewicht, knie- en heupprotheses, handhygiëne
en gezonde voeding. Daarna kon men een uitgebreide route volgen langs 54 informatiestands, meekijken in één van
de operatieruimten of zelf een operatieknoop leggen. De poppendokter bedacht weer diverse behandelingen voor zieke
poppen en de gipsmeesters legden als voorbeeld vele honderden meters gipsverband aan rond kinderpolsen.
12 Gezondheid
Nummer 13
26 juni 2013
Allergische reactie op een hennatatoeage.
Mensen met hersenletsel kunnen sinds
juni in het Rijnlands Revalidatie Centrum
(Leiden) zwemmen onder begeleiding
(‘NAH-zwemmen’).
Zwemmen is volgens het revalidatiecentrum
ideaal voor herstel van motoriek en evenwicht
en een gezellige groepsactiviteit. Het pro-
gramma is vooral bedoeld voor mensen die
na hun medische behandeling weer thuis zijn
en als brug tussen revalidatie en zwemmen in
een regulier zwembad. NAH-zwemmen is dus
in principe tijdelijk. Alleen als mensen echt
geen mogelijkheid hebben om in een regu-
lier zwembad te zwemmen, kunnen zij langer
deelnemen aan de zwemgroep. Het NAH-
zwemmen wordt mede mogelijk gemaakt
door de Edwin van der Sar Foundation. Op
meerdere locaties in Nederland realiseert deze
stichting zwemuren voor mensen met een
hersenbeschadiging.
Kanker.nl bundelt
informatie
Izore opent
nieuw centrum
Zwemmen voor mensen met hersenletsel
Sinds 1 januari 2013 is veel gewijzigd in
de revalidatiemogelijkheden en -financie-
ring voor ouderen. Op verwijzing komen
patiënten in aanmerking voor Medisch
Specialis tische Revalidatiezorg (MSR) of
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Beide
vallen onder de zorgverzekeringswet.
Zowel bij MSR als bij GRZ is het doel om het
leven weer zo goed mogelijk op te pakken.
Revali datie vindt in beide gevallen plaats
met een multidisciplinair team van behan-
delaars door middel van behandeling, be-
geleiding en educatie. Het verschil zit in de
intensiteit van de behandeling en belast-
baarheid van de patiënt.
Bij MSR is de revalidatiearts de behande-
lend arts. De specialist ouderen geneeskunde
(SOG) begeleidt deze patiëntengroep totdat
ze medisch stabiel is. Zodra dat stadium
bereikt is, start de revalidatiearts samen met
het multidisciplinaire team de intensieve
revalidatie. De specialist ouderen geneeskun-
de is behandelend arts bij GRZ. Hij kan hierbij
specialistische hulp inroepen van de revalida-
tiearts.
De keuze of een patiënt in aanmerking komt
voor MSR of GRZ wordt gemaakt in het
zieken huis, waarbij gekeken wordt naar de
mogelijke behandelintensiteit en belastbaar-
heid. Voor MSR komen patiënten in aanmer-
king die minder kwetsbaar zijn. De patiënt
is goed train- en leerbaar en de verwachting
van het herstel van functionele mogelijk-
heden is gunstig. Het is vaak een korte(re)
opname periode dan bij GRZ. MSR vindt
alleen plaats in een officieel erkend revalida-
tiecentrum. GRZ vindt plaats in verpleeghui-
zen. Het centrum voor Reuma en Revalidatie
Rotterdam (RRR) bestaat uit drie bedrijven
onder één dak: klinische revalidatie, poli-
klinische revalidatie en het verpleeghuis. Het
bijzon dere is dat hierdoor revalidatiezorg
MSR én GRZ wordt geboden, waardoor flexi-
bel met de revalidatievorm omgegaan kan
worden als blijkt dat een patiënt meer belast
kan worden of juist een mindere behandel-
intensiteit aan kan. Het RRR heeft zich in een
periode van vijftien jaar ontwikkeld van een
gespecialiseerd verpleeghuis tot het eerste en
nog steeds enige centrum in Nederland dat
volledig gericht is op ouderenrevalidatie, mét
de officiële revalidatie-erkenning.
De keuze of een patiënt
in aanmerking komt
voor MSR of GRZ
wordt gemaakt in het
ziekenhuis
Revalidatie ouderen
Fitnessen in de fitnesszaal van centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (Babet Hogervorst Fotografie).
Het online informatieplatform en sociale
netwerk Kanker.nl van ging vorige week van
start. Het is een platform voor patiënten en
hun omgeving, aangevuld met onafhanke-
lijke informatie van oncologieprofessio-
nals, psychologen, patiëntenorganisaties
en onderzoekers.
Kanker.nl is het resultaat van een unieke
samen werking en ambitie: het verbeteren
van de digitale informatievoorziening aan
kanker patiënten en hen zo beter voorbereiden
op keuzes die ze moeten maken tijdens hun
behandelproces. Kanker.nl is een gezamen-
lijk initiatief van KWF Kankerbestrijding met
IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland),
IKZ (Integraal Kankercentrum Zuid) en de
NFK (Nederlandse Federatie voor Kanker-
patiëntenorganisaties) en haar aangesloten
patiëntenverenigingen.
Ervaringsinformatie
Samen streven zij ernaar om de informatie
en kennis die nu op veel verschillende plaat-
sen op internet te vinden is, te bundelen op
Kanker.nl. En te combineren met ervaringsin-
formatie patiënten, ex-patiënten en hun naas-
ten.
Izore opende donderdag 20 juni o cieel
haar vernieuwde huisvesting. Aan de
Jelsumerstraat in Leeuwarden, staat nu een
state of the art gebouw, higtech ingericht:
(ver)nieuwbouw, op bestaande funda-
menten gebouwd. Izore kent een zestig-
jarige bestaans-geschiedenis en is nu klaar
voor de toekomst voor de infectiezorg in
Friesland.
Izore richt zich op het beperken van de
schadelijke gevolgen van infecties en infectie-
ziekten: een toenemende uitdaging voor
de gezondheidzorg. De zorg van Izore richt
zich op de hele zorgketen. Centraal staat het
Izore concept: Izore doet meer dan alleen het
leveren van uitslagen van onderzoek. Izore
denkt mee met de aanvrager en levert zinvolle
diagnostiek met een passend behandeladvies.
Dat wordt geregisseerd vanuit de vernieuw-
bouw.
Huisartsen
Izore is gevestigd in Leeuwarden en verricht de
medisch microbiologische diagnostiek voor
de huisartsen en ziekenhuizen in Friesland en
het verzorgingsgebied van de Antonius zorg-
groep. Izore  telt ongeveer 130 medewerkers,
waarvan  zeven artsen-microbioloog en  twee
moleculair biologen. In het medisch micro-
biologisch laboratorium verrichten analisten
onderzoek naar micro-organismen op
patiënt materiaal, zoals bacteriën, parasieten,
schimmels, gisten en virussen, die de oorzaak
kunnen zijn van infecties bij patiënten.
Waar de Zorg verder gaat 13
Nummer 13
26 juni 2013
Zwemmen is ideaal voor het herstel van de motoriek.
Waar de Zorg
Verder gaat
Waar de Zorg verder gaat 14
Nummer 13
26 juni 2013
Zorgresidentie Villa de Luchte
Zorgresidentie Villa de Luchte is een
particuliere woonzorgvoorziening
voor mensen met geheugenproble-
men (dementie) en fysieke beperkin-
gen. Wij bieden persoonlijke zorg
en hoogwaardige dienstverlening
aan in een exclusieve, kleinschalige
woonomgeving, inclusief 24-uurs
zorggarantie. Tevens bieden wij
aan mensen uit de omgeving van
Lochem dagactiviteiten aan en
tijdelijk plaatsingsmogelijkheden.
Voor meer informatie over
Villa de Luchte:
t 0573-289890
m 06-14357698
info@villadeluchte.nl
www.villadeluchte.nl
Deskundige, luxe verwenzorg waarbij uw levensgeluk voorop staat!
www.verian.nl
Of volg ons op
Word jij ons nieuwe gezicht
in de wijk?
We hebben regelmatig mogelijkheden voor
Verzorgenden en Verpleegkundigen
Belangstelling? Kijk dan voor onze actuele vacatures
op onze site www.verian.nl of bel 088-126 32 32
Hygiëne Consult Nederland BV (HCN) is
al twintig jaar een betrouwbare partner
voor advisering op het gebied van infectie-
preventie en HACCP binnen zorginstel-
lingen zoals ziekenhuizen, zelfstandige
klinieken, verpleeghuizen en revalidatie-
centra.
Infectiepreventie begeleiding
Voldoet de persoonlijke hygiëne van de mede-
werkers aan de gestelde eisen? Wat is de
kwaliteit van de uitvoering van zorgtech nische
procedures? Voldoen deze aan de WIP-richt-
lijnen? Vragen die beantwoord worden tijdens
het uitvoeren van een infectiepreventie audit.
Men krijgt inzicht in de huidige stand van
zaken op het gebied van Infectiepreventie in
de organisatie, de gegevens worden geanaly-
seerd en een verbeterplan toegevoegd. Met
begeleiding ten behoeve van het behalen van
een ZKN-certificaat is ruime ervaring. Een
belangrijk aspect van infectiepreventie is de
bewustwording en kennisvergroting op het
gebied van infectiepreventie bij de medewer-
kers. Voorlichting is mogelijk binnen het hele
scala van onderwerpen binnen de infectie-
preventie. Sinds een paar jaar wordt ook de
opleiding tot Hygiëne Contact Persoon ver-
zorgd. HCN staat ingeschreven in het Centraal
Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Alle trainingen zijn BTW vrijgesteld.
HACCP-begeleiding
Wordt het voedingsverzorgingsproces binnen
de organisatie minimaal eenmaal per jaar
gecontroleerd door een extern advies bureau
en zijn alle medewerkers op de hoogte van
de geldende HACCP-richtlijnen? HCN biedt
naast HACCP-audits en praktijkgerichte
trainingen op maat ook online E-learning
modules op verschillende niveaus aan.
Voor informatie kan men bellen naar (079)
362 82 20.
Website HCN
De vernieuwde website is up-to-date en over-
zichtelijk. De website biedt onder andere een
webshop, de Top 10 van HACCP-audits en de
nieuwsbrief. Nieuwsgierig?
www.hygieneconsult.nl.
Radiotherapeut Philip Poortmans van
Instituut Verbeeten is door de leden van
ESTRO verkozen tot hun nieuwe president.
ESTRO staat voor European SocieTy for
Radiotherapy and Oncology. Het is een weten-
schappelijke non-profit organisatie die de
rol van de ‘Radiation Oncology’ bevordert
om zo te komen tot een verbetering van de
patiën tenzorg. Met meer dan 5000 leden in
en buiten Europa ondersteunt ESTRO alle
‘Radiation Oncology’- professionals in hun
dagelijkse praktijk: radiotherapeut-oncologen,
medisch fysici, radiobiologen en radiothera-
peutisch laboranten. De missie van ESTRO is
om innovatie, onderzoek, en de verspreiding
van de wetenschap te bevorderen door middel
van haar congressen, vergaderingen, cursus-
sen en publicaties. ESTRO werd opgericht in
1980. Philip Poortmans wordt de negentiende
president. De benoeming van Philip Poort-
mans biedt Instituut Verbeeten een kansrijke
positie in de oncologie met toenemende uit-
wisseling van kennis en werkwijzen binnen
een gerenommeerd netwerk: één van de speer-
punten van dit instituut. Instituut Verbeeten is
een specialistisch ziekenhuis dat topklinische
zorg biedt op het gebied van Radiotherapie en
Nucleaire Geneeskunde. Instituut Verbeeten
heeft locaties in Tilburg, Breda en Den Bosch.
De Arendshoeve in Bergambacht is meer
dan alleen een hotel. Hier komen niet
alleen de gebruikelijke hotelgasten, maar
de deuren staan ook open voor mensen
die lichte zorg nodig hebben. Niet ieder-
een wil of kan na een ziekenhuisopname
terugvallen op mantelzorgers. In Hotel De
Arendshoeve kunnen mensen in een luxe
hotelomgeving herstellen en als dat nodig
is ook terugvallen op deskundige verpleeg-
kundige hulp.

De Arendshoeve is een gecertificeerd zorg-
hotel. Maar dat zal de reguliere gast niet op-
vallen. Het is een gewoon hotel, dat voorzien
kan in professionele zorg. “Wij willen het
beste van twee werelden, van het ziekenhuis
en het hotel, bij elkaar brengen”, legt directeur
Ron Pelgrim uit. Het gesprek vindt plaats in
de ruime, lichte erker van de Brasserie, met
het voor Bergambacht zo kenmerkende uit-
zicht op de historische molen en kronkelen-
de slootjes. Het is niet zo moeilijk zich voor
te stellen dat gasten in deze omgeving tot
rust komen. Het hotel heeft veel te bieden.
In het wellnesscenter kunnen de gasten ont-
spannen in de sauna, een duik nemen in
het verwarmde binnenzwembad, genieten
in de whirlpool of onder de zonnebank. De
gasten kunnen een afspraak maken voor een
beauty- of Wellnessbehandeling, waarvoor in
het hotel een luxe ruimte is gereserveerd. Er
is ook een fitnessruimte, met moge lijkheden
voor fysiotherapie. Prettig voor zakenmen-
sen die hier logeren, maar ook voor de zorg-
gasten die bijvoorbeeld herstellen van een
knieoperatie.”De zakelijke gast en de zorg-
gast hebben min of meer dezelfde behoeftes”,
zegt Pelgrim. Daarom gaan die twee ook
gemakkelijk samen, vindt hij. De twee-
persoonskamers van Hotel De Arendshoeve
zijn ruim en rolstoeltoegankelijk. De kamers
hebben een buitenterras op de begane grond.
De luxe badkamer kan worden voorzien van
de nodige washulpmiddelen. Verder is alar-
mering mogelijk op de kamers. Voor gasten
die professionele verpleegkundige zorg nodig
hebben, worden afspraken gemaakt met Zorg-
partners Midden-Holland.
“Je moet dit zien als een soort kuuroord”,
zegt Ron Pelgrim. “Dat is het niet helemaal,
maar je kunt hier wel gebruik maken van alle
denkbare welness-, beauty en zorgfacilitei-
ten die in een gerenommeerd zorghotel niet
zouden misstaan. Gasten kunnen hier tot rust
komen en aangesterkt weer naar huis terug-
keren.” Zorgverzekeraars vergoeden steeds
vaker verblijfskosten van mensen met een
zorgvraag die in een hotelomgeving willen
herstellen. Kijk voor meer informatie op
www.arendshoeve.nl.
HCN twintig jaar de partner voor infectiepreventie
Philip Poortmans
President ESTRO
Wij willen het beste
van twee werelden,
van het ziekenhuis
en het hotel,
bij elkaar brengen
Aansterken in een hotel
* Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met
de betreende organisaties of bedrijven.
HCN biedt naast audit ook praktijkgerichte trainingen op maat aan.
Waar de Zorg verder gaat 15
Nummer 13
26 juni 2013
Down Centrum
Nederland start
Philip Poortmans
VUmc (Amsterdam) en Rijnland Ziekenhuis
(Leiderdorp, Alphen aan den Rijn) startten
op 19 juni het Down Centrum Nederland,
locatie West Nederland. De bundeling van
expertise, wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs moet leiden tot betere zorg voor
kinderen met het Downsyndroom.
Complexe en reguliere zorgvragen van
kinderen met Down kunnen direct multi-
disciplinair worden opgepakt en er is ruimte
voor behandeling op maat. De lancering vond
plaats tijdens het 25-jarig jubileumsympo-
sium van de Stichting Downsyndroom in
VUmc. Het Down Centrum Nederland is een
samenwerkingsverband tussen de Downpoli’s
van het academisch medisch centrum VUmc
in Amsterdam en het Rijnland Ziekenhuis in
Leiderdorp. In het expertisecentrum werken
in Downsyndroom gespecialiseerde teams.
Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden
vertaald naar de dagelijkse praktijk en medi-
sche problemen met Downsyndroom worden
verder onderzocht. Bijvoorbeeld de verhoogde
kans op luchtweginfecties bij kinderen met
Downsyndroom of het voorkomen van on-
terechte sondevoeding aan baby’s met Down-
syndroom. Dit met als doel de kwaliteit van
leven van deze kinderen te verbeteren. Meer
informatie over Down Centrum Nederland is
te vinden op www.downcentrum.nl.
De Arendshoeve is een gecertificeerd zorg hotel.
De gasten kunnen ontspannen in het verwarmde zwembad.
*
*
Waar de Zorg verder gaat 16
Nummer 13
26 juni 2013
Waar de Zorg verder gaat 17
Nummer 13
26 juni 2013
Alleen voor
mannen:
een speciaal
soja-extract
Brizo een bijzonder soja-extract voor mannen 60+
Regelmatige consumptie van soja heeft zowel voor vrouwen als
voor mannen positieve eecten laten zien.
Wanneer mannen de leeftijd van 60 jaar passeren, kan de in-
name van Brizo nuttig zijn.
Nieuwe ontwikkelingen wijzen er op dat een speciek soja-
extract (zoals in Brizo), met hogere concentraties van een soja-
eiwit, van waarde kan zijn voor mannen bij regelmatig gebruik
(2 x daags een capsule).
Brizo bevat 400 mg speciaal soja-extract. De soja is niet gene-
tisch gemanipuleerd. Al vroeg in het groeiproces van de soja-
bonen, worden
deze geoogst en tot poeder verwerkt. Dit poeder wordt zonder
verdere bewerking in de capsules verpakt.
Het advies is om Brizo langer dan drie maanden te gebruiken.
Brizo soja-extract is goed voor gebruik
gedurende langere periodes.
Brizo is verpakt in blisters met
56 capsules en kost € 32,95.
Verkrijgbaar bij De Tuinen en
gezondheidswinkels.
Vitamine K2 menaquinone-7 is een specieke
vorm van deze vitamine die een bijdrage
levert aan het behoud van normale botten.
MenaQ7 bevat tevens vitamine D3.
Deze vitamine draagt bij aan een normale
opname en verwerking van calcium.
Natto is van nature een rijke bron van de vita-
mine K2-vorm menaquinone-7.
Natto is een traditioneel gerecht uit gefer-
menteerde soja en wordt al meer dan 1000
jaar gegeten in Japan.
MenaQ7 [meenaku-zeven] is een bijzonder,
gepatenteerd voedingssupplement en bevat
een goed opneembare vorm van vitamine K2
uit natto.
Het aanbevolen gebruik is één tablet per dag.
Boven 60 jaar adviseren wij tot drie tabletjes
per dag.
MenaQ7 bevat 45 mcg vitamine K2 en
5 mcg vitamine D per tabletje.
Een verpakking met 60 tabletjes kost € 18,95
in de winkel. 180 mcg vitamine K2 + 5 mcg vitamine D3
60 V-caps. € 54,95
MenaQ7
met goed
opneembare
vitamine K2
Draagt bij aan het behoud
van normale botten..... en meer
E
x
t
r
a

s
t
e
r
k
N
IE
U
W
!
M
e
n
a
Q
7
F
o
r
t
e

1
8
0
m
ic
r
o
g
r
a
m
v
it
a
m
in
e
K
2
3
0
V
-
c
a
p
s
. a
d
. €
2
9
,9
5
V
e
r
k
r
ijg
b
a
a
r
b
ij D
e
T
u
in
e
n
18 Agenda
Nummer 13
26 juni 2013
Ook digitaal op de hoogte blijven?
Meld u nu aan
voor de nieuwsbrief via
www.zorgenziekenhuiskrant.nl
4 september
Congres Darmproblematiek
De veel voorkomende behandelingen en de risico’s
en complicaties die daarbij kunnen ontstaan
• Voor alle verpleegkundigen en overige zorgprofessionals
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/darmproblematiek
• Herhaling van uitverkocht voorjaarsprogramma, wees er dus op tijd bij!
6 september
Congres Ziek van Longproblematiek
Leer over veel voorkomende en minder bekende
longziekten
• Voor alle verpleegkundigen en overige zorgprofessionals
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/longproblematiek
• Vroegboekkorting tot 4 augustus
11 september
Conges Palliatieve zorgverlening
Over het bereiken van de best mogelijke kwaliteit
van leven voor ongeneeslijk zieken
• Voor alle verpleegkundigen en overige zorgprofessionals
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/palliatievezorg
• Herhaling van uitverkocht voorjaarsprogramma, wees er dus op tijd bij!
26 september
Kleinschalig zorgen voor ouderen
Met een warm hart voor de bewoner
• O.a. over omgevingszorg, afstemmen zorgvraag en beleving van de bewoners
centraal
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/kleinschaligzorgen
• Programma voor managers én verzorgende!
1 oktober
Congres Medicatieveiligheid
Kennis is cruciaal om medicatie-incidenten te
verminderen
• Met o.a. high risk medicatie en aandacht voor goede overdracht
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/medicatieveiligheid
• Vroegboekkorting tot 1 september
10 oktober
Oncologie in de thuiszorg
Hoe om te gaan met oncologische patiënten als dit
niet jouw specialisme is
• O.a. over de kwetsbare oudere, pijnmedicatie en de invloed van voeding
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/oncologie
• Vroegboekkorting tot 10 september
18 oktober
Hét verpleeghuiscongres
Hoe je ondanks de hogere werkdruk de beste zorg
kan blijven geven
• Over o.a. succesvoller samenwerken met mantelzorgers en het toepassen van
E-health
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/verpleeghuis
• Vroegboekkorting tot 13 september
14 november
Hét Dementiecongres
O.a. over dementiezorg in de praktijk, pijn en zorg
vanuit het oogpunt van de dementerende
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.reedbusinessevents.nl/dementiecongres  
• De eerste 200 deelnemers betalen € 199 i.p.v. € 249 (excl. BTW)
17 december
Zelfsturing in een organisatie gaat niet vanzelf:
de volgende stap
De teamcoach in een zelfsturende organisatie
• Over o.a. de vervolgstappen bij de invoering van zelfsturende teams en de
methodiek van het coachen
• Locatie: Postillion Bunnik
• Info: www.reedbusinessevents.nl/zelfsturing
• Let op! De voorjaarseditie was binnen 2 maanden uitverkocht, wees er dus op
tijd bij!
3 en 4 december
Nursing Experience| Omdat beter worden je vak is!
Met nog meer interactieve workshops en
inspirerende sessies, Skills Lab en grotere beursvloer
• O.a. over Medicatieveiligheid, Palliatieve sedatie, Reanimeren en Meer grip op
klinisch redeneren
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Info: www.nursingexperience.nl
• De eerste 300 deelnemers betalen € 30 i.p.v. € 50
19 september
Het Medicatiecongres 2013
• Voor alle verpleegkundigen en overige
geïnteresseerden werkzaam in de zorgsector
• Over o.a. Resistentie tegen antibiotica,
nanotechnologie, richtlijn overdracht van
medicatiegegevens, medicatieproblemen
‘achter de voordeur’, medicamenteuze pijn-
behandeling, bijwerkingen van medicijnen,
polyfarmacie bij ouderen,
veilige toepassing van geneesmiddelen bij kinderen.
• Locatie: ReeHorst, Ede
• Informatie en aanmelden: www.congressenmetzorg.nl
0 3 2013
Agenda
Nederlands eerste bibliotheek in de sauna
heeft onlangs haar deuren geopend: de
Thermen Bibliotheek. Dit nieuwe concept
is tot stand gekomen door een unieke
samen werking tussen Thermen Holiday en
de Bibliotheek Schiedam.
Tijdens de opening sprak de Schiedamse
kunstenaar Jacques Tange: “Een bibliotheek
in een sauna is net als een bloemenkraam
in de Sahara. Toch zie ik de raakvlakken
tussen lezen en wellness; beide kunnen rust
bieden, de gedachten vervoeren, het hoofd
in de parkeerstand zetten, relaxend aan de
rand van het zwembad, op een ligstoel in de
zonneweide. De tijd die wat minder onver-
biddelijk voorbij gaat.” Speciaal voor deze
gelegenheid heeft hij Thermen Holiday zijn
werk ‘Koning David en Batseba’ geschonken.
Deze is binnen het wellnessresort te bewon-
deren. De Thermen Bibliotheek stelt gasten in
de gelegenheid om, tussen de bezoeken aan
diverse sauna’s door, plaats te nemen in één
van de luxe fauteuils. Hier kunnen zij gebruik
maken van de e-readers. Naast de e-readers
zijn er ook fysieke boeken aanwezig. Via het
touch screen aan de wand kan men de collectie
van de Bibliotheek Schiedam inzien. Boeken,
cd’s dvd’s en games kunnen hier ook gereser-
veerd of verlengd worden. Ter bevordering van
‘bookcrossing’ kan men een boek mee naar
huis nemen om daar verder te lezen. Ook
kan men privé boeken meenemen en achter-
laten in de Thermen Bibliotheek. De Thermen
Bibliotheek is iedere dag geopend van 10.00
tot 23.30 uur en kan alleen bezocht worden in
combinatie met een saunabezoek. Voor meer
informatie kijk op www.thermenholiday.nl/
bibliotheek.
Kunst aan de muur wordt als gezonder er-
varen dan placebo’s voor kunst. Mensen
herkennen kunst als kunst, ongeacht hun
sociaal-culturele en demografische achter-
grond. Mensen voelen zich prettiger als er
kunst aan de muur hangt. Tot onder meer
deze conclusies kwam het BETER Consor-
tium, een samenwerkingsverband tussen
partijen uit de zorg, kunst en wetenschap
onder leiding van kunstenaar Martijn
Engelbregt. Dit consortium onderzocht
voor het eerst op wetenschappelijke wijze
het verband tussen kunst en gezondheid.
Van 9 november 2012 tot en met 8 februari
2013 namen ruim 4500 patiënten en bezoe-
kers deel aan verschillende onderzoeken
in MCH Westeinde (Den Haag) waarbij de
helende werking van kunst werd vergeleken
met die van placebo’s voor kunst. Hierbij
werd uitgegaan van kunstwerken waarvan de
maker veronderstelt dat er helende elemen-
ten inzitten. Bij een placebo ontbreken naar
inzicht van de maker deze elementen.
 
Onderzoeken
In het BETER Lab werd gekeken of (placebo)
kunst fysiologische reacties teweeg kan
brengen. Bij proefpersonen werden adem-
halingsfrequentie, zweetsecretie/huidgelei-
ding, hartslag, spanning van de lachspieren en
huidtemperatuur gemeten. Uit de resultaten
van dit onderzoek bleek dat de huidgeleiding
significant meer daalde tijdens het kijken naar
kunst dan naar placebokunst. Deze daling
is een indicatie van ontspanning. Eenzelfde
effect werd gevonden voor huidtemperatuur
en hartslag. Kunst lijkt dus een rustgeven-
der effect te hebben dan placebokunst. Het
wetenschappelijk experiment was niet het
enige doel van het BETER Consortium. Het
onderzoek maakt ook de problematiek
rondom de meetbaarheid van zowel kunst
als gezondheid zichtbaar. Kunst wordt ver-
ondersteld een subjectief, en daardoor moei-
lijk meetbaar begrip te zijn. Een parallel is te
trekken met gezondheid. Iemands gezond-
heid wordt bepaald door een combinatie van
Ontdek Thermen Bibliotheek
‘Kunst gezonder dan placebokunst’
Havenziekenhuis in zee met drakenboten
Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 sep-
tember is de Kralingse Plas het toneel van
het eerste grote Drakenbootfestival in
Rotterdam. Een spectaculaire race tussen
Chinese boten met een drakenkop voor-
en een drakenstaart achterop de boot. Op
zaterdag strijden zo’n dertig bedrijven-
teams tegen elkaar en zondag nemen de
buurt- en sportverenigingen het tegen
elkaar op. Naast de races is er ook een
Greenfair, een kunstbeurs en op zaterdag-
avond een optreden van diverse cover-
bands. Een deel van de opbrengsten van
het festival is bestemd voor het Haven-
ziekenhuis.
Havenziekenhuis-directeur Cor Calis is
enthou siast over de samenwerking met het
Draken-bootfestival. “Wij hebben van ouds-
her een sterke band met de haven, boten,
het water en verre bestemmingen. Kralingen
vormt het hart van ons werkgebied.” Zelf is
het Havenziekenhuis ook van de partij op
het water met twee drakenbootteams. “Het
Drakenbootfestival is een ontzettend leuke
happening”, aldus Calis. “Sporten is gezond,
goed voor de teambuilding en boeiend om
naar te kijken. Verder dragen we een steentje
bij met een eerste hulp team voor eventuele
ongelukjes.” Ook de Stichting Vrienden van
het Havenzieken-huis is actief tijdens het
festival. Alle vrienden en vrijwilligers van het
Havenziekenhuis worden uitgenodigd voor
de jaarlijkse Vriendendag op het festival-
terrein voor een hapje en een drankje op
zaterdag 31 augustus.
Droog aan boord
Een deel van de opbrengst is voor het Haven-
ziekenhuis bestemd. “Behalve een leuk event
is het ook nog eens een festival met maat-
schappelijke relevantie. De opbrengst wordt
goed besteed aan de bouw van een overkap-
ping bij de Spoedeisende Hulp. Hierdoor
komen patiënten rechtstreeks veilig en droog
‘aan boord’ bij het Havenziekenhuis”, aldus
Cor Calis. Er kunnen nog teams meedoen aan
de wedstrijden. Inschrijven kan tot 1 augustus
2013 via de website van het Drakenboot Fes-
tival. www.drakenbootfestival.nl/rotterdam
Colofon
Lezersactie
Thermen Bibliotheek
Ook de nieuwe Thermen Bibliotheek
ervaren? Doe dan mee met de prijs-
vraag en maak kans op twee waarde-
vouchers voor een gratis sauna entree bij
Thermen Holiday. Hoe heet het kunst-
werk dat kunstenaar Jacques Tange aan
Thermen Holiday heeft geschonken?
Stuur het antwoord per email naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl onder
vermelding van naam en adres. Doe dit
voor 10 juli 2013.
Prijswinnaars CHIO
Het paardensportevenement CHIO Rotter-
dam heeft de ruime belangstelling van
lezers van de Zorg- en Ziekenhuiskrant.
Op de lezersactie die in de vorige editie
stond vermeld, kwamen heel veel reacties
binnen. De prijswinnaars zijn gewor-
den: Jaap en Henny Spithoff (Assen),
M. Tenholter (Dordrecht), Stefanie Koen-
ders (Ermelo), Cilla Brouwer (Den Haag),
Suzanne Wijers (Horst), Johan Smit
(Cuijk), Ria Vogel (Gorinchem), Bianca
Jonkers (Geldrop), Karina Roozen (Amster-
dam), Ellen Coolen (Nijmegen), Dorien
Tersteeg (Deventer), Ans Tonen (Merselo),
Jeroen van Son (Vught), Ilonka van Zuiden
(Olst), Hannie Lambillion en Ruby Fauve
Lambillion (Rotterdam), Peggy de Bruijn
(Bergen), Jacqueline de Witte (Goes), Gé
Geurtsen (Bussum), Joke Geelen (Arcen)
en Jolande Engelage (Altforst).
19 Service
Nummer 13
26 juni 2013
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja den Otter
Opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Anneke de Pater
Laura Fuykschot
Asteer Künneke
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende
fouten.
Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@zorgenziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@zorgenziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen
niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in
Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan
leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de
ziekenhuizen en zorginstellingen.
De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.
Webkrant:
De krant kan ook geraadpleegd worden via
www.zorgenziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks
actueel medisch nieuws.
Komende verschijningsdata 2013:
Tweewekelijks. Klik op:
www.zorgenziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@zorgenziekenhuiskrant.nl
of bel (0182) 322 456
‘Zusters’, van Ine Laurant.
Zo’n dertig bedrijventeams, waaronder een team van
het Havenziekenhuis, strijden op zaterdag 31 augustus
tegen elkaar (foto Yoran fotografie).
fysieke en mentale factoren die met de huidige
stand van de techniek nog niet accuraat te
meten is. Naast medisch technologisch onder-
zoek is de beste manier om iemands gezond-
heid te meten nog altijd te informeren hoe het
met diegene gaat. Het BETER Consortium wil
met dit project dan ook actief oproepen om
nieuwe wegen te bewandelen bij het beoor-
delen van kunst in relatie tot gezondheid en
tegelijkertijd aanmoedigen eigen verantwoor-
delijkheid te nemen bij het bepalen van beide.
“Stel uzelf allereerst de vraag: Hoe gaat het
eigenlijk echt met me?.”
20
Nummer 13
26 juni 2013
CuliSteam is een innovatief hedendaags
gastvrijheidsconcept dat uitermate
geschikt is voor elk modern ziekenhuis
en instellingen met short stay patiënten.
Ultraverse maaltijden
Gezond
In het seizoen vers geteelde groenten, uitsluitend
afkomstig van gecertifceerde leveranciers.
Smaakvol
Bereiding d.m.v. een speciale stoomtechniek en
perfect gepresenteerd op een porseleinen bord.
Voedzaam
Door toepassing van rauwe producten en korte
bereidingstijd blijven de vitamines behouden.
Stoommaaltijden op ieder
moment van de dag
Meer info: Tel. 0527 - 635 900
Kies voor besparing op energie, ruimte, verspilling en kosten!
Keuze uit ruim 100 maaltijdvarianten.
Kwaliteitsmaaltijden en hoogwaardige gastvrijheidsconcepten voor de healthcare- en foodservicebranche
www.culicare.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful