คู่มอ

ื เตรียมสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ : สอบตรง & ภาคบัณฑิต เล่ม 1
Content
Part 1: ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย
Section 1: ปรับพ้ืนฐานทางกฎหมาย
1.สังคมและกฎหมาย
2.ระบบกฎหมายโลก
3.การตีความ อุดช่องว่าง และยกเลิกกฎหมาย
4.ลำาดับศักดิก
์ ฎหมาย
5.สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิด
6.กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
Law Exercises 1
Answers Key
Section 2: ความรูเ้ ก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Group 1: เกร่ินนำา
7.ความรูเ้ บ้ืองเก่ียวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8.ประธานแห่งสิทธิ (Subject of Right) หรือ บุคคล
9.วัตถุแห่งสิทธิ (Object of Right) หรือ ทรัพย์
10.บุคคลสิทธิ และทรัพยสิทธิ
Law Exercises 2
Answers Key
Group 2: บุคคลสิทธิ
11.บ่อเกิดแห่งบุคคลสิทธิ หรือ บ่อเกิดแห่งหนี้
12.นิติกรรมสัญญา

13.ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม
14.หลักทัว
่ ไปของสัญญา
15.มัดจำา เบีย
้ ปรับ
16.การเลิกสัญญา
17.เอกเทศสัญญา (1)
18.เอกเทศสัญญา (2)
19.เอกเทศสัญญา (3)
20.เอกเทศสัญญา (4)
21.เอกเทศสัญญา (5)
22.นิติเหตุ
23.ละเมิด
24.จัดการงานนอกสัง

25.ลาภมิควรได้
26.กฎหมายลักษณะหนี้ (1)
27. กฎหมายลักษณะหนี้ (2)
Law Exercises 3
Answers Key
Group 3: ทรัพยสิทธิ
28.ทรัพยสิทธิ (1)
29.ทรัพยสิทธิ (2)
30.ทรัพยสิทธิ (3)
Group 4: กฎหมายลักษณะครอบครัว
31. การหมัน

32. การสมรส

33. ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคลในครอบครัว
34.การสิน
้ สุดของการสมรส
35.บุตรบุญธรรม
Group 5: กฎหมายลักษณะมรดก
36. หลักเบ้ืองต้นกฎหมายลักษณะมรดก
37. หลักการแบ่งมรดก (1)
38. หลักการแบ่งมรดก (2)
39. หลักการแบ่งมรดก (3)
40. การเสียสิทธิในการรับมรดก
Law Exercises 4
Answers Key
Section 3: ความรูเ้ ก่ียวกับกฎหมายอาญา
41. ความรู้เบ้อ
ื งต้นกฎหมายอาญา
42. ลักษณะสำาคัญของกฎหมายอาญา
43. ขอบเขตการใช้กฎหมายอาญา
44.ทำาความรู้จักโครงสร้างความรับผิดทางอาญา
45.โครงสร้างความรับผิดทางอาญา โครงสร้างแรก (1)
46.โครงสร้างความรับผิดทางอาญา โครงสร้างแรก (2)
47.โครงสร้างความรับผิดทางอาญา โครงสร้างแรก (3)
48.โครงสร้างความรับผิดทางอาญา โครงสร้างแรก (4)
49.โครงสร้างความรับผิดทางอาญา โครงสร้างแรก (5)
50.โครงสร้างความรับผิดทางอาญา โครงสร้างสอง
51.โครงสร้างความรับผิดทางอาญา โครงสร้างสาม
52.เหตุลดโทษ
53.สำาคัญผิด
54.พยายามกระทำาความผิด
55.ผู้เก่ียวข้องกับการกระทำาผิด

Law Exercises 5
Answers Key

Part 2: เทคนิคการเขียนเรียงความและย่อความ
Section 1: เทคนิคการเขียนเรียงความ
56.รูจ
้ ักเรียงความและองค์ประกอบของเรียงความ
57.คำานำาต้องน่าสนใจ
58.เน้ือเร่ ือง ต้องน่าติดตาม
59.ส่วนสรุปต้องประทับใจ
Section 2: ตัวอย่างเรียงความท่ีน่าสนใจ
60.หัวข้อ กฎหมายคือเคร่ ืองมือจัดความสัมพันธ์ของคนในสังคม
61.หัวข้อ การด้ือแพ่งตามกฎหมายหรืออารยะขัดขืนในมุมมองของข้าพเจ้า
62.หัวข้อ คุณธรรม
63.หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีนักกฎหมายพึงมี
64.หัวข้อ การพัฒนาสังคม กับ บทบาทของนักกฎหมาย
65.หัวข้อ บทบาทนักกฎหมายต่อสังคม
66.หัวข้อ นักกฎหมายท่ีดีในทัศนคติของท่าน
67.หัวข้อ กฎหมาย กับ ความยุติธรรม ส่ิงใดสำาคัญกว่ากัน
68.หัวข้อ รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุดของรัฐ
69.หัวข้อ วิชาชีพกฎหมายท่ีข้าพเจ้าใฝ่ ฝัน
70.หัวข้อเรียงความท่ีน่าสนใจ
Section 3: เทคนิคการย่อความ
71. เทคนิคการย่อความ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful