คู่มอเตรียมสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ : สอบตรง & ภาคบัณฑิต เล่ม 2 ื

Content
Part 1:Reading Comprehension Skills Section 1: Reading Strategies and Necessary Vocabulary Strategies 1: Like a detective Necessary Vocabulary 1 Strategies 2: Finding main idea Necessary Vocabulary 2 Strategies 3: Finding supporting idea Necessary Vocabulary 3 Strategies 4: Cause and Effect Necessary Vocabulary 4 Strategies 5: Order of Importance Necessary Vocabulary 5 Strategies 6: Distinguishing fact from opinion Necessary Vocabulary 6 Strategies 7: Making inference Necessary Vocabulary 7 Strategies 8: Determining tone Necessary Vocabulary 8 Strategies 9: Compare and Contrast Necessary Vocabulary 9 Strategies 10: Guessing word by Prefixes Necessary Vocabulary 10 Strategies 11: Guessing word by Suffixes Necessary Vocabulary 11

Strategies 12: Guessing word by Roots Necessary Vocabulary 12 Section 2: Reading Comprehension Exams Short Passages Exam Reading Chart and Graph Exams Long Passages Exams 1 Long Passages Exams 2 Part 2: ความถนัดเชิงวิชาการ (Scholastic Aptitude Test (SAT)) Intro to SAT (Scholastic Aptitude Test)

ความสามารถด้านภาษา
Tricky SAT 1: การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากบทความ Tricky SAT 2: การวิเคราะห์แบบเข้าพวก Tricky SAT 3: การเติมความให้สมบูรณ์ Tricky SAT 4: อุปมา อุปไมย Tricky SAT 5: การสรุปความ

ความสามารถทางการคิดคำานวณ
Tricky SAT 6: การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ Tricky SAT 7: การอนุกรมเลข Tricky SAT 8: คณิตศาสตร์เชิงเหตุผล

ความสามารถเชิงวิเคราะห์
Tricky SAT 9: การวิเคราะห์เชิงภาษา Tricky SAT 10: การวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์ Tricky SAT 11: การวิเคราะห์เง่ ือนไขทางภาษา SAT Practical Tests: 1 SAT Practical Tests: 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful