GLOSAR

Abacă Placă de piatră plasată deasupra capitelului unei coloane, de formă cel mai adesea pătrată, mai rar octogonală. Absida Spaţiu cu traseu circular, poligonal, rectangular sau, mai rar, lobat, ieşit în rezalit faţă de zidul perimetral al unei biserici. Absida altarului este plasată în axul bisericii, de regulă spre est, comunicând cu nava centrală sau cu naosul, fie direct, fie prin intermediul unui cor sau al transeptului. Există abside laterale (în nordul şi sudul absidei centrale) şi abside tăiate în pereţii nordic şi sudic al bisericilor. Academism Mod de viziune artistică dominată de conformitatea faţă de principiile învăţământului academic bazat pe studiul artei clasice. Uneori se întrebuinţează în sens peiorativ - atunci când este contestată validitatea reţetelor academice de creaţie. Acant Motiv ornamental reprezentând frunza de formă neregulată a plantei deacant. Este utilizat în decoraţia sculpturală a capitelurilor de ordin corintic şi compozit. Acatist / Imn ~ Imn de mulţumire şi de laudă adresat Maicii Domnului, Sfintei Treimi, diferitor sfinţi etc. Cel mai cunoscut este "Acatistul Maicii Domnului" sau "Acatistul Bunei Vestiri" atribuit lui Roman Melodul (sec.VI) şi completat de patriarhul Sergiu al Constantinopolului. Achiropoiet(ă) Imagine (icoană) considerată ca nefiind făcută de mâna omului, obţinută prin amprenta directă a chipului sau a trupului lui Iisus Hristos pe anumit material. Este un termen generic utilizat pentru tipurile iconografice a keramionului, mandylionului, Năframa Veronicii, Giulgiul de la Torino şi pentru unele icoane ale Maicii Domnului, căpătate conform legendelor în mod miraculos, fără a fi pictate de mâna zugravului.

Acoperământul Maicii Domnului Temă iconografică de intercesiune, avându-şi originea în calitatea de palladium (apărare) a oraşului Constantinopol al maforionului Maicii Domnului. Tipul iconografic apare iniţial în Rusia în două versiuni: cea novgorodeană şi cea moscovită. Ulterior, capătă răspândire în arta ortodoxă a altor state. Acoperământul Maicii Domnului figurează în picturile murale de la Suceviţa, Hurezi, Polovragi, Căuşeni etc. Adormirea Maicii Domnului Temă iconografică din ciclul morţii şi glorificării Mariei, inspirată din evangheliile apocrife. Este prezentă de obicei pe peretele de vest al naosurilor bisericilor. Figurează în calitate de temă principală în pictura bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni. Adosat Termen ce marchează situaţia în care două elemente constructive sunt amplasate spate în spate sau atunci când un element constructiv (o coloană, un pilastru) sunt ridicate în faţa altui element mai important, pe care se sprijină. Ajur Tehnică decorativă constând din traforarea de mici străpungeri în plăci de piatră sau de lemn, permiţând pătrunderea luminii. Akinakes Spadă scurtă (sau pumnal) cu unul sau două tăişuri, folosite de sciţi, perşi, sarmaţi şi alte populaţii în sec.VI - III î. de Hristos. Se întâlneşte şi în săpăturile arheologice de pe teritoriul Republicii Moldova. Aliniament 1. Spaţiu jalonat la intervale egale de elemente de acelaşi tip (arbori, statui, fântâni, clădiri, coloane etc.). 2. Rezultatul unei operaţiuni de sistematizare urbană, constând în aducerea la o linie comună a spaţiilor verzi sau a amenajărilor ce le deservesc. Altar 1. Loc sacru destinat depunerii ofrandelor şi oficierii sacrificiilor, existent în diverse credinţe religioase.

1

2. Masă, plasată în centrul sanctuarului, pe care se oficiază liturghia. Altorelief Tip de relief puternic profilat faşă de suprafaţa de fundal, cu tendinţa de desprindere de acesta. Ambrazură 1. Deschidere practicată într-un zid, delimitată de cadrul unei ferestre sau al unei uşi. 2. Spaţiul cuprins între montanţii ferestrei sau uşii. 3. Deschidere practicată într-o amenajare întărită, pentru a permite tragerea cu o armă. Analoghion (Analog) Piesă de mobilier bisericesc, servind pentru sprijinirea cărţilor de cult în timpul lecturilor sau al cântărilor. Ancadrament Cadru de piatră sau de lemn delimitând golul unei uşi sau al unei ferestre, în care se fixează sistemul de închidere sau de siguranţă al acestora. Partea dinspre exterior este adesea decorată prin cioplire, putând contribui la definirea stilistică a edificiului. Angajat(ă) / Coloană ~ Termen care desemnează situaţia specială a unei coloane sau a unui element de sprijin (pilastru) care sunt semiîncastrate într-un zid. Angajat(ă) / Artă ~ Arta care serveşte propagandei ideologice a unei doctrine, program politic etc. Angobă Înveliş de argilă opacă, de obicei colorat diferit de suport, care acoperă vasul ceramic după ce acesta s-a uscat, prin înmuiere într-o suspensie de pulbere fină de argilă dizolvată în apă. Antablement Parte componentă a structurii unui edificiu clasic sau de orientare clasicizantă, plasată pe capitelurile coloanelor sau pilaştrilor, sub fronton. Antablementul este alcătuit din trei părţi: arhitravă, friză şi cornişă.

Arabesc Motiv ornamental de origine arabă alcătuit, exclusiv din combinaţii de linii geometrice şi forme vegetale, dispuse după un anumit ritm, simetric de o parte şi de alta a unui ax. Antropomorf Element decorativ sau figurativ, care are la bază imaginea figurii umane. Arc Element constructiv care are traseul realizat dintr-o curbă sau din combinaţii de curbe. După forma traseului se definesc diferite tipuri de arcuri: 1. Arcul în plin cintru, sau semicircular; 2. Arcul frânt; 3. Arcul în acoladă; 4. Arcul trilobat sau treflat; 5. Arcul polilobat; 6. Arcul turtit sat plat; 7. Arcul supraînălţat; 8. Arcul în potcoavă; 9. Arcul rampant; 10. Arcul butant - arc de sprijin în exterior spre contraforţii catedralelor gotice; 11. Arcul de descărcare; 12. Arcul dublou - arc suplimentar, menit să preia o parte din împingerile unei bolţi în leagăn etc. Arc de triumf Poarta monumentală ridicată, de obicei întru comemorarea unor victorii militare, cu ocazia trecerii cortegiilor triumfale. Apare în antichitatea romană. Porţile sfinte din Chişinău sunt o mostră de arc de triumf, ridicat în stilul empire-ului rus. Arcadă Deschidere practicată intr-un zid, sub un arc, care se sprijină pe montanţi de zidărie sau pe coloane. Arcadă oarbă Tip de arcadă, în care zidul de sub arc nu este pătruns total de gol, creându-se astfel o nişă plată. Arcatură 1. Arcadă mică sau şir de arcadefoarte puţin adâncite adosate unui perete sau părţilor unei construcţii şi care îmbracă forma de arc;

2

XIX şi începutul secolului XX (primul deceniu) răspândită în toată Europa şi ulterior. sprijinite pe console. În arhitectura romană.2. Astăzi. Arhivoltă Partea frontală a unei arcade. Balcon Platformă exterioară cu o latură încastrată întrun zid. ionic şi corintic) alcătuieşte partea inferioară a antablementului. nudă sau seminudă. destinată să adăpostească un mormânt. balcoanele etc. Arriccio Termen care denumeşte stratul sau straturile interne ce compun tencuiala pentru frescă. în tradiţia românească se utilizează sintagma "Arta 1900". în gropniţe sau în corul bisericilor catolice. comunicând cu interiorul construcţiei prin intermediul uneia sau a mai multor uşi. adăpostind vatra. apoi din piatră. camera principală a casei antice. pe spate sau pe cap părţile portabile ale edificiului (antablementul. curte. Când se sprijină pe coloane mai poartă şi denumirea de epistil. spaţiu semideschis care precedă intrarea într-o clădire somptuoasă. care uneşte partea superioară a doi sau mai mulţi montanţi. situat deasupra cornişei principale a unei clădiri. Aula 1. cărămizi) cu o înălţime constantă. cărămizi). Art nouveau Mişcare artistică de la sfârşitul sec. În Germania această mişcare artistică era numită "Jugendstil". Aripă Volum lateral sau secundar al unul edificiu. Şir de mici arcade oarbe. delimitată de un parapet metalic sau de zidărie. Asiză Şir de unităţi constructive (pietre. susţinând pe umeri. Art nouveau sub denumirea de "Style Modern" a avut o anumită influenţă şi în arhitectura Basarabiei. 3 . Baghetă Mulură rotunjită. uneori bogat decorată. Arhitravă Element arhitectonic."Sezession". Atic(ă) Etajul terminal. cu dezvoltare orizontală.Stile Liberty" sau "Stile Floreale". bogat ornamentată. folosită singură sau în combinaţie cu alte tipuri de muluri. mai scund şi mai retras decât celelalte. foarte des ornamentată cu sculpturi. care serveşte drept acoperământ pentru un tron. 2. din zidărie. şi mai târziu. un amvon sau o statuie. Peste stratul de arriccio se aplică stratul superior de intonaco. făcând parte din ornamentica ancadramentelor de uşi şi de ferestre. cu rost ornamental. Baldachin Lucrare de arhitectură sau de tâmplărie fină. sală de festivităţi şi reuniuni importante în incinta unor universităţi sau academii. uneori adăugat ulterior clădirii principale. Iniţial "atica" desemna elementul arhitectonic cu structură continuă şi efect decorativ. Arcosoliu Nişă acoperită cu o arcadă. un altar. susţinută de colonete libere sau încastrată pe una dintre laturi în zid. dispuse orizontal într-o construcţie.) Atriu 1. Cuvântul provine din limba italiană. plasat la baza acoperişului pentru a masca pornirea acestuia. Era săpată în zidul bisericilor. cu rol pur decorativ. La origine. alcătuită dintr-o suită de unităţi (bolţari de arc. în Italia . în Austria . În ordinele clasice (doric. frecvent utilizat în baroc şi clasicism. baluştri sau lesene. îndeplinind funcţia unei coloane (a unui stâlp sau a unui pilastru). în cele două Americi. formând o bandă continuă. Marile portaluri romanice şi gotice prezintă o succesiune de arhivolte retrase treptat de la faţa zidului. Prin extensie. 2. Atlant Statuie masculină. la origine din lemn.

Începând cu secolul IV după Hristos. 2. Barbacană În arhitectura fortificată. Bază 1. În arhitectura medievală prezintă uneori interesante rezolvări planimetrice şi spaţiale.) amplasat în puncte care oferă o deschidere agreabilă. lemn. fragmente ceramice. bazilicile au început să fie folosite în calitate de biserici creştine.tehnică modernă de construcţie.Balustru Colonetă din piatră. evoluând până în secolul XVIII. soclu. desemnând o amenajare specială. Basorelief Tip de relief. stilobat etc. oraş sau biserici întărite. sală. care face legătură cu elementul de arhitectură pe care acesta se sprijină: plintă. pentru supravegherea ei şi a curtinelor adiacente. proporţii şi decor raportate le întregul din care face parte. apărut în Italia la mijlocul secolului XVI. Bazalt Rocă compactă de origine vulcanică. constând dintr-un spaţiu îngust.) reunite printr-un liant hidraulic. Biserică Denumire generică pentru edificiile de cult creştin şi pentru comunităţile de credincioşi. Bastion Amenajare defensivă plasată în unghiul unei fortificaţii pentru întărirea acesteia sau în preajma unei întrări. Betonul modern are la bază cimentul. ferestre de tragere şi guri de aruncare. din piatră sau cărămidă. folosită în arhitectură şi sculptură (inclusiv în arta reliefului). pardoseală. răspândit în întreaga Europă şi ulterior. 3. Belvedere Loc special amenajat sau construcţie independentă (pavilion. Extremitatea inferioară a coloanei sau a pilastrului. delimitat de ziduri înalte prevăzute cu un drum de strajă. gândit ca spaţiu de odihnă şi reculegere. spre peisaj. servind ca spaţiu de întrunire. în Evul Mediu. Beci Termen cu nuanţă arhaizantă. Başcă Denumire dată în ţările române. cu striaţiuni. Elementul constructiv al unei coloane sau al unui pilastru. cunoscut încă din antichitate. Constă dintr-o sală dreptunghiulară prevăzută în axul uneia dintre latur cu o absidă proeminentă. chioşc etc. Bandă lombardă Vezi: Lesenă Bandou Brâu cu caracter decorativ. bazilică. încăperilor care serveau drept tainiţe în biserici sau în casele particulare. plan 4 . utilizat în general în suite de elemente identice în arhitectură şi decoraţie. Beton Conglomerat artificial de materiale diverse (pietricele. Baroc Denumire dată unui stil din istoria artelor plastice. estică a clădirii. de culoare neagră. Conform planificării lor construcţiile bisericeşti pot căpăta forma de: 1. constând în turnarea betoanelor în cofraje ale căror nucleu este alcătuit din bare metalice de dimensiuni diferite. balustradă. puţin profilat faţă de suprafaţa de fundal. cenuşie. albăstrie. 2. amenajare defensivă în faţa intrării principale a unei cetăţi. Binoclu / Vas ~ Vas care are forma unui binoclu (arheologie). nisip. cu traseu şicanat. în America Centrală şi de Sud şi chiar în Asia (Filipine). dimensiuni. Betonul armat . cu fusul mult bombat la partea inferioară. contribuind la definirea stilistică a acestuia. castel. cu forme. reziduri de ardezie etc. absida fiind mutată de pe latura lungă pe latura scurtă. comercial sau ca loc pentru şedinţele tribunalului. profile. stuc. unde ea adăposteşte altarul. Bazilică Tip de edificiu roman civil. la subsolul unei construcţii care în arhitectura civilă particulară este destinat păstrării alimentelor.

5. Brâncovenesc / Stil ~ Denumire dată artei din Ţara Românească de la sfârşitul sec. cu penetraţii etc. Buon fresco Numele dat de italieni "frescei autentice". b. în plin cintru. semicilindrice. varul fiind aglutinantul care fixează pigmenţii. 4. limită a spaţiilor destinate pietonilor (trotuare. personaje respective. Bordură 1. pe o coloană sau pe prelungirile bârnelor care alcătuiesc suportul pavimentului încăperii căreia îi corespunde şi al cărui spaţiu îl prelungeşte spre exterior. Poate avea formă simplă sau profilată. în leagăn sau b. Poate fi realizat în piatră. deasupra cheilor arcelor mari. cărămidă sau alt material. La Chişinău acest sistem de boltire este utilizat în biserica Sf. XVII şi de la începutul sec. termenul fiind preluat de biserica de mici dimensiuni care era de regulă ridicată în vecinătatea acestor construcţii. realizată cu elemente rezultate din translarea unor arce cu trasee diferite. sprijinită spre exterior pe console. în jumătate de sferă (cupolă). sprijinită pe cel puţin doi pereţi laterali.XVII. 5 . Prin acest sistem de boltire se obţine o reducere substanţială a diametrului şi greutăţii tamburului şi cupolei turlei bisericilor. Bolţile compuse sau complexe. Boltă Parte constructivă destinată să acopere un spaţiu.XVIII. cu care se prelucrează piatra de construcţie. realizate prin translarea în spaţiu a unui arc: b. a căror latură frontală este tratată în relief. acest sens s-a pierdut. este construit un inel de tambur în interiorul căruia sunt dispuse patru arce diagonale ale căror naşteri se află. Brâu Element al plasticii arhitectonice. care îşi i-a numele de la domnitorul Constantin Brâncoveanu.a prelucra cu buciarda piatra de construcţii. imprimându-i-se adâncituri sau şanţuri. Apare pentru prima dată la Pătrăuţi. care delimitează registrele de pe faţadele edificiilor. scene. plan triconic. A buciarda . În această tehnică murală mortarul final (numit intonaco) se aplică pe zid în ziua execuţiei picturii. b. refugii). Bolniţă Denumire dată construcţiilor care adăposteau un spital sau chiliilor în care erau îngrijiţi bolnavii. b. în fagure. Boltă moldovenească Sistem de boltire folosit în arhitectura religioasă din Moldova în secolele XV . puse în asize regulate. Bitronconic / Vas ~ Vas care are forma unui trunchi de con dublu (arheologie). b.central. bosajul de formă "rustucă" etc. amplasată spre partea carosabilă a străzii şi marcată de blocuri de piatră sau de piese special turnate din beton sau ciment. simple: există b. Conform tipologiei există bolţi simple. Potrivit acestui sistem deasupra pandantivelor. mănăstirească. Elementele constitutive poartă denumirea de bolţari. în evantai. în maniere diferite.cadru îngust. care separă între ele registre. 2. cruce latină etc. Bolţar Fiecare din elementele constructive din piatră ale unui arc sau ale unei bolţi. în ogivă.Gheorghe (1819). 6. în proiecţie verticală. cruce greacă. se obţin prin combinarea de tipuri diferite de arce sau chiar a unor b. Buciardă Ciocan prevăzut cu dinţi deşi. Bovindou Tip de fereastră care iese în rezalit faţă de planul zidului. în sfert de sferă (conică) etc. Există bosajul "în diamant". b. bosajul "rotunjit". Ulterior. În amenajările urbane. b. Bosaj Tip de parament realizat din blocuri de piatră egale ca dimensiuni. care fac trecerea de la planul pătrat al arcelor mari la planul circular al turlei. În decoraţie .

o dată cronologică etc. de piatră. Sistem constructiv . Capitel Piesă componentă a unei coloane. înfăţişând partea superioară a corpului şi. comunicând direct cu acesta şi prevăzută cu un altar propriu. Tipologic este apropiată de Mandylion. Casetaj Sistem funcţional .în oraşul Edessa. Construcţie anexă a unei biserici mai mari. unei bolţi sau la pereţii unei mobile mari.spaţiu în care se păstrează în cadrul mănăstirilor osemintele deshumate ale călugărilor decedaţi de mai mult timp. lege. aproximativ la nivelul diametrului sau mai sus de acesta. plasat pe frontispiciul unui edificiu. 6 . găsită. eventual. deasupra unei uşi. regulă.decorativ folosit la realizarea unui tavan. la origine. servind cultului funerar particular. gresie sau ceramică. Capelă 1. Camera mormintelor Vezi: Gropniţă Canelură Şanţ vertical de secţiune semicirculară (rar uşor unghiulară) care decorează de jur-împrejur fusurile coloanelor şi pilaştrilor.capelă plasată intr-un cimitir. Catolicon Biserica principală dintr-o mănăstire athonită. 4. Carelaj Sistem de pavaj constând din asamblarea unor piese pătrate sau poligonale. reprezentând partea sa superioară. Cariatidă Statuie feminină. braţele. Termenul canon cuprinde ansamblul regulilor impuse în reprezentarea artistică. conform legendei . filosofic sau artistic. 2.decorativ în care un element central (bloc de piatră feţuită sau bolovan) este plasat într-o zidire mixtă. religios. Biserică de mici dimensiuni. având ca sursă considerente de ordin politic.. "vârful" unui sistem de boltire. izolată sau plasată în interiorul unei alte construcţii. Prin extensie . Capelă funerară . care transmite greutatea antablementului fusului coloanei respective. Prin asamblarea casetelor se obţine un plafon casetat. Cartuş Ancadrament pictat sau sculptat. stâlp sau pilastru. din a căror compunere rezultă şi un efect decorativ. drapată după moda antică sau seminudă. 3. etc. de diferite forme. 2. de prezenţa nemijlocită a unui scaun episcopal. cu suprafaţa interioară decorată în relief sau realizată dintr-o succesiune de retrageri. cu care aceasta se încheie. Cărămidă sfântă Una dintre imaginile achiropoiete ale lui Hristos. Cheie de boltă Ultimul bolţar. care îndeplineşte într-un edificiu rolul unei coloane. purtând în centru o inscripţie.Bust Specie a portretului în pictură şi sculptură. cu marginea ondulată. Calotă Boltă realizată din cărămidă (mai rar din piatră) reprezentată de porţiunea superioară a unei sfere tăiate de un plan orizontal. Capelă-osuar . Parte constitutivă a unui plafon sau a unei bolţi. imprimate pe o cărămidă. Canon Termen folosit cu înţelesul de normă. Casetă 1. o emblemă. marcând o unitate independentă formată din pătrate precis delimitate de cadre proprii.denumire acordată bisericii mai importante dintr-un oraş în care funcţionează mai multe lăcaşuri de cult. Catedrală Biserică principală legată. marcând punctul cel mai înalt. prin asamblarea artistică a mai multor panouri decorative alcătuind casete.

piatră sau metal. Cnemidă Piesă de armură. indestructibil. încât să formeze un ansamblu omogen. care se constituie în ansambluri independente. Element arhitectonic din piatră. ieşit de la suprafaţa zidului o dată cu care este construit. servind ca punct inferior de sprijin şi de descărcare. raţionalitate şi logică în elaborarea formelor vizuale. echilibrat.nume dat 7 . cu rol funcţional. Clipeus Element arhitectural constând într-un portret în medalion al unei persoane decedate. capitel şi (la ordinele ionic şi corintic) . unite prin arhitrave ori prin arce. cărămidă. Termen preluat din arhitectură pentru diverse tipuri de poliţe din piatră (lemn. Uneori poate fi situată deasupra pronaosului sau exonartexului bisericii.XX. Colonadă Succesiune uni-sau pluri-liniară de coloane de acelaşi tip sau de tipuri diferite. făcând parte. Cintru Curbură interioară. metal. Colimacon Scară în spirală realizată din lemn. etc. obiecte de artă decorativă etc. din anexe gospodăreşti şi o curte. Constructivism Mişcare artistică şi curent de idei estetice de la începutul sec. capabil să transmită privitorului ideea şi emoţia artistului. uneori şi o grădină sau chiar un parc. din sistemul de descărcare şi de contraîmpingeri ale unei bolţi. În ordinele clasice coloanele aveau de obicei fus. la origine. beton. 2.) Poate fi realizată în lemn. o nişă. În arhitectura Muntelui Athos. de dimensiuni medii. destinată să apere gamba piciorului. Coloană Element constructiv vertical. Concă Boltă în sfert de sferă. rezultând din îmbinarea celor două pante (ape). tavane etc.) Consolă 1. Vezi: Pridvor Chilie Fiecare dintre încăperile de mici dimensiuni locuite de membrii unei comunităţi monahale. orizontală a unui acoperiş. metal. Cor 1. pe care se aşează sculpturi. ceramică). Compoziţie Modalitate specifică de structurare a elementelor unei opere de artă astfel. cu treptele dispuse strâns în jurul unui ax central.bază. Coamă Muchia superioară. ridicată special în preajma unei biserici pentru a adăposti clopotele. Clopotniţă Construcţie de zid sau de lemn. concavă a unui arc sau al unei bolţi. suspendate pe ziduri exterioare sau interioare. În arhitectura bisericească rusă . compusă din casa propriu-zisă. Există şi contraforţi decorativi.Cerdac Pridvor (închis cu geamuri) la casele ţărăneşti. nume dat absidelor laterale ale catolicoanelor. Conac Reşedinţă bisericească sau nobiliară din mediul rural. marcate prin "idealul ingineresc" de precizie. Compozit Ordin arhitectural roman al cărui capitel combină volutele ionice şi frunzele de acant corintice. care acoperă un spaţiu semicircular (o absidă. destinat să contribuie la descărcarea forţelor de împingere provenite din sistemul de acoperire a unui spaţiu (bolţi. 2. Contrafort Element de sprijin exterior. care doar ritmează faţadele. piatră.

8 . cu funcţii diferite. Curtină În arhitectura fortificată. Corintic Ultimul din ordinele arhitecturii Greciei Antice. parte a zidului de incintă plasată între două turnuri sau două bastioane. ca şi pentru îmbrăcarea oficianţilor în vederea slujbei. făcând parte integrantă din acestea. Tip de biserică subterană. Spaţiu funerar subteran zidit (singular sau pluricelular). formând împreună cu acesta din urmă capitelul doric. situat între două merloane. care acoperă spaţii de plan pătrat. Dală Placă de marmură. organizată în jurul unei încăperi centrale numite atriu. Crenel În arhitectura fortificată. piatră. prezent şi în arta clasicistă şi neoclasicistă. Criptă 1. deci. Ctitor Personaj care comandă.construcţie de plan dreptunghiular cu mai multe încăperi. considerat în opoziţie cu fundaţiile. Cupolă Tip de boltă semisferică sau semisferoidală. Dalaj Tip de paviment alcătuit din dale. Edificiu Construcţie de dimensiuni importante. situat pe latura sudică a acestuia. de obicei. preluat de arhitectura Renaşterii. de formă regulată. Doric / Stil ~ Stil artistic şi ordin în arhitectura Greciei Antice. realizate o dată cu ridicarea zidurilor şi..catului superior (etajului) locaşelor ortodoxe. Decroş Porţiune de zidărie ieşită în afară sau retrasă puţin faşă de planul peretelui. Barocului şi în special de Clasicism şi Neoclasicism. plasată dedesubtul sanctuarului uneia obişnuite. Decoraţie arhitecturală Totalitatea elementelor decorative ale unei construcţii. 2. servind pentru păstrarea veşmintelor liturgice şi a cărţilor sacre. fie o lărgire. prevăzută. respectiv. Cornişă Element arhitectural ieşit în consolă faţă de planul exterior superior al zidului unei construcţii. susţine din punct de vedere material şi întăreşte juridic ridicarea unui edificiu sau întemeierea unui aşezământ religios. Denticuli Motiv ornamental constând dintr-un şir de mici pătrate reliefate faţă de suprafaţa zidului. Echină Mulură semicirculară plasată între partea superioară a fusului coloanei şi abacă. Ecvestră / Statuie ~ Statuie reprezentând o persoană călare.din nevoi funcţionale. spre interior. la origine acoperită. Diaconicon În Biserica răsăriteană. cărămidă sau mortar. de trecere. cult. activităţi publice etc. care oferă apărătorilor posibilitatea de a ţinti asupra atacanţilor fără a fi ei înşişi loviţi. de locuire. din interioarele Coridor Spaţiu îngust şi lung. o îngustare a spaţiului interior. ciment etc. gol al unui parapet. realizate în piatră. spaţiu anexă al altarului. cu drumuri de strajă. destinată locuirii. Domus În antichitate . marcând fie o simplă îngroşare . Elevaţie Edificiu de la nivelul solului în sus. facilitând accesul direct în unele încăperi. servind pentru realizarea unor paramente sau a pavimentelor. reprezentare.

foarte uşoară a fusului unei coloane clasice în zona mediană pentru a compensa deformarea optică. Ultima etapă a neoliticului remarcată prin începutul prelucrării metalelor. Exonartex În bisericile ortodoxe. verticală a unei coloane sau a unui pilastru. ca rezultat al evoluţiei neoclasicismului. Vezi: Entasis 9 . folosit în miniatură. pridvor deschis sau închis. Entasis Curbare convexă. Exedră Sală de formă semicirculară sau rectangulară. sau în conca sau pe pereţii absidei centrale. Galb Profil uşor curbat al fusului unei coloane sau al corpului unui vas. Erker-ul reprezintă continuarea spaţiului interior al unei încăperi importante. în general.Empire Stil în arhitectura şi arta europeană şi americană apărut la sfârşitul secolului XVIII. Firidă Nişă oarbă. în intenţia da a da obiectului maximul de stabilitate. Feredeu În trecut sinonim pentru baie turcească.termen folosit şi în forma de neo-eneolitic. Feston Motiv decorativ constând din o succesiune de mici arce tangente sau încrucişate. având rolul de spaţiu de conversaţie în casa romană. care îi încorporează. A durat în Franţa până la 1815-1820. arhitectură. baie publică. practicată în grosimea unui zid. Fronton Motiv triunghiular sau semicircular încoronând. în spaţiul altarului. cu rol funcţional ori decorativ. aflat în afara zidurilor de incintă ale unui oraş. puţin adâncă. Epistil Vezi: Arhitravă Erker Termen german. Extra-muros Spaţiu construit sau liber. argintărie. broderie. mobilier. situat de obicei sau în tamburul turlei. Fus Partea mediană. Motiv frecvent în programele iconografice a bisericilor ortodoxe. dar aparţinând efectiv acestuia. spaţiu îngust plasat între naos şi pronaosul propriu zis (nartex) sau între acesta din urmă şi pridvor. fără echivalent exact în alte limbi. Endonartex În arhitectura bizantină. În Rusia Ţaristă acest stil s-a menţinut până în anii 1825-1830. la interior sau la exterior. Factură Manieră specifică în care este lucrată o operă de artă. Extrados Traseul exterior convex al unui arc sau al unei bolţi. Frescă Procedeu tehnic folosit în pictura murală. Prin extensie. tradus uneori româneşte prin "burduf" sau "fereastră cu burduf". faţada principală a unui edificiu. în care pigmenţii sunt amestecaţi cu apă şi aplicaţi pe un mortar de var umed (proaspăt tencuit). Euharistie Împărtăşania apostolilor cu pâine (trupul) şi vin (sângele) Mântuitorului. amplasată între bază şi capitel. Eneolitic (epoca aramei şi pietrei) . de la etaj (cu o fereastră mare frontală) terminat la partea inferioară în consolă.

destinat unor activităţi productive sau comerciale. 2. Hală Spaţiu amplu. în diferite proporţii. în care se puteau afla unul sau mai multe morminte. mai mult sau mai puţin coerent. arce geminate etc. Glasvand Cadru vitrat alcătuit din o ramă de lemn comparimentată. fie prin intermediul arcelor butante. XII XIII a luat locul stilului romanic în Europa Occidentală şi în Europa Centrală. În arhitectura medievală din Moldova. care în sec. cu părţi fixe şi batanţi mobili. Grifon Animal fantastic.Galerie 1. Halou Aureolă Hallstatt Nume dat primei vârste a fierului şi culturii corespunzătoare de pe teritoriul cuprins între nord-vestul peninsulei Balcanice şi Franţa de Est. cu funcţii simbolice şi decorative. Gropniţă 1. Glaf Porţiune de zidărie reprezentată de grosimea acesteia. Geminat Adjectiv folosit la plural. comunicând direct cu exteriorul şi acoperit fie cu o boltă fie cu un tavan cu grinzi.) Gîrlici Spaţiu de acces spre o pivniţă. structurat din punct de vedere urbanistic. pe panouri etc. cuprinzând culegeri de texte organizate tematic sau cronologic. Tip similar de spaţiu. Gotic. Hagiografie Sursă principală a iconografiei. dar se manifestă până în sec. care sunt situate alăturat: coloane geminate. cu arcade spre curtea interioară. ocupat de o comunitate umană. Gang boltit. uneori cu funcţii funerare. flori şi fructe legate între ele. fie direct. corespunzătoare golului unei ferestre sau uşi. povestind vieţile sfinţilor. încăpere cu destinaţie exclusiv funerară (pentru ctitori). Grindă Bucată de lemn. 10 . folosit în arhitectură (în jurul coloanelor. în special în decoraţia portalurilor. XVI. sau cea mai mare parte a sa. un leu şi un vultur. pe frontoane. Termen generic pentru spaţiul rezervat într-o biserică mormintelor. unitar. care fiind plasată orizontal primeşte şi repartizează forţele de descărcare ale zidăriei de deasupra ei în mod egal pe întreaga sa suprafaţă. Ghirlandă Motiv decorativ în formă de fâşie suplă. unde s-a descoperit o vastă necropolă din prima epocă a fierului. cu ochiuri de sticlă. Baza stilului gotic constă în sistemul elastic al construcţiilor în care greutatea boltelor este preluată de un schelet bazat pe încrucişarea de ogive şi pe contraforţi. (din limba germană "Glaswand") Gorgan Movilă. înhumări etc. 2. plasată între naosul şi pronaosul bisericilor de mănăstire. reprezentând frunze. având funcţia de a facilita accesul în diferite încăperi ale unei mănăstiri sau biserici ortodoxe. piatră sau metal. stil Denumirea tardivă a stilului. Elemente gotice se întâlnesc şi în arhitectura Moldovei medievale. Provine de la denumirea localităţii Hallstatt din Austria. de secţiune rectangulară. Habitat Denumire generică desemnând un spaţiu. combinând. aplicat unor elemente de arhitectură identice. XIII-XIV. Perioada de maximă înflorire se situează în sec. înlocuind cu totul un perete.

rectangular. care comunică cu încăperile laterale sau cu cele situate la alte nivele. cu care comunică prin uşile împărăteşti şi prin perechea de uşi diaconeşti. Harnaşament Ansamblul unui echipament necesar strunirii ori înhămării unui cal folosit la călărie sau tracţiune. Apare în imaginile lui Hristos. Denumire dată şi zidului sau construcţiilor care delimitează incinta. Impostă Element constructiv de forma unui trunchi de piramidă răsturnat plasat între naşterea unei arcade şi capitelul pe care aceasta se descarcă. de origine orientală. purtată de împăraţii şi arhiereii bizantini. barând calea atacatorilor într-o cetate sau într-un alt edificiu întărit. care alunecă pe verticală într-un fel de şanţ special amenajat în ambrazura unei uşi sau al unei porţi. structurat după un traseu care descrie o jumătate de cerc. Helix Curbă interioară a unei volute dintr-un capitel ionic sau compozit. fără a se prinde cu agrafă. purtată în Grecia şi Roma Antică. întreagă sau parţială. adesea este aşezat porumbelul (Sfântul Duh). 2. mai rar. în succesiune cronologică a vieţii lui Iisus Hristos. Pelerină circulară sau semicirculară din ţesătură vopsită cu purpură. a fost folosit în feredeile (băile orientale) de la Orheiul Vechi. Hram Ziua în care se comemorează patronul sau sărbătoarea religioasă de care este legată biserica şi comunitatea religioasă respectivă. Incintă 1. Hetimasia Motiv din iconografia bizantină şi postbizantină. Havuz Fântână decorativă. Iconostas Tip de ecran alcătuit dintr-un schelet lemnos sau de zidărie. Acest sistem se bazează pe circulaţia aerului cald pe sub o podea dublă şi prin pereţi dubli. dându-i caracterul unei unităţi morfofuncţionale independente. Hipocaust Sistem de încălzire centrală folosit în antichitate şi evul mediu. purtată sub himation sau sub hlamidă. a unor personaje din Vechiul Testament. apostolilor. destinat adăpostirii călătorilor şi bunurilor lor. format dintr-un tron monumental pe care este pusă o carte. Hlamidă 1. al unui ansamblu construit sau al unei aglomerări urbane sau rurale. Hiton (Chiton) În reprezentările iconografice ale lui Hristos şi ale apostolilor. Spaţiu închis în jurul unui edificiu. grilaj de lemn.Han Edificiu public situat în lungul drumurilor sau în localităţi. Hol Spaţiu central amplu dintr-un edificiu. Hristologic / Ciclu ~ Ciclu iconografic cuprinzând ilustrarea. deasupra căreia. de forma dreptunghiulară. al cărei jet de apă este dirijat vertical în sus. Hotă Construcţie aşezată deasupra unei surse de gaze pentru a le colecta şi evacua. piesă vestimentară albă sau colorată. 2. care separă sanctuarul (absida altarului) de spaţiul naosului. Mantie amplă din stofă de lână. Hemiciclu Spaţiu de plan semicrcular sau. precedat de vestibul. Hersă În arhitectura fortificată. Probabil. 11 . un fel de mantie înfăşurată în jurul umerilor. Himation Veşmânt antic bărbătesc.

Izvod Model folosit odinioară pentru a fi copiat sau preluat liber. plasată la cheia unei cupole sau la extremitatea superioară a unei scări în spirală. descoperite prin săpături arheologice sistematice sau luate din locurile lor de origine pentru a fi protejate şi adăpostite întrun spaţiu special. Era folosit în frescă fiind aplicat deasupra unei culori întunecate. Utilizată în tehnica frescei. utilizat în pictura veche de tradiţie bizantină.) sau cu funcţie decorativă în ansamblurile arhitectonice (coloane. care la rândul său poartă tot numele de "lapidarium". ionic şi corintic). cât şi în Moldova epocii lui Petru Rareş. lipsit de capitel şi de bază. condiţiile în care a fost adus la lumină. amplasată sub cornişă. aplicat unui obiect sau unui obiectiv. scobită în piatră. apărut în sec. Liant Materie aglutinată. păstrându-se. care. Ionic 1. Lesenă Tip de pilastru foarte îngust şi subţire. Lacrimar Mulură mică. Intercesor În iconografia creştină. al unei arcade sau al unei bolţi. 2. Lapidar(ă) / Inscripţie ~ Inscripţie săpată în piatră. găsite întâmplător. dată Mariei şi lui Ioan Botezătorul. lichidă sau vâscoasă. Intonaco Termen care denumeşte stratul de la suprafaţa tencuielii de frescă. independente (sculpturi. Una din denumirile "azuritului". denumire folosită şa plural. aflat pe parcursul zugrăvirii în stare umedă. cel puţin parţial.VI până la Hristos în Anatolia şi insulele Mării Egee. fragmente de arhitrave. Unul din cele trei ordine clasice în arhitectura antică (doric. 12 . a unui portic etc. întregi sau fragmentare. 2. fixîndu-se pe suport sau fixînd pigmenţii ori alte materii cu care a fost amestecată. Intercolonament Distanţa existentă între două coloane aflate întro succesiune de elemente similare între navele unei bazilici. Stil în arta Greciei antice. în special ortodoxă. Lapidar / Semn ~ Însemn incizat în piatra monumentelor. din loc în loc. capabilă să se solidifice prin uscare. semnificând apartenenţa unui meşter sau marca personală a acestuia. de regulă. care mijlocesc pe lângă Hristos iertarea pentru păcatele omenirii. care a fost conservat pe locul descoperirii sale. la monumentele gotice. Lazur 1. Albastru deschis. unind. în general arheologic. Intrados Traseul interior al unui arc. Lanternon (sau Lanternou. capiteluri baze. într-o compoziţie. Lavra Termen rar folosit pentru a desemna biserica principală a unei mari mănăstiri ortodoxe. pe verticală. grupuri de arcaturi ale frizelor plasate sub cornişă.). Semne lapidare au fost depistate atât în Transilvania. Lapidarium Colecţie de piese cioplite în piatră. verticală. popular în Basarabia "Lanternă") Mică turlă străbătută de ferestre separate prin colonete. contribuind la iluminarea acesteia. destinată să favorizeze scurgerea apei pe acesta.In situ Termen latin. care ritmează la exterior faţadele şi turnurile bisericilor romanice. ale căror capete au toate aceeaşi înălţime. Isocefalie Modalitatea de a reprezenta. încorporează culorile. timpane etc. pietre funerare etc. mai multe persoane. frontoane.

Motiv decorativ folosit în arhitectură. Se înrudeşte cu tema "Năframa Veronicii" apărută în Occident în sec XII-XIII. destinată să preia împingerile zidăriei de deasupra acestuia. frecvent în arta veche egipteană şi în ornamentaţia stilului "Art nouveau". considerat inventatorul acestui mod de a folosi spaţiul. care în reprezentările pictate şi sculptate. încorporată volumului mare al unei clădiri. Mandylion Temă iconografică având la bază legenda regelui Abgar din Edessa. cu o structură mult simplificată faţă de cea a loggiei clasice. preluat din vestimentaţia matroanelor romane. Mascaron Ornament pictat sau sculptat în relief (format dintr-un cap de om sau de animal. 2. Porţiune dintr-un zid sau dintr-un panou. delimitată la partea superioară de arcul descris de o arcadă cu traseu semicircular sau frânt (de uşă. Sinonim: Vera icon . depăşind lateral golul unei uşi. Lintel Piesă orizontală. imaginile unor personaje (sfinţi). care a primit o imagine a lui Hristos. Medalion 1. care se intersectează în unghiuri drepte. pentru a desemna spaţiul compartimentat în celule similare. de un mic rezalit rectangular sau de o ramă. folosit în arhitectură pe cheile de boltă. bine luminate. Încăpere . Denumirea provine de la numele arhitectului francez Francois Mansart (15981666). dar cu înclinaţie mică. format din linii încrucişate sau frânte. de portal. Este folosit apoi în arhitectura teatrelor. Mansardă Spaţiu de locuit situat la nivelul acoperişurilor înalte cu pantă frântă. uneori reprezentat fantezist. a unor scene sau simboluri. delimitând în cadrul unor figuri geometrice circulare. compartimentat în una sau mai multe încăperi.) Maforion Văl amplu. uneori în relief. Lucarnă Tip de fereastră de mici dimensiuni. Lunetă 1. organizate în şiruri suprapuse aşezate în hemiciclu sau pe trei din laturile sălii de spectacol. figurat.Limes (Lat.tip de balcon neieşit în consolă. înscris într-un catuş oval sau eliptic. Este piesa vestimentară principală care caracterizează imaginile Maicii Domnului în arta bizantină şi post-bizantină. pe console. imprimată după propriul chip al acestuia pe o bucată de pânză. 2. Lotiform / Motiv ~ Ornament în formă de boboc de floare de lotus. Loggia (It. practicată în panta unor acoperişuri înalte.imagine adevărată. adesea înconjurat de frunziş). 2. ori chiar de un mic acoperiş propriu mai proeminent. Lojă La origine termenul desemna spaţiul bisericii rezervat familiilor nobile şi ctitorilor. deseori boltită. Mandorlă Vechi simbol mistic pentru lumină. urmând linia şarpantei învelitorii. Partea superioară a unui zid intersectat de o boltă cu traseu semicircular sau frânt. din lemn sau piatră.cu funcţie de balcon. deschisă spre stradă sau spre o grădină prin arcade sprijinite pe coloane.) La origine sinonim al cuvântului "lojă". de obicei ca un halou luminos vertical. al căror plafon este adesea înclinat. În arhitectura contemporană . 1. pe care îl închide la partea superioară. capiteluri etc. "hotar") Frontieră fortificată a Imperiului Roman. Meandru Motiv ornamental continuu. acoperă capul şi înfăşoară întregul corp al femeilor sfinte care au trăit în vremea începuturilor creştinismului. În pictura murală bisericească apare în frize sau succesiuni verticale. 13 . Frecvent folosit în arhitectura greacă şi neoclasică. de altar etc. la decorarea plafoanelor şi faţadelor. protejată de obicei.

Mortarul este necesar pentru legarea şi stabilizarea pieselor care alcătuiesc materialul de construcţie al unui edificiu. Menolog Ciclu iconografic ortodox foarte amplu. constituită cu acordul unei autorităţi bisericeşti din membri care se obligă să respecte anumite canoane. Metoh Tip de aşezământ monastic. capele secundare sau paraclise. marmură etc. Există diverse tipuri de monumente (comemorative. Instituţie religioasă. uneori cioburi mici de cărămidă. Mihrab Nişă decorată indicând direcţia către Mecca.Megalit Monument preistoric construit dintr-unul sau mai multe blocuri uriaşe de piatră brută descoperite în număr mare pe litoralul atlantic vest-european. Modilion (Fr. fixate laolaltă cu ajutorul cimentului. adesea decorat cu caneluri. uneori chiar în altă ţară. în care trecerea da la suprafaţa suportului de bază la diferite planuri intermediare apare puţin accentuată. istorice etc. pentru bărbaţi sau pentru femei. Merlon În arhitectura fortificată. Mozaic Procedeu tehnic specific artei murale. plasată sub cornişă. funerare. de nisip de diferite dimensiuni.) Consolă mică. în care opera este constituită din mici fragmente cubice sau prismatice de materiale dure. Metopă Placă de piatră sau teracotă de formă rectangulară. granule de cărbune. filială a unei mănăstiri (sau episcopii) aflată la o oarecare distanţă faşă de aceasta. trapeză. de arhitectură. Mînăstire (sau "mănăstire") 1. A doua mare perioadă a epocii pietrei cioplite. 2. ansamblu statuar-arhitectonic la realizarea căruia intervine colaborarea dintre sculptor şu arhitect. succesiuni de profile plasate într-un singur plan sau în planuri diferite. Ansamblul clădirilor care adăpostesc comunitatea monahală. Meplat (Fr. Mortar Conglomerat artificial cu compoziţie diferită. Monument Sculptură de exterior de mari dimensiuni. Se compune în general din: biserica principală. cu latura frontală adesea decorată în relief. Mozaicurile 14 .) situat între parterul şi primul etaj al unei clădiri. partea plină a unui parapet. stăreţie. care în alternanţă cu triglifa. Montan Parte verticală a ancadramentului unei uşi sau al unei ferestre. Meterez Fereastra de tragere situată la partea superioară a zidurilor unei clădiri sau ale unei incinte întărite.şi zoo. divers colorate. pietriş mărunţit. granit. pictat. formează friza ordinului doric. Monolit Denumirea se referă la orice sculptură de mari dimensiuni realizată în întregime dintr-un singur bloc de piatră. forme vegetale. delimitată de golurile a două creneluri. cuprinzând ilustrarea fiecărei dintre zilele anului bisericesc răsăritean. compoziţii geometrice etc. care urmează paleoliticului. comerţ etc. ciment.). în funcţie de care este organizat spaţiul interior.) Basorelief plat. Mezanin Nivel intermediar mai scund. amestecate cu apă). având de obicei o decoraţie în relief sau pictată. de locuit sau destinat altor activităţi (birouri. elemente figurative antropo. legate între ale cu ajutorul unui liant (var. Se întâlneşte în ruinele oraşului Şehr-al-Djeadid din actuala rezervaţie Orheiul Vechi. într-o succesiune care începe cu 1 septembrie.morfe. chilii etc. Mezolitic Vârstă mijlocie a epocii de piatră.

situat la intrarea în corpul principal şi separat de navă printr-un zid. dar separată de acesta prin intermediul iconostasului. faţă de axul bisericii. de aici derivând folosirea termenului de "navă" pentru desemna o biserică ortodoxă de plan dreptunghiular. clei. Nartex este sinonim cu cuvântulpronaos. închis sau având formă de portic. diverse răşini sintetice) care formează tiparul negativ în care se toarnă pozitivul. A durat aproximativ între anii 5500-2500 înainte de Hristos. Mulaj Reproducere fidelă a unei sculpturi executată în relief. cu scopul măririi rezistenţei unor materiale. prevăzute pentru interior sau exterior etc. care marchează pornirea desfăşurării în spaţiu a unei bolţi. Naos În bisericile ortodoxe. it. Dacă nartexul este situat în exteriorul zidului de faţadă se numeşte exonartex. Se manifestă prin imitarea decoraţiei şi posibilităţilor de expresie specifice vechiului stil gotic medieval. Element structural sau ornamental. folosit în arhitectura modernă şi în artele decorative. pritvor (sau exonartex). rezervat înmormântărilor. (fr. 2. Naşterea unei bolţi Punct sau linie aflate în plan orizontal la o anumită înălţime a unei construcţii. În cazul bisericilor ortodoxe nava este compartimentată de obicei în naos. cioplit în piatră. din sec. în alternanţă ori în succesiune cu elementele plate. Năframa Veronicii Vezi: Mandylion Necropolă Teritoriu rezervat îngropării morţilor. Neolitic Epoca pietrei noi sau şlefuite. nef.pot fi pavimentale sau parietale. formând un fel de creastă (coastă). în secţiune se prezintă ca un tor. făcând parte din decoraţia arhitecturală sau de mobilier.) Parte a unei biserici de plan dreptunghiular. Nartex Portic cu un singur etaj situat în faţa navei bisericii. cuprinsă între sanctuar şi intrare. iar în interior endonartex. denumirea lor modernă fiind în limba română cimitir. care înlocuieşte. alcătuit din bolţari. ronde-bosse. economice. picior etc. sau compartimentat: în cazul unei bazilici. Mulură Profil reliefat (mai rar scobit). Hristos atriumul la bisericile creştine. cu rol 15 . apărut ca o variantă a istorismului caracteristic secolului XIX. pe scheletul alcătuit din nervuri se sprijină pânzele de boltă. caracterizată prin importante transformări tehnice. un listel sau are forma diferitor combinaţii de curbe şi contracurbe. făcând parte integrantă din structura bolţilor. Neogotic / Stil ~ Stil internaţional în arhitectură şi artele decorative. şi.V d. Necropolă este numit un spaţiu dintr-o biserică. încăpere centrală destinată cultului.corabie. preparaţie din praf de ipsos în amestec cu apă. sociale şi cultural artistice. Nişă Spaţiu de dimensiuni mici sau relativ reduse în raport cu cel al unei încăperi sau cu suprafaţa unui zid. Nervură 1. În Evul Mediu nartexul desemna coridorul plasat transversal. Navă (arhit.) obţinută printr-o amprentă (din ceară moale. Acest spaţiu poate fi unitar. De plan pătrat sau dreptunghiular. ca şi a unor părţi din corpul uman (mână.navata). pronaos şi uneori. asemănător nervurilor gotice. Neoliticul urmează mezoliticul şi precede eneoliticul. Necropolele erau de două feluri: a) de incineraţie b) de inhumaţie. o scotie. Denumirea de navă este legată de imaginea simbolică a bisericii . prin aceasta teritoriu cu valenţe sacrale. Necropole există din preistorie şi până în prezent. rezervat în grosimea unui perete. naosul este lărgit prin abside laterale în cazul bisericilor de tip triconc. unitară din punct de vedere liturgic cu altarul. În arhitectura gotică element profilat. în cazul unei biserici sală.

Opus Termen care. amplasate la nivelul muchiilor a două bolţi care se întretaie. cât şi pe verticală. cu palmele deschise întruchipând ideea de rugăciune. Oculus (Lat. zoomorf sau antropomorf ce are funcţia de a orna. Ogivă 1. neoclasicist şi empire.) Sistem de părţi portabile şi portante ale edificiilor caracterizat printr-un stil bine definit al proporţiilor şi decoraţiei (în special al coloanelor şi antablementului). Orangerie Pavilion cu mari suprafeţe vitrate orientate spre sud. apărut încă în neolitic. Redescoperirea ordinelor antice a avut loc în renaştere. cel ionic şi cel corintic. contribuind la crearea unui fel de schelet solid pe care se sprijină bolţarii şi se echilibrează forţele de împingere. în arhitectura antică romană. Ochi (de bou) Tip de fereastră ovală sau rotundă. cu mâinile ridicate la nivelul umerilor şi depărtate de corp. în arc frânt sau în acoladă. ce se ocupă de producerea recipientelor din argilă. prin crearea unui ritm special pe faţade. tehnica de construcţie a zidului sau a pavimentului.funcţional sau decorativ. Denumire incorectă. Orant(ă) Personaj. desemnează. de a spori calitatea estetică a unui obiect de artă. Ornament Motiv geometric. În general nişa este plasată la o anumită înălţime deasupra solului. la nivelul mansardelor sau al podurilor. În arhitectura gotică. în formă de trunchi de piramidă. străpungând un fronton. De regulă ocniţele alcătuiesc şiruri care înconjoară un edificiu în partea lui superioară. Ocniţă Nişă de mici dimensiuni. Ordonanţă Aranjarea elementelor unei faţade. Meşteşug artistic. în care se creau condiţii speciale pentru cultivarea unor plante tropicale. situată. În pictura medievală este una din atitudinile caracteristice ale Maicii Domnului Platytera. Ordin (arhit. reprezentat frontal. având un rol decorativ. terminat în partea superioară printrun vârf piramidal. modificându-le puţin în cadrul ordinelor toscan şi compozit. Olan Piesă ceramică. înalt şi subţire. cu fundul plat. Nivel Fiecare dintre planurile orizontale suprapuse care alcătuiesc un edificiu construit pe verticală. a unui monument sau a unui edificiu arhitectonic. de obicei nesmălţuită. numit piramidon. Olărie 16 .) Deschidere circulară în centrul unei cupole cu diametru foarte mare. cel mai adesea monolit. de regulă. tip de arc diagonal realizat din nervuri de piatră profilate. Antichitatea greacă a cunoscut trei ordine: cel doric. fitomorf. Romanii au utilizat ordinele greceşti. care serveşte la realizarea anumitor forme de învelitori (în special la acoperişuri). asociat cu un adjectiv. definind astfel caracteristica unui stil. dar deseori utilizată pentru a defini arcele frânte ale ferestrelor şi portalelor catedralelor şi bisericilor gotice şi pseudogotice. de la subsol până la mansardă sau pod. cu terminaţie semicirculară. 2. în funcţie de un anumit ritm şi alternanţă. pentru a deveni o normă a construcţiilor în stilurile clasicist. dispus vertical. atât pe orizontală. Orologiu Obelisc Monument pe piatră. Opus mixtum Tehnică de construcţie care alternează asize de piatră cu asize de ceramică.

prima perioadă a dezvoltării istorice a societăţii şi culturii omeneşti. fie placajul fixat pe cadre de lemn. XI-XII). Porţiune de zid în forma unui triunghi sferic. Bulgaria. Paleolitic Epoca pietrei cioplite. împreună cu arcele laterale face parte din sistemul de sprijin al tamburului sau calotei.Ceas de dimensiuni mari. Osuar Capelă sau anexă a unei biserici. corespunzând destinaţiei liturgice şi uneori. care. regală. diverse activităţi culturale: teatru. Ove Motiv decorativ realizat dintr-un şir de elemente de forma unei semisfere sau a unui semiovoid. iar cel superior are funcţia de capelă funerară. 2. 2. legaţi între ei prin bare uşoare sau corzi din material lemnos. fixat pe faţada unei clădiri (biserică. Sistem de îngrădire a unui spaţiu. în care primul nivel al construcţiei este reprezentat de osuar. Podoabă purtată la gât. concerte etc. episcopală etc. permiţând accesul în încăperile acestia. reprezentat. Palat de cultură . În arhitectura fortificată .). sânt în relaţie simetrică unele cu altele. Cu toată funcţia secundară. De exemplu: icoana achiropoietă a Maicii Domnului era considerată Palladium al oraşului Constantinopol. plasat în partea superioară a capitelurilor ionice. fixate pe pereţii clădirilor. de formă circulară sau pătrată. Ornament atârnând dintr-o boltă de piatră sau dintr-un acoperiş de lemn. deasupra volutelor. primărie. Este reprezentat frecvent în calotele bisericilor. Palisadă 1. Pandantiv 1. Palmetă Motiv ornamental care imită frunza palmierului sau degetele unei mâini. Paraclis În cultul ortodox. expoziţii. de obicei monahal. capelă comunicând cu o biserică sau independentă de aceasta. fie alte materiale moderne. cu capul descoperit cu nimb cruciger. şi celei funerare. binecuvântând cu mâna dreaptă şi ţinând Evanghelia închisă (uneori deschisă) în mâna stângă.centru în care se desfăşoară. constând din succesiunea de pari înfipţi în pământ. în special a edificiilor publice. Pantocrator (în traducere "Atotputernicul" sau "Atotţiitorul") În iconografia de tradiţie ortodoxă imaginea lui Iisus Hristos. Panouri (murale) Picturi monumentale de mari dimensiuni. domnească. Paleocreştin(ă) / Artă ~ Denumire dată manifestărilor artistice creştine din secolele II-IV după Hristos. Pandant 1. grupate pe profiluri. reliefuri sau ornamente care fac pereche. 17 . cinema. de unde se exercită o autoritate importantă (imperială. arc de triumf etc. Construcţie sau ansamblu de edificii cu funcţie reprezentativă. în care sânt depozitate oseminte.sistem de apărare în care pari înalţi plasaţi la distanţe egale. turn. fie pe coama valului. conferinţe. sec. sau zona intermediară de odihnă între treptele scărilor.). de obicei. 2. Palat 1. Palladium Element simbolic învestit cu atributele apărării şi păstrării unor valori spirituale cu largă audienţă publică. sculpturi. O formă specială de osuar se întâlneşte în arhitectura sud-slavă (capela-osuar de la Mănăstirea Bacikovo. 2. dar aparţinând aceluiaşi ansamblu. care acoperă spaţiul lor central (naosul). Deseori sânt lucrate în tempera sau în culori vinilice. are toate atributele unei biserici. sânt înfipţi vertical fie pe marginea şanţului. Palier Planşeu orizontal care marchează fiecare nivel al unei clădiri. Au ca suport fie pânză întinsă pe şasiu. atârnată de un lanţ sau de o panglică. Picturi.

adiacente câte două. pânză etc. separând spaţiul încăperii. bronz.). care delimitează pe una sau pe mai multe laturi o suprafaţă deschisă (balcon. cărămizi. pentru odihnă sau distracţii. care strânse se suprapun. marmură. adesea alcătuind compoziţii decorative. pe care le prezintă în mod special lui Dumnezeu. Construcţie independentă. Pastoforii Denumirea generică pentru cele două spaţii de cult anexe ale altarului ortodox: diaconiconul şi proscomidia.. gândit şi realizat adesea şi ca o componenţă decorativă a spaţiului. Paravan Ecran mobil. esplanadă etc. Penetraţie Succesiune de două sau mai multe segmente de boltă. al curţilor. cărămidă. descărcate pe console.). Parietal / Decor ~ Termen generic desemnând orice sistem de decorare a unui perete: pictură (frescă. ulei. care la întâlnirea cu pereţii perimetrali ai încăperii. Patron Personaj sacru care ia sub ocrotire o persoană.Parament Fiecare dintre cele două feţe finisate ale unui zid. cărămidă). pentru a-i invoca intercesiunea sau pentru a-i mulţumi pentru cele primite. al căror aspect este dat fie direct de materialul constructiv (piatră. Uneori termenul parc se utilizează şi la desemnarea unor rezervaţii naturale. puse în operă într-o manieră regulată. gresie. ocupând un spaţiu redus. 2. descriu timpane. Parapet Construcţie uşoară. astfel încât se realizează compoziţii ornamentale. Pavilion 1. biscuiţi. pus deasupra unei preparaţii de pământ bătut şi nisip. Parchet Tip de pardoseală interioară. destinată unor activităţi specializate în cadrul unor ansambluri cu funcţionalitate socială. paramente din marmură ori alte pietre. tempera. grădină. fie de un placaj special menit să înnobileze edificiul. mozaic. în curte. mozaic. prin oxidarea survenită în decursul timpului. puţin înaltă. acţiunea fiind marcată în primul rând de purtarea numelui acestuia. Pergolă 18 . cu traseu în arc uşor frânt. de mari dimensiuni. racordate la un plafon. o comunitate. Construcţie independentă. Parc Grădină publică într-un oraş sau întins spaţiu liber înconjurând o proprietate rurală nobiliară. de forme şi dimensiuni diferite (dale. din mai multe panouri articulate. stau în picioare. bolovani egalizaţi. pod. cu care se acoperă solul străzilor. cu muchii. scară. iar desfăcute şi plasate în zig-zag. cel mai adesea de mici dimensiuni. realizate din pietre fine. aleilor etc. marmură.). realizat din multiple lamele de lemn. din materiale durabile: piatră. Patină Strat colorat depus pe piatră. Pardoseală Strat izolator şi protector al solului din interiorul unei clădiri. parchet etc. situată în vecinătatea unor edificii importante. un edificiu. Sinonim cu pictură murală saupictură rupestră. lemn etc. reliefuri (sculptate sau stucate). ca şi de o serie de devoţiuni care îi sânt destinate. servind pentru locuit temporar sau permanent. Paviment Denumire generică pentru un pavaj sau un dalaj de lux. piatră cubică. Parter Nivel al unei construcţii plasat la cota de călcare din exterior.. Pavaj Strat de dale. parc etc. ceramică smălţuită etc.

În arhitectura construcţiilor care deservesc transporturile. Sinonim uneori cu soclu sau cu postament. montată sau realizată direct pe pereţii unei biserici. sau prin intermediul unor curbe cu rază mică. 2. pe care se sprijină la partea inferioară un element constructiv (coloană. alcătuit dintr-un stâlp de piatră sau de zidărie încastrat într-un zid. Pisanie Inscripţie săpată în piatră. Pilier Termen folosit. în atitudine de orantă. pilastru). lineară. Vezi: Tavan Plan. uniţi la partea superioară printr-un fel de grilaj de lemn şi alcătuind un eşafodaj pentru plante agăţătoare. constituind suprafaţa de fixare şi susţinerea a unei sculpturi în rondebosse. Plin cintru Sintagmă folosită în raport cu arcele şi bolţile a căror deschidere măsoară 180 de grade. oblică. paralelă. Peron 1. Platytera Tip iconografic al Maicii Domnului. uneori. de zidurile perimetrale ale unei încăperi. "în zbor de pasăre". în care sunt consemnate date esenţiale privitoare la ctitori. în mare parte destinat producătorilor. Spaţiu deschis ţinând de structura urbană a unei localităţi. spre care converg mai multe artere de circulaţie. Pilon 1. puţin înaltă. într-un medalion sau în centrul unei "slave" simple sau duble. donatori. Piaţă 1. Pilastru Element al sistemului portant al unei construcţii. Plafon Suprafaţă plană. Placă din piatră sau de zidărie. Element caracteristic al faţadei templului egiptean antic. datare. practicată la un nivel convenabil din punctul de vedere al interceptării cât mai multor elemente caracteristice ale acesteia. amenajare a unui fel de trotuar lat. care se închide şi se deschide după 19 . Succesiune de trepte largi şi lungi. orizontală. plafonului. 2. pe care îl întăreşte în zona în care se află punctele de descărcare ale bolţii. în lemn sau pictată. ce flancau intrarea. care se racordează direct. condiţiile ridicării etc. stâlp. pentru a desemna stâlpii masivi de zidărie întâlniţi în interiorul unei construcţii. Bază de diferite grosimi. perceptivă ş. plasat de-a lungul liniilor sau între ele. 2. imaginea lui Iisus copil binecuvântând. Piedestal Suport pe care se aşează o statuie. angulară. Stâlp scurt şi gros menit să susţină o mare greutate în cadrul sistemului de sprijin al unui pod. cornişei etc. 2.de regulă micşorată . reprezentată bust. Perspectivă Ansamblul de reguli şi procedee menite să transpună obiectele tridimensionale şi raporturile dintre ele pe suprafaţa plană a unui tablou (pictură sau desen).a. După modul în care încearcă să sugereze volumul şi spaţiul. al cărei acoperiş îl constituie. o coloană etc. inversă. oferind securitate şi permiţând accesul lesnicios în vagoane. Poartă Amenajare specială care permite accesul într-o incintă. purtând pe piept. dintre care cea superioară constituie un fel de platformă care precedă intrarea într-o clădire reprezentativă.Un fel de tunel deschis alcătuit dintr-o succesiune de coloane sau de stâlpi. Planimetrie Reprezentare grafică . meşteri. există mai multe tipuri de perspectivă: aeriană.a unei secţiuni orizontale printr-o construcţie. Plintă 1. cu profil rectangular. Spaţiu exclusiv comercial. compus din doi masivi enormi simetrici de pietrărie. sociale sau culturale. delimitat de fronturi de case sau de aliniamente de copaci cu funcţii economice.

În arhitectura ecleziastică precedă spaţiile de cult propriu-zise. Tot aici se păstrează vasele sacre şi împărtăşania pentru bolnavi.. construit din piatră. conceput ca o platformă. trasate având ca centru fiecare dintre colţurile unui pătrat. care semnifică principala funcţie a unui element vertical (coloana. înainte de începerea liturghiei.a. combinate cu elemente vegetale sau florale şi cartuşe complicate în cadrul cărora se află picturi sau simple suprafeţe bombate. în care sunt trecute numele ctitorilor şi binefăcătorilor . pentru a adăposti un 20 . în general. În funcţie de gradul de profilare a formelor faţă de suprafaţa de fundal distingem: altorelieful = relief înalt. ori cioplită în piatră. Motiv caracteristic decoraţiei gotice. Quadrilob Tip de plan sau motiv decorativ compus din patru arce de cerc.vii şi morţi . Profil 1.cel mai adesea arhitectural . mănăstire). Proscomidie În bisericile ortodoxe. edificiu etc. o balustradă sau un grilaj. Biserică de tip central. Portic Spaţiu. Postament Element arhitectonic de sprijin.necesităţi. deci a elementelor care. Secţiunea printr-o mulură. relieful în tehnica meplat. de arhitectură. Conturul. destinat să susţină o coloană. aspectul unui obiect sau al unui personaj privit dintr-o parte. În antichitate. poartă denumirea de "purtate". 2. fără ca vreuna din părţile sale să fie alipită unui fond. 2. alcătuită dintr-un cadru fix şi unul sau doi batanţi mobili. situată în parte de nord a altarului. de obicei. cu un ancadrament bogat sculptat în piatră. care face legătura dintre interiorul şi exteriorul unor edificii.ceea ce face ca formele profilate să fie ataşate unei suprafeţe de fundal. Pomelnic Listă scrisă pe plăci de lemn special pregătite sau pe foi prinse într-o copertă. în care se păstrează moaştele (relicvele) unui sfânt. prevăzută. de regulă acoperită cu o cupolă. Portal Uşa de mari dimensiuni care conferă o notă solemnă intrării. derivat din curbele şi contracurbele unor cochilii.aceea de a contribui la sprijinirea şi descărcarea sistemului de acoperire a unei încăperi. edificiu de plan circular. Pridvor Spaţiu deschis. în principal. zid. delimitat pe cel puţin una dintre laturi de o suită de coloane unite între ele prin arcade sau antablemente. lateral.ai unui monument (biserică. în care se oficiază o slujbă specială la care se pomenesc ctitorii şi binefăcătorii respectivului locaş. ori din beton. delimitat de regulă de arcade sprijinite pe coloane sau stâlpi de piatră. la nivelul solului. Raclă Tip de relicvar de forma unui sicriu.). relieful incizat ş. Conturul unui element 3. Portant / Element ~ / Sistem ~ Adjectiv. basorelieful = relief plat. marcate de reţele fine aurii. încăpere anexă a altarului sau simplă nişă de dimensiuni mari. care urmează să fie pomeniţi la slujbele religioase. zidărie sau lemn. pietre de forme neobişnuite etc. Rotondă 1. relieful adâncit. Ronde-bosse Tip de sculptură care poate fi privită de jurîmprejur. fie dintr-un bloc unic. . stâlp etc. fie din mai multe blocuri. uneori o statuie care beneficiază deja de un soclu propriu sau care nu are soclu. surmontat de o cupolă. de plan circular sau poligonal. pilastru. Rocaille Motiv ornamental. servind.. Relief Tip de sculptură concepută pentru a fi integrată într-un cadru .

masiv şi puternic. de obicei. mai mult sau mai puţin construit. dar favorizând jocul puternic de umbre şi lumini. de obicei. păstrat total sau parţial în stare naturală (exemple: sit natural. Există statui ecvestre (când modelul este prezentat călare) şi pedestre (când modelul stă în picioare). Soclu Suport de diferite forme şi dimensiuni. estetic. iar ulterior din cretă. pentru paramentul primului nivel al clădirilor. realizat din blocuri de piatră buceardate puternic (bosaje). metal. Stavropighie În Evul Mediu. compus. poligonală..mormânt de martir. folosită numai la plural. în raport cu peretele din jur. Stelă Lespede de piatră plasată vertical ca însemn funerar. clei şi o anume cantitate de apă. la origine. platformă alcătuită din mai multe trepte sau tip de piedestal deasupra căruia se înălţau coloanele edificiilor. pe care se construieşte clădirea. din marmură albă şi var stins. ori poate fi turnat în matriţe. mănăstire importantă care ţinea direct de jurisdicţia canonică a Patriarhiei din Constantinopol şi al cărei stareţ avea privilegiul de a purta bederniţă. proprie unui anumit loc din teritoriu. plintă mulurată. Bucăţile astfel obţinute sânt lipite de perete cu un adeziv pe bază de clei. Stucatură Ansamblul decoraţiei arhitecturale a unui edificiu sau al ornamentelor aplicate pe diverse 21 . singură sau în combinaţie cu muluri convexe (toruri) sau drepte. care face parte din sistemul portant al unui edificiu. Sînuri Denumire exclusiv românească şi arhaizantă. lipsită de muluri. în poziţie verticală. Sit 1. care poate fi modelat cu uşurinţă când este proaspăt. Stereobat Partea superioară a unei fundaţi. Prin extensie. Rustica (Rust) Tip de prelucrare a paramentului exterior. vertical. Semicalotă Element arhitectonic reprezentând o jumătate de calotă. vizibilă deasupra solului. Zonă incluzând terenurile arheologice care au valoare naţională sau internaţională din punct de vedere istoric. cruciformă sau fasciculată etc. de construcţie simplă sau ornamentat. Scotie Mulură concavă reprezentând un segment de cerc. Partea inferioară a stelelor este de obicei rezervată inscripţiilor comemorative. lemn. 2. numai o jumătate de circumferinţă. etnografic sau antropologic. înfăţişând în special o fiinţă umană reprezentată în întregime şi. de regulă. Plan tipic în Basarabia pentru bisericile din cimitire cu hramul "Tuturor Sfinţilor". îndeplinind acelaşi rol ca şi coloana. Stilobat În arhitectura clasică. Statuie Sculptură realizată în ronde-bosse. Se foloseşte. Stareţie Într-o mănăstire ortodoxă locuinţa rezervată stareţului (stareţei) completată de birouri şi de încăperi oficiale. Stuc Material de o plasticitate deosebită. diverse piese de artă decorativă ş. neregulat. astfel încât să se obţină un relief pronunţat. Stîlp Element constructiv de secţiune rectangulară. Vezi: Calotă Semicoloană Tip de coloană angajată sau adosată care are vizibilă.a. plasată. pentru a desemna absidele laterale (de nord şi de sud) ale bisericilor de plan triconc. pe care se aşează sculpturi. sit urban). din piatră. Lucrare a omului sau operă rezultată din conjugarea acţiunilor omului şi naturii cu configuraţie complexă.

Toscan / Ordin ~ Întâlnit în Italia. lustruite. ciment etc. Tambur de coloană. Poate fi realizat din piatră sau din o succesiune de cărămizi identice. Şindrilă Material lemnos folosit pentru învelitoare. Fiecare dintre elementele componente ale fusului unei coloane. suprapuse şi unite prin crampoane metalice. Torsadă Motiv ornamental în formă de funie răsucită sau de spirală. Tavan Planşeu orizontal care acoperă spaţiul unei încăperi. cu acelaşi profil. Textură Termen pentru a defini calitatea tactilă a unei suprafeţe. folosit frecvent în arhitectură şi în artele decorative. înguste de 7-8 cm. alcătuit dintr-un liant (var. pentru pronaos. În arhitectura ecleziastică. Tăietura scândurilor este fie în unghi. cuprins între cornişă şi cele două planuri înclinate care formează frontonul. Tîmplă Vezi: Iconostas Tondo Numele generic. într-o mănăstire sau într-o casă boierească. care comunică direct cu o hotă. al operelor de artă pictate sau sculptate care au forma unui medalion rotund ori oval. aspre etc. servind ca ascunzătoare pentru bunurile preţioase într-un palat domnesc. decorat sau nu cu scene în relief. pentru a repartiza uniform greutatea învelitorii care se sprijină pe el şi pentru a trasa panta şi forma acesteia. cu cuie. care precedă principalul spaţiu de locuit. la interior cilindrică. câte 2-3 odată. 2. Spaţiul cuprins între lintou şi intradosul arhivoltei care delimitează la partea superioară un portal. formată dintr-o nişă căptuşită cu piatră sau cărămidă. soclurilor. Şemineu Amenajare specială a locului de încălzit cu foc deschis. În arhitectura civilă populară românească. Parte a unei turle cuprinsă între bază şi calotă. brâelor. vatra şi ustensilele casnice legate de pregătirea hranei. care are la bază folosirea stucului. unde se aflau. alese în funcţie de interiorul sau exteriorul clădirii şi în mod expres. 2. forme metalice sau bare de beton armat. încăpere în care se întră direct din exterior.) şi anumite materii de umplutură. Şarpantă Eşafodaj de bârne. dintr-o încăpere. în special în Etruria. Spaţiul.piese de mobilier. în sistemul de solzi (un rând este acoperit parţial de cel următor. mai rar a cornişelor. (Sinonim regional "armatură"). transmis prin tradiţie. străpunsă de ferestre cel puţin în sensul punctelor cardinale. fie în coadă de rândunică. 22 . Tindă 1. 2. iar la exterior circulară ori poligonală. populară. este o varietate de doric mai îndesat şi mai puţin decorat. ale cărui rosturi cad pe mijlocul primului). Tambur 1. Intră în decoraţia baghetelor. având forma unorrondele de piatră. Timpan 1. coloanelor. Tor Mulură convexă având în secţiune forma unei jumătăţi de cerc. denumire arhaică. granulate. de tehnica în care se pictează peretele. Vezi: Plafon Tencuială Strat de mortar destinat acoperirii zidurilor. de regulă. având forma unor scândurele lungi de cca 30-40 cm. Tainiţă Spaţiu de mici dimensiuni rezervat în grosimea unor ziduri. poligonală sau marcată de o succesiune de firide cu fundul curbat. care se bat. Există texturi netede.

Unitate spaţială determinată de 4 puncte de sprijin pe care se descarcă o porţiune de boltă cu o anume independenţă portantă. iar în partea superioară. Tribună Galerie interioară. Treflat / Plan ~ Tip de plan de biserică în care cele trei abside sânt racordate direct între ele la partea estică. delimitată de o balustradă. pământ sau piatră cu pământ având rolul dublu de a marca şi de a proteja un Tramă (în urbanism) Se foloseşte sintagma tramă stradalăpentru a desemna reţeaua de căi de comunicaţie. la intersecţii. siriană) şi în cea bizantină şi post-bizantină pentru a face trecerea de la pătratul planului central al încăperii la baza calotei sau a turlei care încununează acest spaţiu. piatră. de muluri. Trompă (de colţ) Element constructiv realizat din piese de piatră sau cărămidă. deasupra coloanelor. Trompele se întâlnesc în pronaosul bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căuşeni. Uneori troiţele sunt artistic sculptate. dintr-o localitate sau din o porţiune a acesteia. Poţiunea de boltă dintre două puncte de sprijin consecutive. Baza lor este subliniată de un rând de gute (picături) stilizate. în care cele trei abside ale unei biserici nu se racordează între ele (vezi: plan treflat). tangente la extremitatea inferioară. iar friza antablementului nu este împărţită în metope şi triglife. două din laturile acestuia rămânând decroşate la exteriorul edificiului şi clar marcate 23 . Triforă Tip de fereastră al cărei gol este marcat de trei arcaturi independente.De obicei fusul coloanei nu are caneluri. plasată la etaj. Adesea troiţa este plasată sub un acoperiş sau chiar sub un fel de edicul de lemn sau zid. La vechile temple dorice de lemn. o bordură făcută dintr-un material mai rezistent. destinat cultului public. având diverse destinaţii. care se sprijină median pe colonete. Corespondent al refectoriului din mănăstirile occidentale. la templul de ordin doric. zidită sau realizată dintr-un podium de zidărie dau de lemn. Compoziţia troiţelor include de obicei temaRăstignirea: Hristos crucificat este flancat de Maica Domnului şi Ioan Evanghelistul. Tronconic / Vas ~ Vas care are forma unui trunchi de con (arheologie). nord sau sud ale unor biserici. Triconc Tip de plan central. triglifele marcau capătul bârnelor. în interior. pe laturile de vest. Treflă Motiv decorativ realizat prin racordarea a trei elemente circulare unite vertical printr-un picioruş. Tumul Movilă de piatră. sau a unei jumătăţi de con. ci cu laturile pătratului pe care îl delimitează în interior compoziţia spaţială respectivă. Este mult mai rar decât triconcul. în cimitire. majore şi minore. Plan răspândit în arhitectura de tradiţie bizantină. realizat din lemn. Troiţă Obiect de forma unei cruci. plasate în alternanţă cu metope. fier. Este mai înaltă decât carosabilul şi are. Travee 1. spre deosebire de doric au baze. de forma unui sfert de sferă. 2. Trapeză Sală de mese pentru călugări. plasat în lungul drumurilor. Triglifă Placă de piatră cu trei striuri verticale. folosit în arhitectura orientală (caucaziană. în mănăstirile răsăritene. deşi în vorbirea curentă sînt adesea confundate. alteori pictate. de obicei. Trotuar Tip de amenajare pietonală în lungul unei artere carosabile pentru protecţia pietonilor. Coloanele în acest ordin. sprijinită pe stâlpi sau pe console.

fie preferând versiunea vrejului vegetal. dar şi cu flori şi chiar fructe. de clopotniţă. unde îl întâlnim în pereche la capitelul ionic. de scară. Vezi: Limes Verandă Galerie largă. "vallum") Fortificare simplă de pământ. fiind asociaţi cu riturile de înhumare. plasate deasupra spaţiului central al edificiilor. de sticlă colorată în masa ei sau pictată policrom cu culori de email. Vilă În perioada modernă. alături de clădire. lemn ori metal.de forma unui turn. conic. Vezi: Vrej Vrej Element decorativ de origine vegetală. traversează sute de kilometri. semideschisă sau vitrată. Există turnuri de apărare. uneori un decor interior şi exterior adecvat. Turn Construcţie independentă sau făcând parte dintrun edificiu. constând dintr-o ridicătură barând sau înconjurând un teritoriu locuit. cu acoperiş propriu. sau în terasă. care utilizează tulpinile unduite sub formă sinusoidală. mărginită de o balustradă. adosată ei. în realitate. cu o bază mică în raport cu înălţimea. De regulă turnul are mai multe niveluri străbătute de goluri (uşi. Villa Locuinţă de mari proporţii ce nu corespunde planimetric unui tip precis. În vorbirea curentă. închide sau marchează diferitele părţi ale acesteia. deosebirile de concepţie spaţială internă le diferenţiază net. până în secolul 20. independent.în general biserică . compusă dintr-un număr variabil de camere organizate numai pe parter sau maximum cu 1-2 etaje.mormânt. cu un acoperiş sprijinit de coloane sau stâlpi din piatră. Turnurile-lanternă prezintă turle străbătute de numeroase ferestre. destinat ornamentării ferestrelor. suburbană. Unele din ele cum sunt Valurile lui Traian. Pe teritoriul Basarabiei se cunosc mai multe sisteme de fortificaţii al căror element principal este valul. făcând legătura cu peisajul şi servind pentru recreare. Panou decorativ transparent. situată la parterul sau la etajul unei clădiri. 2. de flancare. Întâlniţi încă din epoca neolitică tumulii sânt foarte răspândiţi. răspunzând unor cerinţe de confort sporit şi unor necesităţi de reprezentare. de volută sau simplu arcuite. ale anumitor plante. fixată de zid. de locuinţă. Zidul poate fi realizat din piatră. constituit din fragmente de sticlă incoloră. fie perpetuând această formă. cărora le răspund dotări speciale. rustică. Din punct de vedere funcţional zidul poate fi de mai 24 . cărămidă sau din cele două materiale alternate prin mortare de diferite compoziţii şi calităţi. Zid Parte masivă a unei construcţii. În funcţie de destinaţie întâlnim: villa urbană. care delimitează. Vezi: Gorgan Turlă Parte a unui edificiu . constând în asamblarea de bucăţi de sticlă colorată într-un panou translucid. Volută Element decorativ de forma unei spirale. cât şi cu cele de incinerare. de forma unei prisme sau a unui cilindru. piramidal. al cărui spaţiu interior comunică cu cel al încăperii rituale pe care o surmontează. sau adăugată deasupra corpului principal al unui edificiu. ci reproduce cu multă libertate împărţirile esenţiale ale unui domus. montate într-o reţea de plumb şi susţinute de o armatură de fier. de regulă locuinţă unifamilială din mediul urban sau de la periferia oraşelor. Vezi: Zvoniţă Val (Lat. ferestre). deşi. noţiunile de turn şi turlă sânt confundate. Tehnică decorativă semnalată prima dată în antichitate. amplasată. în funcţie de destinaţie. incorporată ei de la primul nivel. Vitraliu 1. cel mai adesea cu frunze. folosit intens din antichitatea greacă.

Zidărie Modalitatea de a pune în operă materialul constructiv al unui zid. zidăria poate fi de mai multe feluri: brută. mixtă (din piatră şi cărămidă). amestecat cu apă şi cu un adeziv (clei. care constituie ultimul finisaj dinspre interior sau de la exteriorul unui zid care este destinat să aibă zidăria aparentă. Există o deosebire între "zugravii de subţire" (pictorii de fresce şi icoane) şi "zugravii de zidărie" (zugravii care realizau lucrul ce necesită mai puţină calificare în decorarea ansamblurilor monumentale). 2. de forma unui zid gros. 25 . cu bosaje. fals. urmărindu-se permanent stabilitatea acestuia şi foarte des. este atârnat câte un clopot. Veche denumire pentru pictura murală. Zugrav (zugraf) În terminologia veche românească. denumire dată pictorilor muralişti sau de icoane. de influenţă rusească: clopotele sânt adăpostite într-o construcţie independentă. brută cu muchii de piatră prelucrate. cu un soclu masiv. de tip rustică etc. de diafragmă.) Termen folosit în Moldova de Nord şi în Basarabia pentru a desemna un tip aparte de clopotniţă. materiale plastice). din cărămidă. După tipul de material şi modalităţile de a-l folosi. Strat de var sau humă. care la partea superioară este străpuns de mai multe goluri arcuite. variind în funcţie de epocă şi de loc. Zugrăveală 1. Zvoniţă (Slav. perimetral ş. conferirea. de interior.multe tipuri: de incintă. alb sau colorat. printr-un sistem de bârne şi de pârghii. din piatră ecarisată. de sprijin. în fiecare dintre acestea. implicită.a. a unor valori estetice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful