1

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Γ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 34 & 49

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores
reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae
tamquam sanctum templum venerati sunt et cupide
Scipionis dextram osculati sunt. Cum ante vestibulum
dona posuissent, quae homines deis immortalibus
consecrare solent , domum reverterunt.
Clamōre deinde ancillārum in cubiculum vocātus Brutus
ad eam obiurgandam vēnit, quod tonsōris praeripuisset
officium. Cui secrēto Porcia “non est hοc” inquit
“temerarium factum meum, sed certissimum indicium
amōris mei erga te tale consilium molientem: experīri
enim volui, quam aequo animo me fero essem
interemptūra, si tibi consilium non ex sententiā
cessisset”.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα.
2.α. Να γράψετε τους
αντωνυμικούς τύπους:

ζητούμενους

ονοματικούς

Haec: ίδια πτώση του άλλου αριθμού
postes: γενική πληθυντικού αριθμού
templum: κλητική πληθυντικού αριθμού
dona: κλητική ενικού αριθμού
quae: ίδια πτώση του άλλου αριθμού
deis immortalibus: αφαιρετική ενικού αριθμού
amōris mei: δοτική ενικού αριθμού
tale consilium: αιτιατική πληθυντικού αριθμού
aequo animo: ονομαστική ενικού αριθμού

www.philomusos.blogspot.com & www.spoudasterion.blogspot.com

&

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Γ.

2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 34 & 49

2.β. Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων (στον ίδιο τύπο)
& των επιρρημάτων:
sanctum, cupide, temerarium, aequo

3.α. reverterunt: Να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των
χρόνων (λαμβάνοντας στους περιφραστικούς τύπους υπόψη το
υποκείμενο)
venerati sunt: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο υποτακτικής
όλων των χρόνων
3.β.
Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους
(λαμβάνοντας όπου χρειάζεται υπόψη το υποκείμενο):
rettulerunt: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα, μέσης φωνής
reserari: ίδιο τύπο στον παρακείμενο
osculati sunt: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
posuissent: ίδιο τύπο σε μέλλοντα
solent: ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική υπερσυντελίκου
vocātus: απαρέμφατο μέλλοντα
obiurgandam: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
praeripuisset: ίδιο τύπο σε ενεστώτα
molientem: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
volui: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
essem interemptūra: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
cessisset: ίδιο τύπο σε παρακείμενο
4.α. is fores reserari eosque intromitti iussit (a domesticis):
Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη των απαρεμφάτων
σε ενεργητική.

www.philomusos.blogspot.com & www.spoudasterion.blogspot.com

3

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Γ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 34 & 49

4.β. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is
fores reserari eosque intromitti iussit | Cum ante
vestibulum dona posuissent, domum reverterunt:
Να μετατρέψετε τις δευτερεύουσες πρόταση σε μετοχές και
κατόπιν να τοποθετήσετε τις μετοχές μέσα στην πρόταση που
ακολουθεί.
4.γ. ad eam obiurgandam (vēnit):
Να εκφράσετε το σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους.

4.δ. “non est hοc temerarium factum meum, sed
certissimum indicium amōris mei erga te tale consilium
molientem”:
Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση
από τη φράση Porcia dixit…

4.ε. “experīri enim volui, quam aequo animo me fero
essem interemptūra, si tibi consilium non ex sententiā
cessisset”:
Να αποπλαγιάσετε
αναγνωρίσετε.

τον

υποθετικό

λόγο

και

να

4.στ. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις:
Cum ante vestibulum dona posuissent
quod tonsōris praeripuisset officium

4.ζ. domum reverterunt :
www.philomusos.blogspot.com & www.spoudasterion.blogspot.com

τον

ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Γ.

4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 34 & 49

Να εκφράσετε την ίδια τοπική σημασία με το υπογραμμισμένο
επίρρημα βάζοντας στη θέση του τις λέξεις Asia, Ephesus,
Italia, Roma, Athenae

www.philomusos.blogspot.com & www.spoudasterion.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful