Manual Kem Sukan Sekolah 2013

i

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

ISI KANDUNGAN
© Bahagian Sukan, 2013 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula atau ditukarkan dalam apa juga bentuk dan apa juga cara sama ada secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Diterbitkan oleh: Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 dan 7, Blok E13, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel : 03-8884 1002 Faks : 03-8884 1034 Laman Web : http://www.moe.gov.my/bsukan

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN SUKAN BAB 1 KEM SUKAN SEKOLAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengenalan. Latar Belakang Kem Sukan Sekolah. Matlamat Kem Sukan Sekolah. Objektif Kem Sukan Sekolah. Asas-Asas Pertimbangan Kem Sukan Sekolah. Kumpulan Sasaran Kem Sukan Sekolah. Impak / Hasil Kem Sukan Sekolah.

v

9 9 10 10 10 12 12

BAB 2 PENGURUSAN KEM SUKAN SEKOLAH
1. Carta Aliran Pengurusan Kem Sukan Sekolah. 2. Jawatankuasa Kem Sukan Sekolah. 3. Bidang Tugas Jawatankuasa. 3.1 Tugas Kem Komandan. 3.2 Jawatankuasa Pertandingan/Latihan/Bengkel. 3.3 Jawatankuasa Peralatan. 3.4 Jawatankuasa Majlis Penutup. 3.5 Jawatankuasa Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan. 3.6 Jawatankuasa Hadiah/Cenderamata/Sijil. 3.7 Jawatankuasa Sambutan/Buku Program. 3.8 Jawatankuasa Perubatan/Kecemasan/Pertolongan Cemas. 3.9 Jawatankuasa Pengangkutan. 3.10 Jawatankuasa Siar Raya/Publisiti Dan Dokumentasi. 3.11 Jawatankuasa Urus Setia. 4. Jadual Kem Sukan Sekolah. 15 16 17 17 18 19 20 20 22 22 23 23 23 23 24

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-Dalam-Penerbitan

Manual kem sukan sekolah 2013 ISBN 978-983-3444-51-9 1. Outdoor education – Malaysia – Handbooks, manuals, etc. 2. School camps – Malaysia -- Handbooks, manuals, etc. 3. Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Sukan. 371.384

ii

iii

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

KATA ALU-ALUAN
BAB 3 AKTIVITI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengurusan Aktiviti. Suai Kenal. Program Pendidikan Dan Nilai-Nilai Olimpik. Memanaskan Badan. Sistem Pertandingan. Asas Permainan. Kesihatan Dan Keselamatan Dalam Sukan. 31 32 35 36 50 55 63

PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam Sejahtera 1Murid 1Sukan Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kejayaan dalam menghasilkan Manual Kem Sukan Sekolah (1Murid 1Sukan) untuk digunakan di sekolah. Penghasilan manual ini menepati usaha Transformasi Pendidikan Negara yang berhasrat untuk meningkatkan penyertaan murid dalam bidang sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan agar setiap murid dapat menikmati manfaat bersukan bagi melahirkan insan yang sihat dan cergas. Justeru, pelbagai aktiviti sukan telah diperkenalkan bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan. Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan dimulakan di peringkat sekolah. Manual ini dibina khusus untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan program Kem Sukan Sekolah di peringkat sekolah dan di peringkat daerah. Manual ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk mengendalikan Program Kem Sukan Sekolah secara teratur dan sistematik. Pelaksanaan program ini sudah pasti akan menyentuh pelbagai aspek seperti penyertaan murid, penyediaan prasarana serta perancangan program dalam pelbagai peringkat. Bahagian Sukan berharap manual ini akan membantu khasnya guru penasihat kelab sukan dalam menjalankan program-program kesukanan di sekolah sepanjang tahun. Sekian.

LAMPIRAN
A. B. C. D. E. Contoh Senarai Semak. Carta Aliran Pengurusan Kes Kecederaan. Borang Kehadiran Peserta. Contoh Laporan Kem Komandan. Permainan 30 Petak Ajaib. 71 74 75 76 78 79

PENGHARGAAN

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan

iv

v

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

vi

vii

2. 2.1 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Ad-Hoc Pembangunan Sukan Sekolah yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. LATAR BELAKANG KEM SUKAN SEKOLAH. memupuk dan menanam perasaan kekitaan antara murid-murid pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza. iv. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 telah memperakukan bahawa aktiviti sukan adalah penting di semua peringkat persekolahan. PENGENALAN.2 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011. Elemen keseronokan. ii.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 1. viii 9 . iii. Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan. 2.3 Dasar 1MURID 1SUKAN ini merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal dan mental. Semua murid sekolah diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan. 2.5 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:i. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi. 2. 2. Dapatan kajian sukan telah mengatakan bahawa aktiviti sukan dapat menyemai. 2.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi.4 Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat memperkembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan.

Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld. cerdas serta berdaya saing tinggi.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16. 5. 3. emosi. Meningkatkan disiplin.3 Murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai ahli kelab. 4. 5.3 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan. iii. Membentuk sahsiah. jasmani dan sosial. 10 11 .3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. ii. Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum. 3.5 Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan inovatif.2 Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis. 5. Memperkasakan penilaian dalam sukan. 3. perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan aplikasi Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). ii.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld. iii.1 Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokan. 5. Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain psikomotor. Meningkatkan kecergasan jasmani. 4.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan penyertaan murid dalam sekurangkurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. kognitif dan afektif.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3.4 Lima strategi telah dirangka bagi melaksanakan Dasar 1MURID 1SUKAN :i. Dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. iii. 5. Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan. iv. OBJEKTIF KEM SUKAN SEKOLAH. ii.2 Melalui rangsangan/tugasan murid dapat: i. 4. Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan.7 Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. 3. 5. cergas.11 Kem Sukan Sekolah merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakat. kreatif dan inovatif dalam kalangan murid. 5.8 Dalam jangka masa panjang.3 Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai lima (5) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang syumul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu:i. Membina jati diri. iv.4 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan.1 Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. v. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum. Di samping memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. 5. MATLAMAT KEM SUKAN SEKOLAH. Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab. Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan. rohani.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16. Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan. 4.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. 5. 4. 5. Membantu dalam penganjuran pertandingan. 4. 5. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM SUKAN SEKOLAH. 5. Dalam aspek penilaian 2012.1 Melatih satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah.4 Bersukan melalui aktiviti yang diubah suai (modified games). berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.9 Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif. v.

boleh bergabung dengan beberapa buah sekolah. i.5 dan 6.AJK induk kelab sukan. iv. . Murid yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti kelab sukan. KUMPULAN SASARAN KEM SUKAN SEKOLAH. ii. . 6. 12 13 .Bilangan maksimum peserta setiap kem 40 orang. 7. IMPAK / HASIL KEM SUKAN SEKOLAH. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dalam kalangan murid.dua (2) orang wakil setiap kelab sukan dari Tingkatan 2 sahaja.Bagi sekolah kurang murid.Bilangan minimum peserta setiap kem 40 orang.1 SEKOLAH RENDAH: .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6. iii. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan.2 SEKOLAH MENENGAH: .Tahun 4 . . . Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta mengamalkan gaya hidup sihat.Tingkatan 2 sahaja. 6. .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 1. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEM 1 2 Pembentukan Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa 3 4 14 Pelaksanaan Pembentukan Jawatankuasa 15 .

iv.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 2. ii. 16 17 . Menyenaraikan nombor talian kecemasan (Polis. c. vii. Surat-menyurat. viii. * Murid boleh dilibatkan sebagai fasilitator dalam setiap ajk. Sebelum kem i.1 TUGAS KEM KOMANDAN: i.AJK di bawah pimpinannya. ii. Mencatat segala keputusan mesyuarat. iii. Menyelia urusan logistik. 3. vi. Pengerusi : Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Setiausaha Sukan (Kem Komandan) Bendahari : Pembantu Tadbir Kewangan Ahli jawatankuasa : Latihan/Bengkel Peralatan Majlis Penutup Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan Hadiah/Cenderamata/Sijil Jemputan/Sambutan/Buku Program Perubatan/Keselamatan/Pertolongan Cemas Pengangkutan Siar raya/Publisiti dan Dokumentasi Urus setia 3. Menjadi AJK perhubungan kecemasan. Bertanggungjawab sebagai jawatankuasa latihan/bengkel. JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH. Melaporkan segala aktiviti yang telah dijalankan. Membantu merancang. iii. pelantikan. v. Hospital atau klinik kesihatan yang berdekatan). sijil. * Ini merupakan cadangan dan tertakluk kepada keperluan sekolah. Mengadakan Program Suai Kenal bagi peserta. Menyelaras dan memantau semua elemen di bawah pimpinannya. iv. Menyediakan semua nombor talian bagi tujuan kecemasan. Menyediakan jadual tentatif. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA. Membantu melaksana dan memantau aktiviti. Menyelaras dan memantau secara terus dengan AJK . d. Membantu mengurus: a. Menjalankan aktiviti – aktiviti pagi iaitu nyanyian lagu patriotik dan senaman pagi. Semasa kem i. Bertanggungjawab ke atas kebajikan setiap peserta. menyelaras dan menyelia aktiviti program. Melantik ketua peserta lelaki dan perempuan . Menyediakan carta analisis kehadiran. Memberi taklimat setiap sesi aktiviti. b. ii. iii. Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. iv.

Menentukan tempat. Menyenaraikan cadangan pegawai-pegawai latihan/bengkel yang bertauliah untuk lantikan sebagai pegawai kem. Menjadi sumber rujukan setiap masa. cara. 18 19 . Memberikan taklimat dan pelarasan tugas kerja kepada Jawatankuasa Aktviti/ Bengkel. vii.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 v. vi. vii. Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan 3. ii. ix. Semasa kem i. Menyediakan bahan-bahan program mengikut slot yang diperlukan. Menentukan bahan-bahan yang telah lengkap disediakan mengikut slot. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkenaan seperti sediakala kepada urus setia pengelola. iii. Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan. viii. viii. jadual dan giliran tugas. Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan. menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik. Membantu menguruskan sijil. Menguruskan segala kes kecemasan semasa kem dijalankan. Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan diserahkan kepada Urusetia Induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kem. Menghubungi Jawatankuasa Penginapan bagi mencadangkan tempat penginapan pegawai yang memerlukannya. Menyusun. vii. ii. vi. Selepas kem i. Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk bertugas daripada pegawai-pegawai yang dicadangkan. Memastikan keadaan kem sentiasa terkawal. 3. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kem berkenaan. vi. Memberikan nasihat dan bekerjasama dengan jawatankuasa latihan. xii. Membantu menguruskan pendaftaran AJK dan peserta. Mengedarkan satu naskhah laporan kepada JK Hadiah dan Cenderamata. Menentukan tempat. Tugas-tugas lain yang difikirkan perlu. menyediakan bahan-bahan dan butiran serta alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut yang akan dibuat 10 hari sebelum kem. Menyediakan buku rasmi format pertandingan antara kumpulan dan mengemaskini borang-borang yang berkaitan. ix. iii. v. Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. Menyediakan borang-borang yang diperlukan. xii. Menentukan ketua kumpulan. Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kecil yang lain seperti Jawatankuasa Alatan. menempatkan dan menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara tiga hari sebelum kem dijalankan. Menentukan pegawai simpanan bagi menggantikan pegawai-pegawai yang tidak hadir. Membuat pendaftaran kedatangan pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka di tempat penginapan serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai. Menyemak. Selepas kem i. iv. masa dan bahan-bahan mengenai program kem untuk peserta dan guru pengiring. viii. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. v. x. iv.3 JAWATANKUASA PERALATAN Sebelum kem i. xi. Membuat penilaian aktiviti pada setiap hari. iii. Memantau dan menjaga tatatertib serta disiplin peserta dan AJK. xi. ii. x.2 JAWATANKUASA PERTANDINGAN/LATIHAN/BENGKEL Sebelum Kem i. ii. iv. Menyediakan laporan harian aktiviti kem dan murid. iii. Memastikan pegawai-pegawai bertugas memakai pakaian yang sesuai. Memproses menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang diterima daripada sekolah mengikut permainan dan peringkat umur.

vii. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi. iii. ii. vi. c. Teknik. Semasa Kem i. Mengatur dan menentukan masa serta susunan acara majlis penutup. Kawalan/Keselamatan.5 JAWATANKUASA PENDAFTARAN/PENGINAPAN/MAKANAN/JAMUAN Sebelum Kem i. ii. Merekod dan mengemaskinikan jumlah sebenar pegawai. v. Lain-lain bahagian yang difikirkan perlu. ii. Melantik juruacara bagi majlis penutup. Membuat penyeliaan dan melaporkan sebarang kerosakan semasa peserta menginap di tempat penginapan kepada jawatankuasa berkenaan. ii. bagi menentukan semua tempat aktiviti disediakan dengan baik. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut permainan dan menyimpan balik peralatan. bilik perubatan dan menentukan tempat letak kereta/bas. Menguruskan dan memastikan agar tempat jamuan diuruskan dengan sempurna. Selepas Kem i. Jamuan dan siar raya dalam menentukan kelengkapan dan penyelarasan perjalanan upacara perasmian dan penutupan majlis. Hadiah dan Cenderamata. iii. Pendaftaran. Menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh peserta semasa menginap di tempat penginapan. viii. ii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Mendapatkan jumlah sebenar peserta dan pegawai kem untuk tujuan tempahan makanan. 3. e. Memastikan semua alatan dan kemudahan yang digunakan diserah kembali kepada yang berkenaan. Memastikan semua bilik yang digunakan bersih. iii. menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai/peserta sepanjang berlangsungnya kem. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Sambutan dan Jemputan. iv. iv. Menentukan menu makanan peserta dan pegawai. Melabelkan bilik-bilik penginapan. 20 21 . Mengelola. Memastikan semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam telah diurus pemulangannya. ix. f. vi. Selepas Kem i. v. Perhubungan dan Kebajikan peserta. Menyediakan tatacara pendaftaran penginapan dan peraturan-peraturan penginapan (jika bermalam). Perubatan/Kecemasan. iii. Bekerjasama dengan Urus setia/Latihan/Alatan/Keselamatan. 3. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Menyediakan papan kenyataan untuk dirujuk oleh jawatankuasa berikut: a.4 JAWATANKUASA MAJLIS PENUTUP i. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Mengeluarkan. Berhubung rapat dengan Jawatankuasa Aktiviti/Bengkel. ii. Menempatkan peserta berdasarkan jumlah peserta. iii. d. Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai. Melaporkan sebarang kerosakan jika ada kepada urus setia. iii.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Semasa Kem i. b. peserta yang menginap di tempat penginapan . Berhubung dan membuat tinjauan terhadap tempat penginapan yang dicadangkan bagi menentukan kesesuaian. iv. Urusetia Induk. bilik air. Pertandingan. Memastikan kawasan aktiviti bersih seperti sebelum kem dilaksanakan.

Atur cara Majlis Perasmian Penutup. Mendapatkan kerjasama daripada klinik kesihatan berhampiran. Pegawai Kem. f. Memastikan kawasan untuk aktiviti kem selamat. 22 23 . Menyerahkan buku program sebelum kem bermula kepada: a. Urus setia kem. b. ii. c. 3.10 JAWATANKUASA SIAR RAYA. Merangka. Senarai nama pegawai kem. iv. e. g. v. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Senarai nama ahli jawatankuasa pengelola dan senarai nama jawatankuasa kecil. v.8 JAWATANKUASA PERUBATAN/KESELAMATAN/PERTOLONGAN CEMAS i. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. e. b. c. Guru Pengiring/Setiausaha Sukan. Menyediakan tempat pendaftaran. ii. b. Taklimat kepada penerima-penerima hadiah. iv. Jadual kem. Mendokumentasikan semua peristiwa. Menyediakan perkhidmatan pertolongan cemas sepanjang kem dijalankan. 3. ii. d. ii. ii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Menyediakan peralatan penyampaian hadiah. Isi kandungan Buku Program. Mengatur. vii. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Semua Guru Besar sekolah berkenaan.9 JAWATANKUASA PENGANGKUTAN i. Menyediakan sijil/hadiah-hadiah/menyemak/mengasingkan mengikut susunan acara pertandingan. Para jemputan majlis perasmian. PUBLISITI DAN DOKUMENTASI i. Semua Pengetua sekolah berkenaan. iii. Menyediakan dan mengedarkan surat jemputan kepada : a. Menyediakan bilik rawatan dan kelengkapannya di kawasan kem. ii. v. Menjadi penyelaras bagi semua jawatankuasa kecil kem. d. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. 3. Penghargaan. Mendapatkan sijil-sijil daripada urus setia untuk disampaikan kepada peserta kem semasa majlis perasmian penutup. iii. 3. iv. Menyediakan dan mengedarkan buku program semasa menyambut tetamu.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. mencadang bentuk sambutan yang akan dibuat semasa ketibaan tetamu khas semasa perasmian penutup. 3. iii. Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan.7 JAWATANKUASA JEMPUTAN/SAMBUTAN/BUKU PROGRAM i.11 JAWATANKUASA URUS SETIA i. h. Kata alu-aluan. Menyedia dan mencetak buku program: a. iii. iii. vi. menyedia dan menguruskan pengangkutan peserta. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.6 JAWATANKUASA HADIAH/CENDERAMATA/SIJIL i. Menyediakan alat siar raya. iv. Menyelaraskan dengan jawatankuasa kecil hadiah/ sijil dan cenderamata.

30 ptg HARI KEDUA 10.30 pg HARI PERTAMA 5.30 pg – 7.00 ptg AKTIVITI Semua Peserta Melapor Diri TINDAKAN/ LOKASI Pemudah cara Kem Komandan/ Timbalan Kem Komandan Kem Komandan Pemudah cara 7.30 ptg – 8.00 ptg – 4.00 ptg – 4.30 ptg 6.30 pg 6.30 ptg 10.30 ptg – 6.30 tgh – 2.30 pg – 8.00 mlm Pemudah cara 24 25 .30 ptg Minum Petang/Solat Pengurusan Diri SLOT 1 Taklimat Kem & Suai Kenal SLOT 2 Pengenalan Aktiviti Memanaskan Badan & Menyejukkan Badan Makan Malam/Solat Pengurusan Diri SLOT 3 OVEP/Dinamika Kumpulan Minum Malam Pengurusan Diri Pemudah cara Kem Komandan/ Pemudah cara Pemudah cara 10.00 ptg 4.30 mlm – 11.00 pg – 10.00 pg – 7.00 pg 8.30 tgh 12.00 ptg – 4.30 ptg – 6.30 ptg 4.00 pg – 10.30 mlm 2. JADUAL KEM SUKAN SEKOLAH 3 Hari 2 Malam 5.00 pg Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 4 Pengurusan Sesi Aktiviti (Praktikal) Rehat/Minum PagI SLOT 5 Asas Permainan Kategori Serangan Makan Tengah hari/ Solat/Pengurusan Diri SLOT 6 Sistem Pertandingan (Kalah Mati & Liga) Rehat/Minum Petang SLOT 7 Asas Permainan Kategori Jaring/ Dinding Pemudah cara Pemudah cara Pemudah cara TARIKH MASA 2.00 ptg – 4.30 mlm 8.30 mlm – 10.30 pg 7.30 pg – 6.30 pg – 12.30 ptg – 5.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4.30 ptg 4.00 pg 4.

30 pg – 12.30 ptg 8.30 ptg – 8.30 pg Pemudah cara HARI KETIGA 7.00 pg – 10.30 pg – 7.30 pg 6. 26 27 .00 pg 8.30 pg 10.30 mlm Makan Malam/Solat/ Pengurusan Diri SLOT 8 Keselamatan & Kesihatan Dalam Sukan Minum Malam/ Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 9 Asas Permainan Kategori Memukul & Memadang Rehat/Minum Pagi SLOT 10 Sesi Maklum balas/ Penilaian/Penutup/ Penyampaian Sijil Kem Komandan Timbalan Kem Komandan Pemudah cara Permainan Kem Komandan Pemudah cara 12.00 pg – 7.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6.30 pg – 6.30 mlm Makan Tengah hari/ Solat/ Pengurusan Diri/ Bertolak Balik Kem Komanda Timbalan Kem Komandan 10.00 pg 10.30 th * untuk asas-asas permainan sila rujuk Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia.30 th – 2.30 pg – 8.00 pg – 10.00 mlm 5.00 pg Talian penting untuk dihubungi: Polis : Ambulans : Klinik Kesihatan : Penolong Kanan : Kokurikulum Info Program : 7.30 mlm – 10.30 mlm – 11.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 28 29 .

• Kumpulan lain bertindak sebagai pasukan yang akan mengambil bahagian. gunting. 1. • Membincangkan cara untuk melaksanakan perlawanan. tip pelekat. • Menyenarai dan menyediakan peralatan yang diperlukan (dihasilkan dari bahan sokongan yang diberi). bola lembut (foam). 1.1 Peserta kem dibahagikan kepada beberapa kumpulan (Setiap kumpulan terdiri daripada 10 peserta).2 Memantau setiap kumpulan sambil memberikan respon tentang aktiviti.2. 1. Peserta merancang satu aktiviti perlawanan persahabatan. 1.3. ii. kreatif dan inovatif.3 Memastikan masa yang diperuntukan dipatuhi. marker.3. 30 31 . Merancang satu perlawanan persahabatan (30 minit) Setiap kumpulan dikehendaki merancang berdasarkan butiran berikut. Melaksanakan perlawanan (20 minit bagi setiap kumpulan) • Setiap kumpulan dikehendaki mengelolakan perlawanan yang telah dirancang dalam masa 20 minit.3 Peralatan sokongan. PENGURUSAN AKTIVITI. • Menentukan jenis permainan. • Menentukan masa perlawanan.1 Memberikan arahan kepada setiap kumpulan tentang aktiviti yang hendak dijalankan. Kertas surat khabar. kertas mahjong.2 Perlaksanaan aktiviti 1.2.1 Objektif: i.2 Setiap kumpulan diberikan tugasan seperti berikut: i.4 Membuat kesimpulan dan refleksi. ii. • Membuat persiapan tempat/ gelanggang permainan. 1.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 1. 1.3.3. • Membuat laporan pelaksanaan aktiviti semasa refleksi. 1. Peserta mengurus dan melaksanakan satu perlawanan persahabatan. 1.2. iii.3 Catatan Untuk Fasilitator 1. Peserta berfikiran kritis.

2. (5 Lelaki & 5 Perempuan). Setiap peserta dikehendaki membentuk satu kelompok besar berdasarkan: a. Sepuluh peserta yang lewat diminta menyanyikan satu lagu patriotik. Aktiviti tersebut menjadi cabaran untuk diharungi bersama. Jika jawapan “tidak” tanya peserta lain. Bulan kelahiran. Perlaksanaan: 1. Rumusan: Banyak faktor boleh merapatkan hubungan sesama manusia yang baru berkenalan. Jawapan hanya “ya” atau “tidak”. SUAI KENAL Latihan ini memberikan peluang kepada semua individu untuk meluahkan apa-apa yang dirasai semasa aktiviti dilaksanakan agar pengalaman yang dirasai dapat dikongsi bersama dengan ahli kumpulan. 5. Abjad pertama nama ibu. Impak: 1.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 2. tandatangan dan negeri asal peserta dalam petak ajaib. Penilaian: Peserta dapat berkenalan dengan peserta lain. c. Contoh 2 Tajuk : 30 Petak Ajaib Bahan : Sehelai kertas yang mengandungi 30 petak yang bertulis minat. Peserta diminta berjumpa sahabat mereka dan bertanyakan mana-mana satu soalan daripada petak ajaib. hobi dan cita-cita. Aktiviti Suai Kenal Contoh 1 Tajuk : Membentuk Kelompok Kategori Bahan : Tiada Pelaksanaan: 1. 2. 32 33 . Jika jawapan “ya” catatkan nama. 4. 2. b. Penilaian: Peserta dinilai kecekapan mereka bergerak mencari kumpulan masing-masing. Impak: Menimbulkan rasa kemesraan sesama peserta. Abjad pertama haiwan kesayangan. Melatih peserta berkomunikasi dengan cara berkesan dalam masa singkat dengan orang yang baru dikenali. Rumusan: Peserta dapat menggunakan kemahiran berinteraksi dengan peserta lain dan mengetahui minat serta latar belakang peserta yang ditemui. nombor telefon. Setiap peserta menerima sehelai edaran 30 petak ajaib. Peserta beratur mengikut barisan. 3. Mencungkil sifat berani dalam diri peserta. 6.

4.my. v.olympic. www. Moto Olimpik. Sumber Rujukan: 1. MINUM. SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR Pelaksanaan: 1. Setiap murid mewakili perkataan SAYA. Gunting. Bendera Olimpik. 34 35 . Tali. • Tayangan Video/Slaid. Contoh 3 Tajuk : SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR 3. Benang. Impak: Menyemai semangat kerja berpasukan.3 Lima nilai pendidikan semangat Olimpik: i. Rumusan: Mengukur fokus dan konsentrasi murid. www. Keseimbangan antara jasmani. Mengejar kecemerlangan (Pursue of Excellence). www. Kertas warna. iii. iv. Semangat kesukanan (Fair play). SUSU. Menghormati orang lain (Respect for others).4 Olimpian/Bekas Olimpian Negara.olympic. Pilih lima orang murid. Penilaian: Merangsang daya ingatan murid.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI OLIMPIK (OVEP – OLYMPIC VALUES EDUCATION PROGRAMME). v. iv. 3. 3. Murid yang tersilap sebut perkataan akan terkeluar daripada permainan. SUKA. 2. ii.olympic.org. iv. 3. • Main Peranan (Role-play). Kad manila. Keseronokan atas usaha (Joy of Effort). Kertas mahjong. 3.org>Olympism in Action>Educators.Kain warna. Murid-murid lain mengenal pasti perkataan yang diwakili lima orang murid tersebut. • Melukis/Kraf tangan. Guru menunjuk ke arah murid secara rawak. v. Gelung Olimpik (Olympic Ring). Cadangan aktiviti: • Ceramah.5 Alatan untuk aktiviti Program Pendidikan dan Nilai-Nilai Olimpik: i. 3. will and mind). iii. keinginan dan minda (Balance between body. Obor. Pen marker. Murid-murid lain akan menyebutkan perkataan yang diwakili murid yang ditunjuk. SEGAR. ii.1 Pengenalan kepada Pergerakan Olimpik. 3. vii. Lagu Rasmi.org. viii. iii. vi.2 Simbol-simbol Olimpik: i. ii. 2.

b. Regangan otot bahagian bahu dan leher Bahagian Leher Bahagian Bahu ‘DON’T BE 3’ (Masa: 5 minit) Organisasi . Prosedur .regangan bahagian otot tangan.1 PENGENALAN Memanaskan badan merupakan satu aktiviti yang dilakukan bagi meningkatkan kadar denyutan jantung dan suhu badan serta menyediakan otot badan bagi aktiviti yang akan dilakukan. .berhenti di tempat pergerakan terakhir --. STEP DANCE ---.Lakuan diteruskan sehingga masa tamat. 2 orang di tengah bulatan. Contoh : a. MEMANASKAN BADAN. d.regangan bahagian otot badan. Aktiviti memanaskan badan dilakukan berselang-seli antara daya tahan kardiovaskular dengan regangan dan daya tahan otot.22 orang (berpasangan).berhenti ---. 4. seorang belakang).Berbentuk bulatan (seorang depan.berhenti ---. 4.lakuan akan diteruskan dengan regangan bahagian paha dan kaki. LOMPAT BINTANG berhenti ---.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4. .Murid A akan mengejar murid B. murid Y akan mengejar murid A pula. . c. ‘DON’T BE 3’ --.Murid B akan berlari dan berdiri di hadapan mana-mana murid X.regangan bahagian otot leher dan bahu. LAWAN CUIT LUTUT ---. Aktiviti memanaskan badan ini dilakukan untuk mengelakkan kecederaan.2 ORGANISASI MEMANASKAN BADAN SECARA BERIRAMA i. Y A X X B Y 36 37 .

Masa 3 minit. manakala murid B akan cuba mengelak daripada dicuit oleh murid A.Lakuan diteruskan sehingga wisel dibunyikan. Wisel. .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Cuit Lutut Organisasi Prosedur Berpasangan. Regangan otot bahagian tangan Bahagian Tangan A . B 38 39 . .Murid akan berdiri mengadap satu sama lain secara berpasangan.Murid A akan cuba mencuit lutut murid B. Pergerakan bebas.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Bahagian Tangan Bahagian Tangan 40 41 .

24 orang.Murid akan melakukan lompatan dengan kedua-dua kaki dibuka serentak semasa melompat dan menutup semula semasa mendarat.Tangan juga akan dibawa ke atas kepala semasa melompat dan turun ke sisi badan semasa mendarat.Apabila kiraan mencukupi 40. .Masa : 5 minit. Prosedur . murid akan berhenti serentak.Lakuan dilakukan secara beramai-ramai dengan kiraan 40 kali lompatan. . . Regangan otot bahagian badan Bahagian Badan Y X 42 43 .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lompat Bintang Organisasi . .Lakuan akan bermula apabila wisel ditiup.Berbentuk bulatan. . .

Regangan otot bahagian paha dan lutut Bahagian Paha (mula kaki kanan . .Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kanan) – kaki kanan akan dibuka ke sisi dan tutup semula.Tangan dihayun sepantas pergerakan.Pergerakan kaki di atas bebola kaki (jingkit). .Badan sedikit condong ke hadapan.Wisel. .Lutut dibengkokkan sedikit. .Kedudukan bebas berkumpulan. .Kedudukan kaki rapat . .buka kaki kiri) L L R 44 45 . .Masa 3 minit. .Lakuan diteruskan sehingga masa tamat/ wisel ditiup.buka kaki kanan) L R R (mula kaki kiri .22 orang. . Prosedur .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 ‘STEP DANCE’ Organisasi .Tip: Pergerakan daripada perlahan kepada semakin pantas. .Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kiri) – kaki kiri akan dibuka ke sisi dan tutup.

1-2-3-4) 46 47 . Guru boleh mengubah suai aktiviti memanaskan badan mengikut keupayaan murid-murid.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Bahagian Lutut Bahagian Lutut • Aktiviti ini merupakan aktiviti yang dicadangkan. Squasy. • Fasilitator boleh merujuk bahan rujukan yang dicadangkan seperti kad sumber TOP PLAY (Pergerakan dengan Sebiji Bola. 1 lawan 1. • Fasilitator juga boleh mempelbagaikan aktiviti/permainan kecil untuk memanaskan badan.

PERGERAKAN TANPA BOLA Sumber : Kad TOPS Sumber : Kad TOPS 48 49 . 1.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Contoh aktiviti memanaskan badan menggunakan kad sumber TOP. PERMAINAN PERGERAKAN…. ARNAB 2.

5.1 Sistem Kalah Mati (Knockout) i. penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 5. 5. tolak dengan 6. Tiada BYE pada pusingan seterusnya. SISTEM PERTANDINGAN. ii. • BYE hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja.1 PENGENALAN Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan. Baki 2 adalah BYE. Contoh 1: Pertandingan yang melibatkan 4 penyertaan.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian. Gunakan 8 (nombor kuasa 2 terdekat).1. Mudah diuruskan jika bilangan penyertaan adalah bersamaan dengan nombor kuasa 2 seperti 2. penjaga masa dan sebagainya. 32. Contoh 2: Pertandingan yang melibatkan 8 penyertaan.1. maka akan ada peserta yang akan mendapat BYE. 4. Dalam menentukan sistem pertandingan.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim. Peserta yang kalah akan disingkirkan. 8. 1 2 3 4 50 Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Peserta 1 BYE Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 51 . 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 • Kerumitan timbul apabila jumlah peserta tidak sama dengan nilai kuasa 2. Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 6 ialah 8. 64 dan seterusnya.1. Walau bagaimanapun. 16.2 SISTEM PERTANDINGAN 5.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 5. 5. peraturan dan rancangan aktiviti tahunan kelab. sistem pertandingan yang digunakan bergantung pada budi bicara penganjur. Contoh 3: Pertandingan yang melibatkan 6 penyertaan. 5.2.1.2 Bilangan gelanggang atau padang yang akan digunakan.3 Masa pertandingan yang diperuntukan.

Menang = 3 mata Cara Mengatur Urutan Pertandingan Pusingan 1. Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 9 ialah 16. Kejohanan OSOM • Tentukan bilangan penyertaan. 2. 52 53 .2. Baki 7adalah BYE. B lwn C. A D C B Dalam Pusingan pertama. Cadangan Aktiviti . • Susun peserta dalam satu ‘bulatan’ dalam petak. • A lwn C. 5. Contoh 4: Pertandingan yang melibatkan 9 penyertaan. Peserta 1. Peserta 1 dan Peserta 6 tidak akan bertanding. D lwn B. Contoh Carta Liga 4 Pasukan PASUKAN MERAH HIJAU BIRU KUNING 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) 2–3 (0) 2–2 (1) 2–2 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Peserta 1 BYE BYE Peserta 2 Peserta 3 BYE BYE Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 BYE BYE Peserta 9 MERAH HIJAU 0–3 (0) BIRU 1-3 (0) 3–2 (3) KUNING 1-3 (0) 3–2 (3) 2–2 (1) MATA 3 7 4 2 KEDUDUKAN 3 1 2 4 Peruntukan Mata : Kalah = 1 mata.2 Sistem Pertandingan Liga Semua peserta/pasukan akan bertemu dengan semua peserta/pasukan dalam kumpulan tersebut. 8 dan 9 tidak akan bertanding. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua. • Peserta A dikekalkan. 4. 5. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Dalam Pusingan pertama. A B D C Pusingan 2. • Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. 3. • Jalankan pertandingan OSOM untuk mencari johan pertandingan. tolak dengan 9. Gunakan 16 (nombor kuasa 2 terdekat). • Sediakan carta pertandingan. Seri = 2 mata. • A lwn D.

Pada akhir kejohanan. iii. Program TOP Play dan TOP Sport telah direka cipta untuk kegunaan muridmurid. iv. A C B D • • • • • • Sediakan Jadual Urutan Pertandingan. bola sepak. Memberikan nasihat yang berguna kepada guru mengenai: • Keselamatan. • Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. 6. • Peserta A kekal. ASAS PERMAINAN. Pelaksanaan. • Merangkumi permainan yang mampu disediakan dengan cepat dan mudah. 54 55 . • Menawarkan pelbagai jenis aktiviti gabungan. • A lwn B. • Peralatan. Aktiviti tersebut menawarkan pelbagai jenis kemahiran dalam permainan kategori serangan dalam format yang menyeronokkan. jumlahkan mata untuk menentukan Johan. Pasukan yang kalah diberi 1 mata. C lwn D. Aturan Pertandingan antara Peserta/Pasukan Untuk Jadual Liga PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3 6. • Sediakan Jadual Liga. Terdapat empat set kad sumber dalam program TOP Play dan TOP Sport iaitu: • TOP Play • TOP Sport Permainan Serangan TOP Sport Permainan Serangan telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan bola keranjang. • Pastikan bilangan penyertaan dalam kumpulan. ii. MERAH lwn KUNING HIJAU lwn BIRU MERAH lwn BIRU MERAH lwn HIJAU BIRU lwn KUNING KUNING lwn HIJAU Cadangan Aktiviti. Laksanakan pertandingan. Pasukan yang seri diberi 2 mata. • Menjentik ‘bola’ ke dalam gol. Kad sumber ini telah direka supaya: • Boleh digunakan untuk semua murid. Rajah contoh alatan: Jarak ikut kesesuaian meja Bola Gol Peraturan. hoki. • Adaptasi permainan. Penalti Meja Alatan: • Bola diperbuat daripada kertas (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). bola jaring dan ragbi. Program ini menggunakan kad sumber untuk memperkenalkan pelbagai jenis aktiviti gabungan kepada murid-murid. • Gol dibuat daripada kertas tebal (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). Pasukan yang menang diberi 3 mata. Keputusan dicatatkan dalam jadual.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Pusingan 3. Setiap peserta diberi lima peluang menjaringkan gol dari titik penalti.1 Pengenalan TOP Play dan TOP Sport i.

iii. iii.?’ yang digunakan dalam setiap panel boleh dibentuk soalan dengan mudah bagi menyoal individu atau kelompok muridmurid.?’ atau ‘apakah akan berlaku jika kamu cuba . Berhenti semasa menjalankan aktiviti untuk berfikir sejenak tentang aktiviti tersebut. Di belakang kad terdapat maklumat utama untuk kegunaan guru. Satu bahagian tambahan bahagian ini bertajuk adaptasi dan variasi. iv. Maka aktiviti ini menjadi lebih inklusif dan bercorak ansur maju.. Contoh kad untuk tujuan tersebut adalah seperti berikut: • Pergerakan dengan sebiji bola • Skuasy • Bola Golek • 1 lawan 1 • 1-2-3-4 6. Terdapat kad individu untuk setiap kemahiran menghantar.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 • TOP Sport Permainan Jaring/Dinding TOP Sport Permainan Jaring/Dinding telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan badminton. Semasa melakukan aktiviti.. Bahagian ini menggunakan kerangka STEP untuk memberikan idea tentang cara menjadikan sesuatu aktiviti itu lebih mudah atau mencabar.. menghantar dan menerima. 6. Penerangan tentang cara bermain.7 Menilai dan meningkatkan pencapaian Pemahaman murid-murid tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka akan menjadi lebih jelas sekiranya mereka disuruh memerhatikan lakuan muridmurid lain atau menyatakan apa-apa yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pencapaian... tenis dan bola tampar.4 Bahagian Belakang Kad Sumber Di bahagian belakang kad sumber terdapat panduan untuk guru menggunakan empat aspek program untuk pembelajaran: i. Menilai dan meningkatkan pencapaian.. vii. Bahagian ini memberikan idea yang dapat digunakan oleh muridmurid: i.. Menggolek. 6. i. Selepas kemahiran menghantar. iv.. menggunakan pelbagai sasaran yang mampu disediakan secara sementara atau yang kekal ditandakan pada tempat permainan. Kemahiran menghantar diperkaya dengan kemahiran mensasar.2 Menggunakan Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport Kad sumber TOP Play dan TOP Sport direka cipta supaya mudah digunakan. diperkenalkan pula kemahiran menerima yang merangkumi menangkap dan mengawal bola. Memukul... Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik. STEP mewakili: S = Space (ruang) T= Task (tugasan) E= Equipment (alat) P= People (murid) Setelah guru membiasakan diri dengan kerangka STEP. ii. Menendang.. Program ini bermula dengan pengenalan pergerakan dan penyesuaian memegang dan membawa bola. Kemudian diperkenalkan kepada guru aktiviti individu dan berpasangan untuk kemahiran asas seperti. Soalan ini boleh bermula dengan ‘bolehkah kamu.. v. i. ii. • TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan besbol.5 Mempelajari dan mengembangkan kemahiran Panel ini memberi guru butiran mengajar yang mudah untuk kemahiran yang murid gunakan semasa melakukan kemahiran dalam kad sumber. Sebagai satu rumusan aktiviti yang dijalankan 56 57 . ii. Mempelajari dan mengembangkan kemahiran. Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. ping pong. guru boleh menggunakan STEP untuk mengubah permainan dalam pelbagai kaedah yang berlainan. Perkataan ‘menggalakkan murid-murid untuk . kriket. 6... iii. viii.. Contoh penglibatan yang inklusif di panel Berfikiran Inklusif.Kad sumber TOP Play sesuai digunakan sebagai aktiviti memanaskan badan. rounders dan sofbol. Contoh peralatan yang sesuai. iv.?’. TOP Play direka berdasarkan aspek utama permainan seperti pergerakan.3 Bahagian Depan Kad Sumber Di depan kad sumber terdapat lima elemen utama. iii. vi. Langkah-langkah keselamatan. Gambar rajah aktiviti. Membaling. ii.6 Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik Bahagian ini menjana murid untuk berfikir dan memilih bagaimana mengaplikasikan kemahiran asas dan taktik secara individu dalam permainan. 6. Maklumat di depan kad boleh digunakan oleh guru dan kemudian oleh murid.. 6. v.. skuasy...

Sumber: Kad TOPS Keselamatan 58 59 .9 Berfikiran Inklusif Panel ini yang hanya terdapat dalam kad sumber TOP Sport mengandungi panduan yang sesuai untuk melibatkan murid-murid yang berkeperluan khas atau memastikan setiap murid melibatkan diri dalam permainan. Objektif yang sama dapat digunakan dalam pelbagai aktiviti yang berbeza.8 Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan Aspek penting ini dilaksanakan dengan dua cara. 6. Dalam setiap kad TOP terdapat satu objektif pembelajaran yang berkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. Bahagian ‘Bagaimana Bermain’ menyenaraikan semua maklumat yang perlu untuk melaksanakan permainan. Di samping itu terdapat juga kad sumber tambahan bahagian ini untuk TOP Play dan TOP Sport yang memberi idea yang boleh digunakan untuk pengajaran dan penilaian. Contoh 1.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6. Bagaimana bermain Sesetengah aktiviti mungkin memerlukan penerangan yang ringkas pada permulaan berbanding dengan gambar rajah. Kad TOP Play Bahagian Hadapan Bahagian Belakang Tajuk Aspek Pembelajaran Alatan Tajuk Tip Permainan Gambar Rajah Aspek Pembelajaran Format STEP Gambar rajah Secara umum aktiviti dan peraturan yang penting telah digambarkan dengan jelas.

keempat dan kelima dijalankan oleh murid-murid dengan kaedah stesen berkumpulan. Contoh aktiviti: Slot Asas Permainan i. iii. Di belakang kad sumber pula terdapat panduan tentang cara peralatan yang berlainan boleh digunakan untuk perbandingan. Gunakan lima Kad sumber daripada setiap kategori permainan digunakan untuk setiap slot. Peralatan Cadangan peralatan di depan kad sumber memberikan panduan tentang peralatan yang diperlukan untuk memulakan aktiviti.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Keselamatan Sesetengah aktiviti memerlukan langkah-langkah keselamatan yang spesifik dan hal ini dinyatakan dalam kad. Adaptasi Permainan Keselamatan 60 61 .10 Kad sumber TOP Sport mempunyai satu panel tambahan: Modifikasi permainan untuk sukan yang berbeza Bahagian ini memberikan nasihat tentang cara modifikasi sesuatu aktiviti yang asal dan menjadikan aktiviti itu lebih spesifik kepada sesuatu sukan. ii. ketiga. Aktiviti kad kedua. Salah satu contoh langkah keselamatan pada kad pemainan memukul dan memadang ialah ‘berada sejauh 10m dari pemukul’. Dengan cara ini. Aktiviti kad pertama digunakan oleh guru sebagai pengenalan kepada permainan kategori tersebut. Contoh 2. sesuatu aktiviti yang asal boleh menghala kepada pelbagai jenis sukan. memberikan murid-murid suatu pengalaman yang berlainan untuk menambahkan pengetahuan mereka. Kad TOP Sport Bahagian Hadapan Aspek Pembelajaran (1) Bahagian Belakang Tajuk Aspek Pembelajaran (3 dan 4) Cara Permainan Tajuk Alatan Berfikir Secara Inklusif Format STEP Gambar Rajah Aspek Pembelajaran (2) Sumber: Kad TOPS 6.

Kandungan Kad Sumber Posisi bersedia dan kepentingannya Pengamatan layangan bola dan berada di posisi untuk menangkap Memukul bola Mengembalikan bola atau bulu tangkis yang dilambung oleh rakan Memastikan bola dalam permainan Kad Sumber Anda bersedia? Bersedia untuk pantulan Memulakan servis Pengembalian yang berterusan Pukulan setia Kesihatan dan keselamatan dalam sukan merupakan satu aspek penting dalam sukan. 1. Murid perlu didedahkan tentang perkara ini sewaktu Kem Sukan Sekolah dijalankan.1 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 sumber makanan (kem sekolah rendah)/4 sumber makanan (kem sekolah menengah) daripada setiap nutrien makanan yang diambil pada setiap hari. Contoh Pelaksanaan Aktiviti: Objektif: Pada akhir sesi slot ini murid-murid dapat: 1. KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM SUKAN.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Contoh Slot 1 TOP Sport Permainan Serangan Contoh Slot 3 TOP Sport Permainan Kategori Memukul dan Memadang Kad Sumber Geng berantai Menangkap Balingan ke sasaran Ke sana dan kembali Kandungan Kad Sumber Permainan rounder atau sofbol dengan kemahiran menangkap Kemahiran membaling dan memadang Ketepatan balingan Berlari dengan bet dan mengembangkan kemahiran ketepatan boling dengan tekanan Satu permainan kecil dengan penekanan terhadap aspek membuat keputusan Kad Sumber Gerbang/Laluan Peti Harta Karun 1-2-3-4 Mencari Ruang Bola 3 Gelung Kandungan Kad Sumber Pergerakan Dengan Bola Pergerakan Dengan Bola Menghantar Dan Menerima Menghantar Dan Menerima Dengan Pihak Lawan Permainan Dengan Pelbagai Zon Menjaring Dan Bermain Lari dan kembali Contoh Slot 2 TOP Sport Permainan Jaring/Dinding 7. 1. 62 63 .3 Memupuk semangat bekerjasama.2 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 langkah pencegahan (kem sekolah rendah)/4 langkah pencegahan (kem sekolah menengah) daripada empat jenis kecederaaan yang mungkin berlaku. keyakinan diri dan kepemimpinan murid.

Murid dibahagikan kepada empat kumpulan dengan melantik ketua. 2. • Kecederaan juga sering berlaku semasa latihan dan pertandingan. Guru menunjukkan gambargambar dan menanyakan soalan tentang atlet yang mencapai kejayaan di peringkat sekolah atau di peringkat antarabangsa: • Murid menghayati gambar atlet sekolah/antarabangsa sebagai idea. galian & fiber. 2 STRATEGI/ AKTIVITI Pengenalan/Set induksi (5 Minit ) Soal Jawab i. 3. vitamin. ii. Kepelbagaian makanan (5 kumpulan). Makan malam mengikut: • jenis zat/nutrien makanan (karbohidrat. Aktiviti 2: (30 Minit) Pemakanan • Pembentangan oleh wakil kumpulan. 4. Minum petang. Kurangkan lemak Gambar piramid makanan: 64 65 . fiber). ii. i. Sumber Zat/ Nutrien Makanan. • Kejayaan dicapai dengan latihan dan pemakanan yang cukup. vitamin. Cara makan yang betul. lemak. Diet – bijirin. BBM: Perkembangan 1 BIL 1 ALATAN Gambar / Carta Pemakanan & Kecederaan Lembaran Kerja KUANTITI 8 set 40 helaian Aktiviti 1: (15 Minit) Pemakanan • Perbincangan dalam kumpulan. i. • Cara makan yang betul 1. • Cara makan yang betul. garam galian. garam galian. Contoh gambar: Guru memaparkan gambar piramid makanan dan membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: • Zat/nutrien makanan (karbohidrat. protin. Cara makan yang betul. fiber) mengikut hidangan sajian. 3. Pemakanan iii. 2. lemak.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Penerapan Nilai: Kerjasama dengan memberikan pendapat kepada rakan dalam kumpulan. Makan tengah hari. sayur & buahbuahan serta vitamin. Pencapaian ii. Sarapan pagi. Kecederaan FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI/CATATAN Guru memperkenalkan zat/ nutrien makanan dan setiap kumpulan perlu menyenaraikan makanan yang diambil pada: 1. protin. Kertas mahjong dan pen maker diberi kepada setiap kumpulan. Sumber Zat/ Nutrien. pencatat dan pembentang.

Sebarang luka atau kerosakan pada tisu lembut & organ semasa menjalankan aktiviti dengan mempamerkan gambar jenis kecederaan seperti berikut: 1. & No telefon • bagaimana kecederaan berlaku? • Tanda-tanda kecederaan Swelling Fracture 66 67 . 3. Terjatuh. Elakkan dehidrasi. Kumpul maklumat penting: • Nama pesakit. Patah tulang. 4. Guna alatan & kemudahan yang selamat & ikut spesifikasi. Penyaringan prapenyertaan. 2. 4. Perkembangan 2 Aktiviti 3: ( 15 Minit) Kecederaan • Perbincangan dalam kumpulan. Memanaskan badan. Pertembungan/ perlanggaran. Kurangkan gula. i. Ketua. 2. 2. Dislokasi: • Sebab berlaku kecederaan & Langkah pencegahan. 3. ii. Guru menerangkan cara yang perlu dilakukan ketika berlakunya kecederaan: 1. 6. Aktiviti sukan/latihan berlebihan. Langkah pencegahan. i. Kecuaian individu. permukaan kawasan permainan dan lain-lain. Sebab berlaku. Faktor persekitaran – cuaca. Terkehel. Sebab berlaku. 6. 1. 5. Patuhi peraturan & undang permainan. Garam (sodium). Jauhi arak (banyak kalori tetapi tiada nutrien). • Langkah pencegahan berlaku kecederaan. 7.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4. Guna pelindung keselamatan. pencatat dan pembentang dilantik. Kertas mahjong dan pen marker diberi kepada setiap kumpulan. Hentakan langsung daripada pihak lawan/ peralatan sukan. 5. ii. 4. regangan dan menyejukkan badan. 6. Status kecergasan yang baik. 2. Contoh gambar kecederaan terkehel dan patah tulang: Perkembangan 3 Aktiviti 5: (25 minit) 5. Aktiviti 4: (30 Minit) Kecederaan • Pembentangan oleh wakil kumpulan. Minum air secara berkala – elak dehidrasi. Langkah pencegahan. Memerhati & menilai dengan tenang. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. 3. Guru membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: • Sebab berlaku kecederaan 1. 7. Guru menerangkan KECEDERAAN SUKAN . Teknik yang salah dan 7. Kekejangan otot.

Sebab berlaku. Guru menerang dan menunjuk cara rawatan PRICE iaitu: 1. E = Elevate: Tinggikan bahagian yang cedera. 5. Elevate Price e Rest Ice Compress Penutup Aktiviti 4: (10 Minit) Rumusan • Pemakanan • Kecederaan • Pengurusan Kecederaan Murid diberi lembaran kerja untuk menilai kefahaman mereka dalam slot 8 ini. Hubungi pihak hospital. P = Protect: Lindungi bahagian cedera supaya tidak jadi serius. Pemakanan. 2. 3.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Pengurusan Kecederaan Sukan • Perbincangan dalam kumpulan. ii. i. 68 69 . 2. 4. Kecederaan. C = Compress: Balut bahagian cedera untuk elak bengkak. Murid diberi nota berkaitan dengan rawatan PRICE. Cara Pengurusan Kecederaan. Langkah pencegahan. 3. 3. R = Rest: Rehat pesakit/ bahagian yang cedera. I = Ice: Letak ice pack di bahagian yang cedera. Guru membuat rumusan dan kesimpulan selepas murid menghantar lembaran kerja berkenaan: 1.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 Lampiran A Contoh senarai semak bagi Kem Komandan (sila tanda ( / ) di ruangan yang berkenaan) 70 71 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran A Contoh senarai semak bagi AJK Disiplin/Keselamatan Lampiran A Contoh senarai semak bagi AJK Kerohanian/Moral/Riadah Contoh senarai semak bagi AJK Pertandingan/Latihan/Bengkel Contoh senarai semak bagi AJK Makanan/Minuman Contoh senarai semak bagi AJK Pendaftaran/Penginapan Contoh Senarai Semak bagi AJK Dokumentasi 72 73 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran B CARTA ALIR PENGURUSAN KES-KES KECEDERAAN Lampiran C Kehadiran Peserta: 74 75 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran D Contoh Laporan Kem Komandan 76 77 .

Vasuderan Yasmin bt Othman Nor Azlina bt Mohammad Suberi PANEL PENULIS Teing Tai Chee Nor Hamizan bt Omar Zainal bin Tamby Chik Sarimah bt Mohd Zainul Ghasid bin Salleh AHLI Badrul Ihsan bin Mahidin Mohammad Adham bin Sallehon Mohd Redza bin Mohammad Nor Azmah bt Mat Adenan Rohaiza bt Ujang Norhayati bt Nordin Mohd Hafeez Hazreek bin Razak Mohd Hazri bin Abd Latib Subramaniam Sengodan Lee Su Hau Ramzol bin Muhamad Ang Kean Koo 78 79 .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran E PERMAINAN 30 PETAK AJAIB BAHAGIAN SUKAN Dr. Zuber bin Hassan Lucia Quek Sai Gearn Ismail bin Ibrahim K.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 82 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful