Manual Kem Sukan Sekolah 2013

i

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

ISI KANDUNGAN
© Bahagian Sukan, 2013 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula atau ditukarkan dalam apa juga bentuk dan apa juga cara sama ada secara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Diterbitkan oleh: Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 dan 7, Blok E13, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel : 03-8884 1002 Faks : 03-8884 1034 Laman Web : http://www.moe.gov.my/bsukan

KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN SUKAN BAB 1 KEM SUKAN SEKOLAH
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengenalan. Latar Belakang Kem Sukan Sekolah. Matlamat Kem Sukan Sekolah. Objektif Kem Sukan Sekolah. Asas-Asas Pertimbangan Kem Sukan Sekolah. Kumpulan Sasaran Kem Sukan Sekolah. Impak / Hasil Kem Sukan Sekolah.

v

9 9 10 10 10 12 12

BAB 2 PENGURUSAN KEM SUKAN SEKOLAH
1. Carta Aliran Pengurusan Kem Sukan Sekolah. 2. Jawatankuasa Kem Sukan Sekolah. 3. Bidang Tugas Jawatankuasa. 3.1 Tugas Kem Komandan. 3.2 Jawatankuasa Pertandingan/Latihan/Bengkel. 3.3 Jawatankuasa Peralatan. 3.4 Jawatankuasa Majlis Penutup. 3.5 Jawatankuasa Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan. 3.6 Jawatankuasa Hadiah/Cenderamata/Sijil. 3.7 Jawatankuasa Sambutan/Buku Program. 3.8 Jawatankuasa Perubatan/Kecemasan/Pertolongan Cemas. 3.9 Jawatankuasa Pengangkutan. 3.10 Jawatankuasa Siar Raya/Publisiti Dan Dokumentasi. 3.11 Jawatankuasa Urus Setia. 4. Jadual Kem Sukan Sekolah. 15 16 17 17 18 19 20 20 22 22 23 23 23 23 24

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-Dalam-Penerbitan

Manual kem sukan sekolah 2013 ISBN 978-983-3444-51-9 1. Outdoor education – Malaysia – Handbooks, manuals, etc. 2. School camps – Malaysia -- Handbooks, manuals, etc. 3. Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Sukan. 371.384

ii

iii

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

KATA ALU-ALUAN
BAB 3 AKTIVITI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengurusan Aktiviti. Suai Kenal. Program Pendidikan Dan Nilai-Nilai Olimpik. Memanaskan Badan. Sistem Pertandingan. Asas Permainan. Kesihatan Dan Keselamatan Dalam Sukan. 31 32 35 36 50 55 63

PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam Sejahtera 1Murid 1Sukan Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kejayaan dalam menghasilkan Manual Kem Sukan Sekolah (1Murid 1Sukan) untuk digunakan di sekolah. Penghasilan manual ini menepati usaha Transformasi Pendidikan Negara yang berhasrat untuk meningkatkan penyertaan murid dalam bidang sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan agar setiap murid dapat menikmati manfaat bersukan bagi melahirkan insan yang sihat dan cergas. Justeru, pelbagai aktiviti sukan telah diperkenalkan bagi menarik minat murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam bidang sukan. Dasar ini adalah selaras dengan Dasar Sukan Negara untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat dan dimulakan di peringkat sekolah. Manual ini dibina khusus untuk membantu guru-guru dalam melaksanakan program Kem Sukan Sekolah di peringkat sekolah dan di peringkat daerah. Manual ini boleh dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk mengendalikan Program Kem Sukan Sekolah secara teratur dan sistematik. Pelaksanaan program ini sudah pasti akan menyentuh pelbagai aspek seperti penyertaan murid, penyediaan prasarana serta perancangan program dalam pelbagai peringkat. Bahagian Sukan berharap manual ini akan membantu khasnya guru penasihat kelab sukan dalam menjalankan program-program kesukanan di sekolah sepanjang tahun. Sekian.

LAMPIRAN
A. B. C. D. E. Contoh Senarai Semak. Carta Aliran Pengurusan Kes Kecederaan. Borang Kehadiran Peserta. Contoh Laporan Kem Komandan. Permainan 30 Petak Ajaib. 71 74 75 76 78 79

PENGHARGAAN

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan

iv

v

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

Manual Kem Sukan Sekolah 2013

vi

vii

Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi. 2.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi.1 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Ad-Hoc Pembangunan Sukan Sekolah yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. Dapatan kajian sukan telah mengatakan bahawa aktiviti sukan dapat menyemai. Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan. Elemen keseronokan. iii. 2. LATAR BELAKANG KEM SUKAN SEKOLAH. memupuk dan menanam perasaan kekitaan antara murid-murid pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza.5 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:i. PENGENALAN. 2.2 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan setiap murid menyertai sekurangkurangnya satu aktiviti sukan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011. iv. 2. ii.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 1. 2. Semua murid sekolah diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan.3 Dasar 1MURID 1SUKAN ini merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal dan mental. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 telah memperakukan bahawa aktiviti sukan adalah penting di semua peringkat persekolahan. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan. viii 9 . 2.4 Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat memperkembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan. 2.

10 11 . 4. jasmani dan sosial. Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum. Membantu dalam penganjuran pertandingan. 4.3 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan. 5. iii.9 Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif. 3.1 Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokan. 4. Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab. Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan. MATLAMAT KEM SUKAN SEKOLAH. Meningkatkan kecergasan jasmani. berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.1 Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan. 3. 5.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010.4 Bersukan melalui aktiviti yang diubah suai (modified games). iii.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. rohani. ii. v.8 Dalam jangka masa panjang. OBJEKTIF KEM SUKAN SEKOLAH.7 Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. cerdas serta berdaya saing tinggi. iv. kreatif dan inovatif dalam kalangan murid. 5. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM SUKAN SEKOLAH. 5. Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld. emosi. ii. 5. 5.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. cergas. Dalam aspek penilaian 2012. ii.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Membina jati diri. Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan. 5. Membentuk sahsiah.3 Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai lima (5) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang syumul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu:i. Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum. 5. iii. Meningkatkan disiplin.5 Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan inovatif. kognitif dan afektif. Memperkasakan penilaian dalam sukan. 5. Dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. v.4 Lima strategi telah dirangka bagi melaksanakan Dasar 1MURID 1SUKAN :i.11 Kem Sukan Sekolah merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakat.4 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. 3.3 Murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai ahli kelab. 5.2 Melalui rangsangan/tugasan murid dapat: i. Di samping memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16. Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld. 4. 5.1 Melatih satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16. 5.6 Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan penyertaan murid dalam sekurangkurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. 4. 4.2 Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis. iv. 3. Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain psikomotor. perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan aplikasi Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK).

Bagi sekolah kurang murid. IMPAK / HASIL KEM SUKAN SEKOLAH. 12 13 .5 dan 6. .AJK induk kelab sukan. .dua (2) orang wakil setiap kelab sukan dari Tingkatan 2 sahaja. iii.Tingkatan 2 sahaja.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6. . 6. KUMPULAN SASARAN KEM SUKAN SEKOLAH. Murid yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti kelab sukan. 6.2 SEKOLAH MENENGAH: .Bilangan maksimum peserta setiap kem 40 orang. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dalam kalangan murid.1 SEKOLAH RENDAH: . Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta mengamalkan gaya hidup sihat.Tahun 4 . i. ii. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. . 7. .Bilangan minimum peserta setiap kem 40 orang. boleh bergabung dengan beberapa buah sekolah. iv.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 1. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEM 1 2 Pembentukan Jawatankuasa Mesyuarat Jawatankuasa 3 4 14 Pelaksanaan Pembentukan Jawatankuasa 15 .

iii. Surat-menyurat. Mencatat segala keputusan mesyuarat. Memberi taklimat setiap sesi aktiviti. Menjalankan aktiviti – aktiviti pagi iaitu nyanyian lagu patriotik dan senaman pagi. Semasa kem i. vii. 16 17 . Hospital atau klinik kesihatan yang berdekatan). Mengadakan Program Suai Kenal bagi peserta.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 2. sijil. Pengerusi : Pengetua/Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi 3 : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Setiausaha Sukan (Kem Komandan) Bendahari : Pembantu Tadbir Kewangan Ahli jawatankuasa : Latihan/Bengkel Peralatan Majlis Penutup Pendaftaran/Penginapan/Makanan/Jamuan Hadiah/Cenderamata/Sijil Jemputan/Sambutan/Buku Program Perubatan/Keselamatan/Pertolongan Cemas Pengangkutan Siar raya/Publisiti dan Dokumentasi Urus setia 3. c. iv. iv. Melaporkan segala aktiviti yang telah dijalankan. Bertanggungjawab ke atas kebajikan setiap peserta.AJK di bawah pimpinannya. * Murid boleh dilibatkan sebagai fasilitator dalam setiap ajk. iii. Menyelaras dan memantau secara terus dengan AJK . Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. * Ini merupakan cadangan dan tertakluk kepada keperluan sekolah. b. vi. Melantik ketua peserta lelaki dan perempuan . Sebelum kem i.1 TUGAS KEM KOMANDAN: i. Menyediakan semua nombor talian bagi tujuan kecemasan. Membantu melaksana dan memantau aktiviti. Membantu merancang. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA. Menyenaraikan nombor talian kecemasan (Polis. ii. JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH. d. Membantu mengurus: a. Menyelia urusan logistik. 3. iv. viii. ii. Menyelaras dan memantau semua elemen di bawah pimpinannya. Bertanggungjawab sebagai jawatankuasa latihan/bengkel. menyelaras dan menyelia aktiviti program. Menjadi AJK perhubungan kecemasan. ii. iii. v. Menyediakan carta analisis kehadiran. pelantikan. Menyediakan jadual tentatif.

Menyediakan bahan-bahan program mengikut slot yang diperlukan. viii. iii. v. masa dan bahan-bahan mengenai program kem untuk peserta dan guru pengiring. Selepas kem i. cara. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kem berkenaan. Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk bertugas daripada pegawai-pegawai yang dicadangkan. Menentukan bahan-bahan yang telah lengkap disediakan mengikut slot. viii. Memastikan pegawai-pegawai bertugas memakai pakaian yang sesuai. Memberikan nasihat dan bekerjasama dengan jawatankuasa latihan. vii. Membuat pendaftaran kedatangan pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka di tempat penginapan serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai. xi. menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik. v. Semasa kem i. iii. ix. Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kecil yang lain seperti Jawatankuasa Alatan. iv. iii. Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan. menempatkan dan menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara tiga hari sebelum kem dijalankan. ii. Menyediakan buku rasmi format pertandingan antara kumpulan dan mengemaskini borang-borang yang berkaitan. Membantu menguruskan sijil. Menguruskan segala kes kecemasan semasa kem dijalankan. x. jadual dan giliran tugas. iv. iv. xi. x.2 JAWATANKUASA PERTANDINGAN/LATIHAN/BENGKEL Sebelum Kem i. Selepas kem i. Menyemak. Menghubungi Jawatankuasa Penginapan bagi mencadangkan tempat penginapan pegawai yang memerlukannya. menyediakan bahan-bahan dan butiran serta alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut yang akan dibuat 10 hari sebelum kem.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 v. ii.3 JAWATANKUASA PERALATAN Sebelum kem i. Membantu menguruskan pendaftaran AJK dan peserta. Memastikan keadaan kem sentiasa terkawal. 18 19 . Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. ii. vi. xii. Menentukan pegawai simpanan bagi menggantikan pegawai-pegawai yang tidak hadir. Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan. Menyediakan laporan bertulis dan cadangan penambahbaikan 3. Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan diserahkan kepada Urusetia Induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kem. Menyusun. Menyenaraikan cadangan pegawai-pegawai latihan/bengkel yang bertauliah untuk lantikan sebagai pegawai kem. vi. vii. Menyediakan borang-borang yang diperlukan. Menentukan tempat. Memantau dan menjaga tatatertib serta disiplin peserta dan AJK. Membuat penilaian aktiviti pada setiap hari. vii. iii. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Menentukan tempat. Memproses menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang diterima daripada sekolah mengikut permainan dan peringkat umur. Tugas-tugas lain yang difikirkan perlu. viii. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkenaan seperti sediakala kepada urus setia pengelola. vi. Mengedarkan satu naskhah laporan kepada JK Hadiah dan Cenderamata. Menentukan ketua kumpulan. ii. Menyediakan laporan harian aktiviti kem dan murid. Menjadi sumber rujukan setiap masa. ix. 3. Memberikan taklimat dan pelarasan tugas kerja kepada Jawatankuasa Aktviti/ Bengkel. xii.

vi. 3. Merekod dan mengemaskinikan jumlah sebenar pegawai.5 JAWATANKUASA PENDAFTARAN/PENGINAPAN/MAKANAN/JAMUAN Sebelum Kem i. v. bagi menentukan semua tempat aktiviti disediakan dengan baik. Pertandingan. Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai. vi.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Semasa Kem i. Urusetia Induk. d. bilik perubatan dan menentukan tempat letak kereta/bas. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut permainan dan menyimpan balik peralatan. Menyediakan tatacara pendaftaran penginapan dan peraturan-peraturan penginapan (jika bermalam). iii. Mengatur dan menentukan masa serta susunan acara majlis penutup. vii. Perhubungan dan Kebajikan peserta. Kawalan/Keselamatan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. iii. Berhubung dan membuat tinjauan terhadap tempat penginapan yang dicadangkan bagi menentukan kesesuaian. Jamuan dan siar raya dalam menentukan kelengkapan dan penyelarasan perjalanan upacara perasmian dan penutupan majlis. f. 3. menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai/peserta sepanjang berlangsungnya kem. ix. Melabelkan bilik-bilik penginapan. Mengeluarkan. Memastikan semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam telah diurus pemulangannya. Memastikan semua bilik yang digunakan bersih. Selepas Kem i. iii. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. e. ii. ii. ii. Teknik. ii. iii. iv. bilik air. Memastikan kawasan aktiviti bersih seperti sebelum kem dilaksanakan. Menguruskan dan memastikan agar tempat jamuan diuruskan dengan sempurna. Menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh peserta semasa menginap di tempat penginapan.4 JAWATANKUASA MAJLIS PENUTUP i. Mengelola. Perubatan/Kecemasan. iv. viii. iii. Menentukan menu makanan peserta dan pegawai. ii. Mendapatkan jumlah sebenar peserta dan pegawai kem untuk tujuan tempahan makanan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Bekerjasama dengan Urus setia/Latihan/Alatan/Keselamatan. Melaporkan sebarang kerosakan jika ada kepada urus setia. Hadiah dan Cenderamata. Menyediakan papan kenyataan untuk dirujuk oleh jawatankuasa berikut: a. v. Menempatkan peserta berdasarkan jumlah peserta. Melantik juruacara bagi majlis penutup. Semasa Kem i. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi. Pendaftaran. peserta yang menginap di tempat penginapan . 20 21 . c. Membuat penyeliaan dan melaporkan sebarang kerosakan semasa peserta menginap di tempat penginapan kepada jawatankuasa berkenaan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. iv. ii. Lain-lain bahagian yang difikirkan perlu. iii. Sambutan dan Jemputan. Memastikan semua alatan dan kemudahan yang digunakan diserah kembali kepada yang berkenaan. Selepas Kem i. Berhubung rapat dengan Jawatankuasa Aktiviti/Bengkel. b.

Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Mendokumentasikan semua peristiwa. Taklimat kepada penerima-penerima hadiah. Mendapatkan kerjasama daripada klinik kesihatan berhampiran. PUBLISITI DAN DOKUMENTASI i. 3.9 JAWATANKUASA PENGANGKUTAN i. ii. Semua Pengetua sekolah berkenaan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. 22 23 . c. v. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. b. menyedia dan menguruskan pengangkutan peserta. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.6 JAWATANKUASA HADIAH/CENDERAMATA/SIJIL i. mencadang bentuk sambutan yang akan dibuat semasa ketibaan tetamu khas semasa perasmian penutup. Menyediakan tempat pendaftaran. Urus setia kem. ii. e. b.11 JAWATANKUASA URUS SETIA i. Para jemputan majlis perasmian. Senarai nama ahli jawatankuasa pengelola dan senarai nama jawatankuasa kecil. Menyediakan dan mengedarkan buku program semasa menyambut tetamu. v. h. 3. Menyediakan alat siar raya. Menyediakan sijil/hadiah-hadiah/menyemak/mengasingkan mengikut susunan acara pertandingan. Menyelaraskan dengan jawatankuasa kecil hadiah/ sijil dan cenderamata. v. 3. Menjadi penyelaras bagi semua jawatankuasa kecil kem.10 JAWATANKUASA SIAR RAYA. Pegawai Kem. c. ii. e. iv. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. iii. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Guru Pengiring/Setiausaha Sukan. Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. Semua Guru Besar sekolah berkenaan.8 JAWATANKUASA PERUBATAN/KESELAMATAN/PERTOLONGAN CEMAS i. Penghargaan. ii. iii. Menyerahkan buku program sebelum kem bermula kepada: a. Atur cara Majlis Perasmian Penutup. vii. 3.7 JAWATANKUASA JEMPUTAN/SAMBUTAN/BUKU PROGRAM i. b. vi. 3. Kata alu-aluan. iv. Mendapatkan sijil-sijil daripada urus setia untuk disampaikan kepada peserta kem semasa majlis perasmian penutup. Isi kandungan Buku Program.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. iii. Menyediakan peralatan penyampaian hadiah. Mengatur. Senarai nama pegawai kem. Menyediakan perkhidmatan pertolongan cemas sepanjang kem dijalankan. d. iii. iv. Menyedia dan mencetak buku program: a. Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan. d. ii. iii. g. f. Jadual kem. Memastikan kawasan untuk aktiviti kem selamat. Menyediakan bilik rawatan dan kelengkapannya di kawasan kem. ii. Menyediakan dan mengedarkan surat jemputan kepada : a. iv. Merangka.

30 ptg 10.00 ptg AKTIVITI Semua Peserta Melapor Diri TINDAKAN/ LOKASI Pemudah cara Kem Komandan/ Timbalan Kem Komandan Kem Komandan Pemudah cara 7.30 mlm – 11.00 ptg – 4.30 ptg 4.30 ptg 6.30 pg – 6.30 pg – 12.00 ptg – 4.00 pg 8.00 pg – 10.00 ptg – 4.00 pg 4.30 pg 7. JADUAL KEM SUKAN SEKOLAH 3 Hari 2 Malam 5.30 tgh 12.30 ptg HARI KEDUA 10.30 tgh – 2.00 mlm Pemudah cara 24 25 .30 ptg 4.30 pg – 7.00 pg – 7.00 ptg 4.00 pg – 10.00 pg Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 4 Pengurusan Sesi Aktiviti (Praktikal) Rehat/Minum PagI SLOT 5 Asas Permainan Kategori Serangan Makan Tengah hari/ Solat/Pengurusan Diri SLOT 6 Sistem Pertandingan (Kalah Mati & Liga) Rehat/Minum Petang SLOT 7 Asas Permainan Kategori Jaring/ Dinding Pemudah cara Pemudah cara Pemudah cara TARIKH MASA 2.30 ptg – 5.30 mlm 2.30 pg 6.30 ptg – 6.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4.30 mlm 8.00 ptg – 4.30 pg – 8.30 pg HARI PERTAMA 5.30 ptg – 6.30 ptg – 8.30 ptg Minum Petang/Solat Pengurusan Diri SLOT 1 Taklimat Kem & Suai Kenal SLOT 2 Pengenalan Aktiviti Memanaskan Badan & Menyejukkan Badan Makan Malam/Solat Pengurusan Diri SLOT 3 OVEP/Dinamika Kumpulan Minum Malam Pengurusan Diri Pemudah cara Kem Komandan/ Pemudah cara Pemudah cara 10.30 mlm – 10.

00 pg 10.30 th * untuk asas-asas permainan sila rujuk Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia.30 pg – 12.00 pg – 7.30 pg – 7.30 pg – 6.30 mlm Makan Tengah hari/ Solat/ Pengurusan Diri/ Bertolak Balik Kem Komanda Timbalan Kem Komandan 10.00 pg – 10.30 pg – 8.30 mlm – 11.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6.30 ptg – 8.00 pg 8.00 pg Talian penting untuk dihubungi: Polis : Ambulans : Klinik Kesihatan : Penolong Kanan : Kokurikulum Info Program : 7.00 mlm 5.30 ptg 8. 26 27 .30 th – 2.00 pg – 10.30 mlm – 10.30 pg 6.30 mlm Makan Malam/Solat/ Pengurusan Diri SLOT 8 Keselamatan & Kesihatan Dalam Sukan Minum Malam/ Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/Doa/ Taklimat Malaysia Cergas/ Senamrobik Sarapan Pagi SLOT 9 Asas Permainan Kategori Memukul & Memadang Rehat/Minum Pagi SLOT 10 Sesi Maklum balas/ Penilaian/Penutup/ Penyampaian Sijil Kem Komandan Timbalan Kem Komandan Pemudah cara Permainan Kem Komandan Pemudah cara 12.30 pg 10.30 pg Pemudah cara HARI KETIGA 7.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 28 29 .

• Membuat laporan pelaksanaan aktiviti semasa refleksi.2 Setiap kumpulan diberikan tugasan seperti berikut: i.3.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 1. 1.4 Membuat kesimpulan dan refleksi. iii. 30 31 . • Menentukan masa perlawanan. 1.2. 1. Peserta mengurus dan melaksanakan satu perlawanan persahabatan. Merancang satu perlawanan persahabatan (30 minit) Setiap kumpulan dikehendaki merancang berdasarkan butiran berikut.1 Objektif: i.3 Memastikan masa yang diperuntukan dipatuhi. ii. • Membincangkan cara untuk melaksanakan perlawanan. 1. • Menentukan jenis permainan.3.3.1 Peserta kem dibahagikan kepada beberapa kumpulan (Setiap kumpulan terdiri daripada 10 peserta). • Membuat persiapan tempat/ gelanggang permainan.2 Perlaksanaan aktiviti 1. gunting.1 Memberikan arahan kepada setiap kumpulan tentang aktiviti yang hendak dijalankan. bola lembut (foam). Melaksanakan perlawanan (20 minit bagi setiap kumpulan) • Setiap kumpulan dikehendaki mengelolakan perlawanan yang telah dirancang dalam masa 20 minit. kreatif dan inovatif.3 Peralatan sokongan. Peserta berfikiran kritis. PENGURUSAN AKTIVITI. 1. 1.2. 1.2.3. ii.2 Memantau setiap kumpulan sambil memberikan respon tentang aktiviti. 1. Kertas surat khabar. tip pelekat. • Kumpulan lain bertindak sebagai pasukan yang akan mengambil bahagian. Peserta merancang satu aktiviti perlawanan persahabatan. kertas mahjong. marker.3 Catatan Untuk Fasilitator 1. • Menyenarai dan menyediakan peralatan yang diperlukan (dihasilkan dari bahan sokongan yang diberi).

Jawapan hanya “ya” atau “tidak”. Peserta beratur mengikut barisan. 2. nombor telefon. 2. Melatih peserta berkomunikasi dengan cara berkesan dalam masa singkat dengan orang yang baru dikenali. 5. Setiap peserta menerima sehelai edaran 30 petak ajaib. Abjad pertama nama ibu. 2. Jika jawapan “ya” catatkan nama. Contoh 2 Tajuk : 30 Petak Ajaib Bahan : Sehelai kertas yang mengandungi 30 petak yang bertulis minat. c. Abjad pertama haiwan kesayangan. 32 33 . hobi dan cita-cita. tandatangan dan negeri asal peserta dalam petak ajaib. 6. Impak: 1. 3. Peserta diminta berjumpa sahabat mereka dan bertanyakan mana-mana satu soalan daripada petak ajaib. Bulan kelahiran.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 2. 4. Perlaksanaan: 1. b. SUAI KENAL Latihan ini memberikan peluang kepada semua individu untuk meluahkan apa-apa yang dirasai semasa aktiviti dilaksanakan agar pengalaman yang dirasai dapat dikongsi bersama dengan ahli kumpulan. Aktiviti Suai Kenal Contoh 1 Tajuk : Membentuk Kelompok Kategori Bahan : Tiada Pelaksanaan: 1. Sepuluh peserta yang lewat diminta menyanyikan satu lagu patriotik. Mencungkil sifat berani dalam diri peserta. Penilaian: Peserta dapat berkenalan dengan peserta lain. (5 Lelaki & 5 Perempuan). Rumusan: Banyak faktor boleh merapatkan hubungan sesama manusia yang baru berkenalan. Jika jawapan “tidak” tanya peserta lain. Penilaian: Peserta dinilai kecekapan mereka bergerak mencari kumpulan masing-masing. Rumusan: Peserta dapat menggunakan kemahiran berinteraksi dengan peserta lain dan mengetahui minat serta latar belakang peserta yang ditemui. Aktiviti tersebut menjadi cabaran untuk diharungi bersama. Impak: Menimbulkan rasa kemesraan sesama peserta. Setiap peserta dikehendaki membentuk satu kelompok besar berdasarkan: a.

Murid-murid lain akan menyebutkan perkataan yang diwakili murid yang ditunjuk. Kad manila. Murid yang tersilap sebut perkataan akan terkeluar daripada permainan. SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR Pelaksanaan: 1. 3. 3. ii. PROGRAM PENDIDIKAN DAN NILAI-NILAI OLIMPIK (OVEP – OLYMPIC VALUES EDUCATION PROGRAMME).1 Pengenalan kepada Pergerakan Olimpik. Benang. Obor. Guru menunjuk ke arah murid secara rawak. Impak: Menyemai semangat kerja berpasukan. Sumber Rujukan: 1. viii. iii. Kertas warna. vii. v.3 Lima nilai pendidikan semangat Olimpik: i. Pilih lima orang murid. Setiap murid mewakili perkataan SAYA. iii.Kain warna. Keseronokan atas usaha (Joy of Effort). Keseimbangan antara jasmani. iv.org. Rumusan: Mengukur fokus dan konsentrasi murid. 4. will and mind).org>Olympism in Action>Educators. ii. iv. Cadangan aktiviti: • Ceramah. www. 3. MINUM. Penilaian: Merangsang daya ingatan murid. 2. Contoh 3 Tajuk : SAYA SUKA MINUM SUSU SEGAR 3. Lagu Rasmi.my.olympic.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 3. Menghormati orang lain (Respect for others).5 Alatan untuk aktiviti Program Pendidikan dan Nilai-Nilai Olimpik: i. vi. Kertas mahjong. iv. www.4 Olimpian/Bekas Olimpian Negara. ii. 3. Pen marker. • Tayangan Video/Slaid. 34 35 . • Main Peranan (Role-play). Gelung Olimpik (Olympic Ring). Semangat kesukanan (Fair play). iii.org. Murid-murid lain mengenal pasti perkataan yang diwakili lima orang murid tersebut. • Melukis/Kraf tangan. www. 3. SEGAR. Mengejar kecemerlangan (Pursue of Excellence). SUKA.2 Simbol-simbol Olimpik: i. Gunting. 2. v. Tali. 3. Moto Olimpik.olympic. Bendera Olimpik. v. SUSU. keinginan dan minda (Balance between body.olympic.

b.berhenti ---. Aktiviti memanaskan badan ini dilakukan untuk mengelakkan kecederaan.1 PENGENALAN Memanaskan badan merupakan satu aktiviti yang dilakukan bagi meningkatkan kadar denyutan jantung dan suhu badan serta menyediakan otot badan bagi aktiviti yang akan dilakukan.2 ORGANISASI MEMANASKAN BADAN SECARA BERIRAMA i. 4. c. Prosedur .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4. murid Y akan mengejar murid A pula.Lakuan diteruskan sehingga masa tamat. Contoh : a. Y A X X B Y 36 37 . LAWAN CUIT LUTUT ---.regangan bahagian otot tangan.berhenti di tempat pergerakan terakhir --. ‘DON’T BE 3’ --.Murid B akan berlari dan berdiri di hadapan mana-mana murid X.22 orang (berpasangan). MEMANASKAN BADAN. Aktiviti memanaskan badan dilakukan berselang-seli antara daya tahan kardiovaskular dengan regangan dan daya tahan otot.Murid A akan mengejar murid B.berhenti ---. . LOMPAT BINTANG berhenti ---. STEP DANCE ---. . d. seorang belakang). . Regangan otot bahagian bahu dan leher Bahagian Leher Bahagian Bahu ‘DON’T BE 3’ (Masa: 5 minit) Organisasi . 4.regangan bahagian otot leher dan bahu.Berbentuk bulatan (seorang depan.regangan bahagian otot badan. 2 orang di tengah bulatan.lakuan akan diteruskan dengan regangan bahagian paha dan kaki.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Cuit Lutut Organisasi Prosedur Berpasangan. manakala murid B akan cuba mengelak daripada dicuit oleh murid A. Masa 3 minit. Regangan otot bahagian tangan Bahagian Tangan A . Wisel.Lakuan diteruskan sehingga wisel dibunyikan. Pergerakan bebas. B 38 39 .Murid A akan cuba mencuit lutut murid B. . .Murid akan berdiri mengadap satu sama lain secara berpasangan.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Bahagian Tangan Bahagian Tangan 40 41 .

Berbentuk bulatan. murid akan berhenti serentak. .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lompat Bintang Organisasi . .Murid akan melakukan lompatan dengan kedua-dua kaki dibuka serentak semasa melompat dan menutup semula semasa mendarat. Regangan otot bahagian badan Bahagian Badan Y X 42 43 . . . Prosedur .Tangan juga akan dibawa ke atas kepala semasa melompat dan turun ke sisi badan semasa mendarat.Masa : 5 minit.Lakuan dilakukan secara beramai-ramai dengan kiraan 40 kali lompatan.Apabila kiraan mencukupi 40. .24 orang.Lakuan akan bermula apabila wisel ditiup. .

Lakuan diteruskan sehingga masa tamat/ wisel ditiup.Kedudukan bebas berkumpulan.buka kaki kiri) L L R 44 45 .Pergerakan kaki di atas bebola kaki (jingkit).Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kanan) – kaki kanan akan dibuka ke sisi dan tutup semula.Lutut dibengkokkan sedikit. . Regangan otot bahagian paha dan lutut Bahagian Paha (mula kaki kanan . . . .buka kaki kanan) L R R (mula kaki kiri .Wisel. .Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 ‘STEP DANCE’ Organisasi .Badan sedikit condong ke hadapan. .22 orang.Masa 3 minit.Kedudukan kaki rapat . .Tip: Pergerakan daripada perlahan kepada semakin pantas. . .Tangan dihayun sepantas pergerakan. . Prosedur .Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kiri) – kaki kiri akan dibuka ke sisi dan tutup.

1 lawan 1.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Bahagian Lutut Bahagian Lutut • Aktiviti ini merupakan aktiviti yang dicadangkan. • Fasilitator juga boleh mempelbagaikan aktiviti/permainan kecil untuk memanaskan badan. 1-2-3-4) 46 47 . Squasy. • Fasilitator boleh merujuk bahan rujukan yang dicadangkan seperti kad sumber TOP PLAY (Pergerakan dengan Sebiji Bola. Guru boleh mengubah suai aktiviti memanaskan badan mengikut keupayaan murid-murid.

PERMAINAN PERGERAKAN….Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Contoh aktiviti memanaskan badan menggunakan kad sumber TOP. ARNAB 2. PERGERAKAN TANPA BOLA Sumber : Kad TOPS Sumber : Kad TOPS 48 49 . 1.

1 2 3 4 50 Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Peserta 1 BYE Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 51 . Walau bagaimanapun. sistem pertandingan yang digunakan bergantung pada budi bicara penganjur. ii. Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 6 ialah 8. • BYE hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja.1.1. peraturan dan rancangan aktiviti tahunan kelab. 64 dan seterusnya. Peserta yang kalah akan disingkirkan.2 SISTEM PERTANDINGAN 5. 5.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim. Dalam menentukan sistem pertandingan. Gunakan 8 (nombor kuasa 2 terdekat).1. Contoh 2: Pertandingan yang melibatkan 8 penyertaan. 8.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 5. 4.1. Tiada BYE pada pusingan seterusnya.3 Masa pertandingan yang diperuntukan. Mudah diuruskan jika bilangan penyertaan adalah bersamaan dengan nombor kuasa 2 seperti 2. maka akan ada peserta yang akan mendapat BYE.2 Bilangan gelanggang atau padang yang akan digunakan. 5.1 Sistem Kalah Mati (Knockout) i. SISTEM PERTANDINGAN.2. Contoh 1: Pertandingan yang melibatkan 4 penyertaan.1 PENGENALAN Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan. 1 2 3 4 5 6 7 8 Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3 Peserta 4 Peserta 5 Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 • Kerumitan timbul apabila jumlah peserta tidak sama dengan nilai kuasa 2. 32. penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 5. 16.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian. Baki 2 adalah BYE. Contoh 3: Pertandingan yang melibatkan 6 penyertaan. 5. tolak dengan 6. penjaga masa dan sebagainya. 5. 5.

B lwn C. Kejohanan OSOM • Tentukan bilangan penyertaan. A D C B Dalam Pusingan pertama. Peserta 1 dan Peserta 6 tidak akan bertanding. Cadangan Aktiviti . 4. 3. • A lwn C. • Jalankan pertandingan OSOM untuk mencari johan pertandingan.2. D lwn B. Angka kuasa 2 yang lebih besar dan terdekat dengan 9 ialah 16. Seri = 2 mata. Baki 7adalah BYE. tolak dengan 9. • Susun peserta dalam satu ‘bulatan’ dalam petak. • A lwn D.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Dalam Pusingan pertama. Menang = 3 mata Cara Mengatur Urutan Pertandingan Pusingan 1. Gunakan 16 (nombor kuasa 2 terdekat). Contoh 4: Pertandingan yang melibatkan 9 penyertaan. 8 dan 9 tidak akan bertanding. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua. • Peserta A dikekalkan.2 Sistem Pertandingan Liga Semua peserta/pasukan akan bertemu dengan semua peserta/pasukan dalam kumpulan tersebut. A B D C Pusingan 2. 52 53 . Contoh Carta Liga 4 Pasukan PASUKAN MERAH HIJAU BIRU KUNING 3–0 (3) 3–1 (3) 2–3 (0) 2–3 (0) 2–2 (1) 2–2 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Peserta 1 BYE BYE Peserta 2 Peserta 3 BYE BYE Peserta 4 Peserta 5 BYE Peserta 6 Peserta 7 Peserta 8 BYE BYE Peserta 9 MERAH HIJAU 0–3 (0) BIRU 1-3 (0) 3–2 (3) KUNING 1-3 (0) 3–2 (3) 2–2 (1) MATA 3 7 4 2 KEDUDUKAN 3 1 2 4 Peruntukan Mata : Kalah = 1 mata. 5. 5. • Sediakan carta pertandingan. • Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam. Peserta 1. Mereka akan bertanding dalam pusingan kedua. 2.

• Gol dibuat daripada kertas tebal (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). • A lwn B. Aktiviti tersebut menawarkan pelbagai jenis kemahiran dalam permainan kategori serangan dalam format yang menyeronokkan. A C B D • • • • • • Sediakan Jadual Urutan Pertandingan. • Peserta A kekal. Memberikan nasihat yang berguna kepada guru mengenai: • Keselamatan. • Merangkumi permainan yang mampu disediakan dengan cepat dan mudah. • Sediakan Jadual Liga. • Adaptasi permainan. ii. 54 55 . Pasukan yang menang diberi 3 mata. ASAS PERMAINAN. Program ini menggunakan kad sumber untuk memperkenalkan pelbagai jenis aktiviti gabungan kepada murid-murid.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Pusingan 3. • Menawarkan pelbagai jenis aktiviti gabungan. Setiap peserta diberi lima peluang menjaringkan gol dari titik penalti. bola sepak. MERAH lwn KUNING HIJAU lwn BIRU MERAH lwn BIRU MERAH lwn HIJAU BIRU lwn KUNING KUNING lwn HIJAU Cadangan Aktiviti. iii. Program TOP Play dan TOP Sport telah direka cipta untuk kegunaan muridmurid. • Menjentik ‘bola’ ke dalam gol. iv. • Peralatan. Pasukan yang seri diberi 2 mata. C lwn D. Kad sumber ini telah direka supaya: • Boleh digunakan untuk semua murid. Pada akhir kejohanan. Laksanakan pertandingan. • Gerakkan semua peserta mengikut arah lawan jam.1 Pengenalan TOP Play dan TOP Sport i. Rajah contoh alatan: Jarak ikut kesesuaian meja Bola Gol Peraturan. Aturan Pertandingan antara Peserta/Pasukan Untuk Jadual Liga PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3 6. 6. Keputusan dicatatkan dalam jadual. Penalti Meja Alatan: • Bola diperbuat daripada kertas (mana-mana bahan lain yang difikirkan sesuai). Pelaksanaan. bola jaring dan ragbi. Pasukan yang kalah diberi 1 mata. hoki. • Pastikan bilangan penyertaan dalam kumpulan. Terdapat empat set kad sumber dalam program TOP Play dan TOP Sport iaitu: • TOP Play • TOP Sport Permainan Serangan TOP Sport Permainan Serangan telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan bola keranjang. jumlahkan mata untuk menentukan Johan.

Bahagian ini memberikan idea yang dapat digunakan oleh muridmurid: i.. ii. Di belakang kad terdapat maklumat utama untuk kegunaan guru. Contoh peralatan yang sesuai. Gambar rajah aktiviti. viii.. menghantar dan menerima. 6.. guru boleh menggunakan STEP untuk mengubah permainan dalam pelbagai kaedah yang berlainan. Berhenti semasa menjalankan aktiviti untuk berfikir sejenak tentang aktiviti tersebut. ii. Menilai dan meningkatkan pencapaian. iv.3 Bahagian Depan Kad Sumber Di depan kad sumber terdapat lima elemen utama. Bahagian ini menggunakan kerangka STEP untuk memberikan idea tentang cara menjadikan sesuatu aktiviti itu lebih mudah atau mencabar...?’ atau ‘apakah akan berlaku jika kamu cuba .2 Menggunakan Kad Sumber TOP Play dan TOP Sport Kad sumber TOP Play dan TOP Sport direka cipta supaya mudah digunakan. iii. vi. Program ini bermula dengan pengenalan pergerakan dan penyesuaian memegang dan membawa bola. Semasa melakukan aktiviti.... iv. • TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang TOP Sport Permainan Memukul dan Memadang telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan besbol.. ping pong. Contoh penglibatan yang inklusif di panel Berfikiran Inklusif. Terdapat kad individu untuk setiap kemahiran menghantar. iv. Membaling. vii. v..Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 • TOP Sport Permainan Jaring/Dinding TOP Sport Permainan Jaring/Dinding telah direka cipta untuk murid-murid sebagai satu pengenalan kemahiran yang diperlukan untuk permainan badminton.. 6..?’ yang digunakan dalam setiap panel boleh dibentuk soalan dengan mudah bagi menyoal individu atau kelompok muridmurid. diperkenalkan pula kemahiran menerima yang merangkumi menangkap dan mengawal bola.... Mempelajari dan mengembangkan kemahiran. i. Maka aktiviti ini menjadi lebih inklusif dan bercorak ansur maju.Kad sumber TOP Play sesuai digunakan sebagai aktiviti memanaskan badan. Sebagai satu rumusan aktiviti yang dijalankan 56 57 . Maklumat di depan kad boleh digunakan oleh guru dan kemudian oleh murid. STEP mewakili: S = Space (ruang) T= Task (tugasan) E= Equipment (alat) P= People (murid) Setelah guru membiasakan diri dengan kerangka STEP. kriket. tenis dan bola tampar. Langkah-langkah keselamatan. Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik. Kemudian diperkenalkan kepada guru aktiviti individu dan berpasangan untuk kemahiran asas seperti. iii.. Memukul. Selepas kemahiran menghantar.6 Memilih dan mengaplikasikan kemahiran dan taktik Bahagian ini menjana murid untuk berfikir dan memilih bagaimana mengaplikasikan kemahiran asas dan taktik secara individu dalam permainan. rounders dan sofbol. Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan. Soalan ini boleh bermula dengan ‘bolehkah kamu. 6. Kemahiran menghantar diperkaya dengan kemahiran mensasar. ii.?’. Penerangan tentang cara bermain. Menendang.. Contoh kad untuk tujuan tersebut adalah seperti berikut: • Pergerakan dengan sebiji bola • Skuasy • Bola Golek • 1 lawan 1 • 1-2-3-4 6. 6.7 Menilai dan meningkatkan pencapaian Pemahaman murid-murid tentang tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka akan menjadi lebih jelas sekiranya mereka disuruh memerhatikan lakuan muridmurid lain atau menyatakan apa-apa yang boleh dilakukan untuk meningkatkan pencapaian. Perkataan ‘menggalakkan murid-murid untuk .5 Mempelajari dan mengembangkan kemahiran Panel ini memberi guru butiran mengajar yang mudah untuk kemahiran yang murid gunakan semasa melakukan kemahiran dalam kad sumber. iii.. TOP Play direka berdasarkan aspek utama permainan seperti pergerakan. menggunakan pelbagai sasaran yang mampu disediakan secara sementara atau yang kekal ditandakan pada tempat permainan. skuasy. iii. ii. i. Menggolek. 6.4 Bahagian Belakang Kad Sumber Di bahagian belakang kad sumber terdapat panduan untuk guru menggunakan empat aspek program untuk pembelajaran: i. v. Satu bahagian tambahan bahagian ini bertajuk adaptasi dan variasi..

Bagaimana bermain Sesetengah aktiviti mungkin memerlukan penerangan yang ringkas pada permulaan berbanding dengan gambar rajah.9 Berfikiran Inklusif Panel ini yang hanya terdapat dalam kad sumber TOP Sport mengandungi panduan yang sesuai untuk melibatkan murid-murid yang berkeperluan khas atau memastikan setiap murid melibatkan diri dalam permainan. Contoh 1. 6. Sumber: Kad TOPS Keselamatan 58 59 . Objektif yang sama dapat digunakan dalam pelbagai aktiviti yang berbeza. Kad TOP Play Bahagian Hadapan Bahagian Belakang Tajuk Aspek Pembelajaran Alatan Tajuk Tip Permainan Gambar Rajah Aspek Pembelajaran Format STEP Gambar rajah Secara umum aktiviti dan peraturan yang penting telah digambarkan dengan jelas.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 6.8 Pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan Aspek penting ini dilaksanakan dengan dua cara. Di samping itu terdapat juga kad sumber tambahan bahagian ini untuk TOP Play dan TOP Sport yang memberi idea yang boleh digunakan untuk pengajaran dan penilaian. Bahagian ‘Bagaimana Bermain’ menyenaraikan semua maklumat yang perlu untuk melaksanakan permainan. Dalam setiap kad TOP terdapat satu objektif pembelajaran yang berkait dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kecergasan dan kesihatan.

memberikan murid-murid suatu pengalaman yang berlainan untuk menambahkan pengetahuan mereka. Contoh 2. sesuatu aktiviti yang asal boleh menghala kepada pelbagai jenis sukan. Gunakan lima Kad sumber daripada setiap kategori permainan digunakan untuk setiap slot.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Keselamatan Sesetengah aktiviti memerlukan langkah-langkah keselamatan yang spesifik dan hal ini dinyatakan dalam kad. Salah satu contoh langkah keselamatan pada kad pemainan memukul dan memadang ialah ‘berada sejauh 10m dari pemukul’.10 Kad sumber TOP Sport mempunyai satu panel tambahan: Modifikasi permainan untuk sukan yang berbeza Bahagian ini memberikan nasihat tentang cara modifikasi sesuatu aktiviti yang asal dan menjadikan aktiviti itu lebih spesifik kepada sesuatu sukan. iii. Peralatan Cadangan peralatan di depan kad sumber memberikan panduan tentang peralatan yang diperlukan untuk memulakan aktiviti. Di belakang kad sumber pula terdapat panduan tentang cara peralatan yang berlainan boleh digunakan untuk perbandingan. ketiga. Aktiviti kad kedua. ii. Aktiviti kad pertama digunakan oleh guru sebagai pengenalan kepada permainan kategori tersebut. Contoh aktiviti: Slot Asas Permainan i. Adaptasi Permainan Keselamatan 60 61 . keempat dan kelima dijalankan oleh murid-murid dengan kaedah stesen berkumpulan. Dengan cara ini. Kad TOP Sport Bahagian Hadapan Aspek Pembelajaran (1) Bahagian Belakang Tajuk Aspek Pembelajaran (3 dan 4) Cara Permainan Tajuk Alatan Berfikir Secara Inklusif Format STEP Gambar Rajah Aspek Pembelajaran (2) Sumber: Kad TOPS 6.

3 Memupuk semangat bekerjasama. Contoh Pelaksanaan Aktiviti: Objektif: Pada akhir sesi slot ini murid-murid dapat: 1.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Contoh Slot 1 TOP Sport Permainan Serangan Contoh Slot 3 TOP Sport Permainan Kategori Memukul dan Memadang Kad Sumber Geng berantai Menangkap Balingan ke sasaran Ke sana dan kembali Kandungan Kad Sumber Permainan rounder atau sofbol dengan kemahiran menangkap Kemahiran membaling dan memadang Ketepatan balingan Berlari dengan bet dan mengembangkan kemahiran ketepatan boling dengan tekanan Satu permainan kecil dengan penekanan terhadap aspek membuat keputusan Kad Sumber Gerbang/Laluan Peti Harta Karun 1-2-3-4 Mencari Ruang Bola 3 Gelung Kandungan Kad Sumber Pergerakan Dengan Bola Pergerakan Dengan Bola Menghantar Dan Menerima Menghantar Dan Menerima Dengan Pihak Lawan Permainan Dengan Pelbagai Zon Menjaring Dan Bermain Lari dan kembali Contoh Slot 2 TOP Sport Permainan Jaring/Dinding 7. 1. KESIHATAN DAN KESELAMATAN DALAM SUKAN.1 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 sumber makanan (kem sekolah rendah)/4 sumber makanan (kem sekolah menengah) daripada setiap nutrien makanan yang diambil pada setiap hari. Murid perlu didedahkan tentang perkara ini sewaktu Kem Sukan Sekolah dijalankan.2 Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 2 langkah pencegahan (kem sekolah rendah)/4 langkah pencegahan (kem sekolah menengah) daripada empat jenis kecederaaan yang mungkin berlaku. keyakinan diri dan kepemimpinan murid. 62 63 . 1. Kandungan Kad Sumber Posisi bersedia dan kepentingannya Pengamatan layangan bola dan berada di posisi untuk menangkap Memukul bola Mengembalikan bola atau bulu tangkis yang dilambung oleh rakan Memastikan bola dalam permainan Kad Sumber Anda bersedia? Bersedia untuk pantulan Memulakan servis Pengembalian yang berterusan Pukulan setia Kesihatan dan keselamatan dalam sukan merupakan satu aspek penting dalam sukan.

Cara makan yang betul. BBM: Perkembangan 1 BIL 1 ALATAN Gambar / Carta Pemakanan & Kecederaan Lembaran Kerja KUANTITI 8 set 40 helaian Aktiviti 1: (15 Minit) Pemakanan • Perbincangan dalam kumpulan. garam galian. Pemakanan iii. Sumber Zat/ Nutrien Makanan. Sumber Zat/ Nutrien. i. Kecederaan FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI/CATATAN Guru memperkenalkan zat/ nutrien makanan dan setiap kumpulan perlu menyenaraikan makanan yang diambil pada: 1. Guru menunjukkan gambargambar dan menanyakan soalan tentang atlet yang mencapai kejayaan di peringkat sekolah atau di peringkat antarabangsa: • Murid menghayati gambar atlet sekolah/antarabangsa sebagai idea. ii. pencatat dan pembentang. garam galian. sayur & buahbuahan serta vitamin. Diet – bijirin. 2. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan dengan melantik ketua. Cara makan yang betul. ii. Pencapaian ii. fiber) mengikut hidangan sajian. lemak. 2 STRATEGI/ AKTIVITI Pengenalan/Set induksi (5 Minit ) Soal Jawab i. Kurangkan lemak Gambar piramid makanan: 64 65 . Makan malam mengikut: • jenis zat/nutrien makanan (karbohidrat. galian & fiber. • Cara makan yang betul 1. • Kejayaan dicapai dengan latihan dan pemakanan yang cukup. 3. vitamin. 4. protin. lemak. Aktiviti 2: (30 Minit) Pemakanan • Pembentangan oleh wakil kumpulan. fiber). Kertas mahjong dan pen maker diberi kepada setiap kumpulan. 2. Sarapan pagi. Kepelbagaian makanan (5 kumpulan).Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Penerapan Nilai: Kerjasama dengan memberikan pendapat kepada rakan dalam kumpulan. Makan tengah hari. • Cara makan yang betul. 3. Minum petang. i. vitamin. protin. • Kecederaan juga sering berlaku semasa latihan dan pertandingan. Contoh gambar: Guru memaparkan gambar piramid makanan dan membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: • Zat/nutrien makanan (karbohidrat.

Patuhi peraturan & undang permainan. 3.Sebarang luka atau kerosakan pada tisu lembut & organ semasa menjalankan aktiviti dengan mempamerkan gambar jenis kecederaan seperti berikut: 1. Status kecergasan yang baik. ii. Elakkan dehidrasi. Faktor persekitaran – cuaca. Jauhi arak (banyak kalori tetapi tiada nutrien). i. Perkembangan 2 Aktiviti 3: ( 15 Minit) Kecederaan • Perbincangan dalam kumpulan. 3. 5. 4. 1. Penyaringan prapenyertaan. 2. Kertas mahjong dan pen marker diberi kepada setiap kumpulan. Kumpul maklumat penting: • Nama pesakit. ii. Teknik yang salah dan 7. Sebab berlaku. Hentakan langsung daripada pihak lawan/ peralatan sukan. 5. Terkehel. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Kekejangan otot. 4. Guna alatan & kemudahan yang selamat & ikut spesifikasi. Guru menerangkan cara yang perlu dilakukan ketika berlakunya kecederaan: 1. 6. 7. 3. Aktiviti 4: (30 Minit) Kecederaan • Pembentangan oleh wakil kumpulan. 2. 6. Ketua. 2. Patah tulang.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 4. Aktiviti sukan/latihan berlebihan. & No telefon • bagaimana kecederaan berlaku? • Tanda-tanda kecederaan Swelling Fracture 66 67 . • Langkah pencegahan berlaku kecederaan. pencatat dan pembentang dilantik. Memanaskan badan. 7. Terjatuh. Dislokasi: • Sebab berlaku kecederaan & Langkah pencegahan. Minum air secara berkala – elak dehidrasi. Langkah pencegahan. Sebab berlaku. Guru menerangkan KECEDERAAN SUKAN . permukaan kawasan permainan dan lain-lain. Langkah pencegahan. Garam (sodium). regangan dan menyejukkan badan. 2. Memerhati & menilai dengan tenang. Kurangkan gula. 6. Guna pelindung keselamatan. Pertembungan/ perlanggaran. Kecuaian individu. i. Contoh gambar kecederaan terkehel dan patah tulang: Perkembangan 3 Aktiviti 5: (25 minit) 5. 4. Guru membuat kesimpulan selepas murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan: • Sebab berlaku kecederaan 1.

2. Elevate Price e Rest Ice Compress Penutup Aktiviti 4: (10 Minit) Rumusan • Pemakanan • Kecederaan • Pengurusan Kecederaan Murid diberi lembaran kerja untuk menilai kefahaman mereka dalam slot 8 ini. Cara Pengurusan Kecederaan. 68 69 . E = Elevate: Tinggikan bahagian yang cedera. Hubungi pihak hospital. 4. Pemakanan. Kecederaan. i. Langkah pencegahan. Guru menerang dan menunjuk cara rawatan PRICE iaitu: 1. Murid diberi nota berkaitan dengan rawatan PRICE. 3. R = Rest: Rehat pesakit/ bahagian yang cedera.Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Pengurusan Kecederaan Sukan • Perbincangan dalam kumpulan. Sebab berlaku. 3. 2. C = Compress: Balut bahagian cedera untuk elak bengkak. 3. 5. Guru membuat rumusan dan kesimpulan selepas murid menghantar lembaran kerja berkenaan: 1. P = Protect: Lindungi bahagian cedera supaya tidak jadi serius. I = Ice: Letak ice pack di bahagian yang cedera. ii.

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sekolah Sukan 2013 Lampiran A Contoh senarai semak bagi Kem Komandan (sila tanda ( / ) di ruangan yang berkenaan) 70 71 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran A Contoh senarai semak bagi AJK Disiplin/Keselamatan Lampiran A Contoh senarai semak bagi AJK Kerohanian/Moral/Riadah Contoh senarai semak bagi AJK Pertandingan/Latihan/Bengkel Contoh senarai semak bagi AJK Makanan/Minuman Contoh senarai semak bagi AJK Pendaftaran/Penginapan Contoh Senarai Semak bagi AJK Dokumentasi 72 73 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran B CARTA ALIR PENGURUSAN KES-KES KECEDERAAN Lampiran C Kehadiran Peserta: 74 75 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran D Contoh Laporan Kem Komandan 76 77 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Manual Kem Sukan Sekolah 2013 Lampiran E PERMAINAN 30 PETAK AJAIB BAHAGIAN SUKAN Dr. Zuber bin Hassan Lucia Quek Sai Gearn Ismail bin Ibrahim K. Vasuderan Yasmin bt Othman Nor Azlina bt Mohammad Suberi PANEL PENULIS Teing Tai Chee Nor Hamizan bt Omar Zainal bin Tamby Chik Sarimah bt Mohd Zainul Ghasid bin Salleh AHLI Badrul Ihsan bin Mahidin Mohammad Adham bin Sallehon Mohd Redza bin Mohammad Nor Azmah bt Mat Adenan Rohaiza bt Ujang Norhayati bt Nordin Mohd Hafeez Hazreek bin Razak Mohd Hazri bin Abd Latib Subramaniam Sengodan Lee Su Hau Ramzol bin Muhamad Ang Kean Koo 78 79 .

Manual Kem Sukan Sekolah 2013 82 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful