You are on page 1of 22

A n l u I , n r .

2 ( c i r i s h a r ŭ 2 0 1 3 )

c u p r i ns
E d i t o r i a l / 1 : I u h i m
d i I a n u l a G h e o r g h e

N o i ma
d i r e c t o r : Mi r e l a S i m a B i o l a n r e d a c t o r s h e f : I a n u l a G h e o r g h e

P r o z â / 1 0 1 3 : V i a ț a m e a z b u c i u m a t ă ș i a d e v ă r a t ă ( p r o t a p a r t i )
d i D u m i t r u C a r a g i u

I n t e r v i u / 2 4 : Ma r i u s Ma r i a n Ș o l e a
d i I a n u l a G h e o r g h e

P o e z i e / 5 7 : G e o r g e V r a n a A r m â n j t i a n a m i / 8 9 : A r m â t u l a d z l j
d i Mi r e l a S i m a B i o l a n

P â r â s t â s e a r i d i c a r t i / 1 4 1 5 : L i v ă d z l i v a t r â a r m â n e a s c â , G e o r g e M. Me r c a
d i D u m i t r u P i c e a v a

A r t i c o l / 1 6 1 8 : C h i p u l i c o n i c î n a c t u a l i t a t e
d i F l o r i n C a r a g i u

P i r m i t h i t r â f i c i u r i t s / 1 9 : „ P i r m i t h l u a u n l u i o mh a i l e a d z ŭ ” T u p r u i s t a m i / 2 0 : S i m o n a H a l e p , p r o t l i d a u â t i t l u r i a m i n t a t i d i t c a r i e r â D i a n o c i P â p â n j l j a n o s h t s â ( c â p a c h e a a I V a )
„ O a i t i f a t s , l u p l uv at i mâ c â . ”

E Di t or i a l
T i n i r l j ia r m â n ja um a r ib o r g it ia r m â n a m i . B â r n u l d i t o r a a r i t u t t s i l j l i p s e a s h t i t a s p o a t â s h a s p u n â s i m f e r l u , a r i t u t i c e a r e i l i t as ua d a r â , s hm a x u st i a t s e a n u v a s a l a s â l u c â r l i s d u c â c u mt s i s h i b â . A h â t c h i r o c â t a i t u t t s i t s â l i p s e a s h t i n u d u c h e s h t s â l u c â r l i d i s i m a s i i t s i t r e c p i n i g at i n i . D i d a i m ae a s t i a s h i , a t s e i t s i n ua u , a l u m t â t i a t s e at s i v o r s h a t s e i t s i a u , n um a t aa d a r âd i pt s i v a t i a t s e ac ă , al o r , t u t i l âs u n t ua n d r e a p t i . I n d i v i d u a l i s m l u a r m â n e s c u e a s t i f â r â m ă r d z i n j s h d i p p s e f t u , n i t s i n u c a f t â u ni d e a l , m as a n g u v e a d z ât ud e r i z o r i u . O a m i n j l j a uu n â n o i m â p i s t i l o c ŭ a n d a c a f t â s a d a r â b u n t i a l a n t s â , n u t i e l j . N o i ,t i n i r l j i ,a v e mt u t âs h t e a r e at s in âe a s t il i p s i t ât a s m u t ă ma r m â n a m e a : p i r m i t h i l i a p â p â n j l o r s h i s t u r i a a l o r g r e a u , t r â m â n d a n e aap â r i n t s â l o rt i u n âb a n âm ab u n â , p r a x e a s h a n v e t s l u d i l a a n o s h t s â s h d i l a s c u l i i , u n s i s t e m m u l t um a f l e x i b i l , a x i a t i o b i e c t i v i t a t e . A m a n o i ud ă md i p a d i . V as âs h t i ma e s t i r i s c u r i t s i n âv e a g l j i : a r â h a t e an â p i n d z i c â t âi n a c t i v i t a t e , d e z i n t e r e s l un âc h e a r i s i m f e r l u , s u p e r f i c i a l i t a t e an âm o a r i v a l o r l i . D i a o as hn i n t i n o i v a s a h u r h i ms n âc r i s h t e mi s n a f e a , n us ua l â s ă mp u s t âs h i s n u a d r ă mi c i t s i v a s a l a m i . T i n i r l j i s u n t ua t s e i t s i s u n t uc a m ai r b a p i s hp o t t a s h ua l â x e a s c âm i n t e a , s uc a f t âa t s e ac â tc a m ab u n a , d a p o a i a , a t s e i m a m ă r l j i a u t r i c u t â p r i t a h â n t e a a l â x e r i c ă l a n a i m a m u l t s â d i e l j l â e a s t i d u r i , a t s e a t s i s h t i u l â a g i u n d z i . T i n i r l j i p o t c a m ag h i n i s âs t r â x e a s c âf u v i r s e r l i , c r i t i c a . A m at i n i r l j ia r m â n js u n t us u p e r f i c i a l i ,m a t e r i a l i s h t i , l â a g i u n d z i a t s e a t s i s u n t uf â r â s v a m a m u l t u . N up u t e m s a s c â p ă md z â c â n d a l u i c ăa s h i t s i s u n t ut u t i a l a n t i m i l e t s d i a n v â r l i g a . B â g ă mo a r â c ă t u d z u u a d i a d z â t r e n d l u e a s t i c a t u t i m i l e t s l i s t o a r n â l a a r â z g â . Mi l e t s l i t s i s u n t u m a n s u s c a f t â s t o a r n â l a z â r t s i n â , l â s a u r â d i a h â n t â c o m p l e x i t a t e i n u t i l ă . O c c i d e n t a l j i a g i u m s i r âs h i b âs i n g u r i d i n i n t e aa c i v i l i z a t s i l j e i t s i um u t a r â , n um a t aa un i t s i u nc o n t a c t

I a n u l a G h e o r g h e
c ut s i f un i n t e aal o r s hd i a h â n t âd i p â r t a r i s h c a f t âc a l e a c â t âe l j i s h i s h . S hn o i , n us h t i mc u ms f u d z i mc â t c a m a l a r g ud i t s i h i m , s n âa r u p e md i t u t t s i a v e m . T u t s c a l e a , n o i v a l e a . A r m â n j l j t i a n a m i c â f t a r â d a i m a s f u g â d i i s n a f e a al o r ŭ ,s a s c a p âd ie a ,t as h a s c o a t âa h t e a .T ul u m e a a r m â n e a s c â f u d i d a i m a z o r i s a d a r i t s i v a t i a l a n t u . T i a t s e a f u go a m i n j l jm ă r i ,c ăv as a l u m t âc um o r l id iv i m t u , c u r b a n e a a l o r d e a l i h e a , t i i s n a f i , n u a c a t s â l o c t i a t s e a c ă i a p u t u r s i t â d i c u r b a n e a p s e f t â a a l â n t o r t s i s h c a f t â a r â h a t e a a l o r . L u c â r l i d i a r a d â l i a d a r â t u t s , t u t s b â n e a d z â , t u t s a u s t r a n j ,t u t sa uc a s i ,t u t sp o ts a d u n âa v e r ip i s t ia v e r i . A m an up o t s a i b âh â i r i d i e a l i n i s i n g u r i , n i c ua l a n t s â . H â i r i a i d i l u c u r l ut s i l u a d a r i n ut i t i n i , a m ad e a d u nc u v â r n â , h a r a u a e a s t i s â s h t i i c ă u n o md i n i n g a t i n i a p r u c h e u n b u n d i l a t i n i , c â t d i n j i c ŭ . A t s e l j t s i a c h i c â s e s c u a e s t u l u c r u s h l j a p e r l j a n d a v e d u c ă n u a u t i c a r i s a l u m t â , c ă o a m i n j l j n uv o r c u r b a n i d e a l i h e a , c ăv o r m a s hp s e m a t i t as p o a t â s h u t r e a c â b a n a n j i c â s h n f â r m â c a t â .A v e r l u n u s a s t r â x e a s h t i a h â t l i s h o r , a n c u s t e a d z â . V r e a r i z o r l e a n u a r i , n u s p o a t i , l u c â r l i t u t i s a d a r â c u o a m i n j , m a e l j n u v o r s h i s a n t u r u s e s c u , n u p o a t i v â r s â l j s h u t s â . D u c h i i c ă a n d a v r e i s a d a r i u nl u c r u , n um a s ht i t i n i s ht i a r â h a t e a a t a , v a m a m u l t us a r a v d z âz u r l e a t s ad i a n v â r l i g a , v as t i a l u m t s âc u c o n t e x t l us hc uo a m i n j l j t as p o t ss d i p i s e s h t s ât s i a i t u n a e t i . V a h i l i p s a s h t i p i s t i m u l t s âa n j s a d r ă ms hn o i c a a l a n t i m i l e t s , s n â d i p â r t ă md i d i pd i i s n a f i t a s v r e ms n â t u r n ă m . H i mv a h i n i c a d i p a p r o a p e a , s h t s i l i p s e a s n â h i b â a m b a rs ht i a g i u t o r ŭ , m am u l t un âa n c u s t e a d z â . A v e m u r n e c h i b a n aap â r i n t s â l o r s hap â p â n j l o r an o s h t s â , t u t p i d i m o l ua l o r n o i v a s l us h t i m . A l t â s o i v a s d z â c â c ă l t r i c u r âg e a b a . T i n i r l j s b a g âm i n t i , n u a g i u n d z i a t s e at s i s u n t um a s ht i e l j , v a s h i b â d e a d u n , u nt i a l a n t us ht u t s p i u n â c a l i .

1

I nt e r v i u

Ma r i u s Ma r i a nȘ O L E A
„ P ă r ă s i r e a n e a mu l u i t ă ue s t e c e a ma i l a ş ă f u g ă d e s i n e . ”
A i a f i r m a t , d em a i m u l t eo r i , c ăa c t i v i t a t e ac o m u n i t ă ț i l o ra r m â n e ș t i s e r e z u m ă l a c â t e v a s p e c t a c o l e a r t i s t i c e ,d a n s ,c â n t e c ,î n t â l n i r i ș i d i s c u ț i i s t e r i l e , f ă r ăo b i e c t , t o a t e f i i n dî n t r od e s f ă ş u r a r e c ă r e i aî i l i p s e ş t e p r o i e c t u l , e v e n i m e n t e d e c i s e d e î n t â m p l a r e , n uc ar ă s p u n s a l u n e i n e c e s i t ă ţ i . C a r ee s t e , î nc e l ed i nu r m ă , r o s t u l u n e i c o m u n i t ă ț i ș i c et r e b u i ee as ăf a c ă p e n t r uaș i lî n d e p l i n i ?A l t ec o m u n i t ă ț ie t n i c ed i nR o m â n i aa ur e u ș i t s ă ș i c o n s t r u i a s c ă u n n i v e l c u l t u r a l î n a l t , c o m u n i t a t e a a r m â n e a s c ă i n v o c ă î n s ă l i p s af o n d u r i l o r î nj u s t i f i c a r e an e r e u ș i t e i e i . E s t e a c e s t am o t i v u l p r i n c i p a l ș i p o a t e f i o a s t f e l d e j u s t i f i c a r e s u f i c i e n t ă ? S a f ă c u t t o t c e e r a d e f ă c u t , m a x i m u m d i n c e s e p u t e a f a c e p r i n f o r ț e p r o p r i i ?

Î n c e p u t u l o r i c ă r u i d e m e r s a r e n e v o i e d e l u c i d i t a t e ş i d e o a m e n i a p ţ i p e n t r ua s t a , n uo r i c i n e p o a t e f i l u c i dş i n u e s t e v o r b a d o a rd e p o t e n ţ i a li n t e l e c t u a lî n a s t a . P â n ă l a u r m ă , e u n a t r i b u t v o c a ţ i o n a l . P e d e a l t ă p a r t e , c h i a r ş ic e ic a r ep o a r t ăî ns i n ea c e a s t ăd i m e n s i u n en us u n t t o t d e a u n a a v a n t a j a ţ i d e l u c i d i t a t e , d e c i n u v a f i î n i n t e r e s u l l o r s ă o p r a c t i c e . N u d e z v o l t a c e a s t ă i d e e , î n c a z u l v o s t r u a r o c u p ap r e am u l ts p a ţ i u … R e p e td i nn u m ă r u lt r e c u t : o c o m u n i t a t e , u n p o p o r , u n g r u p e t n i c t r e b u i e s ă ş i a l e a g ă î n m o dc o r e c t c o n d u c ă t o r i i / r e p r e z e n t a n ţ i i . A l t f e l , d e c ă d e r e a e s t ei n e v i t a b i l ăş if o a r t eg r e us em a ip o a t ei n t e r v e n i p ep a r c u r s . C â n ds p u nc o r e c t , n um ăr e f e r l am o d a l i t a t e a a l e g e r i i , c i l a o a m e n i . N i c i m ă c a r o i l e n ut r e b u i e s ă p a s c ă ş i n i c i s ă d o a r m ă u n d e v o r e l e , c i u n d e l e e s t e c e l m a i b i n e , u n d e h r a n a e m a i b u n ă ş i u n d e s u n t c â t m a i f e r i t e d e p e r i c o l . A c e s t e a l e ş t i e p ă s t o r u l , n u o a i a s a u t u r m a . O a i a n u p o a t e f i p ă s t o r . U nc o n d u c ă t o r î ne x e r c i ţ i u , a t u n c i c â n dl u p t ăc u s t ă p â n i r e ap e n t r uc o m u n i t a t e al u i ,e f o a r t eu ş o rd e r e c u n o s c u t d a c ăe s t eb u ns a ur ă u , d a c ăl u p t aer e a l ăs a u m i m a t ă . E x i s t ă u n i n d i c a t o r i m e d i a t : b i n e l e ş i p r o s p e r i t a t e a l u i . A d i c ă , d a c ă l u i î i m e r g e b i n e ş i c o m u n i t a t e a d e c a d e s a u e î n s t a ţ i o n a r e , i n t e r e s e l e c o m u n i t ă ţ i i a u f o s t t r a n z a c ţ i o n a t e p ei n t e r e s ep e r s o n a l e . C â n de s t ep r e j u d i c i a t d es t ă p â n i r e , p r i g o n i t , a f e c t a t î n v r e u n f e l î n i n t e r e s e l e s a l e d i n v i a ţ a d e z i c u z i , d a c ă l e m a i a r e , a t u n c i l u p t a e s t e r e a l ă ş i c o n d u c ă t o r u l a u t e n t i c .N uv ac o n s i d e r a tn i m e n ia f if o a r t ef i n i o b s e r v a t o r i , c as ăv r e as ăj o a c eş i c a r t e am i m ă r i i a c e s t u i a d e v ă r . D ec e lp u ţ i nos u t ăd ea n in us u n t e ţ id e c â to m ă m ă l i g ă î n c a r e v i n u n i i ş i m e s t e c ă d u p ă c u mî i t a i e c a p u l , p u n a p ă c â t v o r , s u f l ă î n s p u z ă c â n d l e e s t e f o a m e ş i n u s e î n t â m p l ă d e c â t o r i s i p i r e d e m a t e r i a l î n a m b i e n t , a c e s t a f i i n d ş i i n t e r e s u l f i e c ă r u i s t a t î np a r t e . C u mv o u ă , î ng e n e r a l , e x e r c i ţ i u lg â n d i r i iv ăp r o v o a c ăd i s c o n f o r tş in e l i n i ş t i , p r e f e r â n dd o a rs ăş t i ţ id el aa l ţ i ic u ms t a ul u c r u r i l e , e s t e f o a r t e s i m p l ă a d m i n i s t r a r e a d e s t i n u l u i v o s t r ud e c ă t r e t o a t e a c e s t e s t a t e . B ă r b a ţ i i a r m â n i i n i c i m ă c a r î n i s t o r i e n u v a uf ă c u t s ăv i s a ţ i , s ăî n f r â n g e ţ i or e a l i t a t ea n u m ep r i n p r o i e c ţ i a c a r e p o a t e f id o b â n d i t ă ,r e a l i t a t e c a r e ,

î nm o de v i d e n t , v ăe r ap o t r i v n i c ă . E r o i s m u l l o r n uaf o s t u n u l i n d e p e n d e n t , c i s u p u s c o n j u n c t u r i i , n ue r a d i r e c ţ i o n a t s p r ei n t e r e s u l a r m â n i l o r . E l s em a n i f e s t aî n t r u nt e r i t o r i u r e s t r â n s , a s u m a t u n u i i n t e r e s d e m o m e n t , d e c i n u a t â t p e n t r u a r m â n a m e , c â t m a i a l e s p e n t r u ţ ă r i l e d e c a r e , d i n t r u n m o t i v s a u a l t u l , a c e ş t i b ă r b a ţ i s e a t a ş a s e r ă .

„ O c o mu n i t a t e t r e b u i e s ă ş i i mp u n ă p r o p r i ai d e n t i t a t eî nc i v i l i z a ţ i aî nc a r ee x i s t ă , s ă a mp r e n t e z e l u me ad i mp r e j u r , s ăs e d e v o l t e î na ş a f e l î n c â ts ă i a p a r ţ i n ăc â tma i mu l t eb u c ă ţ i d i n a c e a s t ă l u me . ”
R o s t u l u n e i c o m u n i t ă ţ i i e s t es ăs ed e z v o l t e , s ă ş i d o b â n d e a s c ă u ns p a ţ i uv i t a l , a t u n c i c â n dn uî l a r e , f i e e l ş i d o a r u n u l v i t a l c u l t u r a l , c â n dd o a r a c e a s t ă p o s i b i l i t a t e m a i e x i s t ăî nm o dr e a l . Oc o m u n i t a t et r e b u i es ă ş ii m p u n ă p r o p r i a i d e n t i t a t e î n c i v i l i z a ţ i a î n c a r e e x i s t ă , s ă a m p r e n t e z e l u m e a d i m p r e j u r , s ă s e d e v o l t e î n a ş a f e l î n c â t s ă i a p a r ţ i n ă c â t m a i m u l t eb u c ă ţ i d i na c e a s t ăl u m e . N ue s t eov i z i u n e v i r i l ă , n i c i p ed e p a r t e , e s t es i m p l ar e a l i t a t eav i e ţ i i , d el a b a c t e r i iş ip â n ăl at e n d i n ţ e l ed i nd o m e n i i l ec e l em a i s p e c i a l i z a t e . A ş a p r o c e d e a z ă v i u l . Ma t e r i a m o a r t ă s a uc e a c a r en ua r ec o n ş t i i n ţ ap r o p r i u l u i s u f l u , ap r o p r i e i f i r i , s e t r a n s f o r m ă , a l i m e n t â n dm a i d e p a r t ev i a ţ ac e l o r c a r e , p r i n d i f e r e n ţ ă , t r ă i e s c . S e v o r c o m p o r t a a l t f e l a r m â n i i , î na f a r a l o g i c i i v i u l u i , m a r e l e c i m i t i r a l l u m i i î i a ş t e a p t ă . O r i c u m , î n z i l e l en o a s t r e , l o c u r i l ec e l o r c a r ee v o l u e a z ăp es c e n ăs e r e d u ct o t m a i m u l t , c o n s t a t u ni n t e r e s d e o s e b i t p e n t r uu n p u b l i cc â tm a in u m e r o s … Î n s ăa r m â n i in i c im ă c a ru n c i m i t i r a l l o r n u a u , s u n t m e r e u î n g r o p a ţ i î n c i m i t i r e l e a l t o r a , a m e s t e c a ţ i , t o t a ş ac u ma uf o s t ş i î nv i a ţ ă , d e ş i , p el â n g ă m u l t e a l t e l e , d o a r p e n t r ua l ţ i i , a uc t i t o r i t i n c l u s i vc i m i t i r e , n ud o a r a c a d e m i i , s p i t a l e , m u z e e , b i s e r i c i , u n i v e r s i t ă ţ i ş i p o d u r i … D a c ăm i a şp r o p u n eo i r o n i e ,s a u ,m ăr o g , og l u m ă , a ş s p u n e c ă f a r a a r f i c e a m a i p o t r i v i t ă p e n t r uc a v o i s ăa v e ţ i u nc i m i t i r a l v o s t r u , c aod o b â n d i r et â r z i e , s u t s a t e i r e v e n i n d u i , p r i n c o m p e t e n ţ e , a c ţ i u n i l e c u c a r a c t e r r i t u a l i c …

2

I nt e r v i u

( d e f t i r a p a r t i )
n i c i d e s t i n e l e t r a g i g e a l e f a m i l i i l o r v o a s t r e n u p o t f i t r e c u t e c u v e d e r e a , n i c i î n g r o p a t e s u b t ă c e r e ş i u i t a r e .P e n t r u v o i , p a r c ă m a i m u l t d e c â t p e n t r u o r i c a r e a l t c i n e v a , a v e r e a , î n l o c s ă f i e u n a v a n t a j , u n p i l o n d e r e z i s t e n ţ ă a l c o m u n i t ă ţ i i , n uf a c e d e c â t s ă v ă d e z u m a n i z e z e p r o f u n d , s ă v ă s p o r e a s c ă e r o a r e a î n c a r e t r ă i ţ i ş i s ă c r e a s c ă d i s t a n ţ e l e d i n t r e v o i , î n t r o c o n c u r e n ţ ă d e e s e n ţ ă t e m b e l ă . N u a ş a v e ţ i i e ş i d i n c o n f u z i i , c o m p l e x e ş i s p a i m e ! Î n l o c d e c o m u n i u n e ş i d r a g o s t e , s c h i s m a , i n v i d i a ş i e g o i s m u l s u n t l a n ţ u r i l e c a r e v ă p i r o n e s c î n t r o m o a r t e s i g u r ă . V ă l i p s e s c v i z i o n a r i i . N i c i m ă c a r t i n e r i i v o ş t r i n u m a i p o a r t ă î ns i n ea c e ad i f e r e n ţ ă , n us em a i d e o s e b e s cd en i m e n i . P o a t e l e a u l i p s i tm o d e l e l e d i n p r o x i m i t a t e ,c a r e i n f l u e n ţ e a z ă f o r m a r e a ş i c o m p o r t a m e n t u l u l t e r i o r a c e s t e i a , d a r a s t a n u p o a t e f i p â n ă l a c a p ă t o s c u z ă ş i n i c i o e x o n e r a r eo b i e c t i v ăp e n t r uc e e ac en us u n t e ţ i . Ma t u r i t ă ţ i i b i o l o g i c e n ui a u r m a t c o r e s p o n d e n ţ a . A i c i t r e b u i e l u c r a t , d a r n uî nm i m a r eş i i p o c r i z i e , a ş ac u ms u n t m u l t ed i n t r e m a n i f e s t ă r i l ea c e s t e i c o m u n i t ă ţ i . P ă r i n ţ i i a rt r e b u i s ăî ş i a d u c ăî n c ăd et i m p u r i uc o p i i il as u t s a t ă , a c o l os em a i î n t â m p l ă c â t e c e v a , d e l a l u c r u r i b u n e ş i p â n ă l a c e l e m a i c o m i c e .P r o b a b i l ,c ut i m p u l ,p r i n t r oa c t i v i t a t er e a l ă , c o m i c u l d e l a s u t s a t a s e v a d e m o d a …Î n s ă , a t â t a t i m pc â t n i m e n i n uî i r e s p o n s a b i l i z e a z ăp ec e i d ea c o l o , p r i nl i p s a i n t e r e s u l u ip e n t r uc e e ac es eî n t â m p l ăî nf a p tc u r e p r e z e n t a r e al o rc u l t u r a l ă ,c a l e as p r ea b s u r dş is p r e n e b u n i ev ar ă m â n eî nc o n t i n u a r eu ş o rp r a c t i c a b i l ă .

Î nc a z u lv o s t r u , i n v o c a r e a l i p s u r i l o r m a t e r i a l e p e n t r u p r o p r i a d e z v o l t a r ee s t ed o a r u n c a r a g h i o s l â c . I a , d e p i l d ă , c l a s a m e n t u l T o p 3 0 0 ş i v e z i a c o l o p r o p o r ţ i ad ea r m â n i ! N ub a n i i v ăl i p s e s c , c i o a m e n i ic o n ş t i e n ţ id e a c e a s t ăr e a l i t a t eş i c a r e s ăm a ia i b ăş ir a r a g e n e r o z i t a t e ,c e ac a r e , d e a l u n g u l i s t o r i e i , v a f u r n i z a tn o t o r i e t a t e aş i r e s p e c t u l , m a i a l e s a t u n c ic â n d a r m â n i i , p r i nc t i t o r i i l ep ec a r e l e a u l ă s a t , a uş io p t a tî ng e n e r a lp e n t r uu n as a ua l t ad i n t r e a p a r t e n e n ţ e l e b a l c a n i c e . Î n l u n g a p e r i o a d ă d e c â n d v ă a mî n v e d e r e , a mc o n s t a t a t c ăn ud o a rs t a t e l ev o rs ăv ău i t e , c i c h i a r v o i î n ş i v ă f u g i ţ i d e r e s p o n s a b i l i t a t e a m e m o r i e i . N u ş t i ud a c ăs u n t e ţ ic o n ş t i e n ţ id ea s t a ,d a rp ă r ă s i r e a n e a m u l u i t ă u e s t e c e a m a i l a ş ă f u g ă d e s i n e . R e f e r i t o r l a a c e ş t i b a n i , c a r e , ş i c â n ds u n t ş i c â n dn us u n t , d e v i n s c u z ă p e n t r u o r i c e f e l d e h a n d i c a p , s e î n t â m p l ă î n s ă a l t f e n o m e n î n r â n d u l a r m â n i l o r : e i a u d e v e n i t u n i c a v o a s t r ă f o r m ă d e a m e l i o r a r e , f i r e ş t e , f ă r ă s ă ş t i ţ i c ă e s t e u n a f a l s ă ş i d e s e o r i p e n i b i l ă , a t u n c i c â n d p r i n e a o a m e n i i î ş i p r o p u n s ă î n s e m n e m a i m u l t d e c â t s u n t e i î n m o d r e a l . A s t f e l , i n d i v i z i i , c o n ş t i e n ţ i f i i n d c ă n u m a i p o t f i c o m p e t i t i v is u f l e t e ş t e ,c u l t u r a l ,s o c i a l( m ăr e f e rl a n o t o r i e t a t e , r e s p e c t , i n f l u e n ţ ăe t c . ) , c ăp r a c t i ca up i e r d u t o r i c ef e l d ec u r s ăî n t r uc i v i l i z a ţ i ar e a l ă , c ăa uu i t a t ş i d e r o s t u l o m u l u i p ea c e s t p ă m â n t , î ş i e x h i b ăc i v i l i z a ţ i al o r m a t e r i a l ă ,î n c e r c â n doi e ş i r ed i n t r u nc o m p l e xm a j o r , i n c o m p a t i b i l c u a r z ă t o a r e a d o r i n ţ ă a r m â n e a s c ă d e a c o n c u r a c o n t i n u u ş i e f i c i e n t c u c i n e v a .

„ Ma r e ap i e r d e r eo c o n s t i t u i ed e f i c i t u ld i n p r e z e n t d e f i r e a r mâ n e a s c ă . ”
P e n t r u c o p i i ş i t i n e r i , d o a r p r e z e n ţ a l a d o u ă t r e i m a n i f e s t ă r i a r t i s t i c en up o a t ef id ea j u n s ,m a ia l e sc â n da c e s t e a , î n m a r e a l o r m a j o r i t a t e , n u d e p ă ş e s c p e r f o r m a n ţ e l e d i n t r u n c o m u n a l c ă m i n c u l t u r a l . Ş t i u e x a c t c e s p u n , p r i n n a t u r a p r o f e s i e i a mp a r t i c i p a t l a s u t e d e a c ţ i u n i c u l t u r a l e s a ua ş a z i s c u l t u r a l e . P ă r i n ţ i i t r e b u i es ăf a c ăt o t u l , m a i a l e sc â n de i î n ş i ş in us u n tc a p a b i l id ea c e s tl u c r u , p e n t r uc af i iş i f i i c e l el o rs ăş t i eş is ă v o r b e a s c ă a r m â n e ş t e . A c e s t l u c r ue s t ed e s t u l d e u ş o r ,m a r e ap i e r d e r eo c o n s t i t u i e d e f i c i t u l d i n p r e z e n t d e f i r e a r m â n e a s c ă . D a c ă î n a c e a s t ă p e r s p e c t i v ăl u c r u r i l es u n t l ă s a t e l a f e l ş i v ă v o r d e c i d e î n c o n t i n u a r e c o n j u n c t u r i l e ş i p r o p r i a i r e s p o n s a b i l i t a t e , p i e r d e r e a e s t e i r e m e d i a b i l ă .C h i a rd a c ă v e ţ i m a i v o r b i a r m â n e ş t e , n uv e ţ im a if ia r m â n i . C a d r u ll e g a lp e n t r u af i a l t c e v a d e c â t v r e a u n o ms ă f i e e x i s t ă d e j a .

„ V ăl i p s e s cv i z i o n a r i i .N i c imă c a rt i n e r i i v o ş t r i n uma i p o a r t ăî ns i n ea c e ad i f e r e n ţ ă , n us e ma i d e o s e b e s c d e n i me n i . ”
Î nj u r u l v o s t r ue s t e p l i nd e i n i ţ i a t i v e p r i v a t e , e x i s t ă g r ă d i n i ţ e ,ş c o l i ,u n i v e r s i t ă ţ ic ua c e s ts p e c i f i c .C i n ev ă o p r e ş t e s ă f a c e ţ i ş i v o i a ş a , s ă î n c e r c a ţ i r e a l r e z o l v a r e a u n o r p r o b l e m e r e a l e ? I n c l u s i v b i s e r i c ă . P o r n i ţ i ş i f a c e ţ i o b i s e r i c ă ş i p u n e ţ i s t a t u l î ns i t u a ţ i a d e a v i or e f u z a ! N uov a f a c e . D a r s t a t u l n u v a i n v e s t i n i c i o d a t ă d a c ă n u a r e a c e s t i n t e r e s , c up r e c ă d e r ep o l i t i c . Ş i n uî l a r e . C i n ev ao p r i t v r e o d a t ă s ăv ăf a c e ţ i r e v i s t e , e d i t u r i , s ăp o l e m i z a ţ i , s ăc o n t r a z i c e ţ i ş t i i n ţ i f i c ,a c o l ou n d ee s t ec a z u l ,s ăî n s e m n a ţ ic e v aî n R o m â n i a ?N i m e n i . Î na l t eţ ă r i d i nB a l c a n i , c h i a r ş i d u p ă a n i i’ 9 0 ,a r m â n i ia ut r ă i tî nt e r o a r e .D eb i n e ,d er ă u , î n a c e s t t i m p , R o m â n i a a f o s t c e l m a i p r i e l n i c l o c p e n t r u o d e z v o l t a r e c u l t u r a l ă . F i r e ş t e , a s t a n uî i i a r t ă e r o r i l e i m e n s e

3

I nt e r v i u
„ E x i s t ă p o p o a r e c a r e a uî n ţ e l e s c ă mă s u r a i n d i v i d u l u i î ns o c i e t a t e e s t e e s e n ţ i a l ă p r o g r e s u l u i ş i a f o s t t r a t a t ă c a a t a r e . ”
A r m â n i in a up r e aa v u td e z b a t e r ia d e v ă r a t e , s e a m ă n ă m a i m u l t c u u n j o c d e p i n g p o n g a s u p r a c ă r u i a s a c o n v e n i t t a c i t s ăț i n ăl an e s f â r ș i t . A v e mc â ț i v ao a m e n i i n s t r u i ț i , d a rr i p o s t al o rn up o a t ef i d e f i n i t i v ă , d i nv a r i i m o t i v e . P r i n ș i î nt o t f e l u l d e p r o b l e m e f a l s e ș i c l i ș e e , a l ţ i i , d o b o r â ț i d e f e l u l l o r d e a f i , s c a p ă e s e n ț i a l u l p r i n t r e d e g e t e . P o t f i c o n c e r t a t e f o r ț e l e e x i s t e n t e î n t r o s i n g u r ă d i r e c ț i e ? Î nc a z u la r m â n i l o r ,n u .D a ra s t an ud i nc a u z a m o t i v e l o rp e c a r e l e a ie n u m e r a t ,c id i n c a u z a f e l u l u i v o s t r u d e a f i . S u n t e ţ i i n c a p a b i l i d e a f o r m a o e c h i p ă , i a ra s t ae s t ev e r i f i c a b i l i n c l u s i vi s t o r i c , n ue s t eoc ă d e r e c o n j u n c t u r a l ă ,d i n t r u n s i m p l u p r e z e n t .Î n t r e v o i , c o m p e t e n ţ an ue s t ei m e d i a t r e c o g n o s c i b i l ă . Ş i s ăn uv ă i l u z i o n a ţ i c ă r e a l i t a t e a r e s p e c t i v ă e s t e u n a g e n e r a l v a l a b i l ă , a c u r a t e ţ e a v o a s t r ă î n e v i t a r e a v a l o r i i n u o a r e n i m e n i . E x i s t ă p o p o a r e c a r e a uî n ţ e l e s c ă m ă s u r a i n d i v i d u l u i î ns o c i e t a t e e s t ee s e n ţ i a l ăp r o g r e s u l u i ş i af o s t t r a t a t ăc aa t a r e . U n e l e d i n t r ea c e s t ep o p o a r ea ud e v e n i t p u t e r i m o n d i a l e , p e n t r u a l t e l e a f o s t u n i c a ş a n s ă d e a s u p r a v i e ţ u i . L a v o i , î n t r e c e l c a r ea c c e p t ăv a l o a r e aş i c e l c a r eod e ţ i n et r e b u i es ăf i eo m o a r t e , n u o î n t â l n i r e . E s t e u n a s p e c t c a r e i n t r ă î n c o n d i ţ i a d r a m e i v o a s t r e . C â n d s e î n t â m p l ă a l t f e l , p r e a r a r p e n t r u a f i o b i e c t u lu n e ie v e n t u a l ea n a l i z e ,s i t u a ţ i aed a t o r a t ă i n t e r e s u l u i c o m u n , n ue s t eoî n c r e d e r eî ns i n e , p u r ă , c i n u m a i o î n c e r c a r e d e a d o b â n d i p r i n c e l a l a l t s a u c u a j u t o r u l c e l u i l a l t u n l u c r u p e n t r u c a r e t u n u a i d e s t u l t i m p , i n f l u e n ţ ă , c h e f , b a n i s a um i n t e . B i n e î n ţ e l e s , a c e s t e n e p u t i n ţ e t r e b u i e s ă f i e c o n ş t i e n t i z a t e ş i , m a i a p o i , a c c e p t a t e . P e n t r u a r m â n i , s u n tf o a r t ed u r e r o a s e ,d a rp o tf ip r i m i t eî nr e g i s t r u l c u n o a ş t e r i i d es i n ed a c ăd o r i n ţ ad ev i n d e c a r ee s t em a i m a r e , d o r i n ţ a d e a t r ă i , î n f o n d … P ed ea l t ăp a r t e ,c i n es ăv ăd e aa c e ad i r e c ţ i e ? E an up o a t ef i u ni n t e r e s p e r s o n a l ş i n i c i or e z u l t a n t ăd e i n t e r e s ep e r s o n a l e . P e r s o n a l i t ă ţ i l ev o a s t r ea ua j u n s s ăf i e g r u p a t e î nt a b e r e c a r e s e u r ă s c r e c i p r o c , f i e c a r e d i n t r e e l e p u n em a i p r e s u s d eo r i c eo p ţ i u n e ap r e a l a b i l ăş i n uo m u l . A r m â n i i s u n t ş i e i o a m e n i , n uc o n c e p t eş i t e o r i i p o l i t i c e . I n d i v i z i i o n e ş t i ş i c e i c u u n g r a d m i c d e r e z i s t e n ţ ă l a u z u r a c o r e s p o n d e n t ăl u p t e ic um i z e r i as er e t r a gd i na c e a s t ă d e z b a t e r e , î ş i r e f u z ă o r i c e f e l d e i m p l i c a r e p u b l i c ă d e c â n d a uc o n s t a t a t c ăt e m ar e s p e c t i v ăe s t ei n e v i t a b i l ăo r i c ă r u i d i s c u r s , o r i c ă r e i m a n i f e s t ă r i . Î na c e s t f e l , l o c u r i l el i b e r e s u n to c u p a t ed ef i t e c i n e ,p e r s o a n ea b u z a t ed ep r o p r i a p r e c a r i t a t e . P o z i ţ i i l e p e c a r e ş i l e c a u t ă c ud i s p e r a r e a c e ş t i o a m e n i ţ i nî n s ăd eol o g i c ă , î nf o n ds u n t e f e c t e l eu n u i d e z i n t e r e s c o m u n i t a r p r o f u n d , u n d e z i n t e r e s , p â n ă l a u r m ă , c a r ea d u c ee f e c t eg r o t e ş t i î nr e p r e z e n t a r e . S i t u a ţ i af o a r t e g r e a î nc a r e s e a f l ă a r m â n i i a s t ă z i v i s e d a t o r e a z ă . F i r e ş t e , a r o m â n i io d u cc e v am a ib i n e … P o tf iu nm o d e ld e a s p i r a ţ i e … N u i d e n t i t a t e a l o r ,a s u m a t ă c a f i i n d r o m â n e a s c ă ,a o c u p a ts p a ţ i u ld e v e n i r i ia r m â n e ş t i .

I n t e r v i u d e I a n u l a G h e o r g h e

4

P oe z i e

G e o r g e V R A N A
A m i n t a t ŭl a2 2d i y i s m â c i u n1 9 6 5 , t uc â s â b ă l uC u s t a n t s a , t uu n âf u m e a l j id ia r m â n j it s ie a r ad il o cd i tMa c h i d u n i i , G â r t s i i . C r i ș t i n o r d o d o x . F e n s u , S t e r e V r a n a ( T e y u a l u V r a n a ) , e a s t i a r m â np i n d e a ns h i s a m i n t ă G a r g a l â c , i uf uC a d r i l a t e r l u , l a 1 0k m m a l a r g u d i C a v a r n a . A d z â , G a r g a l â c a r i n u m a V r a n i n o , t i t i n j i a a u n p r i m a rt i a n a m id i tf u m e a l j aV r a n a . P â p â n j id ip a r t e aaf e n s u i , Y i o r y i V r a n a( Y u l aa l uV r a n a )s hS u f i aV r a n a , s u n t ud i l o cd i V e r y i a ,G â r t s i i .P a p l ud ip a r t e aaf e n s u is h a r iz â r t s i n j l i , p r i ts t r â p â p â n j ,A v d h e l as h is t r a d z id i tf u m e l j l iS t e r g h i u l is h R e p i d o n . D a d â s a , Ma r i a V r a n a ( Ma r i c a a l u T e y u a l u V r a n a ) , e a s t i a r m â n âf â r s h i r o a t âs h is a m i n t ăN e a u s a( a r .N e a g u ş t i ) ,G â r t s i i . P â p â n j i d i p a r t e a a d a d â s a i , Mi h a l i C u l i c e a s h Z o i t s a C u l i c e a , v i n i r â t u R o m â n i i l a 1 9 3 8 a n l u . T s â n i p i A n a Ma r i a V i n ț a n d i l a 2 1 y i n a r u 1 9 9 5 . D e a d u na uu nf c i o r , I o a n , a m i n t a t ul a1 1d i m a r t s u1 9 9 7 .

A n v i t s ă : U n i v e r s i t a t e aB u c u r e s h t i , F a c u l t a t e a d i N d r e p t u , S h t i i n t s eJ u r i d i c e , b â r n l u1 9 8 6–1 9 9 0 . A p r i i r u1 9 9 1 , s c o a t i t up a d i p r o t i l i p o e z i i p i l i m b a a r m â n e a s c ât u„ D e ş t e p t a r e a– R e v i s t aa r o m â n i l o r ” , A n l u 2 , N r . 4 ( 1 3 ) . C ă r t s â a l â n c i t i : A v i g l ’ i t o r l u d i Z b o a r â ( V e g h e t o r u lc u v i n t e l o r )l aE d i t u r aaF u n d a t s i l j e i C u l t u r a l iA r m â n e s h t s â„ D i m â n d a r e ap ă r i n t e a s c ă ” , B u c u r e s h t i , 1 9 9 5 . T u 1 9 9 8 , S a l b a d e s c â n t e i , a n t o l o y i i d ip o e z i ia r m â n e a s c â ,E d i t u r aC l u s i u m ,a u t o r ŭ V a n g h e a Mi h a n j S t e r y i u . T u 2 0 0 0 , P a n o r a m a p o e ţ i l o r , a l â n c i t âS k o p j e , Ma c h i d u n i i ,e d i t o r ŭS u t s a t aa a n y r â p s i t o r l o r s h a a r t i s h t s â l o r „ A r m â n j d i t Ma c e d o n i a ” ,a u t o r ŭV a n g h e a Mi h a n jS t e r y i u .T u 2 0 0 1 , v o l u m l uA v i g l ’ i t o r l ud i z b o a r âa l â n c e a s h t i t u u n âe d i t s i ia r m â n e a s c â–s â r b e a s c â ,l aE d i t u r a „ Mo s c o p o l e a n a ” , B e l g r a d ; r e d a c t o r ŭs ha p r i d u c â t o r ŭ Z o r a nP l a s k o v i ć . 2 0 0 1 , A n t o l o g i ap o e z i e i a r o m â n e , s e c .X I X –X X ,S k o p j e ,Ma c h i d u n i i ,t uc a d r u la B i b l i o t e c â l j e in a t s i o n a l ia r m â n e s h t s â„ C o n s t a n t i n B e l i m a c e , c o l e c t s i aV e l o ” , a u t o r ŭ D i n a C u v a t a ; e a s t i t r i c u t t uA n t o l o g i a p o e z i e i a r o m â n e c l a s i c e , m o d e r n e ş i c o n t e m p o r a n e , C u n s t a n t s a , E d i t u r a C a r t e a A r o m â n ă ,a u t o r ŭI o n e lZ e a n a ;2 0 0 3 ,A n t o l o g i a p o e z i e i r o m â n ec l a s i c eş i m o d e r n eî ng r a i a r o m â n , B u c u r e s h t i , E d i t u r a a F u n d a t s i l j e i C u l t u r a l i A r m â n e s h t s â „ P ă r i n t e a s c a D i m â n d a r e ” , a u t o r ŭ H r i s t u C â n d r o v e a n u .E a s t it r i c u tt uA n t o l o g i aa r o m â n ă b a l c a n i c ă , S o f i a , a u t o r ŭ N i c o l a i K i u r k c i e v . A r i t r i c u t i p o e m a t i t u Ma n u a l u l d e A r o m â n ă , B u c u r e s h t i , E d i t u r a A c a d e m i e i R o m â n e , a u t o r i Ma t i l d a C a r a g i u Ma r i o t s e a n u s h N i c o l a e S a r a m a n d u . 2 0 0 7 , N o u s , L e s P o e t e s D e s P e t i t s P e u p l e s – P o e m e s e n m a c e d o n a r m a n ( a r o u m a i n ) , B e l g i a , E d i t u r a m i cR o m a n i a ,a u t o r ŭ K i r aI o r g o v e a n u Ma n t s u . A r i t r i c u t i p o e z i i t u L i m b a A r m â n e a s c ă , V o c a b u l a r ş i s t i l , E d i t u r aC a r t e aU n i v e r s i t a r ă , B u c u r e s h t i , a u t o r ŭ Ma r i a n a B a r a .

2 0 0 8 ,a r i p o e z i it uT o a r is h ic u m ă t sd ib a n â a r m â n e a s c ă ( A r o m â n i i– U r m e ş if r a g m e n t e d e v i a ţ ă a r o m â n ă ) ,c a r t ie d i t a t â d iS u t s a t a C u l t u r a l âA r m â n e a s c â ,c u a n d r u p â m i n t u d il a Mu z e u l u aH u r y e a t l u iR o m â n .2 0 0 9 ,MI R E S E L E C U V Â N T U L U I /N U S E T E F J A L E S ,A n t o l o y i i P o e t i c â r o m â n â a l b a n e z â , a u t o r ŭB a k i Y m e r i ; Ma g i a c u v i n t e l o r / Ma g j i aef j a l ë v e ,A n t o l o y i iP o e t i c â r o m â n â a l b a n e z â , a u t o r ŭ B a k i Y m e r i ; 2 0 1 0 , a r i t r i c u t i p o e z i it u Me t o d aA r o m â n ă /V l a h ă – Me t o d a A r u m u n e / V l l a h e – A r o m a n i a n Me t h o d , a u t o r ŭ I a n c u B a l l a m a c i ,E d i t u r aP r e d a n i a ,P r o i e c t l uA v d h e l a– B i b l i o t e c a a C u l t u r â l j e i A r m â n e a s c â . 2 0 1 1 , P a n o r a m a p o e z i e i a r o m â n e c o n t e m p o r a n e ( a n t o l o y i i t r i l i n g v ă p i a r m â n e a s h t i , m a c e d o s l a v â s h f r â n t s e a s h t i ) , a u t o r ŭ L i l a C o n a( L i l j a n aN i k o l o v aP e t r o v i c i ) ,S k o p j e .N i n g a p u i z i i l ia l â n c i t ip ia r m â n e a s h t i ,f u r ât i p u s i t is h p o e z i it u f r â n t s e a s h t i ,a n g l i c h e a s h t i ,s â r b e a s h t i , m a c h i d u n e a s c âs l a v â ,a r b i n i s h e a s h t i ,i t a l i c h e a s h t i s h g â r t s e a s h t i . C o l a b o r a t o r l a R a d i o R o m â n i a I n t e r n a t s i o n a l – s e c t s i aa r m â n e a s c â , R a d i oB u c u r e s h t i , R a d i oS k o p j e Ma c h i d u n i i ,P r o T V ,B 1T V ,R e a l i t a t e aT V ,T V R C u l t u r a l , T r i n i t a s , T VN e p t u n , p o s t l u d i t e l e v i z i i d i p i i n t e r n e tT v R a d i o Ma k e d o n i a , T V Mo n e yC h a n n e l . A ua z b u r â t âd i e l ŭ : K i r aI o r g o v e a n uMa n t s u , H r i s t uC â n d r o v e a n u ,T .V l a h u ,I r i n aP a r i s ,I o n e l Z e a n a , Ma t i l d aC a r a g i uMa r i o t s e a n u , V a s i l eT o d e , N i c o l a sT r i f o n ,A l e x a n d r uG i c a ,J u s t i nT a m b o z i , Ma r i a n a B a r a ,S p i r u F u c h i , Ma r i u s C h e l a r u , I o a n G r o s h a n , E u g e n i a T s a r ă l u n g ă . E a s t it r i c u tt ud i c t s i o n a r i :Ma t i l d aC a r a g i u Ma r i o t s e a n u ,D i c ţ i o n a rA r o m â n ( Ma c e d o v l a h ) , D I A R O ,A D ,E d i t u r aE n c i c l o p e d i c â ,B u c u r e s h t i , 1 9 9 7 ;D i n aC u v a t a ,S c r i i t o r iA r m â n e ş ţ â /V l a c h Wr i t e r s , B i b l i o t e c a N a t s i o n a l â A r m â n e a s c â „ C o n s t a n t i nB e l i m a c e ” ,C o l e c t s i aI .A r g i n t e a n u , S k o p j e .

5

P oe z i e

G e o r g e V R A N A

P o e ma t i a l e a p t i d i t uc i c l u l ui n e d i t ŭ X i n i t i i ( 1 9 9 5 –2 0 0 5 )
X i n i t i i X i n i t i p s i i d i t u t i , m a p r o t a , x i n i t i p s i i d i i o . Ma s t e a ń i u n d z e a ş t i l a h o r i z o n t u c u u n â h a r t â d i s e n t i m e n t i n i c a t i . P a m p o r i n i c a î n c h i s e s c u p r i a p i , m â n d i l i n i c a f l i t u r â t u l i m ă ń i . I u s u n t u p u r t u c a l i ľ i ţ i ľ i a d r a ms i r y e a ń i c â n d u d i p u n a m u E l l a d h a c â t r â a m a r i , i u s u n t u p u r t u c a l i l ’ i ? I d e n t i t a t i I d e n t i t a t i a r s â c a u n u f l i t u r u . Ń i a r m a s i c i n u ş a t u m â ń i , s n u u ľ e a v i m t u … I d e n t i t a t i s p i n d z u r a t â d i i n i m â . S t u c h e a ş t i c a ţ e a r a p r i m u r m i n t i . I d e n t i t a t i a g r â ş i t â t u u n â g e p i a E t â ľ e i .

A v i n a t ud i t ul i mb â Mi a v i n a r â d i t u l i m b â . l i m b a u n d z e a c u u n â p a d i v e a r d i , i o u n d z e a m u c u u n u c a l u a g i u n u . N â d i s p â r ţ a a v i g ľ i t o r i a n d r u p a ţ d i t u f e c h i , t e a ľ i n t r u x i t i ş i u n â a m a r i d i l ă c r i ń i .

V i a E g n a t i a V i a E g n a t i a p u t r i d z â . T u s u f l i t l u a m e u ń i u r i s m i d i d h a f n u ş d i p u r t u c ă ľ i p u t r i d i . D r â ş c ľ e i l i s i a h â n d u s i r â t u s o m n u … P r i V i a E g n a t i a c â r v ă ń i c u y i s i m u r i t i ń i u r i s m i d i d h a f n u ş d i p u r t u c ă ľ i p u t r i d i . U n â l i v â d i E y e e a x a n a î n y e a d z â t h i m i s i r l i m o a r t i .

D i v r o a r â S d i ş t e a p t â t u i o p â d u r l i m u t i . C a r i a s c u l t â l a v a a c h i r o l u i ţ i a l i n â p r i t u s â n d z i . C â p ă c h i l i d i o c ľ i v a c a d â c a u n u p i a n u p r i s t i c â n t i c l u m u t u , d r â ş c ľ e i l i v a a s u n â x e a n i p r i t u s o m n u . A m â n a t u e a s t i t u u r a n o , a m â n a t u e a s t i m p a d i . A o a i u a z â c r u ţ i l i t a c u , d i v r o a r â v a h i b â l u ń i n â . 2 1 d i a p r i l u 2 0 0 1

6

P oe z i e

G e o r g e V R A N A

P o e ma t i a l e a p t i d i t uc i c l u l ui n e d i t ŭ X i n i t i i ( 1 9 9 5 –2 0 0 5 )
A y n a n y i ut o mi t a n u A m a r e a L a e a z â e a s t i y a l a n â c a o c l i ľ i a u n â ľ e i s u e d e z â . A t m u s f e r a i c a l d â ţ i c a r a e a s t i t o a m n â a m â n a t â . Ma r d z i n a d i a m a r i , t i n i r i s p i d z u r a ţ d i u n u z g h i c u a r u d u d i p i s c ă r u ş u î ş i d z â c u z b o a r â d i v r e a r i . P a m p o r i n i x o l t i a d a s t â s i n t r â t u l i m a n i , s i u v e a r s â p â r m â t i a a d u s â d i N o r d u d i S u d u d i E s t u ş d i V e s t u . P r i u n u b a n c u u n u a u ş u A r m â n u î ş i l i m i n â c u m b u l o y i l i d u p â a d i ľ e a t i c l u a l i a m a r i ş v a h i u n y i s e a d z â Ma c h i d u n i a . V a t i x a n a v e d u t â ş ’ d i p r i m v e a r â , p â n â a t u m ţ e a v a b â n e d z u c u t h i m i s i r e a a t a C o n s t a n ţ a ! A l u mt a E a s t i u n â a l u m t â ţ i u d a u c a t h i u n â d z u u â c u z b o a r â l i , U n â a l u m t â m u t â , n i ş t i u t â . P r i c â m p u a x i n i t i p s i r i ľ e i î ń i c a f t u m a s t e a . N i n g a m i n i u n â s t a m n â ń i a d a s t â c i n u ş a . * * * S i n g u r u c u a m a r e a a h u l e s c u a r ă ń i l i a s t r a u ş l o r u a r ş i t u s t ă m ń i . U n â a e r â d i m u n t i î n y e a d z â m e m o r i a a f a p t i l o r c h i r u t i . G i u d i c a t â T o a r â l i a m e a l i l i a p u l t u s i a r i n a a s t e a l i l o r u O a s i l i a m i n d u i r i l o r u a m e a l i l u m b r u s e s c u s u m u p u l b i r i Ma s t e a ń i h a m u a r â d i x e a n â t u ţ e r l u s u r p a t u d i n p a d i N d z e a n â : a r p i ş i u n â f r i c o a s â g i u d i c a t â

P a t r i d h a c a t a c o mb â P a t r i d h a d i n a f o a r â n u m a t a ş l u a p r o a c h i p o e t l u V a ń i u a d a r u i n i m a p a t r i d h â ş i v a ń i m i n g r o p u t u i n i m â t u p a t r i d h a c a t a c o m b â P r i g r o a p â v a ń i s e a m i n u l i l i c i l i a l i a ş t i p t a r i D i v r o a r â v a y i n â o a m i ń i s l i a ń i u r d z e a s c â t u m u z e u l u a l i i n i m â t u p a t r i d h a c a t a c o m b â

7

Mi r e l a S i ma B I O L A N A R MÂ t u l a dz l j i

Ma k i d u n i a , t ua h u r h i t a a e t â l j e i X X , s t i n d e a d i l a Ma r e aI o n i c â( t ua s c â p i t a t â )p â n âd iA m a r e aE g e í ( t u d a t â ) , d i l a p a r t e a d i n s u s a a r â u l u i V a r d a r ( t u n c h e a r i – n o r d ) , p â n â d i E p i r s h T h e s a l i a ( t u n o t – s u d ) . Mi l e t s l i t s i b â n a a u a d e a d u n( a r b i n e s h i , s l a v i , a r m â n j s h p t s â n j g r e t s s h t u r t s â ) f e a t s i r âm am u l t i x i m u t ă r i t as a s c a p âd i s u m c u m a n d u l n t u r t s e s c us h i s b â n e a d z â e l e f t e r i ( l i b i r i ) t uu n c r a t m a k i d u n e a n a u t o n o m . A h u r h i n d a l u i d i t a n l u 1 9 0 2 , o a m i n j l j i s a d u n a r â t u t â b â b i i , s h l o a r ât u f e c h i s h b â r u t i , s a s c u m s i r ât um u n t i s h i s a d r a r â a l u m t â t o r i . A l u m t â t o r i l j i v â r y a r i a v e a n u m a d i c u m i t s ( c u m i t a g i a d z ) , a t s e l j g r e t s –a n t a r t s â i c ă a n d a r t s â , i a r aaa r m â n j l o rl âs id z â t s e aa r m â t u l a d z( a r m a t o l i ) . As t a t i l o r d e a n v â r l i g a , t s i e a r a a d r a t i d i m a n i n t i ( g r e t s l j i t u 1 8 2 9 , s â r g h i l j t u1 8 7 8 , V â r y â r i a a v e a a g i u m t â a u t o n o m â t u 1 8 7 8 s h d a p o a i a i n d e p e n d e n t â , t u 1 9 0 8 ) , l â y i n e a g h i n i m a c a Ma k i d u n i av as a s p â r d z e a ,c â t s ec a t h iu nc r a t m u t r e a s l j e a u n â p a r t i d i t a e s t u l o c : V â r y â r i a v r e a p a r t e a d i t d a t â ( E–Ma k i d u n i a v â r y â r e a s c â ) , S â r b i a v r e a p a r t e a d i t n c h e a r i a s c â p i t a t â( N –V ) , i a r aG â r t s i a , p a r t e ad i t n o t ( S ) . V â r y a r i l j id i t Ma k i d u n i ia l u m t ad e a d u n c u a r m â n j l j i s h e a r aa g i u t a t sc up â r a d zs h t u f e c h i d i s t a t l u v â r y â r e s c u . D i s i b e p e a c ă h o r l i a r m â n e s h t s â , n u e a r a g h i n i n d r e a p t i ( o r g a n i z a t i ) , a r m â t u l a d z l j i b â n a , n i s c â n t i o r i , d i t t s i m p r u d as h d i t a g i u t o r l ud a t d i n i s c â n t s âc h i h â i a d z . R o m â n i a l j a g i u t a a r m â n j l j i m a s h p r i t a d r a r e a d i b â s e a r i t s s h d is c u l i is h a t s e a l i ,i a r a p o i ,s f â t s e a t u l i m b a r o m â n e a s c â ,s h n ut ul i m b ad id a d â ,a r m â n e a s c â .

G r e t s l j i , t up a r t e a d i t n o t ( S ) a Ma k i d u n i l j e i , e a r a m u l t up t s â n j s h i , t a s p o a t â s l j e a r e g h i u n i l i a e s t i , l i p s e a s a i b â m i l e t i g r e a c â . A s h i c ă a c â t s a r â s â l j g r e a c i z e a d z â c uz o r e ap i o a m i n j l j i t s i b â n aa c l os h i , m am u l t u , p i a r m â n j .G r e c i z a r e af ua d r a t âp r i td a u âc ă i :u n âd i c â n d â s e a r i , s â l j a t r a g â c â t â l u m e a g â r t s e a s c â , s h u n â p r i t f u v i r s e a r i s h a t a c l u n d r e p t u .A v e a u n â a c h i c â s e a r i f a p t â p i a s c u m t a a n a m i s a d i g r e t s s h t u r t s â t a s â n u h i b â c â r t i t s t ua e s t âp o l i t i c ad ig r e c i z a r i ,i a r aat u r s â l o rn ul â d u c u n d u s e am a c ac r i s h t i n j l j is v â t â m au n u a l a n t u . C e t i l i d i a n d a r t s âg r e t s e a r ac u m â n d u s i t i d i o f i t s e r i d i t a s h c h e r e ag â r t s e a s c âs h l ua v e ac ă p i t a nK o s t aA k r i t a s ( c o l o n e l ) , i a r a , d u p âe l , y i n e aT e l l o sA g r a s . A n t a r t s â l j e a r at ua s c â p i t a t aav i l a e t â l j e i S â r u n â( S a l o n i c ) , l â n g â h o a r a L i v ă d z , t u r e g h i u n e a a n a m i s a d i V e r i a s h V o d e n a , i ue a r ah o r l i a r m â n e s h t s âS e l i a , C â n d r o v a , N e a g u s h t i , G r a m a t i c o v a ,P a t i c i n a ,h o r ic â t âc a r is d u s i r âp r o t a . N d r i d z e a r e aac e t i l o rs h l o c u r l ii us a d r aa t a c l ue a r a m i n d u i t id im i t r o p o l i t s l j id i tE p a r h i aG â r t s e a s c â . D i ta n l u1 9 0 3a n t a r t s â l ja c â t s a r âs a t a c âh o r l i v â r y â r e s h t s â s h a r m â n e s h t s â t s i n u v r e a s h a l a s â l i m b a d i d a d â . E l j e a r a m p â r t s â t s t u m a m u l t i p a r e i s h a t a c a h o r l i a r m â n e s h t s ât s ie a r aa n a m i s ad ia r â u r l iB i s t r i t s a s h V a r d a r , S â r u n â( S a l o n i c ) s h n a i a( r e g h i u n e a ) O s t r o v d i l â n g â l a c l uc ui d y e a n u m â . T uc e t i l i d i a n d a r t s â a v e a s h a r m â n j ( ac u r i l âs i d z â t s e ag r i c u m a n j ) c a r i a l u m t a c o n t r a a a r m â n j l o r t s i n u v r e a s a p r o a c h i d i G â r t s i i , m a u v r e a a p r u c h e a r e a d i R o m â n i i .

8

a r mâ t u l a dz l j i
E a r af u v i r s i t sm am u l t uo a m i n j l j i a n v i t s a t sd i nh o r i ( c h i h â i a d z l j i , d a s c a l j l j i , p r e f t s â l j ) t a s n u m a t a s d u c â l a b â s e a r i c a r o m â n e a s c â s h i s h t r a g â f c i o r i l j i d i l as c u l i ar o m â n e a s c â . Mas n ua s c u l t ad i f u v i r s e r i l i ag r e t s l o r , a r m â n j l j i e a r a a t a c a t s , a s h i c u ms f e a t s i t u u n l u 1 9 0 6 a n d a f u r â v â t â m a t s 1 0 e l e v i , t s i e a r a t u u n â e x c u r s i i . C o n t r aac e t i l o rd ia n d a r t s â ,t ua n l u1 9 0 4 ,f u r âa d r a t ic e t i l id i a r m â t u l a d za r m â n j .P r i tp r o t s l j ia r m â t u l a d zt s ia c â t s a r âs a l u m t âf u r â Mi h a l iH a n d u r id i th o a r aL i v ă d zs h H a l iJ o g ad i th o a r aG r a m a t i c o v a s h d a p o a i a v i n i r â s h a l t s â t i n i r i . Ma , a s h i c u md z â s i mm a n d z e a n â , e l j n u e a r a g h i n i o r g a n i z a t s( n d r e p t s â ) . A t s e l t s i l j b â g ăp i a r a d âf uY i o r y i Mu c i t a n j H â s a p l u( G h e o r g h eMu c i t a n i C a s a p l u ) d i C r u s h u v at ua n l u1 9 0 6 , t o a m n a . T in d r i d z e a r e aah o r i l o ra r m â n e s h t s âf u r âa d r a t id a u âc o m i t e t i :u n l u , B u c u r e s h t i , s u mc u m â n d u s e a r e aa l A l e x a n d r uC o s h c as h i S t e r i eMi l i o r u ( c o m i t e t l u a v e a s h a p t i m e m b r i ) s h a l t u ,S o f i a ,c u m â n d u s i t d i Y i o r y i Mu c i t a n jH â s a p l ua g i u t a td iG h a c h iT o d u ,N a c h iC i s h m a , U n c i uD i m a s h id ih o a r aG o p e s h , C o s t aD a b i j as h T a c h ia lD i m c e id i C r u s h u v a .Y i o r y i Mu c i t a n je a r au nv e c l j ua l u m t â t o rt uc o m i t e t l u r e v o l u t s i o n a rt ia u t o n o m i aaMa k i d u n i l j e is h a p u f u s is m p a r t âh o r l ip i d i s t r i c t i i u s a l u m t â a r m â t u l a d z l j i s h c a t h i d i s t r i c t u s h i b â c u m â n d u s i t d i u n v u i v u d ă .

V u i v u d ă l u Y i o r y i Mu c i t a n j H â s a p l u

C e a t a a c ă p i t a n l u i C o l a N i c e a

T u a n l u 1 9 0 6 , i a r n a , t u B a l t a I a n i t s a , l o c l u i u s a d u n a t u a p a n g h i ut u t sa l u m t â t o r i l j i( a r m â t u l a d z l j i ,c u m i t s l j i s h a n d a r t s â l j ) , s a p u f u s i s h i b â v u i v u d ă Y i o r y i Mu c i t a n j t ur e g h i u n e a Me g l e n i a ,V e r i a ,V o d e n a .T uP i n d u c u m â n d u s e aA l e x a n d r u C o s h c as h S t e r i e Mi l i o r u . A r m â t u l a d z l j id i tc e a t aa lY i o r y i Mu c i t a n je a r a : Mi h a l i H a n d u r i , H a l i J o g a , Mu s h a D a r l a i a n i , C o l a N i c e a , I a n a c u l a P e n d i f u n d a , Mi t a Z d r u ,C h i c e a R o s h u , T o l i Mo c a n u , I o r g u l a C u t o v a , I a n i C e a r a , H r i s t a C i o m u , C o l a Ma c r i , G a c h i T o d u , N a c h i C u s h m a , U n c i u D i m a s h i , C o s t a D a b i j a , G a c h i a l D i m c e i , I a n i V u l o a g ă . T a s â l j g r e c i z e a d z â , a n d a r t s â l j i a h u r h i r â s v a t â m â n um a s hc h i h â i a d z , d a s c a l j , p r e f t s â , a m as h i o a m i n j d i a r a d a , p â r m â t e f t s â , f i c i o r i , s a r d âc a s i , s a s p a r g âh o r i , s v a t â m â p r ă v d z â . C e t i l i d i a r m â t u l a d z a h u r h i r â s h i e a l i , C e a t a a l Mi h a l i H a n d u r i t u a r a d a a l o r , s a d a r â i d y i u l l u c r u . A r m a t o l i l j i d i n a s t a n g a n a n d r e a p t a : Mi t a Z d r u , Mi h a l i H a n d u r i , N a i m ad i s i m a s i i ( i m p o r t a n t s â ) l u c r ut s i l u a d r ă C o s t a D a b i j a s h d i p t u m a r d z i n â , n a n d r e a p t a , Y i o r y i Mu c i t a n j . c e a t a a l Y i o r y i Mu c i t a n j H â s a p l u f u a c â t s a r e a a c ă p i t a n l u i a a n d a r t s â l o r , T e l l o s A g r a s , t u 1 9 0 7 . T i t u t i g h i d e r l i t s i l i t r a p s i r âa r m â n j l j i , e l j l ua s p i n d z u r a r â , i a r ap i t r u pâ l j b â g a r â u n â c a r t i p i c a r i n y r â p s e a p i l i m b a g r e a c â , t u r c â s h a r m â n e a s c â : “ A s h i v as p a t ât u t sa t s e l j c a r i v a t â m â a r m â n j , a r d uh o r l i s h i v a t â m âp r ă v d z â l i a r m â n e s h t s â . S i m n a t Y i o r y i Mu c i t a n j s h Mi h a l i H a n d u r i ” . T u 1 9 1 2 V â r y â r i a , S â r b i a , Mu n t e n e g r u s h G â r t s i a a c â t s a r âp o l i mc ut u r t s â l j . D u p ât s i s c o a s i r ât u r t s â l j d i t Ma k i d u n i i a c â t s a r âs a l u m t ât i m p â r t s a r e aa l i s h t e i n a í ( r e g h i u n i ) . Y i s l u a a r m â t u l a d z l o r t a s a i b â u n â Ma k i d u n i i i n d e p e n d e n t â f un g r u p a t t u 1 9 1 3l a i r i n e a ( p a c e a ) d i B u c u r e s h t i c â n d u , s u ma r b i t r a j l uaR o m â n i l j e i , Ma k i d u n i a f um p â r t s â t âa n a m i s ad iG â r t s i i ,S â r b i is h V â r y â r i i .

9

P r oz â

D u mi t r uC A R A G I U

V i a ț a me a z b u c i u ma t ă ș i a d e v ă r a t ă
f r a g me n t d e r o ma n , p a r t e a I

Ma mn ă s c u t î na n u l 1 9 0 4 , p e1 0a l el u n i i m a r t i e , î n c o m u n a N ă f ă c l a r u , j u d e ţ u l L a r i s a , G r e c i a . C o m u n a m e a d e b a ş t i n ă s e n u m e ş t e D e n i s c u ş i s e a f l ă î n m u n ţ i i P i n d u l u i . P ă r i n ţ i i m e i e r a u c r e ş t i n i o r t o d o c ş i . T a t ă l m e u , C o n s t a n t i n , ş i m a m am e a , C o n s t a n t i n a , e r a uo a m e n i b u n i l a s u f l e t , c a r e s a uj e r t f i t p e n t r uc e i o p t c o p i i a i l o r , n e a ue d u c a t ş i n e a uc r e s c u t . Ş i b u n i c i i m e i , N a c uş i Ma r i a , e r a uo a m e n i c um u l t ăc r e d i n ţ ă , d eor a r ă b u n ă t a t e , c r e s c â n d u n ec um a r eb u c u r i e , c ă c i p ă r i n ţ i i m e i e r a u o c u p a ţ i c u t r e b u r i m u l t e ş i g r e l e . P e a c e ş t i b u n i c i n u i p o t u i t a n i c i a c u m , c â n d a mş a p t e z e c i ş i d o i d e a n i , i a r c â n d m ă d u c l a b i s e r i c ă , p r i m a l u m â n a r e o a p r i n d p e n t r u b u n i c i ş i p e u r m ă p e n t r u t a t a ş i m ă m i c a . A c e s t o r p ă r i n ţ i ş i b u n i c i l e d a t o r ă mm u l t ă r e c u n o ş t i n ţ ă ş i m u l ţ u m i r e . N o i n e o c u p a mc u c r e ş t e r e a o i l o r ş i a v i t e l o r . N o i ş i s t r ă m o ş i i n o ş t r i a mt r e c u t p r i nm u l t e g r e u t ă ţ i , l u p t â n d u n e s u bj u g u l s t r ă i n , m a i a l e ss u bo c u p a ţ i at u r c ă . C â n dm a n ă s c u t m a m a , a v e a mn u m a i p a t r u s u t e d e g r a m e . E r a mm i c d e t o t , i a r b u n i c a m e a î i s p u n e a m a m e i : „ V a i , n o r a m e a , n u f a c i n i m i cc ue l , a r u n c ă l ! ”„ V a i , m a m ăd r a g ă ! C u ms ă l a r u n c ? Mi em i l ăd ee l ! ” .A t u n c ib u n i c ai as p u s : „ S ă î n c e r c ă ms ă i f a c e mb a i e î n f i e c a r e s e a r ă , c u v i n ş i a p ă , c e v a m a i m u l t v i n d e c â t a p ă . A ma u z i t d e l a p ă r i n ţ i i m e i c ă v i n u l a j u t ă p r u n c u l s ă s e d e z v o l t e m a i b i n e ” . Ş i a ş a a ş i f o s t . Î m p a c h e t a t î nv a t ă ol u n ă d o u ă , a mî n c e p u t s ă m ă d e z v o l t î n c ăd i np r i m az i . D a r c â n dm a mn ă s c u t e r a mî n f ă ş u r a t î n t r op i e l i ţ ă , d e a uc r e z u t c ă s u n t m o r t . Î n s ă c â n da ur u p t p i e l i ţ a ,a t u n c ia mî n c e p u ts ăţ i p .P i e l i ţ ac uc a r ee r a m î n f ă ş u r a t af o s t f u r a t ăd em o a ş ac a r em ăm o ş e a , c ă c i s e z i c e a c ă î ţ i a d u c e m u l t n o r o c î n v i a ţ ă . D a r c u t o a t e a c e s t e a e ua ma v u t m a r e n o r o c î nv i a ţ ă . P e c e p u n e a mm â n a , e r a c â ş t i g . A ş a c ă m i a u f u r a t p i e l i ţ a , d a r a j u t o r u l l u i D u m n e z e u n u a u p u t u t s ă m i l i a . C â n d a ma j u n s l a p a t r u c i n c i l u n i , s e m i r a ut o ţ i c u md ea ma j u n ss ă i î n t r e cp ec e i c a r es a u n ă s c u t n o r m a l . D e c i v i n u l m i a a j u t a t , a ş a c u mî m i s p u n e a u m a m a C o n s t a n t i n a ş i t a t a C o n s t a n t i n , D u m n e z e u s ă i i e r t e , c ă m a u f ă c u t m a r e . C â n d a ma j u n s l a ş a p t e , o p t a n i , e r a m c e l m a i m â n d r uş i p u t e r n i c f l ă c ă u , ş i f ă r ă d e f r i c ă î nv i a ţ a m e a .

O p t f r a ţ i a mf o s t l a p ă r i n ţ i , i a r e ue r a ma l p a t r u l e a . C â n d m a mf ă c u t d e v r e o ş a p t e a n i , a mî n c e p u t s ă m e r g l a ş c o a l ă , d a r î n a c e l a ş i t i m p p ă ş t e a mş i o i l e s a u c a i i . D e c i m ă d u c e a md o u ă z i l e l a ş c o a l ă ş i t r e i l a o i , i a r c â n d v e n e a md e l ao i n uş t i a mc ea um a i î n v ă ţ a t c e i l a l ţ i e l e v i . A ş ac ăa m î n c e p u t s ă m ă p i t e s c ş i c â n d p e l a o r a d o u ă s p r e z e c e v e n e a u b ă i e ţ i id el aş c o a l ă ,a t u n c im ăî n t o r c e a mş ie ua c a s ă . D a r m a m a m a o b s e r v a t c ă n u m e r g r e g u l a t l a ş c o a l ă ş i m a p â n d i t , i a r c â n dm a p r i n s , m i a d a t c h i l o ţ e i i j o s ş i a r u p t n i ş t e u r z i c i ş i m i a d a t l a f u n dd e m ă u s t u r a ş i p l â n g e a m . „ S ă t e m a i p r i n d e u c ă n u m e r g i l a ş c o a l ă ! ” , m i a z i s , ş i a ş a m a md u s m e r e ud eş t i ua c u ms ăc i t e s c , s ăs o c o t e s cş i î i m u l ţ u m e s c m a m e i c ă m a î n v ă ţ a t m i n t e ş i m a f ă c u t o mî n t o a t ă f i r e a . E u î i s p u n e a mm a m e i : „ Mă i , m a m ă , d o u ă z i l e l a ş c o a l ă ş i t r e i l a o i ! ” „ L a s ă , b ă i a t u l m a m i i , c ă ş i o i l e s u n t t o t oş c o a l ă ! ”I a r d u p ăp a t r uc l a s ep r i m a r ea ml u a t o i l ed e c o a d ă ş i a ma j u n s c e l m a i b u n c i o b a n . C â n da v e a mş a p t ea n i , m al u a t b u n i c u l m e ul ao i d i n c o l od eI a n i n a ,c a p i t a l aj u d e ţ u l u iI p i r ,d i nr e g i u n e a C i a m u r l i a . A c o l oe r a ul o c u r i c a l d e , f ă r ă z ă p a d ă . I a r î n t r o s e a r ăp el ao r an o u ă , î nl u n ad e c e m b r i e , e r a mt o c m a i î n A l b a n i a c u t u r m e l e . Ş i î m i s p u n e b u n i c u l : „ Mi t i c ă , a i c u r a j s ă t e d u c i î n v a l e l a f â n t â n ă , s ă u m p l i c ă l d a r e a c u a p ă ş i s o a d u c i ? C ă m i e m i e s e t e ! B i n e î n ţ e l e s , d a c ă n uţ i e f r i c ă ! ” „ Mă d u c , b u n i c u l e , m i e n u m i e f r i c ă ! ” F â n t â n a e r a î n v a l e , d e p a r t ec a ml av r e u nk i l o m e t r uş i c e v a , i a rd r u m u l e r a p ă d u r o s , d a r e ua mp u s m â n ap ec ă l d a r eş i a mp l e c a t p e î n t u n e r i c . Ş i f u g i , f u g i p r i np ă d u r e ş i a ma j u n s l a f â n t â n ă , a mu m p l u t c ă l d a r e ac ua p ăş i m a mî n t o r s l as t â n ă . Ş i l a p l e c a r e ş i l a î n t o a r c e r e u r l a u l u p i i ş i ş a c a l i i , d a r e u n i c i n u m ă s i n c h i s e a m , f ă r ă n i c i ot e a m ă m e r g e a mp e d r u ml e n t o . C â n da ma j u n s l as t â n ăc uc ă l d a r e ap l i n ăc ua p ăş i i a m î n t i n s o b u n i c u l u i , e l m a l u a t î n b r a ţ e ş i m a s ă r u t a t d e m a i m u l t e o r i : „ B r a v o , Mi t i c ă , c u t i n e n u m i e r u ş i n e ! C u mt e a i d u s t u ş i t e a i î n t o r s c u c ă l d a r e a p l i n ă c u a p ă , c â n d l u p i i ş i ş a c a l i i u r l ă d i n t o a t e p ă r ţ i l e ! Ec e v a l a c a r e n u m ă a ş t e p t a m , s ă a i a t â t a c u r a j l a e t a t e a d e ş a p t e a n i p e c a r e i a i ! S ă m i t r ă i e ş t i ş i D u m n e z e u s ă t e ţ i n ă s ă n ă t o s ! N u ţ i a f o s t f r i c ă d e l u p i i ş i d e ş a c a l i i c a r e u r l ă ? ”

1 0

P r oz â
„ B u n i c u l e , m i e n i c i n um i a p ă s a t d e e i . ” A t u n c i b u n i c u l m i a r ă s p u n s : „ B r a v o ! A c u mm a mc o n v i n s c a i s ă f i i u n o m f ă r ă n i c i o f r i c ă î n v i a ţ ă ,f o a r t e c u r a j o s ! ” Ş i a t u n c i b u n i c u l p u n e m â n a î n b u z u n a r , s o a t e c i n c i d r a h m e ş i m i i d ă r u i e ş t e . C i n c i d r a h m ep ea t u n c i e r am u l t , c ău n m i e ld ez e c ek i l o g r a m ec o s t ao d r a h m ăş ij u m ă t a t e . E u , c â n d a mv ă z u t c i n c i d r a h m e î n m â n ă , n u m a i p u t e a md e b u c u r i e . Ş i m ă i u b e a b u n i c u l a ş a d e m u l t , c a n uc u m v a s ă m ă b a t ă c i n e v a s a u s ă m ă l o v e s c d e c e v a . P r i m ă v a r aa mp l e c a t d i nr e g i u n e aC i a m u r l i a , u n d e d i nc a u z a c l i m e i c a l d e m e r g e a mi a r n a c ut u r m e l e , s p r e u n l o c l a d i s t a n ţ ă d e v r e o d o u ă s u t e d e k i l o m e t r i . Ş i i a t ă c ă z i u a p e l a c e a s u l a l u n s p r e z e c e l e a t r e c e a mc u b u n i c u l , c u t u r m a d eo i , p r i n t r op ă d u r ed e a s ă . . . A t u n c i b u n i c u l î m i s p u n e : „ E u p l e c î n a i n t e a o i l o r , i a r t u v i n o î n u r m a l o r . Ş i s ă f i i c u o c h i i î n p a t r u , c ă a i c i s u n t h o ţ i m u l ţ i , n u c a r e c u m v a s ă n e f u r e v r e o o a i e ” . A s c u l t â n d d e s f a t u l b u n i c u l u i , e u m ă u i t a m p r i nt o a t ep ă r ţ i l e , m a i a l e sp el â n g ăp ă d u r e . Ş i p ec â n d m e r g e a mp e d r u mc u o i l e , o d a t ă v ă d î n s t â n g a t u r m e i d e o i c u ma p a r e d i np ă d u r e u nh o ţ , s e r e p e d e ş i î n f a ş c ă oo a i e . A t u n c i a mî n c e p u t s ă s t r i g : „ B u n i c u l e , u n h o ţ a p r i n s o a i a ! ” Ş i s er e p e d eb u n i c u l î n t r a c o l oc uc â i n i i , d a r h o ţ u l , c â n d l a u î n c o l ţ i t c â i n i i , a l ă s a t o a i a ş i a l u a t o l a f u g ă . Ş i i a r ă ş i m a î m b r ă ţ i ş a t b u n i c u l ş i m a s ă r u t a t : „ Mă i , Mi t i c ă , m ă i , t u a i ş a p t e o c h i , c u mv ă d e u . B r a v o ! ” I a r e u , c u a t â t a b r a v u r ă d e l a b u n i c u l , c ă u t a ms ă f i u ş i m a i v r e d n i c . C h i a r î na n u l u r m ă t o r am u r i t b u n i c a . N i c i n uv ă î n c h i p u i ţ i c â t d e m u l t m ă i u b e a b u n i c a : s ă n u m ă p l o u ă , s ă n u m ă n i n g ă , ş i e u o i u b e a ml a f e l p e e a . C â n d e r a md e v r e o t r e i p a t r ua n id o r m e a m l as â n u le i .A t u n c ic â n ds a î n t â m p l a t s ă m o a r ă b u n i c a , e u e r a ml a s t â n ă . A v e a mn u m a i n o u ă a n i ş i e r a ml a o i d e v r e od o u ă l u n i , t i m pî nc a r e n u m a mv ă z u t c u b u n i c a . D a r m a i a , m a i î n a i n t e s ă m o a r ă , m ă c ă u t am e r e u : „ U n d e i Mi t i c ă , n e p o t u l m e u , c ăv r e a us ă l v ă d ! A d u c e ţ i l r e p e d e ! ” D a r n a f o s t c h i p s ă m ă a d u c ă a c a s ă c a s ov ă dş i e uu l t i m a d a t ă p e s c u m p a m e a m a i e . Ş i a m r ă m a s c uu nd o r d e m a i a …ş i a c u m , l a ş a p t e z e c i ş i d o i d e a n i . L a o s ă p t ă m â n ă d u p ă m o a r t e a b u n i c i i e u e r a ml a s t â n ă ş i u n o md e v r e o c i n c i z e c i d e a n i î m i s p u n e : „ E i , Mi t i c ă , a m u r i t m a i a ! ” A mc r e z u t c ă g l u m e ş t e ş i m a ms u p ă r a t p e e l . I a mr ă s p u n sc um â n i e : „ S ăm o r i t u , C i u l e , c ăm a i an u m o a r e ! ” C ă c i o m u l a c e s t a a v e a a m â n d o u ă u r e c h i l e t ă i a t e d e n i ş t e h o ţ i c u u n s p r e z e c e a n i î n u r m ă , p e n t r u c ă n a v r u t s ă s p u n ă u n d e a r e b a n i i p i t i ţ i . O d a t ă , p e c â n d a v e a mv r e o o p t a n i , p e c â n d c i o b a n i i t u n d e a u t u r m a d e o i m â l z ă r i , p e m i n e m a u î n s ă r c i n a t s ă m ă d u c c uo i l e s t e r p e l a p ă s c u t . Î n d a t ă a mş i p l e c a t c ue l e l a d e a l , c a ml a v r e o d o i k i l o m e t r i d e p ă r t a r e d e s t â n ă , d a r e r a m v i z a v i d e s t â n ă , î n c â t m ă v e d e a uş i e i p e m i n e ş i e up e e i . D a r l a u n m o m e n t d a t s e r e p e d e u n l u p î n o i ş i t o a t ă t u r m a s a a d u n a t î n j u r u l l u p u l u i ş i n u p u t e a i e ş i l u p u l d i n t r e o i . E u a mî n c e p u t s ă s t r i g : „ U u u ! U u u ! U u u ! ” , î n s ă l u p u l n u p u t e a s ă m u ş t e n i c i o o a i e , d o a r l e t ă v ă l e a c u p i c i o r u l , c ă c i e r a c u g u r a î n c h i s ă , î n ţ e p e n i t ă . C â n d a v ă z u t l u p u l c ă m ă d u c f u g a s p r e e l , a î n c e p u t s ă s a r ă p e s t e o i ş i s a d u s m a i î n c o l o , l a v r e o c i n c i z e c i d e m e t r i .

V i a ț a me a z b u c i u ma t ă ș i a d e v ă r a t ă
S a a ş e z a t î n f u n d ş i s e u i t a l a m i n e , c u t o a t e c ă ţ i p a ml a e l : „ U u u ! U u u ! U u u ! ” . C i o b a n i i d e l a s t â n ă a u o b s e r v a t c e s a î n t â m p l a t ş i s t r i g a uş i e i l al u p : „ U u u !U u u ! . . . ”ş i î m i s p u n e a u : „ D ă c u p i e t r e î n l u p ! ” C â i n i i r ă m ă s e s e r ă l a s t â n ă c uc i o b a n i i c a r et u n d e a uo i l e . A v e a mc â i n i b u n i , d a r c u m i n e n u e r a n i c i u n u l d i n e i . C â n d m a i s p r e s e a r ă m a md u s c u o i l e l a s t â n ă , i a r m ă î m b r ă ţ i ş e a z ă ş i m ă s ă r u t ă b u n i c u l ş i î m i z i c e : „ B r a v o , b ă i a t u l m e u , c ă n u ţ i a m â n c a t n i c i o o a i e l u p u l ! ” „ N um i a m â n c a t c ă e r a c ug u r a î n c h i s ă , b u n i c u l e , d a r d ec en up u t e al u p u l s ă ş i d e s c h i d ăg u r a ? ”„ D a , a i d r e p t a t e , c â n d l u p u l p l e a c ă c u g u r a î n c h i s ă d i n b â r l o g ş i u i t ă s ăş i od e s c h i d ă , n um a i p o a t es od e s c h i d ăp â n ăn us e î n t o a r c ed i nn o ul ab â r l o g . C ă c i l u p u l , c â n dp l e a c ăd i n b â r l o g , î n t â i s e î n t i n d e , c a s c ă g u r a b i n e ş i a t u n c i p l e a c ă d i n b â r l o g . D a r l u p u l a c e l a r o ş u p e c a r e l a i v ă z u t , b ă i a t u l m e u , e s t e l u p r ă u , c â t e o i n u n e a m â n c a t e l n o u ă ! A i a v u t n o r o c c ă e r a c ug u r a î n c h i s ă , c ă a l t f e l t o t î ţ i m â n c a v r e u n a . A s t a p e n t r u c ă n u a i a v u t n i c i u n c â i n e c u t i n e . C ă c i c â i n i i n o ş t r i s u n t t a r i , p r i n d l u p u l v i u ! ” N at r e c u t m a i m u l t d eol u n ă , c ăi a t ăv i n el u p u l , n o a p t e a p e l a o r a u n u s a u d o u ă . P l o u a ş i e r a u n î n t u n e r i c , c ă d a c ă t e p r i n d e a c i n e v a d e n a s , n up u t e a i s ă l v e z i ! C â i n i i î n s ă l a u s i m ţ i t p e l u p . Ş i p â n ă s ă p u n ă e i g u r a p e l u p , l u p u l a s ă r i t g a r d u l ş i a i n t r a t î n c o ş a r ă l a o i . D a r c â i n i i n a u p u t u t s ăs a r ăg a r d u l , i a r l u p u l am â n c a t l i n i ş t i t oo a i eş i a p o i a p l e c a t .C â i n i i ,d u p ăe l ,d a rn a up u t u ts ă lp r i n d ă . p l o u ac uc ă l d a r e a . A c u mc â i n i i l a up â n d i t p el u pş i n a a p u c a ts ăs a r ăg a r d u l .L a ua l e r g a td ev r e od o u ăo r i p r i m p r e j u r u l c o ş a r e i , l a u p r i n s ş i l a u t ă v ă l i t o j u m ă t a t e d e o r ă . A ut r a sd ee l p â n ăc â n dn um a i m i ş c al u p u l d e l o c . E r a ml a s t â n ă c ub u n i c u l m e uN a c u , c uu n c h i u l T e o d o r ş i c uf r a t e l em e um a i m a r eN i c o l a e . N o i a mc r e z u t c ăs e b ă t e a u c â i n i i î n t r e e i . Z i c e b u n i c u l : „ D u t e , m ă i T e o d o r e ş i d e s p a r t e c â i n i i , c ă d e c â n ds e b a t ! ” Me r g e u n c h i u l T e o d o r î n t r a c o l oc uu nt ă c i u n e d e l a f o c , d a r c â n ds e a p r o p i e d e c â i n i , v e d e c ă c â i n i i m u ş c ă ş i t r a g d e u n a l t a n i m a l m a i m a r e c ae i . A t u n c i s t r i g ău n c h i u l T e o d o r : „ V e n i ţ i a i c i , c ăe s t e a l t c e v a , n u s e b a t c â i n i i , c i s e l u p t ă c u u n a l t a n i m a l . ” Ş i c u m a r e g r e u t a t e a u r e u ş i t s ă l s c o a t ă p e l u p d i n g u r a c â i n i l o r . L u p u l , m o r t , n u m a i m i ş c a d e l o c . L a u a p u c a t d e p i c i o a r e ş i l a u d u s l â n g ă f o c , d a r c â i n i i n u s e l ă s a u ş i t r ă g e a u ş i a c o l o s ă lm u ş t e .E r au nl u pd ed o u ăo r im a im a r ec ae i !

1 1

P r oz â
D u p ă o j u m ă t a t e d e o r ă , l u p u l d ă s ă r i d i c e c a p u l , d a r a t u n c i u n c h i u l m e u a l u a t t o p o r u l ş i i a d a t u n a î n c a p , d e a m u r i t l u p u l d e a b i n e l e a . „ A c e s t a e s t e l u p u l c a r e n e a m â n c a t o a i a a s e a r ăî nc o ş a r ă ” , s p u n eb u n i c u l . I a r ad o u az i d i m i n e a ţ ă i a uî n f i p t l u p u l u i of u r c ăî nm a x i l a rş i l a up u sl â n g ă d r u m u l c e t r e c e a p e l â n g ă s t â n ă , d r e p t î n v ă z u l l u m i i . T o ţ i c a r e t r e c e a u p e d r u ms e u i t a u l a l u p ş i s e m i r a u : „ Mă ă ă , c e c â i n i a uo a m e n i i ă ş t i a , s ă o m o a r e e i u nl u pa ş a d e m a r e ! ” L a mî n t r e b a t p eb u n i c u l : „ D ec en a uv e n i t , b u n i c u l e , c â i n i i c u m i n e c â n d e r a mc u o i l e p e d e a l ş i m i a s ă r i t l u p u l î no i ş i c ug r e ul a mi z g o n i t ? „ D a , n e p o a t e , c â i n i i s t a uc u c i o b a n i i c a r e m e r g z i l n i c c u o i l e ş i c a r e l e d a u d e m â n c a r e . C i o b a n u l e s t e s t ă p â n u l c â i n e l u i . D a c ă e r a u c â i n i i a t u n c i c u t i n e , î l o m o r a u p e l u p . C ă l u p u l , c â n d v e d e c ă n u s u n t c â i n i l a o i , n i c i n u i p a s ă d e c i o b a n . Ş t i e c ă c i o b a n u l n u p o a t e s ă l p r i n d ă , d a r d e c â i n i a r e f r i c ă l u p u l . C â n d a u d e v o c e a c â i n i l o r , f u g e d e r u p e p ă m â n t u l . D a r l a c â i n i p r o ş t i n i c i n u i p a s ă l u p u l u i : î n h a ţ ă o a i a ş i p l e a c ă , s e d u c e d e p a r t e ş i o m ă n â n c ă f ă r ă t e a m ă ” . D a r s ă v e d e ţ i c e a mv ă z u t î n t r o z i . E r a mc u b u n i c u l l a v r e u n k i l o m e t r u d e s t â n ă , c u o i l e l a p ă s c u t . Ma r e m i r a r e n e a f o s t c â n d , c e s ă v e z i , a md a t p e s t e v r e oş a p t e s a uo p t c â i n i , t o ţ i l ă t r â n d î m p r e j u r u l u n e i t u f e d e m ă r ă c i n i . N o i n e m i r a mc e o f i a c o l o d e l a t r ă c â i n i i . D a r c e s ă v e d e ţ i ? Î n t u f ă e r a u n l u p , î n s ă d i n t r e t o ţ i c â i n i i n i c i u n u l n u a v e a c u r a j u l s ă s e i a l a l u p t ă c ul u p u l . Ş i p e c â n dn e u i t a me uş i b u n i c u l , d e o d a t ăv e d e mc u mv i n eî nm a r ef u g ău nc â i n en e g r u , n uf o a r t e m a r e , p o t r i v i t d e m ă r i m e , i n t r ă î nt u f ă ş i s e i a l a l u p t ă c u l u p u l . L a s c o s d i n t u f ă ş i a î n c e p u t s ă l t r â n t e a s c ă . Ş i n e u i t a mc u ms e l u p t a c â i n e l e c ul u p u l , c ă d e m u l t e o r i a j u n g e a c â i n e l e d e d e s u b t ş i l u p u l d e a s u p r a c â i n e l u i , ş i a p o i i a r ă ş ic â i n e l ed e a s u p r al u p u l u i .S ad u sc â i n e l en e g r u l u p t â n d a ş a c u l u p u l p â n ă c a ml a v r e u n k i l o m e t r u d e p ă r t a r e . A t u n c i a mv ă z u t c u mc â i n e l e n e g r u p ă r ă s e ş t e l u p t a c u l u p u l ş i v i n e s i n g u r î n a p o i . C e i l a l ţ i ş a p t e , o p t c a r e l ă t r a u d e g e a b a p e l â n g ă t u f ă n u f ă c e a u d o u ă p a r a l e t o ţ i l a u n l o c . C r e d c ă d a c ă a r f i f o s t a c o l o s t ă p â n u l c â i n e l u i n e g r u , l a r f i p r i n s p e l u pd e v i u . O r i c â t a r f i î n s ă d e c u r a j o s u nc â i n e , s i n g u r n u p o a t e s ă d o b o a r e u n l u p , d a r d a c ă s u n t d o i , p o t s ă l o m o a r e . L u p u l a r eg â t u l p u t e r n i c . D a c ăa p u c ăb i v o l u l d e p u l p ăş it r a g ec up u t e r e ,p o a t es ăs m u l g ăd i np u l p a b i v o l u l u io b u c a t ăî n t r e a g ăd ec a r n ec up i e l ec ut o t , d a r c â i n e l e n u p o a t e , o r i c â t d e p u t e r n i c a r f i . D a c ă n a r a v e a f r i c ă , l u p u l i a r m â n c a p e t o ţ i c â i n i i ş i p e o a m e n i . U nl u p s i n g u r p o a t es ăd o b o a r eu nc a l , o r i c â t d em a r ea r f i e l . Î n t r oi a r n ăm al u a t u n c h i u l T e o d o rl ao i ş i a m d o r m i t a c o l o m a i m u l t e n o p ţ i . N o a p t e a d o r m e a mm a i m u l t î n ş u b a l u i u n c h i u ’ . A v e a ma c o l o u n c â i n e , Mu c i o , c a r e e r a m a r e ş i c u r a j o s . Î n t r on o a p t e , s a r e u nl u pî no i , a p u c ă u n m i e l î ng u r ăş i oi al af u g ă . D a r c â i n e l ef u g ad u p ăe l , î l a j u n g e c a ml a v r e o c i n c i z e c i d e m e t r i d e p ă r t a r e ş i s a r e p e e l c ă l a r e . L u p u l a l ă s a t a t u n c i m i e l u l ş i a l u a t o d i n n o u l a f u g ă c u c â i n e l e d u p ă e l . C i n e ş t i e c â t l o f i t r â n t i t a c e s t a p e l u p p e u n d e s a d u s …

V i a ț a me a z b u c i u ma t ă ș i a d e v ă r a t ă

D u p ă c e t r e c e u n t i m p , z i c e u n c h i u l T e o d o r : „ Mă i , d e c e n u v i n e c â i n e l e ! S ă ş t i i c ă o f i l u a t l u p u l v r e u n m i e l , i a r c â i n e l e a f u g i t d u p ă e l . D a r s t a i t u a i c i , c ă e u m e r g s ă v ă d u n d e s a d u s c â i n e l e d u p ă l u p , c ă o f i s c o s m i e l u l d i n g u r a l u p u l u i ş i s t ă a c o l o ş i î l p â n d e ş t e ” . N o i a mv ă z u t c ă o i l e s a u s p e r i a t , d a r n a mc r e z u t c ă a l u a t l u p u l u n m i e l . D e c i p l e a c ă u n c h i u l ş i r ă m â n e u s i n g u r l a o i . N a d u r a t u n s f e r t d e c e a s ş i v i n e u n c h i u l f ă r ăm i e l ş i f ă r ăc â i n e . E ul a mî n t r e b a t : „ C e a i f ă c u t , u n c h i u l e , n a i g ă s i t n i m i c ? ”„ B ad a , a mg ă s i t ş i m i e l u l ş i c â i n e l e , d a r n a mp u t u t s ă p r i n d m i e l u l . C â i n e l e n u v e n e a f i i n d c ă p ă z e a m i e l u l . C u n o s c e u o b i c e i u l c â i n e l u i , n u p l e a c ăd el au na n i m a l p ec a r el as c o s d i ng u r al u p u l u i . D a c ă n u m ă d u c e u s ă l c a u t , ş i d o u ă z i l e s t ă c â i n e l e l â n g ă a n i m a l . D a r ş t i i c ef a c e m ?Me r g e mc uo i l ep â n ăa c o l o u n d e i c â i n e l e c u m i e l u l . ” A ş a c ă a ms c o s o i l e d i n c o ş a r ă ş i n e a md u sa c o l ou n d ee r ac â i n e l ec um i e l u l . Ma m al u i z b i e r a c ă n u a v e a m i e l u l l â n g ă e a , d a r c â n d m i e l u l a v ă z u t o i l e ş i p e m a m a l u i z b i e r â n d , a v e n i t i m e d i a t l a o i , a g ă s i t o p e m a m a l u i ş i a m â n c a t l a p t e d e l a e a . A ml u a t a p o i o i l e ş i l e a md u s î n c o ş a r ă . C â i n i c a ş i c â i n e l e a c e s t a , Mu c i o , m a i r a r ! E r au nc â i n em a r e , p ă r o s ş i f i o r o s , d a r u ş o r l aa s a l t . Ad o u az i v i n eş i t a n t i , a d i c ăs o ţ i au n c h i u l u i m e u T e o d o r . E r a mc uo i l e p e c â m pl â n g ă op ă d u r i c e ş i i a t ă c ă v i n e t a n t i c u m â n c a r e . A mm â n c a t c u t o ţ i i b i n e ş i î m i s p u n e u n c h i u l : „ Mi t i c ă , i a d u t e t u ş i s t a i p e p a r t e a c e a l a l t ă a o i l o r , s ă n ui n t r e o i l e î ns e m ă n ă t u r i ” . E um a md u s , d a r a ms t a t p u ţ i n ş i n u a v e a mr ă b d a r e . I a r m a md u s l a e i ş i u n c h i u l î m i s p u n e : „ A o l e u , d ec en us t a i a c o l o ?D u t er e p e d eş i s t a i a c o l o . ”Ş i i a r a mp l e c a t , a ms t a t e up u ţ i nş i i a r ă ş i m a m î n t o r s l a e i . E ue r a mm i c , n u m i d ă d e a ms e a m a d e c e î m i s p u n e u n c h i u l s ă s t a ua c o l o , c ă e i e r a ut i n e r i ş i v r o i a us ă r ă m â n ă s i n g u r i s ă s e m a i s ă r u t e . D a r c â n d m a mf ă c u t m a r e , m i a md a t s e a m a d e c e î m i s p u n e a u n c h i u l s ă s t a um e r e u a c o l o . C â n da ma j u n s l a e t a t e a d e p a i s p r e z e c e a n i , m i s a î n t â m p l a t s ă m ă l u p t c uu nş a c a l . A ma l e r g a t d u p ă e l , d a r n a m p u t u ts ă lp r i n d .A i n t r a tî ns t u f ă r i ş ,î nb a l t ă . C ăş a c a l i i t r ă i e s ca c o l ou n d es u n t b ă l ţ i c us t u f ş i d i f e r i ţ i a r b u ş t i . E i n u s u n t î n s t a r e s ă d o b o a r e u n c a l s a u a s i n . D a r s ăv e d e ţ i c u mp o a t eş a c a l u l s ăm ă n â n c eu nc a l , u nc a l s l ă b ă n o g c a r e s a c u l c a t ş i n u s e m a i p o a t e s c u l a . Ş a c a l u l î ş i i n t r o d u c e l a b a î nş e z u t u l c a l u l u i ş i î i t r a g e a f a r ă m a i î n t â i m a ţ u l c e l g r o s , i a r a p o i ş i r e s t u l d em a ţ e . A t u n c i c a l u l m o a r e ş i s e î n g r ă m ă d e s c a c o l o m a i m u l ţ i ş a c a l i ş i m ă n â n c ă p â n ă s e s a t u r ă . Ş a c a l i i i e s d i n v i z u i n ă n u m a i n o a p t e a , p r e a r a r s e î n t â m p l ă s ă p o ţ i v e d e a v r e u n u l z i u a . N i c i n u s u n t p r e a m a r i ,c a m l av r e oj u m a t ed i n t r u nc â i n ec i o b ă n e s c .

1 2

P r oz â
L ae t a t e ad ec i n c i s p r e z e c ea n i , m ăt r i m i t et a t as ă p a s cc a i i p eb a l t ă . E r an o a p t eş i u nt i m pf r u m o s , l u n a l u m i n ac az i u a , d a rl â n g ăb a l t ăe r au nc i m i t i rt u r c e s c . P o a t e a v e a m i a d e a n i . C a i i p ă ş t e a ul â n g ă b a l t ă , u n d e e r a i a r b ă m u l t ă . E u m a mc u l c a t l â n g ă u n m o r m â n t . C u me r a e l m a i r i d i c a t , l a mf o l o s i t a ş a c a o p e r n ă ş i m ă u i t a ms p r e c a i c u mp a s c . C u ms t ă t e a ma ş a , d e o d a t ă s e r e p e d e u n c â i n e a l b p es p a t e l em e u . Măg â n d e a m : „ C e of i , D o a m n e , f i a r a a s t a ? ”I m e d i a tm i a m d a ts e a m ac ăe s t eo f a n t o m ă . Ş i m ă ţ i n e a a ş a d e t a r e d e s p a t e c ă n u p u t e a ms ă m ă m i ş c . D a r c â n d s a r e p e z i t p r i m a d a t ă , m â r â i a e x a c t c a u n c â i n e . A ms t a t c â t e v a m i n u t e p e g â n d u r i , c u ms ă p o t s ă m ă î n t o r c s p r ef a n t o m ă , c ăn up u t e a ms ăm ăm i ş c . Î n l e m n i s e m . Ş i a t u n c i m i a mf ă c u t o d a t ă c u r a j ş i m a mî n t o r s p e c e a l a l t ă p a r t e , d a r n a mv ă z u t n i m i c . A t u n c i m a ms c u l a t d e a c o l o ş i m a mc u l c a t l av r e od o u ă z e c i d em e t r i m a i d e p a r t ed e c i m i t i r . V ăs p u nd r e p t , os ă p t ă m â n ăm ad u r u t s p i n a r e a . Ş i e r a mt r e a z , n ud o r m e a m ! D i m i n e a ţ ac â n dm a md u s a c a s ă ş i l e a mp o v e s t i t a l o r m e i , a u r ă m a s u i m i ţ i . Ma m a î m i s p u n e a : „ V a i , b ă i a t u l m a m i i , p u t e a i s ăr ă m â i p a r a l i z a t ! ” Ol u n ă d e z i l e d u p ă î n t â m p l a r e a a s t a e r a mt o t c u c a i i î n t r op ă d u r ed e a s ă , n up r e aî n a l t ă , d a rp l i n ăd ei a r b ă . E r a u n î n t u n e r i c b e z n ă , c ă d a c ă v e n e a c i n e v a l a z e c e m e t r i , n up u t e a i s ă l v e z i . S ăv e d e ţ i î n s ăc em i s aî n t â m p l a t ! Ma mc u l c a t î nm i j l o c u l p ă d u r i i ş i a ma d o r m i t c a mp e l a o r ao p t s e a r a . P el ad o u ăn o a p t e a , c u me r a ma c o p e r i t c u ş u b a , m ă t r e z e s c ş i o b s e r v c ă t r a g e c i n e v a d e ş u b ă . Ot r ă g e a a t â t d e î n c e t c a s ă n us i m t . D a r e uc â n dv ă dc ă m a r g i n e a ş u b e i c a r e î m i a c o p e r e a f a ţ a a a j u n s p â n ă l a c u r e a , a mz i s : „ Ec i n e v a c a r e v r e a s ă m i f u r e ş u b a . ” Ş i a t u n c i , c u ma v e a m l â n g ă m i n e t o p o r u l , a mp u s m â n a p e e l a ş a c u me r a ml u n g i t ş i m a ms c u l a t c a u nt r ă z n i t , d a r n ua mz ă r i t n i m i c . D e c i , t o t c e v a n e c u r a t , c ă c i n u ş t i a n i m e n i c ă d o r me u î n p ă d u r e . Ma mr i d i c a t ş i m a md u sl ac a i , t o ţ i p ă ş t e a ul i n i ş t i ţ i . D e c i , o mf ă r ă f r i c ă e r a m !

V i a ț a me a z b u c i u ma t ă ș i a d e v ă r a t ă

S ă ş t i ţ i c ă f a n t o m a n u a r e v o i e s ă o v e z i . C â n d v e d e c ăs eî n t o a r c eo m u ls p r ef a n t o m ă ,d i s p a r ei m e d i a t . A s t a o ş t i u d e l a b u n i c u l m e u c ă î m i s p u n e a . O d a t ă b u n i c u l e r ac uo i l eî np ă d u r eş iof a n t o m ăî ls t r i g ap en u m e : „ N i c o l a e ! … m ă i N i c o l a e , m ă i N i c o l a e ! ”D a r b u n i c u l n u r ă s p u n d e a d e l o c . C ă d a c ă î i r ă s p u n d e a î i l u a g u r a , r ă m â n e a f ă r ă g r a i . D a r b u n i c u l s e d u c e a s p r e l o c u l u n d e î l c h e m a ş i f a n t o m as em u t am a i î n c o l oc as ă l î n ş e l es ăv o r b e a s c ă . D u p ă c e a m u r i t b u n i c u l ş i n e a mf ă c u t m a i m a r i , f a n t o m e d i na s t e an us a um a i i v i t , a ud i s p ă r u t . D a r a s t e an us u n t p o v e ş t i , s u n t f a p t e a d e v ă r a t e ! D u m i t r u C a r a g i u ( 1 9 0 4 1 9 8 3 )

1 3

p â r â s t â s e a r i

di C a r t i

D u mi t r uP I C E A V A

L i v ă d z l i v a t r â a r mâ n e a s c â C u c â n t ă r l i s h s u s c h i r ă r l i d i g i n t â G e o r g e M. Me r c a
C â l i v i l i i c â L i v ã d z l i , h o a r â v e a c l j i d i t ù z â m a n i , e a s t i a s h t i r n u t ât um u n t s â l j i aP a i c u l u i , l av â r â1 2 0 0d i m e a t r i n ã l t s â m i s h l a v â r â 1 0 0 d i k ma l a r g u d i S â r u n â . U n ù c h i r o , a s h i c u m ù s a s p u n i s h t u a e s t â c a r t i a l ù G e o r g e Me r c a , e a r a m p l i n âd iA r m â n j i .C av â r â1 0n j i l j id ib â n â t o r i . C a r t e af ut i p u s i t ât ua n l u1 9 9 1 , l ae d i t u r aC a r t e a A r o m â n ã a l ù T i b e r i u s C u n i a . G e o r g e M. Me r c a s a m i n t ã t u 8 l i d i A n d r e u 1 9 0 6 , t u m a r e as h m u l t uc u n u s c u t ah o a r âa r m â n e a s c âL i v ã d z . P r o t s l j ia n j id ib a n âs h i l j it r i c ut uu n ùc h i r od im a r i m i n t i t u r â p u l i t i c â , c â n d uG r e t s l j i s a l u m t a c uT u r t s â l j i s h i c uV â r y a r l j it iMa c h i d u n i i .A f l a t st um e s i ,A r m â n j l j i s h p â t s â r â n i p â t s â t i l i , c â f u r â a g u d i t s s h d i u n ù s h d i a l a n t u . C as d ã m ùu n âu r n e c h i , t s i n uf ut h i m i s i t âi c i d i p o e t ù : t ua n l u1 9 0 7 , b a n d i l i d i a n d a r t s â ua p i t r u s i r â h o a r a C â l i v i s h i v â t â m a r âv â r â9 0d i i n s h i , a s h i c u m ùa s p u n e aS t e r e D i a m a n d i t uc a r t e aal u i „ O a m e n i ș i a s p e c t ed i ni s t o r i a A r o m â n i l o r ” . N i t s i t uc h i r od i p o l u m ùn us f a c ùa h â n t i v â t â m ã r i . S c u l i ap r i m a r âG e o r g eMe r c auf e a t s i l as c u l i a r o m â n e a s c âd i L i v ã d z , i a r ac l a s i l i s e c u n d a r i l i f e a t s i t u R o m â n i i l a l i c h i u l ud i C ã l ã r a s h i . T ua n l u1 9 2 8 , l u c r ã u n ù c h i r oc as e c r e t a r s h i n o t a r , t uh o r l i d i D u r o s t o r ù . D i a o a s d u s i B u c u r e s h t i , i u l u c r ã p r o t a l a Mi n i s t e r l u a S ã n ã t a t i l j e i , d e a p o a l a Mi n i s t e r l u a I c u n u m i i l j e i s h i t u s o n i l a Mi n i s t e r l u d i A g r i c u l t u r â . T u a n j l j i 1 9 6 9 1 9 7 0 , f u p i t r i c u t ù d i Mi n i s t e r t u I r a n c a s p e t s i a l i s t u t i f â t s e a r e a a c a s h l u i . C ut u t i c âa r i n y r â p s i t ât u t âb a n aal u i , a s h i c u m ù a s p u n i e d i t o r l u T i b e r i u s C u n i a , o p e r a a l ù Me r c a a r m a s i m a m u l t u n i p u b l i c a t â . A r i p u b l i c a t â t u r e v i s t a Z b o r l u a n o s t r u , i a r at ua n l u1 9 8 5i n s h is i n g u r aal u ic a r t id ip u i z i i , “ C â n t ã r is h iS u s c h i r ã r iA r m â n e s h t s â ” , l ae d i t u r aL i t e r a d i B u c u r e s h t i . D i a e s t â o a r â , t u c a r t e a L i v ã d z v a t r â a r m â n e a s c â , e d i t o r l u a l j e i c â f t ã t a s a d u n â t u t ù t s i a v e a n y r â p s i t â p o e t l u p â n â t u a n l u1 9 9 1 . C a r t e a n c h i s e a s h t i c up o e m l uL i v ã d z l i V a t r â A r m â n e a s c â ,i a r a t u d e f t i r a p a r t is u n t u p u b l i c a t i p u i z i i l i n y r â p s i t i d i e l ù , t s i n u f u r â p u b l i c a t i p â n â a t u m t s e a . C a r t e ae a s t i m p â r t s â t â , t ua r a d h aal j e i , t up a t r up ã r t s â : D i t ù b a n a a r m â n e a s c â ; D i d o r ù s h d i v r e a r i ; T i a r â d e a r i s h i T r a n s p u n i r id i t ùp u i z i ar o m â n â .P r o t ap a r t iac a r t i l j e i , L i v ã d z v a t r â a r m â n e a s c â e a s t i u n ù p o e m ù d i v â r â 1 5 0 0 d i s t i h u r i m p â r t s â t ù t u s h a s i c a p i t u l i , t u c a r i n â p ã r ã s t i s e a s h t i g r e a u a i s t u r i i a h o a r â l j e i L i v ã d z . G e o r g e Me r c a e a s t i l u y u r s i t ù c a u n ù r a p s o d ù c a r i n â c â n t â i c â n â s p u n i p r i t ùs t i h u r i t i h i s i r i d i t ùh o a r a i us a m i n t ã s h i d i t ùc h i r o l ut uc a r i b â n ã e l ù , c u m ùs h i u n ùp o e t e p i c p r i t ù c a r in âp ã r ã s t i s e a s h t ii d h e i ,s e n t i m e n t es h if a p t ia A r m â n j l o r ù d i t ù h o a r a L i v ã d z t u a l u m t a a l o r ù c u b a n d i l i d i a n d a r t s â g r e t s s h d i c u m i t s l j i v â r y a r i . T u p o e m l u L i v ã d z l i v a t r â a r m â n e a s c â p o e t l u s c o a t i t r um i g d a n i i s t u r i a a h o a r â l j e i d i t ùa h u r h i t â p â nt ub i t i s i t â s h i c r i p ã r l i p r i t ù c a r i t r i c u r â b â n â t o r l j i a l j e i . I a v e a c u m ù n â s p u n ip o e t l uc âs b â g ãt h i m e l j l u ah o a r â l j e iL i v ã d z : “ U n âp a r t i , f r â m t e aah o r l o r ù , c h i h â e a d zd i n u m âm a r i / C u a l o r ù p i c u r a r i s u t s a t â d e a d i r â a l t â c â r a r i : S d u c ân s u s ùt um u n t s â l j iP a i c up i i us a f l âl i v ã d z s h v ã l o d z /C u a p is h i z v u r id ig h e a r g h i rs h f a d zp i t ù p i t u r t a d z â s h p ã d z . /C a p i t l i a l â g a r âl o c l us h i a r i s i r ât s i v i d z u r â ; /D z e n u r l ic uf e r i d zv e r d z â ,v r e r l it u t il il â u m p l u r â ! /P ii ut r i t s e ad i d e ad ie r g h i ,d i z v u r i s h d i s h u p u t i r i /T s is a d u n at us h a p t ia r â u r i-h i r i ,h i r ic u s u s c h i r i ! . . . ” /C â t â a c a s âm as t u r n a r â ,d i n â o a r ât u t s s a d n a r â , / S h f â rs u a m â n âl u g u r i a , p i s u mp l a i t i m e l j b â g a r â / ” D u p â m p â r t s â r e a a Ma c h i d u n i i l j e i d u p â H u n d r a t a d i B u c u r e s h t id i t ù1 0 l id ia g u s t u1 9 1 3 ,c a t a n d i s e aa A r m â n j l o r ùa g i u m s is h m ag r e a u â .I a r ad i c a r aG r e t s l j i l j i a d u s i r â C a f c a d z l j i d i t ùT u r c h i i s h i l j i b â g a r â t ul o c u r l i m a c h i d u n e s h t s â c a t a n d i s e a a A r m â n j l o r ù s a d r ã t i n i s t r â x e a r i . A e s t a f u s h f u r n j i a t i c a r i e l j i s h l o a r â o c l j i l j d i a c l os h is d u s i r ât ux e a n it ul o c u r l id i t ùD o b r u g e a r u m â n e a s c â . I a v e ac u m ùuz u y r â p s e a s h t i p o e t l uG e o r g e Me r c aa e s t âc a t a n d i s i s h i c u m ùs a s p a r s i h o a r aC â l i v i :

1 4

p â r â s t â s e a r i di c a r t i
„ L a n a u â s u t i s h a s p r â y i n g h i t s , u n â a r p â a r m â n e a s c â / T r a d z i c a l e a s a f l â f r a t s l j i , c u t i r ã n j l i s b i t i s e a s c â ! ” / E a r a v â r â s u t â d i f u m e l j i , t s i p l â n d z e a l a d i s p â r t s â r i , s c ã l t s i d z a t i , c uo c l j i b u t i . . / ” P l â n d z e a h i l j l j i s h m ã m â n j l i t u a S â r u n â l j e i p o r t u , / c a l a v â r n â n g r u p a r i , c a l a v â r n â m a r i m o r t u . / I a r a t u o a r a t s i p a m p o r e a s h f â t s e a t u a p i l u n g â c a l i , / E md i m p a d i , e m d i a n a l t u , c u r al ã c r â n j i m ã r i d i j a l i ! ” . T o a m n a , i a r av â r n â s u t â d i f u m e l j i c ud o r ùt uc h e p t u / A n c h i s i r â i d y e a c a l i . . . , / P â n t u a n l u u n â n j i l j i n a u â s u t i t r e i s h u n â , / H o a r a s h i r i s e a d io a m i n j , c up a m p o r l id iS â r u n â . /P â na o a t s i , 5 0 0d i f u m e l j i a v e af u g a t â / C a r i c h i n d i s i r âl o c l u aD o b r o g i l j e i a l â v d a t â . ” F â r â d i a l t a c â G e o r g e Me r c a p r i t ù t u t i p o e m a t l i a l u i s c o a t i t r u m i g d a n i a v u t s â l j e a a l i m b â l j e i a r m â n e a s c â c u m ù s h i c u v e t e a a l j e i t a s p ã r ã s t i s e a s c â i t s i i d h e i l j i y i n i t u m i n t i au n u ip o e t ù .T up o e m a t l ial u ip o e t l uc â n t âb a n aa A r m â n j l o r ù d i L i v ã d z , c u m ù s h i p u s t i x i r e a a h o a r â l j e i p r i t ù f u d z i r e af â r âd i v r e a r e aaC â l i v y e a n j l o r ùt ua l t i l o c u r i . D i t ùn y r â p s e r l i a l u i s v e a d i c â p o e t l uG e o r g e Me r c a e a r a u n ù m a r i p a t r i o t ù a r m â n ù s h i s h u v r e a m u l t u f a r a d i t ù c a r i f â t s e ap a r t i . I a v e au n ùa h t a r i s e m n u : „ U n âs h u n âf a t s i d a u â : n o i h i m ùf i c i o r i d i a r m â n j i p â r i n t s â , / H i m ùA r m â n j i s h v as h i m ùs h t us o m n u ld id i d i n d id im u r m i n t s â ! ” . Mu l t u m u s h e a t i a e s t i s t i h u r i , a m a t u a l t â p a r t i p o e t l u c a f t â t as n âc â n d â s e a s c âc ân o i A r m â n j l j i h i m ù , t a h a , u n âc u R o m â n j l j i :„ L u m e ad i t ùf u m e l j a e s t ie a s t ic o a s t âd i C a r p a t s , / D i u n â f a r â , d i u n ù s â n d z â t r a c o d a c o l a t i n , f r a t s , / C a r i v i n j i r âs h s a f l a r ât u a i s t l o c ùd i a u s h i s h s t r â a u s h i ! D ia o a t s is v e a d ic âe l ù ,G e o r g e Me r c a ,e a r a f i l o r o m â n ù . P i d i a l t â p a r t i a m a p r o p a g a n d i s h t s â l j i g r e t s l â d z â t s e a : „ C a r i v â d z â s i , c a r i v a r â s i c â h i t s t a h a a r m â n i s t a d z ? / V â s p u n ùc â h i m ùd i u n ùs â n d z â , f r a t s c u an o s h t r iv e c l j iG r e t s ! ” .P o e m l uL i v ã d z -v a t r â a r m â n e a s c â , n o i l ul u y u r s i m ùc âe a s t i u n ab u n âp l ã s a r i e p i c â p i l i m b a a r m â n e a s c â t u s i h u r i . C u t u t i a e s t i a m a , e a n u e a s t i a s h i d i c u n u s c u t â c a t a c u m ù e a s t i S h a n a s h i a r d i r e a a G r a m u s t i l j e i a l ù N i c o l a e V e l o . P o e t l u G e o r g e Me r c a e a s t i m u l t u g h i n i c u n u s c u t ù t u A r m â n a m i s h t i f u r n j i ac ân i s c â n t i l i d i p u i z i i l i al u i f u r â t r i c u t i p i m u z i c â s h i c â n t a t i p i l a n u m t s â s h p i l a a n d a m u s i a r m â n e s h t s â , c a t ac u m ùe a s t i s h p u i z i a„ N j i a v e a m ùu n ù d o r ùd i h o a r â ” , / D i m u n t s â l j l a i d i f a g , / S m i v i d e a mn i c a n â o a r â / P i t p â d u r i , c an j i cs a l a g / . . . I a r ah o a r ag i u m i t a t i , P u s t i i n j i s i p â r e a : / C a s i l i t u t i s u r p a t i , / N i c u c h i r l j i al o r c â f t a . L i m b au f i l i s i t âd i G e o r g eMe r c at up o e m a t l i al u i e a s t i a t s e a u f i l i s i t â d i A r m â n j l j i d i C â l i v i , g r a i ù t s i , c u m u l t â m ã s t u r i l j ie l ùl uf a t s it as p ã r ã s t i s e a s c âc â t ùm ag h i n i c a t a n d i s e a a h o a r â l j e i .

L i v ă d z l i v a t r â a r mâ n e a s c â
C ut u t i a e s t i t ul u c r u l ual u i d i p l ã s a r i as t i h u r l o r ù v i d e m ùs h m u l t is c ã d e r it ut s im u t r e a s h t iu i d i s i r e aa s t i h u r l o r ù c u m ù s h iu f i l i s i r e a a m u l t o r ù z b o a r â r o m â n e s h t s â : a r m ã s a r i t u l o c ù d i a t s , p o r u m b e l j i t u l o c ù d i p i l i s t e r i , g r i s h e i l i t ul o c ùd i a l a t h u s i , g l a s l ut ul o c ùd i b o a t s e a ,i a r a a R o m â n i i l j e il j i d z â t s e a A r m â n i i ? ! I t s i s â s p u n i a m a d i p o e m a t l i a l ù G e o r g e Me r c a , e a l i l i n g â l d z â r âs h l i n g â l d z ã s c ui n i n j l i ay i v â s i t o r l o r ùal o r ù s h i e a s t i t i n j i r a r i c â e a l i n u s h a f l a r â l o c l u s h t u f r â n d z â l i a c a r t i l j e iU n v e a c d e p e z i e a r o m â n ã ” , s c o a s â t u a n l u 1 9 8 5 d i H r i s t u C â n d r o v e a n u s h i K i r a I o r g o v e a n u .

C a d u r d i I . G .

1 5

A r t i c ol

F l o r i nC A R A G I U
O mu l , l a h o t a r u l d i n t r e l u mi A n t r o p o l o g i a i c o n i c ă v e d e î n o m„ h o t a r u l î n t r e d o u ă l u m i ” , î n t r o„ r e g ă s i r e v i e ş i f a ţ ă d e D u m n e z e uş i f a ţ ă d e l u m e ”( i d e m ) . H o t a r u l , s es p u n e , r e p r e z i n t ăt o t o d a t ău n l e g ă m â n tş io f ă g ă d u i n ţ ă .A c e s th o t a r l e g ă m â n tn u î n s e a m n ă , p r o p r i u z i s , o „ î n g r ă d i r e o p r i r e ” , c i f a c e p o s i b i l ă t o c m a id e s c h i d e r e as a u„ t r e c e r e ad et a i n ă ”î na c e a „ î n t â l n i r e c r u c i f i c a t ă ş i î n v i a t ă ” , c a r e r e s t i t u i e l u m i i v i a ţ a ş i o m u l u i c a l e aî n d u m n e z e i r i i . P r i nh o t a r , p r i nf a p t u l c ăs e p o a t e o p r i , o m u l î n a i n t e a z ă î nd r a g o s t e ş i î nt a i n ă , b i r u i n d m o a r t e ap r i n î n v i e r eş ie g o i s m u lp r i n c o m u n i u n e . S e m n u lc r u c i i ,a s u m a tc ug e s t u lî n c h i n ă r i i ,a t i n g e d e o p o t r i v ăc o r p u l ş i s u f l e t u l , s u p r a u n i t eî n t r oe x i s t e n ţ ă c a r eei n d i c a t ăs u bn u m i r e ad et r u p , t r u p u l p e r s o a n e i î n i n t e g r a l i t a t e ae i . D a r a c e s t t r u pf a c e , l ar â n d u l l u i , p a r t e d i n t r o u n i t a t e m a i a m p l ă ş i m a i p r o f u n d ă , c a r e e s t e T r u p u l l u iH r i s t o s ,T r u p u ll u m i iş ia lv e ş n i c i e i .L i t u r g h i aî ş i d e z v ă l u i e î n a c e s t p u n c t o s e m n i f i c a ţ i e o n t o l o g i c ă m a x i m ă , r i t u a l u lf i i n dm i ş c a r e ar e c u r s u l u ip e r p e t u ul ao r i g i n e , a n t r e n â n d c u n o a ş t e r e aş it r ă i r e aî n t r o c i r c u l a r i t a t e a n t i e n t r o p i c ă ,p r i nc a r ec u n o a ş t e r i l ep a r ţ i a l et i n ds p r e u n i f i c a r e ,i a ru n i v e r s u lr e p r e z e n t ă r i it i n d es ăa t i n g ă i c o n i c i t a t e a , e u h a r i s t i af o r m e i . L i t u r g h i au n e ş t ee s t e t i c u l c u e t i c u lî n t r o s u p r a t r ă i r e m i s t i c ă ,d e a s e m e n i c o m p a t i b i l i z e a z ă s i m ţ i r e a c u g â n d i r e a . D u p ă c ă d e r e ş t i mc ă s i m ţ i r e a s e c o m p o r t ă , d e r e g u l ă , c a ş i c u ma r f i o a r b ă , c r i t e r i u l s i m ţ i r i i f i i n d , a d e s e a , s i m ţ i r e a î n s ă ş i , m a i p r e c i s , p l ă c e r e a p e c a r e f i i n ţ a or e s i m t e f ă c â n d u n l u c r u s a u a l t u l . P e a c e s t t r a s e u a b s o r b a n t , d i s c e r n ă m â n t u l s u c o m b ă ,m i n t e as ec o m p l a c eî n ai g n o r ac a u z e l eş i c o n s e c i n ţ e l e u n u i a c t . T r a g e d i a c ă d e r i i a m o d i f i c a t t r o p o s u l l u m i i , d e t u r n â n d s e n s u l p l ă c e r i i , p e n t r u c ă – a ş a c u ma f o s t p r o i e c t a t ă o r i g i n a r – p l ă c e r e a p r i n s i n e a r e u n s e n s , u n s e n s l e g a t d e a d e v ă r , î n s ă , a p l i c a t ă f a l s , e a d e v i n e of ă g ă d u i n ţ ă f a l s ă ,o s e m n a l i z a r eî ng o l ,u n„ i d o l ” .Î n„ C â n t a r e a C â n t ă r i l o r ”n i s er e s t i t u i es e n s u l s i m ţ i r i i p r i nr e o r i e n t a r e a f e r i c i r i i s p r e a d e v ă r , r e u n i n d f o r m a c u s u b s t a n ţ a . O m u l , c u m e n i r e as ad e„ h o t a r ” , eu r m ă t o r a l l u i H r i s t o s , p u r t â n d c r u c e ap ă c a t e l o rş im o ş t e n i r i l o r ,î n a i n t â n dî m p o t r i v a v â n t u l u i . A c u mp u t e mî n ţ e l e g e m a i b i n e m e n i r e a o m u l u i î n c o s m o s . P ă r i n t e l eG h e l a s i es ar e f e r i t î nm o ds i s t e m a t i cl a e x i s t e n ţ au n u i l i m b a j a l s u f l e t u l u i , a l c ă t u i t d i n„ c u v i n t e ” c a r e t r a n s c e n d i d e i l e d i s c u r s i v e . C u v i n t e l e „ s e v ă d ” p e n t r u c ă e l e a up a r t e d e r e a l i t a t e , p e c â n di d e i l e s u n t g â n d i t e ş i s u n t s u p u s eî n d o i e l i i . C u v i n t e l es u n t p e c e t l u i t ed eb u n ă m i r e a s m ă ,d ea r o m a t e l eD u h u l u ip u r t ă t o rd ep r e z e n ţ ă . F a p t u lc ă o m u le s t e „ m a ip r e s u s d e c r e a ţ i e ” , u n„ s t ă p â n i t o r ” , a c e a s t ai m p l i c ă , a f i r m ăa u t o r u li s i h a s t , n a t u r a s a d e s l u j i t o r a l î n t r e g i i e x i s t e n ţ e , r e s p o n s a b i l i t a t e a l u i m a j o r ăf a ţ ăd ec o s m o s u l „ c a r ec r e ş t es a us ed i s t r u g e p r i no m .O m u le s t eb u c u r i as a ui a d u lc o s m o s u l u i ” ( „ P e u r m e a n t r o p o l o g i c e ” , p . 2 3 ) .

C h i p u l i c o n i c î n a c t u a l i t a t e
P r e f a ţ a t d eÎ . P . S . Mi t r o p . A c a d . D r . I r i n e uP o p a , v o l u m u l „ C h i p u l i c o n i c . C r o c h i u r i a n t r o p o l o g i c e / R e f l e x i i a l e c h i p u l u i m i s t i c o t e o l o g i c g h e l a s i a n ” , v o l I . , e d . P l a t y t e r a , 2 0 1 2 , c u p r i n d eos e r i ed es t u d i i c ea uf o s t m e n i t es ăl u m i n e z em i s t i c aş ia n t r o p o l o g i ai c o n i c ă ap ă r i n t e l u i G h e l a s i eG h e o r g h e , d e m e r sr e a l i z a t „ d ep e o p o z i ţ i ei n t e r d i s c i p l i n a r ă ” ,d u p ăc u m ar e m a r c a t î n a i n t e c u v â n t ă t o r u l a c e s t u i v o l u m , c ui n t e n ţ i a d e a s c o a t e „ î ne v i d e n ţ ăî n t â l n i r e ad i n t r ei s i h a s mş i c u l t u r aa c t u a l ă p e n t r u î n t r e g u l c u n o a ş t e r i i u m a n e ” ( p . 6 ) . T e m e l e d e z b ă t u t e d ea u t o r is u n t ,p er â n d ,p a t e r n i t a t e aş if i l i a l i t a t e a , f u n d a m e n t e l em i s t i c i ic r e ş t i n e ,s e m n i f i c a ţ i ai c o n i c ăa c h i p u l u i Ma i c i i D o m n u l u i , n a t u r a c r e a t ă ş i t a i n a u m a n i z ă r i i e i p o s i b i l e , a ş a c u ms a p r e f i g u r a t a c e a s t a ş i î n t e m e i u l u n o r o b s e r v a ţ i iş t i i n ţ i f i c e r e c e n t e ,l o c u lc o n c e p t u l u id e i c o n i c i t a t eî np s i h o l o g i e , m o ş u l ş i h o t a r u l î na n t r o p o l o g i a j u r i d i c ă . D u p ă c u ma p r e c i z a t D a n i e l L e m e n i , „ a c e a s t ă t a i n ă af i l i a ţ i e id i v i n e ,c a r ea p a r ţ i n ep a t r i m o n i u l u it e o l o g i e i c r e ş t i n e ,v ad e v e n ip a r a d i g m a t i c ăî no p e r ap ă r i n t e l u i G h e l a s i ed el aF r ă s i n e i( p .1 5 ) .I c o n i c i t a t e aţ i n ed e r e v e l a ţ i ap a t e r n i t ă ţ i ia b s o l u t e , p ec a r eo a d u c ec us i n e F i u l d u m n e z e i e s c . Î n g e s t u l î n c h i n ă r i i , m â i n i l e ş i t o t t r u p u l c a r e ş i p l e a c ăf r u n t e as u n t p e c e t l u i t ei c o n i c , d ea c e e ae l e s u n tî n ţ e l e s ec an i ş t ee f i g i is u p r e m ea l eo m u l u i . Î n c h i n a r e a ,î n s ă ,e m a ip r e s u sd et o a t eg e s tl ă u n t r i c , p r i nc a r e m i n t e a s e c o b o a r ă î ni n i m ă , î n t r u c â t c e l e v ă z u t e t r e b u i es ăs ep ă t r u n d ăd ec e l en e v ă z u t e ,f ă c â n d u s e r e c e p t a c u l u l l o r . Me n i r e aî n t r e g i i c r e a ţ i i e s t ed eao f e r i r ă s p u n sd em u l ţ u m i r eC r e a t o r u l u i . C i n er ă s p u n d ea s t f e l , d e p a r t e d e a ş i p i e r d e i d e n t i t a t e a , î ş i r e g ă s e ş t e c h i p u l d i n t r u o r i g i n i .Î no m ,n a t u r aî ş ic a u t ăc h i p u l ,a s p i r â n ds p r e u m a n i z a r e ,d u p ăc u mo m u lt i n d es p r eî n d u m n e z e i r e . D a c ăn up r i v i ms p r ec e i l a l ţ i c ud r a g o s t e , n un ep u t e m o g l i n d i , n up u t e m„ f i ” , î na u t e n t i c u l s e n sa l c u v â n t u l u i .

1 6

c h i p u li c oni cî na c t u a l i t a t e
O mu l ş i c o s mo s u l – c r e a ţ i i i n s e p a r a b i l e Î nc a r t e ad ei n t e r v i u r i„ P eu r m ea n t r o p o l o g i c e ” , p ă r i n t e l eG h e l a s i eş i ae x p r i m a t r e z e r v as e r i o a s ăf a ţ ăd e o p i n i i l ea v a n s a t ed eA l . K a l o m i r o sî nc o n t r o v e r s a t as a l u c r a r e„ S f i n ţ i iP ă r i n ţ id e s p r eo r i g i n i l eo m u l u iş i c o s m o s u l u i ”( e d .D e i s i s ,S i b i u ,1 9 9 8 ) .D u p ăs o c o t i n ţ a a u t o r u l u i g r e c , î np a r a d i s a n i m a l e l e e r a ut o t c a ş i c e l e d e a s t ă z i , c a r n i v o r eş i m u r i t o a r e , ş i n u m a i î ng r ă d i n ar a i u l u i e r a ud e a l t ă c o n d i ţ i e . B i b l i a , d i m p o t r i v ă , v o r b e ş t e r ă s p i c a t d ei n e x i s t e n ţ am o r ţ i i ,c o n f o r m m e s a j u l u id i nG e n e z ă r e f e r i t o r l at r o p o s u l o r i g i n a r c a r a c t e r i s t i cî n t r e g i i c r e a ţ i i , t o a t ă„ b u n ă ” . Î na f a r ăd ef a p t u l c ăo p i n i al u i K a l o m i r o s s e d o v e d e ş t e n e ş t i i n ţ i f i c ă , m o a r t e a ş i n e m u r i r e a n e p u t â n d f i f e n o m e n ea l ă t u r a t e ,m a n i f e s t a t eî na c e l a ş ie c o s i s t e m , t o p o l o g i c u n i t a r , f e n o m e n o l o g i a , m a i a l e s , a r e c u v â n t u l e i g r e ud es p u s î na c e a s t ăp r i v i n ţ ă , î n t e m e i a t p ee v i d e n ţ e l e i n t e r i o a r e . O m u l a l c ă t u i e ş t e o u n i t a t e c u l u m e a , a s t f e l î n c â t i n t e n ţ i o n a l i t a t e au m a n ăp e n e t r e a z ăt o to r i z o n t u l ,m a i a p r o p i a ts a um a iî n d e p ă r t a t ,f i i n dt e m e i u lu n i t ă ţ i il u i . P r i n i n t e n ţ i o n a l i t a t e , e x t e r i o r u l d e v i n e s o l i d a r c u i n t e r i o r u l , a s t f e l î n c â t o m u l n up o a t ej u d e c aî nc h i pî m p ă r ţ i t l u m e a r u p t ă d e e l î n s u ş i , d e d e s t i n u l s ă u . P r o i e c ţ i u n e a s i m p a t e t i c ă , e m p a t i a ,c o m p u n s i m f o n i c l u m e a i d e a l ă a v i e ţ i i . Mo a r t e a „ c e l u i l a l t ” e ş i m o a r t e a „ m e a ” . E un up o t t r ă i î n p a c e d a c ă „ c e l ă l a l t ” –o r i c a r e a r f i e l , of i i n ţ ă v i e –s u f e r ă l â n g ă m i n e . F e r i c i r e a , d a c ă e x i s t ă , e x i s t ă p e n t r u t o ţ i , p e n t r u c ă „ t o ţ ic e i l a l ţ i ” f a c p a r t e ş id i n l u m e a m e a . R e l a t a r e a l u i K a l o m i r o s i g n o r ă t e z a f e n o m e n o l o g i c ă f u n d a m e n t a l ă ,a c e e aac o n ş t i i n ţ e i l u m e ,m a n i f e s t a r ea c o n t i n u u m u l u i i n t e n ţ i o n a l , c a r eet o t o d a t ăş i u np r i n c i p i u e s t e t i cd eb a z ă ,c e la lp r o i e c ţ i u n i is i m p a t e t i c es a ua l c o r e l a t i v u l u i o b i e c t i v . Î na r t ă s e a f i r m ă c o n d i ţ i a o b i e c t i v ă c a f i i n du nc o r e l a t i vn e c e s a r a l s t ă r i i d e s u f l e t , a s t f e l î n c â t s i s t e m u l o m l u m e e s t e v ă z u t c a oc o n s t r u c ţ i e c e s e m i ş c ă s i m u l t a nc ua m b e l es a l ec o m p o n e n t e . Mâ n t u i r e ao m u l u i i m p l i c ă m â n t u i r e a î n t r e g i i l u m i . H r i s t o s , T r u p u l l u m i i ş i a l v e ş n i c i e i , n u l a s ă – p r i n i n t e n ţ i a S a d i v i n ă – n i m i c î n a f a r a S a , p r a d ăm o r ţ i i . N uş t i i n ţ ae m p i r i c ă , i n e v i t a b i l l i m i t a t ă , a n c o r a t ă î n t r u nm o m e n t a l t i m p u l u i , c i ş t i i n ţ e l e s p i r i t u l u i r ă s p u n dd ea c e a s t ăv i z i u n e ,s u b î n t i n s ăd ei m a g i n a ţ i a c r e a t o a r e a f e c t i v ă ş i p e c e t l u i t ă d e oi n t u i ţ i e m i s t i c ă . O m u l a r e n e v o i e s ă s e p r o i e c t e z e î n i n f i n i t , c u p r i n z â n d u l ş i f i i n d c u p r i n s d e a c e s t a . P ă r i n t e l eG h e l a s i eac r i t i c a t c o n s u m i s m u l , f o l o s i r e a n a t u r i i d ec ă t r eo mc au na b a t o r a l f o r ţ e l o r s a l e . N a t u r ae m e n i t ă s ă f i e a s e m e n i u n u i d a r , a d u s D o m n u l u i c um â i n i l e o m u l u i , n u s p r e m o a r t e , c i s p r e v i a ţ ă . C ă c i o r i c e e s t e d ă r u i t D o m n u l u ie v i u .„ Mo a r t e a ”i m p l i c ăm o a r t e ad o r i n ţ e l o r e g o i s t e , o p r i r e a c o n s u m u l u i d i s t r u c t i v ş i h r ă n i r e a p o s i b i l ă c a op a r a d o x a l ă d ă r u i r e , c a or e n u n ţ a r e i n f i n i t c o m p e n s a t ă d e h a r . „ F a ţ ă d e c e l e a l e l u m i i o m u l n u p o a t e s ă f i e « o r i c u m » , c i c u d r a g o s t e ş i f ă r ă v ă t ă m a r e , d e c i c u h o t a r o p r i r e d e s i n e . Ş i f a ţ ă d e s i n e î n s u ş i , î n v i a ţ a o b i ş n u i t ă , o m u l e s t e u n p e r m a n e n t h o t a r o p r e l i ş t e , c as ăn uf a c ăc e e ac eî l v a t ă m ă ”( „ O m u l , H o t a r u l d e T a i n ă ” , e d . C o n p h y s , R m . V â l c e a , 2 0 0 1 , p . 6 9 ) . D i a l o g u l , c o n d i ţ i e a p ă c i i P ă r i n t e l eG h e l a s i eG h e o r g h eaf o s t u ni s i h a s t , u n v e r i t a b i l o ma l p ă c i i . P a c e ai s i h a s t u l u i n ueoa c h i z i ţ i e u ş o a r ă , î n t r u c â t n ua r en i m i cd e af a c ec uc o m p r o m i s u l , c u a c e l s p i r i t „ c ă l d i c e l ” r e p u d i a t d e c u v i n t e l e E v a n g h e l i e i . C o n d i ţ i ap ă c i io c o n s t i t u i ed i a l o g u l ,r e c u n o a ş t e r e a i d e n t i t ă ţ i ic e l u i l a l t .„ I s i h a s m u ln ue s t et r ă i r ed et i p m o n o l o g , c i r e p r e z i n t ă u n d i a l o g î n t r e d o u ă r i t u a l u r i c a r e s e p o t e n ţ e a z ă r e c i p r o c . D u m n e z e u n u e s t e n e m i ş c a t u l a b s o l u t , c ie s t et o tu nV i u ,c a r ed i a l o g h e a z ăc uv i u ln o s t r u . D u m n e z e u î n s u ş i t r ă i e ş t e î n c r e a ţ i e . D u m n e z e u n u c r e e a z ă oc r e a ţ i e m e c a n i c ă , i e ş i t ă î nm o dp a n t e i s t d i nS i n e , c e s e m e n ţ i n ep r i nE l d el as i n e , c i d ăn a ş t e r eu n e i c r e a ţ i i v i i , or e a l i t a t ep a r t e n e r ă ”( „ D i a l o gî nA b s o l u t ” , e d . P l a t y t e r a , B u c u r e ş t i , 2 0 0 7 , p . 9 5 ) . A s t f e l , „ c r e a ţ i a n ue s t e u ns i m p l u m e c a n i s md e r e f l e c t a r e a t a i n e i d u m n e z e i e ş t i , c i e s t e o t a i n ă c r e a t ăv i e , c a r er ă s p u n d eî nm o d u l p r o p r i ud ec r e a ţ i e ” ( i d e m , p . 8 6 ) . Î nc o n c e p ţ i ap ă r i n t e l u iG h e l a s i e ,c r e a ţ i ae s t eo „ t r e i m ec r e a t ă ” :î n g e r i ,n a t u r ă ,o m ,c ao„ r e a l i t a t e c o m p l e t ă ” , c uf i i n ţ ăş i e n e r g i i d ec r e a ţ i e( i d e m , p . 2 7 6 ) , „ n e p u t â n de x i s t ae n e r g i if ă r ăf i i n ţ ă ”( i d e m ,p .2 7 7 ) . S e v o r b e ş t e d e o„ i m p l i c a r e d e o s e b i t ă a F i u l u i , n ua t â t î n a c t u lc r e a ţ i e ic ea p a r ţ i n eT r e i m i i ,c â tî nf i i n ţ i a l i t a t e a c r e a ţ i e i ” ( „ Mi c d i c ţ i o n a r d e i s i h a s m ” , C o l . I s i h a s m , 1 9 9 3 , p . 3 7 ) , c ă c i t o a t ă c r e a ţ i a e i c o n o f o r ă , „ p u r t ă t o a r e d e c h i p a l l u i H r i s t o s O m u l , D u m n e z e u î n t r u p a t ” ( i d e m , p . 5 5 ) . D u p ăm o d e l u l D u m n e z e u l u i c r e ş t i nş i c o m p l e t î n E l Î n s u ş i ş i î na f a r ă d e s i n e , î n ţ e l e s d e o p o t r i v ă c a T r e i m e f i i n ţ i a l ă ( F i i n ţ ă t r e i m i c ă ) ş i c a h a r ( e n e r g i i d e f i i n ţ ă ) , e s t e c o n c e p u t ăc r e a ţ i a , ac ă r e i r e a l i t a t ec o m p l e t ăe s t ed a t ă– n i s e s p u n e – d e c o e x i s t e n ţ a s u f l e t u l u i ş i c o r p u l u i , a f i i n ţ e i ş i a e n e r g i i l o r . D u p ă c ă d e r e , „ n u m a i s u n t e mi n t e g r a l i t a t e a f i i n ţ e i ş i ae n e r g i i l o r î nu n i t a t e ” , c i l ă s ă ml o cd r a m a t i c e i r u p t u r i î n t r e f i i n ţ ă ş i e n e r g i i ( „ D i a l o g î n A b s o l u t ” , p . 2 7 3 ) . Os c â n t e i ed i nC u v â n t u l L o g o s e s t e„ a r h e t i p u l c r e a t o r a l u n e if i i n ţ e ”( i d e m ,p .1 2 8 ) ,a s t f e lî n c â tc r e a t u r i l es e î n r u d e s c î n m o d r e a l c u D u m n e z e u p r i n a c e l e c u v i n t e l o g o s c es eî n t r u p e a z ăî no r i c es u f l e tc h e m a tl ae x i s t e n ţ ă .

C a d u r d i I . G .

1 7

c h i p u li c oni cî na c t u a l i t a t e
T r u p u l , t e mp l ua l D u h u l u i S f â n t C o n t r a z i c â n dp u n c t u ld ev e d e r ea n t i c ,r e l e v a n ţ a e x i s t e n ţ e ic o r p o r a l eş i ,m a im u l t ,p r e s t i g i u la c e s t e i a , s u n tv ă z u t ed ep ă r i n t e l eG h e l a s i ed i np e r s p e c t i v au n e i a n a l o g i i f u n d a m e n t a l e , c e a î n t r e c r e a t ş i n e c r e a t . D u p ă c u m D u m n e z e uc aF i i n ţ ăen e d e s p ă r ţ i t d eH a r , R a ţ i u n i l es a l e n e c r e a t e , t o t a s t f e l c o r p u l , r a ţ i u n e c r e a t ă , n u m i t ă u n e o r i h a r c r e a t , î n s o ţ e ş t es u f l e t u l c r e a t . H a r u l , n i s es p u n e , r e f l e c t ă m i ş c ă r i l ef i i n ţ e i , f i i n dc aos t r ă l u c i r en ă s c u t ăd ea c e s t e a . A c e s t t e r m e nc o m p a r a t i v , s t r ă l u c i r e a , n us er e d u c el ao s i m p l ăo r n a m e n t a ţ i ep o e t i c ă . E lem e n i ta i c is ăr e ţ i n ă a t e n ţ i ah e r m e n e u t u l u i î nc e l m a i s e r i o sm o dc up u t i n ţ ă . S t r ă l u c i r e as u g e r e a z ăr e v ă r s a r e af r u m u s e ţ i ig r a t u i t e , î m p l i n i r e a u n u i a c t d e d ă r u i r e , p r e s u p u n â n d o p r o i e c ţ i e ş i o p e r s p e c t i v a r e m u l t i p l e , o a m p l i f i c a r e d e i m a g i n e , t r a n s m i s ă c up u t e r e al u m i n i i , l ad i s t a n ţ ă . C ua s t aa ma t i n s , d e j a , m i e z u l p r o b l e m e i . E n e r g i ac a„ s t r ă l u c i r e ”n uî n t e m e i a z ă f i i n ţ a , e a d o a r o r e f l e c t ă , s e c o n s t i t u i e c a o p r o i e c ţ i e î n m u l t i p l e p l a n u r i a f i i n ţ e i î n m i ş c a r e ş i î n d e s c h i d e r ed i a l o g i c ă .A c e a s t ăi n t u i ţ i ec o n t r a z i c ed e j a s e n s u l p s i h o l o g i c c ă z u t a l c o r p u l u i , a c e l a d e a f i t e m e i u l s a u c a u z ad e t e r m i n a n t ăae p i f e n o m e n u l u in u m i ts p i r i t . D i m p o t r i v ă ,c o r p u le s t ee la u r af i i n ţ e i ,p o d o a b ae ic u m e n i r e , a ş a d a r , e x p r e s i v ă , a c e e a d e a c o m u n i c a f i i n ţ a , d e a o „ î m p ă r t ă ş i ” ş i î n a c e a s t ă m o d a l i t a t e s p a ţ i u l u i c o m u n i o n a l u n i v e r s a l , d e v e n i t p r e f i g u r a r eae u h a r i s t i e i . F i i n ţ af ă c u t ă m e m o r a b i l ă a s t f e l î ş i î m p l i n e ş t e d o r i n ţ a d e a f i p ă r t a ş ă l a c â n t a r e a v e ş n i c e i p o m e n i r i î nl i t u r g h i a m e m o r i e i c o s m i c e , u n d es l u j e ş t eD u h u lS f â n t ,î n ă u n t r uş iî na f a r ă .C ă c i „ a f a r ă ” , p e n t r up ă r i n t e l e , n uî n s e a m n ă d e c â t l o c u l u n d e s e a f l ăp r e z e n ţ iş i„ c e i l a l ţ i ” , v ă z u ţ iş in e v ă z u ţ i , c ep o tf i î m p r e u n ă p r i m i t o r i h a r u l u i d u m n e z e i e s c . Av e d e a î n c o r p o s t r ă l u c i r e , u n h a r c r e a t , o i r a d i e r e d i n a d â n c , î n s e a m n ă d e j a , c uos u g e s t i er e u ş i t ă ,a r ă s t u r n am a t e r i o c r a ţ i a ,i l u z i a d e t e r m i n i s m u l u i m a t e r i a l i s t , c es u b o r d o n e a z ăt e o r e t i cş i s u b j u g ăp r a c t i cs u f l e t u l e x i s t e n ţ e i f i z i c ec ua s p e c t m a s i v ş i d o m i n a n t . C a o „ l u m i n ă d i n l u m i n ă ” , a ş a a f o s t p r o i e c t a t c o r p u l s ăe x i s t eî nc h i po r i g i n a r , p a r a d i s i a c , î m p ă r t ă ş i n d p r i n s i n e , d a r n u s t r i c t d e s p r e s i n e , u n m e s a j i c o n i c , d i a l o g i c ş ie u h a r i s t i c ,u nm e s a jc o n t r a ro r i c ă r u if a c t o rd e c o n s t r â n g e r e e x e r c i t a t a s u p r a l i b e r t ă ţ i i s p i r i t u a l e . I a t ă c u m c o r p u l î ş i p o a t er e t r a g es e n s u l c u r e n t d ep o v a r ă , d e v e n i t l u m i n ă , c a u n i s o n s u f l e t e s c . D a r î n ţ e l e s u l î n s u ş i a t r i b u i t n o ţ i u n i i î ns i n e d e c o r p t r a n s c e n d er e a l i t a t e as t r i c t m a t e r i a l ă , î nm ă s u r aî nc a r e i d e n t i f i c ă mc o r p u l c uor e a l i t a t em a i a m p l ă , e n e r g e t i c ă . P ă r i n t e l e G h e l a s i e a v o r b i t a s t f e l d e o e x i s t e n ţ ă c o m p l e x ă , d e n a t u r ă e n e r g e t i c ă , l a c a r e p a r t i c i p ă d e o p o t r i v ă , c u u n r o l d e c i s i v , ş i m i n t e a . Mi n t e a ş i c o r p u l f o r m e a z ă o u n i t a t e , u n s i s t e me n e r g e t i cd i s t i n c t d es p i r i t , d ef i i n ţ ă . E x i s t ăa s t f e l e n e r g i i d e t i p i n f o r m a t i v , d e t i p s e n z i t i v ş i d e t i p f o r m a t i v ş i f u n c ţ i o n a l l a n i v e l o r g a n i c . R a ţ i u n i l e s e n z i t i v e ţ i n d e v i a ţ a c o r p u l u i ,ş ic aa t a r ed ep l a n u lm a n i f e s t ă r i ie n e r g i i l o r . P l a c at u r n a n t ăam i n ţ i i d ăov a l o a r es a ua l t ae x i s t e n ţ e i , l u c r u r i l o r p e c a r e l e p o a r t ă c u s i n e , p r i n m o d u l d e m i ş c a r e ş id ei m p l i c a r eî ns e n sm a t e r i a l i s ts a u ,d i m p o t r i v ă , r e s t a u r a t o r s p i r i t u a l . Mi n t e a p e r v e r t i t ă e c e a c a r e , î nf o n d , s e d e s p a r t e d e s u f l e t ş i , a s t f e l , d e t e r m i n ă r u p e r e a l e g ă t u r i i d i n t r e m a t e r i e ş i s u r s a V i e ţ i i î nD u m n e z e u . Î nc o n s e c i n ţ ă , t i n z â n d s ă d e v i n ă o e x i s t e n ţ ă p r i n s i n e ş i p e n t r u s i n e , c o r p u l a j u n g eo r e a l i t a t el i p s i t ăd es t r ă l u c i r e ,p r a d ăm o r ţ i i , e n t r o p i e i g e n e r a l i z a t e . Î n a c e s t t i m p , s u f l e t u l c ă z u t t o t m a i î n u m b r ă p a r e a f i î n c e t a t e x i s t e n ţ a p r o p r i e ş i s u b s t a n ţ i a l ă , f i i n d î n g r o p a t î n t r o m a s ă g r e g a r ă d e s e n z a ţ i i , c a r e n u m a i l u m i n e a z ăp en i m e n i , p e n t r uc ăî ns p a t e l el o r s ea f l ău n c a d a v r uş i n i m i ca l t c e v a . C o r p u l t r i m i t et o t s p r ec o r p , a t o m u l s p r e a t o m , î n t r u nc e r c v i c i o s c a r e s e a m ă n ă c uu n l i m b a jf ă r ăr e f e r i n ţ e ,f ă r ăm e s a j ,d i nc a r ea b s e n t e a z ă s t r u c t u r av e r t i c a l ă . E s t ec h i a r t r a g e d i ae t e r n e i r e î n t o r c e r i f ă r ă s p e r a n ţ ă C o n c l u z i i I s i h a s m u l s e v r e a a f i o c a l e d e a r e c h e m a m i n t e a î n i n i m ă , u ş a d e a c c e s s p r e s u f l e t . „ P r i n h a r r a ţ i u n i , n o i p u t e m t r a n s c e n d e c o r p u l s p r e s u f l e t ” ( i d e m , p . 1 2 4 ) . P r a c t i c ai s i h a s t ă , r u g ă c i u n e a , l i t u r g h i a , e x p e r i e n ţ ai u b i r i i , a c o m u n i u n i i u n i v e r s a l e , î ş i s p u n a i c i c u v â n t u l l o r . D e f a p t , c o r p u l –p o t e n ţ i a l t e m p l ua l D u h u l u i S f â n t –a r en e v o i e i m p e r i o a s ăd et r a n s f i g u r a r e ,d eaf ii a r ă ş is t r ă l u c i r e a s u f l e t u l u i , e x p r e s i a t r a n s c e n d e n t u l u i c r e a t ş i i n t i mc o m u n i c a n tc uN e c r e a t u lc e la t o t ţ i i t o r .D i a l o g u lî na b s o l u t r e p r e z i n t ă s e n s u lv i e ţ i i ,a f i r m ă p ă r i n t e l e G h e l a s i e .

1 8

P i r mi t h i

P i r mi t h l ua u n l u i o mh a i l e a d z ŭ

T a h a e a r a n â o a r â , t u n â h o a r â , u n o m ŭ m u l t u h a i l e a d z ŭ . D i h a i l e a d z ŭ t s i s h i e a r a , n i m â s h c â t u r a d i n g u r â n u s h u c i u m i n a .H o a r a t u t â ,d u p u t s iv i d z u c ă h a i l e a d z l u n u a r it u u m u t is a c a t s â d il u c r u ,s a p u f u s i r â s l ua s p i n d z u r ât as n us l j e as h a l t s âd u p ue l ŭ , s a g i u n g âh a i l e a d z . A l e a p s i r âd o i b â r b a t sm ag i o n j , s d u s i r âl ac a s a a h a i l e a d z l u i , l u a r c a r â c a p i v a r a t u v l â t u c a r o t s a t r a s â d i b o i s h n c h i s i r â t r â l o c l u d i a s p i n d z u r a r i . A s h i e a r a t u a t s e l c h i r o . C a l e a s a n d â m â s i r ă c u u n â p a i t o n ât u c a r i s h i d e a u n â c h i h â o a n j i . C h i h â o a n j i a s h a r c ă o c l j i l j t u c a r o t s â , m u t r i l a h a i l e a d z ŭ , â l j s i p â r u c a l â n d z i d ŭ s h l j n t r e a b â c u n j i l â p i d o i l j i n i c u c h i r i : –O a m i n j b u n j , c u m ŭv e d ŭm i n i , o m l ud i t c a r o t s â e a s t i l â n d z i d ŭm â r a t l u , s h i v a h i , l ud u t s e t s l a v â r â y i a t u r ŭs l u y i t r i p s e a s c â . –A a a . . . n uc h i h â o a n j e , c ul j i r t a r i ! Maa e s t ue a s t i u n ŭh a i l e a d z ŭc u mn u a r i a l t ut ud u n j e a u âs h l ud u t s e m ŭs l u s p i n d z u r ă m ŭ , s a s c a p â h o a r a d i u n ŭ h a i l e a d z ŭ . – E , l ă i o a m i n j b u n j , g r i m u l j e a r e a a s p â r e a t â . E a s t i a m â r t i i , m â r a t l u , s m o a r â c a u n c â n i ! Ma g h i n i d u t s e t s l u l a m i n i t u a v l i i , p i o h t u , i u s v e a d i c i u f l i c h e a a m e a . I o a m ŭ a c l o u n â a m b a r i a m p l i n â c u p i s c u r i , a s h i , t i d z â l i x e a n i . S m â c ă s h e ln d a u â ,c ă n u im a r ic h i a r d i r i ,s b â n e a d z â ,n i p u t u t l u ,c ă d e ! ,v a s n â a g i u t ă m u n a l a n t u . –A v d z â ,h a i l e a d z e ,t s is p u n ic h i h o a n j i a ,c âv at ib a g ât uu n âa m b a r im p l i n âc up i s c u r i ? ,g r iu nd ie l j . B o b o b o . . . t s i t i h i t i a g u d i , c ă t s â f u d i c a p ŭ ! A n s a r i i r u s h i s h b a s h i l j m â n a a c h i h â o a n j i l j e i , c ă t i a s c â p ă d i m o a r t i , c ă v a s f a t s a v e a r i s h c ă l j s i f e a t s i n j i l â d i t i n i ! N o i m i n d u i a ms t i s p i n d z u r â m ŭs h n â s â , c us u f l i t l ub u n ŭ , t s â d a m â c a r i s h d u r n j a r i , s b â n e d z c a v a r a p â s h e . Ma r i l u c r u e a s t i s â l j s i f a c â n j i l â a v â r n u i d i t i n i s h i s t i h â r n e a s c â c a u n y u m a r ŭ . G h i n i d z â t s i z b o r l uc ă „ b o i l j i p o a r t â s h c a l j i m â c â ” . A i d e , d ă l j g i u i a p i a c h i h â o a n j i l j e i , v a n e d z i c ă n u ? C ă n u v a s h c h i a r â o a r a c u t i n i . –P i s c u r l i s u n t um u l j i a t i ? , n t r i b ăh a i l e a d z l uc ug i u m i t a t i d i g u r â , s n us p i d i p s e a s c âs h n us d e a d i d i t l o c ŭ . – L u a v d z â s h i , m u s h e a t â c h i h â o a n j i ? , g r i u n l u d i e l j . N t r e a b â m a s h i b â p i s c u r l i m u l j a t i . –B o b o b o , m â r a t ad i m i n i , s n j i r ăm u l j e a r e a . S a v d z âs h i s n up i s t i p s e s h t s â !E l ŭn up o a t i s i s h l j m o a l j i ? – A v d z â s h i , c u s h u r i ? V a t s â m o l j s i n g u r ŭ p i s c u r l i i c â n u ? – N u , g r i h a i l e a d z l u . – D u t s e t s l u i u n c h i s i t ! T s i a h â n t â n j i l â t i u n p a l j ŭ h a i l e a d z ŭ . – T i n i h i i b u n â , m a n u f a t s i s a s p a r d z â o r d z u l p i p a t i , g r i u n ŭ d i e l j . V e d z g h i n i c ă n u l u d u t s e m ŭ l a s p i n d z u r a r i m a s h t as n âf t s e m ŭd i l u c r us h i s n âa d r ă ma m â r t i i . T u t âh o a r av r us l ua g i u t â , t a h as a d a r âo m ŭ , m an ua i c uc a r i . N u v e d z c ă a m p u t i l o c l u s u m e l ŭ ? N u a i t i t s i s t s â b a d z m i n t e a c u u n h a i l e a d z ŭ . A t u m t s e a a c h i h â o a n j e i â l j v i n i a g n o s ŭd i e l ŭ s h g r i : –O a m i n j b u n j i , f t s e t s c u mv a D u m n i d z â ! D u p u t s i p i s t i p s i r â c ă n u s f a t s i o m , l u d u s i r â i u a p u f u s i r âd ip r o t as h l us p i n d z u r a r â .S h m e a ,a s h i c u a s h i , a s c â p ă h o a r a d i u nh a i l e a d z ŭs h h a i l e a d z l ud i h o a r â . S n c h i s e a s c âs h a l t s âh a i l e a d zt ua t s e ah o a r â , m a s â l j t s â n â c u r a u a .

D i t c a r t e a „ P i r m i t h i ” , d i I o n C r e a n g ă , a d u s i p i a r m â n e a s h t i d i D i m c i uT o d i c ă , E d i t u r aaS u t s a t â l j e i C u l t u r a l âA r m â n e a s c â , 2 0 1 3

1 9

T up r u i s t a mi
Me s l u a e s t u u t i n j i s i mS i m o n a H a l e p . E a s a m i n t ă t u2 7d i y i s m â c i u n1 9 9 1 , t uu n âf u m e a l j d i a r m â n j t s i b â n e a d z â C u s t a n t s a . E a s t i f e a t a a l S t e r e H a l e p t s i a r i u n â c â s h i r i i ( u n â f a b r i c â d i l a p t i ) . A h u r h i s a g i o a c â t e n i s d i l a i l i c h i a d i p a t r ua n j . A g i u m s i s a d a r â p e r f o r m a n t s â s ht u m a i ŭ 2 0 1 2 f u p i n a i m a b u n â p o z i t s i i d i t t u t â c a r i e r a a l j e i , n u m i r l u 3 7 d i t n a i m a b u n i 1 0 0 d i g i u c â t o a r i d i t e n i s d i t ŭ l u m i . E a s t i n a i m a t i n i r â g i u c â t o a r i d i t e n i s t s i r e p r e z i n t â R o m â n i a . T o r ae aa g i u m s ip il o c l u3 2 WT A( Wo m e n ' s T e n n i s A s s o c i a t i o n S u t s a t a a G i u c â t o a r i l o r d i T e n i s ) s h a m i n t ă s â m b â t â , 1 5 d i c i r i s h a r ŭ , t u r n e u l u d i l a N u r n b e r g ( t uG h i r m â n i i ) .E as a l u m t ăt uf i n a l âc us p o r t i v a g h i r m a n âA n d r e aP e t k o v i c , l o c l u1 0 3WT As hi ul o p i s u p r â c u s c o r l u 6 3 , 6 3 , d u p u u n â s i h a t i s h g i u m i t a t i d i a g i u c a r i . S i m o n a f u f i n a l i s t â s h l a F e s , t u 2 0 1 0 s h i 2 0 1 1 , s h i B r u x e l l e s , t u2 0 1 2a m a a e s t ue a s t i p r o t l ut i t l uWT A d i t ŭ c a r i e r â , a m i n t a t l a t u r n e u l u d i N u r n b e r g . T u d i p i s i t a am e c i l u iS i m o n aa s p u s it ip r e s â :„ E a s t iu nb u n a m i n t a t i c ŭ t i m i n i s h a e s t u e a s t i u n t u r n e u m u s h a t . N u a r i s a g â r s h e s c up u t e sa e s t a .A n d r e am i a r ia n â c h i s i t â R o m â n i a , a o a s h n d o i a n j , s h h i u h â r s i t â c ă a d z â p u t u i s u a z v i n g ua o a . A g i u c ă m u l t ug h i n i s ht r i c u mm u l t ub u n ŭ . E a s t i u n âd u c h e a r i t e an i p i s t i p s e a r i s a m i n t up r o t l ua m e u t i t l u WT A ” . T u i d y e a s t â m â n â , s â m b â t â , 2 2 s i c i r i s h a r ŭ S i m o n a H a l e p a m i n t ă d e f t i r l u t u r n e u d i t c a r i e r a a l j e i , t u r n e u l u d i ' s H e r t o g e n b o s c h , i u s a g i u c ă c o n t r a a l K i r s t e n F l i p k e r s , t s i a c a t s âl o c l u2 0WT A . H a l e pa r i g i u c a t âs h a l t i o r i c o n t r aaa l i s h t e i g i u c â t o a r i b e l g i e n e , u n âo a r ât u2 0 1 0 ,

S i mo n a HA L E P

l a c a l i f i c ă r l i d i T o k y o s h a l t â o a r â l a s e m i f i n a l i l i d i F e s , t u 2 0 1 1 . L aa e s t i g i o c u r i , t u t S i m o n af ua t s e at s i a m i n t ă . A s h i s f a t s i c ă S i m o n a e a s t i p r o t a g i u c â t o a r i d i t e n i s d i R o m â n i a , t u a t s e l j d i t ŭ s o n i y i n g h i t s a n j , t s i a m i n t ă d a u â t r o f e e , u n ŭ d u p u a l t u , m a s h t u u n â s t â m â n â . N i c a m a m u l t â a x i i s p u s i t i a t s e a c ă p u t u d i a m i n t ă p i d a u â l o c u r i d i g i o c ŭ a h o r y e a :p iz g u r â l a N u r n b e r g s h p ii a r b â l a ' s H e r t o g e n b o s c h . S i m o n a a m i n t ă d z a t s i g i o c u r i u n ŭd u p u a l t u ,t s i n t s id ie a l ip iz g u r âs ht s i n t s ip ii a r b â . T u d e f t i r l u t u r n e u , d i l a ' s H e r t o g e n b o s c h , S i m o n a s a l u m t ă c ug i u c â t o a r id it e s id i t ŭl u m e aat e n i s l u i :t u r l u2c u i t a l i a n c aR o b e r t aV i n c it s ie a s t il o c l u1 1 WT As ht u s e m i f i n a l â c us p a n i o l a C a r l a S u a r e z N a v a r ot s i e a s t i l o c l u 1 9 WT A . T s â h â r i s t u s i mt i a n a m e a t s i n â ua d u t s s ht s â u r ă m c â t c a m a m u l t i t i t l u r i a h t ă r i t a s n â h â r s i ms h n o i d e a d u n c u t i n i !
I a n u l a G h e o r g h e

e v e ni me nt u
C l j i m a r i F e s t i v a l u I n t e r n a t s i o n a l d i P u i z i i A r m â n e a s c â „ C o n s t a n t i n B e l i m a c e ” , 2 0 1 3 S u t s a t a a S c r i i t o r l o r s h i A r t i s h t s â l j A r m â n j d i t Ma c h i d u n i i –S c o p i a ,â l jc â l i s e a s h t ip o e t s l ja r m â n jd ii u t s i d o , s l j e ap a r t il ac o n c u r s l ud i s h c l j i st ip a r t i t s i p a r il a F e s t i v a l u I n t e r n a t s i o n a l d i P u i z i i A r m â n e a s c â „ C o n s t a n t i n B e l i m a c e ” , 2 0 1 3 , t s i v a s t s â n â d i l a 1 8–2 0d i s u m e d r u , S c o p i a t u Ma c h i d u n i i . P o e s t s l j i t s i v o r s l j e a p a r t i l a f e s t i v a l ŭ , s p i t r e a c â 2 p u i z i i , s h c u r t âb i o g r a f i i s h i u nc a d u r . P o t s p i t r e a c âs h i l u c r ă r i t i s i m p o z i u m l u „ C u l t u r a s h i t s i v i l i z a t s i a a r m â n e a s c âp i t e t i l i ” . L u c r a r e as n uh i b âm al u n g âd i 3 p a g h i n i .C â n t i t s l is h il u c r ă r l is p i t r e a c â p il i m b a a r m â n e a s c â s h i e n g l e z â . C â l i s i ms h i c â t i u np o e t d i a l a n t i l i n a t s i o n a l i t ă t s , c u md i tMa c h i d u n i ia s h is h id ia l t it s ă r i . C o n c u r s l ui d i s h c l j i s ŭd i l a1 7d i c i r i s h a r p â n âl a1 7d i a l u n a r , 2 0 1 3 a n l u .

D z â l i l i a C u l t u r â l j e i A r mâ n e a s c â 1 8–2 0d i s u me d r u , 2 0 1 3 , S c o p i a –Ma c h i d u n i i
L u c r ă r l i p i t r i t s e t s l i p i e m a i l a d r e s a : s s a a m @t h o m e . m k s h i a d r e s a a l i S S A A M„ L a z o Mo s k o v ” 2 / 4 6 . 1 0 0 0 S k o p j e – R . Ma k i d n u a ( t i F e s t i v a l u „ C o n s t a n t i n B e l i m a c e ” ) . T i p a r t i t s i p a r e aap o e t s l o rl am a n i f e s t a t s i a , d u p u c o n c u r s l u c a f i u n v a s h i b â i n f o r m a t s t i c o n d i t s i i l i s h i a l a n t i l u c r i . C o m i t e t l ua l i S S A A M, v a s d a h â b a r i p i t m e d i u n i l i e l e c t r o n i t s ic ac u m s h il aR e d a c t s i i l ia r m â n e s h t s â ,t i P r o g r a m as h il o c a l i t ă t s l ii uv as t s â n â Ma n i f e s t a t s i a . S S A A M, C o m i t e t l ud iS â r b â t u r i s e a r ia Ma n i f e s t a t s i i l j e i D z â l i l ia C u l t u r â l j e iA r m â n e a s c â t u Ma c h i d u n i i .

2 0

Di anoc i

P â p â n j l j a n o s h t s â

C a d u r a d r a t l a Me m o r i a l u l D u r e r i i d i S i g h e t t s i a s p u n i r e z i s t e n t s a a n t i c o m u n i s t â d i D o b r o g e a t s i e a r a t s â n u t â , a p r o a p e a t u t â , d i a r m â n j .

: ” a m i o N a„ d i r i m i tf c a t n o C m o c . l i a m @g a m i o n . a d i r i m i f

0 3 6 8 – 3 4 3 N2 S S =I ) i t ș e r u c u B ( a m i o N 0 3 6 8 – 3 4 3 2 L N S S I