HASIL PEMBELAJARAN

(i)

Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik.

(ii)

Menghuraikan

sejarah

ilmu

linguistik

zaman

Yunani,

Iskandariah, Rom, Arab, India hingga zaman moden abad ke-20.

1.0

KANDUNGAN ISI

Tahukah anda bila kajian bahasa bermula? Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah.

budaya dan politik. Falsafah bahasa bermula pada zaman pra-Socrates. iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani.1. Untuk pengetahuan anda. Zaman Iskandariah. Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Zaman Rom Dalam sejarah ilmu linguistik. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah.1 Zaman Yunani. iaitu antara kumpulan analogis yang mempercayai bahawa bahasa bersifat . Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle. maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. ekonomi. Plato (427 – 347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidik bahasa sebagai suatu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa. iaitu murid Plato. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu. Dialog Cratylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya. iaitu Cratylus.

Secara umumnya. Aristotle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tense dalam bahasa Yunani. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato.alamiah. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah fungsi bahasa sebagai alat. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen. anda dapati bahawa kajian mengenai bahasa pada . Beliau juga menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. iaitu berdasarkan persetujuan masyarakat. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. khususnya untuk retorik dan puisi. nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. iaitu kata penghubung.

Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu . Zaman ini bermula pada abad ketiga tahun masihi.era Yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. iaitu pertuturan. Kita telah selesai membincangkan tentang sejarah perkembangan linguistik zaman Yunani. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. participal. Para sarjana turut memperkenalkan bidang sintaksis. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. kaedah kajian mereka lebih bercorak logik dan bukannya saintifik. Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman Rom. Tahukah anda bahawa mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. Namun demikian. ganti nama dan kata depan. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. Sekarang kita beralih pula kepada Zaman Iskandariah.

Zaman Arab. Zaman India Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman pertengahan yang dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Anda harus ingat bahawa pada era ini juga teori sebab musabab. kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasateraan.2 Zaman Pertengahan.berkenaan bahasa. 1. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa. Golongan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. . Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa.

hampir semua bahasa .Sekarang mari kita bincangikan pula perkembangan linguistik zaman Arab. Kebanyakan ahli fikir yang lahir pada zaman ini ialah sarjana Islam yang sentiasa mendapat sokongan daripada pemimpin mereka. Pada era ini bahasa Sanskrit digunakan dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik. morfologi dan sintaksis. Pada zaman ini bahasa berkembang pesat di Baghdad sebagai sebuah pusat ilmu di dunia. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian. Perbincangan seterusnya ialah sejarah perkembangan linguistik zaman India. Tamadun ini turut mengiktiraf bahawa bahasa berasal daripada satu bahasa yang sama. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab RigVeda. Kajian mereka tertumpu kepada sumber al-Qur’an dan hasilnya perkembangan ilmu fonetik semakin pesat dan hampir menjadi sempurna serta terciptanya kamus lengkap untuk dijadikan bahan rujukan. Tahukah anda bahawa sumbangan terpenting ahli-ahli bahasa zaman ini ialah kejayaan mereka membawa pembaharuan dalam ilmu bahasa dan mula mengkaji bahasa secara saintifik. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. Hal ini disebabkan Eropah mengalami zaman gelap.

Kesan daripada kajian ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia. berimbuhan dan bahasa berfleksi. . Hukum baharu mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. 1.memiliki perkataan yang hampir sama dan maksud perkataan juga hampir sama. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasa-bahasa di dunia kepada tiga kelompok. iaitu sekitar abad ke-19. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. zaman ini dikatakan sebagai permulaan kepada linguistik moden. iaitu antropologi dan sosiologi. iaitu bahasa berisolasi. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden Untuk pengetahuan anda. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu.

Pengkajian ilmu bahasa pada zaman ini lebih cenderung kepada linguistic deskriptif atau linguistik huraian.Sebagai mengakhiri perbincangan tajuk 1 ini. Para pengkaji turut menelurkan satu teori baharu. iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial. Kajian pada era ini lebih sistematik dan menekankan kepada sinkronis dan diakronis. . marilah sama-sama kita lihat sejarah perkembangan linguistik zaman moden sekitar abad ke20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful