www.referat.

ro

Noţiunea de serviciu public
Cuvântul serviciu îşi are originea în cuvântul latin servitium şi este definit ca fiind “acţiunea ,faptul de a servi, de a sluji; formă de muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva”, respectiv, “subdiviziune în administraţia internă a unei instituţii, întreprinderi etc”.1 Din cele două definiţii oferite de dicţionar se observă că există două accepţiuni ale cuvântului serviciu : o accepţiune funcţională –aceea de activitate- şi o accepţiune structurală. În literature juridică s-au exprimat numeroase puncte de vedere cu privire la noţiunea de serviciu public. Într-o opinie , pornindu-se de la înţelegerea conceptului de administraţie ca fiind “totalitatea serviciilor publice considerate din punct de vedere al organizării , al atribuţiilor şi modului lor de funcţionare ,sau , mai bine zis, ea este organismul cu ajutorul căruia guvernele cauta să realizeze siguranţa, justiţia , protecţia şi, în fine, toate celelalte lucruri care constituiesc raţiunea de a fi a unui stat” 2 s-a ajuns la concluzia că prin serviciu public administrative se înţelege un organism administrative creat de stat, judeţ sau comună, înzestrat cu competenţă şi puteri determinate, cu mijloace financiare procurate din patrimonial general al administraţiei publice care l-a creat, pus la dispoziţie publicului pentru a satisface în mod regulat şi continuu o nevoie cu character general, căreia iniţiativa privată nu ar putea să-I dea decât o satisfacţie “incompletă şi intermitentă”3. Precizarea că este vorba despre serviciul public administrative este necesară deoarece fiecărei nevoi sociale îi corespunde un tip de serviciu public. Astfel, nevoii de reglementare a conduitei umane îi corespunde serviciul public legislativ nevoii de înfăptuire a justiţiei sociale (soluţionarea stărilor litigioase prin hotărâri cu putere de adevăr legal )îi corespunde serviciul public judiciar si nevoii de creare a condiţiilor pentru transpunerea în practică a normelor juridice, de aplicare a acestora şi de asigurare a aplicării lor îi corespund serviciile publice administrative. Într-o altă opinie 4 s-a apreciat că serviciile publice se întâlnesc oriunde este vorba despre o activitate de stat, deci, împărţirea serviciilor statului în servicii publice şi alte servicii este incorectă. S-a exprimat punctul de vedere că funcţia executivă a statului se exercită prin servicii publice astfel : “serviciul înfiinţat şi organizat de către stat sau împărţirile sale administrative pentru îndeplinirea atribuţiilor lor executive”5.

1 2

Dicţionar explicativ al limbii române , Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 797 Paul Negulescu ,Tratat de drept administrativ român, Bucureşti, Tipografia Gutenberg, Joseph Gobe, 1904, p. 6 3 Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ român, volumul I , Ediţia a-IV-a, Marvan, Bucureşti,1934, p.123. 4 Opinia a fost exprimată de Anibal Teodorescu în conformitate cu teoria lui Gaston Jeze 5 Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, volumul I, 1927, p.256.

Termenul serviciu public este dependent de cel de interes general, pentru că serviciul public nu există decât în raport cu o anumită cerinţă a membrilor unei colectivităţi, sau, altfel spus , “scopul serviciului public este totdeauna interesul general” 6. Deşi nu este simplu de definit, termenului serviciului public i s-a recunoscut în doctrină un sens funcţional şi un sens organizatoric. În sens funcţional serviciul public reprezintă o activitate de interes general. În sens organizatoric serviciul public este perceput ca organizaţie de stat sau a colectivităţii locale, înfiinţată de persoanele juridice de drept public competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinţe ale membrilor colectivităţii , în regim de drept administrative sau civil, în procesul de executare a legii7 . În funcţie de dimensiunea colectivităţii ale cărei cerinţe încearcă să le resolve serviciul public, acesta poate fi serviciu public naţional sau serviciu public la nivelul unităţilor administrativ –teritoriale. Din punct de vedere al tipului activităţii există : serviciu public de legiferare, serviciul public judiciar şi serviciile publice administrative. În art. 2, (1), lit k din Legea nr. 554/2004 este definit serviciul public ca fiind “activitatea organizată sau autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii, după caz a unui interes public”. Cu privire la principiul deconcentrării serviciilor publice se impune observat că el este afirmat prin Constituţia României în forma revizuită în anul 2003, în art. 120, unde se afirmă că : “administraţia public din unităţile administrativ –teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice”. Modificarea adusă prin acest text din Legea fundamental a României este una de fond. Pentru a înţelege această modificare este necesar a preciza conţinutul conceptului deconcentrare. Pornindu-se de la problema clasică formulată în practica social, aceea de a preciza cui trebuie sa îi revină conducerea în material activităţilor de rezolvare a problemelor de interes general al colectivităţilor, s-a ajuns la concluzia că există două variante: centralismul şi descentralizarea8. În cazul centralismului conducerea aparţine administraţiei publice central ( Preşedinte, Guvern). În cazul descentralizării conducerea revine, cu anumite limite , administraţiei publice locale. Esenţială pentru înţelegerea conţinutului conceptului de deconcentrare este precizarea că “ deşi deconcentrarea atenuează rigorile centralismului, agenţii locali nu sunt mai puţin supuşi autorităţii centrale prin ceea ce se numeşte ‘putere ierarhică’. Această putere confer superiorului prerogative asupra persoanei şi asupra actelor subordonaţilor săi(…)”9 . Aceste prerogative sunt sunt fundamentate pe principiul oportunităţii şi pot fi exercitate oricând. În ceea ce priveşte autoritatea centrală aceasta are o „putere de organizare” , care se referă la angajarea funcţionarului şi la organizarea sarcinilor care îi revin acestuia , şi o „putere disciplinară” care se referă la stabilirea regulilor comportamentale legate de funcţie, la dreptul de control cu privire la activitatea desfăşurată , la dreptul de a stabili sancţiunile disciplinare aplicabile în cazul prezenţei abaterilor disciplinare. Referitor la acte, autoritatea centrală poate modifica , suspenda sau anula actele agentului local. Noţiunea de administraţie publică
6 7

Philippe Georges, Notions esentielles de droit public, 6-e edition , Sirey, 1986, p.296. Ioan Alexandru, Ştiinţa administraţiei, Editura economică,Bucureşti, 2001, p.296 8 Jean Marie Auby et Robert Ducos-Ader, Institutions administratives, Dalloz, 1966,p. 77-80 9 Jean Marie Auby et Robert Ducos-Ader, Institutions administratives ,Dalloz, 1966, p. 79

Din această prevedere legală rezultă că legiuitorul face referire la o multitudine de elemente componente având rol funcţional şi care alcătuiesc administraţia publică. Bucureşti. Editura Marvan. 11 lit .90/2001.”.37. Understanding Management. concluzia că în activitatea de definire a administraţiei publice trebuie luate în considerare următoarele aspecte13: a) Administraţia publică implică activitatea . Houghlon Wifflin. Rosenbloom. deşi sunt păreri diferite cum ar putea fi realizată”. Fonction Administrative et missions de l”administration publique.Dalloz. Bucureşti. cu modificările la zi.Editura Economică. 67 11 David H. dar la litera d) se menţionează că în exercitarea funcţiilor sale Guvernul „asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în aplicarea acestota”. Bucureşti. Charles Debbasch. d) Administraţia publică diferă de administraţia privată şi este preocupată de aplicarea legii. 1978. p. Editura Sylvi. volumul I.3-36. se execută şi se asigură executarea legii până la fapta materială. Editura Lumina Lex. a „exercită conducerea generală a administraţiei publice”. încât poate fi descrisă în termeni diferiţi. 1 „Guvernul este autoritatea publică a puterii executive.7 . În concluzie. În acelaşi art. p. 1996. Analizându-se definiţiile înscrise în literatura de specialitate 12 s-a formulat . Ediţia a-III-a. b) Administraţia publică are contingenţă cu politica. Bucureşti. care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. 12 Richard Stillman. Paris. Un asemea punct de vedere este susţinut şi de legiuitor în Legea privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor15. este dificil de definit. Administraţie publică. fiind evident că în aceste texte administraţia publică este considerată activitate . Tratat de drept administrativ.În literatura de specialitate 10 . Random House. 11. ca multe alte strădanii umane. p. pornindu-se de la punctul de vedere exprimat de David H. constituie activitatea prin care se organizează. 1989.Realităţi. Bucureşti. 16 Alexandru Negoiţă. Public administration. având rolul de a participa activ la realizarea interesului general exprimat prin lege.Perpesctive.1975. p.Teorii. În concluzie . administraţia publică. Politics and Law in the Public sector. Ştiinţa Administraţiei. p. Rosenbloom că11 „Administraţia publică. 13 Ioan Alexandru. c) Administraţia publică tinde să fie concentrată în ramura executivă a guvernării. New York. Drept Administrativ. Editura Nemira. În această lege este scris la art. iar la art. Public Administration-concepts and cases. Paul Negulescu. Boston. 2002. Institutul de arte grafice. Tratat de drept administrativ. volumul I. Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale.1934. s-a apreciat că administraţia publică este o categorie atât de abstractă şi variată. însă.79 15 Legea nr.16 10 Ioan Alexandru. 1996.etc. conceptul de administraţie publică cuprinde două elemente componente esenţiale şi indinspensabile14 : elementul structural organic şi elementul funcţional. 14 Antonie Iorgovan. dar oamenii au cu toţii un sens al acesteia.

nu gândit un nou model administrativ. c) Principiul continuităţii. Deci . 37/2009 au fost declarate de Curtea Constituţională ca fiind neconstituţionale. k) Principiul transparenţei decizionale. Enumerare principii Administraţia publică. politic şi juridic numit –în conformitate cu numele activităţii. cu aceeaşi atribuţie şi retribuţie. 17 Art. astfel. b) Principiul ierarhiei. i) Principiul descentralizării administrative. 105/2009 a generat nu o perfecţionare a relaţiilor sociale din administraţia publică. etc. de exemplu.Pentru realizarea acestei activităţi este necesar să se constituie un ansamblu de alcătuiri reunite într-un sistem social. j) Principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. ci o creştere a sentimentului de nesiguranţă a funcţionarilor publici în raport cu stabilitatea lor pe funcţie.administraţie publică. l) Principiul liberului acces la informaţiile de interes public. de fapt au fost înlocuite persoane. S –au încălcat astfel mai multe prevederi constituţionale şi ale Legii nr. astfel. 3/2009 şi OUG nr. 20 alin 1 din Constituţia României reviziută în 2003 .37/2009 sub justificarea restructurării serviciilor publice deconcentrate de fapt sa produs înlocuirea funcţiilor de director executiv şi director executiv adjunct de la nivelul serviciilor respective cu funcţia de director coordonator sau director coordonator adjunct. d) Principiul operativităţii. e) Principiul oportunităţii. Problema practică gravă pe care o generează această stare de fapt este aceea a efectelor produse de Ordonanţele declarate neconstituşionale. în accepţiunea de activitate de organizare a executării. restructurarea serviciilor publice deconcentrate propusă de Guvernul României prin OUG nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici a fost modificată prin patru ordonanţe de urgenţă dintre care OUG nr. este guvernată de câteva principii fundamentale : a) Principiul legalităţii. Legea nr. h) Principiul deconcentrării17 serviciilor publice. g) Principiul autonomiei locale. astfel numai de la începutul anului 2009 . prin OUG nr.188/1999. CAPITOLUL 2 Funcţia publică Funcţia publică înţeleasă ca un ansamblu complex de atribuţii şi responsabilităţi legate de transpunerea în practică a legislaţiei a suferit în ultimii 20 de ani cea mai puternică dinamică în materia reglementării juridice. de executare în concret şi de garantare a executării legii. f) Principiul revocabilităţii actelor administrative.

la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative şi care emite. Guvernului sau Consiliilor judeţene sau comunale. în timp ce funcţionarului public –statutul şi prevederile contenciosului administrativ. c) Specializarea atribuţiilor. Deosebirile si asemănările dintre un funcţionar public şi personalul contractual. Conducerea Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este asigurată de un preşedinte . în exercitarea atribuţiilor care îi revin.în timp ce funcţionarul public are determinat salariul în condiţiile legii. care îndeplinesc un serviciu public permanent civil sau ecleziastic.” Funcţionarul public este persoana care investită fiind în cadrul legii cu o funcţie publică . putându-l negocia.Funcţionarul public În dreptul românesc . 18 Art. civilă. judeţ. 1) Felul muncii : în timp ce personalul contractual are obiectul muncii determinat în contract din momentul încheierii sale. pe când contractul se face prin simplul acord al părţilor. incapacităţile şi conflictul de interese. ordine cu caracter normativ şi individual. 21. funcţionarul public acţionează în numele şi pentru autoritatea din care face parte. stabil şi imparţial 18. comună sau la instituţiunile al căror buget este supus aprobării Parlamentului. 3) Sub aspectul modificării raporturilor de serviciu al functionarului public are loc doar în condiţiile şi limitele statului. 6) Salarizarea : personalul contractual îşi poate negocia . Cariera funcţionarilor publici Rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este acela de organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică care să ajute la crearea şi dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist .republicată. Reţinem urmatoarele caracteristici : a) Investirea legală. astfel: „sunt funcţionari publici cetăţeni români fără deosebire de sex. cât şi patrimonială. a definit această categorie socio-profesională. la stat. . 5) Numai funcţionarului public îi sunt aplicabile prevederile privind incompatibilităţile. 2) Sub aspectul manifestării de voinţă : contractul de muncă este bilateral. numit de primul-ministru. având rang de secretar de stat. pe durată determinată/nedetermin ată printr-un act de numire/alegere este ţinut să exercite atribuţiile ce alcătuiesc competenţa autorităţii din care fac parte. 4) Răspunderea juridică : în cazul funcţionarului public este agravată fiind atât o răspundere disciplinară penală. 1. legiuitorul. art. 7) Regimul juridic aplicabil : personalului contractual îi sunt aplicabile prevederile codului muncii. în timp ce numirea este unilaterală. b) Atribuţiile sale se exercită în numele şi pentru autoritatea publică. Legea nr. în Statutul funcţionarului public din anul 1923. 188/1999.

Conform Ordonanţei de urgenţă nr.scris şi vorbit. Legiuitorul a stabilit că ocuparea funcţiilor publice vacante şi a funcţiilor publice temporar vacante se poate face numai în condiţiile legii privind Statutul funcţionarilor publici. b) Cunoaşte limba română . monitorizează recrutarea şi promovarea pentru celelalte funcţii publice. Pentru a putea apărea raportul de serviciu. d) Are capacitate deplină de exerciţiu. 56. i) Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 22.transferul. . constatate ca urmare a activităţii proprii de control. 56.promovarea. care împiedică înfăptuirea justiţiei. alin (3).Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are legitimare procesuală activă şi poate sesiza instanţa de contencios administrativ 19 cu privire la : actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici. f) Îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică. 22 alineatul (1). Legea nr. contra statului sau contra autorităţii. . de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie . astfel cum este definită prin lege. Legea nr. Intratrea în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs.alte modalităţi prevăzute expres de Legea nr. Această lege prevede că modalităţile de ocupare a unei funcţii publice sunt 21: . 188/1999 republicată Art.188/1999 republicata . c) Are vârsta de minimum 18 ani împliniţi. refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul funcţiei publice si al funcţionarilor publici. Recrutarea funcţionarilor publici. de serviciu sau în legătură cu serviciul. Actul atacat este suspendat de drept. e) Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează. 188/1999. în 19 20 Art.105/2009 la art. . atestată pe bază de examen medical de specialitate. g) Îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice.redistribuirea. 188/1999 republicată 21 Art.recrutarea. care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice. . persoana care aspiră la calitatea de funcţionar public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii20 : a) Are cetăţenia română şi domiciliul în România. Legea nr. în limita funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice. cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitatea. h) Nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii. litera j) ştim că „realizează recrutarea şi promovarea pentr u funcţiile publice pentru care organizează concurs. Cariera unui funcţionar public se derulează între momentul naşterii raportului de serviciu şi momentul încetării acestuia. j) Nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

Partea a III-a .G nr. de patologie consta în aceea că executivul sub paravanul caracterului urgent al necesităţii de a reglementa anumite aspecte din practica socială se substituie puterii legiuitoare care este Parlamentul. propusă de Guvernul României prin O. pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei. c)de autoritatile si institutiile publice in al caror stat de functii se afla functia publica vacanta. Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face numai prin concurs şi în limita funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice. 105/2009 ASUPRA PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC În cele mai sus amintite am subliniat importante aspecte teoretice asupra a ceea ce presupune administraţia publică. sef serviciu si sef birou. Realitatea socială contemporană ne prezintă o supra normare prin ordonanţe de urgenţă ale guvernelor ceea ce exprimă o patologie a relaţiilor sociale . 37/2009 şi O.U.U. 58. restructurarea serviciilor publice deconcentrate. pentru inaltii functionari publici. 18 alin.G. (1). 57. Este obligatorie condiţia publicităţii privind organizarea concursului. CAPITOLUL 3. Legea nr. transparenţa. sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.U. legiuitorul a reglementat posibilitatea reducerii termenului de 30 de zile. 105/2009 în comparaţie cu prevederile cadru în vigoare. Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici se face de către23: a) de comisia prevazuta la art.condiţiile prezentei legi”. egalitatea de sanşe privind accesul la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale 22. ei. b) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. deoarece necesitatea sublinierii acestor aspecte ne oferă posibilitatea aprofundării prevederilor O. IMPLICAŢIILE PRACTICE ALE O.105/2009 . Ordonanta de urgenta nr.U.G. Publicitatea se face în Monitorul Oficial al României. pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice. meritele profesionale şi competenţa. Astfel. 477/2004. în mod excepţional. Pentru funcţiile vacante care se ocupă temporar.U. nr. şi întrun cotidian de largă citculaţie. Starea de anormalitate .G 37/2009 SI O. serviciul public. Problema practică gravă pe care o generează această stare de fapt este aceea a efectelor produse de ordonanţe declarate neconstituţionale. cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei. 22 23 Art.188/1999 republicata Art. cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Reglementarile din aceasta definitie au fost preluate din Legea nr.G nr. Dinamica socială determină dinamica normei juridice în general şi a normelor juridice de drept administrativ în special. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici. funcţia şi funcţionarul public tocmai pentru a putea stabili criteriile definitorii ale acestora. Principiile care trebuie respectate la organizarea concursului sunt: competiţia deschisă.

115. lege adoptată de Parlament în conformitate cu prevederile art.. lit. şi pune în discuţie regimul constituţional şi legal actual al funcţiei publice. chiar în ziua premergătoare celei în care Curtea Constituţională urma să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii de aprobare a O. stabilit prin Legea nr. j) din Legea fundamentală. O.G nr.U. Astfel prin O.37/2009 exprimă o tendinţă de politizare a structurilor guvernamentale din unităţile administrativ-teritoriale.G. că viciul de neconstituţionalitate a unei ordonanţe de urgenţă emise de Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de către Parlament a ordonanţei respective. care îşi vor desfăşura activitatea în baza unui „contract de management” este „afectat” statutul juridic al unor funcţionari publici de conducere.G nr.). 105/2009.U. şi pune în discuţie regimul constituţional şi legal actual al funcţiei publice. 37/2009.U. de fapt au fost înlocuite persoane nu gândit un nou model administrativ. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. prin dispoziţiile sale. 73.. alin. mai precis la nivelul judeţelor. Curtea a arătat că această practică pune în discuţie compartimentul constituţional de ordin legislativ al Executivului faţă de Parlament şi. dar preia integral conţinutul acesteia. (6) din Constituţie. Curtea a reţinut că prin desfiinţarea funcţiilor de conducere din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale funcţia şi înlocuirea acestora cu funcţiile de „director coordonator al serrviciului public deconcentrat”. mai precis la nivelul judeţelor.G. şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. înainte de promulgarea acesteia. legea care aprobă o ordonanţă de urgenţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională. Curtea Constituţională Română consideră că. Curtea a admonestat Guvernul în legătură cu soluţia de a emite. 37/2009. nr. faţă de Curtea Constituţională. nu în cele din urmă.105/2009. S-au încălcat. care stabileşte că statutul funcţionarilor publici se reglementează prin lege organică. 188/1999.U. . Curtea a observat că .. O. În consecinţă. prin Decizia nr. prin dispoziţiile sale .. a generat nu o perfecţionare a relaţiilor sociale din administraţia publică. alin. 37/2009 sub justificarea restructurării serviciului public deconcentrat de fapt s-a propus înlocuirea funcţiilor de director executiv şi director coordonator sau director coordonator adjunct cu aceleaşi atribuţii şi aceeaşi retribuţie. astfel cum o face în mod constant în jurisprudenţa sa. 37/2009 afectează grav activitatea tuturor instituţiilor publice ale statului vizate de acest act normativ. Curtea Constituţională a hotărât. nr. ci o creştere a sentimentului de nesiguranţă a funcţionarilor publici în raport cu stabilitatea lor pe funcţie. Curtea a reiterat. Obiectul controlului de neconstituţionalitate îl constituie Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. că Ordonanţa de Urgenţă privind deconcentratele este neconstituţională.” În esenţă . 1257/2009. (3).U. De asemenea. 37/2009 exprimă o tendinţă de politizare a structurilor guvernamentale din unităţile administrativ-teritoriale. potrivit cărora „Ordonanţele de urgenţă (.) nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului (. ceea ce contravine dispoziţiilor art. astfel mai multe prevederi constituţionale şi de altfel şi ale Legii nr.G nr. Astfel. o nouă ordonanţă de urgenţă prin care o abroga pe aceasta din urmă. Referitor la neconstituţionalitatea legii de aprobare Curtea a constatat că O.

care a fost depusă în aceeaşi zi la Senat. Prin decizia sa. Însă. în mod explicit sau doar generic ( instituţiile . Guvernul a intervenit sub doua aspecte asupra O.G.U.G.U.Decizia Curţii Constituţionale Române a fost publicată în Monitorul Oficial. XIV alin. însă. 668. 115.)”. potrivit cărora „Ordonanţele de urgenţă (. o nouă ordonanţă de urgenţă prin care abrogă ordonanţa de urgenţă aprobată prin lege de Parlament. O. pentru următoarele considerente: Autorii sesizării susţin că O. nu în cele din urmă. în mod detaliat ori măcar sub aspectul existenţei lor. pe lângă legea de aprobare. nr.U. nr. 37/2009 afectează grav activitatea tuturor instituţiilor publice ale statului vizate de acest act normativ. nr. Partea I. 37/2009.G nr.II o nouă reglementare cu privire la ocuparea unor posturi cuprinse în lege. Guvernul a adoptat. 105/2009. nr. „Deconcentratele sunt prelungiri în teritoriu ale ministerelor” Atât în jurisprudenţa Curţii constituţionale . chiar în ziua premergătoare celei în care Curtea Constituţională urma să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii de aprobare a O. Examinând sesizarea de neconstituţionalitate.U. 115.G nr. în timp ce era sesizată cu obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea O.)nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului(. având termen de soluţionare la data de 7 octombrie 2009. 37/2009 cu unele modificări prevăzute la art. I punctele 1-7 şi a introdus la art.G nr. ca prima cameră sesizată. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l-a constituit Legea pentru aprobarea O. nr.37/2009. ceea ce contravine dispoziţiilor art. Parlamentul a aprobat O. dar preia integral conţinutul acesteia. Curtea a observat că.U.U. alin. din formularea şi motivarea sesizării rezultă explicit voinţa autorilor acesteia de a supune controlului de neconstituţionalitate.(6) din Constituţie. Curtea observă. (6) din Constituţie.G. cât şi în doctrină s-a considerat că sunt instituţii fundamentale ale statului acelea reglementate expres de Constituţie.G. aprobată de Parlament prin Legea care a fost supusă controlului de neconstituţionalitate: a) în cuprinsul O. Curtea constată că obiecţia de neconstituţionalitate este întemeiată sub aspectul încălcării prevederilor art. Partea I..U. Aşadar.U. şi a fost publicată tot pe 6 octombrie 2009 în Monitorul Oficial al României. 105/2009 a preluat în integralitatea sa reglementarea cuprinsă în O.G. la 6 octombrie 2009. 105/2009. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. Curtea consideră că abrogarea unei ordonanţe de urgenţă aprobate prin lege nu constituie un impediment în ceea ce priveşte examinarea sesizării de neconstituţionalitate.. Curtea Constituţională Română a admis excepţia invocată şi a decis ca actul normativ criticat este neconstituţional. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administaţiei publice. însăşi ordonanţa de urgenţă. faţă de Curtea Constituţională.U. 37/2009. nr.G nr. că soluţia aleasă de Guvern de a emite. 758 din 6 noiembrie.. (1) din O. Prin această din urmă ordonanţă de urgenţă. alin. pune în discuţie comportamentul constituţional de ordin legislativ al Executivului faţă de Parlament şi .. b) A abrogat această ordonanţă de urgenţă prin art.U. nr.G. nr.

U. 37/2009 art. lit.lit. care va fi ajutat de unul sau mai mulţi adjuncţi. d) din Legea nr. Cu privire la sensul dispoziţiilor art. în schimb. prin reglementările pe care le conţin. în limita numărului de posturi care se desfiinţează. categoria de acte juridice pe care le adoptă. etc. 37/2009 se identifică şi „serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”. Serviciile publice deconcentrate sunt structuri care îndeplinesc atribuţii de putere publică. a fost afectat regimul juridic al serviciilor publice deconcentrate. au fost eliminate din categoria funcţionarilor publici de conducere funcţiile de „director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”. în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcţionează serviciul public deconcentrat respectiv şi îşi vor exercita funcţiile în . j) din Legea cadru a descentralizării nr. Persoanele care urmează să ocupe aceste funcţii sunt numite prin „act administrativ” al ordonatorului principal de credite în subordinea . funcţionarea.G. Partea I. Astfel . funcţiile publice. pot fi adoptate dacă. publicată în Monitorul Oficial al României. În sensul art. În acest context. competenţele. „deconcentrarea” presupune „redistribuirea de competenţe administrative şi financiare de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale către propriile structuri de specialitate din teritoriu”.(6) din Legea fundamentală. alin (1). prin O. salarizarea. prin raportare la art.2 . Serviciile publice deconcentrate reprezintă.G nr. conform căruia „Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”.U. 195/2006. resursele materiale şi financiare. 123. 787 din 25 noiembrie 2008.cuprinse în titlul III din Constituţie.(2) din Constituţie. alin. O. alin. aşa cum se menţionează în doctrină. 13. care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.U. Printre instituţiile fundamentale ale statului şi care fac obiectul criticii de neconstituţionalitate a Legii de aprobare a O. precum şi autorităţile publice prevăzute în alte titluri ale Legii fundamentale). nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi anexei la această lege. 37/2009 a afectat regimul juridic al deconcentratelor.U. se au în vedere toate componentele care definesc regimul juridic al acestorastructura organizatorică.G. precum şi adjuncţii acestuia se desfiinţează . aşa cum a fost aprobată prin lege de către Parlament. 115. prin Decizia nr. Curtea Constituţională a statuat. III din această ordonanţă de urgenţă. 1189 din 6 noiembrie 2008. prin modificările aduse de O. Cât priveşte înţelesul sintagmei „afectarea regimului instituţiilor fundamnetale ale statului”. ceea ce îi atrage neconstituţionalitatea.37/2009. funcţiile publice specifice şi posturile încadrate în regim contractual. numărul şi statutul personalului. nr. nr. Potrivit art. „prelungiri în teritoriu ale ministerelor”. dar. dacă au consecinţe negative. în locul acestor funcţii este instituită funcţia „director coordonator al serviciului public deconcentrat”. că „ ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă <afectează>. au consecinţe positive în domeniile în care intervin”.G nr.

37/2009 a continuat să producă efecte fiind invocate şi alte excepţii de neconstituţionalitate la 7 octombrie 2009 aceasta a fost declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională a României. 37/2009. Guvernul a intervenit într-un domeniu pentru care nu avea competenţa materială. contract asimilat „contractului individual de muncă”.U.G. nr. O. Prin reglementările sale . j) din Legea fundamentală. iar. la iniţiativa unui grup de parlamentari. încălcând. în forma venită de la Senat. 73. 37/2009 fără nicio modificare. prin întreg conţinutul reglementării. În consecinţă O. nr. În motivarea sesizării.U. ca primă Cameră sesizată. În consecinţă. 37/2009. 188/1999 adoptată de Parlament în conformitate cu prevederile art. Astfel. (3).G. potrivit cărora statutul funcţionarilor publici se reglementează prin lege organică. Înainte de a prezenta motivele pentru care înţeleg să constate constituţionalitatea Legii pentru aprobarea O. prin care se aprobă O. această construcţie juridică deficitară şi confuză ridică problema statutului juridic al „directorului coordonator” şi a naturii juridice a „contractului de management”. Curtea Constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa ca viciul de neconstituţionalitate a unei ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă emise de Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de către Parlament a ordonanţei respective. proiectul a suferit însă mai multe modificări. Referitor la efectele ce le produce înaintea abrogării În mai 2009 s-a declanşat controlul prealabil al constituţionalităţii legii de aprobare a O. 37/2009 „afectează” statutul juridic al unor funcţionari publici de conducere din sfera serviciilor publice decomcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. nr. cu acel prilej Curtea a constatat că Legea era neconstituţională pe motivul încălcării bicameralismului în sensul că existau diferenţe între forma legii aprobată în sensul că existau diferenţe între forma legii aprobată în senat.U. dispoziţiile art. Precizarea că aceasta are caracter organic. Potrivit Curţii Constituţionale Române.G. alin. şi forma legii aprobată în camera deputaţilor. (6) din Constitiţie.U. proiectul legislativ avea un singur articol. La Camera Deputaţilor.baza unui „contract de management” încheiat cu ordonatorul principal de credite. alin. autorii obiecţiei expun situaţia de fapt premergătoare adoptării acestei legi.U.G nr. legea care aprobă o ordonanţă de urgenţă neconstituţională este ea însăşi neconstituţională. stabilit prin Legea nr. pe care le structurează astfel: . autorii acesteia formulează deopotrivă critici de neconstituţionalitate extrinsecă şi intrinsecă. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a fost sesizat pe data de 17 iunie 2009 asupra iniţiativei legislative venite de la Senat. De astfel. astfel. lit. care este Camera decizională. 115.G. pe o perioadă de maximum 4 ani. nr.

U. alin.A. autorii sesizării susţin că modificările aduse de Camera Deputaţilor asupra acelor prevederi din ordonanţa de urgenţă care au consecinţe asupra salarizării puteau fi adoptate numai după ce Guvernul ar fi informat Parlamentul cu privire la influenţele modificării asupra bugetului de stat. or. deşi au fost solicitate de Biroul permanent.G. 11 din Constituţie. textul aprobat de Camera Deputaţilor are o formă total diferită faţă de textul aprobat de Senat. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor pentru imprimarea şi difuzarea către deputaţi a raportului comisiei permanente sesizată în fond. erau necesare şi avizul Comisiei pentru munca şi protecţia socială şi cel al Comisiei juridice. alin. autorii sesizării au în vedere confuzia dintre noţiunile de „descentralizare” şi „deconcentrare”. Se arată că. stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. definiţia serviciilor publice . B. nr. potrivit deciziei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. În ceea ce priveşte procedura de adoptare a legii. (2) din Constituţie care consacră principiul bicameralismului Parlamentului României. Sub acest aspect. 111. se susţine încălcarea art. de disciplină şi imunităţi. care stabileşte reguli derogatorii de la art. întrucât nu au fost trimise de către cele două comisii. prin formulările neclare. 69. 61.U. 76 alin. Totodată. II. 22 din O. Critici de neconstituţionalitate intrinsecă Autorii excepţiei susţin că Legea pentru aprobarea O. Arată că preşedintele comisiei nu şi-a îndeplinit însă obligaţia de a solicita Guvernului o astfel de informare la momentul la care au fost depuse amendamentele ce impun modificarea bugetului de stat. întrucât avizul dat iniţial se referea la proiectul adoptat de Senat. adică la aprobarea ordonanţei de urgenţă fără nicio modificare. În acest sens. este afectată securitatea raporturilor juridice. întrucât nu au fost respectate termenele stabilite prin art. nr. în timp ce Camera Deputaţilor a introdus o serie de modificări. care pot genera arbitrariul în procesul de aplicare a legii. Critici de neconstituţionalitate extrinsecă Autorii obiecţiei susţin că a fost încălcat art. (3) din Constituţie. Arată că era necesar să se fi solicitat punctul de vedere al acestei instituţii. în forma adoptată de Camera Deputaţilor. Aceste avize nu au fost însă prezentate la redactarea raportului. avizul Consiliului Legislativ fiind obligatoriu. 37/2009. privind obligativitatea informării în cazul iniţiativelor legislative care implică modificarea bugetului de stat sau al asigurărilor sociale de stat. autorii obiecţiei susţin încălcarea art. alin. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. întrucât nu corespunde exigenţelor privind accesibilitatea şi previzibilitatea normei juridice. O a treia critică de neconstituţionalitate extrinsecă este formulată prin raportare la dispoziţiile art. În argumentarea acestei afirmaţii arată că Senatul a votat proiectul legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă astfel cum a fost propus. contravine prevederilor art. Totodată. printre cele mai importante fiind cea referitoare la remunerarea şi celelalte drepturi ale persoanelor ce ocupă funcţiile prevăzute în ordonanţă. 79 din Constituţie. cea constând în eliminarea unor instituţii publice de pe lista serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi cea referitoare la introducerea în textul legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă a unui nou articol. autorii sesizării precizează că. (1) teza finală din Constituţie.G.

(1) din Constituţie. alin. 41. în locul acestora. alin. sub aspectul dreptului de muncă. se arată că unei largi categorii de funcţii publice din administraţia publică centrală şi locală i se substituie o categorie restransă. şi ale directivei 2000/78/CE privind egalitatea la locul de muncă. în concepţia legii.deconcentrate şi lipsa de sens a exceptării instituţiei prefectului din definiţia serviciilor publice deconcentrate. art. alin. În opinia autorilor sesizării. aşa cum se arată în art. de unde rezultă că. precizează că legea prevede expres eliminarea conducătorilor serviciilor deconcentrate din categoria funcţionarilor publici. în acelaşi sens. deci a unui serviciu public de interes naţional la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. nr. cât şi dreptul la condiţii rezonabile de viaţă al persoanelor la care se referă prevederile ordonanţei de urgenţă.U. a unor funcţii de demnitate publică. întrucât nu exista o situaţie extraordinară care să reclame o reglementare pe calea unei astfel de act normativ. fără privilegii şi fără discriminări. 1. alin. autorii sesizării susţin şi nesocotirea dispoziţiilor art. coordonarea unui serviciu public deconcentrat. constituie o discriminare nepermisă. apreciind că se aduce atingere unor drepturi fundamentale. Se invocă. şi la situaţii anacronice pentru funcţionarea administraţiei publice centrale. totodată.(1) din Constituţie garantează egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice. Arată că funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia centrală şi locală. având în vedere că funcţionarii publici se subordonează doar legii şi nu programelor politice ale partidelor. 37/2009 aduce atingere dreptului fundamental la muncă. în opinia autorilor sesizării. Sociale şi Culturale. precum şi ale prevederilor Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Economice. Această discriminare conduce. funcţia de director coordonator al serviciului public deconcentrat nu este o funcţie publică. iar combaterea discriminării constituie un principiu al statului de drept şi de baza acestuia. (4) din Constituţie. În continuare. 115. Autorii obiecţiei susţin că O. şi încălcarea art. act aflat în procedura controlului de constituţionalitate anterior promulgării exercitat de Curtea Constituţională. este. Consideră că nu era justificată emiterea unei ordonanţe de urgenţă. prevederilor art.G. Parlamentul adoptase deja un act normativ cu conţinut identic. şi anume Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. precum dreptul la muncă. respectiv directori executivi şi directori executivi adjuncţi.7 si art. 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. În plus. În plus. În acest sens. de directori coordonatori şi adjuncţi ai acestora. 16 alin. pe criterii politice. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 115. şi crearea. Se afirmă că desfiinţarea posturilor deţinute de funcţionarii publici. la momentul emiterii acestei ordonanţe de urgenţă de către Guvern. (6) din Constituţie. Or. 54 din Constituţie. (3) din Legea fundamentală. iar lipsa de consecvenţă creează haos şi lipsă de coerenţă la nivelul administraţiei publice. În argumentarea susţinerilor de mai sus. alcătuită exclusiv din coordonatorii serviciilor publice deconcentrate. o activitate ce presupune exercitarea unor atribuţii şi responsabilităţi în realizarea unor .legea criticată contravine. prin definiţie. reglementat de art. Regimul ambiguu al funcţiilor nou-înfiinţate poate cauza grave disfuncţionalităţi în toate instituţiile publice cărora li se aplică ordonanţa de urgenţă. Autorii sesizării susţin că au fost încălcate prevederile art. 2. şi se afectează grav activitatea tuturor instituţiilor publice ale statului vizate prin acest act normativ. 21 pct. fiind afectate atât dreptul la salariu.

exprimat prin depunerea jurământului. 54. şi la forma şi conţinutul adoptate de prima Cameră.16. . cu adresa nr. 76. nu poate avea niciun efect asupra existenţei urgenţei şi a situaţiei extraordinare. Consideră că nu au fost nesocotite dispoziţiile art. întrucât ordonanţele de urgenţă se adoptă. (1) care instituie principiile descentralizării. nr. alin. avându-se în vedere ca iniţiativă legislativă a aparţinut Guvernului. întrucât legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă în cauză nu implică modificări ale bugetelor. Aceste modificări şi completări nu fac decât să adauge reguli necesare pentru punerea în aplicare a ordonanţei de urgenţă. Totodată. pe care îl are Camera Deputaţilor. echivalează cu transferul a celei activităţi din sfera dreptului public în cea a dreptului privat. solicitarea nu era necesară şi nici obligatorie. (2) din Legea nr. de asemenea. alin. dar fără respectarea imperativului de fidelitate stabilit de art. Printr-o interpretare per a contrario. se arată că principiul bicemeralismului Parlamentului a fost respectat.” În conformitate cu dispoziţiile art. întrucât deconcentrarea unui serviciu public nu presupune preluarea conducerii acestuia de către o persoană privată. fiind adoptate în temeiul dreptului propriu de decizie. nr.prerogative de putere publică. aceştia nu arată în ce constau aceste lipsuri. alin. situaţie care nu poate fi concepută în cadrul constituţional actual. În ceea ce priveşte critica prin raportare la prevederile art.(3) din Constituţie. deşi autorii critică neclaritatea. în virtutea Constituţiei. mai întâi. alin. ca iniţiator al proiectului.U. 111.U. alin. în care se apreciază că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115.G. 37/2009. 79 din Constituţie. preşedintele Camerei Deputaţilor precizează că.(1) din Constituţie. devenită lege. (1) din Legea fundamentală consideră că nu este întemeiată. răspunderea acestei persoane va fi una contractuală. Astfel. alin. pentru a-şi prezenta punctele lor de vedere. În ceea ce priveşte art. 115. serviciul public fiind supus regimului juridic de drept public. s-au raportat la materia avută în vedere de Guvern. În continuare. Prin urmare. sesizează a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului. simplul fapt că autorii sesizării nu consideră că cele prezentate în preambulul O. Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis Curţii Constituţionale punctul său de vedere. 37/2009 este constituţională.(2) din Legea fundamentală. Mai arată că sunt. Cu privire la pretinsa încălcare a art. arată că acesta reglementează caracterul consultativ al avizelor Consiliului Legislativ. În plus . lipsa de accesibilitate şi previzibilitate a normelor din O. invocat de autorii sesizării. alin. întrucât modificările şi completările adoptate de Camera Deputaţilor. nesocotite prevederile constituţionale ale art. 51/3847 din 6 iulie 2009. legea criticată încredinţează o funcţie publică persoanei care ocupă funcţia de coordonator al unui serviciu public. în procedura de urgenţă. autorii sesizării precizează că „a susţine ca activitate de conducere a unui serviciu public deconcentrat nu este o funcţie publică. 54 alin.(4) din Legea fundamentală. în calitatea sa de Cameră decizională. autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice ca principii de bază ale administraţiei publice locale. 37/2009 ar constitui situaţii extraordinare a căror regelementare nu poate fi amânată. iar lipsa acestora nu produce efecte asupra constituţionalităţii unui text de lege. potrivit art. de ambele Camere. 120.G. preşedintele Camerei Deputaţilor apreciază că este neîntemeiată. şi nu legală. în mod obligatoriu. precum şi Guvernului.(5) din Constituţie. aşa cum impun dispoziţiile art. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

U.G. În opinia sa. alin. (1) teza finală şi art. 54 alin.(4) din Legea fundamentală. potrivit competenţelor constituţionale şi celor stabilite prin regulamentele lor de organizare şi funcţionare. rezultată din contractele de management ce vor fi încheiate. iar regimul public la care se referă autorii sesizării nu este în contradicţie cu conducerea unui serviciu public de către o entitate privată. În fine. potrivit afirmaţiilor acestuia. Mai arată că reglementarea contractului de management nu este de domeniul dreptului constituţional. apreciază că acestea vizează pretinse deficienţe în procedura formală de adoptare a legii care ţin de modul de aplicare a dispoziţiilor regulamentelor Parlamentului. pe baza unui contract de management. avizul Consiliului Legislativ la forma modificată a O. nr. 5/4852/E.în momentul adoptării O.G. situaţie care a impus măsuri urgente de politică legislativă în vederea asigurării şi protejării interesului public. pentru că serviciul nu îşi pierde caracterul de serviciu public. de asemenea. Guvernul dispune de un drept de apreciere asupra măsurilor pe care trebuie să le ia. Guvernul are dreptul constituţional de a recurge. în considerarea atribuţiilor sale de a exercita conducerea generală a administraţiei publice. nr. alin. rezultă că .în exercitarea atribuţiilor mai sus menţionate. „chiar dacă efectul încălcării jurământului este răspunderea „. Guvernul a transmis. întrucât prin măsurile adoptate de Guvern prin O. nr. Consideră că sunt nefondate şi criticile privind încălcarea art. Cu privire la pretinsa încălcare a pervederilor art. Argumentele aduse în sprijinul acestei opinii sunt următoarele: consideră că nu a fost încălcat principiul bicameralismului cu prilejul adoptării legii atacate. întrucât fiecare dintre cele două camere s. nr.B înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 111.U. alin. informaţii de la Guvern şi .Apreciază că nici prevederile art. Or . De aceea. 9903 din 7 iulie 2009.U. de modul de aplicare a regulamentelor Parlamentului. menite să consolideze activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale . a căror reglementare nu poate fi amânată. 115. persistă şi în prezent. Guvernul s-a aflat într-o situaţie extraordinara-care. şi deci se invocă şi afectarea regimului instituţiilor fundamentale ale statului. la procedura de legiferare prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale. în speţă a răspunderii legale cu o răspundere contractuală. nu se motivează această afirmaţie. Textul constituţional al art. 37/2009 este neîntemeiată. indiferent de cine este condus.(6) din Constituţie nu au fost încălcate.U. cu Adresa nr. ceea ce excedează competenţei Curţii Constituţionale. pe de o parte . Arată că aceste critici se referă la aspecte procedurale care ţin.G. punctul său de vedere prin care apreciază că sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea O.(2) nu se referă la răspunderea persoanelor cărora le sunt încredinţate funcţii publice sau militare. potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă. pe de altă parte.a exprimat cu privire la proiectul de lege. apreciază că nu au fost nesocotite nici prevederile art. 115. 37/2009 „nu a fost afectat niciun drept subiectiv”. 79 din Constituţie prin omisiunea de a se solicita. 37/2009. 120 din Constituţie. precizează că. arată că nicio dispoziţie din Constituţie nu se opune înlocuirii unui tip de răspundere cu altul. În ceea ce priveşte criticile referitoare la nerespectarea regulilor de adoptare a proiectului de lege cu procedura de urgenţă. această modalitate de conducere pe baza unui contract de management nu echivalează cu transferarea activităţii din sfera dreptului public în cea a dreptului privat.G. 37/2009. în situaţii extraordinare. referitoare la delegarea legislativă.

art.(1) referitor la principiul interpretării şi aplicării dispoziţiilor constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 16.(1) potrivit cărora dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. şi nu de neconstituţionalitatea acestora. în egală măsură. (1) din Legea nr. alin. tuturor celor vizaţi de ipoteza normei criticate. alin. de altfel. precum şi prevederile Legii nr. precum şi ale art. art. conservă şi elementele de identificare atribuite la adoptarea lor de către Guvern. apreciind. să se pronunţe asupra obiecţiei de neconstituţionalitate formulate de un număr de 63 de deputaţi. În ceea ce priveşte principiul securităţii raporturilor juridice arată că. că toate susţinerile autorilor sesizării referitoare la acest aspect ţin de interpretarea şi aplicarea soluţiilor legale propuse. Sub acest aspect. 20. ăn opinia sa. fără privilegii şi fără discriminări.U. raportată la dispoziţiile Constituţiei. 54.U. 11 care reglementează raporturile dintre dreptul internaţional şi dreptul intern.administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale. documentele privind iniţierea şi desfaşurarea procesului legislativ.alin. 10. (3) şi (5) privind statul român. acte normative cu caracter de lege. a) din Constituţie. (1) care consacră principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice. când Curtea . 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. reţine următoarele: -Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă. din raţiuni de tehnică legislativă. alături de datele legii de aprobare. Apreciază că nu este nesocotit principiul nediscriminării. alin. ca urmare a imposibilităţii constituirii legale a completului de judecată. în scopul îmbunătăţirii actului managerial în contextul necesităţii reducerii cheltuielilor bugetare. întrucât condiţiile stabilite de legea criticată se aplică. nr. 146. 115. La această dată. .37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. şi 18 din Legea nr. Conform deciziei Curţii examinând obiecţia de neconstitiţionalitate. pe lângă legea de aprobare. Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de la acea data. 1. 41. potrivit art. 47/1992. pronunţarea a fost din nou amânată. având nevoie de timp pentru a delibera. cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. acesta nu are nicio legătura cu reglementările cuprinse în legea atacată. 18. ca efect al aprobării de către autoritatea leguitoare. alin. când. Consideră că nu au fost încălcate nici prevederile art. punctele de vedere ale Preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului. raportului întocmit de judecătorul-raportor. obiecţia de neconstituţionalitate a fost dezbătută pe baza raportului prezentat de judecătorul-raportor şi a celorlalte documente aflate la dosar. art. 1. Legea pentru aprobarea O. 15. 47/1992. Din formularea şi motivarea sesizării rezultă explicit voinţa autorilor acesteia de a supune controlului de constituţionalitate. alin. art. Curtea a stabilit că Ordonanţele Guvernului aprobate de Parlament prin lege încetează să mai fie acte normative de sine stătătoare şi devin. Curtea a dispus amânarea soluţionării sesitării pentru data de 9 iulie 2009 şi apoi pentru 14 iulie 2009. chiar dacă. nr. Obiectul controlului de constituţionalitate îl constituie Legea pentru aprobarea O.(6) din Constituţie. potrivit dispoziţiilor art.G. La termenul din 8 iulie 2009. însăşi ordonanţa de urgenţă. alin. Consideră că nu poate fi reţinută nici critica referitoare la încălcarea referitoare la încălcarea art. 16. 47/1992. lit.(2) din Constituţie. pentru 7 octombrie 2009. întrucât nu este afectată substanţa dreptului fundamental la muncă. a dispus amânarea pronunţării pentru data de 16 septembrie 2009. Dispoziţiile din Legea fundamentală pretins încălcate sunt următoarele: art.G. în jurisprudenţa sa.

Curtea observă că în Monitorul Oficial al României.U.G.(4) şi (6) care stabilesc condiţiile în care pot fi adoptate ordonanţe de urgenţă şi art. sunt invocate Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi.iar alegerea profesiei. art. 105/2009. 37/2009. nr. 2. 76.(2) cu referire la cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. art.G.37/2009 a rămas fără obiect. Partea I. Sociale şi Culturale. ca primă Cameră sesizată. 668 din 6 octombrie 2009. 37/2009 pe care a abrogat-o. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice. art. nr. ţinând seama de faptul că aceasta a preluat în integralitatea lor prevederile O. se abrogă”. 79 privind Consiliul Legislativ. şi anume: a)Dacă Legea pentru aprobarea O. alin. având termen de soluţionare la data de 7 octombrie 2009. la 6 octombrie 2009. precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice. 115. în special.(3) referitoare la adoptarea legilor cu procedura de urgenţă. a meseriei sau a ocupaţiei.(2) care instituie principiul bicamerismului Parlamentului. art.G nr.(1) din acest act normativ au următorul cuprins : „pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 7 şi art. şi a fost publicată tot pe 6 octombrie 2009 în Monitorul Oficial al României.U. b)Dacă instanţa de contencios constituşional nu ar trebui să îşi extindă controlul şi asupra O. publicată în Monitorul Oficial al României.U. alin. De asemenea. . care răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin. XIV. nr. cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local.G. a fost publicată O.U.61. în ziua precedentă soluţionării de către Curtea Constituţională a prezentei sesizări de neconstituţionalitate. Guvernul a adoptat.G nr. -În cursul dezbaterii obiecţiei de neconstituţionalitate au fost puse în discuţie unele probleme legate de admisibilitatea sesizării.G nr. aprobată de Parlament prin legea care a fost supusă controlului de constituţionalitate: a)În cuprinsul O. 120. alin. scop în care depun jurământul cerut de lege. 264 din 22 aprilie 2009.G nr.G nr.U.G. alin. care a fost depusă în aceeaşi zi la Senat.U. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertpţiilor fundamentale şi Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă.G nr. având în vedere ca. 37/2009. precum şi a locului de muncă este liberă. O. 37/2009. alin. Prin această din urmă ordonanţă de urgenţă. 105/2009. 105/2009 a preluat în integralitatea sa reglementarea cuprinsă în O. precum şi militarilor. nr. 21 pct 2 din aceasta. precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală. 111. în timp ce era sesizată cu obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea O. art.U. Guvernul a intervenit sub 2 aspecte asupra O. O. 54.U. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. 668. Aşadar. Curtea a observat că. alin.U. Partea I. Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă prin care a abrogat în mod expres O.(1) care consacră principiile de bază ale administraţiei publice locale.g nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice. alin. Dispoziţiile art. art.U.(1) teza finală care prevede că în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat este obligatorie solicitarea informării.U. nr. nr. partea I. art. nr.

. după aprobarea ordonanţei de urgenţă de către Parlament. să intre în vigoare „la 3 zile de la data publicării sau de la o dată ulterioară prevăzută în textul ei”. iar. pentru ca. alin.) nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului(. Curtea a statuat că problema admisibilităţii controlului constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor ieşite din vigoare. Curtea constată că obiecţia de neconstituţionalitate este întemeiată sub aspectul încălcării prevederilor art. 78 din Legea fundamentală. 123. Curtea reţine că.)”. Serviciile publice deconcentrate sunt structuri care îndeplinesc atribuţii de putere publică.U. nu şi atunci când. în baza art. deoarece este evident că în acest caz nu poate fi vorba de un act normativ ieşit din vigoare. lit. potrivit cărora „ordonanţele de urgenţă(.(2) din Constituţie. Printre instituţiile fundamentale ale statului şi care fac obiectul criticii de neconstituţionalitate a Legii de aprobare a O. urmează să fie supusă promulgării de către Preşedintele României.U.. Prin Decizia nr. potrivit art.G nr. în cazul legilor cu caracter temporar. În acest sens. XIV .alin.G nr. 77 din Constituţie. 146. însă.. Curtea consideră că abrogarea unei ordonanţe de urgenţă aprobate prin lege nu constituie un impediment în ceea ce priveşte examinarea sesizării de neconstituţionalitate. Atât în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.b)A abrogat această ordonanţă de urgenţă prin art. (6) din Constituţie.(6) din Constituţie. Curtea Constituţională „se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor.fie prin ajungere la termen. ci de o lege care. conform căruia „prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”. Curtea consideră că. 105/2009. ordonanţa de urgenţă încetează să mai existe ca act juridic normativ distinct. aprobarea da naştere. fie prin abrogare. Mobilitatea este gândită de legiuitorul delegat (Guvernul) ca fiind un mijloc prin care funcţionarul public să poată fi trecut dintr-o funcţie publică într-alta fără ai păstra nivelul de funcţie pentru . lit. unui act normativ nou. 115. pentru următoarele considerente: Autorii sesizării susţin că O. înainte de promulgarea acestora”. alin. în mod explicit sau doar generic. OUG nr.G nr. Examinând sesizarea de neconstituţionalitate. ceea ce contravine dispoziţiilor art. cât şi în doctrină s-a considerat că sunt instituţii fundamentale ale statului acelea reglementate expres de Constituţie. Aceasta. 146. legea de aprobare integrează în totalitate prevederile din ordonanţa de urgenţă aprobată. adoptată fiind de Parlament. controlul de constituţionalitate se exercită faţă de legea de aprobare. şi publicării în Monitorul Oficial al României. prin aprobare. Ca atare. 95 din 8 februarie 2006. 37/2009 cuprinzând serviciile deconcentrate şi îi adaugă restul serviciilor publice deconcentrate şi descentralizate instituind mobilitatea ca mijloc de perfecţionare a administraţiei publice. întrucât devin parte integrantă a legii de aprobare. care a absorbit şi ordonanţa de urgenţă. lit. în mod detaliat ori măcar sub aspectul existenţei lor. (1) din O.nu se pune decât în cazul controlului posterior. în baza art. Altfel spus.U. dispoziţiile ordonanţei de urgenţă pot fi supuse controlului de constituţionalitate în condiţiile art. 37/2009 se identifică şi „serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale”. a) din Legea fundamentală. alin. prin raportare la art. d) din Constituţie. a) din Constituţie. Partea I. al cărei conţinut este chiar ordonanţa guvernamentală. 37/2009 afectează grav activitatea tuturor instituţiilor publice ale statului vizate de acest act normativ. Practic.. 115. prevăzut de art. 146. 105/2009 preia anexa OUG nr.

O. 477/2004. este sustras competenţei sale. eficientizarea administraţiei publice şi interesul public fără a defini cele două concepte apreciem de lege ferenda necesare precizarea de către legiuitor a câtorva elemente obligatoriu de cuprins în definirea celor două concepte. 1 "funcţiile publice. OUG 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiilor publice şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate.105/2009 şi un înalt funcţionar public poate deveni un funcţionar de conducere simplu sau funcţionar de execuţie. Curtea constată că examinarea celorlalte critici de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea O. legea care aprobă o ordonanţă de urgenţă este ea însăşi neconstituţională. alin. Pentru aceste motive. (6) din Constituţie. Curtea constituţională a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa ca viciu de neconstituţionalitate a unei ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă emise de Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de către Parlament a ordonanţei respective. libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor. Interesul public este acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile publice a drepturilor. funcţiile de conducător încadrate în regim contractual ale serviciilor publice deconcentrate.G nr. precum si indeplinirea atributiilor de serviciu. că prin dispoziţiile sale. IV. 37/2009 este neconstituţională. Potrivit art. cu respectarea principiilor eficientei. prin OUG 105/2009. după .U. recunoscute de Constitutie. indiferent de suportul ei.U. Ţinând cont de existenţa viciului de neconstituţionalitate extrinsecă. ceea ce contravine principiului constituţional al depunerii jurământului de către orice funcţionar public la învestirea pe funcţie.1. În consecinţă.G nr. constând în emiterea de către Guvern a unei ordonanţe de urgenţă într-un domeniu care.care a dat concurs fiind învestit legal. legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte. Informatia de interes public reprezinta orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice ori institutii publice. eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor. în Monitorul Oficial nr. potrivit art. 115. precum şi adjunctii acestuia sunt şi rămân desfiinţate sau. Reglementarile din aceasta definitie au fost preluate din Legea nr. OUG nr. mai précis la nivelul judeţelor.37/2009 nu mai este necesară. 668. 37/2009 nu preciza obligativitatea depunerii jurământului la investirea pe funcţie de director coordinator sau director coordinator adjunct.G nr. Curtea constată ca Legea pentru aprobarea O. precum şi pentru reglementarea privind cabinetului demnitarului a fost publicată marţi.U. Guvernul desfiinţează. astfel se ajunge la ciudăţenia legislativă că un funcţionar public de conducere sau execuţie poate deveni un înalt funcţionar public în temeiul OUG nr. Atâta timp cât . alin. Se realizează astfel o abatere de la principiul stabilităţii în funcţie aşa cum l-a gândit legiuitorul ales sub paravanul „interesului public”. şi pune în discuţie regimul constituţional şi legal actual al funcţiei publice. 37/2009 exprimă o tendinţă de politizare a structurilor guvernamentale din unităţile administrative-teritoriale. funcţiile publice specifice şi posturile încadrate în regim contractual care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ teritoriale precum şi ale celorlalte servicii publice prevăzute în anexa nr. cu privire la motivele mobilităţii legiuitorul delegat prevede alături de interesul personal. Curtea observă.

pe o perioadă de maximum patru ani. prin care se urmăreşte asigurarea creşterii gradului de mobilitate a funcţionarilor publici. se desfiinţează". Bucureşti. cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. Craiova. Guvernul stabileşte că serviciile publice deconcentrate sunt conduse de noi directori ajutaţi de unul sau mai multi adjuncţi în limita posturilor desfiinţate. ca urmare a modificării legislaţiei privind funcţia publică prin procedura delegării legislative s-a instituit un mijloc procedural care afectează grav stabilitatea pe funcţie a funcţionarilor publici şi se poate genera patologia relaţiilor sociale. “Drept Administrativ”. . Sunt exceptate de la această măsură funcţiile publice cu statut special altele decât cele stabilite în cadrul serviciilor deconcertate şi funcţiile de prefecţi şi subprefecţi. 2007. De asemenea. prin acest proiect sunt reglementate şi măsuri referitoare la cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală.ccr.caz. O. Această ordonanţă a Guvernului reglementează unele măsuri în domeniul funcţiei publice.. precum şi modificarea OUG 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice. Editura Didactică şi Pedagogică R. BIBLIOGRAFIE: • • • • • Nicu Alina Livia.UG nr. Numirea noilor conducători se face printr-un act administrativ de competenţa ordonatorului principal de credit. “Ştiinţa Administraţiei”. Editura Universitaria.A. OUG 105/2009 prevede că funcţiile publice din serviciile deconcentrate se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de credite. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Printre măsurile preconizate prin proiectul de lege se numără modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. www.ro. Nicu Alina Livia. precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice. 105/2009. În concluzie . Prin acelasi act normativ. Legea nr. Însăşi cetăţenii vor simţi o instabilitate şi o neîncredere în raport cu autorităţile administraţiei publice atâta timp cât conştientizează că legislaţia privind funcţia publică consacră instrumente juridice care insuflă funcţionarilor publici o stare de instabilitate şi de lipsă de motivaţie pentru creşterea permanentă a nivelului lor calitativ în activitatea zilnică. 2007.

Powered by http://www.ro/ cel mai tare site cu referate .referat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful