SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO BÌNH DÖÔNG

----------***---------

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II Naêm hoïc:2008-2009 ----------------Moân: TOAÙN 9 Ngaøy kieåm tra: 06/05/2009 Thôøi gian: 90 phuùt (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà )

I. LYÙ THUYEÁT: (2 ñieåm) Thí sinh choïn caâu 1 hoaëc caâu 2 ñeå laøm : Caâu 1: Phaùt bieåu vaø chöùng minh ñònh lyù: “ Goùc coù ñænh beân trong ñöôøng troøn”. Caâu 2: Xaùc ñònh haøm soá y = ax2 bieát ñoà thò haøm soá ñi qua ñieåm M(1;2). Veõ ñoà thò haøm soá tìm ñöôïc . II. BAØI TAÄP : ( 8 ñieåm ) Baøi 1: ( 2 ñieåm) Cho phöông trình baäc hai aån soá x vôùi m laø tham soá x2 – 2mx + 2m – 1 = 0 a) Giaûi phöông trình khi m = 2 . b) Chöùng toû raèng vôùi moïi giaù trò cuûa m phöông trình luoân coù nghieäm c) Tìm m ñeå phöông trình luoân coù 2 nghieäm traùi daáu . Baøi 2: ( 2.5 ñieåm)

Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình:
Khoaûng caùch cuûa hai beán soâng A vaø B laø 30km. Moät ca noâ ñi töø A ñeán B, nghæ 40 phuùt, roài trôû veà beán A. thôøi gian töø luùc ñi ñeán luùc trôû veà ñeán Alaø 6 giôø. Tính vaän toác cuûa ca noâ khi nöôùc yeân laëng , bieát vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 3 km/h. Baøi 3: (3.5 ñieåm): Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp nöõa ñöôøng troøn ñöôøng kính AD, AC vaø BD caét nhau taïi E. Keû EF vuoâng goùc vôùi AD . a) Chöùng minh caùc töù giaùc ABEF, DCEF noäi tieáp . b) Chöùng minh CA laø tia phaân giaùc cuûa goùc BCF . c) Tính dieän tích hình giôùi haïn caùc ñöôøng thaúng AD, AB, cung BD cuûa nöõa ñöôøng troøn . Bieát AD = 8cm, BAD = 600 .

---HEÁT---

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful