OBAVESTENJE PRb T'PLATNICIMA

l. Uredni5tvo po:.iva nastavnike i profesore matematike kro i ostale ditaocc da Salju svoje priloge za.list: Clanke, odabrane zadatke, zadalke sa nri;einnih ispita i matr:miitidkih takmidenja, razne zanimljivosti. PoZeljnc jr: da syi rukopisi (csint udeniikih rc5cnja zadataka) Lrudu pisai-ri pisadcrn nialinrr;:, s prorcdom. Rukopisi
se ne vra{oju.

2. lv{atenwtiti;i /irl iramenjcn jc svitn uienicim; l'i-Ylit^ ra:. osnovn: skole. List izlazi 6 puta u tolu Skolske goCinr, i to l. X, ir.,{i, l I, l-5. Il, l. lV i2i. V od l0 komplet3 odobrav3nil) r'Jir.it (.10'.'., i5',i. ICZ\, r.;t!is:'.c oC rolia dc l'r,.1,;:i 5s isg;laii celokuprra prctplati' (1 Xll, i- Iti, l. \'l). iiikakvi drugi ciit.ir:i ne uv:.i::.,r.i-:,-r rr.
NarudZbinc sc mogu vriiii sar':-to pisrncnim Futeri i Saijir ::; srnlo nepcsrc.lno na adresu iista. iriovac za:,\,e pofu.i.r.L-iinc:c Saije na iiro-ral'un,,l,llicmrti{kog li;ta" broj 608t)6-678-1,46?7. Pri tolre tictra ole',:zr:o navesti ir;<',;', rrl:e-tu na koju list triba Costaviti ijrrsnc nazniditi na 5ta :c r:ai.:illbila oiJ;osi:o r:pl;1.r odnosi. Narurl:.binc na menje od lC 1-.rlnr,:r:rka list,:r lsporuJuj; se sar.:.ro pc izvrsc;roj pretplati.
Obaveitenja sc mogu dobiti preko telefono reCokcije,

3. Godilnja pretpiain (rra srih 6

brlj*;:),

i:r,:osi 40 dinr:r:. Na,iujir'.:in:r za .,rlc

MATEN4ATICKI LIST
/,\
I IC IlNIKE

OSNOVNE SrcOM

lr.

011{38-16J.

4. RaspolaZemo kompletima lista iz Skolske 1968169. god. (br. iil, I -5), Sk. 1969/70. god. (br. IV, l-5), Sk. 1970/71. god. (br. V.3 i4),3k. l97ll72. r:oti. (bi. VI, l-5), Sk. 1972173. sod. (br. VII, l-5), tk. 1913174. god. (1.r. \lll, l'-,s), lk. i')74175. sod. (br. IX, l-5), Ek. 1975/76. sod. (br. X, l-5), 3k. 1976i77. goti. (br. )il, 2-6). i Sk. 1977178. god. (br. Xli, i-b,l. OC cvih rirdi\tr prodaju \c: godiita IIl, iV, VI i VII po sniie:',oi ceni od l0 dinara ;ue l.::-';-r',q;l:."i, t'cdi5tc V l)o c.rrrr o,J 4 drn:rra igotiilte VIll, iX, X, XI i XII poceni o(i 15. din. .lbirka reJcnih z,rdatirl.a sa mater,ratidkih takmrcleirja udenika ojroi/nc Skoie r-iroZe sc Ccbiti pc ceni od l0 .-irn. 5. Mcle se po.rcreniir f,tttern':tltLog !i.;it da izini;'e s'''a /-aosi;rla dtrgor':rrrj.r. 6. Sr'c priloge, primedbc i n:rri:Jib: ':,i:.ii i..l:liuiivo na adresu:
fuIatematifl:i !ist, l{n.:z F'1ii:.riicia

XIII
l

-i5il\', p. p. 728, llj;01

Beograd

SADRZAJ
l. M. Zr...kovic: i.',lcke bii-rarnc opci-acije :. P. D.: Rel Cr': o paikctir;rijir
_1.

I

4. A-

princez.: Ar-itinetike 5. Zadaci zt r,i()vciavanjc stetenog znanja 6. Deveto savczr:o taknlidcnje iz matematilie rr uderr:i:e o:novne Skole 7. Zadaci sa rcpublidkog naij?can.ia ui;eika. ojnovrlih ikola SR. llrvatske B. Odabrani zrdaci
.

N.

D.3.: Bal kc.d

Mil::r.ilove

: Jedna

igrrr-;rogadanje zzlntiilt'-'r'io'-

b;ojir

.

6 9

t2

l6
20 24 21 29 30

9.
10.

ll. ll.

Konl:ursni zaciaci lvli srnc ih rrlili --' a vi?
I..lagiadni ir;iCaci i,r. 58 Maiernatidka razr.;oda

3t

il

I]I,OCIIAT) l97ii.

SA}'EZ DRUSTAVA ITIATEN{ATICARA, FIZIC'ARA
JUGOSLAVIJE

I

ASTRONOMA

Nliroslav Zivkovi6 (licograel)

NEKI' BINARNT, OPERACIJtr I NJIHOVA SVOJSTVA
IVIATENIATIEKI LIST za u[iinike osnoyne liici+
God.

pc)rcd ostilloga

L

Nekada se

i pre svega, radunanjc

u osnovnoj Skoli

udilo,
sa

Xlll, trroj I

(:973/79)

Izlazi Scst puta sodi;nje

IZDAJE DRUSTVO NIATEI!{ATIEARA, FIZIC..\Ri\

SR SRBIJE Beograd, Knez Mihailova 35ilv, p. i). 7;s

I

AS'T'RONONIA

ili
Urednici
:

opcrator zii sabiranje.
Platoil Diiltit

brojevinra: sabiranje, oduzimanje, mnozenje, deljenje, kvadriranje, kubiranje, yadenje kvadratnog korena i vadenje kubnog korena. Sve vrste radunanjs 54 brojevima zovu se ra(runskc opcra(ijc. Sabiranje i mnoZenje su osnovne ractunske operacije, jer se ostale uvode, svaka na drugi nadin, pomocu ovih dveju radunskih operacija; zato se za ostale radunskc operacije kaZe da su izrcdene. Obidno svaka raduni ska operacija ima svoj znak ili simbol ; znaci simboli za opcracijc zov1r se takode i operutrtri. Tako, znak -i-. jc
nrogLr sc obrirzovati

i ll'liroshv 2iyl:otii

P,cdakcioni odbcr:
Bogurttilu Koleuko (Ljubljana),
Ko
st

a

lvI ijatotrc

tlr ZeljAo pau.ie (Zagrcl:), (Sarajcvo), Dani lo Siepr:ttor'rc (Titogra<J ),
Sad),

Dulko Koya['ev (Skopje), Velimir Sotirotl (Novi
L'ladimir Stojanovit (Beograd)

nove operacije. Tako, na primer, da bi se ?.tr a:4 i 6, .3 izradunala brojcvna vrednost izraza 2 a-1 b treba obavrti -icdnu nevu rudtnsku opcraciju koju dini 5sgiranje udvostrudenog broja u="4 i D=-3. Ako sc za oFerator ove novs raaunske operacije uzme, na primer, sinrbol * (zvezdica), onda a x D predstavlja isto ito i 2 a*b; prerr'ra ovome, zLt a --4 i h'-,3

ttiih,

Pomodu gore navcdenih raiunskih operacija, kao

i

i

nezavisno od

4*3:2'4*3:8-1-3:Il,
pri i'crlru se 4 * 3 izgovara >4 zvezdica 3<. Sliino ovonre, da bi se, na primer, za a- ,4 i b:,3 izradunala bro.;na vrednost izraza 2funil treba obaviti drugu novu radunsku opcraciju koju dini udvostruienje zbira brojeva a:4 i b:3. Ako se za operator ove raiunske opcracije uzrne, na primer, simbol o (kruZi6), onda a o b predstavlja isto Sto i 2 (a|-b): prema ovome, za a-4 i b:3
4o

Clavni i odgovorni urednik: lvliroslav Ziykor,ii

Sva prava unrnoZavanja, prcstampavanja i prcvodenja za<lriava Druitvo matematidara, fizidara i astronoma SR Srbije

3:2 (4+3):2 '7:14,

oslobodeno plaianja poreza na promct na osnovu reicnja Republiikog sckrctari;:.:.r za kulturu SR S;-bije tr.4l-l-186-03 od ll. L l97l. godinl Stanrpa: jJc,.rgriL,-i:..i.i izdl"aiko-grafiiki zavod, Iicogr,rJ, Bui. r.ojvotle N4!iicl

i;r.

l?

3 izgovara >4 kruZic 3<. ', Raiunske operacije: +, o bitno se razlikuju od raiun-, :,,r. i vailenlc kvadratnog korerra i skih opc'racija: kvltlrir:anje , kubiranje, vude njc kubuog korcrra. Nairne, kod po:lcdirirh operacija svakont bltrlu,

Irli

c:crnrr sc 4 ()

Sto je poznato, izraLava: 52:25. Ovakva operacija pomoiu koje se jednom broju dodeljuje jeclan broj zove se unarna operacija. Medutim,

prema odredenom pravilu, dodeljuje se jedan odredeni broj. Tako, na primer, operacijom kvadriranje broju 5 dodeljuje se broj 25 Sto se, kao kod operacij a

kaZe se da je operacija I distributit'na prema operaciji operacijc koje imaju samo neke od ovih svojstava.

o.

Postoje

+, -, ., : , * i o je dan bro.j se dodeljuje, prema odredenom pravilu, uredenom paru brojeva; ovde se kaZe uredenom paru brojeva jer je od znalaja koji se od dva data broja nalazi ispred a koji iza operatora. Radunska operacija kojom se uredenont paru brojeva dodeliuie .jedan broj zove se binarnu operacija. Uobidajeno je da se, uop5te, broj (element) koji se nalazi ispred operatora naziva prva komponcnta, a onaj koji se nalazi iza operatora naziva druga komponenta. Ttrko, u 4 * 3 prva kornponenta je 4 a druga komponenta je 3. Pored ostalog, danas se u Osnovnoj Skoli poklanja viSe paZnje svojstvima binarnih operacija; naroiito slojstvu komutac'ijc i svo.jst,r,u asoci.jaci.ie jedne operacije kao i svojstvu distribuci.jc jedne operacije prema nekoj drugoj operaciji. Tako, na primer, poznato je da za operacije f i', gde su a, b i c bilo koji brojevi, vaZi:

2. Danas se u Osnovnoj Skoli udi i kako se od dva data skupa, prema odredenim pravilima, obrazuju neki novi skupovi ; tako, na primer, od datih skupova I i B desto se obrazuje novi skup tako da se u njemu kao elementi nalaze svi elementi prvog datog skupa i oni elementi drugog datog skupa koji se ne nalaze kao elementi u prvom skupu. Ovako obrazovanje novog skupa predstavlja jednu operaciiu sa skupovinta ili jednu skupovnu operaciju koja se naziva, kao 5to je poznato, sastavljan.je ili unija; njen simbol je l) ,izraLava se Al)B i izgovara >l unija .8<. Poznato je, takode, da operacija ;l ima svojstva slidna svojstvima radunskih operacija -i-; tako, na primer, uvek se moZe proveriti da skupovna operacija U ima, za bilo koje date skupove A, B i C. sledeia svojstva:

a*b:b-la svojstvo kornutacije zl sabiranje, . a, b:b a svojstvo komutacije za mnoZenje, (alb)l-c:a l-(b l-c) svojstvo asocijacije za sabiranje, (a . b) . c:a . (b . c) svojstvo asocijacije za mnoZenje, (a*b). c:a. c-fb. c - svojstvo distribucije mnoZenja prema
sabirar-rj u.

B: B\ J,4 - svojstvo komutacije, (At)B)Jg:4t. l(B\)C) - svojstvo asocijacije. Tako, za ,q:{a,b, c}, B:{b, c. d} i C:{d, e}, zbog Al) B :
Aa)

-{a,

b, c,

r/} imamo:

(ll

)t)LJ C:{o, b, c, d} [r{d, e}-{4, b' c, d, e},
c, d, e}.

i

zbog

Bt C:{b, c, d, e}, imamo: AU@UC):{a,b, ,\rl {b, c, d, "}:{a,b,

Buduci da ova svojstva operacija * i vaZe u svakom skupu brojeva, ova svojstva su u nratematici proglaiena za zakone radunskih operacija -{- i '. Uop5te, kada za jednu operaciju diji je operator o kruZnica -- za bilo koje elenrentc datoga skupa vaZi;

qob:boa
kaZe se da operacija O komutativana. Pored ovoga, kada za elemente datoga skupa vaZi

Buduci da se skupovnonr operacijom tJ od dva data skupa obrazuje jeclan novi skup oclnosno da se uredenonr paru datih skupova ttodeLluje je<lan s;kup, skupovna operacija ,,t je binarnu opera<'iia i ona rc ln()Ze uvek izvrSiti. Porcd skupovne operacije I .l posto1e, kao Sto jc poznato, i druge birrarne skupovne operacije: jedna od tih operacija je ptesek Eiji 1e izgovara se >presek< a druga je skupovno ntnoZenfe sirnbol i - ': i izgovara se ))puta(<. Uvek se nloZe za date skupove diji je simbol je pioveriti da operacija 1 1 konrutativna i asocijativna dok operacija x nije ni kornutativna ni asocijativna, ali je distributivna prema operitcijanrir .r i '. 3. U savrerrrenoj matcnratici se od dva data iskaza. a iskazi su rcicnicc za kojc sc ntttZc utvrditi da li su istinite odtttlsno neistinite, i vczrrika i, koji se izraL:ava sinrbolont A, aesto obrazuje novi iskuz'

bilo koje

(aob)oc:ao(boc)
kaZe se da je operacija asocijativna. Kada su dve operacije o i O - da zaokruZena tadka za bilo koje elemente s, b i c datoga skupa takve vaLi:

(aob)g c:(aQ c)o(6 Qc)
2

i izgovaraju >>p i q<< odnosno >>g i p<. Da li je konjunkcija istinita odnosno ncistinita, prirodno, zavisi od toga da li su istiniti odnosno neistiniti iskazi od kojih jc ona obrazovana. Uobidajeno je da se za istinito koristi ll komp. simbol T, a za neistinito koristi simbol I. Buduci n l-t'-fda je konjunkcija istinita ili da inta istinitu yred/,rJt kada su oba njena iskaza istinita, z.a istinitost konjunkcije vaZi tablica: ! l. I Za konjunkciju ova tablica predstavlja tablic'u istinitosti odnosno tablicu za binarnu operaciju 7, u skupu {f , f} kao Sto, na primer, prva od slede6ih dveju tablica
koji
se nazivaju konjunkcije

i q oznake za clva data iskaza, tada se pomoiu ovih iskaza i veznika I mogu obrazovati novi iskazi : p Aq odnosno qAp
Tako, kada su p

Pored logidke operacije I u skupu tf , f] postoje i druge binarnc logidke operacije; jedna od njih je, na primer, logidka operacija y (ili) u skupu { 1, , f} koja je odredena tablicom

lI
raI

komp.
_L

E rlrr

. vl-t

l*lT r

^ Ei'rL

a
){
o
E

.i01_ olo o
I i0
I

II

komp.

r

II kontp. I 2 3..... 9...
2 3 4
-t

4. Pored radunskih operacija, skupovnih operacija i logidkih operacija svakodnevno se vr5e i druge operacije. Jedna od takvih operacija je meianje; kada se, na primer, u skupu {mleko, voda} me5a mleko sa mlekom dobija se mleko, kada se me5a mleko sa vodom opet se dobija mleko, a kada se meSa voda sa vodom dobija se voda. Neka znak nekit (operator) za operaciju me5anje bude -, luk - iizraziti - seusmereni je oznaka za mleko m a za vodu v; tada prethodno moie pregledno sledeiom tablicom:
II
komp.

;)
OJ

I

4
5

10... ll ... 12 ...
l2
t2

l

-:i ^ F] ntlmm d xl
ts e lnt

t-:

y

9

l0

Ova tablica odreduje operaciju .-, u skupu moZe se kazati da je mehaniika operacija.

{*,r\.

Za operaciju

'-

predstavlja tablicu mnoZenja oCnosno tablicu binarne operacije u skupu {0, l} ili kao Sto druga od ovrh tablica predstavlja tablicu sabiranja odnosno tablicu operacije -f- u skupu prirodnih brojeva. Binarna operacija 7\ u skupu {f , I } naziva se logiika operacija. Pomocu tablice istinitosti lako sc proverava da je logidka operacija ,1 komutativira i asocijativna, tl. da za bilo koje elemente a,b i c iz skupa { T, _i I vali:
aA

Iz prethodne tablice prime6uje se da operactja '' u skupu {rn, r} ima svojstvo komutacije, l. da za bilo koje elemente a i b iz skupa
{m,

v} vaii:

A

rub:b rrA.
koje elemente

b:b,\ a, odnosno (a,\ 6) 1 c:a,1

(D

r\ c).
vaZi

.- u skupu {rn,v} ima i svojstvo asocijacije, tj. da za bilo a,b i c iz skupa {m, v} vali: (a;D) \)c:a -,(D -,c).
Tako, na primer, za e:m,

Lako se moZe proveriti, pomoiu prethodne tablice, da operacija

Tako, na primer, zil

a:l-, h-._L i c- L, l- n 1.:1, (1,\l),\ I t,\ | - L,

a zbog v \,m:m
Prema

b:v i c:n, (,,' ''v) \m:m\'m:m'
tn *'(Y

zbog

m'-v:nt,

i

zbog

IA l_-l

vaZi:

oYome

)h):m \lll:fll"

T,r(-Lr''l)'Tr'I:1,

(z .'y)'>t14:n4.-(v sn).

Najzad se napominje da pored operacije meSanje postoje i clruge kao i to. da. pori<J pomenutilr Linurnih op.rocija postoje i druge binarne operacije;jedna od takvih operacijaje poznata operacija sabiranje vektora ili vektorsko sabiranje.
>mehanidke<< operacije,

.

HaqrHe, Ho lre n

Zadaci

flapxeruparreceMoxeBplul.rTl'I,KaoruToceBI'IAI'I'Hapa3He lonohy 6t'l,ro xaxsux [oAyAapHxx $r'rypa UJIH rpyna ua flpllMep, napKerupalbe AeJIa paBHI'I He Moxe ce I{3Taxo, $r.rrypa. l4.'lr ceAMoyr"rona' He ilffi;; .uto'notohy npaBI'JtHI'IX reroyrnoBa crora ce y Be3I{ ca KpyroBa. caMHX norraohy nu MOXe ce H3Bptril4Tr'r napKeTl{parbel"r jaenajy I{ HeKI'I MareMaTllrlKn upo6levra' Mu hevo ce oBAe 3aApXaTH caMo Ha HeKuM uajnpocrltjr,rM nI,ITalbr{Nla voryhHOcrn napxerrapa*ra jelHocTaBHI4M reoMerplljcrrav surypaNta.

. .. 1..\rk? q*6 pre{stavJja isto.Sto i.2a-fb; odrediri da li za bilo koje brojeve a i- b vali: u + b:b * i.
2. Neka a A 6, sim.bor,A.izgovarati derta Sta predstavlja bAe i da Ii za bilo koje-brojeve a i b

Sra predstavlja

6+ai

ab * 3 ; odreciiti -va1i:dstavlja ol.t iii.'-'-' 3. Neka AV B y. izgov atati, pre r nut o de I ra _ predstavlja, A : B) a A : - simbol. odreditiStapredstavlja BgA i'da ii za bilo koje skupove i i n iuti, )gb-:nge. . .4. Neka aDb predstavlja (-t V _L)A T _ pri iemu se II komp. simbol .tr izgovara kvadrat; odrediti Stip..,istauryi ni i ii li za bilo koje a i6 iz skupa {f, -r} viZi oat:tno. aiabc 5. Neka simbol O predstavlja znak operacije odredene a'b cQ tablicom: Odrediti 60 c i da li za bilo koje x, y i z iz skupa {a, b, ci b c ba _. vala: c a bc (rOr)O z-xe0Oz).

-

pre

v

(

l_

n3Bprxurr,I

Taxo, ua npxMep, xaxo ce you\a ga ce napKernpabe Moxe (cl' l)' Ho, aro 14 caivro novrohy 6u,ro xarnltx rpoytJloBa
vtJrLl. qar<

cy y flLlrarsy jegHarcorpaKu,
onau je Ha ocnoBy

"KpllBonr""jt*a rpoyrre", xojnr'ra ce raxole Mory lapKerilparr orpaH[qeHH AenoBH paBHH, Kao turo ce ro BI'IAI.{ ua cl' 4'

FbI{x JIaKo rutoryhe

JeAHaKocrpaHutlHI.I TpoyrnoBfl' $opvraparu il rloAyAapHe

PEII ABE O nAPKETI{PA}by flo4 naprernparbeM ce .noApa3yMeBa noKpriBabe .qena paBHH (o6uuno rpaBoyraogor o6nura) noayg-ap1nr{ 6rrypaua u.il-nooioupuIrM rpJ[aMa $r.rrypa. flpurov ce re $urype HHrAe Hr.r AerHMHrrHo uefyco6Ho ne cuejy roKranarfi, a caMo nopeA rrBr{qa rapKerrrpaHor Aena paBHH Mory ce jannarn, ceM ueJrr{x Qr.rrypa, H }br.rxoBr.r AeJroBr.r. Taxo, ua rrpuMep, Ha c,[. 1,2 u 3 sr,Ia"ro npaBoyraonuKe [apKeTHpaHe noAyAapHr{M Tpoyrnr{Ma, npaBoyraoHr.tur.rMa u -Ko M6u ua qujaivr a ruecToyrnoBa r{ KBaApaTa, Kao H }L}txoBr.rM AenoBXMa.

sl.

4

SI.

5

hy

Jlaxo ce goxaeyje 4a je naprerupalbe rtroryhe I'I3Bprul{rl'l H [oMo6nno KaKBHX napan.norpaMa, rla r{ rpane3a. Mefyruna, ttlalo je

Texe yTBpAnTH Aa Je

ro

yBex voryhe yqr.{Hr.Irl.I u novohy 6nJIo xarsKx

noAyAapHHxYeTBopoyrJIoBa'KaoruToJeToyqn}beHoHacJII,lul,Ica HacnoBHe crpaHe onor 6poja MJI. !a BI'IAI'IMO xaxo 6ucuo ro.qoKa3anu'

flpernocraonr,ao Aa HaM je AaJ qerBopoyrao A18p1D1 (cl. 5) uuje crpauuqe tl yrnoBH Mory 6urlr 6HIo xarau. Aro nope4 Ibera[ocTaBHMoABaHcToTaKBaqeTBopoyrJia'qeTBopoyfnoBe qerBopoyrra u A2B2C2D2 u ArBrCrDy raKo Aa ce reMe 82 lplror rer'lJ O, rpehei v-erbofoyrna nornanajy ca reMeHoM A 1 A la ce crpaHHt\e A"282,qpyror qeTBopoyrra oAHocHo ocTZtTx HenoKp,Bert

tto*nuni.ly-"u'irpaHnua"a A1B1
st. I sl.
2

ArD, rpeher qerBopoyrna u AlDv npBor rpoyrna' oHAa he y
joru cartro Aeo paeuu rojn

o*orr",i'taMeHa A1

npHna4a

A2B2C2D2

yrnoBa. 3aro, xa4 ce jour jegaH (uerapru) ueinopoyrab, noAyAapal rleTBopoyrny A1B1C1D1, [ocTaBr.t TaKo Aa lberoBo reve Cn na4ue Y laury Ay, vcTH ce Moxe AoBecTr.r y noloxaj Aa BeroBa crpaHHqa BoC, nague_Ha crpaHr.tqy B2C2 verBopoyrta A-282C2D2, n,qa ierosa crpaHlrqa C.oDo-naaue Ha crpaHr.rqy CrD, 'rernepoyrai lrArCrDr.Ha Taj HaqnH he 6urs no*pr{BeH can geo faanu y ororrsli ratxe e1. Iloruro ce Ha cnHtraH HaqxH Moxe nocrynnTr{ r(aA je y nnramy 6uro xoje reMe Aaror qerBopoyrra, uena ce paBa' Moxe noKpHTH
caMHM no.qyAapHnM qeTBopoyrnfi

yrnoBa KoA TeMeHa At, Bz r.r D, oolrx qeTBOpOyrIoBa Ao ABa nyHa yura, na je 3ar-o jegnax yrny.rcoA reveHa Ct, Cz r.r-C, noveuyr"" u.r"opo-

yrxy H3MeDy c-rpaHuqa BzCz u CrD, qerBopoyr_noBa u ArBrCrD.. Ho, raj yrao npelcraBrba 4olyHy :6upa

3a,qaqr

l. l{ctntajre
,{ena paBHH.

KaxBHM

ce cBe rxecroyrJrxMa rvroxe HsBptrrHTI{ napKernpatbe

fla

xoruxo ce HaqfiH noxe nouohy

2. Hexa se ABCD qerBopoyrao vuje cy age uecyceAue crpaHltqe noayAapHc' oBaNBHx verBopoyrnoBa napxerpuparx Aeo

paatrn?

3, Hera jc ABCD qerBopoyrao vuje cy ,qBc cyceAHe crpaHilue noAyAapHe. Moxere au nomohy I{crux Halrpraru ,,xpt{Bonl{Hujcrx reraopoyrao" (c,rnvuo
olror.,r

luro je yrn*eHo ua cn. 4) xojnva ce Moxe noKpHTI{ Aeo pasHn? 4, floxaxsre Aa nocroje neroyraoBx xojuttla ce Moxe Bpulrlrn napKernpar6e'

5. Hanpasrre paaHe xoubuHaquje rpoyrroBa, qerBopoyrnoBa n MHoroyrJIoBa

.(oxaxuvo joru N Aa ce caMo novohy npaBl.rJrllx [oAyAaprrrrx neToynroBa He MOXe r{3Bplxr.rrH rrapKeTHparbe AeJra paBHH. Kog npanulHor neroyrJra cBaKX yHyraprbu yrao uva 10g,. 3a.ro nocraBJbarbeNt noAyAapHux npaBr.rJrHr.rx neroyrnoaa je4uo Ao Apyror raxo ,qa y uexoj raqxu p uuajy je4no :ajegHuqxo rive Huje r"rbryhe nocruhu ro .ua paBaH y oxoJrHHr.r raq*e p 6y4e nornyHo io*p""a"o o_BaKBnM neroynruMa, uorxro ce 108. He HaJra3e ueo 6poj nyra y 360". Ho, ro Huje vroryhe nocrnhrr HH aKo ce flopeA Aaror neroyrra nocraBu Apyru LlcToBeraH neroyrao raKo Aa je4Ho lberoBo reMe na/l6e y HeKy rauxy xoje_6r.rno crpaHurle Aaror neroyrna (Hnp. crpauuue AI; nero_ yrlla ABCDE Ha cl. 6). Vrnonu xojr.r ce jannajy utvefy crpauHua Aaror. neroyrJra H crpaHr.rqa oBor npHAoAaror My neroyua y cBar(oM cnyqaJy cy TaxBu Aa ce He MOry noxpHTH CaMO yrJtoBr.rMa AaTOr ne.
Toyrna.

ivra.

xojnua ce Moxe napr(eruparn Aeo paBHI{. 6. Moxere Jrr{, cJIHqHo onoMe ruro ce BuAt{ ua cn. 7 u c,r. 8, aa Halrprare Qurype orpauuqeHe xpIrBlM lnHnjaua xojrua ce Moxe H3BpruItrI{ napxerHparbe
partru?

n. n.

Nata5a Mihajlovska (Kumanovo)

JEDNA IGRA _'POGADANJE ZAMISLJENOG BROJA Mnogim udenicima su poznate igre koje se sastoje u slededem: jedan od udenika pozove drugog da zamisli neki broj, da s njim izvrSi odredene radunske radnje i da mu kaZe samo rezultat, na osnovu koga on odmah zatim otkriva zamiSljeni broj. To u prvi mah izgleda dudnovato i od drugog udenika se traZi da otkrije kako se to postiZe. Jedna takva sasvim jednostavna igra, koja bi se mogla nazvati i
))sve sa 2<, sastoji se

u novohy cauxa xoje nucy reoverpujcxe, cn.7 n c1.8.

Hanoclerry, [pHMeTHMO Aa Ce [apKerr.rpa]be Moxe BprrJr.rTH Kao rtrr ce ro Br.rAr{ Ha

u sledeiem:

neki broj, dodaj mu 2, ono Sto dobijeS pomnoZi sa 2, - Zamisli oduzmi 2 i ono Sto ti ostane podeli sa 2. Reci mi koliko od rezultata si dobio i -ia 6u ti odmah re6i koji si broj zamislio! U ovom sludaju nije te5ko otkriti >madionidarevu( tajnu' To
nroZemo udiniti na dva riadina.

st,

I

je za

I naiin. - Pretpostavimo da je dobijeni rezultat radunanja netom sludaju je broj koji je bio deljen sa 2 bio 2 a. No, kakav broj a. U kad je tako, onda je broj od koga se prethodno oduzelo 2 morao biti 2a*2, a broj kojije pre toga bio mnoZen sa 2 bio je af l. Taj broj je pre<lstavljao zbir zamiSljenog broja i broja 2. Znali: zami5ljeni broj
I
manji od broja a,

II naiin' Neka je zamisljeni broj -r. Tada svc'no sto je trebarcr uraditi s tirn brojem i sto se na kraju dobiro moze se pi.iit""iri r..rnakoScu: [(-'r +2) ' 2-2]; 2:.r j- L
Kao Sto se vidi, glpij:qi rezulrar .ie za I vcii otl zamiSljenog broja' Prema rome, zamisrjeni broj se dobije taa sc oo-.".Ji,rto'r"eunanja oduzme l. .. No, ima i igara koC. koj.ih je nrnogo reZe objasniti upotrebljeni >trik< i ovde iemo navesti jednu- takvu igru. Violeta i Rado*, dobri Skolski drugovi, riogovorili su se da sc
ga

Ako pomn.zir'. prr u rltl .virr jednakosti sa r 5, crrugu sir r0 i.treiu_ su.6, pa saberenro reve, odn.sn. desne strane tati,i aoui.yenih jednakosti, inraclemo:
15rrr
odnosno

i.l0l.j 62 l5(.r -2a) rt0(.r_-3D);6(.r_5c)
l5 nt :-l0rr I (ryr .30 (.v__ u__lt _t)_i-x.

igraju pogadanja brojeva najedan poseban Ineuobid"ajen naein. no.guun. izmedu njih tekao je ovako.

za ostat*k broj -r-, rj. broj .ic zanrisrjen. ovim smo,.nnti,-doiurori \o.ii -ilolcra jednrkosri ispi-rvnost t5 m lt0ir i-6p=::Of i .r, t,1o,ri i.

Kao Sto vidinto, pri. deljcn-iu nadcnog rczultata sa 30 dobijanlo

koristila.

. .;- Z3midi .jedan prirodan broj koji nije vci-i o,-l 30, a pororn podeli sa 2 i reci .mi ostatarr tog derjenja iede Violeta Rad.iu.

. Za\to ba5 sa 2,1 No, tlobro, ostatak.je -- Deli ga sada sa l. Koliki jc ostatak.l - 2. Sad teli niita nc r:rzunlcnt.

l.

Postzrvlja sc pit.nje: Da ri -ic ovo.je<Jina ovakva jednakost i da ri sc'roZe, sliinim nadino.nr, da >pogode<i iveci brojevi nA:Of O,tgouo. jc potvrdan; Takvih jecinkosri imi n-''nogo. Meduiim. sto je urol roji treba cili sc pogodi veii. to.fe i jednakost komplikovanrja'i ,al'unrt i posrupak duii. N. prinrcr..ko.zarnisrjeni bro.f dijc vct'i oJ:oo,-onca rnoZcnro du sc koristinrtl icelnakoSi.rr:

ti

1e ostalo?

Razumec'c:i. Podcli, n;lposlct[:u, zamislJent

broj sa 5. Kolikcr
gtle sr'n. sit tr. tt
ovo_s postr.rpka

sada teZe utvrditi kako se cloSlo clo zami5ljenog

Ostalo rnr .1e I .- rcic RatjoS. Violeta se zamisli nel:oiiko trenutaka, u sebi izraduna (15. +10'2+6'l):30:l+t/39, a zatim odgovori: Zamisrio si brol 1+ r r. Rado. je bio iznenaden tadnim ocigo,roroni. __ Kako ti uspeio aa .;. pogodiS? Naudi i mene. ovom-sluda.ju_zamijljcni bro.i bio je otkriven ne na osnovu dobijenog rezultata nckog ralunanja, nego samo na osnovu ostataka koji su se dobili kad je broj bio aetlcn si 2, sa 3 i sa 5. Zbog toga '"i 1c

--

)16 tn : ll"s rr -r lE0

/r

-

360 k

*x,

je

r;r rrzraiiri rcd.m ostatke
slidan prerl.rodnonr

i

derjenja sa 5, g i9. Dokaz prepudta se ditaocu.

Zatl.a ri /,, kriiio bi sc ondu dobio

broja. ---Q

l. Ako

bi sc u l).rvc(lcn()j

i-_{ri ,>sv-e

opravdanost Violetrnog postupka. Oznadimo _,,,,-9b.,ltloZimo mrsUenr broJ sa x, a_ostatke prilikom deljenja tbg broja sa 2,3 oznadimo sa n1, n i p. Tada vaZi slede(.e jednakosti :

za_

zaririS-ljcni

brojl

5x.1,.

(r1.qr.j

I

zllnrcrrirr n,:krrrr tlruginr brojent

i

5

x:2a)-m, x:3 b*n i x:5 c*p
gde su a, b i c neki nepoznati prirodni brojevi. Na osnovu toga imamo:

2' Z:rnrisri nckijcdnocifrcni broi, trodrrj nru 2, zbir ponrn.Zi sa J, od proizvoda oritrznri 4, .razliku ponrn<)Zi. opet sa -1 I pn11,1ig1o Oob,lcs tlodal zanriSljeni broi. Reci rridobijeni rczurr.r ija c'u ri otrnrah rcci kojisi b oj zriniiiii.i. r,ir.,,"'iil'#.2"

m:x-2 a, n:x-3 b i p:"y_5
l0

,.

tl,rrlirj rlcicrosrruku vrctlrrosr bilo p:r cu ti .dni:rlr rcci k.riko i.r:ri g,t.rin..,, rclro ic-ticc b nrogro "ri,i.,ill.r.riAoUi., t, ,ri ,].;i,iir4. olivcr rcc'c Stunisr.vi: >Z:rnrisri 2 .iccrnocir'rcrr:r bro_ia. I)orrrn.)i prvi broj sr 5, tlotl:rj proizrorlrr.l. u.lrt,j ()n() il()si tl.rhrlu ij;r cu ti rcci f,U"ri trriicu"'rl',r,irfif,,.,, Krrko jc ()livcr nl()gilo to tia uc.ini..,

-l

iir,ici:

Liec A rcie ricu

Ii: rponrnozi broj

svo.iilr utrrrirrrl s:r r0 i tr.bijenonr proizrodu kog jc.tn,,ciilrcnol hrojl. Rcr.i

ll

tI3 APyrrrx rrAconucA
6AJI KOA NPI4ITqE3E APTITMETT{KE cecrpa leoueutpuja
clprttteBltx'ra {Du'toso$uia u Mysuxa. je rtr Aetntrcraa flpuuuera je 6ura ycxnheHa oBoNl noceroM - cecrpe [oBe3I{Bano r.tBpcro npujare,'ucrno. V qacr rocrrjy 6uo je nprapel;eu 6a,r, rta xojn cy. no or-Ityllt{

Ko.q npuuqeze Apuilnewuxe

u

cecrpe

ro

llunlt cy rocrn, Ir,ella poferta

Nry ce npilul{e3a Myapx flnraropa - Harle - o6pa'rlla apare roruhe ce l,rH'tepec/y ra uoje ABopaHe. Cnpeuala caM ce Aa xM xaxeM rloHetulo o'roM, KaKo oHe oe.ne, ueo6ltuHoM cBery' aJlH caM ce heru ro yquHttrfl AaneKo 6o-rue Hero ja. Byau npeAoMHcnn ila - rrr Ao6ap, Hetaoj Halv oA6IlrH von6y; cnyurahy re ca 3aAoBo,'bcrBoM, oA

re6e henao qyrtl cBaKaKo pa3He HoBocrl'l. hy ear,.t 6uru ua ycny3r, Apara lpnHue:o. Crojuv ralt - PaAo nOKJIOHHBIT]h Ce peqe fluraropa H ornoqe cBoje Ha pacfionararby
H3JIaratbe.

-

npnHue3e, 6rrlr no:eaHu csn llpuprtgtnt 6po.ieuu. V 6ecrpajnoj nonopqx yJta3r.rnn cy oHrt y BeJrutqaHcrBeHy ABopatty Apuitt.vewuxe"

Eso rAe Havra3u Jegau. Ou je ropa Ha rlacr roja nay je npHnala Aa npBr4 yfe y aaopaHy I{ Aa no3lpaBt{ rptrHtle3y }t lbeHe rocre.3a rll.rNl lrAy ,Qea, Tpu, Veulupu ttr.l. Kaxo cy caNro cBH oHtt pa:,rrlultrx! Ornoqera je urpaura. Cxopo cau Epojertu cy y3eJlr yueLuha y
cBeqaHocrH. Becena

je 6rna n .ItoNtahrua. Haje4Hov jc orra nputrernLta 4a jc Mywxa 360r Heqer 3aMuu,'beHa, /\u ca vyfersert nocN4alpa uac je4au, qac Apyrn Epoj, la pa3rneAa rpyne xoje cy oHll crBapaJlt{. _- V .rertry je craap, H'tll,'ra r'roja? 36or qera ce rlr He Becertttllu, joj ce Aptr[tl.uewuxa. norJreAaj qera cBe nN4a oKo uac! - o6parula Me II HaBoAH Ha pa3NtHIUO, 4para rvroja! Ta ruapoJrlKocr - Taoju aeopaHl{ ce raro ueo6utuo nouauajy, AiI }llttura He Jbabe. paryven! A saruro re ro .ryAl.r'? Ta ortx cy cBH pa3nnquTrI tl par,ruxyjy jeAaH oA Apyror He caNlo no cnoft'lbeM lt3rneAy tt no cBoM noJ'tcce xajy y ApyrxrBy, Hero r'r rro cBoM l(apaKrepy. Axo xofreru, rcupuuahy 3anuTaJta 1'e npltuuera, no.r'y6nntux HexHo TH noHeuro o ultrrla'l
cecrpy.

V3uauo, Ha lrpuMep, 6poj Jegan. Hapanuo, BH cre ITpHMeTHJIH xal(o je ropao yuao y ABopaHy. Hall Jegan HNIa Ha ro npaBo' oH je npou y Hnly llpupognux Epoieea I{ pacno,laxe Heo6rqHuM cBojcrBnMa: rbHMe ce Moxe rIoAeJIIrrH cBaKH ltrpupoguu 6poi, a oH je AeJbxB caMo caMHM co6oM H npeAcraBJba je4uun 6poj xojr'r I'IMa caMo jeAaH.4eJlnnau. 3uauajHo je Aa ce MHoxelbeM r{ Aerr,erbeM 6pojer"r Jegan oc'tasrll 6pojenn ne vemajy. Can l-a yeaxanajy u uene. OH npegcranna j eA H a.K o cr' gox je 6ioj Eaa3arierax x ej e 4 H a K o cru. 3HauajHI'lM cBojcrBnMa pacnonaxe 6poj Tpu: ceNd rora rlro ce Tpu jas\-alao- r p o y I a o H H -6po j,rl on je yieauo H npBI{ HenapHlr npocr 6poj. Ho, u-ro je MilIo: fiu je jeauun 6poj jeaHar :6upy nperxoAHl'Ix 6pojena: !*]:3-, 3arrHN{,.b!{Ba cBo1clBa nuajy Veilupu u IIew. A.nn cnojcraa 6poja Aecw joru cy rHa.rajHHja. flornegajre Kaxo oH BaxHo Ilrera ,qBopaHoM' ocehajyfra ceojy Hagr'.rohuocr. y rreMy ce oHa cacroju? - sanfirata je QutozoSuja' - A V lolre ruro je raj 6poj jeguax a6upy cnojr'rx crBapHux Ae-JruJraua: [r,eroBn cy AeJIHOIII.{ 1, 2 u 3, a rruxoa je s6llp l*2*3:6,

cBery - Ha HeuoI{oB,'bHBo H caApxll 6poj neurro

HeMa Huqer 3aHuMrsnaujer op, Epoieea! Cnaxu je

y ce6u nn: rnauajnlx cBojcraBa.

-

Apare voje? - o6paluna ce Myzuxa l-eo-ue4tpuiu tr Qu'roto$uiu, xoje cy raxofe na)K,'buBo nparune caojuv rrorJleArtr\{a Epoieee. y3BHKHyne cy oBe Kaxo Aa He, KaKo Aa He - I\rlI cAMe, KaKo BHAI,IMo, He N,loxeMo y l'oMe ga ce cltafevo. fla ao6po, ja hy vox4a 3aAoBo,rbu'ru BaIUy paAo3Harocr perna-je Apuiiuet:tuxa. Vocralov, '.:rajte, eBo tura Mu naAa Ha yM: Aa 3aMoJu4M fluraropy Aa oH yql4Hlr ro yMecro MeHe - LbeMy cy no3Hare coe rajne Ceelila Spojeea. llpujarenuqe cy oAnHqHo 3HaJIe flrararopy, 6no .ie ott Butue nyra KoA rbHX. CBe eernph cy My npl4lure.
t2

- 3aHHMan,n peKna

Euhy 1u BeoNra 6laro4aprra. MltcJttttvt ga he ouo ruro 6yaeur

n feoltetupuil', xao vt rl>urtosofittil'.

3ap ultje raxo,

je

lla ro je canpruencrso! 3aro ra I{ Ha3I'IBauo Caepweuuu Bpoien. -- Hrnpcuo! Heva JIL{ H ApyrHX raKBHx 6pojera? J 3alaraJra
ieouewpuja.

:uIH ux Hrtra oAroBopl{o je lluraropa, ocMexHyBlur{ ce - a JIe- r'aalo.-To je upupogtto: na, caBpIUeHcrBo, To Je Jlenora' je rpno rrora ce ue cpehe, Ha xaJlocr, TaKo qecro. Meuu cy rlo3Hara qerllpn
Caopweua Epoja

-je4au

je4uoqur[peun

-

6, jeAan Anounrfpeun

-

28,

1) Tpoyraonx 6pojenx cy 1, 3, 6, 10. . . oA xojnx cBaxl{ n-rl{ npeAcraBJba gbup csnx n rpBnx nplrpo.qunx 6pojeoa. Taxo je l:1, 3-1*?, 6:l*2* 3, l0:

:1*2*3*4'

ura'

l3

JeraH .rpouuq)perrlr l{ jeAarr qerBopo(r{OpeHr{ g l2g:). Muc,rrrnl - 496 4a rrelly. nerouu(rpeHul, r, urec'ouu$peurlrvr 6pbjeaurra Co,,p,rr_ noi 6poja. Ho, Au ,rrH cre npn*erun. ^"rn aa cy ceu'6pojear, *o;. tu" ,roI\teHyo napHu? 3a cala y1 norr.l-ryo 3a pyr(oM Aa Hafelr va N je4ax lruje 'ro*u" HenapaH Caepwen Epoj. yyepeH ca\r

crlrvro uapolln npocl

--

O, r o .jc. ill).[() rll)()e

6po.jenl p n l) 6pojenn cy ce u
N,l.

2

ltx
1'r

rr

o t'. r

OCt\tCXttyo Cc. nll].llt.Opa --- ltr paji]{ cy b'pof ecu-1.tu tuuul1u. lJn gch 3Hare Aa, aKo cy

i()

rroBe3ar,rur.

-

To je crnapuo rHavajHo
pahajyh n ce
A p u tu

_

a,,

y3BXKHyna

:_::,i11.1.f.i' _o6 Aa cJryxoeHHuaMa

nporyxe npoHaraxerbe Coepruiuu.r'6pojeea!-

u e w t uu

:

Op";.i" ,,.-#cro.je. je ua ro (Du.totofiuja
a,
Ha

rao 6,trrtarra\ n 6p,,.ju 3 n tlpoju 7, ri:r.je 3aro rtrpii() lr ca je,qrlrrrr u ca
itpyrtl

rr, ()Hr cc ua lrrulr.j1, [t.tutatr4u:ra4). TaxsN lllro ce flirK rl.rqe 6pqa 5, raj ce 6poj jae,.ra

Apar a' Moj

pe4r.r ieo;

H

ur

Hcrpax'Balba Haruer yBaxeHor flnra_ ji H, nyr(aBo 3axMr_ - cec'rpe -''- Aput:tltterrtKa pI'lBlxH oql4Ma' 3anHTaJ'Iit a Bac He qyAr.r floHauarbe ,,apa 6pojena 220 u 284'!

rope 6nhe npoAyxeua

Hapaouo, HapaBHo

peKna

Ax, KaKo caNr N..rorra ro .qa He rarra:nrra? Ila ja op,ro ao6po ilorttajerr [l p0t urt' 6pttjt'6t' .-- ca ,t.'lr,t eruetr je perrta ft,o.rr cutpuja. -- lln :6rtr.rera ce cecrpo ylerun je rra r.o Apuut.veutitxa - He )KaJrocTrr. Xajle aa cc rrajircnute 3i.rxrrjl-,rlrNr() Hauic\l AparoNr [llrraropu,
rra rrolllHro

lla urpai\,1o.

:6np je 1",r2 i4+51_10+l t+20*22 i +44-l-55+ll0:284. Cr1aryr.u a.n"ou" 6poja 2g4 cy: 1,2,'q, ji, l+2, je l+2+,4 l7l 1- 142.-220. Kiaa n," j. o"r*'au,io j.lu,, a 'u,xoB qoBeK '6up rura je ro npNjarelb, 3anxTao oAroBopHo caM vy: ,,nDrriarr,_,r, ro je apyro ja" r'r HaB€o caM Kao nparvrep'6poj"i" zz6 i'){il e*, HapaBHo, 3aHLIMa, nocroje nA Apyru napo",t nprlor.r.*"x 6po1eaa. ,{a, ueun cy no3Hara jour rpu ra*ra ripa, oH, ce Ha,rra3e r. xpajy ABopaHe; Ho ro cy BeoMa Be,rrHKX Cpojeeusl ja caM 3ana3lJra Aa cy ce Epojeou HeKaKo qyAHo - A rca4a ltul9"9 je noqero Aa ce Hrpa. l-ia npuvep ll n 13,u3Aenunu 11 17 u 19, 29 u 31. 11, rne, 5 je rrpao qac ca 3, a vac ia 7. V ven,y je .ru,,p _ 3auHTepecoBana ce leoLveutpuja.
.

AenHxaqa cBaKor o.q *or*l.a,ro*;. o"*n aiy.on,. :.-T, EBo, 1.9:l_:1":pl"* lt3Bonllre, crBapHH .qenilo_uH Epoja 220 jecy: l, 2, 4, 5,'lb, ll,

Aa cy 'ra 4aa 6poja craJrHo 3aje,qso. A,rrr rcror qera _ He 3HaM. To cy ucruHcxH npujarerun peKao je flHraropa _ lr HxKo - Moxe -- HX Hx He pasAsoj'rrr.{. Ha:sao caM tipujaure.acrctL.u, a eeo 16or
20,,?2,_14,55,

Karo Aa He -_ per,ra je lv[ytuxa '-- oANrax ca\,{ npr{iuelrrJra

flprruuere cy ce laxBiurrr;rc flruaropu, lr on l.\ je, ca cnoje ctpalre, yrlcpaBao Ail he rr y 6yaylrc !ri-prt() c.lty)llrrrt Aputu.tratuutgu, leo-+'tt,tltpuju, rDtt.ro todiu.lrt u tll .r'tutqu.

A.tr.
(,.KsaHr'" 1914i7, cu arrorarlrrjava
OB-\VESTENJE
17.

E.

!.)

ll0; a rlHXoB

l\Iitenatiiki list za uicrrikc

Zbog stalnog poskupijavanja us!uga prinudeni smo da godiSnju preplatu na osno\'lic Skole povisinro na 40 dinara, Za Sk,lskt'biblioteke, I'iao i za r:rd sa uicnicima preporuiujenro sledede knjige:

l) Miroslav Zivkovid: .,Uvod u savr€meno artimetiku i algebru,, I, II, IIl, (komplet od 4 sveske, sir. 356) - 38,80 din, Jakov Ferelinran: ,,Zanimljiva geomerija.. (u prevodu dr. M. Ilid-Dajorid, ^^2) str. 2t{) - 50 din.
IV
ciji P, M.
sv.

. _ 1) ,,Enciklopedija

I

(godiSta

4) ukoriieni kompleti Matematickog risra za ucenike osno'ne rkole
po 100 din,

elenrentsrne matematike,. I, II, (prevod sa ruskog u redakVasida, komplet od 2 sveske, str. 431) - CC,bO Ain,

sveska

lII, IV, VI i Vll) i

sv.

lI

(godi5ra

VIII, IX, X i XI) _

i

to:

slaka

opoj

2) flpernocrasJba ce ,qa cy flnr.aropejrlnraa 6ri;ra no3lrtra caltr .j npua caopruexa 6poja, iep ce rer y ,,Aplrrnreruqn:'Gn*o"u*u r{erBprH noMeHyrl caBprxeHx 6ool. {o r965. r. orKpHBer. jc Hr I scra HaBollH H cavo :b .r"r"r.'i"- rri,r1"ur. nporafeH-Hx jeAaH rcnapaH e'tspureH i.rpo1. a ,,e ira ce HH.rla i*r raxah A"^:"*^lli:

Kniige se nogu nabaviri putem narudibenice preko redakcije Matematiikog -. ako lista, se prethodno uplati odgovarajuda suma na riro radun lista br. 60g06.67E-r4627, Beograd, Knez Mihajlova 35/l\,.

nocTOtH.

oBaNBilx 6ptrjc'a, - HH ao aaHac ce He 3Ha ,,ir 'rarcM,rHqap Ho rn jc ruuxoa 6po., r.rravarr ,r,, 6c.*o,,a"a;;. H;;;',,"yr_ AaHo Aa cy flxraropejqn nolliaBaru nu,r.re irn jepuor lrapa bpojeua Eriulanaqa.

:)BchyXVIlI ncry

oj;reporripr. jc

(r5

raponr

+) Ilocroje [J ApylH raporJ]r Ep:rjeea b'rlntalraqit, npaBnno no KoMe 6u ce oult MorjtH orr(pnBarlt.

aln rr'jc nafeuo

xuraxao

l4

r5

ZADACI
ZA PROVERAVANJIi STI.]EI'NOG ZN,\NJA IZ JIIATIINTATIKI.] V RAZRET) V ar ij anta I Varijanta II VIMA, REEI: SVAKI, NEKI 1. Napi5i svg moguie podskupove
skupa SKUP

z AD ACI
ZA PROVERA\/ANJIi
STE.CENOG ZNANJA

VI RAZRED

IZ MATEMATIKE

I OPERACIJE SA SKUPOc}.

SKUPOVI, JEDNAKOST, PIT[.

Varijanta

I

Varijantall
BITI V-IDIZOR, DJELJ IVOST SUM E,

PARTICIJA

SJEK, UNIJA, DIFERENCIJA I

l.

l:{a,6,

a) {"t

Kakovi su niZe navedeni skLrpovi:

DELJIVOS'I' BROJEVA, IMPLIKA. CIJA, EKVIVALENCIJA, UGAO, TROUGAO

RA7l r5E I PRODUKTA,

2. Svi_moguii podskupovi skupa Msu: O, {t\, {2}, {1, 2}. Koji su etementi
skupa M?

c)

:.r N i 4.-k.<5},-= b.){.r:_r Ni7-1-x<8i-

/\
ll

l.

Utvrditi a)

{"r : -r.je uienik 5. i. manji l0 cm):

o.snovu posmatranja,

bcz izradunavanja, samo na

ocl

vo sa 5; b) 327
sa 4.

342 _8251-71I

't

l0l

da li je:

l.

-J_345

RICNA PRESLIK.AVANJA NapiSi par (x,/) u N>: ly' tako dl je 23:5 x*r,i 0<t,,<4.

TZOMET_

6t5 derji_

492. 361 deljiio

3.

elemenri pripadaju

je .Al).8:{1,2, 3, 4, S, 6}, ,4\B- {t,2} i t8\l}:{s. oJ,'ioji
A-ko_

IOB?

a.

ni jedna trojka tadaka nije toli-

I/

r.av1i

je dato 5 tadaka, od kojih

istinitosni skup na dva naiina. 3. Ispitaj koje su niZe napisanc jednakosti istinite, a I.:ojc nisu istinite:

2. Na.temelju redenice: -r je prirodni broj vcii.od 4 a nranji oi lb napisi

2. Odrediti sadriaoce broja 37 tako
da oni budu vcii od 22J
332.
a

i manji

I N+N ovako: /(x) : broj divizora od -r. Napisi: f (20:); b) f (:.s), c) I]jl. 3. Ako su,a i 6 prirodn,i brojevi, dou todnost tvrdnje tako da uzmei za a:72, r:3 i r:5. 4. Ncka je / '=_15, izonretrija ravninc koja toc'ke ,4, B, C preslikavt na todke A', B', C' (sl, l).
se

2. Definirajmo funkciju

od

kazati da. vrijedi rvrdnja:-Ako je r ia t s lD, onda je rs jab. Uvjeri

a) {J.4,5,6i-.}r.:x l)s, 4, 2t l; -t._ t, 3.
f

rearna. Koliko najvi5e pravih prolazi kroz dare tadke? ObeleZi tidke i zapi5i skup pravih.

c) {6ll :15, {,

b){x:.r AiJ r-sl
7.t,
14

N ix..-6j;
i2,3.

3. Ako.se broj

-r0l=

I.jj

sadrii u broju 223 456, a taj broj u broju b, sadrZi li se tada broj a u broju b ili broj b u

d)

broju

a?

5. Nacrtaj pravu

4 ladke 4, B, C i D. NapiSi skup
svih duZi odredenih tim tadkama.

/i

odaberi na njoj

l.v

:.v N0 i k
i

5, 7, 9)

l0.|..

4. Podvuci tadne redenice: a) Ako i
samo ako je broj paran, on jc deIjiv.sa 2; b) Ako i samo ako j; broj deljiv sa 2, on je purani c) Ako j; broJ paran, on je dcljiv sa 2; d) Ako i samo ako je zbir dva broji paran, ti brojevi su parni.

4. Intanro dva

6. Datesu tadke M, N, p i e, od kojih nt Jedan skup od 3 taike ne pred_

B:|s,7,9,...i.
9) lqry

/ {r,-r.s.7....j
znakont.

bc:;korrui.nti skupa:

Aoc

eP OF
C.

a) Dali je B podskup od ,4? NapiSi

stavlja skup kolinearnih

?apiSi skup svih duii koje imaju krajnju tadku N.

rataka.

7. Podvuci tadnc iskaze: a) svaka prava sadrZi dve tadke; b) Neka

E. Redima svaki

i veii od i. i neki dopuni redcnice tako da budu istinirc: a.y detvorougao koji inta -.......... jednake stranice i uglove piave je kvadrat; b) detvorougao koji ima jednake uglove je kvadrat; c) .......... detvorougao
neki broj manji od 3

prava sadrZi 2 radke; c) Svaki broj manji od 3 manji je od 4; cl) postojj

li A i B podskupovi od N? Napiii to znakonr. c) NapiSi jo5 rri bcskorradna podskupa od skupl ,4. 5. Partitirni skup skupa S je skup o};,i ri, , t I. a;, iu}, ia, r, 2i, , r,{iii
t-),

io

5. Odgovori na pitanja: a) Mogu li d-va uporedna r-tgla biti oStri uglovi?
Da_li dva uporcdna ugla nrogu biti tupi uglovi? b) Kako sJzovu susedni suplementni- uglovi? c) Da li suplcmentni uglovi moraju biti suseini uglovi? d) Kakav je ugao komplemenlan ostrom uglu?

ta izonrcrrija osna simetrija na nekom pravcu i, ako je, na kojem pravcu? 5. Neka je / izometrija rrrvnine koja
todke

I oB' 1, Nacrtaj rodke / (Dl, IG), / (F). b) Da li je
Sl.

Koji su elcmenti skLrpa S?

\"

-)j.

todke

I, B, C preslikava l', B', C' (sl. 2).

redom na

6. Proudi

st I i

napi5i:

il

st.
Ar,lB;
clemente skupa
e)

1

6. Odgovori na pitanja: a) postoji li trougao s dva prava ugla ili s dva tupa ugla? b) Akojejedan spoljasnji ugao trougla prav, kakav je to trougao? c) Ako jc poznat ugao u
vrhu jednakokrakog trougla, -moZc li se izradunati ugao nn osnorici'l d) Postoji li trougao diji je svaki ugao manji od 60'? ravnine oko todke ako je, koliki je a?

koji

ima jednake stranice

je

romb.

a) Sve elenrente skups ,4; b)

n
Sve

c) Al,)B; A\l;f) -B; l\J.

d)

a) Nacrtaj tocke /(D), I(Et, f 1F1. b) Da li je la izometrija rotacija

A za kul d

i,

l6

l7

ZADACI
vII Varijanta I PROMENLJIVA I ALCEBARSKI IZRAZ, CETVOROUGAO I MNO.
COUGAO

ZA PROVF]RAVANJI' STI|CF,NOG

ZNAN.I.,t,

RAZRED'

IZ

ZADACI
I\I,\TI.,]\I.\'rIKI

ZA I'I{OYF]RAVANJT' STI'CI,NOG ZNANJA IZ MATEIIIAI,II(IJ

Varijanru
PROPORCT

VIII

RAZREI)

Il

Varijarltu
PRAVA

I

1.

islinilo: a) 2.r,::A; b) .r*l c) x-l'- ,{; d) x:2.:_A.
2. Popuni rablicu:

f.tq je oblast pronrenljive il skup A:.{0, 1,.2,3,4,5,6, 7}. Napisi skuir vrednosli pronrenljive _r za koji je ,a:

TNI I KAMATNI RACUN l. Dia sc.dnta rlzreda. i ro 7a sa l-.1
uc.cnika

ON,\Ln-OST, pROCt N-

rl
POTENCIJE, POLINOMI I OPERACIJE S POLINOMIMA

IDLNTITET LINEARNE JEDNA. Ctnr s JEDNOM NEpozNAToM.

I

RAVAN

od Skole pontocl za ekskurziju oti I 100 dinrra. koji izrrtr: nirrniju podijeliti u onrjeru brcrja uic,nikl.
Koliko
cre

i

7b sa ;14 ui.enika. dobiju

l. Dokazati da jc (,r-..1) (.r I 3) (.r.:-.1.r:--U1: identiret, il (.r-9) -l) (,r i -1) (.r:-9) .r{ jcdnaiina.
2. Sta treba t.rapisati urnesto r <ja
jcdnakost (r,
njcn-r

I.

c)

Na.piSi u obliku potencije ove produkte:a) 21 .2.21 .; b)O,S.r.::., .
d-r .

r.r . c3 - ; d)
Lr

.yrlr . .14 .

.r.

.

dobiri 71, a koliko 7b r..,

{_i1_g__- _t_l ,l_ _ 3, Ako je z>t, da li je rada dvocifreni broj dija je cifra desetica A a cifra
jedinica
Cija

.:-L!- i*- I r - / _i--*l I l_ ':1lt Il_d :
i

2. Od uskladiircnih 160 lg jabuke istrunc 7,2 kg. Izr.rzi otpad u prtr(:c'nl

a) identitet; b) jcdnaiinu sa

3a 6-,u-a i * bila:
rcsc-

bi

2. Napiii

obliku l.!otencijc ore kvo_ cUente: a,) aI2 ;4a -: b) .i.lr : .t.r -- . o) 2lr :7r _: d) 0.gr .?:-..
2o

inllt.

3. NapiSi kuo proccntc, I ztttinr kutr
jeve odnosno raz[]ntke:

a. 2; c) .jcdnai'irlr su njenr a 0.
6.r,t
12

reic-

3. lzraiunaj: r)
-)

prontilc, slijcdec'e decinrirlnc.

bro-

3. Odrcdi
u)

(;)
4r

r )r -

' -lu

I ' t
3

t')

je

nica.

ll?

veci od dvocifrenog broja cifra desetica r, a cifr-a jedi_

r

6.r

0; b)

3
I

r

l.

varaju ovint brojevima. ,{. a.) Na koliko trougltrva

NapiSi izraze

koji

oclgo_

petougao sa jednakinr uglovima je pravilan mnng,rugao: d) Kvadrat je pravilan nriogougao; e) Devetougao s jcdnakinr stranicama i jednakinr ugior,inta je pravilan mnogougao. 6. Obimi dva pravilna iestougla ra.zlikttju se za l8 cnr. Za koliko sc razlikuju njihove stranice? 7. Koliko ose simetrije ima: a) prrrvilan devctougao; bt pravilan ie:ro. mnogougao;

ukupno inra dijagonala desetougao? 5. Podvuci radnc iskaze: a) Delroid je pravilan Cetvol.ougao: b) Sednr6. ugao jcdnakih stranica je pravilan

nim iz jednog temena? b) Koliko

potlcljcrr desctougao dijagonalanra povuae-

jc

-*_+_-_*
I

/oo

_t_ __

4. Manja zanatjka radnja ulo)i u ban4.1 000 dinura i za 5 godinl dobijc na ru sun)u ll 100 tjinara kamata. Kolik u jc kantltnu \t0pLr rliunala blnkir'.'

fl
zu

6.r

i-l=-, 15.

/l\ .,, lrl
t{
_r,

t, -.lor
c) St.2"= gr:4{_

4. Ako jc nepoznata u jednaiini obzira na vrednost promenl.liuc

---l:l1(l

-;

inra uvek negativno resenje,

dokazatidajednadina I0

-r:-l-

a: '-j

bez
a.

4. lzraiunaj produkt polinonla (a-bt.
pokus supstitucijont tako, da za a uzme5 l, a za b uzmeS 2.

i l) i (al-b-l), a zarirrr

izvrSi

ku

c)

5. Jcdna strana kvadra pripada vcr.tikulnoj ravni. Str nroZeS zakljui.iti o ostalinr stranarna kvadra? U kakvtrrrt :u ptrloZ:rju l)rct.ltil ttrj
rl
vn
i'.,

5. Rastavi razlike kvadrara: r) 25-]6:{ .. ; b) 0,25ar *0,09b"

5. Otac uloZi za sina sveitu od (,0000 dinara uz kanratnu stopu od 11,,,,.

c) Rl--rI ::.

=, :

Za kojc vrijcnic narastc tl.r \\ L)ta zajedno s ltnltti.ultit l.til 6_i 400
dinlra l
l_5,',, zurlclc dinara. PoSto je kupljena,.,

6. Jedna strana kvatlr.a pripatJa hor.i_ zontulnoj rarni. Sta znaS o ivicanrir tog kvadra? U kakvom su poloiaju
prcnta toj ravni?

6. Roba jc prodata sa
9(16

7. Prava

Ug;rtl'l

8. lzruJunaj ugao pravilnog s;dmo_
ugta

7. Neko tijclo pri nrrnomjernont Lrc_ tenju prelazi r'ntctra za /l \ekun(ji. Koliko ntetara preclc za / sckuntii.,
tara?

Dr je nornralna na ra!,an a, prava n je paralelna ravni a. Kakav nredusobni poloiaj ntogu inrati pra-

vc rt i

na faktore: a) 200-72J,8 /rr | 54 nt ,, i c) R::ra--- r'l;a 7. Zrdltt jc izrlz: (al 13 a)5 . (a: | 3 u-1). Bez mnoZenja odredi: a) Stuqanj polinoma; b) Zbroj svih
.

6. Ilirstavi

b)

16

,

i

rt?

kocficijenirtit polinoma.

I

desetougla.

bt Za koli\t-r sckundi prede s

rnc-

8. Prava 2 jc rrornralnu na ra\rn .j,, a pripada ravni o. U kakvom su medusobnom poloZaju revni i, i c,.)

tl. Koji od

dva znaka , ili ;,. treba staviti iznredu izr-aza : 1.rt o : -v5) : .v i -.1 tt ' (-r' : .r) ? lspravnost svoje tvrdnje provjeri tako, da uzmes -r:2.

l8
19

NTATEMATICKATAKMIC'ENJA I)t-\t-To s.{\Lz\o 't'AKt\ilaE\J TZ N{ATEMATIKE ZA UEENIKT'
OS:-OVNE SXOIn

\ r. @.

VIII RAZRED
Dragana Todoriri, uC.-OS r,N. Nl;rtic<, T. UZicc (I nagrada) I'avlc PandZii, ud. OS >1S. Krarljievic'<<, Zagrcb (lI nagrada) Duian Suvakovii, ttd. OS )D. Natosevii(, N. Sad (ll nagrada) Dragan Jeremid, ue. -OS >Banovii Strahinja<, Beograd (ll.nagrada) .lano5 Aifendi, ui. OS >N{. Pija,1c", Dcbcljrtda (ll nagrada)

Deveto sal'ezno takntidenje it ntttenr:itike za uicnike ostlovltc ikolc odrZano je ove godine 4.juna u PortoroZu. Uiestvovalojc ukupno 74 uicnika (iz Vll i Vlll razreda po 37 udenikal koji su doSli iz svih krajcva naSe zenrlje, izuzev sa AP Kosova. Udenici su bili snreitcni u Izoli i u PortoroZu, a taknridenjcje odrZano u Ponrorskoj Skoli u Portoro2u. Neposredni organizutor taknridcnja bio jc i ove godine ll'lutcnatiiki li.tt ;tt uienike osnot ile iAolc. Konrisija za sprovodcnje takrniienja radila je bez predstavnika SR Makedonije i AP Kosova. Zr re5avanje zadataka uienici su irtrali na raspolaganju ll0 nlinuta i za to \rcnrc su r<Srvali po 5 zadataka. Radovc udenika ocenilajc konrisija za sprovodcnjc taknridenja. Ni orog puta se nije dogodilo da ncki otl zaclataka ne reii ni jedan od uc*es n ika. Dok su dlanovi konrisije prcgledaii zadatke, uCenici i njihovi pratioci inrali su na raspolaganju autobus i brod Ponrorskc Skole. Tako su nrnogi razgleditii nasu

llesim Nlulahasanovii,-tic.9$ I'l\4 McrdZie", Tuzla (ll nagruda) ,lasna Durovil', ud. OS >V. Dugoicvii<. Bcogtatl (lll nlrgrada) Zoran Raspopovid, -uc*. OS DB. llldiievic<, Ilcograd (lll nagrada) Ana Flrtii:r, ui. OS >I]. Radiievii<<, Bor (lll nagraCa)

divnu Istru, dok su drugi uZivali u voZnji brodonr. Rezultati taknriienja saopsteni su uvedc istog dana u hotelu >Simonov zlliv< rr Izoli. Svi taknriiari su dobili pisrlcna priznanja za udeiic u lakmidenju, kao i skrornne nagrade- kao dar ljubaznih donracina. Nagracleni i pohvaljeni udcnici, pored diplonra i vrednih nagrada koje dodeljuje ,\,latennti<.kilrsr, dobili su i nekoliko divnih poklona od preduzeir sa Koparskog podrudja. Senr toga jc dobitnicima I nagrade dodeljen i besplatan borarak u Lt'rnjoj.r'Aoli nrladih nratenratiiara, koju je ove godinc po detlrti put organizovalo Druitvo nratenratiiara, fiziiara i astrononta SR Srbijo.

Radmila SinCid, ud. O-S ,O. Golovii<, NikSii (lll nagratla) 'ler{jana l\'fudri, ui. OS >3P' Prcritdovii<, Zagrcb (pohvala) t-iu-bodrat{ Dinrii', ua. OS ))21. maj<, NiS (pohvala) Zctjli.o MaruSii, ue. OS- >A. Butorac<, Zagrcb (pohvala) Ilq-riio Mandrino, ud. OS >V. Vodnik<<, Ljubljana (pohvala) ,^olcS Mihev, uc. OS ))F. P-rcsern(, Kranj (pohvale) oragan Krejakovid', ud. oS ))D'-Tucovii<, Kraljevo (pohvala) Liiljana TrarnpuZ, ud. O! >M.,Strukclj<, N. .Gorica (pohvala) Sio6odan oiaito, ud. oS >A. Santii<<, Hrasnica (pohvala) Radmila Kovticvii, ud. OS >V. Pcric Valtcr<, Sarajevo (pohvala) Mirko l{uli5ii, ui'. C)S >,Braiit ttibrr<, Moslar (pohvala)

Domaiin o\og taknriaenja bila je I)odruZnicli DruStva matenratidara, {'iziianr iastrononra SR Sloverl'jc iz Kopra i njeni predstlvnici sve.srdno su sc zalo2ilii da orgrnizacija takmiienja bude ito bolja. Nagradeni ipohraljeni su slcdc'fi uienici:

drr jc Tlrrrrort I tljcljivo sa I0. -@ Na.t strrnicanra ,NB i IIC plralelograrua .4BCD konstruisani su kradrati .ll:F'B i BCIIC. Dokazafi da je duZ (duZina) GF podudarna (sukladna) jednoj od dijagonrrla

.,-1 h/ I),rk,rzari

ZAI);\CI SA IX S,\V!]ZNOG TAKNTIEI|NJ.,I \,ll RnzRLD

VII RAZRtsI) ,8rrer Ribar<<, Bcognrtl (l nrgratla) Anamarija Juhas, ud. 95 'K Triikovic<, Novi Sad (ll n rgrada) Mladen Despii, ud. 09 ',C. Jankovic't,_BlirTuj (ll nagrada) SaSa Nlarkovii, ui, OS ',M. (*:rjctinac eajka<< Trstenik (ll nugrada) Andreja Teparielic. ui.-OS "1. Loll Rib;rr", Novi Sad (ll nagratl;r) SneZana \ikolii, ui. OS ',V. Karad2ie',,, Potoc'ec (ll nagrada) Dragan Pleskonjitt, Lre'. OS ,,10. Oktob.u", l). ILbinc (lll ntgrada) Jadranka Staievitt, ui. OS >,\. S:rvdic,<, Valjero (lll nagratil) Kosta Dorderid, uc. OS rV. KanrdZii'<i, Bcogratj (pohvaia) \ikola \Iiljkorii. ui.
O,S

.,

pernlclogranla ,4BCD. 3. Dvostruka t)lostina (povrsina) pravilnog iesterokuta (iestougla) jcdnaka ie rrostrukoj ploilini jcdnakostrarriinog trokuta (trougla). Odrediti onrjcr opscga lrazmjeru obima) Sesteroltuta i trokuta. f)U raznostranonl trouglu lB( duZina (duljina) visine spustcrlc iz- tjctttcnrt lvrlr:r)?nr stftinicu .48 jednaka jc zbiru (zbroju) duZina drugih dveju visina. ITraziti tluZinu stranicc ..lB u funkciji od duZina drugih dveju slranica. Zatin', dokazaii da ne postoje trouglovi koji ispunjavaju dati t:slov (uvjet), a kojin-r:lje dl'zina stranice ac jednaki 6 i duZine drugih dveju stranica izra2avaju se prirctlnim bro-

'ievimaa 6/O, VII i VIII
vrstc, sa

razrccl).

U

kva<lratnoj mreZi 100 puta 100 upisano

jc bilo

ktrjih deset hiljatla brojeva.
Oznadirno sa nr zbir (zbroj) brojeva prve vrste (rctka), sa rr: zbir brojeva drugc aj zbir brojeva treie vrste, itd., sa atoo zbir brojeva stote vrste' Dalje, oznadimo sa b1 zbir brojeva prve kolone (stupca), sa b: zbir brojeva drLrgc kolonc, sa b.r zbir brojeva treie kolone, itd., sa broo zbir brojeva stote kolone.

Goran Dordevict, ui'. OS >Karadorde<, Topola (pohvall) Ljubonir SuZnjevii,,ui'. OS, r,C. Sto.jko [{akovski<, Banje l-Lrka (pohrala) Mitja Bensa, uc'. OS ,,JvI. Strukcl.j", N. Goricr (pohvala) Miroslar' \'lini(', ui. OS "N. Mrtic(, T. UZ:ce. (pohvala) Zora Suiilovid, ud. OS uDL D. Mi5ovicl<, e rirk (pohvala) Dubralka Nliljkovii, ud. OS >V. H ljcvae,,, Z?gr!-b (pohvllir) Nenad llid, ud. OS >Karadord:<, Topola (pohvala) Marko Modid, ui. OS Radlje ob Drava (pohvala)

OJredi brojnu vrcdnost izraza:

(at-.br) i k:-b:\

I

(rl,1-rr)'l "'-l

(r,160-b10e.).

20

2t

VIII
Posuda

4. Neka su duZinc strarricu .48,

It(, (-.{ redom

r., rr, 1r, a

duiine odgovarajucih

RAZRED

napunjena stopostotnim alkohoronr. 2 ritrc arkohora i dolijenro isto toliko dcstilov.ane vo-de. ovaj postupak odrijemo ponouinio jos'j.a,ii,n-', tL. odlijemo 31itre n-rjesavine i dolijemo 2litre distilovanc vode. Na taj nliin u posucli dobivamo 36ld otopinu (rasrvor) alkohola. Koliko litara otopine sadrZi ova posuc.la? 2. Neki trocifreni (troznanrenkasti) broj 33 puta jc'cci oti z[rira (zblr{a) Dokazati da je taj broj djerjiv sa 9. Zatinr odretiiti taj trocifreni broj. . i. Iz kruga duzinc po.luprednika (durjine porunrjera) r izrezanjc upisani j:irnrkostranidni rrougao (rrokur). ponroiu r iziaziti povriinu i zaprenrinu fiiplirs:J i lunren). tijela koje nastaje roracijom preosta!og dijera kruga or.o ""_ ieo'ni'iio-i. ..,,,"

je

visina /r,., ltu, h6, Krko
I

jc
u I

povrsina (ploStina) trougla
t,i,
I

p
l.

1

r'lr,, 1o intanto:

2P
/r,,

,

7I; )l'
-.

)P

2P 2P , /t.- - . ,, b ,
I

I "r,=. 1U^u-. h,, : h1, dobijanto

uslova
ob

srojih cifara

(znamenaka).

sinrct rije.

4. .zadane su dvijc kruZnicc, objc durjinc polunrjera (duzinc poruprcinika) r, kolc se dodiruju izvane. . . Konstruiraj pravac (pravu) koji sijede obje kruznice tako da onc na -njcnru odreduju tri duzine (duZi) jednake duljinc (duiine). Konsrrukcij, obrazloiiti. 5. Vidcti 5. zadrrtak za Vll razrcd_

ncjcdnakosti tror.rgla.

a,lt 6 b 61, I -16-36 6(h i 6) J(r Ako ic a - (r, on(ll inrartto; 6ib 6-tb 6ib 6t'b 16 3(r Ditklc, lrcba d'r budc c prirodan broj i , U,r-U Ovo je prenra , b. Oa:.-,r. trslovu ntoguc'c zu b, 6, c J, ili b. 3, c 2,ili b 12, c .4, ili b.. 30, r. .5. Medutim, prvi sludaj otpada, icr je neophodno da trougao bude raznostran (daklc, ne moZc biti a 6 i b- 6). Ostali sludajevi takode otpadaju, ier nc zaclovoljavaju uslovc iz
b

(tl)(

, odno5ntr -

Odrrtlc ic

c

5. Duti izraz

nroZc

Ja sc napi5c u obliku

(ur I az ) at :'''1 atoo)-(bt-: bz i bti-...-l.broo), a tojc.jcrlnako ntrli,.icrje zhir u prvoj zlgrarii (zbir vrsta)jcdnlrk zbiru svih 10000 ul)isu!rih hlojcr,;r,;r tlrkotlc izbil rr drrrgo.f zagr.aqli (zhir kolon;r).

YIII I{AZRi:I)
Re$enja zadataka

VII RAZREI)
r5) - t. Kak6 je 7 -7.7.7 4s:49 .240t.' to j. ,,,,u .''l.l0l, grJc sc 2401 i;rvljr 2-500 puta. Krko sc ovai proiivori zur.ri:rva " jc.lrniconr. to sc 710 ()(J0, ,l za\rS.l\':r nul()nr, ito znrii ria .ic tlei.iiro se tb.

l. Proizvod 1pr'dukt) iva broja koji se zavrsavaju cifronr (zrranrenkonr) . lopctlc.brojkojisezrvriavacifronr l.OvoslediiziinjeniceOije(tOa i l)00b -ii,, i l)
-i491 'l{01

l00ob. l0((?

.2'.Ltliirno trougl(1\c (ttoLutc) IIFC; i ABD (sl. l). I)okazuccnro tja gvi trpuglpti inraju jednake po drc sr;unicc i zahvacleni ugao (kut), l.j. tlokazaccrnr, .li ,,,',,ui p,,tiudrtrni (suklaclni). Z..ista, .48 ./J/i (s(ranice .jctlnog kvatlnrta) i /l(; ..1/) i.icr: jc

gdc .ie

R( -.1D i RG " B(-). Kako sLr ugkrri l/t/ji (-BG nrriir. lr' .ic -)...18(' r-; FBG = ll3()" (i,rglor.i plralclugranra ). sletJi d:r.ie .l IBG-::-8.4D. C)tud;r sletli da je GF BD,

8D

dijagonala detog plralclograrla.

3. Ako jc a duZina (duljina) srr.anicc lcstougla,

A

rt b duZina stranicc lrougla, ratla je f J'_-,
rclii'irre

. (,

1lj
4

_ h:y'!

su obinri orih figurajcdnaki.

pl je 4 rrl lr.'. Kulo su ri i /r pozirirne + , itlati dt jc 2 u b, tj. o a -l /r, sto pokuzuic tla

lllli 1r,,,..,.,,,t,, -1). .\' alkolrolu. Ukupnu lolicirra iisrog alkohola poslc clrugog plesipanja biic .r'--:-:.r-1 -t I ( t-j]lit:trt, a lo .ic prellu uslor tr 0,.1(r .t. l lrlo tlobijcnto jcJnacilrtr .r' .-: . 0,.1(r .r'. l)o:lc rlnoTcnju sa .r tJotrijanro: .r ( \.. --l)--.f (.t-- l) .0..16 ..r, ,r)1,,,,rn., (t :): 0,.16.\-'. Kitko su .i t .r. l pozrtivrre reliiilrc, bicc .t'--l 0.ri,r', odaklc jc .r' 5. Dakle, posuda si:dr2i -5 litara rast\'()l'il. 2. Nckl jc l00a I l0b ic traZcrri trocill.cni broj. Tada jc l00rr r l0b ir. -lj (a b i r'). Kako.ic tlesrra st..n. jcd'akosri delji'a sa .1, l().ie i l00a i 106 i r,, tj. trai-eni b...i, del.jiv su 3. Zlrog toga jc zLrir cilirra trvog broja dcljiv sa 3, pu jc a I b ; t .3 A. Akt-r ovo snleninlo u ptlietnoj jednakosti, dobiienrcr l00a r l0 h ) c--99 k, ;ra zakljuiujcnro da jc tra7cni broj deljiv sa 9. Stoga jc u ih tc .9, ili o-r D ic-18, ili uibl'c 27. Kako jc .11 '9,297.1-l(2,9r7). .r..1 .18 594 :13(5i9i1) i -ll'27,, tt9l ,/r :l.l (8 i 9 : 7), izlazi da je rra2cni broj 59'1. 3. Oznaiinro sa R i /1 duZinc polupreinika i visinc konusa kojt nastajc rotal-r' cijom iseicncrg jcdnakostrani-nog trougla i izrazinro ih prcko i fi ') r: .{/ rl.1
r'e lrrtt

l, Kaela i'd .\ irlnra alklir,,l,r

,'clll.i,,-nto J

litr,r irloltletlo 2litr.r '.,.(11.u r,r.,[\onl

l) litara 1 r

r-istog rrlk.hol:r, t.j. rlobieemr) rast\Lrl

,.d

(

t

I

.

(tidcti t'sctti'ctti tl(rtlFil() Illr sl. l).

23

Zaprenrina tcla je razlika (diferencija) zapremine l.rpte poluprednika r i navedenog konusa:

VIII RAZRED

.1 123 v.- -rt---.- R2tH:. r3t. 3-324
PorrSina tcla jednaka konusa,

l. Prvi traktor nroie izorati nelo porje za l5 sati,;r trrugi za r0 rati. Naliorr jednog sata. oraria pr'im traktoronr u ponioc je dosao dr.ugi i'r.aktor i zajetino su poorali cijclo polje. Koliko su sati ovi traktorl orali zajedno? . 2. Dvije razliiite kruinjcc diraju krakovc pravog kurr. Kolikijc'ornjcr tluljrl;r polunrjera manje i vcie kruznice, akojedna kruZnica prolazi srcdisteni,trug"':
st.
2,

jc zbiru povriina lopte i 25 lj. P ,1 12r:-R2r'rR;.2 R:--r2ii.

4. lzvriinro analizu zadatka. Neka su Nr
krr.rZrrica na traTcrrc oclscdke.
;1

Ako sa .r oznadinro duZine ovih odsedaka, onda duZinc
dakle

i N:

podnoZja visina iz bentara

tToinif I)okazi

rA'r i ,4:N:

iztt<rsc

ps 'l

.t

,

AtNl-trryr. yufo

200, a_volumen je izraien istim brojcnr kao i zbroj reciduljine rriju bridova iz istog vrha. Koliki-jc'olunren kvadra? da taj kvadar nije rodka. . 1,.8, Cako jc: A 8,..:C-- {1,2, j, 4,5,6. j,8,{)i,.-.t ,,!= . -4.^Odredi.skupove il,2,3,6,'1,8|, Ar t(' {t,2,.1, 4,5, j,9tt. Ai" U' t,l ,:1,.."1 C,:ll'. ?'i. .3 vri.ied.nosri

oploije kvadra jr'

jc

S1.4 1-,S:,4: (polupreinici), sledi da su pravougli (pravokutni) trouglovi .4 1N1S1 i A2N252 podudarni (sukladni). Otuda izlazi dlt jc SrNr :S:N:, pa je dclvorougao ,5152N:N1 pravougaonik. Dakle, bic'c N1N2-=-2 y, ,u kako je AtNr'=.x12-A2N2, dobijamo 2 x:2r, odnosno .r.:r. Sada sc nro2c jednostavno izvrSiti konstrukcija: trougao A131T jc jednakostranidan i prava (pravac)

I{a,ienja zadataLt

VII i{AZ}TED sl,
3

A$1 jc

paralclna sa ,S152,

5. Vidcti rcicnjc 5. zadatka za

ur=enike

VII

razreda.

ZADACI SA REPUBT,ICXOC NAT"IECANJA UEENIKA OSNOVNIH SXOU SR HRVATSKI'
odrianog 28, svibnja 197E. godine

Na republidkonr natjecanju udenici VII i VIII razreda su rje3avali po dvije skupine zadataka. Prvu skupinu dine lakii zadaci, pa iemo stoga ovdje rje5iti samo zadatkc iz druge skupinc.

--l>.0, slijedi da je i I --1,:;.0, a jc i -r-.0. Slic*no, ako jc .r7....-r'F)'.(),. -r, tiobi'anro tltr jc.r.-:0 iy>0. TraZcni podskup P predsta\,ljen jc u koordinatnoj ravni Srafinrnorn ploSlinorn ( sl. I).
senrirn iinr

Ncka jc .r1'',.-. , J'<."r --)'. lz -r 1 .1'<.r-;' dobivanro 1'..-0. lz .l7 <-r -l y izlazi x (l-.r) >' .-,1,. Keko jc prema prethodnonr zakljudku

l.

sl.

r

st.:

VII

RAZRED

1. Ako je zbroj dvaju cijelih brojeva veii od njihova produkta njihove razlike, lada su ta dva broja suprotnih predznaka. DokaZi.

i

nranji od

Neka je S-{(.r,.r') :.\'aZ, }', Z}. Odredi podskup P skupa S kojeg djne svi oni parovi za koje vrijedi da je zbroj njihovih komponenata veii od produkra komponenata i manji od razlike prve i druge komponenle.

2. Medu prvih tisuiu prirodnih brojeva koliko ima onih koji nisu djeljivi ni sa 4, ni sa 6? 3. eetverokut ABCD je centralno simelridan. Opseg tog detverokuta je 12, a duljina jedne stranice 3. DokaZi da je ABCD romb.
4. DuZina ,48 duljine 8 je promjer polukruZnice sa srediStem u rodki O. Nad polunrjerima AO i OB kao pronrjerima nacrrane su dvije manje polukruZnice s iste strane,4B kao i velika polukruinica. lzradunaj ploStinu kruga koji dira vecu polukruinicu iznutra, a nranjc- izvana. Konstruiruj taj krug.

2vi

ukupno 250 ii66--8:1, tj. ima 333 bioja cljeijiva biio sa q. bilo sa 6. (oduzimonro brojeve djcljivc se 12, icr su oni u ztioju-250-. 166 rai'unati tir:t putu). l)akle, (167 brojeva iunrcdu prvih lisu[u nisu djcljivi'ni sa 4, ni sir 6 (sl. 2y. 3. Naspranrnc stranice detvcrokula sukladne su zbog simetridnosti: AB. cD i-BC- AD. Ako duljina slranice AB izrosi 3, a durjina srianice BC je .r. onda iz

. . .. ?i .Prikazacenro pomoiu Venovih dijagrlrnra skupove br.jcia djeijivih s. 4 i djeljivih sa 6. P'esjck ovih skupova su brojevi djetjivi ia 12 (NZS za +-i 6je t:), Do_tisuie ima 250 brojcva ljeljivih sa 4, 166 t rojeva .tj"tjiujtr sa 6 i 8.t trroja dleljira sa l2..Dakle, ima

ljirru

6- l2 dobivamo da jc'.r l. -1, pa jc ort rorub

Dirklc, svc srranici c*etvc'rokuta

rtllcrr

inraju dLi-

ni trokul OCS (sl. 3): (2 i.r): .2: i (4'.-,r)r. Odartlc
J

4. i'ritrrjcninrtl I)ilagorin gri>iriuk ntr pra!()kut-

jc .,' 4 ^ Da bistrro lonstrlrintli trtT('nlt I.:ru2nicu ilebu kortslrLrinrti okttnricu C)D i otlrt,Jiii lotku S
lrtlvLr tla duljirra drriinc.\'/) brrde
4

l

c0

5t,

3

24

25

VIII RAZRFD
nuljr. l drugi izorc 16 PolJa Ako stt jcdoba trakrora orala .r sari zajedno, onda se dati uvjct moze zapisati Lr obliku

ZADACI
ODABRANI ZADACI
Ovi zadaci treba da vam sluic za vcibu i priprcmanjc za ma.tenral.iaka takmiccnja, kao i za rad u matemarickoj sik ui. Oaairun, zaqa.r ntsu tcskl I moze da ih reii svaki uCcnik koji rcdovno prati naslavu matcmatikc u skoli. Zadatke treba samostaino da reSirc, a t-ray5gc{rl rerullati j uputstva ncka vam sluzc za kontrolu.-Za uaenikc toJr s_aUu rcsenja Kor,/tsrurih zadatakq prcporuCljivo jc da prcrhodno rek-Odsbrone zadstke, jer su oni IakSi -od kontiursnih, pa tvaj rad predstaylja korisno uvczbavanjc.

l. I'rvi trirktor

za jedan sat

izorc

ll

iS

natlTbc: ls 20

,{ .\

l+
15

Odlvtle je

'r

8.

2. Trokutovi AOS i OAtSr su istokraani pravokutni (sl. 4). Ako cluljine polumjera manje i veie kruZnice oznadi'

mosari R.ondaje OS- rl I i OSr Rl l.KakojeOS' -. OSr-R, dobivamo: ,l/2 -'R t'l-R, odnosno rl'2-R

A) Za uienike IY i V razreda Zbroj (zbir) tri broja je 230. Zbroj prvog i drugog je 80, a zbroj prvog . 12.E5. je 180. Odrediti te broJeve. i. treieg
0

(l' 2-l ). odavcle

" ;'-\'

'.,,nt

sl.

4

12E6. Jovan i zoran imari su ukupno 30 dinara. Ako bi Zoran dao Jovanu onoliko koliko Jovan ima novca, tada bl Jovan imao o"i puta .unj. oo iorunu. Koliko je imao svaki od njih?

ac): lll .-2OOi V-ahc-i ,' t:'. Prvi uvjet, poslije skraiivanja sa 2 abc dajc: acc l I ..-100.. I --Ii--: Smeniujuii lijevu stranu sa V, a takode,i abc' dobivamo: cebabc
3. Koristeii se poznatim formulanla dobivamo sledeie uvjete : 2 (ab -i bc I

. .1297, Trebalo je da udenik poderizamisrjeni broj sa 2, pa kvocijentu (koricniku) da doda broj 6. Umesto tosa onJe. t{ bloj pomnozio i" I i 0"6'ij."id'p"-arttu (proizvoda) oduzeo 6. pri tome je doblo isii iezurtat. odrediri;ilJr.i;i "J
ukupno 40 r vode. Ako iz prvog suda prespemo u drugi tri puta vise vode. Koriko je uiio-u wir.o.f, ,uour 12E9. Koliko se kvadrata moic nadiniri od l2 jcdnakih itapiia? Navesti sve
12E8. dva suda je biro 5 l, tada ie u drugom biti

u

6.;j.

L'-,----- odnosno V'?' 100. Daklc,
V

r00

Z

10.

sludajeve,
-b

biti todka, jcr bi u tom sluiaju vredile jednakosti : o Dati c-,0, pa nc bi bila mogucna jednakost 2(ab I bc I ac)= 20o.
kvadar ne nro2c Predstavimo skupove A, B, C pomoiu Venovih <jijegranra. Najpre vidimo da skupovi A^B i AOC nerlaju zalednidkih elemenala, pa su djelovi koji na-slici 5 prekriuaju ,ua tri skupa, tj. skup A(',B^C,a takode i skrrp 8OC prazni. Potom upiSemo elentente I i 2 presjeka A: tB tt dijagram, kao sto se vidi na slici, a takode i elemente 3 i7

B) Zu uienike V
€lemente skupa C ako

i yI razreda
Odrediri

4.

.

1290.

Dati su skupovi : t:{,

B:{y,.yGN, 4(y<9}. f CN,x<7}; je: C:{z 1z''-N, i:*-y', xe),'i€Bi.

1291. Odrediti koja su od darih tvrdenja istinita:

piesjet<a nrenti

nrenli skupa

AaC.lz A''. Bi ANB\- rCvidimo da su 4 i 9 C,aiz Ar Ci AaB"'Cvidimo da su (r i8 skupa B. Preostaje jo5 da zakl.iLriimo da je 5(:1.

ele-

a) {100-50 :2, 32.16}e{8. 64,2s, (|_| ) I ll}; b) {(6-6) : 1, (7-7) . 1, j2 . tz . (tz_12)} Co; c) {(111-ll) : (28-3), 4}C {1}.

cle-

sl.5

_-_--1.39-?. X. M i l/nX:N.

D-ati su skupovi:

M:{o,b,c,d}; ff--{a,c}.

Odrediti skup Xako je:

C) Za uienike VI
1293.

i WI razreda

dekad.onr prikazu broj z je troznamenkast (trocifren). znamenka (cifra) stotica jednaka je znamenkijediniia. tsroj n je djeljiv ." li. o;;;;itl *"L.oi.u" koji imaju navedena svojstva.

u

. ..129.a: je djcljiv sa 333. a koji

odrediri najnranji prirotrni broj d'ije su znanrcnke (cifie) sarne jedinice,

1295. . .U.trokutu (rrougru) jc,prvi kut (u-g-ao) iednak kuta, a treiijejednak zbroju (zbiiu)'prva

ova.

koli{isu unutranji kutovi togiroiuta?

dvenra sedminama drugog

26

2t

D) Za ut'enikt' I'll i YIII ra:reda
129(r. Uicirik nrora 105 ponrno)iti s tlvoznuntcnkastjnr (tlvcrcil'r'cninr) lrrr'Jclrr, koji inra znanrcnku desetice tri puta veiu od /nanrcnkcjcdinicc. U droznantcnkastonl broju uienik je zamjenio nrjesta znainenkama, pa je dobio za 5670 manji rezultat. Kojinr brojem je trebalo da se nrnoZi i koliki je toian produkt (proizvod)'l 1297. Na natjecanju jc l.l udcnika rjeiilo sve zatlllkc, -11o, tid'cniLa jc rjcsilo neke zadatke, a l2ll. uicnika nije rjeSilo ni jedrn zatlittlk. Koliktt.je ui'c'nika strdjclovalo na natjecanju'l 1298. Unularnji kutovi (uglovi) ronrba otinose se kao I :2 : I : l. Dokazati da visinc romba konstruirane iz vrhova (tcnrcna) jednog tupog ktrtrt dijclc r'.'ctl dijagonalu na tri jcdnaka dijela.

KO TTKPYCI-I 14 3AIIA
(Jatr )alautr c\ Hatl(rBent npnq!crher() 3t cil\r()crll,rrtlt laJ,til[\ \,rc,rtrNi xo)H cc ] eehoj rtcpu xsrcnccyjy ril \rilrcMarrx1. Peur{ue cBaxor latarKa 6xhe objan.reuo ca nornHc.M oaor pcruaBaolta xojl 5y,re nocnao cacBfiM raqno u ilajfrone o6fta t.roxeuo peurerbc y roK) flpaxx 2O aara no utjrlcky nucra. llrtcHa orrlx peuaEarala rojn loura_ry 6ap 5 f,pasil,rtlt\ p!urerLt tsoilNlpcnH\ laaaraKa 6uhe oirj:rol,crra yncx iloluro cc otr lLil\ nptrve no yx!.nHo 5 raKs{\ peucrua. Ccu Tora he y nocfe,t*eM 6pojy ,rxcra la ogy uKojrcxy ro!trny 6arr noce6so o6jasrucsa nveHa Haj6onrx peuaaaraua, la xoje cy npe:aaleae Hoayatre Harpa.ue, ?euaaajre nocraBnele 3aqarxe tr uaDBTe Dl y uro ochcrt 6pojy .\furievauucxrt.rr 1ucuy. Pewa1aoul N{or y rocraru peraxuajx peue*a caMo otsHx 3alaraKa Kojr. (t uFCgeullc'tu za ftu\os patpcg u ta y\e*uke csux pa?p(ga. 3anarKc peuaaa.,re caltocra,tHo, He rpaxehH nortoh tsH oq xora. Clrrre lrpralTe npeuH3Ho, a peue16a n(uxre o6pafroxeHo H cKrKo. Ha jexnou .r{cry nantrpa rpe6a HanHcaru ca Hcre crpaBc: pc:ntr 6poj, reKcr ts xolln-lerro peuebe calro no je,auor ta-

I

TT

E) Za ult'nika VI]l ra:rt'du
(zbir) ta tri broja ncparun broji' Obrlzloiili
tr300. Visina jcdnog stuba 1299,

Akoje produkt (proizvod) tri cijcll broja ncprrrrn broj, da li jc i zbroj
odgovt'rt'.

izntr:i

)

jc za 25 mctara duZa od sjenke nranjeg stub:r. Izraiunali duljinu (du2inu) obje sjenke. 1301. Ivice kvadrata stoje u omjeru I : 3 :9. Volunren (zaprenrina) kvadra jcclnaka jc volunrenr: kocke dije je dijagonala 313 ' Ztt koliko se razlikuju oploija (pt'i r\irrc) or ilr tijclrt? I:) Zu uftnikt, .ttih nt:rulu
1302. Duijina (duiina) koraku odraslog iorjcka jc 75 cm, a djc'teta '{5 cnr. Koliko koraka ticba da naiirri dijete da bi preilo put koji odrastao dovjek prcdc sa 900 koraka?

O

risirtu drugogstublt. Sjcnl*a vcceg stuba

tilleJu\t(Ht)\t' uaaogelu I2eilclJ tt oge.behet uxortyt tt?au,t, u Kl,hny ag2<t,1. llenortrlIit pcrrJcr!,i. x]ir H peuer$a 6cr o6patioxe$a. oJflocHo 6e3 flyHe anpcce nouHDaoLia, rehe ce yrrnrarn J,or_:rnP. Coa peuetsa xoja ua-rere xcroBpeMerocraEure y je.aau xoRcpar HdolllaGt{re I\ rri' rirpcai, Dcraxuxje ca HaSHilf,o\t,,KoxrypcHx 3atatlff,,. Ha nottcfttrix xoDcpra ltaBexHrc co().,c rr!c, rrif:r)_.r). H pllflc.r. Peuega;atalara lrl oBor 6poja xlicra rpc6a nocnarrirrajxacrrrjc rO 5. ll. l97t.r.

f,arxa x caaNo peucBe rpeba noTntrcarH iiyilug u\t?Hov

u

tl)

3a 1,1a4xac IL'- tt V putpqta

Hcio lHayeEe 6il-ro .la
of)pal-loxHrH.

.lli8. Ko.'rnro uNta rpould,pcuux (r'porualrcHKacn!x) 61111c;:;'r(Iu
cL.

'll{irjy

c.ncBil rra,itcctro, 6u..rro r/IecHa rr;r,; .:i..,':' (),19sr,rrr

nj\r:rtv

f303. U pravokL:tnu (pravouglu) tabelu, prikazanu na sl. I, upisano jc l2 trrojcva. Utcnik je zlrrajao (sabirao) brojeve u svakom retku (vr:ti) u svakom stupcu (koloni) i dobio zbrojeve (zbirove) kao sto je prikazano na slici. Dl li su sva zbrajanja toi'no izvr\enit?

"189. Cnarn yqeHHK jcJror oJe-bcrbl pa,rn y no jcaHoj o;t ccrux.iir: .!rrir.i,.il)rr.).t, peuilraropcroj, vareuarnvxoj. flotrraro je: y cearoj oA oBHX ceKqHja pa.qrr Bciit 6poj yrcuxxa ror o-le,.bclta, Spoj yverrnra liojH panc y cBc rpx cefliu.i.l j('.rilar: jc 6pojy yueHuxa roju pa:re y rro aBe ccrqnje ujearrarje 6pojy yvexNxa xoj' pi,1c c,:rrrt, y no je.[Hoj ceKuHjH. Ko;lxro y roM o,qe;bclr,y HMa yrIeHHKit, aKo jc lbtrK()R 6poj

gehu o.t 20

n

rlrarrn

or

40?

JyjlapHa (cyxra4Ha) KBajrpara'l flpu,roxnrn upTcxe cnrx c,lyuajenil.

490. Ko,rnro he crpaunua nrvarn $urylia xoja uaclajc Kao upccl-K,tnit no-

1304. Dat

jc kvadrat

,4BCD. Ncka

-r"

bilo kojim dvama vrhovima (tr'mcninra) kvadrata. Naci sva rjeienjl fornrulc .y I .y (.y je okontito na

i I'oznadavaju

pravce (prur'c') odredene

.l ).

l{czult:rti otlabritnih zutl:rt:rli:r I 285---t-f0{
1287. Zami5ljeni

1293. TrlZeni brojcvi su 525,555,585. 1294. lll lll 11t.1295.20',70',90'. 1296. 93. 1297. 25. 1299. Nije.1300. Kraca scnka jc 75 rl, a du7a 100 nt. 1301. 258. 1302. 1900 koraka. 1303. Sabiranje nije dobro izvrSeno. 1304. r .,48, a y:np ili 1'=.Br-,

10, ll '- -s0, lll 150. 1286. Jovrrn 5 din., Zrrran din. - 15 brojjc 8. t288. I - l5l, lI -'251. 1289. l, 2 ili 3. 1290. C.-il, 2, 3). 129!. Istinircsurvrdnjepoda)ic). 1292.X-{itl(,a,c},{a,b,c},ia,c,d}, Ia,h,c,dl ,\.
1285.

I

,tHTn tbltxoBe roJHHe, aKo ce iria .:la ce y noc.jre.lFr,c l'pu rolltHe 6poj rognua cecrirc yB!'K canpxasilo y 6pojy ro.lNrra frpara.

B) 3a tucrtuxc V u VI palpclla llarn cy cKynoBn: .4:11,2,3,4), 8... it, 3, 5}, C'. it,.1, 5, oi u /) --11, J, 6, 7). O*rpcenru cKyn ,tf xojn ucrryr+aal yc.[oBe: M: ,tM , fi, -,4, (B\. .' !)\, (.a, rC) M:O. .192. 36rp (t6poj) ro,rnrra 6para u v.rafc cccrpc ulrrocu ll ro,tuHa. O.r!-.c.{91.

(') h

Sut'rtuxt, L'l

u M pulp(lta

ztttm
28

x:AC i y:BD,

itd.

493. Ha HeKo-irHKo .rlHcroBa rrarrHpa HanHcauu cy 6pojcnn l- I nrrn -l (rra LBaiio\i triurahyrroje-tan6perj,. ]6rp(r6po1)crrrr rrrr6pojcualctl,rrb[\i)Bnpi),r]Bo.1 (rrpoAyxr) je l. AoKalarr ]la je 6poj lncrona AerbilB ca 4.
29

I,I:paqynarn yrroBe 4 n p aro

494. Cnr,rcrpa.ne cycerHHX yr,rona (ryroea)

jc

t

"-13

J2' ?2' 22"

u 0 ynpaBHe cy jeana
'

H1

rpyroj'

Ii

495, y
(xyroga) 496,

VII u VIll paTlt('lla jel1rrorrr rpoyr,iry (rpoxyry) jc pa.r,rnrir ruajy yilyr llaLxft'Hx yr-rloBa 3 "i'.I[ora'larrl :\aiec-^(==9O'' jerHak? rpocrpyKor\'l rpefiev yr:ty, r.i z-! ' D)
7a yuenuxe

3. Koliko je metlu prvih 10000 prirodnih brojeva onih koji se zavr5avaju sa mogu biti zapisani u obliku 8'1-5/(x,r€N). 4. Dokazati da je n (n: i-5) deljivo sa 6 za svaki prirodan broj tt,

5. Dokazati da zbir kvadrata 5 uzastopnih prirodnih brojeva ne moZe pledstavljati kvadrat prirodnog broja.
Relenja. potpuno obrazloZena i uredno napisana, treba poslati najkasnije do 15. I L 1978. g. na adresu: Matcmatieka sekcija OS .,Nikodije Stojanovii-Tatko', 18404 Donja Reeica. Resenja ie pregledati komisija, sastavljena od nastavnika ko.ii rukovodi sekcijom i dva njcna llana. Na predlog te komisije redakcija Matemattekog lista nagradiie po\iljaoce (sekcije) triju najboljih odgovora koji sadrZe resenja svih pet postavljenih zadataka. Prilikom slanja relenja poZeljno je da dlanovi sekcije koja ih iale iznesu i izlcsnc podatkc o svome radu, kako bismo, pri objavljivanju rezullata ovog takmidenja, nrogli ponesto i od toga

paln'ulr ,"^ o.noorun. l4'rpi'ryuar' ;6up yr'roaa (l6poj ryroea)
B H

Lyx (ayxuua) roja cnaja cperutrlrit

ocHoBHqa

l pane-]a jeaHara je. no''ryHa

uarroj oc'o-

UI{.

E)
,",n"u no"toj" 497. naro je ner

3e )',tt'uuxc

V

III

pa)pcga

ttpoNreoJ'l,tlHX IrpHpo^1trrx 6pojera Aoxalarx ga Nrcby 6ap aoa rar<na 6poja aa jc rb[xosa pasnHKa ae-,lrlea ca 4'

da objavimo. Mole se nastaynici da prilikom rcSavanja ovih zadataka nc pomaZu svojim utenicima, ali da njihova resenja pre odasiljanja pregledaju i overe svojim potpisom.

je 498. Aar je rpoyrao (rporcyr) A BC v ragra M Ha crpaHuuu AC (lawa M uruefy A u C). kpo: ravry M noayh' npaay (npaaaU) ,l xoja ltary rpoyrao Aent'l
Ha aBa

NAGRADNI ZADATAK BR. 58
U poznatoj knjiziza decu >Alisa u zemlji duda< (koju je napisao nlatenrat;iar Carls DodZson pod pseudonimom Luis Kerol) na jednom nlestu sc postavlja sledeii zadatak: >U bici je uiestvovalo 100 gustara. Od niih je 1O izgubiio po icdno oko,75 po ledno uho,80 po jednu ruku i 85 po jednu nogu. Koiiki je najmanii hr'tj llusara kojima se pri lon moraio dogoditi da i:gube istovremeno po jedno oko, po ied;io uho, po jednu ruku i po jednu nogu?<< Odgovor poslali sa obrazloienjenr.
pisanje 2O/. onih koji po5alju takva reSenja. Izbor nagradenih biie izvr5en Zrebom. Resenja poslati na adresu; Matematidki lisl, p.p.728, ll00l Beograd. Na samom radu obavezno treba napisati ime i prezime, razred, odeljenje, ime ikole i postu (sa postanskim brojern). Na kovertu (omotu) naznaaiti: Nagradni zadatak br.58. Resenje poslati najkasnije do 5.
1978. s.

no

noBpruHH''t

(nlorurHrrr) jc,'tttaxa ,'lela.

F) 3t

y'ut'rutr;t' ('Bu.Y

pct

tP('90

499, AaHac je cpeua. Hvavo qacoBllllK KojH .DaHac y noaHe noraryje iavuo upeve. HacoaHHK cBaKor ,Iarra ltanpeilyjc no 5 NlHHyTa, u TaKo pa,[H llenpeKH,lHo

roanHy AaHa. KonHKo nyra ce .l1ofo-tt'l.tlo y nporeK.qoJ roAr,rHH ra qacoBHtlK norloBo tloxaryjc raluo npertc'l .II.a
,ru

onor rera 03llaLlHTH 6pojeerllra l, 2' .1' 4, 5, 6, riiro aa r6uposrl (;6pojesu) bpojena y reMeHHMa cBHX rpoyrnoBa (pavyHajyhu cBaKH rpoyrao noce6Ho) 5y:ry jegHaxlr r'refy co6olt? Oaroaop o6pa;,roxnrn.
TcMeHa (BpxoBu)

je raaa 6u,ra cpena? 500. Ha c.r. Ije npHKaliiH oKracrflp, rj. re.no orpalrHqeno ca 8 rpoyr,roea (rporyroaa). Mory "nrr ce

Za tatno

resenje

ovog zadatka bicc nagradeno marematidkim knjigama

ili

priboronr zr

@
si. I
bio

ll.

Mole se ditaoci da

samostalno,

iz

svake Skole Salju re5enja samo oni utenici koji su zadatak re$ili

MATEMATIEKA RAZONODA
]VII SMO TH RESILI

_

A

VI?

Da

li

ste dovitljivi?

Matcnratidka sekcija o.i >Nikotlijc Stojanovit-Tatko< iz Donjc Redice dostavila nanr je zaclatke koje su njeni dlanovi resavali u okviru teme >Zaclaci iz elementarne teorije brojevuu. Pozivaju se dlanovi drugih nratenlatidkih sekcija da ih i oni re5e.

nr-injen pri odreclivanju njegovih prostih delilaca.
2. Pomocu J razliiite cifrc, koje nisu nula, obrazovani su svi nroguci tlocil'r-cni blojcvi. Prittlnr jc utvrtlcno tl;r jc zbir dva nrjveca od njih I 444. Kojc su tc lrepoznatc cifre?

l. Odrediti broj abcd

po nezavrSenom zapisu koji

jc

abcd fcga abc nt.f

e

l. Sto Zetona, obeleZenih brojevima od I do 100, postavljeni su po redu jedan pored drugog. Svaka dva Zetona koji se nalaze pored istog Zetona mogu medusob;ro da zamene svoja mesta. Mogu li se ovi Zetoni dovesti u obratan poredak, tako da prvi dode na mesto poslednjeg, drugi na mesto pretposlednjeg, itd.?
nacrtana prstena, levi i desni postaju slobodni. Ali ako se presedc neki od ova dva prsrena, ostala dva ostaju povczana.

il
('

2, Ako se presede srednji od tri

30

3l

I
Kako nrr'gtr biti nrcdrrsotrro ispreplcterti
rcLra olri:rsnil

lri

prstctta, pa da uvck, dim se bilo

krrii od njih prcsecc, ostallt rlvrt ll():ititnu slotrtlrlna'l Na .jc,.inakin-r komadinta karlona ispi5u sc brojevi l,l, l,4,5.6,7,8,9 i 10, Jr1 59 ti kilrtoni poredrju jeden por-cd drugog tako da njihove neispisane stranc

J.'I

i slcdeiu

))ttt.rdiolliL:;tisku<r l'cStitttr.

dodtr gorc. Zatinr onaj ito predstavlja rnadioniiara premesti nekoliko kartona (jedan po jcdan) sa poietka reda na kra-i rcda, pa izade iz sotrc, s tirn Sto prethodno reknc ostalinra da, dok on ne bude u sobi. izvrSe proizvoljan broj isto takvih prerne5tanja, no ns veci od 10. Z rtim se izvodai ove veStine vraia u sobu i, ne traZeci nikukva ob:ncitenj:r, podi2e karton na kome sejavlja broj koji pokazuje tadno koliko I)utr 5u ostali izvrsili premeStanje kartona u njegovom odsustvu. Kuko on to mo7e da postignc?

se moze samo pribliZiti, najviie tollko da se posle toga naCe neposredno pred njima. Zaio se ne ovim sluCajevima neiemo ni zadr7ari. No, lal..o se dokazuje da vuk ne rr-ioie spiediti ovce da zauzmu sva polja u drugom redu ni ako na podetku igre zauzme neko polje u 5. ili 4. redu (uz prerpostavku, neravno, da olce ne iine odigl,:rir:o bcsniislerre poteze). To moZe svaki ditalac sam da dokbie. Stoga cemo sc iad.l.3ti safiic na slulajevima kaCa vuk na pcdstku igrc zluzme ncgo

u drugom redu pre ncgo Sto sam dodc na potez koji bi ga doveo u drugi

im

red,

ncktr L:or.ie u 3.

pomer;r,jem o'/ce sa lana2D, Odnosn,> sa te na 2f ,tttk ce biti onernoguclen da ostale ovce omcta u njihovom naprecio.,arrju: istc tako. ako sc r'.1i,. posiar.i

iii u 2. redu. Ako se vuk na podetku igre postavi na polje Jo ili

r-,a

polje

3.1,, onda

I)r's nratcnratiikc igre
Igra ,,ruk i ovce"

na polje 3 e, posle pomeranja ovce s.?l I c na 2 rl vuk ie biti onemogucen da ilta udini. Ali ako se vuk postavi na J c - onda n:i prvi pogled moic izglci.lari da on dak u svakom sludaju moZc da pcbedi! I, zaista, ako se i u ovom sludaju ovcc pofnu ponicrari onako kec Sto lo, s obzirom na raspored belih polja, izgle.il najprirodnije, rj. naprcd i polu-

desno, pokazaie se da 6e se vuk moci probiti izmedu njih, pa ma po kom redu da se izvrii pomeranje ovaca. No, ako se najpre izvrSi pometanje ovce sa Ig na 2l onda vuk moie sem ako se reSi da sasvim beskorisno pode odmah unazad da se poineri- ili sa 3 c na 2b, ili sa 3 c na 2d. A u ovim sludajevi-

Nil sahoisLt4 tatrlr, obrCno postovljenci otraktt kao ito sc to vitli na sl. l, stii\c sc nx bcla polja u prvonr redu ictiri jcdnaka predmeta (npr' bcla dugnrad' kanreniici), i oni ce u ovoj igri za dvoje predstavljati ,,ovce". Sent toga se, nit bilo koje drugo belo poljs, postavi nckakav drugi prcdmet (recirno crno dugme)' koji ce predstlvljati ,,vuka". Poslc loga, u toku
igre, vuk i po jcdna ()vca ntogu sc krctati,

- 3to iemo to poke.zati, vuk neie moci sprediti ovce da sve one predu ma, kao odmah u treii redl Evo, dakle, poteza do kojih n-'oie doci (ako sc ne uzmu u obzir i oni koji su odigledno besciljni ili Stetni po onog ko ih Cini) u ovim sludajevima. Kratkoie radi potezi vuka bicc obeleZeni kurzivnim slovima.
2d

nidno. sanro sil jcdnog belog polja na suscdno 7 belo polje, i to ovcc iduci sarno napred (polu 6 levo ili poludesno), a vuk bilo n:rpred ili nazad 5 (onako iao Sto je'to nn.nid.n., ,t" tt. ll. pt"i L potez imaju uveli ovcc. 3 U ovoj igri vuk nijc krvoloian i ttc Iuo2 Zc da ,,pojede" nijednu ovcu. On pobcdujc ako, I krecuii se onako kao sto jc to predvideno, uspc da se probije iznredu ovaca i da stigne u gh o b cdcf prvi red iahovske tabie. sa kojcg onc polaze. st. I Ovcc pak pobeduju ako uspeju tako da opkole vuka, da on ne moZe nikuda dalje da krcne. I, nokazaie se da ovce mogtl, ako su ,,pamctne" .-- uvek da pobcde vuka! Da bismo ovo utvrclili, trebalo bi da proudimo svc situacije u koje nrogu doci vuk i ovce. To nije jcdnostavno, no, u svakom sludaju moZemo poii od sledeceg: ako ovce uspeju tla postepeno zauzmu sva detiri bela polja u tlrugom, trccem itd. redu i da pri tome potiskuju vuka stalno unazad, on ce sc nap-osleiku naci u osmont redu itada ii5c neie imati kuda. Njcmu sc to' da trrrtic opkoljen ovcarlta sa svih strana, tlloZc dogoditi i pre toga, ali u.ovom slur,-aju ie sigurno izgubiti. Prema tome, treba videti Stir lreba ovce da dinc, pa da postepeno naprcdtiju, a da vuk njihov ,,front" ne probije. Ptclposlat'ittto rl,t vuk, t)r p()C€tktl iglt-', z:turttte tlclo lloljs tr 5,' T rli ('redu, U ovgnr sluCalu, oiigledno, on nc nloie sprcClti ovce da zauzntu sva polj:ir 32

naizntc-

8

ili anilogoir naiin nroci razvijati sarno riok o',,ce ne stignu u 6. red. Jer, vec kad on: krenu iz 5. reda, vuk vi5e nccc inrati s,,a one i;,oguincsti za kretanjc kcjima :c Cotlc koristio. Ali zato il nje4ov poloiaj fcsiati rime sarno teZi, a ovce cc 1;61 lxl::: ll,rdi da ga opkoic izlrobe.
svcmu na ovaj

L lg- 2f,3c - 2b, le-2d.,2b-3o, la - 2b, J, - 4b, - 3c,4b - Jc, lc - 2d,5c - 4d,2d - 3e, itd. 2. lg - 2f, 3c -- 2b, lc - 2d, 2b - 3c, la - 2b, 3c - 4d. 2d. - 3c, 4.t - Jc, lc -- 2d, 3c - 4d,2d - lc, itd. l. lg- 2f, 3c - 2d, 2f -- 3e, 2d - 3c, la -!2b, 3c - 4d, lc-f d,4d-5e, le-2f,5e-4f,2f -39, itt1. I tako, kao lto se vidi, ovce cc i u oiom sltrda.iu nroci postepeno da naprcduju; a da se to n:oZe postiei i ako na pcdetku igre ruii zauzme neko polje u Crugom.rcdu -- oslavii€mo saminr ditaocima da dokaiu. Me<lutim, treba irni:|i u vidu da ie se ova bitk-a i:::nedu vuka i ovaca u

E. L{.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful