You are on page 1of 18

AnluI,nr.1(maiŭ2013)

Cuprins

Editorial/3: Tsinâvini diIanulaGheorghe Interviu/4-7: MariusMarianȘolea diIanulaGheorghe
Editorial/3:
Tsinâvini
diIanulaGheorghe
Interviu/4-7:
MariusMarianȘolea
diIanulaGheorghe

Noima

director:MirelaSimaBiolan redactorshef:IanulaGheorghe
director:MirelaSimaBiolan
redactorshef:IanulaGheorghe
Poezii/8-9: KiraMantsu, ditvolumlu„Ainodekam” Armânjti-anami/10-12: PituGuli shRepublicadiCrushuva
Poezii/8-9:
KiraMantsu,
ditvolumlu„Ainodekam”
Armânjti-anami/10-12:
PituGuli
shRepublicadiCrushuva
ddiiMirelaSimaBiolan
Pirmithitrâficiurits/13:
„Armânjljshmuntsâlj”
„Custandinŭ”
Tupruistami/14:
GeorgeBecali,sponsorlua
protâljeiexpozitsiidicarti
aarrmmâânneeaassccââsshhccaarriiaammiinnttăă
cupareiaSteauaBucureshti
campionatludifotbaldiRomânii
diMariusMarianȘolea
Di-anoci/15:
Pâpânjljshficiuritsljianoshtsâ

„Yramatlinuaumardzinâ.”

EDitorial

IanulaGheorghe

Interviu

MariusMarianȘOLEA

Interviu

(primaparte)

5
5

Interviu

Interviu

Poezii

Noihimu… Noihimurâdzâtina Amapomluixenu… Himunjiurizmaaliliciljei Nâintifrutus-agiungâ. Noinuhimufrutlu
Noihimu…
Noihimurâdzâtina
Amapomluixenu…
Himunjiurizmaaliliciljei
Nâintifrutus-agiungâ.
Noinuhimufrutlu
HHiimmuummaasshhiidduullttsseeaammeeaa,,
Nustimadhaalui…
Noihimuthimeljiu
Ama,altsâhârsescucasa
Himulunjinâ,câldurâ
Tsibatitufiridzli-aloru-ncljisi
Cânicaaufrixi
SS--nnuullââccââllccăămmuuuubboorrlluu
Shis-lâsurpămuthimeljilu–
Tu-atseluuboru
Iunumtâs-fatsi
Amanoinuhimucâlisits
Lâsiparicâ,di-ahântâlucrari,
Tr-ahtăriharei–himuapustusits!

KiraIorgoveanuMantsu

Realitatibalcanicâ Nj-utâljiarâLimba S-numatagrescu Zborludidadâ… Numatastrâxea Nitsitrucânticus-luavdâ!
Realitatibalcanicâ
Nj-utâljiarâLimba
S-numatagrescu
Zborludidadâ…
Numatastrâxea
Nitsitrucânticus-luavdâ!
HHiirriissiivvâârrnnââooaarrâânniiffaappttââ
Cuinima-njfeatsirâ:
S-numataamuDoru
Di-atsealitsiminduescu
Câsuntufurnjii
Dinidurnjeari,diniisihii
Sh-niuidusititrâkiroludiadzâ.
SShh--mmii--aaddrraarrââppaattrriioottlluuppeerrffeeccttuu::
Fârâmurmintudipâpânji
Iuunâtsearâs-aprindu,
Fârâunulocuius-mi-apridunu
Iutruplu-njcurmatusâ-njlutindu…
Trâyiurtuserli-aloru
Hlamburacupirifanjilâ-ugiocu
AAmmeeaa––aarrccaattââppâârrttssăălljjii--
Carimatashtiitucarilocu?
Patriotlubalcanicuperfectu
Mi-adraiu!
Sh-numatavoius-nj-azburâts
Di-atseluGraiu!

Poezii

ditvolumlu„Ainodekam”

KiraIorgoveanuMantsu

Pituguli shrepublicadikrushuva
Pituguli
shrepublicadikrushuva

MirelaSimaBiolan

PituGuli,armânfârshirot,s-aflăKrushuva,tuanlu1865. Afend-sus-acljimaGuli,iaradadâ-sa,Flora.Lucră
PituGuli,armânfârshirot,s-aflăKrushuva,tuanlu1865.
Afend-sus-acljimaGuli,iaradadâ-sa,Flora.Lucră
putsânchirotuVâryâriediiu,tu1885,cuunâceatâintră
tuMachedonii.Fuacâtsatŭ,giudicatŭnSârunâshibâgatŭ
tuahapsi,tuTurchii,ti8anj.Câtâ1894s-turnăCrushuva
shisâ-nsurăcuEvgheniaTeljacucariavufumealji:
treificiori:Tashcu,Nicola,Steriush-unâfeatâ,Flora.
TTuucâsâbăluSofiaditŭVâryâriitsâneaunâcafinéí
ius-adunacunuscutscumitsshiemigrantsâditŭ
Machidunii,mamultu,diCrushuvash-dihorli
di-anvârliga.PituGulifucunuscutsh-caomtsifeatsi
multughiniladunjeauâ:lâdâdeamâcarishistranjiatsilor
tsinuaveapâradz,tsinuaveaditŭtsis-bâneadzâ,
aoarfânjlor.Maelarmasicunuscutŭtialumtadila
CChheeaattrraaaUrsâljeiandash-deadibana,câtsenuvrus-lâ
pridaaturtsâlorcâsâbăluKrushuva,fârâalumtari.

Pituguli

shrepublicadikrushuva
shrepublicadikrushuva

Pituguli

MonumentudiCrushuva

shrepublicadikrushuva
shrepublicadikrushuva
Iaascultatsvoi,laifratsmârats! Ialoatstufechili,nuv-aspâreats, Cudushmanlus-vâ-alumtats!
Iaascultatsvoi,laifratsmârats!
Ialoatstufechili,nuv-aspâreats,
Cudushmanlus-vâ-alumtats!
Crushuvaanoastâs-uascâpats!(CânticŭditŭRepublica
Macedonia)

Pirmithi

Custandinŭ

Tupruistami

SteauaBucureshti

Di-anoci

Pâpânjljanoshtsâ

PapDina,diSkopje,Cântâtupareia„Yrâmusteanjlji”

VasileTopa,diBucureshti.Cântâtupareia„BoatseaaPindului”.

Ficiuritsljanoshtsâ

GeorgeFuduleashFranguKyraMaria,diTulcea.

IanulaPapacu,diSlobozia.

Contactfimirida„Noima”: fimirida.noima@gmail.com
Contactfimirida„Noima”:
fimirida.noima@gmail.com

Noima(București)=ISSN2343–8630

ISSN-L2343–8630