A n l u I , n r .

1 ( m a i ŭ 2 0 1 3 )

C u p r i ns
E d i t o r i a l / 3 : T s i n â v i n i
d i I a n u l a G h e o r g h e

N o i ma
d i r e c t o r : Mi r e l a S i m a B i o l a n r e d a c t o r s h e f : I a n u l a G h e o r g h e

P o e z i i / 8 9 : K i r a Ma n t s u , d i t v o l u m l u „ A i n o d e k a m ” A r m â n j t i a n a m i / 1 0 1 2 : P i t u G u l i s h R e p u b l i c a d i C r u s h u v a
d i Mi r e l a S i m a B i o l a n

I n t e r v i u / 4 7 : Ma r i u s Ma r i a n Ș o l e a
d i I a n u l a G h e o r g h e

P i r m i t h i t r â f i c i u r i t s / 1 3 : „ A r m â n j l j s h m u n t s â l j ” „ C u s t a n d i n ŭ ”

T u p r u i s t a m i / 1 4 : G e o r g e B e c a l i , s p o n s o r l u a p r o t â l j e i e x p o z i t s i i d i c a r t i a r m â n e a s c â s h c a r i a m i n t ă c u p a r e i a S t e a u a B u c u r e s h t i c a m p i o n a t l u d i f o t b a l d i R o m â n i i
d i Ma r i u s Ma r i a n Ș o l e a

D i a n o c i / 1 5 : P â p â n j l j s h f i c i u r i t s l j i a n o s h t s â
„ Yr a ma t l i n ua uma r d z i n â . ”

E Di t or i a l

I a n u l a G h e o r g h e

3

I nt e r v i u

Ma r i u s Ma r i a nȘ O L E A

4

I nt e r v i u

( p r i ma p a r t e )

5

I nt e r v i u

6

I nt e r v i u

7

P oe z i i

K i r a I o r g o v e a n uMa n t s u

N o i h i mu …
N o i h i m u r â d z â t i n a A m a p o m l u i x e n u … H i m u n j i u r i z m a a l i l i c i l j e i N â i n t i f r u t u s a g i u n g â . N o i n u h i m u f r u t l u H i m u m a s h i d u l t s e a m e a , N u s t i m a d h a a l u i … N o i h i m u t h i m e l j i u A m a , a l t s â h â r s e s c u c a s a H i m u l u n j i n â , c â l d u r â T s i b a t i t u f i r i d z l i a l o r u n c l j i s i C â n i c a a u f r i x i S n u l â c â l c ă m u u b o r l u S h i s l â s u r p ă m u t h i m e l j i l u – T u a t s e l u u b o r u I u n u m t â s f a t s i A m a n o i n u h i m u c â l i s i t s L â s i p a r i c â , d i a h â n t â l u c r a r i , T r a h t ă r i h a r e i – h i m u a p u s t u s i t s !

R e a l i t a t i b a l c a n i c â N j u t â l j i a r â L i m b a S n u m a t a g r e s c u Z b o r l u d i d a d â … N u m a t a s t r â x e a N i t s i t r u c â n t i c u s l u a v d â ! H i r i s i v â r n â o a r â n i f a p t â C u i n i m a n j f e a t s i r â : S n u m a t a a m u D o r u D i a t s e a l i t s i m i n d u e s c u C â s u n t u f u r n j i i D i n i d u r n j e a r i , d i n i i s i h i i S h n i u i d u s i t i t r â k i r o l u d i a d z â . S h m i a d r a r â p a t r i o t l u p e r f e c t u : F â r â m u r m i n t u d i p â p â n j i I u u n â t s e a r â s a p r i n d u , F â r â u n u l o c u i u s m i a p r i d u n u I u t r u p l u n j c u r m a t u s â n j l u t i n d u … T r â y i u r t u s e r l i a l o r u H l a m b u r a c u p i r i f a n j i l â u g i o c u Am e a – a r c a t â p â r t s ă l j i C a r i m a t a s h t i i t u c a r i l o c u ? P a t r i o t l u b a l c a n i c u p e r f e c t u Mi a d r a i u ! S h n u m a t a v o i u s n j a z b u r â t s D i a t s e l u G r a i u !

8

P oe z i i

d i t v o l u ml u „ A i n o d e k a m” K i r a I o r g o v e a n uMa n t s u

9

P i t ug u l i

s hr e p u b l i c adi kr u s h u v a

Mi r e l a S i ma B i o l a n
P i t u G u l i , a r m â n f â r s h i r o t , s a f l ă K r u s h u v a , t u a n l u 1 8 6 5 . A f e n d s us a c l j i m aG u l i ,i a r ad a d â s a ,F l o r a .L u c r ă p u t s â n c h i r o t u V â r y â r i e d i i u , t u 1 8 8 5 , c u u n â c e a t â i n t r ă t u Ma c h e d o n i i . F u a c â t s a t ŭ , g i u d i c a t ŭ n S â r u n â s h i b â g a t ŭ t u a h a p s i , t u T u r c h i i , t i 8 a n j . C â t â 1 8 9 4 s t u r n ă C r u s h u v a s h i s â n s u r ăc uE v g h e n i aT e l j ac uc a r i a v uf u m e a l j i : t r e i f i c i o r i : T a s h c u , N i c o l a , S t e r i us h u n âf e a t â , F l o r a . T uc â s â b ă l uS o f i ad i t ŭV â r y â r i it s â n e au n âc a f i n é í i us a d u n ac u n u s c u t sc u m i t ss h ie m i g r a n t s âd i t ŭ Ma c h i d u n i i ,m am u l t u ,d iC r u s h u v as h d ih o r l i d i a n v â r l i g a . P i t uG u l i f uc u n u s c u t s h c ao mt s i f e a t s i m u l t u g h i n i l a d u n j e a u â : l â d â d e a m â c a r i s h i s t r a n j i a t s i l o r t s in ua v e ap â r a d z ,t s in ua v e ad i t ŭt s is b â n e a d z â , ao a r f â n j l o r . Mae l a r m a s i c u n u s c u t ŭt i a l u m t ad i l a C h e a t r a a U r s â l j e i a n d a s h d e a d i b a n a , c â t s e n uv r us l â p r i d aat u r t s â l o rc â s â b ă l uK r u s h u v a ,f â r âa l u m t a r i .

1 0

P i t ug u l i

s hr e p u b l i c adi kr u s h u v a

1 1

P i t ug u l i

s hr e p u b l i c adi kr u s h u v a

Mo n u m e n t u d i C r u s h u v a

I a a s c u l t a t s v o i , l a i f r a t s m â r a t s ! I a l o a t s t u f e c h i l i , n u v a s p â r e a t s , C u d u s h m a n l u s v â a l u m t a t s ! C r u s h u v a a n o a s t â s u a s c â p a t s ! ( C â n t i c ŭ d i t ŭ R e p u b l i c a Ma c e d o n i a )

1 2

P i r mi t h i

C u s t a n d i n ŭ

1 3

T up r u i s t a mi

S t e a u a B u c u r e s h t i

1 4

Di anoc i
P â p â n j l j a n o s h t s â
P a p D i n a , d i S k o p j e , C â n t â t u p a r e i a „ Y r â m u s t e a n j l j i ”

F i c i u r i t s l j a n o s h t s â
G e o r g e F u d u l e a s h F r a n g u K y r a Ma r i a , d i T u l c e a .

V a s i l e T o p a , d i B u c u r e s h t i . C â n t â t u p a r e i a „ B o a t s e a a P i n d u l u i ” .

I a n u l a P a p a c u , d i S l o b o z i a .

1 5

C o n t a c t f i m i r i d a „ N o i m a ” : f i m i r i d a . n o i m a @g m a i l . c o m

N o i m a ( B u c u r e ș t i ) =I S S N2 3 4 3 – 8 6 3 0 I S S N L2 3 4 3 – 8 6 3 0