You are on page 1of 7

1.

\ I \'"2
I I

AU

B3

RIVISTA

DI FILOSOFIA
E

DI CULTURA
SETTEMBRE 1964

LAMPUGNANI NIGRI
EDITORE MILANO

Premessa

5
7
auc

Karel Koslk Nermi Uygur
Enzo Paci Renato Barilli

La ragionc e la storia La
du métaplrysique du

point dt

profarc

I6

Fmomnolo gia e ciberwtica L'
e s te

tic a fenommo I o gù a

di Anteschi
Giuseppe Semerari
Storia e itoriografia in Croce
Tecnica e intenjonalità alla XXXII Biennale

33 42

Gillo Dorfles
Marco Forti Giovanni Raboni
Paolo Caruso

53

Una narratiaa in trasforma{.0rc

6z 84

Notizie di poesia Un aillaggi.o dell' Anatolia
centrale

9o
93

Il

senso delle parole

i;€ttEsi,::; E ! g ajtfit:g:q
g:ÉgEt

i-

ít i i I ligggl

ggg

ii at íiíÈ, ; i I a: I

z=
14

E

O
E-i
\H

IE s Es e'ut!+Èt : g:tgf È:a;:: ÉiÈ r= E*s
a

r

ilr:
=

ú
-t

I I
z
-=z 4 >= -'. L: i=-'-=--

€lgu;giÈÈiÉ e:t+i !=íÈ s::ir'i:= ii=:r: =rt =z+7:i=ii=;l::=:= =::
-

EgrÈ{ [€ fli; Fl ÈE i lt'lÈÈ;Èi i::É iEEÈi Ii;iHi r; ii= !3i i:

--

-

-=

sr È ÈÈÈi:riÈ sseri ÈÈÈiÈ€'ÈÈ $È È iÈÈiiÈÈÈi È È* F "ì ìiq $: ii iìs gs e;sÈÈÈÈÈs r; s Ys5tÈ ssisÈ vsì$!e ÈÈsÈì!SÈÈiÈ q: :sÈ :: :!ÈÈE*:,ì:FÈ s :*SF$= iÈ F ss5,-:ìs ù;€ i;sÈp$*.,àìi È€ ;iÈ tiÈÈ icÈè:ìili iiu* i $ii È $È È rÈÈ ss =Èt 5gi iÈT li sr ;ìÈ !È*= s:È ì;:* i:; È È S*ì iÈ ÈÈÈissÈÈ!È$ss:; i ì ! N g$È "'s sT $*irs sss s si *sÈ È ÈÈÀÈÈÈàèttiÈÈÈÈÉ *cÈ iiÈyÈÉ ÈÈ.iiÈi s sti*iÈFiil:: Èiv$;:i, Ì* iì.ìE ÈÈÈvi sÈi È s È ss =s È s È.ssiÈ ùi

li:

ì

ÈÈgsì ì ÈììÈÈ
bl

È

ÈÈì

ì È,giÈ: ÈiiÈìÈìÈèi s*sÈ

F
L

c

.E.E

FE: E E; ' i EE€ ] T'] gC.
il

it
tÈ;o ;ÈEÉ;; llÈ Eii ài

;s;É riEÉi e: É; ú F e

El;É:

ic EÈEliÈÈF
!E; iiliÈ;::;i

? É;

i*E;:gA;gg

s-;r'
i
g

:èEÉ'!-*UE ; s o I o=.!

=*î É1fig€3É }!:!Èí!EE $E; s H sg; í|3Éàgl
tr

:it'R€IHEs 5!,g ígl{ ss ; È l ; fi lg 1 i i tài; ; i [à :; i +: r l È +' I E i È l; i*g ígE F giÈ l i È : i E ; u t $ i! ; E$* n ;i gsu 6a8 ii: ; E H il Íi;H E: [l+fÈ: i! Ii: : ; l = = ! s'=egiÈgg[i:E jtÈEÈ;iÈ:1igE
:F

tlI lo it lai È- Q É c!-

gi g;

s i5î 9:EE ';É: z s s=

i:.

=Èai

:!!i: ;:;:i:

$
E

i ;É i i i r E t ; $ r $ +s T! ; ! I ;t È i c a:s es c i :if i!È iÉig H::ÈiE€E Èt:E;

-

g

3I ! !{

,

t * i€ i:
;+E
u8

i[àiÉ È E5

gilE

ífi s€ g E! gr:* ; íiiÉi iliial 3:i Er Èl u: i B,t:E: gi: x ili ;"E:= li
É

iiliiit

iii
;: gt:l*E::u: r-:;a:
:E€ÈÈièàg;

iti $ff sll rÈtlÈ;iilÍil ffii;i EtÈ l ri íl::iitlE &=r t ìiri - "È
EE

: g!=tE"

ii€ liÉE iEIff

gi

; ;Èa :ÈEÈrlÉt;iEiÈ;
-f

E E HÈ:È+

sÈÉ ffigÉlet '' ,;rr qr'a.r 9 gÉifE: .È ^ ^ '$É EÉEli € ;jÈ ;l agE 'gàE ÉÉIIEE$tiiÈ:;ÈÈE É H uru iàiEÈEÈgE$ÉEtiÉíÈÈ ;E fi HscÈ s lEEI€gitlEi:iEtlg

9qtì--.trb tggÈ: ;;;EÉ.ig;È li5iggiiî* lEEt9ca EqÈ:Ffjg$E8:' ceF;ÈE3.fi i:+i;E:ÉerE; : iÈ arEi *8,Éri + * u s È tt 1ei i; ÉcE':su íl 1i1g1i1Èà|isÈíà E:::rrtlg:';i HE

€:EE:EEE

:

=ÈÈ=

u

!íi

il

t , u*E +E t
E

,*a*igi l í,*;
iÈÈ

:'[EiiÉ!!,,=

: :=

:::

HiHl fiiEHsffilllilHruHfi ffifiifiEÈ
tHlgí EiiiÈg; ffiii
uE
EE
É

ÉEiEl

íii aiiÈÈilgiÈif,FÉ
É

EEfii Ei€È:ig;E: g;:;::g*-u Ii 1iE p: Éi gr" trgEE s p rE i:EÈ! ii aàiiul{tE
:=,

[Eg$EI

Ii
e

iÉ =:

g;[i iH€iiÉà;È:+:eE iÈriiÉ+i ÉàlieÉ;!ÉiilE E EE g.ic a EÈ+ ÉÈ +iE F Éi U-eE : 1-$u 5gE

pi
q.)

sÉE$€Hà!E EEÈi!;E$;E;$E
fr
q)

fr

o d
(É €

È:gÈH+È"E EE;

?

És gTg:l€{ii-Èl€ÉÉ:EÉÈ;È!È
\o t>
I I lr O o


g

;riÉ:s !t

il ili;i; g;l;sf,5ÉiilEEÈÈ;È
fr

o
I
i..i

ffi[Eiei
ill&EÈ['J
a

FE * sis
.a)

gE
v(J
U U PU (! (n

iÈ gi iiE

ii Eii3isài
sÈEF3;cE-srs
sÈp;
€; (!
(!

dlr

I

: È É s fr# u * g [g;

flÉi iEf,

ij
(J

o (, Eo.H

EgE
ho

eIííE €EiEi5$ruFi$i$ I
o !,) li I
O. o U4q I
!^

i; E yFt EF

iE€EiiíEEE[E

íi flff i àif ígÈ É! iII iEÉi:íi iÈ
€.J

(ull, d É' q c!.'::,È hol q)
O.

È; o i +f È Ei EgÈ€ Et $Ei: F5ÉS sÉ

EE f =€ iE tEgf'p HFt = rtÈ iÉ *!i;'E: si * ;iEtÈÈt: -iÈ+;:is i+ !!FgÈ *g

I $': É€Eu È

t e!; eqgEH

e

H*

E H ÈE

liiIlliiÈ:àfi lgìltgiilií€ ilíg

litlil

rtiÉi l

ii Ei iEcrisiÈ È ig ÈÉ F iEÈ +È àtfr;;Bi; frÎ

i: ! iE -'g

E

i l*í,lil:;I ííl€ gI IÉiE ifE HÉilEiit íuf
eg I I cÈ iàià€ "ÉÉE
ÉE

u
#

rf)

li [líííI
; s;E g ii EE* És:
à

llli iE ll;1gÈÉÍEÈíflii!.íiii '
lÈi
-

i*gÈ *E;àÈ

iii; Ipt if iE ig {€iH;;HH;;i;

(!rÉ +N N €
9cJ o

ilÈr*È$íiÈg5;gi€È:Èf uo
1^1 ó

o o

È*EÈ€+=gE;El:;lig
;:È;€€É

o
(!

rtÉ .ìì

5 Nit o !d cÉ

àb€ €

l-{ È q)

íI
l
ítE
nBÈ

pi pi
g

-(É c.(É €

d

;;iiil
gÈf;
È

ge rÈge É;EÉiii '

E;:

(u ()'-'1 () g rG (d SF

5 .(! ^ .(É

*'& bo k q u,ì atÉ :È
!!v (É
H qJ q.)

€:I!;E

glffgE Ht::tÉ;E I gÈ [ Es;ÈÈr s I HE Éf $È r;;s
E

EÉiÈ: i= ÉÉ€isÉEiI

È*+l;i
-G ai F ^L !?(J

' gÉÉ$È
€g F
Y-(É

i E :: Èi ; fis È FE:€
a
-(g H ;-)

r:gEÈt

lglÈgÈÉ

à;l:alg;là;iíÈ E:IÈíÉiirI:ÉIeIÈÈa E'rÈEsa;EFEúÉrEEe;.=
€(J

U

^2