You are on page 1of 14

LOGO DIZAJN I OSNOVE VEKTORSKOG CRTANJA

UVIJEK IMA NADE

Ovaj tutorial opisuje osnovna pravila bitna za logo dizajn te osnove vektorskog crtanja pomou slavnog vektorskog programa Corel Draw. Logo je bitan element prepoznatljivosti poslovnog subjekta odnosno brenda. Prenosi poruku koja mora biti ista, jednostavna, razumljiva i lako pamtljiva. Mora biti u vektorskoj formi jer mora biti prikladan za veliki raspon skaliranja (poveanja ili smanjenja dimenzije prikaza). To znai da mora dobro funkcionirati pri maloj dimenziji otiska na kemijskoj olovci kao i na velikoj dimenziji na bonoj strani kamiona. Mora imati jednostavnu strukturu i izgled da moe prihvatljivo izgledati i na ispisu sa ureaja sa skromnijim ispisnim svojstvima (npr. kad aljete poslovni memorandum putem fax ureaja). Mora biti podran kvalitetnim svojstvima brenda. U protivnom, kvalitetan i atraktivan logo koji podrava treerazrednu kvalitetu proizvoda nije svrhovit. Jedan na nogometni trener rekao bi da je to pucanj u prazno. Prvo emo zadati novi dokument u programu Corel Draw. Lijevo na vertikalnoj traci sa alatima odaberemo Freehand Tool. Nalazi se trei odozgo.

Nacrtat emo rajsku pticu koja se uzdie iz vatre i vlastitog pepela. Legenda kae da rajska ptica umire svakih 500 godina. Sagori te se ponovo raa iz vatre i vlastitog pepela. Rajsku pticu simbolizira crveni orao. Legenda o rajskoj ptici simbolizira proienje i neunitivost. Prvo emo nacrtati osnovu trupa ptice pa potom osnovu glave i krila. Najbolje je osnovni oblik iscrtati ravnim linijama pa ih poslije prilagoditi na eljeni oblik. Poetna toka poinje sa jednostrukim klikom mia (sve klikanje se odnosi na lijevi klik miem). Potom svaku sljedeu vornu toku zadamo dvostrukim klikom mia. Na kraju oblik krivulje zatvaramo tako da zadnji klik zavrava u poetnoj toki. Bitno je da krivulja bude zatvorena jer u protivnom ne moemo zadati ispunu bojom.

Potom emo nacrtati dvije elipse, jednu za glavu i jednu za prilagodbu oblika rairenih krila. Alat za to se nalazi na traci sa alatima na etvrtoj ikoni odozgo.

Ako neki nacrtani element trebamo zarotirati prvo ga selektiramo (kliknemo prvo na Pick Tool koji je najgornji na traci sa alatima, potom kliknemo na eljeni element). Pojavit e se zakrivljene hvataljke na okovima selektiranog elementa. Ako se zakrivljene hvataljke ne pojave odmah, kliknemo jo jednom.Kliknemo na jednu od hvataljki i drimo stisnutu tipku mia. Zarotiramo eljeni element u eljenom pravcu. Na kraju pustimo tipku mia. Potom ravnim linijama pomou Freehand alata iscrtamo osnovni oblik krila.

Sada emo prilagoditi zakrivljenost krila. Selektiramo krilo, potom kliknemo na Shape Tool (drugi alat odozgo).

Kliknemo na sredinu linije krila koju elimo savinuti. Pojavit e se vorna toka u obliku crne pahulje na mjestu gdje smo kliknuli.

Na radnoj traci za odabrani alat iznad crtea (trei red) odabrat u opciju na estoj ikoni s lijeve strane (Convert Line to Curve). To je esta ikona desno od rijei Rectangular. Kliknem na zadanu vornu toku na liniji krila. Drei tipku mia pomiem vornu toku prema liniji vee elipse sve dok se u veoj mjeri linija krila ne poravna sa linijom elipse. Pustim tipku mia.

Potom na isti nain zaoblim gornju liniju krila.

Po potrebi se moe kliknuti na vrh svakog pera na krilu i povui ga prema van. Tako moemo izduiti pera. Sve te opcije su u sklopu Shape Tool alata. Sada emo duplicirati oblik krila da ne trebamo drugo krilo crtati ispoetka. Selektiramo krilo pomou Pick Toola.Stisnemo lijevu tipku mia i stalno je drimo stisnutu. Pomaknemo duplikat krila nadesno (lijeva tipka mia je stalno stisnuta) pa jo stisnemo i desnu tipku mia. Na kraju pustimo obje tipke mia. Originalno krilo ostalo je na svom mjestu, duplikat nam je desno.

Kopiju krila emo zaokrenuti na kontra stranu (opcija Mirror - zrcaljenje). U Adobe Photoshop programu ova opcija se zove Flip Horizontal. Na opciji Arrange zadamo Transformations pa Rotate. Otvorit e se paleta desno na radnoj povrini.

Kliknemo na kopiju krila da ga selektiramo.

Kliknemo treu ikonu sa lijeve strane (Mirror). Na podopciji ispod kliknemo na gornju opciju za horizontalno zrcaljenje. Na kraju dolje kliknemo na Apply. Krilo zarotiramo pomou zakrivljenih kutnih hvataljki na nain opisan nekoliko stranica prije. Pripaemo ga u odnosu na veu elipsu i tijelo ptice.

Vie nam ne treba vea elipsa pa je moemo obrisati. Kliknemo da je selektiramo i stisnemo tipku Delete.

Kliknemo na trup, oba krila i glavu drei stisnutu tipku Shift. Desno na paleti boja kliknemo na crvenu boju.

Na traci sa alatima odaberemo Outline Tool (predzadnji, odmah ispod kapaljke).Kliknemo na opciju None (No outline). Time smo maknuli crne rubne linije.

Ako se na mjestu preklapanja elemenata jave nepravilnosti, moemo ih prebojiti vektorskim kistom. Nalazi se na istoj ikoni kao i Freehand Tool, kao podopcija ispod njega (Artistic Media). Zadajte manji promjer kista i istu boju kao i elementi koji se preklapaju. Prebojite sporna mjesta.

Podruju koje smo prebojali takoer treba ukloniti crnu rubnu liniju na alatu Outline Tool.

Sada kliknemo na sve elemente (trup, glava, oba krila i sve poteze vektorskog kista) drei stisnutu tipku Shift. Na radnoj traci iznad crtea kliknemo na opciju Group (nalazi se ispod opcije Snap to). Opcijom grupiranja svi elementi dre se skupa i isto reagiraju na istu komandu (pri npr. pomicanju cijelog crtea ili poveanju ili smanjenju dimenzije)

Alatom Freehand tool nacrtamo oko, kljun i krijestu.

Na kraju nacrtamo vatru iz koje se ptica uzdie. Vatra treba prekrivati donji dio trupa. Ukoliko trebamo i slogan kliknemo na alat za pisanje teksta (ikona sa velikim slovom A). Iscrtamo tekst boks. Zadamo font i veliinu fonta.Napiemo tekst.

UVIJEK IMA NADE

Tekst za slogan treba pretvoriti u vektorske krivulje. Selektiramo tekst (sva slova potezom mia slijeva na desno od prvog do zadnjeg slova). Na opciji Arrange zadamo Convert To Curves.

Gotov crte snimimo u Corel internom formatu. Pri radu sa Corelom treba paziti na opcije koje programski paket Adobe Creative Suite ne podrava kao industrijski standard. Tu spadaju svi Corelovi vektorski gradijenti osim linearnog i radijalnog, neke blending vektorske opcije, Powerclip sa podopcijom Place inside container. U sluaju koritenja navedenih opcija pri importiranju u Adobe Illustrator ili Adobe InDesign moe doi do prisilne rasterizacije takvog efekta.Tada vektorske rubne linije izgledaju nazubljeno i pikselizirano. Neki vole filozofirati oko Corelovih vektorskih formata zapisa i njihove daljnje mogunosti importiranja u Adobe Illustrator i Adobe InDesign. Ukoliko se drite logike zdravog razuma i jednostavnosti, nee doi do problema. Zamislimo da vektorski crte koji ste radili Corelom morate proslijediti suradniku koji ga mora uklopiti u dizajn plakata u programu Adobe InDesign. Prvo ete crte poveati na finalnu dimenziju u kojoj e morati ii na plakat. Potom ga eksportirate u fotografski rasterski tiff ili jpeg format. Tako suradnik nee imati nikakvih problema pri importiranju rasterskog formata u InDesign. Uvijek sauvajte ishodini crte u vektorskom internom zapisu, u sluaju potrebe za naknadnim preinakama ili dopunama.