Sjećanja na rat

u Pakracu, Lipiku i okolnim mjestima

sjećanja na rat u pakracu, lipiku i OKOLNIM mjestima

Izdavač: Za izdavača: Urednica: Lektura: Korektura: Prijelom: Tisak: Naklada: ISBN:

Documenta — Centar za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelič Maja Dubljević Jadranka Varošanec, Tanja Petrović Tanja Petrović

1000 978-953-95433-6-3

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 742380.

Publikacija je tiskana uz pomoć financijske potpore Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj.

sje∆anja na rat u pakracu, lipiku i OKOLNIM mjestima

Documenta — Centar za suočavanje s prošlošću Zagreb, 2010.

4

sje∆anja na rat

SADRÆAJ

u pa k ra c u , l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a

5

7 I. Uvod 13 25 41 59 II. Život prije rata III. Nagovještaji rata IV. Početak rata V. Rat

117 VI. Bučje 129 VII. Pakračka Poljana

137 VIII. Izbjeglištvo 151 161 179 IX. Bljesak X. Nakon rata Kronologija

SADRÆAJ

SADRÆAJ

6 .

UVOD .7 I.

Vjerovali smo da ćemo ljudima čiji se glas obično javno ne čuje. usmjeren na izgradnju mira i civilnog društva. odabrali smo metodu usmene povijesti zbog momenta demokratičnosti koji ona posjeduje. još dugo zaokupljati. htjeli mi to ili ne. U razdoblju od 1993. Grad je u to vrijeme bio podijeljen na dva dijela. godine. ali i činjenice da je proces izgradnje mira na području bivše Jugoslavije započeo upravo u Pakracu. započeli Volonterski projekt Pakrac. Lipiku i okolnim mjestima nastala je kao rezultat nastojanja Documente da se zabilježe sjećanja ljudi koji su preživjeli rat na području Pakraca. Područje zapadne Slavonije bilo je odabrano zbog nekoliko specifičnosti. za razliku od uvriježenog jednodimenzionalnog načina na koji se vide žrtve rata. teških stradanja koje je to područje u ratu pretrpjelo. usmenu povijest smo prepoznali kao metodu koja propituje uvriježene koncepcije i vrijednosti te konstruiranom kolektivnom sjećanju naroda suprotstavlja pluralizam individualnih sjećanja. U potpunosti svjesni nemogućnosti postizanja konsenzusa u prezentiranju traumatskih sjećanja na rat. Lipika i okolnih mjesta. — 1997. omogućiti uvid u naizgled skrivene aspekte života na području zapadne Slavonije i produbiti spoznaju o prirodi i tijeku ratnih sukoba 90-ih. pružiti priliku zadobivanja digniteta subjekata povijesnih zbivanja. Mirovni aktivisti i aktivistkinje Antiratne kampanje Hrvatske su u jeku rata. izrazite etničke mješovitosti stanovništva prije rata. volonteri i volonterke iz više od 20 zemalja sudjelovali su u Volonterskom projektu u Pakracu. UV OD I. bilo uništeno. Vjerovali smo da će pokušaj rekonstrukcije ratnih zbivanja na tom području i prenošenje subjektivnog iskustva ljudi koji nisu bili nositelji političke moći. prikupljanjem. na dio koji se nalazio pod hrvatskom kontrolom i dio koji je pripadao samoprozvanoj . Cilj nam je bio zabilježiti nepisane priče iz ne tako davne prošlosti koja će nas. Za razliku od ideološke obojenosti službene povijesti i političke prihvatljivosti koju ona sadrži. 1993.8 sje∆anja na rat I. više od 75 posto Pakraca je 1991. UVOD Publikacija Sjećanja na rat u Pakracu. ni kreatori političke povijesti. bilježenjem i objavljivanjem njihovih sjećanja.

i dogovora oko detalja vezanih uz davanje intervjua. Županje. Volonteri su se vodili određenim smjernicama koje su im pomagale da kazivače navedu na prisjećanje događaja po kronološkom slijedu i prema zaokruženim cjelinama. podrijetla i osobnog iskustva rata. Pakračka Poljana. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 9 SAO Zapadnoj Slavoniji. imali osobiti značaj. ali se to pokazalo suvišnim jer je čitajući transkripte postalo jasno da se kršenja ljudskih prava provlače kroz sve ostale cjeline u tolikoj mjeri da ih je nemoguće izdvojiti. Gvozda. Dijelove odabrane za publikaciju kazivači i kazivačice su autorizirali. ljudi koji su bili zainteresirani za kazivanje su se javljali.. Bučje. Splita. Documenta započinje sa okupljanjem i edukacijom volonterskog tima za snimanje osobnih sjećanja na rat. Pakrac su u to vrijeme zvali ‘’mali Berlin’’.. organizirano i pripremljeno intervjuiranje pojedinaca o nekom događaju ili razdoblju. Zagreba. Tim su sačinjavali volonteri i volonterke različitih stručnih profila. Ostale kazivače i kazivačice smo kontaktirali po preporukama udruga sa područja zapadne Slavonije. UV OD . Da bismo ljudima objasnili naše namjere i prikupljanje sjećanja na rat metodom usmene povijesti.. godine. u siječnju 2006. ona podrazumijeva planirano. Svaki snimljeni razgovor bio je transkribiran. Već u tim prilikama. Usmena povijest se ne odvija stihijski. život prije rata. Naglasak se pritom stavljao na događaje koji su za kazivače osobno. Kroz sam grad prolazila je linija razgraničenja koju su nadzirale snage UNPROFOR-a. Rad volonterskog tima Documente imao je nekoliko faza. ili za širi kontekst ratnih zbivanja na području zapadne Slavonije. Skoro deset godina poslije Volonterskog projekta Pakrac. izbjeglištvo. iz Osijeka. početak rata. a snimka i transkript pohranjeni su u arhivi Documente.. provodili su se polustrukturirani intervjui. te bilježenje kazivanja na audio ili video vrpcu. Vukovara. Bljesak. I. Prvotna je ideja bila da se segment kršenja ljudskih prava također izdvoji u cjelinu. osim ukoliko kazivač/ ica izričito nije iskazao želju da se u publikacijama koristi njegovo/njezino puno ime. volonteri i volonterke ponovo su došli u Pakrac. Nakon uspostavljanja kontakata sa ljudima koji su bili spremni na kazivanje. U jesen 2005. Šibenika. Audio snimanja kazivanja na diktafon su bila anonimna. organizirali smo nekoliko javnih predstavljanja projekta.u pa k ra c u .

bili su iznimni. a upravo se ta spremnost očitovala kod naših volontera. svjesni odgovornosti koju preuzimaju. Zahvaljujemo se svim volonterima i volonterkama koji su sudjelovali u prikupljanju sjećanja na rat na području Pakraca. ali bi tako otprilike izgledao da se dogodio. Goranu Miletiću. Posebno se zahvaljujemo kazivačima i kazivačicama koji su nam poklonili svoje povjerenje. uputili su se u iznalaženje mogućih načina suočavanja s ratnim traumama. Onima koji su se odlučili za anonimno predstavljanje dodijelili smo pseudonime kako bi omogućili prepoznavanje istog osobnog kazivanja koje se pojavljuje na različitim mjestima u publikaciji. djece. Lipika i okolnih mjesta: Martini Tenko. Imena tih sugovornika i sugovornica označena su kurzivom. neki će zaključiti da događaji i iskustva koja se opisuju nadilaze domenu povijesne faktografije i vode nas u neistražena područja filozofije života. Nikolini Zore. Etička težina koju ima rat daleko nadilazi poželjnu znanstvenu strogoću i disciplinu i zahtjeva spremnost na društveni angažman. Ani Kodrić i Sonji Kersten. čitajući ovu publikaciju. U ovoj publikaciji prikupljeni su isječci iz sjećanja na rat četrdeset i troje muškaraca i žena. Dragi Župariću . riječ je o odluci naših kazivača i kazivačica. Ani Divjak. Dojmovi koje smo dobili kad su različiti dijelovi sjećanja bili posloženi. Lani Penezić. bili su iznimno jaki.Iljiću. Predanost. ali i s prošlošću svoga grada i svoje zemlje. Uostalom. I. samo imenom ili pseudonimom. Istovremeno. U doba rata. Možda najznačajniji je bio onaj kolegice iz Osijeka koja je rekla da joj se čini da se kroz tekst razvio dijalog između ljudi sa različitim iskustvima rata koji se nije dogodio u vrijeme kad se rat možda mogao spriječiti. žena. ozbiljnost i uvažavanje koje su volonteri iskazivali spram svojih sugovornika i sugovornica. UV OD Skupina volonterki i volontera mjesecima je odlazila u Pakrac. Edvinu Hrustanoviću. Maji Makar. Saši Čobanovu. Sabini Folnović. Lipik i okolna mjesta i snimala sjećanja muškaraca. Tamo gdje se pseudonim i osobno ime poklapaju. staraca koji su preživjeli rat. Davoru Konjikušiću.10 sje∆anja na rat Kazivači i kazivačice imali su priliku opredijeliti se žele li biti predstavljeni svojim imenom i prezimenom. Intimizam koji se provlači kroz razgovore upućuje na osobne kapacitete svog kazivača i kazivačice na suočavanje s vlastitom prošlošću. Marku Turku. neki od njih su bili djeca. Maja Dubljević .

11 .

imao sam osjeÊaj sretnog Ëovjeka i još uvijek mislim da sam tada bio sretan Ëovjek.12 Stojan: Prije rata sam ž ivio kao i veÊina graana. Sve je bilo skladno i savrš eno. OsjeÊao sam se voljen od druš tva. . od svojih suseljana. Jedino se sad pitam da li su odnosi meu ljudima bili laž ni ili stvarni. od radnika s kojima sam radio. Nisam imao nikakvih problema vezano za meuljudske odnose. Jednostavno. u jednoj socijalnoj i materijalnoj sigurnosti.

Ž ivot prije rata .13 II.

O svim tim. A u isto vrijeme te stvari koje su možda na jedan način bile neka vrsta netrpeljivosti među ljudima. mislim da je odgoj i te kako imao utjecaj na sve to. da je bio posljedica odgoja. da ne bismo pričali i da ne bi bilo još većih problema. iako se mi u ulici i u ekipi nismo dijelili po nacionalnom principu. Ž ivot prije rata Davor Grbac: Između ostalog. mama mi je rekla i o drugoj strani. Boga. a mama Srpkinja. što ja znam. Događalo mi se u više navrata da me šalju da idem u općinu nešto tražiti. pa bih mamu kod kuće pitao u čemu je stvar. u listopadu srušeno. ne znam. Ja to ništa nisam znao. o ovome. saznao sam neke stvari o svojoj obitelji koje nisam znao. Tako sam shvatio da postoje razlike po nacionalnom pitanju. za jedinstvo i slobodu. među njima moj djed. Kasnije sam to saznao. da me se drugačije gleda u općini bez obzira što sam dijete iz miješanog braka. nije mi bilo jasno zašto. ž i vo t p ri je rata sje∆anja na rat II. Kad bih bio odbijen. što je moj tata Hrvat. Naravno. U stvari. U osnovnoj školi imali smo omladinsku organizaciju koja je bila vrlo aktivna. dobili su stigmu narodnog neprijatelja. Mene nitko nije poprijeko gledao što pripadam crkvi ili… Bez obzira što je komunizam bio sistem koji nije prihvaćao vjeru. o progonima Srba. Ali u isto vrijeme držao sam sve one zastave u razredu. gledajući sad unatrag. partizanima. Od samog početka. pogotovo pred nama djecom. Onda bi mi ona objasnila da imam španovačko porijeklo. U kući se u principu šutilo o tome. ustašama. Španovica je selo pokraj Pakraca koje je 1942. Nije se smjelo o tome govoriti. Ja sam odrastao u crkvi. iz okolice Bjelovara. Timothy Špičak: Evo. nacionalne razlike bile su vrlo bitne. Onda sam počeo primjećivat razlike i među prijateljima. onome.14 II. iz komunističkog sistema. . redovima . Nakon rata i u ratu. svi Španovčani su dobili tu stigmu i morali su odselit. Jer moji roditelji su bili baptisti i za vrijeme komunizma. O mojem pradjedu. oduzeta im je sva imovina.domobranima. tamo odakle je ona. baka i tata. prema nacionalnoj pripadnosti su se osjetile. borce… Pjevao predsjedniku pjesme u Daruvaru. To se nama nije govorilo. pobijeno je tristo ljudi tih dana. Nismo odrastali s tim. ukupno četiristo ljudi u Drugom svjetskom ratu. Ali mislim da su neka djeca ipak jako puno znala o tome. Svi koji su preživjeli.

Većina ljudi je prije rata živjela prosječno. ž i vo t p ri je rata Marica Topić Sinjaković: Došla sam u Lipik. igrao nogomet. uređivao parcele. Prije rata sam bila nekako u fazi prelaska iz srednjoškolskih u studentske klupe. Fantastičan mali gradić! Bojala sam se doći u malu sredinu. Kao i svako dijete. Išao sam u školu. Bili su i kooperanti. pravio sam nove. radila u Mostaru i nije mi bilo svejedno doći u mali slavonski gradić gdje ne znate nigdje nikoga. Sestra mi se taman udala pred rat. Bruna: Prije rata… kako sam živjela? Pa lijepo. Željko: Prije devedesetih bio sam dijete. Dubravka Špančić: Živjeti u Pakracu i Lipiku bilo je krasno jer je bilo svega. ali su me ljudi lijepo prihvatili. Kolege isto tako. Nikola: Prije rata živio sam dobro i kvalitetno. završavala sam srednju školu. pripremala se za studij… neka normala. Taman sam upisao srednju školu. orali smo dan i noć. ali eto. Gdje su putovi bili teški. ugodno. Ja sam nakon srednje škole otišla u Švicarsku. Ja i pokojni Stipo Širac. razigrano dijete. nekakvo blagostanje. ali su se bavili i poljoprivredom. Dakle. normalno. Bezbrižan. Imam na to nekakav svoj osobni komentar. Ništa posebno. Sretno. ali nisam uspio krenuti u Pakracu. Život je u materijalnom pogledu zaista bio jako lijep. Otac mi je bio privatnik. tri trgovine i dvije birtije. Mama i tata su radili. Većinom smo bili mi koji smo dolazili sa svih strana. zajedno smo radili. Tamo sam živjela do samog početka rata. Imao sam poduzeće. Živio sam u Pakracu s roditeljima. koji je bio Hrvat. Mislim. bez nekih stresova. Strojevi su ostali u kući. Veći broj sela oko Pakraca bio je naseljen ljudima koji su radili u tvornicama. kupio dva kamiona i dva auta. priključke. Sve je odneseno. navijao za Dinamo. negdje u trećem mjesecu 1990. Mogli su uzgajati stoku. jer sam studirala u Sarajevu. I bavio sam se poljoprivredom. Imali su i mehanizaciju. dakle bilo je i relativno dosta novca. Srbije… uglavnom republika bivše Jugoslavije. Bilo je kuća koje su imali i po dva traktora. Lipik i Pakrac bili su gradovi u kojima je malo domaćih ljudi ostalo raditi kao liječnici. ali sam dosta i imao. normalno. kombajne. a dijelom i za vrijeme rata. Tako da sam napravio tri kuće. Napravili su kuću i taman je tata pred rat trebao otvoriti vulkanizersku radnju.u pa k ra c u . l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 15 II. Nije bilo nekog opterećenja. Radio jesam puno. Obrađivao sam preko pedeset jutara zemlje. živjelo se lijepo. Bilo nas je iz Dalmacije. Bile su . nije stigao to realizirati. prije rata. tako da znam kakav je Lipik bio prije rata.

hrana se osiguravala. puno sam putovala. Hrvati su se trebali predstavljali kao Jugoslaveni. nije se toliko kupovala. Lipik je bio divan prije rata. živio je u Bugatiću. to je bilo ono stabilizacijsko vrijeme. U Staklani me jesu pitali želim li postati član partije. to je moje prvo razlikovno iskustvo. sudjelovala sam u tom življenju. eto. kao odrasla osoba koja ima djecu. ž i vo t p ri je rata sje∆anja na rat zagarantirane plaće. ali ne toliko da bi mi to baš ugrožavalo posao. Radila sam. kako će se tko predstavljati. Život mi je bio prelijep. To mi je prvo takvo iskustvo. pazi sada. Nisam ni mislila da će mi se život na kraju na ovo svesti. dakle ono. Dakle. A pred sam taj rat nije ni bilo nešto baš previše za kupovati. pa onda omladinske. Moje je razmišljanje više bilo usmjereno na kulturno-folklorni i sportski život. Sestra i ja nismo mogle ići na more ako nismo zaradile novac za to more. Imala jesam problema na poslu jer nisam član Saveza komunista. Mislim da se ljudi nisu razlikovali. koji se jedno vrijeme skrivao kod mojih rođaka. Imam vrlo rano iskustvo iz sedmog razreda kada smo išli kao delegati u općinsku organizaciju i kada mi je jedan ondašnji funkcioner. . Jugo u garaži… kako ide ona pjesma. mada sam imao prijatelje koji su bili i politički proganjani.16 II. Svi mi imamo polja. Moj stric. Ja sam u školi bila. kod mojih roditelja smo svi strašno puno radili. Budući da je tata imao najprije zidarski obrt. nisam htjela jer imam svoja uvjerenja. Ja nisam imao nekih problema što se tiče toga. Ja sam se tada predstavila kao Hrvatica i bila sam pozvana na razgovor. prelijepo mi je bilo. Onda još nisam bila u braku. imala sam prijatelje. raditi što si htio. tatin brat. Hrana se osiguravala uglavnom kod kuće. a mi koji nismo bili u tom nekakvom sustavu zapošljavanja. a kasnije autoprijevoznički. mislim da je to o. prvo predsjednik pionirske organizacije. ali sve što sam zaradila imala sam za sebe. ili kod nekoga. u Srbiji. susretala se s poslovnim partnerima. izlazili smo. Bile su kolinje. a Srbi kao Srbi. nisam takav tip i nisam htjela pristati. prekrasno sam živjela prije rata. mi smo živjeli prepušteni sebi. Jedan od njih je bio i Dražen Budiša. rekao. Radila sam u Staklani kao referent prodaje. ne znam koja je to funkcija bila. Ne mogu reći da sam imala hrpu novca. Iako je sve što se kasnije događalo pokazalo da smo se ipak razlikovali. Ljiljana: Prelijepo. bila sam slobodna i zadovoljna. Njihov život je bio drukčiji. ali pojedinci jesu. Recimo. Dakle. mogao si izaći kamo si htio.k. Nisam morala razmišljati iz mjeseca u mjesec da li ću imat ili ne. Jaroslav Vozab: Nikad nisam imao spornih trenutaka. U bivšoj Saveznoj skupštini radio je od moje sestrične suprug koji je živio dolje u Vrnjačkoj Banji. morale smo ići na bauštelu tovarit ciglu i cement da bi zaradile za more! Ja danas. Svinje su se gojile negdje kod bake.

Reći ću jedan primjer. ljudi su znali zapjevati svoje pjesme. rodbine. Druga razlika.u pa k ra c u . Srbi su dominirali. radio sam. Ovo je bila multietnička sredina. Moje je mišljenje da su Hrvati bili malo neskloniji uniformi od drugih nacionalnosti. Jesmo talijanskog porijekla. za mene je do početka bujanja obostranog nacionalizma u Hrvatskoj sve bilo normalno. i svi. ako je pravoslavac bio predsjednik Izvršnog . znanaca. Moja kuća je dignuta. Talijana desetak posto. neposredniji. moja žena katolkinja. Nacionalizam kao takav nije postajao. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 17 II. bio je posao tajnika SIZ-a. nakon proglašenja NDH. No uvijek je bila nekakva ravnoteža. gore. Srbi priklanjali partizanskom pokretu. otprilike znam da ih je bilo četrdeset šest posto. To je bila osnovna razlika. Inače. Mirka: Ja sam možda više osjećala onu podjelu na ljude koji žele obući uniformu.. među prijateljima. koliko su to radili katolici. koju sam ja zapravo osvijestila tek tamo negdje 1992. Đorđe Gunjević: Rođen sam u općini Pakrac i ostao sam cijeli životni i radni vijek u Pakracu. I da ljudi pravoslavne vjeroispovijesti nisu toliko prakticirali vjeru. Recimo. i moja obitelj. što je znalo uzburkati ili jedne ili druge. vojnu ili policijsku. al’ smo se izražavali kao Hrvati. recimo srpske ili makedonske. Pa ja sam se uvijek izjašnjavao. U mojoj obitelji. i djeca. Hrvata valjda trideset sedam. zdravstva. odakle sam ja bio. kolegama u školi to se nije toliko osjećalo. negdje od osamdeset i neke. Nešto su majstori plaćeni. jedno petnaestak posto. Živio sam dobro. je da je u Požegi. ljudi su bili više upućeni jedni na druge. Na tom poslu dočekao sam i početak rata. Kasnije je to bio fond. gdje je bilo i Srba i Hrvata. Zadnje radno mjesto. u kojoj sam ja odrasla. Ja sam bio u okruženju u kojem to nisam osjećao. I ljudi su bili međusobno prisniji. sve do 1989. Nisam imao problema. zato se s te strane ne mogu složiti da se nije smjelo reći da si Hrvat. kao Hrvati. živjelo se mirnije. ja sam pravoslavac. a sva ona pomoćna radna snaga išla je preko prijatelja. Tako da je najveći broj ljudi na pozicijama moći u vojsci ili policiji bio tih nacionalnosti. bilo je nešto Jugoslavena.. ja i moj tata. na akcije. Budući da sam bio u strukturama vlasti. To su bile te nekakve razlike. pravoslavci činili osamdeset možda i devedeset posto stanovništva i da su oni imali sigurnije prihode na temelju boračkih mirovina. i na ljude koji ne žele. U krugu ljudi u kojem sam se kretao. To je bilo bitnije nego je li netko bogat ili siromašan. kolege. ž i vo t p ri je rata Dragan: Ljudi pričaju da prije rata nisu smjeli reći da su Hrvati. Istina je da su u kraju. ne zato što su bili komunisti. imamo miješani brak. povezaniji. nisam primjećivao bilo kakve promjene. Bilo je pojedinih ekscesa. postojala pravoslavna crkva koja je zapravo uvijek bila zatvorena. bili smo prijatelji. Silom prilika su se. Smatram da je bilo glupo braniti takve stvari jer je to onda samo bio povod da se određeni nacionalizmi potenciraju. Dijelili su se na ljude koji idu u crkvu i na one koji ne idu u crkvu. tako reći.

živjeli smo izvrsno. samo otvorim ormar i gledam što ću obući. većina ljudi je radila. imao si kamo izaći. dok okopavam baštu. negdje kao da je bilo pritajeno. ljudi nisu bili ni svjesni koliko im je bilo dobro. interesa. na ćevape. Moj muž je imao veliku plaću. a sad stalno plačem. činjenica je da su svi direktori pojedinih firmi bili pravoslavne vjere. Ja znam da je nama uvijek od plaće znalo ostati novca. Blanka Petrovečki: Prije rata bilo je jako dobro. u Sopotu. To jesu . Imao sam dva stana u Zagrebu. Kad sam išla u crkvu. al’ to je bio jedan sasvim drugačiji život. mislim da to nije bilo toliko izraženo. ali što se tiče drugih stvari. pjevam. u Bosansku Gradišku… Sve u svemu. Svakih četrnaest dana išla sam na frizuru.18 II. I plaće su bile kudikamo bolje. puno manje ih je bilo na Zavodu za zapošljavanje. bavio sam se poljoprivredom poslije radnog vremena. pjevala sam. na kojekakve dočeke. hrpa Hrvata se nije smjela ni izjasniti da su Hrvati. Imala sam posla po kući. Dajana: Prije rata je bilo puno bolje. nego je imao i više. U to vrijeme nisam osjećala utjecaj politike na zbivanja. Na more smo obavezno išli. I ne samo elementarno. Mada je komunistička partija u ono vrijeme napravila puno. kopam. Radio sam u tvornici stakla. Mogu reći da smo jako dobro živjeli. onda je katolik bio predsjednik Općinske skupštine. imao sam u kući trgovinu gdje je supruga radila. bio sam na održavanju strojeva. i to sam sve stigao obavljati. E sad. kupovali smo marke. što se kaže u čarape. ima više ljudi bez posla nego s poslom. Sjećam se da si u to vrijeme baš mogo kupovati. Znači da je gotovo svak ko je htio mogao studirat. svak je prije rata bio materijalno situiran. Kad gledaš danas. u Banja Luku. makar je danas sve vezano za politiku. Bio sam jedan od prvih ljudi koji su se počeli baviti poljoprivredom poslije svojega radnog vremena. i jer mi to nije bilo važno. Imali smo siguran posao. ali gledajući generalno. Ima vjerojatno drugih obaveza. Možda nisam osjećala jer se nisam bavila time. nego su se pisali ko Jugosloveni. ž i vo t p ri je rata sje∆anja na rat vijeća. Nisu mogli dobiti posao. i šta ja znam. Možda se jedino razlika odnosila na to što je netko mogao imati automobil. Gordan Vukić: Naravno da čovjek po prirodi teži da uvijek ima više. djeca su mi bila dobri đaci i nisam imala nikakvih problema. imao je elementarno. a neko drugi nije. Bila sam vesela. U strukturama vlasti na taj se odnos pazilo. ne znam. isto kao da sada nekog mladog to pitate. pa spremali. Još smo stavljali na knjižicu. Mijo Straga: Ja sam živio jako dobro. A onda. inače tko zna što bi bilo. dok perem veš u kupaoni.

Recimo. moj otac je Talijan. ali meni nitko nije branio. Kažem vam. Još sam kod kuće držala krave i svinje. Recimo. imali smo prijatelja puno i nije bilo nikad nikakvih problema. Sve je bilo najbolje. Ja sam bila domaćica. Bilo nam je prelijepo prije rata. Napravio sam kuću od plaća. barem ljudi koje ja znam. I tako se nisam zaposlila. Živjelo se bolje nego sad. nek mama bude kod kuće. Žena je radila u Zagrebačkim transportima. Ja sam zidar. negdje 1990. ovdje u Lipiku. oni su imali negdje oko sedamdeset. nacionalne pjesme. ž i vo t p ri je rata bili mali stanovi. i djeci sam radio. Kad smo se uzimali. Sa Srbima smo imali dost’ dobar odnos. sijao mentu i sve te biljke. svinje. I tako sam ja čuvala unučad.u pa k ra c u . lakše zapošljavanje. pošteno sam radio i za sve godine nikad nisam išao na disciplinsku. u nekadašnjoj Budućnosti. Ja recimo znam Vukasovića. neće raditi na zemlji. da kažu. šta ja znam. Nisam imao dinara kredita. I kod mene se. niti me je iko ikad opomenuo za moj rad. Moja mater je odgojena tako da je išla u crkvu. Što se nacionalnih odnosa tiče. koji je. al sam imao. gradilo… Rade: Prije rata sam imao dvadeset jutara zemlje. Nisam htio zapustiti zemlju da zaraste i otići gore u Pakrac. i veli. Boro: Moja žena i ja smo u miješanom braku. to su bile trgovine. osamdeset trgovina sve skupa. bez obzira što je bio Srbin. tata. a majka mi je Hrvatica. Ljubica: Ma prije rata smo živjeli super! Super smo živjeli. znalo se i zapjevat. Recimo. zaposlit ćemo ti ženu gdje god hoćeš. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 19 II. ja sam osobno prije rata. eto vidiš on je otišo u grad. Zatim. Punih deset godina sam radio. I novca sam dosta imao. Kod mene se iz firme dolazilo kupovati pečenice. žena je muzla krave i prodavala mlijeko. slavio Božić. Stari ljudi su pričali da su Srbi bili u nekoj prednosti. Meni je muž našo poso. Ali stariji sin je imao dvoje male djece. i sad nemam ništa. bio uspješan direktor tvornice stakla. dva kombajna. nije bilo smjena. Samo reci. Imao sam traktore. na rukovodećim mjestima. nakon operacije. suva ‘rana je . nek čuva djecu da ih ne budimo svako jutro za vrtić. nitko mi to nije branio. imali smo kokoši. To se radilo. da su imali neka veća prava. kod samog zapošljavanja mislim da je bila mala prednost u odnosu na Hrvate. Deset godina sam bio traktorist u PIK-u. šefovi su rekli. isto su bili u većem broju Srbi. ali sam sedam godina prije rata. i niko se nije razlikovao… nekoga da si prezirao. samo reci. direktor je bio Fijuk Stevica i bio je vrlo uspješan direktor. počeo raditi kao portir. Usto sam držao dvije krave. Super. nije se pitalo šta si ti i ko si. veća priznanja u onome ratu. Mlađi sin proizvodio je krumpire i prodavao ih ugostiteljstvu. otac nije išao. jednom zvao policiju kad su Srbi pjevali neke njihove. Bilo je uvijek ekstrema. Pekle su se pečenice. Radio sam roditeljima. otkad znam za sebe.

kad malo aktivnije skreneš. Đe je veći grad. ne mogu reći da sam nešto živio presuper. i ne smiješ se baviti drugim poslom. Osim toga. A sad. nisam mislio da se može ovako nešto desiti jer je bratstvo. to se dobro sjećam. Bio sam čovjek od naroda. Radiš. A nisi bio plaćen dobro i ni sa čime drugim se nisi smio baviti. Osjećao sam se voljen od društva. Jednostavno. a da sada nisam. U to vrijeme sam bio drugi ili treći čovjek na općini. Jedino se sad pitam da li su odnosi među ljudima bili lažni ili stvarni. Zato mislim da nije bilo lažno. veće su . od svojih suseljana. kad je došlo do promjene vlasti. i jedinstvo bilo toliko jako. Međutim. U komšiluku su većinom bili Talijani koji su bili moji kućni prijatelji. koja je bila slabo razvijena. Nisam imao nikakvih problema vezano za međuljudske odnose. Ta moja djeca su bila kraj mene i bili smo uvijek zajedno. u jednoj socijalnoj i materijalnoj sigurnosti. Završio sam školu i počeo raditi. prije rata sam radio sasvim jednu drugu vrstu posla. kako se ko snađe. Stojan: Prije rata sam živio kao i većina građana. što više razmišljam. prebogato. ž i vo t p ri je rata sje∆anja na rat bila stalno. da ga tako nazovemo. Bila je inflacija. Uvijek u šali kažem da sam prije rata bio živ. godine poslije izbora. Jednostavno. Baćo: Prije rata sam živio u selu pokraj Pakraca. Posao policajca za mene nije bio fizički težak. a unutar moje obitelji postojala je jaka međunacionalna povezanost. Sve je bio skladno i savršeno. Bio sam komercijalni direktor. većinom sam se kretao među običnim ljudima. jer ljudi su se onda znali smijati. normalno. Živio sam među stanovništvom koje je bilo većinski katoličko. Standard mi je bio maltene isti kao sada. slanina se stopi. Ženina je plaća isto taka bila. Tak da ja recimo ne čeznem za nekim ondašnjim standardom. i više zaraditi. šef regije za Slavoniju. Sinovima sam rekao da ću ih školovati dok god hoće. Mirko: Pa što se tiče mog standarda života. ali psihički je ubijao. sve sam sigurniji da sve to nije bilo lažno. dvjesto do dvjesto pedeset maraka. Plaća je bila u visini. 1990.20 II. Nosio sam od kuće kruh i slaninu i to na traktoru držo’ po cijeli dan. Volio sam ljude. kruv se skori na suncu i vrućini. A znate kako je bilo. i unučad i svi i živjeli smo pravo dobro. Stan nisam dobio. ali sve je to meni bilo lijepo jer je sve napredovalo. od radnika s kojima sam radio. Radio sam u općini. Možda sad još nekak’ i mogu. onaj sistem je tak ljude držao. imao sam jako velik utjecaj među stanovništvom i ljudi su me voljeli. Danas to više ne vidim. oko dvjesta maraka. a moj položaj i financijska situacija nisu mi ništa značili. Sve smo mogli sa svojim radom i poštenjem. moraš živiti od te plaće policajca. pravo dobro. imao sam osjećaj sretnog čovjeka i još uvijek mislim da sam tada bio sretan čovjek. Danas radim sve i svašta.

ž i vo t p ri je rata šanse. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 21 II. mala plaćica. Imali smo češku zajednicu. Mama je bila kućanica. nekih okupljanja povodom slave recimo. u Moskvu. Marko: Prije rata sam bio grafičar. koji su se tada tek počinjali koristiti. bez daljnjega. Znala sam za ljude koji su redovno išli u crkvu i znala sam da su nekako njihove kuće izgledale malo drugačije. Moja sestra je primećivala i uživala u tome što neke njene prijateljice slave Božić. od kompjutora. mala sredina. onda sam upisao turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku pri Ekonomskom fakultetu Zagreb. imala sam prijatelje Talijane. Ono što jeste našu sredinu razlikovalo od drugih je bila nacionalna mešovitost. i tamo sam radio tri godine. Crvenog križa. ali smo imali Mađare. naprotiv. Senju. U materijalnom smislu je bilo bolje. Bio sam zadovoljan svojim životom. Imali smo seosku populaciju. Osjećala sam ponekad razliku između ljudi koji su bili religiozni i ljudi koji to nisu bili. Derventi… Onda sam otišao u Rusiju. zašto mi kasnije kitimo jelku. nego svih ljudi koji su ipak prihvaćali neke inovacije. U Pakracu sam završio gimnaziju. nekih rukovodilaca. preko cjelokupne komunikacije. svi te poznaju. nekih doktora. Marijan Ivanović: Moj otac je bio vozač kamiona. Vesna Golić: Bilo je istaknutijih ljudi. To su bile razlike koje smo videli. ali to nisu bile ugrožavajuće razlike niti smo to osećali kao nešto što smeta. Srbi i Hrvati. Mislim da je tačan podatak da je Pakrac bio opština s najviše mešanih brakova u bivšoj Jugoslaviji. iz Švedske i tako dalje. Bilo je puno mešanih brakova. kao i u svim malim sredinama. Neću reći da je to bilo samo zahvaljujući mojim znanjima. Onda je bilo gadno. Mađari nisu baš tako u nekoj zajednici. Imala sam prijatelje koji su u porodici govorili češki. Zaposlio sam se. dakle profesionalni vozač i otišao je u prijevremenu mirovinu zbog gluhoće. dakle financijski se pokazalo jako dobro. tako da sam uspio sebi ovdje kupiti neki objekt. talijansku zajednicu. Ja sam čak do pred rat vodio marketing Hotela Lipik gdje smo stvarno ostvarili u kratkom vremenu izgradnjom hotela zračni most iz Izraela. kao i u svakoj maloj sredini. da je bilo neke ikonografije koja meni nije bila poznata iz moje kuće pošto moji nisu praktikovali veru. pod kontrolom si svih šefova. autobusa. u Pakracu. Tamo sam prikupio neka sredstva. i to mi je baš bilo super. osim nekih tradicionalnih porodičnih obreda. i naravno. . I dobro je krenulo. gradsku. koji sam nažalost prekinuo na trećoj godini zbog financijskih problema. Ja sam u tome uživala. i uvijek je ispitivala roditelje zašto mi nemamo Isusa za Božić. dok je kod nas bila kriza. pa onda malo neku kremu. pa onda neku srednju klasu.u pa k ra c u . Onda je počela izgradnja ZRC-a Lipik i mislio sam da mogu svoja iskustva iz Dubrovnika prenijeti ovdje i tu gradit budućnost.

po brdima su bili Srbi. ž i vo t p ri je rata sje∆anja na rat Mov: Otac nam je radio u Zagrebu. Mi smo jedanput u tih. smo se uzeli. Slatina. 1977. boli te briga… Gordana: Prije rata sam ti ja bila — pos’o pa kuća. pravoslavci. gdje je uglavnom pravoslavno stanovništvo. kupi! Pa onda susjed kupi. Djeca u školi su počela crtati petokrake… šta ja znam… Neki su crtali ona četiri ‘’C’’. pa se vozimo. tri kilometra odavde. ajde. Sve dok onda poslije nismo čuli što su Hrvati. pos’o pa kuća. a što su Srbi. Živjeli smo u jednom malom mjestašcu u Bosni. do 1991. Sam’ daj mi biciklu i ono… Ko pravo dijete. Ali. E onda je to bilo malo… Meni je sve to bilo mutno. nejasno. Kad god smo imali nešto slobodnog vremena. to je bilo popularno. Velika Srbija. Mene to ništa nije zanimalo. predgrađe Kotor Varoša. Tamo sam živio do 1985. Mama mi je još uvijek tamo u Miljanovcu i živi normalno. Bilo nas je osmero djece.22 II. jedanput smo bili na moru. Pa gdje to ima da u svom životu ideš na jedan doček Nove godine? . doselili smo se u Miljanovac. A. Svi smo bili dobro. ustvari. onda samo — ajde. Okolo. gdje su uglavnom bili Hrvati. pusti ljude! Nikad nikud nismo ni išli. 1982. politika ništa. Krenuli smo sami kuću graditi. Mario Marić: Djetinjstvo… šta ja znam… sjećam se prvog bicikla… prvog skate-boarda. šta će reći ljudi. Bio si samo za to. Išli smo na jedan doček Nove godine. Joj. sami smo je i podigli. koliko godina. U ono vrijeme smo i gradili. mogli smo ići svake godine. vozi se. i radili i naradili se. a išli smo samo jedanput. Pa onda. ajde. a u gradu su bili Muslimani. tata kupi. Sve je to bilo lijepo. a idemo na more. Trči. A obadvoje smo radili. Mislim. najmanje si gledao na sebe. mi smo podstanari. kupi.

23 .

negdje u zraku je visjelo ∑ neš to Êe se dogoditi. Š uš kalo se unutar odreene grupe ljudi. Bilo ti je jako teš ko pohvatati š to se dogaa. ali ni na kraj pameti mi nije bilo da bi se mogao dogoditi rat. .24 Mirka: To je bio treÊi mjesec. Iako se zapravo neš to š uš kalo i prije. Zapravo.

NAGOVJEŠ TAJI rata .25 III.

kad su krenuli iz svih oružja koje su imali. Poznata su događanja 01. bio je normalan dečko kojemu je najvažniji bio nogomet. To su bile glavne teme u školama.. al se jednostavno o nekim stvarima prestalo pričat. On je živio baš gore na Gavrinici. pazi. što ti je mama. mrzio sam iz dna duše jer je bio jako pokvaren. NAGOVJEŠ TAJI RATA Davor Grbac: 1989. Onda su krenule provokacije. brate. Išli smo skupa kući. iako u Pakracu HDZ nije izašao na te prve izbore. iako je nekih događanja bilo još devedesetih kad je prvi put hrvatska policija intervenirala u Pakracu. NA G OV J EŠ TA J I R ATA sje∆anja na rat III. Željko: Konkretno.. ni vamo. neke stvari se nisu iskreno rekle. 03. neke stvari su se prešutjele. pa Milošević. bio je sa mnom u razredu još jedan Milošević.. A što je najgore. 1991. On je bio jedna od popularnijih osoba u školi. Tako da ga nisam mogao smatrati neprijateljem. Željko: Bilo je ljudi pred rat kojima je glavna tema bila nacionalnost. molio sam Boga da ga za ono što mi je rekao mogu istući kad se vratim. čiji tata ne ide na stražu. bilo je četrdeset slučajeva paleži. bila su miniranja privatnih kuća. ni tamo. A Živko je bio jedan od mojih boljih prijatelja. pa osnivanjem HDZ-a. i takve stvari. Šta drugo. Ko i meni. Pa su oni svi bili važni jer su imali nekih vijesti. S njim sam se klao cijelo vrijeme jer je on jednom za vrijeme glazbenog pisao pjesmu kako će on. Većina nas se opredjeljivala kao Jugoslaveni. Mi u našem društvu. praviti paštetu od Hrvata! A ja sam to doživio kao da je rekao da će praviti paštetu od moje mame. Živko nikad nije pričao takve gluposti. počelo se u Pakracu kuhati.26 III . 1990. Živko Milošević. osnivanjem SDS-a. 08. Živko. Do 19. i dok sam bio u izbjeglištvu. Nisam uopće shvaćao ništa. a ona . U razredu nas je bilo možda desetak iz miješanih brakova. počeli su se ljudi dijelit. Jednom sam ga pito. Čiji tata ide na stražu. Mi smo bili niko i ništa. Duška jesam. što ti je tata. Prvi put kad sam saznao šta sam. Znam da su od pojedinih dječaka tate već išli po šumama. a što si ti? A on kaže. u našoj ulici ne. kad je definitivno otpočeo rat. Duška Miloševića s kojim sam išao u školu. došao sam kući iz škole i pitao mamu šta sam ja. po stražama. Već kod djece u školi glavna je tema bila tko si i što si.

Ljudi su imali na autima slike Miloševića. Ljudi u dugim kaputima. upravo taj element da smo mi vjerovali. došla su dva-tri autobusa iz Knina. više nisu bili. kod mojih roditelja… drugi dan ujutro napustili su Pakrac. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 27 IIi . a da nama nitko nije vjerovao. Dubravka Špančić: Tata mi je lovac. Ljudi su počeli ranije ići u kuće. Smatrali su se u tom času Srbima. znam da je bilo jako toplo kad je dolazio pokojni Rašković. i tako… osjećalo se to. uz žrtve i sve ovo što se događalo. NA G OV J EŠ TA J I R ATA mi je odgovorila da sam iz miješanog braka i da ako me neko pita šta sam. Sve su se manje družili. apsolutno nikakvog spomena. Ništa više u gradu nije bilo normalno. I znam da je bio skup. Mislim… kažem. jedna obitelj Škorić je bila kod nas na ručku. 08. I onda smo išli gore vidjeti što se događa. i bili su njih trojica koji su godinama lovili zajedno. preko puta onoga grilla. pred veliki napad. negdje od trećeg do osmog mjeseca. zatvarat se. dakle s djecom. Nisu spomenuli ni ‘’a’’ od rata. Miloševićeve slike. Onda se sjećam sukoba kad je došla vojska. Ovdje se nije moglo ostati nerazvrstan. Bili su kod nas. i uvijek su uz to bila vezana obiteljska okupljanja. I onda sam čula da je opkoljena policijska stanica. Vidjeli smo četničke zastave. danas bomba pred hrvatskim kafićem. osjećalo se u zraku… Ne sjećam se više kad je to točno bilo. kalendare. tu gdje je sad Trg Franje Tuđmana. na ručku. otišli. Nešto je tome moralo prethoditi jer nitko se od nas nije odlučio u roku od pet minuta kojoj strani i zašto pripada. neće biti rata. To je bilo to vrijeme. Dakle. Mirica Miljanić: Te priče vezane su negdje za proljeće 1991. drugi dan pred srpskim. Imali su neke fantazije. Nakon toga je počelo. Al još uvijek su svi vikali. Srpska pravoslavna crkva postavila je kiosk. A prijateljstvo je trajalo strašno dugo. Sjećam se da smo se smijali tome što su obučeni u duge kapute. ma to će se smiriti. I onda se opet smirilo do osmog mjeseca. Probudila me je pucnjava. dok nije bilo onog u trećem mjesecu kad su se tenkovi pojavili na ulicama. kad su se ljudi razvrstavali.. bila sam potpuno van toka događaja. Dubravka Špančić: Pričalo se. i mislim da je čak bio tržni dan — četvrtak. očekivalo se. onda su se srijedom nalazili na ručku ili večerama kod neke od te tri obitelji. četničke zastavice. Tada mi je kćerku zaboljelo uho pa sam je vodila .u pa k ra c u . i prodavali su četničke ambleme. Najviše me je pogodio apsurd da su ti ljudi s kojim sam odrastala cijelo vrijeme jednostavno nestali. I najveće mi je danas razočaranje. vidjela sam ljude po cesti i nije mi uopće bilo jasno šta rade. I kad je drugi dan došlo na nastavu nas sedam ili osam od cijelog razreda. Kako se lovi subotom i nedjeljom. I pred sam rat. pred 19. neke iluzije u glavi. Bojali su se. Uglavnom. Nešto se događalo oko policijske stanice. kažem da sam Jugoslaven. Oni koji su prije bili normalni.

Oslobođen si jedne obaveze svake godine. to je tad počelo. Krajinom. Najbolje je bilo kod kuće. i HDZ. u razum ljudi. nacionalna obilježja. SDS svoje skupove. Odnosno. A oni koji su bili neutralni. Nismo morali više ići u rezervu. Ali. . jer sam tada bio jedan od zapovjednika. oni su već širili svoje ideje i tko nije bio za njih. mi smo to osjetili odmah. i vjerojatno se već u to vrijeme počelo nešto razmišljati. A vjerovala sam u dijalog. mada ja onda nisam osjećala nikakvu ugroženost. kurira za područje koje je pokrivalo Šeovicu. neg šutiš i gledaš što će se zbiti. pa vamo. pa ti si ovo. recimo. prema tome. Što manje izlaziti. Međutim nisam shvatila tog momenta da je to tolika velika opasnost. ono što je recimo prije bilo zabranjeno. I tak’ je bilo i s HDZ-om. na Staklani je to već počelo. I na položaju je bila isto njihova osoba. Počelo se malo i pljačkati. Nisam uopće bila svjesna šta se događa. Jer. Dobrovac i skroz gore Korita. Srbi su svoje terali. bježat iz Lipika. i odavde ide čitav autobus dolje. pa tamo. da vam pravo kažem. odma’ ti da etiketu da si izdajica. A tako je bilo i s hrvatske strane. Ljiljana: Kad sam primijetila da se rat sprema? Pa kad je počelo odvajanje. Mirko: Počela su se nacionalna obilježja masovno nosit. ako si otišao recimo kao Srbin. Tada su nas maknuli s tih raznih položaja rezervnih sastava. Da su te stranke toliko suprotstavljene. Ja sam osobno to osjetio već 1987. HDZ tera svoje. u jednu ruku i sretni. jednostavno su… Evo recimo ja gledam sebe. To je bilo dovoljno. Moje društvo ne. i družio se s Hrvatom i vidi te neki ekstremni Srbin. mi smo poslije doznali da je potpisan SANU.28 III . Onda i tamo vidim tenkove. Vidjela sam i natpise. već se u okruženju te naše radne organizacije to strašno osjećalo i to je. A zna se da su ti krajevi naseljeni više s ljudima pravoslavne vjere. novca je bilo odasvud. Osniva se recimo skup Srpske demokratske stranke u Lici ili bilo gdje. Nit si govorio nit ovo. Više nismo dolazili jedni drugima i bili zajedno. mi Česi. Hrvati svoje — i ‘ajmo. tamo su se te ideje počeli širiti. Počele su te stranke i ti skupovi. NA G OV J EŠ TA J I R ATA sje∆anja na rat u Dom zdravlja koji je bio u centru. Jagmu. I onda je počelo razilaženje. Lipik. Nacionalne pjesme. imala sam sreću da smo svi ostali kompaktni dok god nismo morali ići. Sve što je prije bilo branjeno i sve što je izazivalo revolt jedne nacije kod druge. u biti i krenulo iz tih takvih radnih sredina. A mi smo bili. dotiralo se. dapače. famozni ugovor u Beogradu da se ovo proglasi srpskim područjem. mene su pokušali navući. nit ono. I SDS. Ubacivalo se sve više ekstrema i to je išlo polako. pa ti se osjećaš ugroženo. Jaroslav Vozab: Pa gledajte. mislim. oni su se morali povlačit u kuću i ne ići ni vamo ni tamo. oni koji su to planirali i zakuhali. pa zašto ne bi.

l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 29 IIi . ni s jedne ni s druge strane. i kad su to vratili u prijašnje stanje. u petom mjesecu 1991. negdje oko 1988.. mislim da nimalo nije bila iskorištena činjenica da je bio taj javni prosvjed. to sigurno. Da negdje sebe psihički pripremim na to da će biti rat. negdje u zraku je visjelo — nešto će se dogoditi. možemo reći da se već tamo u drugoj polovici osamdesetih primjećivalo da se nešto sprema. nakon onih slika s Miloševićem u automobilima po Pakracu. tu uključujem sebe i svoju obitelj. tadašnjoj stanici. Mirka: U maju se dogodio jedan veliki marš. Đorđe Gunjević: Pa prvi znakovi su za mene bili. Onda se to govorilo — protiv rata u Jugoslaviji. barem oni koji su imali informacije. vidio sam da tu nešto ne štima. moj Sveti Sava ono. Zapravo. Mirovni marš. I. ali ni na kraj pameti mi nije bilo da bi se zapravo mogao dogoditi rat. kad su se Srbi pobunili u policijskoj postaji. bili su bez ikakvih informacija. 1986. kad su došli specijalci iz Lučkog i drugi. Malo me čudilo kad bi zapovjednici. i kad je on počeo. Mirka: To je bio treći mjesec. i preuzeli je u svoje ruke. Iako se zapravo nešto šuškalo i prije. Bilo ti je jako teško pohvatati što se događa. NA G OV J EŠ TA J I R ATA Gordan Vukić: Pa primijetio sam da se rat sprema. Oni koji nisu imali potrebu da se po tome grupiraju. tada sam shvatio da više mira nema. Šuškalo se unutar određene grupe ljudi. za koji ja do pred par mjeseci nisam ni znala. Znam da on nije nikad bio religiozan. Jako mi je žao da ljudi. kretanje vojnih vozila po gradu. A mogu reć’ da sam već i prije nešto primijetio. Zapravo. O tome zapravo nitko ne želi javno razgovarati. Razgovarao . Mislim da se ta činjenica u Hrvatskoj uopće ne koristi. Pa što god to značilo.. pa bi u njima obavezno morao bit’ Srbin. da su ljudi u jednom malom Pakracu. digli svoj glas protiv rata. Onda sam poslije zapravo čula priču da se točno znalo da će se to dogoditi. vojne starješine. I meni bilo nuđeno da kupim nekakvo oružje jer su ljudi kupovali oružje od tih istih vojnika. pravili neke delegacije ili nešto. Jedan dio priče je da su se ljudi počeli grupirati po nacionalnoj osnovi. tamo 1985. nisu htjeli reći šta se događa. možda i nešto ranije. obično znaš ko je religiozan. A sada sam sigurna da je većina od njih znala što se priprema. znam da sam bila iznenađena s tim trećim mjesecom i s napadom na policijsku postaju. Shvatio sam početkom trećeg mjeseca. kad sam bio u JNA. Sakupljeno je više od pet hiljada potpisa ljudi koji su bili protiv rata i ratnih događanja u Pakracu. i srpskih zastava na pojedinim kućama u gradu. pa moj Sveti Sava ovo. primijetio sam neke promjene.u pa k ra c u . Imao sam jednog prijatelja u Drnišu i negdje oko 1990. Zašto sad mora bit’ Srbin? Ali uglavnom znači eto.

Dizala se atmosfera. okrenule bi glavu. još prije nego što je rat počeo. Noćne provokacije bile su redovite. ako netko naiđe. onda s jedne strane vatre sjede Hrvati. i s jedne i s druge strane. Primijetio sam da često kad uđem u prostoriju priča prestaje. i pozdravila ih. mi smo na poslu već primijetili. onda nastaje problem. Tamo ću strojnicu držat. Nismo uopće mislili da bi se iz toga izrodilo nešto drugo. NA G OV J EŠ TA J I R ATA sje∆anja na rat sam sa svojim kolegama lovcima. Dao sam novac za dva kalašnjikova. Ja sam mislila. Mislim da su tu zakazali. ali nikad ih ni- . Nama to uopće nije bilo jasno. Dakle. Postavili su kamion kod bolnice. možda mi zatreba. drugi su išli u druge. tada su se pojavile barikade i na Bučju. pucnjava. a s druge Srbi. koji je odjednom postao lider ne znam kojih Srba. Vojom Mrzićem. mi smo bili tu negdje. ateisti. u predgrađu Lipika i imao tamo trgovinu. Ja sam jedanput naišao na njih kad sam s ljudima ugovarao poslove. primijetio sam da kad sjednemo. i tako. Sad kad su se ti ljudi vratili. Recimo. i tako dalje… Dajana: Ustvari. rafali. Stjepanom Šircem. pojedine eksplozije koje čujete u daljini. obrazovani ljudi — intelektualci. s prijateljima. Franjom Šircem itd. nego neutralci. Jovom Kosijerom. počeli su vikat dobar dan. Perom Rajčevićem. al mi smo sad zaboravili dobar dan. Mijo Straga: Došli su neki ljudi pa su mi ponudili da kupim kalašnjikov. Dragan: Kad su počele one barikade oko Knina. treba oguliti odstrijeljenu divljač. Kod jednog sam dijela ljudi naišao na slaganje. ma šta. ali sam i javno govorio protiv toga. ovaj neće ići s tobom guliti. pa odseljavanje. mislili smo da se oni nešto ljute na nas. U lovstvu. Austro-Ugarske krajine. a mi koji smo bili ne klasični. i onda zoveš opet. uopće nisu htjeli razgovarat. to su za mene bili prvi nagovještaji. Recimo Džakula. Kod preostalog dijela sve se vraćalo na 1941. neki ljudi još uvijek za nas ne postoje. Nažalost je to tako. Na poslu je bilo najgore. Kad bih srela neke kolegice s posla. razgovarao sam unutar obitelji. mislim si. ne čuje. ma kakvi. Rekao sam im da nisam ja za oružje. to nikad nije prestalo… Đorđe Gunjević: Odjedanput smo se počeli odvajati — dio ljudi je išao u jedne kafiće. Ti strahovi od bježanja u ovim se krajevima javljaju od doba Turaka. tjedno je s društvom u šumi pojeo nekoliko janjaca. neke promjene. O tome sam razgovarao s nekim prijateljima. isti ti koji nama nisu rekli dobar dan prije rata. doseljavanje.30 III . Pred sam rat neki pojedinci uopće više nisu htjeli ni razgovarat s nama. al kako sam stanovao dolje. i da su došli na površinu primitivci. poznanicima. pa ove Krajine.

Čovjeku se te manifestacije malo i miješaju. To je moment kad sam shvatio da je stvar otišla predaleko i da se to mirnim putem neće riješiti. A slušajte. onda vam je poklič i baba i djece bio — treba ih pobiti! Treba ih pobiti! Tada mi se prvi put zaledila krv u žilama. nego sam išao okolo. jedno popodne smo igrali nogomet. Tako da s tog stadiona nisam išao ravno kući jer sam se bojao proći ulicom. publika je bila zagrijanija. Iako se ja nikako nisam mogao suglasiti s tim. jer sam bio u okruženju dojučerašnjih komšija za koje sam imao osjećaj da me vole i ljube. tada je jedan drugi komšija iz istoga sela rekao javno. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 31 IIi . policajac. Stojan: Sjećam se dobro trenutka kad sam shvatio da će biti rata. I normalno da sam bio šokiran. sve je . ubijajte ih redom. ljudi su se počeli razilazit! Srbi su se povlačili i organizirali. I onda i sad mislim da ljudi nemaju uvijek iste interese i pokušao sam razumjeti svoje komšije Hrvate kad su pljeskali govorima Franje Tuđmana. došao je jedan komšija s autom. ubili su Vladu. pričali su da će bit napad na Lipik i na Pakrac. automatski se znalo da su ga ubili Srbi. Kada je god govornik rekao da više Srbi neće vladati. I logično da takav govor i takvu ideologiju nisam mogao prihvatiti. i kaže. Onda su počeli i na lokalnoj razini. Stojan: Te godine vam je bilo nekoliko manifestacija. mali političari. ti su govori bili na granici tolerancije. pa veliki SDSS-a. Znate. jer je Franjo Tuđman već u prvim govorima govorio da Srbi neće više imati ista prava kao Hrvati. Tako je puno ljudi bilo. lokalni predsjednik HDZ-a održao takav govor da sam prvi put osjetio strah. to je bila ‘ajde da kažem. ubili su Vladu. Bio sam sa sinom. kada su počeli prvi javni istupi pokojnog predsjednika Franje Tuđmana. A zatim.u pa k ra c u . u ljeto. i sad kažu — treba pobit. Sjećam se. kad je bio ispred crkve. A ovaj je poručio — ubijajte ih redom. Dakle. I. Inače sam s Vladom bio prijatelj. Mesić. Stojan: Primijetio sam da se nešto zbiva još za vrijeme vlade Ante Markovića. bilo je jedan veliki skup HDZ-a. Bilo je sigurno preko pet stotina ljudi. godine. Hrvat. To je jedan od događaja. Ja sam bio na skupu HDZ-a. Peko se vol. I kad su rekli. Bio je osmi mjesec 1990. kao svaki čovjek. pola sela. treba pobit! Skup je trajao preko dva sata. predsjednici lokalnih ogranaka HDZ-a. da s druge strane dođem kući. ili 1991. Što su govori bili vatreniji. Pa je tako jedan i u Prekopakri. E sad. kad su se registrirale političke stanke. NA G OV J EŠ TA J I R ATA sam dobio. organizirati skupove. gdje je bio i sadašnji predsjednik. Tada su se kod mene pojavili prvi strahovi da se stvari neće povoljno riješiti. Vlado je isto bio jedan moj komšija. napravio dvadeset kilometara. Bilo je puno uzvanika. ispred Češkog doma. ispred Hrvatskog kulturnog doma. 1989. cijela općina Pakrac. majku im jebem! I ja sam razmišljao — ja i moj sin smo tu jedini Srbi.

skup SDSS-a. Pandan tom skupu održao se na nogometnom igralištu. Djeca su dobila one papirnate hrvatske zastavice. A šta se ustvari dogodilo. Između ta dva oprečna stava nije moglo bit nikakvog dijaloga. To je bio. Istu noć. Hrvatske stranke su htjele samostalnu hrvatsku državu. je li. Marijan Ivanović: Ja bih početak djelovanja ekstremista i postavljanje mina. Znate. To je bila povorka. Jednostavno. Nisu to bili neki… kažem ja. Bilo je i ozlijeđenih ljudi. samo što mi nismo znali što je demokracija. Dakle. Pozivao je Srbe na okup. od kuma iz Gradiške. kilometar. Što sam više tih skupova obilazio — to sam bio više dezorijentiran. ali to nije davalo nikakvog efekta. Bilo je to pozivanje na demokratska načela. ali mislim da je najveća šteta bila što je praktički prisilio jedan dio ljudi da uzmu ili negdje . imate svojih skoro. da upijem. I tu su održali par govora i puštale se pjesme za omladinu. Znam da je bio višenacionalni skup. da su neki ekstremisti mrzili tu zastavu. gori kuća! To jedino mogu objasniti tako. pa da ne pretjeram. ne samo materijalne štete. To je moje viđenje. Na to im je moj otac rekao da se tamo kraj živice nalaze dva kanistra koja su još mirisala na benzin. bombi. Svi smo potpisali peticiju protiv rata i svi smo prosvjedovali. a ustvari on je samo odgovarao na govor HDZ-a. Marijan Ivanović: Prije izbijanja pravoga sukoba znam da je gorila kuća i gospodarske zgrade moga tate. Bilo je potpaljeno. Čak se potpisivala i peticija pred općinom. mogu reći — skup Jugoslavena. dva sata. NA G OV J EŠ TA J I R ATA sje∆anja na rat to bilo demokratski. kolovoza. Znate. Došli smo na sportsko igralište gdje se održavala rukometna utakmica. nijedan taj skup nije išao za tim da realizira ono što je meni bilo dobro. Nitko nije popuštao ni jedan milimetar. Njima je to bilo zanimljivo pa su se taj dan igrali s njima. bez Srba. došla je ondašnja milicija i rekli su da je vjerojatno struja u pitanju. 11. smjestio negdje na kraj siječnja 1991. Od općine pa do gimnazije. možda od dve tisuće ljudi. jel’. Ja sam na sve skupove išao. Bio sam i na tom skupu. Znači. Noć je bila. Očekivao sam da će netko napraviti neki presjek i početi najstrože kažnjavati one koji su to činili. protestiralo se. za zabavu. pred gimnazijom. i tako. Kolona je bila kilometarska. govori istkani mržnjom. Mi onda nismo znali da neko može i smije govoriti drugačije nego što smo mi sebi utuvili u glavu. Stojan: Organiziran je bio jedan skup i to sedam dana pred početak rata. Mi smo mislili — sve što nije u skladu s Titom. Međutim nismo znali. podmetanja požara. Da budem nekako informiran. mi se tek sad učimo demokraciji. a Srbi su htjeli da ostanu konstitutivni dio hrvatskog društva. Jednostavno da čujem. nije demokracija. gdje je Rašković održao govor… isto tako… neko će reći — širio mržnju.32 III .

u pa k ra c u . ajmo reć. vole čovjeka zato što je iz Srbije. Do tada smo to nekako omekšavali da bismo bili što sličniji. imaju svoju stranku. a oružje je zadnje rješenje za bilo kakav konflikt. NA G OV J EŠ TA J I R ATA kupe oružje. dolazio je Jovan Rašković. No HDZ je za neke bio ekstremna desnica. Marijan Ivanović: Postoji snimljen govor. On kao predsjednik izričito je rekao. odlazaka u crkvu. Ti emisari koji su dolazili pred rat bili su jako dobro organizirani. bježanja i mjerili su vrijeme bježanja. Oni su morali imati nekakav model. Dolazili su sa strane neki novi ljudi koje nikad nisam ni vidio. svi dijelimo istu sudbinu. ajd dobro. koji su stvarno sijali mržnju. Kad je već proglašena Hrvatska. čak sam i u Rusiji primijetio. nešto traže. ko je za koga glasovao. Ja to nisam vidio tako. kao familija komplet izlazi i mjeri vrijeme za koje može izaći iz kuće. Sa strane su dolazile informacije da su Srbi ovdje ugroženi. Već je počelo prepucavanje tko je u kojoj stranci. Marko: Devedestih. svi su pojačali isticanje nečega što bi bila odlika njihovog nacionalnog identiteta. niko to ne smije raskinut. Mi smo mislili. On je bio veliki vjernik i crkveni čovjek. praktički provocirali sukob. nastavak Pavelića i njegove politike. još uvijek nenađenog doktora Šretera koji je bio predsjednik tadašnjeg HDZ-a. Sjećam se da je pred Hrvatskim domom govorio da ni jedni ni drugi ne podlegnu jeziku mržnje. 1990. tek ako ga ne može riješiti ni sud. ni Bog. Odlazilo se u klubove po grupama i onda se to već osjetilo. vjerovali su u njega i podržavali ga. . Ovi iz Beograda bili su privrženi Miloševiću. NDH-azije. su počele razlike. Mi smo mislili to ljudi po noći nešto pale. Nisam još proniknuo odakle takva komunikacija i povezanost jer da ja sad trebam organizirati civilnu zaštitu. ni policija. su već počela previranja. doživio je dobar pljesak i tako dalje. a ustvari oni su imali treninge izlaska. pa s općine. oni su bili uglavnom i na boljim položajima prije rata. svi su nekako pojačali upravo ono što ih razlikuje. ljudi su počeli jednostavno da stavljaju neke slike političara u kuće ili zastave ili tako neke stvari. To je nešto što je ljude značajno razlikovalo. sjećam se da su se nekakve vježbe radile. Kad se film odvrti. podružnice Pakrac i moj osobni prijatelj. ne smijemo dozvolit da padnemo u te vode ekstremizma. ali nismo znali šta se sprema. Odjednom je bilo nekako više tih verskih obreda vezanih za venčanja ili uopšte. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 33 IIi . a ima i tekst govora. Vjerojatno su imali neke povjerenike. ni zatvor. a mi to nismo znali. A bilo je i nekoliko ekstremnih. a onda kad je došlo do tog grupisanja. zastava se skidala s policijske postaje. negdje u proljeće. mitinzi. mi smo svi ovdje. ne bih uspio to tako kvalitetno odraditi. Vesna Golić: Kad je počelo to grupisanje. Pa onda.

Vesna Golić: Kod nas su počeli tog leta da se pojavljuju u većem broju policajci koji nisu bili iz naših krajeva. a devojka je bila Mađarica. delimično i u logoru i sa velikim porodičnim gubicima. Vesna Golić: U to sam vreme bila pred maturom i jednostavno sam na maturskoj večeri osjećala da je to kraj. mi ih nismo poznavali. Rekla sam da nije normalan. pogledaj koliko smo mešani. čini mi se osećali. moj tata je preživeo Drugi svjetski rat. da se to više neće zvati jugoslavistika. Ja sam mu rekla da ja mislim da to nije moguće. koji me je vozio kod jedne prijateljice. Ja sam trebala da upišem fakultet i moja ideja je bila da upišem fakultet u Zagrebu. osamnaest. i šta će ona da radi. Moji su predlagali da odem u Beograd jer tamo imam tetku. ali smo svi. a nije Zagreb. Družili smo se s još jednim mešanim parom samo što je tu situacija bila obrnuta. NA G OV J EŠ TA J I R ATA sje∆anja na rat Vesna Golić: Nekoliko vrlo konkretnih događaja je za mene bilo osveštavajuće. nego nekim drugim tokom. Kasnije se sećam isto jedne situacije kad sam pitala oca. neki mešani brak. da to nije moguće. To je bilo tako neko glupo odlučivanje koje se događalo u manje od mesec dana. jugoslavistiku. po kojem sam videla da život više ne ide tokom kojim sam očekivala da će ići. I tata mi je rekao. Hrvatica. Sećam se tog momenta kao nekog trenutka koji mi je osvestio da se sad nešto novo događa i da dolazi do nekog razdvajanja među ljudima. Jedne večeri smo sedeli zajedno. eventualno sutra zaraćene strane. kad počne rat svako zna koja je strana njegova. znaš šta. nemoguće. al oni su se izjašnjavali kao Hrvati. da ja ne znam da se opredelim. devetnaest godina i sedeli smo tako u tom mešanom društvu i odjednom se osetila među nama neka crta granice. Prvi put sam videla na televiziji sveštenike u vezi sa nekom politikom i prvi put sam videla da se stavlja nacionalni predznak ispred nekog političkog govora. evo ova moja prijateljica kod koje me voziš potječe od te dve. Mi smo bili mladi. da sad ne znamo šta s tim i nekako smo vrlo brzo prešli preko toga. da je nekako zadnji put da smo svi zajedno i da ništa ne spominjemo. televizor je bio upaljen i bile su vesti u kojima su govorili o osnivačkoj skupštini Hrvatske demokratske zajednice. da li on stvarno misli da može ovdje biti rata. Mi to kao prijatelji nismo doživljavali kao pretnju i družili smo se. blizu kuće. čak i nekog češkog porekla. kao to je tu negde. to nije prihvatljivo. mladić je bio Srbin. Imala sam dečka koji je bio Hrvat. da nije moguće da mi ratujemo.34 III . i on je rekao da misli da može. Malo smo o tome razgovarali. ali meni je to bilo predaleko. da je ova generacija pametnija i tako dalje. i onda sam tako nabrzinu izabrala ekonomiju u Banjoj Luci. Shvatila sam da ne mogu to da upišem i da ne znam kuda ću sada. Vidjelo se da to više nije moguće. jer šta ću u Zagrebu ako počne rat. ona je bila iz neke mešane porodice. To su bili ljudi koji su .

I odmah nam je tu večer reko. I prate što se događa. po tome kako su bili obučeni. a mi ćemo nastavit dalje. Imamo tu gore planinarski dom. jedanaestom mjesecu. To se onda zvala općina Pakrac. kakve priče. miniran je Sveti Josip. u kafićima. Njegovi kolege su se stali natezati s tim bivšim političkim vođama u općini. i reko — sad ćemo se vraćati nazad. počela je frka. Oni su bili u hotelu. Organizirani su autobusi iz Pakraca. ne razmišljajući uopće. oni nisu htjeli. Mi vičemo. ja nisam mogao popraviti. smijali su mu se. Pred pakračku crkvu bačen je eksploziv. i to je meni izgledalo ugrožavajuće. negdje u desetom. vrlo su bili slični nekako. Krenuli smo s društvom gore i došli na pola puta. Anica: Šreter je htio organizirati javni skup proslave godišnjice osnutka HDZ-a Pakrac — Lipik. Oni su sa svih strana bili po šumama i organizirali barikade. I mi sad idemo u Bjelovar. Autobus je išao nekim poljskim putovima. pa toliki ljudi su se skupili… Ne daju mu razglas. ali je drugo što su oni to prikazali ekstremno. koji je i Drugi svjetski rat preživio. bili su na bazenu. Kao sad se sjećam. pred poglavarstvom. koji nam je tada bio glavno središte zdravstvenog osiguranja. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 35 IIi . A Srbi su se tamo okolo po onim zgradama i nekim kafićima okupljali. NA G OV J EŠ TA J I R ATA imali više neki zagrebački ili križevački ili tako neki naglasak. Dođite da se dogovorimo. Kad preko ceste vidimo — balvan. ne daju mu stol. Anica: U sedmom mjesecu išli smo po mirovine u Bjelovar. nosili su neke trenerke i majice i bilo ih je svuda. ko je urušio ovo stablo? Među nama je bio jedan čovjek koji je ipak o tome znao nešto više. I. Međutim. alo. Onda je taj govor počeo i on kaže: ‘’Braćo Srbi! Vi nama minirate naše svetinje. Niti stola. Zlatko: Ispričat ću jednu anegdotu. Mi smo doživjeli toliku euforiju. mislim u devedesetoj. da se ne bi slučajno dogodilo da kidnapiraju autobus. Znači. Kad smo došli do Lipika. Nisam mogla da prihvatim da je nama sad potrebna tolika policija. Mi želimo s vama suživot.u pa k ra c u . pa nema smisla. Stigli smo kućama tek u pet popodne. već su bila prisutna razna nagađanja. Trebao je držati govor. a nemamo pojma zašto. niti zastava… Skinuta. dobili svoje mirovine i krenuli natrag. Bilo je to.’’ Ništa tu ekstremno nije bilo. tu neš nije u redu. I došli smo u Bjelovar. pred općinom. niti zvučnika. svuda. bili su u bolnici. Šta on izmišlja. Slučajno mi se pokvario auto i mi stali. Otišao je u ondašnju miliciju. I mi smo došli tamo pred tadašnju općinu. . Točno vidiš samo grupice. Obitelji nekih od nas su negdje načule da su kidnapirani autobusi. I sad ja kažem kolegi nek oni krenu. što je onda masovno počelo.

pogašena svjetla. Mov: Dođe mi susjed i kaže . On je tad bio direktor škole na Bučju. ni drugi. pa je bio direktor Centra osnovnih škola. Dosta ljudi je došlo tamo. Ja doteram do garaže.36 III . otključavam garažu. Moj suprug je čisto sumnjao kako nas oni mogu napasti. počelo je to razdvajanje. Predsjednik Tuđman nam je na prisegi rekao nešto što je u meni stvorilo osjećaj da sudjelujem u stvaranju nečega značajnog. uvijek sam htio ići u policiju. Niko nije skretao. Primijetila sam da se sprema rat dok sam radila u Čagliću. a u ponedjeljak je počeo rat. naša se kuća ustvari zaobilazila. a ja sam dalje nastavila raditi u Lipiku i u Pakracu. nemoj metat uopšte u garažu. Uvijek se nekakav komentar čuo u smislu — joj. primaju se ljudi u policiju u Šimunskoj. znadete. Ja sam imao dosta kolega iz tih sela. u trgovini. mi smo imali teoriju.čuj. sve je bilo nekako naelektrisano. počelo je srbovanje i šta ti ja znam. ono se sprema. I ja sam onda jednostavno to prihvatio. niti sam pratio šta se zbiva. Mi samo gledamo. Srba i vamo i tamo. čulo se — ovo se sprema. praksu. u miješanom braku. počelo je jednostavno izbjegavanje. nismo znali što se u biti događa. Ljerka Stoček: Pa to je bilo ono proljeće pred rat. to je sve počelo pred sam rat. super. NA G OV J EŠ TA J I R ATA sje∆anja na rat Grozdana Šubert Cicvara: Ja sam inače živjela u Dobrovcu. Bila je velika neizvjesnost. do onda nije bilo razlika. pa je prešao ovamo. mi smo radili na Bučju. a muž mi je bio Čeh i kad su počela sva ta nemila događanja. Nikad nije. I sam odlazak helikopterima za Knin. kad iza leđa meni šef kaže. kroz to jedno vrijeme. Kad sam došao tu subotu u firmu. Da li želiš ići u policiju? Bilo bi ti dobro. Ja i moj suprug. a osobne aute ćemo metat u sušare. sve je bilo već onak nekak kao nasilu. Međutim. Kuhalo se. Nije se više ni razgovaralo o tome. Pred sam rat. Rade: Moji kolege su odlazili uveče na neke sastanke. nešto će se dogoditi. Ja sam imao dvadeset osam godina i mogao sam razlučivati . Pazite. u subotu naveče sam radio. Ivo: A slušajte. Tako da smo se mi osjećali izolirano. ja nisam nikad s mog radnog mjesta odlazio. u garažu ćeš parkirati druga vozila. Nešto se osjećalo u zraku. skroz radim u školi Pakrac. kondicione pripreme. razumijete. dva mjeseca tečaja. Kažem vam. Od 1981. To je inače bilo dosta miješano selo. neinformirano. Sve je to bilo užurbano i kratko je trajalo. pred djecom ništa nije pričao. Nisam znao točno čega. ali sam vidio da stvaram nešto. nema niđe svjetla. negdje već pred devedesetu. Reko. Ni jedni. Ja sam Srpkinja. Došli smo u Šimunsku. do 1975. Ljudi koji su dolazili u trgovinu bili su miješani.

Ja sam prvenstveno gledao na to kao na službu. I tako je to krenulo. kao i svi stari milicajci koji su bili većinom srpske nacionalnosti. I onda je neko opalio manevarski metak. Naši su izbjegavali ta mjesta. barem sam ih ja takvima smatrao. Inače nisam volio naplaćivati novčane kazne. bili su bogom dani — daj pendrek. pa političke previranja. S Vukadinovićem. Ostao sam tamo i nije mi to tamo izgledalo ništa strašno. komunicirao. nego sam samo nastojao biti što bliže ljudima u koje mogu imati povjerenje. Znam kako je bilo teško zaradit novac. No cijelo to vrijeme mi smo jačali. vidjelo se da se oni odvajaju od nas. Drugi mjesec. da nas mogu kompletno popljuvati. NA G OV J EŠ TA J I R ATA neke stvari. Što će biti? Da li će i Pakrac pripasti Krajini? Jer. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 37 IIi . neaktivni. počele su nekakve skupštine. već su počeli štampati nekakve svoje novce i letke. da izađem iz policije. Nisam nikoga kažnjavao. Fino sam izgledao u toj uniformi.sjećaš se kad si nas tjerao da trčimo? Kaže on meni — a znate da smo mi onda prolazili ispred vojnih stanova u kojima su jedva čekali da napravimo neki incident da mogu zatvoriti taj tečaj. ovo je ozbiljna stvar. već se vidjelo. kao na obnašanje dužnosti i odgovaralo mi je. i gotovo. Božićem. Mov: Počele su provokacije. palicu. pitao sam ga . Ne možemo se više igrat il zezati. Ja se onda nisam uopće kužio u politiku. Ljudi su padali u nesvijest. Kad je Grubišić poslije došao u Pakrac. Grubišić je zaustavio kolonu i natjerao nas da za kaznu deset kilometara trčimo. jer su pomalo pristizali u pričuvni sastav naši mladi dečki. Uniformu sam volio. pjevali smo u toj koloni one gardijske pjesme. deri. Boško Culić je bio inspektor. Uglavnom. ali jednostavno više nisam imao kud. jedan ubitačan marš. planirano je da Pakrac bude centar nekakve SAO Krajine. Mov: Od prvog siječnja 1990. Imali smo ozbiljne voditelje tečaja. dečki. Oni su bili needucirani. Oni su imali svaki svoje mišljenje. s punopravnim sudjelovanjem u svim aktivnostima. da se uglavnom zadržavaju u lokalima gdje su većinom bili samo oni.u pa k ra c u . I. nastojao sam što više naučiti o policijskom postupku. Rekao sam. Recimo Jozo Grubišić. Na kraju krajeva. Čak sam jedno vrijeme razmišljao da se maknem iz toga. priznaj. sa Šimunekom… sa svima sam normalno radio. ajde napiši mu prijavu. . Sjećam se kad smo išli na marš na Sljeme. godine počeli smo raditi kao ovlaštene službene osobe.

Luka Bunčić i još jedan kojeg su zvali Čikan. u meni se nešto počelo kuhati. ja se dignem i kažem. dođemo svi gore. i uzeo im oružje. da bi spriječili krvoproliće. dobio pištolj i pucao na javnom mjestu.daj oružje. izađi van. ali bit ćete sigurno vraćeni natrag. koga pročitam da se digne i izađe van. I to ono. to je bila tek uvertira. Sad sam došao sa skupštine gdje je donesena odluka da Pakrac ne prihvaća hrvatsku izabranu vlast. Jedan vojnik mi je snajper uperio u glavu. kad u pola jedan zove nas načelnik i veli. Drugi dan radio sam kao pomoćnik dežurnog. bilo je svega. vi još niste obučeni za to. Izađi van. I još nakon možda pola minute. drugovi. Navodno je neki Božić.38 III . sve je uredu. Ja nikome nisam ništa napravio. lažna dojava. kažu. nikako. Reko. Sad bih vas molio. Što je u tom momentu izgledalo potpuno ispravno. Tu sad nastade muk. . nakon sat vremena se vrate. zatvore vrata i počne on čitati . Naredba je da se sastav policije svede na sastav prije 01. ja oružje ne dam. sazove on patrolu. Jednostavno sam se osjećao jadno. krenuo sam van. Jebo te. digli su oružje na mene. Da li je SAO Krajini… nešto je tako spominjao. dugi mantili. ajmo svi gore u salu za sastanke. minutu. Nisam uopće znao što se dešava vani. bit će pozvan nazad. brade. Mi se pokupimo.ja sam oružje dobio u Zagrebu. Kroz glavu ti svašta prolazi. dugo oružje…Veli jedan . njih šest je bilo unutra u toj prostoriji. Ja se opet okrenem. Kad je počela prozivka. pa čemu. oni svi. Kažem ja to dežurnom. radimo mi dalje. ne prihvaća hrvatska obilježja. ja oružje ne dam. Moramo to tako napraviti.Evo… gospodo policajci. Hoću znati zbog čega ostajem bez oružja. veli on meni. godine. Onda je insceniran jedan incident u kojem je došlo do pucanja. nemoj zezati. ja ću njega u Zagrebu i vratiti. Međutim. Dobro. Kad sam došao u hodnik — pun hodnik rezervista. koji je bio u pričuvnom sastavu policije. pa zašto. I počeo sam se pitati. NA G OV J EŠ TA J I R ATA sje∆anja na rat NAPAD NA POLICIJSKU POSTAJU Mov: Bilo je priča. idu oni. Ja njemu kažem. pištolje. Gledam Hrvate. Ništa. vraćen na posao. ne. Ja s njim neću ništa napraviti ako ne budem na to prisiljen ili izazvan. i dođe anonimna dojava da je postavljena barikada u Kukunjevcu. Kad se sve to smiri. slušajte me. I nastao muk! Ja sam sjedio između dva Srbina. može se desiti to i to. Kao. nitko ne reagira. 12. 1991. Nakon toga je Branko Pavić pozvao taj pričuvni sastav kompletno. nego da ostaje zvijezda i da se pripajamo SAO Krajini. Kad je on prozvao petog. I sad on meni veli. Rekoh . ajde molim te. načelniče.

ako ste s ovim što ste sad napravili uspjeli izbjeć krvoproliće. garantiram ti. nemoj me niš pitati. Ja kažem. pljuvat će po meni. Ne znam. ni ništa. Nešto se uzmuvao. Idi. tražim pratnju do kuće. slušajte. ja sam dogovorio s načelnikom da vam ne dam oružje. a ono nikoga. nije. otišao je nekud. Veli on. počela se tresti. Joj. Kažem ja. To neće dobro završiti. ispadne joj sve iz ruku. i sad dolaze moji dečki jedan. Molim te idi. Ja pitam tajnicu. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 39 IIi . a đe ti je oružje? . Pa dobro. A i ona. dat ću oružje. Nigdje žive duše. Otvorim vrata. Ja kažem. drugi. I posramljen. Reć’ će: — Aha. oružje. šta ćete napraviti sutra kad se Hrvati skupe. šta je ovo? Ne znam. kud da idem u božju… Kud da idem? Ni oružja. ko za vraga pita. neće to biti dobro. NA G OV J EŠ TA J I R ATA Kažem. treći. Ja se mašim za cigare. Vraćam se nazad. šta je! Šta bi sad pucali u mene? Zbog čega? Nemaju pojma. gledam. molim te. I sjednem na stolicu. dečki. I on mene u auto i prođemo mi kroz grad. Ja tražim pratnju. Prazno parkiralište. Pred kancelarijom načelnika stoje dva rezervista i ne daju unutra. Ja kažem.. Ostoja. znoje se… al duge one dolomice. Vukadinović čeka. ja na autobusni. da. u međuvremenu otvara jedan pomoćnik vrata i ja vidim načelnik sjedi unutra. Ja kažem. brade. molim te. ne. Ostao sam među njima sam. Ajde. Imam pravo na to.u pa k ra c u . ne boj se. Pun grad četnika. I ja dam pištolj i stavim ga na stol. molim te. nemam pojma. idi kući. šta je ovo? Šta je sad ovo? Veli on. hodaju u čizmama. nigdje nikog. ali upamti — doći ću po to oružje. šta se ti treseš. nemoj me zajebavati. je li načelnik tu? Veli. Izađem van. A on ono. Ja kažem. molim te. Ja nisam siguran. Ja krenem. Izađem van. I. unutra neka tajnica… Kad me je vidjela. ali nemam sad patrole. a oni opet puške u mene! I onda sam se nakon možda petnaest minuta digao i rekao. ne znam. ne mogu. da u redu. joj. kad budu tražili da se ponovo vratimo na posao? Šta ćete onda? Hoćete onda pucati na ljude? Ne znam ništa. Ako nemaš oružja. svi otišli. zašto lažeš? Načelniče. okolo. Odbaci me. Ma. oni su to okupirali. To nisam vidio nikada. ja sam razoružan a ti se treseš? Kaže ona. Svi su na položajima. pa ne znam… Rekoh. Vidiš samo cijevi vire dolje ispod. to je jedan od ustaških okupatora ili tako nešto. Kad odjednom vidim Ostoju Pavića. Kažem. Ovaj. nije. Znači. Joj boli me glava od svega toga.. I ništa. Na to on kaže . Ja kažem. ne znam ništa. ovaj. niko ti neće ništa. Kad vide da sam bez pištolja. boli me glava. a gdje je otišao? Ne. Joj. oni pred mene. maknite se. Gdje ste bili kad sam ja zalazio unutra. Ja nazad gore do načelnika. Baš doslovno tim riječima. pa ne bih ja s oružjem ništa napravio i da ga imam. kud ideš? Ma idem tu negdje. Velim. odlažu oružje i odlaze. Velim. patrolu do kuće. oni koji su bili prozvani. To sve… vrućina.ne boj se ništa. slušajte. slušajte. ni pištolj. niko ti ništ neće. Nemoj me ništa pitati. tko god hoće. Taman žena došla. odbaci me do autobusne.

Kad su doš le vijesti da su ljudi koji su neposredno u susjedstvu. osjeÊaji su se miješ ali. bijes. odvedeni na BuËje. .40 Davor Grbac: Kad sam shvatio da poËinje rat. osjeÊao sam strah. i kad su doš le informacije da su tamo ubijeni i masakrirani. dvjesto metara dalje. onda je krenula prava panika. nelagodu.

PO»ETAK rata .41 IV.

.

.

ali velim. Marijanu Kratkom. bijes. Suprug i ja smo predugo ostali. osjećaji su se miješali. Samo smo oboje izgubili živce i zdravlje. S obzirom na to da nemamo podruma.. Jel to bilo tri ili pet sati ujutro. Kad su došle vijesti da su ljudi koji su neposredno u susjedstvu. Kaže. Jer je to počelo 15. miniran je tri il četiri puta. Davor Grbac: Kad sam shvatio da počinje rat. Sveti Josip. PO»ETAK RATA Ljerka Stoček: Mlađi sin je išao nekamo s društvom i došao je pred napad na Pakrac kući. bacan je dinamit. pet puta pucalo. . osjećao sam strah. u izbjeglištvo. Zadnji put su kapelu srušili do temelja. Davor Grbac: Srbi su se taj vikend. Uplašio sam se za oca i odlučio sam ga evakuirati iz grada. mislili smo tu preko kod susjeda pretrčati. to jest bacali dinamit pred kuću. To je bio čisti teror. krenula je prava panika. to više nije bilo za izdržati. Tko god je imao neku poziciju u HDZ-u ili u hrvatskom korpusu. Uglavnom se sručilo na Pakrac 15. . nije prestajalo. Ali mi smo bili spremni. Kad je počelo. ne znam. koji je na ulazu s požeške strane u grad. dvjesto metara dalje. a mi smo otišli 04. Srbi su već bili otišli. noćas će biti napad. konkretno. nekim ljudima i po dva puta. Jednostavno. Pakrac je mali grad pa se svi poznajemo. Meni se oko kuće. Kasnije sam saznao da je dio njih ostao ovdje po naređenju da bi vidjeli u kakvoj smo situaciji. 10. dva su puta minirali kuću. Kad sam se vratio. taj su vikend napustili grad i u pet ujutro sasuli ga minama. Moj muž kaže. kod kojeg sam radio. majko. izvukli iz grada. 08.44 sje∆anja na rat IV. ili je nešto značio i bio viđeniji bio je napadan tijekom noćnih sati. dio Srba je ostao. je bio već na drugoj strani. PO» ETA K R ATA IV. On je imao devet godina kad je počela ta španovačka kalvarija i on je cijelo vrijeme govorio da je on jednom bježao i da više neće bježat. tih ajmo reć bivših prijatelja. Moj suprug je rekao starijem sinu nek uzme auto i nek s bratom i mojom majkom ode za Zagreb. a ništa nismo postigli. ma kakav napad! On nikako nije mogao pojmiti da bi oni nas napali. dio njih. odvedeni na Bučje. nelagodu. 08. i kad su došle informacije da su tamo ubijeni i masakrirani. S nama su bila djeca i mama. prema planu koji je njihova teritorijalna obrana izradila davno prije.

Nigdje nikoga. Eto to je taj prvi. Koga god sam zvala. Samo prva susjeda. Skupili smo 5 800 potpisa u jednom danu. Obilazili smo sela i pokušavali da sakupimo neku podršku i da nam dopuste da polijepimo te plakate. Nataša: Baš sam bila dobila žuticu. Završila sam u bolnici i znam da je bio bačen suzavac. i znam da se čula buka. Jedno je jutro grad bio ispisan s četiri S. ali jako malo njih. jer su to bila mjesta gdje se ljudi okupljaju. palile su se hrvatske zastave i znam da sam gledala nešto na televiziji o tome. Nataša: Sjećam se tog prvog granatiranja. 19. ne znam. uglavnom naših. što onda nisam razumjela. 08. organizovali smo ispred banke u Pakracu prikupljanje potpisa. Naša je ideja bila da napravimo peticiju s potpisima za mir. Četvrtkom. mir će biti ako Hrvati ne budu više ovo ili ono. kaže čiji je i tako nekako smo uspostavljali komunikaciju. ali mir će biti ako Srbi prestanu na nas da pucaju. Ujutro. pa kad se ide. komšije su vodili čak i koze. Toga se sjećam. i skoro nitko nije došao na taj rođendan. ništa me ne pitaj! Neke. mi je rođendan. piju. ne znam. a i nekoliko roditelja. Dakle. I taj dan su… mislim da su taj dan tenkovi išli prema Pakracu. Vesna Golić: Moji prijatelji i ja pokrenuli smo neku mirovnu inicijativu. svi koji su tu prošli su se potpisali. i ona kaže grmi. PO» ETA K R ATA . kad je bio pijačni dan. sjećam se.. i sve. nisu rekle. Ljudi. tog prvog dana se sjećam. mi IV. taj prvi izlazi. Odlazili bi pred neku prodavnicu ili trgovinu. u osmom mjesecu. u srpsko selo onda ko je Srbin u autu. Pa smo onda pravili mešane ekipe. unuka mi je imala četiri godine. pa bismo im onda rekli ko smo i pitali dal’ možemo da polepimo plakate. da su velike kolone automobila išle gore prema Bučju. Ja bih njima rekla. prije samog napada na Pakrac. E. poslije dnevnih poslova. odvedi dijete. I znam. bježi i ništa me ne pitaj! Na prste se moglo nabrojiti tko je to od njih smio reći. vrlo rijetke osobe su to doživjele na radnim mjestima. šta. a kod svojih kuća smo pravili neke plakate. sede. Pozvala sam normalno i prijateljice i to sve. Završila sam na zaraznom odjelu. Počele su te trzavice. nitko nije bio kod kuće. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 45 Anica: Meni moje susjede i moje kolegice nisu dale do znanja šta će se desiti! Dan uoči početka. ja se potpisujem za mir. 18. to je puno za Pakrac koji ukupno ima 8 500 ljudi. Imali smo podršku nekoliko profesora. Bilo je puno vojske. Razgovarali smo s ljudima i tad sam videla da ljudi ustvari govore. Kao sele. ili. čuj daj skloni malu. Toga se sjećam. Vani grmi. 08. tko.u pa k ra c u . Donijeli su čak ljudi jugoslovensku zastavu i neke transparente napisali. I onda devetnaestog ujutro kad je počelo granatiranje isto nismo znali šta je i onda sam zvala mamu. i ja sam se uplašila. susjedi. i tad sam znala da se nešto dešava. Odrasli su već počeli nešto šuškati.

Nadam se da možda čak negde postoji videokaseta. dajte da sačuvamo našu međusobnu solidarnost i mir. mi smo došli u selo Subocka i tu je bilo jako puno srpskih civila. To je bio isto užasan doživljaj. I onda su moj tata i još dvojca komšija šetali cijelu noć oko kuće. budila ljude. pošto je moj tata bio direktor neke firme. koji je bio Hrvat. partijama. tad sam rekla da nas vodi u jedno srpsko selo i otišli smo tamo. Mi smo onda te potpise predali predsedniku opštine. vodi nas. da moj otac ustvari ne zna šta će. i tako sam budila prijatelje i govorila im da se sakriju. šta tu radimo. slušamo nekakve vijesti. kolona ljudi koji su napuštali grad i gomila kuća na kojima su rolete bile spuštene. ja sam sedela i čekala šta će da se desi. Ideja je bila da je ovo naš dom. neka stabla oko kuće. kiša je neka počela da pada. četiri sata. a meni je ovo javio dečko koji je isto bio u toj nekoj ekipi ljekara. iz neke firme. preleću avioni i taj osećaj da nešto puca. Vesna Golić: Negde uveče mi se javio prijatelj. a ne Srbima. tresla sam se. svitalo je. Nije bilo nikakvih ni barikada. nije bitno. a onda ćemo da vidimo. sve mi je to izgledalo zlosutno. u svakoj kući su bile bar dve porodice. ne znam. kojekakvim državama. pozvali smo te opštinske vlasti i građane. tu smo imali neke govore. Nisam uopšte znala da sam toliko plašljiva. za Jugoslaviju i to je mir. Tu smo proveli dva ili tri dana. Šreter je bio vođa hrvatske struje i bio je ljekar. tuširali se. pozive za mir. a rat je počeo 19. Okupili smo se ispred pakračke opštine. Ali već je tada bila jedna druga povorka. ili 18. a mama i sestra su spavale. I stvarno. nisam mogla da prestanem. čitavo telo me bolilo od tog straha. srednjoškolaca. da nema zaklona. Bilo je jako puno djece. da bježe. Budili smo mamu i sestru. Imala sam strašnu intuiciju da nešto crno dolazi. nešto se plesalo pa je bila kao neka žurka. i rekao mi je da je kidnapovan Šreter i nek tata pazi da ne bude odmazde. Čuli su se pucnji. užasno me bilo strah. blizak tim krugovima. bili smo svi zajedno u jednoj sobi i čuli smo pucnjeve. vodi nas odavde. kako će se država zvati nema veze. pa dajte budite se. da ja uopšte ne mogu da se sklonim. Nego kad smo se vratili u grad.46 sje∆anja na rat IV. isto nije bilo nikakvih barikada. pa ne znate ni šta će biti i tako u pet sati ujutro. svi smo ovde kod svoje kuće i ovo pripada nama Lipičanima i Pakračanima. Nama je to izgledalo potpuno sumanuto. šta će biti s nama. čuli smo bombe. To je bilo snimljeno. To je bilo 17. vodi nas odavde. PO» ETA K R ATA smo. Očigledno mnogima je bilo bitno. osnovaca. da nema neke sigurne zone…I onda smo opet govorile mom ocu. Tih nekoliko dana znala sam da plačem iz čistog straha po tri.. ni ničega. Nosili smo cvijeće i onda smo se prošetali do pakračke gimnazije i tu je bio neki program. To je takav strah koji boli. Bio je potpuno izgubljen čovek i kaže. Hrvatima. to . tata. To je bio taj trenutak kad sam osjetila užasan strah. skakala sam naokolo i govorila ocu vodi nas odavde. a kuda da vas vodim? A mi tražimo da nas vodi kući. 08. I opet smo seli u auto i otišli kući i tu smo jeli. Nazvala sam nekoliko prijatelja.

da nas preveze njegovoj mami. pa kao bila je policija. Već su se oni organizirali. pokupili su se. Devetnaestog ujutro u pet sati kad su prve granate počele padati ja sam mislila — grmi. I čim je on krenuo. Ne znam zašto. Ona je imala podrum i bit ćemo više zajedno. Vratili smo se kući. idite. recimo treći dan otkako je počeo rat. Srbi su otišli. To je stvarno grozno. Strašno sam se bojala da će neko da nas ubije. Bili smo tri dana u vlažnom podrumu. Moja sestra i majka nisu. Auto nam je ostao kod bake jer naša kuća nije imala podruma. Ja sam završavao osmi razred i upisao sam se u matematičku gimna- IV. Sjeli smo u auto i došli do Kutine i od Kutine krenuli za Beograd i više se nikad nismo vratili kući. Slavica: Bilo je oblačno večer prije tog napada. i još su bili njegova sestrična i jedni susjedi. Ta neizvjesnost… Međutim muž je dovezao auto. noću sam znala da ustanem pa da sve u kući zaključam. ostali još par sati. došao po nas i prevezao nas tu k baki. PO» ETA K R ATA . krenite prema Zagrebu. dijelili su iz kamiona kruh ljudima na ulici i svuda su bili naoružani ljudi i ti civili koji dolaze po taj kruh i naši ti plakati. a u toj su kući bili mitraljezi. a da ne govorim za više. Muž je rekao da će on otići po auto. ne zna kako je to. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 47 je bilo rano ujutro. Hrvat. To je bilo nešto grozno. Vidjela sam na knjižari i na još nekim mestima te naše plakate protiv rata. U toj cijeloj zgradi. počelo je strašno granatiranje i ulična pucnjava. da mi sad nismo više u tome. nemojte da nosite puno stvari. da treba svi da se bojimo. Iz zgrade nas je možda ostalo desetero. vas su tražili. Vesna Golić: Kad smo stigli to predveče u Beograd. Nas troje. Mali nam je dobio bronhitis. šumama. Preko puta moje kuće bila je srpska kuća. jer ja sam cijelog tog ljeta bila u jako velikom strahu. Kako su bile te pucnjave. Počeo je rat. To mi je tako ostalo u sećanju. Bilo je ljudi koji se nisu bojali. Tu su svi bili po podrumima. Pa ko nas je tražio. Suprug je bio organiziraniji. i komšija nam kaže. To je možda trajalo svojih pola sata. raspitivali su se gde ste i kaže. Čovjek koji nije doživio jednu granatu. kažite da vodite ženu i djecu u Zagreb. Na mene je to utjecalo. Jednostavno je rekao — nije to grmljavina.u pa k ra c u . ljudi vi nemojte da čekate ovde noć. a mi smo ostali. Željko: Primijetio sam da se rat priprema kad su mojim vršnjacima roditelji bili po kojekakvim punktovima. imala sam neki osećaj svjetla i mira i slobode. Moje je dijete tada imalo pet godina. sva unutrašnja vrata. U normalnim vremenima toga nema. Ja sam u biti imala dojam da je moj muž poginuo. to su granate. pa mama i tata ujutro kad ustanu i trebaju da izađu iz kuće onda sve moraju da otključavaju. baka i dida. bila je napravljena atmosfera tog nekog straha.

A moš misliti. Onako… strah normalno. I ulaze naši dečki iz Lučkog. Onda sam čekao početak škole. Ja znam da je on samo u jednom trenutku rekao. mi se zaključali sa svih strana. zaprepašteno. moji su svi vozači u Domu zdravlja u Pakracu bili pravoslavci. da sad kažem — zato što si pravoslavac — ne valjaš. Ja ne vidim ništa. Tamo sam bio na feriju. A početak rata je 01. nisam vodila računa o tome. koji su prema meni svi bili ljudi.tri dana pa će ishlapiti sve te ideje. a suprug i ja smo se pogledali. Marica Topić Sinjaković: 19. Djevojčica mi je imala šest godina. Čujete pucnjeve. Panika. Pred ponoć. Ja ne mogu sad griješit dušu pa reć. Ljiljana: Prvi znaci za mene su bile te granate. Jer. PO» ETA K R ATA ziju u Pakracu. strah me je. Mirka: Toga se jako dobro sjećam. ali nisam ga dočekao. moji ljudi. netko ispred vrata viče. ma bit će to sve u redu. Poslije toga više nije bilo dana mira. Onda je baš sve otišlo kvragu. Osjećala sam se užasnuto. ali čujem pucnjeve vani. Iako sam poslije čula da su puno njih bili krvnici. 19. u bolnici! Najednom čujemo. Kada je prva krmača pala na Pakrac. upucat ćete i kroz stakla i ako mu otvoriš. hrvatska policija. ostala sam bez teksta. i znam da smo djeci rekli da netko vjerojatno u kamenolomu razminirava. ni obiteljski odgajana. Krajem osmog mjeseca. Ali. stakla su na vratima. To ljeto kad je počeo rat većinom sam proveo u Rijeci kod ujaka. Mislim da nitko nije ni mogao povjerovat da će bit takvih sranja. Ali. Koji ste vi danas po redu koji nam nećete ništa. Bila je nedjelja. Zatreslo se i u Lipiku. nisam tako ni vjerski. jer tad se počelo nešto muljati i kuhati. Sin četrnaestu. Pa čak već i onda kad smo i bili u tim podrumima. Negdje oko sestrinog rođendana. al svejedno je — ako ćete upucati. otvorite. Otvorite. u pet sati ujutro. od onog najstarijeg do najmlađeg. Stvarno. Tek kad su počele te prve granate padati. 08.48 sje∆anja na rat IV. kako sam ja apolitičan tip. Onda je počeo pravi . kad je bio napad na policijsku stanicu u Pakracu. a držite cijevi uperene u nas? Mislim. izbezumljen si u svakom pogledu. mislili smo. Nećemo vam ništa. na moru. 03. nisam mogla vjerovat da se to dešava meni. Prema meni su bili svi u redu. bilo je prvo granatiranje. Marica Topić Sinjaković: I najedanput nekakva bitka oko te bolnice. 08. Ja bar nisam mogla vjerovat da će do toga doći. imamo ranjenike. I dečki su tu noć bili ovdje. mojima i mome gradu i da su to napravili moji prijatelji. došlo je do rata. onda smo postali svjesni da je zlo došlo do nas. Ono. Nedjeljni ručak. ja sam barem mislila da će to će trajati dva . bio je napad na Pakrac. Za mene je to početak rata.

to je prvi put da me netko na cesti. i tako dalje. dva karabina. ta JNA u koju sam ja bezgranično vjerovala. 08. i nije ga bilo. I kad sam išao gore zaustavili su me tu u Kusonjama i pitali. bolnica je bila evakuirana. oće to kiša?! Ja skočim. Tamo je spavaća soba. pa to je napad. gle grmi. i moj bivši muž kaže. idem kući. idem zatvorit prozor. probudile su me granate i minobacači. ne idem ja nikud. Sav sistem se raspao osim policije i nas koji smo kasnije imenovani u ‘’Povjereništvo šestorice’’. idem kod mame odnest joj šta treba. Bio sam im interesantan. granate padaju! I tako smo onda iz sobe pošli u kuhinju. To nije dom za siročad. Sve se raspalo. mlijeko i još neke sitnice. Đorđe Gunjević: Ako me sjećanje dobro služi. pa čuj. nosim joj hranu. Ozgora su pucali iz Pakračkih vinograda. nego za djecu koja su iz socijalno depriviranih obitelji dovedena u organizirani smještaj i boravak. u subotu ujutro sam uzeo jednog kolegu lovca i otišli smo premazat sirovom naftom vanjski dio krovišta na mojoj klijeti u vinogradu.u pa k ra c u . U tom domu su bila djeca različitih nacionalnosti. sačmaricu i dva pištolja. kada je zapravo prva bomba koja je pala u Lipiku. kad je crkva već bila prazna. IV. Ja mu kažem. A kud bih s vama. Nismo smjeli biti u sobi. bio sam rukovodilac. tamo je Gavrinica. bit će zla. pa nije to grmljavina. Sad su bili drugi ljudi jer sam se tek predvečer vraćao. a tu gore je Kusonje. a onda sam rekao. a da nije policajac zaustavio. taj ponedjeljak svi su nestali. prozor je bio otvoren. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 49 rat. a ja sam se brinuo za nju nakon smrti oca. Bilo je oko pet sati. što je vrijeme kad ljudi odlaze kući s mise? Dobro što se to dogodilo nekih pola sata poslije dvanaest. U nedjelju ujutro. imao sam dvije lovačke puške. pala na dječji dom. Sve je drugo puklo. malokalibar. ne. počela je granatirati civilne objekte. možda sam im i zbog toga bio interesantan. PO» ETA K R ATA . Blanka Petrovečki: Ujutro je počeo napad na Pakrac. a on veli. kud ideš? Idem kod mame. kuhinja je bila malo sigurnija. to su trombloni. I tad je počela priča. budući da mi je mama živjela na selu. i onih koji su iz nužde bili u bolnici. dođi kod mene sa ženom. u nedjelju. ne i ne. imao sam tamo nekog posla. Kada su bombe počele padati po pakračkoj bolnici. odnio joj na selo. pa čuj. netko je čuo. vidjet ću. Drugi moment je bio kada sam vidjela da je taj rat — bespoštedni rat. jednostavno se raspršilo. U povratku su me opet zaustavili i pitali da idem s njima. ajd s nama. 17. Išlo se na razaranje civilnih objekata i ubijanje civila. pa šta bude bude i meni i tebi. Kaže. uzeo sam kruh. imao sam višu stručnu spremu. Šta im je bila kriva katolička crkva? Zbog toga što je katolička crkva? I što je nedjelja. ostalo je samo nas nekolicina raditi. a sunce ti žarko. Ja sam uporno sjedila tu na podu. Ne.

Tako da sam ja iz kuće izišla. Otišao sam u Zagreb iznajmit stanove. u ponedjeljak ujutro ja sam se normalno digla u pet sati. da bi pomalo počeo onaj kaos u gradu. . a pošto putujem. Da su jednu riječ rekli! Drugi dan ujutro. ni ništa. i vidjeli smo taj vikend da je vozio traktor pun namještaja. pa sam znao iznajmit studentima. otvoreni napad na mjesto Kusonje. ljudi su gledali što se zbiva. odnekud su se pojavili. sigurno su kupili nešto novo. bilo ih je par. Mi smo znali da on ima vikendicu negdje u nekakvom selu. mislili smo. ajde. 08. veli on ne možeš ići na poso. nema grmljavine. PO» ETA K R ATA Dajana: Pa ustvari. Očekivao sam da će to više biti sukob između policije i ljudi. ovo nose u vikendicu. šest koji su dolazili. bila je nedjelja kad su se oni odselili. evo vam ključevi. pa kažem mužu da moram ići na posao. počela je pucnjava na željezničkoj stanici. jel’ to grmi. kaže on. Zvala sam muža. A mi smo im mahali. kad se primirilo. Kad sam se spustio na posao. Gledaš van. jedan vikend smo vidjeli da se nešto događa. ne znam. Šta se događalo u gradu. idu za Okučane. tako sam vidjela kako su rakete već išle preko Lipika za Dobrovac. Tenkovi idu iz Bjelovara. i tako. Nešto se čuje da tutnji. jer sam radio u Staklani. meni je to bilo svetinja. jer sam imo slobodne stanove. Mijo Straga: Mislio sam da to neće trajati dugo. znam da su neki pogođeni. ovi se sele. oni taj vikend kompletno odselili iz grada. Bilo ih je puno koji nisu dolazili. to su tenkovi. ma sigurno mijenjaju namještaj. jasno se vidi ovdje s mog prozora. za posao. Taj vikend smo vidjeli jednog susjeda kako se seli s traktorom i prikolicom. Te noći je sve krenulo. ajd ono iz šale. povlače se. moram se puno ranije dignuti. Kasnije sam se spustio u grad. Veli mama. Snajper je bio pred bolnicom. ja sam ostao tu. manje-više Srbi su se povukli. kako nas je u Staklani ostalo malo. upalim auto i dođem u Lipik. I moja žena i djeca su otišli. i kako sam u pet sati izašla da vidim kakvo je vrijeme uopće. Trebala sam ići od šest radit u bolnici. razbijali su se izlozi.50 sje∆anja na rat IV. pa što je s ovima. I zovu oni mene. Trebala sam ići na vlak u pet i petnaest. Rekoh. u rano ujutro oko pet sati. al nisu radili. Još ja kažem. a muž me vozio. kad je izašao. možda pet. prvi susjedi. Kaže meni kum da bi oni išli u Zagreb. uzimala roba iz izloga. Mate se poslije vratio. ja još nisam bila svjesna situacije. nekog Baroševića Nikolu i pitam ga šta je bilo. ali ne ovako da će recimo direktno biti pucnjava na grad. ustvari. I. Mi nismo ni znali kud srljamo i tako… Takav je bio početak. tu evo. Tako da su se. Sve mislim. i kažu dolaze tenkovi. Nađem jednog profesora. a ja. Dragan: To je počelo 19. Nisam uspio ni iznajmit taj drugi stan.

stan i sve. a tko ne treba. ajmo na radiostanicu. Kutini da se organiziraju.u pa k ra c u . Od toga je dana jako malo ljudi dolazilo na posao. organizirat ćemo to. Merčep je rekao da će on nabavit oružje u Šimunskoj i da će nas obučiti. ja sam samo bio prisutan. onako. Mi kažemo da imamo ljudi. naoružati da idemo stati iza njih. Pakraca koji se nalaze u izbjeglištvu u Lipiku. i kaže. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 51 Mijo Straga: Otišli smo na Markov trg i čekamo. Javilo se i djece koja nisu bila ni punoljetna. I nas četvero odemo u Savsku. imamo informaciju da je Merčep došao iz Gospića. dakle. Nismo ovlašteni mi pojedinci da dajemo nekome otkaz. to je bilo malo zastrašujuće. IV. daću vam na upotrebu telefon. on bi nam jedini mogao pomoći. Mi dođemo dolje u Savsku tražiti Merčepa. došli smo iz Gospića. Rekli smo da trebamo Merčepa. ništa mi tu nećemo napraviti. Za ostale nismo znali gdje su. razbacan i pita tko ga je trebao. Mislim. I Merčep na to kaže. Međutim poslije se vidjelo da je bilo upravo tako. U međuvremenu. Nakon toga ta Ana kaže. i ostali smo ga pričekati u holu u jednoj prostoriji. jednostavno se više nisu javljali na posao. Dva dana smo pozivali ljude. Ja sam se zalagao da se nikome ne da otkaz. kaže. Mišo. koja je bila s nama. nema problema. na Starčevićevom trgu. da se napravi neka akcija. imam pedeset ljudi. Ta Ana Švab je dosta dobro znala neke stvari organizirati. ajmo Jadranki reć. Tamo je odmah pokraj nas bio HOS. A većina osoblja s hrvatske strane. Od njih dvadesetak. jer se nije znalo hoće li to trajati devet dana ili devet godina. da odlučujemo o nečijoj sudbini. da pronađemo Merčepa. sa zapadnog dijela općine. a kamoli da idu u rat. Gore na prvom katu. Šta ćemo reć? Ana je sve to vodila. nalazi se dolje u Savskoj. iz okolnih sela. je početak rata na pakračkom području. više nisu dolazili jer ih njihovi nisu puštali. i da bi htjeli ići u obranu Lipika i Pakraca. Iako su mnogi moji suradnici iz drugih službi odmah govorili da svim Srbima treba dati otkaz. iz Lipika. koji su bili iz istočnog dijela grada. ali nemamo oružja. dobrovoljaca koji su izbjegli iz Pakraca. znači pisat ćemo svakom godišnji. Rukavina. vi se trebate negdje organizirat. 08. Ako je pretpostavka devet dana. da ne dobiju otkaz. ajmo svima koga poznamo reći da pozivamo sve građane Lipika. pa smo ih vodili kao da su na godišnjem odmoru. PO» ETA K R ATA . dvojica su dolazili na posao. I najednom izađe jedan mali čovjek. jer mora postojati neki krizni štab u koji se ljudi mogu nekako javiti. Ta Ana. Srbi. Stojan: 19. Ja sam tad prvi put čuo za Merčepa. u obranu. ja imam idealan prostor za to. Dogovorili smo se da će se ići u Šimunsku na obuku. javi mi se čovjek porijeklom iz Brezina. jer neki zakon mora postojati da se vidi na osnovi tog zakona tko treba dobit otkaz.

ubijanja. pljačkalo. Mogao me je netko ubiti. počinje rat i nema. i bilo je razvaljenih trgovina i kupilo se po gradu. po zgradama. šta da vam kažem. I da je bilo strijeljanje u pitanju. plina. . mislilo se. Ak bi Srbi naišli. trebalo se ići u grad. sjećam se jednog detalja. Neko je odveden. Recimo. Mislim. povatali bi Hrvate. taj dio Prekopakre se povukao. S obzirom na to da je od mojih službi ovisilo funkcioniranje bolnice. Većinom su otišli na sela. Kad sam negdje u petak ili subotu išao po benzin u Pakrac. ovi su se povukli gore na Gavrinicu. 08. Ali veći dio se povukao. Srbi su maltene napustili grad. I onda nikad ne znaš. glupost. odvođenja. I ja ga nazovem i kažem. jel mogu doći spavati kod tebe? Kaže. Mirko: Rat je počeo kad je počelo granatiranje Pakraca. Neko je i ubijen. zafalilo namirnica. Jer su se oko tih srpskih sela držale barikade. podijelit ćemo krevet. mislim da je bila nedjelja na ponedjeljak. a Hrvati su normalno Srbe pritvarali i vodili ih u Bjelovar. Možda sam se nekom zamjerio zbog nekog razloga. on bi rekao — strijeljajte ga. šeću od trgovine do trgovine. Uglavnom. Tako sam se seljakao po odjelima. nema nikog. opranog veša. Moja su djeca išla u školu zajedno s njegovom. Danas se s tim čovjekom srećem svaki dan. koje nije mogla ni granata probiti. radili smo dvadeset četiri sata u bolnici. jednu noć na jednom odjelu. Šta ja znam. opet se počelo ići u grad. PO» ETA K R ATA Stojan: Kad je počeo rat. Pedeset posto ljudi ostalo je u gradu. pa razmijenjen. Onda su počele razmjene. i povlačili su se. To je bila javna tajna. treba ono. drugu na drugom. zatvarali. jer su većinom i bili sa sela. nije bilo goriva. Bilo me je strah da me neko ne ubije. i počne. Čekalo se šta će biti. niđe nikog nema! Prazne ceste. Ja to njemu nikad ne bih rekao… bez obzira. grad je već bio opasna zona. ja sam spavao u bolnici.52 sje∆anja na rat IV. Rat je počeo. vode. Neki su se oklopnjaci sukobili na barikadi. iz kuća tjerali. bez obzira što nisam bio konfliktna osoba. Tu je izginulo tih specijalaca i tad je to počelo. odvodili ih vamo na ovu stranu i zatvarali. Kad je pucanje stalo. transporta — ne može raditi bolnica. To je bio 19. I to je sve stalo. Kojekakve ideje. To je kojekuda palo. šoblaju. I onda je počelo žešće. mislim. koji i danas radi u bolnici. ako nema struje. E. Onda su ljudi obično ginuli tak. kuhanja. ne možeš! Ovdje četnici ne spavaju. Oni su tu zapucali i ispalili tih nekoliko granata. Otprilike tako. Ljudi su znali. A na cesti. poslije toga negdje u devetom mjesecu u Kusonjima je bio neki okršaj. Ja bih uvijek rekao — dođi. treba ovo. Sve se to povlačilo iz grada. Neki su odvedeni u Poljanu. ostalo je Srba po Pakracu. Nema tu. Mirko: Dobro. tada je radio na jednom odjelu koji je imao debele zidove. više nismo smjeli ići spavat kućama. vojska će to zaustavit. Nisu ni znali šta se sprema. E bogami. a ne sobu ili odjel. Jedan gospodin.

nemoj slušati. Rekoh. rekla da narod mora bježati. nekud jure kola. mama. Jela: Mi nismo imali pojma šta se sprema. ma ko zna hoće li on doći. nešto je pričao da ne bude došao. Veli on da mu je jedna žena. Dobro. ko za vraga. Bila je nedjelja. Nema smjene. pucalo se svuda. kuda? Kaže.. počelo je bježanje vamotamo. Oni su tu noć nestali. oblačno vrijeme. Moja je prija iz tog kraja. Ja sam odmah ujutro kad je krenulo izletio i ošo po auto da ženu i sina prevezem. PO» ETA K R ATA . Žena i mali ležali su na podu. Svi su oni znali za taj napad. Tu sam bio sigurno dva sata. Odjednom. nema smjene. šta je to? Ja kažem. kod roditelja u podrumu. Ujutro. ni što je. bio je tad kod kuće. kad se iziđe na taj brijeg gore na Bučju. Kad je krenulo. Vidim u gostioni tri šofera. Popio sam piće i krenem. kasno. došao sam preko mosta i uzeo sam auto od Mire jel. Tamo su oko mene u tim kućama živjeli većinom Srbi. sin. malo niže centra kod škole. Kad se malo stišalo. Ja kažem. Drugi sin. Sa mnom je bio Oliver. Ivo: Rat je počeo 19. teto. rekoh ajmo vidjeti. strpao ih i onda smo bili kod mojih. Rekoh. hotel je bio prazan i pred hotelom su neki zarobili auto komunalnog poduzeća. na autobusnoj. Kud ćemo? Idemo u tu kuću. ja ga ne znam ni tko je. Nekud bježe kola. ali tu je tuklo ko ludo i više nisam mogao dalje ić. počet će se pucati. šta. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 53 Marijan Ivanović: Ja sam bio zadnji djelatnik Hotela Lipik. veli. tu iz komšiluka. Prema Požegi. došao je na vrata i kaže. ajmo na piće u Lipik. U šest sati nema. ne može se tako ponašati. Još mi se auto bio pokvario. ti si mehaničar. kolovoza 1991. moraćete bježat. i vratio se nazad po njih. tuklo je svuda. ja mu kažem. Kad sam došao ujutro na posao. Imala je kućicu na raskrsnici. Boro: Taj dan kad je počelo radio sam. neću se ni ja sad vraćati nazad na posao. Treba mi doći smjena navečer.u pa k ra c u . Uspio sam do autobusnog doć. To su jutro s brda počeli minobacačima po cijelom gradu. valjda je bila subota. to grmi. znam jednog dečka šofera. Pa. zašto? A on kaže. a auto opet crkne. Sedam sati nema nikoga. tata. ko se kako snašo i snalazio. kad je došao jedan mali dečko. mislim da je bilo osobno vozilo Lada. Kamo ćemo s malim IV. Tamo je bio neki susjed i veli. U birtiji svi pričaju.08. prema Bučju. Joj. 18. Otišao sam u podrum jer sam vidio da to ne prestaje. bili su Hrvati. negdje u pet sati i jednu minutu počeo je grdni minobacački napad. taj mlađi koji je na fakultetu u Zagrebu. To je bilo navečer. Tak je započelo. nisam zatekao smjenu. Moj sin je toga dana kad je Pakrac trebao biti napadnut igrao rukomet dole. I ja krenuo kući. nedjelja. nije da je to sad bilo na pojedinim mjestima. trebao je reći. znao sam šta je mina. dvije su mine pale u dvorište. Kad je došao. aj. Rekoh. I dođe meni taj moj brat trgovac i odvede me kući. I onda tamo nešto mrdne i auto upali.

Rekli su. nemojte niš nositi. Nemaš se gdje skloniti. Na kraju smo te ljude maknuli da nam ne smetaju jer su unosili paniku. čuvat straže. budili su se. 08. da mi je samo znati tko je to izmislio. poslije toga se čula sporadična pucnjava i mi smo se organizirali. Rekoh. Stupili smo u kontakt s našima i pitali da li trebaju pomoć. kod Đure Strage dole u gostioni. ja sam bio na punktu Krndija i sve se normalno odvijalo. dijete malo. Mov: To jutro. osim moga muža koji je bio u Umagu. već su počele granate padat po Lipiku. kuća je bila zaključana. Pakrac je napadnut ujutro. Srbi. Normalno. i gore gdje smo mi bili. nemir i to je bio veliki problem. taj dečko je rekao nek bježimo. 19. Mi smo svi bili gore. ništa mi ne znamo. Mislim da je bio sedamnaesti. I iz komšiluka odavde djece. u pet sati. Pakracu. svi su se uključivali. počeli smo već ujutro zaustavljat ljude koji su išli na posao. malo smo se drugačije postavili u svemu tome. Djeca mala. nije imala dvije godine. Nakon pet dana ja sam bio pozvan u bazu gdje je bio zapovjednik Grubišić i tamo sam pomagao tim zapovjedni- . Nismo maltene ni završili razgovor. To je reko taj dječak koji nam je rekao da bježimo. ali nisu znali za sve punktove. Civili su se dizali. kad smo bili iznenađeni. PO» ETA K R ATA djetetom? Kiša lijeva. Tu smo bili do pet sati. i odjednom smo čuli granatiranje iz pravca Daruvara. pokojnoga. ležali su u jarku. Oni su locirali gdje smo mi otprilike. Ovaj put nismo htjeli biti iznenađeni i to se pokazalo potpuno opravdanim. osamnaesti kad smo mi odavde otišli. Sveti Josip. kada je bio napad na policijsku postaju. Mov: Nakon trećeg mjeseca. sakralne objekte. gdje ćeš se skloniti. Kad se vratio kući. što se dešava. znači kontrolirat. bačen je i eksploziv ispred zgrade Stjepana Širca. Ko će koga napasti. Tajno smo se organizirali. Bilo je situacija da smo imali pojačanu patrolu na nekakvim ključnim raskrižjima i opasnim mjestima. bilo je i onih koji su došli samo da budu negdje i bojali su se. ali smo imali ljude. Hrvatski dom. Hrvati. kao što je crkva. Granatiranje je u ovom dijelu u kojem sam ja bio trajalo nekakvih dvadeset minuta. kiša lijeva. dragovoljce iza sebe koji su bili spremni s lovačkim naoružanjem pomoć. također i kuću pokojnog Ivana Šretera. nismo imali oružje. Gdje ćeš. al’ su išli s nama. svi koji su ostali tu. razoružani. Sjećam se stvarno te strašno velike volje i hrabrosti tih ljudi. nismo onda imali nikakve vojne formacije.. Nismo imali naoružanje za njih. posramljeni. Još snaha veli. pripremljeni čekali eventualni prepad ili nešto tako. ali bili su prisutni. Šest ili sedam dragovoljaca u civilu. pa je i on došao k nama gore.54 sje∆anja na rat IV. To je bio ponedjeljak ujutro. Ta mala. Rekli su da su napadnuti. S tim smo civilima čuvali nama ključne objekte. kad je počelo granatiranje. bilo je jako puno prijetnji i mi smo se tajno organizirali. To se moralo čuvat jer je u više navrata bilo prijetnji. priključivali nam se. Bilo nas je dvadesetak u toj kućici.

potpisivao sam se MUP Pakrac. Zanimljivo je da su među zapovjednicima tih vodova bila dvojica ili trojica Srba koji su na dan napada došli u Pakrac i ostali tu dvadeset dana. Međutim. prije mjesec dana s Fudom. su napravili. Znači. opet nisam mogao IV. koji su faktički držali obranu Pakraca. Mov: Imali smo izlazne punktove iz grada na kojima smo kontrolirali da ne bi bilo nekakvih krađa. S vojnim izaslanstvom. međutim nismo imali s čime. Prekopakra je imala svoju organizaciju. U tom prvom naletu od desetak dana. uništeno. bili smo premladi i u tom poslu i u svemu. a onda su se mijenjali. PO» ETA K R ATA . to su bili počeci jer niko nije očekivao da će to toliko trajat. ali nisam siguran u podatak. i sad je većina tih dječaka u Hrvatskoj. Svetog Josipa. Ja sam konkretno. Po grupicama. to je prije toga 02. nakon deset dana kad sam došao u tu trgovinu sve bilo razbacano. Onda je počelo podmetanje mina pod sakralne građevine. mada je. odnošenja nekih stvari. vamo-tamo. 03. Ostali su dečki u policiji. znači ima hrvatsko državljanstvo. Jedan dio policajaca bio je u Pakracu. bilo je tu puno dječaka iz Bosne koji su vjerojatno sporazumno. uspio sam obitelj izvući iz Pakraca. Ti dečki su imali strašno veliku volju. Onda sam totalno bio siguran da će to biti nešto. kad bih išao nabavljat hranu. 09. Zlatko: U mojem mjestu rat je počeo tako što je prvo počelo okupljanje skupina. I nemir u gradu. u svim trgovinama dizao na revers. Ne sjećam se da je Srba bilo u toj postrojbi. to kad se desilo. Ja sam se vratio nazad u Pakrac. zaposlen je. na tim punktovima. i Hrvati i Muslimani. učili su za policajce. I negdje. i vidio sam specijalce u gradu. Baš sam se čuo neki dan. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 55 cima koji su bili svaki otprilike dvadeset dana na ovom području. gdje su pokazali veliku hrabrost i domoljublje kao da je to njihova država. Dolazili su iz unutrašnjosti kao iskusni zapovjednici. 03. 02. poginula su dvojica tih dječaka. a mi smo domaći bili njima na raspolaganju kao nekakvi pomoćnici. Evo. prijavio sam se. 20. valjda iz Beograda. to sad govorim. Bilo je nas dragovoljaca koji smo htjeli krenuti. koji u Kninu radi u hrvatskoj policiji. odakle. Specijalci što su trebali napraviti u Pakracu. miniranje automobila. ujutro počela je pucnjava. njih možda osamnaest. Sve lege artis. stražama. bili u Šimunskoj na obuci za policajce pa su imali teren u Pakracu. Pa onda. U Pakracu nije bilo ničega. odlukom Vlade. Držali su punkt na školi. Poslije toga je sadašnji predsjednik dolazio u Pakrac. tu je došla još jedna postrojba dječaka s njim iz Šimunske. Zlatko: Što sam učinio u momentu kad je rat počinjao? Prvo sam osigurao obitelj. Tako da smo mi u centru ostali u okruženju i nismo mogli doći do onoga do čega smo trebali doći. Taj Grubišić Jozo.u pa k ra c u .

u Ministarstvo. Kad bismo na moru gledali televiziju.. tražit pomoć. kad smo se vratili s mora u Banju Luku. skrivao se.. onda odeš do kavane. al šta ja znam… mislila sam da to neće trajati. Otac u Beogradu. dijete rastavljenih roditelja. Da je to negdje drugdje. Javi se njena mama. Nisam uopće znala šta je. Bili su prikazivani nekakvi masakri. Na Mažurancu smo održali sastanak. Devetnaestog ujutro. baš je trebao ići na Pakrac i Lipik pucat. Da je taj rat došao i do nas. pa su ga pozvali u vojsku. Onda je taj rat koji je bio tamo negdje daleko došao tu negdje blizu. On se nije odazvao. Drugom svjetskom ratu. pola pet. Ja sam o ratu slušala. U četiri. Nataša nije ovdje. pa nije mi rekla. vidiš koga ima. Ja zovem kolegicu. Tu je imao prijatelje. da vidiš koga tamo ima. recite joj da mi se javi kad se vrati. Ljudi su se uspaničili. jer kao tamo ga neće naći. na kojem se nalazio restoran. koji je bio prekrasan. i onda je počelo njegovo skrivanje. Oni su nas uputili u policiju. Pa kako mi nije rekla da ide?! Pa nismo prijateljice od jučer nego godinama. I jedna skupina ljudi došla je u Kutinu. najprije odeš do diska. da to neće biti kod nas! A onda je 1991. kod Maksimira. On nas je uputio gospodinu Merčepu. Uglavnom. Roditelji su nam rekli da je počeo rat. Ne znam točno koliko je bilo. tamo smo imali prve simpatije. ali ljude se doslovce ne može na prste dvije ruke nabrojati. da vidiš koga tamo ima. kad se čujete s njom recite joj da me nazove. Taman smo mi dan prije toga prošli… Tad sam vidjela da se nešto čudno događa. Jer je svako od tih mjesta imalo svoju klijentelu. nije bilo ništa kod nas direktno u našoj ulici. I sad. Rekoh. ljubavi. Mislim da je Vekić onda bio ministar. gore u Svetošimunsku. ne bi nigdje išao. Onda sam shvatila da se nešto događa. Stali su između sebe razgovarati. ne znam ovaj… Pa tata je nazvao. Lidija: Išli smo na more te godine kad su u Kninu postavljene prve barikade. Ona je bila s mamom. I specijalna . tata dobio otkaz u firmi. U Policijsku akademiju. Onda smo shvatili da to više nije igra. sa skupinom ljudi otišao u Zagreb. al… Banica: Da se vratim na taj 17. pa Prvom. 10. Rekoh. Pošto imam strica svećenika. Pa jučer smo bile zajedno… navečer. onda odeš na bazen. mama i tata su bratu i meni govorili da iziđemo. dobro. 08. kad sam došla u disko u Lipik. PO» ETA K R ATA dobiti oružje. dolazimo dolje — nema nigdje nikoga! Konobari rade. Za to mjesto vežu nas nekakve uspomene.56 sje∆anja na rat IV. Tu smo po ovim selima pokupili ljude i s njima otišli u Zagreb. otišla je u Beograd kod tate. Doduše. tata je spavao kod njega jedno vrijeme. mama je ovdje radila. Kaže. I onda sam 02. u Lipiku. Mislim. nešto je počelo du-du-du-du. Među prvim metama koje su napadnute bio je dom za nezbrinutu djecu. Inače. Nije htio ići u srpsku vojsku. kad je bio Dnevnik. Većina te klijentele koja je dolazila radila je tu istu šturu. Imali smo šturu.

pred tvornicu Studenac. Oni su samo pitali kako je dolje. u Zagreb.vozi. do moje tetke. I vratila sam se natrag s njime. ja ne idem odavde. Srećom. zvučalo mi je jako nadmeno kad je rekla . ma nema šanse. I tu je on stao. Mislim. ti nisi jak ko tata. pa kaže. nitko nije bio ranjen. tatinu mamu. I ja moram ići isto. ali onda nisam. šta to znači. Znači. da ih makne odavde. Kad idete vas dvoje. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 57 bolnica za rehabilitaciju. tamo su bili postavljeni ti protuavionci. Jer nikad ne znaš koji će te metak zahvatiti. moj brat je prije rata vozio brdske relije. gore na brdu. Tamo smo sreli konvoj Crvenog križa koji je došao po bolesnike iz psihijatrijske bolnice da ih izbavi van. moj brat viče. to je svetinja. Doslovce sam sjela u auto i rekla. Ja idem natrag kući. Ima čistina do prvih kuća. Ono što on kaže. I tu je moj brat stao. Tada mi je to zvučalo jako bezobrazno. Rekoh. počeo je turirati auto. nepokretni. IV. pa zar ne vidite kako je dolje?! Šta mislite da se ja vozim na felgama zato što nemam novaca za gume? Auto izrešetan. On je doslovce stao i još par sekundi turirao i onda je auto poletio. Jaka mi je vojska koja napada siročad i nepokretne ljude. i gotovo. i pucali su po svakome tko god ide tom cestom. I došli smo do sela Gaja. Znači. Krenuli smo iz Lipika. a moj tata kaže neka odveze i šogoricu i to dvoje male djece. jer je to sve bilo propucano zbog velike brzine. misleći na njega i mamu. Ne možeš me iznijeti van. onda idem i ja. On je čovjek od sto trideset osam kila i dva metra visine. paralizirani. Mislim.sad upotrebi svo svoje reli umijeće i izvedi nas odavde žive. PO» ETA K R ATA . neću nikad zaboraviti. I onda nam je u Poljani neki čovjek sredio gume i došli smo do Zagreba. Sljedeće čega se sjećam da me je moj tata digao i stavio u auto. Ne znam koliko vi znate. Nije baš bilo puno pitanja. Ja sam rekla. njezinu paniku. shvaćam danas kad sam i sama mama. i moja šogorica onako sa zadnjeg mjesta. taj ton glasa. Moj brat je izišao van. kod lipičke ergele gdje počinju kuće u Dobrovcu. Na felgama smo se dovezli do tamo. Nismo imali nijednu gumu na autu. Inače. toliko o onome što kažu da je JNA ratovala po nekakvim ratnim principima. Zalupio vrata i rekao bratu . S mojim tatom ne se može puno ni pregovarati. Kad smo iskrcali tih dvoje malih i moju šogoricu. Nek’ se pomoli dragom Bogu da uspije proći. Banica: I onda je moj stric odlučio odvesti moju strinu i baku. ti isto ostaješ ovdje. došli do zadnjih kuća Lipika. prije Terme.u pa k ra c u .

. Isto kao kada se Ëovjek bori protiv poplave. nema tu politiËnosti. to trebaš zaustaviti. Mogu vam reÊi da u tom momentu osamdeset devet do devedeset posto nije pripadalo nijednoj politiËkoj stranci. pož ara.58 Gordan VukiÊ: Nije u ratu bilo puno politike. u tom razdoblju bili smo apolitiËni. Bio je samo zadatak da se neš to napravi. Jedno mož emo slobodno reÊi.

59 V. RAT .

.

.

bio sam ranjen. Ta priča se završava 1945. srpnja. a kako su Španovčani bili bogati. Nalazi se na požeškoj cesti.62 sje∆anja na rat V. metak je bio u tijelu. mi smo davno prije nekih drugih ljudi prepoznali. Više od tristo ljudi pobijeno je u par dana. dok nije uspostavljen neki sustav obrane. kad je bilo primirje. U jedanaestom mjesecu 1991. između Dragovića i Branežaca. s radišnim ljudima. bili su trn u oku žiteljima okolnih sela. i dandanas postoje grobnice prema tim selima gore na Psunju. da će bit rata i. a navečer i po noći svojim smo puškama čuvali grad. masovna ubojstva. se ukazala . Bile su stalne trzavice i sukobi. nešto već viđeno. Bio sam na liječenju prvo u Kutini na jednoj operaciji. To je bilo bogato selo. koji su radili uglavnom u šumi gdje se dobro zarađivalo. Požeška cesta bila je bitna i tu je bilo uporište domovinskih snaga. 1993. zbog te španovačke priče za nas su bili deja vu. Dvanaest Španovčana bilo je u partizanima. prije dvjesto pedeset godina i bilo je građeno planski. To je priča koju smo mi kasnije. stravični. Zbog iskustva i znanja o tome kakve su se stvari događale u Drugom svjetskom ratu. Kasnije su ga preimenovali u Novo Selo. ali se već i prije toga pričalo da u Španovici neće mačka ostat živa. R AT Davor Grbac: Španovica je selo koje su sagradili doseljenici. ustaše su imali jednu manju posadu u tom selu. pa u Zagrebu. običnog čovjeka. Počinjeni su ogromni zločini prema civilima. tako da sam preko dana radio u novinama. Selo je razoreno 1942. Bilo je okruženo selima naseljenim srpskim življem. prvo. prepoznali smo i znali smo šta će se događati. na drugoj.. sam se uključio u obranu. znači vrlo rano. na Rebru. pa i onima koji su bili u partizanima. tako da nas to nije šokiralo onoliko koliko je šokiralo normalnog. Počeo sam raditi u novinama. To je bilo komplicirano. Demobilizacija je bila 10. U siječnju 1992. iz Gorskog kotara. drugo. Vojska i policija su u tajnosti radili na obrani. Ti zločini koji su normalnom čovjeku strašni. vratio sam se u Pakrac. kad su došle snage UN-a. Nama se činilo da se u ovom ratu povijest ponavlja. Grad je faktično ostao nebranjen. Davor Grbac: 1991. kad svi Španovčani dobivaju papire da su narodni neprijatelji i da se moraju iselit i oduzima im se kompletna imovina. kao mladi ljudi. RAT V. kad je počeo ovaj rat. ali su svi morali otići. koje još nisu ekshumirane. čuli. u kojima se nalaze Španovčani.

Nakon toga sam se vratio novinarstvu. Davore. u civilu. neke na bolje. nema više onih sebičnih razmišljanja. Uzeo sam kameru. sestra je bila u Zagrebu. do Bljeska. i ovi zovu iz policije. Vozač i ja smo otišli u Pakrac. a ja mu kažem da ne mogu. popio sam s njim kavu. promijene se neki životni nazori. veli. Kad sam oca zbrinuo. zajedno smo u sobi spavali. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 63 potreba u vojsci pa sam mobiliziran na mjesto pomoćnika zapovjednika bojne za političku djelatnost. što radim i danas. Neću nikad zaboraviti. i ne znate kako da izađete iz vozila. Nakon Bljeska s bojnom koja je bila u sastavu Daruvarske pukovnije. ali nažalost je poginuo. Marica Topić Sinjaković: Doktor Solar me poslao u Pakrac. išao sam to snimiti. vidjeli V. a on je bio pomoćnik za obavještajnu. Kad odvedeš majci jednog mrtvog. Dolazim na vrata. nije više bila samostalna. jedan od trojice najboljih u klasi. Rat mijenja sve. promijeni ti se sve u životu. jednostavno se sve promijeni. sazriješ puno brže nego što bi sazrio u miru. Bilo je negdje oko podneva. Damir. bio je ranjen. Tu dužnost obnašao sam jedno godinu i nešto. Jedva smo ušli u bolnicu. Trči. Mario je živio sa mnom. ali sam barem za nju znao da je na sigurnom. Što se moje obitelji tiče. Taj sam dan trebao ići na more. Tamo smo imali svoje zadaće u Oluji koje smo isto vrlo uspješno izvršili i nakon toga sam išao u časničku školu koju sam završio s izvrsnim uspjehom. Kad smo ulazili. skriveno. onda sam posto zapovjednik bojne. ti reci da to nije istina! Takvih je stvari bilo malo previše. I onda je on nekako zaokrenuo vozilo tako da smo brzo uletjeli u bolnicu. Kad sam došao u zapovjedništvo. on je s tom drugom ženom otišao u Lipovljane kod njezinih roditelja.u pa k ra c u . smo išli u obranu državne granice na Savi. ubijen u zasjedi u Grahovljanima s policajcima kojima je išao pokazati put. da se idem pakirati jer idem popodne na more. imali su te uzbune. Tu smo se rastali i petnaest minuta kasnije bio je mrtav. Drugi. podrediš sve zajednici. to jest zapovjednik pakračko-lipičkog ratišta Hrvatske vojske. Meci su fijukali sa svih strana. trebaju nekoga da ih odvede. svome poslu. ali sve po propisima kako vojska nalaže. da bude za povijest. al’ činjenica je da rat nije nikom ništa dobro donio. ja sam još bio pomoćnik zapovjednika. a njezini sinovi išli su sa mnom u rat. jednog ranjenog sina. grli me. Tu sam vodio sustav obrane. Davor Grbac: Sve se promijenilo u mojem životu. tebi jedino vjerujem. dobio sam zapovijed da idem njegovoj ženi reći da je mrtav. Davor Grbac: Traumatsko iskustvo je kad je Božo. jako smo se zbližili. bio mi je kao mlađi brat. I on još meni kaže da idem s njim. neke na lošije. a ona je već čula da je on poginuo. Rat mijenja čovjeka kompletno. pokušao sam ga zaštititi u ratu. R AT . Damir i Mario. u tajnosti. puca se.

Dolje je bila jedna medicinska sestra. I ja krenem s tim dečkom u sanitetu. odi. Oko četiri sata spustila sam se u atomsko sklonište da vidim šta dječica rade. I onda smo se mi popeli gore. da ne doživljavaju one šokove gore. mila. Milo. šta ti radiš tu? Pogotovo s oružjem. I stvarno su onda nominirali taj štab kirurga koji će zajednički djelovati. i jedne i druge. onda vrlo brzo imate konfuziju u glavi i u… I odjedanput su se stvorile… što ja kažem… onamo Crvene beretke. Izbezumljen i on i ja. Ja sam organizirala sve u Zagrebu. s djecom. mi smo svi komanda. Znao je cijeniti moju brigu o njemu. polako. radnik šumarije. svako ima svoje. doktorice. misleći na nas liječnike. Mi smo se zezali ‘’među svoje’’. Prvo djecu. Velim. pravoslavac. V. Kažem. Tamo su bili ginekolozi i jedna skupina ‘’petokraka’’. Ostavili smo jednu sestru s njima. Tako kažem. Na taj način što me je uveo među svoje. rekao našem kirurgu da preuzme komandu. i preko radioveze govorim da ne vidimo nikoga. doktorice. znaš šta. Jer jesam. to vam je kao da vam je glava paralizirana. znaju da mi je najteže.64 sje∆anja na rat smo krvavi trag koji je ostao od naše spremačice Kristine koja je dolazeći na posao bila pogođena. I tad mi je to vratio. dobro. A on je onako stao. Sve smo ih trpali u atomsko sklonište. prema tom skloništu. Vrlo brzo smo se organizirali. stvarno! Taj moment je ono… Znate kad vas… kad nećete nešto i kad ne želite da se nešto tako dešava. a tijelo izvršava naredbe. Rekli su da će doktor Solar ići pješke sam. Htio je da ide netko koga će doktor Solar prepoznati. Idemo mi uz Gavrinicu lagano. prvo ćete vi meni morati… ono… Ja sam uvijek u zezanciji u najvećem strahu. pa ćemo moći popričati. da mu se pomogne. valjda ćemo se jednom sresti u životu. pa veli. Silazila sam niz stube. a mi smo bili mirni jer on je znao ljude. ispred tadašnje ginekologije. On je bio teški bubrežni bolesnik. R AT Marica Topić Sinjaković: Kad smo dobili dojavu da će pustiti doktora Solara. a kod nas crvene petokrake! Znate. žene. Jer Solar je zaista bio izvanredan organizator svega. kad je pred mene došao jedan moj pacijent. neka izađe gore i donese im i tako dalje. Ja njemu kažem. Svako zna svoje. I dođemo skoro do onog raskrižja za Kraguj. ja ovdje ne vidim nikakvog Solara. Otišli smo među njih. doktori sa ženama. I po tom me obitelji i prijatelji znaju — kad se najviše smijem i šalim. ovo je moja doktorica koja mi je spasila život. A velim ja. svi smo mi bili manje-više bili sa strane. od one pravoslavne crkve prema gore. dok ja budem ministar vaše Krajine. ajde da stanemo ovdje. jel. I očito da mi je bio zahvalan. da vodi računa o njima ako kome što treba. Počeli su stizati ranjenici i zaposlenici sa svojim obiteljima. ti po njega. On je htio mene zaštititi. Ja . a meni vozač veli. I najedanput! Mislim. A on meni na to veli. meni doktor Sudar veli. Tako da smo se zezali da ću biti ministar njihove Krajine. To je bilo oko jedan. Ona je došla iz Kragujevca. Oni vele. Taj moj pacijent je rekao. Tako da smo svi bili šokirani! I tad je zapovjednik te vojne formacije koja je ušla u bolnicu. Milo.

al kad dođe bogme ono… onda zaboraviš ko te previja. medicinske sestre. i između sebe. Jer u biti. I ne znam. Poslije. vidim da je on u tim nekim pričama bio u pravu jel’. ostavio me samu u sanitetu. Nakon toga smo se zajednički vratili dolje i rekli. jel… i niste niti vidjeli. Stvarno ne. Jer kad je ljudski život u pitanju. i nema dalje. Jer sa mnom su bili i pravoslavci koji su radili u našim ambulantama. ja ne znam baš te gradove. a gdje ste vi bili. bilo je nekakvih verbalnih ispada. Samo sam molila Boga da već jednom izađe iz te kuće i da idemo natrag. Mislim. Marica Topić Sinjaković: Ja sam sa svojim vozačima — pravoslavcima išla i van bolnice. Znate. V. Nemojte nas okolo slat bez veze. sigurno bih mu pomogla. niti čuli takve stvari. čovječe?! Vidiš šta se dešava. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 65 trebam reći gospodinu da mu je sin poginuo. Nisam se bojala ići ni na Gavrinicu. nit Solara. da nema nikakvih incidenata. u pucnjavu. A nemojte nas slati. I svi smo u istoj opasnosti. i vozač veli meni. Dakle. kad sam po novinama znala pročitati o tome što se događalo. On je ostao možda dvadesetak minuta u toj kući. ajde. Jer. ili ćemo držati leđa jedni drugima ili. ja sad onako sa strane saznajem gdje je tko od njih. što si nas stavio pod tu zakletvu! Al si pod Hipokratovom zakletvom. niti osjetili.u pa k ra c u . il ćete vjerovati ili nećete. u check pointu. Marica Topić Sinjaković: Ja nisam bila svjedokinja kršenja ljudskih prava. Bilo je slučajeva da netko kaže. nisam mogla doći k sebi! Onda se pitate. doktorice. nit S od Solara. a ja sam mislila da je to dva sata. i kad danas slušam pripovijesti svoga djeda koji je prošao te križne putove. Prema tome. U tim momentima kad vam život zavisi o nekome ko nema veze s vama. neću da me ta Srpkinja previja. vi ćete ostati. na to će on. Tek sam tad bila svjesna da sam ja u stvari na pravoslavnom teritoriju. Mi smo zaista nastojali u svakom pogledu pomoći svima. Uglavnom. s pravoslavnim šoferom. jer je ta kuća negdje na vrhu. da idemo u pravoslavnu kuću reći pravoslavnom ocu da mu je poginuo sin. tehničari. Ako nas hoćete ubiti — ubijte nas tu. bitno ti je da te previju. Hipokrate. a možete ga smatrati drugom stranom i kad vam kaže jednu takvu rečenicu… On je danas negdje u Srbiji. Svi smo bili zaštićeni. tu. R AT . čini mi se oko Čačka. Negdje dolje. Ja ću otići k njemu. Popeli smo se gore. liječnici. imate brata u Mostaru? Velim ja. Ali on je meni dao motiv da mu vjerujem. onda… Dosta puta sam rekla. A kome ćeš reći. Sjedila sam kao oduzeta. i sve to. Jedan od tih vozača mi je rekao. kad vam u tom ratnom vihoru jedan pravoslavac kaže tako. Jer svi smo mi sad tu jedno. tebe bi sad prvog riješila. sutra da se vrati i da mu treba pomoći. I nije mi se desilo ništa. Imate brata i u Pakracu. ali smo se mi dogovorili sa zapovjednicima. doktorice. kud koji mili moji. bili ste u to doba tu. da.

ja sam molila tadašnjeg ministra školstva Biškupića. Dubravka Špančić: Ja sam ovako… ja sam došla prvi put u jedanaestom mjesecu 1991. I taj dečko koji ju je doveo. a Merčepovaca ako je bilo dvjesto. godine. medicinska sestra koja je danas u mirovini. Sestra je bila s djecom kod mene u Švicarskoj. Znate. to su samo priče. Uglavnom. baku obitelj ostavila gore na Bujavici. stiže dvije tisuće Merčepovaca. Opet ne mogu tvrditi… kažem. Da je nešto bilo — vjerojatno je. On je cijelo vrijeme tu. naranče. Koji je to milje bio… To onda ljudi nisu znali. u siječnju. imali smo nepokretnu baku koju su ostavili. a naši dečki je spasili i doveli je u tom zbjegu.ide dvije tisuće ustaša. Jer. godine i zaposlila se u uredu UN-a. Onaj pravi rat. ali se moglo poginuti na ulici. kad je bila razmjena. baka ko jeti. ja njega znam. Evo da je bilo neko razdoblje kada se moglo poginuti. i o jednima i o drugima. Bila je smještena u đačkom domu. Dakle. nisam imala viziju kako to izgleda. Mislim. Uglavnom. Svako jutro. odnosno bosanski. čim te vidi. bilo mi je strašno. Tko je god htio ići na razmjenu — išao je. a da te nitko ni ne pita šta i kako. Čula sam takve priče. da mi taj đački dom koristimo za prognanike i izbjeglice iz ovog kraja. I sad mi to gledamo.. Uglavnom. pošto su đački domovi bili pod njihovom ingerencijom. joj. Na primjer . odnosno dezinformacije. R AT Bruna: Kršenja ljudskih prava? Pa čula sam za neke priče. . Ti koji su je ostavili. nego… Baš je baka mojeg supruga pričala kad su došli neki naši specijalci. prvo bi baki napravila kavu. par mjeseci poslije. A Zlatka. Čeka je obitelj tamo. 08. pa onda mi ostali pijemo kavu. Ili. kad je pao Lipik. Kasnije sam došla 1992. onda vam svi pričaju — znaš to ti je onaj od onoga sin. A oni bježe glavom bez obzira. Čula sam i priče da je netko nekome spasio život jer je rekao. jel. sad je čekaju. Srbi su se jako bojali.66 sje∆anja na rat Marica Topić Sinjaković: Al niko neće reći o tim nekakvim lijepim stvarima u ratu! Nekakvim lijepim odnosima u tom ratu. i ja sam onda za svoj godišnji odmor došla ovamo jer nisam imala mira. I baka će ići. Nekakvim osobnim žrtvovanjima u tom ratu. Meni su roditelji bili ovdje obadvoje branitelji. i jedna i druga strana imala je nekakve informacije. I onda sam bila mjesec dana u Prekopakri gdje su bili moji roditelji. kaže baka. Rat je počeo 19. Ono. Za osobe za koje onda možda nisam ni znala. to je bilo previše. evo sad kako čujemo puštali iz zatvora. sve je to i televizijski popraćeno. Konačno sam došla u četvrtom mjesecu 1993. Mi navečer gledamo vijesti i naša Zlatka vidi babu kako su je dočekali srpski novinari. koje su opet. jel da. svaki dan je donosio banane. to je naša Zlatka. samo što te ne upuca. i onda sam se odlučila vratiti. i baba veli kako smo mi nju maltretirali. Tek sada možda neke osobe povezujem s nekim događajima. kad dođete novi. samo što nije razbila televiziju! V. I mi uzmemo tu baku.

Da li sam ja ikada ikoga uvrijedio? U Drugom svjetskom ratu nikad se nisam nikome pravoslavne vjere zamjerio. Onda su svi Srbi. s nikakvim oružjem. Čovjek stvarno mora imati želudac i konjske živce da to ne ostavi traga na njega. To je bilo strašno. U noći su upali u Lipik. to je tako i to se nikad neće izliječit. djed je bio bez noge. R AT . nosio je raskomadanog. Imamo dijete od deset godina. Ljiljana: A gledajte.. dobila izgon iz firme. I kad je Radio London.. Kad smo se ponovno vratili. Grobar Tanač. Devedeset posto su to civilne žrtve rata. Meni je iz ove perspektive vrlo teško govoriti o ratu. kao brata. da smo mi izgubili u ovom selu više od sedamdeset mještana. Jednog svog prijatelja. Isto se to dešavalo i ovdje u Pakracu i u Prekopakri. mislim da je nemoguće vratit se ponovo u nekakvu normalu. Blaž Adžijević i njegova su- V. nešto stječeš i to preko noći izgubiš. da sam bila tu i tu. Radiš cijeli život. kolotečinu. ti ostaneš živ. našli smo ih raskomadane u njihovom dvorištu. prenosio petnaest dana uživo programe u pola tri — bio sam jedan od izvještača iz Lipika. moj muž je nažalost prošao sve najgore. samo je pitanje vremena kad će past u takvu depresiju da donese neku konačnu odluku. preko puta moje kuće. Mislim. direktno. valjda zbog revolta što su to počeli. Ako me baš neko želi ubiti — ja ne znam zbog čega. Jaroslave. Imao je osamdeset godina. Šogor je bio ranjen. Ostao sam takav. Oni nisu vjerovali da mi branimo Lipik s nekoliko ljudi. čuje granate padaju vani.. dobili otkaz u firmi. pred njim su izginuli svi njegovi najbolji prijatelji. ulaziš mi u kuću svaki dan. Kad bi vam rekao o Prekopakri. Jaroslav Vozab: Ti ljudi. da sam. kad ti živiš jedan život trideset tri godine i kad ti to netko sve prekriži. strašno. zašto je on ubijen? Sahranjivao je jedne i druge vjere. izgubiš sva moguća prava. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 67 Ljiljana: Strašno. niti bilo čije vjeroispovijesti. On je rekao ovako. Čovjek se poslije pita.u pa k ra c u . da ti sad prihvatiš nešto zdravo za gotovo. nisu htjeli ići. Ja sam odmah 1991. Čuj. Sve je to ostavilo traga i na njima. Pitam se zašto je on od osamdeset pet godina bio raskomadan sa svojom suprugom koja je imala osamdeset dvije godine. a pogotovo o ratnom zločinu. kad sam povlačio civile. pa kako to da sam ja ostao živ? I svaku noć se budi. iz Lipika. gore kod groblja.. još smo bili u Kutini. Pogotovo kad ti izginu svi oko tebe. Moram reći da nismo imali ničega. Koliko se on puta znao budit noću i sklanja dijete. ostario sam u Lipiku. što su svi živi znali. Jaroslav Vozab: I tako smo se uključili i ja i moj sin u obranu Hrvatske. osamdeset pet godina. Ja sam ispočetka morala dokazivat da sam ta i ta. al nitko nije smio reći. sestra je imala dvoje djece koji su onda bili dečkići u najgorim godinama.

68

sje∆anja na rat

pruga, ne znamo zašto su bili rasječeni? Nikad se nisu bavili politikom i nisu htjeli napustiti dom. Nismo ih mogli jednostavno izvući kada smo vidjeli da se taj dio Lipika ne može braniti. Ostali su u svojim domovima i nisu preživjeli. Još bolnije je bilo kad sam našao u Slavonskoj ulici u zgradama, s kolegom, u tom prvom mjesecu 1992. Maru Šimunek i Emicu, ne znam joj sad prezime, koje su izgorile u stanu. Poslije je ustanovljeno da su bile ubijene. Zašto su te dvije umirovljenice tako stradale u Lipiku, nitko ne zna. Jer joj je kćer bila, toj Šimunekovoj, u Sarajevu. Sin je tada bio gore na srpskoj strani iznad Dubrovnika. Nitko ne zna zašto se to desilo. Čuli smo iz pouzdanih izvora da su bili poslani da čuvaju u toj zgradi stanove onih koji su bili pravoslavne vjere. Teško je podsjećati se na te trenutke.

V. R AT

Mirka: Teško sam se nosila s ranjavanjem muža. I dandanas je jako teško. To je bila njegova odluka, da obuče uniformu. Jako smo drugo razgovarali o tome. Otprilike tri dana zapravo je ta priča trajala, da li da se javi. On je dragovoljac, on nije išao pod moraš. Kada je muž odlučio da ode u dragovoljce, nije mi ništa drugo preostalo nego da djeci kažem, da je to, eto — moralno, da to tata mora. Iako, ja sam smatrala da ne mora. I moja kćerka meni i dandanas kaže da tata nije morao ići u rat. Moj sin isto kaže da tata nije morao ići u rat. Reko, djeco, mi smo mogli reći što hoćemo — to je bio njegov izbor. I dandanas vjerujem da bi slično učinio, jer je negdje vjerovao da, kao i većina ljudi koji su krenuli zapravo — srcem u rat, a ne razmišljanjem, da će biti bolje.

Đorđe Gunjević: Mi smo tada donijeli odluku da se Krizni štab preseli u Kutinu. Ja sam dalje organizirao evakuacije staraca i nemoćnih iz ulica, podruma, iz kuća, stizale su dojave, slali smo ljude organizirano u Bjelovar po mirovine, organizirali smo ambulantu u Badljevini. Rasporedili smo liječnike koji su bili u Daruvaru da dođu u Badljevinu u jednu kuću, organizirali smo jednu ambulantu u Obriježu, u Poljani složili ekipu, i to je sve funkcioniralo dok me nisu 12. 10. uhapsili. Kad su me uhapsili u Kutini, došla su tri policajca u hotel, u kojem je bio smješten krizni štab i rekli su, gospodine Gunjeviću, Vi ste prijavljeni da imate radiostanicu i da ste špijun. Ja kažem, dečki, ja radiostanicu imam, evo je tu, ali im pokažem i originalni dopis ministra Hebranga i dr. Kosteckog da mi se da radiostanica zbog komuniciranja sa službama. Odvedu me u policijsku postaju, sjedio sam jedno pet sati, čekao tamo u hodniku dok se nije pojavio jedan inspektor, isljednik, ili kako se to već zove. Ispitao me u roku od dvadeset minuta, pozvao dežurnog i rekao, dajte ne gnjavite čovjeka, odvezite ga u hotel, da sutra može ići raditi. I odvezli su me u hotel. To je bilo prvo hapšenje.

u pa k ra c u , l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a

69

Đorđe Gunjević: Kad se više nije moglo iz Hrvatske izaći, dogovorio sam se da izdaju putni nalog za jednog od vozača saniteta i za mene da idemo u Kopar po rezervne dijelove za Citroene. Na temelju tog putnog naloga krenuli smo sanitetom, a moja supruga je vozila moju Samaru iza nas. Kad smo došli do Sežane, dogovorimo se vozač i ja da on ode u Kopar, da uzme hotel na svoje i moje ime, plati sobu, i sutradan da uzme nešto dijelova na narudžbenicu, vrati se nazad i kaže da se ja više nisam htio vratit. Iz Sežane, krenemo žena i ja u Milano! Vozite autoputom, a ja prebijena rebra, ne mogu voziti, užas! Moja žena vozi šezdeset, a one kamiondžije po talijanskom autoputu sto devedeset na sat. Svi sviraju, ja sam reko, samo se makni desno i polako. Dođemo do Milana, a u Milanu čekaju sin, snaja i naša kćerka. Kćer je rat zateko u Brightonu na tečaju engleskog, više avioni nisu išli za Hrvatsku, tako da joj je brat platio kartu da dođe k njemu u Zürich. I onda sam otišao do Züricha, u Zürichu sam osto. Budući da su oni imali garsonijeru, a trebali su se vjenčat 25. 10., dakle, još dva dana je bilo do vjenčanja, nazvali smo moje prijatelje, obavili smo liječničke preglede, vidjeli smo prelome rebara i sve ostalo. Onda je došao jedan moj prijatelj iz Holandije, rođeni Holanđan, s kojim smo se posjećivali tridesetak godina, po mene da me odveze k sebi, pa u Amsterdam u bolnicu. U Holandiji je živjet užasno teško, njihov jezik ne razumiješ ama baš ništa. On je znao mojih pedeset riječi a ja njegovih dvadeset. Njegova supruga i ja smo se razumjeli samo u pet riječi, kad idemo jesti ili kad idemo spavati, i tako sam odlučio da se vratim u Zürich sinu i pod svaku cijenu sam odlučio da se vratim nazad u Hrvatsku, bez obzira što sam u Zürichu dobivao politički azil, državljanstvo i sve.

Đorđe Gunjević: Sin nije dolazio jedno godinu dana iz Švicarske. Onda kad je došao, jedan dan se našlo u Pakračkom listu, da je na spisku pobunjenih četnika. Onda sam ja otišao, popizdio, otišao u policiju i rekao, kako možete davati takve izjave, kad dobro znate gdje je bio! I dobio je poziv za vojnog, istražnog suca u Bjelovaru. Ja sam mu rekao da pokupi sve originale platnih lista, iz bolnice u Zürichu i neka s tim dođe, a žena i ja ćemo ga čekati na graničnom prijelazu na Bregani. I mi ga čekamo, on dolazi, policija ga hapsi jer je bio na spisku. Ja ulazim unutra za njima i kažem, dečki, nema nikakvih problema, evo ga provjerite, evo njegov originalan poziv, on se sutra ujutro mora javit vojnom istražnom sucu, evo ima platne liste i ostalo, to ne stoji. A pokažem svoje papire, ja sam taj, bio i ostao, i nakon pola sata su ga pustili i više nije imao problema s policijom.

Đorđe Gunjević: Namjerno zapaljeno, namjerno zapaljeno. Jer pazite, paljeno je parcijalno; najprije je podrum zapaljen, a u podrumu su betonski zidovi

V. R AT

70

sje∆anja na rat

bili pola metra debeli. Dakle, podrum je gorio za sebe. Onda je gorilo ostalo. Sadašnji tajnik Ministarstva nije prepoznao moju suprugu na Katarininom trgu, kad je mom pokojnom susjedu, koji je bio izvanredan čovjek, Mati Šircu, rekao, Mato, noćas smo rušili borove, tvoje borove, da tvoju kuću ne bi uhvatila vatra, zapalili smo, nije on zapalio, to je netko drugi, vjerojatno je mislio na hrvatsku vojsku, zapalili smo Đokinu kuću. A moja žena stoji iza leđa Mate Širca. U mojoj ulici karakteristično je da nas je bilo negdje pola-pola. Osim od jedne bake koja nije izašla iz kuće nikako, ja sam moro zbog posla koji sam radio otići, sve druge su kuće izgorjele. Sve. Moja je izgorjela, ovog do mene nije, jer je katolik. Ovaj do mene profesor, isto katolik, nije izgorjela. Ovaj pravoslavac do njega, njegova izgorjela. Na uglu katolik, nije izgorjela. Odmah iza ugla je pravoslavac, kasnije su prodali, i tako dalje, dakle nažalost je tako.

V. R AT

Đorđe Gunjević: 01. 10. 1991. To se može pročitati u Večernjem listu, i Vjesniku iz tog vremena, kasnije i u Areni. S obzirom na to da sam čitav radni vijek proveo u zdravstvu, onaj dan kad je Povjereništvo za općinu Pakrac formirano, 06. 09., imenovan sam za pomoćnika Povjerenika Vlade za općinu Pakrac za zdravstvo i socijalnu skrb. Budući da je prije toga već odveden, tridesetog, ne znam kad, doktor Šreter, zameo mu se svaki trag, ne zna se za njega ni do danas, gdje je i kako jadan završio. Kad je napadnuta bolnica, taj prvi dan sedamnaesti i osamnaesti odveden je i doktor Solar, koji je tada bio ravnatelj bolnice, taj je završio u logoru u Gradišci i negdje za šest do devet mjeseci je bio razmijenjen. Došao sam u bolnicu u kojoj je bio opći kaos. Od šesto ljudi prvih dana ih je bilo osamdeset na poslu, da bi na kraju završili, imam ja i svoj ratni dnevnik, na negdje četrdeset. Sve je to išlo dok nije nestalo vode. Budući da smo imali dijalizu, u dva dana je umrlo sedam bolesnika. Budući da nije dolje bilo nikoga, ja sam preuzeo sve. Nitko se nije usudio, prihvatiti se posla ravnatelja, ili direktora, kakogod hoćete, bolnice. Imenovali su se, dok ja nisam došao dolje, ti krizni štabovi svako jutro, od ljudi koji su se tog trenutka zatekli u službi. Tako se nije moglo raditi. Pokušao sam pregovarati, otići na Bučje i tad sam prvi put doživio neugodnost. Stupili smo u kontakt, još su neki telefoni tad radili, i otišao sam pregovarati. Nisam uspio dogovoriti ništa, zahtjeve sam dostavio Povjereniku, između ostalog i taj da pustimo četiri ranjenika iz Okučana koji su bili tu na liječenju. I pustio bih ih, da su mi pustili vodu, odvezao bih ih ja gore, međutim, nisu mi pustili vodu, tražili su najprije da se ispune svi njihovi zahtjevi, pa će oni onda pustiti vodu. U povratku s pregovora netko je pucao na mene, pogodio mi je šoferšajbu, negdje jedno deset centimetara od glave, i u vrata se zabila kugla od metka, tako da su sutradan, još je Staklana radila, Drago Marter i Drago Josipović

bilo je konzervi. doneso sam štrik od kuće za vadit vodu ručno iz bunara. slušaj. liječnicima i osoblju koje je ostalo. poznati hematolog. R AT . ali ne vredi. snalazite se. Drugi dan ponovo dođu autobusi do Kukunjevca. Pa je nestalo struje i plina. u četiri sata mu se javi iz Centra za obavešćivanje iz Daruvara. tako upotrebljavam izraz. stiže za mnom dr. Doktor Pejša je vozio za hemodijalizu i kažem. jedino su oni ostali u novom. Postoje dvije verzije. akcija se obustavlja. Ostale su samo zalihe hrane i četiristo i nešto bolesnika. mi smo to zvali Nova bolnica. netko je puco’. sad smo vidjeli da nema pomoći. Tada sam vidio da nema nikakvog izlaza. uspio sam stupiti u kontakt s ministrom Hebrangom. još je bilo negdje tristo i nešto bolesnika i tridesetak osoblja. Dođem u Daruvar. znate kako su se pravile parade. Kad je prvi autobus izašao iz Pakraca i došao do Matkovca znak je bio: ‘’Gazda V. bilo je rizično. mislim da je to bilo dvadeset i osmog navečer. Pozivamo za pomoć Hebranga i društvo. koji je u to vreme bio ravanatelj Doma zdravlja u Kutini. bilo je rizično upustiti se u nekakav transport. Imali smo ludu sreću. netko je puco’ na njih. sad je on docent u Dubravi. tako da smo razriješili pitanje vode jer nam nije trebala više stopostotno čista za uporabu. Pejša. nisu uopće znali šta se dešava. iznenadili smo pobunjene Srbe. Kad sam vidio da ne možemo to riješiti. znate. ne propuste ga. tek kad smo s četvrtim autobusom izlazili iz grada. Međunarodni Crveni križ pokušava jedanput. odlučim se na evakuaciju hemodijalize. i jedno sedamdesetak građana koji su se sklonili u bolnicu. morat ću se ubiti il bi me netko drugi ubio. Kostecki. Eh. jer je bila nova. i rekao sam. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 71 odvezli to službeno vozilo i zamijenili staklo i ostalo. ne uspijeva doći do Pakraca da ih evakuira. bolesnike rasporedili i tako dalje. Onda je nastao problem sa strujom i plinom. netko puca na njih. i budući da smo imali na intenzivnoj njezi još dvanaest nepokretnih ljudi. slušaj. Autobusi su došli u Garešnicu. I izašli smo. Onda smo ih prebacili na zarazni odjel i sa zaraznog odjela na psihijatriju. primetili su da se nešto dešava i počeli pucati. ono opća uzbuna. Hebrang ti je naredio. šest autobusa. ljudi. Ja isključim svoju radiostanicu i na vlastitu ruku idem. Tad sam došao na psihijatriju jedno jutro.u pa k ra c u . Najprije smo poslali jedno jutro djecu i dio interne. oni ga gađaju. I otišao sam. a Hebrang će javiti gdje da ih smjestiš. ja idem tražit pomoć. ja bih se ubio da se bilo šta desilo. Najprije je bio stav da se ne može evakuirati. suhe hrane je bilo. Prvo smo te bolesnike evakuirali. sutra ujutro dajem ti sva vozila i vozi u Zagreb. i vrate se nazad. Vlatko. Počeli smo evakuirati dio po dio. Mi popravimo agregat. bila su teška vremena. a ostalo ih je jako malo. Šta ako ti ljudi nastradaju. navečer me primio. opasnost. kaže. i izložio sam mu plan. bilo je još nešto plina u bocama. razradili smo sistem. mislim da je jedna od medicinskih sestara iz tog konvoja malo ogrebena. pakračko dijete. drugo smo jutro u dogovoru s doktorom Marjanovićem poslali kirurgiju. u ratu vam uvijek postoje dvije verzije. Znate.

u tom poderanom šosu. znači. Drugi dan smo krenuli bježat da dođemo do Prekopakre. pa vučem. i rekli su da se moramo evakuirati. Neka Ana i ja. . Kad su imali doručak i ručak. nego je bio jedno osam dana u Šimunskoj u Zagrebu. kako sam bila mršava i neuredna. I onda je došla vojska. Rekli su da u Čagliću redom sve gori. ali sam je izvukla. on je morao bit na ovom području. mene moje rođeno dijete nije prepoznalo. rušili su sve odreda. kad sam otišla u podrum imala sam nemalo devedeset kila. to je bilo u listopadu. Nas četvero je još ostalo. Kad smo jednom tako izašli van. Onda nisam znala šta da radim. uhvatim je odostraga. Vi me ne bi prepoznali. pa ga nisu trebali takvog. on je bio vozač oklopnih vozila. a ona se jadna natakla na šos. a zagrebački auto mojeg nećaka raznesen je pred kućom. Tad sam dobio i potvrdu da smo trebali biti žrtvovani. vojska nam zamjera. Ja kažem. šos joj je ostao na tim letvama. a kad sam izašla iz podruma i kad sam došla u Zagreb. nismo imali lijekova. to nit je imalo šta jest. zato sam te trebao. Ostalo nas je najviše sto pedeset. drugi dan kad je vojska došla na Čaglić. i ništa. oni su se ukopali neđe gore na brdu i onda su gađali do Pakraca s topovima. nit se moglo prat. koliko sam jako smršavjela. rođeni sin me nije prepoznao. znate. bilo nas je sedamnaest u podrumu. to je takav vrisak bio da smo se mi više bojali. onda je bio mir. pa su ih poslali kućama. na obuci. I onda nam je došla policija. Onda su se ljudi jako poplašili. Sutradan mi on kaže. Ja nisam tu odgovornost htio preuzeti na sebe. ipak je bilo u pitanju tristo pedeset i više života. R AT Blanka Petrovečki: Ja sam u Pakracu ostala do desetog mjeseca. Sav šos se razderao. nismo smjeli to napraviti. granate su padale. Bila sam u podrumu u toj kući u kojoj je prije stanovao moj sin. Imala je šos na sebi. nego da smo možda tu u ovoj zgradi ostali. Lagano sam preskočila plot. Nismo imali više šta jest. Ali kakvi su to napadi na bolnicu bili! To je bio takav vrisak. katolička crkva. a ja uhvatim. ali su morali bit dostupni. Ona je tako putovala u Njemačku. prema bolnici. V. Dajana: Moj muž ne voli rat. Nismo mogli izać nuždu obavit.’’ Autobus je bio ‘’Lasta’’. Mislila sam da ćemo tu zbog bolnice biti sigurniji. koja je bila okrenuta prema Pakri. vidjeli smo da više jednog crijepa na kući nije bilo. ali bio je vojni obveznik. bolesnici su bili zatvoreni u podrumu. Strašni su okršaji bili. i ja sam imala. a mi smo to koristili da bi bježali na druga mjesta. u druge podrume i prenašali stvari.72 sje∆anja na rat javlja da je prva lasta odletjela. ali ovako sam si držala šos u rukama jer mi je padao. Onda im nisu imali oružja za dat. hrvatske kuće. svi su bježali. nisam je mogla ostaviti. Al’ kako su ih pozivali prema struci. Pilana gori. pravoslavna crkva… Pakrac je bio pun dima. Ne znam šta bi o tome više trebalo reći. nisi se mogao oprat. pa se prijavio u rat. ja ni ne znam šta sve nisu nabrojali. tako da je ostalo nas četvero u tom podrumu. nisam Vas mogao dobiti. Kad sam tada stigla u Zagreb.

Vojska ih je koristila. vojska je u Koprivnicu dolazila i svaki tjedan je bila smjena. svinje su hodale po livadi. Ali. vidim tamo moje tanjure. veli moj muž da je strašno kako je izgledao. Moraš se maknuti s takvog područja da ne ugroziš djetetov život. Što se tiče Srba. onda su zvali susjede s kojima su bili dobri. Srbi su palili. Ja ću vam nešta reći. kokoši su snijele jaja po ormarima i po kredencima. to je bilo grozno. To su sve izrovale svinje. V. gdje je tko stigao. vrijednosti ove sitne. Evo. pustinja živa. Dajana: Kad je sva ta pucnjava prošla. veli. Ideš palit svjetla. odnijeli su zlatninu. na robi. nigdje žive duše. i moja peć je bila čitava. nego je razmišljao kako ćemo izvući živu glavu. Taj je rođak ostao bez glave. Vidjela sam naslagane tanjure kad sam ušla u kuću. po bašćama. Dolazili su kamionima punim namještaja. ne možeš u bašči naći mrkvu. ali nisu odnijeli puno stvari. jaja si mogao naći svugdje. a onda bi otišli u drugu kuću. Oni kad su to istrpavali. moj muž je u jednom selu naišao na ženu jednog rođaka koja ga je zaustavila i rekla da su tog rođaka ubili. mislim. mislim. jedan peršin za strpat u juhu. Hladnjače su smrdile jer je meso u njima bilo pokvareno. Ja si to nisam mogla zamislit. R AT . razbacano. limovi su zvoncali po ulici. veli on. ljudi su bili poslagali kak su jeli jedan na drugi cijeli štos i tako pet. ubijali. gdje su one stale vjerojatno na te mine il su poginile. recimo. nemaš što skuhat. donesli druge čiste tanjure. Vjerojatno nije o tome razmišljao. šta da vam kažem. evo stigla tvoja šivaća mašina. Oni kao da su haračili tamo. Jedan sam vikend bila u obilasku da vidim kako to izgleda. Oni su se vjerojatno presvlačili. Suđe je ostalo razbijeno. moja su stakla na prozorima bila čitava. ali to je isto neoprostivo. kad je oslobođen Lipik. sve srušeno… Grozno mi je bilo. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 73 Dajana: Ja nisam svjedočila nekakvom ubijanju. sve što se našlo… ne znam. napuštene u čoporima. to jest naša vojska. šivaćih mašina. stvarno je bilo jezivo. to su one su sve pojele. a ne da su išli ratovat il’ nešto braniti. pa su jeli iz tih čistih tanjura. na to sam isto ogorčena i mislim da u neku ruku možeš osuđivat sve. toga sam bila pošteđena vjerojatno zbog male djece. Tada su sahranjivali ljude po dvorištima. Ali je to bolje podnio nego što bi inače podnio. Nije bilo ništa za jest. u ormarima. našo je još i peglu. Ja sam jedino bila svjedok onome šta je vojska radila kad je dolazila s ratišta. kad su ostale te ruševine. hoćeš si uzet. elektrike. televizora. musavo. jer ovdje se nije moglo sahranjivati. Lešina je bilo još po tim njivama. što ja ne mogu shvatiti. Ovi su čupali žice iz zidova. Kad je moj svekar došo iza njih. i skidali šaltere. Ja kažem svekru. šest štosa. On ga je htio vozit u neko drugo selo da ga sahrane. Ja sam to gledala u selu gdje smo bili u izbjeglištvu. zato što je tamo netko spavao. to što ti stane u džep. nakit. Da netko rastavlja televizore i vadi pločice i nosi u torbi kući pločice. to je bilo jezivo. kod mene su ostali samo prazni ormari. nema struje. vešmašina.u pa k ra c u . izađeš van.

iskreno rečeno. kao dragovoljac. i najedanput su me odveli na ispitivanje. Ali jednome policajcu je brat poginuo u tim akcijama oko Pakraca. Od prvog. nisu mi uopće bili važni ti tanjuri. Na sreću. nisam bio na frontu. ne znam uopće kak smo… Djeca su mi se razboljela. Ja osobno nisam poznavao te zatvorenike. tamo u šumi. nije lako kad suborcu lijepite mozak. da bi nakon toga došli naši kad je Lipik oslobođen. a ovdje smo prvih mjesec i pol dana svi čuvali stražu. i naravno. nije bilo organizirano kršenje. I smatram da to nije sjedalo. A zašto? Vjerujte da ne znam. al ne kukam za tim. taj mjesec kad sam počela raditi. Obitelj je bila u Zagrebu. to je nekom bilo čudno. ja vjerujem. 08. Radio sam. Počeo sam raditi civilne poslove. Tu večer je bilo to emotivno pražnjenje. Izgubio sam prijatelja. ne branim ja njega. i te su kuće ostale čitave većinom. u jednoj kući. Tamo su od Caritasa i Crvenog križa dobivali pomoć. došao je kasnije i liječnik. Kuća mi nije stradala. došli su drugi branitelji. ali.74 sje∆anja na rat rekoh neću. Od 19. Kako sam to proživio? Pa čujte. tako da. V. kad sam došla kući. Srbi su spavali u svojim kućama. imao sam plaću. Postojale su naknade za prognanike u Sesvetama. to je bilo presječeno. Tad vidite ko- . koliko mi je to sve bilo strašno. previše sam se trudio da budem racionalan. Grozno. razuman. tjedan dana u Bjelovar. U vojsci sam bio zadužen za određenu vrstu administrativnih poslova. Bio sam pri Pakračkom bataljunu. R AT Dragan: Ostao sam ovdje. imaš bunarsku vodu koja je bila zagađena i dečki su dobili salmonelu i šigele. Moje je zbilja zanemarivo. Znači. Hoću reć. pa im je nos sanirao i tako dalje. televizor. znači. Dragan: I ja sam bio u hrvatskoj vojsci. Srbina. nemaš gradski vodovod. Nisam trebao pomoć. U trećem mjesecu vraćen sam nazad na posao da organiziram rad škole. naišao sam na razumne ljude kad sam došao u Bjelovar. Nije bilo organiziranog djelovanja. ne mogu reći da je obitelj bila gladna. u srpskim kućama. Mislim. ni policajce. brat mu je poginuo. to su sitnice u odnosu na ono što su izgubili drugi. Gradski vodovod je bio kod njih na brdu. prošli kroz moju kuću odnijeli kompjutor. Bilo je stravično poslije toga očistit to sve. Nemaš ti gradski vodovod. Bili su jako bolesni. pa su naši rušili njihove kuće. upravo zbog moje prirode i načina djelovanja u to doba. dana. ta dva Srbina su prebili. to je bio ispad pojedinca koji se više nije ponavljao. u Sesvetskom Kraljevcu. Jednom su doveli dva zarobljenika. makar su mi iz kuće bile iznesene stvari jer sam otišao odavde. Grozno. kao branitelj. tako da s te materijalne strane ja uopće ne kukam. I nije vrijedno spomena. nije lako. da pokrenem srednju školu. Gordan Vukić: Imao sam osobne gubitke. bio sam tu sa susjedima.

a koje?! Gordan Vukić: Kad pitam svoje sumještane Srbe zašto se to dogodilo. boje se da se ne ponovi Kukunjevac 1942. Ali prije nego V. Mislim. mi smo vojska! A ona. i jesu žrtve! Ali zato što si pokrenuo to i kada si to mogao spriječiti. tu su se zaposlili. Čovjek. zbilja. Malo se pretjeruje. ali bio sam svjedok nasilja. znate koje oni opravdanje daju? Kažu. jedan koji je isto bio lešinar. Kolege s kojima radim u Grubišnom polju pričaju mi da su hvatali ljude bez ikakve osnove. I od toga se miješaju razne emocije. ja pitam. nisi se protivio takvom ponašanju. razumjeli su se u drvnu industriju. Kad se baci oružje. snose odgovornost zbog svega što se događalo. niti fizički niti psihički. kako sin toga i toga kaže da mu je tata donio suđe. da idem nekoga maltretirati. ali je prešao na našu vjeru. nazovi objasnit kao osvetu. mada se to ničim ne može opravdat. mislim sa zarobljenima. dobro zarađivali. jer u krajnjoj liniji i on je čovjek. ne dijele suđe. ono što se tiče mene. Bio je na primjer. nazovimo ga. Valjda je tu svoju životinjsku narav pokušao… Gordan Vukić: Bilo je nekih i na našoj strani koji su krali. I sigurno nije ni ugodno ni tog četnika. godine. to su isto doseljenici iz Gorskog kotara i Slovenije koji su polovicom devetnaestog stoljeća došli ovamo. meni to nije bilo ni na kraj pameti. oni više ne predstavljaju nikakvu opasnost. Ovi Srbi okolo bili su ljubomorni na njih. Jednostavno se osjetio miris smrti. samo ugrabi. čovjek u ratu ipak počinje drugačije i razmišljat i sve to utječe i na ponašanje. Znači. u Marinom selu i Pakračkoj poljani ubijanja Srba. što se kaže. to je bila jedna akcija na Miljevcima. Oni su bili radnici. tako kažu. ili bilo koje druge nacionalnosti. ustaše pobile osamsto ljudi. ovdje je bilo. hoće-neće. i vidiš da je to ljudsko biće i da je svršilo onako kako ne bi trebalo da svrši. ubijali su. pokušao je bosti zarobljenike bajunetom. Zanimljivo je da su ti Španovčani između dva rata bili socijalisti.! Ovdje su u listopadu 1942. kako ti nisi dobio suđe? Ja pitam. Nije mi palo na pamet da više imam ikakvog kontakta s njima. Tako da ovi sumještani. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 75 liko je čovjeku lubanja tanka. skidao lustere itd. pljačkao je stvari. To su stresovi. kad je počeo sukob. Mada će mnogi od njih izgledati kao žrtve. snosiš odgovornost. nekako.u pa k ra c u . Iz te priče možemo vidjeti da treba učit povijest. ja idem ubijat da mene ne bi tko slučajno ubio. neprijatelja. U suštini je bilo to. Jedan naš pripadnik. u najmanju ruku si šutio i nisi se pobunio zbog takvog odnosa prema dotadašnjim susjedima Hrvatima. Jedanput kaže meni moja majka. Osjeti se taj miris smrti. Španovica. ali nije mogao ništa jer je bilo tupo. vidit. ali bilo je. Kasnije. neki od mojih su se pokušali i osvećivat. možemo to tako reći. I znam jednom kad sam išao u transporter. Tako da ima svačega. kakvo suđe? Mama. nešto osjeti. imali keša. Osim toga. bio je bosanski Srbin. To možemo. samo da je Hrvat. R AT .

s Delačom koji je tada bio krizni zapovjednik. Otkad smo se organizirali. došo je do Osijeka. zloupotrijebljeni. a jedna druga grupa ljudi će otić u Poljanu. Razvozili smo to s Velesajma. a ne ovako kako je bilo. Međutim ipak to nije građanski rat jer je izvršena agresija na Hrvatsku. kod njega je radila jedna naša mala. Dala se izmanipulirati. Napravili su štetu svima. nekad i dva puta tjedno. jedan stari kamiončić. doduše i sebi. ovo što sam ja ovdje čuo… neviđeno. mlada curica. Znači da su pravoslavci bili na jednoj strani. Lipiku. čisto zbog ubijanja. onda je reko da on ide za Osijek. išlo se na Novsku.. Moj je zadatak bio da skoro svakih tjedan. Mislim da je on imao elemente i građanskog rata i vjerskog. il’ Kutnik. No Merčep je otišo u Osijek. uspostavili smo odmah vezu s Pakracom. Mijo Straga: Ja sam bio na relaciji između civilnog štaba i Merčepa. Samo problem je što su onda hrvatski. a poslije smo dobili. onda se Merčep vratio nazad. i predat. Mercedes 508. iako su oni platili najveću cijenu. ali i svima drugima napravili su štetu. i iz Poljane je bilo organizirano. ako ne. Tu su jako negativnu stvar odigrali i novinari. al nisam bio tam. to je ono što ja znam. on nam je izišao u susret i dobili smo mjesto u paviljonu 8 na Velesajmu. registrirali smo se kod Merčepa. Onda sam ja dobio jednu donaciju iz Njemačke. Onda je Merčep organiziro obranu Lipika. Pošto sam imao susjeda u Zagrebu koji je radio na Velesajmu. pa u Karlovcu. mislim zbilja. Ako ide ide. jer se bilo razgovaralo da se ne može ići u Lipik direktno. a i bosanski Srbi.. Svi smo imali iskaznice rezervnog sastava policije. i da ide u proboj za Vukovar. Kobetićeva kćer. Mijo Straga: Merčep je bio prvih par dana. ali mu nisu dali dalje. Tak da nisu. pa ne znam ono u detalje. po Pakracu. vozim humanitarnu pomoć. Pakraca. V. Tu smo mi imali štab. ić ubijat ljude.76 sje∆anja na rat što je počelo. jel. u Lipiku je ostalo valjda dvadeset i nešto Lipičana. R AT Gordan Vukić: Neki nazivaju taj rat građanskim ratom. mislim da se zvao Trokut. da organizira ostale. Ipak srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj snosi odgovornost za to. . tako nekako. nekad i municiju. i to kad je osvojena kasarna u Delnicama. isto iz donacije iz Njemačke. a katolici na drugoj strani. tu je bilo i naših ljudi. I onda smo mi. nek mirno svak nastavi svojim putem. Kod Spajića je bio neki. Onda su bili oni pregovori da se Vukovar mora iselit. Gordan Vukić: Isto kao i brak. onak. iskorišteni. Merčep i Spajić imali su tamo dva štanda. Otišo je s još ljudi. ali oni su to i pokrenuli.

I ovaj prvi što se pojavio kaže. A mi ne znamo. Šta ćemo sad. Kad mi. Tako su divanili. Jedan se zaklonio za kuću moga sina. zvat ću ga. dolje. pa kud ćeš gore. ubiće nas. silazite dole. ne čuje se ništa. kaže. teto. Mi dolje. veli tome. pucaju. a on kaže. leti jedan u šarenom odijelu za nama. tu nam je. i veli meni. gotova sam. nekako neobično. Mi gore.u pa k ra c u . ni ko su oni. Al mi smo kod kuće imali svinje. nemoj zvati. Nigdje nikog na cesti. a ja njoj na staklo kucam. Iza ćoška glavu proturio. A granate iz šume odozgo — fijuuuu. prelijeće cestu. Pa ja ne znam. Valjda je bilo jače od čelika. e. Leti kolko more. ku ću! Ja kažem. ajde. Kad je borba počela. nek’ ubije. Ona je bila pravo na srce bolesna. da vidi da smo tu. kud? Sunce već zašlo. mili bože. ne znamo ni koja je vojska u šumi! Šta ćemo sad? A ta žena veli. iz Pakraca. I popeo se na terasu. đe si ba. Idemo opet gore na kuću. samo da me živu ne uvate! I tako siđemo mi odozgo iz špajza i gledamo. gledamo samo da zamaknemo u kuruze. Komšinica mi veli. Kad u jednoj kući kraj tog puta. pucaju. pa sam nasula jednu kantu kuruza i rekoh. teto. neki. a ja ga gledam odozgo iz špajza. Kažem ja. Bilo mi je žao da budu gladne. Legle smo na pod i tako ležeći izvučemo se u dnevni boravak. kad su oni ruknuli u našu ulicu. meci fijuču. a ja kažem. Ne znaš koja više. gledimo kroz prozor. najsigurnije. drži pušku u ruci. Kad su stali otamo pucati! Mili bože! A ja htjela pobjeć na tavan. zato mi je srce i otišlo. ni ko je ovaj. Kad odjednom vidimo ide jedan muški. gotova sam. slušamo jel on ide za nama. nek imaju jesti makar dva dana. Ne možeš od straha slušati. Nismo smjele ući u šumu. Vrati se ona i stane jaukati. pa ćemo kroz prozor gledati jel se iko živ vidi. ne znam koja je to nacija. samo vidiš neko pseto i mačku. a kud nas vodi nek zna Bog dragi. Ajoj. Odjednom se srušila gore. I mi. a komšinica veli. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 77 Ljubica: Ajoooj. Nemoj zvati ubiće nas. Ovi odavde. ajoj. mi ih krišom gledamo iz dnevnog boravka. U šarenim odijelima. brzo. Koji sam ja strah pretrpila. Ajoooj. A mi kolko moremo. ja ga zovem čiji bio da bio. i šareno odijelo na njemu. što ću. Mi gore. kako V. ciče stakla. još nismo ni došle do kuruza. a oni pucaju. Tako zavija preko nas. i kaže. Ova moja komšinica kaže. A sunce već zalazi. I čiste puške. kroz prozor gledamo. Srce moje. Da oni znaju šta sam ja pretrpila. dali bi mi penziju iako nigdje nisam radila. jedna po jedna. Nema. I ona kuca njemu na staklu i on. Odozgo bolje vidimo. R AT . ne smijem. I ona kaže. A ja velim. još mi samo fali da mi ti tu umreš. vrata zaključana. joooj. i stade uz ćošak naše kuće. Mi došle natrag i stale uz bunar i jaučemo nas tri. Pa kud sad natrag? Ajmo kaže. molim te. spazio. ide jedna žena niz dvorište. oni odozdo. pa ajmo bježat u šumu i nas tri krećemo bježat. Drugi mu veli. Nek nas ubije. Ma ajmo gore. budalo jedna. ajmo natrag. sad jedna po jedna za mnom preko ceste. dvojica sjede u dvorištu. proba ona. granata će pasti na krov i ubiće nas gore. ajmo u ovaj špajz. nisu bili odavde. Kad smo došle pred šumu. Nisam čula takav divan nikad. A ja i ta druga vičemo. I ovaj. a oni se popeli na moju terasu.

samo se pitam. Krenula sam u trenerci. bojim se. R AT Ljubica: Najviše sam se straha nauživala u svojoj kući jer nisam htjela bježat! Kad sam već otišla kod svekra i svekrve. Ak šta čujem. Pakrac je uglavnom bio evakuiran. Ujutro smo otišle. Radojka. Banja Luka — Ljubljana radile i . joj. A ja se sve bojim. Znaš šta. otvori prozor. Jer. Idite sad i bježite kroz onaj jarak. Pa polako: Radojka. Jednostavno ga nisam mogao nagovoriti da krenemo. spavaj ti srce. nekih deset dana. i ko god dođe da ga iz njegove kuće ne može istjerati. hoćemo svaka na jedan. Ona kaže. al nismo im dali. I tako. ajmo noćit noćas ovdje. boli me. osobito u toj ulici. pa da. čuli smo da ste zarobljeni. Pa idem vidjeti jel u predsoblju. ja kažem. da ne poginu i oni. V. a nje nema! A ja velim. a ona. Nakon sedam dana moj starac i ja smo uz prijateljstva i veze dobili propusnicu da idemo za Banja Luku. Nema tu ni spremanja ni raspremanja. djeco moja. Kad. volim živjeti. Ja velim. ajoj. ma kakvi. došla sam jedan dan tu. i ona pristade. a oni kažu. tu u prizemlju. pa jel to ti s bravom? Kaže. Samo sipaju granate kad god koga vide. Ja ne znam. Bila su dva kauča. Kad sam ih našao. ali tada je svaka minuta bila kao dan. ja ću te zvati. ja ne mogu spavati. I nije mogao shvatiti da njegova kuća nije više njegova. I mi legle. I mi kroz taj jarak i dođemo do neke vojske. I tu smo se zatekli do 09. ona se javi. Vele oni. Eto. Ležimo. Imali smo nesreću da su taj dio ulice zauzeli Srbi. Kad. Malo je ostalo stanovnika. kad ideš cestom. 10. da bježimo. bože. Jer su se borbe vodile intenzivno. leći ćemo na jedan obje. nek ne poginu i oni. zovi me ako čuješ šta na vratima. A znaš. svi te vide. u svoju kuću. Ja sam se normalno vratio na svoje radno mjesto. Onda smo u Banja Luci sjeli na autobus. Imali smo tamo neke rodbine. Starac i punica ostali su sami u svojoj kući. Veli. Letio sam za vama da ne bježite.78 sje∆anja na rat možete onako bježat. Rekoh. Nisu nas pobili. htjeli su ljudi ići da vas spase. nisko je. pa mene je strah. I mi legle. kad ona jauče da je boli srce. al’ su nas odvezli na Bučje u zatvor. Pa opet skočim. granate su padale i danju i noću. A moj starac je dosta dugo radio u Njemačkoj i sve što je zaradio dao je u tu kuću. Hodam po dvorištu. pa ćemo skočiti van. ne mogu. u kući. valjda neće baš prvo u našu kuću doć! Zaključat ćemo se i ajmo noćit. Ako ste poginule vi. oni su bili ko dva groba. Radojka. kako mi je bilo. o. Pa kuda si išla? Kaže. od čega je srce. Stalno je govorio da nikom ništa nije kriv. straha sam se svakakvoga nauživala.. Jeste ostale žive? Jesmo. Stojan: Tokom devetog mjeseca evakuirao sam suprugu i djecu u Bjelovar. Znaš. Reko. Ne mogu durat. A ja rukom kraj sebe da je zgrabim. s komšinicom i ja kažem njoj. ali vas ne bi ni puška stigla. da je mora napustiti. umrijet će. Ovako deset dana brzo prođe. kako me mogla ostaviti. jer su linije Banja Luka — Zagreb. ja se noću probudim i čujem netko dira bravu od vrata.

Dao sam mu dokumente koje sam imao uza se i on je rekao — možete ići. koji je držao stražu i zamolio ga da prvi auto koji bude išao zaustavi i da ga zamoli da nas poveze. jer sam im ja tovario u kamione hranu i odjeću. ja sam dobio dojavu da si ti prvi pobjegao iz Pakraca čim je zapucalo. Marš! Tako. Pitao me šta tu radim. to je moj auto. S obzirom na to da ja o čovjeku nisam znao ništa. godine. Stojan: Auto nisam uspio izvesti iz Pakraca. šta ti hoćeš? Spomenuo mi je mater. susreo sam dva poznanika. povezite ova dva čovjeka dokle idete.u pa k ra c u . već je bilo pola pet. čim sam ušao u kancelariju. Kad smo došli na raskršće za Batinjane. Međutim kava se nije uspjela ni zagrijati. 01. odlučio sam otići u Pakrac po auto. a žena je morala ići na posao. R AT . Bjelovar je osamdeset pet kilometara. 01. bio je užasno ljutit i izašao je van. To je već bilo pola pet. gdje je bila policija. inspektor mi je dao čist papir i spomenuo je jedno ime — čovjeka kojeg bi ja trebao poznavati i rekao da napišem o njemu sve što znam. Kaže. Možemo te jedino napuniti olovom. i iz Đakova smo otišli u Bjelovar kod moje familije. djeca u školu. 1992. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 79 preko Bosanskog Šamca. jel. I nije prošlo pet minuta. Išao sam tražiti tog vojnika za auto. 1992. mi polako pješice uz Prekopakru. na straži sam sreo jednog komšiju. To je sve što možeš dobit ovdje. starac me uze za ruku. I kažem ja. međutim. Vozio ga je jedan hrvatski vojnik. Čekao sam da vidim ko to vozi. Ušao je neki drugi inspektor. U Pakrac nas niko neće primiti. i da više ne znam ništa. Napisao sam da sam ga vidio zadnji put tad i tad u Pakracu. dođi u Pakrac po njega. između dva vojnika sa svake strane. Pripadnik Hrvatske vojske bio sam do devetog mjeseca 1992. nisam ništa napisao. bio mobiliziran u Hrvatsku vojsku. ajte. Tako da sam ja 1992. Od dvanaest sati do četiri sata stajali smo ispred robne kuće. ušao je neki bradonja. Normalno. Dakle. godine. Ja sam mu objasnio. naišo je kamion pun hrvatske vojske. Kaže. 01. mrak se spustio. zapovjednik policije. Kaže. Počeo je padati snijeg. a nemate gdje na konak. s automatima. gospodine. da bi 06. Kad smo mi krenuli pješice. Kaže. Oduzeto mi je stanarsko pravo. Znači mrak. Novu godinu. To je bilo 15. kad je tvoj. imovina sva devastirana. dočekao s familijom. Kažu da sam uhapšen. Iako je petero mojih komšija bilo u Bjelovaru. E sad. Ali me starac nije pustio samoga i to mi je spasilo život. U to vrijeme uručeno mi je rješenje o otkazu s posla i minirana mi je ova kuća. s obzirom na to da je moja mama bila tri i po kilometra od centra grada. vidio sam ga kasnije u kasarni u Bjelovaru. U četiri sata su me zvali na razgovor. a već je došla vojna policija. Snijeg pada. Vidjeli su me da sam u Hrvatskoj vojsci. V. rukovao sam se s njima i otišao na kavu kod moje kume. a nisam imao novaca za drugi auto. 15. Kad je to pročitao. I čim smo izašli iz jednog vozila koje nas je dovezlo iz Badljevine. Našao sam ga. Došli smo u dvanaest sati auto-stopom u centar grada.

Kad mi je došao na utovar kamion daruvarske registracije. Tako da sam bio svjedok kada su se palila dva sela. da se gamad nema gdje vratiti. Nisu bili stariji od dvadeset godina. Dakle. s posljedicama. a oni poskakuju po kamionu. Sigurno da žene i djeca nisu otišli u četnike.80 sje∆anja na rat Išli smo kroz sela Batinjane. šest detonacija. Veliki Ivanovac. Gornji Obrijež. Uglavnom. Kad krenete od Bjelovara. Ali nije bio miniran dio gdje je bila spavaća soba. iz kojekakvih razloga. dok su oni bili u kući. a sumnjam da su i odrasli ljudi išli u četnike. iz Pakraca. Većinu tih dečki poznam. Ali nije mi bio shvatljiv onaj žar. pitam šta ima novo u Daruvaru. Svatko je spašavao glavu kako je znao. Bio sam svjestan da se kuće miniraju. s obzirom na to da je iz Daruvara. isti scenarij je bio svuda. pa zaključno s pakračkom općinom — pedeset i šest sela. Na kraju se iz papira poslije rata vidjelo da su ljudi bili po Njemačkoj. Znate šta mi je najgore bilo kad sam bio u Bjelovaru? U Bjelovaru je svaku večer u početku bilo pet-šest miniranja. po mojoj procjeni nije mogla imati više od osamnaest godina. pa po tom bilogorskom gorju gdje su bila sela uglavnom naseljena Srbima. još jedan detalj. Ne znam u kom kontekstu bih ga ispričao. V. ni bunar. vezano za miniranje kuća. Normalno. pa zašto rušite? A ona. Dakle. R AT Stojan: Ima jedan detalj koji nikad ne mogu ispričati. Ni one gospodarske zgrade gdje se sprema mehanizacija. Tu iza moje kuće na ledini je bio leš civila. tak da su te žene ostale žive. Kraj koje smo god kuće prošli. Usred Bjelovara. Ubijen je u . Tad sam prvi put vidio da je pola Batinjana već bilo minirano i spaljeno. Puno ih je otišlo u Bosnu. U ulici gdje sam ja stanovao minirana je kuća u kojoj su bile dvije izbjeglice. od Velikog Grđevca. bila je jedna cura u uniformi hrvatske vojske. ništa. to je u bjelovarskoj općini. nije ostala nijedna štala. Ona ko iz topa kaže. Pa. Ne samo da su gorjele nego su prethodno i minirane. Mogao sam nabrojati pedeset i šest sela. Svi Srbi koji su napustili grad. bilo je po pet. Dakle. nijedno selo nije ostalo čitavo. taj mi poriv nije bio jasan. Uvijek si postavljam pitanje. jer vjerojatno se smanjivao broj objekata koje treba minirati. ni svinjac. oduševljenje tih mladih vojnika. I sad normalno. iz noći u noć. A tog petnaestog paljena je Gornja Obrijež. tako da su se smanjivale te detonacije po noći. Bosni. misleći da tamo neće biti rata. kamen na kamenu. ni kokošinjac. pa miniramo četničke kuće. Dakle — ništa. da se ruše. svaka kuća je gorjela. Pitam ja. Računajući bivšu općinu Požega i Okučani. ili su to bile već deformirane osobe? Nikako ne mogu razumjeti da nekomu može gorjeti cijelo selo i da se ljudi tome vesele. za Hrvate — oni su otišli u četnike. I sada. Tijekom ljeta se smanjivalo. gdje god Srbin nije bio u kući — kuća je srušena. Dakle. već je miniran prednji dio. po Srbiji. A nisu gorjele samo kuće nego su gorjeli svi gospodarski objekti. Veseliti se tuđem zlu. od veselja. Svaku večer. jel njihova svijest formirana samo tokom tih pola godine rata.

živ u Pakrac nećeš doći. Uzeli su mi putovnicu i osobnu. Taj leš nije pokopan. Ne zna se ništa. Ja sam tada već živio u Bjelovaru. da ostanu samo kosti. Znam da je bilo lijepo vrijeme. Moraju biti ili pokopane. pred UNPROFOR-om. gdje si kupio putovnicu? I flis s njom preko onog hola. Mogli su me mrtvog prevesti. Ne zna se za grobište. Imao je dvadeset tri godine. odvedeno i ubijeno više od dvadeset ljudi. To je sve bilo 1994. idete s nama u Kutinu. po nalogu sanitarne inspekcije. u desetom mjesecu. Onda me uhvati malo za nos pa zavrne. godine. S lubanjom se navodno igrao nogomet. što se tiče tog UNPROFOR-a. gdje je izdana. ja ću se upišat. Ja više ne mogu durat. Moj auto su parkirali uz cestu. Ide se kroz neki šumarak. V. kad god sam sreo nekog komšiju pitao sam šta je s tim kostima. Ko da im bilo teško provjeriti. Izađite iz auta. Većina ovih mojih seljana je išla gledat. R AT .u pa k ra c u . kad su me navečer vozili u policijskom autu iz Kutine u Pakrac. Ne zna se kako je nestao. I kad su me dovezli u policijsku stanicu. čedo. Jedan je čovjek — Slobodan Gojković. u svoje selo Klisu i uputio se u Pakrac u predvečerje. I kažu. Drugi policajac dočeka pa s nogom vrati nazad. 12. Uveli me tamo u jednu prostoriju i ja kažem. To je između Pakraca i Kutine. godine. ali sam čuo o tome od ljudi koji i danas tamo žive. čedo. nakon što su se valjda dogovorili kojoj policijskoj stanici pripadam. Navodno je šef sanitetske jedinice dao nalog da se te kosti spale. Njemu se otada izgubio svaki trag. i policija me zaustavila u Međuriću. treba provocirati. koliko si platio? Tako su se jedno pola sata poigravali sa mnom i nabacivali s mojom putovnicom. Ali. jel. jer sam već imao hrvatsku putovnicu. Budući da sam se bojao da te kosti možda nisu završile u mom bunaru. i spaljene. UNPROFOR je bio u Poljani. a jedan kaže. U policiji u Kutini imate hol dugačak petnaest metara. da ga pojedu crvi. pa… Stojan: A propos UNPROFOR-a. da se zna tko je to. čedo. ljudi. I ja sjedim odzada s rukama na leđima između dva policajca. Uzme jedan onu moju putovnicu i kaže. Kaže. okrenite se. nego se pustilo da se raspadne. pa za uho pa zavrne. Samo su se cerekali. bez identifikacije. Zbijali su šale kao: Idemo vidjeti kako izgleda četnik. 11. Stojan: Ja sam zarobljen u Kutini 1994. 1991. Nikako mi nije jasno kako nitko nije identificirao taj leš. Između Klise i Prekopakre imate kojih osamsto metara. i čim sam izašao iz auta. Ja dam. U Kutinu su me doveli u deset sati ujutro. po mom osobnom uvjerenju trebalo je ostaviti. Dajte vozačku. Najnoviju informaciju koju sam lani dobio je da su kosti skupljene na hrpu. Cijeli dan sam bio s lisicama. s lisicama na leđima. živio u Zagrebu i došao je 1992. Mokrit nisam mogao. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 81 devetom mjesecu 1991. Odmah su mi stavili lisice na ruke. ili razbacane po livadi. U toj Klisi je u jedan dan. Ima broj putovnice. zucneš li sad na UNPROFOR-u. I sva sreća. Ali ne. evo vam vašeg čede! Uvatili smo ga. kažu.

.

.

Ako netko ima slabije živce. gdje je on bio. tko će ga čuvati u zahodu? I sad se neki tamo isprsi. onda je to lažno svjedočenje. Ubio ga je jedan Hrvat. Ja prvi ne prihvaćam kolektivnu krivnju. Il’. Neću ti ja ništa. Skinite mu te lisice. 08. ja mogu završit na robiji. Treba se znati. kad dođe radnik koji je prvog dana izbijanja rata 19.84 sje∆anja na rat bio jedan iz Bjelovara koji je bio u policiji u Bjelovaru 1992. tu večer. Znači. njegovo ime i prezime. Stojan: Ja uopće nemam dvojbi da su Srbi počinili zločine. Čak znam za dvojicu u Glini. i njega kazniti. Ja to uopće ne sumnjam. ja se u ime hrvatske države izvinjavam. to je naša tajna. to ja ne znam. Pa bio je sa mnom u Bjelovaru. nestao iz bolnice. ljudi. Isto tako smatram da nije u redu da svi Hrvati snose dio odgovornosti ako je neko ubio moga rođaka u Batinjanima. i s kojim sam vukao babe u dekama. isto lažno svjedočenje. ali imamo prijavu jedne osobe da te vidjela u uniformi JNA. čedo. Kaže. i pojavi se u desetom mjesecu u uniformi hrvatske vojske i onda na sudu svjedoči da on ne zna gdje sam ja bio. R AT Stojan: Znate. Dobio sam rješenje da se protiv mene do daljnjega obustavlja potjera. koji su živjeli na istočnom dijelu koji su Srbi kontrolirali. Direktno me optužuju za nešto lažno svjedočeći. sutra svaka baba može reći da me je vidjela i neka se sastanu tri. Znači. On ne zna da sam ja radio u bolnici. V. i nepokretne pacijente nosio na rukama. ako se ikako može. koji su na svu sreću kažnjeni od hrvatske države. pustite čovjeka kući. Došao sam svojim automobilom na granični . neka ide spavati i dođe za dva. Ja se s tim ne slažem i ne želim snositi dio njegove odgovornosti. čedo. Kad smo došli tamo. i kaže on. Odmah. danas. godine. Idi pobjegni. Da sam samo metnuo ruku na prozor — ubio bi me kao psa. Pa ja ga znam. Odvjetnik je rekao. kontaktirali su odvjetnika. Slobodno bježi. kad imate doktora s kojim sam do zadnjeg dana radio u bolnici. vojni odvjetnik je bio korektan. I tak je bilo. Baćo: 1993. sjećam se da je bio četvrtak. Nisam je kriv što je neki Kovač ubio devet Hrvata. pustite čovjeka. tri dana kod mene. i ona tvrdi da me od početka rata nije vidjela u bolnici. Kaže. ja ću! I ide s automatom ispred mene na WC. za mene je važno što je više moguće dokazati tko je što činio i individualno ga kazniti. Kažem ja. godine u jedanaestom mjesecu. Je tako? Nisu ga ubili svi Hrvati. normalno da daje petama vjetra. Jel tako? Ili kad imate medicinsku sestru s kojom sam maltene spavao u istoj sobi dva mjeseca. Jedan je ubio devet civila. Ali gledajte. Onda su me malo ispitali. Hrvata. A on. Prozor otvoren iznad školjke. dajte mi tu osobu da se suočim. i kad on kaže da me nije vidio od početka rata. Naišao jedan inspektor i pita. pa dajte. trebao sam službeno ići u Kopar.

Šutio sam. broj osobne karte i bilo je napisano i podvučeno crvenom olovkom: Oduzeti slobodu svim sredstvima. V. Bilo je tu još scena. Udarili su me još nekoliko puta. Tada sam se skamenio. sve su mi dokumente uništili. Ostao sam na granici. Vrlo je teško. gospodo. Jedan me je uhvatio za ruku i vodio kroz restoran. u tvom selu poginula su moja dva brata. Kaže. dokumenti iz torbe su poispadali. Onda sam im malo podilazio. Nitko ništa nije znao. Jedan se zagledao. bilo je puno ljudi koji su me prepoznali. ja ne bih mogao ništa dokazati. Izašao sam na vrata i rekao. Nije me htio odvezati. Nemam pojma. Ljudi gledaju. Na to mi je rekao otvoreno. Kad sam došao na granicu. službeni virmani. odvežite me. zašto me onda držite? Zašto ste me zatvorili? Neke proceduralne stvari dobro sam poznavao. izrezano. Imao sam stare dokumente. morao bi se vidjeti neki trag. U mom selu vjerojatno nisu. Kad su me doveli u Đorđićevu. On me je promatrao i onda rekao. a on mene vodi gore-dolje. ako treba. bila su dvojica. Ali. vidite da to nitko nikad otvarao nije. Kad sam s automobilom došao iza kontejnera. četiri čovjeka. već mi se usjeklo. Ja nisam tada ni bio dolje. vi ste pametni. I počeo je pretres.u pa k ra c u . Svezali su me tako da su mi ruke okrenuli na leđa i svezali ih gore — ko zeca. R AT . jedan brko. Tako da su mi se obje ruke u ramenu iščašile. Carinik. maltretirao me. Vjerojatno od straha nisam osjetio ni bol. znao sam da ću ostati tu pa sam uzeo svoj novi automobil. Jedan me je na to opalio i bacio me. kojim su mi bile vezane ruke. psovali mi majku i oca. sačekaj malo. Nemaju me nigdje evidentiranog. koji su čak plakali. Onda su zvali nekog inspektora iz Đorđićeve. Taj mladić kojeg sam već spomenuo rekao mi je. Pa što. Da je nešto otvarano. stanite iza kontejnera. pa kaže. Kao da je uhvatio najvećeg četnika. naredba da me se likvidira. Rekli su da me nema u kompjutoru i da ne znaju šta se dešava. skočili su s automatskim puškama. Pitao sam. onda je bila lična karta. pogledaj. nisu ni gledali. dao sam osobnu iskaznicu. Kamen je u meni bio. Nemojte mi razbiti auto. Znači. Bila je jedna knjiga crna u kojoj je pisalo moje ime i prezime. Počeli su skidati tapacirung s vrata. mogu te ubiti. srednjih godina. Rekao sam im. a ruke su mi digli u zrak preko automobila. nit me briga što se dešavalo. to su sve poderali. Vjerojatno mogu. Ja znam da nemam ništa. nisam osjetio ništa. Nisu me uopće imali u evidenciji za kazneni progon. Ako ti nađemo oružje. visok pogledao me je i rekao. školovanog momka da me čuva. pa mogu. Jedna i druga ruka. Pretresli su mi auto. sve je bilo krvavo. Jedan me udario. Otjerali su me u jedan kontejner i ostavili su jednog mladog. ubit ćemo te. vizitke. nit ja znam na koje moje selo misliš. Ja kažem. jer su mi iz firme za put davali stari automobil. Šuti. Ja rekoh. nisi jedini. Tamo je bilo nekoliko kontejnera i on je rekao. Ja ću to skinuti. Mislim da mi je opet bilo namješteno. Šutio sam. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 85 prijelaz između Hrvatske i Slovenije. mogli su nešto podmetnuti. Uže. Nema ništa. On nema veze o čemu se radi. mlad dečko. nemoj. Međutim. došao sam k jednom starom policajcu. Nisam htio prihvatiti. mršav. Onda je taj inspektor rekao da me mora odvesti u Đorđićevu.

a on kaže. Rekao sam mu. Mislim da sam mu rekao da sam otišao u Zagreb i da radim u Zagrebu i da ne znam zašto su me skoro nakon tri godine lišili slobode. Nema smisla da vam lažem. rekoh. piši gdje si dosad bio. Odvezao me je. Došao mi je jedan mladić. Kad sam mu to rekao. To je bilo ujutro oko pet-šest sati. U dvanaest i pet lupa netko na vrata. fizički slabiji od mene. bio sam u stanici. Sagnuo sam se i promašio je. rekao mi je da lažem. V. Promijenio je temu. ne. tražio sam dokumente. Kako ja to mogu znati. Pitao me je. odmah su mi stavili lisice i stavili me otraga u Land Rover. potapšao me po ramenu i otišao. sad više nemate prava. ako ništa do sad nije bilo. Nakon sat vremena dolazi jedna ekipa i odvode me u stanicu. Ovaj je rekao da sam u Zagrebu. Pokušao mi je zamotati ruke. Odvezli su me u Bjelovar. Ako te ne puste. ja te po zakonu više ne smijem držati. Na ovaj način se ne poznajemo. — o. Ja sam tu kod vas. Rekao sam mu da sam te i te dane bio u Pakracu. u kojem sam ostao u potkošulji. a vojska četrdeset osam sati. vidim da ste vi pametan čovjek. došla su dvojica po mene i vode me na ispitivanje. ja i ti se ne poznajemo. U dvanaest sati u nedjelju. traži te Pakrac. On je rekao. Međutim ovaj je zatvorio vrata. civilni vas mogu držati dvadeset četiri.86 sje∆anja na rat znaš šta. čuj. Ja sam bio rukovodioc tu. Napisao sam jednu rečenicu. Tad je skočio taj inspektor i rekao mi. nižeg rasta. Potpuno sam se uplašio. Dotad sam se sav smrznuo. morali smo te privesti. a vrata osvijetljena. To je naša stvar. Ulazim na vrata. rekao sam mu da ga poznam. a ja sam mu rekao — da. I sam sam znao proceduru. slušajte. maknuo sam se. Na to me je on pitao kako to da sam tako malo napisao. poznajem cijeli grad. Pušten sam iz Poljane. kod inspektora. Nakon pola sata je došao. Ja sam ga pogledao. To ga je iznenadilo. Iz ovo malo rečenica ste mogli iščitati sve. stavili su me u prostoriju bez prozora koja je bila sva krvava iznutra. bio sam krvav. policajac koji me je vodio htio me udariti. znate šta. koji je bio važan čovjek u policiji. Dolaze po mene dva napuhana čovjeka s Land Roverom. Zatvorili su me i ostavili. Ne sjećam se što sam napisao. zima. u Požegi. R AT . Gdje su? Nemam pojma. jel’ znaš ovoga. Vidio sam neku sjenu. prokužio sam ga. traži te Bjelovar. sastao se s Nevenom Volovskim. Rekao je. radim… Sjedio sam kod dežurnog i on meni kaže. ja ti pomoći ne mogu. Kad me je ispitao. ovdje je uhvaćen. U subotu ujutro sam u Požegi. kratkih rukava. Nakon što su me saslušali. i popio s njim kavu. Ostao sam skamenjen. Bila je jedna osoba koju sam prepoznao. Kad sam došao u Bjelovar. Rekao sam mu. udario je vrata. Evo ti dvije deke i idi na kat spavat. Mislim. u jedan podrum. jel’ znaš onoga. ako nitko ne dođe po tebe do dvanaest. donio mi je papir i olovku i rekao. To su vojna pitanja. On se nasmijao.k. Poslije sam malo pogledao preko i vidio da ustvari samo nešto bez veze crta. sa mnom je išao u školu. Onda je nazvao Nevena Volovskog i pitao ga gdje sam ja. Bilo je hladno. nisam mogao više ni govoriti. a on kaže. na što je Neven rekao da je to nemoguće. Pitao sam ga zašto me progone. Imao je komad papira i nešto je pisao. odvezat ću te. to nije vaša stvar. Vjerojatno je bio neškolovana osoba.

to je posljedica situacije u kojoj sam se našao. ništa? Dajte mi neki papir. Naletio sam na osobe V. O kojoj sam čitao. donijeli su mi ručak. Izašao sam iz suda. Kaže. ne. razgovarao sam sa sucem. vi ste taj? Ja kažem. Prijatelji u Zagrebu su mi priskočili u pomoć. a nakon toga sam prespavao. Nakon pola sata su došli su k meni. Pita me kada sam lišen slobode. Mislim da je on morao razumjeti. dobit ćeš novac natrag. tri dana i tri noć nisam se budio. Doktor mi je rekao. Samo su mi donosili da jedem. davali su mi novaca. tamo je bio jedan doktor. Na moje iznenađenje. to jedemo i mi. pa sinko. U meni se nešto otkočilo. kad te pustimo. Sve sam izvadio iz džepova. koji mi je rekao da se skinem gol. Ne boj se. vrata su se otvorila i izašla je jedna osoba u uniformi s činovima. ne smijem ti ništa dati. čujte. Nitko me nije tražio. Pitao je. Onda su ponovno došli po mene i prebacili me u drugu sobu gdje je bila još jedna osoba lišena slobode. i rekao. bit će tebi vruće. Kad sam se uhvatio za vrata. mi je rekao. nisi ti jedini. uredi se. obolio sam na bubrege. Ti si jako dobro proš’o. Jedino su me budili da se idem okupati. okrenuo sam se u kontra smjeru. i on kaže. Dovezao me je u vojni istražni zatvor. I ja sam pojeo malo. Idete kući. da me nema. Više od četrdeset pet minuta sam trčao. Metnuo me u jednu sobu sa šest kreveta. Bjelovar jako dobro poznam. I jeo sam uredno. Već mjesec dana je bio tamo. Pitali su me. možete ići. Tjedan dana me nitko ništa nije pitao. tu lezi. Kaže on. Tu je prošlo devedesetak ljudi koji su odvezeni odavde na nosilima. da li je to bilo od raspoloženja ili od straha. Smrznuo sam se. Kad me je pregledao. Tada sam sreo jednu staricu koju sam pitao za autobusni kolodvor. krenuli ste za Viroviticu. otišao sam jedno pet kilometara izvan Bjelovara. I on kaže. imao sam šta vidjeti. Trebao me je saslušati u ponedjeljak tužioc. ali imao je podatke. koji se sa mnom zbližio. Došao sam tamo. znaš. obukao sam se i rekao. gledajte. U plavim uniformama. Uplašio sam se. U jedan ponedjeljak negdje oko pola deset došao je policajac i rekao mi. Rekli su mi. Bilo mi je svejedno. šta ti je to na ramenu? Nisam mu ništa htio reći. Samo potpišite ovo. Tako da sam ostao tamo jedanaest dana. O. Potpisao sam zapisnik. I on je to upisao u jednu uplatnicu. Tog momenta. međutim nije. Pitali su me šta imam kod sebe. Dajte mi neku sobu. ne znam. Samo je provjeravao. Kad su mi našli sobu. Ovaj jedan policajac. Vratio sam se nazad. Zaista je bilo užasno vruće. sjedi. a kako? Nikakvo rešenje. pametnih ljudi. Do tada sam već shvatio da ću završiti u zatvoru. Mogao sam se okupati. Pitao sam ga.u pa k ra c u . Odbio sam. Rekli su da ga nema. Nema indicija za daljnje gonjenje. dok te ne pozovemo. Tad sam se uplašio. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 87 Ja nisam dao. da. Ja sam odbijao. moraš jest’. ideš kod suca. Kaže. Rekli su mi da sjednem na jedan stol u hodniku. otupio sam. Imao sam dvije i pol hiljade dolara i jedno hiljadu i pol maraka. R AT . prema Virovitici. znate. Nisam mu vjerovao. dočekala me je ekipa vrlo inteligentnih. možda na moju sreću. Rekao sam samo. ideš u jednu sobu da te doktor pregleda. Veli. Kad sam došao na autobusni kolodvor. imaš novaca? Ja sam izvadio novce.

Vidio sam da je skužila stvar. i dobio sam rješenje da sam naknadno upisan u knjigu državljana — dobio sam papire. Ti su ljudi pobijeni. Konobarica mi je donijela flašu piva i otišla. Uhvatila me panika. On je opet tražio i prijetio. Ona kaže meni — nemate sitno? Ja joj dam sto maraka. sve dokumente. Popio sam malo tog piva i tražio nešto žestoko. Nisam mogao dobiti dokumente. Oni su za njih bili četnici. On je zaista bio fin. stavak 1. Mati mu je . Klisi prvo su pobijene babe i đedovi. Prvu granatu koja je pala u njegovo dvorište bacili su Srbi. Ja kažem. Kad sam došao na autobusnu stanicu. 1993. pozivajući se na zakon. ali dokumente nisam mogao dobiti. — potpomagao oružanu pobunu. a nitko da sjedne pokraj mene. Ja sam samo šutio. na autobus. Ponovno sam stupio u kontakt s advokatom. Od muke sam tražio da nešto popijem. Dobio sam drugo radno mjesto. Novce su mi zaista uredno sve vratili. pokupila se i otišla. I onda nazovem suca. To je politički montirano. V. točka 2. Evo vam. sudjelovao u rušenju ustavnog poretka države Hrvatske. ništa. ide ona za mnom i vrati mi ih. neće ni on sjesti kraj mene. dobacivati. Pun autobus. ako te netko bude tražio. Od toga gospodina Delača koji je bio zadužen za političku situaciju. Mislio sam da sam puk’o do kraja. Počeli su se smijati. Poljana je puna takvih. nisam uspio nikako do čaše doći. kaže. Ruke su mi drhtale od straha. ubijali. tužbu. domovnicu.88 sje∆anja na rat koje su me dobro znale. Pita kuda idem. I to mi je malo smirilo živce. ostali su nijemi. sve mi je vraćeno nazad iz općine. iz Pirovca.. Dolazimo u Ivanić.. Išao sam prijatelju. Pitam ja nju da platim. I žena meni izvadi u ono vrijeme sto hrvatskih dinara. dao mi je broj telefona i rekao. u Bjelovar i tražim razgovor. Kad sam došao u Zagreb. Mjesec dana sam trpio. Imam kod kuće pet požurnica. Tada sam ponovo došao k njemu i molio ga da mi pomogne da dobijem dokumente jer se bez njih nisam mogao kretati. Zaista je poslije u kompjutor uneseno da sam ja. ali ne. Kad sam odlazio. kažem da imam devize. Kad sam ušao na vrata. Jedan čovjek stoji kraj mene. reci neka pitaju mene. tražio je da me se istjera. Konobarica je primijetila. vojnike iz Pakraca. Taj me nije mogao smisliti. bilo je vrlo teško. pljačkali. R AT Baćo: Čuješ priče… Ljudi su se povukli. Mjesec dana sam šutio i radio. Došao je novi direktor koji je bio iz Dalmacije. Ne. Sjeo sam na treće sjedište od vozača. godine ubijena je jedna osoba. prema članu 147. Ostali su samo stajali i promatrali. Ulaze ponovo putnici. kome sam ja svojedobno pomagao. onaj inspektor što me privodio. Oni su me samo gledali. Shvatio sam da zaista nisam ništa kriv. igrali su se na poker aparatima. gospodina Malčića. Međutim. Ostavio sam devize. jer nisam imao nikakvog dokumenta. ja ću vas častiti. I vratio sam se u Zagreb. ostali su nemoćni starci. vidim autobus Bjelovar — Zagreb. Pretila mi je kazna zatvora od godinu do deset godina. tu u susjednom selu. Dolje. U firmi je bila gužva. Svi su znali. To je za mene bio strašan osjećaj. koji su harali.

I onda su ostavili i mene.. Mislili su. oni su već dobili oružje. Vodio sam se kao da sam na bolovanju. Mladog dečka od dvadeset četiri godine. I mene su bacili na stražu. Brat moje žene sahranio je te kosti u zajednički grob koji sam dao sagraditi još kad mi je otac umro. bio je valjda pritisak tih mirotvoraca da se ljudi puste. Nije bilo nikakve zaštite. Kad se vraćao natrag. Kad su stigli na pola puta. tom Bljesku. Hvala Bogu. trebalo je kao nekakve seoske straže čuvati. Rade: 1991. to mi je smjestio jedan iz policije koji je sa mnom radio 1991. Uskoro je počelo iseljavanje. Nije bilo pravne sigurnosti. To se sve vuklo četiri godine. gdje se ustanovilo da su to kosti moje majke. Nastavio sam raditi u miliciji. Kad sam došao gore u selo. oni kao vode rat. Ali vidio sam da Srbija nije rješenje. onoga. Morali su prijaviti. gore u selo. vratio sam se u sedmom mjesecu 1992. Tada je još bio UNPROFOR. Dovodili su ljude. skrenuli su i ubili ga. otišao sam iz Pakraca. Našli su ga kad se već počeo raspadati. u civilnoj službi. Kao. Ubijenog ono na ulici ili tak nešt. Ma niko me niđe vidio nije! I kad su vidili da ništa V. onda su u desetom mjesecu počeli mobilisat’ ljude po selu. Mislim. Mirko: Mi smo tad svi bili u Bjelovaru. zatvore. Godinu dana si bio u istrazi za neka djela o kojima nemaš pojma. Ja sam uteko u Bosnu. jer ga nitko više nije htio zakopati. nikuda nisam išao. napokon je bilo gotovo. ovoga. jednostavno. u desetom mjesecu iz Slovenije i ode se u policiju javiti i pitati da li može vidjeti svoju kuću. Tako da sam ja prvom prilikom. imao je pratnju. Mislim da je čovjek bio slaba kategorija. U sedmom mjesecu 1991. I momak je došao 1993. Kao. Prošli su pakao. Nekad se išlo po danu. Tak’ da. da vam iskreno kažem. Nije tu bilo neke organizacije. logore. ideš onak’ bez veze. i opet sam išao u civilnu službu. Moja je sestra išla gore u selo i našli su mamine kosti i onda se to nosilo u Bjelovar. da su životinje bolje poštivali. Ne znam. otišao u Srbiju.. Al to znam. u dvanaestom mjesecu. to ti je samo bila straža. svjedoke koji su odvođeni. Nakon što je došao UNPROFOR. sad ćemo mi pobijediti u Pakracu i odmah ćemo postati generali. iako je država bila priznata. sve do Bljeska. A ovi što su bili kao ekstremniji. svi muškarci. ja u ratu nisam vidio mrtvog čovjeka. ali su im dopustili da dio ljudi zadrže na dužem ispitivanju. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 89 ostala bez noge i otišla je preko rodbine u Sloveniju. zbog zločina.u pa k ra c u . mama je ostala kod kuće i nju su zapalili. nekad po noći. I rekli su — može. glupost. su tu kuću zapalili. u pizdu materinu! I kad to tako nije išlo. I gore sam bio do desetog mjeseca. Nije bilo ni oružja. I bio sam mjesec i pol na tim stražama. R AT . Mirko: Sudjelovao sam u ratu utoliko što sam bio na ratnom području. Došlo je i do suđenja.

Ako sam Srbin. ako me nećeš primit ti u ovaj donji dio Prekopakre . pogledaj našli smo žensku lubanju. al smo se jako bojali jer je bilo netipičnih pucnjava. Tukli su po gradu pa su svoju crkvu pogodili. Praktički. na Podravskoj cesti koja je bila. rekoh. al ne s ove strane. Ak’ ti pogineš. Kud da idem? Zašt’ da idem? Opet neki pritisak da moraš otići. svakodnevno snajperi. najgori period je bio sam početak rata. Pola su valjda mravi izgrizli.90 sje∆anja na rat ne mogu dokazati.Gonzo. a bogami. to nije pucano ni na policijsku zgradu. istopilo se. kad mi unproforac dođe i kaže. niti neko naselje. Neću da odem. njih niko nije maltretirao. Jesam. Škola je radila. Kad sam izašao iz zatvora. a tu čujem svaki dan ima mrtvih. nego s njihove strane. pravoslavna crkva je uništena. ti si ovo — ono. I da sad ja moram otići zbog nekog. Balo jedan. reko. Tada su padale one krmače. V. godine pa sve do Bljeska. došli i rekli mi da idem. a vidite da to nisu vojni ciljevi. R AT Marijan Ivanović: Sina sam poslao u Kutinu i maltene se posvadio s njime jer je htio i u rat. ne mora značiti da sam kriv. Pa. kaže. hoće. Zapovjednik veze bio sam negdje do veljače 1992. A ne možete sad sve kriviti. Sve je mirno. Nisam nikome ništa napravio. Za pola dana došao je plačući. Vjerojatno je to bilo ulijevanje straha ili je neko možda popio pol litre rakije. nađite ga ko je. svakodnevno su padale mine. ma nije ni životinjski. kolovoza 1991. odjedanput pet. Zbog čega?! Ako me ikad iko prepozna da sam mu reko ružnu riječ. vi sudite. Dakle. onda su me pustili. ajmo reć prohodna. Mi smo imali za vrijeme UN-a. palo kraj maloga mosta u vrijeme kad nitko tamo nije ni prolazio. ti ćeš u rat. kaže. il prije rata il za vrijeme rata. al nisam nikome ništa napravio. Nećete vjerovat kako je bezobrazno i možda životinjski. Pa evo. lijevo-desno. kao časnik za vezu. Prošao je sve te ratne stvari. Ako je neko od Srba nešto počinio. Recimo. od 19. pogodili su crkvu. avijacija gotovo svakodnevno. izgorilo je čak zvono. Uvijek sam mislio da li je on među njima. pogotovu kad sam otišao u Daruvar. Ja se ne bojim ostati. ti si iz Pakraca. Jer će se osjećat krivim. kao da me je ostavio. ostalo je komadić kose i suho uho. I tako sam osto. Nakon godinu dana u istrazi! Žena mi je dolazila u posjetu. Onda sam i ja plakao. Ja kažem — ja neću otići. šest mina padne. ovaj gore. trideset osam mrtvih civila. Da bi pojedini kolege. i bezrazložnih. Marijan Ivanović: Zarobljavan sam bio u funkciji časnika za vezu. jednostavno sam odlučio ostati tu. ja ću se ubit. godine. nikad se nije znalo zašto baš nešto gađaju. možda prepoznaš po naušni- . Bilo mi je to veliko opterećenje. Zato što sam imao odoru hrvatskoga vojnika. jedan kolega što je sa mnom radio. Marijan Ivanović: Kasnije se čovjek navikne.

koji je sa mnom išo u školu. Jeste kad vidjeli ljudsko meso? To vam je boje kao konjetina. u tri navrata je pokušana ta evakuacija. Kasnije se pitam kakva sam ja o životinja. Vidite. ili za neku žrtvu koja je na nepristojan način negdje bačena. slabije građe. kaže. neka bude anonimno. Te autobuse je organizirao 76. Kad sam bio tajnik socijalnoga vijeća molio sam ljude da ako znaju za postojanje nekog minskog polja. Ne samo da je bio mrak. šta ja znam. planinar. Napravljena je jedna primitivna skela. Oni su duševni bolesnici i bila je večer. pa mučili. Imali su veću zaštitu nego moji roditelji. Zagreb. Imali smo i zarobljenih. I. zvani Đoko. R AT . nego i magla. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 91 ci. bataljun. i on je Srbin. ni jedan nije propucan. nisu imali ni hrane ni vode. Ostali su spavali na daskama ili po zemlji. isto se zove Marijan. pa su ga kastrirali. nama je došao naš zapovjednik i rekao da će oni pokrepavati. Mislim. mislim da ja nekako sa šalama. preko Pakre. Javilo se puno više ljudi da sudjeluje u toj evakuaciji. bogami ne prepoznajem je. I izvukli su te bolesnike. ali je on odabrao jače dečke. su silovane. a s njima je bio. barem u dijelu gdje sam ja bio. Kažem im nastradat će srna. obitelj Svečnjak u Strossmayerovoj ulici. vicevima pravim nekakvu samoobranu. na smjenu.u pa k ra c u . Čovjek otvrdne. Došli su autobusi Čazmatransa bez svjetala. Ja sam se javio pa su me izbacili. Akcija je bila koordinirana. I uzmem tu glavu. pa bacili na đubre. bez obzira koji su. Neki su bili iz Bjelovara. Čak smo dijelili isti krevet. Marijan Ivanović: Kad smo izvlačili ranjenike. uhitili su gore na takozvanom Švabinom brijegu. bez i jedne žrtve. ako već govorimo o nacionalnosti. I doktor Šreter je zarobljen i odveden na Bučje. Đorđe Gunjević. za svaku akciju morali smo imati odobrenje. svi znadu. Divim se tim ljudima. bilo tko! Svi oni to u načelu prihvaćaju. Zapovjednik ovog dijela je s nama spavao. druga osamdeset. ne bude predan. al niko neće reć. mi smo bili V. Neki su padali. ne vidite pet metara pred sobom. dovoljno da pet njih znade za još koju grobnicu. most. dosta. ako ste vidjeli konjetinu. a ko će bit na vezi. al’ ne daj bože da neko živ ne dođe. On je s njima ostao u bolnici. S te strane ratni zakon je stvarno poštovan. međutim. masakrirane i zakopane na dubinu od deset centimetara u vrtu te iste kuće. Dvije starije žene. jer nije baš bilo kreveta. jedna sedamdeset pet. žalosno je. neka napišu. ali ja sam siguran da dosta njih zna. neka bace to u poštanski sandučić. vjerojatno starija ženska osoba. onaj visoki. ali neće da kažu. ja držim lubanju u ruci. i nema onoga bijeloga tkiva nego je žućkasto. Sve to ostavlja posljedice. Marijan Ivanović: Mojega jednog kolegu. dijete. ali kažem. duševne bolesnike. Ljudi. Nikad mu više traga nema. Oni su s tim autobusima odvezli bolesnike u Kutinu. niti nastrado.

Petljali smo da smo u Kutini. on je i dandanas tu. ustvari autobusi. Nismo smjeli nosit uniforme. tako da oni nisu ni znali da smo mi u Pakracu. struja. Đoko. Nisam se bojao. Do rata je radilo sedamsto ljudi. bojali bi se za robu. Oni su govorili da će doći s autobusima i evakuirati ih. Ivo: Žena je došla za Božić 1991. u dvanaestom mjesecu. pogotovo na ovoj cesti gore za Požegu. Našli smo smještaj u Garešnici. svi su legli na račun. jel’ koji dan kasnije. osam autobusa je došlo. Onda se on s njima dogovorio da prekinu tući. odmah iza bolnice je Pakra dole. Odjednom se firma 2000. V. Ivo: Bolnicu smo isto oslobodili. gotovo. puške smo morali imat skrivene jer UNPROFOR nas je kontrolirao. naše su samo bile ruke i tak smo mi radili. bila su moja braća. zatvorila. je UNPROFOR došao. od igle. Unutra su na psihijatriji ostali su bolesnici. Razvojačen sam 1995. Normalno. Onda prvi put nije uspjelo. Ne znam koliko je ljudi poginulo tokom tog primirja. po noći su došli kamioni. a mi smo morali skinuti uniforme pa smo radili u civilu. . Bjelovaru. Šezdeset do sedamdeset posto Srba je bilo na odjelima. R AT Marko: Gamuf je velika firma u Pakracu. Ivo: Odmah sam se priključio policiji. on je bio ravnatelj bolnice. dva brata i ujak. Sve to vrijeme smo bili. imao sam osjećaj da ako može on pucat na mene. tražio sam uniformu od njih. Nisam. Šest mjeseci nismo dobivali plaću. jer kad bi to čuli. par kolega. radio je u bolnici. Nismo bili ni pod stečajem. plin nisu se plaćali. voda. I onda smo držali punktove po cijeloj liniji. Ne znam kolko je njih bilo u prvim danima rata. Bilo nas je tu. I onda drugi. što smo bili zajedno. tražio da se obučem. 1992. kako smo je zvali. to je odavde skroz do Lipika. oni su napadali. Onda smo mi. Jedan Srbin. stavili po tri cigle usred Pakre. Bila je dotad u Njemačkoj sa sinom.. Oni bi nam slali sve. ne znam jel’ to drugi dan bio. Tak da to je isto bilo patnja. mogu i ja na njega. banke legle na kredite koji su se dizali ne znam zbog čega. U ratu su radili za Talijane. mislim normalno u vojsci. i tri policajca što su bili normalno redovno. A bilo je malo pucnjave. premda su bili duševni bolesnici. kao mostić. To je bio već kraj jedanaestoga mjeseca. šta ja znam.92 sje∆anja na rat jako ponosni na tu ‘’bitku za ranjenike’’. Mi im nismo smjeli ni reći da smo okupirani. konca. tukli su ovi. za Nijemce. Kad sam dobio oružje. i tu u školi bio sam na punktu. do materijala. račun se blokirao i ljudi su završili na zavodu. živ je. tak sam imao neki osjećaj. Odjednom smo ostali bez posla. a u civilu.

Oni su išli s tenkovima i nisi ih imao s čime zaustavit. morao si se povuć. Pakrac. Dosta ih je poginulo. pa bilo je i na televiziji. moji dečki još nisu bili u ničemu i onda su im počeli prijetiti. tak da smo se povukli. Neki su došli iz Podravske Slatine. Kaže. Dobrovac. Jela: Vojska ko vojska. Ko zna odakle su došli. ne znam ni ja kolko njih je poginulo. Ne znam. al on je htio ostati. Već prema Pakracu su bili naši dečki. Pošto smo mi miješani. I on kaže. imali su ove osamdesetčetvorke. teto. Molila sam muža da ide sa mnom. to je bila kolona auta. skroz.. Možda su ljudi koji su bili negdje u nekim službama više o tome znali. Držali su samo onu cestu šta ide prema Okučanima i kroz centar. Njima su dali neke tablete da se smire. stvarno. To nije bio samo Pakrac. tim bolesnicima. dijete svoje drži za ruku. oženjen katolkinjom. . čovjek uopće nije mogao očekivati da netko može preživjeti. veli. Znači. imali ste dojam da ona pada na vašu kuću. tak da nije bilo problema. gore nije niko ni napado. Možda je neko imo lovačku pušku i dozvolu. Il’ pištolj. jednu pušku. Gledam u muža i pitam se dal ću ga ikad više vidjeti. isto pravoslavac. Pa trajalo je.u pa k ra c u . Tuklo je i dan i noć. Ali meni nisu djeca puno ni govorila. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 93 Ivo: Onda su oni držali samo pola Lipika. već kod škole u Lipiku su bili naši. više Pakraca. V. I tako smo ih uspjeli sve prebacit. nemaš ti s čim to zaustavit. Mi nismo znali. vidite da i on plače. Kad smo kretali. R AT bilo nas je možda trideset i od ruke do ruke smo iz bolnice preko Pakre prenosili bolesnike. taj dio. bili su gore oko kuća. To su bili ljudi meni sasvim nepoznati. Tu je poginulo. Za svaku granatu koja je padala. neki su došli odozgo od Voćina. To je stvarno bilo grozno. tjeraju nas da idemo. Molila sam ga nek ide s nama. A možda ga je neko i nabavio sa strane. kažem. Jela: Moji sinovi jesu bili tu na Gavrinici. I da će svi ti ljudi stradati. i on je razmišljao o tome da li će nas ikada više vidjeti... i daju nam na nas dvanaest. da im se prijeti. na straži. Jednom je bio neki okršaj. mi nemamo niš. to je bilo sve skašeno. da nas neko napadne. ima tih snimaka što ljudi imaju. To je bila kao srpska vojska. Lipik. nego i Lipik. Da moraju ići u vojsku ili će ih pobiti. Nakon tih pet dana granatiranja Pakraca. Jer Pakrac nije imao vojsku.. paravojna. da treba miješane naći i sve pobiti. Slavica: Bilo je preteško. al oni nisu sudjelovali u tome. I kad smo bili par dana gore. Poginula su jedno dva-tri pravoslavca. Bila je samo teritorijalna obrana. ali nisu nikuda išli. imali ste dojam da svi ljudi odlaze i napuštaju svoja ognjišta. sve je to trajalo dok UNPROFOR nije došao. Bio je jedan dečko iz Prekopakre.

čika Stanko. da ti bude jasno. Ne da meni vrag mira i idem vidjeti jesu živi. I tud smo. mi smo morali održati disciplinu i red u gradu. al vidiš da se tu puca. Pošto nije to neka vojska navalila. u našoj kući. I ja. Nemaš kome bježat. Nekako sam uspjela. I onda je jedan od tih dječaka iz komšiluka rekao. Muž i ja bili smo tu. kako bi ih nazvao. Šta ćemo? I onda smo uzeli… šta sam ja uzela? Samo bateriju. Hvala Bogu da smo mi tada uspjeli. I kad mi je sin reko. Možda ima tri litre. pa vidiš da pucaju. jedan drugom na bradu. Falila su mi stakla. kraj kuća prošli. pa kud ćemo. niko nikoga. više nemam snage. Uspostavili smo agregat koji smo našli u robnoj kući. Mislili smo. I mi ćemo bježat šumom. Ja ti to ni ne znam ništa. Pucalo se sa svih strana i jednog dana nije se moglo više izdržati. daću vam ja. al je on trajao deset dana. Meni su noge klonule. fićo je mali. malo robice sam utrpala i stavila dva jorgana. Da će se dogovoriti. Ja opet idem kući.94 sje∆anja na rat tamo prema Požegi. I tako smo krenuli s fićom. Kad se to malo smirilo. Ne znamo kud ćemo. snaha je ostala još gore na Bučju s malom. jel bi mi mogli tuj prenoćiti? Pa kaže. četnici. i čekali . Nastali su nenormalni uvjeti. Ja vam ne savjetujem. Puca se da se ne smiruje. sišli su u Kusonje. Ja velim. Mi nismo mogli ništa braniti. Kad su napali Bučje. Kaže on meni. kad smo mi miješani brak bili i nisi se mogao nigdje uključiti. Imali smo fiću zatvorenog u garaži. nemojmo mi tu ostat’. skrenem kod jednog starijeg čovjeka koji je imao gore kuću i bio je sam. A djeca su mi bila u drugoj kući. Pucalo se odozgo. za taj štab. Neka ženska ih je pozvala na kavu na Gavrinici i oni su otišli. veli. mama. Ne možeš ništa nositi. pošto sam čuvala unuku. Nije bilo teorije da bi prešo bilo kome. ući na Gavrinicu i pucanjem na sve strane rastjerati te postrojbe koje su već opkoljavale tu dvojicu. nisi imao nikakve kontakte. Tu smo prenoćili. Kud? Više nego strašno sam se osjećala. zahvaljujući tom zapovjedniku Grubišiću. R AT Mov: Policija je bila ključna okosnica obrane. u nekim jarcima. Valjda će se i ovo se riješit. Nekako nam je to bilo i opterećenje. To je bilo dok smo bili na Bučju. da imamo. Ja velim mužu. i išli smo gore do vrha sela. pa mama. sve će to kratko trajati. kud ćemo? On kaže. Šta ćemo. pa. nema u fići ni goriva. gore je bilo naoružanih seljaka koji su branili svak svoju kuću. Kad me je mlađi sin ugledao. ja ne znam. mi vama ne možemo pomoći. Uvijek je mala uza me bila. Ništa nismo uzeli iz kuće. ja i muž išli smo kući. Bilo je različitih dječaka. Pucali su ti. kud ideš. tako bar imam informaciju. Imam tri litre. Mislim. nestalo je telefona. Onda smo s Poljane dobili nekakav agregat samo za osnovno. V. njihovi branitelji. Svi su nekuda utekli. S druge strane je granatirala hrvatska vojska. Početkom devetog mjeseca nestalo je struje. Šta da kažem. Nemam. Kažem. Ja kažem mužu. Oni su već stavili cijevi. ne znam jeste li živi. iz šume. mislio sam tati dati. Imali smo upad u zasjedu trojice dječaka koji nisu znali gdje idu. jer je tu snaha imala sestru. i tad se malo stalo s pucanjem. kako smo ga zvali. ali on se snašao. možete vi prenoćiti.

mi na njih. mi smo nju tražili u razmjenu i još četvoricu kojima sad ne znam imena. odvjetnice. Pupak. Ali nisu. neću nikad zaboravit sve te slike. možda čak u cijeloj Hrvatskoj. ja sam imao pancirku. uzeo je kanistre i ravno prema njima. oni na nas. ne od iscrpljenosti. oružje je ostavio na haubi. ajde idi svojim. došao je po njihove ranjenike. kako nisu došli recimo kad je bilo Kusonje. Apsurd je da se nakon toga vojni helikopter spušta na igralište. Mov: U devetom mjesecu obavljena je prva razmjena civila na našem području. On nije bio odavde. ali nakon zarobljavanja nema više. kad je jedna grupa upala u zasjedu u Kusonju i stradali su stvarno mladi dečki. bilo bi jako dobro. ti si nemoćan. međutim. Bila je blijeda. Kad na brzinu dođe naredba . Tražili smo pet naših zarobljenih civila. Mov: Jedna grupa dragovoljaca. teško je hodala. ona je bila zarobljena gore. Međutim Grubišić je bio izvanredno hrabar. vidjelo se da vojska izvanredno surađuje sa Srbima i da im pruža potporu. već je skoro iskrvario kad smo ga pokupili i prebacili u bolnicu. ranjen. svaki vojnik je vojnik. a netko drekne s njihove strane. taj njihov poručnik. Grubišić nosi. da su se prenuli. znam samo da je imao curu u Okučanima i da nije imao goriva da ide k njoj pa je molio da mu donesemo deset litra goriva. vraćaj se nazad u auto. ja. otkopčao je pojas. Kako nisu došli po naše ranjenike. Brulić. dužan ili nedužan. a oni su tražili svojih pet Srba koje mi. Da se na taj način nastavilo. U tim kukuruzima je cijeli red četnika ležao s mitraljezima. Mi smo imali samo jednoga u osiguranju. a njima su bili kukuruzi lijevo i desno. nikad neću zaboravit facu Željke Osmak. bio je pod pritiskom. nismo ni imali. Brulića koji je snajperom pokrivao ako bi slučajno došlo do nečega. Grubišić. Grubišić. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 95 su kad će opalit. Ja izađem van. a ja ne mogu više durat u autu od vrućine. ti si zarobljen. Oni su imali nekakve svoje individualne akcije o kojima nisu htjeli nikome govorit. I mi smo nosili dva kanistra. Vjerojatno je taj poručnik uspio to spriječiti. Našli smo ih po gradu. Kasnije nam je rekla da su oni ostavili nama čistinu. imala je punkt u Vladikinom dvoru. neke koji su htjeli ići sami preko.u pa k ra c u . mislim to je sad za smijat. Bili su spremni sve nas pobiti. to još nije bio HV. pa smo rekli ajde idemo. Pupak isto. ja i ta grupa zagovarali smo nekakvo mirno mjesto za razmjenu. Svi smo mi pucali. R AT . imao je kolt. jednostavno su samo rekli zapovjedniku. ali je pogriješio igralište i mi ga opkolimo. Očekivao sam da će se srušit. na kraju krajeva. nego od straha. ne bih rekao nedužni. bila je vrućina. a treći je bio kraj česme.puštaj. Kad je krenula razmjena. onda je to bio V. putem tako da uglavnom. vojno lice. teško je o tome pričati. Mi smo tu zamjenu napravili u Mljekarskoj ulici u Lipiku. izašao je van. stali smo na nekih tristo metara. i mi smo se jugićima dovezli.

jako veliki gospodin i čovjek. normalno. Još uvijek nisam bio u ulozi zamjenika zapovjednika tako da nisam trebao puno ni znat. Taj punkt koji je bio desetkovan. nadomak možda tristo metara zračne linije. i niko ne smije znat. Jedan dečko nam je bio ranjen. po meni su bili presudni dani za područje . ako im mi ne pomognemo. ušli su u dvije kuće. uspjeli su puzajući doći do našeg prvog punkta. U jutarnjim satima 09. uzeli su taj naš oklopnjak. mi ćemo to i to napravit. Teško je biti major poslije bitke i pričati o tome. Nije se povodio za ničim. R AT Mov: Najviše su pucali. kamion obložen s limovima i krenuli su u Kusonje. došle su postrojbe iz Kukavice. Ujutro su se trojica izvukla iz te grupe. dvojica su odmah bili ranjeni. specijalne postrojbe iz Kutine. završena priča. djelovali za vrijeme vikenda. Izvanredno korektan. bio je izvanredan dečko. bar u tom dijelu. i normalno. dugo nas je pratila ta nemoć. maknuo sam se. 09. Bila je sumnja da se tamo nalaze minobacači 82 milimetra. koji je htio zauzeti. V. gdje su prihvaćeni. slabost. urušite barikadu i vratite se nazad. Jedan je imao prostrijeljen šljem. i stvarno smo.. sa mnom je izašao na teren i pokazivao mi je nekakav položaj. to je slika koja me je skroz pratila i mučila. a takve još Hrvatska nije imala. zvali smo ih ‘’vikend ratnici’’. nisam htio ni slušat o onom što me ne zanima. Dan prije stradanja u Kusonjima.96 sje∆anja na rat Grubišić. čini mi se 09. ne znam što bi rekli šoblanjem. mislim da je ostao živ da bi bio jako veliki zapovjednik. no već na prvoj barikadi naišli smo na težak otpor i morali smo se vratiti natrag. ne znam kako se zvao. ili tako nešto. Jednom munjevitom akcijom pokušali smo ih izvući van. ali je došao u našu vojsku. Znam da im je ujutro. Ja sam vodio jednu grupu dragovoljaca s kojom sam došao iznad Pilane. Grubišić rekao nemojte ići predaleko. Taj dečko. Moderne. Mislim čak da je i vojno lice bio. Kad su upali u tu zasjedu. taj njihov zapovjednik. Krenulo ih je negdje osamnaest. Dolazili su iz Prijedora. kao išli su na svoju ruku. Valjda je to nekakva linija manjeg otpora da se to pokuša tako gledati. kad su krenuli. htjeli smo ući unutra na blic. tukli smo prilaz tim kućama da ne mogu doći baš tako blizu. Uglavnom. Onda sam skužio koliko smo bili slabi. Tada smo imali najžešće borbe. 23. Najgora stvar je bila što je u tom momentu vladala jako loša atmosfera jer se odmah prebacila krivnja na njih. čuj. 22. Bio mu je cilj da zauzme taj položaj zbog minobacača. krađama i tako. to vozilo. bilo je tu dragovoljaca. Vidjeli smo ulazak tih naših oklopnjaka i pokrivali smo ih paljbom. odradili što smo mogli. Ja sam gledao i rekao sam mu da to meni ne izgleda sigurno. Banje Luke. onda je to zbog toga što su sami krivi. Bili su u šoku. No cijeli dan smo pokušavali. dobio je u glavu. Nakon tih Kusonja. navečer do pola deset smo još imali kontakt s njima. došli su TNT. Pokušali smo se organizirati. Kad god sam vidio da oni počinju. izašli su van iz oklopnjaka. nekakvim. Desilo se to što se desilo. pogođeni su. profesionalac. s civilima koji su imali samo lako naoružanje.

u pa k ra c u , l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a

97

Pakraca jer su oni dali ultimatum da se predamo. To ne zna niko iz grada, od ovih sada. Zapovjednici su se promijenili, zapovjednik je bio Vjeko Mudrić, koji je inače bio dosta plašljiv, ali je bio zapovjednik. Zapovjednici su dolazili na dvadeset dana, na petnaest, a mi domaći smo uvijek ostali. Kasnije se ispostavilo da su ti zapovjednici dolazili svi po kazni, zato što su nešto negdje zabrljali. Vjeko Mudrić, zapovjednik i ja išli smo na teren kad smo pozvani od bezimenoga, radiovezom, imali smo vezu s unutrašnjosti s jednog punkta u Prekopakri. Dobili smo ultimatum da se predamo do šesnaest sati, ili će grad sravniti sa zemljom. Vjeko je bio u panici, šta da radim, ja sam rekao da je to čisto zastrašivanje, da nas hoće zaplašiti. Vikend prolazi, završava i sad im je to zadnji trzaj da nešto naprave. Ja kažem njemu da oni nisu nama nikakve uvjete predaje dali, nisu nam rekli šta ako se predate, šta će napravit, hoće nas poštedit, hoće nas pobit ili šta. To je jedna stvar, druga stvar je ko si ti ili ja da možemo jedan grad predat, moramo imat naredbu ministarstva, ministra, ne znam ni ja. Obišao sam ključne punktove i pripremio ljude za eventualno povlačenje, da znamo kako ćemo se povući, razgovarali smo o načinu izvlačenja. Kaže meni jedan dečko na punktu, ja se ne povlačim, ovo je moj grad, ovo je moje mjesto, dok je meni moga šarca, ja se ne povlačim. Na punktu u školi, koji je bio jedan od ključnih, jedan dečko, Šoki smo ga zvali, dečko je bio problematičan u civilstvu, ali je dečko ostao i rekao je da se neće predati. Na osnovi te njegove izjave rekao sam i drugima, čujte, ovaj punkt se ne pomiče, onda nisu htjeli ni oni. U afektu sam otišo u Prekopakru, kontaktiro sam s Gonzom, sa svima u Prekoparki, reko sam, dečki slušajte, takva i takva je situacija, vele oni da se ne povlače dok god mi iz Pakraca ne izađemo, jer ako mi ostajemo u Pakracu, ako nam dođu iza leđa, onda smo stvarno gotovi, to je onda jedan lonac u kojem ne možeš više ništa. I stvarno je tako bilo. U petnaest sati počelo je tuć, i nebo i zemlja su gorili, to je nemoguće bilo! Nakon sat vremena sve se stišalo, sve se smirilo. Imali smo jednog ranjenog, jako puno ptica i golubova bilo je pobijeno, užas, pakao, kuće su razrušene, ali izdržali su zidovi, tako da smo uspjeli to prebrodit.

Mov: Ja nisam bio nikakav veliki ratni strateg ili vođa. U desetom mjesecu morao sam preuzeti odgovornost pomoćnika zapovjednika. Ustvari, obnašao sam dužnost zapovjednika jer je zapovjednik uvijek bio netko izvana i uopće nije poznavao situaciju. Ali nikad nisam tako nešto želio i kad se to dogodilo, počeo sam se bojati. Nisam se više bojao granata, jer sam granate proživio, padale su kraj mene i, na kraju krajeva, granata me je i strefila. Tako da mi to ništa nije strano. Ali jednostavno sam se bojao. Uvijek je bio nekakav kutak gdje sam osjećao neku prazninu i nešto još nedorečeno. Nešto mi je tu falilo. I onda sam na kraju čak sanjao da sam poginuo i da se budim i da vidim da se budim u nekom drugom svijetu. Onda sam rekao, bože, ako ću morat poginut, volio bih znati što će biti poslije.

V. R AT

98

sje∆anja na rat

Mov: Sjećam se jedne situacije, došao je jedan dečko iz Čazme. Jak, sto dvadeset kila je imao. Donio je lovački karabin sa snajperom. I pitao me za raspored, a ja velim, na Konstruktor. Nakon jednog dana — panika. Zovu me da dođem po njega, da stvara paniku, plače, bježi, izgubio se čovjek. I ja, ajde, krenem po njega. Pitam ga, dobro, zašto si ti došao onda u Pakrac? Veli, meni su rekli da to samo dođeš malo. Malo pripucaju oni na nas, malo mi na njih, oni pobjegnu i to je to. Stari mi je dao karabin, veli, sine, samo piši recke. Ja kažem, dobro, čega te najviše strah? Veli, najviše me strah da me po noći ne zakolju. Mene je ispočetka proganjao taj isti osjećaj. Budio sam se i opipavao vrat. Spavao sam u kompletnoj opremi, i to je bio užasan osjećaj. Jedno mjesec dana, to je bilo užasno. I onda sam rekao, nek mi rade što god hoće, ako probiju prvu crtu i dođu, pa ne trebam ni ja više živiti. I onda sam se jednostavno opustio. Oko jedanaest sati navečer, ako je bilo prigode, skinuo bih se, malo raskomotio, oprao noge.
I kažem ja tom istom, šta sad da radim s tobom? Da te pošaljem kući, ili ćeš ostati tu u kuhinji? Trebali smo kuhara. Veli, može. Nikad boljeg kuhara nismo imali. Isto tako u sanitetu. Došao je neki mali kao stažist iz Koprivnice. Kad smo se jednom vozili, kad je snajper pogodio između šajbe, njega i mene, on je pozelenio, ali kad smo stigli, on je takve složene operacije radio u tom istom kombiju da to nije bilo normalno. Ja sam mu se divio. Šivao je, prste spajao, vraćao nazad sve. Kasnije je došao neki Pero. Pero smo ga zvali. Neki Nigerijac, crnac. E, on je bio krvav. Kažem ti, takve situacije te održe u normali, jer ništa nije bilo normalno.

V. R AT

Mov: Onda se dogodio taj 06. 10. kad su nam ušli s leđa. Prvo su napali Konstruktor da provjere koliko smo tu budni. Te smo večeri imali jednog ranjenog. Taj je stvarno bio teško ranjen, prostrijel mozga. Morali smo mu pomoći, uputili smo sanitet da ga izveze.
Ja sam trebao voziti tog ranjenika, i onda je Dalibor Duhač došao i rekao da će ga voziti on. Rekoh, nema problema. S Duhačem je otišao i mali Tomislav Kuhar. Ja velim jednom Dadi, ajmo mi kod tvojih u Kutinu. I Dado i ja za Kutinu, kad eto ti pokojnog Širca, pita on da kuda ćemo, da su ovi upali u zasjedu u Batinjanima i da ih moramo izvlačiti. Ja sad idem pripremiti ljude u Prekopakri, brzo daj oklopnjak, municiju unutra, zovem ljude iz općine, rekoh, ajde tko može, sedam, osam nas se skupilo. Nemamo vozača, vozač je bio Dalibor Duhač. Za tih pola sata, sat vremena dok smo našli vozača da osposobi vozilo, Širac je već skupio ljude, već su se ljudi polako raspoređivati. Na četiristo metara zračne linije vidjeli smo da je sanitet prevaljen u jarak. Dogovor je bio da ja s ovom grupom s oklopnjakom pokušam uletit unutra, probit prvu crtu i doći do saniteta i da pokušamo izvući te dečke. Ostali će polako potiskivat, lijevo i desno. Skupilo se tu jako puno ljudi, oko sto dvadeset. Sukobili smo

u pa k ra c u , l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a

99

se na tom čistom raskršću na kojem su naši pali u zasjedu. Mada su se borbe odvijale i na početku sela, jer je jedna druga grupa krenula s druge strane u proboj, da ih izvuku van. A u isto vrijeme krenula je iz Daruvara još jedna grupa koja nam je išla pomoći. Stvarno se otvorila velika fronta i ključno nam je bilo da taj pravac i put prema unutrašnjosti imamo slobodan. Mi smo ušli s tim oklopnjakom, došli smo do pol brda gore i tu smo zaustavljeni, morali smo se vratiti natrag. Tu je poginuo Širac, čak smo ga u oklopnjak gurali, ali već je bio mrtav. Marko Martineli je ranjen s desne strane, Riba sa svojima već je došo do sela, ali se morao vraćat natrag, ovi dečki iz Batinjana upali su u zasjedu. Taj je dan bio izvanredno krvav i težak, čini mi se da smo taj dan imali dvadeset dvoje poginulih. Mi smo taj dan, te krvave nedjelje, uz velike žrtve uspjeli održat taj pravac, mada nije bio još uvijek sto posto siguran, ali je bio koliko-toliko prohodan. Poslije toga, kad su vidjeli da nisu ništa uspjeli napraviti, krenuli su na Lipik. Lipik je napadan često, ali dva puta odlučno. Drugi put je pao, da bi nakon mjesec dana, 06. 12., čini mi se, na Svetog Nikolu, ponovno bio vraćen pod našu kontrolu. Od kraja jedanaestog mjeseca krenuli smo s organiziranim, ofenzivnijm napadima. Tako da su uslijedile i druge akcije, krenulo se od Virovitice, Đulovca, ovo kompletno, Bučje, Kusonje, onda Dereza, gdje je isto dosta ljudi poginulo, najviše ovih iz Badljevine. Krenuli smo u čišćenje Kalvarije, iako sam ja bio protiv toga, ali nisam mogao utjecat na odluke velikih stratega, pod navodnicima.

Mov: Poslije 06. 10., kad je poginuo Stipa Širac, 22. listopada formiran je 76. bataljun koji je bio postavljen na cijelom području Pakraca i Lipika, znači od Pakračke poljane, Gaja, Brekinjske, Brezina, cijela ta linija. U to vrijeme oni su brojali oko tisuću i petsto ljudi. Međutim, sve je to bilo slabo naoružanje. U to vrijeme od mene su tražili da budem zapovjednik. Ja sam rekao da imam obaveze i da stvarno ne mogu, ali da ću biti na raspolaganju. Kad je taj bataljun formiran, oni su polako postali jedna formacija. Na ovom području bila je najbolja suradnja između policije i vojske. Kad su padale vojarne, kad je pala ona u Polomu, mi smo se opskrbili oružjem. Kad je pala bjelovarska vojarna, ja sam čak dovukao i haubice iz Bjelovara. Počeli su se uključivati vojni vrhovi, generali, Tončić, Andrić, ne znam, Jezerčić, koji su stvarno s vojne strane gledali na situaciju. Ključ je opet bila policija, koja je imala i disciplinu, imala je i kostur, jer je bilo bitno da mi zadržimo taj prvi nalet, a onda se uvijek ima vremena za potiskivanje neprijatelja.

Mov: Ranjen sam 16. 12. pred robnom kućom, od minobacačke granate. Baš 16. 12. kretale su akcije, imali smo ranjenike na Pilani, a dan prije smo imali ljude koji su bili u zgradi suda koja je zapaljena, napalmom izgleda, u kojoj je

V. R AT

I oni se maknu. I onda je mahao s nekim štapom. šta sad da radim. sad ću ti nešto pokazati. skidaj jaknu. Sestra digne rukav. Šta sam sad napravio — ne znam. ali ja još ništa nisam vidio. Ne znam što je ispod. Bilo je jako puno krvi. već tridesetog ponovo bio u Pakracu. Pogledam. iglu unutra. Oni su morali iskakati kroz prozor. još jedna rana. Skinuo jaknu — još jedna rana. Kad odjednom čujem. Dobit ću batina. sad ću dobit batina. ajd se okreni. Ja plačem ko kiša. I ja sjedam na stepenice i plačem. I onda sam mislio. kažu oni. velim. I oni mene u auto. R AT Mario Marić: Bili smo u Zagrebu. kad najednom osjetim — ruka mi se grije. Trebao sam ići s grupom ljudi na Pilanu. granata pala u korito Pakre. tako da su bili van stroja. Ajoj. ali je nakon jedno pet minuta opet granata pala i nas jedno šest koliko nas je tamo bilo je stradalo. rekoh. ubiće me. ajde ti ljude u sanitet i vozi ih brzo van. vjerojatno zbog svoje blesavosti. osam šrapnela. naručio sam si sanitet iz Bjelovara. Nego. Bojao sam se dignuti. tutnjalo je. Kao da mi se znoji. gotovi su. rekoh. Ja plačem. ne znam zbog čega. Babo je otišao nešto u Bjelovar tako da sam ja preuzeo komandu. I kaže mi prijatelj. ono ništa. znoji mi se ruka. dolazi po mene. oću bit u Pakracu. ode u hodnik na svjetlo. gdje već. na krov. Ajoj. kad dođe tata. jer se popodne opet očekuje akcija. samo sam mislio o tome kako ću dobiti batina kad dođem kući. ove na Pilani sam zbrinuo. Kaže. Prekopakru. ajde malo se to smirilo. u Dubravi. Jedan je uspio skočiti na nekog fiću. ne znam što je radio. oni odoše dalje. Izađe jedna teta i pita. i u ambulantu u Dubravu. Tako je i bilo. kao da mi nešto curi niz ruku. ali sam morao ostati u komandi jer njega nije bilo. pol dvanaest je. a ništa nisam napravio. Samo sam stajao. E sad. Nije to toliko ni boljelo. tako je policija gledala. Policija je mislila da je morao pucati rafal u zrak i metak je zalutao… Kad su me dovezli u bolnicu bilo je deset sati. Oni bodu onu infuziju. Ja opet okrenem glavu. Kad sam došao u Pakrac. i ja vidim meso mi zjapi. Došli mi na Rebro. Mi smo u tih deset.. vani padne granata. gdje je rukav? Daj rukav. 7. I ona mi digne rukav. šta je bilo. Mario. To je bilo moje ranjavanje. ali sam. u izbjeglištvu. Ajoj. da držim te ljude tu. a paše i za snajper. šta će napraviti . Bila su dva metka. i ja jednome kažem. Ja ovim dečkima koji su ostali kažem da bježe jer nas opet napadaju. pogodio bi me u glavu. Da je netko pucao snajperom. Ajoj. ma ne boli. oko sedam sati navečer. ali su svi dlanove izgulili. šta je bilo? Joj. Vidim tu gore je bila rupa na jakni. 1992. noga. nisu više bili sposobni za borbu. šta kad dođe mama. Bili smo vani i igrali se lovice. Nije to što ti mene bodeš. Kažem. ko da mi nešto curi. Pobjegao sam iz bolnice. prepona.62 je bio metak. V. rekoh.100 sje∆anja na rat gornji kat bio kompletno odsječen i cijelo stubište je bilo u plamenu. u vrat. dvije rane. Dobio sam prostrel crijeva. Drugi dan krenula je akcija na Pilani. pucalo se. petnaest minuta uspjeli prebacit nekakav štrik pomoću kojeg su se spustili. Ajoj. Bio je drugi dan poslije Nove godine. To je za automat.

. ludo… ne znam. Oni su tu ostali cijeli rat. U Zagrebu. Devet mjeseci se muž nije treznio. u salu. Maše onako rukom — Mario. Kako ću ja to objasniti? Ne znam sada. Ja sam mislio — Mario. mora sirena svirati. kud baš u ponoć operacija. Grozdana Šubert Cicvara: U toj cijeloj priči sam se osjećala. ja sam Kata. Šta je s tobom bilo? Ne znam. Mislim da mi je to bio veliki užitak. tamo u tu našu kuću. i baš ono. kad mi je muž strašno počeo pit. ja sam dobio metak u nogu. Kad sam legao u krevet. i u dvanaest i pet. to se sjećam. Pa tko ste ljudi? Zašto oni tu dolaze? Pa me pitaju tko sam ja.. zavezali su me skroz za krevet. Odlazila sam V. imam infuziju. Valjda sam dobio metak u ruku. Dođi da vidiš kako izgledam. Onda kažu preko zvučnika. Ja sam samo na to mislio. A imala sam baku. tata je bacio bombu. Šta je bilo s tobom? .. i… ništa.u pa k ra c u . Najviše sam problema imala sa svojim bivšim mužem.tamo. I krene uzbuna. Kaže. Guraju ih unutra. Ne mogu. vamo. dolaze jedna druga kolica. 1992. Mama je mrtva. pripremite Marija Marića za operacijsku salu. R AT . To je bilo negdje deset minuta do ponoći. gdje smo bili u izbjeglištvu. Bila sam u jako depresivnom stanju dok se nisam vratila u Dobrovac. bez obzira u kakvom je stanju bila. Ne smijem se maknuti odavde. Igrao sam se vani. osjećala sam se.vičem ja. Odakle si ti? Iz Zagreba. ja sam za njega bila četnikuša. vadili su mi metak iz ruke. Čistila sam. Ne znam kako. Toliko je tata branio oružje. djeda u Batinjanima. Pa jedna viče. na samom početku — izgubljeno. Ajoj. ja sam puna gelera. Muti mi se soba. djeca su i u školu pošla. Bilo je strašno. apsolutno ga je alkohol uzeo pod svoje. a ja dobio metak u Zagrebu. Ipak sam se malo povratila. I oni mene u hodnik. Drugi viče. krčila. Kako? Prijatelj je uzeo pušku pa je pucao. Kaže. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 101 od mene. Neke zelene pločice sam vidio. Onda sam kasnije pala u depresiju. Dali su mi anesteziju. Gdje? Imam tri rupe. mi smo se potpuno rasuli. Mario.

Nikad nikakvih. Onda mi je došla moja direktorica.102 sje∆anja na rat i k njima. nije bilo teoretske šanse da se vrate. vi idete gore. hrvatskoj javnosti je toliko dugo trebalo da spozna kad i gdje je počeo rat. iz Dobrovca. jer to bilo oslobođeno. moji roditelji su onda otišli nazad u Zagreb. Sve je bilo srušeno. jel. međutim — zna se gdje je počelo. šta će ti četnici. Bacio nam je bombu prvi komšija. napravili smo pravu radnu akciju od deset do petnaest ljudi da bi se sve to očistilo. ne. Počelo je kod nas. Poslije smo u njihovom dvorištu nešto malo slijepili da mogu otići od mene. ja sam jedanaest godina praktično gore. No pošto je to srušeno. Imali smo veliku kuću. Grozdana Šubert Cicvara: Pa evo pozitivnog primjera. Išla sam u jedno selo na zamjenu. Poštujem sve te velike žrtve. Onda sam radila u kancelariji. što je možda glupo. poštujem Vukovar. i rekla. pošto sam ja tamo živjela. i godinu dana. Ljudi su išli pomagati. ja sam vodila kartice. ali možda je i to imalo nekog smisla. Kako su oni bili Srbi — nije bilo teorije da budu tamo smješteni. naravno da mi je jasno. Išla sam mjesec dana raditi. što se tiče same firme. Jel’ vam jasno? Ja kažem. V. Tada su nam oni jako pomagali. vi idete na Gavrinicu raditi. ne mogu reći da sam s bilo kim imala problema. i stvarno. Hrvati. iskoristilo. R AT Grozdana Šubert Cicvara: 1992. I naravno. vjerojatno iz nekih njegovih strahova. kriješ se iza mog prezimena. Nisam s nikim imala neugodnosti. Kasnije se hvalio s tim. Drago Marter: Zaboga. i tako dalje. jer sam imala strašnih problema s bivšim mužem. Onda su nekoliko mjeseci bili kod mene. Mislim. Ustvari. vezano uz moje roditelje. ja sam 1992. Evo. ličnih. da. Osim sa svojim mužem. Kad su srušili tu kuću. Ja sam trgovac po zanimanju. Da li je… Kako je taj moj bivši muž znao reći. s nikim nisam imala nikakvih problema. Pošto ste vi Srpkinja. Govorio je šta će oni tu. Grozdana. Dve godine sam radila u kancelariji. to je bio strašan šok i za njih i za mene. nekoliko mjeseci. gdje i dandanas radim. A. Imala sam potrebu da opstanem. bez obzira na moju nacionalnost. znaš. Do Bljeska. Još je na samom početku došlo do nekakvih ranjenika za koje mi nismo znali ni tko su. Grozdana Šubert Cicvara: Što se tiče određenih iskustava. minirano. . i odnosa ljudi prema meni. godine čak dobila radno mjesto. i više. Ipak su mislili da će se na neki način vratiti u tu kuću. organiziranom smještaju. To smo doznali. sad u toj trgovini. U Topoliku. pa tako. vamo-tamo… I oni su otišli. Naravno. sravnjeno. Lažem. da ne pretjeram. Poštujem Plitvice. Onda recimo. Nekako sam bila borbena. je srušena kuća mojih roditelja u Lipiku. bili su smješteni samo Hrvati.

jedan je umro prirodnom smrću. tako da nije bilo agresije ni prema sebi. 09. Međutim očigledno je da su postrojbe koje su im došle u pomoć. pucalo se po nama u svim mogućim situacijama. Srušilo se. jer je u toj bolnici bilo i njihovih ranjenika.u pa k ra c u . Strašno mi je žao ljudi koji su napravili suicid i mislim da se puno toga trebalo drugačije odvijati. Tomo Ančić i ostali koji su bili s nama radili su vrlo profesionalan posao. Ali me je držalo to što sam radio jedan human i dobar posao. I to me je spasilo da ne puknem ko neki drugi. nisam zabio glavu u zemlju. ni prema drugima. sve se slomilo. među nama nije bilo velikih žrtava. doprinijele tom radikalnom pristupu. ili neki njihovi dragovoljci. i u razmišljanju kako ćemo što bolje napraviti taj dio opskrbe bojišta dobrim uslugama i materijalom. To je bilo žestoko. No znao sam to nekako iskontrolirati do kraja. Neko se odlučio sam sebi prikratiti te muke. koliko je to moguće. Kompenzirao sam taj svoj strah na različite načine. Mi smo se snalazili u svemu tome. Bilo je trenutaka kad sam pucao po šavovima. Ja sam zapravo utopio sebe u poslu. bio sam spreman govoriti o tome javno. uglavnom prije vijesti. dovoljnom količinom lijekova. Mislim da je sve ostalo na lokalnoj razini. Na sreću. Bio je to naš mali. Sve svoje psihičke i fizičke resurse topio sam u tome. Ta frustracija je trajna. Drago Marter: Kad su pucali po bolnici. Svjestan sam da svi mi koji smo bili neposredno u tim operacijama imamo posljedice. da bi to bilo drugačije. Mi smo u početku primali u bolnicu ranjenike. I zbrinjavali ih. Znači. netko ga je pokazivao onako. navečer u devet. Netko ga je pokazivao ovako. kao da se bombardira nekakva fortifikacija. visokog ratnog ranga. bilo je nelogično. Od vožnje saniteta po ulici. Jedan se sam ubio. najprije je pogođena kuća moga strica. očigledno je da su mislili da je bolnica ustaško uporište. Bespoštedno su svim oružjem pucali po nama. Mada sam ja izgubio dvojicu ljudi. Neko ih bolje prikriva. Netko je pobjegao… Mene je osobno bilo jako strah. neko ih uopće ne može prikriti. homogeni tim koji se sastojao od prijatelja. pola deset. potpuno normalno. interventnom uslugom. Banica: 24. Svi smo bili puni nekoga straha. njihovih ljudi. iz Prijedora i nekih okolnih mjesta iz Bosne. R AT Drago Marter: Svi smo bili uplašeni. kupljenja ranjenika do granatiranja same bolnice. to mi je bio nekakav orijentir koliko je sati. Ja se nikad nisam skrivao. i platio sam cijenu za to. Neko veće. i mi smo se stvarno jako dobro snašli u tome. . mada je tu prirodnu smrt vjerojatno potakla nekakva stresna situacija.. Tako da nikakve razlike nije bilo. Ja sam sve to skupa doživio vrlo teško. V. neko manje. Bilo je strašno. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 103 ni što su. Teško je sve to preživjeti. kako su oni to nazivali.

odgurivali. Inače. Bilo je tu i komičnih situacija. Do tada su već sve kuće u toj ulici bile pogođene. Ajmo mi natrag spavati. ma ne. I kažem. I dižem se. I onda je moj tata počeo luditi. I svi brzo u podrum. Da ne možeš van. do onog da se počneš smijati od jada i nemoći. Ima prozor. Znači. I ništa. neko je na vratima. da ne ispadne da je dezerter. jedna drugu hrabrimo. Međutim kad se on do navečer nije pojavio. gledam. nije strašno. Dinka. i vijesti su prošle — kronika dana. Mi izlazimo iz skloništa. O moj bože. Nismo više mogle zaspati. I shvatiš da si zatrpan ispod svoje kuće. I nas dvije siđemo dolje. tko zna gdje. Onda smo mi to malo nekako iznutra črčkali. Taj podrum nema prozora. probudi se. Mislim. od toga da smo plakali. Isuse dragi bože. I znači negdje prije jedanaest ja vičem. pred kraj desetog mjeseca. Probudila sam se. U snu sam čula bratov auto. Hajde dobro. al vrlo slabo i tiho. Neugodna stvar. Moja strina koja naočigled sijedi. nije… Aj’ dođi da vidimo. Najednom smo čule da netko viče. tu je pao. Dinka. Dinka. evo ih opet. svi spavaju… i vidiš neku priliku da stoji vani. I sad ono. On je . I jedno jutro. Rekoh šogorici. taj zove nas. Pa imaš malog Marka koji ni pod Apaurinima nekad nije mogao zaspati. jedino su stajale još naše dvije. ali šta ako su ga ubili… ostat će negdje pored ceste. rekao je da će doći kad razduži oružje. znali smo da je lagao. Do toga da imaš baku koja je ošamućena Apaurinima i spava. Znali smo da je ostao. I mi izlazimo gledati kolika je šteta. šta sad? Kako van? Sam si sebe u biti stavio u klopku. tko je onda znao da oni imaju one IC-ove pa vide i po noći. U podrumu. Dinka. A nas trinaest dolje. Mokar. netko od dobrih kostimografa mogao bi opisati i napravit takvu osobu ponovo. Kaže ona. pa treći dan. Ako je zarobljen. da je to to. to ćemo popraviti prije zime. il’ se to meni pričinilo. ali taj prozor izlazi u veliku sobu koja je srušena. Dugo nismo znali gdje je. Kaže ona. počne se on zafrkavati. gurali. jel’. mrak je pa nas ne vide. moja mama se u napadima panike počne strašno smijati. Još uvijek smo svi vjerovali da će to sutra završiti. I gotovo. Vratimo se natrag u podrum. uhvati je proljev. V. i samo najedanput čuješ lom… to se ne može pretočiti ni u sliku ni u ništa. pa kad se drugi dan nije pojavio. otvaram žaluzine. ma nije… To je neki prosjak. Meni se čini da je netko dolje u dvorištu kod tetke. otvorimo vrata… trebalo nam je vremena da skužimo da je to moj brat. nećakinjom i nećakom. recimo. sad će vijesti! I mi odslušamo vijesti. Da to danas što se ispucalo. Nema više.104 sje∆anja na rat koja je preko puta naše. Ja sam spavala u sobi sa svojom šogoricom. ali nismo znali kakva mu je sudbina. Mislila sam da sam sanjala. Tebe. R AT Kad su pogodili njegovu kuću. silazimo polako niz stepenice. nastao je mir i tišina. shvatile ste da sam to ja. nema ničega. ustvari se to zove. kažemo. još postoji nada da će preživjeti. zarastao… Ne znam. čujem da neko lupa. vidiš da joj kosa sijedi… Banica: Moj brat je ostao iza nas sam. Teška upala pluća.

Do kud sam mogla. On kaže. jer je već imao temperaturu četrdeset jedan. Pakračane. Uopće V. Ja sam stala na cestu i idem probati nekoga zaustaviti — netko će naići. Kuća je sva skršena. Susjedi. Samo znam da nas je netko nazvao telefonom i rekao. poslije sam čula. Bilo nas je dosta u podrumu. koliko se moglo. Ujutro smo se rano dizali. a nama su ostavili vojnika. Ni ne govorim nikome da sam ranjena. Noga mi je već počela crveniti. ali dosta dugo sam čekala. prepoznali su me. u Obrijež gdje je bila priručna bolnica. Ljerka Stoček: Idem u Zagreb autobusom. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 105 pobjegao iz Lipika. Ali smo tu jako malo boravili jer kad počnu padati granate. Zaustavila sam neke mladiće. obavijestila sam susjede. On je do 1994. a onda u Crveni križ do tih talijanskih sela u zaleđu. Ja sam sva problijedila. ja više ne mogu. bilo ne bilo. Evo vam oružje. na vas ide veliki napad. naložili peć na drva. To je bilo 1991. ja sam pobjegao. doći će plave kacige i stat će rat. Stalno je govorio. uopće nisam bila svjesna. Na sreću. ja na gornju. al’ je uspio doći. I on ode na donju stranu. Sad je to gotovo. idemo mi obavijestiti susjede da se sklone u podrum. Ako me trebate. Nismo ga imali s čim prebaciti liječniku. Muž me skroz tješio. Ne zna kako je došao do Zagreba. Prije toga je već bio svjedokom kad su poginuli Stjepan Širac i ostali gore na Batinjanima. R AT . Bilo je oko podne. opljačkana. Doslovce pobjegao. odnosno što je tada još bilo ostalo od nje… do tud je ušla JNA. I spustio slušalicu. a on se sakrio u podrumu. što je bilo? Ja mu kažem što sam čula. Ja idem u Zagreb na tu i tu adresu. Tamo je u policijskoj stanici rekao. Tad su nam otišli telefonski vodovi. Rekla sam im da mi je muž teško ranjen. od struje. nisu valjda sve očistili. Više nema pomoći. vukao tu ranu. pa je još više njih nastradalo. to je bio 04. Kad su išli izvlačiti ranjenike. pa smo pumpali. jer se sručio strašan napad na Pakrac. Ti susjedi preko. Drugi dan poslali su ga u Kutinu. Bilo ih je četvero u autu i dvojica su izašla iz auta i pokupili mog supruga i susjeda. 10. ne stignemo više kod susjeda u podrum pretrčati. Ljerka Stoček: Negdje oko 20. Valjda sam već dobila trovanje. druga kuća od mene. I na kraju je završio u Traumatološkoj u Zagrebu gdje su mu to ponovo vadili jer se počelo gnojiti. Kuhali smo tako da smo naložili vatru već ujutro prije razdanjivanja. 09. Imali smo zaliha… Vodu smo imali iz bunara. Odvezli su ih. da oni ne vide dim. Tako je i bilo. bio je strašan napad. Taj dan kad su oni stradali bilo je strašno. Suprug pita. I jednostavno je onda rekao. Iza naše kuće. Mogla sam poginuti od šrapnela. Mom suprugu smo jedva zaustavili krvarenje. tražite me. suprug joj je bio ranjen isti dan kad i moj. znaš šta. A granate padaju. Nakon toga smo moj muž i ja nastavili živjeli u Pakracu. Do noći je trajao.u pa k ra c u . I onda je došao do Kutine. Pružili su mu pomoć. Tu preko je susjed imao bunar. Nije mogao autom izaći pa je sam nekih pet kilometara gurao auto. Granata je ušla tamo u podrum.

dan prije toga. i tako su nam ponudili posao u Ivancu. da imamo stan u Zagrebu. Dva dana sam išla od Pakraca do Zagreba. Zbog kojih sam tu i ostala. Niti bih ja željela ostati ljudima. za studente. ne mogu se sjetiti. a negdje u trećem mjesecu tražili smo posao u našem kraju. Mrak. Proradila je škola u Poljani. Uglavnom. Zima mi je. I djeca kažu. Pucaj! Evo ih! Ja pitam. I stave me na tramvaj. Došli smo u Zagreb negdje oko devet sati navečer.106 sje∆anja na rat ne pridajem ničemu važnost. Ja kažem. a ne znam. Jedna starica je supruga čovjeka koji je bio ranjen kad i moj suprug. Idemo dalje cestom. tamo je naša vojska bila na straži. ništa. Meni zima. bez svjetala i odvezao mene i svoju suprugu u njihov stan. Samo odjedanput je mali Aco rekao. pa bože moj. Ništa ne znajući. Tako sam došla u Zagreb. I tu sam bila do jutra bila. Da nam je netko rekao — izađite. Dosta dugo sam šepala. I došli smo na kolodvor. Mene je valjda to spasilo. I ja padam kao suvozač dolje. a nas je bilo petero. Tu ratnu godinu. Oni su sjedili sa mnom jedno sat vremena. on je mene zvao teta Ljerka. Onda smo otišli u bolnicu. krenuli smo kroz šumicu i upali u zasjedu. Išli smo po jarku. Ja dva sata sjedim u autobusu. nego ručnu torbicu. smo radili tamo. Onda smo se išli javiti u Ministarstvo prosvjete. Međutim bila je zračna uzbuna i nismo mogli nikuda krenuti. ali nismo mogli do ljeta doći u Pakrac. Operativnim zahvatom izvadili su mi tri šrapnela. i oni me prigrliše. Ne. pada Borongaj. Nije se moglo ući. To je selo u pozadini. i nabrajaju ulice. Nemam ništa drugo. Negdje oko tri sata noću. Dobio je u zatiljak. Tek tad suprug primijeti. Krenuli smo rano ujutro dok se još nije razdanilo. Nema ni prometa. Prolazimo kroz Prekopakru. pa ti si sva ranjena. Bio je puno mlađi od mene. i mali vozi još auto. Ne znam kud ću. nikako se sjetiti adrese. Valjda je auto išao sam. tu su. Na Remizi smo imali stan. Ujutro sam im ispričala da imam sinove. Smjeste nas u jedno sklonište. I autobus ne kreće. kad ono avioni nadlijeću Kutinu. u šest sati. Aco. Ali mozak mi se blokirao. nakon dva sata javljaju da autobus može krenuti. A ja nesvjesno pitam. tako da još i danas imam šrapnele. Vidim malom curi krv. i ja dođem do djece. To je bio mali stančić. i šta će sa mnom. dok se auto nije sam zaustavio. Sad me već groznica uhvatila. a ko milo? Jer. Neke nisu mogli izvaditi. tata je na Traumatološkoj. Odjednom su ljudi u vojnim uniformama opkolili . pa smo radili skraćenu školsku godinu u Poljani. I ja se priključim nekom bračnom paru i kažem im otkud sam i tako. teta Ljerka. pogodit će vas. nas vozi. ono. nigdje mira. do 1992. Taj mladić. ne mogu na cestu. valjda od šoka. trgove. V. Mi ulazimo u Zagreb. Rekli su nam da se čuje neka pucnjava. lagano sam obučena i strah me. ali ja ne vidim da Aco vozi auto. R AT Ljerka Stoček: Krenuli smo ujutro. I tek na kraju oni nešto spomenu Fallerovo šetalište. koga? Kad najedanput — prasak. a te dvije žene odostraga jauču. on je na svoju ruku sjeo u auto. Sjednem u autobus. ovo. Mene i te dvije starice. ali su nas pustili da prođemo. Tako smo s djecom bili u Zagrebu.

prema Matkovcu. krv. Nisam im se smjela ni javiti. a ono čahure. I da ih tamo čekam. Još su pucali. Ali oni su uspjeli pobjeći. Opkolili auto. To nisu više dječaci. puške s redenicima. brade. Jedan od tih četnika. To natezanje trajalo je negdje od sedam do devet. kakva je trava bila… hodam. duge kose. pa viče. I on je bio skriven u jednom podrumu u susjedstvu. Ne znam. Izvlačili su me kroz prozorsko okno auta. Sad nastane gužva između njih. Mislim da ih je bilo oko petnaest. Prvi put u životu sam vidjela četnike. Četnici. Oni su morali strašno odavde pucat. Jedan je na silu kundakom razbio okno. Kao u magli. četnici su nas okružili. njegov mozak po meni. Sva sam bila krvava. naslagani meci. Naša vojska je slikala. Ja samo pratim odsjaj noža na suncu. Sva sam se izrezala. Jedan je stajao na ulazu u podrum. Ne mogu vam reći koliko sam se prepala. vojne uniforme. I sad. Ja se dižem. to je sve po meni teklo. viče. Ne znam kako sam to preživjela. kolji je! I vadi nož. nisam V. fuj! Shvaćate li vi… kako sam bila sva krvava. jer nije imao svoj podrum. Bila sam okupana krvlju. Kako sam preživjela — ne znam. ima jedna osoba živa! I viče. Kako je krvario. Odveli su me u prvu kuću. Poslije je radio u policiji. netko je vikao. I ja… Sunce izlazi ujutro. Dobila sam u glavu. Kad se komandir te grupe vratio. naši iz šume napadaju. samo dok prođu borbe. i ne daju me zaklati. ostavili su auto i pobjegli su nazad prema šumi. upalo je još jedno vozilo. u toj grupi ja prepoznam svoje učenike. Ljudi oko trideset godina. Mi smo prvi upali u zasjedu. taj je čovjek bio iz Badljevine. I kad su mene doveli pred tu kuću. R AT . I stakla nestaju na vozilu… Da ste vi to vidjeli! Imam negdje i sliku toga auta poslije te nesreće. On je ležao na meni neko vrijeme. kuda. Htjeli su probiti obruč iz šume. Pala sam kao suvozač. Nisu mogli otvoriti vozilo. A po dvorištu. on je pao na mene kao suvozača. ali nisu mogli otvoriti auto. Auto je bio kao rešeto. Onda su me izvukli iz tog vozila i hodali smo kroz nekakve šljivike. je li. Da ću s njima ići. A kamo. I tada su mi rekli neka idem u podrum nekog Hrgara. Bila sam krvava i od toga što je mali Aco pao na mene. Jedan sredovječni čovjek. a u međuvremenu. nekog Brace. Niti ne znam tko je to. al’ će me jedan vojnik odvesti. Isto je bio Srbin. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 107 auto. ne pucajte više! Htjeli su me izvući iz auta. I drugi vade nož. No iz te grupe izdvajaju se ti dječaci. i pucaju i dalje. Pa me puste trenutak. Na dvorištu je bilo valjda tridesetak četnika. Kad se auto zaustavio. dugo su me progonile te plavo-zelene oči. pa onda opet kad je zatišje — mene treba zaklati. Da ne pobjegnem. ono nos. Negdje do jedan sat bila sam u tom podrumu. I ja više ne znam… ne znam ovaj… šta da radim. i imala sam svud po tijelu rane od šrapnela. Meni je odmah taj njihov komandant Boško rekao da ću morati ići u zarobljeništvo. s mitraljezom. Prvi put u životu vidiš tolike brade. uhvati me da me makne od te grupe koja me hoće zaklati. Razumijete. Kud da bježim!? Naši su strašno pucali na to selo. I došli smo u dvorište nekog čovjeka.u pa k ra c u . rekao je da me stave u podrum. kad je počeo auto skakati.

Kasnije sam prepoznala da je to Koči. Izgubila sam sasvim snagu. Ta domaćinka. a kad ono… I mi sad prolazimo kroz V. Ni ne znam. teta Ljerka. Huška Josip. Kažu. Foka i uzme me kao malo dijete i odnese do svog auta. Noga mi je počela crvenit. gotovi smo. Upali su u zasjedu i svi poginuli. Ili ih je bilo i više. trčite. I dolazi jedan mladić. U tom podrumu valjda je bilo evakuirano čitavo selo Batinjani. I samo znam da sam na ulazu u dvorište vidjela krušnu peć. Jer su naši sve zapalili. trčite Ljerka. odvezi je nazad u selo. gori cijelo selo. Ja ko hipnotizirana idem za tim seljakom. Hrgarka. ne mogu više. nemoguće. tu na glavi. Bila sam sva izobličena. I to je isto jedna golgota bila. od te krvi da se operem. od straha. a tko? Jer su meni ti Srbi rekli da će me voditi dalje u zarobljeništvo. A naši su u toj šumici. Nit sam ja bila svjesna da sam toliko ranjena. ja sam svoj morala skinuti. Kroz kišu metaka trčim za tim čovjekom. kako se zvao. da idem prema toj šumici. sad ako prodru. Viče. ni ništa. Isuse bože. jer pucaju sa svih strana. Ponovo se vraćam u Prekopakru. oko nas su fijukali meci. pucnjava. Kaže. To je bio 06. čujem glas. Razumijete. iza nekakvih kukuruzišta i izbili na Lipik. Trčim prema toj šumici. Ono — opet paljba. mrtvoga Duhača. I viče. trčite. Dok su me vodili do tog Hrgara. Ne mogu vam reći kako sam izgledala. U tom podrumu kad smo bili u Prekopakri. ne obazirite se! Idemo jarkom. to je od šrapnela. Viče. Jedanaest mladića išli su pomoći. al’ ga nije mogla izvaditi. Dolazim u neku veliku kuću u kojoj je bilo smješteno puno ljudi. rekli su da dođete. R AT . Vidim oko sebe puno ljudi. To ja ne mogu dirati. nego smo krenuli iza Prekopakre. I negdje oko pet sati jedan od tih Srba dođe i kaže mi. trčite! Ja više nemam snage i sad u toj udolini. još malo! Još malo! Ja vičem. da ja izlazim iz sela. Pobit će nas ko zečeve. Šta mislite. Drugo jutro niti je meni tko gledao rane. a Srbi vide da mi bježimo. Odjedanput viču. gospođo. U Batinjanima je bio jedini izlazak iz Pakraca. u podrumu. I onda sam došla k sebi. Odmah su mi dali injekciju za smirenje. Mi prolazimo kroz Prekopakru. 10. tu u preponi sam imala šrapnel. To je nadimak. Misliš. Ne smijemo na glavnu cestu. Jedna medicinska sestra mi je pogledala ranu. da se malo osvježim. Znači. Ja pitam. poslije je poginuo. teta Ljerka. Taj dan su tolike borbe bile. I sad Širac Zvonko će me voziti za Kutinu. Naši viču. Borbe su se i dalje vodile.108 sje∆anja na rat se usudila pitati. jedan prijatelj. kad smo došli u dvorište tog Hrgara. trči! Trči! Čujem malog Gonzu. Ovo po tijelu nisu ni gledali. Naši su željeli probiti taj put. mi više nemamo jednog metka. sad svi ti šokovi. Dvadeset osam ljudi je poginulo. Bilo je sigurno pedeset ljudi. Ne znam jel ste čuli za njega. Stariji ljudi sa suprugama. od svega. U Prekopakru. žuri! Žuri! Poginut ćemo! I najedanput ja na vrhu tog brijega. On viče. I tako sam vam ja od jedan do pet bila u tom podrumu. Ja sam se toliko bojala… i zaboravila sam reći. kako silazim dolje. na cesti Širca. Dali su mi vode i oprali rane. dala mi je nekakav svoj šos. I od sveg tog šoka. na sigurnom si. I dolazim k sebi. ja se srušim u nesvijest. živo je čudo da sam preživjela. vojnici kažu. vidim. a u susret mi ide jedan čovjek.

Nekako smo prošli Dobrovac. Širac drži pištolj i vozi. Doslovce jedna rampa. A do njega nekakav Martineli koji je u tim borbama bio ranjen u petu. i njegova supruga. To je bila tampon-zona. Poljana je bila sva puna vojske. Čudno kak se tad živilo. Dolazim u bolnicu u Kutini. Mi smo normalno hodali po gradu. išao sam gluposti stvarati. normalan život. dođu oni s one strane. Naša kuća je baš bila na liniji razgraničenja. Iks puta prođeš pokraj rampe. s ove strane smo bili mi. Sam grad je bio prva crta bojišnice. Tad sam prvi put vidjela našu vojsku. Ustvari sam krenula naći supruga. medicinska sestra. Hrvatska ili… Kako sam ja baš bio izoliran u školi. Ja se navečer nisam puno kretao po gradu. kao da toga ni nema. preko Pakre. na svoju ruku. a na desnoj strani su srpska sela. već tada je bila rampa. kažu — on je odvezen pod hitno za Zagreb u Traumatološku. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 109 Lipik. tako je otac bio na poslu jer nije prihvaćao tu ideologiju. da će se uvesti red. U Poljanu već dolaze tenkovi. kad su oni sasuli vatru! Jer tamo smo im bili u vidnom polju. Željko: Pakrac je između dva brda. na burek i tako. Najglasniji su bili oni kojima je. Na lijevoj strani. ali su zalazili i jedni i drugi. Nas dvije smo sjele dolje u autu. kad u Kukunjevcu opet. tu nisu bili ni Hrvati ni Srbi. otac bio Hrvat. ali preko dana život je u gradu išao svojim tokom. I od Poljane je bio čisti put do Kutine. a s druge strane rampe su bili oni. I mi djeca smo odlazili tamo. U biti. Kad smo došli na čistinu kod ergele. Tada nisam ni znala koliko sam ranjena. nakon rata kad je došao UNPROFOR. Nije ni u jednom trenutku bilo dileme gdje ćemo ostati. a majka Srpkinja. Znači.kakav Srbin kad se ne znam ni pomoliti?! I to je stvarno bilo tako. A u biti. Mislim da su to bili Merčepovci. I kasnije kad se rat razbukto. recimo. Tu. I onda su četvrtkom bili organizirani posjeti na rampi. ali ne u samom centru. i onda si mogo poginuti. I kasnije. a mi s ove. to je hrvatsko brdo. Željko: 1992. ja se dignem u tom autu. Četvrtkom je glavni izvor zajebancije bila ta rampa. gledao je samo posao i obitelj. Željko: Otac ni u jednom trenutku nije pomišljao da bi otišao preko. Tako da je bio izoliran iz tog društva. sjedim na hrpi ručnih bombi. Još jedan šok! Šta da nas je nešto pogodilo?! Auto bi otišao u zrak. Kad smo došli u Poljanu. i odvezli su me u bolnicu u Kutinu. V. Širac vozi kao kamikaza. Kad bi mu netko rekao da je Srbin on bi odgovorio . Čudno je bilo kad gledaš kako je to funkcioniralo. da bi prikrili svoj manjak. R AT . kad vidim. zagrlile se. je bilo straža po ulicama. Ja se nisam s nikim išao nalaziti kod rampe. sebi je trebao otvoriti vulkanizersku radnju i svi su se još uvijek nadali da to neće potrajati godinama. Kupio je sve strojeve. Stvarno čudno. iza Lipika.u pa k ra c u . Mogao je bilo tko zapucati. jer se nije htio s tim zamarati. nego da će se smiriti.

R AT Mov: Zanimljiva je jedna stvar. Kod nas je bilo neke love. Ne znam. ja tebe ne bi mogao zaklat! Bio sam zatečen. ide. druženje između srpskog i hrvatskog civilnog stanovništva. a ja uzmem ovako iz malog džepa pištolj. dao se pregledati da vide da nemam oružje i tražio da razgovaram s nekim od njih. imao sam prigodu odlazit svaki četvrtak na okupiranu stranu i razgovarat s njima. a ja se okrenem i lagano odem dalje. kako ne kad smo pričali na rampi kad ste rekli da me ne bi mogli zaklat i to. Marijan Ivanović: Mi smo organizirali susrete na liniji razgraničenja. ne može. pa ne. i pokazuje on meni nož. nastojeći da ljudi jedni drugima prenesu da je bezrazložno da se oni sad utabore kao . To četvrtkom je bila jedna graja. malo bismo se zezali i otišli dalje. tebe ne bih mogao zaklati. ne znam ja. Vojska. u njemu se ubijamo. milijun ljudi. ali bakica ide na vodu. banjalučkog do tih prijedorskih dragovoljaca. A ti mene? .35. Oni gore nisu imali ništa. dijete ide za loptom. kakvo je to pitanje. ne znaš što bi rekao! Toga čovjeka sam vidio kasnije kad sam bio zapovjednik u ispostavi Bučje. poslije Bljeska. Na području Pakraca oformljena je prva rampa. sitne čarke. ja sam za tebe ustaša kao i drugi Hrvati. Nešto se dešavalo. trinaest. a ja kažem. kažem . ide za Bučje. a došo sam samo radi toga da zamolim sve te zapovjednike. Onda je bio štos uzeti hamburger. šta je on mogao imati u ratu. Ja kažem. neko uzme snajper i ubije bakicu. stanem. niški delije. Rekoh. s izopačenim pogledom. sedamnaest godina. Ja reko. doviđenja. pozdravim ga. Ja sam radio u civilu i išli smo malo vidjeti razmišljanje ljudi.110 sje∆anja na rat Mislim da su Srbi živjeli puno gore nego mi. Gleda te poprijeko i onda si misliš što li on razmišlja o meni. Uvijek sam dragovoljno pokazao da sam hrvatski vojnik. Mađar ili Turčin. Ili. zašto ne. ne. veli on. rat nećete dobit ako ubijete Marijana Ivanovića. kao on meni nešto prijeti. kratko bismo vidjeli jel se ima kome što za dobacit. to dijete i da hoće bit krivo. Nije poanta u vojničkom ratu. I šta sad? Ali. odvažio se. Pa dobro.i. Gluposti. jer oni nisu imali. Odmah je zvao unproforca. četrnaest. Jednom prilikom. Ja kažem. viđao sam nažalost i te mlade dečke. ne. Vidim ja njega s biciklom. Jednom kod rampe dođe meni jedan čovjek i kaže. Marijan Ivanović: Za vrijeme linije razgraničenja. domobrani. Ko će pobijedit ne znam. Jednom mi jedan kaže. pa mi tebe sad možemo ubit. jer to je bilo od daruvarskog korupusa. Osim toga. kako ide? Ma veli. V. jel se vi mene sjećate. u redu. otkud znaš jel Srbin. i pokažem 6. To su bila neka naša zadovoljstva. da paze na civile. Nama je bio cilj doći do rampe. napravit dva griza pa baciti pred njih. gospodine. O to sam se ja samo šalio.pita on. snajperom možeš ubit dijete. jedan je došao malo bliže. Pakrac je uvijek bio kao neki pokusni kunić.

Nismo imali struje po četrdeset dana. i rekla. ti si Šalajov sin. Kaže. recimo. jako je dobro rodio. i čim su me vidjeli stariji ljudi. jer su cijeli dan bili crtići na TV-u. I sad. ali to više nije on. Lidija: Mama je u Banja Luci krajem 1992. razgovarati. nemamo sjemena za kupus. ja odem preko uz pratnju civilne policije UN-a i vratim ga. Neki Tešo. neka budala će mislit da je vojnik pa će ga ubiti. Ma mislim. koji je bio kum mojem bratiću. znam da je gore negdje iz Čaglića. strašno. odmah bi rekli. bila je uspostavljena komunikacija. Marijane. zovu nas. ak bi mi mogo napravit uslugu. ratno je vrijeme. pa su kuhali vani jer u kući nisu imali gdje. I mi svi sretni. Meni je to bilo skroz čudno. tako razgovara s tobom. I sreo sam jednog bivšeg prijatelja s kojim sam rastao cijeli život. Kažem. Strašno je bilo. u dvanaest sati. popodne trebamo ići u školu. Ja pitam. I svi uglavnom dolaze po nas. mi upalimo televizor. pa šta. a crtići ipak… V. provocira te i ti jednostavno ne možeš vjerovati da je to ista osoba koju si poznavao cijeli život. čuj. nitko nije išao u školu. dobila otkaz. Bilo je i polukomičnih situacija. a pojavljuje se druga osoba. pazi na liniju. Sad kad me vidi nekad u gradu veli. jer još bar četrdeset dana opet neće gledati crtiće. s kojom si prošao sito i rešeto. danas ne idete u školu. a mi gledamo crtiće. to je četnik. Ono što se prvo pali je televizor. jer sam ja samo kod bake na selu vidjela da se lože drva. I mama kaže. niko nije trebo nosit neku vojnu opremu. da ti platim pivu za onaj kupus. jer nije smio doći kući.u pa k ra c u . Normalno. I voda je bila upitna. a ono crtići. s kojim sam dijelio sve. Uglavnom. vešmašina. Ja sam odmah nakon demobilizacije počeo radit po novinama i išao sam snimati kamerom susrete na toj rampi razdvajanja. a struja dođe. Ljudi su pred zgradama ložili vatre. sin ti je tu. moj tata je bio i vozač autobusa i svi su ga poznavali pod nadimkom Šalaj. To je bio dobar način direktne komunikacije. ne znam… u pola jedan. u biti svi su pohvalili mamu jer je pedagoški postupila. Tata je sestru vidio tek kad je bila stara dva mjeseca. I na kraju. eto gore sam u Čagliću. ja sam djecu ostavila jer su bili crtići. znam te… Davor Grbac: Kad su došle snage UN-a. I sad. tako se ponaša. R AT . Počela su se ložiti drva. I sutradan je mama išla u školu. Osim toga. Sjećam se kad nismo imali struje koristili bismo petrolejsku lampu. jer tata nije otišao na ratište. kad je bilo to nekakvo nastavničko vijeće. mi volimo kupus. Kao prije sto pedeset godina. čujte. Osim toga. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 111 da je tu Berlinski zid. Kažem. Pokušavaš s njim uspostaviti kontakt. dođi ti u četvrtak pa ću ti donijeti i donio sam mu čitavu kutiju varaždinskog kupusa. Jer taj jedan dan škole nama neće faliti. kojoj si vjerovao. imao je kćerku koja živi negdje u Slavoniji i kaže meni. dešavalo se da neko zaluta na našu stranu. Pa kaže. s kojom si se družio. I mi smo svi ostali gledati crtiće.

Pa nema veze o kojem se logoru radi. ali mi više nismo imali zbog čega i zbog koga ostajati. malo nam je pomagao. nas niko nije maltretirao. Tak da smo se do 1995. Zar je . voće… V. Nena: Kad smo djeca i ja 1992. pretresli stan i odveli ga. Istovarivao je kamione kad su dolazili. slavili smo sestrin drugi rođendan. Ali mama je uvijek imala nekakvu priču za njega. baš je bio četnik. Tako da je on tri mjeseca proveo u logoru. R AT Lidija: 1994. kad je Derventa pala. Nije to bio recimo nekakav zloglasni logor kao Omarska. bit će bolje… dok nije došao Bljesak i Oluja. dijete od godinu. Znala sam čut takve stvari. u zrak. A mislim. nonstop smo se nadali — bit će bolje. Oni nisu nikog čuli. grad je bio prenapučen. tak da ono. Znao nam je doći na vrata. Pa onda taj logor u kojem je bio. sve je to nekako malo teže jer je iz Bosne. Tamo mu je narušeno zdravlje. To mi je bilo strašno jer sam je voljela. Tata se pokušao sakrit. Njemu nisu dali izaći. Svi naši su otišli. Uglavnom. Ostali smo do sedmog mjeseca. Onda su tjerali te ljude po selima. kad su svi došli u Banja Luku. zato što nije išao na ratište — zatvorsku kaznu od sedam mjeseci. na sve moguće načine. Ušli su. nego tako. zaposlio pri biskupiji. On je godinu ili dvije prije toga dobio. to je bio jedan manji logor koji uopšte nije po njihovom registriran. jel to tako teško provjeriti. krpali. Izašao je u prvom mjesecu. jer bi se on napio i pucao s prozora. izašli iz Bosne. dvije. došli su kumovi. Ja sam pogledala i vidjela da su policajci.112 sje∆anja na rat Živjeli smo od toga što je tata prodavao drva i taj stric. Mislim. i oko ponoći je neko zvonio na vrata. U Banja Luci je bio Caritas. I onda. stvarno. Tad su ga uhvatili i odveli u pritvor. Sestra je taman bila rođena. i ta učiteljica koja je nama bila kao odgajateljica njoj su došli u kuću i u biti su je zatukli. ali. Toliko su je tukli da je od toga je umrla. Onda se tata nakon 1993. Lidija: Znam da nisu po Banja Luci ubijali. one koji su ostali tamo su zarobili. Međutim ako bi sad pokušao makar da ispita ta neka svoja prava. I onda. živio je iznad nas. dolaziti im noću. strašno me to sve nervira. da ne plače jer smo ga se bojali. muž je ostao. Kad je dolazio s ratišta. znate. pa. imali smo u zgradi jednog. pa smo onda većinu stvari dobivali u hrani i u odjeći. nije uspio. da je bio veličine ove prostorije — tu su ubijani i mučeni. ali znali su maltretirati ljude. Ili recimo. svi smo znali da moramo šutjeti. A imali smo na selu baku pa nam je ona davala povrće. sve smo joj davali samo da šuti. koji je bio svećenik. On nije pucao na nikog određenog. pijan i vikati. Jednostavno. odslužio je pet mjeseci zatvora. Ja sam išla u predškolu. naravno. cijelo se vrijeme nadajući da će sve to proći. Grad tad još nitko nije dirao.

I nije se događalo u Hrvatskoj. Jer je to u Bosni. V. R AT . Mislim. sve su te političke igre bile tako ružne i pogubne za narod iz Posavine. A mi smo došli tu ne svojom voljom.u pa k ra c u . l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 113 sad bitno što nije poznat u svijetu? Tako da na tom planu nije mogao nešto da ostvari. Tolke nepravde su nam učinjene.

.

.

al sigurno su ljudi to pretpostavljali. .116 Dalibor Š imiÊ: Dok sam Ëekao da tata bude razmijenjen. to me je podiglo i nisam se baš okretao unatrag. bio sam sretan i to mi je bilo ono najvaž nije. Kad mi je tata doš o. s obzirom da je tako dugo bio gore u zarobljeniš tvu.tetka. jel ti mene Ëuvaš ? I tako sto puta u noÊi. Nije mi nikad niko reko da je on mrtav. uvijek su vrata morala bit otvorena i stalno sam tetku pitao . teš ko sam mogao spavat. Uvijek sam imao neku nadu da mi je tata ž iv.

BU»JE .117 VI.

imam tetku. i. U Kutini sam dočekao svog tatu kad je došao nakon razmjene. htjeli su da mi on zaveže. naletjeli smo na dvojicu. Prvo smo išli u tu robnu kuću dole u podrum. Sin. a kad sam se probudio. Kad smo izašli van. baš se te scene sjećam. 1991. Nije ni znao jel koga imam u Lipiku ili ne. Nosio sam deset deka kave i kilu kruha. drugi s druge i rekli su mom starom da produži do barikade. Reko sam im za Matijevića. u biti. Međutim ta žena valjda nije htjela i onda je došao neki čovjek s hitnim kolima po mene i odvezo me kod neke druge žene. Darko Šimić: 31. Ispitivali su me jel tata ima pušku. da ima luk i strele. Kasnije sam saznao da su me htjeli zapalit u mojoj kući. ljude. ruke i oči i da me ostavi pred kućom. Darko je zarobljen. U biti. Tamo sam bio jedno sat vremena. Jedan je bio s jedne strane kuće. Sjećam se da sam vidio nekakvi zeleni kombi u koji smo ušli. četiri i pol godine. dovezo sam Dalibora. vamo-tamo i stari meni kaže. Drugi dan su me vozili u Čaglić i odveli me kod susjeda. Dok je tata prolazio jednim dijelom sela. Onda sam ja tamo ostao s njima. sam zarobljen. jedno petsto metara od moje kuće. B U» J E VI. više me ništ nemoj pitati. To mi je sigurno rekao da me ne prestraši. ja mu pokazujem gdje da skreće i on me je dovezo tetki. Dolje sam vidio da je sve blatno. ja reko. znam. onda smo bili u Đurđevcu pa u Kutini. slušaj čike i sve će bit dobro. kao tata ide na kavu. pa znaš gdje. vidjeli smo veliko parkiralište. bile su krvave plahte i ljudi ispod plahti. Nije prošlo ni petnaest. Pitam ja starog. 08. garda. evo. a tatu su odveli u jednu kuću. nekakve palete. isprebijano i šta ja znam.118 sje∆anja na rat V I. BU»JE Dalibor Šimić: Otac i ja smo krenuli prema Čagliću na motoru. i onda su došla neka dva čovjeka i rekli su da će me odvest nekuda. Kod tog susjeda sam se dobro najeo i on me je odvezao u Lipik. koji je tada imao četiri godine i ja krenuli smo iz Lipika kući na PIK-ovom bijelom motoru. koja je imala kćer i tamo sam prespavao. Zaspao sam u tom kombiju. Tako sam ostao s tetkom. kao ona će me uzeti k sebi. Rekao joj je. Onda su me vozili kod neke žene. vamo-tamo. trgovine su normalno radile u Čagliću. Šta sam imao. Milana Vlajkovića. odmah preko puta ceste. koji su izgledali baš užasno. I pita me jel imam koga u Lipiku. dvadeset minuta kad su rekli da se idemo igrati žmirke i zavezali su mi oči. tata me na rukama nosio u neki podrum. ko su ti. a on kaže. Zaustavili su .

Tamo su zaustavili neko vozilo u kojem su se nalazili Srbi. onda ideš na rizik. al sam okreto glavu da me on ne vidi. Nakon dva dana došli su po sina i rekli da ide s njima. I sam doktor Solar je govorio. mi smo gotovi. slušaj čike i biće sve dobro. ali su me onda prepoznali i vidjeli su da nosim malog na rukama. Rebraka. nekad dobiješ od nekog i šamar. Stevo Harambašić i Rade Janjatović. đe je garda. Tamo sam ga nosio u podrum šumarije. ležiš. jer mene su zvali da im popravljam krovove i takve stvari. Stjepane. čekaš da te ubije i gotovo.u pa k ra c u . svi se moraju okrenut. Ja sam bio u najlon košulji. Ispitivali su me đe su topovi. sretno im bilo. jer je Mačkovac pun ustaša. Vidio sam kad su vodili Petrovečkog. skinili su s mene jaknu. Mnogi su nestali. vezanih očiju. ležali smo jedan kraj drugog kao sardine. reko nema. Tamo su tukli Cerovca. pa su odustali. jer kad je Pakrac napadnut. al dost ljudi je poginulo u toj šumariji. đe je kuhinja. ja sam bio sav izubijan. al su se oni uplašili jer jednom prilikom kad su nas htjeli napast. Takača. on je znao reći. Ustvari ničega nije ni bilo. Neki čovjek je stajao s puškom i uperio je u mene i rekao . batina V I. nekad dobiješ nešt za jest. Reko samo. Na strance smo ležali i to dole na betonu. a oni udri po meni. na Bučje u logor. da sačuvamo živce. al povratio se opet. bez vatre. bez ičega. Vidio sam ga tek na razmjeni 16. Onda je Ivan Nikić doveo dvanaest dječaka koji su krenuli na Mačkovac pješice. samo da ostanemo živi. vidjet ćete gore u Čagliću. budi dobar. Ajd. možda bi ja i skrenuo. Sina su odvojili. hrane malo. reko. Oni su svi bili u policijskim uniformama. kako drukčije. Evo moj jedan. ak se jedan okrene. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 119 nas na cesti. On je bio izgubio živce. prijatelj Stjepan Martinović. sve će nas pobiti. al nisam imao izbora i tako su nas zaustavili. isto rođak.produži! Da je bio jači motor. đe su tenkovi na Mačkovcu. sve će biti dobro. Došli su dvojica. ništa. a mene su tam tukli u onoj kući. Tako je izgledao život na Bučju. znam ih obadvojicu dobro i htjeli su me tuć. Jednog od njih su pustili u Lipik. reko. šumarskom kombiju. Srbi iz Subocke i Donjeg Čaglića. Hrabrili smo jedan drugoga međusobno. sve će nas pobit. Vezali su im oči i kao vode ih na razmjenu. Pao sam jedanput u nesvijest od batina. Petrovickog. 01. Jedino kad smo trebali ići na rad. poslije trgovine u Čagliću. Kasnije sam vidio da su mi sina odveli u zelenom. dolazite ovamo. Zima. dečki su se povukli. Darko Šimić: Dok smo bili u toj veterinarskoj stanici. sve su skinili s mene. Rangusa. još ćemo kupit šljive u Čagliću u šljiviku. Ja sam se uvijek nadao da ću ostati živ. neće. Blaževića. Bojali su se Mačkovaca kao žive žene jer to je bila jedina obrana Lipika. Darko Šimić: Mislim da nas je tamo bilo sedamdeset četiri. ne znam točno. i rekao. ma kakvi kreveti. Ja sam pozvao telefonom Stjepana i dečke gardiste. a još se ni dandanas nisu vratili. a drugog su zarobili. bile su borbe. B U» J E . Taj koji je pušten javio je da ne padaju dok ne dođe vojska.

To vam je tu negdje iza Bučja. možda su i živi jer još nisu nađeni mrtvi. Dovezli su ga do nekog Vrbovca kod Daruvara i tu su ga pustili. sve su nas metli u sobu i sve su i prozvali. Moj sin i ti policajci su odvedeni iz Daruvara. mučili glađu. tam smo dobili jest ko normalna vojska. al eto ja sam došao. iz Bijele su ih odvezli u Grđevac u neki lovački dom. nisu je dočekali. bili su plavi. triput dnevno i repete i svega. on je imao svoju srpsku policiju odmah od Bučja. Baš sam po Đuri Blaževiću poručio mojima da sam živ. Već su bili gore u brdima. Damir Rambousek i Darko Petrovicki. a nekoga Zlatka Starješevića su iz Daruvara pustili sami četnici. Tu su bili jedan dan u Bijeloj. svi su htjeli. baš su se pravo držali. a on nije. nisu bili ustrašeni. Za trojicu se ni danas ne zna gdje su.. odnijeli su sve što su mogli. Imali smo one slamarice. bili su vezani s lisicama na leđima. Malo smo se oporavili. tučeni. V I. Među njima je moj sin.. moj sin. al svaki zasebno. A ko zna. To je bila opća pomutnja jer svi stariji policajci su većinom bili Srbi. Tamo smo se mogli i kupat i i brijat. Tu su bili četiri dana. . dečki su se lijepo držali. Kad su nas doveli s Bučja. i tu su bili punih mjesec dana. i iz Virovitice i ne znam otkud sve ne. Preko puta je bila neka velika ustanova i tu su oni sebi napravili policijsku stanicu. Šutili su i čekali razmjenu. B U» J E Darko Šimić: S Bučja sam prebačen u KP dom Stara Gradiška. Tamo je bio hotel visoke A kategorije spram Bučja. Oni su se tu malo igrali s našim živcima. đe su naši bili zatvoreni. Bio je zapovjednik pod čijom zapovijedi su bili zarobljeni. što je bilo korisno i s čim su se mogli služiti. ovi u KP domu su rekli šta ste doveli ove žive mrtvace s Bučja. ali eto. maltretirali. deka koliko si htio. Nakon četiri dana su ih dovezli na Bučje. koga sad prozovemo. pošto je on išao prije mene u razmjenu. Tu su ih tukli. Ti mladi policajci vidjeli su kad su mog sina trpali iz jednog auta u drugi vezanih očiju i to da su odvezeni prema Bijeli iza Daruvara. Tu su se onda prvi put našli ta tri policajca. bilo je svašta. Darko Uherek je prešo odmah na srpsku stranu. Bilo je puno i Pakračana i Daruvarčana. Iz KP doma su nas vodili na razmjenu.120 sje∆anja na rat su dobili. taj ide na razmjenu. sve te dane i noći. ti policajci. svi smo išli. Mislim. već su imali svoje čete. Prvo su pitali jel hoćemo na razmjenu il nećemo. Blanka Petrovečki: U ponedjeljak oko jedanaest sati saznala sam da je moj sin ustvari otet i odveden i da vrše pregovore za njih petoricu koji su onda bili zarobljeni. Normalno. preslušavani. tu je već bio veliki logor. Nakon razmjene sam se vratio u samostalni bataljun Stipe Glasnića i odma sam došo u Dobrovac na punkt. Onda su nas sve strpali u jednu sobu i veli. tako da nisu jedan za drugog znali. i oni su jednostavno policijsku stanicu napustili.

09. i da je u Staroj Gradiški bio dva dana.. koliko ih je ostalo. U sve moguće logore sam pisala. ko to laže Srbija je mala’’. Dobila sam izjavu od nekog Kompa Željka da je. Ali sam mislila. Odvezeni su zelenim kombijem. a Grujić mi je odgovorio da je to bila istina. tu su bili zatvorenici. Kako se pucalo. pripravila mu trenerku. skuvala što moj sin voli jest. A on je rekao.u pa k ra c u . došli su mi iz policije reći. Meni je Franjo Komarica. nisam ih vidio. a ja s njim telefonom razgovarala! Nikola: Evo vidite. uvek se našo ko je htio nešto reć. Znači od deset sati do šest sati. jer su se jako veliki okršaji vodili oko Kusonja. 09. 09. ali da nitko od naše strane nije došao. Onda sam vidjela da od te razmjene nema ništa. biti razmijenjeni 22. I tako. da će moj sin i svi ti policajci. Kad sam došao zavezanih očiju. ali da tamo nije bio moj sin.. Tu je bilo sedamnaest Hrvata. B U» J E . Mjesec dana sam imala informacije s Bučja jer to nije daleko odavle. taj dan je odvezeno njih sedam na razmjenu. Gledali su kroz rupice kad su ih vodili na razmjenu.. I otkud ja sad mogu vjerovat da nije bio moj sin. i vozali me tri sata po šumi. u jednu šumarijsku kuću. njih četvorica. to je bio užas jedan. ili 1994. I čekala sam. I dovezli me u selo Grđevica. nego onaj profesor koji sad živi u Slavonskom Brodu. u podrum. Pjevajuuu! Ja V I. Postoje svjedoci koji su poslije razmijenjeni. I ja sam mu sve pripravila. a da je nakon toga odvezen u Banja Luku na suđenje. njih je bilo po trideset u jednoj maloj sobi. prema Pakracu. slobodno mu recite. ne onaj biskup. Te razmjene nikad nije bilo. otići će prema Daruvaru ili neđe. Ja sam rekao da ne mogu. na glavu mi zavezali maramu. odmah preko bolnice. pa će ipak napraviti razmjenu. tu su Srbi imali te svoje kancelarije. i koji su to pričali. šumarskim. Tu gdje su zgrade bile lijepe. da su trebali biti razmijenjeni kod Davora. znači prema Kusonjima. Pričalo se da je osuđen na pet godina zatvora. al je trebalo napraviti razmjenu. da neću. Ja sam to Grujiću rekla. najprije sam odavde bježala u njegov stan. čak je i Šreter bio na spisku. nema đe nisam tražila.. da je to tako bilo. I da su četiri sata tamo čekali. kod Kusonja. da je moj sin. na podovima jedan do drugoga samo na kartonima. Blanka Petrovečki: 20. robu. To je bilo 1993. Možda su odvezeni u Srbiju… Imala sam informacije da je na Manjači. ali sam čuo da pjevaju ‘’Ko to kaže. a u podrumima. rekao da je moj sin vožen na razmjenu. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 121 a ovdje je bila veterinarska stanica. donijeli su i spisak. i ostalih tristo. da su razvezeni. ležali su. došli su k meni i tražili da idem s njima u rat. kad je Manjača bila rasformirana. Taj kombi se vratio tek navečer oko šest sati. Jedna informacija je bila da je odvezen u Staru Gradišku 22. Da bi mi na koncu rekli da je taj Kompa Željko nepostojeći čovjek. veli. A nije važno ako nije bio moj sin. Kad se spremao rat. prazan bez njih. I oni su odmah došli treći dan i zavezali mi žicom ruke. sve. Ja sam ga pitala jel’ ja to smijem reći Grujiću.

idem ja njih tražiti u Daruvar. Kad su otišli. ni ništa. ali nisu dovezeni. kupim onu svijeću. Bio sam siguran da su bili razmijenjeni. ili na pakračkom. i tukao me. gaze. Odem ja. Nikola: Jedan dan su prozvali dvanaest ljudi da idu na razmjenu. Jedanput nas je bilo četrdeset dvoje. koji je sad umro. Sve mi se odmotalo u sekundi. Od toga dana… do dana današnjeg. Prije rata mi je puno pomagao oko stručnih stvari. oni nisu ni došli. jer su bile čišće od njegovih. I ja u Daruvaru. nemaš ništa. autoservisu. Prislonili su me bili uz zid i mislio sam — sad je gotovo. Kaže. Njih nema. . I onda se mislim.122 sje∆anja na rat sam mislio da sam došao među Srbe. On nam je jedini. Pa kaže. Toga čovjeka. on je bio negdje iz Požege. da. još se ne zna. Ležali smo kao kad složiš sarme. on nam je pomagao. Pa svaku večer kad se koji napije. Neki Krajnović Luja. i mi dandanas ništa ne znamo o njemu. sa mnom je bio dobar. Jedan mi je došao. Nataša: U nedjelju smo se već trebali vratiti. Tražili smo ih. I tko god zna. zapalim. dođu pa nas tuku. A veli jedan meni. ne! Ne! I nisu me ubili. pa Pulčić Marijan. na raskršću — njihove slike. Ožegović. nisam imao pojma gdje sam. od tog jada. Da li su nestali na daruvarskom području. otišli na razmjenu. igrao se. Stalno sam mislio o tome hoću li ikada više vidjeti moju djecu. ni kaputa. Puvaž Goran. pomagao stvarno. ali još do dandanas se ne zna gdje su nestali. sto posto. treba da kaže gdje su. Tako su mi ovi rekli da se zove — Puvaž Goran. Svima nam je nabavljao i potajno ubacivao kroz prozor i košulje i kapute i za jest. pa… Sedamnaest nas je bilo. Jedno trojicu nisam poznavao. Bio je poslovođa na Pilani. bez ičega. oko špricanja i to. to je bila mala prostorija. Metnuo sam svijeću i vratim se natrag. tada. napravio sam djecu. neki pijanac je skočio odozgo i rekao. Nađem tu jednoga što je bio sa mnom u zatvoru. Pa Zdenko Gršić. nam je kradom dobacivao kapute i veste i šta ja znam. Al uglavnom ih nema. pa jel ti ne znaš? Pa ne znam. imaju od čega živjeti. a nas je bilo puno. B U» J E Nikola: U zatvoru u Bučju. a nas ostavili unutra. neka me nema. Isto je bio dobar sa mnom. V I. u svinjac. Odmotao mi se film u glavi od djetinjstva. od tog svega. Negdje su pobijeni. Ja siguran. A bili su pročitani i otišli su na razmjenu. eto. oko poljoprivrede. dao sam moje hlače. Jedan poljoprivredni inženjer što je sa mnom bio jako dobar. Ali. Umro je poslije rata. međutim moj djed je odveden. podigao sam maramu i vidio su to sve ljudi koje poznajem. kako sam bio mali i hodao gore na nekoj njivi. Pa neki Tine Svjetlačić. oni jesu odvezeni na razmjenu. Svaka majka treba znati gdje su kosti njenog djeteta i da ga spremi tamo gdje mu je mjesto. Došli su po njega u kuću. Meni su izbili sve zube. Umro je od te muke. Poslije rata. Jednome iz Daruvara.

i šta ja znam. ja znam da vi to niste zaslužili. zapalim svijeću. Ali sad da se nešto konkretno zna — ja ne znam. evo. Svašta. ali mislim da je. Bože. Moj brat uopće nije imao sluha. Došla su dva naoružana čovjeka i izveli ga iz svinjca. granate su padale i danju i noću. I nakon petnaest godina. Ja kažem. On kaže. Tamo je proveo više od mjesec dana i razmijenjen je u prvoj razmjeni — on i ne znam tko još. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 123 doslovce u svinjac. da je ljudski da se zakopa negdje na groblju. Kažu. zavezanih očiju. čika Ilija. bože. Hranio je svinje. 2000. Bio je dijabetičar. Uglavnom. a oni su onda na to rekli — i tako mu to ništa neće trebati. Stojan: Borbe su se vodile intenzivno. braco. Ona mu je htjela baciti. i plače. i još neki susjedi. da znaš evo tu su ostaci. Stavili smo ga na dvosjed. Dakle. petnaest godina je prošlo. Za čega i za koga? Ne znam ni sama. A moj braco je rekao da je taj mladić isto bio jako pretučen. na usta. Odem ja. nekakvu košulju. Idemo na Bučje. Ili ne… idemo gore na Bučju. vjerovatno nije on živ. Ja se sad više ne sjećam tih riječi. Njegova obitelj već je otišla iz grada. jer tamo je imao poznanika. jer je bio u potkošulji i u radnim hlačama. nešto. Ženski dio tih stanovnika su istu večer pustili prema Badlje- V I. Tamo kažu da je bio u zatvoru. ali ja ne znam. On je bio i bolesnik. I padne na ulazu u kuću. ništa. zavežu im oči i onda ih tuku. Nisu nas pobili. da je mokrio krv. morao sam. Pričao je da su ga na Bučju tjerali da pase srpsku travu. Jedva smo ga prevezli u Zagreb. Onda smo potrčali moj muž i ja. Došla su po njega dva čovjeka. gdje bi sad mogao biti? Vjerovatno ga nema. Imali smo nesreću da su taj dio ulice zauzeli Srbi. To je bilo po bakinoj priči. Ljerka Stoček: Moj brat je bio zarobljen i odveden na Bučje. dobio je moždani udar. poznavali su ga. u bolnici Schwarzwald. Skroz je bio u podrumu. ali to nije to. Govorila je da još dandanas ne zna gdje joj je sin. u slavu srpske vojske. na uši. Nakon toliko godina. jer kako ću preživjeti. od tih stresova. Bio je jako pretučen i morao se liječiti. pjevao? On zbilja nije imao sluha. ali ja to moram napraviti. kosti. Nije mogao bez lijekova. Na kraju je ipak umro. Strašno. Nakon toga se liječio u Njemačkoj. pa jel’ si ti. da je krvario.u pa k ra c u . braco. je umro. B U» J E . I kad su ga pustili. Pa šta si. Možda netko zna. kaže. Mi smo jedini ostali. Pa su ih tjerali da pjevaju pjesme. na nos. Jučer sam slušala ovu ženu koja je tražila sina. Nataša: Čuju se raznorazne priče. Da su bili u podrumu i da nisu smjeli izaći van napravit nuždu. A drugi je imenom rekao. al su nas odvezli na Bučje u zatvor. palimo svijeće. pjevao? A on siroče pjeva. što smo svašta prošli. I najgore je što se ne zna gdje mu je grob. svašta. Joj. u logoru. Nemaš taj osjećaj. policija ga dovede meni. dođe tu.

124

sje∆anja na rat

vini da idu dalje, a nas muškarce su zadržali u pritvoru, u zatvoru. S obzirom na to da sam ja Srbin koji nisam htio uzet pušku u ruke, stavljen sam u neki zatvor, gdje nas je bilo tridesetak Srba. Uglavnom, nas nisu tukli. Niti su nas išta pitali. U prostoriji četiri sa četiri bilo nas je dvadeset sedam. U drugoj prostorijici, do naše, je bio doktor Solar i doktor Božić. Kroz našu, prolazili su kroz našu prostoriju. Imam svjedoke da ne lažem. Ako ste imali nekog prijatelja od Srba, on je mogao garantirati za vas da nećete napuštati teritorij i oni bi vas pustili iz zatvora. Pod tim uvjetima smo ja i moj starac pušteni, i onda smo nakon sedam dana uz prijateljstva i veze dobili propusnicu da idemo za Banja Luku.

V I. B U» J E

125

.

I sad.128 BaÊo: Ja nisam znao koliko je još bilo ljudi u drugoj prostoriji… SjeÊam se dobro jednog koji ih je tjerao da za njim ponavljaju. nego samo volim Antu PaveliÊa. ja volim i poš tujem gospodina Antu PaveliÊa. I sad oni svi ponavljaju. ako netko ne kaž e gospodina. . tad Ëujete onaj tupi udarac i jauk.

Pakra»ka Poljana .129 VII.

s Merčepom. Kad me vidio. pa sam mu rekla. to vam je bio susret s Merčepom i tom formacijom. znate. Ali. i u Kutinu. onog. nose im novine. doktor Maletić. Oni jesu pjevali Lijepu našu. A dolje su navodno bili zarobljenici… Poslije sam saznala za Marino selo. i on je čovjek! Marica Topić Sinjaković: Oni su imali svoj štab u Poljani. Onda smo unutra trpali ljude. urolog iz Daruvara. šta oni dolje rade. šta ti stojiš tu? Daj mi sanitete. Njih dvojicu sam vidjela. ranjenici okolo. već su čekali karavani. što onda ako je Merčep. Dalje nisam ispitivala. između ostalih. Pak ra» k a P o ljan a sje∆anja na rat VII. Kako sam organizirala ljude da naše ranjenike po bolnicama posjećuju. Bilo je puno ranjenika. A na to sam dobila odgovor. kiša je padala. Mogu sa sigurnošću reći da ne znam. trebaš napraviti trijažu od povreda glave. spuštenih siceva. cigarete. sigurno nije bilo takvih zezancija. Pakra»ka Poljana Marica Topić Sinjaković: Došla sam u Poljanu kao pomoćnik povjerenika za zdravstvo i socijalnu skrb. A kad sam to rekla. Oni jesu bili dole. u ovom dijelu za koji znam. u Društvenom domu. E. Vidjela sam da stoji i glumi nekakvu veličinu. Uglavnom. a ne znaš kamo i kako ih transportirati.130 V II. školi. . Popom i svima njima sam poslije imala izvanredan odnos. Merčep taman došao iz Gospića. nije mogao doći k sebi. vjerojatno sam se zbog posla izderala. koji je danas u Pakracu. šta me briga na koga sam se izderala! I ako jesam. Ne znam. i tako dalje. I pitala sam normalno. oni su bili ti zarobljenici. a mi nismo imali vozila osim jednog saniteta. znate li vi na koga ste se izderali? Kažem. doktorice. to je gospodin Merčep. veš. Jer mi smo uvijek bili… nas dvoje… ko na zategnutoj uzici. I uletim među Merčepovu jedinicu. Jer ja sam vrlo brzo. Kaže. Znam da je bio gospodin Gunjević. Gdje ti je auto? I čim sam to rekla. išli smo i Popa posjetiti. Ja rekoh. I ja sad vidim frajer stoji i gleda izbezumljeno. Ako je i Merčep. ovog. Čak sam Popa išla posjetiti u bolnicu. pa valjda znaju šta rade dolje. svi me blijedo gledaju pa vele. jer je tamo bila naša ratna bolnica. možda nakon mjesec dana dala ostavku na mjesto pomoćnika povjerenika za zdravstvo i socijalnu skrb.

ala Pero Rajčević. pametan čovjek. A međunarodni sud. dokumente i kaže. onda su nas počeli vezat žicom. Ti dečki su došli ili iz ludnice ili iz zatvora. stave me u jednu prostoriju i nakon pola sata došla njih trojica. tri-četiri moja suradnika su još sa mnom… e sad su ovo traumatična kazivanja. I postoje raznorazne priče i čudim se da dosad nitko nije procesuiran na hrvatskim sudovima. Nekakav budaletina Ilija. Možda ovo niste očekivali da ću reći. saslušao me. nemojte me krivo shvatit. Đorđe Gunjević: U to vrijeme kada sam ja bio u Pakračkoj poljani bio je i dr.u pa k ra c u . da li su iz ludnice ili iz zatvora. bilo je u Marinom Selu. ovo Vam ionako više neće trebati. mislim da je to glavni razlog. U to vrijeme bili su i neki moji poznanici za koje se ni danas ne zna. I drugu neugodnost sam doživio kad je avion nadlijetao Poljanu i bacao bombe ili nešto. čavlima su im bušeni pojedini mišići. rekao je. dali da ležim. na struju su ljudi priključivani. Ja tako nazivam i one Arkanove i ove. . mi smo ga zvali Novinar. I mislim da im je to zasmetalo i da sam zbog toga popušio. i tak dalje. Prebacili su me u prostoriju gdje su bili stražari. novčanik. Odemo tamo. uzme mi pištolj. Gdje stanujete? Pitam ja. a specijalci su samo po tome što su išli u specijalnu školu za defektne. al Poljana je bila samo jedan od zatvora. tu nije bilo ništa normalno. Peti dan su ga uspjeli izvući. tu je bilo svakakvog maltretiranja. da mi se ublaži bol. al ja neke stvari moram reći s gorčinom. ali mislim da sam naročito zasmetao jednoj ekipi zato što sam lijekove i sve uspio evakuirati. Duško Maletić. koji je bio pilot u Hrvatskoj vojsci. Da. kad me žicom počeo vezat. Onda je Zakošek Zvonko. Njega su optužili da je ministar zdravstva SAO Krajine. na pol minute. ili me ubijte ili me prestanite ponižavati! Dosta je toga! Znate. Slomili su mi dva rebra. Nekome sam očito smetao. on je strogo naredio da se mene ne smije dirati. čujte. Pak ra» k a P o ljan a Đorđe Gunjević: Sutradan ujutro došli su ovi Merčepovi. ovog nemojte više dirati. optuže te za jedno i sad idu provjeravati je li to. njima to nije interesantno. A o premlaćivanju da ni ne govorim. ti famozni specijalci. ljudska prava su kršena. dečki. smjestit u Obrežje. Dolazim na radno mjesto u ured. moram reći da je bio korektan. nisu izgledali kao ljudi. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 131 V II. njima je to mala stvar. treći dolje negdje u nekakvoj zgradi bivšeg Jedinstva kod željezničke stanice. I sad priču da skratim. tri su napuknula. Došo Merčep. na struju. ja sam se otimo. uletio sam unutra gdje je bio taj Zakošek i rekao. od supruge brat. ala Mirko Cicvara. odmah formirao komisiju za popis da se ne bi narkotike i ostalo pokralo. ali istinita. Dovezu me u Poljanu. Drugi je bio u osnovnoj školi. prije mjesec dana je bio u jednoj televizijskoj emisiji. Vi ste uhapšeni! Pa dobro uhapšen — uhapšen. moram priznat da sam samo jedanput bio priključen na onaj induktor. oni idu na velike zvijeri. ovaj doktor Kinčl nekom Anti naredio da mi da analgetike.

nisam čuo. I kćer je krenula s nama. Čekao sam dan kad će me pustiti. kaže. žena i djeca su otišli u Kutinu. jebi ga.132 V II. Zvao je doktor Marjanović. da se istraži to za što me optužuju pod hitno. onda je Merčep rekao. jer više nisam htio ići u hotel. ja sam imao priliku razgovarati s ministrom Hebrangom i mojim tadašnjim direktorom. žurio sam na posao u Zagreb. vezuju mene i moju kćer i tjeraju nas u . ajde dosta je bilo. i još nekih franaka jer mi je sin radio u to vreme u Švicarskoj. šta svi za njega intervenirate?! Ko vam je on? Šta je on njemu odgovorio i ostalo. auto je na putu za Zagreb al za sat i po će biti tu. Supruga je istu večer stupila u kontakt s dr. I nekakve sitnice. Isti tren su mi poslali čoveka koji me čuvao u Kutini u stanu. Hoćete li vi. verujte mi. znate sve. nego sam otišao kod prijatelja u kuću. i ja kažem Merčepu. Onda je ovaj koji me je trebao čuvati reko. Vrbanom i tad su počele intervencije. dolazi opet ista ekipa koja je bila na punktu. Ja sam rekao kud idem. hoćete li vi intervenirati? Ili. ako ja nastradam. oduzeli su mi auto. imao sam negde oko pedeset hiljada dinara ondašnjih. a ja neutralac. ajde maknite se. Ja ću nastradati ili od jednih ili od drugih. Pustili su me. nestao je. dečki. dakle. dečki. ako se desi najgore. u novčaniku dvadeset hiljada maraka. Međutim kad sam ostavio roditelje i vraćao se. Zove on te svoje dečke. Jer čim su ta događanja počela. jer sam znao da ću biti pušten. nema. Slavom Jankovićem i rekao sam im. nestalo je. ako me uhapse ili nešto drugo. Kad smo došli do Pakračke Poljane. Kaže. on je bio povjerenik Vlade. što vi od mene očekujete ja ću to odradit. ja ću to preuzet. i kad je nazvao Merčepa. Već prvu noć kad su me uhapsili počele su intervencije. Dajte mi novčanik i novce. Ja kažem. pa sam išao po njih da ih vratim u jedno selo ovdje. to mi je jednostavno uzeto. Sjedili smo u prostoriji Merčep. jebo vas taj… ja govorim prosto. vidite da nije bilo nikakve smetnje po toj osnovi u mojim odnosima. tamo su mi bili i roditelji. prestanite zajebavat. Pak ra» k a P o ljan a sje∆anja na rat Đorđe Gunjević: Kad su me uhapsili. Pitali su me kud idem. to mi je Merčep dužan. Tad su mi dali vozača da me odveze u Kutinu u stan. Vlado Delač. I vjerojatno je Hebrang naredio da se mene ostavi na miru. jebo vas taj Gunjević. prva barikada. i da me se pusti. Nakon dva sata došla su tri policajca iz Kutine i počeli provocirati. ali je doslovno tako rekao. Ali roditelji nisu htjeli ostati u Kutini. Baćo: Nakon ulaska JNA u Lipik. I tad smo se dogovorili da me puste. jer je kuća familije bila prazna. Imao sam u to vreme. počele su intervencije. nema ga. ortodoksni HDZ-ovac. hoćete li se skrbiti za moju kćer i suprugu u Zagrebu? Rekli su da hoće. dajte mi vratite auto. U centru me zaustavila vojska i pitali su opet kud idem. Ja sam supruzi dao brojeve mobitela i privatnih telefona od te trojice ljudi. imao sam šta da vidim. Lukom Vrbanom i njegovim pomoćnikom. dajte mi pištolj vratite. Šta će ti pištolj? Nema ga. i ja. Zaustavili su me. slušajte. nisam imo priliku da mu ikad to kažem.

nalazio se i moj rođak. ja ću držat. Nisam ga prepoznao dok nije progovorio. mrak je bio. na vrata nam lupa jedan. žalosno je. ako uđe unutra. a ti ćeš biti zaštićena. da nam neće ništa. I sjedimo mi gore. neki doktor i reče. Međutim bilo je visoko. došao je taj Foka i pitao me što tražim tu. Kako se noć primicala. To je bilo navečer. I odredio je čovjeka da me čuva. U tom zatvoru gdje sam ja bio. I dolazi jedna osoba k meni. U toj je sobi bio neki čovjek u uniformi. Hrvat. ako te bude silovao — ti njemu prste u oči. Pak ra» k a P o ljan a Dom. Ja ću ga udaviti… Ona je legla ispod mene. koja me je poznavala. samo šuti. organizacijom. koji je sudjelovao u Garešnici. vidio sam da sam nemoćan. bio je Foka. negdje oko deset sati. da nas sve pusti. koja je obilježja imao. vrlo inteligentan. ali ja sam osjećao da bi me… Rekao sam kćeri. Stalno je tražio od stražara da ga pusti unutra k nama. Mali. I pitali su ga da li je . Tražio sam razgovore s rukovodstvom. Moja kćer ih je prepoznala. a drugi Mađar. imao je zafrkane rukave. Na to mu je ovaj opalio šamar i istjerao ga van. ti ideš u ovu sobu tu. na sastanku kriznog štaba. No taj koji me je svezao. i kaže meni i mojoj kćerki. ne boj se ništa. utegnut. bilo je njih par… I. psovao nam majku. Ja šutim. Kad smo došli gore u Dom. dolazili su ljudi iz Pakraca. ali grebi i rukama i nogama da se makneš odatle. Tada se u meni sve sledilo. I dolazi ponovo Mađarelo k nama i pita tog Hrvata. ne smijem. Nisam vidio. ali je on vidio da se nešto dešavalo. Bilo je to strašno psihičko maltretiranje. Na kraju je odustao. Rekao sam joj. Htio sam pobjeći. svezao je onda i njega i natjerao nas gore u Dom. Mađarelo. jedan je bio Francuz. U deset sati navečer dolazi jedna osoba. nadređenima.u pa k ra c u . evo vam vreće za spavanje. dao sam mu broj telefona da zove moje poduzeće. jer on mora ići u akciju. a ako mi se bilo šta desi. ubiće me. u Poljani. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 133 V II. Nigdje nije imao kože. Iznenadio sam se. i da sam u Pakračkoj Poljani. Zvali su ga Pop. da šta je on. moj direktor je rekao da je to nemoguće i tražio je da me pusti. I onda je taj Pop izvadio nož i zasvijetlio baterijom kad je otvorio vrata. Kad mu je rekao da sam uhapšen. visok. Zatim je došao neki Ivica. Drugi dan su doveli tog mog rođaka. koga više nema. kako hoćete. Dolazi doktor u četiri sata i pita da li je sve uredu. dva maloljetnika su bili čuvari. Otvoreno mi je rekao. On kaže da je on Hrvat. Ja mu na to kažem pa odakle je on. Pope. Javio se moj direktor i pitao ga gdje sam ja. Tražio je od nas i te vreće za spavanje. Mirko Cicvara. da smo dobri. uniformirana. no ovaj je drhtavim glasom rekao ovim riječima. da će ga ubiti. Ali je ovaj stražar držao vrata tako da nije uspio ući unutra. crno odijelo. Nakon toga su ga uhvatili i bio je tu zatvoren. izmasakriranog. Nisam smio ništa reći. Mirka Cicvaru. da će nas klati. zaklat ćemo mi onoga. Bilo je vrlo tužno… Shvatio sam da više nema izlaza. Pogledao sam dolje kroz prozor. koji je poginuo. ako bude tukao. Tražio je da me taj vratar koji je čuvao stražu pusti. Stisnuo me je za rame i rekao. ali je ovaj rekao da me ne može pustiti. pretpostavljenim. i pita me otkud ja tu. a jedan oštri nož i priča zaklat ćemo mi ovoga. Ta su natezanja trajala sigurno dva sata. Oko dva sata il tri po noći. Zvonko Širac.

A Mirko je bio šest mjeseci star. ona je sve prijavljivala u policiju. Gleda u nas i kaže. bez kose na glavi. ovo dvoje. koji su onda te ljude odvodili i dovodili dolje u Pakračku Poljanu. za pružne radnike. Tada sam dobio takva dva šamara da sam pao.. Vidite gužva. do podne — svira uzbuna. Drugi dan. odgovorio. kako. ali je strah bio… Kćer je plakala. ja volim i poštujem gospodina Antu Pavelića. Davali su mu metlu da čisti. pala je na livadu. Onda su im radili takve vulgarne stvari. jer je on bio samo u potkošulji.. Čudili su se. politička osoba koja je tada donosila odluku. Drugu nas večer niko nije dirao. Treći dan su opet doveli tog mog rođaka. ciničnog smješka. izudaran. a on je rekao da nije. Tu smo stajali. U policiji su svi bili Merčepovci i iz stranke prava. nije se više mogao ni dignuti. Tako me taj dan nisu pustili. nego samo.piši propusnicu. zvali su ga Šefe. da puše. posle svakog dolaska vojske. No nakon toga se nije više pojavio. Dobila je mjesečnicu. tjerali ih da viču. I sad oni svi ponavljaju. To je bio strah i trepet. Znači. To je bilo užasno. ali on ne. Ako netko ne kaže gospodina. Niski. Čekali smo jedno dva sata da završi znak opasnosti. Njegov otac je radio nekad na šumskoj željeznici i vozio je mali pokretni. šta s nama treba ili ne treba činiti. to vam je bilo… tjerali su ljude koji su bili u drugoj prostoriji. čekaj… i ovu djevojku vodite s nama. Sva je bila krvava. mali. Nisam mogao da izdržim.134 V II. šta. jednom je iskočio i poginuo. dok smo bili tamo. Rekao je otvoreno. Merčep je bio taj koji je rekao . vagonetli su to zvali. svaki put kad je došao s razgovora bio je mokar. Međutim. došla je jedna osoba iz Pakraca — politička osoba koja je tada bila politički odgovorna i ja sam tada tražio razgovor s njim. lupa se. iz istog sela. Tada sam prvi put vidio osobu u onom kombinezonu koji je imala avijacija. on ne može ići nikud. Digli su me i polili vodom. ali promašio je. Kćer da. No svaku noć. dolazite ovamo na hodnik. tad čujete tupi udarac i jauk. Saznao sam da je to bio Merčep. Tada je avion bacio jednu bombu u Poljanu na željezničku stanicu. Na to mu je ovaj kojeg sam već spomenuo. Sjećam se dobro jednog koji ih je tjerao da za njim ponavljaju. Skinuo sam kožnu jaknu i dao mu je. Nas dvoje u jednoj prostoriji s još četvoricom i vrata se otvaraju i dolazi jedan uniformirani i kaže. Rekao je da ide na još jedan razgovor. Rekao sam. Vi znate šta treba činit. Ujutro. Pak ra» k a P o ljan a sje∆anja na rat on moj rođak. a ove ostale zaključajte sve. volim Antu Pavelića. Takvi . pa on nije čisti Srbin. U Kutini je tada bio krizni štab. Uhvatili su ga i doveli. utegnit. Dva puta je taj Pero išao na razgovor. dovode Peru Rajčevića! I on je izbjegao u Kutinu. upišan. Otišli smo preko puta u jedan voćnjak. nego sam rekao. tamo su mu bili supruga i djeca. Treći dan. Onako. on je bio Radić. Gospođa koja je tada radila u Crvenom križu. da pjevaju ustaške pjesme… Ja nisam znao koliko je još bilo ljudi u drugoj prostoriji. ja s takvim nemam šta da razgovaram. negdje oko jedanaest sati.

Ja nisam smio pit. Čak su me i pozdravili. kod ciglane. jer vjerojatno… Napisali su mi propusnice. Došao sam na prvi punkt u Poljani. Bio je kaos. dobio sam dokumente. gdje nam je bilo teže nego kad su nas privodili. Ostali smo tu sat vremena. Došao sam u Kutinu. Od muke sam uzeo pivu koja je stajala. Nisam smio ni reć da sam imao novaca. Pak ra» k a P o ljan a se ne puštaju. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 135 V II. Bio sam u potpunom psihičkom šoku. iza benzinske pumpe prema Kutini. ali sve što sam imao unutra je pokupljeno. Nisam vjerovao da će me pustiti. jedva smo se izvukli. naoružani. Rekao sam da imam automobil. Tjerali su me da pijem. nisam više mogao gledati. Tu smo bili jedno dva sata. Odveli su nas u jednu birtiju. I automobil je dovezen. Ovaj što nas je dovezao. Ja odgovaram.u pa k ra c u . sad ja zapovijedam. Imao sam novaca. Tako sam dobio propusnicu. Svi su bili pijani. Merčep ga je pogledao i rekao mu. Međutim ovi ostali su shvatili da bi me vjerojatno ubio radi automobila jer inače šta će on sa mnom u Zagrebu? I tako su me pustili. Prije nego sam otišao pitali su me šta imam. Jedan pijani inzistirao je da ide s nama u Zagreb. Kakav automobil? Tko mi ga je uzeo? Ja sam otprilike opisao facu. jedno šesnaest. . Skoro je došlo do potezanja oružja. osamnaest tisuća maraka koje sam digao iz banke da imam. jer mi se familija rastrgala. Mislio sam da je to nekakva farsa ili trik. nije bio uništen. Sa mnom i sa kćeri išla su dva vojnika. rekao je da su uhvatili najpoštenijeg Srbina i da ga puštaju.

A onda mi se ta civilizacija obila o glavu. . pa da vidiš š ta boli. rekoh. shvatila sam da postoji civilizacija. Da nije sve ratom zahvaÊeno. a kvragu i taj rat. Jednu veËer u tramvaju Ëula sam jednu curu da kaž e.136 Banica: Kad sam doš la u Zagreb. opet sam slomila nokat! Š to si slomila? HoÊeš da ti ja slomim nogu.

IZBJEGLIŠ TVO .137 VIII.

Dotad smo već sve naše hladnjače očistili. sestrična moga oca i njezin muž su zaklani. oprali. Aštafirung. Tata nam je dao neke jutene vreće na kojima je ćirilicom pisalo Politika. Mislim. da baka ne šizi. I ovaj. Ne. I još onako mrtav. I ništa. IZBJEGLIŠ TVO Banica: Moja baka. . i krenuli smo s božjom pomoći. i šivam sa špagom. u maglu. Kobasice napravljene. a tamo leži konj preko ceste. kad su ušli u Lipik. I došli do ergele. kaže mojoj mami . četrnaestog. dota. pa imamo važnijih stvari što trebamo. baka drži svijeću. kokoš i tako dalje. Fiat 1500 elegant. Znači. A okrenuti se ne možeš. Na kraju krajeva. opet jedna tragikomična situacija.138 sje∆anja na rat V III . I sad ja ono. Nešto spremaš. ne. Čuo je od ne znam koga da smo mi ostali jedini civili u Lipiku. Sad i gotovo. a nećeš imati ništa. Sjeli smo u taj auto. ali ja trebam preko njega preći. situacija je komična. Nit možeš prijeći preko njega. Jedan od lipicanaca. bože. nismo ga baš puno uspjeli pomaknuti jer je trebalo malo više ljudi i snage. koju smo zvali Žalosna Sova. nismo bili jedini. Šta ako se ti udaš? Pa. I mi smo sve to popakirali i stavili u prikolicu na auto. A na otvorenom si. ti si za udaju. Valjda nitko nije shvatio da netko ide. Polako smo krenuli dalje i hvala dragom Bogu. tata je rekao. I on polako autom preko njega. I onda je tata rekao. bio je listopad. niti se možeš zaletjeti preko njega autom. da tamo još ima nekoga. grehota. mislim. bilo ih je još iza nas koji su ostali. Tona. Mislim. Bez svjetala. onako lijepo. I to smo mi pakirale dvije noći. Šteta da propadnu. Još tata spremi kantu masti. tata i ja smo probali maknuti tog konjusinu. ne. oprosti mi. ali — meso je bitno. Pustili su nas na miru. I dvanaestog ujutro mi smo došli u Zagreb. valjda se i oni ponekad umore od pucanja.idemo spakirati aštafirung. ali jedni od malobrojnih koji su ostali. IZ B J EG LIŠ T V O VIII. Sad idemo. mamina mama. sad krećemo. miraz. Meso je zapečeno. a ja stavljam stvari u to. jer je auto bio natovaren. da netko još ide iz tog Lipika. Šteta. Mama vadi van. a ne znaš hoćeš li uopće izaći iz sobe živ! Al dobro. u mrak. Mislim. Ništa. Stoji tamo dolje u zemlji. hajmo mi napraviti što je baka rekla. Po pričanju nekih drugih. I na kraju krajeva. kakvim se stvarima čovjek u tom trenutku bavi! Ti ne znaš hoćeš li preživjeti do sljedeće minute. koji je ležao jer je do poda bio natrpan. prvi put se susrećeš s nečim mrtvim a da to nije pile. i dvanaestog ujutro. ma dajte.

Naravno. opet sam slomila nokat! Što si slomila? Hoćeš da ti ja slomim nogu. I najedanput. a kud oni tče? Nije mogao reći r. k jarcu i miraz! Vadite one jorgane i sve iz prikolice. A onda mi se ta civilizacija obila o glavu. To nije više lonac od dvije. I sad. a onda nam je tetka našla kuću u kojoj smo bili smješteni. niti ja mogu reagirati na nešto isto. ja sam iz Lipika. Trgovine. Da nije sve ratom zahvaćeno. Nekih sat vremena i onda smo otišli. To više nije bila kila kruha na dan. ne možeš ti reagirati na istu stvar jednako. a kad smo mi došli. I dolazi tamo neki policajac. kojoj smo mi uzurpirali komfor. jer ja skloništa nigdje ne vidim. a kvragu i taj rat. sve je ostalo otvoreno i prazno. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 139 Banica: Uglavnom. na čemu ćemo spavati. došli smo u Zagreb. gospođo. Mogli smo uzeti što smo htjeli. Banica: Kad sam došla u Zagreb. Koja misa. dvanaest litara. Hvala dragom Bogu. shvatila sam da postoji civilizacija. E onda su dobri susjedi. Jer ona nije proživjela ono što smo mi proživjeli. Marko se i danas toga sjeća. rekoh. sami mi i golubovi. a s druge neko slomi nokat… ne znam. onako jesenji. V III . kafići. ne znam. Kuća je bila stara i napuštena. A. znači — jedna fina zagrebačka obitelj. prekrasan osjećaj. Svi su pobjegli u skloništa. izdahnuo na rukama. Marko. I onda sam rekla. imamo one krajnosti. I onda je bio problem što ćemo staviti na krevete. Njemu je njegov bratić. To ti nije ono kako je bilo kod nas. Shvatio je. I najedanput osjećaj. pa da vidiš šta boli. bilo nas je trinaestero. morate u sklonište. Nema mise. Al to ti nije ništa strašno. ali imali smo svoj mir. Bili smo kod moje tetke. to dijete i ja imamo trg za sebe. dolazimo moj mali nećak Marko i ja na misu oko dvanaest. opća opasnost. I najedanput… trg se ispraznio. Tamo smo ostali tjedan dana. Ja to nisam doživjela. onda dobro. ni sjest. Rekoh. u roku sat vremena donijeli i stol i stolice. Mislim. tri litre. mi prognanici iz Pakraca i Lipika smo imali svoju misu. doslovce nismo imali na što leći. s jedne strane gledaš hoćeš li doživjet drugi dan ili nećeš. ono. od deset. koji je malo ljudi doživjelo. a mi prognanici u dvanaest. njoj je najveće zlo kad slomi nokat. Banica: U crkvi Svete Katarine. Na nečemu moramo spavati. Jednu večer u tramvaju čula sam jednu curu da kaže. nego sedam kila kruha na dan. Kuća je bila prazna. gore na Gornjem gradu. Znači. kao što je moj muž reagirao jer je on vidio puno više. Nigdje nikoga. Lijep dan. Nas dvoje i taj policajac koji nas je gledao tamo iz one svoje… Marko je ganjao golubove.u pa k ra c u . Marko mene pita. Dotad ih je bilo četvero u kući. IZ B J EG LIŠ T V O . Zagrepčanci su imali misu u jedanaest sati. krevete i tako dalje. to je sad već lonac graha il nečega. na brzinu. koji mu je bio kao brat rođeni. Nas dvoje šetamo po praznom trgu. Nas dvoje stojimo. Mislim.

. ali što se tiče dječje solidarnosti. Mislim si. Međutim. zato što su već prije nas neki susjedi otišli u Kutinu. Zagreb je bio preplavljen prognanicima i izbjeglicama sa svih strana. a fto da fe fad meni fto fskinlo! Ajoj. mi smo vas zaboravili. brat ili netko drugi. dosta je prometna. nismo se vraćali mjesecima. Najedanput. One bakice su većinom komentirale. Onda se ponovo začuo zvuk raketiranja. a ja s onim željezima ležim na zubarskoj stolici… I najedanput iza toga čuje se sirena. jel mi možete krunu vratit gore? Da. bojeći se svaki put kad je telefon zazvonio — šta će mi javiti. U petak smo mi s roditeljima otišli. Popucali su mi zubi. pa ćemo se vratiti za dva dana. IZ B J EG LIŠ T V O Banica: Sljedeća situacija u Zagrebu je bila kad je bilo jedno od raketiranja Sljemena. ta neka zona… Nataša: Pa. osam sati. Evo. kao. da smo bili drugačiji. I ništa! Čekam da se netko vrati. I tako. Uvijek si očekivao da ćeš dobiti vijest — stradao je muž. i tako. Kamioni idu za Požegu. u polikliniku. s te dječje strane je bilo. U tom trenutku. ta cesta gdje sam živjela prije. Normalno smo se igrali. Slavica: Kad smo došli u Zagreb. Ja odem u Siget. netko ostaje. malo su meci letili po cesti. Vratili smo se u Pakrac u drugom mjesecu. već je mrak bio. znam da smo imali žute kartone — izbjegličke. . torbe i ja sad. pa kad ulaziš. znam da nismo morali plaćati tramvajsku ili autobusnu kartu. Rat je baš počeo u ponedjeljak. kod tete na vikend. Inače. Ali nisu to pokazivali. mi moramo plaćati. To je bilo negdje oko četiri-pola pet popodne. e jaka ti Hipokratova zakletva! Nataša: Mi smo ostali u Pakracu još jedno tjedan dana. u njihovim glavama. S lijeve strane se mogao vidjeti sljemenski toranj. njih dvije se vraćaju. taj dan nigdje nikoga nije bilo na cesti. godinama čak. Preko puta nas počelo se pucati onako po nama. Otišli smo u Njemačku. To su jauci. ja sad mogu reći samo da je to bilo stvarno grozno. da mi to izvadi vani. I najedanput vidim oblak dima. to su priče. loptom smo se dobacivali po cesti. a vidi njih — voze se besplatno. ali nismo mogli kući zato što je bila to. Ali to se išlo — idemo kod tete u Zagreb.140 sje∆anja na rat V III . ne mogu reći da sam osjetila nešto. A ja ostala ležati na onoj stolici… sve to vani curi. i onda su zvali da se spakiramo i da krenemo. Toga se sjećam. iako je bio kad smo ušli u tramvaj. kupe svoje kapute. Joj oprostite. Krenuli smo za Kutinu i na kraju smo završili u Zagrebu.. Ali mislim da je bilo još teže što sam bila toliko daleko. pa vi ste još tu!? Ne ti si. ipak je Njemačka daleko. mislim si ono. Velim doktorici. I tamo negdje iza sedam. I oni su to već sve napravili i ja ležim na zubarskoj stolici. Netko negdje ide. Grozno. Mi smo bili na sigurnom. Razumijete. nema ni doktorice ni sestre. onda su bile priče. Iako vjerujem da jesmo. kakav ću dobiti poziv.

I bio si valjda oslobođen plaćanja jednog dijela struje. šest izbjeglica. IZ B J EG LIŠ T V O . posle da radim na pijaci. I kad je lijepo to sve dobila. imao kuću na selu koja nije V III . Došli smo. potpuno smo materijalno bili uništeni. Ali je direktor jednog muževog rođaka. sam te onako ispod oka gleda. Vidiš da te fizički ne podnosi. Jela: Kolone su išle. Međutim ljudi su tamo bili opterećen i sa izbjeglicama. A taj prašak za veš nisi mogo nikako na ruke. Došli smo u izbeglištvo. pakete. Pošto ovde nisu imali posla. u toj Gavrinici. Muževa rodbina je znala da sam Hrvatica. Ja sam prestala da studiram. apsolutno. jest ćemo ovo što imamo. Putem su ostajali i auti i svašta. Jedna tetka kod koje smo bili. osnovana je šumarija. Svakako se patilo. i snaha i sin su se vratili. Jako teško. Tek je poslije počeo. ona nas je istjerala. bukvalno. Gordana: U izbjeglištvu sam imala jako veliku muževu podršku. One pakete s praškovima. on bi se javio. Treba to mjesecima i godinama durat. Šta bi ti sad dizala. tako smo mi bili sve siromašniji. Tako da smo mi uspjeli doći navečer kod mojih. Ali njoj je bilo u interesu da mi njoj kupimo zimnicu. nije me nikako podnosila. Jela: Svi smo bili u izbjeglištvu na okupu. Vesna Golić: Sve se promenilo. I onda smo mi poslije dobili vikendicu jednu gore. Kako je ovde društvo osiromašivalo. Vjerojatno su to i svi drugi dobivali. Moja majka je pre radila u šumariji i onda su moji roditelji bili pozvani tamo. jer ti ruke poprištičave. Kad se zaratilo kod njih. ja i muž do 1995. Jako veliku. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 141 Tako da je to isto bila velika patnja. nije se ni moglo. kod kojeg smo bili u početku. nemoj se ti prijavljivat. to je ona priča o dve torbe. Ne mogu ništa reći. To nisu bili česti pozivi. a mi smo ostali. a tu i tu isto nemaš ništa. Onda su počeli tu djecu našu… Iako su oni odavde došli… Onda su počeli tu našu djecu ganjati da moraju ići tamo u vojsku. otišli su i bili su podstanari na srpskoj strani Pakraca. tek kad bi muž došao na neki teritorij da se mogao javiti. znaš. 1992. Teško je bilo.u pa k ra c u . da ona dobije besplatni telefon. Jesmo mi dobivali pomoć. Ionako te u izbjeglištvu gledaju kao da nikad ništa nisi imao i došao si kod njih nešto tražiti. Brat veli. jel. Jedno vrijeme smo i brašno dobivali. Jer su oni dobivali besplatne telefone ako su imali prijavljene izbjeglice. Svako je primio po pet. nešto negdje dizala. je uspostavljena UNPA zona i moji su roditelji bili pozvani da počnu da rade. nema ni kruha ni brašna. Niko nije znao ko sam. da kuvam kafe po nekim firmama. Svako je nekog primio. Tamo tada još nije počeo rat. počela sam da radim. u jedno selo kod Banja Luke. da čistim. Šta si dobio — dobio si. Jednostavno smo ćutali o tome.

imali smo tamo na temelju tog izbjegličkog statusa. i tako. Nije nam bilo ni loše u izbjeglištvu. Taj čovjek je rekao da možemo i tako smo mi bili tamo. i onda su me tražili za njega dokaz da smo mi ovdje rođeni. Drugačije te ljudi tretiraju. kud ja idem! To je nekima smetalo. Nije bilo teorije da mi nešto zaradimo. pa sam morala vaditi vjenčane listove.. I muž i ja smo dobili dokumente. a ja pomislim — Bože. u. Mislim da je to od stresa. dođeš do centra. ne možeš živjeti. Nego baš za inat. Gordana: Znaš šta. doktora nisi plaćao.. Živjeli jesmo. jel tako. Jer oni pojma nisu imali ni gdje su se vjenčali ni niš.. Mali je išao. gdje je tvoje ustvari. Mali je rođen ovdje. baš je njih zanimala godišnjica braka. nekad se malo bolje obučeš. A to ti se nekad baš i nije dalo. našminkaš. da nešto kupimo. Ali eto. Na to sve je i šećer dobio. Nisu nam dali. vidi izbjeglica. tko zna.. Ali šta me briga. imao si i nemaš! S tim se moraš pomiriti. IZ B J EG LIŠ T V O bila dovršena. onaj krug ljudi s kojim smo u izbjeglištvu kontaktirali gledao nas je dosta dobro.142 sje∆anja na rat V III . Od malog sam imala izvod da je rođen ovdje. Nije se ni spominjala. Jer je njegov kolega bio profesor u toj osnovnoj školi. ali na primjer. . Ono. A sad. ali da smo si mogli nešto stvoriti — to ne. vidi kako se obukla! Mislili su da moraš biti ispod prosjeka.. pa to puca. a onda je krenuo normalno i bio nam je najbolji među učenicima. I kad smo napravili osobne. Ko da ga nema. sve smo imali. svugdje vidiš svoje stvari. ali mali nije bio upisan u matičnu knjigu državljana. Za to mi je trebalo malo duže. otkad zna za sebe. jer radiš od danas do sutra. u mjesec i pol dana je položio treći razred. u matičnom uredu smo im lijepo pokazali papir gdje su sva tri izvoda stajali zajedno. Mi smo dokumente. a sa mužem je uvijek bilo nešto. Pitao je muža da li hoće da mu napravi nešto na toj kući. I zbilja nismo imali nikakvih problema s njim. lončić ko moj! Takav sam ja imala. mi smo rođeni ovdje. a moj muž ga je onda pitao jel možemo mi biti u jednoj pomoćnoj prostoriji koja nije bila do kraja završena. Joj. muževih roditelja. onda sam mogla preko Tovarnika doći ovamo. a nekad smo imali! Reko.. Mali je prst operisao. Na početku kad bi mi neko donio u lončiću masti. Dok se ne pomiriš da nemaš. šta mi fali! Nekad si frizuru daš. onda smo išli za dokumentima. ali za malog nisam dobila ništa. Tjeraš svoj inat. Kad sam došla tu. koliko je toga meni smetalo! Niko te niš ne pita. I tak ti. u policiji. to se okreće. obučeš se malo bolje. mojih roditelja. prođeš kroz selo — šta ih briga kako ja izgledam. Gordana: Kad su počeli da se prave ovi dokumenti u istočnoj Slavoniji. operisao je čir. samo. U ono vrijeme moji su bili na zemlji. On nam je pomogao i da malog upišemo u školu. I tako smo preko njega malog upisali. I nema druge. i osobnu i putovnicu. On i njegov stomak. Imala sam problema i tu. On je čiraš. ko zna kako će.

ja nikad u Kninu nisam bio. ako se nisi naradila i nećeš. ništa. Imali smo uz tu kuću jedan veći komad zemlje. razdvojiti. kad sam ja došla na taj Omanovac… Ima jedan hotel.. Radili smo i muž i ja. u neku veliku salu. Nije se tuda smjelo ići. Bili smo u Gradišci. Kažu da nisu vidjeli ovakvog naroda ko što smo moj muž i ja.. kaže. To je bilo u proljeće 1994. A nismo nikome ništa napravili. otkud je. To sam vi morete cijeli dan kopati. po onom žarenom suncu! I eto. A joj. To kod nas nije tako. kad jednog dana dođem s posla. Bilo je puno žena. I ja skuham ručak. Ljubica: Jeste čuli za Omanovac? Pa eto. Ljubica: Ja sam skroz bila kod sestre. majko moja! To je već sve valjda bilo zauzeto. baštu sam imala. Il nisu htjeli da se vratimo nazad. Nakon tri mjeseca su me pustili i otišo sam kod žene u Bosnu. Tu smo noćili i izjutra na autobus. Ja i snaha. Ona ode raditi u banku. psujemo. Ja otvorim. Srce moje. Mi smo nekako bili na sredini. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 143 A zašto nismo mogli dobiti. a kamion otvoren. ja odem u PIK. doći će noću. I ovako da sve zna uradit. niti jednog. Jao. a ja do dva. Bio je neki dečko koji je išo zvat ljude da dođu vidjeti moju bašču. A neki Musliman mladi veli. ona radi do tri. Nas trinaestero je bilo kod nje. a žena kaže da sam dobio neku poštu. To vri od plača. Ne da sestra moja meni da idem raditi. srce moje. Nit smo bili tu. A mi. uvijek sam strepila. Kaže. ovako je bio snijeg. Rade: Bili smo u Apatinu u izbjeglištvu. potrpa nas i odvede u Banja Luku. jer ja tu poznajem ljude i pustili su me. Onda smo otišli u Bosnu. I dođe neki kamiončić. Ja mislim da ja ne bi mogla onako dobra biti. Cijeli dan smo kopali kuruze. I šta sad! Autobus koji nas je dovezao na Omanovac se strgao. molio sam da me puste da dođem u Pakrac.. Uvijek mislim. pa će nas pobiti. To je bila kuća nekog Muslimana. I odemo kod moje sestre. narod je ležao okolo po podu. Kod sestre smo bili do 1994. ta djeca jauču. to je šuma gore. kopala sam repu i brala papriku. I ja dođem kući. kad zaladi. Gledam kolko god mogu da joj pomognem. Ona je išla u selo spavati. i pred mrak. u Apatin. I odvezu nas u Banja Luku. kak morete kopati cijeli dan. pa kako su nas u Bosni falili. Bojala sam se. kad ono poziv da se sutra javim u kasarnu u Somboru. ne može dalje nikuda. IZ B J EG LIŠ T V O . gdje sam ostala pet godina. kad ona dođe da bude mirna.u pa k ra c u . A ja kažem . Išla sam raditi u PIK u Apatin. sve mlade žene s malom djecom. a oni meni kažu da sad više nema nikakvog izlaska iz kasarne i da moram ići za Knin. I mi preko te šume autobusom. ko što je ona bila svima nam. I šta sad! Jaučemo. Ne znaš ni ko je. i ja došo u Sombor. šta ću u Kninu! I kad smo negdje stali u Bijeljini. Mi kopamo iza jutra kad je ladovina. V III . jedno kraj drugog. pretpostavljam da su nas htjeli odvojiti. ovakvog naroda još nismo vidli. zima da se durat ne može. I.

kad je moj tata umro. Nije bilo onoga. Stalno smo svi bili skupa. Bili smo u hotelu. ne bojte se. a supruga smo iz bolnice izveli s trenerkom starijeg sina. Dok ja imam ovaj traktorić. oni sad. što se tiče prijatelja u Banja Luci. Bilo je njih dvanaest u kući. biti kod kuće. a drugo ne moramo ni imat. mamu i mene. kasnije smo dobili. Non-stop smo bili skupa. da sam bio s Hrvatima u zatvoru. Jednu malu kućicu tamo. Plaču za đedom. u Banja Luci. nas jedno dvadeset. Nađem tu vespu na putu. Rođaci u Njemačkoj su čuli šta se desilo. bila je zima i suprug i sin su pokušali otići do naše kuće u Pakracu. Al već kod te međuljudske priče… Kuću sam dobio među Muslimanima. zajedno smo igrali nogomet. Oni jauču. Dobro. Nismo mi onda kontali ni šta su materijalna dobra. glupo je reći. Došli su kod mene. pet kokošiju i pijetla. E poslije. trideset. Kad smo došli u Zagreb u izbjeglištvo. dolazili su k meni. Okrenuli mi bili leđa. i došli vidjeti moju mamu i mene. Uglavnom. siročići. bila je klapa i zezancija i to je bilo to. Ja kažem. ali najljepše doba u životu. snalazili smo se kako smo mogli. IZ B J EG LIŠ T V O Ljerka Stoček: 1991. Škola labava. nit obuti. nemaju ništa. Okolo su bili Muslimani.144 sje∆anja na rat V III . Ali. I ja sam to preživio s tatom i mamom. Evo. Kad ono. Nit je imao što obući. Inače. ali su ti prijatelji postali velikosrbi pa su mi okrenuli leđa. ali s vojskom. do Bljeska. ja nisam javio. Ali sam ustvari izgubio . rekli su da sam ustaša. Poslije su još jednom probali. Zajedno smo jeli. Došli na groblje k njemu. pa su nam poslali da imamo za obući se. Došla sam samo s ručnom torbicom u Zagreb. Malo sam to poorao i kupio dvoje prasaca. jer smo svi otišli u laganoj odjeći. moraš učiti. Od toga sam platio stan za tatu. imaćemo kruha. Neku kućicu sam našo gdje je bilo zemlje. novu vespu. Bilo je super. jedan dan oni dođu. otmem je i prodam za dvije hiljade maraka. A to je za mene velika… Više nego da mi pokloni deset hiljada eura. kad su vidjeli da su pogriješili. ja ću posijati za nas sve. Kažu da im je on bio umjesto oca. ni ništa. da nisu imali ništa. Dok nismo otišli. Dva auta. jer smo bili izbjeglice. da donesu odjeću i obuću. Jedan mi je ukrao motor. Ali jedva su izašli iz Pakraca i nisu ništa ponijeli. netko im je rekao. Na jednoj zemlji. prolazili smo svi. A jedino ja imam traktorić jedan. sam skroz bila pod petmiligramskim Apaurinom. Sve su im otjerali. tenis. nasred njive. Brašna sam imao. Ja sam se tamo snašao. Nikola: U Bosni sam spasio… Sad ja ne znam dal da to govorim il da ne govorim… Ne znam ni ja. Željko: Izbjeglištvo je bilo. Nikola: Imao sam puno prijatelja i tamo. Ali ja više nisam od nikog ništa tražio. Tako da nisam bio gladan nigdje. shvaćate li da čak ni donjeg veša nismo imali… Ništa… nego ono što smo imali na sebi.

I počeli smo se razilaziti. ožujka 1992. da žive kao lordovi. Oni su imali skladište u garaži. osim toga uvijek su govorili da im ne treba ništa. Bili su tamo skoro godinu dana. Neće i gotovo. Iako sam tu završio s ne znam. koji je tamo iselio prije trideset godina. dobri mali. studirao i nastavio neki normalan tijek života. Nek propadne. godine. Ona je imala sina koji je taman otišao u vojsku. Još kod njih niko nije došao. I mi kod nje. slatkiše. Poslije su im došli vjenčani kumovi iz Kukunjevca pa je bilo nezgodno da i mi budemo tamo. Nije bilo normalnih uvjeta za školovanje. ulje. Zato što se zaratilo ono prije u Sloveniji. nisi ćorav. dobili su jednu kuću. bilo je pola Slovaka. Imala sam s njim problema. il šta ja znam. Sin je prije odlaska pošao u drugi razred i kad smo došli tamo.u pa k ra c u . za tu djecu. Par puta sam i bio tamo jer su mi unproforci znali posuditi auto pa sam iz Daruvara znao otići tamo. bilo nas je trinaestero u garsonjeri. Od nekog privatnika. ja ću ti naći da krečiš kod toga trgovca. Nije išao u školu ni mjesec i pol dana kad sam dobila obavijest V III . Mi smo otišli kod jednog u Pančevo. I dokazuješ. A on je imao veliku kuću. Propast će ti godina. Dvaput sam se ženio. trgovca koji je tamo držao neke slovenske sokove. Boro: I onda smo bili kod mamine sestre koja je živjela sama. Ma budite vi kod nas. ništa nije bilo normalno. Poslije su im došli još neki i mi više nismo imali tamo šta tražiti. Onako bi vjerojatno bio još uvijek onaj. nego zbog takve situacije. A. Vidiš. Negdje do veljače. IZ B J EG LIŠ T V O . ne zbog profesora. ona je bila kod svoje sestre u Münchenu. što moja mama kaže. I ja sam po noći krečio kod tog trgovca. Marijan Ivanović: Moja prva supruga bila je kod svog brata u Slavonskom Šamcu. Imali su tamo kuću i dovoljno hrane jer im je čak i taj župnik osobno dovozio sol. Oni viču — ima mjesta. onda sam im dao i tu vojničku plaću jer ja sam imao i stan i hranu i nije mi ništa trebalo. Igrom slučaja. Onda smo otišli kod tetke u Pančevo. to moram reć. koji se nisu smjeli prodavati. To se bilo tamo ukiselilo. neće on u školu. pola Srba i Cigana. vjerujem da ne bi mogo proći nijedan prijemni. Kad sam imao mogućnost njima otić. Postale su mi neke druge stvari bitnije. Ali su kod nje već bili neki rođaci. vrlo dobrim. šećer čak i bombone. I ruku na srce. Anica: Jedan sin je dok smo bili u izbjeglištvu napustio školu. Ova druga supruga. zahvaljujući župniku. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 145 interes za školu. kad se zaratilo oni su odlučili da idu u München jer postoji direktan autobus. I taj čovjek kaže. Poslije smo bili u jednom miješanom selu. Ma nema mjesta. Onda sam ih ja smjestio. sine. da sam i htio ići studirati s onim znanjem koje sam dobio u školi. I onda smo bili neko vrijeme kod nje. Išao bi u školu. pa ne možeš. U Njemačkoj nisu bili dugo. u Osekovo. Onda možete misliti kako nam je bilo. iako sam u Bujama išao u matematičku gimnaziju.

Nas je u izbjeglištvu Podravka maltene prehranjivala. gdje su bili smješteni neki starci pa su vodili brigu o njima. ili u hotele. Donacije su dolazile sa svih strana. I sin je otišao. da dobijem poziv za radnu obavezu. kod Koprivnice. one su sve. hoće u Lipik. mislim da je malo kome bilo tak dobro kak je nama bilo u izbjeglištvu. onda smo uspjeli uspostaviti kontakt. Stvarno su ljudi iz sela bili super. Možda smo dobili više neg smo trebali. ništa. tak da smo mi to još i podijelili. Bio je sretan da je tu. Preko centra za socijalni rad primala su se neka novčana sredstva. I djeca isto tako. I on neće u školu. mislim. ustvari svi skupa smo takvi. ali se u njoj moglo živjeti. tko god je imao pravo. ja ne mogu reć da sam ja ili moja djeca za ovog rata bili gladni. možda smo se i zato tako dobro uklopili. imala sam na korištenje sve. u nekom selu kraj Koprivnice. a brat ga je u prvom mjesecu uspio uključiti u jednu jedinicu. IZ B J EG LIŠ T V O da ne ide u školu. Ali kada je moja snaha došla i dovela malu k meni. Išli smo im pomagati raditi. I Podravka je recimo bila nositelj koji je jako puno davao. 09. Uvijek su gledali da nekako pomognu tim ljudima. To je bilo kao raščišćavanje tih ruševina i tog sveg smeća. Moja mama je radila u hotelu u Kutini. je bilo dobro. Dajana: Centar za socijalni rad je ustvari imao najveću ulogu u tom samom početku. To je njemu bio doživljaj. Mislim. Čuo je kako su neki dečki. mislim da su se Englezi tu pokazali i Nijemci. Dobila sam telegram da se javim u bolnicu. Svekar radi u Podravci. Te dane sam bila najviše sama s djecom. Bila je u vezi s mužem i on je rekao dovedi sina tu. Mada sam ja jedva čekala da se vratim kući. Super su nas prihvatili. Ona je preko centra za socijalni rad davala svaki mjesec određenu . ostavili su nam i mesa. pa smo se tamo smjestili. gdje su već bili ljudi stacionirani. Htio se vratiti natrag u Lipik. Nisam podlijegala radnoj obavezi zato što su mi djeca bila mala. 08. Neki ljudi koji su bili u Njemačkoj prepustili su nam svoju kuću. što je ostalo iza sve te havarije.146 sje∆anja na rat V III . Kuća nije bila baš dovršena. Meni nije falilo što se tiče hrane. Zdravstveno osoblje je bilo raspoređeno ili u ambulante. Dajana: Ja sam s djecom otišla. Kad su te donacije počele stizat. jer nije bilo mogućnosti da ga netko prihvati u Lipiku. ustvari bile. njegovi vršnjaci. nije se tamo mogao uklopiti. nekako igrom slučaja u Podravinu. Dajana: Ja se relativno brzo uklopim u bilo koju sredinu. Međutim nije se mogao vratiti natrag. ha. Vodili su me kao da sam na čekanju. najmlađe je imalo godinu dana. ostali tu. sve u svemu. i tog svega što je. i još su nam i prase zaklali. dosta sam društvena. trebala sam počet raditi. stacionirane u centrima za socijalni rad. ali da ga neće moći uključiti u jedinicu.

jer sam posljednja otišla iz mog susjedstva. Radili smo nekakve male ukrasne predmete. besplatni prijevoz se mogao koristiti. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 147 količinu hrane. Ne mašinom nego rukom. da imaš što manje vremena za lamentiranje. Korisno u tom smislu da ti iskoristiš slobodno vrijeme. Mislila sam se da u Bosni ne može biti rat. Kroz to olakšavanje života u zbjegu. a iza toga sam smatrala da nešto trebam napraviti i na sebi. podjelu paketa. Neki su ljudi to zloupotrebljavali što me strašno ljutilo i frustriralo. Moji počeci aktivizma u ovom ratu. I onda su sklapana neka prijateljstva. Organizirali smo učenicima osnovne i srednje škole dopunsku nastavu iz hrvatskog jezika i matematike. To su negdje moji prvi počeci aktivističkog rada. a pola je radilo normalno. prigodne. Žene su si mogle šivati. Sve to što smo napravili za taj vrtić je poslije preneseno u vrtić što je otvorila crkva Svetog Tome u Puli. Ne može tu da bude rata u Bosni. Zbjeg je zapravo bio dobro organiziran. mogu reći da sam se dobro snašla u izbjeglištvu. pa to je bilo čak i previše. IZ B J EG LIŠ T V O . Svetog Nikolu. Mirka: Zapravo. S jednom Njemicom koja nam je došla ponuditi pomoć. U svemu tome ispadne da je bolje prošo onaj ko je bio kod nekoga koga nikad nije prije vidio. pa kud ti ljudi idu?! Pa to nije normalno. Nena: Ja sam vam recimo došla iz Dervente. jer smo imali profesorice koje su u mirovini. da od tog viška slobodnog vremena i brige za supružnicima. Znate. pa ima nas tisuću V III . Takva ti je priča. Te humanitarne pomoći bilo je kao u priči. Eto. s tim da sam jedva zaista izbjegla s obitelji. nego onaj koji je dospio kod rodbine. odnosno za starijom muškom djecom ne poludiš. što je podrazumijevalo dobivanje kartona na osnovu kojega smo imali besplatnu zdravstvenu zaštitu. Kao riba u vodi. Maloj djeci uspjeli smo organizirati vrtić. Ja kažem. Pola hotela je radilo za prognanike. s onim ženama koje su htjele. Radili smo neke ukrase od papira. to je negdje taj dio priče. Uspjeli smo organizirati taj društveno-socijalni život unutar zbjega. Tak da smo mi ustvari davali onima koji nisu imali. A da opet na neki način vidiš rezultate tog rada. Za blagdane smo organizirali proslave za djecu. Mirka: S nekim ženama smo uspjeli organizirati život u kampu. Prvenstveno svojoj djeci.u pa k ra c u . koja na svu sreću traju i danas. plašila sam se. iako onda toga nisam bila svjesna. ne samo gradski nego i međugradski. jer je bilo bitno da se što više zaokupiraš poslom. Uspjeli smo organizirati život ženama u kampu. Ja sam tada dobila zapravo mogućnost da radim nešto na sebi. nas nekoliko je organiziralo da se poslijepodne nešto korisno radi. po porodici. To je bilo dosta.

u zgradi preko puta osnovne škole koju su radili za izbjeglice iz Bosne. Krenuli smo s mojim bratom koji je došao po nas da nas prebaci preko Save. kad ste ušli u kuću s troje male djece. valjda ćemo se nekako snaći. Dobili su rješenje o privremenom korištenju imovine. da imamo uopšte ikakav interes da bi tamo ostali. rekoh. Ma mislim. dobro. I znate. ni od obitelji. To je Republika Srpska. da dođe po tebe da se ti makneš odavde. Ja sam bila. znate. mi smo podnijeli zahtjev za povrat imovine. S tim da sam imala brata u Njemačkoj i da bi se jedna moja tetka sjetila njega i rekla. ni od bilo koga. i mogli smo na osnovu njega da ostanemo. Vjerojatno im se svidjelo. A inače je obitelj moga muža iz Pakraca. a mi ćemo dobit povrat te imovine. I onda sam došla u Slavonski Brod. I to je eto bio taj naš susret. Međutim kako su se stvari odvijale. i nismo se želili tamo vratiti. jer ipak su sve te godine tu živjeli. Onda su nam ustupili stan. Ja kažem. a nismo se tjedan dana okupali. Mirica Miljanić: U vrijeme kad sam se vratila. pa onda još nekakvo selo. vidjeli smo da nema šanse. njegova žena je sjela u auto. a oni su mi tada rekli da su oni iz Ljubije. tiha jeza. Mi smo možda i mogli ostati. tebi je jedino rješenje da nazoveš svog brata. Ja nisam zainteresirana za zamjenu kuće. Mislim. Jesu nas ljudi pustili. Jednostavno smo krenuli iz Njemačke za Pakrac. znate šta. onda nam je ponuđena ta solucija da nam daju kuću od APN-a. ni od prijatelja. Tu smo proveli pet godina. mogu vam reći. Bila je jedna obitelj iz Bosne. S tim da smo imali problem tog mog sina invalida. Sve je kud koji mili moji. U Njemačkoj smo bili u jednom malom gradu gdje baš nismo imali nikakvu perspektivu da bi nešto baš mogli da zaradimo. al smo dobivali te papire. jednostavno nisam vjerovala tako da sam. samo što nam nije rekla. Došli smo. u posljednji tren izvukla živu glavu. i mislili smo. ni vidili vodu. i ako bude mogo. Djeca nisu bila zainteresirana da ostanu. koji su se tu uselili poslije Bljeska. Kad je žena vidila sina i da za njega treba posebna soba. jer je tu živio jedan moj rođak. Popričali smo i ja sam im rekla.148 sje∆anja na rat V III . i materijal da si gradimo kuću. I tamo smo prihvaćeni na jedan dan od jednih poznanika. Da ćete vi dobiti stan. pogotovu moj stariji sin. Djeca su bila tako mala. Imamo kuću. Tako je i bilo. ali nismo željeli. došla po nas u Slavonski Brod i odvezla nas u Njemačku. i ovaj bolesni sin. I to vam je sad to. IZ B J EG LIŠ T V O vrsta ljudi. Vjerojatno su bili zainteresirani ostati. To je bio . ali nije definitivno riješeno da je naša. Imala sam sina koji je bio stopostotni invalid. Prvo smo mislili da ćemo se ipak vratiti u Bosnu. odite vi. kuća je bila zauzeta. Imali smo sreću. E. U redu je to što ste… ali ja vama govorim samo o povratu. S tim da i nemamo više nikoga tamo. Živjeli smo na socijali. tako da smo imali neke veze i tako smo došli u Pakrac 1998. tražite sebi mjesto. I uspjeli smo. On je živio u Njemačkoj. jadni. u općini i rekli su mi da ASB gradi stanove. da ideš za Njemačku. tako da su nam ustupili svoju kuću u kojoj smo proveli negdje trinaest mjeseci. pozvonili smo na vrata.

niti dokazivati. mi smo odlučili da ništa nećemo potencirati. primopredaje. Nit je bilo nekakvih ono sukoba. I onda drugi put kad je došla kćerka. Ako je netko to napravio. zašto su to ljudi učinili. Pitala sam tog službenika. Eto. vidiš. Sve je to prošlo fino. ostala je gotovo prazna. vjerojatno im to nije bilo potrebno jer su oni na kraju dobili stan. što ja smatram najvrjednijim. što se kaže. bezvrijedan. Čak i taj vrč.u pa k ra c u . znači. to je moja osobna odluka i nismo se htjeli suditi za to. V III . a ne ja. Međutim kad smo dobili tu kuću nazad. Doživjeli smo mi svašta ono. Pa smo i znali koji su to bili policajci. međutim. jer smo htjeli da dijete ne ponese to zlo u sebi. Tako da mi danas nemamo niti jedne uspomene iz kuće. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 149 prvi. pa su nam uzeli i taj auto. Nikad nismo o tim materijalnim stvarima govorili. samo ljudski životi ne. ja koja se bavim danas s time. i danas u toj kući ima sve. No to su mrtve stvari. ljudi mi i danas dolaze iz dana u dan i traže svoju imovinu. onda sam joj ja rekla. Međutim. Čuli smo da su to bili policajci u uniformi. odlučili smo. I kad je moja kćerka kao odrasla došla. suprug je ostavio auto. Prošlo je jedno vrijeme. smatram da neka on razmišlja o tome što je napravio. Pa nema zapisnika. IZ B J EG LIŠ T V O . Mislim. gdje vam je zapisnik kad ste kuću preuzimali? Kao. u biti. ona je htjela da vidi… Ona je ustvari kao dijete najviše žalila za svojim Barbikama da joj je to nestalo u ratu. sve se može kupiti. osim jedne male žličice za šećer. kuća je bila prazna. Mi joj nekako nismo potencirali te materijalne stvari. koji je neko mogao bacit. nećemo teretiti tog privremenog korisnika za te stvari. Jednostavno. pa nisam bio ja.

obzirom da smo mi bili naoružani. .150 Drago Marter: To je bilo u Bljesku. Kaž em. mislim jedna mati s njima. vidio sam da oni oËekuju da Êemo mi njih pobiti. I ja sam u njihovim oËima. naiš ao sam na Ëopor… Malo ružno reËeno. do koljena u vodi. u jednom potoku. ali doslovce na Ëopor djece. Bila je.

151 IX. BLJESAK .

.

.

Kad se za Bljesak spremala akcija. BLJESAK Nena: Bljesak je bio u svibnju. imali smo dežurstva u firmama. Kod nas su zašli prvo oni maskirani. Bili su snimatelji za nama stalno. Brod. mama. Mislim. oni su imali granate. Da đavla. što je to. Od čega su tebi ruke… Pa nisi nikad pušio. Bio je prvi svibnja. kod moje prije. Novska do Zagreba. Kad su došli. firma nije radila. onda metnem ruke ovako. Da ih nisam mogla poznati. Odjednom. Bila bih najsretnija da nisu morali ići. kud koga. kad se granatira. Onda su oni pucali u te prazne kuće i ulazili u njih. bez pucanja. Ljudi u panici utekli u šume. Prste je imao do ovde žute. to nije nikaka laž. da nisu bili u tome. onda su počeli pucati iz Pakraca. kad tuče. evo ih idu na kapiju. to se sve predalo. Tamo gdje sam bila. Nije da su bili stucani. životinje izginule. Užasno. Eto mislim. u šest sati ujutro. nije mogao. i u kolone i onda su ih vozili. ali taj mlađi je imao sve ovakve fleke. Autoput bi bio dva dana otvoren. da je tko i htio nešto napravit. rekoh. nismo znali da će to tako proć. tako da sam maltene devedeset devet posto tih ljudi poznavao. Ivo: Rođen sam tu. ja kažem. . ti namazani. onda sam bio zapovjednik voda. pa bi ga zatvorili. Jela: Bio je plan da će se dogovoriti i da se mi svi vratimo. Svi su oni gore bili. Neke su puštali odmah. Kaže. i onda su javili preko radija da počinje operacija Bljesak. Oni sa psima odozgo gone ljude iz šuma. B LJ ES A K IX. Al morali su ići na te straže! Nakon Bljeska bili su jedanaest dana u zatvoru. i bježali u šume. To su rupe ovakve bile. I to jutro kad je bio Prvi maj. Jela: Moju djecu sam sebi rodila. počelo je puškaranje. a oni pripale fajericu. Gradiška. Srce moje. autoput prema Okučanima.154 sje∆anja na rat IX . On nije nikad pušio. Držao sam dio u bolnici i kad smo došli gore. Hrvatska vojska. kao da si ih u vatru gurnuo. Ovce izginule. šta ja znam. tako da nikad nismo znali šta je s njim. s bolnice. Šta će. bilo je njih dvije tri tisuće. Ljudi su zaključavali kuće. Onda su pustili taj koridor koji su dotad držali Srbi. u Varaždinu.

Rekli su nam da idemo van. Rekoh. ove u ovim svijetlim uniformama. u WC nisi mogo otić. vojnoga dijela. Pa. I rakiju su oni iznjeli. Jao. a kako onda objasnit da su naši tenkovi i ostala oružja prošla kraj njihovih punktova. ja sam tu u gostima. To je jedino bilo. ostali su imali one crne kape. bilo ih je nekoliko koji su popili kavu. naša policija. Ma daj. ja velim. tako je bilo. tu na Gavrinici. Lonac kave. molim te šuti. Još je jedna žena ovdje skuvala kavu. kao specijalci. neki su bili nešto… Prija moja veli. Požege bilo je usko grlo i ti nesretni Okučani i taj autoput koji su sad zatvorili. Nek ganjaju one koji imaju puške. Onda je jedna žena tamo skuvala. igrom slučaja ja sam evo imao prigodu upoznati generala Praljka koji je i prije Bljeska bio ovdje. Ne kažem da je on bio planer te akcije. za njih sve. a stariji mi je pričao da nisu ni u WC mogli ići. više ne možeš živit u takvom gradu. nemam ja ništa. ili mi ili oni i gotovo. Pretres vršili nekoliko puta. E. ni od njihovih. samo vi začepite nos. pa su me zvali mačak pod šljemom. . pogotovo na ulici. ili od mina. Onda se morali prijaviti u policiju. držite kuće otvorene. jer od Nove Gradiške. vjerojatno. točka. na ulicu. Tad je i ova obična policija došla. životinje da tako ubijaju. IX . sad otvorili. kaže Praljak. nemojte braniti. I zato mi je nakon Bljeska laknulo. onda mi ne curi za vrat. i rekli su nam. nije ni meni baš bilo svejedno. Uzeli su muške. Pa poznam ljude. A nisu ni oni. ni od naših. ti snajperi. Veli jedan. pravo su bili naoružani. rekoh. Palo je nažalost nekoliko mrtvih ali neznatno u odnosu na svakodnevnicu koja se tu dešavala. Ako nešto neko bude tražio da uzme. znali su da više ne smije niko da puca ni u zrak. Tak je i bilo. dida. bogatiji su oni ljudi. I mi smo popile. sad nećete. Ipak je to bilo srpsko poluokruženje.u pa k ra c u . I ne znam čija je odluka bila ta akcija. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 155 Jela: Kad je hrvatska vojska došla na Gavrinicu. Imao sam ja i šljem. a da se ništa nije desilo? Ali mislim da je to bilo dobro izvedeno iz razloga što je baš general Praljak reko mome pokojnom ocu. sad će nas poubijati. Tak smo mi držali kuće otvorene. Al ljudi su odahnuli. te pogibelji. Marijan Ivanović: Gledajte. Al nisu oni nama ništa. nema više pucanja. Stvarno niko više nije bio siguran. kad sam vidjela ove u maskirnim. Ne držimo ja i ti pušku. Tad su oni s namazanim licima došli. joj. Pakraca. ali u suglasju ipak s UN-ovim snagama. u onim maskirnim uniformama. skuvala lonac pun. veli. sad odite. kad mi sad krenemo. B LJ ES A K Mlađi sin je imao tri rebra prebijena. jer je sve to već ljudima bilo dojadilo. jednostavno ljudima je prekipilo. Pa dobro. uvijek te dva čekaju. neki su bili bravari. kuvajte kavu. Samo su nas istjerali van. Tuku. Uvijek sam nosio šljem zato što mi je bilo toplije i kad kiša pada. hajte. Bili su neki stolari. a ženske su vratili. bio sam i brkat. Mahom su to bili radnici iz moje firme. brate. oni će se usrat kad mi zatvorimo njima Okučane. radi djece. Jer ni jedan policajac nije smio nositi dugo oružje.

Meni je bilo strašno njih gledati jer sam samo mislio. Kažem. jedna mati s njima. veli moj brat. što smo i napravili. od iskaznica. pa je bila ambulanta i u Kragujskom putu i onda u Šeovici smo imali i matični ured. a mali kaže. da se ljude ohrabri za ostanak. dat ću mu ja čokoladu. do koljena u vodi. u međuvremenu je gospodin uzo fiću i otišo netragom! Tako da ta suradnja nije bila dobra. Bili su u vodi do koljena. neću reć naredbu. prijatelja Milutina. predstojnika ureda Tuđmanovog. strahova. koji je bolestan u manastiru Svetog Nikole kod Orahovice. ali da se boji prolaziti preko hrvatskog teritorija. kad smo zatekli u jednom potoku hrpu djece s očima kao lopte. u hrani i nečem. da ćemo raditi danonoćno ak treba i po selima razmjestit Crveni križ. na divlje. Ja sam došo drugi dan s takim crnim BMW-om. u tom trenutku. gospođo. ajmo reć. ali doslovce na čopor djece. u tom stilu. isturenu ispostavu. da ih utješe. jel imate jednu za mog brata? Pa gdje ti je brat. i tako. vidio sam u njihovim očima da oni misle da ćemo ih pobiti. da se vladaju maksimalno pristojno. Osobno sam išo kod Leontija. sitan. . Pa nek ti dođe brat. tj. B LJ ES A K Drago Marter: Možda mi je najteže bilo negdje tamo na samom početku. Nama nije padala na pamet bilo kakva represija. boji se. da ne viču. mali. i da su gladni i iscrpljeni. Ja sam čak i jedan dio svojih nekih rezervi iz auta. bradati i zamolili ga da pokuša ljude uvjeriti da ostanu. vidio sam da oni očekuju da ćemo mi njih pobiti. nego izričitu zapovijed da se ponašamo maksimalno obazrivo. samo kako bi zadovoljili i uvjerili ih da sve funkcionira jel. nogometne. u šupi. ono. imali su zapovijed da djeci daju čokoladice. naišao sam na čopor… Malo ružno rečeno. on je bio njihov svećenik. ali. ajmo reć. Našli smo tog svećenika. obzirom da smo mi bili naoružani. mislim. Mali ovdje u Branimirovoj ulici kaže mom bratu kad mu je dao čokoladu. s Milivojem Tomašom koji je bio u Uredu predsjednika Tuđmana za civilna pitanja. I ja sam u njihovim očima. od policije do civilnog dijela među kojima sam ja bio. Bila je. a dijete kaže.156 sje∆anja na rat Marijan Ivanović: Imali smo mi. pita ga on. To je bilo u Bljesku. Igrom slučaja. čiko ustaša. u jednom potoku. posuđenim od Milivoja Tomaša. IX . evo sad će biti kruh. Rekli smo mu da ćemo u maksimalno brzom postupku prihvatit sva njihova traženja. Onda sam rekao da ću ja osobno doći s crnim BMW-om zagrebačkih registracija da mu jamčim da ću ga dovesti i ispunit mu želju da posjeti svoga svećenika. ne može. da uvažavamo frustracije i tako dalje. i toga svećenika poznajem. liječničku ekipu. Moj brat je za vrijeme Bljeska u vojnom odijelu išo gore na Gavrinicu. I u meni se onda puno toga slomilo. namirnica. podijelio toj djeci jer sam vidio da su dugo vremena bila u tom potoku. dislocirali da ne moraju ić u grad radi. zamjene novaca koje nisu imali ili ove hrane. I on je reko da ima želju da posjeti oca Milutina.

otišli su na razgovore i doveli su Džakulu. bez obzira na UNPROFOR. I sad ih vidim. i trajala je nekih pet dana. unproforci. gore na Gavrinicu. IX . I znam te dečke. Ali kako je vrijeme odmicalo. kod Srba se stvarala klima da bi se oni rado svi predali. operativni djelatnik za suzbijanje kriminaliteta. Mov: Poslije same akcije mi smo trebali odraditi dosta veliki posao. Jer mi smo dobili zadatak. Mi. gdje je bilo sabirno mjesto. normalno. nismo mogli vjerovat unproforcima jer nisu obavljali svoj posao dobro. kako to da se mogao sto pedeset metara nakon njihove kontrole izvršiti prepad?! Pa nam zarobe ljude. neka velika opasnost za mene. dum. čuli smo eksplozije. znači inspektor za uviđaje. I onda je. svi smo mi odjednom ušli gore. da uspostavi kompletno red i mir i da se ne smije nikom ništa desiti i da spriječimo. dum. možda par stotina. Normalno. Počelo je du. počelo se pucat. Oni su u biti. dum.u pa k ra c u . Mi smo krenuli odavde i nakon tristo metara naišli smo na civile koji su u dvorištu bili spremni s torbama se predati. pa šikaniraju i maltretiraju! Činjenica je bila da su oni švercali Srbima gorivo. muževi su im privedeni u Bjelovar. policija je dobila zadatak. Tadašnji zapovjednik policije s još nekima. tako da što više odu van u Australiju i druge zemlje. skinuli su uniforme. Sama akcija je počela 01. ali za mene Bljesak nije bio neka moja velika angažiranost. normalno. Naša policija je morala postaviti čuvanje te ceste. Na početku vojska još nije bila tu. ali uspostavili smo red. . l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 157 Mov: Ja sam nakon ranjavanja radio kao inspektor. ali drugi. počele su isto tako provokacije. počela naša artiljerija. a tu se izmiješala i vojska i policija i UNPROFOR. Kad je taj Bljesak krenuo. Strašno puno ljudi se predalo. du po gradu i mi smo brzo svi pozvani u stanicu. bilo je malo policajaca. civili. i onda su išli dalje. tući. treći dan vojska se počela grupirati u našoj pozadini. Brzo smo ih okupili kod općine. Cesta prema Okučanima. al su htjeli dobit na vremenu dok je UNPROFOR još tu. utrpali su se u vozilo. To smo par puta vidjeli na punktovima. koliko god smo htjeli. Srbi su se gore na Gavrinici svakodnevno skupljali. išli smo na ručak i odjednom je počelo. du. njihovog vojnog šefa i još neke zapovjednike. B LJ ES A K jel. i uspjelo se. minobacači. Predali su se ljudi. dum. najezdu tih kojekakvih hrabrih il ne znam kakvih. očekivali smo što će bit. Ako su oni kontrolirali cestu. ne znam koliko njih. I negdje oko trećega. znali smo mi da će tu sad krenut. čini mi se da je to bilo oko podneva. 05. faktički izvršili etničko čišćenje. zvali smo je ‘’cesta smrti’’ u biti je bila skroz nesigurna. U tom trenutku sam se ja nekako počeo lomiti — šta je to sve. bili su u strahu. da je sudjelovao u Bljesku. Mov: Može neko reći da je bio hrabar. a UNPROFOR je odradio tu jako loše. ne mogu točno reć.

kuhali su nam kavu. mi sad razgovaramo. nosila im se pomoć. Uglavnom su razmišljanja bila takva da su iznevjereni. a ne im obećavati život u Bosni! . Ispočetka nisu ljudi išli. a eno tamo neko će se napiti pa će udarati i lupat. oni su jednostavno išli jer su im ovi to omogućili. treći ili četvrti dan. nego ih pozivat na ostanak. pokupili stvari kao da su njihove i vozili su za Bosnu. da popravljaju svoje kuće. da uređuju dvorišta. al oni su išli. međutim. a kad im okrenem leđa. ispočetka su imali jako dobar kontakt s nama i mi s njima.. Nisu trebale te njihove vlasti. a ja slušam. da ovo. da tu moraju živjet.. da ono. pa ono. da ostanu gore. taj Džakula i Srpski forum i UNPROFOR ljude pozivat na bijeg. normalno. pijem pivo. oni pričaju svoje. ta kola. UNPROFOR — umjesto da su ih savjetovali da se udruže. baš zbog toga što su me ljudi poznavali. IX . ti si tamo. da su prevareni. tu su po meni napravili veliko etničko čišćenje. Mi smo bili u stanju to spriječit i radilo se na tome i dosta dobro se radilo. pa prikolicu pa platon pa još drvena kola iza. B LJ ES A K Mov: Moje mišljenje je da Srbima nije trebalo prenaglo i na taj način organizirat odlazak. Jednom kad odeš. da trebaju tu živjet. I tako. ajde kad se skupite mi ćemo vam organizirat prijevoz za Bosnu. A i krali su od drugih i odvozili. od moje sestre kuću. to im je trebalo dokazat. oni su njih nagovarali. sjedim zajedno s njima. pa ovo. a žene su ostale gore s djecom. to se raspalo na pol puta. pa ćete bit zbrinuti. To je bila kolona traktora. Trebalo im je dokazat da su sigurni. kompletno su je očistili. pokazala se jako dobra volja. jedan je zakopčao traktor. pa ćete tamo bit prihvaćeni.158 sje∆anja na rat u istražni zatvor na ispitivanje. Svugdje imate pojedinih ispada. kad su im omogućili da sa svom svojom imovinom koju mogu ponijeti mogu van iz Hrvatske. Evo. Ja sam dobio jedan posebni zadatak da budem gore na Gavrinici i da slušam reakcije ljudi.

159 .

to je sve š to smo mi naš li od naš e kuÊe. To sam naš la. I naš li smo onu metlicu za muhe.160 Gordana: Naš la sam jedan tanjuriÊ od crne kave kad sam se vratila. . I naš la sam jednu vilicu. Naš li smo jedan svijeÊnjak u staroj kuÊi. Eto.

NAKON RATA .161 X.

.

.

on se predao i jedan od prijatelja ga je išao vidjeti kad se vratio iz pritvora. najbolje godine života potrošio je na krivu stvar i nema ono što je imao prije. a drugi su bili zakinuti. sve je to izgubio. tom Obnovom je masa ljudi dobila ono što ih ne sljeduje. to je prodao pa si je kupio auto. s bivšim prijateljem koji je odjednom postao četnik. a zapravo ne znaju ni šta je to i mislim da tu eto ima nekog prostora da se radi. Ovaj rat može da se privede kraju u ljudima s ozbiljnijim radom na osećanju zadovoljenja lične pravde i nepravde i istine za sve ljude. druže. . napraviti. Željko: A kod Obnove. 1995. Kuća je bila katnica. posebno za mlade ljude koji žive kao neki nasljednici tog rata i tog nacionalnog osjećanja. A pred deset godina u Bljesku sam bio na vagi da ga idem razbit. Došla je Obnova i radile su se neke procjene i bogovi.164 sje∆anja na rat X . Ili je imao kuću prizemnicu. stavili stolariju i čiča — miča gotova priča. Dalje smo radili sami. da su i to — krov i stolarija su koštali jako puno. i ja velim njemu. đavli i niš. moja razmišljanja o njemu bila su u rasponu od zgranutosti do poniženja i mržnje. vidim da se ustvari u njemu život sveo na ništa. Vesna Golić: Nije rat završio u punom smislu. NAKON RATA Davor Grbac: Nakon tog susreta 1993. On je samo gledao u pod. nije imao obraza ni pogledati me u oči. Na našoj kući su napravili krov. isto snađi se. šta sad? Veli. Piđa. tri stana su bila u kući. ti odluči. Par mjeseci nakon toga smo se sreli slučajno. i. postao je jadni pijanac koji je ostario prerano i promašio život. ne znam. I onda recimo. tako da je trebalo to popraviti. NA KON R ATA X. Netko je dobio što ga ne sljeduje. Znači ovde u Srbiji i tamo u Hrvatskoj kao neka odbrana toga šta je postignuto. na rampi. Ja ga nisam išao vidjeti jer sam se bojao što ću napraviti kad ga vidim. hoću li ga ići tući i jednostavno ga nisam išao vidjeti. završili su ratni sukobi. tinja kao neka zla kob. Evo i dandanas je ovdje. Danas ga žalim. to je bio jedan lopovluk. ali ja o njemu razmišljam sasvim drugačije. I dobro. prijatelje. pa je dobio katnicu. status. Rat živi u ljudima.

pa smo se grudali s njima. A. Jedino mi je žao što jednog dečka nisam više nikad vidio. To ne ovisi o nama malima sigurno. Željko: Sa Živkom se nisam čuo. žive normalno. Stvarno smo bili najbolji prijatelji. Mislim da im je bolje da ih uče drugim stvarima i da se uopće ne osvrću na to što smo mi prošli. Za nas je to sve bilo zabava. To je bilo jedno posebno vrijeme. Sjedili smo u klupi. Željko: Ja svom djetetu nikad neću govoriti ni šta je ni tko je. Sad su. Al mislim da samo štete toj djeci. NA KON R ATA . Tak da opet sad gledaju neke druge stvari. Da prijatelja treba birati prema nekim ljudskim vrijednostima. Došli su im unuci. On je živio s mamom.u pa k ra c u . S nekim ljudima iz drugih razreda s kojima nisam bio tako dobar. Mi smo ih zvali balube. al su njegovi živili razdvojeno već prije rata. koji su prvi put u životu vidjeli snijeg. mi smo još uvijek bili ratna djeca. jednostavno. Neki misle da je to možda i s razlogom jer im je neko poginuo. On je bio par puta tu u Pakracu. naš čovjek. Bili su neki Argentinci. Nikad ga neću s tim trovati. a ne prema tome nosi li netko Nikeice i jel mu tata ovo ili ono. vani je svagdje dobar radnik. To je čudno. ni opterećivati i mislim da bi mu to najmanje trebalo biti važno u životu. Ja sam zadnje godine bio stvarno autoritet u razredu. a baš bih ga volio sresti. mada je njegova mama bila tu. Oni su bili smješteni kraj nas. pola razreda nije išlo. kad sam rekao neću ići na maturalac. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 165 Željko: Kad smo se vratili. Bio je tu zapovjednik jedne brigade i poginuo je. Tata mu je poginuo ovdje. Ostanemo nas dvojica. Prodavali su kuću. To je bilo i prošlo. il ne znam šta. I sestra se udala. Željko: Mama je bila strašno ponosna kad se vratila. al kod nas nije. jer nemamo mentalitet kao Švicarci. hvala Bogu. kraj škole u onom hotelu. živi negdje u Vojvodini. Iako vjerojatno i danas ima ljudi koji tako odgajaju svoju djecu. Bili smo najbolji prijatelji. Andreja Širca. Isto ima djecu. X . ja… Ne znam. Čudo je. a tata mu je bio Hrvat. osjećam potrebu. i truju tu djecu bez veze. A Andreja je mama odvela za Beograd kad je počeo rat. sad se živi normalno samo uz puno rada. Totalna anarhija. al nismo se nikad sreli. I onda dvojica padnu. i nama je sve to bilo… ne znam … mi smo se s unproforcima grudali. dok me ne bude pitalo. sad smo postali super. U razredu su bila četiri dečka. Prišla mi je i rekla da se Živko oženio za Mađaricu. vidjela me i prepoznala. Nikad nećemo biti mala Švicarska. Ne znam kad će krenut na bolje. On je isto bio iz miješanog braka. Mada mu ocu odem svake godine kad su Svisvete na grob. sve sredili.

da ne bi mislio da smo ti mi. X . i … Mario Marić: Pa mislim. Nikad nisam proslavio sam. ni Božića. Al opet. I da odeš gore. ni Novu godinu… Opet kod mene dođu i Šiptari i Hrvati i Muslimani. Imam jednog pekara. Dvadeset osam hiljada kuna sam platio za moju vlastitu kuću. I on za mene. Suzuki. . ali reći ćemo ti sve. Kažem da nacija nema granica. Kad sam došao. Šiptar. vodio sam sud za kuću. kad su naši došli gore i sve oslobodili. a nemam kruha u kući? I onda on meni kupi neku Ladu. Al sud sam svejedno vodio četiri godine. za mene. To me je spasilo. Nisam imao ni pluga da si poorem baštu. il netko od nas. u bolnicu. To je za mene bila velika stvar i ja mislim da ja to neću zaboraviti dok sam živ. a ja sad imam ovaj stari auto. Ženin brat je uzeo moju gostionu i trgovinu. kad sam došao. I on je čuo preko nekoga da sam operiran. Znači. nisi.. godine je tu. kod mene sad opet budu sve nacije. Za vrijeme rata sam operiran i nisam mogao hodat. nego rodbina koja je bila tu. Koji su isto Hrvati. Bilo je ekstrema i s jedne i s druge strane. izbaci u šupu i ode. Oteli su mi aute. Rekli su mi. al ja sam za njega brat. istjerao me je napolje. Brda su čista. On mi je poslao auto. Šalje mi kruh. To znači da prijateljstvo nema granica. dovezli plug.166 sje∆anja na rat Nikola: Imao sam kontakte s djecom do 1995. On je meni i ja njemu… On ima tri brata. vratio sam taj auto njegovom sinu. To je novi auto. ti koliko god misliš da si siguran. Ja još nisam kupio kilu kruha otkako sam došao. On me je tražio. Jer je policija znala kako sam prošao. a ja sam onda otišao tamo. Oni su gore za sobom ostavili puno mina. svega toga. Tak da eto. uđe u dvorište. mi tebe poštujemo. da nemam auta. dovezli brašna. ni Uskrs. I ja vratim auto njegovom sinu. I. Od 1971. nego sam saznao od drugih ljudi. Četiri godine sam vozio taj auto. granata. Ja ću voziti novi auto. Onda ovi koji nisu ekstremi. dovezli su mi kukuruza za svinje. On je Šiptar. Nije mi to ona rekla. to i to i prodao. To me je uvrijedilo. NA KON R ATA Nikola: Što se tiče prijatelja u Pakracu. On bi se uvrijedio da ja kupujem kod nekog drugog. kazali su. I zna da sam bio pravedan i prije rata i u ratu. onda mi je bilo puno lakše. da ne mogu hodat. Dođeš u šumu. pa su znali da mi nitko ne može pripisati da sam nosio mitraljez i pucao. taj i taj je otjerao i odvezao to. sad više nema tko pucati po nama. opet ne znaš. I bilo je jedno njih pet koji su sa mnom bili u zatvoru. jel. Al je policija bila na mojoj strani. Šta te nije stid tu okolo hodat! Istjerao me je napolje iz mog dvorišta. oni su po noći dolazili. Nije ga htio uzet. On je utekao u Viroviticu. do Bljeska. Dok nisam saznao što je ženin brat sve uzeo i prodao. Moju vlastitu kuću koju smo napravili moj otac i ja. Moraš ga uzeti. On je mlad — nek se vozi. ja kad nešto slavim. Meni su ljudi došli po noći. Tek nakon pet dana ja saznam tko je to dovezao. prijatelji su mi više pomogli.

troje. Kao. a što si po narodnost? Kaže on. pa Srbin. Neće reći. Sad ćemo mi njih istući. Imao sam nekih metaka. Nisam. Grliću. Poslije Bljeska ih nije bilo. I otac je čekao Obnovu jedno tri. Ja ga pitam iz kojeg je dijela Pakraca. boriš se s Hrvatima. u nekoj šumi. Digli smo je pod krov. Ali bilo je i onih Srba koji su ovdje ostali i borili se za Hrvatsku. jedni drugima smo pomagali na onoj osnovi Hrvat-Hrvatu. Pitam. Kaže tata. minirano. Tako smo onda gledali. pravili se važni. Tako da je otac uzeo godišnji i svaki dan bio uz njih. Mario Marić: Kuću smo krenuli prvo sami obnavljati. Za krov smo sami kupili građu. nego na kraju godine kad dobiješ popis ocjena. al sve je to bilo prazno il školsko. Dobro. samo ne o ratu. u nekoj šikari — auuu. al volim Hrvatsku… ono. koji smo sjedili u istoj klupi. Saša nije Srbin. zašto bi ja toliko novaca za tu kuću potrošio kad imam pravo na Obnovu. mi djeca nismo voljeli Srbe. Otac mi je rekao. Pa zašto si X . vozimo se okolo.pitam ja. Mario Marić: Putovao sam u školu svaki dan autobusom. poslije rata smo se našli u Lipiku i krenuli smo u srednju školu Daruvar. kojekakvi fušeri. Najmanje se o tom pričalo. To je bilo strogo zabranjeno u našoj kući. I onda je došla Obnova. I sjedimo nas dvoje Lipičana. pa rekao sam ti. i pokraj nas sjede dvojica iz Pakraca.u pa k ra c u . Piše državljanstvo i narodnost. Ali na glavnoj cesti sve piše — minirano. ne svjedodžba. Pa ništa. u sobi. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 167 zanima te gdje šta ima. ja onakav deran. Tako sam čuo. Rekoh. a mi nemamo kuće. Protiv njih baš ništa ne govorim. naokolo. kuću smo krenuli sami raditi. četiri godine dok nije poludio i otišao kod gradonačelnika u općinu i malo porazgovarao. Drugi dan su došli — Obnova! Ljudima su već počeli vikendice raditi. Skupljao sam čahure. Jesi ti Srbin? . NA KON R ATA . ja sam Srbin. onako ko djeca. dobivao sam batina kao vol. Dakle. ako budemo čekali Obnovu — propast će i ono malo što imamo. Prezime Grlić. Kakvi su to četnici? Gdje su oni bili? Da vidimo gdje su njihovi bunkeri. U to vrijeme Srba ovdje nije bilo. Našli smo neke zajedničke teme. al pravih metaka nisam smio imati. i onda smo jedno vrijeme stali. a u tim obnovama su bili majstori. Tata je to strogo branio. Jedino smo nas dvojica bili iz Lipika. A otac mi je bio pirotehničar. ja ću ti polomiti ruke i noge. metke. puške. Njih znam dvoje. ti to uzmi u ruke. Otac je završio za građevinskog tehničara. dok smo bili manji. Dolazili su susjedi. Vadio je mine. Ne da meni vrag mira. Ja preko stola gledam i vidim — Srbin. protiv Srba. Bombe. A meni je otac rekao. Čim bi čuo da sam bio negdje u nekom parku. ali. svi su pokušavali pričati o svemu drugome. Ne znam što bi rekao. ništa nisam smio imati kod kuće. s te strane. poslaganih. Bili smo prije rata prijatelji i ostali smo. Neki su imali to. Kaže. pokrili. Dok nije došla. Tako da nije dao da mu rade bilo kako. Bude pun autobus i vozi nas odavde u Daruvar. po regalu. minirano.

možda je to bilo poslije Bljeska. Ona kaže. uletili u auto. Žena mu je odavde. Pa nisi ti kriv što tvoj stari napada. u taj kafić. znaš šta. Isuse. sjećam se dobro. NA KON R ATA Grozdana Šubert Cicvara: Prema meni se nije niko previše promijenio. Grozdana Šubert Cicvara: Čovjek došo iz Bosanske Gradiške. Stvarno se nisam osjećala ugroženom. ja se nagovorim. Ja sam rekla. ona je inače Hrvatica. Isuse. Pa to je strašno bilo. Još je gorio Kukunjevac. onakve pjesme sad. znate. nekoliko takvih stvari kad si čuo. pa otkud ti. Doslovce tako. al smo ubrzo prestali. I dandanas to radi. Al mislim. Kaže ona. Evo stvarno. ovaj. naravno. I on došao i kaže: . bilo je ljudi koji su rekli — daj. Muž je došao sa mnom do Gaja. narodnjake. meni je vrlo neprijatno. Pa naravno da nemaš kad ti nisi To. I znaš. Apsolutno. Inače ovako ne. što si ti živčana? Joj. Ja sam jedanput. pa ja to pojma nemam. Neprijatan. i znaš… A priča je prije toga naravno mali milion bilo. Pa ja sam se bojao batina. jedan vrlo korektan odnos prema meni. ideš Grozdo s nama u Crveni križ dijelit hranu. Nisam ni znala kako kuća izgleda. ovakve. Van. i takve stvari. danas radimo u istoj firmi. ili 1996. Samo to on opet ima neke svoje što ja znam. Osim tih dva. Kaže ona meni. žena išla neš rješavati u sud. I sad kraj suda. Čak sam i spavala ponekad u toj polusrušenoj kući sama. pa daj. ni kad sam se vraćala. Grozdo. pa kak? Ja njoj ispričam o čemu se tu radi. Ti nisi to doživjela. Čak kad sam se vratila. prva birtija — nema on blage veze.168 sje∆anja na rat lagao? Mogao si reći. Vidim da se tamo puši. Pričekaj me u Gaju. vrlo neprijatan i ružan osjećaj.. zašto? Ma ajde idemo. kažem. E. I nitko me nije zaustavio. I dobro. U devetom mjesecu sam se vratila iz Kutine u Dobrovac da uzmem te novce. X . ljudi su me pitali. a on je Bosanac. Škorpija se zove kafić. i sad. Nije sad tuča. Mislim. Pa kud ćemo ići? Ajmo tu. naravno da se zna kud ko ide. Kaže ona meni. tri neka rođaka. ne mogu reći. ni kad sam išla. Kad sam došla u Dobrovac. ja kažem Dunja. A ja živčana. molim te. znaš li ti kako se ja osjećam? Veli ona. ti si Srbin. Što je vrlo specifično. imala sam jednu kolegicu. da još bude čudnije. da se idu tući Srbi i Hrvati nego… Pa ti slušaš narodnjake. Jednom sam išla iz Dobrovca. idemo na kavu. Mislim.. Evo. ostalo mi je novaca kod kuće. pozdravljamo se normalno. Osim nekoliko rođaka moga bivšeg muža. nemoj ti ići dalje. I sad. Rukujemo se normalno. Taj gazda koji je imao. došla u kafić. Što to tebe briga. Otišla sam kući i uzela novce. veli ona. smrdiš. kaže kad je došao jedan Srbin. kak ovaj tera Srbe. smatrala sam ih primitivcima… Grozdana Šubert Cicvara: Da. I tako sam se aktivirala. jer smo u bijegu nespremno izletili. ženu Srpkinju. Nije moj stari! I onda je tu počela svađa čiji je tata koga napao. jel. sad uglavnom idu takve priče.

Nema odnosa. pa u Bosanskoj Gradišci to tako nije. Zanijemili! To je prije dve. da smo svi popadali u nekakav glib. Marš vani! Čovjek zanijemio. Boro: U izbjeglištvu smo bili od 1991. Ovdje je sve moguće. Ne može dobiti posao u svojoj struci. Nemaš gdje. Oni smatraju da su svi Srbi okrvavili ruke. bili su Hrvati. žena i ja. On kaže . Ja osobno nemam s nikim odnosa od prije. molim vas. A nisam bio. Čuj. niti su svi Srbi bili četnici. jel to moguće? Pa moguće je. do 1997. Ne znam… danas radim. ali nekako me drugačije gledaju. Grozdana Šubert Cicvara: Mislim da je sad još katastrofalnije nego neposredno poslije rata. Oni kojih je bilo. Ljudi zanijemili. Htjeli su nas razdvojiti. Došao gore u trgovinu. Kad smo se vratili mislio sam. Nije bilo puno ljudi. Kćer mi radi na pet mjeseci. Mi smo dobili papire. Isto ko za onog rata. Mislim da još nije pogodno vrijeme. Imam dvadeset osam godina radnog staža.molim?! Kakva kafa. Katastrofa. Ovdje nije ništa bilo obnovljeno. Mogu ja nekome reći — dobar dan. Mislim da još nije vrijeme. svi smo mi još i povrijeđeni. u nekakvu nesigurnost. ne znam da li ću sutra raditi ili ne. Marš van! Ovaj zanijemio. ti si Srbin. Ali da se ja zbližavam s nekim — ne. Jer. ni s jedne ni s druge strane. Ekonomski — katastrofa. Boro: Promijenili su se odnosi nakon rata. Čuj. ma jebem ti… moja zemlja! Atmosfera u gradu je bila loša. Fakultetski obrazovana. Mi smo tu došli takoreći prvi.u pa k ra c u . Nisu svi Hrvati bili ustaše. Ja mislim da su oni mislili da se mi nećemo vratiti.desetog mjeseca. tri godine bilo. šta?! Kafu jednu. Nataša: Nema vam tu odnosa. Katastrofa. i to je sve. Svakih pet mjeseci se produžava ugovor. Molim vas jednu kafu. X . . . Mislim da mi svi koji smo bili u nekoj sredini po standardu. hrvatska vlada. Mislim da za to još treba vremena. A imam osjećaj da i oni isto tako razmišljaju. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 169 A ovaj njemu. Strašno. Hrvati u selu pričaju sa mnom. ali sin nije. majke mi. Veli. Kao da sam ja bio u nekim paravojnim formacijama. bio je ustaša. NA KON R ATA Dobar dan. Dobar dan. u nekakvo blato. Došli smo kod ženine sestre.

stariji ljudi mogu se vratiti. samohrane majke koja je došla i koja je dobila posao. Prvo moj. I rekla je. Ja sam tad uspjela preko jednog čovjeka dobit domovnicu. jer je ona na dobroj poziciji. Nikad nismo uspjeli dobiti nikakvu povratnu informaciju. Mirica Miljanić: Bio je jedan interesantan slučaj. i u to vrijeme se u kratkom roku moglo kupiti putovnice u Veleposlanstvu Republike Hrvatske. čini mi se. kao. Kažem opet. Mislim da taj stav možda. Popričala je sa mnom. da ostane na tom poslu i da danas radi. Vrlo mali broj ljudi. ja se nikad ne bih vratila da sam jedanput otišla. da.. većina njih ne kažu ni dobar dan. Kaže. To je ostao normalan kontakt koji je i bio. Otišao si jedanput i nemoj se više vratiti. 04. nitko se nije ovdje zaposlio. Pa s obzirom na uništenu privredu. mislim da mi je ta gospođa rekla istinu. i vrlo. ja i moja obitelj bili smo među prvih sto četiri koji su se prijavili u hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu. Definitivno. u godinu dana uslijedio i povratak. Mirica Miljanić: 1995. i željeli smo se među prvima vratiti. . nažalost ne. nažalost ne. Jebeš pušku! Ja mislim da nikad više ovdje neće biti rata. NA KON R ATA Ja kažem sinu da traži civilni rok. koje sam smatrala prijateljima. Oni ljudi s kojima sam radila. vrlo brzo. tako da sam iz moje obitelji prva došla. A u samom Pakracu. mlade žene. Međutim on je bio smijenjen. znate šta — ovdje nikad nećete dobit posao. Mislim da u Pakracu. Kaže. ja ne znam. Tu je teško dokazat diskriminaciju s obzirom na velik broj nezaposlenih ljudi. što ja ne osjećam da jesam. Pričali smo s njim. Tad je tamo bio na čelu gospodin Zvonimir Marković. smatram da me možda ljudi svrstavaju negdje u nekakvog neprijatelja. pa onda i ostalih članova obitelji. Onda sam ostalima podizala domovnice. Mirica Miljanić: Promjene u samom Pakracu su drastične. Međutim ja imam puno prijatelja koji nisu u Pakracu. možda i danas poštuju. i imamo sad jedan svijetli primjer jedne odgojiteljice koja je došla. koji žive u Zagrebu. koji žive u Novskoj. Mislim.170 sje∆anja na rat X . Smatram da nisam nikome ništa napravila. ni dandanas uglavnom. 07. mnogih radnih mjesta ni nema. Poslije sam shvatila da mi nije rekla nikakvu neistinu. vrlo teško sam dobila dokumente. te 1998. Međutim vrlo brzo je smijenjen. kad je akcija Bljesak završila. 1998. A iza toga je znači. mislim stvarno strašno. koji su razlozi tome. Ali mislim i kad bi ih bilo. zašto bi se ovdje vraćala kad tamo imaš posao. pa nije Srbija na kraj svijeta. odnosno. Ne bih nikako htjela reći ime i prezime te gospođe. i nešto kod privatnika. osim tog medicinskog osoblja koji su po Erdutskom sporazumu morali dobit posao i kažem. kad sam se ja vratila. Mislim da je ona bila jako iskrena kad mi je rekla. moja suseda koja je svašta prošla. mama i tata. sam prvi put došla vidjeti kuću.

Ona je isto dijete iz miješanog braka. tu se osjećam dobro. kojima je netko stradao. postoje rane. ali… Mislim da je to sad njegova osobna stvar. Ne znam. konkretno Pakrac. pitaju me. onih koji ne smiju tu doći. NA KON R ATA . mislim da to ovisi o pojedincu. mnogih koji su bili u tom ratu. Čak Daruvar nije imao one konje na ljuljanje. Bila je isto tako… Nije još uopće dobila mirovinu. koji se boje — njih nema. Pakrac zapravo nema ništa. Dobio je i garsonjeru kao branitelj. što ćete mi pokazati? Ja nemam što. Evo. Timothy Špičak: Mislim da jako puno ljudi ima možda i opterećenost sami sa sobom. Svi znaju da je bio tu u vojsci. deklarira kao Srbin i cijelo vrijeme ima problem s tim. Nema uopće uvjeta za život. i te fasade… Osjete se te rane. tržnica koja je još ovdje četvrtkom. mi imamo jednog gospodina koji je bio u Domovinskom ratu. X . Ovo je bio trgovački grad. E sad. Nije član crkve nego tu nalazi mir. Mislim da mladi odlaze jer nema posla. Pomažemo mu da se tog alkohola oslobodi bar malo. ne znam. To je tako tužno. Utjecajna je u gradu. Ima puno tih ljudi koji su opterećeni i vjerujem da prolaze kroz krizu. a još uvijek nije dobila mirovinu kao branitelj. ali život ide dalje. Timothy Špičak: Po meni. Mi smo već u više navrata govorili o tome. Sada dobiva i mirovinu kao branitelj. Poznaju ga ljudi iz zajednice. Ne osjeća se uopće opterećeno. mene niko ne prihvaća zato što sam Srbin. Ima problema s alkoholom. S obzirom da tu ima Srba. s druge strane imamo jednu gospođu koja je teško ranjena. Koliko god je ta neka podijeljenost. Robna kuća. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 171 Timothy Špičak: Pa. Za ove krajeve ta robna kuća je bila pojam. Evo. nestao… Mislim. ja mislim da ta tržnica četvrtkom izuzetno dobro funkcionira. Jer njemu stvarno nitko u gradu neće reći — ti si Srbin. a ovdje ih je bilo. Lipik postaje kao terma privlačan. Ja dođem tu. ogromna u centru. I opet teško… Ali čini mi se da je tu ta poslijeratna kriza. Gdje god dođe svako ju prihvaća. po nacionalnosti to ili ovo. Sada zapravo mislim da Pakrac gubi na svom identitetu. Jedino. Hrvata. općenito. To se stvarno vidi na toj tržnici. Sjećam se da smo kao djeca tu dolazili. Evo. U zadnje vrijeme vidimo pomake. opet ja vidim da ljudi dolaze. Dolazi na bogoslužje skoro godinu dana redovito. dolazi tu kod nas u crkvu redovito isto tako. baš zato što su tamo bili zajedno na punktu. U sjeni je Lipika. U HVIDRI je jako poznata. Dala je sve moguće zahtjeve i papire. pa kažemo to je stvar koju vi trebate sami sa sobom riješiti. Kad mi dođu gosti. Evo. Neće nikoga sad neko otjerati zato što je. i to sve. On se izražava. nakon rata i svega toga što je tu bilo. Ali drugi su tu i razgovaraju. On je propao grad. ali to je sve.u pa k ra c u . recimo. Kažem. Ne znam da li će to ikada uopće bar malo zacijeliti kod onih koji su nekoga svoga izgubili i to je normalno. Kaže.

E. I ne samo ja. ima divljači. Nema ni zgrada. Al imaš previše slobodnog vre- . nema ni niš. Ne znam. Gdje je to? Gdje je to nestalo? Il je to nekom trebalo da to odnese. to nisu smjeli napraviti nijednom hrvatskom vojniku. Vidiš da je to tu zbilja prazno. Obećavali su nam da nas posao čeka. tri mjeseca. Oni dolaze svaka dva. vratilo se staro. primijetio sam da nešto nije uredu. onako malo. Šta ja znam. a ko nije. A kažu. Ne možeš ti nekog natjerati da se vraća. U najžešćem ratu. ja bi im to nekako drugačije. u ono vrijeme smo bili kod sestre kad smo se vratili. Malo je ljudi. nikud ne ideš. neće da se vrate. mislim. Đe je neće bit! Još će nas i požderati ta divljač. Dok smo ratovali. ali nema teorije. Il to sve treba propasti pa da bi neko kupio za jednu kunu. Onda. braniti Hrvatsku. A gdje je sad?! Nemaš ni p od Pilane. jel. Ko se mislio vratiti. Studenac je jedino što radi. A prošlo je već i dosta vremena. NA KON R ATA Gordana: Pa ja mislim da danas ima više hrvatskoga stanovništva nego srpskoga. i tako svi imaju svoje živote. Mi. hoće-neće i ne smije puno njih. Bio sam i na granici. Ne znam. ili ima da tu bude. pa da krene dalje. Dobro. X . Za čega onda dolaze? Dolaze po mirovinu koju su tu stekli. 1993. naša se država privatizirala. Tu sam već vidio da to neće biti ono za što sam se borio. Gordana: 1997. 12. I Studenac je tu. i sam znaš. Pa čekaj. Ali samo da te dvije firme krenu kak treba.172 sje∆anja na rat Zlatko: Kad sam demobiliziran 1995. Te kune. mislili smo da ćemo imati pravu Hrvatsku. Čovjek navikne s tim. i to me je ponukalo. počela je privatizacija. I to što se vrati. ja sam ostao bez posla. Tako vjerojatno i drugi razmišljaju. Tamo mi je bila tetka. I oni koji bi se mogli vratiti. vratio se. ne samo meni. Jednostavno sam dobio plavu kuvertu i knjižicu u njoj. Gordana: Pilana je nekad bila pojam za ovaj kraj. Pretvore penzije u eure i odoše. puno su nam obećavali dok smo bili na prvoj crti razgraničenja. Jer djeca su valjda bila upetljana. Ipak ti novci odlaze od nas. Rijetko se tko od Srba vrati. Mi smo ostali tu. a oni koji su pobjegli u Njemačku kupili su naš posao. Ja sam tad primijetio da to nije to za što se borim. to nije bilo pravedno! Mislim. A mislim da je prije rata bilo obratno. A bio sam u ratu skroz. Ne znam. taj ni neće. Ja sad govorim samo u svoje osobno ime. nego svi. A tamo se opet ne možeš zaposliti kad je pun. Mislim. u Lipiku. godine smo se vratili. nismo mogli naći posao. kad se završio rat. na Savi. To bi trebalo ponovo pokrenuti. Možda i griješim. sam postala članica Kluba žena. U to vrijeme. Samo mi je neobično i ovo što se dozvoljava. a 1998. te penzije. u ono vrijeme je Mirjana bila predsjednica. djeca su se već poudala. Ili ih ne bih puštala. Ja sam usred rata ostao bez posla! 31. Ne radiš. Jer.

u pa k ra c u . sad za Lipik ne zna niko jer nije obnovljen. gdje se krećem. Ima ih još tu koji nemaju dok su ovi svi. A djeca su u Beogradu. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 173 mena. ali ne vidim da se išta otvorilo. na kojima su obećavali novce da se to pokrene. Idem i na pijacu. Al dolaze ovamo. Jedino to što po mome. Ja poštujem to. Jer ja bi se morala spremati i ići dolje. nema hotela. od Požege. Europa je znala za Lipik. I poštar mi donosi mirovinu kući i nikada nemam s njime ništa. da se mi ne možemo od županije. to sporo ide. Marko: Ja sam mislio da će Pakracu prvo pomoć s obnovom. koja je novija od naše. Ti si kod kuće. Nemaju ovdje gdje raditi. Pitala cure hoće me primiti. Sestra je radila. plaćam obaveze. da će obnoviti infrastrukturu. u banci. ne znaš kud bi sa sobom. to mi sestre kupe. To sam već zaboravila. Barem oni tako kažu. koji su došli poslije. ja to rasporedim da platim uredno obaveze. bazen radi dva mjeseca. On meni nije nikad donio mirovinu da mu bar deset kuna ne dam. Mi smo imali tu Lipik koji je bio poznat unazad sto godina. radionicama američkog USAID-a. ali drugo. Mi smo bili u dvorištu đačkog doma u Pakracu. Što bi trebali ljudi ipak imati neka svoja prava. bio sam na tim predavanjima i seminarima. mi danas moramo ići u Požegu svojim autima jer imamo X . jedino to što mene koči. otvoriti radna mjesta. I da imam jesti. rade tamo. Oboje. Ne znaš kud bi sa sobom. pa jedno te isto. Ja mislim. radi dokumenata. A što se tiče robe. obrnuto. šta će oni meni… Ja to moje što imam. Oni nisu imali nikakvih problema. Ja sam očekivao da će izgraditi taj poduzetnički centar. Zašto se ne bi vratili? Sve to bude i prođe. Jela: Nisam imala problema nakon rata zato što sam Srpkinja. Jedno te isto. a to su nam izgradili. djeca su u školi. Tko će doći u razrušen grad. i to je krenulo. nemam nikakvih problema gdje god kupujem. To je dosta dobro išlo jer su prali za đački dom. ili od drugih — svejedno. Kupuješ od jednih. Tko će tu doći? Mi nikad nismo bili vezani s Požegom. Muž je radio. Svi novci su se slijevali u centar županije i normalno da će župan i ekipa oko njega dijelit. Kad bi imali posao. a nisam zdrava. Mislim. Tam je bio onda Klub. Ja kad idem u grad. Onda su imali projekt te praonice. nemaju nikakvih problema. dobili. I on mi drva dovozi. to je moje osobno. koje godine smo mi morali odselit od tamo? Ne znam. sad je ona broj jedan. NA KON R ATA . nije to privreda. Ali nije radno mjesto trgovina ili KTC ili Billa. Mislim. Da se to ne čeka. Al ne možeš ti to iz dana u dan. Zato što je u Požegi drvna industrija. Nisam ja jedina koja nema državljanstvo. I tak da sam ja krenula. vratili bi se. Dobra sam sa svima. Na pijaci je sve normalno. I sad. Jest da ti imaš i da kuhaš i da pereš i šta ja znam. tu novci odlaze iz Pakraca.

i ovog dana. il ostavi. da bi radila mjesec i pol dana. Ističe vam ugovor za mjesec i pol dana. vi sutra ne trebate doći na posao. I ovog trenutka. normalne tijekove. živio si svoj život. Međutim .174 sje∆anja na rat X . to su čisti hirovi šta rade od ljudi. niste zadovoljili — šetnja. Drago Marter: Zapravo je svu tu frustraciju i taj negativni dio cijele priče iznijela na leđima moja obitelj. Kad se malo vraćam na taj PTS ili na PTSP. onda bi to bilo nešto drugo! Ali. NA KON R ATA lošu vezu. da ne bi slučajno negdje pogriješila. Mislim da nisam više ni spremna. Ni psihički. stil. Bilo mi je lijepo. a treba i dalje živjeti! Mi živimo od socijalne pomoći. Nena: Radila sam u mojoj Derventi u fabrici. vodio si brigu. ali to nije više ni trideset pod ovim stresovima. I sad osjećaju. niti fizički sposobni podnijeti neke stvari. kako god hoćete to zvati. Radila sam mjesec i pol dana i nisam ga zadovoljila. po deset sati radila svaku subotu. Ja mislim da je u biti. A mi ne radimo. I. Sve mi je to jako teško padalo. il uzmi. Ova kuća je bila dosta razrušena i onda smo je mi obnavljali. Pa jedan mjesec sam išla u Dubrovnik da radim u jednom hotelu. Što je njima smiješno. stotine tisuća obitelji. nedjelju. možda su mogli to proživljavati emocionalno. sad imamo ovu kuću. Ljudima je smiješno. Otplaćivat ćemo je na neki dugi period. u Hrvatskoj i šire. Srušena je jedna cijela moralna infrastruktura puno ljudi. Sad se ne usudim. u cijelom regionu promijenjeno milion. trčao si. slaži mi. Jer bez ikakvog obrazloženja. ne može se to uokviriti u jednu rečenicu. Borim se s tom situacijom koja jest u tim malim firmicama. milioni života su se promijenili kompletno. Ostavit obitelj i ići za tri tisuće! Šta da vam kažem. Jer. trudila sam se maksimalno. Nema tu onog ko se nije promijenio. Ajde reci razlog. i što vam imam više reć? Dobro. jel. nisu to neke godine. Radila sam ja dve godine u šumariji. Ne govorim o onima koji su to promatrali sa strane. iz nekih središta. I nije išlo. Mi smo imali svoju kuću s trideset četiri godine. Dođu vam i kažu. Uništene su tisuće. Jer mi više nismo jednako. I zadnje je bilo ovdje kod jednog privatnika. niti psihološki. Posttraumatski sindrom je jedna obična usrana dijagnoza. na rate. samo da sam zbrinuta i da radim… Mislim. Požegu su izgradili na račun Pakraca i Lipika jer novci su dolazili za obnovu. ali oni su ostali tamo kod njih. date sve od sebe. to je bila zadnja stanica. Oni koji su to promatrali sa strane. Jer. u ovim godinama mislim. Ovaj. Ovo govorim o onima koji su bili u zbivanjima. to me strašno boli. I kaže vam u dva sata. Ali bez riječi. Ne sporim taj njihov doživljaj. Meni recimo nije. Teško je i ovako i onako. Tu pođete da radite neke sezonske radove. i sutra će osjećati posljedice svega toga. jednostavno to čovjek ne može zamisliti. Gospođo. radio si. način. i što ti ljudi uopšte… Nek živim i u Africi. I vi prihvatite tu kuću i uvalite se u dugove. Mislim da sam preživjela jedan šok. da mi nikad nismo radili. Mislim. ni fizički. dvadeset godina radnog staža i sad nemate kud.

Bez obzira što znaju kakvo je okruženje. u smislu jednog gospodarstva koje bi se bavilo seoskim turizmom. i da se ovdje jako lijepo može živjeti. za razliku od mnogih drugih koji su investirali u puno sigurnije zone. za ovaj dio. Međutim on nikad ne može razumjeti otkud. nekoliko gostiju koji su se vrlo ugodno osjećali. da je ovo možda dio utapanja svih mojih frustracija iz rata! Ali na jedan drugačiji. Ne može biti skroz kiša. dozvoljavam da je ovo dio neke moje revitalizacije. Ali dolaze periodi bolji i loši za svijet. Još uvijek sam u nekakvom kataklizmičkom okruženju. Bilo je i pitanja o minama. Drago Marter: Ja sam. Auto mi je bio u njihovoj garaži. Bilo je pitanja o svemu. NA KON R ATA . ajmo reći. On može samo opservirati. Ja zapravo sad pravim nešto na mjestu gdje je bio headquarter četnika. Opet ponavljam — život je logika. S X . Ne može biti skroz sunce. u. pa sam mislio da i njih povedem sa sobom. i ove dvije kuće ovdje i ova farma tamo su pretpostavljeni boravku ljudi. I sudjelovao u evakuaciji bolnice.u pa k ra c u . jer su moji starci i punica ostali u Pakracu. Sasvim različito. Ajmo reći da ja trošim nekakve svoje. Ovo je mir koji me jednostavno smiruje. nekakve još nakupljene snage ili resurse da još stvorim nešto lijepo. Rat je antilogika. Zapravo. To može psiholog gledati. rekli su da je ovdje poseban mir. Stojan: Meni su pojedinci odlučili dati otkaz iako sam radio u bolnici do zadnjeg dana. otkud moj stresni poremećaj. Međutim puno ljudi koji su dosad ovdje bili. Ajmo reći da sam ostavio krasni posao u bolnici Pakrac da bi ovo uradio. Ja inače živim u Pakracu. jer me ovo ispunjava. Meni je ovo. Još uvijek sam u nekakvoj renov… Evo vidite gdje sam. cijeli ovaj pogon. Oni ne mogu shvaćati šta smo mi proživjeli. može mene razumjeti. puno sigurnije poslove. To sam se već uvjerio. Ova farma preko je bila jedna logistička baza pobunjenih Srba na ovom terenu. Već sam imao ovdje. Pokušavam njih uvjeriti da oni vjeruju nama. Imam već nekakve rezultate. To je potpuno otrcana fraza. sad već negdje blizu milijun kuna u jedno razrušeno selo koje je bilo prije rata miješane populacije. od kada je obnovljeno. Neke moje… Nekog mog bijega u mir. On ne može razumjeti bit. Vjerojatno. i to je bio razlog zašto sam iza evakuacije bolnice ostao u Pakracu. Ali ja vjerujem da se ovdje može stvoriti jedno mjesto koje će biti ugodno za boravište ljudi. Ovo mi vraća nekakvu snagu. defektolog gledati koji je sa stručnog stajališta školovan da procijeni koliko se promijenilo ovo il ono. investirao. Ovo mi godi. međutim potpuno vjerujem u nekakvu obnovu. Samo onaj tko je bio. koje je usred… zapravo u središtu tadašnje pobunjene Krajine. Neki temelj na kojem će moja djeca moći živjeti. koristan način. da je vibra očigledna. u prirodu. Al opet ponavljan. Neke moje resocijalizacije. Al na moju nesreću nisam s evakuacijom pacijenata otišao u Kutinu. Pokušavam to revitalizirati. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 175 nikako se to ne može mjeriti. neću reći — suživot.

i mogu sad kupit ovu jednu traku za to da si napravim zavjesu. Imam u široj obitelji i Čeha. to jako teško ide. Mene ne treba uvjeravati da je suživot moguć i potreban. i Srba. znaš. koja je otišla u Italiju raditi pedeset tisuća lira. kako bih rekla — licemjerni. U Daruvaru sam radila u kuhinji. a drugi su mogli radit i dobivat. odmah su mi ukinuli i ono što sam dobivala ko izbjeglica. Čim se netko s nekim druži. za tih tisuću dinara. I otada više ne radim. nama koji dolazimo na te radionice. to nije neki vel’ki novac. koliko ja vidim oni uopće ne žele suživot. To je nažalost činjenica. ove druge ljude treba uvjeravati. Prvo sam išla brat grožđe u vinograde. ili Čeh ili ne znam… Blanka Petrovečki: Koncem prvog mjeseca vratila sam se iz Zagreba u Daruvar. onda sam odustao od tužbi. ili talijanoljubac. imao sam tri presude u moju korist. I onda kad sam malo zbrojio dva i dva. U Pakracu se nije moglo živit. da ne kažem srboljubac. onda sam prvi puta otišla kupit par kobasica. A u biti. tako da su morali otići u advokate. Tako da. a drugo će iza leđa. Shvatio sam da nisam ravnopravni član ovog društva. Jer sam shvatio da država misli isto kao i onaj koji mi je dao otkaz. našla me ova jedna da radim. odmah si. Imam sada petnaest godina. tu su bile ruševine. I još nešto. NA KON R ATA Bruna: Ja sam optimist što se toga tiče. koji mi je potpisao rješenje. To je njima gubljenje vremena i glupost. određeni pojedinci su mi dali otkaz. jednosobni. stvarno imam. mene ne treba uvjeravati. pa sirota dobijem ti tisuću dinara. cijeli dan sam radila samo da mogu tu jednu traku kupiti. na gablecima. Shvatio sam da se protiv države ne mogu boriti. obrezivat vinograde za novce. I ti Srbi. Brzo sam otpala i od Crvenog križa. raznolikost je nešto što nam može biti prednost i bogatstvo. ali stvarno. ono što ide gore. ali kažem — kad druge ljude pokušavam animirati. ovu kuhinju . drugi put tepihe. Ali da. I imam jednu Bugarku. Po Hrvatskoj državi od tada ni dana radnog staža nemam. Tu u Pakracu je specifično zato što ima registriranih trinaest nacionalnih manjina i jednostavno smo predodređeni jedni na druge. onda sam si kupovala jednoć lustere. i tri protiv. Oni ne žele ići na te radionice. Da sam nečijom voljom obilježen i kao takav ću i umrijet u ovom društvu. Primjećujem da su ljudi. prijateljicu iz Lipika. Idem dosta na te radionice. Kad sam prvi put dobila od sestre. drugo misle. pa sam si stol kupila. i Talijana. Nama to nije potrebno. Ili jedno kažu javno. i tu sam stanovala. Jedno kažu. Jedan sam od rekordera na birou rada. tako jel. Dva suca koji su donosili presude u moju korist dobili su otkaz. Imam i jednu prijateljicu koja je Francuskinja. to nije ni potrebno. Vodio sam sud s medicinskim centrom. I mi se svi susrećemo na tim radionicama. X . U Daruvaru sam dobila lijepi stanić.176 sje∆anja na rat obzirom da se stjecajem okolnosti nisam javio mjesec dana u Kutinu. onako. imamo tu i u Gradskom vijeću i vijećnike.

U Vukovaru postoji ulica koja je nazvana Petrova Gora. pa neka. a ja bi im rekao. da dam neke podatke. djede. i groblje. A onda bi se svađali ko će spavat sa mnom. zovu i onda ja mislim. kojima ništa nije izgorilo i nestalo su imali pravo. Tu sam isto hodala Gavrinicom tri i pol mjeseca. i sve nam je pokazivala. pa ajde dobro.u pa k ra c u . budem tamo s tim mojim kolegicama. a oni odmah sjedaju. Blanka Petrovečki: Ja sam u udruzi Feniks u Zagrebu. al me uvijek navuku. A ko se tu rodio? Reko. svejedno sam sama uvijek. Ja sam njih vozio u školu s autom. taj pokolj. Išla sam kao pomoć Vukovarskim majkama na suđenje u Beograd. da mi bar dadu neki kredit! Davali su jedno vrijeme onaj nepovratni. ali kupila sam si i vešmašinu. a ja nisam imala prava. a oni kažu. kao podršku. ne samo promijenio. đe si se ti rodio. i rekla sam da više neću ić. kupovao sam im svašta. ja kad bih nekud išao s autom. Ovi do mene. ali rekli su da nemam pravo jer sam imala Obnovu. i tu ulicu. pet sati. šest godina smo živjeli zajedno. jer onda nisu autobusi vozili ovuda nego se pješke išlo u školu. kupila sam si trosjed. To je meni stvarno nešto što je zapisano u glavi dok sam živa. A i znatiželja da vidiš te ljude koji su ubijali. s traktorom. i sve sam popisivala i odmah sam išla u policiju u Daruvar. Rade: Ovaj rat me je ubio. NA KON R ATA . Rekoh. Volili su me zato što sam se stalno šalio. ko je mogo ić. naša udruga je davala uvijek jednog il dva člana. i ovu hladnjaču. dobili su dvadeset dve tisuće kuna na ruke. to izduram. pa to traje četiri. nećete vi nijedan. jer oni bi navečer došli kod nas i donijeli svoje pidžame. i čija je to onda kuća. Ja bih im znao reći. izvin’te ja sam se malo zaletio. đe ću s djecom spavat. Jedan dan sam dobila tlak sto osamdeset kroz sto. Oni nisu htjeli ni spavati u svojoj kući. X . u izvršnom odboru. Užasno. Jako mi nedostaju unuci. vas dva. đede. imate vi svoju kuću. ja sam se oženio da imam s kim spavat. imam vremena. snaha je znala reći da će prodati namještaj iz njihove sobe. mislila sam da nikad više u životu neću imat vešmašine. Sad kad sam bila u Vukovaru provezla nas je jedna žena kroz cijeli Vukovar. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 177 sam si kupila. U toj ulici su se oni skupljali i odatle je to sve i krenulo. i peć. reko. jer onda su bile jako skupe. Na ono završno suđenje nisam ni išla. Bilo mi je užasno to slušati. vaša. kao za bolje uvjete života. ja kažem u Ožegovcima. Mene su moji unuci toliko voljeli. Svašta sam saznavala na taj način. a onda smo bili razdvojeni. i frižider.

178 sje∆anja na rat KR ONOLOG IJ A .

l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 179 XI. KRONOLOGIJA KR ONOLOG IJ A .u pa k ra c u .

prosinca 1990. kolovoza 1990. — Održana konstituirajuća sjednica višestranačkog Sabora. što je početak srpske pobune u Hrvatskoj. veljače 1990. 17. a za predsjednika Izvršnog vijeća Sabora (Vlade) Stjepan Mesić (HDZ). uz ostalo. 22. Istoga dana na mitingu Srba u Srbu osnovano je Srpsko nacionalno vijeće i usvojena Deklaracija o suverenosti i autonomiji Srba u Hrvatskoj. stranka se. — U Kninu. 17. 25. travnja i 6. — Održani prvi višestranački izbori za Sabor nakon Drugog svjetskog rata. iz naziva republike izbrisan pridjev ‘’socijalistička’’. za predsjednika Sabora izabran Žarko Domljan (HDZ). za predsjednika Predsjedništva SRH Franjo Tuđman (HDZ). zalaže za novu regionalnu i upravnu podjelu. — na dan referenduma "o srpskoj autonomiji" organizirano zapriječeni prometni pravci (Balvan revolucija). utvrđeni su novi ‘’povijesni’’ grb i zastava. svibnja 1990. i 23. pobijedio HDZ. osnovana Srpska demokratska stranka. svibnja 1990. predsjednik stranke Josip Rašković. srpnja 1990. . godine. 12 dana nakon registriranja prvih političkih stranaka u Hrvatskoj nakon 1945.180 sje∆anja na rat KR ONOLOG IJ A Kronologija 1990. i 7. 30. 22. — Sabor SRH usvojio amandmane na Ustav. — Sabor usvojio novi Ustav Republike Hrvatske kojim je određeno da Hrvatska ostaje u SFRJ do novog sporazuma jugoslavenskih republika ili dok Sabor ne odluči drugačije.

28. ožujka 1991. 22. KR ONOLOG IJ A . 5. ožujka 1991. 1. — Sabor usvojio Rezoluciju o razdruživanju sa SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka Republike Hrvatske. U SAO Krajinu trebalo je prema njihovu planu ući 13 općina među kojima i Pakrac. 2. 13. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 181 1991. — Specijalna jedinica MUP-a RH protjerala dan ranije pobunjene srpske ekstremiste iz Pakraca. — Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove demantirao je srbijanske medije koji su izvijestili o pokolju Srba u Pakracu. travnja 1991. ožujka 1991. veljače 1991. u Pakrac izlaze oklopna vozila JNA. 4. — U Pakracu policajci srpske nacionalnosti zajedno s mobiliziranim rezervistima upali u policijsku postaju i razoružali policajce hrvatske nacionalnosti. — Niz policijskih postaja u Hrvatskoj na teritoriju naseljenom većinom Srbima otkazao poslušnost MUP-u RH i ušao u sastav tzv. 31. svibnja 1991. ožujka 1991. siječnja 1991.u pa k ra c u . pobunjenih Srba i terorističkih grupa iz Srbije u Borovu Selu je poginulo 12 pripadnika MUP-a RH. veljače 1991. — Srpsko nacionalno vijeće SAO Krajine usvojilo Rezoluciju o razdruživanju od Hrvatske i ostanku u Jugoslaviji zajedno s ostalim narodima i republikama koje prihvaćaju zajedničku državu. a 21 je ranjen. 1. — Sukob Specijalne policije MUP-a RH i pobunjenih Srba na Plitvicama zabilježen u povijesti kao ‘’krvavi Uskrs’’. — U Zagrebu su razgovarali predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman i delegacija Srba iz SDS-a Slavonije i Baranje. cilj je akcije bio vratiti pod hrvatski nadzor područje koje su tri dana ranije zauzeli srpski pobunjenici. — U okršaju pripadnika MUP-a RH. — Izvršno vijeće SAO Krajine u Korenici usvojilo odluku o ujedinjenju s Republikom Srbijom. prvi veći sukob hrvatskih policijskih snaga sa srpskim pobunjenicima. 2. ožujka 1991. Krajinskog sekretarija za unutrašnje poslove. razlog za akciju MUP-a RH je bilo zarobljavanje dva policajca dan ranije.

265 stanovnika. 17. — Na temelju nelegalnog referenduma SDS usvojio odluku o pripajanju SAO Krajine Srbiji. — Održan referendum o budućem statusu Republike Hrvatske na kojem se izjašnjavalo o dva pitanja. Vladimir Delač imenovan povjerenikom Vlade za Pakrac. kolovoza 1991. 25. Za samostalnost i suverenost Hrvatske izjasnilo se 93 posto odazvanih. rujna 1991. U Republici Hrvatskoj živi 4. 19.663. Hrvata 3.182 sje∆anja na rat KR ONOLOG IJ A 12. 17. svibnja 1991. — Žestok napad JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Pakrac. 8. rujna 1991.736. svibnja 1991. 16. lipnja 1991. 6. srpnja Hrvatska i Slovenija prihvatile su tromjesečni moratorij na provedbu odluka o samostalnosti. — Na području SAO Krajine održan nelegalni referendum za ujedinjenje toga područja s Republikom Srbijom i za ostanak u Jugoslaviji na kojem se 92 posto odazvanih izjasnilo ‘’za’’. svibnja 1991. — Sabor proglasio neovisnost Republike Hrvatske./30. Brijunskom deklaracijom od 7. prva borbena linija je vrlo blizu pakračke bolnice. dok se protiv ostanka u Jugoslaviji izjasnilo 92 posto odazvanih. . a Srba 581. lokalna vlast i službe teško funkcioniraju zbog svakodnevnih napada i odlaska ljudi u sigurnije krajeve. svibnja 1991. — Uspješno organizirana evakuacija bolesnika iz Medicinskog centra Pakrac. — Sabor usvojio Deklaraciju o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske. — Banjalučki korpus JNA prešavši Savu ušao je iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku gdje se priključio srpskim pobunjenicima u Zapadnoj Slavoniji. listopada 1991.784.356. — Objavljeni rezultati popisa stanovništva provedenoga u travnju. — Teško stanje u Pakracu. 29. kolovoza 1991. 19. među bolesnicima bilo je 275 psihičkih bolesnika.

studenoga 1991. Požega. — Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju 743 o pokretanju mirovne operacije i slanju mirovnih zaštitnih trupa u Hrvatsku.u pa k ra c u . 26. Virovitica). — oslobođeno Bučje. — Potpisano Sarajevsko primirje o bezuvjetnom primirju u Republici Hrvatskoj. 27. provedeno. KR ONOLOG IJ A . zapovjedno mjesto pobunjenih Srba u kojemu je bio i zatočenički logor. jedinice Zbora narodne garde i MUP-a RH nakon zaustavljanja prodora banjalučkog korpusa prema Virovitici preuzimaju inicijativu na zapadnoslavonskom bojištu (Daruvar. Podravska Slatina. siječnja 1992. 2. prosinac 1991. prvo primirje koje je. Prosinac 1991. listopada — 3. 21. veljače 1992. ukupno oslobođeno oko dvije trećine okupiranog teritorija u Zapadnoj Slavoniji. Grubišno Polje. 22. država. — Vođene ofenzivne operacije HV-a u Zapadnoj Slavoniji. nakon određenih teškoća. — Vijeće sigurnosti UN-a usvaja Rezoluciju 721 o slanju mirovnih snaga u Hrvatsku. studenoga 1991. Pakrac. — Republika Hrvatska primljena u Ujedinjene narode kao 178. Zapadna Slavonija bit će dio Sektora Zapad (sjedište u Daruvaru). 29. izvan hrvatskog ustavno-pravnog poretka ostalo je 600 četvornih kilometara. l i p i k u i o k o l n i m m j e s t i m a 183 1992. svibnja 1992. — Ofenzivna operacija Operativne grupe Posavina Orkan ’91.

1995. u tom je razdoblju više od 400 mladih ljudi iz cijelog svijeta o vlastitom trošku boravilo i volonterski radilo u Pakracu i Lipiku. dotad presječena na okupiranom dijelu Zapadne Slavonije kod Okučana. — Sklopljen Sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa između hrvatskih vlasti i pobunjenih Srba kojom je za promet otvorena autocesta Zagreb-Lipovac. svibnja 1995. Od početka 1994. 7. prosinca 1994. godine projekt se proširio i na “drugu stranu”. srpnja 1993. Službeno je prestao s radom u veljači 1997. — Uslijed učestalih incidenata na autocesti Zagreb-Lipovac u dijelu koji prolazi kroz okupirane dijelove Zapadne Slavonije Hrvatska je pokrenula vojno-redarstvenu operaciju Bljesak kojom je oslobođeno okupirano područje u Zapadnoj Slavoniji čime završava i četiri godine dugo razdoblje ratnog stanja u Pakracu. Priredio Tihomir Ponoš 1994. . — U Pakrac stiže prva grupa od 14 međunarodnih volontera koji u sklopu “Volonterskog projekta Pakrac” rade na na fizičkoj obnovi razrušenog grada i s vremenom na nizu programa socijalne obnove provodeći brojne edukativne radionice. 1. 19.184 sje∆anja na rat KR ONOLOG IJ A 1993.. — 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful